MIHAI MU AT

GINA STOICA

Transmisii mecanice cu reductoare într-o treapt
(Indrumar de proiectare)

2004

Conf. dr. ing. MIHAI MU AT

Conf. dr. ing.GINA STOICA

Transmisii mecanice cu reductoare într-o treapt
(Indrumar de proiectare)

CUPRINS
I. Introducere …………………………………………………………….. II. Scheme cinematice ale transmisiilor mecanice ……………………... III. Calculul transmisiilor mecanice ……………………………………. 1. Calculul cinematic i energetic. Alegerea motorului electric ………. 1.1. Alegerea motorului electric ……………………………………. 1.2. Calculul cinematic ……………………………………………... 1.2.1 Determinarea rapoartelor de transmitere ………………… 1.2.2. Calculul tura iilor arborilor ……………………………... 1.3. Calcul energetic ……………………………………………….. 1.3.1. Calculul puterilor transmise de arbori …………………... 1.3.2. Calculul momentelor de torsiune transmise de arbori …... 2. Predimensionarea arborilor ………………………………………….. 3. Proiectarea transmisiei prin curele trapezoidale …………………… 4. Predimensionarea angrenajelor ……………………………………… 4.1. Alegerea materialelor pentru ro ile din ate i a tratamentelor termice sau termochimice …………………………………….. 4.2. Predimensionarea angrenajelor ……………………………….. 4.2.1. Predimensionarea unui angrenaj cilindric exterior cu din i înclina i ……………………………………………. 4.2.2. Predimensionarea unui angrenaj conic cu din i drep i …. 5. Calculul elementelor geometrice ale ro ilor din ate ………………… 5.1. Elemente geometrice ale ro ilor cilindrice cu din i înclina i ….. 5.2. Elemente geometrice ale ro ilor din ate conice cu din i drep i pentru un angrenaj ortogonal ( 90 ) ……………………… 6. Calculul for elor din angrenaje ………………………………………. 6.1. For ele din angrenajul cilindric cu din i înclina i ……………... 6.2. For ele din angrenajul conic cu din i drep i …………………... 7. Verific rile angrenajelor …………………………………………….. 7.1. Verificarea încadr rii în limitele angren rii i gener rii ……… 7.1.1. Verificarea subt ierii din ilor ………………………….. 7.1.2. Verificarea continuit ii angren rii ……………………. 7.1.3. Verificarea interferen ei din ilor ………………………. 7.1.4. Verificarea jocului la capul din ilor …………………… 7.1.5. Verificarea grosimii din ilor pe cercul de cap …………. 7.2. Verificarea rezisten ei danturii ro ilor din ate ………………… 7.2.1. Verificarea solicit rii la piciorul dintelui F …………. 7.2.2. Verificarea solicit rii de contact hertzian (verificarea la pitting) ………………………………….. 7.3. Rela ii pentru verificarea dimensional a danturii ro ilor din ate …………………………………………………………. 5 5 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 18 18 21 21 25 28 28 30 32 32 33 36 36 36 37 37 38 38 39 39 41 43

8. Calculul reac iunilor. Trasarea diagramelor de momente înconvoietoare i de torsiune ………………………………………… 9. Alegerea i verificarea rulmen ilor ………………………………….. 10. Alegerea i verificarea penelor ……..……………………………….. 11. Alegerea i verificarea cuplajului ………...………………………… 11.1. Cuplajul elastic cu bol uri …………………………………... 11.2. Cuplaj cu flan e …………………………………………….. 12. Verificarea arborilor ………………………………………………… 13. Alegerea lubrifiantului i a sistemului de ungere a angrenajelor … 14. Calculul termic al reductoarelor cu ro i din ate …………………... 14.1. Calculul randamentului total al reductorului ………………. 14.2. Calculul temperaturii de func ionare a reductorului ……….. IV. Elemente constructive privind reductoarele de tura ie cu ro i din ate cilindrice i conice …………………………………………... 1. Construc ia ro ilor din ate cilindrice i conice ………………… 2. Construc ia carcaselor …………………………………………. Bibliografie ………………………………………………………………..

45 46 53 54 54 55 57 62 64 64 65 66 67 75 78

I. INTRODUCERE

Prezenta lucrare reprezint un ajutor pentru studen ii facult ilor cu profil mecanic în elaborarea proiectului de an la disciplina Organe de Ma ini. Sunt prezentate elementele necesare proiect rii unei transmisii mecanice de uz general compus din reductor cu ro i din ate cilindrice sau conice, transmisie prin curele trapezoidale i cuplaj. În elaborarea lucr rii autorii au folosit informa ii din lucrarea cu aceea i tem “Transmisii mecanice” - îndrumar pentru proiectare, (autori conf. dr. ing. I. D. Filipoiu i prof. dr. ing. A. Tudor). De un real folos au fost i materialele puse la dispozi ie de regretatul profesor R dulescu Gheorghe. Tuturor, autorii le mul umesc pe aceast cale. Au fost adoptate nota ii în conformitate cu standardele actuale i a fost reorganizat întreg materialul care este prezentat în succesiunea logic a elabor rii proiectului, prezentul îndrumar fiind doar o introducere în proiectarea transmisiilor mecanice.

II. SCHEME CINEMATICE ALE TRANSMISIILOR MECANICE
Schema de principiu a unei transmisii mecanice a c rei proiectare este elaborat în prezenta lucrare, este indicat în figura 1

Fig.1. Schema de principiu a unei transmisii mecanice (ME - motor electric; TCT - transmisie prin curele trapezoidale; RT - reductor de tura ie cu ro i dintate; C - cuplaj)

Pornind de la aceast schem simpl se pot ob ine foarte multe variante care difer prin pozi ionarea în spa iu a elementelor transmisiei, prin tipul ro ilor din ate (cilindrice, conice) i dispunerea acestora în interiorul reductorului de tura ie, prin num rul de trepte de reducere incluse în reductor, prin tipul cuplajului utilizat (cuplaj elastic cu bol uri, cuplaj cu flan e) etc.

17

Prezentul îndrumar trateaz cazul transmisiilor mecanice care includ reductor de tura ie cu ro i din ate cilindrice sau conice cu o treapt de reducere, conform schemelor prezentate în figura 2a, b.

B 1

D 2

I A
Fig. 2a.

II C

D 1 I A B II 2

C
Fig. 2b. Fig. 2. Scheme cinematice ale unor reductoare de tura ie care folosesc ro i din ate cilindrice (cu din i drep i sau înclina i) i conice a. Reductor cu ro i din ate cilindrice b. Reductor cu ro i din ate conice

În aceste scheme, arborii sunt nota i cu I i II (în ordinea parcurgerii de c tre fluxul energetic), ro ile din ate cu 1 i 2, iar lag rele cu majuscule: A i B pentru arborele I, respectiv C i D pentru arborele II. De men ionat, c pornind de la aceste scheme cinematice se pot ob ine

18

mai multe variante constructive de reductoare de tura ie modificându-se planele ce includ axele arborilor.

III. CALCULUL TRANSMISIILOR MECANICE
Datele ini iale (m rimi de intrare) pentru calculul transmisiei mecanice sunt: tura ia arborelui de ie ire din reductor (de intrare în ma ina de lucru) nII (în rot/min) i puterea la acest arbore PII (în kW). Uneori sunt impuse (sau se aleg înainte de începerea calculelor) tura ia motorului de ac ionare nM (în rot/min), raportul de reducere al reductorului de tura ie iRT sau intervalul de func ionare între dou repara ii Lh (în ore). De asemenea în func ie de natura ma inii de lucru i de condi iile func ionale se poate alege un coeficient de serviciu (suprasarcin ) cS. În cazul unui proiectant de reductoare de uz general, care nu tie c rei ma ini de lucru îi este destinat reductorul proiectat întregul calcul se efectueaz considerând cS =1. Proiectantul aten ioneaz beneficiarul (în caietul de sarcini al reductorului) c nu a inut seama în proiectare de eventualele suprasarcini, astfel încât beneficiarul va trebui s comande un reductor proiectat pentru o putere superioar (incluzând i suprasarcina). În calculul prezentat în lucrare nu s-a luat în considerare coeficientul cS (sau s-a considerat cS=1) adoptându-se astfel pozi ia unui proiectant de reductoare de uz general. Dac sunt cunoscute condi iile func ionale i natura ma inii de lucru, în toate etapele calculului se vor introduce puteri (momente de torsiune) de calcul, rezultate prin înmul irea puterilor (momentelor de torsiune) nominale cu factorul supraunitar cS, ales în cuno tin de cauz . celei nominale a agregatului de lucru

1. CALCULUL CINEMATIC ªI ENERGETIC. ALEGEREA MOTORULUI ELECTRIC

1.1. ALEGEREA MOTORULUI ELECTRIC În func ie de datele ini ale se determin puterea i tura ia motorului de antrenare, alegându-se apoi tipul i caracteristicile func ionale, precum i dimensiunile acestuia din cataloagele firmelor produc toare. PIII Puterea necesar a motorului PM se ob ine inînd cont de puterea la ie irea din reductor i de pierderile energetice ale elementelor componente ale transmisiei exprimate prin

randamentele acestora:

19

PM unde:
tot

PII
tot TCT

PII
2 r a12

(1)

– este randamentul total al transmisiei mecanice; TCT - randamentul transmisiei prin curele trapezoidale;
r

- randamentul unei perechi de rulmen i (poate fi înlocuit prin

l

-randamentul unei

perechi de lag re cu alunecare în cazul adopt rii solu iei de rezemare a arborilor pe lag re cu alunecare) a12 - randamentul angrenajului (format din ro ile din ate 1 i 2) În tabelul 1 sunt indicate valori orientative ale randamentelor cuplelor de frecare dintr-o transmisie mecanic .
Tabel 1

Randamentele unor cuple de frecare Cuple de frecare Angrenaj cilindric Angrenaj conic Transmisie prin curele trapezoidale Pereche de rulmen i Pereche de lag re cu alunecare 0,99 …. 0,995 0,98 …...0,99 Randamentul 0,97 ….. 0,99 0,96 ….. 0,98 0,94 ….. 0,97

Evident c un calcul acoperitor presupune calcularea puterii necesare a motorului de antrenare folosind valori la limitele inferioare ale intervalelor men ionate pentru randamente. Alegând (dac nu a fost impus prin tem ) tura ia la mers în gol a motorului electric se alege din cataloagele firmelor produc toare motorul adecvat. Anexa 1 prezint pricipalele caracteristici func ionale i dimensionale ale unor motoare electrice asincrone. Indiferent de m rimea motorului ales, puterea care va fi utilizat în calculele ulterioare PM va fi cea determinat pe baza puterii necesare la ma ina de lucru conform rela iei (1), iar tura ia va fi cea de mers în sarcin nM luat din tabelele anexei 1. 1.2 CALCULUL CINEMATIC 1.2.1 DETERMINAREA RAPOARTELOR DE TRANSMITERE Raportul de transmitere total al transmisiei mecanice este: itot n M / n II Se poate scrie: itot iTCT i RT adic i RT itot / iTCT

(2) (3)

unde iRT este raportul de transmisie al reductorului de tura ie.
20

Raportul iRT se identific cu raportul reductorului: i RT i12

(4)

Pentru un angrenaj cilindric raportul de transmitere recomandat este între 2,5 i 6,3 (max 10), iar pentru cel conic între 2 i 5 (max 6,3). Valorile nominale ale rapoartelor de transmitere par iale sunt standardizate în STAS 6012-82, tabelul 2 prezentând un extras din acest standard.
Tabel 2

Rapoarte de transmitere nominale (extras STAS 6012 – 82) I 1,00 1,25 1,60 II 1,00 1,12 1,25 1,40 1,60 1,80 3,15 2,50 I 2,00 II 2,00 2,24 2,50 2,80 3,15 3,55 6,30 5,00 I 4,00

II 4,00 4,50 5,00 5,60 6,30 7,10

1.2.2 CALCULUL TURAºIILOR ARBORILOR ªtiind tura ia în sarcin a motorului n M i rapoartele transmisiei prin curele iTCT i ale angrenajului i12 , putem calcula tura iile celor doi arbori: n I n M / iTCT ; n II n I / i RT (5) Potrivirea doar aproximativ a tura iei arborelui de ie ire din reductor n II , cu cea dat prin tema de proiectare, se datore te alegerii unor rapoarte par iale standardizate al c ror produs nu este totdeauna egal cu i RT dat de rela ia (3), ci are o valoare apropiat de acesta. Într-o etap ulterioar a calculului (la alegerea final a numerelor de din i pentru cele patru ro i din ate) se va impune condi ia ca raportul de transmitere efectiv al reductorului s nu difere de cel rezultat din tem , dat de rela ia (3), cu mai mult de 3% pentru a nu introduce modific ri apreciabile ale tura iei de ie ire din reductor n II fa de valoarea dat prin tem , modific ri care pot perturba func ionarea ma inii de lucru. 1. 3. CALCUL ENERGETIC 1.3.1. CALCULUL PUTERILOR TRANSMISE DE ARBORI Pornind de la puterea de ie ire din reductor PII (dat prin tem ) calcul m puterile primite de fiecare din arborii transmisiei:
21

puterea primit de arborele I: PII PI
r a12

puterea primit de arborele motorului: PI PII PM
TCT TCT a12 2 r

(6)

1.3.2. CALCULUL MOMENTELOR DE TORSIUNE TRANSMISE DE ARBORI Se utilizeaz rela ia (în care puterea se introduce în Kw, iar tura ia în rot/min): PM ( I , II ) M tt 955 10 4 [N mm] M ( I , II ) n M ( I , II )

(7)

2. PREDIMENSIONAREA ARBORILOR
Arborii reductorului sunt supu i la torsiune i încovoiere. În aceast faz a proiect rii, încovoierea nu poate fi luat în calcul datorit necunoa terii for elor ce încarc arborii i nici a distan elor dintre reazeme i dintre for e i reazeme. Ca urmare, pentru a ob ine ni te valori orientative ale diametrelor arborilor se va face predimensionarea acestora la torsiune, iar pentru a ine cont de existen a încovoierii se va lucra cu valori admisibile at reduse (uzual at = 10…..12 N/mm2 pentru arborii I i II). Rela ia de predimensionare este: Mt t at de unde rezult : d3 16 16M t ( I , II ) d I , II 3
at

(8)

Pentru arborii de intrare (I) i de ie ire (II) din reductor se va ine seama i de prevederile STAS privind capetele de arbori prezentate în anexa 2 i anume: STAS 8724/2 – 71 (dimensiuni) i respectiv STAS 8724/3 – 74 (momente transmisibile). De asemenea pentru cap tul arborelui II pe care se monteaz cuplajul se vor consulta STAS 5982/6 – 81 – cuplaj elastic cu bol uri (Anexa 3) sau STAS 769 – 73 – Cuplaj cu flan e (Anexa 4).

22

3. PROIECTAREA TRANSMISIEI PRIN CURELE TRAPEZOIDALE /13/
Calculul transmisiei prin curele trapezoidale cu arbori paraleli este stadardizat (STAS 1163 – 71). M rimile de intrare sunt: puterea la arborele motorului de antrenare) Pc PM (kW), tura ia ro ii conduc toare n1 ro ii conduse n2 ).

nM (rot/min), raportul transmisiei prin curele iTCT (sau tura ia

Etapele calculului sunt: a – Alegerea tipului curelei se face pe baza nomogramei din figura 3 pentru curele trapezoidale înguste, în func ie de puterea la arborele motor PM i de tura ia ro ii conduc toare n1 nM . Se prefer utilizarea curelelor trapezoidale înguste care conduc la un gabarit mai mic al transmisiei decât curele clasice. Pentru profilele de curele situate pe nomograme în apropierea frontierelor dintre domenii se recomand alegerea tipului de curea de sub linia oblic . În tabelul 3 sunt indicate elementele geometrice ale sec iunii curelelor i lungimile lor primitive.

Fig. 3 a. Nomograma pentru alegerea curelelor trapezoidale înguste /13/

23

/2
1

Fa

Fa

2

A
Fig. 3 b. For ele din curelele trapezoidale înguste

b – alegerea diametrului primitiv al ro ii mici D p1 se face func ie de tipul curelei respectându-se indica iile din STAS 1162-67., tabelul 4 prezentând un extras din acest standard. c – calcularea diametrului primitiv al ro ii mari se face cu rela ia: D p2 iTCT D p1 (9)

Dac nu exist restric ii, se rotunje te la valoarea cea mai apropiat din tabelul 4. (STAS 1162 – 67) Dac se folose te rol de întindere diametrul acesteia se va lua D p0 (1...1,5) D p1 d – se alege preliminar distan a dintre axe A: 0,7( D p1 D p2 ) A 2( D p1 D p2 ) e – unghiul dintre ramurile curelei: D p D p1 2 arcsin 2 2A f – unghiul de înf urare pe roata mic de curea:
1

(10)

(11)

180

,iar pe roata mare

2

180 ( D p1 D p2 ) ( D p2 D p1 ) 2

g – lungimea primitiv a curelei: Lp 2 A cos

( 1 D p1 (12) 2 D p2 ) 2 A 2 360 2 4A Lungimea primitiv a curelei se rotunje te la valoarea standardizat cea mai apropiat (tabel 3). Pentru valoarea standardizat aleas pentru L p se recalculeaz , A folosind rela ia (12), precum i , 1, 2 . h – viteza periferic a curelei: Dp1 n1 v (m/s) 60000

(13)

Curea trapezoidal îngust

STAS 7192-83

24

Tabel 3

Curele trapezoidale. Dimensiuni si lungimi primitive
Tip Curea Dimensinile caracteristice ale sectiunii lpxh SPZ SPA SPB 16x15 SPC Lungimi primitive Lp , mm 8,5x8,0 11,0x10 14,0x13 16,0x15 19,0x18 De preferat De evitat 400 2500 450 2800 8 0,4 10 0,5 13 0,5 15 0,5 18 0,6 500 3150 560 3550 2,0 2,8 3,5 4,0 4,8 630 4000 710 4500 800 5000 900 5600 40 0,1 a mm h mm h Dmax mm Minim 630 800 1250 1600 2000 1000 6200 1120 7100 grade Lungimi primitive Lp mm Maxim 3550 4500 8000 10000 12500 1250 8000 1400 9000 71 100 160 200 224 1600 10000 1800 11200 0,54 0,90 1,50 1,98 2,78 2000 12500 2240 mm Dp min Sectiunea curelei Ac cm2

Observa ie: Sec iunile curelei sunt calculate cu rela ia: Ac

Lp h

2

b 1 tg h2 h 2 îngust tip SPA, având

Exemple de notare: SPA 2000; STAS 7192-83 (curea trapezoidal lungimea primitiv Lp=2000 mm)

Seria diametrelor primitive ale ro ilor de curea D p (mm).
63 450 71 500 80 560 90 630 112 710 125 800 140 900 160 1120 180 1250 200 1400 224 1600 250 1800 280 2000

Tabel 4

315 2500

400

Se recomand ca viteza periferic a curelei s trapezoidale clasice i 40 m/s la curelele înguste.

nu dep easc

30 m/s la curelele

25

i – num rul de curele (preliminar) se calculeaz cu rela ia: c f Pc z0 cL c P0

(14)

în care: cL - coeficient de lungime care se alege din tabelul 5 func ie de lungimea primitiv a curelei L p . c f - coeficient de func ionare care se alege func ie de natura ma inii motoare i a celei de lucru. Vom considera, ca i în cazul coeficientului c s o valoare c f 1.
Tabel 5

Coeficient de lungime CL Lungimea primitiva a curelei Lp [mm] SPZ Tipul curelei SPA SPB SPC

c

400 450 500 560 630 0,82 710 0,84 800 0,86 0,81 900 0,88 0,83 1000 0,9 0,85 1120 0,93 0,87 1250 0,94 0,89 1400 0,96 0,91 1600 1,00 0,93 1700 1,01 0,94 1800 1,01 0,95 2000 1,02 0,96 2240 1,05 0,98 2500 1,07 1,00 2800 1,09 1,02 3150 1,11 1,04 3550 1,13 1,06 3750 1,07 4000 1,08 - coeficient de înf urare dat de rela ia: c 1 0,003 180
1

0,82 0,84 0,86 0,87 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,01 1,02

0,82 0,86 0,88 0,90 0,92 0,93 0,94

(extras din STAS 1163-71). Pentru valori intermediare ale parametrilor n1 , D p1 i i se va folosi interpolarea liniar . z0 - rezultat poate fi întreg sau frac ionar. Num rul final de curele:
26

P0 - puterea nominal transmis de o curea se alege din tabelele cuprinse în anexa 5

z

z0 cz
Tabel 6

unde cz este coeficientul num rului de curele dat în tabelul 6. Coeficientul num rului de curele cz Num rul de curele z0 cz 2…3 0,95 4….6 0,90 peste 6 0,85

Num rul rezultat z se rotunje te la valoare întreag . Se recomand ca z j - Frecven a îndoirii curelelor se calculeaz cu rela ia v f 103 x (Hz) Lp unde: x – num rul ro ilor de curea ale transmisiei

8. (15)

v – viteza periferic a curelei dat de (13), în m/s. L p - lungimea primitiv a curelei (valoarea standardizat aleas ), în mm. Se recomand ca frecven a îndoirilor s nu dep esc 40 Hz la curele cu inser ie re ea, respectiv 80 Hz la curele cu inser ie nur. k – for a periferic transmis : P F 103 c v

(N)

(16)

For a de întindere ini ial a curelei ( F0 ) i cea de ap sare pe arbori ( Fa ) sunt egale cu: F0 Fa (1,5.....2) F (N) (17)

Ro ile pentru curele trapezoidale sunt standardizate în STAS 1162 – 84 care stabile te forma, dimensiunile i metodele de verfificare geometric ale canalelor ro ilor. Figura 4 prezint forma i principalele dimensiuni ale canalelor ro ilor pentru curele trapezoidale, iar tabelul 7, d elementele geometrice ale acestor canale.

27

B f lp n De Dp m e r

Fig.4. Dimensiunile canalelor ro ilor de curea /13/

Tabel 7

Elemente geometrice ale canalelor ro ilor pentru curele trapezoidale Sec iunea canalului Tipul curelei trapezoidale clasice (STAS 1164-67) Tipul curelei trapezoidale înguste (STAS 7192-65) lp nmin mmin f e SPZ SPA SPB SPC Y Z A B C D E Y Z A B C D E

5,3 1,6 4,7 7 1 8 0,3
32
0

8,5 2,5 9 8 1
12 0,3
34
0

11 3,3 11
2 10 1

14 4,2 14
12,5
2 1

19 5,7 19
2 17 1

27 8,1 19,9
2 24 1

32 9,6 23,4
4 29 1

15 0,3
34
0

19 0,4
34
0

25,5 0,5

37 0,6
380 30

360 10 380 10 380 10 380 10 380 30
1
0

380 30 38 2,0

44,5 0,7 0

30

1

0

1

0

1

0

36

0

30

r

0,5

0,5

1,0

1,0

1,5

2,0

L imea ro ii de curea va fi egal cu: B ( z 1)e 2 f

28

4. PREDIMENSIONAREA ANGRENAJELOR /4, 5, 6, 10, 11, 12/
4. 1. ALEGEREA MATERIALELOR PENTRU ROºILE DINºATE ªI A TRATAMENTELOR TERMICE SAU TERMOCHIMICE Ro ile din ate cilindrice (cu din i drep i sau înclina i) i conice care intr în compunerea reductoarelor de tura ie sunt organe de ma ini puternic solicitate. Principalele solicit ri (pentru care de altfel se face i calculul de rezisten ) sunt solicitarea de încovoiere la piciorul dintelui (efort unitar,
F

) i solicitarea hertzian la contactul flancurilor (efort unitar,

H

), ambele

solicit ri fiind variabile în timp dup cicluri de tip pulsator. Ca urmare, pentru proiectarea angrenajelor trebuie cunoscute atât caracteristicile mecanice de uz general ale materialelor utilizate (limita de rupere, limita de curgere, duritatea etc. ), cât i valorile rezisten elor la oboseal pentru solicit rile anterior men ionate ( F lim i
H lim ),

rezisten e i standuri de încercare

determinate prin încerc ri efectuate pe epruvete ro i din ate specializate.

Ro ile din ate utilizate în construc ia de ma ini pot fi realizate din o eluri laminate, forjate sau turnate, din fonte, din aliaje neferoase (bronzuri, alame, aliaje de aluminiu etc.), iar uneori chiar din mase plastice. În construc ia reductoarelor de tura ie se folosesc uzual o elurile laminate sau forjate pentru construc ia ro ilor din ate cilindrice i conice. O elurile folosite pentru construc ia ro ilor din ate cilindrice i conice pot fi împ r ite, func ie de tratamentul termic sau termochimic la care sunt supuse, în dou grupe: - o eluri de îmbun t ire sau normalizate pentru care duritatea Brinell a flancului dintelui dup tratament este sub 3500 N/mm2; - o eluri pentru durificare care sunt supuse unor tratamente termice (c lire cu flac r sau CIF) sau termochimice (cementare, nitrurare) care fac ca duritatea Brinell a flancului dintelui dup tratament s fie mai mare de 3500 N/mm2. Angrenajele realizate din o eluri de îmbun t ire au dimensiuni mai mari decât cele confec ionate din o eluri durificate care lucreaz în condi ii similare de sarcin datorit rezisten ei inferioare la pitting. Aceste angrenaje sunt îns i tura ie mai ieftine datorit

tehnologiei mai simple. Ca urmare, se folosesc o eluri pentru îmbun t ire acolo unde gabaritul mai mare al ro ilor nu creeaz probleme. Ro ilor mari a c ror durificare i rectificare este dificil , li se aplic , de asemenea, tratament termic de îmbun t ire. În cazul reductoarelor, dorin a de ob inere a unor utilaje compacte a condus la tendin a actual de utilizare a ro ilor din ate executate din o eluri care se durific prin tratamente termice sau termochimice, reducerea gabaritului i a consumului de material prevalând asupra
29

cre terii costului execu iei tehnologice. Solu ia modern const în utilizarea unor tratamente ce durific doar stratul superficial, miezul dintelui r mânând moale. Se îmbin astfel avantajele cre terii durit ii stratului superficial legate de m rirea rezisten ei la uzare în general i la pitting în special, cu cele conferite de tenacitatea danturii ( ce confer durit ii reduse a miezului dintelui. Tabelul 8 prezint principalele m rci de o eluri utilizate pentru executarea ro ilor din ate cilindrice i conice ale reductoarelor precum i caracteristicile mecanice ale acestora necesare în calculul angrenajelor. rezisten la ocuri i conformabilitate în cazul unor contacte defectuoase ale din ilor) asigurat de men inerea

30

4.2. Predimensionarea angrenajelor 4.2.1. Predimensionarea unui angrenaj cilindric exterior cu din i înclina i La predimensionarea angrenajului cilindric cu din i înclina i se determin distan a dintre axe a, modulul normal mn , unghiul de înclinare a danturii , numerele de din i ale celor dou ro i i coeficien ii de deplasare a danturilor ro ilor (în cazul ro ilor cu dantura modificat ). Principalele etape ale calculului sunt: a – Determinarea distan ei dintre axele ro ilor a. Folosind rela ia de calcul la solicitarea hertzian (pitting) pentru dimensionare se ob ine distan a minim dintre axe conform rela iei:
2

a

(1 u ) 3

K A KV K H M t pinion 2u a SH

ZM ZH Z
H lim

(18)

K HN Z R ZW i

în care: u

zmare - raportul numerelor de din i ( u zmic

1 ); pentru angrenajele reductoare u

(raportul de transmitere), i fiind ales anterior (paragraful 1.2). K A - factorul sarcinii dinamice exterioare dependent de natura ma inii motoare i a celei de lucru; în cazul proiect rii unor reductoare de uz general K A 1 . KV - factorul dinamic interior; la predimensionare se va lua KV 1,1 K H - factorul reparti iei longitudinale a sarcinii pentru solicitarea hertzian ; la predimensionare K H =1,15 M t pinion - momentul de torsiune la arborele ro ii conduc toare (pinion)
a

- coeficient de l ime definit prin

a

b (unde b este l imea ro ii din ate), care se a 0,35 E unde 1 E 1 1 2 E1 1 , E1, E2 , E E2 271 N mm 2

alege din anexa 6. ZM - factorul de material: Z M

reprezentând modulele de elasticitate longitudinale ale ro ii 1 (E1), ro ii 2 (E2) respectiv modul de elasticitate echivalent (E ); pentru angrenaje alc tuite din ro i de o el: Z M

ZH Z

factorul punctului de rostogolire; la predimensionare se va lua Z H factorul lungimii de contact; la predimensionare Z 1.

1,77 .

H lim

efort unitar limit la solicitarea hertzian , dependent de natura materialului

pinionului i de tratamentul termic sau termochimic aplicat (v. tabel 8). S H factor de siguran la solicitarea hertzian ; la predimensionare se poate utiliza valoarea minim S H 1,25 .

21

proiect rii angrenajelor pentru durat de func ionare nelimitat K HN Z R factor de rugozitate; la predimensionare Z R 1. Zw

K HN

factorul num rului de cicluri de solicitare pentru solicitarea hertzian ; în cazul 1. 1.

factorul raportului durit ii flancurilor; la predimensionare Z w

Valoarea distan ei dintre axe dat de rela ia (18) se standardizeaz conform prevederilor STAS 6055-82 din care este prezentat un extras în anexa 7; ca principiu se alege valoarea standardizat superioar celei rezultate din calcul, dar dac valoarea de calcul dep e te cu mai pu in de 5% o valoare standard se poate alege aceast valoare (inferioar valorii de calcul). În cazul reductorului coaxial (varianta b din figura 2) se vor calcula distan ele dintre axe minime necesare celor dou trepte i se va alege din STAS o valoare mai mare sau egal cu cea mai mare din cele dou valori de calcul. b - Determinarea modulului normal al ro ilor din ate mn Modulul normal minim necesar al danturii ro ilor se ob ine pe baza condi iei de rezisten la solicitarea la oboseal la piciorul dintelui. Se ob ine urm toarea rela ie: mn M t pinion 1 u K A KV K K F YF Y
a

a

2

SF

Flim

(19)

K FN YsYFx

în care semnifica ia factorilor care nu au ap rut anterior este: K factor de reparti ie frontal a sarcinei; la predimensionare K 1. KF factor de reparti ie longitudinal a sarcinii pentru solicitarea la piciorul dintelui; la predimensionare K F 115 . , YF factor de form ; la predimensionare se ia estimativ YF Y factorul unghiului de înclinare; la predimensionare Y 2,25 . 1.

a - distan a dintre axe (valoarea standardizat aleas anterior) F lim efort unitar limit pentru solicitarea la oboseal la piciorul dintelui; se ia func ie de materialului pinionului. S F factor de siguran pentru solicitarea la piciorul dintelui; la predimensionare se folose te valoarea minim S F 1,5 . K FN factorul num rului de cicluri de solicitare pentru solicitarea la piciorul dintelui; în cazul proiect rii angrenajelor pentru durat de func ionare nelimitat se va lua K FN 1 . Ys factorul concentratorului de eforturi; la predimensionare Ys 1 .

YFx factor dimensional, la predimensionare YFx 1 . Ceilal i factori a , K A , KV se vor lua cu acelea i valori ca la punctul anterior.

Valoarea rezultat din calcul pentru modulul normal mn se standardizeaz conform

STAS

822-82 (anexa 7). Dac din calcul rezult o valoare mn sub 1 mm se va adopta mn =1 mm. Ca principiu se adopt din STAS valoarea imediat superioar modulului de calcul; putem îns adopta i valoarea standardizat imediat inferioar valorii de calcul dac diferen a dintre ele este sub 5% din valoarea standardizat .
22

c - Stabilirea unghiului de înclinare a din ilor . Se recomand alegerea unei valori a unghiului de înclinare a danturii

(exprimat în

grade) cuprins în intervalul 8 ; 20 . Pentru reducerea num rului de regl ri ale ma inilor de danturat se recomand folosirea urm toarelor valori: 15 (12 ) pentru ro i din ate executate din o eluri de îmbun t ire sau normalizate (având duritatea Brinell a flancului sub 3500 N/mm2). 10 pentru ro i din ate executate din o eluri durificate superficial (HB flanc 3500 N / mm 2 ). d - Stabilirea num rului de din i ai pinionului z1 . Folosind valorile distan ei dintre axe i modulului normal de la punctele a i b se calculeaz num rul maxim de din i ai pinionului: 2a cos z1 max (20) mn 1 u Se va alege apoi pentru pinion un num r de din i z1 care s satisfac urm toarele condi ii: - num r întreg inferior lui z1 max , calculat cu rela ia (20).

- z1 14 ; dac aceast condi ie nu este îndeplinit se majoreaz distan a dintre axe la valoarea standardizat imediat superioar celei alese ini ial i se recalculeaz mn i z1max .

( z1max >24...50(80)) din considerente de precizie de execu ie, se adopt un num r de din i z1 mai mic i anume: z1 z1max dac z1 max 25 z1 24 27 din i dac z1 max z1 27 30 din i dac z1 max z1 30 35 din i dac z1 max

- dac z1 14; 17 se va alege o deplasare pozitiv a danturii care s evite subt ierea. - dac din calcul rezult pentru pinion un num r de din i z1max mare

25;35 35;45 45;80

e - Alegerea final a modulului normal mn al danturii i a numerelor de din i ai celor dou ro i ( z1 i z2 ) Se recalculeaz modulul normal mn cu rela ia: 2a cos mn (21) z1 1 u Valoarea dat de rela ia (21) se standardizeaz (în conformitate cu cele prezentate la punctul b). 2a cos Se recalculeaz z1 alegându-se pentru z1 o valoare întreag imediat mn 1 u inferioar celei de calcul. Se calculeaz z2 u z1 i se alege z2 N . Se recomand ca z2 s

23

nu se divid la z1 (iar dac este posibil z1 i z2 s fie prime între ele); aceast condi ie este îndeplinit uzual prin ad ugarea sau sc derea unui dinte la z2 . f - Calculul raportului de transmitere efectiv al angrenajului: z2 ief z1 transmitere efectiv al reductorului: z2 z4 i RTef z1 z3

(22)

Dup predimensionarea ambelor angrenaje se va face o verificare a raportului de (23)

verificându-se condi ia ca abaterea acestuia fa de valoarea rezultat din tema de proiectare i RT (v.pct 1.2) s nu dep easc 3%:
i

i RTef i RT

i RT

100%

3%

(24)

Dac nu este îndeplinit condi ia (24) se modific numerele de din i alese la punctul e. g. - Calculul deplas rii danturii Prin deplasarea danturii ro ilor cilindrice, se urm re te ob inerea unor avantaje cum ar fi: cre terea capacit ii portante, evitarea subt ierii, cre terea gradului de acoperire. De asemenea, prin deplasarea danturii se aduce distan a de referin dintre axe a 0 (corespunz toare angrenajului realizat din ro i cu dantur nedeplasat ) la o valoare standardizat . De obicei se utilizeaz deplasarea pozitiv (coeficient de deplasare x > 0) care conduce la cre terea l imii bazei dintelui ( i implicit a rezisten ei dintelui la încovoiere). Pentru stabilirea valorilor coeficien ilor deplas rilor de profil ai celor dou ro i se parcurg urm toarele etape (calculul se va face cu cinci zecimale exacte): - se calculeaz distan a de referin dintre axe: mn z1 z2 a0 2 cos (25)

a 0 trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii: a 0 a STAS ales la punctul a pentru a avea deplasare pozitiv a danturii. a STAS a 0 0,4 mn ; 1,3 mn pentru ca deplasarea pozitiv s î i produc efectele benefice, dar ascu irea capului dintelui s nu fie exagerat . Dac aceste condi ii nu sunt satisf cute se modific num rul de din i la roata condus z2 sau chiar modulul normal ales din STAS (reluând calculul de la punctul c). - se calculeaz unghiul de presiune pe cilindrul de divizare în plan frontal t
t

arctg

tg n cos
n 0

(26) 20

unde n unghi de presiune pe cilindrul de divizare în plan normal ( 0 unghiul profilului de referin ).
24

- unghiul de angrenare în plan frontal rostogolire în plan frontal):
wt

wt

(unghi de presiune pe cilindrul de

arccos

aSTAS

a0

cos t

(27)

- suma coeficien ilor deplas rilor celor dou ro i: inv wt inv t xs x1 x2 z1 z2 2tg n unde: inv tg

(28)

(29) 180 Repartizarea coeficien ilor deplas rilor de profil pe cele dou ro i se face cu ajutorul diagramei din anexa 8. Se recomand s se determine din diagram x1 i apoi s se calculeze x2 : x2 xs x1 x1 x2 x1 (30)

4.2.2. PREDIMENSIONAREA UNUI ANGRENAJ CONIC CU DINºI DREPºI La predimensionarea unui angrenaj conic se determin diametrul de divizare al pinionului i modulul danturii pe conul frontal exterior ( d1 , respectiv m) i numerele de din i ale celor dou ro i ( z1 i z2 ). Se va aborda doar cazul ro ilor conice cu din i drep i cu dantura nedeplasat . Se parcurg urm toarele etape: a. Calculul diametrului de divizare al pinionului conic pe conul frontal exterior d 1 Pe baza calculului la solicitare hertzian (pitting) se dimensioneaz diametrul de divizare al pinionului pe conul frontal median d m1 :
2

d m1 în care:

3

4 M tpinion K A KV K H Rm u

ZM ZH
H lim

SH

K HN Z R Z w

(31)

M tpinion

moment de torsiune la arborele pinionului

K A factorul sarcinii dinamice exterioare; la proiectarea unor reductoare de uz general se va lua K A 1 . KV factor dinamic interior; la predimensionare KV 115 . , KH factorul reparti iei longitudinale a sarcinei pentru solicitarea hertzian : la
predimensionare K H
Rm

1,35 .
Rm

coeficient de l ime:

b Rm

0,3 0,35 unde b

l imea ro ii conice, iar

Rm

lungimea medie a generatoarei conului de divizare.

25

u pct. 1.2)

z mare z mic

raportul numerelor de din i; pentru angrenaje reductoare u = i (ales la

factor de material; în cazul ambelor ro i executate din o el Z M 271 N/mm2 . Z H factorul punctului de rostogolire; la predimensionare Z H 1,77 . H lim efort unitar limit la solicitarea hertzian , dependent de materialul pinionului ZM i de tratamentul termic sau termochimic aplicat. (v. tabel 8) S H factor de siguran la solicitarea hertzian ; la predimensionare se poate utiliza valoarea minim S H 1,5 . K HN factorul num rului de cicluri la solicitarea hertzian ; pentru angrenaje cu durat nelimitat de func ionare se va lua K HN 1.

Z R factor de rugozitate; la predimensionare Z R 1. Z w - factorul raportului durit ii flancurilor; la predimensionare Z w =1. Se calculeaz apoi diametrul de divizare al pinionului pe conul frontal exterior d1 (care (32)

se rotunje te la num r întreg de milimetri): d1 d m1 1 0,5 Rm

b. Calculul modulului pe conul frontal exterior m. Se dimensioneaz modulul pe conul frontal median mm pe baza rela iei de calcul a efortului la piciorul dintelui. Se ob ine rela ia: mm în care: 4 M tpinion K A KV K F
2 Rm d m1 F lim

K

YF sin 1

SF

K FN Ys YFx

(33)

KF K

este factorul reparti iei longitudinale a sarcinei pentru solicitarea la piciorul 1,35 . 1. factorul reparti iei frontale a sarcinii; la predimensionare K

dintelui; la predimensionare se va lua K F

YF factor de form care se alege din diagrama din anexa 9 pentru x=0 (dantur nedeplasat ) i pentru un num r de din i ai pinionului ales estimativ z1 12 21 ; dac la terminarea predimension rii num rul de din i z1 va diferi apreciabil de cel estimat aici, se va
relua calculul de la acest punct. Dac num rul final de din i va fi egal sau apropiat de cel estimat se va continua calculul. 1 - semiunghiul la vârf al conului de divizare al pinionului care este dat de rela ia: sin tg 1 (34) i cos unde - este unghiul dintre axele ro ilor ce compun angrenajul conic. În cazul particular, dar cel mai des întâlnit, al angrenajului conic ortogonal 1 1 arctg i
26

90

i rezult : (35)

Flim

- efortul unitar limit

pentru solicitarea la piciorul dintelui al materialului

pinionului (v. tabel 8). S F - factor de siguran pentru solicitarea la piciorul dintelui; la predimensionare se va lua valoarea minim S F 2 K FN - factorul num rului de cicluri pentru solicitarea la piciorul dintelui; pentru angrenaje cu durat de func ionare nelimitat se va lua K FN =1 YS - factorul concentratorului de eforturi; la predimensionare se va lua YS =1 YFx - factorul dimensional; la predimensionare YFx =1. Se determin apoi modulul pe conul frontal exterior: m mm (1 0,5 Rm ) (36)

Se va alege din STAS 822 – 82 (anexa 7) valoarea imediat superioar a modulului m. c. - Calculul num rului de din i pentru pinion z1. Se calculeaz num rul maxim de din i ai pinionului: d1 z1 max m Se alege pentru z1 un num r natural care s satisfac urm toarele condi ii: - pentru rapoarte de transmitere uzuale 1 i (37)

5 se recomand z1 12...14 din i

- conform recomand rilor produc torilor de ma ini de danturat num rul de din i al pinionului este dat de tabelul 10
Tabel 9

Num r minim de din i z1 recomandat pentru pinionul conic Raport de transmitere z1 (mm) 1 2 3 4 5 6,3

18 … 40 15 … 30 12 … 23 10 … 18 8 … 14 6 … 14 Observa ie: se recomand valorile lui z1 c tre limita superioar pentru ro i conice din

o eluri de îmbun t ire i c tre limita inferioar pentru o eluri de durificare. Dac nu sunt satisf cute recomand rile din tabelul 9, se majoreaz diametrul de divizare al pinionului conic d1 , se reface calculul modulului m. d. - Alegerea final a modulului i numerelor de din i Pentru num rul de din i z1 ales anterior se calculeaz modulul pe conul frontal exterior: m d1 z1 (38)

Acest modul se standardizeaz STAS 822 – 82 (anexa 7) i apoi se recalculeaz : d1 z1 m Se alege valoarea final z1 i apoi se determin
27

(39)

alegând pentru z2 un num r întreg. Se recomand ca num rul z2 s nu fie divizibil cu z1 (iar dac este posibil z1 i z2 s fie prime intre ele); se poate ad uga sau sc dea un dinte la num rul z2 pentru a atinge acest deziderat. e. Se calculeaz raportul de transmitere efectiv al angrenajului conic: z2 ief z1

z2

u z1

(40)

(41)

Pentru reductoarele cu dou trepte se verific abaterea raportului de transmitere total efectiv al reductorului în raport cu cel rezultat din tema de proiectare (v. rela iile (23) i (24))

5. CALCULUL ELEMENTELOR GEOMETRICE ALE ROºILOR DINºATE /4, 10, 11, 12/
5.1. ELEMENTE GEOMETRICE ALE ROºILOR CILINDRICE CU DINºI ÎNCLINAºI

Fig. 5. Elemente geometrice ale ro ilor din ate cilindrice cu din i înclina i /3/

Se calculeaz urm toarele elemente geometrice: - num r de din i: z1 2
28

- unghi de înclinare pe cilindrul de divizare: - unghi de presiune pe cilindrul de divizare în plan normal:
n

20 0

- unghi de presiune pe cilindrul de divizare în plan frontal: t (rel. (26)) - unghi de angrenare în plan frontal: wt (rel. (27)) - modul normal: mn - pas normal: pn mn mn - modul frontal: mt cos - pas frontal: pt mt - coeficientul deplas rii de profil: x1 2 - în l imea capului dintelui: ha1 2
* unde h0a
* mn h0a

(42) (43) (44) x1 2 x1 2 mn 1 x1 2 mn 1,25 x1 2 (45)

1 - coeficientul în l imii capului de referin (STAS 822 – 82)
1,2 * mn h0 f

- în l imea piciorului dintelui: h f
* unde h0 f

(46)

1,25 - coeficientul în l imii piciorului de referin (STAS 822 – 82) ha hf
* mn h0 a * h0 f

- în l imea dintelui: h

2,25mn

(47) (48) (49)

- diametrul de divizare: d1 2

mt z1 2

mn z1 2 cos

- diametrul de cap: d a1 2 d1,2 2ha1 2 - diametrul de picior: d f1 2 d1 2 2h f - diametrul de baz : db1 2 d1 2 cos t d1 2
a

12

(50) (51)

- diametrul de rostogolire: d w1 2 - l imea danturii ro ii: b2 a

cos t cos wt

(52) (53)

De obicei se adopt l imea dat de rela ia (53) pentru roat , iar pentru pinion se ia o l ime pu in majorat (cu 2 … 5 mm) pentru a compensa erorile de montaj axial. d1 2 - diametrul de divizare al ro ii echivalente (înlocuitoare): d n1 2 cos 2 z1 2 - num rul de din i ai ro ii echivalente (înlocuitoare): zn1 2 cos3

(54) (54 )

29

5.2. ELEMENTE GEOMETRICE ALE ROºILOR DINºATE CONICE CU DINºI DREPºI PENTRU UN ANGRENAJ ORTOGONAL ( 90 )

Fig. 6. Elemente geometrice ale angrenajului conic cu din i drep i /5/

- num rul de din i: z1 2 - semiunghiul conului de divizare: - pentru pinion 1 - pentru roat
2

arctg 90
1

1 ief

arctg

z1 z2

(55) (56) (57)

- modul pe conul frontal exterior: m m - pas pe conul frontal exterior: p - coeficient de l ime: Rm - modul pe conul frontal median: mm - în l imea capului dintelui: ha

m 1 0,5 Rm

(58) (59)

* h0 a m 1 m

30

* unde h0a * unde h0 f

1 - coeficientul în l imii capului de referin
* h0 f m 1,2 m

- în l imea piciorului dintelui: h f - în l imea dintelui: h ha hf

(60)

1,2 - coeficientul în l imii piciorului de referin
* h0 a * h0 f m

2,2 m

(61) (62) (63) (64)

- diametrul de divizare pe conul frontal exterior: d1 2 m z1 2 - diametrul de divizare pe conul frontal median: d m1 2 mm z1 2 - diametrul de cap: d a 12 - diametrul de picior: d f
12

d1 2 d1 2

2ha cos

12 12

2h f cos

(65) d1 2 2 sin dm 2 sin
12 12 12

- lungimea exterioar a generatoarei conului de divizare: R - lungimea medie a generatoarei conului de divizare: Rm - l imea danturii: b
Rm

(66)

(67) (68)

Rm arctg
f f

- unghiul capului dintelui: a - unghiul piciorului dintelui: - unghiul dintelui:
a

ha R hf R
a f

(69) (70) (71) (72) (73)

arctg

- semiunghiul la vârf al conului de cap: a - semiunghiul la vârf al conului de picior: f

- diametrul de divizare al ro ii cilindrice echivalente (înlocuitoare): d1 2 dv 12 cos 1 2 - num rul de din i ai ro ii cilindrice echivalente (înlocuitoare): zv - diametrul de cap al ro ii cilindrice echivalente (înlocuitoare): d av dv 2ha1 2
12 12

(74) z1 2

12

cos

12

- diametrul de baz al ro ii cilindrice echivalente(înlocuitoare): dbv
1, 2

d v1,2 cos d v1 2 d v2 .

(75)

distan a dintre axe pentru un angrenaj cilindric echivalent: av

31

6. CALCULUL FOR ELOR DIN ANGRENAJE /4,10,11/
6.1. FOR ELE DIN ANGRENAJUL CILINDRIC CU DIN I ÎNCLINA I La contactul a doi din i apare o for normal Fn . Aceasta se poate descompune în trei componente pe trei direc ii ortogonale: for a tangen ial Ft , for a radial Fr i for a axial Fa conform figurii 7. Practic se calculeaz cele trei componente pe cercul de divizare al ro ii.

Fig. 7. For e în angrenajul cilindric cu din i înclina I /3/

Se neglijeaz pierderile de putere în angrenaje (deci existen a for elor de frecare) deoarece acestea sunt reduse. În consecin , se calculeaz for ele ce ac ioneaz asupra pinionului folosind momentul de torsiune motor (la arborele pinionului), iar for ele care ac ioneaz asupra ro ii conduse se iau egale i de sens contrar (conform principiului ac iunii i reac iunii). Rela iile de calcul ale for elor din angrenajul cilindric cu din i înclina i sunt: - For e tangen iale: 2 M t pinion Ft 1 Ft 2 d1 - For e radiale: Fr1 Fr2 Ft 1 tg n cos Ft 1 tg t
32

(76)

(77)

- For e axiale: Fa1 Fa 2 - For a normal : Fn Ft2
1

Ft 1 tg Fa2 Fr2
1

(78) Ft 1

(79) cos n cos Trebuie men ionat c sensul for elor Ft i Fa depinde de sensul de rota ie al ro ii i de sensul înclin rii din ilor, for a radial Fr având întotdeauna acela i sens (c tre axa de rota ie).
1

6.2. FOR ELE DIN ANGRENAJUL CONIC CU DIN I DREP I Deoarece calculul de rezisten se efectueaz pentru angrenajul cilindric înlocuitor (echivalent) de pe conul frontal median se consider for a normal pe dinte Fn aplicat în

punctul de intersec ie al liniei de angrenare cu cercul de divizare mediu. For a normal Fn se descompune în trei componente ortogonale: for a tangen ial Ft la cercul de divizare mediu, for a radial Fr i for a axial Fa .

Fig. 8. For e în angrenajul conic cu din i drep i /3/

33

Se neglijeaz pierderile de putere în angrenaje (deci for ele de frecare) care sunt reduse. Ca urmare, se calculeaz for ele ce ac ioneaz asupra pinionului datorit momentului de torsiune la arborele motor ( M t pinion ), iar for ele ce ac ioneaz asupra ro ii conduse se iau egale i de sens contrar (conform principiuluiac iunii i reac iunii). În cazul angrenajului conic ortogonal 90 for a opus lui Fa1 este Fr2 , iar lui Fr1 i se opune Fa 2 .

Rela iile de calcul ale for elor în angrenajul conic cu din i drep i ortogonal sunt: - For ele tangen iale: Ft 1 Ft 2

2 M t pinion d m1 cos 1 cos 2 sin 1 sin 2 Fr2
1

(80)

- For ele radiale: Fr1 Ft 1 tg Fr2

(81) (82) Fr2 (83) (84)

Ft 1 tg

- For e axiale: Fa1 Ft 1 tg Fa 2

Ft 1 tg Ft2
1

Fr1 Ft 1

- For a normal pe flancul dintelui: Fn Fa2
1

(85) cos Sensul for ei tangen iale Ft ce ac ioneaz asupra unei ro i conice depinde de sensul de rota ie, for ele radial Fr i cea axial Fa având totdeauna acela i sens. Dup calcularea m rimii for elor din cele dou angrenaje ce compun un reductor de tura ie cu dou trepte de reducere i alegerea sensului de înclinare al din ilor ro ilor din ate cilindrice cu din i înclina i se va face o schem a tuturor for elor ce ac ioneaz asupra arborilor reductorului (provenite din angrenaje i din transmisia prin curele trapezoidale). În cazul reductoarelor cu dou trepte de reducere, ambele cu ro i cilindrice cu din i înclina i (variantele a i b din fig. 2) prin alegerea convenabil a sensului înclin rii din ilor celor dou angrenaje, for ele axiale ale ro ilor solidare cu arborele intermediar II adic Fa 2 i Fa 3 vor avea sensuri contrarii astfel încât se mic oreaz for a axial ce trebuie preluat de rulmen ii acestui arbore. La schimbarea sensului de rota ie se schimb sensul ambelor for e axiale ( Fa 2 i Fa 3 ), dar ele vor r mâne opuse. În cazul reductorului cilindro-conic (varianta c din fig. 2), oricum am alege sensul de înclinare a din ilor pentru angrenajul cilindric cu din i înclina i, pentru unul din sensurile de rota ie, sensul for elor axiale asupra ro ilor solidare cu arborele intermediar II ( Fa 2 i Fa 3 ) este acela i, astfel încât alegerea rulmen ilor va trebui f cut pentru aceast situa ie dezavantajoas din punct de vedere al înc rc rii axiale. Figura 9 prezint schema for elor ce încarc arborii reductorului de tura ie cu dou trepte de reducere pentru cele trei variante luate în considerare în fgura 2.

34

B 1 Fr1 I A Fa
9.a.

D Fa1 Fr2 Fr2 Fr1 Fa2 2

II C

Fig. 9a.
D

1 I B Fr1 A Fr1 Fa1 II Fr2 Fr2 C 2

Fa

Fa2

9.b.
Fig. 9. Schema for elor ce încarc arborii . a. For ele ce încarc arborii reductorului cilindric b. For ele ce încarc arborii reductorului conic

7. VERIFIC RILE ANGRENAJELOR /4, 5, 6, 10, 11, 12/
7.1. VERIFICAREA ÎNCADR RII ÎN LIMITELE ANGREN RII ªI GENER RII Sunt necesare verific ri ale calit ilor geometrice ale angrenajelor care s garanteze c acestea se încadreaz în limite acceptabile în timpul gener rii (verificarea subt ierii i ascu irii din ilor) i angren rii (verificarea continuit ii angren rii, a interfere ei din ilor i a jocului la capul din ilor).

35

7.1.1. VERIFICAREA SUBT IERII DIN ILOR. Pentru evitarea subt ierii (interferen ei la prelucrare) trebuie respectat condi ia: zn1 2 z min 1 2 unde: zn 12 z
12

(86)

cos3

este num rul de din i ai ro ii echivalente (înlocuitoare) a ro ii

cilindrice cu din i înclina i. z min num rul minim de din i al ro ii cilindrice cu din i înclina i ce poate fi
12

prelucrat f r subt iere în condi iile unghiului de înclinare de divizare specifice a profilului x. z min este dat de rela ia: z min în care h0 a 1 2 h0a
12

i ale deplas rii

x1 2 cos

sin 2 t reprezint coeficientul în l imii capului dintelui de referin . II ANGREN RII

(87)

7.1.2. VERIFICAREA CONTINUIT

Pentru angrenajul cilindric cu din i înclina i gradul de acoperire total rela ia:

este dat de (88)

în care: este gradul de acoperire al profilului în plan frontal; gradul de acoperire suplimentar datorat înclin rii din ilor (înaint rii flancurilor). Se utilizeaz rela iile:
1 2 a 2 da
1

2 db

1

2 da

2

2 db

2

b2 sin mn

2 mt cos t

2 mt cos t

a sin wt mt os t

(89) (90)

Pentru asigurarea continuit ii procesului de angrenare trebuie verificat condi ia: 11 pentru angrenaje precise (clasele 5, 6, 7) , sau 1,3 pentru angrenaje de precizie modest (clasele 8, 9, 10, 11)

Pentru angrenajul conic cu din i drep i se calculeaz gradul de acoperire al angrenajului cilindric înlocuitor (echivalent) care trebuie s verifice condi ia anterioar .
1 2 a 2 da
V1

2 db

V1

2 da

V2

2 db

V2

2

m cos

2

m cos

av sin wt m cos

(91)

7.1.3. VERIFICAREA INTERFEREN EI DIN ILOR

36

Diametrul începutului profilului evolventic d l

12

depinde de procedeul tehnologic de

execu ie a danturii. Considerând cazul uzual al execu iei danturii prin utilizarea frezei melcate care are profilul cremalierei generatoare, rela ia de calcul al diametrului începutului profilului evolventic are forma: dl1( 2 ) db1( 2) 1 tg t
* 2 h0 a

x1( 2) cos

2

z1( 2 ) sin t cos t

(92)

Diametrele cercurilor începuturilor profilelor active ale flancurilor din ilor d A1 respectiv d E2 (adic diametrele cercurilor pe care sunt situate punctele punctele de începere a angren rii de pe flancurile din ilor pinionului d A1 , respectiv de terminare a angren rii de pe flancurile din ilor ro ii d E2 ), sunt date de: d A1 unde: tg A1 cos A1 2 ( a z1
2)

db1

i

d E2

cos E2 2 ( a z2
1)

db2

(93)

i

tg E2

(94)

Condi iile ce trebuiesc îndeplinite pentru a avea o angrenare corect acelro dou ro i, adic pentru a evita interfa a din ilor în angrenare, sunt: d A1 dl1 i d E2 d l2 7.1.4. VERIFICAREA JOCULUI LA CAPUL DIN ILOR Pentru angrenajului cilindric cu din i înclina i se calculeaz jocul la capul din ilor cu rela ia: c a d a1 d f2 a d f1 d a2 (96) (97) (95)

2 Jocul trebuie s satisfac condi ia: c 0,1mn

2

Dac nu este îndeplinit condi ia (97) se face o scurtare a capului dintelui astfel încât s se ob in jocul minim admisibil ca 0,1mn . 7.1.5. VERIFICAREA GROSIMII DIN ILOR PE CERCUL DE CAP Pentru ro ile cilindrice cu din i înclina i deplasarea pozitiv a profilelor conduce la ascu irea capetelor din ilor. Ca urmare, se va face verificarea grosimii din ilor pe cercul de cap prin calcularea lungimii arcului corespunz tor dintelui pe cercul de cap în plan frontal, sat , i compararea acesteia cu o valoare minim admisibil .

37

sat

1( 2 )

d a1( 2 )

4 x1( 2)tg n 2 z1( 2) d1( 2) da
1( 2 )

inv t

inv at 1( 2 )

(98)

unde: at este unghi de presiune pe cercul de cap în plan frontal, dat de rela ia:
at1( 2 )

arccos

cos t

(99)

Pentru evitarea tirbirii capului dintelui datorit ascu irii accentuate se recomand respectarea condi iei: s at1( 2) s at1( 2) 0,2mt - pentru ro i din o eluri de îmbun t ire 0,4mt - pentru ro i cu danturi durificate superficial.

Dac condi ia nu este îndeplinit se poate modifica reparti ia sumei deplas rilor specifice x s în cele dou componente x1 i x2 sau se reduc diametrele cercurilor cap având grij s fie verificat condi ia referitoare la gradul de acoperire .

7.2. VERIFICAREA REZISTEN EI DANTURII RO ILOR DIN ATE 7.2.1. VERIFICAREA SOLICIT RII LA PICIORUL DINTELUI
F

.

La piciorul dintelui apare un efort unitar maxim datorat încovoierii variabile în timp dup un ciclu de tip pulsator. Ca urmare, dup un num r de cicluri de solicitare, se poate produce ruperea prin oboseal la piciorul dintelui. Verificarea solicit rii la piciorul dintelui se face prin calcularea efortului unitar datorat încovoierii, F , i compararea lui cu o valoare admisibil , Fp . A. PENTRU ANGRENAJUL CILINDRIC CU DIN I ÎNCLINA I Calculul de rezisten se efectueaz în sec iunea cu plan normal, pentru ro ile

echivalente (înlocuitoare). Rela ia de verificare a efortului dintelui este: Ft1( 2) YF1( 2 ) K A KV K K F Y F1( 2 ) b1( 2) m n K FN YS YFX SF în care: F1( 2) este efort unitar de încovoiere la piciorul dintelui; Ft1( 2) - for a tangen ial la nivelul cercului de divizare;
Fp1( 2 ) F lim1( 2)

(101)

b1( 2) - l imea ro ii; YF1( 2) -factorul de form al dintelui (anexa 9) în func ie de num rul de dim i ai ro ii echivalente zn1( 2) i de coeficientul deplas rii de profil x1( 2) ;
38

mn -modulul normal al danturii;

reductor de uz general se va considera K A =1; KV - factorul dinamic interior (anexa 11) care este func ie de viteza periferic la cercul d1 n pinion de divizare v (m/s) unde d1 este diametrul de divizare al pinionului (în mm) i 60000 npinion tura ia arborelui pinionului (în rot/min). K - factor de reparti ie frontal a sarcinii;pentru angrenaje foarte precis executate i puternic 1 ,1 ,iar pentru angrenaje uzuale se va alege K =1;

K A - factorul sarcinii dinamice exterioare (anexa 10); pentru situa ia proiect rii unui

înc rcate se alege K KF

- factorul reparti iei longitudinale a sarcinii pentru solicitarea la piciorul

dintelui;se va alege din diagrama prezentat în anexa 14 în func ie de K H (factorul reparti iei longitudinale a sarcinii pentru solicitarea herthian ;prezentat în anexele 12 i 13 pentru danturi cilindrice, respectiv conice, realizate din o eluri durificate superficial). Pentru angrenaje la care cel pu in una dintre ro i are dantura cu duritate medie sau mic (HB 3500 N/mm2 ) exist posibilitatea unei mai bune rod ri i ca urmare factorul de distribu ie longitudinal K F se va determina cu rela ia : (102) 2 Y - factorul unghiului de înclinare dat de rela ia urmatoare sau ales din diagrama: (103) 1200 F lim - rezisten a limit la oboseal prin încovoiere la piciorul dintelui (v.tabel 9) S F - factorul de siguran în raport cu ruperea la oboseal la piciorul dintelui;în proiectarea uzual se alege S F min 1,5; Y 1 KF 1 KH

k FN -factorul num rului de cicluri de func ionare pentru solicitarea la piciorul

dintelui;se va alege k FN =1 pentru N 107 cicluri,respectiv k FN =(107/N)1/9 pentru 103 N 107 unde N este num rul de cicluri de solicitare la care este supus dintele ro ii în timpul func ion rii angrenajului; Ys -factorul concentratorului de tensiune ia în considera ie influen a razei de racordare de la piciorul dintelui i este prezentat în anexa 15; YFx - factor dimensional; dac mn 5mm se ia YFx =1, iar dac 5 YFx 1,05 0,01mn (pentru danturi durificate superficial) danturi realizate din o eluri de îmbun t ire sau normalizate). B. PENTRU ANGRENAJUL CONIC CU DIN I DREP I Calculul de rezisten se efectueaz pentru angrenajul înlocuitor (cilindric cu din i mn 30mm se ia

i YFx =1,03-0,006 mn (pentru

drep i) în sec iunea median a l imii ro ii.
39

Rela ia de verificare a efortului unitar la piciorul dintelul F este: Ft1( 2) Flim YF1( 2 ) K A KV K K F K FN YS YFx F 1( 2) Fp b mm SF în care F1( 2) este efort unitar de încovoiere la piciorul dintelui; Ft1, ( 2) - for a tangen ial la nivelul cercului de divizare median;

(104)

b – l imea ro ii; mm - modul pe conul frontal median; YF1, ( 2) - factorul de form al dintelui ales din anexa 9 func ie de num rul de din i ai ro ii înlocuitoare zv1( 2) i pentru x 0 ; K A - factorul sarcinii dinamice exterioare; KV - factorul dinamic interior; K - factorul reparti iei frontale a sarcinei; K F - rezisten a admisibil la oboseal la piciorul dintelui; uzual se ia S Fmin dintelui; YS - factorul concentartorului de tensiune;

2;

K FN - factorul num rului de cicluri de func ionare pentru solicitarea la piciorul

YFx - factor dimensional. Factorii K A , KV , K , K F , K FN , YS , YFx se vor alege conform recomand rilor f cute la angrenajul cilindric cu din i înclina i. 7.2.2. VERIFICAREA SOLICIT RII DE CONTACT HERTZIAN (VERIFICAREA LA PITTING) Tensiunea hertzian de contact între flancurile din ilor se calculeaz pentru contact în polul angren rii C HC . În realitate tensiunea hertzian maxim se atinge în cazul contactului în punctul B (la trecerea de la angrenarea bipar la cea unipar ); numai pentru angrenajele foarte precis executate i puternic înc rcate se calculeaz efortul hertzian în B HB . A. Pentru angrenajul cilindric cu din i înclina i se calculeaz efortul hertzian maxim pentru contact în C cu rela ia: Ft u 1 H lim K ZM ZH Z K A KV K H (105) HC Hp HN Z R ZW b d1 u SH în care:
HC

ZM

efortul unitar hertzian maxim pentru contact în polul angren rii (punctul C); 2 E1 E 2 factor de material: Z M 0,35 E unde E , E1 i E 2 fiind E1 E 2 271 N mm 2 .

modulele de elasticitate longitudinal ale celor dou ro i; în cazul ambelor ro i din ate executate din o el laminat, valoarea factorului de material este Z M ZH factorul punctului de rostogolire este dat de rela ia:
40

ZH

cos b cos t tg wt
2

(106)

Z H - este prezentat în diagrama din anexa 16. factorul lungimii de contact prezentat în diagrama din anexa 17 func ie de Z componentele gradului de acoperire i . Ft for a tangen ial la nivelul cercului de divizare; b l imea danturii ro ii conduse; d1 diametrul de divizare al pinionului; u raportul numerelor de din i; pentru angrenaje reductoare u=i; K A factorul sarcinii dinamice exterioare; KV factor dinamic interior (anexa 11); KH factorul reparti iei longitudinale a sarcinii (anexa 12);
Hp H lim

efort unitar admisibil pentru solicitarea la oboseal de contact; reziaten a limit la oboseal de contact dependente de natura materialului

ro ii din ate i tratament (v. tabelul 9); S H factorul de siguran în raport cu distrugerea prin ciupire (pitting) a flancurilor;

în practica obi nuit de proiectare S H min 1,25 ; K HN factorul num rului de cicluri de func ionare pentru solicitarea hertzian ; se va lua K HN pentru 10 3 ZR Ra 1 pentru un num r decicluri de func ionare N N 5 10 7 ; 3 Ra
red 100

5 10 7 i K HN
mZ R

5 10 7 N

1/ 6

factorul rugozit ii flancurilor dat de rela ia: Z R
red 100

unde: ale

3 Ra1

Ra 2

3 100

a

( Ra1 , Ra 2

rugozit ile

medii

aritmetice

flancurilor ro ilor) mZ R 0,12 1000
H lim

5000 (se va lua

H lim

850N / mm 2 dac
H lim

efortul

limit pentru materialul ales este sub 850 N/mm2 i respectiv

1200N / mm 2 dac

materialul ales are un efort limit peste 1200N / mm 2 ; pentru valori intermediare 850 H lim 1200 se va lucra cu valoarea efortului limit al materialului)

ZW
lua ZW

factorul raportului durit ii flancurilor; dac HB1 HB1 HB2

1,2 , iar dac

1000 N / mm 2 se ia ZW

HB2

1000 N / mm 2 se va

1 ( HB1 i HB2 reprezint

durit ile Brinell ale flancului dintelui pinionului respectiv ro ii). B. Pentru angrenajul conic cu din i drep i se calculeaz efortul unitar hertzian maxim pentru contact în punctul C pentru angrenajul cilindric înlocuitor de pe conul frontal median utilizând rela ia (valabil pentru angrenajul ortogonal 90 o ):
HC

Z M Z Hv

Ft b d m1

u2 1 K A KV K H u

Hp

SH

H lim

K HN Z R ZW

(107)

în care:
41

ZM Z Hv

HC

efortul unitar hertzian maxim pentru contact în polul angren rii (punctul C); factor de material; factorul punctului de rostogolire pentru angrenajul cilindric înlocuitor; se ia din

anexa 16, iar în cazul ro ilor nedeplasate se consider Z Hv 1,77 ; Ft for a tangen ial la nivelul diametrului de divizare mediu; b l imea ro ii; d m1 diametrul cercului de divizare mediu; u raportul num rului de din i; K A factorul sarcinii dinamice exterioare; KV KH factor dinamic interior (anexa 11); factorul reparti iei longitudinale a sarcinii (anexa 13); efortul unitar admisibil pentru solicitarea la oboseal de contact; rezisten a limit la oboseal de contact dependent de materialul ro ii din ate în raport cu distrugerea prin pitting a flancurilor; în practica

Hp

H lim

obi nuit de proiectare se ia S H 1,5 ; Factorii K HN , Z R , Z w au aceea i semnifica ie i se aleg conform recomand rilor prezentate la angrenajul cilindric. 7.3. RELA II PENTRU VERIFICAREA DIMENSIONAL A DANTURII RO ILOR DIN ATE Pe lâng elementele geometrice calculate anterior se determin unele elemente geometrice folosite la controlul dimensional al ro ilor, elemente ce se înscriu pe desenele de execu ie ale ro ilor din ate. A. Pentru ro ile cilindrice cu din i înclina i se determin urm toarele: - cota peste N din i m surat în plan normal, WNn , dat de rela ia: WNn
12

i tratamentul aplicat (tabel 9); S H factor de siguran

mn

N1 2

0,5

2 x1 2 tg n

z1 2 inv t cos n

(108)

unde N 1 2 reprezint num rul de din i peste care se m soar lungimea WNn . Pentru aflarea lui se determin num rul de din i de calcul N c1 2 (în intervalul de m surare a lungimii WNn ) cu ajutorul rela iei (109) i se rotunje te acest num r la valoarea întreag cea mai apropiat N1 2 : NC1 2 1 z1 2 x1 2 cos
2

z1 2 cos t 2

cos t cos2 sn1 2 mn 0,5 2 x1 2 tg n

2 x1 2 tg n

z1 2 inv t

0,5

(109)

– arcul dintelui pe cercul de divizare în plan normal: (110)

– coarda de divizare a dintelui în plan normal:

42

sn

12

sn

3 sn

12

12

6d 2 12

cos4

(111)

– în l imea la coarda de divizare: ha n da
12 12

d1 2 2

2 sn

12

4d1 2

cos2

(112)

– coarda constant a dintelui în plan normal: sc
12

mn 0,5 cos2 n

2 x1 2 sin n cos n x1 2 cos2 n

(113)

– în l imea la coarda constant : hc
12

mn h0 a

4

sin n cos n

(114)

Observa ii: a – verificarea cotei peste N din i este indicat la danturi cilindrice exterioare cu module sub 8 mm, c ci, în caz contrar, rezult valori mari ale cotei WN n , care nu pot fi m surate cu instrumentele uzuale; b – m surarea cotei WN n este condi ionat de l imea danturii b fiind necesar îndeplinirea condi iei: b1 2 WNn
12

sin

5 mm

(115)

c – la danturi cu deplas ri mari sau care au module mari (> 8 mm) sau nu respect condi ia (115) se recomand m surarea corzii dintelui în plan normal. B. Pentru ro ile conice cu din i drep i se folosesc pentru controlul dimensional urm toarele elemente geometrice: coarda nominal de divizare a dintelui cu joc între flancuri: s1 2 s1 2 s3
12

cos 1 2
2 6d1 2

(116)

unde s1 2 este arcul de divizare al dintelui dat de rela ia (pentru danturi f r deplasare): s1 2 0,5 m sef unde: As min s As min Ts (117) (118) coarda efectiv de divizare a dintelui: sub ierea minim a dintelui

Ts toleran a grosimii dintelui Asmin i Ts se adopt din standardul de toleran e pentru angrenaje conice (STAS 6460-81) în l imea la coarda de divizare: ha1 2 ha1 2 s2
12

cos 1 2 4 d1 2
43

(119)

8. CALCULUL REAC IUNILOR. TRASAREA DIAGRAMELOR DE MOMENTE ÎNCONVOIETOARE I DE TORSIUNE /1, 2/

Pentru a putea alege rulmen ii i verifica arborii este necesar aflarea reac iunilor în reazeme i trasarea diagramelor de vari ie a momentelor încovoietoare i de torsiune. Opera ia este îngreunat de necunoa terea distan elor dintre reazeme i suporturile for elor din angrenare. Etapele care se parcurg sunt urm toarele: a. Realizarea unei schi e a reductorului (anexa 59 ) folosind elementele geometrice ale ro ilor din ate, apreciind distan ele dintre ro i, dintre ro i i carcas , estimând l imile rulmen ilor i distan ele necesare fix rii rulmen ilor; pe baza acestei schi e se pot stabili distan ele dintre reazeme i cele dintre reazeme i suporturile for elor. Fiecare arbore se consider rezemat la jum tatea l imii rulmen ilor, iar for ele din angrenaje sunt considerate for e concentrate aplicate la jum tatea l imii ro ilor. b. Stabilirea schemei de înc rcare i rezemare a fiec rui arbore; deoarece for ele din angrenaje nu sunt coplanare se vor realiza schemele de înc rcare i rezemare ale fiec rui arbore în dou plane perpendiculare (orizontal i vertical). Pe arborele de intrare se va lua în considerare ac iunea for ei pe arbore datorat transmisiei prin curele trapezoidale considerat drept for concentrat ac ionând la jum tatea l imii ro ii de curea (în consol ). c. Calcularea reac iunilor în reazeme i trasarea diagramelor de momente încovoietoare; se va face în cele dou plane perpendiculare (orizontal i vertical). Într-un reazem oarecare (de exemplu A) vom ob ine o reac iune normal în planul vertical V A i una în plan orizontal H A , calculând apoi reac iunea rezultant (for radial ): FrA
2 VA 2 HA .

Determinarea reac iunii axiale în reazeme depinde de tipul rulmen ilor utiliza i i de felul montajului ales pentru ace tia (v. paragraful 9). La trasarea diagramelor de momente încovoietoare trebuie avut în vedere faptul c for ele axiale din angrenaje sunt for e paralele cu axele arborilor, dar ac ionând excentric fa încovoietoare concentrate, care determin salturi ale diagramelor de momente încovoietoare. d. Trasarea diagramelor de varia ie a momentelor de torsiune se face inând seama de traseul fluxului de putere pe fiecare arbore. de acestea la distan e egale cu razele de divizare ale ro ilor respective; ca urmare ele dau momente

45

9. ALEGEREA I VERIFICAREA RULMEN ILOR /4, 6, 7, 9, 14/

Se va alege tipul rulmen ilor utiliza i pentru rezemarea fiec rui arbore apoi m rimea acestora i în final se va face verificarea durabilit ii lor. Arborii reductoarelor sunt în general arbori scur i ( reazeme i d diametrul mediu al arborelui) i în consecin l d 10 unde l distan a dintre

au rigiditate flexional ridicat . Ca

urmare unghiurile de înclinare în reazeme sunt reduse ceea ce permite folosirea rulmen ilor radiali cu bile i a rulmen ilor radial-axiali cu role conice (ce impun condi ii restrictive privind înclinarea în reazeme). Uneori se folosesc i rulmen i cu role cilindrice, rulmen i radial-axiali cu role precum i rulmen i oscilan i cu role butoia . În cele ce urmeaz ne vom referi la alegerea i verificarea rulmen ilor radiali cu bile i a celor radial-axiali cu role conice. A. Rulmen ii radiali cu bile preiau în principal for e radiale, dar pot prelua i sarcini axiale. Se pot utiliza dou tipuri de montaje ale acestor rulmen i (v. fig. 10): a) Montajul cu rulment conduc tor i rulment liber se folose te în special la arbori lungi. Se alege, în general, drept rulment conduc tor rulmentul cu înc rcare radial mai mic . El se fixeaz axial, atât pe arbore cât i în carcas , în ambele sensuri i va prelua întreaga sarcin axial ce încarc arborele. Rulmentul liber se fixeaz axial în ambele sensuri pe arbore, fiind l sat liber în carcas pentru a se compensa dilat rile termice diferite ale arborelui i carcasei în func ionare. Rulmentul liber va prelua doar for reazemul respectiv), înc rcarea sa axial fiind nul . b) Montajul flotant al rulmen ilor presupune fixarea axial a fiec rui rulment într-un singur sens pe arbore (c tre interiorul reductorului) i în sens opus (c tre exterior) în carcas . Se las de obicei un joc axial de 0,5 ... 1 mm pentru compensarea diferen elor de dilatare dintre arbore i carcas . For a axial este preluat la acest montaj de rulmentul c tre care este îndreptat . Montajul flotant se utilizeaz la arbori scur i; el este mai simplu dar poate conduce la un dezechilibru accentuat al înc rc rii celor doi rulmen i (în cazul în care rulmentul cu înc rcare radial mai mare preia i for a axial ce încarc arborele). Etapele parcurse în alegerea rulmen ilor radiali cu bile sunt: 1. Stabilirea tipului montajului (montaj cu rulment conduc tor i rulment liber sau montaj flotant) radial (reac iunea normal rezultant din

46

2. Estimarea diametrului arborelui în dreptul rulmentului se face inând cont de dimensiunile arborilor stabilite la predimensionarea acestora (v. cap. 2). Pentru arborii care ies în exteriorul reductorului (I i III) au fost stabilite diametrele capetelor de arbore d caI (III) ; pentru ace tia se vor alege diametrele fusurilor în dreptul rulmen ilor conform rela iei: d rulI (III) d caI (III) 7...10 mm (120)

Pentru arborele intermediar II, diametrul stabilit la predimensionare d II poate fi considerat un diametru estimativ pentru zona central fusurilor pentru rulmen i se poate lua: d rulII condi ia: d rul 5k unde k N (122) d II 5...10 mm (121) a arborelui; ca urmare diametrul

Diametrele alese pentru fusurile pe care se monteaz rulmen ii trebuie s satisfac

3. Folosind cataloage de rulmen i emise de firmele produc toare se alege pentru fiecare arbore m rimea rulmentului cu bile (seria de diametre i l imi); pentru diametrul estimat al fusului în cataloage se g sesc mai multe m rimi de rulmen i radiali cu bile (seriile de diametre i l imi 0,2, 3 sau 4) care la acela i diametru al alezajului inelului interior d d rul au diametre

exterioare (D) i l imi (B) diferite. Se va încerca la început alegerea unui rulment din seriale mijlocii (2 sau 3) i func ie de durabilitatea ob inut se poate trece la seria u oar (0) sau grea (4). Pentru alegerea rulmen ilor radiali cu bile anexa 18 prezint un extras din STAS 6846 – 86 4. Verificarea rulmen ilor ale i const în determinarea durabilit ii acestora Lh (ore) i care trebuie s fie superioar unei durate de func ionare admisibile Lha care pentru reductoare au valori cuprinse între 12 000 ore i 20 000 ore. Practic alegerea i verificarea unui rulment radial cu bile se desf oar conform urm toarei succesiuni: a. date de intrare - diametrul fusului în dreptul rulmentului d rul (mm); - tura ia arborelui n (rot / min); - înc rcarea radial a celor doi rulmen i: Fr , respectiv Fr2 (N) – reac iunile
1

normale în cele dou reazeme;

47

- înc rcarea axial Fa (N) – for a axial rezultant datorat ro ilor solidare cu arborele; - durabilitatea admisibil Lha rulmentul 1 este conduc tor Fa1 i Fa2 mare; c. se alege un rulment radial cu bile dintr-o serie mijlocie (2 sau 3) pentru diametrul alezajului d d rul i din anexa 18 se iau pentru rulmentul ales: capacitatea de înc rcare Fa , iar dac Fa iar Fa2 12000...20000 ore.

b. alegerea tipului de montaj i stabilirea înc rc rii axiale a fiec rui rulment. Dac 0 ; dac rulmentul 2 este conduc tor Fa1 0

avem montaj flotant se va face calculul pentru situa ia cea mai axial este preluat de rulmentul cu înc rcarea radiala mai

dezavantajoas în care întreaga for

dinamic C (N) i capacitatea de înc rcare static C 0 (N); d. se calculeaz Fa pentru fiecare rulment i din tabelul din anexa 18 se aleg e i Y C0 Fa pentru fiecare rulment i apoi se determin sarcina dinamic Fr

(eventual interpolare liniar ) e. se calculeaz echivalent :

Fa e rezult P Fr (123) Fr Fa - dac e rezult P XFr YFa . Fr unde : X = 0,56 (acela i pentru to i rulmen ii radiali cu bile) i Y are valoarea aleas anterior. - dac f. se calculeaz durabilitatea fiec rui rulment: L (milioane de rota ii ) i Lh ( în ore) cu rela iile: L i C P
3

(milioane de rota ii)

(124)

L 106 (ore) n 60 g. Dac ambii rulmen i ai unui arbore verific condi ia Lh L

(125) Lha atunci alegerea este

corect (eventual se poate încerca alegerea unui rulment din seria u oar dac inegalitatea este accentuat ); Dac pentru rulmentul încercat Lh Lha se încearc alegerea unui rulment radial cu bile dintr-o serie superioar sau se aleg rulmen i radiali-axiali cu role conice.

48

Se poate încerca i o m rire a diametrului fusului în dreptul rulmentului dar aceast solu ie este dezavantajoas arborelui. c ci conduce la cre terea gabaritului diametral i a greut ii

Rulment conducator

Rulment liber

49 b

Figura 10. Montaje cu rulmen i radiali cu bile

B. Rulmen ii radiali - axiali cu role conice preiau atât sarcini radiale cât i sarcini axiale; datorit contactului mai favorabil dintre role i calea de rulare din inele ei au, la acelea i dimensiuni, capacit i de înc rcare i durabilit i mai mari decât rulmen ii cu bile. Se pot folosi dou tipuri de montaje pentru rulmen ii radiali-axiali cu role conice (v.fig.11). a. montaj în “O “ b. montaj în “X “ a. Montajul în “O “ este utilizat în cazul unor distan e reduse între rulmen i (ro ile fiind montate în consol ); în cazul acestui montaj se realizeaz o majorare a distan ei dintre centrele de presiune ale celor doi rulmen i în raport cu situa ia de la montajul în “X “. Acest montaj se folose te pentru rezemarea arborelui pinionului conic al reductorului conico-cilindric (varianta c din figura 2). Reglarea jocului din rulmen i (la montaj) în vederea compens rii diferen elor de dilatare dintre arbore i carcas în func ionare se face cu ajutorul unei piuli e care ac ioneaz asupra inelului interior al rulmentului. b. Montajul în “X “ se utilizeaz la arbori mai lungi, pe care ro ile sunt montate între lag re. Reglarea jocului în rulmen i se face cu ajutorul capacelor ce fixeaz inelele exterioare. Rulmen ii radial-axiali cu role conice, datorit construc iei lor, introduc for e axiale suplimentare ( interioare) Fas . Un astfel de rulment înc rcat cu for a radial Fr introduce o for axial suplimentar : Fas F 0,5 r Y (126)

unde Y este coeficientul for ei axiale din expresia sarcinii dinamice echivalente;el se alege pentru fiecare rulment din cataloagele de rulmen i (v. anexa19). Asupra unui arbore rezemat pe doi rulmen i cu role conice ( monta i în “ O ” sau în “ X ”) ac ioneaz de obicei trei for e axiale: for a axial K a , provenit din func ionarea

diferitelor organe de ma ini montate pe arbori, (ro i dintate, cuplaje etc) i for ele axiale
50

suplimentare Fas1 (v.fig.11).

i Fas2 ale celor doi rulmen i. Cele dou for e suplimentare introduse de

rulmen i au m rimile date de rela ia (126), iar sensurile lor depind de tipul montajului Pentru alegerea i verificarea rulmen ilor radial-axiali cu role conice este necesar determinarea înc rc rii axiale a fiec rui rulment.Se aplic urm torul algoritm: - se determin Ra Ka Fas
1

sensul rezultantei Ra a tuturor for elor axiale de pe arbore:

Fas ;
2

- rulmentul care preia sarcini axiale având sensul rezultantei se consider înc rcat cu suma (vectorial ) for ei axiale K a i a for ei axiale suplimentare a celuilalt rulment; - cel de al doilea rulment se consider (conven ional) înc rcat de propria sa for suplimentar . Etapele parcurse în alegerea i verificarea rulmen ilor radiali-axiali cu role conice sunt: a. alegerea tipului montajului ( în “ O ” i “ X ”) b. stabilirea diametrului fusului în dreptul rulmen ilor în conformitate cu cele afirmate la rulmen ii radiali cu bile; c. pentru diamtrul fusului stabilit anterior se alege un rulement radial - axial cu role conice dintr-o serie mijlocie de diametre i l imi, folosind cataloagele firmelor produc toare; anexa 19 prezint un extras din STAS 3920-87 referitor la rulmen ii cu role conice). Odat cu alegerea rulmentului se aleg i coeficien ii e i Y. d. calcularea sarcinilor axiale suplimentare introduse de cei doi rulmen i conform rela iei (126) e. aplicarea algoritmului prezentat anterior pentru aflarea for ei axiale ce încarc fiecare rulment; f. calcularea raportului Fa / Fr pentru fiecare rulment; g. calcularea sarcinii dinamice echivalente P; dac Fa Fr e atunci P Fr , iar dac Fa Fr e atunci P XFr YFa unde X axial

0,4 (acelea i

pentru to i rulmen ii cu role conice), iar Y este cel indicat în catalog pentru fiecare rulment în parte; h. se calculeaz durabilitatea celor doi rulmen i (în milioane de rota ii) cu rela ia: L C P
10 / 3

(mil. rot.)
51

(127)

unde C este capacitatea de înc rcare dinamic a rulmentului; i. se calculeaz durabilitatea celor doi rulmen i (în ore) cu rela ia (125): Lh L 10 6 (ore) n 60 Lha alegerea este

j. dac pentru ambii rulmen i ai arborelui este verificat condi ia Lh

corect (eventual se poate încerca alegerea unui rulment dintr-o serie inferioar de diametre i l imi dac inegalitatea este accentuat ); dac Lh dintr-o serie superioar de diametre i l imi. Lha se va alege un rulment cu role conice

Fas1 Frez1 Fr1

Ka Fr1

Fas1 Frez1

Ka
a.

Fas2

Fas1 Frez1

Ka 52

Fas1 Frez1 Fr1

Fas1

Ka
b.

Fas2

Figura 11. Montaje cu rulmen i radiali – axiali cu role conice

10. ALEGEREA I VERIFICAREA PENELOR /4, 8/

Asamblarea ro ilor din ate, a ro ilor de curea i a cuplajelor pe arbori se realizeaz de obicei cu ajutorul penelor paralele. Uneori se folosesc i alte tipuri de asambl ri (cu strângere proprie, prin caneluri, prin pene inclinate sau prin strângere pe con). De obicei, pinioanele au diametre apropiate de cele ale arborilor a a încât ele se execut dintr-o bucat cu arborele; se alege aceast df solu ie dac diametrul de picior al ro ii din ate d f satisface condi ia

1,4...1,5 d a unde d a - diametrul arborelui în dreptul ro ii din ate. Dup estimarea diametrului arborelui d a în zona de asamblare prin pan paralel se

aleg din STAS 1004 – 81 (anexa 20) dimensiunile b h ale sec iunii penei. se determin apoi lungimea necesar a penei i se verific pe baza solicit rilor la strivire i forfecare:
s

4M t h lc d a 2M t b l da
af

as

( as ( af

90 120 N/mm 2 ) 60 80 N/mm 2 )

(128) (129)

f

în care: l c - este lungimea de contact a penei cu canalul din butuc dependent de forma i lungimea l a penei; lc lc lc l l b la pana de tip A (ambele capete rotunjite) b la pana de tip C (un cap t rotunjit) 2

l la pana de tip B (capete drepte).
53

Evident c l imea butucului l B va trebui s fie suficient de mare pentru a permite realizarea contactului pe lungimea l c ( l B chiar caneluri. l c ). Dac lungimea de contact, l c , rezult mare din

calculul anterior, pentru a nu face butucul exagerat de lat se pot utiliza dou pene paralele sau

11. ALEGEREA I VERIFICAREA CUPLAJULUI /3, 4, 13/

Se va prezenta alegerea cuplajelor elastice cu bol uri i a celor cu flan e. 11. 1. CUPLAJUL ELASTIC CU BOL URI (STAS 5982/6 – 81, anexa 3) Asigur transmiterea elastic a momentului de torsiune (cu atenuarea ocurilor) prin intercalarea pe fluxul energetic a unor buc e de cauciuc. M rimea cuplajului se alege func ie de momentul de torsiune nominal ( M tn ) conform condi iei: M tc C s M t II M tn (130)

unde: M tc - este moment de torsiune de calcul; M t II - moment de torsiune la arborele de ie ire din reductor (pe care este montat cuplajul); C s - coeficient de serviciu dependent de natura ma inii motoare i a celei de lucru i de regimul de func ionare; în cazul proiect rii unei transmisii de uz general se poate lua C s se vedea cele spuse anterior în capitolul 1). Pentru fiecare m rime de cuplaj sunt indicate în STAS anumite valori ale diametrului cap tului de arbore pe care se monteaz cuplajul. Dac diametrul cap tului arborelui III (pe care se monteaz cuplajul) ales la punctul 2 este mai mic decât cel cerut de m rimea cuplajului
54

1 (a

stabilit anterior se vor utiliza semicuple de tip P. Semicupla P se livreaz preg urit la un diametru d redus, diametru ce poate fi l rgit la valoarea d 0 (ale c rei limite sunt indicate în STAS). Este necesar verificarea rezisten ei cap tului de arbore i a penei paralele care realizeaz asamblarea cuplajului cu arborele. Cuplajul cu bol uri se execut în dou tipuri: - tipul N – cuplaj normal; - tipul B – cuplaj cu buc e distan iere. De asemenea, trebuie men ionat c în compunerea cuplajului pot intra semicuple de acela i tip sau de tipuri diferite de execu ie. Exemplu de notare a unui cuplaj elastic cu bol uri: CEB 7N – P63/K71 – OT 60-3 STAS 5982/6-81 – cuplaj elastic cu bol uri m rimea 7, tip N, o semicupl tip P cu diametrul alezajului 63 mm, celalt semicupl tip K cu diametrul alezajului 71 mm, executate din o el OT 60-3. 11. 2. CUPLAJ CU FLAN E (STAS 769 – 73, anexa 4) Realizeaz transmiterea rigid a momentului de torsiune (nu atenueaz ocurile).

uruburile ce fixeaz flan ele pot fi montate cu joc sau f r joc (ajustate) în g urile din flan e. Pentru evitarea apari iei unor solicit ri suplimentare poate exista un sistem de centrare sub forma unui prag de centrare sau a unui inel de centrare. Cuplajele cu flan e se execut în dou variante constructive: - tipul CFO – pentru cuplarea arborilor orizontali; - tipul CFV – pentru cuplarea arborilor verticali. M rimea cuplajului se alege func ie de momentul de torsiune nominal M tn pe care îl poate transmite cuplajul conform condi iei: M tc C s M tIII M tn (131)

unde: M tc este moment de torsiune de calcul; M tIII - moment de torsiune la arborele de ie ire din reductor (III) pe care este montat cuplajul; C s - coeficient de serviciu dependent de natura ma inii motoare i agregatului de lucru i de regimul de func ionare; în cazul proiect rii unei transmisii de uz general se poate lua Cs 1 (a se vedea cele spuse în capitolul 1). Exemplu de notare a unui cuplaj cu flan e:
55

CFO 6-35 STAS 769–73 – cuplaj cu flan e pentru arbori orizontali, m rimea 6, cu diametrul nominal al capetelor de arbori de 35 mm. Se recomand verificarea uruburilor cuplajului la solicitare compus (trac iune i torsiune) pentru uruburile montate cu joc i la forfecare pentru uruburile ajustate. a. uruburi montate cu joc Momentul de torsiune se transmite prin frecarea dintre flan e care sunt ap sate de c tre for ele create în cele i s uruburi la montaj. For a axial care ia na tere într-un surub prin

strângerea piuli ei la montaj este: Fa 2 M tc K is 0,15...0,2 ); (132)

unde: K este diametrul cercului pe care sunt montate uruburile; - coeficientul de frecare dintre flan e ( i s - num rul de uruburi. Tija urubului este solicitat la: - trac iune:
ts

4 Fa

2 d1

(133)

unde: d1 - diametrul interior al filetului. - torsiune (în momentul strângerii piuli ei cu cheia la montaj): M ts Ws Fa d2 tg 2 2 3 d1 16

ts

în care: M ts - momentul de torsiune ce apare în urub la strângerea piuli ei; W s - modulul de rezisten filetului; filetului); polar al sec iunii urubului; d1 , d 2 - diametrul interior respectiv cel mediu al
2

- unghiul de înclinare al spirei filetului: unghi de frecare aparent

2

arctg ( p / d 2 ) , unde p este pasul spirele urubului i piuli ei:

dintre

arctg ( / cos 30 ) ) pentru filetul metric,

fiind coeficientul de frecare (

0,1.....0,15 ).

Cele dou eforturi unitare se compun dup teoria a III a rezisten ei materialelor, ob inându-se efortul unitar echivalent:
echs 2 ts

4 t2
s

(135)
56

care trebuie s verifice condi ia:
echs at

90.....120 N / mm 2

(136)

b. uruburi montate ajustat Tija urubului este supus la forfecare sub ac iunea unei for e tangen iale Ft provenit din momentul de torsiune transmis:
fs

Ft As

2 M tc K is

2 d3

af

60.....80 N / mm 2

(137)

4

în care: As este aria transversal a urubului ajustat; d 3 - diametrul g urii de montaj a urubului ajustat (v. anexa 4)

12. VERIFICAREA ARBORILOR
Dup ce a fost stabilit forma constructiv a arborelui i au fost determinate diametrele i lungimile tronsoanelor componente se face verificarea arborelui care cuprinde urm toarele aspecte: a) verificarea la oboseal b) verificarea la solicitarea compus c) verificarea deforma iilor flexionale (de incovoiere) i torsionale d) verificarea la vibra ii (calculul tura iei critice) Vom prezenta în detaliu doar prima dintre aceste verific ri, pentru celelalte fiind f cut doar o expunere de principii. a. Verificarea la oboseal a arborilor se face în sec iuni ale arborilor care prezint concentratori de eforturi (canale de pan , salturi de diametru, degaj ri, filete etc) Considerând cazul general în care într-o sec iune cu concentratori de tensiuni avem atât efort unitar de încovoiere cât i efort de torsiune, ambele variabile în timp, se parcurg urm toarele etape: - se calculeaz m rimile caracteristice ale ciclului variabil de solicitare la încovoiere. Chiar dac momentul încovoietor într-o sec iune oarecare este constant în timp, datorit rota iei arborelui efortul de încovoiere într-o fibr oarecare variaz dup un ciclu alternant simetric.
57

Ca urmare putem serie:
max min

M i rez Wz
max

2 Miv

Mi2 H

Wz

(138) (139)

unde: M iv , M iH , M irez reprezint De asemenea putem calcula:
m max

momentul încovoietor în plan vertical, orizontal

i

respectiv, rezultant în sec iunea considerat .

2

min

0;

v v

max

2

min

max

(140)

în care:

m

este efortul unitar mediu, iar

- amplitudinea ciclului de solicitare. la oboseal pentru solicitarea de incovoiere

- se calculeaz coeficientul de siguran 1
k v 1 m c

folosind rela ia lui Soderberg (141) sau cea a lui Serensen (142): c (141)

58

c

1
k v 1 m 1

(142)

în care:
k

- coeficient de concentrare a eforturilor unitare dependent de natura i geometria

concentratorului (anexa 21) - coeficient dimensional (fig. 12) - coeficient de calitate a suprafe ei (fig. 13) 1 - rezisten a la oboseal a materialului arborelui la solicitarea de încovoiere variabil dup un ciclu alternant simetric (v. tabel 10) c - limita de curgere a materialului arborelui (tabel 10) - coeficient dat de rela ia: 2 1 0
0

(143)

Fig. 12. Factor dimensional /13/ 1 - o el carbon f r concentratori; 2 - o el carbon f r concentratori i concentratori modera i 3 - o el aliat cu concentratori modera i; 4 - o el aliat cu concentratori puternici

13. Factor de calitate a suprafe ei /13/

Tabelul 10 prezint construc ia de ma ini.

caracteristicile mecanice ale unor o eluri frecvent utilizate în

58

Tabel 10.

Caracteristicile mecanice ale unor o eluri frecvent utilizate în construc ia de ma ini Simbol OL 34 OL 37 OL 42 OL 50 OL 60 OL 70 OLC 10 OLC 15 OLC 25 OLC 35 OLC 45 OLC 60 OT 40-3 OT 50-3 OT 60-3 40C10 50VC11 33MoC11 41MoC11 15CN35 34MoCN15 791 – 88 CR I CR CR Cr I 600 – 82 880 – 88 STAS 500 - 80 Tratament N N N N N N N N N N N N
r c c 1 0 1 0

340 370 42o 500 600 700 340 390 460 540 620 710 400 500 600 1000 950 900 950 1150 1100

180 210 230 270 300 340 210 230 280 320 360 410 200 270 340 800 800 700 750 950 900

110 130 150 170 200 240 150 160 170 205 240 280 120 170 210 440 430 410 420 500 500

170 185 200 240 280 330 165 180 200 250 300 340 160 200 240 470 440 440 460 500 520

220 250 290 320 360 420 250 270 300 370 430 500 210 260 300 700 680 660 700 1090 800

95 105 115 140 160 190 90 100 110 140 160 190 90 110 135 270 270 300 320 300 310

120 140 150 170 190 220 135 145 160 190 220 230 115 135 160 440 420 480 510 510 500

N - normalizare; I - îmbun t ire; Cr - c lire i revenire joas ; CR - c lire i revenire înalt . - se calculeaz pentru sec iunea considerat elementele ciclului de solicitare variabil la torsiune. De cele mai multe ori solicitarea la torsiune a arborilor este variabil dup un ciclu pulsator. În acest caz: Mt ; min 0 (144) max Wp i ca urmare:
m max

2

min

1 max 2 1 max 2

Mt 2Wp Mt 2 Wp
59

(145)

v

max

2

min

- se calculeaz coeficientul de siguran la oboseal pentru solicitarea de torsiune folosind rela ia lui Soderberg (146) sau Serensen (147): 1 c (146)
k v m c 1

c

1

k k

(147)
m 1

v 1

în care coeficien ii

,

i

au semnifica ii analoage celor defini i la încovoiere, fiind

prezenta i în anexa 21 si respectiv în figurile 12 i 13, iar valorile caracteristicilor de material 1 , c se aleg din tabelul 11. 2 1 0 (148)
0

- se calculeaz coeficientul de siguran la oboseal global pentru sec iunea considerat : c c c ca (149) 2 2 c c unde c a este coeficientul de siguran admisibil care se ia c a 1,3...1,5 dac solicit rile i condi iile func ionale sunt precis cunoscute sau c a 1,5...2,5 în cazul unor imprecizii în cunoa terea solicit rilor i condi iilor func ionale sau în cel al unor arbori foarte importan i. b) Verificarea la solicitare compus (încovoiere i torsiune) se face pentru sec iunile în care momentul echivalent este maxim sau pentru cele în care aria este diminuat datorit salturilor de diametru. Într-o astfel de sec iune se calculeaz : - momentul încovoietor rezultant: M irez
2 M iV 2 M iH

(150)

în care M iV i M iH reprezint momentele încovoietoare în sec iunea considerat în plan vertical, respectiv orizontal; - momentul echivalent (redus) în sec iunea considerat : M ech M i2
rez

Mt 2

(151)

în care este un coeficient ce ia în considerare modul diferit de varia ie în timp a eforturilor de încovoiere i torsiune conform tabelului 11:
Tabel 11

Coeficientul Natura varia iei efortului de încovoiere alternant simetric

în calculul momentului echivalent Valoarea coeficientului
aiIII aiIII aiIII aiI aiII aiIII

Natura varia iei efortului de torsiune Constant I Pulsator II Alternant simetric III

1

60

Eforturile admisibile la încovoiere pentru solicitare constant sau alternant simetric
aiIII

aiI

, pulsatorie

aiII

sunt prezentate în tabelul 12.

Tabel 12

Valori orientative ale rezisten elor admisibile Material ( N/mm 2 ) 400 O eluri carbon 500 600 700 800 1000 O eluri turnate 400 500
r

aiI, II,III

Eforturi admisibile ( N/mm 2 )
aiI aiII ai III

130 170 200 230 270 330 100 120

70 75 95 110 130 150 50 70

40 45 55 65 75 90 30 40

O eluri aliate

- verificarea la solicitare compus se face pe baza condi iei: M ech ech aiIII Wz

(152)

c) Verificarea deforma iilor arborilor se face pentru deforma ii flexionale (de încovoiere). Calculul deforma iilor flexionale cuprinde determinarea s ge ii maxime i a unghiurilor de înclinare în reazeme folosind metodele rezisten ei materialelor. S geata maxim trebuie s satisfac condi iile: 2 3 f max ... l pentru 10000 10000 rulmen ilor f max 0,01...0,02 m func ionarea normal a

pentru repartizarea uniform a sarcinii pe

lungimea dintelui În aceste rela ii l este distan a dintre reazeme, iar m este modulul normal al danturii. Unghiurile de înclinare în reazeme trebuie s satisfac condi ia
max

10 3 [rad]

d) Verificarea la vibra ii se refer la determinarea tura iei critice luând în considerare vibra iile flexionale i torsionale. Un calcul corect poate fi complicat i, ca urmare, se determin tura ia critic pe baza unor ipoteze simplificatoare. Oricum tura ia de func ionare trebuie sa difere de cea critic cu cel pu in 15 … 20 % din valoarea acesteia.

61

13. ALEGEREA LUBRIFIANTULUI I A SISTEMULUI DE UNGERE A ANGRENAJELOR / 10, 12 /

Alegerea lubrifiantului pentru angrenaje se face inând seama de parametrii cinematici i de înc rcare ai angrenajelor, de tipul acestora i de caracteristicile materialelor din care sunt confec ionate.Pentru reductoarele cu mai multe trepte, lubrifiantul se alege pe baza regimului cinematic i înc rc rii treptei care transmite cel mai mare moment.

Fig. 14. Vâscozitatea cinematic a uleiului pentru angrenaje cilindrice i conice / 12 /

Un parametru important în alegerea tipului lubrifiantului este viteza periferic a ro ilor din ate care la ivelul cercului de divizare are valoarea: d w1n1 v m/s 60000 unde: d w1 este diametrul cercului de rostogolire al pinionului, mm n1 este tura ia pinionului, rot/min
62

(153)

Se pot face urm toarele recomand ri privind tipul lubrifiantului utilizat, în func ie de viteza periferic a ro ilor din ate /3/: - pentru v - pentru v - pentru v - pentru v 0...0,4 m / s -grafit sau bisulfur de molibden; 0...0,8 m / s - unsoare; 0,8...4 m / s - unsoare sau ulei 4m / s - uleiuri minerale sau sintetice, aditivate sau neaditivate.

În cazul folosirii uleiului ca lubrifiant pentru angrenajele cilindrice i conice se poate determina viscozitatea cinematic a acestuia folosind diagrama din figura 14. În aceast figur , în abscis apare factorul de înc rcare – vitez k s / v (în MPa/m) unde: - k s este presiune Stribeck dat de rela ia: Ft u 1 2 2 ks ZH Z (MPa) bd1 u în care v este viteza tangen ial a ro ilor la nivelul cercurilor de rostogolire, m/s. Pe baza vâscozit ii stabilite conform diagramei din figura 14, se alege uleiul adecvat din tabelul aferent anexei 23 care prezint uleiurile pentru transmisii industriale. Alegerea sistemului de ungere, adic a unei modalit i de aducere a lubrifiantului în zona de angrenare, se face în func ie de tipul i de geometria ro ilor i de viteza lor periferic . a. Ungerea prin imersiune (barbotarea) se folose te pentru viteze sub 12m/s. Pentru o ungere eficace trebuie s p trund în ulei câte o roat a fiec rei trepte. Adâncimea de scufundare este de minim un modul i maxim ase module, pentru trepta rapid , iar pentru cea lent de o treime din diametrul ro ii sau 100 mm. În cazul angrenajului conic, dintele trebuie s p trund în ulei pe toat l imea lui. În cazul mai multor trepte de reducere, pentru realizarea unei ungeri optime a tuturor treptelor se poate utiliza o roat auxiliar din material plastic pentru aducerea uleiului la treptele care nu au nici o roat imersat în baie, sau o înclinare a planului de separa ie a carcaselor, sau o fragmentare a b ii de ulei în mai multe p r i având niveluri diferite ale uleiului. Cantitatea de ulei din baie se va lua egal cu 0,35...0,7 litri pentru fiecare kilowatt transmis iar intervalul de schimbare a uleiului este uzual de 2500...3000 ore de func ionare. b. Ungerea cu curcula ie for at a uleiului se utilizeaz pentru viteze sub 20 m/s prin pulverizarea uleiului cu ajutorul unor duze situate în dreptul zonei de angrenare, iar pentru viteze de peste 20 m/s cu duze plasate naintea zonei de angrenare. Intervalul de recirculare a uleiului este între 0,5 i 2,5 minute pentru cazul pomp rii uleiului din baie i de 4 la 30 minute când se folose te un circuit exterior.
63

(154)

14. CALCULUL TERMIC AL REDUCTOARELOR CU RO I DIN ATE /10, 11/

14.1. CALCULUL RANDAMENTULUI TOTAL AL REDUCTORULUI Datorit frec rilor din angrenare, a frec rilor din rulmen i i a celor care apar la antrenarea uleiului din baie, puterea la ie irea din reductor, PIII , este mai mic decât cea de la intrare, PI , diferen a reprezentând-o puterea pierdut Pp : Pp PI PIII Pa Pl Pu (155) în care: Pa este puterea pierdut prin frec rile din angrenaje; Pl - puterea pierdut în lag re; P - puterea pierdut prin agitarea uleiului (barbotare) u Randamentul total al unui reductor în dou trepte este dat de rela ia: P III 3 R a12 a34 l u12 u34 PI în care:
a12 ; a34 l u12

(156)

- sunt randamentele angrenajelor formate din ro ile 1 i 2 , respectiv 3 i 4;

- ranadamentul unei perechi de lag re; ; u34 - randament datorat pierderilor prin barbotarea uleiului de c tre angrenajul 1-2 , respectiv 3-4.

a. Randamentul angrenajelor a În timpul angren rii apar pierderi de energie datorate unor cauze multiple: frecarea de alunecare, frecarea de rostogolire, comprimarea aerului i a uleiului între din i etc.Cea mai important este frecarea de alunecare a flancurilor din ilor în contact. Rela ia pentru calculul randamentului angrenajelor cilindrice I conice, inând seama de pierderile prin frecarea de alunecare este: 1 1 (157) a 1 f cos z1 z2 în care: - coeficient de frecare de alunecare dintre flancuri, având valorile = 0,04 – 0,08 pentru ro i realizate din o eluri durificate superficial i rectificate; = 0,06 – 0,10 pentru ro i realizate din o eluri durificate superficial ev ruite, = 0,09 – 0,12 pentru ro i din o el durificat superficial frezate i = 0,09 – 0,14 pentru ro i din o eluri îmbun t ite sau normalizate. - grad de acoperire al angrenajului; - unghi de înclinare al danturii;

64

f - coeficient care se ia egal cu 2 pentru angrenajele cu din i drep i i pentru angrenajele cu din i înclina i în perioada de rodaj; f = 5 pentru angrenajele cilindrice cu din i înclina i rodate; f = 2-3 pentru angrenaje de mare vitez ( v 15m / s ). b. Randamentul lag relor Pentru o pereche de lag re de rostogolire (rulmen i), randamentul are valorile: 0,995 pentru rulmen i cu bile; l 0,99 - pentru rulmen i cu role. l În cazul lag relor cu alunecare, randamentul este mai mic : l 0,96 0,98 c. Randamentul datorat pierderilor prin barbotare, u Randamentul datorat pierderilor prin agitarea uleiului se calculeaz separat pentru fiecare roat din at care p trunde în uleiul din baie folosind rela ia: bhv 3 / 2
u

1

Pu PI

1

1,3 10 4 P

(158)

în care: b – l imea ro ii din ate, mm h – adâncimea de scufundare în ulei, mm v – viteza periferic a ro ii, m/s P – puterea transmis de roata respectiv , kW În cazul ungerii cu jet de ulei u 1 . 14.2. CALCULUL TEMPERATURII DE FUNC IONARE A REDUCTORULUI Folosind ecua ia de echilibru termic, se poate calcula temperatura reductorului în timpul func ion rii. C ldura produs prin frec ri este disipat c tre exterior prin carcasa reductorului ( prin convec ie i radia ie). Ecua ia de bilan termic a reductorului poate fi scris sub forma: Pp Pc în care : Pp - puterea pierdut , kW Pc - putere evacuat prin carcasa reductorului. Dac se înlocuiesc expresiile celor dou puteri, ecua ia de bilan termic cap t forma: 1 R (159) PIII KS t t 0
R

în care: PIII este puterea la ie irea din reductor, kW; R - randamentul total al reductorului;
65

K - coeficient global de schimb de c ldur între carcas kW/(m2 grd)

i mediul ambiant,

Uzual, în cazul r cirii naturale, pentru viteze ale aerului în jurul reductorului cuprinse între 0 i 1,5 m/s , se poate considera K = 0,012...0,018 kW/(m2 grd). S - suprafa a carcasei reductorului r cit cu aer (în m2); în cazul nervur rii carcasei se adaug i jum tate din suprafa a nervurilor, iar în cazul mont rii reductorului pe o funda ie metalic sau suspendat pe un cadru se adun i suprafa a bazei reductorului. t0 - temperatura mediului ambiant, (uzual t0 = 20 C) Din ecua ia (159) va rezulta temperatura de func ionare a reductorului, t, care trebuie s nu dep easc o valoare admisibil (uzual 80 C - 90 C). La temperaturi mai mari apare o sc dere apreciabil a viscozit ii uleiului i se modific jocurile în lag re i în angrenaje. Dac temperatura de func ionare a reductorului rezultat din calculul anterior, dep e te valoarea admisibil t = 80 C - 90 C se pot lua urm toarele m suri: - m rirea ariei carcasei prin nervurarea acesteia; - realizarea unei r ciri for ate a carcasei prin montarea unui ventilator pe arborele de intrare (cre te valoarea coeficientului global de schimb de c ldur , K); - utilizarea unei serpentine (str b tut de ap de r cire) în baia de ulei; - ungerea cu ulei cu circuit exterior i r citor de ulei.

IV. ELEMENTE CONSTRUCTIVE ALE REDUCTOARELOR DE TURA IE CU RO I DIN ATE CILINDRICE I CONICE /4, 5, 10/
Reductoarele cu ro i din ate sunt realizate ca ansambluri independente, prezentându-se sub forma unor mecanisme închise în carcase etan e. Domeniile de utilizare multiple au condus la o mare varietate constructiv i la realizarea reductoarelor pentru o gam larg de puteri, rapoarte de transmitere, pozi ii relative ale arborilor de intrare, respectiv, ie ire i pozi ii de prindere pe ma ina antrenat sau pe funda ie. În fabrica ia de reductoare de uz general a fost treptat introdus o tipizare care s-a extins atât asupra reductoarelor ca ansambluri, cât i asupra elementelor i subansamblurilor componente: ro i din ate, arbori, carcase, capace, dopuri de aerisire, instala ii de ungere. Astfel în STAS 6850-80 i în STAS 11915-80 sunt prezentate tipurile de reductoare cilindrice cu una, dou sau trei trepte de reducere i parametrii principali ai acestora; în STAS 11917-80 sunt indicate acelea i elemente pentru reductoare cilindrice coaxiale, iar în STAS 11923-80 pentru reductoare conico-cilindrice. În STAS 6849-77 sunt prezenatate condi iile tehnice de calitate pentru reductoare cilindrice i conico-cilindrice. Atât în ar , cât i în str in tate exist firme specializate în execu ia de reductoare i motoreductoare de uz general, firme care î i modernizeaz continuu procesul de fabrica ie în sensul satisfacerii unor cerin e impuse de utilizatorii actuali. Aceste cerin e se refer la:
66

– utilizarea unor angrenaje cu capacit i portante mari, în condi iile unor gabarite reduse (folosirea ro ilor din ate cu dantur durificat superficial prin tratamente termice i termochimice i rectificat ); – ridicarea limitei termice a înc rc rii prin cre terea volumului b ii de ulei i a rigidit ii carcaselor în condi iile unui consum redus de metal; – asigurarea unei ungeri eficiente a angrenajelor i lag relor (rulmen ilor) prin utilizarea preferen ial a ungerii prin imersie (scufundare); la angrenajele cu axele arborilor în plan orizontal se scufund în baie roata condus a fiec rei trepte (folosindu-se eventual i ro i auxiliare din mas plastic ). Pentru ungerea rulmen ilor se folosesc canale colectoare sau buzunare, care dirijeaz uleiul aruncat prin centrifugare pe pere ii carcasei, spre lag re. La tura ii mici (efectul centrifug rii fiind redus)uleiul este colectat direct de la roata din at condus prin pl cu a colectoare i dirijat c tre rulmen i prin jgheaburi colectoare. Se folose te i varianta unui sistem auxiliar de ungere a rulmen ilor, precum i cea a creierii unor spa ii etan e pentru rulmen i în care se introduce unsoare. – realizarea unui aspect estetic al carcasei în condi iile asigur rii condi iilor func ionale i a formei tehnologice; se observ la reductoarele moderne folosirea unor pere i plani cu raze reduse de racordare în locul unor forme rotunjite utilizate anterior. 1. CONSTRUC IA RO ILOR DIN ATE CILINDRICE I CONICE Exist o mare varietate constructiv a formelor ro ilor din ate. Având la baz criteriul economic (al unui consum redus de material i al manoperei ieftine), dar influen at apreciabil i de necesitatea satisfacerii cât mai complete a rolului func ional, alegerea formei constructive a ro ilor din ate este una din sarcinile importante ale proiect rii reductoarelor. Proiectantul trebuie s in seama de dimensiunile ro ilor, de tehnologia de realizare a semifabricatului, de tratamentul termic aplicat i de seria de fabrica ie.

a.

67

b. Fig. 16. Arbore pinion cilindric

Roata din at

cilindric

de diametru mic ( d a

d

6h , unde d este diametrul

arborelui, iar h în l imea dintelui) se realizeaz dintr-o bucat cu arborele sub form de arborepinion conform figurii 16.

Figura 17. Arbore pinion tipizat cilindric/10/

Figura 17 prezint reductoare /10/.

ca exemplu un arbore pinion tipizat utilizat în fabrica ia de

Tabelul 13 prezint corela ia m rime-solu ie constructiv -tratament termic pentru ro ile din ate cilindrice.
68

Tabel 13

Construc ia ro ilor din ate cilindrice la diverse m rimi /10/ Diametrul ro ii (mm) Pân la 200 Construc ia ro ii Disc de grosime uniform (t iat din bar sau forjat liber) Disc matri at Tratamentul termic al danturii Îmbun t ire Îmbun t ire Durificare (c lire, cementare, nitrurare) 200-1000 1000-2000 Inel fretat pe butuc turnat cu Îmbun t ire un singur disc Inel fretat pe butuc turnat cu Îmbun t ire dou discuri Îmbun t ire 300-2500 Pân la 1500 2000-8000 Construc ie sudat Disc de grosime uniform (forjat în pres ) Semiinele sau segmente turnate, îmbinate mecanic c lire superficial nitrurare dur Cementare-c lire _

Pân la 500

Legenda figurii 18 b – l imea ro ii d - diametrul alezajului ro ii (identic cu diametrul arborelui) d a - diametrul de cap al ro ii R 6 L B 0,8 1,5 d c 1,2 s s 2,5m f 70 0,5m DB 1,5d 10 2

c poate fi ales i cât rezult dintr-o racordare corespunz toare R este func ie de dimensiunile ro ii.

69

Fig. 18. Forme constructive de ro i din ate cilindrice

Ro ile din ate conice de diametru mic se realizeaz sub form de arbori-pinion conici. Figura 19 prezint arbori-pinion conici cu roata din at în consol . Exist i arbori-pinion conici prev zu i cu reazeme de o parte i de cealalt a danturii. Figura 20 arat un arbore-pinion conic din fabrica ia de reductoare a întreprinderii Neptun-Câmpina /10/.
70

a.

b.

c. Fig. 19. Forme constructive de pinioane dintr-o bucat cu arborele (a i b) sau independente (c) 71

Ro ile din ate mai mari ( d a

d

6h conform /10/ sau d a

1,8d conform /4/) se

realizeaz ca piese separate fixate pe arbore cu pan paralel , prin caneluri sau prin fretare. Fig. 18 prezint diferite solu ii constructive pentru astfel de ro i indicându-se i principalele elemente geometrice ale acestora. Butucul poate avea aceia i l ime ca dantura sau poate fi mai lat. L irea butucului impus de lungimea de contact cu pana paralel poate fi realizat simetric sau asimetric. La ro ile din ate de dimensiuni mari realizate din o eluri tratate termic prin îmbun t ire construc ia este compus din butuc de font sau o el turnat (pentru ro ile cu regim de inversare frecvent a sensului de rota ie) i inel fretat, care se dantureaz dup fretare. Ro ile din ate executate din o eluri care se trateaz termic sau termochmic în vederea durific rii se realizeaz din semifabricate laminate, forjate liber sau în matri e, dintr-o bucat pân la diametre de 500 mm.

Fig. 20. Arbore pinion conic /10/

În figura 21 sunt prezentate câteva variante constructive ale ro ilor din ate conice indicându-se i principalele elemente geometrice ale acestora. Forma ro ii este impus de seria de fabrica ie i dotarea executantului (în special în ceea ce prive te tratamentul termic). Ro ile pot fi executate fie dintr-o bucat cu butuc într-o parte sau în ambele p r i, fie din dou buc i: coroan i butuc (turnat din font sau o el).

72

c

2

LB

c c

c

g
2 2

1...2

LB

LB

LB

Fig. 21. Forme constructive ale ro ilor din ate conice

Pe desenul de execu ie al ro ilor din ate trebuie s existe un tabel – cu parametrii danturii având componen i dimensiuni standardizate (conform tabelului 16 pentru ro i cilindrice, respectiv 17, pentru ro i conice).

73

Tabel 16

Tabel 17

Parametrii danturii ro ilor din ate cilindrice

Parametrii danturii ro ilor din ate conice cu din i drep i

Modulul normal Modulul frontal Num rul de din i Unghiul de înclinare de divizare Sensul înclin rii dintelui Profilul de referin Coeficientul deplas rii profilului Treapta de precizie i jocul STAS 6273-80 Lungimea peste N din i Diametrul de divizare În l imea dintelui Roata conjugat Num rul de din i Num rul desenului

mn mt z

Modulul frontal exterior Num rul de din i Profilul de referin Deplasarea specific radial Deplasarea specific tangen ial Treapta de precizie STAS 6460-81 Unghiul dintre axe
n

m z h0 a xr xt c0

_
n

h0 a x _

c0

WN d h z _ A B

Diametrul de divi-zare pe conul exterior Coarda de divizare a dintelui În l imea la coard Unghiul conului de divizare Unghiul conului de picior Unghiul piciorului dintelui Lungimea generatoarei de divizare Roata Num rul de din i conjugat Num rul desenului

d s ha

f

f

R z _ A B

Observa ie: L imea tabelului se face de 110-120 mm, iar în l imea unei linii de 7-10 mm. Coloana A este lat de 10 mm, iar coloana B de 30-45 mm. Treptele de toleran ale ro ilor din ate i angrenajului, m rimea jocului dintre flancurile din ilor i rugozitatea suprafe elor active ale flancurilor sunt prezentate în STAS 12192-84. Condi iile tehnice de pe desenul ro ilor din ate cilindrice i la conice se refer la tratamentul termic i anume la grosimea stratului cementat i duritatea acestuia, duritatea miezului dintelui). 2. CONSTRUC IA CARCASELOR
74

Carcasa reductorului fixeaz pozi ia relativ a arborilor i implicit a ro ilor din ate. Ca urmare, pentru asigurarea unei angren ri cât mai corecte, este necesar o bun rigiditate a carcasei. Pentru realizarea unui montaj lesnicios al arborilor, ro ilor din ate i rulmen ilor carcasa este realizat din dou buc i: carcasa inferioar i cea superioar . Uzual carcasele reductoarelor se execut prin turnare din font (Fc 150, Fc 250 STAS 568-82) i mai rar din o el (OT 45, OT 55 STAS 600-82). În cazul produc iei de unicate sau de serie mic se poate realiza o construc ie sudat a carcasei, folosind tabl de o el (OL37, OL42 sau OL44 STAS 500/2-80). În cazul carcaselor realizate prin turnare trebuie respectate condi iile impuse de tehnologia turn rii i de economia prelucr rii (v. anexa 24): - realizarea unei grosimi cât mai uniforme a pere ilor, cu evitarea aglomer rilor de material; pentru sporirea rezisten ei i rigidit ii se recomand utilizarea nervurilor; - asigurarea unei grosimi minime a pere ilor impus de tehnologia de turnare i de natura materialului carcasei; - trecerea treptat de la un perete ceva mai gros la unul mai sub ire pentru diminuarea tensiunilor remanente dup turnare; - asigurarea unor raze de racordare suficient de mari i realizarea unor înclin ri ale pere ilor (pentru extragerea u oar a modelului din form ); - limitarea suprafe elor prelucrate prin a chiere la minimul necesar prin realizarea unor supraîn l ri (bosaje) sau adâncituri (lamaje) pentru suprafe ele de reazem ale piuli elor, uruburilor, capacelor, dopurilor filetate etc. În anexa 25 este prezentat construc ia unei carcase de reductor realizat prin turnare, indicându-se i principalele elemente geometrice în cazul utiliz rii unor angrenaje din o eluri de îmbun t ire (HB 3500 N/mm2). În acest caz nervurile de rigidizare se dispun pe partea exterioar a carcaselor. În anexa 26 este prezentat construc ia unei carcase turnate pentru un reductor cu angrenaje de portan mare (realizate din o eluri durificate HB > 3500 N/mm2). În acest caz în scopul m ririi b ii de ulei carcasa inferioar are pere i verticali decala i fa de cei ai carcasei superioare: carcasa inferioar are pere i la exterior, în timp ce carcasa superioar îi are la interior. Rigidizarea carcasei superioare se face prin buzunarele de colectare a uleiului pentru ungerea rulmen ilor, iar a carcasei inferioare prin nervuri interioare de rigidizare. În cazul carcaselor sudate se impune respectarea unor condi ii legate de tehnologia sud rii; - folosirea unor materiale u or sudabile; - asigurarea accesibilit ii în vederea execut rii cordoanelor de sudur ; - alegerea unor forme constructive care s se preteze la automatizarea sud rii; - realizarea unei construc ii simetrice pentru ca tensiunile interne s fie reduse i s nu conduc la deformarea carcasei;

75

- grosimea pere ilor mai mic decât la carcasele turnate, dar nu prea mic pentru a nu se produce arderea lor în timpul sud rii; - rigidizarea carcaselor prin nervuri; - detensionarea carcaselor înaintea prelucr rii prin a chiere. Prinderea celor dou carcase se realizeaz prin intermediul asambl rilor filetate ( vezi anexa 28). În cazul carcaselor cu pere i alinia i, se folosesc asambluri cu urub i piuli , iar în cazul celor cu pere i decala i (v. anexa 26) rolul piuli ei este jucat de gaura filetat din carcasa inferioar . Pentru rigidizarea zonelor de carcas din vecin tatea rulmen ilor se urm re te apropierea uruburilor de fixare de rulmen i, apropiere permis de realizarea unor îngro ri ale marginilor de fixare a carcasei în zona rulmen ilor. Pentru pozi ionarea precis a carcaselor se folosesc dou 28). La carcasa inferioar se prev d: - un orificiu pentru evacuarea uleiului controlat de un dop filetat; orificiul trebuie plasat pe peretele lateral, razant la fundul b ii de ulei, uneori fiind realizat i o u oar înclinare (1:100) a fundului b ii c tre orificiu pentru a permite scurgerea întregii cantit i de ulei; - dou t lpi laterale pentru prinderea reductorului de postament, t lpi prev zute cu g uri pentru uruburi de fixare; - “urechi” necesare pentru ridicarea i manipularea reductorului. În carcasa superioar se prev d: - un orificiu de vizitare (obturat cu un capac deta abil) care trebuie astfel dimensionat i plasat încât s permit observarea danturii tuturor ro ilor din reductor; - un orificiu filetat pentru dopul de aerisire care are rolul de a men ine presiunea din interiorul carcasei la valoarea presiunii atmosferice (eventuale suprapresiuni ar îngreuna asigurarea etan eit ii); - un orificiu pentru tija de control a nivelului uleiului (joj ); - orificii filetate pentru prinderea a dou inele urub necesare ridic rii reductorului (dac nu au fost prev zute elemente pentru ridicare la carcasa inferioar sau dac reductorul are gabarit i greutate mare). În l imea carcasei inferioare se adopt în func ie de diametrul de cap al celei mai mari ro i, inându-se cont de adâncimea de cufundare a ro ii în ulei i de volumul necesar al b ii de ulei (0,3…….0,6 l/kW). Se va ine cont i de faptul c distan a de la suprafa a de reazem a carcasei pe postament pân la axa arborilor s aib o valoare standardizat în STAS 2741-68 (anexa 29). În cazul reductoarelor conice, pinionul conic se monteaza în consol , arborele s u fiind uzual rezemat pe doi rulmen i cu role conice monta i în O. Întreg acest ansamblu al arborelui pinion conic se monteaz într-o caset care permite reglarea jocului dintre flancurile din ilor ro ilor conice la montaj. tifturi de centrare (vezi anexa

76

Anexa 31 prezint recomand ri privind construc ia capacelor pentru etan area alezajelor în care se monteaz rulmen ii i care fixeaz axial inelele exterioare ale acestora. Ele se execut prin turnare sau forjare liber sau în matri fiind prelucrate ulterior prin a chiere. Pentru asigurarea etan eit ii la str pungerea capacelor de c tre arborii de intrare, respectiv, ie ire din reductor se folosesc uzual man ete de rota ie (simeringuri) standardizate care se aleg func ie de diametrul arborelui din anexa 32. Anexele 33 - 44 prezint o serie de accesorii frecvent întâlnite în construc ia reductoarelor. Anexele 45 - 51 prezint elemente necesare alegerii ajustajelor i elabor rii desenelor de ansamblu (anexa 59) i de execu ie. Anexele 52 - 56 prezint ale unor reductoare cu ro i cilindrice i conice cu una sau cu dou trepte de reducere.Anexele 57, 58 prezint desene de ansamblu ale transmisiilor mecanice cu reductor cilindric (anexa 57), respectiv conico-cilindric (anexa 58).

77

BIBLIOGRAFIE

1. Buzdugan Ghe. – Rezisten a Materialelor, Editura Tehnicå, Bucure ti, 1974. 2. Buzdugan Ghe, M.Blumenfeld – Calculul de rezisten å al pieselor de ma ini, Editura Tehnicå, Bucure ti, 1979. 3. Dråghici I. .a. - Îndrumar de proiectare în construc ia de ma ini, vol.I i II, Editura tehnicå, Bucure ti, 1982. 4. Filipoiu I.D., A Tudor – Transmisii mecanice (îndrumar de proiectare), I.P.B., 1990. 5. Gafi anu M .a. - Organe de Ma ini, vol I, Editura Didacticå i Pedagogicå, 1981. 6. Gafi anu M. .a. - Organe de Ma ini, vol II, Editura Didacticå i Pedagogicå, 1983. 7. Gafi anu M - Rulmen i, - Proiectare i tehnologie vol I, II Editura Tehnicå, 1985. 8. Manea Gh. - Organe de Ma ini, vol I, Editura Tehnicå, 1970. 9. RabinoviciI. .a. - Rulmen i, Editura Tehnicå, Bucure ti, 1972. 10. Rådulescu Gh. .a.-Îndrumar de proiectare în construc ia de ma ini, Editura Tehnicå,1986. 11. Rådulescu Gh. - Organe de Ma ini, vol II, Angrenaje cilindrice, I.P.B., 1978. 12. W.J.Bartz – Getriebesthmierung, Expert Verlag, 1989. 13. E.Alåmoreanu, Gh. Buzdugan–Îndrumar de calcul în ingineria mecanicå, Editura Tehnicå, 1996 14. A.Chi iu – Organe de ma ini, Editura Didacticå I Pedagogicå, Bucure ti, 1981 15. A.Jula, D.Velicu Proiectarea angrenajelor evolventice , Editura Scrisul Românesc,1989 16. Sauer L. .a. - Angrenaje, vol I i II, Editura Tehnicå, Bucure ti, 1970. 17. xxx – Culegere de standarde de organe de ma ini vol I a, Editura Tehnicå, Bucure ti, 1980. 18. Crudu I. . a., Atlas – Reductoare cu ro i din ate, Editura Didacticå i Pedagogicå, 1982. 19. xxx - Products Catalogue U.M.E.B.

78

ANEXA 1. Motoare electrice asincrone n=750 rot/min Tipul motorului 100 La 100 Lb 112 M 132 S 132 M 160 Ma 160 Mb 160 La 180 L 200 L 225 S 225 M 250 M 280 S 280 M 315 S 315 M Puterea nominala, Kw 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 Turatia de mers in sarcina, n, rot/min 690 710 690 698 698 710 710 710 785 715 710 720 720 737 732 733 733 Tipul motorului 80 a 80 b 90 La 90 Lb 100 L 112 M 132 S 132 Ma 132 Mb 160 M 160 L 180 L 200 La 200 Lb 225 M 250 M 280 S 280 M 315 M n=1000 rot/min Puterea nominala, Kw 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75
n=3000 rot/min Turatia de mers in sarcina, n, rot/min 1350 1350 1370 1385 1365 1410 1415 1430 1450 1450 1450 1450 1425 1425 1450 1450 1450 1450 1460 1475 1475 1470 Tipul motorului 71 a 71 b 80 80 b 90La 90Lb 100L 112M 132 Sa 132 Sb 160 Ma 160 Mb 160 L 180 M 200 La 200 Lb 225 M 250 M 280 S 280 M 315 S Puterea nominala, Kw 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 Turatia de mers in sarcina, n, rot/min 2700 2700 2745 2730 2750 2740 2805 2850 2885 2890 2850 2850 2850 2850 2870 2870 2930 2930 2940 2950 2960

Turatia de mers in sarcina, n, rot/min 910 930 910 920 960 950 960 950 930 950 950 935 965 920 950 970 977 975 966

n=1500 rot/min Tipul motorului 71 a 71 b 80 a 80 b 90 La 90 Lb 100 La 100 Lb 112M 132 S 132 M 160 M 160 L 160 M 180 L 200 L 225 S 225 M 250 M 280 S 280 M 315 S Puterea nominala, Kw 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110

ANEXA 2. Capete de arbori (extras STAS 8724/2-1971)

nominal 10 11 12 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48

d Toleran a/abateri j6
0,007 0,002 0,008 0, 003

Serie lunga 23

l

Serie scurt 20

nominal 50 55 56 60 63 65 70 71 75 80 85 90 95 100 110 120 125 130 140 150

d Toleran a/abateri k6
0,018 0,002

Serie lunga 110

l

Serie scurta 82

j6

30 40 50

25 28 36 42 58

m6

0,018 0,002

140

105

j6

0,009 0, 004

170 m6
0,018 0,002 0,018 0,002 0,018 0,002

130

60 80

k6

0,018 0,002

m6 m6

210

165

110 k6
0,018 0,002

82

250

200

Alegerea diametrului capatului de arbore in functie de momentul transmisibil
Diametrul nominal, d, mm 10 11 12 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 Momentul nominal tansmisibil, Mt,, Nm 1,85 2,56 3,55 6,00 9,75 14,5 17,5 21,2 29 40 46,2 63 87,5 109 150 200 236 280 355 450 Diametrul nominal, d, mm 50 55 56 60 63 65 70 71 75 80 86 90 95 100 110 120 125 130 140 150 Momentul nominal tansmisibil, Mt, Nm 515 730 775 975 1150 1280 1700 1800 2120 2650 3350 4120 4870 5800 8250 11.200 14.500 19.000 24.300

ANEXA 3. Cuplaj elastic cu bol¡uri (extras din STAS 5982/6-81)

Caracteristicile cuplajelor elastice cu bol¡uri (Extras din STAS 5982-79)
Dimensiunile, mm Mårimea cuplajului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Momentu l nominal, Nm 20 45 112 236 500 900 1500 2240 3350 4750 Tura¡ia* maximå rot/min 6000

d
16, 18, 19 20, 22, 24 25, 28, 30 32, 35, 38, 40 42, 45, 42, 50 55, 56 60, 63, 65, 70 71, 75, 80, 85 90, 95, 100 110, 120 125, 130

D
88 98 112 127 158 180 212 264 295 335

D1
62 71 85 100 118 140 172 205 235 270

D2
40 48 62 76 84 10 5 13 0 15 0 18 0 19 5

d4

L
66

l2
14 19 24 34 33 48 64 59 79 99

l3
32
2

s

Nr. bol¡uri
1

4 6 10 8 12 16 10

M6

5600 5000 4500 4000 3600 3300

M8

76 86 107 129 160 192 212

37 42 52 63 78 94 104 124 165

3 1

4 1

M12

252 292

4 2

12 14

* Valorile indicate corespund semicuplajelor executate din OT 60-3

ANEXA 5. PUTEREA NOMINALA TRANSMISÅ DE O CUREA
TRANSMISII PRIN CURELE TRAPEZOIDALE CLASICE I ÎNGUSTE - Calculul transmisiilor STAS 1163-67 Diametrul Raportul Frecven a de rota ie (tura ia) a ro ii min n1 [rot/min] primitiv al de transProfilul (Tipul) curelei SPZ ro ii mici mitere Dpt (mm) i, 700 800 950 1450 1600 2400 2800 3600 Puterea nominalã transmisã de o curea P0[kW] ( 1) 1,00 0,54 0,59 0,68 0,93 1,00 1,32 1,45 1,65 1,05 0,57 0,64 0,73 1,04 1,08 1,44 1,60 1,85 63 1,20 0,61 0,68 0,78 1,08 1,17 1,56 1,73 2,03 1,50 0,65 0,72 0,83 1,15 1,25 1,69 1,88 2,21 0,68 0,76 0,87 1,23 1,33 1,81 2,02 2,40 3,00 1,00 0,70 0,78 0,89 1,25 1,34 1,80 2,00 2,33 1,05 0,736 0,82 0,95 1,32 1,43 1,93 2,15 2,52 71 1,20 0,77 0,87 0,99 1,40 1,51 2,05 2,29 2,70 1,50 0,81 0,90 1,04 1,47 1,59 2,18 2,43 2,88 0,84 0,95 1,09 1,54 1,68 2,29 2,57 3,07 3,00 1,00 0,88 0,98 1,14 1,60 1,73 2,34 2,60 3,06 1,05 0,92 1,03 1,18 1,67 1,81 2,16 2,75 3,24 80 1,20 0,95 1,07 1,23 1,74 1,89 2,59 2,90 3,13 1,50 0,99 1,11 1,29 1,82 1,97 2,71 3,04 3,61 1,03 1,15 1,33 1,90 2,05 2,82 3,18 3,80 3,00 1,00 1,08 1,20 1,10 1,98 2,14 2,92 3,27 3,83 1,05 1,12 1,26 1,45 2,05 2,22 3,05 3,45 4,02 90 1,20 1,15 1,29 1,50 2,13 2,31 3,17 3,55 4,21 1,50 1,19 1,34 1,54 2,20 2,37 3,29 3,69 4,39 1,23 1,37 1,60 2,28 2,47 3,12 3,84 4,58 3,00 1,00 1,28 1,43 1,66 2,35 2,55 3,49 3,90 4,58 1,05 1,32 1,48 1,71 2,12 2,63 3,62 4,05 4,76 100 1,20 1,35 1,54 1,76 2,51 2,71 3,71 4,19 4,91 1,50 1,38 1,56 1,81 2,58 2,80 3,86 4,33 5,14 1,43 1,60 1,85 2,65 2,88 3,99 4,47 5,32 3,00 1,00 151 1,70 1,97 2,80 3,04 4,16 4,63 5,42 1,05 1,55 1,74 2,04 2,88 3,12 4,28 4,78 5,61 112 1,20 1,59 1,78 2,07 2,95 3,20 4,11 4,92 5,79 1,50 1,62 1,82 2,12 3,02 3,28 4,52 5,07 5,97 1,66 1,87 2,16 3,10 3,36 4,65 5,21 6,16 3,00 1,00 1,77 1,99 2,30 3,27 3,55 4,84 5,40 6,27 1,05 1,80 2,02 2,35 3,35 3,63 4,97 5,55 6,45 125 1,20 1,84 2,07 2,10 3,43 3,71 5,10 5,69 6,64 1,50 1,87 2,11 2,45 3,50 3,79 5,22 5,83 6,82 1,91 2,15 2,49 3,57 3,88 5,35 5,97 7,01 3,00 1,00 2,06 2,31 2,68 3,81 4,13 5,62 6,19 7,16 1,05 2,09 2,34 2,72 3,88 4,22 5,75 6,38 7,34 140 1,20 2,12 2,37 2,77 3,96 4,30 5,87 6,53 7,51 1,50 2,16 2,43 2,82 4,04 4,38 5,90 6,67 7,73 2,20 2,47 2,87 4,11 4,46 6,11 6,81 7,87 3,00 1,00 2,43 2,71 3,17 4,51 4,88 6,59 7,27 8,17 1,05 2,47 2,77 3,21 4,58 4,97 6,71 7,43 8,39 160 1,20 2,50 2,82 3,27 4,66 5,05 6,81 7,50 8,54 1,50 2,54 2,85 3,32 4,74 5,13 6,92 7,73 8,76 2,57 2,90 3,36 4,81 5,21 7,09 7,87 8,90 3,00 1,00 2,80 3,15 3,65 5,19 5,61 7,50 8,17 8,94 1,05 2,84 3,19 3,70 5,26 5,63 7,65 8,31 9,17 180 1,20 2,88 3,23 3,75 5,33 5,77 7,72 8,46 9,42 1,50 2,91 3,27 3,79 5,41 5,86 7,87 8,54 9,57 2,95 3,33 3,85 5,18 5,94 8,02 8,76 9,79 3,00 Continuare, ANEXA 5

TRANSMISII PRIN CURELE TRAPEZOIDALE CLASICE I ÎNGUSTE - Calculul transmisiilor STAS 1163-67 Diametrul Raportul Frecven a de rota ie (tura ia) a ro ii min n1 [rot/min] Profilul (Tipul) curelei SPA primitiv al de transro ii mici mitere i, 700 800 950 1450 2800 3200 4500 5000 Dpt (mm) Puterea nominalã transmisã de o curea P0[kW] ( 1) 1,00 1,05 1,20 1,50 3,00 1,00 1,05 1,20 1,50 3,00 1,00 1,05 1,20 1,50 3,00 1,00 1,05 1,20 1,50 3,00 1,00 1,05 1,20 1,50 3,00 1,00 1,05 1,20 1,50 3,00 1,00 1,05 1,20 1,50 3,00 1,00 1,05 1,20 1,50 3,00 1,00 1,05 1,20 1,50 3,00 1,00 1,05 1,20 1,50 3,00 1,18 1,25 1,33 1,41 1,49 1,48 1,57 1,65 1,73 1,81 1,85 1,93 2,02 2,10 2,18 2,25 2,33 2,41 2,49 2,58 2,71 2,79 2,87 2,95 3,03 3,30 3,38 3,47 3,55 3,63 3,89 3,97 4,05 4,14 4,22 4,47 4,55 4,63 4,71 4,79 5,15 5,23 5,31 5,39 5,47 5,29 5,97 6,04 6,12 6,20 1,30 1,39 1,49 1,57 1,67 1,66 1,74 1,84 1,93 2,02 2,07 2,16 2,25 2,35 2,44 2,52 2,61 2,70 2,79 2,88 3,03 3,12 3,22 3,30 3,40 3,70 3,79 3,89 3,97 4,08 4,36 4,45 4,54 4,64 4,72 5,01 5,10 5,19 5,28 5,38 5,78 5,86 5,96 6,05 6,14 6,59 6,68 6,77 6,86 6,95 1,48 1,59 1,70 1,81 1,92 1,89 2,00 2,11 2,22 2,33 2,38 2,49 2,60 2,71 2,82 2,90 3,01 3,12 3,23 3,35 3,50 3,53 3,72 3,82 3,93 4,27 4,38 4,47 4,60 4,71 5,03 5,14 5,25 5,36 5,47 5,78 5,89 6,00 6,12 6,23 6,67 6,78 6,89 6,99 7,09 7,58 7,73 7,80 7,95 8,02 2,02 2,18 2,35 2,52 2,69 2,61 2,77 2,94 3,11 3,28 3,31 3,47 3,65 3,81 3,98 4,06 4,23 4,39 4,56 4,73 4,91 5,14 5,24 5,41 5,58 6,00 6,17 6,34 6,51 6,67 7,06 7,24 7,43 7,58 7,73 8,09 8,24 8,46 8,51 8,76 9,27 9,49 9,64 9,79 9,93 10,5 10,7 10,9 11,2 11,5 2,95 3,32 3,64 3,97 4,29 3,99 4,32 4,64 4,96 5,28 5,15 5,47 5,79 6,12 6,43 6,34 6,67 6,99 7,30 7,65 7,65 7,95 8,32 8,51 8,90 9,27 9,57 9,86 10,23 10,52 10,67 10,97 11,33 11,63 11,99 11,92 12,22 12,58 12,88 13,25 13,17 13,47 13,76 14,13 14,42 14,13 14,42 14,79 15,10 15,46 3,16 3,52 3,89 4,27 4,64 4,25 4,61 4,98 5,35 5,72 5,48 5,86 6,23 ,59 6,96 6,75 7,12 7,51 7,87 8,24 8,10 8,46 8,83 9,17 9,57 9,72 10,10 10,45 10,82 11,18 11,11 11,48 11,85 12,22 12,58 12,22 12,58 12,95 13,32 13,70 13,10 13,47 13,87 14,20 14,57 13,61 13,98 14,35 14,72 15,10 3,24 3,76 4,28 4,80 5,31 4,48 5,00 5,52 6,04 6,56 5,83 6,35 6,86 7,36 7,87 7,08 7,58 8,17 8,68 9,17 8,24 8,83 9,35 9,86 10,38 9,35 9,86 10,38 10,89 11,40 9,79 10,30 10,82 11,33 11,55 3,07 3,27 4,22 4,80 5,37 4,31 4,89 5,46 6,04 6,62 5,61 6,18 6,76 7,33 7,95 6,75 7,32 7,87 8,46 9,05 7,73 8,24 8,83 9,42 10,01 8,24 8,83 9,42 10,01 10,60

5500 2,77 3,40 4,04 4,67 5,34 3,97 4,61 5,24 5,87 6,51 5,20 5,79 6,42 7,06 7,73 6,11 6,74 7,36 8,02 8,51 6,70 7,34 7,95 8,51 9,27

90

100

112

125

140

160

180

200

224

250

Continuare, ANEXA 5

TRANSMISII PRIN CURELE TRAPEZOIDALE CLASICE I ÎNGUSTE - Calculul transmisiilor STAS 1163-67 Diametrul Raportul Frecven a de rota ie (tura ia) a ro ii mini n1 [rot/min] Profilul (Tipul)curelei SPB Primitiv al de trans Ro ii mici mitere i, 700 800 950 1450 2800 3200 3600 4000 Dpt (mm) Puterea nominalã transmisã de o curea P0[kW] ( 1) 1,00 1,05 1,20 1,50 3,00 1,00 1,05 1,20 1,50 3,00 1,00 1,05 1,20 1,50 3,00 1,00 1,05 1,20 1,50 3,00 1,00 1,05 1,20 1,50 3,00 1,00 1,05 1,20 1,50 3,00 1,00 1,05 1,20 1,50 3,00 1,00 1,05 1,20 1,50 3,00 1,00 1,05 1,20 1,50 3,00 1,00 1,05 1,20 1,50 3,00 3,08 3,19 3,36 3,53 3,70 3,92 4,09 4,27 4,44 4,61 4,81 4,98 5,20 5,33 5,50 5,70 5,86 6,03 6,20 6,37 6,73 6,90 7,06 7,24 7,43 7,87 8,02 8,17 8,32 8,54 9,13 9,27 9,42 9,57 9,79 10,52 10,67 10,89 1104 11,18 12,07 12,28 12,44 12,58 12,81 13,84 13,98 14,13 14,35 14,50 3,36 3,55 3,75 3,94 4,13 4,37 4,56 4,76 4,95 5,15 5,37 5,56 5,76 5,98 6,15 6,35 6,55 6,74 6,94 7,13 7,50 7,73 7,87 8,10 8,32 8,76 8,94 9,13 9,35 9,57 10,16 10,30 10,52 10,74 10,89 11,70 11,92 12,06 12,28 12,51 13,47 13,69 13,84 14,06 14,20 15,31 15,53 15,75 15,90 16,12 382 4,06 4,29 4,53 4,75 5,00 5,24 5,47 5,70 5,92 6,16 6,40 6,62 6,86 7,07 7,30 7,51 7,80 8,02 8,24 8,51 8,83 9,13 9,35 9,57 10,01 10,30 10,52 10,74 10,97 11,63 11,85 12,07 12,28 12,58 13,39 13,62 13,84 14,13 14,35 15.30 15,60 15,82 16,04 16,26 17,37 17,59 17,88 18,10 18,33 5,19 5,55 5,90 6,26 6,61 6,86 7,20 7,58 7,95 8,24 8,46 8,83 9,17 9,49 9,86 10,01 10,38 10,74 11,11 11,41 11,85 12,06 12,51 12,88 13,25 13,69 13,98 14,35 14,72 15,09 15,68 16,04 16,34 16,71 17,10 17,81 18,18 18,47 18,84 19,21 19,4 20, 20, 21, 21,34 22,00 22,36 22,74 23,11 23,40 715 7,87 8,54 9,17 9,86 9,94 10,23 10,89 11,55 12,28 11,63 12,28 12,95 13,69 14,35 13,39 14,13 14,79 15,46 16,12 15,16 15,82 16,49 17,22 17,88 16,49 17,15 17,81 18,47 19,21 16,41 17,81 18,47 19,21 19,87 7,17 7,95 8,76 9,49 10,30 9,49 10,30 11,11 11,85 12,66 11,48 12,28 13,84 14,25 14,63 13,76 14,57 15,38 16,12 16,20 15,01 15,56 15,82 16,56 17,37 14,72 15,46 16,26 17,00 17,01 6,89 7,80 8,68 9,49 10,30 9,13 10,01 10,89 11,78 12,58 10,74 11,63 12,51 13,39 14,28 11,92 12,73 13,62 14,50 15,31 12,22 13.10 13,98 14,87 15,75 6,28 7,25 8,24 9,17 10,16 8,24 9,17 10,16 11,11 12,06 9,42 10,38 11,33 12,36 13,32 9,79 10,74 11,70 12,73 13,69

4500 5,00 6,10 7,19 8,32 9,42 6,36 7,43 8,56 9,64 10,30 6,67 7,80 8,90 9,94 11,04

140

160

180

200

224

250

280

315

355

400

Continuare, ANEXA5

TRANSMISII PRIN CURELE TRAPEZOIDALE CLASICE I ÎNGUSTE - Calculul transmisiilor STAS 1163-67 Diametrul Raportul de Frecven a de rota ie (tura ia) a ro ii mici n1 [rot/min] Profilul (Tipul)curelei SPC primitiv al transmitere ro ii mici i, 700 800 950 1450 2800 Dpt (mm) Puterea nominalã transmisã de o curea P0[kW] ( 1) 1,00 8,10 8,94 10,16 13,25 11,92 1,05 8,54 9,49 10,74 14,06 13,54 224 1,20 8,94 9,94 11,33 14,94 15,23 1,50 9,42 10,42 11,92 15,82 16,93 9,79 10,89 12,44 16,71 18,62 3,00 1,00 9,94 11,04 12,51 16,19 13,62 1,05 10,38 11,48 13,10 17,07 15,31 250 1,20 10,82 12,00 13,62 17,96 16,93 1,50 11,18 12,44 14,20 18,84 18,65 1,63 12,95 14,79 19,72 20,31 3,00 1,00 12,00 13,32 15,10 19,43 14,13 1,05 12,44 13,76 15,68 20,31 15,82 280 1,20 12,88 14,28 16,26 21,20 17,44 1,50 13,25 14,72 16,78 22,08 19,14 13,69 15,23 17,37 22,80 20,83 3,00 1,00 14,35 15,90 18,03 22,89 1,05 14,79 16,41 18,55 23,77 315 1,20 15,23 16,85 19,14 24,56 1,50 15,60 17,37 19,72 25,46 16,94 17,81 20,31 26,35 3,00 1,00 17,00 18,77 24,20 26,27 1,05 17,37 19,21 21,71 27,16 355 1,20 17,81 19,72 22,30 28,04 1,50 18,25 20,24 22,89 28,92 18,62 20,68 23,48 29,81 3,00 1,00 19,80 21,85 24,51 29,44 1,05 20,24 22,30 25,10 30,32 400 1,20 20,61 22,81 25,69 31,21 1,50 21,05 23,26 26,20 32,09 21,49 23,77 26,79 32,97 3,00 1,00 22,82 25,10 27,95 32,09 1,05 23,26 25,54 28,48 32,90 450 1,20 23,62 26,05 29,07 33,78 1,50 24,07 26,50 29,66 34,66 24,51 27,01 30,21 35,55 3,00 1,00 25,69 28,11 31,06 33,56 1,05 26,13 28,56 31,65 34,44 500 1,20 26,50 29,07 32,16 35,33 1,50 26,94 29,51 32,75 36,21 27,38 30,03 33,34 37,02 3,00 1,00 28,92 31,43 34,30 33,86 1,05 29,29 31,94 34,89 34,74 560 1,20 29,73 32,38 35,40 35,55 1,50 30,18 32,90 35,99 36,43 30,62 33,34 36,58 37,31 3,00 1,00 32,38 34,89 37,39 1,05 32,82 35,33 37,90 630 1,20 33,19 35,84 38,49 1,50 33,63 36,36 39,08 34,08 36,80 39,67 3,00

3200 8,02 9,04 11,85 13,76 15,68 8,10 10,01 12,00 13,91 15,82

ANEXA 7. Gama modulilor ¿i distan¡a dintre axe

Gama modulilor (extras STAS 822 - 82) Valori în mm I II I II 1 4,5 1,25 5 1,25 5,5 1,375 6 1,5 7 1,75 8 2 9 2,25 10 2,5 11 2,75 12 3 14 3,5 16 4 18 Obs. : Valorile din ¿irul I se vor prefera celor din ¿irul II

Distan¡e dintre axe (extras STAS 6055 - 82 Valorile nominale în mm: I 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 II 40 45 50 56 63 71 80 90 100 112 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355

Obs.: Se vor alege de preferin¡å valorile cuprinse în ¿irul I. Distan¡ele dintre axe mai mari decât cele indicate se ob¡in prin înmul¡irea cu 10.

ANEXA 9. Factorul de form YF al dintelui pentru dantura cilindric exterioar

ANEXA 8. Împår irea sumei deplasårilor specifice la pinion i roatå

xs/2

1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5

Impartirea sumei deplasarilor specifice la pinion si roata pentru transmisie reductoare

0

20

40

60

80

100

120

140

(z1+ z2)/2

ANEXA10. Factorul sarcinii dinamice exterioare k A Caracteristica sarcinii ma inii conduse Soc puternic Concasorde minereuri

uniform Ventilator centrifugal

Soc moderat

Ma ina motoare
Uniform Turbin motor electric Soc moderat Motor cu ardere intern policindric Soc puternic Motor cu ardere intern monocindric

Agitator de lichid

Compresor cu un cilindru Transportor cu banda Transportor cu banda Transportor vibrator (vitez uniform ) (vitez neuniform ) 1 1,25 1,75 1,25 1,5 1,5 1,75 2 2,25

Agitator de lichid

ANEXA 11. Factorul dinamic interior

ANEXA 12. Factorul reparti¡iei longitudinale K H pentru danturi cilindrice durificate superficial /4/

ANEXA 13. Factorul reparti¡iei longitudinale K H pentru danturi conice durificate superficial /4/

ANEXA 14. Factorul reparti¡iei longitudinale KF /4/

ANEXA 15. Factorul concentratorului de tensiune YS /4/

YS

ANEXA 16. Factorul punctului de rostogolire ZH

ANEXA 17. Factorul lungimii de contact Z

ANEXA 18. Rulmen¡i radiali cu bile (extras din STAS 6846-80)

r
1

B

B B/2

r
1

Fa / C 0 0,014 0,028 0,056 0,084 0,110 d

e 0,19 0,22 0,26 0,28 0,30 D mm 47

Y 2,30 1,99 1,71 1,55 1,45

Fa / C 0 0,170 0,280 0,420 0,560 B C

e 0,34 0,38 0,42 0,44 -

Y

1,31 1,15 1,04 1,00 C0 d1 min

Sarcina dinamicå echivalentå P Fa / Fr e P Fr Fa / Fr e P 0,56 Fr

YFa

D1

r1

Simbol

min mm 44 46 55 69 50 56 65 79 57 65 71 89 63 73 81 97

max 0,6 1 1 1,5 1 1 1 1,5 1 1 1,5 1,5 1 1 1,5 2 6005 6205 6305 6405 6006 6206 6306 6406 6007 6207 6307 6407 6008 6208 6308 6408

kN 12 15 17 21 13 16 19 23 14 11 21 25 15 18 23 27 8,8 11,0 17,6 28,0 10,4 15,3 22 34 12,5 20 26 43 13,2 24 32 50 5,7 7,1 11,6 20 6,95 10,2 15 24,5 8,65 15 17,6 31,5 9,5 17 22,8 37,5 28 31 32 36 35 36 37 41 40 42 44 46 45 47 49 53

25

52 62 80 55

30

62 72 90 62

35

72 80 100 68

40

80 90 110

Continuare, ANEXA 18 d D mm 75 45 85 100 120 80 50 90 110 130 90 55 100 120 140 95 60 110 130 150 100 65 120 140 160 110 70 125 150 180 115 75 130 160 190 125 80 140 170 200 16 19 25 29 16 20 27 31 18 21 29 33 18 22 31 35 18 23 33 37 20 24 35 42 20 25 37 45 22 26 39 48 16,6 26 41,5 60 17 27,5 48 68 22 34 56 78 23 37 64 85 24 44 72 93 30 48 81,5 112 31 52 88 120 37,5 57 96,5 129 B C kN 12,5 19 30,5 40,5 13,4 21,2 36,5 53 17,3 25,5 42,5 64 18,6 28,5 49 71 20 34,5 57 80 25 38 64 106 26,5 41,5 73,5 116 32 45,5 81,5 127 50 52 54 58 55 57 61 64 61 64 66 69 66 69 72 74 71 74 77 79 76 79 82 86 81 84 87 91 86 91 92 96 C0 d1 min
D1
r1

Simbol

min mm 70 78 91 107 75 83 99 116 84 91 109 126 89 101 118 136 94 111 128 146 104 116 138 164 109 121 148 174 119 129 158 184

max 1 1 1,5 2 1 1 2 2 1 1,5 2 2 1 1,5 2 2 1 1,5 2 2 1 1,5 2 2,5 1 1,5 2 2,5 1 2 2 2,5 6009 6209 6309 6409 6010 6210 6310 6410 6011 6211 6311 6411 6012 6212 6312 6412 6013 6213 6313 6413 6014 6214 6314 6414 6015 6215 6315 6415 6016 6216 6316 6416

Continuare, ANEXA 18 d D mm 130 85 150 180 210 140 90 160 190 225 145 95 145 170 200 150 100 150 180 215 160 105 160 190 225 170 110 170 200 240 22 28 41 52 24 30 43 54 16 24 32 45 16 24 34 47 18 26 36 49 18 28 38 50 39 65 104 137 45,5 75 112 153 33,0 47,5 85,0 120 34,5 47,5 96,5 137 34,5 57 104 143 45 64 114 160 B C kN 34 54 91 137 40 62 100 166 32,5 42,5 71 112 33,5 42,8 80 134 33,5 52 91,5 146 43 58,5 102 170 91 96 99 105 97 101 104 110 100 101 106 118 105 106 111 113 110 111 116 118 116 118 121 123 C0 d1 min
D1
r1

Simbol

min mm 124 139 166 190 133 149 176 205 138 137 150 186 143 142 169 201 153 152 170 211 163 161 189 236

max 1 2 2,5 3 1,5 2 2,5 3 1 1,5 2 2,5 1 1,5 2 2,5 1 1,5 2 2,5 1,5 2 2 2,5 6017 6217 6317 6417 6018 6218 6318 6418 6019 6219 6319 6419 6020 6220 6320 6420 6021 6221 6321 6421 6022 6222 6322 6422

ANEXA 19. Rulmen¡i radiali axiali cu role conice (extras din STAS 3920-87)

T
l1 l1

T T/2

E

1

a B
Sarcina dinamicå echivalentå P Fa / Fr e P Fr Fa / Fr e P 0,4 Fr

YFa

d

25

30

35

D mm 47 52 62 62 62 55 62 62 72 78 62 72 72 80 80 68 80

T 15 16,25 18,25 18,25 25,25 17 17,25 21,25 20,75 28,75 18 18,25 24,25 22,75 32,75 19 19,45 24,75 25,25 35,25

C kN 23,6 27 30 28,5 52 31 35,5 44 49 67 37,5 45 57 63 83 45,5 52 65,5 75 102

C0 18,5 19,6 27 23,6 40 25 26 34,5 34,5 53 31 33,5 45,5 46,5 67 40,5 39 51 57 85

e 0,45 0,37 0,30 0,83 0,30 0,43 0,37 0,37 0,31 0,31 0,42 0,37 0,37 0,31 0,31 0,37 0,37 0,37 0,34 0,34

Y 1,4 1,6 2,0 0,72 2,0 1,4 1,6 1,6 1,9 1,9 1,4 1,6 1,6 1,9 1,9 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8

Simbolul rulmentului 32005 30205 30305 31305 32305 32006 30206 32206 30306 32306 32007 30207 32207 30307 32307 32008 30208 32208 30308 32308

40

80 90 90

Continuare, ANEXA 19 d D mm 75 85 45 85 100 100 80 90 50 90 110 110 90 100 55 100 120 120 95 110 60 110 130 130 100 120 65 120 140 140 110 125 70 125 150 150 45 130 75 130 160 20 20,75 24,75 27,25 38,25 20 21,75 24,75 29,25 42,25 23 22,75 26,75 31,5 45,5 23 23,75 29,75 33,5 48,5 23 24,75 32,75 36 51 25 28,25 33,25 38 54 25 27,25 33,25 40 51 58,5 69,5 93 122 53 65,5 71 110 150 71 78 91,5 125 173 72 85 110 146 200 72 100 132 170 228 88 110 137 193 255 91,5 122 140 212 T C kN 45 45 57 73,5 104 49 53 58,5 85 129 65,5 62 76,5 98 150 68 67 93 118 170 69,5 80 114 137 204 85 90 120 156 232 90 102 122 176 0,39 0,40 0,40 0,31 0,34 0,42 0,42 0,42 0,34 0,34 0,40 0,40 0,40 0,34 0,34 0,43 0,40 0,40 0,34 0,34 0,46 0,40 0,40 0,34 0,34 0,43 0,42 0,42 0,34 0,34 0,46 0,43 0,43 0,34 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,4 1,4 1,4 1,8 1,8 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,4 1,5 1,5 1,8 1,8 1,3 1,5 1,5 1,8 1,8 1,4 1,4 1,4 1,8 1,8 1,3 1,4 1,4 1,8 32009 30209 32209 30309 30239 32010 30210 32210 30310 32310 32011 30211 32211 30311 32311 32012 30212 32212 30312 32312 32013 30213 32213 30313 32313 32014 30214 32214 30314 32314 32015 30215 32215 30315 C0 e Y Simbolul rulmentului

160

58

290

270

0,34

1,8

32315 Continuare, ANEXA 19

d

D mm 125 140

T

C kN

C0

e

Y

Simbolul rulmentului 32016 30216 32216 30316 32316 32017 30217 32217 30317 32317 32018 30218 32218 30318 32318

29 28,25 35,25 42,5 61,5 29 30,5 38,5 44,5 63,5 32 32,5 42,5 46,5 67,5

118 129 163 236 325 120 153 186 265 325 146 170 220 285 360

118 106 140 193 300 122 127 166 220 290 150 143 196 240 320

0,42 0,42 0,42 0,34 0,34 0,44 0,42 0,42 0,34 0,34 0,42 0,42 0,42 0,34 0,34

1,4 1,4 1,4 1,8 1,8 1,4 1,4 1,4 1,8 1,8 1,4 1,4 1,4 1,8 1,8

80

140 170 170 130 150

85

150 180 180 140 160

90

160 190 190

ANEXA 21. Coeficien i de concentrare a tensiunilor Tipul concentratorului Salt de diametre cu D 1,25 2 d (fig. A.21, a) Deagajare cu t r (fig. A. 21, b)

r/d 700 0,02 0,06 0,10 0,02 0,06 0,10 2,50 1,85 1,80 1,90 1,80 1,70 1,5

k
r

k
2

N/mm

700 3,50 2 1,64 2,35 2,00 1,85 2

700 1,80 1,40 1,25 1,40 1,35 1,25 1,50

r

N/mm 2 700 2,10 1,53 1,35 1,70 1,65 1,50 1,80

Canal de pana (fig. A. 21, c)

Fig. A. 21,a

Fig. A. 21,b

Fig. A. 21, c

ANEXA 22. Coresponden¡a scårilor de duritate Coresponden¡a scårilor de duritate Vickers, Brinell ¿i Rockwell C Duritate Vickers HV (N/mm2) 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 Duritatea Brinell HB (N/mm2) 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 19,2 20,2 21,2 22,1 23,0 23,8 24,6 25,4 26,2 26,9 27,6 28,3 29,0 29,6 30,3 Duritatea Rockwell HRC Duritate Vickers HV (N/mm2) 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7200 Duritatea Brinell HB (N/mm2) 4000 4080 4150 4230 4300 Duritatea Rockwell HRC 41,6 42,4 43,2 44,0 44,8 45,6 46,3 47,0 47,7 48,4 49,1 49,7 50,4 51,0 51,6 52,2 52,8 53,3 53,9 54,4 55,0 55,5 56,0 56,5 57,0 57,5 58,0 58,5 59,0 59,5 60,4

continuare, ANEXA 22

3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000

3100 3200 3300 3400 3500 3590 3680 3760 3850 3920

31,5 32,7 33,8 34,9 36,0 37,0 38,0 38,9 39,8 40,7

7400 7600 7800 8000 8200 8400 8600 8800 9000

61,2 62,0 62,8 63,6 64,3 65,0 65,7 66,3 66,9

ANEXA 23. Uleiuri pentru transmisii industriale

Uleiuri utilizate pentru ungerea angrenajelor Simbolul uleiului TIN 25 EP TIN 42 EP TIN 55 EP TIN 82 EP TIN 125 EP TIN 200 EP TIN 300 EP Vîscozitatea cinematicå la 500C
50

Indice de vîscozitate IV 60 60 60 60 60 70 70

Punct de congelare
( C)
0

Inflamabilitate
( 0C )

(cSt)

21-26 37-45 50-57,5 82-90 130-140 200-220 230-300

-25 -25 -20 -20 -15 -10 0

195 210 220 230 235 240 255

ANEXA 24. Recomandåri privind pere¡ii carcaselor turnate
g g

4g
R1

g2 R R

g2

4(g2-g) R 0,5g

R

nervura
r r r

r 0,5g

R 1,5g

R

(0,8..0,9)g

g g

R1 0,5g

R1

R1

R1

Recomandåri: g1 1,5 2 g g se alege în func¡ie de dimensiunile reductorului,astfel : g 8 10 mm pentru reductoare de dimensiuni mici; g 8 10 mm pentru reductoare de dimensiuni medii ¿i mari.

ANEXA 25. Dimensiuni degajåri STAS 7446/66

Degajare pentru rectificarea unei suprafe¡e

Degajare pentru rectificarea a douå suprafe¡e perpendiculare

r

t +0,1

b

b1

t1 +0,05 pentru piese supuse la solicitåri obi¿nuite pânå la 1,6 peste 1,6 pânå la 3 peste 3 pânå la 10 peste 10 pânå la 18 peste 18 pânå la 80 peste 80 -

d pentru piese supuse la solicitåri oscilante peste 18 pânå la 50 peste 50 pânå la 80 peste 80 pânå la 125

0,1 0,2 0,4 0,6 0,6 1,0 1,0 1,6 2,5

0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4

0,5 1,0 2,0 2,0 2,5 4,0 2,5 4,0 5,0

0,8 0,9 1,1 1,3 2,0 3,1 1,7 3,0 4,6

0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3

peste 125 4,0 0,5 7,0 6,1 0,3 *d este informativ ¿i reprezintå diametrul piesei; valorile din coloanele 6 ¿i 7 nu se aplicå în cazul unor lungimi scurte de rectificare sau în cazul pieselor cu pere¡i sub¡iri.

ANEXA 27. Raze de racordare

Racordåri cu umår de sprijin

Valori orientative pentru raze de racordare

D-d 2 5 8

r 1 2 3

D-d 10 15 25

r 4 5 8

D-d 25 30 35

r 10 12 12

D-d 40 50 55

r 16 16 20

D-d 60 70 90

r 20 25 25

D-d 100 130 140

r 30 30 40

Valorile razelor normale de racordare (extras STAS 406-73) ªirul I 0,1 0,2 0,4 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 ªirul II 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 50 40 32 25 20 16 10 ªirul I 6,0 ªirul II 6,0 8,0 10 12 16 18 20 22 25 28 32 36 40 45 50 250 200 160 125 100 80 63 ªirul I ªirul II 56 63 70 80 90 100 110 125 140 160 180 200 220 250

ANEXA 28. Sisteme de prindere ¿i centrare ale carcaselor reductoarelor

Dimensiuni de montare ale ¿uruburilor Diametrul ¿urubului [mm] Deschiderea cheii [mm] E [mm]
6 10 9 8 12 10 10 14 ; 17 12 ; 14 12 19 16 14 22 18 16 24 18 18 27 22 20 30 22 22 32 25 24 36 25 27 41 32 30 46 32

ANEXA 29. Înål¡imi de axe

Înål¡imi de axe. Abateri limitå (extras STAS 2741 - 68) Valorile nominale în mm: I II III 40 40 45 40 50 50 56 63 63 71 63 80 80 90 100 100 112 100 125 125 140

IV 40 42 45 48 50 53 56 60 63 67 71 75 80 85 90 95 100 106 112 118 125 132 140 150

I

II 160

III 160 180

160 200 200 225 250 250 280 250 315 315 355 400 450

IV 160 170 180 190 200 212 225 236 250 265 280 300 315 335 355 375 400 425 450 475

Obs. : Se vor alege de preferin¡å valorile cuprinse în ¿irul I. Dacå acestea nu satisfac necesitå¡ile se folosesc valorile din ¿irul II, din ¿irul III ¿i în caz excep¡ional, cele di ¿irul IV

Abateri limitå Abateri limitå ale înål¡imii axei pentru reductoare de tura¡ie (mm) 0 -0,4 0 -0,5 0 -1,0

Înål¡imea nominalå a axei (mm) De la 25 pânå la 50 Peste 50 pânå la 250 Peste 250 pânå la 630

Peste 630 pânå la 1000 Peste 1000

0 -1,5 0 -2,0

ANEXA 30. Metode de ungere a angrenajelor

a

b

c Metode de ungere a angrenajelor: a. cu roata ajutåtoare; b. cu inel de ungere

d

c. cu pinion suplimentar; d. cu roatå auxiliarå montatå pe butucul ro¡ii conice

ANEXA 31. Recomand ri privind construc ia capacelor

Legenda:

D, d Det , h h1 1,2 g h2 g
a 3...5 mm Dc D 5 g

g d1 e Dg

5...8 mm d 2..3 mm 3...6 mm D 3g

ANEXA 32. Man¿ete de rota¡ie (extras din STAS 7950/2 – 80)

d 10

D 22 26 30 22 24 28 30 32 30 35 30 35 40 30 35 40 30 35 40

h 7 7 10 7 7 7 10 10 7 10 7 10 10 7 10 10 7 7 10

d 25 26 28

12

D 35 40 47 50 62 45 40 40 50 40 50 55 62 50 55 62 72 58 62 55 60 65 80 60 65 72 80 65 70 80 65 68 70 75 80

h 7 7 10 10 10 10 7 7 10 7 10 10 10 7 10 10 10 10 10 7 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10

d 52

D 72 75 80 70 75 80 85 90 80 90 75 80 85 90 90 95 90 95 100 95 100 110 100 105 110 115 105 110 120

h 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 10 10 10 12 12 12 15

d 90 95 100

D 110 115 120 125 120 125 130 140 140 150 150 140 150 160 150 155 160 170 160 170 180 170 180 180 190 190 200 200 210 220 220 230

h 12 12 12 15 12 12 12 15 15 15 12 12 12 15 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

d 200

D 230 240

h 15 15

55

210

240 250

15 15

14

30

58

110

220

250 260 260 270 270 280 280 290 310 320 340 360 380 400 420 440 470 500 530 550

15 15 15 15 15 15 15 15 18 18 18 18 18 18 18 18 22 22 22 22

15

35

60

120

230 240

16

38

65

125 130

18

40

70

250

135 140

19

35

7

45

75

145 150 160 170 180 190

270 280 300 320 340 360 380 400 420 450 480 500

20

30 35 40 47 35 40

7 7 10 10 7 10

48

80

22

50

85

ANEXA 33. uruburi de fixare

urub cu cap cilindric i loca hexagonal (Extras din STAS 5144-80)

Filet d M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 (M33) M36 M42

Dimensiuni în mm

S 3 4 5 6 8 10 12 14 14 17 17 19 19 22 24 27 32

D 7 8,5 10 13 16 18 21 24 27 30 33 36 40 45 50 54 63

k 4 5 6 8 10 12 14 16 18 18 22 24 27 30 33 36 42

d1 4 5 6 8 10 12 14 16 18 18 22 24 27 30 33 36 42

t 2 2,7 3,3 4,3 5,5 6,6 7,8 8,8 9,8 10,7 11,3 12,9 15,1 17,1 18,8 20,8 25

Lungimi standardizate: l=14; 16; 18; 22; 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50; 54; 60; 66; 72; 78; 90. Exemplu de notare: ªurub M10 x 50 STAS 5144 – 80 gr. 8.8.

Continuare, ANEXA 33 urub cu cap hexagonal, filetat pâna sub cap (Extras din STAS 2117-69)

d S Dmin k damax a TPc TPd1 TPd2 M6 10 10,9 4 7,2 3,5 1,16 0,14 0,35 M8 13 14,2 5,5 10,2 4 1,40 0,19 0,49 M10 17 18,7 7 12,2 5,5 1,40 0,24 0,59 M12 19 20,9 8 15,2 6 1,68 0,28 0,63 M16 24 26,2 10 19,2 7 1,68 0,35 0,84 M20 30 33 13 24,4 8 1,68 0,45 1,05 M24 36 39 15 28,4 9 2 0,52 1,26 damax reprezinta diametrul cercului de trecere intre racordarea dintre tija si cap si suprafa a de asezare a capului. Lungimi standardizate: l = 10; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80 Exemplu de notare: urub M10 STAS 2217-69 Surub cu cap hexagonal (Extras din STAS 920-69)

Dimensiuni în mm

Dimensiuni in mm

Filet d M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M42 M48

S 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55 65 75

Dmin 10,9 14,2 18,7 20,9 23,9 26,2 29,6 33,0 35,0 39,6 45,2 50,9 55,4 60,8 72,1 83,4

k 4 5,5 7 8 9 10 12 13 14 15 17 19 21 23 26 30

damax 7,2 10,2 12,2 15,2 17,2 19,2 21,2 24,4 26,4 28,4 32,4 35,4 38,4 42,4 48,6 56,6

d1 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 42 48

Cota da reprezintå diametrul cercului de trecere între racordarea dintre tija ¿i cap ¿i suprafaåa de a¿ezare a capului Valori ale lungimii l: 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 110;115. Exemplu de notare: urub M 10 x 45 STAS 920-69

Continuare, ANEXA 33. urub cu cap înecat crestat (Extras din STAS 2571-69)

Filet d M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20

Dimensiuni in mm

Dmin

D’ 5,5 6,3 8,4 10 12 16 20 24 28 32 36 40

Exemplu de notare: urub M6 x 35 STAS 2571-69 grupa 6,8 urub cu cap cilindric crestat (Extras din STAS 3954-69)

4,45 5,25 7,04 8,64 10,37 13,97 17,57 21,08 24,68 28,28 31,78 35,38

min 1,38 1,5 2,0 2,25 2,7 2,6 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9

k

max 1,5 1,65 2,2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10

n 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5 3 3 4 4 5

tmin 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4

Exemplu de notare: urub M5 x 20 STAS 3954 – 69 grupa 6,8.

Filet d M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20

Dimensiuni in mm

D 4,5 5,5 7 8,5 10 13 16 18 21 24 27 30

k 1,6 2 2,6 3,3 3,9 5 6 7 8 9 10 11

n 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5 3 3 4 4 5

tmin 0,7 0,9 1,2 1,5 1,8 2,3 2,7 3,2 3,6 4 4,5 5

emin 0,6 0,7 1 1,3 1,6 2,2 2,8 3,2 3,8 4,4 4,9 5,2

amax 2 2,2 2,6 3 3,5 4 5,5 6 7 7 8 8

ANEXA 34. uruburi de tip prezon; tifturi filetate

Dimensiuni în mm Dimesiuni uruburi prezon de in urubat în o el Extras din STAS 4551-80

uruburi de tip prezon (Extras din STAS 4551-80) M10 32 10 M12 36 12 M16 44 16 M20 52 20 M24 60 24 M30 72 30 M36 84 35 M42 96 42

d b e

M5 22 4

M6 M8 24 28 6 8

d M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 b 20 21 28 32 36 44 52 60 72 84 96 e 5 7,5 10 12 12 20 25 30 38 45 52 Lungimi standardizate: 12 ;16; 18; 20; (22); 25; 28; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; (85); 90; (95); 100; 110;120. Exemplu de notare: Prezon M 16 x 80/16T STAS 4551/80. ªtift filetat cu creståturå ¿i cu vârf conic ( Extras din STAS 4771-69)

Dimesiuni uruburi prezon de in urubat în font Extras din STAS 4551-80

d t n c2 c2 M1 0,6 0,25 0,4 0,5 M1,2 0,6 0,25 0,4 0,6 M1,6 0,8 0,3 0,5 0,8 M2 0,8 0,3 0,6 1 M2,5 1 0,4 0,7 1,25 M3 1,2 0,5 0,8 1,5 M4 1,4 0,6 1 2 M4 1,8 0,8 1,2 2,5 M5 2 1 1,5 2,5 M8 2,5 1,2 1,6 3 M10 3 1,6 2,2 4 M12 4 2 2,5 5 Lungimi standardizate: 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 35; 40; 45; 50. Exemplu de notare: Stift filetat M10 x 25 STAS 4771/69

Dimensiuni in mm

Continuare, ANEXA 34 ªtift filetat cu creståturå ¿i cu vârf te¿it (Extras din STAS 4770-79)

d t n c c1 M1,2 0,6 0,25 0,4 0,4 M1,6 0,8 0,3 0,5 0,5 M2 0,8 0,3 0,6 0,6 M2,5 1 0,4 0,7 0,7 M3 1,2 0,5 0,8 0,8 M4 1,4 0,6 1 1 M5 1,8 0,8 1,2 1,2 M6 2 1 1,5 1,5 M8 2,5 1,2 1,8 1,8 M10 3 1,6 2,2 2,2 M12 4 2 2,5 2,5 Lungimi standardizate: 4; 5; 6; 8; 10; 12; (14); 16; (18); 20; (22); 25; 28; 30; 35; 40; 45. Exemplu de notare: tift filetat M10x25 STAS 4770-79 grupa 8.8 ANEXA 35. uruburi de ridicare Inele de ridicare urub (extras din STAS 3186-77)

Dimensiuni in mm

d d1 d2 d3 h e b

Dimensiuni în mm

Exemplu de notare: Inel urub M36 STAS 3186-77.

M8 20 20 32 20 6 6,3

M10 24 24 40 25 7,5 8

M12 M16 28 34 28 31 47 59 30 36 9 11 9,5 12

M20 40 40 72 45 13 16

M24 48 48 86 55 16 19

M30 56 56 104 64 19 24

M36 67 67 123 75 22 28

M42 80 80 148 90 25 34

M48 95 95 171 100 28 38

M56 112 112 202 119 32 45

M64 M72 125 140 125 140 225 256 135 153 35 38 50 58

Continuare, ANEXA 35 Inel de ridicare piuli ( extras din STAS 3186-77)

d D1 D2 D3 h e b

Dimensiuni în mm

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 20 24 28 34 40 48 56 67 80 95 112 125 20 24 28 34 40 48 56 67 80 95 112 125 32 40 47 59 72 86 104 123 148 171 202 225 20 25 30 36 43 53 64 75 90 100 119 135 6 7,5 9 11 13 16 19 22 25 28 32 35 6 8 9,5 12 16 19 24 28 34 38 45 50 Exemplu de notare: Inel piuli a M20 STAS 3186-76. urub cu ochi (Extras din STAS 5451 – 80)

l Dimensiuni în mm

b

Filet M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M30 M36 d d2 12 14 18 20 25 28 32 36 40 42 45 55 65 b1 6 7 9 12 14 16 17 20 22 24 25 30 38 d1 5 6 8 10 12 14 16 18 18 20 22 28 32 b 16 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 72 84 Lungimi standardizate: 30; 35; 40; 45; 50 ; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 180; 200; 220; 240; 260. Exemplu de notare: urub Sp M12 x 120 STAS 5451-80 grupa 5,6.

ANEXA 36. Dopuri filetate Dop filetat cu cap hexagonal

l

d S D k D1 b l d1 M10x1,5 11 12,1 6 16 10 19 4 M12x1,5 14 12,5 6 18 14 23 5 M14x1,5 14 12,5 6 20 14 23 5 M16x1,5 17 18,9 6 24 14 26 5 M18x1,5 17 18,9 8 26 14 30 8 M20x1,5 19 21,1 8 28 18 30 10 M22x1,5 19 21,1 8 30 18 33 10 M24x1,5 22 24,5 9 32 20 34 12 M30x1,5 24 26,7 10 39 22 38 20 M36x1,5 27 30,1 11 45 22 38 22 M42x1,5 30 33,5 12 52 22 39 30 M48x1,5 30 33,5 12 58 22 39 36 Exemplu de notare: Dop filetat 14 x 1,5 STAS 5304 – 80 grupa 4,8.

Dimensiuni în mm

l1 15 20 20 20 20 26 26 29 29 30 34 34

Continuare, ANEXA 36

Dop filetat cu loca hexagonal i guler (Extras din Stas 5606-80)

d S D D1 t D2 l b M10 5 5,9 6,4 7 14 11 8 M12x1,5 6 7 7,5 9 17 15 12 M14x1,5 6 7 7,5 9 19 15 12 M16x1,5 8 9,4 9,9 10 21 15 12 M18x1,5 8 9,4 9,9 10 23 16 14 M20x1,5 10 11,7 12,2 10 25 18 16 M22x1,5 10 11,7 12,2 10 27 18 16 M24x1,5 12 14 14,5 10 29 18 16 M30x2 17 19,8 20,3 12 36 20 16 M36x2 19 22,1 22,6 14 42 25 20 M42x2 22 25,6 26,1 14 49 25 20 M48x2 24 27,9 28,4 14 55 25 20 Exemplu de notare: Dop filetat M12 x 1,5 STAS 5606-80 grupa 4,8.

Dimensiuni în mm

ANEXA 37. ªtifturi cilindrice si conice

ªtifturi cilindrice (Extras din STAS 1599-80)

d 1 1,2 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 cmax 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5 0,63 0,8 1,2 1,6 2 2,5 d 16 20 25 30 40 50 cmax 3 3,5 4 5 6,3 8 l = 4;5; 6 ;8 ; 10 ;12 ;14 ;16 ;20 ;25 ;30 ;35 ;40 ;45 ;50 ;55 ;60 ;65 ;70 ;75 ;80 ;90 ;100 ;110; 120;130 ;140 ;150 ;160 ;170 ;180 ;200. Exemplu de notare: ªtift cilindric M6 x20 STAS 1599-80/OLC 45 imbunatatit

Dimensiuni in mm

ªtifturi conice (Extras din STAS 3436 –80)

d(h10) 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 cmax 0,5 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,6 1,6 2 2,5 3 4 5 6,3 l = 5 ; 8 ; 10 ;12 ; 14 ; 16 ;20 ;25 ;30 ;35 ; 40 ; 45 ;50 ;55 ;60 ;65 ;70 ;75 ;80 ;90 ;100 ;110; 120 130 ;140;150 Exemplu de notare: ªtift conic M10x30 STAS 3436-80/OLC 45 imbunatatit

Dimensiuni in mm

Continuare, ANEXA 37 urub de p suire cu cap hexagonal (Extras din STAS 5930-80)

Filet, S k D Dg r D2 d M10 17 7 20 11 1 11 M12 19 8 22 13 1 13 M14 22 9 26 15 1 15 M16 24 10 28 17 1 17 M18 27 12 31 19 1 19 M20 30 13 35 21 1,6 21 M22 32 14 37 23 1,6 23 M24 36 15 42 25 1,6 25 M27 41 17 48 28 1,6 28 M30 46 19 52 32 1,6 32 M33 50 21 58 34 2,5 34 M36 55 23 64 38 2,5 38 M42 65 26 75 44 2,5 44 M48 75 30 87 50 2,5 50 Lungimea de pasuire: 26; 30; 32; 35; 40; 42; 45; 48; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 110; 125; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200. Exemplu de notare: urub de p suire M24x60 STAS 5930-80 gr.3.3-n6

Dimensini în mm

Piuli e hexagonale (Extras din STAS 922-76)

ANEXA 38 Piuli e

d M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M42 M48 Exemplu de notare: Piuli

Dimensiuni în mm

S Dmin m 10 10,9 5 13 14,2 6,5 16 18,7 8 19 20,9 10 22 23,9 11 24 26,2 13 27 29,6 15 30 33,0 15 32 35,0 18 36 39,6 19 41 45,2 22 46 50,9 24 50 55,4 26 55 60,8 29 65 72,1 34 75 83,4 38 B-M10 STAS 922-75 grupa 5.

Piuli e precise si semiprecise ( Extras din STAS 4071-80)

Dimensiuni în mm Filet d S D min M5 8 8,79 M6 10 11,05 M7 11 12,12 M8 13 14,38 M10 17 18,90 M12 19 21,10 (M14) 22 24,49

Exemple de notare: Piuli e M12 STAS 4071-80 grupa 8.

m 3,2 4 5 5,5 6,5 8 10

Filet d M16 (M18) M20 (M22) M24 (M27) M30

S 24 27 30 32 36 41 46

D min 26,75 30,14 33,53 35,72 39,98 45,63 51,28

m 11 13 16 18 19 22 24

Filet d (M33) (M36) M42 M48

S 50 55 65 75

D min 55,80 61,31 72,09 83,91

m 26 29 34 38

Piuli e hexagonale joase STAS 4373-80

Continuare, ANEXA 38

filet d S Dmin m filet d S M6 10 10,9 4 M22 32 M8 13 14,2 5 M24 36 M10 17 18,7 6 M27 41 M12 19 20,9 7 M30 46 M14 22 23,9 8 M33 50 M16 24 26,2 8 M36 55 M18 27 29,6 9 M42 65 M20 30 33,0 9 M48 75 Exemplu de notare Piuli sp M12 STAS 4373-80

Dimensiuni in mm

Dmin 35,0 39,6 45,2 50,9 55,4 60,8 72,1 83,4

m 10 10 12 12 14 14 16 18 ANEXA 39. ªaibe

aibe plate pentru metal (Extras din stas 1388-72)

Filetul d D s urubului M6 7 12,5 1,6 M7 8 14 1,6 M8 10 17 1,6 M10 12 24 2 M12 15 24 2,5 M14 17 28 2,5 M16 19 30 3 M18 22 34 3 M20 24 37 3 M22 26 39 3 M24 28 41 4 M27 32 50 4 M30 35 56 4 M33 38 60 5 M36 42 66 5 M38 45 72 6 M42 48 78 7 M45 52 85 7 M48 56 92 7 Exemplu de notare: aib 10 STAS 1388-72.

Dimensiuni în mm

Continuare, ANEXA 39 aibe elastice cu din¡i (Extras din STAS 10 481-78)
Forma E Forma I

Filet surub

Dimensiuni in mm

d H13

D1 H14

D2 H14

D3

g1

g2 0,8 0,9 1 1 1,2 1,2 1,5 1,5 -

g3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 -

M5 5,3 10 17,9 9,8 0,6 M6 6,4 11 19,2 11,8 0,7 M7 7,4 12,5 20,4 0,8 M8 8,4 15 22,6 15,3 0,8 M10 10,5 18 26,4 19 0,9 M12 13 20,5 30,4 23 1 M14 15 24 33,7 26,2 1 M16 17 26 36,1 30,2 1,2 M18 19 30 1,4 M20 21 33 1,4 M22 23 36 1,5 M24 25 38 1,5 M27 28 44 1,6 M30 31 48 1,6 Exemplu de notare: Saiba E M10 STAS 10

Forma /nr. de din¡i E I 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14

aibe conice elastice (Extras din STAS 11132-79)

Filet d D surub sau H14 h14 hmin piulita M4 4,3 9 1,12 M5 5,3 11 1,35 M6 6,4 14 1,7 M7 7,4 17 2 M18 8,4 18 2,24 M10 10,5 23 2,8 M12 13 29 3,43 M14 15 35 4,04 Exemplu de notare: aiba conic

Dimensiuni in mm

g

1 17 39 1,2 19 42 1,5 21 45 1,75 23 49 2 25 56 2,5 28 60 3 31 70 3,5 M8 STAS 11132-79-fosfatat

Filet surub sau piulita M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30

d H14

D h14

hmin 4,58 5,08 5,6 6,15 6,77 7,3 8

g 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

ANEXA 40. aibe Grower aibe Grower (Extras din STAS 7666/2-80)

M rimea d1 d2 g M rimea d1 d2 2 2,1 3,1 0,6 20 20,5 29,5 2,5 2,6 3,8 0,8 22 22,5 31,5 3 3,1 4,7 1 24 24,5 35,5 4 4,1 6,1 1,2 27 27,5 39,5 5 5,1 7,5 1,4 30 30,5 43,5 6 6,1 8,9 1,6 33 33,5 47,5 8 8,2 12,2 2 36 36,5 52,5 10 10,2 15,2 2,5 39 39,5 56,5 12 12,2 18,2 3 42 42,5 60,5 14 14,2 20,6 3,2 45 45,5 64,5 16 16,3 23,3 3,5 48 48,5 68,5 18 18,3 26,3 4 Exemplu de notare: Saiba Grower N12 STAS 7666/2-80

Dimensiuni in mm

g 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 8,5 9 9,5 10

ANEXA 41. ªaibe de siguran¡å
ªaibe de siguran¡å (Extras din STAS 2241/2-80)

Dimensiuni in mm

Diam. ¿urub 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 42 48

d

D

D1 7 7 9 10 12,5 17 21 24 28 30 34 36 39 44 50 56 60 66 78 92

D2 8 10 12 14 16 20 24 27 30 34 36 43 43 50 55 60 67 80 90

b 3 4 5 6 7 8 10 12 12 15 18 18 20 20 23 26 28 30 35 40

b1 2 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,5 8,5 9,5 11 11 13

g 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,8 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

g1 0,5 0,5 1 1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2 2 2 2 2 2

1 12 13 14 16 18 20 22 28 28 32 36 36 42 42 48 52 56 60 70 80

l1 5 5 6,5 8 9 11 13 15 16 18 20 21 23 25 29 32 34 38 44 50

l2 3,5 4,5 5,5 7 7,5 8,5 10 12 13 15 18 18 20 21 23 25 28 31 36 40

r 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 6 10 10 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16

r1 1,6 1,6 2,5 2,5 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10

2,8 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21 23 25 28 31 34 37 43 50

10 12 14 17 19 22 26 30 33 36 40 42 50 50 58 63 68 75 88 100

ANEXA 42. Inele elastice pentru arbori

Forma A (în stare liberå) d nomi. 15 17 18 20 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 56 60 63 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 250 d1 14,3 16,2 17 19 23,9 26,6 28,6 30,3 33 36 37,5 39,5 42,5 45,5 47 52 53 57 60 62 67 72 76,5 81,5 86,5 91,5 96,5 101 106 116 126 136 145 155 165 175 185 195 214 234 244 m 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,65 2,65 2,65 2,65 3,15 3,15 3,15 3,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 5,15 5,15 5,15 n min. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 d2 13,8 16,7 16,5 18,5 23,2 25,9 27,9 29,6 32,2 35,3 36,5 38,5 41,5 44,5 45,8 50,8 51,8 55,8 58,8 60,8 65,8 70,5 74,5 79,5 81,5 89,5 94,5 98 103 113 123 133 142 151 160,5 210,5 180,5 190,5 208 228 238 d3

Forma B (în stare liberå) b 2,5 2,5 2,7 2,7 3,1 3,1 3,5 3,5 4 4,5 4,5 4,5 4,8 4,8 5 5 5 5,5 5,5 6,4 6,4 7 7,4 8 8 8,6 9 9,5 9,5 10,3 11 11 11,6 12,2 12,9 13,5 14 14 14 14 14 g je 6 1 1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,75 ,75 1,75 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 r 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 5 5 5 5 5 5 5 5 d4 1,7 1,7 1,7 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4 4

17,8 19,5 20,7 22,7 28 30,7 33,3 35 38,4 42,2 43,5 45,5 49,1 52,1 53,8 58,6 59,6 64,6 67,6 71,4 76,1 81,3 87,1 92,7 91,7 103,9 109,1 113,6 118,6 130,2 141,6 151,6 161,3 171,4 182,3 193,5 204,5 214,5 232 252 262

ANEXA 43. Inele elastice pentru alezaje

Forma A (în stare liberå)

Forma B (în stare liberå)

d 40 42 45 47 48 50 52 55 56 58 60 62 63 65 68 70 72 75 78 80 85 90 95 100 110 115 120 125 130 140 150 160 165 170 175 180 190 200 220 240 250

d1 42,5 44,5 47,5 49,5 50,5 53 55 58 59 60 63 65 66 68 71 73 75 78 81 83,5 88,5 93,5 98,5 103,5 114 119 124 129 134 144 155 165 170 175 180 185 195 205 226 246 256

m 1,6 1,6 1,6 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 3,15 3,15 3,15 3,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 5,15 5,15 5,15

n min. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7

d2 43,5 45,5 48,5 50,5 51,5 54,2 58,2 59,2 60,2 62,2 64,2 66,2 67,2 69,2 72,5 74,5 76,5 79,5 82,5 85,5 90,5 95,5 100,5 105,5 117 122 127 132 137 147 158 169 174,5 179,5 184,5 189,5 199,5 209,5 232 252 262

d3 37,3 39,3 41,5 43,5 44,5 47,4 48,2 51,2 52,2 54,2 65,6 57,8 58,8 60,8 63,3 65,3 66,1 69,1 72,1 74,7 79,7 83,7 88,3 92,7 103,4 107,2 112,8 117 122 130,4 140,2 150,2 155,1 160,7 164,6 168,3 177,5 186,7 209,2 229,2 239,2

b 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5,1 5,1 5,1 5,1 5,5 5,5 5,5 5,5 6 6 6,6 6,6 6,6 7 7 7,6 8 8,3 8,9 9,5 9,5 10 10 10,8 11,5 12 12 12 12,5 13 13,5 14 14 14 14

g 1,3 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 -

r 15 15 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 30 30 35 35 35 40 40 45 45 55 55

d4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4 4 4

ANEXA 44. Dopuri de aerisire

U1 d2

d1 D

d S

Dimensiuni în mm d d1 D M20 12 29,56 M27 18 39,55 M36 26 50,85

S 27 36 46

h1 10 15 20

h2 25 35 20

a 5 6 8

d2 M36 M42 M56

D1 40 48 63

H 30 40 52

ANEXA 45. Toleran e de uz general pentru arbori i alezaje

Dimensiune nominala, mm De Pana la la 10 18 18 30 50 80 120 180 250 315 30 50 80 120 180 250 315 400

Câmpul de toleran h5 0 -8 0 -9 0 -11 0 -13 0 -15 0 -18 0 -20 0 -23 0 -25 h6 0 -11 0 -13 0 -13 0 -19 0 -22 0 -25 0 -29 0 -32 0 -36 h7 0 -18 0 -21 0 -25 0 -30 0 -35 0 -40 0 -46 0 -52 0 -57 h8 0 -27 0 -33 0 -39 0 -46 0 -54 0 -63 0 -72 0 -81 0 -89 h9 0 -43 0 -52 0 -62 0 -74 0 -87 0 -100 0 -115 0 -130 0 -140 k5 +9 +1 +11 +2 +13 +2 +15 +2 +18 +3 +21 +3 +24 +4 +27 +4 +29 +4 k6 +12 +1 +15 +2 +18 +2 +21 +26 +25 +3 +28 +3 +33 +4 +36 +4 +40 +4 k7 +19 +1 +23 +2 +27 +22 +32 +2 +38 +3 +43 +3 +50 +4 +56 +4 +61 +4 m5 +15 +7 +17 +8 +20 +9 +24 +11 +28 +13 +33 +15 +37 +17 +43 +20 +46 +21 m6 +18 +7 +21 +8 +25 +9 +30 +11 +35 +13 +40 +15 +46 +17 +52 +20 +57 +21 m7 +25 +7 +29 +8 +34 +9 +41 +11 +48 +13 +55 15 +63 +17 +72 +20 +78 +21 n6 +23 +12 +28 +15 +33 +17 +39 +20 +43 +23 +52 +27 +60 +31 +66 +34 +73 +37 n7 +30 +12 +36 +15 +42 +17 +50 +20 +58 +23 +67 +27 +71 +31 +86 +34 +94 +37 p6 +29 +18 +35 +22 +42 +26 +52 +32 +59 +37 +63 +43 +79 +50 +88 +56 +98 +62 p7 +43 +22 +45 +25 +51 +26 +62 +32 +72 +37 +83 +43 +96 +50 +108 +56 +119 +62

Dimensiunea nominala, mm De la Pana la 10 18 18 30 50 80 120 180 250 315 30 50 80 120 180 250 315 400

Câmpul de toleran H6 +11 0 +13 0 +16 0 +19 0 +22 0 +25 0 +29 0 +32 0 +36 0 H7 +18 0 +21 0 +25 0 +30 0 +35 0 +40 0 +45 0 +52 0 +57 0 H8 +27 0 +23 0 +33 0 +39 0 +46 0 +54 0 +63 0 +72 0 +81 0 H9 +43 0 +52 0 +62 0 +74 0 +87 0 +100 0 +115 0 +130 0 +140 0 H10 +70 0 +84 0 +100 0 +120 0 +140 0 +160 0 +185 0 +210 0 +230 0

ANEXA 46. Toleran e i abateri de form

i de pozi ie

Toleran e la paralelism, la perpendicularitate, la înclinare i la b taia frontal ( m) Extrase din STAS 7391/3-74 i STAS 7391/5-74) Dimensiune nominal peste Pâna la 10 10 16 16 25 25 40 40 63 63 100 100 160 160 250 250 400 400 630 630 1000 1000 1600 Treapta de precizie V 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 VI 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 VII 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 VIII 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100 120 IX 16 20 25 30 40 50 60 80 100 120 160 200

Observa ie: Dimensiune nominal reprezint lungimea de referin la care se refer condi ia de paralelism, perpendicularitate sau înclinare, respectiv diametrul de referin (prescris) la care se refer toleran a b t ii frontale. Toleran a la coaxialitate, la concentricitate, la simetrie, la intersectare i la b taie radial ( m) Extrase din STAS 7391/4-74 i STAS 7391/5-74) Dimensiune nominal peste Pâna la 6 6 18 18 50 50 120 120 250 250 500 500 800 Treapta de precizie V 8 10 12 16 20 25 30 VI 12 16 20 25 30 40 50 VII 20 25 30 40 50 60 80 VIII 30 40 50 60 80 100 120 IX 50 60 80 100 120 160 200

Observa ii: Dimensiune nominal reprezint diametrul suprafe ei examinate (la toleran a la coaxialitate, la concentricitate). Dac dimensiunea nominal nu este indicat , atunci toleran a se determin dup elementul care are dimensiunea mai mare. Pentru toleran a b t ii radiale diametrul suparefe ei exterioare reprezint diametrul nominal.

Continuare, ANEXA 46 Toleran e la rectilinitate, la planitate i la forma dat a profilului i a suprafe ei ( m) Extras din STAS 7391/1-74 Dimensiune nominal peste Pâna la 10 10 16 16 25 25 40 40 63 63 100 100 160 160 250 250 400 400 630 630 1000 1000 1600 Treapta de precizie V 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 VI 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 VII 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 VIII 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 IX 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100 120

Observa ie: Dimensiune nominal este lungimea laturii mai mari a suprafe ei, dac condi ia se refer la întreaga suprafa , sau lungimea de referin a suprafe ei, dac se refer la o por iune a suprafe ei (în cazul tolera elor la planitate i la forma dat a suprafe ei). Toleran e la circularitate i cilindricitate ( m) Extras din STAS 7391/2-74 Dimensiune nominal peste Pâna la 3 3 6 6 18 18 50 50 120 120 260 260 500 Treapta de precizie V 2 2,5 3 4 5 6 8 VI 3 4 5 6 8 10 12 VII 5 6 8 10 12 16 20 VIII 8 10 12 16 20 25 30 IX 12 16 20 25 30 40 50

Observa ie: Valorile din tabel sunt valabile pentru toleran ele la circularitate, la cilindricitate. Pentru prescrierea toleran ei la ovalitate, la conicitate, la forma de butoi, valorile din tabel se vor dubla.

ANEXA 47. Toleran¡e generale pentru piese prelucrate prin a¿chiere Toleran¡e generale pentru piese prelucrate prin a¿chiere (Extras din STAS 2300-88) Toleran¡ele generale dimensionale ¿i geometrice prevåzute în acest standard se aplicå la cotele fårå indica¡ii de toleran¡e. Toleran¡ele generale la dimensiuni sunt stabilite în patru clase de precizie, în ordinea descrescåtoare a preciziei, simbolozate cu literele f, m, c ¿i v. Tabelul 1 con¡ine abaterile limitå pentru dimensiunile liniare, cu excep¡ia inål¡imii te¿iturii ¿i a razelor de racordare.
Tabelul 1

Dimensiunea nominala (mm) De la pina la Clasa de precizie f m c v Clasa de precizie R S T V 0,004 0,008 0,025 0,1 0,015 0,02 0,06 0,25 0,02 0,04 0,12 0,5 0,045 0,08 0,25 1 0,07 0,15 0,4 1,5 0,14 0,2 0,6 2,5 0,3 0,9 3,5 0,05 0,1 0,2 0,05 0,1 0,3 0,5 0,1 o,2 0,5 1 0,15 0,3 0,8 1,5 Tolerante (mm) 0,2 0,5 1,2 2,5 0,3 0,8 2 1 0,5 1,2 3 5 0,5 3 3 6 6 30 30 120 120 400 400 1000 1000 2000

Abateri limita (mm)

Toleran¡ele generale geometrice sunt stabilite în patru clase de precizie, în ordinea descrescåtoare a preciziei, simbolizate cu literele R, S, T si V. Ele corespund principiului de tolerare pe baza independen¡ei între toleran¡ele geometrice ¿i dimensionale. Tabelul 2 prezintå toleran¡å båtåii radiale ¿i a båtåii frontale.
Tabelul 2

Clasa de precizie Tolerantå generalå la båtaia radialå ¿i båtaia frontalå

R 0,1

S 0,2

T 0,5

V 1

Exemplu de notare: Pentru cazul în care toleran¡ele generale dimensionale sunt în clasa de precizie m ¿i toleran¡ele general geometrice sunt în clasa de precizie 6 se înscrie în desenul de execu¡ie, deasupra indicatorului, printre alte condi¡ii tehnice nota¡ia: Toleran¡e mS STAS 2300-88.

254-150 210 65+0,030(H7) 125

1,6

38

1,6

117,69-0,06 116 76 M 10x1 4 gauri 55+0,030(H7) 1,6

6,3

1,6

16-0,1 63,98

ANEXA 52. Desen de ansamblu reductor cilindric cu douå trepte, cu axele în plan orizontal

ANEXA 53. Desen de ansamblu reductor cilindric cu douå trepte, coaxial, cu axele în plan orizontal

ANEXA 54. Desen de ansamblu reductor conico - cilindric cu axele în plan orizontal

ANEXA 55. Desen ansamblu reductor coaxial cu axele în plan vertical

ANEXA 56. Desen ansamblu reductor cilindric cu douå trepte, cu axele în plan vertical ¿i roatå suplimentarå de ungere

ANEXA 57. Desen de ansamblu transmisie cu reductor conic

ANEXA 58. Desen de ansamblu transmisie cu reductor cilindric

b1 lcaI

h BI

BII

c b3 h

BIII b2

lcaIII a

a

b4

ANEXA 59b
A M B E N F

BII
I

a h b1

h

lcaI BI a lcaIII b4

f

BI
I

a

b3

b2

C

M

N

D

e

drI

= drI

=

dm1
1

LB=dII

b3 BII

c

a

b4

h BIII

lca1

Continuare, ANEXA 59

În anexa 59 a, b, c rulmen¡ii de pe arborii I, II, II sunt cu dimensiuni ale inelului interior arborelui) crescatoare; rulmen¡ii ce reazåmå acela¿i arbore au acelea¿i dimensiuni. A, B, C, D, E,F - sunt puncte situate la mijlocul lå¡imii rulmentului corespunzator; M, N - sunt puncte situate la mijlocul lå¡imii ro¡ilor din¡ate; T - punct la mijlocul lå¡imii ro¡ii de curea. d ca I , III se alege în conformitate cu reglementarile din STAS 8724/5 lca I , III se alege în conformitate cu reglementarile din STAS 8724/2 d rul I = d ca I + 7 10 mm d = d II - 5 7 mm d rul III = d ca III + 7 10 mm Diametrele arborilor din dreptul rulmen¡ilor sunt multiplii de 5; d rul I , II , III 5k g 1,5 2 d rI h 10mm 5 10 mm a 10 20 mm e 30 40 mm a12 , a34 sunt dimensiuni standardizate în conformitate cu STAS – ul 6055-82, rezultate dupå predimensionare; B I , B II , B III respectiv TI , TII , TIII se aleg din cataloagele de rulmen¡i pentru rulmen¡ii radiali cu bile respectiv radiali axiali cu role conice dintr-o serie mijlocie.
rul II

ANEXA 60. Tipuri de reductoare

Continuare, ANEXA 60

Continuare, ANEXA 60

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful