#

CAPITOLUL

4

tr
ffi
i

ffi
r

trdentifie' &rea- qi exp,r'ir'narea sentirnerrtel,er'

,g
:

Ji
.::.t'
'€-.i

a CIW este observarea lipsiti rima componenti fFIF X,* r k"Fg evaluare; a doua eomponenti este e:prirnateatt.5 pe care o avem. Psihanalistul Rollo May su$erei t*. cd. ,,o persoand rnaturd devine capabild sd diferenfteze ttd emolionale in la fel de multe nuan[e' experienle puternice pasionale sau delicate gi sensibile, ca cele din diversele pasaj rnuziea|e dintr-o simfonie." Pentru mulgi dintre noi insL, tfri rile emolionale siht, dupi eu1n spune May, ,,limitate eanote din sunetul $oarnei".

Pre[ul nla,re aI sentint"entelor neexprimate
Repertoriul nostru de euvinte prin ca;te insultlm pe cin va e adesea mai Lar$ decit vocabularul ce ne permite sI

4X

la incheietura miinii. studentul a rdspuns: . dea totul'. fiindce m5. rn-arn ascuns dupi ore intr-o clasd.simt ci nu e corect sd asculgi rnuzicd" atit de tare noapte a.'." Cigiva arlri rnai tirzi:u." l-arra atras atenfia cd. r:retratatd. A fdeut o pauzd. ru sd fim in Sintem ?rnd. cind i-am cerut sr incerce din nor-r si exprime ee a sim(it.. Inwilfdrn sI fim cu capul pe umeri gi si ne intrebim: . at?t de tare.ar stdrile emofionale.simt".. incit o datd. nigte bi. nu o emo(ie.Unuibdiat rraare nu-i e frie6.. atunci cind a spus .:fafi si fim^. Era valorizat . am jucat baseball o lun5"de zile cu o fract:ufr. dar nu gi-a dezvdluit tr5'irea emo(ionald. e potrivit si spun gi sd fac?. Cind i-am e4plicat c5-mi-era fricd. I-atr. gi sd continue si joaee. Era ceva obignuit ca antrenorii sd aprecieze atle(ii dispugi . 4q . cdtre ceilalgi.. pe care o resim(eau.iegi sd.orientafi contact cu noi ingine.Cind oamenii fac eeva de genul acesta... a rdspuns: . mesajul a fost intirit.. o profesoari rrt-a-uazut gi rni-a cerut sd pdrdsesc gcoala. gi aceasta era o opi. explieat cd. pe care atn annrt-o cu o profesoar€ cind o interacfiune aveatn noui ani dernonstrea zd....m6 batd. Cind i s-a cerut si spun d.definit de cei eare de[ineau pozifii de autoritate. cind am ?nceput s5.nrrornNrA descrierncl. Arn intd.C ovruNrcAREA Nor. Odat6. La un curs de CI{[ un student a vorbit de colegul lui de eamerd. incit nu-l l6sa sd doarm[. Am inrd tat atit de bine lec(ia. simt. ee a sim(it cind s-a intim plat asta.particip la intreceri sportive.care asculta rnuzied.ed" dup5. si plec... . curn poate incepe instriin area de propriile sentim'ente.fi intrebat cineva curn m5. indiferent de durereafizicS.nie. simt eE"au o problemi de personalitate. a afirrnat: .fat timp de doudzeci gi unu de arri in gcoli americane gi nu-mi amintesc ca in tot acest timp sd m5. a exptirnat o opinie.Ce cred algii cd. Sentimentele ttv erau consid erate import attte. agteptau afafr..s5.rtnodul corect de a gindi" .

i gi nu spune nimic. astfel de afirma(ii con$f c c ( t I i a c I I :' : t . Cind ea a fose! de acord. te sim(i sin$urd qi vrei un contaet emo[ior:i tlral rnai profund cu so(ul td:u" . Dificultatea in identificarea Si e>qrrimare sentimentelor e frecventd. Cintireala de rnwzicl western gi coun' try Reba Mclntire a scris.u reugit niciodatd sd stabileasei legdturi emo(ionale'rr t. dupi rnoartea tatdlui ei.oSENB^ERG arn nlcl u meditati\d.Vede!i? Aga se intirnpld mereu.Mi se pare cd. arrL rd. ez s-a intors.:-.re l-a intitulat .. rnanagerilor gi rnilitarilor ale ciror eoduri profesionale ii descurajeazi si-gi manifes emo[iile. curr gi-ar fi dorit." . Din contr6.Simt ci sint cisdtoritd cu un zid. Mai mult. E ca gi cum ag trdi cu un zid. cw tafii lor a:1eAud constant afirmalii de $enul: .Cel mai nlare oln pe Qate nu l-am eun cut". f$f lui pentru sentimentele gi dorinlele ei. dar tui. mai ales in rindul avocafilot.indoiali.cate..1 j.. sentimentele multor oamenif care n-a. I?. Ste. tind "e luate drept criticd rnai degrabd decit ca invita\ii de a intra in'"[ contact cu trbirile emo(ionale.f rnire L-a adws pe solul ei la un curs in tirnpul edrwia i-a spuffi ." Solul a irnitat atunci exc@ lent un zid: a rdrttas rnut gi imobil.trezeasc[ interesul sogu'+... in$in de eari et. politrigtilor. Eamiliile pldtesc scump cind membrii sint incapabi sa-S1coffiunrce emo[iile.1e . nernulgu. ru gtia curn s5"devind congtient de ele. pd.Nu vTeau sd rd faceli o* impresie gregit6.5" oam rilor. in el.spuns eu. Sint edsdtoritd cu un bdrbat rninrrnat. arnincercat si explic cd afirrna(ii de genul ." O femeie care avea aeeastd..i spre mine Si a exclarnat: .. gi cu atit mai pufin sd le exprime. dup5" care a afirrnat cu vehemen!5: sentiment.Mensruenn B. un cint v pe ca. a e:rprimat fefi. Exasperati. nimic le$at de asta!" Studentul avea in rnod evident sentimente puternice.i gtiu niciodatd ce simte.Simt clif trdiesc cu un zid" nu au rnati ganse sd.

. Cind atr fost intreba(i de ce.i i 5l . d. confirmind cd e asemenea unui zidca. afeetafi de faptul c5" ansajagii din alte departamente ii evitau.rdspuns: . ci qi in viafa profesionald. E ca gi cum u*.ColvruNrcAREA Nor. unui spital intr-o altil situalie.easta impresia soliei "e rajat gi nu rdspunde. a rdspuns fdrd ezitare. un so( aude autoimplinite.. se comporta ca un zid este t. maimult timp de vorbd cu ansajalii departarnentului incurajindu-i s[-gi e>rprime rnai mult tat:ura umani in comunicarea cu cole$ii.5. am deschis discugia spunind: . am fost an$aiat sd asist membrii dep artantentului tehnic dintr-o corporalie elveliattd.. O'datd." Am ales sdincep astfel pentru cI am sim(it cit in timp ce se pre$dteanu pende mult se temealr administratorii cll medicii in respectiva problernil.Egti nerealist! I{u le putem spune medicilor ci ne e fricdJ Cind arrr intrebat de ee recunoagterea fricii i se p6-reainac' ceptabild". recent cu o majoritate de 17 Ia 1.nit...c frecventLaprofelii .descuprin ac. unul dintre administratori .Mi-e frilcd si deschid acest subiect. intr-o gedingd de Asumindu-mi voeea unui administrator joc de ro1.roibi cu nigte magini!" Situafia s-a ameliorat cind am stat tehnic.re desemneazd voeabularului Beneficiile imbog5lirii tr1iriemo{ionale sint evidente nu numai in relaliile intime. ansajalii din celelalte departanrtente au. Administratorii le. Voiau s5.nrrornNlA De exemplu.Nu ne plaee si ne consultim cu ei. afrt culn pot folosi CNV in discu{ia cu medicii... tru o noui confruntare a protestat: inainte s6" continuu.DaeE reeunoagtem cd ne e kicd. lueram cu administratorii eare igi ficeau griji legate de o intilnire cu medicii. obgini sprijin pentru un proiect pe care rnedicii il respinseser€ doreau s6. criticat fiindeS.. ne vor edlea in picioare!" Rispunsul lui nu rra'a'surprins: .

i-am salutat. nu-gi pot ima$ina c ar fi s5. ve voi impirtS.gi o intimplare person ald c.. acegtia gi-au schim.i muncI.prezint inforrna(ii despre CNI dar nimeni nu pdrea sd mi asculte . Tbcere. Arn fost in satisficut cind arn aflat ed..Bund dimine a[a!" .La acest curs. in final. i-a ajutat pe administratori poten(ial al exprirnirii vulnerabtlitatii . totugi. Predam un 'i curs de CI{V unui grup de elevi din mediul urban.i.* bat atitudirtea tnif.re discutaser[ anirnat intre ei pind atunci . elevii. a fost uluit gi ugurat cind. Aremarcat cit de di rit ant reaclior:rat rnedicii. In schiffib.chiar gi la locul d" : . RosBlrg^oRc arrt auzit frecvent oameni spunind cd.u€t pdrea logic. . dar mi-a fost tearr. ea..-g schimbe pozi[ia. a scos o pild Si a inceput si-qi pileaseS. afil continuat intr-o rnaniefr profesionald: . pentru eare voia ca medicii si. Blevii de lingdfereas- E4prirnat ea vulnerabi- in locul manierei lui obignuiie d." Arn continuat sd.ata ajga la ..drarnatied de situa[iei'i si in[eleagd Si sI apre cieze impactul::. 1t6!ii: i6.-gie:qrrime sentimentelela locul de rnunc5. unul dintre administrat a decis si riqte sd-gi exprime rnrlnerabilitateala temuta gedin[i: emofii... trtr sprijinirea proiectului. unghiile. a ales sd-gi mdrturiseasci sen timentele impreuni cu motivel i e zolvarea Confl i c teloi. in loc sd fie . zE td"ewt.MensneLL B.iald' votind cu o majoritate de 17 la 1 pen. in final.ar" *-u i intdrfat eare sint efectele ascunderii sentimentelor..rd s5-mi exprim aceastd" stare. Sehimbarea.r. M-am simlit foarte prost.cdlcat in picioare" de rnediei. O fat5" a scotocit prin $eantd.. Cind am intrat in sald in prima zi. rafional Si lipsit de. vorn studia un proces'de corrlunicare care sper sd rd ajute in relaliile voastre cu familia gi grupul de prieteni.

ea avut cu si$utanfh tnai mult curaj decit rnine.cred" satl . arn recunoscut. in general. M-arn simfit tot mai prost .." . de ce se intimpla rat"a6. {eneratd" de limba este folosire a versenthtzentul bului a si.simt" ar putea fi inlocuit cu un cuvtnt mai adeevat. q. a exprima neapdrat un sentiment. ca: .Simt cd. tu trebuie s5 gtii mai bine. rfiarea rnrlnerabilitetii Au inceput sI rnd. .Md simt de pan'cd ag tfri cu un zid. Diferen!ierea fefr. in "" irnul."oea." Expria avwt un efect crucial asupra elevilor. in enunlul . dat n-am spus nimie.... rtt). nu-i aga?" Am fost gocat.Mi simt ce. . tatat.rprimate cind cuvintul sitnt sau expresia q.Sint nervos". fascinali patcd. sentimentele nu sint clat e. un elev." . cuvintul . Starea rraeaare legdt:ur.." i i .. De sentirnentelor exemplu.sentirrzentul e urmatd de: a) cuvinte curn ar fi ed.intrebe despre mine. . . afaeere bun5".s erttintente O confu zie frecventd.ColvruNrcAREA NonrvrornNrA trd Qi-aulipit fegele de $eam. ca. dar mi-am dat seama imediat cum contribuisem IapereepEia acestui elev incercind s6-mi ascund disconfortul. de parcd.Sirnt c5" n-am ficut o de ginduri. aintervenit: .rdat nu pentrw cd' sinte(i ne{ri..r..{i sau expresiei q..5-eufaptul ci nu cunosc pe nimeni gi cZ mri-arn dorit si fiu aeceptat cind arn intrat in sali. sd-mi spuni lucruri despre ei gi sd se atate interesali de CI{V Sentirnettte'o er slua rlorL.m.consider"..Detegti sd te afli printre ne$ri.rn.

stntenr^ A. ^Flosplrn^oRc b) pronumele eLL. Descrierea felului in eare eredent c5.MensueLL B. eu sint chemat mereu. in CNV diferen(iem cuvintele care e:qrrimdintr-aderdr stiri emo(ionale de eele cate descriu cr'un't. in loc B . parte. 5l ..Md sirnt inadec*oat ca pianist. emotie.Sint ititat" . simplu." . ea. irni aprecie z valoarea de pianist.m o trZire emo(ionald": putem spune . neribdare." ... .....Me simt nerd. frustrare sau altd.t'u..Arrl sentimentul rnanipuleazd. nu e necesar si folosim verbul a sirrcli cind e:rprim5.gft de mine insumi ea pianist..tor eu rnine insumi ca pianist. el.Mi sirnt frustrat ea pianist.bdd.Mi simt iritat" san.Simt cd e zadarttic.inade. Exprim area propriu -zisd a sentirnentelor: .. sintem: .deut-o ar putea fi dezarnS"gire.persoane: . ei gi enunlurile impersonale: . credent cd.' Sentirnentul real din spatele evaluS"rii . s5-mi exprim clar sentimentele..." in acest enun(." Pe de altd." c) nume sau substantive carte desemrteazd..Mi simt dezarnd.Simt cd AmSt a fost destul de responsabile.evat" pe care arn f." ." cd" gefvil rrLeu ne .Arn sentimentul ed.

aceasta e fi7.eluetez.. firn l5safi in pace.CE enfiem cuvintele care descriu ceea ee SIMTIM gi CUM CRE." Aici." Din norl.rMe sirnt desctcra. ele dendluie mai degrabd ce gtndirn despre com. sau s€ iomporti algil. indoiald. . indoiald c6. pot si rn5.. gi nu un sentiment.ntentul altora decit ceea ce simlim: A. ca.Me simt neinsernttat pentrrr oamenii cu earr.ai mult o interpretare a ac\iwnilor alt'ora decit o exprirnate clat." Cuvintwlnei. gi nu un sentiment .. in ac"ust5" situ a\ie.nsernnnt e:qrrimi cum cred eu ci md evalweazd"algii. IJrmeazd citeva exernple de afirrnagii ce pot fi ugor confun date cu exprimiri ale sentimentelor.a felului in care ne sim(im. sau pot tfri alte ernolii. I B. ajutd. au fost rnornente in ca. in realitate.CopruNrcAREA NowvromNtA De asemertea. C. aprecierea rne a ctr privire la nivelul de inlelegere al altor persoane.. reac(ioneazd cuvintele cate ne descriu sentimentele.simt nelinigtit sa:uititat. au existat alte rnornente cind ne-am sim(it jign/itv atunci cind arn avttt impresia cd sintem ign orafi.iea intie l. credem cd fae alte persoane din jur de DDM cd.ports. cuvintwl netn{eles indicd.re ni s-a pdrut c5.5. . voiarn s5. sd diferDiferen{ie. sintem ignorali Si sentimentul nostru a fost de upurarq p€otru cZ.jat".Me simt trtst" sau .Me simt ignorat.re in situa[ia aceasta ar putea fi . .Me simt nein(eles. Fhr. Fbr. . fiinded voiam si fim luati in seam6.

la emolii specifice. unile altora.at/bloea incolgit inqelat intrerupt lisat balte respins subestirnat tratat cu superioritate tr.MensneLL B.. latd.i insugirea. i[ E E t 5b . entuzi.. serlti.Am un sentiment bun in le$dturd. RosBlrnBRc Cuvinte ca.?nent btm.i$norat" e:ctrlrimi felul in eare intetpretdrn..asntat. uru^uizsocabular pentru sentirnente in expr irrtareasentimentelor. gi nu felul in care ne sirnlirn. Cuvintele bine gi rdu il impie dic{riip pe interlocutor si intre in contaet cu cee a ce simlim noi. 1lF pen trw a td a}uta sA1[ Listele urmdto are au fost alcituite rd imbunehqipi capaeitatea de aenprima sentimente gi a descridtf clar o garndlargd" de stdri emo(ionale. poate insemn a mulgmtit.5:dat .si folosim €E =g t.i De exemplu. dacd spunem . o listi de as fel de cuvinte: abandonat abuzat amenintat atacat binuit bruscat htat de'prost manipulat neapreeiat neascultat nedorit eonstrins cooptat discreditat exploatat folosit i$norat neglijat nein[eles nesprijinit presat provocat intirnidat impiedic. "rt*rra"if ce se referS.! cu asta" .'i$ Wurat salr diverse alte emo(ii. gi nu cuvinte vagi sau generale. r€ ajut6..