Regulamin korzystania z serwisu Karierowo.com z dnia 18.10.2012 r. I. Postanowienia ogólne 1.

Work of World Aleksander Zych z siedzibą w Poznaniu, 61-806 ul. Św. Marcin 29/8 na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczdenie usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204 tworzy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na potrzeby świadczenia usług serwisu Karierowo.com 2. Usługodawcą usług realizowanych na podstawie niniejszego regulaminu jest Work of World Aleksander Zych z siedziba w Poznaniu, 61-806 ul. Św. Marcin 29/8, NIP 595-126-32-04 REGON 302209427 II. Definicje 1. Karierowo.com - Serwis internetowy oferujący pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy pracownikami i pracodawcami. 2. Administrator - Administratorem serwisu jest Work of World Aleksander Zych 3. Usługodawca - Work of World Aleksander Zych z siedzibą w Poznaniu, 61-806 ul. Św. Marcin 29/8 4. Użytkownik - Osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną, zarejestrowana w serwisie Karierowo.com i posiadająca swoją wizytówkę, zwany dalej "usługobiorcą" 5. Wizytówka - Miejsce na stronie www.karierowo.com, gdzie publikowany jest zbiór informacji, podanych przez Użytkownika podczas rejestracji na stronie www.karierowo.com 6. Umowa - Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Work of World Aleksander Zych z chwilą akceptacji regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści niniejszego regulaminu. 7. Usługa "My CV" - Usługa świadczona przez Work of World Aleksander Zych na rzecz Usługobiorcy. 8. Regulamin - Niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu a w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz warunki zawierania i rozwiązywania umowy. III. Dane osobowe oraz polityka prywatoności 1. Work of World przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do utworzenia wizytówki Użytkownika, nawiązaniu oraz rozwiązaniu umowy, realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną a także dokonania rozliczeń z użytkownikiem. 2. Użytkownik ma obowiązek zaktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym poprzez przekazanie ich usługodawcy drogą mailową niezwłocznie po zaistnieniu zmian. 3. Użytkownik ma prawo wglądu do danych osobowych, które podał w formularzu rejestracyjnym a usługodawca ma obowiązek udostępnić te dane Użytkownikowi.

IV. Wymagania techniczne 1. W celu korzystania z serwisu, niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internet, przeglądarki internetowej oraz konto poczty e-mail. 2. W celu prawidłowego wyświetlania strony zaleca się korzystanie z nowszych wersji przegladarek internetowych. V. Prawa Autorskie 1. Nazwa oraz wygląd graficzny serwisu Karierowo.com, jego koncepcja oraz oprogramowanie wraz z bazą danych podlegają ochronie prawnej zgodnie z Polskim Prawie Autorskim. 2. Zabronione jest używanie nazwy serwisu Karierowo.com, powielanie, kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części serwisu w całości lub w w części w celach marketingowych, handlowych, reklamowych lub innych, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela serwisu jakim jest Work of World Aleksander Zych, poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. VI. Rejestracja 1. Warunkiem rozpoczęci świadczenia usługi przez usługodawcę na rzecz Użytkownika (usługobiorcy) jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Użytkownika. 2. Podczas rejestracji Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem oraz warunkami umowy i akceptuje w całości wszystkie warunki umowy oraz postanowienia regulaminu. 3. Użytkownik podczas rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie i wykożystanie danych podanych podczas rejestracji, zgodnie z ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204). 4. Podczas rejestracji Użytkownik oświadcza, że jest osobą pełnoletnią lub posiada zgodę rodzica/opiekuna na prezentację w serwisie. 5. Poprzez dokonanie rejestracji Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do zawaarcia umowy, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym a załączone fotografie przedstawiają wiserunek osoby rejestrującej się oraz nie naruszają żadnych praw osób trzecich 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości podanych danych, a w przypadku podejrzeń co do stanu faktycznego podanych danych, odmowy rejestracji lub poproszenie Użytkownika o podanie danych zgodnych ze stanem faktycznym 7. Usługobiorca poprzez rejestrację zobowiązuje się do nie podejmowania działań zmierzających do wywołania szkód u osób trzecich lub mogących powodować zakłucenia w działaniu serwisu. Za działania takie uznaje się w szczególności: - przejmownaie adresów IP. - Nieautoryzowane monitorowanie ruchu sieciowego. - Użycie programu lub skryptu przeznaczonego do zakłócania działania serwisu. - Próby obejścia lub oszukania algorytmów mierzących czas lub inne parametry, konieczne do udokumentowania wykorzystania usługi. - Fałszowanie lub zniekształcanie informacji pozwalającej zinterpretować Użytkownika oraz

zatajenie takiej informacji. VII. Opis usługi świadczonej przez Work of World na rzecz usługobiorcy 1. Przedmiotem świadczonej usługi jest utworzenie wizytówki "My CV" z informacji, podanych przez Użytkownika podczas rejestracji na stronie www.karierowo.com 2. Prezentacja wizytówki "My CV" w serwisie Karierowo.com, który jest dostępny pod adresem www.karierowo.com na okres jednego roku, licząc od dnia rejestracji. VIII. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy. 1. Niniejsze warunki stanowią treść umowy pomiędzy Użytkownikiem a firmą Work of World Aleksander Zych z siedzibą w Poznaniu, 61-806 ul. Św. Marcin 29/8. 2. Warunkiem zawarcia umowy jest prawidłowo wypełniony formularz oraz akceptacja postanowień regulaminu oraz warunków umowy. 3. Użytkownik podczas rejestracji oświadcza, że zapoznał się i akceptuje w pełni warunki niniejszej umowy. 4. Umowa jest zawierana na stronie www.karierowo.com, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz oświadczenie o zaznajomieniu się i akceptacją niniejszego regulaminu. 5. Umowa na świadczenie usługi jest zawierania na okres jednego roku i wchodzi w życie w dniu jej zawarcia. 6. Opłata za cały okres świadczonej usługi wynosi 99zł (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). 7. Usługobiorca zobowiązuje się do przekazania wynagrodzenia z tytułu świadczonej usługi na rzecz Work of World Aleksander Zych poprzez wpłatę należności na rachunek bankowy, nr rachunku 46 1140 2017 0000 4202 1294 8352 w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 8. Nieterminowe uiszczdenie należności skutkować będzie naliczaniem odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 9. Zgodnie z ustawą o świadczenie usług droga elektroniczną Użytkownikowi przysługuje prawo odstapienia od umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. 10. Oświadczenie odstąpienia od umowy dla swej ważności powinno zostac przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy biuro@karierowo.com 11. Work of World Aleksander Zych dołada wszelkich starań aby serwis działał bez zakłuceń, jednak nie gwarantuje ciągłości w działaniu serwisu (przerwy techniczne). IX. Prawa i odpowiedzialność 1. Work of World nie poddaje przeglądowi wszystkich treści zamieszczonych w serwisie przez Użytkownika. 2. Work of World nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone przez Użytkownika serwisie.

3. Work of World nie ponosi odpowiedizalności za kopiowanie przez osoby trzecie treści umieszczonych w serwisie. X. Reklamacja 1. Reklamacje związane z poprawnością działania serwisu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@karierowo.com 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres email użyty podczas rejestracji oraz opis zdarzenia będącego przyczyna reklamacji. 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez administratora serwisu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. XI. Postanowienia końcowe. 1. Niniejszy regulamin jest dostepny na stronie www.karierowo.com 2. Work of World zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w dowolnym czasie. Nowy regulamin wchodzi w życie w chwili opublikowania go na niniejszej stronie. 3. Każdego uczestnika obowiązuje regulamin, który był dostępny na stronie podczas rejestracji. 4. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie, zastosowanie maj przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa. 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów jest prawo polskie. 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 18.10.2012 r.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful