11:14 PM

Άρθρο 8 - Δικαζηήρια ποσ δικάζοσν ηα κακοσργήμαηα
1. Σα δηθαζηήξηα πνπ δηθάδνπλ ηα θαθνπξγήκαηα ζπγθξνηνύληαη σο εμήο:

ΜΙΚΣΟ ΟΡΚΩΣΟ
α) Το μικηό ορκωηό δηθαζηήξην ζπγθξνηείηαη από ηνλ πξόεδξν πξσηνδηθώλ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, δύν πξσηνδίθεο
θαη ηέζζεξηο ελόξθνπο,1+2+4
2. Σν κηθηό νξθσηό δηθαζηήξην ζπγθξνηείηαη ζηελ έδξα θάζε πξσηνδηθείνπ, θαη ην κηθηό νξθσηό εθεηείν, ζηελ έδξα
θάζε εθεηείνπ.
Άρθρο 109 - Μικηό ορκωηό δικαζηήριο
Σν κηθηό νξθσηό δηθαζηήξην δηθάδεη ζε πξώην βαζκό:
α) ηα κακοσργήμαηα,
εθηόο από εθείλα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ πεληακειώλ εθεηείσλ, θαη
β) ηα πολιηικά πλημμελήμαηα.
β) ηο μικηό ορκωηό εθεηείο ζπγθξνηείηαη από (1)πξόεδξν εθεηώλ, δύν(2) εθέηεο θαη ηέζζεξηο(4) ελόξθνπο, 1+2+4
Σν κηθηό νξθσηό εθεηείν εθδηθάδεη ηηο εθέζεις θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ κηθηνύ νξθσηνύ δηθαζηεξίνπ.

΢ηελ πεξίπησζε έθεζης καηά ηης απόθαζης ηοσ εθεηείοσ (άξζξν 489 ζηνηρ. γ') αξκόδην λα δηθάζεη είλαη ηο ίδιο
εθεηείο, ζην νπνίν όκσο δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ νη δηθαζηέο πνπ δίθαζαλ ζε πξώην βαζκό. Αλ δελ είλαη
δπλαηή ε δηαθνξεηηθή απηή ζύλζεζε, ζύκθσλα κε ηε γξαπηή βεβαίσζε ηνπ πξνέδξνπ, ν εηζαγγειέαο παξαπέκπεη
ηελ ππόζεζε ζην πιεζηέζηεξν εθεηείν. Πιεζηέζηεξν εθεηείν ησλ Δθεηείσλ Κεξθύξαο, Ησαλλίλσλ θαη Ναππιίνπ
ζεσξείηαη ην Δθεηείν Παηξώλ, ησλ Δθεηείσλ Κξήηεο, Αηγαίνπ θαη Γσδεθαλήζνπ ην Δθεηείν Αζελώλ, ησλ Δθεηείσλ
Θξάθεο θαη Λάξηζαο ην Δθεηείν Θεζ/λίθεο θαη ηνπ Δθεηείνπ Παηξώλ ην Δθεηείν Ναππιίνπ.

ΔΙΚΑ΢ΣΗΡΙΟ ΕΦΕΣΩΝ
Άρθρο 111 - Δικαστήριο ευετών (Τριμελές)
γ) ην ηξηκειέο εθεηείν, ζπληίζεηαη από ηνλ πξόεδξν εθεηώλ ή ηνλ αλαπιεξσηή θαη από δύν εθέηεο,
Σν δηθαζηήξην εθεηώλ δηθάδεη:
1. Τα κακοσργήμαηα πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Πνηληθό Κώδηθα ζρεηηθά κε ην
λόκηζκα, η
α ππνκλήκαηα,
ηελ ηδηνθηεζία,
ηα πεξηνπζηαθά δίθαηα,
ηελ ςεπδή βεβαίσζε ππαιιήινπ,
λόζεπζε, απηζηία θαη ππεμαίξεζε ζηελ ππεξεζία,
αλ ηειέζηεθαλ από πνιίηεο, άζρεηα κε ην πξόζσπν ηνπ παζόληα θαη ην πνζό ηνπ νθέινπο ή ηεο δεκίαο, ή
αλ ηειέζηεθαλ από ζηξαηησηηθνύο θαη ζηξέθνληαη νπσζδήπνηε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ δεκνζίνπ
δηθαίνπ ή θαηά άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ από εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 263α ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα θαη
εθόζνλ ην όθεινο πνπ πέηπρε ή επηδίσμε κε απηά ν δξάζηεο ή ε δεκία πνπ πξνμελήζεθε ή απεηιήζεθε ζην Γεκόζην
ή ζηα πην πάλσ λνκηθά πξόζσπα ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ "εθαηόλ πελήληα ρηιηάδσλ (150.000) ΔΤΡΩ".
2. Τα κακοσργήμαηα
θινπήο,
ππεμαίξεζεο θαη
πιαζηνγξαθίαο πνπ πξνβιέπνληαη
από ην ζηξαηησηηθό πνηληθό θώδηθα,

000) ΔΤΡΩ". απμάλεηαη ζε "εθαηόλ πελήληα ρηιηάδεο (150.000) ΔΤΡΩ" ηζρύεη είηε ν θαηεγνξνύκελνο είλαη πνιίηεο είηε είλαη ζηξαηησηηθόο. Σα πλημμελήματα ησλ αξρηεξέσλ.αλ ζηξέθνληαη νπσζδήπνηε θαηά ηνπ δεκνζίνπ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν θαη ην όθεινο πνπ πέηπρε ή επηδίσμε κε απηά ν δξάζηεο ή ε δεκία πνπ πξνμελήζεθε ή απεηιήζεθε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ πην πάλσ λνκηθώλ πξνζώπσλ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ "εθαηόλ πελήληα ρηιηάδσλ (150. ησλ δηθαζηώλ πνιηηηθήο. Σν πεληακειέο εθεηείν εθδηθάδεη ηηο εθέζεις θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ ηριμελούς εθεηείνπ. εθξεθηηθώλ πιώλ θαη εθξεθηηθώλ κεραλεκάησλ θαη άιισλ ηηλώλ πνηληθώλ δηαηάμεσλ". ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξέδξσλ. ησλ κειώλ ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. η α θαθνπξγήκαηα θαηά ηεο αζθάιεηαο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ή πδάηηλεο ζπγθνηλσλίαο ή ηεο αεξνπινΐαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Πνηληθό Κώδηθα ή ζε εηδηθνύο πνηληθνύο λόκνπο." 6. 495/1976 "πεξί όπισλ. 790/70 "πεξί ηξνπνπνηήζεσο δηαηάμεσλ ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθνο θαη ηνπ Κώδηθνο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο" θαη ην λ. (θαθνπξγήκαηα+ πιεκειήκκαηα) Τις εθέζεις καηά ηων αποθάζεων ηοσ δικαζηηρίοσ ηων εθεηών ζύμθωνα με ηο άρθρο 499. ηα θαθνπξγήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 187 θαη ζην άξζξν 187Α ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα. ησλ λνκαξρώλ. 8. 1608/1950 "πεξί απμήζεσο ησλ πνηλώλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ δηα ηνπο θαηαρξαζηάο ηνπ δεκνζίνπ". ηνπ επηηξόπνπ θαη ησλ αληεπηηξόπσλ επηθξαηείαο ζηα ηαθηηθά δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην λ. ησλ κειώλ ηνπ Διεγθηηθνύ ΢πλεδξίνπ. Σα κακοσργήμαηα ηεο πεηξαηείαο. πνηληθήο θαη δηνηθεηηθήο δηθαηνζύλεο θαη εηζαγγειέσλ. Σηο εθέζεις καηά ηων αποθάζεων ηοσ ηριμελούς πλημμελειοδικείοσ θαη θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη από ην πολσμελές πξσηνδηθείν ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 116 παξ. ησλ εηξελνδηθώλ. εηδηθώλ πηαηζκαηνδίθσλ. . θαζώο θαη ηα ζπλαθή κε απηά πιεκκειήκαηα θαη θαθνπξγήκαηα. 3. 1. 7. Σν όξην απηό ησλ "εθαηόλ πελήληα ρηιηάδσλ (150.000) ΔΤΡΩ". έζησ θαη αλ ηα ηειεπηαία ηηκσξνύληαη βαξύηεξα από ηα σο άλσ θύξηα θαθνπξγήκαηα. ησλ παξέδξσλ θαη εηζεγεηώλ ηνπ. ηνπ Γεληθνύ Δπηηξόπνπ θαη ησλ αληεπηηξόπσλ πνπ ππεξεηνύλ ζε απηό θαζώο θαη ηνπ Γεληθνύ Δπηηξόπνπ. Σν πνζό ησλ "επηαθνζίσλ ηξηάληα (730) ΔΤΡΩ" πνπ πξνβιέπεηαη από ηα άξζξα 1 θαη 2 ηνπ λ. "5. ησλ δηθεγόξσλ. Σν κακούργημα ηεο αλζξσπνθηνλίαο ζε κνλνκαρία. Σα εγθιήκαηα ηεο δόιηαο ρξενθνπίαο αλώλπκσλ εηαηξεηώλ θαη ηξαπεδώλ.δ. 4. δ) ην πενηαμελές εθεηείο ζπληίζεηαη από πξόεδξν εθεηώλ θαη από ηέζζεξηο εθέηεο.

΢ε έλαλ από ηνπο αλαθξηηέο. . "δ) εθείλα ησλ άξζξσλ 142. 1. 160. αλαηίζεηαη ε αλάθξηζε θαηά αλειίθσλ (άξζξν 7)˙ β) ε άζθεζε ηεο εμνπζίαο ηνπ δηθαζηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Αλαθξηηέο δηνξίδνληαη έλαο ή πεξηζζόηεξνη πιεκκειεηνδίθεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νξγαληζκνύ ησλ δηθαζηεξίσλ. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα νξηζηεί θαη άιινο ηόπνο ζπλεδξηάζεσλ. όηαλ ζπλεδξηάδεη εθηόο έδξαο. 266 παξ.Μονομελή πλημμελειοδικεία Σν κνλνκειέο πιεκκειεηνδηθείν ζπγθξνηείηαη από έλα πιεκκειεηνδίθε.Άρθρο 4 . β) εθείλα πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ ησλ αλειίθσλ. 145. εθηόο έδξαο εηξελνδηθείνπ. 259. 203. 147. 1 θαη 2. 251. 221. ΜΟΝΟΜΕΛΕ΢ ΠΗΜΕΛΙΟΔΙΚΕΙΟ Άρθρο 6 . θαζώο θαη ηα ζπλαθή κε απηά (άξζξα 109. 149.Δικαζηήρια ηων πλημμελειοδικών 1. 247 παξ. Άρθρο 114 . αλ ππάξρνπλ ζ' απηόλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ζπλεδξίαζε δηθαζηεξίνπ θαη ζπδήηεζε ησλ ππνζέζεσλ. 2. Ο πξόεδξνο ησλ πξσηνδηθώλ κπνξεί λα δηθάζεη σο κόλνο πιεκκειεηνδίθεο. Κάζε δηθαζηήξην πξσηνδηθώλ είλαη ηαπηόρξνλα θαη δηθαζηήξην πιεκκειεηνδηθώλ. 159. ΢ηε δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ ησλ πιεκκειεηνδηθώλ αλήθεη: α) ε αλάθξηζε. νξίδεηαη πάληνηε θάπνηα έδξα εηξελνδηθείνπ κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο θαη κεηά γλσκνδόηεζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ αξκόδην δηθαζηεξίνπ πξσηνδηθώλ θαη ηνπ εηζαγγειέα εθεηώλ. ΢ην ίδην δηθαζηήξην πιεκκειεηνδηθώλ είλαη δπλαηό λα ιεηηνπξγνύλ θαη πεξηζζόηεξα κνλνκειή. γ) εθείλα πνπ ηεινύληαη δηα ηνπ ηύπνπ. 128). 111. 154. πνπ νξίδεηαη θάζε ηξίκελν από ηελ νινκέιεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ καδί κε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο αλαπιεξσηέο από ηνπο πιεκκειεηνδίθεο. 156. 158. Ωο ηόπνο ζπλεδξηάζεσλ ηνπ κνλνκεινύο. πνπ νξίδεηαη εηδηθά γη' απηό ην ζθνπό. 153. 202 παξ.Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σν κνλνκειέο πιεκκειεηνδηθείν δηθάδεη: "Α) Τα πλημμελήμαηα γηα ηα νπνία απεηιείηαη ζην λόκν θπιάθηζε κε ελάτιζηο όριο καηώηερο ηων ηριών μηνών ή τρημαηική ποινή ή θαη νη δύν πνηλέο εθηόο από: α) εθείλα πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ κεηθηώλ νξθσηώλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ εθεηείσλ. 1 θαη 2. Ζ δηθαηνδνζία ηνπ κνλνκεινύο πιεκκειεηνδηθείνπ νξίδεηαη ζην άρθρο 114.

3. Γ) Σηο εθέζεηο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ πηαηζκαηνδηθείνπ. γ) ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 1882/1990 "Μέηξα γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ινηπέο δηαηάμεηο". δ) ηνπ άξζξνπ 23Β ηνπ Ν. ηνπ δηθαζηεξίνπ ησλ εθεηώλ. Ζ εθδίθαζε ησλ πιεκκειεκάησλ. β) ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ Α. όηαλ γη' νπνηνλδήπνηε ιόγν είλαη αδύλαηε απηή ε ζύλζεζε. ησλ πηαηζκάησλ θαη ησλ εθέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 112 αλήθεη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ ηξηκεινύο πιεκκειεηνδηθείνπ. ηα αγξνηηθά ζε βαζκό πιεκκειήκαηνο θαη ηα αγνξαλνκηθά αδηθήκαηα. 1. 1244/1972 "Πεξί ιεηηνπξγίαο Δξαζηηερληθώλ θαη Πεηξακαηηθώλ ΢ηαζκώλ Αζπξκάηνπ Δηδηθώλ Ραδηνδηθηύσλ θαη ηδξύζεσο Τπεξεζίαο Διέγρνπ Ραδηνεθπνκπώλ". α'. 2696/1999 "Κώδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο". ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη ινηπέο δηαηάμεηο". 300. Δπηηξέπεηαη ε αλαπιήξσζε ελόο κόλν δηθαζηή από πάξεδξν ζην πξσηνδηθείν. ε) ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 10 θαη ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. παξακνλή. 278. α'. 290 παξ. 314 παξ. Άρθρο 5 . από πηαηζκαηνδίθε ή από εηξελνδίθε. 8 ηνπ Ν.Τριμελή πλημμελειοδικεία 1. δηθαζηώλ πνιηηηθήο. εηδηθώλ πηαηζκαηνδηθώλ. πνηληθήο θαη δηνηθεηηθήο δηθαηνζύλεο θαη εηζαγγειέσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξέδξσλ. θαζώο θαη ηνπ Γεληθνύ Δπηηξόπνπ. 288 παξ. Αλ ν πξόεδξνο πξνβιέπεη όηη θάπνηα δίθε ζα δηαξθέζεη πνιύ. Τα πλημμελήμαηα. Σα πηαίζκαηα ησλ αξρηεξέσλ. ζη) [ηνπ άξζξνπ 42 θαη] ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. ΢ε πεξίπησζε θσιύκαηνο ηνπ πξνέδξνπ. 1337/1983 γηα ηελ "επέθηαζε ησλ πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ. ηνπ επηηξόπνπ θαη ησλ αληεπηηξόπσλ ηεο επηθξαηείαο ζηα γεληθά δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. ε) ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. .Γ. 248/1914 "Πεξί νξγαλώζεσο ηεο Εσνηερληθήο θαη Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο". 5960/1933 "πεξί επηηαγήο"." Β) Σα δαζηθά (εθηόο από ηνλ εκπξεζκό). ηνπ Γεληθνύ Δπηηξόπνπ θαη ησλ αληεπηηξόπσλ πνπ ππεξεηνύλ ζε απηό. 3 θαη 397 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα. 286. ηελ πξνεδξία ηελ αλαιακβάλεη ν αξραηόηεξνο από απηνύο πνπ απνκέλνπλ. 364 παξ.269 . θαζώο θαη ηα εγθιήκαηα: α) ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 86/1967 "πεξί επηβνιήο θπξώζεσλ θαηά ησλ θαζπζηεξνύλησλ ηελ θαηαβνιήλ θαη ηελ απόδνζηλ εηζθνξώλ εηο Οξγαληζκνύο Κνηλσληθήο Αζθαιίζεσο". λνκαξρώλ. Σηο εθέζεις καηά ηων αποθάζεων ηοσ μονομελούς πιεκκειεηνδηθείνπ. 271. ησλ εηξελνδηθώλ. 1. 328. 1 εδ. 2.Ν. εθηόο από όζα αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ κηθηώλ νξθσηώλ δηθαζηεξίσλ. 1 πεξ. δ) ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 50 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν. θαζώο θαη θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη από ην εηξελνδηθείν ζύκθσλα κε ην άξζξν 116 παξ. κπνξεί λα πξνζιάβεη έσο δύν ζπκπαξεδξεύνληεο δηθαζηέο γηα ηελ αλαπιήξσζε εθείλσλ ησλ δηθαζηώλ γηα ηνπο νπνίνπο ηπρόλ ζα πξνθύςεη θώιπκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο. ΣΡΙΜΕΛΕ΢ ΠΛΗΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ Σν ηξηκειέο δηθαζηήξην πιεκκειεηνδηθώλ δηθάδεη: 1. αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπκπαξεδξεύνληεο. 2910/2001 "Δίζνδνο. ησλ κειώλ ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη ησλ παξέδξσλ θαη εηζεγεηώλ ηνπ. 2. Σν δηθαζηήξην ησλ πιεκκειεηνδηθώλ απνηειείηαη από ηξεηο ηαθηηθνύο δηθαζηέο. ησλ κειώλ ηνπ Διεγθηηθνύ ΢πλεδξίνπ. ηνπ κνλνκεινύο πιεκκειεηνδηθείνπ θαη ηνπ δηθαζηεξίνπ αλειίθσλ. δηθεγόξσλ. νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful