INICIJACIJA U HERMETIZAM

FRANC BARDON

DEO I

TEORIJA

PREDGOVOR

Nema sumnje da je svaki čovek koji je tražio pravo i istinito saznanje, uzaludno tražio godinama, ako ne i ceo svoj vek, neki pouzdani metod treninga. Žarka želja za tim plemenitim ciljem terala je ljude da često sakupljaju mnoštvo knjiga sa stih strana za koje su pretpostavljali da su najbolje, ali koje su većinom bile lišene prakse. Međutim, niko od tražioca nije uspevao naći smisao u svoj toj vremenom nakupljenoj gradji pa bi se cilj na koji se tako vatreno ciljalo izmicao sve više i više do maglovitih razdaljina. Ako bi poneko i počeo da radi na usavršavanju po tako hvaljenim uputstvima, njegova dobra volja i marljivost nisu nikada vukle neke zadovoljavajuće rezultate. Pored toga, niko ne bi mogao pouzdano odgovoriti na pitanja koja se nameću, da li je ili ne baš taj način koji je odabrao, bio pravi način i u njegovom pojedinačnom slučaju. Baš u ovo vreme Božansko Proviđenje je odlučilo da pomogne svim tim tragačima koji su sa tako jakom istrajnošću tražili sredstva i puteve za svoj duhovni razvoj. Putem ove knjige, najviši posvećenik, koga je Božansko Providjenje odabralo za ovaj izuzetan zadatak, dao je univerzalne metode u ruke ljudskog roda. Moglo bi se bez pretetivanja reci da nikada do sada javnosti nisu bili dostupni ovako potpuni magijski metodi. Otti Votavova

UVOD

Svakom ko veruje da će u ovom delu pronaći samo zbir recepata pomoću kojih će Iako i bez napora steći čast i slavu, bogatstvo i moć i ciljati na uništenje svojih neprijatelja, moralo bi se na samom početku reći da ovu knjigu odloži na stranu jer će se gorko razočarati. Pod terminom “magija”, brojne sekte i religije shvataju jedino crnu veštinu, veštičarstvo ili zaveru sa zlim snagama. Zbog toga nije začuđujuće što većinu ljudi hvata neki strah kad god se pomene reč “magija”. Opsenari, vračevi i Šarlatani bacili su ljagu na taj izraz i, pod tim okolnostima, ne iznenađuje to što se na magijsko znanje uvek gledalo sa izvesnim potcenjivanjem. Čak i u najdaljoj prošlosti MAG se smatrao jednim od najviših adepata (posvećenika) a možda bi bilo od koristi čuti, kao činjeničnu stvar, daje i sama reč “magija” izvedena iz te reči. Takozvani “vračevi” nisu ni u kom slučaju inicijati (upućeni u tajne) već jedino podražavači misterija, koji su računajući delimično na neznanje a deIimično na lakovernost pojedinaca ili čitavog naroda nameravalipostići svoje sebične ciljeve putem laži i prevare. Pravi magičan su uvek prezirali takve postupke. U stvari, magija je sveta nauka; ona je, u najispravnijem smislu zbir svih znanja budući da poučava kako da se spoznaju i upotrebe vladajuće zakonitosti. Ne postoji razlika između magije i mistike ili bilo koje druge predstave tog imena i gde god je u pitanju prava inicijacija (posvećenje), mora se postupati po istim osno-

vima, saglasno istim pravilima, bez obzira koje je ime toj veri dao ovaj ili onaj. Što se tiče univerzalne polarnosti zakona dobra i zla, aktivnog i pasivnog, svetlosti i senke, svaka nauka može služiti kako u dobre tako i u loše svrhe. Uzmimo primer noža, predmeta koji bi u suštini trebalo koristiti jedino za sečenje hleba, a koja ipak može postati opasno oružje u rukama ubice. Sve zavisi od karaktera pojedinca. Taj princip važi i u svim sferama okultnih nauka. U mojoj knjizi odabrao sam izraz “magičar” za sve moje učenike, budući da je on simbol najdublje inicijacije i najviše mudrosti. Većina čitalaca će, naravno, znati, da reč “TAROT” ne označava karte za igranje, koje služe u mantičke (proricaicljske) svrbe, nego simboličku knjigu inicijacije koja sadrži najveće tajne u obliku simbola. Prva strana (ploča) ove knjige prikazuje magičara predstavljajući ga kao gospodara elemenata i nudi ključ za pivu Arcanum, tajnu neizrecivog imena Tetmgramatona kabalističkog Yod-He-Vau-He. Stoga ćemo ovde pronaći prolaz do magičareve inicijacije. Čitalac će lako shvatiti, koliko je značajna i mnogostruka primena ove ploče. Nijedna od do sada objavljenih knjiga ne opisuje pravi smisao prve Tarot-karte tako jasno kao Što sam to ja objasnio u ovoj knjizi Ona je - neka se zabeleži - rođena iz lične prakse 1 naraenjena za praktičnu prime nu šireg kruga ljudi a svi moji učenici nalaze daje ovo najbolji i najkorisniji sistem. Međutim, nikad se ne bih usudio reći da moja knjiga opisuje, ili da se bavi svim magijskim odnosno mističkim problemima. Ako bi neko želeo napisati sve o toj uzvišenoj mudrosti morao bi ispuniti tomove i tomove. Moglo bi se, ipak, potvrdno odgovoriti da je ovo delo u stvari ulaz u prvu inicijaciju, prvi ključ za korišćenje univerzalnih pravila. Ja ne poričem činjenicu da se neki fragmenti mogu pronaći u publikacijama većine autora, ali ni u jednoj jedinoj knjizi čitalac ne može naći tako detaljan opis prve Tarot karte. Svesrdno sam se zalagao da budem što je moguće jasniji u toku izlaganja, da bih uzvišenu Istinu učinio dostupnom svima, mada je ponekad bilo teško pronaći tako proste reči koje su neophodne da bi ih svaki čitalac razumeo. Ostavljam Vama da procenite da li su moji napori bili uspešni ili ne. Na nekim mestima sam bio prinuđen da namerno ponavljam kako bih naglasio neke važne rečenice i uštedeo čitaocu vraćanje na prethodne stranice. TETRAGRAMATON doslovno znači “četvoroslovna reč”. To je bio izgovor za izbegavanje greha izgovaranja svetog imena YHVH (Yahveh) ili JEHOVA stoje ono kasnije postalo kada su se samoglasnici neke druge reći združili sa suglasnicima reči YHVH. Bilo je mnogo pritužbi od strane ljudi koji tu zainteresovani za okultne nauke, da oni nikad nisu imali nikakve prilike da ih inicira lični učitelj ili vodič (GURU). Zbog toga, jedino ljudi obdareni izuzetnim sposobnostima, ta jedva primetna manjina, izgleda da je u stanju da dobije to uzvišeno znanje. Otuda je velika većina ozbiljnih” tragalaca prinuđena da pretražuje gomile knjiga kako bi tek ponegde uhvatila poneki biser. Medjutim, čovek koji je ozbiljno zainferesovan za svoj napredak i ne teži toj svetoj mudrosti iz čiste radoznalosti niti žudi da zadovolji svoju pohlepu, pronaći će u ovoj knjizi pravog vodiča koji će ga inicirati. Nijedan živi adept, ma kojeg čina on bio, ne može za početak dati učeniku više no što mu daje ova knjiga. Ako i pošten novajlija i pažljiv čitalac u ovoj knjizi pronađu ono što su godinama uzaludno tražili, onda je ona svoju svrhu ispunila u potpunosti.

Autor.

SLIKA MAGIČAPA

PRVA TAROT- KARTA INTERPRETACIJA SIMBOLIZMA

Pri dnu se nalaze mineralno, biljno i životinjska carstvo izraženi na simbolički način. Žena na levoj strani i muškarac na desnoj predstavljaju plus (pozitivno) i minus (negativno) u svakom ljudskom biću. Između njih vidi se hemafrodit, stvorenje koje oličava muško i žensko udruženo u jedno kao znak izmirenja između muškog i ženskog principa. Električni i magnetični fluidi su prikazani crvenom odnosno plavom bojom, i to električni crvenom a magnetični plavom. Predeo glave kod žene je električan, pa stoga crven, predeo genitalija je magnetičan, pa prema tome plav. Kod muškarca, to je obrnuto. Povrh hermafrodita je kugla kao znak zemljine sfere, iznad koje je prikazan magičar sa četiri elementa. Iznad muškarca su aktivni elementi, i to vatra u crvenoj i element vazduha u plavoj boju Iznad žene su pasivni elementi, elemenat vode u zelenoj i elemenat zemlje u žutoj boji. Po sredini magičara sve do kugle je tamno-purpurna boja, koja predstavlja znak AKAŠA-principa. Iznad magičareve glave, sa nevidljivom trakom kao krunom, nalazi se zlatom-oivičen srebrnobeli lotosov cvet kao znak božanstva. Unutar njega je rubin-crveni filozofski kamen koji simboliše kvintesenciju cele hemetičke nauke. U pozadini, na desnoj strani je sunce, žuto poput zlata, a na levoj strani vidimo srebrnobeli mesec, koji izražavaju plus i minus u makro- i mikrokosmosu, električne i magnetične fluide. Iznad lotosovog cveta, Stvaranje je simbolizovano kuglom, u čijoj su unutrašnjosti predstavljene životvorne pozitivne i negativne site koje označavaju stvaralački čin univerzuma. Večno, beskonačno, bezgranično i nestvoreno simbolički su izraženi pomoću reči AUM i bojama od tamnopurpurne do crne.

Velika Tajna Tetragramatona ili Kabalističkog YOD-HE-VAU-HE

Moto: Ono što je gore isto je onome sto je dole.

Hermes Trismegistos

O ELEMENTIMA

Svaka stvar koja je stvorena, makrokosmos kao i mikrokosmos, dakle veliki i mali svet, stvoreni su putem dejstva elemenata. Iz tog razloga ću, na samom početku inicijacije, usredsrediti pažnju na te moći i naročito podvući njihov dubok i mnogostruki značaj. Do sada se u okultnoj literaturi veoma malo govorilo o snagama elemenata tako da sam preuzeo na sebe zadatak da obradim to područje još nepoznatog znanja i da podignem veo koji prekriva njihove zakonitosti. Uopšte nije lako prosvetliti neinicirane tj. neposvećene tako da se oni ne samo informišu o postojanju i delovanju elemenata, već i da se osposobe da u budućnosti sa njima praktično rade.

Čitav svemir liči na satni mehanizam sa sklopom svojih točkica koji su svi zavisni jedan od drugog. Čak se i pojam Božanstva, kao najvišeg mogućeg shvatljivog entiteta, može podeliti na aspekte koji su analogni elementima. Detaljnije o tome naći ćete u poglavlju o Ideji Boga. U najstarijim istočnjačkim spisima elementi se obeležavaju kao TATVE (Tattwas). U našoj evropskoj literaturi oni se razmatraju jedino u pogledu njihovih dobrih delovanja pa sve do upozoravanja na njihove nepoželjne uticajc, to jesi govori se da bi se neke radnje trebale preduzimali pod uticajem tatvi, a neke bi ih trebale izostaviti. U tačnost te činjenice ne treba sumnjati, međutim sve sto je do sada objavljeno ukazuje samo na jedan manji vid delovanja elemenata. A kako elementi, odnosno tatve, deluju u ličnoj primeni, možemo prilično saznati iz astroloških knjiga.

Ja zadirem dublje u tajnu elemenata pa sam stoga odabrao jedan sasvim drugačiji ključ, koji, iako je analogan astrološkom, ipak sa njim nema nikakve veze. Čitalac će naučiti da ovaj ključ, iako mu je sasvim nepoznat, koristi na razne načine. Da bih olakšao taj zadatak, analogijama i delovanjima elemenata detaljno ću se pozabaviti u sledećim poglavljima i to po redu, Sto neće samo razjasniti njihov teoretski deo, nego će direktno ukazati na njihovu praktičnu primenu, budući da u njoj treba tražiti onu najveću tajnu (arcanum).

U Tarotu, toj najstarijoj knjizi mudrosti, već je ponešto napisano o ovoj velikoj tajni elemenata. Prva karta ove knjige predstavlja magičara koji ukazuje na poznavanje i vladanje elementima. Na toj prvoj karti su sledeći simboli: mač kao vatreni elemenat, štap kao elemenat vazduha, pehar kao elemenat vode i novčići kao elemenat zemlje. To bez ikakve sumnje dokazuje da se već u drevnim misterijama magičar opredelio za prvu Tarot-kartu, a vladanje elementima je izabrano ka o prvi čin inicijacije. U čast te tradicije ja ću posvetiti najveću pažnju elementima jer, kao što ćete videti, ključ za elemente je univerzalni lek pomoću kojeg se može resiti svaki problem na koji se naiđe. Prema indijskom učenju redosled TATVI je sledeći:

AKAŠA — princip etera TEJAS — princip vatre

WAYU — princip vazduha APAS — princip vode

PRITHIVI — princip zemlje

Prema indijskoj doktrini, to znači da su četiri nešto grublje tatve potekle od pete tatve, akaša-principa. Zbog toga je akaša krajnji uzrok i treba ga shvatiti kao petu snagu, takozvanu kvintesenciju. U jednom od narednih poglavlja, objasniću čitaocu detaljnije taj najfiniji elemenat, ‘akašu’. Sem toga, u sledećim poglavljima biće objašnjene specifične osobine svih elemenata, počev od najviših planova pa sve do grubog materijalnog nivoa. I sam čitalac je do sada shvatio da nije lak zadatak analizirati veliku misteriju stvaranja i izraziti je na takav način da bi je svako mogao prozreli i o njoj steći plastičan uvid.

Govorićemo i o analizi elemenata i podvući njihovu veliku praktičnu vrednost, tako da bi svaki naučnik, pa bio on hemičar, fizičar, magnetizer, okultist, magičan mistik, kabalist ili jogin itd. mogao od njih imati praktične koristi Ova bi knjiga postigla svoju svrhu kada bih uspeo toliko poučiti čitaoca da on bude u stanju da se ovim predmetom bavi na odgovarajući način i da pronađe praktični ključ za ono područje znanja koje mu najviše odgovara.

PRINCIP VATRE

Kao što je već rečeno, AKAŠA ili princip etera je uzrok nas tanka elemenata. Istočnjački spisi smatraju da je prvi elemenat koji je nastao iz akaše TEJAS, princip vatre. Ovaj elemenat, kao i svi drugi, ne ostvaruje svoj uticaj samo u našem grubom materijalnom planu nego i u svemu što je stvoreno. Osnovne osobine vatrenog principa su toplota i širenje. Na početku svega stvorenog morali su, zbog toga, biti vatra i svetlost a u Bibliji se kaže: “FIAT LUX - Neka bude svetlost”. Poreklo svetlosti, naravno, treba tražiti u vatri. Svaki elemenat, pa takode i elemenat vatre, ima dve polarnosti tj., aktivnu i pasivnu, odnosno pozitivnu (+) i negativnu (-) polarnost. Plus uvek označava graditeljske, stvaralačke, plodne izvore, dok minus predstavlja sve ono što je rušilačko ili razgrađujuće. U svakom elementu se uvek moraju jasno razlikovati ove dve osnovne osobine. Religije su uvek aktivnoj strani pripisivale dobro, a pasivnoj zlo.

Međutim, suštinski rečeno, ne postoje takve stvari kao što su dobro i zlo, to su samo ljudske ideje. U Svemiru nema ni dobra ni zla, zato što je sve stvoreno prema nepromenljivim zakonitostima, u kojima se odražava Božanski princip, i jedino upoznavanjem tih zakonitosti mi ćemo biti u stanju da se približimo Božanstvu. Kao što smo već pumenuli, vatreni princip poseduje širenje ću ja, radi boljeg razumevanja, nazvati električnim fluidom. Ova definicija ne ukazuje na grubi materijalni elektricitet, uprkos nekih njihovih sličnosti. Svako će odmah shvatiti da je osobina širenja identična sa rasprostiranjem. Činjenica je da je ovaj elementarni princip vatre skriven i delatan u svemu Sto je stvoreno u celom Svemiru, počev od najmanjeg zrnca peska pa do najuzvišenije supstance vidljive ili nevidljive.

PRINCIP VODE

U prethodnom poglavlju proučili smo poreklo i osobine pozitivnog elementa vatre. U ovom ću opisati suprotstavljeni princip vode. I on proizilazi iz AKAŠE, eteričnog principa. Međutim, u poredenju sa vatrom, on ima sasvim suprotne osobine. Njegove osnovne osobine su hladnoća i skupljanje. I ovde se govori o dva pola - aktivnom koji je graditeljski, životodavni, hranljiv i zašlilnički i negativnom koji, slično onom vatre, ruši, razgrađuje, provire i deli. Pošto ovaj elemenat poseduje osnovnu osobinu skupljanja i stezanja, on proizvodi magnetični fluid. Voda, poput vatre, takode deluje u svim predelima. Prema zakonima stvaranja, vatreni princip ne bi ni sam

pošto se u ovom slučaju radi o univerzalnim osobinama svih tih elemenata. . U svom posredništvu princip vazduha je od vatre preuzeo osobinu toplote a od vode vlažnost. PRINCIP ZEMLJE Već smo rekli za princip vazduha da on ne predstavlja baš pravi elemenat a to važi i za princip zemlje. Usled ovih činjenica. vatra i voda. uspostavlja neutralnu ravnotežu. Posvećenici ovaj elemenat ne posmatraju kao pravi elemenat. moraćemo svugde računati na ova dva glavna elementa. biće reći u sledećim poglavljima. zemljanom elementu. Trebalo bi još dodati da pomenute elemente ne treba posmatrati kao običnu vatru. Ova dva elementa. poput carstava prirode. kao suprotan pol. PRINCIP VAZDUHA Sledeći elemenat koji je proistekao iz AKAŠE je elemenat vazduha. postalo je Četvoropolno tako da bismo sada mogli zemljani princip nazvati četvoropolnim magnetom.mogao postojati da u sebi nije prikrio. a takode i na električni i magnetični fluid koji predstavljaju suprotstavljene polarnosti. Ali istovremeno se i ograničava delatnost ta tri elementa što rezultira nastajanjem prostora. Ove dve osobine daju vazduinom principu i dve polarnosti i to životodavnu u pozitivnom vidu i rušilačku polarnost u negativnom. tj. mere. životinja i ljudskih bića. Fluid u polarnosti zemljanog elementa je elektro-magnetičan. su osnovni elementi pomoću kojih je sve stvoreno. To je baš ta osobina koja daje konkretan oblik prethodnim elementima. Preko ostvarenja u ovom elementu objavljeno je FIAT . sav stvoreni život je postao kretanje. vodu i vazduh. tako da princip vazduha. nego mu daju ulogu posrednika između vatrenog i vodenog principa. Sav stvoreni život bi se zbog toga mogao objasniti činjenicom da svi elementi deluju u četvrtom. O detaljima specifičnih uticaja elemenata u raznim sferama i carstvima. koji bi samo predstavljali aspekte grubo-materijalnog plana. princip vode. na neki način.“neka bude”. Uzajamno delovanje ta tri elementa zajedno sa elementom zemlje. delujući kao posrednik između aktivnih i pasivnih delatnosti vode i vatre. Preko međudejstva aktivnog i pasivnog elementa vatre i vode. težine i vremena. To ovde znači da se iz medudejstva tri pomenuta elementa rada zemljani princip kao po slednji elemenat koji pomoću svoje osobine očvršćavanja uključuje sva ta tri elementa. Bez te dve osobine nikakav se život ne bi mogao zamisliti. Bitno je da čitalac stekne opšti utisak o radionici i delovanju elementarnih principa u čitavom svemiru.

Svaki uzrok izaziva određenu posledicu. Očigledno je da su svetlost i tama nastali iz međuigre dva elementa. Međutim. od najviših pa do najnižih sfera. kraće rečeno. Svaki vatreni elemenat se može pretvoriti u svetlost i obrnuto. Zbog toga. najmoćnija stvar. Ta međuigra očigledno deluje u svim područjima. Zbog toga dejstvo svetlosti ima pozitivnu a dejstvo tame negativnu osobinu. to je uzročna sfera. neodrediva. to će i požnjeti”. Otuda je razvoj jedan vid zakona KARME. Prema tome. KARMU ne bismo trebali prihvatiti samo kao pravilo za naše dobro ponašanje. Suprotnost svetlosti je tama koja proizilazi iz principa vode Tama ima sasvim suprotne specifične osobine od osobina svetlosti. nešto nepojmljivo. vatre i vode. . najviša.SVETLOST Svetlost se zasniva na principu vatre. eterični princip je krajnja. kao što to nalaže istočnjačka filozofija. Ovaj zakon deluje svugde kao najuzvišenije pravilo. Bez tame. Zakon evolucije ili razvoja takode podleže ovom zakonu uzroka i posledice. prožimanja. Zbog toga je AKAŠA besprostorna i bezvremenska. ne samo što se svetlost ne bi mogla raspoznaii. Ona je praizvor i čistota svih misli i ideja. nego je bez tame uopšte ne bi ni bilo. Ona je sve stvorila i sve održava u ravnoteži. Svetlost bez vatre je nezamisliva i zbog toga je ona jedan vid vatre. KARMA ZAKON UZROKA I POSLEDICE Zakon uzroka i posledice je nepromenljivi zakon koji ima jedan svoj vid baš u AKAŠA-principu. najviši uzrok svega stvorenog i postojećeg. budući da je njeno značenje mnogo važnije i veoma duboko. Svi ljudi instinktivno osećaju da dobra dela donose dobre rezultate a da zlo mora doneti zlo. Razne religije su je nazvale Bogom To je peta sila. Svako mora znati i poštovati taj zakon. pošto su one sasvim jasne tako da će ih svaki razuman čovek razumeti. neshvatljiva. itd. širenja. svako delo je proisteklo iz uzroka i prati ga određena posledica. ovaj zakon uzroka i posledice vlada i elementarnim principima. Ne nameravam zalaziti u detalje ovog zakona koji bi se mogao izraziti sa nekoliko roči. Sloga svetlost uključuje sve specifične osobine poput sijanja. Ona je nestvo-rena. ili kako to poslovica kaže: “što čovek poseje. Prema tome. prvobitna moć. ona je SVE U SVEMU. ona je svet uzroka u kom se održava čitavo stvaranje. AKAŠA ILI ETERIČNI PRINCIP Dok sam opisivao elemente nekoliko puta sam rekao da su oni proistekli iz eteričnog principa. Ili. Ona je kvintesencija alkemičara.

a u negativnom obliku će proizvesti razjedinjujuću. pošto simpatija ili antipatija zavise od međudejstva elemenata. Vazdušnom principu preostaje zadatak kontrolisanja električnog fluida vatre i magnetičnog fluida vode u telu. u svim svojim vidovima. elementarni zemljani princip ima pokretački. Mogli bismo navesti još mnogo analogija u pogledu uticaja elemenata u telu. jer nesklad u obliku oboljenja je već bitan poremećaj u radionici elemenata u telu. Pozitivna uloga u telu. lepota nije samo ono što nam se sviđa ili stoje u skladu sa našim ukusom. Zbog toga se čovek označava kao mikrokosmos nasuprot makrokosmosu svemira. Glavne funkcije su: izgrađivanje tela. U osnovnom ključu već je rečeno o silama principa zemlje daje njihova funkcija u telu da drže skupa uticaje sva tri elementa. Ne nameravam opisivati fizičke pojave u telu pošto informacije o tome svako može naći u stručnoj literaturi. Vodeni princip će. Osnovni uslov za početnika je da se apsolutno koncentriše na svoje telo. Zbog toga je on okarakterisan kao neutralan ili posrednički elemenat. Ovde ću poučiti čitaoca da čoveka posmatra sa hermetičke tačke gledišta i objasniti zainteresovanima kako da na pravi način koriste osnovni ključ. a suprotan u svom negativnom obliku.ČOVEK O TELU Čovek je prava slika Boga. Gledano iz ugla hermetike. šta je zdravlje sa hermetičke tačke gledišta. Niko nije u stanju da smesta odgovori na to pitanje. Dobro poznata maksima glasi: “U zdravom telu zdrav duh”. razlažuću aktivnost svih fluida u telu. uticati na izgrađujući! aktivnost. obuhvatan. u svom aktivnom obliku. U negativnom obliku biće sve suprotno tome. U aktivnom obliku. a lepota je. Strogo govoreći. Ne mora da dodje do tako velikog nesklada elemenata da bi se javila vidljiva posledica koja se naziva bolest. Tu se svakako postavlja pitanje. Pravo govoreći. to jest uticaj elemenata na čoveka. okrepljujući uticaj. Pravo zdravlje je zaista osnovni uslov za naše duhovno uzdizanje. ali neka se čitaoci zadovolje gornjim . on je stvoren po liku svemira. naše telo i ispuniti ih harmonijom. u maloj meri. zdravlje je savršeni sklad svih sila koje deluju u telu s obzirom na osnovne osobine elemenata. dok rušilačku ili razgradujuću funkciju ostvaruju negativne osobine elemenata. Očigledno je da će vatreni princip u aktivnom obliku sa svojim električnim fluidom vršiti aktivan. jedan aspekt božanske prirode. neutralni deo elemenata. u čoveku. Spoljašnji vidljivi izraz tela liči na divnu odoru. elementi moraju vršiti izvesne funkcije u našem teiu. u slučaju. i održavanja njihove ravnoteže. Prema univerzalnom zakonu. stan ili. čitava priroda se manifestuje u čoveku i tim problemima ćemo se pozabaviti u ovom poglavlju. njegovo izgrađivanje je stoga posao pozitivne ili aktivne strane elemenata. izgrađujući uticaj. održavanje tela u životu i njegovo razlaganje. Svako ko se bavi problemom čoveka odmah će uvideti pravu istinu ove izreke. moramo lepo urediti našu kuću. Zemljani princip je odgovoran za bujanje kao i za starenje tela. Ulogu održavanja ostvaruje povezujući ili spajajući. tj. Ako želimo živeti u lepoti. Sve veliko što se nalazi u svemiru odraženo je.

Zbog toga je elektro-magnetični fluid u ljudskom telu. Kada bi malo dublji razmislio. Da bi se svaki elemenat snabdeo neophodnim rezervnim supstancama. animalni magnetizam ili OD. S druge strane. kod levaka je sve obrnuto. preporučuje se ishrana raznovrsnom hranom koja sadrži osnovne materijale elemenata. Kao šio smo već naučili. Stoga čitav život zavisi od stalnog snabdevanja gorivom. Svako prezasićenje . sve će jače i čistije biti zračenje. uzimanje hrane. Snaga zračenja ovog elektro-magne-tičnog fluida zavisi od kapaciteta. Taj zakon analogija je veoma važan faktor u hermetičkoj nauci a njegovo poznavanje omogućuje adeptu da izvede najveća čuda uz pomoć tog ključa. Hermetista u ovom procesu vidi mnogo više od obične hemijske pojave. i svako prezasićenje elementima izaziva pojačano delovanje u telu. verovatno da ne bi došlo do zloupotrebe. baš kao što vatra gori pomoću goriva. Desna sirana ljudskog tela. Preko rastvaranja vazduha i hrane elementi dobijaju hranljive supstance i tako se održava njihova aktivnost. pripisujući glavu vatrenom principu. snaga i uticaj tog elektro-magnetičnog fluida ili Oda mogu se prema potrebi povećavali odnosno smanjivati. pojačaće se proces lučenja. iako postoje izvesne analogije. On posmatra to sagorevanje kao opšte razlaganje hrane. Ako bismo se celog života ograničili na istovrsnu hranu. Ni električni ni magnetični fluid u ljudskom telu nemaju nikakve direktne veze sa nama poznatim vrstama elektriciteta ili magn tizma. Posledica uzimanja hrane je hemijski proces pomoću kojeg naše telo zadržava te elemente u našem telu.objašnjenjima. od jačine delovanja elemenata u telu. itd. Posvećenici (adepti) svih vremena veoma su dobro poznavali delovanja elemenata. vodeno. budući da se sve što je aktivno ili vatreno odigrava u glavi. U slučaju vodenog elementa. Višak vatrenog elementa stvara želju za kretanjem i aktivnošću. naše telo bi se svakako razboleko. kao i pomoću ispravnog stava i strogog pridržavanja tih zakonitosti. Sa medicinskog stanovišta. svako bi mogao odgovoriti da se eterični princip u svom najgrubljem i najmaterijalnijem obliku krije u krvi i semenu i u međusobnom delovanju te dve supstance. Takav je prirodni način čovekovog života. kod dešnjaka. U stomaku deluje ono suprotno. lučenje. to se odmah ose ti u delovanju funkcija koje od njega zavise. zbog toga što se ovde disanje odvija sasvim mehanički. izaziva proces sagorevanja. aktivno i pasivno. u životnoj materiji ili u vitalnosti. Zemljani princip sa svojom vezivnom snagom ili sposobnošću da nešto drži zajedno predstavlja celinu ljudskog tela sa svim njegovim kostima i mesom. Inače. Način na koji se to radi biće iscrpno prikazan u praktičnom delu ove knjige. kabalističkom YOD-HE-VAU-HE. Što je skladnije to delovanje elemenata u telu. to jest hranom i disanjem. ako u našem telu pojačano deluje vatreni elemenat mi osećamo žed. nisu ih nikada opisivali. po svom značenju. elemenat vode izaziva osečaj hladnoće a zemljani elemenat stvara umor. tj. je aktivno električna. Oni su delili čoveka na tri plana. ako preterano deluje vazdušni elemenat osećamo glad. Svaki od tih fluida ima dvopolno zračenje. zajedno sa disanjem. a međusobni uticaji i medjudejstva svih zračenja četiri pola liče na četvoropolni magnet koji je identičan tajni Tetragramatona. stomak vodenom principu a grudni koš vazdušnom kao posredniku između vatre i vode. Na primer. rad želudačnih sokova. Moglo bi se postaviti pitanje gde se i kako u grubom materijalnom telu nalazi AKAŠA ili eterični princip. Pomoću nekih vežbi. U hrani su elementi međusobno pomešani. Leva strana tela je pasivnomagnetična. Ako nekom elementu ponestane goriva. I na prvi pogled se vidi koliko su oni na ispravan način izvršili tu podelu. kapacitet. vatreni elemenat proizvodi električni a vodeni elemenat magnetični fluid. međutim. što znači da bi takva vrsta hrane proizvela nesklad u organizmu. Grudi pripadaju vazduhu i imaju posredničku ulogu.

Kod drugih organa dešava se suprotno. u analogiji sa dejstvom elemenata u telu. Stoga se u određenim slučajevima pripisuju razne dijete. Čim dođe do nesklada u delovanju elemenata. Posvetio sam celu jednu glavu ove knjige praktičnoj strani tog lečenja. Ovo će se najverovatnije dogoditi kod starijih ljudi pa će oni osetiti žudnju za povećanom aktivnošću i za stvaralačkom spretnošću. da utiče na njega i da ga kontroliše. a magnetični od unutrašnjosti ka spoljašnjosti. sazreva i nestaje. neki organi od spoljašnjosti ka unutrašnjosti zrače električni fluid a od unutrašnjosti ka spoljašnjosti zrače magnetični fluid. DIJETA Razuman način življenja održava usklađenost elemenata u telu. To je smisao evolucije svega stvorenog. Prezasićenost zemljanim elementom utiče na vidove polnog života. biljaka. To znači da će biti potrebni drastičniji lekovi da bi ponovo uspostavili neophodan sklad. električni fluid deluje od spolja ka unutra. uvodi suprotan elemenat prema geslu “Similia similibus curantur” da bi uspostavio narušenu ravnotežu u saglasnosti sa zakonima polarnosti. a u negativnom smislu su rušiteljski. Zato ću opisati ovu okultnu anatomiju ljudskog tela u pogledu električnog i magnetičnog fluida to jest u pozitivnoj i negativnoj sferi delovanja. postoje većina njih opite poznata. Dosad smo detaljno objasnili opšte telesne funkcije. bilo da im se dejstvo pojača ili oslabi.vazdušnim elementom ukazuje da moramo biti umereni u uzimanju hrane. naročito ako je on kadar da svesno u sebi pobudi električni ili magnetični fluid. Homeopat. magnetopat ili magnetizer stiče daleko više mogućnosti da utiče na telo preko svojih moći. Međutim. Sve ovo objašnjava biološke funkcije u telu. koji nastaje. Prirodna terapija koristi prirodne efekte poput kupki. odgovarajućim pojačavanjem tih fluida. Elektro-homeopat pomoću svojih lekova utiče direktno na električne i magnetične fluide da bi uravnotežio zbrkane elemente. imaju zadatak da stvaraju kisele spojeve u svim organskim i neorganskim telima. saglasno vrsti bolesti. Alopatska medicina koristi jake lekove koji prouzrokuju dejstva koja odgovaraju elementima kako bi doveli do ozdravljenja. obloga. Na taj način svaki metod Iečenja ima za cilj obnavljanje narušene ravnoteže elemenata. masaža itd. Čak i u pradavna vremena ljudi su brojnim istraživanjima došli do tog zaključka ne znajući tačan razlog. Ako je poremećaj elemenata toliki da nesklad postaje vidljiv. Svi do sada poznati metodi zasnivani su na ovom temelju. . koji na analogan i skladan način debiju na funkcije čitavog organizma. što se ne mora nužno izraziti u polnom nagonu u telesnom smislu. na svaki deo tela utiče. moraju se preduzeti posebne mere u pogledu hrane da bi se elementi vratili u svoj normalan tok ili da bi se bar na njih povoljno delovalo. U aktivnom smislu oni su graditeljski. Veoma je zanimljiva činjenica da u toj radionici satnog mehanizma. rastvarački i razjedinjujući. Poznavanje delovanja ove okultne anatomije je krajnje važno za svakog adepta koji želi da upozna svoje telo. Njihov krajnji ishod je kruženje života. sa hemijske a eventualno i sa alhemijske tačke gledišta. buja. neki određeni elemenat nalazeći svoj izraz u polarnosti odgovarajućeg dela tela. pojačavajući ga i prenoseći u onaj deo tela koji je u neskladu. to jest ljudskom telu. Ovo poznavanje polarnog zračenja se u hermetičkoj veštini naziva “OKULTNA ANATOMIJA TELA”. Odustajem od nabrajanja metoda. to vise nije samo nesklad nego se tu radi o bolesti. ako Želimo potpuno ozdravljenje i da vratimo telu njegove normalne funkcije. Proučavanjem ovih uticaja elemenata na naše telo. U svojoj aktivnoj i pasivnoj polarnosti električni i magnetični fluidi. pak.

Unutrašnjost je magnetična. Unutrašnjost neutralna. unutrašnjost magnetična. OČI Prednji i zadnji deo su neutralni. prema središtu bolesti. leva strana je električna kao i unutrašnjost. zatiljak je magnetičan kao i desna strana. Međutim. Desna i leva strana neutralne. desna strana i unutrašnjost neutralne. leva strana električna. VRAT Prednji deo. Desna i leva strana su električne. GRUDI Prednji deo elektro-magnetičan. leva strana električna. STOMAK .Ovi argumenti će mnogo pomoći magnetizeru pošto će on. zadnji deo električan. zadnji deo i desna strana magnetični. Desna strana magnetična. leva strana i unutrašnjost električni. UŠI Prednji i zadnji deo neutralni. ovo znanje će biti od koristi i drugim ljudima. USTA I JEZIK Prednji i zadnji deo neutralni. tretirati oboleli deo tela električnim Ili magnetičnim fluidom. GLAVA Prednji deo je električan.

leva strana električna. NOGA Prednji i zadnji deo neutralni. ŽENSKI POLNI ODGANI Prednji deo magnetičan. unutrašnjost neutralna. unutrašnjost neutralna. adept može sastavljati dalje analogije. zadnji deo. desna strana magnetična. leva strana električna. desna i leva strana su neutralni. Pomoću ove okultne anatomije i ključa četvoropolnog magneta. zadnji deo i desna strana magnetični. unutrašnjost magnetična. desna i leva strana neutralni.) u kojem se izvodi . MUŠKI POLNI ORGANI Prednji deo električari. unutrašnjost električna. PRSTI LEVE RUKE Prednji i zadnji deo neutralni. TRTICA SA ANUSOM Prednji i zadnji deo. desna strana magnetična. opp. unutrašnjost magnetična. unutrašnjost neutralna. leva strana električna. desna strana električna. kao i leva. unutrašnjost neutralna. desna i leva strana električne.Prednji deo eleklričan. unutrašnjost magnetična. PRSTI DESNE RUKE Prednji i zadnji deo neutralni. RUKE Prednji i zadnji deo neutralni. leva i desna strana neutralni. Alhemičar će shvatiti daljudsko telo predstavlja pravi ATANOR (alhemićarsku peć. zadnji deo.

Adepta početnika verovatno neće zanimati takve pojave. bilo bi veoma korisno. pa će se analogija sa ljudskim telom pokazati opravdanom. tvrditi da u tom pogledu ništa nije nemoguće. pošto smo svi već u školi učili o severnom i južnom polu. veliko delo ili pripremanje “FILOZOFSKOG KAMENA”. pomoću namernog menjanja polova. GRUBI MATERIJALNI PLAN ILI MATERIJALNI SVET U ovom poglavlju neću opisivati grubi materijalni svet. Za sada. Ne mogu tvrditi da je sve objašnjeno. činjenicu koja je apsolutno jasna svakoj razumnoj osobi. kao što znamo. Vatreni princip. voda. i ne samo to. pošto će on nastojati da sazna sve o materijalnom svetu pomoću elemenata i njihovih polamosti. četvoropolnog magneta. očigledno je da bi . Princip vazduha. Prema specifičnim osobinama tela koje zavise od sastava elemenata. prouzrokuje oživljavajući princip u prirodi a u svom negativnom obliku izaziva rušilački i razjedinjujući princip. Ovim se završava poglavlje koje se bavi telom. nije ništa drugo do pojava četvoropolnog magneta. carstva minerala. međutim. tako da ako bi adept uspeo da primenjuje elemente u najsuptilnijem obliku. saglasno odgovarajućim analogijama na drugim planovima. Kako se može kontaktirati sa višim planovima poznavanjem grubih materijalnih elemenata. Suvišno je i pominjati da na našoj planeti postoje vatra. koji nastaju po istim zakonima kao i oni u telu. dešava na celoj zemlji. u svom aktivnom obliku. u pogledu elemenata. predstavlja neutralnu. saglasno svom povezujućem svojstvu. To privlačenje se naziva težina. magnetični i električni fluid. a. itd. Jer. težina je pojava zemljine privlačne moći. biljaka i životinja. oni utiču na sve hemijske procese u zemlji i izvan nje u carstvima minerala. magnetizam dobijamo preko elektriciteta. vatru i vodu. pretvaranje jedne moći u drugu je već alhemijski ih magijski proces. vazduh i zemlja. nastajanju duge. izaziva suprotan efekat. Pa ipak. zajedno sa neutralizacijom vazdušnog principa. niti ću se baviti fizičkim procesima u prirodi. sa punom savešcu. mi dobijamo. u pogledu tela. opisaćemo u poglavlju koje se bavi praktičnom primenom magije. ima kao osnovu dva velika temeljna elementa. obradio sam najvažnije probleme i otkrio tajnu Tetragramatona u vezi sa telom. poseduje izvesna zračenja. U poglavlju koje se odnosi na ljudsko telo raspravljali smo o načinu života i funkcijama elemenata. on bi mogao. to jest. ako bi se adept upoznao sa uzrokom i posledicom četiri elementa i naučio kako da ih pravilno koristi. Otuda se može videti da se električni fluid nalazi u središtu zemlje dok se magnetični nalazi na površini. koji se. izazivanju bura. kao što smo već pomenuli u vezi sa te lom. i njihova uzajamna delovanja. posebno zbog osobine vodenog principa ili kohezije. Povlačenjem analogija sa ljudskim telom.najsavršeniji alhemijski proces. ali u svakom slučaju. na mehanički način. Ono što mi na zemlji shvalamo kao magnetizam i elektricitet. privlači i drži sve materijalne stvari i jedinjenja. sa svojom dvopolnom polarnošcu. svaka stvar. može se dobiti elektricitet iz magnetizma. Taj magnetični fluid zemljine površine. svakako će se otkriti i kako da se povuku paralele sa elementima. Otuda se on može posmatrati kao grubo-materijalni elemenat Pomoću medjudejstva vatrenog i vodenog elementa. takozvane elektronske vibracije koje privlači magnetični fluid celog materijalnog sveta. Oba ova elementa sa svojim fluidima. Prema tome. uzrok su svega što se materijalno dešava na zemlji. Iz tog razloga. uravnotežujuću i zaštitnu suštinu u prirodi. Princip vode u svom negativnom obliku. tokom vremena toliko uopštio da se više ne posmatra kao alhemija ili magija već je jednostavno pripisan fizici. u velikom obimu. Opšte poznata privlačna moć gvoždja i nikla je samo mali primer imitacije onoga što se. biljaka i životinja. Pravo govoreći. Zemljani elemenat. on bi već bio u stanju da postiže čudnovate stvari na svom telu. važno je znati da se na našoj planeti delovanje elemenata u najsuptilnijem obliku razvija na baš isti način kao i ljudsko telo. u pogledu električnog fluida. Zemljani elemenal sadrži u sebi četvoropolni magnet sa njegovom polarnošću i dejstvo ostalih elemenata.

poput radija. telegrafije. tako će se ponašati i duša ili takozvano astralno telo. Sve na zemlji. pravi čovek odnosno duša. Plodovi i uvidi koje stekne biće mu dovoljna nadoknada za trud. mi razlikujemo koleričnu.nego i u grubo-materijalnom svetu. preko etera. U njima adept ne vidi čuda. principa AKAŠE. svaki hermetista tačno zna da je ono što je gore tak ode i ono što je dole. Jer osnovni principi i zakoni su uvek bili i uvek će biti isti. pomoću telesnih čula. Astralna matrica ili elektromagnetični fluid je povezujuća spona između tela i duše. koji će takode delovati pomoću električnog ili magnetičnog fluida u eteru. Materijalni svet je ponikao iz etera.kako je pomenuto u prošlom poglavlju . Stoga je razumljivo da su na prenosu električnog ili magnetičnog fluida zasnovani svi pronalasci povezani sa komunikacijama na daljinu. Isti taj princip takode održava i kontroliše svet. Prema preovlađujućem elementu. Pošto duh ne bi mogao da deluje bez posredovanja duše. duh ima različitu električnu ili magnetičnu vibraciju fluida. Zašto je taj duh besmrtan. telefonije. astralno telo je sedište svih osobina besmrtnog duha. u stanju je da postigne velike stvari u našem materijalnom svetu. astralno telo bi bilo bez života i rastavilo bi se na svoje sastavne delove. To ujedinjenje se dešava. Međutim. Ta astralna matrica nije identična okultističkoj AURI o kojoj ću govoriti kasnije. Onako kako elementi funkcionišu u telu. Bez delovanja duha u duši. i sam će za sebe pronaći varijante njihovih moći i osobina. zainteresovani čitalac koji je odlučio da krene stazom posvećivanja neće se uzdržavati od proučavanja principa. Prema zakonu o problemima magnetizma i elektriciteta ne samo u telu . Mi posvećenici to aktivno ponašanje elemenata nazivamo astralnom matricom ili takozvanim elektro-magnetičnim fluidom duše. DUŠA ILI ASTRALNO TELO Preko finijih vibracija elemenata. povezuje ili ujedinjuje dušu sa telom. princip vode prouzrokuje oživljavanje. proističe iz AKAŠA principa ili finijih eteričnih vibacija. televizije i čak eventualni budući pronalasci.se četvoropolni magnet mogao i ovde primeniti. Četvoropolni magnet. preko elektromagnetičnog uticaja elemenata. Saglasno svom razvoju i zrelosti. tj. stvari koje bi neupućeni posmatrao kao čuda. a koje astralno telo ili duša. nego će smrt ili razaranje posmatrati samo kao prelazak iz jednog stanja u drugo. sazrevanje. Čovek je obdaren sa pet čula koja korespondiraju sa pet elemenata. sa svojim specifičnim osobinama. Vatreni princip izaziva u duši ono što je graditeljsko. princip vazduha je uravnotežujući a zemljani princip izaziva ono što je rastuće. koja se u duši očituje u četiri vrste temperamenta. biće objašnjeno u jednom od sledećih poglavlja. u analogiji sa telom. jer će pomoću poznavanja zakona moći da objasni čak i najupadljiviju retkost. sjedinjeno i zaštitničko u duši. Veoma obimna i uzbudljiva knjiga mogla bi se napisati samo o delovanju raznih magnetičnih i električnih fluida na grubo-materijalnom planu. život i smrt počivaju na načelima datim u ovom poglavlju. Svaki adept koji zna kako da primeni moći elemenata ili veliku tajnu tetragramatona na svim planovima. Otuda će adept u potpunosti razumeti da fizička smrt ne podrazumeva razjedinjenje. . To primanje i delovanje pet čula u astralnom i materijalnom telu ostvaruje naš besmrtni duh. koristi za primanje percepcija (opažaja) fizičkog sveta. Međutim. preko električnog i magnetičnog fluida njihove polarnosti. svo bujanje. Astralno telo obavlja iste funkcije kao i materijalno telo. ulaženje u ništavilo.

Jačina spoljašnjeg izražavanja tih osobina zavisi od polarnosti. O njihovim funkcijama. lenjost. trezvenost. temperamenta i aktivnosti elektromagnetičnog fluida. entuzijazam. pouzdanost. melanholičnu i flegmatičnu narav. žarkost. Kao što je već rečeno. Kolerična narav. Detaljnije ću se pozabaviti tim problemima u poglavlju o samoposmatranju. vidovnjak može ne samo ustanoviti osnovni karakter čoveka. hrabrost. neobuzdanost. itd. odanost. duša je prema elementima podeljena na isti način kao i telo. . prepredenost. obzirnost. U negativnom obliku: dosada. dok je aura zračenje dejstva elemenata u raznim osobinama. zato što između ta dva pojma postoji ogromna razlika. prisnost. bistrina. objektivnost. a oba. lakonizam. koncentrisanost. Prema pretežnoj osobini. apatija. To zračenje u čitavoj duši proizvodi određenu vibraciju koja odgovara određenoj boji. nestalnost. Otuda. lako daje poverenje. odlučnost. uzdržanost. srdačnost. Ovde ću navesti samo nekoliko primera. tačnost. koje potiče iz aktivnog ili pasivnog oblika. Na osnovu te boje. ozbiljnost. tj. Bilo bi preširoko ovde pisati o dejstvima elemenata. jačina. marljivost. sangvinična od vazdušnog elementa. nežnost. Sangvinična narav u aktivnom obliku pokazuje: sposobnost prodiranja. a u svom pasivnom obliku obliku loše osobine. razumevanje. brbljivost. revnost. adept može tačno raspoznati astralnim očima svoju ili tudju auru. nepogrešivost. nezavisnost. sklonost razaranju. Astralna matrica je supstanca koja povezuje telo i dušu. ozbiljnost. mržnja prema ljudima. energija i ekspanzija određenih fluidnih vibracija. stvaraju zračenje duše ili aure. odlučnost. neraspoloženje. Celokupni uticaj dejstava temperamenata rezultira zračenjem koje se profesionalno naziva AURA. ima sledeće dobre osobine: aktivnost. itd. produktivnost. podsvest. Psihičke funkcije. otpornost. Zbog toga ovu vrstu aure ne treba porediti sa astralnom matricom. odgovornost. nesavesnost. Kolerična narav potiče od vatrenog elementa. nepoštenje. temperament čoveka utiče na njegov karakter. a za adepta početnika je i bolje da sam putem meditacije iznalazi ostala dejstva. Oslanjajući se na tu auru. nedostatak izdržljivosti. radost. blagost. nepouzdanost. strast. U negativnom obliku: stalno osećanje uvredenosti. savesnost. optimizam. ljubaznost. moći i osobine imaju takodje svoje sedište u duši i nekim centrima koji su analogni svim elementima koje indijska filozofija predstavlja kao lotose. istrajnost. u ukupnom ishodu njihovog delovanja. razdražljivost. prezir. meditaciju. Svaki od ova četiri elementa koji određuju čovekovu prirodu poseduje u svom aktivnom obliku dobre. itd. električnog ili magnetičnog fluida. U negativnom obliku: ravnodušnost. poslušnost. dok je u cerebelumu (malom mozgu) njena suprotnost. u svojoj aktivnoj polarnosti. Pored karaktera. oklevanje. praštanje. osobine ovih temperamenata čine osnovu ljudskog karaktera. melanholičnu stvara vodeni elemenat dok se flegmatična narav pripisuje zemljanom elementu. Taj načinima i jedan poseban razlog na putu posvećenja. vidi poglavlje o “Duhu”. U negativnom obliku ima sledeće osobine su: proždrljivost. itd. itd. Melanholična narav u svom aktivnom obliku pokazuje: poštovanje. već i opaziti dejstvo ili polarnost vibracije duše. u različitim osobinama. Iz tog razloga su se na slikama visoki posvećenici ili sveci predstavljali sa oreolom koji je identičan auri koju smo opisali. itd. itd. cerebrum (veliki mozak) kao sedište normalne svesti. Čvrstina. itd. ljubomora. umerenost. Snazi i vibraciji pojedinog elementa odgovaraju. stidljivost. ugled. astralno telo ima još dva centra u mozgu.sangviničnu. izdržljivost. sažaljenje. i eventualno uticati na njih. okretnost. tupost. razboritost. veselost. samo-pouzdanost. lagodnost. sklonost spletkarenju. Flegmatična narav u aktivnom obliku: poštovanje. revnost. Ienjost.

Okultisti. sadašnjem ili budućem. dešava se i desiće se ima svoje poreklo. Najviši i najuzvišeniji centar predstavlja se kao hiljadulatični lotos. boje. i doći do čvrste predstave o uzajamnom međusobnom dejstvu u skladu sa izvornim zakonima. ustvari. u svom najfinijem obliku. Dokle ovo opažanje doseže. saglasno njihovoj spiritualnoj (duhovnoj) zrelosti. Pri opisivanju duše. Medjutim. odgovoran za povezivanje i kontrolisanje svih centara. sa svojim sedištem u predelu seksualnih organa i indijska terminologija ga naziva SWADHISTANA. Malo po malo. onda će se desiti ono što mi obično nazivamo smrću. glavni zadatak biće uspostaviti vezu elemenata sa njihovim pozitivnim i negativnim polarnostima u duši. Ovo je pravo objašnjenje mnogobrojnih priča u kojima su sveci vidjani u isto vreme na različitim mestima. šire električne i magnetične vibracije. što će rezultirati spontanim odvajanjem astralnog tela od smrtnog okova. pa niz leda. on takodje može postići labavost astralne matrice. i čak delovali tamo. pošto je besprostorno i bezvremensko. bez obzira da li se radi o prošlom. u astralnom planu treba videti zračenje večnog. Astralni plan ima stanovnike raznih vrsta. pošto će učenik koga ovo interesuje naći neophodna razjašnjenja u stručnoj literaturi. sve do najnižeg zemljanog centra kao kanal teče takozvana SUSUMNA ili nama već poznati akaša-princip. Putem svog kontrolisanja elemenata. nije ništa drugo do prolaz iz zemaljskog u astralni svet. što se stvara i što će se stvoriti. . akaša je. On se naziva SAHASRARA. koji razne religije nazivaju rajem ili paklom. Sledeći centar vatre. čija je zamisao njemu sasvim strana. tu su pokojnici koji su napustili zemlju i borave u odgovarajućem stepenu gustine. Stoga. čistije i savršenije. Pre svega. koje nema ni početka ni kraja. spiritisti i većina religija astralni plan nazivaju Onostranim Svetom (svetom Iza). pošto je siguran da ne ide u neizvesnost. i da su pod njihovom vlašću. pored ostalih. zvuka. nalazi se u pupčanom predelu i zove se MANIPURA Centar vazduha kao uravnotežujućeg elementa je u predelu srca i zove se ANAHATA Centar etera ili principa akaše nalazi se u oblasti grla i zove se VISUDHA. ritma i života u svemu stvorenom. adept ne doživljava strah od smrti. i steći će jasnu ideju ne samo o telesnim već i o duševnim funkcijama. što je biće plemenitije. Kasnije ću se vratiti na problem prizivanja zmijske snage u pojedine centre. zavisi od stepena adeptovog savršenstva. Sledeći je centar vode. sve će biti čistiji i finiji stepen gustine naseljenog astralnog plana. sve dok se ne uskladi sa stepenom vibracija tog stepena astralnog nivoa. adept veoma dobro zna da ne postoje takve stvari kao Ovde i Iza i ne oseća strah od smrti. tj. centar volje i intelekta. ova sfera vibracije je izvor svetlosti. Samo ovlaš ću dodirnuti ovu temu i reći da najniži centar. Kao što vidite. Uzdržavam se od tumačenja tih lotosa ili centara. ovo izjednačavanje zavisi od zrelosti i duhovnog savršenstva koje je to biće dostiglo na zemlji. iz najvišeg centra. u kojima adepti vide samo simbole.Buđenje tih lotosa naziva se KUNDALINI-YOGA u indijskoj doktrini. sve ono što je stvoreno. odraženo je u njoj. Adept koji zadje u ovaj plan može u njemu pronaći svaku stvar. nije stvoren od četiri elementa. ima svoje sedište u najnižem delu duše. astralno telo se rastvara. Onaj ko treba da se inicira pažljivo će o ovome meditirati. da njihovo očuvanje i razaranje podležu nepromenljivim zakonima četvoropolnog magneta. Videće se da su i telo i duša sa svojim dejstvima živi i da deluju. tajni tetragramatona. Time će biti u stanju da poseti najudaljenije predele i da sebe prenese na razne planove u obliku svog astralnog tela. ili dok se ne izjednači sa njim. Kao što je već rečeno. a što. Ako se razjedinjujućim delovanjem elemenata ili iznenadnim prekidom olabavi astralna matrica koja je vezna spona izmedju grubo-materijalnog i astralnog tela. Počinjući sa vrha. takozvana MULADHARA ili zemljani centar. nalazi se između obrva i naziva se AJNA. a iz njega su izvedene i pod njegovim su uticajem moći svih ostalih centara. svima nama dobro poznati eter u kojem se. Prema tome. pravilo i postojanje. kao centar duše. Poduprt ovim zakonom. već je ustvari stepen gustine akaša principa. ASTRALNI PLAN Astralni plan koji se često označava kao četvrta dimenzija. u kojem sve što se u materijalnom svetu do sada desilo. Pošto je akaša izvor svega postojećeg. Još jedan centar. i dati jasnu ideju o njima.

sa kojom se adept često sreće na astralnom planu. vodeni princip u životu i osećanju. besmrtno. prema vladajućim vibracijama elemenata. Prethodna poglavlja su obelodanila da telo i duša služe samo kao veo ili odeća duha. Sve ostale osobine duha su zasnovane na ova četiri osnovna principa. Tu su. astralni plan naseljavaju i mnoga druga bića od kojih ću pomenuti samo neke vrste. Svaki od pomenuta četiri elementarna principa ima mnogo drugih vidova koji odgovaraju zakonu analogije polarnosti ili pozitivnog i negativnog kod elemenata. u vodenom se zovu vodene nimfe ili undine a u elementu zemlje to su gnomi ili patuljci. na primer. Postoje takodje i drugi elementari i larve koji se mogu stvoriti na veštački magijski način. Ove larve će onda pokušati. Svi oni zajedno čine “EGO” ili duh. savest i intuicija principu vode. Ali i kod ovog. Ova bića predstavljaju vezu izmedju astralnog plana i zemaljskih elemenata. O tome vidi u praktičnom delu ove knjige. Njihov instinkt samoodržanja nosi ih u sferu onih ljudi čije im strasti odgovaraju. Čovek ophrvan mnogim strastima privući će mnoštvo takvih larvi u najnižoj sferi astralnog plana. s obzirom na analogne zakone četvoropolnog magneta. na astralnom planu su prethodno opisana bića isto toliko stvarna kao i sva ostala zemaljska bića. već samo oblici (forme) koji bujaju na strastima životinjskog sveta. Nije lako definisati nešto božansko. To nisu prava bića. a u stanju je i da uspostavi vezu sa njima. duši i duhu predstavila su čoveka u njegovom najsavršenijem obliku. Duh je besmrtni deo i slika Boga. moć razlikovanja i sudjenja pripisani vazdušnom principu. proistekao je duh. vodenih vila itd. te tako na samom početku isključujući svaku sumnju u postojanje ovih bića. Tipični deo petog. Više o ovome naći ćete u poglavlju o samoposmatranju. koje odgovaraju besmrtnom duhu koji je stvoren po Božjem liku. pre nego što bude u stanju da sudi. eteričnog principa (akaše) manifestuje se. preko astralne matrice. neprolazno. šta možemo postići uz njihovu pomoć. Eto zašto adept mora prvo da sazri i da nauči da ispituje. koje bi se mogle navesti. Ova tri poglavlja o telu. pošto vodi velikom uspehu i sigurnim rezultatima. Vazdušni princip s izražava u intelektu (umu). Sledeća vrsta bića su LARVE koje nastaju svesno ili nesvesno. zovu se salamanderi. onda se one hrane i bujaju na zračenju ove strasti koja se stvorila u čoveku. bića sa samo jednom ili nekoliko osobina. postoje neki koji su već postigli izvestan stepen inteligencije. u veri i. Adept početnik može proširiti ove osobine ozbiljnim proučavanjem i dubokim razmišljanjem. direktno ili indirektno. početnog izvora svih bića. kako da ih kontrolišemo. pa neki magičari koriste ova bića niske moći u svoje sebične ciljeve. šumskih devica. ova činjenica igra važnu ulogu. ključ četvoropolnog magneta biće nam od velike pomoći. ostavićemo za praktični deo ove knjige čemu ću posvetiti posebno poglavlje “magija elemenata”. Bilo bi preširoko navoditi sve osobine duha u pogledu elemenata. da izvuku i raspale te strasti koje spavaju u čoveku. duhovno JA sa četiri specifične elementarne osobine . Iz tog razloga. pokretatački deo. u najvišem vidu. u vazdušnom elementu su silfi. Iz najvišeg prototipa (akaše). Adeptove vidovite oči ih sve mogu videti. Medju njima. DUH Već smo rekli da je čovek stvoren po Božjem obličju i da se sastoji od tela. Zatim. Do sada . dok su pamćenje. Oni žive na vibracijama koje su slične čovekovim i on ih prenosi u astralni plan. i to staviti u precizne izraze. u najnižem obliku. Vatreni princip. moć i strast. duše i duha. a zemljani princip predstavlja sjedinjenje sva tri elementa u svesti ličnog JA. samoljublje i nagoni za samoodržanjem i razmnožavanjem zemljanom delu duha. na najnižem stepenu astralnog nivoa. u nagonu za samoodržanjem. snažnim čulnim razmišljanjem. Kako da uspostavimo vezu sa ovim bićima. takozvani ELEMENTARI. recimo. ne sme se izostaviti a to su bića četiri elementa čista elementa. U elementu vatre. kao i kod svakog drugog problema. vatreni princip možemo učiniti odgovornim za snagu. Dolazi do velike borbe i.Dalje. u oblasti magije. Ako ovi oblici uspeju zavesti ljude da se predaju strastima koje njima (larvama) odgovaraju. Ovo je veoma zahvalan posao koji se nikako ne bi smeo izostaviti. Sledeća vrsta bića. ako on to želi. Iako sve ovo zvuči kao bajka. označava volju (htenje). postoje čitave horde drugih bića poput satira.

Otuda je ova mentalna matrica ili mentalni od. Pored misaonih oblika. Baš na isti način kao što astralno telo. izostavljali su ovaj krajnje važan deo. mogu se izraziti nekoliko oblika ideja. i mentalno telo se razvija u mentalnu ili spiritualnu sferu. Preko četvoropolnog magneta duha. vezana je za prostor. Materijalni plan je vezan za vreme i prostor. Saglasno duhovnoj zrelosti. Razlika izmedju misaonog oblika i elementala je u tome što je misaoni oblik zasnovan na jednoj ili više . i raspodeljena. Astralni plan. boju i vibraciju. sve brže se misli razvijaju u umu. Prijem misli u mentalnom telu. u njihovom obliku deluju različiti elementi isto kao i u njihovom uzajamnom zračenju. zahteva izvesno vreme da bi te matrice postale sasvim svesne te misli. temelj cele hermetičke nauke. po oblastima koje odgovaraju njihovoj mentalnoj sferi. tj. preko elektromagnetičnog fluida astralnog sveta. kao izraz misli u plastičnoj slici. odakle se ona pokreće preko astralnog i grubomaterijalnog tela. svaka misao u mentalnoj sferi ima svoj vlastiti oblik. Isto to važi i za sve duhovne osobine. Iz ove spoznaje možemo izvući zaključak da postoje čiste električne. Zato je njegov uticaj ograničen samo na mentalnu sferu. i duh ima svoj plan. antena za misli iz sveta ideja. ovaj lanac misli se razlikuje kod svakog pojedinca. Proizvodnja novih ideja zavisi od zrelosti i stava duha. Ova mentalna matrica ili mentalni OD. U isto vreme. mentalna sfera je sfera misli koje potiču iz sveta ideja. kao drugostepena pojava spoljašnje polarnosti. bilo iz neznanja bilo iz nekih drugih jakih razloga. a i mentalna sfera je utemeljena na istom osnovu. poput astralnog. Elementalno biće još uvek nije dovoljno zgusnuto da bi za sebe oblikovalo ili zauzelo neki astralni oblik. Prema ideji. što je kulturniji. Slično duhu koji se razvija u četvoropolni magnet i pokazuje elektromagnetični fluid koji je analogan astralnom telu. to jest iz spiritualne AKAŠE. tu su uglavnom pokojnici čija su astralna tela elementi rastvorili u toku njihovog sazrevanja. MENTALNI PLAN Kao što telo ima svoj zemaljski plan. Zbog toga sam čovek nije osnivač misli. ova mentalna supstanca je elektromagnetična i smatra se za predvodnika ideja svesti duha. već poreklo svake misli treba tražiti u najvišoj AKAŠA sferi ili mentalnom planu. svaka stvar stvorena u materijalnom svetu ima svoj uzrok u svetu ideja preko misli i duhovne svesti. na račun dejstva elemenata. dok je mentalna sfera bezvremenska i besprostorna. sve ćto Čovek veruje da je sam otkrio. formira astralnu matricu. pošto one silaze direktno iz uzročnog sveta ideje. a duša ili astralno telo poseduje astralni plan. saglasno situaciji u kojoj se čovek nalazi. naseljen.je učenik trebao shvatiti koliko je važno poznavati čovekov lični mikrokosmos zbog inicijacije a naročito zbog magijske i mistične prakse. takozvani mentalni plan ili mentalnu sferu. materijalna i astralna potiču iz akaše ili izvornog principa tih sfera. Pored toga. novo otkriče. naročito ako ta misao povlači apstraktne ideje. misao stiže u svest. Ako se misao zasniva na nekoliko kombinacija idealnog sveta. poprima odredjeni oblik. bića koja Čovek stvara svesno ili nesvesno kao rezultat ponavljanog i jako usredsredjenog mišljenja. preneto je iz sveta ideja. Ako se ne radi o čistim apstraktnim idejama. prema svom svojstvu. Svaka misao sadrži u sebi jedan apsolutno čisti elemenat. Obe prethodne sfere. mentalna sfera je i sfera takozvanih elementala. Većina autora. elektromagnetični fluid mentalnog sveta formira mentalnu matricu koja povezuje mentalno telo sa astralnim telom. takozvana mentalna supstanca je najfiniji oblik AKAŠE koji kontroliše i održava spiritualnu aktivnost u astralnom telu. Budući da je svet ideja sve u svemu. takozvani astralni OD. mentalne matrice. i stiže do svesti ega preko eteričnog principa. ukratko. najfinija supstanca koju možemo zamisliti u ljudskom telu. i u njima je odražena. čiste magnetične i ravnodušne neutralne ideje sa stanovišta njihovog dejstva. prema stepenu savršenstva. sfera prolaznog i promenljivog duha. preko spone astralne i mentalne matrice koje su u svom ukupnom obliku vezane za prostor i vreme. Ovde govorimo o mentalnoj sferi sa svim njenim vrlinama. i proizvod je akaša-principa duha. sa svojim dvopolnim fluidom. Prema tome. što je čovek napredniji. Svakoj misli prethodi osnovna ideja koja. odakle se prosledjuje ka realizaciji. svaka nova ideja. Čovekov duh izgleda kao prijemnik. I mentalni plan je. Jedino apstraktne ideje imaju čiste elemente i čista polarna zračenja. pošto je to znanje povezano sa svim tajnama. Istovremeno.

Postoji velika razlika izmedju znanja i mudrosti i mnogo je lakše steći znanje nego mudrost. . Takve osobe ne bi mogle ništa drugo sem da to posmatraju opet sa svog stanovišta. pa ćemo se i mi pozabaviti time. već smo naučili da prepoznajemo jedan od brojnih zakona. prvi glavni ključ. u svakom slučaju. spoznati neke vidove apsolutne istine. u svim oblastima ljutskog postojanja. Zbog toga se uvidi ne prenose putem razuma. Ako znanje i mudrost idu ukorak pri razvoju. Sve drugo bi bilo obesvećenje i. Istini pripada takodje i sposobnost ispravnog razlikovanja izmedju znanja i mudrosti. od zrelosti. iako su oni do izvesnog stepena indetični. dakle. i biće prisiljen da ga prihvati kao nepromenljiv zakon. mudrost ne zavisi od uma i pamćenja već od zrelosti. Zato se stepen mudrosti odredjuje stanjem razvoja pojedinca. Većina filozofa se već često osvrtala sa velikom pažnjom na ovaj problem. adept je u stanju da dokuči sve zakone mikro -i makrokosmosa. A pošto mi ne možemo svi imati isto shvatanje ili opažanje. tajnu tetragramatona ili četvoropolni magnet. da ih ne pogaze svojim nogama”. Adept će stoga nastojati da napreduje i u znanju i u mudrosti. ukratko svega. čija će svetlost probijati noć neznanja. astralnog i mentalnog sveta. pa čak može poprimiti isti oblik kao i misaoni oblik. U praktičnom delu ove knjige pozabavićemo se problemom stvaranja. apsolutno neispravno. Niko neće sumnjati da postoji život. Jedino onaj koji poznaje i vlada zakonima mikro i makrokosmosa sme govoriti o apsolutnoj istini. već i to isključivo putem intuicije ili nadahnuća. Na ovom mestu. pod uslovom da adept zna kako da ga podesno upotrebi. sa magijske tačke gledišta. pod uslovom da gleda sasvim iskreno. Ovaj kratki prikaz će biti dovoljan da adeptu da instrukcije kako da se bavi problemom istine. i okrenimo se drugim problemima koje adept početnik takodje mora neminovno rešiti. i neće dokazivati te činjenice. ili na drugi iskustveni način. i pamćenja bez obzira da li smo naše znanje postigli čitanjem.ideja (misli). Stoga. čistote i savršenstva pojedine ličnosti. Ali sve što smo do sada izneli trebalo bi biti dovoljno za podstrek na rad i da da sažeto objašnjenje mentalnog plana. S druge strane. Istina zavisi od razumevanja (uvida) svakog pojedinca. volja. Čoveka sa njegovim zemaljskim. svih vrsta istine. Adept se često obraća za pomoć ovim elementalnim bićima. već naprotiv. Kako vreme prolazi. mudrost ni najmanje ne zavisi od znanja. ne samo iz ugla mudrosti. znanje i mudrost moraju ići ruku pod ruku. to jest. Mudrost bi se takodje mogla posmatrati kao razvojno stanje čovekovog “JA”. Znanje zavisi. naročito o specifičnim osobinama nekih bića. Ovo naravno ne znači da mi treba da zanemarimo znanje. on će se upoznavati sa sve više vidova ovog ključa. sem ljudima koji traže visine istine i počinju da sazrevaju za nju. svako će imati svoju ličnu istinu. nego i sa one intelektualne strane dakle na dvopolni način. dakle u uzročnom principu (AKAšI) na svim planovima grubo-materijalnog. Pre svega. Izvor mudrosti je u Bogu. jer nijedno od njih ne sme kasniti u razvoju. njegov razvoj se širi i on napreduje u hermetici. astralnim i mentalnim telom. to je problem istine. Ustvari. svih zakona. Na svim planovima. Svako može. Budući da je to univerzalni ključ on se može koristiti za rešavanje svih problema. da ih opaža i koristi za svoj lični razvoj. nego će nositi baklju u svojoj ruci.Zbog toga sa svog stanovišta i u skladu sa stepenom svoje zrelosti. pamćenje i razum. prijemljivosti i razumevanja uma. ISTINA Ostavljamo sada mikrokosmos. Trebalo bi još nešto reći o ovome. očuvanja i praktične koristi (od) takvog elementala. elemental je snabdeven izvesnom količinom svesti pa stoga i sa nagonom za održanjem. Više neće lutati u tami i neizvesnosti. a inače se ne razlikuje mnogo od ostalih živih mentalnih bića. nemoguće je uopštiti problem istine. Nijedan pravi adept neće naturati svoju istinu nekome ko za nju nije dovoljno zreo. prenošenjem. svako od nas se mora setiti reči Velikog Učitelja Hrišćanstva: “ne bacajte svojih bisera pred svinje. zbog toga bi bilo beskorisno dokazivati neupućenima više vrste istine. Ovde ćemo se baviti samo onim vrstama istine koje moramo poznavati u potpunosti.

i da je i on. koje su opet bile u granicama njegovih intuitivnih nazora. bogovi. Mnogo bi knjiga trebalo napisati ako bi se htelo zalaziti u detalje raznih ideja Boga u istoriji naroda. svoju prvu dužnost i svoj sveti cilj u sjedinjenju sa Božanstvom. što ne znači da on nužno mora ispovedati neku religiju nego će izraziti strahopoštovanje svakom obliku obožavanja.RELIGIJA Magičar početnik će se prikloniti univerzalnoj religiji. Stoga se adept ne spori oko ovoga ni sa kim. Uspon ka tom uzvišenom cilju objasnićemo kasnije. u nešto transcendentalno (natprirodno) koje je obožavao. ne bi bilo ni mržnje niti religioznih sukoba na zemlji. jer svaka religija ima svoj odgovarajući princip Boga. niti će pokušati da bilo koga odvrati od njegove istine. Sve što čovek nije mogao da razume ili shvati pripisivao je to višim silama. Sasvim je druga stvar ako jedan tražilac koji žudi za duhovnom podrškom. Tako su rodjena sva dobra i loša (demonska) božanstva ljudskog roda. demoni i duhovi su obožavani bez obzira da li su ikad stvarno živeli ili su postojali samo u mašti. tvorci. A to i jeste svrha naše inicijacije. Svaka religijska istina je relativna i njeno razumevanje zavisi od zrelosti dotične osobe. Tada magičar neće žaliti ni vreme ni trud da prenosi tražiocu svoja duhovna blaga i da ga vodi ka svetlosti. Saglasno univerzalnim zakonima. No kada postigne ovo sjedinjenje i odrekne se svoje individualnosti. Stoga će on iz njih izvući ono što je najbolje za njega a slabe strane odbaciti . U takvom slučaju posvećenik je obavezan da tražiocu ponudi duhovnu svetlost i uvide. prema tome. On oseća strahopoštovanje pred svojim Bogom pošto zna da je i on sam stvoren po njegovom liku. magičar će oformiti svoj vlastiti pogled na svemir koji će odsad biti njegova prava religija. U dubini svoje duše on može osetiti žaljenje zbog fanatika ili bezbožnika. Ne bi bilo razloga za rasprave i sva različita mišljenja bi mogla skladno postojati jedna kraj drugih. U osnovi on može ostati odan svojoj vlastitoj religiji. Kako je vreme prolazilo. svaki branilac religije nastojati da predstavi svoju religiju kao najbolju od svih. da bi postao Bogočovek. Običnom čoveku ideja Boga služi samo kao podrška za njegov duh da se ne zagubi u neizvesnosti i da se zagubi u neizvesnosti i da se uzdigne iz dubine. Sa razvojem ljudskog roda. Pri ovom uzdizanju. neopipljivo i neshvatljivo. Islam ili bilo koja druga religija. Neka se svako drži onoga u što veruje i što ga čini srećnim i zadovoljnim. Sasvim je drugačije kod magičara koji poznaje svog Boga u svim njegovim vidovima. Pridjimo ideji Boga sa magičareve tačke gledišta. a nije zadovoljan materijalizmom ni dogmama. BOG Još od pamtiveka. ljudski rod je uvek verovao u nešto izvan ljudskog razumevanja. Ako bi se svako pridržavao ove maksime. posvećeni magičar je istovremeno i mistik. ne pokazujući to ni na koji način. da ga kritikuje a pogotovo ga neće osudjivati. zbog toga njemu Bog uvek ostaje nešto nepojmljivo. u skladu sa učenikovim mentalnim sposobnostima. andjeli. On vidi svoj uzvišeni ideal. od najnižih pa sve do najviših stupnjeva. On će shvatiti da će. Takvi se geniji obično vraćaju sa poverenim odredjenim svetim zadatkom ili misijom. Ali on nikad neće biti zadovoljan zvaničnim doktrinama svoje crkve i pokušaće da prodre što dublje u radionicu Boga. i pored svih nedostataka. on dobrovoljno ulazi u rasplinjavanje koje se mističkim rečnikom naziva mistička smrt. u tolikom obimu dok se ne postigne sjedinjenje sa univerzalnim. On će shvatiti da svaka religija ima svoje dobre i loše strane. bilo da se radilo o personifikovanoj (oličenoj) ili bezličnoj prdstavi Boga. ideja Boga je uzmicala naročito u vreme kada su. uz pomoć nauke. Svako može slobodno da odluči da li će napustiti ili zadržati svoju individualnost. bilo da je u pitanju Hrišćanstvo. deo Boga. Sinteza ovog mističkog sjedinjenja sa Bogom sastoji se u razvijanju božanskih ideja. Budizam. zatraži od adepta savet i obaveštenje. objašnjene pojave koje su ranije pripisivane bogovima. .

životinjske moći ili sposobnosti mogle preneti na čoveka potiču od mentaliteta koji ignoriše celokupne i prave osnovne zakone. ASKETIZAM Još u najstarija vremena. ponekad čak katastrofalni. iz prostog razloga da se sazrevanje odvija polako. Divimo se onom srećniku kojiće ovo dostići još u ovom zemaljskom postojanju. poššto je magijski način života sasvim individualand.Očigledno je da prava inicijacija ne poznaje ni mističku ni magijsku stazu. takodje. Predrasuda da bi se jedenjem životinjskog mesa. U interesu svog magijsko-mističkog razvoja. Vegetarijanstvo nije toliko bitno za mentalni napredak ili intelektualni razvoj. jer se svako od nas jednom postići ovaj cilj. Ovo bi slično tome kada bi se neko upisao na fakultet a da nije završio ni osnovnu školu. razvoja. uopšteno rečeno. Magičar se ne obazire na takve predrasude. Krenimo ovom stazom ka ovom najvišem Božanstvu i praktično. izazivajući velika oštećenja preterivanjem i divljačkom neumerenošću koji su neprirodni i nezakoniti. besmrtnost pa prema tome i večnost pripadaju zemljanom principu. Svako mora znati šta mu odgovara a šta ne. dok će JNANA-JOGI slediti put mudrosti i saznanja. magičar mora biti umeren u jelu i piću i voditi razuman način života. Postoje tri vrste asketizma: 1. da bi se oslobodilo prljavštine i drugih nečistoća. iz čijeg vida proizilazi univerzalna zakonitost. recimo po uzoru na dijetu. Budu. Razni sistemi Istoka su asketizam pretvorili u fanatizam. Grešku uopšte treba tražiti u činjenici da većina tih stvari dolazi sa Istoka. korak po korak. Sveta je dužnost održavati ravnotežu u svemu. njima i ne posvećuje veća pažnja. isto tako jednostrano kao kad bismo razvijali samo jedan deo tela. a sveprisutnost. 2. Ako asketizam služi ljudskom telu. sekte. gde se materijalni i astralni svet smatraju za MAJU (iluziju) pa se. sem što se može shvatiti kao lek za pročišćavanje tela od nečistoća. počinjući iz najniže sfere pa sve do istinskog ostvarenja Boga u nama. čistotu i bistrinu. prema tome. BHAKTI-JOGI se pridržava puta ljubavi i odanosti. zavisno od individualnih nadarenosti. Oterajmo strah od teškoća. Rezultati takvog jednostranog treninga su. Sasvim je individualna stvar da li će adept odabrati kao svoju ideju Boga Hrista. Nemoguće je iznositi detalje. bio bi veoma glup ako bi lišio telo apsolutno neophodnih supstanci za njegovo održavanje. korak po korak. a da najpre ne prodju ni kroz osnovne korake pripreme. u skladu sa četiri elementa. pošto bi se prekoračio okvir ove knjige. izvorni vazdušni princip poseduje mudrost. Neko ko radi veoma težak fizički posao. Ljubav i večni život su pripisani vodenom principu.U inicijaciji sve zavisi samo od ideje. nasuprot većini mističkih i duhovnih škola koje se bave veoma visokim problemima. duhovni pokreti i sistemi školovanja posmatrali su asketizam kao veoma važan problem. a čak i onda za samo odredjeni period. sve religije. Sve ovo važi i u slučaju seksualnog života. Bramu. najvišim: vatreni princip uključuje svemoćnost i svemogućnost. I JOGI se. Pridržavajući se ovog brižljivo planiranog. asketske mere se mogu razumno koristiti. Alaha ili nekog drugog. Nemoguće je postaviti tačna pravila ili propise. takozvanim TETRAGRAMATONOM. u nekim slučajevima. Ova četiri vida zajedno predstavljaju najviše Božanstvo. neće biti ni nesrećnog slučaja niti promašaja ili loših posledica. RAJA i HATHA-JOGI biraju stazu samokontrole ili volje. ali sigurno. Razmotrimo sada ideju Boga sa magijskog stanovišta. Iscrpljivanje tela je. Postoji samo jedna inicijacija koja povezuje obe koncepcije. ili da bi sačuvao telo od bolesti i uravnotežili poremećaji. intelektualni ili mentalni asketizam. samo zato što se on privatno zanima za jogu ili misticizam. psihički ili astralni asketizam i . neizrecivim. Privremeno uzdržavanje od mesa ili životinjske hrane propisuje se samo za veoma specifičn e magijske operacije kao jedna vrsta pripreme. bez preterivanja. Čisti mistik će želeti da se približi svom Bogu jedino u sveobuhvatnoj ljubavi. kobni. zanemarujući sve ostale delove. kreće prema jednom vidu Boga. Takvi ekstremi bi nesumnjivo završili ozbiljnim i opasnim povredama zdravlja. preko meditacije ili drugih duhovnih vežbi.

vremenski i večno. sve dok su naklonjeni religiji. druga oplemenjivanjem duše putem kontrole strasti i nagona. savetujem svima da ovaj deo ne bi trebalo samo pročitati. u astralni plan. već da sve što živi. Ne sme se zanemariti nijedna od ove tri vrste. u mikrokosmosu kao i u makrokosmosu. već on mora postati mentalni posed jedne osobe pomoću snažnog promišljanja i meditacije. To treba uvideti u malim i u velikim stvarima. pod uticajem su takvog gledišta. Onaj ko želi postati magičar prepoznaće da život zavisi od rada elemenata na raznim planovima i sferama. Sveštenici raznih religija drže se ovih maštarija samo da bi zadržali svoju pastvu. nijedna ne sme preovladati da bi se izbegao jednostran razvoj. ***************************** . Zbog toga se magičar ne plaši smrti. jer samo u oplemenjenoj duši mogu delovati one univerzalne snage. Bez ove tri vrste asketizma koje se moraju razvijati istovremeno i paralelno jedan sa drugim. pravi magijski uspon je nezamisliv. Pre nego što privedemo kraju teoretski deo koji je prikazao teoretske principe. naročito ako su i telo i duša i duh ravnomerno uvežbani i razvijeni. shvatićete da smrt uopšte ne postoji. a treća vrsta se avi uskladjivanjem tela peko umerenog i prirodnog načina života. Njihovo moralisanje služi jedino izazivanju straha od pakla ili čistilišta i da obeća raj za moralno dobre ljude. on svrhu moralnih zakona vidi u oplemenjivanju duha i duše. Dalje informacije o izvršavanju ovog zadatka biće date tokom praktičnog treninga u ovoj knjizi. u pravom smislu reči. a odatle na spiritualni nivo i tako dalje. jer će iz straha zbog pakla pokušati da budu dobri. svugde gde sile deluju .3. Polazeći od ovog saznanja. fizički ili materijalni asketizam. jer veruje da je fizička smrt samo prelaz u finiju sferu. Prva vrsta se bavi disciplinom misli. Prosečni ljudi. Prema tome on ne veruje ni u raj ni u pakao. Što se tiče magičara. pretvara se i usavršava prema osnovnim zakonima.

Treba je produžavati svaki dan po jedan minut sve dok ne budete u stanju da svoj niz misli pratite i kontrolišete bez i najmanjeg skretanja u vremenu od najmanje 10 minuta nakon sedmodnevnog vežbanja. takodje će sprečiti i odagnati umor i pospanost. Ko god je voljan da stupi na magijsku stazu. jer. Onaj ko ima mnogo više slobodnog vremena. Jedino takvom ponašanju slediće uspeh u magiji. Ovde nije stvar u tome da prevazidjete sebe. Nekoliko dubokih udaha pre početka vežbe. velikodušan i tolerantan sa svojim bližnjim ali nemilosrdan i strog prema samom sebi. OVLADAVANJE MISLIMA Sedite u udobnu fotelju ili lezite na krevet. kao i voda. Hindusi na primer prskaju svoja lica hladnom vodom ili masiraju lice i gornji deo tela da bi ostali sveži i ne bi gubili dragoceno vreme. Ovo je jedini način da se postigne siguran i potpuni uspeh. Ne dozvolite nikome da viri u vaše svetilište. zatvorite oči i posmatrajte niz svojih misli oko pet minuta pokušavajući da ga zapamtite. MAGIJSKI MENTALNI TRENING (I) KONTROLA MISLI. istrajnost i upornost su osnovni uslovi za razvoj. savetuje se puna savesnost u napredovanju. pošto ne vredi žuriti. Postavite se kao slobodan i nezavisan nemi posmatrač tih nizova misli. svako ga može produžiti. Tokom vremena svako će pronaći neke svoje trikove u ovu svrhu. niti da prekinete ovaj niz misli. osećaće potrebu da ih uradi. Strpljenje. koje takodje moraju postati navika. Već sam u teoretskom delu knjige upozorio na moguće opasnosti od jednostranog treninga. kada pretpostavljate da nećete biti umorni. Vreme. Opustite čitavo telo. U svakom slučaju. inače bi bilo nemoguće postići i održati magijsku ravnotežu. Pazite da ne zaspite u toku vežbe. Sasvim je nepotrebno traćiti vreme dugim sedenjem uz ispijanje piva u bezvrednom društvu. potrebno je obezbediti odredjeno vreme i njega se strogo pridržavati. Izuzeci su mogući samo u neizbežnim slučajevima. U prvi mah. primetićete da na vas nasrću misli koje se tiču vaših svakodnevnih poslova. teče da se nikad više ne vrati. trebao bi smatrati svojom svetom dužnošću izvodjenje propisaih vežbi. tako treba da se desi i sa vežbama. Dakle. ova vežba će vam biti teža ili lakša zavisno od vašeg mentaliteta i duhovne situacije. Uzdržite se od osudjivanja ili kritikovanja i prvo čistite ispred svog praga. Obezbedite sebi što je moguće više vremena za svoje uzdizanje ili napredak. On bi trebao biti ljubazan. prema svom ličnom zapažanju. Magičar će uvek ćutati o svom putu. Ako počnete osećati umor.DEO II PRAKSA KORAK I Okrenimo se sada praktičnoj strani inicijacije. pića i spavanja. već samo da ga pažljivo pratite. Nema nagrade bez marljivosti. poslovne brige i slično. usponu i uspehu. Ova tišina daje najviše moći i što se više poštuje ovaj zahtev lakše se dolazi do tih moći. . duša i duh moraju uvežbavati ravnomerno i istovremeno. Uvek moramo biti svesni činjenice da se telo. Baš kao što postoji želja za životnim potrebama poput jela. DISCIPLINA MISLI. Ovo vreme je predodredjeno za prosečnog čoveka. Napori uloženi u razvoj biće obilno nagradjeni. Moja namera je da uputstva rasporedim tako kao da su namenjena najzaposlenijem čoveku. može se baviti sa dve ili više vežbi u isto vreme. Ne preporučuje se nikakvo ubrzavanje razvoja pošto je za sve potrebno vreme. Ove vežbe kontrolisanja misli treba izvoditi ujutru i uveče. Ako nije dovoljno. U ovom trenutku. Čovek je podložan navikama i kad se jednom navikne na odredjeni raspored svojih vežbi. odmah prekinite i odložite vežbu za neko drugo vreme.

na privatne poslove ili bilo gde drugde. bilo da je u pitanju krupna stvar ili sitnica. u ovome uspeti samo na nekoliko sekundi a kasnije i na nekoliko minuta.budući da je kod svih ljudi razvoj sasvim individualna stvar. U tom cilju izaberite bilo koji niz misli ili skup umnih ideja ili odgovarajuću predstavu po svom ukusu. recimo. a sve umerenije. koliko brzo proleću pred njim tako da će imati velikih teškoća da presabere to mnoštvo tih mnogostrukih misli. Sve misli koje se ne tiču našeg privatnog života moraju odmah biti odbačene. Svaki sistem inicijacije. verovatno. Zatvorite oči. Energično odbacujte sve druge misli koje nemaju nikakve veze sa vašim odabranim mislima. pozabavimo se praktičnim delom introspekcije ili samospoznaje. i to sa punom svešću. U prvim danima psihičkog (duševnog) treninga. bićete spremni za sledeću vežbu. predjimo na mentalno vežbanje. Bez poznavanja samog sebe nema nikakvog razvoja na višem nivou. budite samokritični. Pažljiv učenik će shvatiti kako. a tu činjenicu će i sam učenik kasnije shvatiti. mora navići da izvršava baš ono što radi. I obrnuto: kada smo na poslu. Pažljivo unesite svoje uspehe. Do sada smo naučili kontrolisati naše misli. Držite se ove predstave svom svojom snagom. Postigavši izvesnu veštinu u ovoj vežbi. Lezite udobno na krevet ili kauž ili sedite u naslanjač i opustite čitavo telo. bez obzira da li se radi o profesionalnom ili privatnom poslu. najviše od svega. u njemu mora vladati apsolutna praznina. na početku. dok na kraju ne oseti da u njegovu svest stiže samo nekoliko misli i to kao da dolaze iz neke velike udaljenosti. Pod pretpostavkom da je pomenuta vežba dobro obradjena i da je svako praktično ovladao misaonom kontrolom. Ovo se mora stalno vežbati sve dok ne predje u naviku. Pripremite radni raspored za sledeći dan ili celu nedelju i. moramo u svakom trenutku dobro poznavati. Kada to postignete. Energično odbacite svaku misao koja vam se nameće. Takav dnevnik će koristiti za proveravanje vašeg napredovanja. Održavajte takvo stanje bez skretanja ili zaboravljanja. i mi moramo trenutno postati sasvim druga osoba. (za detalje vidi naslov “Magijski Psihički Trening”). misli nasrću na njega. Sada je cilj da se duže vreme zadrži samo jedna misao ili ideja a da se svaka druga misao koja se pridružuje i na silu nameće našem umu potisne. što savesnije to uradite lakše ćete proći ostale vežbe. to jest naše telo i dušu. Cilj vežbe će biti ostvaren ako uspete zadržati ovo stanje punih 10 minuta a da ne izgubite samokontrolu ili čak da zaspite. Ni u kom slučaju ne krećite dalje pre nego što potpuno ovladate prethodnom vežbom. Zbog toga će naš prvi zadatak biti da upoznamo sebe. Čovek se. trajanje vežbi i eventualne poremećaje u magijsku beležnicu. Ovom kontrolisanju misli treba posvetititi najveću pažnju jer je ono veoma važno za dalji magijski razvoj. bilo koje vrste. Ovu vežbu bi trebalo koristititi celog života. Na primer. U prvi mah ćete biti u stanju da to postignete samo na nekoliko sekundi . iznad svega. zato što ona izoštrava um i jača svest i pamćenje. možete preći na sledeću. on će primećivati da misli nadolaze sve manje haotično. Pripremite magijski dnevnik i unesite u njega sve loše strane vaše duše. Ali iz vežbe u vežbu. moramo biti u stanju da se nakon posla više ne bavimo poslovnim brigama i da se okrenemo porodičnom krugu i intimi. Baš ništa ne sme da se dešava u vašem umu. kući. Sledeća vežba će se sastojati u tome da ne propuštamo one tako nametljive misli u svoj um. sve svoje misli moramo usredsrediti na njega i ne dozvoliti im da skreću i lutaju. Najpre ćete. Morate se osposobiti da se na jednu misao koncentrišete i da je sledite najmanje 10 minuta. one koje su nepoželjne a tvrdoglave. Ovaj dnevnik je samo . sigurno ćete to poboljšati. neuspehe. ali kada češće vežbate. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING (I) SAMOPOSMATRANJE ILI SAMOSPOZNAJA Naše vlastito znanje. staviće ovaj uslov na prvo mesto. Naučimo sada kako da postignemo apsolutnu prazninu uma.

Tako ćete. marljivost. Ovo prepoznavanje je neophodno da bi se postigla magijska ravnoteža. umerenost. sažaljenje. Ovaj psihički pripremni rad je neophodan za postizanje magijske ravnoteže. nežnost. plahovitost. Na primer. vratite se u razne situacije iz svoje prošlosti. nezainteresovanost. Ova samoanaliza je jedna od najvažnijih magijskih priprema. nepravilnost. on prisetio još neke svoje dobre ili loše osobine. lenjost. sa lošim duševnim osobinama i belo. Sledeće nedelje razmišljaćete o svakoj pojedinoj rubrici deleći je na tri grupe. elementu vazduha. morate zauzeti strog i oštar stav prema samom sebi. Sa napredovanjem razvoja bićete u stanju da odredite odgovarajući elemenat svakom vašem nedostatku. zemljanom elementu. ogovaranje. Takodje to uradite i sa neutralnim (neodredjenim) nedostacima. istresite iz nje svaku trun prašine. mržnju. ljubaznost. Ništa ne sme ostati skriveno. pokušajte odrediti svaki nedostatak jednom od četiri elementa. spretnost. osvetoljubivost. Odredite po jednu rubriku u svom dnevniku za svaki elemenat i u njih unesite svoje nedostatke. i niko sem njihovih vlasnika nema nikakvog prava da pogleda u njih. Učenici poput ovih poseduju dobru meditaciju i duboko prodiranje u svoje vlastite duše. Sada pomoću jakog razmišljanja. drskost. Budite bez milosti prema sebi i ne ulepšavajte nijedan od svojih poraza i nedostataka. mirnoću. ne oklevajte da ga odmah pribeležite. rasipanje. naročito one koji na vas najviše utiču i dešavaju se i pri najmanjoj prilici. U svakom slučaju budite savesni. nesrdačnost. strasti. Ni ovde ne zaboravite pomenute tri kolone. isplatiće se! Ponovite čitav postupak i s vašim dobrim psihičkim osobinama. savesnost. radost. strast. Ako ne uspete za jednu sedmicu otkriti sve vaše greške. Ova dva ogledala su prava okultna ogledala. vazdušnom elementu. vatrenom elementu. na primer. polet. da li još uvek negde postoje neke skrivene greške pa ako ih otkrijete zabeležite ih na papirić da ne zaboravite nijednu. unoseći ih u pojedine kategorije elemenata. ma kako beznačajne ili velike bile vaše greške ili slabosti. melanholiju. revnost. nepažnju. nepostojanost. pa zato nisu ni postizali dobre rezultate. a dalji razvoj zavisi od nje. vodenom elementu. vodenom elementu. bolje za vas. ljubomoru. bez koje se ne može zamisliti nikakav zakoniti progres razvoja. stidljivost. popustljivost. a lenjost. crno. hrabrost. Potpuno očistite svoju dušu. Razmislite o sebi u mirnoj meditaciji. nagona i ostalih ružnih karakternih crta. bes. dobićete dva takozvana astralna psiho-ogledala. Druga grupa će obuhvatati one greške koje se redje pojavljuju i u manjem obimu. odgovornost. pripisati aktivnost. smelost. U prvu grupu unesite najveće nedostatke. čvrstinu. u toku razvoja. Pribeležite sve svoje slabosti. utrošite još jednu nedelju dana za ova istraživanja sve dok konačno ne napravite spisak svojih pogreški. Njih zabeležite pod naslovom “neutralno”. navika. obzir. on je i tada može zabeležiti pod odgovarajućim naslovom. . došli ste do tačke sa koje možete početi sledeću vežbu. sa dobrim i plemenitim karakternim crtama. On za vas predstavlja takozvanu kontrolnu knjigu. izopačenje i otupelost elementu zemlje. predrasude. Mnogi od okultnih sistema su je zanemarivali. tačnost. opraštanje. Ako bi se. U poslednju grupu unesite one greške koje se sada ponavljaju. Neki naročito nadareni učenici su bili u stanju da otkriju na stotine nedostataka u najfinijim nijansama. sve do najfinijih nijansi i varijanti. Pri samokontrolisanju svojih promašaja. Pri ovome. Kad god se desi da pronadjete neki svoj nedostatak. Ako u toku dana nadjete nekoliko slobodnih trenutaka iskoristite ih da dobro promislite. Dopustite mi da još jednom ponovim da vlasnik mora nastojati da precizno i savesno obradi svoja magijska ogledala. što ih više otkrijete . optimizam. Ova dva magijska ogledala će omogućiti magičaru da tačnije prepozna koji od elemenata preovladava u njegovom crnom ili belom ogledalu. hvalisavost. istrajnost. ništa neobelodanjeno. nesavesnost.za ličnu upotrebu i ne sme se nikome pokazivati. Kada rešite ovaj problem za jednu ili dve nedelje. lakomislenost. pripisaćete vatrenom elementu. trezvenost. temeljitost. Zbog toga morate ujutru i uveče posvetiti po nekoliko minuta samokriticizmu. prisetite se kako ste se ponašali tada i koje ste greške i promašaje napravili u raznim prilikama. Za neke nedostatke nećete biti sigurni kojem bi se elementu trebali pripisati. uzdržljivost.

Vazdušni elemenat je posredujući elemenat. Očigledno je da magičar mora znati više od puke činjenice udisanja smeše azota i kiseonika koje će pluća apsorbovati i izbaciti kao azot. Akaša ili eterični princip je zakoniti uzročni ili božanski princip.) vazdušna supstanca kada se prenese do pluća. Sve što nam je potrebno za život i. Normalno. zato što one obećavaju brzo sticanje okultnih moći. najviše se rasterećuju bubrezi. i ovde elementi imaju svoju polarnost. Ovaj postupak treba da postane svakodnevna navika i da se praktikuje celog života. Neću davati neki naročiti program gimnastičkih vežbi pošto ih svako može odabrati po svojoj volji i starosti. Kiseonik pripada vatrenom elementu a azot elementu vode. bez poznavanja pravog procesa.prev. Zatim operite celo telo. magičar će ovaj cilj postići mnogo lakše i brže pomoću univerzalnog inicijacijskog sistema koji je detaljno i temeljito opisan u ovoj knjizi. Osetljivi ljudi mogu koristiti mlaku vodu. I to bi bilo rešenje tajne disanja sa magijske tačke gledišta. životni elemenat ili akaša-princip kao što smo već rekli u teoretskom delu o elementima. TAJNA DISANJA Disanje morate veoma pažljivo razmotriti. za što su odgovorne samo ekstremne vežbe disanja koje ovaj sistem zahteva.MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (I) MATERIJALNO ILI ČULNO TELO Naporedo sa razvojem duha i duše mora teći i razvoj njihove spoljašnjosti. neiskusan čitalac se nagovara na vršenje ovih vežbi. Najbitnije je da se postigne telesna elastičnost. Nekolicina ljudi je pretrpela jaka zdravstvena oštećenja. preko krvnih sudova. Sve ovo je sasvim drugačije kod svesnog disanja. Odmah ujutru. elektromagnetični fluid će. preko električnog i magnetičnog fluida. dok se sasvim ne zagrejete. sasvim je očigledno da nije stvar u količini udahnutog vazduha. Prim. a odatle do besmrtnog duha preko odražajne mentalne matrice. a zemljani elemenat je ono što kiseonik i azot drži zajedno. ideju ili lik. Prema tome. Ako mi stavimo jednu misao. Ova impregnirana (prožeta. u vazduh koji treba udahnuti. pored toga. ona će ući u akaša-princip tog vazduha. Mnoge teologije koriste svesno disanja u cilju poučavanja. naročito kada se one praktikuju bez vodjstva iskusnog vodiča (GURU-a). A saglasno univerzalnim zakonima. recimo da održava naš život. i vazduh i hrana su iste prirode. Medjutim. oplodjena. pošto deluje osvežavajuće i otklanja umor. prirodi. sastavljeno od četiri elementa plus peti. Snabdevanje ovde takodje zavisi i od potrošnje elementarne supstance. Nijedan deo našeg JA ne sme zaostajati niti biti zanemaren. U većini slučajeva. svako živo stvorenje zavisi od disanja. kao na primer SISTEM HATA-JOGE. ispunjena. do astralnog tela. morate iščetkati svoje telo mekom četkom dok ne postane malo crvenkasto. napunjen idejom ili likom. nakon ustajanja. i preneti ga. vazduh koji mi udišemo ima finiji stepen gustine od materijalne hrane. hladnom vodom i istrljajte ga grubim peškirom. Ako želi. električni i magnetični fluid. bar nekoliko minuta dnevno. igraće dvostruku ulogu. Pluća ne mogu opstati bez disanja i hrane. drugo. budući da su četvoropolni i služe da održavaju telo u životu. mogli biste praktikovati jutarnju gimnastiku. tj. Stoga nije neophodno a čak ni preporučljivo napumpavati pluća . Baš kao u velikom svemiru. materijalni delovi elemenata su predodredjeni za očuvanje tela. to jest tela. Bez disanja uopšte nema života. da bi vam telo ostalo vitko. Pored ovoga. na vazdušnu supstancu. nego u kvalitetu odredjene ideje koja impregnira vazdušnu supstancu. Na prvom mestu. naročito zimi. Normalnim ili nesvesnim disanjem telo se snabdeva samo neophodnom količinom elementarne supstance koja je potrebna za njegovo normalno održavanje. bez obzira da li je konkretan ili apstraktan. disanje i hrana je četvoropolno. Okrenimo se stoga disanju. ili bar gornji deo tela. iz krvotoka preko astralne matrice. Time će se telesne pore otvoriti i slobodnije disati. voditi elektromagnetični vazduh obojen idejom.

Zatim jedite hranu polako ali svesno. mirnoća. ali ograničite ih na gore pomenute. Želje utisnute u (na) hranu imaju znatan uticaj na materijalni plan gde su one izložene najmaterijalnijim zračenjima elemenata. spokojstva i uspeha. spokojstvo. želja će. budući da je apsolutno neophodna za piće. zajedno sa hranom. biti potrebne nedelje. SVESNO UZIMANJE HRANE Ono što je rečeno o disanju. nešto slično hrišćanskom pričešćivanju. držite svoje ruke na blagosiljajući način iznad hrane. i sa njom pronadje analogiju u ovome. ako težite zdravlju preko svesnog ili magijskog disanja. Ako niste u toj prilici. pripremanje hrane. I ovde se dešavaju isti elementarni procesi. uspeh ili bilo šta drugo čemu težite. Kasnije. zaista. U svakom slučaju ne smete preći na zamišljanje bilo koje druge želje dok prethodnu ne dovršite. Da biste izbegli slabljenje. Kod natprosečno nadarenih učenika. biće vam dovoljno 10 minuta u proseku. Čovek bi trebao jesti jedino sa održavanjem (u svesti) svoje želje. Možda ćete odavati utisak kao da izgovarate molitvu pre jela. U ovu činjenicu ne smete ni najmanje posumnjati. zato što se nameću neke egoistične želje. poput mirnoće. MAGIJA VODE Voda igra jednu od najvažnijih uloga. Kao što smo već naglasili u teoretskom delu. Treba zapamtiti da se ne bi smela pridružiti nikakva suprotna želja. Sedite udobno. gesta koji je. Zato ćete vi svoje vežbe disanja izvoditi polako i mirno bez ikakve žurbe. uzmi i pij. neće uhvatiti ni jednog”. ne smete se koncentrisati na uspeh za vreme obeda. Nepoželjna je i svaka vrsta razgovora. jer to je krv moja”. Uzimanje hrane treba za vas da predstavlja sveti čin. ugleda na tajnu pričešća. pri svesnom uzimanju hrane. i seti se reči našeg Gospoda Isusa Hrista: “Uzmi i jedi. Ne čitajte za vreme jela. Na primer. sa suštinskim uverenjem da. shvatiće njegovo istinsko i prvobitno značenje. Ne produžujte vežbe disanja više od pola sata. naprežući ih bespotrebno. i sa najjačom mogućom imaginacijom. itd. Sva impregnirana hrana i piće mora se sasvim konzumirati i ništa se ne sme ostaviti. Ko se. Magijsko obrazovanje ne preporučuje da se jede na brzinu. koncentrišite se na svoju želju da se otelotvori u hrani i ako je ta koncentracija bila efektivna. sasvim ispravan. kao i kod vazduha koji treba udisati. Zamišljajte da će. zdravlje. Postepeno povećavajte broj udisaja po jedan više ujutru i uveče. vodeni . ako želi postići bilo šta što se tiče njegovog tela ili drugih materijalnih želja.. Magičar će stoga najbolje razmotriti ovaj vid. Svaka vrsta hrane i pića je pogodna za magijsku impregnaciju željama. Najkorisnije je podsticati istu želju pri disanju i pri jelu da bi se izbegle suprotne vibracije ili zračenje u telu. vaša želja ulazi u celo telo. neuznemiravani i niko vas ne posmatra. sve do najfinijih nerava. a sve zavisi od sposobnosti i stepena imaginacije. za ostvarenje svojih želja. što se tiče činjenica. čak i meseci. samo što su ovde dejstva elemenata jača i materijalnija. Nekome će. biće dovoljno da počnete sa sedam udisaja ujutru i sedam uveče. ne samo u svakodnevnom životu. Nažalost. već biti ostvarena. jer za sve treba vremena. Eidetski lik vaše ideje mora biti toliko snažan da je vazduh koji udišete tako jako impregniran vašom željom da ona već postaje stvarnost. Ne žurite i ne preterujte. jer to je telo moje. Ako ste sami. proizvodnju pare u fabrikama. pranje. Setite se poslovice: “Onaj ko juri dva zeca u isto vreme. zdravlja. ući u vaše telo preko pluća i krvi.opustite celo telo i dišite na nos. bar utisnite svoju želju u hranu koju uzimate ili zatvorite oči. velika većina ljudi ima ovu ružnu naviku. sa udahnutim vazduhom. stvarno. već i u našem magijskom razvoju vodeni elemenat se može pokazati kao značajan faktor. uspeh će se manifestovati najranije za sedam dana. važi takodje i kod uzimanja hrane. Sada sedite ispred posude sa jelom koje ćete jesti.velikom količinom vazduha.

poboljšavajući slab vid i čini da oči postanu bistre i sjajne. ovde se pruža prilika da unaprede svoje vidovnjačke sposobnosti. Ako je moguće. Ni u kom slučaju ne zaboravite da magnetizujete vodu koja je namenjena u ovu svrhu i da je impregnirate svojom koncentrisanom željom. Izmedju 97-99° F (36-37° C) ona postaje neutralna za magnetizam. vrela supa ili šolja kafe ili čaja mogu se magijski nabiti ili napuniti. Medjutim. nevolju. Magičar ima još jednu priliku koju ne bi trebao prevideti. može kombinovati obe ove vežbe skidajući svo zlo u jednu vodu (recimo pod slavinom ili u posebnom bazenu). treba da koristite sapun. Naprednim učenicima koji vežbaju vidovitost. Sve knjige koje govore o animalnom magnetizmu. njena prijemljivost se naglo smanjuje. Onaj ko ima vremena na pretek. a to je magnetično pranje očiju. Kad god perete ruke. Ako pri ruci imate samo lavor. kada spirate zlo. U ovom slučaju. Sa svojom specifičnom težinom. Važno je obratiti pažnju na ovu razliku da bi se izbegle greške. zato što se akumulativna moć vodenog elementa. Ova vežba je izuzetno delotvorna ako je izvodite leti. putem pranja. što je voda hladnija. Ova teorija nije baš precizna. čvrstog zadržavanja. Pazite! Ovde govorimo o specifičnim osobinama privlačne moći i njenoj praktičnoj vrednosti samo u pogledu magnetizma koji proizilazi iz medjudejstva elemenata kao neporecive činjenične stvari. Ako zagrevanjem voda postane mlaka. naročito njegov materijalni oblik. Medjutim. ovaj naboj ne zavisi od akumulativnog kapaciteta vodenog elementa. Takodje. nezadovoljstvo. bolest i slično i da ih prenosite na vodu. zamišljajte intenzivno da. sasvim je nemoguće magnetizovati tanjir vrele supe. ne samo da skidate prljavštinu sa svog tela. moć ući u vaše telo. ili impregnirajući je svojom željom. tako da niko ne bi došao sa njom u dodir posle toga. pošto se izvodi preko uzročnog principa pete moći elemenata. a to je baš ono svojstvo koje ćemo koristiti u razvoju naših sposobnosti. U prvi mah imaće osećaj lakog peckanja u očima. Ko god pati od slabog vida. za sada. veći je njen akumulativni kapacitet. Pored vode i svaka druga vrsta tečnosti poseduje naročitu osobinu privlačenja. ako Predje 99° F (37° C). povećanjem toplote koja je prisutna u vodi. medjutim. možete ruke umočiti. elastičnijim i stoga privlačnijim. mnogo manje je poznato kako povećati tu osobinu ili kako je iskoristiti na drugi način.elemenat vlada magnetizmom ili privlačnom silom. Budite čvrsto uvereni da svi vaši nedostaci ulaze u vodu. nego i nečistoću iz svoje duše. perite se ispod slavine tako da prljava voda odmah otiče.To bi. Ovo kupanje očiju čini ih otpornim na sve promene vremena pa prema tome ojačava vizuelnu sposobnost. On kruži očima u svim pravcima. i ovu vežbu ponavlja sedam puta. U ovu svrhu vodi se može dodati malo boraksa. i usled skupljanja. već i celog ga zagnjuriti. a zatim perući se u drugom bazenu sa vodom koja je impregnirana njegovom željom. magičar uranja svoje lice u vodu koja je prethodnog dana prokuvana (nalivši neki lavor do pola) i otvara oči u ovoj vodi. Ovu vežbu možete izvoditi i na obrnuti način.eufrazija (herba euphrasia). pored dve već pomenute mogućnosti. a želja biti ostvarena. Ovaj postupak treba ponavljati bar sedam puta zaredom. pa prema tome i u fizičkoj vodi) odredjenom željom može se izvršiti u svakoj stvari i na bilo kojoj temperaturi. na nekoliko sekundi. Stoga je preporučljivo ne samo umiti lice. pošto je razlika prijemljivosti vode (ili drugih tečnosti) sve do 43° F (6° C) (iznad nule) toliko beznačajna i teško vidljiva tako da jedino savršeno uvežbani magičar može prepoznati ove razlike. I tu vodu takodje odmah prospite. uravnotežava ili povećava. u vodu. Komad hleba. Zbog toga vodeni elemenat možemo posmatrati kao neki akumulator. bez obzira da li se radi o dobrim ili lošim uticajima. Ujutru. a prouzrokuje ga elektromagnetični fluid elemenata koji su u pitanju. putem magnetizovanja vode koju želite upotrebiti. Razmišljajte da spirate neuspeh. i zamišljajte u tom trenutku da i sva vaša slabost otiče sa tom vodom. i to u prvom postupku. bilo sve o materijalnom razvoju i uvežbavanju tela. kada je čitavo telo (naravno osim glave) pod vodom. u hladnu vodu i koncentrisati se na magnetno-astralnu privlačnu moć koja izvlači svu slabost iz vašeg tela i duše. na trenutak. može impregnirati odgovarajućom željom. ostajući u čvrstom uverenju da će. . ne zaboravite da odmah prospete korišćenu vodu. Žene adepti. Supa se. Ubrzo ćete se iznenaditi uspešnošću ove vežbe. dok se kupate u reci. Razmotrimo sada praktičnu stranu magije vode. Na primer. i to na 39° F (4° C) (iznad nule) ona je najreaktivnija. zračenju oda i tako dalje upoznavaju sa činjenicom da se voda može magnetizovati ili odirati. ali to će nestati čim se oči priviknu na ovu vežbu. Impregnacija (preko AKAŠA-principa prisutnog u svakoj supstanci. imaju i treću zgodnu priliku: one će usredsrediti svoj magnetizam na činjenicu da voda čini da lice i koža izgledaju mladjim. može vodi dodati blagi odvar (prokuvani čaj) od biljke vidac .

Oni koji su već praktikovali koncentraciju i meditaciju trebali bi napredovati u ovom periodu. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING: 1. Održavanje lično izabrane misli. potiskivanje izvesnih misli. Oni bez ikakvog iskustva će svakako morati da produže ovaj period.10 minuta. u tri sfere delovanja III. potčinjavanje misli Za 1. svesno disanje 4. Planiranje nizova misli za sledeći dan ili sedmicu unapred. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING: 1. Izazivanje praznine uma. introspekcija ili samospoznaja 2. navikavanje na normalan i razuman način života 2. II. za 3. Kraj prvog Koraka. pisanje magijskog dnevnika. ******************************************************* . U praksi. Samokritičnost. pravljenje (crnih i belih) ogledala duše u pogledu elemenata. beskorisno bi bilo da prelazi sa stepena na stepen. a da ne dovrši prethodni na zadovoljavajući način. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: 1. disciplina misli 3. izvodjenje vežbi 3. a uspeh uglavnom zavisi od učenikove ličnosti. svesno uzimanje hrane (Tajna Pričešća) 5.PRIKAZ SVIH VEŽBI KORAKA I I. kontrola misli 2. magija vode Vreme predvidjeno za izvršenje ovih vežbi je od četrnaest do mesec dana za ljude prosečnih sposobnosti. za 2. kontrola misli dva puta dnevno od 1 .

kada još malo ostajemo u nekoj vrsti polubudnog stanja.nastavljajući isti niz misli sa kojima bi zaspao. kada čovek spava. mi možemo podsvest posmatrati kao suprotnost normalnoj svesti. Ako vam pravljenje lanca predstavlja problem. Stoga. razumevamo pomoću svesti mišljenja. i podsvest je svojina duše. i da na to ne obraćate pažnju. pošto je normalna svest ujednačena. podsvest će skoro uvek uspevati da nas nadvlada ili izazove neuspehe. direktno ili indirektno. zadnjem delu glave.koja ne varira izmedju suprotnosti. Ono jedino služi za izbegavanje brojanja dok vi stalno ponavljate sugestivnu formulu. podsvest će imati dovoljno vremena da. tj. Rečenica koju treba odabrati za autosugestiju uvek mora uvek mora biti izražena u sadašnjem i zapovednom obliku. To ne znaži da bi neko drugo vreme bilo sasvim nepodesno za autosugestiju. tako da on ne samo da neće štetiti već će naprotiv. dakle podsvesnog. a podsvest radi umesto nje. Pre nego što se odlučite za praksu autosugestije. dopustite mi da objasnim tajnu podsvesnog i njegove praktične posledice. S druge strane. Uvećini ovakvih slučajeva. uvek i u svakom obliku. a mi ćemo biti u stanju da naše želje ostvarimo preko podsvesnog.ako želite izvršiti autosugestiju preko podsvesti. nedostataka i slabosti.Oatle. a u telu je aktivira veliki mozak (cerebrum). napravite mali lančić od 3O-4O drvenih ili staklenih perli. poput naših strasti. Ova znanja i mogućnosti povezane stim. Zavežite 3O-4O čvorova na njemu i malo zgodno sredstvo za autosugestiju biće spremno. Ovo je zadovoljavajući zadatak u kojem će učenik steći samopouzdanje svojim vlastitim razmišljanjem ili meditacijom.KORAK II AUTOSUGESTIJA ILI TAJNA PODSVESTI Pre nego što predjemo na opisivanje vežbi drugog koraka. Pobuda ili impuls za sve što je nepoželjno. od najvećeg su značaja za magijski razvoj i zato se moraju razmatrati sve dok je samo-sugestija u pitanju. Ova mala napravica može vam poslužiti i za proveravanje broja uznemiravajućih prekida. zdravlju i osećanjima zadovoljstva. Naučimo kako da pretvorimo ovaj. briga koje bi imalo neželjene uticaje na njegovu podsvest. osećanja htenja. Podsvest za svoju realizaciju u materjalnom u materjalnom svetu zahteva vreme i prostor. Kao što proizilazi iz naših istraživanja.Ono što mi. Pravilan oblik je: “Ja ne pušim. u toku sutrašnjeg dana ili na duže vreme. potiče baš iz ove sfere svesti. recimo. i naša impregnirana želja mora imati uspeh koji očekujemo. koja boravi u malom mozgu (cerrebellum). usled slabe ili nerazvijene snage volje. depresije. uglavnom. Ključ ili putokaz za autosugestiju treba tražiti u obliku rečenice. može vam poslužiti i komad običnog kanapa.Stoga je najpogodnije vreme za prijem autosugestije onda kada telo sanjivo odmara u krevetu to jest neposredno pre spavanja isto kao i odmah nakon budjenja. podsvest je podstrek za sve ono što mi ne želimo. Ova iznenadna eliminacija podsvesnog nudi ključ za praktičnu primenu autosugestije. sada pripada zadatak obelodanjivanja rada ove podsvesti. odraženo je u našoj podsvesti na suprotan način. suprotstavljenim vid našeg JA. Praktižno rečeno. Podsvest deluje na najdelotvorniji i naj pšrodorniji nažin u toku noći. postavi neke prepreke na naš put. Ako na primer u podsvest usadimo želju da se ne predajemo našim strastima. pamćenja razuma intelekt. pušenje ili piće (alkohol). niti u bilo kom čoveku. prema svemu što želite sugerisati u pozitivnom ili negativnom smislu. ne postoji nijedna sila u svemiru. u toku odredjenog vremena. Učeniku. da pomaže ostvarenje naših želja. ako ideje vremena i prostora isključimo iz podsvesti. kao što su. dok je impregniramo željom. Povlačenjem vremena i prostora iz podsvesti. pri normalnoj svesti. tako da kažemo. budući da je podsvest tada najosetljivija. Ja ne pijem” ili “Ja ne volim pušenje ili piće” i tako dalje. Pazite: na spavanje uvek idite sa Mirnim i skladnim mislima ili idejama o uspehu. U stanju sna. pozabavimo se proučavanjem psihološke funkcije malog mozga. dok prakti- . Na isti način kao što normalna svest ima svoje sedište u duši. koji se bavi samoposmatranjem. dva osnovna principa koja vrede za sve stvari koje treba da se pretvore u stvarnost iz uzročnog sveta. on je uvek i u svako doba sposoban da koristi funkcije normalne svesti. jedino će pozitivan pol podsvesti delovati na nas. prema ključu elemenata ili četvoropolnom magnetu. normalna sfera svesti je netaknuta tj. Eto zašto magičar nikad neće otići na spavanje sa osećanjem besa. U svakom pojedincu to jest u njegovim pravim čulima. suprotni pol će prestati da prenosi svoj uticaj na nas. To je ono što treba posmatrati. aktivnost normalne svesti je obustavljena. U pogledu magijske prakse. dakle glava. mi našu podsvest možemo posmatrati kao našeg protivnika. Vi ne biste trebali reći: “Ja ću prestati da pušim ili pijem ili slično”. već da su ova dva trenutka najpriznatija.

Sada ćemo preći na poučavanje povećavanja mentalne koncentracije da bi ojačali snagu volje. pred vašim očima. zadovoljan. poštujući sadašnji i zapovedni oblik. Tako ćete kasnije moći da znate koliko se uznemiravanja dogodilo tokom vežbe. Ako ste uspeli zadržati neki prdmet da plastično visi u vazduhu pet minuta. olovku kutiju šibica. pokušajte ga ponovo prizvati u sećanje. kada budete mogli zadržati (u viziji) jedan predmet 5 minuta bez ikakvog prekida. Pored predmeta koje ste zamislili. mogli opipati. zavisno od vaše okoline. koristite niz perli ili čvorova opisan u poglavlju o autosugestiji. srećan”. možete preći na zamišljanje predmeta sa otvorenim očima. Ako ste izrazili rečima ono što želite postići jednom preciznom rečenicom. želje koje nemaju nikakve veze sa ličnošću poput dobitaka na lutriji i slično ne mogu se nikad ispuniti (autosugestijom). Sada se pojavljuje pitanje: koja se vrsta želja može ostvariti autosugestijom? Uglavnom. oni takodje mogu ponavljati ovu vežbu i pre će postići svoj željeni cilj. svrha će ipak biti postignuta. Ujutru. Ako vam se još uvek ne spava. Na početku. i da još jednom ponovite vežbu. tiho ili samo u sebi. kao na primer: “Svakim danom osećam se sve bolje i bolje” ili “Ne volim pušenje” ili “piće” ili “zdrav sam. ispunili ste zadatak ove vežbe. uskoro će biti zapanjen korisnim uticajem autosugestije. Nikada ne biste trebali prelaziti na odabiranje formule za novu želju. ozdravljenje. Osnovna stvar je da zamišljate svoju želju kao da je već ostvarena i da zaista postoji. I ovde eventualne prekide proverite pomoću niza perli. bez ikakvih upadica. Ko ozbiljno i sistematski počne sa ovim vežbama. predmet će postati jasniji. Onda zatvorite oči i nastojte zamisliti taj predmet plastično. nemiri. Sve što treba da uradite jeste da pomerite po jednu perlu ili čvor. Ovo je. pri svakom prekidu. pozabavite se i dalje idejom da je vaša želja već ostvarena. malo po malo. Na početku ćete u ovom eksperimentu uspevati samo na kratko. treba da dohvatite niz perli. Sada predmeti treba da daju utisak kao da vise u vazduhu i da se vide. Praktična primena autosugestije je veoma jednostavna. ponavljajte izabranu frazu. konačno ne zaspite sa svojom željom u mislima. Sada sigurno znate da ste formulu ponovili četrdeset puta. a ako osetite umor. u baš istom obliku kakav je on u stvarnosti. Pokušajte zapamtiti njegov tačan oblik i boju. nemojte vežbati duže od 10 minuta. na primer. Stavite nekoliko predmeta ispred sebe. ništa drugo od njegove okoline ne sme se primećivati. i zadržaće ovaj metod tokom celog svog života. duša i telo. uklanjanje i potpomaganje raznih sposobnosti i tako dalje. Nemojte se plašiti početnih neuspeha. Ako bi predmet iščeznuo iz vaše imaginacije. nož. a ponovno pojavljivanje i nestajanje će se iz vežbe u vežbu sve redje dešavati. recimo. svaka želja se može ispuniti sve dok su u pitanju duh. U početku. pre nego što budete apsolutno zadovoljni sa rezultatom prve. U takvimslučajevima. izgleda. Pomerite po jednu perlu pri svakom uznemiravanju ili prekidu. napravimo jedno istraživanje o koncentraciji SLUHA. MAGIJSKI MENTALNI TRENING (II) U prvom koraku našeg magijskog mentalnog treninga naučili smo da kontrolišemo i vladamo našim mislima. ali kada istrajete i ponavljate ovu vežbu. viljušku . Neposredno pre spavanja. i pri svakom ponavljanju pomerajte po jednu perlu ili čvor. vežbu možete produžiti sve do pola sata. Morate pokušati da svoju želju prenesete u san. Neki ljudi ustaju po nekoliko puta noću zbog izbacivanja urina ili nekih drugih razloga. a imate malo slobodnog vremena. sve dok ne dodjete do kraja niza. Ako ste došli do tog stupnja. i tako nastavite sve dok. Nakon VIZUELNE koncentracije. naizgled. slabosti. Svrhu vežbe ćete ostvariti. na nekoliko sekundi. potiskivanje ružnih osobina. profinjenje karaktera. onda možete preći na pravu praksu. dok još niste ustali. u tako plastičnom obliku kao da bi se. i fiksirajte očima jedan od tih predmeta odredjeno vreme. kutiju cigareta. a da ne stignete drugi put do kraja niza.kujete vežbe koncentracije i meditacije. Da bi proverili broj uznemiravanja. bilo šapatom. Ako biste zaspali. ali posle nekog vremena. nemoguće iskazati: zamislite ku- . stvaralačka imaginacija treba da odigra odredjenu ulogu. Naravno. dok neprekidno ponavljate formulu. predjite na neki drugi predmet. nakon ponavljanja celog niza perli. uzmite vaš niz perli ili čvorova i.

o kojoj se ne može govoriti kod vežbi slušne koncentracije. Ova dva ogledala duše predstavljaju njegov duševni (psihički) karakter. jorgovana. Pri vršenju ovih vežbi najvažnije je zadržati se u granicama slušne koncentracije. Ali ako ste uporni u vežbanju. ne prepuštajući se slikovnoj imaginaciji. Kad se malo izveštite u ovome. zanemarivana ili nepotpuno razvijena. gorko. i stalnog uveravanja o dobrim osobinama. Ako ste srekli sposobnost koncentracije u tom stepenu da ste u stanju proizvesti željeni osećaj. I ovde će niz perli ili čvorova koristiti za proveravanje smetnji. i čvrsto ga zadržati. morate je odmah proterati. čim ste u stanju pet minuta zadržati ovu slušnu imaginaciju. moramo reći: zamislite da čujete kucanje sata. i boreći se protiv većih grešaka i slabosti. žedji. ili zvonjenje zvona u različitom skladu tonova. Prema tome. Bez mišljenja o bilo kojoj hrani ili piću ili bez zamišljanja istog. Sledeća vežba je ČULNA koncentracija. učeniku se nude tri mogućnosti: 1. na tri funkcije. lakoće. raznih bučnih čekićanja. nežnog šuštanja vetra koje se pojačava do zavijanja oluje. bez uznemiravanja. i podelio ih u tri grupe. u svim slučajevima. Ako ne poseduje dovoljno jaku volju. Zatim. kucanja. možete preći na sledeću vežbu. gladi. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING (II) U prvoj fazi. Vežbajte ovu vrstu koncentracije. malo po malo. 2. Vežbe koncentracije izvodjene sa svih pet čula. izazovete bilo koji miris po volji i da ga zadržite bar pet minuta. toplote. pošto ideja “imaginacije” uopšte uključuje slikovnu predstavu. Pokušajte stvoriti osećaje hladnoće. Sada on mora pronaći iz tih beleški koje elementarne snage. Nikada zvon zvona ne sme izazvati imaginaciju samog zvona. Pri tome ćete na početku uspeti samo na nekoliko sekundi. On je popisao svoje dobre i loše osobine prema četiri elementa. Sva magičareva čula moraju biti jednako razvijena. već i da ih razvijate i konačno njima savršeno ovladate. i održavajte tu imaginaciju. učenik je naučio kako da praktikuje introspekciju (samoposmatranje). Kad uspete proizvesti osećaj ukusa koji odaberete i da ga zadržite bar pet minuta. Pokušajte isto vežbati i sa neprijatnim mirisima raznih vrsta. umora i zadržite to osećanje najmanje pet minuta. ljubičica ili nekih drugih mirisa. po ličnoj želji. vučenja nogu pri hodu. Ako bi se takva imaginacija pojavila. svrha vežbe je ispunjena. on može početi sa suprotne strane tj. Da malo rasvetlimo i koncentraciju na MIRIS. bez najmanje vizuelne ili slušne imaginacije. prvo uravnotežujući male slabosti. To znači da je moždana funkcija.canje sata ili nešto slično tome. grebanja. možete probati i sa ukusom raznih začina. Zamislite da udišete miris raznog cveća poput ruža. dobro (belo) i loše (crno) ogledalo. Ova vežba je dovršena. Tako je napravio dva ogledala duše. jačaju vaš um. Radi boljeg razumevanja. Pretvaranje strasti u suprotne dobre osobine što se postiže putem autosugestije ili pojedinačno preko ponavljanih meditiranja. morate se koncentrisati na ukus. težine. nije moguć magijski napredak niti uspon. i vi ne samo da učite kako da kontrolišete sva čula. pokušajte čuti kucanje džepnog ili ručnog časovnika. . Većina sistema za obučavanje obraćaju pažnju samo na jednu ili dve. Možete praktikovati i druge eksperimente slušne koncentracije poput zvuka gonga. čućete zvuk sve jasnije i jasnije. bać kao i u prethodnoj vežbi. udaraca groma. Ove vežbe su od najvišeg značaja za magijski razvoj. i nikad ih ne bi trebalo izostaviti. preovladjuju u njemu. on može preći na ovladavanje strastima ili osobinama koje na njega vrše najveći uticaj. Odaberite tupe osete ukusa kao slatko. u pogledu pojedinog čula. Ako magičar početnik raspolaže sa dovoljnom količinom snage volje. Naša poslednja vežba odnosi se na koncentraciju na UKUS. Za ovladavanje strastima. Primetićete da će se poneko sretati sa manjim ili većim teškoćama pri praktikovanju ovih vežbikoncentracije. u imaginaciji. moramo se okrenuti uspostavljanju psihičke ravnoteže. slano i kiselo za početak. na ovom koraku. sve dok ne budete u stanju da. ne dopuštajući da se pojavi i slika tog cveta. a on mora biti u stanju da ih kontroliše. snagu volje. Stoga koristimo ovu vrstu izraza. Bez raavnoteže elemenata u astralnom telu ili duši. Sada zamišljajte da čujete kucanje sata na zidu. na dobroj i na lošoj strani. zvukova violine ili klavira i drugih instrumenata. sve dok ih ne dovede pod svoju kontrolu. u najboljem slučaju. Sistematska primena autosugestije na način koji smo već opisali. i nastojati da uspostavi ravnotežu ovih elementarnih uticaja.

pa je stoga neophodno naučiti kako da to postignemo. zbog kojeg smo važnog razloga preporučivali sušenje -četkanje. Morate se osećati kao suvi sundjer koji. na svesno uzimanje hrane. disanje za zdravlje. izlučujete suprotnost vašoj želji poput slabosti. Sledeća vežba se bavi kontrolisanjem vašeg tela. Prisilite sebe . stoga. a drugo stimulisanje pora na veću aktivnost. Svrha ovog koraka je uravnoteženje elemenata u duši. Kada posle izvesnog vremena uvežbavanja. Sedite na stolicu. Prvo. Najkorisniji način je usmeriti sve metode u jednom pravcu. disanje i izlučivanje. istovremeno preko pluća i čitavog tela. Navijte sat da zazvoni za pet minuta. možete takodje magijski uticati i na izdisanje zamišljajući da. Pažnja i volja. Zavisno od svog karaktera. Učenik stoga treba da nastoji da se brzo i sigurno otarasi svih onih strasti koje najviše ometaju njegovu uspešnost u magijskoj veštini. ne dišu samo vaša pluća tj. Zbog toga mi našu kožu moramo posmatrati kao drugi deo pluća i kao još jedan telesni bubreg. Sedite udobno u naslonjač ili na sofu i opustite sve mišiće. uspeh. Svakako je suvišno objašnjavati koliko je to korisno za zdravlje. Ovako će vitalna moć preći iz eteričkog principa i vaše okoline u vas. preko pluća i čitavog tela.pre nego što je apsolutno ovladao vežbama drugog koraka i zabeležio dalekosežan uspeh u uravnoteženju elemenata. nevolje i tako dalje. atletske jutarnje vežbe. Sa magijske tačke gledišta. Ma kako lako izgledala ova vežba. dopušta vam se da se oslonite na naslon stolice. pohlepno je upija. postanete vešti u udisanju. Ispunjenje vaše želje (saopštene u sadašnjem i zapovednom obliku) treba da se ostvari ne samo preko pluća i krvotoka već preko čitavog tela. već da to radi i čitavo telo. ova vežba je dovršena. istovremeno i svaka pojedina pora vašeg tela prima životnu (vitalnu) moć i predaje je telu. Ako imate uspeha u izdisanju i udisanju. Tada uspeh neće izostati. Ako početnik ima na raspolaganju dosta vremena i želi da u svom razvoju napreduje što je moguće brže. U prethodnom koraku. pranje hladnom vodom i ostalo. svesno disanje preko pora je od najvećeg interesa za nas pa ćemo. poraza. ili htenja da postignu jaku moć volje boreći se protiv svojih strasti. Telesni trening u drugom koraku propisuje izmenu vežbi disanja. činjenica je da je ona prilično teška za početnika. sa rukama lagano stavljenim preko bedarta. trljanje tela od glave do stopala. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (II) Zadaci magijsko treninga tela dati u Koraku I moraju se zadržati i treba da postanu svakodnevna navika kao što su pranje hladnom vodom. tako da vam kičma ostane prava. mane koje brzo nalaze podlogu i loše osobine koje otežavaju razvoj u velikoj meri. naučili smo kako da dišemo svesno i prenesemo želju udahnutu zajedno sa vazduhom (preko akaša-principa) u krvotok putem pluća. odmah preći na praksu. zajedno sa plućima. što energičnije možete. Očigledno je da je ovaj metod najteži i podesan samo za one ljude koji raspolažu sa mnogo volje. kada se potopi u vodu. ovim se namerava potpuno oslobadjanje pluća i delimično rasterećenje naših bubrega. Držite stopala zajedno tako da čine prav ugao sa kolenima. vladanje strastima ili bilo šta drugo što vam je preko potrebno. Ni u kom slučaju on ne bi smeo početi sa vežbama koje pripadaju narednim koracima. svaki pojedinac će na drugačiji način osetitit ovaj ulazak vitalne sile preko pora. primetićete da mišići postaju nemirni usled nervnog nadražaja. U ovom poglavlju opisaću svesno disanje preko pora. magija vode. bez ikakvog naprezanja mišića. Sedite opušteni. mir. svaku sledeću vežbu treba produžiti za jedan minut. magiju vode i tako dalje. Naša koža ima dvostruku funkciju tj. da istrajete sedeti mirno. Pokušajte misliti da. možete vezati stopala peškirom ili konopcem za početak. sa svakim udahom. na primer. ali već na ovom nivou. Kada budete mogli . trljanje. trebale bi biti iskorenjene. Morate imati isti osećaj pri udisanju. udišu vazduh. Sada će svakome biti jasno. Ako ste u stanju da sedite pet minuta bez grčenja i nekog naročitog napora. Ako ste postigli izvesnu veštinu u ovom eksperimentu. on može koristiti sva tri metoda. pri svakom izdisaju. povežite ova dva metoda disanja sa udisanjem želje tj. Profinjenju karaktera treba težiti i kasnije. Budite čvrsto uvereni da. boreći se protiv nje u samom začetku. Pre svega. Potrebna je velika veština da bi se sedelo mirno i udobno. svesno disanje i tako dalje i tako dalje. tokom čitavog kursa. Sada zatvorite oči i posmatrajte celo svoje telo. Ako kolena neprestano teže da se razdvoje.3. Korišćenjem ovog metoda vi nećete dopustiti nikakav izliv strasti. Na početku.

On samo treba da ponovo umiri telo i ojača snagu volje. Budući da ste navikli da svo vreme žurite. da bi bio u stanju da sedi opušteno i udobno. bez ikakvih uznemiravanja. ova vežba će biti završena. nije bitno koji. Mora se ostaviti kao nerešeno to da li se pomoću ovih telesnih položaja oslobadjaju takve moći. on može zauzimati različite položaje. uradite još nešto. i po pravilu zaspe tokom vežbi koncentracije i meditacije. a o tom problemu še se raspravljati u nekim od narednih posebnih vežbi. Za učenike koji se mnogo zamaraju. tvrdeći da se njihovim ovladavanjem mogu steći različite okultne moći. Ovo je kraj vežbi drugog koraka. ako se osećate umornim. biće najbolje da ih praktikuju u gore pomenutom položaju. čitav jedan sat. po svom izboru. može postići dobre rezultate. Na primer. prisilite sebe da. Ako neko želi da koristi vežbe fizičke izdržljivosti u svrhu razvijanja snage volje. Početnik treba da praktikuje ovu vrstu telesne kontrole u svom svakodnevnom životu. Posmatranjem ipažnjom pronaći će za to mnogo zgodnih prilika. Indijski JOGA-sistem preporučuje i opisuje mnogo takvih položaja. pa bio to neki hobi ili kratka šetnja. nemojte jesti još pola sata. Jedino od učenika zavisi kontrolisanje i prisiljavanje tela i nerava snagom volje. Ako ste gladni. uprkos umoru. Ma koliko trener bio spor. pokušajte delati sporo i na obrnut način. nego malo pričekajte. Glavna stvar će uvek biti to da je duhu i duši potrebno mirno funkcionisanje tela. Nama je potreban odredjeni položaj za naš magijski razvoj. u poglavlju o ASANAMA. mentalno i fizički.sedeti bar pola sata mirno. Kada to postignete i vi ćete tvrdniti da ne postoji bolji položaj za odmor i relaksaciju tela. . ako ste žedni nemojte se smesta napiti. udobno i bez ikakvih teškoća. a najprostiji je onaj koji smo gore opisali. pri izvodjenju vežbi prvog i drugog koraka.

PRIKAZ SVIH VEŽBI KORAKA II I. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: 1. stav). e) na ukus. c) pretvaranjem ili preobražavanjem u suprotnu osobinu. c) čulne. autosugestija ili razotkrivene zagonetke Nesvesnog 2. III. d) na miris. c) kontrola tela u svakodnevnom životu. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING: a) svesno disanje preko pora. pretvaranje ili profinjenje karaktera. Ovde se nastavljaju i produbljuju vežbe koje se odnose na eliminaciju misli (negativnog izraza). MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING: Magijsko-astralna ravnoteža u pogledu elemenata. b) svestan položaj tela (držanje. II. b) slušne. Pre spavanja treba najlepše i najčistije ideje unositi u san. KRAJ DRUGOG KORAKA . a) borbom ili kontrolom. po volji. b) autosugestijom. Vežbe koncentracije: a) vizuelne (optičke).

ĆUTANJE: Hvalisavac koji mnogo priča i pokazuje svoju mudrost nikada neće biti istinski magičar. MAGIJSKI MENTALNI TRENING (III) U kursu drugog stepena. Zadržite ovu dvostruku imaginaciju vidjenja i slušanja pet minuta. Ako budete u stanju da zadržite dvoili tročulnu koncentraciju bar pet minuta. nego je. Ostali ogledi sa optičkim i akustičnim imaginacijama mogu se sastaviti. Sva vaša čula moraju biti oživljena i uvežbana za koncentraciju. Saglasno sačetiri elementa. Sada slede vežbe trećeg koraka. Iskustvo će pokazati da su rani jutarnji časovi najpodesniji za vršenje koncentracije. ka NAJVIŠOJ MUDROSTI. učiniće sve da se ne oda. u njenoj praktičnoj primeni. Zatim zamenite i potražite slične eksperimente. ko svoj cilj drži čvrsto na umu. jer baš ništa se ne može postići u svetoj magiji. slušanju i osećanju. SMELOST: Onaj koji se ne plaši žrtvi ni prepreka. Naročitu pažnju morate posvetiti vidjenju. što je ćutljiviji o svom znanju i iskustvu. Na ovom koraku.Pravi magičar neće nikada isticati svoj autoritet. SMELOST. Navešću nekoliko primera. ko je nezavisan od mišljenja drugih ljudi. Svako može steći magijsko ZNANJE marljivošću i istrajnošću. to su osnovne osobine koje mora posedovati svaki magičar ako teži najvećem savršenstvu u nauci. ĆUTANJE. prekinite ih i nemojte nastavljati. Pazite da ne zaspite tokom vežbe. možete krenuti dalje. koja su neophodna za napredak u magiji. proširujući je sa jednog čula na dva ili tri čula odjednom. naprotiv. strpljenjem i upornošću u svetoj nauci i. HTENJE. kod kojeg ne samo da morate čuti zvuk već i opaziti osobu koja taj zvuk proizvodi. ostvarili ste cilj ovih vežbi. Zatvorite oči i sa . Pokušajte ga opaziti i čuti njegovo kucanje na zidu. pomoću stalnog ponavljanja. najozbiljnije. Ili žitno polje koje talasa vetar i sebe kako slušate šapat povetarca. Odaberite opet udoban položaj koji je apsolutno neophodan za sav koncentracioni rad. Ponovite ovaj ogled sa sličnim predmetima poput gonga. Na početku. Ćutanje je moć. bićete u stanju da ovu imaginaciju održite duže. Onaj ko ne namerava samozadovoljiti svoju puku radoznalost. bez ovih uslova. gde će na primer biti uključene oči i čulo dodira. Ako počnete osećati zamor tokom vežbi koncentracije. Praksa usavršava. pomoću kojih će vešt učenik biti u stanju da uradi svoju sopstvenu sferu delovanja. naučili smo kako da praktikujemo čulnu koncentraciju uvežbavanjem svakog čula. ustanju da istovremeno uposlite dva ili tri čula u vremenu od najmanje. Čim postignete izvesnu veštinu u prethodnim vežbama koncentracije i ako ste. to su četiri stuba Solomonovog hrama tojest mikrokosmos i makrokosmos na kojima je izgradjena sveta nauka magije. uglavnom. a vladanje zakonima vodiće ga. Svako ko cilja na sticanje znanja i mudrosti treba da da sve od sebe da bi zadobio gore pomenute četiri osnovne osobine. Ili pokušajte zamisliti sebe kako gledate potok i čujete žamor vode. voljan da stupi na stazu koja vodi ka uzvišenim vidovima mudrosti. bez izdvajanja od drugih ljudi. to ćete uspeti samo na par sekundi. više će biti nagradjen od Najvišeg Izvora. mi ćemo pojačati moć naše koncentracije. pet minuta. uredjujući ih tako da dva ili tri čula budu uključena. medjutim. mora posedovati nepokolebljivu volju.KORAK (III) ZNANJE. Praktikujte te vežbe marljivo i svakodnevno. HTENJE je vid snage volje koja se može zadobiti čvrstinom. Ne mogu dovoljno naglasiti veliki značaj koji ove vežbe imaju za vaš razvoj kao magičara. bez obzira da li se sreće sa uspehom ili porazom. prema tome. Vaša imaginacija mora biti tako savršena i konstruktivna kao da je zaista i stvarno sat na zidu. otkriće misteriju. Zamislite plastični sat koji visi na zidu sa svojim klatnom koje se njiše tamo-amo. korak po korak. Odložite vežbe za pogodniji trenutak kada ćete se mentalno i fizički udobnije osećati.

pustare. sa otvorenim očima. ili hvata miša. Ako ste postigli plastičnost slike bar pet minuta. Sledeći korak će ih naučiti kako da probude ove moći. istovremeno. zadatak je obavljen. otvorenih očiju. pije mleko. Nastojte uvek imaginaciju uskladiti sa realnošću na primer modulaciju glasa. strpljenje. Fizička okruženja. Verovatno zamišljate divlju šumu. grad ili mesto po svojoj želji. žubor potoka. morate postupati na isti način. kuće. Sada predjimo sa neživih predmeta poput mesta. poznanicima. pokušajte sa sličnom koju ćete sami urediti. baš kao što to osoba imaginacije zaista radi ili je radila. telepatiju. i zadržati je pet minuta. a slika koju ste odabrali treba da se pojavi pred vašim očima lebdeći u vazduhu kao fatamorgana. bilo fiksirajući pogled u jednu odredjenu tačku ili zureći u prazno. livade. a zatim sa otvorenim očima. sa zatvorenim očima a. Posete muzeju takodje mogu koristiti. u vremenu od pet minuta. Prvo vežbajte sa zatvorenim. Kada ste u stanju da takvu sliku čvrsto zadržite tačno pet minuta. otvorimo ih ponovo. učenik magije ne bi mogao napredovati. itd. sa otvorenim očima. Ako ste dostigli ovaj stepen koncentracije. pokojnicima. i ako uspemo u tome. još uvek zadržavate na umu slike nekog opisanog dogadjaja. Pokušajmo sada zamisliti predele koje nikad nismo videli u životu. i to prvo samo njihove konture. Sve ove vežbe zahtevale su istrajnost. vaš magijski mentalni trening trećeg koraka biće završen. mlade i stare. i koje smo već videli. ptica. zatim celu glavu i na kraju celo obučeno telo. za prenos misli. kada budete u stanju stvoriti svaku sliku koju poželite. Zadržite tu sliku. a kasnije zamišljajte strance koje nikada pre niste videli. itd. oni naši učenici koji su ih savladali. podižući magijske kapacitete uma na viši nivo a pored toga. Poslužite se knjigama ili časopisima. muškarce. koje ćete nakon izvesnog vremena (tj. i uposlite istovremeno dva ili tri čula. Ako ste uspeli u ovoj slici. šuma. mentalno putovanje. Vežbu možete smatrati savim ispunjenom. U svim od vaših daljih vežbi koncentracije. krava. prvo. Svaki sitan detalj pout boje. kasnije. ništa ne bi smelo izbeći vašem posmatranju. kao da ste tamo zaista prisutni. spor ili brzi govor. upornost i čvrstinu da bi se izborili sa ogromnim teškoćama zadataka. u vremenu od pet minuta a. sa našim predmetima koncentracije. Radeći ovu vežbu. Medjutim. više ne smeju postojati za vas. Ako slika postaje mutna ili da sasvim nestaje. mesta. postigli održavanje ove imaginacije oko pet minuta. kao i sa otvorenim očima. vrta. zamišljajte ljude drugih rasa. po uspešnom izvodjenju ove varijante) otvoriti. zadatak je ispunjen i možete preći na sledeću vežbu. Sada se na isti način koncentrišite na ljude. Učenik može po svojoj volji odabrati takve i slične scene. Ništa ne sme da vam promakne. Sve što zamišljate treba da bude oblikovano u tako plastičnim oblicima kao da bi ste ga mogli dodirnuti. trčkara. pre nego što predjete na sledeću vežbu u kojoj se zamišljaju ljudi u kretanju poput šetanja. Ako ste zabeležili uspeh sa jednim čulom. Naučili smo kako da oblikujemo predstave mesta i predela koje znamo. Zbog toga vi morate učiniti sve napore da ove vežbe uradite pažljivo i savesno. Počnite sa zatvorenim očima. rada. u vremenu od pet minuta. zujanje pčela i tako dalje. Kineze. žene. prizovite je ponovo i to još jasnije. kuća. . više od pet minuta. mačaka. one su neophodne. Ako ste uspeli u ovome. govora. otvarajući ih. Zatim pokušajmo primeniti slušnu koncentraciju na istu sliku. zamišljajte životinje u njihovim pokretima kao na primer mače kako se umija. ako smo. konja. Ova vežba će biti izvršena čim budete u stanju da zamislite bilo koji predeo. zaista. sela. kasnije. Morate postići minimum od pet minuta. cvrkutanje ptica. šume i tako dalje. onda. To mogu biti ljudi oba pola i bilo kojeg starosnog doba. Bez ovih sposobnosti. možete odabrati sledeću. Vežba je sasvim izvršena. pilića. i zamišljajući njen glas. sa dva ili tri čula odjednom. na živa stvorenja. sela. nego i sve intelektualne i mentalne snage. recimo.punom plastičnošću oblikujte sliku dobro poznatog dela zemlje. Ako ste zabeležili neki uspeh na ovom polju. Ako ste sve ovo uspeli i u stanju ste zadržati imaginaciju pet minuta sa zatvorenim. biće veoma zadovoljni moćima koje su zadobili preko ovih koncentracionih vežbi. slušajte onda. šum vetra. koncentrišite svoju imaginaciju na sasvim nepoznate ljude. Nakon toga. Prvo ćemo to raditi zatvorenih očiju. vizuelno. dodajte još jedno čulo na primer pokušavajući slušnu imaginaciju tako da možete čuti kako osoba govori. sa jednim ili nekoliko čula. zadržavajući u pamćenju njihove različite osobenosti i glasove. kao preliminarna praksa. kao kod nakon čitanja romana. Počnite sa prijateljima. svetlosti i oblika treba precizno držati na umu. Indijce. pticu kako leti ili kljuca hranu i tako dalje. uvek počinjući sa zatvorenim očima. Takve vežbe koncentracije ne samo da povećavaju snagu volje i sposobnost koncentracije. ili psa kako laje. Japance. bez ikakvih prekida. isto tako plastično kao što smo radili i pre. pokušajte izvoditi iste vežbe otvorenih očiju. Zamišljaćemo razne životinje poput pasa. decu na primer crnce. TV-prenos slike i jasnovidost i mnoge druge stvari. rodjacima. teladi.

Toplota elementa treba da se povećava i nagomilava u telu sa svakim udahom. i na vazdušni elemenat izuzev činjenice da se ovde radi o drugačijoj imaginaciji čula. (pojava znojenja) može se zaista izazvati groznica. Čitav ovaj proces udisanja vatrenog elementa. vatreni pritisak sve viši i viši. preko tela. ima adepta koji godinama izvode ovu vežbu. Ne smete opažati bilo šta od vašeg okruženja. sa svakim udisajem. usisava sa svakim udisajem. Aleksandra Dejvid -Nil (Alexandra David-Neel). i mi ćemo od sada koristiti ovaj izraz. stvarajući i rastvarajući ih u telu po volji. i u stanju su kondenzovati elemenat vatre do tog stepena da oni šetaju i goli i bosi po najhladnijem vremenu. putopisac i istraživač Tibeta. Vi udišete vazdušni elemenat u praznu posudu svoje duše i materijalnog tela putem disanja celim telom . (disanje preko pora). a ne samo jednim. a da uopšte ne osećaju hladnoću. usijanim. U kontroli tela. čisto imaginarna pojava i trebalo bi ga vežbati sa najplastičnijom imaginacijom elementa. Broj izdisaja elementa mora tačno odgovarati broju umanjenih udisaja istog. Vatra. Ova toplota treba da raste. i mogu. sve više i više. opet u čitav svemir. Ovo je veoma važno. Zbog podizanja temperature. Prvo izvodite vežbe sa zatvorenim očima. Već smo se upoznali sa teorijom delovanja elemenata. Predjimo na praksu. naročito za evropljane i uopšte nije pogodan za bilo kog učenika magije. Materijalno i astralno telo treba da liče na prazan sud u koji se elemenat udiše. medjutim sa svakim ponavljanjem ogleda. tvrdeći da ga LAME izvode pod imenom TUMO koji je. bez ikakvih uznemiravanja. vatreno. Samo fizički jakim učenicima sa velikom snagom volje dozvoljava se prekoračenje ovog broja po njihovom nahodjenju. medjutim. veoma nesavršen za praktičnu primenu. učenik bi morao imati utisak da ni najmanja čestica ovog elementa nije ostala u njemu. sferična. Na Istoku. vatreni elemenat. sve dok se na kraju ne osetite vatrenim. čitavim telom. Zauzmite udoban položaj. Takve i slične fenomene mogao bi izvesti i Evropljanin. sa svojim širenjem ili prostiranjem u svim pravcima. Za naš napredak u magiji. Nagomilavanjem vatrenog elementa. na isti način. Sada udahnite elemenat vatre kroz nos i. je naravno. morate nastaviti rad na profinjenju karaktera tokom svog razvoja. toplota će postajati sve osetljivija i psihički i fizički. jer nakon završetka vežbe. pre svega. odabiramo položaj koji nam omogućuje da ostanemo u udobnom položaju. primenjuje se. po volji. bolje rečeno. Ako ste sasvim sigurni. i sada možete vežbu u suprotnom smeru. Predjimo sada na elemente sa vazdušnim elementom. (zvanu SADHANA). Kada je student jednom naučio da uspostavi ravnotežu elemenata u duši. Zadatak ovog koraka biće postizanje osnovnih osobina elemenata. a osećaj toplote koji se stvorio mora ponovo nestati. neprekidno. oni utiču i na svoju okolinu. bez sabijanja (nagomilavanja) vazduha ili naprezanja pluća. okružuje čitav svemir. Toplota i moć širenja moraju postati jače. morate pomoću introspekcije i samokontrole uspostaviti astralnu ravnotežu elemenata u duši ako ne želite učiniti zlo samom sebi. zaista. Prosek od 20 -30 udisaja biće dovoljan. Zamislite da je sve oko vas. ali bi ste takodje morali preći na rad sa elementima u astralnom telu. Na primer. udišući normalno na usta a izdišući preko njih i preko čitavog tela (disanjem preko pora). već i na razdaljini od više kilometara. Koristite niz perli ili čvorova da uštedite brojanje udisaja pomeranjem po jedne perle ili čvora pri svakom udahu. Zauzmite asana položaj i zamislite da ste u centru vatrenog elementa koji. Hajde da. ako ste počeli sa sedam udisaja. da ni jedan od elemenata ne preovladjuje. a ta činjenica je apsolutno ispravna sa magijskog stanovišta. morate takodje učiniti i sedam izdisaja. ima specifičnu osobinu toplote pa je. Kada završite vežbu imaginarne akumulacije vatrenog elementa vi ćete putem imaginacije osetiti toplotu i ekspanziju (širenje) vatre . Zbog toga je preporučljivo koristiti niz perli ili čvorova pri udisanju ili izdisanju. čak i ceo univerzum. stoga. postignemo ovu osobinu i proizvedemo je. i za vas ništa drugo ne bi trebalo da postoji sem vazduhom ispunjenog prostora koji obuhvata čitav svemir. zatvorite oči i zamislite da ste u sredini mase (gomile) vazduha koji ispunjava čitav svemir. Na početku. nama je neophodno vladanje svim elementima. Radi boljeg razumevanja. tako da uspevaju otopiti sneg i led ne samo u svojoj najbližoj okolini. istovremeno. Počnite sa sedam udisaja vatrenog elementa i povećavajte svaku vežbu za jedan udisaj. Toliko o ovome.MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING (III) Pre nego što započnete vežbanje za ovaj korak. Uvlačite duboke udisaje pravilno. opisala je u svojim knjigama sličan eksperimenat. trenutno osušiti vlažne peškire koje omotavaju oko svojih tela. ovakva akumulacija elemenata u telu ne može mu učiniti nikakvo zlo. u obliku lopte. ako bi imao za to potrebnog vremena. Ono što je rečeno za vatreni elemenat. u telu kao i u duši. to jest na prirodu koja ih okružuje. a kasnije sa otvorenim. imaginarna toplota će se osetiti samo psihički. Ovakav položaj hindusi nazivaju ASANA.

i. Medjutim. na primer. što češće praktikujete ovu vežbu. da se osećate kao i pre vežbe. Ovu (SADHANA) vežbu praktikuje dosta tibetanskih lama većinom na takav način da oni počinju meditiranje o grudvi gline. Istinski magičar bolje zna kako da pridje ovom elementu. Takve i slične pojave nisu nikakva čuda za pravog magičara koji ih potpuno razume. pošto se to ne slaže sa njegovim ciljevima. adepti će uspevatiu proizvodjenju takvih fenimena levitacije poput šetanja po površini vode. Kao i kod vatrenog elementa. Na primer oni izazivaju kišu tokom vrele i suve sezone. Svaki udah puni čitavo telo za stepen više i sa više vazduha. Morate se toliko koncentrisati na zemljani materijal u sebi tako da vaše telo izgleda toliko teško poput gromade olova i skoro paralisano težinom. recimo. siva ili crna. Sa svakom novom vežbom povećavajte za jedan udisaj. Sa svakim izdisajem. jasnije će te osetiti hladna svojstva elementa vode. Osećaj lakoće bi trebao biti toliko jak da konačno više ne osećate svoje telo. Da izbegnete brojanje uzmite opet niz perli. kontrolisanjem zemljanog elementa. da ostvari toplotu sa elementom vatre. a to ćemo ostaviti da svako sam za sebe razmisli o tome. Ko god veruje da mu to pomaže u radu. Sada morate ispuniti čitavo telo sa ovim teškim materijalom. Ali ne zamišljajte zemlju kao grudvu gline. i ovde započnite sa sedam udisaja pa. Nijedna vežba ne bi smela trajati duže od 20 minuta. prema tome. Istovremeno to kombinujte sa imaginacijom da vaše telo postaje sve lakše i lakše. Vizija boje ili osećaja je sasvim individualna. Zamišljajte ceo svemir kao jedan neizmeran okean i sebe u njegovom središtu. lebdenje u vazduhu.Povećajte broj udisaja (i izdisaja) iz vežbe u vežbu. izdahnite takodje sedam puta. Ovaj put. Sada sledi opis prakse sa vodenim elementom. gde je vatra crvena. Oni mogu sprečiti oluje sa grmljavinom i sevanjem munje.(plućima i porama). Specifična osobina ovog zemljanog materijala je gustina i težina. Zauzmite uobičajeni položaj kao i pre. može je na početku koristiti. Orijentalni adepti vladaju ovim elementom u tom obimu da mogu izvoditi najneverovatnije fenomene na licu mesta. Boja pojedinih elemenata može služiti kao korisno pomoćno sredstvo za meditaciju. Preostalo je još samo da opišem poslednji elemenat zemlje. na takav način da ono liči na balon. ali nije sasvim neophodna. On želi daleko dublje prodreti u sazna(va)nje i vladanje. zatim. voda je zelenkasto-plava a zemlja žuta. Vladanje elementima je najmračnije poglavlje magije o kojem je do sada veoma malo rečeno. i zaustavljaju je po svojoj volji. izbacujete vodeni elemenat iz tela tako da ni najmanja čestica ne preostane nakon poslednjeg izdaha. Ono što je najbitnije u našim vežbama je čulna imaginacija. Svakim udahom celog vašeg tela ono se puni ovim elementom. i postići više. Treba da se osećate kao santa leda. Nakon dužeg izvodjenja vežbi. u tom obimu da bi se to na skali termometra pokazalo kao groznica (visoka temperatura). i ovlada njim bez upotrebe toliko teškog meditacionog procesa. I ovde će vam niz perli biti od velike pomoći. premeštanje tela i mnoge druge. zato što se u tome krije najveća tajna (arcanum). kontrolisati sve životinje pod vodom itd. lako kao sam vazduh. sedam izdisaja. medjutim. Izdisanje se izvodi na isti način kao što ste to radili s ostalim elementima. U isto vreme. rastvarajući je i nastavljajući da o njoj ponovo meditiraju. najvažnija magijska oblast i onaj ko ne “poseduje” elemente teško da će napredovati u magijskoj nauci. to je. Na kraju ove vežbe morate se osećati normalno kao i pre početka. Ako ste sasvim ispunili telo ovim elementom udišući sedam puta. nego kao gust zemljani materijal. Morate čvrsto držati imaginaciju da se vaše telo puni vazduhom i svakim udahom. treba da osetite hladnoću vode u čitavom telu. Vežba je završena kada ponovo budete imali pozitivno osećanje da ni najmanja čestica vazdušnog elementa nije preostala u telu. svako bi bio u stanju. na mnogo prostiji način. Ova preliminarna vežba ovladavanja elementom je neizostavna i zahteva da joj se pokloni najveća pažnja. ali ne prelazite preko 40. Vremenom biste trebali biti u stanju da svoje telo zadržite ledeno-hladnim čak i u najvrelije letnje dane. smiriti uzburkani okean. Višestruka je vrsta fenomena koji adept može proizvesti sa. zatvorite oži i zaboravite sve oko sebe. Trajanje ove vežbe je takodje ograničeno na najviše 20 minuta. . Zauzmite svoj položaj na koji ste već navikli. naročito ako se koncentriše na samo jedan elemenat. magičar nije zadovoljan jednostranim fenomenima. zamišljajte da je ceo svemir zemlja i vas kako sedite u njenom središtu. vazduh plav. Stalnim praktikovanjem ovog eksperimenta. Opet počnite sa sedam udisaja i povećavajte po jedan udah sa svakom novom večbom.

Ako ste postigli željeni rezultat. i to na jedan eksplozivan način. dok izdišete. Predjimo sada na nagomilavanje te životne snage. Nije bitno da li počinjete sa levom ili desnom nogom. i emitujete zrake ove nagomilane sile direktno prema van. Prenesite se. udiše i izdiše vitalnu silu iz svemira. Ova vežba je utoliko vaznija pošto nam daje priliku da kontrolišemo svaki organ tela. sa svojom svešću u jednu od nogu. nego i u svakom njegovom pojedinom organu. prvo sa jednom.MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (III) Prvi korak ovog kursa vežbanja treba da od sada postane vaša druga priroda. Položaj mirovanja tela treba zadržati u vremenu od pola sata. pošto zahtevaju veliko i jako trošenje životne sile. putem imaginacije. skladišti u vašem telu. korak po korak. tako da mogu fascinirati i potčiniti svojoj volji ne samo pojedinca. Na tome počiva misterija blagosiljanja. Zatim udišite preko obe noge odjednom. Treba da osećate pritisak životne sile kao sabijene pare u sebi. Sa svakim novim udahom osećajte kako udišete sve više i više životne moći. rastu sile pritiska i radijacija (zračenje). Cilj ove vežbe biće ispunjen kada osposobite svaki telesni organ. Adepti to čine i sa očima. Eksperiment se prekida vraćanjem akumulirane sile natrag u svemir. preko pluća i pora čitavog tela. ne mislite ni o čemu. pedjimo na sledeće organe poput genitalija. Pri tome. Disanje preko pora čitavog tela bi sada trebalo ograničiti na neke pojedine organe. i na kraju sa obe ruke istovremeno. magičar će uspevati d odjednom vrati (izbaci) vitalnu silu u svemir. creva. koja se nagomilava. morate biti u stanju da svoju prodiruću vitalnu silu emitujete čak i miljama (kilometrima) okolo. iscrpljenost i druge štetne posledice. jer nije preporučljivo u svakodnevnom životu šetati okolo u predimenzioniranoj napetosti. ponekad čak i čitave gomile ljudi. To bi prenapreglo nerve i izazvalo nervno nadraženje. ili polaganja ruku na bolesne ljude. Ako sve ovo uspemo na samom sebi nije teško delovati i na tela drugih ljudi. već je zadržavajte u telu. Zamišljajte da vaša noga. ždrela i glave. Stoga ćemo ovde detaljnije zaći u to. zajedno sa vašim plućnim disanjem. životna moć se udiše (usisava) iz čitavog univerzuma. treći stepen magijskog fizičkog treninga biće završen. kakvi su. i izdišite samo utrošeni vazduh sasvim pravilno i ravnomerno. poput pluća. telepatija. možete preći na izvodjenje istog ogleda sa pojedinim delovima tela i to polako. Prema tome. ne vraćajte tu životnu silu natrag u svemir. Početnik mora biti u stanju da po volji omogući bilo kom delu svog tela da diše preko pora. Praksa usavršava! Takodje počnite sa sedam udisaja i povećavajte po jedan svakog dana. nakon sedam udisaja. stomaka. Nakon ponovnih vežbi. da izvodi disanje. Nakon dužeg vežbanja. vi ćete udisati samo čist vazduh. Ovu naglu eleminaciju ne bi trebalo praktikovati. predjite na drugu nogu. koja ga leči i vraća u život. Praksa je sledeća: Sedite u svoj omiljeni položaj i udišite vitalnu silu iz svemira u telo. za vreme izdisanja. Sa svakim udahom. Uglavnom se posvetite rukama. Počinje se sa stopalima a završava sa glavom. Ako vitalna moć više nije potrebna. Za magičare koji ovo mogu sa svojim rukama kaže se da imaju blagosiljajuće ruke. Kada postignete izvesnu veštinu. ovog puta. magnetizovanje predmeta i tako dalje. u tom akumuliranom obliku. recimo. pa čak i najmanji. Ali. i zamišljate kako ta sabijena životna sila izlazi iz tela poput toplotnih talasa iz radijatora. pa sa drugom. telo se mora vratiti u svoju početnu tenziju (napon). Ove vežbe treba da se izvode u takvim zadacima i eksperimentima. Morate stvarno osetiti pritisak i prodiranje svojih zraka. srca. puneći ga sa životnom silom. Sedite u svoj uobičajeni položaj i zatvorite oči. pluća. prenosom svesti. što igra važnu ulogu u magnetičnom prenosu moći. ********************************************************** . tako reći. a izdisati napon životne sile sve dok ne steknete osećaj ravnoteže. Vežbe ovog stupnja ispuniće svoju svrhu ako ste naučili kako da akumulirate vitalnu moć ne samo u celom telu. takodje. dakle u magijskoj veštini lečenja. već i više njih. Ako u tome uspevate. Već smo naučili kako d je udišemo iz svemir i izdišemo preko disanja porama celog tela. lečenje bolesnih ljudi. Praksa je sledeća. jetre. Kad i sa ovim uspete. šireći se i pojačavajući metrima okolo. Sledeća vežba magijskog telesnog treninga je akumulacija vitalne moći. Molim vas da obratite najveću pažnju na ovu vežbu. počnite sa rukama. Svaka pojedina vežba ne sme trajati duže od 20 minuta. i izdiše (izlučuje) ponovo natrag u svemir. pre nego što telo stekne odredjenu otpornost. sličan pucanju gume. Kada savladate ovu vežbu.

u tom stepenu da predmete može opaziti ne samo sam vežbač nego takodje i laik. i punite sobu u kojoj živite. Vidite. on će dalje razvijati moći koje još uvek dremaju u njemu. jedna prosta vežba imaginacije. Napredni magičari zaštićuju svoje sobe od nepoželjnih ljudi čineći da se oni osećaju nespokojno čim udju u sobu tako da oni odlaze bez želje da se zadržavaju unutra. Njegove magijske sposobnosti će porasti u svim sferama. veću otpornost. Vaše telo je nešto poput zračeće energije. ona zavisi od plastične imaginacije. pravo govoreći. misli i želja. fokus ili dozvolite mi da kažem. Takva soba je napunjena ili impregnirana zaštitnim ili upozoravajućim idejama. Sama ova pojava.DODATAK TREĆEM KORAKU Učenik koji je stigao do ovog stupnja svog magijskog razvoja će već primetiti opšti preobražaj svoje ličnosti. U materijalnom svetu. A što se tiče realizacije. Na primer. pritiskajući je svom svojom imaginacijom u telo. tako da ona postaje odredjeno dinamičko zračište. pomoću ovih uputstava. soba mora biti. Kada vežbač ispuni svoju radnu sobu svojom zračećom energijom. doslovno. i tako dalje. Neka vam konačni cilj uvek bude činjenje plemenitih stvari i usavršavanje čoveka. on će postići jaču snagu volje. suncem obasjana. bolje pamćenje. i da on sve može postići putem ove životne moći. a mi ćemo vam neke prikazati. Ponovnim i stalnim vežbama. uspehom. na primer da se svi astralni ili magijski uticaji koji postoje u sobi rastvore i nestanu. što je. on će zapaziti da je postao mirniji i postojaniji i. i da nije samo nosilac njegovih ideja. Magičar može vratiti svemiru nagomilanu moć. U astralnoj sferi. Što se tiče mentalne sfere. vi udišete vitalnu silu.učenik će sam pronaći gde i kada on može najbolje primeniti svoje magijske sposobnosti. tako da bi svako ko god bi ušao u sobu bez naročite dozvole osetio neku vrstu paralizovanosti i bio izbačen. on treba da zamišlja ono što želi postići. Zapamtite citat: “ono što seješ to ćeš i žnjeti”. jedno pojedinačno sunce. Njegova vitalna snaga će daleko premašivati istu kod njegovih prijatelja i postići će mnogo u svom svakodnevnom životu pomoću svoje zračeće moći. Pored toga. pošto može emitovati svoje zrake miljama daleko. pri izdisanju. ili da se sam magičar oseća zdrav i bezbedan u sobi kao i svi ljudi koji u nju udju. već takodje ostvaritelj njegove imaginacije. na takav način. moguće je čak osvetliti sobu u mraku ili po noći. ispuni je svojom životnom silom. materijalizovati svetlost životne sile u obliku prave dnevne svetlosti. svakako. Pored toga. moguće je napuniti neku sobu na suptilniji način. umesto njih. Pomoću ove zračeće moći. možete pronaći još neke metode. prema svojim sposobnostima. sposobnijim i na neki način podmladjenim. neće zadovoljiti magičara koji veoma dobro zna da životna sila ima univerzalni karakter. magičaru se nude mnoge mogućnosti i. Dalje. uveriće se da se oseća zdravijim. otpuštajući zračeću ili prosvetljujuću silu iz . Sa svakim udisajem vi pojačavate sabijenu vitalnu moć isto kao i zračeću energiju. Moćiće da uspešno leči bolesne osobe čak i na najvećim udaljenostima. oštrije zapažanje i bistriji um. jer je moguće. Tehnika magnetizma poseduje sve moguće varijacije. njegova zračeća moć omogućuje mu da predmete napuni svojom željom. IMPREGNACIJA PROSTORA Preko plućnog i disanja preko pora čitavog tela. on će biti u stanju da svaku sobu u kojoj boravi oslobodi od nepoželjnih uticaja i. Medjutim. Medjutim. nikad ne treba zaboraviti da se magijske moći mogu iskoristiti kako za dobre tako i za egoistične ciljeve. magičar može svoje sobe impregnirati željom da sav njegov rad bude podaren inspiracijom.

Ali. imajmo na umu vreme i prostor. stoga. U materijalnom svetu. ovo često znači samo gubitak vremena i nije toliko korisno za konačni uspeh. praksa usavršava. . i njegova moć biće neograničena. on nikad neće zloupotrebiti svoje sposobnosti. Životna sila ne usvaja samo jednu ideju. i na telo. nego će činiti samo plemenite stvari. mora se uzeti u obzir kada se radi sa njom ili kasnije. U svetlu nekih primera. Tako on može napuniti sobu čak i sa svojim ličnim željama. Kako vreme prolazi i njegova tehnika se poboljšava. iznad svega. S vremena na vreme. Koncentrisana životna sila bi se. i koje prati neka druga misaona vibracija. u skladu sa gore pomenutim metodama. U mentalnoj sferi. svaki predmet. a naročito ova specifična osobina životne sile. i dejstvo bledi. Imaginacija udružena sa snagom volje. mogla ubrzo pomešati sa drugim idejama. oživljavajući tako želju ili ideju. pa prema tome. ova životna sila ima svojstvo primanja svih -takodje i tudjih -ideja i osećanja. kada impregniramo želje pomoću životne energije. ili je čak oterati. verom i čvrstim uverenjem ne poznaje granice. on će biti u stanju da napuni svaku sobu bilo kako i bilo gde. zamisao. bez njenog prethodnog akumuliranja. Potčinite ovu silu sa željom da uticaj traje sve dok živite u toj sobi. svaki oblik ideja može se napuniti životnom silom i odgovarajućom željom ostvarenja. on ovo može vršiti i na najvećim udaljenostima. Pošto imaginacija ne zna ni za prostor ni za vreme. sa elementima. Ovi magičarevi ogledi ne odnose se samo na jednu odredjenu sobu. svako ljudsko biće. boja). radite sa vremenom. Kao što smo već videli. na veoma koristan način će uskladištena životna sila uvek vršiti povoljan uticaj na vaše zdravlje. svaka životinja. U magijskom radu. Medjutim putem ove iste imaginacije on takodje može navesti životnu silu direktno iz svemira u sobu. Onda će se životna sila rastvoriti. Životna sila u toj sobi ima vibracije želje zdravlja. DODATAK TREĆEM KORAKU BIOMAGNETIZAM Pozabavimo se još jednim specifičnim svojstvom životne energije koje je od naročite važnosti za magijski rad. radite sa prostorom (oblik. on može impregnirati dve ili više soba. U astralnoj sferi. Ovaj zakon. naročito ako je već praktikovao nagomilavanje životne sile. Medjutim. Medjutim. što bi smanjilo dejstvo impregnirane misli. ako nameravate izvoditi okultne vežbe u ovoj sobi koje nemaju nikakve veze sa zdravljem. ili ste odsutni izvesno vreme. radite istovremeno i sa vremenom i sa prostorom. Da bi ovo sprečio magičar bi morao biti dobro upoznat sa zakonima biomagnetizma. Zato. Pored toga. već uključuje i ideje vremena. objasniću funkcije biomagnetizma. sve više i više. pomešati sa ostalim vibracijama. morate razmatrati sledeća pravila: Rad u akaša-principu je bezvremenski i besprostoran. misao ili osećanje. Ako bi bilo ko ušao u vašu sobu ne znajući da je u njoj nagomilana životna sila. možete pojačati gustinu i moć vaše zračeće energije u sobi ponavljanjem želje. Jer. nećete zabeležiti isto tako dobre rezultate kao u nekoj nenapunjenoj sobi ili u sobi koju ste vi napunili sa željom koja odgovara ideji. Zato se uvek savetuje da se soba napuni sa misaonim vibracijama koje odgovaraju vašem individualnom radu i eksperimentima. i obasuti i ispuniti čitavu kuću svojom životnom silom i zračećom energijom. Ako živite u takvoj sobi. i obnavljajte je čak i kada napustite sobu. Pomoću svoje životne sile. napunite sobu željom da se u njoj dobro osećate. pomoću svoje fizičke snage. s obzirom na njegov etički razvoj.sobe samo pomoću svoje imaginacije. Željeni uticaj će trajati samo dotle dok deluje napetost u željenom smeru. utičući ili ujedinjujući ih. ako magičar ne bi podsticao pojačanu napetost stalnim ponavljanjem. osećao bi se veoma udobno u vašem stanu.

a to je da magnetizer sa svojom silom. tako da uticaj prestaje čim se postigne željeni cilj. Pažljivim proučavanjem stručne literature on može steći ovo znanje. ili zarazne bolesti. Ovde ćemo dati neke metode. Pacijent oseća olakšanje jedino kada se magičar psihički otvorio. On bi trebao slediti svoj poziv jedino iz čiste ljubavi prema svojim bližnjim a ne u cilju zaradjivanja novca ili kao sredstvo za lično bogaćenje. Magičar može uspešno primeniti mnoge metode. da ne bi doveo u opasnost svoje vlastito zdravlje. jer poremećaji ili bolesti usisavaju i troše prenetu silu veoma brzo i. ako magnetizer ima pacijenta čije su karakterne osobine gore od njegovih. prenosi na pacijente i svoje vlastite psihičke vibracije i karakterne crte. dragulj) postoji. napuniti neki odabrani predmet i samo na kratko vreme. želeći da pacijentu bude sve bolje i bolje. on mora biti dobro upoznat sa dijagnozom bolesti i njihovim simptomima. u pacijentovo telo. izvlačeći i dalje silu iz svemira. Ali. pomoću imaginacije. ako želi biti uspešan. napuniti prsten. da sila ostane u njemu zauvek. preko svojih ruku. ili na daljinu to jest preko imaginacije snage volje. kao da žude za sledećom količinom sile. Medjutim. tako da se skoro suočio sa potpunim nervnim slomom. sve dok ona bude nosila taj predmet. Dalje. Stoga bi magičar trebao obradjivati jedino one bolesnike kojima lekar direktno preporuči ovu vrstu lečenja ili raditi zajedno sa lekarom da bi izbegao da ga posmatraju kao nekog nadrilekara ili šarlatana. Druga mogućnost se naziva univerzalno punjenje koje se vrši na isti način. Žao mi je što moram reći da sam vidjao loše slučajeve gde je magnetizer. Takva univerzalna punjenja koja izvede jedan adept zadržaće vekovima svoje moći i dejstva. postoje dve mogućnosti fiksiranja (usadjivanja) želje i odredjivanja vremena njenog trajanja. Magičari obojeni idealom pomagaće bolesnim osobama a da one to i ne znaju. pored ostalih sporednih efekata. koncentrisanu želju da sve dok predmet (prsten. naučili da koriste i magijsku praksu. a da ne rizikuje ugrožavanje svog zdravlja i nervnog sistema. Dalje. i blagoslov neće izostati. Ako talisman ili predmet namenjen i napunjen za pojedinu.Tako biste mogli. Ovaj metod pretpostavlja da je magnetizer dobar (zdrav) i da poseduje višak životne sile. Ovaj metod pokazuje još jednu nezgodu. Drugačije je kod magičara. osobi koja ga nosi bude naklonjena sreća. čini da njegova životna sila ističe iz njegovog tela. uticaj će nastaviti svoje delovanje. Ova vrsta pomoći je najblagoslovenija. naročito kada tretira nekoliko pacijenata odjednom. na psihički način. zajedno sa koncentrisanom željom zdravlja. kamen ili neki drugi predmet. tako da se tretman mora ponavljati da bi se izbeglo stanje pogoršavanja. nego je samo izvlači iz svemira i usmerava direktno. pretrpeo toliko teška oštećenja svog zdravlja. uspeh. utičući na njega. vremenski odredjujući tako. Rutinski način magnetizovanja je sledeći: Magnetizer. tačno odredjenu osobu. on se mora precizno pridržavati zakona vremena. Kod oba metoda. On neće biti toliko neoprezan pa da leči bolesti koje zahtevaju hitnu hiruršku intervenciju. Takve posledice su neminovne ako magnetizer troši više sile nego što je u stanju da povrati. magnetizer koji je proučavao okultizam uopšte ne daje pacijentu vitalnu silu iz svog tela. ako vam se tako svidja. Pre svega. naravno. sa željom da osoba koja ga nosi bude pod okriljem sreće i uspeha. iz dana u dan. uglavnom iz njegovih ruku. pored alopatske medicine. Kao što smo videli iz istorije egipatskih mumija. a to je magnetizam za lečenje. indirektno. . u ovom slučaju. Zato se pretpostavljaju i zahtevaju kod svakog magnetizera plemenite karakterne osobine. Ne uzdižite se na lakovernosti ljudi. Možete. ali uvek mora naglašavati imaginaciju udruženu sa koncentracijom želje. u bolesnu osobu. to jest kada je izvršio dinamičku akumulaciju životne sile u svom telu i emituje svetlosne zrake životne sile. On to može vršiti čak i na daljinu. Poznavanje anatomije je apsolutno neophodno. da bi donosili sreću i uspeh dotičnoj osobi. kamen. uključujući. preteranim prenosom svoje sile. kao što su bolesti srca i tako dalje. magnetizovanje treba često ponavljati ako se želi uspeh. bilo neposredno magnetičnim zamasima ili polaganjem ruku. Prvi metod se sastoji od fiksiranja životne sile na kamen ili metal imaginacijom i koncentrisanom željom. na primer. Objasniću još jedno polje gde deluje životna sila. Držite se ideala dobrote. iz sata u sat. Dozvolite mi da dodam neke od najuobičajenijih metoda koje magičar može primeniti. on će indirektno izvući loše uticaje iz pacijenta i preneti ih na sebe što mu u svakom slučaju šteti. Ali i u takvim slučajevima on će biti u stanju da ubrza proces izlečenja i doprinese ublažavanju bola. ona neće iskusiti ni najmanji uticaj. padne u ruke neke druge osobe. Bilo bi veoma korisno kada bi se lekari usavršili na ovom polju i. ako se taj predmet vrati pravom vlasniku. Ako magičar obradjuje bolesnu osobu. tako fiksirane sile nastavljaju delovanje hiljadama godina. i tako dalje. pored medicinskog lečenja. čija će upotreba pomoći magičaru u lečenju bolesti.

da svakim danom izgleda sve bolje. on će odmah osetiti olakšanje. akumulirana životna sila izgleda kao da je već materijalizovana. Vi sasvim individualno prenosite nagomilanu zračeću energiju na pacijenta i možete delovati po svojoj volji. Veoma specifičan metod je kada se pacijent pušta da udiše emanaciju (izračenje) zračeće moći pomoću imaginacije. prožimajući i prosvetljujući sve bolesnikove pore. eventualno obema rukama i počne raditi sa imaginacijom. pri takvom zračenju. ne dodirujući ga lično. Sa ovim metodom ste ispunili glavni uslov fizičkog zakona vremena i prostora. pojačajte napon koncentrisane zračeće energije i zaista ćete biti veoma iznenadjeni velikim uspehom koji ste postigli. ponovnim udisanjem. što znači da je ona zgusnuta materijalna sila koja se može uporediti sa elektricitetom. u slučaju bolesne dece. fiksirali ste i vreme tako da bi se telo trebalo osećati sve bolje i bolje iz časa u čas. ovaj metod se takodje praktikuje kod pacijenata čiji nervni sistem još nije sasvim iscrpen i koji prema tome može podneti izvestan pritisak akumulirane životne sile. Ovaj metod je. koja približno odgovara životnoj sili deset prosečnih osoba. naredjujući joj da se stalno obnavlja. pri svakom udisaju. Neka vaša snaga volje naredi sabijenoj zračećoj energiji da ona izazove ozdravljenje pacijenta. osetiće trenutno poboljšanje. i ozdraviće. Drugo. slično spojenim sudovima. nego nastavlja svetleti isto tako jako kao i pre prenošenja. kod zdrave osobe. I ovde je. . U praksi. Ovo je bio jedan primer prenosa životne sile iz magičarevog na drugo telo preko disanja. Dok koristi ovaj metod. koje liče na pomoćna sredstva za iskazivanje njegove volje. Ponovite punjenje nakon izvesnog vremena. bićete u stanju da izazovete izlečenje u začudjujuće kratkom vremenu srazmerno vrsti bolesti. jer ste je vi fiksirali. ako magičar uhvati pacijenta jednom. iz dana u dan i treće. blizu pacijenta. najsjajnijom svetlošću. preko pluća i pora. Prvo. Ovo treba povezati sa činjenicom da se životna moć akumulirana u telu automatski obnavlja. On mora snažno zamišljati da će izlečujuća sila ostati u njemu i da će se on i dalje osećati sve bolje i bolje. U toku operacije on može oči držati otvorene ili zatvorene. i pustite da ta životna sila sija. Biće sasvim dovoljno. Zamišljajte da se zračeća životna sila koja vas okružuje uliva u pacijentovo telo. Pacijent na koga je ova moć usredsredjena biće sasvim ubedjen da svakim udahom udiše vašu zračeću energiju. jer to su samo pomoćne manipulacije. vi sami zamišljate da pacijent. ali to i ne mora činiti direktno. poput sunca. takodje. Stoga je sasvim očigledno da je magičar u stanju da leči stotine pacijenata bez narušavanja svoje duhovne snage ili nerava. Sledeći metod koji se može koristiti je da magičar direktno utiskiva životnu moć u pacijentovo telo ili u oboleli deo tela. Ako pretpostavimo da pacijent nije u stanju da se koncentriše ili. magičar takodje može sedeti pored pacijenta. ovde se morate koncentrisati na želju. jedino preko pora. naravno. i ako nije previše bolno savladan bolešću. Ako je pacijent u stanju da se koncentrišu on to može činiti sam. da sila koju pacijent udiše nastavi delovati pozitivno u njemu. označava zračenje dometa jednog metra. Ako ste. zajedno sa imaginacijom da se ona stalno obnavlja iz svemira sve do trenutka potpunog ozdravljenja. i kao da se. pomoću vaše imaginacije. trenutno nadoknadjujući izračenu moć. srazmerno moći ste odredili prostor koji odgovara obimu tela. čak i kada magičar više ne bude blizu njega. Sve vreme morate biti apsolutno uvereni da se pacijent iz časa u čas oseća sve bolje i bolje.Pre nego što pridjete bolesnikovom krevetu. osećaj blagostanja. uzima vaše zračenje životne moći. sabija u njega. Takodje. zamišljena želja potpunog ozdravljenja ograničena vremenom i prostorom. što je jednako zračenju normalnog ljudskog bića. prenosi je u krv i da će izazvati potpuno ozdravljenje. uvlačeći je iz svemira u svoje telo. akumulirajte ogromnu količinu životne sile. Ako želi. u poredjenju sa ostalim. Morate osetiti kao da je vaša nagomilana životna sila zasijala poput sunca. on u stvari već pliva u svetlu vašeg zračenja koje je impregnirano (napunjeno) željom ozdravljenja. inače magičar mora vršiti imaginaciju umesto njega. stvorite zračeću energiju bar deset metara oko svog tela. magičar će primetiti da se njegova zračeća energija koju je preneo na pacijenta ne smanjuje. Veštom magičaru nisu potrebni magijski zamasi (potezi) niti polaganje ruku. Kod dobro uvežbanog magičara. medjutim. Na ovom mestu treba preporučiti da se snaga zračenja fiksira (odredi) na oko jedan metar izvan tela. to izgleda ovako: Vaša zračeća energija se emituje u prečniku od 9-10 metara. Medjutim. Kvantitativnim punjenjem pacijentovog tela zračećom energijom koja. Ovde isključivo radi samo imaginacija. učinite najmanje sedam udisaja. najpopularniji zbog toga što je veoma jednostavan i delotvoran. a takodje morate narediti zračećoj energiji da ne napusti telo pre nego što pacijent sasvim ozdravi. zračeća energija ne može nestati (pobeći iz tela). Ako ste blizu pacijenta. on može gledati pravo u pacijenta. za vreme celog ovog čina prenosa moći. Pokušajte da.

magnetizma i elektriciteta. Detaljan opis svih metoda i mogućnosti lečenja bi svakako ispunio veoma obimnu knjigu. kada je našeg Gospoda Isusa Hrista dodirnula jedna bolesna žena nadajući se ozdravljenju. Naš Gospod je osetio smanjenje njegove životne sile i dobacio svojim učenicima: “Neko se dotače mene!” Pri radu sa životnom silom i magnetizmom. uopšte i nisu više potrebni nikakvi metodi. Pored lečenja bolesnika životnom silom. Magičar je. ja sam naveo nekoliko primera lečenja bolesti a mogao bih navesti još neke metode lečenja bolesnih ljudi sa magnetičkog stanovišta. moraju se uzeti u obzir prostor i vreme. Visokim adeptima i Svecima koji su svoje imaginacije izvežbali do takvog savršenstva da se sve njihove zamisli trenutno ostvaruju na svim planovima. S obzirom na tu činjenicu. na primer. u stanju da uspostavi vezu sa duhom (umom) zaspalog pacijenta i da izvrši razne metode lečenja u pacijentovom telu. S obzirom na vreme i prostor u ovom delu ja samo iznosim jednostavne postupke lečenja to jest magnetizam.Ovde se možemo osloniti na reči iz Biblije. on ih takodje može lečiti magijski pomoću elemenata. Ti ljudi treba samo da izraze želju bilo koje vrste i ona će se ostvariti istog trenutka. .

koncentracija na životinje iljudska bića II. akumulacija životne sile: a) udisanjem preko pluća i pora u čitavo telo b) u različite delove tela DODATAK TREĆEM KORAKU: 3. zadržavanje vežbi iz prvog Koraka koje treba da postanu navika 2. impregnacija prostora radi zdravlja. koncentracija misli sa dva ili tri čula odjednom 2. koncentracija na predmete. biomagnetizam KRAJ TREĆEG KORAKA ******************************************************** . mesta 3. pejzaže. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING 1. III. MAGIJSKI MENTALNI TRENING 1.hladnoća. uspeha. d) zemlja .toplota. itd.PRIKAZ VEŽBI TREĆEG KORAKA I.težina (gravitacija). udisanje elemenata u čitavom telu a) vatra . MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING 1. b) vazduh .lakoća. c) voda . 4.

On mora biti apsolutno čvrst i siguran u svim vežbama prethodnih koraka pre nego što predje na sledeće. boju i veličinu čvrsto u svoj um. učenik bi trebao vežbati sve dok ne bude kadar zamisliti bilo koje stvorenje koje želi. i da u njemu možete ostati barem pet minuta. i ako možete održati ovu imaginaciju pet minuta bez prekida. da posmatrate svoju okolinu iz tačke (gledišta) tog predmeta. Morate se osetiti. i da u njemu bude aktivan. nesposobni da je napustite. Kada savladate ovaj zadatak. Adepti koji su godinama praktikovali ovu vežbu. U vezi sa ovom činjenicom. Mogli bi ste tako prevideti i sasvim zaboraviti svoje telo. isto tako bi to mogao biti i mrav. Za početak odaberite poznanike. istu vežbu treba praktikovati sa ljudskim bićima. ako ste uspeli povezati svaki predmet koji ste odabrali. slede vežbe sa živim stvarima. stavite ispred sebe neke stvari koje svakodnevno upotrebljavate. trčanju. dok izvodimo vežbe sa živim stvorenjima. ptica ili slon. Morate biti sasvim svesni činjenice da ste zatvoreni (učvršćeni) u tačku koju ste postavili. koji poprimaju sve vrste životinjskih oblika u nevidljivom svetu da ne bi bili prepoznati dok vrše svoja zla dela. Čim budete u stanju da vršite presadjivanje svesti u nežive predmete. prijatelje. Sada zamislite sebe kako se pretvarate u taj predmet. u kojima se čarobnjaci pretvaraju u životinje. možete odabrati veće objekte poput cveća. Već je rečeno ranije da je svest besprostorna i bezvremenska. bez obzira na pol i starost. Morali bi ste čak biti u stanju. sa svojom svešću tako da ste usvojili oblik. tokom vežbe. Slično kao i kod koncentracije na predmete. za vaše usredsredjujuće pretvaranje svesti. istrajnost i upornost će uskoro odvesti ka željenom uspehu. Čovek mora uvek biti sasvim siguran kod presadjivanja svesti u telo. Nema sumnje da su ovo slučajevi takozvanih crnih magičara. Takodje. životinju ili ljudsko biće. čiju imaginaciju možete držati na umu. Savladavši ovu vežbu sa jednim predmetom možete postepeno preći i na druge stvari. svi treba da se prisetimo legende o vukodlacima i drugih priča. Cilj vežbe je postignut. bez prekida. pa nije neophodno. morate razmotriti svrhu predmeta nakon što ste se u njega imaginarno pretvorili. kao sam taj predmet i usvojiti sva njegova svojstva. do tog stepena da ste u stanju da usvojite svaku vrstu životinjskog oblika svojom svešću. jarca. gde će on morati poprimati više bočanske oblike u koje će presadjivati svoju samosvest. On mora izdržati bar pet minuta bez prekida. Učenik će kasnije videti kakav značaj imaju ove preliminarne vežbe za dalji magijski rad. konja. Od sada. psa. Prvo se počinje sa imaginacijhom životinje u nepokretnom stanju. Niko ne bi trebao biti zastrašen neobičnom vrstom vežbi i eventualnim neuspesima na početku. ona je akaša-princip. na neki način. biljaka. želim još jednom naglasiti da učeniku nije dozvoljena žurba u njegovom razvoju. drveća. Ako ste se uvežbali. strpljenje. Na primer: pretpostavimo da je izabrani predmet na stolu. itd. bajke i legende imaju mnogo dublje značenje. već da ga pripreme za višu magiju. i dokučite njegovu povezanost sa ostalim stvarima. Njemu je potrebno dovoljno vremena za ovaj cilj. Zato neka presadjuje svoju svest u imaginaciju mačke. Dobar (beli) magičar će uvek osuditi takva dela. letu ili plivanju zavisno od vrste datog objekta. kadri su da razumeju svaku životinju i da njom upravljaju snagom svoje volje. članove porodice. MAGIJSKI MENTALNI TRENING (IV) Ovde ću opisati kako da presadimo našu svest izvan (nas). Jer za magičara. Učenik mora biti u stanju da pretvori svoju svest u svaki željeni oblik. a njegove duhovne sposobnosti će mu omogućiti da vidi kroz takva stvorenja i da prepozna pravi lik izvodjača. i usadite oblik. zatim u hodu. da te objekte imamo neposredno pred očima. u vašem uobičajenom položaju. Naše preliminarne vežbe ne služe nagovaranju učenika na loša dela. da bi mogao smatrati ovu vežbu savladanom. Nije bitna vrsta eksperimentalnog objekta. krave. Moramo shvatiti kako da našu svest presadimo po slobodnom izboru u bilo koji predmet. nakratko fiksirajte oči na jedan od tih predmeta. ako želi postići pravi uspeh na putu magije. Svest ne poznaje ni vreme ni prostor pa prema tome. uključujući i sobu u kojoj se stvari nalaze. ali putem spoljašnjeg uticaja. Sedeći. grmova. tako da mora da se oseća . puzanju. veličinu i osobinu predmeta. pomoću jake koncentracije.K O R A K IV Pre opisivanja teških vežbi sledećeg koraka. itd.

gde je u pitanju takozvani PNEUMA-TRANSFER (prenos duše). Vršenjem nagomilavanja elemenata ili životne sile u celom telu. rastvorite ga pomoću imaginacije kroz celo telo. povežite svoju imaginaciju osećanja sa specifičnom osobinom elementa: vatra oblikuje ideju toplote. vazduh lakoće a zemlja težine. pa će tako pod indirektnim uticajem. Sasvim je očigledno da istočnjački metodi vežbanja smatraju da je učitelj (GURU) apsolutno neophodan za razvoj učenika. sav elemenat može vratiti svemiru odmah iz organa. što znači da izdišete apsolutno bez ikakve imaginacije. zato što. njegov napredak biti koliko pouzdaniji toliko i brži. preko pora. Sa dobropoznatih ljudi možete preći na strance koje nikad pre niste videli. meso. ni u svom telu. On zna svoje telo i čvrsto ga drži pod kontrolom. Ova naročita vežba daje magičaru moć da se poveže sa svakim ljudskim bićem. Magičar bi trebao savladati oba metoda. Ovu vežbu treba raditi sa svakim od elemenata. i preko izdisanja (kao što je opisano u Koraku III). napetost nije vezana samo za jedan organ. a naročito ne u srcu i mozgu. Slično pari koja proizvodi visoki pritisak. Ovaj proces je brži. i blagoslov neće izostati. njegovu prošlost i sadašnjost. vodite ga do onog dela tela koji izaberete. samo u obrnutom smeru: učitelj SE povezuje sa učenikovom svešću i presadjuje u njega moć i prosvetljenje. to će i žnjeti!” Tako magičar nikad neće koristiti svoj uticaj za bilo šta loše niti prisiljavati ljude da delaju protiv njihove lične volje. izuzev mozga i srca. Nikada ni u kom slučaju ne akumulirajte nijedan elemenat u ova dva organa. Prvi je sledeći: Na isti način kao što je opisano u Koraku III. Iz ovih činjenica magičar će shvatiti zašto orijentalni učenik svom učitelju pruža najveće obožavanje. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING (IV) U ovom poglavlju ćemo proširiti rad o elementima. svemiru. a takodje i mozak i srce. može sebi dopustiti odredjenu akumulaciju u srcu i mozgu. Naučili smo da “uzimamo” elemenat. putem udisanja preko pluća i pora. što je duže vreme ovog postignuća. on se instinktivno povezuje sa učiteljevom svešću. u napunjenom delu tela.i da razmišlja kao ta zamišljena osoba. i koje treba zamisliti. Zaista je veoma važno dobro savladati akumulaciju elemenata i životne moći u rukama i stopalima. Sada ćemo puniti pojedine delove tela željenim elementom. putem disanja preko pora. Svoju veliku moć nad svakim ljudskim bićem koja mu se daje ovim vežbama koristiće jedino za dobro. Sledeća mogućnost povlačenja elementa iz telesnog organa je. i njegovog vraćanja natrag u svemir putem imaginacije. i puneći taj deo tela sa njom. i opazimo njegove specifične osobine u celom našem telu. Prema tome. Na kraju možete odabrati ljude različitih rasa i boja kože kao eksperimentalne objekte. zato što će to biti od višestruke koristi u praktičnoj primeni magije. ako još nije u stanju da pomoću vidovitosti istraži funkcije raznih organa. udišete elemenat u celo telo i akumulirate ga u njemu. ako specifičnu osobinu elementa osećate nenormalno jako. nego se širi na čitavo telo. mozak i srce koriste tu opštu akumulaciju. već da se pomoću imaginacije. Dok udišete. što se može izvesti na dva različita načina. Magičar mora savladati oba metoda i mora znati kako . Dobropoznati Tibetanski ANKHUR je zasnovan na istom osnovu. Obožavanjem učitelja. naizmenično sa svakim spoljašnjim i unutrašnjim organom. u ovom slučaju. ali uvek sa onom izrekom na umu: “što čovek seje. disanjem preko pluća i pora. da biste izbegli oštećenja. nego čak i da utiče na njega po svom nahodjenju. njegov način razmišljanja i delovanja. ali. Treba da počnete sa sedam udisaja. ne samo da sazna njegove ideje i osećanja koje se razvijaju u svesti imaginarne osobe. Svi organi. naravno. Početnik bi trebao uvek izbegavati akumuliranje elemenata ili životne sile. mnogo jače u tom pojedinom delu tela nego u čitavom telu. Trebali biste osetiti sabijeni elemenat. bez ikakve akumulacije. Umesto rastvaranja nagomilanog elementa. a da sebe ne upropasti. sabijajući specifičnu osobinu elementa. ne vraćati akumulirani elemenat u telo i predati ga. Vežba je završena kad ste uspeli presaditi vlastitu svest u neko od zamišljenih tela. kada se sabije. sa njegovom specifičnom osobinom. ono će biti korisnije. Samo učitelj koji je savršeno uvežban u vladanju elementima. Najveću pažnju trebalo bi obratiti na prste. voda hladnoće. Isto se dogadja i kod mistika. niti kod drugih ljudi. kosti i koža tog dela tela biće prožeti elementom. podesni su za snabdevanje elemenata njihovim specifičnim osobinama. neka ističe i vrati se nazad u Svemir.

Ako bi magičar. sve što treba da učini je da izvodi ove vežbe i odmah će to ispraviti. Praksa je sledeća: Zauzmite svoj omiljeni položaj (asanu). i (ponovo ukupno sedam puta) izdišući elememenat vatre u svemir. ostaju u tom stanju od dva do pet minuta a onda počnite sa rastvaranjem elemenata. Proces je isti kao i ovaj gornji. sa svešću. izdišite normalno. pluća i srce sve do vrata odgovaraju vazdušnom elementu a glava sa svim njenim organima elementu vatre. slezine. ne samo punjenjem raznih telesnih oblasti elementima. u jedan deo tela i tamo joj omogućiti da -slično disanju preko pora -udiše i izdiše. od kojih ću pomenuti samo neke. u našem slučaju očigledno od glave sa vatrenim elementom i to praznim udisanje sedam puta. preneti svoju ličnost. Postupak rastvaranja je takodje isti kao u prethodnom ogledu. zato što uspostavljaju sklad izmedju materijalnog i astralnog tela i univerzalnih zakonitosti elemenata. One iz drugog koraka moraju se pojačati i produbiti saglasno vremenu i prilikama. akumulaciju životne sile. zatim predeo vode i na kraju predeo zemlje. ikad dospeo u nesklad. ne izdišući ga. on stoji u središtu svih dogadjaja. koji stvara i zadržava u njemu osećanje mira i sreće. već i akumulirajući elemente u tim predelima. Čovek mora posedovati sposobnosti za čvrsto pridržavanje svakog asketizma koji bi mogao sebi nametnuti ne morajući da se bori protiv iskušenja ili čak da nekom od njih podlegne. prelazimo na sledeći. Svi predeli koji su napunjeni odgovarajućim elementima. Udahnite elemenat zemlje sedam puta. Zadatak sledeće vežbe je punjenje pojedinih predela tela odgovarajućim elementom. Uskladjenost elemenata u telu nudi i druge prednosti. predeo abdomena sa unutrašnjim organima poput creva. oživljava svoje magijske sposobnosti a njegova intuicija će postati univerzalnog karaktera. počinjete sa zemljanim a završavate sa vatrenim elementom. u njegovom regionu.oslobodite ga opet tokom izdisanja. stomaka do dijafragme odgovara vodenom elementu. On postaje otporniji na svaki opasan uticaj. Drugi metod akumulacije elementa u neki deo tela je. S druge strane. u pravoj perspektivi. Iskusiće blagotvoran uticaj čitavog univerzalnog sklada ne samo u toku nekoliko sati nego danima. Ovo je sasvim jednostavan i brz postupak. žuči. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (IV) Do sada su vežbe prvog koraka trebale postati navika. zbog ko zna kojih okolnosti. možete preći na sledeći korak.ali zahteva savršeno presadjivanje svesti. grudi. tako da i ovaj predeo ostane ispunjen svojim elementom. izdišite prazan dah i predeo glave će ostati ispunjen vatrenim elementom. možete je proširiti. Čim osetite da je akumulirana dovoljna količina elementa u delu tela koji udiše. učenik je zaštićen od štetnog uticaja negativne strane elemenata. Zadržite elemenat zemlje u predelu zemlje i udahnite sedam puta elemenat vode u vodeni predeo. On čisti svoju mentalnu i astralnu AURU. to jest. i postaće svestan svih zakona. Elemenat koji se udiše sa svakim udisajem. koje odgovaraju elementima. Ako ste postigli izvesnu veštinu u ovoj vežbi. Počinje se tamo gde se završilo. dok izdišete na normalan način. Zatim predjite na sledeći elemenat i napunite grudi udisanjem vazdušnog elementa i to sedam puta i ostavljajući ovaj elemenat. . trtična kost uključujući i polne organe odgovaraju zemlji. treba zaista vešto savladati. predeo vazduha. Prvo. u pojedine delove tela. U trenutku kada učenik postigne magijsku ravnotežu. to jest abdomen. sve dok se čitavo telo ne oslobodi akumulacije elemenata. Budući da se region glave oslobodio elementa. pojačavajući mentalnu i astralnu matricu. Učenik je poštedjen od mnogih bolesti uravnotežujući svoju Karmu pa tako i svoju sudbinu. Ove vežbe su od velikog značaja. bez izdisanja. to jest. svih sastavnih momenata i procesa koji se odigravaju u svemiru. Kada se potpuno upoznate sa ovom praksom. Dišući preko preko pluća i pora udišite elemenat zemlje sa njegovom specifičnom osobinom težine u predeo zemlje tela -od stopala duž genitalija do trtične kosti. Radi boljeg upoznavanja ponovićemo: Stopala sve do bedara. vratite ga svemiru odakle ste ga i uzeli.da njima sasvim voljno upravlja. puneći tako predeo zemlje elementom koji utiče na njega. ostaje tamo. koji takodje ispunjavate udišući elemenat vatre sedam puta. Mi svi znamo da je ljudsko telo podeljeno na četiri osnovne oblasti. Sada je red na predeo glave.

biće dovoljno samo izvesti ritual. i zamišljajte da se vaša želja ostvaruje pomoću tog gesta. stavljajući u njega svoje genije i andjele radi zaštite. gestovima i položajima prstiju. najbolje gestikulacije prstiju. Ovo je prava svrha rituala. što ćemo mi u hermetici označiti kao “evokacija”. dok se veći deo toga držao u strogoj tajnosti i bio rezervisan jedino za Prvosveštenike i adepte. Lože slobodnog zidarstva (masonerije). koji koristi kada ga niko ne posmatra. Svaki ritual odgovara odredjenoj nameni. položaja prstiju ili pomoću rituala. proces će teći (i) u obrnutom smeru: vi izvodite ritual ili gest. jer ako još neko koristi isti znak za istu ideju. Ali ne govorite o njima. kultove. Svi magijski postupci i ritualni se zasnivaju na ovoj prvobitnoj tezi. bez osećanja i najmanjih nemira. već se takodje može i vezati za neki odredjeni zadatak. najpre. stvaranju niza misli pomoću gesta ili čina. produbiti i učiniti ekspanzivnijom (sposobnom za širenje) to jest dinamičnijom. ruka sa tri podignuta prsta u zakletvi kao potvrda istinite izjave. Imaginarno ostvarenje. Sve to mnogo zavisi od njegove ličnosti i percepcije (načina opažanja). Na taj način. radeći samo sa imaginacjom želje i nekog ostvarenja. nervoze napetosti ili grča. kako Lama crta svoju Mandalu i postavlja svoje “Thatagatos-e” kao simbol zaštitnog božanstva. da automatski koristite gest ili ritual. gestove i manipulacije prstima. Učite da dajete sasvim individualne znake razlličitim idejama. da želja postaje automatska funkcija vaše imaginacije. kao i imaginacija. ako čita knjige o specifičnom načinu na koji neki drugi magičar povlači svoj magijski krug. Isto se odnosi i na neko stvorenje. On mora dostići takav stepen savršenstva da se svaka želja koju usadi u zračeću moć trenutno ostvaruje. U saglasnosti sa elementima. pomoću spoljašnjeg načina izražavanja ili obrnuto. Postoje magičari koji neprimetno izvode svoje rituale. Ova maksima važi za celokupan magijski ritual. a sebi tako donese veliki blagoslov. takve sudije bile bi apsolutno beskorisne. na primer.Vežbe trećeg koraka bi isto tako trebalo produbiti. Snagu zračenja treba pojačati. samopouzdanja i samopoverenja i nepokolebljivom verom u uspeh. On u svakom slučaju neće pokušati da izrazi gest blagosiljanja stisnutom pesnicom. Sada ćemo preći na sledeće poglavlje. ili. Svaka od mnogobrojnih loža ili sekti ima svoje vlastite rituale. Medjutim. Čim ritual postane samo-delatan sa imaginacijom. Kada stignete dotle. Većina magičara je postigla više sa najprimitivnijim ritualima nego neki filozofski mislilac sa svojim komplikovanim predstavama njegovog kulta. palac vodi. mora upotrebljavati. što sve treba postići pomoću imaginacije i duboke meditacije. Temeljni princip rituala se zasniva na pojačavanju (potvrdjivanju) jedne ideje. Magičar mora naučiti praktičnu primenu zračeće moći u svaku svrhu i u svakoj situaciji. ili da se ona već ostvarila. reč i dodir. još od najstarijih vremena. pošto on veoma dobro zna. Sa hrišćanskog stanovišta podignuti prsti simbolišu Trojstvo. Time se potvrdjuje i to da neka ideja ne samo da se može izraziti činom. pokretima svojih prstiju u džepu kaputa. niza misli. bez obzira da li je u pitanju ban-čarobnjaštvo (ban-witchcraft) Tibeta ili gestovi prstiju koje izvode Bali sveštenici u svojim kultovima. a nalaze se u najvećoj gužvi. što je opšte poznato pod imenom ritual. takodje se može smatrati magijskim gestom. Položaj tela bi se morao tako savladati da bi se moglo sedeti u asana-položaju satima. takodje skoro nepoznato do danas. prstenjak zemlji a mali prst vazduhu. simbol ili spoljašnju oznaku nema nikakvog značaja. Sinteza će uvek ostati ista. svaki religijski sistem ima svoje posebne kultove. Božanstva i čistote. položaja ili gestova udova ili prstiju. nizove misli i sve što bi želeo da se ostvari pomoću odgovarajućih gestova. on će se osposobiti da pomaže ljudima koji pate u slučajevima bolesti i nesrećnih slučajeva. Razlika je samo u tome što ništa sem veoma malog dela toga nije bilo dostupno masama. Nije moguće dati nikakav tačan smer u ovoj stvari i učenik će morati da deluje intuitivno i mora znati kako da izražava ideje. I ritual se. a koje govori o položajima tela. spremnom za napad. Sve što ne prima i ne nosi neko naročito ime. Nema baš nikakvog značaja za istinskog magičara. srednji prst akaši. Može se veoma lepo uporediti sa sasvim napun- . a imaginacija ili moć o kojoj se radi će automatski osloboditi svoje dejstvo. On će sastaviti svoj lični. da su to samo mentalne potpore za um. da bi se postigao željeni efekat ili uticaj. posmatrajući ga kao simbol beskonačnosti. za praktičnu magiju a naročito magijski trening. Pravilo “sada-zapovedne” formule (present -imperative formula) važi i ovde. Kasnije. su sve vezane za ustaljeni znak. oni koriste analogiju pet prstiju pripisujući kažiprst vatri. ili se radi o ritualu egzorcizma magičara. neceremonijalni (neformalni) ritual saglasno svom položaju i situaciji. U ovom četvrtom koraku magičar će naučiti kako da napravi svoje sopstvene rituale. Desna ruka predstavlja pozitivne elemente a leva negativne. Moglo bi se mnogo pričati o ovome sa istorijske tačke gledišta. čak i ne primećujuti to. Njemu nisu potrebna takva čudna (tudja) uputstva. Vežite i fiksirajte svoju ličnu želju za koju najviše želite da se ostvari za svoj lični mali ritual ili kestikulaciju. Neka ovaj mali primer bude dovoljan. morate izvoditi napočetku sa osećanjem sigurnosti. on ga (znak) slabi uzimanjem njegove snage. u vezi gesta ili rituala. bićete potaknuti. Na sudu.

pa će uslediti raspadanje i razaranje. i zato će uvek odbijati da se ponižava čineći to. astralnom ili mentalnom planu. stalnim ponavljanjem.jenom baterijom kojoj ne treba ništa više sem pravog kontakta da bi proizvela struju u svako doba. u svako doba kad on to poželi. što manje želja ima. prvo. na račun tvorca (rituala). bez obzira da li se radi o religijama. Magičar. U početku on bi morao biti zadovoljan sa jednim. boju. pa na taj način dolazi do čudnovatih efekata. U tom slučaju bi viši adepti dobili jeftino dodatno sledovanje i mogli ga koristiti bez napora. čim učenik uznapreduje i već bude u stanju da to i sam postigne. malih količita životne moći. Samo vreme realizacije zavisi od. Medjutim ako se takav povećani rezervoar kolektivne moći zloupotrebi u pohlepne i sumnjive svrhe. Možemo ispravno tvrditi da su to krvna zrnca čitavog uslova (stanja). . Čudnovata izlečenja na hodočasnim mestima imaju istu temeljnu osnovu. koju su tamo akumulirali obožavaoci kao rezultat njihove čvrste vere i nepokolebljivog poverenja. Svi ćemo se setiti germanskog pozdrava NSDAP. pored činjenice da će kletve mnogobrojnih apsolutno nevinih žrtava koje delimično trunu u tamnicama. od marljivosti korišćenja rituala. Najbolje je da magičar izabere takve rituale koje može koristiti celog života. mentalne zrelosti i. doduše. bez ikakve sumnje. Isti zakon deluje i u svim ostalim kultnim praksama. delimično osudjene na smrt ili poslate na front u beznadežne bitke. Došavši do ovog stepena razvoja. zahvatiti svu moć iz kultnih rezervoara na silu i postizati izlečenja ili druga tobožnja čuda. njemu se savetuje da taj ritual koristi što je manje moguće. i tako. zvuk i sve analogije koje odgovaraju želji ili nameni. Dobro uvežbani magičar će uvek pronaći jedino pravo objašnjenje za takve i slične pojave poznavanjem ovih univerzalnih zakona. izazivajući na taj način potrebni efekat. Neke lože daju svojim početnicima da izvode rituale kojima se automatski puni takav rezervoar moći. naravno. on ih ne bi trebao dopunjavati sa drugima. Ako je ovaj rezervoar moći napunjen stalnim ponavljanjem. Pobožni vernik crpi duhovnu moć iz akaša-principa. inače bi neko drugi lako mogao izvući moć istim ritualom i. bez obzira da li se radi o materijalnom. drugo. jer on pri ruci ima mnogo drugih mogućnosti. Koristeći svoje poznavanje zakona polarnosti on bi mogao. a najviše sa tri rituala. smatrao bi takva dela za neku vrstu kradje. koji se sastoji od dizanja ruke i svakako predstavlja izvestan gest moći. svaka želja i svaka imaginacija može ostvariti pomoću rituala. Medjutim. pre će zabeležiti uspeh. Ponavljanjem imaginacije sa odabranim gestom ili ritualom. magičar će savršeno znati da odredi pravu meru a takodje će znati i koliko je u stanju da ponese. stvoriće se rezerva moći u uzročnoj sferi akaša-principa koja će usvojiti potrebnu vibraciju (elektromagnetični fluid). zbog svoje polarnosti. postići efekat. Već je rečeno ranije da se svaka ideja. skladište opšti rezervoar sa više. na visokom etičkom (moralnom) nivou. nevidljivo stvoriti suprotnu polarnost koja će doprineti raspadanju rezervoara moći. sektama ili ložama. Očigledno će neki ljudi doći do zaključka da neki od političkih pokreta ili partija izvode jedan indirektni magijski čin sa gestom pozdrava. to jest rituale univerzalnog karaktera. Pretpostavimo da rituali koje je odabrao najpre ne funkcionišu dovoljno efektivno. ova mentalno napeta moć se okreće protiv svojih tvoraca. sami ritual će izazvati pražnjenje jednog dela ovog rezervoara. Ovo smo pomenuli samo usput i vratićemo se opet ritualima. Zato je korisno o tome ćutati.

MAGIJSKI MENTALNI TRENING Presadjivanje svesti: a) u predmete b) u životinje c) u ljudska bića II. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING: 1. stopala (noge) III. Akumulacija elemenata: a) u celom telu b) u pojedine delove tela pomoću dva metoda 2.abdomen d) zemlja .KRATAK PRIKAZ SVIH VEŽBI ČETVRTOG KORAKA I.trtična kost. genitalije. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING: Rituali i njihova praktična primena: a) gestikulacije (gestovi) b) položaji c) položaji prstiju KRAJ ČETVRTOG KORAKA .glava b) vazduh . Stavaranje sklada elemenata u odgovarajući oblastima tela: a) vatra .grudi c) voda .

zadobićete moć da utičete na svaki predmet iz njegovog jezgra. ali ovog puta nesimetrične. Kada jednom izvedete ovu vežbu. Uputstva petog koraka pokazaće nam kako da presadimo svest u središte bilo kog oblika. možete preći na sledeći objekat. po volji. i intuitivno ćete prepoznati materijalnu kao i mentalnu strukturu takvog predmeta. jezgro svakog oblika. sferičnog oblika zamislimo dvostruko ukrštanje. svaka stvar ima oblik -kamen. životinja. otuda ideje vremena i prostora. na mestu ukrštanja dobijamo tačku. Fiksirajte. i tako da impregnirate magijsku sferu predmeta svojom željom. Ova mentalna ravnoteža je specifično temeljno svojstvo akaše ili uzročnog principa duha. polazna tačka. Stoga predjimo odmah na praktične vežbe: Zauzmite svoj uobičajeni položaj. bez ikakvih smetnji. svako telo poseduje dužinu. počinjući od najsitnije čestice pa do najvećeg svemira. Prvo će se pojaviti neke poteškoće. samo na daleko impresivniji način. Istovremeno. mentalna ravnoteža može uspostaviti u svako doba. Ako ovo možete izvesti bez ikakvih smetnji. I Arhimed je verovatno imao ovu tačku na umu pošto je to u stvari tačka početka. čini vam se sve veći obim ili širina predmeta. Biće korisnije da prvo odaberete pune (ne šuplje) predmete. U četvrtom koraku smo naučili kako da savladamo ovaj problem putem akumulacije životne sile. Sposobnosti koje se steknu pomoću sledećih vežbi su od veoma velikog značaja za magiju. svaki oblik je simetrimetrično stvaran (objektivan). On to mora savladati i sa predmetima koji . pošto se. a stoga i tajne magije prostora. da ga po svojoj volji magijski naučite. pa će biti u stanju da nasluti dubine o kojima nikad nije ni sanjao a visoka intuicija biće mu nagrada. definicije koje su nam bliske. i biće u stanju da vidi dalje i dublje. povećavajući dimenziju i oblik predmeta iz svoje dubinske tačke što manjim sebe osetite i što se više skuplja vaša svest. širinu i visinu. Ako u sredini oblika. čovek. nego takodje i da njime uprav-ljamo iz tog centra. i to osećanje morate održati što je duže moguće. Kao što se svi sećamo iz školskih dana. jedino na ovaj način. to jest. dakle. već neka nastavi marljivo raditi.KORAK (V) Jednom je mudri Arhimed rekao: “ Pokažite mi tačku (oslonca) u Svemiru i ja ću pomeriti zemljinu kuglu”! Veoma mali broj ljudi verovatno zna da ova rečenica krije veliku okultnu misteriju. Ova vežba je zaista teška. ali praksa će usavršiti! Niko se ne bi trebao plašiti početnih neuspeha. Svaki put morate ići dotle da prenesete svoju svest u centar nekog predmeta. Ovo je osnova misterije četvrte dimenzije. odaberite neke druge predmete za vežbu. itd. a ovaj korak će nas naučiti isto to. bezvremenosti i besprostornosti. Nakon mnogobrojnih vežbi prenosa-u-dubinsku-tačku postići će te sposobnost da vidite kroz svaki predmet. Sada stavite neke veće predmete ispred sebe. Na ovaj način. od spoljašnjeg ka unutrašnjem. ona se nalazi u njegovoj pravoj ravnoteži. Zajedno sa magijskim mentalnim treningom petog Koraka. takozvanu tačku dubine. izabrani predmet predstavlja čitav svemir. Presadjivanje svesti mora biti takvo da skoro zaboravite svoje telo. Zamišljajte sebe da ste i da se osećate baš kao u centru tog predmeta. i to tajnu četvrte dimenzije. iznutra van. predjite na sledeću vežbu. budući da je čovek navikao na tri dimenzije. Magičar mora postići isti efekat i sa životinjama i sa ljudima. Nakon postizanja istog dobrog rezultata. na primer. nakratko. zatvorite oči i prenesite svoju svest na dubinsku tačku. i osetite se malim poput makovog zrna. medjutim one će nestajati od vežbe do vežbe. to jest na centar. MAGIJSKI MENTALNI TRENING (V) Sa svim prethodnim vežbama učenik je postigao odredjenu spo-sobnost koncentracije i naučio da preobrazi svoju svest. oči na jedan od tih predmeta. Ako ste uspeli ostati bar pet minuta sa svojom svešću u središtu predmeta koji ste odabrali. biljka. kocku. možete preći na sledeći predmet. -ukratko. Posmatrano iz ove tačke. čak poput jednog atoma. Sa vaše tačke gledišta. i postepeno ćete se navikavati da se koncentrišete na bivanje u dubinskoj tački bilo kog predmeta. ne učimo samo da razumemo i protumačimo svaki oblik iz njegovog centra (tog oblika). sa simetričnim kao i nesimetričnim predmetom. možda neko loptasto telo. Učeniku se savetuje da veoma intenzivno meditira o ovom problemu. govorićemo o magiji prostora (space-magic). ili da je prilagodi svakom obliku.

Čim ste se sami oslobodili elementa. jer bez vanjske projekcije elemenata. zatim. za obmanjivanje lakovernih ljudi. budući potpuno svestan onoga što radi. U tom stanju. trebali biste imati osećanje da ga se telo sasvim oslobadja. i imate osećaj da soba postaje veoma topla. pomoću stalnih vežbi sekundi će postati minuti. Magijski trans ne bi trebalo pomešati sa stanjem koje proiz-vode spiritistički medijumi. elementom vatre. tenziju) elementa koji ćemo nazvati DINAMID (dynamide). putem imaginacije. Termometar pokazuje koliko smo sposobni zgusnuti našu imaginaciju u pogledu vatre. Čak i ako mu to najpre uspe samo na nekoliko sekundi. u pogledu napetosti ele-menta iz vežbe u vežbu. dakle. Praksa je sledeća: Sedite mirno u svom omiljenom položaju sa zatvorenim očima. sa hermetičke tačke gledišta. Praksu povezivanja sa kosmičkom svešću opisaću u sledećim poglavljima. učenik bi trebao biti u stanju da prenese sebe. ili. ako je u njemu dovoljna akumulacija ovog elementa. svest nepoznaje nikakve granice. to jest u akaša-princip svog bića. Kada toplota u telu izgleda veoma jaka. Moramo pridati najveću pažnju praktičnom radu. kao atom u centru izmedju spoljašnjeg dela kičme i prednje lažice.nisu direktno pred njgovim očima. toplota u sobi neće biti samo subjektivna. obrnuto putem jedne vrste pasivnosti (praznine) uma. u tom trenutku. posmatrajući i utičući odatle na sve što se tiče njegovog bića. da akumuliramo te elemen-te. svaki rad u praktičnoj magiji je nepojmljiv. Uspeh ove vežbe u potpunosti . u ovu dubinsku tačku. Prešavši ovaj korak. ja u njemu odredjujem moć!” Teškoće. Prenos svesti u svoj akašaprincip je istinsko magijsko stanje transa i predstavlja uvodnu fazu za spajanje sa kosmičkom svešću. i da se akumulirani elemenat raširio po čitavoj sobi. to jest u akaša-princip. što manjim zamislite sebe. Ova lekcija će nas voditi dalje korak po korak i naučiti nas da upravljamo i projektujemo elemente van. u čitavom telu a. solarni pleksus. u svako doba i u svakoj situaciji. pustite da. na početku. U tom stanju meditirajte na sledeći način: “Ja sam centar mog tela. tako da se stvarna fizički primetna toplota može stvoriti u sobi. Udišete vatreni elemenat sa specifičnim svojstvom toplote a izdišete prazne izdisaje. Nakon izvesnog vežbanja. Sedite u svoj uobičajeni položaj. Udahnite preko pluća i pora. mislim na lažicu. Posmatrajte svoje telo iz te tačke. Čim učenik stigne dotle. prvo. Taj centar je najniža tačka vašeg tela. treba da osetite kako se elemenat nagomilava u sobi. može početi sa prenošenjem svesti u četvrtu dimenziju svog vlastitog tela. Mnogo je zla učinjeno. slično kao kod postupka impregnacije sobe životnom silom. himne ili neke druge meditacije. mikrokosmosa. većim ćete opaziti obim svog tela koji će vam izgledati kao veliki svemir. Morate se osetiti kao puka tačka. možete koristiti budilnik za proveravanje vremena. pokojnici i neka niža bića nagovore astralno zajedno sa materijalnim telom na manifestacije i druge poduhvate. element ističe iz solarnog pleksusa i ispunite čitavu sobu u kojoj se nalazite. Takve eksperimente treba posmatrati kao jednu vrstu opsednutosti. Pravi magičar prirodno ne sumnja u izvodjenje tih eksperimenata ako se oni preduzimaju veoma ozbiljno ali će zaista veoma žaliti te medijume. Telo postaje elastičnije. Pravi spiritistički medijumi izazivaju svoj trans bilo pomoću molitve. u vezi s ovim. ne bi trebale obeshrabriti učenika. Prenesite svoju svest tačno u središte svog tela. prizivajući ovim spontanim uklanjanjem (premeštanjem) svesti. ako se bavimo pravim psihičkim pojavama i sredstvima čestitosti. i sposobnije za otpor dejstvu pritiska. Dok praznite elemenat iz tela. stvarajući tako napon (napetost. Jer sam magičar može svesno uspostaviti veze sa bićima na sasvim drugačiji način. Pojedinosti će biti date u naročitom poglavlju. u njegove pojedinačne delove. i. i svakim pražnjenjem ćete nagomilavati sve više vatrenog elementa u sobi. čak i onda kada su u pitanju dobra bića. moguće je da “elementali”. Pokušajte ostati u njoj sa svojom svešću bar pet minuta. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING (V) Praktične instrukcije četvrtog koraka naučile su nas da četiri elementa uvlačimo iz svemira u telo. već realna činjenica i svaka osoba bilo da je magijski uvežbana ili ne koja udje u sobu moraće osetiti toplotu. pa on zato može vežbati prenos na najdalje razdaljine. sabijte elemenat vatre u celo svoje telo. U ovoj dubinskoj tački može se ostati najviše pet minuta. pomoću imaginacije. Ponovite nekoliko puta akumulaciju i evakuaciju (pražnjenje).

Ova sabijena kugla mora biti tako vatrena (užarena) i sjajna da veoma podseća na sunce. magičar može napustiti sobu kad god on to želi. Oba metoda morate dobro savladati. drugi u podne. Sigurno nećete imati nikakvih nevolja pri zamišljanju kugle gline zemljanog elementa. on može postići mnogo više. putem disanja preko pora. Ruke i prsti se obično najviše koriste u magiji. on će preći na izvodjenje ove vežbe. Kada to postigne. Dalje. i pre će nastaviti svoj razvoj. u svoj uobičajeni položaj. Tek onda može nastaviti. sve dok opet ne dobijete osećaj toplote. za bilo koji vremenski period. kao blesak munje. na kraju. baš kao što je to ranije radio kod impregnacije sobe. predjite na stvaranje različitih oblika elemenata po istom metodu. Ako joj se približite rukama. Za imaginaciju nema granica ni ovde ni tamo. i tako dalje. A magičar koji je najviše zainteresovan za rad na ovaj spektakularni način. i zavisi od vremena i prilika. S druge strane. nebo-plavu boju. ne rastvarajući elemenat. već preko disanja porama čitavog tela stvarajući tako akumulaciju elemenata u prostoru. neće biti zadovoljan takvom nevažnom pojavom. vode i zemlje. pošto je čvrsto uveren da. On treba da akumulira elemenat u jednoj ili obe ruke. I ovde ponavljanje vežbe usavršava. Radi jasnije imaginacije dok radite sa vazdušnim elementom. Na isti način morate raditi i sa elementima vazduha. Ovde treba još nešto napomenuti. pošto bića koja pripadaju tom elementu mogu izvoditi svoje nestašluke u takvoj atmosferi. kao što to uvek činite. Sedite. Ovo treba praktikovati sa svim elementima. Učenik koji kontroliše sva četiri elementa može nastaviti u ovom pravcu. U ovom koraku nije apsolutno nužno izazvati toliku količinu fizičke toplote da se ona može meriti termometrom. disanjem preko pluća i pora. Vežba je završena čim uspete zgusnuti svaki elemenat koji ste akumulirali u svom telu. Učenici koji imaju dosta vremena na raspola-ganju a takože i dovoljno snage volje mogu preći sve četiri vežbe naizmenično. bez obzira koliki. sa zemljom. On može da rado jednog dana sa jednim elementom. drugog dana sa sledećim i tako dalje. Učenik bi trebao izvoditi ovu vežbu sa svim elementima i savladati je. naravno. Završite ovu vežbu laganim rastvaranjem kugle u svemir ili rasprskavajući je naglom eksplozijom u ništavilo. Dok tako lebdi u prostoru. kupa. to jest neograničenom prostoru. u bilo koji oblik i projektovati ga van. Sada zamislite da se ova kugla pomera iz svoje sunčane mreže i slobodno lebdi u vazduhu. pomoću imaginacije. u solarnom pleksusu. U sledećoj vežbi će naučiti kako da akumulirani elemenat. O tome ćete više naći u poglavlju o radu sa duhovima elemenata. ipak. treći uveče a četvrti sledećeg jutra. možete preduzeti sledeću. na takav način da jednostavnim kretanjem ruke. ili može akumulirati prvi elemenat ujutru. on se mora osloboditi i izliti nagomilani vatreni elemenat u beskonačnost. Čim učenik ovlada i ovom vežbom. učenik njima mora posvetiti punu pažnju. pa posle toga sa vodom i. dok je sabijate. Imaginacija vode biće vam mnogo lakša. Kada ste izveli ovu vežbu sa kuglama sva četiri elementa. obično na račun gospodara. Na isti način kao što je učenik izvodio vežbe sa vatrenim elementom. emituje elemenat iz ruke u odabrani prostor trenutno ga impregnirajući (ispunjavajući). gde se on sferično rastvara u svim pravcima. on će morati da odredi izvestan prostor. Prethodna vežba je naučila magičara kako da akumulira udahnuti elemenat i da ga preko solarnog pleksusa izbaci u prostor. kako vreme protiče. i sigurni ste da ste njom (njima) ovladali. pa prema tome. Samo ako ste savršeno ovladali prethodnom vežbom. i posle vatre neka radi sa vazduhom. On može i zatvoriti elemenat u sobi. birajte jednostavne oblike poput kocki. Sada zamislite da akumulirani vatreni elemenat oblikuje vatrenu kuglu prečnika 10-20 cm. dajte kugli. Pretpostavimo da magičar izvodi svoju vežbu na otvorenom. Rastvaranje i rasipanje u svemir treba izvoditi na isti način koji je opisan u prethodnoj vežbi. koja se bavi projekci- . nego i sa nekim udovima ili delovima tela. Sav uspeh zavisi od njegove snage volje i imaginacije. on treba da radi i sa ostala tri elementa. Ti učenici će. Udišite elemenat vatre preko pluća i pora celog tela i akumulirajte ga. Ograničenje vežbi pripada samom učeniku. Vežba vanjske prostorne projekcije elementa je završena čim magičar može jasno osetiti toplotu u sebi. zamišljajte je u početku kao sferični komad leda. to jest ponovo u svemir. ne preporučuje se baš osta-viti sobu napunjenu elementom na duže vreme. kad ju je jednom napunio istim. Istinski magičar. treba da osetite zračeću toplotu. Ako ipak budete imali poteškoća pri tome.zavisi od snage volje i plastične imaginativne sposobnosti. može se u ovome usavršiti pomoću ovih uputstava. Zadrčite imaginaciju te kugle što je duže moguće. pirami-da. Najpre. ostvariti ogroman napredak u ovladavanju elementima. treba da je zamišljate kao vatreno-belu i da zrači toplotu. ne samo sa čitavim telom. emituje u prostor ne samo preko solarnog pleksusa.

trebati elemenat koji je materijalizovan preko njegovog tela. kuglu vazduha. On to može činiti i na blizinu i na daljinu. i trebao bi biti u stanju da navede čak i laika ili neznalicu da vidi i oseti taj elemenat. ali sa tom razlikom da se formiranje oblika ne vrši u telu. Na ovaj način. Ponovite isti postupak sa vazdušnim elementom. Izvodeći ovu vežbu ispravno. rastvorite ga ponovo u njegov početni materijal. najpre. magičar može pokušati sa fitiljom obične sveće. na isti način. petroleja ili alkohola. Prisetite se da je elemenat. zaista. (Solarni Pleksus) i izbacivani izvan tela. što je bliže dovodite svojoj sobi i svom telu. i materijalizovanje elemenata dešava tamo gde se mi koncentrišemo. ne propuštajući je kroz telo. Trebali bi ste imati osećaj kao da ste stvarno u peći. ponovo rastvorite vodeni elemenat u njegov prvobitni oblik i pustite ga da ispari u ništavilo. i samo od njega zavisi da li će želeti da se usavrši za te pojave ili će više voleti da nastavi svoj magijski razvoj. istu takvu vode i kuglu zemlje. za nekoliko trenutaka. zgušnjavajući i puneći njime svoju sobu. magičar mora tačno znati kako da stvori vatrenu kuglu. Prema tome. medjutim. koji dolazi iz primarnog izvora. On veoma dobro zna da bi mogao izazvati kao i zaustaviti pojave poput munja. Pored toga. rezultati velikih napora u ovome. iz svih pravaca. privlačeći ga iz loptastog svemira. Ispunite sasvim sobu sa ovom teškom masom. sličnu glini. morate osetiti težinu i kohezivnu silu kao i njen pritisak na vaše telo. univerzalno-zgusnut elemenat. Zamišljajte da uvlačite elemenat vatre iz beskrajnog prostora. Zamislite svemir u obliku ogromne kugle iz koje izvlačite vatreni ele-menat iz svih pravaca pravo u vašu sobu. učenik bi trebao naučiti da zgusne (kondenzuje) svaki elemenat svemira i da nauči da ga sabije u bilo koji željeni oblik. kiše. on treba da oblikuje različite forme od elemenata koji lebde u prostoru i da te oblike nakon izvesnog vremena opet rastvori u svemir. Takodje mu je veoma dobro poz- . čak i u najtoplijim letnjim danima. ne da se ispuni prostor kao u prethodnoj vežbi. preko ovog osećanja. toplota će sve više rasti. takvu vrstu hladnoće od koje kao da vam se ježi koža vašeg fizičkog tela. u obliku hladne pare koja se zgrušava sve više i više. Magičar mora savršeno ovladati sa oba elementa. materijalniji i topliji. ili stvaranja pokornih duhova i “elementala”. Slično postupite i sa vodenim elementom. Ispunite čitavu sobu za vežbanje ovom hladnom parom i pokušajte zamisliti da se nalazite u samom centru ovog zamišljenog vodenog elementa. jer on poznaje i vlada pravilima. što se više zgušnjava sabijeni i nagomilani elemenat u sobi. Ukratko. u trenutku kad obe varnice dodirnu pamučni čep. Tokom vežbe morate obavezno osetiti toplotu na svom telu. Stavite tu varnicu u pamučni čep zamočen u lakozapa-ljive tečnosti poput etra. a da elemenat sa kojim radimo ne prolazi kroz naše telo. Sada ponovo rastvorite elemenat u beskonačnost pomoću snage volje i imaginacije. Eto zašto možete zapaliti vatru pomoću vatrenog elementa na najvećim udaljenostima. i sabijte je u malo zrnce toliko da postane blistava varnica. morate imati osećaj lebdenja u beskrajnom okeanu vazduha. s vremena na vreme. Magičar uvežban u ovome. U trenutku kada osetite tu hladnoću. visoka postignuća. Druga varnica se priprema. Pri tome. Svo vreme on mora sasvim jasno osećati specifičnu osobinu elementa sa kojim radi. nego da se zgusne (u) samoodabrani oblik. olujnih bura. Praksa je sledeća: Sedite u svom asana-položaju dišući mirno i bez napora. već neposredno u toku njihovog lebdenja u vazduhu. Do sada je sasvim očigledno da se privlačenje. u nekim posebnim magijskim zadacima. a s druge strane. Posle toga možete rastvoriti kondenzovani vazdušni elemenat ponovo u njegovu primarnu supstancu. i da što ga više privlačite on postaje sve gušći. on takodje može staviti i zatvoriti varnicu u običnu čašu ili bocu. Magičar može i sam sastaviti takve majstorije. Sve te moći koje začudjuju laika kao čudnovate manifestacije su za magičara stvari koje se same po sebi podrazumevaju. nekom vrstom lebdenja u vazduhu. Kada ste doveli element zemlje pod kontrolu. Ako ovo uspe izvesti bez greške. može zgusnuti svaki elemenat u tom stepenu da on postaje fizička sila. Sada pokušajte isti ogled i sa zemljanim elementom. sve se očigledno dešava van našeg tela. magičar je u stanju da rashladi i osveži svoju sobu. sa vazdušnim elementom i. oba elementa će eksplodirati i čaša ili flaša će pući na hiljadu delića. baš na isti način kao što ste to radili sa vatrenim elementom. Čim se ove dve varnice dodirnu. tokom kursa ovih vežbi. buknuće vatra i nastaviti da gori. ovladavanje ovom praksom. Takodje. i ubaciti munjevitom brzinom vodenu varnicu u taj sud. najeteričniji i najsuptilniji. osposobljavlja ga da ide dalje. iz svemira. trebaće mu direktan. Povlačite iz svemira sivu masu.jom elemenata direktno iz svemira. pomoću elemenata. učinite imaginarno privlačenje vatrene kugle direktno iz svemira. kao što ste radili sa ostalim elementima. Ovo su. a kasnije sa lampom na gas. Sledeća vežba biće privlačenje elemenata iz svemira. pošto će mu. Zamišljajte da privlačite ovaj elemenat ka sebi iz beskrajnog okeana. i njime ispunjavate sobu u kojoj živite. slično onim vežbama gde su se oblici elemenatazgušnjavali unutra. Pravi magičar neće traćiti vreme sa takvim lakrdijama. Morate osetiti ledenu hladnoću. na primer u slučajevima lečenja bolesnika. bez ikakve tehničke ili privlačne moći. Kada uspe sa ovim malim trikom. koja postaje sve tamnija i tamnija što je više približavate sebi. trebalo bi da se osećate laki kao balon. U sobi napunjenoj na opisan način. groma. Najpre.

naprotiv. Rezultat bi bio koban za zdravlje osobe a uspeh nikad nebi došao. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (V) U ovom koraku ću navesti neke vežbe koje omogućavaju svesnu pasivnu komunikaciju sa nevidljivim. Sada počnite sa pravom vežbom levitacije. bez pomoći mišića. naprotiv. U pogledu toga on razmatra zakone nevidljivog sveta kao i one fizičkog sveta. Zatim. pre nego što potpuno obradi sve vežbe i zadatke. on usmerava svesno svoje moći a takodje i uči da ih koristi sa namerom. koju spiritisti nazivaju medijumom. Sve vežbe idu ruku pod ruku. Ove činjenice treba veoma pažljivo razmatrati. On će se uveriti da sa vatrom ukus vode izgleda nekako kiselkast. pomoću imaginacije. sterilisane vode i ponavljajući taj čin nekoliko puta. sa magijske tačke gledišta. Na neki način metodi podsećaju na spiritističke. da se ta bića mogu manifestovati pomoću levitacije. Na neki način metodi podsećaju na spiritističke. Ova pojava se može proveriti i hemijski uranjanjem male trake lakmus-papira u pripremljenu vodu. A svako ko svesno izvodi vežbe jednu za drugom. raspršite u svemir nagomilanu životnu silu. sa magijske tačke gledišta. I pored toga učenik ima mogućnost kontrolisanja materijalne kondenzacije elementa fizički ubacivanjem zgusnutog oblika elementa u čašu čiste ili još bolje. Pretpostavljam da nikom neće pasti na pamet da se veže samo za pojedine vežbe i metode. Da bi se pomogla pasivna komunikacija sa nevidljivim bićima. Sedite udobno ispred stola i stavite ruke na njega. Niko nemože očekivati napredak. Počnimo odmah sa praksom. ****************************************************** MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (V) U ovom koraku ću navesti neke vežbe koje omogućavaju svesnu pasivnu komunikaciju sa nevidljivim. Da bi se pomogla pasivna komunikacija sa nevidljivim bićima. Izvedite akumulaciju životne sile u desnoj ruci i usredsredite se na činjenicu da možete rukom i prstima upravljati jedino pukom snagom svoje volje. ne pomoću uticaja elemenata spolja. može nastavljati dalje sa čistom svešću i može raditi na magijskom razvoju punom parom. koju spiritisti nazivaju medijumom. dok će u slučaju vode i zemlje reakcija biti bazna.. Ako je voda dobro impregnirana. Ko se ne bi setio svadbe u Kani Galilejskoj gde je naš Gospod pretvorio vodu u vino? Samo. ali će magičar ubrzo primetiti da se on ne uvežbava da postane osoba bez ikakve sopstvene volje. Na ovom mestu ću završiti ovladavanje elementima sve dok je u pitanju uvežbavanje duše u Koraku IV. sa vazduhom sladunjav. da se ta bića mogu manifestovati pomoću levitacije. Magičar ne sme postati igračka nekontrolisanih sila. Počnimo odmah sa praksom. U pogledu toga on razmatra zakone nevidljivog sveta kao i one fizičkog sveta. ali će magičar ubrzo primetiti da se on ne uvežbava da postane osoba bez ikakve sopstvene volje. tj.nata činjenica da istočnjački fakiri samo pomoću vladanja elementima izvode svoje čudo mango-drveta od semena do ploda za samo sat vremena. a sa zemljom budjav. tako visok adept poput Isusa Hrista izvršio je ovo čudo. savetuju se uglavnom vežbe levitacije u cilju magijske pripreme bilo kog dela tela na takav način. savetuju se uglavnom vežbe levitacije u cilju magijske pripreme bilo kog dela tela na takav način. primetiće se da je reakcija na lakmus-papir kisela kad su u pitanju aktivni elementi i to vatra i vazduh. već upravljanjem akašaprincipom vode pretvorivši je iznutra. Akumulirajte vazdušni elemenat u kažiprst desne ruke i koncentrišite se na kažiprst koji postaje lak poput . Magičar ne sme postati igračka nekontrolisanih sila. on usmerava svesno svoje moći a takodje i uči da ih koristi sa namerom. i zavise jedna od druge. sa vodom stiskavosuv.

To ne mora biti specijalno klatno. naročito u slučajevima ljudi koji se čak i ne sećaju svog vodiča. da ga vodi i nadahnjuje. Kontakt se gubi sve više i više. Možete proširiti ove vežbe i podići obe ruke odjednom snagom svoje volje. Saglasno razvoju i Karmi. Naravno. već da to čini snaga volje. Sedite za sto i stavite obe ruke na njega. Lakat ruke koji drži klatno treba osloniti na sto. Ako ste zabeležili uspeh nakon nekoliko vežbi. Zamišljajte u tom trenutku. Postigavši i to. Ako bi magičar odlučio da ove vežbe proširi na celo telo. mogao bi se čak podići u vazduh celim telom i činiti mnoga slična dela po svojoj volji. Morate imati osećaj da prst ne podižu vaši mišići. očigledno je da bi on mogao praktikovati ove vežbe godinama da bi postigao pomenuti uspeh. bićemo zadovoljni time da pokrećemo ruke i prste po svojoj volji. Sada pokušajte plastično zamisliti da se vaša duhovna desna ruka odvaja od fizičke. kako je opisano. Ponovite ovo nekoliko puta. mogu poslužiti prsten ili neki mali predmet. Stavite čašu vode. što je čovek intelektualno zreliji duhovni vodja manje obraća pažnju na njega. bez ikakve sumnje. bar pet minuta. Uradivši to. koje želi da je upotrebi za slanje poruka našem materijalnom svetu. Ruka koja je odvojena (eksteriorizovana) po našem metodu. nego iz samog ramena. jer to sve zavisi i od magijske zrelosti i razvoja. On može biti sasvim siguran. Čim ste uspeli podići prst. pripremljeni ste za preuzimanje komunikacije sa drugim nevidljivim bićima. Ovo biće brine o duhovnoj udobnosti štićenika uglavnom do perioda puberteta. ovo biće može biti neka umrla osoba ili neko intelektualno biće još neotelotvoreno na ovoj planeti. Kada smo to postigli. razvijte stan- . on je sposoban da komunicira sa bićima četvrte dimenzije. Sa drugom rukom radite na isti način. samo da se ustanovi dokle snaga volje ili mišića posre-duje u tome. on bi odmah pao. u stvari je presadjena u četvrtu dimenziju i može je videti svako biće te sfere. Sledi neophodna praksa: Uzmite sideralno klatno. pokušajte na ovaj način podići celu ruku. Magičar je svakako. Ako ste to bar za kratko uspeli. Stavite psihičku ruku pored fizičke ili je pustite da klizne kroz sto na vaša kolena. Ako biste prestali da se koncentrišete. bez prekog razloga. dalo jedno biće u cilju nadgledanja njegovog štićenika. da je telesna ruka sasvim nepovredjena. Ako ste u stanju da “levitirate” kažiprst desne ruke. vratite ponovo svoju mentalnu ruku u telesnu i završite vežbu. oplemenjivanja svoje ličnosti i rada na svom magijskom razvoju. a ponajmanje da bi zadovoljio radoznalost ostalih ljudi. vazu ili bilo koji zveckavi predmet bočno (sa strane) pored klatna ili iza njega. dok je prst još u vazduhu. slobodno.vazduha. Da li poruke koje oni traže putem posrednog pisanja ili crtanja spiritista zaista dolaze iz četvrte dimenzije -ili kako to oni kažu: iz onostranog sveta -ili potiču samo iz podsvesti dotičnog medijuma. Zatim na isti način postupite sa levom rukom i njenim prstima. u akaša-principu. da nauči sve što želi znati i dobije sve što mu je potrebno. Na našem stanju razvoja. Svaki učenik magije je sasvim svestan činjenice da mu je Božansko Providjenje. Čim ste završili pripreme po ovim uputstvima. Adepti najvišeg ranga uspevaju proizvesti takve pojave a da nisu prisiljeni na višegodišnje vežbanje. spustite ga ponovo dole snagom volje. Mnogo bi se moglo govoriti o činovima tih čuvara i njihovoj delatnosti. u podizanju čitavog tela snagom volje. da će njegov vodič prvi pokušati da se prikaže. Lakat ostaje oslonjen. možete postupiti na isti način sa ostalim prstima. Obmotajte kraj konca nekoliko puta oko svog kažiprsta. u času njegovog rodjenja. no to bi premašilo okvir ovog dela. Čim početnik uradi ove vežbe. U telesnoj ruci. stekao sposobnost da komunicira sa svojim vodičem. Stoga bi učenik trebao težiti da stupi u vezu sa svojim genijem čuvarem. Klatno se slobodno njiše na koncu dužine 20-30 cm u vazduhu. budući da je u četvrtoj dimenziji. pomoću lične snage volje. To se može probati. krenite dalje podizanjem ruke po volji ne samo do lakta. Ni jedan veliki magičar neće nikada izvoditi pojave te vrste. prećićemo na drugačiju pripremnu vežbu koja je apsolutno neophodna za pasivnu komunikaciju sa nevidljivim i tu praksu ću prikazati na sledeći način: Sedite opet ispred stola na kojem vašem ruke mirno počivaju. Klatno se slobodno njiše iznad površine stola sa 2-3 cm. Zatim pokušajte zamisliti da podižete kažiprst pomoću snage volje. Do sada smo mogli videti da je magijska priprema veoma različita od priprema spiritista koji se ponašaju pasivno sve dok ne uzmu u ruke olovku i počnu da pišu ili crtaju. Magičar će prvo pokušati da dodje u vezu sa svojim genijem čuvarom. ubrzo bi uspeo. svojim duhovnim vodičem sa kojim ima najbližu vezu. Čim i to uspešno završite. sada se dogadja mentalni vakuum koji ima oblik spoljašnje ruke. Imaginarnu spiritualnu ruku treba da posmatrate kao vašu pravu ruku. čak i ekser ako nemate ništa zgodno u blizini što bi se moglo vezati za svileni konac. On bi mogao šetati po vodi a da ne potone. ostavljeno je magičaru da proceni. ostavljajući ruku sa ostalim prstima mirnu i nepokretnu na stolu. odvojte svoju mentalnu ruku od one koja drži klatno i stavite tu mentalnu pored telesne ruke. Vežba levitacije je završena čim budete u stanju da podignete i spustite sve prste desne ruke po svojoj volji. sve dok ne uspete u eksteriorizaciji ruke. i to prvo desnu a zatim levu ruku. pod uslovom da je iskreno zainteresovan za celu stvar. ruka uspravna.

pokrećući mišiće ruke i tako izazivajući klatno da se klati tamo-amo. Metod je sledeći: Stavite list papira ispred sebe i uzmite olovku izmedju palca i kažiprsta kao da pišete. Sve to je zadovoljenje najpotrebnijih zahteva trenutka. Magičar će ceniti ovaj metod. Verovatno ćete imati osećanje kao da je vaša ruka rukavica sa čudnom tudjom rukom u sebi koja pokreće klatno. Ostale osobe pak ništa neće primetiti. ne ili možda. kažiprsta i srednjeg prsta. naročito ako je postigao izvesnu veštinu u ovome. naravno u umu. i nikad ranije ih nije čuo. Inspirativni metod . Kada se veza jednom uspostavi. Sada pobudite trans u sebi. nakon izvesnog vežbanja. ali će umesto toga imati osećaj da želja indirektno vodi um. Svrha prstena je da se uopšte ne morate koncentrisati na držanje olovke. pitanja se mogu postavljati vodiču bilo mentalno ili glasno. na primer da li je voljan da se manifestuje ili da li je već bio otelotvoren na ovoj planeti i slično. nalazeći se i u najvećoj gužvi. Pretpostavimo da prvi pokušaj za uspostavljanje komunikacije sa duhovnim vodičem nije uspeo. Ovaj ishod je apsolutno individualan i zavisi od sposobnosti. zavisi od fleksibilnosti. na način na koji ste upućivani u poglavlju za mentalni trening pomoću prepoznavanja sebe sa svojom svešću u centru pupka. jer će se prirodno mala likerska čašica lakše sretati po staklenoj podlozi.najčešći: ovde će poruke biti date u nekoj vrsti glasnog mišljenja u ili izvan ličnosti. Kada se ispiše jedan list papira. ne treba se obeshrabriti. magijski pripremite za njega desnu ruku na opisani način i zamolite ga da piše pomoću desne ruke. pozovite svog vodiča i pitajte ga. možete koristiti “planšetu” umesto čekanja na udarce u čašu. klatno se zamenjuje sa malom čašicom za liker. Sada navucite gumeni prsten ne previše čvrsto preko palca. Na kraju bih naglasio da postoji nekoliko vrsta medijumskog pisanja. dane i sate. U centru opet ostaje praznina iz koje se kreće. ne i neizvesno (možda). Takodje se mogu naći i mnoge konstruktivne primedbe u spiritističkoj literaturi. Trebalo bi zadržati onaj prst koji se najbolje pokreće. zavisno od sposobnosti. da li bi se on mogao manifestovati vama pomoću vaše magijski pripremljene ruke. Vrh strelice će onda pokazati odredjeno slovo. u četvrtoj dimenziji. brojeve. dvaput u slučaju nesigurnog odgovora i tri puta ako je odgovor da. odeljke sa da. Automatski (mehanički) metod: U ovom slučaju ruka se pokreće apsolutno automatski. kasnije nečitljive reči a. Senzitivni ljudi će čak primetiti da je ruka koja drži klatno pokrenuta tudjom rukom. Ćutite i posmatrajte klatno. Na ovaj način ćete moći pozvati preminule prijatelje. Sada uzmite niži deo čaše izmedju kažiprsta i srednjeg prsta i pustite da se čaša kreće po slovima vodičevom rukom. bilo sa svojim vodičem bilo sa pokojnicima čak i u situaciji gde se planšeta ili olovka ne mogu koristiti. istovremeno moleći vodiča. pojaviće se reči i rečenice. Čim se izazove kontakt. Primetiće se da je uvek jedan odredjeni prst lak za podizanje. 2. Usavršivši sve ove eksperimente. Posle nekoliko pokušaja. Mastilom. čak i na jezicima koje sam magičar ne zna. Bićete zaista veoma začudjeni kada primetite da klatno počinje da se kreće čineći tražene udarce. vodenom bojom ili neizbrisivom olovkom obeležite strelicu kao kazaljku na podnožju čaše. On čak može držati ovu mentalnu ruku u svom džepu i dobijati odgovore da ili ne. Stalnim vežbanjem. i da smrt ne znači kraj za njih. da jednim udarcem klatna o čašu kaže: “ne”. nego prelaz u četvrtu dimenziju. pomoću klatna. Ova napravica je okrugao disk koji treba da se podeli na odeljke. obeležavajući svaki po jednim slovom alfabeta. koja sadrži ceo alfabet. Nakon postizanja dobrog rezultata. tako ste sada u četvrtoj dimenziji. svaki učenik će sigurno uspeti izazvati komunikaciju. Isto tako mogu se napraviti slike i crteži. van kuće i tako dalje. svakako. Sledeći metod je zamoliti vodiča da podigne kažiprst magijski pripremljene ruke. Možete dobiti odgovor na svako pitanje. može se napraviti veća planšeta. sa dva udara “možda” a sa tri udara “da”. na koja će biti odgovoreno sa da. a u centru se ostavlja mala kružna praznina. na primer u društvu. pozovite svog duhovnog vodiča. učenik može preći na medijumsko pisanje.je transa u sebi za nekoliko trenutaka. Mogu se takodje primiti i poruke na stranim jezicima. Kada zabeležite uspeh sa kažiprstom. drugi koristeći srednji prst ili prstenjak. U tom stanju. . Ovo. gde postoje razna bića. Za izvodjenje sa ovom planšetom. Pitanja uglavnom treba da se odnose na samog vodiča. Da bi se postiglo lakše klizanje čaše. Zamolite ga da prst podigne jednom ako je odgovor ne. rodjake i članove svoje porodice sa kojima želite doći u dodir. pokušajte i sa ostalim prstima. koje ću ukratko pomenuti: 1. Jedan učenik će biti uspešniji u podizanju kažiprsta. planšeta se može staviti ispod stakla. postići ćete takvu veštinu da vam medijumsko pisanje neće predstavljati baš nikakvu teškoću. Taj prsten možete napraviti otsecajući ga od gume za bicikl. zamenite ga novim. Na početku ćete primetiti samo neravne linije. Klatno će pokazivati pojedina slova i sricanjem tih slova mogu se od vodiča dobiti detaljne poruke. bez magičarevog znanja šta želi napisati ili šta prizvani duh namerava napisati. da postoje samo različiti stepeni gustine. jer mu on omogućuje da ostvari pasivnu vezu sa nevidljivim svetom. Magičar će se uveriti da ne postoje takve stvari kao “ovde” i “tamo”.

Intuitivni metod gde imate osećanje kao da ste sami pisali. više mu neće biti potrebna pasivna komunikacija sa nevidljivim. Pasivna komunikacija služi jedino tome da bi se uverilo u postojanje jednog drugog sveta u koji će svako otići. praktično se zna pre-ruke šta će biće napisati. Prema tome. na primer pola automatsko i pola inspirativno ili intuitivno i inspirativno ili sve zajedno. bolje za njega. a da osoba niti sluša niti je nadahnuta na bilo koji način. Ovo je jedna vrsta jasnovidog znanja (clair-knowledge). Jedino su visoko razvijena bića u stanju da daju tačne informacije o vremenu. uvek treba da imate na umu da bića sa kojima kontaktirate pripadaju zakonima koji su različiti od ovih koji vladaju na fizičkom planu. Koji će od metoda preovladjivati. poruke se primaju iz dubine duše ili izvan vlastitog ja. pri odabiranju pitanja. pod uslovom da ga upotrebljavate pošteno i iskreno.U ovom slučaju. itd. 3. Metodi se mogu javiti i u mešanom obliku. nakon smrti. Praksa usavršava! Sada bih želeo dati komentar u pogledu pitanja koje učenik treba da postavlja bićima i odgovora koje može očekivati. Niko sem same te ličnosti ne zna odgovor na to pitanje. pošto je on sam u stanju da postigne sve to o čemu bi ga takvo biće moglo informisati. pretpostavlja se da se magičar neće hvaliti vežbama i rezultatima. . čim učenik razvije svoja duhovna čula. Svako pitanje će odmah dobiti odgovor. bića koja su ranije živela na zemlji. biće poznato jedino nakon dužeg ispisivanja vežbe. što manje priča o svojoj komunikaciji sa nevidljivim. i živeti u njemu. Svaki od metoda je dobar i pouzdan. zavisan od vremena i prostora koji ne postoje u sferi četvrte dimenzije. Čestim ponavljanjem ovo nadahnuće će postati glasno mišljenje i slušanje u pasivnoj komu-nikaciji. ubrzo će izgubiti svoju orijentaciju. Pored toga. Kasnije. budućim dogadjajima. Pre svega. Dalje. Ruka ispisuje reči i rečenice pri punoj svesti. jer je naš plan trodimenzionalan. magičar će prvo pitati za boravište tih bića i pre dati prednost porukama o četvrtoj dimenziji radi svog vlastitog obrazovanja.

a naročito dinamički preko prstiju III. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: Magija prostora II. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING: Projekcija elemenata van: a) preko svog tela. itd. Pasivna komunikacija: a) sa vlastitim genijem čuvarom b) sa pokojnicima i drugim bićima KRAJ PETOG KORAKA **************************************************** . MAGIJSKI FIZIČKI TRENING: Priprema za pasivnu komunikaciju s nevidljivim bićima: a) oslobadjanje svoje ruke b) priprema prstiju pomoću klatna.KRATAK PRIKAZ VEŽBI PETOG KORAKA I. olovke. nagomilanog kroz solarni pleksus b) akumuliranog preko ruku. planšete.

polusvesno ili skoro podsvesno izvršava neke radnje sugerisane nekim spoljašnjim ili unutrašnjim impulsom. a da i ne obraća nikakvu pažnju na to. što duže možete ovo izdržati bez sporednih pojava poput napada vrtoglavice. razlučujući te funkcije. zavisno da li radi sa mentalnom ili astralnom sferom. Osobine duha. Ako ste u stanju izvesti svaku radnju na ovaj način. Trebalo bi da osetite svoj duh u finom astralnom telu a ovo u materijalnom telu. intelekt sa svim svojim paralelnim aspektima kao što su inteligencija i pamćenje. Iz tog naročitog razloga. Gledajte unutra kao u svoj vlastiti duh. preporučljivo je početi prvo sa malim radnjama jedan kraći period i produžiti ih sve dok se ne naviknete na držanje. Na primer. dakle duhu. U teoretskom delu ove knjige ja sam već detaljnije govorio o mentalnoj sferi i mentalnom telu. Kada se kaže “svesno” ne misli se da je sva čovekova pažnja na duhu nego na imaginaciji da duh pomoću duše i materijalnog tela izvršava radnju. Prema tome. MAGIJSKI MENTALNI TRENING (VI) U ovom Koraku suočavamo se sa meditacijom o duhu. ako ste dobili jasnu predstavu o njima.KORAK (VI) Pre nego što predjem na opisivanje vežbi šestog koraka. ako šetam ulicom ja ne mislim o činjenici da ja šetam. a možete ih produžiti koliko hoćete. Pretpostavlja se da se isto dešava i u čitavom mentalnom telu. u saglasnosti sa četiri elementa su sledeće: volja je subjekt vatrenog principa. osećanja umora. možete nastaviti. da njima upravlja i pojača ih ili odstrani. oseća i pokreće ga. zajedno sa njim. Isto je i sa rukama i svim ostalim delovima tela. kasnije velikih. bar deset minuta. Čim se sasvim uverite da vaš duh potčinjava astralno kao i materijalno telo. to bolje za vas. to jest. i to malih radnji na početku. To osećanje je duh. i morate pokušavati da produžavate trajanje svake svesne radnje. Svaki propust bi postao veoma primetan i učenik bi imao velikih teškoća pri rešavanju nekih problema u svom razvoju. Još jedna vežba treba da pomogne utvrdjivanju čitavog mentalnog tela u astralnom telu. Vredelo bi baciti pogled na funkcije vlastitog duha u pogledu četiri elementa. možete opet krenuti korak dalje. osećanje sa svim svojim vidovima pripada vodenom principu a svest sa svim svojim vidovima koja uspostavljaju vezu sva tri elementa. Morate znati kako da zamislite svaku od funkcija koja odgovara elementu. . podredjena je zemljanom principu. Ovaj eksperiment je veoma važan jer će učeniku dati mogućnost da izvrši svaku radnju u mentalnoj i astralnoj vezi za materijalnim telom. Sledeća vežba će vas naučiti da izvršavate radnje potpuno svesno. Razmišljajte o tom problemu u svakoj zgodnoj prilici. što se može postići posebnom meditacijom. to jest. Ako uspete razlučiti funkcije duha. podvući ću još jednom da sve prethodne vežbe moraju biti dovedene pod savršenu kontrolu da bi se ravnoteža održala i na višim stepenima razvoja. ovom vežbom vladate savršeno. istražujte sebe i funkcije duha i meditirajte o njima. oni nisu pripremljeni da rade (u vezi) sa materijalnim stvarima na mentalni i astralni način. podležu principu vazduha. jer takvi ljudi ne poseduju kapacitet (sposobnost) izvršavanja rituala magijski. glavni uslov za uspeh ostaje odličan osnovni trening. Vaša ruka mora osetiti obe rukavice. već da moj duh šeta i pokreće astralne i materijalne noge. u materijalnom telu slično ruci u finoj svilenoj rukavici koja je stavljena u debelu rukavicu. Učenik će sada razumeti zašto magijski rituali nisu nikad pokazali nikakav uspeh kod osoba koje nisu nikad bile inicirane ili nisu magijski trenirane. poremećaja ravnoteže. Svako svesno. Bilo bi apsolutno beskorisno preskočiti neki od Koraka ili izostaviti i zanemariti neku od vežbi. Ova uvodna vežba je veoma važna jer ona omogućava magičaru da utiče na te funkcije kod odredjenog elementa na odredjenom planu u sebi kao i u drugima. i da izgleda da je vaš duh taj koji vrši sve radnje kroz dva omotača. Takva radnja se naziva magijska radnja (čin). i.

sa čulima i zamišljajte da duh. može napredovati u svom razvoju. Magičar veoma dobro zna. da mentalno telo jedino utiče na mentalnu sferu ili duh. za vidjenje. preko plućnog disanja. Već smo čuli da je akaša primarni izvor. neke . Kada veoma dobro shvati ovaj problem. u krv. a ovo pomoću materijalnog tela. i savršeno ovlada praksom. bar pet minuta. i tako dalje. Ako ste to uspeli postići. toplotu. na isti način. čulom ukusa i mirisa. Ako ste zabeležili isti rezultat kao i u slučaju očiju. duše i duha. na isti način kao što i astralno telo deluje jedino na astralnu sferu to jest. I ovim ćete ovladati stalnim ponavljanjem ovog ogleda. U svakom slučaju morate izbeći gubitak svesti ili padanje u san. možete krenuti dalje. to jest na gledanje. najizrazitiju pažnju trebalo bi obratiti na tri prvopomenuta čulna organa. ali sa jednom razlikom. pokušajte takodje i sa druga dva čulna organa. i to tela. da udišete obojeni eter i punite čitavo telo njim. u istom periodu. nego da mentalne uši opažaju sve pomoću astralnih i materijalnih ušiju. Medjutim. Svaki nameran uzrok. ali ne dozvoljavajući da istovremeno emaniraju njegova mentalna i astralna ruka. Sledeći zadatak se odnosi na magijsko uvežbavanje čula. taj magnetizer neće nikada postići ništa više od delimičnog uspeha. Ako biste želeli razviti naročite sposobnosti. Magičar koji je. Ovde ne postoji ni gore ni dole niti sa strane. to jest univerzalnim eterom. Pre svega. biće takodje u stanju da kontroliše najfiniji princip. kao što ste to činili pri akumulaciji životne moći. niti zamišljajući da mentalna sila prožima i utiče na duh. u ovoj vežbi. Neophodno je dobro se upoznati sa ovim neuo-bičajenim stanjem uma. Sada ćemo krenuti dalje i naučiti kako da ovladamo akaša-prin-cipom u pogledu elemenata. Vežba je sledeća: Zauzmite svoj uobičajeni položaj (asanu) i zatvorite oči. Ova uvodna vežba je veoma važna za takozvanu vidovitost. posle dugotrajnog vežbanja. a materijalno telo se odnosi samo na materijalni svet. dušu. u ovoj ostvarujete to da nisu vaše materijalne oči one koje nešto vide nego da je to duh koji opaža sve pomoću astralnih i fizičkih očiju. Postigavši uspeh. Morate zamišljati. Zamislite da se nalazite u centru neograničenog prostora. Ako ste postigli dobre rezultate u mentalnom ustanovljavanju čula pokušajte podesiti svoj duh za dva čula u isto vreme. bez ikakvog prekida. to jest sfera uzroka. bolje za vas. Praktikujte marljivo ovaj eksperiment sve dok ga ne savladate. izvršite istu operaciju sa svesnim disanjem. Ovaj zakon se mora poštovati. preko pluća i pora. to jest astralni eter. Otuda je neophodno da magičar prihvati mentalni i psihički raspored da bi izvodio radnje bilo kao duh ili u vezi sa dušom. Vi udišete ovu eteričnu materiju i svesno je sprovodite. da to nisu vaše fizičke uši one koje primaju zvučne talase. oseća predmete. predjite na uši ostvarujući to. hladnoću. Počnite sa očima i ušima. vi ste zaista napredovali u svom magijskom razvoju. slušanje i osećanja koja su najkorisnija za praktičnu magiju. poput želje. Ovaj neograničeni prostoj je ispunjen najfinijom energetskom materijom. Izvodeći ovu vežbu treba da zadržite osećanje sjedinjenosti sa čitavim beskonačnim prostorom. jedna veoma važna uvodna vežba: Slično prethodnoj vežbi. misli. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING (VI) U petom Koraku smo naučili kako da projektujemo elemente van. Nakon nekih uspešnih vežbi udisanja akaše putem disanja preko pora celog tela. postigao dobre rezultate sa elementima. umesto sa životnom silom. astralna moć isto to čini astralnom telu pacijenta. to jest. bolje odmah prekinite vežbu i odaberite neko drugo vreme kada ste spremniji. pomoću astralnog tela.Ako ste i to uspeli. Eter je bezbojan. što to duže izdržite. Morate biti kao sasvim odvojeni od sveta. Ako ste u ovome postigli izvesnu veštinu. Glavnu vežbu učenik će naći u sedmom Koraku ovog kursa. Ako se osetite umornim. U teoretskom delu smo pomenuli da elementi potiču iz akaša-principa koji njima dominira i drži ih u pravoj ravnoteži. jasnočujnost i jasnoosetljivost i treba je potpuno savladati. ali našim čulima izgleda kao da je ultra-ljubičaste skoro crno-ljubičaste boje i u toj boji mi zamišljamo eteričnu materiju. podesite svoj duh za tri čula odjednom. sa očima. da duh gleda kroz fizičke oči i da on ustvari vidi. nastavite. kao što ste radili pri koncentraciji čula.Uzmimo primer magnetizera koji polaže ruke na pacijentovo telo ili izvodi magnetske zamahe. Razmišljajte o ovom problemu što je češće moguće. a materijalna moć utiče na materijalno telo. u vremenu od bar pet minuta. slušanje i osećanje. ušima i osećanjem. jer se pacijent zaista sastoji od sve tri komponente.

Osetiće kako mu nadolazi vera pošto isključuje baš svaku sumnju. po svojoj želji. sve dok ne postane pravi majstor. u sve tri oblasti. biće dovoljno samo upotrebiti ritual. Magičar koji je uspostavio magijsku ravnotežu u pogledu elemenata. Ne smete sebi dozvoliti ni najmanju sumnju. Nijedan propust se ne sme pojaviti u toku razvoja. veoma brzo će postići ovu moć. osetiće sumnju pri nekim proble-mima. kada se učenik razvi-ja sve više i više. Vežba je sledeća: Sedite u svom uobičajenom položaju udišući. odmah opet rastvoriti tu moć. i ako je opsednut visokim idealima i željama da čini samo dobra dela da bi pomogao ljudskom rodu. Morate pri svakom udahu osetitit svoju vlast nad elementima. koji će odmah podstaknuti elemenat u delovanje. Božansko Providjenje će ga blagosloviti. struju akaše i njom punite celo telo. koji će tek kasnije shvatiti svoj domet. On ga snabdeva sa samoodabranom rečju (formulom) i povezuje za odredjeni zvuk. kako u astralnom tako i u materijalnom svetu. i zadobivši najviše vrline i ideale. on će svakako raspolagati dovoljnom količinom intuicije. Vera i ubedjenost u svoju kontrolu elemenata treba da bude nepokolebljiva i čvrsta. Zbog toga. inače bi učenik zaostao. Magičar oblikuje neki ritual. Ovde je sasvim nemoguće napraviti grešku. Učenik bi uvek morao imati na umu svoj lični etički razvoj koji će mu svakako pomoći da čini samo dobra i plemenita dela. Učenik koji je savršeno siguran u svoje vladanje elementima će uskoro primetiti da je u stanju da elemente projektuje na sve planove. preko pluća i svih pora. na višim nivoima. bez obzira na nivo ili sferu na kojoj se realizacija nužno mora mora izvesti. biće potrebna velika količina strpljenja. magičar mora pokušati da sastavi jedan ritual za elemenat astralne sfere sa kojim će staviti u pogon moć tog elementa. putem delovanja elemenata. tako da može sastaviti ritual koji odgovara elementu o kome se radi. zbog kojih su se rituali upotrebili.imaginacije stvorene u toj sferi zajedno sa dinamičnom koncentracijom snage volje. van kao i unutra. a neki od problema bi se mogli ispraviti samo uz najveće teškoće. u samom sebi. da većinu tih želja i ostvari. on mora raditi ovladavanje elementima. veoma lako. Saglasno svom magijskom razvoju. Na isti način on treba da radi sa ostala tri elementa. Kad stigne dotle. istrajnosti i upornosti. pretrpela bi svakako velike štete a nanela bi nesreću i drugim ljudima. osoba koja nije radila dovoljno savesno. a da to niko ne primeti. zašto se tako visoko ceni savesnost i upornost u izvršavanju vežbi. Ovo je jedna od najvećih magijskih misterija i univerzalni ključ za magičara. Smatrajte da ste veš stekli sposobnost vladanja elementima i da će oni ispuniti sve što naredite ili poželite. oplemenivši svoj karakter. ili učenici koji su preskoči-li neke Korake i zanemarivali vežbe. Stoga budite veoma oprezni i odaberite onu vrstu rituala koji se mogu primenjivati i u najvećoj gomili. Ranije sam napomenuo da magičar može postići sve. morate zamišljati da započinjete kontrolu četiri elementa. Svako ko savesno radi sve ove vežbe postići će apsolutnu kontrolu elemenata za duži ili kraći period vežbanja. jer su ovi rituali apsolutno individualni. stvarajuši tako pomoću svoje moći osam rituala za astralnu sferu i takodje osam rituala za materijalno ostvarenje. a u isto vreme drugi ritual pomoću kojeg on može. u poglavlju o ritualima. nepokolebljive vere i najvišeg uverenja mora se ostvariti pomoću elemenata. Na ovom mestu bih napomenuo da se akaša ne može akumulirati na isti način kao životna sila. ako to želi. S druge strane. to jest sasvim lični. Ako magičar želi da se dejstvo (efekat) poništi biće dovoljno samo primeniti potrebni opozivajući (poništavajući) ritual. u koje on prenosi moć. prema svrsi koju treba izvršiti. na primer. rituale koje je magičar sastavio za ovu svrhu ne treba nikome saopštavati! Svaka druga osoba mogla bi postići isti uspeh u ovladavanju elementima. Ako osoba koja ne raspolaže magijskom zrelošću koristi takve rituale. a uticaj elementa koji ga najviše obuzdava neće dopustiti da bude nadvladan. Čim rituali postanu na neki način automatski. Pre svega. Ovaj metod bi trebao postati navika koja omogućava lako izvodjenje i bez ikakvog napora ili imaginacije uopšte. Pravi magičar će uvek smatrati ovo upozorenje kao sasvim opravdano. tokom kursa svog razvoja. bez obzira na kojem se planu realizacija vaših želja mora odigrati. Čak i onda. Pri samom udisanju. magičar može preći na prenošenje moći elemenata u odgovarajući ritual. Učenik će kad tad shvatiti. koristeći ove rituale. koji odgovara elementu. Već sam detaljnije govorio o ovom problemu. tako da mu sve to izgleda kao dečja igra. Da bi se postiglo ovo stanje zrelosti. pomoću dugog niza vežbanja i ponavljanja. ritual sa položajem prstiju u džepu. *************************************************************** . pomoću položaja prstiju i gestova ruku. a što bi svakako išlo na račun moći magičara koji je ustvari i sastavio te rituale. Naša sledeća vežba biće zadobijanje apsolutne kontrole elemenata pomoću akaša-principa. podarujući mu neočekivane sposobnosti.

puneći je sve više i više pomoću svoje imaginacije sve dok ta kugla ne bude veličine od približno 30-50cm. Navešću samo nekoliko primera upravo zbog velike raznovrsnosti. ali sledeća pravila se moraju razmotriti: 1. 4. pretvoriti prijateljstvo u mržnju ili obrnuto. recimo LUCIS ili slično. Sada magičar ovu svetlosnu kuglu impregnira željom i čvrstim uverenjem da će ona pokazati istu moć i osobinu za koju se pretpostavlja da će pojačati željenu mentalnu sposobnost. Biznismen može povećati broj svojih kupaca. rečitosti. U medjuvremenu. Zadatak treba utisnuti u “elemental” pomoću snage volje i imaginativne sposobnosti. Preko stvaranja “elementala” takozvane elementalno-magijske vrste. sabijajući je. Ova četiri osnovna pravila treba poštovati. on mu mora dati podesno ime. i tako dalje. ako cilja na najviši nivo magijske zrelosti. postupak je sledeći: Magičar zamišlja veliki univerzalni okean svetlosti. treba dati zapovedničku naredbu s obzirom na vrstu dejstva koje treba stvoriti. zavisno od svrhe na koju cilja. bilo u bosebnom obliku ili bezoblično ima ime. ako nema ime. “elementali” su bića sa odredjenim stepenom inteligencije koja je magičar svesno stvorio. jer bi to ispunilo još jedan tom. Čim je magičar oblikovao ovo mentalno sunce ili kuglu. Takvi “elementali” su sposobni za ispunjavanje izvesnih zadataka na mentalnom planu i očigledno se mogu posmatrati kao magičareve poslušne sluge koji za sebe može stvoriti čitavu gomilu takvih sluga. kod odredjene osobe. može stvoriti ugodnu atmosferu kod svojih prijatelja i dovesti pod kontrolu svačiju volju.MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (VI) U ovom Koraku više nije neophodan nikakav poseban trening tela. on odredjuje vreme kada ova kugla treba da utiče na mentalnu sferu osobe . pod uslovom da je pratio sve metode savesno i da su mu prakse postale navika. ono ne postoji. Praksu ću izraziti čak i još razumljivije a jedan ilustrativan primer može pokazati kako se to radi: Pretpostavimo da magičar namerava podstaći nečije pamćenje ili neku drugu intelektualnu sposobnost pomoću jednog “elementala”. i. 2. Delotvornost treba utisnuti u “elemental”. Oblik treba stvoriti snažnom imaginacijom. magičar može sve izvršiti u mentalnoj sferi bez ikakvog razlikovanja svoje ili tudje sfere. Praksa stvaranja “elementala” je veoma jednostavna i stvar je magičareve imaginacije. Obliku. 3. ako se želi uspešno raditi sa “elementalima”. a “elementali” mu mogu koristiti i na mnoge druge načine. I ovde se mora zadržati sadašnji ili imperativni oblikformule. Ovom akumulacijom svetlosti kugla je postala slična zračećem suncu. baš na isti način koji sam opisao u poglavlju o nesvesnom. sve što postoji. može zaštititi sebe ili druge od stranog uticaja. “Elementalu” treba dati oblik koji odgovara želji koja se želi ostvariti. Učenik svakako može produbiti vežbe da bi postigao bolji uspeh. stoga. učenik je toliko sazreo da će bez izuzetka uspevati u praksi niže magije. Iz tog mnoštva odabraću samo neke od najinteresantnijih činjenica. SVESNO STVARANJE ELEMENTALA Nasuprot mislima koje žive sa svojim oblicima u mentalnoj ili spiritualnoj sferi. Pored toga. Pravi magičar će uvek biti nadahnut dobrim i plemenitim namerama i imati na umu altruistički motiv. moje ojačati ili oslabiti čovekove mentalne i intelektualne sposobnosti. naročito ako stremi samo visokim i plemenitim idealima. takozvanoj posudi ili kućištu treba dati neku vrstu imena. nego ćemo praktično primeniti sve okultne moći koje je učenik stekao tokom kursa vežbi. poput pamćenja. bez obzira da li se radi o stalnom ili ograničenom dejstvu. Pomoću “elementala” magičar može po volji uticati naduh neke druge osobe. Nemoguće je opisati celokupnu praksu magije kojom bi učenik eventualno mogao ovladati. koja još nije razvijena ili neocr-tana. u svakom slučaju. to jest. od sjajne materije od koje oblikuje ogromnu kuglu svetlosti.

malo po malo. morao biti sasvim sposoban sam dati takva i slična uputstva. osoba taloži (otpušta) više mentalnog materijala. Takva dobro hranjena larva može postati kobna za senzitivnog ili emotivnog pojedinca. Prema tome u mentalnoj sferi traje stalno radjanje i umiranje larvi. Ako psihičko uzbudjenje bledi. i dobro uvežbani magičar ih može opaziti na mentalnom planu. i brojni mental-ni poremećaji poput manije proganjanja i slični su rezultat njenog uticaja. Uprkos činjenici da larve. mržnja. Imajući u vidu činjenicu da “elemental” ne zna ni za vreme niti za prostor. žrtve svojih ličnih uobraženja. magičar naredjuje “elementalu” da se rastvori u. Takvi ljudi upropašćuju sami sebe. može se usmeriti ka mentalnoj sferi odredjene osobe. On može delovati nezavisno u mentalnoj sferi i ni na koji način neće biti ograničen magičarevim duhom. što je uzbudjenje jače. preporučuje se da se “elemental” ponovo napuni. da bi mu se dala veća moć širenja. Očigledno je da larva postaje sve jača. Samo mali broj osoba je zaista magijski posećen. prirodno o trošku mentalne materije svakog ljudskog bića. Razlozi mogu bitii veoma različiti. i larve postaju sve jače. i larva će takodje nestajati. U istom trenutku. ali ne pre nego što napuste svoje smrtno telo. i vrati u okean svetlosti čim ispuni svoj zadatak. naročito u slučaju pravilnih i čestih ponavljanja istog psihičkog uzbudjenja. u toku . baš kao što je to radio dok ga je stvarao. Njegovo odašiljanje se dešava sasvim iznenadno kao da se povezujuća spona izmedju same osobe i “elementala” kida. mentalna materija se mnogo lakše odvaja pa je stvaranje larvi očigledno lakše i snažnije. bez obzira da li to osoba zna ili ne. Predjimo sada na još jednu. one ipak postoje. Kod senzitivnih ili nadražljivih ljudi. jer “ako je čovekova vera loša. Oblik koji larva pokazuje zavisi od uzroka psihičkog uzbudjenja i uvek je simbolički. a takodje oštećuju i svoje intelektualne sposobnosti i obuhvataju i ostale sugestivnije ljude. zašto se toliki naglasak stavlja na važnost samoposmatranja. inteligentno ili ne. bez obzira o kojoj se vrsti uzbudjenja radi. dajući mu više dinamike preko nove akumulacije svetlosti. obično briga. Svaka larva. zavist i slični koji ih stvaraju. na primer. Mi ove dogadjaje izazivamo svojim duševnim uzbudjenjem. strela ili munja misao mržnje. Sve ovo je sasvim prepušteno učenikovoj slobodi izbora koji bi. one stimulišu um date osobe. Koliko mnogo ljudi živi u pogrešnom uverenju da ih posećuju i uništavaju crni magičari. te nepoželjne mentalne stanov-nike ne mogu videti obična ljudska bića. prestaje i da se seća “elementala” koji je upravo stvoren. dok su oni. da se vrati iz mentalne sfere osobe. Ako nije doveo misli pod kontrolu svoje snage volje. Magičar će sada shvatiti. naročito nerve. Svako ko nešto zna o simbolizmu steći će jasnu predstavu o ovom problemu. ili da kažemo precizno: žrtve larve koju su sami stvorili. pokušavajući u svakoj prilici. Magijski izraženo. prilično sličnu temu koja nas upoznaje sa takozvanim Larvama: Razlika izmedju “elementala” i larve uglavnom je činjenica da je magičar svesno stvorio “elemental”. Ovo se postiže pomoću pozivanja “elementala”. bilo da je magijski trenirano ili ne. čovek se okreće nekom drugom poslu. Ovaj primer će biti dovoljan da pokaže magičaru kako da stvori “elementale”. Pomislite na brojne nevine žrtve Inkvizicije u prošlosti! Nema sumnje da postoji neka korist za prosečnog čoveka u tome što je stari poredak promenuo plodno mesto za novi. Takvi ljudi obično otkriju sve o tom problemu. kontrole i vladanja mislima na početku praktičnog dela ovog rada. uvek će pokazivati veliki nagon za samoodržanjem i pokušaće da što je više moguće produži trajanje života. Ovde opisan eksperiment veoma često koriste adepti u cilju nadahnjivanja i ojačavanja učenika nižih standarda. svoje zdravlje. gušće i sposobnije za život. Čim “elemental” ispuni traženi zadatak. čovek je izbacio dete zajedno sa vodom u kojoj ga je okupao. i šaljući ga opet natrag. rodjenje i smrt “elementala” odredjeno je baš na isti način kao i sudbina čoveka ili bilo kog drugog bića. Iz tog razloga. Ovo nenamerno stvaranje larvi dešava se u svakom ljudskom biću. Medjutim. u odgovarajućoj mentalnoj sferi. srce će uvek simbolizovati misao ljubavi. i tako dalje. sve dok se konačno ne rastvori. budući da je veoma čvrsto zgusnuta. u sadašnjem stanju razvoja. što je takav “elemental” odvojeniji od magičara. S vremena na vreme. što se čovek više vraća uzroku psihičkog uzbudjenja i što više obraća pažnju na njega. usled činjenice da baš nikakva pažnja nije posvećena uznemirujućoj stvari. Sve vrste masovnih psihoza potiču odavde. Čovek može ovom razdvajanju čak pridodati i neki pozdravni gest. tuga.izrazima poput ovih: “Moraš raditi u mentalnoj sferi dok ta osoba ne postigne željenu sposobnost na takav način da joj ta sposobnost postane navika!” Odredivši vreme. ne dodirnuvši korene stvari. i ne potvrdjujući više zakone. da odvuče njegovu pažnju na uzrok uzbudjenja i da ga stalno oživljava. pošto će svako imati svoja istraživanja i iskustva u vezi sa tim problemom. njegovim imenom. ustvari. strah. on će se sam rastvoriti u okean svetlosti. Nema potrebe za detaljnim opisivanjem masovnih psihoza. kao rezultat jakog duševnog uzbudjenja. dok se larve same formiraju nenamerno. mlado ili staro. žalost. bar se neće poboljšati spaljivanjem”. efektivniji će biti umentalnoj sferi osobe za koju je stvoren.

podmuklo. bilo u poslu ili u ličnim stvarima. Prvo će se javiti u snovima i dozvoliti svojoj žrtvi da se gosti najdivnijim ljubavnim ushićenjima. ponekad eventualno se čak pojavljuje na otvorenom dnevnom svetlu i konačno čovek stalno živi pod utiskom da je svakog časa progonjen. ponekad brže. Razlika izmedju larve i fantoma je sledeća: Larva je sasvim nesvesno usvojen oblik u mentalnoj sferi. koja ulazi u um “test-subjekta” biće. verovatno. pornografskoj islustraciji ili nečemu sličnom u cilju izazivanja strasti. jače i silnije će rasti ta žudnja. pošto on potpuno cveta na mislima žudnje. Uzrok tih incidenata neće nikad biti razjašnjen. Postoje izvesna ljudska bića sa urodjenim mrkim pogledom ili sa demonskim crtama. . drastičnije. istovremeno jača volja i javljaju se fantomovi nagoveštaji. da obnovi mentalnu ravnotežu pojedinca. polnog nagona. bez obzira da li ta osoba pripada ženskom ili muškom polu. Prva misao. koji odgovara motivu jedne ili ponavljane psihičke emocije. Sada se može desiti i da naš tip pokazuje kapriciozno ponašanje. slika postaje življa. on bi nesvesno stvarao larve koje bi pre ili kasnije mogle postati kobne za njega. Kako je užasan šok. sporije. od kojeg je naš “test-subjekt” stvorio razarajuće biće. oživljava i pokreće pomoću ponavljane evokacije (prizivanja) slike. slika se može zgusnuti do tog stepena. s vre-mena na vreme. kad slika stalno deluje na njegov um. Baš na isti način kao što se dešava kod larvi. njegovo ponašanje bili su samo oblik. Oči postaju sve svetlucavije. nikad vam ne bi verovala zato što fantom veoma dobro zna da spreči bekstvo svojim žrtvama. On traži pomoć. i to kgrupu fantoma ili fantazmi. čak i drastično. Ako vodeća ruka Božanskog Providjenja odvede takvu nesrećnu progonjenu osobu do pravog magičara koji otkriva fantomovu prevaru. da se on suočio sa crnim magičarem. ali krivica za njih jednostavno će se svaliti na onog našeg tipa čoveka. Od sada. svakako. Dva primera mogu poslužiti ilustraciji ove teme: Najizrazitiji primer je takozvana magijska manija proganja-nja koju ću opisati sa dva stanovišta. iz nekih razloga. Takvi i slični tužni primeri dešavaju se češće nego što biste verovali. prema tome. ponekad samo slici. Malo kasnije on će izazvati seksualni instinkt i dopusti-ti seksualni odnos u snovima žrtve. Možda. dok fantom prima odredjen oblik koji potiče iz Čovekove uobrazilje.svog razvoja. normalnom načinu mišljenja. Ovde se ne radi o materijalnoj spermi. emocionalno uzbudljivoj ili bolje sujetnoj osobi dovoljno je samo da se sretne sa takvom vrstom čoveka. opisaću još jednu grupu bića koja postoje u mentalnoj sferi. njegova pojava se javlja u snovima. Nekoj lako-sugestivnoj. a nema baš nikakve prilike da zadovolji svoju ličnu žudnju. fantoma čija je žrtva na kraju postao. Dalje. Pre ili kasnije sitni neprijatni svakodnevni incidenti počeće da se dešavaju test-osobi. lukavo. odmah će imati osećaj jake odvratnosti ili antipatije prema neprijatelju. da je to bilo izvršenje dobro organizovanog magijskog samoubistva! Kako gorko razočarenje! Naš “tip-čovek”. zaista. Fantom je ispunio svoj zadatak. i naš “test-subjekt” kako ćemo ga nazvati. Čovek se već počinje osećati progonjenim. da ga izvede na pravi put i da ga nauči drugačijem. snaga njene volje se smanjuje i fantom postepeno likuje. Osećanje progonjenog na ovaj način. zato što sperma predstavlja koncentrisanu životnu silu koju fantom sisa poput vampira. a prvi korak prema samosugestiji je već učinjen. počinje se moliti i čini sve od sebe da bi oterao ovaj užasan uticaj. naša test-osoba može dokazati u svemu. Drugi primer pokazuje istu pojavu ali sa drugačijim osnovnim motivom: Ovde se moramo pozabaviti sa fantomom erotizma: Rodjenje takvog fantoma ako se uopšte može upotrebiti izraz rodjenje dešava se na licu. čovek posmatra samog sebe i slika “tipa” postaje sve odredjenija. a o magiji recimo baš nikakvu. Pomoću veoma žive imaginacije. Ali ako biste se usudili da kažete tako progonjenoj osobi istinu. bez obzira od kakve materije bila. što se više ta osoba pokušava odupreti toj nezadovoljenoj ljubavi. črtva gubi tlo pod svojim nogama. u odnosu na fantome. pomoćnik će morati da se veoma silovito umeša. čak i najgore. nema nikakvog pojma šta se dešavalo i zaista on nikada neće shvatiti da on nije bio ništa drugo već sredstvo za smrt. Ako se neko zaljubi. i on će biti u stanju da utiče ne samo na mentalni ili astralni plan već i na materijalni nivo. već o animalnoj životnoj sili koja je akumulirana u spermi. a u drugim slučajevima. lepom telu žive osobe. ako bi takav duh morao ubediti sebe u mentalnoj sferi. on će s suočiti sa veoma teškim zadatkom da ubedi žrtvu. bez želje da tako postupa. fantom će postajati sve nametljiviji. Njegovo lice. fantom se isto tako pojačava. možda čak i ne znajući to. ova probna osoba ne razmišlja previše o ovoj vrsti čoveka. ako je žrtva potpuno pod čarolijom fantoma. daje utisak crnog magičara a koji. pažnja se pokrenula. dobija nervni slom. da ona postaje vidljiva čak i drugim. a čija spoljašnja pojava. postepeno postaje lud i završava bilo vršeći samoubistvo ili u duševnoj bolnici do kraja svog života. kalup. slično senzitivnim osobama. nema ni najnejasniju ideju o bilo kojoj ljudskoj nauci. Poneki put. Polucije stvorene na ovaj način pomoći će fantomu da postane gušći i da sve više i više utiče na žrtvu.

Pored toga. kao što se dešava u slučaju senki. što znači da je to samo manifes-tacija fantoma umrle osobe. obično nazivano “onostrani svet”. naravno. nervi su previše nadražljivi i slično. Pominjanje. navodeći svoju žrtvu na onaniju i drugu veštačku stimulaciju polnih organa. Bez neke posredujuće supstance. imati produženo trajanje života. Ovoj temi ću posvetiti naročitu pažnju da bi se izbegle mnoge greške. Ova praksa pripada polju nekromantije ili magije prizivanja i nema nikakve veze sa opšte poznatim spiritizmom. Ova vrsta fantazmi se javlja. i neće prizivati bića iz njegove sfere. takozvanim spiritistima. u istom trenutku. i biće u stanju da sam oblikuje takve utvare (prividjenja). baš kao što riba ne može plivati bez vode. medjutim nikad se ne može nagovoriti da sam izvodi takve vežbe. isto to može postići i sam magičar putem svoje zrelosti. prestaje jesti. zbog količine njegove samoobmane. hvaljenje. Ovo se lako može dokazati pozivanjem na različita mesta. imajući uvek na umu magijsku rečenicu: “Ljubav je zakon. Nije čudno ni to da fantom ima tako jak instinkt samoodržanja da se može predstaviti kao vampir medijumu ili čitavom krugu ljudi. svaki magičar je u stanju da stvori kućište. fantomov način delovanja će rezultirati opasnijim posledicama. samoobmana i prevara. Hiljade ljudi su postale žrtve fantoma izvršavajući samoubistvo kao rezultat razočaranja u ljubavi ili nezadovoljene strasti. Sve ovo. stvoriće i oživeti imaginarne slike mrtvih. itd. u velikom broju. Aveti (vampiri) i utvare nisu takodje ništa drugo već fantomi koji se održavaju. Ovu praksu sam već naveo u poglavlju o medijumskom pisanju. Ovaj problem nas podseća na istinite pojave srednjevekovnih inkuba i sukcuba i sudskih procesa vradžbinama koje su povezane sa tim. Fantazme su oživljene predstave već umrlih ljudi. jer sve što biće četvrtog stanja agregacije može da kaže ili ispuni u materijalnom ili astralnom svetu. to jest akašaprincipom. prenoseći ga u četvrto stanje agregacije. Ljubavni fantom se pomoću nezadovoljene strasti može zgusnuti u tom stepenu da može poprimiti telesne oblike. Zaista. Može se videti. zgušnjavaju i bujaju na osećanju i privrženosti ožalošćenih. ali ljubav pod jakom voljom”. Stoga uopšte nije začudjujuće to što će se ovo polje znanja sretati sa mnoštvom protivnika i obmanjivača. treći sa Svecem. Baš u ovome je učinjeno mnogo zla. Veoma je žalosno da su spiritistički medijumi ove fantome uvek smatrali za prave mrtve osobe. koje će. i omogućiti svakome da odvoji plevu od žita. svako sećanje na njih ili pohvala. Pravi magičar će ovu praksu primeniti samo u ekstremnim slučajevima. na primer. da jedan od medijuma komunicira sa poznatim liderom ili generalom. Čim ljudsko biće napusti svoj smrtni okvir.Ako sudbina nije naklonjena takvom čoveku da ga na vreme pros-vetli ili da ga odvoji na pravi način. pomoću imaginacije. žaljenje pokojnih. Osoba postaje zbunjena. prorocima. željeno biće da udje u taj oblik i manifestuje se spoljašnjem svetu. . jednog bića koje se odmah manifestuje u svim pravcima preko takozvanih medijuma. Ali ne zaboravite: pre ili kasnije on uvek rizikuje da potpadne pod njihovu vlast i uticaj. oblik. veoma opasno zadovoljstvo! U svetlu dva prethodna primera. ono je odmah u četvrtom stanju agregacije. usled čestog ponavljanja. i zaista postaje fatalan i za najbliže susedstvo. prizivačima. On zna šta se dešava kod normalnog prosečnog pojedinca i kako da te fantazme stvori sam magijskim putem. nemoguće je tom biću da deluje na našu trodimenzionalnu sferu. ne bi bio u stanju da uspostavi komunikaciju sa umrlom osobomili sa intelektom koji se još nije otelotvoravao. Ista stvar preovladjuje i nad bićima koja su veš prešla u onostrani svet. ne znači da pravi magičar koji vlada četvrtim stanjem agregacije. jer se može stvoriti stotine fantoma. Ostala je još jedna tema za opisivanje i to fantazmi ili senki. i da nagovori ili čak prisili pravo. magičar može istražiti aktivnost fantazmi. na drugom mestu sa Faraonom i odmah zatim sa andjelom. drugi sa umetnikom.

MAGIJSKI FIZIČKI TRENING: 1. a) Elementali b) Larve c) Fantazme (senke) d) Fantomi KRAJ ŠESTOG KORAKA . Priprema za ovladavAnje akaša-principom 2. Svesno uvodjenje u trans pomoću akaše 3. Svesno stvaranje bića. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: 1. Postizanje svesti o čulima u duhu II. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING: 1. Meditacija o sopstvenom duhu 2.PRIKAZ SVIH VEŽBI ŠESTOG KORAKA I. Ovladavanje elementima pomoću individualnog rituala iz akaša-položaja III.

sasvim je očigledno da je čulo vizuelnog opažanja analogno vatrenom elementu. recimo vatra. Bez svetlosti. On bi trebao uglavnom odabrali vežbe kojima se uvežbavaju oči. elemenat vode će igrati glavnu ulogu u njemu. vatreni elemenat. imao emocionalni karakter. manifestuje se u savesti. ako se već razvio dotle daje postigao magijsku ravnotežu. koji se pokazuje u svesti kao specifičnoj osobini Akašaprincip. naravno. U slučaju ljudi koji imaju veoma jaku volju. i koristiti ih. i može se sa sigurnošću reći da preovladuje elemenat zemlje. u svom najprostijem obliku. Mentalno svojstvo koje pripada vazdušnom elementu jeste intelekt sa svim svojim aspektima. tako da se slabiji elementi uravnoteže pomoću odgovarajućih vežbi koncentracije i duboke meditacije. Ako pretpostavimo da je magičarev intelekt na veoma visokom nivou a njegova volja slaba i nije dorasla zrelosti njegovog intelekta. vazduha ili zemlje da preovladaju.. on mora izabrati one vežbe koncentracije i meditacije koje u potpunosti zapošljavaju uši. Magičar će odmah razumeti veliki značaj ovih analogija.KORAK VII MAGIJSKI MENTALNI TRENING (VII) U šestom Koraku učenik je naučio kako da postane svestan svog duha. da svesno deluje u telu kao duh i takodje da svoja čula koristi svesno. ako magičar ima jaku volju a slab intelekt. pomoću introspekcije (samo-posmatranja. i ovde kao i svugde. Naravno. Ova tri elementarna principa duha. pre svega. stvaraju zemljani princip duha. Ovaj elemenat. Magičar ne sme dozvoliti ni vatrenom principu. Ova klasifikacija služi da uspostavi efikasnost elemenata u duhu i da rasporedi razvoj. . preovladavaće. dolazimo do zaključka da on mora obratiti najveću pažnju sluhu pomoću vežbi imaginacije. Već je pomenuto ranije da se elemenat vatre može pretvoriti u svetlost i obrnuto. Na ovom stupnju. Vodeni elemenat duha se izražava u osećanju ili u životu. u astralnom telu. Sa tog stanovišta. koja ne znači tvrdoglavost. dakle ne bismo mogli koristiti oči bez postojanja svetlosti. Sledeći zadatak koji mu se postavlja jeste da analizira svoj duh i da otkrije koji od elemenata preovladuje u njemu. u pogledu duha. da intenzitet njegovog rada neutrališe elemente. i mora znati kako da klasifikujc svoje vežbe na takav način. Ako intelekt ili inteligencija sa svim svojim vidovima preovladuje u magičarevom duhu. U slučaju magičara koji bi. vazduh i voda zajedno. Međutim. a ni principima vode. za oči ne bi uopšte postojao nikakav prijem boje. Ako ima slabo pamćenje. dakle vežbe optičke imaginacije. svest će biti veoma često napadana. Dozvolite mi da detaljno objasnim ovaj problem u svetlu jednog primera. a pripisano je sluhu. treba uzeti u obzir analogije elemenata. tj. pokazuje Volju kao specifičnu osobinu. s obzirom da oči odgovaraju vatrenom elementu. on će svesno pratiti osobine duha ili mentalnog tela. tada on mora pokušati da ojača svoju volju odgovarajućim vežbama koje će istaći vatreni princip u duhu. pretposlavlja se da je jači elemenat vazduha.

učenik Je naučio da postane svestan tvog duha. biće zgodno ovde navesti vežbe koje će osposobiti magičara da čula astralnog tela razvije brzo i bez teškoća. Rezultat ovog opisa je sledeća tabela koju ću dali radi pregleda: Elementi: Čula Osnovne osobine duha Vežbe u koncentraciji i meditaciji Vatra: Oči Volja Vazduh: Uši Intelekt Voda: Opažanje Osećanje Zemlja: Ukus/ Miris Svest Akaša. On će odabrati imaginacije predmeta. on je već prošao kroz te vežbe u drugom Koraku ovog kursa.. Ako bi magičar primetio da njegovo astralno kao i mentalno telo uglavnom teže (naginju) ka elementu zemlje. itd. slika. intelekt. onda će on morati učiniti svoj duh emotivnijim. akaša-princip će mu se sam otkriti. Stoga. odnosno zemlja pojačavaju i razvijaju ravnomerno. Takodje je izlišno navodili pojedine vežbe koncentracije i meditacije. osećanje. Sve u svemu Savest Optičke Akustičke Emocionalne Proširenje svesti Ostvarivanje stvarnosti Akaša-princip se razvija iz koncentracije. magičarevo astralno telo je već uvežbavano i razvijano tokom svih prethodnih vežbi. U svakom slučaju. dakle vazduh. Magičar mora razvijati svoj duh ka savršenoj harmoniji u pogledu elemenata. i to problemom vidovitosti. i vežbi koje treba intenzivnije obavljati Kao rezultat ili uspeh ove hermetičke klasifikacije. budući daje svako ljudsko biće različito nadareno. Zbog toga je. učenik ih može lako sastaviti. koji preovladjuje u njemu. i da deluje kao duh preko astralnog i materijalnog teta. neka vrsta kompasa za otkrivanje preovlađujućeg elementa. zaista. i nema potrebe za navođenjem pojedinosti. Gornja tabela usklađenosti je takoreći putokaz. postoji potreba za vanrednom obukom u slučajevima slabih moći za neku od sposobnosti. Shodno tone. odnosi se na razvoj astralnih čula u pogledu elemenata. a njegov emocionalni život ili njegova osećanja nekako zaostaju. što može postići preko takvih vežbi imaginacije i meditacije koje veoma jako utiču na osećanje. ali one koje su mi dolazile do ruku nisu nudile ni najmanje praktične koristi magićaru. dakle vatra. U magijskom mentalnom treningu Šestog Koraka. dakle voda i svest. jer zavisno od specifične osobine elementa. recimo da mu misli veoma sporo ulaze u um i da se (lako) rastužuje. ako ima slabu volju. čulima tako da se volja ili htenje. istovremeno. Objavljeno Je mnogo knjiga na tu temu. i birati vežbe koje odgovaraju elementima i.Ako bi pak magičar posedovao jaku volju i veoma dobar intelekt. . pozabaviću se jednim od najfascinatnijih problema. pa ipak. za sve vežbe koncentracije. veoma korisno temeljno obraditi polje vidovitosti. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING (VII) Veoma specifična tema kojom ćemo se baviti u ovom Koraku. to ukazuje da preovladuje elemenat zemlje i da on pre svega mora uvežbavati svoju svest pomoću podesnih vežbi. Na kraju krajeva.

Iz tog razloga. Sa magijske tačke gledišta. Magičar sigurno ima povoljnu priliku . To se obično dešava u slučaju ljudi koji gube svoju ravnotežu kao rezultat udarca. Pre svega. a u slučaju vidovitosti taj organ će biti oko. jer ona nesmeju izazvati vidovitost nadraživanjem “nervus opticus-a” nego su samo namenjena da posluže kao puka pomoć oku. Ovoj kategoriji pripadaju sve osobe koje su. Naredna poglavlja u kojima ću prikazati kako se prave fluid-kondenzatori. je prisilno stvaranje ove moći pomoću raznih droga. i zdravlju i razvoju. Vidovnjaci ove vrste su zaista veoma jadni. Većina knjiga koje poučavaju vidovitosti zurenjem u neki predmet. naravno. Veoma mali broj autora je opisao ovu moć sa psihološke ili neke druge tačke gledišta. bez korišćenja oka. koje je već svesno uvežbano. i on. jer će većina tih ljudi postali žrtve zavisnosti od tih opasnih droga. ova vrsta vidovitosti je nepoželjna za magičara. posedujući medijumske predispozicije. magijsko ogledalo. Milioni takvih slučajeva su zabeleženi na Istoku ali se naveliko dešavaju i na Zapadu kao i u ostalim civilizovanim zemljama. šteteći. dešava sponatano. i koji su kao rođeni vidovnjaci bez ikakvih napora razvili tu sposobnost do tog stepena da je mogu neposredno praktikovati. magičar će shvatiti da postoje različite vrste vidovitosti. ma koliko on bio hvaljen ili oprezno izveden. takođe će uključiti i uputstva za pravljenje magijskih ogledala i ostalog pribora. itd.da se uveri u postojanje vidovitosti i drugih natprirodnih pojava na ovaj ili onaj način. ali veoma mali broj ljudi je koristi. ja neću u ovoj knjizi opisivati nijedan metod koji bi namamio magičara da eksperimentiše sa takvim stvarima već ću samo izneti sasvim bezopasne metode. vidovitost označava drugo čulo vida. soma. Ova vrsta vidovitosti je najbolja. ili viđenja nestalih (umrlih) ljudi. Naravno. Ova vrsta nije preporučljiva za magijskog praktičara.Opšte govoreći. onih događaja koji se dešavaju na udaljenosti. Glavna vrsta je urođena sposobnost vidovitosti koja je njenom nosiocu već (sada) podarena u nevidljivom svetu ili ju je sa sobom doneo iz prethodnog otelovljenja u svoje sadašnje postojanje. ali one ne odgovaraju svakome. ili moć viđenja. već je i štetan po zdravlje i veoma često izaziva preranu smrt. Sledeća vrsta vidovitosti je ona koja je izazvana oštećenjem ili privremenim gubitkom nekog čulnog organa. koji će omogućiti vidovitosti da se pojavi automatski. Ta sposobnost zavisi (1) od talenta i (2) od psihičkog i astralnog razvoja i zrelosti magičara. Ovo magičan uopšte neće zanimati. kako se popularno nazivu. hašiš. puka radoznalost ili bilo šta drugo što ih je navelo. kao što su opijum. u tom trenutku. koja takode spada u ovu vrstu. kristalnu kuglu ili u drago kamenje je očigledno dobra.on se ne zaustavlja na tom uverenju. nervnog sloma ili inače putem fizičke ili psihičke traume. čak i onda kada bi njihov uspeh bio ubedljiv dokaz. i stoga je treba posmatrati kao patološki simptom. u budućnosti ili su se desili u prošlosti. mogu za svoje očajno stanje okriviti spiritizam. koje parališu moralne i intelektualne moći. Još jedna vrsta izazivanja vidovitosti. snagu volje i na kraju nervni sistem. “meskalin” (pejotl). gde će se kao prateća okolnost pojaviti jedna vrsta vidovitosti u više ili manje prepoznatljivom obliku. u skladu sa duhovnom zrelošću i kao prateća okolnost vise inicijacije. takodje. ne može stvoriti dar vidovitosti. koji ne samo da povlači totalni gubitak ove moći. može postati žrtva opojnih sredstava i zapasti u isto stanje u kojem se nalazi ogroman broj drogiranih osoba. Ta pomagala za razvoj vidovitosti su upotrebljiva jedino u rukama uvežbanog magičara. . nijedan pomoćni izum. nagovorene na vidovitost od strane nekih bića.i što je najgore . Druga vrsta vidovitosti je ona koja se usled nevoljnog pomeranja elemenata u duhu. Veliki broj osoba koje su odvedene u Duševne Bolnice a koje su se petljale sa problemima spiritizma bez pouzdanog vodjstva. jer će pre ili kasnije odvesti ka potpunom nervnom slomu. ali obično . i zato će naš sledeći zadatak biti da veoma temeljno proučimo pojavu vidovitosti. Stanje šoka u slučaju teških bolesti takode može prouzrokovati sposobnost vidovitosti.dok još ne postigne neophodnu zrelost . zato što ljudi poput ovih obično završavaju u ludnici. i ni najmanje nije bitno da li su motivi tog proučavanja bile ozbiljne namere.

pomoću imaginacije. a koja se izaziva putem sistematskog izlaganja (systematic display) čula. koje su imaginarno ispunjene univerzalnom svetlošću takode poprimile svojstvo te svetlosti. samo nedovoljna pomogala. Ako pretpostavimo daje magičar propustio da rastvori koncentrisanu svetlost. Posmatrajte svoje telo kao šupalj organ sasvim ispunjen tom univerzalnom.. na uglačanom ormanu ili magijskom ogledalu. Vaše uverenje u tu osobinu svetlosti mora biti čvrsto kao kamen i ni najslabija sumnja ne sme da se pojavi. njegovo vidovito oko videće sve. a rezultat će biti isti. Važna stvar je da će oči. zamišljajte da su vaše oči dobile sve moći koje su koncentrirane u svetlosti. i ni u kom slučaju nisu pravi činilac koji stvara željeni rezultat. koji poseduje sve ovde opisane osobine. ako vam taj način vise odgovara. pustite da se ta svetlost ponovo raziđe. sabijajući tu svetlost do te mere da ona obuhvati i obe očne jabučice. Čim ste usisali svetlost u svoje telo. prikupljajte svetost pomoću svoje imaginacije iz nogu i ruku ka glavi. daleko je bolje ravnomerno pripremiti oba oka za vidovitost čim ste izveli akumulaciju svet los ti u očnim jabučicama. i ako možete unutra osetiti njenu napetost i probijajuću (prožimajuću) moć. Sada koncentrišite osobinu vidovitosti na tu svetlost u telu. i dopustiti joj da deluje samo onda kada on smatra da je to poželjno. zamišljati svetlost optički u tolikoj meri da bi se mogao postići željeni uspeh. da funkcioniše na nekoliko sekundi. Kvalitet vidovitog opažanja zavisi isključivo od čistote njegovog karaktera. i to u kristalnoj ili staklenoj kugli. kao što je već opisano. magičar će postići takvu veštinu da on može dopustiti svom vidovitom oku. po mom mišljenju. Istrajte u ovoj vežbi najmanje 10 minuta. vidi sve i gleda kroz sve. suština je u ovom eksperimentu pojačati imaginaciju svetlosti tj. Ostavljamo učeniku da sam proceni da li je ovaj metod vredan oponašanja ali. moram staviti kao uvod da se mi ovde bavimo aspektom svetlosti. bilo zatvorene ili otvorene. Kao što znate. . Praksa razvoja astralnih čula sledi dole. Zato on svoju moć vidovitosti mora držati čvrsto pod kontrolom. tj. Ni prostor ni vreme nisu nikakva prepreka toj svetlosti.iz svemira u svoje telo. u ovom slučaju. Čestim ponavljanjem ove vežbe.Magičar ne sme da zaboravi da su svi ti izumi i ovde pomenuti pribori. bilo preko plućnog disanja i disanja kroz pore ili samo imaginarno. ne bi smele postati preosetljive toliko da ne bi bile u stanju da raspoznaju šta vide normalne a šta vidovite oči. postati ponovo prijemljive na normalan način Ovo je potrebno iz prostog razloga što astralne oči magičara. zajedno sa navedenim osobinama. ostavljajući drugo slobodnim i nerazvijenim. Oči pripremljene na ovaj način. bilo da uđe u vaše telo u svom originalnom obliku. a koji je izvanredno koristan sa magijske tačke gledišta i analogije sa zakonima elemenata. Ako ste religiozni biće vam lako da verujete da ova univerzalna svetlost predstavlja deo Boga. i ako ste sasvim sigurni d su vaše oči. mogu videti sve što magičar želi. Prema tome. bilo direktno iz očiju u univerzalni okean svetlosti. zamišljajte da svetlost prodire kroz sve. razvijene na ovaj način. Mažete ispuniti prvo jedno pa onda drugo oko nagomilanom svetlošću. Pomenuću na kraju i poslednju vrstu vidovitosti koja se dešava kao prateća pojava ispravnog magijskog razvoja. na ovaj način. istinsku vidovitost. MAGIJSKA VIDOVITOST Pre nego što počnem opisivati odgovarajuću vežbu. Oba ovde opisana metoda su podjednako dobra. svetlost je jedan vid vatre.po obliku i sjaju sličnu našoj sunčevoj svetlosti . Postoje magičan koji razvijaju i oživljavaju vidovitost samo u jednom oku. Zauzmite svoj asana-položaj i zamišljajte da usisavate univerzalnu svetlost . i stoga je analogna volji i očima. vidovitih očiju. čim se oslobode svetlosti. takozvanom “svetlosnom oku”. Odlučio sam da u ovoj knjizi navedem jedan tajni magijski metod koji do sada nije pomenut ni u jednom drugom delu. i odatle se rastvori u univerzalnu svetlost. njegove oči bi verovatno ostale vidovite i on bi jedva bio u stanju da pravi razliku između materijalnih i duhovnih stvari. sjajno-belom svetlošću.

Nakon čestog ponavljanja.9 puta. oživljuje i razvija astralna čula. ne treba pridati veću pažnju intenzitetu toplote. dodajte dve pune kafene kasičice cvetova kamilice i jednu punu kasičicu Herba Eufrazije. procedite to u drugu posudu. pošto ćete je osetiti u svakom slučaju. Ovo filtriranje je važno da bi odstranilo eventualne otpatke. 1. Kada se čaj ohladi uzmite snopić vrbovih ili leskovih prutića. čovek treba samo da usmeri pažnju na astralno oko sa željom da bude . 5. Sada zatvorile fluid-kondenzator u čistu bocu i držite ga na hladnom maslu. tako da ljudi koji pate od slabog vida ili od očnih bolesti koje mogu imati koristi ne samo sa magiske tačke gledišta veĆ takodje i sa medicinske. ali ne vise od 7 . Sa njih treba skinuti lišće. na suncu ili na promaji. kad se astralne oči bolje razviju. Trebaće vam i komad filter-papira i mali levak. jeste preparat magijskog olftamičnog (očnog) vatrenog losiona. Velika boca dcstilovane vode koju možete naći u svakoj apoteci ili dispanzeru. kada se fizičke oči već razviju ovim svetlosnim vežbama. jedne od ruku ili disanjem. ravno podrezati i vezati konopcem na nekoliko mesta. to jest za razvoj astralnih čula. Sada procedite ovaj fluid kondenzator kroz levak sa filterpapirom u drugu čistu posudu. Sada možete početi sa pripremom losiona za oči.u čistu posudu. Nakon 10 minuta. treba samo kanuli ovaj tečni kondenzator u oči. a za magijsku praksu. koji su ostali pri uranjanju zapaljenog snopića u tečnost. i koristiti to kao obloge tokom eksperimenta oživljavanja očiju svetlošću. već takode pojačava. preko pluća ili pora ili preko oba organa istovremeno. Malo biljke vidac (Herba Euphrasia) takodje sveže ili suve 4. deliće ugljena iz pepela. 2. Sada udahnite elemenat vatre. bez ikakvog oklevanja. Zatim uronite zapaljene krajeve u čaj.destilovane vode . Uspite 1/4 litre aqua destillata . O tome ću detaljno pisati u sledećem poglavlju. Ovaj oftalmični vatreni losion može se koristili za jačanje vida ili u magijske svrhe. u svoje telo i sasvim ga ispunite tim elementom. pa skinite sa vatre i pokrijte poklopcem. Nakon što ste na vatreni elemenat preneli svoju zelju da imale snažnije (sposobnije) fizičke (materijalne) oči i razvijene astralne oči na isti način kao što ste izvodili eksperiment s akumulacijom svetlosti. pošto kombinacija ove dve biljke deluje anti-inflamatomo (protiv-upalno) i kao sredstvo za ok akrepljenje očiju (očni tonik). materijalni elemenat vatre se prenosi u čaj koji se već može posmatrati kao fluid-kondenzator. Nekoliko cvetova kamilice (suvih ili svežih) 3. obloge sa fluid-kondenzatorom mogu se izostaviti i biće dovoljno samo izvesti akumulaciju svetlosti u očnim jabučicama. Naspite čaj u činiju ili tanjir i stavite ispred sebe. projektujte elemenat vatre. upalite slobodne krajeve na otvorenom plamenu i pustite ih da gore. Kod ove projekcije. Time će se tako pripremljen kondenzator u stvari pretvorili u jaku esenciju koja ne samo da Ima veoma povoljno dejstvo na vid. Neka sve proključa samo na par sekundi.Jedan izvanredan lek koji doprinosi bržem uspehu i blagotvorno utiče na fizičke oči. ponovite ogled nekoliko puta. Pri tome. U slučaju slabog vida. Kasnije. Ako imate osećaj da projekcija nije dovoljna. biće dovoljno ovlažiti komad pamučne vate umotane u gazu ili traku čistog platna. već tome da ne zaboravite da vatreni elemenat mora biti nosilac vaše želje koju ste preneli na taj elemenat putem svoje imaginacije. 7-9 tankih prutića od vrbe ili leske koje možetc naći u poljima. stavite na vatru i kada počne ključati. u tečnost. Potrebni su sledeći sastojci. Osušite snop prutića kraj tople sobno peći. bilo preko solarnog pleksusa.

i biće u stanju da ispuni sve druge zadatke i operacije koji se još nalaze pred njim u učenju Magije. i držite tečnost u hladnom da se fluid-kondenzator ne bi ubudao. slično kao kad s nekim normalno razgovaramo. od česte upotrebe obloga. da razume jezik svih bića. on mora biti upozoren da se ne hvali sposobnostima koje je stekao. ili jedan za drugim sa čitavom količinom elementa. Kao fluid-kondenzatore možete koristili jak odvar (decoction) cvetova kamilice u destilovanoj vodi. ove obloge bi se mogle koristiti i pre odlaska u krevet. pozabaviću se gore pomenutom sposobnošću. projektujte pripremljeni vazdušni elemenat u dva mala pamučna čepa bilo preko solarnog pleksusa. Zamislite u ovom vazdušnom principu želju za razvojem sposobnosti jasnočujnosti u astralnom i materijalnom telu. On mora da ih upotrebljava jedino u korist Ljudskog roda. ili još gore. sledeći metod koji je ovde preporučen i opisan. sa ovom vrstom astralne jasnočujnosti treba rukovati sa istom pažnjom kao i kod astralnog viđenja. puneći njime telo dišući preko pluća i pora. procedite ih nakon prokuvavanja.u slanju da njim gleda. U svakom slučaju. Nezavisno od trajanja eksperimenta. i zato se pripisane vežbe ne smeju ni u kom slučaju zanemariti. Celo telo. sve dok se radi o njegovim vidovitim očima. na apsolutno bezopasan način za nekoliko meseci. Sasvim je nemoguće navesti sve uspehe koji se postižu različitim metodama vidovitosti koji su ovde pomenuti. Glavna stvar u ovom ogledu je čvrsto uverenje i nepokolebljiva vera da se ova sposobnost u vašem slučaju brzo razvija. Obloge treba učvrstiti spojnicom tokom vežbe da bi se sprečilo spadanje. da ih zloupotebi na štetu ostalih ljudi. Ova moć je takode privilegija svih magičara. Pređimo. čak ni članova porodice. istovremeno. . Za ovu vežbu potreban je samo fluid-kondenzator i mali komad pamučne vate. bilo iz predela srca ili iz pleksus-solarisa. koje dolazi iznutra. a ako je dobro nadaren čak i za nekoliko sedmica. Morate magijski impregnirati oba čepa istovremeno. Prema uputstvima koja su vam data za uvežbavanje astralnih očiju sada ćete raditi sa vazdušnim elementom. I obloge kao i esenciju treba pokušati sačuvati izvesno vreme. Ovu magijsku operaciju treba izvoditi bez prisustva drugih osoba. jedne od ruku ili preko disanja sabijanjem i nagomilavanjem vazdušnog elementa. U početku se ta sposobnost manifestuje u glasnom razmišljanju. Stoga je mnogo korisnije koristiti obloge samo u toku trajanja vežbe. Ako ste osetili unutrašnju uverenost da je vazdušni elemenat dovoljno impregniran vašom željom i imaginacijom. jer su mnogostruki i tako razumno očigledni da se to mora ostaviti samom magičaru da odluči u kom će obimu on biti u stanju da uvežbava svoje astralne oči. ali tu postoji mala smetnja: oči i očni kapci bi postali preosetljivi usled nametanja vatrenog elementa. koji ispunjava celo vaše telo. na praksu jasnočujnosti. Sposobnost astralne jasnočujnosti (vidovitog čuvenja) se zasniva na činjenici da je čovek u stanju da čuje glasove Čak i sa najvećih udaljenosti i. MAGIJSKI RAZVOJ ASTRALNE JASNOČUJNOATI (CLAIR HEARING) Ovaj razvoj je prilično u skladu sa razvojem vidovitosti. tako da bi se obnavljala od vežbe do vežbe i da ne bi pala u ruke nemerodavnih ljudi. Sve što je kod astralnog viđenja rečeno o predispozicijama za isto. Navlažite malo te pamučne čepove fluid-kondenzatorom i stavite oba ispred sebe. treba da bude ispunjeno vazduhom. može se uzeti kao važeće i za jasnočujnost i jasnoosetljivost (clairfeeling). da bi se postiglo automatsko dejstvo tokom noći. Napravite od nje dva mala tampona u veličini usne šupljine. do te mere da on tačno poprimi veličinu dva čepa od pamučne vate ispred vas. Nakon dužeg vežbanja astralna jasnočujnost će se razviti do takvog savršenstva da se sve može jasno opaziti natprirodnim sluhom. razviće svoje oko za vidovitost. Uzmite dve pune supene kašike cvetova kamilice za 1/8 litre vode. U vezi sa ovom temom. i bez nje teško da bi bilo nekog napretka u magiji Iz tog naročitog razloga. Ako učenik obradi sve prethodne vežbe. o patološkim simptomima. Usput: budav fluid-kondenzator jeste efektivan ali nije zdravstveno opravdan. Vreme i prostor mu neće predstavljati prepreku i baš ništa neće ostati skriveno pred njim. bez mnogo buke. poput balona.

kao pri uvežbavanju prethodna dva čula. Koliko je ta introspekcija bila važna. stavite ih oba u uši tako da su one potpuno zapušene. u nekom od eksperimenata. u slučaju nadmoći vodenog elementa. Prema magijskom ogledalu bismo onda mogli ustanoviti koja je od osobina koja odgovara datom elementu bila preovladujuća u našem duhu. u unutrašnje akustične kanale oba vaša uha. oba istovremeno ili jedan po jedan. ako je to bio vazdušni elemenat. čela. umočenog u fluid-kondenzator. a ako je to bio elemenat zemlje. u veličini vaših spoljašnjih ušiju. RAZVOJ ASTRALNE JASNOOSETLJIVOSTI (CLAIR-FEELING) Pre nego što pređemo na razvoj astralne jasnoosetljivosti (vidovite osetljivosti). Pomoću imaginacije izvucite vodeni elemenat iz svog tete. Inače. Ako biste poželeli da se poslužite svojim astralnim čulom sluha. prošlosti i budućnosti nekog predmeta. pređimo na praksu: Morate postupati. Posle dužeg vremena vežbanja moći ćete da koristite jasnočujnost za svoje svrhe. pošto ih niko drugi ne sme dotaći. ruke ili izdisanjem. baš na isti način. rastvorite ponovo akaša-princip u univerzalnu akašu. Ovom domenu pripada čak i moć materijalizacije svake misli. Zamišljajte da akaša princip uveden u vaše uši trenutno u vama stvara moć apsolutne jasnočujnosti. samo ako čovek ima dovoljno vremena za to. Pri izvođenju. napunite ga snažnom imaginacijom sposobnosti za jasnoosetljivost. i veoma dobro ih čuvajte. platneni čep ili čep od pamučne vate koji malo ovlažite fluid-kondenzatorom. čulni centar je bila glava. akumulirajući ga u čepu od pamučne vate ili komadu flanela. Izraz “jasnoosetljivost” označava sposobnost opažanja i osećanja svih pojava i moći koje se dešavaju u elementima i akaši.9 puta. Svako ko intenzivno razmišlja o ovom problemu. to jest jasnog opažanja sadašnjosti. Pri vršenju ove . Sada imaginarno uvedite akaša-princip u čitavu glavu. Očigledno je korisnije upotrebljavati nove čepove za svaku vežbu. I intuicija potiče iz jasnoosetljivosti. Uvodjenjem akaša principa u zvučne kanale. utiče se na mentalni i astralni sluh koji se razvijaju i vi ćete postići fizičku jasnočujnost pomoću koncentrisanog vazdušnog elementa. Ostale sposobnosti koje su povezane sa čulnim opažanjem i osetom dodira mogu se takođe registrovati u kategoriji jasnoosetljivosti. biće dovoljno da čepove izvadite iz ušiju i dozvolite akumuliranom vazdušnom elementu da se ponovo rastvori pomoću imaginacije. bez obzira da li se radi o lično stvorenom biću ili entitetu koji već postoji u akaši. Neophodni rekviziti su: komad flanela. ali ne više od 7 . Ako je elemenat vatre bio dominantan. to je srce. Nakon dužeg vremena meditiranja i koncentrisanja na taj efekat. Čim ste u čitavom telu akumulirali vodeni elemenat preko pora i plućnog disanja. Ustanovivši tako našu astralnu čulnu oblast. Morale biti apsolutno sigurni da je ona dovoljno jaka da zaista podstakne tu sposobnost u vašem astralnom telu. pisma i tako dalje. svakog bića. i ponovo ih puniti. Taj kondenzator opet može biti jak odvar cvetova kamilice. sve što treba da uradite jeste da uvedete akašu. čulni centar je u rukama ili nogama. to jest u unuverzalnu akašu. uzmimo naš magijski dnevnik i prenosimo se u vreme kada smo se temeljno bavili samospoznajom raznih dobrih i loših osobina. i zamišljajte sposobnost apsolutne jasnočujnosti. odmah punite svoje telo elementom vode putem disanja preko pluća i pora i željom da taj elemenat u vama može stvoriti jasnoosetljivost. to je solarni pleksus. pokušajte akaša-elemenat odvesti u originalni oblik. bilo preko solarnog pleksusa. Ovom polju pripada takođe i moć psihometrije. prenesite se svojom svešću u predeo ušiju. Čim vam ta sposobnost više nije potrebna. Punjenje možete ponavljati. jasno govori činjenica da baš ta prevaga određenog elementa ukazuje na naš astralni čulni centar.Ako ste nekoliko puta napunili ove pamučne čepove vazdušnim elementom. U slučaju da čepovi dodu u ruke nekompetentnih osoba. gde slično eter kao akašaprincip materije . Ovih nekoliko primera mogu biti dovoljni da objasne moć jasnoosetljivosti.i vazduh igraju uloge prenosioca zvučnih talasa. odmah će naći vezu i može uporediti ovu operaciju sa radiom. izvadite iz ušiju pamučne čepove. tačnije rečeno čelo. morate za sebe pripremiti nove.

tako da uopšte nema potrebe mnogo govoriti o tome. Razlika između elementala i elementara je u tome što je elemental stvoren. astralni ili materijalni način. u tom slučaju. pomoću magičareve imaginacije i snage volje. Sposobnosti dobijene astralnim razvojem čula su dalekog dometa. na osnovi namernog oblika misli. morate se preneti svojom svešću u čulnu oblast. jer to je biće stvoreno od jednog ili nekoliko elemenata. u stvari. MAGISKI FIZIČKI TRENING (VII) Ako je magičar u slanju da izvodi projekciju elemenata prema van. Ostavljeno je učeniku da sam za sebe smisli šemu za razvoj ostalih čula pomoću ove tri metode vežbanja. za sada. a tada: zamišljajte da će magnetična moć vode koju ste u sebi akumulirali oživeti najfinije čestice vašeg osećajnog polja i stvoriti astralnu jasnoosetljivosL Morate biti u stanju da zamislite magnetičnu privlačnu moć vode tako snažno da ona postaje neosporna stvarnost Ako ste pomoću duge meditacije stekli čvrsto uverenje da ste dovoljno dobro oživeli to čulno polje. Ne osećate ništa drugo sem vode i samo vodu. Za razvijanje astralne jasnoosetljivosti. Sada zamišljajte kao da. pol to preko znanja o stvaranju elementara. on će takode biti u stanju da stvara “elementare” za sebe ili u korist drugih ljudi. budući lišena vida godinama. rastvarajte vodeni elemenat u svom telu opet u univerzalni elemenat. i na astralnom i materijalnom. Intuicija stečena prethodnim treningom će svakako pomoći magičaru da vešto udesi tvoju vlastitu praksu. ako bi to postala navika. Izostavićemo razvoj ostalih čula pošto.vežbe nemojte zauzimati svoj uobičajeni položaj. stavite fluid-kondenzator na prethodno ustanovljenu čulnu oblast. celo vaše telo pliva u univerzalnom vodenom elementu. skinite fluid-kondenzator. Pre početka vežbe. nevidljivi svet bi mu svakako obećao surovu osvetu. ili na pod. što je moguće temeljnije. zavisno od svrhe na koju cilja. ja ću objasniti pravi čin stvaranja jednog elementara. shodno njegovom stvaranju ili bolje rečeno kondenzovanju (zgušnjavanju) tih bića na mentalni. elementar je daleko probojniji i suptilniji. imali biste velikih teškoća da se borite protiv sna. Glavni uslov je da ležite gotovo ravno (opušteno). Saglasno svom etičkom razvoju. U slučaju kada biste poželeli da praktično u bilo koje vreme iskoristite osećajno polje. već ugodno ležite na krevet. magičar stiče obilje . dok izvodite svoje vežbe. pokazujući način na koji magičar treba da stvori elementar. ona nisu toliko važna za praktičnu primenu jednog magičara. slično tome kao da ste u centru površine beskrajnog okeana. Za dalje ispoljavanje astralnih čula vida. već jedino magnetičnu privlačnu moć vode.biće dovoljan samo prenos svesti u to polje da bi se ta sposobnost odmah pokrenula. tako da on zna kako da projektuje svaki elemenat koji želi. smatram podesnim da vam toplo preporučim da nastavite ove vežbe čak i ako ste na njih same potrošili veoma malo vremena. već. ne morate direktno primenjivati vodeni elemenat. Ovu vežbu treba izvoditi sa zatvorenim očima od samog početka. iz sebe ili direktno iz svemira. odlučite da nikad više ne popustite pred snom. Budite veoma pažljivi. Pravi uspeh neće biti daleko. postepeno smanjujte imaginaciju univerzalne vode. jer je sasvim moguće da ćete tokom ove vežbe pasti u stanje dremanja i. Uživanje u uspehu može se na neki način u poredili sa šlepom osobom koja je. On će uspevati u stvaranju bića koja će biti njegove verne sluge ne samo na mentalnom nivou. S druge strane. jedino glava ostaje malo uzdignuta. sluha i osećanja. jer. Već sam govorio o namernom ili svesnom stvaranju misaonih oblika ili “elementala”. odjednom opet progledala. po svom dejstvu. pa i ovde koncentrisani elemenat svedite na univerzalni elemenat Vežba je time završena. U prethodno pomenutoj imaginaciji. on se nikada neće usuditi da stvara elementare u zle svrhe. zaista zaspati. U svetlu praktičnih primera. uprkos svoj vašoj pažljivosti. zavisno od okolnosti. i radi uglavnom na mentalnom planu u korist magičara ili drugih ljudi. isto tako.

zavisi od samog magičara. u istu svrhu. jer će puko izgovaranje imena biti dovoljno da se elementar odmah dovede u magičarevu blizinu. trebalo stvarati nov elementar. a tu svrhu treba utvrditi na samom početku čina stvaranja. budući da elementar kada izvrši svoj zadatak lako postaje nezavisan. preteći im razjedinjenjem. lako mogao prigrabiti elementare i raditi sa njima bez ikakvog napora. i čini svako moguće zlo. preporučuje se da se zabeleže ta imena da se ne bi zaboravila. Ako je magičar sposoban za ovaj zadatak. Iz tog razloga. jer bi postao rob elementara.moći. zavisno od slučaja. postaće. Na isti način. Bilo bi sasvim pogrešno i protiv zakona. Međutim. nema ograničenja magičarevoj mašti. da je on sam taj koji je odgovoran za tvoja dela. znaka ili gesta. vernije i pouzdanije služi. Elementari su pomoćno orudje u rukama magičara. On mora uvek znati. ali je štetno godinama držati isti elementar za samo jedan posao. Štoje magičareva snaga volje jača. To naravno ne znači da bi svake nedelje. Zato se ozbiljno preporučuju ozbiljnost i savesnost u radu sa elementarima. Nikada nemojte izostaviti taj postupak rastvaranja. i ostavljeno mu je da odabere po svojoj želji i intuiciji. koje izazove takav elementar koji se pretvorio u vampira. koji slepo slede njegove naredbe i ispunjavaju mu svaku zelju. Sve ovo je individualno i prepušteno magičarevom izboru. i ako to zaboravite učiniti. kao rezultat njegovog instinkta za samoodržanjem. Iz tog razloga mnogo je zgodnije predvideti elementare samo za kraći život. da li on želi da elementar radi vidljivo ili nevidljivo. sve prodorniji j efektivniji. Svakom magičaru se zato savetuje da ovo upozorenje uzme veoma ozbiljno! Svakom elementaru treba dati ime u samom trenutku stvaranja Zgodno je odabrati manje uobičajena imena. Međutim. naravno. kao što ne možete očekivati da stolar uradi pekarski posao. sve veća će bili projekcija elemenata ka van. jer. ili korišćenjem formule koju su unapred utvrdili. astralnom i materijalnom nivou. u tom slučaju elementar neće izvršiti ni jedan ni drugi posao dobro i pouzdano. Pored toga. a ne elementar kojeg je stvorio. on će težiti da umakne iz sfere vašeg utícaja i postaje vampir. elemenlare namenjene drugim ljudima trebalo bi stvarati projekcijom elemenata direktno iz svemira. Ponekad je elementar toliko zgusnut (kondenzovan) da je vidljiv čak i za neuvežbano ljudsko oka To. U svakom slučaju on mora sebi urezati u pamćenje da je on kadar da elementare potčini svojoj volji i da im u potpunosti komanduje. nikada ne smete dati dve ili vile naredbi jednom od elementara. koja mu omogućava da postigne sve što teli na mentalnom. Posebnu pažnju treba posvetiti činu razjedinjenja. on će biti u stanju da prisili svoje elementare na apsolutnu poslušnost u svako doba. Ako magičar namerava da stvori elementare u ličnu upotrebu. Magičar veoma dobro zna da postoji nevidljiva veza između njega . mora se uzeti u obzir i analogija sa elementima. jer bi neki drugi magičar. njegovim spaljivanjem (imena). stvarajući nove za istu svrhu u slučaju potrebe. Medjutim. međutim. tako ni od jednog elementara stvorenog za određenu svrhu ne možete zahtevati da izvrši drugi zadatak za koji nije namenjen. Čim je svrha ispunjena. Moć i efektívnost elementara u potpunosti zavisi od njegovog punjenja. bez obzira da li se radi o popravljanju loše stvari ili obrnuta. ako je dovoljno vest. Ako se stvori više elementara. U tom slučaju magičar bi se morao suočiti sa svim KARMIČKIM REZULTATIMA (posledicama). i elementar napunjen u toj meri. zahvaljujući njegovoj urođenoj inteligenciji To bi u potpunosti značilo da ga vampirizuje ili da utiče na njega indirektno u snu. magičar mora da rastvori elementar u njegov originalni elemenat pomoću imaginacije. izvođenjem nekog rituala. ta imena se ne smeju nikom drugom pominjati. ako magičar ne želi da postane igračka svojih stvorenih bića. Pri tome biste se lako mogli uvući u domen mentalnog ili astralnog tela tog ljudskog bića i time mu naneti velike štete. bolje je da ih oblikuje projekcijom elemenata preko svog tela. Izbegavajte ipak odabiranje oblika živih ili umrlih ljudi koje ste poznavali ili sa kojima ste bili ili ste još uvek u vezi. Pored toga. postoji opasnost da bi se u nekom trenutku neopreznosti elementar mogao okrenuti protiv magičara. Magičar će iskusiti da što ga neki elementar bolje. biće mu sve privlačniji tako da ni on uopšte neće žele ti da ga rastvori. Većina magičara pri samom činu stvaranja određuje vrstu razjedinjenja elementara i to pomoću uništavanja imena datog elementara. kada bi magičar stvorio elementar koji ne bi bio u skladu sa analognim elementom što se tiče oblika elementara. magičar se nikada ne sme predati toj sentimentalnosti. Ovo je veoma važno. Životni vek elementara zavisi od svrhe za koju je stvoren.

Projekcija nekoliko elemenata. to i jeste svrha ove teme. koji će postepeno stvarati svoj oblik. pokretom ruke. hteo bih pomenuti da ruje potrebno da se sam magičar ograničava na ovu praksu. tj. čvrsta ili šuplja. lako razumljiv svakom magičaru. bez ikakve sumnje. trebalo bi utvrditi kako bi se elementar trebao pozivati. jer je bolje izbegavati ostavljanje elementara na mesta gde često borave drugi ljudi. Pomoću svoje imaginacije privucite željeni elemenat iz svemira i zamislite ga u obliku u kojem ste ga odabrali na takav način da se oblik predmeta . Ovaj deo magije treba slediti samo na početku. Čak je i podesnije držati ga na zidu ili nekom čvrstom velikom predmetu. a mogu se desiti i ostale loše posledice. Izaberite. na primer. koji će stvoriti sam taj elemenat. Način na koji te to radi je. Pre nego što predem na pojedinosti praktičnog dela. izuzev akaše. Na Istoku. astralnom ili materijalnom obliku. a uopšte nije važno da li će to biti velika kugla od drveta ili stakla. Projekcija jednog elementa bez ikakvog direktnog oblika. Ako bi se desilo da ljudsko biće stane na isto mesto gde se čuva elementar. budući da je to samo mali deo praktične magije ijedna napomena kako da magičar koristi svoju moć. naprotiv ako je on u stanju savršeno izvesti ove vežbe. kao što bi se prilagodio i otvorenom prostoru. kuglu. bez obzira da li se radi o mentalnom. međutim ne traži neko posebno mesto za njega. astralni ili materijalni 3. na samom početku stvaralačkog čina.gumena kugla -sasvim ispuni. ČIN STVARANJA Postoje četiri osnovna metoda za čin stvaranja elementara. jer će on sakrili elementar u tačku na zidu. Magičar je slobodan činiti kako mu drago. gestom ili ritualom. Dalje. Projekcija nekoliko elemenata u gotov oblik. Potrebno je nešto reći o mestima gde bi se elementari mogli deponovati (čuvati). kada bi on počeo stvarati elementare fizičkom projekcijom i za druge ljude. Ovo se može učiniti šaputanjem imena ili samo zamišljanjem toga ili prosto. na kraju.i elemenlara. Projekcija jednog elementa u gotov oblik. 2. ta osoba bi odjednom osetila nemir. Otuda će mu na zidu biti isto toliko dobro. koji može biti mentalni. 1. Kilihor je dijagram koji je izgrađen od kamena a koji odgovara jidamu koji više nikada neće priznati ni jednog stranca. i uvek upotrebite onaj elemenat koji najbolje odgovara vašoj želji ili ideji. Jer. Ponovite tu projekciju nekoliko puta. shvatajući da elementar nije ograničen vremenom niti zahteva neki naročiti prostor. METOD 1 Uzmite neki predmet čiji oblik želite dati elementaru i stavite ga ispred sebe. Dobro može koristiti i velika gumena lopta. Dobro uvežban magičar. i na magičaru je da to primenjuje da pomogne sebi ili drugim ljudima. U svedu praktičnih primera detaljno ću objasniti sva četiri metoda. svaki put zamišljajući da se formira sve elementarnija i elementarnija . koja bi se veoma Iako mogla zloupotrebili. odgovarajućeg čina stvaranja. elementari koji se tamo nazivaju Jidami (Yidams) uteruju se u “kylichor* gdc se čuvaju. na raspolaganju su mu i dalje mogućnosti. On se ne mora specijalizovati u njoj. Na isti način postupite sa svakim elementom. 4.

naglo presecite veznu sponu između vas i njega. ako je to potrebno. oteravši ga. gde za materijalno telo ne bi bilo dovoljno prostora. klatno će pokazati vibracije. dakle od sposobnosti da zgusne te elemenat. astralni i materijalni efekti. koja se nagomilava i sabija. Što veštije ovo izvedete. dajte elementaru ime. morate znati da efektivnost elementara zavist od vaše mentalne zrelosti. Stvorite još snažniju akumulaciju elementa.. Takvo ponavljanje punjenja biće neophodno kada elementara zapovedite rešenje problema koje bi prevazilazilo njegov napon i snagu. Na ovde naveden način elementarno biće se može stvoriti bez ikakvog materijalnog oblika U tom slučaju. Kasnije. na primer. recimo gumenu loptu. Čim ste odaslali elementar. pomoću poluglasnog izricanja njegovog imena unatrag (od poslednjeg ka prvom slovu). morate sasvim zaboraviti elementar. ukratko. rastvaranje (poništenje) se takode može izvesti i putem obične imaginacije. u kojem on mora ispuniti svoj zadatak. radeći na isti način na koji ste radili kod stvaranja materijalnog oblika. to znači da elementar još uvek radi. Čim budete sasvim sigurni daje ova akumulacija elementa dovoljno jaka za ostvarenje vaše želje. i odmah prestanite misliti o njemu. Istovremeno. posao još nije obavljen Kada šaljete elementar da izvrši svoj radni zadatak ne smete nikad zaboravili da za njega nema ograničenja. sačinjena od vazdušnog elementa. imate priliku da rastvorite elementar na način koji ste prethodno odredili.materija. Ako se ni posle određenog vremena vaš elementar nije vratio u oblik u kome se čuva. ali ima tu prednost što se i oblik takode može preneti bilo gde. Morate biti čvrsto uvereni da će on izvršiti vašu naredbu i ispuniti vašu želju u vremenu koje ste odredili. elementar možete koristiti u istu svrhu na još nekom mestu. Ova vrsta stvaranja elementara je mnogo teža. svrhom na koju ciljate. nakon završetka svog rada. to je tačno. Ako nije. jer takav elementar ima primetno magnetično i električno zračenje. pozovite elementara da se vrati nazad. moći ćete pratiti rad svog elemenlara pomoću vidovitosti. Ni vreme ni prostor ne mogu elementaru bili prepreka na putu i on će zaista biti u stanju da obiđe celu zemljinu kuglu u jednom jedinom trenutku. imate mogućnost proveravanja elcmentara. Ako ste sledili sva ova uputstva izvucite elementar iz predmeta i pošaljite ga na posao koji ste mu odredili da uradi. usko ograničene Ideje i uticaje koji ne zahtevaju nikakvu naročitu inteligenciju. Ako je stvoren od vodenog elementa. na primer. u sami ugao . Kao što je već rečeno. ako to želite. sve dok se ne postigne željeno dejstvo. i tada pošaljite elementar još jednom da izvrši zahtevani posao. Ali. pojačanom imaginacijom i projekcijom elementa sa kojim radite. Ovo je najprimitivniji i najlakši metod stvaranja elementara. za davanje naredbe nekoj drugoj osobi. ograničite period njegovog života. kada steknele zrelost. uverenja i vere koja zrači i koja je u stanju da pometa planine. pomoću primicanja sideralnog klatna tom obliku. pomoću posebnog rituala ili. slično metodu koji je preporučen za projekciju elemenata. i ako pretpostavljate da vala naredba nije zadovoljavajuće ispunjena. Test sa klatnom je za vas veoma važan jer pokazuje da li je vaša naredba izvršena ili nije. Takodje. jer on ne može postojati bez imena. na kraju. pre toga naredite elementaru da se odmah vrati u svoj oblik čim ispuni zadatak. Pretpostavimo da radite sa elementom vatre. da li je izvršio svoj posao ili ne. koji magičar koristi samo za jednostavne efekte. tj. to jest. Na taj način. rezultat će biti vatreni elementar i imaće vatrenu kuglu. bez izuzetka. Morate sebe prene ti u stanje praznine uma ili obratiti pažnju na neku drugu priču. elementar će se javiti u boji ilovače. To razjedinjenje ili. i to spaljivanjem njegovog imena. i pored toga od vaše volje. pomoću elementara se mogu postići mentalni. željeni elemenat treba da projektujete u oblik misli. Ako klatno ne pokazuje baš nikakve vibracije. Ako se elementar vratio u svoj početni oblik. bolje rečeno. probojnije i mirnije će elementar raditi Ako je vreme koje ste prethodno utvrdili isteklo. Pored toga. kao nožem. Ovo punjenje možete ponavljati koliko hoćete puta. itd. za pružanje zaštite u jednostavnim stvarima. Ni najmanja trunka sumnje u uspeh ne sme nikad ući u vaš um. proverite pomoću sideralnog klatna da U se elementar vratio u svoj oblik. kugla će imati plavičastu boju a kada se stvori od zemljanog elementa. impregnirajte ovaj već dovršeni elementar koncentrisanom željom. Šta više. kugla će ličiti na staklenu kuglu.

bilo sasvim rastopljen ili samo malo zagrejan. to bi bilo još delotvornije. i žao mi je što moram reći da se. jer će pčelinji vosak biti mnogo bolji. Ako želite elementaru dati oblik ljudskog bića. na primer. Ako magičar namerava stvoriti elementar samo za svoje lične svrhe. organskog “prima materijala” To je Alfa i Omega. da biste dobili pravu razmeru. jer će tada masa bili previše meka i teže bi bilo raditi sa njom. jedno ili drugo bi bitu dovoljno. da za jedan (1) litar mase morate uzeti 2/3 1 gline i 1/3 1 voska. stvarajući tako veliku šupljinu u voštanoj figuri. to jest. treba prvo staviti u šupljinu figure. na koje su bacili ljagu pakosni magičari. tu temu ću proširiti u sledećem poglavlju.što znači. Izmesile oba sastojka u jednu masu sve dok se glina ne pomeša veoma dobro sa voskom. ja ću vas upoznali i sa jednom idealnom tajnom tehnikom. prema ovom metodu. međutim ako bi se obe te Mumije (Mumiae) prve klase spojile. To bi bila samo krajnja sredstva. na primer. Sve kuće u kojima se javljaju duhovi. U našem slučaju. Što se tiče obrade magijskih kondenzatora. i ova praksa može zloupotrebiti za sebične i zlonamerne ciljeve. mogu se tako protumačiti kao proizvod elementara koji su namerno stvoreni u tako zlobne svrhe. Sada tu šupljinu ispunite sve do otvora fluid-kondenzatorom i zapušite otvor dok je figura još meka da bi sprečili curenje kondenzatora. kao duž kičmene moždine do peta. figura od približno 10 cm biće sasvim dobra za veštog magičara. mada je očigledno da Sto je veći oblik lutke plodnija će bili vaša kreativna imaginacija. Drugi načinje da kondenzator uspete u figuru nakon što se ona ohladi i očvrsne. Ovakva figura. zapušavajući otvor tečnim voskom ili svećom. Ne stavljajte previše vode kod pripremanja gline. stoga uzmite nekoliko kapi svoje krvi ili sperme. pomoću elementara. pa nadole. masu takode treba obrazovati u tom obliku. pa na kraju začepiti otvor. On može. naravno. pripremljen na ovaj način. u svakom slučaju. Međutim. Sa povećim ekserom ili nekim drugim šiljatim predmetom izdubite Širok otvor dok je lutka još topla i meka. Izmešajte (umesite) glinu sa malo tople vode do guste smese i dodajte pčelinji vosak. METOD 2: Iako. Počnite sa glavom. . Ako ne možete nabaviti pravi pčelinji vosak. Trgovac na primer može stvoriti elementar koji će mu pomoći da poveća broj svojih kupaca. prema magijskim pravilima je najidealniji oblik za stvaranje elementara. i na takva mesta gde je pristup ostalim ljudima sasvim isključen. recimo malu statuu. Ako se radi o ženskom magičaru. lutku ili slično. i to samo tada. Sada od potpuno umešene mase oblikujte figuru dajući joj oblik koji želite da elementar ima. Veličina figure uopite nije bitna. stearin. služi istoj svrsi. Uzmite 2/3 (dve trećine) gline i 1/3 (jednu trećinu) dela voska delove treba shvatili u količinskom a ne u težinskom smislu . slično. možete odabrati bilo koji predmet kao podesan oblik za svoj elementar. Ova praksa nudi magičaru toliko mogućnosti daje u potpunosti prepušteno njegovoj intuiciji u koje će svrhe želeti da upotrebi elementare koje je stvorio. on treba da otvor figure začepi Čepom pamučne vate koji sadrži nekoliko kapi njegovog ličnog. ne pre. svaki drugi lojni sastojak može poslužili. stvoriti sebi mnogo ugodniju atmosferu i slične stvari. zaštititi svoju kuću ili stan od štete.zida. ulivajući fluid-kondenzator preko njega. kap njene krvi. čep od pamučne vate. Ugledan magičar nikad neće spasti na takvu vrstu mahinacija. spermacet i slični koji se uopšte koriste za pravljenje sveca. Svi mi znamo da se svaka nauka može upotrebiti u dobre a isto tako i u loše svrhe. kao što su loj.

obrnuto. Zemljani elemenat treba da te dinamično akumulira u tim delovima. dobrim ili lošim dejstvima. intelekt. stvar mišljenja svakog magičara i nije apsolutno neophodno. možete nekoliko puta ponavljati eksperimenat i pojačati njegovu efikasnost dubokom meditacijom o činu postupka. Pruža se i veliki broj drugih mogućnosti pomoću magijsko-simpateličke trake. i produbiti ih meditirajući o njima. ako se lutka izloži velikoj toploti. Ako ste sigurni daje figura dovoljno napunjena i osposobljena da ostvari željeno dejstvo. Do tog stupnja. projektujte ga. Čim ste projektovali sva četiri elementa u figuru. To je. pomoću udisanja elementa. U svakom slučaju. pomoću imaginacije. Uzmite voštanu figuru u levu ruku a desnom je nežno trljajte. usijano. koji je usvojio lutkin oblik ali koji bi saglasno vašoj želji. Nakon toga. Svakako. zemljanim elementom. sa svim svojim osobinama. figura pripremljena sa mumijama stavljena u hladnu vodu. možete biti sigurni da ste stvorili astralno lelo svog elementara. gore pomenuta lutka se može puniti i samo jednim elementom. koji projektujete u lutkin abdominalni region. i tamo stalno delovati. ostati u figuri. morale uselili čvrstu volju i uverenje da će zemljani elemenat. možete se koncentrisati na četiri specifična svojstva duha: volju. u našem slučaju. Astralno telo vašeg elementara će uvek ostati vezano nevidljivom vezom za materijalni okvir. ponovo ulazeći i sjedinjujući se sa njenim oblikom. i ispunite figura tim elementom. Koncentrišite u lutkinu glavu sve osobine duše i duha koje želite da vaš elementar poseduje. Postupile na isti način sa vodenim elementom. lutku. Sada koncentrišite sve specifične osobine zemlje poput težine i slično. Dajte tom svom elementaru koji se razvija ime koje ste mu odredili i izgovorite to ime nekoliko puta u figuru. počinjući od peta pa do visine genitalija. Na primer. jer bi sam magičar pretrpeo ozbiljna oštećenja. uverite sebe pri svakom eksperimentu da u toj figuri posedujete savršeno telo koje odgovara vašem elementara. dok se puni figura. prihvatajući veličinu koja se vama sviđa. u nju. međutim. Pri tome zamišljajte da se sa svakim dahom svetlost vaše desne ruke smanjuje i . svoja prima-materija se ne sme mešati sa fluid-kondenzatorom. Uzmite figuru u levu ruku i držite zračeću desnu ruku 6-7 cm iznad nje. a vatreni elemenat u glavu. direktno ili indirektno. Ta osoba. osećanje i svest. Religiozno naklonjeni magičan čak krštavaju figuru na način sličan krštenju novorođenčeta. i dok to radite. i život i postojanje elementara zavisi od fizičke lutke. izazvaće napade drhtanja u telu magičara koji ju je stvorio. pozabavimo se buđenjem života u vašem elementaru. izdahnite svoj topli dah u predeo lutkinog pupka i glasno izgovorite ime elementara u njega. rezultat će biti visoka temperatura (groznica). i produbite te kvalitete meditacijom. i. mogao emanirati iz lutke gde god vi to želite. Nakon što je lutka dobila svoje ime. ovde ću dati pojedinosti prakse drugog metoda. prenesite vazdušni elemenat u (njen) grudni region. Ako niste zainteresovani za neke posebne želje. usled mentalne. Akumulirajte u svojoj desnoj ruci toliku količinu svetlosti svemira da ruka sija poput sunca. i vidite kako ono okružuje i obavija ceo oblik lutke. astralne i materijalne veze stekla bi mogućnost da utiče na magičara. Pod uslovom da ste stvorili astralno telo svog elementara na ovde opisan način. i daju ime figuri dok izvode taj obred. i obavezno je da po završenom zadatku odmah ponovo poprimi veličinu lutke. bilo preko jedne od ruku ili preko solarnog pleksusa ka van. naravno. i elementar se može stvoriti na način koji je opisan u prethodnom metodu. možete preći na formiranje mentalnog tela elementara na sledeći način: Pomoću imaginacije stvorite u lutki mentalno telo. to jest žarko. za koje mislite da je sačinjeno od najfinije eterične materije. ispunite čitavo svoje telo.U slučaju kada elementar treba napraviti i lutku oblikovati za drugu osobu. ali ih neću navoditi da ne bih učenika naveo na neka loša dela. kao da želite da je pokrenete svojom vitalnom snagom Dahnite svoj dah na nju kao da želite da oživite tu beživotnu figuru.

mogli biste ubiti elemen- . Bolje je. na takav način kao kad normalno ljudsko biće posmatrate kroz umanjujuće staklo. pošto će ga svila zaustaviti. Prema postavljenom zadatku morate. kada radi sa elementarom. a nakon duže upotrebe čak i materijalne zadatke. neophodno je da od samog početka imaginacijom prenesete tu osobinu na svoj elementar. svakako. spoji u lično odabrani ritual. Od samog početka utisnite u svoj elementar komandu da bi on morao prihvatiti veličinu koju ste vi odredili To će vam pružiti šansu da smanjite elementar na veličinu patuljka ili da ga povećate do veličine džina. Otuda. čovek može bili siguran da astralno telo ne može ni ući niti izaći iz figure. ne dozvoljavajući mu nikad da radi po svojoj volji. Kod osmog izdaha na nju zamislite da astralno telo vaše figure preuzima vaš dah i počinje pravilno da diše. stavite figuru opet ispred sebe i zamišljajte da astralno i mentalno telo zrače iz lutke. pomoću imaginacije. pomoću vašeg prethodno ustanovljenog rituala. Kasnije bi bilo mnogo teže utisnuti nove osobine u njega. prema analognim zakonima prirode. jer ritual povezan sa pojedinim događajem stvara potrebnu moć i dejstvo. kada je njenu astralno telo izvan nje. samo od vas zavisi da li ćete a svom elementara videti muško ili žensko biće. Svaki dalji rad je već stvar imaginacije. Ako želite nastaviti. Na ovom mestu možete nastaviti dalje ili uviti figuru u komad prave svile za dalju upotrebu. što zavisi od vrste zadatka koji treba ispuniti Isto važi i za njegovo odevanje koje će vaša mašta odlučiti po ćudi ili trenutnom nahođenju. tako da se on oslobađa obaveze korišćenja svoje volje ili imaginacije. Uvek zatvorite elementar nakon što je obavio svoju dužnost u njegovo telo. Pošto je svako astralno i mentalno telo nezavisno od vremena i prostora. kasnije astralne. elementar može biti automatski ili. Vaša imaginacija mora biti toliko jaka da u lutki možete sasvim jasno osetili život kao da je fizički. Budite sasvim sigurni da je. trebalo bi napraviti pisani plan delovanja u kojem će se sve brižljivo razmotrili pre nego što počne pravo stvaranje. to jest zadatak se mora ugraditi u elementar u samom trenutku njegovog stvaranja. Tako stvoren elementar će na početku prvo ispunjavati mentalne. potpuno biće ništa donelo na svet. u skladu sa željom. Takodje. povezati elementar sa nekim ritualom koji sami izaberete. Ako biste u bilo kom slučaju uvili figuru u svilu. Stoga se svakom magičaru preporučuje da važne događaje. prešavši u lutku: Astralni oblik vaše lutke treperi i živi. kriknite glasno i ushićeno: “oživi živi. Uništenje ove figure ili izlivanje fluid-kondenzatora izazvaće smrt elementara ili njegovo raspadanje. pozovite svoj elementar njegovim imenom i. pre stvaranja elementara. nedostupnu bilo kome. omogućujući mu da brzo postane onoliko velik koliko vi želite. istovremeno. ipak. Pošto voštana figura mora uvek biti uvijena u pravu svilu. astralna ili čak fizička dejstva. potpunom ljudskom biću.bledi i ulazi u lutku. Svoj elementar morate zamišljati veoma slično malenom. Budite uvek svesni svog autoriteta i magijske moći i uvek budite sigurni da su život i smrt elemenara u vašim rukama u obliku voštane figure koja predstavlja telo elementara. Ako odvajate elementar od njegovog tela šaljući ga negde ili naređujući mu da proizvede neka dejstva. mora prethodno utvrditi imaginarnim sporazumom sa elementarom. figura mora biti slobodna. recimo voštanu figuru. Kod devetog izdaha u lutku. Svrha. budi živ?” Ovo poslednje “budi živ” mora se uzviknuli oduševljeno i uverljivo u nepokolebljivoj veri da je željeni elementar stvoren. pošto im materija ne predstavlja prepreku. Apsolutno zavisi od vaše volje i želje da li ćete elementan) dati privlačan ili neki manje lep oblik. Od prvog vašeg daha na nju zamišljajte da lutkino srce počinje kucati a krv cirkulirati. Kada se sa elementarom radi na duži period. zgusnut do te mere da postaje vidljiv čak i netreniranom fizičkom oku. Kod sedmog izdaha svetlost u vašoj desnoj ruci će sasvim nestati. iako se on može razviti do te mere da može osloboditi velika mentalna. to jest neuvijena. jer nijedan stranac nikada ne srne doći o dodir sa tom figurom. pošto će ti željeni događaji postati rutinska stvar. Svila je poznala kao najbolji magijski izolirajući materijal Figuru treba čuvati na prikladnom mostu. Nikad ne dozvolite elementaru da vas nadmudri. Veoma je važno to znati i zapamtiti. Svrha za koju ste se odlučili i ovde ima svoju ulogu. napraviti elementar koji radi na nevidljiv način što se.

U samom trenutku kada u ruci držite golu figuru neposredno iznad vode usmerite destruktivni zrak akaše u srce figure. razjedinjenje treba. imaginarno isparavajući jedan po jedan elemenat u univerzalni elemenat Počnite od vatrenog elementa u glavi figure. to jest onom u kojoj držite figuru. Projektujte akašu pravo u srce figure. destrukcija se ne sme vršiti odjednom. prelaze preko vode u vaše telo. poput disfunkcija srca. opisaću još jedan metod koji se koristi kada se elementar kondenzovao do te mere da je izvršavao fizičke zadatke ili je postao toliko jak da je odbio da se pokori magičarevoj moći izašavši iz njegove kontrole. spaljivanjem ili sahranjivanjem na nekom pustom mestu. toliko koliko telo može izdržati. jer nikad neće povrediti zakone prirode i duha. Držite u levoj ruci figuru uvijenu u svilu. međutim. Trebalo bi uvek imati na umu da je to. Desna ruka je napunjena akašom. svu odjednom. Ovaj proces pred- . na primer. Kao što vidite. izvoditi postepeno. Jedino će budala koja ne zna ili ne poštuje pravila povrediti sebe ili druge ljude. Pri tome ste ubili svoj elementar. Pored toga. astralne i mentalne moći. sa elementarom morate postupati na isti način kao da se radi o nekom ljudskom biću. Srce ostaje mirno. sem ako metod rastvaranja nije ustanovljenu samom trenutku stvaranja. i da bi svako naglo razaranje rezultiralo jakim magijskim poremećajem. mnogo je preporučljivije uništiti je. Sada otresite uvijenu svilu svojom levom rukom. postižući tako visoke stupnjeve u magiji. Tako se nikad nećete izložiti nikakvoj opasnosti u pogledu svog zdravlja ili inače. Stoga se kod magije uvek savetuje opreznost i strogo pridržavanje ovde datih smernica i uputstava. on bi sigurno pretrpeo ozbiljna oštećenja zdravlja. Sada napunite akašom svoju desnu ruku koju zamišljate u tamno-ljubičastoj boji. Sama lutka bi se mogla ponovo koristiti za pravljenje novog elementara. Ovde preporučujem sledeća dva metoda za razjedinjenje elementara. Sada nekako otvorite šupljinu lutke. kao bljesak munje. onda sledi vazdušni elemenat u predelu grudi. naročito ako je njegov elementar već u stanju da “proizvodi jake fizičke efekte koje čak ni sara magičar ne bi bio u stanju da ostvari. Osetljiva. Stoga. to jest fluid-kondenzator. koji onda morate spaliti. disanje je prestalo Povucite mentalno telo iz figure. i njeno iznenadno povlačenje (vraćanje) moglo bi eventualno naneti magičaru ozbiljna oštećenja. Uhvatite sadržaj. Osećate lupanje srca i cirkulaciju krvi. deo svog ličnog Ja koje je projektovano u elementar. mentalnih mana i tako dalje.trenutno ga rastvarajući . pošto oslobođena moć ima svoje poreklo u samom magičaru. itd. Čije je astralno telo izvan njegovog fizičkog tela -ubijajući ga istog trenutke pošto se dodirom kida povezujuća nit između astralnog i smrtnog tela. To bi bio normalan čin rastvaranja. paraliza različiih vrsta. Posle toga pređite na rastavljanje astralnog tela u lutki.tar . Ako magičar ne bi bio dovoljno otporan ili drugačije zaštićen od takvih smetnji. a da bi to brže uradili otkinite joj glavu. Rastvaranje elementara ne sme se vršiti odjednom. jer je mlazom akaše pokidana veza između mentalnog i astralnog tela. uđite u nju i sedite. Čim ste zamislili mentalno telo izvan lutke rastvorite ga pomoću imaginacije u univerzalnu svetlost. Istovremeno. dušu i duh. Da biste se zaštitili od bik) kakve magijske reakcije ili lukavstva elementara stiktno se pridržavajte sledećih smernica: Pripremite kadu što toplije vode. pravedna osoba će činiti samo dobra dela u korist ljudskog roda. vodeni elemenat u abdomenu i na kraju zemljani elemenat u nogama. slično pari koja isparava. prema ovde opisanom metodu. Uzmite figuru u (levu) ruku i zamišljajte uobičajeni proces disanja astralnog tela u njoj. Kao što je već rečeno. nervnog sloma. ako se izgnječi i ponovo oblikuje. budite na oprezu pred elementarom koji se razvio do te mere da nadmašuje magičareve fizičke. potopite lutku pod vodu i pri tome zamišljajte da sva moć. sve njene sposobnosti.na isti način kao kad biste dotakli magičara. U tom slučaju. spaljivanjem figure bez njenog pražnjenja. U slučaju elementara proces rastavljanja je isti kao i kod umiranja Čoveka. deo Sopstva. rešavajući to na neki drugi način. čitav život. parcelom upijaće hartije.

ako biste još uvek bili zainteresovani za to. koji verno ispunjavaju sve postavljene zadatke. za koga se kaže da ga je stvorio mudri Ravi Lev u Pragu takode upućuje na stvaranje elementara. ostavljajući lutku još uvek u vodi. ili bi mu slali poruke. Pre nego što završim ovo poglavlje. u akaši. Legenda o GOLEMU. drugi bi ga štitili. Konačno. Ovde neću opisivati kako bi se to moglo izvesti. Čak i ako su vas elementari verno služili i ako ste ih sasvim zavoleli. i ako biste umrli. jer su sve one individualne i zavise od želja koje magičar želi da ostvari pomoću elementara. Koliko je važno utvrditi tačan sat smrti elementara. u svakom slučaju. čim otkuca njihov smrtni čas. utvaru ili vampira a. izvesti čak i ako ne vidite emanaciju (aure). tj. svejedno ih morate uništiti. može se dokazati i činjenicom da u slučaju da se vama nešto desi. . nezavisno i hladnokrvno. niti se predajite lažnim pretnjama. bacite je još jednom u vrelu vodu i koncentrišite se na to da voda odnosi i poslednji trun života. Stoga se savetuje da se prethodno sve zapiše. Sa tom poslednjom operacijom elementar je mrtav i nestao za vas. Lutka će se rastvoriti i otopiti u vreloj vodi a fluid-kondenzator. Izađite iz kade. tako čete bili sigurni da je sav život u elementaru ugašen Spalite ili sahranite ostatke lutke zajedno sa svilom. izbrišite se. Počnite čin rastvaranja bez ikakvog sažaljenja kao kad izvodite bilo koju vrstu magijske operacije. vi biste to. razumeli automatski. oni će pokušati da mole ili čak da vam prete da ih ne uništavate. Svako ko je upoznat sa kabalističkim misticizmom poznaje te činjenice. U međuvremenu bi verovatno prerastao u avet. Međutim. Tako bi. Vaše telo. čak iako ste elementaru odredili više godina života. Međutim. na primer magičar mogao imali elementare koji bi mu unapred javljali svaku opasnost. Ako su vaše oči već vidovite i ako primećujete da figura još uvek zrači auru. kao savršeni magičar. Nije potrebno navoditi sve mogućnosti. Baš kao što su časovi rođenja i smrti čoveka već predodređeni sudbinom. dok se ona ne ohladi I svila u koju je lutka bila uvijena može ostati u vodi. tj. Ispustite hladnu vodu u kanalizaciju ili je prospite. u slučaju Golema stvaranje je izvedeno pomoću rituala Kabale. žeko bih podsetiti da se o njemu veoma malo zna i da ga koristi samo nekolicina istočnjačkih posvećenika. pre nego što je došao elementarov čas. da se ne bi ništa zaboravilo. On bi trebao odlučiti koliko mu treba za lične potrebe a koliko želi stvorili za druge ljude. Ove preporuke su od vrhunske važnosti za praktičara. želeo bih dati nekoliko sugestija magičaru koji mora da radi sa elementarima. Sinteza ostaje istakao i ova navedena u ovom metodu. elementar bi nastavio da živi stotinama godina posle svog tvorca i stalno bi bio sposoban za život. Neki magičan imaju gomilu elementara kao svoje sluge. Ali budući na astralnom nivou.stavlja veoma naglo razaranje stvorenog bića. vašeg elementara. Ni u kom slučaju ne padajte na takva obećanja. Pre ili kasnije izgubili biste kontrolu nad njima a to bi zaista bilo kobno po vas. to jest odredite tačan samrtni čas koji morate održati do samog tog trenutka. jer to ne spada u domen ove knjige. itd. Ako u tom slučaju životni vek elementara nije vremenski ograničen. Ako su vaši elementari stvoreni i kondenzovani do tog stepena da su u stanju da pričaju kao ljudska bića. i vi odlučite o trajanju života svog elemen tara na isti način u samom činu stvaranja. tj.. Ako bi se magičar opredelio za ovaj treći metod on bi. magičar bi bio odgovoran za sve radnje koje bi elementar vršio. duša i duh prihvataju život na prihvatljiv način. njegov tvorac. tečnost će se pomesati sa tom vodom Ovaj eksperiment možete. to jest nema tačno utvrđen čas smrti. ali pazite da niko više ne dođe u dodir sa tom vodom. Verovatno se može postaviti pitanje: koliko takvih ili sličnih elementara može stvoriti jedan magičar? Taj problem je prepušten njemu. on bi se sam rastvorio u trenutku koji ste vi utvrdili. čak i ako umrete. METOD 3: Pre nego što počnem opisivati praksu trećeg metoda. Ostatak moći ostaje u vodi i vi ste zaštićeni od svake magijske nezgode ili reakcije. mogli biste izvesti čin uništenja u akaša-sferi.

Udišite vatreni elemenat. Čim skinete ruku sa malog kilihora. kad bude projektovan izvan vašeg tela Da biste postigli brži uspeh. Razmotrivši sve ovo pažljivo i zabeleživši pisane beleške.. stavite mali u njegovo središte i pozovete biće imenom koje ste mu dali. morao razmotriti sve što sam do sada napisao o stvaranju elementara. Obeležite centar osmougla bilo kojim željenim znakom. Mali kilihor sada služi kao polazna tačka za disanje preko pora. tj. to jest u znak. Zatim skinite mali kilihor sa velikog. sličnog svetlosti svece. Sada urežite isti znak na veoma mali kružni predmet. Ponovite projekciju vatrenog elementa i neka mali plamičak postaje sve veći i veći sa svakom akumulacijom. nego se pravi od kamenja koje se skuplja i podiže na neko usamljeno mesto gde nikad nijedno ljudsko biće neće imati pristup. On mora znati da li želi da ga veže za lutku. Konstrukcija velikog kilihora ima prečnik od približno 3-4 metra. žensko ili biće dvostruke prirode. sve što treba da uradite jeste da raširite veliki kilihor ispred sebe. Sledeći put. srebrni ili zlatni disk . Ako ništa drugo ne možete nabaviti. on mora da tačno odredi način na koji namerava pozivati svog elementara. Razlika je u tome što se veliki kilihor na Tibetu ne crta na papiru. ili ga nosite sa sobom. Ipak. Ako ste se umorili. Kada smo završili sve ove pripreme. Presavijte veliki kilihor. Ovaj osmougao pokazuje da moramo raditi sa simbolom četiri elementa u njihovim pozitivnim i negativnim ishodima. Takodje treba da odredi i mesto na kojem će ga čuvati da ne bi došao u dodir sa strancima. Lame na Tibetu koje rade sa tim. Za naše svrhe dovoljno je iscrtati veliki kilihor na papiru crvenim mastilom. Staviše. i impregnirajte vatreni elemenat željom bilo da ga oživite odmah u svom telu ili da ga posle oživite pomoću imaginacije. raširite već pripremljen papir i stavite mali kilihor tačno u centar velikog kilihora. možete preneti taj mali plamen pomoću svog metoda odašiljanja i čuvanja na mesto gde nameravati čuvati elementar. Zatim se mora pozabaviti obukom koji namerava od adbrati i da li želi stvoriti muško. i njega dobro sačuvajte i prvi zadatak će biti završen. projekciju mora vršiti direktno iz svemira. sastavljajte jednu koncentrisanu iskru sa drugom tako da iskra postaje sve veća sa svakim ponavljanjem. pogotovo ako je elementaru namenjen duži životni vek. gestom ili slično. Ne bi smeo zaboraviti da utvrdi trajanje života elementara. počnimo sa pravim stvaranjem elementara. dobro ga sakrijte. To može biti u zidu ili na nekom drugom teško dostupnom mestu gde biste ga sakrili.a može poslužiti i bilo koji drugi metal . on maže početi sa praktičnim delom. formulom. da bi mogao da nadgleda čitav spisak. pretvorite plamenu željeni . Nakon sedam ponavljanja Iskra bi već morala imati veličinu malog plamička. tačno određujući dan i sat Ako pretpostavimo da je elementar namenjen za ličnu upotrebu tada on treba da izvede punjenje projekcijom preko svog vlastitog tela. koji oni ponekad nose skriven u svojoj odeći. U slučaju da je namenjen nekom drugom. Papir koji koristite za crtanje treba da bude dovoljno veliki da elementar može da stane u centar osmougla. talisman ili pentekl. Ponovite ovaj eksperimenat bar sedam puta. figuru ili neki drugi predmet. ako smatrate da je to korisnije. Povucite krug na parče tu papira. pozovite ime koje ste dali elementaru.naravno. Dalje. tako da dobijete pravilan osmougao. Mali kilihor sada služi kao polazna i kao završna tačka za projekciju elemenata. koncentrišite i akumulirajte elemenat na površini malog kilihora. U ovom trećem metodu opisaću elementar stvoren vatrenim elementom kojeg magičar može koristiti za svoje svrhe. Sada projektujle vatreni elemenat iz svog tela preko neke od polaznih tačaka vašeg astralnog tela i akumulirajte ga u toj meri da se sav sadržaj vašeg tela sabije u veoma malu vatrenu iskru. jedan preko drugog. mogu se koristiti obe mogućnosti bez ikakvih problema. tušom ili nekom drugom tečnošću koja se ne može lako izbrisati. najbolje na bakreni. u tu svrhu možete upotrebiti i malo parče drveta. njegov lični zadatak i to razjasniti. on mora razmisliti o pisanom planu i veoma dobro proučiti svrhu elementara. Sam krug predstavlja sveobuhvatni akaša-princip iz kojeg dolaze četiri elementa. Pre svega. on mora odmah da odredi odgovarajuće ime i da ga zabeleži. bilo ritualom. i plamen će se pojaviti na površini malog kilihora. Ako ste na taj način akumulirali plamen koji je dostigao veličinu i visinu željenog elementara.u prečniku od 12-13 mm. koji pokazuje simbol elementara. mnogo je korisnije urezivanje šiljatim predmetom na malom metalnom disku. usred njega dva kvadrata. veliki crtež zovu veliki KILIHOR a mali urezani znak mali KILIHOR. Sedite udobno u svoju asanu. Zatvorile tu iskru pomoću volje ili imaginacije u površinu vašeg malog kilihora. kao što je ovde navedeno.

statue i slične stvari. Na Istoku. Uvek se savetuje da se jednom jidamu ne daje previše naredbi. procesa rastavljanja su isti kao u prethodna tri metoda. pod uslovom da se niste odlučili za neki drugi individualni metod rastvaranja. Uništenje jidama se postiže procesom rastavljanja pomoću imaginacije u skladu sa uputstvima pomenutim u prvom i drugom metodu. samo što proces trpi malu pramenu pošto se ne počinje sa vatrenim nego sa zemljanim elementom. koja su čak delimično i naučno dokazana. pozivanja. Ova vrsta oživljavanja (animacije) slika i statua svetaca . iskusan magičar koji poseduje dobru imaginaciju i to će izvršiti sa lakoćom. pa vazdušni i na kraju dolazi elemenat vatre. postoje jidamí stvoreni za lećenje bolesnih ljudi. Čestim ponavljanjem projekcije elemenata. drugi za prenošenje predmeta. tako da nema potrebe da o tome detaljno govorimo. veoma se često govori da zrače izvanredno jaku magijsku moć koja stvara čudotvorne efekte na telo. likove svetaca. MAGIJSKO OŽIVLJAVANJE SLIKA U ove metode za stvaranje elementara spada i magijsko oživljavanje slika. Na primer. međutim. davanja imena. nošenje poruka učenicima i prijateljima. izuzev što se punjenje vrši uvek u velikom kilihoru. možete ga još neko vreme puniti vatrenim elementom da bi postigli veći intenzitet elementara. a njegova efikasnost i moć se povećavaju. METOD 4: Sledeći ovaj metod možete raditi na isti način kao što je opisano u Metodu 3. Samo od vas zavisi da li ćete stvoriti nekoliko jidama ako tako želite. elementan. dok slike demona i likovi bogova služe kao kalupi za njihovo predstavljanje. a najkorisnije je razviti jednu sposobnost i jedno polje te aktivnosti u jednom elementara. a kada pozivate elementar biće dovoljno da primenite svoj ritual ili da uzmete mali kilihor u ruku i date mu odgovarajuću naredbu. zatim sledi vodeni elemenat. dakle jidami se stvaraju na ovaj način. Čudna atmosfera koja okružuje te predmete izaziva njihovo zračenje. sve veća će biti efektivnost elementara. mogu se pripisati oživljavanju slika i statua. mir i religiozni ambijent u crkvama i hodočasnim mestima sa kojima se sreću posetioci svima su dobro poznati. Blagoslovena tišina. duh i dušu njihovih obožavaoca i poštovaoca. koji ćete sami izmisliti. Za slike. uticanje na druge ljude i vršenje mnogih drugih stvari. sfere delovanja. Iako je ovaj metod nešto teži. prvenstveno stvoreno pažnjom ili obožavanjem hiljada obožavalaca i vernika. sa velikim i malim kilihorom. samo sa tim izuzetkom što potpuni oblik svog elementara zamišljate od samog početka. Način rada sa njim je isti kao i onaj opisan u prethodna dva metoda. Upotreba takvog elementara je mnogostruka tako da nisam u stanju da ovde navedem sve mogućnosti. Takode je vredno zapaziti da se jidam može stvoriti isa ostalim elementima i čak sa sva četiri elementa na isti način. za čuvanje magičara i ukazivanje na moguće opasnosti. čuvanja. punjenja. Ovim je sve rečeno o trećem metodu. koje je. Svi drugi uslovi poput trajanja. svrhe. ali se još uvek ne mogu potpuno objasniti. naročito na kultnim mestima. Ovaj metod je veoma popularan na Tibetu a elementan se tamo nazivaju JIDAMI (yidams). po želji stvaraoca. Sva izlečenja na hodočasnim mestima. Mora se tačno razmotriti postavljeno trajanje života kao što smo to veoma jasno opisali u prethodnim metodima. Sto češće budete ponavljali ovu vežbu. Štaviše.oblik imaginacijom i time će vaš elementar biti stvoren. Elementar stvoren na ovaj način je odmah spreman i potpun.

Kao rezultat simpatetičke veze preko njihovog tela. Ne bi trebalo oživljavati ni portrete koji bi mogli proizvesti seksualne apetite ili nepristojne motive kao na primer gole žene i tako dalje. Ali. Sada je možete obesiti na zid ili staviti na sto ispred sebe. na primer mali snimak. mogle bi se ožive li na isti način. ukratko sve što vam izgleda poželjno. ako niste za sebe pripremili neki lično podesnij i metod. Kada je magičar oživeo sliku on joj može dozvoliti da emanira iz portreta i koristiti je u svoje svrhe na prethodno pomenut način. samo.. A ako se radi o slici koja je manja od normalne veličine. sferu aktivnosti i tako dalje. inkub ili sukcuba. Statue. bolje čuvajte praksu u strogoj tajnosti da ne steknete lošu reputaciju kao crni magičar ili vrač. ne morate direktno koristiti fluid-kondenzator.je sigurno nesvesna. ako ostavi elementar u portretu on bi se mogao zgusnuti do te mere da bi ga mogle otkriti čak i neupućene osobe. Ako pretpostavimo da ste morali raditi sa sva četiri elementa sa projekcijom beba da operišete na isti način kao da stvarate potpuno ljudsko biće. samo zračenje i njegova svrha podležu promeni. intelekt. itd.onoj vrsti metoda stvaranja elementara gde uopšte nije bitno da li je kao cilj oživljavanja odabrana neka obična slika ili lik nekog Sveca. duše i duha. Zato se čuvajte hvalisanja o takvim stvarima. Ako se radio elementaru koji je namenjen za druge ljude. Magičar će dobro postupiti ako ne ostavlja elementar u slikama nakon čestih ponavljanja. svili. ali isto tako u taj portret možete prene ti i sva četiri elementa pa čak i akaša princip. mogle bi se eventualno naneti ozbiljne štete tim osobama stvaranjem likova koji su nevidljivom.kao što je već rečeno na početku ovog poglavlja . biste. tajnom vezom simpatije povezani sa originalom. papiru ili nekom drugom materijalu. U taj omotač treba da koncentrišete sposobnosti. osećanje i svest u nju putem imaginacije. elemente ne smete projektovati preko svog tela. Glavna stvar koju treba znati je da se ne oživljavaju portreti osoba koje su još uvek žive. tako da ono tačno odgovara obliku i veličini odabrane slike. U tim slučajevima bi magičar sam sebe doveo u opasnost stvarajući time elementar koji bi mogao postati vampir. Ako ste u sliku uneli imaginaciju mentalnog tela. Čim ste projektovali elemente u astralno telo i dali portretu izvesnu gustinu prizovite ga u život Vrsta pozivanja u život ista je kao i ona opisana u Metodu 2 kod voštano-glinene figure. Nije važno da li je slika rađena na slikarskom platnu. bilo bi nužno nekako staviti kondenzator u unutrašnjost biste. Ove mere predostrožnosti bi trebao da razmotri svako ko se bavi praksom oživljavanja portreta koju ću u nastavku opisati: Ako odaberete uljanu sliku da biste je oživeli. ili ako je to nemoguće spolja poprskati bistu fluid-kondcnzatorom i ostaviti je da se osuši. morate u umu predstaviti nedostajući deo. već potrebni elemenat morate uzeti direktna iz svemira. Ovo treba raditi sa jednim elementom. iako bi on doprineo bržem stvaranju elementara. U slučaju daje ispred vas slika koja predstavlja samo deo figure o kojoj se radi. Vrsta rastavljanja tak ode može biti ista. sada prenesite i pojedine osobine duha kao što su volja. Svesno magijsko oživljavanje slika pripada . Međutim. sa magijskog stanovišta. Sada oblikujte mentalno telo pomoću imaginacije. I tu stvar morate razmotriti tokom rada. u tom slučaju. . bolje je da projekciju elemenata izvodite preko svog tela. Nemojte nikada stvarati elementare koji su zainteresovani za prizivanje seksualnih uzbuđenja i osećanja. o čemu ću dati veoma korisne i praktične instrukcije. Zadnji deo rama možete osigurati i kartonom da u njega ne bi ušla prašina. Izrežite komad upijaće hartije ili kartona u veličini slike u ramu. Nakon toga zamislite omotač mentalnog tela. otvorite zadnji deo slike i stavite papir sa suvim kondenzatorom direktno na poleđinu slike. već ga drži u zidu iza portreta. Međutim ako je portret namenjen za lične svrhe. Sada stavite komad običnog papira preko toga i pričvrstite ekserima ili lepljivom trakom. postoji i svesno oživljavanje slika i sličnog. Ostatak procesa je isti kao kod drugog metoda stvaranja elementara gde se koristila voštana figura. ovlažite ga fluid-kondenzatorom i ostavite da se papir osuši Čim je ovo malo sredstvo pripremljeno. Sinteza jeste i ostaje uvek ista. Tako je slika pripremljena za oživljavanje.

Smatrao sam podesnim da navedem samo ova četiri metoda. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING: Razvoj astralnih čula pomoću elemenata i fluid-kondenzatora. Kraj sedmog Koraka . KRATAK PRIKAZ SVIH VEŽBI SEDMOG KORAKA I. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: Analiza duha u pogledu prakse. a) vidovitost. c) jasnoosetljivost. 2. Ovom napomenom završavam sedmi Korak ovog priručnika. Magijsko oživljavanje slika.U svetlu nekih primora razmotrio sam veoma važno poglavlje praktične magije pomoću kojih magičar može razraditi mnoge druge metode. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING: 1. neće nikada uspeti u stvaranju pravog elementara. II. Trebalo bi unapred reći da učenik koji nije marljivo obradio sve prethodne Korake. Stvaranje elementara pomoću Četiri različita metoda. potpunog u svakom pogledu. III. b) jasnočujnost. čija će primena svakom bili jasna.

nakon svog prenosa u odraženi lik. Čim ste u stanju imaginarno obuhvatiti svoj odraženi lik u svim nijansama originala. možete nastaviti. Iz tog razlogu odmah ćemo posvetiti pažnju praktičnom delu. do izvesne mere. ili odvajanja mentalnog a kasnije i astralnog tela od materijalnog. razvoja mentalnog lutanja. da se upozna sa čitavim svemirom. čuti i osetiti. Za njega nema materijalne prepreke. budući da je to prava svrha mentalnog ili spiritu-alnog lutanja. Tako će moći da upoznaje čitav svemir. spremni ste za pravo mentalno lutanje. Bilo bi dobro za učenika da prvo prođe kroz neke uvodne vežbe. ali uvek sa strane svog odraženog lika. Ako ste zabeležili neki uspeh pokušajte posmatrati one predmete koji su vidljivi u ogledalu. da bude aktivan i u nekim drugim sferama. onih koje će svaki magičar prikupiti za sebe u korist tvog ličnog uverenja. Svaki magičar koji se savesno bavi magijskom veštinom mora posedovati tu sposobnost. Učenik se mora ozbiljno upozoriti da ne rizikuje sa ovim ogledom ako nije dosada temeljno praktikovao svaku pojedinu prethodnu vežbu. Ako niste postigli neki rezultat. da bi premostio najveće udaljenosti. jer mu ona pruža mogućnost napuštanja svog fizičkog tela u svako vreme koje želi. Kada i ta sposobnost postane navika. posetio strane kontinente. što zavisi od njegove zrelosti. Veoma važna uvodna vežba za mentalno lutanje je sledeća: Sedite u tvoju uobičajenu asanu i pred ogledala u kojem se možete celi videti. Mislim na problem napuštanja tela. isto tako jasno kao da to gledate fizičkim očima. no gubimo vreme sa opisivanjem iskustava i pojava. to jest makrokosmosom. Ova očigledno komplikovana sposobnost je veoma prosta za veštog magičara. gde će sve videti. svakako ćete uspeti da zapažate sve. već je uglavnom namenjena da doprinese dobrobiti drugih ljudi. međutim. Naročitu pažnju treba obratiti glavi i izrazu lica. koje je u stvari prenos svesti. Razdvajanje mentalnog od astralnog tela mu takode omogućuje da se slobodno kreće ne samo na našoj planeti. Tokom vremena. Ova sposobnost ne služi magičaru da zadovolji svoju radoznalost ili da određenije vidi šta se dešava na nekom mestu. Ovaj prenos svesti ima za cilj da vas nauci kako da posmatrate svoje telo sa strane svog odraženog lika. ali pošto ovaj rad treba da bude udžbenik za praktičare. morate ponavljati eksperimenat sve dok ne uspete mentalno zapamtiti svaki detalj svog odraženog lika. Ova vežba će vam na početku biti veoma teška. Teoretski bi se mnogo moglo pričati o ovoj sposobnosti i svemu što je sa njom povezano. upozorenje je apsolutno razumljivo. pošto odvajanje ili razdvajanje svesti od fizičkog tela može izazvati opasne mentalne poremećaje kod slabijih ljudi Iz tog razloga. ukratko. Na isti način kao što golub napušta svoj golubarnik. Posmatrajte svoj odraženl lik nekoliko sekundi i onda zatvorite oči i mentalno zamislite svoj odraz u ogledalu. stoga se morate više posvetiti svojoj imaginativnoj sposobnosti utiskujući sve predmete u svojoj blizini veoma oprezno u svoj um. a u slučaju nužde. kod malog ogledala razdaljina mora biti tolika da ogledalo odražava celu vašu figuru. ne morate biti na većoj udaljenosti od ogledala. onda prenesite svoju svest u odraženi oblik na takav način da se osetite personifikovani ili otelotvoreni u njemu. već se može preneti u svom mentalnom telu i u druge sfere. za duh ne postoje ni vreme ni prostor. Pod uslovom da ste bili u stanju utisnuti svoje crte veoma jasno u svoju imaginativnu sposobnost.KORAK VIII MAGIJSKI MENTALNI TRENING (VIII) U ovom Koraku pozabaviću se poglavljem koje je od velike važnosti u magiji. odnosno duha. To bi trebao biti ponos svakog magičara. ma- . neku vrstu pripremnog treninga. isto tako Iako magičar može napustiti svoje telo i sam otići bilo gde. mogu prići ne samo ovoj vežbi već i svim narednim bez ikakvog straha od oštećenja njihovog zdravlja ili duha. i samo oni učenici koji mogu sigurno tvrditi da vladaju vežbama svih prethodnih koraka. Ako imate veliko ogledalo. da bi se preneo na svako željeno mesto. i on može obleteti ceo svet u jednom jedinom trenutku ako želi. Za vežbu pravog mentalnog lutanja.

Pokušajte sada gledati na svoje telo koje sedi u svom uobičajenom položaju tako kao da vam uopšte ne pripada. Ako ste i ovu imaginaciju . gledanja i osećanja u mentalnom telu na isti način kao da ste stvarno bili prisutni fizičkim telom. pravilno disanje. mogu se dobiti i neki drugi utisci sem utisaka predmeta. Morate znati kako da premestite svoju svest u duh na takav način. Kada ste jednom u stanju da se sa duhovnim mentalnim telom krećete na isti način kao i sa fizičkim telom po svojoj kući ili stanu. i sada radite na sledeći način: Zauzmite svoj normalni položaj . Ovu operaciju treba izvesti pre svakog mentalnog lutanja. i stojite pored tog vašeg tela. Stvar je u tome da sebe smatrate vezanim za zemlju. radi nešto sasvim drugo. da bi se omogućilo očevidno odvajanje mentalnog tela.kadar da se slobodno kreće unaokolo čak i ako je još uvek povezan sa fizičkim telom. Najpre. prođite kroz vrata. itd.i koncentrišite se na svoj duh. Baš na isti način ova predstava treba da se desi pomoću vaše imaginacije. da se možete osetiti kao da fizički stojite kraj svog tela. poznato kao tzv. slično detetu. i. Na primer. pošto one predstavljaju uvodni korak za astralno odvajanje od tela. Sto bude dublji prodor meditacije. Da biste bili sigurni da li se imaginacija podudara sa stvarnim činjenicama. Rezultat poput ovoga. neće više biti baš nikakve potrebe za bilo kakvom imaginacijom. tokom koje se ne samo duh. Najpre će biti sasvim dovoljno da posetite kuću svog suseda ili da potražite prijatelje i poznanike koji žive u okolini a koje sasvim dobro poznajete. Potrudite se da svojim očima vidite svaki pojedini detalj na vašem telu. kao što je već pomenuto. spremni ste da nastavite. kao da ste u svom fizičkom telu. Ne može se dovoljno jako naglasiti koliko su sve ove vežbe važne. Zamišljajte pri tome da je vaš duh onaj koji vidi. posle dugog vremena prakse. da šetate tamo-amo po sobi i to činite na takav način kao da se stvarno oslanjale na svoje fizičko lelo. sve se naravno zasniva na vašoj imaginativnoj sposobnosti. sedište na kojem vaše telo počiva. Budući da se tokom ovih vežbi svest izveštila do te mere da će biti sposobna da prima i čulne utiske poput slušanja. i pokušajte napustiti sobu korak po korak. Ovaj problem ću detaljno obraditi u Koraku IX. Pod uslovom da ste stekli izvesna iskustva posle neke od ovih vežbi. baš kao da ste se izvukli iz kućne haljine ili neke druge odeće. biće dovoljno da odete do sledeće sobe ili do predsoblja. Sada se prenesite pored svog tela. Mnogo kasnije.terijalno ogledalo više nije potrebno. možete koristili pravila mentalne sfere. pod naslovom “Magijski Psihički Trening”. Na početku. probudite se i odmah proverite da li sve što ste zamišljali odgovara činjenicama. Čak suprotno. i tu pojavu morale na početku izbegavali.apsolutno nezavisno od vremena i prostora . gde ponavljate imaginaciju predmeta koji se tamo nalaze. na koje nije naviklo vaše telo. i nemojte ostati stojeći na jednom mestu nego pokušajte. Zatim pokušajte da često praktikujete ovu svest samoodlučnosti i stajanja po strani. Praksa usavršava. Kasnije. onda zamislite sebe kako izlazite iz svog tela kao iz neke ljuske. Najpre. može se postići jedino stalnim vežbama tokom treninga mentalnog lutanja. naravno. sledeći ovu meditaciju koja će zahtevati samo nekoliko minuta. Pod uslovom da ste sasvim sigurni da ste u stanju da se krećete u svom mentalnom telu a takodje i da opažate sve na isti način kao i sa fizičkim telom. vidite ljude kako rade svakodnevni posao. poput izraza lica sa zatvorenim očima. ekstaza. to možete učiniti pomoću imaginacije. a sva tajna mentalnog lutanja leži u stalnom vežbanju. vaš sledeći zadatak biće da ispitate svoju najbližu okolinu. mogu se preduzeti i kratke šetnje van. Odsustvo težine i osecaj bezvremenosti i besprostornosti mogu vas eventualno namamiti da se krećete neuobičajeno dugim koracima. sa ciljem usmeravanja pažnje na svoje telo.asanu . koju ste posmatraii svojim mentalnim telom. sve bolji i brži će biti vaš napredak i uspeh u mentalnom lutanju. Trebali biste postići takvu veštinu imaginacije da vaš imaginarni um opaža sve predmete u sobi isto tako jasno i verno baš kao da ste sve te predmete gledali fizičkim očima. Nastavite sa posećivanjem prijatelja samo da vidite čime su zaokupljeni u tom trenutku. u obliku i veličini vašeg tela. ispred vašeg odraženog lika. I ovde će vam pomoći vaša imaginacija. sve što treba da uradite je da zamislite da ta osoba. Nakon završetka vežbe uvek se vratite u svoje telo baš kao da ste navukli svoju odeću. čuje i opaža sve i da je . već i duša zajedno sa duhom odvaja od tela. smirenost. jače čulno iskustvo i izvesnost da je vaš duh neograničen i sposoban da iskorači Iz vašeg tela prema vašoj volji. Pod uslovom da je koračanje po sobi bilo uspešno. Ako ste dobili osećaj unutrašnje slobode i samoodlučnosti. dovoljno dugo ste vežbali imaginaciju svog duba. čim se vratile u materijalno telo uporedite te predmete sa stvarnošću. Pod uslovom da ste zabeležili uspeh nakon dužeg niza vežbi. Konačno. Čim ste sasvim sigurni da svesno stojite pokraj i posmatrate svoje telo. možete krenuti korak napred.

osetićete kao da ste se zavrteli u krug i uzdigli vertikalno kroz levak. zadovoljavajuću veštinu ćete postići jedino posle dugog perioda strpljivih vežbi i čestih prenosa. ovde opisanog. i želja će vam se odmah ispuniti. Sav uspeh i rad koji ste prethodno naučili vršiti pomoću elementara. dok ste bili u mentalnom telu. vi zaista niste baš mnogo napredovali i morate stalno ponavljati eksperimente sve dok ne budete u stanju da razlučite prave činjenice od imaginacije. dovoljno je samo da pretpostavite da ste već stigli tamo. Posle dužeg vremena vežbanja ova sposobnost će postati sasvim bliska magičaru i gde god on prenosi svoje mentalno telo opažate samo ono što je zaista istinito i što se apsolutno podudara sa okolnostima. Čim odašiljanje mentalnog tela postane rutinska stvar. životna veza između mentalnog i astralnog tela se oslobađa što izaziva prenos svesti. i ako ovaj svet nema više ništa novo da vam ponudi. na samom tom mestu. Posle mnogobrojnih vežbi postići ćete predivan uspeh. neophodna je priprema za odašiljanje astralnog tela. velike gradove. Ovladavanje ovom vrstom lutanja. kraće rečeno: idite svuda i vidite sve za čim vam srce žudi. pošto stičete potpunu sigurnost u tom problemu. baš kao u običnoj šetnji. Svrha mentalnog lutanja (putovanja) nije samo da opazite sve što se u tom trenutku dešava na zemlji. Samo onda kada ste se konačno uverili da ste u stanju opaziti sve svojim čulima. kontaktirajući tamo sa bićima i stičući znanja o stvarima o kojima prosečno ljudsko biće nema pojma. vi ćete samo osetlti da imaginacija zaista odgovara stvarnosti pošlo su vaša čula već bila uklonjena. dozvoljeno vam je da posetite i vama sasvim nepoznata mesta. sada možete ostvariti pomoću svog mentalnog tela na mentalnom planu. pošto magičar mora steći lično iskustvo kad se radio ovom delu mentalnog lutanja. pokušajte posetiti druge sfere. Dok ste u mentalnom telu. U slučaju većih udaljenosti. dobro će biti da posetite tropske zemlje. Konačno. čuli ili osetili tamo. Odvojte se na opisan način od svog materijalnog tela. međutim. pa prema tome biće te u stanju da tačno razlikujete da li su stvari koje ste vide li. U tom slučaju. Kasnije vile neće biti razloga za bojazan. u prvo vreme morate posečivati mesta koja lično poznajete. dok ste u svom mentalnom telu. Ako želite biti negde sa svojim mentalnim telom. čuli i osetili. stvarne činjenice ili imaginacija. magičar će verovatno osetiti nesavladivu sanjivost protiv koje se mora boriti svom svojom snagom. i u koje vreme dana. nikako pre. možete onda biti sigurni da nijedna ni druga nije istinita. u mentalnom lutanju. Bolje je da sada više ne govorim o ovom problemu. Prelaz iz našeg materijalnog sveta u neku drugu sferu dešava se isto tako brzo kao i kad ste obletali čitav svet u jednom trenu. na kojoj udaljenosti. Morate vežbati mnogo vremena i sa velikim strpljenjem dok se ne naviknete na takve čudne utiske. iz čega sledi sanjivost. sanjivost će postepeno iščeznuti.izveli sasvim lako. stalnim vežbama. a koja je. Svakako. Detaljan opis te prakse sledi u sledećem Koraku pod naslovom “Magijski Psihički Trening”. Na primer. meditirajte da se sa njim nalazite gde god želite biti u tom trenutku. Čulna opažanja prihvaćena na samom licu mesta neće napustiti sobu zbog senke sumnje da sve što ste videli. Ova vrsta sanjivosti se objašnjava kao rezultat odvajanja mentalnog tela. morske obale. Ovo čvrsto uverenje ćete postići čestim dubokim meditacijama dok ste u mentalnom telu. Iz tog naročitog razloga. Na početku. vi niste samo u stanju da svojim mentalnim očima vidite bolest. bez obzira gde se nalazi vaše mentalno telo. ako se u celom fizičkom svetu osećate kao kod kuće pomoću svog mentalnog lutanja. ne odgovara sasvim činjenicama. i zamislite da više niste vezani ni za vreme ni za prostor. nego imate i priliku za lečenje bolesnih ljudi u svom mentalnom telu. tek tada ste zreli da se pozabavite zakonima bezvremenosti i besprostornosti. i da je sve to još uvek samo stvar imaginacije. Ako ste postigli dobar napredak tako da možete preći veće udaljenosti a da se ne osetite umornim. ili za izvođenje drugih korisnih uticaja. u velikoj meri iz vašeg teta i preneta u mentalno telo. Uzdizanje u neku drugu sfero je sada veoma prosto i vi samo treba da se usredsredite na sferu koju biste želeli posetiti svojim mentalnim telom. to jest. u suprotnosti sa vašom percepcijom. Najpre. nego i da tamo budete zaista aktivni. .

on ignoriše sve misli kajanja. Sve te strasti bi se odrazile u akaši i . Snaga koncentracije. uslužan i spreman da pomogne u svako doba. Međutim. jer svaka dogma služi duhovnoj zrelosti njenih sledbenika. on sebe uvek gleda pravo u oči. On odlučno radi na svom razvoju. Neće traćiti sposobnosti stečene teški napornim radom niti će dati podsvesti bilo kakvu priliku da mu posmeta. Pošto akaša-princip ignoriše prostor i vreme. Svoje planove o budućnosti on će ograničiti samo na najnužnije i čuvati se fantazira nja i sanjarenja. nadmenosti i izbegavati svako hvalisanje. promišljeno i oprezna On mora biti lišen ambicije. bilo da se radi o sadašnjosti. a kad se radi o njegovom razvoju. ali nikad ne očajava. Pravi magičar uzima život takav kakav jeste. Pravi magičar veoma dobro zna da se prizivanjem utisaka iz prošlosti oni mogu oživeti. i nastojati da strasti pretvorimo u dobre osobine. isključivo u sadašnjem vremenu osvrćući se unazad samo ako je potrebno. slike koje su u velikoj meri oživljene i stoga teže ostvarenju. Takav magičar ne bi bio dovoljno zreo i iskusan tako da će akaša zatamniti njegovu sposobnost vidovitosti. Setite se samo Bulverovog (Bulwer) romana ZANONI. ako ne i da ga sasvim onemogući. Ali. dovoljno mu je samo da prepozna svoje lične greške i da ih nikad više ne ponovi. pošto on zna da svaka religija ima ustaljeni sistem koji je namenjen da vodi ka Bogu i on ih zato poštuje.budući da je akaša-princip analogan skladu sama akaša bi sigurno postavila najveće prepreke na magičarev put da zaustavi njegov dalji razvoj. bilo bi sasvim pogrešno razmišljali o prošlosti i žaliti se da vas je sudbina poslužila ovom ili onom neprijatnošću. nc zanemarujući svoje materijalne dužnosti. Svako dalje uzdizanje.jer koncepcija vremena i prostora počiva na našim čulima - . i Maja će ga prevariti. međutim on to ne osuđuje. On je svestan svojih slabih strana i trudi se da ih nadvlada. izazove u njoj svaku vrstu sumnje ili da je drži robom pramena i nezgoda sudbine da bi na svaki nažin zaštitila misterije. Zato magičar živi. jer to su negativne misli pa ih treba izbegavati. Iz tog razloga. Njemu je dobro poznata činjenica da je svaka religija pravila greške.MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING (VIII) VELIKI TRENUTAK “SADA” Svako ko je u svom razvoju stigao do ovog stupnja. Tokom svog razvoja magičar prolazi kroz stanje zrelosti u kojem može svojim mentalnim očima prozreti svaku misao. ne bi dolazilo u obzir. stvarajući tako nove motive za postavljanje novih prepreka na putu. razvijena višegodišnjim vežbama. Te tajne će uvek ostati skrivene od nekompetentnih osoba.niko drugi do akaša . u tom slučaju. Akaša će znati da mentalno poremeti takvu osobu. On mora shvatiti da su i dobro i zlo ovlašćeni za postojanje i svako treba da ispuni svoj zadatak Magičaru nije dopušteno da prekori ili prebaci nekoj osobi za njene greške i loše strane pre nego što direktno bude zamoljen da to učini. delujući stalno u sadašnjem vremenu . u kojem čuvar praga . niti da drugim ljudima želi bilo šta loše. Magičar mora biti ljubazan. naročito plastičnog razmišljanja. On treba da bude skroman. Pravi magičar ne poznaje nikakvu mržnju protiv religija ili sekti. ako je moguće. mora veoma pažljivo razmotriti način razmišljanja. koje ispunjava isto tako marljivo kao i zadatak svog psihičkog napretka. oprezan i diskretan. i ako bi se povinovao toj molbi on to mora da učini sa blagošću i diskrecijom. iako se o njima mogu objaviti stotine knjiga. time bi on delovao protiv božanskih zakona i stvarao nesklad. stvara pomoću plastičnog mišljenja veoma impresivne slike u akaši. da dela velikodušno. Magičareva duša bi do sada trebala biti oplemenjena do te mere da više nije sposobna za zle misli. uživa u dobrim stvarima a ponešto uči iz loših. Prema tome. Otuda bismo uvek trebali negovati samo plemenite i čiste misli. i sasvim je očigledno da bise mogao osetiti izazvanim da procenjuje i osuđuje svoje drugove. prošlosti ili budućnosti. rečju i delom.motri da visoke misterije ne dodu preko noći nezrelim ili nedostojnim ljudima. svaku radnju i delo. Samo se slabići žale svo vreme očekujući sažaljenje.

trebali biste opaziti širenje vatrenog elementa unutar svog tela. On treba da jednako dobro izvodi sve vrste koncentracija. Magičar će naučili u ovom Koraku kako da koristi oba metoda. induktivni i deduklivni melod. ELEKTRIČNI I MAGNETIČNI FLUIDI Prema informacijama datim u teoretskom delu. ako vatreni elemenat još uvek sputava magičarevc astralne sposobnosti. bez osećanja da jedna ili više njih prednjači. kako u mentalnoj tako i u astralnoj sferi. i to električni i magnetični. gde se zahteva pronos svesti. sadrži oba fluida. što je više moguće. Dejstvo bilo kog od ovih fluida ipak zavisi od magičareve zrelosti da li je on dovoljno jak i sposoban da oblikuje UZROK u pojedinoj sferi. bez obzira o kojem se elementu radi. ova dva fluida deluju u svim sferama. koje potižu iz četiri elementa. u tom slučaju. zatim zamislite da ste u centru vatrene kugle. Ti fluidi su uzrok postojanja svih stvari. U tom slučaju. za magičara se pretpostavlja da može u umu zadržati svaku imaginaciju bar 15 minuta. magičar mora stalno da izvodi i produbljuje vežbe koncentracije. astralnom ili materijalnom svetu. koja obuhvata ceo svemir. Vatreni elemenat morate zamišljati kao užaren i sjajan. Kada stigne do tog stupnja. biće mu mnogo teže i.INDUKTIVNI METOD Ova se vežba može izvoditi sedeći ili stojeći. Mentalno lutanje. bez obzira da li se radi o mentalnom. Vazdušni princip je posredujući elemenat između ova dva. akustičnoj. Pozabavimo se sada upoznavanjem i kontrolom ova dva fluida. Ako ne postupi tako. Konačno. pri . a u slučaju zemljanog elementa biće oslabljena kontrola svesti. i on je elektro-magnetičan. prilagodi akaši. to bi bio siguran znak da ravnoteža elemenata u telu. na primer.magičaru se savetuje da se. a magnetični iz vodenog. električan u centru a magnetičan na periferiju Prema njihovim gore opisanim zakonima. onako kako je to čoveku zgodnije. Postoje dva osnovna metoda kod oba ova fluida. Sada sledi magijski psihički trening. misleći i delujući u skladu sa njim Sposobnost koncentracije u pogledu elemenata zavisi od magijske ravnoteže i istovremeno je najbolje merilo za proučavanje toga koji od elemenata astralnog tela još treba da se dovede pod kontrolu. pošto će upravljanje tim fluidima omogućiti magičaru da postigne što god želi u svim sferama. a pošto ste već sve naučili o tom osećaju u poglavlju koje se odnosi na projekciju. zatvorite oči i zamišljajte da vam je telo šuplje. Zauzmite svoj uobičajeni položaj. vizuelnoj. On mora kao predstavnika usvojiti onaj veliki trenutak SADA. Razmotrimo prvo električni fluid. duši i duhu još nije potpuno uspostavljena. Automatski ćete osetiti toplotu na periferiji svog tela pri ovoj imaginaciji. Izvodeći ovu vežbu. Zemljani elemenat je bipolaran. na dodir i na svest. dakle. U pogledu vodenog elementa teškoće će se pojaviti kod koncentracije na osećanje. on neće imati dobar uspeh u vežbama plastične vizuelne imaginacije. U slučaju vazdušnog elementa verovatno će mu biti teža akustična koncentracija. a takodjc i u materijalnom svetu. slično suncu. Siguran znak magijske ravnoteže će uvek biti ravnomeran uspeh u svim vrstama koncentracije. ili trans. nema potrebe da tome posvećujete pažnju. bez i najmanjih poremećaja. Električni fluid dolazi iz vatrenog principa. KONTROLA ELEKTRIČNOG FLUIDA . trebao bi se intenzivnije posvetiti onim vežbama koncentracije koje deluju i utiču na pojedini elemenat. Ovde se naročito bavimo sa OR-om ili OB-om Kabalista i kontrolom električnog i magnetičnog fluida. postoje dve glavne vrste fluida. Tada učenik treba da teži da marljivim treningom popravi magijsku ravnotežu. Na primer. Morate zamišljati da univerzalni vatreni elemenat. svi nedostaci će zadržavati njegov dalji duhovni rad.

nema čega da se plaši. što morate izbeći po svaku cenu. Sasvim je nemoguće. U prethodnim koracima sam često ukazivao koliko je važno oplemeniti dušu. slično gumi sasvim naduvanoj vazduhom. jer to je ustvari električni fluid o kojem govorim. osobine. sve dok sasvim ne nestane. Naprotiv: ona će imati svaku pogodnost za uzdizanje i biće dovoljno srećna da ostvari svoje najviše ideale. veru i kontrolu elemenata do izvanrednog stepena. U tom trenutku iskusićete osećaj neobične punoće. Istovremeno morate zamišljati da se smanjuje i akumulirana svetlost. osećajući ga kao balon prepun svetlosti Za pritisak svetlosti pretpostavlja se da ide od spoljašnjosti ka unutra. poželela da izvodi ove vežbe. pojačava i povećava vaše aktivne moći u duhu. zaista.. omogućite univerzalnoj vatri da polako bledi pomoću imaginacije. da moć širenja postaje sve slabija i slabija. Ako ste izvršili ovu akumulaciju. medijumskog pisanja i drugih. osloboditi se strasti i pokušati postići magijsku ravnotežu. Automatski ćete osetiti vlažnost i hladnoću na periferiji svog tela. KONTROLA MAGNETIČNOG FLUIDA . električni fluid sadržan u svetlost i. psihometrije. Sve što treba da uradite je da zamišljate da svetlost nagomilana unutar vas. Morate opaziti pritisak svetlosti u vašem telu. koja je u stanju da upija magnetični fluid. usisava magnetičnu moć iz univerzalnog vodenog elementa. Sada zatvorite oči i zamislite da je čitav svemir ispunjen vodom i sebe kako stojite u njegovom centru. duši i telu. Sedite u svojoj asani zamišljajući da ste kao šuplja gumena lopta. Teško bi bila u stanju da kontroliše svoje strasti koje bi postale kobne po tu osobu. jasnoosetljivosti. Dišite mirno dok izvodite ovu vežbu. Dobro uravnotežena ličnost. osetićete u tom trenutku da je celo vaše telo. Svako će videti da ova upozorenja nisu samo puke reći ili prosta moralna lekcija. sve dok sva unutar i izvan vas ne izbledi i na kraju se ugasi. i vi ćete se u to najbolje uveriti preko svojih ličnih iskustava. Što snažnije i vatre nije zamišljate univerzalnu vatrenu kuglu to se više svetlosti utiskuje u vaše telo preko pora kože iz svih pravaca. kao da ste spremni da eksplodirate. Na ovaj način možete u sebi pobuditi sve aktivne sposobnosti. svetlosni dinamid (light-dynamide) da se vaše telo skoro rasprskava. Utisnite tu percepciju veoma čvrsto u svoj um. koje su pripisane vatrenom i vazdušnom elementu. ili bolje rečeno.INDUKTIVNI METOD Rad sa ovim fluidom je isti kao i sa prethodnim. Magnetični fluid osećate kao skupljajuću i istovremeno privlačeću silu. Kada budete u stanju da pravite razliku između električnog i magnetičnog fluida pomoću čestih vežbi. slično suvom sunderu potopljenom u vodu. ona bi samo povećala svoje strasti aktivirajući ih. itd. omogućite imaginaciji da se postepeno istopi a magnetična moć nagomilana u vama rastvori u beskonačnost. poput medijumskih sposobnosti. da povećate snagu volje. koja još nije dostigla punu magijsku ravnotežu. a naročito vrhovi prstiju napunjeno jakom električnom strujom. Ako bi neka nepravedna i strasna osoba. i dok ne budete potpuno sigurni da je dalja akumulacija nemoguća. baš kao i u slučaju električnog fluida. Imate mogućnost. opisati pukim recima nivo moći koja se postiže na taj način. dok ne osetite “dinamid” u sebi. da pojačate one sposobnosti u sebi koje borave u vodenom i zemljanom elementu. bez ikakvih teškoća. međutim. već zamišljajte kako vaše teko. Čim ste proizveli tako jaku akumulaciju svetlosti ti. Ova vežba imaginacije mora te stalno povećavati. čitanja misli. imaćete priliku. Ovim se završava prva vežba induktivnog metoda u pogledu elektrižnog fluida. na primer. i vaše celo telo se puni svetlošću. ali ne obraćajte pažnju na tu činjenicu. Čim ste dostigli vrhunac akumulacije magnetične moći. Kada nakon nekoliko praksi postignete izvesnu veštinu u proizvođenju električnog fluida u svom telu. pošto ćete pri ovoj dinamičkoj akumulaciji svetlosti doći u iskušenje da zadržite svoj dah.širenju pritiska (sabija) svetlost u vaše šuplje telo. možete početi sa izvođenjem impregnacije želje u električni fluid. .

KONTROLA ELEKTRIČNOG FLUIDA . To ćete postići stalnim i neopozivim treningom. Magičar će sada otkriti da induktivni metod služi da usmeri moć iz svemira unutra. umesto vatre. Pored toga. Na početku. ili njihovu ulogu predati pukoj imaginaciji. i da induktivno stvorite magnetični ili električni fluid.DEDUKTIVNI METOD Ne možete raditi sa ovim metodom pre nego što ovladate sa oba prethodna. Akumulirani elemenat će proizvesti ogromno širenje izazivajući jako zračenje električnog fluida u telu ka van koje će se uglavnom opaziti preko kože čitavog tela. Dok uskladištavate vatreni elemenat. Akumulirajte vodeni elemenat što je dinamičnije moguće u svom telu. Osetićete stežuću hladnoću i privlačnu moć sličnu onoj kod pravog magneta. osećaj ovog fluida će proizvesti neku vrstu parališućeg dejstva sve dok se ne priviknete na to. Deduktivni metod je sličan induktivnom. Akumulirajte vatreni elemenat izvučen iz svemira u svoje telo preko plućnog disanja ili disanja na pore ili na oba načina. a povećavanjem akumulacije elementa ono se čak može zgusnuti do te mere da bi ga mogli videti i osetiti ljudi koji uopšte nisu trenirani. bez obzira u kakvoj se situaciji nalazite. eventualno čistom imaginacijom. naime u njegovo telo. Zračenje električnog fluida će čestim ponavljanjima postajati sve jače i jače. vodeni elemenat igra njegovu ulogu. bez obzira u kojoj sferi magičar želi primeniti svoj uticaj. najviši stepen zračenja. najmanju pažnju obratite toploti. opisanim u prethodnoj vežbi. je i proces kontrolisanja magnetičnog fluida sa jedinom razlikom što ovde. Ove vežbe.DEDUKTIVNI METOD Sličan deduktivnom metodu upravljanja električnim fluidom. rastvorite postepeno vodeni elemenat zajedno sa magnetičnim fluidom u svemir pomoću imaginacije. ova moć služi za više i plemenitije ciljeve. ali teče u suprotnom smeru. koja će se automatski opaziti. KONTROLA MAGNETIČNOG FLUIDA . nisu namenjene za takve i slične svrhe. tj. Na početku. a kasnije sa otvorenim. koje ste imaginarno učinili šupljim. Čim ste u ovoj vežbi dostigli vrhunac akumulacije elementa. Mada ćete u svakom slučaju opaziti vlažnost i hladnoću pri ovoj imaginaciji. Ove vežbe se moraju izvoditi na miran i takoreći nemaran način i ne sme ih niko drugi primetiti. a kao rezultat krajnje jake dinamizacije. pošto je kontrolisanje ova dva fluida veoma važno. pustite da se vatreni elemenat zajedno sa električnim fluidom rastvori u svemir. naročito na periferiji i koži tela. a takvi eksperimenti su namenjeni da posluže jedino vašem ličnom uverenju. Ako ste uspeli povećati akumulaciju do vrhunca. Budite veoma pažljivi. ove vežbe treba izvoditi sa zatvorenim očima. Takodje je vačno znati da će kod sva četiri metoda magičar biti sklon da napreže mišiće ili da zadržava dah. Da biste izveli ovu akumulaciju. Sa sva četiri metoda morate tako dobro ovladati da budete u stanju da svaki metod izvedete za nekoliko sekundi u svojoj imaginaciji. i vežba je završena. sve prodornije i suptilnije. naravno. baš kao da ste pod dejstvom neke električne mašine ili visokofrekventne struje. . i pomoću te dve univerzalne moći sve će vam biti na domašaju. možete koristiti disanje preko pluća i pora ili oba načina zajedno. Tu silu možete povećati dotle da možete upaliti neonsku lampu. na način koji ste već naučili kod udisanja elemenata i njihove akumulacije. telo oslobodi elemenata. I to je kraj vežbe. što treba izbeći. pažnju fokusirajte na spoljašnji sloj i kožu tela.

koji magičar može koristiti za uticaj na samog sebe ili na druge ljude. MAGIJSKI UTICAJ PREKO ELEMENATA Naročito vredna pomena su sledeča četiri sistema koja se mogu uspešno primenjivati za uticaj na samog sebe kao i za uticaj na druge. formirajući tako šupljinu oko predela srca. pušlajući ih da slobodno isteknu iz ruku u svemir na imaginaran način. Na isti način magičar postupa sa desnom rukom. ti metodi su sledeći: . dok je deduktivni metod namenjen da šalje fluid iz unutrašnjosti ka van. on može proširiti vežbu na sledeći način: Izvođenjem induktivnog metoda. preko levog dela grudi. On mora biti sposoban da oba ova fluida puni dinamički. Razmotrite sledeće analogije: glava i grudi odgovaraju električnom fluidu. Nakon dužeg perioda vežbanja. akumulirajući električni fluid imaginativno izvučen iz gornjeg predela tj. u dve oblasti tela. Učinivši to. sve do vrhova prstiju. tj. Ako te dve moći obu potrebne za ličnu upotrebu one se rastvaraju. dok nabija gornji predeo tela. skladišteći taj fluid u celoj levoj ruci. Sada će magičarev zadatak biti da napuni stopala. čovek postaje gospodar elektro-magnetičnog fluida. glavni metod za vladanje elektro-magnetičnim fluidom. on može zadržati taj električni fluid sa njegovom silom napetosti i tim vatrenim elementom unutar svog tela. pomoću svoje imaginacije. Zato ću se u sledećim poglavljima ograničiti samo na davanje uputstava i preporuka koje mogu biti od koristi. što je više mogao izdržati. Ne krećite napred pre nego što ste oba ovde navedena metoda praktikovali dovoljno dugo lako da ste u stanju da njima veoma dobro vladate. tada mu može dozvoliti da postepeno ističe nazad u svemir. on povlači nagomilani magnetični fluid iz nižeg predela tela. do tog stepena da stekne osečaj kao da će se rasprsnuti. bedra i stopala magnetičnom fluidu. tj. i čim postanu bliski magižaru. Kada potpuno ovladava ovim vežbama. Tako ruka postaje magnetična. sa električnim fluidom na prethodno opisan način. koji ću opisati u sledećem poglavlju. bedra i stomak sve do stomačne šupljine ispod donjih rebara (lažice) sa magnetičnim fluidom. Ako je magičar postigao veoma dobro iskustvo sa sva četiri metoda. i omogućujući spoljašnjem vatrenom elementu da se rastvori u ništavilo. Kada je duže vremena zadržavao ovaj fluid. vrat i grudi. Kada dođe do tog stupnja. Desna ruka time postaje električna. a abdomen. s druge strane. glave i desnog dela grudi u ruku. Prema elementima. ali uglavnom u vrbovima prstiju. gospodar univerzalne moći. Magičar može raditi na isti način i sa magnetičnim fluidom. on može preći na završni. Bolje je da levu stranu grudi oslobodi punjenja.dušu i duh. Ovde sledi metod uticanja preko elemenata. i sada poseduje stežuće hladno zračenje. magičar povećava električni fluid u sebi do najviše tačke. što znači da uopšte ne puni levi deo grudi. on sabija električni fluid u desni deo grudi pomoću imaginacije. on će biti u stanju da zadrži oba fluida. nije mu više potrebno nikakvo posebno obrazovanje o tome. Blagoslovene neka su magičarevc električne i magneližne ruke koje će biti od potencijalne vrednosti i mogu postati pravi blagoslov za ljudski rod! MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (VIII) Ako je magičar završio sve prethodne stupnjeve magijskog treninga tela. pomoću koje se može praktično sve postići. Ovde opisani metodi kontrolisanja električnog i magnetičnog fluida su jedna vrsta uvodnih vežbi. a glavu. Može se oseliti ekspanzivna vrela električna energija u čitavoj ruci. jedan za drugim.

1. Vatra - preko sagorevanja, 2. Vazduh - preko isparavanja, 3. Voda - preko mešavine (smese), 4. Zemlja - preko razlaganja (dekompozicije).

Bilo bi moguće navesti stotine varijanti i mogućnosti stvaranja takvog uticaja preko elemenata i mogla bi se napisati obimna knjiga na tu temu. Ograničiću se samo na po jedan primer za svaki elemenat. U svetlu tih primera. svaki magičar može obogatiti svoje praktične eksperimente i sam razraditi nove tehnike.

Ova četiri metoda vrše uticaj na najsuptilniju astralnu matricu materijalnog sveta, navodeći elemente da vrše svoj uticaj gde god im magičar omogući da indirektno deluju. Ako pretpostavimo da treba uticati na neko ljudsko biće, materijalni elementi će analogno deIovati na veznu sponu između astralnog i materijalnog tela. Magičaru koji savršeno vlada elementima, na svakom planu, nisu ni potrebni ovi metodi, jer će onsvoj cilj postići direktnim uticajem isto tako brzo i sigurno. Međutim, tu i tamo, čak i najveći magičan će koristiti niže moći, iz prostog razloga, što mu i najviše i najniže moći isto tako dobro služe i pokoravaju mu se. S druge strane, kao rezultat nedovoljne duhovne zrelosti, neki magičan vole primenjivati ove praktične tehnike da bi zadovoljili svoje želje, zato što te moći slepo izvršavaju volju osobe koja zna da njima rukuje. Verovatno biste sada mogli pitati, kako ove niže moći, pa prema tome, i takvi metodi mogu biti korisni? Kao odgovor poslužiće dva primera.

Pretpostavimo da učenik koji još nije sasvim dobro upoznat sa magijom traži pomoć od višeg brata, pošto uprkos svim njegovim naporima, on se nije mogao sam izboriti protiv strasti, štetne navike, nasleda ili slično, ili bi, barem, izgubio previše vremena pre nego što bi nadvladao i uravnotežio tu strast, taj viši brat ima mogućnost da utiče na elemenat koji odgovara toj strasti, saglasno pojedinom metodu i može na taj način smanjiti negativni oblik uticaja elementa sa tim rezultatom da učenik to savlada bez većeg napora, ili da se zajedno reše uticaja elementa.

Drugi primer pretpostavlja magičara koji leći dugotrajnu hroničnu bolest pomoću elemenata. Par direktnih tretmana ne bi bik) dovoljno da se pobedi bolest, a često ponavljanje uzima previše vremena. U takvim slučajevima, magičar može primeniti Moći kao pomoćne faktore. Postoje stotine sličnih slučajeva, gde će elementi ove kategorije biti od velike koristi magičaru. On sme koristiti sve moći za koje zna. Magičar mora biti osoba apsolutnog moralnog integriteta, njegov duh i motivi moraju biti plemeniti ako sledi moto: “Za čistog sve je čisto”. Radeći sa četiri elementa, magičar ima tri polja delovanja koja odgovaraju:

1. trenutnom dejstvu; 2. vremenskom dejstvu koje je ograničeno na određeno vrme; 3. stalnom dejstvu, koje vremenom bledi i na kraju u prestaje ako se operacija ne obnovi. Sledi opis prakse:

UTICAJ PREKO VATRENOG ELEMENTA — SAGOREVANJE —

Nabavite komad flanela ili upijaće hartije veličine 10 x 10 cm -a u nuždi i parče običnog papira može dobro poslužiti. Ovlažite ga nekim tečnim kondenzatorom i pustite da se postepeno osuši. Sada stavite papir ispred sebe i pomoću imaginacije preko materijalnih elemenata koncentrišite u njega želju koju želite ostvariti. Na ovom mestu nemojte zaboraviti na dejstvo vremena, tj. da li želite trenutno, ograničeno ili trajno dejstvo. Čim ste papir napunili svojom željom, spalite ga na otvorenoj vatri ili na plamenu upaljene svece.

Tokom sagorevanja koncentrišite se još jednom na činjenicu da se moć oslobađa spaljivanjem papira ili flanela, pobuđujući grublje elemente da izazovu rezultat koji želite. Pepeo koji preostane je bezvredan sa magijske tačke gledišta, i sa njim možete postupiti kao i sa običnim pepelom. Izvodeći ovaj ogled na drugačiji način, možete postići i to da se efekat ostvari u onom trenutku kada osoba, za koju je operacija izvedena, jede ili pije nešto toplo, ulazi u toplu sobu ili na bilo koji drugi način dolazi u dodir sa faktorom toplote. Ova operacija pruža i priliku da projektujete vatreni elemenat u papir, da ga napunite željom ida ga predate univerzalnom vatrenom elementu ili akaša-principu da bi se oslobodilo dejstvo. Ima još mnogo načina koji se mogu primeniti, međutim, pretpostavljam da će ovaj primer biti dovoljan da magičaru da korisne preporuke u ovom smeru.

UTICAJ PREKO VAZDUŠNOG ELEMENTA – ISPARAVANJE –

Naspite obične vode u malu činiju ili tacnu, načinjenu od bilo koje vrste metala, samo da prekrije dno nekoliko milimetara. Dodajte nekoliko kapi fluid-kondezatora koji odgovara vazdušnom elementu. Ako je nedostupan takav kondenzator, možete koristili univerzalni fluid-kondenzalor. Sada postupite na baš isti način koji je naveden u upustvima dalim za prethodni elemenat, koncentrišući svoju želju na tečnost. Učinivši to. stavite posudu na vrelu peć, na plamen gasa ih alhohola, električna peć se ne sme koristiti - i pustite da željom napunjena tečnost ispari. Pri tome, morate se koncentrisati na paru, želeći da tu želju ustsa vazdušni princip, čime se najsuptilniji vazdušni princip navodi da ostvari vašu želju. Koncentrišite se sve dok i poslednja kap vode ne ispari, i time se eksperiment završava. Zajedno sa impregnacijom želje možete takode kombinovati i naredbu da bi osoba na koju se utiče trebala sa svakim dahom da udiše vazdušni princip čime se želja počinje ostvarivati. Ovo je jedan primer, a svaki magičar može ustanoviti slične verzije uticaja izvedenog preko vazdušnog elementa.

UTICAJ PREKO VODENOG ELEMENTA - MEŠAVINA -

Uzmite neku novu čašu, staklenu posudu ili mali sud, i otiđite do tekuće vode - bunara, izvora ili reke. Napunite posudu sa vodom i naspite nekoliko kapi fluid-kondenzatora u nju, i to onog koji odgovara vodenom elementu. U nuždi, uzmite univerzalni fluid-kondenzator. Sada izvedite impregnaciju želje na isti način kao

kod prethodnog elementa. Čim je voda pripremljena, na opisani način, i zadovoljavajuće napunjena, prospite tu vodu, koja je sada impregnirana, ekstatično u reku, i dajte određenu naredbu, koja će brzo biti ispunjena preko najsupttlnijih čestica vodenog elementa. Kada osoba na koju se utiče dođe u dodir sa vodenim elementom na bilo koji način, na primer, pranjem, pijenjem, kišom, itd., vodeni elemenat će odmah postati aktivan, i ostvariti željeno dejstvo. Ovaj primer bi morao biti dovoljan, a po njemu magičar može sastaviti nekoliko individualnih metoda, koji će biti isto lako efikasni kao i ovaj.

UTICAJ PREKO ZEMLJANOG ELEMENTA - RAZLAGANJE -

Kada se radi sa ovim elementom, to se može činiti na dva različita načina. 1. Baš na isti način kao i u prethodnom eksperimentu, uzima se malo vode iz reke ili kišnice-vodu iz slavine ne bi trebalo uzimati - kojoj se dodaje malo fluid-kondenzalora koji odgovara elementu zemlje. Takodje, može se koristiti i univerzalni kondenzator. Može se raditi i sa samim fluid-kondenzatorom bez njegovog razredivanja sa vodom, bacanjem impregnirane tečnosti, zajedno sa jakom (čvrstom, eng. solid, opp.) koncentracijom, u zemlju, umesto u vodu, iz prostog razloga što zemlja upija tečnost, i tako zemljani elemenat proizvodi željeni efekat. Za ovaj ogled nemojte odabrali neki put, kuda mnogo ljudi prolazi, već usamljenost malog mesta u bašti, livadi ili u poljima. Ako živite u gradu i nemate nijednu od tih mogućnosti, saksija za cveće sa malo zemlje u sebi, može isto tako dobro poslužiti 2. Uzmite jabuku, krušku ili još bolje krompir i napravite rupu u njemu kuhinjskim priborom ili nožem. U tu rupu uspite malo fluid-kondenzatora, koji odgovara zemlji. Kao zamenu za njega možete koristiti univerzalni kondenzator. Zatim, postupite kao i ranije, kada punite krompir sa impregnacijom želje. Posle toga zakopajte krompir u zemlju. Svaka manipulacija zahteva usredsredenu meditaciju da će zemljani elemenat proizvesti dejstvo koje želite postići.

Ovom redu pripadaju i simpatetička i mumijalna magija, tzv. transplantacija. U tom slučaju se ne radi sa fluid-kondenzatorima već sa mumijama, to jest sastavnim delovima tela, kao što su kosa, kosti, znoj, urin. Neću detaljno opisivati ovu nižu vrstu magije, pošto svaki magičar može sam sastaviti te prakse, ako želi da ih sledi.

Ova dva primera bi trebala biti dovoljna da ilustruju uticaj zemljanog elementa. Sledeći ova uputstva magičar može razraditi razne metode, a intuicija će ga nadahnuti da čini pravu stvar, što se može videti u svetlu ovih primera, magičareva uvežbana snaga volje ostaje presudan faktor, koji pokreće univerzalne elemente da proizvode željeno dejstvo pomoću imaginacije. On slobodno može ponavljali operacije sve dok ne postigne uspeh. Magičar može preduzeti ove eksperimente i sam za sebe, to jest da utiče na samog sebe. Postoji još jedna vrsta uticanja na samog sebe, gde bića elemenata, takozvani salamanderi, vile, vodene nimfe i gnomi izvršavaju željeno dejstvo preko elemenata. U mojoj drugoj knjizi koja se odnosi na “praksu magijske evokacije” obelodaniću način prizivanja tih bića, njihovog činjenja vidljivim i korisnim za magičara.

FLUID – KONDENZATORI

Na svaki predmet se može uticati nekim fluidom, bez obzira da li je napunjen električno, magnetično,

Dobri provodnici poseduju ogromnu sposobnost akumulacije. odgovara moći i svetlosli sunca. i više moći pokazuju taj isti dvopolni aspekat. Postoje dve vrste pripremanja fluid-kondenzatora. Uobičajeno 14-tokaratno zlato može poslužiti. uz pomoć imaginacije i volje. Oni ljudi koji su iskusni u laboratorijskom poslu mogu sami napraviti zlatnu tinkturu elektrolizom. a 5 -10 kapi te tinkture je dovoljno za 100 gr fluid-kondenzatora.igraju ulogu zlata. Najbollja stvar je kuka od žice sa koje ćele zbaciti usijano zlato. pošto se u njima koncentrisane moći skladište i mogu zadržati po volji. usmerava prvo na zlato. ako bih pored toga. smole i metali. koji se koristi za toniranje fotografskog papira. Prodaju se i homeopatski ili elektro-homeopatski lekovi. Uzmite komad zlata najboljeg kvaliteta . tinkture. i to može biti prsten. Pretpostavimo da nemate nijednu od navedenih mogućnosti da dobijete zlatnu tinkturu. U hermetičkoj nauci takvi akumulatori se nazivaju “FLUID-KONDENZATORI”. Međutim. magnetizam i toplo ta imaju dobre i loše provodnike. Postoje tri osnovne grupe: 1. prema zakonima analogije i pomoću iskustva može se pronaći da nije svaki predmet niti svaka vrsta tečnosti podesna da zadrži akumuliranu moć za duže vreme ili daje uopšte akumulira. čak atomske čestice. Pazite da žica za koju je privezan taj komad zlata. Sada pripremite malo destilovane vode.ne novo zlato . magičareva pažnja se. Sada pustite da se voda i zlato ohlade i ponovite ovaj postupak 7-10 puta. 3. Uspite toliko vode u neku posudu da je njena težina (vode) deset puta veća od težine zlata. ne preostaje vam ništa drugo nego da je sami napravite po receptu starih alhemičara. ili klešta sa kojim ga držite ne dodirnu vodu. lančić ili poklopac zlatnog sata. pošto sa svakim hlađenjem mnogo vode ispari. ako imate 10 gr zlata. Kasnije ćemo više govoriti o ovoj temi Druga grupa obuhvata lakove. Slično činjenici da elektricitet. Osnovnoj grupi čvrstih fluid-kondenzatora pripadaju. mirisavih voda. To su tinkture poput aumm dilomtum D1-D3. isparenja. Iz tog razloga zlato se u najmanjim količinama dodaje fluid-kondenzatoru. koji se pravi od jednog materijala ili jedne biljke i koji je upotrebljiv skoro za svaku svrhu. ovaj kratak prikaz bi prerastao u obimnu knjigu. njihovo pravljenje i mogućnosti njihove primene. a onda ga ubacite u vodu. Najmanje trunčice. u prvom redu to je prosti tip. pre svega. Zlatu je dovoljno 7 -10 hlađenja. Stručnjak za homeopatiju svakako zna da veliko D označava decimalnu moć (decimal power). dodajte 100 gr destilovane vode.elementima ili akašom. . budući da je analogno suncu tj. Stoga pazite da ta voda ne prsne na vas. koje bez sumnje može biti izvrstan kondenzator. 2. šire ću obradili samo najvrednije fluidkondenzalore. Homeopatski zlatni lekovi su uglavnom rastvori zlatnog hlorida ili su napravljeni elektrolizom. Što se tiče metala. mirisa. tečni fluid-kondenzatori. pošto sitne čestice krvi ili sperme kanute u neku tečnost daju istoj izvanrednu akumulativnu moć.sperma . Ako bih ovde navodio sve te različite vrste. aiirum miaiaticwn D1-D3 ili mmim metalician D1-D3. tako medju tečnim supslancama ljudska krv i seme . Druga vrsta se sastoji od složenih fluidkondenzatora. čuvajte oči! Samo čisto zlato sme pasti u vodu. koji su potrebni za praksu. koji se pripremaju od nekoliko materijala ili biljaka koje poseduju krajnje jaka akumulativna svojstva. tako da se zlatni preparat može kupiti bez problema. a ako je ne možete nabaviti isto tako dobro može poslužiti kišnica. On ga može nabaviti u specijalnim prodavnicama fotografske opreme kao rastopljiv zlatni hlorid. Na primer. a naročito ako radite sa malom količinom vode. zlato zauzima najviši rang. Oblik zlata uopšte nije bitan. takozvani aunun chloralum. budući da su manje važni za magijsku praksu. broš. Baš kao što zlato zauzima najviši rang medju čvrstim supstancama. Ponekad oni u potpunosti mogu zameniti zlato. Voda će početi da šišti i prska usled naglog hlađenja. ulja. Pošlo se mala količina zlata mora dodati svakom fluid kondenzatom. Pored toga. razmotrio i svo drago i poludrago kamenje. o kojima neću detaljno govoriti.Sto više karata to bolje. Zagrevajte taj komad zlata na otvotenom plamenu sve dok se ne usija. gasoviti fluid-kon-denzatori. naravno. čvrsti fluid-kondenzatori. ekstrakte sačinjene od smola koje proizvode neke biljke. Trećoj grupi su pripisane sve vrste kadenja. zlata daju ogromnu količinu kondenzacione moći svakoj tečnosti. Jedan gram zlatnog hlorida razblažen u 20 gr destilovane vode stvara izvrsnu zlatnu tinkturu. što je zaista veoma jednostavno.

cvetovi kamilice. sipati vodu preko njih i polako ih kuvati oko pola sata. ili izveli zadatke koji su namenjeni za proizvođenje ne samo mentalnog. Toj smesi dodajte oko 10 kapi zlatne tinkture. radi boljeg čuvanja. a najbolji su beli. od listova topole. i čuvajte dobro zatvoreno na hladnom i tamnom mestu. pripremljen od jedne biljke. oživljavanje slika i druge fenomene materijalizacije. Stari alhemičari nazivali su tu vrstu zasićene vode ili neke druge biljne esencije. kora od krastavaca.oksidacijom -sitne atomske čestice se oslobađaju i voda će poslati zasićena zlatom. PRIPREMA PROSTOG FLUID-KONDENZATOPA Uzmite pregršt svežih ili suvih cvetova kamilice. spremno za upotrebu. Ako kondenzator želite koristiti za ličnu svrhu. listovi topole. Upoznaćemo se sa tri vrste pripreme. Nekoliko kapi više ili manje ne menja stvar. Tečnost zasićenu zlatom treba sada procediti kroz komad finog platna. možete ga još pojačati dodajući mu kap svoje krvi ili sperme. Prvi i najprostiji način je staviti jednake delove pomenutih biljaka u veći lonac. Ohladite ih. cvetovi ljiljana. arnike (ARNICA MONTANA). i koristili su je kao smesu za druge alhemijske preparate. Stavite to ponovo na vatru i pustite da polako uvri do približno 50 grama. Obično se sipa samo 5 -10 kapi te zlatne tinkture u približno oko 85 gr fluid-kondenzatora. cvetova akacije. ili astralnog. ubacile ga nakon toga bez oklevanja u kondenzator i dobro promućkajte.Brzim hlađenjem zlata . seme od dinje. Kondenzator se mora dobro promućkati svaki put pre upotrebe. listovi ili cvetovi ljubičice (VIOLA ODORATA). sušen ili zelen duvan. Ostavite da cvetovi kamilice ključaju oko 20 minuta. Svaki prosti fiuid-kondenzator. mi ćemo je koristiti za naše fluid-kondenzatore. od cvetova ljiljana. možete uzeti i alkoholno gorivo. dovoljan je za normalnu upotrebu u operacijama poput uticaja preko elemenata ili razvijanja astralnih čula pomoću fluid-kondenzatora. ali ostavite poklopac na loncu i procedite odvar. Neka se ekstrakt ohladi i.u našem slučaju sa 50gr-alkohola ili špiritusa. procedile i . koji se sastoji od sledećih biljnih ekslrakata: Angelika (ARHANGELICA OFFICINALIS). “Kvintesencija zlata na vreli način”. Komad zlata koji je korišćen za pripremu ove zlatne tinkture treba očistiti sa sjajnim prahom za dalju upotrebu. listovi urtike (URTICA DIOICA). Onda ih skinite da se ohlade. filter-papir ili gazu u levku i sačuvati za našu svrhu. a ako je moguće oboje zajedno. Svaki fluid-kondenzator pripremljen na ovaj način ne gubi svoju efikasnost ni nakon mnogo godina. a boca ponovo začepiti nakon uzimanja potrebne količine. listovi ili kora vrbe. koristimo složeni fiuid-kondenzator. Na isti način možete pripremili nekoliko univerzalnih kondenzatora od ruskog ili pravog kineskog čaja. cvetovi lipinog drveta. stavite ih u lonac i ulijte toliko vode da ih sasvim prekrije. listovi nane (MENTHA PIPERITA). listovi ili koren. na tamponu od vale. žalfija (SALVIA OFFICINALIS). na primer stvaranje elementara (voštano-glinena figura). SLOŽENI UNIVERZALNI FLUID-KONDENZATOR Da bismo postigli izvanredno jaku akumulaciju moći. cimetovi cvetovi ili cimetova kora. Međutim. Onda sve uspite u neku malu bocu kroz levak sa filter-papirom ili gazom. hlađene sa usijanim zlatom. cvetovi ili listovi akacije. porađajte ga sa istom količinom . U nuždi. već i materijalnog uticaja. korenja ALRAUNE ili mandragore.

Moglo bi se sastaviti na stotine recepata na bazi analogija. listovi ili kora trešnje. seme od repice raznih vrsta. krv i spermu. Nakon što su posebni ekstrakti dobro pripremljeni. otkriće pravu vezu pomoću snažnog razmišljanja. Sa laičke tačke gledišta ovi ovde navedeni recepti izgledaju strašno zbrkani. pepper). koje su veoma tajanstvene. Onda to istisnite kroz platno ili neku drugu vrstu prese. itd. Tada dodajte istu količinu alkohola ili Spiritusa kao što ste dodavali ekstraktu.kamilice . a sa farmakološkog stanovišta bi se mogli opisati kao čista glupost. pomešajte ih zajedno.dobro izmućkajte i procedite tečnost kroz fino sito u bocu tamne boje . Komentar ovaj fluid-kondenzator ne sme doći u dodir sa telom. profiltrirajte i u skladu sa zapreminskom merom dodajte tome zlatnu tinkturu. zbog njihove osetljivosti Za vazdušni elemenat: Lcšnici. Stvar je u tome da se ovde ne radi o farmakološkom već o magijskom delovanju. eventualno repe.bilo praveći biljne ekstrakte od alkoholnih ekstrakata. božur. naspite u to nekoliko kapi zlatne tinkture -10 kapi na 100 gr. Na isti način se postupa i sa ostala četiri fluid-kondenzatora koji su namenjeni za uticaj preko elemenata. obraditi svaku travku ili biljku posebno. cvet karanfila ili melem (balzam) od mente (balm-mint). cvetovi ili listovi ruže. Jedan od najboljih metoda pripreme je. eventualno krv ili spermu ili oboje . Zatim sve naspite u boce i čuvajte za ličnu upotrebu. beli luk.sve kuvajte dok se ne zgusne što je više moguće. Biljke potrebne za to su: Za vatreni elemenat: Crni luk. Oči stručnjaka praktičara. u staklenu bocu (ili teglu). Svi ovde dati recepti potiču iz prakse i do sada su davali lepe rezultate. paprika (eng. korenje. naspite čist alkohol preko njih da prekrije sve biljke i ostavite sve to da ekstrahuje oko 28 dana na toplom mestu.. a naročito ne sa očima.zelenu ili braon -začepite bocu i čuvajte na tamnom mestu. seme kima. Druga vrsta pripreme je sledeća: stavite biljke. seme ili zrnevlje gorušice (slačice). tanko fino iseckana ovsena slama se može takode upotrebiti. u jednakim delovima. bilo kao na opisani način kod prostog fluid-kondenzatora . šećerne repe. listovi ili kora trešnje. široki ili dugi listovi bokvice trputac (PLANTAGO LANCEOLATA). njegovi listovi ili cvetovi. koji poznaju tajno značenje biljaka. bobice kleke. svakako. eventualno i vaše lične mumije. međutim. Za vodeni elemenat: Ovas (zob). Nemojte dodavati više alkohola ovom ekstraktu radi njegovog čuvanja. dobro mogu poslužiti i listovi ili kora leske. ovaj kratki pregled bi trebao zadovoljiti magičareve potrebe. a to su: . Pre nego što završim sa problemom fluid-kondenzatora rasvetliću još jednu alhemijsku temu koja je povezana sa njima. dodajte zlatnu tinkturu i čuvajte. listovi ili seme. Za zemljani elemenat: Peršun.

jedan deo Smola Aloje . naučiću učenika kako da sam konstruiše magijsko ogledalo. eventualno ekstrakti. utiču ne samo na čovekovo ma terijalno telo. Isto se odnosi i na aloju i dve vrste uglja.sedam delova Različite delove ne treba shvatiti prema njihovoj težini. Mekše metale. možete izmrviti sa grubom turpijom u tzv.jedan deo Kalaj . promešajte ih dobro i mešavina koju ste ovim postupkom dobili je. pravi čvrsti fluid-kondenzator. za astralnu sferu tinkture a za materijalnu sferu soli. prema tome. eliksiri pravih alhemičara nisu ništa drugo do izvanredni fluid-kondenzatori..tri dela Mineralni ugalj .jedan deo Bakar .jedan deo Gvožde . ne samo dobar lek već takodje i odličan i dinamičan regenerativ. stoga. svi punjeni na odgovarajuće načine. praktično rukovanje sa magijskim ogledalom. morate uzeti i po jedan kubni centimetar svih ostalih metala. Za mentalnu sferu korišćene su esencije. poput olova i kalaja.ELIKSIRI ŽIVOTA Takozvani pravi alhemijski “eliksiri života” nisu ništa drugo do izvrsno sastavljeni fluid-kondenzatori. Elektro-Magicum starih alhemičara nije baš ništa drugo do izvanredan fluid-kondenzator sačinjen od: 30 grama zlata . Postupite na isti način i sa dve vrste uglja. U saglasnosti sa njima oni su magijski napunjeni. Čim sve sastojke sastavite. PRIPREMA ČVRATOG FLUID-KONDENZATORA Pošto ću u sledećem Koraku opisali pravo magijsko ogledalo. koji su napravljeni u analogiji sa elementima i tri nivoa ljudskog postojanja.jedan deo Mesing (eng brass) . ako se ne može zdrobiti.jedan deo Srebro . Smolu aloje treba isitniti u prah u avanu. Eliksiri napravljeni a saglasnosti sa njima. a za tvrde metale uzmite finiju turpiju. Dakle. Da bi to uradio. opiljke (strugotine). tj. već isto tako i na njegovo astralno i mentalno telo Takav jedan eliksir je.jedan deo Životinjski ćumur . Svi sastojci se moraju smrviti (usitniti). To su: Olovo . ustvari. potreban mu je čvrst fluidkondenzator koji se sastoji od sedam metala.jedan deo Zlato . Pretpostavimo da uzmete jedan kubni centimetar olova. već zapreminski.

zavisno od toga koliko ogledalo želite napraviti. može odabrati ovalni ili ugaoni oblik. Za našu magijsku svrhu. Prilepite upijaču hartiju na krug od kartona. Zatim prekrijte zasvodenu siranu spolja nekoliko puta sa crnim špiritusom ili nitrolakom. Ako želite ogledalo za optičku vidovitost. koji se koristi za automobile i sadrži aceton. Postupak trećeg metoda je sasvim isti. i 15 grama žive (živog srebra). Kao što se može videti. 4. Čvrsti fluid-kondenzatori koje sara preporučio su veoma dobri. 2. Zatim izrežite isti krug od upijaće hartije ili filter-papira. Obična ogledala su pogodna za obe vrste. prvo pomenuta ogledala su od posebne važnosti i na osnovu nekih primera opisaću njihovo pravljenje. ili prekriti sa nekim tečnim ili čvrstim fluid-kondenzatorom. Ako neko ne voli kružni oblik. Za magijska ogledala napravljena na najprostiji način pomoću kondenzatora pogodna je svaka površina bilo kog ogledala ili staklene kugle. Iz fabrike stakla ili od proizvođača satova nabavile krivo staklo koje se obično koristi za veće zidne satove. ovaj preparat sadrži sve planetarne metale a od ove smese metala se prave magijska ogledala. PRIPREMA MAGIJSKIH OGLEDALA Postoje dve vrste magijskih ogledala: konkavno (udubljeno) i ravno ogledalo. Fluid-kondenzator koji se ovde zahteva može biti prost. Izrežite krug od kartona prečnika 20 .30 gramu srebra 15 grama bakra 6 grama kalaja 3 grama olova 3 grama gvozda. pouzdani i mnogo puta su se pokazali korisnim. sačekajte da se osuši i ogledalo je spremno za upotrebu. biće dovoljno . 1. samo što ovde treba da prekrije te površinu impregnirnog upijaćeg ili filler-papira veoma tankim slojem bezbojnog laka i pospete celu površinu sa usitnjenim čvrstim fluid-kondenzalorom. Možete koristiti fino sito. Ni priprema paraboličnog ili konkavnog ogledala nije komplikovana. 3.50 cm. Ako želite. koje je spremno za korišćenje čim se osuši je najbolje magijsko ogledalo koje se može smisliti. pošlo sadrži oba fluid-kondenzatora i zato je naročito korisno u praksi. koja se moraju poprskati sa amalgamom srebra ili crnim lakom. Ogledalo. osušiće se veoma brzo. ogledalo možete i uramiti. Sigurno će svako biti u stanju da konstruiše ovakvo ogledalo. ali je složeni kondenzator preporučljiviji. Nju samo treba prekriti tečnim ili čvrstim fluid kondenzatorom. Može poslužiti i posuda za isparava nje. zvona i slični predmeti. navlažite ili premažite nekoliko puta ravnomerno slikarskom četkicom ili tamponom vate dok se ne zasiti fluid-kondenzatorom i ostavite da se osuši.

itd. Tečni kondenzator je u glini a čvrsti na površini ogledala. zapečatite ga i napunite magijski za različite operacije kakve su činovi volje. ostavite ga da se polako osuši. pospete preko toga čvrsti fluid-kondenzator i ostavite da se osuši. na primer za pravljenje magijskog štapa. Međutim. pospite kondenzator preko sita po lakiranoj površini i ostavite da se suši. 5. Ako se tu i tamo pojave neke pukotine. Činjenica je da tako napravljeno ogledalo može biti magijski delotvornije od ogledala napravljenog od stakla. Probušite tanku rupu po celoj dužini štapa i napunile je čvrstim kondenzatorom. Zatim začepite štap. ako želite da ga prekrijete sa fluid-kondenzatorom treba da premažete unutrašnju stranu tankim slojem dobrog bezbojnog laka. Ako je nakon pripreme ogledala preostalo još čvrstog fluid kondenzatora. Žuta glina ili gips moraju se pomešati sa tečnim fluid-kondenzatorom da bi se masa mogla mesiti. i ogledalo je završeno.da ga stavite u crni drveni okvir i ogledalo je gotovo. Izglačajte čitavi oblik ogledala šmirgl-papirom da ne bude grubih mesta i prekrijte konkavnu površinu ogledala bezbojnim lakom. Zatim svojim rukama oblikujte ogledalo. da se ne bi pojavile pukotine. Jeftino konkavno ogledalo možete napraviti i od gline. itd. zamažite ih glinom i ostavite opet da se suši. prenos na živa i druga bića. a ne možete nabaviti konkavno staklo. O ovim problemima ću detaljno pisati u mojoj drugoj knjizi “Praksa magijske evokacije”. umesto stakla uzmite izdubljeno drvo ili komad kartona kojeg je lako oblikovati kad se ovlaži. sačuvajte ga pošto bi mogao dobro poslužiti u druge svrhe. koji možete napraviti od grane zovinog drveta. prizivanje duhova. . Jedini nedostatak je što je takvo ogledalo mnogo teže i lako puca. pošto poseduje dva veoma efikasna fluid-kondenzatora: čvrsti i tečni. Ako pretpostavimo da biste želeli napraviti magijsko konkavno stakleno ogledalo. Ako ste napravili rub možete ga lakirati crnim nitrolakom kao i zadnji deo oblika. dužine 30-50 cm. gipsa.

MAGIJSKI FIZIČKI TRENING: 1. Praksa mentalnog lutanja a) u sobi. c) fluid-kondenzator za magijska ogledala. 2. Kraj osmog Koraka . Magijski uticaj preko elemenata. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING: 1. b) složeni kondenzatori. 2. Priprema za mentalno lutanje. 4.PRIKAZ SVIH VEŽBI OSMOG KORAKA I. Poremećaji koncentracije kao kompas magijske ravnoteže. II. rođacima. d) priprema magijskog ogledala pomoću fluid-kondenza tora. Fluid-kondenzatori: a) prosti kondenzatori. Astralno telo i svetlost 5. 2. Ovladavanje električnim i magnetičnim fluidom III. Neprijanjanje za prošlost 3. Veliko SADA. c) posete prijateljima. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: 1. b) na kratkim rastojanjima. itd.

već deluje promišljeno sa sposobnostima koje je stekao. ogledala. nije nemoguće da na taj način dodje do opažanja astralnog i mentalnog sveta. Glavni razlog za te bolesti može se pronaći u činjenici da vidovitost nije stvorena kao rezultat mentalnog ili astralnog razvoja. bez izuzetka. gasova. Na ovom Koraku želim ga još jednom pobliže razmotriti. GRUPA 2. što će rezultirati preosetljivošću jednog od čulnih organa. medjutim. videće da je zaista veoma teško ponovo se uzdići! Samo dobro uvežban praktičar sa čvrstom voljom. sjajnu površinu. itd. GRUPA 3. hašiš. on će sasvim lako podleći iskušenjima nižih sila. koji se u toku procesa varenja uvode u krvotok. Čak i ljudi koji su naročito nadareni za medijumske sposobnosti. crnu kafu. Prema tome. kruženje glavom. njihanje gornjeg dela tela. nego je iznudjena na silu i zato je jednostrana i nezdrava. nervni poremećaji. na primer. pejotl. NEUTRALIZACIJA ZEMLJANOG PRINCIPA Istu svrhu imaju i sve tehnike koje izazivaju neku vrstu odvajanja ili cepanja svesti. već takodje i odlaže spiritualni razvoj. Na osnovu ove četiri osnovne grupe skeptik ima priliku da se uveri u postojanje viših moći. Neutralizacija elementa može se podeliti na četiri glavne grupe a to su: GRUPA 1. koji je ovladao elementima i razvio astralna čula u vežbama prethodnih koraka može sebi dopustiti privremenu neutralizaciju ili eliminaciju nekog elementarnog principa bez ugrožavanja svog tela. Mnogo toga bi se moglo reći o raznovrsnosti takvih vežbi i njihovim opasnostima i nedostacima. Medjutim. GRUPA 4. a koje su prateća pojava njegovog duhovnog i psihičkog razvoja. i to uglavnom u slučajevima gde su takavi i slični eksperimenti praktikovani duže vreme i postali navika. poput gledanja u kristalnu kuglu. Pravi magičar će pomoću svojih vežbi ponovo uspostaviti ravnotežu elemenata. svi ti efekti zavise od duhovne inteligencije praktičara. vibriranje reči u stopalima i slično. . ka neprirodnoj. itd. nikoga nisu dovele do željenog uspeha. koji se dešavaju kao rezultat šoka. Praćenje tih nekompetentnih uputstava vodi. takve ljude su veoma često pogadjale različite bolesti kao što je slabost očiju. od zrelosti a na kraju i od Karme. NEUTRALIZACIJA VODENOG PRINCIPA Ovde je neutralizacija izazvana eksperimentima sa narkoticima i alkaloidima kakvi su opijum. duha i duše. zurenja u jednu tačku. itd. ali ako on ne može ovladati ni sobom ni elementima. Sasvim je očigledno da neutralizacija bilo kog elementarnog principa rezultira ne samo ozbiljnim oštećenjima zdravlja. igranje. i svi patološki slučajevi. A kad im se jednom preda. Njegovi rezultati u praktikovanju vidovitosti su zadovoljavajući. Razne instrukcije za postizanje ove sposobnosti koje su do sada objavljivane. postizali su samo delimičan uspeh koji se pre ili kasnije gubio. pravom magičaru biće dovoljan i ovaj kratak opis. nezdravoj neutralizaciji elementa. Ovoj grupi pripadaju i sve neželjene i bolesne vizije umno poremećenih ljudi. crno mastilo. NEUTRALIZACIJA VAZDUŠNOG PRINCIPA U ovu grupu se podvode svi oni eksperimenti vidovitosti koji se izvode pomoću nadimljavanja (kadjenja) i udisanja narkotičnih isparenja. soma. pošto on ne isprobava eksperimente. NEUTRALIZACIJA VATRENOG PRINCIPA Ovoj grupi pripadaju svi eksperimenti vidovitosti koji se izvode fiksiranjem pogleda.KORAK IX MAGIJSKI MENTALNI TRENING (IX) U poglavlju o magijskom psihičkom treningu (Korak VII) već sam jasno obradio problem vidovitosti. Medjutim. meskalin. besa ili iscrpljenosti.

Kao prolaz u sve željene planove. Kao srdstvo za projektovanje svih željenih moći. strana koja je spolja zasvodjena se lakira a unutrašnji. koji je magijski ispravan. tj. 4. 8. Kao pomoć za ostvarivanje komunikacije sa živim i umrlim osobama. Prema tome. Kao što sam već pomenuo. 5. Kao pomoć za stupanje u kontakt sa moćima. Pre svega. zatim ravna ili konkavna metalna ogledala. napravljena od ravnog ili konkavnog stakla i prekrivena sa jedne strane amalgamom srebra ili crnim lakom. 7. onaj koji je prošao korak po korak kroz ovaj praktični kurs. 3. i to: 1. On će postupati na sasvim drugačiji način. itd. Za uticaj na svoju ličnost ili druge ljude. Osvetljenje ne igra nikakvu bitnu ulogu. Kao televizijski uredjaj. Na osnovu ovih 12 primera. Uzimajući u obzir činjenicu da ste vi u medjuvremenu postali majstor imaginacije. neće nikada samo sesti ispred magijskog ogledala i zamarati svoje očne živce. 6. magičar će svako magijsko ogledalo posmatrati kao spravu. sredstvo ili neku vrstu orudja. Zadržite imaginaciju predmeta nekoliko minuta a zatim ga rastvorite takodje pomoću imaginacije. 2. gde magijsko ogledalo može biti veoma korisna pomoć: 1. sposobnost optičke imaginacije je analogna vatrenom principu. Drugoj vrsti magijskih ogledala pripadaju ona ogledala koja su pripremana sa fluid-kondenzatorima koje sam prethodno opisao. već astralne i mentalne sposobnosti razvijene prethodnim vežbama. Sedite u svoju asanu ispred magijskog ogledala na udaljenosti od 1 -2 metra. Pre nego što detaljno opišem neke od tih praksi. crteža. Kristalne kugle takodje pripadaju magijskim ogledalima. 11. itd. Kada puni moćima fluide svake vrste. što se tiče konkavnog ogledala. i magičar koji savršeno vlada ovim elemen- . ako još uvek imate problema sa imaginacijom predmeta. koje otvorenim očima treba da vidite tako jasno kao da su oni zaista tamo. Započnite vežbe imaginacije zamišljanjem predmeta na površini ogledala. pokušajte prvo vežbe imaginacije sa bojama. magižar voli da ga koristi. navešću neke primere. jedan za drugim. Ovo svakako ne znači da magičar ne bi bio u stanju da ne radi bez ogledala. 12. već zbog mnogostrukih mogućnosti koje magijsko ogledalo može ponuditi. magičar mora znati da samo ogledalo ne obezbedjuje uspeh. gde se zahtevaju optičke vežbe. udubljeni deo će biti čist i sjajan. Ne mogu se navesti sve mogućnosti. Kada radi sa imaginacijom. Kao pomoć za istraživanje prošlosti.PRAKSA VIDOVITOSTI POMOĆU MAGIJSKIH OGLEDALA Postoje dve vrste magijskih ogledala. sadašnjosti i budućnosti. bićima. I površina bare može isto tako poslužiti kao optičko ogledalo. na čijoj se površini nalazi obojena ili crna tečnost. Medjutim. intuitivni magičar može sam otkriti ostale nove tehnike. Kao magijski predajnik i prijemnik. 9. Kao pomoć za sprečavanje opasnih i neželjenih uticaja. Kao pribor za radioterapiju i impregnaciju sobe. pre nego što predjete na predmete. pošto magijsko ogledalo predstavlja jednu vrstu univerzalne pomoći. ova uvodna vežba vam neće biti teška. slika. optička ogledala. 10.

Učinivši to. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA PROLAZ U SVE PLANOVE Izvodeći ovaj eksperiment.Inače će se opažati samo iskrivljene slike. i sa magijskim ogledalom će postići najbolji uspeh. astralne i materijalne oči moraju navići. U početku. sa sva četiri elementa. tako da je u stanju da prodje kroz ogledalo. Stoga se odlučno moraju odbaciti sve slike koje se neželjeno pojavljuju na površini ogledala. Izvode se sledeća punjenja: 1. Čineći to pomoću imaginacije. bezvremenosti i besprostornosti. kasnije stranih ljudi i rasa. dobro razgledajte okolo ne gubeći svest. ma kako one bile lepe i fantastične. odrazima uma iz podsvesti koji se vole pojavljivati da zavaraju magičara i da ga spreče u njegovom radu. Zatim proširite rad imaginacije na celo telo. pošto sve što se neželjeno vidi pripada oblasti halucinacija. Savladaće vas čudno osećanje slobode. Ova uvodna vežba je veoma važna. sposobnom za usvajanje bilo kog oblika i veličine. izvlačeći je bilo iz sebe bilo direktno iz svemira. naći ćete se na astralnom planu. Zamislite da vaše telo postaje malo. Sedite udobno ispred svog ogledala i napunite njegovu površinu akaša-elementom. On mora biti sposoban da veže željenu moć za površinu ogledala pomoću imaginacije. sve dok i tu ne postignete izvrsnu veštinu. vodite računa da vas okolina ne uznemirava. koji usisavate u telo disanjem preko pluća i pora. pošto se mentalne. na površini ogledala. poznato ili nepoznato. pa onda sa ljudskim bićima. Izvodeći ovu uvodnu vežbu primetićete da rad imaginacije postaje mnogo lakši što je ogledalo veće. itd. Zatim sasvim zaboravite svoje telo i mislite o sebi kao duhu. koji . Čim je magičar postigao izvesnu veštinu u punjenju ogledala. Punjenje ogledala ličnom akašom može se obaviti bilo preko ruku bilo direktno preko solarnog pleksusa. prvo pokušajte zamišljati crte lica prijatelja. Čim ste u stanju zamisliti ljudsko biće. Izvodeći ovu uvodnu vežbu.tom. Sada posećujete astralni plan. na opažanje veličine i jasnoće utisaka. Tek sada ste magijski spremni da ispravno vladate magijskim ogledalom. predela. mesta. sa akašom 3. nastavite sa imaginacijom kuća. niti padajući u san. muško ili žensko.. Nakon čestog ponavljanja opazićete svetlost. Ostanite tamo svesno izvesno vreme.sa magnetičnim fluidom. da nagomila tu moć i da je imaginacijom ponovo rastvori u prvobitni izvor. PUNJENJE MAGIJSKOG OGLEDALA Sledeći zadatak magičara biće da se upozna sa punjenjem ogledala. naći ćete se u potpunoj tami na astralnom planu. pomoću ovih imaginativnih vežbi. Nakon imaginacije predmeta možete preći na vežbe sa raznim životinjama. on je spreman za dalje eksperimente sa ogledalom. nikad ne smete tolerisati spontano pojavljivanje bilo kakvih slika u ogledalu. od kojih ću navesti neke primere različitih metoda. jedan za drugim 2. sa svetlošću 4. što bi se lako moglo desiti u slučaju osoba sa spiritističkim talentom. sa električnim fluidom 5. vratite se preko ogledala i povežite se ponovo sa svojim telom.

detaljno ću opisati u mojoj drugoj knjizi. i bićete u stanju da dodjete u dodir sa bićima tih viših sfera. Nema sumnje da pomoću metoda ogledala možete posetiti i niže sfere. Steći ćete takva saznanja. ili narediti nekoj osobi da vam piše ili da dodje da vas vidi. Kad je u pitanju sticanje višeg znanja ne postoje ograničenja. Istovremeno. ne samo da se ogledalo mora napuniti zemljanim elementom. Posle nekoliko poseta tom astralnom nivou naučićete sve o zakonima koji tamo važe. nego se i vaš duh mora imaginarno pretvoriti u oblik gnoma i sasvim napuniti zemljanim elementom. Ako vam je okolina poznata. na primer sfere elemenata i tamošnjih bića. bićete u stanju da se u istinitost onoga što ste videli u ogledalu uverite pomoću mentalnog lutanja. neka vrsta eterizovanosti. ubrzo ćete opaziti finije vibracije: nadvladaće vas osećaj najviše svetlosti. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA SPONU IZMEDJU ŽIVIH I MRTVIH Ako želite pomoću ogledala komunicirati sa prijateljem ili nekim drugim. iako se sve govori iz daljine. Način na koji se duhovi raznih elemenata mogu prizvati na zemlju i način na koji se oni mogu iskoristiti za izvršenje raznih zadataka. Ako ste to uspeli. Ako želite posetiti kraljevstvo patuljaka. to jest mentalno telo u svoje ogledalo. Nekoliko trenutaka kasnije videćete osobu koju ste želeli u panoramskoj slici. postupite na sledeći način: Napunite akašom površinu ogledala meditirajući o činjenici da je izmedju vas. njegov kolega će opaziti. moguće je uspostaviti astralni kontakt sa drugim magičarem istog stepena razvoja. i kondenzujte ga. Pri tome. Prikupivši tamo svoja iskustva. odmah ćete biti povezani sa tom osobom. koje se ne mogu opisati pukim rečima. Isto se izvodi i sa duhovima vazduha. eksperiment morate često ponavljati dok ne budete sasvim sigurni da su stvari koje ste videli u skladu sa stvarnim činjenicama. do tog stepena da izgleda kao da osoba zaista stoji ispred vas. sličnom suncu. možete doći u dodir i sa uzvišenim Svetlosnim bićima na isti način. Ako na primer. osetićete kao da stojite pored te osobe. primetite da osoba koju želite videti spava. ogledala i vašeg prijatelja svuda akaša. salamanderima. I ovde takodje.se obično naziva onaj (drugi) svet ili Onostrano. kao što ste to činili kod autosugestije. ogledale morate napuniti elementom tog plana koji želite posetiti. pošto je moguće da se podsvest dotične osobe usprotivi. i primetiti čime se ta osoba bavi u tom trenutku i njenu najbližu okolinu. pod nazivom: “Praksa Magijske Evokacije”. iskustva koja ćete steći su tako obilna i čudnovata. Nakon čestih vežbi srešćete se sa umrlim ljudima i drugim bićima. što se bez ikakve sumnje može potvrditi ličnim ispitivanjem. Koje od spiritualnih sfera ćete biti u stanju da posetite u celini zavisi od vladanja elementima i od vaše duhovne i astralne čistote. pomoću imaginacije izvucite njen duh. Nijedan pravi mudar magičar neće se spustiti na davanje nekih naredbi u zle svrhe. Prolazeći kroz ogledalo treba da poprimite i oblik tog pojedinog plana. Pod uslovom da je magičar pravilno treniran. putem svoje volje. da bi se o tome mogle napisati čitave knjige. Zadržite taj osećaj u dubokoj meditaciji i istovremenoj želji da svog prijatelja vidite u ogledalu. dajte naredbu koju ste hteli toj osobi. Uvek ćete se vraćati u svoje telo sa duhovnim vibracijama više vrste. takozvanim vilama. Inače. plemenitosti vašeg karaktera. morate poštovati sadašnji i zapovedni način. pomoću magijskog ogledala. Zatim. a njegova čula sasvim uvežbana. njegova iskustva sa magijskim ogledalom će odgovarati stvarnim činjenicama što se može dokazati duhovnim lutanjem. ako poželite videti nekog od mrtvih. Ako se sa astralnog plana koncentrišete na viši plan. Akaša-princip bi mu se surovo osvetio. i videćete mesto koje će biti vaše. samo što se u tom slučaju ogledalo ne puni akašom već koncentrisanom svetlošću. opažanja i iskustva kakva vam nijedan smrtnik ne bi mogao dati. čak i na najvećim razdaljinama i to ponekad tako jasno i glasno kao da sluša tu osobu u blizini. i sve što praktičar govori u ogledalo. Time će strah od smrti nestati jednom zauvek. kad jednom napustite svoje fizičko telo. U tom slučaju. . to jest da više ne postoji ni vreme ni prostor. duhovima vode ili sirenama i duhovima vatre.

Na početku će se komunikacija sa umrlom osobom odvijati kao neka vrsta glasnog razmišljanja medjutim. treba da se skoncentrišete na neki putokaz koji datira iz vremena kada je ta osoba bila živa. U sva- . kasnije se. Mogu se takodje prizivati i zgusnuti (kondenzovati) razne vrste bića. Po završetku meditacije. najbolji rezultat će se postići sa ogledalom koje sadrži fluid-kondenzator. njegovom karakteru i simbolu imaginarno na površini. pomoću imaginacije ili disanjem preko pluća i pora. pa je onda rastvorite. prizivate njeno ime u akaši i čekate u dubokoj meditaciji da se umrlo biće pojavi. po želji. Ovde ću. Uvucite toliku količinu svetlosti iz univerzalnog okeana svetlosti u svoje telo. Ima toliko mnogo mogućnosti za njegovo korišćenje da ih je sasvim nemoguće sve pobrojati. u kraćim intervalima. ubacite akaša-princip ili izazovite trans u sebi i uskoro ćete ispuniti svoj zadatak. pošto se tu izvesna pravila ponašanja moraju poštovati. koje skoro da ima fizičko dejstvo. tako da ta osoba postaje vidljiva i nekoj sasvim netreniranoj osobi. MAGIJSKO OGLEDALO JE POMOĆNO SREDSTVO ZA UTICAJ NA SAMOG SEBE ILI NA DRUGE LJUDE Svako magijsko ogledalo može poslužiti kao izvrsna pomoć za samo-uticanje. više o tome daću u mojoj knjizi “Praksa magijske evokacije”. može zaista razgovarati. Od svakog pojedinca zavisi koliko će on želeti da se usavrši u tome. Isto se može reći i za sva druga bića i moći. samo zbog radoznalosti. neka svetlost teče. medjutim. da se rasprslo na hiljadu parčića i morao sam nabaviti ogledalo od hrastovine za moj zadatak. Kontakt će omogućiti magičaru da postigne sve što je u skladu sa originalnim osobinama tog bića. duh i dušu oslobadjajući uticaj koji ste želeli. Zatim pomoću snage volje udružene sa čvrstim uverenjem vežite tu svetlost za površinu ogledala toliko vremena koliko vam je potrebno. Ubrzo će se biće pokazati u ogledalu i magičar može izraziti svoje želje. U tom slučaju.Na isti način mogu se prizvati umrle osobe da se pojave u ogledalu. Oblikujte tamo akumuliranu svetlost u sjajno-belu kuglu ili sunce. pomoću imaginacije. medjutim. Baš to nepokolebljivo i čvrsto uverenje daje ogromnu dinamičnu moć zračenju svetlosti. da se u vama ne sme pojaviti ni senka sumnje. želeći na primer da vam svetlost i njeno zračenje mogu podariti intuiciju. sve dok ne budete sasvim sigurni da je ogledalo tako snažno napunjeno da zraci prodiru kroz vaše telo. Pre nekoliko godina. ili snažno misliti o tome da će se on ili ona pojaviti. Ako želite pozvati osobu koju ne poznajete. na površinu ogledala i neka se tamo gomila (akumulira) sve dok i najmanja iskrica svetlosti ne predje iz vašeg tela u ogledalo. Impregnirajte tu svetlost koncentracijom na čelju. on je u stanju da dodje u blizak kontakt sa tim bićem. Ponovite to punjenje nekoliko puta. tako da se osetite crveno-usijanim poput sunca. povlačeći znak sa elementom koji je analogan biću. Vi morate biti tako čvrsto uvereni u dejstvo i uticaj svetlosti. koje emituje veoma jake zrake. BIĆIMA I TAKO DALJE I ovaj metod ću opisati u mojoj drugoj knjizi “Praksa magijske evokacije”. Sedite ispred ogledala i meditirajte o istini koju želite raspoznati ili o problemima koje želite rešiti. Ovde ću navesti samo nekoliko praktičnih primera. Zatim. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA POMOĆ ZA OSTVARIVANJE KONTAKTA SA MOĆIMA. pomenuti sledeće: Ako magičar puni svoje ogledalo akašom. inspiraciju ili neku drugu poželjnu sposobnost ili da vam omoguće prepoznavanje neke istine. ako izgovara ime tog bića prema univerzalnim zakonima. Magičar takodje može da natera umrlu osobu da iskorači iz ogledala i zgusne pojavu pomoću zemljanog elementa. treba se koncentrisati na akašu i zamisliti osobu. ja sam na ovaj način tako jako punio šuplje stakleno ogledalo.

reči ili čula. nego ćete i na svoju dušu i duh uticati u željenom pogledu. a da osoba na koju se utiče ne zna ništa o predaji. hoću reći da možete izvoditi eksperimente oživljavanja slika i prenošenja zvuka. prijatno ćete se iznenaditi radom na ovakav način. Praksa uvek ostaje ista i sav rad se izvodi pomoću istog principa. možete usmeriti zrake iz svog ogledala na vaš krevet dopuštajući im da deluju celu noć utičući na vašu podsvest dok vi spavate. Razdaljina ne igra baš nikakvu ulogu. ako je nučno. pod uslovom da je ogledalo napunjeno na pravilan način. Najbolje je da ga umotate u svilu. inspiraciju.kom slučaju. već se do ogledala mora voditi direktno iz svemira. akaša-principa. treba da ga zaštitite od pogleda drugih ljudi. Naše ogledalo se može koristiti i kao nešto slično radio-predajniku i prijemniku. i on ili ona će se osetiti bolje za nekoliko minuta. čak i mesecima da biste postigli uspeh. Na početku biće korisno ako se magičar navikne na izvesnu rutinu sa svojim partnerom. pomoću imaginacije. pošto je svila dobro poznata kao izvanredan izolator. dovodeći ih na viši nivo razvoja. Ako svoje ogledalo čuvate napunjeno. teško da ćete moći bez ove prakse kad izvodite svoje meditacije. ali u tom slučaju. Takodje možete postaviti bolesnu osobu ispred ogledala. pod uslovom da me je do sada sledio korak po korak. ozračiti sobu u kojoj živite danima. nećete samo pobuditi saznajne moći i sposobnosti. Da je tako moguće ostvariti sve vrste eksperimenata kao što su hipnoza. onda morate zaustaviti prvo punjenje u obrnutom redu pomoću imaginacije. to jest. Mogućnost komunikacije varira. Sasvim je očigledno da. Takodje. biomagnetizma. Prva tehnika se odnosi na recipročno (uzajamno) oživljavanje (animaciju) misli ili slika izmedju dva jednako uvežbana magičara. Vi punite svoje ogledalo fluidom koji odgovara vašoj želji. a kasnije.. slika. Dole sledi opis ogledala. koristiti čak i za ovu svrhu. bilo da je u pitanju zračenje akaše ili nekog od elemenata. medijumski uslovi. Takodje ćete biti u stanju da pojačate punjenje. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA ODAŠILJAČ ZRAKA U SLUČAJEVIMA IMPREGNACIJE SOBE I LEČENJA BOLESNIH LJUDI Sličan postupak se izvodi i kod impregnacije sobe pomoću magijskog ogledala. Ako vam uticaj ogledala više nije potreban ili drugi zadatak zahteva drugačije punjenje. Činjenica je da se i sve vrste bolesti i oboljenja mogu lečiti na ovaj način. Odredite trajanje dejstva još dok izvodite ovu akumulaciju. magnetični san. zdravlje. činjenica je koju će intuitivni magičar smatrati sasvim prirodnom. Putem zračenja možete vršiti i uticaj na druge ljude. tj. Navešću ukratko dve tehnike koje magičar može izvesti bez ikakvog napora. na ovaj način. Stoga će on prema njoj podesiti svoju praksu. Na ovaj način možete. za koga se pretpostavlja da je na istom nivou razvoja. ili je poželjan električni ili magnetični fluid. akaše. usled moći nagomilane u ogledalu. kondenzovanjem “dinamida” pomoću čestog ponavljanja. ili barem radi sa akaša-principom. Odredite tačno vreme predaje i pri- . i nije bitno da li se radi o 10 ili 1000 km. slova. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA PREDAJNIK I PRIJEMNIK Ogledalo se može. Vaša autosugestija će pojačati dejstvo i proizvesti brži uspeh. željeno punjenje ne smete usmeravati na površinu ogledala preko svog tela. to jest može se obaviti bilo putem misli. da bi postigli željeni cilj. ako je potrebno. mir. rastvoriti svetlost vraćajući je nazad u svemir. koje deluje kao predajnik. puneći njegovu akumulaciju direktno iz svemira pomoću imaginacije tako jako da se zračenje širi po čitavoj sobi koju želite impregnirati. začudo. poput svetlosti.

mogu se predavati i primati kratke rečenice. slika koju partner-predajnik projektuje u ogledalo postaće vidljiva partneruprimaocu. promeniote se tako da vi postanete prijemnik. Čim ste u stanju primetiti jednostavne slike. želju ili poruku u ogledalo. Ako magičar vlada sposobnošću da predaje i prima od jednako uvežbanog partnera. Ako ste postigli dovoljno iskustva kao predajnik i primalac. Reči se mogu zameniti rečenicama. slično. možete pojačati vežbu odabirajući nešto komplikovanije slike.. se dok stalnim treningom ne budete u stanju da primate i predajete čitave poruke i vesti. Zatim će eliminisati zamisao vremena i prostora. Medjutim. Medjutim. Stekavši sposobnost optičkog prenosa. jer se sve to.jema u saglasnosti sa vašim partnerom. reži i slika ljudima koji uopšte nisu magijski uvežbani. tj. i prima poruku neposredno pre spavanja ili ujutru pre budjenja. on može sugerisati toj osobi da poruke i misli dolaze direktno od njega. Ovaj osećaj će se kasnije dešavati sasvim automatski. koji već poznajemo iz iskustva i prethodnih eksperimenata. Niko ne treba da se obeshrabri početnim neuspesima. pomoću imaginacije. primalac ostaje u stanju transa čekajući da poruka stigne. on će takodje biti u stanju da prekine dijaloge ili slike koje se prenose izmedju drugih praktičara. budući da nije u stanju da razluči da li je ona poslata ili potiče iz njenog uma. Sada ću opisati magijsko ogledalo kao predajnik namenjen za prenos ideja. Većina adepta na Istoku koriste ovaj metod da šalju poruke jedan drugom. kasnije slike živih osoba. Ova praksa će vršiti svoj uticaj na osobu koja prima bilo odmah bilo tokom prenosa. Tamo se ova sposobnost naziva “poruke kroz vazduh”. Kasnije pak izgledaće kao da su reči izgovorene direktno u primaočeve uši. ograničena ili zaokupljena spoljašnjim uticajima. Čim dobro ovladate predajnom i prijemnom tehnikom. Taj trenutak se obično dešava kada ta osoba nije uznemiravana. uključujućii neki zahtev da bude prenet izvesnoj osobi. ako je magičar zainteresovan za usavršavanje u ovoj vrsti prenosa. ogledalo je poslužilo svojoj svrsi i misao ili poruku je pravilno primila osoba pod uticajem. i tako će imati osećaj da stoji kraj svog partnera. ona će poruku opaziti svojim intelektom. poruka će najpre imati takvo dejstvo da osoba na koju se utiče postaje uznemirena u datom trenutku i oseća potrebu da veoma intenzivno razmišlja o pošiljaocu u našem slučaju magičaru. Uvek je dobro ako je magičar dobro upoznat i sa predajnom i sa prijemnom praksom. možete preći na akustični. Kasnije će osoba koja prima osetiti poruku kao svoju vlastitu misao. sasvim je očigledno da se i rasna osećanja mogu posredovati izmedju predajnika i prijemnika. čim je poruka poslana. a na kraju magičar će biti u stanju da prenosi pisane poruke iz jednog ogledala u drugo. a što se i u magijskoj terminologiji naziva radio-piratstvo. Izgovorite jednu ili dve reči u ogledalo sa željom da primalac čuje te reči. Najpre će je osetiti kao veoma sličnu nekoj vrsti glasnog mišljenja. Prvo sledi praksa predaje: osoba koja šalje (poruku) treba da napuni ogledalo akašom i da izazove stanje transa pomoću akaša-principa. Primalac treba samo da i on napuni svoje ogledalo akašom pre predaje. U tim slučajevima. Ako magičar uvede akaša-princip izmedju njega i nepriprmljene osobe. to jest. I ovde. možete pokušati da pomoću imaginacije u ogledalu ispisujete kratke reči koje treba da se pročitaju u primaočevom ogledalu. Oboje se mogu izvoditi u isto vreme. ustvari radi pomoću akaša-principa. čije će dejstvo biti zadržanoili će ga primalac opaziti jedino onda kada bude spreman za to. *************************************************************** . Magičar se može posvetiti svojim raznim obavezama ne proveravajući svoj bežični rad a ogledalo će automatski proizvoditi svoje dejstvo sve dotle dok misao ili poruka ne bude zaista primljena. ali iz vežbe u vežbu on će je čuti sve jasnije i na kraju tako jasno kao da razgovara telefonom. Pokušajte prvo predati jednostavne oblike i modele. magičar koncentriše ideju. Ako neko nije dovoljno iskusan u ovoj praksi. poput trougla ili kruga zajedno sa željom da partner na drugom kraju bude u stanju da ih vidi u svom ogledalu. uspeh će se sigurno pokazati nakon nekoliko pokušaja. U takvom slučaju magičar treba samo da usmeri svoju pažnju u akašom napunjeno ogledalo. ideja koje se registruju jedino intelektom. da izazove trans u sebi pomoću akaša-principa i da se usredsredi na činjenicu da će on jasno videti sve u ogledalu što njegov partner predaje. Ako su oba partnera na istom nivou treninga. izmedju sebe i prijemnika. površina ogledala ponovo postaje savršeno čista. ona će ostati efektivna i prianjati za površinu ogledala. Pod uslovom da ste usavršili ovaj eksperiment. Čim istekne vreme za predaju i prijem. zajedno sa komandom da bi sve što se prenosi pojedinac trebao čuti jedinokada postoji neophodna pripremljenost. Ovo treba shvatiti na simboličan način. možete preći na prenos ideja bez imaginacije. Sve dok poruka nije primljena. Ovaj problem više ne treba opisivati. na sličan nažin kao što ste izvodili uvodne vežbe kod imaginacije sa ogledalom. i ponovite eksperiment telepatije u obrnutom smeru. i koji nemaju ni najslabiju predstavu da se takav prenos odigrava ili da se na taj način na njih eventualno može uticati. već treba da nastavi vežbe sa istrajnošću. Prema tome. mesta i pejzaža. Magičar takodje može izazvati prenos preko ogledala.

i vi ćete stalno biti predmet uticaja zračenja. LEČENJE BOLESNIKA. Zatim prenesite zadatak ili želju koju treba da izvrši ta emisiona moć uhvaćenu svetlost. pošto će ono delovati automatski. Ali onda. proširenje intuicije. poput X-zraka. ono će predstavljati izvanrednu pomoć za njegov razvoj. Ogledalom se može zračiti ne samo jedna osoba. istraživanja i meaditacije bez ovog metoda. Ova akumulacija svetlosti se mora ponoviti nekoliko puta. iz dana u dan. impregnaciju emisione moći treba modifikovati na odgovarajući način. U slučaju da ogledalo nije punjeno magijski samo za vas već isto tako i za druge ljude. već se može i preneti pomoću imaginacije na jednu ili više osoba na najvećim udaljenostima. Zračeća moć nije samo upotrebljiva za impregnaciju sobe i njeno ozračenje. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA ZAŠTITNU OPREMU OD OPASNIH I NEPOŽELJNIH UTICAJA Magijsko ogledalo se može koristiti i kao odbrambeno ili zaštitno sredstvo. naime. Prenesite imaginaciju želje u svetlost pomoću svog uverenja i vere. bilo ograničavajući emisionu moć na izvesno vreme ili odredjujući joj trajno dejstvo. moš treba da izvlačite direktno iz svemira ne dopuštajući joj da prolazi kroz vaše telo. Učinivši to. Magijsko ogledalo se na sličan način može upotrebiti i na ovom polju. tako da ste stalno izloženi tom zračenju. sve dok uskladištena svetlost ne poprimi oblik kugle ili diska. naravno. beli sjaj po celoj sobi. Odredite trajanje dejstva na isti način kao što ste to radili u slučaju biomagnetizma. nadahnuće. zdravlje ili bilo šta drugo što vam je potrebno. Nije potrebno naglašavati koliko je magijsko ogledalo vredno u rukama magičara i koliko mogućnosti ono nudi. Praksa impregnacije sobe je sledeća: Kada radite u sobi na koju želite uticati magijskim ogledalom samo za vlastite potrebe. a impregnaciju sobe ili mesta koje treba zaštititi treba napuniti zračećom silom svetlosti na takav način. A kod punjenja u korist drugih ljudi. prirodno je da se u takvim slučajevima imaginacija mora podesno promeniti. ITD. mir. Češćim ponavljanjem ove vežbe.MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA ODAŠILJAČ ZRAKA ZA IMPREGNACIJU SOBA. recimo. Mudar magičar svakako neće zloupotrebiti svoje magijsko ogledalo. a svaka bolesna osoba koja udje u sobu ili dodje direktno u dodir sa zračećim ogledalom osetiće trenutno olakšanje bola. otkrićete da možete postići daleko više kada ste pod emisionim uticajem ogledala. slično svetlosti jake lampe. Ako morate raditi sa lošim uticajima ili sa impregnacijom svetlosti. postavite ogledalo u svojoj sobi kao reflektor. Posle toga više nemojte obraćati pažnju na ogledalo. koji rasprostire blistavi. kao na primer uspeh. i istovremeno zamišljajte da se svetlost automatski pojačava iz sata u sat. Efikasnost zavisi od punjenja ogledala. u vaše imaginarno sunce. izvlačite ogromnu količinu svetlosti iz svemira bilo direktno ili preko vas koncentrišući je. Stoga. pomoću imaginacije. i u rukama veštog magičara. utičući na vas ili druge osobe na željeni način. . na površini magijskog ogledala. Profesionalni magnetizeri ili oni koji se bave lečenjem ljudi ili uticanjem na njih otkriće u ovom metodu čudnovatu sferu deloanja. niti će ga oskrnaviti pokušajima vršenja loših uticaja pomoću njega. da svetlosni zraci zadrže nepoželjne i štetne uticaje ili da ih vrate ka polaznoj tački. za lečenje bolesnih osoba (radi potpunog ozdravljenja). vi ne samo da treba da imaginarno vidite zračeću svetlost nego i da osetite njeno direktno strujanje kroz čitavo telo. već toliko ljudi koliko ih može stati u sobu. u akumuliranom obliku. nećete se osećati umornim ili istrošenim. Teško da ćete biti u stanju da izvršite svoj rad. vežbe. punjenje treba da vršite preko svog tela. i da dejstvo njene emisione moći postaje sve prodornije i dinamičnije.

ako želite sobu izolovati i od dobrih i od loših uticaja, u svim tim slučajevima morate napuniti impregnaciju ogledala ili sobe sa akašom, prenoseći u nju imaginarno osobinu nedodirljivosti i neprobojnosti. Bilo kakva akumulacija akaša-principa dok radite sa njim, nije moguća, kao što je već pomenuto, ali impregnacija želje radi dinamičkog efekta može se često ponavljati pomoću imaginacije. Magičar može napraviti nekoliko ogledala za razne svrhe. Medjutim, ako radi sa daljinskom predajom i prijemom, on prirodno ne sme izolovati svoju sobu akašom, jer to bi sprečilo svaku daljinsku operaciju. Kako da se zaštiti od svih nepovoljnih uticaja i kako da neka mesta izoluje pomoću magijskog ogledala da bi izvršio razne magijske zadatke, pokazaću u mojoj drugoj knjizi “Praksa magijske evokacije”. Pored mogućnosti korišćenja magijskog ogledala kao zaštitne opreme, magičaru se nude i druge pogodnosti. Pomoću magijskog ogledala on može staviti u pogon sve poznate fluide, magnetični, električni ili elektromagnetični i raditi sa njima u praksi. Koju će od ovih snaga uzeti u raznim slučajevima, zavisi od aktivnosti i dejstva njegove želje.

MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA PROJEKTOR SVIH MOĆI, BIĆA, UTISAKA I SLIČNO
Magijsko ogledalo se može koristiti i za kondenzovanje (zgušnjavanje) svih sila mentalnog i astralnog plana do tog stepena, da ih mogu opaziti čak i osobe koje uopšte nisu trenirane. Ovo nije stvar puke imaginacije ili sugestije, pošto se misli, elementari, elementali, abića svih nivoa, bića elemenata i tako dalje, zgusnuta pomoću ovde opisanih praksi, mogu zgusnuti u ogledalu na takav nažin da ih je sasvim moguće fotografisati. Ovde slede praktična uputstva: Punjenje površine ogledala se izvodi pomoću zgusnutog zemljanog elementa koji se ne projektuje prvo preko tela pa onda na ogledalo što bi izazvalo paralizu -već direktno iz svemira pomoću imaginacije. što je jača akumulacija zemljanog elementa, sve će zgusnutija i vidljivija biti pojava onoga što želimo projektovati. Prema tome, dobro bi bilo da akumulaciju zemljanog elementa ponovimo nekoliko puta. Ako želite da utisak, sliku ili elemental učinite vidljivim nekoj drugoj, verovatno netreniranoj osobi, postupite na sledeći način: Uvedite akaša-princip pomoću imaginacije, bilo u glavu osobe, bilo u čitavo telo i, istovremeno naredite akaša-principu da ostane efektivan samo u toku trajanja eksperimenta. Ako treba učiniti vidljivim neki utisak, izvršite pomoću svoje imaginacije prenos slike ili utiska na površinu ogledala sa takvom jasnoćom i odredjenošću kao da je to stvarno. Zadržite tu zamisao. Zatim, kada osoba koja je pod uticajem akaša-principa posmatra ogledalo, ona će videti vašu zamisao reprodukovanu kao film. Možete postići isti efekat, na isti način, sa bilo kojim ličnostvorenim Elementalom, Elementarom ili Fantomom. Medjutim, ako odlučite pozvati neko biće iz astralnog ili nekog drugog plana, treba da ispunite, barem, prostor oko ogledala gde biće treba da se pojavi, sa akašaprincipom. Mnogo je korisnije akašom ispuniti čitavu sobu. Ova priprema nije potrebna ako imate drugo ogledalo namenjeno z impregnaciju te sobe akaša-principom. Kada su sve pripreme završene, razvijte trans uvodjenjem akaša-principa u sebe, i u tom stanju transa, pozovite biće koje želite videti, bez obzira da lli je ono stanovnik astralnog ili nekog drugog plana. Sve dok se magižar potpuno ne upozna sa tehnikama magije prizivanja, koje ću opisati u praktičnom delu moje sledeće knjige; “Praksa magijske evokacije”, on treba da se zadovolji prizivanjem umrlih ljudi sa astralnog plana, što se izaziva pomoću imaginacije. Pomoću akumulacije zemljanog elementa na površini ogledala, slike ili bića biće tako materijalizovani da ne samo što se mogu opaziti fizičkim očima netrenirane osobe, već se mogu i čuti. Stoga, sve što je vidjeno nije halucinacija, jer je magičar u stanju -kao što je već pomenuto -da fotografiše sliku zgusnutu zemljanim elementom. Ali pazite! Slike zgusnute na takav način imaju mnogo višu vibraciju od obižne svetlosti koju mi poznajemo. Stoga je sasvim očigledno da se te više vibracije ne mogu uzeti na običan fotografski nažin pošto one ne odgovaraju vibracijama naše svetlosti. Takvi snimci se moraju izvršiti u najkraćem mogućem vremenu. Prvorazredne kamere će vam omogućiti da izaberete 1/1000 deo sekunde, a postoje i specijalne kamere koje čak omogućuju ekspoziciju od 1/2000 deo sekunde za jedan snimak. Ove specijalne kamere su najbolje, pošto prave konkretne slike, i s njima je mnogo lakše raditi. Pri fotografisanju na ovde opisan način, uopšte

nije bitno da li je dan ili noć, da li je ogledalo osvetljeno ili tamno. Medjutim, ako želite snimiti i ogledalo i njegovu pozadinu, osvetljenje će svakako biti potrebno. Inače, jedino će biti vidljiva materijalizovana slika u ogledalu. Iskustvo je pokazalo da je, u svim slučajevima, bolje koristiti filmove nego fotografske ploče. Usled činjenice da je broj vibracija date slike daleko veći od broja vibracija svetlosti fizižkog sveta, trebalo bi koristiti naročitu vrstu obojenih filtera. Kada fotografišete mentalni plan sa svim njegovim Elementarima, Elementalima, Fantomima i drugim bićima ove sfere, uvek koristite plave filtere. Za sva druga bića, umrle ljude i tako dalje, koristite ljubičaste filtere. Sva druga bića koja se sastoje od samo jednog elementa, poput esencija elemenata, zahtevaju rubin-crvene filtere. Snimke pojava koje se dešavaju u prirodi, a koje su uglavnom magijske prirode, snimaju se samo sa žutim filterima. što se tiče boja, filteri su analogni pojedinim planovima. Štaviše, magičar ne samo da ima mogućnost da pokaže slike i bića svakoj netreniranoj osobi, nego takodje može i da prikaže na ogledalu prošlost, sadašnjost i budućnost te ili neke druge osobe.

MAGIJSKO OGLEDALO KAO TELEVIZIJSKI UREDJAJ
U našem magijskom ogledalu mi smo u stanju posmatrati pojave koje se dešavaju poznatim i nepoznatim osobama, čak i na najvećoj udaljenosti. Napunite ogledalo, kao i obično, akaša-principom. Onda ostanite mirni i spokojni u svom položaju, i izazovite trans pomoću akaše, i u tom stanju koncentrišite se na osobu čije želje i radnje želite posmatrati. Zamislite da je magijsko ogledalo kao veliki teleskop kroz koji možete videti sve i na najvećoj daljini. Magičar će odmah videti osobu i okolinu kao na pokretnoj slici. Na početku, slike će verovatno biti malo mutne, ali nakon čestog ponavljanja one će postati veoma jasne, i postojaće osećanje neposrednosti i blizine željene osobe koje će postati tako uverljivo da je čovek skoro sasvim siguran da stoji pored osobe koju želi videti. Čak ni razdaljina od više hiljada kilometara nema nikakvog značaja. Da bismo potvrdili i bili potpuno sigurni da sve ono što se želi videti odgovara stvarnim činjenicama, može se zamisliti neka druga radnja iste osobe. Ako sa našim astralnim čulima i to uspemo u punoj jasnoći, stvari koje smo gledali su obmana , i vežba se mora ponavljati sve dok se ne postigne sposobnost razlikovanja raznih činjenica od halucinacija i varki. Pod vodjstvom veštog magičara čak i netrenirana osoba može učestvovati u takvoj vrsti televizije. Magičari koji su naročito uvežbani i iskusni na ovom polju, uspeće čak i da fotografišu slike i dogadjaje vidjene sa najveće daljine, koristeći crveni filter i uvažavajući ovde opisane tehnike. Kada niste suviše zainteresovani za materijalne pojave koje posmatrate sa udaljenosti, već samo za psihički život karakter i osećanja ljudskog bića, tada nemojte zamišljati materijalno telo osobe koju želite videti,, već samo njeno astralno telo. Ubrzo ćete videti auru i karakteristike te osobe u raznim nijansama boje, iz kojih ćete biti u stanju da dodjete do logičkih zaključaka o njenom karakteru i osobinama, prema pravilima analogije. Ako niste zainteresovan ni za puteve ni dela osobe, niti za njene psihičke osobine i njen karakter, i ako želite videti samo duh u ogledalu, zamislite tu osobu bez njenog materijalnog i astralnog tela. I ovde će se pojaviti oblici koji odgovaraju duhu, a vi možete na ovaj način pratiti tok misli osobe čak i sa najvećih udaljenosti. Kao što se može videti iz ovde navedenog primera, sposobnost čitanja misli neke osobe sa najveće udaljenosti može se postići bez ikakvih teškoća, i zavisi samo od vaše volje, koliko želite da proširite ovo znanje.

MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA POMOĆNO SREDSTVO ZA ISTRAŽIVANJE PROŠLOSTI, SADAŠNJOSTI I BUDUĆNOSTI
U radu sa ogledalom, jedan od najtežih zadataka je precizno istraživanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti drugih ljudi. Razume se da magičar može opaziti njegovu ličnu prošlost i sadašnjost u ogledalu kao na TVekranu, ali će on najverovatnije izbegavati da to čini. Ako bi on toliko želeo da zadovolji svoju radoznalost i da sazna sve o svojoj budućnosti, ne bi mu bilo teško da se koncentriše na taj problem i istraži svaki detalj. Medjutim, postoji jedna teškoća: u istom trenutku, kada u ogledalu posmatra svoju budućnost, on lišava sebe svoje lične slobodne volje. On bi sebe mogao uporediti sa šemom koja treba da se popuni bez ikakve mogućnosti da se bilo šta učini za ili protiv toga. Naravno, sasvim druga stvar bi bila kada bi akaša-princip u svom najvišem obliku, nazovima ga Božanskim Providjenjem, dao magičaru upozorenje, na bilo koji način, možda protiv neke opasnosti, bez ikakvog moranja da nešto vidi ili sazna. Sasvim je očigledno da se najveća pažnja mora mora posvetiti takvim upozorenjima bez ikakvog izuzetka, pošto bi njihovo ignorisanje nanelo ozbiljne štete magičaru. Došavši do ovog stupnja, magičar će biti u stanju da razlikuje da li upozorenje dolazi od nekog od bića sa jednog od planova ili direktno od akaša-principa. Magijsko ogledalo je izvanredna pomoć u slučajevima neuvežbanih ili onih ljudi za čije je ispitivanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti magičar veoma zainteresovan. Sve misli, percepcije, osećanja i fizičke radnje ostavljaju iza sebe tačne zabeleške u akaši ili prvobitnom izvoru, što omogućuje magičaru da to pomoću svog magijskog ogledala ili direktno čita u akaši kao u otvorenoj knjizi, dok je u stanju transa. Sve što treba da uradi je da se koncentriše na to pomoću imaginacije. Na početku, dok magičar ne ovlada potpuno ovim problemom, oblici će se verovatno pojavljivati nepovezano ili sporadično. Čestim ponavljanjem ove vežbe, na površini ogledala pojavljivaće se slika za slikom u pravoj vezi sa prošlošću, tako jasno i odredjeno kao da je sam magičar proživljavao te dogadjaje. Magičar može odvijati jedan dogadjaj za drugim, počinjući od sadašnjosti pa sve do detinjstva i dana rodjenja. Preporučljivo je pratiti prošlost samo do trenutka radjanja, mada je, bez ikakve sumnje, moguće istraživati život izvesne osobe i u njenim prethodnim otelovljenjima. Medjutim, magičar se upozorava da to ne čini, jer bi svako ispitivanje budućeg kao i prošlog života, u njegovom ili u slučaju drugih ljudi, značilo neku vrstu uplitanja u poslove Božanskog Providjenja, i takva radoznalost bi prouzrokovala opasne posledice. Na samom početku, on bi odmah postao onoliko star koliko je bio u svim prethodnim životima koje je proživeo, a to bi sigurno izazvalo veoma neprijatno osećanje u njemu i nezainteresovanost za bilo kakav dalji život. Drugo, magičar je sasvim odgovoran za sve greške učinjene u njegovim prethodnim životima. Jedina prednost bi bila da bi on postao svestan iskustava u prošlom životu, a to ne bi nikada moglo kompenzirati sve nedostatke. Ako bi magičar hteo da sazna nešto o budućnosti neke druge osobe, iz nekog veoma važnog razloga, sve što treba da uradi je da izazove trans. Pod uslovom da je u potpunosti uponat sa tom praksom, baš ništa neće ostati skriveno. Ova vrsta vidovitosti, gde je magičar sposoban da opaža u pravom odnosu mentalni, astralni i materijalni plan, bilo kod sebe ili kod drugih ljudi, je najviši stupanj koji se može postići putem rada sa magijskim ogledalom. Čim magičar stigne dotle, ja mu više nemam šta više reći u vezi sa magijskim ogledalom, i on će sam otkriti nove tehnike zasnovane na primerima koje sam ovde naveo. ********************************************************************

najsuptilniji deo. Odvajanje astralnog od fizičkog tela se izvodi na sledeći . kao što ćete videti. čime bi sebi obezbedilo odgovarajuću elastičnost. i ako nema dovoljnu rezervu elektromagnetičnih fluida koju obezbedjuje dobra hrana. po terminologiji okultista. Mnogi ističnjački metodi koji zahtevaju asketizam i asketski trening su jednostrani i. ova dva faktora. astralnog i fizičkog tela. što čini nužnom dvostruku predostrožnost kada se pristupa treningu ekstaze. jer se spone izmedju mentalnog. Ako fizičko telo nije dobro uravnoteženo. to fizičko telo dodirne neka druga osoba. duša i duh moraju podjednako razvijati i održavati. rezultat će biti poremećaji. on ne treba da se plaši da bi se mogli desiti bilo kakvi poremeĆaji u njegovom mentalnom. ako nije bogato vitaminima. takozvane mentalna i astralna matrica. moraju se preduzeti mere predostrožnosti. Savršeni magičar je u stanju da ode gde god želi u svom astralnom obliku. naročito za magičare koji su dobro ovladali mentalnim lutanjem. uključujući i akašu. medjutim kada je astralno telo odvojeno od fizičkog tela. Mnogi mentalni i psihički poremećaji su prouzrokovani nepravilnostima. Tanka traka bi se prekinula. Po pravilu. embolijom ili paralizom srca. bilo da je vešta ili ne u magijskoj praksi. iako je prouzrokovana patološkim stanjima kod te osobe. odmah pući na dva dela. bolesti i druge neugodnosti. bez sumnje. Svi mi anamo iz iskustva da bez disanja nema života. vezni činilac izmedju mentalnog i astralnog tela. astralno telo samo kada je sjedinjeno sa mentalnim telom. tj. a odvojeno od fizičkog tela. pošto su mentalno i astralno telo povezani sa fizičkim telom samo pomoću veoma suptilne elastične trake koja sija kao srebro. Postupak koji treba slediti pri emitovanju astralnog tela je ustvari sasvim jednostavan. disanje se zaustavlja. i kako da mesta koja iz nekog razloga želi posetiti ne samo duhom. u većini slučajeva. Medjutim. tj. osoba koja ovaj kurs nije prošla korak po korak. Medicinski stručnjak koji bi ispitivao telo osobe ubijene na takav način došao bi do zaključka da je smrt prouzrokovana srčanom manom. sve dok nije sasvim siguran da je ispunio sve zahteve u svim koracima koji su mu do sada preporučivani. bez života i osećanja. Emisija astralnog tela se. vezna karika izmedju astralnog i fizičkog tela. Čak ni ostljiva životna traka nekog naprednog magičar ne bi bila u stanju da se odupre tom fluidu. mada će se. fizičko telo je. sve je izvučeno iz tela.. izvršiće dela koja treba uraditi psihičkom magijskom radnjom. Pri emitovanju astralnog tela. koja svaki magičar može lako objasniti. dušu i duh. Zbog toga će se svaki magičar složiti da se asketski trening koji zahteva dijetalno smanjenje. zadovoljiti mentalnim lutanjem ili stanjem transa. a tu i tamo zanemaruje neophodne predostrožnosti. U stanju ekstaze. astralnom ili fizičkom telu. budući da je krajnje suptilna. ako nije dovoljno jako i čvrsto. razlikuje od mentalnog lutanja ili stanja transa izazvanog akašom. Ali. mora ražunati na moguće poremećaje.MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING (IX) SVESNO ODVAJANJE ASTRALNOG OD FIZIČKOG TELA U ovom poglavlju magičar će naučiti kako da svoje astralno telo odvoji od fizičkog tela. astralna matrica koja povezuje telo i dušu. tj. Sledeći rdovi imaju nameru da vam daju jasnu sliku praktične strane postupka. održava se u životu ako je snabdevena sa dovoljno hrane. kao i u slučaju vidljive smrti. a fizička smrt bi bila posledica. već i dušom u obliku svog astralnog tela. pomenuta traka će. pošto je čovekov elektro-magnetični fluid mnogo jači. opasni za ljude koji nisu Hindusi i žija fizička struktura nije priviknuta na lokalnu klimu. Zato magičar neće započeti sa praktikovanjem emisije svog astralnog tela. ili zanemarivanjem. trebalo bi dodati da mentalna matrica. Ako se jedno ili drugo zanemari tokom ovog stanja razvoja. koje snabdeva krvne sudove sa četiri elementa.. ostaje u telu. oslobadjaju od tela. Zato se na samom početku mora preduzeti najveća opreznost kod ovih vežbi. trening ekstaze bi na njega imao loše dejstvo. pomoću svesnog vežbanja. da niko ne sme biti u mogućnosti da dodirne magičarevo telo dok on sebe stavlja u opisano stanje. Vidljiva smrt je takodje stanje ekstaze. U slučaju mentalnog lutanja. Stoga je na samom početku ukazivano da se telo. deluje pomoću normalnog disanja. preko pluća. ako je magičar bio u stanju da ravnomerno razvije tri stupnja postojanja.. Stanje tokom kojeg su astralno i mentalno telo odvojeni od fizičkog tela se. telo. srce se umiruje. Medjutim. Magičar će sada postati svestan veze izmedju snabdevanja hranom i disanjem i naći će pravi razlog za prethodna poglavlja koja su se bavila svesnim disanjem i dobrouravnoteženom ishranom. Veza sa fizičkim telom bi se tako prekinula. naziva ekstaza. Ako tokom perioda u kojem su mentalno i astralno telo izvan fizičkog tela. Astralna matrica. mora posmatrati kao ekstrem i stoga nezdrav.

ili iz nekog drugog razloga. Ako je magičar stekao potpunu kontrolu odašiljanja svog astralnog tela: 1. disanje u vašem astralnom obliku će postati stvar rutine. imaćete čudan osećaj kao da astralno telo nije sasvim vaše. ili da zauzmete njegov pravi položaj. Inače ne biste uspeli zadržati u imaginaciji svoje astralno telo. . ponavljanjem prakse.način: Sedite u svoj asana-položaj (mada se ove večbe mogu izvoditi i u ležećem položaju) i pustite svoje mentalno telo da izadje iz fizičkog tela. Pomoću imaginacije morate sada zamisliti da se i vaše astralno telo isto kao i mentalno telo ranije izvlači iz fizičkog tela snagom vaše volje. Onda se sjedinite sa svojim astralnim telom stupajući u astralni oblik. a lice postaje bledo kao u mrtvaca. i imaćete iste osećaje u astralnom telu. i zato morate odmah svesno povezati svoju mentalnu sa astralnom matricom. možete krenuti korak napred. 2. tako da ga više nećete primećivati. već. Ako želite da se vratite u svoje materijalno telo. uvažavajući mere predostrožnosti u pogledu disanja. Ali u trenutku kada koncentrišete svoje misli na sjedinjavanje sa astralnim telom i na pravilno disanje. kao privučeno magnetom. preminula bića ne osećaju nikakvu razliku izmedju fizičkog i astralnog tela. Ovu vežbu treba ponavljati sve dotle dok se ne naviknete na disanje u vašem astralnom telu koje izvlačite iz svog fizižkog tela sa kojim ste se spiritualno sjedinili. Prema tome. Ako posmatrate svoje fizičko telo tokom ove vežbe. Kao što vidite. udovi se ukrućuju. astralna matrica izmedju fizižkog i astralnog tela se prekida. Zato. Ovo očigledno dokazuje koliko ćete blizu prići onoj granici izmedju stvarnog života i onoga što nazivamo smrću kada praktikujete ove vežbe. treba da svesno zadržite dah u astralnom telu. Ovo bi uvek trebalo prvo uvažiti. tako da je astralno telo u stanju da se izvuče iz mentalnog tela i da ponovo zauzme oblik fizičkog tela. disanje u mentalnom kao i u astralnom telu postane sasvim blisko. što omogućava povratak u fizičko telo. kao da ste još uvek u svom fizičkom telu. disanje se prenosi u astralno telo. je bi ono odmah bilo privučeno prema vašem (fizičkom) telu. Ono što mi obično nazivamo umiranjem je potpuno isti proces samo sa tom razlikom da se matrica izmedju fizičkog i astralnog tela uništava. ne lutajte daleko od svog fizičkog tela. nekom smrtonosnom bolešću. tako da astralno i mentalno telo ponovo zausmu svoj fizički oblik. pa stoga astralno. Medjutim. praksa svesnog odašiljanja astralnog tela je imitacija procesa umiranja. Tako imate mogućnost bilo da stojite iza njega. Pri tome. mora voljno ili nevoljno da automatski emanira iz njega. tj. fizičko telo će zapasti u stanje letargije. odmah ćete uočiti kako se vaše astralno telo. Ako počnete isati u svom astralnom telu. Imaćete osećaj da vaše fizičko telo spava. pridjite sa oprezom. Sasvim druga vežba je da se ne posmatra samo telo. Tokom ovog procesa. pre nego što spiritualno ponovo ne prenesete svoje mentalno telo. čim prestanete disati izvan svog fizičkog tela. budući da podleže veoma drugačijim zakonima. magičar tačno zna proces svog umiranja kao i mesto gde odlazi nakon skidanja svog smrtnog oklopa. naći ćete se zaista sjedinjeni sa vašim astralnim telom. telo će automatski početi ponovo da diše. vaše fizičko telo će prestati da diše. Jedino ako ste se navikli da astralno i mentalno telo izlaze i vraćaju se u fizičko telo. kao da ste još uvek u svom fizičkom telu. sada preneta u mentalno telo. samo svesno disanje u astralnom telu je ono koje izaziva ovo odvajanje astralne matrice. Oni će to shvatiti postepeno čim primete da im materijalno ili fizičko telo više uopšte ne koristi. kao d na njega deluje neki nevidljivi magnet. Ako vam. Oblik astralnog tela mora biti jednak obliku vašeg mentalnog i fizičkog tela. zajedno sa mentalnim telom izgubivši svoj oslonac u fizičkom telu. shvatićete da postoje nepravilnosti u disanju vašeg tela. neku vrstu nezdrave dremljivosti. slično kao kod odašiljanja mentalnog tela. strah od smrti je postao sasvim izlišan. želeći da završite eksperimenat. i da astralno telo podleže veoma različitim pravilima (zakonima akaša-principa). tako da to možete činiti onoliko često koliko želite.. Vaša svest. Od samog trenutka kada ste tako sjedinjeni sa svojim astralnim telom kao duh pored svog fizičkog tela -ne posmatrajte ništa drugo sem disanja. Zbog odvajanja fizižkog tela od astralnog oblika. Nakon čestog praktikovanja svesnog odvajanja astralnog tela od fizičkog. ne diše u istom ritmu kao što to čini materijalno telo u vezi sa astralnim. Već sam pisao o ovome u prethodnom poglavlju o astralnom planu. Mentalno telo. asanu. Na početku ove uvodne vežbe. vašu svest u fizičkotelo. Medjutim. najpre. U tom trenutku kada astralno telo ponovo zauzima fizički oblik. jedino tada ste sasvim sposobni da se postepeno udaljavate od fizičkog tela. U slučaju obične smrti. a da ono toga i nije svesno. posmatra vaše fizičko telo. nemojte aktivirati svoja čula i postepeno se osvestite. uvlači u vaše fizičko telo koje tada počinje ponovo disati sasvim normalno. Eto zašto.

materijalni predmeti više ne podležu fizičkim zakonima nego će postati astralni. Napredovavši do ovog stupnja. privlačna sila slična onoj kojom magnet deluje na gvoždje. Rezultat. medjutim. kretanje astralnog tela zahteva veći napor nego kada se krećete samo sa mentalnim telom. U tim slučajevima. trebali biste ovladati svim ovim pojavama. i samo od njega zavisi u kom se smeru želi usavršiti. videćete da je veoma teško vratiti se u svoje telo. kada putujete veoma daleko. Učiniti to značilo bi izvršiti samoubistvo na isti način kao i u fizičkom telu. Prema tome. jer čuda u pravom smislu reči uopšte ne postoje. Ovo će postati lukav problem za magičara. Magičar može vršiti i mnoge druge uticaje. Stvarno i iskreno rečeno: uopšte ne postoje granice za magičara. i naravno. najpre. zavisi od trajanja treninga i od sposobnosti akumulacije zemljanog elementa u astralnom telu. trebali udaljavati od svog tela samo na nekoliko koraka i odmah vraćati njemu. dok druga ostaje astralna. i uticaj na zemaljske poslove. nekoliko nagoveštaja može biti dovoljno onome ko traži prosvetljenje. To je razlog zašto biste se. opaziti i videti fizičkim očima. koji zgušnjava u astralnom telu na astralnom planu. Ta osećanja se u svakom slučaju moraju nadvladati. Sasvim je razumljivo da je iskušenje za vršenje takvog samoubistva veoma jako. recimo. niti ćete ga opaziti ni osetiti u svom mentalnom telu. takve pojave nisu čuda. to bi bio prekršaj protiv Božanskog Providjenja. imao bi karmičke posledice. pred samim nosom nekog iskusnog adepta kao i laika do te mere da ga se može čuti. Produžavajte razdaljinu od svog fizičkog tela sa svakom novom vežbom. ona će izazvati razna osećanja u vašem astralnom telu. Ako je. medjutim. Izvodjenjem vežbi odašiljanja astralnog tela. Ovo treba protumačiti činjenicom da se karika izmedju astralnog i fizičkog tela hrani. niti će on na bilo koji način uticati na vas. pošto čim se privikne na to da se u svom astralnom telu oseća kao kod kuće. Lečenje sa astralnim telom je daleko prodornije i delotvornije nego pukim prenosom misli ili mentalnim lutanjem. Očigledno je da magičar pomoću astralnog tela može izvoditi i fizičke radnje. Pošto magnetična. On se može materijalizovati pomoću zemljanog elementa. itd. Najpre ćete osetiti kao da vas za vaše fizičko telo privlači neka nevidljiva. vi vršite svestan čin protiv zakonitosti prirodnih elemenata u svom telu koja se mora nadvladati. pred očima drugih ljudi. čuti i opaziti svaki pojedini predmet. može lečiti bolesne ljude akumulirajući i kondenzujući magnetični ili električni fluid u astralnom telu prenoseći ga na pacijente. i da ih ponovo vrati u prvobitni oblik. I što dalje odmičete astralno od fizičkog tela. korak po korak. on će takodje moći da “produhovi” #ili odnese “duhom” Prim. Mnogo primera bi se ovde moglo navesti. opazićete ga tako snažno kao da ste bili prisutni svojim fizičkim telom. Izazivanje pojava kako ih adepti vide poput zvukova kucanja.. što omogućuje neku vrstu materijalnijeg efekta. Nadvladaće ga čežnja za nasilnim uništavanjem vitalne veze koja ga još uvek veže za njegovo fizičko telo. i zna kako da ih primeni u korist ljudskog roda. poput straha od smrti i slično. kao što ste shvatili iz onoga što sam do sada objasnio. Ovde vidite da magičar mora biti apsolutni gospodar svojih osećanja. S druge strane.# neke predmete koji odgovaraju meri njegovih moći i njegovog razvoja. čuva i održava u ravnoteži najsuptilnijim fluidom. Sa laičke tačke gledišta takve pojave bi bile utvare (himere). Stoga je puka sitnica za magičara da prenese takve predmete na najveću udaljenost pomoću svog astralnog tela. to je isti proces kao i mentalno lutanje. sve slabija će biti njegova privlačna sila. Konačno. U sledećoj vežbi ćete naučiti kako da se postepeno uklonite od svog tela. pomoću svoje imaginacije. isto kao i kako da kondenzuje samo jedan deo tela. ako isti eksperimenat izvedete sa astralnim telom.Prev. na neki način. magičar sada ima priliku da ovu sposobnost iskoristi za višestruke zadatke. Kako vreme protiče. samo sa tom razlikom da je duh. u tom pogledu. ne samo na fizičkom nivou već i na astralnom planu.zapaža i neposredna okolina. svaki iskusni magičar će biti u stanju da lako izvede takve i još čudnovatije pojave o kojima bi se inače moglo govoriti kao o krajnjim čudima. ovde nalaze zadovoljavajuće objašnjenje. naročito ako putuje planovima ili predelima koji ga toliko primamljuju da on počinje osećati malu tugu pri samoj pomisli da se mora vratiti u svoje telo. Ako ćete neko mesto posetiti samo u svom mentalnom obliku. Postigavši lep napredak u ovim vežbama odašiljanja astralnog tela tako da može preći svaku razdaljinu. sposoban da ubrza elektronske vibracije nekog predmeta. trebali biste osetiti. on tačno zna kako da postigne sve te stvari. naročito ako magičar skoro umire zbog tuge u fizičkom svetu nakon svog blaženstva koje je iskusio na drugim planovima. gde god želi biti. Ali. bićete u stanju da pokrivate sve veće i veće razdaljine. Magičar prepoznaje Više Moći i njihove zakone. Kasnije. odeven u astralno telo. on obično postaje umoran od života osećajući se sklonim da se nikad više ne vrati u svoj fizički okvir. jednu ruku. Pored toga. U svakom slučaju. privlačna sila stalno vas privlači i utiče na vas. pošto će fluidi sa kojima magičar radi postati efektivni samo na odgovarajućem planu bolesne osobe. . da biste posmatrali neki dogadjaj koji bi mogao izazvati dobar ili loš psihički osećaj. i da ih prenese na astralni plan. On se može preneti bilo gde sa svojim astralnim telom.

vidi u svom Božanstvu samo puki aspekt kojem on pruža svoje obožavanje i poštovanje. Zbog toga. što znači dopušteno mu je da meditira o svakoj od vrlina sve dotle dok ne postane sasvim siguran da se data vrlina personifikovala u njemu. magnetizera ili medijuma izlečitelja neće nikada znati da oslobode dinamičke moći koje odgovaraju primarnim principima. Pravi mudri adept. baš kao što su ih toliki Sveci vršili u prošlosti i još i danas ih izvode. ili Jogi. pošto su one apsolutno neophodne za ostvarivanje sjedinjenja sa Bogom. Duboke meditacije. Ovde se. koja odgovara vatrenom principu. kao što to čini magičar. Od sada će on morati da pojačava moći koje je do sada razvio i da ih koristi na različite načine. On mora da iskusi isto sa sve četiri vrline njegovog Boga. magičarev zadatak će biti da meditira o ove četiri bočanske ideje -aspekta -po redu. on je toliko sazreo da može ustanoviti vezu (odnos) iz prakse koja će biti opisana u poslednjem koraku ovog predavanja. . Ove meditacije proizvode jednu vrstu obogotvorenja magičarevog duha i duše i. On može izvoditi meditacije. Magičar je sposoban za vršenje čuda kad je u pitanju lečenje bolesnih. naravno. omogućavajući mu da uspostavi sjedinjenje sa njegovim Bogom koji je jezgro i materija ovog kursa vežbanja. u stanju da oblikuje tačnu ideju ove četiri božanske vrline. Magičareva zamisao Boga je univerzalna. saglasno univerzalnim zakonima. Dole ću dati jedan broj uputstava koje učenik može slediti bez ikakvog napora. one će uticati na njegovo telo na analogan način. Na ovom nivou. sjedinjujući se sa njom na takav način da oseća da je on sam ta vrlina. Nijedan od nestručnih praktičara. tako prodorna i tako uverljiva da astralno telo postaje identično sa vrlinom. uključujući sve četiri božanske vrline. Uredjenje vežbi je njegova lična stvar. i to. na takav način da preko meditacije priziva sve vrline. budući da je treniran samo jednostrano. na tako čudnovat način. magičar bi trebao pridati najveću pažnju ovim meditacijama. konačno. itd. LEČENJE BOLESNIH LJUDI POMOĆU ELEKTROMAGNETIČNOG FLUIDA Divan i sveti rad je pomaganje ljudskom rodu u patnji. koji u svom razvoju uvek uzima u obzir četiri elementa. u skladu sa merom njegovog razvoja.IMPREGNACIJA ASTRALNOG TELA SA ČETIRI OSNOVNE BOŽANSKE OSOBINE Kada je magičar stigao do ovog stupnja razvoja. zavisno od njegovog slobodnog vremena. Meditacija mora biti tako duboka. nakon duge i duboke meditacije. po redu. omogućuju magičaru da direktno ekstazira (ecstasize) sa jednom od ovih božanskih vrlina. besmrtnost kod vodenog principa i sveprisutnost kod zemljanog principa. na nekinažin. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (IX) Stalnom praksom u ovom kursu učenik je prešao veliku razdaljinu na putu do stanja u kojem više nema potrebe za nekim naročitim treningom tela. on će početi da izražava svoju zamisao Boga u konkretnim idejama. Čim je. sveznanje i mudrost koji pripadaju vazdušnom principu. predstaviće zamisao Boga u četiri vida saglasno zakonima Svemira. u jednu vežbu. Mistik. svemoćnost..

tako da njegovo ni astralno ni fizičko telo. istovremeno. pošto sam siguran da on već ima svoj lični metod rada zasnovan na zakonima koje je naučio. magičar će odmah prepoznati uzrok bolesti i biti u stanju da utiče na korene bolesti. Ovu činjenicu morate uvek imati na umu. visoku temperaturu napasti elementom vode. Ovakav uticaj ne dopire dalje od duše pacijenta. Proces lečenja. Pomoću akaša-principa i svojih vidovitih očiju. autosugestija. magičar pribegava elementima i električnom i magnetičnom fluidu. medjutim. trave. Misao nikad ne može stvoriti fizičku moć niti lečiti neko fizičko oboljenje. Kada je poreklo bolesti u mentalnoj sferi. Stoga. može izazvati jake vibracije u mentalnoj sferi pacijenta koje se preko mentalne matrice prenose na astralno telo. mešanje pacijentovog bolesnog Od-a sa njegovim vlastitim. nema drugog izlaza za magižara sem da fluidom direktno napuni oboleli organ. koristeći ih samo privremeno. Biće dovoljno samo dati nekoliko korisnih preporuka. Pri tome. režim. ako se pacijent nalazi u agoniji ili u stanju duboke nesvestice. magičar izbegava svako slabljenje svoje vitalnosti i. u nekim okolnostima. i njihova pozitivna i negativna dejstva. magnetopat može veoma uspešno lečiti i dete. Stoga. magičar će biti u stanju da ga povrati. Sasvim je drugačije kod magičara koji se usavršio za lečenje. Stoga bi uspeh bio veoma zanemarljiv. leči stotine pacijenata dnevno. telo i duša se moraju potpuno zanemariti da bi se pojačalo dejstvo iz duha na duh. u astralno telo -ako je potrebno čak i protiv pacijentove volje i tako postiže brže ozdravljenje. neće se ni oslanjati na njih. Magičar neće potcenjivati ove metode. magičar će dobro postupiti ako fluide uvodi uzastopno (prvo jedan pa drugi). vrsta disanja. magičar će raditi sa akumulacijom životne sile koju impregnira željom za brzim ozdravljenjem. koji prolazi prvo kroz astralno telo zajedno sa matricom. a ozdravljenje subjektivno. Magičar radi sa snagom volje i imaginacije. okultnim treningom i odgovarajućim načinom života. ovaj uticaj nije dovoljan za fizičku bolest. Pretpostavimo da on želi vršiti uticaj na glavu pomoću fluida. Magičar koristi univerzalne zakone i direktno dodiruje oboleli fizički organ svojim uticajem. Bilo koji organ kojivrši funkciju magnetičnog fluida ne sme se nikada napuniti električnim fluidom da se pacijent ne bi povredio. On će preneti akumuliranu moć iz svemira u astralno telo pacijenta. jer njegov magnetizam ima jači nadražaj.pretpostavlja da magičar poznaje okultnu anatomiju tela u pogledu elemenata. pojačavajući pacijentovu astralnu matricu. Ako magičar radi sa polaganjem ruku na pacijentova tela. Primenjeni elemenat će sam stvoriti potrebni fluid -električni ili magnetični. ali. Ako su uzroci bolesti fizičke prirode. Ni u kom slučaju ovi metodi neće za njega prdstavljati tako visoku vrednost kako je opisano u mnogobrojnim knjigama. on će puniti prednji deo čelo levu stranu i unutra veliki mozak sa električnim fluidom. Njemu nisu potrebni ni pacijentova vera niti bilo kakva sugestija. Takav magnetizer presipa svoju vitalnu moć. Kao što sam već pomenuo. Nemam nameru propisivati nikakva opšta pravila pravom magičaru za lečenje bolesnih. Na primer. Ako se uzrok bolesti nalazi u astralnom telu. lečenje verom i tako dalje. Ako je pacijent jake gradje. Ovo samo navodi pacijenta da razmisli o procesu lečenja. magičar će raditi samo sa elementima koji imaju povoljan uticaj na bolest. Mnogo upečatljiviji će biti rad pravog magičara koji je stekao veliki višak životnog magnetizma. Očigledno se može postići neka vrsta mentalno-astralnog ublažavanja. najveću pažnju treba posvetiti duhu. koje ni preko svoje imaginacije niti putem svoje podsvesti ne može doprineti ubrzanju procesa lečenja. hipnoza. i treba da se uspostavi sklad. a pacijentu će se pripisati niz uputstava. može se odigrati tako brzo da se to može posmatrati kao čudo sa gledišta medicinske nauke. Medjutim. prema tome. inače. Medjutim. da proizvede odgovarajući fluid. a da se njegova životna sila uopšte ne smanjuje. već samo njegov duh vrši uticaj. U ovu kategoriju metoda lečenja spadaju sugestija. Ovde treba dobro voditi računa o okultnoj anatomiji i polarizaciji. Bilo kakvo pretvaranje iz jednog plana u drugi može se jedino ostvariti pomoću odgovarajuće matrice ili povezujuće spone suptilnije moći. hipnoza niti oreol. Ovde magičar mora biti potpuno svestan aktivnosti svog duha. magičar pre svega treba da utiče na duh (um) pacijenta da bi uspostavio sklad. misao koja je usredsredjena na veru i uverenje. pomoću svog viška. naročito ako je pacijent već izgubio veliku količinu unutrašnje snage tako da se fluidi koji su neophodni za lečenje ne mogu obnoviti. baš kao što i materijalna sfera može uticati samo na materijalni plan. ako je pacijentovo telo već toliko oslabilo da nije u stanju da primi potrebni elemenat i. astralna sfera može samo uticati na astralni plan. ali ništa više. stvarajući tako vibracije koje su neophodne za izlečenje. nikakav uticaj na žarište bolesti ne bi bio moguć. ne dopuštajući da ta životna moć prodje prvo kroz njegovo telo. kupke koje odgovaraju elementima. sam pacijent će mentalno izazvati ubrzanje procesa lečenja. To je razlog zašto magičar ima mnogo jače dejstvo nego svi do sada poznati iscelitelji. tako će. i ako je povredjen neki organ u telu. U organima gde deluju oba fluida. što je sasvim . s druge strane.

safir. ako nije bilo nešto istinito ili možda čak magijsko u prirodi talismana. Koliko čudnovatih izlečenja može postići. . dušu i telo. da li bi stručan i sasvim uvežban magižar bio u stanju da potpuno izleči svaku vrstu bolesti. jer on sve to može ostvariti pomoću svoje dobro razvijene imaginacije. tj. on će taj čin izvoditi u skladu sa fluidima. ametist. nakon uzastopnog prenosa oba fluida na pacijentovo telo. ili je živa reč Kabala bila važan činilac. itd. Ne bi bila previše ozbiljna greška ako bi sasvim zanemarili neutralne delove. Na osnovu pomenutih primera i analogno univerzalnim zakonima. to jest. Svaku krajnje dinamičnu akumulaciju elemenata u bolesnom telu treba izbegavati. ono više nije dovoljno prijemljivo. i tu uopšte nije bitno da li je ostvarljivost njihove vere igrala ikakvu ulogu. pošto pacijent neće prihvatiti takav nadražaj. ima mogućnost da leči čak i maligna oboljenja. desnom rukom. već je oštećeno čitavo telo. zavisi zaista samo od stepena magičarevog razvoja. moglo bi se reći da magičar. ili da je sasvim izleči što takodje pravi magičar može pročitati u Akaši on će učiniti zaprepašćujuća čuda na osnovu ovih uputstava i poštujući univerzalne zakone. lečenje ili ublažavanje bolesti. amajlija ili kamen rodjenja je namenjen da pojača pouzdanost i veru kod osobe koja ga nosi. šta su drugo nego talismani sve maskote. recimo. ustvari. Magičar koji je izvanredno dobro uvežban u praksi lečenja. jer neka oboljenja zavise od karmičkih uslova. počinjući sa kamenom Januara. Najefikasniji magijski proces lečenja sastojise u skladnom uzastopnom uticanju na pacijentov duh. ali nikako neophodan. električni fluid treba voditi celom desnom stranom pacijentovog tela. kao kod nervnih bolesti. sardoniks (peridot). ako magičar oseti poziv da deluje kao sredstvo za okončanje. Najviši adepti koji su ikada hodili našom planetom i izvodili najneverovatnija izlečenja. neće pribegavati nikakvoj vrsti zamaha niti polaganja ruku na pacijenta. njihove moći i fluide. Talisman. pojačavajući vizuelnu moć. Medjutim. i tirkiz (cirkon). Prim. mogli su to činiti jedino poštujući univerzalne zakone. # koje je naročito do danas sačuvalo visoko poštovanje. je sledeći: granat. i u najmanje organe. sećanje i verovanje u njih morali bi nestati pre mnogo vremena. privesci. On mora znati kako da vodi magnetični ili električni fluid pomoću imaginacije. biser (aleksandrit). opal (turmalin).dobar način.. pod uslovom da slepilo nije izazvano oštećenjem sklopa. pomoću autosugestije se utiče na podsvest nosioca u željenom pravcu i u skladu sa njegovim sposobnostima mogu se postići razna dejstva. Na ovaj način on ne samo što će uspešno lečiti mnoga očna oboljenja. pošto će zračenje fluida indirektno uticati i na neutralne organe. dijamant. nego će takodje biti u stanju da slepom ponovo povrati vid. oživljavanje mrtvih. Neutralne delove tela treba puniti bilo sa elementom koji pripada tom regionu tela bilo sa akumuliranom životnom silom.prev. Verovanje u talisman i druge stvari preživelo je od tih najranijih do današnjih dana. AMAJLIJA I DRAGOG KAMENJA Verovanje u talismane. magnetičnom rukom. a magnetični fluid levom stranom. Otuda. magičar će pročitati u Knjizi Sudbine Akaši dokle mu je dozvoljeno da interveniče. U slučaju da nije samo jedan organ u pitanju. čak i najneizlečivije. amajlije i drago kamenje potiče još od nezapamćenih vremena i ima svoje poreklo i fetišizmu koji je još uvek rasprostranjen medju primitivnim rasama. Odvojmo onda plevu od žita i podignimo malo veo. mora biti u stanju da usmeri magnetični fluid u. mogu se uvoditi elementi u skladu sa predelima tela. Medjutim. rubin. što znači da pacijent mora da ispašta za neku grešku u ovom ili prethodnom njegovom životu bolovanjem te bolesti. ili bolesti krvi. magičar treba da zna kako da postupa bez nekih naročitih preporuka. hematit (akvamarin). MAGIJSKO PUNJENJE TALISMANA. Ako. ali je modifikovalo svoj karakter u skladu sa modernim načinom života . unutrašnji deo očiju ili električni fluid u rub očnih jabučica. a na zadnji deo i desnu stranu glave sa svojom levom. Nije čudo ako neki čovek sklon materiji. topaz (citrin). Odgovarajući na pitanje. prstenovi i broševi za koje se pretpostavlja da donose sreću? To je kamenje rodjenja (birthstones). U pogledu našeg primera glave on će uticati na čelo i levu stranu glave svojom električnom. svesno ili nesvesno. To je drago ili polu-drago kamenje koje simboliše mesec čovekovog rodjenja: uobičajeni spisak (sa modernim varijantama). smaragd. pod uslovom da nijedan od organa u telu ne nedostaje. Obraćanjem veće pažnje na talisman.

3. nazivajući ga vrstom praznoverja. sposobnošću i uzrokom. 8. kao što je mandragora i slične za koje se veruje da poseduju neku vrstu zaštitne moći. i bića da bi izvršila željeni rezultat. pripada ovoj kategoriji amajlija. . 5. objasnićemo neke razlike. do te mere da se neki rezultati mogu postići bez obzira da li osoba veruje ili ne u rezultat. Njegov oblik. dozvolite mi na kažem nešto o nekoliko punjenja od kojih ću navesti 10 vrsta: 1. 2. Punjenje pomoću akumulacije svetlosti. On zna da talismani zasnovani na verovanju svojih vlasnika. hemijskom sastavu i boji. ali on ni u kom slučaju ne zavisi od njih. 4. ali bilo bi predugo da ih sve opisujem. On ne obraća pažnju na lepotu. da ovo astrološki odabrano kamenje ima veoma beznačajno dejstvo. tantri i sl. Punjenje pomoću vezivanja elementala. to jest. i zato je dat kratak opis. već će nastojati da istraži zakone koji leže ispod tajni talismana. osudjuje takvo verovanje izražavajući kritiku i zbijajući šale. napunjeno kamenje i prirodne magnete isto kao i male veštačke magnete u obliku potkovice. i savetovali ljudima rodjenim pod odredjenim znakom ili planetom da nose odredjeni kamen kao kamen sreće. i njegova materijalna vrednost njemu ne znače ništa. Punjenje pomoću seksualno-magijske operacije. amajlija. ili sveti stih iz Biblije. nit. Punjenje sa pukom snagom volje u vezi sa imaginacijom. pentekla i dragog kamenja. Punjenje pomoću elektro-magnetičnih kugli volti. naravno. Dalje. mantri. bez obzira da li se radi o dobrim ili lošim bićima. stvoriti neke uzroke namenjene za oslobadjanje željenog dejstva bez obzira da li osoba koja ga nosi veruje u to ili ne. ako želi. snagom. uspeh i izlečenja. Mantru. Punjenje pomoću magijskih formula. rečenicu koja izražava obožavanje božanstva ispisanom na pergamentu ili na običnom pergament-papiru. svoj najviši uzrok. magičar zalazi sve dublje i dublje u materiju koja je povezana sa tim. Predstavivši razne vrste i varijante talismana. Talisman u rukama magičara nije ništa drugo do instrument. On za njega predstavlja predmet pomoću koga će. poštovati ove astrološke argumente. On može. privezak ili broš. što više može. ova kategorija uključuje fluid-kondenzatore u čvrstom ili tečnom obliku ili upijaću hartiju navlaženu njima. na osnovu teorije boje i tvrdoće. postaju neefikasni čim predju u ruke nevernika ili skeptika. S druge strane. I nošenje raznih magijskih biljaka. Punjenje pomoću vremenske akumulacije životne sile i impregnacije želje. bilo da je to prsten. Pre nego što se pozabavimo ovom sintezom. mada je kamenje koje je u skladu sa astrološkim dejstvom podesno i prijemljivo za odgovarajuće magijsko punjenje kad se radi o tvrdoći. talisman koji je u skladu sa zakonima analogije u vezi sa željenim dejstvom. svoj fluid. nešto materijalno u koje on vezuje ili zatvara svoju moć. Magičar mora poštovati ova pravila analogije kada pravi i puni takav pentekl koji še uvek pretpostaviti talismanu. 7. Astrolozi su svakom kamenu pripisivali naročito dejstvo. Sa svojim poznavanjem uzročne veze. 10. ishod će uvek biti magičareva naredba i ništa drugo. naročito ako želi da komunicira sa licima drugih viših svetova. 9. Ovih deset ovde pomenutih načina treba samo da posluže kao pravilo postupanja. Napredni magičar će otkriti svoja lična punjenja pomoću svoje intuicije. elementara. Punjenje električnim i magnetičnim fluidom. magijski napuniti svaki kamen. pravi magičar zna. niti ugled. i da je takav kamen apsolutno bezvredan za svakoga ko ne veruje u te stvari. sreću. Amajlija predstavlja božansko ime. Na kraju dozvolite mi da pomenem drago i polu-drago kamenje koje predstavlja naročito dobre fluidkondenzatore i koje se uvek koristilo za zaštitu. Svaka od ovde navedenih mogućnosti punjenja ima mnogobrojne varijante. Mudar magičar je svestan istinske prirode takvih stvari i on neće biti zadovoljan nošenjem talismana samo u cilju podizanja vere i uverenja. 6. čak i onaj koji bi izgledao najbeskorisniji sa astrološkog gledišta. modu. vezivanjem svojih moći za njega. Punjenje akumulacijom elemenata. Medjutim. “pentekl” je specifičan predmet. Magičar može. genijima ili demonima.nezainteresovani naučnik. Punjenje pomoću ličnih ili tradicionalnih rituala.

Ako ste ekspanzivno napunili telo sa životnom silom. Ovo poslednje važi za sve vrste talismana i punjenja. Najdelotvornije punjenje se ograničava samo na jednu jedinu želju. a ponajmanje suprotnih. Prenesite osećanje. ima isti efekat. akumuliranu životnu silu ne treba voditi kroz svoje telo. on je spreman za upotrebu. Odredite vreme delovanja svoje želje. Uzmite čašu sveže hladne vode i uronite talisman u nju. Ako talisman punite za nekog drugog.1. u talisman i sabijte nagomilanu životnu silu do te mere da ona ispunjava ceo oblik talismana. Držite talisman u ruci i pomoću imaginacije fiksirajte u njega svoju želju sa svom svojom snagom volje. njegova efektivnost neće opadati nego će. treba da budete potpuno sigurni da je voda usisala sve zle uticaje. zatim. Želju u vezi delovanja talismana prenesite u svoje telo još dok akumulirate životnu silu. treba da izvedete akumulaciju životne sile u svom telu (vidi uputstva Koraka III). nego je treba direktno uzimati iz svemira. . Zatim. Koliko je ekspanzivna snaga takvog punjenja. Sve ostale instrukcije ostaju iste. amajliju. uvek izražavajte želje koje su u domenu mogućnosti. da li je dejstvo namenjeno samo za odredjenu osobu ili za svakoga ko bude nosio talisman. da li da traje samo za odredjeni period ili zauvek. amajlije ili kamena. 2. Nakon toga treba imaginarno utvrditi i trajanje dejstva.PUNJENJE SAMOM VOLJOM U VEZI SA IMAGINACIJOM Ovo je najprostiji i najlakši metod. Najbolji način za to je pomoću magije vode. Koristite formu sadašnjeg vremena. Morate raditi sa čvrstim uverenjem da. preko svoje desne ruke. može se najbolje proveriti pomoću sideralnog klatna. dok nosite ili koristite talisman. veoma liči na sjajno sunce. držeći je u sebi onoliko koliko vi to želite. Vidite dokle mora ići vaša imaginacija. Pod uslovom da ste napunili talisman onako kako ste najbolje znali i sa najvećom mogućom snagom. Pri tome. Pri tome. pre nego što se može izvesti magijsko punjenje. i da ih se vaš talisman sasvim oslobodio. Ovo čišćenje morate izvesti sa svakim talismanom (koji nije tečan) bez obzira na metod koji ćete koristiti za njegovo punjenje. Nakon nekoliko minuta duboke koncentracije.PUNJENJE SA VREMENSKI OGRANIČENOM AKUMULACIJOM ŽIVOTNE SILE I IMPREGNACIJOM ŽELJE Talisman treba osloboditi fluida na isti način kao što je opisano u prvom metodu. i da. Svaki talisman. imaginarno je zgušnjavajući i prenoseći u talisman. čije dejstvo zavisi od snage volje i imaginativne sposobnosti magičara. Životna sila koju preuzima talisman i koja je u njemu sabijena do snežno-belog sjaja. vodite je. izuzev papira i amajlija na pergamentu. Ako je u pitanju talisman koji želite lično koristiti. treba očistiti od fluida koji prianjaju za njih. postajati sve jača. Ne zapovedajte više želja jednom talismanu. naprotiv. dok se koncentrišete na želju. morate zamišljati da talisman usisava u sebe tu vitalnu silu. Možete pojačati kvalitet koncentrisane želje čestim ponavljanjem punjenja koje će dati talismanu prodorniju zračeću moć. pentekl. koncentrišite se na to da voda odnosi sve loše uticaje. Osušite talisman i budite apsolutno sigurni da je on prijemljiv za vaš lični uticaj. da bi efektivnost talismana trebala ostati i još se pojačavati i ako vi ne mislite o njemu. to jest. u slučaju kada je namenjen za nekog drugog. sa verom i uverenošću. zamišljajte da se željeni ishod već ostvaruje. i izbegavajte fantastična punjenja koja se ne mogu ispuniti. Odaberite sadašnje vreme da izrazite svoje unutrašnje uverenje da je talisman dobio svoju punu dejstvenost odmah nakon punjenja. Zadržite malo tu koncentraciju.

što odgovara kabalističkom broju 462. Orijentalni magičar pravi odredjeni znak iznad talismana. Sasvim je jasno da bi se magičar koji je dobro uvežban u vidovitosti mogao lako domoći tih tajni. Magičar će svakako znati vreme kada će biti u stanju da veže neko biće za talisman. kratkim. društava. Naravno. na ovaj način. pentekl. i ne postoji dobro uvežban magičar koji ne bi mogao da izvede takve radnje. Nema sumnje da takvo punjenje ima izvanredno jako dejstvo zato što taj posebni ritual slave stotine magičara i koji se tako prenosi tradicionalno sa generacije na generaciju. Stoga upozoravam svakog magičara da ne čini takve kradje. da bi postigao što bolje željeno dejstvo. ELEMENTARA I BIĆA ZA KOJA SE PRETPOSTAVLJA DA OSTVARUJU ŽELJENO DEJSTVO U prethodnim koracima već sam opisao stvaranje elementala i elementara. ili taj znak pravi direktno sa njim (talismanom) u vazduhu. ali je veoma zamorno i dugo. ili sa rukom. ili izazivanjem transa u Akaši. specijalno sastavljenim ritualom ili gestom pomoću imaginacije. jer sam magičar mora da zna šta treba da radi. Magižar koji je upoznat sa Kabalom. ali za postizanje astralnih ili materijalnih rezultata on će pribeći elementarima.3. Pri tome. svako takvo biće se može vezati za talisman. On je sposoban da uspostavi kontakt pomoću prakse pasivne komunikacije. i jedan evropski magičar će teško pokazati toliko strpljenja da bi postigao rezultat koji može brže postići pomoću nekog od ovde opisanih metoda. Zatim će biti dovoljno da učinite gest ili ritual ili da izgovorite reč ili formulu i začarani elemental će osloboditi odredjeno dejstvo.PUNJENJE POMOĆU INDIVIDUALNOG ILI TRADICIONALNOG RITUALA Ova praksa je uglavnom omiljena kod istočnjačkih magičara koji su obdareni zapanjujućom količinom strpljenja koja je neophodna kad se radi o ovoj vrsti punjenja. dovoljno je samo izvesti ritual ili znak sa. A orijentalni magičari koji čuvaju svoje rituale pod zakletvom smrti postupili bi nemilosrdno prema svakom ko bi se usudio da ih uzme bez dozvole. Obično se pomoću gestova takvi tajni znaci raznih božanstava ISHTA DEVATAS izvode na talismanu. a dejstvo je tako zapanjujuće da se graniči sa čudom. da bi ritual mogao proizvesti automatsko dejstvo. prstima ili čak samo sa jednim prstom što je sasvim lična stvar. talismana (koji se čak može izvesti i bez imaginacije ili bez ikakvog mentalnog napora) a bi se proizvelo željeno dejstvo. pomoću magijskog ogledala. medjutim uvek postoji opasnost da bude otkriven. Ovde je problem u tome što su ti ritualni tradicionalnog punjenja tajne ložâ . Članu koji se proglasi zrelim obično se nudi takav ritual kao neka vrsta odličja. I entiteti ili bića mogu se isto tako vezati za talisman. amajliju ili kamen. Ako je. Očigledno je da će on koristiti elementale na uticaj na mentalnu sferu. on se koncentriše na dejstvo koje želi da ima talisman. Ovde dalja uputstva nisu potrebna. Odobrenje takvog rituala koje istovremeno uspostavlja kontakt sa odgovarajućom baterijom na Istoku se naziva ANKHUR ili ABHISHEKA. ili iznad. Ovo punjenje je izvodljivo bez velikog napora. magijski “volt” postao dovoljno jak. . čestim ponavljanjem eksperimenta. stvarajući tako jaku bateriju “volt” u akaši tim čestim ponavljanjima. On će ponavljati ovaj eksperimenat nekoliko puta dnevno. na sličan nažin kao što sam to detaljno opisao kod individualnih rituala. sekti i manastira koje ja lično ne mogu otkriti.PUNJENJE VEZIVANJEM ELEMENTALA. Punjenje pomoću tradicionalnog rituala je lakše i zahteva samo nekoliko ponavljanja da izazove kontakt. znaće da se baterija u akaši ritualno puni 462 puta. Magijsku formulu treba izvesti sa rečju koju sami odaberete. 4. i to 462 dana.

JAPA-YOGA. u znak obožavanja božanstva. zrači ili da razvije bilo koju vrstu aktivnosti. . kod akumuliranja životne sile samo što se ovde umesto nje koristi željeni elemenat. PUNJENJE AKUMULACIJOM ELEMENATA Ova mogućnost punjenja nudi se svakom magičaru koji je prošao kroz svoj praktični trening sve do sada. treba koristiti suprotni za zaklanjanje pomoću napunjenog talismana.. da izazove simpatiju. zvukom. ali ako treba da proizvede privlačnu moć. itd. Punjenje se vrši na isti način kao akumulacija životne sile sa pratećom impregnacijom želje. Svetlost sabijena u talisman je slična suncu koje sija sjajnije od obične sunčeve svetlosti. 7. Prva vrsta punjenja se ostvaruje ponavljanjem magijske formule. ali ako je u pitanju talisman za ličnu namenu.. PUNJENJE POMOĆU ELEKTRIČNOG ILI MAGNETIČNOG FLUIDA Jedno od najjačih punjenja sastoji se u korišćenju električnog ili magnetičnog fluida. U slučaju električnog fluida. Ova vrsta predstavlja jedno od najvećih i najmoćnijih punjenja ali ono zahteva visoko znanje i mnogo priprema koje ću opisati u moje sledeće dve knjige. osobinom. I mnogi drugi rezultati se mogu postići preko elemenata a magičar koji apsolutno vlada elementima će intuitivno sam sastaviti željene varijante. a projektovanje u talisman se vrši preko desne ruke. sreću ili uspeh. Punjenje pomoću mantri se izvodi zamišljanjem ili izgovaranjem svete rečenice. Magnetični fluid se akumulira dinamično u levoj polovini tela i projektuje preko leve ruke u talisman. intuicije. Način punjenja je sasvim isti kao prethodno opisani. više puta u odgovarajući talisman tzv. talisman se puni zgusnutom snagom svetlosti. Kada talisman treba da nešto zaštiti. vremenskim ograničavanjem i tako dalje. reči. akumulacija se izvodi samo u odgovarajućoj polovini tela. Za ličnu upotebu. PUNJENJE PREKO AKUMULACIJE SNAGE SVETLOSTI Za postizanje finijih duhovnih efekata poput povećavanja raznih okultnih moći. 6. Apsolutno je izvesno da se čudnovati rezultati mogu na ovaj način postići na svim planovima. inspiracije. bojom. koristiće se magnetižni fluid. u vezi sa kosmičkim ritmom. ne u celom telu. on će talisman ili pentekl koji odabere napuniti sa odgovarajućim elementom. Samo punjenje se vrši na isti način koji je opisan pod brojem 2. ali za druge osobe uzima se (i vodi) direktno iz svemira. to će biti desna strana. Ako je na primer jednim elementom teško ovladati. 8. itd. a željeno dejstvo se postiže pomoću nekog bića odabranog za ovu svrhu. uglavnom će se koristiti električni fluid.5. PUNJENJE POMOĆU MAGIJSKIH FORMULA. Osobina tog božanstva se materijalizuje na taj način. dakle. Punjenje pomoću tantri nije ništa drugo do ispravna primena magijske reči gde se koriste neke kosmičke snage pomoću odgovarajućih slova. imaginacije. da sačuva. akumulacija se vrši u svom telu. o magijskoj evokaciji i praktičnoj Kabali. TANTRI. Ako magičar želi postići neki rezultat preko principa elementa. MANTRI. Zato ću se ovde ograničiti samo na kratku napomenu. ITD.

kada “voltiramo”. PUNJENJE SA ELEKTROMAGNETIČNOM KUGLOM “VOLTOM” Za ublaživanje karmičkih uticaja. treba da ostane samo mala plava kugla koja obuhvata ceo oblik talismana. svom svojom snagom. i samo onaj magičar koji stremi ka najvišem cilju. pentekl ili kamen za svoje lične ciljeve sa “voltom”. 10. Kada punimo sa “voltom”. Ovakav “volt” ima tako jako magijsko dejstvo da bi čak mogao.Talisman namenjen za ličnu upotrebu se puni nagomilanom snagom svetlosti preko svog tela. a njegova intuicija će ga uvek poučiti šta da radi a šta da izbegne. preko ruke i na kraju preko kažiprsta. Ako kasnije želite pojačati ovo punjenje. Ova vrsta punjenja se naziva “voltiranje” (volting) i predstavlja najtačniju imitaciju akaša-principa. već samo Božanskom Providjenju. Inače. za zaštitu od uticaja drugih sfera i za usmeravanje sudbine u skladu sa čovekovom željom. mogao bi koristiti ovu vrstu punjenja a da ne optereti sebe uplitanjem u akašu. 9. promeniti i Karmu. ali je spopadnuta Karmom ili je. moramo obratiti pažnju na ovaj zakon. Projektujte električni fluid u snažnu električnu iskru i zatvorite je. Na periferiji električnog fluida. spreman “volt” svojom željom i odredite trajanje dejstva. da to izrazimo na popularan način. Sabijeni magnetični fluid zamišljajte u plavoj boji. električni fluid će uvek biti u centru. tako da kuglastu električnu iskru obavijete sa magnetičnim fluidom do te mere da ona postaje nevidljiva u vašoj imaginaciji. Ako ste to uspeli. Morate videti tu električnu iskru kao da je sasvim usijana. sam magičar će biti odgovoran za sve i svakoga. Time je “volt” napravljen. treba da postupite na sledeći način: U desnoj polovini tela akumulirajte dinamično električni fluid. po volji. sve što postoji stvoreno je od dva fluida pomoću četiri elementa. pod uticajem loših zvezda čiji se tok loše sreće nastavlja. impregnirajte kuglu. medjutim. Magičareve vidovite oči će shvatiti te činjenice. Na ovom mestu. svojom imaginacijom. da žudi samo za idealima. kada je namenjen za druge osobe. Ako želite napuniti talisman. samo što električni i magnetični fluid ne treba vući preko svog tela već direktno iz svemira. talisman se puni za lične ili svrhe nekih drugih ljudi sa magijskim “voltom”. Magičar koji ovo može postići nije više podložan običnoj karmi. Ovaj zakon važi kako u malim tako i u velikim stvarima. tj. sve što treba da uradite je da zgusnete magnetični fluid. a dok električni fluid zrači unutar ovog “volta” a magnetični izvan njega. bile strašno zapanjene ogromnim dejstvom takvog magijskog “volta” vezanog za mali potkovičasti magnet tako da čitav magnet obavija kuglu. treba se pridržavati gore datih uobičajenih pravila i uputstava. Razdaljina od fokusa ili centra do periferije električnog fluida je ista kao i razdaljina od početka magnetičnog fluida do kraja periferije gde je magnetična privlačna moć najjača. tačno u centar talismana. dok tu moć treba povlačiti iz svemira. Punjenje talismana sa “voltom” za druge osobe treba raditi na isti način. Kao što sam već često pominjao. a odatle ispred sebe. dakle i u mikro-i u makrokosmosu. počinje delovati magnetični fluid i tu je on najslabiji. gde širenje prestaje. Najnevernije Tome bi. “Voltiranje” za druge ljude treba praktikovati samo u krajnje nužnim slučajevima. sjedinjenju sa Bogom. a električni fluid koji je unutra povećava se automatski. PUNJENJE SEKSUALNO-MAGIJSKOM OPERACIJOM Postoji još jedna vrsta punjenja kojim ću se samo ukratko pozabaviti. Zatim učinite isto sa magnetičnim fluidom vodeći ga preko kažiprsta leve ruke. pošto magičar mora biti apsolutno siguran da je dotična osoba nadahnuta visokim idealima.. Prema univerzalnom zakonu. to jest. . što verovatno neće biti potrebno. Iz etičkih i moralnih razloga.

tako da njena glava postaje magnetična a genitalije električne. Jedino magičar na visokom etičkom nivou mogao bi se usuditi da koristi ovu praksu. omotavanje raste. četvoropolni magnet. Ovde u operaciju ulazi i niži isto kao i viši dvostruki pol. Praksa je sledeća: Akumulirajte električni fluid u desnoj polovini tla svom mogućomsnagom i projektujte ga preko dlana desne ruke van. počinjući sa projekcijom akumuliranog magnetičnog fluida preko dlana leve ruke ka van. Intuitivni magičar će shvatiti bez teškoća koliko je veliki ovaj simbolizam i neće mi zameriti što se pridržavam svoje obaveze tajnosti o najvećoj od svih misterija. koja pomoću sabijenog električnog fluida treba da postane usijano-crvena. Polarnost njegove glave mora biti magnetična a genitalije električne. dakle. već radjanje željenog uzroka zajedno sa njegovim dejstvom. TAKOZVANO “VOLTIRANJE” Već sam opisao stvaranje “volta” pomoću elektromagnetičnog fluida u poglavlju o punjenju talismana. Kada pravi takav “volt” namenjen drugoj osobi. Jod He Vau He koji obavlja najveću misteriju ljubavi. jeste sveti čin. Ova projekcija. Zbog toga se ograničavam samo na kratak komentar principa na kojem je ova mogućnost punjenja zasnovana. stvarajući princip. Magičar koji se usudi prići najvišoj od svih praksi mora vladati i višim i nižim strujama da bi eventualno preneo punjenje u svoj talisman. Stvaranje. bilo kojoj nameni da služi. Veoma bi lako bilo degradirati ovaj stvaralački čin. U najboljem slučaju. ne ide preko prsta. a tako visoke moći kao što su ljubavne ne smeju se zloupotrebljavati. oblikujući električni fluid istovremeno svojom imaginacijom u kuglu koja visi u vazduhu. mnogo nevolja bi se učinilo sa njima. Izvedite isti proces sa magnetičnim fluidom. Obeščastiti ovaj sveti čin telesnim željama značilo bi ponoviti sudbinu Adama i Eve kojima više nije bilo dozvoljeno da uživaju u rajskim plodovima. Pomoću . Ova vrsta akumulacije i dinamičkog punjenja treba da se izvodi sve dok kugla ne dostigne prečnik od jednog metra. Posledica izvodjenja ovog ljubavnog čina nije nov život. ali će se uzdržati od njenog praktikovanja. to jest. ovde. upoznat sa vladanjem električnog i magnetičnog fluida mora promeniti svoju polarnost. Magičar koji meditira otkriće sve o ovoj praksi. za čiste ljude i sve stvari čiste. molitva pomoću koje se podražava polni čin ljubaavi. radjajući princip. pošto su. Očigledno je da se mora raditi sa bliskim srodnim partnerom. Čestim ponavljanjem ove akumulacije magnetičnog fluida i njegove projekcije.uzdržavam se od detaljnog opisivanja prakse. omotavajući električnu kuglu u ovaj magnetični fluid. Muškarac. odredjenom koncentracijom želje. najuzvišeniju stvar koja postoji na ovoj Zemlji. Proces je isti i ovde. dinamički se povećava čestom akumulacijom električnog fluida u sebi a pomoću stalno ponavljane projekcije i širi ponovnim punjenjem. već direktno preko unutrašnjeg dela desne ruke. OSTVARENJE ŽELJE POMOĆU ELEKTROMAGNETIČNIH KUGLI U AKAŠI. koji je prošao kroz isti magijski trening. Ženski partner. Vatrena kugla. Kod muškog partnera stanje je obrnuto. magičar će impregnirati ovaj “volt”. sve dok prečnik celokupne kugle ne dostigne 2 metra. Sve što je stvoreno u svemiru stvoreno je činom ljubavi. magičar električni i magnetični fluid mora uzimati direktnoiz svemira. Izgon Adama i Eve iz raja ovde nalazi svoj najviši simbolizam. pošto je u medjuvremenu upoznao mnogo raznih mogućnosti punjenja. konačno. Pre svega. Ovaj univerzalni zakon je temelj seksualne magije. Ako je takav elektromagnetični “volt” pripremljen sa čvrstom verom i uverenjem. bez kojih se operacija ne bi mogla uspešno izvesti. Svaka seksualno-magijska operacija. samo što za “volt” u akaši elektromagnetična kugla treba da bude veća. dok je ženski magičar pasivan. magičar predstavlja aktivni. Odnos izmedju dva partnera stvara izvanredno jak bipolaran napon koji daje povoda ogromnom dejstvu. najjači postojeći magijski akumulator. U rukama nekog nemoralnog čoveka ove tehnike bi užinile više štete nego koristi. od suštinske važnosti su izvesne pripreme. na puke telesne prohteve koji bi vodili ka prokletstvu. Sada je elektromagnetični “volt” potpun. sloj po sloj.

. i vršiti samo plemenita dela u svoju korist i korist onih za koje se usudio preduzeti ovu operaciju. Ovde navedeno “voltiranje” je jedna od najsnažnijih operacija koju je magičar sposoban izvesti na sadašnjem stupnju razvoja. astralnom ili materijalnom planu. dakle u akašu.svoje imaginacije on će stvoriti željeni uzrok koji njegov “volt” treba da proizvede. uravnotežio je svoju karmu svojim mukotrpnim vežbama koje su bile više od asketizma tako da mu ona ne može nauditi. Magičar više nije podložan običnim uticajima sudbine. magičar će ga ekstatično hitnuti u makrokosmos. Uzrok koji je sa svojim “voltom” preneo u Akašu. i uopšte nije bitno da li se radi o mentalnom. Magičar koji je išao ovom teškom stazom sve do sada. jer uspeva vladati sobom isto kao i drugim ljudima. ostvariće svoje dejstvo. On imaginarno prekida vezu sa svojim “voltom”. Konačno. on je postao gospodar svoje sudbine i ništa više sem Božanskog Providjenja u njegovom najvišem vidu ne može uticati na njegovu volju. pomoću svoje imaginacije. odredivši trajanje svog magijskog “volta”. prestajući da misli o njemu u samom trenutku odbacivanja namerno ga zaboravljajući i obraća pažnju na razne druge stvari. uzročni svet. Magičar će svakako poštovati ovu veliku i odgovornu priliku.

amajlija i dragog kamenja 3. Svesno odvajanje astralnog od fizičkog tela 2.KRATAK PRIKAZ SVIH VEŽBI KORAKA IX I. Impregnacija astralnog tela sa četiri osnovne božanske osobine III. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING: 1. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: Praksa vidovitosti pomoću magijskih ogledala a) gledanje kroz prostor i vreme b) dejstvo na daljinu preko magijskog ogledala c) razni zadaci projekcije preko magijskog ogledala II. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING: 1. Magijsko punjenje talismana. takozvano voltiranje. Lečenje bolesnika elektromagnetičnim fluidom 2. Realizacija želje preko elektromagnetičnih kugli u akaši. KRAJ DEVETOG KORAKA .

uveravajući se veoma brzo u postojanje viših moći. Kasnije on će čak uspeti i da ovlada tim bićima. bićem istog elementa. Za ne-magičara sve ovo će biti glupost i on će to posmatrati kao utopijsku ideju. On se upoznaje sa kraljevstvom vila i na kraju sa carstvom Salamandera. a pogotovo da se uveri u tu činjenicu. Zapostavimo na kratko opis detalja. zatim u oblast vodenih nimfi. U prethodnim poglavljima naučili smo da postoji kraljevstvo elemenata koje nije naseljeno jedino samim elementom već i odgovarajućim bićima. On će to biti u stanju da uradi putem prenosa svog duha. Prema našoj proceni vremena. on mora znati da je sve ovo samo tanak vrh klina. magičaru se savetuje da obezbedi dovoljnu količinu vremena i da radi uporno ali sistematski. pošto njih treba shvatiti kao jednu vrstu simbolizma koji sakriva mnoge duboke istine. Pod uslovom da bi ono želelo da stupi u kontakt sa ljudskim . pošto će magičar sve saznati iz praktičnih iskustava. Medjutim. planova i bića. S druge strane elementarno biće se može sporazumeti jedino sa srodnim bićem. medjutim. tj. Po pravilu takvo biće se ponovo rastvara u svoj elemenat. Više neće biti ponosa ili ambicije niti oholosti a da i ne govorimo o lošim osobinama u njegovom srcu. svakako je podložna samo vibracijama materijalnog sveta i nikad neće biti u stanju da oblikuje mentalnu sliku postojanja bilo koje druge vrste bića. i da postojano napreduje ka cilju. S druge strane. dok je elementarno biće sastavljeno od najčistijeg elementa kojem ono pripada. magičar će shvatiti da je on već prešao veliku razdaljinu na putu svog usavršavanja.KORAK X MAGIJSKI MENTALNI TRENING (X) Pre nego što magičar počne slediti praksu desetog. on će se pokloniti u duhu velikog poštovanja pred Božanskim izvorom Mudrosti. može se pažljivo osvrnuti unazad i uveriti se da li je postigao sigurnu realizaciju svega čemu je do sada poučavan. to jest. On mora shvatiti da ovaj poslednji korak zaista predstavlja kraj njegovog magijskog razvoja u pogledu prve Tarot-karte i da se on mora pripremiti za više magijske zadatke koje ću opisati u sledeće dve knjige: “Praksa magijske evokacije” i “Ključ za Pravu Kabalu”. Jedna ptica najbolje odgovara samo nekoj drugoj ptici. Kakva je razlika izmedju ljudskog bića i bića elemenata? Ljudskog biće se sastoji od četiri odnosno pet elemenata koji njime upravljaju. postajaće sve ponizniji i prijemljiviji. prema tome. takozvanim kraljevstvom vatre. zauzvrat. jer što dublje prodire u radionicu Boga. Bilo kakva žurba ili brzopletost u pogledu razvoja je beskorisna i delovaće neprijatno kasnije u njegovom magijskom zadatku. U mojoj sledećoj knjizi nazvanoj “Praksa magijske evokacije” u posebnom poglavlju ću obraditi problem prizivanja takvih bića da dodju u naš materijalni svet. čak i više nego što je pretpostavljao. Na isti način. preneti se u kraljevstvo gnoma. vodenim nimfama . Magičar mora znati kako da se prenese u carstvo elemenata i stupi u kontakt sa tamošnjim bićima. magičar se može uveriti da takva bića zaista postoje. poslednjeg kursa. ono ne poseduje besmrtni duh. za istinskog adepta ne postoje ni bajke ni priče. magijski apsolutno neuvežbana osoba čija su čula mentalno potpuno nerazvijena. No da ne dužimo već prionimo na praksu i razmotrimo šta se može učiniti da bi smo dospeli u svet elemenata. uzvišenim visinama Bogo-razumevanja. Sa svojim mentalnim telom on će posetiti razne sfere elemenata. Pravo govoreći. cilj našeg treninga je da osposobimo učenika za opažanje i ovladavanje ne samo fizičkim svetom već jednako i višim sferama. Na osnovu svojih istraživanja. životni vek takvog bića je verovatno duži ali. Prvi zadatak sa kojim se magičar suočava na desetom stupnju je da krene ka upoznavanju sfere elemenata. on mora pokušati da nadoknadi sve što mu još nedostaje i mora vežbati sve dok potpuno ne razvije svaku sposobnost. Pre svega. i tu činjenicu treba pažljivo razmotriti. on nikad neće biti u stanju da kontroliše Više Moći. Ako to nije slučaj. U svakom slučaju nije važno da li će on završiti svoj kurs nekoliko meseci pre ili kasnije. elementarno biće će se razumeti samo sa istorodnim bićem. ili duhova zemlje. magičar mora shvatiti da carstvo elemenata nema nikakve veze sa našim materijalnim svetom i da. Da bi izbegao razočaranja. Ako postoje propusti u njegovom školovanju. on sebe ne može preneti tamo a da prethodno nije osposobljen za to. vilama i salamanderima. osnovno je da on uvek drži na umu svoj cilj. Isto je i sa gnomima. Meditirajući o činjenici koliko on još treba da stekne znanja i iskustva. Većina ljudi je preokupirana materijalnim načinom života do te mere da oni neće shvatiti ništa više i suptilnije izvan našeg fizifizičkog sveta a ponajmanje će ga opaziti. Sasvim je drugačije sa magičarem koji svesno razvija svoja čula i stoga će daleko više videti i opaziti. Osvrnuvši se na svoj stvarni razvoj.

oni vide u njemu biće višeg ranga i nadmoćnije od njih i pokušavaju da uspostave prijateljstvo sa njim. magičar će preuzeti oblik gnoma. magičar može od gnoma naučiti nekoliko magijskih trikova koji se mogu izvesti pomoću zemljanog elementa. kao što su izvori. Na primer. sirene ili vodene nimfe veoma privlačne žene. Kada se konačno magičar bude osećao u kraljevstvu gnoma kao kod kuće i kada je izveo sve oglede kojima su ga ta bića mogla poučiti. Teško d se može primetiti kakva razlika u obliku i veličini. Biće svedok svega što se dogadja i postoji ispod zemljine površine. i to kraljevstvo vodenih vila ili vodenih nimfi. ono bi moralo usvojiti ljudski oblik i ljudske osobine. štaviše. bez ikakve akumulacije. Pored toga. Susrešće i gnome koji će biti u stanju da mu daju lekcije iz alhemije. slični patuljcima iz bajki. svetlim očima i sa malim kapuljačama. Jedan gnom neće nikad razumeti ljudsko biće i obratno. imaće čak i priliku da iz gleda u njihovom poslu. nema čega da se plaši. čim gnomi počnu sami da pričaju. Takva ili slična biće pojava gnoma koga će magičar videti u magijskom ogledalu. Može se desiti da. on treba samo da mentalno preuzme njegov oblik. što se tiče poseta kraljevstvu vode. Nakon mnogo pokušaja on će mnogo jasnije videti ovaj narod zemljanih vilenjaka. ako želi da udje u carstvo zemaljskih vilenjaka. Na ovom mestu magičar će shvatiti zašto je u prethodnim koracima morao da izvodi vežbe pretvaranja. Naprotiv. Medjutim. Ne pitajte nijedno pitanje pre nego što vam se neki od njih ne obrati. može naučiti kako da magijski primeni neko kamenje. tako da svoj duh može impregnirati vodom. onda mu je dozvoljeno da poseti sledeće kraljevstvo. čuvajte se razgovora sa njima. naročito ako shvate njegovu superiornost. Zemljani viljenjaci su najbliži čoveku i vole da mu služe. oni će mu se radovati i postaće njegove najposlušnije sluge. magičar vidi nešto što bi ga navelo da kritikuje. već su takodje i nametljive i seksualno napasne. od magičara zavisi da li će se imaginarno pretvoriti u sirenu. kada se oni uvere u magičarevu superiornost u snazi volje i inteligenciji. Na isti način on može potražiti vodene vile u svom magijskom ogledalu i videše da postoji znatna sličnost sa ljudskim bićem. i poštuje ovaj zakon. Odjednom še osetiti kako ga okružuje duboka tama. to jest. Ovaj zakon zabrane da se gnomima pravi obratite važi samo za prve posete. i zaroniti u vodu do dna. Ovde postoji jedna prednost: on neće biti toliko zlostavljan od sirena. ništa više. Posete carstvu gnoma trebalo bi ponavljati sve dotle dok tamo ima da se vidi nešto novo. pošto one nisu samo privlačne i strahovito lepe. On će primetiti da su gnomi veoma mali vilenjaci. Kada se radi na ovaj način. magičar treba samo da zamisli da tone u podzemnu oblast tj. u toku njihovog zajedničkog rada. jer kasnije. on se može preneti u veliko jezero ili okean. moglo bi se desiti da ga gnomi pomoću njihovih magijskih trikova zarobe elementom. samo konstatovao smrt od srčanog udara. da pridje čoveku u ljudskom obliku. magičar će primetiti da postoje različite grupe inteligencija medju zemljanim viljenjacima u svetu gnoma. Medjutim. magičar koji je tokom svog magijskog treninga stekao neophodnu samokontrolu. ali ponavljajući ovaj eksperimenat nekoliko puta. Pod uslovom da je magičar mentalno pripremljen. magičar može dobiti mnoga saznanja o moćima i delovanju raznih trava. Ako se vidoviti magičar pomoću ogledala uverio u oblik gnoma. Medicinski stručnjak bi. što i treba da bude svrha eksperimenta.. njegove oči će se priviknuti na ovu nejasnost tako da će razlikovati bića slična njemu koja žele da stupe u kontakt sa njim. nije apsolutno nužno da se poprima ženski oblik.bićem. da napuni čitav svoj oblik zemljanim elementom. mada postoje i muški vodeni vilenjaci. Mora se čuvati toga. nakon izvesnog vremena. Obično se crtaju sa dugim bradama i kapama. Onda. gde god želi. On će takodje primetiti da svaki gnom nosi malu lampu različite zračne moći da bi pronašao svoj put u podzemnom carstvu. on se mora poistovetiti sa elementom zemlje. Zatim. nesposoban da se vrati u svoje fizičko telo. Magičar može mnogo toga naučiti od gnoma i ni jedna knjiga na svetu ne može mu otkriti toliko tajni o podzemnom carstvu koliko ih on može čuti u svetu gnoma. minerali. on neće razaznavati mnogo. Najpre. dugom kosom. Tokom vremena. u takvom slučaju. Pri tome. ugalj. može se informisati o skrivenim riznicama i drugim čudnim stvarima. zemlju. mentalna veza izmedju astralnog i fizičkog tela bi pukla što bi značilo fizičku smrt. tako da bi i on sam postao gnom. onda ili magičar mora postati gnom. Ni ovde se on neće odmah sresti . Njegova imaginacija oblikuje lampu koja osvetljuje tamu svojom sjajnom svetlošću. ili se gnom mora pretvoriti u ljudsko biće. jer bi ga gnomi savladali umesto da on njih dovede pod kontrolu. Prema tome. Ako ne može zamisliti kako gnom izgleda on mora koristiti svoju moć vidovitosti bilo u transu bilo da pokuša videti oblik gnoma pomoću magijskog ogledala. itd. Obično su vodene vile koje se još nazivaju morske nimfe. tj.

uspostavi kontakt sa vazdušnim vilama. on može impregnirati svoj duh vazdušnim elementom i preneti se imaginarno u predeo vazduha. kraljevstvo vazdušnih duhova. Ovo ne znači da mu je sasvim zabranjeno da se zabavlja sa sirenama. Od inteligentnih vodja magičar može toliko toga naučiti o vodenom elementu da bi i sam mogao napisati knjige. sa čistom savešću. . Ova bića imaju neke sličnosti sa ljudskim bićima. i ovlada magijskom tehnikom. već da obavljaju i neke druge poslove. kao da lebdi. puneći taj oblik čistim elementom vatre i otići u sferu duhova u neki krater ili vulkan. i očigledno je da će magičar pokušati da stupi u vezu sa najinteligentnijim od njih. nošen vazduhom. želeći da duhovi vazduha stupe u kontakt sa njim. što ne treba da ga obeshrabri. najpoznatije boravište duhova vatre. Nema nikakve koristi da još pišemo o ovome. magičar može. Ako je sada magičar dovoljno upoznat sa vatrenim duhovima i njihovim vodjama u kraterima. I ovde važi pravilo da niko ne sme prvi osloviti neku sirenu. pao bi u ruke sirena zauvek. Najpre. uprkos činjenici da su sve sirene veoma lepe. vazdušne vile su veoma stidljive i nedruštvene. što se tiče magijske prakse. Sirena je sasvim sposobna da opčini magičara svojom neverovatnom lepotom. Ubrzo. on će ih konačno privući. Magičar ne sme da zaboravi pravilo da se prvi ne obraća nekom od bića. On dobija informacije oživotu riba. jer će se sam magičar u to uveriti. pošto je to kraljevstvo u sferi elemenata koja je najprivlačnija i ako se magičar preda svojim strastima. Za razliku od vodenog kraljevstva čiji stanovnici. on mora jasno imati na umu moto da je ljubav zakon. većina od njih je ženska. ali ona su prilično neobična na neki način. veš stalno mora imati na umu svoju želju da vidi duhove vazduha po svaku cenu. nežnim i gipkim. Najviši redovi ovih organizama su najsličniji čoveku. ali ljubav pod kontrolom jake volje. Ovde magičar ne mora da usvaja oblik koji odgovara duhovima vazduha. o raznim vodenim biljkama. Magičar mora mentalno podražavati kretanjem duhove vazduha. mada se mogu videti i muška bića. Naučiće ga mnogim magijskim tajnama i tehnikama koje ni jedan živi čovek ne bi mogao ni naslutiti.sa vodenim vilama. čuvajte se lepote tih bića! Magičar se ozbiljno upozorava da se ludo ne zaljubi u sirenu i izgubi svoju ravnotežu. jer bi ga zadesila ista zla sudbina kao što je opisano u prethodnim slučajevima. nakon ponovnih eksperimenata. on može obaratiti pačnju na sledeće kraljevstvo. šarmom i opojnim erotizmom toliko da je on u ozbiljnoj opasnosti da postane jedan od njihove vrste. Koliko je samo magičara upropašćeno nesrećnom ljubavlju! Zbog toga magičar mora čvrsto kontrolisati svoje strasti. kamenju ispod voda i o drugim magijskim trikovima u vezi sa vodenim elementom. pošto i ovde postoji veoma naročita vrsta svesti. i one imaju divne. magižar može pristupiti duhovima vatrenog elementa sa kojima će sada morati da stupi u kontakt. Ali. tako da su ga oni naučili svemu što je želeo znati. On ne treba da gubi strpljenje ako ne uspe odmah. Magičar će primetiti da one ne igraju svo vreme kao što se obično pretpostavlja. takozvane kraljevske vodje. Najpre će primetiti da ta bića izbegavaju da se sretnu sa njim. I ovde se magičar mora upozoriti da prvi ne oslovi neko biće. i stoga se savetuje magičaru da predstavu o tim bićima stekne pomoću magijskog ogledala. Od onoga što smo ranije utvrdili. On će retko kad sresti neku ružnu sirenu. On će primetiti da duhovi vatre imaju mnogo manje lice od ljudi i izvanredno dug i tanak vrat. već mora da čeka da biće samo počne pričati ili da mu postavi neko pitanje. što bi bez sumnje prouzrokovalo njegovu fizičku smrt. već ponavljajući ogled više puta i saglasno njegovoj snažnoj želji za komuniciranjem sa tim abićima. magičar je primetio da su bića vazduha nemirna i da se stalno kreću. duhovi vazduha će mu se obratiti. mnogo vole da razgovaraju sa ljudskim bićima. sirene ili nimfe. smatrati sebe gospodarom svih elemenata. Tek kada je iscrpio sve moguće izvore informacija o elementu vatre. Isto se može reći i za vatrene vilenjake koji svuda lutaju kao nervozni i uznemireni. može mu se dozvoliti da poseti i vatrene organizme koji žive u najdubljem središtu zemlje i imaju dublje znanje. Ali. Stoga će se on imaginarno preneti u oblik vatrenog vilenjaka. poput elementa kojem pripadaju. on će mnogo naučiti o svemu što se može postići sa vatrenim elementom. energične figure i. one će ga informisati o svemu u vezi vazdušnog elementa. Čim magičar uspeva posećivati carstvo vodenih vila onoliko često koliko to želi i ako je tu naučio sve u vezi magijskog znanja. moglo bi se zaista desiti da sretne i neke inteligentnije. Slično vodenim vilama. Ako se. I ovde takodje postoje različite grupe inteligencija i prefinjenih medju ovim vatrenim duhovima i onih čija je spoljašnja pojava mnogo lepša. on će videti samo ženska bića kako se neusiljeno kreću poput ljudskih bića. Kada se u potpunosti upozna sa vazdušnim elementom i njegovim bićima. Takva ljubav bi za njega bila kobna. Konačno će videti najlepša bića sa sjajnim eteričnim telom.

guruom ili genijem. Umesto da je uznet u vazduh. koje je Bog stvorio po svom obličju. Praksa vidljive veze sa genijem zahteva samo jednu stvar a to je da se stane uspravno i imaginarno oseti zahvaćenim i odnetim vrtložnim kretanjem u vazduh. i pošto fizički svet nema više šta da mu kaže ili ponudi. i naučiće sve o njihovim zakonima i tajnama. Čim se veza sa guruom uspostavi. Prema kabalističkom Drvetu Života on će. sferni planetarni sistem organizama i da njim ovlada. Medjutim. pa Venere. Do sada je on toliko napredovao da može uspostaviti vidljiv odnos sa svojim genijem na mentalnom planu. Takav magičar će biti sposoban da. Ako ne odmah. sada. Sunca. Marsa. Od tog trenutka guru preuzima vodjenje magičara. on će posećivati druge sfere. zbog vremena. vodič ili andjeo čuvar ili ma kako ga zvali. Nakon magičarevog daljeg napretka u dobokom poznavanju i praktičnom kontrolisanju četiri elementarna kraljevstva. dok je tako sasvim odstranjen sa zemlje i lebdi u svemiru. On će to činiti na isti način uzdižući se sa zemlje pravo kao strela. Ovo je prepušteno koncentraciji svakog pojedinca. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING (X) U teoretskom delu ovog kursa upućivao sam na pojam Boga. Pre nego što počne sa radom u ovom poslednjem poglavlju njegovog razvoja. od sada. Ovde po prvi put Čovek dolazi u pasivni kontakt sa svojim genijem. Božansko Providjenje je Čoveku dalo andjela čuvara ili genija koji upravlja njegovim mentalnim razvojem i motri na njega. izražavajući lično gledište da se ta veza može .Postoji jedno uverenje do kojeg će magičičar dodći dok posećuje sve elementarne organizme. magičar može zamisliti i suprotno. izvodi najčudnovatije prizore pred očima laika. po redu. zalaziti u pojedi-nosti kako se to sve postiže. Nažalost nije moguće. Očigledno je da će magičar sva iskustva koja je imao sa drugim stvorenjima. Prvi susret sa duhovnim vodjom ostaviće dubok utisak na magičara. Mnoge religije govore o praktičnoj vezi sa Bogom. ali može se smatrati sigurnim da će. u magiji prirode. primenivši ih u praksi. zahvaljujući njegovoj vidovitosti. iskoristi ih i na materijalnom planu. i saglasno njegovoj volji. Kao što je prethodno pomenuto u vezi sa pasivnom komunikacijom sa Onostranim svetom. Ako se tako magičar mentalno uzdiže. ako bi želeo da stupi sa njim u vezu. Pošto za njegov duh ne postoji nikakva percepcija vremena i prostora. to jest. ako se genij već ranije nije predstavio magičaru koji savršeno vlada mentalnim lutanjem. biva privučen tom sferom. oni su i dalje sastavljeni samo od jednog jedinog elementa. da li je ostvario magijsku ravnotežu i oplemenio svoju duševnu ličnost do te mere da u njoj može živeti Božanstvo. njegov mentalni trening je završen. on se penje sve više i više sve dok zemlja ne počne izgledati kao mala zvezda i. a to je da ma kako velika inteligencija i znanje tih bića mogli biti. magičar to sam intuitivno otkriti. on može pokušati da stupi u kontakt sa svojim duhom učiteljem. bilo sam bilo u društvu svog vodje. on će pitati svog genija kada. dok Čovek predstavlja sva četiri elementa i štaviše i peti odnosno princip Boga. Pre svega. Nakon nekoliko pokušaja magičar će sam otkriti koji mu metod viće odgovara. prvo dospeti u sferu Meseca. i magičar koji je učinio znatan napredak u svom razvoju može početi sa meditacijom o ovoj zamisli Boga. on mora da ispita da li već vlada psihičkim treningom svih prethodnih koraka. da je lak kao pero i oduvan sa zemlje. pošto. on je Brat Svetlosti. on ima mogućnost uzajamnog odnosa od usta do usta. on se usredsredjuje na želju da bi se njegov vodič mogao pojaviti pred njim ili bi on mogao biti odveden vodiču. kako i pod kojim uslovima on može doći u kontakt sa njim u bilo koje vreme. on bi mogao videti svog genija bilo u stanju transa ili u svom magijskom ogledalu. istinski Adept koji je postigao veoma mnogo. ali ipak ne sve. to jest. On je izrastao u savršenog magičara. od uha do uha. Tada će on shvatiti zašto Biblija kaže da je Čovek najsavršenije od svih bića. tada svaki učenik mora slušati uputstva vodje. svakako posle nekoliko pokušaja. koncentrišući se na sferu koju želi da poseti. a magičar je u stanju da im pruži takvu priliku. on može odmah posetiti svaku sferu. to jest. postaće vidljiv magičaru. Jupitera i na kraju sferu Saturna. preneti u svoju memoriju. Praktično izvodjenje nije teško. Na svim sferama on še susresti organizme koji tamo žive. Ovo je razlog nezadovoljstva svih elementarnih organizama u pogledu čovekove besmrtnosti. Naravno. magičar će ući u poslednju fazu svog mentalnog razvoja. Ako je magičar došao dotle da je u stanju da posećuje svemir. u fizičko telo i da će takodje biti u stanju da. zatim sferu Merkura.

itd. Ovu vrstu manifestacije iskusiće sve osobe kod kojih se stvori stanje telesnog ushićenja ili ekstaze dubokom meditacijom ili molitvama. pošto zamisao Boga treba protumačiti kao rezultat ove univerzalne zakonitosti. Mistička pasivna isto kao i magijska aktivna invokacija Boga može se izvoditi u konkretnom ili u apstraktnom obliku. on će svoj princip Boga ustanoviti na ova četiri temelja sa njihovim osnovnim osobinama koje odgovaraju elementima. za razliku od prethodno opisane prateće manifestacije. Bog je za magičara najviša. Koncepcija njegovog Boga ne mora biti vezana ni za jednu osobu koja živi ili je živela. Mistički pasivni način jedinstva sa Bogom je privilegija koju ima većina Svetaca i svi vernici kojima se Božanski princip na neki način sam manifestovao u ekstazi. uopšte nije zadovoljan takvom tvrdnjom. Budista. imaginacija Boga mora biti najviša. Ma kojoj spiritualnoj grupi magičar pripadao. Isto mogu primeniti i sledbenici Budizma ili bilo koje druge religije. i ta četiri temeljna aspekta njegovog Božanstva predstavljaće njegovu najvišu zamisao Boga. Koliko će jaka i prodorna biti ova manifestacija Boga pojedincu. to jest. svetlosti ili plamenu kao simbolu njegovog najvišeg Božanstva. Druga vrsta otkrivenja Boga je magijsko-aktivna. U svakom slučaju. na magijski aktivni način. na konkretan način i 4. bakti-jogiji. Budi. je “teurgijska”. Suncu. Magičar. Pravi magičar mora biti majstor sva četiri metoda i njemu je ostavljeno da odabere koji će od njih izabrati za svoju buduću stalnu vezu. već se može izraziti i na simbolički način. a on silazi polovinu puta da se sretne sa magičarem. Komunikaciju sa svojim Bogom magičar može ostvariti na četiri različita načina: 1. ili oblik prave magije koji magičar sme koristiti jedino onda kada je stekao odredjeni stepen zrelosti. svojstvena većini magičara. i da se pridržava nje. Jevrejin.Svi mistici. na magijski aktivni način. način manifestacije će biti izražen u skladu sa njegovom religioznom verom. Ova invokacija Božanstva. Tu nije u pitanju imaginacija. sve-ljubav ili milosrdje i besmrtnost. Osnovna stvar je osobina Božanstva koja se manifestuje pojedinoj osobi. najzakonitija zamisao koja postoji. Ove četiri osnovne osobine su: svemoćnost. Hrišćanin će obožavati našeg Gospoda Isusa Hrista kao svoj najviši ideal pripisujući mu četiri temeljne osobine ili osnovne vidove koji se manifestuju u sveprisutnosti. medjutim. O ovoj vrsti se takodje može govoriti kao o obliku ekstaze koja je. najistinitija. Konkretna invokacija zamišlja Boga u izvesnom obliku. već. stvorena namerno. Praksa mogućih otkrivenja Božanstva je veoma jednos- . na apstraktan način. pošto ne postoji nikakav konkretan metod. unutrašnjost. Devi. u liku samog Hrista ili u obliku krsta. na mistički pasivni način. uzimajući u obzir univerzalne zakone u analogiji sa četiri elementa on će ga duboko poštovati kao najviše Božanstvo. od samog početka njegove inicijacuje. od drugorazrednog značaja. Braman. Pošto magičar ne zna u kojem će mu se obliku Bog prikazati. Hindus. zavisi u potpunosti od mere njegove mentalne i psihičke zrelosti. smatram izlišnim da se zadržavam na pojedinostima. ili ma kakva da je njegova vera ili staza inicijacije. Pošto istorija nudi mnogobrojne primere ovog mističnog jedinstva sa Hristom Bogom. U suštini je sasvim svejedno da li magičar misli o Hristu. naravno. magičar je naučio da poštuje ovu zakonitost. to se može desiti u obliku simbola poput belog goluba kao Svetog Duha. obožavanja ili odavanjem hvale Bogu. 2. Pod uslovom da magičar pravilno radi nakon što je postigao magijsku zrelost. Način prizivanja je apsolutno individualan. u vezi sa univerzalnim zakonima. 3. najdragocenija i najpoštovanija od svih stvari iznad koje ne može biti nikakva vrsta “Nad-Boga”. Dobro uvežban magičar će pokušati da dodje u blizinu ili dodir sa svojim božanstvom putem invokacije (prizivanja). Magičar neće posmatrati Hrista kao manifestaciju obdarenu sa samo jednom osobinom. U ovoj vrsti manifestacije. koji je sve do sada gazio kamenitom stazom razvoja. U slučaju Hrišćanina. dok se apstraktna imaginacija zasniva na imaginaciji apstraktne ideje božanskih osobina.uspostaviti već obraćanjem Bogu u obliku molitve. za magičara bilo koje religiozne vere ili ideologije. već osobina koju on pripisuje toj imaginaciji. mudrost ili sveznanje. najdraža. posmatraju ovu manifestaciju Boga kao ostvarenje svojih ciljeva. spiritualni deo magičara se uzdiže na pola puta ka Bogu. korak po korak. Iz tog naročitog razloga. teozofi. bio on Hrišćanin. on mora poštovati ovu univerzalnu koncepciju Boga bez izuzetka. medjutim. Mohamedanac. što je sve.

tavna. Ako magičar meditira u akaši, to jest, u stanju transa, o svom Bogu i njegovim osobinama, i kada očekuje da se simbol Boga pojavi tokom meditacije, onda se može govoriti o mističko-pasivnom otkrovenju. Ali, kada magičar, pomoću svoje plastične imaginacije, bilo izvan ili unutar sebe, priziva pojedine osobine svog Božanstva, bez obzira da li ih zamišlja u konkretnom ili apstraktnom obliku, onda to postaje magijska -aktivna invokacija. Onaj čiji je razvoj dosegao ovaj stupanj može postići ne samo mističko-pasivno već i magijskoaktivno sjedinjenje sa Bogom. Lično više volim metode konkretnih i apstraktnih oblika koje može izvesti svaki magičar. Jedna izvanredna uvodna vežba za konkretnu manifestaciju Božanstva je da se stavi slika, figura ili neki simbol odredjenog Božanstva ispred sebe. Magičar sedi u svom asana-položaju gledajući intenzivno u sliku, sve dok se obličje njegovog Boga ne pojavi pred njegovim zatvorenim očima. Dok magičar obožava svoje Božanstvo, gledajući u njegovu sliku, on ga kasnije može opaziti na svakoj beloj površini u blizini. Ova vizualizacija Božanstva je odličan uvod koji omogućava magičaru da pred sobom stvori lik Boga. Ovaj uvodni korak treba ponavljati sve dotle dok magičar ne bude u stanju da svoje božanstvo zamisli kao živo, u svako doba, u svakom položaju, bez i najmanjeg napora. Onda može spojiti sliku koju je zamislio sa odgovarajućim Božanskim osobinama. Najpre, on neće odmah uspeti da usaglasi sve četiri Božanske osnovne osobine, o kojima je meditirao u prethodnom koraku, sa slikom imaginacije. Stoga će se on koncentrisati na jednu po jednu osobinu. Konkretizovanje Božanske osobine u zamišljenoj slici je veoma važno i mora se ponavljati toliko puta sve dok sam magičar ne bude stvarno video svoje Božanstvo obdareno sa sve četiri osnovne osobine. Ako je magičar postigao ovo, on mora zamisliti predmet svog obožavanja ne kao puku sliku, već kao živo biće, koje dela zračeći takvim intenzitetom kao da njegov lični Bog stoji pred njim, stvaran i živ. Ovo je takozvano konkretno sjedinjenje sa Božanstvom izvan svog Ja. što češće magičar sledi ovaj metod, sve jače i efektivnije će biti vizuelno i čulno Božanstvo pred njim. Kada oseti da je preneo sve što zna o koncepciji Boga i njegovom ostvarenju u predmet (sliku) njegove invokacije, onda može misliti o njegovom živom Božanstvu koje se pojavljuje pred njegovim očima, sa svom briljantnošću četiri osnovne osobine, kako ispunjavaju i ulaze u njegovo telo, zauzimajući tako mesto njegove duše. Ovo magičar treba da ponavlja sve dok ne oseti da je Božanstvo toliko jako u njemu da, gubeći svoju ličnu svest, on dobija osećaj kao da je on sam to Božanstvo koje je zamislio. Čestim ponavljanjem ovog sjedinjenja sa Božanstvom, magičar poprima osobine zgusnute u njegovoj imaginaciji, i sada više preko njega ne deluje njegovo lično Ja, već to čini njegovo Božanstvo. Takoon iskušava konkretno sjedinjenje sa Bogom, njegovim ližnim Bogom, i to više nije njegova svest, njegova duša ili duh, već manifestacija Božanskog uha koji govori kroz njegova usta. Tu se sam magičar sjedinjuje sa svojim Bogom, postajući i sam Bog, u toku ovog jedinstva, raspolažući svim osnovnim osobinama sa kojima je sjedinjen. Metod konkretnog sjedinjenja sa Bogom je od najveće važnosti za magijsku praksu, pošto magičar mora biti sposoban da na ovaj način uspostavi kontakt sa svakim Božanstvom, nezavisno od vere. U teurgiji kao i u magiji prizivanja, ova praksa je neophodna, pošto je jedini način za prisiljavanje nižih bića da izvršavaju njegovu volju, magičareva sposobnost da izazove sjedinjenje sa Božanstvom u svako doba. Očigledno je da se magičar na ovaj način može sjediniti sa Božanskim principom dotog stepena da sve osobine i moći koje borave u ostvarenom Božanstvu sa kojim je on psihički sjedinjen, postaju i njemu svojstvene, i ostaju kao njegove osobine, čak i ako su odvojene od imaginacije. Te Božanske osobine adepti nazivaju magijske sposobnosti, moći ili Sidi (Siddhis). Ako magičar vlada izvodjenjem konkretnog sjedinjenja sa njegovim Božanstvom, on prelazi na ostvarenje apstraktnog oblika jedinstva sa Bogom. Na početku, on zamisao Boga može povezati sa nekom pomoćnom koncepcijom poput svetlosti ili vatre, ali kasnije sa tim mora prestati, projektujući jedino osobinu i to prvo izvan, a zatim i unutar svog Ja. Zatim, aspekt Božanske osobine treba povezati sa organom koji odgovara elementima na takav način da se na primer svemoćnost, u apstraktnom vidu, oseća u glavi, ili ljubav u srcu. Čestim ponavljanjem ove vežbe, magičar se poistovećuje sa apstraktnom idejom Boga do te mere da nema potrebe za bilo kakvom imaginacijom predela ili dela tela. Dalje, četiri osnovne osobine se mogu udružiti u jednu ideju koja nam dozvoljava spoznaju najvišeg oblika naše zamisli Boga. Ponavljanjem, manifestacija Boga se toliko produbljuje da se sam čovek oseća Bogom. Toliko duboko mora biti ovo jedinstvo sa Bogom da, tokom meditacije, ne postoji Bog, ni u meni, niti izvan mene, subjekat i objekat se stapaju jedan u drugi, tako da ne postoji ništa drugo sem: “Ja sam Bog” ili kao što to Hindusi u Vedama kažu: “Tat Twam Asi -To si Ti”. Došavši do ovog stupnja, magičar je završio svoj magijski razvoj u astralnom obliku, a sve dalje vežbe služiće samo produbljivanju njegovih meditacija i pojačavanju njegove pobožnosti.

KOMUNIKACIJA SA BOŽANSTVIMA
Kada je magičar toliko naprdovao u svojoj inkarnaciji (otelovljenju) Boga da on može komunicirati sa svakim Božanstvom, svakom Inteligencijom, sa svakim višim Božanskim bićem, onda je on u stanju da deluje u svakoj sferi u kojoj želi, ne kao magičar već kao Bog. Ovde se završava magijski psihički trening poslednjeg Koraka. Nemam više šta da kažem magičaru o ovome, pošto je on postao jedno sa bogom, i što god on izrazi ili naredi, tokom njegovog jedinstva sa Bogom, biće sasvim isto kao da je to sam Bog rekao. Od sada, on poseduje sve četiri osnovne osobine njegovog Božanstva sa kojim je sjedinjen. ************************************************

MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (X)

BRAMA I ŠAKTI
Onaj koji poznaje druge sisteme inicijacije pronaći će isvesnu paralelu sa mojim sistemom pošto sve staze koje vode ka istini moraju biti iste. Dopustite mi da ovde pomenem indijski Yoga-sistem zmijske moći koji je u saglasnosti sa sistemima egipatskih misterija koje sam naveo. U Kundalini-Yogi učenik se podstiče da meditira o Muladhara-centru, čije je sedište u trtici i da izvodi vežbe Pranajame. Ako bolje razmotrimo simbolizam Muladhara-centra, pronaćićemo da ovaj centar ima oblik žutoobojenog kvadrata sa crvenim trouglom u sebi. Njegovo središte je falus, muški polni organ, tri i po puta obavijen zmijom. Muladhara-centar je prvi, najprimitivniji i najgrublji centar koga simboliše slon postavljen u uglu zajedno sa odredjenom boginjom. Ovaj simbolički izraz, koji se u Indiji naziva LAYA-YOGA, je nedvosmislen i označava ključ za prvi stupanj Joge. Postoji nekoliko objašnjenja ovog znaka, medjutim, pravilno tumačenje je da kvadrat predstavlja zemlju, trougao tri vrha ili kraljevstva i to materijalni, astralni i mentalni svet, falus predstavlja oplodnu moć ili imaginaciju, a zmija stazu i znanje. Učeniku je dobro poznata činjenica da se princip zemlje sastoji od četiri elementa, i to ne treba komentarisati. Uženik Joge mora prvo naužiti da upoznaje i kontroliše tri sveta, materijalni -fizički svet, astralni -psihički i mentalni -spiritualni (duhovni) svet. Prema tome, Muladhara-čakra nije ništa drugo do inicirajući dijagram koji odgovara prvoj Tarot-karti. Jedna takva neizveštačena definicija nije nikada data u Indiji, i učeniku je ostavljeno da on to sam otkrije, akouspe ovladati Muladhara-centrom, to jest, ako je ostvario razvoj koji odgovara Muladhara-dijagramu na njegovom duhovnom putu. Muladhara-centar nije bez razloga nazivan Brama-centrom, jer u ovoj fazi razvoja učenik Joge prepoznaje Bramu, dakle Božanstvo u najsuptilnijoj manifestaciji. Brama je večan, nedokučiv, univerzalan, neodrediv, postojan i miran, stoga, pozitivan deo. Brama ne stvara iz sebe, medjutim, sve što je stvoreno stvorila je njegova šakti, ženski princip. šakti, zbog toga, u Muladhara-centru predstavlja zmiju koja se obavija oko falusa i koja koristi njegovu kreativnu moć, naime, imaginaciju. Mnogo više bi se moglo reći o ovom centru, medjutim, iskusan magičar će biti zadovoljan i ovim nagoveštajima i shvatiti paralelu koja postoji izmedju religioznih i inicijacijskih sistema. Dakle, šakti ili Kundalini-sila predstavlja imaginaciju koju magičar mora sistematski razvijati. Osvrćući se na čitav naš razvojni sistem magičar će svakako otkriti da baš ta kreativna snaga falusa, naime, imaginacija i njen razvoj igra glavnu ulogu u njegovom treningu. U devetom Koraku ja sam već završio magijski fizički trening, stoga ću se u ovom poglavlju ogranižiti samo na razmatranje nekih okultnih moći. Iako magižar ne mora nučno da ovlada svakom od njih, na njegovom putu razvoja ga ne sme ništa iznenaditi, i on mora imati tačno objašnjenje za svaku okultnu pojavu.

SUGESTIJA
U poglavlju o podsvesnom sam već govorio o ovoj temi kada sam opisivao auto-sugestiju. Sve te instrukcije važe i za sugestiju na druge ljude. Ovde je takodje potrebno izgovarati sugestivne formule strogo u sadašnjem vremenu i u zapovednom obliku. Magičar će uvek preneti željenu sugestiju u podsvest kod osoba koje još ne poseduju magijsku zrelost. Sugestija se ne mora uvek izgovarati glasno, ona se može izvršiti i pomoću telepatije. Magičaru je zaista veoma lako da praktikuje sugestiju i na najvećoj udaljenosti. On to može uraditi na dva načina, bilo mentalno posećujući odredjenu osobu da bi uticao na nju, najbolje dok ona spava, ili uklanjajući, pomoću akaše, razdaljinu izmedju njega i subjekta da bi vršio sugestiju. Očigledno je da se sugestija na veću daljinu može izvesti i pomoću magijskog ogledala. Dejstvo sugestije se takodje može ograničiti, tj., svaka sugestija može biti data i na takav način da bude izvršena u odredjenom trenutku u budućnosti, prenošenjem sugerisanog vremena delovanja u podsvest subjekta.

TELEPATIJA
Srodno sugestiji je polje telepatije. Svakako je za magičara puka sitnica da sugeriše svoje misli nekoj osobi. Sve što treba da razmotri je žinjenica da on misli ne prenosi telu niti duši već jednostavno duhu subjekta. On zamišlja subjektov duh, izostavljajući materijalno i astralno telo, i bavi se samo njegovim umom (duhom) kojem prenosi misli. Sasvim je prepušteno magičaru da li će sugerisati subjektu da je to njegova magičareva misao ili misao neke druge osobe, ili će dopustiti subjektu da je smatra svojom ličnom idejom. Pored misli mogu se prenostiti i osećanja na manje ili veće udaljenosti. Magičar ne sme nikad da zaboravi da pomoću svojih magijskih moći prenosi samo dobre i plemenite misli. Ja sam sasvim uveren da se nijedan uženik ili magičar neće upustiti u bilo koju vrstu zloupotrebe. Svakako, misli se takodje mogu sugerisati i protiv volje osobe. Vladajući elementima magičar može odstraniti misli subjekta na koga treba uticati, sugerišući mu, pomoću telepatije, misli koje magičar smatra poželjnim.

HIPNOZA
Još jedno polje veoma slično telepatiji i sugestiji je polje hipnoze kojom se osoba može prisilno uspavati i lišiti njene slobodne volje. Sa magijske tačke gledišta hipnoza je dostojna prekora i bolje je da se ne usavršavate u njoj. To ne znači da magižar nije u stanju da ljude uvede u san. Praksa je jednostavna. Magičar treba samo da privremeno isključi funkciju duha, pomoću svoje volje ili elektromagnetičnog fluida, i osoba će odmah zaspati. Ovde je najmanje važno da li magičar koristi telepatiju ili sugestiju. On može koristiti i jedno i drugo kao improvizaciju ali on ne zavisi od njih. Skoro sve knjige koje su napisane o hipnozi preporučuju korišćenje telepatije i sugestije. Gospodaru moći nije potrebno ni jedno ni drugo, pošto u samom trenutku kada on sasvim zanemari telo i dušu test-osobe, parališući pomoću imaginacije njenu volju, san ili nesvestica nastupaju odmah, koji će osloboditi podsvest čineći je osetljivom za svaku vrstu sugestija. Sami ovaj čin nasilja, tj., mešanja u ličnost ljudskog bića se ne preporučuje sa magijske tačke gledišta, i magižar neće pribegavati tome sem da svom subjektu dâ dobre i plemenite sugestije sa izvanredno jakim dejstvom. Čak i ako bi test-osoba insistirala na tome da je magičar hipnotiše, on bi to morao izbeći ako je moguće. Pravi magičar će uvek izbegavati zadovoljavanje radoznalostidrugih ljudi izvodjenjem hipnotizerskih eksperimenata.

a ako se osvrne unazad sa najintimnijom željom. Imaginativne misli je lakše čitati. Sve što on zna je to da će se ovo ili ono dešavati ako izgovara pojedine reči. Čestim ponavljanjem ovog eksperimenta. Čim postigne izvesnu veštinu u čitanju misli. ovaj princip će preovladati u njima. budući da se njihove tajne. pošto se na filmu ne bi baš ništa videlo od čudovišnih scena. mora se nužno ostvariti. i tako dalje. i svi posmatrači slično prožeti akašom. metodom koji se jedino treba primeniti u krajnjoj nuždi. Oblikovanje misli je intelektualni ili imaginativni čin. on bez ikakvog napora može čitati i misli iz najdalje prošlosti. on će biti u stanju da pročita svaku misao. takvi eksperimenti su sasvim beskorisni. on će biti u stanju da misli čita samo . Medjutim. to već postaje automatsko. što god se prouzrokuje u akaša-principu. i nad njegovim svetom ideja. Nije nužno naglašavati činjenicu da se subjektove misli mogu žitati kako sa blizine tako i sa velike udaljenosti. dobro uvežban magičar može izazvati neku vrstu šok-hipnoze parališući duh protivnika munjom elektromagnetičnog fluida. Savršeno čitanje misli može se postići jedino ako je magižar postigao apsolutnu vlast nad svojim duhom pa. mora se ostaviti pojedincu da odluči da li će raditi sa takvim stvarima ili će ih čak usavršavati. stoga. stoga. Ovo sam pomenuo samo da to predstavim magičaru i da mu omogućim da pronadje objašnjenje sa magijskog stanovišta. i publika će opažati jednu sliku za drugom u istom redosledu. i on ne muči svoju glavu o uzroku toga. što je samo rezultat rada u akaši. prenose sa generacije na generaciju. zavisno od mentalnog stava magičara. a on to posmatra kao pateću pojavu od niže vrednosti za njegov mentalni razvoj. nakon dužeg treninga. Pomoću tradicionalne reči ili formule. svaka reč i svaki čin nalaze svoj precizan kalup u akaši. To izgleda kao da pripada obuci za magičara. U Indiji je takva predstava nekog iluzioniste samo puko zaradjivanje novca. intuicije. ČITANJE MISLI Mnogo se govorilo o problem čitanja misli. MASOVNA HIPNOZA FAKIRA Masovna hipnoza koju izvode indijski fakiri i opsenari koja ima mnogo poštovalaca nije nikakav problem za magičara. za magičarev razvoj i uspon. Činjenica da su ove formule istinske čini zvuči apsolutno verodostojno. on može čitati stvarne misli. tako da fakir ne mora da koristi ni imaginaciju ni akašu. Inače. Ako to magičar želi. pošto je akaša najviši uzrok. Ovo je osnovni uslov. niskim glasom. U svetlu ovog zakona može se bez ikakvih teškoća razumeti masovna hipnoza koju stvaraju fakiri izvodeći svoje predstave pred masom ljudi. Ovaj naizgled čudesan eksperimenat je lako objašnjiv u svetlu magijskih zakona i. naročito od strane onih ljudi koji nemaju nikakvog pojma o višim zakonima magije. Fotografisanje takvog eksperimenta bi izazvalo veliko razožaranje. Fakiri koji se bave ovim predstavama uopšte ne znaju ni sami kako se takve pojave izazivaju. Uporedi poglavlje koje se bavi problemom akaše! Ako se magičar koncentriše na duh dotične osobe. iskreno se nadam neće biti u životu ma kog magičara. inspiracije. puneći sebe akašom. sem fakira i njegovog partnera. koje. kako mirno sede i ljubazno se osmehuju. jednu za drugom. tako da žak i najveće i najjače životinje trenutno padaju u nesvest. Svaka misao. Dovoljno je samo da izgovori akaša-formulu da drži ljude začaranim. Takve predstave su zaista cenjene. čak i najskriveniju. Ako je neko mesto. napunjeno sa akaša-principom. soba. kao stvar tradicije. pošto se takva tajna prenosi sa porodice na porodicu stotinama godina. u taj princip. i tako dalje. Čak ni vlasnik takve formule ne zna tačno koju vrstu moći oslobadja. Naučno je dokazano da se i životinje mogu hipnotisati. Čitanje misli se može izvoditi pomoću slika. fakir priziva akašu u sobu prenoseći slike koje gledalište želi da vidi. niti predstavu koju posmatrači treba da vide.U slučajevima velike opasnosti. Magičar može činiti iste te stvari. on će pogoditi instinktivni bok životinje. i nakon toga treba samo da izražava željene pojave složene u kratke rečenice ili tantre.

čitati izmedju redova svakog pisma. On može. kamena. on je u stanju da sazna sve o duševnom stanju dotične osobe. vidi ne samo pošiljaoca već i misli koje su bile na umu toj osobi u dato vreme. Nema sumnje da je magičar sposoban da čita misli pomoću predmeta. povezani sa tim predmetom. on treba da pritisne predmet na čelo. pošto predmet. Iz ovih argumenata postalo je očigledno da je psihometrija samo jedna podvarijanta vidovitosti koja je već obradjena u prethodnom poglavlju. čim uspostavi komunikaciju izmedju njegovog duha i duha osobe u pogledu akaše. PSIHOMETRIJA Psihometrija označava sposobnost za čitanje sadašnjosti. on ga mora staviti u blizinu solarnog pleksusa ili ga prosto držati u ruci. on pobudjuje akašu ili trans. naravno. Preko vezne spone ne samo da se pošiljalac pisma može razotkriti u svim fazama njegovog postojanja. prošlosti i ako bi to trebalo biti najvažnije budućnosti. to jest. bez obzira na njegovu prirodu uvek predstavlja veznu sponu izmedju tela. i može protumačiti prošlost. on ima priliku da iz svakog pisma koje je poslano njemu ili drugim ljudima od poznatih ili nepoznatih osoba. Nakon koncentrisanja na ono što zaista želi znati. ali to je od male važnosti za magičara. i . (vežbe prethodnih koraka bi mu mogle mnogo pomoći u ovom pravcu) i sve što treba da uradi je da uspostavi vezu izmedju sebe i odredjene osobe. sadašnjost i budućnost. već i sam predmet može poslužiti za uspostavljanje kontakta sa pojedinom osobom. Sve što treba da uradi je da uzme predmet koji teba istraživati u ruku ili da ga stavi na onaj deo tela koji je važan za ispitivanje. pisma. Čitanje misli nije nikakav problem. kraće rečeno. utičući na nju mentalno ili psihički i fizički. da ih ispituje vizuelno. i tada je us tanju d čita različite dogadjaje prošlosti. ono zahteva kontakt duha sa duhom. Naravno. zamišljajući da subjektovo telo i duša ne postoje. ušima ili osećanjem. i da otkrije osobine karaktera i mentalnog razvoja u svetu akaše bez ikakvog napora. čak i na najvećoj udaljenosti. kao na ekranu. Varijanta psihometrije je psihografija. Ali. SUGESTIJA PAMĆENJA Kao što znamo. istovremeno. pamćenje je intelektualno svojstvo koje poseduje svako ljudsko biće kod kojeg su sva čula normalno ravijena. i ako je naučio kako da koristi svoja astralna čula u vidjenju. i saznaće sve što je na bilo koji način povezano sa tim predmetom. kako bi uhvatio sve misli koje želi znati. Polju psihometrije takodje pripada i sposobnost komuniciranja sa svakom osobom koja dodje u dodir sa nekim predmetom. ako želi da ih opazi akustički. Na ovaj način. stare stvari. i magičar mora da se oseti kao duh. a rezultira iz onoga što sam već rekao. Istovremeno. Ako želi da vidi dogadjaje u slikama. duha i duše magičara i te osobe. Isto se može reći i. recimo. Ova sposobnost je prateća pojava razvoja astralnih čula i lako je njom ovladati ako je magičar prošao ceo praktični trening kojem je poučavan tokom ove obuke.on može. prema tome. i tako dalje istražujući sve dogadjaje koji su. o materijalnoj strani. iz nekog starog predmeta otkriti sve dogadjaje koji su povezani sa njim. pamćenje je primalac misli i ideja is mentalnog pa.delimično ili ako su one efektivne. sadašnjosti ili budućnosti svojim mentalnim očima. Magičaru se takodje dozvoljava da koristi svoje magijsko ogledalo. u bilo kom periodu. bilo kog predmeta. on ih mora staviti na predeo srca a ako želi da ga istražuje intuitivno ili emocionalno. slušanju i osećanju.

Ako on izbriše uzrok koji je subjekt sam stvorio. bolest. pomoću imaginacije. kada deluje na pamćenje. Indirektan način uticaja na pamćenje treba vršiti indirektno. Znamo da se sve misli i ideje prenose u akašu. Magičar koji vidi kod svakoga niz misli i slika u akaši. pod uslovom da ima pravilnu motivaciju. on može ako to želi. ako uspeva vladati tim sećanjima pomoću svoje volje ili drugim metodima nema potrebe za tako drastičnim uplitanjem akaše da se te slike izbrišu zauvek. mentalni poremećaj ako se desilo kao rezultat različitih uzroka poput šoka i slično. Medjutim. oslabiti ili smanjiti izvesne ideje i utiske u svesti pa. Magičar koji se u akaši veoma dobro snalazi sposoban je da utiče na pamćenje na direktan ili indirektan način. najbolje se izvodi pomoću elektromagnetičnog “volta”. poziva nazad te ideje iz akaše i mentalne sfere u svest. Postoje i još neki metodi. koji se nastavljaju vraćati u njegovo pamćenje. Niko ko teži etičkom razvoju ne može se nagovoriti na takvo delo. on se mora ozbiljno upozoriti protiv zloupotrebe ove jake moći. i da pamćenje. on mora da ustanovi drugi uzrok na mestu onoga kojeg je izbrisao. i magičar ih može odrediti po svojoj slobodnoj volji. izbrisati. ako je nekad patio od mentalnih šokova ili gorkih razočaranja. Činjenicu da magičar može menjati sudbinu brišući njen uzrok a sa njom i grehove (sve dok se grehovi posmatraju na religiozni način. On može eksperimentisati sa time i u svom životu. Medjutim. Magičar može intervenisati na takav način jedino ako preuzima punu odgovornost za svoj čin pred Božanskim Providjenjem. stoga. A to stanje je već nesklad. Takve slike se više nikad neće vratiti u njegovo pamćenje kada se izbrišu u akaši. Direktan način je pojačavati pamćenje pomoću odgovarajućeg elementa ili elektromagnetičnog fluida ili pukim uticajem na svest pomoću imaginacije. verovatno pre njegovog magijskog razvoja. Pošto magižar ima mogućnost da na ovaj način svaku osobu liši pamćenja. pomoću akaša-principa.iz akaša-sveta. uništavajući vezu izmedju slika u akaši i dotične osobe. svi se zasnivaju na snazi volje i odredjene imaginacije. magičar je sposoban da odstrani ne samo neke ideje i sećanja već i neke uzroke koji su registrovani u akaši i pojavljuju se kao uticaji sudbine. Brisanje uzroka i stvaranje novog. tehnike koja je detaljno opisana u fizičkom treningu devetog Koraka. Magičar će svakako primeniti ovu sposobnost samo onda kada želi da oslabi ili izbriše nečija loša iskustva ili dogadjaje koji su ostavili duboke utiske na pamćenje te osobe. Patološki gubitak pamćenja može se objasniti činjenicom da se veza sa mentalnim tlom pa. na njega ili druge ljude. RAD U AKAŠI Na isti način kao što se može uticati na pamćenje i neka sećanja izbrisati pomoću akaše (što sam objasnio u prethodnom poglavlju). i sa akašom parališe na izvesno vreme. i u pamćenju pomoću svoje imaginacije. bilo korisnog ili beskorisnog. medjutim. koji treba da ima odgovarajuće dejstvo na sudbinu date osobe. Magičaar može činiti dobro u svetu poništavanjem duboke tuge ili razočaranja osobi koja to ne može nadvladati. može ih očigledno izbledeti. pošto su grehovi samo moralna gledišta religija) naglasio je naš Gospod Isus Hrist kada je rekao: “Onome kome ja oprostim grehove. prema tome. Ovakvo uplitanje u čovekov život ne sme se činiti iz površnih razloga bilo da se radi o magičaru ili drugim ljudima. usled svoje prijemljive osobine. biće oprošteni zauvek!” .

ovde nije toliko stvar u prenosu ideja već fizičkih reči. magnetizmo. izvodeći tamo željenu impregnaciju pomoću imaginacije. a takodje će moći da magijsko znanje dovede u potpuni sklad sa tehnikom i hemijom. bez obzira na njihovu udaljenost. naravno. Magičar. toplota prenositi kroz eter na najveću udaljenost. osećanja. tako da dve sobe u akaši postaju jedna. naravno. Čime god magičar impregnira svoju sobu. Na ovaj način. Očigledno je da su i neki drugi prenosi. Uporedite modernu televizijsku tehniku. Na ovaj način. Ove poruke mogu čuti i opaziti osobe koje nisu inicirane niti su magijski uvežbane. prvo. Stoga. rečenice izgovorene u magičarevoj sobi mogu se fizički sasvim jasno čuti i u sobi koja je preko akaše povezana sa magičarevom sobom. ako su akustički povezani sa “emitujućim studijem” to jest. kad se radi o evoluciji. zna iz iskustva da što god je nauka stvorila na fizički način -bilo elektricitetom. on bi mogao napraviti viša i veća otkrića. Ovaj metod se može fizički materijalizovati do te mere da može proizvesti čak i materijalno dejstvo. a elektricitet neophodan za to u našem slučaju je elektromagnetični fluidd.IMPREGNIRANJE SOBA NA DALJINU Prethodno sam već govorio o impregnaciji sobe u kojoj se sam magičar nalazi. . materijalizovane slike stvorene imaginacijom u takvoj magijski pripremljenoj sobi. osoba koja u ovom stanju komunicira sa nekim ne samo da je u stanju da čita i prenosi misli već i da stvara i prima fizičke manifestacije prenošenjem elektromagnetičnog fluida na ova dva premošćena pola koji su već povezani u akaši. Eter u kojem se talasi vibracija reči kreću jeste akaša-princip. Osnovno je proizvesti elektromagnetični fluid na isti način kao što sam opisao u poglavlju o “voltu” izuzev što on ne poprima oblik kugle već oblik sobe. mirisa i slično. Ovde magičar može započeti mnogo dogadjaja koji bi se mogli ostvariti preko etera. premošćavajući tako i vreme i prostor. nećemo prenositi samo zvučne talase. ma kako velika bila. Materijalni eter ni u kom slučaju još nije iscrpen. Postoji dva načina za to. mogući pomoću akaše i elektromagnetičnog fluida koji ih prenose na najveće udaljenosti. moguće je preneti ne samo reči i zvučne talase već takodje i slike. da magičar poseti sobu u svom duhu ili astralnom telu. Ovde. dakle. izmedju osoba ili soba premošćena preko akaša-principa. Na osnovi univerzalnih zakona. Ako sada udaljena osoba odgovori u njenoj sobi. što je u nauci poznato kao bežični prenos i prijem. i budućnost će nam pokazati da. Druga mogućnost je povezivanje te sobe sa sobom u kojoj magičar živi. medjutim svako predvidjanje. pomoću akaše. nju magičar može čuti u svojoj sobi kao da je pošiljalac tamo lično. PORUKE KROZ VAZDUH Ova vrsta prenosa je u opštoj upotrebi na Istoku a uglavnom na Tibetu izmedju magičara i posvećenika. recimo. Takva elektromagnetična akaša kombinacija omogućava da se reči i rečenice izgovaraju i prenose na najveću daljinu. Ako je razdaljina. Na sličan način mogu se preneti i dejstva elemenata. mogu videti ljudi svugde. to naravno prelazi i na drugu sobu. Ono što do sada nisam pomenuo je činjenica da magičar može impregnirati sobu i na daljinu. jednog dana. poput magijskog ogledala sa fluid-kondenzatorom.. Vidljive. kao kod radija. i najveća razdaljina. i ja sam uveren da će doći vreme kada će se termički talasi. Tu postoji još uvek široko polje aktivnosti za nauku. i slike kao kod televizije. tj. naravno. poštujte iste instrukcije koje sam dao u poglavlju o impregnaciji sobe. i preporučio sam nekoliko naprava. toplotom i tako dalje -može se postići i pomoću magije. sobom u kojoj magičar radi. svakako bi bilo kobno za magičara. već i ostale sasvim različite moći. Takvim povezivanjem soba premostiće se.

mnogo bi se prividjenja (utvara) moglo izvesti na ovaj način. Uzmimo kao primer Gurua koji želi da poseti svog učenika mentalno. baš kao da je tamo bio fizički. Ako je obučeni magičar ispoljio svoju mentalnu i astralnu ruku pomoću imaginacije. Ovaj specifičan podvig adepti nazivaju “Pisanje na daljinu izmedju živih osoba”. i fizičke nevidljivosti. na osnovu univerzalnih zakona i onoga što smo do sada naučili. a daju i uputstva o tome. Na primer. Činjenje mentalnog tela. magičar će biti u stanju da prenese različite delove svog tela na najveću udaljenost. samo sa svojim spiritualnim telom a kasnije i sa astralnim i mentalnim telom. on ih može fizički materijalizovati. da bi tamo stekao utiske. čak i ako drži oči otvorene. a kasnije i sa astralnim rukama. ne gubeći snagu prenošenjem svog celog mentalnog ili astralnog tela. čim ih odvoji u akaši pomoću imaginacije. na udaljenosti. istovremeno. ipak je moguće da će u životu biti situacija gde bi ova praksa mogla biti korisna. postepeno. Ako je magičar postigao odredjenu veštinu u ispoljavanju svojih ruku i nogu. on može pokušati isti ogled sa rukama a. I to će najpre izvoditi mentalno. i sa nogama. astralne ili psihičke. činjenje nevidljivim činjenična stvar. Naravno. Nakon mnogo vežbi on će moći da pokreće i predmete. medjutim pravi magičar neće gubiti svoje dragoceno vreme sa takvim dečijim trikovima. pomoću svojih prenetih očiju i ušiju. dok ispoljava (eksteriorizuje) svoje oči i uši izvan tela. niti će opaziti bilo šta što se dešava. Na ovaj način on će moći da vidi i čuje na svakom mestu.EKSTERIORIZACIJA Magičar je u ovom kursu naučio kako da odvoji svoje mentalno i astralno telo od fizičkog. Čim stekne izvesnu veštinu u praksi oka i uha. dok izvodi eksperimenat. Moguće je čak ovim eksperimentom preneti pravi magičarev rukopis na neograničenu daljinu. medjutim. sa magijske tačke gledišta. on će to izvoditi preko imaginacije. što se tiče ispoljavanja ostalih udova. gde je spreman list papira i olovka. Sposobnost pisanja na daljinu izmedju živih osoba može se takodje protumačiti na ovaj način. nevidljivim nema nikakve posebne vrednosti. Magičar će primetiti da ne može čuti ni videti svojim fizičkim čulima. ona će ostati beživotna. recimo ruke. već da može eksteriorizovati ili odvojiti pojedine delove tela. U sledećem poglavlju ću opisati kako da predmet učinite nevidljivim. pokušaćemo dokazati da je. Na početku. zamišljanjem ruke kao da je na nekom drugom mestu. tako da taj problem njemu ne predstavlja nikakvu novost. ništa od toga nije pouzdano niti od bilo kakve koristi za stvarnu praksu. . Mnoge knjige opisuju talismane i drago kamenje koji nosiocu pružaju dar nevidljivosti. Najpre. odnosno duha. a ne želi da ga opaze bića odredjene vrste ili uvežbana čula nekog drugog. izazivajući kucanje ili druge zvuke. njegova mentalna i astralna ruka može uhvatiti partnerovu ruku na najvećoj udaljenosti i dati obične poruke. na isti način se i predmeti mogu prenositi na najveću udaljenost. Ono što on ne zna je činjenica da on ne mora odvojiti celo mentalno ili astralno telo. on može primeniti mentalnu nevidljivost. Ako magičar želi sebe mentalno ili psihički preneti na neko mesto. on će biti u stanju da prenese jedno ili oba oka bilo gde. a da se ne nalazi u stanju transa ili u primarnom svetu. ukočena. Očigledno je da će biti u stanju da sebe učini vidljivim pomoću tih materijalizovanih ruku. Medjutim. moramo napraviti izmedju mentalne ili spiritualne. i zgušjavajući ih pomoću elementa zemlje. sve dok se mentalna ili astralna ruka ponovo ne povežu sa telom. ************************************************************** MAGIJA NEVIDLJIVOSTI U mnogim bajkama se govori o tome da čarobnjak sebe čini nevidljivim i da postoji naročiti prsten koji ljude žini nevidljivim ako ga obrnu oko svog prsta. Budući da mentalno i astralno telo nisu ograničeni vremenom i prostorom. Sa druge strane. On to može isto učiniti i sa svojim mentalnim ili psihičkim ušima da bi čuo stvari na neograničenim razdaljinama.

Ako poseduje ovu veliku veštinu činjenja nevidljivim svog mentalnog i astralnog tela. i on može lako shvatiti šta bi to značilo sa magijske tačke gledišta. pošto je on postao gospodar akaše. Nije bitno da li će taj pokrivač imati oblik kugle ili jajeta. umesto sudbine kaznilo bi ga Božansko Providjenje. on je potčinjen samo Božanskom Providjenju. sve to može učiniti i magičar koji je upoznat sa univerzalnim zakonima i postigao dobar napredak u svom razvoju. Fizičku nevidljivost je veoma teško postići. magičar je u stanju da izazove nestajanje svakog materijalnog predmeta. Postoji još jedan metod činjenja nevidljivim a to je devijacija čula koja se praktikuje u svim vrstama hipnoze i u tom obliku sugestije u kojem bića stvaraju broj vibracija koji odgovara broju vibracija svetlosti u fizičkom telu. Mentalno telo će trenutno iščeznuti iz vida svakog bića. izvodi u mentalnom svetu. čak i ako su mu čula sasvim razvijena. u vezi sa akašom. Punjenje fizičkog tela svetlošću. majstor će biti sasvim blizu učeniku a da ga ovaj ne primeti. da bi to sprečio. inače. ona zatheva godine treninga i prakse. što bi zasigurno bilo gore od svakog prokletstva. hladno rame i on bi morao dalje živeti kao usamljena jedinka napuštena u svemiru. koji izvode ovaj prenos. nekoliko novih uzroka moglo biti zabeleženo u akaši. Postajanje mentalno nevidljivim je veoma jednostavno i postiže se ispunjavanjem mentalnog tela akašom od glave do peta. premda nevidljiv. Medjutim. Jedina mogućnost oslanjanja na Božansko Providjenje bila bi izgubljena zauvek. magičar može pratiti zle radnje takozvanih crnih magičara da bi saznao sve o njihovim delima ili. koji zrači beli sjaj unutar i izvan sebe. Čineći sebe nevidljivim. Magičar ili biće. Zatim. već prozračan i sjajan. ako ne i najviših zvanja. Predmet pretvoren u astralni oblik može preneti astralno telo nekog bića ili sam magičar na svaku razdaljinu. On ne sme zaboraviti da sebe potpuno izoluje akašom sa svih strana. Ako je akumulacija svetlosti jača od potrebne. gospodar svoje sudbine. to bi bilo zabeleženo u akašaprincipu. iako su takve stvari veoma retke. tako da kažemo. ovde se nevidljivost ne postiže akašom već pomoću svetlosti. moguće je takodje postati nevidljiv i na materijalnom planu. Ovu vrstu prenosa predmeta često praktikuju stvorenja spiritističkih medijuma. odnosno. sličan suncu. magičar ne bi postao nevidljiv. i skoro niko sem posvećenika viših. a eventualno i fizičkog tela. U životu se mogu pojaviti i neki drugi uslovi gde bi bilo preporučljivo učiniti sebe mentalno ili astralno nevidljivim.. tj. Ako bi magičar trebao izvesti bilo koju radnju na mentalnim planovima. ne može pravilno izvesti tu operaciju. Ako bi zloupotrebio svoje znanje za zla dela. a da ne bude primećen od strane tih crnih magičara i njihovih bića. Sudbina više nije u stanju da mu učini bilo kakvo zlo. da ne ostavi baš nikakve tragove. ostvarujući tako nevidljivost. medjutim. Od sada. ako je nužno. Ostala pravila su ista kao i ona gore opisana. pošto je akaša bez ikakve boje i bez ikakve vibracije. Drugi način za to je pretvaranje predmeta iz žvrstog u astralni oblik.da bi ga proverio. i uprkos činjenici njegove nevidljivosti. on se mora koncentrisati na činjenicu da bi akaša trebala neutralizovati njegovu aktivnost. Sa magijskog stanovišta. ispod stopala kao i iznad glave. Pod uslovom da je postao dovoljno stručan u činjenju i postajanju nevidljivim u mentalnom lutanju. on bi se usled svoje aktivnosti mogao otkriti pomoću vidovitosti. Pre nego što krene bilo gde. na kraju ima zadatak da ponovo pretvori predmet iz astralnog stanja u njegov fizički oblik. Predmet trenutno iščezava iz vida svake osobe čija magijska čula nisu dovoljno razvijena. magičar mora strahovati da bi. Takav magičar bi bio osudjen na raspadanje. Ova koncentracija je neophodna. ona ne bi trebala biti zapisana u akaši. pomoću imaginacije. I ovde je praksa punjenja cele ličnosti akašom veoma slična sa punjenjem mentalnog i astralnog tela zajedno. mora biti u skladu sa jačinom svetlosti koja preovladjuje u tom trenutku. da izvrši neki uticaj. čim svoje mentalno telo ispuni akašom. što god su planetarne i van-planetarne inteligencije u stanju da izvedu. pod uslovom da je pojava zasnovana na očevidnoj materijalizaciji. u ovom nevidljivom stanju. . isti postupak se može koristiti i pri odašiljanju astralnog tela. magičar mora celo telo da obavije crnim prekrivačem. Ono mi mu dalo. Još neka uputstva u vezi ovoga naći će se u mojoj knjizi: “Praksa magijske evokacije”. Magičar je sasvim odgovoran za svaku radnju koju. iako prilično nečitkih. jer.

Akumuliranjem magnetičnog fluida u telu do tog stepena gustine koja odgovara težini tela. i baš ništa mu se ne bi moglo dogoditi. Magičar će sada videti da takvi dogadjaji nisu samo legendarna predanja. izvoditi takve skoro čudovišne podvige i sa vazdušnim elementom. Za Jovana. Biblija opisuje slične dogadjaje gde su stubovi natopljeni vodom bili zapaljeni pomoću vatrenog elementa. svako biće bilo mrtvo ili još neotelotvoreno do te mere da ono postaje vidljivo očima sasvim netrenirane osobe. Pomoću vatrenog elementa magičar je sposoban da izdrži najveću hladnoću. Magičar može. Gravitacija sopstvenog tela može se ukinuti na dva načina. ali magičar ostvaruje isti efekat mnogo brže pomoću zemljanog elementa. omiljenog učenika našeg Gospoda. izazvana je u izvesnoj meri autosugestijom. ovaj elemenat mu omogućava da drži usijano ugljevlje ili gvoždje bek ikakvih povreda ruku. Svaka vrsta vatre. Duboke rane koje bi obično zahtevale hiruršku pomoć. savršeni magičar može izvesti i mnoge druge magijske predstave pomoću elemenata. može sasušiti projekcijom vatrenog elementa. na isti ili sličan način. bez obzira na njeno širenje. privlačna sila zemlje.. Magičar ima veliku prednost pošto je sposoban da trenutno parališe svakoga čoveka ili životinju čak i svog smrtnog neprijatelja izvanredno brzom projekcijom zemljanog elementa. a takva očigledna čuda mogu se izvesti pomoću vladanja elementima. Projektovan u ruke. Drugi metod zahteva vladanje elektromagnetičnim fluidom. U ovom stanju punjenja magičar će jedva dodirivati zemlju i čak se može sasvim bezbedno kretati . mogu se zaista izlečiti za nekoliko minuta. Lame na Tibetu mogu. Zar nije naš Gospod Isus Hrist sasušio lišće smokvinog drveta da bi dao znakove svoje moći? On je primenio isti zakon. i ostao neozledjen. tj. preko kondenzacije zemljanog elementa u svom telu. preko stalnih punjenja ili akumulacija vazdušnog elementa (WAJU TATTWA). Sve vrste zapaljivog materijala mogu se zapaliti pomoću spoljašnje projekcije vatrenog elementa. Usavršivši se u tome on može. dejstvo gravitacije će biti neutralizovano. On je u stanju da probada oštre predmete kroz svoje mišiće bez najmanjeg osećanja bola i bez jedne kapljice krvi. pod uslovom da je materija-lizovao. Dozvolite mi da vam skrenem pažnju na biblijski dogadjaj. Ako magičar u sebi veoma jako projektuje i zgusne vodeni elemenat. Nema sumnje da se neka biljka. to jest. priča se da je bio potopljen u kazan sa ključalim uljem.PRAKSE SA ELEMENTIMA Veliki broj mogućnosti pruža se magičaru koji želi da se uže specijalizuje za upotrebu elemenata. On bi čak mogao stajati sa osmehom usred razbuktale lomače. bez ostavljanja ožiljaka. može se ugasiti pomoću projektovanog vodenog elementa. proizvesti ogromnu toplotu u svojim telima. izvodeći projekciju pomoću magijske reči Kabale koja je indirektno pobudila vatreni elemenat da izvrši njegovu zapovest. tako da mogu u tenu osušiti mokre peškire prostrte po njihovim telima usred zime. svaki utisak. Fakirova neosetljivost na bol. POJAVE LEVITACIJE Levitacija podrazumeva ukidanje zakona gravitacije. a da i ne govorimo o ožiljcima. kondenzovao elemenat sa kojim se radi na takav način da elementarna moć postaje stvarna fizička moć. već da su se zaista i starno dogadjali. proizvesti takvu neranjivost svog tela da ona podseća na onu koju pokazuju indijski fakiri u svojim predstavama. na primer drvo. On je zaista u stanju da leči velike rane na svom ili tudjem telu. Oslanjajući se na univerzalne zakone o vladanju elementima. gde mladić u usijanoj peći ostaje nepovredjen. Postoji više mogućnosti korišćenja ovog elementa ali nadam se da će gornje napomene biti dovoljne. primarna osobina ovog elementa se ostvaruje do te mere da se čovek oseća lak kao pero. Ovaj eksperimenat je poznat na Tibetu pod imenom TUMO. svakako. direktno pomoću zemljanog elementa. Zemljani elemenat koji magičar kondenzuje izvan sebe. Na osnovu univerzalnih zakona magičar je otkrio da sila gravitacije zavisi od magnetičnog privlačenja zemlje. omogućuje mu da zgusne svaku misao. on može izdržati najveću toplotu a da ne opeče svoje telo. i da se uzdiže i lebdi u vazduhu poput balona. kada leži na dasci sa ekserima. pa čak se može i fotografisati. Prvo. pomoću koncentrisanog vatrenog elementa.

za sada. pomoću zgusnutog vazdušnog elementa ili lično stvorenog vazdušnog kretanja. iz gore navedenih argumenata. ako bi to želeo. Jasno je da se ovde rezultat postiže na isti način samo sa električnim fluidom umesto magnetičnog. moguće je izvršiti svaki uticaj na prirodu. jer preko elemenata ili elektromagnetičnog fluida. Posmatrajući ono što je do sada rečeno. podići svoje telo u vazduh i. bez obzira na njenu dubinu. na primer. . on bi mogao izvući zaključak da bi se takodje mogao stvoriti i suprotan efekat. Ovo objašnjenje je nedvosmisleno ako magičar uzme u obzir osnovni zakon fizike koji kaže da se isti polovi dva magneta odbijaju baš kao što se dve različite sile privlače. Usled iznenadnog gubitka električnog fluida. Očigledno je da bi on takodje mogao postići suprotne efekte zaustavljanjem nepoželjne kiše ili rasterivanjem oblaka. Gradonosne oluje se takodje mogu izazvati ili usmeriti negde drugde. bića i Tantri. Tako on projekcijom vazdušnog elementa može uticati na kretanje vazduha.po površini vode. automatski tako praveći kišu. gde se električni fluid pomoću transa poništava a. Njemu će. projektovanjem električnih i magnetičnih “volta” u vazduh koji. Zato se mesečarstvo naziva i mesečevo ludilo. ili bolest. na primer. patološko stanje. to jest. Većina Jogija poseduje izvanredne mogućnposti u vladanju ovim pojavama levitacije a čak i u Bibliji čitamo da je naš Gospod Isus Hrist šetao površinom mora. Koncentracijom magnetičnog fluida. ili kreću po najopasnijim mestima kuće ili čak po žici. kada se sudare. magije prizivanja. kako u velikoj tako i u maloj meri. Ova ukratko prikazana interpretacija pojava levitacije bi. poremećaj elektromagnetičnog fluida pa. S druge strane. u slučajevima spiritističkih medijuma i mesečara. ovo stanje označava nesklad. izazivaju sevanje. povećana privlačna ili gravitaciona sila. Osoba koja pati od ovoga može se lečiti jedino uskladjivanjem električnog fluida koji se mora povećati u bolesnom telu. magnetični fluid povećava. on može privući vodeni elemenat čak i sa najveće udaljenosti. Akumulacija potrebnog magnetičnog fluida može se izvoditi magijski uvežbanom imaginacijom ili pomoću nekih drugih tehnika poput Kabale. mesečare u snu može nadvladati magnetični fluid. magičar zna razne metode za izazivanje ovih pojava i sposoban je da ih izvede svojim sopstvenim moćima nakon specijalnog treninga isto kao što to tibetanske Lame postižu pomoću rituala. vetar ili izazvati pljusak ili čak trajnu provalu oblaka projekcijom vodenog elementa. posredovanja Bića ili duhova itd. Prepunjenost magnetizmom mesečara u toku sna može se pripisati uticaju meseca. prema tome. on može prizvati olujne bure pomoću elektromagnetičnog fluida. po volji. PRIRODNE POJAVE Magičar može pomoću elemenata i elektromagnetičnog fluida . izgleda sasvim očigledno da bi na ovaj nažin magičar mogao prenositi predmete ili čak ljude koji nisu magijski uvežbani. Zgušnjavajući magnetični fluid sve više i više on može. kao i u mnogim drugim slučajevima. Eliminacija električnog fluida iz tela i povećanje magnetičnog fluida može se dogoditi ne samo svesno veći nesvesno. on može biti prenet u bilo kom pravcu. ponekad trebati više prostora da bi mogao da projektuje i zgusne potrebne moći. mada. Otuda u ovom. Brzina prenosa u vazduhu u potpunosti zavisi od njegove volje. U svakom slučaju. zauzvrat. Često se takvi ljudi vidjaju kako se penju po zidovima kao muve. Ovu vrstu “pravljenja” vremena uspešno praktikuju tibetanske Lame. proizvesti takve vrste pojava u prirodi. trebala biti dovoljna magičaru.

i saopštavalo samo najprobranijim i najpoverljivijim učenicima. Ima toliko zabluda o magiji. Madjutim. stvarajući tako pravilan sklad. Magičar može sam da odluči koliko će se usavršavati u nekoj od ovih disciplina. pomoću elemenata i elektromagnetičnog fluida. ova činjenica neće odvratiti iskrenog učenika od prodornog znanja prve inicijacije. kompletni kurs uputstava o prvoj Tarot-karti. magičar. Ljudi koji su odlučili da praktično slede ovaj kurs. jer. medjutim. pre svega. odgovara znanju koje se do sada prenosilo u hramovima misterija. Pri kraju desetog Koraka ću još jednom ukazati da ni jednom od ovde opisanih sposobnosti nije nužno toliko dobro ovladati. . predstavlja kapiju za pravu inicijaciju. On može opozvati smrt ljudi ili životinja koji su ubijeni električnim šokom (munjom ili sličnim dogadjajima). praktično. imaju priliku za dovršavanje svog razvoja. verovatno će morati da promene svoj stav nakon čitanja ove knjige. bez obzira da li snaga volje ili drugi metodi imaju u tome neku ulogu. magičar prosvetljenog duha i usavršen u vladanju okultnim sposobnostima i moćima biće takodje u stanju i da umrlu osobu podigne iz mrtvih. Sve što on treba da uradi u takvim slučajevima je da uspostavi kontakt sa duhom te osobe u akaši. mada tačno zna kako da prouzrokuje magijsku smrt. namerno indukujući (stvarajući) elektromagnetični fluid izmedju duha i duše da bi učvrstio spojnu vezu izmedju njih. ova proučavanja mogu potrajati godinama. a šta više on može zapaziti i veznu sponu izmedju materijalnog.MOĆ NAD ŽIVOTOM I SMRĆU Magičar koji savršeno vlada elementima i elektromagnetičnim fluidom je takodje i gospodar života i smrti svakog ljudskog bića. astralnog i mentalnog tela. već takodje i dejstvo elektromagnetičnog fluida. priveden je kraju. on se nikada neće usuditi da ugrožava živote ljudi. može učiniti sve i izvesti čak i veće magijske pojave od ovih koje sam ovde pomenuo u svetlu univerzalnih zakona. Ovo je sinteza oživljavanja na magijski način izvedenog pomoću moći elemenata i elektromagnetičnog fluida. Umrla osoba se vraća u život trenutnim punjenjem tela principom svetlosti. Za to postoji dosta mogućnosti. Za njega će biti lako da obnovi te dve spojne veze pomoću elemenata i elektromagnetičnog fluida. Zatim to isto treba da učini sa duhom i dušom u odnosu na telo. magičar može povratiti život. karti magičara. Opis koji sam ovde dao. i zna kako se na sve to može uticati u skladu sa univerzalnim zakonima. Medjutim. Potpuno vešta osoba. dao sam magičaru smernice o tome kako da izazove takve pojave koje se graniče sa čudom. duhu i duši. Magija je najteže znanje na zemlji kojim se mora ovladati ne samo teoretski već. adept. uzdržavam se od navodjenja tih metoda da magičara ne bih doveo u iskušenje. Dobro je poznato da su viši adepti izvodili takva vaskrsavanja. Mnogo je lakše postići intelektualno znanje nego postati pravi Magičar. Sa uvažavanjem i poštovanjem spiritualnog zakona koji vlada Svemirom. Ne postoji drugi način za razumljivije izlaganje prakse od ovoga. Onikoji žele brze rezultate biće razočarani. magičar ne samo što može videti delovanje elemenata u telu. Oslanjajući se na svoja visoka magijska iskustva i pomoću svojih dobro uvežbanih čula. Mnogo ljudi koji su se ironično podsmehivali temi magije. Prema univerzalnim zakonima. i nikada ne biste smeli zaboraviti činjenicu da se stvari pogrešno tumače. U slučaju kada nijedan vitalni organ nije uništen. Iz tog razloga prva karta. ponekad. Dakle. pod uslovom da je predodredjen od strane Božanskog Providjenja da to učini.

MAGIJSKI FIZIČKI TRENING: Nekoliko metoda za sticanje magijskih metoda KRAJ DESETOG KORAKA . MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING: 1. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: Uzdizanje duha na više nivoe II. Komunikacija sa božanstvima i ostalo III. Svesna komunikacija sa ličnim Bogom 2.KRATAK PRIKAZ SVIH VEŽBI DESETOG KORAKA I.

On je uveren da se za veru čovek mora vežbati i obrazovati inicijacijom. Božansko Providjenje će odlučiti. . i sjedinjenje sa njim. ali mudrost se mora steći iskustvom i saznavanjem. Prodrevši do pravog unutrašnjeg značenja ove karte. zavisno od čoveka koji je koristi. Razume se da će svaki čitalac proceniti ovu knjigu sa ličnog stanovišta. postići intelektualno znanje. njemu će ukazati dužno poštovanje. onaj koji ne veruje u religiju. Veliki broj ljudi ako ne većina više voli da se uveri u istinitost zakona. čitalac će doći do zaključka da ne postoji bela i crna magija. Istinski magičar će osetiti samo sažaljenje za takve ljude i verovanja. A svaka od tih Tarot-karata uključuje jedan sistem inicijacije. Veliki broj bića koja su morala napustiti naš materijalni svet i nisu imala baš nikakvu priliku da postignu istinsko znanje u Duhu žale se u višim sferama na činjenicu d je u prošlosti pravo znanje bilo rezervisano samo za odabrane. da razni su predstavnici različitih ideja gajili osvetoljubiva osećanja jedan prema drugom zbog profesionalne ljubomore il boljeg znanja. Velikog Majstora mističara koji je rekao: “Voli bližnjega svoga kao samoga sebe”. uvek sam pokazivao da je magičar obavezan da oplemenjuje svoj karakter tokom razvoja do najvišeg stepena da bi izbegao prekide ili joć gore padove u svom usponu. i svaka od tih karata zahteva opis. koje odgovaraju Tarot-kartama i slično. takozvanih Velikih Arkana. Pored ove dvadeset dve Velike Arkane. pored prve Tarot-karte koju simbolizuje magičar u Egipatskim misterijama. ali nikada neće mrzeti niti prezirati nikoga. bez sumnje će posmatrati ovu knjigu kao čistu glupost. Ko god traži Boga. jer ona može postati prepreka ili pomoć. i koji god da je odabrao put da ga vodi ka tom cilju. Onaj koji ostaje na čisto materijalističkom stavu. i da nije bilo dostupno ovde na zemlji. A tu zrelost opet odredjuje duhovni razvoj koji se oblikuje na stazi inicijacije. teozofi. da su sveštenstvo. misterije koje su hiljadama godina čuvane kao tajne. a ja nemam nameru da takve ljude preobraćam u bilo kakvu veru niti da menjam njihova mišljenja. naravno. korak po korak. Ovo delo je napisano isključivo za one koji traže čistu istinu i najvišu Mudrost. Ova rečenica bi trebala biti sveta zapovest za svakog tragača za prosvetljenjem na ovoj spiritualnoj stazi. a koju će u njemu i naći. Pukim čitanjem ovog dela može se. U raznim poglavljima i u vezi sa metodima ja sam često naglašavao da je ova vrsta nauke namenjena samo za najuzvišenije ciljeve. koje zavise od duhovne zrelosti pojedinca. ignoriše natprirodne pojave i koga zanimaju samo materijalni interesi. Dakle. i tu često vidimo. ali takodje i istina. postoji i pedeset šest Malih Arkana. Mnogo puta su naši ljudi dokazivali. trebali bi se uvek setiti reči Isusa Hrista. i jedino tada će se odlučiti stazom inicijacije. ali ne mudrost. to jest. Tako će čitaočevo mišljenje o magiji pretrpeti značajnu promenu i nadam se da on više nikad neće degradirati ovu drevnu mudrost na vradžbine i slične djavolske rabote. ovaj priručnik nije namenjen da bude odskočna daska u potrazi za bogatstvom. nema nikakve razlike izmedju magije i misticizma ili sličnih nauka. i da su one kolevka sve mudrosti. onim stanovnicima ove zemlje koji iskreno žude za istinom i percepcijom. Iskreni magičar će shvatiti da je takav stav Čoveka pogrešan. nego se moraju sticati veoma teškim radom i sa mnogo teškoća i smetnji. Svi ljudi koji traže put ka Bogu. sada je Božansko Providjenje otkrilo. Svako ko je čitao o TAROTU upoznat je sa činjenicom da postoji još dvadeset jedna karta. šteta je. već mora služiti u svrhu poučavanja Čoveka. Očigledno je da blagodeti percepcije neće nikad doći preko noći. moći i časti. Mišljenje o postojanju crne magije treba pripisati činjenici da sve do sada ljudi nisu imali ni najmanju predstavu o tome šta je magija. Znanje se može dobiti prenošenjem. simbolizuju male misterije. šta i koliko će mi biti dozvoljeno da pišem i objavim o pojedinim Tarotkartama. Zatim. čak uveravali u posebnu sposobnost duha. nijedna nauka nije ni dobra ni zla. iz iskustva. Kao što sam već pomenuo na početku.POGOVOR Kao što sam već pomenuo u uvodu ove knjige. spiritisti ili ma kako se zvali skloni neprijateljstvu baš kao da nisu na putu koji vodi Bogu. mikro-kosmosa u odnosu na Svemir ili makrokosmos zajedno sa njihovim zakonima. Ustvari.

količina izdržljivosti i strpljenja.. i svaka religija se može uskladiti sa ovim sistemom inicijacije. svako bi se morao zapitati. Onaj ko samo želi sticanje okultnih sposobnosti i moći da bi se njima hvalio. skoro nadljudska. neka vrsta kompasa razvoja i sredstvo za plemenite ciljeve i za pomaganje ljudima. A pre nego što stupi na ovu stazu. Treba uzeti kao sigurno da će ogromna. nikada ne pobegne sa nje. Prema tome. Onaj koji je stupio na stazu inicijacije ne mora da menja svoju ideologiju što se tiče religije. kao svoj životni zadatak koji on namerava ispuniti. i da li će odlučno pokušati da izdrži i da. AUTOR. one su rezervisane samo za prave magičare. Svim čitaocima željnim savršenstva i koji su ovu knjigu odabrali za svog vodiča. jer su putevi Božanskog Providjenja nedokučivi zauvek. kad jednom krene ovom stazom. . Ustvari. čvrsta snaga volje i tajnost napretka biti osnovni uslovi. radiće uzalud. prava religija i nije ništa drugo do praksa ovde datih uputstava. Onaj ko teži za okultnim moćima iz ništavnih motiva biće pre ili kasnije odstranjen sa staze. uprkos smetnjama i teškoćama koje mu se mogu isprečiti na putu. budući da su okultne sposobnosti samo uzgredni proizvodi. iskreno želim dobar uspeh i Božanski blagoslov. tj.Oplemenjivanje duše ide ruku pod ruku sa usponom razvoja. da li će pravu inicijaciju posmatrati praktično kao i svoju religiju.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful