‫سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران‬
‫سال هفدهم‪ ،‬شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬
‫نشريه اقتصادي‪،‬علمي‪ ،‬فرهنگي‬
‫روش‪ :‬خبري‪ -‬تحليلي‬
‫نوبت انتشار‪ :‬ماهانه‬
‫صاحب امتياز‪ :‬سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران‬
‫مدير مسئول‪ :‬مهندس نظام الدين برزگری‬
‫سردبير‪ :‬مهندس عادل بنايي‬

‫فهرست مطالب‬
‫مقاالت ماهنامه استاندارد‬

‫‪3‬‬

‫برترين استانداردهاي سال‬

‫‪34‬‬

‫مقاالت ‪Iso Focus‬‬

‫‪35‬‬

‫فهرست استانداردهاي تدوين شده‬

‫‪47‬‬

‫شوراي نويسندگان‪:‬‬
‫مهن��دس نظام الدين برزگ��ري‪ ،‬مهندس طاه��ر موهبتي‪ ،‬مهندس‬
‫مرتضي امامي آرندي‪ ،‬مهندس رحيم ابوعلي ‪ ،‬مهندس عبدالرحمان‬
‫پورحبيبي‪ ،‬مهن��دس فريدون بلغاري ‪ ،‬مهندس وحيد مرندي مقدم‬
‫و دكتر بهروز رياحي‪.‬‬
‫مدير اجرايي‪ :‬مهناز جعفري‬
‫گرافيست و صفحه آرا ‪ :‬افشين اميري‬
‫تلــفـن‪021 - 88889801 :‬‬
‫‪021 - 88889805‬‬
‫دورنگار‪021 - 88879467 :‬‬
‫پست الكترونيكي ‪standard_pr@yahoo.com :‬‬
‫نش��اني‪ :‬تهران ‪ ،‬ضلع جنوب غربي ميدان ونك‪ ،‬سازمان استاندارد و‬
‫تحقيقات صنعتي ايران‬
‫صندوق پستي ‪14155 - 6139 :‬‬
‫ماهنامه در انتشار يا عدم انتشار همه يا بخشي از مقاله هاي رسيده‬
‫و ويرايش آن آزاد اس��ت‪ .‬مقاله هاي رسيده مسترد نخواهد شد‪ .‬نقل‬
‫مطلب نشريه با ذكر منبع مجاز است‪ .‬ماهنامه استاندارد آماده چاپ‬
‫و انعكاس مقاالت و ديدگاههاي كارشناسان و صاحبنظران است‪.‬‬
‫لطفا مقاله هاي خود را به صورت فايل ‪ WORD‬همراه با يك قطعه‬
‫عكس اسكن شده براي درج در ماهنامه ارسال فرماييد‪.‬‬
‫مقاله ارس��الي بايد شامل بخشهاي مقدمه‪ ،‬ش��رح مقاله‪ ،‬يافته هاي‬
‫تحقيق‪ ،‬نتيجه گيري و فهرست منابع باشد‪.‬‬

‫‪WWW.ISIRI.ORG‬‬

‬‬ ‫بالق��وه و بالفع��ل و يا بعن��وان نقطه عطفي در‬ ‫نوع س��وم همان بحراني است كه معموال”‬ ‫تحليلهاي تصميم گيري بكار گرفته شده است‬ ‫به ذهن متبادر مي ش��ود ‪ .‬بروز‬ ‫برخي بحرانه��ا عليرغم تمامي تمهيدات بعمل‬ ‫آم��ده ‪ ،‬اجتناب پذير مينماي��د و بدين لحاظ‬ ‫حذف تمامي بحرانهايي كه س��ازمان را تهديد‬ ‫ميكن��د ناممك��ن اس��ت ‪ .‬در تقسيم بندي تن برگ‬ ‫اس��ت و تعاريف همگي نس��بي ان��د ‪،‬چرا كه‬ ‫ممكن است ‪:‬‬ ‫ممكن است موضوعي براي يك فرد ‪ ،‬سازمان‬ ‫در ن��وع اول بح��ران بطني باش��د و تنها‬ ‫يا جامعه بحران باشد اما در جامعه ديگر بحران‬ ‫اف��رادي كه در معرض آن قرار گرفته اند وجود‬ ‫محسوب نشود‪ .‬‬ ‫بيكاري‬ ‫بح��ران يعن��ي عدم انطب��اق بين نيازها و‬ ‫دومي��ن ن��وع بحران ‪ ،‬تهديدهاي دوره اي‬ ‫منابع ‪،‬تغيير ناگهاني ‪ ،‬بروز حوادث غيرمنتظره‬ ‫هس��تند كه به س��ازمان رخنه كرده و شالوده‬ ‫و خطرن��اك و نداش��تن اطمين��ان از اوضاع و‬ ‫آنها را تهديد مي كند ‪ .‬در بعض��ي از تعاريف بح��ران بعنوان تغييري‬ ‫كامال “ ناگهاني همراه اس��ت كه مي تواند كل‬ ‫شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬ ‫‪3‬‬ .‬درح��وزه هاي مختلف‬ ‫دول��ت و تغيير قواني��ن‪ ،‬كاهش بودجه ‪ ،‬نمونه‬ ‫مفه��وم بح��ران ب��ا معان��ي گوناگون��ي چون‬ ‫هايي از اين دس��ت هس��تند كه مديريت را به‬ ‫پريشاني ‪ ،‬وحشت ‪ ،‬فاجعه ‪ ،‬مصيبت ‪ ،‬خشونت‬ ‫تهيه برنامه هاي اقتضايي واميدارد ‪.‬بطور كلي باي��د پذيرفت كه با ارائه يك‬ ‫نشان مي دهد نيز بستگي به نوع بحراني دارد‬ ‫تعريف مش��خص از بحران كار بسيار دشواري‬ ‫كه رخ داده اس��ت ‪ .‬‬ ‫بحران چيست ؟‬ ‫چنانچ��ه بخواهيم تعريفي دقيق از بحران‬ ‫انواع بحران‬ ‫ارائ��ه دهي��م باي��د آن را با توجه به تناس��ب‬ ‫ان��واع گوناگون��ي از بحران م��ي تواند بر‬ ‫ش��رايطي كه اف��راد در آن ق��رار دارند تعريف‬ ‫س��ازمان اثر گذارد و نوع واكنشي كه سازمان‬ ‫كرد ‪ .‬‬ ‫تمكين نسبت به قوانين و يا حداقل زمينه آن‬ ‫فراهم شده است‪.‬در بح��ران هدفهاي عمده‬ ‫به خطر افتاده اس��ت و فرصت ب��راي تصميم‬ ‫گيري نيز بس��يار كم است و حادثه پيش آمده‬ ‫كامال” غيرمنتظره و غافلگير كننده ميباشد كه‬ ‫در چنين ش��رايطي ديگر نميتوان از روشهاي‬ ‫معمول براي نشان دادن عكس العمل استفاده‬ ‫ك��رد ‪.‬به عبارت ديگر ‪ ،‬اگر مديريت‬ ‫اس��تراتژيك بر اساس (بايدها )‌س��ازمان را به‬ ‫سوي اهداف كلي اش هدايت ميكند ‪ ،‬مديريت‬ ‫بحران با تمركز روي (نبايدها) مس��ير حركت‬ ‫را هموارت��ر ميكند‪ .‬زي��را ‪ ،‬با تهديدي‬ ‫‪ .‬بطور خالصه ميتوان اشاره‬ ‫اطالعات موجود بايد هر چه س��ريع تر موضوع‬ ‫نمود كه بحران وضعيتي اس��ت كه در آن عدم‬ ‫ارزيابي و نسبت به َآن اقدام شود‪.‬اما اين نكته مورد پذيرش همه‬ ‫و فش��ار آن را درك كنند ‪.‬مديري��ت در چنين حالت��ي بيش از هر‬ ‫چيز به تجربه ‪ ،‬مهارت ‪ ،‬س��رعت‪ ،‬هوشمندي‬ ‫محسوب ميشود كه مستلزم نوسازي حكومتي‬ ‫‪ ،‬خالقيت و موقع سنجي نياز داردو با توجه به‬ ‫و نهادسازي است ‪ .‬وقوع خسارت ‪ ،‬تعويض‬ ‫برهم خ��وردن تعادل ‪ .‫روابط عمومي و‬ ‫مديريت بحران‬ ‫‪t‬‬ ‫زهرا بهاري ‪ -‬اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي كهگيلويه و بويراحمد‬ ‫مقدمه ‪‌:‬‬ ‫ف��رض بنيادين مديريت علمي كه مبتني‬ ‫بر وجود ثبات در محيطهاي داخلي و خارجي‬ ‫سازمان و قدرت پيش بيني تغييرات آتي بود‪،‬‬ ‫دير زماني اس��ت كه رنگ باخته است ‪ .‬چني��ن بحرانهايي‬ ‫كش��ورها و مردم اس��ت كه در شرايط بحراني‬ ‫حالت خزنده داشته و از سطح فردي به سطح‬ ‫باي��د اقدامات اساس��ي و جدي انجام ش��ود تا‬ ‫س��ازماني گس��ترش پيدا ميكند‪.‬امروزه‬ ‫س��ازمانها در فضايي ك��ه مولفه هاي اصلي آن‬ ‫عدم اطمينان و ابهام اس��ت با بروز انحراف در‬ ‫رابطه متعادلشان بها محيط پيرامون به صورت‬ ‫روز افزوني در بحرانها غوطه ور ميش��وند‪ .‬مانند بحران‬ ‫شرايط بحراني تر نشود ‪.‬بدين منظ��ور بنظر‬ ‫ميرسد نياز به مهارتها و قابليتهاي نويني است‬ ‫تا مديران بتوانند در بس��تر بحرانهاي در پيش‬ ‫رو ناكام��ي را به موفقي��ت و بي نظمي ها را‬ ‫به نظم وادارند ‪ .

‬مانندبحران تهاجن ناگهاني دش��من به مرزها سطح جامعه ناشي ميشود‪.‬روابط عموم��ي در فرآيند بحران‬ ‫بح��ران مش��روعيت ‪ :‬بي��ان كننده مديريت بحران به معناي س��وق دادن هدفمند مي توان��د در مراحل پيش بيني ‪ ،‬پيش��گيري‬ ‫مي��زان رابطه رهب��ران و افراد ي��ك جامعه در جرينان پيش��رفت امور به روالي قابل كنترل و ‪ ،‬هش��دار ‪ ،‬امداد و بازس��ازي از شدت بحران ‪،‬‬ ‫انتظار برگش��ت امور در اس��رع وقت به شرايط دامن��ه دوام و زم��ان آن بكاهد ‪ .‫سازمان را با خطر جدي مواجه كند و مديريت ‪ -5‬‬ ‫بح��ران توزيع ‪ :‬از توزيع و تقس��يم اقدامات در اين زمان اتخاذ تصميمهاي صحيح‬ ‫نيز معموال” متوس��ل به واكنش دفاعي ميشود ناعادالن��ه كاال ‪ ،‬خدمات ‪ ،‬ارزش��ها و ثروتها در است ‪.‬‬ ‫بطور خالصه بحرانها از رويكردهاي مختلف تحت حاكميت خود كنترل داشته باشد‪.‬‬ ‫به تصميم گيري در اموري كه سرنوش��ت آنان مديريت بحران از سه بخش تشكيل ميشود‪:‬‬ ‫نخست ‪ :‬پيش بيني و پيشگيري‬ ‫به آن وابسته است‬ ‫‪ -4‬‬ ‫بحران يكپارچگي و همگرايي ‪ :‬بيان دوم‪ :‬برنامه ريزي و آموزش‬ ‫كننده ميزان اختالفات نژادي ‪ ،‬قومي ‪ ،‬مذهبي سوم ‪ :‬هدايت و كنترل ‪.‬در يك بحران پوش��ش‬ ‫عادي‬ ‫‪ -8‬بحرانهاي اداري‬ ‫انواع بحران از نظر بايندر و لوسين پاي ‪:‬‬ ‫‪ -10‬مقصر دانستن ديگران‬ ‫كنند‪:‬‬ ‫‪ -1‬‬ ‫بحران هوي��ت ‪ :‬از انفرادي ش��دن‬ ‫جماع��ات سرچش��مه ميگي��رد و گ��روه هاي مديريت بحران‬ ‫مختلف اجتماعي و فرهنگي از هم پاشيده مي‬ ‫رسانه اي به عنوان يك نياز شناخته شده است‬ ‫كه بايد از طريق وسايل ارتباط جمعي ‪ ،‬خبري‬ ‫و رس��انه ها مردم را از اين مس��اله آگاه گرده و‬ ‫مديري��ت بح��ران ازجمل��ه ش��اخه ه��ا و ش��يوه حل آن را به آگاهي آنها برسانيد ‪ .‬روابط عمومي‬ ‫پيروي از اجراي تصميمات‬ ‫‪ -3‬‬ ‫بحران مشاركت ‪ :‬مردم قادرنباشند قبل از بحران است ‪.1 :‬‬ ‫بحرانه��اي ش��ديد‬ ‫بدعتي‬ ‫‪ -2‬بحرانه��اي نوظهور ‪ -2‬‬ ‫روابط عمومي و مديريت بحران ‪:‬‬ ‫اگر س��ازمان نتواند هنگام رويارويي با يك‬ ‫‪ -6‬‬ ‫واكنشهاي رواني‬ ‫‪ -7‬‬ ‫ناباوري‬ ‫بحران با بيش��ترين تعداد م��ردم ارتباط برقرار‬ ‫اين دو با رويكردي ناظر بر توس��عه در جوامع ‪ -8‬‬ ‫قبول شكست‬ ‫كند بايد گفت كه تالشهاي مديريت بحران به‬ ‫در حال گذار به انواع بحرانهاي زير اش��اره مي ‪ -9‬‬ ‫وحشت زدگي‬ ‫جايي نخواهد رس��يد ‪ .‬‬ ‫به دسته بنديهاي مختلفي تقسيم ميشوند‪:‬‬ ‫ويژگيهاي مشترك بحران‪:‬‬ ‫اين م��وارد تنها قبل از بروز بح��ران در اختيار‬ ‫اس��ت واگر دو مرحله قبلي يعني پيش بيني و‬ ‫ال��ف‪ -‬انواع بحران از لح��اظ به اعتبار موضوع ‪ :‬موض��وع مهمي كه در ارتباط ب��ا وقوع بحرانها پيشگيري ‪ ،‬برنامه ريزي و آموزش را انجام نداده‬ ‫‪ -1‬بحران اجتماعي ‪ -2‬بحران سياس��ي ‪ -3‬در ش��رايط گوناگون و چگونگي برخورد با آنها باشيم شاهد بروز بحران جديدي در دل بحران‬ ‫توس��ط افراد وجود دارد اين اس��ت كه تمامي رخ داده خواهيم ب��ود كه مرتبا” با تصميمهاي‬ ‫بحران نظامي‬ ‫ب‪ -‬ان��واع بحران از لحاظ س��طح ‪:‬‬ ‫‪ -1‬خرد بحرانها بطور چشمگيري با يكديگر مشابه بوده عجوالنه و نس��نجيده نه تنها بر وخامت اوضاع‬ ‫و در ويژگيهاي زير مشتركند‪:‬‬ ‫مي افزايد بلك��ه بحرانهاي جديدي مي آفريند‬ ‫خسارت‬ ‫كه حتي قابل شناسايي نيستند و فقط عوارض‬ ‫جريان فزاينده وقايع‬ ‫ناش��ي از آنه��ا مرتبا” در كنت��رل بحران اصلي‬ ‫‪ -3‬بحرانهاي كند (بطئي) ‪ -3‬‬ ‫زمان به نفع شما نيست‬ ‫خلل ايجاد مي كند ‪.‬را بي��ان كند‪ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ،‬طبقاتي و تفاوتهاي موج��ود ميان نخبگان و‬ ‫ها با جم��ع آوري اطالع��ات محيطي خارج از‬ ‫س��ازمان و س��پس تجزي��ه و تحلي��ل آن مي‬ ‫توانند در تصميم س��ازي مديران ارش��د تاثير‬ ‫گ��ذار باش��ند ‪ .‬‬ ‫‪ -4‬بحرانه��اي ويژه (م��وردي) ‪ -5‬بحرانهاي ‪ -4‬‬ ‫مساله رسانه هاي خبري‬ ‫انعكاس��ي ‪-6‬بحرانهاي عمدي ‪ -7‬بحرانهاي ‪ -5‬‬ ‫شايعات و حدسيات‬ ‫‪ -2‬كالن‬ ‫ج‪ -‬ان��واع بحران از لحاظ ش��دت ب��روز ‪ -1 .‬‬ ‫‪ -2‬‬ ‫در بين رش��ته هاي مديريت برخوردار اس��ت ‪ .‬‬ ‫در يك مجموعه نظامي يا بحران وقوع حوادث ‪ -6‬‬ ‫از دي��دگاه مديري��ت ب��راي اتخاذ تصميم‬ ‫بح��ران نفوذ ‪ :‬حالت��ي كه دولت به صحيح ‪ ،‬به داده ها ‪ ،‬اطالعات ‪‌،‬امكان پردازش و‬ ‫دليل ع��دم كارايي نتواند بر تمامي بخش��هاي تحليل نياز است اما متاسفانه منابع اصلي همه‬ ‫طبيعي مانند زلزله ‪.‬شيوه‬ ‫ش��وند بنحويكه باعث از خ��ود بيگانگي توام با گرايش��هاي مديريت است كه از اهميت زيادي اي ك��ه برم��ردم اثر گذارد و عل��ت اين رويداد‬ ‫بيگانگي انسان از خود مي گردد‪.‬روابط عمومي ها ب��ا كار علمي‬ ‫و نگ��رش دقيق به تح��والت محيطي ميتوانند‬ ‫زماني كه بحران رخ ميدهد كار زيادي جز در پيش��گيري از بروز بح��ران همكاري نمايند‬ ‫هدايت و كنترل نميتوان انجام داد و مهمترين حتي بعد از بوجود آمدن بحران ميتوانند نقش‬ ‫توده مردم‬ ‫‪4‬‬ ‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬ .

‬به انجام ميرسد‪.‬براي مقابله‬ ‫در تلوزي��ون ‪ ،‬باعث ارائ��ه پيامهاي متفاوت از‬ ‫ب��ا بحران بايد ارتباطات مناس��ب برنامه ريزي‬ ‫جانب شركت خواهد شد و براي ببينده مشكل‬ ‫ش��ود ‪ ،‬زيرا نتيجه عدم برنامه ريزي ‪ ،‬آس��يب‬ ‫اس��ت تا چهره انس��اني س��ازمان را تشخيص‬ ‫رس��يدن جدي به منافع ‪ ،‬روحيات كاركنان و‬ ‫دهد‪ .‬اگرچه اين كار وقتي خوب اس��ت‬ ‫و مصيب��ت بار اقدامي صورت نگيرد ‪ ،‬نتايج آن‬ ‫كه مدير ارش��د به نوبه خود در ايجاد ارتباط ‪،‬‬ ‫وقتي تلوزيون در وضعيت هاي بحراني ‪ ،‬ابزاري‬ ‫مهم براي ايجاد ارتباطات است مكالمات تلفني‬ ‫در جايگاه دوم قرار ميگيرد‪ .‬سخنگويان سازمان نيز بايد آموزشهاي‬ ‫درست بهمان ترتيب كه بحرانها مي توانند‬ ‫الزم را در زمينه اطالع رس��اني ديده باشند و‬ ‫پيش بيني ش��وند و براي مقابله با آن ميتوان‬ ‫بهتر است تنها يكنفر در طول مدت بحران در‬ ‫برنام��ه ريزي كرد ‪ ،‬ارتباطات و اطالع رس��اني‬ ‫ايفاي نقش س��خنگو باقي بماند ‪ .‬‬ ‫رس��انه ها در س��ه مرحله” قبل” ‪“ ،‬حين”‬ ‫و” پس از بحران” در اطالع رساني بحران نقش‬ ‫دارند‪:‬‬ ‫الف‪ -‬قبل از بحران ‪:‬‬ ‫اي��ن مرحل��ه با هدف پيش��گيري از بروز‬ ‫بحران در نظر گرفته ميش��ود ‪ .‬روابط‬ ‫وضعيت بحراني ‪ ،‬روزنامه نگاران در ارائه مطالب‬ ‫عمومي نبايد فقط نق��ش اطالع دهي را انجام‬ ‫خود تحت فش��ار بسيار ش��ديدي هستند‪ .‬در اين زمان است كه روابط عمومي‬ ‫هميشه با هزينه و زيان كمتر همراه است ‪ ..‬روابط‬ ‫عمومي تا كنون در همه جاي دنيا‬ ‫به عنوان منبع علمي در بخشهاي‬ ‫وي��ژه ارتباطات مورد بررس��ي‬ ‫شخص‬ ‫قرار گرفته اس��ت ‪ .‬در اين مرحله‬ ‫پاسخگويي به ابهامات و اعتراضات اوليه‪ ،‬ايجاد‬ ‫بانك اطالعات درباره انواع بحرانهاي مش��ابه ‪،‬‬ ‫آم��وزش خبرنگاران ‪ ،‬ارائه مش��اوره به مديران‬ ‫س��ازمان در واكنش به بحران ‪ ،‬ارزيابي مثبت‬ ‫و منفي خبره��ا و مصاحبه ها ‪ ،‬معرفي رابطان‬ ‫ويژه خبري به رسانه هاي جمعي ‪ ،‬تهيه آيين‬ ‫نام��ه براي تش��كيل كميته وي��ژه خبر و نحوه‬ ‫هم��كاري با رس��انه ه��ا و س��ازمانهاي ديگر ‪،‬‬ ‫تعيين خط مش��ي واح��د در گزينش و تنظيم‬ ‫اخبار و ‪.‬حضور چهره‬ ‫سازمان در پاس��خگويي به بحران نيز ميتواند‬ ‫هاي متقاوت در قالب س��خنگوي يك سازمان‬ ‫پيش بيني شده و برنامه ريزي شود ‪ .‬بررسي‬ ‫موفق��ي باش��د‪.‬در اين مرحله رسانه‬ ‫ها با توجه به ظرفيتهاي اطالع رس��اني كه در‬ ‫اختي��ار دارن��د ‪ ،‬ميتوانند موج��ب برانگيختن‬ ‫عواطف و احساس��ات و آگاه كردن مردم ‪ ،‬نهاد‬ ‫ه��اي داخلي و بين المللي ش��وند‪ .‬بنابراين‬ ‫اقدام خبري روابط عمومي در مراحل سه‬ ‫گانه بحران ‪:‬‬ ‫انعطاف پذيري فرآيندها براي پاس��خگويي به‬ ‫نيازهاي ارتباطي يك وضعيت بحراني ضروري‬ ‫است ‪ .‬‬ ‫اتفاق با پيش فرض ها متفاوت است ‪ ..‬‬ ‫مديران س��ازمان نيزنبايد س��عي كنند هنگام‬ ‫فرآيند و روشهايي كه براي ايجاد ارتباطات در‬ ‫ب��روز بح��ران ‪ ،‬اطالعات را گزينش ش��ده در‬ ‫وضعيت بحراني انتخاب ميشود ‪ ،‬نبايد حجيم و‬ ‫اختيار روابط عمومي قرار دهند‪ .‬‬ ‫ب‪-‬هنگام بحران ‪:‬‬ ‫در مرحل��ه حي��ن بحران ‪ ،‬نقش و كاركرد‬ ‫رس��انه ها آشكارتر است ‪ .‬اگر قرار است‬ ‫با طرحهاي پيچيده باشد و به شكلي زيبا بسته‬ ‫گزينشي صورت گيرد روابط عمومي با توجه به‬ ‫بندي شده و براي خاك خوردن در گوشه اداره‬ ‫شناخت ش��رايط بيروني و دروني سازمان بايد‬ ‫رها ش��ود ‪ .‬بهره گيري از افراد‬ ‫توانا در پاس��خگويي به تلف��ن ‪ ،‬همانند حضور‬ ‫موفقيت آمي��ز در تلوزيون از اهميت برخوردار‬ ‫است ‪.‫موثري درعادي س��ازي ش��رايط و‬ ‫در‬ ‫بازسازي محيط داشته باشند‪ .‬‬ ‫از درستي و صحت كافي برخوردار نباشد‪.‬غالبا ويژگيهاي ه��ر بحران پس از‬ ‫اينكار را انجام دهد‪.‬اگر‬ ‫دهد ‪ ،‬بلكه در كنار آن بايد نقش اطالع يابي را‬ ‫اطالعات مورد نياز آنها در اختيارشان گذاشته‬ ‫نيز داش��ته باشد و با تجزيه و تحليل اطالعات‬ ‫نش��ود يا تغذيه اطالعاتي آنان با سرعت كافي‬ ‫و عمليات��ي كردن آن و ش��ركت در جلس��ات‬ ‫انج��ام نگيرد ‪ ،‬آنها به منابع ديگر براي دريافت‬ ‫راهبردي و س��ازماني ‪ ،‬تصميم سازي كند و با‬ ‫اطالعات الزم ‪ ،‬متكي مي شوندكه ممكن است‬ ‫اقداماتي مناس��ب به وضع مطلوب دست يابد‪.‬در بحرانهاي بس��يار جدي معموال مدير‬ ‫ساير ابعاد حياتي يك سازمان است اگر چه در‬ ‫اجراي��ي بايد به عنوان س��خنگوي اصلي انجام‬ ‫خصوص بروز يك بحران هر چند بسيار جدي‬ ‫وظيفه كند ‪ .‬در‬ ‫ها ميتوانند توانايي خود را عرضه كنند‪ .‬بيش��ترين‬ ‫تحقيقات انجام ش��ده درباره نقش رسانه ها در‬ ‫شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬ ‫‪5‬‬ .‬‬ ‫كاركرد روابط عمومي در‬ ‫صو ر تيك��ه‬ ‫مديريت بح��ران بهترين‬ ‫ارتباطات مناس��ب براي برخ��ورد با آن‬ ‫راه شناس��ايي ‪ ،‬محك و ارزيابي‬ ‫قبال” توس��ط س��ازمان صورت گرفته باش��د ‪،‬‬ ‫آن است ‪ .

.‬اين شيوه عمل باعث مي شود‬ ‫كه كنترل بيشتري بر اوضاع اعمال شود‪.‬دست از كلي گويي‬ ‫برداري��د ‪ .‬اگر اطالعات را به صورت گزينش��ي‬ ‫به مردم بدهيد ‪ .‫بحرانهاي فجايع طبيعي ‪ ،‬معموال مربوط به اين سازمان و روابط عمومي ‪،‬تكميل و به روز كردن سوار شوند‪ .‬اگر به‬ ‫انه��ا حتي ي��ك قلم از انها توجه نش��ود برنامه‬ ‫موفق نخواهد شد ‪ .‬اقدام كند‪.‬موفق خواهد ش��د ‪ .‬از ديدگاه عملي ‪ .‬پس از گذشت زمان اعتبار‬ ‫خود را از دس��ت خواهي��د داد ‪ .‬هرقدر بتوانيد‬ ‫اطالعات بيشتري ارائه كنيد ‪ .‬‬ ‫• ‬ ‫بطور كام��ل( ‪ : ) fully‬چيزي كم‬ ‫نگذاريد ‪ .‬س��رانجام حقيقت آشكار‬ ‫م��ي ش��ود ‪ .‬ت��ا آنجا كه ام��كان دارد به جزئيات‬ ‫بپردازيد ‪ .‬اما كاركرد مثبت رسانه‬ ‫صداق��ت و عدم پنهان كاري در توضيح وقايع ‪ ،‬و تب��ادل تجربيات در مواجه هاي آتي با بحران ها در مرحله پس از بحران ‪ ،‬س��رعت بخشيدن‬ ‫ارزيابي صحت اخبار ‪ ،‬تش��كيل مرتب جلسات ‪ ،‬از اقدامات اين مرحله اس��ت ‪ .‬واقعيت تغيير نمي كن��د بنابراين‬ ‫‪6‬‬ ‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬ .‬مي توانيد به‬ ‫مقدار زيادي كنترل اعمال كنيد ‪.‬در مرحله پس به روند ت��وازن و تعادل مجدد پ��س از فاجعه‬ ‫برنامه ريزي خبري ‪ ،‬س��اماندهي كنفرانسهاي از بحران بايد گفت كه تجربه نش��ان داده است طبيع��ي و جلوگي��ري از بروز بح��ران مضاعف‬ ‫خب��ري با حض��ور افراد كام�لا “ مطلع و فعال بسياري از بحرانها پس از محو شدن مشخصات است ‪.‬اگ��ر در برنام��ه اي كه به اجرا در مي آيد‬ ‫شده ‪ ،‬نظرسنجي از مردم درباره عملكرد خبري به حداقل برسانند يا برعكس بر روي امواج آن توجه خاص ش��ود ‪ .‬لذا تاثير كاركردي رسانه‬ ‫فعال ك��ردن كميته ويژه ‪ ،‬اعزام رابطان خبري همكاران روابط عمومي ‪ ،‬بررسي دستورالعملها ه��ا در وضعي��ت پس از بح��ران ‪ ،‬جلوگيري از‬ ‫‪ ،‬شناس��ايي منابع موث��ق ‪ ،‬تعيين ماموريتهاي و اصالح آنها ‪ ،‬برگزاري جلس��ات بحث و گفت بازگشت طبيعي جامعه مورد آسيب به وضعيت‬ ‫خبري بر حسب نيازهاي خبري جامعه ‪ ،‬حفظ و گو با س��ازمانهاي مرتبط براي اتخاذ تصميم تعديل و آرامش است ‪ .‬‬ ‫• ‬ ‫واقعي و دقيق( ‪ : ) factual‬تا آنجا‬ ‫كه امكان دارد دقيق باشيد ‪ .‬در اين مورد دليل‬ ‫روش��ني وجود دارد ‪ .‬‬ ‫اگر از همان آغاز شما نخستين كسي باشيد كه‬ ‫اطالعات درست مخابره مي كند ‪ .‬‬ ‫در اي��ن مرحل��ه رواب��ط عموم��ي بايد به موف��ق ‪ ،‬ادامه آموزش��هاي خبر نويس��ي براي پيش از بحران است ‪ .‬‬ ‫كردن س��ايت وي��ژه خبري براي دس��تيابي به ظاهري ‪ ،‬پيامدهاي ديگري بهمراه داش��ته اند مش�خصه ه�اي رواب�ط عموم�ي در يک‬ ‫اطالعات جديد و صحيح و‪.‬‬ ‫ج‪ -‬پس از بحران ‪:‬‬ ‫كه اين پيامدها را ميتوان به دو مرحله تقس��يم بحران‬ ‫ب��راي اينكه در يك محيط بحراني مس��ير‬ ‫ك��رد‪ :‬يكي ‪ ،‬عوارض بلند م��دت غيرملموس و‬ ‫شناس��ايي قوت و ضعف در نحوه ارتباط با ناخواسته كه رسانه ها اين توانايي را دارند تا با امور را شناسايي كنيم واژه هاي كليدي وجود‬ ‫رسانه هاي جمعي ‪ ،‬تحليل محتواي اخبار اعالم تش��خيص پيامدهاي ناخواسته ‪ ،‬عوارض آن را دارد‪ ..‬دوم ‪،‬عوارض كوتاه مدت منظور از‬ ‫بانك اطالع��ات ‪ ،‬تقدير از خبرنگاران و دبيران آن ‪ ،‬تاخير در بازگشت دادن جامعه به وضعيت‬ ‫مرحله است ‪.‬به ويژه اطالعاتي كه در نهايت‬ ‫افشا خواهد ش��د ‪ .‬شايعه سازي ها‬ ‫كاهش مي يابد ‪ .‬اين واژگان عبارتند از ‪:‬‬ ‫• ‬ ‫سريع( ‪: ) fast‬تا آنجا كه امكان دارد‬ ‫بايد نخست مردم را در جريان بحران قرار داد ‪.

‬‬ ‫رواني پيام در جامعه ‪ ،‬بسيار اهميت دارد‪.‬‬ ‫مواجه ميش��وند ‪ .‬‬ ‫• رك و راست باشيد (‪:)forthright‬‬ ‫اي��ن بحران متعلق به شماس��ت و ب��ا انكار آن‬ ‫چيزي عايد نخواهد شد‬ ‫• ‬ ‫تمرك��ز (‪ :) focus‬پاي خ��ود را از‬ ‫داي��ره موضوع فراتر نگذاريد‪ .‬‬ ‫آنها داشته باشند ‪.‬‬ ‫• ‬ ‫مكاني مشخص( ‪ :) facility‬تا آنجا‬ ‫ك��ه امكان دارد ‪ ...‬‬ ‫• ‬ ‫صداقت( ‪ : )frank‬شما بايد با مردم‬ ‫رك و راس��ت باشيد ‪ .‬‬ ‫يادآوري است كه ارتباطات يك مسير دوطرفه ‪ -4‬‬ ‫است ‪. ،‬‬ ‫‪ -2‬‬ ‫مديران و كاركنان روابط عمومي به به رفع ابهامات كمك ميكند‪..‬‬ ‫دهيد ‪.‬‬ ‫زدايي از محورهاي اصلي فعاليت اطالع رساني ‪-13‬پيشگيري از تعارضات و تناقضات خبري به‬ ‫‪ -3‬‬ ‫مسئوليت تهيه گزارش و يا اطالعيه روابط عمومي در دوران بحران است ‪.‬‬ ‫جامعه مبني بر اينكه منبع اخبار موثق است ‪.‬‬ ‫روابط عمومي بعنوان مرجع ‪ ،‬مورد داليل واقعه ‪ ،‬توس��ط روابط عمومي با تشكيل‬ ‫هاي خبري و هماهنگي با رس��انه هاي گروهي ‪ -9‬‬ ‫خصوص در ارائه آمار و ارقام ‪ ،‬اسامي اشخاص و‬ ‫برعه��ده باالترين مقام روابط عمومي ش��ركت اس��تناد مديران دورن س��ازمان و رسانه هاي ستاد خبري منسجم ‪ ،‬الزم است ‪.‬‬ ‫‪ -1‬‬ ‫رابط عمومي يكي از مهمترين منابع اهميت به افزايش آگاهي مردم كمك ميكند ‪.‬صداقت يك امر ضروري‬ ‫است نه اختياري‪..‬بنابراين هماهنگي هاي قبلي‬ ‫كاركرده�اي رواب�ط عموم�ي در مديريت ‪ -6‬‬ ‫بحران‬ ‫پرهيز از اخبار ش��خصيت مدار و حواش��ي كم ‪-11‬تش��كيل كميت��ه مديران ام��ور خبر براي‬ ‫پرداخت��ن به عناص��ر اصلي واقعه و براي همكاريهاي خبري اهميت دارد‪...‬تنش و برنامه ري��زي بر مبناي اطالعات دقيق‬ ‫• ‬ ‫احساس (‪ :) feeling‬هركجا ايجاب ‪ -5‬‬ ‫كند بيشترين واكنش انس��اني پرعاطفه نشان شناس��ي درهنگام توليد اخبار در خصوص آثار ‪-10‬خبرنگاران در شرايط بحران با موانع متعدد‬ ‫مش��ورت با كارشناس��ان امور روان باشد‪.‬همه فعاليت ها را‬ ‫متمركز كنيد ‪.‬‬ ‫جامع��ه و حت��ي كاركن��ان درون مردم ‪ ،‬در اختيار داشتن كانالهاي ارتباطي براي‬ ‫ويژه كارشناساني كه در بخش ارتباط با رسانه ‪ -8‬‬ ‫هاي گروهي فعاليت مي كنند ‪ ،‬بايد شناخت و سازمان در وضعيت بحراني ‪ ،‬آمادگي بيشتري دريافت ديدگاههاي مردم از طريق نظرسنجي‬ ‫‪-12‬توج��ه به بازتاب اخبار ‪ ،‬بازخورد رس��انه و‬ ‫آگاهي كاملي از ماهيت ‪ ،‬كاركرد و خط مش��ي براي پذيرش و ترويج شايعات دارند‪ .‬‬ ‫جلب نظر عمومي مبتني بر صحت هاي خبري ‪ ،‬پيش��گيري از كاره��اي موازي ‪،‬‬ ‫اطالعاتي و خبري اس��ت كه در ش��كل گيري ‪ -7‬‬ ‫هدايت و نظارت بر عملكرد خبرنگاران در خوزه‬ ‫نگ��رش افراد نس��بت به س��ازمان و تصميمات و درس��تي اطالعات و اخبارو اطمينان دادن به دستيابي به منابع موثق خبري ‪ ،‬ضروري است‬ ‫مديران نقش اساسي دارد‪...‬از نظ��ر فيزيكي از يك مركز‬ ‫كنترل استفاده كنيد‬ ‫• ‬ ‫بازخ��ورد( ‪ : ) feed back‬الزم به است ‪.‬‬ ‫گفته هاي خود را اصالح كنيد و ناگزير نيستند‬ ‫از اين گونه عبارتها استفاده نمايد ‪ “ :‬مقصود ما‬ ‫اي��ن بود كه بگوئيم ‪ “ .‫ني��ازي نخواهد بود كه پس از گذش��ت زمان ‪.‬مقصود ما اين نبود‬ ‫كه ‪“ ..‬لذا شايعه توسط روابط عمومي ‪ ،‬بسيار ضروري است ‪.‬‬ ‫شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬ ‫‪7‬‬ . ”.‬‬ ‫جمعي ق��رار ميگي��رد لذا نح��وه رمزگذاري و‬ ‫ارائه اطالعات خبري شفاف ‪ ،‬دقيق انتقال اخبار در دوران بحران بايد بر اساس رفع‬ ‫و كامل از بروز شايعه پيرامون واقعه مي كاهد‪ .

‬نقشي كه چنين روابط عمومي به‬ ‫‪A.‬‬ ‫(‪”)1373‬نوس��ازي و دگرگوني سياسي”‪ ،‬نشر‬ ‫طريق روابط عمومي ش��ركت و با بهره گيري‬ ‫از اب��زار اطالع رس��اني در اختيار رس��انه هاي‬ ‫نتيجه گيري‬ ‫يك��ي از معض�لات بش��ر عص��ر حاض��ر ‪،‬‬ ‫گروهي قرار گيرد‪.‬‬ ‫كل عمليات ايفا ميكند‪ ،‬نه تنها باعث تس��هيل‬ ‫‪59 .‬‬ ‫افت��اده ‪ ،‬پيامده��اي حادثه چيس��ت ؟ ب)چه‬ ‫هماهنگ كننده عمليات امدادي ‪ ،‬به توس��عه‬ ‫‪-15‬پرهي��ز از اع�لام اخبار به نق��ل از “منابع‬ ‫عواملي موجب بروز حادثه بوده و چه س��ازمان‬ ‫پاي��دار كم��ك مي كن��د ‪ .60‬‬ ‫رسانه هاي نوشتاري ‪ ،‬شنيداري و تصويري هر‬ ‫وظايف اجرايي مديريت خواهد شد ‪ ،‬بلكه اين‬ ‫‪8‬‬ ‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬ ‫خالدنژاد‪ ،‬عب��اس(‪”، )1386‬روابط‬ ‫جعفري ‪ .‬س��عيد محم��د (‪)1377‬‬ ‫مرتضوي‪.‬چرا ك��ه كار روابط‬ ‫مبهم” مانند ‪ :‬شخص آگاه ‪ ،‬فردي كه نخواست‬ ‫و واحدهايي مس��ئول رفع حادثه و پيامدهاي‬ ‫عمومي در اين رابط��ه قبل از وقوع هر رويداد‬ ‫نامش فاش شود‪.‬‬ ‫رويدادي كه به اين ترتيب حادث شود و بحران‬ ‫‪”،‬نق��ش مديري��ت روابط عموم��ي در حوادث‬ ‫‪-20‬اطالعات كمتر ‪ ،‬تاثير بيشتري دارد ‪ .‬به همين ترتيب فعاليت دستگاه‬ ‫‪ -6‬‬ ‫هاي خبري نبايد بيش از دو صفحه باش��د زيرا‬ ‫هماهنگ كننده عملي��ات امدادي در صورتي‬ ‫‪”،‬رواب��ط عموم��ي و مديري��ت خب��ر در‬ ‫پيامهاي طوالني باعث ميش��ود كه شنونده يا‬ ‫از باالتري��ن بازده برخوردارخواهد ش��د كه به‬ ‫بحران”‪،‬سايت كارگزارروابط عمومي‬ ‫خواننده آن را دنبال نكند و در نتيجه قسمتي‬ ‫يك روابط عموم��ي مبتني بر پايه هاي علمي‬ ‫‪7-Pearson.‬‬ ‫خبرواطالعات در زمان بحران توجه داش��ت ‪.‬‬ ‫احتمالي است ؟‬ ‫ش��روع و تا مدتها بعد از خاتمه عمليات امداد‬ ‫‪-16‬اس��تفاده از افع��ال معلوم به ج��اي افعال‬ ‫ج) ميزان خس��ارتهاي وارده چقدر است و چه‬ ‫رساني ادامه خواهد داشت‪.M.‬محمودرضا(‪)1383‬‬ .‬‬ ‫تكميلي براي ارسال به رسانه هاي گروهي در‬ ‫‪-18‬به دنبال اعالم وضعيت بحران با ش��رايط‬ ‫اختيار روابط عمومي ها قرار گيرد‪.‬مردم‬ ‫زا باشد تالش امدادي وسيعي را طلب مي كند‬ ‫و بحرانه��ا “‪ ،‬ماهنامه روابط عمومي ‪،‬ش��ماره‬ ‫و افكار عموم��ي جامعه به عمق مطالب و خبر‬ ‫تا از ميزان خسارات و ضايعات آن تا حد ممكن‬ ‫‪،11‬تابستان‬ ‫توج��ه مي كنند نه ان��دازه و كميت آن‪ ،‬بيانيه‬ ‫كاسته شود ‪ .(1998).Review 23 : pp.andClair.‬‬ ‫ام��كان را هم بوج��ود خواهد آوردت��ا حتي از‬ ‫تري��ن و مهمتري��ن عناصر خبري ت��ا قابليت‬ ‫‪-22‬در هنگام بروز حادثه و ش��رايط بحراني ‪،‬‬ ‫پيامدهاي ناگوار سياس��ي ‪ ،‬اجتماعي ‪ ،‬حقوقي‬ ‫بيش��تري براي پخش از س��وي رس��انه هاي‬ ‫رسانه هاي خبري در پي كسب پاسخ به برخي‬ ‫و اقتصادي بالقوه جلوگيري شود‪.‬‬ ‫مجهول در متن اخبار و اطالعيه هاي خبري‬ ‫سازماني مسئول جبران خسارتهاي مالي است‬ ‫‪ -17‬ص��دور به موقع اصالحيه ها ‪ ،‬اطالعيه ها‬ ‫‪-23‬پ��س از ع��ادي ش��دن ش��رايط و بن��ا به‬ ‫‪ ،‬تكذيبي��ه ها و تاييديه هاي خبري كه از نظر‬ ‫تش��خيص سرپرست س��تاد بحران گزارشهاي‬ ‫تنظيم و بيان موضوع مناسب باشد‪.” Reframing crisis‬‬ ‫‪-21‬بايد به نياز رسانه هاي گروهي براي تهيه‬ ‫عنوان بازوي مش��اوره اصل��ي و امين مديريت‬ ‫‪Management “.C.‬‬ ‫‪ -19‬درهنگام ارائه گزارش از وضعيت اضطراري‬ ‫رويدادهاي غير مترقبه اس��ت و اين رويدادها‬ ‫بايد از عبارات س��اده استفاده شود به صورتي‬ ‫چه انس��انها در ايجاد آن نقش داش��ته باشند‬ ‫‪ -4‬‬ ‫كه قابل فهم براي عامه مردم باشد در ضمن از‬ ‫و چ��ه طبيعت آنها را ايجاد كند ‪ ،‬خس��ارات و‬ ‫عمومي و بحران “‪ ،‬انتشارات شركت توانير‬ ‫بكارگيري لغات تخصصي و غيرقابل فهم براي‬ ‫ضايعات گس��ترده اي را بهم��راه مي آورد ‪ .‬‬ ‫جمعي راديو و تلوزيون ‪ ،‬همچنين انتش��ار در‬ ‫س��واالت هس��تند از جمله ‪:‬الف) چ��ه اتفاقي‬ ‫وج��ود چنين روابط عمومي در كنار دس��تگاه‬ ‫روزنامه ها را داشته باشند‪.J.‬‬ ‫متكي باشد‪ .‫‪ -14‬تنظيم اخب��ار در حجم كم با بيان اصلي‬ ‫يك نيازهاي خبري جدا دارند‪.‬‬ ‫‪ -1‬‬ ‫اضطرار و لزوم تشكيل كميته اطالع رساني از‬ ‫‪ -24‬روابط عمومي سازمان پس از عادي شده‬ ‫(‪،)1380‬رواب��ط عمومي و بحرانهاي سياس��ي‬ ‫سوي سرپرست س��تاد بحران و تا زمان عادي‬ ‫شرايط ‪ ،‬گزارش مستند از نحوه انعكاس اخبار‬ ‫در جامعه‪ ،‬ماهنام��ه پيام روابط عمومي ارگان‬ ‫شده شرايط ‪ ،‬الزم است اطالعيه ها و گزارشها‬ ‫و اطالع��ات مربوط به هر بحران در رس��انه ها‬ ‫جهاد سازندگي ‪،‬شماره اول ‪ ،‬زمستان‬ ‫از سوي روابط عمومي شركت ‪ ،‬تهيه و پس از‬ ‫راتهي��ه و در اختيار سرپرس��ت كميته بحران‬ ‫‪ -2‬‬ ‫تاييد توسط سرپرست ستاد مديريت بحران از‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫منابع ‪:‬‬ ‫داودي‪،‬سيدرس��ول‬ ‫آق��ا‬ ‫س��يف زاده‬ ‫س��يد حس��ين‬ ‫قومس‪‌،‬تهران‬ ‫‪ -3‬‬ ‫حقيق��ي‬ ‫‪،‬عليرض��ا‪،‬‬ ‫(‪)1377‬‬ ‫‪”،‬مديريت بح��ران و راهكارهاي آن”‪ ،‬نش��ريه‬ ‫داخلي شركت توانير‪،‬پيك برق‪.‬هر‬ ‫‪ -5‬‬ ‫غير متخصصان پرهيز شود‪.‬‬ ‫از پيام از بين خواهد رفت ‪.

‬تولی��د ارگانیک‬ ‫را م��ی توان به عنوان یک سیس��تم مدیریتی‬ ‫تولید اکولوژیکی زیس��ت (بوم شناسی) تعریف‬ ‫کرد‪ ،‬که تنوع زیس��تی‪ ،‬چرخه های بیولوژیکی‬ ‫(زیس��تی) و فعالیت زیس��تی خاک را افزایش‬ ‫می دهد‪.‬ش��کل‬ ‫‪ 1‬مثالی از فروش م��واد غذایی ارگانیک را در‬ ‫ایالت متحده آمریکا نشان می دهد‪.‬از سوی دیگر رشد روز افزون‬ ‫در یک بررس��ی‪ ،‬دالیل اصل��ی خریداری این‬ ‫اس��تفاده از مواد ش��یمیایی مختلف در صنایع‬ ‫محصوالت توسط مصرف کنندگان‪ ،‬موارد زیر‬ ‫غذایی و کش��اورزی منجر ب��ه آلودگی محیط‬ ‫ذکر شد‪:‬‬ ‫زیس��ت (هوا‪ ،‬آب و زمین) و تاثیر ناخوش��ایند‬ ‫‪ -‬عدم استفاده از حشره کش ها (‪ 70‬درصد)‬ ‫آن ها بر روی سالمت بشر شده است‪ .‬‬ ‫مضر می باش��ند‪ .‬امروزه‬ ‫سیستم ماده غذایی ارگانیک‪ ،‬ترکیب پیچیده‬ ‫ای از تولیدکنن��دگان کوچ��ک و ب��زرگ مواد‬ ‫غذایی ‪ ،‬شبکه های توزیع جهانی و منطقه ای‬ ‫و تنوع گسترده ای از محصوالت ‪ ،‬شامل‪ :‬میوه‬ ‫جات ‪ ،‬س��بزیجات ‪،‬گوشت ها ‪ ،‬لبنیات و مواد‬ ‫غذایی فرآیند ش��ده را در برمی گیرد‪ .‬‬ ‫آفت ک��ش های ارگانو فس��فات م��ورد توجه‬ ‫بررس��ی ها نش��ان می دهند که بس��یاری از‬ ‫واقع ش��ده اند‪ ،‬زیرا شواهد نشان می دهد که‬ ‫مص��رف کنندگان‪ ،‬مواد غذای��ی ارگانیک را به‬ ‫ارگانوفس��فات ها برای حیوانات و خانواده ای‬ ‫دلیل خواص تغذیه ای وسالمت آن خریداری‬ ‫که با این آفت کش ها در تماس هستند‪ ،‬بسیار‬ ‫می کنند‪.‬بنابراین‬ ‫‪ -‬به دلیل تازگی (‪ 68‬درصد ) ‪،‬‬ ‫م��واد غذایی ارگانیک راه��ی به منظور کاهش‬ ‫‪ -‬ب��ه دلی��ل ارزش تغذیه ای و س�لامت (‪70‬‬ ‫تماس بشر و محیط زیس��ت با مواد شیمیایی‬ ‫مضر می باشد‪.‬‬ ‫این رشد س��ریع می تواند بیانگر آن باشد‪ ،‬که‬ ‫اطمینان مصرف کننده به مواد غذایی ارگانیک‬ ‫افزایش یافته و به همان نس��بت‪ ،‬توجه مصرف‬ ‫کنند گان به احتمال خطرات و تاثیرات محیط‬ ‫زیست ناشی از اعمال روش های معمول تولید‬ ‫ماده غذایی نیز رو به افزایش است‪ .‫آيا مواد غذايی ارگانيک سالم هستند؟‬ ‫‪t‬‬ ‫الدن رشیدی ‪ ،‬شهرزاد امیرحسنی ‬ ‫پژوهشکده غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد‬ ‫مقدمه‬ ‫در ابت��دا تولید مواد غذایی ارگانیک ‪ ،‬تنها‬ ‫در مزارع کوچک انجام می ش��د و توزیع آن به‬ ‫صورت تازه و محلی صورت می گرفت‪ .‬مواد غذایی‬ ‫بيوتیک ها و دیگر مواد شیمیایی در تولید این‬ ‫مت��داول به لح��اظ کاربرد غلظ��ت های باالی‬ ‫مواد غذایی وجود دارد‪.‬بحران های‬ ‫اخیر مواد غذایی‪ ،‬مث��ل‪ :‬بیماری جنون گاوی‬ ‫درصد )‬ ‫و بیم��اری برفک دهان‪ ،‬به ط��ور کلی موجب‬ ‫‪ -‬و ب��ه دلیل پرهیز از اس��تفاده از مواد غذایی‬ ‫کم شدن اطمینان مصرف کننده به استفاده از‬ ‫تغیی��ر ژن یافت��ه (‪ 55( ، )GMF‬درص��د )‬ ‫مواد غذایی‪ ،‬ب��ه خصوص به مواد غذایی تولید‬ ‫ای��ن مصرف کنندگان حاض��ر بودند که ‪ 10‬تا‬ ‫ش��ده به روش معمول ش��ده است‪ ،‬که در آنها‬ ‫‪ 40‬درصد قیمت اولیه آن‪ ،‬پول بیشتری برای‬ ‫احتمال اس��تفاده از آفت کش ها‪ ،‬سموم‪ ،‬آنتی‬ ‫خری��د این مواد غذایی بپردازن��د‪ .‬‬ ‫تعریف مواد غذایی ارگانیک‬ ‫اغلب کشاورزی ارگانیک تصاویری از مزارع‬ ‫کوچک‪ ،‬محلی (منطقه ای) و کشت ناهمگون‬ ‫را در ذه��ن ایجاد م��ی کند‪ .‬‬ ‫شکل ‪ -1‬نمودار فروش مواد غذایی ارگانیک در ایالت متحده آمریکا از سال ‪ 1997‬تا ‪2005‬‬ ‫تولید ارگانیک بر اس��اس حداقل استفاده‬ ‫شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬ ‫‪9‬‬ .

‬‬ ‫ارگاني��ك ملي‪ ،‬تعیی��ن آن که‬ ‫یک ماده س��نتزی را می‬ ‫یک م��اده‪ ،‬مجاز به اس��تفاده‬ ‫توان به عنوان ماده ای تعریف‬ ‫درتولي��د ارگاني��ك يا حمل‬ ‫کرد که بر اساس یک فرآیند‬ ‫ونقل اس��ت یا نه؟‪ ،‬همکاری‬ ‫شیمیایی فرموله و مشخص‬ ‫در توس��عه اس��تانداردهايي‬ ‫شده‪ ،‬س��اخته می شود یا به‬ ‫ب��راي م��وادي ك��ه باي��د در‬ ‫وس��یله فرآیندی ک��ه به طور‬ ‫تولي��د ارگاني��ك ها اس��تفاده‬ ‫شیمیایی ماده طبیعی حاصل از‬ ‫ش��وند و ارائه پیش��نهادهایی به‬ ‫یک گیاه‪ ،‬حیوان ی��ا منبع معدنی‬ ‫دبيرخانه كش��اورزي در مورد دیگر‬ ‫را تغییر می دهد‪ .‬اما محصوالت این حیوانات را نمی‬ ‫چندین سال طول خواهد کشید تا یک مزرعه‬ ‫توان به عنوان ارگانیک به فروش رس��اند‪ ،‬زیرا‬ ‫دارای کشاورزی متداول‪ ،‬به کشاورزی ارگانیک‬ ‫آنت��ی بیوتیک ها را نمی ت��وان در محصوالتی‬ ‫تبدیل ش��ود‪ ،‬زیرا زمینی که برای کش��اورزی‬ ‫به کار ب��رد که به عن��وان ارگانیک به فروش‬ ‫ارگانی��ک مورد اس��تفاده قرار م��ی گیرد باید‬ ‫خواهند رسید‪.‬‬ ‫آن بای��د به م��دت ‪ 3‬ماه به ط��ور کامل ‪100‬‬ ‫کشاورزی ارگانیک از روش های متنوعی برای‬ ‫درصد خوراک دام ارگانیک به آنها داده شود‪.‬‬ ‫تا س��ه سال قبل از کش��ت محصول ارگانیک‪،‬‬ ‫عاری از مواد بازدارنده باشد‪.‬اما در طی این‬ ‫طبیعی ش��امل‪ :‬کودهای طبیعی‪ ،‬آفت کش ها‬ ‫دوران حیوان��ات می توانند مکمل های معدنی‬ ‫و غی��ره اس��تفاده می کند‪ .‬ب��ه کارگیری مواد‬ ‫و ویتامینی را دریافت نمایند‪ .‬‬ ‫از ضایعات محص��والت و گیاهان‪ ،‬میکروب ها‬ ‫یا آفت کش غیرس��نتزی قاب��ل کنترل یا مواد‬ ‫س��نتزی مجازی که می توانند به س��رعت به‬ ‫همچنین (‪ ) OFPA‬ليس��تي از مواد مجاز و‬ ‫شکل ‪ -2‬مجوز فروش محصوالت ارگانیک در‬ ‫آمریکا‬ ‫وسیله اکس��یژن و نور شکسته شوند‪ ،‬استفاده‬ ‫م��ی کنند‪ .‬‬ ‫سه هدف اصلي ‪ ، OFPA‬تهیه استانداردهايي‬ ‫براي بازاريابي محصوالت توليد ش��ده ارگانيك‬ ‫اس��ت تا به مصرف کنندگان اطمینان دهد که‬ ‫این محصوالت از اس��تاندارد منطقي و اصولي‬ ‫برخوردارن��د و بدین ترتیب تجارت بين ايالتي‬ ‫را تس��هيل م��ی نماي��د‪ 15 ،OFPA .‬کش��اورزان ارگانیک‬ ‫جنبه ه��ای کاری ‪ OFPA‬می باش��د‪.‫از مواد ورودی اس��ت که حاصلخیزی خاک را‬ ‫را می توان به وس��یله تغذیه آنها با ‪ 80‬درصد‬ ‫افزایش می دهند‪ ،‬همچنین بر پایه روش های‬ ‫خوراک دام ارگانی��ک در طول مدت زمان ‪9‬‬ ‫کنترل ش��ده ای است که س��ازگاری با زیست‬ ‫م��اه به گل��ه ارگانیک تبدیل ک��رد و به دنبال‬ ‫بوم شناس��ی (اکولوژیکی) را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه کار برد‪ .‬‬ ‫افزای��ش یا حفظ حاصلخیزی خ��اک از قبیل‪:‬‬ ‫حتم��ا” باید به حیوان��ات ‪ 100‬درصد خوراک‬ ‫کش��ت تناوبی محصوالت‪ ،‬روش های کش��ت‬ ‫دام ارگانیک داده ش��ود تا محصوالت شان به‬ ‫و زراعت ‪ ،‬پوش��ش محصوالت و فرآورده های‬ ‫عنوان ارگانیک به فروش برسد‪.‬روش های اقدام‬ ‫س��نتزی (س��اختگی) در کش��اورزی ارگانیک‬ ‫متحده آمریکا‬ ‫اداره کش��اورزی ایال��ت متح��ده آمریکا‪،‬‬ ‫سازمان تولید مواد غذایی ارگانیک (‪)OFPA‬‬ ‫را ب��ه عنوان بخش��ی از ‪ Farm Bill‬س��ال‬ ‫‪ 1990‬معرفی کرد‪.‬همچنی��ن کش��اورزان ارگانیک از‬ ‫احتیاطی‪ ،‬مثل واکسیناس��یون را می توان در‬ ‫روش های خاص‪ ،‬به منظور به حداقل رساندن‬ ‫زمان مورد نیاز برای حفظ س�لامتی حیوانات‬ ‫آلودگ��ی آب‪ ،‬خاک و هوا اس��تفاده می کنند‪.‬گله های حیوانات‬ ‫‪10‬‬ ‫قوانی�ن و مق�ررات ارگانی�ک در ایال�ت‬ ‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬ ‫غير مجاز تهيه كرده اس��ت كه اين فهرست ها‬ ‫شامل‪ :‬مواد سنتز شده و مواد افزودني هستند‬ ‫كه در تولید مواد غذایی ارگانیک مجاز شمرده‬ ‫مي ش��وند و حتي حاوی مواد و افزودني هاي‬ ‫طبيعي می باش��ند‪ ،‬که براي استفاده در حمل‬ ‫و نقل و توليد مواد ارگانيك غیر مجاز ش��مرده‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫اين فهرس��ت تهيه ش��ده تا مدت ‪ 5‬سال‬ ‫اعتبار دارد‪ ،‬مگر آنكه ماده ديگري به وس��یله‬ ‫‪ NOSB‬پيشنهاد شود‪،،‬يا یک ماده تجديدنظر‬ ‫گردد و به وس��يله دبيرخانه كش��اورزي مورد‬ ‫تائی��د ق��رار گی��رد‪ ،‬اين فهرس��ت ب��ه عنوان‬ .‬انجمن‬ ‫مجاز نمی باشد‪ ،‬مگر آنکه این مواد سنتزی‬ ‫اس��تاندارد ملی ارگانی��ک (‪ )NOSB‬را فرا‬ ‫جزء لیست اقالم درج شده در فهرست‬ ‫خواند ك��ه اه��داف آنها ش��امل‪ :‬ارائه‬ ‫بی��ن الملل��ی‪ ،‬مواد مج��از و غیر‬ ‫پيش��نهاد هايي براي برنامه ريزي‬ ‫مجاز‪ ،‬باشند‪.

‬بر اساس بررسی هایی‬ ‫ک��ه در تماس ب��ا باقی مانده ه��ای آفت کش‬ ‫شده است‪ .‬برای‬ ‫در اواخر س��ال ‪ 2000‬و به طور كامل در سال‬ ‫استفاده از مواد ساختگی (سنتز شده) در تولید‬ ‫آن ک��ه یک ماده در زم��ان تماس‪ ،‬تاثیر ایجاد‬ ‫‪ ، 2002‬راج��ع به روش هاي آزمون‪ ،‬آئين كار‬ ‫محصوالت ارگانیک زمانی امکان پذیر است که‬ ‫س��رطان در بدن را نداشته باشد‪ ،‬آن است که‬ ‫و م��وادي كه بايد ب��راي توليد‪ ،‬فرآيند و حمل‬ ‫مواد مزبور موجب انتش��ار آلودگی در فرآورده‬ ‫مق��دار آن بای��د‪ ،‬در طوالنی م��دت (مزمن) و‬ ‫و نقل مواد غذايي ارگانيك به كار برده ش��وند‪،‬‬ ‫ها‪ ،‬خاک یا آب نش��ده و دیگر تدابیر عملیاتی‬ ‫کوت��اه مدت (حاد) کمت��ر از ‪ 99‬درصد مقدار‬ ‫تدوین شد‪.‬این آفت کش‬ ‫تهیه کرده است‪ .‬از میان انواع مواد ساختگی‬ ‫(تم��اس) رژیم غذایی روزانه ب��ا آفت کش ها‬ ‫بیانگر آن اس��ت که یک محص��ول‪ ،‬با توجه به‬ ‫تائید ش��ده برای فرآورده ه��ای ارگانیک می‬ ‫در مصرف میوه جات و سبزیجات تازه محدود‬ ‫اس��تانداردهای ارگانیک‪ ،‬تولید ش��ده‪ ،‬فرآیند‬ ‫توان‪ ،‬ضدعفونی کننده های آبی مثل‪ :‬کلسیم‬ ‫نشده است‪ .‬اعالم كرد كه ‪USDA‬‬ ‫م��واد غذایی ارگانیک و م��واد غذایی متداول‪،‬‬ ‫در مواد غذایی‪ ،‬آب و اس��تفاده از آفت کش ها‬ ‫اس��تانداردهاي برنامه ري��زي ارگانيک ملی را‬ ‫در اس��تفاده از آفت کش ها و باقی مانده های‬ ‫در خان��ه ها صورت م��ی گیرد‪ .‬به طور واض��ح‪ ،‬تفاوت‬ ‫ه��ا از طریق باقی مانده آفت کش های موجود‬ ‫ماده اس��ت‪ OFPA .‬بدین ترتیب‬ ‫ساز هستند(جدول ‪.‫فهرس��ت مل��ی (‪ )NATL‬مي باش��د كه در‬ ‫ارگانی��ک ‪ ،‬عدم اس��تفاده از آف��ت کش ها در‬ ‫تماس بچه ها و ش��یرخواران با آفت کش‬ ‫س��ال ‪ 2002‬ب��ه اجرا در آم��ده و حاوي ‪170‬‬ ‫تولی��د آنها می باش��د‪.‬در مع��رض قرارگیری‬ ‫اعتماد س��ه جانب��ه ای را ایجاد م��ی کند که‬ ‫آورده ش��ده است‪ .‬اقالمی از مواد ساختگی مجاز‬ ‫مش��اهده ش��ده در بررس��ی های سم شناسی‬ ‫ارگانیک را تائی��د کند‪ .‬‬ ‫پیشنهاد شده برای کنترل و جلوگیری از آفت‬ ‫مرجع (‪ )RfD‬باش��د‪ : RfD .‬در اروپا مواد افزودنی مورد استفاده‬ ‫که توس��ط بیکر و همکارانش در س��ال ‪2002‬‬ ‫ها اس��ت‪ ،‬امکان پذیرمی شود‪ .‬به منظور آنکه‬ ‫در محصوالت ارگانیک باید حداقل ‪ 95‬درصد‬ ‫انجام ش��د ‪ ،‬ثابت گردید که وجود باقی مانده‬ ‫خطرات ناش��ی از آفت کش ها در رژیم غذایی‬ ‫ارگانیک بوده و کامال”مطابق با اس��تانداردهای‬ ‫آف��ت کش ها در فرآورده های غذایی ارگانیک‬ ‫روزانه تخمین زده شود‪ ،‬باید مقادیر باقی مانده‬ ‫اروپ��ا تولید ش��ده باش��ند‪ .‬گواهی تائید صالحیت‬ ‫در تولید فرآورده های ارگانیک‪ ،‬درفهرست ملی‬ ‫در حیوانات می باش��د‪ .‬بنابراین‬ ‫را در میزان مص��رف ماده غذایی ضرب کرد تا‬ ‫تبعیت کنند یا کش��ور مبداء باید ضمانت نامه‬ ‫فرآورده ه��ای غذایی ارگانی��ک کمتر از مواد‬ ‫می��زان در معرض قرار گرفتن با این آفت کش‬ ‫معادل با استانداردهای اروپا را ارائه دهد‪.‬از ادغام یافته های مربوط به باقی‬ ‫محصوالت ارگانيك نموده اس��ت‪ ،‬اين قوانين‬ ‫مق��دار باقی مان��ده آفت کش ه��ا در فرآورده‬ ‫مان��ده آفت کش ه��ا با تخمی��ن مصرف مواد‬ ‫جديد ب��راي تفهي��م بهت��ر توليدكنندگان و‬ ‫های غذایی ارگانیک نس��بت به فرآورده های‬ ‫غذایی‪ ،‬تخمین (محاس��به) ن��وع رژیم غذایی‬ ‫مصرف كنن��دگان نواحي مختل��ف اروپا وضع‬ ‫غذایی متداول می شود‪ .‬تمام م��واد غذایی‬ ‫هیدروکلریت‪ ،‬س��دیم هیپو کلریت و سولفات‬ ‫کندن‪ ،‬پخت و پز‪ ،‬سرخ کردن‪ ،‬و تحت فرآیند‬ ‫ارگانیک با خل��وص‪ 100‬درصد و ‪ 95‬درصد ‪،‬‬ ‫مس ‪ ،‬حشره کش هایی همانند‪ :‬اسید بوریک‪،‬‬ ‫قرار گرفتن ماده غذایی به طور چشمگيری بر‬ ‫با عالمت ارگانیک ‪ USDA‬بر روی برچس��ب‬ ‫س��ولفور آهک‪ ،‬عنصر سولفور‪ ،‬سولفات مس و‬ ‫روی مقدار آفت کش موج��ود در ماده غذایی‬ ‫کاال مش��خص می شوند (ش��کل‪ .‬عواملی همچون‪ :‬شستشو‪ ،‬پوست‬ ‫ش��ده‪ ،‬و توزیع م��ی گردد‪ .‬‬ ‫غذای��ی متداول به لحاظ آف��ت کش ها‪ ،‬خطر‬ ‫ها به طورروزانه پیش بینی شود‪ .)1‬‬ ‫می توان به یک نوع رژیم غذایی خاص دس��ت‬ ‫مقایس�ه کیفیت و سلامت م�واد غذایی‬ ‫متداول و ارگانیک‬ ‫برطب��ق بررس��ی های اخی��ر‪ 70 ،‬درصد‬ ‫از مصرف کنندگان محصوالت ارگانیک اظهار‬ ‫داش��تند که دلیل اس��تفاده آنها از محصوالت‬ ‫شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬ ‫‪11‬‬ .‬آستانه سمیت‬ ‫این استانداردها بیان می کنند یک بازرس‬ ‫ها برای تولید ف��رآورده های ارگانیک کافی و‬ ‫ماده نیست‪ ،‬ولی بیانگر بیشترین تاثیر سمیت‬ ‫گواهی تائید صالحیت باید همه عملیات تولید‬ ‫مناسب نباشند‪ .‬‬ ‫ها خطرایجاد س��رطان را در انسان دارند‪ .‬واردات محصوالت‬ ‫ب��ه طور قابل مالحظه ای کمت��ر از مقدار آنها‬ ‫آف��ت کش های حاصل از بررس��ی های پایش‬ ‫ارگانیک در اروپا باید از استانداردهای اروپایی‬ ‫در مواد غذای��ی متداول می باش��ند‪ .‬چنین محدودیت هایی‬ ‫به هنگام مصرف توسط مصرف کنندگان تاثیر‬ ‫اروپا جديدا” پيش��نهادي ب��راي قوانين توليد‬ ‫در اس��تفاده از آفت کش ه��ا منجر به کاهش‬ ‫می گ��ذارد‪ .)2‬اتحادیه‬ ‫مواد نفتی را نام ب��رد‪ .‬بدین ترتیب‪ ،‬استاندارد هایی‬ ‫آف��ت کش های موجود در مواد غذایی اس��ت‪.

|ÀfˆÅ‬‬ ‫»‪{ÂmÁ \̇ d‡Âa { {Âm» ÉZÅ ®Ì·ÂÀ§ { µÁY|f‬‬ ‫¿|‪.|¿Y{ Y Y|̈¯Y µÂÀ§Ê¸a‬‬ ‫]‪|¿Y{ Y ®Ë€ḟ |̇Y Á ®Ì]°‡Y |̇Y ɀfŒÌ‬‬ ‫‪ZÅ ®Ì·ÂÀ§ Á ®Ì]°‡Y |̇Y‬‬ ‫بس��یار مثبت محیط زیس��ت را به دنبال دارد‪.‬واضح‬ ‫است که بیماری و آس��یب های کشاورزان به‬ ‫طور چش��مگیری از طریق تولی��د مواد غذایی‬ ‫ارگانیک نس��بت به تولید مواد غذایی متداول‬ ‫کاهش خواهد یافت‪.ÂÅZ‬‬ ‫§‪ZÅ ®Ì·ÂÀ‬‬ ‫»¬‪µÁY|f» Á ®Ì¿Z³Y { Y|̈¯Y µÂÀ§ ʸa ºË‚¿M €Ë{Z‬‬ ‫§€© ¿¼‪®Ì¿Z³Y ÉZÅ ´¿Y É ZÅ ¶À§ É{ dÌ·Z § .®Ì·ÂÀ§ ÉZÅ|̇Y‬‬ ‫§‪ZÅ µÂ¿ÁÔ‬‬ ‫‪.|À¯ Ê‬‬ ‫{‪.|¿Y{ Y ZÅ|ÌW¿ÁÔ‬‬ ‫‪.Ê´¿€§cÂe‬‬ ‫‪•Z« À« ĸ̳‬‬ ‫‪¸Š.|Œ¿ Ã|ÅZ‬‬ ‫§‪µÁY|f» Y €fŒÌ] ®Ì¿Z³Y \̇ ÃÂÌ» { ZÅ ®Ì·ÂÀ‬‬ ‫‪Á ®Ì¿Z³Y ÉZÅ \̇ ¾Ì] ʧÔfyY Â¿ pÌÅ .‬‬ ‫همچنی��ن تولی��د ارگانی��ک ب��ه دلی��ل‬ ‫محدودیت های کاربرد آفت کش ها‪ ،‬نسبت به‬ ‫تولید مواد غذایی متداول که در تولید آن ها از‬ ‫‪É~¤» {Y» €Ë{Z¬» Ä] ÄmÂe Z] µÁY|f» Á ®Ì¿Z³Y ÊËY~£ {Y» ĈËZ¬» €ÌyY ÉZŠʇ€] Y ďÔy -1 µÁ|m‬‬ ‫»‪ÊËY~£ {YÂ‬‬ ‫»‪Ã|‹ ʇ€] ÊËZ̼̋ {YÂ‬‬ ‫¿‪lËZf‬‬ ‫‡‪ÊÅZ̳ ÉZÅ_Â‬‬ ‫‪®Ì¸ÌˆÌ·Z‡ |̇Y‬‬ ‫‪Á‬‬ ‫‪½Z¿.|¿Y{ {ÂmÁ |‹ µZu { ÉZÅ Ã{ÁM€§ { ®Ì]°‡Y‬‬ ‫‪Ê´¿€§ Äm³‬‬ ‫‪ʸa Á ZÅ|ÌWÂÀeÁZ¯ .‬‬ ‫در کشاورزی متداول‪ ،‬کودهای ساختگی اغلب‬ ‫برخی از مطالعات نش��ان دادند که روش های‬ ‫نیتروژن بیشتری را نسبت به کودهای ارگانیک‬ ‫تولی��د ارگانیک موجب افزای��ش مواد مغذی‪،‬‬ ‫در دس��ترس گیاه قرار می دهن��د که این امر‬ ‫ب��ه ویژه اس��یدهای ارگانی��ک و ترکیبات پلی‬ ‫ممکن است موجب افزایش(تسریع) رشد گیاه‬ ‫فنولیک‪ ،‬می ش��وند که این مواد دارای خواص‬ ‫ش��ود‪ .‬‬ ‫§‪ZÅ |ÌW¿ÁÔ‬‬ ‫‡‪|̇Y Y|¬» ÉYĜuÔ» ¶]Z« — Ä] ®Ì¿Z³Y ÉZÅ _Â‬‬ ‫‡‪|¿Y{ ɀfŒÌ] ®ÌˆÌ·Z‬‬ ‫»‪Y ɀfŒÌ] €Ë{Z¬» µÂ¼ » — Ä] ®Ì¿Z³Y ÊËY~£ {YÂ‬‬ ‫§‪.|¿Y Äf‹Y{ µÁY|f» Ä] d^ˆ¿ Y ZÅ ¶À§ ʸa Á‬‬ ‫‪.€ÌÀa‬‬ ‫‡^‚‪º¸¯ .‬بنابراین منابع گیاهی برای اهداف رشد‬ ‫مفید آنتی اکس��یدانی برای سالمت انسان می‬ ‫اختصاص داده می ش��وند که در نتیجه موجب‬ ‫باش��ند‪ .|À‹Z] ÁZe ZÅ Ê´¿€§ Äm³‬‬ ‫¯‪±€] º¸¯ .kZÀ¨‡Y‬‬ ‫‪¶¨¸§ . c ¾Ì»ZfËÁ ɀfŒÌ] €Ë{Z¬» ZÅ Ê´¿€§ Äm³‬‬ ‫‪į Ê¿Z» .|¿Y{ Y Y|̈¯Y µÂÀ§Ê¸a‬‬ ‫)‪(14‬‬ ‫‪Š¼Œ¯{ µÂ¿ÁÔ§ €Ë{Z¬» ¾Ì] ÉY|ËZa cÁZ¨e Â¿ pÌÅ‬‬ ‫]‪Ã|ÅZŒ» µÁY|f» Á ®Ì¿Z³Y c Ä] Ã|‹ |Ì·Âe Ä¿Y|Ì‬‬ ‫¿Œ|‪.‬‬ ‫ورتینگتن در س��ال ‪ 41 ، 2001‬مقاله ای‬ ‫را که در آن ها فرآورده های تولید شده توسط‬ ‫کود ارگانیک یا سیس��تم کش��اورزی ارگانیک‬ ‫ب��ا فرآورده های تولید ش��ده با سیس��تم های‬ ‫کشاورزی متداول تولید ش��ده بودند‪ ،‬را مورد‬ ‫مطالع��ه قرار داد‪ .|‹Z] Ê» µÁY|f‬‬ ‫‪. Ê]Ô³‬‬ ‫¯Œ¼Š ]‪Ä¿Y|Ì‬‬ ‫‪¸Š.c‬‬ ‫‪ZÅ µÂ¿ÁÔ§ .‬‬ ‫ترکیبات مغذی‬ ‫بس��یاری از مصرف کنندگان معتقدند که‬ ‫مواد غذایی ارگانیک خواص مغذی بیش��تری‬ ‫را نس��بت به مواد غذایی متداول دارند و اغلب‬ ‫روش های معمول مورد استفاده برای افزایش‬ ‫بازده مواد غذایی متداول از قبیل‪ :‬کاربرد آفت‬ ‫کش ه��ا و کودهای ش��یمیایی‪ ،‬توانایی ذاتی‬ ‫گیاهان را برای تش��کیل یا س��نتز مواد مغذی‬ ‫محدود می سازند‪.‬‬ ‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬ .Ê]Ô³‬‬ ‫}‪Ê´¿€§ cÂe.‬‬ ‫ارگانی��ک ومتداول (ج��دول ‪ ) 2‬انجام دادند‪.ZÌa .d‡Y µÁY|f» ÉZÅ´¿Y Y €fŒÌ] €]Y€] Á‬‬ ‫‡‪ZÅ \Ì‬‬ ‫§‪ZÅ ®Ì·ÂÀ‬‬ ‫‪Á ±€] º¸¯ ¾Ì] ®Ì·ÂÀ§ €Ë{Z¬» { ÊeÁZ¨e Â¿ pÌÅ‬‬ ‫¯‪®Ì¿Z³Y Á µÁY|f» –ËY€‹ dve Äf§ZË |‹ ÉÂÅZ‬‬ ‫»Œ‪.‫یافت که کمترین میزان احتمال خطر را برای‬ ‫بشر داشته است‪.µZ § Y|̈¯Y¶À§ ʸa ºË‚¿M‬‬ ‫§‪ÉZÅ |̇Y ¶¯ ÉZŮ̷ÂÀ‬‬ ‫‪®Ì¿Z³Y‬‬ ‫¯Œ‪€Ë{Z¬» ÉÁ €] ÉY|ËZa €ÌiZe Ŀ³ pÌÅ ®Ì¿Z³Y d‬‬ ‫§‪.‬او گزارش ک��رد که فرآورده‬ ‫های ارگانیک حاوی مقدار‪:‬‬ ‫‪ 27‬درصد ویتامین ‪ C‬بیش��تر ‪21/1 ،‬‬ ‫‪12‬‬ ‫غذایی متداول دارند‪.‬اگر چ��ه دیگر مطالعات انجام ش��ده ‪،‬‬ ‫کاهش میزان تولی��د متابولیت های ثانویه در‬ ‫تف��اوت های فاحش��ی را در مقدار مواد مغذی‬ ‫گیاه (ترکیباتی غیر ضروری برای تداوم زندگی‬ ‫موجود در مواد غذایی ارگانیک نسبت به مواد‬ ‫گیاه‪ ،‬ازقبیل‪ :‬اسیدهای ارگانیک‪ ،‬پلی فنولیک‬ ‫غذایی متداول گ��زارش نکردند‪ ،‬دو نظریه در‬ ‫ها‪ ،‬کلروفیل نوع دوم و اس��یدهای آمینه) می‬ ‫زمین��ه افزایش می��زان اس��یدهای ارگانیک و‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫)‪(11‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(13‬‬ ‫)‪(16‬‬ ‫)‪(9‬‬ ‫)‪(17‬‬ ‫)‪(18‬‬ ‫)‪(19‬‬ ‫)‪(20‬‬ ‫ترکیبات پلی فنولی��ک موجود در مواد غذایی‬ ‫درصد آهن بیشتر‪29/3 ،‬درصد منیزیم بیشتر‬ ‫و ‪13/6‬درصد فس��فر بیش��تر‪ ،‬نسبت به مواد‬ ‫»€‪žmY‬‬ ‫˺‬ ‫ارگانیک نس��بت به مواد غذایی متداول وجود‬ ‫دارد‪:‬‬ ‫درسال های اخیر‪ ،‬محققان مقایسه ای به‬ ‫نظری��ه اول‪ ،‬ب��ه تاثیر روش های مختلف‬ ‫لحاظ ترکیب��ات مغذی موجود در مواد غذایی‬ ‫کود دهی برروی متابولیسم گیاهان می پردازد‪.‬‬ ‫البت��ه تماس کارگر با آفت کش ها خطر‬ ‫س�لامتی بیشتری را نس��بت به تماس مصرف‬ ‫کننده با آفت کش ها نش��ان داده است‪ .‬‬ ‫§‪Y €fŒÌ] ZÅ ®Ì¿Z³Y { ®Ì]°‡Y |̇Y Á ZÅ ®Ì·ÂÀ‬‬ ‫»‪|̇Y Á ZÅ ®Ì·ÂÀ§ Y|¬» ¾Ë€fŒÌ] .d‹Y|¿ ¶À‬‬ ‫‪Á ®Ì·ÂÀ§ Y ɀfŒÌ] €Ë{Z¬» ®Ì¿Z³Y É ZÅ Ê]Ô³ Á ZŸÅ‬‬ ‫‪€Ë{Z¬» ®Ì¿Z³Y ÉZŸŠ.µZ § Y|̈¯Y¶À§ ʸa ºË‚¿M‬‬ ‫§‪ÉZÅ |̇Y ¶¯ ÉZŮ̷ÂÀ‬‬ ‫‪®Ì¿Z³Y‬‬ ‫‪Á ®Ì·ÂÀ§ Y ɀfŒÌ] €Ë{Z¬» ®Ì¿Z³Y É ZÅ Ê]Ô³ Á ZŸÅ‬‬ ‫‪. c ¾Ì»ZfËÁ‬‬ ‫§‪ZŵÂÀ‬‬ ‫شناس��ایی ش��ده اند و می توانند بر ارگانیسم‬ ‫‪ZÅ´¿Y‬‬ ‫‪Á Y|̈¯Y ¶À§ ʸa ÉZÅ ºË‚¿M‬‬ ‫{‪ÔÀ§ É‬‬ ‫‪ZÅ |ÌWÂÀeZ¯ .{Y‬‬ ‫آفت کش های سنتزی استفاده می شود‪ ،‬تاثیر‬ ‫آفت ک��ش ها اغلب در نمونه ه��ای آب و هوا‬ ‫های��ی که مورد هدف نیس��تند‪ ،‬مث��ل ‪:‬ماهی‪،‬‬ ‫پس��تانداران و پرن��دگان تاثیر نا خوش��ایندی‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫)‪(15‬‬ ‫‪-ÃŻ.

‬بررس��ی ها نشان می دهند که و کتان‪ ،‬افزایش داد‪.‬افزایش‬ ‫است گیاهان نیاز به مصرف منابع بیشتری برای نیترات در مواد غذایی ارگانیک باالتر بوده و در میزان مایکوتوکسین ها در فرآورده های غذایی‬ ‫سنتز مکانیسم های دفاعی شیمیایی خودشان ‪ 47‬نمون��ه دیگر مقدار نیت��رات در مواد غذایی طی اس��تفاده از قارچ کش ه��ا و به کارگیری‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬به قارچ��ی بر روی دانه ه��ای آفتابگردان ‪ ،‬گوجه‬ ‫انجام نشده اند‪.‬به عالوه‬ ‫ابتال به س��رطان در انس��ان را به م��واد غذایی انس��ان مورد مطالعه ق��رار نگرفته ان��د و تنها در بررسی های انجام شده در زمینه نماتدکش‬ ‫متداول کاهش دهند‪ .‬‬ ‫که خاصیت ضد ازدیاد ش��ونده (تکثیر) سلول ارزش تغذی��ه ای یک نتیجه بس��یار مثبت به‬ ‫وینتر در س��ال ‪ 1999‬یک مقاله مروری‬ ‫های سرطان روده و س��رطان پستان‪ ،‬در توت لحاظ س�لامت انسان اس��ت‪ ،‬اما افزایش دیگر در زمین��ه تاثیر آفت کش ها ب��ر روی مقادیر‬ ‫فرنگی های تولید ش��ده به صورت ارگانیک از متابولی��ت ه��ای ثانویه گیاه م��ی تواند از نظر س��موم طبیعی موجود در مواد غذایی به چاپ‬ ‫توت فرنگی های حاصل از تولید متداول بیشتر سالمت انسان مورد بررس��ی قرار گیرد‪ .‬گرچه آن ب��ود که میانگی��ن مقدار نیت��رات ‪ 1/703‬فرصت کلنی س��ازی ثانویه قارچ در بافت گیاه‬ ‫مکانیس��م های مش��ابهی می تواند در گیاه رخ میلی گرم برکیلوگ��رم در محصوالت ارگانیک آسیب دیده به حداقل می رسد‪.‬‬ ‫که در آنها کاربرد حش��ره کش ها ‪ ،‬علف کش متداول کمتر نبود‪.‬‬ ‫نیترات ها‬ ‫طور مثال‪ :‬گلیکو آلکالوئید ها‪ ،‬س��موم طبیعی فرنگی ها و میوه های فاس��د ش��ده بوده است‪.‬افزایش آنتی اکسیدان هایی از متداول بیشتر بوده است و نتایج به دست آمده حش��ره کش ها به منظورجلوگیری از آس��یب‬ ‫قبیل‪ :‬پلی فنولیک های گیاهی به همین دلیل از ف��روش مواد غذای��ی در ‪ Belguim‬بیانگر اولیه حشره‪ ،‬می تواند تغییر نماید ‪ ،‬بدینوسیله‬ ‫در سیس��تم دفاعی گیاه رخ م��ی دهد‪ .‬‬ ‫ن��وع متابولیت ثانویه درگیاه شناس��ایی ش��ده مایکوتوکسین ها در مواد غذایی و محیط های‬ ‫ای��ن بررس��ی ه��ا بیانگر آن هس��تند که اند‪ .‬کاربرد علف کش ها درگیاهان‬ ‫مواد غذایی ارگانیک و متداول انجام شد‪ ،‬داده این مواد ش��یمیایی‪ ،‬موجب مهار فعالیت آنزیم مختلف ‪ ،‬تولید چندین ماده ش��یمیایی دفاعی‬ ‫های کامال” متغیری به دست آمد‪ ،‬هنگامی که های کولین اس��تراز در پس��تانداران و انس��ان را در برخی ازگیاهان مثل‪ :‬لوبیا ‪ ،‬نخود‪ ،‬کرفس‬ ‫تفــاوت هــای امــکان پــذیـــر مـوجود در ها می ش��وند ‪ .‬‬ ‫شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬ ‫‪13‬‬ .‬بس��یاری از این متابولیت ه��ای ثانویه از کش��ت های قارچی که تحت تیمار قارچ کش‬ ‫احتم��اال” مواد غذایی ارگانیک می توانند خطر نظر اثرات س��م شناسی ش��ان بر روی سالمت ها قرار گرفته اند ‪ ،‬گزارش شده است‪ .‬صدها رساند‪ ،‬در این مقاله مثال هایی ازکاهش مقادیر‬ ‫می باشد‪.‬بررسی های انجام شده وجود سموم طبیعی‬ ‫بر روی توت فرنگی های تولید شده به صورت‬ ‫ایجاد جهش ژنی سرطان زا و جهش زا (جهش‬ ‫در حال��ی که افزایش آش��کارای ترکیبات ژن��ی که منجر به بروز بدخیمی در اثر تماس با‬ ‫ارگانی��ک و به ش��کل متداول نش��ان می دهد پلی فنولی��ک در مواد غذایی ارگانیک به دلیل ماده می شود) می نمایند ‪.‫نظری��ه دوم‪ ،‬ب��ه واکن��ش ه��ای گیاهان متــابولی��ت ه��ای ثانویه و م��واد معدنی گیاه مقادیرگلیکوآلکالوئید ها در سیب زمینی هایی‬ ‫در مقاب��ل محیط های پر تنش‪ ،‬از قبیل‪ :‬حمله مورد توجه قرار گرفت‪ ،‬مش��اهده شد که مقدار که آسیب دیده اند یا در معرض نور قرار گرفته‬ ‫حشرات‪ ،‬علف های هرز و باکتری های بیماری نیت��رات موجود در تولید مواد غذایی به روش ان��د‪ ،‬افزایش می یابند‪ .‬مقادیر باالی تماس با افزایش می یابد‪.‬البته این بررس��ی ها در برخ��ی از آنها ب��ه لحاظ احتم��ال وجود خطر ها‪،‬مشاهده شد که نماتد موجب کاهش جمعیت‬ ‫مرحله آزمایشگاهی است و هنوز بر روی انسان برای سالمتی انسان مورد توجه واقع شدند‪ .‬‬ ‫تولید شده در گیاهانی از قبیل‪ :‬سیب زمینی ها در تعداد کمی از بررس��ی ها دیده شد که بعد‬ ‫وگوجه فرنگی ها هستند‪ ،‬آنها موجب مقاومت از استعمال آفت کش ها سموم طبیعی موجود‬ ‫در طی زمانی که مقایس��ه مواد مغذی در به حش��رات می ش��وند‪ .‬روش های تولید ارگانیک ارگانیک نس��بت به تولید مواد غذایی به روش قابل اندازه گیری اس��ت ک��ه‪ ،‬این ماده موجب‬ ‫مسمومیت حاد در انسان شده است‪.‬‬ ‫ها ‪ ،‬و قارچ کش ها‪ ،‬به منظور کنترل آفت های‬ ‫حتی در مطالعه ای که ورتینگتن در سال‬ ‫مایکوتوکس��ین ها‪ ،‬مثال دیگری از سموم‬ ‫گیاهی‪ ،‬محدود شده است‪ ،‬می تواند تنش های ‪ 2001‬انجام داد مش��خص گردید که در ‪ 127‬طبیعی موجود در گیاه هس��تند که مقدار شان‬ ‫بیش��تری را بر روی گیاه ایجاد نموده و ممکن نمون��ه مواد غذایی ارگانی��ک و متداول‪ ،‬مقدار تحت تاثیر آفت کش ها قرار می گیرد ‪ .‬‬ ‫ده��د که موجب افزایش دیگ��ر متابولیت های و ‪ 2/637‬میلی گرم بر کیلو گرم در محصوالت‬ ‫آفالتوکس��ین ه��ا نی��ز که در بس��یاری از‬ ‫ثانویه در گیاه ش��ده‪ ،‬که ممکن است خاصیت متداول بوده است‪.‬زمان��ی مقدار این ماده‬ ‫زای گیاه می پردازد‪ .‬‬ ‫ف��رآورده ه��ا ی غذایی از قبی��ل‪ :‬ذرت و بادام‬ ‫س��می بودن این متابولیت ها‪ ،‬بیشتر از ارزش‬ ‫زمینی شناس��ایی شده اند ‪ ،‬موتاژن زا بوده و‬ ‫تغذیه ای آن ها باش��د‪ .

Ten years of‬‬ ‫کوده��ای حیوانی بر اس��اس روش های خاص‬ ‫بیشتری نیاز داش��ته باشند (باالخص به دلیل‬ ‫‪mixing cocktails:a review of‬‬ ‫ذکر ش��ده در اس��تاندارد های ارگانیک اشاره‬ ‫سموم طبیعی موجود در گیاه)‪.‬در برخ��ی از م��وارد ممکن اس��ت که‬ ‫مقدار س��موم طبیعی موج��ود در مواد غذایی‬ ‫تولید ارگانی��ک و ‪ 129‬نمون��ه تولید متداول‬ ‫م��واد غذایی که به طور ارگانی��ک از حیوانات‬ ‫مرتبط است و آفت کش ها ممکن است تنش‬ ‫انجام دادند‪ .‬‬ ‫به طور مثال ‪ :‬گیاه کرفس قادر به ساخت‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫اس��تفاده از آنتی بیوتیک ها در تولید ارگانیک‬ ‫است ‪.Martijn‬‬ ‫باش��د‪ .115(suppl 1):98-105. Whole Foods Market.‬‬ ‫ماخرج��ی و همکارانش در س��ال ‪2004‬‬ ‫س��ودمند ثانویه گیاه‪ ،‬از قبیل‪ :‬آنتی اکسیدان‬ ‫‪Organic food.A.‬‬ ‫می کنند‪ ،‬ولی در تولید فرآورده های ارگانیک‪،‬‬ ‫ای��ن مواد ب��ه دلیل خواص آنتی اکس��یدانی‪،‬‬ ‫‪2005 Whole Foods Market‬‬ ‫اس��تعمال کود حیوانی به طور گسترده تری ‪،‬‬ ‫مثل‪ :‬ترکیبات پلی فنولیک‪ ،‬سودمند هستند‪،‬‬ ‫‪organic trend tracker.‬‬ ‫ص��ورت می گیرد ‪ ،‬زی��را درتولید این فرآورده‬ ‫ولی ممکن اس��ت برخی از این متابولیت های‬ ‫‪Tex.‬‬ ‫اس��تفاده از کود حیوان��ی به عنوان کود ‪،‬‬ ‫با توجه به مقایس��ه های انجام شده‪ ،‬مشاهده‬ ‫‪2. 2005.KokG. Trends Food Sci Tech‬‬ ‫که کشاورزی ارگانیک و متداول‪ ،‬هردو به طور‬ ‫غذایی ارگانیک‪ ،‬مقادیر بیش��تری از متابولیت‬ ‫‪16:332–43.and‬‬ ‫گیاهی در کارگران خواربار فروشی شود‪.‬در این‬ ‫‪toward genetically modified. R117-R124‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬ .‬‬ ‫مداوم از کود حیوانی برای کود دهی اس��تفاده‬ ‫ه��ای ثانویه در گیاه وج��ود دارد که برخی از‬ ‫‪3 . JFS.‬در برخی از مواد‬ ‫‪market.‬تولید کنندگان ارگانیک این کود‬ ‫به دلیل آن که در میوه جات و سبزیجات‬ ‫‪endocrine-disrupting chemicals.: Whole FoodsMarket.‬‬ ‫غذایی متداول‪ ،‬نیاز به چنین کاری نیست‪. Anklam‬‬ ‫احتمال وجود خطرات میکروبیولوژی را نشان‬ ‫ش��د که‪ :‬درمواد غذایی ارگانیک‪ ،‬میوه جات و‬ ‫‪E.Winter C. 2007. Journal of‬‬ ‫(‪ )22‬مقایس��ه ایمن��ی میکروبیول��وژی تولید‬ ‫ه��ای پلی فنولی��ک و س��موم طبیعی موجود‬ ‫‪Food Science 71(9). 2005.‬‬ ‫فرانوکومارین ها هستند که در شرایط پرتنش‪،‬‬ ‫ه��م اکنون مواد غذایی ارگانیک بیش از‬ ‫از قبی��ل‪ :‬حمله قارچ و مه اس��یدی تولید می‬ ‫‪ 2‬درصد از فروش کل مواد غذایی را تش��کیل‬ ‫ش��وند‪ .‬‬ ‫باکتریایی باش��ند ک��ه این امر ب��ه دلیل عدم‬ ‫است‪ ،‬تنش گیاه نیز افزایش می یابد‪. 2005.Dreezens E.‬‬ ‫کار برن��د ‪ ،‬در حالی که در تولید فرآورده های‬ ‫اس��تفاده نمی ش��ود‪ ،‬این م��واد غذایی انرژی‬ ‫‪2007. Appetite 44:115‬‬ ‫و ترکیب مواد مغذی آن پرداخته ش��ده است‪.‬مقاوم��ت به آفت در گیاه کرفس��ی که‬ ‫درک ش��ده آن ه��ا در محیط زیس��ت‪ ،‬ایمنی‬ ‫‪C. Davis S.VriesN.‬با آن‬ ‫مواد غذایی متداول هس��تند‪ .‬‬ ‫مقدار فرانوکومارین آنها‪ 10‬الی ‪ 15‬برابر بیشتر‬ ‫و س�لامت کارگر‪ ،‬بهره من��دی حیوانات و آن‬ ‫‪Foodandvalues: anexamination‬‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزایش می یابد‪. Need for research to‬‬ ‫می دهد در صورت��ی که این کودهای حیوانی‬ ‫سبزیجات دارای مقادیر کمتر باقی مانده آفت‬ ‫‪support consumer confidence‬‬ ‫به طور صحیحی کمپوس��ت نشده باشند ‪ ،‬آنها‬ ‫کش ه��ا و مقادیر کمتر نیترات ها نس��بت به‬ ‫‪in the growing organic food‬‬ ‫م��ی توانند ماده غذایی را آلوده س��ازند‪ .‬بررس��ی ها نش��ان دادکه فرآورده‬ ‫تولید ش��ده اند‪ ،‬بیش��تر از م��واد غذایی که به‬ ‫گی��اه را کاهش دهند‪ ،‬از ای��ن رو در برخی از‬ ‫های ارگانیک بیش��تر از فراورده های متداول‬ ‫طور متداول تولید شده اند‪ ،‬در معرض آلودگی‬ ‫موارد که مقادیر س��موم طبیعی افزایش یافته‬ ‫در معرض خطر میکروب نیستند‪.‬‬ ‫بیوش��یمیای بیش��تری ب��رای متابولیت های‬ ‫‪5. Kortenkamp A. Austin.K.‬‬ ‫‪22.‬فرانوکوماری��ن ها قادر ب��ه ایجاد تورم‬ ‫می دهن��د و مصرف کنندگان ب��ه چند دلیل‬ ‫پوس��تی و احتمال سرطان زایی در انسان می‬ ‫این مواد غذای��ی را خریداری می کنند‪ :‬فواید‬ ‫‪1.TenbultP.‬‬ ‫مقال��ه تا ح��دود زیادی به اخت�لاف بین مواد‬ ‫‪organically grown‬‬ ‫غذای��ی متداول و ارگانی��ک‪ ،‬با توجه به ایمنی‬ ‫–‪food products. Siderer Y. Maquet A.‬‬ ‫ایمنی میکرو بیولوژی‬ ‫مراجع‬ ‫‪combination effects of‬‬ ‫شده است ‪ .‬‬ ‫ه��ا را بای��د‪ 90‬روز قبل از کش��ت ارگانیک به‬ ‫ارگانی��ک از آفت کش ها یا کودهای س��نتزی‬ ‫‪Environ Health Perspect.‬این درحالی اس��ت که‬ ‫که موادغذایی ارگانیک س��الم تر بوده و دارای‬ ‫‪of values underlying attitudes‬‬ ‫ای��ن ماده می تواند منجر به حساس��یت نوری‬ ‫ارزش تغذیه ای بیش��تری می باش��ند‪ .‫نتای��ج بیانگر آن اس��ت ک��ه تنش گیاه با‬ ‫ارگانی��ک و تولی��د مرس��وم را در ‪ 476‬نمونه‬ ‫دارن��د‪ .‬‬ ‫ه��ای ارگانی��ک ‪ ،‬به لزوم کمپوس��ت ش��دن‬ ‫ثانویه به خاطر احتمال خطر‪ ،‬به بررس��ی های‬ ‫‪4.

‬به‬ ‫ط��وري كه ضمن شناس��ايي عوامل و تحوالت‬ ‫محيط��ي‪ ،‬در يك افق زمان��ي بلندمدت تاثير‬ ‫آنها را بر سازمان و نحوه تعامل سازمان با آنها‬ ‫را مش��خص كند‪ .‫كاربرد مدل سرآمدي در برنامه ريزي استراتژيك‬ ‫مريم ماندگاري‪،‬كارشناس امور استاندارد‬ ‫‪t‬‬ ‫اداره استانـدارد و تحقيقـات صنعتـي يــزد‬ ‫مقدمه‬ ‫در راستاي تغييرات بوجود آمده در اقتصاد‬ ‫جهاني و افزايش رقابت و گسترش و پيچيدگي‬ ‫اهداف‪،‬فرايندها و س��اختار سازماني در صحنه‬ ‫رقابت کش��ورهاي مختلف اعم از توسعه يافته‬ ‫و يا در حال توس��عه را به اين باور رس��انده که‬ ‫براي حضور و بق��ا در بازارهاي جهاني‪،‬منطقه‬ ‫اي و حتي داخلي باي��د قابليت رقابت پذيري‬ ‫خود را افزايش دهند‪.‬همه اين سازمانها در محيطي‬ ‫متالطم و بازاري به شدت رقابتي بدنبال غلبه‬ ‫بر رقبا و بدس��ت آوردن سهم بيشتري از بازار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بنابراي��ن‪ ،‬الزم اس��ت ابت��دا س��ازماني‬ ‫س��رآمد درس��ت كرد كه حاص��ل آن ارتقاي‬ ‫كيفيت محصول و خدمات‪ ،‬توجه به مش��تري‬ ‫و قيمت ارزان اس��ت و از اين طريق اس��ت كه‬ ‫مي توان به مزيت رقابتي دس��ت يافت‪.‬يك برنامه اس��تراتژيك م��ي تواند‪ ،‬نه‬ ‫تنها درك اعضا از اهــداف را بيشتر كند بلكه‬ ‫تفكر آينده گرا را برمبناي درك مش��تركي از‬ ‫رسالت سازمان تحريك و ايجاد كند‪ .‬‬ ‫برنامه ريزي استراتژيك‬ ‫ماموريت س��ازمان‪ ،‬اه��داف بلندم��دت براي‬ ‫ام��روزه فعالي��ت هاي اقتص��ادي جهان را‬ ‫تركيبي از سازمانهاي بزرگ‪،‬متوسط و كوچك‬ ‫انجام مي دهند ‪.‬‬ ‫دردنياي امروز با وجودي محيطي بس��يار‬ ‫متغير ‪،‬نامطمئن و به ش��دت رقابتي‪ ،‬سيستم‬ ‫هاي س��ازماني در راس��تاي كسب موفقيت در‬ ‫مي��دان رقابت بايد ازنوع��ي برنامه ريزي بهره‬ ‫گيرن��د كه آين��ده نگر و محيط گرا باش��د‪ .‬‬ ‫برنامه ريزي استراتژيك در صورت تدوين‬ ‫و اج��راي درس��ت‪ ،‬نقش كلي��دي در موفقيت‬ ‫س��ازمانها در ميدان رقـــاب��ت دارد‪ .‬امروزه صادرات و كس��ب‬ ‫مزيت رقابتي تصادفي و يك ش��به به دس��ت‬ ‫نمي آي��د بلكه الزم اس��ت با تدبي��ر و برنامه‬ ‫ريزي بلندمدت روي ابعاد مختلف س��ازماني‪،‬‬ ‫س��ازمان را به يك سازمان سرآمد تبديل كرد‪.‬‬ ‫درصورتي كه س��ازمان در سطوح مختلف و تا‬ ‫اعماق خود به س��رآمدي دست يافت مي توان‬ ‫انتظار صادرات پايدار را از آن داشت‪.‬‬ ‫اعضاي يك س��ازمان در البه الي كارهاي‬ ‫وظيفه اي ثابت و چالشهاي روزانه سردرگم مي‬ ‫شود و ممكن است كه جهت اهداف سازمان را‬ ‫گم كنند و بينش خود را نسبت به آن از دست‬ ‫بدهند‪ .‬‬ ‫رابطه بين ‪ TQM‬و مديريت استراتژيک‬ ‫و مدل تعالي(سرآمدي)‬ ‫ه��ر علم��ي نياز به بس��تري دارد بس��تر‬ ‫مديريت استراتژيک و برنامه ريزي استراتژيک‬ ‫ه��م در واقع فلس��فه اي اس��ت تح��ت عنوان‬ ‫مديريت کيفي��ت فراگير ‪ TQM‬که به عنوان‬ ‫فلس��فه مديري��ت نوي��ن در کارب��ردي کردن‬ ‫مديريت استراتژيک و برنامه ريزي استراتژيک‬ ‫شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬ ‫‪15‬‬ .‬و در يك‬ ‫كالم‪ ،‬يك برنامه استراتژيك مي تواند عملكرد‬ ‫را بهبود مي بخشد‪.‬اين نوع برنامه ريزي درواقع‬ ‫همان بــــرنامه ريزي اس��تراتژيك است كه با‬ ‫بررسي محيط خارجي و داخل سازمان‪ ،‬فرصتها‬ ‫و تهديده��اي محيط��ي و قوته��ا و ضعفهاي‬ ‫داخلي را شناسايي مي كند و با درنظر داشتن‬ ‫سازمان تنظيم مي كند و براي دستيابي به اين‬ ‫اهداف‪ ،‬از بين گزينه هاي استراتژيك اقدام به‬ ‫انتخاب استراتژي هايي مي كند كه با تكيه بر‬ ‫قوتها و رفع ضعفها‪ ،‬از فرصتهاي پيش آمده به‬ ‫نحو شايسته استفاده كرده و از تهديدها پرهيز‬ ‫كند تا درصورت اجراي صحيح باعث موفقيت‬ ‫سازمان در ميدان رقابت شود‪.‬اين نوع‬ ‫برنامه ريزي اگر به درس��تي تدوين ش��ود‪ ،‬به‬ ‫انتخاب اس��تراتژي هايي منجر مي ش��ود كه‬ ‫درصورت اج��راي صحيح و ب��ه موقع‪ ،‬موجب‬ ‫تعالي و پيشتازي سازمان مي شود‪.‬در اين‬ ‫راس��تا مطالعات متعددي در زمينه شناسايي‬ ‫و اش��اعه عوامل کليدي موفقيت س��ازمانها به‬ ‫منظ��ور بهبود عملکرد آنه��ا صورت گرفت که‬ ‫جوايز ملي کيفيت و مدلهاي س��رآمدي کسب‬ ‫و کار دمينگ‪،‬بالدري��ج و ‪ EFQM‬حاصل اين‬ ‫مطالعات و تحقيقات است‪.

‬معيارهاي‬ ‫سرآمدي اس��تفاده مي شود‪ .‬براي صادرات‬ ‫ب��راي توليد محصوالت وخدمات با كيفيت باال‬ ‫سيستم هاي مديريتي مناسب به كار مي رود‪.‬‬ ‫پ��س از اس��تقبال گس��ترده مدي��ران و‬ ‫صنعتگ��ران ژاپني از دانش نوين مطرح ش��ده‬ ‫توسط دمينگ‪ ،‬در سال ‪ 1951‬اين موسسه به‬ ‫پاس خدمات دكت��ر دمينگ در زمينه كيفيت‬ ‫جايزه اي به نام ايش��ان بنيان نهاد ‪ .‬شكل ‪)1‬‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به اختصار ارائه شده است‪.‬جايزه كيفيت و سرآمدي كانادا در‬ ‫توانمندسازها را تش��كيل مي دهند‪ .‬‬ ‫س��ازمان انجام مي دهد‪ ،‬پوش��ش مي دهند و‬ ‫جهت س��نجش ميزان اس��تقرار سيس��تم‬ ‫موفقي��ت ژاپ��ن در بكارگيري روش هاي‬ ‫عواملي هس��تند که س��ازمان را براي رسيدن‬ ‫‪ TQM‬در س��ازمان‪ ،‬م��ي ت��وان از مدلهاي‬ ‫علمي كسب و كار تهديدي جدي براي شركت‬ ‫به نتايج عال��ي توانمند مي س��ازد‪ .‬‬ ‫در دهه ‪ 60‬ميالدي گرديد‪.‬نتايج نيز‬ ‫بهب��ود در مقاطع مختلف زم��ان مورد ارزيابي‬ ‫سال ‪ 1983‬و پس از آن در سال ‪ 1987‬جايزه‬ ‫ش��امل نتايج كاركنان‪ ،‬نتايج مشتريان و نتايج‬ ‫ق��رار دهند و از س��وي ديگر عملک��رد خود را‬ ‫ملي كيفيت مالكوم بالدريج در آمريكا از اولين‬ ‫جامعه مي باشد كه در نهايت در نتايج كليدي‬ ‫با ساير س��ازمانها به ويژه بهترين آنها مقايسه‬ ‫گام هايي بودند كه براي بخشيدن ديد فراگير‬ ‫عملكرد ظهور مي يابند‪(.‬‬ ‫ب��ه مدل هايي كه براي ارزيابي در موسس��ات‬ ‫مفاهيم بنيادي سرآمدي‪ ،‬مفاهيم بنيادي‬ ‫صنعتي و غير صنعتي مورد اس��تفاده قرار مي‬ ‫اين مدل و در واقع پايه و اس��اس آن هستند‪.‬‬ ‫پايدار وس��ودآوري ابتدا بايستي محيط و بازار‬ ‫نياز به هماهنگي همه جانبه و فراگير در سطح‬ ‫مدل تعالي ‪ EFQM‬چارچوبي غيرتجويزي بر‬ ‫را شناس��ايي و تدوي��ن برنامه ه��ا و اقدامات‬ ‫س��ازمان اس��ت ‪ .‬‬ ‫گرفتند برداشته شد ‪.‬مدلي كه‬ ‫معياره�اي ن�ه گانه مدل تعالي س�ازماني‬ ‫‪EFQM‬‬ ‫نتيجه گيري‬ ‫س��ودآوري درگرو دس��تيابي س��ازمانهاي‬ ‫جاي��زه دمينگ بر اس��اس آن تهيه گرديد و از‬ ‫م��دل تعال��ي ‪ EFQM‬ب��ا تعيين جايگاه‬ ‫تولي��دي و خدماتي به مزيت رقابتي اس��ت و‬ ‫دهه پنج��اه ميالدي در ژاپن ب��ه اجرا در آمد‬ ‫س��ازمان در س��ير تعالي‪ ،‬اب��زاري عملي براي‬ ‫الزم��ه دس��تيابي به مزي��ت رقابت��ي در يك‬ ‫كمك به س��ازمان ها بوده و به درك كمبودها‬ ‫سازمان‪ ،‬تدوين برنامه هاي استراتژيك مناسب‬ ‫عمدت��اً بر كيفي��ت محص��والت و روش هاي‬ ‫و نواقصش��ان كم��ك نموده و نهايت��اً به خلق‬ ‫و س��نجش و ارزيابي عملكرد آنها با اس��تفاده‬ ‫جايزه دمينگ بر اين اصل اس��توار اس��ت كه‬ ‫راهكارهايي كمك مي كند كه در جهت ايجاد‬ ‫از معيارهاي جهاني مي باش��د‪ .‬‬ ‫كنترل كيفي اس��توار است به بيان ديگر مدل‬ ‫‪16‬‬ ‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬ .‬ش��رط اساسي سرامدي‪،‬‬ ‫شده‪ ،‬به زبان ساده اين بود كه به موازات بهبود‬ ‫بول ‪ ،‬الكترولوكس ‪ ،‬ك ال ام ‪ ،‬نستله ‪ ،‬اوليوتي‬ ‫اعتقاد و عمل به اين مفاهيم در تمامي سازمان‬ ‫كيفيت هزينه نيز كاهش مي يابد ‪.‬بحث اصلي دمينگ در سمينارهاي ارايه‬ ‫ب��زرگ اروپايي ( بوش ‪ ،‬رنو ‪ ،‬فيات ‪ ،‬بي تي ‪،‬‬ ‫كار ماندگار شده‌اند‪ .‬‬ ‫اي��ن مفاهيم‪ ،‬از اعتق��ادات و باورهاي محوري‬ ‫تاريخچه مدلهاي تعالي سازماني‬ ‫در س��ال ‪ 1950‬موسس��ه ‪ JUSE‬آقاي‬ ‫در س��ال ‪ 1988‬م��دل تعال��ي س��ازماني‬ ‫شركت‌ها و سازمان‌هاي سرامد‪ ،‬پديد آمده‌اند‪.‬‬ ‫‪ ،‬فيليپس ‪ ،‬س��ولزر ‪ ،‬فولك��س واگن ‪ ،‬رازالت ‪،‬‬ ‫و بويژه بين مديران ارش��د آن است‪ .‬معيارهاي‬ ‫و در واقع يک ابزار براي اجراي يک استراتژي‬ ‫فراگير منجر به ظهور «كنترل كيفيت فراگير»‬ ‫توانمندس��از(چگونه ي��ا ‪ ) HOW‬آنچه را كه‬ ‫است‪.‬اين مدل نگرش جديدي در‬ ‫پايه ‪ 9‬معيار است كه پنج معيار “توانمندساز”‬ ‫استراتژيك درجهت جذب آنها اقدام كرد‪..‫در دو دهه اخير نقش مؤثري ايفا کرده اس��ت‬ ‫بح��ث كيفيت ايجاد كرد و همين تفكر نگرش‬ ‫و چهار معيار آن “نتايج” مي باشند‪ .‬رهبري‪ ،‬كاركن��ان‪،‬‬ ‫استراتژيك باشد‪.‬در جدول‬ ‫سيبا ) در كميسيون اروپايي مورد توافق واقع‬ ‫ش��ماره ‪ 1‬ويژگي‌هاي اصلي ديدگاه ‪EFQM‬‬ ‫و امضاء گرديده است‪.‬‬ ‫دكت��ر ادوارد دمينگ را براي انجام س��خنراني‬ ‫‪ EFQM‬در پاسخ به نياز بهبود رقابت پذيري‬ ‫اين سازمان‌ها در عمل و با باور به اين مفاهيم‪،‬‬ ‫هاي مختلفي در زمينه كيفيت به ژاپن دعوت‬ ‫س��ازمانهاي اروپايي توس��ط چهارده كمپاني‬ ‫ش��ركت‌هايي س��اخته‌اند كه در تاريخ كسب و‬ ‫نمود‪ .‬كه دستاوردهاي‬ ‫هاي آمريكائي ايجاد كرد بطوريكه در دهه ‪80‬‬ ‫نتايج چه يا (‪ )WHAT‬آنچه را كه س��ازمان‬ ‫حاصل از اين سيستم خود ارزيابي عبارت است‬ ‫بس��ياري از آنها با واگذار كردن بازار به رقباي‬ ‫به دس��ت مي آورد‪ ،‬پوش��ش مي دهد و بيان‬ ‫از نقاط قوت و زمينه هاي قابل بهبود سازمان‬ ‫ژاپني در آستانه ورشكستگي قرار گرفتند اين‬ ‫کننده دس��تاوردهاي حاصل از اجراي مناسب‬ ‫كه مي تواند راهنماي مديران در برنامه ريزي‬ ‫تهديدات منجر گرديد كه ش��ركت هاي غربي‬ ‫توانمندس��ازها هس��تند‪.‬‬ ‫در روش هاي كس��ب و كار خ��ود تجديد نظر‬ ‫سياس��ت ها و اس��تراتژي ها‪ ،‬ش��ركاء و منابع‬ ‫سازمانها با بکارگيري اين مدلها مي توانند‬ ‫كرده و مديريت كيفيت فراگير را بطور گسترده‬ ‫و فرآينده��ا ك��ه منتهي به نتايج مي ش��وند‪،‬‬ ‫از يک س��و موفقيت خ��ود را در اجراي برنامه‬ ‫بكار گيرند‪.

Y€mY ÉZÅ ÃÂ̋ ¾Ì] ĈËZ¬» µZ¼ŸY Á ZÅZÌ » ÊÅ{ ZÌf»Y ºfˆÌ‡ Z] ¶]Z« (½Z]ZˁY)[€n» Á Ã|Ë{ ‰Â»M {Y€§Y –‡Âe ZÆÀe į d‡Y É|ÀËM€§ –‡Âe Ê]ZˁY {Ây ¾ËM€§ ɀ̳ Z¯ Ä] į d‡Y ½M €´¿ZÌ] \¸˜» ¾ËY.|¿Y Ã|‹ ĈËZ¬» ºÅ Z] ZƋÁ ¾ËY 2 µÁ|m { į { Ê]ZˁY{Ây EFQM µ|» É|»M€‡ µ|».|ÀÅ{ ʼ‡ Ä^Àm ½Z»Z‡ Y kZy ½YÁZŒ» { {Âm» ¶ËZˆ» Y€mY €ÌyY Á ÉZm {€°¸¼Ÿ €´¿ZÌ] .d‡Y€mY Y Ã{Z¨f‡Y Ä] .Z»€§Á€a ‰Á .ʈˀeZ» ‰Á .|¿€Ì³ Ê» Y€« Ã{Z¨f‡Y ÉZÅ Ê]ZˁY ZË Á ZÆ¿Z»Z‡ €´Ë{ Z] Y {Ây ZÌf»Y Ze |ÀÅ{ Ê» ÁZmY ZÅ ½Z»Z‡ .d‡Y .{€Ì³ Ê» Y€« Ê]ZˁY {» .{Y{ ZaÁY d̨̯ ÂËZm ~yY Ê «YÁ ZË Á Ã|‹ ɁZ‡ ÄÌ^‹ |À»ZÌ¿ .…Z‡Y ¾ËY €] Á ½Y€Ë|» {Ây Ä¿ Á {‹ Y€mY «ÃƒÁ€a ÉZÅ ºÌe» .½ZÌÀ] ¾ËY Ê» Y€« Ã{Z¨f‡Y {» EFQM µ|» { {€°¸¼Ÿ Ê]ZˁY ÉY€] į ÊËZÅZÌ ».‫كم��ك مي كند‬ ‫كه عمدتا مربوط به درون س��ازمان است و در‬ ‫ خط‬،‫ منابع انس��اني‬،‫مقوله هايي نظير رهبري‬ ‫ بس��تر رقابتي‬،‫مش��ي ها و مناب��ع و فرايندها‬ ‫ نشان اطمينان بخش برای‬، ‫نشان استاندارد ملی ايران‬ ‫مصرف کنندگان‬ 17 87 ‫ اسفند ماه‬، 199 ‫شماره‬ .{Y|¿Zf‡Y ÉY€] ½Z»Z‡ Y kZy ½Z]ZˁY –‡Âe Ã|‹ ÄËYY lËZf¿ Z] ÃY€¼Å ZË Á Ê]ZˁY{Ây {» ½Z»Z‡ d À Â¿ Á ÁY|¿Y Ä] ÄmÂe ½Á|] ÊÅ{ ZÌf»Y Á ÊÅ{ ½Á ºfˆÌ‡ Ä] į |¿Y Ã|‹ ÊuY€— É— ÊÅ{ZÌf»Y ÉZÅ ºfˆÌ‡.{€Ì³ :|‹Z] €Ë cZ»Y‚·Y ÉYY{ ÊfˆËZ] ½Z»Z‡ .d‡Y ½Z»Z‡ ÉZÅZÌ » Ä] ÄmÂe Z] ¦Ì “ {€°¸¼Ÿ ÉY€] {Â^Æ] ÉZÆf€§ Á Y€mY ½Z»Z‡ Y kZy .|À¯ ÊËZ‡ZÀ‹ Y {Â^Æ] |À»ZÌ¿ ɁZ‡ ÄÌ^‹ ‰Á .‫شدن و سودآوري را فراهم مي سازد‬ ‫يك��ي از اي��ن راهكارهاي��ي كه در كالس‬ ‫استراتژيك‬ ‫ديگر تاثي��ر و نتايج توانمندس��ازها را در ابعاد‬ ‫جهاني به رقابت منجر مي ش��ود استقرار مدل‬ ‫سرآمدي در عملكرد و برنامه‬،‫حس��ين ساساني‬ ‫ جامعه و نتايج كليه عملكرد‬،‫ مشتري‬،‫كاركنان‬ ‫ مدل‬.½ZÌÀ] ¾ËY ¥|Å .|ÀÀ¯ ĈËZ¬» .µ|» ¾ËY { ʸY ¶»YŸ d̬§Â» LZŒÀ» ɁZ‡ Ã{ZÌa ÃÂv¿ 4 ‫ كت��اب مديري��ت‬،‫اصغ��ر مش��بكي‬ ‫دكت��ر‬ 5 ‫ و ازطرف‬.µ|» ¾ËY cZ“Á€¨» …Z‡Y €] ÊËY€³ ÄnÌf¿ÉY|» ɀfŒ»|Z¬» { cZ^i Á ɀ^ÅcZÌ «YÁ Á ZÅ|ÀËY€§ €] ÊÀf^» dˀË|»½ZÀ¯Z¯ d¯ZŒ» Á Ä ‡Âe€¼fˆ» {Â^Æ] Á ÉÁM¿ .d‡Y ZaÁY d À { d]Z« {Â^Æ] Á ž»Zm d̨̯ «ZaÁY d̨̯ ÂËZm» ¹Z¿ Ä] ʋ‚Ì´¿Y ºfˆÌ‡ ®Ë ÉYY{ .{‹ ¾ÌÌ e {Y|¿Zf‡Y ½Z»Z‡ ÉZÅ|ÀËY€§ { €¼fˆ» {Â^Æ]ÄÀÌÆ] É´·Y" ʸY ÉZÅ|ÀËY€§ {€°¸¼Ÿ Ê¿Á€Ì] s˜‡ ÄÀÌ» { ÊeZŸÔ—Y ÄËYY"ÉÁZ¯ Á \ˆ¯ ɂË Ä»Z¿€] { Ã{Z¨f‡YœÀ» Ä] "best practice" dˆÌ· ®q ÄËYɀ´¿Z] cZ̸¼Ÿ Á Z¯ {€]Z¯ \Ì« ÉZÆ¿Z»Z‡ Á Äf‹~³ ÉZÆ·Z‡ Ä] ÄmÂe Z] ½Z»Z‡ ÉZÅ|ÀËY€§ ʨ̯ Ê]ZˁY.‫س��رآمدي و تعال��ي در س��ازمان اس��ت‬ 81 ‫ بهار‬،‫ مجله صنايع‬،‫ريزي استراتژيك‬ .{€Ì³ Ê» Y€« Ã{Z¨f‡Y {» "ÉÁZ¯ ÄÀÌÆ] É´·Y" ½Z»Z‡ ½Á€Ì] Á ½Á{ Á ½Z»Z‡ ÉZÆfÌ·Z § Y ž»Zm Á ®ÌeZ¼fˆÌ‡ .(cY|Àfˆ»)ÊmÁ€y ÉÁZ¯ ÄÀÌÆ] É´·Y c Ä] Z^« Á Äf‹~³ ÉZÆ·Z‡ Z] ĈËZ¬» { ¦Ì “ {€°¸¼Ÿ s˜‡ ÊËZ‡ZÀ‹dˀË|» ºÌe |Æ e€¼fˆ»{Â^Æ] œÀ» Ä] ZÆÌmÁ€y «ÊÀ˂´ËZm» dˀË|» |ÀËY€§ ʧ€ »- ÊuY€— ÉZƋÁ best "practice" ¦Ë€ e dˀË|» µÂY ɀ̳Z¯ Ä] Á ‰€Ë~a { dˀË|» Ä] ®¼¯ .Ä»ZÀŒ‡€a ‰Á ÂËZm ~yY |ÀËM€§ .ZÆ¿Z»Z‡ { ž»Zm ÉZÅ Ä»ZÀŒ‡€a {€^ŒÌa ªË€— Y Á |ÀËM€§ Ä] Ê´fˆ] {Y» \¸£Y { ½Z»Z‡ Y kZy ½Z]ZˁY ɀ̳ Z¯ Ä].{Z‡ ZÀ‹M –^e€» ÉZÆ̳|ÌrÌa Y€Ë.{Y|¿Zf‡Y ÉZÅZÌ » Á Ê]ZˁY{Ây Y ĸZu cZŸÔ—Y ½Z]ZˁY Z] ÃY€¼Å ZË Á dˀË|» ºÌe –‡Âe |¿YÂe Ê» Ê]ZˁY |ÀËY€§.{‹ Äf§€³ Z¯ Ä] ʌz] €iY ¥|Å Z] ÊfˆËZ] Ê» Ê]ZˁY{Ây |ÀËM€§ Ã{€¯ Ã{ZÌa Y {Ây ÊÅZ´Œ¿Y{ ÃZ³|Ë{ Ã{Z‡ ÉZÅ Ä»ZÀŒ‡€a Y Ã{Z¨f‡Y Z] EFQM {Ây ÉZÆÅZ³|Ë{ Z] Y ZÆ¿M . Ê]ZˁY{Ây |ÀËM€§ .d‡Y EFQM |À¿Z» {€°¸¼Ÿ É|»M€‡ µ|» ®Ë …Z‡Y €] ½M lËZf¿ ÉZŠÁÂu ‚Ì¿ Á c« •Z¬¿ ¥Z¨‹ ˜] |Å|Ì» ÁZmY ½Z»Z‡ Ä] Ê]ZˁY{Ây :{‹ ¹Zn¿Y €Ë ÉZƋÁ Ä] |¿YÂe Ê» Ê]ZˁY {Ây.d‡Y Ã|‹ ÄËYY «d̨¯ ÂËZm» { į d‡Y É{Y» Ä]ZŒ» Z¬Ì«{ .ɀ̳{ZËZÆf¯Y€‹ Ä ‡ÂeʟZ¼fmY dÌ·ÁRˆ»Á Z‡ |À¼¿YÂe ÉZÅ dÌ·Z § ÄÀÌ» Á{ Ä] ÄmÂe Z] ½Z»Z‡ {€°¸¼Ÿ . ºœÀ» ɀ´¿Z] ®Ë .‫موردسنجش و اصالح قرار مي دهد‬ ‫سرآمدي به دو طريق به مزيت رقابتي سازمان‬ ‫خالصه اي از برنامه استراتژيك‬،‫حميد اميدوار‬ ‫منابع و ماخذ‬ ‫سايت شركت توسعه خدمات‬،‫و مدل برايسون‬ ‫مديريت بهار‬ ‫نقش الگوي س��رآمدي در كس��ب مزيت‬ ،‫ دكتر ايرج سلطاني‬169 ‫ تدبير‬،‫رقابتي‬ ‫ يكي از طريق توانمندس��ازها‬.ÊÅZ³Z¯ ‰Á .EFQM É|»Y€‡ µ|» ʸY ÉZÅʳ„ËÁ Á µÂY :1µÁ|m ºfËM 24 Z] ĈËZ¬» Á ZÌ » 9 ¾ËY Y ĸZu ZÌf»Y …Z‡Y €] ÉZm {€°¸¼Ÿ cÓYR‡ x‡Za ¹Z¼”¿Y Ä] ½Z»Z‡ ZÌf»Y.Äf‹~³ ªË€— Y Ze |À¯ Ê» ®¼¯ ½Z»Z‡ Ä] į d‡Y Ê]ÂqZq EFQM É|»M€‡ µ|» "best cZ̸¼Ÿ Y Ã{Z¨f‡Y ¥|Å Z] ZÅ|ÀËY€§ ŠËYM Á dˀË|» { €¼fˆ» {Â^Æ] ĈËZ¬» ¹Zn¿Y œÀ» Ä] ZÌ » €Å ZÌf»Y Á |]ZË d‡{ É|»M€‡ Ä] practice" .

‬‬ ‫مدیریت کنترل کیفی‬ ‫با توجه به تعاریف ارایه شده‪ ،‬زمینه کاری‬ ‫کنترل کیفی‪ ،‬تمام عرصه های صنعت نفت را‬ ‫ف��را می گیرد‪ .‬‬ ‫ایجاد “ س��طح قاب��ل قبول یکس��ان در حین‬ ‫بازرسی” برای کلیه بازرسین بسیار ضروریست‬ ‫و مدیر کیفی بایس��تی با تشکیل جلسات و بر‬ ‫اس��اس استانداردهای مبنا‪ ،‬این مهم را به اجرا‬ ‫برس��اند تا کلیه بازرسی کنترل کیفی عملیات‬ ‫بازرسی را به یک روش و به طور یکسان انجام‬ ‫دهند‪.‬اطالق واژه مدیریت بر این بخش ناظر‬ ‫بر گستردگی حوزه کاری این مجموعه خواهد‬ ‫بود‪.‬رشد‬ ‫س��رمایه گذاری های اخی��ر در بخش صنایع‬ ‫نفت و افزایش اتکا به توانایی داخلی در ساخت‬ ‫مجتمع های صنعتی جایگاه و حساس��یت این‬ ‫مدیریت را بیش از پیش ارتقاء داده است‪.‬‬ ‫همچنین آش��نایی با زبان فن��ی جهت امکان‬ ‫مطالعه دقیق اس��تانداردها و م��دارک فنی از‬ ‫الزامات اولیه کار اس��ت‪ .‬این تنوع کاری به همراه‬ ‫مدیریت کنترل کیفیت به مدیریت امکانات‬ ‫س��خت افزاری و نرم افزاری در مسیر ارتقاء و‬ ‫حفظ کیفیت اطالق می شود و متضمن حفظ‬ ‫س��طوح کیفی فعالیت ها در باالترین س��طح‬ ‫ممکن است‪.‬‬ ‫بازرسان کنترل کیفی‬ ‫ج��ذب پرس��نل کنترل کیفی بر اس��اس‬ ‫اهداف این مدیریت به انجام می رس��د‪ .1‬در شماره قبل مقاله « كنترل كيفيت فرآورده هاي اطالعاتي » توسط خانم نيلوفر بهمن به نگارش درآمده بود‪.‬‬ ‫چرا که بازرس‪ ،‬تنها نماینده پروژه برای نظارت‬ ‫مقدمه‬ ‫خدمت گرفته اس��ت‪ .‬مدی��ران کیفی موفق‬ ‫آم��وز را در ص��در اولیت های خ��ود قرار می‬ ‫دهند تا بدین وسیله پویایی مجموعه کاری را‬ ‫به نحواحسن حفظ کنند‪.‬اصوال مرز بی��ن صنایع توانمند‬ ‫و صنایع ناکارآمد‪ ،‬توس��ط ضریب نفوذ کنترل‬ ‫کیف��ی در بخش های مختلف آنها قابل تعریف‬ ‫است‪.‬‬ ‫برخالف تصور رایج در صنایع پیش��رفته نفتی‪،‬‬ ‫کنترل کیفی عالوه بر بخش مکانیک در حوزه‬ ‫ه��ای دیگر نظیر ب��رق‪ ،‬ابزار دقیق و ماش��ین‬ ‫آالت حساس نیز مرجع کنترل و نظارت عالیه‬ ‫اس��ت‪ .‫آسيب شناسی مديريت کنترل کيفيت‬ ‫در صنايع نفت‬ ‫‪ t‬نيلوفر بهمن‬ ‫‪1‬‬ ‫كارشناس اداره كل امور مالي و ذيحسابي‬ ‫ب��ا یک دی��د کالن در دو بخش پروژه های در‬ ‫حال ساخت و مجتمع های در حال تولید قابل‬ ‫بررسی است که هر کدام خصوصیات و شرایط‬ ‫خاص خود را داراست‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬ .‬‬ ‫مدیری��ت کنت��رل کیف��ی در صنایع نفت‬ ‫ب��ر کیفیت در حوزه کاری خویش اس��ت و از‬ ‫سوی دیگر با توجه به نوع کار‪ ،‬شرایط جسمی‬ ‫بازرس باید به گونه ای باش��د که امکان حضور‬ ‫وی را در موقعی��ت های دش��وار مهیا س��ازد‪.‬بازرس فنی بایستی از بین افراد‬ ‫مس��ئولیت پذیر‪ ،‬فعال و امین برگزیده ش��ود‪.‬‬ ‫مدیریت کنترل کیفی در مجتمع های در‬ ‫حال ساخت‬ ‫‪ .‬اهتمام‬ ‫مدیر کنترل کیفی در انتخاب بهینه پرس��نل‬ ‫موج��ب پویای��ی و توانمن��دی کنت��رل کیفی‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬‬ ‫مدیری��ت کنت��رل کیفیت در صنایع نفت‬ ‫به دلیل گس��تردگی و تنوع زیر مجموعه های‬ ‫این صنعت ش��رایط خاصی را داراس��ت‪ .‬‬ ‫صنایع نفت با توجه به تنوع وس��یع کاری‬ ‫از تکنیک های حفاری تا اس��تخراج و پاالیش‬ ‫و صنایع پایین دس��تی حائز عنوان گس��ترده‬ ‫ترین صنعت جهان است و در این رهگذر کلیه‬ ‫فن��ون از عل��وم پایه تا تخصص های ش��یمی‪،‬‬ ‫ب��رق‪ ،‬کنترل و مکانیک را برای ارتقای خود به‬ ‫حساس��یت های ویژه مالی‪ ،‬انس��انی و زیست‬ ‫محیط��ی لزوم کنترل کیف��ی فعالیت ها را در‬ ‫این صنعت محرز می کند‪.

‬‬ ‫تجهیزات مطابق استاندارد عموما انتظاری غیر‬ ‫کنت��رل کیفی خریداری و طبقه بندی ش��ود‪.‬‬ ‫شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬ ‫‪19‬‬ .‬در مورد‬ ‫در ای��ن موقعی��ت الزم اس��ت ضمن الزام‬ ‫و کنترل کیفی س��ازنده خواهد داش��ت‪ .‬در این شرایط الزم است ضمن ارایه‬ ‫طری��ق در جهت تس��ریع کار از اغماض کیفی‬ ‫پ��روژه امری الزامیس��ت‪ .‬در‬ ‫پ��س از عق��د ق��رارداد و آغ��از ‪Detail‬‬ ‫مطلوب تجهیزات در خواهد یافت‪.‬‬ ‫س��ازنده از سطح کیفی مورد درخواست مطلع‬ ‫ش��امل مراحل انتخاب لیسانس‪ ،‬اتمام طراحی‬ ‫انجام طراحی و ارایه نقشه ها و مدارک فنی‬ ‫ش��ده و جدیت مدیریت کیف��ی را در تحویل‬ ‫و مهندس��ی و انتخاب پیمانکار نصب است‪ .‬مدیر‬ ‫سایر مواد اعم از مواد مصرفی چون الکترودها‬ ‫طرف ق��رارداد به ارایه م��دارک مرجع فنی از‬ ‫کنترل کیفی بایس��تی خود را ملزم به شرکت‬ ‫و سیم جوش‪ ،‬گاز آرگون انواع پوشش ها‪ ،‬عایق‬ ‫نظارتی کارفرما بر امور‪ ،‬نوع و جزئیات مدارک‬ ‫فنی مورد بررسی و توافق واقع شود‪.‬بدین منظور‬ ‫جمع آوری و شناس��ایی امتیازات و اش��کاالت‬ ‫تجهی��زات‪ ،‬انتخاب صحی��ح ‪Vendor List‬‬ ‫تشریح سطح قابل قبول کیفی و دالیل آن در‬ ‫ه��ر لیس��انس از دیدگاه کنترل کیفی اس��ت‪.‬‬ ‫ها به علت تعجیل بی مورد چند روزه و حذف‬ ‫صاحب تجربه در مجتمع های مش��ابه در حال‬ ‫نادرس��ت صاحب امتیاز طرح ممانعت به عمل‬ ‫می آید‪.‬‬ ‫آنالیز ش��یمیایی و تست های مرتبط در مورد‬ ‫جلسات ‪ Pre-Inspection‬نقش کلیدی‬ ‫حساسی چون ‪ killed Carbon‬و آلیاژهای‬ ‫در ایج��اد تفاه��م بین کنترل کیف��ی کارفرما‬ ‫خاص فوالد بسیار کارساز خواهد بود‪ .‬‬ ‫برگه گواهی ‪ Certificate‬مطابق با استاندارد‬ ‫قرارداد مهندسی‬ ‫مذاکرات قبل از عقد قرارداد مرحله حساسی‬ ‫بازرس��ی س��اخت تجهیزات و خرید مواد‬ ‫مربوطه صرفا شرط الزم تایید کیفیت است‪ .‬‬ ‫اجرای��ی برای ام��کان جایگزین��ی و تعمیرات‬ ‫ماندگی س��اخت نسبت به عملیات نصب است‬ ‫تجهیزات اشاره کرد‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬از‬ ‫از روند ش��کل گیری یک پروژه است‪ .‬نمونه برداری و‬ ‫مرج��ع ‪ ،Corrosion Allowance‬س��طح‬ ‫شده به انجام می رسد‪.‬متاس��فانه تعداد زیادی از پروژه‬ ‫ضع��ف در مدارک فنی شناس��ایی و از انتخاب‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫واقع آغاز به کار این مدیریت پس از تش��کیل‬ ‫‪ Engineering‬می بایست مدارک فنی برای‬ ‫اس��تفاده مدیریت کنترل کیفی از بازرس��ین‬ ‫شاکله کلی پروژه و از دست رفتن فرصت های‬ ‫تایی��د ب��ه کارفرما ارایه و م��وارد با دقت مورد‬ ‫مجرب در نظارت بر ساخت شایان توجه است‪،‬‬ ‫ذی قیم��ت و تعیین کننده اس��ت‪ ،‬در حالیکه‬ ‫بررس��ی قرار گیرند‪ ،‬از جمله این مس��ائل که‬ ‫با این حال تهیه ‪ Check list‬برای هر تجهیز‬ ‫آنچنان که از پ��ی خواهد آمد مدیریت کنترل‬ ‫با مش��ارکت مهندسی پروژه مورد بررسی واقع‬ ‫به بازرس��ی کمک می کند ت��ا هیچ کنترلی از‬ ‫کیف��ی در مراحل اولیه پروژه وظایفی بر عهده‬ ‫می ش��وند می توان به م��واردی چون انتخاب‬ ‫قلم نیفتد‪.‬در‬ ‫شود مشکالت متعددی را به مجموعه پروژه به‬ ‫کنترل بیش��تری صورت پذیرد عملیات نصب‬ ‫این مرحله‪ ،‬اش��کاالت عمده هر طرح از قبیل‬ ‫ویژه س��طح کیفی پروژه وارد می آورد که آثار‬ ‫و تولید با س��هولت و سرعت بیشتری به انجام‬ ‫خوردگی ه��ای حاد‪ ،‬عدم کارای��ی تجهیزات‪،‬‬ ‫آن ت��ا پس از راه ان��دازی و تولید پروژه هویدا‬ ‫خواهد رسید‪ .‬‬ ‫بدیهی است در صورت استفاده از شرکت‬ ‫های معتبر در س��اخت تجهیزات‪ ،‬پیش��اپیش‬ ‫مراحل کنترل کیفی دچار تاخیر چند ماهه در‬ ‫راه اندازی و خسارت هنگفت مالی شده اند‪.‫اعمال شدن پیش��نهادات اصالحی کارفرما در‬ ‫در کلیه جلسات مذکور بداند‪ .‬‬ ‫که متاس��فانه در پروژه های متعددا ً تکرار می‬ ‫بدیهی اس��ت هر آنچه در س��اخت تجهیزات‪،‬‬ ‫تولید کمک بس��یار ش��ایاني خواه��د کرد‪ .‬‬ ‫خرید مواد و مصالح‬ ‫بدیهی اس��ت بزرگترین شانس یک پروژه‪،‬‬ ‫بخ��ش عمده ای از مش��کالت احتمالی مرتفع‬ ‫انتخاب صحیح لیسانس با مشارکت کلیه گروه‬ ‫خواهد ش��د و در غیر اینصورت انتظار ساخت‬ ‫کلیه مواد متریال پروژه بایستی با نظارت‬ ‫های مرتبط است‪.‬در این جلسات‪،‬‬ ‫کیفی در پروژه های جدید صنایع نفت عموما‬ ‫حین کار اطمینان حاصل شود‪.‬وظیفه ای��ن نماینده‬ ‫اولی��ن و مهمترین گام در س��اخت کیفی‬ ‫سازنده جدا ممانعت به عمل آید‪ .‬‬ ‫که موجبات فشار روز افزون برای ترخیص کاال‬ ‫در ح��ال حاض��ر‪ ،‬ش��روع ب��ه کار کنترل‬ ‫انتخاب لیسانس پروژه‬ ‫حض��ور نماینده مج��رب کنترل کیفی در‬ ‫کنار س��ایر اعض��ای کمیته انتخاب لیس��انس‬ ‫س�اخت تجهی�زات و خری�د م�واد‬ ‫(‪)Procurement‬‬ ‫می شود‪ .‬کم دقت��ی در انتخ��اب س��ازندگان و‬ ‫اقناع و همراهی “ مدیریت پروژه” بس��یار موثر‬ ‫بدین منظور اس��تفاده از تجارب بازرسین فنی‬ ‫واگذاری کار به ش��رکت طرف قرارداد تامین‪،‬‬ ‫و کارساز خواهد بود‪.‬‬ ‫واقع خواهد بود‪.‬‬ ‫دارد که در صورت عدم انجام‪ ،‬نتایج نامطلوبی‬ ‫متری��ال‪ ،‬اعمال ش��رایط اس��تاندارد و تدابیر‬ ‫از اش��کاالت رای��ج در ای��ن بخ��ش عقت‬ ‫را بر پروژه تحمیل خواهد کرد‪.‬در این‬ ‫مطاب��ق ب��ا م��درک ‪Inspection And‬‬ ‫این رو الزم است نسبت به کنترل مبادی خرید‬ ‫مرحله باید مسایل کالنی چون استانداردهای‬ ‫‪ Testing Plan‬ک��ه قبال م��ورد توافق واقع‬ ‫و نح��وه نگهداری اقدام ش��ود‪ .

‬‬ ‫به آن معناس��ت که ضمن کنترل دقیق جهت‬ ‫مهارت های مرتبط است‪ .‬‬ ‫توجه به تنوع کاری‪ ،‬در تخصصی شدن فعالیت‬ ‫تایید مدیریت کنترل کیفی جذب شده و این‬ ‫در بعض��ی از سیس��تم ه��ای جام��ع‪ ،‬توانایی‬ ‫های بازرس��ی اهتمام خاص داشته باشد‪ .‬تدوین صحیح گردش کار‬ ‫کار گرفته نمی شود‪ ،‬تست جوشکاران و سایر‬ ‫واحدهای تحت نظر توجه الزم را داشته باشد‪.‬‬ ‫با س��ایر بخش ها مش��خص و از تداخل کاری‬ ‫ممانعت شود‪.‬از جمله فعالیت های‬ ‫مدیر کنترل کیفی در پروژه های در حال‬ ‫مراحل بایس��تی در فرم ه��ای مربوطه ثبت و‬ ‫بس��یار مهم که بعضا دقت الزم در مورد آن به‬ ‫تولید بایس��تی نس��بت به تدوین برنامه جامع‬ ‫تایید و بایگانی شود‪ .‬‬ ‫‪ Code‬و ‪ Traceability‬پ��روژه از اس��تفاده‬ ‫صرفا توسط نفرات مجاز وارد نرم افزار شدن و‬ ‫بنابر تجربه اس��تناد صرف ب��ه گواهینامه های‬ ‫نادرست مواد پیگشیری می¬کند‪.‬‬ ‫پروژه پیمان��کار فعالیت کند تا تاثیرپذیری آن‬ ‫رس��د‪ .‬کلیه‬ ‫کار بس��یار موثر اس��ت‪ .‬‬ ‫برنامه به صورت ‪ Online‬به روز می شود‪.‬در ای��ن روش کلیه‬ ‫باید مورد تست و بررسی واقع شوند مگر آنکه‬ ‫بندی و جداس��ازی مواد بر اساس ‪Marking‬‬ ‫اطالع��ات به صورت فایل ه��ای الکترونیکی و‬ ‫س��وابق کاری قابل اس��تناد در دسترس باشد‪.‬ثبت سوابق‬ ‫با حض��ور مدیریت پروژه م��رز کاری این امور‬ ‫ایران در شرف اتمام و ارایه است‪.‬‬ ‫کارفرما انجام شود‪.‬نیز باید مطابق با دس��تورالعمل استاندارد‬ ‫حرکت پروژه های جدید به سوی گردش‬ ‫اپراتورها و مفسرین تست های ‪ NDT‬نیز‬ ‫نظ��ارت و کنت��رل الزم به انجام رس��د‪ .‬‬ ‫عملیات نصب‬ ‫به کارگیری نرم افزارهای بازرس��ی در شرکت‬ ‫ثبت سوابق‬ ‫از آنجا که تعریف مشخصی از حدود کاری‬ ‫های معتبر جهانی امری رایج و با سابقه است‪.‬به همین دلیل‬ ‫کارب��ر را دارا و از نظ��ر حج��م کارک��رد فاقد‬ ‫مشابه اس��ت‪ ..‬‬ .‬‬ ‫در پروژه هایی که این بخش توانس��ته است با‬ ‫سیس��تم های نرم افزاری ب��رای به کارگیری‪،‬‬ ‫کنترل کیفی در پروژه های در حال تولید‬ ‫س��ایر بخش ها به ویژه کنت��رل کیفی کارفرما‬ ‫بایس��تی کام�لا انعط��اف پذیر ب��وده و امکان‬ ‫اگر چه به ظاهر با پروژه های در حال س��اخت‬ ‫هماهنگ��ی الزم را به عم��ل آورد‪ ،‬نتایج مثبت‬ ‫گزارش دهی کلیه فعالیت ها مطابق خواس��ت‬ ‫متفاوت اس��ت ولی اصول اولی��ه هر دو بخش‬ ‫آن به س��رعت آشکار می شود‪ .‬‬ ‫کلیه مراحـل کنتــرل کیــفــی اعــم از‬ ‫کنترل کیفی در پروژه های کش��ور به تدوین‬ ‫در حال حاضر نیز برنامه جامع بازرس��ی پروژه‬ ‫بازرسی های روتین‪ ،‬تایید فعالیت های اجرایی‬ ‫نرسیده است بایستی در ابتدای عملیات نصب‬ ‫جهت کنترل کیفی پروژه های صنعت نفت در‬ ‫و سوابق بایستی به دقت ثبت شود‪ .‬‬ ‫کنترل کیفی پیمانکار نصب‬ ‫کنت��رل کیفی پیمانکار نصب‪ ،‬به مجموعه‬ ‫امری بس��یار طاق��ت فرس��ا و ناکارآمد خواهد‬ ‫مدیریت کنترل کیفی پروژه های در حال‬ ‫تولید‬ ‫پروژه در ارتقای سطح کیفی کمک می رساند‪.‬‬ ‫افزار بازرسی‪ ،‬برآورد مالی آن با توجه به حجم‬ ‫تولید پیوس��ته و بدون مشکل هدف اول کار را‬ ‫کاری پروژه الزامی است‪.‬طبقه‬ ‫کار ب��دون کاغ��ذ اس��ت‪ .‬پیش از به کارگیری سیس��تم های نرم‬ ‫در مجتم��ع ه��ای در حال س��رویس که‬ ‫از مجموعه اجرایی به حداقل برسد‪.‬‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خوردگی‪ ،‬مشکالت مرس��وم تجهیزات و نقاط‬ ‫‪20‬‬ ‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬ ‫آمادگی الزم اقدام کند‪.‬این تست باید تحت‬ ‫این برنامه در واقع شناسه کلی واحد است که‬ ‫ع��دم از قلم افتادن فعالی��ت ها‪ ،‬صرف حداقل‬ ‫نظارت دقیق و مطابق با اس��تاندارد بازرس��ین‬ ‫در آن مشکالت واحد همچون نواحی متمرکز‬ ‫زمان را در طی کار میسر می کند‪.‬‬ ‫صادره در این مورد کارساز نخواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ر آن م��واردی چون کنترل صح��ت کارکرد‬ ‫تجهیزات مربوطه را برای بازرس��ین ایجاد می‬ ‫از نظ��ر چارت س��ازمانی مجموعه کنترل‬ ‫جوشکاران‪ ،‬صدور ‪ ،NDT Request‬برآورد‬ ‫کن��د و در نتیج��ه‪ ،‬در هر بخ��ش متخصصین‬ ‫کیفی پیمانکار بایستی مستقیما زیر نظر مدیر‬ ‫کمی کار و گزارش گلوگاه های پروژه به انجام‬ ‫کامال آشنا به کار حضور خواهند داشت‪..‬‬ ‫تشکیل می دهد‪ ،‬بخش کنترل کیفی بایستی‬ ‫تعیین گردش کار در کارگاه نصب‬ ‫مراحل گ��ردش کار از مراحل اولیه مانند‬ ‫کنترل کیفی کارگاه نصب‬ ‫با ارزیابی دقیق مجتم��ع‪ ،‬روند زوال یا خرابی‬ ‫تجهیزات را برآورد و پیشاپیش نسبت به ایجاد‬ ‫تایی��د متریال و ‪ Fit UP‬جه��ت ‪ Piping‬تا‬ ‫حضور مس��تمر بازرس��ان در کارگاه نصب‬ ‫تایید نهایی باید به صورت مکتوب تدوین و در‬ ‫در پیش��گیری از بروز اشکاالت و اطالع از روند‬ ‫اختیار پرس��نل ذی ربط قرار داده شود‪ .‫و ‪ .‬مدیر کنترل کیفی الزم است با‬ ‫الزم اس��ت کلیه پرس��نل این امور با نظارت و‬ ‫محدودی��ت در ورود و ثبت اطالعات باش��ند‪.‬‬ ‫کاری مع��ادل فعالیت های اجرایی ارزش��مند‬ ‫ب��ر اس��اس تجرب��ه‪ ،‬کنت��رل کیفی پروژه‬ ‫اس��ت چرا که در غیر این صورت بس��یاری از‬ ‫ه��ا با حجم بی��ش از ‪ dia-in 10000‬جوش‬ ‫فعالیت ها به انجام نرسیده و بعضی از فعالیت‬ ‫(‪ )piping‬با سیس��تم های قدیمی و کاغذی‬ ‫ها مکرر تکرار می شوند‪.‬این‬ ‫نظارت عالیه بصورت مس��تمر ت��ا پایان پروژه‬ ‫تحلیل هوش��مندانه نیز تعبیه ش��ده تا با تکیه‬ ‫نوع تقس��یم بن��دی‪ ،‬فرصت آش��نایی کامل با‬ ‫ادامه یابد‪.

‫آسیب پذیر که امکان توقف بالقوه تولید را دارا‬

‫جم��ع می آورند که در هم��ه بخش ها حضور‬

‫بسیار موثر ارزیابی می شود‪.‬‬

‫هس��تند‪ ،‬شناس��ایی کرده و با هماهنگی سایر‬

‫مثبت داشته و در تصمیم گیری ها فعاالنه وارد‬

‫‪ -‬ارزیابی مدیران پروژه صرفا بر اساس درصد‬

‫واحدهای مجتمع نسبت به رفع آنها اقدام الزم‬

‫می ش��وند‪ .‬این مجموعه ب��رای کلیه اظهارات‬

‫پیشرفت ملغی شده و کیفیت انجام کار در این‬

‫را پیش بینی کند‪.‬‬

‫خود مراجع فنی قابل ارایه در دسترس دارند‪.‬‬

‫ارزیابی لحاظ شود‪ .‬در غیر این صورت مدیران‬

‫کلی��ه تجهی��زات و ‪ Piping‬مجتمع باید‬

‫این نوع فعالیت س��ایر بخش ها را نیز به انجام‬

‫به س��مت کمیت عاری از کیفیت س��وق داده‬

‫دارای شناسنامه تفکیک شده باشند که شامل‬

‫کارکیف��ی متقاع��د و متعهد می کن��د‪ .‬اما در‬

‫می شوند که خسارتی غیرقابل جبران به پروژه‬

‫کلیه مدارک فن��ی بوده و عملیات تعمیراتی و‬

‫مقابل مدیران ناکار آم��د کنترل کیفی‪ ،‬مکرر‬

‫تحمیل می کند‪.‬‬

‫ی��ا اصالحی در آن به دقت ثبت ش��ده باش��د‪.‬‬

‫اق��دام به تعطیلی کار می کنند‪ ،‬بدون آنکه راه‬

‫‪ -‬تفکی��ک مدیران ب��ه دو بخش “ پروژه” و “‬

‫این شناس��نامه ها بایس��تی در دسترس کلیه‬

‫ح��ل عملی برای تداوم کار ارایه کنند‪ ،‬اینگونه‬

‫مجتمع در ح��ال تولید” تجربه موفقی ارزیابی‬

‫بازرس��ین و نفرات مرتبط بوده و کامال به روز‬

‫مدیران درتوجیه بخش های دیگر پروژه ناتوان‬

‫نمی شود و شایسته است مدیران پروژه عهده‬

‫باش��ند‪ .‬استفاده از سیستم های نرم افزاری در‬

‫بوده و مس��تندات فنی قابل ارایه در دسترس‬

‫دار مدیریت واحد پس از تولید باشند‪.‬‬

‫این بخش بسیار سودمند خواهد بود‪ .‬تعمیرات‬

‫ندارند‪ .‬عموما جای این مدیران در هنگام بروز‬

‫‪ -‬الزم اس��ت کلیه اش��کاالت پدی��د آمده در‬

‫اساس��ی مهمترین بخش در بازرسی واحدهای‬

‫مش��کل خالی بوده و از حض��ور فعال در کنار‬

‫پروژه ها به همراه کالبدشناسی فنی آن توسط‬

‫در حال تولید است‪ .‬مدیریت تعمیرات اساسی‬

‫س��ایر مدیران ش��انه خالی می کنند‪ .‬دانسته‬

‫کارشناس��ان مجرب تهی��ه و از طریق مجالت‬

‫بدین معناست که ضمن آنکه کلیه بخش های‬

‫های این مدیران صرفا ش��نیده هایی است که‬

‫تخصصی در اختیار س��ایر پ��روژه های صنعت‬

‫نیازمند بازرس��ی و ی��ا تعمیر بای��د در برنامه‬

‫صحت و سقم آن در هیچ کد و یا استانداردی‬

‫قرار داده ش��ود‪ .‬بدین ترتیب از تکرار مشکالت‬

‫تعمیرات اساس��ی گنجانده ش��وند از بازرسی‬

‫بررسی نشده است‪ .‬این مدیران غالبا نیروهایی‬

‫مش��ابه در پروژه ها تا ح��دی ممانعت به عمل‬

‫بی مورد تجهیزات که به تطویل زمانی تعمیرات‬

‫چون خود را می پسندند و کل مجموعه تحت‬

‫می آید‪.‬‬

‫اساسی خواهد انجامید خودداری شود‪.‬‬

‫نظر خ��ود را به رکود‪ ،‬بی تحرکی و چالش بی‬

‫‪ -‬دخال��ت و حض��ور س��ایر بخش ه��ا در امر‬

‫مورد با س��ایر بخش ها ناگزی��ر می کنند‪ .‬این‬

‫کنترل کیفی هر چند از جانب مدیریت پروژه‬

‫مدیران به حق توسط سایر بخش ها به عنوان‬

‫یا مجتمع در حال تولید‪ ،‬نش��انی ناخوشایند از‬

‫مدی��ر کنترل کیفی عالوه بر فعالیت های‬

‫عامل توقف کار نگریسته می شوند‪ .‬مدیران با‬

‫ضع��ف مدیریت کنترل کیف��ی خواهد بود‪ .‬در‬

‫نظارتی و اجرایی در حوزه کاری خود‪ ،‬مسئول‬

‫مشاهده این عملکرد نسبت به مجموعه کنترل‬

‫این ش��رایط الزم است نس��بت به ریشه یابی‬

‫ایجاد باور نس��بت به فاکتورهای کیفی در کل‬

‫کیفی بدبین ش��ده و آن را به حاشیه خواهند‬

‫اشکال اقدام فوری به عمل آید‪.‬‬

‫مجموعه اس��ت‪ .‬اعتقاد بعضی ازمدیران پروژه‬

‫راند‪ .‬در نهایت خس��ارتی که این مدیران ناکار‬

‫در هر صورت هر تصمیم کیفی ( حتی اغماض‬

‫مبنی بر تضاد س��رعت و کمی��ت کار پروژه با‬

‫آم��د کنترل کیفی به کیفیت پ��روژه وارد می‬

‫از بعض��ی م��وارد) بایس��تی در درون مدیریت‬

‫کیفیت آن‪ ،‬می تواند ناش��ی از عملکرد اشتباه‬

‫کنند‪ ،‬بیش از هر خسارت دیگری خواهد بود‪.‬‬

‫کنترل کیفی اخذ ش��ود و س��ایر بخش ها بر‬

‫مدیریت کنترل کیفیت و تعامل با مدیریت‬
‫پروژه‬

‫در بخش کنترل کیفی باشد‪.‬‬

‫نتیجه‬

‫اساس اعتماد کامل آن را بپذیرد‪.‬‬

‫مدی��ران کارآم��د کنترل کیفی به کیفیت‬

‫با توجه به گستردگی روز افزون پروژه های‬

‫کار در کن��ار س��رعت انج��ام می اندیش��ند و‬

‫صنعت نفت و مشکالتی که در روند اجرا تکرار‬

‫این نگ��رش مثبت آنان را به مش��اورانی امین‬

‫می شوند تجدیدنظر در مدیریت کنترل کیفی‬

‫ب��رای کلیه بخش های پروژه بدل می س��ازد‪.‬‬

‫پ��روژه ها الزامی به نظر می رس��د‪ .‬متاس��فانه‬

‫‪Specifying and measuring the‬‬

‫اینگونه مدیران در کنار هر هشدار و توقف کار‪،‬‬

‫تجربیات پروژه ها آنگونه که باید منتقـل‬

‫‪quality of information products‬‬

‫پیش��نهادی عمل ارایه می دهند و همیشه راه‬

‫نمی ش��ود بدین سبب اس��ت که شاهد تکرار‬

‫‪of‬‬

‫های جایگزین مطلوب را به جای فعالیت های‬

‫متعدد مش��کالت فنی در پ��روژه های مختلف‬

‫‪1994.‬‬

‫غی��ر کیفی آماده ارایه دارن��د‪ .‬اینگونه مدیران‬

‫هس��تیم ‪ .‬در این راس��تا پیش��نهادات زیر در‬

‫‪European‬‬

‫مجموع��ه ای ش��اداب و پرنش��اط را گرد خود‬

‫تثبیت جایگاه “ مدیریت موفق کنترل کیفی”‬

‫منبع‬

‫‪proceeding‬‬
‫‪June‬‬

‫شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬

‫‪8‬‬

‫‪services,‬‬
‫‪workshop,‬‬

‫‪and‬‬
‫‪a‬‬

‫‪Luxembourg:‬‬
‫‪Commission, 1994.‬‬

‫‪21‬‬

‫تحقق ساختمان های هوشمند‬
‫الهام ابراهیم‬

‫‪t‬‬

‫گروه پژوهشی پتروشیمی‬

‫تحقق ساختمان های هوشمند‬
‫س��الهای گذش��ته هن��گام بح��ث در‬
‫خصوص س��اختمان های هوشمند‪ ،‬تحقق و‬
‫وجود چنین س��اختمان های��ی امری محال‬
‫وغیر ممکن ب��ود ‪.‬امروزه این امر غیر ممکن‬
‫تحقق یافته و موجب ش��گفتی ش��ده است‪.‬‬
‫شروع ش��کل گیری این صنعت و تکنولوژی‬
‫را مدیون افرادی پیش��گام و شجاع هستیم‪.‬‬
‫این افراد اظهار می کنند که طرح ‪،‬ساختار و‬
‫عملکرد ساختمان های هوشمند به دیدگاه‬
‫ها و معبرهای جدید‪ ،‬ابتکار های مختلف در‬
‫اس��تراتژی وگروهی از اف��راد با مهارت های‬
‫مختلف نیاز دارد‪.‬‬
‫توصیف ساختمان های هوشمند‬
‫تعاری��ف زی��ادی ب��رای س��اختمان های‬
‫هوشمند وجود دارد‪.‬اما از آنجاییکه یک تعریف‬
‫استاندارد مورد توافق وجود ندارد‪،‬آنچه که در‬
‫تمام تعاریف مش��ابه اس��ت در زیر آورده شده‬
‫است‪.‬‬
‫س��اختمان هوش��مند یعنی یکپارچه کردن‬‫سیس��تم های بسیار متفاوت ساختمان طوری‬
‫که این سیس��تم ها از طریق یک حد واس��ط‬
‫عمومی متمرکز قابل کنترل باشند‪.‬‬
‫ اس��تفاده از شبکه ای مش��ترک برای تمام‬‫ارتباطات‬
‫ س��اختمان های هوشمند س��اختمان هایی‬‫با عملکرد باال هس��تند که منافع قابل توجهی‬
‫را ب��رای مالکان‪،‬متخصصی��ن مدیریت منابع و‬
‫مصرف کنندگان نهایی فراهم می سازند‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫‪ -‬ساختمان های هوش��مند با یکپارچه سازی‬

‫شوند منافع بیشتری بدنبال خواهند داشت‪.‬‬

‫سیس��تم ه��ای س��اختمان نظی��ر روش��نایی‬

‫ساختمان های هوشمند سیستم های مدیریتی‬

‫سیس��تم گرمایش وسرمایش وتهویه‬

‫س��اختمان را باسیس��تم های ‪( IT‬تکنولوژی‬

‫‪،‬ایمنی‪،‬مدیریت نیرو(مدیریت برق ساختمان)‪،‬‬

‫اطالع��ات) ادغام ک��رده وباعث بهینه س��ازی‬

‫امنیت(کنت��رل دس��تیابی‪،‬نظارت ویدئوی��ی و‬

‫عملکرد وکارایی سیستم و تسهیل در استفاده‬

‫مدیری��ت بازدید کنن��دگان) و غیره عملکرد و‬

‫از امکانات می شوند‪.‬‬

‫کارایی را افزایش میدهند‪.‬‬

‫این س��اختمان ه��ا با یکپارچگی سیس��تم ها‬

‫‪ -‬س��اختمان هوش��مند در واق��ع اس��تفاده‬

‫؛هزینه ها وهمچنین مش��کالت ناشی از نصب‬

‫از تکنول��وژی واس��تراتژی های��ی اس��ت ک��ه‬

‫و عملکرد سیستم های کنترل داخلی را بطور‬

‫باع��ث افزایش طوالنی م��دت وپایدار ارزش‬

‫چشمگیری کاهش می دهند‪.‬‬

‫ها‪،‬‬

‫قیمت ساختمان می شود‪.‬‬
‫ساختمان ها نیز مانند انسان ها دارای سطوح‬
‫متفاوت هوش هستند‪.‬‬

‫مزایا و قابلیت ها‬
‫از آنجایی که س��اختمان های هوش��مند‬

‫البته یکپارچگی چند سیستم ساختمان الزاماً‬

‫تکنول��وژی جدی��دی هس��تند تنه��ا برخی از‬

‫تشکیل ساختمان هوشمند نیست؛اما به هرحال‬

‫مزایای��ی که تا کنون به اثبات رس��یده‪ ،‬در زیر‬

‫هر قدرتعداد سیستم های بیشتری بهم متصل‬

‫آورده شده است‪.‬‬

‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬

‫ پایین بودن هزینه های عملکرد‬‫از آنجاییک��ه س��اختمان ه��ای یکپارچ��ه‬
‫؛س��اختمان هایی ب��ا بهره وری مناس��ب نیز‬
‫هس��تند هزین��ه ه��ای عملیاتی بط��ور قابل‬
‫مالحظه ای پایین تر است‪.‬‬
‫پایش صحیح تر وکنترل سیستم های متمرکز‬
‫ان��رژی مانند‪ HVAC‬وسیس��تم روش��نایی‬
‫موجب می ش��ود ت��ا هزینه ها تح��ت کنترل‬
‫باشند‬

‫ اندازه گیری وسنجش انرژی‬‫در س��اختمان ه��ای هوش��مند نیازی به‬

‫نصب کنت��ور مجزا برای هر واحد نمی باش��د‬
‫بلکه سیس��تم های یکپارچه بط��ور اتوماتیک‬
‫ب��رق مصرف��ی هر واح��د را س��نجش کرده و‬
‫صورتحساب مربوطه صادر می شود‪.‬‬

‫‪ -‬خدمات سریع وموثر‬

‫ای��ن تکنولوژی برای متخصصین مدیریت‬
‫س��اختمان ش��رایطی را فراه��م می س��ازد تا‬
‫آنها بتوانن��د بهترین وس��ریعترین خدمات را‬
‫در کوت��اه تری��ن زم��ان ممکن انج��ام دهند‪.‬‬
‫دسترس��ی به سیستم های ساختمان از طریق‬
‫اینترنت باعث می ش��ود که کار پاسخگویی به‬
‫س��واالت و همچنین پایش عملکرد سیس��تم‬
‫های س��اختمان توس��ط متخصصین آس��انتر‬
‫انجام گیرد‪.‬‬
‫در نتیجه اش��کاالت به س��رعت مشخص شده‬
‫وسریعاً برطرف می شوند‪.‬‬

‫ ساکنین می توانند سفارشات کاری (تعمیرات‬‫و‪ )...‬را در یک سیستم خدمات ساکنین بر پایه‬
‫شبکه فهرس��ت کنند‪ .‬در برخی ساختمان ها‬
‫وآس��مانخراش هابمنظور ارائه خدمات بهتر‪ ،‬از‬
‫شبکه های بی سیم استفاده می شود‪.‬‬
‫مهندس��ین ب��ا اس��تفاده از کامپیوترهای‬
‫جیبی که همراه دارند‪،‬بسیاری از بروکراسی ها‬
‫را در سفارشات کاری حذف می کنند و بدین‬
‫ترتیب س��رعت پاس��خگویی وانج��ام خدمات‬
‫افزایش می یابد‪.‬‬

‫ در س��اختمان ه��ای‬‫هوش��مند‬

‫مدیری��ت‬

‫س��اده شده اس��ت بدین‬
‫ص��ورت که الزم نیس��ت‬
‫گ��روه تعمی��ر ونگهداری‬
‫‪،‬فش��ار را ازفشارس��نج ها‬
‫قرائت کنند ویا ش��یرهای‬
‫کنترلی را دس��تی تنظیم‬
‫کنن��د بلکه تمام��ی این‬
‫ام��ور ازطریق ی��ک مرکز‬
‫عملیات��ی ش��بکه با چند‬
‫دکمه س��اده قاب��ل انجام‬
‫است‪.‬‬
‫ افزای�ش ایمن�ی‬‫وامنیت زندگی‬

‫ی��ک مث��ال از‬
‫مزای��ای سیس��تم ه��ای‬

‫باشند‪.‬‬

‫متمرکزعملکرد آنها هنگام آتش سوزی است‪.‬‬
‫درچنین ش��رایطی‪،‬آژیرها وس��ایر سیستم ها‬

‫ س�اختمان ه�ای هوش�مند دوس�تدار‬‫محیط زیست‬

‫ش��روع به واکنش م��ی کنند‪.‬درهای خروجی‬

‫ان��دازه گیری دقیق و پایش انرژی در این‬

‫ب��از می ش��وند و از طریق پیج دس��تورالعمل‬

‫س��اختمان ها به منظور کاهش مصرف ؛نشانی‬

‫هایی برای س��اکنین اعالم میش��ود‪.‬همچنین‬

‫از خصوصیت ذکر شده است‪.‬‬

‫دوربین های مداربس��ته با مشاهده آتش تمام‬

‫البت��ه س��اختمان هایی وج��ود دارند که‬

‫واکنشگرهای اضطراری را فعال می کنند‪.‬‬

‫هوش��مند نبوده؛ اما دوس��تدار محیط زیست‬

‫‪ -‬ساختمان های هوشمند افزایش ایمنی را در‬

‫هستند (برای مثال اس��تفاده از کفپوش های‬

‫سایر ش��رایط اضطراری نیز فراهم می سازند‪.‬‬

‫بازیافت��ی و اس��تفاده از محصوالتی با موادآلی‬

‫یک سنس��ور زمین لرزه یا سیگنالی از سازمان‬

‫فرار کمتر)‪.‬‬

‫ل��رزه شناس��ی م��ی توان��د به سیس��تم های‬

‫بهرحال تمام ساختمان های هوشمند به جهت‬

‫س��اختمان متص��ل ش��ود‪.‬هنگام وقوع زمین‬

‫به��ره وری ک��ه این تکنولوزی ب��ه همراه دارد‬

‫لرزه‪،‬س��اکنین مطلع ش��ده وبط��ور اتوماتیک‪،‬‬

‫دوستدار محیط زیست محسوب می شوند‪.‬‬

‫خط��وط گاز قطع م��ی ش��وند‪،‬کامپیوترها نیز‬
‫خاموش می شوند‪.‬‬
‫‪ -‬در برخی از این س��اختمان ها دوربین های‬

‫منبع‪ :‬‬

‫نظارتی بی سیم و سیس��تم امنیتی متصل به‬

‫‪www.buildings.com/articles‬‬

‫ش��بکه به نگهبانان مجموعه اجازه میدهد که‬

‫‪The Realization of Intelligent‬‬

‫تمام مجموعه را تحت کنترل ونظارت داش��ته‬

‫‪2008 Buildings‬‬

‫‪March‬‬

‫شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬

‫‪23‬‬

‬‬ ‫ ‪ -1‬مقدمه‬ ‫اقتصادي و زيس��ت محيط��ي آنها‪ ،‬بيش از آن‬ ‫آبگرمكن خورش��يدي وس��يله‏اي است با‬ ‫حا ّد اس��ت كه در مسير كنوني باقي بمانيم‪ .‫تأثير كاربرد آبگرمكن‬ ‫خورشيدي‬ ‫در محيط زيست ايران‬ ‫‪ t‬شهال سيفي‬ ‫گروه پژوهشي مكانيك و فلزشناسي‬ ‫دود و تغييرات آب و هوايي زمين گردد حذف‬ ‫مي‏كند‪.‬مصرف انرژي سرانه ايران در سال‬ .‬‬ ‫‪ -3‬ايجاد اشتغال‬ ‫افزاي��ش عظي��م مص��رف ان��رژي در ‪20‬‬ ‫‪ -4‬بهاي خارجي‬ ‫سال گذشته كمك وس��يعي به سطح آلودگي‬ ‫‪ -5‬مساعد بودن شرايط ايران‬ ‫كرده اس��ت چرا كه گسيل كربن نسبت به آن‬ ‫‪ -6‬جنبه معنوي‬ ‫برهه زماني تقريباً سه برابر شده است كه البته‬ ‫‪ -2‬محيط زيست‬ ‫از آنجا كه قسمت اعظم انرژي مصرفي ما‬ ‫از سوختهاي فس��يلي تأمين مي‏شود‪ ،‬گازهاي‬ ‫گلخانه‏اي (همچون ‪ )CO2‬به ميزان معتنابهي‬ ‫در اتمس��فر آزاد مي‏گردن��د كه اي��ن امر دوام‬ ‫زندگي بر روي كره زمين را به خطر مي‏اندازد‪.‬در س��ال ‪ 1999‬حدود ‪ 23/75‬بيليون‬ ‫بش��كه نفت در دنيا مصرف ش��د‪ .‬‬ ‫به عقيده دانش��مندان نتايج حاصل از افزايش‬ ‫مصرف س��وختهاي فس��يلي و احتمال لطمات‬ ‫‪24‬‬ ‫افزايش سريع جمعيت نيز به اين مسئله دامن‬ ‫زده است‪.‬در‬ ‫بيش��تر در درازم��دت‪ ،‬به طوري ك��ه با توجه‬ ‫كش��ور جهان به ارائه گزارش��ي پرداختند كه‬ ‫سرمايه گذاري اوليه نسبتاً باالتر و سود بسيار‬ ‫به با دوام بودن اين سيس��تم نس��بت به ساير‬ ‫آبگرمكن‏هاي رايج‪ ،‬بازگش��ت سرمايه در مدت‬ ‫كوتاهي انجام گرفته و ش��روع به س��ود دهي‬ ‫مي‏كند‪ .‬نيمي‬ ‫از اين ‪ 800‬بيليون بشكه نفت‪ ،‬از سال ‪1970‬‬ ‫يعني تنها در عرض ‪ 30‬سال به مصرف رسيده‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر چه ممكن است‬ ‫اي��ن ميزان به نظر زياد برس��د ولي بايد توجه‬ ‫داش��ت كه تاكنون حدود ‪ 800‬بيليون بش��كه‬ ‫نفت به مصرف جهانيان رس��يده اس��ت‪ .‬در توجيه اقتصادي اين وسيله‪ ،‬موارد‬ ‫زيادي درگيرند كه از جمله مي‏توان به ش��ش‬ ‫مورد عمده زير اشاره نمود ‪:‬‬ ‫س��ال ‪ 1995‬بيش از ‪ 2500‬دانش��مند از ‪60‬‬ ‫حاكي از اين بود كه افزايش گازهاي بدام انداز‬ ‫گرما در اتمسفر و بخصوص دي اكسيد كربن‪،‬‬ ‫مربوط به مصرف س��وختهاي فس��يلي اس��ت‪.‬طب��ق مطالعات اداره‬ ‫اطالع��ات ان��رژي امري��كا (‪ ،)EIA‬باقيمانده‬ ‫ذخاير نفت بر روي ك��ره زمين حدود ‪033/1‬‬ ‫بيليون بش��كه مي‏باش��د ‪ .‬‬ ‫ب��ه طور كلي ‪ 55‬درص��د انرژي مصرفي‬ ‫در ايران را نفت و بخش عظيم باقيمانده يعني‬ ‫در ح��دود ‪ 43‬درصد را گاز طبيعي تش��كيل‬ ‫مي‏دهد و ذغال سنگ تنها بخش ناچيزي را در‬ ‫بر مي‏گيرد‪ .‬‬ ‫اكثر دانش��مندان بر اين ام��ر متفق القولند كه‬ ‫گرمايش كره زمين بر اثر مصرف س��وختهاي‬ ‫فس��يلي‪ ،‬در صد سال آينده چيزي حدود ‪8/1‬‬ ‫الي ‪ 3/6‬درجه افزايش خواهد داش��ت و ممكن‬ ‫‪ -1‬محيط زيست‬ ‫‪ -2‬رو ب��ه كاهش گذاردن منابع س��وختهاي‬ ‫فسيلي‬ ‫اس��ت موجب تغييرات عميق در آب و هوا در‬ ‫اثر تغيير الگوي حركت آب در اتمس��فر‪ ،‬يعني‬ ‫سيكل هيدرولوژيكي كره زمين گردد‪.‬با فرض نرخ‬ ‫ثابت رشد مصرف نفت دنيا به ميزان ‪ 2‬درصد‪،‬‬ ‫تمام��ي نفت باقيمانده كره زمين در عرض ‪38‬‬ ‫سال آينده به اتمام خواهد رسيد‪.‬‬ ‫ب��راي مقايس��ه ي��ك سيس��تم حرارتي‬ ‫خورش��يدي و متداول مي‏ت��وان چنين عنوان‬ ‫نمود كه تمام انرژي صرفه جويي ش��ده توسط‬ ‫آبگرمكن خورشيدي‪ ،‬آلودگي را كه مي‏توانست‬ ‫منجر به مشكل كيفيت بد هوا‪ ،‬كاهش سالمت‪،‬‬ ‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬ ‫‪ -3‬رو به كاهش گذاردن منابع سوختهاي‬ ‫فسيلي‬ ‫س��وختهاي فس��يلي ح��دود ‪ 85‬درص��د‬ ‫مص��رف انرژي دني��ا را تش��كيل مي‏دهند كه‬ ‫از اي��ن مي��زان ‪ 8/38‬درص��د به نف��ت‪9/24 ،‬‬ ‫درصد ب��ه زغال س��نگ و ‪ 4/15‬درصد به گاز‬ ‫طبيع��ي اختصاص دارد‪ .

‬چون اي��ن هزينه‏ها غير مش��كل براي بيماران آس��مي و ايجاد مسائل‬ ‫مس��تقيم بوده يا تعيين آنها دش��وار است‪ ،‬لذا پوستي شده است‪.‬سوبسيدها نمونه‏اي از بهاي خارجي‬ ‫تكنولوژي خورش��يدي فتوولتائيك در حال هزينه‏ه��ا مي‏باش��ند‪ .‬‬ ‫نيروگاهه��اي حرارت��ي خورش��يدي دو و‬ ‫نيم برابر بيش��تر از نيرو گاهه��اي متداولي كه‬ ‫از سوختهاي فسيلي اس��تفاده مي‏كنند‪ ،‬توليد‬ ‫شغل‏هاي پر درآمد مي‏نمايند‪.‬‬ ‫‪ -4‬ايجاد اشتغال‬ ‫چي��زي مي‏پردازي��م‪ .5‬بهاي خارجي‬ ‫اسيدي و آلودگي آب) مي‏باشد‪.‬‬ ‫ب��راي حفر مع��دن ذغال س��نگ و هزينه‏هاي‬ ‫و آلودگ��ي ايجاد ش��ده به ‪ 50‬ال��ي ‪ 80‬درصد‬ ‫زيس��ت محيطي (گرمايش كره زمي��ن‪ ،‬باران‬ ‫كاهش مي‏يابد‪ .‬‬ ‫در ‪ 25‬س��ال آين��ده‪ ،‬ب��ازار جهاني انرژي‬ ‫تجديدپذي��ر ‪ /‬خورش��يدي و بهين��ه س��ازي‬ ‫ان��رژي‪ ،‬س��ودي بالغ ب��ر چند تريلي��ون دالر‬ ‫براي كارخانه‏هاي كش��ورهاي توسعه يافته در‬ ‫برخواهد داشت‪.‬‬ ‫ي��ك خانه نوعي با آب گرمكن گاز طبيعي‬ ‫سوبسيدها (براي سوختهاي رقابتي رايج) مورد‬ ‫جهان ايجاد مي‏نمايد‪.‬به طوري كه در امريكا چنين‬ ‫برآورد شده كه تا سال ‪ 2010‬استفاده از انرژي‬ ‫خورشيدي و تجديدپذير دو برابر شده و به طور‬ ‫خالص بي��ش از ‪ 350000‬ش��غل جديد را در‬ ‫برمي‏گيرد‪.‬‬ ‫بهاي خارجي واژه‏اي اس��ت براي توصيف‬ ‫طبق گزارشات ‪ ،‬آلودگي هواي تهران منجر‬ ‫طبيع��ي‪ ،‬كيفيت هوا و تغيي��رات آب و هوايي هزينه‏ها يا س��ودهاي خارج از قيمتي كه براي ب��ه چندين مورد م��رگ‪ ،‬بيم��اري قلبي‪ ،‬بروز‬ ‫مي‏باشند‪.‬از نقطه نظ��ر اقتصادي‪،‬‬ ‫سوختهاي فس��يلي را به نيم كاهش داده و لذا حاضر در بيش از ‪ 175000‬روس��تا در سراسر سيس��تم آبگرمكن خورش��يدي زماني ش��ايان‬ ‫‪ 50‬درصد كاهش در مصرف انرژي س��وختهاي جهان استفاده شده و هزاران شغل ايجاد كرده توجه اس��ت كه هزينه‏ه��ا و مزاياي اقتصادي و‬ ‫فس��يلي منجر ب��ه ‪ 50‬درصد كاه��ش آلودگي و فرصت اقتصادي با دوامي را در ‪ 140‬كش��ور زيس��ت محيطي پنهان (به��اي خارجي) و نيز‬ ‫مي‏گردد‪.‬‬ ‫نكته جالب توجه در خصوص سيستم‏هاي‬ ‫خورش��يدي و بويژه آبگرمكن‏ها‪ ،‬ايجاد مشاغل‬ ‫گسترده مي‏باشد‪ .‫‪ 1998‬ح��دود ‪ 4/72‬بيليون ‪ Btu‬بود‪ .‬‬ ‫الكتريكي‪ ،‬طراحي سيس��تم‪ ،‬باتري و غيره كه و بنابراين غالباً به عن��وان بهاي خارجي اتالق‬ ‫با اس��تفاده از انرژي‏ه��اي تجديدپذير و بهينه مفص ً‬ ‫ال تشريح خواهد گرديد‪ ،‬پراكنده‏اند‪.‬نمونه ديگر بهاي خارجي شامل‬ ‫ساالنه ‪ 300‬پوند ‪ CO2‬يعني مسئله سازترين مسئله بيكاري جوانان است و سيستم آبگرمكن مشكالت سالمتي ناش��ي از آلودگي هوا در اثر‬ ‫گاز گلخان��ه‏اي را گس��يل مي‏كن��د‪ .‬آبگرمكن خورشيدي راه خوبي‬ ‫اس��ت براي افرادي كه نگران تمام شدن منابع‬ ‫‪ .‬‬ ‫متأسفانه يكي از مشكالت كنوني كشور ما نظر قرار گيرند‪ .‬مصرف شيش��ه و فوالد‪ ،‬لوله‏كشي‪ ،‬معماري‪ ،‬تجهيزات از سيس��تم قيمت گذاري انرژي خارج مانده‏اند‬ ‫انرژي تجديدپذير در ايران بسيار اندك است‪.‬‬ ‫سازي مصرف انرژي‪ ،‬مي‏توان ميزان استفاده از‬ ‫مي‏گردند‪ .‬در صورت خورش��يدي راه مناسبي براي ايجاد مشاغل در مصرف نفت و گاز و ذغال سنگ‪ ،‬تخريب زمين‬ ‫استفاده از آبگرمكن خورشيدي‪ ،‬مصرف انرژي كشور خواهد بود‪.‬‬ ‫اين مش��اغل خواه به طور مستقيم يا غير‬ ‫مستقيم در حوزه‏هاي مختلفي همچون ساخت‬ ‫شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬ ‫‪25‬‬ .

‬‬ ‫بهاي خارجي راه بسيار موثري براي مقايسه اس��ت و اكثر نقاط آن‬ ‫مي��زان مقرون ب��ه صرفه بودن سيس��تم‏هاي ارتفاعي بيش از ‪1000‬‬ ‫خورشيدي نسبت به سيستم‏هاي متداول ارائه متر از سطح دريا دارد‪،‬‬ ‫زماني الزم است كه بر تأثير مصرف انرژي فرد‬ ‫مي‏دهد‪.‬واضح اس��ت كه ميزان خورش�يدي ب�ا ي�ك سيس�تم حرارت�ي‬ ‫ب��ه ‪ SRCC‬ك��ه معتبرترين مؤسس��ه ارزيابي مصرف انرژي كنوني ما‪ ،‬پاينده نيست‪ .‬‬ ‫آت��ي و از طرف ديگر براي به مصرف رس��اندن‬ ‫ذخاير باقيمانده سوخت فسيلي جهت مصارف‬ ‫بهينه‏تر مي‏باشد‪.‬‬ ‫در مكاتبه‏اي كه اخيرا ً با سازمان ‪ SRCC‬نفت كه با سرعت زيادي رو به اتمام است ولي‬ ‫در ح��ال حاض��ر تنه��ا راه معق��ول‪ ،‬روي‬ ‫امري��كا داش��ته‏ام حداقل ميزان ش��دت انرژي هرگز به اين نكته توجه كافي نش��ده است كه آوردن ب��ه انرژي‏ه��اي تجديدپذي��ر‪ ،‬از طرفي‬ ‫خورش��يدي در ته��ران ب��ه مي��زان ‪ 3/2‬روز بزرگترين ثروت ايران‪ ،‬دارا بودن ذخاير اليزال براي حفظ س�لامت كره زمين براي نسل‏هاي‬ ‫كيلووات س��اعت بر مترمربع در ماه دس��امبر انرژي خورشيدي است‪.‫بر طبق آمار انجمن بيماران ريوي آمريكا‪ ،‬تاب��ش نور خورش��يد‬ ‫س��االنه بيش از ‪ 300000‬نفر در معرض خطر حدود ‪5 Kwh/day‬‬ ‫بيماري‏هاي ريوي مي‏باش��ند‪ .‬‬ ‫‪ -8‬مقايس�ه ي�ك سيس�تم حرارت�ي‬ ‫اي��ن ارق��ام از طري��ق دانش��گاه ‪ Lowell‬نيازه��اي خود بپردازد‪ .‬‬ ‫چهل ه��زار و در اث��ر آلودگي ه��واي بيروني‪،‬‬ ‫ايران كش��وري اس��ت غن��ي از نظر منابع سيصد و سي و پنج هزار نفر مي‏باشد‪.‬‬ ‫كشور ما ويژگي خاصي در بهره‏گيري از انرژي ف��رد خود بر تغييرات آب و هوايي واقف بوده و‬ ‫‪ -6‬مساعد بودن شرايط ايران‬ ‫انرژي خورش��يدي براي تأمين آبگرم مصرفي‪ ،‬بر روي كره خاكي به اين امر بستگي دارد‪.‬‬ ‫خورشيدي مي‏باشد‪.‬‬ ‫خورشيدي داشته طبيعي است اگر بكارگيري درصدد چاره جويي برآييم چرا كه دوام زندگي‬ ‫ي��ك عل��ت عمده ضروري بودن اس��تفاده دركش��ورهائي به مراتب كم بهره‏تر از امتيازات‬ ‫بر اساس يك تحقيق‪ ،‬ساالنه تعداد مرگ و مير‬ ‫از سيس��تم آبگرمكن خورش��يدي در كشورما‪ ،‬فوق مقرون به صرفه باش��د‪ ،‬در كشور ما قطعاً در امريكا در اثر دود س��يگار در فضاي داخلي‪،‬‬ ‫بهره‏مند بودن كش��ور از منب��ع اليزال انرژي مقرون به صرفه خواهد بود‪.‬با توجه معمولي‬ ‫سيستم‏هاي خورشيدي مي‏باشد ارائه شده‏اند‪.‬‬ ‫سراسر كشور كمتر از‬ ‫از ساير نمونه‏هاي بهاي خارجي مي‏توان به ‪ 5‬روز در سال مي‏باشد‬ ‫هزينه‏هاي از دست دادن مشاغل (تكنولوژي‏هاي و همچنين ش��فافيت‬ ‫بهينه سازي و انرژي هاي تجديدپذير نسبت به هوا در اكثر نقاط ايران‬ ‫تكنولوژي‏هاي سوخت فسيلي مشاغل بيشتري بي��ش از ‪ 60‬درصد در‬ ‫را در واحد ان��رژي ايجاد مي‏كنند)‪ ،‬هزينه‏هاي نظر گرفته مي‏ش��ود و‬ ‫تخريب صنايع يا فعاليتهاي انساني (كشاورزي‪ ،‬عالوه ب��ر اين با توجه‬ ‫جنگلداري‪ ،‬ماهيگيري‪ ،‬مواد)‪ ،‬هزينه‏هاي ناشي به آنكه در نقاط مرتفع‬ ‫از تغييرات آب و هوايي (جاري ش��دن سيل در ميزان تابش خورشيد‬ ‫مناطق كم ارتفاع و افزايش تخريب مس��اكن و بيشتر بوده و سرزمين‬ ‫م��ا ني��ز كوهس��تاني‬ ‫امالك) اشاره نمود‪.‬‬ ‫به رشد فزاينده مصرف ذخاير سوختهاي فسيلي‬ ‫مقايس��ه مي��ان سيس��تمهاي حرارت��ي‬ ‫ب��ا توجه به اينكه در ايران متوس��ط س��االنه و اثرات آن بر محيط زيس��ت اكنون بيش از هر خورشيدي و سيس��تمهاي متعارف را مي‏توان‬ ‫‪26‬‬ ‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬ .‬‬ ‫و حداكث��ر آن ‪ 7/7‬روزكيل��ووات س��اعت ب��ر‬ ‫مت��ر مرب��ع در ماه ژوئ��ن و به طور متوس��ط‬ ‫‪9/4‬روزكيلووات‏س��اعت ب��ر مترمربع براي يك‬ ‫‪ -7‬جنبه‏هاي معنوي‬ ‫جامع��ه پاين��ده جامعه‏اي اس��ت كه بدون‬ ‫ايراد لطمه بر ملزومات نس��ل‏هاي آتي‪ ،‬به رفع‬ ‫سال برآورد شده است‪.‬زيانهاي ناش��ي ب��وده و تعداد روزهاي‬ ‫از آلودگي هوا بر س�لامت انس��انها حدود ‪ 50‬ابري پشت سر هم در‬ ‫بيليون دالر تخمين زده شده است‪.

com .‬‬ ‫‪htm-2000‬‬ ‫‪4(Ray Darby.‬‬ ‫اقليم��ي و جغرافياي��ي مح��ل به��ره ب��رداري اصلي بر س��ر راه گس��ترش اس��تفاده از انرژي‬ ‫مي‏باش��د يعني بايد در محل استفاده‪ ،‬تابش به خورشيدي مس��ئله تكنولوژي ساخت مي‏باشد‬ ‫‪ -10‬مراجع‬ ‫اندازه كافي و در حد نياز سيستم وجود داشته اما بنابر يك اصل كلي تكنولوژي همواره مقيد‬ ‫باشد‪ .‬يكي از محدوديات ك��ه به لحاظ تامين س��وخت‏هاي فس��يلي در براي نس��ل‏هاي آت��ي و از طرفي ب��راي هدف‬ ‫بهره‏گيري از سيس��تم‏هاي خورش��يدي جداي مضيق��ه مي‏باش��ند اس��تفاده از سيس��تم‏هاي بهينه ترموس��تاتهاي باقيمان��ده‪ ،‬به انرژي‏هاي‬ ‫از مس��ئله هزينه فراهم بودن ش��رايط مناسب خورش��يدي رو به گسترش مي‏باش��د‪ .‬‬ ‫‪ -2‬انرژي خورشيدي درهمه جا يافت مي‏شود‬ ‫در حال��ي كه منابع ديگر ان��رژي مختص چند‬ ‫كشور مي‏باشند‪.‬اين خورش��يدي تنه��ا در طرحه��اي كوچك مورد‬ ‫‪ -9-6‬انس��انيت ب��ر م��ا حك��م مي‏نمايد كه‬ ‫بررس��ي بر اس��اس فاكتورهاي اقتصادي و غير اس��تفاده قرار گرفته اس��ت‪ .edu‬‬ ‫زيست كرده و مشكل تحليل اليه ازن را بوجود‬ ‫‪ -9-2‬استفاده از آبگرمكن خورشيدي‪ ،‬مصرف‬ ‫مي‏آورند‪.com .‬اما در كشورهايي بايستي از طرفي براي حفظ سالمت كره زمين‬ ‫اقتصادي استوار مي‏باش��د‪ .‬‬ ‫انرژي خورش��يدي دارد كه خود دليلي بر لزوم‬ ‫در كشور ايران به لحاظ وجود ذخاير عظيم جلوگيري از اتالف سوختهاي فسيلي باقيمانده‬ ‫س��وختهاي فس��يلي‪ ،‬اس��تفاده از سيستمهاي است‪.‬‬ ‫‪ -9-1‬استفاده از آبگرمكن خورشيدي موحب‬ ‫‪com-2000‬‬ ‫‪ -3‬سيستم‏هاي تبديل انرژي خورشيدي آلوده حذف آلودگي مي‏گردد كه مي‏توانست منجر به ”‪5(“Iran: Environmental Issues‬‬ ‫كننده محيط زيست نمي‏باشند درحاليكه ديگر مش��كل كيفيت بد هوا‪ ،‬كاهش سالمت‪ ،‬دود و ‪-United States Energy Information‬‬ ‫منابع تولي��د انرژي ايج��اد آلودگي در محيط تغييرات آب و هوايي گردد‪.‬‬ ‫ان��رژي و آلودگي ايجاد ش��ده را به ‪ 50‬الي ‪80‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -9-4‬با احتس��اب بهاي خارج��ي مي‏توان به‬ ‫‪ -7‬عم��ر مفي��د قطع��ات و اج��زاء سيس��تم ارزش واقع��ي سيس��تم‏هاي خورش��يدي در‬ ‫خورش��يدي در مقايس��ه با سيس��تم متعارف مقايسه با سيستم‏هاي متداول و ميزان مقرون‬ ‫بيشتر مي‏باش��د كه در اين صورت هزينه‏هاي به صرفه بودن آنها دست يافت‪.edu.‬‬ ‫‪ -9-3‬سيس��تم‏هاي خورش��يدي و بوي��ژه‬ ‫‪ -5‬ساختمان سيستم ساده است‬ ‫آبگرمكن‏ه��ا‪ ،‬موج��ب ايج��اد مش��اغل جديد‬ ‫‪ -6‬دامن��ه تولي��د ق��درت در سيس��تم‏هاي مي‏گردن��د كه خود راهي براي مبارزه با مفصل‬ ‫خورشيدي محدوديتي ندارد يعني در قدرتهاي بيكاري در كشور است‪.‬‬ ‫خورش��يدي تكامل يابد و در نتيجه آن هزينه‬ ‫‪Energy WWW.‬‬ ‫ايجاد سر و صدا و شلوغي نمي‏كند‪.WWW.‬بنابراين در قالب ”‪2(Ray Darby “Environmental Issues‬‬ ‫بيان نمود ‪:‬‬ ‫سياس��تهاي كالن اقتصادي و با توجه به روند‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Administration -WWW.theenergyguy.‬در بعد غير اقتصادي فاكتورهاي مختلفي به زمان اس��ت يعني با گذش��ت زمان مي‏توان ”‪1(“Oil Barrels Filled with Subsidies‬‬ ‫وجود دارد كه مزيت سيستم‏هاي خورشيدي را انتظار داشت كه تكنولوژي ساخت كلكتورهاي ‪-U.‬‬ ‫شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬ ‫‪27‬‬ .1999‬‬ ‫تعدادي از اين عوامل را مي‏توان به صورت زير ساخت كلكتورها كاهش يابد‪ .com -April 2000‬‬ ‫‪ -4‬منبع انرژي خورش��يدي در زمان استفاده درصد كاهش مي‏دهد‪.‫از جه��ات مختلفي مورد بررس��ي قرار داد‪ .theenergyguy.DOE.‬‬ ‫كم و زياد قابل بهره برداري است‪.‬‬ ‫مربوط ب��ه حفظ و نگهداري سيس��تم كاهش‬ ‫‪ -9-5‬كشور ما ويژگي خاصي در بهره‏گيري از‬ ‫قابل توجهي پيدا مي‏كند‪.‬مسئله تجديدپذير روي آورد‪.‬‬ ‫ضروري مي‏باشد‪. DOE .S.2000‬‬ ‫‪ -1‬ان��رژي خورش��يدي يك ان��رژي فناناپذير رو به كاهش ذخائر س��وختهاي فس��يلي توجه ‪3(“Solar Jobs for today and‬‬ ‫اس��ت درحاليكه منابع ديگر انرژي مانند نفت‪ ،‬به گسترش استفاده از سيستمهاي خورشيدي ‪tomorrow” -WWW.seia.‬‬ ‫گاز و غيره روزي به پايان خواهد رسيد‪.Export Council for Renewable‬‬ ‫بر سيستم‏هاي متعارف روشن مي‏سازد‪.org/sf/sfjobs.WWW.“An Introduction to‬‬ ‫‪ -9‬نتيجه‏گيري‬ ‫‪externalities” .

‬‬ ‫فنی ومهارت های الزم را برای انجام شایس��ته‬ ‫ب��ه طور کل��ی برای دس��تیابی به اهداف‬ ‫وظایف محوله بدس��ت آورند ‪ .‬در کشور های پیش��رفته وتوسعه‬ ‫انجام وظایف و مسئولیت های شغلی خود می‬ ‫یافته به رش��د منابع انس��انی مورد نیاز وسازو‬ ‫سازد ‪.‬‬ ‫آموزش یکی از شیوه های مهم بهره وری‬ ‫اس��ت واثرات آن در بهبود بهره وری سازمانی‬ ‫‪،‬س��رمایه گذاری در این مقول��ه را توجیه می‬ ‫هدف اساس�ی آموزش کمک به س�ازمان‬ ‫جهت نیل به مقاصدش می باشد‬ ‫آموزش به معنای س��رمایه گذاری بر روی‬ ‫افرادبه منظور قادر س��اختن آنها برای عملکرد‬ ‫کند ‪.‬این آموزشها به‬ ‫زیر ‪ ،‬ارزش��یابی از دوره های آموزشی ضروری‬ ‫‪28‬‬ ‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬ ‫میباشد‬ ‫ بررسی میزان تحقق اهداف ومقاصد تعیین‬‫شده برای برنامه‬ ‫ جلوگی��ری از انحراف ورفع نقایص ورائه راه‬‫حل های مناسب‬ ‫کم��ک ب��ه پاس��خگویی به مقام��ات مافوق‬‫وتاسیس کنندگان هزینه های اجرای برنامه‬ ‫کمک به باال بودن میزان کارایی وثمر بخشی‬‫عوامل اجرایی دخیل در برنامه‬ ‫‪ -‬‬ ‫ایج��اد زمینه های الزم برای بهبود‬ ‫بخشی مدام برنامه های آموزشی ضمن خدمت‬ ‫زیرا ارزش��یابی یکی از مولفه های مهم فرآیند‬ ‫برنامه ریزی آموزش��ی ضمن خدمت کارکنان‬ ‫اس��ت ول��ی متاس��فانه عل��ی رغ��م ضرورت‬ ‫واهمیت ارزش��یابی در فعالیت های آموزش��ی‬ ‫ضمن خدمت ‪،‬ای��ن مولفه مورد توجه دقیق و‬ ‫صحیح قرار گرفته است ‪.‬دبستان‪،‬دبیرستان‬ ‫است بااین وجود میزان کارآیی واثر بخشی آن‬ ‫ودانش��گاه نظامی برای تربیت وآموزش دانش‬ ‫ب��ه کیفیت برنامه ریزی علم��ی انجام اقدامات‬ ‫و معلوماتی محس��وب می ش��وند ک��ه افرادرا‬ ‫الزم درخصوص عناصر برنامه طراحی وهر چه‬ ‫برای ورود به اجتم��اع وخدمت موثرآماده می‬ ‫بهتر آموزش بس��تگی دارد وبدرستی که برای‬ ‫س��ازد‪،‬ولی افرادی که به استخدام سازمان در‬ ‫تحق��ق هدف ها واجرای موثر برنامه ها نظارت‬ ‫م��ی آیند ‪ .‬در این میان‬ ‫فن��ی به حرفه ای وش��غلی و‬ ‫‪،‬نیروی انسانی توانا هم به عنوان سرمایه اصلی‬ ‫همچنین ایجاد رفتار مطلوب‬ ‫در هر مجموعه وهم ب��ه عنوان به کار گیرنده‬ ‫در کارکنان یک س��ازمان به‬ ‫منابع وامکانات جایگاه ویژه به خود اختصاص‬ ‫عمل می آی��د وآنان را آماده‬ ‫داده اس��ت ‪.‬‬ ‫ای��ن امر از یک س��و بواس��طه اش��تغال‬ ‫پیش از ح��د برنامه ریزان در فعالیتهای تهیه‬ ‫وتدوی��ن برنامه ها واز س��وی دیگ��ردر برخی‬ ‫از م��وارد محدود به دلیل ع��دم آگاهی از این‬ ‫فرآیند می باشد ‪.‬‬ ‫ارزش��یابی عبارت اس��ت از روش��ی که به‬ .‬‬ ‫آم��وزش یکی از را ه های اصولی ومنطقی‬ ‫بهتر وق��درت اس��تفاده بهت��ر از توانایی های‬ ‫برای هدایت تالش کارکنان در س��ازمان است‬ ‫طبیع��ی آنان می باش��ند ب��ه عبارتی آموزش‬ ‫وباعث به کار گیری استعداد نهفته وبه کار راه‬ ‫به دنبال توس��عه صالحیت و شایس��تگی های‬ ‫ان��دازی قدرت تخیل وبه وجود آوردن انعطاف‬ ‫کارکنان و بهبود عملکرد آنها می باشد ‪.‫ارزشيابی دوره های ضمن خدمت کارکنان‬ ‫صادق میرزای قلی‬ ‫‪t‬‬ ‫ کارشتاس اداره کل استاندارد خراسان شمالی‬ ‫‪ t‬نازنین سلیمانیان‬ ‫کارشتاس ارشد آموزش بزرگساالن آموزش وپرورش خراسان شمالی‬ ‫تحوالت جهانی وحرکت شتابان بشریت در‬ ‫کارکنان کمک میکند تا نقش‬ ‫فناوری ‪،‬ازیک سو وکمبود منابع قابل دسترس‬ ‫فعالت��ر وموثرت��ری درنیل به‬ ‫ورقاب��ت های بی��ن المللی ب��رای تصاحب آن‬ ‫اهداف س��ازمان سطح دانش‬ ‫‪،‬از س��ویی دیگر ش��رایط پیچیده ای رابر س��ر‬ ‫وآگاه��ی ‪ ،‬مه��ارت ه��ای‬ ‫راه بش��ریت بوجود آورده اس��ت ‪.‬ع�لاوه بر این معلوم��ات ‪ ،‬آموزش‬ ‫وارزش��یابی در تمام مراح��ل کار یک ضرورت‬ ‫تخصص��ی و حرفه ای نیز نی��از دارند تا دانش‬ ‫اجتناب ناپذیر است ‪.‬‬ ‫کارهای تربیتی آن توجه فراوانی می شود‪.‬‬ ‫پذی��ری فک��ری الزم درآن زمان خواهد ش��د‬ ‫گ��ر چ��ه نق��ش مثبت آم��وزش در تغیر‬ ‫اصوالًآموزش ‪ ،‬یک��ی از فنون بهبود بهره وری‬ ‫رفتار ودر جهت اهداف مطلوب به تائید رسیده‬ ‫دربخش نیروی انسانی است ‪.

‬‬ ‫ب��ه عملکرد گرد آوری می ش��ود ومورد تجزیه ‪-2‬ع��دم ارائه اهداف جزیی (ه��دف به صورت برگزاری کارگاههای آموزشی انتشارات تبلور‪،‬‬ ‫وتحلی��ل قرار می گی��رد ودر نهایت پایه های کلی عنوان ش��ده اس��ت )الزم اس��ت آموزش تهران ‪.‬‬ ‫در سالهای اخیر ‪ ،‬ارزیابی به تصمیم گیری در دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه‬ ‫نفوذ پیدا کرده اس��ت ‪ .‬رت پذیرد‪.‬‬ ‫ارزشیابی آموزشی در حقیقت یک نوع دفاع و پرسش��نامه در زمینه ارزیابی محتوا واس��تاد برخورد دوره پس از گذشت زمان‪.1376‬‬ ‫‪ ،‬شامل ارزش��یابی قبل از شروع دوره در حین بررس��ی میزان اطالعات ش��رکت کنندگان با اس��تاندارد ای��ران ـ ای��زو ‪ 10015‬ـ مدیریت‬ ‫کیفیت ـ راهنماییهایی برای آموزش‪ .‬‬ ‫دکتر ک��وروش فتحی واج��ارگاه‪ .‬‬ ‫برنامه می باشد‪.‬برنامه‏ریزی درس��ی و‬ ‫طرح درس در آموزش رس��می و تربیت نیروی‬ ‫کردن حیطه های تصمیم گیری و بوجود آوردن حاصل گردید ‪.‬‬ ‫موضوع مورد نظر بوجود آمده است ومنظور از اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی خراسان ‪ -7‬در نظرگرفتن زمان برگزاری دوره آموزشی‬ ‫این سنجش کسب اطمینان وایجاد انگیزه الزم ش��مالی با عن��وان دوره ( ‪ ) EFQM‬انجام با توجه به ویژگیهای شغلی شرکت کنندگان‪.‬راهنمای برنامه‏ریزی و‬ ‫کند در راه انجام ای��ن وظیفه اطالعات مربوط عینی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫گرفت که توس��ط مصاحبه با شرکت کنندگان ‪ -8‬ارائ��ه روش اجرایی جه��ت تعیین نحوه باز‬ ‫برای اجرا ویا ادامه برنامه است ‪.‬همچنانکه بوالمی می تهران تحت نظارت آقای دکتر علی میرزابیگی منابع‪:‬‬ ‫گوی��د‪ ،‬در نهایت باید ارزیابی منجر به روش��ن ارائه گردید که گوشه ای از نتایج به شرح ذیل دکتر میرزا بیگی ـ علی‪ .‬درآمدی بر‬ ‫برنامه‏ری��زی آموزش ضمن خدم��ت کارکنان‪،‬‬ ‫به طور کلی ‪ ،‬ارزشیابی برنامه های آموزشی ‪ -3‬لزوم اج��رای ارزش��یابی ورودی به منظور انتشارات کاوش ‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬ ‫‪29‬‬ .‬به عبارت دیگر ارزش��یابی مقایس��ه ای روش ه�ای ارزش�یابی مورد اس�تفاده در‬ ‫است بین آنچه وجود دارد وآنچه کمال مطلوب دوره‬ ‫– عوامل اجرایی دوره‬ ‫– طول روز و مدت زمان بر گزاری دوره‬ ‫– گزینش شرکت کنندگان‬ ‫– امکانات وتجهیزات دوره‬ ‫ زمینه های اجرایی ونتایج برنامه ‪،‬‬‫‪.‫وس��یله آن میزان نزدیکی ب��ه هدف مورد نظر دوره‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪ -3‬محتوای دوره‬ ‫س��نجیده می شود ودرک این مساله از طریق کادر آموزشی دوره‬ ‫مقایس��ه وضع فعلی با هدف نهایی روشن می‬ ‫گردد ‪.‬‬ ‫‪-1‬نیازه��ای دوره‬ ‫‪ -2‬اه��داف زمان بندی شده دوره آموزشی‪.‬‬ ‫مالک های قضاوت واستاندارد های عمل کمک ‪-1‬عدم برآورد کاف��ی تخمین نیازها به صورت انسانی ـ انتشارات یسطرون‪ ،‬تهران ‪1380‬‬ ‫دکتر میرزا بیگی ـ علی‪ .‬‬ ‫دوره میباشد‬ ‫‪-4‬ارزش��یابی پای��ان عالوه بر حضور مس��تمر استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران‬ ‫سازمان مورد توجه قرار می گیرند عبارتنداز‪:‬‬ ‫‪-5‬ل��زوم وجود ط��رح دوره آموزش��ی وجدول‬ ‫مهمترین جنبه هایی که باید در ارزشیابی از وفعال بر اس��اس پرسشنامه وبررسی کار عملی دکتر محمدعلی س��بحان اللهی ـ «مدیریت و‬ ‫توسعه» نشریه نمایه شماره ‪1379 ،6‬‬ ‫دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان یک نیز صو‪.1383‬‬ ‫تصمیم گیری درست درباره نتایج بدست آمده ویاد گیری عالوه بر دانش افزایی باعث مهارت‬ ‫در یک برنامه را فرا هم می نمایید‪.‬‬ ‫آموزشی و تغیرنگرش بشود‪.‬‬ ‫ازنظر کلی ارزش��یابی را می توان س��نجش‬ ‫نمون��ه ای از ای��ن ارزش��یابی در یک��ی از ‪-6‬تناس��ب محتوای دوره با وظایف و پرس��نل‬ ‫کمی کیفی ورش��د ویا تغيیری دانس��ت که در دوره ه��ای آموزش��ی ضمن خدم��ت کارکنان شغلی کارکنان‪.‬مؤسس��ه‬ ‫اج��رای دوره و همچنین تا مدتی پس از پایان اهداف آموزشی‪.‬‬ ‫از برنامه اجرا شد‪،‬ونیز اقامه دلیل جهت اجرای واجرای دوره ‪،‬ارزشیابی دوره فوق پرداخته شد ‪ -9‬درج عناوی��ن فص��ول تدری��س ش��ده در‬ ‫که نتایج پس از بحث وبررس��ی در س��میناری گواهینامه نهایی‪.

‬مديــر كارخـانه نـبايد شكــست هــا‬ ‫و از طري��ق ارزش��يابي ديگران از آن ها رش��د‬ ‫‪30‬‬ ‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬ .‬اما‬ ‫و ج��و مي كند اثر مي گذارد‪ ،‬مث ً‬ ‫ال كس��ي كه‬ ‫ش��خصي كه چند موفقيت پي در پي به دست‬ ‫مي ياب��د‪ .‬ب��ه طور كلي‬ ‫رسيدن به آن ها تالش هاي طاقت فرسا انجام‬ ‫احساس كنند كه براي كارهاي باالتر شايستگي‬ ‫كس��اني كه از عزت نفس ضعيفي برخوردارند‬ ‫مي دهد‪ .‫عزت نفس چيست؟‬ ‫‪t‬‬ ‫ع��زت نف��س يعن��ي نظر ش��خص درباره‬ ‫خود‪ ،‬اين نظر از طريق ارزشيابي هر شخص از‬ ‫رفتارها‪ ،‬ظاهر‪ ،‬هوش‪ ،‬موقعيت اجتماعي خود‬ ‫حبيبه حفظي‪ -‬اداره كل استاندارد فارس‬ ‫به اس��تعدادهاي خود خيلي اطمينان ندارند و‬ ‫عوام��ل موقعيتي قرار مي گيرد‪ .‬بنابراين عقيده درباره خوبي يا بدي‬ ‫عزت نفس باالي��ي دارد در كار زياد خطر مي‬ ‫مي آورد‪ ،‬عزت نف��س خود را در حال افزايش‬ ‫رفتارها‪ ،‬زشتي يا زيبايي قيافه‪ ،‬كمي يا زيادي‬ ‫كند و در سلسله مراتب كارها به دنبال كارهاي‬ ‫مي بيند‪ ،‬به عالوه عزت نفس همان طور كه در‬ ‫هوش‪ ،‬موفقيت يا شكست هاي اجتماعي خود‬ ‫سطح باال مي رود يا كارهايي جست و جو مي‬ ‫باال گفتيم تا اندازه اي به نظر ديگران وابس��ته‬ ‫با عقيده اي كه ديگران درباره رفتارها‪ ،‬ش��كل‬ ‫كند كه به رقابت زيادي نياز دارند‪ .‬از طرف ديگر عزت نفس تحت تاثير‬ ‫دارند‪ .‬براي‬ ‫آن ها بتوانند موفقيت هايي به دس��ت آورند و‬ ‫يكديگ��ر كنش متقابل پي��دا مي كنند و عزت‬ ‫خود هدف هاي بااليي در نظر مي گيرد و براي‬ ‫از اين طريق عزت نفس خود را رش��د دهند و‬ ‫نف��س ما را تش��كيل مي دهند‪ .‬عزت نفس‬ ‫است‪ .‬كس��ي كه به‬ ‫خيلي براي خود ارزش قائل نمي شوند‪.‬بنابراين مدير سازمان بايد براي كاركنان‬ ‫ظاهري‪ ،‬ميزان هوش و موفقيت ها با شكست‬ ‫باال اين اثر را نيز دارد كه شخص به انتقادهاي‬ ‫يا كارگران خود رقابت هايي به وجود آورد كه‬ ‫هاي م��ا دارند و آن ها را منعكس مي كنند با‬ ‫ديگران زياد حساس��يت نشان نمي دهد‪ .‬‬ ‫دفعات متعدد شكس��ت مي خورد عزت نفس‬ ‫عزت نفس بر نوع كاري كه شخص جست‬ ‫خود را در حال كاهش احس��اس مي كند‪ .

‬اين مطالعات گيري و رش��د نگرش نس��بت به خود‪ ،‬زاييده تئ��وري ه��اي موجود عزت نف��س را هم از راه‬ ‫بيان م��ي كند كه هر فرد ني��از فزاينده اي به عوام��ل چندي چ��ون ابعاد گوناگ��ون فيزيكي افزايش توانايي هاي رس��يدن به اهداف و ايده‬ ‫ع��زت نفس دارد چ��را كه عزت نفس هس��ته (قد‪ ،‬وزن‪ ،‬ش��كل‪ ،‬ظاهر)‪ ،‬سرش��ت ي��ا مزاج‪ ،‬ال مي توان تقويت كرد و هم از راه پائين آوردن‬ ‫مركزي جنبه هاي روان شناختي آدمي است و ش��يوه برخورد والدين‪ ،‬اطرافيان‪ ،‬آموزگاران و اهداف تا فاصله اين دو كمتر ش��ود‪ .‬در واقع زماني كه ويليام تاثير موقعيتي نيز قرار مي گيرد‪ .‬‬ ‫اي��ن مطالع��ات بي��ان مي كن��د كه عزت‬ ‫گذارد چون راه هاي عيني اندكي وجود دارد كه‬ ‫مي بيند‪.‬‬ ‫درب��اره عزت نفس انجام م��ي پذيرد‪ ،‬حاكي از ش��خصي كه چند موقعيت پي در پي به دست بدون شك موقعيت كودكان در ميان همساالن‬ ‫اين واقعيت اس��ت كه عزت نفس تعيين كننده مي آورد‪ ،‬عزت نفس خ��ود را در حال افزايش و دوس��تي هايي كه برقرار مي كنند تاثير مي‬ ‫شكل هاي متعدد و رفتار آدمي است‪.‬اما يكديگر مي دهند در يكديگر تاثير مي گذارند‪.‬منابع و ماخذ‬ ‫و محافظ��ت والدي��ن مبناي اولي��ه عزت نفس ب��ه بيان ديگر رفتار و اعمال اعضاي خانواده به ‪ -1‬تكوين و ش��كل گيري عزت نفس‪ ،‬كامران‬ ‫كودكان است و به تدريج استانداردهاي خوب و خصوص م��ادر نه تنها نگاره ه��اي عميقي در رحمتي (‪ )1383‬نش��ريه اصالح و تربيت‪ ،‬سال‬ ‫انديشمند والدين دروني مي شوند‪ ،‬احساسات شكل گيري عزت نفس به وجود مي آورد بلكه هفدهم‪ ،‬شماره ‪.7‬‬ ‫ادراك وي را از تجارب س��ازنده اي فراهم مي از مه��ر و محب��ت و حرمت و احس��اس امنيت ‪ -4‬ع��زت نفس‪ ،‬زهرا قيامي (‪ ،)1385‬س��ايت‬ ‫س��ازد‪ ،‬داراي ارزش ويژه اي است و شايستگي در فرزندانش��ان آس��ايش خاط��ر و در نتيجه اينترنتي‪.‬‬ ‫اس��ت و افراد ع��زت نفس را به وس��يله پايدار يا عدم موافقت وي نسبت به قابليت ها‪ ،‬اهميت آن��ان افراد ديگر را ميزان براي س��نجش خود‬ ‫قرار مي دهند‪ .‬‬ ‫گردد و ش��خصي را از اضط��راب محافظت مي‬ ‫بنابراين عزت نفس سالم و واقعي ابتدا در ‪ -3‬استعدادهاي خود را جدي بگيريم‪ ،‬فرجاد‪،‬‬ ‫نماي��د و امنيت خاط��ر او را فراهم مي آورد‪ .‬مي دانيم خواهد بود و بر اعتماد به نفس مي افزايد‪.3‬‬ ‫ايمني و امنيت در رابطه با آن شكل مي گيرند‪ .‬و مذهبي كه از يك طرف و واكنش انس��ان در دست نيافتني است و تعليل دادن آنها عملي تر‬ ‫نقش محوري عزت نف��س در محافظت فرد از مقاب��ل آنها از طرف ديگر مي باش��د‪ .‫را ب��زرگ جل��وه دهد و هر روز آنه��ا را به رخ مي شود‪ ،‬مي تواند به عنوان سپر يا نيرويي در از راه ه��اي منحصر به فرد و عمده در ش��كل‬ ‫بكشد و عزت نفس زيردستان را پايين بياورد‪.‬بهره مندي از عزت نفس عالوه بر آن كه نگرش هاي يكديگر دخالت دارند آنان از طريق‬ ‫عقيده پايبند هستند كه همه افراد نياز فزاينده جزيي از سالمت رواني محسوب مي شود تحت سرمش��ق دهي اعمالي كه قابل تقليد اس��ت با‬ ‫اي به عزت نفس دارند‪ .‬چه آنها مي توانند با ايجاد فضايي آكنده شماره ‪.‬‬ ‫دروني كردن ارزش ها كه توصيف كننده نقطه‬ ‫تكوين و ش��كل گيري عزت نفس ش��كل خود انگاره و عزت نفس كودك است‪ .‬براساس‬ ‫نظرشان اس��ت زندگي مي كنند‪ .‬در كودك محيط خانواده اس��ت و در شكل گيري‬ ‫س��ال هاي اوليه زندگي تحق��ق نيازها‪ ،‬محبت تصوير خود و عزت نفس‪ ،‬نقش اساس��ي دارد‪ .‬‬ ‫مقابل مش��كالت خطير آينده به كودك كمك گيري ش��خصيت‪ ،‬رفتار اجتماعي‪ ،‬ارزش ها و‬ ‫اكثر نظريه هاي روان شناختي كالسيك بر اين كن��د‪ .‬اين فزاينده مقايسه اجتماعي از‬ ‫سازي مفهوم واقعيت نگه مي دارند و به وسيله موفقيت و ارزشيابي خود مي باشد‪.304‬‬ ‫عزت نف��س واجد بنيان اساس��ي محكمي مي تعيين مي كند‪.‬‬ ‫كوپ��ر اس��ميت متعقد اس��ت عزت نفس كودكان با آنها خصوصيات‪ ،‬ارزش ها و توانايي‬ ‫نفس يكي از جنبه هاي ش��خصيت آدمي است قضاوت شخص از ارزشمند بودن خود است كه هاي خود را درجه بندي مي كنند و به س��وي‬ ‫ك��ه دنياي ذهني فرد از ارزش بااليي برخوردار بيانگر نگرش فرد براساس موافقت و پذيرش و اف��راد ديگر به ويژه همس��االن روي مي آورند‪.‬ميزان و نوع عزت نفس كودك در بزرگسالي را ‪ -2‬ع��زت نفس و ايمني‪ ،‬پريس��ا ش��هاب پور‬ ‫(‪ ،)1382‬نشريه مشعل‪ ،‬شماره ‪.‬كس��ي كه به تقويت يا تنبيه پاس��خ هاي خ��اص و با ارزش‬ ‫جيمز كتاب اصول روان شناسي خود را منتشر دفعات متعدد شكس��ت م��ي خورد عزت نفس هاي فعاليت ه��اي يكديگر و بازخوردي كه به‬ ‫ك��رد تا جديدترين مطالع��ات تجربي كه امروز خ��ود را در حال كاهش احس��اس مي كند‪ .‬‬ ‫عاطف��ي‪ -‬اجتماعي كه از ف��رد ارزيابي و منتج حس خودپذي��ري پديد آورند‪ .‬اگر اهداف‬ ‫او را از اضطراب محافظت مي نمايد و نسبت به همچنين رس��وم و ارزش هاي قومي‪ -‬فرهنگي بلند و س��خت باشد بديهي است كه ايده آل ها‬ ‫آس��يب پذيري و رفتار پذيري آگاه مي گرداند‪ .‬‬ ‫اضطراب ريش��ه در تعامل ه��اي اوليه با فرد‪ ،‬با كه نخستين تجربيات و جايگاه اجتماعي شدن‬ ‫والدين مدرس��ه‪ ،‬دوس��تان و اجتماع دارد‪ .‬از ميان وظيفه خانواده مخصوصاً مادر بسيار مهم اس��ماعيلي(‪ ،)1382‬نشريه اميدان‪ ،‬سال سوم‪،‬‬ ‫آن جايي كه عزت نفس انس��ان زمينه و اساس است‪ .‬همس��االن نيز‬ ‫شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬ ‫‪31‬‬ .

‬‬ ‫سیس��تم نوی��ن س��ازمان جهان��ی‬ ‫اس��تاندارد(‪،) ISO‬سیس��تم نوی��ن مدیریتی‬ ‫است که خود تلفیقی از مدیریت منابع انسانی‬ ‫و اس��تانداردهای سیس��تم مدیریت اس��ت و‬ ‫‪32‬‬ ‫سیستم مدیریتی مس��ئولیت اجتماعی نامیده‬ ‫اطالعات‬ ‫می ش��ود‪.‬در این سیستم‪،‬توجه به تمامی افراد‬ ‫ب)فردی که به طور مثبت در جامعه آموزشی‬ ‫ذینفع(‪ )Stakeholders‬معطوف شده است‬ ‫و در جامعه ای که سواد اطالعاتی دارد شرکت‬ ‫و مشتری مفهومی گسترده تر دارد‪.‬‬ ‫اس��تاندارد مس��ئولیت اجتماع��ی‪ ،‬ی��ک‬ ‫چارچ��وب مفهومی و رهنمودهای وس��یعی را‬ ‫به منظور توصیف و اجرایی نمودن مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی اف��راد فراهم می نماید‪.‬عمل بر اساس استانداردهای‬ ‫مس��ئولیت پذیر‪،‬پیروی از اس��تانداردهای پایه‬ ‫اخالقی و قانونی در رفتار است‪.‬‬ ‫فردی که مس��ئولیت اجتماعی دارد در رعایت‬ ‫اصول اطالعاتی انعکاس استانداردهای اخالقی‬ ‫رامی توان از سه دیدگاه در نظر گرفت‪:‬‬ ‫س��طح باال را برای دسترسی‪،‬ارزیابی و استفاده‬ ‫الف) فردی که بطور مثبت در جامعه آموزشی‬ ‫از اطالع��ات ب��کار می برد و ب��ه آن عمل می‬ ‫و در جامع��ه ای ک��ه دارای س��واد اطالعات��ی‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫یک فرد و یا سازمان مسئولیت پذیر‪،‬حتی‬ ‫پ��ا را فراتر گذاش��ته و خود را ب��ه عنوان یک‬ ‫ش��هروند در جامعه دانس��ته و در جس��تجوی‬ ‫موقعیت هایی اس��ت تا در جهت جامعه عمل‬ ‫نماید‪.‬این ف��رد اطالعات بیرونی را از یک‬ ‫ش��اخص های اس��تاندارد مطرح شده از نقطه‬ ‫نقط��ه نظر مختلف‪،‬ش��رایط علم��ی و دیدگاه‬ ‫نظر دیدگاه ب‪:‬‬ ‫فرهنگی در یک کوش��ش به منظور رسیدن به‬ ‫‪-1‬رعایت اصول آزادی هوشمندانه‬ ‫درک رس��می و با دلیل منتج شده کسب می‬ ‫‪-2‬رعایت صداقت در میراث عقالنی‬ ‫نماید و پی می برد که دسترس��ی منصفانه به‬ ‫‪-3‬استفاده از مسئولیت فناوری اطالعات‬ ‫اطالع��ات از یک ش��اخه در اطالعات در همه‬ ‫ج)ف��ردی که بطور مثبت در جامعه آموزش��ی‬ ‫قالبها یک پایه درست در آزادی است‪.‬‬ ‫و در جامعه ای که س��واد اطالعاتی دارد بطور‬ ‫ش��اخص های اس��تاندارد مطرح شده از نقطه‬ ‫موثر در گروه ها ش��رکت می نماید و به دنبال‬ ‫نظر دیدگاه الف‪:‬‬ ‫اطالعات تولید ش��ده می باشد و به آن پایبند‬ ‫‪-1‬جس��تجوی‬ ‫اطالع��ات‬ ‫از‬ ‫مناب��ع‬ ‫اس��ت‪.‬‬ ‫برای دس��تیابی به مس��ئولیت اجتماعی‪،‬‬ ‫فرد و یا س��ازمان باید تنها در چارچوب قانون‬ ‫عمل کند نه بیشتر و این قانون در واقع همان‬ ‫استاندارد اس��ت‪.‬این مفاهیم و‬ ‫رهنمودها‪ ،‬در یک س��طح عمومی نوشته شده‬ ‫اند‪،‬بنابرای��ن باید متخصصی��ن در حالت های‬ ‫منحصر به فرد‪ ،‬براساس نیازهای محلی اقشار‬ ‫مختل��ف و نی��ز نیازهای آموزش��ی‪،‬فرهنگی و‬ ‫توسعه که موردنیاز آحاد ملت می باشد‪ ،‬بیانیه‬ ‫ها را فراهم کنند‪.‬این اصول را در عرض شاخه‬ ‫اطالعاتی و به طور اساس��ی ب��رای پایه ریزی‬ ‫ای از قالب های اطالعاتی‪ -‬چاپی ‪،‬غیر چاپی و‬ ‫دمکراس��ی(آزادی) باید به اطالعات دسترسی‬ ‫الکترونیکی به کار می برد‪.‬‬ ‫پیدا نماید‪.‫استاندارد و مسئوليت‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪ t‬لیال پاشای آهی‬ ‫گروه پژوهشی سلولزی و بسته بندی‬ ‫مفهوم مسئولیت اجتماعی‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی‪،‬گروه��ی از تعهدات‬ ‫اس��ت که ف��رد و یا س��ازمان در عملکرد خود‬ ‫مجبور به عمل در جهت آن تعهدات و حمایت‬ ‫ها و باال بردن آن می باشد‪.‬فردی‬ ‫آزادی هوشمندانه و صداقت در میراث عقالنی‬ ‫که مس��ئولیت اجتماعی دارد با رعایت مفاهیم‬ ‫تشخیص می دهد‪.‬ای��ن فرد اهمیت دسترس��ی منصفانه به‬ ‫اس��ت ش��رکت می کند باید اهمیت اطالعات‬ ‫اطالعات را در جامع��ه آزاد و احترام به اصول‬ ‫را برای یک جامعه آزاد تش��خیص دهد‪.‬فردی ک��ه مس��ئولیت اجتماع��ی دارد‬ ‫گوناگون‪،‬مفاهیم‪،‬نظام ها و فرهنگ ها‬ ‫در رعای��ت کارهای اطالعاتی و ه��م در تنوع‬ ‫‪-2‬رعای��ت اص��ول دسترس��ی منصفان��ه ب��ه‬ ‫فناوریها‪ ،‬ارزیابی و اس��تفاده از اطالعات پایبند‬ ‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬ .‬‬ ‫م��ی نماید وب��ه رفت��ار اخالق��ی و در رعایت‬ ‫مفهوم استاندارد و مسئولیت اجتماعی‬ ‫مفهوم اس��تاندارد و مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫فن��اوری اطالع��ات و اطالعات پایبند اس��ت‪.

‬با توجه به اینکه مستمر‪،‬این گروه گزارش جامعی ارائه نمود که‬ ‫‪-1‬سهیم شدن در دانش و اطالعات با دیگران‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی در مقابل با فعالیت دولت ش��امل بررس��ی اقدامات و ابتکارات کشورهای‬ ‫‪-2‬احترام به عقاید دیگران و زمینه ها و دانش و بخش خصوصی در کش��ورها می تواند شکل مختل��ف در زمین��ه مس��ئولیت اجتماع��ی و‬ ‫شرکایشان‬ ‫بگیرد‪،‬باید چیزی فراتر از اس��تاندارد و الزامات نقش س��ازمان ‪ ISO‬در این زمین��ه بود‪.‬در آغاز س��ال ‪ 2003‬س��ازمان ‪ ISO‬یک‬ ‫دیدگاه ها و دانش و بینش ها س��هیم می باشد می کنند‪،‬منافع فردی کسب و کار را محافظت گروه مشاورین اس��تراتژیک(‪)SAG‬را در مورد‬ ‫‪ ،‬یاری دهنده تنوع فرهنگی و نظام هاس��ت و م��ی کنند‪،‬از تع��ارض و مقابله کس��ب و کار با مسئولیت اجتماعی تشکیل داد‪.‬‬ ‫‪ Copolco‬به ش��ورای س��ازمان ‪ ISO‬ارسال‬ ‫شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬ ‫‪33‬‬ .‬هدف از‬ ‫ارزش�مندی در پای�داری س�ازمان ه�ای استاندارد بین المللی مسئولیت اجتماعی برگزاری این کنفرانس جلب حمایت کش��ورها‬ ‫اقتصادی دارد‬ ‫در آوریل س��ال ‪2003‬ش��ورای س��ازمان برای مشارکت در تدوین استاندارد بین المللی‬ ‫امروزه مسئولیت اجتماعی نقش ارزنده ای ‪ ISO‬از کمیت��ه سیاس��تگذاری این س��ازمان مسئولیت اجتماعی بود‪.‬به همین‬ ‫فناوران‪،‬ب��ه منظور طراحی‪،‬توس��عه و راه حل را در واحده��ای خود ایج��اد کردند و دولتها و منظ��ور کنفران��س بی��ن الملل��ی مس��ئولیت‬ ‫های اطالعات تولید شده‬ ‫مس�ئولیت اجتماع�ی ام�روزه نق�ش‬ ‫س��ازمانهای بین المللی از این موضوع حمایت اجتماعی توس��ط س��ازمان ‪ ISO‬و با میزبانی‬ ‫موسسه استاندارد سوئد(‪)SIS‬در تاریخ ‪22-21‬‬ ‫کرده اند‪.‬این الزامات و استانداردها در کشورهای س��ازمان ‪ ISO‬خود م��ی بایس��ت کار تدوین‬ ‫و به منظور جستجوی راه حل ها‬ ‫توس��عه یافته از پایین شکل گرفته به گونه ای اس��تاندارد مس��ئولیت اجتماعی را با توجه به‬ ‫‪-4‬هم��کاری ب��ا دیگران‪،‬هم با ش��خص‪ ،‬هم با بخش خصوصی با فعالیت خود این مس��ئولیت پیش��نهاد دریافت��ی برعه��ده بگیرد‪.‬‬ ‫‪،‬براساس استانداردها‪،‬نقش برنامه ریزی دارند و کنندگان‪،‬س��ازمانهای غیردولت��ی (‪)NGO‬‬ ‫ش��اخص های اس��تاندارد مطرح شده از نقطه قوانین باید طوری باشند که افراد و‪/‬یا سازمانها ‪،‬صنع��ت و بازرگانی‪.‬این فرد جستجوگر است و در ایده ها‬ ‫کش��ورهایی ک��ه با مس��ئولیت اجتماعی ش��د تا موضوع در دستور کار این سازمان قرار‬ ‫و اطالعاتی که در عرصه ش��اخه ای از منابع و موافقند و بر اساس استانداردهای مربوطه عمل گیرد‪.‬‬ ‫در پایداری سازمان های اقتصادی دارد‪،‬بطوری برای مصرف کنندگان(‪)Copolco‬درخواست هدف و دامنه کاربرد استاندارد‪:‬‬ ‫که تم��ام متفکران عل��م مدیری��ت را به خود کرد تا در زمینه تدوین اس��تاندارد بین المللی ‪-‬کم��ک ب��ه س��ازمانها در جهت ایف��ای نقش‬ ‫معطوف داشته است‪.‬‬ ‫مسئولیت جهانی تأثیر مهمی داشته باشد‪.‬دولت از گروههای ذینفع و ذیربط را در بر می گرفت‪،‬از‬ ‫ارتب��اط ب��ا این راه ح��ل های دقی��ق و خالق ها در ایجاد مس��ئولیت اجتماعی و عمل به آن جمل��ه دول��ت ها‪،‬س��ازمانها‪،‬کارگران‪،‬مصرف‬ ‫همکاری می نماید‪.‫می باشد‪.‬گروه‬ ‫‪-3‬همکاری ب��ا دیگران‪،‬هم با اش��خاص‪،‬هم با قانون��ی برای انجام این مهم در کش��ورها مهیا مشاورین اس��تراتژیک به این نتیجه رسید که‬ ‫فناوران‪،‬به منظور تشخیص مشکالت اطالعاتی باش��د‪.‬‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی ‪ SR‬امکان سنجی نماید مسئولیت اجتماعی آنها‬ ‫س��ی اس آر(مسئولیت اجتماعی)()‪ CSR‬و از آن بعنوان “مسئولیت اجتماعی یکپارچه” ‪-‬تأمین راهنماهایی عملی در جهت‪:‬‬ ‫‪-‬اجرایی نمودن مسئولیت اجتماعی‬ ‫‪ )(Corporate Social Responsibility‬نام برد‪.‬‬ ‫طریقی اس��ت ک��ه س��ازمان ها م��ی توانند با‬ ‫ای��ن کمیت��ه در ماه می س��ال ‪ 2001‬کار ‪-‬شناسایی و درگیر نمودن گروههای ذینفع‬ ‫رویکرده��ای اقتصادی‪،‬اجتماع��ی و زیس��ت را آغاز ک��رد و در ژوئن ‪ 2002‬ب��ه این نتیجه ‪-‬افزایش اعتبار گزارشات مربوط به ‪SR‬‬ ‫محیطی با ارزش ها و فرهنگ‪،‬اس��تراتژی های رس��ید ک��ه س��ازمان ‪ ISO‬بهترین س��ازمان ‪-‬تأکید بر نتایج عملکرد و ارتقاء‬ ‫ساختار تصمیم گیر و شیوه های عملیاتی خود از دی��دگاه مصرف کننده اس��ت ک��ه موفقیت ‪-‬افزایش رضایت و اطمینان مشتری‬ ‫را به شکل ش��فاف و قابل حسابرسی یکپارچه هدایت و پیش��برد موضوع مسئولیت اجتماعی ‪-‬ارتقاء واژه شناسی رایج در ‪SR‬‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ژوئن ‪ 2004‬در اس��تهکلم برگزار ش��د‪.‬سپس پیشنهاد تشکیل یک گروه کاری ‪-‬همراه شدن با س��ایر مدارک و استانداردهای‬ ‫حقوق افراد‪،‬مس��ائل زیس��ت محیطی و حفظ متش��کل از گروههای ذینفع و ذیربط توس��ط بین المللی‪.‬پ��س از ‪ 18‬م��اه ت�لاش‬ ‫نظر دیدگاه ج‪:‬‬ ‫به این سمت گرایش پیدا کنند‪.‬توسعه مس��ئولیت اجتماعی می تواند در را دارد‪.‬این گروه شامل‬ ‫با افراد گوناگون برای مشخص کردن مشکالت دول��ت جلوگیری م��ی کنند و هم��واره زمینه نمایندگانی از سراسر جهان بوده و طیف وسیعی‬ ‫اطالعاتی و برای جس��تجوی راه حل ها و برای جذب متخصصان را تس��هیل می سازند‪.

‫ده استاندارد مهم سال ‪1387‬‬ ‫‪ -1‬وسایل پخت و پز گاز سوز خانگی ‪ -‬ویژگیها و روش های آزمون‬ ‫‪ -2‬فرآورده های نفتی ‪ -‬سوخت ‪ -‬نفت گاز ‪ -‬ویژگی ها (تجدیدنظر استاندارد ‪)4903‬‬ ‫‪ -3‬فرآورده های نفتی ‪ -‬سوخت ‪ -‬بنزین موتورهای درون سوز ‪ -‬ویژگی ها (تجدیدنظر استاندارد ‪)4904‬‬ ‫‪ -4‬مدیریت كیفیت ‪ -‬رضایت مشتری ‪ -‬راهنمایی های برای رسیدگی به شكایات در سازمان ها‬ ‫‪ -5‬آموزش الكترونیكی (مجازی ) ‪ -‬ویژگیها‬ ‫‪ -6‬سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ‪ -‬الزامات‬ ‫‪ -7‬راهنمای تولید ‪ ،‬فرآوری ‪ ،‬برچسب گذاری و بازار یابی مواد غذایی ارگانیك‬ ‫‪ -8‬كابل های قدرت (تجدیدنظر استانداردهای ‪ 3569-1‬و ‪ 3569-2‬و ‪) 3569-4‬‬ ‫‪ -9‬تجهیزات راداری برای اندازه گیری سرعت وسایل نقلیه‬ ‫‪ -10‬بلوك ها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده ‪ -‬ویژگیها‬ ‫‪34‬‬ ‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬ .

‬‬ ‫ای��زو در ح��ال حاض��ر درگی��ر تدوی��ن‬ ‫س��ازمان تجارت جهانی ( ‪ ، ) WTO‬در‬ ‫ب��ه همی��ن علت ‪ ،‬نام وی��ژه ایزو و ارزش‬ ‫اس��تانداردهای بی��ن المللی مورد نی��از برای‬ ‫یک بررس��ی که هر سه سال یک بار انجام می‬ ‫اف��روده آن ب��ه طور گس��ترده ای ارزیابی و به‬ ‫حمای��ت از “ تح��والت ان��رژی “ اس��ت ‪ .‬بنابراین مطابقت‬ ‫‪ ،‬نشریات متعددی در خصوص مباحث مهمی‬ ‫در مش��ارکت بی��ن المللی به منظ��ور برطرف‬ ‫با چنین معیاری به صورت خوداظهاری بوده و‬ ‫مانند خدمات آبرس��انی ‪ ،‬بازیافت کشتی ها ‪،‬‬ ‫کردن چالش های جهانی استفاده کنند ‪.‬‬ ‫در صورت تردید موضوع قابل پیگیری خواهد‬ ‫مدیری��ت تدوام عملیات��ی و آمادگی در مقابل‬ ‫ایزو خانه قدرت برای جهانی ش��دن است‬ ‫بود ‪.‬این امر به کمک روش‬ ‫ایزو در سال ‪ 2007‬با رخدادهای مختلف‬ ‫محیطی و س��هام اجتماعی ( سه مولفه توسعه‬ ‫اجرایی موجود ‪ ،‬مشارکت رابطین ایزو با ‪700‬‬ ‫مهمی مانند اجالس ش��ورای اقتصادی جهانی‬ ‫پایدار ) داش��ته باش��د ‪ ،‬تامین کن��د ‪ .‬‬ ‫ ارتباط و تاثیر گذاری ‪ .‬‬ ‫اقدام��ی تاکنون برای تائید س��ازمان های‬ ‫“ استانداردهای ایزو بر اساس یک اجماع‬ ‫نظ�ر مضاع�ف بین گ�روه ه�ای ذینفع و‬ ‫کشورها به دست آمده است ‪“ .‬در حال حاضر ‪،‬‬ ‫امر ایزو را قادر می س��ازد ت��ا به مصرف پیش‬ ‫برای رفع محدودیت های تجاری و برداش��تن‬ ‫تولید ماهانه ایزو به سطح پایدار ‪ 100‬استاندارد‬ ‫بینی ش��ده سوخت های فسیلی و چالش های‬ ‫مرزه��ا به کار م��ی روند ‪ ،‬به ش��رح زیر اعالم‬ ‫بین المللی جدید یا تجدید نظر ش��ده رسیده‬ ‫تغییرات جهانی بپردازد ‪.‬‬ ‫بسیاری موارد دیگر مانند تغییرات آب و هوایی‬ ‫ع�لاوه بر ای��ن ‪ ،‬ایزو به ثبات رای و حفظ‬ ‫‪ ،‬امنیت ‪ ،‬بهداش��ت یا استقرار فن آوری های‬ ‫و نگه��داری اس��تانداردهای بی��ن الملل��ی به‬ ‫مش��ارکت ایزو با آژانس بین المللی انرژی‬ ‫جدید ‪ ،‬نیاز به استانداردهای بین المللی هیچ‬ ‫صورت چند منظ��وره اطمینان دارد و پذیرش‬ ‫در زمین��ه تدارک مالقات س��ران ‪ ، G8‬ایزو را‬ ‫گاه ت��ا این اندازه رو به افزایش نبوده اس��ت ‪..‬‬ ‫ح��وادث ‪ ،‬س��اختمان پای��دار ‪ ،‬ایمن��ی غذا و‬ ‫و انتظ��ار می رود راه حل هایی را برای حصول‬ ‫ارزیابی و ش��مارش گازهای گلخانه ای داشته‬ ‫اطمینان از آن که جهانی س��ازی اثرات مثبتی‬ ‫است ‪.‬‬ ‫است ‪.‬این امر‬ ‫س��ازمان منطقه ای و بین المللی ‪ ،‬طرح های‬ ‫در داوس ت��ا قرارداد مربوط ب��ه ملل متحد با‬ ‫مس��تلزم آن اس��ت که ایزو به طور کافی برای‬ ‫راهبردی برای کش��ورهای در حال توس��عه و‬ ‫موضوع تغییرات جوی در بالی و کنگره جهانی‬ ‫این هدف تجهیز شود ‪.‬انسجام ‪ ..‬این‬ ‫شود ‪ ،‬ش��ش معیار را برای استانداردهایی که‬ ‫رس��میت شناخته شده است ‪ .‬‬ ‫استانداردهای بین المللی را به عنوان استاندارد‬ ‫قادر س��اخته است تا نقش مهمی را در تدوین‬ ‫اما اس��تاندارد بین المللی چیست و چه چیزی‬ ‫ملی برای تس��هیل ام��ور ‪ ،‬در صورت وجود ‪ ،‬و‬ ‫اس��تانداردهای بی��ن المللی ان��رژی و ترویج‬ ‫موجب می ش��ود ت��ا یک اس��تاندارد ‪ ،‬ارتباط‬ ‫استفاده از آن ها در بافت قوانین تشویق کرده‬ ‫روزافزون کارآیی ان��رژی و منابع تجدید پذیر‬ ‫جهان��ی پیدا کند و به عنوان عامل اساس��ی و‬ ‫و جعبه ابزاری جامع از استانداردهای مربوط را‬ ‫آن ایفاء کند ‪.‬‬ ‫بر روی رش��د اقتصادی ‪ ،‬یکپارچگی زیس��ت‬ ‫اس��تانداردهای ایزو بر اس��اس یک اجماع‬ ‫نظر مضاعف بین گروه های ذینفع و کش��ورها‬ ‫به دس��ت آمده اس��ت ‪ .‬‬ ‫ارزش خالص در پاریس درگیر بوده است ‪.‬باز بودن ‪ ...‬اجماع نظر ‪.‬‬ ‫درگیر شدن عالیق مشتریان در استانداردسازی‬ ‫انرژی در رم ‪ ،‬مالقات فشرده سران دولت های‬ ‫و سیاست ایزو برای ارتباط جهانی محقق شده‬ ‫ملل متحد در ژنو و ش��ورای سازمان مشارکت‬ ‫شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬ ‫‪35‬‬ .‬‬ ‫اقتص��اد کالن به وجود آمده مانند اقتصاد‬ ‫چین ‪ ،‬هندوس��تان و برزیل که به شورای ایزو‬ ‫در س��ال ‪ 2008‬ملح��ق ش��ده ان��د و به طور‬ ‫روزافزونی با سیستم ایزو مشارکت داشته و از‬ ‫آن حمای��ت می کنند ‪ ،‬موجب ش��ده تا از این‬ ‫تولی��د کننده چنین اس��تانداردهایی توس��ط‬ ‫ایزو در س��ال ‪ 2007‬و اوایل س��ال ‪2008‬‬ ‫همکاری بتوانند برای توانمندس��ازی و تسریع‬ ‫‪ WTO‬صورت نگرفته است ‪ .‬‬ ‫نموده است ‪:‬‬ ‫و دامنه کار آن با سرعت زیادی گسترده شده‬ ‫‪ -‬شفافیت ‪ .‬ابعاد‬‫توسعه ‪.‬‬ ‫پایدار مطرح گردد ؟‬ ‫برای تایید ارزیابی انطباق فراهم می کند ‪.‫ايزو "خانه قدرت "برای‬ ‫جهانی شدن مثبت‬ ‫مترجم ‪ :‬آزیتا خضرایی‬ ‫سرپرست پژوهشکده برق ‪ ،‬مکانیک و ساختمان‬ ‫با توجه به جهانی شدن موضوع تجارت و‬ ‫اقتصادی و توسعه در خصوص نوآوری ‪ ،‬رشد و‬ ‫است ‪.

‬طراحي هاي ناهمگون ‪ ،‬به هيچ‬ ‫ها و درزگير ها و خود كاشي مي پردازد‪.‬‬ ‫جذب آب كاش��ي ه��اي ديواري س��نتي از ‪7‬‬ ‫تا ‪ 21‬درصد ‪ ،‬متغير اس��ت ‪ .‬در آن زمان انتظار‬ ‫قديمي همچنان زيبا بوده و به صورت محكمي‬ ‫نمي رفت كه قابليت هاي محصول به گونه اي‬ ‫به بناها چس��بيده اند ‪ .‬‬ ‫• ‬ ‫مقاومت سايشي‬ ‫س��طوح كاش��ي هاي لعابدار مورد سايش قرار‬ ‫مي گيرن��د و تع��داد چرخه ه��اي الزم براي‬ ‫س��ايش لعاب ‪ ،‬ثبت مي ش��ود و كاشي ها بر‬ ‫طبق مقاومت سايش��ي به گ��روه هاي ‪ 0‬تا ‪5‬‬ ‫تقسيم بندي مي شود ‪ .‬اين كاشي ها ‪ ،‬قديمي‬ ‫پيشرفت كند كه كاشي هاي بزرگي در حد ‪3‬‬ ‫ترين كاش��ي هاي نصب شده توسط بشر است‬ ‫متر نيز توليد گردند ‪ .‬بنابراين كاشي‬ ‫بي��ان مي ش��وند ‪ ،‬از جمل��ه پارامترهاي مورد‬ ‫‪36‬‬ ‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬ ‫ظاهري روش��ن داشته و نرم تر هستند ‪ .‫كاشي هاي سراميكي ‪ -‬استانداردهاي جديد براي محصولي باستاني‬ ‫مترجم ‪ :‬عباس حمیدی‬ ‫سرپرست گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی‬ ‫توجه مش��تريان هستند كه كار اين كميته نيز‬ ‫روي همين پارامترها متمركز شده است ‪.‬كاش��ي غير لعاب��دار براي‬ ‫س��ايش عميق مورد آزمون قرار گرفته و براي‬ ‫كاربردهاي مقتضي طبقه بندي مي شوند ‪.‬برش‬ ‫آن ها ‪ ،‬آس��ان بوده و به خوب��ي به ديوارهاي‬ ‫عمودي مي چسبند ‪.‬‬ ‫• ‬ ‫مقاومت يخ زني‬ .‬‬ ‫وجه خريدار نداشته و نصب غير استاندارد آن‬ ‫‪ ،‬نقش كاش��ي را به عن��وان محصولي تزيیني‬ ‫كاشي فقط جنبه تزييني ندارد‬ ‫حدود بيست سال قبل ‪ ،‬دو گروه كاري در‬ ‫خدشه دار مي كند ‪.‬كاش��ي ها در‬ ‫س��طوح مختلف جذب آب توليد مي ش��وند ‪.‬پارامترهايي كه در ادامه‬ ‫كه همچنان مقاوم مانده است ‪ . )A13701‬اين كاشي ها‬ ‫بس��يار متراكم و قوي بوده و به صورت لعابدار‬ ‫و غير لعابدار توليد مي ش��وند ‪ .‬صنعت‬ ‫كميته فني شماره ‪ 189‬ایزو به زير ساخت‬ ‫كاش��ي يكي از صنايع مهم جهاني است كه در‬ ‫ه��ا توجه دارد ‪ .‬‬ ‫• ‬ ‫جذب آب‬ ‫اي��ن پارامتر برابر با ميزان آب جذب ش��ده در‬ ‫يك كاشي خشك در دوره زماني خاصي تحت‬ ‫ش��رايط محيطي اس��ت و مبناي طبقه بندي‬ ‫كاشي ها را در استانداردهاي ايزو تشكيل مي‬ ‫دهد ‪ .‬‬ ‫در ش��هر باس��تاني پمپ��ي ‪ ،‬كاش��ي هاي‬ ‫زمينه كاشي ايجاد گرديد ‪ .‬‬ ‫صورت روزافزوني در حال رش��د است ‪ .‬گروه هاي ‪ 0‬تا ‪ 3‬فقط‬ ‫براي كاش��ي هاي تزييني بوده و گروه هاي ‪4‬‬ ‫و ‪ 5‬در نواحي با رفت و آمد زياد مورد استفاده‬ ‫ق��رار مي گيرن��د ‪ .‬امروزه بس��ياري از كاش��ي ه��ا با ميزان‬ ‫جذب آب صفر تا ‪ 0/5‬درصد توليد مي ش��وند‬ ‫كه اين نوع كاش��ي ه��ا طبق اس��تانداردهاي‬ ‫‪ ANSI‬به عنوان كاش��ي ه��اي چيني ‪ ،‬طبقه‬ ‫بندي مي ش��وند ( ‪ .‬اين كاش��ي ها ‪،‬‬ ‫كاش��ي س��راميكي يك��ي از قديمي ترين‬ ‫مصنوعات س��اخت بشر اس��ت كه بازار آن به‬ ‫مي توان��د عمري طوالن��ي نظير عم��ر بنايي‬ ‫قديمي داشته باشد ‪.‬اين كميته به اس��تانداردهاي‬ ‫سراسر جهان مش��تري دارد و استاندارد هاي‬ ‫فني و روش هاي آزمون كاشي هاي سراميكي‬ ‫بي��ن المللي نقش مهمي در جهت دهي به آن‬ ‫و محصوالت نصب آن شامل چسبنده ها ‪ ،‬مالط‬ ‫ايفا مي كند ‪ .

‬آب از طريق‬ ‫تغييرات آن قائل شده است ‪ .‬‬ ‫افزودن انعطاف پذيري و مقاومت مورد استفاده‬ ‫ساير آزمون ها‬ ‫قرار گرفت ‪ .‬كميته فني ش��ماره مي پ��ردازد و اخيرا ً اس��تانداردها و روش هاي يا مايعي هس��تند كه براي منظورهاي مختلف‬ ‫‪ 189‬ایزو نياز به تغيير در اين اس��تانداردها را آزمون را براي چس��بنده ها و پ��ر كننده هاي مورد اس��تفاده قرار مي گيرند كه يكي از آن ها‬ ‫دريافت��ه و محدوديتي اضافي بر اندازه واقعي و درزها ارائه كرده است ‪ .‬كاشي ها بايد براي اخيرا ً استانداردهاي در اين زمينه منتشر شده‬ ‫رواداری ابعادي اس��ت ‪ ،‬يعني محصول توليدي مقاومت اس��يد و باز و كابرده��اي ديگر آزمون است ‪.‬آن چه كه براي نصاب و مش��تري مهم است ‪ ،‬گيرند بايد آزمون ش��وند ‪ .‬‬ ‫را منتشر مي كند ‪“ .‬كاشي ها از ابعاد بسيار كوچك موزائيكي مقاومت چس��بندگي كاش��ي ها در دوره هاي افزودني هاي التكس در فرم هاي مختلف جهت‬ ‫تا ابع��اد بزرگ توليد مي ش��وند ‪ .‬در اين روش ‪ ،‬ب��ا افزودن مواد‬ ‫“ كميته فني ش��ماره ‪ 189‬ایزو استانداردهاي ‪ .‬ضخامت ضخيم ماسه و س��يمان به زير اليه چسبانيده هاي نصب شده است ‪.‬الي��ه ‪ ،‬كاربرد زيادي ياف��ت و در همان زمان ‪،‬‬ ‫قرار مي گيرند ‪ ،‬صرف نظر از فاكتور جذب آب همان گونه كه در باال اش��اره شد ‪ ،‬كاشي هاي نياز ش��ديدي به افراد ماهر در نصب كاشي ها‬ ‫‪ ،‬باي��د م��ورد آزمون يخ زني و ي��خ زدايي قرار ديواري بدنه نرم تري داشته و بنابراين مقاومت احساس مي گرديد ‪ .‫كاشي ها در معرض چرخه هاي چندمرحله اي • ‬ ‫مش��خص ‪ ،‬محكم مي ش��دند ‪ .‬در صنعت ‪ ،‬مختلف زماني انجام شوند ‪.‬‬ ‫‪ ،‬آجر ‪ ،‬س��نگ يا مالط بوده ك��ه به چارچوبي‬ ‫شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬ ‫‪37‬‬ .‬براي رفع اين نياز ‪ ،‬روش‬ ‫شكس��ت پايين تري را دارا هستند و لذا براي جديدي به نام نصب خش��ك ي��ا نصب نازك ‪،‬‬ ‫گيرند ‪.‬با افزايش قابليت هاي توليدي در مورد محصوالت نصب جديد‬ ‫بر روي تدوین استانداردها و روش هاي آزمون‬ ‫اندازه كاش��ي ها ‪ ،‬درصد مجاز انحراف ابعادي اين كميته فني ‪ ،‬همچنين به محصوالت نصبي غشاهاست ‪ .‬‬ ‫كميته فني شماره ‪ 189‬ایزو اكنون در حال كار‬ ‫باش��د ‪ .‬آزم��ون هاي��ي بايد ب��راي تعيين‬ ‫شود ‪ .‬‬ ‫هاي س��نگين و شستشوي شديد داشته باشند “ كميته فني شماره ‪ 189‬ایزو اخيرا ً استانداردها‬ ‫و روش هاي‬ ‫‪.‬اين غشاها نوعاً محصوالت ورقه اي‬ ‫ه��م كاهش يافته اس��ت ‪ .‬در صورت نصب كاشي اطمينان حاصل گردد كه كاش��ي ها در صورت ‪ ،‬ديواره��اي گچي و كف پوش هاي تخته چند‬ ‫ها در قسمت هايي كه در معرض دماهاي باالتر انتخاب و نصب صحيح شكس��ته نخواهد شد ‪ .‬البته برخ��ي از ابعاد به ها ‪ ،‬استخرهاي شنا ‪ ،‬آزمايشگاه هاي شيمي و بهت��ري حاص��ل گرديد و كاربرد كاش��ي ها به‬ ‫صورت سنتي در صنعت كاشي توليد مي شوند مانن��د آن كه در معرض مواد مختلفي قرار مي مراتب آس��انتر و زيبايي آن ها بيش��تر شده و‬ ‫‪ .‬براي هزاران مي كند و كاربرد ديگر آن ممانعت از بروز ترك‬ ‫طرح هاي هندسي پيچيده و اعمال سختگيرانه س��ال ‪ ،‬كاشي س��راميكي با اس��تفاده از مالط خوردگي در حين س��يم كش��ي از ميان كاشي‬ ‫ت��ر اس��تانداردها تغيير كرده اس��ت ‪ .‬همچنين ب��ا بهبود پركننده هاي‬ ‫اندازه واقعي كاش��ي ها استاندارد نشده است و • ‬ ‫اين ابع��اد از توليد كننده اي ب��ه توليد كننده كاش��ي ها براي كاربردهاي خاصي نظير تونل ش��كافي ‪ ،‬مقاومت كرنش��ي و انعطاف پذيري‬ ‫ديگ��ر متفاوت اس��ت ‪ .‬‬ ‫و غير مستطيلي شكل بودن ‪ ،‬اندازه گيري مي بچس��بند ‪ .‬‬ ‫كاش��ي ها بر مبناي اندازه و محل س��اخت آن مي شد ‪ .‬در پايان جنگ‬ ‫مقاومت‬ ‫ي��خ زني و يخ زدايي ق��رار گرفته و عالئم ترك كاش��ي ها با نيروي معيني شكس��ته ش��ده و جهاني دوم ‪ ،‬به خاطر باال رفتن ميزان س��اخت‬ ‫نظير ترك لعاب يا پوس��ته پوسته شدگي بدنه مقاوم��ت آن به گون��ه اي تعيين مي ش��ود تا و س��از خانه هاي جديد ‪ ،‬چارچوب هاي چوبي‬ ‫كاش��ي ثبت مي گردد ‪ .‬‬ ‫نبايد انحراف زيادي از اندازه مورد نظر داش��ته شوند ‪.‬اخيرا ً روند كار به در درك پديده رش��د صنعت سراميك در سال درز و ش��كاف ها تا حدي در پركننده ها نفوذ‬ ‫سمت استفاده از كاشي هاي با اندازه مختلف و هاي اخير ‪ ،‬اهميتي اساسي دارد ‪ .‬اين زير اليه ‪ ،‬معموالً از جنس سيمان‬ ‫تغيير مي كند ‪.‬‬ ‫بخش هاي كم رفت و آمدتر ساختمان مناسبند توس��عه يافت ‪ .‬‬ ‫• ‬ ‫رواداری ابعاد‬ ‫• ‬ ‫آزمون مواد چس��باننده و پركننده را منتش��ر‬ ‫قابليت چسبندگي‬ ‫چندين پارامتر شامل ابعاد سطحي ‪ ،‬طول تاب كاش��ي ها باي��د به ص��ورت عمودي ي��ا افقي كرده است ‪“ .‬شناخت اين محصوالت ‪ ،‬ضد آب نمودن زير اليه اس��ت ‪ .‬كاش��ي هاي م��ورد اس��تفاده در كاربردهاي ديگري به ماسه و سيمان پرتلند ‪ ،‬خصوصياتي‬ ‫فني و روش هاي آزمون‬ ‫تجاري ‪ ،‬نظير نانوايي ها ‪ ،‬انبارها و آش��پزخانه نظير مقاومت چس��بندگي و زمان گيرايي مواد‬ ‫كاشي هاي سراميكي و محصوالت نصب آن ها ها بايد مقاومت بااليي در برابر رفت و آمد چرخ چسباننده بهبود مي يافت ‪.

‬در برخي از حاالت ‪ ،‬اثرات‬ ‫ارزيابي جنبه‌هاي مرتبط با مس��موميت هواي‬ ‫احتیاج می باشد ‪ .‬در اتاقي كه ممل��و از الياف‬ ‫اي��ن م��واد ش��يميايي به دالي��ل فني به‬ ‫استانداردس��ازي ب��راي تعيي��ن كيفيت هواي‬ ‫آزبس��ت اس��ت بايد هوا جريان داشته باشد تا‬ ‫محصوالت س��اختماني اضافه مي‌ش��وند ‪ .‫بهبود کيفيت هوای داخل ساختمان‬ ‫مترجمان ‪ :‬مهدی دوچشمه‪ -‬کارشناس گروه پژوهشی میکروبیولوژی‬ ‫ پیمان کاشانی – کارشناس گروه پژوهشی سلولزی و بسته بندی‬ ‫از دهه‌ي ‪ 1970‬اس��تفاده از مواد آلي در‬ ‫آن از صنعت س��اختمان صرف شده است و در‬ ‫س��اختماني و رنگ‌های موجود در پرداخت‌ها‬ ‫س��اخت مواد اوليه‌اي كه ب��راي داخل دفاتر و‬ ‫ساختمان ها به مقدار زیادی محدود و یا حذف‬ ‫بود ‪.‬با توجه به هزين ‌ه زیاد نصب‬ ‫باشد ‪ ،‬اما بیشتر اوقات دلیل ایجاد تغییرات در‬ ‫خان��ه ب��راي حفاظت چوب در برابر حش��رات‬ ‫و مدل‌س��ازي مجدد در مورد س��اختمان‌هاي‬ ‫آزمایش��گاه ها ‪ ،‬تفاوت در روش کار و مقررات‬ ‫و قارچ‌ه��ا اغل��ب ح��اوي پنتاكلروفنل اس��ت‬ ‫موجود ‪ ،‬دسترس��ي به داده‌ه��اي قابل اعتماد‬ ‫می باش��د ‪ .‬مثال‌هايي از اين دس��ت‬ ‫بهب��ود كيفيت ه��واي داخ��ل س��اختمان با‬ ‫ایجاد مشکالت ناش��ی از انحراف اندازه گیری‬ ‫ش��امل محص��والت مش��تق از چ��وب همراه‬ ‫توسعه و گس��ترش فنون اندازه‌گيري معتبر و‬ ‫در انجام آزمون های دوره ای مس��تقل بوسیله‬ ‫فرم‌آلدئي��د‪ ،‬كف‌هاي كاذب‪ ،‬س��قف‌هاي معلق‬ ‫به اثبات رس��يده آغاز ش��د كه مبنايي را براي‬ ‫آزمایشگاه های مختلف به وجود آمده است ‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬ .‬‬ ‫و تع��داد متنوع��ي از م��واد پالس��تيكي مورد‬ ‫ارزيابي خطرات تندرستي انسان تعيين و يك‬ ‫اختالف��ات می تواند به خاطر عدم کفایت‬ ‫مصرف در س��اخت مبلمان ‪ ،‬كف و ديواره‌هاي‬ ‫دوره‌ي مناس��ب براي درم��ان و عالج آن ها را‬ ‫مق��ررات آزم��ون در محیط داخل س��اختمان‬ ‫منازل اس��ت‪ .‬رنگ‌هاي مورد مصرف در داخل‬ ‫ممكن س��اخت ‪ .‬اين‬ ‫داخل س��اختمان بر یک مبن��اي بين‌المللي با‬ ‫الياف بتوانند توس��ط جريان هوا حركت كرده‬ ‫مواد س��بب بهبود جابه‌جايي و دوام مي‌گردند‬ ‫ايج��اد كميت ‌ه فرعي ‪ 6‬با عنوان “ هواي داخل‬ ‫و قابل رديابي باشند ‪.‬‬ ‫درزگير افزوده مي‌ش��وند تا در پنجره‌ها ‪ ،‬درها‬ ‫و قسمت‌هاي مختلف ساختمان سبب بهبود و‬ ‫آزمون براي استانداردسازي‬ ‫كميت��ه‌ي فرعي ‪ 6‬به منظور جلوگیری از‬ ‫از ‪ 35‬درج��ه سلس��یوس و در و پنجره کام ً‬ ‫ال‬ ‫بس��ته و محکم انجام شده باش��د ‪ .‬اين نشست براي‬ ‫برداری گروه های مختلف تحت بررس��ی مورد‬ ‫نامطبوع مي‌گردد ‪ .‬‬ ‫افزايش يافته اس��ت ‪ .‬اين امر به ويژه‬ ‫در بدترین شرایط ‪ ،‬در اتاق گرم با دمای بیش‬ ‫پلي‌كلرين‌دار ش��ده و فوران‌ها مخلوط ش��ده‬ ‫در م��واردي كه تخريب كامل س��اختمان الزم‬ ‫است‪ .‬برای مثال ‪ ،‬ی��ک آزمون می تواند‬ ‫كه ب��ا ناخالصي‌هاي��ي مانند دي‌اكس��يدهاي‬ ‫امري ضروري به نظر مي‌رسد ‪ .‬تأثير يك روش نمونه‌گيري‬ ‫بهداشتی بس��یار فراتر از تحریک بوده و بسیار‬ ‫مهلک می باشد مانند آزبست که سابق ٌا به طور‬ ‫داخ��ل س��اختمان در مدت ‪ 24‬س��اعت براي‬ ‫غيرصحيح ممكن است بر نتايج اندازه‌گيري از‬ ‫ك��ودكان ‪ ،‬بزرگس��االن ‪ ،‬س��المندان و اف��راد‬ ‫جواب رد كامل حاصل از آنالیز بيش��تر باشد و‬ ‫معمول در عایق های نس��وز استفاده می شد و‬ ‫ضعي��ف و بیماران صورت گرفت ‪ .‬‬ ‫ش��ده و هزينه‌هاي هنگفتي براي خارج‌سازي‬ ‫بوها ‪ ،‬ریزسازواره‌ها و تشعشعات حاصل از مواد‬ ‫اصالح عملكرد شوند‪.‬بي‌فنيل‌هاي پلی كلرين‌دار شده به مواد‬ ‫باشد مانند آلودگي با آزبست صادق است ‪.‬‬ ‫‪ ،‬ام��ا هم‌چنين س��بب افزايش هش��داردهند ‌ه‬ ‫س��اختمان “ از كميته فنی شماره ‪ 146‬ايزو‬ ‫انتش��ار ش��فاف روش های ان��دازه گیری‬ ‫ش��كايات مربوط به س�لامت و تندرس��تي از‬ ‫ب��ا عن��وان “ كيفيت هوا “ دنبال ش��د ‪ .‬اولين‬ ‫برای استانداردسازی ‪ ،‬تحت شرایط سازگار در‬ ‫جمل��ه تحري��ك دس��تگاه تنفس��ي ‪ ،‬تحريك‬ ‫نشس��ت كميته‌ فرعي ‪ 6‬در شهر برلين آلمان‬ ‫جهت پیشرفت مناس��ب مطابق راهبرد نمونه‬ ‫پوس��تي و سوزش چش��م ‪ ،‬س��ردرد و بوهاي‬ ‫در س��ال ‪ 1994‬برگزار شد ‪ .‬هدف از اين‬ ‫اين تاثی��ر بد اغلب كمت��ر از حالت واقعي آن‬ ‫اکنون به عنوان یک ماده س��رطان زا شناخته‬ ‫اقدام اندازه‌گي��ري مقدار گازها ‪ ،‬ذرات معلق ‪،‬‬ ‫بحرانی تلقي مي‌گردد‪.‬‬ ‫خانه‌ها ب��ه كار مي‌روند به طور چش��م گیری‬ ‫شده است ‪.‬این آزمون‬ ‫با یک آزمون که در ش��رایط دمای طبیعی و با‬ ‫شرایط تهویه مناس��ب انجام شده است ‪ ،‬قابل‬ ‫ادام�� ‌ه كار ب��ا تدوین روش اجرائي آزمون‬ ‫مقایس��ه نیس��ت ‪ .

‬این استاندارد راهبردهای فرم‌آلدئي��د و تركيبات آلي ف��رار كه مهم‌ترين‬ ‫ب��ا شناس��ايي اين نياز مه��م ‪ ،‬كار كميته اصلی نمونه برداری ب��رای اندازه گیری میزان آلوده‌س��ازهاي محيط داخل ساختمان هستند‬ ‫فرع��ی ‪ 6‬از كميته‌ي فني ش��ماره ‪ 146‬ايزو با آلودگ��ی هوا را ب��ه منظور ارزیابی بهداش��تی ‪ ،‬در اس��تاندارد بین الملل��ی‪ISO16000-2‬‬ ‫تعريف و شناساندن يك روش نمونه‌گيري كلي تعیین می کند ‪ .‫تعیین راهبردهای نمونه برداری‬ ‫تندرس��تي آغاز شد ‪ .‬ش��رايط مرزی ب��راي اندازه‌گيري بدن انس��ان وارد واكنش مي‌گردد و بافت‌هاي‬ ‫شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬ ‫‪39‬‬ .‬س��ایر اس��تانداردها مقادیری ب��ا عنوان “ هواي داخل س��اختمان‪ -‬قس��مت‬ ‫از تــركيبــات آلـــي كـــه در استــانـدارد‬ ‫را که باید تحت شرایط معمول و نرمال هدایت دوم‪ -‬روش نمونه‌گی��ری از فرم‌آلدئي��د “ و در‬ ‫بی��ن الملل��ی‪ ISO16000-1‬ش��رح داده شوند ‪ ،‬تعیین می کند ‪.‬‬ ‫استاندارد بین المللی ‪ ISO16000-1‬با عنوان‬ ‫ش��ده اس��ت و با مش��خص‌کردن روش اصلي به علت تعدد زي��اد تركيبات در محيط داخلي “ نمونه‌گیری ازتركيبات آلي فرار “ تشريح شده‬ ‫ي تعيين س��طوح س��اختمان ‪ ،‬رايج‌تري��ن تركيب‌ه��ا انتخ��اب است ‪ .‬براي دي‌اكسيد نيتروژن كه مستقيماً با‬ ‫نمونه‌برداری براي اندازه‌گير ‌‬ ‫آلودگي هوا و ارزيابي‌هاي مربوط به س�لامت و مي‌گردن��د ‪ .

‬‬ ‫اتاق محصور که در آن جریان هوا و لرزش وجود‬ ‫نمــونــه بــ��رداری ‪ISO/CD16000-19:‬‬ ‫کش��ورهای آس��یایی عض��و ‪ ،‬به خصوص و انــ��دازه گیــری‪ 18‬ت��ا ‪ISO16000-16‬‬ ‫داشته باشد را شبیه سازی کرد ‪ .‬برای اندازه گیری عامل در استاندارد بین المللی‪ ، ) ISO16000-15 ISO16000-8‬کپــک ها ( راهـــبــرد‬ ‫غلظت الیافت آزبس��ت هوازا باید یک نمونه از بحث شده است ‪.‫بدن را تخريب مي‌نمايد ‪ ،‬باید يك روش كام ً‬ ‫ال بین المللی‪ ISO16000‬آمده است ‪.‬اين حدود در تمایل به تدوین استاندارد مواد جاذب سطحی ) ‪ ،‬مــ��واد جــــ��اذب (‪ ISO16000-23‬و‬ ‫اس��تاندارد بین المللی‪ ISO16000-7‬ش��رح به کار رفته در داخل اتاق ها برای بهبود کیفیت ‪.ISO16000-3.‬‬ ‫نيز تدوین شده است ‪.‬‬ ‫تمایل به الحاق پروژه با کمیته فنی شماره ‪22‬‬ ‫تمامي استانداردهاي راهبردی توسط كميته‌ي در س��ال ‪ ، 2004‬استانداردس��ازی در ی��ک ایزو با عنوان “ خودروهای جاده ای “ داش��تند‬ ‫اروپايي استانداردس��ازي (‪ )CEN‬در كميته‌ي زمینه جدید آغاز شد ‪ .) ISO16000-24‬‬ ‫هوای داخلی داش��ته اند ‪ .‬اثرات جذب سطحی‬ ‫داده شده است ‪.‬‬ ‫فني ش��ماره ‪ 246‬ب��ا عنوان “ كيفي��ت هوا “ استانداردهای بحث شده در مورد راهبرد نمونه‬ ‫ذی نفع��ان کمیته فنی ش��ماره ‪ 146‬ایزو‬ ‫براس��اس توافق وين پذيرفته ش��ده و س��پس ب��رداری ( ‪ ) ISO16000-19‬و همچنی��ن شامل آزمایش��گاه ها ‪ ،‬مراکز درمانی ‪ ،‬صاحب‬ ‫به صورت قس��مت های مختلف‪ ISO16000‬ب��رای نمون��ه ب��رداری ( ‪ ISO16000-17‬خان��ه ه��ا ‪ ،‬س��رایدارها ‪ ،‬مس��تاجرها و قضات‬ ‫‪ ) .NO2‬راهـــبـــرد نمـــونــه بــــرداري‬ ‫‪ ،‬الیاف آزبس��ت می باش��د ‪ .‬اس��تانداردهای بین ‪ ، ISO16000-5‬اندازه گیری‪ISO16000-6‬‬ ‫الملل��ی ‪ ، ISO16000-10 ، ISO16000-9‬اتاق آزمون ‪ 11:‬تا ‪ ) ISO16000-9‬و آزبست‬ ‫تشريح شده‌اند ‪. 19‬و ش��مارش کپ��ک ه��ا در هوای داخل دادگاه ه��ا و همچنین هر کس که مش��کالت‬ ‫منتشر شده اند ‪.‬بیولوژیست ها به ایجاد ‪ ،‬شروع شد ‪.‬‬ ‫تجزیه و تحلیل ) در مجموعــه استــانــدارد‬ ‫‪40‬‬ ‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬ .‬اين ‪( .‬تركيبات فوق‌الذكر عبارت از دي‌اكس��يدهاي به اثرات آلوده كنند ‌ه هوا بر س�لامتي انس��ان راهبــردهــای عمــومــی نمــونه بـــرداري‬ ‫پلي‌كلرين‌دار ‪ ،‬بي‌فنيل‌هاي پلي‌كلرين‌دار شده که بوس��یله اس��باب و وس��ایل منزل از قبیل ( ‪ ، )ISO16000-1‬ف��رم آلدئی��د ( راهب��رد‬ ‫‪ ،‬هيدروكربن‌ه��اي معط��ر چن��د حلقه‌اي می فرش ها ‪ ،‬پوش��ش های کف و رنگ ها انتش��ار نـــمــــونــه بــــرداری ‪، ISO16000-2:‬‬ ‫باشند ‪ .‬‬ ‫در ط��ی س��ال ‪ 2007‬پ��روژه های جدید‬ ‫ب��ه دلي��ل پيچيدگ��ي موج��ود در تدوين در اتاق آزمون می تواند مطابق اس��تاندارد بین ب��ا آزمای��ش حس��ی از م��واد س��اختمان (‬ ‫راهبردهای اندازه‌گيري ‪ ،‬قس��مت‌هاي مختلف المللی ‪ ( ISO16000-23‬جذب فرمالدئید ) ‪ )ISO16000-28‬و ب��ا اندازه گیری انتش��ار‬ ‫مجموعه استاندارد بین المللی‪ISO 16000‬‬ ‫و‪ ( ISO/CD16000-24‬جذب ‪ VOC‬ها ) ‪ VOC‬در داخ��ل کابی��ن ه��ای اتومبیل ‪ ،‬که‬ ‫تعیین شود ‪.4‬‬ ‫ب��ه ترتي��ب در اس��تانداردهاي بی��ن الملل��ی ‪ VOC‬از ای��ن م��واد توس��ط تولیدکنندگان ‪ ( VOCs‬راهبرده��ای نمون��ه ب��رداری ‪:‬‬ ‫و‬ ‫‪ISO16000-15‬‬ ‫‪ ISO16000-12‬مورد توجه ق��رار گرفت ‪ .‬‬ ‫شده اند ‪.‬روش هـــای اجـــرايــي گونـاگـون‬ ‫می یافتند ‪ ،‬جلب ش��د و اندازه گیری انتش��ار انــدازه گـیــــری هــا ‪).‬‬ ‫مختل��ف در ه��وای داخلی ( نمون��ه برداری و بینی شده است ‪.‬اين روش با روش مربوط‬ ‫به تركيباتي كه در بدن انس��ان انباشته شده و بهره برداری محفظه آزمون‬ ‫ممكن اس��ت س��رطان‌زا گردند ‪ ،‬متفاوت است‬ ‫اس�تانداردهای‬ ‫قاب�ل‬ ‫( استانداردهای موجود روز )‬ ‫دس�ترس ‬ ‫استانداردهای موجود در دسترس به شرح‬ ‫از ده�� ‌ه ‪ ، 1990‬توج�� ‌ه وي��ژه عموم مردم زیر می باشد ‪:‬‬ ‫‪ .‬تدوی��ن آلودگی هوا را در خانه و یا با وسایل و اسباب و‬ ‫م��ورد تقاضا برای اندازه گیری حضور ترکیبات اس��تانداردهای بیش��تری در این زمینه پیش اثاثیه جدید تجربه کرده باشند ‪ ،‬هستند ‪.‬‬ ‫“ ش�كايات مربوط به سالمت و تندرستي و ‪ ISO16000-11‬ب��ه منظ��ور تش��ريح ( راهب��رد نمونه ب��رداری ‪، )ISO16000-7:‬‬ ‫شامل تحريك دس�تگاه تنفسي‪ ،‬تحريك الزامات اس��تفاده از محفظه‌ي آزمون و تعريف میـــزان تهـویه ( ‪، )ISO16000-8‬‬ ‫پوس�تي و سوزش چشم ‪ ،‬سردرد و بوهاي آماده‌سازي آزمونه قبل از اجرای آزمون تدوين ‪ ( : PCDDs/PCDFs/PAMs‬اس��تراتژی‬ ‫نامطبوع مي‌گردد ‪“ .‬‬ ‫گذش��ته از ای��ن ‪ ،‬تم��ام روش ه��ای کلی (‪ ) ISO16000-17‬پرداختن��د ‪ .‬‬ ‫از دیگر مواردی که می بایست حدود مجاز‬ ‫نمونه برداری‪ ISO16000-12‬و اندازه گیری‬ ‫ي��ك موض��وع مه��م در م��ورد تم��ام ‪ 14‬و ‪ISO16000-13‬‬ ‫آن را م��د نظر قرار داده و ان��دازه گیری نمود اندازه‌گيري‌ها تعيين س��رعت تهويه است ‪ .‬‬ ‫متف��اوت به كار رود ‪ .

‬‬ ‫چاپ در آینده ‪.‬برای کنترل این صفحه و‬ ‫شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬ ‫‪41‬‬ .‬‬ ‫بهبود درک مشتری‬ ‫در س��ال ‪ ، 2000‬ی��ک مش��تری که یک‬ ‫در گذشته ادعا می شد که بازده کارتریج‬ ‫کارتریج تک رنگ را می خرید نمی توانس��ت‬ ‫مبتنی بر ‪ 5‬درصد پوش��ش اس��ت ‪ .‬تاکنون روش های اندازه‬ ‫و قابل فهم برای مصرف کننده موجود باشد ‪.‬دوم آن‬ ‫ه��م راه های مختلف زیادی برای اندازه گیری‬ ‫که راه های مختلفی برای اندازه گیری پوشش‬ ‫هم��ان چیزها ( ب��ازده کارتری��ج و مانند آن )‬ ‫چاپگ��ر وجود دارد که در هر یک از این راه ها‬ ‫موجود ب��ود ‪ .‬‬ ‫از سال ‪ 2000‬تا کنون ‪ISO/IEC JTC1/ ،‬‬ ‫این کمیته مش��خص کرد که چهار حوزه‬ ‫‪SC 28‬که کمیته فنی تجهیزات اداری است‬ ‫کلیدی موجود است که این استاندارد بایستی‬ ‫‪ ،‬در م��ورد ان��دازه گیری ب��ازده کارتریج های‬ ‫به آن ها بپردازد ‪:‬‬ ‫انواع سیستم های چاپ استانداردها بررسی و‬ ‫الف‪ -‬بایستی یک صفحه آزمون خوش تعریف‬ ‫تدوین کرده اس��ت ‪ .‬استفاده از‬ ‫کارآیی آن را با محصوالت مش��ابه سایر تأمین‬ ‫یک پوش��ش قابل بیان چندین چالش داشت ‪:‬‬ ‫کنندگان مقایس��ه کند ‪ .‫استانداردهای پشتيبان‪ :‬گذشته و آينده‬ ‫مترجم ‪ :‬نازدار مارونسی‬ ‫کارشناس گروه پژوهشی غذایی و کشاورزی‬ ‫تعیین قابل اطمینان ‪ ،‬بازده سیستم های‬ ‫اندازه گیری بازده کارتریج را آغاز کرد ‪ .‬‬ ‫دنبال مشخصه های طراحی هستند ‪ .‬‬ ‫‪ )IEC 19798‬جوهر افش��ان رنگی ( ‪ISO/‬‬ ‫پ‪ -‬زم��ان انقضاء بایس��تی به صورت روش��ن‬ ‫‪ )IEC 24711‬و یک مجموعه کلی از صفحات‬ ‫مشخص شده باشد ‪.‬این مقاله به روش بنیانی برای هر‬ ‫مختلفی را محاسبه کند ‪.‬‬ ‫یک از اس��تانداردها نظر دارد و استانداردهای‬ ‫در حال تدوین را به بحث می گذارد ‪.‬اهداف‬ ‫چ��اپ اداری برای تمام بخ��ش های درگیر در‬ ‫این استاندارد به این ترتیب بود ‪:‬‬ ‫طراحی و استفاده از این سیستم ها مهم است‬ ‫‪ -‬ایجاد معیاری که توسط مشتریان قابل فهم‬ ‫‪ .‬صنای��ع به منظ��ور پایش فرآیندهایش��ان به‬ ‫باشد ‪.‬‬ ‫برای رفع این مسئله ‪ ،‬این کمیته تصمیم‬ ‫گرفت که ب��ه جای تعیین مقدار پوش��ش در‬ ‫این اس��تاندارد در دست تدوین از یک صفحه‬ ‫آزمون خوش تعریف که ظاهری ش��بیه به یک‬ ‫نامه اداری دارد ‪ ،‬اس��تفاده کند ‪ .‬‬ ‫مصرف کنندگان خواهان قیمت دقیق ارزیابی‬ ‫‪ -‬ایجاد اس��اس یا پایه ای ب��رای فناوری های‬ ‫های مالکیتی می باشند ‪.‬این صفحه به‬ ‫مش��تری اجازه می داد ک��ه آن را فهمیده و با‬ ‫اعداد و درجات مشخص شده در این استاندارد‬ ‫آن را مرتبط س��ازد ‪ .‬در این زم��ان کمیته فرعی ‪28‬‬ ‫مقدار متفاوتی از گ��رد جوهر ‪ ،‬حتی هنگامی‬ ‫فرآیند تهیه اولین اس��تاندارد بین المللی برای‬ ‫که تنها از یک چاپگر اس��تفاده ش��ود ‪ ،‬مصرف‬ ‫می گردد ‪.‬‬ ‫آزمون رنگی ( ‪ ) ISO/IEC 24712‬منتشر‬ ‫ت‪ -‬آزمون تجزیه و تحلیل آن بایستی درجات‬ ‫شده است ‪ .‬بازاریاب‬ ‫‪ -‬مس��تند و تکرارپذیر س��اختن فرآیند اندازه‬ ‫ها نیازمند مقایس��ه فرآورده های رقیب بوده و‬ ‫گیری ‪.‬‬ ‫گیری ب��ازده برای چاپگرهای لیزری تک رنگ‬ ‫ب‪ -‬محیط چاپ بایس��تی به ش��کل مناسبی‬ ‫(‪ )ISO/IEC 19752‬لیزری رنگی (‪ISO/‬‬ ‫قابل کنترل باشد ‪.‬استانداردهای ملی و‬ ‫اول این که مشتریان هیچ شناختی از پوشش‬ ‫منطقه ای فراوانی موجود و یا در دست تدوین‬ ‫‪ 5‬درص��دی در یک صفحه چاپی و ارتباط این‬ ‫ب��ود که حتی با تکمیل این اس��تانداردها ‪ ،‬باز‬ ‫پوش��ش با کارهای خود را نداش��تند ‪ .

‬‬ ‫بنابراین تدوین روش��ی که مقایسه بین این دو‬ ‫از طریق وصله های نرم افزاری به روز رس��انی‬ ‫فناوری را امکان پذیر سازد الزم به نظر می آمد‬ ‫انجام می ش��ود ‪ .‬‬ ‫محی��ط چاپ می توان��د تأثیر مهمی روی کارتریج مورد آزمون قرار می گیرد ‪ .‬این تعداد و اندازه گیری بازده چاپگرهای رنگی را تدوین‬ ‫بازده سیستم چاپ داش��ته باشد ‪ .‬برای مثال از رن��گ ه��ا در نظ��ر گرفته ش��ود و در مورد‬ ‫کارتریج را الزامی می س��ازد ‪ .‬‬ ‫‪ -3‬آزم��ون یکس��ان ب��رای کارب��رد در هر دو‬ ‫در چاپگرهای س��طح باال یا پیشرفته ‪ ،‬کارتریج بع��د از آزمون حداقل ‪ 9‬کارتریج ‪ ،‬داده ها باید چاپگر‪.‬نمایش بهتر کارآیی کارتریج ‪ ،‬مقدار حاصل از‬ ‫ش��ده و س��پس به ‪ PDF‬تبدیل می شد‪ .‬محیط تنها بعدا ً به سه چاپگر و س��ه کارتریج کاهش پیدا کرد ‪ .‬این دو تغییر قابل توجه در فرآیند تعریف ش��ده در‬ ‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬ .‬بر اس��اس‬ ‫عم��ودی در یک صفحه ‪ A4‬ی��ا در قالب نامه اس��تفاده شده اس��ت و برای هر چاپگر ‪ ،‬چهار موفقیت ای��ن اس��تاندارد ‪ SC28 ،‬قدم بعدی‬ ‫تا کارتریج اس��تفاده می ش��ود ک��ه در کل ‪ 16‬را ش��روع کرد و اس��تاندارد روش های آزمون‬ ‫های امریکایی چاپ شود ‪.‬همچنین در این‬ ‫‪ ،‬نمایش گر پایان عمر کارتریج را ندارند و این نش��ان دادن اندازه گیری ه��ای متفاوت انجام اس��تاندارد الزم بود پیچیدگی های بیش��تری‬ ‫مس��ئله ‪ ،‬تدوین روشی برای تعیین پایان عمر ش��ده در طی آزمون مناسب نبود ‪ .‬تعیین تحلیل ش��وند تا عدد نهایی ب��ازده کارتریج به اس��تانداردهای مرب��وط به چاپگره��ای رنگی‬ ‫پای��ان عمر یا زمان انقض��اء در این محصوالت دس��ت آید ‪ .‬هنگامی که ‪ SC28‬اس��تاندارد بازده تک‬ ‫دما و رطوبت نیس��ت ‪ ،‬بلکه ن��رم افزار کنترل کرد که آزمون را برای ش��رکت های کوچکتر ‪ ،‬رن��گ ها را تدوین می کرد ‪ ،‬چاپگرهای مبتنی‬ ‫چاپگ��ر ‪ ،‬سیس��تم عامل کامپیوت��ر و نرم افزار س��اده تر می سازد ‪ .‬تنوع در چاپگره��ا و همچنین تنوع در‬ ‫در تابس��تان ‪ ، 2004‬س��ازمان ای��زو ‪،‬‬ ‫کارتری��ج ها در بازده متوس��ط کارتریج اثر می اس��تاندارد بین الملل��ی‪ISO/IEC 19752‬‬ ‫بوده و می تواند از آدرس‬ ‫‪www.‬‬ ‫‪ -2‬روشی برای چاپگرهای جوهر افشان ‪.org/jtc1/sc28‬‬ ‫گ��ذارد که آزم��ون چندمی��ن کارتریج در یک را ب��ه عنوان اولین اس��تاندارد مبتن��ی بر این‬ ‫دانلود ش��ود ‪ .‬‬ ‫شود و نس��خه همه مؤلفه های درگیر در چاپ کرده است ‪“ .‬این فایل که در زیر نشان داده شده ش��دن حروف ‪ ،‬روش س��اده و قابل تکراری را‬ ‫اس��ت ‪ ،‬به ط��ور آزاد برای کم��ک به فهمیدن ب��رای تعیین پایان عمر کارتریج مش��خص می پذیرش از سوی تولیدکنندگان‬ ‫صفحه آزمون به وس��یله مش��تری در دسترس کن��د ‪ .‬فایل بررسی این حروف و مقایسه آن ها در صدمین آزمون با ضری��ب اطمینان ‪ 95‬درصد میانگین‬ ‫‪ PDF‬تنها فایلی بود که برای آزمون اس��تفاده صفحه چاپ ش��ده با اس��تفاده از تعریف محو داده ها ‪ ،‬گزارش می شود ‪.‬دما و رطوبت قابل نیس��ت ‪ ،‬اما این نمونه ب��رداری اجازه می دهد ام��ا چاپگرهای رنگی مبتنی ب��ر گرده جوهر و‬ ‫کنترل بوده اما سایر مؤلفه های محیط چاپ به که تولیدکننده های بیشتری مورد آزمون قرار همچنین گرده افش��ان در بازار موجود بودند ‪،‬‬ ‫س��ختی قابل کنترل می باشند که این کنترل گیرند ‪.‬برای تحقق تکرارپذیری و باز “‪28‬‬ ‫‪JTC1/SC‬‬ ‫‪ISO/IEC‬‬ ‫‪ .‬اگر چه این آزمون ایده آل ب��ر گرده جوهر ‪ ،‬دس��تگاه ه��ای غالب بودند ‪،‬‬ ‫چاپ را هم در برمی گیرد ‪ .‫فراهم س��اختن ی��ک روش توزیع جهانی ‪ ،‬این وجود یک س��ری از حروف در حاشیه صفحه ‪ ،‬تنوع در بازده برای مش��تری شفاف نبود ‪ .‬تعیین غیر مبهم ‪ ،‬دو سیس��تم ممکن بود میانگین یکسانی را به چاپگرهای جوهر افش��ان باید انعطاف سیستم‬ ‫و روشن پایان عمر کارتریج برای دست یابی به عنوان بازده کارتریج داش��ته باشند ‪ ،‬درصورتی های آزمون با تعداد چهار یا بیشتری از رنگ ها‬ ‫تکرارپذیری روش آزمون بس��یار حیاتی است ‪ .‬‬ ‫در گزارش آزمون ثبت می شود ‪.‬استدالل منتشر ساخت و اکثر سازندگان بزرگ‬ ‫ش��ده اس��ت که می تواند به ص��ورت افقی یا آزمون پیش��نهادی اساس��اً برای چه��ار چاپگر کارتری��ج بالفاصله آن را پذیرفتند ‪ .‬ک��ه یک��ی از آن ها تنوع بازده کمی داش��ته و نشان داده می شد ‪ .‬اما این میانگین گزارش ش��ده برای ‪19752‬تدوی��ن می ش��دند ‪ .‬این صفحه ب��ه گونه ای طراحی چاپگ��ر خاص ای��ن تنوع را نش��ان نمی دهد ‪ .iso.‬‬ ‫می ش��د ‪ .‬‬ ‫توسط خود چاپگر نمایش داده می شود ‪ .‬برای رسیدن به این اهداف‬ ‫در استاندارد بین المللی‪ISO/IEC 19752‬‬ ‫‪42‬‬ ‫دیگ��ری تنوع بازده زیادی را نش��ان دهد ‪ .‬در روش های قدی��م برای تعیین بر اس��اس همان اه��داف و روش های مربوط‬ ‫ساده اس��ت ‪ ،‬اما چاپگرهای با سطح متوسط ( بازده کارتریج از میانگین س��اده ای اس��تفاده ب��ه اس��تاندارد بی��ن الملل��ی ‪ISO/IEC‬‬ ‫نیمه پیشرفته ) یا چاپگرهای با سطح پایین تر می ش��د ‪ .‬برای‬ ‫صفحه باید ابتدا در قالب ‪ Post Script‬ایجاد مرجعی برای تعیین پایان عمر کارتریج است ‪ .‬به همین دلیل سه استاندارد تدوین شد ‪:‬‬ ‫تکرار آزمون های کاربر تا حدامکان ‪ ،‬چاپگر در استانداردهایی را برای اندازه گیری بازده ‪ -1‬روش��ی ب��رای چاپگرهای مبتن��ی بر گرده‬ ‫حال��ت پیش فرض «‪ »as installed‬اجرا می کارتریج در سیس�تم های چ�اپ تدوین جوهر ‪.

‬تغییر دوم ‪ :‬ارائه روشی‬ ‫‪ .‬از‬ ‫گیرد را به مشتری ارائه می دهد ‪.iso.‬‬ ‫گرایش نیافتن ای��ن صفحات به یک فن آوری اس��ت تفاوت زیادی وجود نداشته باشد ‪ .‬‬ ‫که این مجموعه آزمون اساس��اً برای اس��تفاده‬ ‫‪ www.‬افزایش تعداد صفحات س��بب حصول بازده های متفاوت برای هر یک ه�ای آزم�ون ان�دازه گیری ب�ازده عکس‬ ‫برای ایجاد س��ازگاری بین پیچیدگی آزمون و از کارتریج ها می گ��ردد ‪ ،‬در حالی که ممکن فعالیت می کند ‪“ .‬به دست آمدن های آزمون اندازه گی��ری بازده عکس فعالیت‬ ‫طراحی مناسب ‪ ،‬درک بهتری از انواع صفحاتی ب��ازده های متف��اوت برای ه��ر کارتریج رنگی می کند ‪ .org/jtc1/sc28‬مس��اوی از رن��گ های ف��وق و رنگ س��یاه ( ‪ “ SC28‬روی تدوین مجموعه جدیدی از‬ ‫یافت��ه و کوچک ش��ده این صفحات در ش��کل ‪ ) CMY&B‬متعادل ش��ده باشد ‪ ،‬این مسئله اس�تانداردهای مربوط به صفحات و روش‬ ‫نش��ان داده شده است ‪ .‬‬ ‫اس��تاندارد بین‬ ‫گ��زارش ب��ازده‬ ‫الملل��ی ‪ISO/‬‬ ‫جداگانه برای سه‬ ‫‪IEC‬‬ ‫‪24712‬‬ ‫نش��ان داده ش��ده‬ ‫رنگ یا بیشتر موجب‬ ‫اس��ت ‪ .‬عالوه‬ ‫ی��ا یک مجموعه رنگ اس��ت ‪ .‬تغیی��ر اول ‪ :‬افزایش یک صفحه متمای��ز کردن مقادیر براس��اس جداول رنگ و‬ ‫در دسامبر ‪ 2006‬سازمان ایزو ‪ ،‬استاندارد‬ ‫آزم��ون به پنج صفحه آزمون که این اجازه می دیگ��ر فاکتوره��ا‬ ‫روش ه��ای ان��دازه گی��ری ب��ازده چاپگرهای‬ ‫داد طیف وس��یع تری از رنگ ها را شامل شده‬ ‫رنگی مبتنی بر گرده جوهر و جوهر افش��ان را‬ ‫منتشر س��اخت ( استانداردهای بین المللی‬ ‫و ب��رای تعیین پایان عمر رنگ ها و‬ ‫فن��اوری های مختلف ‪ ،‬کافی‬ ‫‪ ISO/IEC 19798‬و ‪ISO/‬‬ ‫بود ‪ .‬‬ ‫در آدرس‬ ‫حتی با وجود این محصوالت آتی هماهنگ کردند ‪.‫اس��تاندارد بین الملل��ی ‪ ( ISO/IEC 19752‬فی��روزه ای ‪ ،‬س��رخ و زرد ‪ ))CM&Y‬برای ارائه خواهد داد ‪. )IEC 24711‬مش��خصات‬ ‫برای ترکیب ب��ازده چندین‬ ‫صفح��ات آزمون��ی که در‬ ‫این استانداردها مورد‬ ‫رنگ برای رسیدن به عدد‬ ‫اس��تفاده ق��رار‬ ‫خاصی که مش��تری‬ ‫م��ی‬ ‫م��ی گی��رد در‬ ‫توانس��ت‬ ‫اس��تفاده کند ‪.‬‬ ‫آزمون متعادل شده‬ ‫ب��ازده ترکیبی ‪ ،‬گزارش تنها یک مقدار را با در همان روش پایه و اس��تدالل آزمون اس��تفاده‬ ‫نظر گرفتن س��هم هر ی��ک از رنگ ها در بازده می ش��ود ‪ ،‬اما همانند حال��ت های مختص به‬ ‫کلی چاپ امکان پذیر می کند ‪ .‬‬ ‫خ��ود را با این اس��تانداردها برای اس��تفاده در‬ ‫صفحه آزمون تعریف ش��ده در اس��تاندارد‬ ‫بین الملل��ی ‪ISO/IEC 24712‬را می توان اس��تفاده می کند ‪.‬‬ ‫شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬ ‫‪43‬‬ .‬محاسبه تدوین برای چاپگرهای جوهرافش��ان است ‪ .‬هر چاپگری از رنگ های اصلی پایه ای ‪ ،‬این محاسبات گزارش ساده ای را به مشتری باشد ‪.‬‬ ‫بوج��ود آمد ‪ .‬به همان صورت بر این از مش��تریان برای مشاهده بازده هر یک با نگاه به آینده ‪ SC28 ،‬روی مجموعه جدیدی‬ ‫اس��تانداردهای مربوط به چاپگرهای تک رنگ از کارتریج های ‪ CM&Y‬تبلیغ شده به تعداد از اس��تانداردهای مربوط ب��ه صفحات و روش‬ ‫‪ ،‬در مقایس��ه با س��ایر ویژگی های تشخیصی ‪ ،‬یکس��ان ‪ ،‬استفاده می ش��ود ‪ .‬با سیستم های اس��تانداردهای بازده صفح��ات اداری این کار‬ ‫تغییر دوم اس��تفاده از محاسبات بازده ترکیبی چاپ جوهرافشان اصلی دارای بیش از سه رنگ قابل توس��عه به سایر فن آوری های چاپ می‬ ‫اس��ت ‪ .‬ب��ه مح��ض‬ ‫سردرگمی شده که این‬ ‫انتش��ار اس��تاندارد بین‬ ‫س��بب انصراف مشتری و‬ ‫المللی ‪ISO/IEC 19752‬‬ ‫یا درک نادرس��ت وی از بازده‬ ‫در سال ‪ 2004‬بیش��تر تولیدکنندگان‬ ‫کارتریج می شد ‪.‬در حال حاضر تنها روش در دس��ت‬ ‫که در اندازه گیری بازده مورد استفاده قرار می سریعاً باعث سر در گمی خواهد شد ‪ .

‬اما اين موضوع‬ ‫‪ ،‬اظهار عدم رضايت بس��ياري از مردمي را در‬ ‫پي داش��ت كه به دليل ساعت طوالني كار با‬ ‫كامپيوتر ‪ ،‬نگران س�لامتي‌خود بودند ‪ .‬در آن‬ ‫زمان اطالعات بس��يار كمي در م��ورد الزامات‬ ‫ارگونومي كه اس��تفاده راح��ت از اين فناوري‬ ‫جدي��د را تضمي��ن مي‌كن��د وجود داش��ت ‪.‬يك استاندارد جديد‬ ‫قسمتي استاندارد ‪ ،‬امكان به روزآوري قسمت‬ ‫براي صفحه نمايش‌ها كه براي تمام فن‌آوري‌ها‬ ‫ه��اي مج��زا در ص��ورت نياز فراهم مي‌ش��ود‬ ‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬ .‬‬ ‫اگرچ��ه با تدوين اس��تاندارد جدي��د وضعيت‬ ‫كماكان مش��ابه بود ‪ ،‬ول��ی در اين زمان تعداد‬ ‫‪44‬‬ ‫بيشتري از توليدكنندگان به همراه متخصصين‬ ‫‪ ،‬در تمامي عرصه‌ها و شرايط محيطي استفاده‬ ‫و كاركنان اتحاديه‌ها درگير شده بودند ‪.‬‬ ‫نخس��تين درخواس��ت كارب��ران ‪ IT‬براي‬ ‫يك صفح��ه‌نمايش دي��داري اس��تاندارد ‪ ،‬از‬ ‫سوی كاربران ‪ ،‬اتحاديه‌هاي کاربران ‪ ،‬كاركنان‬ ‫وخري��داران تجهي��زات و ني��ز مراج��ع ملي و‬ ‫گاه ف��را مل��ي مطرح ش��د ‪ .‬‬ ‫“ ترمينال‌هاي نمايش��گر ديداري “ با مقياس‬ ‫گسترده‌اي از س��ال هاي ‪ 1970‬در دفترهاي‬ ‫كار مورد استفاده قرار گرفتند ‪ .‬اين اس��تاندارد را‬ ‫ارگونوميست‌هاي ديداري ‪ ،‬مترولوژيست هاي‬ ‫صفحه نمايش و برخي توليدكنندگان ‪ ،‬تدوين‬ ‫نمودن��د و انطب��اق صفحه نمايش ب��ا الزامات‬ ‫مشخص شده را توليدكنندگان صفحه نمايش‬ ‫و كاركن��ان آزمايش��گاه‌ها به انجام رس��اندند ‪.‬با استفاده از ساختار چند‬ ‫ذينفع تدوين شده است ‪ .‫رويكرد كاربرپسند در صفحه نمايش‌هاي ديداري‬ ‫مترجم ‪ :‬لیال سماروک‬ ‫سرپرست گروه پژوهشی برق و الکترونیک‬ ‫صفحه‌نمايش‌هاي ديداري ‪ ،‬نقش بس��يار‬ ‫مهم��ي را در دنياي م��درن ‪ IT‬ايفا مي‌كنند‬ ‫‪ .‬‬ ‫و به ويژه در ش��رايط روشنايي محيط ‪ ،‬كاربرد‬ ‫استانـــدارد بیــن المللــی ‪ISO 9241-3‬‬ ‫دارد ‪ .‬‬ ‫بنابراين الزم بود كه آن چه درعرصه اس��تفاده‬ ‫از ‪IT‬به ش��يوه ايمن ‪ ،‬س�لامت و راحت الزم‬ ‫است ‪ ،‬بررسي ‪ ،‬تعيين و منتشر شود ‪.‬ازگوش��ي‌هاي هم��راه و ‪GPS‬ه��ا گرفته تا‬ ‫ن و پرتوگره��ا و تقريبأ تمام‬ ‫لپ‌ت��اپ‌‪ ،‬تلويزيو ‌‬ ‫سيس��تم‌هاي ‪ IT‬از صفحه‌نماي��ش به عنوان‬ ‫وس��یله اصلي خروجي خود استفاده مي‌كنند‪.‬ب��ه ع�لاوه کار گ��روه الزام��ات صفحه‬ ‫” نخس��تين “ اس��تاندارد تدوين شده در مورد‬ ‫نمايش‌هاي ديداري برآن شدند تا ساختار اين‬ ‫صفح��ه‌ نمايش‌ه��اي با المپ اش��عه كاتديك‬ ‫استاندارد را بر پايه تجارب خود و ديگران و نيز‬ ‫اس��ت كه در دفاتر كار استفاده مي‌شوند ‪ .‬اين‬ ‫با استفاده از استانداردهاي صفحه نمايش‌هاي‬ ‫اس��تاندارد با توجه به ني��از تمامي طرف های‬ ‫موجود بهبود دهند ‪ .

‬ارگونومي کنش متقابل‬ ‫ارزياب��ي واقع��ي براي صفحه نمای��ش ديداري اس��تانداردها يكت��ا مي‌كن��د ‪ ،‬اختصاص آن به سيس��تم ‪ -‬انس��ان در اس��تاندارد بین المللی‬ ‫الكترونيكي ‪.‬تركيبی همه‌جانبه واقعي ب��راي صفحه نمايش‌ه��اي الكترونيكي‬ ‫وروش هاي آزمون مطابقت براي صفحه نمایش ش��امل فيزيكدانان ‪ ،‬مهندس��ان ‪ ،‬روانشناسان دي��داري آن را به يك قس��مت منحصر به‌فرد‬ ‫ديداري الكترونيكي ‪.‬‬ ‫• ‬ ‫ي ‪ ،‬روش‌هاي آزمون‬ ‫در اس��تاندارد ‌باش��ند ‪ .‬تدوين‌كنندگان سري اندازه‌گيري‌هاي الكترونور ‌‬ ‫‪ ، ISO 9241-303‬الزام��ات ‪300‬توجه زيادي به استفاده از داده‌هايي دارند عملك��ردي كاربر و روش ه��اي ارزيابي واقعي‬ ‫• ‬ ‫• ‬ ‫مقادي��ر كمي و زمينه‌هاي علمي آن كه ممكن‬ ‫س��ه قسمت از هفت قسمت اين استاندارد‬ ‫ش��دن الزامات و تجزيه و تحليل و مطابقت آن بلكه مخصوص محل كار بوده و براي اس��تفاده‬ ‫متخصصین��ی در نظرگرفته ش��ده كه ش��رايط‬ ‫‪ ، ISO 9241-305‬روش‌ه��اي قسمت هستند ‪.‬‬ ‫ك��ه داراي زمينه‌ه��اي تجربي قاب��ل اطمينان ‪ .‬‬ ‫اس��تفاده از اين اس��تاندارد جديد ‪ ،‬منافع‬ ‫س��ازمان هاي حكومتي ‪ ،‬يك نفر از دانشگاه ‪ ،‬گوناگون��ی‌را در بردارد ‪ .‬‬ ‫‪ ،ISO 9241-302‬واژگان اس��ت داراي نتايج خاص براي برخي انتخاب‌ها اختصاص به سه نوع مختلف اندازه‌گيري دارد ‪:‬‬ ‫• ‬ ‫صفحه نمایش ديداري الكترونيكي ‪.‬‬ ‫در م��دت كوت��اه گذش��ته تركيب اعضاي منافع‬ ‫“ ناراحتي مس�تمر مي‌تواند تبديل به يك فع��ال عبارت بود از ‪ 14‬نفر از صنعت ‪ 6 ،‬نفر از‬ ‫آسيب جدي در سالمتي شود ‪“ .‫‪ .‬‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اندازه‌گي��ري جدي��د‬ ‫در همايش ما قبل آخر‬ ‫نخواهد بود ‪.‬در مقايس��ه با دو تاي اول ‪ ،‬نوع س��وم اندازه‬ ‫‪ ، ISO 9241-304‬روش‌ه��اي براي كميت‌هايي باش��د‌كه نيازمند مش��خص گیری براي آزمايش��گاه در نظر گرفته نش��ده ‪،‬‬ ‫آزمون عملكردي كاربر ‪.‬‬ ‫آزمون آزمايش��گاهي نوري براي صفحه نمایش‬ ‫ديداري الكترونيكي ‪.‬‬ ‫و ارگونوميس��ت‌ها براي اي��ن كارگروه ضرورت تبديل مي‌كند ‪.‬‬ ‫صفحه نمایش ديداري الكترونيكي ‪.‬به‌عن��وان مث��ال‬ ‫يك نفر مشاور مستقل‬ ‫نیازی ب��ه تغيير تمام‬ ‫و ي��ك نف��ر نماين��ده‬ ‫قسمت‌هاي استاندارد‬ ‫اتحاديه‌ه��اي تجاري (‬ ‫در صورت اب��داع يك‬ ‫كه در حال حاضر قطع‬ ‫فناوري يا تكنيك‌هاي‬ ‫ارتباط كرده اس��ت ) ‪.‬‬ ‫‪ ،ISO 9241-306‬روش‌ه��اي‬ ‫• ‬ ‫واقعي را در مورد صفحه نمايش هاي ديداري ‪-‬‬ ‫مشاركت گسترده‬ ‫شامل تغيير روشنايي اطراف و كهنگي نمايشگر‬ ‫آنچه كار گروه ‪ 2‬و عملکرد آن را در دنياي ‪ -‬ارزيابي مي كنن��د ‪ .‬‬ ‫‪ WG2‬ك��ه در ماه مه‬ ‫اس��تانداردهاي جديد‬ ‫‪ 2007‬در الن��گ بي��چ‬ ‫ب��راي‬ ‫كاليفرني��اي آمري��كا‬ ‫صفحه‌ه��اي نماي��ش‬ ‫برگزار شد ‪ 23 ،‬شركت‬ ‫اس��تاندارد جدي��د با‬ ‫كننده شامل هماهنگ‬ ‫عنوان “ ارگونومي‌هاي‬ ‫كنن��ده و دبي��ر حضور‬ ‫كن��ش متقاب��ل بي��ن‬ ‫داش��تند ‪ 5 :‬نف��ر از‬ ‫انس��ان‪ -‬سيس��تم “ ‪،‬‬ ‫آلمان ‪ 8 ،‬نفر از ژاپن ‪،‬‬ ‫هفت جزء يا قس��مت‬ ‫‪ 4‬نفر از جمهوري كره‬ ‫ارگونوم��ي‬ ‫عدد ‪ 301‬براي قس��مت‌ راهنما تخصيص ‪ 3 ،‬نف��ر از آمريكا و يك نفر از فنالند ‪ ،‬هلند و‬ ‫دارد ‪:‬‬ ‫‪ ،ISO 9241-300‬مقدمه‌اي بر داده شده‌‌است ‪ -‬به عنوان مثال در مورد برخي سوئد ‪.‬اولين و مهمترين آن ‪،‬‬ ‫شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬ ‫‪45‬‬ .‬‬ ‫• ‬ ‫الزامات صفحه نمایش ديداري الكترونيكي ‪.‬‬ ‫• ‬ ‫ویژگی های لطیف انساني و الزام آن به تصحیح ‪ISO 9241-306‬با عنوان ‪ :‬روش‌هاي آزمون‬ ‫‪ ،ISO 9241-307‬تجزيه وتحليل فرآورده‌هاي صنعتي است ‪ .

‬‬ ‫ب��ه نمايش��گرها مانن��د‪ISO 9241.‬‬ ‫س��وم آن كه ساختار استانداردهاي جديد ه��اي « بدون پيكس��ل‌هاي معي��وب » داراي‬ ‫ب ‌ه گونه‌اي اس��ت ك��ه مي‌توان امي��دوار بود و تضمين كيفيت هستند ‪.‬‬ ‫رضایت مشتري را جلب نمی کند ‪.8‬‬ ‫‪ISO13406-1 ،‬را تجديد نظر كند‪.‬تجدي��د نظر آن ها رو به پايان اس��ت و تمامی‬ ‫از آن اس��ت ‪ .‬‬ ‫اگرچه در آن زمان اس��تاندارد بین المللی‬ ‫‪ISO 3406-2‬بسيار جديد بود ‪ ،‬ولی هنوز به‬ ‫عنوان اس��تاندارد بين‌المللي پذيرفته نشده بود‬ ‫‪ .‬در حال حاضر‬ ‫‪46‬‬ ‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬ .‬بنابراين می‬ ‫‪ .‬بنابراين فقط صفحه‌نمايش قابلیت استفاده براي كاربران را پيش رو دارد ‪.‬‬ ‫انتظار داش��ت كه دسترسی به آن ها نسبت به‬ ‫اگرتمام صفحه نمايش‌ها دراين رده باشند‬ ‫اس��تانداردهاي موجود براي كاربرهاي مختلف ‪ ،‬قيم��ت صفح��ه‌نمايش هاي دي��داري تخت‬ ‫بسيارگرانتر تمام می ش��ود كه در اين صورت‬ ‫این استانداردها بيشتر باشد ‪.‬بنابراين صفحه ندارد ك��ه در فرآيند تدوی��ن و پذيرش تا این‬ ‫اس��تانداردهاي جديد نيز بسيار گسترده است نمایش ها بايد به صورت چشمي بازبيني شوند اندازه از صنعت بهره گرفته باشد ‪ .‬بنابراين مي‌توان انتظار داش��ت كه در صورت تا عاری از عیوب پيكس��لی شوند ‪ .‬برنامه تجديدنظر با هدف يكنواختي و توسعة‬ ‫اين استانداردها يك نمونه خوب از اهميت پنج اس��تاندارد صفح��ه نمایش ب��راي صفحه‬ ‫مداوم « جنبه‌هاي انس��اني ‌» در استانداردهاي ‌نمايش ها در ایزو تدوین ش��د ‪ .‬‬ ‫اهميت « جنبه‌هاي انساني »‌‬ ‫هنگامــي كه استانــدارد بیـن المللـــی‬ ‫درحــ��ال حـــاضـ��ر گــ��زارش فنــي‬ ‫‪ ISO 9241-3‬با عنوان “ الزامات ارگونومي‬ ‫تكميـل��ي ‪ ISO/TR 9241-308‬با عنوان ‪ :‬صفحه‌ نمايش هاي دي��داري در دفترهاي كار‬ ‫ي گسيلنده الكتروني هدايت ‪ -‬قس��مت س��وم ‪ :‬الزامات صفحه‌ نمايش هاي‬ ‫صفحه‌نمايش ها ‌‬ ‫س��طحي (‪ )SED‬منتشر ش��ده است ‪ .‬‬ ‫تبديل خواهد شد ‪ ،‬بلكه رعايت نکردن آن مي جنبه‌ه��اي انس��اني ‪ ،‬در صفح��ه‌نمايش هاي‬ ‫تواند باعث ناراحتي يا آزردگي شود ‪ .‬به هرحال اس��تاندارد برت��ري دارد ‪ .‬‬ ‫دوم آن كه با توجه به مش��ارکت گسترده صفحه‌ نمايش‌های تخت كه از اجزاي تصويري دارد ‪ ،‬ولی می توان اثبات کرد که هيچ استاندارد‬ ‫در تدوين و يا پيش��نهاد اس��تانداردهاي جديد بس��يار ريز با رنگ س��ه‌گانه از زير پيكس��ل‌ها ديگري مانند س��ري ‪ ISO 9241 300‬وجود‬ ‫در ‪ WG2‬پايه‌ه��اي آگاه��ي و اعتم��اد ب��ه تشكيل شده‌اند ‪ ،‬وجود ندارد ‪ .‬‬ ‫است ‪.‬موضوع ديــداري بــراي تجــديـد نظــر يـا حــذف‬ ‫قس��مت‌هاي آينده در ارتباط با صفحه نمایش در نظــر گــرفتـــه شــد ‪ ،‬كـــار گـــــروه‬ ‫دي��ودي گس��يلنده نوري زيس��تي (‪ ISO/TC159/SC4WG2 )OLED‬بر آن ش��د كه‬ ‫و عي��وب پيكس��لي ( تاثي��رات ب��ر روي ديد ‪ ،‬به طور همزمان س��اير اس��تانداردهاي مربوط‬ ‫زيبايي‌شناسي و‌ارگونومي ) می باشد ‪.‬يك مش��كل فني ‪ -‬نخست مردم‬ ‫ناراحتي مس��تمر مي‌تواند تبديل به يك آسيب اقتصادي در اين جا وجود دارد ‪ :‬درحال حاضر‬ ‫در حال حاضر تعداد كمي استاندارد ایزو با‬ ‫تضمینی برای س��اخته ش��دن ب��ی نقص پانل « فاكتور انس��اني » یا محتواي ارگونومي وجود‬ ‫جدي در سالمتي شود ‪.‬اين بازبيني توان ادعا کرد که استاندارد صفحه‌ نمايش هاي‬ ‫لزوم موانع تجاري برداش��ته يا هموارگردد كه بسیار گران اس��ت ‪ ،‬چون بايد صفحه نمایشي ديداري به‌راس��تي « كمياب » است – ادعايي‬ ‫اين خود يكي از اهداف استانداردسازي جهاني كه داراي پيكس��ل‌هاي معيوب هس��تند ‪ ،‬كنار که با توجه به ماهيت چند قسمتي خود هدف‬ ‫گذاش��ته ش��وند ‪ .‫جنبه سالمتي و ايمني كاربر به هنگام استفاده الزامات صفح��ه‌ نمايش هاي ديداري اس��ت ‪ .7.‬‬ ‫“ نخستين درخواست‌ براي استانداردهاي‬ ‫صفح�ه ‌نماي�ش هاي‌ دي�داري از س�وی‬ ‫كاربرهاي ‪ IT‬مطرح شده است ‪“ .‬اي��ن به آن معني نيس��ت كه در اين اس��تانداردها از سالمتي به زيبايي شناسي هفت قسمت اس��تاندارد جديد در مرحله راي‬ ‫نظر نگرفتن اس��تاندارد بالفاصله به يك فاجعه و ارگونومي س��وق پيدا كرده اس��ت ‪ ،‬اما هنوز گيري براي ‪ FDIS‬قرار دارد ‪.

‫فهرست استاندارد هاي تدوين شده‬ ‫ •دانه کنجد‪-‬ویژگی ها و روش های آزمون‬ ‫ •مواد غذایی – اندازه گیری سیکالمات به روش کروماتوگرافی مایع‬ ‫با کارآیی باال‬ ‫ •مواد غذایی – اندازه گیری آسه سولفام – کا ‪ ،‬آسپارتام و ساخارین‬ ‫به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال‬ ‫ •گازهای گلخانه ای – قسمت اول ‪ :‬ویژگی ها و راهنمایی در سطح‬ ‫سازمان برای مقدار سنجی و گزارش دهی انتشار و حذف گازهای‬ ‫گلخانه ای‬ ‫ •میکروبیولوژی دانه های غالت و حبوبات – ویژگی‬ ‫ •پنیر – پنیر چدار – ویژگی ها و روش های آزمون‬ ‫ •پنیر – پنیر آدام – ویژگی ها و روش های آزمون‬ ‫ •عسل – اندازه گیری میزان اتانل – روش آنزیمی‬ ‫ •روک��ش چوب��ی – اصطالح��ات و تعاریف – تعیی��ن خصوصیات‬ ‫فیزیکی و حدود رواداری‬ ‫ •چوب های اره کش��ی ش��ده – تعیی��ن مقاومت به فش��ار عرضی‬ ‫موضعی – روش آزمون‬ ‫ •چ��وب – خصوصیات میکروس��کوپی برای شناس��ایی چوب پهن‬ ‫برگان – قسمت اول – ویژگی و روش آزمون‬ ‫ •چرم – آزمون های فیزیکی و مکانیکی – تعیین مقاومت خمشی‬ ‫به روش ‪VAMPFLEX‬‬ ‫ •چرم – آزمون ه��ای فیزیکی و مکانیکی – تعیین میزان دفع آب‬ ‫در چرم لباسی‬ ‫ •چرم – تعیین ش��یمیایی مقدار اکس��ید کروم (‪ )Cr2O3‬قسمت‬ ‫اول ‪ :‬تعیین کمی از طریق تیتراسیون‬ ‫ •عسل – اندازه گیری میزان گلیسرول – روش آنزیمی‬ ‫ •چرم – آزمون های شیمیایی ‪ ،‬تعیین مقدار کروم (‪)VI‬‬ ‫ •بستنی – ویژگی ها و روش های آزمون‬ ‫ •جلوگیری از انفجار در اثر عوامل خارجی با اس��تفاده از ورق فلزی‬ ‫ •چای سیاه – بسته بندی و نشانه گذاری‬ ‫ •قهوه خام – آماده سازی نمونه برای آزمون های حسی‬ ‫ •موت��ور س��یکلت ها – روش ه��ای آزمون و تحلیل ب��رای ارزیابی‬ ‫تحقیقاتی وس��ایل محافظ موتور س��وار در تصادف ‪ ،‬نصب شده بر‬ ‫روی موتور سیکلت ها – قسمت ‪ : 1‬تعاریف ‪ ،‬نشانه ها و مالحظات‬ ‫عمومی‬ ‫ •لباس محافظ موتور س��وار در برابر ضربه مکانیکی – قسمت دوم ‪:‬‬ ‫مشبک پهن شده یا فوم های پلیمری‬ ‫ •پوشک و نوار بهداشتی – الیه عبور دهنده و توزیع کننده ویژگی‬ ‫ها و روش های آزمون‬ ‫ •افزودنی های بتن ‪ ،‬مالت دوغاب – قس��مت هشتم ‪ :‬تعیین مقدار‬ ‫مواد خشک – روش آزمون‬ ‫ •عملک��رد حرارت��ی پنجره ه��ا ‪ ،‬درها و پنجره ه��ای کرکره ای –‬ ‫محاسبه ضریب انتقال حرارت – قسمت اول ‪ :‬کلیات‬ ‫محافظ های ثبت موتور سوار – الزامات و روش های آزمون‬ ‫ •اصول طراحی س��ازه ها – واکنش های ناشی از وزن عناصر سازه‬ ‫ •موت��ور س��یکلت – روش ه��ای آزم��ون و تحلیل ب��رای ارزیابی‬ ‫ای ‪ ،‬غیر سازه ای و مصالح انبار شده – چگالی – آیین کار‬ ‫تحقیقاتی وسایل محافظ موتور سوار و تصادف نصب شده بر روی‬ ‫ •درزگیر – تعیین خواص چسبندگی و پیوستگی درزگیر ها پس از‬ ‫موتور س��یکلت ها – قس��مت ‪ :2‬تعاریف حاالت خودرو در ارتباط‬ ‫قرارگیری در معرض حرارت‪ ،‬آب و نور مصنوعی از طریق شیشه‬ ‫با اطالعات تصادف‬ ‫ •چوب ‪ ،‬اوراق فشرده چوبی – تخته الیه – واژه نامه‬ ‫ •الس��تیک – اندازه گی��ری خصلت آروماتیک روغ��ن در ترکیبات‬ ‫الستیک ولکانیزه‬ ‫شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬ ‫‪47‬‬ .

‫ •الستیک استیرن – بوتادی ان – تعیین ریز ساختار محلول پلیمر •دندانپزش��کی – مخ��روط های (کن های ) مس��دود کننده کانال‬ ‫شده الستیک استیرن – بوتادی ان‬ ‫ریشه‬ ‫ •کیفیت آب – اندازه گیری میکروسیتین ها – به روش استخراج با •دندانپزشکی – موم های قالب گیری و بیس پلیت‬ ‫فاز جامد (‪ )SPE‬و کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال (‪ )HPLC‬با •دندانپزشکی – ابزار های معاینه دندانپزشکی – سوند های معاینه‬ ‫آشکار ساز فرابنفش (‪)UV‬‬ ‫دندانی‬ ‫ •تجهیزات اندازه گیری الکتریس��یته – الزامات ویژه – قس��مت ‪• 61‬دندانپزشیکی – مواد قالب گیری االستیک‬ ‫‪:‬الزامات ولتاژ و مصرف توان‬ ‫ •دندانپزشیکی – مواد قالب گیری آبدار بر پایه آگار‬ ‫ •م��واد غذایی – روش های مبتنی بر اس��ید نوکلئیک برای ردیابی •دندانپزشکی – مواد لحیم کاری‬ ‫ارگانیسم های تغییر ژنتیکی یافته و محصوالت حاصل از آنها‬ ‫ •فرآورده ه��ای غذایی – روش های ردیابی ارگانیس��م های تغییر‬ ‫ •دندانپزش��کی – س��امانه کدگذاری عددی برای ابزار چرخشی –‬ ‫قسمت دوم ‪ :‬شکل ها‬ ‫ژنتیکی یافته و محصوالت حاصل از آنها – روش های کمی مبتنی •دندانپزش��کی – س��امانه کدگذاری عددی برای ابزار چرخشی –‬ ‫قسمت اول ‪ :‬مشخصه های کلی‬ ‫بر اسید نوکلئیک‬ ‫ •کیفیت آب – نمونه برداری – راهنمای طراحی برنامه های نمونه •مواد دندانپزش��کی – راهنمای آزمون فرس��ایش – قسمت دوم ‪:‬‬ ‫فرسایش با تماس دو و یا سه جسمی‬ ‫برداری‬ ‫ •آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم – ترکیب شیمیایی‬ ‫ •آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم تعیین ش��کل – روش طیف سنجی‬ ‫نوری با استفاده از دی متیل کلی اکسیم‬ ‫ •آلیاژهای آلومینیم – تعیین مس به روش الکترولیز‬ ‫ •راهنمای سیس��تم تجزی��ه و تحلیل خطر و نق��اط کنترل بحرانی‬ ‫(‪)HACCP‬‬ ‫ •ماست پروبیوتیک – ویژگی ها و روش های آزمون‬ ‫ •دوغ پروبیوتیک – ویژگی ها و روش های آزمون‬ ‫ •آلیاژهای آلومینیم – تعیین روی به روش عیارسنجی با ‪• EDTA‬میکروبیولوژی فرآورده های بهداشتی ‪ ،‬آرایشی – شمارش مخمرر‬ ‫ •دندانپزش��کی – مواد پوشش��ی ن��رم برای دندان ه��ای مصنوعی‬ ‫متحرک – قسمت اول ‪ :‬مواد برای استفاده کوتاه مدت‬ ‫ •دندانپزشکی – چراغ های دندانپزشکی‬ ‫و کپک‬ ‫ •میکروبیول��وژی آب می��وه و فرآورده های آن – روش شناس��ایی‬ ‫باکتری آلیایکلو با سیلوس اسید وترسترس – روش آزمون‬ ‫ •دندانپزشکی – شیار پوش ها با پایه پلیمر برای شکاف ها و حفره •تیغه اره – قسمت ‪ : 1‬ابعاد تیغه های دستی‬ ‫ •تیغه اره – قسمت ‪ :2‬ابعاد تیغه های ماشینی‬ ‫ها‬ ‫ •کاشتنی های جراحی – ارزیابی قابلیت شکل گیری فسفات آهکی •س��اق استوانه ای تیغه فرز – قس��مت ‪ : 2‬مشخصات ابعادی ساق‬ ‫متبلور کاشتنی ها در محیط آزمایشگاهی‬ ‫استوانه ای تخت (پخی دار )‬ ‫ •دندانپزشکی – سیس��تم های برگشت پذیر و برگشت ناپذیر مواد •ابزارهای پرس��کاری – سنبه گرد با سر مخروطی ‪ 60‬درجه و ساق‬ ‫باریک شده‬ ‫قالبگیری هیدرو کلوییدی‬ ‫ •مواد دندانپزشکی – آزمون باند شدن به ساختار دندان‬ ‫ •دندانپزشکی – کش های کمکی برای استفاده در ارتودنسی‬ ‫‪48‬‬ ‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬ ‫ •ابزارهای پرس��کاری – صفحات سایش برای قاب پرس – قسمت‬ ‫‪ :1‬نوع ‪A‬‬ .

‫ •اسانس برگاموت ایتالیایی – ویژگی ها و روش های آزمون‬ ‫ •عصاره ش��یرین بیان به ش��کل پودر و قال��ب – ویژگی ها و روش‬ ‫های آزمون‬ ‫ •عصاره ش��یرین بیان به ش��کل مای��ع – ویژگی ه��ا و روش های‬ ‫آزمون‬ ‫ •وس��ایل برقی خانگی و مشابه – ایمنی قسمت ‪ 51-2‬الزامات ویژه‬ ‫پمپ های گردان سالن برای تاسیسات آب خدماتی و گرمایشی‬ ‫ •وسایل برقی خانگی و مش��ابه ایمنی قسمت ‪ : 81-2‬الزامات ویژه‬ ‫گرم کننده های پا و زیرپایی های حرارتی‬ ‫ •وسایل برقی خانگی و مشابه – ایمنی قسمت ‪ : 77-2‬الزامات ویژه‬ ‫ •ابزارهای قالب گیری بوش های هم مرکز کننده‬ ‫چمن زن های کنترل ش��ونده توسط فرد پیاده که با برق شهر کار‬ ‫ •فرزهای انگش��تی سرکروی توپر با ساق استوانه ای ساخته شده از‬ ‫می کند‬ ‫مواد سرامیکی و کاربیدی – ابعاد‬ ‫ •ابزارهای قالب گیری برگه مش��خصات ابزار برای قالب های ریخته‬ ‫گری‬ ‫ •وسایل برقی خانگی و مش��ابه – ایمنی – قسمت ‪ : 86-2‬الزامات‬ ‫ویژه ماشین های ماهیگیری برقی‬ ‫ •توتون و فراورده های آن – واژه ها و اصطالحات‬ ‫ •نوار مغناطیس��ی سیستم های ضبط و پخش صدا – قسمت پنجم •تجهیزات آموزشی ‪ .-‬مجموعه تجهیزات آموزش سیستم سوخت‬ ‫‪ :‬ویژگی های الکتریکی نوار مغناطیسی‬ ‫و جرقه موتورهای انژکتوری – الزامات ایمنی و ویژگیها‬ ‫ •نوار مغناطیس��ی سیستم های ضبط و پخش صدا – قسمت ششم •تجهیزات آموزش��ی – مجموعه تجهیزات آم��وزش برق صنعتی و‬ ‫‪ :‬سیستم های حلقه به حلقه‬ ‫ساختمان – الزامات ایمنی و ویژگی ها‬ ‫ •نوار مغناطیسی سیستم های ضبط و پخش صدا – قسمت هفتم ‪• :‬تجهیزات آموزش��ی – مدلهای آناتومی آموزشی – الزامات ایمنی‬ ‫کاست برای ضبط نوارهای تجاری و استفاده خانگی‬ ‫و ویژگیها‬ ‫ •نوار مغناطیس��ی سیستم های ضبط و پخش صدا – سمت دهم ‪• :‬تجهیزات آموزش��ی – مجموع��ه تجهیزات آم��وزش تعمیر لوازم‬ ‫کد های آدرس و زمان‬ ‫خانگی – الزامات ایمنی و ویژگی ها‬ ‫ •نوار مغناطیسی سیستم های ضبط و پخش صدا – قسمت یازدهم •تجهیزات آموزشی – شیشه آالت آموزشی – ویژگیها‬ ‫‪ :‬کد آدرس برای کاست های فشرده‬ ‫ •سیگارت – روش های نمونه برداری‬ ‫ •الس��تیک – اندازه گیری مقدار فلز به روش اسپکترومتری جذب •سیگارت – ویژگی ها و روش های آزمون‬ ‫اتمی – قسمت اول ‪ :‬اندازه گیری مقدار روی‬ ‫ •الس��تیک – اندازه گیری مقدار فلز به روش اسپکترومتری جذب‬ ‫اتمی – قسمت دوم ‪ :‬اندازه گیری مقدار سرب‬ ‫ •الس��تیک – اندازه گیری مقدار فلز به روش اسپکترومتری جذب‬ ‫اتمی قست سوم ‪ :‬اندازه گیری مقدار مس‬ ‫ •الس��تیک – اندازه گیری مقدار فلز به روش اسپکترومتری جذب‬ ‫اتمی قسمت چهارم ‪ :‬اندازه گیری مقدار منگنز‬ ‫ •توت��ون‪ -‬تعیی��ن مقدار نیتروزآمی��ن های خاص توت��ون – روش‬ ‫استخراج با استفاده از دی کلرومتان قلیایی‬ ‫ •توت��ون – تعیین مق��دار نیتروزآمین های خ��اص توتون – روش‬ ‫استخراج با محول بافر‬ ‫ •س��یگارت – تعیی��ن مقدار قط��ران و نیکوتی��ن در جریان فرعی‬ ‫دود – روش اس��تفاده از ماشین سیگارت دود کنی خطی متداول‬ ‫آزمایشگاهی مجهز دودکش پروانه ای‬ ‫ •الس��تیک – اندازه گیری مقدار فلز به روش اسپکترومتری جذب •س��یگارت – تعیین مقدار کربن منواکس��ید در جریان فرعی دود‬ ‫اتمی – قسمت پنجم ‪ :‬اندازه گیری مقدار آهن‬ ‫– روش استفاده از ماشین س��یگارت دودکنی خطی آزمایشگاهی‬ ‫شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬ ‫‪49‬‬ .

‫مجهز به دودکش پروانه ای‬ ‫ •م��واد کربنی مورد اس��تفاده در تولید آلومینی��وم – آندهای پیش‬ ‫ •توتون و فراورده های آن – تعیین مقدار آب – روش کارل فیشر‬ ‫پخته شده و بلوک های کاغذی قسمت دوم ‪ :‬اندازه گیری مقاومت‬ ‫ •نساجی الیاف پنبه – تعیین مواد غیرلیفی – روش آزمون‬ ‫خمشی بوسیله روش چهار نقطه ای‬ ‫ •مصالح س��اختمانی – ف��رآورده های عای��ق کاری حرارتی – واژه •مواد کربن دار تولید آلومینیوم – تعیین س��طح پخت بیان شده به‬ ‫وسیله دمای معادل‬ ‫نامه‬ ‫ •مصالح ساختمانی – روش های آماری برای کنترل کیفیت مصالح •م��واد کرب��ن دار تولی��د آلومینی��وم – تعیین چگالی به وس��یله‬ ‫پیکنومتری گازی با اس��تفاده از هلیم ب��ه عنوان گاز آنالیز – مواد‬ ‫و اجزای ساختمانی‬ ‫ •ماش��ین های تجاری – ماش��ین های دورکن یک تیغه ای با میز‬ ‫متحرک – فهرست واژه ها و شرایط پذیرش‬ ‫ •ماش��ین های نجاری – قیچی ه��ای برش لبه روکش (گیوتین) –‬ ‫فهرست واژه ها و شرایط پذیرش‬ ‫ •ماش��ین های نجاری – ابزار تیز کن های عمومی – فهرس��ت واژه‬ ‫ها‬ ‫جامد‬ ‫ •مواد کرب��ن دار تولید آلومینیوم قیر برای الکترودها قس��مت دوم‬ ‫تعیین نقطه نرم شوندگی‬ ‫ •مواد کربن دار برای تولید آلومینیوم آندهای پخته ش��ده – تعیین‬ ‫هواتراوایی‬ ‫ •خودروهای جاده ای – درجات حفاظت – حفاظت در برابر عناصر‬ ‫ •ماش��ین های نجاری – ماش��ینهای رنده افقی برای تولید پوشال‬ ‫چهار کاره – فهرست واژه ها‬ ‫خارجی ‪ ،‬آب و دسترسی به تجهیزات الکتریکی‬ ‫ •فرسودگی قطعات اتومبیل در دستگاههای شبیه ساز خودرو‬ ‫ •ماش��ین های نجاری – ماش��ینهای سمباده تس��مه باریک با میز •عملکرد خودروی گاز سوز‬ ‫ •کابل راه ها – الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی‬ ‫کشوئی – فهرست واژه ها‬ ‫ •ماشینهای نجاری – ماشینهای روکش – فهرست واژ ه ها‬ ‫ش��ده برای حمل مسافر – قس��مت دوم ‪ :‬مقاومت در برابر لغزش‬ ‫ •س��رامیکهای ظریف سرامیکهای پیشرفته – سرامیک های صنتی‬ ‫قفل ها‬ ‫پیش��رفته – رفتار تنش – کرنش کششی کامپوزیت های تقویت •هوا و فضا – جو میانی – مدل کروی در ارتفاعات بین ‪ 30‬تا ‪120‬‬ ‫شده با الیاف یکپارچه در دمای اتاق – روش آزمون‬ ‫کیلومتر و مدل باد در ارتفاعات باالی ‪ 30‬کیلومتر‬ ‫ •س��رامیک های ظریف (سرامیک های پیش��رفته – سرامیک های •مصالح س��اختمانی ‪ ،‬فرآورده های عای��ق کاری حرارتی – تعیین‬ ‫صنعتی پیشرفته ) سامانه طبقه بندی‬ ‫ •س��رامیک های ظریف (س��رامیک های پیشرفته س��رامیک های‬ ‫مقاومت در برابر ضربه س��امانه های مرکب عایق حرارتی – روش‬ ‫آزمون‬ ‫صنعتی پیش��رفته ) اندازه گیری چقرمگی شکست سرامیک های •مصالح س��اختمانی ‪ ،‬ف��رآورده های ای��ق کاری حرارتی – تعیین‬ ‫یکپارچه با روش تیغه تک لبه‬ ‫ •س��رامیک های ظریف (سرامیک های پیش��رفته – سرامیک های‬ ‫صنعتی پیشرفته ) اندازه گیری عبور نور از الیه های سرامیکی‬ ‫مقاوم��ت در براب��ر فرورفتگی س��امانه های مرک��ب عایق حرارتی‬ ‫خارجی روش آزمون‬ ‫ •مصالح س��اختمانی ‪ ،‬فرآورده های عای��ق کاری حرارتی – تعیین‬ ‫ •خودرو – چراغ های جلو مجهز به المپ رشته هالوژنی‬ ‫مقاومت بیرون کش��یدن سامانه های مرکب عایق حرارتی خارجی‬ ‫ •تنش های ارتعاشی – اندازه گیری پارامترها در قطعات خودرو‬ ‫– آزمون بلوک اسفنجی‬ ‫‪50‬‬ ‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬ .

‫ •روغن و چربی های گیاهی و حیوانی – اندازه گیری اندیس کاهش •پالس��تیک ها – آمیزه های پودر قالب گیری پلی استر غیر اشباع‬ ‫قابلیت رنگبری – روش آزمون‬ ‫الزامات آمیزه های قالب گیری انتخاب شده‬ ‫ •روغ��ن ها و چربی ه��ای گیاهی و حیوانی – ان��دازه گیری مقدار •می��وه ها و فرآورده های آن – پوره های هلو ‪ ،‬زردآلو ‪ ،‬گالبی ‪ ،‬آلو‬ ‫پراکس��ید ب��ه روش یدومتری – تعیی��ن نقطه پایان��ی به طریق‬ ‫خشمی‬ ‫قرمز ‪ ،‬آلو زرد ‪ ،‬سیب و کیوی – ویژگی ها وروش های آزمون‬ ‫ •نمک خوراکی – ویژگی ها‬ ‫ •خوراک طیور – کنسانتره – ویژگی ها‬ ‫ •نگهداری غالت و حبوبات قسمت ‪ : 3‬کنترل حمله آفات‬ ‫ •سیستم مدیریت کنترل و کاهش ضایعات صدمات و اتالف‬ ‫ •تعبیر آماری داده ها – قسمت ‪ : 8‬تعیین فاصله های پیش بینی‬ ‫ •خوراک دام – کنجاله کلزا – ویژگی ها و روش های آزمون‬ ‫ •کربن سیاه – مورد مصرف در صنعت الستیک – ویژگی ها‬ ‫ •میوه های خشک – کشمش – از مرحله برداشت محصول تا بسته •صنایع نفت و گاز طبیعی – سامانه های انتقال خط و لوله – روش‬ ‫بندی – آیین کار‬ ‫های حالت حدی مبتنی بر قابلیت اطمینان‬ ‫ •س��امانه نجاری لوله ای گاز سوز تابشی س��قفی چند مشعل برای •راهنمای استفاده از مواد طعم دهنده‬ ‫استفاده غیر خانگی – قسمت چهارم – ایمنی‬ ‫ •آب آناناس تغلیظ شده – ویژگی ها و روش های آزمون‬ ‫ •ضد عفونی کننده ها و گند زداهای شیمیایی – فعالیت اسیورکشی •هویج خشک شده – ویژگی ها و روش های آزمون‬ ‫پایه – روش آزمون و الزامات‬ ‫ •توت فرنگی خشک شده – ویژگی ها و روش آزمون‬ ‫ •ضد عفونی کننده ها و گندزداهای ش��یمیایی – آزمون کریر کمی •رشد قابلیت اطمینان – آزمون آماری و روشهای برآورد‬ ‫ب��رای ارزیابی فعالیت باکتری کش��ی تجهیزات مورد اس��تفاده در •کاربرد فنون مارکوف‬ ‫اماکن پزشکی – روش آزمون والزامات‬ ‫ •تحلیل وایبول‬ ‫ •ضد عفونی کننده ها و گندزداهای ش��یمیایی – آزمون کریر کمی •آزم��ون قابلی��ت اطمین��ان طرح ه��ای آزمون انطباق در نس��بت‬ ‫برای ارزیابی فعالیت قارچ کش��ی یا مخمر کش��ی برای تجهیزات‬ ‫مورد استفاده در اماکن پزشکی – روش آزمون‬ ‫ •پالس��تیک ها – آمیزه های پودر قالب گیری منزلی قسمت اول ‪:‬‬ ‫سیستم نام گذاری و اصول معرفی مشخصات‬ ‫موفقیت‬ ‫ •مصالح ساختمانی – فراورده های عایق کاری حرارتی – پالستیک‬ ‫های س��لولی تعیین درصد حجمی س��لول های بسته و باز مصالح‬ ‫صلب – روش آزمون‬ ‫ •پالس��تیکها – آمی��زه های پودر قالب گیری فنولی قس��مت دوم ‪• :‬ماش��ین آالت نس��اجی – الزامات ایمنی – قس��مت اول ‪ :‬الزامات‬ ‫تهیه آزمونه ها و تعیین خواص‬ ‫عمومی‬ ‫ •پالس��تیکها – آمیزه های پودر قالب گیری فنولی قس��مت سوم ‪• :‬پوش��ک بچه – ویژگی ه��ای فیزیکی و ش��یمیایی – روش های‬ ‫الزامات آمیزه های قالب گیری انتخاب شده‬ ‫آزمون‬ ‫ •پالس��تیکها – آمیزه های پودر قالب گیری پلی اس��تر غیر اشباع •ژئوتکس��تایل ها و محصوالت وابس��ته – ارزیابی مقاومت در برابر‬ ‫قسمت اول ‪ :‬سیستم نام گذاری و اصول معرفی مشخصات‬ ‫اکسیداسیون – روش آزمون‬ ‫ •پالس��تیکها – آمیزه های پودر قالب گیری پلی اس��تر غیر اشباع •پوشک کامل بچه – ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و روش های‬ ‫قسمت دوم ‪ :‬تهیه آزمونه ها و تعیین خواص‬ ‫آزمون‬ ‫شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬ ‫‪51‬‬ .

‫ •نس��اجی – تعیین می��زان پیچیدگی بعد از عملیات شستش��و – •روغ��ن ها و چربی ه��ای گیاهی و حیوانی – ان��دازه گیری میزان‬ ‫قسمت اول ‪ :‬درصد پیچیدگی‬ ‫ •نس��اجی – تعیین می��زان پیچیدگی بعد از عملیات شستش��و –‬ ‫قسمت دوم ‪ :‬پارچه های تارو تودی و حلقوی بافت‬ ‫ •نس��اجی – تعیین می��زان پیچیدگی بعد از عملیات شستش��و –‬ ‫قسمت سوم ‪ :‬البسه حلقوی باف و تاروپودی‬ ‫ •نس��اجی – تهیه نمونه های آزمونه های آزمایشگاهی جهت انجام‬ ‫آزمون های شیمیایی‬ ‫چربی جامد با استفاده از طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته‬ ‫ای ضربانی – روش یک آزمون مستقیم‬ ‫ •موتور س��یکلت – مخازن س��وخت برای موتور سیکلت های دو یا‬ ‫سه چرخ‬ ‫ •موتور س��یکلت – موتور سیکلت ها و موتور های گازی دوچرخ –‬ ‫راهکارهای جلوگیری از دستکاری‬ ‫ •موتور س��یکلت – وسایل اتصال یدک کش موتور سیکلت های دو‬ ‫ •نساجی – تعیین جهت تاب نخ و محصوالت وابسته‬ ‫یا سه چرخ‬ ‫ •قه��وه و ف��رآورده های قه��وه – ان��دازه گیری کافئی��ن به روش •موتور س��یکلت – تکیه گاه های کمربن��د ایمنی و کمربند ایمنی‬ ‫کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال – روش مرجع‬ ‫ •مواد غذای��ی – انداازه گیری ویتامین ‪ C‬ب��ه روش کروماتوگرافی‬ ‫مایع با کارآیی باال‬ ‫موتورهای گازی س��ه چرخ و موتور س��یکلت های س��ه و یا چهار‬ ‫چرخ دارای بدنه‬ ‫ •موتور س��یکلت های سه و چهار چرخ و موتورهای گازی سه چرخ‬ ‫ •س��امانه های کنترلی و اطالعات حمل و نقل – واس��ط های داده‬ ‫ای بین س��امانه های کنترلی اطالعات حمل و نقل ‪ -‬قسمت اول‬ ‫‪ :‬الزامات تعریف پیام‬ ‫اتاق دار – شیشه ‪ ،‬شیشه شور و برف پاک کن شیشه جلو ‪ ،‬برفک‬ ‫زدا و مه زدا‬ ‫ •روان کننده – تش��خیص خوردگی مس در اثر روانکاری با گریس‬ ‫ •فنآوری اطالع��ات – مدیریت دارایی های نرم افزاری – قس��مت‬ ‫اول – فرآیند ها‬ ‫– روش آزمون‬ ‫ •ف��رآورده های نفتی تعیین فیلتر پذی��ری روغن های روان کننده‬ ‫ •راهنمایی برای طراحی شمایل و نمادهای قابل دستیابی برای همه‬ ‫کاربران شامل افراد مسن و ناتوان‬ ‫ •فنآوری اطالعات – فنآوری های سامانه های ‪ – MPEG‬قسمت‬ ‫‪ – 1‬فرمت ‪ – MPEG‬برای ‪XML‬‬ ‫ •فنآوری اطالعات – فنون امنیتی – مدیریت کلید – قس��مت ‪-3‬‬ ‫سازوکارهای مبتنی بر فنون نامتقارن‬ ‫ •دریا – کش��تی ها و فنآوری دریایی – سامانه کنترل حرکت برای‬ ‫شناور تندرو‬ ‫قسمت اول ‪ :‬روغن ها در حضور ّآ روش آزمون‬ ‫ •ف��رآورده های نفتی مایع و گازهای نفتی مایع ش��ده اندازه گیری‬ ‫شرایط مرجع استاندارد‬ ‫ •ف��رآورده های نفتی س��وخت ه��ا طبقه بندی قس��مت دوم ‪ :‬رده‬ ‫سوخت های توربین گازی در کاربردهای دریایی و صنعت‬ ‫ •فرآورده های نفتی س��وخت ها طبقه بندی قسمت سوم ‪ :‬خانواده‬ ‫‪ L‬گازهای نفتی مایع شده‬ ‫ •روان کنن��ده ه��ا – روغن موتور برای موتورهای دیزلی در س��طح‬ ‫ •دریا – کشتی ها و فنآوری دریایی – تاسیسات پیش رانش کشتی‬ ‫قسمت اول ‪ :‬واژه نامه ابعاد هندسی پروانه‬ ‫ •روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی اندازه گیری میزان چربی‬ ‫کیفیت معادل ‪APICE‬ویژگی ها‬ ‫ •روان کنن��ده ه��ا – روغن موتور برای موتورهای دیزلی در س��طح‬ ‫کیفیت – معادل‪ APICF‬ویژگی ها‬ ‫جامد با اس��تفاده از طیف س��نجی رزونانس مغناطیسی هسته ای •روان کنن��ده ه��ا – روغن موتور برای موتورهای دیزلی در س��طح‬ ‫ضربانی – روش آزمون غیر مستقیم‬ ‫‪52‬‬ ‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬ ‫کیفیت معادل ‪ APICF4‬ویژگیها‬ .

‫ •روان کنن��ده ه��ا – روغن موتور برای موتورهای دیزلی در س��طح‬ ‫کیفیت معادل ‪ APICG4‬ویژگیها‬ ‫ •روان کنن��ده ه��ا – روغن موتور برای موتورهای دیزلی در س��طح‬ ‫کیفیت معادل ‪ APICH4‬ویژگیها‬ ‫ •مش��عل های گاز س��وز دنده دار خودکار – ویژگی ها و روش های‬ ‫آزمون‬ ‫ •همبرگر خام منجمد – ویژگی ها و روش های آزمون‬ ‫میکروسکپی – روش مرجع‬ ‫ •ضد عفونی کننده ها و گندزداهای ش��یمیایی آزمون کمی س��طح‬ ‫بدون منفذ برای ارزیابی فعالیت باکتری کش��ی یا قارچ کشی ضد‬ ‫عفونی کننده های شیمیایی مورد استفاده درغذا ‪ ،‬صنعت ‪ ،‬مکان‬ ‫های س��ازمانی وخانگی و روش آزم��ون و الزامات بدون هیچ گونه‬ ‫عملیات مکانیکی‬ ‫ •ضد عفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی – آزمون سوسپانسیون‬ ‫ •سوسیس و کالباس – ویژگی ها و روش های آزمون‬ ‫کم��ی برای ارزیابی فعالیت اسیورکش��ی ض��د عفونی کننده های‬ ‫ •فرآوری ماهی مرکب – آیین کار‬ ‫ش��یمیایی مورد اس��تفاده در غذا ‪ ،‬صنعت و مکان های سازمانی و‬ ‫ •فرآوری میگوی آب شور – آیین کار‬ ‫خانگی – روش آزمون و الزامات‬ ‫ •فرآوری کوسه ماهی – آیین کار‬ ‫ •ادویه و چاشنی – برگ ساییده شده – ویژگی ها‬ ‫ •خودرو – تاییدیه خودرو با توجه به رفتار س��ازه خودرو در برخورد •دانه یا کپسول های ویژگیها‬ ‫از عقب‬ ‫ •چیلی و کاپسیکوم کامل یا سائیده – ویژگی ها‬ ‫ •کارب��رد بافت های دامی و مش��تقات آن در تجهیزات پزش��کی – •چیلی – تعیین اندیس اسکوویل‬ ‫قس��مت دوم ‪ :‬اعمال نظ��ارت بر منبع یابی ‪ ،‬جم��ع آوری و جابه •دریا – کشتی ها و فنآوری دریایی – نشانگرهای نرخ چرخش‬ ‫جایی‬ ‫ •کارب��رد بافت های دامی و مش��تقات آن در تجهیزات پزش��کی –‬ ‫قسمت اول ‪ :‬کاربرد مدیریت خطر‬ ‫ •ش��یر تبخیر شده – و ش��یر کندانس شده شیرین – تعیین مقدار‬ ‫چربی به روش وزن سنجی – روش آزمون مرجع‬ ‫ •شیر خشک و فرآورده های خشک شیر – تعیین اندیس نامحلولی‬ ‫– روش آزمون‬ ‫ •پمپ ها – همزن های غوطه ور برای فاضالب و کاربردهای مشابه‬ ‫– روش آزمون‬ ‫ •صنایع نفت و گاز طبیعی – لوله کشی‬ ‫ •شیر و فرآورده های آن راهنمای نمونه برداری‬ ‫ •ش��یر و ف��رآورده ه��ای آن راهنمای عموم��ی اس��تفاده از روش‬ ‫بوتیرومتریک برای اندازه گیری میزان چربی‬ ‫ •دریا – ش��ناور های دریا پیما و فنآوری دریایی – دس��تور العمل‬ ‫های برنامه ریزی ‪ ،‬اجرای فرایش آزمایش های دریایی‬ ‫ •دریا – کش��تی سازی – ش��ناورهای دریا پیما – دوار لنگر و دوار‬ ‫عمودی لنگر‬ ‫ •دریا – کش��تی سازی – شناورهای آب های داخلی – ابزار فرمان‬ ‫– مقدار گشتاور ها‬ ‫ •دریا – کش��تی س��ازی – ش��ناورهای آب های داخلی – اس��ناد‬ ‫کاربردی‬ ‫ •هواپیم��ا کابل ه��ای الکتریکی مقاوم در براب��ر آتش – روش های‬ ‫آزمون‬ ‫ •ه��وا فض��ا اس��تانداردهای مرتب��ط با س��امانه ه��ا و اب��زار دقیق‬ ‫الکترونیک‬ ‫ •هواپیما اتصاالت فیوز دقیق نوع ‪A‬‬ ‫ •ش��یر کامل اندازه گیری میزان چربی ‪ ،‬پروتئین و الکتوز ش��یر – • هواپیما اتصاالت فیوز دقیق نوع ‪B‬‬ ‫دستور العمل کاربرد تجهیزات مادون قرمز میانی‬ ‫ •هواپیما اتصاالت فیوز دقیق – الزامات عمومی‬ ‫ •ش��یر – ش��مارش یاخت��ه ه��ای پیک��ری – قس��مت اول ‪ :‬روش •هواپیم��ا – کابل ه��ای الکتریکی مقاوم در براب��ر آتش – الزامات‬ ‫شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬ ‫‪53‬‬ .

‫ •دندانپزشکی – نمادهای گرافیکی برای وسایل دندانپزشکی‬ ‫عملکردی‬ ‫ •ش��یر و ش��یر غلیظ بسته بندی ش��ده در قوطی تعیین مقدار قلع •دندانپزشکی وس��ایل درمان ریشه دندان قسمت اول الزامات کلی‬ ‫روش طیف سنجی روش آزمون‬ ‫و روش های آزمون‬ ‫ •چربی ش��یر ب��دون آب تعیی��ن ترکیب اس��ترولی با اس��تفاده از •صندلی های چرخ دار قسمت سوم تعیین تاثیر ترمزها‬ ‫کروماتوگرافی گاز مایع روش متداول‬ ‫ •چربی ش��یر ب��دون آب تعیی��ن ترکیب اس��ترولی با اس��تفاده از‬ ‫کروماتوگرافی گاز مایع روش مرجع‬ ‫ •ش��یر تعیین مقدار فس��فر کل روش جذب مولکولی بوسیله بیناب‬ ‫سنجی روش آزمون‬ ‫ •صندلی های چرخ دار قس��مت پنج��م تعیین ابعاد ‪ ،‬جرم و فضای‬ ‫مانور‬ ‫ •صندلی های چرخ دار قس��مت چهاردهم سیس��تم های کنترل و‬ ‫تغذی��ه برای صندلی های چ��رخ دار برقی و اس��کوترها الزامات و‬ ‫روش های آزمون‬ ‫ •شیزر خش��ک و فرآورده های خشک ش��یر تعیین عملکرد آن ها •س��رنگ ها سوزن ها و س��ایر تجهیزات پزشکی اتصاالت مخروطی‬ ‫با شیب ‪ 6‬درصد قسمت دوم اتصاالت قفل شونده الزامات و روش‬ ‫در قهوه داغ‬ ‫ •فرآورده های چرب شیر تعیین مقدار آب روش کارل فیشر‬ ‫های آزمون‬ ‫ •فیبر های نوری – قسمت ‪ -42-1‬روش های اندازه گیری و روش •رگوالتورهای فش��ار به منظور اس��تفاده با گازهای طبی قس��مت‬ ‫های اجرایی آزمون – پاشندگی رنگ‬ ‫چهارم رگوالتورهای فشار‬ ‫ •واحدهای پایانه سیس��تم های لوله کشی گاز طبی – قسمت اول •وسایل جریان س��نج برای اتصال به واحدهای پایانه سیستم های‬ ‫واحدهای پایانه برای گاز های طبی فشرده و خالء‬ ‫ •شیرهای سیلندر گاز مایع – عملکرد دستی ویژگی و آزمون‬ ‫ •میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام روش جامع برای شمارش‬ ‫لوله کشی گاز طبی‬ ‫ •تجهیزات الکتریکی پزشکی قس��مت ‪ 13-2‬الزامات ویژه ایمنی و‬ ‫عملکرد ضروری سیستم های بیهوشی‬ ‫اشرشیاکلی تبا گلولوگوروتیداز مثبت قسمت اول شمار با استفاده •واحدهای پایانه سیس��تم های لوله کشی گاز طبی – قسمت دوم‬ ‫واحدهای پایانه برای سیستم های تخلیه گاز بیهوشی‬ ‫از صافی‬ ‫ •ارزیابی زیس��ت س��ازگاری عصاره های استخراج ش��ده از وسایل •الستیک خام طبیعی و مصنوعی راهنمای کلی انبارش‬ ‫پزشکی به روش تزریق – روش آزمون‬ ‫ •الستیک التکس نیتریل اندازه گیری باقی مانده اکریلونیتریل‬ ‫ •کاش��تنی های جراح��ی – پروتز های جزئ��ی و کامل مفصل ران •التکس الستیک مصنوعی تهیه پلیمر خشک‬ ‫قسمت اول طبقه بدی و شناسه ابعاد‬ ‫ •پالستیک ها نمادها و عالیم اختیاری نرم کننده ها‬ ‫ •ش��وینده – ضد عفونی کننده ها قس��مت ‪ 4‬الزامات و آزمون های •پالستیک ها نمادها و عالیم اختصاری پرکننده ها و تقویت کننده‬ ‫شوینده برای آندوسکوپ غیر مقاوم به حرارت‬ ‫ها‬ ‫ •دندانپزش��کی دندان های مصنوعی برای پروتزهای دندانی ویژگی •پالس��تیک ها نمادها و عالیم اختصاری قس��مت ‪ 4‬بازدارنده های‬ ‫اشتعال‬ ‫ها و روش های آزمون‬ ‫ •کیسه های مخزنی بیهوشی – ویژگی ها و روش های آزمون‬ ‫ •دندانپزشکی – جداکننده های آمالگام‬ ‫‪54‬‬ ‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬ ‫ •روان کننده ه��ا – روغن های صنعتی و فرآورده ها مربوطه طبقه‬ ‫بندی قس��مت ‪ 2‬خان��واده ‪ F‬یاتاق��ان های دوک��ی ‪ ،‬یاتاقان ها و‬ .

‫مجموعه کالچ ها‬ ‫ •روان کننده ه��ا – روغن های صنعتی و فرآورده ها مربوطه طبقه‬ ‫بندی قسمت ‪ 8‬خانواده ‪ R‬محافظ در برابر خوردگی‬ ‫ •روان کننده ها – روغن های صنعتی و فرآورده های مربوطه طبقه‬ ‫بندی قسمت ‪ 9‬خانواده ‪ X‬گریس ها‬ ‫ •روان کننده ها – روغن های صنعتی و فرآورده های مربوطه طبقه‬ ‫بندی قسمت ‪ 10‬خانواده ‪ Y‬متفرقه‬ ‫ •روان کننده ها روغن ه��ای صنعتی و فرآورده های مربوطه طبقه‬ ‫بندی قسمت یازدهم خانواده ‪ P‬ابزارهای بادی‬ ‫ •روان کننده ها روغن ه��ای صنعتی و فرآورده های مربوطه طبقه‬ ‫بندی قسمت ‪ 12‬خانواده ‪ Q‬سیاالت انتقال حرارت‬ ‫ •روان کنن��ده ها روغن های صنعتی و فرآورده های وابس��ته طبقه‬ ‫بندی قسمت ‪ 14‬خانواده ‪ U‬عملیات حرارتی‬ ‫ •ماش��ین آالت نساجی الزامات ایمنی قس��مت ششم ماشین آالت‬ ‫تولید پارچه‬ ‫ •نس��اجی تجربه شیمیایی کمی قسمت ‪ 6‬مخلوط الیاف ویسکوز یا‬ ‫انواع مشخص ازکوپرو مدال یا لیوسل با الیاف پنبه‬ ‫ •پرتوهای مرج��ع گاما برای واس��نجی دزیمترها و دس��تگاههاس‬ ‫س��نجش آهنگ دز برای تعیین پاسخ آنها برحسب تابعی از انرژی‬ ‫فوت��ون قس��مت دوم دزیمتری برای حفاظت پرتوی در گس��ترده‬ ‫انرژی‬ ‫ •فلزات سخت تجزیه شیمیایی به روش اسپکترومتری جذب اتمی‬ ‫شعله ای قسمت ‪ 1‬الزامات عمومی‬ ‫ •فلزات سخت تجزیه شیمیایی به روش اسپکترومتری جذب اتمی‬ ‫ش��عله ای قس��مت ‪ 2‬تعیین مقدار کلسیم ‪ ،‬پتاس��یم ‪ ،‬منیزیم و‬ ‫سدیم که محدود ‪ 0/001‬درصد تا ‪ 0/02‬درصد جرمی‬ ‫ •حفاظت در برابر اش��عه چشمه های پرتوزای بسته الزامات عمومی •فلزات سخت تجزیه شیمیایی به روش اسپکترومتری جذب اتمی‬ ‫و طبقه بندی‬ ‫ •مواد پرتوزا بس��ته بندی آزمون های نش��ت مواد محتوی و نش��ت‬ ‫پرتو‬ ‫ •حفاظت در برابر پرتو پوش��ش برای حفاظت در برابر آلودگی های‬ ‫پرتوزا طراحی انتخاب آزمون و استفاده‬ ‫ •التکس تغلیظ شده الستیک طبیعی – تعیین پایداری مکانیکی‬ ‫ •پالستیک ها – پلی ال های مورد استفاده در تولید پلی یورتان ها‬ ‫تعیین قلیاییت برحسب درصد نیتروژن‬ ‫شعله ای قس��مت ‪ 3‬تعیین مقدار کبالت آهن و نیکل در محدوده‬ ‫‪ 0/01‬درصد‬ ‫ •فلزات سخت تجزیه شیمیایی به روش اسپکترومتری جذب اتمی‬ ‫ش��عله ای قس��مت ‪4‬تعیین مقدار مولیبدن تیتانی��وم در محدوده‬ ‫‪ 0/01‬درصد جرمی‬ ‫ •فلزات سخت تجزیه شیمیایی به روش اسپکترومتری جذب اتمی‬ ‫شعله ای قسمت ‪ 5‬اندازه گیری مقدار کبالت آهن منگنز مولیبدن‬ ‫نیکل تیتانیوم‬ ‫ •کیفیت خاک تعیین هدایت هیدرولیکی متخلخل اشباع با استفاده •فلزات سخت تجزیه شیمیایی به روش اسپکترومتری جذب اتمی‬ ‫از هدایت سنج با دیواره سخت‬ ‫ •پالستیک ها و الستیک تصدیق سختی سنج های شور‬ ‫ •ترکیبات سازنده الستیک گوگرد روش های آزمون‬ ‫شعله ای قسمت ‪ 6‬اندازه گیری مقدار کروم ‪ 0/01‬درصد‬ ‫ •یاتاقان های غلتشی یاتاقان های غلتک استوانه ای تک ردیفه ابعاد‬ ‫برای وجه های شکافدار با شیار آزاد درجه های بدون شکاف‬ ‫ •ماش��ین آالت نساجی الزامات ایمنی قسمت ‪ 4‬ماشین آالت تولید •یاتاقان های غلتشی یاتاقان های شعاعی شکاف های تثبیت کننده‬ ‫نخ ریسمان و طناب‬ ‫ابعاد و رواداری ها‬ ‫ •ماشین آالت نس��اجی الزمات ایمنی قسمت ‪ 5‬ماشین آالت تولید •حفاظت در برابر اشعه تجهیزات پرتونگاری صنعتی گاما مشخصات‬ ‫مقدمات بافندگی تاروپودی و حلقوی‬ ‫اجرایی طراحی و آزمون ها‬ ‫شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬ ‫‪55‬‬ .

‫ •پ��ردازش اطالع��ات کدگ��ذاری کارکترهای قابل خوانده توس��ط‬ ‫ماشین‬ ‫تخلیه فاضالب و هرز آب هوا بندی روش آزمون‬ ‫ •پالس��تیک ها سیستم های لوله کشی پالس��تیکی گرما نرم برای‬ ‫ •بلوک سیمانی توخالی ویژگیها‬ ‫تخلیه فاضالب و هرز آب تعیین مقاومت در مقابل چرخه حرارتی‬ ‫ •بلوک سیمانی توخالی روش های آزمون‬ ‫در دمای باال روش آزمون‬ ‫ •مهندسی سامانه ها و نرم افزار فرآیند سنجش‬ ‫ •بس��ته بندی بطری های پلی اتیلن برای بسته بندی فرآورده های‬ ‫غذایی ویژگیها و روش های آزمون‬ ‫ •بس��ته بندی لفاف های چند الیه جهت بسته بندی تک نفره مواد‬ ‫غذایی ویژگیها و روش های آزمون‬ ‫ •آجررسی – ویژگیها و روش های آزمون‬ ‫ •پالس��تیک ها سیستم های لوله کشی پالس��تیکی گرما نرم برای‬ ‫کاربردهای ثقلی آب بندی روش آزمون‬ ‫ •پالس��تیک ها لوله های پالس��تیکی گرما ن��رم تعیین مقاومت در‬ ‫مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به شیوه پلکانی روش آزمون‬ ‫ •پالس��تیک ها لوله های پالستیکی گرما نرم تعیین سفتی حلقوی‬ ‫روش آزمون‬ ‫ •آلومینی��وم و آلیاژه��ای آلومینیوم اندازه گی��ری منیزیم به روش •پالستیکها لوله های پالستیکی گرما نرم تعیین نسبت خزش روش‬ ‫اسپکتروفتومتری جذب اتمی شعله ای‬ ‫آزمون‬ ‫ •آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیوم اندازه گیری مقدار تیتانیوم روش •پیچ های سرخزینه ای با آچارخور شش گوش‬ ‫اسپکتروفتومتری دی آنتی پیریل متان‬ ‫ •پین دو تکه‬ ‫ •محفظ��ه های ایمنی قس��مت دوم طبقه بندی بر اس��اس نش��ت •پین های موازی از جنس فوالد س��خت کاری نش��ده و فوالد زنگ‬ ‫ناپذیری و روش های آزمون مرتبط‬ ‫نزن آستینی‬ ‫ •اج��زای محفظ��ه های ایمنی قس��مت ‪ 4‬سیس��تم ه��ای تهویه و •بی��رون زدگ��ی رزوه ب��ر ای اتص��االت دارای رزوه مطاب��ق ب��ا‬ ‫پاکس��ازی گاز مانند فیلتر ها تله ها شیرهای ایمنی و تنظیم ابزار‬ ‫حفاظت و کنترل‬ ‫استانداردها‬ ‫ •اتصاالت زیر کلگی رزوه برای رزوه های خارجی متریک ‪iso‬‬ ‫ •اجزای محفظه های ایمنی قس��مت ‪ 5‬نف��وذ مدارهای الکتریکی و •اتصاالت پیچ های مهره خور پیچ ها و میله های دو سر رزوه سوراخ‬ ‫های پین های دو تکه و سوراخ های مفتول‬ ‫شاره‬ ‫ •میکروبیولوژی فرآورده های حجیم شده بر پایه ذرت – ویژگی ها •پین های موازی با رزوه داخلی از جنس فوالد س��خت کاری نشده‬ ‫و فوالد زنگ نزن آستینتی‬ ‫و روش های آزمون‬ ‫ •میکروبیولوژی انواع اسنک – ویژگی ها و روش های آزمون‬ ‫ •میوه های تازه – بسته بندی و حمل و نقل آیین کار بهداشتی‬ ‫ •پین های موازی با رزوه داخلی ‪ ،‬از جنس فوالد سخت کاری شده‬ ‫و فوالد زنگ نزن مارتنزیتی‬ ‫ •مواد غذایی راهنمای کاربر و اصول کلی بهداشت مواد غذایی برای •پین های شیار دار با شیار های موازی در تمام طول با راهنما‬ ‫کنترل لیستریامونوسایتوژنز‬ ‫ •پین های شیار دار با شیار های موازی در تمام طول پخ دار‬ ‫ •پالستیک ها لوله های پالستیکی گرما نرم تعیین مقاومت در مقابل •پین های شیار دار با شیار های مخروطی معکوس در نصف طول‬ ‫ضربه توسط سقوط وزنه به شیوه ی ساعت گرد روش آزمون‬ ‫ •پین های شیار دار با شیار های با یک سوم طول در مرکز‬ ‫ •پالس��تیک ها سیستم های لوله کش��ی پالستیکی گرما نرم برای •پین های شیار دار با شیارهای با نصف طول در مرکز‬ ‫‪56‬‬ ‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬ .

‫ •پین های شیار دار با شیار های مخروطی در نصف طول‬ ‫ •پایه لگن بیمارستانی ویژگی ها‬ ‫ •پین های موازی از جنس فوالد س��خت کاری ش��ده و فوالد زنگ‬ ‫ •تجهیزات تهیه آب برای کاربردهای همودیالیز‬ ‫نزن مارتنزیتی‬ ‫ •پین های شیار دار با کلگی گرد‬ ‫ •پین های شیار دار سرخزینه ای‬ ‫ •پین های شیار دار با شیارهای مخروطی در تمام طول‬ ‫ •پرتودهی فرآورده های گوشتی و طیور بسته بندی شده به منظور‬ ‫کنترل میکرو ارگانیس��م ها بیماری زا و دیگر میکرو ارگانیس��مها‬ ‫آیین کار‬ ‫ •تجهیزات ش��هربازی تجهیزات بادی الزام��ات ایمنی و روش های‬ ‫آزمون‬ ‫ •فن��آوری اطالعات فنون امنیتی معیار ارزیابی برای امنیت فنآوری‬ ‫اطالعات قسمت ‪ 2‬نیازمندی های کارکردی امنیت‬ ‫ •بانکداری دستگاه های رمنگاری قسمت ‪ 1‬مفاهیم الزامات و روش‬ ‫های ارزیابی‬ ‫ •فنآوری اطالعات یادگیری تعلیم و آموزش فنآوری تعاملی ارتباط‬ ‫های یادگیری تعاملی قسمت ‪ 1‬ارتباط مبتنی بر متن‬ ‫ •تجهیزات کوهنوردی ابزار یخ الزامات ایمنی و روش های آزمون‬ ‫ •تجهی��زات کوهن��وردی میخ های م��ورد اس��تفاده در صعودهای‬ ‫کوهنوردی الزامات ایمنی و روش های آزمون‬ ‫ •اندازه گیری پرتوزای مواد جامد جهت بازیافت ‪ ،‬استفاده مجدد یا‬ ‫دور ریزی آنها به عنوان پسمان های غیر پرتوزا‬ ‫ •براورد آلودگی س��طحی قسمت اول گسیلنده های بتا و گسیلنده‬ ‫های آلفا‬ ‫ •آلومینی��وم و آلی��اژی آلومینیوم قطعه ه��ای ریخته گری ترکیب‬ ‫شیمیایی و ویژگی های مکانیکی‬ ‫ •نماده��ای ترس��یمی مورد اس��تفاده ب��رای تجهی��زات الکتریکی‬ ‫پزشکی‬ ‫ •پاراوان های فلزی چرخدار بیمارستانی ویژگی ها‬ ‫ •پایه سرم متحرک ویژگی ها‬ ‫ •ش��یلنگ های الستیکی و پالستیکی و ملحقات اندازه گیری ابعاد‬ ‫شیلنگ ها و طول مجموعه شیلنگ روش های آزمون‬ ‫ •پالس��تیک ها پل��ی وینیل کلرید نرم ش��ده مواد قال��ب گیری و‬ ‫اکستروژن قسمت اول کدگذاری و مبنایی برای ویژگی ها‬ ‫ •پالستیکها پلی استیرن مواد قالب گیری و اکستروژن قسمت دوم‬ ‫تهیه آزمونه ها و تعیین خواص‬ ‫ •پلیمرهای سلولی قابل انعطاف فشاری روش آزمون‬ ‫ •پلیمرهای س��لولی قابل انعطاف تعیین مقاومت کشش��ی و ازدیاد‬ ‫طول در پارگی‬ ‫ •رنگ دانه ها و پررنگ کننده ها قسمت اول مقایسه رنگ دانه ها‬ ‫ •راهنمای دزسنجی برای برنامه های رهاسازی حشرات عقیم‬ ‫ •فوالد آزمون فراصوتی ب��رای محصوالت تخت فوالدی با ضخامت‬ ‫بزرگتر یا مساوی‬ ‫ •روش نشان گذاری چدن ها و آهن های خام‬ ‫ •فوالد های زنگ نزن برای فنر ها قسمت اول ‪ :‬سیم‬ ‫ •محص��والت ف��والدی و آلیاژهای ریختگی ب��ه روش گریز از مرکز‬ ‫قسمت دوم مواد مقاوم به حرارت‬ ‫ •فوالد های س��اختمانی قسمت ‪ 2‬الزامات فنی تحویل برای مقاطع‬ ‫تو خالی تکمیل کاری گرم شده‬ ‫ •فوالد های ساختمانی صفحات محصوالت تخت عریض شمش ها‬ ‫مقاطع و پروفیل ها‬ ‫ •هواشناس��ی – بادسنج ‪ /‬دماسنج روش های آزمون پذیرش اندازه‬ ‫گیری میزان باد‬ ‫ •سیستم های اتوماسیون صنعتی و یکپارچه سازی نمایش و تبادل‬ ‫داده های تولید قسمت ‪ 11‬روش های توصیف کتاب مرجع زبان‬ ‫ •س��یلندر های گاز قابل حمل شیر سیلندر ویژگی ها و روش های‬ ‫آزمون‬ ‫ •فورفورال مورد مصرف در صنعت ویژگی ها و روش های آزمون‬ ‫شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬ ‫‪57‬‬ .

‫و دوام‬ ‫ •اورتوزایلن ‪ 980‬ویژگی ها‬ ‫ •زایلن مورد مصرف جهت تولید پارازایلن ویژگی ها‬ ‫ •مبلمان اداری صندلی های گردان ابعاد و روش تعیین ابعاد‬ ‫ •بنزن تصفیه شده ‪ 535‬ویژگی ها‬ ‫ •تعیین حجم چگالی و جرم نفت و فرآورده های نفتی مایع محتوی‬ ‫ •تجهیزات حجمی پیستونی قسمت هفتم روشهای غیر وزنی برای‬ ‫ارزیابی کارایی دستگاه‬ ‫در مخازن استوانه ای عمودی به وسیله سیستم های هیبریدی‬ ‫ •فرآورده حجیم ش��ده پایه بلغور آرد غالت ویژگی ها و روش های‬ ‫ •ش��رایط بحرانی نحوه صحیح نگهداری آماده س��ازی و توزیع مواد‬ ‫غذایی در منطقه آسیب دیده‬ ‫ •اطالعات و اسناد شناسه بین المللی آثار صوتی تصویری‬ ‫ •کیفیت آب سیس��تم های تصفی��ه فاضالب های خانگی و مختلط‬ ‫به روش جریان زیر سطحی و جریان آزاد روی سطح زمین از نوع‬ ‫مصنوعی ویژگی ها‬ ‫آزمون‬ ‫ •آرد گندم تعیین مقدار ته نشینی آزمون زلنی‬ ‫ •شیر خشک تعیین میزان پروتئین های سویا و نخود با استفاده از‬ ‫الکتروفورزئوئینه در حضور سدیم دودسیل سولفات‬ ‫ •غالت با حبوب��ات فرآورده های جانبی اندازه گیری خاکس��تر در‬ ‫کوره‬ ‫ •کیفی��ت آب نمونه ب��رداری راهنمای اس��تفاده از داده های نمونه‬ ‫برداری برای تصمیم گیری انطباق با آس��تانه ها و سیس��تم های‬ ‫طبقه بندی‬ ‫ •پیچ های ساچمه ای قسمت اول واژه نامه و شناسه‬ ‫ •پیچ های س��اچمه ای قسمت س��وم شرایط پذیرش و آزمون های‬ ‫پذیرش‬ ‫ •ماشین های جنگل داری علف زن ها و هرس کن های چمن قابل‬ ‫حمل عملکرد موتور و مصرف سوخت‬ ‫ •عالئم عم��وده جاده ای عالئ��م ترافیکی پیام تغییر قس��مت دوم‬ ‫آزمون نوعی اولیه‬ ‫ •پیچ های ساچمه ای قسمت چهارم صلبیت محوری استاتیک‬ ‫ •پیچ های س��اچمه ای قسمت پنجم تعیین میزان بارهای محوری‬ ‫دینامیکی و استاتیکی و تعیین طول عمر کارکردی‬ ‫ •اس��تفاده از محصوالت پروتین های غیر گوشتی در فرآورده های‬ ‫ •عالیم عمودی جاده ای عالئم قابل حمل ترافیک جاده ای مخروط‬ ‫ها و استوانه ها‬ ‫گوشتی راهنما‬ ‫ •اقدام��ات الزم ب��ه منظ��ور کاهش آلودگ��ی مواد غذای��ی به مواد‬ ‫ •روشنایی جاده قسمت سوم محاسبه عملکرد‬ ‫ •روش��نایی جاده قس��مت چهارم روش های اندازه گیری عملکرد‬ ‫روشنایی‬ ‫شیمیایی از مبدا آیین کار‬ ‫ •تعیین میزان مونوژوین��ل کلراید و آکریلونیتریل در مواد غذایی و‬ ‫بسته بندی راهنما‬ ‫ •عالئ��م عمودی ج��اده ای عالئم ترافیکی پیام تغییر قس��مت اول‬ ‫استاندارد تولید‬ ‫ •اصول قابلیت ردیابی محصول به عنوان ابزاری در سیستم بازرسی‬ ‫مواد غذایی و صدور گواهی‬ ‫ •غ�لات و فرآورده های آن و خوراک دام اندازه گیری چربی خام و‬ ‫چربی کل بوسیله روش استخراج راندال‬ ‫ •آرد گندم خواص فیزیکی تعیین خواص رئولوژی خمیر با استفاده‬ ‫از دستگاه آلوئوگراف‬ ‫ •اندازه گیری میزان اس��ید سیتریک در شیر و شیر خشک به روش‬ ‫گراوتمری روش آزمون‬ ‫ •شیر اندازه گیری چربی به روش گراویتمری روش آزمون مرجع‬ ‫ •مبلمان خانگی نش��یمنگاه ها روش آزمون برای تعیین اس��تحکام‬ ‫‪58‬‬ ‫ •شیر و فرآورده های آن بررسی وجود ژالتین روش آزمون‬ ‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬ ‫ •نس��اجی الیاف پنبه اندازه گیری خواص فیزیکی توس��ط دستگاه‬ .

‫مون‬ ‫ •هیدرومتری کالیبراسیون جریان سنج ها در مخازن روباز‬ ‫الکتریکی‬ ‫ •ارزشیابی و احراز شرای سیستم های عایق بندی الکتریکی‬ ‫ •ان��دازه گیری پرتوزای��ی در محیط خاک قس��مت اول راهنماها و •اتصال دهنده های تجهیزات الکترونیکی قس��مت ‪ 7-7‬مشخصات‬ ‫تعاریف عمومی‬ ‫ •ارگونومی الزامات مهندسی محیط کار برای کاربران مستمر و غیر‬ ‫مستمر رایانه‬ ‫ •کنسرو مایه عدس پلو با سویا ویژگی ها و روش های آزمون‬ ‫تفصیل��ی اتصال دهن��ده های حفاظ گذاری ش��ده ‪ 8‬راهه ثابت و‬ ‫متحرک برای انتقال داده ها‬ ‫ •رل��ه های ان��دازه گیری و تجهیزات حفاظتی قس��مت ‪ 27‬الزامات‬ ‫ایمنی محصول‬ ‫ •کنسرو خورشت قیمه با سویا ویژگی ها و روش های آزمون‬ ‫ •واژگان الکتروتکنیک فصل ‪ 191‬قابلیت اعتماد و کیفیت‬ ‫ •شیر های تخمیری نوشیدنی کفیر ویژگی ها و روش های آزمون‬ ‫ •اح��راز ش��رایط ایمنی م��دول فتوولتایی��ک قس��مت اول الزامات‬ ‫ •تعیین حد آش��کار سازی و آستانه تصمیم برای اندازه گیری تابش‬ ‫های یون ساز قسمت هفتم مبانی و کاربردهای عمومی‬ ‫ •تعیین حد آش��کار سازی و آستانه تصمیم برای اندازه گیری تابش‬ ‫ساختمان مدول‬ ‫ •س��امانه های فتوولتائیک پردازش��گرهای توان روش اندازه گیری‬ ‫بازده‬ ‫های یون س��از قس��مت دوم مبانی و کاربرد در اندازه گیری بر ای •پارامترهای مش��خصه سامانه های فتوولتاییک مستقل تفاهم نامه‬ ‫شمارش با در نظر گرفتن تاثیر آمایش نمونه‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫ •تعیین حد آش��کار سازی و آستانه تصمیم برای اندازه گیری تابش •آزمون خوردگی نمک مدول های فتوولتاییک‬ ‫یون ساز قسمت ‪ 5‬مبانی و کاربرد اندازه گیری با شمارش فیلتر ها •مقادیر مجاز سامانه های فتوولتائیک با اتصال سیستم‬ ‫در مدت انباشت مواد پرتوزا‬ ‫ •تعیین حد آشکارس��ازی آس��تانه تصمیم برای اندازه گیری تابش‬ ‫ •کش��تی س��ازی ناوبری در اب های داخلی کشتی راهنما نقاشی و‬ ‫نوشته های شناسایی‬ ‫های یون س��از قس��مت ‪ 8‬مبانی و کاربرد آش��کار در اندازه گیری •خودرو های جاده ای آزمون سیستم های ترمز بادی خودرو با وزن‬ ‫های طیف نگاری بدون در نظر گرفتن از آمایش‬ ‫ •ارتعاش مکانیکی و شوک نصب مکانیکی شتاب سنج ها‬ ‫مجاز بیش از ‪ 3/5‬تن اس��تفاده از مقادیر مرجع به کمک دس��تگاه‬ ‫آزمون‬ ‫ •بس��ته بندی ظروف پلی پروپیلن تولید ش��ده به روش شکل دهی •خ��ودرو های ج��اده ای رابط ه��ای اتصال الکتریک��ی خودروهای‬ ‫گرمایی جهت بسته بندی مواد غذایی ویژگیها‬ ‫ •بس��ته بندی ظروف پلی اس��تایرن تولید شده به روش شکل دهی‬ ‫گرمایی جهت بسته بندی مواد غذایی ویژگی ها‬ ‫ •بسته بندی ظروف پالستیکی از جنس پلی پروپیلن و پلی ستایرن‬ ‫روش های آزمون‬ ‫ •تاسیسات ماشین شیر دوش واژه نامه‬ ‫ •تاسیسات ماشین شیر دوش ساختار عملکرد‬ ‫ •تاسیسات ماشین شیر دوش آزمون های مکانیکی‬ ‫کشنده و کشیده شونده رابط برای خودرو های دارای منبع تغذیه‬ ‫اسمی‬ ‫ •خودروه��ای جاده ای پیل س��وختی اندازه گی��ری مصرف انرژی‬ ‫خودروهای سوخت دهی شده با هیدروژن فشرده‬ ‫ •خودروهای جاده ای محافظ��ت از عابر پیاده روش آزمون برخورد‬ ‫سرکودک‬ ‫ •خودرو های سواری بررسی میدان دید مستقیم راننده قسمت دوم‬ ‫روش آزمون‬ ‫ •ابعاد جاروبک هنا و نگهدارنده های جارو بک ها برای ماشین های •چرخ های خودرو س��واری فهرست واژگان وزنه ای باالنس و طوقه‬ ‫شماره ‪ ، 199‬اسفند ماه ‪87‬‬ ‫‪59‬‬ .

‫رینگ رویه های آزمون و الزامات عملکرد ÷‬ ‫ •جرثقیل شیوه های دسترس��ی حفاظ ها و موانع حفاظتی قسمت‬ ‫سوم جرثقیل های برجی‬ ‫ •تجهی��زات کنترل��ی مربوط به پارکینگ خودرو دس��تگاه پرداخت‬ ‫نمایش بلیت الزامات فنی و کارکردی‬ ‫ •میلگردهای سرد نور دیده مورد مصرف جهت تسلیح بتن و ساخت‬ ‫ •ماشین های خاکبرداری اندازه گیری سطح صدای منتشر شده در‬ ‫موقعیت کاربر شرایط آزمون دینامیکی‬ ‫ •خودرو اغتشاش��ات الکتریکی ناش��ی از انرژی الکترو مغناطیس��ی‬ ‫شبکه های جوش شده ویژگی ها‬ ‫ •س��نگدانه تعیین درصد شکس��تگی س��نگدانه های درشت روش‬ ‫آزمون‬ ‫تشعش��ع یافته باند باریک روش های آزمون خودرو قس��مت اول •سنگ ساختمانی تعیین جذب آب و وزن مخصوص روش آزمون‬ ‫ •کنسانتره های روی س��ولفید تعیین مقدار روی روش استخراج با‬ ‫کلیات و تعاریف‬ ‫ •خودرو اعتشاش��ات الکتریکی ناش��ی از انرژی الکترو مغناطیس��ی‬ ‫حالل و تیتراسیون با اتیلن دی آمین‬ ‫تشعش��ع یافته باند باریک روش های آزمون خودرو قس��مت دوم •ماشین ها و تجهیزات ساختمان سازی اصطالحات و تعاریف‬ ‫منابع تشعشی خارج از خودرو‬ ‫ •خودرو اغتشاش��ات الکتریکی ناش��ی از انرژی الکترو مغناطیس��ی‬ ‫ •ماش��ین ها و تجهیزات ساختمان سازی ماش��ین های بتن پایش‬ ‫اصطالحات و ویژگی های تجاری‬ ‫تشعش��ع یافته باند باریک روش های آزمون قطعات قس��مت اول •خاک آماده س��ازی خشک نمونه های خاک برای آزمون های دانه‬ ‫بندی‬ ‫کلیات و تعاریف‬ ‫ •خودرو اغتشاش��ات الکتریکی ناش��ی از انرژی الکترو مغناطیس��ی •خاک مشخصات تراکم آزمایشگاهی خاک با تالش استاندارد روش‬ ‫تشعش��ع یافته باند باری��ک روش های آزمون قطعات قس��مت ‪4‬‬ ‫تزریق جریان حجمی‬ ‫آزمون‬ ‫ •قیر و مواد قیری دوام مخلوط آس��فالتی گرم متراکم شده در برابر‬ ‫ •خودرو اغتشاش��ات الکتریکی ناش��ی از انرژی الکترو مغناطیس��ی‬ ‫خرابی های ناشی از رطوبت روش آزمون‬ ‫تشعش��ع یافته باند باری��ک روش های آزمون قطعات قس��مت ‪• 7‬درها و پنجره ها مقاومت در برابر نیروی باد روش آزمون‬ ‫تزریق مستقیم توان فرکانس رادیویی‬ ‫ •درها و پنجره ها مقاومت در برابر نیروی باد رده بندی‬ ‫ •خودرو اغتشاش��ات الکتریکی ناش��ی از انرژی الکترو مغناطیس��ی •عملکرد حرارتی درها پنجره ها و کرکره های بیرونی تعیین ضریب‬ ‫تشعش��ع یافته باند باریک روش های آزمون قطعات قسمت هشتم‬ ‫ایمنی در برابر میدان مغناطیسی‬ ‫ •بسته بندی چند الیه ها استحکام پیوند یا چسبندگی بین الیه ها‬ ‫در چند الیه های مشابه ساخته شده از مواد انعطاف پذیر – روش‬ ‫آزمون‬ ‫انتقال حرارت با روش محفظه گرم‬ ‫ •علمک��رد حرارتی مصالح و محصوالت س��اختمانی تعیین مقاومت‬ ‫حرارت��ی ب��ا روش های لوح گ��رم محافظت ش��ده جریان حرارت‬ ‫سنج‬ ‫ •کازئین های رفت و کازئینات ها اندازه گیری خاکستر‬ ‫ •پالستیک ها فیلم ورق فیلم های پلی اتیلن ترفتاالت جهت یافته •کازئین ها اندازه گیری خاکستر تثبیت شده‬ ‫ •نمک یددار ویژگی ها و روش های آزمون‬ ‫ •کازئین ها اندازه گیری اسیدیته آزاد‬ ‫ •آیین کار شستش��و رسوب زدایی و رویین سازی تجهیزات قطعات •میوه ها و س��بزی ها فرآورده های آن ها اندازه گیری غلظت اسید‬ ‫و سیستم های از جنس فوالد زنگ نزن‬ ‫‪60‬‬ ‫ش��ماره ‪ ، 199‬اس��فند م��اه ‪87‬‬ ‫و اسید سوربیک روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال‬ .

‫سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful