P. 1
Βιβλιοκριτική – Catastrophism: The Apocalyptic Politics of Collapse and Rebirth

Βιβλιοκριτική – Catastrophism: The Apocalyptic Politics of Collapse and Rebirth

|Views: 7|Likes:
Published by Kostas Gousis
Το βιβλίο Catastrophism: The Apocalyptic Politics of Collapse and Rebirth, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη του 2012 αποτελεί μια νέα σημαντική έκδοση για τις συνέπειες της ακατάσχετης καταστροφολογίας στη μαρξιστική θεωρία και την επαναστατική πράξη.
Το βιβλίο Catastrophism: The Apocalyptic Politics of Collapse and Rebirth, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη του 2012 αποτελεί μια νέα σημαντική έκδοση για τις συνέπειες της ακατάσχετης καταστροφολογίας στη μαρξιστική θεωρία και την επαναστατική πράξη.

More info:

Published by: Kostas Gousis on Jan 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

Catastrophism: The Apocalyptic Politics of Collapse and Rebirth, PM Press

,
Οκτώβριος 2012
Sasha Lilley, David McNally, Eddie Yuen και James Davis
Βηβιηνθξηηηθή ηνπ Mark Bergfeld πνπ δεκνζηεύζεθε ζην Socialist Review
Μεηάθξαζε: Γνύζεο Κώζηαο
Πξώηε δεκνζίεπζε: http://ilesxi.wordpress.com
Ο Φξέληξηθ Σδέεκζνλ είρε αλαθέξεη θάπνηε ην εμήο: “Δίλαη πην εύθνιν λα θαληαζηεί
θάπνηνο ην ηέινο ηνπ θόζκνπ παξά ην ηέινο ηνπ θαπηηαιηζκνύ”. Με ηηο
δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή λα έρνπλ πεξηέιζεη ζε αδηέμνδν, κε ηε
κεγαιύηεξε θξίζε ηνπ θαπηηαιηζκνύ από ηε δεθαεηία ηνπ ’30 θαη κε ηνπο εηδήκνλεο
ησλ δεμηώλ ΜΜΔ λα αλαθεξύζζνπλ ην ηέινο ηνπ δπηηθνύ πνιηηηζκνύ εμαηηίαο ηνπ
ππνηηζέκελνπ ηζιακηθνύ θηλδύλνπ, ην βηβιίν απηό είλαη ην ηδαληθό αληίδνην ζηνλ
θαηαζηξνθηζκό, ν νπνίνο έρεη γίλεη ζήκεξα θνηλόο ηόπνο θαη ζηελ αξηζηεξά θαη ηε
δεμηά.
Καηαζηξνθηζκόο είλαη ε πεπνίζεζε πσο νη «θπζηθέο θαηαζηξνθέο», ε ππξεληθή
θαηαζηξνθή θαη ε απνθάιπςε ππόζρνληαη ηελ πνιηηηθή αιιαγή θαη αθόκε ίζσο θαη
ηνλ επαλαζηαηηθό κεηαζρεκαηηζκό. Δπνκέλσο, νηθνιόγνη αθηηβηζηέο ηζρπξίδνληαη όηη
νη πιεκκύξεο θαη νη θσηηέο ζηα δάζε ζα μππλήζνπλ ηηο κάδεο από ηελ απάζεηα θαη ζα
ηηο νδεγήζνπλ ζην λα απνδεηνύλ έλα λέν θόζκν. Η θιηκαηηθή ζπλάληεζε ζηελ
Κνπεγράγε ην 2009 είρε ηδσζεί σο «ε ηειεπηαία επθαηξία λα ζσζεί ν πιαλήηεο από
ηελ θαηαζηξνθή». Κη ελώ όκσο ηα πξάγκαηα γίλνληαη ρεηξόηεξα, ην θίλεκα δελ έρεη
ζηαζεί ηθαλό λα θηλεηνπνηήζεη ηνλ θόζκν ζε απηή ηε βάζε. Παξόκνηα, ε ηξέρνπζα
νηθνλνκηθή θξίζε δελ ζήκαλε πσο ν θόζκνο απηόκαηα νδεγήζεθε ζε επαλαζηαηηθά
θαη ζνζηαιηζηηθά ζπκπεξάζκαηα.
΢ηα ηέζζεξα θείκελα απηήο ηεο έθδνζεο, νη Eddie Yuen, Sasha Lilley, James Davis
θαη David McNally, ζα ηζρπξηζηνύλ πσο απηή ε θαηαζηξνθνινγία ππεξεηεί κηα βαζηά
αληηδξαζηηθή ιεηηνπξγία. Σν λα βαζίδεη θαλείο ηελ πνιηηηθή ζηξαηεγηθή ζε ηέηνηα
ζελάξηα θαηαζηξνθήο, νδεγεί κόλν ζηελ απνζηξάηεπζε θαη πξηκνδνηεί ην θόβν, ηελ
απάζεηα θαη ηνλ θπληζκό. Η ζπκβνιή ηεο Sasha Lilley είλαη κάιηζηα ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή αληιώληαο από ηα δηδάγκαηα ηεο ηζηνξίαο θαη κε κηα καξμηζηηθή
ζηξαηεγηθή πνπ νη αλαγλώζηεο ζα επραξηζηεζνύλ δηαβάδνληάο ηε θαη ζα κάζνπλ απ’
απηή.
Η ηζηνξία ηνπ θαπηηαιηζκνύ έρεη δείμεη πσο ην ζύζηεκα είλαη επέιηθην, δπλακηθό θαη
κπνξεί λα μεπεξλά ηηο θξίζεηο. Κη όκσο, νη επεμεξγαζίεο ηεο Β’ Γηεζλνύο όηη ν
θαπηηαιηζκόο ζα θαηαξξεύζεη θάησ από ην δηθό ηνπ βάξνο ζα ηδέλγθα πύξγνο
εκθαλίδνληαη ζήκεξα πεξηζζόηεξν από πνηέ. Οη ζεσξίεο πεξί θαηαζηξνθηζκνύ έρνπλ
θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθόηεηα όζν θαη ζηελ επαλαζηαηηθή
καξμηζηηθή αξηζηεξά.
Η βαζηά απαηζηνδνμία ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλόηεηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο λα αιιάμεη ηνλ
θόζκν κπνξεί λα νδεγήζεη απ’ ηε κηα ζην βνινληαξηζκό θαη απ’ ηελ άιιε ζην
ληεηεξκηληζκό. Αλ θαη πνιινί πηζηεύνπλ όηη βνινληαξηζκόο θαη ληεηεξκηληζκόο είλαη
δηακεηξηθά αληίζεηεο έλλνηεο, ε Lilley ζεσξεί όηη ζπκπίπηνπλ σο πξντόληα ηεο ίδηαο
θνζκναληίιεςεο.
Η πεξίθεκε δηαηύπσζε ηεο Ρόδαο Λνύμεκπνπξγθ «ζνζηαιηζκόο ή βαξβαξόηεηα»
αληηζηξέθεη ηελ αληίιεςε πεξί θαηαζηξνθηζκνύ, ζύκθσλα κε ηε ζπγγξαθέα. «Αληί
ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ θαπηηαιηζκνύ σο απαξρή κηαο λέαο θνηλσλίαο, ν
θαηαζηξνθηζκόο παξάγεη ηε βαξβαξόηεηα, εθηόο θη αλ ηνλ πξνιάβνπλ νη
επαλαζηάηεο πεηπραίλνληαο ην ζνζηαιηζκό.»
(΢ηΜ: Η βηβιηνθξηηηθή δίλεη βαξύηεηα ζηε ζπκβνιή ηεο Sasha Lilley, ε νπνία είλαη
ξαδηνθσληθή παξαγσγόο, ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ Capital and Its Discontents θαη δεη
ζηελ Καιηθόξληα. Ο Eddie Yuen δηδάζθεη ζην Ιλζηηηνύην Σέρλεο ηνπ ΢αλ
Φξαληζίζθν θαη είλαη ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ Confronting Capitalism. Ο James
Davis είλαη παξαγσγόο ληνθηκαληέξ θαη δεη ζην ΢αλ Φξαληζίζθν. Ο David McNally
είλαη ζπγγξαθεάο, θαζεγεηήο πνιηηηθώλ επηζηεκώλ ζην παλεπηζηήκην ηνπ York ζην
Σνξόλην θαη αθηηβηζηήο. Ο McNally είλαη ζπγγξαθέαο, κεηαμύ άιισλ, ησλ Another
World is Possible: Globalization and Anti-Capitalism (2002, δεύηεξε αλαζεσξεκέλε
έθδνζε 2006), Global Slump: The Economics and Politics of Crisis and Resistance
θαη Monsters of the Market: Zombies, Vampires and Global Capitalism. Γηα ην
ηειεπηαίν βηβιίν, ζηα πιαίζηα ηνπ θεηηλνύ ζπλεδξίνπ ηνπ Historical Materialism ζην
Λνλδίλν, θέξδηζε ην βξαβείν ηνπ 2012 – Deutscher Memorial Prize, ζηε κλήκε ησλ
Isaac θαη Tamara Deutscher.

εθηόο θη αλ ηνλ πξνιάβνπλ νη επαλαζηάηεο πεηπραίλνληαο ην ζνζηαιηζκό. ν θαηαζηξνθηζκόο παξάγεη ηε βαξβαξόηεηα. θέξδηζε ην βξαβείν ηνπ 2012 – Deutscher Memorial Prize. Ο James Davis είλαη παξαγσγόο ληνθηκαληέξ θαη δεη ζην ΢αλ Φξαληζίζθν. Ο McNally είλαη ζπγγξαθέαο. ησλ Another World is Possible: Globalization and Anti-Capitalism (2002.» (΢ηΜ: Η βηβιηνθξηηηθή δίλεη βαξύηεηα ζηε ζπκβνιή ηεο Sasha Lilley. ζύκθσλα κε ηε ζπγγξαθέα.δηακεηξηθά αληίζεηεο έλλνηεο. Ο Eddie Yuen δηδάζθεη ζην Ιλζηηηνύην Σέρλεο ηνπ ΢αλ Φξαληζίζθν θαη είλαη ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ Confronting Capitalism. δεύηεξε αλαζεσξεκέλε έθδνζε 2006). θαζεγεηήο πνιηηηθώλ επηζηεκώλ ζην παλεπηζηήκην ηνπ York ζην Σνξόλην θαη αθηηβηζηήο. . Vampires and Global Capitalism. ε νπνία είλαη ξαδηνθσληθή παξαγσγόο. Η πεξίθεκε δηαηύπσζε ηεο Ρόδαο Λνύμεκπνπξγθ «ζνζηαιηζκόο ή βαξβαξόηεηα» αληηζηξέθεη ηελ αληίιεςε πεξί θαηαζηξνθηζκνύ. ζηα πιαίζηα ηνπ θεηηλνύ ζπλεδξίνπ ηνπ Historical Materialism ζην Λνλδίλν. «Αληί ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ θαπηηαιηζκνύ σο απαξρή κηαο λέαο θνηλσλίαο. ζηε κλήκε ησλ Isaac θαη Tamara Deutscher. κεηαμύ άιισλ. Γηα ην ηειεπηαίν βηβιίν. Global Slump: The Economics and Politics of Crisis and Resistance θαη Monsters of the Market: Zombies. ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ Capital and Its Discontents θαη δεη ζηελ Καιηθόξληα. Ο David McNally είλαη ζπγγξαθεάο. ε Lilley ζεσξεί όηη ζπκπίπηνπλ σο πξντόληα ηεο ίδηαο θνζκναληίιεςεο.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->