PRIJEDLOG ODLUKE Na temelju članka 23. stavka 2.

Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, broj 87/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj prosinca 2012. godine donijela

ODLUKU O BROJU PRIREĐIVAČA KOJIMA SE MOŽE DATI PRAVO PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE I. Na području Republike Hrvatske najviše 40 trgovačkih društava može steći pravo p riređivanja igara na sreću na automatima.

Stupanjem na snagu ove Odluke p restaje važiti Odluka o broju p riređivača kojima se može dati pravo p riređivanja igara na sreću na automatima na p odručju Rep ublike Hrvatske (Narodne novine, br. 96/10).

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama. KLASA: URBROJ: Zagreb, PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

OBRAZLOŽENJE

Člankom 23. stavak 2. Zakona o igrama na sreću propisano je da odluku o broju priređivača kojima se može dati pravo p riređivanja igara na sreću na automatima donosi Vlada Rep ublike Hrvatske. Predlaže se smanjenje broja trgovačkih društava kojima se može dati pravo p riređivanja igara na sreću na automatima s dosadašnjih 70 na 40 trgovačkih društva. Analizom tržišta igara na sreću utvrđeno je da je dostatno da na području Rep ublike Hrvatske 40 privatnih trgovačkih društava priređuje igre na sreću na automatima. Smanjenje broja priređivača doprinijet će i društveno odgovornom priređivanju igara na sreću, smanjenju broja ovisnika o igrama na sreću te omogućiti državi veću kontrolu nad sustavom p riređivanja igara p utem društva čiji je osnivač, a koje u svom poslovanju primjenjuje Antikorupcijski programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu te Zakon o sustavu unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru. Trgovačko društvo u vlasništvu države priređuje igre na društveno odgovoran način i generira sredstva za društveno korisne i humanitarne aktivnosti. Navedeno smanjenje neće utjecati na fiskalne učinke državnog proračuna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful