11:14 PM

Άρθρο 8 - Δικαζηήρια ποσ δικάζοσν ηα κακοσργήμαηα
1. Σα δηθαζηήξηα πνπ δηθάδνπλ ηα θαθνπξγήκαηα ζπγθξνηνύληαη σο εμήο:

ΜΙΚΣΟ ΟΡΚΩΣΟ
α) Το μικηό ορκωηό δηθαζηήξην ζπγθξνηείηαη από ηνλ πξόεδξν πξσηνδηθώλ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, δύν πξσηνδίθεο
θαη ηέζζεξηο ελόξθνπο,1+2+4
2. Σν κηθηό νξθσηό δηθαζηήξην ζπγθξνηείηαη ζηελ έδξα θάζε πξσηνδηθείνπ, θαη ην κηθηό νξθσηό εθεηείν, ζηελ έδξα
θάζε εθεηείνπ.
Άρθρο 109 - Μικηό ορκωηό δικαζηήριο
Σν κηθηό νξθσηό δηθαζηήξην δηθάδεη ζε πξώην βαζκό:
α) ηα κακοσργήμαηα,
εθηόο από εθείλα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ πεληακειώλ εθεηείσλ, θαη
β) ηα πολιηικά πλημμελήμαηα.
β) ηο μικηό ορκωηό εθεηείο ζπγθξνηείηαη από (1)πξόεδξν εθεηώλ, δύν(2) εθέηεο θαη ηέζζεξηο(4) ελόξθνπο, 1+2+4
Σν κηθηό νξθσηό εθεηείν εθδηθάδεη ηηο εθέζεις θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ κηθηνύ νξθσηνύ δηθαζηεξίνπ.

΢ηελ πεξίπησζε έθεζης καηά ηης απόθαζης ηοσ εθεηείοσ (άξζξν 489 ζηνηρ. γ') αξκόδην λα δηθάζεη είλαη ηο ίδιο
εθεηείο, ζην νπνίν όκσο δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ νη δηθαζηέο πνπ δίθαζαλ ζε πξώην βαζκό. Αλ δελ είλαη
δπλαηή ε δηαθνξεηηθή απηή ζύλζεζε, ζύκθσλα κε ηε γξαπηή βεβαίσζε ηνπ πξνέδξνπ, ν εηζαγγειέαο παξαπέκπεη
ηελ ππόζεζε ζην πιεζηέζηεξν εθεηείν. Πιεζηέζηεξν εθεηείν ησλ Δθεηείσλ Κεξθύξαο, Ησαλλίλσλ θαη Ναππιίνπ
ζεσξείηαη ην Δθεηείν Παηξώλ, ησλ Δθεηείσλ Κξήηεο, Αηγαίνπ θαη Γσδεθαλήζνπ ην Δθεηείν Αζελώλ, ησλ Δθεηείσλ
Θξάθεο θαη Λάξηζαο ην Δθεηείν Θεζ/λίθεο θαη ηνπ Δθεηείνπ Παηξώλ ην Δθεηείν Ναππιίνπ.

ΔΙΚΑ΢ΣΗΡΙΟ ΕΦΕΣΩΝ
Άρθρο 111 - Δικαστήριο ευετών (Τριμελές)
γ) ην ηξηκειέο εθεηείν, ζπληίζεηαη από ηνλ πξόεδξν εθεηώλ ή ηνλ αλαπιεξσηή θαη από δύν εθέηεο,
Σν δηθαζηήξην εθεηώλ δηθάδεη:
1. Τα κακοσργήμαηα πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Πνηληθό Κώδηθα ζρεηηθά κε ην
λόκηζκα, η
α ππνκλήκαηα,
ηελ ηδηνθηεζία,
ηα πεξηνπζηαθά δίθαηα,
ηελ ςεπδή βεβαίσζε ππαιιήινπ,
λόζεπζε, απηζηία θαη ππεμαίξεζε ζηελ ππεξεζία,
αλ ηειέζηεθαλ από πνιίηεο, άζρεηα κε ην πξόζσπν ηνπ παζόληα θαη ην πνζό ηνπ νθέινπο ή ηεο δεκίαο, ή
αλ ηειέζηεθαλ από ζηξαηησηηθνύο θαη ζηξέθνληαη νπσζδήπνηε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ δεκνζίνπ
δηθαίνπ ή θαηά άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ από εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 263α ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα θαη
εθόζνλ ην όθεινο πνπ πέηπρε ή επηδίσμε κε απηά ν δξάζηεο ή ε δεκία πνπ πξνμελήζεθε ή απεηιήζεθε ζην Γεκόζην
ή ζηα πην πάλσ λνκηθά πξόζσπα ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ "εθαηόλ πελήληα ρηιηάδσλ (150.000) ΔΤΡΩ".
2. Τα κακοσργήμαηα
θινπήο,
ππεμαίξεζεο θαη
πιαζηνγξαθίαο πνπ πξνβιέπνληαη
από ην ζηξαηησηηθό πνηληθό θώδηθα,

εθξεθηηθώλ πιώλ θαη εθξεθηηθώλ κεραλεκάησλ θαη άιισλ ηηλώλ πνηληθώλ δηαηάμεσλ". ηνπ επηηξόπνπ θαη ησλ αληεπηηξόπσλ επηθξαηείαο ζηα ηαθηηθά δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα.000) ΔΤΡΩ" ηζρύεη είηε ν θαηεγνξνύκελνο είλαη πνιίηεο είηε είλαη ζηξαηησηηθόο. 495/1976 "πεξί όπισλ.αλ ζηξέθνληαη νπσζδήπνηε θαηά ηνπ δεκνζίνπ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν θαη ην όθεινο πνπ πέηπρε ή επηδίσμε κε απηά ν δξάζηεο ή ε δεκία πνπ πξνμελήζεθε ή απεηιήζεθε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ πην πάλσ λνκηθώλ πξνζώπσλ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ "εθαηόλ πελήληα ρηιηάδσλ (150. Σν κακούργημα ηεο αλζξσπνθηνλίαο ζε κνλνκαρία. Σα εγθιήκαηα ηεο δόιηαο ρξενθνπίαο αλώλπκσλ εηαηξεηώλ θαη ηξαπεδώλ. απμάλεηαη ζε "εθαηόλ πελήληα ρηιηάδεο (150. ηα θαθνπξγήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 187 θαη ζην άξζξν 187Α ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα. Σηο εθέζεις καηά ηων αποθάζεων ηοσ ηριμελούς πλημμελειοδικείοσ θαη θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη από ην πολσμελές πξσηνδηθείν ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 116 παξ. Σν πνζό ησλ "επηαθνζίσλ ηξηάληα (730) ΔΤΡΩ" πνπ πξνβιέπεηαη από ηα άξζξα 1 θαη 2 ηνπ λ. (θαθνπξγήκαηα+ πιεκειήκκαηα) Τις εθέζεις καηά ηων αποθάζεων ηοσ δικαζηηρίοσ ηων εθεηών ζύμθωνα με ηο άρθρο 499. "5. ησλ δηθεγόξσλ. ησλ λνκαξρώλ. ηνπ Γεληθνύ Δπηηξόπνπ θαη ησλ αληεπηηξόπσλ πνπ ππεξεηνύλ ζε απηό θαζώο θαη ηνπ Γεληθνύ Δπηηξόπνπ." 6. ησλ κειώλ ηνπ Διεγθηηθνύ ΢πλεδξίνπ.000) ΔΤΡΩ". Σν πεληακειέο εθεηείν εθδηθάδεη ηηο εθέζεις θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ ηριμελούς εθεηείνπ. Σν όξην απηό ησλ "εθαηόλ πελήληα ρηιηάδσλ (150. 7. 8. έζησ θαη αλ ηα ηειεπηαία ηηκσξνύληαη βαξύηεξα από ηα σο άλσ θύξηα θαθνπξγήκαηα. θαζώο θαη ηα ζπλαθή κε απηά πιεκκειήκαηα θαη θαθνπξγήκαηα. η α θαθνπξγήκαηα θαηά ηεο αζθάιεηαο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ή πδάηηλεο ζπγθνηλσλίαο ή ηεο αεξνπινΐαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Πνηληθό Κώδηθα ή ζε εηδηθνύο πνηληθνύο λόκνπο. 790/70 "πεξί ηξνπνπνηήζεσο δηαηάμεσλ ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθνο θαη ηνπ Κώδηθνο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο" θαη ην λ. ησλ παξέδξσλ θαη εηζεγεηώλ ηνπ. Σα πλημμελήματα ησλ αξρηεξέσλ. Σα κακοσργήμαηα ηεο πεηξαηείαο.000) ΔΤΡΩ". 3. .δ. πνηληθήο θαη δηνηθεηηθήο δηθαηνζύλεο θαη εηζαγγειέσλ. ησλ κειώλ ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 1608/1950 "πεξί απμήζεσο ησλ πνηλώλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ δηα ηνπο θαηαρξαζηάο ηνπ δεκνζίνπ". ησλ δηθαζηώλ πνιηηηθήο. 4. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξέδξσλ. εηδηθώλ πηαηζκαηνδίθσλ. δ) ην πενηαμελές εθεηείο ζπληίζεηαη από πξόεδξν εθεηώλ θαη από ηέζζεξηο εθέηεο. ησλ εηξελνδηθώλ. 1. όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην λ.

158.Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σν κνλνκειέο πιεκκειεηνδηθείν δηθάδεη: "Α) Τα πλημμελήμαηα γηα ηα νπνία απεηιείηαη ζην λόκν θπιάθηζε κε ελάτιζηο όριο καηώηερο ηων ηριών μηνών ή τρημαηική ποινή ή θαη νη δύν πνηλέο εθηόο από: α) εθείλα πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ κεηθηώλ νξθσηώλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ εθεηείσλ. β) εθείλα πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ ησλ αλειίθσλ. 259. 266 παξ. 251. θαζώο θαη ηα ζπλαθή κε απηά (άξζξα 109. 145. . ΜΟΝΟΜΕΛΕ΢ ΠΗΜΕΛΙΟΔΙΚΕΙΟ Άρθρο 6 . ΢ην ίδην δηθαζηήξην πιεκκειεηνδηθώλ είλαη δπλαηό λα ιεηηνπξγνύλ θαη πεξηζζόηεξα κνλνκειή. Αλαθξηηέο δηνξίδνληαη έλαο ή πεξηζζόηεξνη πιεκκειεηνδίθεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νξγαληζκνύ ησλ δηθαζηεξίσλ. αλ ππάξρνπλ ζ' απηόλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ζπλεδξίαζε δηθαζηεξίνπ θαη ζπδήηεζε ησλ ππνζέζεσλ. Ζ δηθαηνδνζία ηνπ κνλνκεινύο πιεκκειεηνδηθείνπ νξίδεηαη ζην άρθρο 114.Μονομελή πλημμελειοδικεία Σν κνλνκειέο πιεκκειεηνδηθείν ζπγθξνηείηαη από έλα πιεκκειεηνδίθε. Ωο ηόπνο ζπλεδξηάζεσλ ηνπ κνλνκεινύο. 247 παξ. εθηόο έδξαο εηξελνδηθείνπ. 154. 160. 156. γ) εθείλα πνπ ηεινύληαη δηα ηνπ ηύπνπ. 159. 149. 221. 203. 111. Κάζε δηθαζηήξην πξσηνδηθώλ είλαη ηαπηόρξνλα θαη δηθαζηήξην πιεκκειεηνδηθώλ. νξίδεηαη πάληνηε θάπνηα έδξα εηξελνδηθείνπ κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο θαη κεηά γλσκνδόηεζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ αξκόδην δηθαζηεξίνπ πξσηνδηθώλ θαη ηνπ εηζαγγειέα εθεηώλ. Ο πξόεδξνο ησλ πξσηνδηθώλ κπνξεί λα δηθάζεη σο κόλνο πιεκκειεηνδίθεο. "δ) εθείλα ησλ άξζξσλ 142. 147. 153. όηαλ ζπλεδξηάδεη εθηόο έδξαο. Άρθρο 114 . Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα νξηζηεί θαη άιινο ηόπνο ζπλεδξηάζεσλ. πνπ νξίδεηαη εηδηθά γη' απηό ην ζθνπό.Άρθρο 4 . πνπ νξίδεηαη θάζε ηξίκελν από ηελ νινκέιεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ καδί κε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο αλαπιεξσηέο από ηνπο πιεκκειεηνδίθεο. 1 θαη 2. 1 θαη 2. 128). 1. αλαηίζεηαη ε αλάθξηζε θαηά αλειίθσλ (άξζξν 7)˙ β) ε άζθεζε ηεο εμνπζίαο ηνπ δηθαζηηθνύ ζπκβνπιίνπ. ΢ε έλαλ από ηνπο αλαθξηηέο. 2. 202 παξ.Δικαζηήρια ηων πλημμελειοδικών 1. ΢ηε δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ ησλ πιεκκειεηνδηθώλ αλήθεη: α) ε αλάθξηζε.

δηθεγόξσλ. 271. γ) ηνπ άξζξνπ 17 παξ. β) ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ Α. ηνπ Γεληθνύ Δπηηξόπνπ θαη ησλ αληεπηηξόπσλ πνπ ππεξεηνύλ ζε απηό. 1. Σα πηαίζκαηα ησλ αξρηεξέσλ. από πηαηζκαηνδίθε ή από εηξελνδίθε. α'. ηνπ επηηξόπνπ θαη ησλ αληεπηηξόπσλ ηεο επηθξαηείαο ζηα γεληθά δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. 5960/1933 "πεξί επηηαγήο". παξακνλή. 364 παξ. 1 πεξ. ζη) [ηνπ άξζξνπ 42 θαη] ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. εθηόο από όζα αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ κηθηώλ νξθσηώλ δηθαζηεξίσλ. 2910/2001 "Δίζνδνο. 286. 86/1967 "πεξί επηβνιήο θπξώζεσλ θαηά ησλ θαζπζηεξνύλησλ ηελ θαηαβνιήλ θαη ηελ απόδνζηλ εηζθνξώλ εηο Οξγαληζκνύο Κνηλσληθήο Αζθαιίζεσο". ηνπ δηθαζηεξίνπ ησλ εθεηώλ. ΣΡΙΜΕΛΕ΢ ΠΛΗΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ Σν ηξηκειέο δηθαζηήξην πιεκκειεηνδηθώλ δηθάδεη: 1. ." Β) Σα δαζηθά (εθηόο από ηνλ εκπξεζκό). ηνπ κνλνκεινύο πιεκκειεηνδηθείνπ θαη ηνπ δηθαζηεξίνπ αλειίθσλ. 3.269 . ε) ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 10 θαη ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο". 2. θαζώο θαη ηνπ Γεληθνύ Δπηηξόπνπ. Γ) Σηο εθέζεηο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ πηαηζκαηνδηθείνπ. Ζ εθδίθαζε ησλ πιεκκειεκάησλ. 1 εδ. ΢ε πεξίπησζε θσιύκαηνο ηνπ πξνέδξνπ. 314 παξ. 288 παξ. 3 θαη 397 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα. 1244/1972 "Πεξί ιεηηνπξγίαο Δξαζηηερληθώλ θαη Πεηξακαηηθώλ ΢ηαζκώλ Αζπξκάηνπ Δηδηθώλ Ραδηνδηθηύσλ θαη ηδξύζεσο Τπεξεζίαο Διέγρνπ Ραδηνεθπνκπώλ". Σν δηθαζηήξην ησλ πιεκκειεηνδηθώλ απνηειείηαη από ηξεηο ηαθηηθνύο δηθαζηέο. 1882/1990 "Μέηξα γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ινηπέο δηαηάμεηο". ησλ κειώλ ηνπ Διεγθηηθνύ ΢πλεδξίνπ. όηαλ γη' νπνηνλδήπνηε ιόγν είλαη αδύλαηε απηή ε ζύλζεζε. δηθαζηώλ πνιηηηθήο. θαζώο θαη θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη από ην εηξελνδηθείν ζύκθσλα κε ην άξζξν 116 παξ. 2696/1999 "Κώδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο". Άρθρο 5 . ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη ινηπέο δηαηάμεηο". κπνξεί λα πξνζιάβεη έσο δύν ζπκπαξεδξεύνληεο δηθαζηέο γηα ηελ αλαπιήξσζε εθείλσλ ησλ δηθαζηώλ γηα ηνπο νπνίνπο ηπρόλ ζα πξνθύςεη θώιπκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο.Ν. 300. 328. 8 ηνπ Ν. ησλ κειώλ ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη ησλ παξέδξσλ θαη εηζεγεηώλ ηνπ. 248/1914 "Πεξί νξγαλώζεσο ηεο Εσνηερληθήο θαη Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο". λνκαξρώλ. εηδηθώλ πηαηζκαηνδηθώλ. αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπκπαξεδξεύνληεο.Τριμελή πλημμελειοδικεία 1. δ) ηνπ άξζξνπ 23Β ηνπ Ν.Γ. Τα πλημμελήμαηα. ησλ εηξελνδηθώλ. ε) ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. Αλ ν πξόεδξνο πξνβιέπεη όηη θάπνηα δίθε ζα δηαξθέζεη πνιύ. ηελ πξνεδξία ηελ αλαιακβάλεη ν αξραηόηεξνο από απηνύο πνπ απνκέλνπλ. 2. ηα αγξνηηθά ζε βαζκό πιεκκειήκαηνο θαη ηα αγνξαλνκηθά αδηθήκαηα. 290 παξ. 1337/1983 γηα ηελ "επέθηαζε ησλ πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ. πνηληθήο θαη δηνηθεηηθήο δηθαηνζύλεο θαη εηζαγγειέσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξέδξσλ. θαζώο θαη ηα εγθιήκαηα: α) ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. ησλ πηαηζκάησλ θαη ησλ εθέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 112 αλήθεη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ ηξηκεινύο πιεκκειεηνδηθείνπ. α'. 278. δ) ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 50 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν. Σηο εθέζεις καηά ηων αποθάζεων ηοσ μονομελούς πιεκκειεηνδηθείνπ. 1. Δπηηξέπεηαη ε αλαπιήξσζε ελόο κόλν δηθαζηή από πάξεδξν ζην πξσηνδηθείν.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful