Aktivnosti HID-a

Tema broja
Računalno modeliranje

Primjena računala
vrijeme to je gotovo nerazdvojivo od oblikovanja virtualnog svijeta i simulacijskih modela temeljenim na računalnoj primjeni. Glavna značajka materijalnog svijeta je geometrija pa iz geometrije proizlaze mnoga svojstva poput mehaničkog, funkcionalnog, estetskog itd. Stoga su računalna primjena u inženjerstvu i razvoj računalne obrade geometrijskih podataka blisko vezane, bilo u pogledu vizualizacije, bilo oblikovanja i raščlambe funkcionalnih i fizikalnih svojstava.

R

azvoj suvremenog svijeta nemoguć je bez inženjerstva, opće djelatnosti stvaranja materijalnih dobara primjerenih potrebama čovjeka. U današnje

CAD/CAM/CAE
Početak razvoja računalne geometrije i njene grafičke interpretacije veže se uz radove Ivana Sutherlanda iz 1963. godine te radove Beziera, Coonsa, Gordona i Fergusona koji su se bavili određivanjem polinomnih krivulja i ploha. Oni su prvi temeljito obradili metode za diskretizaciju geometrijskih elemenata i njihovu interpretaciju pomoću točaka na zaslonu računala. Već 1964. godine IBM predstavlja prvi CAD program za izradu crteža pomoću računala. Nešto ranije pojavili su se strojevi za proizvodnju upravljani računalno, tj. numerički (NC, eng. Numeric Controled). NC stroj razvijen je početkom pedesetih godina na MIT-u na zahtjev američke avionske industrije.

14

B R O J

2 - 3 ,

S T U D E N I

2 0 0 7 .

koja obuhvaća dodavanje oblikovnih detalja (zakošenja. Bojan Jerbić redoviti je profesor na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. u nastavku teksta usredotočimo se na inženjersko oblikovanje proizvoda na računalu. Budući je i to preopsežna tema. do funkcionalnih značajki proizvoda. Sve ti razvojni stupnjevi (faze) proučavaju se na posebnim studijima. disipacije (razasutosti) to- pline. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. arhitektonskih i građevinskih objekata i svih drugih artefakata čiji razvoj implicira geometrijsko oblikovanje.3 . dr. utora. Već ustaljena kovanica CAD/CAM postala je previše uska za inženjerske potrebe. ojačanja itd. tolerancije i kinematika proizvoda. dodatno ćemo upraviti pozornost na detaljno oblikovanje dijelova. čvrstoće. Umjesto njihova nabrajanja. ali i ostalih značajki kao što su materijal. čime se odmah pristupa izradi proizvoda. Osim za mehaničke konstrukcije CAD se jednako koristi u oblikovanju elektroničkih komponenata. uobičajeno se na temelju geometrije proizvoda oblikovanog CAD sustavom generiraju putanje alata s odgovarajućim načinima obrade. npr. 15 . To je jedna od tri osnovne razine oblikovanja proizvoda.). S T U D E N I 2 0 0 7 . sc. primjerice – ispunjavanje kalupne šupljine ili naprezanje pri plastičnoj deformaciji obratka. U današnje vrijeme. kvalitetno i jeftino. B R O J 2 . izradbenih postupaka.Računalno modeliranje Tema broja Aktivnosti HID-a Računala i računalne metode predstavljaju preduvjet za ostvarivanje postavljenih proizvodnih ciljeva koji se jednostavno daju svesti na tri pojma: brzo. zaobljenja. npr. u inženjerstvu Bojan Jerbić Prof. Osnovna uloga CAD sustava je određivanje geometrije. Suvremena podrška inženjerstvu pored CAD/ CAM-a uključuje najrazličitije vrste raščlamba: od vibracija. upravljivosti aviona.

modifikaciji. s tom razlikom da se za modeliranje koriste. tehnologija koja podrazumijeva upotrebu računala u kreaciji. simulaciju. Primjenjuju se u oblikovanju proizvoda kako na primitivima tako i na složenim geometrijskim strukturama. dizajn. Primjena Booleovih operacija na geometrijskim tijelima iziskuje složene izračune presječnih točaka. Primjenom Boolovih konstrukcijskih funkcija (zbroj.Tema broja Računalno modeliranje CAD (eng. valjak. BOOLEOVE OPERACIJE Od kocke i valjka. ili drugi korisnici programa mogu usredotočiti na geometriju i dizajn. kao i funkcije za oblikovanje ravnih i zakrivljenih ploha. tako da se inženjer. Product Lifecycle Management – upravljanje vijekom proizvoda). Funkcije modeliranja Funkcije modeliranja mogu se podijeliti u pet skupina. Oblikovne funkcije koje se odnose na osnovne geometrijske entitete: plohe. proizvodnju. round. CAM (eng. Uključuju funkcije za oblikovanje zasebnih geometrijskih entiteta. Computer Aided Drafting – računalom podržano crtanje). već oblikovne značajke. Četvrta skupina funkcija modeliranja uključuje funkcije za preoblikovanje već postojeće geometrije. Skup primitiva može obuhvaćati i druge geometrijske oblike (piramidu. Booleovim operacijama unije. Oblike koji su nastali kombinacijom osnovnih geometrijskih tijela nazivamo oblikovnim značajkama. a koriste se kod Feature- 16 B R O J 2 . zakošenja i slično. Druga skupina funkcija modeliranja slična je prvoj.3 . S T U D E N I 2 0 0 7 . razlika ili presjek) oblikuju se složeniji oblici. kao što su fillet. odnosno sve one za koje se može reći da predstavljaju osnovnu geometrijsku strukturu. swinging (njihanje). Prva se skupina temelji na oblikovanju pomoću osnovnih geometrijskih tijela. popravljanje i druge aktivnosti vezane uz proizvod. međusobno postavljenih kao na gornjoj slici. Computer Aided Engineering – računalom podržano inženjerstvo). upotreba informacijskih tehnologija za raščlambu. obično su jednostavnije geometrijske strukture (valjak. Primjenom već oblikovanih geometrijskih značajki i odgovarajućih Booleovih operacija stvara se željena geometrija. putem dizajna i proizvodnje.). krivulje i točke. planiranje. Booleove operacije. draft i drugo. Computer Aided Drafting – računalom podržana proizvodnja). kružnica. kugla. razlika i presjek. skinning (oguliti ili presvlačiti kožu) i lofting (pokrivati krov). prizma. dijagnostiku. unija. kružnih lukova. Tipične su funkcije sweeping (metenje). Takav način oblikovanja se naziva Feature-Based Modeling (modeliranje na osnovi značajki). kugla ili njihove kombinacije). analizi i optimizaciji konstrukcije proizvoda. Osnovna geometrijska tijela. do servisiranja i naposljetku uklanjanja. potječu iz teorije skupova. neovisno o pripadajućem volumenu punog modela. CAE (eng. je cjelovita nadgradnja CAD/CAM/CAE koja se sastoji od upravljanja cjelokupnog životnog vijeka proizvoda od razvoja njegovog koncepta. ne geometrijski primitivi. ili primitivi. . prodornih krivulja i rezultantnih ploha. U treću skupinu ubrajamo funkcije koje oblikuju puna tijela na temelju traga krivulje ili plohe. polinomnih krivulja. iste ili slične funkcijama iz druge skupine. Oblikovanje geometrijskim primitivima U osnovne geometrijske oblike ubrajamo kvadar. romboid i sl. Služe za oblikovanje detalja kao što su zaobljenja. točaka. stožac. Tu spadaju funkcije za kreiranje linija. Taj dio posla automatski »odrađuje« računalo. ubrajamo u petu skupinu. jedna od NC tehnologija u kojoj se 3D modeli komponenti dobiveni u CAD softveru koriste u upravljanju numerički upravljanih strojeva. razlike i presjeka dobivamo kombinacije kao na slikama desno. prizma i torus. PLM (eng.

okomitost.Računalno modeliranje Tema broja R ačunalna podrška oblikovanju proizvoda temelji se na metodama geometrijskog modeliranja čiji je primarni cilj kreiranje geometrijskog modela koji će kasnije poprimiti sva ostala virtualna fizikalna i funkcionalna svojstva. Modeli opisani plohama mogu u potpunosti dočarati zamišljenu geometriju. provrta i slično. utora. kao što su paralelnost. Puni modeli se temelje na interpretaciji volumena. Parametri s jedne strane definiraju topologiju tijela. u odnosu na Booleove operacije. vodilica itd. oduzimatelji ili pribrojnici.3 . Oblikovanje primitivima posebno je prikladno za mehaničke konstrukcije koje su uglavnom sačinjene od pravilnih geometrijskih oblika. odnosno cut ili join značajke. Konturni modeli opisuju geometriju točkama i linijama. uležištenja. Iz proračunavanja lopatica mlaznog motora Based Modeling tehnika modeliranja. odnosno relacije između konstituvnih geometrijskih entiteta (linija. Računalni programi za geometrijsko oblikovanje nazivaju se CAD programi i zauzimaju središnje mjesto svakog CAE sustava. Parametrizirani se primitivi pohranjuju u CAD kataloge. modele oblikovane plohama i pune modele. Značajke mogu biti. dakle oduzimaju materijal punome modelu. jer sadrže konture i matematički opis ploha koje ograničavaju određeni volumen. Oblikovne (konstrukcijske) značajke se pohranjuju u CAD/CAM kataloge u parametričkom/varijantnom obliku ili u programskom obliku kao jedinstvene funkcije modeliranja. iz- B R O J 2 . S T U D E N I 2 0 0 7 . 17 . Koriste se 2D (u izradi tehničke dokumentacije) i 3D konturni modeli (za prostornu vizualizaciju). krivulja. Njihov opis sadrži uz geometriju i informacije koje mu daju fizikalna obilježja. Prve služe za oblikovanje utora. Oblikovanje pomoću oblikovnih značajki Oblikovanje značajkama je primjena već kreiranih standardnih ili često korištenih konstrukcijskih oblika – provrta. Druga vrsta značajki određuje oblikovne dodatke. Združivanjem osnovnih oblika i Booleovih operacija moguće je oblikovati nesagledivi broj različitih konstrukcijskih rješenja. ploha i točaka). S druge strane parametri definiraju mjere ključnih geometrijskih entiteta primjerice visinu i promjer valjka. tangentnost i slično. Razlikujemo: konturne (žičane) modele.

nemoguće je osigurati CAD/CAM sustav koji će obuhvatiti zadovoljavajući skup tipičnih oblika. od proizvoda do proizvoda. Primjenom postupaka prividne stvarnosti ili rapid prototypinga moguće je dočarati proizvod i prije njegove stvarne materijalizacije. Revolve Revolve služi za oblikovanje prostornog modela rotacijom 2D presjeka oko zadane osi.Tema broja Računalno modeliranje danke. te kao takve modelu dodaju materijal. Za željeni nepravilni prostorni model oblikuje se potreban broj »rebara«/presjeka koji se interpoliraju plohama. Ilustrirajmo nekoliko češće korištenih funkcija oblikovanja: Extrude. Revolve i Loft. značajno razlikovati. što dovodi do svih potrebnih konstrukcija. Tada do izražaja dolazi iskustvo i trud inženjera. vodilice. Po razradi modela proizvod posjeduje u računalu sve karakteristike materijalnog objekta. S T U D E N I 2 0 0 7 . odnosno izvlačenjem u smjeru vektora okomitog na ravninu presjeka. Služi za oblikovanje treće dimenzije oblikovanog 2D presjeka ili profila ekstrudiranjem. 18 B R O J 2 . Ako presjek tvori zatvoreni lik rezultat je puni model. . navojne završetke i drugo. Ovu funkciju modeliranja možemo usporediti s tehnikom oblikovanja koju nalazimo u brodogradnji. Extrude Extrude je najčešće korištena funkcija modeliranja. S obzirom da se oblikovne i tehnološke značajke mogu. a o tome više u sljedećem broju časopisa Sustavi.3 . Loft Funkcija povezivanja više presjeka u prostoru naziva se loft ili skinning. U protivnom model će biti otvorena ploha bez volumena.

Zajedno s Vladimirom Vadljom izradio je naslovnicu na kojoj je prikazan avionski motor. S T U D E N I 2 0 0 7 . student Tehničkog Veleučilišta u Zagrebu. omislav Solina.3 . B R O J 2 .Računalno modeliranje Tema broja Luka Sumić Tomislav Solina S T L tudenti Luka Sumić i Tomislav Solina su u programu CATIA izradili slike korištene u ovom članku. uka Sumić. student Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu izradio je slike na stranicama 14. 19 . izradio je slike automobila na stranicama 12-13 i 17. 15 i 17.