Usage of Japanese Auxiliary Verbs

- With Appendices to the Usage of Japanese Verbs

(日本語助動詞活用辞典)

Created by : Ei Cohen Electronically published by : Personal Office Telintalk Tokyo Japan Revised Edition : June 2010

JOBUN (Japanese Preface) Hissha
ga, kanari nenrei ga takaku natte kara, eigo igai no gaikokugo wo manabi, shounenjidai kara naganen ni watatte mananda eigo yori, jissai no yaku ni tatte iru korera no gaikokugo ni tsuite omou toki, gaikokugo no gakushuusha ni totte, ikani saisho no kyouiku mesoddo (☞ method) ga juuyou de aru ka wo omoi sirasareta. Sorera hukusuu no shurui no kotonaru gaikokugo wo osieru mesoddo ha, sorezore kotonatte ita nimo kakawarazu, tomoni sono chuusin ni suerarete ita no ga, dousi de atta. Sosite, hissha ga gaikokugo wo manabu tachiba de rikai si, gengo wo gaikokujin ni osieru ni atatte juuyouda to kangaeru koto ha, kono dousi no shuutoku de aru. Kore ha hotondo sinnen ni chikai mono de aru. Mochiron, kokode iu dousi no shuutoku toha, dousi wo ta no gengo youso kara kirihanasite itte iru no daha nai. Gyaku ni, dousi to setsuzoku suru ta no youso tono karami no nakade, kimerarete iru dousi no hataraki to gutaitekina imi no rikai ga nasareru koto wo iu node ari, sore ha gutaitekina hito to hito tono komyunikeeshon ( ☞ communication) no naka deno sityueeshon (☞ situation) ni oujita imi no ha'aku ni tsunagaru mono de aru. Kore ha gengo no chigai ni yora nai, huhentekina meidai da to hissha ha sinzuru. Hurikaette, waga nihongo wo gaikokujin ga shuutoku siyou to suru toki, kono koto ha issou juuyouna imiai wo motte kuru. Nihongo no dousi ha, sore jitai de, sono hataraki no tayousei wo motte iru bakari de naku, tokuni, tayouna jodousi ya josi ga kirabosi no gotoku dousi wo torimaite, jitsuni yuukitekina hokankankei wo motte, tagai no hataraki to imi wo kettei site iru. Kono ten ni oite, nihongo no jodousi to josi ha, sono kazu no oosa tomo aimatte, seioushokukugo no jodousi ya zenchisi no hatasu yakuwari wo ookiku ryouga siteiru to kakusin site iru. Sono you na kihontekina konseputo (☞ concept) ni tatte, "Jitsuyou kouza: OTO KARA MANABU NIHONGO" no hensan ni sakidatte, hissha ga massaki ni torikakatta koto ga, onsetsu lebelu ni tachi'itte sakusei sita kyousiyou to gakuseiyou no hatsuon kyouzai de ari, sore to narande, kono "NIHONGO DOUSI YOUHOU JITEN" no hensan de ari, sore ni tomonatte hasei sita Jodousi no youhou to,tomoni Dousi no tsukaikata wo meguru samazamana juuyou jikou wo Hosoku (Appendix to site hensansi, sore wo bekko ni matomete hensan sita no ga kono "NIHONGO JODOUSI YOUHOU JITEN" de aru. Kono jiten ha, saki ni nobeta hissha no kanten wo gutaitekini akirakani site iru (mata sono ito wo motte hensan site iru) to sinzuru node, kono sho wo riyou sareru kata ha, dare simo, hissha no iwan to suru tokoro wo rikai sareru darou to omou. Mata kono jiten ha, jouki no "OTO KARA MANABU NIHONGO" no sankousho to site hensan sare, hissha no kangaeru gaikokugo to site no (tsumari, gaikokujin ni totteno ikokugo to site no) nihongo no kyouiku hou to yuukiteki ni ketsugou site iru. Kono jiten no kousei to siyouhou ha, tsugi no "Kono jiten no kousei to tsukaikata" de nobete aru ga, toriwake gaikokujin no shogakusha ni totte ha, kore wo tandoku de siyou suru yori ha, jouki no mesoddo no nakade "NIHONGO JODOUSI YOUHOU JITEN" to tomoni siyou suru hou ga nozomashii. Sikasi, aruteido nihongo wo shuutoku site iru gakushuusha ga, kyoumi ni sitagatte tandoku ni shiyussuru nara ba sono nihongo no chikara wo lebelu appu (☞ level up) suru noni yakudatsu koto mo tashika de aru. You ha, gaikokujin gakushuusha ga, nihongo no dousi wo meguru, jodousi to josi no kirabiyakana kyouen wo kakunin si, sono youhou wo etoku si, motte nihongo to Nippon no bunka wo yori hukaku rikai site itadakere ba, hissha no mokuteki ha tasse rare, ooi ni yorokobi to suru tokoro de aru.

Ei Cohen, 2010 nen 6 gatsu 15 nichi Jobun I

Kono Jiten no Kousei to Tsukaikata

Kono

jiten niha NIHONGO DOUSI YOUHOU JITEN no tame ni hensan sareta 5-tsu no "Hosoku (Appendix)" ga matomerarete iru. Kore ni yotte, dousi to jodousi no youhou ni kansuru subete no youten ga moura sarete iru. Hosoku 1-I to 1-II ha, jodousi no youhou ni kansuru koto ga matome rarete iru. Hosoku 2 to 3, niha dousi no youhou no juuyou’jikou no subete ga matome rarete iru. Hosoku 4 ha, sude ni nobeta youni, hukugou’dousi no lisuto (☞ list) de aru. Hukugou’dousi ni tsuite ha, NIHONGO DOUSI YOUHOU JITEN no “Kono jiten no kousei to tukaikata” wo sanshou sare tai. Kono Hosoku no uchi de, gaikokujin gakushuusha ni totte yori juuyou nano ha hajime no hutatsu de arou. Naze nara, Jobun de nobeta youni, jodousi ha, josi to tomoni, bunshou no naka deno tano goku no yakuwari to hataraki to imi wo kettei suru kara de aru. Mata jodousi to josi ha tagai ni hokanteki ni sorezore no yakuwari to hataraki wo kime’au. Sarani ichibu no jodousi ha, ta no jodousi no hataraki wo mo kimeru. Korera no youhou ni shuujuku suru koto ha, nihongo no gokan wo mi ni tsukeru noni taihen juuyoude aru.

[Kono jiten no kousei] A p pen dix
1 -I deha, tsugi no youna kousei ni natte iru.

Jodousi no midasigo ha [ ] no naka ni hyouji sarete iru. { Rei: [U( う)] ; [ SA SERU( させ る)] nado}

Kigou "†

" ga tsuite iru midasigo ha, kotengo wo imi suru ga, sono naka niha genzai mo, gagotekina (tsumari, miyabi na) hyougen ya, jidai’geki ya jidai’shousetsu nado de tsukawarete iru mono de aru. Tsukaware naku natte iru mono ha shuuroku sarete inai. { Rei:† [ SIM U( しむ )] : > Shojou (wo) sitatame, tsukai no mono ni mota simu (持たしむ)(☞ motte ika seta).}

Hitotsu no bunshou no hajimari ha, sude ni [NIHONGO DOUSI YOUHOU JITEN]
de nobeta youni, prompt-mark ( >) de meiji sarete iru.

Jodousi no kaku koumoku no yourei ha, tsugi no youna houhou de sikibetsu
sarete iru. * Reibunchuu ni arawareru tougai no midasigo no jodousi ha shatai no hutoji (bold-i talic ) de hyouki sarete iru. [Rei: > Sonna ni yuu nara, boku mo iku no wo yosou . ]

Jobun

II

sibaraku chanomibanasi demo site i mashou . Koko deha. "R" ha hinsi no eigomei no ryakugou (tadasi josi no baai ha josi sono mono). (A dj +). Jobun III .Kono Jiten no Kousei to Tsukaikata * Douitsu reibun chuuno hoka no jodousi ha shataiji (italic) de hyoukisarete iru."] * In'youbun ya kan'you hyougen ha shitasen (underline) de meiji site aru. [Rei: > Ikura kuchi wo suppaku site itte mo chittomo kikou to si nai nda yo. midasi no jodousi ni tsunagaru hinsi no shurui ga kantan ni simesarete iru.] [Rei: > Ame hutte dzi katamaru… yatto hutari mo motono saya ni osamari souda na. Setsuzoku site iru dousi ha b old o-tai de meiji sare.] * Renzoku site iru jodousi ha ushiro no jodousi no saizu wo ookiku site wakete meiji site aru. [Rei: > Otto mo mou jiki modoru deshou kara. V: Adj/adj: Adj v: Aux v: N / n: Adv/adv: dousi (☞ verb) keiyousi (☞ adjective) keiyoudousi (☞ adjective verb) jodousi (☞ auxiliary verb) meisi (☞ noun) hukusi (☞ adverb) A p pen dix 1-II deha. [Rei: (V +). Reibun ha asterisk (*) de hajimaru (tadasi kaku kou no saisho no reibun dake).] Jodousi ni sakidatte tsunagaru hinsi ha. { Rei: [U(う)] (kategorii 1 no dousi to keiyousi. (no(の ) +) nado. midasigo no jodousi ha henkakei de 12 point no b old-tai ni shitasen (underline) de meiji site aru.] Kono jiten ni tsukawarete iru ryakugou niha. ano ko ha. sono hinsi no eigomei no ryakugou de ("R" +) no katachi de simesu. jodousi no hataraki ga sono taigen site iru imi no katachide kubun sarete iru. [Rei: > Kongetsu kagiri de kono kaisha wo yame sas e te(させ て) itadaki masu. keiyoudousi ni tsunagaru) Mata sorezore no jodousi no hataraki no kubun ni oujite reibun ga simesite aru. "no( の)" ha josi. Yukkuri site ikeru no deshou . kaki no youna mono ga aru.

Kono onbin ni tsuite ha. chihou ni yotte ha sono nagori wo todomeru onbin wo tsukau tokoro mo aru. gaikokujin gakushuusha ga yokeina bunpou yougo ni chuui wo sorasareru koto naku. shourai. meirei no katachi. 5-tsu no henkakei no kategorii to 8-tsu no setsuzoku pataan to iu gainen ha. 5-tsu no kategorii ni wakete aru (cf. dousi ni setsuzokusuru go no chigai ni yoru henka ni tsuite rei ga simesarete ari. kanouna henkakei ga reibun no naka de simesarete iru. tokubetsuna kisokusei ga sakini atta wake deha naku. hissha ga kangaedasita mono de. : sono youna bunpou’yougo wo oboete mo gogaku shuutoku no tasi ni nara nai to omou tame de aru. Hajime ni. reibun ga simesarete aru. nihongo no gengogaku wo senkou sen to Jobun IV . Shousai ha sono kou no setsumei wo sanshou sare tai. kateihou no katachi to setsuzoku suru oto ni yotte hikiokosareru gobi no oto no henka (“Onbin”) ni tsuite no gutairei ga simesarete aru. A p pen dix 3 deha. gaikokujin gakushuusha nimo rikai siyasui darou to omowareru."} Douitsu bunshou ni hokano jodousi ga aru baai ha. A p pen dix 2 deha dousi no tokushuna youhou ya zougohou. nihongo no gokeihenka no juuyouna youso to natte iru node. ato kara soko ni kyoutsuu no kisokusei wo mitometa ni suginai. [Rei: "Kyou ha mou dare mo ko nai da ro u . kono otono henka mo. Gaikokujin gakushuusha ha.] Izureni sitemo. gakushuu dekiru youni to no hairyo kara de ari.Kono Jiten no Kousei to Tsukaikata { Rei: [U(う )] (hanasite no isi) * "Saa.) Sorezore no daihyouteki na dousi ni tsuite. saigoni dousi no kihonkei no daihyoutekina mono ni tsuite. [Honrai. kore kara Yumi no tegami ni henji wo kako u . orosoka niha dekinai. nihonjin ga hatsuwa suru sai ni okoru koukuu nai to kokyuukikei deno seiritekina henka no kekka hikiokosareru mono de ari. sono oto no henka ni itaru keika ga zusikitekini simesarete iru node. Mata jidai ni yotte onbin no katachi mo chigai. kore wo tadasiku rikai site. Koko deha. ono'ono 8-tsu no setsuzoku pataan (☞ patern) (kore mo honsho de ha bunpoutekina meishou ha tsukawa nai) ni tsuite. dousi no kihonkei no bunpoutekina yobina ha tsukawazu. kono oto no henka ha. gokei henka no shujusou ga reiji sarete iru. sono kisokusei ni shuujuku suru hitsuyou ga aru. sore ha tanni bold-tai de meiji site aru."] Kono hosoku no sekushon (section) 2 niha sorezore no jodousi no kanouna gokei henka subete no reibun ga ataerarete iru.

tannaru reibun no rekkyo ni todomarazu. roomaji hyouki no nihongo gakushuu tekisuto wo tsukatta jugyou de nasareru beki mono to omou. reibun jisin ga aruteido monogatarisei no aru monode attari. amari goi no houhude nai shokyuu no gakushuusha deha. joukei nado wo imeeji (☞ image) site. akumade mo hissha no sokkyoutekina sakubun ni yoru. hitotsu no kaiwa ni natte itari suru node. nihongo no mojitaikei wo tsukatte hensan suru hitsuyou mo aru darou to. imi no aru koto kamo sire nai. kou naru". to omou sidai de aru. Sitagatte sorera ga saitekina mono de aru toha kagira nai to omou ga. riyou suru toki ha. Appendix 2 to 3 ni kansite ha. In'youbun ni tsute sae. Sorezore no kaisetsu wo sanshou saretai. Kono jiten no siyou ha. yomi katsu riyou suru koto wo osusume suru. koko deha rei wo ageru koto ha shouryaku suru. Kono jiten ha. tsukaikata wo saikakunin sitari. ******* 2010 nen 6 ga tsu 15 ni chi Ei Cohe n Jobun V . bekko ni siyou suru koto ha. omoitsuki de agerareta ni suginai. hissha ha kangaete iru. korera no kotoba wo ouyou site yuku sai ni. shourai. Tomokaku mo. toki niha. Sou iu imi deha izure chikai shourai ni. roomaji hyouki dake de naku. Ijou ga kono jiten no naritachi ni tsuite no gaiyou de aru. izure Nippon de saiyousarete iru tadasii yougo wo manabi naosu hitsuyou ga aru koto ha. Kono koto ha juuyou de. Sikasi aruteido no lebelu (☞ level) made nihongo wo shuutoku sita gakushuusha ga. kihonteki niha. "wareware ippanjin ga sono go wo tsukau to sureba. kono jiten no reibun ha. hotondo imi no nai koto darou to kangae rareru kara de aru.Kono Jiten no Kousei to Tsukaikata suru hito ha. kanarazu ya yakudatsu darou. to iu hitotsu no sankourei de aru. goi wo huyasitari suru tame ni riyou suru koto ha kanou de ari. hajime nimo nobeta youni. Tokuni shogakusha ya. Koko ni agerareta reibun ha. monogatarisei no aru kaiwa ya sakubun wo kousei sitari suru nomo hitotsu no riyouhou deha nakarou ka. gaikokujin gakushuusha ga. gen wo mata nai. Mata korera no reibun wo sozai ni site. mikan no "Jitsuyou kouza: OTO KARA MANABU NIHONGO" no sankousho to site hensan sareta.

\ k s t a ka sa ta i ki si u ku su e ke se te o ko so to \ ky sh ch a kya i u kyu e o Kyo Sho Cho [ts o] Ny o Hyo My o ry o [ly o] N (ung)* Gy o Jo (djo) [dz o] Byo Pyo sha [shi] shu [she ] cha chi chu che [ti ] [tu ] chi tsu nu hu mu yu ts [tsa ] [tsi ] tsu [ts e ] ne he me no ho mo yo ro [lo] wo go zo do bo po gy j ny hy my nya hya mya ry rya [ly] [lya ] gya ja (dja) ji nyu hyu myu ryu [lyu ] gyu - n h m y r [l] w g z d b p na ha ma ya ra [la] wa ga za da ba pa ni hi mi - ri ru re [li] [lu] [le ] gi [zi] ji [di ] bi pi wu gu zu du bu pu ge ze de be pe ju je (dju) (dje) dz [dza ] dzi dzu [dz e ] by py bya pya byu pyu - [(Chuu) : "ja"-gyou no ( ) nai ha nihon go no honrai no oto ni chikai oto wo arawasu.] Jobun VI . gairai go no katakana-hyouki de siyou sareru. gai koku no chime i. (*) ha hanboin "n" no oto wo imi suru.Honsho ni tsukawarete iru onsetsu Honsho niha ika no hyou ni hutojitai de simesu youna nihongo no onsetsu ga tsukawarete iru.Nao [ ] nai no onsetsu ha. Tadasi hyoukihou ha juurai doori no kanrei ni sitagatte iru. jinmei.

Also you can comprehend psychological conditions of a speaker or a listener in the message as well as the circumstances around them.e.”] When you can understand in Japanese you would find out there is much difference in the real meanings between Japanese and English. (“Saki ni tegami wo soete motase te(持たせて) yarim asi ta(遣りました) node sorosor sochira ni mairu koro da to omoi masu (思います) uketorare m asi tara …. The real meanings of every Japanese verb often couldn’t be defined finally without any of auxiliary verbs as well as Auxiliary Particles (“Josi”). This dictionary was made firstly at the same time when the author edited the “Usage of Japanese Verbs. to what kind of receiver/receivers of such message as well as of what kind of objective persons told in such message.”)[In English may be like this for example: “I’ve let Saki to bring (it) to you and shortly she may get to you. a Dictionary”[NIHONGO DOUSI YOUHOU JITEN] as Appendices to the latter one during early 1990s. (受 け取られ ましたら) sono mama uchi ni modoru youni omousi’tsuke kudasai ma se ( ませ) . Ei Cohen intends to show foreign learners how to use Japanese Auxiliary Verbs in connection with Japanese Verbs. The history of the edition of these kinds of “Dictionaries” is briefly written in the Preface to the latter dictionary. For example. I show you a Japanese expression here. so it would be better not to be repeated here. and those who can understand only in English may not understand delicate nuance in meanings which is contained in several highlighted with bold-italicized and underlined Auxiliary verbs. As is referred to in the Preface to the latter Dictionary.English Preface to The Dictionary of Japanese Auxiliary Verbs [NIHONG JODOUSI YOUHOU JITEN ZENBUN] This is a kind of Dictionary. In Japanese language readers or listeners could understand through the auxiliary verbs used in any of expressions what kind of speaker/speakers would pronounce such expressions to whom (i. when you’ll have received (it). every Japanese Auxiliary Verbs (“Jodousi”) have their own features and functions in conjugation with verbs to give certain definitive meaning in the context written. I think it is because of differences of cultures in human relationship between Japanese and i . to make you ease to understand what I want to say. please say her to get back home soon. in which the author.

And then the author may feel happy if every user reach to understand the concept of the author and to be familiarized with usage of every auxiliary verbs and auxiliary particles as well in connection with various Japanese verbs. June 15. 2010 Personal Office Telintalk Ei Cohen ii .English Preface to The Dictionary of Japanese Auxiliary Verbs [NIHONG JODOUSI YOUHOU JITEN ZENBUN] English societies. As such you can understand the importance of auxiliary verbs (as well as auxiliary particles) in definition of the final meanings of every expression through those examples of usage of verbs given in this Dictionary as well as the “Usage of Japanese Verbs”. As of configuration and how to use this Dictionary follows below a brief explanation about them.

So it is important for learners to have the sense of Japanese language that familiarize with characteristics and usage of these lingual elements such as auxiliary verbs and auxiliary particles. And then some auxiliary verbs may define functions of another auxiliary verbs appeared in the same sentences. Auxiliary verbs together with Auxiliary Particles may define the features. Appendix 3 and Appendix 4. tsukai no mono ni ] mota sim u (持たしむ)(☞ motte ika se ta (持って行かせ た)) 1 . While Appendix 2 and 3 provide all of important matters around the usage of Japanese verbs. Appendix 2.Configuration and How to use this Dictionary This Dictionary consist of five parts: Appendix 1-I. {Example: †[S IMU (しむ) : > Shojou wo sitatame. as referred to in the Preface. Entry word of auxiliary verb is shown in the parentheses [ ] {Example: [U (う)];[S AS ER U (させる)] etc} Entry word with a sign "† " is a classic word. Auxiliary verbs together with Auxiliary Particles complementarily define each other their features and functions in the given sentences. Furthermore. Because. functions and the real meanings of the other words in any of expression. Appendix 1-II. Among these Appendices the most important for the foreign learners may be the former two Appendices. [Configuration of this Dictionary] Appendix 1-I consists of following constructions. Appendix 1-I and Appendix 1-II summarize the matters how to use the auxiliary verbs and relative elements in Japanese language.e. mainly might be frequently encountered) in the practices with Japanese language. The Appendix 4 is merely a List of the compound-verbs that are more important (i. but among such classic words there may be several words which are used also currently in the expression and/or conversation in more elegant style and often may read or hear in the classical or historical dramas or novels or romances etc. For the List of Compound Verbs you should refer to the paragraph “the Configuration and How to use this Dictionary” of the “Usage of Japanese Verbs”.

All sentences start with a so-called prompt sign (>).Configuration and How to use this Dictionary Those words ceased from being used in any style are omitted from this Dictionary. watashi mo iku no wo yosou .italic fonts like this: [ e. 2 . as used in the “Usage of Japanese Verbs” like this: [ e.g.] (よそう) * Auxiliary verbs other than the entry one in the same sentence are indicated simply with italic fonts.: > Sonna ni yuu nara. * Each entry item of Auxiliary verbs is highlighted in the example sentences with bo ld.g.: > “ Korar e tara (来られ たら)kite morae masen ka.”].

g."] * Auxiliary particles used in a sentence may be indicated simply by sue of italicized fonts like this: [ e. while the latter one is highlighted by use of greater size of fonts like this: [ e.”] * Expressions referred or idiomatic phrases are highlighted by underlines.g.: [MASU(ます)] > “Kuru toha kiite mase n desita yo. ( no (の) +) etc. Yukkuri site ikeru no deshou (でしょう ).] * When a pair of auxiliary verbs continually appears in the same sentence. "no (の) is the said auxiliary " verb. ( Adj +).: ( V +). and if it is referred from any of the well-known works there may be followed the title of the referred work with its author’s name like this: > Ikura kuchi wo suppaku site itte mo chittomo kikou to si nai nda yo. sibaraku chanomibanasi demo site i ma shou(ましょう ). there may be showed the said part in the form of (“R” +) where the “R” is the abbreviation of the English name of the said part of speech provided that if it is an auxiliary verb it is the said auxiliary verb itself. the former one is indicated simply with italicized fonts or with bold-italic fonts (if it is the entry item).: Otoko mo su naru niki wo omuna mo site mim u tote su nari. : [MASU(ます)] > Otto mo mou jiki modoru deshou (でしょう ) kara. Kuru nara (来るなら) kuru de 来るで) mae motte sirasete oite hoshikatta ( desu ne(ほしかった です ね).: > Kongetsu kagiri de kono kaisha wo yame sase te itadaki masu (いただき ます).: In the indication (if any) for any part of speech. ano ko ha.] 3 .g.g.Configuration and How to use this Dictionary [ e. [eg.g.: Ame hutte dzi katamaru… yatto hutari mo motono saya ni osamari souda na .] [ e.g.] [ e. (Kino Tsutayuki:-“Tosa Nikki” yori) ] [ e.

Ap pe ndi x 2 is mainly dedicated to the verbs. adjectives.g. { e. as well as so called the “Onbin” which means the 4 . which may follow to the entry item of the auxiliary verb. then if it is the entry item the said auxiliary verb is shown by the font of bold style of greater (12 or 14 point) with being highlighted by a single underline.: [U(う)] (hanasite no isi) * "Saa.) * Examples of usage are shown in accordance to the category of functions of the auxiliary verbs. formation of conditional mood with several possible expression for it. There are provided lots of specific and typical tips in using the Japanese Verbs together with auxiliary verbs and auxiliary particles such as rules of word coinage.Configuration and How to use this Dictionary In this Dictionary there are used following abbreviations of parts of speech. kore kara Yumi no tegami ni henji wo ka ko u(書こう). V: Adj/adj: Adj v: Aux v: N / n: Adv/adv: (☞ (☞ (☞ (☞ (☞ (☞ verb) adjective) adjective verb) auxiliary verb) noun) adverb) In the Ap pe nd ix 1 -II. formation of imperative mood with relative mode of expression for the imperative mood. and adjective verbs. Here the examples of sentences start with asterisk (*) but only for the fist example. Then there are indicated possible kinds of the part of speech."} In the Section 2 of this part of Appendix there are provided various examples of use in whole possible conjugations of Auxiliary Verbs. the functions of auxiliary verbs are categorized according to the meanings embodied in the auxiliary verbs themselves. The verbs followed by auxiliary verbs are indicated by use of bold style of fonts.: [U(う)] (it follows after any of verb of category 1. { e.g. For the details see the related paragraphs in the sections.

there are shown sufficient number of examples of conjugations arising from the difference of words that are in connection with verbs. and lastly there are provided possible conjugations for the typical verbs in the examples of usage. you could find some old or classical traces or remains until now in somewhere of Japanese provincial regions. but do not serve them to do so. because this kind of mutation of sounds is also an important element of conjugation in Japanese language. As such. It is brought up from the physiological phenomenon of the Japanese people in relation simply to their oral cavity and respiratory system in the manner of speaking. There aren’t given any of grammatical terminology for the basic forms of conjugation.Configuration and How to use this Dictionary unique mode of mutation of sound in the inflecting part of words (especially that of verbs and auxiliary verbs). Learners could grasp a certain sense of such grammatical mode in practical use of verbs and auxiliary verbs that play quite important roles for appearing the meanings of verbs through various examples of usage. but they are divided merely in Five Categories. Any way learners shouldn’t pass through this feature. Because it is the author’s belief that a lot of grammatical terms only could prevent learners to smoothly grasp the sense of Japanese language. there was never any kind of rules firstly to make such mutation of sounds in connection with a certain word conjugating with another word. So you could find several types of mutation in real practices of Japanese speaking and/or writing depending on the historical periods and regional characteristics. this kind of mutation of sound originally is not related to any of grammatical rules. 5 . In the section about this “Onbin” there are illustrated paths from the original form of conjugation to the final form of it combined with the related auxiliary verbs (especially with [TA (た) and [DA ] (だ) as well ]) as with other element of wording. Ap pe ndi x 3 provides learners various features of conjugation of auxiliary verbs in connection with verbs and other elements in wordings. Additionally to say. Firstly. So learner wouldn’t feel any difficulty in comprehending such a typical mutation of sound.

e.Configuration and How to use this Dictionary Then. Users of this Dictionary should take note that all of sentences or expressions of usage shown in this dictionary are solely those examples of usage of every word in the headings that randomly came up to the author’s mind. they are the result of author’s creation. This Dictionary could be used rather than better in the classes where the tutor/s may orally give instruction with writing methods of Japanese language using English characters. 6 . the author hope. But author believes that such sentences and expression may come up in mind if an ordinal member of Japanese public uses such kind of word as given in this Dictionary. Even the referred sentences and/or expressions or phrases are merely those that randomly came up in author’s mind. At the end. So the learners should keep in mind that these are merely examples. Such concept is the unique for the author of this Dictionary. who intend to eliminate a kind of confusion and headache with grammatical terms from learners to make them easily grasp a certain sense of Japanese language. you will feel happy in using this Dictionary as well as the “Usage of Japanese Verbs. these are a brief explanation about the configuration of this Dictionary. In such manner learners may automatically familiarize also with Japanese writings as well. there are provided examples of usage in the Eight Conjugation Patterns (without giving grammatical terms) for each of the typical verbs in each of Five Categories said above. The tutors in such classes should give a plenty of examples other than those provided in this Dictionary. but not the best ones. But learners should read orally all sentences and expressions according to the instructed manner. Finally. i. So the author does not necessarily think that those examples would be optimal ones in using the given entry items. a dictionary” thanking for your interest in these dictionaries. This Dictionary may be personally used as a by-reference book in a way of phonetic approach to Japanese language.

com 7 . You can have contact with author via following e-mail address. Japan E-mail Address: eicohen@eikohen. Thank you for your kind attention.Configuration and How to use this Dictionary The author welcome to receive your questions brought up in using these dictionaries. 2010 Ei Cohen Personal Office Telintalk. Best regards. Tokyo. June 15.

katei Appendix 2-38 Appendix 2-39 Jodousi no hataraki Jodousi no gokei henka Dousi no youhou arekore Mirai wo arawasu dousi no youhou Kako wo arawasu dousi no youhou Dousi no meisitekina youhou Dousi no keiyousitekina youhou Dousi no jodousitekina youhou Dousi no setsubigotekina youhou (i) Appendix 2-11 ~ 13 Dousi no zougohou— Hukugoudousi no tsukurarekata Appendix 2-14 ~ 23 Appendix 1-II -1 Appendix 1-II-1 ~ 15 Appendix 1-II-16 ~ 26 Appendix 2-1 Appendix 2-1 Appendix 2-1 Appendix 2-2 Appendix 2-4 Appendix 2-6 ~ 9 2. 3. 2. Appendix 2-34 Appendix 2-34 Appendix 2-36 Appendix 2-36 Appendix 2-37 Appendix 2-38 1. Hosoku 2: I. II. IV. V. jouken wo arawasu dousi no youhou i . Jijitsu ni hansuru jouken. VIII. Hosoku 1-I: Jodousi no youhou Hosoku 1-II: Jodousi no hataraki to henkakei 1. III.MOKUJI (Contents) Koum oku Mokuji (Contents) JOBUN (Japanese Preface) Kono jiten no kousei to tsukaikata Honsho ni tsukawarete iru onsetsu English Preface Configuration of this Dictionary and How to use it Peiji i Jobun-I Jobun-II Jobun-VI English Preface 1~3 English Preface 4~6 Appendix 1-I -1~17 {Dictionary of Japanese Auxiliary Verbs} 1. Iroirona meirei no katachi [Kinsimeirei] [Odayaka na meirei] 3. Dousi no setsubigotekina youhou (ii) Appendix 2-24 ~ 33 Dousi no meireikei no iroiro 1. VII. . Tanjunna jouken 2. Sukoshi hurumekasii hyougen X. 2. IX. Josi "na(な)" wo tsukatta meirei no katachi Katei. VI.

Dousi no kihontekina katachi ( daihyou rei) ii . jodousi 2. Gyakusetsu no hyougen deno dousi.onbin] Oto no utsuri’kawari no keiro d) [Hatsu-onbin] Oto no utsuri’kawari no keiro 3. Dousi no gokei 2. [N*+SURU : Dousi no zougo hou ni tsuite no hosoku] Appendix 3-41 ~ 45 5. Jijitsu ni nai katei ni motodzuku gaykusetsu Appendix 2-42 XII. Jijitsu ni sokusita gyakusetsu no hyougen Appendix 2-41 2. Hosoku 4: Hukugoudousi no lisuto Appendix 4-I ~ XII 1. ONBIN: dousi no oto no henka no sikata Appendix 2-43 1. Onbin wo hikiokosu josi. Hosoku 3: Dousi no gobi Appendix 2-44 Appendix 2-44 Appendix 2-43 Appendix 2-43 Appendix 2-44 Appendix 2-44 Appendix 2-44 Appendix 2-44 Appendix 2-44 Appendix 2-45 Appendix 2-45~62 Appendix 3-1 Appendix 3-1 ~ 3-2 Appendix 3-3 ~ 22 3. jodousi no youhou Appendix 2-41 1. Dousi no kihontekina gobi no henka Appendix 3-23 ~ 40 4. Onbinga okiru dousi no katachi 4. Onbin no katachi a) [ I-onbin (い-音便)] Oto no utsuri’kawari no keiro b) [U-onbin(う-音便)] Oto no utsuri’kawari no keiro c) [Soku.MOKUJI (Contents) XI.

Henshuu Kouki (Editorial Post Script Eigo (English) Nihongo (Japanese) Post Script .1 Post Script .MOKUJI (Contents) 6.2 iii .

Imakara kimi no tokoro ni yukou (行こう) to site ita tokoro da .] [ U ](う) (V + ) > Ii tokoro ni kite kure ta na. tsuukaidarou (痛快だろう) > naa. > Ikura kuchi wo suppaku si te itte mo. mataha kotengo de tsukawareru. honsin ha soudeha Appendix 1-I . > Oyome ni yukou (行こう) ga yuku mai ga watasi no katte desho-u .JODO USI NO YOUHOU [† no sirusite aru mono ha bungo. > Yuudachi dakara. dare ni demo dekiru koto jaa nai yo. > Hosii to omotte ita tentaibouenkyou ga moraete. > Sonna ni yuu nara boku mo iku nowo yosou (よそう ) . (Adj v. > Taisetsu na hitorimusuko ni sina rete sazo kasi tsurakarou (辛かろ う ). > Kimi no hanasi wo kikase te moraou ka. muriyari tsurete itte mizu ni hourikomu noga ano otoko no kyouiku hou nan da . (Adj + ) > Siberia no huyu ha sazo kasi samukarou ( 寒 か ろ う )na.> Dou da. nan dat te okami ga soko ni kuchi wo hasama nakyaa ikan noka ne. > Kono doresu (☞ dress) ga kini itta no nara. + ) > Minna de eiga wo mi ni iki mashou ( ま し ょ う ). > Iyagarou (嫌がろう)to iyagaru mai to. . ano ko ha.+ ) > Musuko ga itsu made mo burabura site ite ha. > Korekara italia no yuujin ni tegami wo kakou (書こ う ) to omou. sibaraku site yamou (止 もう). > "Yasukarou ( 安 か ろ う ) warukarou (悪かろ う )" ga atari mae to omo tte ii. chittomo kikou (聞こ う) to si nai nda yo. kore ha. nani siro aitsu ha zubora de debushou to kite iru kara nakanaka mikosi wo age nai n(o)da yo. (良かろ う). > Chikara sigoto ha wakai noni tanon de yatte moraou ( 貰 お う . > Asu no siai niha minna ganbarou (頑張ろう) ze.> Ano baka daijin no atama ni ichigeki kurawasi te ya ttara.1 . > Poruno ( ☞ pornography) wo yomou (読もう) ga yomu mai ga sono hito no katte da to omou n(o)da ga nee. > Yarou (やろう)to omotta tte. age mashou (ましょう). > Yukou (行こう) to omoe ba yuke naku ha nai n(o)darou ga. ( 愉 快 だ ろ う). > Arou ( あろう ) koto ka aru mai koto ka tsuma no uwaki no aite ga go nin mo ita. ore no nakama wa minna yukaidarou . > Yama no yoru ha sidzukadarou (静かだろ う). ) > Kono soramoyou deha asu ha ame ga hurou ( 降ろう ) .. oya mo huandarou (不安だろう).. (Aux. anoko mo yorokobou (喜ぼ う). > Ware ware ni dame tte hitori de yuku ki datta to mite yokarou . > Aitsu ha yorokonde iru youni itte ha iru ga.v.

> Mou yuka nakya naran no darou (だろう) . > Dore dore. osoba chikou ni mese tote.JODO USI NO YOUHOU nakarou (なかろう). koromo hosu tehu (<chou>) Ameno Kaguyama (Kokinshuu − Man’nyoushuu no Nukadano Ookimi no uta no Ootomono Yakamachi ni yoru kaisaku. > Warabe nado tsukae sasu (さす) mo. > Suki darou (だろ う) to kirai darou (だろう) to. > Otto mo mou jiki modoru deshou (でしょ う) kara. † [ KER A SI ] (けらし) (Aux. gohenji kudasai mase . nyoubou koui nado kashimasige ni omae ni sirase haberu. Yukkuri site ikeru n(o)deshou (で し ょ う ) . > Aitsu yuube ha kae tte ko naka tta ndarou (だ ろ う ) ka. taihen na husai wo kakaete iru koto ga wakari masita node. kodomo tachi no famikon geemu ha yame sase te ( させ て) kuda saina. Kannen site mi ga ochitsuku sa. ikkou ni kyou no noranu koto yo. uchi'ide te tsure maira mu. Amayakasite oku to roku na yatsu ni nare nzo. [ SA SE RU ] (させる) (V + ) > Imakara Tatsuo wo kochira ni ko sa se te (させて) hosii nda kedo. > Watakusi domo no shukuen ni odekake kudasai mashou ( ま し ょ う ) ya.). > Kon getsu kagiri de kono kaisha wo yame sa se te (させて) itadaki masu. > Ano kaisha no keiei joukyou wo sirabe sase ( さ せ ) masita tokoro. † [ SA SU ] (さす) (V + ) > Sare ba omae nimo kikoe sa se (させ)tamae ba. nani guzuguzu si teru nda ne. suguni ko sa se re (させれ) ba ii deshou.v. > Anna abunai asobi ha yame sa se ro (させろ). > Kono bun deha asu mo mata tenki darou (だ ろう).2 . chotto kono hon wo mi sase te (させて) kudasai. > Sorosoro shokuji no youi ga dekiru node. + ) > Haru sugi te natsu ki ni ke ra si ( け ら し ) sirotahe no. sibaraku chanomibanasi demo site irasshai mashou ( ま し ょ う ). si no go no iwase zu ni shotai wo motase chimae ba ii nda yo. > Isoi de to itta nda kara. (V + ) > Amata onoko no saburai ki kera si tote. torihiki ha si nai to iu koto ni nari masita . > Toubun ame ga tsudzuku darou . † [ KER I ] (けり) (V + ) Appendix 1-I .

kenkai wo nobe sasete itadaki masu. tsutome te hageme. tonikaku siro wo kuro to iikurumete habakara nai okunigara da kara nee.3 .. > Tono niha koko ni ara se (せ) rare si ka (☞ irasshatta no desu ka). > Ano otoko ni iwa si me re (しめれ) ba. amata saburai keri ( け り ) . † [ SU ] (す) (V + ) > Kono sho wo sochi ni tsukawa su ( す ) ni yo tte. nado si te aruka se (せ) tamahi ( ☞ oaruki nasatta) (Makura no sousi). ikade ka omemoji tamawa ramu mono to omoi i tari. tsukai no mono ni mota si mu (しむ) . awa se(せ) yo. yoshi naki mi ni si are ba.> Hito no mi nimo aware ha sirare kere ( け れ ) . > Ai taku ba. izure mo wasure ni ke ri (けり) . > Ano mono ni yara se (せ) te mi mu tote. > Shi wo yoma sure (す れ)ba (☞ shi wo yoma se (せ) tara). hude torite kakitsukuru mo uki mono to oboyu. hito wo tsukawa se (せ) tari . sono kekka wo matte . sono youna koto ha sigoku touzen nan da souda ….JODO USI NO YOUHOU > Mukasi otoko ari keri… > Daitokoji no hossu koso okuyukasiki okata to zo tsuto ni kikoe kere ( け れ ) ba . > Romo no mono wo tsukawa sim uru (しむ る) ni yotte. nisikie nimo kakarete hiroku sirare kere ( け れ ) ba. † [ SIME RU ] (しめる) (V + ) > Ima sichoku no tede sou sase sim e ( し め ) te ori masu node. > Taoyakana utsukusiki musume no cha wo motenasu tote. > Tsukai no mono ni mota sim ure ( し む れ ) ba.. hodo ni (☞ motte ika se masu node). ano mono no migi ni deru mono ha ora zu to yuu. ottsuke makari kosou. > Karera wo si te iwa si mere (しめれ) ba . (☞ motte ika seta) > Kono sakusha ni iwa sim uru (しむる) tokoro no gedatsu no kyouchi to zo siru. > Mise no mono ni mota se (せ) te yarou Appendix 1-I . iinogare wo iitsudzukete ita ni sugi nai. sibaraku mata reyo. sonata ha mi hitotsu de mai rareyo. > Momo no hana wo kanzasi ni sasa se (せ) (☞ sasu you ni omeiiji ni nari). aite ha hana kara yaru ki ga nakatta ni mo kakawara zu. yoshi naki koto nare ba. † [ SIMU ] (しむ) (V + ) > Shojou sitatame. > Omae niha matsu no nekata ni tatazuma se (せ) tamai keru (☞ tatazun de irassha tta).. > Amata otonai ki tari te to ya kaku ya to hanasi ke re (けれ) do.

kokoni chikadzuka seru (せる) nayo. sono ba de matte ite kudasai. Hito asi saki ni kaeru ka. Kazuo no yomesan ni dou Appendix 1-I . > Nakanaka yosa souna ( そ う な ) ojousan datta ne…. minna ga mi sero ( せ ろ ) mi sero (せろ) tte. kitto home rareru yo. watasi nimo yara se (せ) te kure nai ka.” “Mada tabe chaa dame da yo.” > Kyou mo atsuku nari sou da na. > Deki soude(そうで). > Sumi masen. [ SOUD A ] (そうだ) (V + ) > Nan demo kare tachi kazoku wo agete kanada (☞ Canada) ni ijuu suru soud a (そうだ) yo. > Kono otoko kantan ni make soude mo. > Kyou ha sotsugyou siki. > "Geemu wo motto yara sero (せろ) tte." "Si tai youni sa se (せ) te oke. kono ko ha. nakanaka owari souni (そ うに) mo nai na." " Sore ga. > Karera no hanasi. sukosi ha kochira no tachiba mo kangae te kure tomo yokari souna (そうな) mon jaa nai ka ne. > Omosiro souda ne. demo otousan no enogu wo tsuka cchatta kara. > Kono atari niha yona yona yuurei ga deru souna (そうな) . kono geemu (☞ game). > Kasiko souna ( そう な ) ko da ne.” “Un. hitsukoi ndesu yo. > Ima nimo hito ame ki souna (そうな) hodo kyuu ni sora ga makkuro ni natte kita . > Kono kusuri kiki souni (そうに) mo nai na. > “Yoku deki ta ne. > Toke soude (そうで) toke nai noga kono mondai no hinekureta tokoro da . wakan nai no yo. ima dare ga mite run da ka. motte icchatte.4 . [ SE RU ] (せる) (V + ) > Ima kara uchi no ko wo yuka se ( せ ) masu node.JODO USI NO YOUHOU > Isoi de kochira ni ko sa si mey o ( し め よ ) …. Otousan ni mi se (せ) te goran…." > Kono hon ha kodomo tachi niha yoma seru (せる) na. > “Oisi souni (そうに) yake ta ne kono keeki (☞ cake). > "Sinkon ryokou no shasin mi se (せ) te kure nai ka. nakanaka make nai. deki nai yo. gakusei tachi ha minna uresi souna (そうな) kao de sansan gogo kinen no shasin wo tori’atte iru. to monosugo kenmaku de okora reta.” > Abunai kara kodomo’tachi wo. (Adj + ) > Ika nimo hin no yo sa souna (そ う な ) chuunen no huuhu ga nani yara tazune ta souni ( そ う に ) chikayotte kita. sono uchi akiru sa. kono ko. chotto sono huku wo mi se (せ) te kudasai. sika rareru yo. > Sore ha soud a ( そ う だ ) ga.

koro. > Mukasi ha koko ittai ga tanbo datta (だっ た ). > Waah.” > Mada tabe ta souna (そうな) kao site ru yo. > Dakara ittaro. Katta(勝った) katta(勝った) > .u(云ったろ ’う). > Waah. kantan ni aita (開い た ). + ) > Nan da. (Adj + ) > Kare mo tsurakattaro ’u (辛かっ た ろ う ) na. tada damatte ita njaa. ano eiga. kare ga yatta ra (やった ら ) . mi nakatta (なかった)no ka. > Kesa no nyuusu wo mita ( 見た ) ne. aa yatte igokochi waru souni (そう に) site run da. Abunaitte. rikon mo kantan ni kuchi ni deki zu ni.+ ) > “Ano sumikko no hou de tsumara nasa souna (そうな) kao si teru hito. yatta (やった )…. > Senpou ha otousma mo omie ni naru soude su (そうです) yo. > Kodomo tachi ga mada chiisakatta ( 小 さ か っ た ). > Wakai koro ha sazo kasi kirei datt aro’u (だった ろ う) naa. > Sonna keikaku ha tan naru e ni kaita (描いた ) mochi ni sugi nai. nan dai. > Yatta ra (やっ た ら ) yatta (やった ) de atoshimatsu wo si nasai.v. > Ano eiga ha senshuu mite ( 見 て ) simatta ( し ま っ た ) . > Omosirokatta ro’ u ( 面 白 か っ た ろ う). (Ayx.v. > Kono to nakanaka aka naka tta (なかった )noni. tonda (飛ん だ ). > Kanojo ha suma na souna (そうな) husime gachi no kao de watasi wo miage ta . sugu chikaku de yatte ( や っ て ) ita ( い た ) noni. > Simetta (湿った ) kuuki ga chika no hou kara haiagatte (這い上がって ) kita . (来 た ). boku tachi no hikouki ga tonda (飛 んだ). kono ko. > Ano ko mo issho ni kita soud a (そ うだ) tta wa.5 . dare da. (Aux. uchi ha totemo mazusikatta (貧しかった ). no uchi ni oo yuki ga tsumotte ita (い た ). > Aitsu mo zuibun kawatta (変わっ た ) na. > Komatta (困った ) koto ni natte (なって )simatta (しま っ た ). wakarikko nai deshou. > Kono hanasi nakatta (なかった)koto ni site (して ) kure nai ka. ano hito. > Souna ra ( そ う な ら ) sou to hakkiri ie ba yokari souna (そう な) mono nano ni. > Chichioya ha sake ni yotte (酔っ て) kaette (帰って ) ha. > Kono sinbun ka ha mou yonda (読んだ ). . Appendix 1-I . itsu mo paatii nado ni yoba reru to. [ TA ] (た) (V + ) > Kesa okita ra 起きたら ) sakuya ( . > Nani ka iita souna (そ うな) yousu da kedo.JODO USI NO YOUHOU ka na. Saa.” “Ano hito yuumei na tougeika nan da kedo. doita(どいた ). minna you no nai mono ha doita(どいた ).

kimi ha umi ni ikitai (行き た い ) no ka. gotsugou ikaga de gozaimashou ka.> Edo ni mai rare taru ori ha. nomi t akaro ’u. > Kitari ( 来 た り ) .v. > « Kirai dakara tabetak u (食べた く ) nai» da to?! Yo no naka niha tabe tak u (食べた く ) tomo tabe rare nai hito ga goman to iru nda zo. > Kokorozasi wo onajiku suru mono ha kitari (来 た り ) te katarae. > "Mou go nen mo tansin hunin de Nyuuyooku ( ☞ NewYork) ni itte ru souda . settaku nimo yo rare t asi . (Aux.(呑みた か ろ う) > Aitai (会いたい ). † [ TA RI ] (たり) (V + ) > Higasi no sora ni nobori’ideta ru (昇り出でたる )tsuki no amari ni akaku ookiku mieta ru (見えたる ) ni odoroku. kate ri." " Yama ni nobori t ake re (登りた け れ ) ba hitori de ike ba. sazo kasi kazoku ni ai taka ro ’u (逢 いた か ろ う) na. boku to issho ni itak u (居たく ) nai no ka..6 ." "Nan da. mitari ( 見 た り ) . Dou site konna ni nagai koto renraku kure nakat’ta no. Dakedo tabet ai (食べ た い ) mono dake tabe te ite ha byouki ni nari masu yo. Dou da . + ) > Myou mui ka tou hou made asi wo hakoba re tas i (運ばれた し ) . [ TAI ] (たい) (V + ) > "Nani. > Sou desita (で した ) ne. haru Appendix 1-I . > Eiga wo mi ni yuku yo. toki ni shuusi tsuka nu ari sama nari. kono tenki deha yukare nu wa." "Jaa.. genki sou jaa nai ka." > Nani.(寄られたし). nani wo zeitaku itteru nda. > Si takaro ’u ( し た か ろ う)to sitak u (したく ) nakaro’u to. mitasi (見た し )to omou mono ooku. † [ TA SI ] (たし) (V + ) > Yuki ta kere ( 行き た け れ )do. ka to itte sinitaku (死にた く ) temo. > Edo ni zou no misemono ari tote. Boku ha yama ni nobori tai ( 登り た い ) no da . Kimi no kitake re (来 た け れ ) ba issho ni oide." > Tabetai (食べ た い ) dake tabe nasai." > "Ai tak at’ ta (会いた か っ た) . « mou iki te itak u (居たく ) nai » da to…. mitai (見 た い ). > Huyu kitari (来たり) na ba. kantan niha sine mai ga.JODO USI NO YOUHOU haha ni ranbou wo hataraku no datta(だった ). ga koi no tsune. si nakere ba nara nai koto ha jinsei ni yama hodo aru nda zo. > Chikajdjika ome ni kakaritou ( か か り と う ) gozaimas ga. > I wo kitta nda tte …. anata mo kagosima no shussin desita (でした )ne.

(Mannyoushu: Nukada no Ookimi) (Adj." to Musasi ha saken da. > Giin ta ru (議員たる ) mono sinpen wo seiketsu ni si te koso sijisha no sin wo atume uru noda. kinzai ni hibiku meika tono koto dat’ta.7 . koko de amayakase ba. > Ishiki ga modotte mizu wo nomi tagat ta (飲みたが っ た) ra. +)  Tazune ta saki ha Mimasaka gou no kyuuka de. り ) > Haru sugite natsu kita ru (来たる) rasi sirotahe no koromo hosi tari ( 干 し た り ) Ame no Kaguyama. > Byoubyou t aru ( 渺 々 た る ) kouya ni huki’nukeru akikaze no hada ni shimi te ito wabisi. > Uchi no ko mo ki tagat ta ( 来 た が っ た ) keredo. [ TAG A RU ] (たがる) (V + ) > Tabe ta gat te (食べ た が っ て) mo. > Ayashi no mono no shinobi’iri tari (忍び入り たり ) te . > Edo ni kan ta ru (冠たる) machibikesi no dentou wo ima ni tsutaeru dezomesiki ha. > "Kojirou yaburetari (敗れ たり ). > Aki no higure ni kikoe’wataru joujou ta ru (嫋々たる)hibiki no mune ni shimi te monoganasi kere ba…. geri ga kanzen ni naoru made ha. micchiri sikon de yaru no da ga. moto mo ko mo nai nda kara. kaki no you na kudamono ya nama mono ha tabe sase teha ike masen.v. [ NA I ] (ない) Appendix 1-I . (n. kessite sake ya biiru (☞ beer) ha nomase te ha ike masen. > Donna ni nomi t aga ro u (呑 み た が ろ う ) to. jama ni naru kara tsurete ko nakatta. > Watasi no ato wo tsugi t aga re (継ぎた が れ ) ba . orecchi edokko no hokori yoo. yuzamasi no mizu wo suinomi de nomasete agete kudasai. nyoubou koui domo urotaete wameki’tatsure ba. > Keiko wo yame taga ru (止めた がる ) kara to itte . > Kono ko ha chitto mo gakkou ni iki ta gara (食べた がら ) nai. ikkou ni sono ki ha nai youda. hinabi ta machi naka de atari wo harau ihuu doudouta ru ( 堂 々 た る ) mon gamae ni site. jibun kara keiko wo si ta gara (した がら ) nai uchi ha kyouseitekini tsudzuke sase nakere ba ike nai yo. sono mono izukoni ka kie’use ta ri (消え失せた . > Sekai ni kan ta ru (冠たる)waga kuni no kagaku’gijutsu no chikara wo motte chikyuu’ondanka no mondai kaiketsu wo shudou sitari (し た り ).JODO USI NO YOUHOU tookara ji . +) > Iyasiku mo gakusei ta ru (学生た る )mono manaba zu si te nan to suru ka.

> Aitsu no koto da . > Kono hanzai ha jisaku’jien no kanousei ga tsuyoi na…. Hikouki no shuppatsu ni ma ni awana ku (合わ な く ) naru yo. Appendix 1-I . > Yomi mo sin ai (しな い )kuse ni hon wo yatara to kai tagaru." > Sonna hanasi kiite nai( 聞いてな い) zo. Saeko ha tsumetaku Kenichi wo tsukihanasita . > « Sita sandai» to itte ne. ano urusai eleki. yamero to itte mo hito no yuu koto ha kikan aka ro u(聞かな かろ う). > Hayaku kon ai (来 ka ない )ka na.8 .(Kino Tsurayuki – Tosanikki) > Yo mo huke kere ba. > Chitto mo siranakat ta (知らなか っ た)na.JODO USI NO YOUHOU (V + ) > Nakanaka kona i (来 な い )ne. > Kono atari no kawa deha nani mo tsurena i njaa na i (な い ) na. site nai ( してない ) yo. kono hon kaesite morau yo. > "Dare da konna itazura wo sita no ha. tsujitsuma ga awanai (合 わな い ) koto ga oosugitu. hanasi no tsujitsuma ga awana i (合わ な い ) yo. > Dou da kondo onsen ni demo issho ni ikou jaa nai (な い ) ka. Dare ka sirana i (知ら な い )ka." "Boku. > Mou koko niha sunde nai ( 住んでな い ) to omo ka tta ga. dou natte runda . > Wake no wakara nai ( 判 ら な い ) ( ☞ kikiwake no nai) hito da ne kimi mo…. soude na kere ba (そうでな けれ ば). [ NA R I ] (なり) (V+)(すなり) > Otoko mo su na ru(すな る ) niki wo omuna mo site mimu tote su nari (すな り ). kimi tachi ga kekkon sita nan te. ai’kawara zu koko datta ka. > Anna kanji no ii hito ga boku to kekkon site kuren ai (くれない ) ka na. "Dame da" to ittara dame nanda yo. > Dare mo sonna koto itte na i ( 云ってない ) yo. (行けなく )naru. Chotto yotte mi you. > Kare ga jibun de yatta nda yo. > Aitsu ga konake re (来 な け れ )ba sibai ga hajimarana i (始まらない )…. Sore ha kimi no gokai da yo. > "Kimi ano eiga mou mita . Dou sita ndarou. > Kimi tachi no kekkonsiki niha yoba rete i nagara ikenak u ( 行 け な く ) te zannen datta yo." > Kyou ha arasi de hikouki ha tonde nai sou da. > Aro’u to na karo ’u ( な か ろ う ) to harau beki mono ha kigen made ni haratte morawa nake re ba (貰わな けれ ば) kochira ga yatte ikena ku . > Ano otoko ha jibun de deki mo sina i (しな い ) koto bakari yuu nda." "Iya. > Yoma na i (読まない )nara. > "Watasi no ato ha owan ai de(追わ な い で ) …" to. > Ima jibun ina i (居ない )ka na. De nai (でな い )to. mada mite n ai 見 ( て な い ) . kuidouraku no sandai me ha tabete nai ( 食べてな い )mono no aji wo siru souda. kitto. > Yame te kurena i (くれな い )ka na.

> Nase ba nari. > Ara n u (あらぬ )kata mi yari. nasa ne ba なさね ば)nara n u (な ( らぬ )nanigoto mo nara nu (なら ぬ )to yuu ha nasa n u (なさぬ ) nari keri (Kakugen). omae nimo misu age sase tamahi te niwa no kanata wo uchinagame sase tamahe ri . > Ima masa ni ake n an ( 明 け な ん ) to suru gantan no asaborake. aite ha shouchi su mai . omoi nagara kanojo ha seki wo ta tta. suru ga kannin (Kotowaza). > Ogoru heike ha hisasi kara zu ( か らず ) . > Sensei no tanomi to ara ba. iza hanarete kurasite miru to Setu ha yahari kare niha naku teha nara nai sonzai datta. Tsui zo araware naku natta . arasi wo osite mo ika z u (行か ず )ba naru mai. > Kono naka no shorui ha mi teha nara n u . waga tsuma ko no moto he…. ara nu koto wo kangae te. > Kono otoko toha nido to au ma i ( 会うま い ) to. > Kyou ha ko nu ka asu ha ko n u ka to. machimouke ta ga. [ NU ] (ぬ) (V + ) > Nara n u (ならぬ ) kannin. > Ikkoku no sidouteki tachiba ni aru mono ga. > Nido to au ma i ( 会う ま い ) to kokoro ni chikatta hazu datta ga. > Haru sugi te natsu ki ni ( 来 に ) kerasi sirotahe no koromo hosu chou amano kaguyama … (Mannyoushuu) † [ HU ] (ふ) (V + ) > Miwayama wo sikamo kakusuka kumo dani mo nasake alanamo kakusahu ( 隠 さ ふ ) besi ya (Man’nnyoushuu: Nukadano Ookimi) [ MAI ] (まい) (V + ) > Kyou ha ame niha naru mai ( な るま い). sore wo hikiuke ta no ka ne.JODO USI NO YOUHOU atari no kensou sunawachi yamu nari ( 止むな り ). > Kaeri nan (帰りな ん )iza. sude ni oya no kogoto mo mimi niha haira nu (入らぬ )youdatta. > Sira nu ( 知 ら ぬ ) ga hotoke ( ‥ Kotowaza ) to danmari wo kimekonda tsumori ga. > Mi z u (見ず ) sira zu (知らず ) hito ni tanoma no re te. hitome ahite mi taki mono to omoheri. shachou ha subete omitoosi datta . Ikoku deno kurou mo owatta.9 . > Konna mono nakere ba nara nu mono demo nakaro’u. sira nu (知らぬ )zonze nu (存ぜぬ )deha tooru mai ga. > Youyou haru mo ki n i ( 来 に ) kerasi tote. > Mada mi nu ( 見 ぬ ) sono hito no hitogara sinobare . > Sake ha mou Appendix 1-I . > Kimi ga demuka ne ba (出向かね ば).

ano otoko ha. to yuukoto ni site itadake mase n (いただけま せ ん )desho’u ka. > Machibito ha oide nasai mase nan da you desu ne. isogi ki nu to yuu.. † [ MA SI ] (まし) (V + ) > Kaku yaha se masi (せまし ) to omoitachi te. sugu mata nomi ni dekake te simau. kuchiosi kara masi . > Oisogi toha zonji masu ( 存じます ) ga. tsuki no meisho ha katsura hama (Minyou “Yosakoi bushi ) .10 .JODO USI NO YOUHOU nomu ma i ( 呑むま い) to kokoro ni kimeru ga. > Ontono niha gokigen yuruwashuu omiuke itasi masu re ba (いたし ま す れ ば). > Kono ken ni tsuki mas i te ( つ き ま し て )ha. urando wo akete.まじ) Appendix 1-I . sezoku ni mamirete ha su majiki koto nimo te wo somenu. nakanaka ara m a hosiki (あらまほ しき )kata mo ari namu (Tsuredzure gusa) . (Tsuredzure gusa) > Uraraka ni ihi kikase taru ha. > Kore dake ma tte ko nai no da kara.. > Hitahuru no yosute bito ha. chousa chuu de gozai m asu re ba. [ MA SU ] (ます) (V + ) > Ki mase . > Kodomo jaa aru mai (あるまい ) ni. jibun no onsi ga tsuma no koibito datta . kaku ara ma hos i (あらま ほし ) tozo omou. sonna seken no jousiki mo wakimae nai no ka. kyouetsu sigoku ni zonji m asu ru (ぞんじま する ). > Yagate kakekomora m asi kaba. otonasiku kikoe na masi . (Tsuredzure gusa) † [ MAHO SI ] (まほし) (V + ) > Hito mina sono jintoku wo tatae. ima sibaraku go yuuwo wo itadaki taku zonji mas u ( 存じま す ) . mise mas ho (見せま しょ ). nochihodo shousai wo gohoukoku † [ MAJ I ] (. iyahaya akireta mono da. > Sore deha mina sama. > Yomo ya sonna koto ha su ma i (す まい ) to omotta no ni …. deki masu re ba ( で き ま す れ ば ) gojitsu aratame te. > Arou koto ka aru mai ( あるま い) koto ka. aka zu mukaha mah osi ( 向 か は ま ほ し ) kere (Tsuredzure gusa) . > Yakko san mo jibun no nyoubou no uwaki ha siru ma i ( 知るま い) . mou ko ma i (来 ま い ). itasi m asu いたしま す) > Genzai ( . > Kotoba ookara nu koso. shuppatsu itasi mas ho ’u ( いたしま しょ う) . > Yoki koto nomi sem ahos ik ere (せまほ し けれ ) do.

baka mitai ni (ばか み た い に ) yorokonde bakari irareru toshi demo aru mai si. > Ara mu ( あ ら む ) kagiri no chikara wo hurisibo tte tatakae.” (Aux. > Kono yo ni ara mu (あらむ )kagiri ha. (Adj. ikka zen’in de Oosutoraria ni ijuu nasaru mita i (なさるみた い ) desu yo.” > Moratta purezento ni kyoumi ga nai mita in a ( ない み た い な ) soburi † [ MU/N ] (む/ ん) (V + ) > Kore yori makara m u (罷らむ ) tote.” > Otonari no Sonoyama san no otaku. hukuzatsu nano yo…. nandemo kandemo akui no aru me de ugatta mikata wo suru hito sira nai wa .…” (N.” “Nani.JODO USI NO YOUHOU (V + ) > Itazura ni koi ha su ma ji (すま じ ). sonnan jaa yononaka chittomo tanoshiku nai ja nai no.+) > “Dou da kekkon’siki no mae no kibun ha…” “Sore ga nee…. > Anata m itaini (あなた み た い ) ni. > Su majik i (す ま じ き ) mono ha miyazukae da yo na. sasi idasu.+) > Baka mit ai (バカみ たい ). kaku koso Appendix 1-I .11 . siteta kedo. honshin ha yappari uresikatta mita i (嬉しかったみ た い ). tsuka no ma mo wasuru majiki (すま じき ) nari. ureshii mitai na ( 嬉 し い み た い な ). tere mo aru ndaro’u…. sonna yume mita ina ( 夢 み た い な ) hanashi dare ga shinjiru mondesu ka. > Kaeri nam u (なむ )iza… > Tono nimo tora sime tamaha me (賜は め ) tote.v + ) > “Nobuyo ha nandaka kekkon suru noga ureshiku nai mitaina (ないみ たい な ) kuchiburi de. shain no temae ikaga ka to zonji masu ga… >… kokoro ni hisi to kake te. > Shachou nimo aru ma jiki (ある ま じ き )gendou. > Ano kousaten no kado ni tatteru no Takao m ita i (隆夫み た い ). omae wo jise ri . Salarii man nan te shosen ha tsukaisute no buhin ni sugi nai nda . shinpai desu wa nee. ne. † [ MIT AI] (みたい) (V + ) > Anoko tachi yoru osoku natte kuru mita i desu yo. > “Kono piano dou surunda . kaasan. sirigomi sitai mit ai na (尻込みし た いみ たい な ). shotai ga ochitsuke ba jikini sonna koto ha iwa naku naru sa.” “Nobuko ga nandemo hito ni ageru mit aina koto itte masita yo.

v +) > Kore ha doumo danna…. Nani wo sonna ni okkuu gatte iru nda ne. Appendix 1-I . > Hayaku siyo u ( し よ う ) to omou to. † [ MUZU/ NZ U ] (むず/ んず) (V + ) > Asi no muki tara mu kata he ina nzu (往な ん ず )to te. > Okusan kore mitookure yas u (見とおくれ やす ). to tsune ni yuu mere (云うめれ) . sorejaa asu ni demo. uchi no koo ga kai ta ee de ya nsu … . maa oagan nasutte kudasai yase. hyoushou sareta ndosu e. [ YA NSU ] (やんす) (Shu to site Edo/Toukyou no hanasi kotoba) (Aux. (Tsuredzure gusa) > Danna kore wo hitotsu mite okunnasai…. > Sono you na iwa nzu (云わんず ) mo gana no koto ha wazawaza yuu beki deha nakari ki. [ YOU ] (よう) (V +) > Ko y ou (来よ う ) omoe ba. kaku yuu do hito ichigei mo narai uru koto nasi. > “Honara ( ☞ sore nara) asu ha kanarazu harouteokure yass ha (払うておくれや っし ゃ ). kitanee toko de yasu ga. gochuumon ha nani ni itashi mashou. ne no haru mon de yas u (もんでやす ) . kore de naka naka no meikou no saku da toka de. (Tsuredzure gusa ) > … ima ha midokoro nasi. tooku kara wazawaza otsukare de [ YA SU ] (やす) (V+/Aux. ito kokoronikuka rame.12 .JODO USI NO YOUHOU ika mahosi to zo omoi tsuru.” (Aux. ine ri . misete itadaki ni meeri yas hou (めえりや しょ う ). semakutte.v +)(おいでや す ) (Kyou/Oosaka no hanasi kotoba) > “Oide yas u ( お い で や す ) …. > “Soude yasu ka….v +/V+) (shu to site hanasi kotoba) Edo/Toukyou no † [ MER I ] (めり) (V + ) > Uchiuchi niyokunarahie te sasi'ide tara mu koso. honno sibaraku mattookure yasu (まっとおくれ や す ).” > “Kasikomari mashita…. mikake ha waruu gozansu ga. nado ha ihu me ru (云ふめる). ko to reru ndeshou.

itte chuui wo site ko you. > Mi y ou (見 よう ) mimane de yatta nda ga ne. umaku deki naku naru. > Uun. Maru de honshoku no daiku ga tsukutta youd a (作っ た よ う だ ) . akirameru sika nai. Toshie ha ureshii you na ( 嬉 し い よ う な )kanashii yo una ( 悲 し い よ う な )hukuzatuna kimochi ni torawarete i ta. Kore de chitto ha suzusiku naru darou. (Adj. > Saa. hanasi ga aruyo una ra (するよ う な ら ) ba.13 .JODO USI NO YOUHOU masumasu tochitte. > Ano ko mo kuruyo un a ( 来 る よ う な ) kuchiburi desita yo. siken seisan kara eigyou seisan ni kirikae you. oya to site ha hukuzatsu na kimochi desu.+ ) > Amari souzousii yo una ra (騒々 しいよう な ら ). > Kangaeta dake de ki ga tooku naru you na (なるよ うな ) hanasi da na. > Appendix 1-I . > Samui yo una ra (寒いよ う な ら ). > Tanosii you de (楽しい よ う で ). > Uresii you na (嬉しいよ う な ). (Adj. tobuyou ni 飛ぶよ うに ) urete iru ( souda. migotona dekibae da ne. kanasii you na (悲しい よ うな ). naisin ha kowakatta yo uda (怖かったよ うだ ). ma ni awa nakat’ta rasii. > Kare ni satsui ga nakatta koto ha kare no higoro no seikaku ya koudou kihan kara youi ni handan sare yo u (され よ う ).+) > Kore dake ya tte damena yo una ra ( だ め な よ う な ら ) . > Anna otoko no tokoro ni dare ga yome ni koyo u (来よう ) ka. (Adj. > Sate sorosoro neru to siyou (しよ う ). > Kondo deta CD. isoi de dekake yo u ( 出 掛 け よ う ). chitto mo tanosiku nai paatii ( ☞ party) datta ne. > Heikina yo un i (平気 な よ う に ) huruma tte ita ga.v. Kondo no karera ha kekkon suruyo uda (するよ う だ ) > Mada . > Onaka ga suita! Mou mate nai.+) > Dondon katteni shuugen no junbi ga totonotte iku nowo nasu sube mo naku nagame nagara . > Tsuitotsu wo sake you (避けよう )to omotte handolu (☞ handle) wo ki tta nda ga. kimi ga sono bun son wo suru yo. betsu no kikai ni site morae nai ka na. igai to yoku deki te iru daro’u. musume no haresugata wo miru noha. > Honmono ka dou ka hitotsu mite miyo u (見よ う ). kono katakake [ YOU DA ] (ようだ) (V + ) > Kaasan dou yara hito ame kuru yo uda (来るよ うだ ) yo. > Ko you (来よ う )ga ko mai ga kimi no katte daga. Saki ni tabe you . > Kore de umaku iku you nara (行く よ う な ら ). ko nakere ba.

> Neko no yo un i (のよ う に ) hiza ni notte amaeru no deha ari masen! > Jibun de ya tte oi te marude hitogoto no yo una (のよ うな ) kuchiburi da yo. aitsu no taido ha.JODO USI NO YOUHOU wo site iki nasai. banzen wo kisi te. [☞ Mono omoi ni sizunde iru yori mo ippai no nigorizake demo nonde iru beki darou] (Mannyou shuu) [ RA SII ] (らしい) (N + ) > Gogo ha ame ras ii (雨らし い ). ano hito. > Katsudouteki na hito da ga. [☞ ne te simatta you da na ] (Mannyoushuu) > Yuu sare ba koromode samusi miyosino no. Ika nimo kanojo rasii (彼女ら しい ) na. neru mae ni kono kusuri wo mou ichijou noma sete kudasai. (V + ) > Kare ha kondo Amerika ni hunin suru ra sii . (Aux. > Sou ka. (no + ) > Dou da honmono noyou daro ’u (のよう だ ろ う). > Kimi. (降るらし ). > Seikaku mo goutan de ouyou. > Yoru ni natte mo ko nai yo una ra (来ないよ うな ら ). > Kimi ras iku (君らし く )mo nai hema wo yatta mono da. kimi ni sonna koto itta no ka. > Yoru ni na ttemo netsu ga sagara nu yo uda t tara 下がらぬよ うだ っ ( たら). [☞ yosino no yama ni yuki ga hutte iru you da] (Kokin shuu) > Haru sugi te natsu kitaru rasi ( 来 た る ら し ) [ ☞ haruga sugite natsu ga kita youda] sirotahe no. nigo reru sake wo nomu beku aru rasi (あるら し ). > Ano kuni no seisaku ha marude neko no me no youn i (のよう に ) kurukuru kawaru. sounan si nai youni itte kite kure.v. koyohi ha naka zu ine ni ke ras i (居寝にけらし )mo. kono kaisha wo yameru rasii (辞めるら し い )ne.14 . ika nimo otoko rasii (男ら し い ) hito da ne. koromo hosi tari ama no kaguyama. (Mannyou shuu) > Sirusi naki mono wo omoha zu ha hitotsuki no. > Nan demo ano otoko ga kachou † [ RA S I ] (らし) (V + ) > Yuu sare ba ogura no yama ni naku sika ha.+) > Kono koto ha karera niha sirase nu yo uda (知らせぬよ うだ ). Kore Hongkong sei no Gucchi no nisemono nanda . yosino no yama ni miyuki huru ras i Appendix 1-I . > Yama ha yuki ras ii (雪 ら し い )kara. meiku ( ☞ make-up) de onna ras iku (女ら しく ) hyougen suru koto mo wasure te i nai ne. mou kyou ha ko nai daro’u.

nakanaka umaku ika nai ne. (Adj. > Karera niha sono hanasi kyoumi nai rasii (ないら し い ) yo. > Kanojo chikadjika oyome ni yuku rasii ( 行 く ら し い )yo. (あったら しい ) > Aitsu ha iki taku nai ras ii(行きた く’ないら しい ). (Aux. yononaka no koto ha. > Kimi tachi kekkon suru ras ii (するら し い ) ne. + ) > Dou yara ame mo yanda rasii ( 止 ん だ ら し い ) na. Yasuyo no koto ha ganchuu ni nai mitai de ….v. sore sono haha mo wa wo matsu ra mu (待つらむ ) zo [ ☞ machiwabi te iru darou]. > Yasuyo ha Takesi no koto suki rasii (好きら し い ) nda kedo .JODO USI NO YOUHOU ni naru ras ii (なるらし い )yo. > Kasi ta kane ga modora naku te kare mo komatte iru rasii (いるらし い ). > Sachi mo issho ni tsure te itte morai tai ras ii(貰い たいらし い ). Dakara okusan ga shourai wo huangaru ras ii (不安が るらし い ) > Yasuko no goshujin suteki ras ii (素敵ら し い ) yo. > Kazuo dou yara buji ni tsui ta ras ii zo. > Takasi ha nan tomo omotte nai rasik u (思ってないら しく )te. > Shujutsu no ato ga itai rasii (痛 い ら し い ) . + )  Sonna nikumare guchi wo tatai te. (Adj. te iru darou]. > Ano yama no momiji ha hachigatsu no owari ga kirei rasii (綺麗ら し い )yo. > Ano yama no choujou kara no yakei ga subarasii rasii . + ) > Ima no kyuuryou deha kazoku ga iki te iku no ni katsukasu rasii (か つかつらし い ). Yasuyo ha gakkari site ru yo. sugata ga kenbutunin tachi no ninki no matodatta. † [ RA MU/ RA N ] (らむ/ らん) (V + ) > Okura ra ha ima ha makara mu.v. kawairasiku mieru ) . > Siberia no huyu ha kakubetsu ni samui rasii (寒いら しい ). > Hitori de yoru dekakeru noga kowai ras ii (怖い らし い ).15 . Takesi ha hokano ko ni zokkon rasikute. (Mannyou shuu) > Hisakata no hikari nodeke ki haru no hi ni. sizugokoro naku hana no chiru ran Appendix 1-I . > Ano sensei kondo no jiken deha bakkin dake deha suma nai rasii(済まないら し い ) . > Dashi no butai ni chokonan to suwatte iru chigo tachino ai rasii(愛ら しい ) ( ☞ kawaige ni mieru. chitto mo kawai rasiku (可愛ら し く ) nai ne. Dareka issho ni tsuite itte age nasai. ko naku ram u (泣くら む ) [☞ nai . > Tochuu hubuki ni atta rasii ne.

> Yame ra rere (辞めら れれ ) ba. † [ RA RU ] (らる) Appendix 1-I .[☞ hana ga chi tte iru you da] (Mannyou shuu) > Wa ga seko ha idzuku iku ra m u (行くら む ) doko wo aruite iru no darou [☞ ka] okitsu mo no. > Izure mata ko ra ru ru (来ら るる ) ori mo ari mashou hodo ni.16 ." > Seyo tono oose nite. otoko susamajiku omohe ri (思へり ). > Hore te hore ra re (惚れられ )te … . > Midomo ni oose’kudasa rure (仰せ下さ る れ )ba. dare no mono ka wakara nai yo. tsugi no tenken no toki made tome ra re (止めら れ ) nai. > Onago no yoyo to nakihusere (泣き伏せ れ ) ba. oatsui koto desu ne. yameru ni kosita koto ha nai nda ga. ume no nihoi nizo … (Makura no sousi) > Omae nimo uchi'idete sono mono mi tamahe ri (見給へり ). > Sonna mono mise rare ( 見 せ ら れ ) temo. > Gakkou de sensei ni home ra re (褒められ ) ta ndat’te.. ki te moraeru to arigatai. harakara no naka nite mo. nabari no yama wo kyou ka koyu ram u (越ゆら む ) . ito wabisiki ya. > Kanojo ha ano otoko kara ha nige rare (逃げら れ ) mai. > Minna ni motome ra re ru ( 求 め ら れ る ) ningen ni nari nasai. naho. yoki youni torihakari mase’u (masho’u). omohare (思 はれ )nu ga aru zo. (Makura no sousi) > … oya. [☞ ikue mono yama wo kyou mo koe te iru no darou. (Tsuredzure gusa) † [ RU ] (る) (V + ) > … hito ni omohare (思はれ )mu bakari medetaki koto ha ara ji. (Mannyou shuu) (V + ) > Tono no oose rare (仰せら れ ) si ha mage ra re (曲げ ら れ ) nu.JODO USI NO YOUHOU (散るらむ ) . > Ima kakyuu no koto arite. > Hana tachibana ha na ni koso ohere (了へれ ). [ RA RE RU ] (られる) † [ RI ] (り) (V + ) > Tabako ga nakanaka yame ra re (止めら れ ) nakutte ne. nase ri (為せ り ). omachi mousiagete ori mashou. yame rare (辞め ら れ ) souni mo nai. chouseki ni semare ri (迫 れ り ). > Ko ra rere (来ら れれ ) ba. (V + ) > "Warera ha kate ri (勝てり ). > Kono seizou lain ( ☞ line) ha ichido ugoki dasi tara . omoha ruru (思はる る ).. > Kono eiga ha susume ra re (勧め られ ) nai.

> Kono hon ha hiroku minna ni yoma re ru (読まれる ) daro’u. > "Kimi dat tara ( だっ た ら) kono baai dou suru. Kore Hongkong sei no Gucchi no nisemono nanda. > Aitsu ha hitsukoi no node minna ni kirawa re te (嫌わ れ て)iru. ganpeki no horaana ni kudakeru nami no oto sanagara tora no hoyuru ga got os i (吠ゆる がごとし) . > Hiza ni norite amaeru koto neko no goto ku (の ごと く ) aru tote. > Kuni no seisaku no kawaru koto atakamo neko no me no got ok una ri (のご とく なり ). kano mono no iu you ataka mo hitogoto no got ok una ri (のご とく なり ) . ouji rare nai toki mo aru. kono madogalasu wo watta noha. > Jibun de yatte oki nagara. > Kuni no seisaku ha marude neko no me no got ok u (の ご と く ) kurukuru kawaru. sono otoko au hito goto ni noroke itari. (行かれれ ば) ii nda ga … > Michi wo oboeta kara. sono tsukuri honmono nogoto ku nari (のご と く な り ). > Sino tsuku ame no huri tari’te .JODO USI NO YOUHOU (Makura no sousi) [ RE RU ] (れる) (V + ) Sikara re te (叱られ て). > Tada hitasura anata no koto ga omowa reru (思はれ る )no desu. > Hitori de yuka re re ba. sanagara taki ni utaruru ga got osi (打たる るがごと し ). † [ GOTOS I ] (ごとし) (no + ) > Dou da honmono nogoto karo ’u (のごと かろ う). sikara re te (叱ら れ て ). > Jin sei ha omoni wo seoite tooki michiwo yuku ga got osi ( 行 く が ご と し )(Tokugawa Ieyasu). oya ni kaduke te kaerimi zaru nari. ano ko ha machi made otsukai ni … .N. > Ikura suka re te(好かれ て) mo. ikasa re ta (行 かされ た) yo. > Naku got ok u (啾 くごとく)kikoyuru kaze no oto wo sakite.+ ) > Dare da( だ ). † [ GOTOKU NAR I ] (ごとくな り) (no + ) > Mozou toha ie.17 . no got ok u ( の ご と く ) uchi’yarite. watasi wo osasoi kudasai mase. > Jibun de yatte oki nagara atakamo hitogoto [ DA ] (だ) (N or Pr." Appendix 1-I . > Kondo mata yuka re ru ( 行 か れ る ) toki niha. mou hitori de modo reru (戻れる )desho’u.

to boku na no ( な の ) desu. Yukkuri hon wo yonde(呼 んで る )ru hima mo nai yo. No + ) > Kono thoni ha watasi no da . ga makari’tooru no na ra (のなら ) . kono nekutai ( ☞ necktye). > "Dare da ( だ ) . Ano tegami ha itsu dasi masita ka. umi da ( だ )to minna nigiyakana (賑やかな ) koto d aro ’u ( だろ う ) . Ane ha mada dasite imasen d esi ta ( でし た) . > Dare d a ( だ )ka sira nai ga. > Kimi no d aro’u(のだろ う).18 . ( 何 だ か ん だ と ) . da ( だ ). rusu chuu ni tazunete kita youda. hakkiri itte kure reba ii noni . > Aa. yukai da ( 愉快 だ ) . > Dare de su ( です )ka kono hito ha. > Dakara yuwa nai koto jaa nai no d a(のだ ). > Asu ha dousi temo yama ni yuku no da (のだ ). > Suru na ra (するなら )suru. [ DES U ] (です) (N + ) > Kore ha watasi no hon d esu ( で す ). > Omosiroi da ro ’ u(面白いだろ う). ( prt. kono hanasi." > Watasi na ra ( な ら )sonna yatsu toha mou tsukiawa nai. taido wo hakkiri si nasai. > Are da ( だ ).v. > Ano hito ga Sasaki san no okusan d esho’u で し ょ う) > ( . > Sake da ( だ ). > Saa. mou ten’ya wan’ya no oosawagi datta yo. tousan no notteru hune ha. ( だ っ た ら) (Adj /Adj. > Anata ga iku no na ra (のな ら ) watasi mo . + ) (素敵だ ろ う) > Nigiyaka da naa. iku yo. ano hito ha! > Aa. > Kimi n ara ( なら ) wakatte moraeru to omo tte i ta. tonari ha! > Kirei da (綺麗だ ) naa." > Aa. boku no iwan to suru tokoro ha. nattoku iku made tokoton hanasiau ne. ha. yappari ano suutsu (☞ suits) kattoku (☞ katte oku) noda t ta (のだっ た ) > Konna koto .JODO USI NO YOUHOU "Boku na ra ( なら )." "Hai. kyou ha yasumi da ( だ ) itta noha. si nai nara (しないな ら )si nai to. > Sou. > Suteki da ro ’u (素敵 だ ろ う ) . hayaku sitaku wo si nasai. natsu da だ ) Yama ( . aitsu no iu toori ni site oku nod at ta . biiru (☞ beer) da ( だ )to. > Kanojo ha suteki da (素敵だ ろ ) > Nan da kan da to . > Asu afurika he muke te shuppatsu da ( だ ). watasi Appendix 1-I .. sore da ( だ ) yo. > Kore da ( だ )kore da ( だ ) boku no sagasite ita genkou . konna koto na ra( な ら ). kekkou isogasikutte nee. kono laitaa (☞ lighter) ha? > Ittai dare no da ro’ u (のだ ろ う). kono saihu. > Sore nara (それな ら )sou to.. > Kon'nichi ha. yo no naka ni houritsu nante ira nai yo! (V + ) > Iku na ra ( 行 く な ら ) iku de. > Boku ha gyouza da ( だ ).

> Tony mo kuru de sho’ u( 来るでし ょ う) . > Itsu Appendix 1-I .v." > Madonna no byouki de kooen ha chuusi rasii d esu ( らしい で す ) yo. hen ni omou desho. ii desho’u いいで しょ う) > Sonna ( . kekkou seisei siteru de sho ’u( してるで し ょ う). > Akogare no hito ni kekkon wo moosikoma reta ndatte . (V + ) > Duglous san ha kuru de sho’ u ( 来る で し ょ う ) ka. kore boku/watasi ni niau d esho( 似合う で し ょ う ) . Uresii de sho’u 嬉しいで し ( ょ う) . NO + ) > Kono tokei ha dare no de su( の で す ) ka. ( 困る で し ょ う ) > Sonna kakkou de dete iku noha yamete . goojasu ( ☞ gorgeous) d esho( ゴージャスで し ょ う) > Kare no aidea (☞ idea) ha . kono yubiwa. (prt. > Aa. > Haru ni nare ba. koto itta’ra. > Kimi.19 . Okusama mo o’samisii d esho’u お ( 寂しいでし ょ う ni. > Watasi no nakama ha minna yukai de sho( 愉 快 で し ょ う ) . (Aux. seikatsu ni komaru desho’u. kono hon omosiroi de sho ." "Ano ko no koto dakara. ano otoko ga yuu to uso ni kikoeru de sho( 聞こえる で し ょ う ) . sore watasi no desu( ので す ) . sugu akiru d esho’ u ( 飽き るで しょ う) > Goshujin ga byouki . ( 面白い で し ょ う) > Konna hanasi wo kanojo ni tsutaeru noha goshujin mo tsurai desho’u ( 辛いで し ょ う) ne." "Naani. + ) > Kono hon ha anata no deha nai desho ( ない で し ょ う ) . byouki mo naoru des ho u (直るで しょ う ). Hito ga mi tara. (Adj/Adj. de shuunyuu ga naku nattara . > " Sou desu ( そ う で す ) ka. Gokazoku ni o-ai ni nari tai de sho’ u ( た い で し ょ う ) . + ) > Doo. > "Mata Takesi ha kimyou na koto hajimeta na. kono doresu (☞ dress).JODO USI NO YOUHOU ga McCornelle d esu ( で す ) . yuniiku (☞ unique) desu ( ユニー クで しょ う)ne. > Anna ha asu Sapporo ni yuku desho’u ( 行 く で し ょ う ) . > Ano daijin chikajika yameru rasii de su ( らしいで す ) ne. > Dou.v. > Dou. Sonna ni nagai koto ie kara hanare te rare masu ka. > Onaji koto wo itte mo. > Toukyou ha ame rasii d esu ( らしい で す ) ne. desu( です ) ka. Dou. > Kondo no sisatsu niha kaichou mo doukou suru raii de su ( らしいで す ) yo. kasi ta okane ha kigen douri kaesi te itadakeru no desho ’ u(のでしょ う) ne. > Sitsurei de su ( で す ) Smith san ga. > Kyou ippai ame ha yami souni mo nai desho’u( ないで しょ う) . kanojo ni warui de sho ( 悪 い で し ょ う ) . > Ano hito tachi mo kuru no des ho ’u( の で し ょ う ) ne.

> Sono youna musume no muzanna sugata wo miru noha shinu hodo tsurou gozans ita( 辛 ろうござ ん した ) .(☞ sou deha nai) > … hito no « sa namu aru» to ihi si wo.. > Ii de su ka.+: /N. (Tokushu youhou : special expression ) > Shachou ga yuu niha desu ( で す ) ne. (Makura no sousi) > Hito no kokoro niha tsuyu okasikara ji ( お か し か ら じ ) to omohu koso mata okasi kere . onna woba iwa ji (云わじ ). > Musume mo watakushi ni nite. konkai no koto ha sochira ga d esu ( です ) yo ii'dasi ta koto des i te ( でし て ) nee.JODO USI NO YOUHOU otachi ni naru no des u ( ので す ) ka. Sore made niha kochira mo nanra ka no ketsuron ga daseru desh o u ( で し ょ う) kara. † [ JI ] (じ) † [ZA NSU/GO ZA NSU] (ざんす/ ござんす) (Shu to site Edo/Tokyou no hanasi kotoba) (V + : /Adj. sa ni ara ji (あら じ ).+:) > Yoroshuu goza nsu( よろしゅう ご ざ ん す ) …. mina ato wo oikake nu. (V + :) > Nigasi teha nara ji (ならじ )to.v.+: /N. hetana otoko ni hike ha tori masen zamas u ( 退けは とり ま せん ざ ま す ). kouiu aragoto ga daisuki zamas u ( 大 好 き ざ ま す ) no. > Omatase si masi ta … . kondo raishuu no nakaba goro mata go-renraku kudasai mase n ka.20 . sa simo ara ji あらじ ) to omohi si wo ( …(Makura no sousi) > Otoko. kore ijou kakawaru noha … † [ZA MA SU] (ざます/ ざあます) (Shu to site Edo/Tokyou no jouryuu no josei no hanasi kotoba) (V.v. > Okukaruizawa made mairi masuto totemo shizuka za mas u (静かざ ま す ) wa yo. /Adj. > Ome ni kake takatta noha koono honn z am asu (この本ざ ます ). kochira ha iwaba higaisha desi te nee. asu oukagai itasi yasho’u. komaru ndesu ( ん で す ) yo.v. douyou no hanasi ga sude ni hoka kara ki te iru sou desu ( です ) yo. (Makura no sousi) Appendix 1-I . + : /Aux.+: /Ajv.+:) > Onago datote kore demo watakushi mo kenjutsu no etesha. sore de des u ( で す ) nee. > Asu ha Mijiza ni sinpa no sibai wo mi ni iku zans u ( 行くざ んす ) . > Doui no gotoku mie si mo.

ato de human ga nokoru kara nee. > Utsukusikarisi Edo no machi ha. shikyuu torikaesu besi ( べ し ) . sugi si koto no kuyasiki nari . > Ochiau bek i (べき) tokoro niha kiawasete izu. tama ha huchi ni nagu bes i (べし) . yuruku su beki (べ き)koto wo isogi. kawadome nite miugoki nara zu. > Imasara sono youna guchi ha yuu bek i (べ き) deha nai. > Shibahu no naka ni hairu beka ra zu(べからず). > Gaku wo kokorozasu nara. ima to natte ha mi taku tomo mi be ku ( べ く ) /be u ( べ う ) (byou ) ( び ょ う ) mo nai. korera no chosho ha yonde oku bek i(べき)da . > Kiken kuiki ni tachi'iru be ki べき) deha nakatta . > Shinkun yoli hailyou no tachi. > Su bek i (べき) koto ha suru.JODO USI NO YOUHOU †[ BES I ] (べし) (V + ) > Yaru bek i (べき)koto wo yatte kara asobi nasai. (Tsuredzure gusa) > … sumiyaka ni su be ki (べき)koto wo yuruku si. machibouke wo kuwa sarete hikiagete kita . to yuu noga kare no sinjou da. Oui nowatasi wo mae ni sudeni yokka jidanda humi’ori mousu. (Tsuredzure gusa) > Kono youna daiji no koto ha sonata ga mizukara okonau bek i (べき) dat’ta.21 . > Kogane ha yama ni site. ***** Appendix 1-I . ( > Yuu bek i (べき) koto ha itte oka nai to. torareta to atte ha oie no daiji ja. > Tadachi ni sanjou su beke re (べ け れ ) domo.

keiyou dousi ni tsunagaru) (Han asit e n o i si) * "Saa. “rasi/rasii(らし/ らしい)”.] [U ( う ) ] (Kategorii 1 no dousi to keiyousi. CD no ongaku wo kiko u (聴こう ) . "Asita. sono motte iru imi wo matomete aru. shokuji no ato Hibiya de eiga demo miyou (観よう ) ka.1 . sorera ni hosokuteki na imi wo ataeru. saki ni su s um o u (進もう ) ." (Mira i n o hut asik a n a i si) * Iko u ( 行こ う ). dousi. shuto site. "Saa. nani wo s hiy o u (しよう ) ka.: † Kono mondai ha.” (Sa so ikake) * Boku to isshoni eiga wo mi ni iko u (行こう ) yo. [e. [Chuu]: Reibun no naka deha.JODOUSI NO HATARAKI TO HENKAKEI I • JODOU S I NO H AT A RAK I Nihongo no jodousi ha. ik o u (行 こ う ) to omotte ite." Appendix 1-II .g. "da(だ)" ya "desu(です)". kare ni ka ngae sase you( 考え させ よ う) . nakanaka ike nai( 行けない). gokeihenka wo suru go to musubitsuite. keiyousi." "Kore kara. sorezore."”Ginza wo buratsuite. keiyoudousi nado. koyuu no imi no aru hataraki wo motteite. Koko deha. mae ni tsunagatte iru youso to sonota no jodousi to ga hutoji de simesite aru. gendai nihongo no omona jodousi ni tsuite. sorezore gaitou suru jodousi ha 12 pointo no shatai no hutoji ni kasen wo hodokosite simesite ari. korekara Ryuu no tegami ni henji wo k ako u( 書こ う ). josi to onajiku. “mitai(みたい)” nado ikutsuka no jodousi ha meisi nimo tsunagaru.

) (Sieki: tasha ni taisuru koui no hatarikikake) * "Inaka kara okuttekita ringo wo ageru kara." (Katei / Ta ihi – hitei wo to m on a u) * * "Henji wo k ako u ( 書こう )." "Kaze wo hiku to ike nai kara." * (Han go − a nji sa reta hite i) * “Sonna koto dare ga s ir o u (知ろう )ka (iya dare mo siru mai). dare ka ni tori ni k o sase te(来させ て). kikasete mo ra o u (もらおう )." [SA SE RU (させる)] (Kategorii 2." "Dare ka ni nikai no amado wo si me sase te(閉めさせ て).. aitsu mo kuru. you ha sono hito no kimochi no mondai da. kodomo niha janpaa wo k i Appendix 1-II . 3." "Masui nasi de shujutsu wo sitatte….to kak um ai( 書くまい) to." (So uz o u: s ui ry ou) * "Sabaku no tabi ha ts u rak ar o u (辛かろう ) na." "Kore wo kita kanojo ha sazo uts uk usik ar o u (美しかろう ). to mite yok a ro u (よかろ う )." “Konna kudaranai mono dare ga miy o u (見よう )ka (iya dare mo mi nai yo).JODOUSI NO HATARAKI TO HENKAKEI (Ya war akai me ire i) * "Minna. ichiretsu ni na ra bo u (並ぼう ) . sono hito no seii no mondai da." "Ch oku set u iko u (行こう ) ga denwa dake de su ma ss ey o u (済ませよう )ga." "Kyou ha mou dare mo konai d ar o u (来ないだろう )." "Sono hanasi. 4 no dousi ni tsunagaru. Sazo it akatt ar o u (痛か ったろう ) na." "Sonna baka na koto mo naka r o u (なかろう )." "Kanojo ga kure ba.2 .

” (Kyoka: H o un in) * "Kodomo ni konna hon wo y o ma se te(読ませ て) ha ike na i. jodousi." Kimi ni Karayan siki no Berulinfilu (☞ Berlin Philharmonie) no ensou wo nama de k ika se (聴かせ ) tai .” “Sore ha Tatsuo ni s a se te(させ て) kure nai ka.JODOUSI NO HATARAKI TO HENKAKEI sase you(着させ よう) ka.” ***** [SIM ER U(しめる)] ("saseru(させる)" no kotenteki/bungoteki hyougen) (Dousi." “Mou iikagen ni site. keiyoudousi ni tsunagaru.” ***** [SE RU (せる)] (Kategorii 1 to 5 no dousi ni tsunagaru.) Appendix 1-II .) (Sieki: tasha ni taisuru koui no hatarakikake) * “Sono hon y o ma se te(読ませ て) kureru ka na. asobu no ha y a me sa se (止めさせ ) nasai. “Asobi tai dake a s oba se te(遊ばせ て) oke." (Kyoka/Ki n si: H ou ni n) * "Mou ano otoko ha uchi ni ha k o sase nai(来させ ない) de kure.3 .” “Michiyo ni ha kono kimono wo ki se te(着せ て)kureru." "Otaku bakari ni m o uke saseru ( 儲 け さ せ る )wake niha ikan ai. keiyousi.

keiyoudousi ni tsunagaru. Konde ite. Appendix 1-II . keiyoudousi ni tsunagaru. Kaara ha ki souni (来そうに )mo nai na.) (Kikitsut ae – dareka no iken ya hanasi.) (Kako) * Kinou yama ni no bot ta (登った ). [SOUD A (そうだ)] 1 (Dousi. kono yo ha "Kuu" da. igai ni ka nta nd a soud (簡単だそうだ ). Kono hon ha nakanaka o mo si ro souda (面白そうだ ) yo. su war e soun i (座れそうに ) nai na.4 .JODOUSI NO HATARAKI TO HENKAKEI (Sieki – jibun no omotteiru koui wo dareka ni saseru) * Zen’ryuu ni i wa simere (云わ しめれ ) ba . Sono hon ha. y o so u d ekir u ka n ou sei) * Kono soramoyou deha. jodousi. keiyousi. Kangae no oyobanu jakunen no kodomorani kono youna shomotu wo yo m a sime te(読ましめ て) ha nara nai. douyara ame ni n ari souda (成りそう だ )na. keiyousi.) (Yo uta i – A ris a ma. gogo kara yuki ga h ur u souda (降るそうだ ). mou doko nimo na s a souda (なさそうだ ) yo. Huji ni noboru noha. Huyu no Siberia ha. mataha mitame no yousu wo hanasu/tsutaeru) * * Yohou deha. ***** [TA (た)] (Dousi. [SOUD A (そうだ)] 2 (Dousi to ichibuno jodousi. keiyou dousi ni tsunagaru. Chikadzika shachou ga koutai su r u soud (交代するそうだ ). keiyousi. kuchi de ha ie nai kurai s a mui souda (寒 いそうだ ).

** ** * [TAI(たい)] (Dousi to ichibuno jodousi ni tsunagaru. Doi ta (退いた ). Toukyou ni ts ui ta (着いた ) tokoro da…. (Ketsu da n) * Ya me t a ( 止 め た ). Ki takereba (来たければ).) (Han asit e m ata ha aite no ki bo u) * Keeki demo t abe ta i (食べたい ) na. kii ta (聞いた ).ae nai jijou ga atta. (Kan ry ou) * Ima. Kimi ni hayaku ai tai (会いたい ) yo.JODOUSI NO HATARAKI TO HENKAKEI "Are." Daibu ar uka sa re ta (歩かされた ) de s ho u .) (Meir ei m ata h a ko ui no un a ga s hi) * Saa. (−Siizaa no kotoba. itsu demo yamete ii nda yo. Ya me takat tar a(辞めたかったら). konna bakarashii koto ni tsukiatte irare nai yo." "Un. it ta (行った ). ya me t a ( 止 め た )…. d oi ta (退いた ). k at ta (勝った ). Ki ta (来た ). itsu demo kure ba ii yo. * Appendix 1-II . Tabako ha kippari y a me ta (止めた ). Kuruma ga tooru yo.5 . mi ta (見た ). ato 30 pun hodo de sochira ni tsuku. kii ta (聞いた ). Chiyo niha kodomotachi ni ai tak u mo (会 い た く も) . kodomo ha acchi he it ta (行った ).

” [GA RU( がる)/T AG A RU (たがる)] (Dousi to ichibuno jodousi ni tsunagaru.) ない で) (Hitei) * (云って Kyou ha. huzoku no tebikisho wo sanshou saret ai (されたい ).6 .) (Tas ha n o kibo u) * Nomi tagat te( 飲 み た が っ て )mo. Hayaku s i nakere (しなけれ ) ba. ** ** * Appendix 1-II . d eki nai (出来ない )nda yo. Kodomo ha. sikiri ni haha wo koi si gatt a(恋しがっ た). okureru yo. ko ui no u na ga s hi) * “Sara ni kuwashii koto ni tsuite ha. Deki nai mono ha. ** ** * [NAI(ない)] (Dousi to ichibuno jodousi ni tsunagaru. gakkou niha ika nai (行かない ). Guai ga y oku na i (良くない ) no dattara. yasun de oishasan ni mite morai nasai na. Sonna n a sake na i kao wo site butsukusa ittenai de (云ってな い で). zeikin dake ha kanarazu toritaterareru. shanto sinasai. Kane ga arou ga nakaro u ( な か ろ う ) ga.JODOUSI NO HATARAKI TO HENKAKEI (Sui s ho u/e nky oku na mei re i. Kochira no kiita koto ni dake kotae raretai(られたい ). mada sayu igai ha no m ase n ai de kudasai.

sinobine morasu." (Uta no kasi) “Hayashi wo nukete . Sir a nu (知らぬ ) z o nz e nu (存ぜぬ ) bakari de ha. nikkibun nado ni genzai mo tsukawareru. Sasuga no kare mo koko made ha s ir u mai (知るまい ). natsu ha ki nu (来ぬ ) .7 . mata sarani hukai mori ni irite. (知らず ) shakaijin nara soregurai no koto ha sitte nake re ba n a ra n .Uta. haiku. Dousi to ichibuno jodousi ni tsunagaru. Appendix 1-II .) * "… hototogisu hayamo kinakite. (Kan ry ou) † : (Kogo . to Sayo ha omotta . (Kotowaza) Kodomo nara iza s ir a zu . si. samayoi ar uki nu ( 歩きぬ ).) ("nai"no bungoteki hyougen) (Hitei . dare mo nattoku sasera re n ai yo.JODOUSI NO HATARAKI TO HENKAKEI [NU (ぬ)/ N(ん)] (Dousi to ichibuno jodousi ni tsunagaru.” “Natsukasiki omoide ha kaze to tomoni sarinu(去りぬ )…” ** ** * [MAI(まい)] (Bungoteki hyougen.Uc hike sh i) * Sir a nu (知らぬ ) ga hotoke.) (Sui ry ou/ S ou zo u) * Mou ano otoko niha au koto mo a ru mai (あるまい ). waka.

si ri mase n (知りませ ん)nee.) (Teinei na hy o ugen) * "Aniya san no otaku ha doko ni a ri masu (有ります ) ka.JODOUSI NO HATARAKI TO HENKAKEI (Hitei) * Anna otoko toha nidoto a u mai (会うまい ). to kanojo ha kokoro ni chikatta . watasi ni sinpai sa se mai (させまい )to.8 . Henji ga n ai tokoro wo miru to." "Saa. dousi.(差し押さえられるみたいだ ) Appendix 1-II . keiyousi.) (Yo u su: De n mo n <t sut aekiita k oto >) * Nandaka y u me mitaina (梦みたいな )keikaku da na. anata no hanasi ha ato de kiki ma sho u (聞きましょ う). jodousi.” “Uchi ni t suki m asit a r a odenwa sa sia ge m asho u ." “Ima tatekond e iru node. Kono ie sasiosae ra re ru mitaida . ki wo tsukatte iru no ga yoku wakatta . kimi nandaka kaoiro ga war ui mitaida yo. Karera ha Kanada ni ijuu s ur u mitaida (移住するみたいだ )yo. ** ** * [MA SU ( ま す ) ] (Subete no dousi to ichibuno jodousi ni tsunagaru. Nike. Kanojo ha. keiyoudousi ni tsunagaru. Kigyouhimitsu ni kakawaru koto dakara wareware niha misemai (見せまい ).” ** ** * [MIT AI( DA) ( み た い ) ( だ ) ] (Meisi. dare mo in ai mitai da(居ないみ たいだ ) na.

" (Ya war akai me ire i) * "Kono eiga ha kanarazu mi you (見よう )." Kare ha marude y u ure i mitai na (幽霊みたいな ) kao wo site arawareta .) (Han asit e n o i si) * "Sate. Ano hito mit ai ni (あ の女性 み た い に ) utsukushii hito niha mettani omenikakare n ai ne." "… to yuu y ouna (ような ) koto mo i e you (云えよう ). ** ** * [YOU(よう)] (Hataraki ha [U] to onaji. benkyou si you (しよう ). Kategorii 1 igai no dousi ni tsunagaru. " (So uz o u: S ui ry ou) * * "Kare nara sonna koto mo d eki you (出来よう ). eiga wo mi you (見よう )yo." Appendix 1-II .9 . (Sa so ikake) * "Nee.JODOUSI NO HATARAKI TO HENKAKEI (Reiji: T ato e) * "Ano ot oko mitai na (あの男みたいな ) iikagenna yatsu ga hoka ni iru ka." (Mira i n o hut asik a n a i si) * Asita eikga demo mi you (見よう ) ka na.

" "Hara no tatsu y ouna (腹の立つような )koto bakari ga okoru nde nee… " Appendix 1-II .JODOUSI NO HATARAKI TO HENKAKEI (Han go – a njiteki na hitei) * "Dare ga sonna mendou na koto wo s i you (しよう ) (ka). ima to bu youni ( の よ う に ) ureteru so ud a . to tsunagaru.10 . josi "no" ni (Reiji) * Koko ni a geta youna (挙げたような ) rei ha. watasi no katte d a yo. genki ga nai y ouda (ないようだ )na.”.) (So utei/H Iy u) * Ano hito ha marude sono michi no senmonka no youni kuwasiku sitte iru ne. kanojo no kaoiro ha a o za m eta youni (青ざめたように )mieta. (Huta sika na h an da n) * "Dou sita." (Taih i•Kat ei) * Poluno wo mi you (見よう )to mi mai to. kodomojaa nai n d aka ra …. Atarasii sohuto ha. hoka nimo irorio to aru. Laion ya hyou. Kousen no kagende. jodousi. keiyousi. keiyoudousi. ***** [YOU DA (ようだ): YOUD ES U (ようです)] (Dousi. Nani wo mi you (見よう ) to kamawa n ai d a ro u . chiitaa n o youna(チーターのような ) moujuu ha nekoka no doubutsu de su .

Siberia ha s a mui rasii (寒いらしい ) nee." (Han asi n o n aiy o u n o s iji) * Kore made h a na sita sinkokuda. keiyoudousi ni tsunagaru. youni (話したように ). ** ** * [RA SII ( ら し い ) ] (Meisi. kono sigoto ni muite n ai nja na i ka. Appendix 1-II . jitai ha hijouni (Ne n ga n. kenkou ga kaihuku si m as u youni (回復しますように … Yamadakun ni sugu kite ku re ru youni (来てくれるように ) itte kure. atatakaku site iki nasai.JODOUSI NO HATARAKI TO HENKAKEI "Konna iikata wo suru no ha k oku n a youda (酷なようだ ) ga… .) * * * Douka ichinichi mo hayaku. keiyousi. C h uu i. Kaze wo hika na i youni (風邪を引かないように ). Eigyou no kachou ga ouryou no yougi de torisirabe r ar ete iru rasii (いるらしい ).11 . kimi.) (Konky o no ar u /ts uta ekiki n i m oto dz uku s u isok u) * Ano hito ha mikake yori wakai rasii (若いらしい )yo. dousi. daigaku ni uka ra nak atta rasii (受からな かったらしい ) na. (De nm o n – tuta ekiita ha na si) * Buchou no musuko. Ira i.

ika nimo ro siaj in rasii ( ロ シ ア 人 ら し い )oozappana sigoto da na.12 . ** ** * [RA RE RU (られる)] (Kan o use i) * Oya no konna sugata wo kodomo ni m is e rare (見せられ )nai yo.) (Jihat su sei) * Mukasi ha isha nimo hadaka ha mis e rare nai (見せられない). Odate rare te(おだてられ て). Iruka ga takusan hama ni uch ia ge rare te(打ち上げられ て) sinda ra sii . (Ukemi) * Ni ge rare ta(逃げられ た) sakana ha ookii mono d a . Kono shatsu ha chiisakute ki rare (着られ ) nai . Take wo watta y ou ni kishou ga sappari siteiru. 4 no dousi ni tsunagaru. Sonna koto ha susunde m ou si age rare mase n (申し上げられませ ん). katta daiya ga makkana nisemono datta nd a to. Kore nado ha. (Kategorii 2.JODOUSI NO HATARAKI TO HENKAKEI (Ari sa m a) * Ano hito ha honto ni otoko rasii (男らしい ) hito d a. Kono nansho ha onna ya kodomo niha nakanaka k oe rare (越えら れ ) nakat ta . Oyoso k an gae rare (考え ら れ )na i you na hema/machigai wo sidekasite kureru ne. 3. Appendix 1-II . kimi ha. to yuu josei ga ookatta to iwareru.

JODOUSI NO HATARAKI TO HENKAKEI (So nkei n o tai do wo a ra was u hy ou ge n) (teichou na hyougen) * Okaeri niha. hitoride ka e reru (帰れる ) kai. kochira no hikidemono wo omochikaeri ni na rare (な られ ) ma s u youni. [RE RU (れる)] (Kategorii 1 to 5 no dousi ni tsunagaru. Osoku natta kedo. Kare wo kabau koe ha tsuizo kik a re nai (聞かれない)na. Kyou uchi ni yo re tara(寄れ たら). Kore ga. Kaere tara(帰れ たら) osoku natte mo kaette kite.) (Kan o use i) * Nobo reru (登れる )tokoro made ikki ni noborou . yotte kure nai ka. gorenraku kudasai. om o wa re te(思われて).13 . (Ukemi) * Ya ra reru (やられる ) mae ni yaru. hutari ha kekkon sita. Onimotsu ha. ano suttonkyouna ongaku ha. Omoi. ano otoko no shugi da. (Jihat su sei) * Kokyou ni hitori nokosita haha no koto ga nani kani tsuke om o wa reru (思われる ). Kika re ta(聴かれ た) mon jaa nai na. (So nkei n o tai do wo a ra was u hy ou ge n) * Tsuide no ori ni settaku ni t ac hiy or a re (立ち寄られ )m as u yo u … Toukyou ni ts uka re (着かれ ) ma sita ra . Appendix 1-II . onegai itasimasu. Kono hon ha amari y o ma re te(読まれ て) inai. was ur e rare mase n(忘れられません) youni… Tuide no ori ni watasidomo ni t ach iyo rare (立ち寄 ら れ )ma s u you. Kare ha doumo minna ni s uka re nai (好かれない) youda na.

) ([d es ho (でしょ)+ u (う)] no katachi] * Hikouki ha mou mamo naku touchaku s ur u desho u (するでしょ う ).) (Da ntei) * Anata no byouki ha ga n desu (ガンです ). to josi "no" "kara" ni tsunagaru. keiyousi. Siberia no huyu ha sazo sa mu i desho u (寒いでしょ う)ne.) (Da ntei) * Kore ha. [DES U (です)] ("da" no teinei na ii kata) (Youhou ha "da" to onaji. dousi. Tsugi no kaien ha gogo 4-ji ka r a desu (4時からです ). Kitsui noha koreka ra da (これからだ ). jodousi. hana deha nak u . (Sui ry ou) ("darou" no teinei na hyougen. Kanojo ha bij in da (美人だ ). (In aka pp oi h yo u ge n) * Toukyou sa ik u da (行くだ ). Sibaraku aite no dekata wo m ir u beki da (見るべきだ ). Appendix 1-II . ha da (葉だ ). AIDS no gen'in ha H IV desu (エイチ・アイ・ヴイです ).14 . Itaku temo. Kono imo ha u me e (☞ umai) da (うめえだ ). gutto gaman suru no da (のだ ) zo. keisyoudousi.JODOUSI NO HATARAKI TO HENKAKEI [DA (だ)] (Meisi.

("bekar a zu" : "besi" no hiteikei. Koko ha danko h umit od o ma ru beki (踏み止まるべき )da . (n ai + de su ). + desu). bungoteki hyougen de tsukau. Sonna koto ha.) (Meir ei) (あり得べからざる ) * Ya r u beki やるべき ) ( koto wo saki ni yatte kara. Nisi no sora ga yake ni akai desu (紅いです )ne. hito to site su beki (すべき ) de ha nai . Yama desu ka. Shujin ha. Sonna koto wo yuu noha yoku na i desu (良くないです ) yo.JODOUSI NO HATARAKI TO HENKAKEI (Tein ei n a hyo u ge n) [(V. (Adj. Chikaku karera ha kekkon suru ra sii desu (らしいです )ne. Nyuuyooku ni tat su desho u (発つでしょ う). (t ai + de su ). (ra sii + des u ) nado no katachi] * Otaku no ojousan ha oki rei desu (お綺麗です )ne. asu. Watasi mo ikitai desu (行きたいです ) nee.15 . naisin kowai k ar a desho u (から でしょ う). (☞ atteha naranai koto) Appendix 1-II . Kare no sakuhin niha amari mir u beki (見るべき ) mono ha nai . Sugu bouryoku wo huruu noha. [BESI(べし)] (Subete no dousi ni tsunagaru. Kinsi wo arawasu. + desu). asobi nasai. Anata mo kuru no desu (のです )ne.) * * Kiken! Hairu bekarazu (入るべからず ) (☞ haitteha ikenai ) ! Sonna koto ha ariu bekarazaru (あり得べからざる ) koto da.

1. "seru(せる)". tsugino youna 8-tsu no pataan (☞ pattern) de gokei wo kaeru. (Kotenteki na hyougen) 2. Otte henji wo k ako u (書こ う )hodo ni. i) ii) iii) "nai(ない)" ni tsudzuku katachi. hukusi "ka(か) ". [SA SE RU (させる)] [8-tsu subete no pattan ga aru. "simeru(しめる)".JODOUSI NO HATARAKI TO HENKAKEI 2 • JODOU SI NO GOKE I HE NK A Nihongo no jodousi ha. viii) meirei (命令)no katachi.] * Kono ko ni sonna mono ha ta be sase (食べ さ せ )n ai de Appendix 1-II . "masu(ます)". Kono uchi. Jodousi "u(う)". "saseru(させる)". v) bun wo owaraseru katachi. "reru(れる) " no 6 shurui dake de aru. "tokoro(所)" nado no meisi. daimeisi ya. vii) "ba(ば)" . “nara(なら)” ni tsudzukete. Shousetsu demo k ako u (書こう ) ka na. "you(よう)" ni tsudzuku katachi. iv) Jodousi "ta (た) ni tsudzuku katachi " (☞ kako no hyougenn) . Gendai no hanasikotoba de tsukawareru jodousi ha. koko ni ageta 22 shurui de aru. bun wo tochuu de tomeru katachi. vi) "toki(時)". [ v)(vi) no hutatsu no pataan sika nai ga. sorezore no jodousi no tsukawareuru gokei wo simesu. Ika reibun ni yotte.) * * * Asu ha tegami no henji wo k ako u (書こう ). (vi) no katachi ha hotondo tsukaware nai. jouki no yattsu (8) no pataan subete no katachi wo motte iru mono ha. katei ya jouken wo sadameru katachi. sibaraku matare yo. josi nado ni tsudzuku katachi. "rareru(られる)". Hoka no 16 shurui no jodousi niha.16 . [U(う)] ( . 8-tsu no pataan no uchi no doreka no katachi ga kaketeiru. Jodousi "masu(ます)" ni tsudzuku ka.

] * * * * * * * * Kodomo wo sonna abunai tokoro niha zettai ni ika se ( 行 か せ )nai . Appendix 1-II . Kaimono ha kodomo ni ika sero (行かせろ )yo. Konomo wo eigo no juku ni ik a se (行かせ )y ou . kaimono niha. Dare ni i wa sime (云わしめ )you ga. Saki ni kodomo tachi ni gohan wo ta be sasere (食べさせれ )ba .) * * Ano otoko ni sonna bakana koto ha i wa sime (云わしめ )nai you ni si nasai. Isogasii nara.17 .) 4. Sakini kodomo tachi ni gohan wo ta be sase ( 食 べ さ せ )m as h o u .JODOUSI NO HATARAKI TO HENKAKEI * * * * * * * kudasai. Ima uchi no ko wo sochira ni ika seru (行かせる ). Kimi ga kodomo ni gohan wo ta be sasero (食べさせろ )yo.) (8-tsu subete no pataan ga aru. kodomo wo ika sere (行かせれ ) ba ii. Tadachi ni kaisha wo yam e saseyo (辞めさせよ ). [SE RU (せる)] [8-tsu subeteno pattan ga aru. Ima uchi no ko wo sochira ni ika se ta(行かせ た) yo. 3. Nani mo kodomo wo sonna abunai tokoro ni ika seru (行かせる ) hits uy ou ha nai y o. [SIM ER U(しめる)] (Gendai deha “SE RU (せる)” wo tsukau. Ano otoko ha husimatsu wo sidekasita. Kodomo wo sochira ni ik a se (行かせ )ma su . saki ni gohan wo ta be sase ta(食べさせ た) yo. Watasi ga kono ko ni gohan wo ta be saseru (食べさせる ). Sakini kodomo tachi ni gohan wo ta be sase (食べさせ ) you . Sorosoro kodomo tachi ni gohan wo ta be saseru (食べさせ る ) ka na.) (Hurumekasii hyougen de tsukawareru. yuu koto ha onaji ni naru. (Sankounin wo keisatsusho ni shuttou s a seyo (出頭させよ ). Kodomo tachi niha.

Ima nimo ame ga h ur i souni (降り そうに ). mada toubun keiki no kaihuku ha mikome n ai sou de s u. Kare ni i wa simere (云わ し め )ba . Ame ga hu ri soude (降りそうで). Dare ni sonna koto wo i wa simero (云わしめろ )to yuu no ka ne. [Kare ha okurete kuru soudesu ( そ う で す ). huranai. imanimo ame ga h u ri soudat ta(降りそう だった). Uchi wo deru toki ha. sora ha don'yori kumotte ita. sono kouzan niha uran ga nemutte iru sou d esu .) * * * Ame ga hu ri soudaro u(降りそうだろう). Kare wo site i wa simeyo (云わしめよ ). [SOUD A (そうだ)/( SOUD ES U (そうです))] 1 [iii] to v] no pataan no gokei sika nai.18 . 5. ryouhou tomo kekka ha kawara nai to yuu koto de s u. Kare niha sinjitsu wo i wa simeru (云わしめる ). Kare ha ok urete kuru souda (そうだ ). (teinei na hyougen)] Mukasi mukasi. Appendix 1-II . urano yama niha taisou kokoro no yasasii oni ga sunde ita souna (そうな ). yasumas ete hosii soudesi (そうでし )ta .JODOUSI NO HATARAKI TO HENKAKEI * * * * * * Kare ni i wa sime (云わしめ ) masure ba. [omoidebanasi ya monogatari nado ni tsukawareru hurui hyougen] * 6. [SOUD A (そうだ)] 2 (8-tsu subete no pataan ga aru. Dare ga ano otoko ni sonna bakana koto wo i wa sime (云わし め )ta . Kare wo site i wa simeru (云わしめ ) t o.] * * Jikka ni hukou ga att a soude (そうで) mikka hodo kaisha wo .

] * * * Kore dake setsumei sure ba. (sukosi hurumekasii hyougen) [Kimi mo sinjitsu ga siri tai (知りたい) d arou . Watasi no yuu koto ga wakat ta(解った)-a. * * * * 7. imahitotsu. Kore ha…. Douyara ame ga h ur i souna ( 降 り そ う な ) . Nandaka at ra s hi souna(新しそうな) koto itte…. Amega hu ri sounara (降り そうなら )( ba).] Wak at ta (判 っ た )koto ha wakat ta ( 判っ た ) ga/(kedo). tadachi ni jikkou ni utsusite kure.19 . watasi no yuu koto ga kare nimo wak at taro u (解ったろう). Kaasan. Watasi no yuu koto ga wakat tara (解ったら) (-ba ). [Watasi no yuu koto ga wakat ta (解った) ka . kekkyoku mae no seiken no yarikuchi no aryuu jaa naika. * 8.JODOUSI NO HATARAKI TO HENKAKEI * * * Kyou ha douyara. Ano otoko no honsin ga wak at ta (解った). amega h ur i souda (降りそうだ). Toshio no yatsu kikoku ga n obir u soud a (延びるそうだ) yo. kasa wo motte ikinasai. taberu no yametoita houga ii yo. [TAI(たい)] [i] to viii] no pataan no gokei ha nai. ikanimo jidaiga h u ru souna (古そうな) tatemono da naa~. Kono sakana doumo k us atte soud a (腐ってそうだ)yo. [TA (た)] [i] to viii] no pataan no gokei ha nai.] * * Kimi mo sinjitsu ga sir i takaro u ( 知 り た か ろ う ) . nioi ga henda…. kumoyuki ni nattekita. ano hitono honsin ga waka ra n akat ta (判らなかった) . (genzai no hanasi kotoba de ha kou yuu) Anata no sono go no okagen ga si ri taku (知りたく) tegami wo 、 Appendix 1-II .

(sukosi hurui hyougen) [Yo mi tagat te(読み たがっ て) m o . [TAG A RU (たがる)] (読みたがって) * * [viii] no pattaan no gokei dake ga nai. Kare mo.] * * Watasi ha nani mo si ra nai (知らない). Motto kimi no koto ga si ri tai (知りたい). Appendix 1-II . (aratamatta iikata) (Anata no sono go no guai wo sir i taku te(知りたくて). denwa wo simasita . watasi no wo kasiteagaru. hutsuu no iikata) Kanojo ha seken no koto wo hotondo sir u kot o m o naku (知るこ ともなく). 10. siryou ha aru ka ne? Sarani kuwasiku si ri takere (知りたけれ)ba . yomitai hon sonomono ga nakatta jidai mo atta. Yo mi tagaro u (読みたがろう) tomo. siryou wo toriyose ma sh o u. 9.) Motto anata no koto ga sir i takat ta (知りたかった). Kono hon wo yo mi tagare ( 読 み た が れ ) ba . kasiteageru. yomu ni yomare nai jidai mo atta noni ne. Kare ha sonna koto toha tsuyu si ra nakat ta(知らなかった). isshou nohohonto sugosita. hon wo yo mi tagara (読みたがら)n ai . Kono hon ha .JODOUSI NO HATARAKI TO HENKAKEI * * * * sasiage masu. [NAI(ない)] * * [i] to viii] no pataan no gokei ga nai.] Uchi no ko ga kono hon wo y omi tagat ta(読みたがった).20 . Motto koko no tokoro wo kuwasiku s iri tai (知りたい) ga . minna gakanarazu y o mi tagaru (読みたがる). watasi ga yond ar a.] * * * * Saikin no kodomo ha. (genzai. (sukosi hurumekasii iikata) Kare mo sonna koto madeha si ra nai (知らない) d ar ou . Kono hon wo y omi tagaru (読みたがる)na ra . sonna koto madeha sir a nakaro u .

] Iku mai (行くまい) to . sekenno kotoni utoku mo nai.] (sukosi hurumekasii iikata) * * Matte ita kyaku mo ko zu (来ず). [Dare ka ika na kere (行かなけれ)ba .) Dare ka ko nu k oto niha.JODOUSI NO HATARAKI TO HENKAKEI * * * Sonna koto ha mattaku s ir a nai (知らない). kaigi ha chuusi da. ] (kono hyougen no hou ga yori ippanteki. kanojo ha gakkari sita. [NU (ぬ)] [iii]. omotta kedo. Ano otoko ha mou ko nu (来ぬ). vii] no yottsu no pataan no gokei dake sika nai. [(yori ippanteki na iikata)] * * * 12 [MAI(まい)] * [v] to vi] no pataan no gokei sika motanai. icc hatta .21 . Sonna koto wo si ra nai (知らない). Dare ka ik a ne (行かね)ba . Dare ka ko n(nu) (来ぬ) k oto niha.] * * Kare nara sonna koto ha s u mai (すまい). nani mo hajimerare nai. narum ai . (sukosi hurumekasii iikata) [Kare nara sonna koto ha si nai da r ou . omou kedo… Appendix 1-II . Kare ha sonna koto wo su mai t(すまい)o . vi]. ikenai. 11. v]. Kono ten wo kuwasiku si ra nakere (知ら な けれ ) ba .ho d o. kimi no ronkyo ha aiamaina mono ni naru. (yori ooku mochiirareru katachi) [Ano hito ha mou ko nai . Ano otoko ha mou ko n (nu) (来ん(ぬ)). Dare mo konakere (来なけれ)ba . nani mo hajimerare nai.

] (hurumekasii hyougen) Kuni ni kae r i masure (帰り ますれ ) ba . hakoban ai to. ("Okaer in as ai masi (お帰りなさいまし). goaisatsu ni ukagai m asu (伺います). hayame ni renraku site moraitai. mou kuni niha kae ri mase n(n u) (借りません(ぬ)). Sutaa ga k u ru mitaide (来るみたいで).22 . yonaka chikaku d atta . hajime ha soutou maitte ita mitaidatta(居たみたいだっ た) kedo. [5-ji goro Toukyou ni ts uki masuru (着き まする ). Kare ha gogatsu niha kae r u mitai da (帰るみたいだ). kae ri ma s ho u (帰りましょう). tokidoki gorenraku mousiage m asu (申し上げます). sinjirare nai yo. Kyou ha hayaku ka eri m asu (帰ります). warera ga kami yo… " (Kirisutokyou no inori no kotoba) Tadaima kae ri masi ta(帰りました).] (teinei na kotoba) * * * * * Watasi ha. saido oukagai itasima s ur u . Baka mitai (バカみたい)…. mou ichido. Kimiga k an gaete ir u mitaini(居るみたいに) kotoga umaku . Kyaku ga oozei k u ru mitainara ( 来 る み た いな ら ) ba . yattekita noha. omou yo. Saa.") 14 [MIT AI(DA )(みたい(だ))] [i] to viii] no pataan no gokei ga nai.JODOUSI NO HATARAKI TO HENKAKEI 13 [MA SU (ます)] [Subete no pataan no gokei ga aru. wakai musume ga oozei hirobani atsumatteita . "Ten ni m a si m a su ( ま し ま す ). Aitsu. Sugu nimo k ur u mitaina (来るみたいな) k oto itteita ga. sonna koto yuu nante…. * * * * * * * * * * * Appendix 1-II . douyara tachinaore soudatta. Kyaku ha minna ku r u mitaidat ta (来るみたいだった). (totemo hurumekasii iikata)] Kuni ni ka er i masu (帰ります) orini.] Kare mo k ur u mitaidaro u(来るみたいだろう). (aratamatta hyougen) Okaeri n as ai mase ( お 帰 り な さ い ま せ ). [Kuni ni ka eri masuru ( 帰 り ま す る )o ri .

ii]. sonna ii y ou (云いよう) wo sure ba kizutukeru dake jaa nai ka. to ba nak a tta. viii) mo hotondo tsukaware nai. [YOU DA (ようだ)] motanai. marude tobu youdaro u(飛ぶようだろう). Hikouki ha mamonaku to bu youda (飛ぶようだ). Hoka ni motto ii yo u ga aru drouni…. viii] no pataan no gokei wo motanai ga. [YOU(よう)] [v] to vi] no pataan no gokei sika nai ga vi) no gokei ha hotondo tsukaware nai. Kyoujuu ni hikouki ga to bu younara (飛ぶ ようなら ) ba . Hikouki ha to bu youde (飛ぶようで). sono toki ha sunao datta .] * * [i] to viii] no pataan no gokei wo * * * * Pengin ga umi no naka wo oyogu yousu ha. ikinari tobidasarete . wo housou siteita. chiketto ha kyanselu sinai de okou. Appendix 1-II . kanojo wo sinrai site. hanasi wo kik u rasikat ta(聞く らしかった).23 . 16. Hikouki ha. zenryoku wo tsukusite iru. s ake y ou (避けよう) ga nakatta. * Shounen ha.] * Shounen ha. Kono sakana h ur ui mita id a (古いみたいだ). taberu no yosou. Hikouki ha mou mamonaku to bu youna (飛ぶような) kot o . kanojo no yuu koto ha yoku kik u rasiku (聞くらしく). [RA SII(らしい)] [ i].JODOUSI NO HATARAKI TO HENKAKEI * 15. 2-jikan go niha t obu youn i ( 飛 ぶ よ う に ) .] * * * Abunai koto ha sak e you (避けよう). 17. mamonaku t obu youda t ta (飛ぶようだった). Sake you (避けよう) ni m o.

ookuno hito ni y om a reru (読まれる)yo. * Kono mondai wo kaiketsu suru niha. * Josei ha onnarasikere (聞くらしけれ)ba ii to. ooku no kotoba ni hon'yaku s a reta (された). * Sono mondai no kaiketsu niha. senmonka ni sika yo m a re (読まれ)na i . kikiwake no nai yatsu da. * Kono hon ha. katte ni kuruma ni demo h an e rarero (撥ねられろ).] [8-tsu subete no pattaan no gokei wo * Kare ha.24 . jousiki deha k an gae rare ( 考 え ら れ )nai . * Kono hon ga ookuno hito ni y o ma rere (読まれれ) ba . [RE RU (れる)] [8-tsu zenbu no pataan no gokei wo motsu. * Kare no sakuhin ha ooku no hito ni y o ma re . ookuno houhou ga kan gae rare (考 えられ) ma su . sakusha to Appendix 1-II . kan ga e rare ta(考えられた). yuu mono demo nai. * Kan gae rareru (考えられる)s aiz en no houhou ga. k an gae rareyo (考えられよ). 18. [RA RE RU (られる)] motsu. kore desu.] * Kono hon ha. iroirona shudan ga kan ga e rare (考えられ)y ou . * Hokani mada ii houhou ga k an gae rarere (考えられれ) ba . (sonkei no nen wo kometa meirei) 19. ookuno hito ni yo m a re you (読まれよう) (☞ 読まれる だろう) . * Kono hon ga ookuno hito ni y o ma reru (読まれる) na ra . Kiken ha tsuneni tomonau mono to. sore mo awasete kentou sitai . toppina koudou’yousiki no mochinusi da . watasi ha kouei da .JODOUSI NO HATARAKI TO HENKAKEI * Shounen ha kanojo no yuu koto ha kiku rasii (聞くらしい) ga . * Kono hon ha. hoka no hito niha zouo sae miset a. * Anna yatsu. * Kan gae rareru ( 考 え ら れ る ) dak e no shudan ga.

) Appendix 1-II . Toukyou made kaeritsuita n o desi ta(でした). ichinichi yoi tenki desho u (でしょう). ookuno shomotsu yo ma reyo (読まれよ). ichinichi yoi tenki desu (です). Sore ha boku n o dat t a(だった). [DES U (です)] [ii].25 . * Kono hon ha boku no hon de (で). Kyou ha. Sono hon ha boku n o da (だ). vi] ha hotondo tsukaware nai. wo 20. kanarazu haisha ni iku n o desho u (でしょう) ne. Sore ga boku no n ara (なら) (ba ). touzen kaesite morau . v]. Hutari ha. * Kore ga kimi no hon nara (なら) (ba ). kaesite hosii na. Watasi ha. Asita ha. 21. * Kono hon ha boku no hon dat t a(だった). Sore ha boku no hon na no de (なので). * Anna yatsu ha same ni demo k u wa rero (喰われろ). kimi ni kaesou. * Kore ha anata no hon na no (なの)ka. (Josei dake no yuugana hyougen. * Shokun gakusha taran to sure ba. * Kyou ha.] * Kore ha kimi no hon daro u (だろう) ne. iv]. dousite mo. igaku wo manabitai n o de su (のです). bougai no yorokobi d a. Sore ha boku no na n(o) da (なん(の)だ). * Nanto yoi otenki desu ( で す )kot o.JODOUSI NO HATARAKI TO HENKAKEI site ha. [DA (だ)] [i] to viii] no pataan no gokei ha motanai. vi] no pataan no gokei sika motanai ga. * Kyou ha. Sore ha boku n o da (の だ). * Kono hon ha boku no hon da (だ).] * Kare ha mou sugu kuru desho u (でしょう). vi] no katachi mo hotondo tsukaware nai. yatto no omoi de. kimi no de (で)h a n ai . ichinichi yoi tenki desi ta(でした).

dziba’sangyou wo hatten sa su bek u (発展さす べ く ).) * Desu kara . kono gensoku wo kimo ni meijite ok u besi (おくべし).) * Muyou no mono (ha) tac hi' ir u bekarazu(立ち入るべからず). (Josei dake no yuugana hyougen. (☞ haitte ha ikenai) Kono you na hushouji ha. vi] no pataan no gokei sika nai ga iii) to v) ha hotondo tsukaware nai. Yu u beki(云うべき)(koto)ha yuu. jibun dake wo zettaisi s u beki (すべき)d e ha nai….JODOUSI NO HATARAKI TO HENKAKEI * Datte. agete ei’i huntouchuu dakara. Akumade shosi wo kantetsu su besi ( 加 熱 す べ し ) . Takeosan ga amari hidoi koto wo yuu n o de su (です) m on o . Kimi ha sarani koudo no senmon wo ki wa me r u beki da(極める べきだ). sase nai/si nai) koto wo kyouchousuru hyougenn] [iii]. 21.] (Hiteikei niha "beka ra zu (べからず)" wo tsukau. Akumade shosi wo ka ntet su s u beku (貫徹すべく). v]. zenryoku wo agete maisin sitai.) Au beki (会うべき)hito ga arawaren akatta . * * * * * Appendix 1-II .26 . sono uchini a na do ru beka ra za ru (侮る べ か ら ざ る )sokodzikara wo hakki suru youni narou. kiku beki (聞くべき) (koto) ha kiku. (katai hyougen; meirei no imi wo komete tsukau. Kono chihou niha mir u beki (見るべき )(☞ hyouka su beki (すべ き ) )sanbutsu ha nani mo nai ga. (katai hyougen) Sarani koudo no senmon wo ki wa me ru beku (極めるべく). tobei simasu. wagasha niha a ri u bekarazaru (有 り得べからざる)(☞ atteha naranai) koto da. sakki kara nando mo mousiagete iru de sh o u (でしょう). [BESI ( べ し ) ] – kanarazu jitugen saseru/suru (Hiteigo wo tomonau toki ha.

Sore de. Gozenchuu ha A-sha no siirebuchou to au (会う).“ “Ima ik u ( 行く ).] * Kyou ha ichinichjuu Kyouto no machi wo kenbutsu suru ( 見物する). “Oo i….[HOSOKU (Appendix) (2)] TIPS: [D OU SI NO YOUHO U AR EKO RE] I • MIR AI WO AR A W ASU DOU SI NO YOUHO U * "Asita eiga wo mi ni ika nai (ka)[行かない(か)]. Kaigi no ato. shu to site. buchou. asita ya ru ( やる ). okaeri ha. kokolodzumori." "Kyou ha tsukareta kara. touhu-ryouri no chuushoku wo t or u . isoge." ☞ Yotei. Kon'ya ha. 9:30 shussha. Kenninji no karesansui ga kini ’iru (気に入る). ik u ( 行く )." "Shukudai ha itsu yaru no. Arasiyama no ryokan ni tomaru koto ni suru (する)." ☞ Yotei. Tsuika oodaa(☞ order) no * Appendix 2 . Nikki ya kiroku." "2 shuukan hodo de k aette k uru ( 帰って来る ) . * * ☞ Yotei.1 ." "Ato de kat ad zuke ru ( 片付ける ). * "Raishuu Kanada ni shucchou suru (出張する )." "Shouchi si masita. Shorui wo youi site oite kure nai ka. "Hayaku heya wo katadzuke nasai.” ☞ Masani okonaou to suru ishi wo arawasu. Chuushoku no ato Arasiyama ni asobu (遊ぶ)." "Un. memo nado ni mochiirareru kakikotoba no youhou de aru. kokolodzumori." kokorodzumori. Gozenchuu ha Kyouto no higasigawa no kooji wo ma waru (廻る). shoudan no tame tokuisaki wo ma wa ru (廻る). II • K AKO WO AR A WA SU DOU SI NO YOUHOU [Kono katachi no youhou ha. Sinseihin no ureiki ni tsuite rouhou a ri (有り). Gogo Sagano ni iki.

Keiko ni denwa si. Ika. i) dousi no genkei nomi ka. E-sha no hanbaibuchou to mendan. motome ra re ru (求め られる). Gogo. Kanojo ooi ni muk ureru (むくれる).2 . Arata ni 10 oku en bun no sinki juchuukeiyaku wo t ori’k im eru (取決 める). to aikawarazu no huuhugenka ga hajimatta yo. "t o (と)". mataha. Sorezore. sono hataraki ha konponteki ni chigatte iru. Bunpougakusha ha. aya m aru (謝る). sorezore no nouryoku ga heikin site tassei sarete i ru (いる)ka douka ni yotte. mata ha meisi nitsunagaru (pataan vi) katachi ni josi "no (の)" wo tomonatte meisiku no hataraki wo suru: Gaikokugo ga mini tsuita ka douka no hantei ha. 5:30 kisha. Buchou ooi ni y or oko bu(喜ぶ). otonarisan ha… * * * ii) Josi no "ka (か)". Yoru sake ni tukiau you. D-sha no eigyoukachou. kono katachi mo "rentaikei" to site iru ga. k aku(書く). Mata Keiko tono deeto ga dame ni na ru (なる). Yaruse n asi . nasareru beki da. h a na su (話す). Kare ha. tousha seihin no juyou ga izen joushou keikou wo tsudzukete i ru mune. meisiku no hataraki wo suru: Appendix 2 . "m o (も)" nado ni tsunagatte meisi. III • DO US I NO ME IS ITEK I NA YOUHO U Ooku no Yooroppa no gengo no dousi no genkei to onajiku. no m u(呑む) uts u(打つ) ka u(買う) no sanbyousi sorotta . iii) no rei igai ha. Buchou ni kyou no kekka wo houkoku. nihongo no dousi mo mata. . otoko da. ki ku (聞く). sono rei no ikutsu ka wo koko ni matomete ageru. houkoku wo uke ru (受ける) . Sin u (死ぬ)no ko ro s u(殺す)no . sono genkei ga meisi to site no hataraki wo suru. y om u(読む).[HOSOKU (Appendix) (2)] TIPS: [D OU SI NO YOUHO U AR EKO RE] kakuyaku wo uru (得る).

(Korera no meisi ha kankeidaimeisi to onaji hataraki wo suru. Ki mi ga om otte ir u kot o .[HOSOKU (Appendix) (2)] TIPS: [D OU SI NO YOUHO U AR EKO RE] * Sin u (死ぬ) ka ikir u (生きる) k a no setogiwa ni tatasare. Dousi ha genkei to onaji katachi wo toru. kimi no katte da. Watasi ga iku (行く)tok o ro ha. Gaikokugo wo ma n abu (学ぶ) koto ha. * * * * Sa ru (去る)mo to do ma r u(留まる) m o . hidarini ikuka). Kiku(聞く) t o mi ru(見る) to deha oochigai da. Kono kuni ha houdou sarete iru hodo komatte ianai. minasan ga jibunno kuni ni taisuru kyakkanteki na siya wo mot su (もつ)ta suke to naru deshou. "tok or o (ところ)" nado wo shuushoku site. kare ha hajimete jibun no honshou wo sitta. ka n ga ete ir u kot o . kokoha sianno sidokoro da. hi da ri s en ka (左せんか)(☞ migini ikuka. Migi ni s u su m u (進む) ka hidari ni s us um u (進む) k a : jinsei no wakaremichi ni tatte. sono kuni no mou ichimen no genjitsu desu.) * Kore kara houkoku s ur u(する) kot o ha. Su s um u(進む) ka s iri zok u (退く)ka . ooi ni mayotta. taichou no handan hitotsu ni 500 no hei no inochi ga kakatte ita. hukuzatsuna bunshou no meisiku no hataraki wo suru. kore made houdou sarete ir u (いる) kot o toha c hi ga u(違う)(☞ kankeidaimeishi ga habukarete iru). subete socchoku ni hanasi te goran. kik u (聞く) mo namida no monogatari: Somaria no genjou ha Rosia no hi deha nai. * * * Appendix 2 . Mir u (見る) mo namida.3 . Migi se n ka (右せんか). * iii) Meisi. "kot o (こと)". Nyuu Ginia (☞ New Guinia) no kewasii yamaoku no mikai no buraku da.

i) * meisi wo keiyou suru keiyousi. Sakura no hana no s aku (咲く) ko ro ni. Tokai de mir u (見る) mono kik u(聞く) mono. (頃) "s ets u ". Ano otoko no s u ru (する)k oto na su (なす) kot o subete ga bakagete iru. mou ichido Nippon wo otozure tai to omotte imasu. jibunno ko n om u (好む) ya rikat a wo motte iru. "tok or o (所)" nado wo shuushoku site hukusiku no hataraki wo suru: * * * * ii) * Koc hir a ni mi er u( 見え る) (☞ oideni naru ) ori niha. Asakusa ha Sensouji no omotesandou kara.4 . Hito sorezore. zenbu de santoori ari masu. subete ga kanojo niha mezurasiku. * * Appendix 2 . Kono youhou deha. "ori 折) "kor o ( ". shuto site. (節)". mata sinsenna odoroki datta. dousi ha genkei to onaji katachi wo tori. Koko. ku ru (来る) tosi wo kibou ni michite mukae you to site imasu. zehi uchi ni otachiyori kudasai. sa r iyuk u(去り往く) tosi wo okuri.[HOSOKU (Appendix) (2)] TIPS: [D OU SI NO YOUHO U AR EKO RE] IV • DOU SI NO K EIYOU SIT EKI NA YOUHOU Kore ha bunpouteki niha. "t oki (時)". keiyousiku to site no hataraki wo suru: Iku(往く) tosi ku ru (来る) tosi: kono ichinen no samazama na kangai wo kono joya no kane ni nose te. yorosiku onegai mousi age masu. Sore ga hanzai-sousa no tegakari t o n ar u(なる) k oto ga aru. Kono mondai wo t oku ( 解 く )h ou ho u ha. kankeihukusi no hataraki wo suru meisi. hatsumoude ni otozureta hitobito no nigiwai wo otsutae site ori masu. hitobito ha ima. Musume ga sochira ni oukagai s ur u (する) set su niha. Kyuukou wo atatame tai to zonji masu. dousi no "rentaikei" no youhou de aru.

hukusiku wo tsukuru. Omo u (思う) ni . iii) Josi "ka ra(から)". ano kaisha ha abunai rasii. watasi no kokoro ha ii you mo naku itamu. yuushoku ha ira nai. Kuni no kouhai wo mir u (見る) ni . daremo miokura nakutemo ii yo. aitsu mata okoridasu zo. Taihuu ga chikadzuite ir u(いる) n ode .5 . kotosi mo. * * * * * Appendix 2 . Sonna koto yu u (云う)t o . * Kimi ga musinkei ni sonna koto yu u (云う)ka ra . Kaeri ga osoku na ru (なる) node . kanojo ha nakidasita nda. shachou no byouki ha yodan wo yurusa nai sou da. "to(と)". ichinen datta. "n ode(ので)" ni tsunagatte. umi ni yuku no ha yame you.[HOSOKU (Appendix) (2)] TIPS: [D OU SI * * * NO YOUHO U AR EKO RE] Watasi ga tats u(発つ) t oki niha. Watasi ga kiku (聞く) toko r o deha. "n i(に)". Isha no y u u(云う) t oko ro deha. ka mo naku huka mo nai.

"Sono koto ha kimi ni itte atta (云ってあった)rou (☞ darou). Mou hieteiru (冷えている) darou. kimi mou kono hon yond eir u (読んでいる)ka" "Ee." "Dou. sindoi nda na. kore kara uketori ni iku kara… Sono koto ha mae motte chuui siteatta (注意してあった)ja nai ka." "Gozen 1-ji made yatter u (やってる) yo." "Sugu modoru kara. "te-i ru (ている)". "te-simau" ha "ch a u " (ちゃう)" ya “c him a u(ちまう)” nado. jodousi "te " wo kaisite. Kono uchi." Kimi ni azuketea ru (預けてある)shorui. "te-a r u (てある)". Sono tenkeiteki na mono ha. kare to umaku ittei r u(いっている) ka ne. Tottekite (取ってきて) tabe you. Tanigawa no iwakage ni suika ga hiyasitear u( 冷 や し て あ る )." "Maa." * * * Appendix 2 . "te-k ur u (てくる)". nan toka umaku itte ru (いっている) kedo. "te-si ma u ( て し ま う )". mata. Ie no mae ni tometeatt a(停めてあった) kuruma ga nusumareta. tsumatta katachi ni henkei suru. mou yonj ai (読んじゃい) masita. chotto koko de matte ite(待っていて)." "Nan de shou ka." "Michi. kekkontte." "Aa. ta no tadousi ni tsunagatte. [~te ar u (てある)] * Koko ni o itea ru (置いてある)hon ha dare no ka na. atakamo jodousi no you na hataraki wo suru mono ga aru. sensei ga yonde ir u (呼んでいる) yo. "te -m ir u ( て み る )" nado de aru. "te-ir u" ha "te r u (てる) ni. sensei." "Iya. matte ru (待ってる). nani mo kiite m as en (聞いてません) yo. hanasikotoba deha." "Un. * * [~te ir u (ている)/~ de i ru] [ ~ter u (てる/~ d er u (でる)) * "Kado no konbini (=convenience store) ha mada yatte r u (やってる)ka na.V • DO US I NO JODOU S ITEK I NA YOUHOU Arushu no dousi ha.6 .

watasi mou mic h atta(観ちゃった) * * * * yo." Itsu karera ha yattek ur u (やって来る)no ka na. guzuguzu tabete naide." "Chotto itte mitek ur u (見てくる). Kore.7 . kasite ne.[~te kur u (てくる)] * "Nani ka na. karera no hara no uchi ga mietekit a(見えてきた) zo. tonde icc h atta(行っちゃった)(☞ Itte si matt a(いってしまった)). Sora no miokuri ha akke nai ne. yayaku t abete sim ai (食 べてしまい)nasai. Ima henna oto ga sita ne. yametesi m ae (やってしまえ)ba . Sou. omae. Naruhodo. kage de nanpa siten darou. Hakujou siro." * * * Appendix 2 ." "Dame. Un." "Deha. Takeru tachi wo yondekite (呼ん できて). yuushoku no sitaku ga dekita kara. Un. "Yuri." Iya nara. asobi ni itte ii. Telebei nanka minagara." "Jaa. kaisha. karakuri ga dandan wakattekit a(分ってきた) zo. Ano hon yonjatta (読んじゃったア)(☞ y o nde si m atta n oka (読んでしま ったのか)). Kono eiga wo mi you ka. aitsu no hara ga yometekita (読めてきた). ie no naka kyuu ni samisiku natta ne. toka nan toka icc hatte (云っちゃって). saki ni shukudai wo yattesi m ai (やってしまい)nasai. itteku r u (行ってくる) yo. * "Boku ha majime desu" tte. Heehn. ittekimaasu(行ってきま す). Aa." "Ki wo tsukete itte r as sh ai (行ってらっしゃい). Kodomo tachi ga minna dete icch atta ra (行っちゃったら). ato mou sukosi de yomiowaru yo. Wakatta. "Kimi ga icch attar a (行っちゃったら) samisii na. * * * * * * [~te si ma u (てしまう)] * "Nee. yonj attar a(読んじゃったら). kono yarou.

anata."Yoku. omotomek ud as ai (お求めください). Tsuteitte a ge ru (従いて行ってあげる). Goranku da sa i( ご 覧 く だ さ い ). Takeo tachi umaku yatter u no ka na. genba ni itte mite m i (見てみ) you. Douzo goyouken wo ohanasiku da sa i(お話しください). Youkoso! Sa. [~te kud as ai(てください)] ( Teinei na meirei. eki made okuttetteku re (送ってくれ)nai (ka). [~te itad aku (ていただく)] * * Kono kaisha kongetsu kagiri de yamesaseteita d aki (辞めさせていただ き)masu. mite mi you (診てみよう) . Chotto. Korega osagasi no sinamono desu. Un." Yatte mi (やってみ)nai koto niha. Un. kochira ni okakeku da sa i(お掛けください). sasoi. Douzo kochira ni otoorik ud as ai (お通りください). Yuki. yuu yo.8 . koudou no unagasi no katachi) * * * * Irasshai mase. kaimono ni ishooni tsuitekiteku re (従いて来てくれ)nai ka. ii yo. kono telebi? Utsura nai yo. watasi mita nda kara ne. Romi to dekic hatte r u (出来ちゃってる) kuse ni. kocchi wo muitemi (見てみ)te . Yorosikattara. Hitokoto watasi nimo iwaseteit ad aki (云わせていただき)tai. [~te kur er u (てくれる)] [ ~tea ge r u (てあげる)/~t ager u (たげる)] * * * * Uchi no chichi ha mettana koto deha hometeku re (褒めてくれ) nai. [~te mi ru (てみる)] * "Dou sita noka na. Appendix 2 . Tochuu yott emi (寄ってみ)you ya. Neechan. " "Dore.… nai. nakanaka niau ja * * * * Sigoto ga yotei douri itteru ka. ii mo warui mo ie nai yo.

Ii shousetsu wo kaite. * [~te m or au (てもらう)] * * * * Kimi niha kongetsu kagiri de yamete m or au (辞めてもらう). Hantai ni yacch ar u (やっ ちゃる). Kaasan ga yonabe wo site. Konna koto aitsu ja nakyaa. Kaasan ni katt em or a tta (買ってもらった)no yo. deki nai yo. Ore ni dekinaitte. Yuttek ur er u (云ってくれる)jaa nai no. Kimi niha jijitsu wo sittem o rai (してもらい)tai na. Sukoshi kawatteyar o u(代わってやろ う). okuttetta ge ru (送ってったげる). Mott eya ro u (持ってやろう). Yoo. kono sukaafu (=scarf).* * * Ii yo. Omo sou da ne. tebukuro andek ur e ta (編んでくれた)… (utano kashi) Yoku yattek ure r u (やってくれる)yo. [~te ya ru(てやる)] /[~ta ru(たる)]/[~c h ar u(ちゃる)] * * * Sono ryukku ha omoi kara. yareru mon nara yatte mi ro (やってみろ). Dou. Tsugi ha champion ni katt emi se r u (勝って見せる)zo. Daibu hashitta kara tsukareta rou. mattaku. Yosi yatta ro u (やったろう)jaa nai. niisan. Watasi ni yarekko naitte iu no ka. Nanii. Konya koko ni tometem or a u (泊めてもらう)yo.9 . [~te mi se ru (てみせる)] * * * Ano Eberesuto ni kanarazu nobotte mi se ru (登って見せる)zo. Akutagawa-shou wo tott emi se ru (取って見せる) kara ne. * * Appendix 2 . boku ga shott eya ro u (背負っ てやろう). Yuttek ur er u (云ってくれる)ja nai. Kanarazu yattem ise r u (やって見せる)kara ne.

" "Souda na. Yobaretek ou (よばれてこう)ka na. "Uchi ni yotteka (寄ってか)nai (ka)." * * Appendix 2 ." "Kono depaato de kaimono siteik u (していく) kara. omae. Uchi ni chotto yotteik a (寄っていか) nai ka. yuku ate anno ka. yott eko u (寄ってこう)ka ." "Un." "Arigatou. ii yo." "Kono saten de koohii demo nond eko u (飲んでこう) yo. saki ni ittete (行って て)yo.[~te yuk u(てゆく)/~t e iku(ていく)/[ ~tek u(てく)] * * * * * Deteiku (出ていく)tte .10 ." "Boku mo tsuiteku (従いてく)yo." "Melon ga hiete ru kara tabeteka ( 食 べ て か )nai ka.

Kanojo ha zensen site. joudeki da. mi-ageta(見上げた) yatsu da.VI • DOU SI NO SET SUB IGOT EKI NA YOUHOU — I — (Huku gou do u si no ki no u) [-a ger u (. Migotoni nankan wo toppa site noketa. moto no tokoro ni modosite oite kudasai. minna no hinan wo abita. [-oe ru (. [-kom u (. Kotae wo kaki-owat ta (書き終わった)jun ni. moto no tokoro ni modotte ite kudasai. muriyari. minna sukkari kangae. Amega hutte kita node. Kono shousetsu ha.owat tara(読み終わったら). kaki-a geru ( 書 き 上 げ る )made ni 3-nen han mo kakatta souda. mi-oe ru (観了える)made ni 3-jikan mo kakaru. Shukudai wo si-oe te(し終えて) kara asobi nasai. sukosi ha hima ga tore souda. Eiga wo mi. [-o wa ru (.おえる)] * * * * Yomi-oe ta(読み了えた) hon ha. ame datta. sentakumono wo tori. Kono shousetsu ha.kon de ( 取 り 込 ん で ) kudasai.kon de ( 考 え 込 ん で ) simatta. kaette yorosii. Kono eiga ha. Shukudai wo si-a ge tara (仕上げたら)kimi ni tsukiau yo. Kou'un ga mai-kon da(舞い込んだ) to. Kono sigoto wo si-oware (し終われ)ba . watasi ni kasite. 3-i ni kui-kome re (喰い込めれ)ba . Ano otoko ha. ikka ha ooyorokobi site ita. kaki-oe ru (書き終える)made ni 3-nen han mo kakatta souda.こむ)] * * * * * Sono onna no hanasi ni.11 . retsu ni wari-k om ou (割り込もう)to site.owat te(観終わって). Appendix 2 . Otoko ha. soto ni deru to.あげる)] * * * * Namae wo yomi-a ge ta(読み上げた) hito ha.おわる)] * * * * Sono hon wo yomi.

Udon ya soba ha. kiri ga tachi-kome te(立ち込めて) ite. sukosi nisugi ta(煮過ぎた) na. [-su gi r u (.12 . kyouchou sisugiru (し過ぎる) koto ha nai. Ichizoku ha.はたす)] * * Arigane wo tsukai-hata si te(使い果たして). yoru no akeru nomo ki ga tsuka nakatta.はてる)] * * * Gaman ni gaman wo kasaneta ga. Hiesugiru (冷え過ぎる)to.hat asa reta(討ち果たされた).すぎる)] * * * * * * * Iya. Kuchi ga tassha de. hikisagara nai otoko da yo. [-hat as u (. mazuku naru zo. mou sei mo kon mo tsuki.つづける)] * * * * * Ame ha kyou de maru mikka huri-t sudz uke te(降り続けて) iru. Kazuo ha. kudamono ha umaku naku naru. Appendix 2 . aitsu ha. Kono nimono. aite wo yari-k omeru (やり込める)made. yatte kita. Ijou no koto ha. Ganbaru noha ii.hat e nu yume datta. sugu zu ni noru nda kara… [-tsu dz uke ru (. mou issen mo nai. Gomen. Sono keikaku ha. ikura kyouchou site mo. nan nichi mo semai heya ni toji-kome ra rete(閉じ込められて) ita.こめる)] * * * Yama no naka ha. kare no jinsei no mi. Kodomo ha hitobanjuu naki-tsud z uke ta (泣き続 け た) . Kara ha hitobanjuu hashiri-tsud zuk e te(走り続けて). Otoko ha genkan mae ni suwari-tsud zuk e te(座り続けて). Masao ha munasiku ikoku no chi ni kuchi. kotogotoku uchi. sikai ga kika nakatta.hate ta. Karera ha. yude sugi ru (茹で過ぎる)to. [-hat er u (. odateru to. Daga ya risugi ru (やり過ぎる)nomo yoku nai.[-kom er u (. Odate sugi (おだて過ぎ)nai you ni ne. Hanasi-t sudz uke te(話し続けて). i isugi ta(云い過ぎた).hat e ta. ugokou to si nakatta.

Machiagune te.13 . kankyaku ha kaeri-haji me ta(帰り始めた). omosiroku te. kesa rokuji made no uryou ha 580 mili ni ( tassimasu. Kono hon ha. Naki.はじめる)] * * * * * Huri. yomi. saki ni tabe. kono ko ha.haj im e tara(読み始めたら). Appendix 2 . nakanaka nakiyama nai nda yo. Minasan. yamerare nai.[-haj im er u (.haji me te 降り始めて) kara.hajim e te(食べ始めて) kudasai.haji me tara(泣き始めたら).

wakai gakusei tachi to gi ro n s ur u (議論する) noga. * Komaashalu(CM) deha.14 .VII • DO US I NO ZOU GOHOU HUKUGOU DOU SI NO T SUK UR A REK ATA 1 [R + SU RU ( huk us i n ad o) * Watasi ha mainichi yoru 2-ji goro made benk yo u s ur u (勉強する). Dok us h o s ur u (読書する) noga watasi no shumi mitai na mono desu. hitoiki tuskou. "ko ohi i su ru/ oc ha su r u ( コ ー ヒ ー す る / お 茶 す る " nado to yuu joudan-mekasita hyougen mo tsukawarete iru ga. Appendix 2 . sukyanaa(=scanner) de gazou wo to riko mi . "k agaku su ru(科学する) " nado to yuu hyougen mo goku hutsuuni tsukawareru you ni natte iru you da. * Kimi. Daibu sei ga deta na. * Kono ikken ha. printaa ( ☞ printer) de sh uts ur yok u su ru( 出 力 す る ): kore ga genzai no ofisu(=☞ office) deno ippanteki na sagyou ni natte iru. "tets u gak u s ur u(哲学する)". ga ir ai go . * Saikin deha. wagasha no meiun wo s ay uu s u ru (左右する) koto ni naru darou. asu no Sapporo iki no chiketto(☞ ticket) wo 2 mai r iz aa bu (☞ res er ve) si (リザーブし) te oite kure nai ka. する)] (R h a k an go. * Kyouju ha. tanosii noda sou da. Kokora de i pp uku si te(一服して). "ta bako s u ru ( た ば こ す る ) ". wa se i-ka n go n ad o no j uk ugo mei si. kore mo sono uchi hutsuu ni tsukawareru you ni naru kamo sire nai na. * Kiiboodo(=keyboard) kara moji wo ny u ury oku si ( 入 力 し ) tari.

ika nimo kawaige na huzei datta. yama ha ii na. kaibatsu 6300 meetoru no dai 1 kyanpu (☞ camp) desu. * * "Okosan tachi yasumichuu zutto inaka ni itte iru no? Jaa. kireida si. tsuini kaisha ha gi bu ap p u ( ☞ gi ve u p) si ta (ギブ アップした). sabisii deshou?" "Urusai noga inaku te. nanigoto mo nakatta ka no you ni. Appendix 2 .15 . arawareta. * Sao wo ireru to. * Yokujitsu kanojo ha. * Sono musume no tatazumai ha hukk ur a s ite(ふっくらして). yatto s eis ei sita(清々した)." Yare yare. suicchi(switch) A wo ohu(=Off) ni sita joutai de. * Endaka to hukyou de.* Sutaato(=start) no tejun ha. Utare temo nakanaka d au n( ☞ do wn) si (ダウンし)nai. kitsui ichinen datta. * Kyou tozantai no ikkou ga sta ato( ☞ sta rt) si ta(スタートした) noha. nanmon ga kaiketsu site. * Kimi tachi ha senpatsutai wo sa po ot o(☞ su pp or t) site(サポートして) kure. C no junni tsugitsugi ni O n s ur u (オンする). suicchi B. s ei sei su ru (清々する) wa. Iyaa. * * Ano bokusaa(☞ boxer) ha utare-dzuyoi. D. tadachi ni ooki na masu ga hitto( ☞ hit) sita(ヒットし た). A-sha to joi nto ( ☞ j oint) site (ジョイントして)kaihatsu-jigyou wo susumeru koto ni natta. * Aa. Sora ha a o ao site(青々して). kuuki ha suzusiku. ha re ba re si ta (晴れ晴れした) kawo wo site. Kokoro ga h are bar e s ur u (晴れ晴れする).

(-mek as u (.2 [R' +S f] (R' h a keiyo u si. Wareware no aida niha. Onna ha. mune wo tokimeka site(と きめかして) ita. shuui ha niwaka ni irom ei te(色めいて) kita. (=haru rasii kikou ni natte kita) "Otagai sama" to. Jiko no kuwasii jouhou ga naku. himitsumek asi ta( 秘密めかし た) bishou wo. taisou namame i ta(艶めいた) huzeino sugata-katachi wo sita onna tachiga nazom ei ta( 謎めい た) bishou wo kuchimotoni tataete suwatte ita. keiy ou d ou si. Kanojo ha. Sf ha you gen t o sit e h ata rak u ikut suk a n o setu bi go) [N (m ei si)+] (-mek u (. himitsumei ta 秘密めいた) hanasi ha nani mo nai ( yo. Kare ha. Kare no kuchiburi niha. m ei si n ad o no goka n. kuchimoto ni Appendix 2 . Yasu no kikoku wo machi nagara. ito ayasi kereba… Sono kurabu niha. kare ha hinik umei ta 皮肉めいた) usuwarai wo ukabe ( te itta.めかす)) * * * * "Ayakari tai ne" to. dokoka hinikumek as u(皮肉めかす) you na hibiki ga atta.16 . Saeko ni itta. Satsuo ha joudanmek as ite(冗談めかして).めく)) * * * * * * * * Youyaku ha rume i te(春めいて) kita na. Ie ga chikadzuku ni tsure. ima wo toki m eku (時めく)seijika da. Namamekeru ( 艶 め け る ) keisei domo sozoro saburaite. kare no kokoro ha tokime i te (ときめいて) kita.

kyouju ha kishokuba n d a ( 気色ばんだ). shuusi damarikok ut te (黙りこくって) ita. nani wo kikare temo. (-bur u (. do u si] (-koker u (. Anikiburu ( 兄貴ぶる) noha ii ga. (-bam u (. Nani ga sonna ni okasikatta noka.すぎる)) Appendix 2 .ばむ)) * * * * Reika 20 do no mori no naka. keiy o ud ou si.ぶる)) * * Ano sensei ha. (-koku ru (. musume tachi ha waraikoke te (笑いこ けて)ita. tatte ita. sukosi ha imouto no koto wo itawatte yare. Hoolu(☞ hall) no naka niha kiba n d a( 黄ばんだ) hansodeshatsu wo kita otokotachi ga suwatte ita. (-su gi r u (. sukkari aseban de (汗ばんで)kita.ukabe nagara.こくる)) * Kanojo ha. kutsumo nugazu ni beddo ni yokotawaru to. gakushabura( 学者ぶら) nai tokoro ga. Sono otokono hitokotode za ha niwakani kesikiban da(気色ばんだ). [keiyo us i.こける)) * * Asa hayaku modotte. hito ni koukan wo motareru nda. Hihan wo ukete. Joo ha yokuasa made nemurik oke ta ( 眠りこけた).17 . 1-jikan hodo sukii de aruku to.

Kikai wo tomete tenken si you. kanojo no baggu wo hittak ut te( ひったくって) nigeta. Kore deha ii seihin no kaihatsu ha deki nai. minami no umi de.たくる)) * * Sukuutaa(=scooter) ni notta hutarigumi no otokoga. Jitai ha touzensugi ru (当然過ぎる)kekka ni owatta.めく)) * * * Asaborake no nisi no sora ni ake no myoujou ga honom ei te(仄めいて) ita. Metalu (☞ metal) no ondo ga takasugi ru ( 高すぎる) you da. Jikan no yoyuu ga nasasugiru ( なさ過ぎる ) . Hutari no haru ha nagasugi ta ( 長 過 ぎ た ) mitai da na. Ikura wakamono ha mono wo sira nai toha ie.めかす)) * Otoko ha. Hutari ha. urabureta uta wo kedarusou ni utatte ita. Sukosi tsumete moraou.* * * * * * * * * Sore ha kodomo niha omosugiru ( 重過ぎる). Appendix 2 . Kekkyoku wakarechatta yo.18 . sinjitsu wo honomek asu (仄めかす)you na. kare no baai ha. Hoolu no suteeji(=stage) deha kao ni keshou wo nuritakut ta(塗りたくっ た) onna ga. Tadasi tono mekurumeku( 目眩く)ai ni hitatte ita. (-mek u (. (-taku ru (. Watsi ga motou. Kono sukaato (☞ skirt) ha watasi niha mijikasugiru ( 短過ぎる). (-mek as u (. koi ni mekurumek u ( 目眩く ) toki wo sugosita. kuchiburi datta. Suso ga nagasugiru (長過ぎる)ne. amari nimo siranasugiru (知らな過ぎる)yo. Kono heya. samusugi (寒過ぎ)nai ka. Kanoji ha.

Nietat ta (煮え立った)yu wo hikkurikaesite. otoko ha muki ni natte. kodomotachi ha uresigat ta(嬉しがっ た). totsuide itta. Chichioya ga kaettekuru to kiite. Yurie ha. Ni oitat su ( 匂 い 立 つ ) youna utsukusisa ga kanojo no karada kara hassan site ita. Sono hanasi wo kiite. ikiritat ta(いきり立った). soukudzure ni natta. Shachou ha. kagerou no moetat su (燃え立つ)koro. Haru. kodomo ha ooyakedo wo sita. Genzai no wagasha no joukyou ha omotedat te (表立って)ha ie nai.たつ)) * * * * * * * * Minna ni karakawarete. teki ha ukiasidat te(浮き足立って). (-dat su (. Appendix 2 .だつ)) * * * * * * Hui no kougeki ni. keiryuu ga siroi mizusibuki wo agete nagarete ita. Kono kuni no shakai ha. kotori tachi no sanzameku nakigoe ni mezameta. soba wo yudede kurdasai. Kiritat ta (切り立った) gake no. yama wo koe te. Kare no esupuri(=esprit) no kiita jooku(=joke) ni kaijou ha wakitat ta(沸 き立った). (-gar u (. Himaraya no yamayama ha Kazuo no me no mae ni sobietat te(聳えたっ て) ita. okasigat ta(可笑しがった).がる)) * * Kare no hanasi ni. Higasi no sora no murasakid atsu koro. kare ha. doomo chitsujodat te (秩序立って)inai na.(-tats u (. omodat ta ( 主立っ た)mono wo hikitsurete. haruka sita ni. genba wo mimawatta. Ryouichi no ane ha. hara wo kakaete. zensin soukedat ta(総毛立った). Yu ga nit at tara ( 煮立ったら).19 .

minna no mae deha tsuyogat teru(強がってる) kedo. kanojo ha kyuu ni ojiked zui ta(怖じ気付いた)」. minna ni odate rarete. Omae ga nagai koto kaette ko nai node. Sugu kaette kuru yo. nyoubo ga sanked zui ta (産気づいた)you desu." Appendix 2 . kanojo nakanaka dete ko nai yo.* * * * * * * * Nani mo kanasiga ru (悲しがる)koto ha nai ja nai.づく)) * * * * * Niwa no momiji mo irod z uki (色付き)hajimeta. 14 ka. kanojo ha namidagun de(涙ぐんで) ita. Aitsu.20 . kaasan ga samisigat teru(寂しが ってる) zo. (-gum u (. Kono chuusha ha itaku nai kara ne. Netsu ga aru nja nai ka. Mada sugu niha umare masen yo." "Ochitsuki nasai. (-dz uku (. hontou ha okubyou nan daa. Hakujoumono ga. Nan da. Hazukasigat te(恥ずかしがって). hito no sippai wo omosirogat teru( 面 白 が る )dake kai. moruhine(=morphine) wo uchi mashou. "Sensei. Suppadaka de odoridasita yo. nani ka to sinpai darou. Aitsu. Kanja ga amari kurusiga ru (苦しがる)you nara. Kowagara (怖がら)naku temo ii yo. Sonna ni samugaru(寒がる) hodo kono heya no ondo hikuku nai kedo na. Sono hanasi wo kiite. Sorosoro irokedz uku (色気付く)tosigoro da na.ぐむ)) * Wakare ga tsurai to. sukkari chousidz ui chatta(調子付いちゃっ た) na. Oya mo.

huk us i. ano okusan. Karera ha. m eis i n ad o mo kur u. Itsumo koushoubut te(高尚ぶって). (-bur u (.)) * * Toransusiberia(=trans-siberia) tetsudou no ressha ha. Doa wo k ojiakeru(こじ開ける) sika nai na.21 . Appendix 2 . (Hita.(ひた.) n ih a. Kinchoude. o oku no do us i n o re n'yo uke i ("m as u" ni ts uku kat ach i) ga kur u ga.ぶる)) * * * Nani wo sonnani erabut teru(偉ぶってる) nda ne.(-bam u (. ( R") h a do u si. dandan karadaga aseban de(汗ばんで) kita. sugu osato ga sireru yo.ばむ)) * Morino nakani susumuni sitagatte. yuki no kouya wo nisi ni muke te hit ahasitte(ひた走って) ita. * Kareno hatsugenni shussekisha ha minna kesikiba n da(気色ばんだ). keiy o usi . Jouhinbut tete (上品ぶって)mo. ie no naka ni haitta you da. 3.)) * * Dorobou ha doa wo k ojiakete(こじ開けて). Kok o de h a s on o u chi t oku sh u n a mo n o d ake wo rei ni a gete sim es u. kareno hitai ha aseba n da(汗ばんだ). torisumasite iru tokoro ga ki ni kuwa nai ne. omae. Kagi ga kowarete. kanojo no shussei ni kansuru himitsu wo hita kakusite(ひた隠 して) ita.(こじ. • [P f. aka nai.) ha s etto u go. (P f.+ R"] [(Pf.] (koji.

Muri ga toore ba. Kuruma ni iya to yuu hodo doromizu wo hikkake (引っ掛け)rareta. naorikaketa kizuguchi wo hik kaite(引っ掻いて) ha dame da. gakkai ni toujou sita. korasimete yaru. Buka no husimatsu no zen sekinin wo hik kabutte(引っ被って).)) * * Sono sukyandalu ni towarete ita giin ha. Kondo attara. Subete gimon no yochi ga nai you ni mieru ga. hittsukamaete 引っ捕まえて) ( . Aitsu ha. (Kotowaza) Genkoku ha sojou wo hik kometa(引っ込めた). douri hikkomu(引っ込む). Atsui nda kara.(ひき. kokyou no inaka ni hikkomotte(引っ篭って).* Aki no hi no violon no tameiki no. (bu chi .22 . urabure te hi taburu(ひたぶる) ni uraganasi… (Hiki.)) * * * * * * * * * * * * * Koko made kitara. Zensin aru nomi da. kakkiteki na riron wo hi ssagete(引っ提げて). kyouri ni modoru to. Kare ha. nani mo ka mo hik kurume te( 引っ括め て). mou hik kaesu(引っ返す)(☞ hikikaesu(引き返す)) wake niha ika nai. sonna ni betabeta to hittsuki(引っ付き) nasan na. Genba ha. Kayui kara to itte.(ぶち. buchou ha kaisha wo yameta. Ie mo kazai mo. Kare ha iku sakizaki de atama kara nieyu wo buk kake(ぶっ掛け) rareta Appendix 2 . dokoka hikkakaru (引っ 掛かる)nda yo na. hatasaku to sousakukatsudou ni sennen sita. Sono wakai gakusha ha. isamasii enzetsu wo buchiage ta(ぶち上げた). hutee yatsu da. 1000 man'en de uriharatta. hikkurikaeru (引っ繰り返る) you na oosawagi datta.

Appendix 2 . tamatte ita human wo ikki ni buc himake ta ぶち ( まけた). Kare ha. (Huki. Kare ha. umaku hukkake(ふっ掛け)(☞ hukikake(吹き掛け) rareta mon da na. risou mo nani mo hut tonde ( 吹っ飛ん で) simatta. Genjitsu wo mae ni site. Pari no nomi no ichi de katte kita nda. ii kabin darou. kanojo no kokoro no wadakamari mo. ichiya akeru to. huk kireta(吹っ切れた).(=kibisii hihan ni sarasareta). Iraku no shuto ni takusan no misailu (☞ missile) wo buchikonda(ぶち込んだ)." "Konna kaketa kabin ga 1000 dolu da nan te.23 . sihou kara no hihan ni sukkari buc hi nom esareta(打ちのめされ た)." * * Gussuri nete. Juudan ha taichou no atama wo buchinuite(ぶち抜いて) ita. * * * * Rengougun ha.(ふき.)) * "Dou da.

t su dz uki) Ika ni ageru dousi ha. Horeat ta(惚れ合った) hutarida. tagai no kentou wo tataeat ta(讃え合った). sugu nakanaori suru. ryousha no aida niha. setsubigo ni natta dousi ha.(n. Kono sai.24 . (-os a mer u ( . saiki sita.お さ め る ) ) [Kono baai ha omoni meisi no katachi de tsukawareru. Amari nobosea gar u(のぼせ上が る) na yo. (-kaes u (. kenka ga tae nakatta. sukosi ha hito no yuu koto wo kiki nasai. Itsu mademo aite no hara wo saguriat te(探り合って) mo irare nai. naoru nda ne. nokosite iru.あがる)) * Samusa de zensin chijimia gatta(縮み上がった). * Sore ga Kazue tono miosame (見納め)datta. ( * Yarare tara. kousei ni tenjita. * Nanben onaji machigae wo kurikae si (繰り返し)tara. keiyousi to naru. * Sono otoko no kenmaku ni. kenka sitemo. hoka musubarete. Tagai no hukou wo nagusamea u(慰め合う) . DOU SI NO SET SUB IGOT EKI YOUHO U — II — (Huku gou do u si no ki no u .かえす)) * Ichi'ichi iikae sa 言い返さ) nai de. hukugoudousi to moto no imi wo sono mama hukugoudousi ga kono taipu ni (-au (. Shousha to haisha ha.] * Kore de kotosi ha ut ai os am e (謡い納め)you. yarikae su (やり返す). Appendix 2 .VIII. * Konnan wo hanek aesi te(撥ね返して). Apendix 4 ni ageta ooku no naru.あう)) * * * * * no dousi ya arushu no meisi.: ☞ miosameru(見納め る)) * Reinen doori Kasugajinja deno hounoumai de kotoshi wo maiosam e (舞い 納め)masu. Karera ha tagai ni homeat ta(褒め合った). (-a ga ru (. * Tamatama kateta nda. Yaeko ha huruea gatta 震え上 ( がった). * Ressei wo makikae si te(巻き返して).

hubi ga aru. ato ha nakanaka net suk e nakatta. omae ha! Mata sikujitta no kai. * Kemuri ni musekae ru (煙に噎せ返る). akachan no omutsu wo sikae tez( 仕 替 え て ) kudasai na. * Sono sao ha. * Kanja ha. kanojo ha sukkari shogekaet te(悄気 返って) ita. * Ayamari wo teisei sita seikyuusho wo ookuri simasu. denwa ga kakatte kite. Appendix 2 . hanabira ga harahara to kata ni ochikak at te(落ち掛かって) kita. (-kaker u (. * Soudaishou no Yoshimoto no kubi wo hane rarete. Kakika e te 書き替えて) kudasai. * Ie no naka ha.かかる)) * Tani ni tenraku site.25 . * Subete wo usinatte. * Kanojo ha Kyouta no koto ha hotondo wasurekake te(忘れかけて) ita. takibi no hi mo kiek ake te(消えかけて) ita. Sakini ookuri sita mono to sasika e te(差し替えて) kudasai. sizumarik aet te(静まり返って) ita. ( * Anata.かえる)) * Kono shorui. * Yoru mo hukete. * Sakura no tonneru wo tooru to. kuchi wo tsugunda. soukuzure ni natta Imagawa gun ni Odakata ha ikki kasei ni semekakat ta(攻め掛 かった). sunde no tokoro de sinikakat ta 死に ( 掛かった). sumi ni tatekake t e ( 立て掛 け て) oite kudasai. (-kaka ru (. * Akirekaet ta( 呆れ返っ た) yatsuda na. sorosoro masui kara samekak aru (醒めかかる) koro desu.かける)) * Kanojo ha iikak ete(言い掛けて).(-kaer u (. * Nekakat ta( 寝掛かっ た) tokoro he. * Hutari no koi mo samek ake te(醒め掛けて) iru.

iika wasi ta(言い交わした) naka (☞ Shourai meoto ni naru koto wo yakusoku siatta aidagara.26 . * "Sonna ni ippai mono wo kaikon de 買い込んで) dousruru ndai. * Otto no uragiri wo sitte." * Zoku ga agarikon de(上がり込んで). sinjikon de(信じ込 んで) ita./oyadoushi ga kimeta iinadzuke no naka)datta. Basu wo karikit te(借り切って). * Ima. (-sa ru (. deeto kai. * Hutari ha. dare ni taisite mo. kyanpu ni iku nda yo." * Kanojo ha otto ga uwaki nado si nai to. saigo made yomikiru (読み切る)noha mutsukasii. * Kou’un wo atek on de(当て込んで). Kare ha shakkin no hensai no medo ga tatazu ni yowarikit ta 弱り切った) ( . * Kyou.かわす)) * Hutari ha osanai koro kara. (-kom u (. Sokou no warui musume ni. * Kono otoko no ude ni horekon da(惚れ込んだ). oya ha komarikit te(困り切って) ita. (-kiru (. * Sitasii tomo to sake wo k umik a wa su (酌み交わす). douji ni tachiagatta. * Onna ga mochik on de(持込んで) kita takusan no nimotsu de Tatsuo no heya kanzenni senryou sarete simatta. kutsu wo pikkapika ni migakikon de(磨き込んで)… . Kono tetsugakusho ha nankai de. kazoku wo sibariageta. chotto torik on de(取り混んで) masu node. kanojo ha sukkari kangaekon de (考え込 ん で)simatta. Ii shokunin ni naru yo.きる)) * * * * * Kare ha. kanojo ha husagikonda (塞ぎ込んだ).さる)) Appendix 2 . * Oh. takarakuji uriba ni nagaigyoureru ga dekite ita.こむ)) * "Kono inu ha yoku osiekon de (教え込んで)aru ne. hakkiri to mono wo iikiru (云い切る) otoko da. onsen ni dekake ta. me to me de mika wasi te(見交わして). keiyaku wo torik a wa su (取り交わす).(-ka wa su (. mata ato ni site kudasai. * Yosio no ranbaou na kotoba ni." "Moudouken desu kara ne." "Yama ni ( .

* Nesugosi te(寝過ごして). gakkou ni okureta. * Kono densha ha konde iru.すぎる)) * * * * Watasi ga iisugi ta(云い過ぎた). sono otoko no koto ha sukkari wasuresa t te(忘れ去って) ita. sono misu ha misugosi te(見過ごして) ita na. kare ha. Sore ha.すてる)) * Kono chuushaki ha tsukaisute te(使い捨てて) kudasai.すごす)) * Aa.すすむ)) * Genjimonogatari no dai 24 jou made yomisusun da(読み進んだ). gyakukouka ni naru. * Kanojo ha goolu sunzen de nukisat te(抜き去って). koganeiro no ichou no ha ga chirisii te (散り敷いて)ita. * Kono bunkobon ha dondon yomisute te(読み捨てて) kekkou desu. (-su gos u (. (-sut er u (. katta. * Kanojo ha. (-su s um u (. Gomen yo.27 . (-su gi r u (. kaette yoku nai. * Inemuri wo site. * Yuki no hurisiku (降り敷く)tera no keidai niha. kimi. Kaette. torisugi (取り過ぎ) nai you ni hairyo si nakere ba ike nai. * "Guretsu na!" to. densha wo norisugosi te(乗り過ごして) simata. (-siku (.しく)) * Kouen no naka ha. Appendix 2 . Undou ha sisugi te(し過ぎて) mo. hakisut eru (吐き捨てる)you ni itte. Ichidai yarisugoso u(やり過ごそう). deteitta.* Sugisat ta(過ぎ去った) koto ha. hitokage ga nakatta. kuyande mo sikata ga nai. yarisugi ta ( や り 過 ぎ た ) na. Sigen ha.

28 . Kowai ne.そんじる)) * Watasareta nimotsu wo ukesonji te ( 受 け 損 じ て ) otosi.そこなう)) * Kin'youbi ni ginkou ni ikisokonat te(行き損なって). Akadzukinchan wo matte ita nda yo. anna huu ni okonaisum asi te 行い澄まして) ha iru ga. kurou si nagara bun wo kaite ita. mimi wo kikisuma si te(聞き澄まして). Mou daigaku ha akiramero. * Jinsei ha. kanojo no mae ni arawareta. senaka de kochira no yousu wo ukagatte ita. aitsu nanji ni kaettekuru noka kikisokonat ta(聞き損なった). * Sono otoko ha. mata omae ha sisonji ta(仕損じた) noka.すます)) * Ano otoko ha. kodomo no toki ni wakarewakre ni natte ita Sachiko no otouto ni na risuma si te(成りすまして). (-so nji ru (. * Sakka ha. * Kanojo ha sentou no rannaa(=runner) no tsukare wo misuma si te(見澄 まして) supaato (☞ lastspart) wo kaketa. ha wo togisum asi te(研ぎ澄まして). nakano setomono ga mechamecha ni kowareta. asi ga tsucchatte. * Ookami ha. * Yamade hikouki ga ochite. yarisok onat te(やり損なって) mo. yarinaosi ga kika nai yo. kakisonji ta(書き損じた) kami no yama ni umatte. sunde no tokoro de sinisok onat ta(死に損なっ た). ura ( de nani yatteru ka wakara nai otoko da yo. * Aitsu ga anna yatsu datta toha…Misok onat ta(見損なった) na. shuumatsu ha gelupin da. Appendix 2 . sunde no tokoro de oboresok onat ta (溺れ損なった)yo. * Otoko ha. * A. * Umi de oyoide ite ne.(-su m as u (. (-sok o na u (. * Aa.

* Watasi no kaita koto no sin'i wo yomic hi gae te 読み違えて) moratte ha. denwa ( ga tsuuji nai. ( komari masu ne. * Kanojo ha.ちがう)) * Ikichi gat ta( 行き違っ た) noka. * Ano otoko. kanjinna tokoro ga kuic hi gat teru(食い違ってる) na. Neko ga kuic hirasi teru(食い散らかしてる) zo. utsumuita. you da na. masukomi ni sukyandalu wo kakita te rarete 書き立てられ ( て). (-chi gau (. sikkyaku sita.(-tater u (. Yosi. ikura matte mo aite ha yakusoku no basho ni araware nakatta. * Otoko ha. * Aitsu.ちがえる)) * Nani. * Kono hanasi ha. (-chi ra s u (. mimi wo sobad ate te そばだてて) kochira no hanasi wo kiiteru ( .29 . * Bangou wo kikic hi gat ta 聞き違った)no ka. kubisuji made makkani natte. kare wo najitta. sasichi gae te(刺し違えて) demo. hagesii kuchou de makusit ate te(捲し立てて). kore ha. kochira no hanasi no imi wo toric hi ga e teru 取り違えてる) ( mitai da na. (-chi gaer u (. soitsu toha. nan daka. kasita kane wo kaesite morae nai.ちらす)) * Nan da. toritate te(取り立てて) yuu hodo no nouryoku mo nakatta.たてる)) * Sono seijika ha. * Kare ha. minna ni hayasitate rarete( 囃し立て られて). ikura kakenaosi temo. 1000 man'en mo ka. torikaesite kite yaru. Appendix 2 .

* Kare ha. zenbu kuitsuk usi ta(食い尽くした). oomisoka ni. * Tsuma ha. yattekita.とおす)) * Kyou made 2000 kilo wo arukitoosi ta(歩き通した). ni makaseru dake da. * Naganen yaritsuk e te(やり付けて) kita sagyou dakara saiku mo ita ni tsuiteru naa. * Burazilu deha. goendama mitsuk e ta(見付けた). (-too su (. Jakkalu mitai na yatsu da na. Ato ha nai zo. haradachimagire ni sokorajuu kechi rasi te(蹴散らして). kanshaku wo okosite. deteitta. * Are kore yomic hi ra si te(読み散らして). * Sake ha mou nomitsuk usi ta(呑み尽くした). * Yaru beki koto ha. * A. * 42. * Takuwae no shokuryou ha. (-tsuk us u (.つける)) * Mata ano otoko kagitsuke te(嗅ぎ付けて). (-tsuke r u (.30 .つくす)) * Kono mijikai bun de subete wo iitsukusi te(言い尽くして) iru. * Koko no susoguchi notokoro ha sikkari to shit uke te 仕付けて) oka nai to. ( atode zenntai ga katakuzure surunda yo. hurukunatta shorui wo mado kara dooro ni makichirasu(撒き散らす) shuukan ga aru. taihen na koto da. aru mono teatari sidai ni nagechi rasi ta (投げ散らした). * Uwasa wo kikitsuke te(聞き付けて). minna atsumatte kita. mattaku. aitsu ha. saigo made hon wo yomiowaru koto ga nai nda.195 kilo wo hasiritoosu(走り通す) dake demo. Appendix 2 . zenbu yarit suk usi ta やり尽くした) Ato ha un wo ten ( .

* Youten dake wo kaki ’nui te (書き抜い て)rejume ni matomete kure nai ka na. ( * Konda ressha no naka de kodomo ni nakarete. saigo made yaritoosa (やり通さ) nakere ba dame da yo. mata kite kure nai ka. (-na o su (. * Kono chousahoukoku ha deetaa ga zusan dakara.. Tsukareru yo. Dena osi te(出直して).31 .なおす)) * Kono shorui. * Hajimeta koto ha. senkoku mitoosi te(見通して) ita. minna ga sitatta. saigo made yarinuke (やり抜け). kesshousen made kachi nui te 勝ち抜いて) kita. * Onaji koto wo nando mo kikina osu (聞き直す) na yo. kakina osi te(書き直して) kudasai. Musubinaosi (結び直し)nasai. * Kutsu no himo ga hodoketeru yo. sinpyousei ga usui.ぬく)) * Hajimete no shutsujou de. * Yarinaosi (やり直し) takute mo.* Aite no dekata ha. Appendix 2 .ならわす)) * Koko ha Suma to iina ra wasi te(言い習わして) kita. * Koko ha kore de kiriagete. Mou ichido sirabena osu (調べ直す)hitsuyou ga aru. * Kyou ha tsugou ga warui. (-n uku (. * Hajimeta koto ha. jinsei ha yarinaosi ga kika nai. (-na ra was u (. * Kare wo Akahige to yobinara wa si te(呼び習わして). betsu no mise de nominaoso u(呑み直そう). hotohoto komarinui ta 困り ( 抜いた). * Kono keikaku ha mina osi te(見直して) hosii.

zutto kachippa na si te (勝ちっ放して)iru. (-ma war u (. "Honno dekigokoro da. aitsu no juusho wo kikinogasi ta (聞き逃した)na. ( Kono uma ha. * Posutaa(=poster) ga sokorajuu ni harim a wa si te( 張り回し て) aru ga. otoko ha kongan sita. * Nani ka to yuu to. wanryoku wo hurima wasu (振り回す) nda. meijin ga katta. ano hito. toutou minoga si ta(観 逃した). aitsura ha. mata senkyo kai. Appendix 2 . ano hito. * Hen da na. * Tsurinogasi ta(釣り逃した) sakana ha ookii. (Kakugen) * Ano eiga. Minoga si te (見逃して) kure. torare tara.まわす)) * Umaku uchim a wa si te(打ち回して). zassou ga ippai oisigetteru ja nai ka. dou surun dai. * Sonna taikin wo mochim a wat te(持ち回って).(-no gas u (.はなす)) * Uepp ana s ite 植えっ放して)aru kara.のがす)) * Aa." to. (-ha n as u (.まわる)) * Sekaijuu wo arukima wat terun(歩き回ってるん) datte sa.32 . sakki kara uchi no mawari wo urotsukim a wat teru(う ろつき回ってる) you da ne. mitai to omotteta noni. (-ma was u (. * Hannin no tachima wat ta (立ち回った)saki wo oe.

hito koto.33 . * Ano sensei no kouen. ***** Appendix 2 . tsukekuwae tai. daijina tokoro wo kikim orasi ta (聞き漏らした)na.もらす)) * Iimora sita (言い漏らした)node.(-mo r as u (.

to yuu nda ne. kanarazu. Kur u y ou ni (来るように). Sonna hanasi. Kono ten. Mou sonna gu ni mo tsuka nai hanasi ha y am e te kud as ai(止めてくだ さい). Sono tame.34 . meireikei ha sono mama no katachi deha tsukaware nai. nanda sonna hanasi ka. Ya me r o(止めろ). Appendix 2 . Yari tai you ni sa se ro (させろ). Mada ya me n ai d e ku da sai (まだ止めないで/辞めないでください). tsukau koto ha kangae nai you. Sikata ga nai. Gojiyuu ni oh ai ri ku da sa i(お入りください). to yuu node. Sibaraku uchi niha k o nai de k ud as ai (来ないでください). Gaikokujin ha. to iware masita node. Ko na i yo u ni (来ないように). mairi masen desita. ki tara.XI • DOU SI NO MEIRE IKE I NO IROIRO Nihonjin ha chokusetsuteki ni kippari to sita iikata wo sake you to suru. gaikokujin no gakushuusha ha. Ika. Sugu watasi no heya ni kite k ud as ai (来てください). juubun chuui suru hitsuyou ga aru. to omotta hou ga yoi. hairu wake ni ika nai na. Nokku(=nock) huyou. y a me na i de ku re (辞めないでくれ). Tatoe ba. sitasii mono dousi no taiwa wo nozoite. Tom e n ai d e ( 止 め な い で ) k ud asai . to osshai maita node. 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * Iroi r on a m eir ei no k atac hi Dousite mo k oi (来い). toku ni hanasi kotoba deha. Sibaraku heya ni hai r a n ai d e ku da sai (入らないでください). hissha ha susumeru. Tom er u na(止めるな).chokusetsutekina meirei kei wo rikai deki temo. to yuu kara. sono youhou ni narete morai tai. irai ya sasoikake no gimonkei deno teinei na hyrougen wo kurabete. nihongo no meirikei no hyougen no tenkei wo ikutsuka simesu. "Hair u n a (入るな)" to iwarere ba. Dou site mo k ur u n a (来るな). Watasi no sitai you ni sasete kure ( させてく れ). Chokusetsuteki na hyougen to. iki masu yo. ika nakatta. Sikasi. "kocchi he ki te ku da sai(こ ちらへ来てください" "kochira he o ide ku da sai (こちらへおいでください)" "kocchi he ki te it ad ake ma su ka (こちらへ来ていただけますか)” nado to yuu mono. Ima ha. Watasi no jiyuu ni s as ete kud as ai ( させてください). iku dake muda da to omoi masu. "kocchi he koi(こっちへ来い)" toha iwa nai de. kiki taku monai. Itsu made mo y am er u na (辞めるな). toha iwanai. mairi masita. Kur u na (来るな). Nan ga nan demo ike (行け)to iwarere ba.

Soko d oite (退いて). Ya me r o (yo) (止めろ(よ)). “Ya mro (止めろ)” to ittara. Sapporo shisha de jiko da. y am ete (止めて). Shikyuu Sapporo ni tobe(飛べ) . Danpu(=dumpcar) ga tooru. Touhou no teian wo tekkai se yo せよ) tono koto desu ga. Oi. Koko ni irareru to jama nanda yo. Kimi. ya me ro(止めろ). Kocchi he ko na i de (来ないで). * Douka oyurusi ku da sa i(お許しください). “Ya mete (止めて)” to ittara.35 . Mi ru na (見るな). Oi. … Mite (見て). teishu、 Kono tai wo ippiki k ur e ( くれ ). hayaku ko i ( 来い )… … (Uta no kasi) Hora. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Appendix 2 . “Oid e おいで) to ittara. Hayaku youten wo ii nasa(言いなさい)i. sonna bakana koto suru noha. gakkou de ne… . mi ro ((見ろ). sikyuu Sapporo ni tond e ku re nai k a(飛んでくれないか). omae mo kuru ka.(横柄な言い方) Uchi no mono ga sitsurei na koto wo mousiageta sou de… taihen mousiwake arimasen. oid e おいで) Nani mo kowagaru koto ha nai ( ” ( . (丁寧な言い方) Oi. Sonna hanasi ha kiki taku mo nai. da kara iwa nai kocchaa nai. to itta rou. Jaa. darou. kega wo suru nda yo.. Hora. “ Koi ( 来い) “ to ittara koi ( 来い) yo. Yamada. abunai yo. Sonna hanasi kiki taku mo nai. kono mikan 1 kilo ku da sai( 下さい ). Torakku(=truck) ga tooru kara. (丁寧な言い方) Iyaa.Yuu koto wo kika nai kara. soko d oite ro (退いてろ). sore ha deki ( . y ur us e ( 許せ). gakidomo. iwa nai kocchaa nai.(ぞんざいな言い方) Mou y am ete (もう 止めて ). ore ga warukatta. gor an (ご覧). chotto kiite(聞いて). "Ano ne. 4-ji made ni kono shorui wo tsukutte k ure n ai ka 作ってくれない ( か). Ko rareru to ki ga chiru kara… Haru yo k oi ( 来い ). hayaku oid e(おいで). Nan darou、 are. kyou ne. Kimi. Hora." "Kiiteru yo. Chotto kocchi he kite (来て). Sou ka. Acchi he itte (あっちへ行って). Sonna hitoni meiwaku ni naru youna koto ha suruna ( するな) .* * * Go me n kudasa(ご免ください)i. Jama da.

Hanasi ha tochuu de ya me na i de (止めないで). Ganbare ba michi ha hirakeru. kocchi he ki na (来な). hayaku iki na (行きな). Yomichi ha abunai.(☞ ki nasai (来なさい)) Saa. (=baka ni suru na(バカにするな)) Oya ni mukatte sonna kuchi wo kiku na (そんな口を利くな). Tekkai siro (撤回しろ). Kono shorui ha dare nimo mise nai you ni (見せないように). Chitto ha watashi no hou wo mite (見て). Kanojo no hou bakkari mi nai de (見ないで). Hitori de ik u n a(行くな). Woryaa. to itte mo. Kono shorui ha dare nimo miseru na (見せるな). Benchi ni s u war u n a (座るな). Penki nuritate da zo. sitagau mai. S a wa ru n a(触るな). Amari takanozomi wo si nasanna (しなさんな).Takesi wo tsurete ike(行 け). ie no mawari wo yoku mi hatte ro (見張って ろ). Abunai. Matte(待って). Doa ni y orik aka ru n a(寄り掛かるな). Sonna wagamama ii na sa nna (言いなさんな). Akirame nasanna (諦めなさんな). Mada ika na i de(まだ行かないで). Heya wo chirakasippanasi ni si na i de (しないで). Neko no ko ippiki to o su nja a n ee zo (通すんじゃあねえぞ). yarou domo. Appendix 2 . Itsu made mo guz u guz u s ur u na (ぐずぐずするな) Hayaku ik e 行け) . Ano kaisha no sonritsu ni kakawaru darou kara na.36 . Rouka ha k aker u na (駆けるな). Sonna koto ha i wa nai de (言わないで). darou. [Oday aka na mei rei] * * * Takesi. Siz uka ni . Sonna baka na koto wo y u u n a (言うな). * * * * * * * 2 Josi " na (な)" wo t suk atta mei rei no k ata chi [Kins im eir ei] * * * * * * * * * * * Watasi wo n a me ru na(なめるな). Iika. (☞ iki nasai (行きなさい)) Kore wo m ina(見な) (☞ Mi na sai(見なさい) Kore.* * masen. ( . omae no siwaza ). Penki nuritate.

("kuee(くええ)" to hatsuon suru) Sokono kanna wo t orei(取れい).* Saa. omoni otoko ga tsukau hyougen. (☞ totte watase) ("toree(とれえ)" to hatsuon suru) * * * * * ***** Appendix 2 .) Sonna koto ha ya mei (止めい). ( ” ano oyaji. ("yamee(やめえ)" to hatsuon suru) Sore wo sei (せい). hara ippai ta bena (食べな). Sukina dake kuei (食えい). (Kono meirei no hyougen ha. ("see(せえ)" to hatsuonsuru) “Kore se e せえ) are see せえ) to itsu mo hitodukai ga arainda kara. Kansaichihou deha ima nao ippanteki ni tsukawarete ite. (☞ tabe nasa i (食べなさい)) 3 Sukosi hurumekasii hyougen. Oosaka wo chuusinto sita.37 . ( .

tousan suru kigyou mo hueru darou. "y" ha "0" mataha sei no seisuu ni naru. Ousaka niha 2 jikan gojuppun de tsuku. Nak an u n ar a (啼かぬ なら). … ] Toukyou ni d ete ki ta ra (出て来たら). itte kudasai. Tonnelu wo n uker u to . * * * * Majimeni h ata rak u n a ra (働くなら ). JOUKE N WO AR A W ASU DOU SI NO YOUHOU 1. Natsuyasumi ni n atta ra (なったら ).38 .(抜けると ) soko niha ichimen yukigesiki ga hirogatte ita. Yama ni no bor u na ra(登るなら ) ruuto to yoteihyou wo teishutsu site . … ] [~ na ra ( * Kono chousi de hukyou to endaka ga ts u dz uku na ra (続く な ら ).X • K ATE I. ichido tazunete ikimasu. Sonna ni ke n asit ar a(けなしたら ). zehi uchi nimo yotte hosii na. to tsutaete kure. ni naru. Appendix 2 . tama niha asobi ni koi. Tanj u n n a jo uke n と). Hideo ni atta ra (会ったら ). seizougyou no ukeru dageki ha ookiku. korosite simae hototogisu (Nobunaga). Kimi ga kurai kao wo site ir u t o (居ると ) kazoku minna ga kurai kimochi . (jodousi no yourei) Koko de "x" ga seisuu wo t or u na ra(取るなら ). sore nari no shoukyuu mo kitai dekiru. なら). [~ tar a ( * * * * * たら). … ] [~ to ( * * * Sinkansen no "Nozomi" de ik u to ( 行 く と ) . mou ichido Kyouto ni iki tai. kanojo no tachiba ga nai ja nai ka. Haru ni natt ar a(なったら ).

ganbatte iru. Kimi ga nake ba(泣けば ). … ] Sini tai no ka. inaka ni goutei wo tate tai na. kimi no tokoro ni . 2. minna mo kanasiku naru. [~ na ra ( * * * なら). Hane ga a ru n ar a(有るなら ). kono atari ha ocha no sanchi to site yuumei da. ば). hara no naka mo sukkiri sita rou. kazoku ga komaru darou na. katei [~ tar a ( * * * * たら). (jodusi no yourei) Watasi ni hane ga attar a (有ったら ) ima sugu ni demo. to utawarete iru youni. . … ] [~ ba ( * * * * * * Kono michi wo hidari ni yuk e ba(行けば ). kondo ha kenkou na Appendix 2 .* Sonna ni i u na ra (云うなら ) hakkri sita konkyo wo simesite kure nai ka. Jijitsu ni ha n su ru j o uke n. Kanojo to shougai isshoni s ugo seta ra (過ごせたら ). … ] Janbo-takarakuji ga atatt ar a(当たったら ). Si nu n ar a(死ぬなら ). "Tabi yuk e ba a~ (旅行けば あ~). haru tookaraji": samusa mo ittoki no sinbou sa. ima sugu ni demo kimi no tokoro he tonde ikeru mono wo… Umarekawaru koto ga deki ru na r a (出来るなら ). tonde ikeru noni… . Watasi ga kujike re ba (挫ければ ) kazoku ga rotou ni mayou to omotte. Boku ga sin da r a(死んだら ). donnani siawase darou ka. sore mo yokarou. Suruga no kuni ni cha no kaori… ". (jodousi no yurei) Sore dake i e ba (云えば ). "Huyu kit ari na ba (来りなば ). .39 . Kougen-rojji no waki ni de masu.

karadade umaretai na. * Watasi ga kimi ni k a wa re ru n ar a(代われるなら ). … ] Wakai toki motto benkyou s ite i re ba (居れば ). (jodusi no yourei) [~ ba ( * * * * ば). ima goro konna kurou ha sezu tomo yokatta rou. kimi no kurusimi wo kawatte agetai. Watasi ga daitouryou ni na re ba(なれば ). Kono takarakuji ga ata re bab(当たれば ). kokumin ha hitorinokorazu siawase ni nari masu. shakkin ha mimi wo soroete kaesi te yaru sa. ***** Appendix 2 . Zaisan ga a re ba(有れば ).40 . kane de konna kurou ha si nai yo.

(Kako) * * * * * * Sekkaku isshoukenmei tsuk utta n o ni ( 作 っ た の に ) .41 . Appendix 2 . ano hito ha. kechi wo tsukeru koto ha nai deshou. Tsui nijikan mae made genki ni hat ar aite it a n o ni (働いていたのに ). j od ou si no yo u ho u 1. hidoi yo. yoku sonna takai mono wo kaeru ne. muri sichatte. Sonna kimo n akatta k ed o(なかったけど ). Sonna ki m o n ai no ni (気もないのに ).XI • G YAKU SET SU n o hy ou ge n de no do us i. Okane ha n ai ked o (お金はないけど ). boku wo musi suru. dare nimo mitomete morae nai. kimi no koto wo omotte. Honto ha totemo erai hito na n on i(なのに ). muri sichatta. Kimi wo doraibu ni sasoou to o motte i ru n on i 思っているのに ) kimi ha ( . totsuzensi suru nante… . boku wo musi suru nante. hito no inochi nante. Jijitsu ni sok us ita gyak u sets u no hy ou ge n (Ge nz ai) * * * * * * Honnin ga ki wo yoku site i ru n on i(居るのに ). sukosimo erabura nai. Okane ga n ai no ni (お金がないのに ). dousite sonna takai mono wo kaeta no. donna muri mo suru. kanojo no tame nara. wakara nai naa. Okane ha n akatt a ked o . anna wakasa de. ogiride sasotte mita dake deshou. Okaen mo nak atta n o ni(なかった のに). Kimi wo doraibu ni sasoou to o motta n oni(思ったのに ).

hanasi wo tsuujisaseru. Kimi ga sinde wabita to site mo(としても). Demo. Yume ga yabureta to site m o(としても ). kare no sinnen ha magerare nakattarou.42 . hujiyuu ha sase nai. daremo yorokobanakatta sa. zenryoku wo dasete. kini sinai de. sappari wakarimasen deshita. Donna ni tenkou ga warui hi de mo(悪い日でも ). yo. kono hon ha yonda ka ne. Appendix 2 ." toka nantoka icchatte… Tatoe sindo 7 ijou no oodzisin n i n attem o(になっても ). Kimi ga kaisha wo yameta to s item o (としても ) kaisha ha komara nai . shoushou bunpoutekina machigai ga att em o(間違いがあ っても ). Jijitsu ni nai k atei ni mot od zuk u gyak u sets u no hy ou gen (Ge nz ai) * * * * * * "Tatoe tookuni hanarete ite mo (離れていても )." "Haa. "Kimi. kare ha manzoku datta. Kari ni kouka na mono wo m or atte mo(貰っても ) kanojo no kokoro ha . kessite .2. kokoro ha kimi no moto ni aru. (Kako) * * * * * * Kare ga ooganemochi datta to sit em o (だったとしても ). kare ha yasumu koto ga nakatta. Tatoe koritsu sita to site mo(としても ). yo n de mo (読んでも ). kawara nai yo. kono bilu ha taore nai. kanojo ha kare niha nabika nakattarou. Tatoe sinu koto ga a ro u t om o (があろうとも ) kazoku niha." Karera ha.

t ar i (たり). j od ou si Dousi no gokei ni onbin wo hikiokosu go ha. "tara" ha. saki no go no saigo no onsetsu no oto ga kawaru genshou wo. Hanasikotoba de bunshou ga kakareru kagiri. ato ni tsudzuku go no atama no onsetsu no eikyou wo ukete. ta ra (たら) ta(た) 2 • On bi n n o kat ac hi a) [ I-o n bi n(い-音便)] Genkei de [-ku(. henka sita toori ni kakiarawa sareru.gu(-ぐ)] no gobi wo motsu dousi ha. [Oto n o utsu rikawa ri n o keiro ] (Josi "te" ni tsui te rei wo simesu. "te" no baai to onaji. saki no onsetsu no henka no eikyou de. O n bi n to itte iru. jodousi ni kagirareru. "Tari". josi "tari" ni junji te oto no henka wo suru. Mata jodousi "ta" ha moto ha "tari" datta no de. Dousi no baai deha. i) ii) Josi: Jod ou si: te(て).) Kiku(聞く) ⇒ Nugu(脱ぐ) ⇒ Ki-ki te(聞・き-て) ⇒ Nu-gi te(脱・ぎ-て) ⇒ Ki-i te(き・い-て) ⇒ Kiite(聞いて) Nuide(脱いで) Nu-i te(脱・い-で) ⇒ Appendix 2 . Mata. ato no go no onsetsu ga sarani kawru baai ga aru.XII • O NBIN (Dou si no go bi n o oto no he nka n o sik ata) Ippan ni hanasi kotoba deha. jouki no go ni tsudzuku baai.43 . gobi ga [i: (い)] ni kawaru. ika no josi.く)]. kakikotoba demo. onbin wo hikiokosu go ha "Kategorii 1" ni zokusuru dousi no ichibu ni kagirareru. [. 1 • On bi n wo hiki oko s u jo si.

[-u(. gobi ga nomiikomare te. jouki no go ni tsudzuku baai. oto ga hajikeru. gobi ga [t-] (hiragana deha chiisana <-tsu(-っ> wo kaku) to. (Rei) Kamigamishii(神々しい) ☞ Ko ugo ushii(神々しい) Kagu ha shii(香しい) Arigata sh i (ありがた し) ☞ Kou bashii(香ばしい) ☞ Arigata ku(ありがた く )☞Arigato u(ありがと う ) c) [Sok u. [. [Oto no uts ur ika wari n o keir o ] Au(会う) Aru(有る) Uru(売る) ⇒ ⇒ ⇒ A-i te(会・い-て) A-ri te(有・り-て) U-ri te(売・り-て) ⇒ ⇒ ⇒ A-tte(会っ-て) A-t te(有っ-て) U-t te(売っ-て) ⇒ ⇒ ⇒ Atte(会っ て) Atte(有って) Utte(売って) d) [Hats u-o n bi n] Genkei de [ -n u].on bi n] Genkei de [-ts u(-つ)]. doushi no gokan no onsetsu mo henka suru noga tokuchou de aru. Kono baai.う)] no gobi wo motsu dousi ha.m u]. U-onbin ha omoni kansai chihou de goku shousuu no kotoba de tsukaware te iru. [ -r u(.44 . [Oto no uts ur ika wari n o keir o ] Au(会う) Kau(買う) ⇒ ⇒ A-i te(会・い-て) ⇒ O-u-te(お・う-て) Yu-u-te(云・う-て) Ko-u-te(買・う-て) ⇒ ⇒ ⇒ Oute(会うて) Yuute(云うて) Koute(買うて) Chigoute (違うて) Negoute(願うて) Toute(問うて) Iu/Yuu(云う)⇒ Chiga u(違う)⇒ Negau(願う)⇒ Tou(問う) ⇒ Yu-hi te(云・ひ・て) ⇒ Ka-hi te(買・ひ・て) ⇒ Chiga-hi te(・ひ・て) ⇒ Nega-hi te(・ひ・て) ⇒ To-hi te(問・ひ・て) ⇒ Chigo-u-te(違・う-て) ⇒ Nego-u-te(願・う-て) ⇒ To-u-te(問・う-て) ⇒ [Ch u u] : Kono onbin ha keiyoushi nado demo okoru koto ga aru.bu] no gobi wo motsu dousi ha. hanboin [ n :] ni kawaru. [.b) [U-o n bin (う-音便) (Gendai nihongo deha c)no soku-onbin ni naru.る)] . Appendix 2 .

[Oto no uts ur ika wari n o keir o ]
Amu(編む) ⇒ Kamu(噛む) ⇒ Sinu(死ぬ) ⇒ Tobu(飛ぶ) ⇒ Yamu(止む) ⇒ A-mi te(編みて) Ka-mi te(噛みて) Si-ni te(死にて) To-bi te(飛びて) Ya-mi te(止みて) ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

(Ika “te” ni tsunagaru rei wo ageru.)
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ A-n de(編んで) ⇒ Ande(編んで) Kande(噛んで) Sinde(死んで) Tonde(飛んで) Yande(止んで)

(A-n te) (Ka-n te) (Si-n te) (To-n te) (Ya-n te)

Ka-n de(噛 んで) ⇒ Si-n de(死ん で) ⇒ To-n de(飛ん で) ⇒ Ya-n de(止 んで) ⇒

3 • On bi n ga okir u d o usi n o kata chi [Ika "R" ha dousi no gokan." [ "R" -U ] [Rei: Au (会う;遇う;逢う;合う); Iu (云う);Yo u( 酔う) ]

[te(て)] * * * * * Kyou 5-ji ni Ginza de at te (会って)kudasai. Sonna bakana koto, at te(あって) tamaru ka. Watasi ha ato kara iu node, saki ni it te (云って). Watasi no yarikatani igi ga aru nara, socchoku ni it te (云って)kure. Kinou ha, zengo-hukaku ni naru hodo yot te (酔って) si mat ta .

[tari (たり)] * * * * Watasi nara, yonaka ni sonna tokoro de hitori de hito ni at ta ri(会ったり) si nai yo. "De, Nao niha au no kai." "Anoko ni At ta ri (あったり) sure ba mendou deshou." Watasi ha sonna koto wo it ta ri (云っ たり)si masen. Anna wake no wakara nai renchuu to kossori at t ari(会ったり) site, nani wo siterunda, aitsu.

Appendix 2 - 45

[tara (たら)] * * * * Kondo Mitsuko ni at tar a(会ったら), tama niha uchi nimo yoru you ni i t te (云って). Ano hon mada hon'ya ni at tar a ( 有ったら)ii kedo na. Sonna koto aitsu ni it t ar a(云ったら), okoridasu zo Yot t ar a 酔ったら) ( saigo, yoitsubureru made noma kya ki ga suma nai nda kara. [ta(た)] * * * * "Kyou Sachi ni at ta (会った) no." "Uun, awa nakatta yo." Ryou, at ta (在った) zo, kimi no sagasiteta hon. Mata, " it ta(云った)", "iwa nai" de momeru ni kimatteru(☞ iru) nda yo, aitsu toha… Yott a(酔った), y otta (酔った), sake nakute nanno onore ga sakura kana.

[ "R" -KU ] [Rei: H ir aku (開く); Ik u (行く); K aku (書く); Sak u (割く)]

[te(て)] * * * * * * * * * * Doa(=door) ga ai te(開いて), naka kara siroi doresu(=dress) no wakai onna ga dete kita. "Jaa, it te ( 行って)kuru yo." "It te ( 行って)rasshai." "Mou repooto(=report) wo kaita(書いた) ka." "Ima, k ai te (書いて)iru tokoro da yo." Jikan wo sai te 割いて) kaigi no rejime (= rejume) wo kait e 書いて) kure ( , ( nai ka. Kono mondai wo t oi te (解いて) kudasa. "Dou sita nda, kimitachi. Kanojo nai t e(泣いて) ita zo." "Ano akai minisukaato(=miniskirt) wo hai te (穿いて)iru ko ga Saki da yo." Kono sigoto ha watasi niha mui te (向いて)inai. Sakana wo y ai te (焼いて), misosiru wo tsukure ba, shokuji no youi ha dekiru. Onsen ga wai t e(湧いて), mura ha niwaka ni kakkidzuita.

[tari (たり)]

Appendix 2 - 46

* * * * * * * * *

Kono tobira ha, kantan ni ai t ari (開いたり) si nai. Watsi ha sonna koto it tar i(云ったり) si nai. Tegami wo ka i tar i(書いたり), e wo k ai ta ri 描いたり) awatadasii ichinichi ( , ga sugita. Kono atari deha mahuyu ni sakura ga sai ta ri (咲いたり)suru koto ha madzu nai yo. Otoko no ko ha, konna koto gurai de, nai ta ri(泣いたり) si nai no da yo. Sakki kara pantsu wo hai t ari (穿いたり), nui dari site, nani siten da. Hatake wo tagayasi tari, tane wo mai t ari (蒔いたり) , ima jaa nouson no seikatsu ni tokekonde iru yo. "Niku wo y ai tar i(焼いたり), yasai wo nitari, kazoku ga ooii to shuhu ha isogasii. Konna tokoro ni onsenga wai t ari ( 湧いたり)ha si nai yo.

[tara (たら)] * * * * * * * * * Soko no seki ga ai t ar a(空いたら), suwari nasai. Dete it ta ra (行ったら) saigo, nakanaka kaette ki ya si nai. Teppoudama mitai na yatsu da yo, aitsu ha. Kono tegami wo kai ta ra (書いたら), sumanai kedo, sokutatsu de okutte kure nai ka. Sakura no hana ga sa i tara (咲いたら), shougakkou no nyuugakusiki no koto wo omoidasu. Hitomae de nai ta ra (泣いたら)haji da, to omotte, hissi ni koraeta. Kono sukaato wo hai ta ra ( 穿いたら). Haru ni tane wo m ai ta ra (蒔いたら), aki niha shuukaku da. Sakana wo y ai ta ra (焼いたら), kondo ha niku wo yai te kudasai. Onsen ga wai t ar a(湧いたら), mura ha uruou darou to omotta.

[ta(た)] * * * * * * * A, soko no seki ga ai ta (空いた). Suwari nasai. "Kyou, daigaku ni it t aa (行ったあ)." "Jitsu ha, sabotta nda." Kii taa (聞いたあ), Hideko, shousetsu wo k ai ta (書いた)ndatte. Gohan mou tai t a(炊いた) n o ka . Akanbou ga nai ta (泣いた). Osime ga nureteru ndarou. Mou heya wo hai t a(掃いた) no ka. JIbun de m ai ta (蒔いた)tane da, jibun de karitora nakyaa ike nai.

Appendix 2 - 47

Kimi ha kono karui hou no nimotsu wo m ot tar a (持ったら). Kat te(勝って). tsuku yo. yuugata made niha tsuku yo. Kondo no siai ni kat t ar a(勝ったら). Ressha ga k o nde ite. ii shoubu da. koko de sibaraku mat te(待って) ite kudasai. Konna omoi nimotsu wo mot ta ri ( 持っ たり ) site… Ie ba tetsudau noni.* * Niku ha yai t a(焼いた) ka. Appendix 2 . saki ni itte choudai. kougeki wo sikakete ( kita. Kore wo m ot te(持って). yousu datta. Watasi wo m at ta ri (待ったり) si nai de. matsu aida juu. [tara (たら)] * * * * Wara wo ut ta ra (打ったら). to kare ha sutezerihu wo nokosite satta. Kare ha. Nani. Utsu (打つ); Kats u( 勝つ)] [te(て)] * * * * * * Kono kataki ha kanarazu ut te (討って) yaru. [Rei: Tats u (立つ;断つ;発つ;建つ;経つ).48 . make tari no. “Sake mo tabako mo tat te (断って) shoujin suru” nante itte. t at te (立って)kita. Aitsu toha. Asa tat t ar a 発ったら) toujitsu no yuugata niha Mosukuwa(=Moskva) ni ( . ochitsuka nai ( . kabuto no o wo simero. mikka to tsudzuita tameshi ga nai jaa naika. [tari (たり)] * * * * * Teki ha kikanjuu ya taihou wo ut ta ri 撃ったり)site. ano mura ni onsen ga wai ta (湧いた) [ "R" -TSU ] te k a. nawa wo nau. itsumo k at tari( 勝っ たり). (Kotowaza) Asa toukyou wo tat te(発って). omae no nozomu mono wo katte yaru yo. tat ta ri 立っ たり) suwattari site. Toukyou made.

Inu (往ぬ)] [te(て)/ de (で)] (“te” ha." "Mat ta(待った). tabi no tojou ni si nita re (死にたれ)ba ." "Un. kotengo de tsukawareru) * * * * "Hito ga taoreteru zo." " Sin de 死んで) mitai ( ru ( ru da na. hutatabi mamieru koto nakaru besi…. tozo. noomisu ( (=no mistake) de. "Yasuo ha mou tat ta (発った) ka. [tari (たり) / d ari (だり)] (“tari” ha. kinou no 11-ji no hikouki de tachi masita yo. onna omoi’itari. [tara (たら)/d ar a (だら)] (“tara” ha. m at ta ra(待ったら) ii ja nai ka.* Hitori de sassa to ika nai de. otosata mo nakariki. Otoko no ini t e(往にて) haya mitose. 20-pun gurai ka na.49 . hitoori no tayori tote tae tari. Sini te(死にて) hanami ga naru mono ka. Appendix 2 . yatto ka tta (勝った). 5 hun kurai. [ta(た)] * * * * * Kare no ut ta 撃った) raihulu no tama ha. Kusen no sue. Otoko." "Ee. hyappatsu hyakuchu." "Kinou ha dou sita." "Si n de 死んで) no ka. mato wo uchinuita. kotengo de tsukawareru) * * Watasi ga si n d ar a . Otoko i ni ta ra ( 往にたら). osanai kodomotachi ha dou naru. kotengo de tsukawareru) * * Chotto ya sotto de hito ha si n d ari sinai yo." "Batete ichinichijuu sinde 死んで) yo(☞ sinda you ( ta ni nete ita)." Nimotsu ha zenbu m ot ta (持った) ka. [ "R" -NU ] [Rei: Sin u (死ぬ).

Sumimasen ga. Aitsu to kun d e(組んで). Yoku ka n d e(噛んで) tabe nasai. kou yatte non d e(呑んで) iru toki ga ichiban tanosii na. yubi wo k an da ri (噛んだり). Danboolu no hako ha 5-dan ni tsun de (積んで) kudasai. iro no michi ni nome rik on de (のめり込んで) itta." "Kaasan. kata wo m on de (揉んで) age you. shujutsu wo suru koto ni natta.50 . Uma ga kaiba wo han de (食んで) iru. watasi no asi wo hun de(踏んで) imasu yo. kurou suru noha omae dayo. Isshuukan no sigoto ga sun de 済んで) machi ha kaihoukan ni hitaru hito ( . sigoto wo sitaku nai. Sonna otoko no ko wo u nd ari(生んだり) sure ba. tsugi no toi ni kotae nasai. Yama nite si ni t ari (死にたり). Kodomo wo un d e(生んで) kara. Appendix 2 . [ "R" -MU ] [Rei: A mu( 編む) ;Um u( 産む;生む) ;Ya mu (止む). kotengo de tsukawareru) * * * * * * * * * * * * * * * * Dare no seetaa wo ande(編んで)ru no. [tari (たり)/ da ri (だり)] (“tari” ha. Kono bunshou wo yon de (読んで). Kono kuni ha tenen-sigen ni t onde (富んで) iru. karada wo m on da ri(揉んだり) site huzakeatta. Shougun ha matsurigoto ni un de (倦んで). Densha ha itsumo doori kon d e(混んで) ita. T o mu (富む)." Ame ga y an de (止んで). Kizuguchi ga un de (膿んで). kyuu ni musiatsuku natte kita. Ki no atta dousi. kanojo ha tsuyoku natta. Hutari ha. Hayaku isha ni iki nasai. Kizuguchi ga u n da ri ( 膿んだり) sitara taihen da. Kam u (噛む)] [te(て)/ de (で)] (“te” ha. kotengo de tsukawareru) * * * * Joo ga seetaa wo an da ri (編んだり) suru toha omowa nakatta na.[da (だ)] (kotengo deha “ta ri ” ga tsukawareru) * * Yachiyo no otto ha huyu no yama de sin da (死んだ). de umatte ita.

* * * * * * * * * *

Aitsu to ku nd ari (組んだり) si tara, sigoto ga umaku ikanaku naru. Kono sigoto ha sonna ni hayaku sun d a ri(済んだり) ha sinai yo. Kowaremono dakara, kono hako no ue ni mono wo tsun d ari ( 積んだり) sinaide kudasai. Kare no ie ga ton d ar i(富んだり) suru koto ha naka rou. Kodomo ga wain nado non d ari (呑んだり) site ha ike masen. Sabanna no tooku de inpaara ya kirin ga kusa ya kino ha wo ha n da ri (食 んだり)atari wo mimawasitari site iru noga mieta. Kyou ha, hun d ar i ( 踏ん だり) kettari (☞ warui koto dzukume no sannzan na)hi datta. Enshou wo okosite imasu kara, koko ha mon d a ri ( 揉ん だり) sinai de kudasai. Kyou ha ichinichi huttari y an da ri (止んだり) no otenki deshou. Kimi demo poluno (=polnography) wo yo nd ar i(読んだり) suru no.

[tara (たら)/d ar a (だら)] (“tara” ha, kotengo de tsukawareru) * * * * * * * * * * * * Kono seetaa wo a n d ar a(編んだら), kaasan ni ageru yo. Kodomo wo un d ar a (生んだら), kanojo ha hutori hajimeta. Nikibi wo tsubusi teha ike nai yo. U n d ar a (膿んだら), kao ni kizu ga nokoru kara… . "Abunai. Tora no ori ni te wo irechaa dame. Tora ga ka n d ar a(噛んだら) dousuru no." Aitsu to kun d ar a(組んだら), sigoto ha umaku iku yo. Kousokudouro ha, kuruma ga kon da ra (混んだら), nakanaka nukerare nai. Kono sigoto ga sun d ar a(済んだら), tabi demo sitai na. Hito no asi wo hun d ar a(踏んだら), ayamaru noga jousiki darou. Enshou wo okositeru kara, koko ha m on da ra (揉んだら), kaette hareru yo. Ame ga y an da ra (止んだら), dekake you. Sono hon y on da ra (読んだら), watasi ni kasite. Ame mo y am i tar e(止みたれ) ba , sousouni mijitaku totonoete ideyukeri.

[da (だ)] (kotengo deha “ta ri ” ga tsukawareru)

Appendix 2 - 51

* * * * * * * * * * * * *

Kore ha, hahaga a n da seetaa nanda. Kanojo ha saisi aru otoko no ko wo un d a . Kizuguchi ga un da . Shujutsu sinaito ike nai ka na. Inu ga k an da . Sugu isha ni ika nakyaa. Kyoukenbyou ni nattara, sinu zo. Kare ha nani yara hukuzatsu na proguramu wo k un da you da. Iyaa, douroga k on da . Koko made 10-jikan mo kakatta. Sore dake asondara, ki ga sun da rou. "Aa, non da , non d a. Yukai, yukai." Karera ha kougeki wo sikakete kore nai to hun d a. "Obaachan no kata m on d a." "Un, yorokonde ita yo." "Ame, ya n d a youda ne." "Kono hon mou y on d a." Tosigotoni gonin no ko wo um i tar i. [ "R" -RU ]

[Rei:

Ar u(有る); O ru(折る ) ; K ar u(刈る); S ar u(去る); T s ur u (釣る;吊る)]

[te(て)] * * * * * * * * * * * * * * * * * Te no hanase nai youken ga at te (有って), kyou ha ike masen. Kino eda wo ot te (折って) ha ike nai. Kore ha uchi no takara da. Donna koto ga ate (有って) mo, ut te( 売っ て) ha ike nai. Kata ga kot te ( 凝っ て), sikata ga nai. Massaaji(=massage) wo site moraou. Ichi nan sat te(去って), mata ichina. (Kotowaza) Ichiba deha, tagai ni set te (競って), sinamono no nedan wo kimeru. Kanojo no jikosi wo sit te (知って), odoroita. Kare no teian ni sot te (沿って), keikaku wo susume you. Ano otoko ha, bakuchi de zaisan wo sutte (すって) simatta rasii. Tat te(断って) no tanomi to are ba, siran kao mo deki mai. Ato 1 jikan tat te(経って), mou ichido kite miyou. Hi ga tet te (照って) kita na. Ame mo mou yamu yo. Ki no ha mo c hit te (散って), mou sukkari huyu da. Sumi masen, sio wo tot te (取って) kudasai. Yuushoku ni, sakana wo tsut te (釣って), gochisou si you. Niwa niha, kaki ya kuri ga tawawani nat te(成って) ita. Kono an wo motto jikkuri net te (練って) kite hosii.

Appendix 2 - 52

* * * * * * * * *

Kuruma ni not te (乗って), dekake you. Kabe ni kalahulu(=colorfull) na iro no nut te (塗って) aru ie ga, Joo san no ie desu. Kono posutaa(=poster) wo hat te (貼って) kite kudasai. "Asoko de nani wo siterundarou." "Kaitei wo hot te (掘って), sekiyu wo sagasiterunda." Saikoro wo hut te (振って), junban wo kime you. "Ittai nani y at te( やっ て)r unda." "Sawara nai de . Ima pazulu (=pazzle) wo yat te ( やっ て) irunda kara." Kaeri ni uchi ni y ot te(寄って) it te kudasai. Tonari no galasu wo wat te(割って), hidoku donarareta. Mata aitsu, e ra but te(偉ぶって), kouhai ni sekkyou ka nanka siteru yo.

[tari (たり)] * * * * * * * * * * * * * * * Te no hanase nai youken ga at tar i(あったり) site, kinou ha shusseki deki nakatta. Ki no eda wo ot tari (折ったり), sibahu ni haittari site ha ike nai. Kore ha uchi no takara da. Donna koto ga atte mo, ut tar i(売ったり) site ha ike nai. Kata ga k ot tari (凝ったり), me ga kasundari, kore ha roukagenshou ka na. Aitsu ga kono koto wo sit tar i ( 知ったり) sure ba, mata hito soudou da yo. Kao wo arattari, hige wo sot ta ri (剃ったり) de, kekkou asa ha tema ga kakaru nda yo. Oya kara tsuida zaisan wo bakuchi de sut ta ri すったり)site mo, sore ha ( omae no sekinin da. Tattari, suwat tari (座ったり), ochitsuki ga nai na. Sukosi ochitsuke. Ichinichi, tettari, k um ot ta ri (曇ったり) no tenki datta. Kaze de harahara to sakura no hana no chit ta ri (散ったり) suru nomo, huzei ga atteii . "Dou da, keiba ha." "Un, t ot tari 取ったり) t orare tari 取られたり) da ( , ( na." Kono hori no sakana wo tsut ta ri(釣ったり) sure ba, basse rareru yo. Watasi ga byouki ni demo nat t ari (なったり) sure ba, ikka wa rotou ni mayou. Kona wo net ta ri 練ったり) an wo k one tar i 捏ねたり) site, kono kasi ( , ( ha tsukuru. Kono kuni deha, sukyandalu ga sinbun ni not t ari (載ったり) site mo,

Appendix 2 - 53

( . sugoi hakuchuu no geemu datta. Kono kiku no hana wo ottar a 折ったら) ojiichan ga me wo mawasu yo. kochira ni bu ga nai. hata wo hut tar i ( 振 っ た り ) .. kenkou mo kaihuku simasu yo. [tara (たら)] * * * * * * * * * * * * * * * 100 en dama att ar a(あったら). oyaji ha sottou sichau yo. sakkaa(=succor) no ouen mo hade da na. Sakura ha hana ga c hit ta ra (散ったら). Hutari ha purezento (=present) wo y at ta ri やったり) morattari suru. Eraku. Kanojo no jikosi wo sit tar a (知ったら). nani ga hajimaru ndesu ka. okaasan ha sazo kanasimu darou. Niwa ni konna ooki na ana wo hot t ari (掘ったり) site. Iro wo nut tari(塗ったり).. Niwa no kaki ya kuri ga nat ta ra (成ったら). Hi ga tet ta ra (照ったら). Denchuu ni mudan de posutaa wo hattar 貼ったり) sure ba. Koko ni aru hon ha. ha ne t ar i ( 跳 ね た り ) . okosite. ki ( . Aitsu to gokaku ni set t ar a(競ったら). hatsut tari(はつったり). keihanzai de ( i basse rare masu. 1 jikan tat t ar a(経ったら). Kono Cheko sei no kurisutalu-gulasu (=cristal glass) no kabin wo wat tar i (割ったり) sure ba. Sake to tabako wo tat ta r a(断ったら). Sukosi hirune wo suru. gaka no sigoto ha mite ite aki nai. kouka na mono rasii kara ne. Konna yohuke ni josei no heya ni yot ta ri (寄ったり) sure ba. Ano sensei ha dare ni taisite mo era but ta ri (偉ぶったり) si nai.54 . yukkuri momihogusu to ii yo. ii hon bakari daga.* * * * * * * * seijika no seijiseimei niha nanno eikyou mo nai. Tama niha sono bushouhige wo sot ta ra (剃ったら). Tondari. otonari nimo wake te age Appendix 2 . kasite. Asi ga tsut ta ra(つったら). uttar a ( 売っ たら) nisoku samnon da. haga sigette kuru. ( . aranu uwasa no moto ni naru. Kata ga kott ar a(凝ったら). sentakumono ha sugu kawaku. Minshushugi niha hodo tooi na. kono supuree (=spray) wo kakeru to sugu yoku naru. Taihuu ga s atta ra (去ったら). nukeru you na aozora ga hirogatta. no oke nai aidagara da. nurui yu ni haitte. Ten wo tot ta ra 取ったら) torikaesu.

Kore ha mata kot ta (凝った) tsukuri no ie da ne. Nan demo yat ta ra(やったら). seiri seiton wo si nasai. bakuchi de zaisan wo sut ta(擦った). Isshukan kakete kangae wo jikkuri net ta (練った). kyou no sigoto ha owari da. 2 sha ga hagesiku set ta(競った). e ga sukkiri suru yo.55 . Hei ni penki wo nut ta ra (塗ったら). Kinou yuujin no jikosi wo sit ta . Uchi ni y ot tar a(寄ったら). Shuudensha ni yatto t obi’not ta (飛び乗った). Kare ha onna de jinsei wo bou ni hut ta (振った)(☞ sikujitta(しくじ Appendix 2 . Kono kabin wo wat ta ra (割ったら). kaki ya kuri ga tawawa ni nat ta (成った). kaiketsuan wo dasite hosii. kahou no seiji no kabin wo ut ta(売った). hisasiburi ni yukkuri site ikou. Hikouki ni not tar a(乗ったら). . Sukii de koron de asi wo ot t a(折った). sugu anzen-beluto(=belt) wo simete kudasai. Koko deha nagai koto hi ga tet ta (照った) tamesi ga nai. Ichinen hokki site. tada deha suma nai yo. yarippanasi ha ike nai. Zumen wo tayori ni sono basho wo hot ta (掘った) ga. basse rareru yo. sake mo tabako mo tat ta (断った)." Migi ni kishu wo hut ta ra(振ったら) hikouki ha ikki ni koudo wo sageta. O wat ta ra(終わ ったら). Minna ni gochisou sitara yorokobareta.* * * * * * * * * mashou. Kono keikaku ha motto yoku net ta ra (練ったら).. Sono yobunna kazari ha t ot ta (取った) hou ga. Niwa niha. Denchuu ni postaa wo hat ta ra (貼ったら). Ki no ha mo c hit ta (散った). Kabe ni kalahulu(=colorfull) na penki wo nut ta (塗った). tsukaimono ni naru yo. Kane ni komatta node. Kaitei wo hot tar a (掘ったら). Sono Pikaso no e wo megutte. takara ha dete ko nakatta. Shachou no teian ni sot ta(沿った) houkou de. Sakana wo t sut ta (釣った). Nan tomo yarikire nai omoi ni ochi 'it ta (陥った). mou jiki huyu da. Ano otoko ha. Taihuu ha Hokkaidou no higasi no kaijou ni sat ta (去った). Kono posutaa(=poster) ha zenbude gohyaku mai hat ta(貼った). sekiyu ga deru toha kagira nai. [ta(た)] (kotengo deha “t ari ” ga tsukawareru) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Te no hanase nai youken ga at ta (あった) nda.

Kasei d e(稼いで) mo. si noi de (凌いで) kita. Umi wo m atai de (跨いで) tsuribasi ga kakerareta. Ano hito ha era but ta (偉ぶった) tokoro ga nai. raku ni nara nai na." "Bokutachi nani mo yara nakatta yo. H a gu(剥ぐ). Itsumade mo sa wa i de (騒いで) naide. kaeri ni haha no tokoro ni yot t a(寄った)." Kyou ha. [ "R" -GU ] [Rei: Ae gu(喘ぐ);T ogu(研ぐ)." to. horibata no minamo ni hashiru hamon no huzei ga kokochi yokatta. Sachi ha hazukasisa de kieiri sou ni natta. Huton wo hai d e(剥いで). Kaze ni yanagi ga soy oi de (そよいで). Ikka ha yatto no omoi de. Tonari no galasu wo wat t a(割った). Kore ha ima niwasaki de m oi d e(捥いで) kita bakari no momo da. Kotoshi ha niwa no kuri mo kaki mo tawawa ni minori t ari (実りたり). Kimono wo nui d e(脱いで). 2-3 nichi yukkuri k utsuroi d e(寛いで) itte kure yo. Ojisan ga hidoku donat ta(怒鳴 った). Shuuzou no mae ni tatasa reru to. "Ittai nani y atta (やった) nda.. "Nani wo sonna ni husai d e 鬱いで) iru nda. watasi no kurasi ha.56 . Kono naihu wo t oi de(研いで) kudasai. Doobaa(=Dover) kaikyou wo oy oi de (泳いで) watatta. Oisii Appendix 2 . Sono otoko shuu ni sugureshi mo. Kanojo ga Shuuzou no moto ni tot sui de 嫁いで) kita no ha. 16 no toki ( datta. Hisasiburi ni kita nda. Mo gu (捥ぐ)] [te(て)/ de (で)] (kotengo deha “te ” ga tsukawareru) * * * * * * * * * * * * * * * * Hukyou de doko no kigyou mo a ei d e(喘いで) iru. jinsei wo bou ni huri tari (振りたり). Sachi wo dakikakaete. ( Shuuzou ha kiita. onago yue ni. ka se i de (稼いで) mo. Sore ha Shuuzou ga ie wo tsui d e(継いで) ma mo naku no koto datta.* * * * * * った)). Shuuzou ha Sachi ni te wo sasinobe ta. sassa to ne nasai. Na gu(凪ぐ;薙ぐ ). Kaze ha sukkari nai de (凪いで) ita.

yokatta noda. [tara (たら)/d ar a (だら)] Appendix 2 . Houchou wo t oi da ri ( 研いだり) suru no ha. Sachi ha suki na Inezou no yome ni naritai to omotte ita no datta. Jinan no Shuuzou ga ie wo tsui da ri (継いだり) si nake reba. Kanojo ga Shuuzou no moto ni tot sui d ari(嫁いだり) sita no ha. tahu na yatsu da yo. wo tottari site. Dobaa(=Dover) kaikyou wo oy oi d ar(泳いだり) toraiasulon(=triathlon) i .* * yo. Sachi ha hotondo panikku(=panic) joutai ni natta. Yoso no niwasaki no kaki wo moi da ri 捥いだり) hatake no satsumaimo ( . Ima deha Tosio ni taisuru kanojo no kimochi mo y a wa rai d e(和らいで) kita. Ie de kut suroi d ari ( 寛 い だ り ) . to Shuuzou ha naisin koukai sita. to kare ha ( itta. nan desu. aitsu ha. Tosio ni taisuru kanojo no kimochi ha ya warai d ar i (和らいだり) si nai you ni mieta. Hito no atama wo m atai da ri (跨い だり) site. Kasei d ari (稼いだり)、10 nen de 3 oku en. haha ha musume wo sikatta. gyougi no warui… to. Kaze ni yanagi ga soyoi d ari (そよいだり) site iru nomo. ni chousen sitari. Kimusume no kimono wo hai da ri (剥いだり) suru tanosimi mo atta ka . Watasi no kimochi ha isasaka mo yurui d e(揺いで) ha inai. Otoko no mae de kimono wo nui da ri(脱いだり) suru no ka… to. dou sita nda. sassa to ne nasai.. minarai niha sasete morae nai. Itsumade mo sa wa i d ari (騒いだり) si naide. Koko deha kaze ga na i d ari (凪いだり) suru koto ga nakatta. ookawa no huzei ni atte iru.. ii natsuyasumi datta." haha ha kiita. Watasi no kimochi ha isasaka mo y urui da ri 揺いだり) si nai.57 . kare ha hitomae deha a ei d a ri(喘いだり) si nakatta. kougen de eiki wo yasinattari. "Itsu nimo naku hu sa id ari(鬱いだり) site. to kare ha itta. [tari( たり)/d a ri (だり)] (kotengo deha “ta ri” ga tsukawareru) * * * * * * * * * * * * * * * * * Kurusiku temo. minna ie no shakkin no tame datta. osanai kodomotachi ha ue wo sinoida.

to Kazue ha itta. to keiji ha omotta. sa wai d ar a (騒いだら). [ta(た)/ da (だ)] (kotengo deha “tar i” ga tsukawareru) * * * * * * * * Shuuzou no sita de Sachi ha ookiku ae i da (喘いだ). bouto to kasite. Niisu no kaigan de oy oi d a(泳いだ). Dare ga kono houchou wo toi da (研いだ). Kimono wo nui da ra (脱いだら). to yuu hodo jaa nai yo. Shuuzou ha masumasu kouhun sita. Umi wo m atai da r a(跨いだら). da. yukkuri k utsuroi da ra (寛いだら) ii. Niwasaki no sudachi wo m oi d ar a (捥いだら). soko ha nangoku no sima datta. Koko wo si noi d ar a(凌いだら).6-rei no kaiko no you ni. Nonde. Sachi ha omotta. Kimochi ga y urui d ar ab( 揺い だら). Subete no dooro wo husai d a ra 塞いだら) hannin ha hukuro no nezumi ( . Enryo ha ira nai. kibun mo sukkiri suru darou. sono kukyou wo sinoi da (凌いだ). Kono naihu wo t oi da ra (研いだら) yasunde ii. Kimochi ga y a warai d ar a(和らいだら). ai ni kuru ga ii. Sukina chounan no Inezou ga ie wo tsui d ar a (継いだら). Shuuzou mo hadaka datta.58 . sukitooru you ni sirokatta. ie no shakkin ha choukesi ni naru hazu datta. sa wai d a(騒いだ). musiatsusa mo hitosio datta. Kaze ga sukkari na i d ar a(凪いだら). Kanojo ga Shuuzou no moto ni tot sui d ar a(嫁いだら). Huro nidemo haitte. Ikka ha yatto no omoi de. Kaze ni yanagi ga soy oi da ra ( そよいだら). madasimo sukuwareta darou ni… to." Hisasiburi ni yukkuri kut suroi d a(寛いだ). ike no koi ga odoroite haneta. Sono hi ni kono umi de oy oi da ra (泳いだら)..* * * * * * * * * * * * * * * * * * Sachi ga kurusigatte a ei d ara ( 喘 い だ ら ) . atari ni suppai kaori ga hirogatta. make da to. Gunshuu ha. Appendix 2 . "Kase i d a(稼いだ) ka te…" "K ase i d a(稼いだ) . Kaze ni yanagi ga soyoida(そよいだ). to kanojo ha kuchiguse no you ni itte i ta. Kasei d ar a(稼いだら) haha ni raku wo sasetai . Sachi no karada ha . sukosi ha raku ni naru kamo sire nai.. "Huton wo hai d ar a (剥いだら). kare ha itta. kaze wo hika nai sou da.

. Kanojo no kimochi ha ooini yurai da (揺いだ). Kore ha ima niwasaki de m oi d a(捥いだ) momo da. Sikasi. mizukara huton wo hai da (剥いだ). Kodomo ga koron de ( 転 ん で ) . Tsubame tachi ha. Miyake no ie deha. jinan no Shuuzou ga ie wo tsui da (継いだ). Oisii zo. gakumon-kenkyuu no tame ni Amerika ni itta Inezou ni kawatte. to roujin ha namidagoe de itta. dore mo yunyuuhin bakari desu. Kono naka kara suki na kaado wo e ra n d e(選んで) kudasai. Subete no dooro ha husa i d a(塞いだ). Nani wo karera ha sake n d e(叫んで) irunda. kotosi mo onaji si gatsu youka ni. Uchi no mise ni naran de (並んで) iru mono ha. Sikoku ga Honshuu to musubareta isshun datta. Ima deha Tosio ni taisuru kanojo no kimochi mo sukkari y a wa rai da (和 らいだ).. t oned (飛んで) kita. hajimete. youyaku haru no kehai ga Appendix 2 . Sake bu (叫ぶ)] [te(て)/ de (で)] * * * * * * * * * * * Okyakusama ga kite iru aida. kyou made iki te kita". oheya de sizukani a son de(遊んで) nasai. sunde no tokoro de kuruma ni hanerareru tokoro datta. ooki na sukyandalu ni hatten sita. Kanojo no kokoro ha hini hini susa n d e(荒んで) itta. H ako bu (運ぶ). otoko no mae de kimono wo nui d a(脱いだ). Sachi ha. hannin wo ageru koto ha deki nakatta.. Shuuzou ha. Tsuribasi ha ima Seto no umi wo mat ai d a(跨いだ). K or o bu (転ぶ). Ano nimotsu wo kochira ni hak on de (運んで) kite kudasai. Kaze ha sukkari nai a d (凪いだ). "Haji wo s in o nd e ( 忍 ん で ) . Shuuzou no meijiru mama ni.* * * * * * * * * * Kanojo ha iyaiya Shuuzou no moto ni totsui da (嫁いだ). [ "R" -BU ] [Rei: To bu (飛ぶ;翔ぶ;跳ぶ). Sousa ha seikai no toppu(=top) ni made oyon d e(及んで). Ume no hana ga hok oron d e(ほころんで).59 .

gakusei’jidai no arekoe wo si nobi ta ri(偲びたり). Gaikokugo wo m a na n d e(学んで). wameitari. hutari wo musun de (結んで) iku koto ni narou toha. Kohi ni yaburesi tote. to kanojo ha kotaeta. Nani wo karera ha. kodai Ejiputo(=Egipt) no densetsu ni oyon da ri(及んだり). tabako no kemuri ni muse n de 噎んで) iru noda". sono jiko ha okora nakatta hazu da. hajimete jibun no kuni no koto wo kyakkanteki ni siru koto ga dekiru. Konna nagai gyouretsu ni nara n d ari(並んだり) site iru hima ha nai yo. Kokujin’roudousha ga omoi nimotsu wo kuruma kara orositari. hashaide ita. gijinittei wo kime teri suru noni temadotta. "Naite iru no deha nai. Kodomo ga k oron d ari ( 転ん だり) sinakere ba. [tari (たり)/ da ri (だり)] (kotengo deha “ta ri ” ga tsukawareru) * Mahiru no Haido-paaku(=Hyde Park) ha. "Yorok on de ( 喜 ん で ) . Gichou wo era n d ar i ( 選 ん だ り ). omowa nakatta . Sono kyouju no hanasi ha. minsin ha antei suru.. Gaikokugo wo ma na n d ar i(学んだり). nodoka na koukei wo misete ita. kiku mono wo aki sase nakatta. ume no hana ga hok oro nd ari (ほころんだり)si te. Nani mo yo wo sinon d ari (忍んだり) suru hitsuyou ha nakatta. ( to kare ha itta. kodomodzure no kazoku ga ason da ri (遊んだり).60 . Kodomotachi ha t on d ari (跳んだり) hanetari site. wakai kappulu ga benchi de koi wo katariattari.* * * * kanjirareru you ni natta. Sono omoigakenai deai ga. hak on da ri (運んだり) site asemamire ni natte hataraite ita. Me no maede mago no te wo hiku toshiyori ga mago to tomo ni korobitari(転びたり). Hisakata ni tazunekitaru tomo to sake kumikawasi. propoozu(=propose) wo ouke simasu". Yagate huki no tou ga me wo dasi tari. haru no kehai ga kanjirareru you ni naru. Kuni no keizai ga susan da ri (荒んだり) si nakere ba. sono kuni no bunka ni hure tari * * * * * * * * * * * * * * Appendix 2 . gendai no Egiputo no gakusei’katagi ni ton d a ri (跳んだり) site. otoko no seikatsu susa bi t ar i(荒びたり). sake n d ari (叫んだり) site irunda.

mou haru da. Yooroppa ni a son da (遊んだ). kanasindari. sukui you ga nai. kyuukei ni si you.61 . Seppa tsumatte. Sono naka kara suki na mono dake wo eran da (選んだ). Yorokon dari(喜んだり). Kodomo ga k oron d a(転んだ).* * * sure ba. jibun no meno maede urikireta. Ikiru no ga sei ippai nan da Te wo m us u nd ari (結んだり) hirai tari site. Ano nimotsu wo kochira ni hak on d ar a(運んだら). wa ni natte utatte ita. jibun no kuni no koto wo kyakkanteki ni miru you ni naru Namida ni muse n d ar i(噎んだり) site iru hima ha nai. jibun no kuni no koto wo kyakkanteki ni miru you ni naru. sukyandalu ni hatten suru zo. Anna ni kimochi ga susa n da ra (荒んだら). [tara (たら)/d ar a (だら)] * * * * * * * * * * * * * * * Souzousii ne! Sukosi ha sizukani a son da ra (遊んだら) dou nan dai. natsu mo sakari ni natte iru. "Watasi hitori haji wo sinon d ar a 忍んだら) sore de sumu koto deshou. Sugu kuruma wo tomero. Gaikokugo wo ma nan da ra ( 学 ん だ ら) . Kemuri ni muse n da ra (咽んだら). jinsei ha tayou da na. ko wo tasukeokosita. Ume no hana ga hok oron d ar a(ほころんだら). Kotsubame tachi ga to nd ar a (飛んだら). Gyouretsu ni na ra n d ar a (並んだら). kodomotachi ga. sono ( . Kodomo ga k oron d ar a 転んだら) subete no kuruma wo tome te. ( . sigoto wo e ra n da ra(選んだら). Sousa ga seikai no toppu(=top) ni made oyon da ra 及んだら) taihenna ( . Otokao ha. Motto sunao ni y orokon da ra (喜んだら) ii ja nai! Sekkaku shou wo moratta nda kara. naita no ka to. Kono hana ga tsubomi wo m usun d ar a(結んだら). kinjojuu ga meiwaku suru deshou. mikka de ooki na hana ga hiraku. Appendix 2 . Sonna ni ooki na koe de sake n d ar a (叫んだら). omoware ta. ikari wo osaete. roku na kekka ni nara nai zo. haji wo sinon da (忍んだ). [ta(た)/ da (だ)] (kotengo deha “tar i” ga tsukawareru) * * * * * Kono natsu. Nani wo utte ita noka na. Sousa ha seikai no toppu(=top) ni made oyon d a (及んだ).

* * * * * * * * *

Kanojo no kokoro ha hini hini susa n d a (荒んだ). Kotsubame tachi ha to nd a(飛んだ) you da na. Gyouretsu ni naran da (並んだ). Daga kekkyoku nani mo kae nakatta. Ano nimotsu wo kochira ni hakon d a (運んだ) noha, watasidomo desu ga… . Ume no hana ga hok oron d a(ほころんだ). Mou haru da na. Kare ha 6-tsu no gaikokugo wo m anan da (学んだ). Tabako no kemuri ni m usen da (咽んだ). Kare no naganen no doryoku ga mi wo musun da (結んだ). Kare no siawase wo dare yori mo yorokon d a(喜んだ) noha, kare no hahaoya datta. Kaku site ryoukoku ha doumei wo m usubi ta ri(結びたり) (☞ Musunda (結んだ)). Kono otoko wo koso…tote, sono nouhu wo e ra bi tari (選びたり)(☞ Musunda (選んだ)).

* *

** ** ** *

Appendix 2 - 62

DOUSI NO GO BI
1・DOU SI NO GOKE I Nihongo no dousi no ippantekina gokei niha tsugi no you na mono ga aru. Koko de "R" ha dousi no gokan (☞ Root) wo simesu. Ono'ono ni tsuite, daihyoutekina dousi no rei wo agete aru. Tsugi ni, gokei no henka no tokuchou ni oujita 5-tsu no kategorii (☞ category) ni tsuite, daihyouteki na rei ga simesite aru. Nihongo no dousi ha, ato ni tsudzuku jodousi, josi, meisi nado ni yotte sono bunchuu deno go no hataraki wo ataerare, sore ni sitagatte, gokei no henka ga okoru. Mata ichibu no dousi deha, gokei no henka ni tomonai, setsuzoku bubun no onsetsu no "oto" no henka mo okoru. Koko deha sorezore no kategorii no dousi no daihyouteki na mono ni tsuite, kaki no youna daihyouteki na pataan (☞ patern) ni sitagatte, reibun ga atae rarete iru. Gokei no henka keitai : a) jodousi "n ai(ない)" ni tsudzuku katachi: kore niha, jodousi "ser u(せる) ", "r er u (れ る )", "sa se ru ( さ せ る)", "ra re r u ( ら れ る )" nado mo tsudzuku; b) jodousi "m as u (ます)" ni tsudzuku katachi: kore niha, josi "ni (に) "ha ", (は) "kos o ", (こそ) "sae ", (さえ) "n a ga ra ", (ながら)" ,jodousi "ta i (たい)", "s o u (そう)" naado mo tsudzuku; c) josi "te( て)", "ta( た)", "tari( たり)", "te ha( ては )", te mo( ても)" nado ni tsudzuku katachi [b) no katachi to onaji]: kono katachi deha, onbin (☞ gobi no oto no henka) wo tomonau; d) josi "t o (と)", "ga (が)" nado ni tsudzuku katachi: kono katachi niha, "yo( よ)", "ne( ね)", "k a (か) kara ", (から) nado ooku " no josi mo tsudzuku; e) "toki(時)" ya "h ito( ひと − 人、女性、女、男、 男性)", "tsu m ori( つも り)" nado ooku no meisi ni tsudzuku katachi: kono katachi niha, "s ou(そう)", "m ad e(まで)", "bak ari(ばかり)", "kura i( くらい)", "n a( な)", "gur ai( ぐらい)", "dake(だけ)" nado no josi ya, "ra sii(らしい)", "d ar o u( だろ う ", "be si(べし)", "de sh o u( で しょ う) " nado no jodousi nimo tsudzuku; f) katei no katachi: josi "ba (ば)" “na ra (なら)”ni tsudzuku;

Appendix 3-1

DOUSI NO GO BI
g) sasoikakeru katachi: jodousi "u (う)", "yo u (よう)" ni tsudzuku. Kono katachi ha mata, jibun no kokoro no sikou (☞ nanika no mokuteki wo toge tai to yuu kimochi) mo arawasu; h) meirei no katachi; [Kono katachi ha genzai no nichijou-seikatsu deha yohodo sitasii aidagara de nai to tsukaware nai, ranbou na hyougen to kangae rarete iru. Kono katachi ni kawatte, meireikei deha josi "te(て)" ("kudasai(ください) ga " shouryaku sarete iru) wo tsukatta “irai” (☞ tanomi) no katachi ya, dousi "nasaru (なさる) ("suru " (する) no teinei na katachi) no meireikei "na sa i " (なさい) wo jodousiteki na katachi de tsukatte arawasu noga hutsuu de " aru.] Ijuo no yattsu (8) no sabuguruupu(☞ sub-group) ni wakete reibun ga simesite aru. Gakushuusha ha, ichibu ni simesite aru bunpou-yougo wo oboeru hitsuyou ha nai. Mata itadzurani bunpouteki na kisoku ni chuui wo mukeru hitsuyou mo mattaku nai. Dousi no imi to hataraki wo gutaitekina bunshou no nakade saigo ni kimeru noha, ato ni tsudzuku korera no jodousi, josi, ichibu no meisi de aru koto wo, gakushuusha ha tsuneni nentou ni oku hitsuyou ga aru. Sono ue de, dousi no gokeihenka to hataraki no araware kata ni shuujuku suru you tsutome- re ba juubun de aru. Ika, dousi no kihon’kei wo simesu [“ R”-***] no “ R” ha gokon(root) wo simesu.

*******

Appendix 3-2

* Kyou Ginza de Hiromi to a u ( 会 う ). * Jinsei ha omoni wo oute ( 負 う て ).u: ( 沿 う ) ;(添う) * Kimi no suru koto ha dou mo watasi no kimochi ni s o wa ( 沿 わ ) nai . tooki michi wo yuku ga gotoshi. Ki-er u: ( 消える) * Hi ga ki e ru (消える) to.u :( 払う) * Asita shakkin wo zenbu ha ra u ( 払 う ) yo. Har a. Yu -u: (結う);(☞ Iu )(云う) * Kimi no y u u (云う)you niha naka naka ika nai. * Konoha ga akikaze ni m a u ( 舞う) . * Sonoe ha itsumo kage no youni otto ni sotte(添って) ikite kita. O-u: ( 追う) ;(負う). yukata no katahada wo nuide. Ma. * Kono huku ha watasi niha a wa ( 合 わ ) nai . kami no ke wo marumage ni y u i (結い) hajimeta. Appendix 3-3 .u: ( 会う). watasi no ato wo o u ( 追 う ) no ha yamete .er u: (抱える) * Sono ko ha jibun yori ooki na inu wo kak a e (抱え)te aruite ita. * Mou. Nu-u : ( 縫う). * Kanojo ha itsumo jibun de suutsu wo n u u ( 縫 う ). atari ha sizuka ni natta.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) 2・ Do usi n o kih onte ki n a go bi [d aihyou re i] [ "R" -U ] A. (Tokugawa Ieyasu) So.u: ( 舞う) . * Onna ha yu kara agaru to kagami no mae ni suwatte. [ R -ER U ] Kaka.

itamu) * Teebullu wo s u e ru (据える) no ha heya no chuuou ni si you.DOUSI NO GO BI Kiko-e r u: (聞こえる) * Tooku de kane no ne ga ki k oe ( 聞こえ) te ita. youyaku aki rasiku natte kita. Sa sa. Ko-e ru : (越える);(肥える) * Kono touge wo ko eru (越える) to. to iu kara na.er u: (添える) * Hanataba ni tegami wo soe r u(添える).er u: (喩える) * Hana ni t ato e ru (喩える)to. Ni. * Sono akai doresu wo kita Mei ha hitokiwa h a e (映え)te mie ta. Ha-e ru: (生える);(映える) * Ano ookina ki no h a e (生え)te iru ie ga Yamada san no uchi desu. * “Ten takaku uma ko eru (肥える)aki …. * Unabara ga yuuhi ni ha e (映え)te konjiki ni kirakira to kagayaite ita. Appendix 3-4 . Ho-e ru : (吠える) * Yamaoku de ookami ga h o e ru (吠える) . * Semi no koe mo ta e (絶え)te . mukou ha umi da. Ta-e ru: * Konnan ni ta eru (堪える)no niha nareta. Tato.er u: (煮える) * Kono niku ha mada yoku ni e (煮え)te inai. Su -er u: (据える);(饐える)(☞ waruku naru. kanojo ha ayame da.er u: (支える) * Kanojo ga ikka no seikatsu wo sa sa e (支え) te iru. sugasugashii aki ni ha shokuyoku mo masu. * Natsu ha tabemono ga su eru (饐える) no ga hayai. So.

anata chotto kaite(掻いて)”. [Kotowaza] * Tate ba shakuyaku. suware ba botan. * “Aa senaka ga kayui. * Soko no seki ha a i te(空いて) imasu ka. O-ku: (置く) * Telebi ha doko ni oku (置く)no. * Mou telebi mo geemu mo aita (飽いた)na. nanika motto katsudouteki na koto wo sitai yo. * Ume ga chirahora to sakisomeru koro. * Zashiki ni konna kitanai mono wo o k a (置か) nai de. Ki-ku: (聞く) (訊く) (聴く) ;(効く); (利く) * Kiku (聞く)to miru to deha oochigai da.DOUSI NO GO BI Hu-e ru :(増える) * Omosiroi you ni zaisan ga hu er u (増 える ). ar u k u (歩く)sugata ha yuri no hana. Mi-e ru :(見える) * Kon'ya ha gesshoku ga mi er u (見 える )hazu da. * Kono kusuri ha kaze ni yoku kiku (効 く )to miete hitobn de netsu ga sagatta. Appendix 3-5 . Ar u-k u: (歩く) * Hae ba tate. tate ba a ru k e (歩け)no oyagokoro. * Ano gaka ha maitosi hitotsu dake taisaku wo k aku( 描く) nda sou da. [ "R" -KU ] A-ku : (開く) ;(空く);(飽く) * Tobira ga a k u ( 開く) to. (Utsukushii josei no sugata wo hana ni tatoeta senryuu) I-ku: (行く);(逝く) * Watasi ga i ku (行く)made matte ite. Ka-ku: ( 書く); ( 描く) ;(掻く) ;(欠く) * Kuwasii koto ha tegami ni kaku( 書く). * Kono e ha doko ka kihaku wo kaku(欠く)tokoro ga aru. haha ha itta(逝った). * I ke (行け)domo ike (行け)domo hateshi nai kouya ga hirogatte ita. nakakara utsukusii hito ga dete kita.

* Aite no yowami wo t s uite(突いて) kachi wo seishita. * Nippon deha iwaigoto ga aruto mochi wo ts uk u( 搗 く ) noga narawashi da. sakana wo toru. Tsu -ku: ( 着く) ;( 就く) ;( 突く) ;( 搗く) ;( 付く) * Toukyou niha 12-ji goro t suki (着き)masu. * Sono ato kami wo t oku (梳く) to. * Daibu ke ga ooi youna node. suwareru darou. Yuushokugo ha sutereo wo kik u(聴く)koto ni suru. * Yami wo s aku( 裂 く ) you na himei ga kikoe ta. Appendix 3-6 . Se-k u: ( 急く) ;( 堰く) ;( 咳く) * Sei te(急いて)ha koto wo sisonjiru. Ta-ku: ( 焚く) ; (炊く) * Yoru niha kagaribi wo t aku( 焚く) yo.DOUSI NO GO BI * * * “Anata. * Ha ga chitte. * Kamado de maki wo kubete t aita( 炊 い た) meshi ga ichiban umai. eda no aida kara sora ga s ui te(透いて) mieru you ni natta. sukosi s uki (梳き) mashou. * “Yoku kita na…” to itte sugu. To-ku : ( 解 く );(梳く) * Jiken no nazo wo tok u( 解 く ) . sochira de oyasumi kudasai. * Hanre ni toko siki(敷き) masita node. Sa-k u: ( 咲く) ;( 裂く) * Nippon ni kuru koro niha sakura ga s aku( 咲 く ) deshou. Su -ku: (空く); (好く) ;(梳く) ;(漉く) ;(透く) * Tsugi no eki de suk u (空く)kara. ke ga bassari to nuketa. chichi ha hageshiku s eita( 咳 い た) . * Koko de washi wo s uku (漉く) tokoro wo miru koto ga dekiru. * Daihyou’torishimariyaku ni ts uku( 就 く ) . * Suga ha s uita(好いた) otoko to kakeochi wo sita. Ano otoko ha migite mo hidarite mo kik u(利く) kiyouna yatsu da. Si-k u: (敷く) * Douzo zabuton wo siite(敷いて) kudasai. kore ha dou nasatta no…” to. * Hyouma ha sabakuha ni ts uite (従いて) tatakatta. Sachie ha otto ni kiita(訊いた). [Kotowaza] * Kawa wo sei te( 堰 い て) .

Ha-ku: (掃く); (履く); (穿く); (吐く) * Ano jiinzu wo haki (穿き). Hu-ku : (吹く)、 (噴く) ;(拭く); (葺く) * Tsumetai kogarasi ga huk u (吹く)koro ni kare ha modotte kita. * Ekitou deha kakuha iri’midarete seisaku’bira wo m a ite(撒いて) ita. * Kocchi wo m uite ( 向 い て)hanase yo. * Ano otoko ha bik ou wo m aku (巻く)noga umai. tori'ire ha aki da. No-ku: (退く) * Abunai kara. minna hiki’ageta(引き上げた). tugi ha oosetuma wo h aite(掃いて) kudasai. * Kono sigoto ha watasi niha muk a( 向 か ) nai. * Kyou musiba wo 2-hon nuk u . waki ni n oite(退いて) inasai. * Sonna usugi de soto ni deru to kaze wo hik u(引く) yo. Hi-ku: (退く) ;(引く)、(曳く) 、(牽く) ;(弾く); (轢く) * Sio ga h iku (退く)you ni. * Akanbo ha nonda bakari no ochichi wo h ak u(吐く) koto ga yoku aru. Nu-ku: ( 抜く) * Goolu sunzen de n uku( 抜く) . * Naoko ha piano ya baiorin dake de naku ironna gakki wo hik u (弾く)souda . * Shinsitu wo haki owattara.DOUSI NO GO BI Na -ku: ( 泣く) ; (鳴く); (啼く) * Minna ike te aeta yorokobi ni n aita( 泣 い た). Mu-k u: ( 剥く) ; ( 向く) * Mikan no kawa wo muk u( 剥く) . * Kono ie ha kaya de yane wo h uite (葺いて) arunda ne. * Karasu ha yo ga akenu uchi kara naku(鳴く). Ma-k u: (蒔く)、 (播く) ;(撒く) ;(巻く)、 (捲く) * Haru ni tane wo m ak u (蒔く)to. * Tooku de kujira ga shio wo huk u (噴く) no ga mieta. Appendix 3-7 . * Jibun de ma ita (播いた) tane da. * Mori no naka ha kotori tachi no n aku (啼く)koe de michi’ahurete ita. hui te(拭いて) choudai. jibun de shimatsu si nasai. suniikaa wo h aiteru(履いてる) ko ga Mai da yo. * Teebulu ga yogorete iru kara. * 100 kara 30 wo hiku (引く) to 70 ga nokoru.

* Rouka ha kake( 駆 け ) nai youni. * Kimi no setsumei ha doumo settokuryoku ni kake r u( 欠 ける ) . * Nanda. huro ni (o-)hairi nasai. [ "R" -KERU ] A-ke ru: (開ける);(空ける);(明ける) * Mado wo akete(開けて) suzusii kuuki wo ire you. Wa -ku: (湧く); (沸く) * Kono tani niha ii onsen ga waku . kuruma de Shikoku he watareru you ni sita.(湧く) * Yu ga waita (沸いた) kara. y ai teru(妬いてる) no ka. Taiji ha nagai koto ak ete(空けて) ita. * Karera no gyagu (☞ gag) ha sukosi mo uke( 受 け ) nai. baabekyuu da. tsuma no mo ga aker u(明ける) to. * Toshi ga akete (明けて). Appendix 3-8 . * Joonzu (☞ Johnse) hakase no ato wo uke te(受けて).DOUSI NO GO BI Ya -ku: (焼く); (妬く) * Sakana ya niku wo y aite(焼いて). watasi no iken wo nobe sasete itadaki masu. Ka-ke ru: ( 掛ける) ;( 架ける) ;( 賭ける) ( 懸ける);( 欠ける) ;( 駆ける) * Heya no kabe niha ooki na aburae wo kak er u( 掛ける) node. * Tokai deha kanarazu kagi wo kak ete (掛けて) de’kaker u(出掛ける). * Bunshou no danraku goto ni supeesu (☞ space) wo 2 gyou dzutsu ake te (空けて)kudasai. husaga nai de. kak ete( 賭けて)mo ii. U-ker u: (受ける); (請ける) * Danboolu no hako wo watasite ha uk er u (受ける)sagyou ga tsudzuita. * Setonaikai no shima’dzutai ni hashi wo kakete( 架 け て ) . * Uso jaa nai yo. Yu -ku: ( 往く) ; * Kono natsu niha Kanada ni y uku( 往く). Toukyou no ie ni modotta. Kanojo toha nan demo nai yo. * Komedian(☞ comedian) no jooku (☞ joke) ni kankyaku ha dotto wa ita(沸 いた).

sukosi m akete(負けて) kure nai. * Hi ni yakete. Otoko ha sore wo mite ikki ni yokujou sita. y ake ru (妬ける) yo. karadajuu no kawa ga m ukete (剥けて)iru. * Kanojo ha doumo watasi wo sake te(避けて) iru you da. * Kimii. Nu-ker u: (抜ける) * Koko no tokoro ha nani ka bunshou ga n uke te (抜けて)iru no jaa nai ka. Yo -ker u: ( 除ける) * Tsukkonde kita taikousha wo y oke( 除 け ) you to site. Yamada kun no shigoto wo s ukete (助けて) kure nai ka. makkuro ni natte kaette kita. * Kaminari ga ochi te. Ma-ke ru : (負ける);(敗ける) * Kimi no gouinsa niha m ake ru (負ける)yo. Wa -ker u: ( 分ける) ;( 別ける) * Hitotsu no pan wo minna de wake te ( 分 け て) tabeta. Appendix 3-9 . te ga sui tara. * Sessen no sue ni waga chiimu ha maket a(敗けた). Mu-ke r u: (向ける) ;(剥ける) * Himawari ha itsumo kao wo taiyou no hou ni muk ete(向けて) iru no da yo. kanojo no chibu ga s ukete (透 けて)miete ita. gakesita ni ochita. * Goutou ni atte. * Kuruma wo gankan ni t suke( 着け) mashou ka. Sa-k er u: (透ける);(助ける) * Kinu no shootsu no usui kidzi wo tooshite. * Kono nedan. heya no akari wo ts uke te(点けて) kudasai. Ya -ker u: (焼ける); * Kodomo tachi ha hi ni y akete(焼けて). ooki na ki ga mapputatsu ni s a keta(裂けた).DOUSI NO GO BI Sa-k er u: (避ける); (裂ける). Tsu -ker u: (着ける) (点ける) * Kuraku natte kita node. * Kimi tachi amari naka ga ii node. mi ni ts ukete( 着 け て)ita mono ha subete hagarsaeta.

Ka-s u: (貸す) * Kono hon sibaraku ka si te (貸して)kure nai ka. O-su : (押す)、 (圧す) ;(推す) * Abunai kara usiro kara o su( 押す) noha yame nasai. * Sakana ni kusi wo s a site( 挿して) . Appendix 3-10 . * Kumo no aida kara hi ga s as u( 射す) . yaku." "Kontakuto ( ☞ contactolens) wo otosi tan datte. Ke-s u:( 消す) * Dare ni demo kioku kara k esi ( 消 し ) tai koto no hitotsu ya hutatsu ha aru .DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) [ "R" -SU ] Ika. kare no yosoku ha machigatte inakatta youda. Seka -s u: ( 急かす) * Sonna ni seka s a( 急か さ ) naku temo. Ko-s u: (越す) * Kiken ha yama wo ko sita(越した). * Kanojo ha kudamono’naifu de hito wo sasite(刺して) tsukamatta.s u: ( 射す);( 挿す);( 注す) ;( 差す) ;( 指す) ;(刺す) * Hachi ga sa su( 射す). kata no itami ga kieta rou. * Kono tsubo wo os u (圧す) to." Ta-s u: (足す) * Karai kara sukosi yu wo ta si te (足して)kudasai. Sa ga -s u: (探す) * "Kanojo tachi ha nai wo sa gasi te( 探 し て ) iru nda. * Cha wo k o site(濾して) nomu. Sa. Na -s u: (為す) * Suru koto na s u (為す)koto umaku ika nai. * Kono deeta kara o s u (推す) to.su: ( 生かす) * Jibun no nouryoku wo ik as u( 生かす ) you na sigoto wo mitsuke tai. dou da. * Hachiue no hana ni mizu wo sa s u( 注す) . yukkuri ma ni au yo.

suwaru ma mo naku. Appendix 3-11 . kaerou to sita.su : (蒸す);(生す) * Jagaimo wo m usi te (蒸して)tabe you. yama ni itte.su: (燃す) (☞ moyasu) * Koko deha mada maki wo m os ite(燃して) yu wo wakasi te iru.su: (増す) * Ooame de kawa no mizukasa ga ma site(増して) iru. sounan sita. * Niwa no isi ni koke ga mu site(生して). [ "R" -SE RU ] Uka-s er u: (浮かせる) * Kanojo ha. Moy a-s u: (燃やす) * Hurui tegami wo m oya s u(燃やす).DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) Na ga. kosi wo uk as ete(浮かせて). Mu. [Kotowaza] Huya -s u: ( 増やす) * Sintaku-tousi de zaisan wo h uya s u(増やす). huzei ga dete kita.su: (沸かす) * Yu wo waka si te(沸かして). * Kongetsu ha 1-man en uka se ta(浮かせた). ocha wo ire you. Ni ga -s u: (逃がす) * Ni ga si ta(逃がした) sakana ha ookii. Ma. Yo -s u: (止す) * Yo se (止せ)ba ii noni. Wak a.su: ( 流す) * Nihonjin ha iya na koto ha mizu ni n agas i(流し) tagaru. Mo.

* Supaisu wo kika seta(効かせた) ryouri ga suki da. * Kanojo no hitogara ni mis e(魅せ) rare ta no da to… Mu. [Nihon no kotowaza] Ta-te ru: (立てる);(建てる);(点てる) * Mukashi ha otoko wo tatete(立 て て). * Dou yara ano daigisi ni hanagusuri wo kika se ta(効かせた)(☞ 賄賂を使う) rasii na. husigi da. sekikomu. Appendix 3-12 . anju sama ha Enjirou ni itta.se ru: (咽せる) * Tabako no kemuri ni m us ete(咽せて). sonna ni takusan no nimotsu m ote ru (持てる) no ka. nan demo s ute ru( 捨てる) koto ha nai yo. [ "R" -TERU ] A-te ru: ( 当てる) ( 充てる) ;( 宛てる) * 40 meetoru hanareta mato no chuusin ni tama wo ater u( 当てる) noha. Sak a-s er u: (咲かせる) * Koko no bara ha maitosi utsukusii hana wo sak as e ru (咲かせる). * Yobihi wo ate re( 充 てれ ) ba . nan toka akaji wo hoten dekiru. * Usicha wo tate te(点てて) shinze mashou…to. * Suisu no tomodachi ni atete( 宛 て て) tegami wo kaku. Su -ter u: (捨てる) * Huruku natta kara to itte." * Naze aitsu ga onna ni m oter u (もてる) no ka.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) Kika-s er u: (聞かせる)、 (効かせる) * Ano sensei no hanasi ha kik as er u(聞かせる). yasasiku nai. Mi-s er u: (見せる);(魅せる) * Soko no aoi suutsu wo m ise te(見せる) kudasai. ushiro ni hikaeru no ga onna no bitoku to sareta. * Sute r u(捨てる) kami are ba. hirou kami ari. * Kare ha chikadzika ie wo t ater u(建てる) sou da. Mo-te ru : (持てる) * "Kimi.

uchi no hito. Ka-ts u: (勝つ) * Itsuka kanarazu chanpion(☞ champion) ni k ats u(勝つ) tsumori da.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) [ "R" -TSU ] U-tsu : (打つ) ;(撃つ);(討つ) * Deru kui ha uts u(打つ) … sore ga kare no yarikata da.nu: (死ぬ) * Sin u (死ぬ)ka ikiru ka no setogiwa ni tata sareru to. * “Ara. * Kanojo no ensou ha itsu mo hito no kokoro wo ut s u(打つ) . Amerika ni ijuu shita.” * Otto no kataki wo uts u(討つ)…tote. * Koko ni kousou manshon ga tatsu(建つ) rasii. tsurai koto kanasii koto mo wasureru yo. aitsu no yarikata. * Wasai deha sukoshi mo muda naku kiji wo tat su (裁つ). Bu-ts u: ( 打つ) * Riyuu mo naku kodomo wo but su( 打つ) nan te. mou i ni (往に)masu…to itte. Sano ha osanai musuko wo tsurete kyouri wo ato ni sita. Ma-ts u: (待つ) * Mate (待て)ba ka ir o no hiyori ari. * Asita NyuuYooku(☞ NewYork) ni mukete tat su (発つ). boku ga m ots u (持つ)yo. kyouha tori wo u chi( 撃ち) ni yama ni itta wa. hito ha kawaru. Sato ha koshi wo ageta.[Nippon no kingen] Mo-t su: (持つ) * Aa. Ta-ts u: (立つ);(建つ);(経つ);(発つ);(絶つ);(裁つ) * Hara ga tats u (立つ) naa. * Toki ga tate (経て) ba. Appendix 3-13 . Si. saitei da. sono nimotsu ha omoi kara. * Yasuyo ha otoko to no kankei wo t atte(絶って). [ "R" -NU ] I-n u: (往ぬ) * Osoku natta node.

itsuka ha seika ga deru sa. kessite jikka ni modora nakatta. * Kizuguchi ga u nde(膿んで).ne ru: (真似る) * Sono sakuhin ha Rodan ni ma ne ta(真似る) mono datta. * Tsugi ha ukiyoe zenshuu wo a m o u(編もう). * Uma (倦ま) zu tayuma zu doryoku wo surre ba.mu: (編む) * Kaasan ga yonabe wo site.ner u: (捏ねる) * Pan ya supagettyi nado ha. Ma. Su -n er u: (拗ねる) * Kono ko ha ki ni ira naito sugu s u ne ru (拗ねる)nda karaa… Taba. komugiko wo k on ete(捏ねて) tsukuru.ne r u: (ごねる) * Go ne re (ごねれ) ba ooku hoshou site moraeru to omotte runda. tebukuro wo a nde(編んで) kure ta yo. * Hana wo ka m u (擤む)kara . * Sohu ha yama de kuma ni ka m a(咬ま) rete shinda.ne ru: (束ねる) * Kami wo ta ba ne te(束ねて) poniiteelu (☞ pony-tail) ni yuu. tisshuu (☞ tissue paper) wo totte. Ka-m u: (噛む);(嚼む)、(咬む);(擤む) * Yoku ka nde(噛んで) tabe nasai.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) [ "R" -NE RU ] Ko. Appendix 3-14 . I-m u: (忌む) * Toki ha hukou’tsudzuki no ie wo imi(忌み). Saki ha ie wo deta. (生む);(膿む);(倦む) * Hutari no ko wo u mu (生む)to. shujutsu wo suru hame ni natta. U-m u: (産む). Go. aitsura。 [ "R" -MU ] A.

sake wo k u mi(酌み). * No ni asobi. * Tomodachi to no m u(呑む) sake ga ichiban umai. kokochi yoki kana. * Keiryuu seiretsu.mu: (混む) * Natsu ha umi mo yama mo hito de k om u (混む).mu: (富む) * Kono kuni ha tennen-sigen ni t o nde(富んで) iru. uo sumazu. Tsu -m u: (積む);(摘む);(詰む) * Kodomo to tsumiki wo t su nde(積んで) asobu. (済む). hana wo tsunde(摘んで) shouyousu. danron huuhatsu su. Tsu m a-m u: (摘まむ) * Kono siokara tedzukuri desu. geni kanro nari. sibaraku mattete. Su s u-m u: (進む) * Tenkou ga waruku kore yori ue niha s us u me(進め) nai: koko de bibaaku (☞ bivouac) da. Umai. Appendix 3-15 .DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) Ko. (澄む) * Sizen no naka ni s umu(住む) nomo ii naa. * Yama no anata no sora tooku saiwai s um u (棲む) to hito no yuu… (Karl Busse no yakusi yori) * Kono mizuumi niha mezurasii seibutsu ga takusan s unde(棲んで) iru. mata tanoshi karazu ya. Su -m u: (住む). Ku. No-m u: (飲む);(呑む) * Keiryuu no mizu wo n o mu (飲む). (棲む). haru. To. * Mizu s um e(澄め) ba . * Sugu s u mu (済む) kara. Hitotsu t su m ande(摘まんで) kudasai. gogaku kyouiku niha taisetsu da. te ni mizu wo kumite(汲みて) nomu. * Kono chesu (☞ chess) ha t su ma (詰ま) nai yo. * Enpou yori tomo kitaru.mu: (汲む);(酌む);(組む) * Yoi kalikyulamu (☞ carriculum) wo ku m u(組む) koto ga.

Enryonaku itadaku yo.. * Ysai to niku wo abura de ita me r u(炒める). * Aite no kokoro wo yomi(読み). Sukosi ochitsuki nasai.mu : (揉む) * Haha no kata wo m o mu (揉む).DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) Mo. * Sonna ni ki wo y a mu (病む) noha karada ni yoku nai. * Dore icchou m o nde(揉んで) yarou. Sa. * Sonna ni muri site hataraku to. * Yakimoki to ki wo m onde(揉んで) mo syou ga nai.mer u: (込める) * Kokoro wo ko me ta(込めた) okurimono da. Ko. * Kimono no iro ga s am ete(褪めて) shimatta kara. Ki-me r u: (決める) * Asu made ni dou suru ka ki me te(決める) kudasai. Yo -m u: (読む) * Yoru osoku made shousetsu wo y om u (読む). [ "R" -MER U ] Iji. ressha ha Komoko no hotori wo hasitte ita.mer u: (苛める) * Yowai mono wo ijim er u (苛める): sore ga kono kuni no hito no shuusei da.) Ya -m u: (止む);(病む) * Ame ga y am u (止む) made koko de matou. * Futari no kankei ha tooni sukkari sa mete(冷める) ita. Ita. some’naosou. Appendix 3-16 . sono tsugi no ugoki wo yomu(読む)..me ru: (傷める) ;(炒める). Uzu -m er u: (埋める) * Tori ha tsubasa no aida ni atama wo u zu me te (埋めて)nemuru. karada wo ita me r u (傷める)zo.me r u: (冷める); (褪める); (醒める); (覚める) * Me ga sa m er u(覚める) to. U-me r u: (埋める) * Kono chizu no dokoka ni takaramono ga um ete(埋めて) aru nda sou da. (☞ keiko wo tsukete yarou.

me ru: (止める) (停める) (留める) (泊める) * Dete yuki masu. Siz u. Ta. Appendix 3-17 . matsu sika nai. * Sono kuni no jinkou no 80 paasento wo kinrin shokoku kara no dekasegi roudousha ga si me ru (占める). To me (止め)naide kuda sai. * Waga sha no kaikei ha mai tsuki hatuka de s hi mer u (締める). * Kono yusouki ni ha sensha mo t su me ru (積める). * Bappon’tekina kouzou’kaikaku wo okonau you s u s um er u(勧める). * Shushou no ikou de inaka no tanbo no naka ni tokkyuu wo t o me(停め) ta . Su s u-m er u: (進める);(奨める)、(勧める) * Hanasi wo saki ni s us u me (進め) mashou. * Sonna ni jibun wo se me ru (責める) na . Dare ni demo sippai ha aru.me ru: (閉める);(絞める);(占める);(締める) * Sorosoro mise wo sim er u (閉める) zo. * Kokoro wo s iz um ete(静めて). * Kono sakana ha tatta ima si meta(絞めた)bakari de iki ga ii.me ru: (詰める);(積める) * Kono keikaku ha motto ts u me (詰め)nakereba ike nai. * Sensei ga kono hon wo su s um e(奨め)te kureta. Yoshirou ha nodo no kawaki wo oboeta. So. * Rougo no tame ni ta me (貯め)ta okane wo sagi ni kakatte zenbu nakusita.m er u: (染める);(初める) * Kono machi ha ai’iro ni so m e(染め)ta kimono’dzi de hiroku sira reru * Kanojo ha juusan no toshi ni koi wo siri some(初め)ta. Tu. kouro wo husaida. * Botan wo zenbu to me te(留めて) pisshiri to huku wo ki nasai. Se. * Kanojo ha mukeikai ni sono otoko wo heya ni to me (泊め)ta .me ru : (沈める);(静める) * Teki ha hune wo s iz um ete(沈めて).me ru : (攻める);(責める) * Asu ha uyoku no teki wo se me ru (攻める).DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) * Masui ga s a mer u (醒める) to sugu.mer u: (溜める);(貯める) * Kono shimaguni de ha amamizu wo ta me (溜め)te seikatsu’yousui ni suru. Si. To.

Ano hito ha okoru to kowai. No-m er u: (のめる) * Otoko ha n om ette(のめって) koronda hyousi ni atama wo utte sinda. Ho.mer u: (褒める) * Kodomo ha sikaru bakari de naku. * Kaku kaiha no shuchou ga kami’awa zu. nanika de m om ete(揉めて) iru you da na. * “Iya. Mo. sagyou ha * Manma to aitsu ni ha me (填め) rareta you da na. naka naka tsukamae rare nai. Ya -m er u: (辞める);(止める) * Kimi kasha wo y am er u(辞める) ndatte. Appendix 3-18 . Nu-m er u: (滑める) * Unagi ha karada ga n um er u(滑める) kara. Ha-m er u: (嵌める);(填める) * Madowaku ni garasu wo h a mer u (嵌める) to. * Na me (舐め) te ha ike nai.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) Na -m er u: (舐める) * Ame wo n am er u(舐める). hatarakite ga naku nari. ho me ru (褒める) koto mo daiji da. shakkin ga kaese naku natta” to iu to. y am e (止め)te ….me ru: (揉める) * Ano hutari. gikai ha mo me (揉め)ta . siai ni nozomu. kodomo wo kawaigatta. Tae ha kane’kashi no Saburi kara karada wo m o tome (求め)rare ta. * “Oya ga shinde. Moto -m er u: (求める) * Tonari no kuni kara saigai no enjo wo mot om e(求め)te kita. owari da. Hi-me r u: (秘める) * Tousi wo him ete(秘めて). * Na me r u(舐める) youni site.sonna koto si nai de” Tomi ha buchou no te wo haratte nige you to sita.

* Mame wo itte (炒って) tabe you. —— -E RU (-える). genzai no nihongo deha "-ERU (-える)]" no katachi ga ippannteki. i r a(要ら) nai. Miyo-chan ha itta.YU RU (-ゆる). U-r u: (売る);(得る) * Musume tachi ha hajimeni yogoreta shitagi wo u ri(売り). * Niwasaki de ha ringo no tsubu wo eri ’soroete(選り’揃えて). I-r u: (居る);(要る);(鋳る);(射る);(炒る);(煎る);(入る) * Kono huruhon mada i r u(要る) no kai. * Sono keikaku kara ha kekkyoku nanra u ru (得る) mono ga shouji nakatta. yagate nanno teikou mo naku karada wo ur u(売る) youni natte iku no ga jitsujou datta. * Sono koujou deha tetsu wo i te(鋳 て) tsukutta buhin wo kakou site ita. Are ni miy u ru( 見 ゆる ) ha Higaki-bune ja naika. maru ni juunoji no hoga miy ur u( 見 ゆる ) . ya ha tekigata no taishou no kubi wo tsuranuita. (☞ [“R”.] Kono gokei ha kotenteki hyougen dake ni mochiirare. E-r u: (得る);(選る) * Sono jouken de ha wagasha no er u(得る) mono ha nani mo nai. * Edo no minato ha iru(入る) hune deru hune de taisou nigiwatte ita.ERU ]) * * * Adzuchijou mo yu( 燃 ゆ ) . * Cha ha itte(煎って) hakkou sase nai to umaku nara nai.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) † [ "R" -YU (-ゆ).. Appendix 3-19 . Iya. * Ikite i r u(居る) noka sinde i ru (居る) noka wakaran otokoda na. * Gorouta ga ya wo ir u (射 る) to. hakodzume ni site ita. . Hakobera no m oy ur u( 萌 ゆる ) koro. [ "R" -RU ] A-r u: (ある) * Kore ha doko ni demo a ru you na sinamono deha nai. aitsu ha.

atarasii suutsu wo ki ru (着る) toki.ru: (知る) * Sir e(知れ) ba si r u(知る) hodo. * Sanbadzuru wo otte (折って). Ke-r u: (蹴る) * Sakkaa (☞ succar) ha boolu wo ke ru (蹴る) supootsu da. Ku-r u: (来る) (繰る) * Mou sugu minna ku ru (来る) yo. itsumo ki ga wakuwaku suru. Kae.ru: (返る) ( 帰る) (還る) . Ki-r u: (切る);(着る);(斬る);(伐る) * Naihu de yubi wo ki ru (切る). Appendix 3-20 . [Kakugen] Si. souzou ijou ni juuroudou datta. Ko-r u: (凝る) * Ano otoko ha nanigoto nimo k o ru (凝る) tachi da. oya’gaisha kara ka r u(借る) sika nakarou. * Yama ni iri.sonna eiga ga atta you na ki ga suru na. sika wo k ar u(狩る). * Husoku bun ha. * Kogenta ha kyuu wo kiite. * Hito ni nareta doubutsu ga yasei ni ka er u(返る) noha youi deha nai. tanshin uma wo katte(駆って) kaketsuketa. si ra (知ら) nai koto wo si ru (知る). (去る) * Sa ru (去る) mono ha owa zu.r u. Saitei da. * Ito wo ku ru (繰る) no ha onna tachi no yonabe shigoto datta. byouki no ko ni okuru. aki ni ine wo ka ru (刈る)/ (苅る). * Yama de ki wo ki ru (伐る) sigoto ha. * Natsuyasumi niha kuni ni ka er u( 帰る) . * Hatsue ha.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) O-ru : (折る);(織る) * Koronde hone wo o ru (折る). * “Yami wo ki ru (斬る)”…. * Kanojo ha tokai no seikatsu ni umi. Ka-r u: (刈る) (苅る);(駆る);(狩る);(借る) * Haru ni momi wo maki. kekkyoku kokyou no sabireta machi ni kaette( 還って) totsuida. * Hata wo ayatsutte tsumugi wo oru(織る) no ha onna no sagyou datta. Sa.

Tom o. Tom a. sugu ch ir u(散る). * Kon'ya ha koko ni to ma ro u(泊ろう). Denchi wo kae you. hae ga te wo s ur u(擦る) asi wo s ur u (擦る).r u: (反る);(剃る) * Hi ni atatte. * Sonoe ha jinsei wo hikan site. Appendix 3-21 . * Sono hito no seiso na utsukusisa ga watashi no me ni to matta(留まった). haru wo hisaida. * Yare utsu na.ru : (灯る) * Tooku no ie no hi ga to mo r u(灯る) tadori’tsuita. kubi wo t sutta(吊った). ita ga sotte(反って) simatta. youyaku mura no hazure ni To-r u: (取る);(執る);(獲る);(採る);(盗る);(録る);(摂る);(撮る);(捕る) * Sinbun wo totte (取って) kite choudai. [Issa no haiku] * Machinaka de saihu wo su ra (すら) reta. [Kakugen] * Sinbun wo su ru (刷る).ru: (競る) * Uo’ichiba de ha mai’asa ne wo sette(競 っ て). * Kidzi ni gara wo su r u(摺る) no ha komakaku hone no oreru sagyou da.ru: (止まる) (停まる) (泊る) (留まる) * Tokei ga to mat te(止まって) iru zo. Tsu -r u: (釣る) (つる) (吊る) * Ichinichi sakana wo t su r u(釣る). * Arukisugi te. * Maiasa hige wo s o ru (剃る) no ha mendou na koto da. * Kono kyuukou ha Mitaka ni to ma ri (停まり)masu ka. Se. Chi -r u: (散る) * Sakura ha ikki ni saite. Shuukaku sukunasi. lenzu wo tsukuru.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) Su -r u: (為る);(刷る);(擦る);(する);(磨る);(摺る) * Nani wo s ur u(為る) nimo hajime ga kanjin. sono hi mizuage sareta sakana no nedan wo kimeru. koro. * Garasu wo s u ri(磨り). Ta-r u: (足る) * Michiyo ha seikatuhi ga tar a(足ら) zu. asi ga t sutta (つった). So.

* Oka no ue no kyoukai no kane ga naru(鳴る) to.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) * * * * * * * Jimu wo to ru (執る) no ga watasi no sigoto desu.ru : (似る);(煮る) * Ko ha oya ni ni r u(似る). * Kono ki ha mi no na r u(成る) ki desu. deeta to site nokosu. kakedasite itta. Hu-r u: (降る);(振る) * Kyou ha shuujitsu ame ga h u ru (降る). hitobito ga atsumatte kita. * Sono hanasi ha itsu datta ka shinbun ni n otte(載って) ita na. Ha-r u: (貼る);(張る) * Kitte wo ha ra (貼ら) nai to modotte kuru yo. Ni. kousi wo unda. Natsu ha yama de sika ya inosisi wo totte (獲って) sugosu. Daga. Kiroku wo t otte(録って).r u: (練る);(寝る) * Kangae wo yoku n er u(練る). shokuji wo to ri(撮り)nasai yo. * Kimi no sita koto ha oya no kao ni doro wo nu ru (塗る) koui da. Dorobou ni to ra (盗ら) reru youna mono ha nani mo nai.[Nippon no kotowaza. Hi-r u: (干る)、(乾る);(放る) * Kotosi ha kawa mo h ir u(乾る) hodo hidoi kanbatsu datta. hatsu go ha oya ni ni(似 )nai … to mo iu. Ne. Tor a(捕ら)nu tanuki no kawa’zan’you. Kono hito wo t or u (採る)ka dou ka kentou site kure tamae. * Kanojo ha otoko no hoho wo h atte(張って).] Na -r u: (成る);(鳴る) * Ookiku natt ara. Appendix 3-22 . Nu-r u: (塗る) * Sitae ni iro wo n ur u (塗る). * Itsu mo 11-ji niha n er u(寝る) youni site iru. * Lentan ya mametan de mame wo nir u (煮る) to oisiku nieru. nani ni n ari (成り) tai no. * Meusi ha marude h ir u(放る) youni site. No-r u: (乗る);(載る) * Kougen de uma ni n or u (乗る) noha tanosii.. Hitsuyou na eiyou wo to ru (撮る) youna.

ru: (盛る);(漏る)、 (洩る) * Ryouri wo sara ni m o ru (盛る). saikin hidoku y a se ta(痩せた) mitai da kedo. Ya se. Yo -r u: (選る);(寄る);(拠る)/(依る);(因る) /(縁る);(撚る) * Suki na mono wo y or i(選り) nasai.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) * Aitsu onna wo hut ta(振った) nda to. * Tenjou kara ame ga m o ru (漏る)/ (洩る). y ar e(殺れ)…”. * Yot te(依って). * Hara to nodo ga itai. Mo. * Kokkyou no mukai gawa no heisi no ugoki wo mi ru (視る). * Kanja no youtai wo m ir u(看る). Appendix 3-23 . Enryo naku mite ittte okure. * Tenrankai de kaiga ya choukoku wo mi ru (覧る). Ya -r u: (遣る);(殺る) * Tanonda sigoto ha mou y atte(遣) kureta noka. * Kaeri ni kimi no uchi ni y or u(寄る) yo. * Gekijou de sibai ya odori wo mir u(観る). * Ho-r u: (掘る);(彫る) * Tonnelu (☞ tunnel) wo ho r u.r u: (守る) (護る) * Kenpou wo ma m or u . * Kuni to kokumin no heiwa to anzen wo mamoru(護る) no ha seihu no sekimu da.to bosu ha meijita. Mi-r u: (見る) ;(看る); (視る);(診る); (観る)、 (覧る) * Mir u(見る) mono kiku mono mina mezurasii. hikoku ha hou ni y o ru (拠る) sabaki wo uke nakere ba nara nai. He-r u: (減る);(経る) * Mi temo h er u mono jaa nai. * “Yatsu ha mezawari da. isha ni m i te(診 て) moraou. * Mam o. doko ka warui no ka.r u: (痩せる) * Kimi.

* Higa k u re(暮れ)tara . Uka-r er u: (浮かれる) * Daigaku ni ukatta kara to itte. rangyou no kekka datta. Gibusu wo maki mashou.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) * * Sono dekigoto ha kado no inshu ni yo r u(因る). himo wo tsukuru. Appendix 3-24 . Wak a-r u: (分る);(判る);(解る) * Aitsu ga kuru ka dou ka. noyama ha sukkari huyujitaku da. * Niwa no kaki mo mou ur er u(熟れる) koro da. Ku bi-r er u: (括れる) * Sono onna ha hosoku ku bi re ta(括れた) kosi wo kojisuru youni kunera sete aruite ita. kyuu ni samuku natte kita. Ito wo yo ri (撚り). * Totsuzen otto ni sinare. wakar a (分ら) nai . kanojo ha yonin no osanago wo kakaete tohou ni kure (暮れ)ta . Ku-r er u: (呉れる);(暮れる) * Kono nekutai ha Suzanna ga k ur e(呉れ)ta nda. Wa -r u: (割る) * Tootalu (☞ total) wo kosuu de wa ru(割る) to souka-heikin no atai ga deru. Ka-r er u: (枯れる);(涸れる) * Kusaki mo k are ( 枯 れ ). uk ar ete(浮かれて) bakari mo irare nai. [ "R" -RE RU ] O-re ru: (折れる) * Hone ga o re te(折れて) imasu ne. * Kimi no itte iru koto ga wak ar a(解ら) nai. musi no koe mo tae te. U-re r u: (売れる);(熟れる) * Kono hon ha amari ur e(売れ) nai yo. * Sono otoko no kotoba no ura ni aru honsin ga wakatta(判った). * Ran’myaku na seikatsu ga sono gaka no sainou wo kare (涸れ) saseta.

mukai no kojima ni wataru. So. Appendix 3-25 . Ka. * Uchiwa de konro no hi wo a o gu (煽ぐ): sonna sugata mo ima deha. miyabina koto wo suru hito mo sukunaku natte iru. Kas e.gu: (削ぐ) * Sonna hito no kyou wo s ogu (削ぐ) youna hanasi wo sinaku temo ii darou. [ "R" -GU ] Ao -gu: (仰ぐ) (煽ぐ) (扇ぐ) * Nohara ni nesoberi. * Mukasi ha katoku wo ts u gu (嗣ぐ) no ha chousi to kimatte ita. [Nippon no Kotowaza] Ko.gu: (稼ぐ) * Kas egu (稼ぐ) ni oitsuku binbou nasi. mettani mirare naku natte simatta.gu: (嗅ぐ) * Kou wo ka gu(嗅ぐ) nado. *I Jin’min ni ts ugu (告ぐ).re ru : (寂れる) * Kono tankou no machi mo ima deha sukkari sa bi re te(寂れて) sima tta.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) Sa bi. siroi kumo ga pokkari to ukande ita. waga riku kai kuugun ha sentou’joutai ni ireri. Mots u.re ru: (縺れる) * Karera no kankei ha sukkari mot su re te(縺れて) simatta. hadaketa mune wo uchiwa de a oide(扇いで) ita. Wak a-r er u: (別れる) * Kekkon sita kappule (☞ couple) no yaku 7-wari ga wak ar ete(別れて) iru. * Tomie ha yokozuwari site.gu : (漕ぐ) * Booto (☞ boat) wo koide(漕いで). sora wo ao gu(仰ぐ) ( to. Tsu -gu: (接ぐ);(継ぐ);(嗣ぐ);(次ぐ);(告ぐ);(注ぐ) * Nan tomo ki ni take wo ts uida(接いだ) youna hanasi da na. * Sakunen ni ts uide(次いで) kotosi mo yuushou kouho no hittou da. * Oya no kagyou wo ts u gu(継ぐ) no ha iya da to itte Yasuo ha ie wo deta.

gu: (捥ぐ) * Ringo wo m o gu(捥ぐ) otome tachi no hoho ha makka datta.ge r u: (掲げる) * Ima deha. Akazukin-chan wo machi masita. To.gu: (脱ぐ) * Chikagoro no wakai joyuu ha sugu nu gi (脱ぎ) tagaru. imadoki hayara nai nda yo. He-gu: (へぐ)(☞ usuku hagasu) * Sono kougeika ha ita wo usuku h egu (へぐ) koto ni shuuchuu site ita. Mo. Tsu -ger u: (告げる) * Byouki ga gan de aru koto wo kanja ni t su ge r u(告げる). [ "R" -GE RU ] Kaka. Ha. * Omatsu ha naginata wo huri’mawasi te sono oootoko wo n a gi ’taosita(薙 ぎたおした).ger u: (捧げる) * Kimi ni inochi wo s as ager u (捧げる): nan te. k aka ge ta(掲 げ た) shakaishugi no suloogan (☞ slogan) mo sukkari iroasete simatta. Totu. atari ha kyuu ni musiatsuku natta. Nu.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) * “Watasi ni mo t sui de( 注 い で ) kudasaru…”to ii nagara ha Takeo ni nijiri’yotta.gu : (研ぐ) * Ookami ha kiba wo t oide(研いで). Appendix 3-26 .gu: (剥ぐ) * Otoko ha ranbouni Chiyo no kite iru mono wo tugitugi to haida(剥いだ). Na -gu: (凪ぐ);(薙ぐ) * Umi kara no kaze ga na gu (凪ぐ) to.gu: (嫁ぐ) * Otsune ha juugo no tosi ni hitoyama koeta tonari mura no shouya ni totsu ide(嫁いで) itta. Sa sa.

DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) Na -ger u: (投げる) * Kare ha jinsei wo sukkari n agete(投げて) simatta mitai da. Tetsuo ha ichi hayaku kanojo wo mitomete. * Aitsu ha kessite setsu wo m age(曲げ) nai otoko da. shushou ha hyoujou wo ya war agete(和らげて) enzetsu wo tsudzuketa. me ger u(め げる ) koto naku akaruku tachi’hataraite ita.ge ru: (曲げる) * Kore ha paipubendaa(☞ pipebender) to itte. Ya war a. Ma.ge ru: (めげる) * Shidzu ha. Mota.ger u: (もたげる) * Atama wo m ota ger u(もたげる) yokujou ni uchi’ate zu. Appendix 3-27 . Ni. hisshi to dakishimeta. paipu wo m a ger u (曲げる) kikai da yo. Me.ge ru : (和らげる) * Kanojo niha kinchou sita kuuki wo y a wa ra ge r u(和らげる) sainou ga aru. Zenji ha aniyome wo okasita. * Toki ga geeto wo deru to.ge r u: (逃げる) * Otoko ha ni ge ru ( 逃 げ る ) Sae no te wo hiki’yosete kanojo wo daki’sukumeta.ge ru : (捥げる) * Hina ningyou no atama ga m ogeta(捥げた)…. Ha. * Kitanai yaji ni isshun kibun wo gaisita yousu datta ga.to itte shunin ha muzukasii giron wo sake Hiro -ger u: (広げる);(拡げる) * Mata aitsu ooburosiki wo hiroge te(広げて) iru yo. Sonoko ha naita. hukou na dekigoto ga tsudzuite mo.ger u: (禿げる) * Sonna koto kangaete itara atama ga h ager u(禿げる) yo….to itte. * Sukosi yuuzaa (☞ user) no taishou wo hi ro ge te(拡げて) kentou site mite kure nai ka.. Mo. oode wo hi ro ge te (広げて)demukae.

Kor o.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) [ "R" -BU ] As o. * Touta ga genkan ni hairu to.bu: (遊ぶ) * Natsu. Na ra -bu: (並ぶ) * Yokotsuna ha na ra bu mono no nai tsuyosa de renpa sita. dare nimo tate nai hodo katai. * Ano otoko ha itsumo hito no kokoro wo mote’as o bu (もて遊 ぶ ) iyana yatsu da. [Kakugan] Mu su. To.bu: (結ぶ) * Hutari wo mu s u bu (結ぶ) kizuna ha.bu: (学ぶ) * Man a bu (学ぶ) ni ososugiru koto ha nai. Appendix 3-28 . * Heiwa’jouyaku wo mu s ubu (結ぶ) koto ga ryoukoku no ken’an datta. oozei ga kakedasite itta. Sake -bu: (叫ぶ) * Omote de hito no s ake bu (叫ぶ) koe ga sita ato.bu: (浮かぶ) * Nakanaka yoi aidea ga uk a ba (浮かば) nai.bu : (飛ぶ);(翔ぶ);(跳ぶ) * Oozora wo tobu yume wo mita. Man a. Era -bu: (選ぶ) * Dore demo sukina mono wo erande(選んで) omochi’kaeri kudasai.bu: (転ぶ) * Aa. Siga no yama ni as o bu (遊ぶ). Uka. Kumi ha to nde( 跳 ん で ) dete kubi ni daki’tsuita. sonna ni kakedasu to ko r obu (転ぶ) yo. * Aki mo hukamari. kari ga kita he mukatte to bu ( 翔 ぶ ) to. mura ha huyujitaku da.

Ane no hou ha uchiki de.sore ga haha no kuchiguse datta. higa no sa ha rekizen to site iru. Appendix 3-29 . * Deetaa wo k u ra be re (較べれ) ba . ookiku tsuyoku nari nasai…. Su -ber u: (統べる) * Kare ni ha hito wo s uber u(統べる) rikiryou ga tari nai.be ru : (調べる);(檢べる) * Kimi. No. monosizuka na musume datta.be ru: (食べる) * Sikkari ta bete( 食 べ て ).DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) [ "R" -BERU ] Uka. Sir a. Kur a. kaisha zentai no gyouseki wo ageta. * Shokuin wo k ur a be (競べ) sase te. chikadzuite kita. Ku.be ru: (くべる) * Yomi owaru to kanojo ha sono tegami wo kiri’saite kamado ni ku be (く べ)ta.ber u: (述べる) * “Sono you ni n ober e (述べれ) ba nattoku site itadakeru deshou ka” to iikaeta kotoba ni tsuke’kuwaete itta.be ru: (浮かべる) * Kanojo ha kao ni emi wo uka be te. Ta.be ru: (比べる);(較べる);(競べる) * Imouto ni ku ra be te(比 べ て). kono seihinha kono nedan de saisan ga toreru ka dou ka sikyuu sir a bete(調べて) kure tamae * Kuukou de kibisiku nimotsu wo s ir a be(檢べ) rareta.

kanarazu kenka da. "saku(さく)". Kanjo wo kimi ni a wa (会わ) se ru (せる) wake ni ika nai. c) Kyou atte (会って)moraeru ka na. mou kaeru no kai. Ano hito ni ai(会い) sae ( さえ ) sure ba . (teinei na hyou gen) re b) Kyou shachou ni ai (会い)ma su ( ます ). ai(会い)sou ( そう )na mon da ga. kyou shachou ni a wa (会わ) ( れ ) masu ka. otagai metta ni a wa(会わ)n ai ( ない)ne. anna hito! d) Au (会う) . nan toka naru.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) [DO USI NO KIHO NTEKI N A GO BI N O HENK A] [I] KATE GOR II 1: [5 dan katsuyou] Kono guruupu ni ha 1 onsetsu no gobi wo motsu ooku no dousi ga hairu. "tobu(とぶ)" ni tsuite gobi no henka wo simesu. Sekkaku ai (会い) na ga ra ( ながら). Kono guruupu no dousi niha tsunagaru onsetsu ni yotte oto no henka (onbin) wo tomonau mono ga aru. Buchou. Ima atta(会った) bakari de.) "O nbin " no kou wo sanshou no koto) [Rei] [a u (会う;合う;逢う;遇う;遭う)] a) Kyou ha dare nimo a wa (会わ)nai ( ない). Sono hito ni au( 会 う ) d ake ( だけ ) ha a u( 会 う ) ga ( が ). Ani to ai(会い)ha ( は ) sita kedo. nani mo hanasa nakatta no kai. Koko deha. sugu ni wakareta. Kare ni a i(会い) k oso ( こそ ) sita mono no. nani mo hanasa nakaatta. nan no shuukaku mo nakatta. "au(あう)". Appendix 4. "amu(あむ)". "kaku(たく)". Kimi to atta ri (会ったり)sinakattara yokatta… Sono otoko ni atte(会って) ha( は ) mita mono no. Kore kara tomodachi ni ai(会い)ni ( に ) iki masu. Atte(会って)mo ( も ) muda da yo. "aru(ある)". nanimo hanasu Appendix 3-30 . (O nbin ni tsui teha. Ima sugu nimo ai (会い)tai ( たい ). Awa nakya yosa souna noni. sugu mata ai to (会い) ta ga ru ( たがる ). Kimi ni ai (会い)tai ( たい ). Onaji machi ni sunde iru no da kara. Mottomo ippanteki na gokei-henka no dousi de aru.

senpou no shachou to a i ta m ae . Ae( 会 え ) ba .DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) koto nanka nai yo. Kondo au( 会 う ) t oki sono CD motte itte ageru. Kono seetaa ami (編み)ha sita kedo sukosi ooki sugita. Kyou a u( 会 う ) hito ha dare. ichido mo sode wo toosite inai. sono hito ni au( 会 う ) ka ." Jaa. Seetaa wo a mi(編み)ni koujou he itte iru. Au( 会 う ) dak e demo. (teinei na hyougen) Seetaa wo a ma se (編ませ)tara . Kongetsu ha seetaa wo 2 mai an da (編んだ). Kyou 5-ji ni a o u ( 会 お う. Seetaa wo a ma re (編まれ)masu ka. Jaa. Kimi to au( 会 う ) k oro niha. kanojo no igaina ichimen da na. kyou shachou ni a u( 会 う ) ne . ii no da. Ano hito ni atta ra( 会 っ た ら). hanasi tai koto ga ippai aru. c) Seetaa wo a nd e(編んで). Appendix 3-31 . ame mo yanderu sa. oshaberi suru noga tanosii mitai da. "Kimi. sono hito ni a u( 会 う ) y o . Kyou Satoko ni au( 会 う ) ka . Seetaa wo a n d ar i (編んだり). Tada "ae( 会 え ) " to iwarete mo nee… e) f) g) h) [a mu (編む)] a) Seetaa ha am a(編ま)na i . atte( 会 っ て) morae nai ka na. Kyou kono hito ni a i( 会 い ) nasai . b) Anata no seetaa ha raishuu am i(編み)ma su . Kyou sono hito ni a u( 会 う ) k ara . kanojo no migi ni deru mono ha inai. Au( 会 う ) t sum ori mo nai na. Nan demo a mi(編み)sae sure ba. ano hito ni ageru nda. kimi no yuu toori. Seetaa wo a mi(編み)nagara . tsutae te oku. Kibun'ya dakara ne…watasi no tanonda seetaa ha nakanaka a mi (編み) sou ni nai. Kimi. kore wo kotodzuke te kure nai ka. Sore nara kono kata ni oai( お会 い ) na sa i . Itsu sono hito ni a u( 会 う ) no . Kondo ha kono gara no seetaa wo a mi tai (編みたい). Kyou boku to atte( 会 っ て) . suru toha. sonna hito. Kore wo a mi (編み)koso sita mono no. nan to iou? Kyou shachou ni a u( 会 う ) na ra .

Seetaa wo a mu (編む) ka ne. Kono seetaa wo a me (編め) ba . hijouni takakatta. Soyaa dare sumo isshou kenkou de ari (あり)tai to omou sa. sakura mo saki hajimeru deshou. Kondo ha kaasan no seetaa wo am u (編む) ne . shachou no seetaa wo a mi (編み)tamae . 100 maime no seetaa ni naru. mou sibaraku matte te. c) Koko no mise ni atte (あって). keito mo motte konai ja nai. (hijouni teinei na hyougen) b) Sono hon ha tsukue no ue ni a ri (あり)m asu yo. Kore wo a ndara (編んだら). itsu dekiagaru ka sire nai. Kondo ha dare no seetaa wo am u (編む) no. to yuu you na tokushu na sinamono jaa nai hazu da yo、kore ha. amari jouzu deha nai. Seetaa wo a mu (編む) toki ga ichiban tanosii. Kore wo a m u(編む)to 100 maime no seetaa da. Anata no seetaa ha raishuu niha am u (編む)tsumori. Watasi no seetaa mo a nd e(編んで). Sonna hon doko ni demo ari (あり)souna mon da ga. jibun deha ki nai mitai da. Kondo ha anata no seetaa wo a m u(編む) yo. Hoka no iro no seetaa mo a mi (編み) nasai. Toshokan ni a ri(あり) koso sure. Seetaa wo a me (編め)tte ittemo. mada mi ga sadamara nai no ka ne. sonna hon ha daremo yomanai yo. Kono seetaa. Seetaa ha jikan wo kakete oa mi (お編み)nasai. ano otoko ha. d) e) f) g) h) [a ru (有る;在る)] a) Tsukue no ue niha nani mo nai (ない )zo. Seetaa wo a nd e(編んで)mo. Seetaa ha am u (編む)koto ha am u (編む)ga . Anata no seetaa ha raishuu am u (編む) kara . mitsukaran no ka ne. Sono hon ha a ri(あり) ha sita kedo. 5 nin no ko made ar i(あり)nagara . Ano otoko no seetaa nan ka a m u(編む) ka . Shachou ha gokigen naname ni ar as e( あ ら せ ) rareru. a m u(編む)dake ha an da kedo … Anata no seetaa wo am u (編む)koro niha. kimi. Hon ga a ri (あり)sae sure ba gokigen nanda. 100 mai me da. Appendix 3-32 . Kono tsugi ha jibun no seetaa wo a mo u (編もう).DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) An de (編んで)ha hodoki site. aitsu ha. hoka niha nai. Kimi. Seetaa wo a mu (編む)hito ha takusan iru.

sono hon. mou urikirete ita yo. d) e) f) g) h) [kaku (;掻く;欠く;描く)](書く) a) Watasi ha mou si wo k aka nai . Kane ga takusan a r u(ある)hito ga siawase toha kagira nai sa. atta(あった) . kono hon ha. a a ru (ある)tte itteru nda yo. nakute mo. atta (あった)de. kare ha hude wo otta. Sono hon ha koko ni ar u a r u(ある)yo. mada a ru (ある)tsumori de ita kedo. katte kite kure nai ka. Mise ni yotte attari (あったり). nakattari surunda. kusaru hodo ar u (ある)nda . Kimi. kenkou de ar o u (あろう)to tsutomeru njaa nai ka na. 1000 en atta ra (あったら). Sono hon otaku ni ar u ar u(ある)ne . seijitsuna doryoku no hito de ar e(あれ). tonikaku mitsukete kite kure. Shokun. mada sonna hon ar u (ある)no. nanigoto mo sinsi de ari (あり) tamae. sonna bakana koto ha. b) Mata itsu ka si wo kak i(書き)masu. kandou no usui mono ha hito no kokoro wo uchi masen. kane tte yuu yatsu ha ne. kono kuni no shouhin tte. Si wo kak a(書か) seru to. Sono hon a ru (ある)nara . Ar u k ar a . kasite. si ha kake(書け)masen. Ar e(あれ) ba . sagasite ita hon ga a tta(あった). ar u(ある)ka. Sorosoro sirase ga a r u(ある)koro da. okane tte! Sono hon. iroiro mendou na mon dayo.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) Atta(あった). Si wo k aki(書き) ni dekake temo. Dare simo. Ar u t oki ha. Appendix 3-33 . Si wo k aki(書き)ha sitemo. Hito niha seijitsu de a ri(あり) nasai. Sagasiteru hon. Sono hon kimi no tokoro ni ar u ar u(ある)kai. Sagasite iru hon ga mada a ru (ある) to ii ga… Sono hon ha kono mise ni a ru (ある)ga . douka kono mise ni atte(あって). ato nokori sukunai yo. Attemo(あっても). kare ni narabu mono ha inai. Ar u t oko r o niha ar u(ある)mon da ne. Eeh. Atte(あって)ha naranai koto da yo. sore nari no kandou ga nakere ba. Kare no sukyandalasu ( ☞ scandalous) na siseikatsu wo shuukansi ni kaka(書か)re te. to omou. Oo. Sonna bakana koto ga a ru (ある)ka .

Kare ga si wo k aku (書く)nara . Dou mo toubun kare ha si wo k aki(書き)sou mo nai na. isogasi katta na. Kare igai ni. Si wo kai (書い)teha sute. Baiotekunologii (☞ biotechnology) de hayaku s a ka(咲か) seru koto mo Appendix 3-34 . Watasi mo si wo k ako u (書こう). mata ureru. ureru noni… Kaki(書き)tai toki ni. kyoku mo tsukuru. sute teha kai (書い)ta na. Anata mo si wo kaku (書く)no. Kimi. Si wo kai (書い)tari . si wo k aki(書き)sae sure ba . mawari ha mina sinkei wo piripiri sasete ita yo.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) Si ha k aki(書き)koso sure. mata si wo okaki (お書き)nasai na. Kaku (書く)dake ha kai (書い)te kureru to ii nda ga… Nani. Kai(書い)temo. si ha kak u(書く)mono desu. kare ga kak e(書け)ba. kaki taku nattara k aki(書き)nasai. mata ninki ga agaru sa. Kare ga si wo k aitara(書いたら). Si ha k aku (書く)ga . Kare ga si wo k aku (書く)to. kanarazu ure ta. dare ga konna si wo kak u(書く)ka. Si ha. Minna ga kitai site iru ndakara. Si wo kai (書い)te ita koro ha. Si ha "k ake(書け)" to meiji rarete kak u(書く)mono jaa nai. Kare ha si wo kak u (書く)kara . kimochi ga juujitsu site ita na. hito no mono ha yoma nai. Watasi mo si wo k aku (書く)ne . Watasi ni si wo kait e(書いて). neuchi ga aru nda. Anata nara. ano koro ha. Honto ni mou kare ha si wo kak u(書く)tsumori ga nai noka ne. watasi mo chikara ni nareru yo. Si demo kak u ka. Watasi mo si wo k aku (書く)yo. Kere koso si wo kak u(書く)hito da yo. Ano hito ha si wo k aki(書き)nagara . Kondo kare ga si wo kaku (書く)koro niha. kyoku wo tsukuttari. si no mochiihu ha kare nakatta na. Dore gurai kare ha si wo ka i(書い)ta darou ka. sanbun ha k aka (書か)nakatta . c) d) e) f) g) h) [s aku (咲く)] a) Sakura ha mada s aka( 咲か) nai you da ne. yokyou ni si wo hitotsu kaki (書き)tamae . kare ha mou sukkari wasure rarete simau kamo sire nai. k ai(書い)temo. Kare ga si wo k aku (書く)toki ha.

zutto tonde irareru to omou ga nee… Appendix 3-35 . hayaku s ai(咲) te. Nani mo. hayaku s ake(咲け) . Sakura ha s aki( 咲き) ha sitemo. Kochira ga to ba( 飛ば)se taku temo. Sakura ha s aku toki mo patteo s aku( 咲く). Sakura ha. Aa. Itsu s aku( 咲く) no. sugu maiorite simau ndesu yo. Sakura ha "saa. Are ha sukosi t o bi(飛び) koso sure. s aku( 咲く) ga hayai ka. suji wo kitte aru nda yo. Sakura yo. Sakura yo. Sakura ha huyu ni sa i(咲い) tari si nai to omou na. b) c) d) e) f) g) h) [to bu (飛ぶ;跳ぶ;翔ぶ)] a) Kono hakuchou ha to ba(飛ば)nai. sakura ha. Mou sugu s aku( 咲く) kara ne. isagiyosa no daimeisi ni natte iru. Sou. ato isshuukan mo sure ba s aku( 咲く) ne. sugu chiru kara na… Ano hito ha sakura ga saki( 咲き) sae sure ba. Sakura ha mou sugu s aki(咲き) sou desu yo. Sakaura ha s ai( 咲い) temo.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) dekiru ka na. are ha t obe( 飛べ)nai nda. Chirahora s ai( 咲い) teha iru ga. Ueno no sakura ha raishuu niha s aku( 咲く) yo. sugu chiru. mada 2-3 bu ttee tokoro da. Sakura ha s ake( 咲け) ba. Ichido to bi( 飛び) sae sure ba. Sakura ha s aki( 咲き) nagara chiru ndesu ne. ima s aku( 咲く) ka . Jiyuu ni to ba( 飛ば)re nai you ni. b) Demo kono hakuchou ha to bi( 飛び)masu yo. patto chiru: sore de. yorokonde iru nda. Are mo to bi( 飛び)ha site mo. kochira ni kuru to ii. sugu chiru. Sakura ha 4 gatsu niha s aki( 咲き) masu yo. amari nagai koto tonde inai ne. yatto sakura ga s ai( 咲い) ta . Sakura ga s ai( 咲い) tara . uchi no sakura. sugu chiru. to machiwabiru koto mo nai jaa nai ka. sak o u( 咲こう) " to omotte s aku( 咲く) wake jaa nai. Sakura ni datte s aki( 咲き) tai toki to yuu mono ga arun jaa nai no. mou sukkari haru da. sai ( 咲 い) te. Sakura ga s aku( 咲く) koro ni. Sakura ga s aku( 咲く) to. Amari hayaku s aka( 咲か) re temo komaru. ima s aku( 咲く) ka . hanami ni ikou.

Oo. to n dari( 跳 ん だ り ) hane tari si nasanna. Hakuchou ga to nd a( 飛 ん だ )gurai de. Sora wo to bu( 飛ぶ)hito datte iru sa. c) d) e) f) g) h) [2] KATE GOR II 2: [kami 1 dan katsuyou] Kono guruupu niha 2 onsetu no gobi wo motsu dousi to." To bu( 飛ぶ)ka. sugu oriru nda. osiete. minna oosawagi suru nda. [ni(に)]. Naze ano hakuchou ga t o bu( 飛ぶ)to . tobu sa. hayaku t on de( 飛んで). saa to be( 飛べ). (き)]. sou ka. gobugobu da yo. [mi(み)] nado] ga kite iru koto de aru. sono mae ni [i] no oto wo hukumu onsetsu. Ano hakuchou ga t o be( 飛べ)ba . Appendix 3-36 . Ima ni mo to bi ( 飛び)sou dakedo nee… Tori ha t o bi(飛び)nagara. "kiru(きる)" to "miru(みる)" ni tsuite gobi no henka wo simesu. Kono guruupu no dousi no tokuchou ha. Ima to bu( 飛ぶ)kara ne. "iru(いる)". "okiru(おきる)". Ano hakuchou. t obu( 飛ぶ)ka . Hakuchou yo. Ano hakuchou t o nde(飛んで)ha ori. Hakuchou ha t o bu( 飛ぶ)toki mizu no ue wo hasiru nda yo. mite. t obu( 飛ぶ)nee . "Mata to bu(飛ぶ)yo." "Honto da. Are ha to bu(飛ぶ)ga . Ano hakuchou ga to nda( 飛んだ). orite ha t on de (飛んで)ru yo. Kono guruupu ni hairu dousi ha amari ooku nai. ano hakuchou. 1 onsetsu no gobi wo motsu ichibu no dousi ga hairu.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) To bi(飛び)tai toki ni t o bu( 飛ぶ)sa . To bu( 飛ぶ)tumori ni nare ba. mou t o bu( 飛ぶ)koro da to omou yo. To bu( 飛ぶ)nara. Aa. [chi(ち)]. kihonkei ga subete [-ru] no onsetsu de owari. boku mo oozora wo to bo u ( 飛ぼう ). kitto Tonde( 飛んで) itta naa. Koko deha. Are ha to nde(飛んで)mo sugu oriru nda yo. mokutekichi wo sagasi te iru nda yo. [si(し)]. sunawachi { [i( (い) [ki ). Mou to bu(飛ぶ)no. Ookiku nattara. uresii na. Saa. kaze no aru imano uchi nanda ga ne. Are ga to nda( 飛ぶ)ra . to ba(飛ば)nu ka.

gutaitekini ha itsu made i ru( 居 る)no. Ammari nagaku Ir a rete mo( 居 られても). Yappari. h) Watasi to koko ni i te(居 て). nani sitenno. b) Demo shoku ga mitsukaru made ha I masu( 居 ます). d) Soko ni i r u(居る)to. Itsu made koko ni i ru( 居る)tsumori . Sibaraku koko ni ir u(居る)ga . e) Kimi no soba ni i ru( 居る)toki ga. Doko ni mo ikazu ni. sinpai si nai de. kaze hiku yo. Mou sorosoro aitsu kaette i ru( 居る)koro da. Sore de. Watasi to issho ni i r u(居る)nara . siyou ga nai. Netsu ga takai kara. kiken ha nai. ii ka na. ii. I ta( 居 た) . hito no jama da yo. Koko niha dare mo i sou ni( 居 そうに) nai . Sou ka. doko nimo ika nai. Suki na dake uchi ni i tamae(居 たまえ). g) Sibaraku koko ni i you(居よう). Ano ki no soba ni i ru( 居る)hito ha dare. Koko ni i ha( 居 は) site mo. I ta( 居 た). ikenai yo. Koko niha itsu made mo i tai ( 居 たい) na. sibaraku koko ni is as ete( 居 させて). Koko ni i sae(居 さえ) sure ba . mattaku ki ga tsuka nakatta no ka. meiwaku ha kake nai kara. c) Sibaraku koko ni i te( 居 て) . Anata ga koko ni i r u(居る)kara . Suma nai kedo. Osoku made soto ni i tara(居 たら). Itsu mademo koko ni i temo( 居 ても). koko ni i nasai(居 なさい). Konna tokoro ni i ta ri ( 居 たり) site. koko ni I ta( 居 た). nani mo ira nai. mata dokoka he ikou. Koko ni i nagara( 居 ながら) . ichiban siawase da. Appendix 3-37 . doko nimo ikazu ni uchi de nete ir o(居ろ) y o . f) Kimi sae koko ni i re( 居れ)ba. komaru nda.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) [Rei] [ir u (居る;入る;要る;鋳る;射る;煎る;炒る) a) Heya niha dare mo I na i( 居 ない) . sibaraku i ru ( 居 る )ka . Sibaraku koko ni ir u(居る)ne . Sibaraku koko ni ir u(居る)yo. Konna tokoro ni itsu mademo i te ha( 居 ては).

itsu demo itte kudasai…tsugou tsuke masu kara. hitotsu kazu ga tarinaku nari souda yo. mata sugu nete simatta. Sonna ni takusan no onaji jinzai ga it tara(要ったら) . kaette komaru yo. Are maa koko ni mo ir u(要る) yo. mata nemucchau ndesu kara nee… c) Ichido oki te. yuu koto ha nai nda kedo nee… Oki(起き)taku nare ba. dou suru ne. sonnani ir u( 要る) ka . Appendix 3-38 . Tama ni i ri( 要り) ha site mo. Yappari. Gakkou ni okureru noni. nakanaka oki( 起 き )souni nai ndesu yo.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) [要る](要った) a) Kono kaisha niha anata no youna jinzai ha Ira( 要 ら ) nai. Sou ka. It ta(要った). hitori de oki( 起き)masu. b) Iie. Yappari anata ha waga sha ni i ru( 要る) hito datta yo. zenbu de ikutsu i ru( 要る) no. Itsu mademo koko ni it te(要って) mo. Watasi no youna jinzai ga ir i(要り) nagara . koko nimo it ta (要った) yo. hokyuu no siyou ga nai. Hitori de oki(起き)r are nai no ka. jou’yatoi ni suru wake ni ha ika nai no desu. yoku sirabe nai to wakara nai mono da. Sonna mono ga itsu mademo itte(要って) ha dame da na. Koko ni mo mou hitotsu i ru( 要る) ga . Yappari anata ha waga sha ni i ru( 要る) kara . e) Watasi ga ir u( 要る) toki ha. yonde mo. Koko deha anata no youna jinzai ha amari i ri( 要り) sou ni nai. Watasi ga ir u( 要る) nara. Ichido oki( 起き)ha sita kedo. f) Hitsuyou na hito ga hitori i re( 要れ) ba . Sore de. doko nimo ika nai de. are ha koko ni ha i ri(要り) masen. [oki ru (起きる;熾きる)] (起きる) a) Ano ko ha. Ichido oki(起き)nagara. mata neta mitai. it ta( 要った) . Motto hinpan ni i ri(要り) sae sure ba. Konna tokoro ni mo it tari ( 要ったり) site . nakanaka oki(起き)nai. b) Demo kawari no hito ga mitsukaru made ha i ri( 要り) masu. hoka ni ha dare mo ira nai. mattaku ki ga tsuka nai to iu koto ha nai no desu ka. oki( 起き)te kuru sa. d) Soko ni i r u(要る) to. Koko ni mo ir u( 要る) ne. c) Sore ha koko ni itte(要って)mo. jouyatoi ni saiyou site kudasai. jou’yatoi ni mo dekiru no desu ga nee. Satto oki(起き)sae site kurere ba.

ima oki ru( 起きる)yo. Oki(起き)teha mita kedo. ima oki ru( 起きる)kara . Asita kara. hayaku oki( 起き)you. nemuku naru nda. mada kichitto deki nai no yo. Demo.mase( お起きなさいませ). Watasi mou huku wo ki ta(着 た) yo. chikoku sinai de sunda noni. Kodomo ni huku wo ki sase(着 させ)nai to… Hitori de ki ra reru(着られる) ndarou. Ki sae (着 さえ) sure ba ii tte. Mou umanokoku ni nari masu. kono huku ha ki nai (着 ない). Kadzuo. okir o( 起きろ). hito no sei ni surun da yo. Douse okir u( 起きる)nara . Oi.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) Kadzuo. mou oki(起き)temo ii nja nai. oki(起き)tari no seikatsu datta. hayaku okire( 起きれ)ba ii deshou ni. b) Ano ko ha hitori de ki masu(着 ます) yo. Kadzuo. Sichi-ji da yo. sassa to sitaku si nasai. Ichido oki r u(起きる)ga. Mou sorosoro chanto hitori de k i sou(着 そう) ni omou nda kedo nee… Jibun de ki nagara(着 ながら). Ima okir u( 起きる)to mada gakkou ni mani au yo. sichi-ji desu yo. sichi-ji yo. Sengetsu ha guwai ga waruku te ne tari. o oki nasai. Obocchama. Kadzuo. Oki(起き)tara. Mou sukosi hayaku okir e(起きれ)ba. kao wo aratte. mata neru. Motto hayaku okir u( 起きる)tsumori datta nda kedo naa. ki ha(着 は) site mo. oki( 起き)ta. Soro soro oki(起き)mase. hayaku huku wo ki te (着 て). sichi-ji da zo. umaku ika nai to. Appendix 3-39 . nemui kara mata neru. Okiru( 起きる)koro ni naru to. Okiru( 起きる)ne . oki( 起き)nasai. sugu dekakere ba. d) e) f) g) h) [kir u (着る;切る;斬る;伐る)] [着る] a) Kyou ha. Yatto okir u( 起きる)ka . c) Saa. oki( 起き)te . Okiru( 起きる)toki. yokatta na. kanji nan dakara… Ki tai (着 たい) you ni k i sase (着 させ)te oke ba ii ja nai ka. Aa. Uuhn. Honto ni ok ir u(起きる)no. Konna jikan ni oki ru( 起きる)hito ga imasu ka. huton wo tatande rasshai.

Hiete mairi masita. Hora. Demo. kaasan ga tasukaru yo. b) Ano ko nara sonna toki ni ha gyaku ni aite wo ki ri (切り)masu yo. Sou. Kore jaa. “Mou gakkou ni agatta no dakara kimono gurai ha hitori de chanto kiy o(着 よ)” to otousan ha itteru yo. "kir u (着る)" ga " kir a(着ら)reru" da wa. Omae ga hitori de kimono wo ki ru (着る)nara ne. ki ri(切り)ha site mo. Kou kit temo(切っても)ii nda mon. Chanto kit ta (切 っ た)ne. Watasi mou niku wo kit ta(切った)yo. Yukko ga hitori de huku wo ki tara (着 たら). Kou ki te m o(着 ても) ii nda mon. mada tetsudatte moratta hou ga ii nja nai ka. c) Saa. Hora. asita kara hitori de chanto kir u(着る)ka . mada sore hodo hukade ha owase rare nai yo. Mada chiisai kara "chanto kir o (着 ろ )" to ittemo. Asita kara. nakanaka umaku ha kira reru(着られる) mon jaa nai sa. chanto ki r u(着る)ne . okaasan ga tasukaru no. hayaku niku wo kit te (切 って). Konna namakurana katana deha hito ha kire (切れ)nai yo.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) Chanto ki ta ne. Katana wo motase tari sitara hito datte ki ri (切り)sou ni omou nda kedo nee… Jibun de kir i(切り)nagara . Katana de hito wo ki ra se (切らせ) tari sitara tsumi ni naru nda yo. e) Huku wo k ir u(着る)toki ha. kanji nan dakara… Sakana ya niku nara kiri (切り)tai you ni ki ra (切ら)sete oke ba ii ja nai ka. Motto chanto ki ru (着 る)yo. Saa. Jaa. Sosite uwagi wo k i nasai (着 なさい). nabe wo aratte. Uchikake nato ki mase(着 ませ). Akkan nara kira nai to hantai ni ki ra (切ら)re ru darou. Uragaesi ni ki tar i(着 たり) site nai kai. kore wo kit e(着 て). sassa to sitaku si nasai. Sou ka. Yukko ga hitori de ki re(着れ)ba . konna huu ni ki teha(着 ては) dame deshou. Hitori de chanto ki ru (着る) kara. asita kara hitori de chanto ki ru (着る)no. Kawa goto kit tari(切 っ たり)site nai kai. [切る] a) Ima ha katana de hito ha kir a(切ら)nai . konna huu ni kit te(切って)ha dame deshou. watasi kitto hitori de kiy o u (着よう). hito no sei ni sitari surun desu yo. d) Konna huu ni kir u (着る) to. Yukko hitoride ki ru (着る)tsumori da yo. daijoubu yo. warawareru no yo. Appendix 3-40 . Un. ii kara. Kiri (切り)sae sure ba ii tte. Himesama. Uuun.

kodomo mo mi sou (見 そう)da kara ne. mi tai(見 たい) mono wo mir e(見れ) ba ii ndesu yo. okaasan ga tasukaru no. Kazoku no aida no kaiwa ga naku naru. asita kara hitori de chanto kir u (切 る )no. Jaa. "kir u (切る)" ga kiite akireru yo. Telebi wo mi nagara(見 ながら). kodomo no koro ha. Nani wo mi ta(見 た)noka. Kore jaa. Otona ga m ire (見れ)ba . yoku mi ni(見 に) itta mon desu yo. Sou. b) Demo. kandou dekiru mono dattara. kaasan ga tasukaru yo. Un. oisiku nasa sou ni mieru no yo. [mi r u (見る;観る;覧る;看る;診る;視る)] a) Watasi ha metta ni telebi wo mi nai (見 ない). Mi tari (見 たり). d) Sore ni ichido mir u to . Motto kir i(切り)kata wo renshuu site. Mada chiisai kara "chanto ki re (切 れ )" to ittemo. mi temo(見 て も)seisin no eiyou ni nara nai mono ha mi nai (見 ない)ni kosita koto ha nai no sa. telebi no aru uchi ni. Appendix 3-41 . Kudaran bangumi ha ike nai yo. asita kara hitori de chanto kir u(切る)ka . watasi kitto hitori de ki ro u(切ろう). Yukko hitoride ki ru (切る)tsumori yo. nakanaka umaku ha kire(切れ)nai mon da yo. Mattaku mi rareta(見 られた) mon jaa nai. Yukko ga hitori de niku wo kit tara (切ったら). watasi ha telobi wo m i masu(見 ます) yo. Tabako ya sake to onaji da yo. Sore ha. Omae ga hitori de niku ya yasai wo k ir u(切る)nara ne. Saa. kii tari suru koto ha juuyou desu yo. Sou ka. ii deshou . daijoubu yo. c) Mi te(見 て). e) Niku wo kir u (切る)toki ha. kuse ni nari yasu.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) d) Konna huu ni niku wo kir u(切る)to. ii kara. Konna tsumara nai bangumi wo kodomo tachi ni mi saseru(見 させる) wake ni ika nai yo. katei de sore ga dekiru ndesu kara. kore wo kit te(切って). mada tetsudatte moratta hou ga ii ja nai no ka. Hitori de chanto kir u(切 る)kara. Nani mo kamo mi teha(見 ては) ike nai toha. asita kara. chanto ki ru (切る)ne . Telebi ga aru kara. Uuun. wakara nai you na mono ga oosugiru nda yo. iwa nai kedo. Sosite tsugi ni sakana wo kir i nasai. Yukko ga hitori de ki re(切れ)ba . shokuji wo suru nomo yoku nai. tama niha watasi mo nyuusu ya dokyumentarii (☞ documentary) nado wo mi ha (見 は) suru ga ne… Kudara nai bangumi wo mi sae (見 さえ) si nakere ba.

nakayoku mi nasai(見 なさい). kodomo tachi ga netara. kihonkei ga -[*e(え)]-[ru(る)] no 2 shurui no onsetsu de owatte iru noga tokuchou de aru. (せ)]. anata. mata asa ga oki rare naku naru nda kara… Kodomo tachi ga m i tara (見 たら). Dokusho de me ga tsukare tara tooku wo miy o(見よ). mi te . Hora. Hora hajimatta. [re(れ)]. Kimi ga mir u (見る)koro ha. Telebi wo mi ru (見る)toki ha kenka wo sinai no. watasi ha. Hore mi ro (見ろ).} Kono guruupu ha [1] ni tsuide kazu ga ooi. anime wo mi ru (見る)ka . { [*e] ni ha [e(え)]. Osoku made telebi wo mi re (見れ)ba . nekasete kudasai na. Boku ha manga wo mir u (見る)kara ne. Boku manga wo miru(見る)yo. [be(べ)] nado no onsetsu ga kuru. jun ni ohuro ni irete. [me(め)]. da kara iwan kocchaa nai. [ke (け) [se ]. "sakeru(さける)". "yameru(やめる)" ni tsuite gobi no henka wo simesu. [ge(げ)]. Anata mo nani ka mi ru (見る)nara . dochira ka ni si nasai! Watasi anime wo m ir u(見る)no. Watasi ha sasupensu (☞ suspence dramma) wo m i ru (見る)tsumori yo. [ne(ね)]. e) f) g) h) [3] KATE GOR II 3: [simo 1 dan katsuyou] Kono guruupu no dousi ha. Kochira wo m i mase(見 ませ). [Rei] [ake ru (開ける;空ける;明ける)] a) Omote no mon ha ake(開け)nai. kore ha m ir u(見る) ga. kono youni itasu mono nano desu yo. Manga wo mi r u(見る)ka. tochuu de watasi ga kawari masu yo. gamen ni kui'itte mi te (見 て)iru wa. kodomo tachi wo nekasitsuketa hou ga ii zo. Kenka wo si nai de. Koko deha "akeru(あける)". Nyuusu sentaa wo mi yo u (見よ う).DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) Tasika ni chiisai uchi ha. me wo maaaruku site. Gamen no tori ai mo yoku nai. Iya. [te(て)]. are ha m i na (見 ない)to. Watasi ha anime (☞ animation) wo mir u(見る)ne. Appendix 3-42 . "kakeru(かける)". ii. Kodomo tachi ttara. hakkiri kime rare nai kedo ne.

" Sorosoro mon wo ake r u(開ける)ka . raku ni tooreru no ni… Hayaku ak e(開け)tai noha yamayama da kedo. sugu sime nakyaa… Ima ake(開け)ta bakari de. simeru koto wo sira nai. simeru koto wo wasure ta. sime nasai. Dare ga mon wo ake ru (開ける)no. Kinkyuusha ga chikadzuite kitara sumiyaka ni michi wo akey o(開けよ). Kyou ha ake ru (開ける)tsumori ha nakatta nda. dotto hito ga nadare-konda. Mon wo ake (開け)koso sure. Kimira no sasidzu ha uken yo. Hayku mon wo ake ru (開ける)ga ii. Hayku ak e(開け)te . awate nai de. Aker u (開ける)nara." "Mon wo ake r u(開ける)ne . Sorosoro mon wo ake (開け)sou da yo. te wo hasama nai you ni ki wo tsuke te. nani siro omoi ndesu yo kono tobira ha. Ima mon ake (開け)ni iki masita. Hayaku ak e(開け)nasai. Aker e(開けれ) ba . Mou mon wo ake (開け)temo ii deshou ka. Mada mon ha ak e(開け)ha si masen. taihen da. Mou ak er u(開ける)koro da to omotta. Hayaku koko wo oake (お開け)nasai na. Musi’atsui you desi tara.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) Omote no mon wo ake (開け)sase nasai. Mon wo aker u (開ける) to. Aker u (開ける)toki . tetsudaou ka. Mou sukosi hiroku mon wo ake (開け)sae sure ba. Saa. "Mon wo aker u (開ける) yo . Kimi ga mon wo ake r u(開ける)ka . Aker o (開けろ) toha nanigoto da. sime nakyaa. Ake(開け)tara . Mada mon wo ake (開け)teha ike nai. mado wo ake (開け)mase . Mon wo ake (開け)nagara . sime tari.(☞ oake nasai) Kimi ga ake(開け)tamae . b) c) d) e) f) g) h) [kake ru (掛ける;架ける;賭ける;駆ける;欠ける;書ける)] Appendix 3-43 . Ake(開け)te. Ima aker u (開ける)kara . ake yo u(開けよう). Omote no mon ha dare ni demo ake (開け)rareru deshou. mou simeru no desu ka. Omote no mon wo ake (開け)masu yo. Ake(開け)tari.

kagi wo k ake ru (掛ける)to ansin desu yo. Engawa ha aiteru nda yo." "Watasi ga kagi wo kak er u(掛ける) kara . Kagi wo k ake(掛け)nagara. koko no hitotachi ha. koko deha. c) Tokai deha kanarazu kagi wo k ake (掛け)te dekakeru. "Kagi wo kake ru (掛ける)yo. Iriguchi no kagi wo kake (掛け)ha sita ga. b) Deha. Demo kagi wo kake (掛け)sasete kudasai." e) Kagi wo kake r u(掛ける) toki. Uchi wo akeru toki ha." "Kagi ha dare ga kak er u(掛ける)no. Kagi wo kake (掛け)nasai . Kagi nado kake (掛け)sou mo nai yo. mondai ha na. Iriguchi no kagi ha kimi ga kak e(掛け)tamae . k ake(掛け)rare nai." "Kagi wo kake ru (掛ける)ka . Kagi ha k ake ru (掛ける) ga . d) Demo. Kagi ga nai kara." "Kagi ha watasi ga kak er u(掛ける). Gasu no motosen ha simeta. gasusen mo mite. Koko deha kagi wo kake (掛け)temo imi ga nai. Appendix 3-44 . Kagi wo kake (掛け)tara. Kagi wo kake r u(掛ける)hito ha dare. f) Kagi wo kake re (掛けれ)ba ansin to yuu mono demo nai. omowazu waratte simatta. Kagi wo k ake(掛け)ni modo tta. dekake you. Saa. Kagi ha watasi ga kak er u(掛ける)tsumori da. Kagi wo kake r u(掛ける)nara . engawa ha zenbu aite iru yo. dekake you. Kagi nado kake (掛け)tai tomo omowa nai na. subete no tobira ni kagi wo k aker o(掛けろ). Inaka deha kagi nado k ake (掛け)tari si nai demo ansin site dekake rareta. g) Tsuide ni kokoro no kagi mo kake y o u (掛けよう). Kagi ha k ake(掛け)ta. imi nai ne. Kagi wo kake (掛け)sae sure ba ii tte mon demo nai yo. Kokoro nimo kagi wo ok ake (お掛け)nasai. Kokoro ni kagi wo kakey o (掛けよ). h) Genkan no kagi wo k ake(掛け)te.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) a) Kono chihou deha kagi nado k ake (掛け)nai. engawa ga aite ita ndeha katateochi da. saki ni dete." "Kagi wo k aker u (掛ける)ne . Kagi wo kak e( 掛 け )teha mita mono no. kagi wo k ake(掛け)masu. Kagi wo kake (掛け)koso sure. akerare nai.

Shokun. Kiken ha s ake(避け)rareru. mata tsugi no kiken ga machikamaete ita. Sker u (避ける)tsumori de. Kiken ha s ake(避け)nasai. Kiken wo sake (避け)ha suru ga. Hitotsu sak e(避け)temo. d) Sonna kiken ha s ake ru (避ける) ga ii. Aitsu ha dou mo kiken wo sake (避け)sou ni nai. Kiken wo okasa nai to inochi ga tasukara nai baai mo. Kimitachi kiken ha s ake(避け)tamae .(☞ okake nasai) [s aker u (避ける;裂ける)] a) Kare ha. h) Kiken ha s ake(避け)te. Toni kaku. Watasi mo kiken ha minna sake r u(避ける)ne. Minna kiken wo s ake(避け)nagara . Ichi'ichi kiken wo s ake(避け)teha irare nai. kiken ha sak er o(避けろ). Sono youna gukou ha s ake y o (避けよ). zensin sita. e) Kiken wo sake ru (避ける)hito ga okubyoumono toha ie nai. Watasi dattara donna kiken mo sake r u(避ける)yo. sake’ kire nai kiken mo aru.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) Kochira ni kak e mase(掛けませ). s ake-kire(避け切れ)nai koto mo aru. c) Kiken ha s ake(避け)te toore. Donna baai mo kiken ha s ake ru (避ける)no da. Negawaku ha. Watasi ha. sonna kiken ha sak e(避け)tai . watasi ha donna kiken mo s aker u(避ける)kara ne. kiken wo s ake (避け)koso sure. ato ha raku da. Tono sono youna koto ha tsutomete s ake (避け)mase. aete okasa nai. g) Kiken ha dekiru dake s akey o u(避けよう). Kiken ha s ake(避け)sase te kudasai. f) Donna kiken mo umaku s ake re (避けれ) ba ii. kiken mo aete sak e(避け)nai . nani mo mondai ha ani. Ano otoko ha ichi'ichi kiken wo sak e(避け)tari sinai otoko da. Appendix 3-45 . yahari s aker u (避け る)ka. Kiken wo sake (避け)sae sure ba. b) Kiken ha s ake(避け)masu yo. Kono nansho wo umaku s ake (避ける)tara . Rakuseki no kiken ha sak e(避け)ta .

samisigaru hito mo iru nja nai ka. g) Watasi mo kono kaisha wo y am eyo u(辞めよう). Ya me r u(辞める) nara y am er u(辞める) de hoka ni jiki mo atta njaa nai ka na.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) [ya me ru (止める;辞める;罷める) a) Kono sigoto ha ya me (辞め)nai. Sono sigoto wo ya me (辞め)ha sita ga. Kono geemu(☞ game) ha omosiroku te ya me (辞め)rare nai. boku ha Pari ni shucchou site iru. Ya me takere ba . Asu kono kaisha wo ya me r u kara ne. e) Kimi ga kaisha wo ya m er u(辞める)toki. sukosi miren mo aru. Naze kono kaisha wo ya me ru (辞める)no. b) Kono sigoto wo y am e(辞め)masu. Ya me r u(辞める)hito mo ire ba. yame (辞め)nasai . kazoku ga komaru. watasi nara kaisha wo ya me r u(辞める)ne . hairu hito mo iru. nakanaka ato ga mitsukara nai. kaisha wo ya me r u(辞める)no. Ya me (辞め)tai . sigoto wo y am e(辞め)tari sitara. soubetsukai wo si you. hazukasiku nai no ka. Sou ka. sono saki ha dou suru ndai. f) Kimi ga kaisha wo ya m ere (辞めれ)ba . anna kaisha. Appendix 3-46 . Mou konna sigoto ha ya me (辞め)tai. kaisha ha dou naru. Kimi ga kaisha wo ya m er u(辞める)koro. kono kaisha wo ya me (辞め)sou ni nai na. hoka ni ii kaisha ha ikura demo aru. Hajime ha kono sigoto wo y am er u(辞める)tsumori ha nakatta nda ga… ikigakari da. Koko wo ya me (辞め)temo. Kono sigoto ha ya me (辞め)teha ike nai yo. Anna kudara nai koto ha ya me (辞め)sase nasai . Koko wo ya me (辞め)tara . Koko ha ya me ru ( 辞 め る )ga . Anna koto iware tara. Ano sigoto wo y a me (辞め)sae si nakereba yokatta njaa nai ka. y a me (辞め)tamae . Ano kaisha wo y am e(辞め)koso sita mono no. Ichido kono kaisha wo y am e( 辞 め )nagara . dou sitemo ya me ru (辞める)ka . Aitsu. Mou y am e(辞め)ta yo. Iya dakara to itte. mata modori tai nan te. h) Ya me te. Jaa. kongo mo kono kaisha tono tsukiai ha tsudzuku. c) Ano kaisha ya me (辞め)te yokatta. d) Kare ga kaisha wo y a mer u (辞める)to. Chikadzika kono kaisha wo y a mer u (辞める)yo.

sassato ya meyo(辞めよ).Yama ni ki ta(来 た)." "Haru ga ki ta (来 た). oiya nara sonna sigoto ha y am e mase (辞めませ) (☞ oyame nasai). Ojou sama. kane ga nai. Shougatsu ha dare to dare ga k ur u (来る)no. Ki tai(来 たい) toki ni oide(おいで). Masao mo k ur u(来る) ka .)} Kimio wo uchi ni ko sa se (来 させ)te kure nai ka. Sonna roku demo nai tokoro ha. kaetta yo. Mata “irasshai(いらっしゃい)” tomo iu. c) "Mitsuo ha. haru ga ki ta(来 た).. hahaoya ha yorokonde iru." "Sakki ki te (来 て). Ki ha (来 は) sita mono no sugu kaetta yo. {† (Hanasi kotoba deha. Musuko ga kaette ki s ae (来 さえ) sitara. [4] KATE GOR II 4: [k a-gyou henkaku] Kono guruupu ni hairu no ha "kur u (来る) "dake de. sato ni ki ta(来 た). Kyou ha ki teha (来 ては) ike nai yo. no nimo ki ta (来 た). naze yora nai no. d) Asita uchi ni k ur u (来る)to ii." (Douyou) Itari ki tari(来 たり). “K ore tara(来 れたら )." "Mata k u ru (来る) ne . Dare mo ko n u uchi ni." Sou ka. b) Asu mata ki m as u (来 ます). kon'ya k o n ai (来 ない) ka. "Mata ku r u yo. gokei no henka ha tokushu de aru. [Rei]: (来る) a) Asu ha watasi ha ko na i(来 ない) yo. Asita mata ku ru (来る)kara. Shougatsu ga ku r u(来る) ga . itsu demo yamero(辞めろ).) Dou yara karera ha ki so u (来 そう)ni nai na. ansin site. Ko r ar e(来 られ) tara. Appendix 3-47 . Mata ki temo(来 ても) ii ka na. Doko ni ki ta(来 た).DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) Ya me (辞める) takere . nani wo sowasowa siteru nda. katadzuke te simaou. Chikaku made ki nagara (来 ながら). ko nai ka. “ki nasai” no teinei na hyougen.{☞ “oide” ha.” no youna zokugo hyougen mo hiroku tsukawarete iru.

" g) Suteki na tokoro da. f) "Kure (来れ)ba . Kimi. mae motte. aitsu mo kette ku r u(来る)sa .… " (Nippon no Douyou no issetsu) [5] KATE GOR II 5: [s a-gyou henkaku] Kono guruupu ni hairu no ha kihonteki ni "s ur u( する<為る>)" dake de aru. Saa. mou ko nai(来 ない). nani mo kamo mucha-kucha ni s a reru(さ れる) zo.} [Rei]: (為る<する>) a) Watasi nara sona koto ha si nai(し ない) na. Sanpo ni yuku zo.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) e) Kur u(来る)toki . jikan ha hakkiri si nai. Sugu si masu(し ます) kara. Kondo mata koyou(来よう). “N” ha meisi no ryaku. Kuchidasi s ur u na (するな) to iware temo. Appendix 3-48 . k i tara (来 たら) ki ta (来 た) de urusai si… " "Kur u(来る)nara. Tada [R+suru] no katachi no hukugou-dousi to [N+suru](N ha meishi) no katachi no zougo ga ooku aru.. Kono youna zougo no naka niha [Tetsugaku suru(哲学する)] ya [Kagaku suru(科学する)] no hoka [Ocha suru(お茶する)] nado kimyouna hyougen ga tsukawarete iru uchi hiroku teichaku sita mono mo aru ga. hayaku ko i (来い). b) Matte kudasai.{☞ “R” ha gokon. chotto ki tamae (来 たまえ).. Haru ga ku ru (来る)koro niha. h) Chotto. mata kenka ni naru kara. tadasiku ha." "Kodomo tachi ga k o nai (来 ない) to samisii si." "Sonna koto iwazu ni. mataha yawalakana meirei} Tama niha uchi nimo oi de nasai (おいでなさい)na. Ki mase (来 ませ ). [N-wo suru] mataha [N-ni suru]to iu no ga seitou na nihongo no iikata dearu. to kare no katte sa. kuchidasi s e zu(せ ず) niha irare nai yo. mata ku re (来れ) ba. denwa wo site kara k i te(来 て). kocchi ni ki te(来 て). Koy ou to. Kare ni sa se(さ せ) tara.. mise masho urando wo aakete (Tosa min’you no issetsu){Sasoi’kake. Rendy k oi (来い). ko mai (来 まい). Asita mata ku ru (来る)tsumori da kedo. biiru hitohako katte ki te(来 て). "Haru yo k oi(来い). Ii kara kocchi ni ki nasai(来 なさい).

DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei)
Watasi nara sonna koto ha s i ha (し は) (si ya(し や))si nai(し ない). Warusa wo s i koso(し こそ) sure, home rareru koto ha nani mo si nai (し ない) yatsu da, aitsu ha. Mainichi doryoku si sae (し さえ ) s ure (すれ)ba , seiseki mo yoku naru noni… Are mo si tai(し たい), kore mo si tai(し たい)to, nozomi ha kiri ga nai hodo aru. Aitsu ga sonna koto s i sou(し そう) ni nai nda kedo naa… Yasu ha yamiya wo si nagara(し ながら), daigaku wo deta. Tondemo nai koto wo si te (し て) simatta. Kinou si ta (し た )koto mo, kyou si ta (し た )koto mo tada munasii doryoku datta. Tsuri wo s i tari(し たり), mizuabi wo s i tari(し たり), hirune wo si tari (し たり)s i te (し て), nonbiri natsu wo sugosi ta. Si teha (し ては) ikenai koto wo kimi ha si te(し て)simatta nda yo. Sonna koto imasara si temo(し ても), si naku(し なく) temo kekka ha onaji sa. Kare ga s ur u(する) to, minna ga onaji you ni s ur u (する). Sur u (する)nara , hayaku s u ru (する)ga ii. Sara'arai ha boku ga s ur u (する)yo. Tsudzuki ha mata asita s ur u (する)ne. Saa, neru to su ru (する)ka . Kono ore ga sonna koto su r u ka . Kimi made sonna koto s ur u(する) no . Kimi ga sonna koto s ur u(する)kara, minna ga mane wo s u ru (する)nda yo. Kaimono wo s ur u(する)toki , tsuite kite yo. Tori'ire wo su r u koro ni ha, kaette kuru. Su ru (する) hito ni yotte, minna yarikata ga chigau nda yo. Sonna koto su r u( す る )tsumori ha nakatta ga, ikigakari jou s ur u ( す る)hame ni natta. Nan demo jibunkatte ni su re (すれ)ba , ii tte yuu mon jaa nai nda yo, kimi. Sore wo si’oe(しおえ)tara, kondo ha kore wo tanomu. Su ru (する)nara , hayaku si tara(し たら). Si you(しよう)to omoe ba, sugu dekiru de shou, sonna kantan na koto. Si you(しよう), si you(しよう) to omotte, nobinobi ni natte simatta. Hayaku s i te(し て). Okure chau yo. Shukudai wo hayaku si nasai (し なさい). Kimi, hayaku si tamae(し たまえ). Shachou ga omachi kane da. Okyakusama, kochira no hou ga oniai desu yo. Kochira ni na sa i mase (なさ

c)

d)

e)

f)

g) h)

Appendix 3-49

DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei)
いませ). (☞ “s ur u ” no teineina hyougenn.) {* “mase (ませ) ha jodousi “masu” no koui wo unagasu teineina meileikei. ” Re: “Ki ma se , mise masho, urando wo akete ” (Tosamin’you yori in’you) }

*******

Appendix 3-50

DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei)
[N*+SURU : Dousi no zougo hou ni tsuite no hosoku] (* koko de “N” ha meishi <Noun> wo imi simasu.) “-SURU (-する) tsunagete doushi to suru koto ga dekiru noha shu to site ”ni Kango (Chuugoku no kotoba) ni yurai suru chuushoumeishi de, ippan no gushouteki meishi (mono no yobina, karada no bubun no yobina nado) niha (ichibu noreigai wo nozoite) tudzuke rare masen. Ika sono rei wo age masu. [Tsukawareru hyougen] * Anshin-suru(安心する) * Ando-suru(安堵する) ・ * Kakugo-suru(覚悟する) ・ * Kankei-suru(関係する) ・ * Kansatsu-suru(観察する) ・ * Kan’nen-suru(観念する) ・ * Kanmei-suru(感銘する) ・ * Kangei-suru(歓迎する) ・ * Kangen-suru(換言する;還元する;諌言する) ・ * Kitai-suru(期待する) ・ * Sansei-suru(賛成する) ・ * Sanran-suru(散乱する;産卵する) ・ * Shinpai-suru(心配する) ・ * Sundan-suru(寸断する) ・ * Sengan-suru(洗顔する) ・ * Sengen-suru(宣言する) ・ * Senden-suru(宣伝する) ・ * Senjou-suru(洗浄する) ・ * Sonshou-suru(損傷する) ・ * Shoukai-suru(紹介する) ・ * Shoudan-suru(商談する) ・ * Shoubai-suru(商売する) ・ * Shuutoku-suru(習得する) ・ * Tan’nou-suru(堪能する) ・ * Tanren-suru(鍛練する) ・ ・ * Teian-suru(提案する)

Appendix 3-51

DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) ・ * Toumen-suru(当面する) ・ * Nangi-suru(難儀する) ・ * Nouhin-suru(納品する) ・ * Handan-suru(判断する) ・ * Hanketsu-suru(判決する) ・ * Hanmei-suru(判明する) ・ * Hibou-suru(誹謗する) ・ * Huntou-suru(奮闘する) ・ * Hukushuu-suru(復習する;復讐する) ・ * Henkou-suru(変更する) ・ * Henshin-suru(返信する;変身する;変心する;偏心する) ・ * Henshuu-suru(編集する) ・ * Hensou-suru(返送する;変装する) ・ * Honsou-suru(奔走する) ・ * Housou-suru(包装する;放送する) ・ * Hosoku-suru(補足する;捕捉する) ・ ・ * Manshin-suru(慢心する) ・ * Meigen-suru(明言する) ・ * Menkai-suru(面会する) ・ * Mensetsu-suru(面接する) ・ * Menseki-siri(免責する) ・ * Mendan-suru(面談する) ・ * Monshin-suru(問診する) ・ * Yakusoku-suru(約束する) ・ * Yayu-suru(揶揄する) ・ * Yoshuu-suru(予習する) ・ * Ranbou-suru(乱暴する) ・ * Ranshin-suru(乱心する) ・ * Renraku-suru(連絡する) ・ * Renshuu-suru(練習する) ・ * Rongi-suru(論議する) ・ * Ronbaku-suru(論駁-する) ・ * Ronpa-suru(論破する) ・ * Wakai-suru(和解する) ・ * Gaisan-suru(概算する) ・ * Gakushuu-suru(学習する) ・ * Gisou-suru(偽装する;艤装する) ・ * Giron-suru(議論する) Appendix 3-52 .

iwakan ga aru tsukaware kata no rei de. juubun ni narete izu.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) ・ * Gurou-suru(愚弄する) ・ * Geigou-suru(迎合する) ・ * Gouryuu-suru(合流する) ・ * Gouyuu-suru (豪遊する) ・ * Zange-suru(懺悔する) ・ * Danshou-suru(談笑する) ・ * Danzoku-suru(断続する) ・ * Danpan-suru(談判する) ・ * Densen-suru(伝染する) ・ * Dengon-suru(伝言する) ・ * Denpan-suru(伝搬する) ・ * Donka-suru(鈍化する) ・ * Bengaku-suru(勉学する) ・ * Kyouiku-suru(教育する) ・ * Kyouka-suru(強化する;教化する) ・ * Chousen-suru(挑戦する) ・ * Chuushou-suru(嘲笑する) ・ * Juutai-suru(渋滞する) ・ * Juujitsu-suru(充実する) ・ * Juutou-suru(充当する) ・ ・ * Benkyou-suru(勉強する) (Ijou no rei ha “N” no bubun ga Kango yurai no Chuushou Meishi de、”katai hyougen” desu>) ******* [Ika no rei ha nichijouteki ni tsukawarete iru mono no. ☞ ・ Shokuji ni suru. ・ * Shokuji -suru. Appendix 3-53 . “ni” ya “wo” nado no Joshi wo kaishite tsukau houga nozomashii.(食事する) ☞ ・ Shokuji wo suru.] * Gakumon-suru(学問する)☞ ・ Gakumon wo suru.

(おまんこする) * Omeko suru. izen ha midari ni kuchi ni subeki deha nai hyougen to omowarete ita ga.(エッチする) [(注): “Ecchi” ha seikou wo imisuru ingo de “iyarasii koto”.(おそそする) * Bobo suru. ☞ ・ Miseban wo suru.(キスする) ☞ ・ Kisu wo suru * Sekkusu (☞ Sex) suru.] * Kisu (☞ Kiss) suru.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) * Ocha-suru(お茶する) * Miseban-suru(店番する) * Byouki-suru(病気する) * Taibyou-suru(大病する) ☞ ・ Ocha ni suru. saikin ha ooppirani tukawarete iru.] * Omanko suru.] * Tetsugaku-suru(哲学する) * Bungaku-suru(文学する) * Kagaku suru(科学する) * Nanpa-suru (ナンパする) [Ika ha Oubeigo yurai no meisi ni tsudzukete siyou sareru rei de aru.(ぼぼする) * Ecchi (H) suru. josei seiki no hizokuna meishou nitudzu keru yourei de. ☞ ・ Byouki wo suru ☞ ・ Taibyou wo suru * Hohozuri-suru(頬ずりする) ☞ ・ Hohouri wo suru * Kuchidzuke-suru(接吻する) ☞ ・ Kuchidzuke wo suru [Ika no rei ha. imada nipponjin ga seiai wo sonoyouna waisetsuna Appendix 3-54 . “waisetsu na koto no daimeisi no youna yougo de ari. motomoto “suru” to iu doushi ni tsunageru beki meishi deha nai ga omoni bungaku ya tetsugaku ni tazusawaru mono no aidade tsukawarete hanseiki ijou ninaru.(おめこする) * Ososo suru. “hazubeki koto”.(セックスする) ☞ ・ Sekkusu wo suru [Ika ha.

(Eメールを送る) * Chatto-suru(チャットする)(Chatto = Chat) ☞ Chatto moodo de kousin suru. * Denwa-suru(電話する) ☞ Denwa wo kakeru. Sono jitsurei wo sita ni shimesu. * Meelu-suru(メールする)(Meelu = E-mail) ☞ E-meelu wo okuru. * Fakkusu-suru(ファックスする)(Fakkusu = Faximilli/Fax) ☞ Fakkusu de messeeji/jouhou wo okuru.] Ijou mite kita youni、”N+suru” no ktatachi ni yoru doushi no zougohou ha gijutsu no hatten to tomoni. ******* Appendix 3-55 .(電話を掛ける) * Unaden suru(ウナ電する) ☞ Sikyuu denpou wo utsu. tokuni saikin no IT gijutsu no hukyuu to tomo ni.DOUSI NO KIHON TEKI N A KA TACHI (Daihyou rei) koui de kakusu beki koto to omotte iru araware de aru. sono bun’ya no yougo to musubitsukete aratana doushi no zougo ga umareteiru.

while reviewing and editing the Dictionary. . Ei Cohen June 15. using bold-italic face. But the author doesn t satisfied with the result of time-consuming editorial work. Should it be better for foreign users that the more numbers of examples of usage might be given for every entry word. The author should have an opportunity to improve this Dictionary whenever if it becomes possible and it may come up to the willing of author to do so. because there has been brought up a lot of new idea not only to enrich the contents but also polish the style of the Dictionary to make it easier and valuable for users to utilize it. Thanking for your interest into this Dictionary. The author always appreciates it and feel it happy if every user feeds back his/her opinions and suggestions to him that have come up while using this Dictionary. bold face.Editorial Postscript to the last version of Usage of Japanese Auxiliary Verbs ( Nihongo Jodousi Katsuyou Jiten Henshuu Kouki) [English Editorial Postscript] It has taken more than one year to review and improve the contents of this Dictionary. It was appeared in fact that making such efforts for tens of thousands of words which appear in the examples is too much difficult and time-consuming to achieve and it could take more times than two or three years to finish. But also such idea couldn t be realized due to the limits of space and time given. For example it should be done to highlight every elements of word on the levels of sound like as conjugating parts of verbs and or auxiliary verbs and other linguistic elements followed by and/or following to the said entry words which appear in examples of usage. So the author abandoned to realize such an idea although such is referred in the Preface. taking into account the desires and expectation of users and above-said ideas as well. 2010 In Tokyo. italic face and/or underlines.

Jobun de nobeta youna reibun ni arawareru midasigo no gobihenka ya. siawase ni zonnji masu. Sore ha sono sagyou ga amari nimo hanzatsu de ooku no jikan ga kakaru kara desita. motto yokatta ka to omoware masu ga. hutoji ya shatai moji. 2010 nen 5 gatsu 7 ka. Ei Cohen Toukyou nite. sore demo nao human ga nokoru riyuu ha tatoeba tsugi no youna ten ni arimasu. kore mo supeesu ya jikan no kankei de genjou ni todomeru koto ni nari masita. tsugitsugi to henshuu sagyou wo okuraseru kekka ni narimasitaga. Mata ori wo mite. Suikou to henshuu no katei de riyousha ni totte yori tsukai yasuku yuuyouna mono ni si tai to iu yoku ga waite kite. Kono Jiten ni gokansin wo motte itadaki arigatou gozai masu. Sikasi nagara chosha ha juubunni manzoku ha site ori masen. Mata dono midasigo nimo motto ooku no reibun wo agereba. riyousha no koe ya jouki no aidea wo kouryo ni irete. Chosha ha riyousha kara no socchokuna goiken ya goteian wo itadakerreba makoto ni arigataku. Hitotsu ni ha. joshi. kono hodo youyaku koukai suru tokoro made kogi tsukeru koto ga deki masita. ichi nen amari ta tachi. sonota no shudai no jodousi no zengo ni tsunagaru dousi ya jodousi. hutoji-shatai moji mataha andaalain nado ni yotte kyouchou si kubetsu suru koto ni yotte gaikokujin gakushuu sha no dousi no tukaikata no kankakutekina rikai wo siyasuku suru toiu aidea ha juubun na katachi de jitugen deki masen desita. sono youna kanousei ga shoujireba. .Editorial Postscript to the last version of Usage of Japanese Auxiliary Verbs ( Nihongo Jodousi Katsuyou Jiten Henshuu Kouki) [Nihongo Henshuu Kouki] Konponteki ni kono Jiten no naiyou to henshuuno keishiki no minaosi to suikou wo tegake hajimete. sonota no gengo youso wo. yori yoi mono ni kaihen dekiru hi no kuru no wo kitais itai to omoi masu.

2010 Personal Office Telintalk Ei Cohen . June 15. Japan E-mail : eicohen@eikohen. Representation: All author s right for this work should belong personally to Ei Cohen as well as his Persona Office Telintalk. in any form. : 202-0002 Address : Hibarigaoka Kita 4-5-24. in exception to the case it is referred to in any kind of works and notified about referred parts to the author.) * PDF is the trademark of the Adobe Corporation.com PDF files are created and edited by : Taku Kanda. any part of this work. without prior consent of the author. Tokyo. electronically or in published hard copy.200 Jpn Yen Author : Ei Cohen (or as referred to a Auther Name. Anyone may not be utilized.Usage of Japanese Auxiliary Verbs and Tips in using Japanese verbs” – Electronic Version on PDF fails Offered subscription price : 1. Owner of the Business Name Personal Office Telintalk (Any request for publishing printed version of this subject will be welcomed. whole or in part.) Publisher : Taku Kanda Published by : Personal Office Telintalk Postal No. Nishi Tokyo City.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful