Management2

Sadržaj: 1. Uvod u liderstvo …………………………………………….. 1 2. Menadžerska mreža ………………………………………… 1, 2 3. Motivacija …………………………………………………… 3,4 4. Klasične teorije motivacije …………………………………. 4 5.

Teorija X I Y ………………………………………………… 5 6. Literatura ……………………………………………………. 6

Pozicija 9. ukupno je moguća 81 pozicija u koju se može pozicionirati stil liderstva pojedinog lidera.9 što karakteriše timski stil liderstva što znači da je lider maksimalno posvećen ljudima i proizvodnji. Navedeni stilovi predstavljaju dimenzije obzirnosti i pokretačke ustrojenosti tj. Pozicija 1.9 predstavlja liberalni stil. Postoje različiti pristupi izučavanja liderstva: od pristupa osobina do situacionog pristupa. Mreža nije orijentisana na rezultate nego prikazuje dominantne faktore u razmišljanju lidera u odnosu na postizanje rezultata. od maksimuma do minimum upotrebe moći I uticaja Menadžerska mreža Blake i Mouton predložili su menadžersku mrežu kao prikaz dvodimenzionalnog viđenja liderstva. Mreža sadrži devet mogućih pozicija uz svaku os. a drugi je „briga za proizvodnju“.1 karakteriše autoritativni stil vodstva koji označava da je lider maksimalno orijentisan na proizvodnju i postizanje ciljeva te vodi minimalnu brigu za ljude. Dakle. Prvi stil je „briga za ljude“. Mreža je bazirana na dva sila liderstva koji su prikazani kao osi mreže.Uvod u liderstvo Liderstvo u organizacijama predstavlja process medjusobnog uticaja između pojedinca (lidera) I drugih zaposlenih (sledbenika) koji teže stvarnim organizacionim promenama I rezultatima koji oslikavaju njihove zajedničke namere ili ciljeve. što znači da je lider maksimalno posvećen brizi za ljude. Navedeni stilovi se smatraju najmanje poželjnima stilovima jednog vođe. Menadžerska mreža poznata je i pod nazivom mreža liderstva. Menadžer najbolje obavlja svoj posao kada mu je stil 9. a nivo brige za proizvodnju je minimalna. . dimenzije orijentacije na zaposlenih i orijentacije na proizvodnju. Takođe postoje mnogobrojne teorije o ponašanju I stilovima liderstva ili vođenja kao što su: -Liderstvo zasnovano na autoritetu -Likertova “četiri stila liderstva” -Menadžerska mreža -Liderstvo koje uključuje različite stilove.

na duži rokneprihvatljive. menadžment je stil koji. međusobno razlikujuza nekoliko stepeni.9.„menadžment na pola puta”.1. . .• koji podrazumeva najniži mogućistepen brige i za rezultate i za ljude.• koji sadrži maksimalnomoguću brigu za proizvodnju i.5. osnovne dimenzije prikazanog dijagrama su sledeće:menadžerska mreža se sastoji od dve dimenzije ponašanja menadžera:brige za proizvodnju i brige za ljude. . Zato oni ukazuju na glavne stilove koji mogu biti osnovneorijentacije u ponašanju menadžera. istovremeno. Ovaj stil daje minimalne.• koji podrazumeva prosečan nivointenziteta brige i za proizvodnju i za ljude. Menadžment na pola puta jestil koji je čest u ponašanjima menadžera. . po intenzitetu. Ovaj stil omogućava visok moral ali.9.kako u oblasti produktivnostitako i u oblasti zadovoljstva i motivacije ljudi.„timski menadžment”. na dijagramu naznačenom u vidu preseka.kako na moralnom tako i na planu proizvodnje.svaka od navedenih dimenzijaponašanjamenadžeraimadevetintenziteta. konačno.Blejk i Muton ne opisuju sve moguće stilove menadžmenta. stil 9. . Ovo stoga jer podjednako uva-žava zahteve za produktivnošću i zahteve za humanim odnosom premaradnicima i. omogućava najveće . najniži nivo brige za ljude. . to su: stil 1. Prema ovim autorima. Stilovi menadžmenta predstavljaju produkt interakcije.„autoritet-pokoravanje menadžment”.„osiromašeni menadžment”.Ovaj stil je orijentisan na autokratsko postizanje proizvodnih zadatakabez respektovanja humanih odnosa prema radnicima. između brige za proizvodnju i brige za ljude.odnosno produktivnosti. stil 5. stil 1. Što je i razumljivo . istovremeno. nisku produktivnost.1.Kao što je vidljivo. što je posledica relevantnih kombinacija ra-zličitih intenziteta brige za proizvodnju i brige za ljude. stil 9.• koji pretpostavlja maksimalan stepenbrige i za proizvodnju i za ljude. ukupnoposmatrano.• koji pretpostavlja najniži stepenbrige za proizvodnju i najviši stepen brige za radnike.„menadžment lokalnog kluba”. Zbog toga Blejk i Mutonovapromovišu potrebu da upravo ovaj stil treba da bude orijentacija u pona-šanjima svih menadžera .ne samo zbog činjenice da je njihov broj veoma veliki već i stoga što sumnogi od njih veoma slični s obzirom da se.Oni su brojni (81) i različiti.

potreba. Motivisani ljudi ulažu mnogo više napora da obave neki posao od ljudi koji su manje ili nimalo motivisani. zahteva. što znači da menadžer mora naći način da motiviše zaposlene. Proces motivacije je sledeći: Nezadovoljena potreba Želja Napetost Akcija Zadovoljenje potreba Menadžerski posao uključuje i određenu odgovornost prema osoblju. Suština motivacije je u zadovoljavanju određenih potreba.dobra plata . želja i sličnog.uslovi rada .autonomija . Pojam motivacije Motivacija je uopšten pojam koji se odnosi na skup nagona.poverenje Demotivišući elementi su: .interesantan posao .različiti ljudi imaju različite potrebe isti ljudi u različitim životnim kontekstima imaju različite potrebe Motivirajući faktori su: .MOTIVACIJA Zbog posebne važnosti koju ima motivacija na radni učinak zaposlenih.dosadan posao . kao i zbog važnosti njenog razumevanja u cilju uspešnog menadžmenta ljudskim resursima posebno ćemo se osvrnuti na to pitanje. Treba imati u vidu da: 1.neodgovarajući uslovi rada .smanjenje plate .

želi izbeći odgovornost. Nasuprot ovim negativnim gledištima o naravi ljudskog bića. Prema teoriji X.teorija hijararhije potreba .teorija X i Y teorija “motivacija-higijena Teorija X i Y Postoje dva gledišta o ljudskom društvu koje je predložio Daglas McGregor. ima relativno malo ambicija i želi sigurnost iznad svega. 1. To su sledeće teorije: . usmeravati i plašiti kaznom kako bi ih naveli da ulože adekvatan napor u ostvarenju organizacionih ciljeva. U uslovima savremenog industrijskog života intelektualni potencijali prosečnog ljudskog bića samo su delimično iskorisceni.KLASIČNE TEORIJE MOTIVACIJE U periodu pedesetih godina začete su tri teorije motivacije koje su još uvek najpoznatija objašnjenja teoriji motivacije. Zbog ove ljudske karakteristike većinu ljudi treba prisliljavati. 4. 2. Jedno je u osnovi negativno i označio ga je kao teoriju X a drugo je pozitivno i označio ga je kao teoriju Y. McGregor je definisao četiri druge pretpostavke tj. 3. četiri pretpostavke kojih se menadžeri drže su: 1. kontrolisati. sposobnost donošenja dobrih odluka široko je rasprostranjena među ljudima i ne mora obavezno biti isključivo područje delovanja onih koji su na rukovodećim poslovima. Prosečna osoba preferira usmeravanje. Zaposlenima je svojstveno da ne vole rad te će ga nastojati izbeći kad god je to moguće 2. . 3. Kreativnost tj. Teoriju Y: Trošenje fizičkih i mentalnih napora na poslu prirodno je isto kao igra ili odmor Osoba će se samousmeravati i samokontrolisati ako je predana ciljevima Prosečna osoba može naučiti prihvatiti odgovornost pa i tome težiti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful