I

;

LIMBA GERMANĂ

MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
CATEDRA DE LIMBĂ Şl LITERATURĂ GERMANĂ

Prof. dr. docenf JEAN LIVESCU
Membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România EMILIA SAVIN Lector SANDA I O A N O V I C I Asistent IOHANMA ANDREI Asistent

I

/IA B

A

ERMANÂ
Ediţia a ll-a (revizuită şi adăugită)

EDITURA DIDACTICĂ BUCUREŞTI-1966

Şl

PEDAGOGICĂ

CUV ÎN T

ÎNAINTE

Manualul de faţă, o ediţie revăzută a celui din 1963, se adresează studenţilor de la cursurile de limbi străine la alegere (cursuri de zi si fără frecvenţă), de la cursu­ rile postuniversitare, precum şi studenţilor ce studiază limba germană ca specialitate secundară. De asemenea considerăm că manualul poate fi folosit la orice cursuri de limba germană, cu sau fără profesor. La selecţionarea textelor şi a exerciţiilor gramaticale s-a avut în vedere predarea unor cunoştinţe elementare de morfologie şi sintaxă, precum şi însuşirea lexicului uzual. în acelaş timp manualul urmăreşte însuşirea normelor de bază ale ortografiei şi ortoepici limbii germane. în alcătuirea textelor s-a ţinut seama de sfera de activitate profesională şi de preocupările studenţilor. S-au inclus şi fragmente adaptate din opere literare, cu scopul de a lărgi orizontul cultural al studenţilor şi de a-i pre­ găti pentru trecerea la însuşirea textelor de specialitate. Organizarea vocabularului, care în ediţia aceasta apare în broşură separată, a urmărit cuprinderea termenilor uzuali care intervin frecvent în sfera de activitate a studentului sau care sînt caracteristice pentru textele limbii literare. Obiectivul principal al organizării manualului este să dea studentului cunoştinţele de bază pentru însuşirea limbii germane şi s ă-l iniţieze, ca, individual, cu ajutorul dicţionarului, să poată înţelege caracteristicile traducerii textelor de specialitate.

Pentru a asigura o însuşire mai temeinică a limbii germane, manualul este însoţit de discuri. în cele şase discuri anexă slnt înregistrate primele 26 de texte, care cuprind principalele aspecte de pronun­ ţare şi de accent lexical şi frazeologic. Folosirea discurilor va sprijini familiarizarea studentului cu particularită­ ţile limbii germane. In cazul că manualul e folosit cu profesor, recomandăm ca, după expunerea orală a lecţiei şi explicarea conţinutului ei (vocabular, gramatică), să se audieze discul de două-trei ori, urmărindu-se textul pe manual, după care să înceapă exerciţiile de lectură cu studenţii. După necesitate, audierea discului poate fi repetată. Rugăm pe toţi colegii care vor folosi acest manual de a colabora la îmbunătăţirea lui, comunicîndu-ne even­ tualele observaţii.
AUTORII

LISTA ABREVIERILOR A., acuz. , Akk. adj. adv. adj. adv. compl. conj. D., dat., Dat. F f. flg. G., gen., Gen. M m.m. ca perf. N N., nom. , Nom. nr. num. pag. part. part. adj perf. pers. pi. pref. prep. prez. pron. prop. s. (s) sing.
V.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

acuzativ, Akkusativ adjectiv adverb adjectiv adverbial complement conjuncţie dativ, Dativ feminin fără figurat genitiv, Genitiv masculin mai mult ca perfect neutru nominativ, Nominativ număr numeral pagina participiu participiu adjectivizat perfect persoana plural prefix prepoziţie prezent pronume propoziţie substantiv sein singular verb

'

1. (ERSTES)

LEHRSTÜCK

DER UNTERRICHT Wir studieren Mathematik. Wir lernen auch Deutsch. Der Lehrer kommt. Er grüßt. Wir antworten : „Guten Morgen". Die Stunde beginnt. Die Stu­ denten und die Studentinnen öffnen die Hefte und die Bücher. Der Lehrer sagt: „Wir zählen heute von eins bis zehn. Wir beginnen : 1 (eins), 2 (zwei), 3 (drei), 4 (vier), 5 (fünf) 6 (sechs), 7 (sieben), 8 (acht), 9 (neun), 10 (zehn). Wir machen jetzt Übungen". Die Studenten schreiben und rechnen. Der Lehrer fragt: „Wie heißen Sie, Genosse?" Der Student antwortet: „Ich heiße Popescu." „Wieviel ist 8+2—3 (acht und zwei weniger drei)?" „8+2—3=6 (acht und zwei weniger drei ist sechs)." Die Studenten lachen. Der Lehrer sagt: „Das ist falsch." Eine Studentin, Adina Ionescu, korrigiert: „8+2—3=7." „Ja, das ist richtig", sagt der Lehrer. Der Student Popescu wiederholt und übersetzt die Antwort. Der Lehrer ist jetzt zufrieden. Erläuterungen 1) Wir lernen auch Deutsch — Deutsch ( = limba germană) este considerat substantiv. Se scrie, ca toate substantivele din limba germană, cu majusculă (vezi schema nr. 169, pag. 613) \ 2) Wieviel ist 8+2—3? — ist este persoana a IlI-a singular prezent a verbului auxiliar sein ( = a fi). In aritmetică, ist—iac, (este egal cu) GRAMMATIK
1. SUBSTANTIVUL ŞI ARTICOLUL

a) Der Lehrer kommt. b) Die Stunde beginnt. c) Der Student öffnet das Heft.

a') Ein Lehrer k o m m t . b') Eine Stunde beginnt. c') Der Student öffnet ein Heft.

1 Trimiterile din corpul manualului cu indicaţiile „vezi schema nr. ..., pag. ..." se referă la compendiumul gramatical, unde problemele de gramatică — tratate în fiecare lecţie concen­ tric — sînt reluate liniar.

10

1. LEHRSTOCK

d) Die Studenten machen die Übungen. e) Die Studentinnen öffnen die Hefte.

d') Die Studenten machen Übun­ gen.

în limba germană există trei genuri: masculin, feminin şi neutru. Genul substantivului se recunoaşte după articol. Distingem : 1) articolul hotărît şi 2) articolul nehotărît. 1) Articolul hotărît are la singular următoarele forme : der pentru genul masculin (ex. a) die pentru genul feminin (ex. b) das pentru genul neutru (ex. c) La plural articolul hotărît are o singură formă pentru toate genurile, şi anume die (ex. d şi e). Deci: Singular M. F. N. Plural der Lehrer s , Lehrer die Stunde-^ die —Stunden das Heft / \Hefte

Articolul hotărît Singular M. der F. die N. das
2) Articolul

Plural ^die

nehotărît are la singular următoarele forme ein pentru genul masculin (ex. a) eine pentru genul feminin (ex. b') ein pentru genul neutru (ex. c') Nu are plural. Deci: Singular Plural M. ein Lehrer Lehrer F. eine Stunde Stunden N. ein Heft Hefte

DER UNTERRICHT

1!

Articolul nehotărît Singular M. ein v F. eine—N. ein / Plural nu există

(vezi schema nr. 20, pag. 494) Articolul, fie hotărît, fie nehotărît, este în limba germană totdeauna pro­ clitic. El nu poate sta singur, ci numai pe lîngă un substantiv sau orice altă parte de vorbire folosită substantival.
Observaţii. 1. Deoarece în limba germană adesea genul gramatical nu concordă cu genul natural şi nici cu genul substantivelor din limba română, este necesar ca fiecare substantiv să fie învăţat cu arti­ colul respectiv. 2. De asemenea este necesar ca fiecare substantiv să fie învăţat la nominativ singular şi la nomi­ nativ plural.

2. PRONUMELE PERSONAL

Singular Pers. I Pers. a Ii-a Pers. a IlI-a ich du

Plural wir ihr

si:

M.

er

\ • sie — sie es /

Pronumele de politeţe : Sie
O b s e r v a ţ i e . Ca pronume de politeţe se întrebuinţează în limba germană, atît cu înţeles de singular, cît şi cu înţeles de plural, persoana a IlI-a plural a pronumelui personal (sie). Acordul cu predicatul se face totdeauna cu persoana a IlI-a plural. Sie, ca pronume de politeţe, se scrie cu majusculă.

12
3. VERBUL

1. LEHRSTOCK

A. I N F I N I T I V U L

Infinitivul prezent al verbelor germane se termină în -en, de ex. : fragen, antworten şi, mai rar, în -n, de exemplu regeln (= a reglementa).
B. RĂDĂCINA VERBULUI

Rădăcina verbului se obţine tăind desinenţa -en sau -n a infinitivului pre­ zent : frag-en, antwort-e«, grüß-en, regel-w.

C. P R E Z E N T U L

INDICATIV

a) Wir lernen auch Deutsch. b) Die Studenten schreiben... . c) Der Lehrer fragt:... . în exemplul a verbul lernen stă la pers. I plural prezent. In exemplul b verbul schreiben stă la pers. a IlI-a plural prezent. In exemplul c verbul fragen stă la persoana a IlI-a singular prezent. Prezentul indicativ se formează din rădăcina cerbului la care se adaugă desinenţele personale ale prezentului: Infi­ nitiv Singular P r e z e n t pers. I pers. a Il-a
M

fragen Plural -e -st -t -en wir fragen pers. I pers. a Il-a ihr frag« pers. a IlI-a sie fragen forma de politeţe Sie fragen -en -t -en -en

pers. a III-a^-F \N forma de politeţe

ich frage du îragst er ^ sie > frag/' es J Sie fragen

DER UNTERRICHT

13

Der Student antwortet: „Ich heiße Popescu". în exemplul de mai sus, antwortet este persoana a III-a singular prezent de la antworten. La verbul antworten se intercalează la prezent un -e- eufonic între rădăcină şi desinenţele consonantice, adică la persoana a Il-a şi a III-a singular şi la persoana a Il-a plural. Infi­ nitiv Singular P r e z e n t pers. I pers. a Il-a ich antworte -e du antwortet -est er -l pers. a III-a ^-F. sie \antwortet -et \N. es i Sie antworte« -en forma de politeţe antworten Plural wir antworte« -en pers. I pers. a Il-a ihr antwortet -et pers. a III-a sie antworte« -en forma Sie antworte« -en de politeţe

Ca antworten se conjugă majoritatea verbelor a căror rădăcină se termină în -t, -d (bai-en = a face baie), -îîn (oîîn-ere), -chn (reeim-en), -gn (begegn-e« — a întîlni), -dn (ordn-e« = a aranja), -dm (wiăm-en = a dedica) şi -tm (atm-e« = a respira).
Observaţii. 1. Verbele a căror rădăcină se termină în -ß (grüß-en), -tz (ăberseiz-en), s (reis-en = = a călători) şi -ss (fassen = a cuprinde, a apuca) primesc la persoana a Il-a singular numai -t. Astfel, la verbele acestea, persoana a I l - a singular este identică cu persoana a III-a singular: ich grüße wir grüßen du grüßt ihr grüßt er grüßt sie grüßen (vezi schema nr. 102, p. 556). 2. Pronumele personal nu poate fi omis ca in limba r o m â n ă : întreb = ich frage, întrebăm = wir fragen. 4. PRONUMELE INTEROGATIV Der Die Lehrer Übung kommt. ist r i c h t i g . Wer Was kommt? ist richtig?

Pronumele wer? = cine? se referă la persoane Pronumele was? = ce? se referă la lucruri

14 5. PRONUMELE DEMONSTRATIV DAS

1. LEHRSTOCK

a) b) c) d) e) f) g) h)

Das Das Das Das Das Das Das Das

ist der Student Popescu. ist die Studentin Ionescu. ist das Heft. sind Studenten. sind Studentinnen. sind die Hefte. ist falsch. ist richtig.

Acesta este studentul Popescu. Aceasta este studenta Ionescu. Acesta este caietul. Aceştia sînt studenţi. Acestea sînt studente. Acestea sînt caietele. Aceasta ( = acest lucru) este greşit. Aceasta este corect.

In exemplele de mai sus, das este pronume demonstrativ ( = acesta, aceasta) şi nu articol hotărît. Folosit cu verbul a fi, das se poate referi la un substantiv masculin, feminin sau neutru, la singular sau la plural. demonstrativ p ronumele das + verbul sein se referă la : 1) masculin, 2) singular, feminir ,, plural. Übungen Citiţi cu glas tare! neutru;

A. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalelor lungi! a) der Lehrer; erste; wenige; zählen; grüßen; das Buch; gut b) sagen; fragen; wir; wie; sie; zufrieden; c) Mathematik; studieren; korrigieren; Lektion (vezi schema nr. 2, pag. 486) B. Fiţi atenţi la pronunţarea diftongilor! a) Deutsch; heute; neun; auch; Erläuterung b) heißen; schreiben; eins; zwei; drei (vezi schema nr. 6, pag. 487) C. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalelor scurte! a) Student; lernen; rechnen; antworten b) Genosse; morgen; kommen; öffnen c) Stunde; Unterricht; beginnen; übersetzen (vezi schema nr. 3, pag. 486)

DER UNTERRICHT

15

D. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalei cu Umlaut! grüßen; übersetzen; öffnen; zählen die Bücher; die Übung; fünf (vezi schema nr. 1, pag. 485) 2. Traduceţi în limba română! a) Ich heiße Alexander. b) Die Studenten machen Übungen. c) Das ist Genosse Popescu. d) Sie zählen von eins bis zehn. c) Genossin Ionescu antwortet richtig. f) Sie zählt richtig. g) Die Genossin ist zufrieden. h) Wir wiederholen die Übungen. i) Sie übersetzen die Antwort. 3. Conjugaţi la prezent! a) beginnen; kommen; korrigieren; lernen; schreiben b) öffnen; rechnen; begegnen; atmen; baden; widmen; ordnen c) grüßen; heißen; reisen; übersetzen 4. Wieviel ist ?

a) 4+5

b)

6—5

5+2 4+3 2+6 1+7 2+8

10—4 9—6 8—3 7—2 6—1

c) 1+9—2 2+8—1 3+5—4 4+6—3 5+5—4 6+4—7

d) 7—3+2 8—4+6 9—6+2 10—7+6 9—5+4 8—3+5

5. Formaţi propoziţii! a) Der Genosse, heißen, Popescu. b) Eine Studentin, lachen. c) Die Studentin, lachen. d) Ich, studieren, Mathematik. e) Du, rechnen, gut. f) Er, zählen, falsch. g) Ihr, studieren, Mathematik. h) Die Studentin, lachen, jetzt. i) Der Student, öffnen, das Heft. j) Wir, lernen, die erste Lektion. 6. Completaţi acolo unde A. a) Das b) Das c) Wir cu pronumele personal! Indicaţi toate posibilităţile este cazul! ist Genosse Popescu; ... ist Student. ist Genossin Popescu; ... ist Studentin. machen eine Übung; ... ist richtig. de rezolvare,

16

d) Die Genossen studieren Mathematik; ... lernen auch Deutsch. e) Die Genossinnen studieren Mathematik; ... lernen auch Deutsch. f) Wir rechnen; auch ... rechnet. B. a) b) c) d) e) f) g) h) ...heißt Popescu. ...heiße Ionescu. ...macht jetzt Übungen. ...rechnet richtig. ...studiert Mathematik. Auch ... studieren Mathematik. ...lachen. ...fragt und ... antwortet.

7. Completaţi cu desinenţele! a) Wir mach- Übungen. b) Die Studentin lach-. c) Die Studenten grüß-. d) Der Lehrer antwort-. e) Ich studier- Mathematik. f) Er studier- Deutsch. g) Ihr studier- Mathematik. h) Die Studentinnen lach-. i) Du antwort- richtig. j) Sie schreib- Übungen. k) Du übersetz- die Lektion. I) Ich wiederhol- die Antwort. 8. Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) h) Wer kommt? Was sagt der Lehrer? Was sagen die Studenten? Wie zählen die Studenten? Wie rechnet Genosse Popescu? Was machen die Studenten? Wer korrigiert? Was sagt der Lehrer? Studenţii şi studentele fac exerciţii. Un student se numeşte Popescu. O studentă se numeşte Ionescu. Un student răspunde greşit. O tovarăşă corectează. Ei răspund corect. Ele fac exerciţiile.

9. Traduceţi în limba germană! A. a) b) c) d) e) ţ) g)

Merken Sie sich (Reţineţi)! Guten Morgen! Ich heiße Popescu. a) b) c) d) e) Cine este mulţumit? Ce traduce (ea)? Gît fac 9—6+2? Ce studiază (el) ? Cine repetă răspunsul? Ce traducem acum? Cum traduci (tu) ? Ce spuneţi (voi) ? Ce faceţi (dv. Acesta este răspunsul. i) Voi repetaţi lecţia. Wir zählen von eins bis zehn. Aceasta este prima lecţie. j) Profesorul este mulţumit. Wieviel ist zwei und zwei? (2+2) Zwei und zwei ist vier.DER UNTERRICHT 17 h) Tu întrebi şi el răspunde. Wir lernen Deutsch. Aceasta este studenta Ionescu.)? Cum te cheamă (numeşti) ? Cum se numeşte tovarăşa? Acesta este studentul Ionescu. 1881 . (2+2 ==4) 2—Limba germană — c. a) b) c) d) e) /) g) h) i) j) k) C. Acestea sînt cărţile. B.

Alle Studenten gehen auf die Plätze. Marianne öffnet das Gruppenbuch. Marianne sagt: „Ich sehe keine Kreide. Sie fragt: „Sind alle Studenten hier?" Ein Student antwortet: „Nein. und die Stunde beginnt. die Professoren.2. 17. Anda fehlt. der Fußboden ist unten. Die Tür ist rechts. . substantivele Kreide şi Gruppenbuch stau la acuzativ singular. Erläuterungen 1) Zwei Stunden Vorlesung — două ore de curs 2) Im Hörsaal = în sala de cursuri 3) Der Professor. (ZWEITES) LEHRSTÜCK DER HÖRSAAL Der Hörsaal ist groß. acuzativul feminin şi neutru singular este identic cu nominativul singular." „Wo ist Anda?" „Sie ist krank und kommt heute nicht. Paul. Er ist hell und sauber. die Fenster sind links. este identic cu nominativul plural. hast du eine Kreide?" Paul antwortet: „Nein. Die Vorlesung ist interessant. die Lektoren La substantivele de origine negermană terminate în -or. Wir machen Übungen. ich habe keine Kreide. Auch ein Lappen ist dort. Im Hörsaal sind viele Bänke. 492). Das Katheder und die Tafel sind vorn. iar acuzativul plural al tuturor substantivelor. iar substantivul Übungen la acuzativ plural. accentul este mobil. indiferent de gen. Alle Studenten und Studentinnen sind aufmerksam und fleißig. Observaţie. 4) Er holt rasch Kreide. In limba germană. In exemplele acestea. Marianne öffnet das Gruppenbuch." Es läutet. pag. nicht alle sind hier." Er holt rasch Kreide. Die Lampen hängen oben. Der Professor kommt. der Lektor. Sufixul -or este neaccentuat la singular şi accentuat la plural (vezi schema nr. Die Studenten haben zwei Stunden Vorlesung.

la forma afirmativă. verbul sein stă la prezent.DER HÖRSAAL 19 5) Alle Studenten = Toţi studenţii. die Fenster sind links. VERBELE HABEN ŞI SEIN a) b) c) d) Die Studenten haben heute zwei Stunden Vorlesung. legate prin conjuncţia und au o parte de propoziţie comună. Lexik Antonyme oben =f= unten rechts =f= links GRAMMATIK 1. Dacă două propoziţii. Hast du Kreide? Sind alle hier? verbul haben ( = a avea) stă la prezent. la forma interogativă. verbul haben stă la prezent. la forma afirmativă.6) Alle Studenten gehen auf die Plätze. şi sein se conjugă neregulat. 7) Sie ist krankf/]und \ş*€\ kommt heute nicht. toate este articulat. toate) este urmat de un substantiv nearticulat — spre deosebire de limba română unde substan­ tivul precedat de toţi. aceasta nu se mai repetă şi virgula dinaintea conjuncţiei und se suprimă. . Die Tür ist rechts. PREZENTUL VERBELOR în exemplul a în exemplul b în exemplul c în exemplul d Verbele haben haben Forma afirmativă ich habe du hast er -l sie > hat es i wir haben ihr habt sie haben Sie haben Forma interogativă habe ich? hast du ? f er? hat \ sie? les? haben wir? habt ihr? haben sie? haben Sie? ich du er sie es wir ihr sie Sie Forma afirmativă bin bist i > ist J sind seid sind sind sein Forma interogativă bin ich ? bist du ? f er? ist l sie ? les?' sind wir? seid ihr? sind sie? sind Sie? . verbul sein (== a fi) stă la prezent. la forma interogativă. Alle ( = toţi. — Toţi studenţii merg la locu­ rile lor.

a. a) b) c) d) Kein Student fehlt. Articolul nehotărît negat se întrebuinţează pentru negarea sub­ stantivului — precedat de articolul nehotărît : ein Student eine Studentin ein Heft * kein Student * keine Studentin » kein Heft — neprecedat de articol: Ich habe Kreide -*• Ich habe keine Kreide. NEGAŢIA A. în cazul acesta stă după verbul conjugat (ex. Xicht se poate referi: 1) la predicat. d). d). a) b) c) d) Sie kommt heute nicht. în cazul acesta stă înaintea părţii de pro­ poziţie respective (ex. keine. a. Paul antwortet : „Nein. Wir haben heute Stunden — Wir haben heute keine > Stunden. Sie ist nicht krank. Sie haben keine Stunden. C. c) 2) la o altă parte de propoziţie. Sie hat das Buch nicht. — dacă predicatul este simplu. LEHRSTOCK 2. B. b) — dacă predicatul este compus. b şi c) ş. . kein este articolul nehotărît negat. nicht stă înaintea părţii neconjugabile a predicatului. nicht alle sind hier. Articolul nehotărît negat are o formă şi pentru plural: keine (ex. în cazul de faţă înaintea numelui predicativ exprimat printr-un adjectiv (ex. Keine Studentin fehlt.2. Kein. Nicht alle sind hier. nicht stă de obicei la sfirşitul propoziţiei (ex." în limba germană trebuie deosebită negaţia exclamativă nein de negaţia sintactică nicht. Sie hat kein Heft.

F.DER HÖRSAAL 21 Articolul nehotărît negat Singular kein M. In exemplele de mai sus. Studenţii sînt atenţi. . adjectivul aufmerksam îndeplineşte funcţia sintactică de nume predicativ. Studenta este atentă. Studentele sînt atente. Adjectivul adverbial este invariabil. A D J E C T I V U L ADVERBIAL Er holt rasch Kreide. Spre deosebire de limba română. A D J E C T I V U L PREDICATIV a) b) c) d) Der Die Die Die Student ist aufmerksam Studentin ist aufmerksam Studenten sind aufmerksam Studentinnen sind aufmerksam = = = = Studentul este atent. = Nici un student nu lipseşte. 3. Adjectivul predicativ este invariabil. kein / Plural keine D. î n limba germană de regulă nu pot sta două negaţii într-o propoziţie. B. keine \ N. ADJECTIVUL A. în limba germană adjectivul predicativ este invariabil. în această propoziţie. Este deci adjectiv predicativ. Kein Student fehlt. adjectivul rasch este întrebuinţat ca adverb.

aufmerksam.' 4. dacă subiectul nu poate fi definit (ex. f) Ich .. das Gruppenbuch. 11.. 3. a) Wie I heißt er? b) I ist sie ? D. b) ein Heft.. 2).... keine Kreide. LEHRSTOCK a) Das Katheder ist vorn. aufmerksam. a) Wo ist er? b) G. Es ist vorn. Sie ist aufmerksam. heute keine Vorlesung. b) Die Studentinnen . Completaţi cu formele corespunzătoare ale verbului haben! a) Anda . Citiţi cu glas tare! Nu legaţi vocala iniţială a unui cuvînt de sunetul al cuvintului precedenţi ein Hörsaal. b) Es läutet = sună. Conjugaţi la prezent! Ich habe ein Buch. Grammatik.. final Er heißt Andrei.. 2) pronume impersonal. Ich bin aufmerksam. b) Ihr . de persoana a III-a singular neutru (vezi pag. heute vier Stunden.. b). PRONUMELE ES 2.. Er ist hier. c) B. a) Wieviel ist 8+1? b) 1 + 5? c) 1+4? 2. Übungen 1... e) Du . d) Er . 4. Completaţi cu formele corespunzătoare ale verbului sein! a) Die Studenten . A.. Es poate fi: 1) pronume personal. g) Wir . ein Heft. a) Was ist das? Das ist eine Tür. heute keine Stunden. c) Die Studenten . dort. ..... zwei Stunden Vorlesung..

... Ihr habt Kreide... Er holt die Bücher. Wir haben heute Vorlesung. sie . a) b) c) d) e) f) B. 5. Ein Student antwortet falsch. Die Studentin Anda fehlt. Ein Student fehlt heute.. Der Student heißt Ionescu. in propoziţii interogative! B. articolul hotărlt! B. Die Studenten haben heute Stunden. Wir machen heute Übungen. Eine Studentin ist krank. Student. a) b) c) d) e) f) Tür Tafel Lampe Fenster Lappen Übung negative! Katheder Heft Fußboden Kreide Platz Vorlesung In propoziţii Die Tür ist links.DER HÖRSAAL 23 c) d) e) f) g) h) i) Der Hörsaal . du krank? Anda fehlt. Eine Studentin schreibt falsch. Du öffnest das Fenster.. Er holt ein Buch.. .. Studenten. în a) b) c) d) e) f) g) h) propoziţii negative! Anda ist krank. Hier ist ein Heft. krank. Ich . Der Professor öffnet das Gruppenbuch. Wir . articolul nehotărit negat! a) Hörsaal b) Stunde c) Buch 6. Du hast ein Gruppenbuch. . Transformaţi propoziţiile afirmative A. er hier? . 7.. articolul nehotărit! C. Completaţi cu A. Der Lappen ist hier.. Die Antwort ist richtig... Transformaţi A. groß und hell. Ihr .. aufmerksam.

N-am cărţile (caietele) aicil Aici n-am cărţi. Nici un student nu lipseşte astăzi. Ele nu deschid fereastra.24 2. Un student aduce repede creta. N-am caietul (caietele). Studentele deschid fereastra. Wir haben heute zwei Stunden Vorlesung. Ea nu este bolnavă. . LEHRSTOCK 8. N-am astăzi nici o carte (nici un caiet). a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) B. Merken Sie sich! 9. Ist Andrei hier? Nein. die Türen. er ist nicht hier. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) El este student. Tu eşti studentă. El nu este aici. Lectorul este mulţumit. Răspundeţi! a) Was machen die Studenten? b) Wie ist der Hörsaal? c) Wo sind die Lampen. die Fenster 0 d) Wo ist der Fußboden? e) Ist die Tür rechts? f) Sind die Fenster links? g) Wo ist die Tafel? h) Was holt Paul? i) Wer kommt? j) Wie sind die Studenten? Traduceţi! A. Nici o studentă nu lipseşte astăzi. O studentă aduce repede cretă. Lectorii sînt mulţumiţi. Prelegerile sînt interesante. El nu deschide uşa. Wir gehen auf die Plätze. Eşti mulţumit? Eşti mulţumită? Prelegerea este interesantă.

Brotkörbe und Salzfässer. (DRITTES) LEHRSTÜCK DER SPEISESAAL Der Speisesaal ist groß. Einige Studenten gehen in ein Kino. Sie warten ein wenig." „Gut". 2) . Anda und Marianne gehen in die Bibliothek. andere besuchen die Bibliothek. Sie sind hungrig.. vin la masă 3) ein wenig = puţin 4) Nach Tisch. Marianne. vocala ä din pluralul aceluiaşi substantiv este lungă... Erläuterungen 1) Zwei Studentinnen haben heute Dienst = două studente sînt astăzi de serviciu. 6) die Stadt — die Städte. Messer.3. = Imediat după masă.. Gläser und Wasserkrüge. Zwei Studentinnen haben heute Dienst. Gabeln und Löffel auf die Tische. kommen zu Tisch — . spre deosebire de limba română unde verbul a se juca este reflexiv. sagt Marianne.. Sie essen mit Appetit. Andrei geht in die Stadt. Er bringt Äpfel und Kuchen. Anda und Andrei essen zusammen. Hier sind viele Tische und Stühle. Sie legen Tischtücher. Anda fragt Marianne : „Bringst du die Suppe? Ich bringe die Schnitzel und das Gemüse. Das Essen ist sehr gut. vocala a din singularul substantivului Stadt este scurtă. Sie lesen und lernen dort.. Die Studenten und Studentinnen kommen zu Tisch. Dann kommt auch Andrei.. Nach Tisch gehen manche Studenten in Parks. hell und sauber.. Sie holen das Essen. Dann bringen sie noch Teller. Andrei ist aber nicht dort. . „Wo ist Andrei?" fragt Marianne. 5) Hier spielen viele Kinder = aici se joacă mulţi copii. In limba germană verbul spielen nu este reflexiv. Hier spielen viele Kinder.

— Din grupa a cincea fac parte în special cuvinte de origine negermană. das Kind —• die Kinder]. Hier sind viele Tische und Stühle. b: der Apfel — die 'Apfel]. Dann bringen sie noch Gläser... —• Din grupa a patra fac parte substantivele care primesc la nominativul plural desinenţa -en sau -n. o.. PLURALUL SUBSTANTIVELOR a) b) c) d) e) f) g) h) Dann bringen sie noch Teller . e .26 3. f: das Gl&s — die Gläser]. Einige Studenten gehen in Parks.. în . ele pot fi împărţite c i n c i grupe: •— Din grupa întlia fac parte substantivele care nu primesc nici un fel de desinenţă la nominativul plural. Messer. — Din grupa a doua fac parte substantivele care primesc la nominativul plural desinenţa -e. h: der Park — die Parks]. — Din grupa a treia fac parte substantivele care primesc la nominativul plural desinenţa -er. Acestea primesc la nominativul plural desinenţa -s. [ex. Sie legen . După felul în care substantivele formează pluralul. c : der Tisch — die Tisch®]. Gabeln und Löffel auf die Tische. [ex. [ex. g : der Student — die Studenten. ci: der Stuhl — die Stühle]. die Stunde —• die Stunden]. [ex. Multe substantive din această grupă primesc Umlaut. [ex. Nici substantivele din această grupă nu primesc Umlaut. Hier spielen viele Kinder. Unele substantive din această grupă primesc Umlaut. [ex. u sau au în rădăcină primesc Umlaut. a: der Teller — die Teller']. LEHRSTOCK GRAMMATIK 1. [ex. Er bringt Äpfel . Substantivele din această grupă n u pot primi niciodată Umlaut. Toate substantivele din această grupă care au a. Die Studenten haben heute zwei Stunden. [ex...

500) 2. Observăm că în toate aceste exemple. pag. c) este o propoziţie enunţiativă negativă. b) Dann bringen sie noch Gläser. o. ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E ENUNŢIATIVE A F I R M A T I V E ŞI N E G A T I V E 1 3 1 2 2 2 1 a) Sie holen das Essen. In exemplul a propoziţia începe cu subiectul. TOPICA ÎN PROPOZIŢIA PRINCIPALĂ A. Primele două propoziţii (exemplele a şi b) sînt propoziţii enunţiative afirmative. 28. vorbim de ordine directă (Grundstellung). indi­ ferent de locul pe care-1 ocupă subiectul.DER SPEISESAAL GRUPELE DE PLURAL 27 Grupa I Grupa Grupa Grupa Grupa / fără desinenţă fără desinenţă -f Umlaut II / -e -e + Umlaut III / -er -er + Umlaut (la toate substantivele care au a. Propoziţia a 3-a (ex. verbul conjugat stă în locul 2. î n propoziţia enunţiativă ( r r s ' \ aiirin ativa 1 negativă | ver])Ui t conjUaab J locul 2. Cînd subiectul stă în urma verbului conjugat. u sau au în rădăcină) en IV / ~ l — totdeauna fără Umlaut -n j V -s — totdeauna fără Umlaut (vezi schema nr. Gînd subiectul stă înaintea verbului conjugat. In exemplul b propoziţia începe cu un complement circumstanţial. . c) Andrei ist nicht hier. vorbim de ordine inversă (Umstellung).

28 B. ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E INTEROGATIVE

3. LEHRSTOCK

a) Wo ist Andrei? b) Bringst du die Suppe? în propoziţiile interogative parţiale, verbul conjugat stă In locul 2, cuvlntul interogativ în locul 1 (ex. a). în propoziţiile interogative totale, verbul conjugat stă in locul 1 (ex. b).

In propoziţiile interogative / \

parţiale - verbul conjugat locul 2 totale — verbul conjugat locul 1

3. FORMAREA CUVINTELOR

A. P R I N COMPUNERE

a) Sie legen Tischtücher auf die Tische. b) Dann bringen sie Wasserkrüge, Brotkörbe, ... Foarte multe cuvinte din limba germană se formează prin compunere. Astfel: der Tisch (masa) + das Tuch (stofa, pînza) =das Tischtuch (faţa de masă). Primul element al cuvîntului compus se cheamă cuvint determinativ; ultimul, cuvînt de bază. Deci: das T i s c h cuvînt determinativ t u eh cuvînt de bază

în substantivele compuse, accentul principal cade pe cuvîntul determinativ: das Tischtuch

Genul substantivelor compuse este identic cu genul cuvîntului de bază: der Tisch + das Tuch = das Tischtuch.

DER SPEISESAAL

29 B. PRIN DERIVARE

a) der Student —• die Studentin b) der Lehrer —- die Lehrerin Multe Substantive care comportă posibilitatea unui feminin îl formează cu ajutorul sufixului -in : der Student + in -* die Studenţi« der Lehrer + in — die Lehrerin > Substantivele feminine, formate cu ajutorul sufixului -in, dublează pe -n- la plural: die Studentire — die Studentinnen die Lehrerin — die Lehrerinnen
O b s e r v a ţ i e . Substantivele terminate în -e pierd pe acest -e la formarea femininului: der Genosse—• die Genossin

Übungen 1. Citiţi cu glas tare! A. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalelor lungi! a) Saal; Professoren; Brot; Gabel; Kino b) Städte; Appetit; Gemüse; Kuchen; Tafel B. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalelor scurte! a) Stadt; Professor; Klasse; Wasser; Messer b) Apfel; Löffel; Suppe; Fenster; Teller C. Fiţi atenţi la pronunţarea lui e scurt, slab ! a) legen; bringen; holen; spielen; warten b) Stunde; Lampe; Kreide; sieben; Studentinnen (vezi schemele nr. 2 şi 3, pag. 486. şi 4, pag. 487). 2. Treceţi substantivele de mai jos la plural, clasificindu-le pe grupe de plural! a) der Lehrer; das Buch; die Speise; die Stadt; das Heft b) der Genosse; die Bank; der Saal; das Brot; die Genossin c) der Apfel; der Löffel; die Gabel; der Teller; das Messer d) die Stunde; die Erläuterung; die Übung; die Lektion; die Tafel e) das Fenster; das Kind; das Glas; der Stuhl; das Kino 3. Treceţi propoziţiile de mai jos la plural! a) Der Lehrer kommt in die Klasse. b) Der Speisesaal ist groß und hell. c) Die Studentin bringt das Tischtuch, das Messer und die Gabel. d) Machst du jetzt die Übung?

30

3. LEHRSTÜCK

e) f) g) h) i)

Der Tisch ist sauber. Wo ist der Wasserkrug? Bringst du das Glas und das Salzfaß ? Der Park ist groß. Heute fehlt kein Student. substantive Fuß + Speise + Tisch + Wasser + Wasser + Brot + compuse! der Boden der Saal das Tuch der Krug das Glas der Korb gehen, in, Studenten, die Bibliothek, einige hier, viele, lernen, Studenten, und, lesen nicht, der Professor, heute, kommt hat, Buch, kein, Anda haben, heute, nein, wir, Vorlesung, keine in, kommt, die Bibliothek, ihr, heute machen, Studenten, was, manche, nach Tisch das Gemüse, du, bringst die Studenten, lernen, wo

4. Formaţi a) der b) die c) der d) das e) das f) das

5. Formaţi propoziţii A. afirmative! a) b) B. negative! c) d) e) C. interogative! f) g) h) i) 6. Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) 7. Wie Wer Was Wer Was Was

ist der Speisesaal? hat heute Dienst? legen die Studentinnen auf die Tische? kommt zu Tisch? essen die Studenten? machen die Studenten nach Tisch?

Traduceţi! A. a) Andrei este astăzi de serviciu? b) Nu, nu el este astăzi de serviciu. c) Alina şi Anda mănîncă astăzi împreună. d) Cine aduce supa şi friptura? e) Ele aduc linguri, furculiţe şi cuţite. f) „Eşti flămîndă?" o întreabă Andrei pe Anda. g) „Eu sînt flămînd" spune Andrei. h) Mulţi studenţi merg după masă la bibliotecă. Ei citesc şi scriu acolo cîteva ore. i) Studenţii mănîncă astăzi supă, carne şi prăjitură. j) Aici este un parc. k) Acolo se joacă mulţi copii.

DER SPEISESAAL

31

B. a) b) c) d) e) f) g) h) i) C. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) D. a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Unde mîncaţi (dumneavoastră)? Unde sînt paharele? Cine aduce paharele? Cine n-are furculiţă? Ce aduceţi la masă? Ce spuneţi (dumneavoastră) ? Ce faceţi după masă? Cîţi studenţi mănîncă astăzi aici? Cum este mîncarea? Mănînci astăzi supa? Învaţă (el) bine? Mergeţi astăzi la cinema? Aşteptaţi (dumneavoastră) puţin? Deschizi fereastra? Studenţii sînt harnici? Studentele sînt atente? Aveţi cărţile? El are caietul? Ai creta? Studentul Paul nu este aici. Studenta Alina nu lipseşte astăzi. Studenţii nu au astăzi ore. Studentele Alina şi Mariana nu merg astăzi la cinema. Astăzi n-avem cretă. Creta nu este aici. Nu am nici o furculiţă. Nu deschideţi ferestrele? Paharele nu sînt aici. Merken Sie sich!

Wir warten ein wenig. Wir sind hungrig. Wir gehen zu Tisch. Wir essen mit Appetit. Nach Tisch gehen wir in die Bibliothek.

4. ( V I E R T E S )

LEHRSTÜCK

DAS STUDENTENHEIM Es ist Freitag. Andrei schreibt der Mutter einen Brief. Dann geht er auf die Post. Daneben ist das Studentenheim. Dort wohnt Otto. Andrei hat noch Zeit. Er besucht Otto. Otto zeigt dem Freund das Studentenheim. A n d r e i : Wessen Zimmer ist das? Wohnst du hier? O t t o : Nein, das ist Alexanders Zimmer. Ich wohne nebenan. Sie gehen in das Zimmer Ottos. A n d r e i : Aber ich sehe hier drei Betten, drei Schränke, einen Tisch und vier Stühle. Wer wohnt noch hier? O t t o : Hier wohnen noch zwei Studenten. Sie haben heute Unterricht und sind nicht zu Hause. A n d r e i : Sind alle Schlafräume des Studentenheims so schön ? Ihr habt auch Bilder, Vorhänge und einen Teppich. O t t o : Ja, alle Schlafräume sind schön und sauber. Wir haben Wasch­ räume und Duschräume. A n d r e i : Und wo lernt ihr ? O t t o : Unten ist ein Leseraum und nebenan ist der Klubraum. Dort lernen wir und lesen Zeitungen oder Zeitschriften. Wir haben auch ein Radio und einen Fernsehapparat. Dann fährt Otto den Freund in den Festsaal. O t t o : Das ist der Festsaal. Hier hören wir Vorträge und sehen Filme. A n d r e i : Der Saal ist groß und sehr schön. Ihr habt auch ein Klavier. O t t o : Ja, wir haben alles und sind sehr glücklich. Die Arbeitsbedin­ gungen sind ausgezeichnet. Erläuterungen 1) Es ist Freitag — Este vineri. 2) Wer wohnt noch hier? — Cine mai locuieşte aici?

DAS STUDENTENHEIM

33

3) auf die Post = la poştă 4) zu Hause = acasă 5) so schön = aşa de frumos, atît de frumos GRAMMATIK
DECLINAREA SUBSTANTIVELOR DECLINAREA T A R E

a) b) c) d) e) f)

Daneben ist der Klubraum. Die Schlafräume des Studentenheims sind schön. Er zeigt dem Freund das Studentenheim. Andrei schreibt der Mutter einen Brief. Otto führt den Freund in den Festsaal. Die Bilder sind schön.

în exemplul a substantivul masculin Klubraum (grupa a Ii-a de plural) stă la nominativ singular. în exemplul b substantivul neutru Studentenheim (grupa a Ii-a de plural) stă la genitiv singular. î n exemplul c substantivul masculin Freund (grupa a Ii-a de plural) stă la dativ singular. în exemplul d substantivul feminin Mutter (grupa I de plural) stă la dativ singular. în exemplul e substantivul masculin Freund (grupa a Il-a de plural) stă la acuzativ singular. în exemplul f substantivul neutru Bild (grupa a IlI-a de^plural) stă la nominativ plural. în limba germană există patru cazuri: nominativul, genitivul, dativul şi acuzativul. Substantivele din limba germană se grupează, după desinenţele lor, în trei declinări: declinarea t a r e declinarea s l a b ă declinarea m i x t ă Din decimarea tare fac parte substantivele de gen masculin, feminin şi neutru, din primele trei grupe de plural. Acestea se declină în felul următor :

N. G. D. A.

Masculin der Lehrer des Lehrers dem Lehrer den Lehrer

Singular Feminin die Bank der Bank der Bank die Bank

Neutru, das Bild des Bild(e)s dem Bild(e) das Bild

3—Limba germană — c. 1881

34

4. LEHRSTOCK

Plural Masculin N. G. D. A. die der den die Lehrer Lehrer Lehrern Lehrer Feminin die Bänke der Bänke den Bänken die Bänke Neutru die der den die Bilder Bilder Bildern Bilder

Din tabelul de mai sus rezultă următoarele caracteristici ale declinării tari : La singular: — Substantivele tivul, dativul — La genitiv au — Substantivele

masculine şi neutre au trei cazuri egale (nomina­ şi acuzativul). desinenţa -(e)s. feminine au toate cazurile egale.

La plural: —• Toate substantivele, indiferent de genul lor, au trei cazuri egale (nominativul, genitivul şi acuzativul). — La dativ au desinenţa -n, dacă nominativul singular nu se termină den Lehrern, dar : der Garten = grădina în -n (der Lehrer den Gärten). (vezi schema nr. 37, pag. 509)
Observaţii. 1, Genitivul cu desinenţa -es îl formează totdeauna substantivele terminate în -ß (der Gruß, Grußes), în -s (das Glas, des Glases), în -z (das Salz, des Salzes), în -sch (der Tisch, Tisches), In -st (der Dienst, des Dienstes); uneori substantivele monosilabice terminate -eh (das Buch, des Buch(e)s), în -d (das Bild, des Bild(e)s), în -t (das Heft, des Heft(e)s), -g (der Krug, des Krug(e)s), în -k (der Schrank, des Schrank(e)s). 2. Dativul cu desinenţa -e îl pot forma substantivele care la genitiv au desinenţa -es. des des în în

Substantivele precedate de articolul nehotărît sau de articolul nehotărît negat se declină întocmai ca substantivele precedate de articolul hotărît. Deci: * Masculin ein Lehrer eines Lehrers einem Lehrer einen Lehrer Singular Feminin eine einer einer eine Bank Bank Bank Bank Neutru ein eines einem ein Bild Bild(e) Bild(e) Bild

N. G. D. A.

DAS STUDENTENHEIM

35

Plural N. G. D. A. Masculin Lehrer Lehrer Lehrern Lehrer Feminin Bänke Bänke Bänken Bänke Singular N. G. D. A. Masculin kein Lehrer keines Lehrers keinem Lehrer keinen Lehrer Feminin keine Bank keiner Bank keiner Bank keine Bank Plural N. G. D. A. Masculin keine Lehrer keiner Lehrer keinen Lehrern keine Lehrer Feminin keine keiner keinen keine Bänke Bänke Bänken Bänke Neutru keine keiner keinen keine Bilder Bilder Bildern Bilder Neutru kein keines keinem kein Bild Bild(e)8 Bild(e) Bild Neutru Bilder Bilder Bildern Bilder

'

2. DECLINAREA NUMELOR DE PERSOANE

a) Das ist Alexanders Zimmer. b) Marianne ist Andas Freundin. Numele de persoane, indiferent de gen, primesc doar la genitiv desinenţa -s. N. G. D. A. Alexander Alexanders Alexander Alexander Anda Andas Anda Anda

O b s e r v a ţ i e . Numele de persoane la genitiv stau de multe ori înaintea substantivului pe care ii determină. în cazul acesta, substantivul se întrebuinţează fără articol. Deci: Alexanders Zimmer, dar: das Zimmer Alexanders. 3. PRONUMELE INTEROGATIV

a) Andrei schreibt einen Brief. — Wer schreibt einen Brief? b) Der Saal ist groß. — Was ist groß ? c) Das ist Alexanders Zimmer. — Wessen Zimmer ist das ?

36

4. LEHRSTOCK

d) Er zeigt dem Freund das Studentenheim. Wem zeigt er das Studentenheim? e) Andrei besucht Otto. Wen besucht Andrei? f) Die Studenten hören Vorträge. Was hören die Studenten? Din exemplele de mai sus reiese că : 1) nominativul răspunde la întrebarea wer? cînd este vorba de persoane (ex. a), la întrebarea was? cînd este vorba de lucruri (ex. 6); 2) genitivul răspunde la întrebarea wessen? (ex. c); 3) dativul răspunde la întrebarea wem? (ex. d); 4) acuzativul răspunde la întrebarea wen? cînd este vorba de persoane {ex. e) si la întrebarea was? cînd este vorba de lucruri sau noţiuni abstracte (ex. f).' Deci pronumele interogative wer? (eine?), was?' (ce?) se declină în felul următor : was ? N. wer? ? wessen G. wem D. wen ? A. was ( Übungen 1. Citiţi cu glas tare! A. a) hängen; läuten b) Löffel; schön; hören c) führen; glücklich; übersetzen; Gemüse; Tür B. a) der der das der b) die das c) der der 2. Declinaţi A. cu articolul hotărît! B. cu articolul nehotărlt! C. cu articolul nehotărît negat! a) der Teller b) der Saal der Apfel der Stuhl der Film der Vortrag c) die Mutter die Stadt die Bank :> d) das Kind das Buch das Fest Vortrag Saal Glas Platz Mutter Tischtuch Fußboden Brotkorb die die die die die die die die Vorträge; Säle; Gläser; Plätze; • Mütter; Tischtücher: Fußböden Brotkörbe der die der das das der das der — die — die — die — die — die — die — die —• die (vezi schema nr. 1, Vorhang Bank Apfel Salzfaß Buch Krug Haus Raum Vorhänge Bänke Äpfel Salzfässer Bücher Krüge Häuser Räume pag. 485)

DAS STUDENTENHEIM

37

3. Completaţi cu articolul a) b) c) d) e) f) g) h) i)

hotărît!

Hans besucht ... Freund. Helga besucht ... Freundin. ... Zimmer ist groß und hell. Die Schlafräume ... Studentenheims sind sauber. Die Kinder zeigen ... Lehrern die Hefte. Sie grüßen ... Lehrer. Das Zimmer ... Freundes ist links. Das Kind antwortet ... Mutter. Ich antworte ... Lehrer. nehotărit!

4. Completaţi cu articolul a) b) c) d) e)

Ich lese ... Buch. Er besucht ... Freund Sie besucht ... Freundin. Öffnest du ... Fenster? Der Student antwortet ... Kind. f) Ich sehe ... Tisch und ... Bank. g) Andrei schreibt ... Freund. k) Helga schreibt ... Freundin. 5. A. Completaţi cu substantivele indicate la cazul B. Treceţi propoziţiile la plural! der Lehrer a) kommt in die Klasse. b) Der Vortrag ist interessant. c) Die Studentin zeigt das Heft. d) Ich besuche die Stadt a) ist sauber. b) Die Parks sind schön. c) Er besucht das Kind a) ist aufmerksam. b) Das Zimmer ist hell und sauber. c) Ich antworte d) Du fragst potrivit!

38

4. LEHRSTOCK

6. Puneţi substantivele din paranteză la cazul a) b) c) d) e) f) g) h)

potrivit/

... Mutter ist hier (Anda). ... Hefte sind sauber (Peter). Ich öffne ... die Tür (Peter, Helga). Er öffnet die Tür (ein Zimmer). Der Student öffnet (der Schrank). Otto zeigt das Buch (der Freund). Die Waschräume sind sauber (das Studentenheim). Heute hören wir (ein Vortrag).

7. Completaţi cu pronumele interogativ la cazul potrivit! a) ... wohnt hier? b) ... lesen die Studenten? c) ... Buch ist das? d) ... zeigt Andrei den Festsaal? e) ... ist das? f) ... besuchen Sie? g) ... schreibt Andrei? 8. Răspundeţi! a) Wen besucht Andrei? b) Was zeigt Otto dem Freund? c) Wie sind die Schlafräume des Studentenheims? d) Wie ist der Festsaal? e) Was machen die Studenten dort? 9. Traduceţi! a) Aici s î n t : un pat, o masă, un dulap şi două scaune. b) Al cui tablou este acesta? c) Camerele căminului studenţesc sînt curate. d) Profesorul răspunde copiilor. e) Andrei arată prietenului dormitoarele. f) Studenţii citesc cărţi, ziare şi reviste. g) Studenţii şi studentele salută pe profesor. h) Camera prietenului este mare şi luminoasă. i) Cui (ii) arăţi clubul şi sala de lectură? j) Pe cine întrebi aceasta? k) Ce întreabă el? I) Mama Andei locuieşte în Constanţa. m) Prietenul lui Petre nu este acasă. Merken Sie sich! Es ist Freitag. Andrei geht auf die Post. Alexanders Zimmer ist groß. Die Arbeitsbedingungen sind ausgezeichnet.

5. (FÜNFTES) LEHRSTÜCK

EIN AUSFLUG Eine Gruppe von Studenten und Studentinnen macht mit den Lehrern einen Ausflug ans Meer. Sie fahren Samstag um 23 30 Uhr (halb zwölf) mit dem Zug. Sonntag um 530 Uhr (halb sechs) sind sie in Konstanza ( = Con­ stanţa). Von dort fahren die Studenten mit dem Autobus nach Mamaia. Dort bewundern sie die Neubauten. Die Begeisterung der Studenten ist groß. „Ach, wie schön!" sagt Gerda der Freundin Anda. „Was sagt ihr zu den Blumen?" fragt Marianne die Kollegin. „Ja, hier sind sie weiß und gelb, dort sind sie blau und rot." „Alles ist herrlich!" rufen die Kollegen einstimmig. Nach einer Stunde gehen alle an den Strand. Dort liegen Männer, Frauen, Jungen und Mädchen im Sand. Viele Menschen verbringen hier den Urlaub : Arbeiter und Bauern, Lehrerinnen und Verkäuferinnen, Schüler und Stu­ denten. Auch viele Gäste aus dem Ausland sind hier. Alle baden, liegen in der Sonne und werden braun. Um 1445 Uhr (drei Viertel drei) gehen die Studenten zu Tisch. Nach Tisch besuchen sie Konstanza. Sie gehen durch die Straßen der Stadt. Um 2240 Uhr (zwanzig Minuten vor elf) fahren die Studenten fröhlich nach Bukarest. Montag, um 3 08 Uhr (acht Minuten nach drei) sind sie in Bukarest. Erläuterungen 1) ans Meer — la mare 2) die Neubauten — plural neregulat de la der Neubau 3) um 2330 Uhr — citiţi: um 23 Uhr 30 sau um halb zwölf = la ora 2330 sau la ora 11 jumătate 4) wie schön! — ce frumos! cît de frumos ! 5) Was sagt ihr zu ... = Ce ziceţi de ... 6) im Sand = în nisip 7) Sie werden braun. = Ei se bronzează.

40

5. LEHRSTOCK

GRAMMATIK
1. DECLINAREA SLABĂ A SUBSTANTIVELOR

a) b) c) d)

Der Student Paul ist hier. „Ach, wie schön!" sagt Gerda der Freundin Anda. Die Studenten fahren nach Konstanza. Die Begeisterung der Studenten ist groß.

în exemplul a substantivul masculin der Student stă la nominativ singular. în exemplul b substantivul feminin die Freundin stă la dativ singular. în exemplul c substantivul masculin der Student stă la nominativ plural. în exemplul d substantivul masculin der Student stă la genitiv plural. Aceste substantive se declină după regulile declinării slabe. Din declinarea slabă fac parte : 1) majoritatea substantivelor de gen masculin din grupa a IV-a de plural (vezi pag. 26, Grammatik 1). 2) toate substantivele de gen feminin din grupa a IV-a de plural (vezi pag. 26, Grammatik 1). Singular N. G. D. A. Masculin der Student des Studenten dem Studenten den Studenten Masculin der Junge des Jungen dem Jungen den Jungen Plural ' N. G. D. A. Masculin die Studenten der Studenten den Studenten die Studenten Masculin die Jungen der Jungen den Jungen die Jungen Feminin die Blumen der Blumen den Blumen die Blumen Feminin die der der die Blume Blume Blume Blume

Din tabelul de mai sus rezultă următoarele caracteristici ale declinării slabe : 1) Substantivele de gen masculin au la toate cazurile —• afară de nominativul singular —• desinenţa -(e)n. 2) Substantivele de gen feminin au la toate cazurile pluralului desi­ nenţa -(e)n. (vezi schema nr. 38, pag. 510)
O b s e r v a ţ i e . Deoarece substantivele feminine au la singular cazurile egale, apartenenţa lor la declinarea tare sau slabă se poate recunoaşte numai după plural.

EIN AUSFLUG

41 2. PREPOZIŢIILE

A. a) b) c) d) e) f) g) In 1) 2) 3) 4)

Sie machen mit den Lehrern einen Ausflug. Eine Gruppe von Studenten macht einen Ausflug. Nach einer Stunde gehen sie an den Strand. Auch viele Gäste aus dem Ausland sind hier. Die Studenten gehen durch die Straßen der Stadt. Die Studenten gehen in den Hörsaal. Alexander wohnt in einem Studentenheim.

limba germană, prepoziţiile se construiesc : cu dativul (ex. a, b, c, d); cu acuzativul (ex. e); cînd cu acuzativul (ex. f), cînd cu dativul (ex. g); cu genitivul. (vezi schema nr. 121, pag. 573) aus außer bei mit nach seit von zu = = = = = = = = din afară de la cu după, spre de, de la (numai temporal) de, de la, dintre la, spre, către, de

B. Prepoziţiile cu dativul cele mai des întrebuinţate s î n t :

Prepoziţiile aus, außer, bei, mit, nach, seit, von, zu cer totdeauna cazul d a t i v .

3. ÎNTREBUINŢAREA PREPOZIŢIILOR

A. a) Um 5 30 Uhr sind die Studenten in Konstanza. b) Sie fahren mit dem Autobus nach Mamaia. — Pentru indicarea localităţii în care se petrece o acţiune se întrebuinţează prepoziţia in (ex. a). — Pentru indicarea direcţiei spre un loc, spre o localitate se întrebuinţează prepoziţia nach (ex. b). O b s e r v a ţ i e . Numele de localităţi nu sînt însoţite de articol.

42

5. LEHRSTOCK

B. a) Er ist bei Alexander. b) Er geht zu Alexander. — Pentru indicarea locului la o persoană se întrebuinţează prepoziţia bei (ex. a). — Pentru indicarea direcţiei spre o persoană se întrebuinţează prepoziţia zu (ex. b).
O b s e r v a ţ i e . Numele de persoane sînt de obicei neînsoţite de articol.

1—in 1 _bei raporturi spaţiale —

(locul — localitate) (locul — persoană)

1—nach (direcţia — localitate) 1 zu (direcţia — persoană)
C. Die Studenten gehen an den Strand = Studenţii merg la plajă. în limba germană, substantivul precedat de prepoziţie este de obicei însoţit de articol, spre deosebire de limba română, unde, in majoritatea cazurilor, se întrebuinţează nearticulat sau precedat de articol nehotârît.
4. FORMAREA CUVINTELOR

SUBSTANTIVE COMPUSE

(Continuare) A. a) b) c) d) Daneben ist ein Klubraum. Dort bewundern die Studenten die Neubauten. Wir haben Waschräume und Duschräume. Eine Gruppe von Studenten macht ... einen Ausflug ans Meer.

Cuvintul determinativ al unui substantiv compus poate fi •— un substantiv (ex. a: der Klub) — o altă parte de vorbire, de exemplu : un adjectiv (ex. b: neu) un verb (ex. c: waschen şi duschen) o prepoziţie (ex. d: aus) Verbul care intră în compunere ca determinant pierde desinenţa infini­ tivului : schlaf\gjţ]\ + der Raum wasche«'] / \ der Waschraum / der Schlafraum

EIN AUSFLUG

<M

B. a) b) c) d)

Das ist der Festsaal. Daneben ist das Studentenheim. Die Arbeitsbedingungen der Studenten sind ausgezeichnet. Unten ist ein Leseraum. formează: fi

Cuvintele compuse se

1) prin simpla alăturare a cuvintelor, cuvîntul determinativ putînd şi un substantiv la plural. das Fest + der Saal -* der Festsaal (ex. a) die Studenten + das Heim -*• das Studentenheim (ex. b)

2) prin intercalarea unui s între cuvîntul determinativ şi cuvîntul de bază (ex. c) : die Arbeit + s + die Bedingung -» die Arbeitsbedingung (ex. c) 3) prin intercalarea unui e între cuvîntul determinativ şi cuvîntul de bază : (ex. d): les^ă) -f- e + der' Raum — der Leseraum. >

5. NUMERALE CARDINALE

11 elf 12 zwölf 13 dreizehn 14 vierzehn ffJrtse : n) 15 fünfzehn 16 sechzehn 17 siebzehn 18 achtzehn 19 neunzehn 20 zwanzig 21 einundzwanzig 22 zweiundzwanzig 23 dreiundzwanzig 24 vierundzwanzig 25 fünfundzwanzig 26 sechsundzwanzig 27 siebenundzwanzig 28 achtundzwanzig 29 neunundzwanzig 30 dreißig 31 einunddreißig

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 50 52 60 63 70 74 80 85 90 96 97

zweiunddreißig dreiunddreißig vierunddreißig fünfunddreißig sechsunddreißig siebenunddreißig achtunddreißig neununddreißig vierzig ffirtsîş) einundvierzig fünfzig zweiundfü$fzig sechzig dreiundsechzig siebzig vierundsiebzig achtzig fünfundachtzig neunzig sechsundneunzig siebenundneunzig

. Die Uhr geht nach = Ceasul rămîne în urmă. fünf (Minuten) nach fünf s a u es ist siebzehn Uhr fünf (Minuten). .. 510 __ jr s i s t z e l m (Minuten) nach fünf s a u es ist siebzehn Uhr zehn _ (Minuten).44 5.? 500 __ E S j s t fünf Uhr s a u es ist siebzehn Uhr. LEHRSTOCK Die Uhrzeit Wie spät ist es? \ / Cît este ceasul ? Wieviel Uhr ist e s / / \ C e oră este? Um wieviel Uhr.. 1245 se spune : drei Viertel eins. 5 15 = Es ist (ein) Viertel sechs (Viertel nach fünf) s a u es ist siebzehn Uhr fünfzehn (Minuten). neputînd fi u r m a t de un siibstantiv. Die Uhr geht richtig = Ceasul merge exact.? = La ce oră. 5 50 = Es ist fünf (Minuten) nach drei Viertel sechs (zehn vor sechs) s a u es ist siebzehn Uhr fünfzig (Minuten). Este ora unu. se spune : Es ist ein Uhr. 5«5 _ Es ist. Die Uhr geht vor = Ceasul merge înainte. 520 = Es ist 10 (Minuten) vor halb sechs (zwanzig nach fünf) s a u es ist siebzehn Uhr zwanzig (Minuten). 540 __ E S }st Z ehn (Minuten) nach halb sechs (zwanzig vor sechs) s a u es ist siebzehn Uhr vierzig (Minuten). O b s e r v a ţ i e . eins = unu. 5 45 = Es ist drei Viertel sechs (Viertel vor sechs) s a u es ist siebzehn Uhr fünfundvierzig (Minuten).. 5 30 == Es ist halb sechs s a u es ist siebzehn Uhr dreißig (Minuten).

so . der Gast. die Stunde. der Freitag. der Schrank. Es ist 630. rasch. Es ist 5 25 . die Speise. verdanken. Es ist 2 05 . sehr. 489 şi schema nr. sieben. pag. 2. der Film. pag. bis. schreiben. Es ist 10 50 . Citiţi A. der Sport i) der Student. das Häuschen. führen. . 15. rechts. der Saal. a) sagen. Vortrag Klavier waschen. Zeitschrift. das Glas. pag. wenig. waschen. Es ist 1 Uhr. die Straße (vezi schema nr. die S t a d t . der Strand. Es ist 12 Uhr. der Dienst. 491) G. die Tafel vor. sehen. links. das Messer. cu articolul nehotărît! die Stunde die Frau die Lehrerin 3. lesen.EIN AUSFLUG 45 Übungen 1. der Stuhl. die Be­ geisterung e) der Genosse. wiederholen (vezi schema nr. cu articolul hotăritl der Genosse der Mensch der Kollege B. studieren. das Ausland d) das Fest. außer. interessant. Vorhang. ausgezeichnet. widmen. Es ist 2 10 . zusammen. das Fenster. Declinaţi A. a) b) c) d) cu glas tare! der Freund. besuchen. viele. Es ist 7 35 . vorn. fleißig. das Salz. die Sonne b) das Gemüse. schlafen.weiß g) der Tisch. Es ist l l 5 5 . 13. heißen. 9. Es ist 9 45 . das Wasser f) grüßen. Fußboden. essen. Es ist 3 1 5 . falsch h) spielen. der Professor. Es ist 2 Uhr. der Brief. der Autobus. die Post. vier. wieviel. Formaţi substantive feminine (nominativ singular şi plural) Beispiel ( = exemplu) : der Lehrer die Lehrerin die Lehrerinnen der Student der Schüler der Professor der Arbeiter der Bibliothekar der Verkäufer der Genosse der Freund . 491) B. Es ist 12 15 . Es ist 4 20 . die Klasse. Es ist 8 40 . aufmerksam c) eins. antworten. einstimmig. sauber.

geht der Student in die Bibliothek (der Freund).46 5. (eine Stunde).... (eine Stunde). (der Zug) . (der Professor). LEHRSTÜCK 4.... (der Genosse.. Wir sind . Eforie.... bei. der Genosse)... Completaţi cu substantivele din paranteză la cazul a) b) c) d) e) f) g) h) potrivit! Der Lehrer macht mit . 45 Um 13 Uhr ist Hans bei .... .. Ich lerne seit . Helga (die Studentin)... Von .... Um 16 35 Uhr bin ich .. Konstanza. der Student. f) Die Arbeitsbedingungen . das Kind. (die Bibliothek).. Um 17 20 Uhr geht Andrei . Completaţi cu una din prepoziţiile mit.. la plural! a) Ich grüße .. einen Ausflug (die Kinder). nach. die Studentin)........ Marianne kommt um 1230 Uhr aus . Eforie. la singular! B. (die Studentin) Anda.. Completaţi cu substantivele din paranteză A.. (eine Stunde) ist Helga . (der Genosse Peter). aus! Puneţi substantivele din paranteză la cazul potrivit! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Die Studenten fahren . Hans und Andrei lesen . (die Bibliothek) und geht . Grete lernt ... die Stu­ dentin). b) Der Lehrer fragt ... der Student. (der Strand) gehen die Studenten . Wir gehen . 5. Wer fehlt außer . die Genossin) zu ... Die Studentinnen gehen ... Um 12 15 Uhr geht Lotte zu . Predeal. (der Lehrer.... (die Bibliothek). (der. sind ausgezeichnet (der Student. von. .. (der Lehrer). (der Bauer........ .. Professor). Nach .. lernt Anda (das Essen). d) Die Lehrerin geht mit . die Studentin).. (der Schüler. e) Die Studenten gehen mit . (ein Vortrag). zu dem Strand (der Junge. Er kommt .. (die Stadt). (das Studentenheim).. Sonntag fahre ich .. c) Der Arbeiter antwortet . seit.. zu... in. das Mädchen). das Kind. (der Schüler) Andrei? 6.

folosind toate variantele existente ! 9.. d) Ich lerne heute zwei . zu Hause. Determinaţi genul substantivelor formate! I. von 920 bis 930. Sie lernt bis 1815. Formaţi substantive compuse! Traduceţi-le! B. Citiţi şi traduceţi! Der Unterricht beginnt um 730 Uhr. c) Um 12 . Um 183(> geht sie mit einer Freundin in ein Kino. a) b) c) d) e) II.. b) Heute haben wir vier . also von l l 2 0 bis ll 4 0 . Um 21 15 geht sie in das Studen­ tenheim. Um 1345 essen die Studenten. Marianne geht um 1445 in die Bibliothek.. Nach den Stunden haben die Stu­ denten 10 Minuten Pause. la forma potrivită! a) Der Unterricht beginnt um sieben .. f) Ich warte seit g) Geht richtig? 10. bin ich zu Hause... . Completaţi cu substantivele Stunde sau Uhr. a) b) c) d) e) Brot — Korb Apfel — Kuchen Wasser — Glas Lehrer —• Zimmer Wasser —• Krug wohnen \ baden — Zimmer schlafen / hören \ Saal speisen / f) waschen\ g) duschen — Raum h) schlafen / i) schreiben — Tisch Ü nach \ Speise k) vor / 8. . also von 820 bis 830. mit dem Zug nach Predeal. 11. dann gehe ich in die Bibliothek.EIN AUSFLUG 47 A.. Exprimaţi fracţiunile orei de la 4 pînă la 5. precedate de articolul hotărît sau nehotărît... Um ll 2 0 haben sie 20 Minuten Pause.. e) Wir fahren um zwei . Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) Wer macht einen Ausflug? Um wieviel Uhr fahren die Studenten? Mit wem machen die Studenten den Ausflug? Was sehen sie in Mamaia? Wer verbringt den Urlaub in Mamaia? Was machen sie dort? Um wieviel Uhr fahren die Studenten nach Bukarest? . von 1020 bis 1030.

d) Toţi merg la plajă. Wieviel Uhr ist es ? Wie spät ist es ? Um wieviel Uhr sind Sie zu Haus? /vor Die Uhr geht —-richtig \nach.Gît este ceasul?" b) Paul răspunde : „Este 14 20 ". învăţători şi studenţi (îşi) petrec concediul la Mamaia. h) Noi mergem la studentul Andrei. Ceasul stu­ dentei Anda merge bine. g) Toţi studenţii pleacă la Mamaia afară de studentul Ion. d) Băiatul spune : „La ora 14 55 mergem cu profesorul la cinema". Traduceţi! A. • B. Ich gehe zu einem Freund. Este 14 2S ". i) La ora 1 sîntem la studentul Andrei. Ei călătoresc cu trenul şi cu autobuzul. ţărani. j) Studenţii şi studentele sînt în Mamaia. a) b) c) d) O grupă de studenţi face o excursie. c) Noi venim din oraş. a) După o oră studenţii vizitează oraşul. LEHRSTÜCK 12.. Die Studenten werden braun.48 5. Merken Sie sich! Ich bin bei einem Freund. Die Studenten f a h r e n / a n }aLMe6V\ n a c h Mamaia. Sie sind in Mamaia. e) Studenţii şi studentele. a) Un băiat întreabă pe studentul P a u l : . f) Paul vine de la studentul Alexandru. . c) Elisabeta spune : „Ceasul lui Paul rămîne în urmă. Studenţii şi studentele văd clădirile noi. C. e) Stăm la soare de o oră. b) Profesorul face o excursie cu studenţii. Mulţi muncitori. elevii şi elevele fac baie şi stau la soare.

und wohin gehst du ? I o a n a : Ich komme von Helga und gehe in die Universitätsbibliothek. A n d r e i : Woher kommst du. Dann schließt sie das Buch. Verbul brauchen se foloseşte în limba germană cu un complement la acuzativ. Sie nimmt einen Bestellzettel. Ich gehe noch in das Heim. I o a n a : Bringen Sie bitte das Buch! Die Bibliothekarin bringt das Buch und sagt: B i t t e ! I o a n a : Danke! Ioana liest und schreibt bis ein Uhr. I o a n a : Um 13 30 . este deci tranzitiv. Sie gibt der Bibliothekarin den Bestellzettel. denn dort sind immer viele Leser! Ioana fährt mit dem Autobus bis zur Bibliothek der Akademie. Dort sind viele Bücher.. 4—Limba germani: — c. In dem Katalog findet Ioana den Buchtitel. den Gruppenverantwortlichen=pe Andrei. denn es wird spät. schreibt den Namen des Verfassers. (SECHSTES) LEHRSTÜCK DIE BIBLIOTHEK Ioana hat morgen keine Vorlesungen. Ich brauche die „Chroniken" von Neculce. denn wir haben morgen Literaturseminar. 1881 . Ioana läuft in das Heim. responsabilul grupei 2) Sie braucht ein Buch = Ea are nevoie de o carte. 6. Sie geht in die Universitätsbibliothek. den Titel und die Buch­ nummer. A n d r e i : Dort findest du heute das Buch nicht mehr. sondern nur Literatur seminar. Zeitungen und Zeitschriften. Geh in die Bibliothek der Akademie! Geh aber schnell. In dem Lesesaal ist Ruhe. Draußen trifft sie Grete und Radu. denn sie braucht ein Buch. Die Leser gehen und sprechen leise. Wartet hier! B a d u : Lauf schnell. I o a n a : Ich bleibe nicht lange dort. Auch ich habe Hunger. den Gruppenverantwortlichen. Sie trifft Andrei. G r e t e : Wann essen wir ? Ich bin schon hungrig. Erläuterungen 1) Andrei. gibt es der Bibliothekarin und verläßt den Saal. und alle Studenten brauchen es.

-(eis. a III-a singular prezent de la laufen (ex. LEHRSTOCK 3) 4) 5) 6) Dort findest du . a III-a singular prezent de la treffen (ex.= cititorul die Leserin.50 6. Ioana liest bis ein Uhr. PREZENTUL VERBELOR TARI a) b) c) d) e) Ioana fährt mit dem Autobus in die Stadt.. In exemplele de mai sus : fährt este pers. -s . . a III-a singular prezent de la fahren (ex. Marianne sagt: „Ich sehe keine Kreide". o dă bibliotecarei Es este şi acuzativul pronumelui personal es. trifft este pers. c). -säle = sala de lectură GRAMMATIK 1. brauchen es = . cartea . Ioana läuft noch in das Heim... das Buch nicht mehr = Acolo nu mai găseşti. Lexik Synonyme rasch — schnell hungrig sein •—• Hunger haben Antonyme groß =f= klein viel =f= wenig immer =f= nie hungrig =f= satt leise =f= laut schnell\ . b).. Sie trifft Grete.. a).. -nen = cititoarea der Lesesaal. läuft este pers. au nevoie de ea bis zur Bibliothek=pînă la bibliotecă Dann schließt sie das Buch.. gibt es der Bibliothekarin = Apoi închide cartea. rasch / ^ l a n g s a m Wortfamilie (Familie de cuvinte) lesen (las—g elesen) = a citi der Leser.. .

Verbele care nu modifică niciodată vocala radicală în cursul conjugării sînt de conjugare slabă (exemplul e). altele nu. a). au sau e în rădăcină. c) sau -*• ie (ex. sînt identice cu cele ale verbelor slabe. care au a. e). d). Atunci la persoana a Ii-a şi a III-a singular: a -» ä (ex. In limba germană. Observăm că verbele din exemplele a. pag. Verbele care schimbă vocala radicală în timpul conjugării sînt verbe de conjugare tare. (vezi schema nr. a III-a singular prezent de la lesen (ex. sagt este pers. b). e -*• i (ex. 102. b. au -» äu (ex. Modificări la prezent suferă verbele de conjugare tare. d). 555) Infi­ nitiv P r e z e n t Infi­ nitiv P r e z e n t fahren ich fahre du fährst er | sie > fährt es ' wir fahren ihr fahrt sie fahren Sie fahren treffen ich treffe du triffst er j sie > trifft es J wir treffen ihr trefft sie treffen Sie treffen verlassen ich verlasse du verläßt er i sie > verläßt es 1 wir verlassen ihr verlaßt sie verlassen Sie verlassen sehen ich sehe du siehst er | sie > sieht es ) wir sehen ihr seht sie sehen Sie sehen laufen ich laufe du läufst er i sie) läuft es J wir laufen ihr lauft sie laufen Sie laufen lesen ich lese du liest er i sie > liest es 1 wir lesen ihr lest sie lesen Sie lesen geben ich gebe du gibst er i sie > gibt es > wir geben ihr gebt sie geben Sie geben essen ich esse du ißt er i sie} ißt es i wir essen ihr eßt sie essen Sie essen j i sprechen ich spreche du sprichst er 1 sie > spricht es 1 wir sprechen ihr sprecht sie sprechen Sie sprechen nehmen ich nehme du nimmst er j sie > nimmt es J wir nehmen ihr nehmt [ sie nehmen Sie nehmen :. . a III-a singular prezent de la sagen (ex. unele verbe schimbă vocala radicală în timpul conjugării. la prezent. Desinenţele verbelor tari. pe cînd verbul din exemplul e are aceeaşi vocală radicală la indicativ prezent ca la infinitiv.DIE BIBLIOTHEK 51 liest este pers. c şi d au la persoana a III-a sin­ gular indicativ prezent altă vocală radicală decît la infinitiv.

-dn (ordnen). c). 13. La verbul lesen. desinenţa e (ex. LEHRSTOCK Observaţii. Persoana a II-a singular este identică cu rădăcina persoanei a II-a sin­ gular a prezentului indicaţii1 (ex. a II-a şi a III-a singular : a din rădăcină -* ä au din rădăcină -•» ä u i e din rădăcină ( ie j 1 (vezi schema nr. Observaţii 1). -clin (rechnen). verbul acesta nu schimbă vocala radicală la prezent indicativ. La forma de politeţe. b). pentru persoana a II-a plural şi pentru forma de politeţe. Ortografic această transformare se indică prin dublarea consoanei următoare şi prin omiterea lui h ortografic. pag. 1. 4. în mod obligatoriu. a III-a singular şi a Ii-a plural pe „ss" în ß. -d (baien). -dm (widmen). . e). Atît verbele tari cit şi cele slabe a căror rădăcină se termină în -ss schimbă la persoana a Ii-a singular. 553) 2. d).6. Verbele care primesc Umlaut la indicativ prezent îl pierd la imperativ (ex. 99. -tui (atmen) au la imperativ singular. FORMAREA IMPERATIVULUI a) b) c) d) e) Geh in die Bibliothek der Akademie ! Lauf schnell! Warte hier! Wartet liier! Bringen Sie bitte das Buch! Imperativul are forme pentru persoana a II-a singular. Se întrebuinţează fără pronume. Verbul gehen este un verb neregulat de conjugare t a r e . 2. Grammatik 3 C. IMPERATIVUL A. a). Persoana a II-a plural imperativ este identică cu persoana a II-a plurat a prezentului indicativ. 3) Verbul nehmen modifică la persoanele a Ii-a şi a IlI-a singular vocala lungă în vocală scurtă. Prezentul verbelor tari 1) răd ăcina verbului -f desinenţele prezentului 2) La pers. -gn (begegnen). -îîn (oîinen). persoana a Ii-a singular este identică cu persoana a IlI-a singular (vezi pag. Se întrebuinţează fără pronume (ex. Verbele a căror rădăcină se termină în -t (antworten). imperativul este identic cu persoana a IlI-a plural a prezentului indicativ dar pronumele stă după verb (ex.

^ fifj nehmt j Sie | nehmen j nehmen B. TOPICA ÎN PROPOZÎŢIA IMPERATIVĂ a) Bringen Sie bitte das Buch! b) Wartet hier! în propoziţia imperativă. fi iß/ jjfyj eßt | Sie essen J jkp. . verbul stă în primul Ioc.DIE BIBLIOTHEK 53 Infinitiv fragen Prezent du fragst ihr fragt Sie fragen du rechnest ihr rechnet Sie rechnen du läufst ihr lauft Sie laufen du verläßt ihr verlaßt Sie verlassen du liest ihr lest Sie lesen du ißt ihr eßt Sie essen du nimmst ihr nehmt Sie nehmen Imperativ fy frag^ M/ fragt 1 Sie! fragen 1 pji rechnet pff rechnet Sie rechnen] / / rauf# ß/ lauft | Sie (laufen) 4f verlSß/ PM verlaßt | Siej verlassen j ^ y lies^ frag! fragt! fragen Sie! rechne! rechnet! rechnen Sie! lauf! lauft! laufen Sie! verlaß! verlaßt! verlassen Sie! j rechnen laufen verlassen lesen fift lest j Sie lesen j lies! lest! lesen Sie! ! 1 iß! eßt! essen Sie! nimm! nehmt! nehmen Sie! essen. nimm.

în exemplul b verbul werden este la prezent. b). Vedem că verbul werden ( = a se face. persoana a IlI-a plural. cînd cu acuzativul — cere : — dativul. werden 4. . a deveni) este—»ca şi verbele haben şi sein — un verb neregulat.. în exemplul a verbul werden este la prezent. — Wohin geht Ioana ? Am văzut în lecţia precedentă că unele prepoziţii se construiesc cu substan­ tivul. —-acuzativul. Se conjugă în felul următor : ich du e r sie . prin wo. c). exprimă o stare pe loc (ex. exprimă o mişcare spre un loc anumit (ex. a). Sie werden werdet werden . /dativ -» întrebarea : wo? in/ ^•acuzativ -> întrebarea: wohin? . VERBUL WERDEN 6. fie la acuzativ. — Wo spielen die Kinder? c) Ioana geht in die Bibliothek. răspunzînd la întrebarea wohin? ( = unde? încotro?). . prin urmare. b) Sie werden braun. werde wirst . > wird i wir ihr sie „. fie la dativ.54 3. dacă verbul. răspunzînd la întrebarea wo? ( = unde?). dacă verbul. sau o mişcare fără indicarea direcţiei (ex. cînd ne referim la o mişcare spre un loc anumit. — Wo sind viele Bücher? b) Die Kinder spielen in dem Garten. O b s e r v a ţ i e . cînd ne referim la o stare pe loc sau la o mişcare fără indicarea direcţiei. persoana a IlI-a singular. PREPOZIŢIILE (continuare) a) In der Bibliothek sind viele Bücher. respectiv cu pronumele. prin wohin. Prepoziţia in — ca toate celelalte prepoziţii care se construiesc cînd cu dativul. Cuvîntul unde se poate traduce. LEHRSTOCK a) Es wird spät.

Alte conjuncţii care nu influ­ enţează topica sînt : oder ( = sau). pag. Citiţi A. der Krug. das Bild seit. danke dem Kollegen. a) b) c) d) Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich nehme ein Heft. fahre nach Bukarest. das Buch. c) Geh aber schnell. Korb . Conjuncţiile und (ex. 488) 2. die Bank wenig. fröhlich. denn dort sind immer viele Leser. einstimmig (vezi schema nr. gebe dem Studenten den Bleistift. a) ich. der Chor d) sechs (vezi schema nr. richtig. oder. das Fest der T a g . gehe zu Tisch. 122. b şi c) nu influenţează ordinea cuvintelor in propoziţie (comp. 7. denn. pag. der Charakter. 488) B. 27). der Teppich. (vezi schema nr. Schreib schön! Seid ihr hier ?. a) b) c) d) e) B. krank. dort. rechts.DIE BIBLIOTHEK 55 5. warte nur ein wenig. lese ein Buch. brauchen c) die Chronik.. herrlich. a) şi denn (ex. fleißig. pag.. Conjugaţi la prezent! 1. und die Stunde beginnt. . a) b) c) d) e) f) A. der Sand. der Vortrag der P a r k . 3 b) Dort findest du das Buch nicht mehr. sondern. das Kind. Grammatik 2 A. besuchen. ruhig. 575) Übungen cu glas tare! Urlaub . auch. ausgezeichnet b) acht. sondern ( = ci). brauche ein Heft. das Brot. aber nu influenţează topica. aber ( = dar). denn wir haben Literaturseminar. Conjuncţiile und. FRAZELE PRIN COORDONARE TOPICA ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E INTRODUSE P R I N UND Şl 1 1 3 2 2 1 2 DENN a) Der Lehrer kommt in den Hörsaal. u n d . 8. noch. pag. nach. ! besuche Helga. hungrig.

laufen .. verlassen: a) Die Schüler die Schule.. mit Alexander.. an das Meer. Sie? b) Wie . Completaţi cu verbele A. mit dem Lehrer. D.. b) Du nimmst das Buch. f) Du rechnest rasch. d) Ihr ... einen Studenten. Anda. b) Wie . in die Schule.. b) Wir . b) Wohin . den Zug. c) Du . LEHRSTOCK 3. a) Wir . g) Du übersetzt richtig. b) Sie c) Was .. Sie? d) ihr mit dem Lehrer? e) Wir . schnell in das Heim. d) Du . C... e) Ich .... heißen .. c) Du lernst die Lektion. . a) Ich . .... d) Ich den Speisesaal. mein Freund . d) ihr mit dem Autobus? wir mit dem Zug? e) F.. nach Konstanza. einen Freund. b) Andrei . sehen : Peter nicht... Peter.... zu dem Vortrag.. fahren . Treceţi la imperativ singular. a) Wie .. e) Du gibst dem Lehrer das Heft. du? du Peter? c) d) Nein.. in die Bibliothek. a) Sie . c) Ihr Marianne draußen. aus dem Zimmer. a) Hans . einen Genossen. du hier ? d) Wen . E. ..56 6.. sprechen.. Paul in Eforie. b) Wir du das Haus? c) die Bibliothek.. plural şi forma de politeţe! a) Du gehst in die Bibliothek. treffen . e) Sie B. 4. a) Er die Neubauten. du? c) Er . e) Meine Kollegin . ihr? Sie Grete? e) G. er? c) Mit wem .. e) Er ... d) Du verläßt den Saal.

.. . 5. du bleibst hier. cerute de sensul frazei! a) Ich gehe in das Studentenheim...DIE BIBLIOTHEK 57 h) Du ißt die Suppe. sein sau werden! a) Er . es ist hell und sauber..... . Andrei geht in ein Kino.. d) Anda geht in die Bibliothek. sie braucht ein Buch. j) Du antwortest dem Genossen. c) Peters Zimmer ist klein. in die Oper. c) Lotte bleibt heute zu Hause. . i) Du läufst in die Schule. b) Wir .. Completaţi cu haben... es? f) . das Buch nicht. .. spät....... er? d) Es . . Completaţi cu conjuncţiile coordonatoare und.. g) Die Studenten kommen in den Hörsaal.. i) Andrei geht nicht zu Peter.... h) Wer .. f) Lottes Zimmer ist klein.. Peter geht zu Andrei. e) Ioana geht in die Bibliothek der Akademie. Răspundeţi! a) Wohin geht Ioana? b) Was braucht sie ? c) Wen trifft das Mädchen? d) Was sagt Andrei ? e) Was macht Ioana? f) Was sagt sie der Bibliothekarin? g) WTie ist der Lesesaal? : .. b) Maria geht in den Lesesaal. d) Er liest rasch die Lektion.. . du das Buch? g) Ich . oder. 7.. ihr in Konstanza? j) Sie . . braun.. denn sau sondern.. . sie haben Stunden. aber.. h) Maria geht in ein Kino . e) Die Antwort ist falsch.. sie hat keine Stunden. e) Wie spät .. das Buch? i) .. g) Sprich nicht so laut! h) Geht nicht so langsam! 8. heute zwei Stunden Vorlesung. 6... c) Wo .. Marianne geht in die Bibliothek der Fakultät. înlocuiţi cuvintele tipărite cursiv prin antonime! a) Bist du satt? b) Er lernt wenig. Lehrer. f) Die Tür ist links.

mergeţi la biblioteca Academiei! Acolo găsiţi cartea. titlul şi numărul cărţii! e) Ioana merge pentru cîteva minute la cămin. b) „Luaţi cartea!" îi spune bibliotecara studentei. b) Ea merge la biblioteca universităţii. sau mergi la conferinţă? Merken Sie sieh! Ich brauche einen Bestellzettel. c) El îi dă bibliotecarei cartea şi ia un ziar. a) Ioana are nevoie de p carte. b) Studentul Paul nu scrie. c) Nu te duce la biblioteca universităţii. LEHRSTÜCK. a) Fata ia caietul şi părăseşte sala. B. ci citeşte o revistă. e) Unde mănînci astăzi? f) Pleci cu trenul? g) Vii la bibliotecă. h) Was macht Ioana in der Bibliothek? i) Wen trifft sie draußen? j) Wohin geht Ioana noch? k) Um wieviel Uhr gehen die Freundinnen zu Tisch? 9. Traduceţi! A. ci la biblioteca Academiei! d) închideţi acum caietele! e) Citeşte lecţia şi dă apoi cartea bibliotecarei! f) Vorbiţi (voi) încet! g) Nu vorbiţi tare! h) Tradu corect! i) Ia cărţile! j) Luaţi cărţile! k) Vino repede! I) Dă(-i) studentului caietul şi cărţile! D.58 6. c) In bibliotecă sînt mulţi cititori. a) Vă rog. f) Prietenele Ioanei aşteaptă afară. Bringen Sie bitte das Buch! —.Danke! . d) Ia o fişă de comandă şi scrie numele autorului. Woher kommst du? Wohin gehst du ? • Es wird spät. d) Ioana întîlneşte afară pe studentul Andrei. a) Cui dai cartea? b) Cine citeşte acum? c) Cu cine plecaţi la mare ? d) Pe cine vezi acum? e) Ce mănînci? C.

und links ist das Arbeitszimmer. Aber zwischen dem Fenster und der Tür hängt eine Reproduktion nach Grigorescu. Alina. die Tochter der Familie Florescu. Alle nehmen Platz. Die Mutter setzt schnell das Kind auf einen Stuhl. ist zwei Jahre alt. Genossin Florescu öffnet die Tür. G e n o s s i n F l o r e s c u : Bald kaufen wir einen Fernsehapparat. Sie zeigt den Freunden die Wohnung. Rechts ist das Schlafzimmer. Sie ist schön und modern. und bequem. (SIEBENTES) LEHRSTÜCK EIN BESUCH Genosse Florescu ist Dreher in der Fabrik „Electromagnetica". G e n o s s i n F l o r e s c u : Guten Tag! Das ist eine Überraschung! Bitte. Hinter dem Haus haben wir auch ein Gärtchen. das ist eine Reproduktion nach Theodor Aman. G e n o s s i n W e b e r : Die Möbel sind auch sehr schön. Über dem Schreibtisch hängt ein Bild. Badezimmer und Küche. G e n o s s e F l o r e s c u : Fast alle Möbel sind neu. Sie sitzt unter dem Tisch auf dem Teppich und spielt mit einem Hündchen. Genossin Weber gibt dem Kind Schokolade und legt für die Eltern einen Blumenstrauß auf den Tisch. G e n o s s i n W e b e r : Wohin stellen Sie den Apparat? . Er wohnt in einem Neubau am Kogälniceanu-Platz. ruf den Vater! Genosse Florescu kommt aus dem Schlafzimmer und begrüßt die Freunde. Nur das Sofa. kommen Sie herein! Genossin und Genosse Weber hängen die Mäntel an den Haken und gehen in das Wohnzimmer. G e n o s s e W e b e r : Wir bewundern die Wohnung. Die Familie Weber besucht die Familie Florescu. G e n o s s e W e b e r : Wieviel Zimmer haben Sie? G e n o s s i n F l o r e s c u : Wir haben drei Zimmer.7. der Schreibtisch und Alinas Bettchen sind nicht neu. Genosse Weber läutet. G e n o s s e F l o r e s c u : Ja. G e n o s s e W e b e r : Ist das ein Gemälde von Grigorescu? G e n o s s e F l o r e s c u : Nein. G e n o s s i n F l o r e s c u : Danke sehr! Alina.

= camera de locuit Arbeitszimmer. ist zwei Jahre alt = are (vîrsta de) doi ani.— camera de lucru Schlafzimmer.= dormitorul Badezimmer. G e n o s s i n F l o r e s c u : Nein. Pentru a arăta starea pe loc.60 7. -s. Erläuterungen 1) am Platz — an dem Platz 2) Bitte. .= camera. ~s. Lexik Vieldeutige Wörter (Cuvinte polisemantice) /piaţa der Platz / Mocul Wortfamilie das das das das das Zimmer. -s. Die Gäste bleiben bis acht Uhr. Sie gehen wieder in das Wohnzimmer. înăuntru! 3) . kommen Sie herein! = Poftiţi. dort ist kein Platz! In dem Wohn­ zimmer steht vor dem Fenster ein Tischlein. — Wie alt ist sie? = Gîţi ani (ce vîrstă) are (ea) ? 4) danke sehr! = mulţumesc foarte mult! 5) Die Möbel — substantivul Möbel se întrebuinţează in special la plural 6) bis acht Uhr = pînă la ora 8 7) nach Haus(e) = acasă zu Haus(e) = acasă Dacă indicăm deplasarea. . . vă rog. Genossin Florescu bringt Kuchen und Kaffee. in das Arbeitszimmer. spunem zu Hause (Wir sind zu Hause). . . Dann gehen sie nach Hause. -s.= baia . LEHRSTOCK G e n o s s e F l o r e s c u : Ich glaube. spunem nach Hause (Wir gehen nach Hause).. -s. neben das Bücherregal. Wir stellen das Tischlein in die Ecke zwischen das Büfett und die Tür und den Apparat auf das Tischlein. odaia Wohnzimmer..

d. c. das Bild über den g) Die Zeitung liegt unter dem Heft. (ex. (ex. neben a) An der Wand hängen Bilder. (ex. i) Das Tischlein steht zwischen dem Büfett und der Tür. a') b') c') d') e') la. (ex. pe (o suprafaţă verticală pe (o suprafaţă orizontală) în spatele în. pag. d'J Sie gehen in das Wohnzimmer. f) Sie hängen Schreibtisch. Din exemplele de mai sus reiese că există mai multe prepoziţii care cer cînd dativul. h') Sie stellen das Tischchen vor das Fenster. b) Auf dem Tisch liegen Zeitungen. c') Er geht hinter die Tür. o deplasare într-o direcţie (întrebarea wohin?) Aceste prepoziţii s î n t : an auî hinter in neben über unter vor zwischen (ex. e) Der Schrank steht neben dem Schreibtisch. g'^ Er legt eine Zeitung unter das Heft. = = = = = f. 6'^ Sie legen die Zeitungen auf den Tisch. g') = h.n = g. la lîngă deasupra sub în faţa între . (ex. b. i') Sie stellen das Tischlein zwischen das Büfett und die Tür. i') = a. h') = i. Ele cer dativul cînd verbul exprimă o stare pe loc sau o mişcare fără indicarea direcţiei (întrebarea wo?) şi acuzativul cînd verbul exprimă o mişcare spre un loc anumit. h) Das Tischchen steht vor dem Fenster. 2).EIN BESUCH 61 GRAMMATIK 1. cînd acuzativul (comp. f) Das Bild hängt über dem Schreib­ tisch. (ex. (ex. PREPOZIŢIILE CU DATIVUL ŞI ACUZATIVUL Wo? Wohin ? a ) Wir hängen Bilder an die Wand. (ex. c'^ Sie stellen den Schrank den Schreibtisch. c) Er steht hinter der Tür. Gramm. d) Sie sind in dem Wohnzimmer. 41. e.

VERBE CAUZATIVE ŞI CORESPONDENTELE LOR a) Stellt den Tisch auf den Teppich! b) Sie legen den Teppich unter den Tisch.62 7. liegen ( = a sta culcat. ex. prepo­ ziţiile care se construiesc cu dativul sau acuzativul. legen şi setzen se întrebuinţează întotdeauna cu un com­ plement la acuzativ. . 121. liegen şi sitzen sînt intranzitive. a culca. c) exprimă direcţia unei mişcări. über. 573) 2. vor. a') Der Tisch steht auf dem. — Das Bild hängt über dem Bett. liegen şi sitzen exprimă o stare pe loc. 'Stare pe loc DativuK mişcare fără indicarea direcţiei Acuzativul o mişcare cu in.i (licărea direcţiei \ (vezi schema nr. ex. Verbele stellen. b') şi sitzen ( — a şedea. ex. Sînt deci tranzitive. legen ( = a pune orizontal. verbul hängen poate fi atît tranzitiv cît şi intranzitiv. auf. Verbele acestea se numesc cauzative deoarece cauzează starea exprimată prin verbele lor corespondente : stehen ( = a sta vertical. cer acuzativul. După aceste verbe. După hängen ca verb intranzitiv prepoziţiile care se construiesc cu dativul sau acuzativul cer dativul. Er hängt das Bild über das Bett. în picioare. hinter. LEHRSTOCK Prepoziţiile an. b') Der Teppich liegt unter dem Tisch. Verbele stellen (— a pune vertical. Verbele stehen. a'). neben. în picioare. ex. in. După cum rezultă din exemplul de mai sus. zwischen cer d a t i v u l sau acuzativul. a pune. a). ex. Teppich. c). unter. c) Die Mutter setzt das Kind auf einen Stuhl. c') Das Kind sitzt auf einem Stuhl. pag. Verbele stehen. cer dativul. După aceste verbe. prepoziţiile care se construiesc cu dativul şi acuzativul. orizontal. După hängen ca verb tranzitiv prepoziţiile care se construiesc cu dativul sau acuzativul cer acuzativul. b) şi setzen ( = a aşeza. ex.

Hinter dem Haus haben wir auch ein Gärtchen. Substantivele terminate în -en şi în -e pierd terminaţia aceasta la formarea diminutivului: Garl|grf]+ Umlaut + -chen -» Gärtchen (ex. substantivele terminate in -/ formează dimi­ nutivul cu ajutorul sufixului -chen. a) este format din substantivul Tisch + sufixul -lein. Celelalte substantive pot primi in general atît sufixul -chen cit şi sufixul -lein: / d a s Tischchen der Tischt \ d a s Tisch/ein . c) este format din substantivul Hund + Umlaut + -chen. Substantivul diminutiv Tischhin (ex. O b s e r v a ţ i e . d). Substantivele terminate in -eh formează diminutivul cu ajutorul sufixului -lein. + acuzativ Mişcare stellen legen setzen hängen Verbe corespondente Stare pe loc stehen liegen sitzen Intranzitive Wo? Prep. Sie spielt mit einem Hündchen. de exemplu : das Buch — das Büchlein. FORMAREA CUVINTELOR DERIVAREA SUBSTANTIVELOR CU AJUTORUL SUFIXELOR -CHEN ŞI -LEIN a) b) c) d) Sie stellen das Tischlein in die Ecke. b) este format din substantivul Bett + sufixul -chen. de exemplu: der Löffel — das Löffelchen. -f.E!N BESUCH ba Verbe cauzative Tranzitive Wohin? Prep.dativ 3. Substantivul diminutiv Bettchen (ex. Substantivul diminutiv Hündchen (ex. Das Bettchen steht an der Wand.

der Dreher. das H a u s . —• Sufixele -chen şi -lein sînt sufixe diminutivale. das Schnitzel c) die Reproduktion. . Platz. LEHRSTOCK. 491) 2. 490) C. wieder.. . der Vorhang. 16. und wohnt in einem .. sitzen. der Zettel. 12. pag. der Park. das Verb c) der Vater. herrlich. a) die Wohnung. .. wohin. die Küche. zwischen. das Zimmer. die Uhr der Fernsehapparat die Bibliothek. die Lektion (vezi schemele nr. d) Wir kaufen einen -apparat. die Schokolade. f) Die Gäste . a) zeigen. . das Katheder (vezi schema nr. herein. das J a h r . 14 şi nr. 489) B. 489 şi nr. 10. ruhig. pag. vor (vezi schemele nr. a) der Schrank. der Kaffee b) die E c k e . setzen. 15. 491) D. das Studentenheim die Ruhe.. totdeauna de genul neutru şi fac parte din prima grupă de plural.€4 7. . glücklich c) bequem (vezi schema nr. a) b) c) d) e) i . b) Alina ist 2 Jahre .. Completaţi cu cuvinte din text! a) Alinas Vater i s t . 9. e) Der Vater stellt den Apparat auf das . pag. au. der Platz.. die Zeit. în limba germană. sie spielt in dem -zimmer. zwei b) der Wortschatz. das Heim. o sau u în rădăcină. pag. die Wand b) die Blumenvase. — Substantivele diminutive au Umlaut dacă substantivul de bază are a. — Substantivele diminutive sînt. Übungen 1.. Citiţi cu glas tare! A. c) Das Bett steht in dem -zimmer und der Schreibtisch steht in dem -zimmer. nehmen. jetzt. g) Um acht Uhr gehen sie h) Um 8 30 sind sie . pag. hinter woher. .

1881 . der Tür und dem Fenster.Mantel . der Vater. d.Haken! d. der Vater. unter. der Tisch.. die Tür. d..Wand steht ein Schrank.Tisch. vor. Ich stelle die Blumenvase . d. der Tisch.. die Mutter! zwischen. die Tür. das Wohnzimmer..Haken. Der Schrank steht .. und. d. der Schrank.Zeitung. der Vater! neben.. der Vater..Schokolade .. Completaţi cu prepoziţiile potrivite! a) b) c) d) e) f) g) h) i) Das Tischlein steht .. die Mutter.. die Zeitung. 4.. Der Teppich liegt . Das Buch liegt .. die Bank? neben.EIN BESUCH 65 3... Häng 5. das Buch. Formaţi propoziţii! A. das Heft? unter. die Bank. dem Haus ist ein Garten.. die Mutter. d. Der Mantel hängt nicht . die Zeitung? in.. an..Stuhl.. a) Liegt das Heft in. den Schreibtisch. d. die Mutter. neben. hinter. Die Mutter hängt ein Bild . Completaţi cu prepoziţii şi cu desinenţe ! a) b) c) d) e) f) g) Stell d. dem Fenster.. der Schrank. Die Gäste gehen . auf.Kuchenschrank! . zwischen... der Schrank? auf.. neben. der Wand hängt ein Bild.. Alina sitzt nicht .. Frau Weber legt d...Stuhl.Glas . neben. . Die Mutter setzt Alina . vor. dem Schreibtisch. den Tisch. d.Stuhl. Der Vater setzt das Kind . und.. neben. er liegt d. unter. die Mutter! an. d. . der Tisch! b) Ich lege das Heft c) Der Teppich liegt d) Das Kind sitzt e) Setz das Kind 5—Limba germană — c..

66

7. LEHRSTOCK

B. a) In, das Schlafzimmer, stehen, zwei Betten, ein Schrank, drei Stühle, und. b) Die Mutter, das Bettchen, stellen, an, die Wand. c) Vor, das Bett, liegen, ein Teppich. d) Ich, legen, ein Tischtuch, auf, der Tisch. e) Zwischen, das Fenster, und, das Bücherregal, hängen, das Bild, die Mutter. f) Hängen, der Mantel, du, in, der Schrank? g) Neben, wer, sitzen, du, in, die Bank? h) Andrei, sitzen, ein Stuhl, auf, und, ein Brief, schreiben. 6. Completaţi cu verbele potrivite, Urând seamă de întrebările wo ? a) Der Vater ... an dem Tisch. b) Unter dem Tisch ... ein Teppich. c) Auf dem Tischlein ... eine Blu­ menvase. d) Der Mantel... an dem Haken. e) Neben dem Schreibtisch ... zwei Stühle. f) Alinas Bild ... über dem Schreibtisch. şi wohin î a') Der Vater ... das Kind an den Tisch. b') ...den Teppich unter den Tisch! c') Ich ... die Blumenvase auf das Tischlein. d') Die Gäste ... die Mäntel an den Haken. e') Der Vater ... zwei Stühle neben den Schreibtisch. f) Die Mutter ... Alinas Bild über den Schreibtisch.

i 7. Completaţi, alegînd verbul potrivit din paranteză. )

a) b) c) d) e) f) g) h)

Wo (stehen, stellen) die Bücher? Wohin (stehen, stellen) wir die Bücher? Wer (sitzen, setzen) neben dem Vater? Wohin (sitzen, setzen) die Mutter das Kind? Was (liegen, legen) auf dem Tisch? Was (liegen, legen) wir auf den Tisch? Wohin (stehen, stellen) Andrei den Fernsehapparat? Wo (stehen, stellen) der Fernsehapparat?

8. Formaţi propoziţii, alegînd verbul potrivit din paranteză! a) b) c) d) e) f) Der Bleistift, (legen, liegen), das Buch, neben. Paul, (legen, liegen), der Bleistift, das Buch, neben. Die Tafel, (hängen, trans.; hängen, intrans.), die Wand, an. Wir, (hängen, trans.; hängen, intrans.), ein Bild, an, die Wand. Anda, (stellen, stehen), auf, die Blumenvase, der Tisch. Eine Blumenvase, (stellen, stehen), der Tisch, auf.

EIN BESUCH

67

g) h) i) j) k) I) m)

Der Student, (setzen, sitzen), an, der Schreibtisch, lernen, und. Die Mutter, (setzen, sitzen), die Tochter, der Stuhl, auf. In, die Ecke, (stellen, stehen), das Büfett. Wohin, wir, (stellen, stehen), das Tischlein? Die Studentin, (legen, liegen), ein Tischtuch, der Tisch, auf. Das Messer, die Gabel, und, (legen, liegen), der Teller, neben. Das Bücherregal, (stellen, stehen), der Schreibtisch, zwischen, und, das Fenster. n) Der Vater, (stellen, stehen), das Tischlein, das Fenster, vor. o) Andrei, (legen, liegen), ein Teppich, zwischen, das Bettchen, der Schrank, und. p) (stellen, stehen) nicht!

9. Găsiţi întrebările potrivite pentru părţile de propoziţie tipărite cursiv l a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Die Studenten sind in dem Hörsaal. Der Professor geht in den Hörsaal. Das Katheder steht zwischen dem Fenster und der Tür. An der Wand hängt die Tafel. Paul legt die Kreide auf das Katheder. Andrei sitzt neben Alexander. In der Pause gehen die Studenten in den Garten, Unter dem Tisch liegt ein Teppich. An den Fenstern hängen Vorhänge. Er stellt die Bücher in das Bücherregal. diminutive! B. die Mutter die Tür die Tafel C. das Zimmer das Kind das Buch

10. Formaţi substantive A. der Teller der Stuhl der Mantel 11. Răspundeţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

la întrebări!

Wo wohnt Genosse Florescu? Wer besucht die Familie Florescu? Was sagt Genossin Florescu? Was gibt Genossin Weber dem Kind ? Wie alt ist das Kind ? Was zeigt Genossin Florescu den Gästen? Wie ist die Wohnung? Was hängt an den Wänden ? Wohin gehen dann die Gäste? Wann gehen die Gäste nach Hause?

68

7. LEHRSTOCK

12. Traduceţi 1 A. a) Familia Weber merge la familia Florescu. b) Ei îi dau copilului ciocolată. c) Locuinţa familiei Florescu este frumoasă şi comodă. d) Musafirii merg şi în grădină. e) Dormitorul este la dreapta şi camera de lucru la stînga. f) Familia Weber rămîne la familia Florescu pînă la ora 8. B. a) Unde stă dulapul? — Intre uşă şi fereastră. b) Unde punem televizorul? —-Pe măsuţă. c) Covorul este în faţa patului. — Punem covorul sub masă? d) Tabloul stă atîrnat (atîrnă) deasupra patuluk e) Atîrnă paltonul pe cuier! f) In spatele casei este o grădiniţă. g) Copilul stă (sade) la masă. h) Aşază copilul lîngă mama! C. a) Locuiesc în Piaţa Kogălniceanu. b) Ia loc! c) Mergi acasă? d) Cînd eşti acasă? e) Vii de acasă? f) Rămîn acasă pînă la ora 715. g) Cîţi ani ai ? Merken Sie sich! Guten Tag! Bitte kommen Sie herein! Bitte nehmen Sie Platz! Danke sehr! Um 8 Uhr gehen wir nach Hause. Um 9 Uhr sind wir zu Hause. Radu ist 10 Jahre alt.

8. (ACHTES) LEHRSTÜCK

(Wiederholung) DER GEBURTSTAG Käthe erwacht heute schon früh. Sie öffnet die Augen und sieht auf dem Nachttisch in der Blumenvase einen Strauß Rosen. Sie sind weiß und wunderschön. Mit einem Lächeln zählt sie die Rosen : eins, zwei, drei ... es stimmt : Es sind genau siebzehn. Käthe ist heute siebzehn Jahre alt. Auf dem Nachttisch liegen auch noch zwei Bücher : Rumänische Balladen und Heines Prosawerke. Käthe ist sehr froh. Sie läuft schnell zu den Eltern und dankt für das Geburtstagsgeschenk. Nur Georg, Käthes Bruder, fehlt. „Mutti, schläft Georg noch?" fragt Käthe. „Nein, er ist nicht zu Hause", antwortet Käthes Mutter. „Wo ist er ? Er geht doch heute nicht auf die Fakultät, heute ist Sonntag, er hat keinen Unterricht!" sagt Käthe schnell. „Georg kommt gleich", antwortet der Vater. „Warten wir mit dem Frühstück? Ich bin hungrig", sagt Käthe leise. Die Eltern lächeln. „Da bin ich schon!" ruft Georg laut. Er steht in der Tür. In der Hand hält er einen Strauß Blumen und ein Päckchen. Der Bruder wünscht Käthe viel Glück zum Geburtstag und schenkt der Schwester Blumen und Scho­ kolade. Um halb sechs kommen Käthes Freundinnen und Freunde zu Besuch. Sie bringen Blumen und Geschenke und gratulieren dem Mädchen. Käthe holt Wein, Kuchen und Obst. Alle sind froh, tanzen und verbringen den Nachmittag angenehm.

Erläuterungen 1) ... einen Strauß Rosen (Blumen) = un buchet de trandafiri {de flori) 2) Mutti = mămica 3) Er hält—-hält este persoana a III-a singular prezent a verbului de con­ jugare tare : halten. Verbele tari cu Umlaut sau alternanţa e->i(e), la pers. a Il-a şi a III-a singular, nu intercalează un-e-eufonic la persoana a Il-a

70

8. LEHRSTOCK

singular prezent: ich halte, du hältst, ich betrete ( = păşesc, intru în), du betrittst, şi nu au desinenţă la persoana a IlI-a singular prezent: er hält, er betritt. 4) Er wünscht Käthe viel Glück zum Geburtstag = Ii doreşte lui Käthe mult noroc de ziua ei de naştere. 5) Sie ... gratulieren dem Mädchen — verbul gratulieren se construieşte în limba germană cu dativul — spre deosebire de verbul a felicita din limba română. Lexik Antonyme früh =f= spät Wortfamilie der Tisch, -(e)s, -e = masa der Schreibtisch, -es, -e — biroul der Nachttisch, -es, -e = noptiera das Tischtuch, -{e)s, " er = faţa de masă

Übungen 1. A. Completaţi cu articolul hotărit, nehotărit şi nehotărtt negat! B. Treceţi substantivele la plural!
a) Genosse b) Mensch Gabel Genossin Erläuterung Löffel Übung Apparat Messer Kind Schrank Stunde Teller Student Verfasser Studentin 2. Formaţi diminutivele c) Freund d) Zimmer Bild Bett Garten Tisch Bibliothek Stuhl Vorhang e> Zug Teppich Blume Vorlesung Mann Katheder Frau Lappen Knabe Verkäuferin Mädchen Tag Bauer Jahr Übersetzung

substantivelor! die Blume die Bank die Gabel das Bett das Heft das H aus die Schwester der Bruder die Rose

der Löffel der Schrank der Strauß

DER GEBURTSTAG

71

3. Treceţi substantivele din paranteză la cazul potrivit! a) Die Antworten sind genau (der Schüler, der Student, die Stu­ dentin, das Kind). b) Er schenkt (die Schwester, der Kollege, der Bruder, das Kind) Schokolade. c) Ich besuche (der Kollege, der Freund, die Kollegin). d) Die Studenten holen (die Löffel, die Gabeln, die Messer). 4. Completaţi cu verbele de mai jos la prezenţi korrigieren a) b) c) d) e) Der Lehrer ... das Heft des Schülers. Ich ... die Arbeit des Kollegen. Du ... die Übungen. Die Studenten ... die Fehler. Wir ... die Antwort. öffnen a) b) c) d) e) f) Die Schüler ... die Fenster. ... du dem Professor die Tür? Ihr ... das Gruppenbuch nicht. Wer ... das Buch? Ich ... das Heft. Wir .... den Schrank. grüßen a) b) c) d) e) f) Ich ... den Professor. Der Lehrer kommt in die Klasse und ... . Du ... den Freund. Ihr ... die Genossen. Die Jungen ... die Mädchen. Wir ... die Arbeiter der Fabrik. sehen a) b) c) d) e) f ) ... du die Menschen an dem Strand? Ich ... heute viele Studenten in der Bibliothek. Die Verkäuferin ... Grete nicht. Wir ... viele Neubauten. Die Eltern ... heute einen Film. ... ihr den Professor?

72

8. LEHRSTOCK

nehmen a) b) c) d) e) f) Der Leser ... einen Bestellzettel. ... Sie auch ein Buch ? Ich ... die Gläser und die Teller. Ihr ... die Bilder und die Hefte. ... du das Fleisch und das Gemüse? Wir ... keinen Kuchen, wir... Obst. laufen a) b) c) d) e) /) ... du schnell in das Heim? Ich ... an den Strand. Der Bruder ... zu der Tür. Die Kinder ... zu den Eltern. ... ihr nicht in den Park? Wir ... in den Garten. verlassen a) b) c) d) e) f) Du ... die Bibliothek leise. Anda ... das Studentenheim um halb acht. Wir ... um 13 15 die Schule. Wann ... du die Wohnung? Um wieviel Uhr ... ihr den Speisesaal ? Peter und Klaus ... das Haus und gehen in die Stadt. halten ... Sie den Vortrag heute? Er... ein Glas Wasser in der Hand. ... ihr heute die Stunden? Was ... du in der Hand? spielen Die Kinder ... in dem Garten. ... du auf der Straße? Alina ... mit dem Brüderchen ... ihr mit den Kindern? werden a) b) c) d) e) Käthe ... 17 Jahre alt. Die Schüler ... Studenten. Ich ... Lehrer. ... du Dreher? Wir ... Arbeiter.

a) b c) d)

a) b) c) d)

DER GEBURTSTAG

73

5. Formaţi propoziţii la imperativ persoana a 11-a singular şi plural şi la forma de politeţe! a) b) c) d) e) f) g) h) i) um, kommen, die Bibliothek, fünf Uhr, in. nicht, gehen, das Kino, in, heute. der Freund, grüßen. um 14 Uhr, verlassen, die Wohnung. essen, um 13 Uhr. die Gäste, öffnen, die Tür. nehmen, Wein, Kuchen und Obst. schnell, laufen, zu, die Eltern. die Aufgabe, schreiben.

6. Treceţi substantivele din paranteză la cazurile cerute de prepoziţie ! a) Georg kommt um 13 30 aus (der Speisesaal, die Bibliothek, das Heim). b) Helga kommt von (der Genosse, die Freundin, das Mädchen, die Eltern). c) Er ist um 13 45 bei (der Student, der Freund, die Lehrerin, die Eltern). d) Er geht um 16 15 zu (der Junge, der Verfasser, die Mutter, die Eltern). e) Käthe schreibt mit (der Bleistift, die Kreide). f) Nach geht Marianne in den Gişmigiu (der Unterricht, die Vor­ lesung, das Seminar, die Stunden). g) Seit bin ich zu Hause {ein Tag, eine Stunde, der Morgen, 12 Uhr). h) Außer sind alle hier (der Genosse Andrei, die Genossin Anda). 7. Răspundeţi la întrebările de mai jos întrebuinţlnd cazul dativ sau acuzativ! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Wohin stellst du den Stuhl des Professors? Wo steht der Stuhl des Professors? Wohin legt Peter den Bleistift? Wo liegt der Bleistift? Wohin setzt die Mutter das Kind? Wo sitzt das Kind? Wohin hängen die Gäste die Mäntel? Wo hängen die Mäntel der Gäste? Wohin geht der Student? Wo lernt der Student? Wohin legst du das Heft? Wo liegt das Heft? prepoziţiile care cer

74

S. LEHRSTOCK

8. Completaţi cu prepoziţiile potrivite! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Hans fährt ... Mamaia. Er verbringt den Sommer ... Mamaia. Du fährst ... Temesvar. Andas Eltern wohnen ... Temesvar. Der Zug fährt ... Arad. Er ist um 1730 ... Arad. Fahren wir Montag um 7 Uhr ... Predeal? Ihr seid um 13 15 ... Predeal. Sie ist ... einer Freundin. Sie geht ... einer Freundin.

9. Legaţi prepoziţiile cu una din conjuncţiile und, denn, oder, aber, sondern! a) Käthe läuft zu den Eltern. Sie dankt für das Geburtstagsgeschenk. b) Das Bild an der Wand ist nicht von N. Grigorescu. Es ist eine Reproduktion nach Th. Aman. c) Käthe holt Kuchen und Obst. Georg ißt nicht. d) Ich esse jetzt nicht. Ich bin nicht hungrig. e) Gehst du in die Bibliothek? Kommst du in das Studentenheim ? 10. Răspundeţi cu propoziţii negativa A. a) Gehen Sie nach Haus? in die Stadt? in das Kino? zu Besuch? zu einem Freund ? zu einer Freundin ? zu Haus? in der Stadt? auf der Fakultät ? bei einem Freund ? bei einer Freundin ? Unterricht ? Stunden ? Vorlesungen ? Gäste ? Besuch ?

b) Ist der Bruder

c) Haben Sie heute

DER GEBURTSTAG

75

B. a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Gehst du heute in die Bibliothek? Ist das Heft der Genossin hier? Hast du einen Blumenstrauß ? Bist du die Studentin Helga? Legst du die Bücher auf den Nachttisch? Sind die Studenten um zwei Uhr in dem Studentenheim? Haben wir morgen Vorlesung? Kommst du um halb fünf in das Kino? Habt ihr einen Fernsehapparat?

11. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite cursiv! a) b) c) d) e) f) g) Käthe hat Geburtstag. Sie erwacht früh. Käthes Bruder ist nicht zu Hause. Sie dankt den Eltern für das Geschenk. Georg ist in der Stadt. Georg bringt einen Strauß Rosen. Um halb sechs kommen Käthes Freunde.

12. Răspundeţi! A. a) b) c) d) e) f) B. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) Was sieht Käthe auf dem Nachttisch? Wie alt ist sie? Von wem hat sie die Rosen? Was bringt Georg der Schwester? Wer kommt zu Käthe? Wie verbringt Käthe den Nachmittag? Wann haben Sie Vorlesung? Wo haben Sie Seminar? Mit wem haben Sie Seminar? Wann haben Sie Stunden? Wohin gehen Sie nach dem Unterricht? Um wieviel Uhr gehen Sie zu Tisch? Wo essen Sie? Wohin gehen Sie nach Tisch? Wann gehen Sie in die Bibliothek? Was machen Sie dort? Wo sehen Sie Filme und hören Vorträge? Wohin machen Sie einen Ausflug? Wann fahren Sie? Was sehen Sie dort? Wann sind Sie wieder in Bukarest?

76

8. LEHRSTOCK

13. A. Vorbiţi despre o B. Descrieţi 14. Traduceţi! A. a) b) c) d) e) B. a) b) c) d) e) f) C. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) o

excursie!

locuinţă!

Acesta este dulapul. Aceasta este locuinţa familiei Florescu. Aceasta este camera Andei. Acestea sînt camerele căminului studenţesc. Unde stau scaunele, în baie? Dă-i Andei cartea Roxanei! Unde este caietul Andei? Cărţile lui Paul sînt curate. Mariana are 15 ani. Fratele lui Victor nu este acasă. Eu merg cu Alexandru la cinema.

Ce spune studentul Andrei? Cui răspunde studentul Petru? Al cui caiet este acesta? Eu (îi) dau studentului (studentei) cartea. Eu (le) dau studenţilor (studentelor) cărţile. Cu cine faceţi (voi) excursia? Cartea Măriei este pe masă. A cui carte este pe masă? Cartea tovarăşului (tovarăşei) este pe masă. Cărţile tovarăşilor (tovarăşelor) sînt aici. Eu (îl) întreb pe profesor (pe student, pe studentă, pe studenţi, pe studente). I) Răspunsul studentului (studentei) este corect. A cui zi de naştere este astăzi? Ce este ( = s t ă ) pe covor? Al cui frate nu este acasă? Cui (îi) dai cartea? Pe cine saluţi? Ce citim astăzi? Unde te duci? Unde eşti la ora IO13? De unde veniţi (voi) acum? Cînd vin părinţii? La ce oră veniţi (dumneavoastră) ? Cum învaţă prietenul lui George?

D. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I)

DER GEBURTSTAG

77

E. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Astăzi este duminică şi noi nu avem cursuri. Noi nu mergem astăzi la facultate, căci este duminică. Noi nu avem mîine prelegeri ci numai seminarii. Pe noptieră sînt două cărţi, dar pe masă este numai o carte. Eu pun încă trei caiete lîngă carte. Eu iau cartea fratelui din dormitor şi o dau surioarei. Locuinţa familiei Florescu este nouă şi modernă. Familia Weber vine la familia Florescu şi admiră locuinţa. Du-te la bibliotecă şi adu cartea! Te duci la Anda? Astăzi este ziua ei de naştere. Merken Sie sich! Käthe erwacht früh. Es stimmt! Da bin ich schon! Ich wünsche dem Bruder viel Glück. Ich gratuliere der Freundin zu dem Geburtstag. Die Freunde kommen zu Besuch.

9. (NEUNTES) LEHRSTÜCK

EIN BRIEF An Genossin Elena Ionescu
G I U R G I U Eminescustraße Nr. 25

Bukarest, den 2. November 1965 Liebe Mutter! Ich bin schon seit einem Monat im Studentenstädtchen Grozăveşti. Hier wohnen ungefähr 2 500 Studenten in 1 250 Zweibettzimmern. In diesem Studentenstädtchen gibt es viele Hochhäuser, eine Mensa, eine Bibliothek, ein Postamt und sogar eine Schneiderei. Unterricht haben wir vormittags. Nachmittags sind wir frei. Dann lesen wir in der Bibliothek, besichtigen eine Ausstellung oder treiben Sport. Abends gehen wir ins Kino, in die Oper oder wir spielen Schach. Ich schreibe den Brief heute, denn morgen und übermorgen bin ich beschäftigt. Morgen ist Mittwoch, und der Studentenverband hat eine Sit­ zung. Am Donnerstag gehen wir ins Stadion zu einem Fußballspiel. Am Samstag fahren wir aufs Land und besuchen ein Staatsgut. Wir bleiben einige Stunden dort. Ist Vater schon in Predeal? Im Gebirge ist es jetzt gewiß sehr schön. Wie geht es Dir, liebe Mutter? Kommst Du nicht für ein paar Tage nach Bukarest? Bei Onkel Emil wirst Du Tante Olga aus Arad treffen. Es wird für die Tante eine Überraschung sein. Viele Grüße und Küsse Dein Andrei

EIN BRIEF

79

Erläuterungen 1) an Genossin ... = tovarăşei ... sau : către tovarăşa ... In adrese lipseşte articolul. 2) Nr. — Nummer = nr. ( = numărul) 3) den 2. November, citiţi: den zweiten November — în 2 noiembrie 4) Liebe Mutter! = Dragă marnă! Substantivul Mutter ca şi alte nume d e rudenie, stă fără articol, fiind asimilat cu un nume propriu. In limba germană, în scrisori, se pune de obicei semnul exclamării după numele sau titlul celui căruia ne adresăm. 5) ... gibt es Hochhäuser — există (sînt, se află) blocuri; expresia es gibt se întrebuinţează numai la singular, cu un complement la acuzativ. 6) Wie geht es Dir, ...? = Cum îţi merge...? Ce mai faci? In propoziţia aceasta es este pronume impersonal. Dir este dativul pronumelui personal du. In limba germană, în scrisori pronumele personal de persoana a Ii-a singular şi plural se scrie cu iniţială majusculă dacă se referă la per­ soana căreia ne adresăm. 7) ein paar Tage = cîteva zile 8) Dein ... = al t ă u ; Dein este pronume posesiv; şi pronumele posesiv d e persoana a Ii-a singular şi plural apare în scrisori cu iniţială majusculă. Lexik Synonyme treffen + Akk. — begegnen + Dat. Wortfamilie studieren (studierte — studiert) der Student, -en, -en die Studentin, -nen der Studentenverband, -(e)s,~e das Studentenheim, -(e)s, -e das Studentenstädtchen, -s, — = = = = = a studia studentul studenta asociaţia studenţească căminul studenţesc orăşelul studenţilor Antonyme beschäftigt =/= frei

GRAMMATIK
1. CONTOPIREA PREPOZIŢIILOR CU ARTICOLUL

a) Am Donnerstag gehen wir ins Stadion. b) Am Samstag fahren wir aufs Land. c) Im Gebirge ist es gewiß sehr schön.

80

9. LEHRSTOCK

d) Fährst du zur Tante Olga? e) Fährst du zum Onkel Emil? Unele prepoziţii pot fi contopite cu articolul hotărît. Astfel: an in in auf zu zu + + + + + + dem dem das das der dem. = = = = = = am im ins aufs zur zum (ex. a şi b) (ex. c) (ex. a) (ex. 6) (ex. d) (ex. e) (vezi schema nr. 25, pag. 498)

2. PREPOZIŢIILE CU DATIVUL ŞI CU ACUZATIVUL

(Completare) a) Im Sommer fahren wir aufs Land. b) Am Abend gehen wir in die Oper. c) Gehst du vor dem Essen in die Stadt? In exemplul a, in s-a construit cu dativul (im = in + dem). In exemplul b, an s-a construit cu dativul (am = an + dem). î n exemplul c, vor s-a construit cu dativul. In, an şi vor se construiesc cu dativul nu numai pentru a exprima raporturi locale (vezi pag. 61, Grammatik 1) ci şi pentru a exprima raporturi temporale (întrebarea wann? = cînd?). wo? m an vor-acuzativ » wohin ? ,-d a t i v wann?

3. COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL A. COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL D E TIMP

a) Wir sind nachmittags frei. b) Was machst du am Nachmittag?

Ich gehe ins Kino.

Din genitivul unor substantive care exprimă noţiuni privitoare la împăr­ ţirea timpului s-au format adverbe : des Nachmittags -» nachmittags (ex. a).

EIN BRIEF

81

Spre deosebire de substantivele corespunzătoare, care sînt de multe ori pre­ cedate de prepoziţii şi se folosesc cînd acţiunea verbului nu se repetă (ex. b), adverbele acestea se întrebuinţează de obicei cînd acţiunea verbului se repe­ tă (ex. a) Wann? am Morgen am Vormittag am Mittag am Nachmittag am Abend in der Nacht am Montag im Sommer im November um fünf Uhr im Jahre 1965

heute jetzt gestern vorgestern morgen übermorgen

morgens vormittags mittags nachmittags abends nachts montags

B. COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL D E LOC

a) b) c) d)

Frau Ionescu wohnt Eminescustraße 1 Sie wohnt in der Eminescustraße 1 Wir bleiben einige Stunden dort, Von hier gehe ich auf die Post.

Complementul circumstanţial de loc se exprimă printr-un substantiv (resp. pronume) sau adverb. Atît substantivul cît şi adverbul pot sta fie singure (ex. a şi c), fie precedate de o prepoziţie (ex. b şi d) Wo? Sie sind auf der Fa­ kultät. Sie sind auf der Post. Sie sind auf dem Land. Sie sind in der Stadt. Sie sind im Gebirge. Sie sind in Predeal. Sie sind im Heim. Sie sind am Fenster. Sie sind am Meer. Sie sind bei einem Freund. Sie sind bei einem Vortrag. Sie sind zu Hause.
6—Limba germană 1881

Wohin? Sie gehen auf die Fa­ kultät. Sie gehen auf die Post. Sie fahren aufs Land. Sie gehen in die Stadt. Sie fahren ins Gebirge. Sie fahren nach PredealSie gehen ins Heim. Sie gehen ans Fenster. Sie fahren ans Meer. Sie gehen zu einem Freund. Sie gehen zu einem Vortrag. Sie gehen nach Hause.

Woher? Sie kommen von der Fa­ kultät. Sie kommen von der Post. Sie kommen vom Land. Sie kommen aus der Stadt. Sie kommen aus dem Gebirge. Sie kommen aus Predeal. Sie kommen aus dem Heim. Sie kommen vom Fenster. Sie kommen vom Meer. Sie kommen von einem Freund. Sie kommen von einem Vor­ trag. Sie kommen von zu Hause.

/ b) Wird es .. eine Überraschung sein. în exemplul b verbul sein este la viitorul I. 555) . Viitorul I este un timp compus. 102. Viitorul I = prezentul verbului werden -}. persoana I plural. verbul werden stă în propoziţia enunţiativă în locul doi. Md. locul ultim i . Cînd pre­ dicatul este la viitorul I. Mill. pag. persoana a IlI-a singular. iar în propoziţia interogativă totală în locul întîi şi infinitivul prezent al verbului de conjugat în locul ultim.. (vezi schema nr. eintausend tausendfünfhundert hunderttausend eine Million (die Million.? In exemplul a verbul besuchen este la viitorul I.) 1 000 000 000 eine Milliarde (die Milliarde. FORMAREA VIITORULUI I locul ultim 2 / a) Wir werden Vater besuchen.82 4. NUMERALUL CARDINAL 9. LEHRSTOCK (Completare) 100 hundert einhundert 101 hunderteins 102 hundertzwei 103 HO 120 200 300 hundertdrei hundertzehn hundertzwanzig zweihundert dreihundert tausend.infinitivul prezent al verbului de conjugat.) 1 000 000 000 000 eine Billion 1 000 1 500 100 000 1 000 000 5. format din prezentul indicativ al auxi­ liarului werden şi din infinitivul prezent al verbului de conjugat.

. der Gru-. der Ku-. be-uchen. ge-tern. ich grü-e.. Morgen fahre ich . -prechen. der Mutter . ihr grü-t.. 491) 1. . das Wohn­ zimmer. be-äftigt. pag... die Kü-e e-en. die -onne. dem Tisch und lernt. s. er wä-t. Wir fahren in das Gebirge. A. das -ach. Konstanza? Ich gehe . Sie steht an dem Fenster. der Ga-t. die Oper? Andrei sitzt .. ss sau ß / B. sie le-en verla-en. du lie-t. die Stadt. Gehen wir . In dem Sommer fahren wir an das Meer. ich wa-e. Ottos Freund ist in dem Gebirge. wir e-en le-en.. potrivită. Eforie oder .t a d t . Der Student Otto ist bei dem Lehrer.. der -trand.. ich e-e. flei-ig lei-e... 13.EIN BRIEF 83 Übungen 1. das Land. die Wirt-aft.. er i-t. ein-timmig. ihr verla-t.. sie wa-en grü-en.. du verlä-t. Contopiţi prepoziţia a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) cu articolul! Andrei sitzt an dem Tisch.. der -port. sie grü-en (vezi schema nr. dem Gebirge. -on.. Fährst du . du i-t. -lafen -reiben. contopind-o cu articolul. dem Hörsaal.. ich le-e. das -tadion der -tuhl. die -wester der Geno-e. du grü-t. er lie-t. dem Arbeitszimmer und geht .. der -onntag. sie verla-en wa-en. ihr le-t. fa-t. Helga geht an das Fenster. Citiţi cu glas tare cuvintele a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) formate! der -tudent.. das Au-land -eit. ihr e-t. die Überra-ung. acolo unde 3. er grü-t. -ön. au-er. Completaţi cu sch. Sie kommen heute von dem Meer. das Kino oder . intere-ant. Der Vater kommt . die Grü-e. Alexanders Vater ist . -ein.. er verlä-t. ich verla-e... Completaţi cu prepoziţia este cazul! a) b) c) d) e) f) g) h) Die Studenten sind . die -peise. das Flei-. Wer ist in dem Zimmer? Der Vater kommt in das Zimmer.. du wä-st. das Ob-t der Strau-. der -üler die -traße. die Sträu-e.. gewi-. die . ihr wa-t. der -rank.

. wo ? ţintnd seamă de întrebările wann ? a") wohin 1 Wir gehen. morgen.84 9. Haus? k) Wir wohnen . b) Der Teppich. zu. Land. der Vater Predeal. Monat Studentenstädtchea fahren. der f) Er. der Vater? wir. in. an. gehen. die Schwester) (in. der Sommer) (in. lie­ b') Vor. ein Kollege) [von.. haben. der Teppich vor. das Klavier.. der Bruder) (zu. gen. das a') In. c') An. an. Bukarest. f") Er. tag. das Zentrum) (in. sein. die Eminescustraße) (neben. 4. in. bleiben. verbringen. gehen. ge­ nau. in das Kino „Patria". die Nacht. in. nach. eine Ausstel­ lung. vor. oft. auch Alina und Alexander sind . d') In. auf. la întrebări folosind cuvintele din paranteză {aus. sein. das Haus. um. essen. der November. Formaţi propoziţii. einige Tage. eine Ausstellung. in. der Nachmittag) a) Woher kommen Sie? b) Wo wohnen Sie ? c) Wohin gehen Sie? d) Wann fahren Sie ins Gebirge ? . g') Vor Tisch. du. die Urlaub. zu Tisch.. ich. sie. Răspundeţi b") Legen. auf. das Essen. die Tür! c") Sie fahren. LEHRSTÜCK i) Ich fahre . ein. c) Sein. zu. gehen. der Freitag) (an. das Kino) (von. d) Ich. dem Meer. wir. ein Gärtchen. die Post) (in. fahren. Grozăveşti. fahren. das Meer. das tern. bei. in das er. Geburts­ Gebirge. das Meer. f) Er. e") Er. die Mensa) (in. g) Vor. 13 Uhr. e) Er.. das Stadion) (auf. e') Er. ein Onkel. das Stadion) (in. sein. das Postamt) (zu. das Meer. g") Nach Tisch. 5. die El­ Eltern... besuchen. nur. November. j) Gehst du . in. die Bibliothek. schon.. fahren. der November) (an. der Mittwoch. das Gebirge. wohnen. a) Wir. bei Tisch. in. das Land. d"') Der Monat.

999. am Sonntag). am Nachmittag). 9.. 444. Traduceţi şi explicaţi sensul complementului circumstanţial de timp! a) Vormittags habe ich Vorlesungen und Seminare. lesen. c) .. aber dienstags haben wir keine Stunden. bin ich beschäftigt (vormittags. auch. in. 829. gehen wir in die Oper (sonntags.. 8. mittags und abends in die Mensa. f) Am Mittwoch haben wir eine Sitzung. Lesen. g) Die Stunden beginnen .. morgens. e) . 589. Was. nachmittags. am Nachmittag). ich. f) . wir.. wir. morgens). gehe ich in die Stadt. am Abend. gehen. nicht. abends.EIN BRIEF 85 6. c) Am Abend gehen wir ins Kino. d) Die Studenten gehen morgens.. nachmittags. Formaţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) propoziţii! Wir.. zu. in. gehen. gehen wir ins Kino (am Nachmittag. ist Dienstag. am Abend. haben wir Literaturseminar (morgen. heute. e) Montags haben wir Literaturvorlesung. b) Heute bin ich am Vormittag beschäftigt.. in.. zwei Stunden. 953. nachmittags. 101. machen? Wir.. denn ich brauche ein Heft (vormittagsr am Vormittag. haben. 345. um 8 30 . am Samstag).. Nachmittags. sein. . . abends). Am Montag. aber am Nachmittag bin ich frei.. Folosiţi toate a) ... 786.. aber . frei. b) . ist Mittwoch (morgen. bin ich frei. beginnen. morgen. 601. 611. 686. in. Completaţi. die Nacht! Ich. die Nacht. 7. Citiţi şi scrieţi cu litere! 17. nicht. der Unterricht. die Tante. 26. Unterricht. haben... 1 001 . lesen wir in der Bibliothek. 1000. ich. die Bibliothek. 48.. Deutsch. die Mensa. essen. d) . ist Donnerstag.. um 7 Uhr (am Morgen. Montags. und .. morgens).. h) . 701. Am Nachmittag.. 78. 63... du. am Vormittag. am Morgen. 97. alegînd complementul variantele posibile! potrivit din paranteză. 223. übermorgen). besichtigen wir eine Ausstellung (samstags.

und wann ist er frei? Was macht er nachmittags und abends? Wer hat am Mittwoch eine Sitzung? studenţesc! 13. Uneori merg şi la un meci de fotbal. la operă sau la cinema. Ich mache Andrei eine Überraschung. un oficiu poştal şi chiar şi o croitorie. Am Mittwoch haben wir eine Sitzung. Ich werde der Mutter einen Brief schreiben. Wirst du ins Gebirge oder ans Meer fahren ? Das wird eine Überraschung seinl Morgen werden wir keine Stunden haben. b) Locuiesc în căminul studenţesc Grozăveşti. Traduceţi! A. Descrieţi un cămin 14. Treceţi la a) b) c) d) e) f) g) In der Ausstellung wird Andrei viele Bilder sehen. Vizităm o gospodărie de stat. g) Faceţi-i mătuşii o surpriză şi veniţi pentru cîteva zile la Bucureşti! . Răspundeţi a) b) c) d) e) f) g) Wem schreibt Andrei? Wo wohnt die Mutter? Wo wohnt Andrei? Was schreibt Andrei über das Studentenstädtchen Grozăveşti? Wann hat Andrei Vorlesungen. Am Sonntag besichtigen wir eine Ausstellung. a) Scriu părinţilor astăzi. Wirst du das Buch bis morgen lesen? la întrebări! 12.86 9. LEHRSTOCK 10. f) La unchiul Emil este mătuşa Olga din Arad. c) Avem camere cu două paturi. Treceţi la t viitor! a) b) c) d) e) f) g) Ich wohne in einem Studentenheim. d) Merg adeseori la expoziţii. căci mîine sînt o c u p a t : dimineaţa am cursuri şi după amiază am o şedinţă. Die Mutter kommt für ein paar Tage nach Bukarest. prezent! 11. o bibliotecă. Anda wird der Kollegin das Buch geben. Wir besuchen Tante Olga. Morgen gehen die Studenten zu einem Fußballspiel. e) Sîmbătă facem o excursie.

La prînz şi seara mîncăm la cantina studenţească. 250 studenţi sînt la o conferinţă în sala de festivităţi. căci am cursuri. Vom locui în Predeal. La cantină mănîncă 1250 studenţi. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) C.EIN BRIEF 87 B. locuieşte la ţară. Komm für ein paar Tage nach Bukarest! Das ist eine Überraschung! . a) b) c) d) e) f) (Noi) îl vom vizita pe Andrei la Predeal. Sala de lectură are 115 locuri. dar Alexandru este la ţară. Radu joacă bine şah. Şi noi plecăm duminică la munte. fratele lui Alexandru. pe strada Alecsandri nr. Andrei este la munte. gut. Mergeţi sîmbătă la operă? Desigur. părinţii lui locuiesc la ţară. în Bucureşti sînt multe stadioane. Merken Sie sich! Wie geht es den Eltern? —Danke. Plecaţi (voi) la munte sau la mare? Deseară mergem la cinema şi mîine vom vizita expoziţia. Mergi la poştă? înainte de masă nu sînt liber. 5. Petru. Cum îi merge prietenului? în cămin locuiesc aproximativ 1 115 studenţi.

Auch der Staatsrat und die Regierung haben ihren Sitz in Bukarest. Ich zeige meinem Neffen das Zentrum ! „Dieses Gebäude ist die Universität. in den Autobuzul-W erken. Bro­ schüren." Unser Autobus hält vor dem Kino „Patria". . Buka­ rest ist der Mittelpunkt der Wirtschaft und der Kultur Rumäniens. Otto bewundert den Boulevard. Hier ist der Sitz des Zentralkomitees der Partei. die Wohnhäuser und die Schaufenster der Kaufhäuser. Neben diesem Kombinat sind Seen und der Park Herăstrău. Überqueren wir die Straße?" „Nein. Wir warten aber ein wenig : das Licht der Verkehrsampel ist rot. Unsere Partei ist die Rumänische Kommunistische Partei (RKP). Sie hat zwölf Fakultäten und viele Laboratorien und Bibliotheken.10. „Oh. Von der Haltestelle gehen wir noch einige Minuten zu Fuß. Jetzt ist es grün. Die Haupt­ stadt unseres Landes ist Bukarest." „Jetzt ist es gelb. Dort erscheinen Hunderttausende von Büchern. sagt er. antworte ich. Mein Neffe Otto besucht Bukarest. Diese da fährt bis zum Kombinat Haus der Scinteia. Fahrräder und Motorräder!" „Hier siehst du auch eine Straßenbahn. „Dieser Wohnblock hat 8 Stockwerke". wir gehen jetzt nach Hause." „Siehst du die Trolleybusse? Wir erzeugen sie in unserer Hauptstadt. Im Haus der Scinteia ist auch der Fernsehsender. „Wir wohnen in jenem Wohnblock dort". Autobusse." Am Nachmittag gehen wir in die Stadt. wie viele Autos. Vom Bahnhof fahren wir mit dem Autobus ins Zentrum. wir warten noch. In Bukarest gibt es auch viele Institute und Schulen. „Komm. (ZEHNTES) LEHRSTÜCK BUKAREST Unser Vaterland ist die Sozialistische Republik Rumänien. Zeitungen und Zeitschriften. Jetzt überqueren wir die Straße.

und Filmvorstellungen. Se întrebuinţează •— ca toate celelalte denumiri de ţări de gen neutru •— fără articol." „Neben dem Palast sehe ich viele Hochhäuser.. Konferenzen.und Beamtenfamilien = familii de muncitori şi funcţionari. acesta se scrie o singură dată. în sens concret 5) der Neffe.. la sfîrşitul ultimului substantiv.BUKAREST 89 „Schau. Otto. 7) Theater. das Zentrum = centru. = sute de mii de .und Filmvorstellungen = spectacole de teatru şi cinema. . în sens abstract. spre deosebire de der Enkel. întrebuinţate succesiv.. hier ist der Palast der Republik.und Beamtenfamilien. Der Saal faßt über 3 000 Per­ sonen und ist ein Meisterwerk der Architektur. Lexik Vieldeutige Wörter z gospodăria die Wirtschaft^ \ economia ... Arbeiter. Komm. au cuvîntul de bază comun. Sie sind herrlich! Wer wohnt d o r t ? " „Viele Arbeiter. er ist der Schauplatz von Kongressen. Dacă două sau mai multe substantive compuse. In celălalt sau celelalte substantive compuse el se înlocuieştecu o cratimă. -n = fiul fratelui sau al surorii. Theater.= fiul fiului sau al fiicei în raport cu bunicii 6) Hunderttausende von ." Erläuterungen 1) die Sozialistische Republik Rumänien = Republica Socialistă România 2) die Rumänische Kommunistische Partei (RKP) = Partidul Comunist Român 3) der Mittelpunkt der Wirtschaft und der Kultur Rumäniens -— Substan­ tivul Rumänien este în limba germană de gen neutru. -s. im Erdgeschoß gibt es Kaufhäuser und Restaurants. 4) der Mittelpunkt = centru. wir besuchen jetzt das Kunstmuseum. -n.

Pronumele demonstrativ dieser şi jener se declină ca articolul hotărit : Singular Masculin Feminin Neutru N. jenes (ex. 531) 2. PRONUMELE POSESIV a) Mein Neffe Otto besucht Bukarest. b) este pronume posesiv de pers. mein (ex. a. c) şi substantival (ex. 65. Was ist aber jenes Gebäude dort? Dieser Wohnblock hat 8 Stockwerke. acela. die der den die diese dieser diesen diese Neutru jene jener jenen jene Desinenţele pronumelor demonstrative dieser şi jener sînt identice cu desinenţele articolului hotărit. . PRONUMELE DEMONSTRATIV a) b) c) d) Dieses Gebäude ist die Universität. b) = acel. G. G. dieses (ex. aceea. (vezi schema nr. acesta. Pronumele demonstrativ de depărtare este jener. D. jene. a şi c) = aeest. A. diese. I la cazul nominativ meinem (ex. A. a) este pronume posesiv de pers. Diese fährt bis zum Kombinat „Haus der Scînteia". aceasta. N. I la cazul dativ.90 10. Pronumele demonstrative dieser şi jener pot fi întrebuinţate adjectival {ex. d). Feminin. D. LEHRSTÜCK GRAMMATIK 1. der des dem den dieser dieses diesem diesen jener jenes jenem jenen die der der die diese dieser dieser diese jene jener jener jene das des dem das dieses dieses diesem dieses jenes jenes jenem jenes Plural Masculin. acea. Pronumele demonstrativ de apropiere este dieser. pag. b. b) Ich zeige meinem Neffen das Zentrum. această.

Ihre. pos. pos pos pos. ihre. pron. ihr. persoanei II sing. Uneori se suprimă e din desinenţă. 62. Buch. euer. pron. I plur. meine. ihr îi corespunde pron. şi anume : persoanei I sing. ihr. .BUKAREST 91 Pronumele posesiv. meine dein. pos. Acordul se face adăugindu-se la pronumele posesiv desinenţele articolului nehotărit (respectiv ale articolului nehotărît negat) la singular şi ale articolului hotărît (respectiv ale articolului nehotărît negat) la plural. seine unser. în limba germană. eu(e)re. posesiv + desinenţa -—*• obiectul posedat Zeitschrift Zeitschrift Zeitschriften Zeitschriften Zeitschrift Zeitschrift Zeitschriften Briefe —• die Briefe — ihre Zeitschriften — ein — sein — die •— seine — ein — ihr — die — ihre Buch. mein. . ihre politeţe Sie îi corespunde pron. pronumele posesiv acordindu-se In gen. pos. einen Brief — eine Alexander (er) zeigt<f seinen Brief —• seine Briefe — die die Alexander (er) z e i g t \ seine Briefe —• seine einen Brief — eine Marianne (sie) zeigt<^ ihren Brief — ihre die Marianne (sie) zeigt<f ihre Deci: posesorul •*—j-pron. euer. pos. . ihre sein. (vezi schema nr. seine ihr. sein. Buch. în acest caz e din rădăcină rămîne : unserm Professor. unsrem (eurem) Freund. seine. pag. I h r . unser. pos. deine. pron. Bücher Bücher Buch. sie îi corespunde pron. dein. nehotărît Desinenţa pronumelui posesiv ^ ^ p J u r d e s i n e n ţ e l e a r t . persoanei persoanei persoanei formei de I Desinenţa pronumelui posesiv este în funcţie de obiectul posedat. număr şi caz cu acesta. deine sein. Ihre ich îi corespunde du îi corespunde îi corespunde er îi corespunde sie îi corespunde es îi corespunde wir pron. / l a sing. . pron. Ihr. 529) O b s e r v a ţ i e . Bücher Bücher ^ . vocala e se suprimă de obicei înaintea lui r: unsrer. sein. mein. în formele declinate ale pronumelor unser. depinde de posesor. ihre. uns(e)re II plur. seine. uns(e)re. hotărft. i h r . (eurer) Fakultät. euer. pos. eu(e)re III plur. desinenţele art. pron.

In exemplul a: die Seen este nominativul plural al substantivului der See. 1. 39. dar de obicei se declină slab. -s. -en masculin = = — = = statul vecinul raza vărul durerea das das das das das de senul neutru = = = = = ochiul urechea cămaşa patul sfirşitul Auge. -s. în exemplul b: den See este acuzativul singular al aceluiaşi substantiv. -en Nachbar. -en Vetter. pag. -s. dar — spre deosebire de majoritatea substantivelor din această grupă — nu se de­ clină slab decît la plural (ex.> 2. -en Ende. -(e)s. b) Otto bewundert den See.92 3. Substantivul der Nachbar se poate declina şi slab. -n Schmerz. mai des întrebuinţate. b). LEHRSTOCK a) Neben dem Kombinat sind die Seen. -n (vezi schema nr. A. -n Ohr. Aceste substantive se declină la singular tare şi la plural slab. sînt : de genul der der der der der Staat. la singular se declină tare (ex. Vedem că substantivul der See face parte din grupa a IV-a de plural. D. . Ob s e r v aţii. Singular N. DECLINAREA MIXTĂ A SUBSTANTIVELOR 10. -s. -n Strahl. -es. -es. -(e)s. G. -es. Deci: sub­ stantivul der See se declină mixt. -en Hemd. Substantivul der Bauer poate fi declinat şi mixt. Substantive de declinare mixtă. -es. 511) Declinarea mixtă cuprinde substantive de gen masculin şi neutru. a). 2) toate substantivele neutre din grupa a IV-a de plural. der des dem den See Sees See See Plural die der den die Seen Seen Seen Seen Din declinarea mixtă fac parte : 1) cîteva substantive de gen masculin din grupa a IV-a de plural. -en Bett.

Substantivele de origine negermană terminate în -or neaccentuat (der Professor. a) se declină mixt.. -iel. der -ater. pag. A. D. -leißig. das Museum) schimbă la plural pe -(i)um în -(i)en. wie viele Autos. D. der -ortrag. die -orstellung.. B. întrebuinţaţi consoanele î sau y! a) -assen. Aceste substantive au accentul mobil. DECLINAREA SUBSTANTIVELOR DE ORIGINE NEGERMANĂ a) Die Studenten grüßen ihre Professoren. das -est. G. Substantivele de origine negermană terminate în -bus dublează pe s la genitivul singular şi la toate cazurile pluralului.BUKAREST 93 4. A. 42. încolo se declină ca substantivele de declinare mixtă : N. A. dem Auto den Autos A. die Professoren — ex. Încolo se declină ca sub­ stantivele de declinare tare : N. -erbringen. -ruh. Multe substantive de origine negermană fac parte din grupa a V-a de plural. 513) Übungen 1. das Auto die Autos G. c) Die Universität hat zwölf Fakultäten und viele Laboratorien. Singular der Autobus des Autobusses dem Autobus den Autobus die der den die Plural Autobusse Autobusse Autobussen Autobusse D. der -er-asser . das -enster. -or. der -erkehr c) -inden. G. Autobusse . Substantivele din această grupă se declină în felul următor : Singular Plural N. Completaţi! A. Substantivele de origine negermană terminate în -ium (exemplul c) sau în -um (de ex. der -uß . das So-a. das Auto die Autos G. des Autos der Autos D.. b) .. -ehlen d) das -iertel. der -ilm. der -etter. der Pro -essor b) -orn. Singular das Laboratorium des Laboratoriums dem Laboratorium das Laboratorium Plural die Laboratorien der Laboratorien den Laboratorien die Laboratorien (vezi schema nr.

das Rla-ier. Freundes. Heft? Heft? Heft? Heft? Freundin ? Freundin ? Freundin ? Freundin ? Freundin ? a) Das ist das Buch b) Das ist das Buch c) Ich gebe d) Ich gebe e) Fragst du f) Er zeigt dem Neffen g) Hast du dkjenmdeinjenIhrunser- h) Schreiben Sie . Freundes. Freundin. die Uni-ersität. -ohin. -asc hen. Freund das Buch. Wohnung. Freundes. das -erb 2. -eiß . be undern. -oher. Freundin. Freund das Buch. Freundin. Wohnung. -ohnen. -arten. Freund das Buch. Wohnung. Freundin das Buch Freundin das Buch Freundin das Buch Freundin das Buch Freundin das Buch Lehrer ? Lehrer ? Lehrer ? Lehrer ? Wohnung. Freund das Buch.94 10. Freundin. Freund das Buch. Wohnung. Freundin. das Meister-erk c) die Blumen-ase. întrebuinţaţi consoanele v sau w/ a) der -erktätige. Completaţi desinenţele! deindiesmeinunserdeindiesmeinunserdeindiesdeineuerdeindiesdeineurdeindiesihrdeindiesdeinihrFreundes. Freundes. LEHRSTÜCK B. das -asser b) der Boule-ard.

c) ... Bücher. . Ferien Professor. Klasse . Wir sehen dies. Completaţii a) Dies. g) Die Schaufenster dies... .. b) Jen.(jen-) Parks.(Jen-) Klasse ist groß. Zimmer.. Wir sehen dies. . Neffen Genossen . Lehrer . Dies.. Găsiţi un pronume posesiv potrivit a) . b) . Zeig dies.(jen-) Kind dein Buch. e) bei .. Kollegen.(Jen-) Schüler dein Buch. Dies. von .... zu . zu . f) Neben dies..Genosse ist fleißig. Uhr.... Dies. mit .. Mutter.... c) Die Tür dies.Genossen sind fleißig. f) bei .(Jen-) Wohnung. Bibliothekarin la întrebări! Folosiţi cuvintele de la margine! a) Ist dieses Buch für Ihr Neffe)? Ihre Tante) ? Ihr Schwesterchen) ? Ihr Lehrer) ? Ihre Lehrerin) ? Ihr Buch)? Ihr Kollege) ? Ihre Kollegin) ? Ihr Bruder) ? Ihre Schwester) ? Ihre Ihre Ihre Ihre Lehrer) ? Lehrerinnen) ? Kollegen) ? Kolleginnen) ? b) Ist das c) Ist das das Buch d) Machen Sie den Ausflug mit . Hefte. aus . .(jen-) Häusern ist ein Kino. Vater. d) bei .Genossin ist fleißig.Schüler und Jen.. 4. Zeig dies.(Jen-) Bahnhof.(Jen-) Schülerin dein Buch. .. Kind..Genossinnen sind fleißig... Wohnung. Eltern..(jen-) Kino.(jen-) Kaufhäuser sind schön. A.. . Kollegin... d) Zeig dies. . h) Wir besichtigen dies. . bei .(Jen-) Zimmers ist braun.. Freunde. Răspundeţi propoziţii! pentru următoarele substantive. 5. .. e) Wir sehen dies.. Die Tür dies...Schülerin gehen in die Bibliothek. Schlaf räum Lehrerin. Formaţi B. .BUKAREST 3.

Freundin. g) Otto sieht unser. .Lehrer. Hier sind die Bücher unser. Otto sieht unser.Lehrer. ihre Freundin) ? (seine Eltern. Anna sieht ihr.Lehrer. Die Schülerin antwortet ihr. Otto sieht sein.Mutter Blumen. Puneţi cuvintele din paranteză la cazul potrivit! a) b) c) d) e) f) g) h) i) Die Straßen (unsere Stadt) sind sauber. d) Die Schülerin antwortet ihr.Freundes.Onkel. h) Anna gibt euer. Ich habe die Adresse dein.Lehrerin.Lehrerin. Otto besucht mein. Wir wohnen in (dieses IIaus).Tante.Kinder. Der Lehrer gibt (jene Schüler) Bücher.Lehrerin. Wir besuchen Ihr.Klasse ist groß. Otto sieht sein.Lehrer.Vater. c) Der Schüler antwortet sein. e) Anna sieht ihr. LEHRSTOCK. Der Onkel wohnt in (jenes Haus).10. Anna gibt euer. 7. Die Wohnungen (diese Gebäude) sind groß. Der Schüler antwortet sein.Lehrer. e) Gehen Sie heute zu (Ihr Bruder)? (Ihre Freundin)? (Ihr Brüderchen)? (sein Freund. Das Fenster unser.Mutter. b) Ich besichtige die Wohnung dein. Fahren wir mit (diese Straßenbahn) oder mit (jener Autobus)? Im Konzertsaal sehe ich (mein Freund) und (meine Freundin). seine Freundin) ? (ihr Freund.Lehrerin. f) Das Fenster unser.Vater Blumen.Zimmers ist groß. Das Zentrum (unsere Stadt) ist schön. i) Wir besuchen Ihr. unsere Freundinnen) ? f) Waren Sie gestern bei Completaţi! a) Otto besucht mein.Lehrer. Wir besuchen Ihr.Lehrerin. Mein Vater zeigt (sein Neffe) das Zentrum (diese Stadt). unsere Freunde) ? (ihre Eltern.

h) Nu traversaţi strada.und Filmvorstellungen. B. Merken Sie sich! Wir gehen ins Zentrum. i) în biblioteca noastră există multe cărţi. autobuze şi tramvaie. g) Casa noastră are numai două etaje. I) Lîngă Bucureşti sînt multe lacuri.BUKAREST 97 8. f) Vitrinele acestor magazine sînt minunate. 1881 . c) Această clădire este universitatea. ni) Studenţii vizitează multe muzee. e) Tramvaiul se opreşte în faţa casei lor. I) Merg la fratele lui. d) In acest parc este un lac. ziare şi reviste. j) Universitatea noastră are biblioteci şi laboratoare. a) Unde locuieşte unchiul tău (mătuşa ta) ? b) Unde locuiesc ei? c) Merg cu vărul lui la cinema. k) Vin de la dumneavoastră. Der Saal des Palastes der Republik ist ein Meisterwerk der Architektur. Wir sehen Theater. (prietena Dvs. k) Loc rinţa vărului meu este mare şi frumoasă. d) Dă-i lui Alexandru cartea ta. e) (îi) dau prietenei tale cartea ta. a) Bucureşti este capitala ţării noastre. Răspundeţi a) b) c) d) e) 9. j) Vin de la părinţii dumneavoastră. căci lumina semaforului este roşie. b) Pe străzi şi bulevarde vedem multe automobile. 7—Limba germană — c.) ? h) Merg cu prietenii mei (prietenele mele) la expoziţie. Aşteptaţi puţin! i) în centrul oraşului vedem parcul Cişmigiu. n) Aceasta este cartea ei. la întrebări! Wie heißt unser Vaterland? Was ist Bukarest? Wessen Mittelpunkt ist Bukarest? Welche Gebäude sehen Sie in Bukarest? Was erscheint im Kombinat Haus der Sdnteia? Traduceţi! A. f) (îi) vezi astăzi pe prietenii noştri? g) Unde locuieşte prietenul Dvs. m) Merg la el.

Rasierapparate. Verkäufer: Was wünschen Sie? O n k e l M a r t i n : Bitte zwei Stück Seife. Es hat 5 Stockwerke und viele Abteilungen. Otto: Wo zahlen wir ? Verkäufer: Sie zahlen an der Kasse. Unten ist eine Halle. Tante Marie kommt auch mit uns. Ohne sie kaufe ich nicht gern. Hefte. Haarbürsten und Zahnbürsten. Rechts ist eine Buchabteilung. Lippenstifte. Wann öffnet man ? M a r t i n : Um 8 Uhr. eine Zahnpaste und 3 Rasierklingen. Rechts verkauft man Toilettenartikel: Parfüm. heute besuchen wir das Warenhaus „Victoria". Man findet dort Bücher. Nadeln. ( E L F T E S ) LEHRSTÜCK IM WARENHAUS (I) Onkel Otto: Onkel Otto: Onkel M a r t i n : Otto. Otto: Was ist das ? Sind wir in einem Konzertsaal ? . Kölnischwasser. Ich gebe Ihnen einen Kassenzettel. Was kostet das? Verkäufer: Das kostet 15 Lei. bekommen das Paket an der Warenausgabe und gehen weiter durch die Halle. dort in der Ecke. Puder. Ich brauche ein Paar Schuhe und Tante Marie braucht ein Kleid. Kaufen wir etwas ? M a r t i n : Vielleicht. Bleistifte. Sie zahlen. Am Verkaufstisch stehen viele Käufer. Tante Marie kauft ein Dutzend Knöpfe für ein Kleid. Ich zeige dir aber alle Abteilungen. Knöpfe. Plötzlich hört man Musik. Füllhalter. Der Verkäufer zeigt ihnen Kämme. Das Warenhaus ist sehr groß.11. Federhalter und Tinte. Links verkauft man Kurzwaren : Zwirn.

. Gefällt euch dieser Stoff? Otto: Kaufst du ihn ? Tante Marie: Was sagst du. Martin? Verkäuferin: Sie brauchen 3 Meter für ein Kleid.. Otto: Was zeigt ihr mir noch ? Tante Marie: Hier ist die Abteilung für Textilwaren. O n k e l M a r t i n : Wir gehen vorher in die Abteilung für Konfektions­ waren. Man findet hier auch Radioapparate.und Tonbandgeräte. Fernseh. Die Auswahl an Stoffen und Seidenwaren ist groß. 4) ein Dutzend Knöpfe = o duzină de nasturi 5) Fernseh. accentul nu cade pe prima silabă ci pe a doua 3) zwei Stück Seife = două bucăţi de săpun In limba germană substantivele masculine şi neutre care indică unităţi de măsură sau cantităţi se întrebuinţează după numerale numai la singular. Ex. Ist das nicht schon seit langem dein Wunsch? Otto: Versprichst du es mir ? O n k e l M a r t i n : Ich verspreche es dir. neben uns ist die Abteilung für Musik­ instrumente und Sportartikel. = sortimentul de. 7) Was kostet das? = Cît costă aceasta ? cît face aceasta ? Lexik Synonyme der Fernsehapparat — das Fernsehgerät der Füllhalter — der Füller Onkel Martin . zwei Dutzend Knöpfe — zwei Paar Schuhe. dann kaufe ich dir im Sommer einen Fotoapparat..IM WARENHAUS (I) 99 (lacht) : Nein. Lerne fleißig. cîteva 2) în substantivul Abteilung (ap'taelUyj) = raion. Die Farbe steht Ihnen gut. Du hörst jetzt eine Schallplatte.und Tonbandgeräte •— Fernsehgeräte und Tonbandgeräte = te­ levizoare şi magnetofoane (vezi pag. Kommt zum Fahrstuhl! Erläuterungen 1) ein Paar — o pereche ein paar = cîţiva. Erläuterung 7) 6) die Auswahl an.. 89.

=. b) Ich zeige dir alle Abteilungen. dativul pronumelui personal. -e = tejgheaua die Ware. sie ihrer ihnen sie M. n er = magazinul die Warenausgabe. . sg. D.) = textilele die Konfektionswaren (f.100 11. sg. -s. sie ihrer ihr sie III-a N. sg-) = încălţămintea GRAMMATIK 1. mir este dir este ihnen este Pronumele dativul pronumelui personal. ich meiner mir mich . I singular (ich). A. -ei . dativul pronumelui personal. a) Mir gefällt jener Stoff. N. G. G. PRONUMELE PERSONAL A. pers. -nen = cumpărătoarea der Verkäufer.LEHRSTOCK Wortfamilien kauîen (kauîte-gek auît) = a cumpăra verkaufen-verkauf te­ verka uft — a vinde der Käufer. pers.) = mătăsurile = die Schuhwaren (f.) == merceria die Textilwaren (f.cumpărătorul die Käuferin.. F. sg. I N. -n = marfa das Warenhaus. arr balajul die Kurzwaren (f.) = confecţiile die Seidenwaren (f. -s == vînzătorul die Verkäuferin. -n = ghişeul de eliberare a mărfurilor. A. wir unser uns uns ihr euer euch euch M. es seiner ihm es Pers. er seiner ihm ihn Pers. D. a Ii-a singular (du). sg. a II-a du deiner dir dich Plural N. a IlI-a plural (sie). -nen — vînzătoarea der Verkaufstisch. pers. personal se declină în felul următor : Singular Pers. a F. •es. c) Der Verkäufer zeigt ihnen Kämme.

78. pag. Observaţii. In timp ce în limba română poate apărea în aceeaşi propoziţie atît forma accentuată cît şi cea neaccentuată a unui pronume personal. de cele mai multe ori. este identic cu pronumele de. persoana a IlI-a plural. A. Pronumele de politeţe. Man se traduce. al cărei subiect este man. Predicatul pro­ poziţiei. în limba germană pronumele personal se pune numai o singură dată. ca în limba română. PRONUMELE XEHOTĂRÎT a) Wann öffnet man? b) Links verkauft man Kurzwaren. 1. Se poate referi — în mod neprecis — la una sau mai multe per­ soane. pronumele personal are o singură formă.IM WARENHAUS (I) 101 Pronumele de pcditeţe N. Sie Ihrer Ihnen Sie B. cu deosebirea că pronumele de politeţe se scrie cu majusculă. 622). în limba germană pronumele personal se declină şi la genitiv. (vezi schema nr. atît pentru singular cît şi pentru plural. trebuie să stea la persoana a IlI-a singular. în limba germană. Apare numai la nominativ. 2. 536) . prin diateza reflexivă cu valoare pasivă : Man öffnet um 8 Uhr = Se deschide la ora 8. deci numai ca subiect. Spre deosebire de limba română. n-are corespondent în limba română. D. = Mie îmi place stofa aceea. c) Plötzlich hört man Musik. Mir gefällt jener Stoff. şi nu două forme (una accentuată şi alta neaccentuată). Man este un pronume nehotărît. Genitivul pronumelui personal se întrebuinţează rar (vezi pag. G. substantival. la toate persoanele. 621. 2.

u n substantiv (ex. Ich kaufe dir einen Fotoapparat. Ich kaufe ihn dir Versprich e> mir. Şi prepoziţiile uni ( = în jurul. Obser­ văm că ordinea complementelor din exemplele a şi b diferă de ordinea com­ plementelor din exemplele c şi d. 573) ORDINEA COMPLEMENTELOR ÎN PROPOZIŢIE a) b) c.102 3 PREPOZIŢIILE CU ACUZATIVUL II LEHRSTÜCK <L) Sie gehen weiter durch die Halle. b) Ohne sie kaufe ich nicht gern. pentru. b)] stă înain­ tea complementului la acuzativ. sie. datorită prepoziţiilor ohne ( = fără). Fiecare din propoziţiile de mai sus are două complemente: nnol Îs dativ (complementul persoanei) şi altul la acuzativ (complementul lucrului).) d) Der Onkel zeigt dem i\'effen alle Abteilungen. la) şi gegen ( = in contra) cer acuzativul. a) şi printr-un pronume (ex. gegen. cuvintele : die Halle. uin cer cazul a e u z a t i v. ohne. ein Kleid stau la acu­ zativ. durch ( = prin) şi für ( — pentru). care cer acuzativul. Prepoziţiile durch. 121. (vezi schema nr. in propoziţiile de mai sus. Prin urmare : Dativ Acuzativ Der Onkel kauft dem Neffen (ihm) einen Fotoappartat. Der Onkel kauft ihn Acuzativ dem Neffen (ihm) Dativ . pe cind în exemplele c şi d complementul la acuzativ (exprimat printr-un pronume) stă înaintea complementului la dativ. pag. für. c) Sie brauchen 3 Meter für ein Kleid. în exemplele a şi b complementul la dativ [exprimat p n n t r .

f-l-n d) üb-rs-tz-n. wir. sie. wir. exprimat printr-un substantiv. ihr. n-n 2. r-chts. das H-ft. ä sau eh! a) Rum-ni-n. Sie) das Buch. b) Antwortest du (ich. Die Verkäuferin gibt .. für Musik-. . die Verk-ferin b) das Geb-de. sie.. er.IM WARENHAUS (I) 103 Complementul la acuzaţie.verkauft man auch -stifte und -halter. er. ihr.. Completaţi! A. Completaţi cu cuvinte din text! Kurzwaren verkauft man A. sie. das G-m-ld-. n-.: Kölnisch. d) Wir sehen (du. a) Ich gebe (du. h-te. er. Sie) täglich. Sie fahren mit dem -stuhl in die Abteilung für Konfektions- Treceţi pronumele din paranteză la cazul potrivit! A. 585) Übungen 1. sie. In der Abteilung für Textilwaren Toilettenartikel Bücher Musikinstru­ mente Konfektions­ waren B. der Fr-nd. erz-gen. Folosiţi eu sau äu : a) die Erl-terung.. stă în urma complementului la dativ. Folosiţi e. das P-ckch-n. der Sb) 1-ch-ln. der Kaff-.und einen -stift. pag. In der sieht Otto Radio. sp-t. Complementul la acuzativ. es) ? c) Er besucht (ich. a) b) c) d) e) f) Die Tante braucht Toiletten. der N-fff) die Univ-rsit-t. die Fakult-t. Im Warenhaus gibt es auch eine . die -lt-rn c) das G-rtch-n. ihr. 134. ee. Sie). das Vat-rland. das M-dch-n.und -apparate. die Halt-st-Ue) h-ng-n. (vezi schema nr. der V-tt-r. Martin einen Kassen-. das G-b-ude. das M-r. du. In der Buch. stă înaintea complementului la dativ. der V-rk-hr B. exprimat printr-un pronume personal.

Der Onkel sieht (pe noi) unten in der Halle. înlocuiţi substantivele prin pronume personale! a) Der Student grüßt (der Lehrer. c) Er lernt mit (der Freund. Arbeitest du oft mit (er. a III-a fem. die Kinder). f) Du bekommst das Buch durch (er) oder durch (sein Freund). Kommst du mit (ich) in die Bibliothek? Gibst du (sie: pers. aber (pe el) interessiert das Radio. es) ? Ich zeige (sie: pers. I) Komm schnell. ich sehe (pe ei) schon vor dem Kino. Puneţi B. Der Lehrer zeigt (ei) ein Buch. Puneţi în locul parantezei pronumele a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) respectiv la cazul potrivit! Der Onkel zeigt (mie) das Warenhaus. Gefällt (vouă) dieses Kleid ? Gefällt (d-voasträ) dieses Kleid? (ei) gefällt dieser Stoff. aber (lui) gefällt jener Stoff. a III-a fem. Ich gehe nicht ohne (du)"ins Warenhaus. die Genossin. d) Die Studentin antwortet (die Lehrerin. Er fragt (pe ea): „Kommst du mit (noi)?" (Pe mine) interessiert dieser Fotoapparat. Treceţi substantivele şi pronumele din paranteză la cazul cerut de prepoziţie ! a) Ich kaufe zwei Bücher für (du) und einen Bleistift für (meinOnkel). substantivele din paranteză la cazul potrivit! 4. der Freund) (die Genossen. a III-a plural) das Buch? Siehst du (er) ? Otto schreibt (sie: pers. die Freundinnen). e) Um (der Verkäufer) stehen mehrere Käufer. b) Wir gehen durch (die Abteilung) für Kurzwaren.104 11. .) die Stadt. das Kind) (die Lehrerinnen. die Lehrer). Sie). Der Lehrer zeigt (lui) ein Buch. die Genossinnen).) einen Brief. A. Wir fragen (ihr. b) Andrei trifft (der Genosse. Die Tante kauft (ţie) einen Kamm. d) Ohne (mein Onkel) gehe ich nicht ins Warenhaus. c) Gegen (Ihr Wunsch) kaufe ich nichts. die Freunde) (die Freundin. Sie antwortet (wir). 6. Ich gebe (Sie) das Buch. Der Verkäufer gibt (lor) die Knöpfe. 5. LEHRSTOCK B. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Otto fährt zu (er).

Arată fratelui peria de dinţi. îţi arăt cartea. Wir kaufen der Tante Knöpfe. Cumpără-mi pieptenul! Cumpără-mi-1! El îmi vinde cerneală. Die Verkäuferin zeigt der Tante die Bluse. d) Wir kaufen Knöpfe. Iţi arăt magazinul cu cele cinci etaje. Acolo se găsesc multe stofe. dar nu ţi-o dau. Arată-i-o! (D-voastră) nu vă place această rochie? Acest film nu le place. Nu te duce la şcoală fără cerneală! Vă rog daţi-mi o duzină de nasturi pentru această rochie. Traduceţi! A. El este contra mea. (Eu) Ţi-o arăt. Mergem prin secţia pentru mărfuri textile. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) B. a) b) c) d) e) f) Paul. b) îmi dai cartea ei (creionul ei). Pe mine (el) nu mă vede de aici. Der Onkel kauft dem Neîîen den Fotoapparat. Înlocuiţi complementele prin pronumele corespunzătoare! (Atenţie la topică!) a) Der Onkel kauft den Fotoapparat. C. Răspundeţi la întrebări! a) Wohin geht Otto? b) Was besucht er? c) Was sieht er in der Abteilung für Toilettenartikel? d) Was kauft Onkel Martin? c) WTo zahlen sie und wo bekommen sie das Paket? f) Was sehen sie in der Abteilung für Kurzwaren? g) Was findet man in der Buchabteilung? h) Wo hört Otto Musik und was sieht er dort? i) Was sucht die Tante in der Abteilung für Textilwaren? 9. e) Bringen Sie bitte das Buch! Bringen Sie bitte meiner Freundin das Buch I f) Gib dem Onkel die Schallplatte! 8. a) îţi dau cartea ta (creionul tău).IM WARENHAUS (1) 105 7. b) Die Verkäuferin zeigt die Bluse. caiete şi creioane. . Un vînzător le arată cărţi. dar pe tine te vede. El mi-o vinde. în jurul aparatului de radio stau cumpărători. c) Der Verkäufer gibt dem Schüler das Heft. Acolo se vînd multe mărfuri. c) El îi dă (ei) cartea lui (creionul lui). azi vii cu noi la cinema. Vă dau (vouă) o bucată de săpun.

dar înainte de aceasta merg la raionul cu textile. I) Vă dau (dumneavoastră) această carte pentru el. Merken Sie sich! Was wünschen Sie? Er ist seit ein paar Tagen hier. LEHRSTOCK d) e) f) g) h) i) Ea îi dă (lui) cartea ei (creionul ei). o cumpăr. c) Cum îţi merge? — Mulţumesc. el locuieşte de un an în Bucureşti la mătuşa noastră. k) Şi fratele dumneavoastră locuieşte în Bucureşti? — Da. g) Ce faci înainte de oră? h) Ce faceţi după cursuri? i) Fratele meu este acum la munte. j) „Cumpără-ţi o duzină de lame de ras!" îi spuse mătuşa unchiului. Sie braucht ein Paar Schuhe. D. ei. Die Farbe steht Ihnen gut. k) Se găsesc în raionul acesta şi televizoare şi magnetofoane ? — Nu. Daţi-mi vă rog ziarul dumneavoastră! Vi-1 dau cu plăcere. I) De multă vreme îmi doresc acest disc. El îi dă (lui) cartea lui (creionul lui). aici se vînd numai articole de sport. > d) Am nevoie de trei duzini de nasturi. lor). f) Mergi la raionul cu articole de confecţii? — Da. b) Sînt de cîteva zile aici.106 11. j) Merg cu plăcere cu dumneavoastră la părinţii dumneavoastră (lui. El îi dă (lui) cartea lui Alexandru (creionul lui Alexandru). Bitte ein Stück Seife! Was kostet das? Sie zahlen an der Kasse. Die Auswahl an Stoffen ist groß. a) Cumpăraţi (dumneavoastră) perechea aceasta de pantofi? — Da. Dă-i (lui) cartea lui Alexandru! Mîine merg cu tine (cu prietenul tău) la cinema. . mai înainte a fost la mare. Daţi-i-o vă rog! El are mîine seminar şi are nevoie de ea. îmi merge foarte bine. e) Iau şi o bucată de săpun.

Tante Marie verlangte Strümpfe und Herrensocken und kaufte sich ein Paar Strümpfe und Onkel Martin zwei Paar Socken.und Regenmäntel in die Schränke und holte dann Mützen und Hüte. In der Schuhwarenabteilung waren viele Schuhmodelle. was gefällt euch? Mir gefällt das Kleid sehr gut. Verkäufer: Onkel Martin: Verkäufer: Onkel Martin: Verkäufer: Onkel Martin: Tante Marie: Welche Schuhnummer tragen Sie? Ich trage Nummer 27. Die Verkäuferin reichte ihr das Kleid. bitte. Der Onkel brauchte ein Paar Schuhe für den Winter. Tante Marie wünschte ein Kleid Größe 46.12. Eine Verkäuferin hängte Winter. Ich kaufe sie. Tante Marie: Onkel Martin: Otto: Verkäuferin: Onkel Martin: Tante Marie: Martin. Ich entscheide mich für das Kleid. Sie war zufrieden. Kaufen Sie beides! Entschließe dich! Es ist spät. Diese Schuhe passen mir. Probieren Sie dieses P a a r ! Die Schuhe sind zu eng. Die Verkäuferin zeigte ihr auch einen Rock. Jacken und Hosen. (ZWÖLFTES) LEHRSTÜCK IM WARENHAUS (II) In der Abteilung für Konfektionswaren ordnete ein Verkäufer Anzüge. eine Bluse und Wolljacken. Mir gefällt auch die Bluse. Das Kleid war schön und nicht teuer und hatte auch einen Ledergürtel. Otto. geben Sie mir einen Kassenzettel! In der Abteilung für Wäsche legte eine Verkäuferin Hemden. Beeile dich! Gehen wir noch in die Abteilung für Küchengeräte? . Haben Sie auch Nummer 28? Ja. Taschentücher und Handtücher auf den Verkaufstisch. und Tante Marie probierte es. Bitte.

. Erläuterungen 1) Winter. Heute sind unsere Warenhäuser voll von Erzeugnis­ sen unserer Industrie. Nein. Intre be şi eilen se face o foarte mică pauză : be/eilen.. verbele slabe legen (ex. Kuchen und Schokolade. LEHRSTÜCK Otto: Onkel Martin: Tante Marie: Verkauft man in jener Abteilung auch Porzellan und Glaswaren? Nein. Kühlschränke und Waschmaschinen. spre deosebire de verbul „a întîrzia" din limba română. auf den Verkaufstisch. b) Ein Verkäufer o:ctnete Anzüge. Kommt jetzt in den Erfri­ schungsraum ! Dort gibt es Brötchen. IMPERFECTUL VERBELOR SLABE a) Eine Verkäuferin legte Hemden . Bü­ geleisen. pi. Erläuterung 7. In propoziţiile de mai sus. Sonst verspäten wir uns. a) şi ordnen (ex. und es war nicht teuer. es ist schon 1 Uhr. und Großmutter wartet zu Hause.1O8 12.und Regenmäntel.. Lexik ji Antonyme billig =/= teuer Vieldeutige Wörter der Mittag = amiaza.. Frü­ her erzeugte unser Land fast keine Industriewaren. 89. 6) Wir verspäten uns = (noi) întîrziem. Verbul sich verspäten este reflexiv. prînzul ( = timp) das Mittag = prînzul ( = masa de prînz) y paharul das Glas< N (f. 3) Kaufen Sie beides! = Cumpăraţi-le pe amîndouă! 4) Welche Schuhnummer tragen Sie? = Ce număr purtaţi la pantofi? 5) sich beeilen — diftongul ei nu se leagă de vocala precedentă e. Wir gehen jetzt nach Hause zum Mittagessen. 2) Das Kleid war schön und nicht teuer — Das Kleid war schön. Porzellan.. man verkauft dort Töpfe und Pfannen.und Glaswaren — vezi pag.) sticla GRAMMATIK 1. b) sînt la imperfect.

-chn. sufixul -(e)te + desinenţele personale ale imper­ fectului : leg -\.ete -» ordnete Infinitiv legen ich legte du legtest er sie es • legte -(e) te -(e) test -(e) te -(e) ten -(e) tet -(e) ten -(e) ten ordnen ich ordnete du er sie es ordnetest • ordnete Imperfect wir legten ihr legtet sie legten wir ordnete« ihr ordnetet sie ordnete« Sie legten Sie ordneten O b s e r v a ţ i i . la care se adaugă. b) şi werden (ex. -t. la toate persoanele. C. IMPERFECTUL VERBELOR HABEN. Imperfectul în -etc îl formează verbele a căror rădăcină se termină în -gn. -tra. în propoziţiile de mai sus.) 2. -dm.te -> legte ordn -f. SEIN ŞI WERDEX a) Das Kleid hatte einen Ledergürtel. Observăm că aceste verbe formează şi imperfectul în mod neregulat. a). 12-13) Grammatik 3. b) Das Kleid war schön. la persoanele a Ii-a şi a IlI-a singular şi a lî-a plural (vezi pag. -îfn. sein (ex. verbele haben (ex. -dn.IM WARENHAUS (II) 109 Imperfectul verbelor slabe se formează din rădăcina verbului. -d. c) stau la imperfect. . deci aceleaşi care intercalează vocala e între rădăcină şi desinenţă la prezent. c) Die Studenten wurden braun.

c). Imperfectul exprimă în limba germană : a) o acţiune care durează în trecut (ex. de la caz la caz.. a) \ b) o acţiune care s-a repetat în trecut (ex.110 12. a şi b) sau la dativ (ex. LEHRSTOCK Infinitiv haben ich hatte du hattest er j sie 1 hatte es | wir hatten ihr hattet sie hatten Sie hatten sein ich war du warst er sie es war werden ich wurde du wurdest er sie es wurde Imperfect wir waren ihr wart sie waren Sie waren wir wurden ihr wurdet sie wurden Sie wurden 3. . corespunde perfectului simplu sau compus din limba română şi se foloseşte ca timp al povestirii. Imperfectul se traduce în româneşte. Pentru persoanele I şi a II-a singular şi plural se întrebuinţează ca pro­ nume reflexiv formele respective ale pronumelui personal la acuzativ (ex. Onkel Martin kaufte sich zwei Paar Socken. auf den Verkaufstisch. c) — spre deosebire de limba română. imperfectul se numeşte preterit. und Großmutter wartet. Taschentücher. a) b) c) d) e) Wir verspäten uns. b) Eine Verkäuferin legte Hemden. Sie entscheidet sich für das Kleid. FOLOSIREA IMPERFECTULUI a) Der Onkel brauchte ein Paar Schuhe.. î n această ultimă întrebuinţare. PRONUMELE REFLEXIV imperfect. b) } " ca în limba română c) o acţiune încheiata în trecut (ex. Beeile dich/ Ich kaufe mir das Kleid. 4. prin perfect simplu sau perfect compus. c) Tante Marie verlangte Strümpfe.

) (vezi schema nr. d) cît şi de acuzativ (ex.) > ihr — encb. 526) Pers. Pronumele reflexie Singular Pers.) (dat. Pers.) wir — uns (dat.m. Acest pronume are atît valoare de dativ (ex.acuz.) » sie -» sich (dat. 58.(dat. . ich kaufte mir das Buch du kauftest dir das Buch s. I II i• c h i Plural i r \mich \dich . -f acuz.) (acuz.) (dat.acuz.d. pag.-{-acuz.a. / m du (dat.) (acuz. -f. e).d. III er \ sie > sich es J Prezent ich du er sie: es wir ihr sie Sie beeile mich beeilst dich beeilt sich beeilen uns beeilt euch beeilen sich beeilen sich ich kaufe mir ein Buch du kaufst dir ein Buch er \ sie \ kauft sich ein Buch es i wir kaufen uns ein Buch ihr kauft euch ein Buch sie kaufen sich ein Buch Sie kaufen sich ein Buch Imperativ beeil dich! beeilt euch! beeilen Sie sich! kauf dir das Buch! kauft euch das Buch! kaufen Sie sich das Buch! Imperfect ich beeilte mich du beeiltest dich ş.) Sie ~> sich (dat. -f.IM WARENHAUS (II) 111 Pentru toate trei genurile persoanei a III-a (singular şi plural) şi pentru forma de politeţă se întrebuinţează singurul pronume reflexiv din limba germană : sich.a. + acuz.m.

Din rădăcina verbelor derivă substantive. înaintea lui : . die K-sse d) der M-ntel. Completaţi! A. das P-r. f-ren. Verkauft man in jener Abteilung Porzellanwaren ? Ein Verkäufer ordnete Anzüge. Aceste substantive se formează cu ajutorul sufixului -er. b-den. der T-g. LEHRSTÜCK în limba germană pronumele reflexiv se pune äupä verb. 26. der Füllh-lter. Pentru formarea femininului din astfel de derivate se adaugă la sub­ stantivul masculin sufixul -in : der Leser -f. formate cu ajutorul sufixului -er. aa sau a h ! a) der St-t. der N-men. care se adaugă la rădăcină : lesWj + er -» der Leser. das Gl-s. die V-se. nume de agent (numele celui care face acţiunea). die Pf-nne. In der Bibliothek sind viele Leser. z-len. w-rten . FORMAREA CUVINTELOR a) b) c) d) Wir lesen und schreiben bis ein Uhr.in — die Leserin — die Leserinnen > der Lehrer + in — die Lehrerin — die Lehrerinnen » (vezi pag. das J-r b) das V-terl-nd. nu ca în limba română. die W-re e) s-gen. die J-cke. Substantivele derivate din verbe care au a sau au în rădăcină primesc Umlaut : b a c k j ^ ( = a coace) + er -> der Bäcker ( = brutarul) v e r k a u f t (•= a vinde) + er -> der Verkäufer ( = vinzătorul) Substantivele verbale. Grammatik 1. h-lten. • ich beeile mich a grăbesc eu mă grab es 5. der B-nhof c) die B-ll-de.112 12. die St-dt. der S-l.). fac parte din prima grupă de plural (vezi pag. 29. Folosiţi a. Grammatik 3 B) Übungen 1.

c) Seid ihr fertig? Ich bin noch nicht fertig. sp-len. Completaţi propoziţiile ! a) In der Abteilung für Konfektions. g) Um 2 Uhr waren sie . die Bl-me. 3. Puneţi a) b) c) d) e) verbul din paranteză la imperfect! Der Verkäufer (legen) Hemden auf den Verkaufstisch. d) In der Abteilung für Küchen. d-ch. g) Die Studenten werden rasch fertig. n-cht. der Zw-rn. das Erzeugn-s c) -nen.. der F . f-nden. 1881 . C. bes-chen. e) Unsere -häuser sind voll von . aber Sie (brauchen) auch eine Jacke. r-fen. der St-ff. die Bl-se. pag. b-s.. der M-ntag b) das W-l. Folosiţi u sau u h ! a) der H-t. -ne..IM WARENHAUS (II) 113 B..Industrie. denn die -mutter wartet . der Br-f b) die -ndustr-..ß . fr-. der Bleist-ft.. der Seh-. Treceţi la imperfect! a) Karl hat heute keine Zeit. der T-pf (vezi schema nr. Er (öffnen) den Schrank und (zeigen) uns den Anzug.verkauft man -schränke. Folosiţi o sau oh! a) der -nkel. Otto und Alexander (hören) Musik und (fragen) : „Wo ist das Radio?" f) Auf der Straße (warten) wir ein wenig. das Klav-r. w-nen. der W-nsch. Folosiţi i.. 4.. der St-1. 486) 2.sieht Otto . -r.Hause. Gestern (übersetzen) ich diese Lektion. der Kn-pf. w-nderschön D. unser. 2. der Str-mpf b) die R-e.. Du (verlangen) ein Kleid. S—Limba germană — c. g) (Wünschen) Sie ein Kleid oder eine Bluse? h) Ich (brauchen) nur ein Paar Schuhe. n-chts. s-rgen. b) Eine Verkäuferin zeigt ihnen Wäsche : c) In der Abteilung für -waren gibt es viele Modelle von Schuhen. b-ll-g d) stud-ren. Hause. h) Es wird spät. prob-ren. die T-nte. f) Sie gehen nach . -eisen.. der Tepp-ch. der Br-der c) grat-lieren. ie sau i h ! a) die Text-lwaren. korr-g-ren.. l) Ich habe das Buch zu Hause. w-v-1. br-ngen e) G-b -m das Buch! L-s auch du d-ses Buch I N-mm es d-r! Es 1-gt auf -rem Schreibt-sch. und die Verkäuferin (reichen) es dir. der Anz-g. b) Die Schuhe sind schön und elegant. d) Hast du auch einen Fotoapparat? e) Wir haben keine Hefte.

sein. für. die Pfanne. der Radioapparat. öffnen. Formaţi propoziţii la imperfect! A. es. e) Wer läutete an der Tür? Es wa/' mein Freund. zeigen. nicht. denn der Fotoapparat ist gut. das Warenhaus. aj Onkel Martin. in. ihr. dein Zimmer. b) Tante Marie. kaufen. f) Sie (ei). sein. heute. Ich. wir. brauchen. . i) Die Abteilung für Küchengeräte. B. sein. Conjugaţi la indicativ prezent verbele: sich verspäten sich entscheiden sich freuen sich merken 8. nicht. Studieren. in. das Fenster. eine Jacke. an. das Warenhaus. 6. wünschen. in. zu Hause. sich verspäten. Ihr. kein Bleistift. das Hemd. ein Kleid. haben. b) Warum lachtest du? c) Der Onkel zählte das Geld und zahlte. der Neffe. und. dieses Buch von Sadoveanu? Ich. und. der Fotoapparat. g) Alexander lernte in der Bibliothek. du. er. Sich wünschen. die Kasse. j) Ich. Knöpfe. wohnen. sein? Du. Treceţi la prezent! a) Ich hatte heute keine Zeit. richtig. Unterricht. c) Sie. Deutsch.114 12. f) Ich brauchte ein Paar Schuhe und kaufte sie im Warenhaus. die Bluse. d) Er öffnete die Tür und grüßte. sein. Ă^ Das Warenhaus war neu und schön. dieses Buch. fleißig. Besichtigen. und. Treceţi propoziţiile a. LEHRSTÜCK 5. in. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Ich. ein Rock. das Studentenheim. Treceţi verbele din paranteză la persoana cerută ! B. Du. der Anzug. c) Er (sich verspäten) nicht. b şi c la imperfect! a) Wir (sich freuen). k) Der Onkel. gestern. sein. zahlen. i) Ihr antwortetet dem Lehrer. das Bügeleisen. oder? 7. Mathematik. zählen. der Topf. dieses Museum? Das Kind. nicht. d) Der Neffe. nicht? Wir. es hatte fünf Abteilungen. „Victoria". haben. zu Hause. A. haben. b) Ich (sich beeilen). rechnen. kaufen. denn. e) Die Tante. sich kaufen. g) Sie. nicht.

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Cumpăr mamei mele o pereche de pantofi. „Cumpăraţi articole de bucătărie?" întreabă un vînzător. a) în raionul pentru instrumente muzicale erau aparate de radio. denn es ist spät. căci este foarte tîrziu. Unchiul Martin doreşte lenjerie. magnetofoane şi televizoare. . Răspundeţi la întrebări! a) b) c) d) e) f) g) Was Was Was Was Was Was Was sieht Otto in der Abteilung für Konfektionswaren? wünscht Tante Marie? zeigt ihr die Verkäuferin? zeigt die Verkäuferin in der Abteilung für Wäsche? braucht Onkel Martin? findet man in der Abteilung für Küchengeräte? gibt es im Erfrischungsraum? 10. Welche Schuhnummer tragen Sie? Ich kaufe vier Paar Socken. Nepotul se bucură. Unchiul Martin are nevoie de un palton şi de o pereche de pantofi pentru iarnă. 9. e) Ieri am întîrziat. Merken Sie sich! Ich wünsche ein Kleid Größe 46. căci unchiul îi cumpără prăjituri. denn es ist schon 1 Uhr. Intîrziem şi bunica aşteaptă acasă. Traduceţi! A. B. El îi cere vînzătoarei cămăşi. Vînzătoarea pune bluze. f) Die Tante (sich entscheiden) für diese Bluse. g) Am vizitat ieri după masă o expoziţie. zwei Dutzend Knöpfe. drei Stück Seife. (Tu) îmi dai rochia şi (eu) o încerc. b) Unchiul cumpără 3 perechi de şosete. batiste şi ciorapi pe tejghea. Vînzătoarea îi arată mătuşii o pereche de şosete bărbăteşti. mă grăbesc. c) Andrei îşi dorea un aparat de fotografiat. Nu am timp. h) Mătuşa mea şi-a cumpărat 3 perechi de ciorapi. d) Prietenul meu îmi arătă cărţile sale. e) Du (sich verspäten). f) Studenta ceru bibliotecarei cartea.IM "WARENHAUS (II) 115 d) Ihr (sich beeilen). i) Am nevoie de 3 duzini de nasturi.

Vater?" fragte ich. Wir gingen in den Wartesaal. ( D R E I Z E H N T E S ) L E H R S T Ü C K AUF DEM BAHNHOF Gestern fuhr mein Vater in die Provinz. „Um 13 50 . Wir haben eine halbe Stunde Zeit. Mein Vater nahm ein Kursbuch und las auf Seite 33 den Fahrplan : Zug •— Nr. Ich begleitete ihn zum Bahnhof. „wir gehen zum Zeitungskiosk. Der Vater ging zum Schalter: „Bitte eine Karte zweiter Klasse nach Kronstadt ( = Braşov). ." Der Vater kaufte Zeitungen. Vor dem Bahnhof hielten viele Autos." „Gehen wir noch ins Restaurant?" „Nein".13. Ich löste eine Bahnsteigkarte. sagte der Vater. Auch wir setzten uns. Schnellzug 502 Personenzug 8056 Schnellzug 102 Expreßzug 32 Expreßzug 24 Zeit 535 557 g58 Ankunft von : Iaşi Constanţa Timişoara—Roşiori Oradea—Cluj—Sighişoara—Braşov Arad—Sibiu—Făgăraş 15 16 21 1 7 „Um wieviel Uhr fährst du. Expreßzug 23 Personenzug 8055 Expreßzug 31 Schnellzug 501 Schnellzug 101 Zeit §33 Abfahrt nach : Făgăraş—Sibiu—Arad Constanţa Braşov—Sighişoara—Cluj—Oradea Iaşi Boşiori—Timişoara 13 5 0 16io 22 50 Zug — Nr. Postkarten und Briefmarken. Dort saßen viele Leute.

AUF DEM BAHNHOF 117 Dann gingen wir auf den Bahnsteig. Februar — datele se exprimă în limba germană prin numerale ordinale GRAMMATIK 1 IMPERFECTUL VERBELOR TARI ... Sie fuhren ins Gebirge Schi = plecau la munte să schieze laufen Um wieviel Uhr? = La ce oră? hin und her = încolo şi încoace anderes Gepäck = alte bagaje Welches ist.. Februar..? = Care este. viele Leute . b) şi 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) . Erläuterungen 1) 2) 3) 4) eine Karte zweiter Klasse = un bilet de clasa a II-a Abfahrt nach . c) sînt la imperfect. b) Mein Vater trat in ein Abteil. der 4. „Der erste ist ein Personenzug. Diese hatten jetzt Ferien. der 4.. verbele t a r i lesen (ex. = sosire de la ." Dieser hatte auch einen Speisewagen und einen Schlafwagen. rief mein Vater aus dem Fenster und winkte... = plecare la .... Den Koffer legte er ins Gepäcknetz. Viele Züge standen in der Bahnhofshalle.. treten (ex. Heute ist Dienstag. Ankunft von . Mein Vater stieg in den Wagen und trat in ein Abteil. a). der dritte ein Expreßzug. Sie fuhren ins Gebirge Schi laufen. Wir sahen auch viele Studenten. în propoziţiile de mai sus. Sie trugen Koffer und anderes Gepäck. c) Der Vater las den Fahrplan... = Peste cinci zile. = multă lume. Welches ist dein Zug?" „Ich fahre mit dem Expreßzug.. der zweite ein Schnellzug. Dort war der Verkehr sehr groß. Der Schaffner rief : „Einsteigen! Bitte einsteigen!" „In fünf Tagen bin ich zurück". Also ist mein Vater am Sonntag zurück. a) Gestern fuhr mein Vater in die Provinz. Die Gepäckträger liefen hin und her... Toate acordurilese fac la plural. mulţi oameni Substantivul die Leute nu are formă pentru singular.? »Einsteigen! Bitte einsteigen!" = „Poftiţi în vagoane!" In fünf Tagen. fahren (ex...

VERBELE CAUZATIVE SI CORESPONDENTELE LOR (Continuare) a) Der Vater legte den Koffer ins Gepäcknetz. în -ß (verlassen — verließ) trebuie intercalat un -e. . 12. pag. c). C).eufonic la persoana a II~a singular şi se poate intercala şi la persoana a Ii-a plural. d') Das Bild hing an der W a n d . La verbele tari al căror imperfect (pers. b') Wir saßen i m W a r t e s a a l .118 13. Desinenţele personale ale imperfectului verbelor tari sînt identice cu desinenţele prezentului. 2. c) Wir stellten die Blumenvase auf den Tisch. La verbele tari.a singular. afară de persoanele I şi a I l I . Observăm că verbele cauzative legen — legte (— gelegt) setzen — setzte (— gesetzt) stellen —• stellte (— gestellt) sînt slabe (ex. b) Wir setzten uns.) se termină în -s (lesen—las). Infinitiv : ich du er sie es wir ihr sie Sie fahren fuhr fuhrst | fuhr führe« fuhrt führe« führe« ich du er sie es wir ihr sie Sie treten trat trat (e)st | trat trate« trate« trate« trate« ich du er sie es wir ihr sie Sie lesen las lasest 1 las lase« \&$(e)t lase« lase« Desinenţa . c ) Die Blumenvase stand auf d e m Tisch.) se termină In -t (treten — trat). în -d (finden — fand) se poate intercala un -e. a. unde imperfectul n-are nici un fel de desi­ nenţă. LEHRSTOCK Observăm că aceste verbe au la imperfect altă vocală radicală decît la infinitiv. Această schimbare a vocalei radicale. I sing. I sing.eufonic la persoana a Ii-a singular şi trebuie intercalat la persoana a Ii-a plural (comp. denumită Ablaut. este una din caracteristicile principale ale verbelor tari. b. d) Wir hängten das Bild an die Wand. -(e)st — -en -(e)t -en -en Imperfect O b s e r v a ţ i e . Grammatik 3. al căror imperfect (pers. a') Der Koffer lag im Gepäcknetz.

ele sînt urmate de punct. d') este tare : hängen — hing (—gehangen). (vierte) Februar.AUF DEM BAHNHOF 119 Verbele lor corespondente (ex. der. achte 70. NUMERALUL ORDINAL FORMAREA NUMERALELOR ORDINALE a) b) c) d) Der Der Der Der erste ist ein Personenzug. fünfte 40. Numeralul ordinal este precedat de articol. siebente (siebte) 60. drille ist ein Expreßzug. der dritte (ex. b' şi c') sînt tari: liegen •— lag (—gelegen) sitzen —• saß (—gesessen) stehen — stand (—gestanden) Verbul hängen ca verb tranzitiv este slab (ex. 9. neunte 80. b) şi prin adăugarea sufixului -ste de la 20 în sus. Numeralele ordinale se formează din numeralele cardinale prin adău­ garea sufixului -te. zehnte elfte 100. c) şi der achte. 8. a). 4. 11. zweite dritte 22. der. 1. zweite ist ein Sehnellzug. neunzehnte 1 000. 4. a'. 19. die. das erste 2. d). sechste 50. die. pînă la 19 (ex. 10. 5. 20. •-te (pînă la 19) Numeralul ordinal = numeralul cardinal + \ \-ste (de la 20) . Neregulate sînt numeralele : der erste (ex. 7. Acest punct înlocuieşte desinenţa numeralului (ex. das zwanzigste einundzwanzigste zweiundzwanzigste dreißigste vierzigste fünfzigste sechzigste siebzigste achtzigste neunzigste hundertste tausendste 21. 90. vierte 30. Dacă numeralele ordinale sînt exprimate printr-o cifră. 3. d) : hängen — hängte (—gehängt) Verbul hängen ca verb intranzitiv (ex. 3. 6.

4. Der Sohn löst eine -karte. 3. die Musi(vezi schema nr. das Stüc) das Glü-. der -ettel. Klasse. die -eit d) se-en. Citiţi şi scrieţi cu litere! — der*23. chs sau qu! a) das Gepä-. die -ronik. er-eugen e) die Lek-ion.1.. zurück. INFINITIVUL CA IMPERATIV 13. Folosiţi z. -eigen. eine Karte . pag. 488 şi schema nr. das Gepäckne-....III.— der 19. der Pia-. das Sal(vezi schemele nr. eh. die E-e. das Er-eugnis. der Ha-en. das Gesellen­ de win-en. die Mü-e.. e) Er . der An-ug b) das -immer. die Kur-waren. -ahlen. Traduceţi şi scrieţi cu litere! a) primul student — prima studentă — primul an. Completaţi! A. — der 30. -ommen. i) In wieviel Tagen kommst du . die Si-ung. b) al 35-lea elev — a 35-a elevă — al 35-lea copil. d) Der Vater verlangt eine Fahr-. das Pä-chen.IV... 8. h) Der Gepäckträger legt den Koffer ins -netz. schen-en. — der I. zurü-.VII. se-. der Ver-ehr. Folosiţi k. die Reproduk-ion. die Konferen-. 14 şi nr. der On-el. Der -zug fährt um 915. f) Wartest du ein wenig im -saal? g) Er nimmt das -buch und liest den -plan. pag.? j) Ich komme . c) al 8-lea vagon — a 8-a uşă — al 8-lea compartiment. — der 8. Completaţi cu cuvinte din text! a) Ich fahre mit dem Schnell-. der -ug. der Rob) der Zeitungs-ios-. c) Die Gepäck. 491) 2. Übungen 1. pag.. — der 26. dan-en. tan-en.VIII. ck. 12..120 4.XII.. das -entrum c) plö-lich. ver-aufen e) über-eren.. d) al 3-lea ghişeu — a 3-a lecţie — al 3-lea caiet. die Scho-olade.V. der Wohnbio-. fünf . LEHRSTÜCK „Einsteigen! Bitte einsteigen!" Infinitivul se întrebuinţează şi ca un imperativ impersonal. das Pa-et. . die Mar-e.laufen hin und . 16. 490) B. tz sau t : a) der Si-. je-t. be-em. b) Der -zug fährt um 745. —der 16.. si-en. .

d) Der Verkäufer (hängen. hängen. Wo ist es jetzt? h) Georg nahm es und (liegen. 8. trans. an. f) Der Mantel. hängen. Wir (schreiben) euch nicht. Wir (fahren) mit dem Schnellzug. Du (lesen) den Fahrplan. c^ Ihr a/ft im Speisewagen und schlieft im Schlafwagen. trans. Er (stehen) an dem Schalter. setzen) viele Leute. ej Ich schrieb einen Brief und Zrwg ihn zur Post. und wir riefen einen Gepäckträger.AUF DEM BAHNHOF 12! 5. g) Wohin fuhren Sie? h) In den Ferien fuhren sie ans Meer. Ich (treten) ins Abteil und (sich setzen). 7. . der Schrank. f) (Stehen. Der Gepäckträger (kommen) und (nehmen) den Koffer. legen) gestern auf dem Tisch. Treceţi verbele din paranteză la imperfect! a) b) c) d) e) /y g^ Ăj i) j') k) Zj Der Vater (gehen) in den Wartesaal und (treffen) einen Freund. la imperfect! a) Du. Der Zug (halten). frj Der Zug hielt. Mein Vater (sitzen) schon im Abteil. Im Restaurant (sitzen) viele Leute. ga&rf das Geld und bekamst die Fahrkarte. 6. die Kasse. setzen) du dich nicht an unseren Tisch ? c) An der Wand (hängen.. e) Der Vater brachte den Radioapparat und (stehen. c) Der Fahrplan. der Tisch. auf. in. b) Er. stellen) dieses Tischlein immer in dieser Ecke? g) Das Buch (liegen.) Regenmäntel in den Schrank. f) Der Schaffner nahm den Koffer und Aa^ dem Vater. intrans. b) Warum (sitzen. d) Das Kind. an. denn wir (kommen) bald zurück. die Tür. la prezent! B. intrans. an. sich setzen. an. der Tisch. die Wand. aber ihr (fahren) mit dem Personenzug. Sein Koffer (liegen) im Gepäcknetz. stellen) ihn auf das Tischlein. hängen. hängen. legen. Alegeţi verbul potrivit din paranteză şi treceţi-l la imperfect! a) Im Abteil (sitzen. e) Wir. Treceţi la prezent! a) Der Onkel versprach ihm einen Fotoapparat.. und der Vater (verlassen) das Abteil. Du (tragen) ihn ins Abteil. stehen. d) Du gingst zum Schalter. Formaţi propoziţii A. das Kursbuch.) zwei Gemälde. sich stellen. legen) es in den Bücherschrank.

Wir laufen gern Schi. al doilea era trenul nostru. c) Acesta este etajul al treilea. B. liegen. d) Nepotul meu este în ( = vizitează) clasa a cincea. aici locuiesc eu. f) Şedeam în compartimentul meu. der Wartesaal. e) El a intrat în compartimentul al patrulea. Wir. in. c) Nepotul plecă la Braşov. b) El cumpără un bilet de clasa a doua. Merken Sie sich! Die Züge stehen in der Bahnhofshalle. sitzen. Bitte eine Karte zweiter Klasse! Der Vater löst eine Bahnsteigkarte. iar al cincilea este vagonul restaurant. Das Kursbuch. Răspundeţi! a) Wohin fuhr der Vater? b) Was verlangte er am Schalter? c) Was löste der Sohn? d) Was sah man auf dem Bahnsteig? e) Wer saß im Wartesaal? f) Was las der Vater ? g) Was machten die Gepäckträger? h) Was rief der Schaffner? i) Was rief der Vater aus dem Fenster ? Traduceţi! A. der Koffer. Der Schaffner r u f t : „Einsteigen! Bitte einsteigen /" In fünf Tagen bin ich zurück. g) Conductorul veni repede şi strigă : „Poftiţi în vagoane". iar voi cumpăraţi bilete de peron. die Bahnhofshalle. . LEHRSTÜCK g) h) i) j) 9. auf. der Mantel. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Die Leute stehen auf dem Bahnsteig. stehen. d) Hamalii alergau încoace şi încolo şi duceau bagaje. Der Personenzug. der Schrank. a) Tatăl lui plecă la gară cu tramvaiul.122 13. in. hängen. 10. h) Multă lume mînca în vagonul restaurant. i) Tu citeai mersul trenurilor. Ich. b) Al doilea vagon este un vagon de dormit. in. e) Pe peron am văzut multe trenuri. Die Gepäckträger laufen hin und her. a) Paul este primul elev din clasă. Ich nehme das Kursbuch und lese den Fahrplan.

14. sagte der Gast. Guten Abend!" Erläuterungen 1) J o h a n n P e t e r H e b e l (1760—1826)." Der Gast nahm lächelnd das Geld. A devenit cunoscut mai ales prin istorioare umoristice şi anecdote. a scris în special în dialect. „Ich bin zu Ihnen gekommen und habe nicht für vier Mark Essen verlangt." „Was soll das heißen?" fragte der Wirt." Nach dem Essen zog der Gast fünf Pfennig aus der Tasche und sagte: „Hier. . Herr Wirt. es ist aber Ihre Schuld. ist mein Geld. Aber ich schenke Ihnen das Mittagessen und noch vier Mark dazu. Der Wirt fragte höflich : „Wünschen Sie auch ein Glas Wein?" „Ja. Sie haben mir zu viel dafür gegeben. scriitor german. bitte". Kurz und energisch verlangte er für sein Geld eine Reissuppe. ging zur Tür und sagte : „Bei Ihrem Nachbar bin ich schon gewesen. „Sie sind mir doch vier Mark schuldig." „Sie sind ein Schalk". und machen Sie es ihm ebenso. care au ca temă scene din viaţa ţăranilor. Nur gehen Sie zu meinem Nachbar. „Sie haben eigentlich etwas anderes verdient. dem Bärenwirt. Ich habe es ihm versprochen und habe Wort gehalten. Gemüse und eine Nachspeise. Hoffentlich bekomme ich etwas Gutes für mein Geld. Nachher forderte er dafür auch einen Rinds­ braten." „Wofür denn?" fragte der Gast. sondern für mein Geld. und eben er hat mich zu Ihnen geschickt. erwiderte der Wirt. şi anume în dialectul alemanic. „ich bin sogar sehr durstig. (VIERZEHNTES) LEHRSTÜCK DAS BILLIGE MITTAGESSEN Nach Johann Peter Hebel Zum Löwenwirt kam eines Tages ein Gast.

. în formele de bază ale acestui verb observăm. etwas anderes = altceva der Bärenwirt = hangiul de la Ursul ich . Was soll das heißen? = Ce vrea să zică asta ? Ce înseamnă asta ? Sie sind mir .. . LEHRSTOCK 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) der Löwenwirt = hangiul de la Leul eines Tages = într-o zi eira G7as Wein = un pahar CM vin etwas Gutes — ceva bun După etwas ( = ceva). PERFECTUL a) Und eben er hat mich zu Ihnen geschickt.) vina dator Wörter Antonyme nachher =f= vorher . gekommen).geschickt)... cînd este vorba de cuvinte izolate.. . poşeta der Gast GRAMMATIK 1. şi o alternanţă consonantică : ziehen — zog — gezogen.. zog . oaspetele ( \ clientul z buzunarul die Tasche \ \ geanta. . dem Herrn Bärenwirt.. habe Wort gehalten. scoase din buzunar zog este imperfectul verbului ziehen. în limba germană apoziţia stă totdeauna în acelaşi caz cu substantivul pe care îl însoţeşte. pe lîngă Ablaut. în exemplul b verbul kommen se găseşte la perfect (bin .) — begegnen ( + Dat.... schuldig = îmi datoraţi . b) Ich bin zu Ihnen gekommen.. — spre deose­ bire de limba română. pi......) Vieldeutige . . nichts ( = nimic). wenig ( = puţin). Se traduce de multe ori prin gerunziu. C \ vinovat . musafirul. die Schuld \ \ schuldig datoria (f.gehen Sie zu meinem Nachbar. fără legătură între ele. cieZ ( = mult). Substantivul das Wort are un plural dublu : die Worte. — m-am ţinut de cuvînt. în exemplul a verbul schicken se găseşte la perfect (hat . genug ( = destul) adjectivul se scrie cu iniţială mare. Lexik Synonyme treffen ( + Akk. «MS der Tasche = ..124 14... cînd există o legătură între cuvinte şi die Wörter. lächelnd = zîmbind lächelnd este participiul prezent al verbului lächeln..

51.-f) rădăcina verbului + -t perfect: . versprochen este participiul perfect al verbului tare versprechen (ex. a) au la participiul perfect: — desinenţa -en — de multe ori Ablaut. b) Sie haben eigentlich etwas anderes verdient. b) au la participiul — desinenţa -t. und eben er hat mich zu Ihnen geschickt. /verbe tari = (ge. a) Ich habe es ihm versprochen. b) .+ ) rădăcina verbului ( + AbParticipiul perfect / laut) + -en \ v e r b e slabe = (ge.. dacă la infinitivul prezent sint accentuate pe prima silabă. Verbele t a r i (ex. P e r f e c t s i m p l u n u există în limba germană. 3) participiul perfect. . a). bin ich schon gewesen. c) Bei Ihrem Nachbar . care se formează din prezentul auxiliarelor haben sau sein şi participiul perfect (geschickt. + participiul perfect al verbului de conjugat.. b).DAS BILLIGE MITTAGESSEN 125 Perfectul în limba germană este un timp compus. gekom­ men) al verbului de conjugat. Grammatik 1) : 1) infinitivul prezent 2) imperfectul (persoana I sg). < haben n»uen sau v \ / . Verbele s l a b e (ex. B a) Ich bin zu Ihnen gekommen. . verdient este participiul perfect al verbului slab verdienen (ex. indiferent de conjugare. sein 2. Verbele din limba germană... . FORMAREA PARTICIPIULUI PERFECT Pentru a putea conjuga un verb la toate timpurile este necesar să cunoaş­ tem formele sale de bază (vezi pag. primesc la participiul perfect augmentul ge-.

LEHRSTOCK CU HABEN CU SEIN a) b) c) il) Der Der Wir Wir Gast hat Essen verlangt. werden. 4.u. i. haben gelacht. bleiben. Perfectul cu haben îl formează : 1) verbele tranzitive (ex.126 3. begegnen (ex. ale cărei consecinţe se resimt încă în prezent (ex. g. a). SENSUL PERFECTULUI a) Sie haben mir zu viel dafür gegeben. g) Ich bin bei Ihrem Nachbar ge­ wesen. a). Wirt hat sich gefreut. e) — schimbarea unei stări (ex. e) Ich bin zu Ihnen gekommen. c) 4) verbele care exprimă o mişcare fără o ţinta precisă (ex. haben getanzt. . und eben er hat mich zu Ihnen geschickt. h) Sie smd braun geworden.. ÎNTREBUINŢAREA PERFECTULUI A. a) 2) verbele reflexive (ex. d) O b s e r v a ţ i e . FORMAREA PERFECTULUI 14. 1 2 1 2 TOPICA l. atunci verbul conjugat (haben sau sein) stă în propoziţia enunţiativă în locul 2 (ex. f) Lotte ist um 7 Uhr erwacht. a) . începînd cu această lecţie.. es ist aber Ihre Schuld. 2) o acţiune terminată în trecut. j) Ich bin Peter begegnet. b). '•«•. Perfectul exprimă : 1) o acţiune terminată în prezent (ex. i) Sie smd nur einen Tag am Meer geblieben. b) 3) verbele intranzitive care nu exprimă o mişcare sau schimbarea unei stări (ex. b). B. o deplasare (ex. er hat mich zu Ihnen geschickt. Participiul perfect stă în ambele cazuri în locul ultim. Perfectul cu sein îl formează : 1) verbele intranzitive care exprimă : — o mişcare cu o ţinta precisă. j). b) Hat er Sie zu mix geschickt? Gînd predicatul se găseşte la perfect. h. verbele din vocabularul pe lecţii care formează perfectul cu auxiliarul sein poartă după participiul perfect indicaţia : (s). f) 2) verbele sein. iar în propoziţia inte­ rogativă totală în locul 1 (ex. b) Bei Ihrem Nachbar bin ich schon gewesen.

.... gewesen gewesen gewesen gewesen verlangen gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben ich du er sie es wir ihr sie Sie habe hast 1 . Dacă pronumele demonstrativ das. ADVERBELE PRONOMINALE a) Wofür denn? fragte der Gast... verlangt . pronumele şi prepoziţia se înlocuiesc printr-un adverb pronominal format din wo şi prepoziţia respectivă (ex. . . b) Sie haben mir zu viel dafür gegeben. b).. . Deci : Sn Joc de întrebuinţăm •wofür B.. verlangt .... precedat de o prepoziţie.. se referă !a un substantiv abstract sau la un lucru. precedat de o prepoziţie. es ist aber Ihre Schuld.. Dect : în loc de întrebuinţăm dafür . el se înlocuieşte printr-un adverb pronominal format din da şi prepoziţia respectivă (ex. gewesen . verlangt verlangt verlangt verlangt hat haben habt haben haben haben habt haben haben 5.... ... . verlangt . a)... ... gewesen .... Dacă pronumele interogativ was.. gewesen .DAS BILLIGE MITTAGESSEN 127 Perfectul geben ich du er sie es wir ihr sie Sie habe hast • hat verbelor: sein ich bin du bist er sie ) ist es 1 wir sind ihr seid sie sind Sie sind ... se referă ia un substantiv abstract sau la un lucru.. A.

intre wo sau da şi prepoziţie se inter­ calează consoana r. 120. das Ge-äck. d. Womit schreibt er? E r schreibt mit dem Bleistift. Pe lîngă funcţiile lui de pronume personal şi impersonal (vezi pag. Dacă prepoziţia începe cu o vocală. pag. der A-fel. LEHRSTOCK G. t. de exemplu : Mit wem sprach er? E r sprach mit seinem Gast. die 0-er . Gram­ matik 4) es poate fi folosit şi ca pronume demonstrativ. 22. ES — PRONUME DEMONSTRATIV Ich habe es ihm versprochen = l-am promis-o. (vezi schema nr. E r schreibt damit. pag. Completaţi! A. E r sprach mit ihm. Folosiţi b. die A-teilung. (vezi schema nr. die Zahn-aste. I-am promis aceasta. 572) 6. 526) Übungen 1.128 14.r + da + r 4 da 4 r 4 da + r 4 bei mit nach von zu vor für aus an auf in »oer = = = = = = = = = = = = dabei damit danach davon dazu davor dafür daraus daran darauf darin darüber r + r + r -jr 4r + O b s e r v a ţ i e . (c)k ! a) der Urlau-. Se traduce prin pro­ numele demonstrativ aceasta sau prin pronumele prescurtat o. gel-. In general adverbele pronominale nu se pot referi la persoane. 57. g sau p. pentru a evita succesiunea a două vocale : wo v / worin darin \ + r + in / da ' Întrebare -» wo(r) -f.prepoziţie y \ adverb pronominal răspuns -> da(r) 4 prepoziţie ' Exemple: wo + wo + wo -f «'0 -jwo + wo + «'0 + wo + wo + wo + wo + wo + bei mit nach von zu vor für aus an auf in äoer — = = = = = = = = = = = wobei womit wonach wovon wozu wovor wofür woraus woran worauf worin worüber da 4da 4 da 4da 4 da + da 4<2a 4 rfa 4 f 4 da -\.

höf-. zurü-. der Hu-. 488) B.. der Ausflu-. b) Hast du die Zeitung (lesen) ? c) Der Gast hat auch ein Glas Wein (verlangen). e) Die Kinder spielen mit der Mutter.. g) Sie spricht über das Buch. der S-ran-. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite cursiv! Folosiţi adverbe pronominale interogative. froh-. das Dutzen-.. das Bro-. der Wir-. 3. înlocuiţi infinitivul din paranteză prin participiul trecut pentru a forma perfectul! a) Der Gast hat eine Reissuppe (essen).. die Arbei-. Completaţi cu adverbe pronominale interogative şi demonstrative! a) -auf liegt das Buch? Das Buch liegt auf dem Tisch. A. înlocuiţi părţile de propoziţie tipărite cursiv prin adverbe pronomi­ nale corespunzătoare. b) -mit schreibt der Schüler? Er schreibt mit der Feder. glück-. eine -suppe und ein Stück -fleisch. der Ro-.. wei-. das Glü(vezi schema nr. das Kinc) der Bahnstei-. bill-.. die Wan-. der Kru-.. Er schreibt -mit. das Stü-. 9—Limba germană — c. das Wer-. und habe . . das Klei-. c) Das Radio steht auf dem Tisch. b) Hans geht mit seinem Freund ins Kino.. die An-wor-. das Instrumen-. der Vortra-. 4. Es liegt -auf.. d) Dieses Kind spielt mit einem Messer. das Bil-. wir sprechen jetzt nicht -von.kam ein . f) Ihr kauft Hefte für die Mathematikstunde. 7. schuld-.. Folosiţi ig sau lieh/ ruh-. die Zei-. das Tonban-gerä-. rieht-. der Ta-. gehalten. b) Er verlangte für sein . h) Sie spricht über mich. herr-. das Lan-. d) Sie sind mir vier Mark . das Hern-. der Par-. acolo unde este cazul! a) Hans schreibt mit dem Bleistift. eigent-. hoffent-.. das Wor-.DAS BILLIGE MITTAGESSEN 129 b) die Schul-. f) Ich habe es ihm . fleiß-. einstimm2. 1881 . en-. acolo unde este cazul! B. das Gel-. c) -von sprecht ihr? Von dem Film? — Nein. 5. pag. der Freun-. der Zu-. c) Bitte geben Sie mir auch Wein. der Vornan-. das Gesehen-. Completaţi cu cuvinte din text! a) Zum Bären. e) Ich schenke Ihnen das -essen.

Wir haben heute Gemüse und Fleisch gegessen. fahren. dann. Der Onkel. Treceţi la prezent! 8. Sie Äa< sich dieses Kleid gewünscht. Habt ihr das Buch gekauft ? Der Student. Ich. Kaufst du dir das Buch? Hast du noch Zeit? Wir verlangen eine Suppe. Du läufst schnell ins Heim und holst das Heft. Die Kinder. mein Freund. gefallen. denn. der Garten. gehen. Ihr bleibt zu Hause und hört Musik. spielen. das Studentenheim. Woher. Habt ihr Mathematik (studieren)? Wir sind in den Hof (laufen) und haben mit ihnen (spielen). keine Stunden. Formaţi propoziţii la perfect! . Ich. und. schreiben. gehen. gut. bekommen. dieser Stoff. Der Vater. Der Wirt hat den Gast zum Nachbar geschickt. Der Gast zieht das Geld aus der Tasche. ich. im Sommer? Bis. Er. Sie nehmen die Bücher und gehen in die Schule. ich. Mein Neffe. lernen. er. kommen. Sie ist ins Warenhaus (gehen). zu Hause. ein Kleid. mit. Er ist Lehrer (werden). ein Fotoapparat. in. werden. Du 6isi mein Nachbar gewesen. in. dein Freund ? Wohin. haben. Ich verspreche Ihnen das Buch. Wir beeilen uns sehr. Peter? Wer. und. Lehrer. die Tante. sein. zu Hause. das Gebirge. du. Er ist zu ihnen gegangen und hat das Buch verlangt. du. erwachen. um. kaufen. Begegnen. 6. ich.130 14. LEHRSTOCK d) e) f) g) h) a) b) c) d) e) f) g) h) i) a) b) c) d) e) f) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) Draußen habe ich meinen Freund (treffen). haben? Ich. in. in. das Buch. Er. Treceţi la imperfect şi la perfect! 7. für. in. der Schnellzug. wieviel Uhr. gestern. sich entscheiden. du? Ich. ein Brief. schlafen. fahren. bleiben. laufen. 6 Uhr. die Bibliothek. Der Sommer.

g) Hangiul 1-a trimis pe client la vecin. Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) Wer kam zum Löwenwirt? Was wünschte der Gast? Wieviel Geld gab der Schalk dem Wirt? Was sagte der Wirt? Was antwortete der Gast? Was verlangte der Wirt vom Gast? Was sagte der Gast in der Tür ? textului „Das billige Mittagessen"! 10. e) „Am primit prea mult pentru aceştia. d) „Dar pentru ce?" întrebă clientul. Traduceţi! A. Daţi-mi pentru aceştia şi un pahar cu vin. dar sînt politicos" replică hangiul. îi spuse el. dar aceasta nu este vina mea. f) Pentru cine cumperi florile ? — Pentru sora mea. Cu cine ai fost la cinema? Despre ce a vorbit ieri profesorul ? Despre cine vorbiţi? Pentru ce ai nevoie de bani? — Pentru carte. a) Clientul (îi) spuse hangiului : „Daţi-mi pentru banii mei o supă de carne. Bitte geben Sie mir ein Glas Wein! Ich gebe Ihnen etwas anderes. Hoffentlich bekomme ich etwas Gutes. Merken Sie sich! Ich ging eines Tages in ein Restaurant. . Das ist Ihre Schuld. Ich habe Wort gehalten." b) Clientul scoase banii din buzunar. Astăzi este ziua ei de naştere.DAS BILLIGE MITTAGESSEN 131 9. h) Clientul a fost înainte de aceasta la vecin şi i-a făcut(-o) la fel. c) „îmi datoraţi patru mărci". Sie sind mir 20 Lei schuldig. Redaţi conţinutul 11. a) b) c) d) e) Cu ce scrii (tu). Numai pentru aceasta îmi trebuie bani. „Faceţi-i-o la fel". spuse hangiul. B." f) „Aţi meritat altceva.

Andrei fragt den Kellner : „Ist der Tisch frei?" „Nein. ( F Ü N F Z E H N T E S ) LEHRSTÜCK EINE „SCHWERE" RECHENAUFGABE Peter feiert seinen Geburtstag. „Hier ist die Speisekarte. Bringen Sie uns bitte die Speisekarte. aber der Fenstertisch ist frei". Pfirsichkompott . dann nehmen wir den. sagt Andrei." „Danke". gebraten Kalte Speisen Brot mit Butter und Wurst Brot mit Butter und Schinken Brot mit Butter und Käse Nachspeisen Birnenkompott. antwortet der Kellner. gekocht Fisch. Er geht mit seinem Freund Andrei und dessen Bruder Radu in eine Gaststätte. der ist besetzt.15." Der Kellner bringt sie. „Gut. SPEISEKARTE Warme Speisen Brühe Brühe mit Ei Reissuppe Nudelsuppe Schweinefleisch mit Kohl Schweinebraten mit Gemüse Schnitzel mit Kartoffeln Rindsbraten mit Kartoffeln Fisch.

sagt er. Ein Leu fehlt also. Die Freunde geben dem Kellner je einen Zehnleischein. hell Bier. aber sie stimmt nicht. zwei Lei haben die Zigaretten gekostet : 27 + 2 = 29 (siebenundzwanzig und zwei ist neunund­ zwanzig). und schließlich fan­ den sie den Fehler. alle drei zerbrachen sich den Kopf. Der Kellner macht die Rechnung. Andrei einen Leu und einen Leu behält er. also 30 Lei und bekommen von ihm 5 Lei zurück. dunkel Apfelsaft Limonade Mineralwasser Warme Getränke Katfee Tee Milch . einmal. das sind neun Lei. Peter gibt davon Radu einen Leu... Die Freunde bestellen. „wir haben uns unterhalten und gelacht. Wieviel hat unsere Feier eigentlich gekostet?" Sie machen die Rechnung. Sie rufen den Kellner.. sagt Peter. 3 X 9 = 27 (drei mal neun ist siebenundzwanzig). Es wird spät. Finden Sie ihn auch? Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) Eine schwere Rechenaufgabe •= O problemă grea de aritmetică Warme (kalte) Speisen = Mîncăruri calde (reci) einige Zeit = cîtva timp Zahlen! = Plata! Die Rechnung stimmt nicht = Socoteala nu este exactă . „Das macht zusammen 25 Lei". Nach dem Essen bleiben sie noch einige Zeit in der Gaststätte. „Das Essen hat uns geschmeckt".EINE »SCHWERE" RECHENAUFGABE - Kirschenkompott Schokoladetorte Eis Kalte Getränke Bier. Für zwei Lei kaufen sie Zigaretten. dreimal. zweimal. Sie essen und trinken mit Appetit. „Zahlen!" sagt Peter. Wo ist er nur?" Es war nicht leicht. „ Jeder von uns hat zehn Lei gegeben und einen Leu bekommen.

77. -s. 537). -s. a) — spre deosebire de limba română — are desinenţe pentru toate trei genurile. După etwas şi nichts adjectivul se scrie cu iniţială majusculă. 82. toate) — alles ( = totul) substantivul este nearticulat. pag. 536 şi nr.— stiloul der Füllfederhalter. Einige ( = cîţiva. . .= tocul (de scris) der Füllhalter. a staţiona behalten — behielt — behalten = a păstra der Federhalter. Pronumele acestea urmează regulile declinării articolului (vezi schemele nr. Se declină ca articolul hotărît la singular. pag. c) şi nichts ( = nimic) sînt invariabile. Hoffentlich bekomme ich etwas Gutes für mein Geld. -s. jedev Student —jede Studentin —-jedes Kind (vezi schema nr. Ich wünsche dir alles Gute. b) se declină ca articolul hotărît la plural. cîteva) (ex. PRONUMELE NEHOTĂRlT (Continuare) a) b) c) d) e) Jedev von uns hat 10 Lei gegeben.= stiloul die Haltestelle. a opri. pag. .134 15. jeder ( = fiecare) (ex.besetzt frei J Vieldeutige Wörter /îngheţata das Eis—: \ gheaţa kosten'a gusta -a costa koc -a fierbe hen>a găti ^beschäftigt Wortfamilie halten —• hielt — gehalten = a ţine. Sie bleiben noch einige Zeh in der Gaststätte. -n = staţia GRAMMATIK 1. LEHRSTOCK Lexik Synonyme die Gaststätte — das Restaurant Antonyme warm =f= kalt hell =f= dunkel schwer =f= leicht . 538). Etwas ( = ceva) (ex. 83. . Alle drei zerbrachen sich den Kopf. După alle ( = toţi.

întrebuinţat adjectival. In gramatica limbii române numeralului iterativ îi corespunde numeralul adverbial. întrebuinţat substantival. 92. A.. 64. zweimal. NUMERALELE ITERATIVE einmal. dann nehmen wir den. Numeralul iterativ se formează prin compunere din numeralul cardinal şi -mal: einmal zehnmal zweimal hundertmal dreimal tausendmal etc.EINE . die. PRONUMELE DEMONSTRATIV (Continuare) a) Ist der Tisch frei? b) Gut. Aceasta se întrebuinţează rar. pag. 64. Pronumele demonstrativ der. b). la genitivul şi la dativul plural: Singular Masculin N. pag. der dessen dem den Feminin die deren (derer) der die Neutru das dessen dem das Plural toate genurile die deren (derer) denen die O b s e r v a ţ i e .SCHWERE" RECHENAUFGABE 135 2. die. das accentuat este pronume demonstrativ ( = acest. 530) 3. declinarea lui diferă de aceea a articolului la genitivul singular. das are la genitiv feminin singular şi la genitiv plural şi forma derer. zweimal. a) si substantival (ex.. aceasta). (vezi schema nr. c) Er geht mit Peter und dessen Bruder in eine Gaststätte. 542) . D. 530). Der. einmal. pag. viermal Numeralul iterativ = numeralul cardinal + -mal (vezi schema nr. se declină ca articolul hotărît (vezi schema nr. G. Ga pronume demonstrativ se întrebuinţează adjectival (ex. dreimal sînt numerale iterative. dreimal.

. die Industrie. die Jacke. die Gaststätte. wohin. Numeralele distributive se formează cu ajutorul numeralelor cardinale precedate de je. (vezi schema nr. schmecken das Institut. die Speisekarte die Brücke. begegnen. fahren. bestellen. die Straße. FORMAREA CUVINTELOR SUBSTANTIVELE DERIVATE CU SUFIXUL -UNG Sie machen die Rechnung. eigentlich (vezi Schema nr. bekommen. fassen verlassen. duschen/schließen schließlich. Cu ajutorul sufixului -ung se formează substantive verbale. ordnen. 613) . treffen. das Restaurant. gefallen ordnen. wofür. LEHRSTOCK 4. de regulă abstracte. worüber. essen. schicken. NUMERALELE DISTRIBUTIVE Sie haben nur je einen Zehnleischein. pag. de gen feminin. Ele indică de obicei rezultatul acţiunii verbului din care s-au format: rechn (^j + ung -» die Rechnung j Substantivele derivate cu sufixul -ung sînt de genul feminin. zerbrechen. das Meisterwerk . versprechen. 90. Übungen 1. kochen besetzen. woher. 541) 5.Î36 15. ebenso. stimmen. interessant. pag. 170. die Sitzung. der Apfelsaft. Despărţiţi în silabe! a) b) c) d) e) f) g) die Rechenaufgabe. k) worauf. das Instrument.

Käse. Der Kellner. trinken. und. die Speisekarte. verspäten 4. dunkel. nehmen.EINE . Tee. Wurst. Formaţi substantive cu ajutorul sufixului a) wohnen. essen. bestellen. gern. essen. Birnenkompott. Formaţi substantive compuse aleglnd cuvîntul articolul coresp unzâtor 1 a) b) c) d) SpeiseMineralNachSchweine-spiel -suppe -saft -fleisch e) f) g) h) de bază potrivit! Puneţi -ung! Traduceţi-le! Nudel-wasser Kirschen. die Speisekarte. Die Rechnung stimmt nicht. falsch. leicht. Milch. kaufen. die Freunde. Die Freunde zerbrechen sich den Kopf. Butter. Dann. Der Kellner gibt den Freunden die Speisekarte. mit. teuer b) groß. öffnen. verlangen. Brot. Suppe. er. bewundern b) besichtigen. Zu Abend. gern. la imperfect şi la perfect! a) b) c) d) e) f) g) h) i) Die Freunde. Schinken. üben. fordern c) ordnen. 6. Die Freunde bestellen Braten und Bier. kalt. Dann. Die Gäste. gehen. Fisch. Treceţi propoziţiile la imperfect şi la perfect! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Der Tisch ist frei. essen. Sie rufen den Kellner und geben ihm 30 Lei Die Freunde haben kein Kleingeld. Sie. der Fenstertisch. geben. in. Sie finden den Fehler. Der Kellner bekommt 25 Lei. dort. vorher 3. Bier. eine Gaststätte. Sie. die Gäste.SCHWERE" RECHENAUFGABE 137 2. Das Kind. oder? . Sie. und. Care sînt antonimele cuvintelor de mai jos? a) besetzt. Es wird spät.-kompott Fußball-speise Apfel-karte 5. trinken. Formaţi propoziţii la prezent.

sie. das Heim. Die Arbeitsbedingungen (alle Studenten) sind ausgezeichnet. 8.138 15. meine Freun­ din. das Kauf­ haus. die Gast­ stätte. ein Jahr). ein Genosse). Andrei). ein Student). das Kaufhaus. die Vor­ lesung). folosind cuvintele din paranteză 1 a) Wohin gehen Sie ? (zu : (in: b) Wohin fahren Sie? (nach (auf: (an: (in: (mit: mein Freund. Predeal). Ich treffe (einige Freunde) in der Ausstellung. unsere Freundin. Hast du es (alle Studenten) gesagt? Er spricht mit (einige Genossen). die Bibliothek. die Bibliothek. der Speisesaal. c) Womit fahren Sie? d) Mit wem fahren Sie? (mit: e) Wo waren Sie? (in: (bei: (auf : f) Wann gehst du in (nach die Bibliothek? g) Seit wann lernen Sie (seit: Deutsch? (von : h) Von wem hast du das Buch? Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) h) Wohin sind die drei Freunde gegangen? Wo haben sie Peters Geburtstag gefeiert? Was haben sie den Kellner gefragt? Was hat ihnen der Kellner gebracht? Was haben die Freunde bestellt? Wie hat ihnen das Essen geschmeckt? Wieviel hat es sie gekostet? Hat ihnen der Leu gefehlt? . der Genosse Andrei). eine Freundin. das Kino. Predeal). die Stadt. unsere Freundin. LEHRSTOCK 7. der Speisesaal. er. der Vortrag. der Genosse Peter. das Meer). Puneţi cuvintele din paranteză la cazul potrivit! a) b) c) d) e) Er antwortet (jeder Student). die Straßenbahn. das Essen. der Autobus. das Gebirge). ein Freund. das Heim. mein Freund. der Zug. der Genosse. die Stadt). Răspundeţi la întrebări (prin propoziţii). das Land. ein Monat. die Post. die Fakultät). das Land). das Auto).

b) Ei s-au aşezat la o masă şi i-au cerut ospătarului lista de mîncare. g) Fiecare şi-a bătut capul şi în cele din urmă au găsit greşeala. acesta este liber. Apa fierbe la 100 de grade. Aţi făcut (dv. . Toate locurile sînt ocupate. Gustă compotul! Este foarte bun. Aceasta este staţia Kogălniceanu ? Scrii cu tocul sau cu stiloul? Am comandat de două ori cafea şi îngheţată. B. l-ai spus (lui) totul? Iţi arăt ceva frumos. El a mers cu Radu şi cu prietenul acestuia la bibliotecă. ci foarte uşoară. mîine sînt ocupat. d) Aceştia au comandat de două ori friptură de porc. Locul acesta este ocupat ? —• Nu. c) Ospătarul a adus prietenilor lista de mîncare. Traduceţi! A. f) Prietenii au socotit greşit. Iţi place îngheţata? Această problemă nu este grea. Mergem azi la cinema? Da. a) b) c) d) e) f) g) D. (Ei) Au mîncat cîte două bucăţi de pîine cu brînză. Cît costă berea? Mama mea găteşte excelent. Apa aceasta este rece ca gheaţa. bere şi compot de piersici. cu plăcere. Cine a spart farfuria? Nu-ţi bate capul! Iţi spun totul! Eşti liber mîine? Nu. h) Şi noi am găsit greşeala. Astăzi mi-a plăcut mult friptura. Voi citi încă o dată cartea aceasta. Ai comandat totul? 11 văd în fiecare zi (folosiţi acuzativul). a) b) c) d) e) f) g) h) i) C. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) Ea a mers cu Maria şi cu prietena acesteia la cinema. a) Doi prieteni s-au dus la un restaurant.) toate exerciţiile? Mîncarea i-a plăcut. e) Ei i-au plătit ospătarului. Toţi au venit.EINE „SCHWERE" RECHENAUFGABE 139 10. Iţi place costumul ? Cum ţi-a plăcut filmul acesta? Mie mi-a plăcut foarte mult. Îmi plac cireşile. Stăm cîte doi în bancă. dar poimîine sînt liber.

)? Cu ce mîncaţi (dv. .) carnea? Cîte bucăţi de pîine aţi mîncat (dv.) acasă? De cînd nu l-aţi văzut pe prietenul dv.) ? Cum v-a plăcut mîncarea? Cui i-aţi plătit (dv. ? Unde a plecat (el) ? De unde a venit (el) ? Cînd vine (el) la Bucureşti? A cui zi de naştere este astăzi ? Al cui stilou este acesta? Ce i-aţi promis prietenului dumneavoastră? Ce i-aţi cumpărat nepotului dumneavoastră de ziua lui de naştere? Merken Sie sich! Wir bestellen dreimal Schweinebraten.) aceasta? La ce oră aţi mers acasă? La ce oră aţi fost (dv. LEHRSTOCK E. Trinken Sie Kaffee? Wir verlangen warme Speisen und kalte Speisen. Das macht zusammen 25 Lei.140 15.) ? Cum aţi socotit (dv. Bitte geben Sie uns Bier. Die Rechnung stimmt (nicht).)? De la cine aţi auzit (dv. a) b) c) d) e) ţ) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) Ce aţi comandat (dv.

16. Er rief den Wirt und wieder­ holte die Worte des Nachbars : „Noch einmal!" Der Wirt brachte ihm aber kein Huhn. Dieser aß Huhn mit Bratkartoffeln. Mit Müh und Not bestellte der Ausländer eine Suppe. Das Wetter war sehr schlecht.. Dann sah er nach rechts und nach links. Einige Menschen aßen Schnitzel mit Gemüse. und der Ausländer hatte auch Hunger. Eines Tages kam er in ein Städtchen.. 3) auf deutsch = în limba germană . = Apoi privi spre .beherrschte nur Französisch = ... Der Ausländer verstand nichts.vorbea (poseda) numai franceza 2) Dann sah er nach . Der Wirt aber sprach außer seiner Muttersprache nur ein wenig Russisch. Es war gerade Mittagszeit. (SECHZEHNTES) LEHRSTÜCK (Wiederholung) EIN MIßVERSTÄNDNIS Ein Ausländer machte eine Reise durch Deutschland... Der Mann beherrschte nur Französisch und verstand ein wenig Italienisch. sondern wieder Suppe... Er ging in eine Gaststätte und setzte sich an einen Tisch. Er dachte : „Warum bedeutet für mich „Noch einmal" Suppe und für meinen Nachbar Huhn mit Kartoffeln?" Erläuterungen 1) . andere Fisch mit Kartoffeln. Der Wirt kam zu diesem Mann und fragte ihn : „Was wünschen Sie?" Der Mann sagte auf deutsch: „Noch einmall" Und der Wirt brachte ihm Huhn mit Bratkartoffeln. Der Ausländer dachte : „Ich bestelle nun auch Huhn mit Bratkartoffeln". Auch an seinem Tisch saß ein Mann.

Was bestellen Sie? Was wünscht sich dein Freund zu seinem Geburtstag? W a n n triffst du ihn? Nimmst du das Buch? Ich verstehe sie nicht. Legst du deine Bücher in die Bank? Wohin hängen die Gäste ihre Mäntel ? Die Studenten sitzen in den Bänken. Alina setei ihre Puppe auf das Bett. Hast du Donnerstag nachmittag eine Sitzung? Werden Sie Professor? Ich bin bei einem Freund. mir. Wir sind nachmittags frei. Ich habe Geld bei mir.. Completaţi cu verbele gefallen sau. Bist du am Nachmittag frei? Um wieviel Uhr seid ihr zu Hause? Du wirst am Meer rasch braun.. a) öj cj (2j e^ fj g) Aj t^ j) k) I) m) G. Dieser Mann spricht gut Deutsch. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) B. Versteht ihr mich? Liest du die Zeitung „Neuer Weg" ? Läßt du das Buch hier? Der Zug hält hier nicht. dem Gast sehr. Treceţi propoziţiile la toate timpurile învăţate! a) Die Schuhe . . schmecken! B. Ich stelle die Blumenvase neben das Bild meines Vaters. Er beherrscht auch Französisch. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Wie ist das Wetter? Die Studenten haben heute zwei Stunden Vorlesung. Seid ihr am Mittwoch beschäftigt? Es wird kalt. b) Der Rindsbraten . Treceţi propoziţiile de mai jos la imperfect. A.142 16. LEHRSTUCK Übungen 1. Auf dem Verkaufstisch liegen Hemden und Taschentücher. Wer bringt das Essen? Er sieht nach rechts und nach links.. Die Uhr steht. 2. Die Uhr steht auf dem Schreibtisch. perfect şi viitor! A. Wir haben nur vormittags Unterricht. Das Gemälde von Grigorescu hängt neben dem Gemälde von Aman..

.. meine Eltern)! d) Mein Freund geht in .. Handball und Fußball. uns sehr gut. der Garten. (der Brief. ihr. 4. sie. (der Park. e) Die Studenten stehen um . A.. (ich.... e) Wir legen die Bücher in . (du. Der Student antwortet auf die Frage. das Haus).. f) War Boxana gestern bei . (du.. b) Gehst du für . Sie legt ihre Hefte auf den Stuhl. meine Kollegen) durch . Dieser Film ... (der Schrank. der Palast. (ich... meine Eltern.EIN MIßVERSTÄNDNIS 143 c) d) e) f) g) h) i) Das Buch ist schön... (das Stadion. (du. Es . das Stadion). du... Der Wirt kam zu dem Ausländer. mir.. das Katheder).. sie. (die Post... (ich... h) Andrei kommt von . sie.. er. wir. wir. Andrei schreibt an seine Mutter.. (der Schreibtisch. c) Die Gäste gehen durch .. die Postkarte). ihr. das Sta­ dion). a) Ich gehe mit . die Bank). die Universität) ? c) Bitte kommt zu .. der Garten). das Heft. wir. înlocuiţi părţile de propoziţie tipărite cursiv cu adverbe pronominale acolo unde este cazul! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Otto fährt mit dem Autobus in das Zentrum.. Das Buch liegt auf dem Tischchen. b) Danke für . . sie.. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite cursiv! B.. (der Lehrer. der Tisch. dir das Spiel? Das Bier .. wir. Ich gehe mit meinem Freund in eine Ausstellung.. Hat dir die Zigarette .. dir das Schnitzel? ... sie) auf . (sein Wunsch). mir. Georg kauft für seine Schwester ein Paar Schuhe. .. Sie) ? g) Ihr Bleistift liegt auf . Mein Vater kauft an dem Schalter eine Fahrkarte. mein Kollege)..? Mir .. Wir erwarten viel von ihm. 3. Treceţi cuvintele din paranteză la cazul potrivit! A.. die Bank). a) Ich kaufe nichts ohne ... das Geschenk. (die Halle... ihr. B. Der Ausländer denkt oft an seine Reise durch Deutschland. er. der Bahnhof.. Andrei kommt aus der Bibliothek. d) Sie kauft nichts gegen .

mein Tisch.. in. sie. fleißig. ins Stadion (ich. ich.. du. Zeitschriften kaufte ich auf dem Bahnhof. einmal. g) Er spielt gegen . auf deutsch : „Noch einmal". viele Sprachen.. wir). h) Ich.. Film? k) Die Fenster . sein.. er. das Jahr.. ihr. du.. er. ich. 7. (ich. sie. g) Ich. die. in..144 16. mit Bratkartoffeln. das. d) . c) Er geht ohne . o) Der Kellner... 6. ein Herr.. f) Der Wirt. mit. Sie). bringen. Stadion treiben wir Sport. wünschen?" I) Der Mann. essen. sehr. bestellen. Suppe. sie. jenes.... 1947. f) Die Kollegen grüßen . Huhn. d) Ein Tag. Huhn mit Bratkartoffeln. in Deutschland. e) Was haben Sie bei . (ich. fahren. sie. Anzug.. nach Hause.. lernen.. denken: „Auch. d) Kommst du heute zu . jener. (ich.. ihr. sie. sein. m) Der Wirt.. ihr.. (die) Bratkartoffeln. sein. nicht.. Zuges sind offen. eine Gaststätte. h) .. wir. die! a) . er. diese. Wohnblocks sind schön und modern. i) Hast du .. Sie). er.. q) Ich. sein Freund : b) In.. p) Ich denken. beherrschen. nach Sinaia (du. Sie. jene. Deutsch.. I) In .. j) Er. diese! B. n) Ich. Completaţi cu pronumele personal! a) Ich esse heute bei . ihr. du. Ich. nach Hause. sein.. wir. wieder. Formaţi propoziţii! a) Ein Mann. ich. meine Muttersprache. bringen. sagen : Noch einmal". noch. Kellner bestellt? f) Werden Sie . er. der.. und jetzt. du... Gast das Mittagessen. sie. ein Städtchen. . k) Der Wirt.. ich fahren. schön. eine Suppe. ich. sitzen. b) Ich fahre mit . fragen. dieser. Speisen schmecken mir. c) Der Wirt schenkte . wir). (das) Huhn. ihr.. wir. b) Die Wohnungen .. und. ihr. sie). er). dieses. lernen. Stoff kaufen? g) Mir gefiel . Completaţi cu pronumele demonstrative A. erzählen. Karten (ich. (du. jene! G.. gehen.. sie)? e) Der Onkel kauft für . ich. antworten. hungrig. er. c) Es. ich. sehr. Füllfederhalter ist neu und schreibt sehr gut. der Mann: „Was. i) An. er.. dort. es. e) Dort. Film schon gesehen? j) Wann gehst du zu . essen.. LEHRSTOCK 5.

1881 . a) Was sieht man auf den Straßen der Hauptstadt? b)£No ist das Kombinat Haus der Scînteia? c) Nennen Sie einige Fakultäten der Universität Bukarest! d) Welche Fakultät besuchen Sie? e) Wo ist Ihre Fakultät? f) Wo ist der Palast der Republik? g) Was befindet sich dort ? 10—Limba germană — c. Răspundeţi! A. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Waren Sie schon im Ausland ? Welche Sprache lernen Sie? Welche Sprachen beherrschen Sie? Welches ist Ihre Muttersprache? Essen Sie zu Hause oder in der Gaststätte? Essen Sie oft in der Gaststätte? Was bestellen Sie dort? Von wem verlangen Sie die Speisekarte? Welche Speisen schmecken Ihnen? Was trinken Sie? Was essen Sie morgens? Was essen Sie zu Mittag? Was machen Sie nach Tisch? Was essen Sie abends ? Was kosten die Speisen? Wo wohnen Sie? Seit wann wohnen Sie dort? Wohnen Sie mit Ihren Eltern? Was machen Sie vormittags? Was machen Sie nachmittags? Wohin gehen Sie abends ? Was haben Sie im Sommer gemacht ? Was machen Sie an Ihrem Geburtstag? Machen Sie oft Ausflüge? D.EIN MIßVERSTÄNDNIS 145 8. a) b) c) d) e) f) g) h) | i) j) k) I) m) n) o) C. a) Wohin fuhr der Ausländer? b) Welche Sprachen beherrschte er? c) Wie sprach der Wirt? d) Was bestellte der Ausländer? e) Was aß sein Nachbar? f) Warum brachte der Wirt dem Ausländer wieder eine Suppe? g) Was lernen Sie aus dieser Erzählung? B.

bald. Formaţi propoziţii! Răspundeţi la întrebări folosind cuvintele de la mar­ gine la forma potrivită! A. mit Müh und Not? sehen. a) b) c) d) e) /) g) h) i) j) k) I) m) n) Wieviel Stockwerke hat das Warenhaus Victoria? Wann waren Sie in diesem Warenhaus? Wo liegt es? Was haben Sie dort gekauft? Wer hat Sie bedient? Wo haben Sie gezahlt? Welches sind die Abteilungen des Warenhauses? Wohin sind Sie im Sommer gefahren? Womit sind Sie gefahren? Wo lösten Sie die Karte? Welcher Klasse fuhren Sie? Was kostete die Karte? Wo bezahlten Sie die Karte? Um wieviel Uhr fuhren Sie? Woher kam der Zug? Hatten Sie auch noch andere Züge? Wann? Hatten Sie viel Gepäck? Wohin legten Sie Ihre Koffer? Wer begleitete Sie zum Bahnhof? Mit wem fuhren Sie? Wann waren Sie wieder zurück? 9. er : „Noch einmal" ? 10. bald.146 16. der Ausländer. . er. der Ausländer. Traduceţi! A. Womit fahren Sie in die Stadt? C. nach links ? sagen. in. c) Străinul vorbea ( = poseda) numai limba sa maternă şi puţin ruseşte. Warum gehen. LEHRSTOCK E. a) Un străin intră ( = merse) într-un restaurant. b) Vremea era foarte urîtă. die Gaststätte? bestellen. a) b) c) d) e) f) g) F. nach rechts. Wohnen Sie bei (Ihr Onkel)? (Ihre Tante)? (Ihre Eltern)? (Ihr Neffe)? (die (der (der (die Straßenbahn) Trolleybus) Autobus) Taxe) B. die Suppe.

. El (îi) spuse cîrciumarului: „încă o dată!" g) Străinul repetă cuvintele vecinului său. Le mîncăm cu poftă. Astăzi nu merg în oraş. Cadoul va fi pentru el o surpriză. k) Prietenul meu a plecat la mare. D. /) Vecinul său mînca pui cu cartofi prăjiţi. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Avem înainte de masă cursuri. Ia-ţi-o! f) El vă dă (dv. g) Cînd vine sora ta? h) Unde merg colegii voştri? Ei merg acasă. e) Străinul comandă cu chiu şi vai o supă. Sora prietenului meu a plecat alaltăieri cu trenul la Buşteni.EIN MIßVERSTÄNDNIS 147 d) Cîrciumarul im-1 înţelegea pe străin şi străinul nu-1 înţelegea pe cîrciumar. c) Maria îl vizitează pe unchiul ei. Unde pleci? Prietena noastră a plecat deja la mare. C. Unde este ea ? — Ea este la Mamaia. c) îţi dau creionul meu. i) Vecinii dumneavoastră sînt acasă? j) Prietenul meu îşi serbează astăzi ziua de naştere. e) Noi plecăm cu prietenii noştri la munte. i) Străinul mîncă supa şi (se) gîndi: „Voi învăţa limba germană". . f) Părinţii lui locuiesc la ţară. El vi-o dă cu plăcere. Ţi-1 dau. Marţi am fost cu prietena mea şi cu fratele acesteia la o expo­ ziţie. căci avem o şedinţă.. a) Andrei scrie mamei sale o scrisoare şi tatălui său o carte poştală. Poimîine vine unchiul meu pentru cîteva zile la mine. Ţi-o dau. Seara mergem la un cinematograf sau la operă. b) El cumpără pentru tatăl său ziare şi reviste. h) Cîrciumarul îi aduse însă iarăşi o supă. d) Ea merge cu unchiul şi mătuşa ei la un magazin. h) îţi place acest costum? Cumpără-ţi-1! i) Nouă ne plac fructele. Şi eu voi pleca duminică la munte. Ia-ţi-o! e) îţi dau cartea mea. După masă citim la bibliotecă sau acasă. iar prietena mea la munte. Ţi-o dau.) cartea lui. B. g) El nu are nevoie de această carte. Apoi merge la poştă. Ia-ţi-11 d) îţi dau peniţa mea. a) Dă-mi te rog stiloul tău! b) Am cumpărat pentru mine şi pentru prietenul meu cîte un bilet de clasa a doua.

beau şi o sticlă de de lei şi el îmi dă H. săpun şi pastă de dinţi. pînă la Arad. e) Sortimentul de mătăsuri este mare. rochii. f) Articolele de confecţii sînt ieftine. paltoane. Merken Sie sich! Er Er Er Er beherrscht nur seine Muttersprache. e) (Eu) dau ospătarului o bancnotă de 25 6. o supă cu tăiţei.148 16.65 lei. jachete. g) Aici se găsesc costume bărbăteşti. televizoare şi magnetofoane. Trenul pleacă la 830 prin Făgăraş şi Sibiu. b) La raionul cu articole de toaletă găsim apă de colonie. frumoase şi bune.35 lei înapoi. Acolo se vind prăji­ turi şi ciocolată. La Bucureşti vom vedea spectacole de teatru şi cinema. stilouri. h) In magazinul „Victoria" există şi un bufet. a) b) c) d) Bucureştiul este centrul culturii şi economiei noastre. a) b) c) d) e) ţ) La gară este multă lume. Mergi cu tramvaiul sau cu autobuzul în centrul oraşului ? Unchiul meu are o locuinţă într-un bloc lîngă Palatul Republicii. în gară (hala gării) mai erau trenuri accelerate şi personale. parfum. bluze. a) Noi am ocupat o masă lîngă fereastră. tocuri şi cerneală. LEHRSTOCK E. a) In acest magazin sînt multe raioane. fuste. bestellte mit Müh und Not eine Suppe. F. b) Pe lista de mîncăruri sînt mîncăruri calde. c) La raionul de cărţi sînt cărţi. Hamalul ducea un geamantan şi alte bagaje. înainte de plecarea trenului conductorul strigă : „Poftiţi în vagoane!" mîncaruri reci. f) Socoteala era exactă. c) Eu mănînc peşte. . sah nach rechts und nach links. caiete. o friptură pîine şi o (bucată de) prăjitură. G. serturi. sagte auf deutsch : „Noch einmal". d) Alături sînt aparate de radio. La aceasta bere. de­ de porc cu legume. d) Aceasta face 18. Acest accelerat are un vagon restaurant şi un vagon de dormit. băuturi reci şi calde. creioane.

Draußen steht Kollege Andrei. wir sind müde. denn während der Prüfungen haben wir viel gearbeitet. R o x a n a : Wie herrlich wird das Essen im Freien schmecken! II e l g a : Am Nachmittag gehen wir in den schönen Wald. Unsere Gruppe macht einen Ausflug an den Snagov-See. Helga: Ja. und Sport ist gesund. nach diesen schweren Prüfungen bin ich ein wenig zu faul dazu. A n d r e i : Wir bleiben den ganzen Tag dort. R o x a n a : Heute bist du mit keinem Vorschlag einverstanden! Werden wir vielleicht den ganzen Sonntag zu Hause sitzen und schlafen? Es klopft. in der Sonne liegen und im See schwimmen. R o x a n a : Das macht nichts. Wir sind jung. A n d r e i : Guten Tag! Was ist geschehen? Streitet ihr? H elga: Guten Tag! Wir machen Vorschläge für den nächsten Sonntag. R o x a n a : Natürlich! Du denkst schon wieder an deinen Schlaf. legen uns ins grüne Gras und schlafen ein wenig. Am Nachmittag werden wir rudern. aber jetzt. R o x a n a : Dann gehen wir Tennis spielen! Helga: Es ist zu heiß. (SIEBZEHNTES) LEHRSTÜCK WAS MACHEN WIR AM SONNTAG? R o x a n a : Wie verbringen wir den nächsten Sonntag? Helga: Wir schlafen bis Mittag. A n d r e i : Ich besuche euch gerade wegen des Programms für den Sonntag. Kommt ihr mit uns? H elga: Das ist eine Idee 1 R o x a n a : Wunderbar! Wir werden turnen. . R o x a n a : Und unsere Helga ist plötzlich faul geworden. R o x a n a : Trotz dieses schönen Wetters ? Schade! Gehen wir nicht zu den Athletikwettkämpfen ? Helga: Ich habe keine Lust dazu.17.

= prea a) Am Nachmittag gehen wir in den schönen Wald..Gebirge... dem 1. Wir werden uns bestimmt nicht langweilen. Juni. R o x a n a : Ich kenne ihn.. Auf Wiedersehen! R o x a n a . Spre deosebire de adjectivul adverbial şi predicativ care sînt invariabile vezi pag. nu-i nimic Was ist geschehen = Ce s-a întîmplat? den ganzen Tag (Sonntag) = toată ziua (duminica) im Freien = în aer liber Du denkst . Aber Viktor fährt mit uns. und diese trainieren für das nächste internationale Wettspiel. . nach diesen schweren Prüfungen.150 17.. DECLINAREA SLABĂ A ADJECTIVELOR Helga: Andrei: Vieldeutige Wörter /P r ep. immer lustig und singt schön. an = Te gîndeşti Ia . . Ich habe meine Mü­ digkeit ganz vergessen.= la zu<^ < adv. legen uns ins grüne Gras und schlafen ein wenig. Grammatik 3) adjectivul atributiv este variabil.. Wir nennen ihn „den Bergsteiger". Wir treffen uns alle am Sonntag.. Sie gehört zur Auswahlmannschaft der Korbballspieler. b) . Helga: Welcher Viktor ? A n d r e i : Der aus der vierten Gruppe. 21... H e l g a : Einverstanden 1 Auf Wiedersehen! Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) bis Mittag = pînă la prînz Schade ! = Păcat! Das macht nichts = Nu face nimic.. Im vorigen Jahr waren wir zusammen im Bucegi.. A n d r e i : Also. Helga: Ich freue mich schon auf den Ausflug. dann bleibt es dabei = atunci ne-am înţeles Lexik Synonyme wunderbar — herrlich bestimmt — gewiß Antonyme gesund =f= krank fleißig =f= faul GRAMMATIK 1.. um 8 Uhr früh an der Autobushaltestelle. LEHRSTOCK Kommt auch Alina an den Snagov-See? Nein.. Er ist unermüdlich.. Ich freue mich auf = Mă bucur de (în vederea .) Ich habe . Hoffentlich regnet es nicht am Sonntag. dann bleibt es dabei. ganz vergessen = am uitat complet .

dem 1. der des dem den fleißige fleißigen fleißigen fleißigen Student Studenten Studenten Studenten die der der die Feminin fleißige fleißigen fleißigen fleißige Plural Masculin N. feminin şi neutru şi de acuzativul singular feminin şi neutru. adică primeşte desinenţele substantivelor slabe -(e)n la toate cazurile. A. D. pag. diese. Singular Masculin N. Numeralele ordinale urmează regulile declinării adjectivelor . der fleißigen Studenten.nominativ singular la toate genurile acuzativ singular "feminin şi neutru articolul hotărît desinenţa -e' Adjectiv / / precedat ^ sau s ^ pronume + de­ desinenţa -en — la celelalte cazuri sinenţele artico­ lului hotărît (vezi schema nr. dieses se declină slab. h) Wir treffen uns alle am Sonntag. die fleißigen Studenten. ( = ersten) Juni. a) sau de un pronume cu desi­ nenţele articolului hotărît (ex. afară de nominativul singular masculin. G. A. b) ca de pildă dieser. Studentinnen. die fleißigen Studenten. 47. um 8 Uhr früh. Feminin Studentinnen. DECLINAREA NUMERALELOR ORDINALE a) Der ist aus der vierten Gruppe. den fleißigen Studenten.WAS MACKEN WIR AM SONNTAG? 15! Adjectivul precedat de articolul hotărît (ex. cînd are desinenţa -e. D. Studentinnen. G. Studentinnen. Neutru Kinder Kinder Kindern Kinder Studentin Studentin Studentin Studentin Neutru das fleißige des fleißigen dem fleißigen das fleißige Kind Kindes Kind Kind Declinarea slabă a adjectivelor . 518) 2.

Der Gast läutet. pag. Welches ist dein Zug? dar : Welcher Zug ist das? feminine. Andrei klopft. Grammatik 4 . VERBELE IMPERSONALE 75. Welches + verbul sein se poate referi şi la substantive masculine şi atît la singular cît şi la plural şi nu numai la cele neutre. ca : es schneit = ninge es regnet = plouă es hagelt = cade grindină es donnert = tună es blitzt = fulgeră es taut = se topeşte Verbele impersonale permanente formează perfectul cu auxiliarul de timp haben. pag. pag. Uneori verbele au ca subiect pronumele es. welche. Verbele întrebuinţate numai la forma impersonală se numesc verbe imper­ sonale permanente. 22. — Welches Kind ist da ? Adjectivul declinat slab răspunde la întrebările welcher ? welche ? welches ? welche Î Pronumele interogativ welcher. (vezi schema nr. (vezi schema nr. pag. Majoritatea exprimă fenomene ale naturii. PRONUMELE INTEROGATIV 17. 121. 4.152 3. LEHRSTOCK (Continuare) a) Da ist der fleißige Student. folosit ca pronume impersonal (comp. 79. — Welcher Student ist da? b) Da ist die fleißige Studentin. 573) . Erläuterung 6). 535) Hoffentlich regnet es nicht am Sonntag. Verbele întrebuinţate atît la forma personală cît şi la forma impersonală se numesc verbe impersonale ocazionale : Es bleibt dabei Es läutet Es klopft dar şi dar şi dar şi Ich bleibe dabei. O b s e r v a ţ i e . — Welche Studentin ist da ? c) Da ist das fleißige Kind. welches urmează regulile declinării articolului hotărit.

121. a). ex. a) b) c) d) e) f) g) B.Saal mit jener gut. In exemplele de mai sus.. a) b) c) d) e) /) g) der fleißig. c) stau la genitiv. pag..Wald .Feder durch diesen grün. b) şi Nachmittag (ex. ex. Genitivul este cerut de prepoziţiile wegen ( = din cauza. Prepoziţiile während. (vezi schema nr. cu t o a t ă . b) Trotz dieses schönen Wetters? c) Während des Nachmittags werden wir .Zimmer aus diesem groß.Saal mit der gut. Completaţi cu desinenţele A.Ausflugs in dem klein. trotz şi wegen cer cazul genitiv. trotz ( = în ciuda. b) şi während (== în timpul. ex. PREPOZIŢIILE CU GENITIVUL a) Ich besuche euch wegen des Programms .WAS MACHEN WIR AM SONNTAG ? 153 5.. 573) Übungen 1. rudern..Garten während des schön.Student das klein.Student dieses klein. a). c).Ausflugs in jenem klein. substantivele Programm (ex.Wald dieser fleißig.Garten während dieses schön.Zimmer aus dem groß.Feder durch den grün. Declinaţi la singular şi a) b) c) d) e) f) g) plural! der interessante Vorschlag dieser große Wald die helle Wohnung jene schöne Schallplatte das nächste Jahr dieses neue Fernsehgerät jenes lustige Kind adjectivelor! 2. Wetter (ex.

a) In den neu.Neffen einen neu.schön.Neu­ bauten am Meeresstrand. Der Onkel versprach dem klein. a) b) c) d) e) f) g) die fleißig. h) Die Studentinnen waren von diesem schön.Sprache? Seit wann wohnen Sie in dieser schön.Zeitschrift gekauft? Wo hast du dieses interessant.Lesesälen.Ausflüge in den klein. LEHRSTOCK C.Ausflug begeistert. g) In den Ferien machen die fleißig.154 17. Er bewundert die Schaufenster der groß.Mäntel sind nicht teuer.Stadt besucht? Wir haben im Sommer diese schön. d) Sie lernen in den hell.Stoff. h) Die Studenten sehen die schön.Sprache in der Schule gelernt. Completaţi cu desinenţele A. Wann hast du diese interessant.Federn durch die grün. Die Werktätigen verbringen ihren Urlaub in den herrlich.Wohnblocks sind die Wohnungen hell und schön.Stu­ dentenheim. c) Während des Jahres wohnen die Studenten in dies.Klubraum hören sie Vorträge und sehen Filme.Buch gekauft? Er hat trotz des schlecht.Studenten diese klein.Stoffes ist schön. Diese schwarz.Studenten Ausflüge.Wäldern adjectivelor! 3.Text in die rumänisch.Fotoapparat. Die Farbe dieses billig.Zimmer aus den groß.Stadt ? B. Hast du schon diese groß. a) b) c) d) e) f) g) h) C. . b) Die Studenten haben die schön.Lichtes gelesen. f) In dem Klubraum dieses schön. ein Fernsehgerät und ein Klavier. Sie hat die französisch.Sälen mit diesen gut. Übersetzt du diesen schwer.Warenhäuser.Stoff gefällt mir. Die Tante kauft den rot.Wohnblocks bewundert. e) In dem groß.Gärten während der schön. a) b) c) d) e) f) g) Dieser blau.Reise gemacht.Neubauten von Mamaia.Studentenheims findet man einen Radioapparat.

. .. . Schülers sind sauber. Wasser.. . Wald... Er findet den neuen Füllhalter nicht. Wir machten den Ausflug trotz des .. Buch. Sie wohnen in dieser Wohnung. Wetters.WAS MACHEN WIR AM SONNTAG ? 155 4. Tisch. Die Studenten lesen das ... . Wir setzen uns an den . 5... Sie bringt das saubere Tischtuch... Completaţi cu adjectivele din paranteză: a) Sie sprechen .. Ich brauche den roten Bleistift.. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite A. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) cursivi (aas interessante Buch von (das Buch Sadoveanu) (der neue Füllhalter) (das große Zimmer) (die englische Sprache) (der russische Freund) (der französische Film) Er schreibt mit der blauen Tinte. Ich finde das deutsche Heft nicht. E r übersetzt den schweren Text. Sprache ist nicht schwer.. . .. .. g) Der Tisch ist .. d) Das Wasser war . e) Das Wetter war ... întrebuinţind cuvintele din a) Welches Buch kaufen Sie? b) c) d) e) f) g) Mit welchem Füllhalter schreiben Sie ? In welches Zimmer gehen Sie? Welche Sprache lernen Sie? Welchem Freund schreiben Sie? Welchen Film haben Sie gesehen? Mit welchem Kollegen gehen Sie ins (der deutsche Kollege) Theater ? h) Welche Kollegin haben Sie getroffen? (die deutsche Kollegin) 6. paranteză! la întrebări.. f) Das Buch ist .. h) Der Wald ist . Wir besuchen das neue Museum. c) Dieser Schüler ist .. In diesem kleinen Restaurant feierten die Freunde Peters Ge­ burtstag. Răspundeţi (deutsch) (groß) (fleißig) (kalt) (schlecht) (gut) (frei) (grün) Die .. b) Diese Wohnung ist . . Wir gehen durch den . Er trank das .. Sie ging zu dem zweiten Schalter... Die Hefte dieses ... Der Lehrer korrigiert die falsche Antwort. ..

156 17. meinem Freund. la 9. dies.Wetters blieben wir zu Hause.. denke an meine Arbeit. Das klein. um. zu (contopită cu articolul. Wir treffen uns um 730 vor dem Theater.Kollegen Andrei. in. verbringen den nächsten Sonntag in Sinaia.. Gebirge. während. la perfect! C.. Viele Studenten fahren . Gebirge. Completaţi cu prepoziţii şi desinenţe! întrebuinţaţi für. Wir kommen ... zu! a) b) c) d) e) f) Er las . trotz. die Stadt? Ich gehe . von. denke an meine Eltern. Land. bei.... den Sommerferien .... de mai jos: A... bin mit deinem Vorschlag einverstanden. unser. Wir gehen .Lichtes. 7. Ich war . una din prepoziţiile 8. Kind meines Freundes hat morgen Geburtstag... des schlecht. . . Gehst du . auf..Schulzeit lernen die Kinder auch Sprachen. .. Sie fahren nach Sinaia. Bleiben Sie zu Hause? Bringen Sie mir das Buch? Ich gebe dir meinen Bleistift. Er denkt . ihr....Vortrag. . la imperfect! B. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Ich Das Ich Wir Wir Ich Am Ich Ich Ich habe meinen Freund begleitet. diesem Sommer ..schlecht. werde meinem Freund einen Brief schreiben... Nachmittag gehen sie in den Wald. Treceţi propoziţiile viitor! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Er schreibt orthographisch richtig.... diesem Monat fahre ich .. wegen. acolo unde este cazul)! a) b) c) d) e) f) g) .. sondern ins Kino. Meer und . Kommt auch ihr in die Bibliothek? Wir gehen nicht in die Bibliothek. LEHRSTOCK B... 4 Uhr war er . seine Arbeit.. mir.. war gestern bei meinem Onkel.Mädchen kauft Blumen . fahren Samstag ans Meer. Completaţi propoziţiile! întrebuinţaţi una din prepoziţiile an. d. Sprichst du mit ihm? Kaufst du täglich die Zeitung? Liest du täglich die Zeitung Neuer Weg? Wir lernen in der Bibliothek.interessant..... seine Mutter.

La 19 octombrie este ziua de naştere a nepotului meu. g) Victor. a) b) c) d) e) f) g) Ieri a plouat. e) Selecţionata de fotbal se antrenează pentru un campionat inter­ naţional. pleacă şi în acest an la munte. h) Să sperăm că vom face duminica viitoare această frumoasă excursie. iar după masă mergem în pădurea cea verde. alpinistul neobosit. mergem la campionatele de atletism. Vii cu mine la cinema? — Nu. Răspundeţi! A. Vremea este foarte proastă. La 5 iulie vine fratele meu din Braşov. Ce s-a întîmplat? — Nimic. dar este prea cald. dar mă grăbesc căci este foarte tîrziu. La 6 iulie (îşi) sărbătoreşte ziua (lui) de naştere. este foarte sănătos. i) Fă în fiecare dimineaţă o oră gimnastică. Am primit scrisoarea lui la 3 iulie. plouă. tună şi fulgeră. a) b) c) d) e) f) . nu am chef (de aceasta). —• De acord! h) Vremea este foarte frumoasă. — Păcat! Nu sînt de acord cu propunerea ta. La 7 februarie este ziua de naştere a tatălui meu. b) Jucăm după masă tenis ? — Nu. astăzi ninge. B. a) Wie werden Helga und Roxana den ersten freien Sonntag nach den Prüfungen verbringen? b) Wie lange werden sie am Snagov-See bleiben? c) Was werden sie am Vormittag machen? d) Was werden sie am Nachmittag machen? e) Wer fährt noch mit ihnen? f) Warum kommt nicht auch Alina? g) Wann und wo werden sich die Kollegen treffen? 11. Vorbiţi despre o excursie! 12. i) Gînd avem următorul examen? Ieri a fost 4 iulie.WAS MACHEN WIR AM SONNTAG ? 157 10. Traduceţi! a) In prima duminică liberă (de) după examene facem o excursie la lacul Snagov. C. c) Stăm puţin la soare şi apoi înotăm în lac. d) La prînz mîncăm în aer liber. Ne-am înţeles : ne întîlnim diseară la ora 7S0 la staţia de tramvai. Ieri am dormit pînă la prînz. ţ) Cu acest coleg vesel nu ne plictisim.

Es bleibt dabei. LEHRSTOCK D. — Schade! Gehen wir Tennis spielen? — Ich habe keine Lust dazu. a) b) c) d) e) ţ) g) h) i) j) k) I) m) n) Ce facem mîine? Cu cine vorbeşti? Cu ce plecăm la Snagov? Cum petrecem după-amiaza? Cînd mergem la stadion? De ce vă certaţi? La ce oră mîncăm? Unde vom mînca ? Unde mergem diseară? Despre ce vorbeşte mîine profesorul? Cine bate (la uşă) ? Pentru ce ai nevoie de caietul meu? Pe cine aşteptăm? De unde vine autobuzul? Merken Sie sich! Es regnet. Einverstanden! . Wir verbringen den ganzen Tag im Freien.158 17. Es ist heute heiß.

vierfüßige Tiere. Am Leben blieben nur drei Töchter. Jenny hatte dunkle Augen und schwarzes Haar wie der Vater. (ACHTZEHNTES) L E H R S T Ü C K KARL MARX UND SEINE FAMILIE Karl Marx. und bei schönem Wetter machte die ganze Familie Ausflüge. pflegte die Kinder. Karl Marx war ein zärtlicher Vater und gleichzeitig ein sehr guter Erzieher.18. Sie nannten ihn wegen seiner dunklen Gesichtsfarbe „Mohr". Sie wurden aktive Kämpferinnen für die Sache des Proletariats. sie war reizend. In seinem Laden waren herrliche Sachen : hölzerne Männer und Frauen. Monatelang erzählte er von einem Zauberer. Ihr krauses Haar glänzte wie Gold. Jenny von Westphalen. aber auch. 1843 heiratete Marx seine Jugendfreundin. Durch die Eltern und deren Freunde erfuhren die Mädchen vom Leben und Kampf der Arbeiter. Karl und Jenny Marx hatten sechs Kinder: vier Töchter und zwei Söhne. „Lenchen" — so nannte sie Marx — half Frau Marx. wurde am 5. Im Jahre 1835 bestand Marx die Reifeprüfung. . Alle liebten sie. Hans Röckle. Zwischen ihm und seinen Kindern herrschte ein Verhältnis guter Kameradschaft. In dieser alten deutschen Stadt verbrachte er mit seinen Geschwistern eine glückliche Kindheit und Jugend. Eleanor ähnelte den Schwestern nicht. und Vögel. nähte und kochte. Könige und Königinnen. Zur Familie Marx gehörte noch ein wichtiges Mitglied : Fräulein Helene Demuth. Mai 1818 in Trier geboren. Laura war blond wie die Mutter. Sie stammte aus einer armen Bauernfamilie. Er war damals 17 Jahre alt. Er spielte oft stundenlang mit ihnen. Karl Marx war auch ein herrlicher Geschichtenerzähler. der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus. Der hatte einen Spielwarenladen und kein Geld in der Tasche.

= a trece. -s. ori numeralul neprecedat de nici un alt cuvînt. / + Akk..^ t i n e r e ţ e a Wortfamilie kämpfen — kämpfte — gekämpft = a lupta der Kampf.= luptătorul die Kämpferin. 4) Eleanor ähnelte den Schwestern nicht = Eleanor nu semăna cu surorile. LEHRSTOCK Erläuterungen 1) . . geboren = s-a născut 2) Im Jahre 1835 bestand Marx die Reifeprüfung. -es. wurde . /tineretul die J u g e n d ... istorioara .. = a se compune din j. .. T . -nen = luptătoarea . Verbul heiraten ( = a se căsători) este în limba germană tranzitiv şi nu reflexiv ca în limba română. a reuşi (la un examen) \ a u s + Dat. 3) 1843 heiratete Marx seine Jugendfreundin . 5) Verhältnis guter Kameradschaft — relaţii de bună camaraderie 6) bei schönem Wetter = pe vreme frumoasă. cînd era vreme frumoasă Lexik Synonyme der Laden —• das Kaufhaus Vieldeutige Wörter die Geschichtet istoria povestea. . '-e = lupta der Kämpfer.. Verbul ähneln cere un complement la dativ. 1843 heiratete Marx seine Jugendfreundin. Pentru exprimarea anului se întrebuinţează : ori numeralul precedat de im Jahr..160 18.. = în 1843 Marx s-a căsă­ torit eu prietena sa din tinereţe .

în acest caz se declină tar«. a lua în căsătorie (pe) GRAMMATIK 1. adică adjectivele primesc desinenţele articolului hotărlt. In exemplele de mai sus.KARL MARX UND SEINE FAMILIE |5J Rektion bestehen -+.Dat. = a semăna (cu) gehören + zu + Dat. = a proveni (din). adjectivele nu sînt precedate nici de articol nici de un pronume cu desinenţele articolului. = a se căsători (cu). = a reuşi (ia) ähneln + Dat.für + Akk. = a aparţine (de). la toate cazurile afară de genitivul singular masculin şi de genitivul singular neutru. unde au desinenţa slabă : -en. = a avea interes (pentru) heiraten + Akk. 1SSÎ . D.aus + Dat. DECLINAREA TARE A ADJECTIVELOR a) Bei schönem Wetter machte die ganze Familie Ausflüge.Akk. a fi originar (din) bestehen -f. c) Zwischen ihm und seinen Kindern herrschte ein Verhältnis guter Kameradßchaft. (d/0) gute Freundin ( $ / ) guter Freundin (<$/) guter Freundin (<0<£) gute Freundin Neutru (?/0O gutes Kind (0ß) gutea Kindas (4$$) gutem Kind (fflft) gutes Kind II—Limba germani — c. (^V/) 044) (£fâ) (^//i) guter gutes gutem guten Freund Freundes Freund Freund Feminin. f Bei dem Wetter -> bei dfeKfl| schön feml Wetter -> bei schönem Wetter 31 d £ i ( Die Augen — diS schwarzpf Augen -» schwarze Augen > Singular Masculin N. b) Sie hatte schwarze Augen.aus 4.Dat. = a se compune (din) helfen -\. = a ajuta (pe) sich interessieren -j. a face parte (din) stammen -j. A. G.

' c) d) Er war ein zärtlicher Vater. a. la toate genurile şi la acuzativul singular numai la feminin şi la neutru. pe cînd în exemplul d adjectivul are desinenţa declinării slabe. Observăm că în exem­ plele a. Freundinnen. 2. iar desinenţele declinării slabe la toate celelalte cazuri. nehotărit negat sau de pronumele posesiv se declină mixt. Freundinnen.162 18. Singular Feminin Freund Freundes Freund Freund meine meiner meiner meine gute guten guten gut© Freundin Freundin Freundin Freundin Masculin N. ($p) gute G. DECLINAREA MIXTĂ A ADJECTIVELOR a) b) *. Freunde. Ele primesc desinenţele declinării tari la nominativul singular. Freunde. (d/$ gute Freunde. Freunden. Freundinnen. A. pag. c). Adjectivele precedate de articolul nehotărît. Ihr krauses Haar glänzte wie Gold. mein guter meines guten meinem guten meinen guten Neutra mein gutes meines guten meinem guten mein gutes Buch Buches Buch Buch . Neutru Kinder Kinder Kindern Kinder Declinarea tare a adjectivelor Adjectiv neprecedat nici de articol nici de un pronume cu desinenţele articolului hotărît desinenţa -en la genitivul singu­ lar masculin si neutru desinenţele articolului hotărît la toate celelalte cazuri (vezi schema nr. 518). D. Feminin Freundinnen. LEHRSTOCK Plural Masculin N. în propoziţiile de mai sus. b şi c adjectivele au desinenţele declinării tari. fie de pronumele posesiv (ex. Zur Familie gehörte noch ein wichtiges Mitglied. adică au la unele cazuri desinenţe ale declinării tari şi la alte cazuri desinenţe ale declinării slabe a adjectivelor. b şi d). G. ' (4-ifi) guten A. Sie stammte aus einer armen Bauernfamilie. adjectivele sînt precedate fie de articolul nehotărît (ex. 46. (ţf^/) guter D.

Neutra Bücher Bücher Büchern Bucher Observaţii. jener.. . Freunden.. Freundinnen. Freunde. . . 1. si acuz.e sing. mein guter Schüler — O excepţie o formează numai genitivul singular masculin şi neutru Ia declinarea tare. articolul n e h o t a n t / . ÎSlî>) Reguli practice privind declinarea adjectivele» — Desinenţa articolului hotărît trebuie să se găsească fie in cuvintul care precedă adjectivul. teuer — das leu(e)re Kleid. neutru. mase. Feminin Freundinnen. pag. nom. d a t fiind că articolul nehotărit nu are plural. tern. fie in adjectiv : der. dieser. A. nom. . ir—--es sing. cind. Deci : Ich habe eiu schönes Buch. . . ein se declină la plural tare. kein. 48. .-er sing. Ich habe meine schönen Bücher. . | 1 / • < • £ / . Freunde. jeder gute Schüler dar : ein. . j si I • I Adjectivul precedat de • • . spre deosebire de : Ich habe mein schönes Buch. 2. din motive eufonice. se între­ buinţează desinenţa -en in locul desinenţei -es : Er kam zu uns trotz schlechten (nu : schlechtes) Wetters. Declinarea / mixtă a adjectivelor . . Freundinnen. eine. G. Adjectivul precedat la singular de ein. Freundinnen. nom b v—articolul nehotant negat \ acuz \ \ ' ^pronumele posesiv ' en la celelalte cazuri (vezi schema nr.KARL MARX UND SEINE FAMILIE 163 Plural Masculin N. Adjectivele terminate în -el şi -er pierd uneori vocala e în cursul declinării : dunkel — Sie hal (iunk(e)le Augen. D. Ich habe schöne Bücher. meine meiner meinen meine guten gute« gute« gute« Freunde. .

Er hilft seinem Freund. pag. — Was für ein Vater war er ? — Was für eine Freundin war sie ? — Bei was für einem Wetter machte die Familie Ausflüge ? — Was für Dinge waren im Spiel­ warenladen ? Adjectivul declinat mixt şi tare răspunde la întrebările was für ein? was für eine? was für ein? was für? ( = ce fel de?) Singular Masculin N. LEHRSTÜCK (Continuare) a) Er war ein zärtlicher Vater. c) Bei schönem Wetter machte die ganze Familie Ausflüge.164 3. PRONUMELE INTEROGATIV 18. b) Sie war eine gute Freundin. a. Die Tochter ähnelte der Mutter. se construiesc cu un complement la dativ (ex. de exemplu. Ich denke viel an euch. A. d) I m Spielwarenladen waren herrliche Dinge. 535) 4. G. Zur Familie gehörte noch ein Mitglied. REGIMUL VERBELOR a) b) c) d) e) Helga begegnet ihrer Freundin. Aceste verbe se numesc prepoziţionale. Verbele begegnen. was was was was für für für für ein eines einem einen Feminin was was was was für für für für eine einer einer eine was was was was Neutra für für für für ein eines einem ein Plural toate genurile was was was was für für für für (vezi schema nr. o şi c). 76. helfen. . Anumite verbe se leagă de complementul lor printr-o prepoziţie (ex. d şi e). ähneln. Unele verbe cer în limba germană alte complemente decît în limba română. D.

atunci cînd complementul prepoziţional este un complement al lucrului : Er dachte an seine Aufgabe. Traduceţi cu ajutorul vocabularului alfabetic! Meine Familie Ich wohne in Bukarest. meine Mutter ist Schneiderin. 133.KARL MARX UND SEINE FAMILIE 165 La verbele prepoziţionale. Sie haben ^wei Kinder: einen Jungen von anderthalb Jahren und ein Mädchen von vier Jahren. COMPLEMENTUL PREPOZIŢIONAL Prin complement prepoziţional înţelegem complementul legat de verb printr-o prepoziţie. er eine Kollegin geheiratet. (vezi schema nr. Mein Vater ist Dreher. . 584) Übungen 1. 5. Meine Eltern wohnen in der Provinz. precedat de o prepoziţie. Im Jahre 1959 hat. Auch meine Eltern (ihre Großeltern) lieben ihre Enkel. mein Vorname ist Marie. iar cazul complemen­ tului de prepoziţie. — Woran dachte er? în întrebarea pusă pentru aflarea complementului prepoziţional trebuie să fie cuprinsă prepoziţia corespunzătoare. atunci cînd complementul prepoziţional este un complement al persoanei : Er dachte an seinen Sohn. Complementul prepoziţional se află : 1) printr-un pronume interogativ. prepoziţia depinde de verb. Ich habe zwei Geschwister : einen Bruder und eine Schwester. im Studentenheim. Mein Bruder ist Ingenieur. Ich habe meinen Neffen und meine Nichte sehr gern. Felul specific al verbelor de a se lega de com­ plementul lor se numeşte regim (Rektion). — An wen dachte er ? 2) printr-un adverb pronominal. Mein Familienname ist Popescu. pag.

Neffe. Studentin. Kind. A. Kind. Neffe. Kind. Buch. Buch. Wir bilden eine große Familie. Studentin. Buch. Buch. B. Buch. Buch. Studentin. Buch. Studentin. Studentin. Studentin. Studentin. LEHRSTOCK Meine Schwester ist Schülerin. Kind. Neffe. 2. Kind.166 18. Neffe. f) Ich gebe dem einseinihr euerder einseinihreuer- Mädchen Mädchen Mädchen Mädchen Mädchen Freundin Freundin Freundin Freundin Freundin g) Ich gebe . Buch. Treceţi propoziţiile a) Das ist b) Das ist Studentin. Buch. Completaţi! la plural! der ein sein ihr euer die einseinihreuerdas ein sein ihr euer kleinkleinkleinkleinkleingutgutgutgutgutNeffe. das das das das das das das das das das Buch. Ich habe auch Tanten und Onkel. kleinkleinkleinkleinkleingutgutgutgutgutNeffen Neffen Neffen Neffen Neffen c) Das ist fleißigfleißigfleißigfleißigfleißig- d) Das ist das Buch ich des ein­ sein • ihr euer der einseinihreuerklein­ kleinkleinkleinkleinkleinkleinkleinkleinklein- e) Das ist das Buch Studentin. Studentin. Vettern und Basen.

Studentin.Vater bei einer gut.Freundin ein herrlich.Wetter mit kalt. Kind.Jugend . Kind.Kämpfer .mit dem kalt. Kind.Vater . Studentin.Augen bei gut.Haare dunkl.Aus­ flugs ein interessant.Idee • die wichtig.Verkaufstische mit schön.Freunden um groß.Freunden • um die groß.Mitglieder • die schwarz. i) Ich frage j) Ich frage 3. Studentin.der gut. Kind.Freundin • der herrlich.Wasser trotz schwer. Kind.KARL MARX UND SEINE FAMILIE 167 h) Ich frage den einseinihreuerdie einseinihreuerdas ein sein ihr euer fleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißig- Studenten Studenten Studenten Studenten Studenten Studentin.Augen • bei den gut.Geschichten­ erzähler .Wetter .Kämpfer eine glücklich.Wettspiel ihre wunderbar. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) B. a) b) c) d) e) f) g) h) i) ein aktiv.Haar der zärtlich.Idee wichtig.während des schön.Spielsachen • bei dem schön.Wasser trotz der schwer.Gesichtsfarbe • mit dem kraus.Mitglieder schwarz. Completaţi! A.die dunkl.Wettspiel die wunderbar.Prüfungen . Studentin.Verkaufstische • mit den schön.Ausflugs das interessant.Vater während eines schön.Prüfungen .der aktiv.Jugend deine dunkl.Gesichtsfarbe mit ihrem kraus.Vater • bei der gut.Geschichten­ erzähler ein gut.Haar sein zärtlich.Haare die dunkl.die glücklich.Spielsachen bei schön.

f) Sie dankt Freundin (deutsch). Gehört er zu (eure Familie)? Das Wort „Sozialismus" stammt aus (das Lateinische). e) Er dankt Freund (deutsch). d) Wir interessieren uns für die Probleme des wissenschaftlich. Completaţi cu pronumele posesiv corespunzător de persoana a şi cu adjectivul din paranteză! B.Problem. (Wer) ähnelst du? (Wer) ähnelt deine Schwester? (Wer) hat dein Bruder geheiratet? Meine Schwester hat (ein Jugendfreund) geheiratet. f) Er spricht über ein wichtig.Republik Rumänien studieren auch deutschStudenten. Hilfst du (ich) ein wenig? Ich interessiere mich für (diese Frage).Bergsteiger. e) Zwischen den Studenten herrscht ein Verhältnis gut.Zeitung Sclnteia. Philosophie und fremdSprachen. g) Die Arbeit Schülers ist ausgezeichnet (klein). 6.Kameradschaft. Completaţi! IlI-a a) In der Sozialistisch. Hast du (die Prüfung) gut bestanden? Aus wieviel (das Mitglied) besteht Ihre Familie? Ich denke an (ihr). h) Die Arbeit Tochter ist ausgezeichnet (klein).So­ zialismus. c) Er liest den Brief Freundes (rumänisch). A.Demokratisch.Fragen. Er stammt aus (eine Arbeiterfamilie). b) Sie fragt Freundin (gut). g) Er interessiert sich für sozial. LEHRSTÜCK 4. c) Wir lesen täglich die rumänisch. Puneţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) cuvintele din paranteză la forma potrivită! Ich begegnete gestern (ein guter Freund). b) In der Deutsch.Republik studieren auch rumänischStudenten. 5. d) Sie liest den Brief Freundin (rumänisch). h) Mein Freund ist ein ausgezeichnet. . Treceţi propoziţiile la plural! a) Er fragt Freund (gut).168 18. Ich traf gestern (ein guter Freund).

Schwarzer Kaffee ist nicht gesund. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) 8. Mein Bruder ist ein herrlicher Geschichtenerzähler. Die Mutter denkt an ihre Kinder. Sie kaufte die braune Seide. Sie kommt um 5 Uhr zu mir. Lenchen stammte aus einer Bauernfamilie. Răspundeţi! A. Die Kinder liebten Lenchen wie eine Mutter. Sie trinkt gern schwarzen Kaffee. Sie nähte und kochte für die Kinder. Bei schönem Wetter machen sie gern Ausflüge. In diesem Laden findet man herrliche Sachen. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) B. Er denkt an eine wichtige Arbeit. Lenchen pflegte die Kinder. Er erzählte vom Kampf der Arbeiter. Eine höfliche Verkäuferin zeigte uns den Stoff. Die Kinder spielten mit hölzernen Tieren. Das rote Kleid steht dir gut. Wir sahen einen herrlichen Film. Mein Kollege kaufte sich den schwarzen Anzug. Der blaue Stoff gefällt ihm gut. Er kauft das große Paket Schokolade. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite A. cursiv! Jenny ähnelte dem Vater. In dieser alten Stadt bin ich geboren. Die grüne Bluse gefällt ihr. Die Eltern spielten oft stundenlang mit den Kindern. Das ist ein fleißiges Mädchen. a) b) c) d) e) f) g) h) Wann und wo wurde Karl Marx geboren? Hatte er Geschwister? In welchem Jahr bestand er die Reifeprüfung? Wie alt war er damals? Wen heiratete Karl Marx? Wem ähnelte Jenny? Wem ähnelte Laura? Was für ein Verhältnis herrschte zwischen Marx und seiner Familie? i) Wer war Helene Demuth? . Ein höflicher Verkäufer zeigte uns den Stoff. Ich wohne in einer alten Stadt.KARL MARX UND SEINE FAMILIE 169 7.

Vom petrece vacanţa împreună. Ei au doi copii: o fiică şi un fiu.170 18. . Astăzi este profesoară. Vorbiţi despre familia dumneavoastră! 10. Mai geboren. Bei schönem Wetter machen wir Ausflüge. Merken Sie sich! Karl Marx wurde am 5. Fiul seamănă cu tatăl său. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Familia noastră se compune din cinci membri. d) Ei au avut o copilărie fericită. fiica seamănă cu mama. El s-a căsătorit în anul 1955 cu o prietenă din tinereţe. g) In prăvălia acestui „mare vrăjitor" erau jucării frumoase din lemn. c) In timpul (său) liber se juca cu copiii. Fiica are păr blond şi creţ şi ochi albaştri. Die fleißigen Studenten bestehen die Prüfungen. Mai geboren. Mein Freund ist am 8. a) Ei au dat copiilor o educaţie bună. Ea se trage dintr-o familie de ţărani. B. Mă gîndesc deseori la ei. e) Tatăl le povestea poveşti frumoase. f) Copiilor le plăcea povestea cu vrăjitorul Hans Röckle. b) El era un educator foarte bun. Traduceţi! A. Fiul are păr negru şi ochi negri. LEHRSTOCK 9. i) Copiii o iubeau mult (sehr) pe Lenchen. Fratele meu are 38 ani. el s-a născut în anul 1928. h) Părinţii făceau uneori excursii cu copiii lor.

in der griechischen Stadt Milet. Dieser dauert bis zum 21. viele medizinische und mathematische Werke.Z. Es gab dort viele Lesebücher. mehrere geographische Karten. März.19. Der Gelehrte Anaximander hatte sie geschrieben. Mai.h. Juli. März haben wir Tagundnachtgleiche. Der Februar ist am kürzesten. Doch auch Thaies war nicht der erste Gelehrte. Oktober und Dezember haben je 31 Tage. wie die Babylonier. denn die Babylonier kannten sieben Planeten (Sonne und Mond rechneten sie auch zu den Planeten). der Tag ist ebenso lang wie die Nacht. Nicht in Milet wurde die Wissenschaft geboren. Die „Bücher" waren auf Tontäfelchen geschrieben. Am liebsten befaßten sich die Babylonier mit Mathematik. Wörterbücher. Die Monate Januar. Juni. Aber die Monate nennen wir ähnlich wie die alten Bömer : Januar. Anaximander war der Schüler des Thaies von Milet. Im Tempel gab es Laboratorien und Schulen. Februar. Dann beginnt der Winter. Bis heute teilen wir. August. Mai. Juli. Der 21. Dezember ist der kürzeste Tag des Jahres. Sie sind länger als die Monate April. So hat das Jahr 365 oder 366 Tage oder 52 Wochen. August. dem längsten Tag des Jahres (Sommersonnenwende). Die Woche hat sieben Tage. Juni. ein Archiv. März. Wann aber sprach sie ihr erstes Wort? Die erste wissenschaftliche Schrift erschien im Jahre 547 v. den Kreis in 360 Grade und das Jahr in zwölf Monate. d. Juni. . (NEUNZEHNTES) L E H R S T Ü C K DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT Oft sprechen wir vom letzten Wort der Wissenschaft. eine Bibliothek. Am 21. Die Spuren der Wissenschaft führen uns von Milet zum babylonischen Tempel. September ist wieder Tagundnachtgleiche.u. April. Oktober. November und Dezember. Dann beginnt die erste Jahreszeit: der Frühling (das Frühjahr). auch er hatte Lehrer. Am 23. er hat nur 28 Tage und einmal in 4 Jahren 29 Tage. und es beginnt der Herbst. dann beginnt der Sommer. September. September und November (30 Tage).

-e = marţi Mittwoch. -z articolul hotărît poate înlocui desinenţa geni­ tivului. -x. -e = ianuarie Februar.= septembrie Oktober. Erläuterungen 1) v. 4) d. -s. -ß.. -s = iulie August. -e (der Sonnabend. — prescurtare p e n t r u : vor unserer Zeitrechnung — î.u. = nici Thaies nu era . -e = februarie März. -s. .= decembrie săptămlnii Zilele der der der der der der der Montag.. in jedem mathematischen Lehrbuch.= octombrie November.n. 2) Er war der Schüler des Thaies von Milet — La numele proprii terminate în -s. -e = miercuri Donnerstag. in der Uhr.e. -(e)s. -e = mai Juni.. -tz. -s. -s. — înaintea erei noastre.. -e = joi Freitag. -s. -s. Die Wissenschaft entwickelte sich. . 3) . . die babylonische Wissenschaft aber lebt bis heute im Kalender. -e = luni Dienstag. . -e = duminică -s.. Sonntag.Z. -es.h. -s. -s. -s = iunie Juli. -e = august September. -s.= noiembrie Dezember. -clis. -s. -s. -e — aprilie Mai. LEHRSTOCK Jahrtausende sind vergangen. -s. -s. denn sie war für das Leben und die Arbeit der Menschen notwendig. -e) = sîmbătă . -e = vineri Samstag. auch Thaies war nicht . -s. — prescurtare pentru : das heißt = adică Lexik Lunile der der der der der der der der der der der der anului Januar. -e — martie April.172 19. -s. Heute wissen die Gelehrten mehr als alle alten Babylonier. -s.. -s.

-s. Dienstag nachmittag. fiind considerate adverbe : Montag morgen. . . gestern abend.= dimineaţa Vormittag. -nen = învăţătoarea.DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 173 Anotimpurile der der der der Frühling. das) erste =f= der (die.= iarna zilei -s.= învăţătorul. -s. profesorul die Lehrerin.. -e = după amiaza Abend. -n. Dacă cuvintele Morgen. heute vormittag. -e = noaptea O b s e r v a ţ i e . -s. Sommer. amiaza Nachmittag. ele se scriu cu literă mică. stau în urma denumirii unei zile din săptămînă sau în urma unui adverb. -s. profesoara der Gelehrte. -s. das). -e = seara Nacht. -es. nächste cel (cea) mai aproape cel (cea) mai apropiat(ă) următorul (următoarea) alt Wortfamilie lehren — lehrte — gelehrt = a învăţa (pe cineva) der Lehrer. -e) = primăvara Diviziunile der der der der der die Morgen.= vara Herbst. -e (das Frühjahr. das) letzte Vieldeutige Wörter /bătrîn \ vechi der (die. Vormittag etc. . savantul . -s. Synonyme der Frühling — das Frühjahr die_ Tagundnachtgleiche — das Äquinoktium die Sonnenwende — das Solstitium Antonyme lang =f= kurz der (die. -s. -s. -e = prînzul. -e = înainte de masa Mittag. . -e = toamna Winter. -n = învăţatul. -s.

tot atît (aşa) .Dat.mit -f. März ist der Tag ebenso lang wie die Nacht. aufmerksam). . a considera (drept) sich befassen -f. COMPARATIVUL A. în -sam (de ex. Unele adjective care au a.. Nu primesc niciodată Umlaut adjectivele terminate în -el (de ex. = a se ocupa de GRAMMATIK 1. Comparativul se formează prin adăugarea sufixului -er la adjectivul la gradul poziţie : fleißig + er -» fleißiger. wunderbar). = a împărţi (în) rechnen -+. lose = slobod). adjectivul fleißig este la comparativ. offen = deschis). B. lustig) şi adjectivele care au în rădă­ cină diftongul au (de ex. . a) Am 21. în cazul de egalitate... b) Der Monat September ist kürzer als der Monat Oktober. în -ig (de ex. în -bar (de ex. . c) Peter ist weniger fleißig als sein Bruder.174 19. dunkel). Comparativ = adjectivul la pozitiv ( -f Umlaut) + er O b s e r v a ţ i e . în -en (de ex. wie (exemplul a = tot a t î t . cît. termenii comparaţiei se leagă între ei prin ebenso (so) . o sau u în rădăcină primesc Umlaut la compa­ rativ : kurz + Umlaut + er -» kürzer. adjectivul kurz este la comparativ. GRADELE DE COMPARAŢIE ALE ADJECTIVELOR ŞI ADVERBELOR A. în -e (de ex. LEHRSTOCK Rektion teilen -f in -f Akk. a) Alexander ist fleißiger als Peter. b) Der Monat Mai ist länger als der Monat April. în exemplul b. laut).zn + Dat. mager = slab). In exemplul a. = a socoti (printre). ca). în -er (de ex..

ist am fleißigsten.DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 175 In cazurile de inegalitate (superioritate sau inferioritate) raţiei se leagă prin als = decît (ex. \ a m rlängsten / d e r . b şi c). Este precedat de am. ist der fleißigste. b)) se for­ mează adăugind sufixul -(e)sten la pozitiv. die. das kürzeste kurz< \ a m kürzesten . SUPERLATIVUL a) b) c) d) Alexander Alexander Alexander Alexander ist der fleißigste Student. 52. adjectivul fleißig se găseşte la superlativ. Superlativul atributiv este variabil. în măsură mai mică. das längste g< . Este precedat deseori de articolul hotărît. o sau u în rădăcină şi primesc Umlaut la comparativ îl primesc şi la superlativ : Pozitiv Ian Superlativ / d e r . termenii compa­ wie als egalitate inegalitate O b s e r v a ţ i e . pag. Ca nume predicativ se întrebuinţează atît superlativul adverbial (ex. (vezi schema nr. Superlativul întrebuinţat ca adverb (superlativul adverbial (ex. arbeitet am fleißigsten. die. . c) cit şi. Superlativul întrebuinţat ca atribut (superlativul atributiv (ex. superlativul atributiv (ex. die. Termenii de comparaţie stau în limba germană la acelaşi caz : Er ist fleißiger als da = El este mai harnic decît tine. d). a)) se for­ mează adăugind sufixul -(e)ste la poziţie. Adjectivele care au a. In exemplele de mai sus. das größte groß/ \ a m größten / d e r . 521) B. Superlativul adverbial este inva­ riabil.

die. b) Die Babylonier befaßten sich am liebsten mit Mathematik. x-. . am größten. Unele adjective şi adverbe formează gradele de comparaţie în mod nere­ gulat (ex.(e)ste lativul\adverbial = am + adj. Majoritatea adjectivelor terminate în -t. das beste am besten der.en O b s e r v a ţ i e . -s. das meiste am meisten am liebsten der. das nächste am nächsten der. ß. das höchste am höchsten O b s e r v a ţ i e . 52. Super.176 19. die. pag. 52 2) G. Dieses Buch ist am interessantesten. -z. die.şi -h formează superlativul intercalînd vocala -e. cu plăcere) nah(e) ( = aproape) hoch ( = sus. a şi ex. -d. Am liebsten se traduce şi prin : de preferinţă. die. -sch./ a t r i b u t i v == (articol + ) adj. nu-1 primesc nici la superlativ. der kürzeste Monat. la pozitiv ( + Umlaut) -f. COMPARAŢIA NEREGULATA a) Heute wissen die Gelehrten mehr als alle alten Babylonier. bine) viei ( = mult) gern (== bucuros. înalt) Comparativ besser mehr lieber näher höher Superlativ der. LEHRSTOCK Adjectivele care nu primesc Umlaut la comparativ. de ex. b): Pozitiv gut ( = bun.: das interessanteste Buch. care are la superlativ forma : der größte. (vezi schema nr. Excepţie formează adjectivul groß. Dieser Monat ist am kürzesten. la pozitiv ( + Umlaut) + (e)st> .

50. wenige.DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 2. . 520) 3. Gramm. pag. DECLINAREA ADJECTIVULUI (Completare) a) Es gab dort mehrere geographische Karten. . pag. . 124. b) şi de beide ( = amîndoi) se declină slab (comp. . . 1881 . 150.. La fel se declină adjectivele precedate de einige. Adjectivele atributive precedate de alle si de beide se declină slab. . Gramm. Mai mult ca perfectul se formează din imperfectul auxiliarelor haben sau sein după regulile formării perfectului (vezi pag. viele medizinische und mathe­ matische Werke. Adjectivele atributive precedate de einige . Schrift în propoziţiile de mai sus. Adjectivele precedate de alle (ex. pag. ele se declină. a) primesc desinenţele articolului hotărît. mehrere. b) Heute wissen die Gelehrten mehr als alle alten Babylonier. etliche ( = cîţiva). 1) şi participiul perfect al verbului de conjugat. cîţiva). 1). „ . (vezi schema nr. 1). FORMABEA MAI MULT CA PERFECTULUI a) Der Gelehrte Anaximander hatte die erste wissenschaftliche geschrieben. participiul sau ) + Fverbul*i \ sem / perfect al d/conjugat J ° 12—Limba germană — c. 161. Adjectivele precedate de mehrere şi de viele (ex. wenige ( = puţini. prin urmare. Gramm.. verbele schreiben şi erscheinen se găsesc la mai mult ca perfect. b) Sie war in der Stadt Milet erschienen. tare (comp. . . etliche./ Mai mult ca perfectul = imperfectul ( \ . viele se declină t a r e .

.. Helga lernt . Schüler? Meine Schwester ist ebenso .. g) Die Wissenschaft ist für das Leben der Menschen ... 547 v.. Găsiţi antonimele adjectivelor! groß warm schwer gesund frei lang leise heiß neu viel hell faul hungrig langsam gut unhöflich Formaţi comparativul şi superlativul adjectivelor..1 aufmerksam kalt schnell wunderbar jung leise leicht lang natürlich mager kurz alt arm heiß lustig 4. September die Tagund..178 19.und am 23.. Peter lernt Ist Peter der .. wie Andrei. gut Der Student Alexander lernt .. als ihr Bruder... ...... Completaţi cu cuvinte din text! a) b) c) d) e) Wann sprach die Wissenschaft ihr. Der ... Sie lernt . In der Bibliothek gab es Wörter-. wie dein Bruder.. . LEHRSTOCK tlbungen 1. Completaţi cu adjectivele şi adverbele indicate! Alegeţi gradul de comparaţie cerut de sensul propoziţiei! a) b) c) d) e) a) b) c) d) e) fleißig Peter und Andrei lesen . Peter ist .u.... und geographische .. Die Wissenschaft wurde nicht in Milet. medizinische.. -bücher. Juni haben wir die Sommer..... f) Am 21. Wort? Die erste . Paul lernt ebenso .Z.. Studentin in der Gruppe.. Schrift erschien im .. Anaximander war der Schüler des Thaies von Milet.. Marianne ist die .... 2.. . als Radu.

6. Während des Sommers besuchten wir viele schön.... groß Mariannes Zimmer ist . .Lektionen. Der Saal des Palastes der Bepublik ist der .. hoch kalt kurz lang nahe schön gern . ........ Completaţi cu desinenţele adjectivelor! a) b) c) d) Mehrere gut.. mit Mathematik... Saal des Landes.. wie du.Städte......DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 179 viel a) b) c) d) e) Hast du . als du. wie jenes Stadion. Monat des Jahres? Der Monat Juni ist .. ins Kino? Ich gehe ins Konzert. Berg des Landes.. Wann sind die Tage .. b) Am 23.. Marianne wohnt . Bücher findet man in der Bibliothek der Akademie. Gehst du . Im Winter ist es . wie der Tag.. . Alegeţi adjectivul potrivit (din cele indicate la margine) şi puneţi-l la gradul de comparaţie cerut de sensul propoziţiilor! a) Welches ist der . als dein Zimmer. Er ist a) b) c) d) e) 5.. als der Monat Juli. Dieses Stadion ist ebenso .. aber der Moldoveanu ist der . Der Lesesaal ist sehr . Ich lese ebenso . mit Literatur. Viele gut.Studenten trainieren für die Athletikwettkämpfe.. Mein Freund befaßt sich ..... ... aber Paul schreibt . in die Oper wie ins Theater.. Wer schreibt ? f) Ich befasse mich am .. d) Heute ist es sehr . g) Meine Wohnung liegt ... Meine Mutter geht ebenso . e) Hans schreibt .. Wir machen die Übungen einiger schwer.. September ist die Nacht ebenso .... .. Paul wohnt am ... als die Nächte? c) Der Ceahlău ist ...... als Hans. Wer liest in unserer Gruppe? Die .. gern a) b) c) d) Mein Vater geht . Zeit als ich? Mein Bruder liest .Studenten machten am Sonntag einen Ausflug. in die Oper als ins Theater.. als im Herbst. als der Ceahlău.. Er ist ..

Bücher. Ich hatte gute Lehrer gehabt. Die Kinder laufen in den schön. Treceţi propoziţiile la mai malt ca perfect! a) b) c) d) e) f) g) Dieser fleißig. Um wieviel Uhr fährt der letzt. Ich schenkte drei klein.Zug nach Konstanza? 8.180 19. Er hält Wort und kommt mit seinem neu. Mit diesem lustig.Brief. Er lernt die deutsch.Freund hatte ich mich nicht gelangweilt. Er hielt zwei interessant.Arbeit. Wir hatten im Sommer viele Ausflüge gemacht.Sprache gern. a) b) c) d) e) f) g) h) Wann und wo erschien die erste wissenschaftliche Schrift ? Wer hatte sie geschrieben? Wo finden wir die ersten Spuren der Wissenschaft? Was gab es im babylonischen Tempel? Was für Werke gab es in der Bibliothek ? Womit befaßten sich die alten Babylonier am liebsten? W a r u m hat sich die Wissenschaft entwickelt? Wo lebt heute die babylonische Wissenschaft noch? ein J a h r ? ein Monat? eine Woche? der kürzeste Monat des Jahres ? B . Ich kaufte mir mehrere gut.Vorträge. Răspundeţi! A.Student schreibt eine gut. Completaţi B. A. desinenţele! 7. Ich bekomme von dir einen lang. Die Wissenschaft hatte sich entwickelt.Ausflüge machen.Werke.Kollegen zu mir. Wann war dieses Buch erschienen? Wie lange hatte die Vorstellung gedauert? Er war sehr früh erwacht. a) Wieviel Tage hat .Kindern Schokolade. Mein Freund verbringt viele schön.LEHRSTOCK e) f) g) h) i) j) Er kaufte sich einige neu. Wir waren bis S Uhr im Park geblieben.Schallplatten.Tage am Meer. Im Sommer werden wir einige schön. In diesem Regal stehen zehn medizinisch.Garten.Bücher und acht mathe­ matisch. Treceţi propoziţiile la prezent! a) b) c) d) e) f) g) h) 9.

a) Lunile aprilie şi iunie sînt tot aşa de lungi ca lunile septembrie şi noiembrie.DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 181 b) Wie heißen die Jahreszeiten? die Monate? die Tage der Woche? der der der der Frühling? Sommer? Herbst? Winter? Tagundnachtgleiche ? die Sommersonnenwende? der längste Tag des Jahres? der kürzeste der Tag ebenso lang wie die Nacht? sind Sie geboren. Traduceţi! A. b) în templul babilonian existau multe opere (lucrări) medicale. j) Unde este cea mai apropiată staţie de tramvai? k) Cum ajung ( = vin) cel mai repede la gară? I) Cînd pleacă trenul următor la Predeal? . c) Azi este cea mai caldă zi din vara aceasta. i) Aveţi acum mai mult timp? Vă citesc lucrările cîtorva elevi buni. e) Aceasta este cea mai veche clădire din oraşul nostru. d) Vechii babilonieni considerau Soarele şi Luna deasemenea drept planete. f) Eu învăţ mai uşor iarna decît primăvara. b) Luna ianuarie nu este mai lungă decît luna august. a) Autorul primei scrieri ştiinţifice a fost învăţatul Anaximander. geografice şi matematice. c) Cărţile constau din mici tăbliţe de argilă. Eu învăţ cel mai bine după-amiaza. g) Care este cel mai frumos anotimp? h) înveţi şi noaptea? învaţă mai bine în timpul zilei. d) în februarie a fost cel mai frig. B. c) Wann beginnt d) Wann haben wir e) Wann ist f) An welchem Tag g) In welchem Monat h) In welchem Jahr 10. ţ) Ştiinţa s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani. e) Ştiinţa vechilor învăţaţi trăieşte pînă astăzi în multe manuale de matematică şi în calendar.

. Cine a fost aseară la tine ? Prietena mea pleacă marţi dimineaţa în excursie ( = face . Mobila aceasta este veche. . o excursie). Luni seara plec acasă. a) b) c) d) Eleva următoare a răspuns foarte bine. Părinţii mei nu sînt bătrîni.182 19. Mîine după amiază sînt liber. e) Fratele meu este mai mic decît mine.. LEHRSTOCK m) n) o) p) G. f) Fratele meu îşi sărbătoreşte duminică după amiază ziua (lui) de naştere. Astăzi am ultimul (meu) examen.

Ich möchte nächste Woche heiraten.20. denn diese Stadt liegt zwischen Leipzig und Berlin. „Das ist aber ein Wunder der Technik!" rief Herr Bitterfeld begeistert. Plötzlich hielt der Zug und der Schaffner rief: „Bitterfeld!". ebenso wie eine Stadt in Deutschland. Es küßt Dich Dein Sohn Georg" Der alte Bitterfeld war noch nie mit der Eisenbahn gefahren. Ich fahre nach Berlin. Eines Tages schrieb er seinem Vater: „Lieber Vater! Ich habe mich verlobt. denn er wollte seinem Sohn eine Freude bereiten. Du darfst nicht nein sagen. Schnell nahm er seinen Koffer und verließ den Zug. der ist der bequemste. Plötzlich rief ein anderer Schaffner wieder : „Bitterfeld!" Der Gegenzug Berlin-Leipzig war gerade eingefahren. antwortete sie. setzte sich und fragte eine Dame: „Wohin fahren Sie?" „Ich fahre nach Leipzig". Das fiel ihm nicht leicht. Er unterhielt sich mit ihm. Sie fahren nach Leipzig. er hat wirklich an alles gedacht". und wir sitzen beide in demselben Zug!" . (ZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT In einem kleinen Dorf neben Leipzig lebte Ende des vorigen Jahrhunderts ein bescheidener Kaufmann. beide rauchten und waren bester Laune. „Das ist aber nett von meinem Sohn. Du sollst den Frühzug aus Leipzig nehmen. Bitte. Er legte seinen Koffer ins Gepäcknetz. Kannst Du schon morgen hier sein? Wir wollen Dir auch Berlins Sehenswürdigkeiten zeigen. Ich erwarte Dich auf dem Bahnhof. Er hieß Bitterfeld. „Jemand ruft mich! Wer mag das wohl sein? Ich muß rasch aussteigen!" dachte der alte Mann. In demselben Abteil saß ein älterer Herr. komm zur Hochzeit. Herr Bitterfeld bezog das wieder auf sich und stieg rasch in einen Wagen dieses Zugs. Nun sollte er im Alter von 70 Jahren bis nach Berlin fahren. Bitterfelds jüngerer Sohn lebte in Berlin. Dennoch saß er schon am nächsten Tag im Zug.

trenul die Eisenbahn.. das) vorige alt alt einsteigen =j= der (die. LEHRSTOCK Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) im Alter von . -e = călătorul der Fahrstuhl. -en = plecarea die Bahn. -e] călătorie der Fahrgast. Das fiel ihm nicht leicht = Aceasta nu i-a venit uşor beide waren bester Laune = amîndoi erau foarte bine dispuşi Wer mag das wohl sein? = Oare cine este? Cine ar putea să fie? Ich muß .. = la virsta de . -(e)s. a raporta la. -s. a referi la . -(e)s. -en = tramvaiul der Bahnhof..= şoferul die Fahrt. .. aussteigen — Trebuie să cobor . -(e)s. das) nächste =f= neu =f= jung =f= aussteigen Wortfamilien fahren — fuhr—gefahren = a merge (cu un vehicul). —er = bicicleta die Abfahrt.. -en = călătoria die Fahrkarte. -(e)s. -(e)s. -e = mersul trenurilor das Fahrrad. -en = calea. -e = ascensorul der Fahrplan. a călători der Fahrer. -e = peronul die Untergrundbahn (die U-Bahn) = metroul Rektion beziehen + auf + Akk.. -e = gara die Bahnhofshalle. -en = calea ferată die Straßenbahn. -n 1 biletul de der Fahrschein. -(e)s. war gerade eingefahren = tocmai intrase în gară Lexik Antonyme der (die.184 20.. -n = hala gării der Bahnsteig. -(e)s..

O b s e r v a ţ i e .EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 185 GRAMMATIK 1. b). c). care a căpătat sensul de prezent. Prezentul singular al verbelor modale este de fapt forma veche a preteritului. unei necesităţi. VERBELE AUXILIARE DE MOD A. 1) La singular. f) B. verbele modale au o altă vocală radicală decît la infinitiv (cu o singură excepţie : sollen) : können — ich kann wollen •—• ich will dürfen — ich darf mögen •— ich mag müssen — ich muß 2) Persoanele I şi a III-a singular au desinenţa zero. GENERALITĂŢI a) b) c) d) e) Kannst du übermorgen hier sein? = Poţi să fii poimîine aici? Du darfst nicht nein sagen = N-oi voie (nu ţi-e permis) să spui nu Ich muß rasch aussteigen = Trebuie să cobor repede Du sollst den Frühzug nehmen = Să iei trenul de dimineaţă Er wollte seinem Sohn eine Überraschung machen = A vrut să-i facă fiului său o surpriză f) Wer mag das wohl sein? = Cine poate să fie? Cine ar putea să fie? Oare cine este? In afară de verbele haben. Acestea sînt verbele auxiliare de mod : können-konnte-gekonnt (ex. mai există şi verbe auxiliare care ajută la exprimarea unei posibilităţi. a). unei permisiuni. care servesc la formarea timpu­ rilor compuse (verbe auxiliare de timp). sollen-sollte-gesollt (ex. sein şi werden. e) mögen-mochte-gemocht (ex. müssen-mußte-gemußt (ex. unei dorinţe etc. Din această cauză verbele modale sînt denumite şi preterito-prezente. ele sînt deci egale : ich kann — er kann ich soll — er soll ich darf —• er darf ich will — er will ich muß —• er muß ich mag — er mag 3) Pluralul îl formează regulat. d) wollen-wollte-gewollt (ex. unui îndemn. . dürfen-durfte-gedurft (ex. CONJUGAREA VERBELOR M O D A L E Verbele modale se conjugă Formarea prezentului neregulat.

186 20. 2. Indicativ Infinitiv können ich kann du kannst er -l sie >kann es J wir können ihr könnt sie können Sie können dürfen ich darf du darfst er | sie Idarf es J wir dürfen ihr dürft sie dürfen Sie dürfen müssen ich muß du mußt er -j sie \ muß es J wir müssen ihr müßt sie müssen Sie müssen Prezent . 1. 97. Verbele modale care au la infinitiv Umlaut îl pierd nu numai la imperfect. Verbele modale n-au imperativ. ci şi la participiul perfect: können dürfen müssen mögen sollen wollen gekonnt gedurft gemußt gemocht gesollt gewollt dar O b s e r v a ţii. Verbele modale formează perfectul şi mai mult ca perfectul cu verbul auxiliar haben (vezi şi schema nr. Verbele modale care au la infinitiv Umlaut îl pierd la imperfect können ich konnte dürfen ich durfte müssen ich mußte mögen ich mochte sollen ich sollte dar wollen ich wollte Formarea participiului perfect Verbele modale formează şi participiul perfect slab. 548). pag. LEHRSTOCK Formarea imperfectului Verbele modale formează imperfectul slab.

sie [sollte es J wir sollten ihr solltet sie sollten Sie sollten ich wollte du wolltest er \ sie [wollte es J wir wollten ihr wolltet sie wollten Sie wollten ich mochte du mochtest er -l sie [mochte es J wir mochten ihr mochtet sie mochten Sie mochten .EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 187 Infinitiv sollen wollen mögen Prezent ich soll du sollst er -i sie [soll es J wir sollen ihr sollt sie sollen Sie sollen ich will du willst er -l sie [will es J wir wollen ihr wollt sie wollen Sie wollen ich mag du magst er ^ sie [mag es J wir mögen ihr mögt sie mögen Sie mögen Infinitiv können dürfen müssen Imperfect ich du er -l sie es J wir ihr sie Sie konnte konntest konnte konnten konntet konnten konnten ich durfte du durftest er i sie [durfte es J wir durften ihr durftet sie durften Sie durften ich mußte du mußtest er i sie [mußte es J wir mußten ihr mußtet sie mußten Sie mußten Infinitiv sollen wollen mögen Imperfect ich sollte du solltest er .

(a fi în stare. Dieses Buch soll gut sein. Am văzut că atît müssen cit şi sollen se traduc prin a trebui. a plăcea (ex. . mögen se traduce prin : a putea (ex. 4) a) b) c) d) Sie sollen richtig übersetzen. er möchte. Er kann rasch rechnen. d) O b s e r v a ţ i e . 6) a) Er mag ungefähr zwanzig Jahre alt sein. müssen se traduce prin a trebui. atunci se traduce prin conjunctivul verbului predicativ. c) : ich möchte ( = aş dori. de multe ori cu sensul de im­ perativ (ex. (a avea voie. precedat deseori de interjecţia hai (ex. exemplul a). wir möchten. Die Kinder können jetzt spielen. o capacitate dobîndită prin muncă. du möchtest. b). LEHRSTOCK 1) a) b) c) d) Wir können nicht kommen. ihr möchtet. 3) Das muß man selbst lesen. a). o necesitate fizică. exemplul d). a) — a urma să (ex. Sie können die Arbeit machen. Du sollst den Frühzug nehmen. sie möchten. a). b). aş vrea). exemplul b). b) —• conjunctivul prezent al verbului pre­ dicativ. dar pe cînd müssen exprimă o constrîngere. können se traduce prin : — a putea (a avea posibilitatea. Nun sollte er im Alter von 70 Jahren allein fahren. exemplul c). sollen se traduce prin : — a trebui (ex. logică.188 G. o datorie. —• a şti (pentru a exprima o pricepere. c) Ich möchte dieses Buch lesen. 2) Darf ich die Zeitung nehmen? dürfen se traduce prin : a avea voie. a intenţiona (ex. 5) a) Was wollen Sie damit sagen? b) Wollen wir gehen! wollen se traduce prin : a voi. SENSUL V E R B E L O R MODALE 20. b) Er mag kein Fleisch. Cînd wollen stă la persoana I plural şi exprimă un îndemn. c) — se spune că (ex. De la verbul acesta se întrebuinţează în special conjunctivul imperfect (ex. sollen exprimă o obligaţie. a avea permisiunea.

la nominativ singular feminin. 3) Infinitivul verbului predicativ se traduce în româneşte de obicei. în exemplul a sînt două verbe în propoziţie. verbul modal se găseşte în locul II la o formă conjugată. 2. la infinitiv. dachte der alte Mann. DECLINAREA ADJECTIVELOR LA COMPARATIV ŞI LA SUPERLATIV a) Bitterfelds jüngerer Sohn lebte in Berlin. 2) Verbul modal ocupă locul II şi infinitivul verbului predicativ locul ultim. In exemplul c adjectivul alt se găseşte la superlativ. şi anume: verbul modal wollen şi verbul predicativ fahren. c) Die älteste Tochter hatte schwarze Augen. în propoziţia principală. . şi anume : verbul modal müssen şi verbul predicativ aussteigen. la nominativ singular masculin. In exemplul b sînt. iar verbul predicativ stă în locul ultim. Verbul auxiliar de mod stă de obicei în legătură cu infinitivul unui verb predicativ. în exemplul b adjectivul alt se găseşte la comparativ. două verbe în propoziţie. In exemplul a adjectivul jung se găseşte la comparativ. adjectivele au desinenţele pe care le-ar fi avut la gradul pozitiv. 1) Cînd avem două verbe într-o propoziţie principală. de asemenea. dintre care primul este modal. Observăm că în exemplele de mai sus.EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 189 D. al doilea stă la infinitiv. b) In demselben Abteil saß ein älterer Herr. la nominativ sin­ gular masculin. b) „Ich muß rasch aussteigen". PREDICATUL VERBAL COMPUS a) Er wollte zu seinem Sohn fahren. Observăm că. cu care formează predicatul verbal compus. prin conjunctivul prezent al verbului respectiv.

190 20. der des dem den fleißigfleißigfleißigfleißig-e •en •en -en Student Studenten Studenten Studenten Adjectivele atributive se declină la comparativ şi la cu aceleaşi desinenţe ca la pozitiv. D. Substantivele compuse cu cuvîntul de bază -mann formează de multe ori pluralul în -leute : Singular der der der der Kaufmann Bergmann (== minierul) Landmann ( = agricultorul) Landsmann ( = compatriotul) die die die die Plural Kaufleute Bergleute Landleute Landsleute etc. superlativ 3. D. . A. PLURALUL SUBSTANTIVELOR (Completare) In einem kleinen Dorf . G.. A. Nu formează pluralul în -leute substantivele : Singular der Staatsmann der Ehemann ( = bărbatul) der Schneemann ( = omul de zăpadă) Plural die Staatsmänner die Ehemänner die Schneemänner etc. lebte ein bescheidener Kaufmann. comparativ: der des dem den fleißigfleißigfleißigfleißiger er er er -e -en -en -en Student Studenten Studenten Studenten ein eines einem einen fleißigfleißigfleißigfleißig- er er er er -er •en •en -en Student Studenten Studenten Studenten La superlativ : N.. G. LEHRSTÜCK Deci: La N.

COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL DE TIMP a) b) c) d) e) Eines Tages schrieb Georg seinem Vater : . A. Derselbe. dieselbe. e. „Ich möchte nächste Woche heiraten.. G. a) substantiv la acuzativ (ex. (tot) aceeaşi. d) adverb precedat de prepoziţie (ex. Acestea se întrebuinţează numai în sensul de (tot) acelaşi. PRONUMELE Plural Fachmänner Fachleute Sportsmänner Sportsleute (Continuare) In demselben Abteil saß ein älterer Herr. dasselbe sînt pronume demonstrative compuse.EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 191 Unele dintre substantivele cu cuvîntul de bază -mann pot forma pluralul atît în -männer cît şi în -leute : Singular der Fachmann ( = specialistul) der Sportsmann ( = sportivul) die die die die 4. Singular N. e). Complementul circumstanţial de timp se exprimă în limba germană : 1) printr-un 2) printr-un 3) printr-un matik 3 A) 4) printr-un 5) printr-un substantiv la genitiv (ex." Herr Bitterfeld saß am Vormittag im Zug. D. Gram­ adverb fără prepoziţie (ex. Kannst du schon übermorgen hier sein ? Er ist seit gestern hier. comp. b) substantiv precedat de o prepoziţie (ex. Prima parte a acestor pronume se declină ca articolul hotărît. Masculin derselbe desselben demselben denselben Feminin dieselbe derselben derselben dieselbe Neutru dasselbe desselben demselben dasselbe Plural toate genurile dieselben derselben denselben dieselben 5. ... pag. 80. iar cea de a doua ca un adjectiv precedat de articolul hotărît.

. aber französisch sprechen.. zu Hause bleiben. . morgen die Ausstellung besuchen.192 20... nicht mit uns kommen... ich .. mehr lernen (müssen). LEHRSTOCK Übungen 1..... Wir . Puneţi verbul din paranteză la persoana potrivită! ziţiile la imperfect! a) b) c) d) e) f) g) h) i) Am Nachmittag .. Heute . Er . auch du mit mir kommen ? Ioana .. a) b) c) d) Ich muß heute zu meiner Freundin gehen.. a) b) c) d) e) f) g) h) B.. schon lesen (können). .. krank sein (sollen). ich den Bleistift nehmen (dürfen) ? Wer .. Dieser Film soll sehr interessant sein... Sie .. Completaţi. Darfst du mit uns kommen? Sollen wir Tante Marie besuchen? Er soll gleich ins Zimmer kommen! Dieses Buch soll sehr interessant sein. .. .. aleglnd verbul modal potrivit! 3.. Traduceţi! A.... Sollen wir ihn zum Bahnhof begleiten? e) Ihr sollt pünktlich sein! f) Du sollst aufmerksam sein! Treceţi apoi propo­ 2. du englisch sprechen? — Nein...... Möchtest du heute ins Kino gehen? Wir wollen am Sonntag die neue Ausstellung besuchen.. Du .. Alle Schüler . das Essen bringen (sollen) ? Diese Kinder . in der Klasse aufmerksam sein! Ich ... die Bücher und Hefte schließen! Andrei . ich in die Stadt gehen (wollen). Sollen wir es lesen? Der Vater soll morgen nach Predeal fahren. dich Maria begleiten (können) ? Wir .. . am Montag eine Sitzung haben (sollen). Ich kann heute abend nicht ins Kino gehen... a) b) c) d) e) f) g) h) Ihr . ich um 7 Uhr zu dir kommen? . sehr gut Schach spielen. ich um 5 Uhr in der Bibliothek sein. Kannst du schwimmen? Mein Freund mag das letzte Werk dieses Schriftstellers nicht. diesen Artikel lesen (müssen)...

EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 193 4. alles. sollen. Treceţi adjectivele potrivit! a) b) c) d) e) f) g) h) Marianne geht zu ihrer (gut) Freundin. noch. Wir bewundern die (schön) Bilder dieser Ausstellung. in. Mögen (întrebuinţaţi conjunctivul imperfect!). g) Er. können. du. gehen. nicht. Formaţi propoziţii A. müssen. f. wollen. h) Ihr. das Warenhaus. Deutsch. das Kino. sein Füllhalter. punindu-le la cazul 6. dürfen. Die Arbeiten der (viel) Studenten sind sehr gut. gehen. dürfen. d) Wollen. machen. du. din paranteză la superlativ. i) Wie. Soll ich mir den (teuer) Stoff kaufen? Auch der (billig) Stoff ist sehr schön. Treceţi adjectivele din paranteză potriviţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) la comparativ. 13—Limba germană — c. wir. Die Tochter meines (alt) Bruders ist Schülerin. sprechen. wollen. du. 5. am Nachmittag. Wir stellen das Bett ins (groß) Zimmer. er. kommen? f) Ihr. erzählen. ein Ausflug. Ich will mit deinem (alt) Bruder sprechen. Das Kind sitzt auf dem (klein) Stuhl. schon. c. punindu-le la cazul Die Tochter meiner (alt) Schwester ist Schülerin. springen? j) Im Konzertsaal. Familie Florescu wohnt im (hoch) Wohnblock der Stadt. wir. Die Haare der (jung) Tochter sind schwarz. können. Im (neu) Teil der Stadt sieht man die (modern) Wohnblocks. Treceţi propoziţiile a. müssen. schreiben? b) Ich. wir. Ioana kauft sich einen (hell) Stoff. sein. j la imperfect: a) Dürfen. Mein (jung) Bruder heiratet nächste Woche. laut. begleiten? c) Das Kind. Die Haare des (jung) Sohnes sind schwarz. hoch. gut. Ich komme von meiner (jung) Schwester. la prezent! B. 1881 . besuchen? e) Am Sonntag. d. Sitze. krank. ihr mit. lesen. in. frei. g. heute. ich. deine Freundin. mit.

... folosind pronumele demonstrative derselbe. Meer? .. .. dasselbe la cazul potriviţi a) b) c) d) e) f) g) h) Wir wohnen in . nächstJahr? Monat ? ... Dorf. denn wir sind in Wir gehen immer zu . Im Sommer fahren wir in .. Wir fahren mit ... Aufgaben. Completaţi şi răspundeţi! A. Bibliothek. Wir arbeiten in . dieselbe.. LEHRSTOCK 7.. Completaţi.. Uns gefallen . Land? b) Fahren Sie nächst­ es Wo waren Sie vorig­ Monat Jahr Woche Jahr? Monat ? Woche ? Montag ? Monat Jahr Woche Monat Woche Jahr Tag Stunde s t Wird das Buch dies­ erscheinen ? es Bleiben Sie ein- hier? . a) Wohin fahren Sie ... Zimmer.194 20.. Gruppe... Gehen Sie -achmittag -achmittag -onntag -ontag -ormittag -amstag -bend -ienstags jed-achmittag am nächst. Ausstellungen.-ittwoch nächst-reitag heute am am am am in die Bi 8.. Gebirge? .. Wir stammen aus . Wir haben . Stadt. Schriftsteller. Zug nach Predeal....

Trebuie să scriu mamei mele o scrisoare. 10. Ştii să traduci textul ? — Da. Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) Wo lebte Herr Bitterfeld? Was war er? Was schrieb ihm sein Sohn ? Wann fuhr Herr Bitterfeld nach Berlin? Warum? Wer saß in demselben Abteil ? Was rief plötzlich der Schaffner? Was dachte Herr Bitterfeld? Warum? Was machte Herr Bitterfeld? Was rief ein anderer Schaffner? W a r u m ? Was machte Herr Bitterfeld wieder? Was fragte Herr Bitterfeld eine Dame? Was antwortete die Dame? Was rief Herr Bitterfeld begeistert? textului: „Eine lustige Geschichte aus dem vorigen. a) b) c) d) e) Vrei să citeşti ziarul? Prietenul meu urmează să plece mîine la Timişoara. lîngă Leipzig. i) „Fiul meu se gîndeşte la toate". f) In tren stătu de vorbă cu un negustor mai în vîrstă. trebuie să cobor. a) Un negustor bătrîn se numea Bitterfeld. Redaţi conţinutul Jahrhundert'! 11. e) El era pe atunci în vîrstă de 70 de ani şi locuia într-un sat. dar numai cu dicţionarul. b) într-o zi domnul Bitterfeld primi o scrisoare de la fiul său mai mic. Sora mea cea mai mică nu ştie încă să citească. B. ştiu să-1 traduc. g) Să fii atent! . d) Domnul Bitterfeld vroia să plece la nunta fiului său. spuse domnul Bitterfeld entu­ ziasmat. h) Acest domn trebuie să fie un prieten al fiului meu — gîndi bătrînul negustor —. Traduceţi! A. f) Nu aveţi voie să uitaţi caietele acasă. ambii erau foarte bine dispuşi. g) Cineva strigă: „Bitterfeld!" — „Oare cine poate să fie?" se gîndi domnul Bitterfeld. întocmai ca un oraş (situat) între Berlin şi Leipzig.EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 195 9. c) Georg se logodise şi urma să se căsătorească săptămîna următoare.

Du denkst wirklich an alles. LEHRSTOCK h) i) j) k) I) m) n) o) G. Am făcut în lucrare aceeaşi greşeală ca tine. Aş vrea să vizitez expoziţia aceasta. La vîrsta de şapte ani copiii trebuie să meargă la şcoală.196 20. Este tîrziu. Das ist nett von dir. Mi-am cumpărat aceeaşi stofă ca tine. . Merken Sie sich! Wer mag das wohl sein? Das fällt mir (nicht) leicht. a) b) c) d) e) f) g) h) E voie să iau cartea dv?—-Da. Vreau să plec mîine seară la fratele meu mai mare (= bătrîn). Sîntem din acelaşi sat. lumina semaforului este roşie. Sîntem compatrioţi. Locuiam în aceeaşi stradă. Citim aceleaşi ziare. Vrei să plecăm cu acelaşi tren? Am plecat în aceeaşi zi ca tine în concediu. Se poate fuma aici? Ştii să schiezi? Acum nu puteţi traversa strada. Trebuie să mergem acasă. Wir sind bester Laune. o puteţi lua.

Künstler. . Damals pflegte man während des Essens eine fesselnde Geschichte zu erzählen.21. . Odyssee. zum Beispiel Ilias. -ß. aber seine Freude dauerte nicht lange. und er bemerkte es. -z. Er konnte nicht einmal lesen. Äneis usw." Ganz Rom machte sich daraufhin über den Ignoranten Itellius hutig. Seine Gäste machten sich insgeheim über ihn lustig. Schriftsteller. Er hieß Itellius. Er nannte die Sklaven nach den gelesenen Büchern. Nun hatte Itellius eine lebende Bibliothek. Statt des Sklaven sah man aber den Hausverwalter kommen. befahl er. Itellius' Palast konnte die Bewohner einer ganzen Stadt fassen. Itellius war glücklich. Itellius aber war sehr ungebildet. o Herr! Ilias hat heute Bauchschmerzen. „Ilias soll zu mir kommen". Er ließ jeden ein bestimmtes Buch auswendig lernen. Der Hausverwalter ging Ilias rufen. Die Gäste saßen an herrlich gedeckten Tischen. Von seinem Reichtum erzählte man sich Wunderdinge. Er fiel verzweifelt auf die Knie und sagte mit bebender Stimme : „Verzeih. (EIN'UNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK Einst lebte in Rom ein reicher Mann. -x. mit einem Wort die berühmtesten und gebildetsten Männer Roms. Schließlich kam er auf folgenden Gedanken : Itellius wählte die klügsten Sklaven. Was war zu t u n ? Itellius versuchte eine Lösung zu finden. Täglich aßen bei ihm dreihundert Menschen : Wissenschaftler. Erläuterungen 1) Itellius'' Palast —• Apostroful înlocuieşte desinenţa genitivului la numele proprii terminate în -s.-tz. Eines Tages stellte ein Gast während des Essens folgende Frage : „Wie und was haben die Menschen früher gegessen?" „Darüber gibt es eine ausgezeichnete Stelle in der Ilias". antwortete Itellius stolz.

cît şi ca verb auxiliar de mod = a pune. -s. = ş. = a îngriji \ + Inf. lassen se întrebuinţează atît ca verb predicativ = a lăsa (Ich lasse das Buch auf dem Tisch). 4) Was war zu tun ? = Ce era de făcut ? 5) Er ließ jeden ein bestimmtes Buch auswendig lernen = El a pus pe fiecare să înveţe o carte anumită pe din afară. a face să.198 21. -en = locuinţa der Bewohner.a. deoarece lămureşte mai de aproape un participiu atributiv (gedeckt) şi nu un substantiv.d. 6) die Rias — Iliada 7) die Odyssee = Odiseea 8) die Äneis = Eneida 9) usw. LEHRSTOCK 2) Die Gäste saßen an herrlich gedeckten Tischen —• herrlich nu primeşte în cazul de faţă nici o desinenţă. este prin urmare adjectiv adverbial şi deci invariabil. 3) nicht einmal = nici măcar. -nen = locuitoarea . a dispune (Ich lasse mir einen Mantel nähen).= locuitorul die Bewohnerin.m. . = a obişnui să / domnul der Herr <^ stăpînul mai devreme früher / \ m a i de mult Wortfamilie wohnen — wohnte — gewohnt = a locui die Wohnung. — prescurtare pentru und so weiter 10) Rias soll zu mir kommen — Iliada să vină la mine 11) ganz Rom = întreaga Roma Lexik Synonyme nun —• jetzt Antonyme reich =t arm gebildet =f= ungebildet Vieldeutige Wörter pflegen / + Akk.

Cu (vezi schema nr... .. a) stă la participiul iar verbul lesen (ex. Participiul prezent se formează din infinitivul verbului + -d beben infinitivul prezent lächeln + -d = bebend participiul prezent + -d = lächelnd prezent.Ablaut) -f.(e)t ^perfect/ \ l a verbele tari: (ge-\-) rădăcina verbului(-\. Grammatik 2.DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 199 GRAMMATIK 1. 108. SENSUL P A R T I G I P I I L O R a) . 560) B.. pag. In propoziţiile de mai sus. prezent— infinitivul verbului-\-d Parti-/ ' cipiul\ / l a verbele slabe : (ge-{-) rădăcina verbului -f. verbul beben (ex. FORMAREA P A R T I G I P I I L O R a) Der H a u s v e r w a l t e r sagte m i t bebender S t i m m e . . 125.. . PARTICIPHLE A. m i t bebender S t i m m e = cu o voce care tremura b) eine fesselnde Geschichte = o poveste captivantă c) eine lebende Bibliothek = o bibliotecă vie (tremurătoare) . b) E r n a n n t e die Sklaven n a c h den gelesenen B ü c h e r n .. b) la participiul perfect. infinitivul participiul prezent prezent Pentru formarea participiului perfect vezi pag..

Hausverwalter fiel verzweifelt auf die Knie. 110. Întrebuinţate adjectival. (vezi schema nr. Se traduce de obicei prin participiu. e).. întrebuinţate adverbial participiile (atît cel prezent. = în anul trecut (= care a trecut) 1) Participiul prezent. c) sînt invariabile. b şi c). b. se traduce printr-o propoziţie relativă (ex. d). Acţiunea exprimată este simultană cu acţiunea predicatului: E r sieht die spielenden Kinder = El vede copiii care se joacă. a) sau prin adjective (ex. verzweifelte Hausverwalter fiel auf die Knie. Gast nahm lächelnd das Geld. ex. ex. Er sah die spielenden Kinder = El o văzut copiii care se jucau. Infinitivul verbelor poate fi întrebuinţat ca substantiv : lesen -> das Lesen. dar poate avea şi sens activ (la verbele intranzitive : ex. 562) C. LEHRSTOCK d) . > Toate infinitivele substantivizate sînt de genul neutru şi n-au plural. are de obicei sens activ. ex. . Participiile se întrebuinţează adjectival şi uneori adverbial. participiile (atît cel prezent. 2) Participiul perfect întrebuinţat adjectival are de obicei sens pasiv (ex.. ex. a. a. INFINITIVELE SUBSTANTIVIZATE Eines Tages stellte während des Essens ein Gast folgende Frage. Î N T R E B U I N Ţ A R E A P A R T I C I P I I L O R a) b) c) d) Der Der Der Der lächelnde Gast nahm das Geld. întrebuinţat adjectival.. cît şi cel perfect. 2. pag. cît şi cel per­ fect. d) urmează regulile declinării adjectivului atributiv. nach den gelesenen Büchern = după cărţile citite (care au fost citite) e) Im vergangenen Jahr...200 21.. essen — das Essen.

— sau precedat de zu (infinitiv prepoziţional—• ex. b şi c). în limba germană. FORMELE NOMINALE ALE VERBULUI Am văzut că participiul poate fi întrebuinţat şi ca adjectiv. \ infinitiv cu zu Infinitivul de pe lîngă verbele modale face de obicei parte integrantă din predicatul verbal compus (vezi pag. b) Man sah den Hausverwalter kommen. de ex. cît şi cu zu. atît fără zu. . c) Itellius versuchte eine Lösung zu finden. Grammatik 1. iar infini­ tivul şi ca substantiv. D). Spre deosebire de limba română. Infinitivul se foloseşte : — singur (infinitiv pur—• ex. al doilea se pune de obicei la infinitiv. ci forme nominale. : Er trat lächelnd ins Zimmer.DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 201 3. îndeplineşte deseori funcţia sintactică de complement infinitival (ex. în limba germană elementul predicativ suplimentar este totdeauna invariabil. cînd avem două verbe într-o propoziţie. Infinitivul. Uneori verbul al doilea nu stă la infinitiv ci la participiu. ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI FĂRĂ ZU ŞI CU ZU a) Iteîlius konnte nicht einmal lesen. Complementele infinitivale răspund la întrebarea : was ? /infinitiv fără zu Complementul infinitival^ . c). infinitivul -> loc intermediar între verb şi substantiv 1 forme nominale participiul -» loc intermediar între verb şi adjectiv J ale verbului 4. Din cauza aceasta infinitivul şi participiul nu sînt considerate moduri. 189. a şi b). î n cazul acesta însă verbul al doilea îndeplineşte funcţia sintactică de element predicativ suplimentar.

Itellius lernte nicht lesen. I N F I N I T I V U L CU ZU a) Man pflegte eine fesselnde Geschichte zu erzählen. Ein Kollege half mir diesen Text übersetzen. TRADUCEREA INFINITIVULUI 0) b) c) d) Itellius konnte nicht lesen = Itellius nu ştia să citească. lehren (= a învăţa pe cineva). c). b). e). pag. 561) C. Ilias konnte nicht kommen = Ilias n-a putut veni. Infinitivul fără zu se întrebuinţează : — după verbele modale (ex. prin supin (ex. Er ließ manche Sklaven ein bestimmtes Buch auswendig lernen. prin gerunziu (ex.202 A. I N F I N I T I V U L FĂRĂ ZU 21. a). . c). b) Was war zw ture? După majoritatea verbelor se întrebuinţează infinitivul ca zu. Er ging Ilias rufen. Was war zu tuni = Ce era de făcut? Infinitivul se traduce în româneşte : 1) 2) 3) 4) de obicei prin conjunctiv (ex. b). Die Gäste sahen ihn kommen = Musafirii l-au văzut venind. — după verbele mişcării (ex. după verbele care exprimă percepţii prin infinitiv (ex. bleiben. LEHRSTOCK a) b) c) d) e) f) Itellius konnte nicht einmal lesen. — după verbele care exprimă percepţii senzoriale. helfen (ex. d). senzoriale. (vezi schema nr. d). Man sah den Hausverwalter kommen. B. 109. — după verbul lassen (ex. a ) . ca sehen (ex. fühlen ( = a simţi). finden. hören. f). — după verbele lernen (ex.

dauerte aber nicht ... .. f) Seine . tat... . Substantivul der Herr."... Männer Roms. die Herren se declină neregulat Singular N.. Plural die der den die Herren Herren Herren Herren . denn er war ein . G... Sklaven ... und diese mußten viele Bücher .. die . Bibliothek.. ein Gast eine Frage. Bei diesem reichen Mann aßen Hunderte von . Die Gäste machten sich ..DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 203 5. getan. e) So hatte Itellius eine .. g) Eines Tages ..... über Itellius lustig.. Prezentul ich du er wir ihr sie tue tust tut tun tut tun Imperfectul ich du er wir ihr sie tat tatst tat taten tatet taten ich du er wir ihr sie Perfectul habe hast hat haben habt haben getan getan getan getan getan getan 6.. D. Sein -Verwalter mußte die ... DECLINAREA SUBSTANTIVELOR (Completare) O Herr . Formele lui de bază sînt : tun.. Reichtum.. Itellius fand eine „. der des dem den Herr Herrn Herrn Herrn Übungen 1.. lernen. Completaţii a) b) c) d) Man sprach viel über .. VERBELE NEREGULATE (Completare) Was war zu tun? Verbul tun este neregulat.. . A.

müssen.. Itellius war zu faul . sprechen? Wohin. alegind Itellius wollte eine lebende Bibliothek Der Hausverwalter mußte die klügsten Sklaven . Die Sklaven mußten bestimmte Bücher auswendig. LEHRSTOCK h) Der Ignorant sagte : „In der Dias gibt es eine ausgezeichnete . Er. kommen? .. Completaţi a) b) c) d) e) f) g) h) cu infinitivul (c u sau f ă r ă zu). in. er. kommen. fühlen. Formaţi propoziţii! f ă r ă zu! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) Dürfen. ihr. der Sklave Ilias soll sofort . Puneţi verbul al doilea la infinitivul rufen haben lernen wählen lernen hören kommen essen c u zu sau 4. . hören. du. Sie? Es.. er. gehen? Gehen. . nicht. . wünschen. dieses Buch. der Park. dieser Text. am Sonntag. du.. das Essen.. der Winter. Der Ignorant ließ den Sklaven Ilias . bei.. zu. . Traduceţi cuvintele formate! leben fragen spielen lesen antworten singen lernen übersetzen tanzen 3. . denn er hat . Ich. nach Tisch. haben.. Ilias kommt nicht.. begleiten. kommen? Man.204 21. ich. gehen? Warum. können. du. substantive! lachen lächeln essen verbul potrivit! prezent! perfect! D. nicht. Wollen. du.. gehen ? Dürfen. beginnen. und sagte : „.. participiul B. sollen. participiul C. übersetzen! Sollen. tanzen? Versprechen.. . kaufen.... Die Gäste wünschten fesselnde Geschichten . ." 2.. Ilias konnte nicht . tun? Wen.. Sie.. o Herr... . man. Wörterbuch.. regnen. Versuchen. ihr. . ich. Formaţi din verbele de mai jos A... sprechen." i) Der Haus. ich. dieser Film. . ich. Dreihundert Menschen pflegten bei ihm täglich . wünschen. zu.fiel auf die . darüber. helfen? Was.. Während. ohne. diese Übersetzung. kommen. die Kinder.

Da hast du den (versprechen) Fotoapparat. Sommer gemacht (vergehen) ? Die Zeit ist rasch . Es liegt nur mit . zu Itellius (verzweifeln). Das Kind hat das Glas .. haben.. auf. (fesseln). Die Gäste saßen an schön (decken) Tischen. e) Erzählen. (wünschen). Glas liegt auf dem Fußboden (zerbrechen). wollen. (leben)... d) Er... Buch gekauft (wünschen). Was hast du im .... fahren. finden. die Haltesteile. întrebuinţaţi atributiv participiul perfect al verbelor 6. die Kinder. Frage war sehr interessant (stellen). Das Kind hat die Augen .. tragen. stehen. Brief liegt auf dem Tisch (öffnen). Bilden Sie das Partizip (folgen) Verben! | .... Der Ignorant. Ein . der Inhalt. (schließen). das Land.. bringen. Formaţi propoziţii! din paranteză! a) Der Kellner. Formaţi propoziţii! din paranteză! a) b) c) d) e) întrebuinţaţi atributiv participiul prezent al verbdor Itellius. ein Anzug. Wir sahen das Gebirge aus dem (fahren) Zug. Ich habe dir das . (vergehen). (kommen). Der . Sie. gut (nähen). Im Monat.DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 205 5. la forma (wün­ potrivită! if Hast du den Brief . Du hast dir dieses Buch . der Stoff schen).. An. Treceţi verbele din paranteză la participiul prezent sau perfect (după cum cere sensul propoziţiei). eine Bibliothek. tragen.. Wir. ich.. Die . (stellen). Der alte Mann sprach mit einer (beben) Stimme. Augen (schließen).. c) Sie (ea). das Essen (bestellen). keine Geschichte. können. (öffnen)? Ein . (warten). 8. mein Freund. Der Gast hat eine interessante Frage . der Text (lesen). (lachen). Hausverwalter ging zu Itellius (verzweifeln). Treceţi verbele din paranteză la participiul a) a') b) b') c) c') d) d) e) e') f) f) g) g') perfect. erzählen. (zerbrechen).. Die (finden) Lösung war nicht die beste. sehen. es schläft aber noch nicht. in. b) Mein Bruder. Der Hausverwalter ging ... zu.. Menschen.. das Warenhaus „Victoria"... 7. gut (nähen). ein Kleid.. viele.. Fiţi atenţi la caz! a) b) c) d) e) f) g) Ich habe ein (fesseln) Buch gelesen..

a) Un mare om de ştiinţă ţine astăzi o conferinţă. Traduceţi! A. denn er hatte Bauchschmerzen. Redaţi conţinutul 12. Formulaţi întrebări in legătură 'cu părţile de propoziţie tipărite cursiv! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) 10. Während des Essens erzählten sie fesselnde Geschichten. b) Acest scriitor renumit va citi astăzi. k) Toată Roma a rîs de Itellius. un altul Odiseea şi aşa mai departe. Sie mußten viele Bücher auswendig lernen. Von seinem Reichtum erzählte man sich Wunderdinge. musafirii stăteau la mese minu­ nat puse. Ilias konnte nicht kommen. E r nannte die Sklaven nach den gelesenen Büchern. a) Bărbaţii cei mai culţi din Roma mîncau zilnic la Itellius. f) într-o zi lui Itellius îi veni o idee „excelentă". căci în Iliada este un pasaj foarte interesant despre aceasta". b) In palatul acestui bărbat bogat. Răspundeţi! A. d) Itellius nu putea povesti nimic. e) Musafirii îşi băteau pe ascuns joc de el. . LEHRSTOCK 9. Eines Tages kamen viele Gäste zu ihm. din opera lui. a) b) c) d) e) Wer war Itellius? Warum machten sich die Gäste über Itellius lustig? Welche Lösung fand Itellius? War das eine Lösung? Warum machte sich ganz Rom über den Ignoranten lustig? textului „Eine lebende Bibliothek"! 11. g) Un sclav trebui să înveţe Iliada pe dinafară. Itellius wollte eine lebende Bibliothek haben. Eines Tages ließ er den Sklaven Ilias rufen. Er wählte die klügsten Sklaven. Ganz Rom machte sich über den Ignoranten lustig. c) în timpul mesei fiecare povestea cîte o poveste captivantă. B. Itellius' Gäste waren sehr gebildet. căci era incult.206 21. căci era bolnav. j) Sclavul Iliada nu putu veni. în sala de festivităţi. Itellius lebte in Rom. h) Odată un musafir puse zîmbind întrebarea : „Ce mîncau oamenii mai de mult?" i) Itellius spuse musafirilor : „Sclavul meu Iliada vă va răspunde. Die gebildetsten Männer Roms kamen täglich zu ihm.

Cine a lăsat cartea aici? Auzi glasurile copiilor care se joacă? Merg să-mi cumpăr stofă de ( — pentru) o rochie. .DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 207 c) d) e) ţ) g) h) i) j) k) I) m) Cine a tradus textul acesta? Textul acesta este bine tradus. Pot să deschid fereastra? — Da. Merken Sie sich ! Sie decken den Tisch schön. Luna viitoare vin (ei) la Bucureşti. ei nu vor rămîne însă mult timp acolo. Am doi fraţi. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Andrei kam auf einen guten Gedanken. amîndoi sînt la mare. Trebuie să găsim o soluţie. Încerc să găsesc o soluţie. Alle machen sich über einen Ignoranten lustig. Cine ţi-a promis cartea aceasta? Mîine îţi aduc cartea promisă. Der Tisch ist schön gedeckt. Das Kind muß die Lektion auswendig lernen. o puteţi deschide.

Diesmal ist die Leitung besetzt. hier Frau Braun. wirft die Münze ein. denn das Gedränge ist groß. Dürfen wir. Anda. aber sie hat kein Kleingeld. kann ich mit Helga sprechen?" „Bedaure. Was gibt's denn?" „Ich möchte mit Helga ins Kino gehen. ihr dürft. Guten Tag." „Sei so lieb und rufe später noch einmal an!" „Entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich beeile mich. Anda braucht eine 25 Bani-Münze. Frau Braun. Erst beim dritten Mal kann sie mit Helga sprechen. Auf Wiederhören!" „Du hast mich gar nicht gestört. Anda hängt den Hörer ein und versucht wieder anzurufen. (ZWEIUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK EIN TELEFONGESPRÄCH Anda will ihre Freundin Helga anrufen. Sie muß Schlange stehen. Es läuft ein neuer rumänischer Film. Sie hört das Telefon klingeln." „Hier Anda. Eine Frauenstimme meldet sich : „Hallo. sie muß bald nach Hause kommen. . Neben dem Kino ist eine Telefonzelle. Kann ich mit Helga sprechen?" „Guten Tag. Auf Wiederhören!" Anda geht zur Kinokasse und besorgt im Vorverkauf zwei Karten. Anda. Wie geht es dir. Da hat sie schon die Nummer gefunden : 16-74-13. wer ist d o r t ? " „Bitte. „Verzeihung". Frau Braun. aber sie hat ihre Telefonnummer vergessen. Frau Braun. gut. aber sie wählt eine falsche Nummer.22. Sie sind falsch verbunden!" entgegnet die Stimme. Sie nimmt das Telefonbuch und sucht. A n d a ? " „Danke. Sie geht zu einem Zeitungskiosk und wechselt einen Leu. Eine fremde Stimme fragt: „Hallo. denn ich will noch Kinokarten kaufen. Auch ich warte auf sie. Dann läuft sie zur Telefonzelle zurück. Um 6 Uhr will Anda ihre Freundin wieder anrufen. Frau Braun?" „Ja. Sie nimmt an einem Sportfest der Bukarester Universität teil. Anda nimmt den Hörer ab und wählt die Nummer. Helga ist leider nicht zu Hause.

= Firul este ocupat.. Komm lieber mit dem Autobus und steig an der Universität aus! Wir gehen dann noch ein wenig spazieren. = Abia a treia oară ..EIN TELEFONGESPRÄCH 209 „Helga. „Einverstanden! Was für Karten haben wir ? " „Wir haben zwei Karten in der Reihe 20. Ich weiß schon alles und freue mich auf die Kinovorstellung. Beeile dich aber!" „Habe Geduld! In einer halben Stunde hoffe ich dort zu sein.. aber sei pünktlich! Die Wochenschau beginnt um 730 und der Haupt­ film um 745.. Auf Wiedersehen!" „Auf Wiedersehen!" Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Was gibt's denn? = Ce este? Ce s-a întîmplat? Sei so lieb .... radio) Es läuft ein . Verzeihung! = Scuzaţi! Die Leitung ist besetzt.. ich bin es. vă rog." „Holst du mich nicht ab ?" „Nein. a fugi rula alege forma (numărul la telefon) . Entschuldigen Sie bitte die Störung! = Scuzaţi.. Erwarte mich!" „Gut. = Rulează un film . deranjul! Auf Wiederhören! = La revedere! (la telefon. Lexik Synonyme anrufen — telefonieren warten auf — erwarten klingeln — läuten Antonyme suchen =f= finden Vieldeutige Wörter laufen wählen 14—Limba germană — c. In welches Kino gehen wir?" „Ins Kino „Patria". = Fii atît de drăguţă .. bist du es? Endlich erreich' ich dich!" „Ja.. Erst beim dritten Mal . Unsere Plätze sind ausgezeichnet.. Sie sind falsch verbunden! = greşeală! Aţi greşit numărul. Film. 1881 / \ / \ a a a a alerga.

b) Sie ruft ihre Freundin an. -(e)s. == a aştepta cu bucurie (ceva).. -er = cartea de telefon die Telefonzelle. Prin urmare exista : Verbe compuse cu particulă /inseparabilă \ s e p arabila . Verbele besorgen şi anrufen sînt verbe compuse cu particule : be + sorgen -H>. ~(e)s. besorgt este persoana a III-a prezent singular a verbului besorgen. deci este separahilă. a lua pe cineva erwarten + Akk. = a aştepta warten + auf + Akk. = a chema la telefon teilnehmen + an + Dat. a lua parte (la) sich freuen + auf + Akk. -e = convorbirea telefonică Rektion anrufen + Akk.besorgen an + rufen -» anrufen Pe cînd la verbul besorgen particula nu se separă de verb în timpul conjugării. -n = numărul de telefon das Telefonbuch. în exemplul a..210 22. LEHRSTOCK Wortfamilie telefonieren — telefonierte — telefoniert = a telefona das Telefon. în exemplul b. = a merge (veni) după cineva. an este persoana a III-a prezent singular a verbului anrufen. ruft . la verbul anrufen particula se separă de verb. -e = telefonul die Telefonnummer. VERBELE COMPUSE CU PARTICULĂ INSEPARABILĂ ŞI CU PARTICULĂ SEPARABILĂ a) Anda besorgt die Karten im Vorverkauf. -s. -n = cabina telefonică das Telefongespräch. = a aştepta GRAMMATIK 1. a se bucura în vederea (unui lucru) abholen + Akk. = a participa. deci este inseparabilă.

Particulele über-.(ex.(de ex. zerbrechen = a sparge. cînd verbul de bază este la rîndul său compus de ex. : über. um-. e) Entschuldigen Sie b i t t e ! Verbele bezahlen (ex. er-. c). in mißverstehen. pot fi şi separabile.(unterbrechen = a întrerupe) etc. 563 şi nr.(ex. zer. erwarten (ex. gehören (ex. de ex.: verb compus inseparabil: übersetzen — übersetzte — übersetzt = a traduce verb compus separabil: übersetzen — setzte über — übergesetzt = a trece peste un rîu . d) Zur Familie gehörte noch ein wichtiges Mitglied. emp-. ver-. pag. Particulele be-. V E R B E COMPUSE CU PARTICULĂ I N S E P A R A B I L Ă (Verbe compuse inseparabil) a) Sie bezahlen an der Kasse. b) Erwarte m i c h ! c) Sie versucht wieder anzurufen.sînt totdeauna inseparabile şi neaccentuate. b). mißbrauchen = a abuza). wider-. d).EIN TELEFONGESPRÄCH 211 A. 112. b)7 unter.ca şi particulele: durch-. empfinden — a simţi). be-. entschuldigen (ex. er-.(de ex. 564) O b s e r v a ţ i e . zer-. ge-. voll-. Particulele inseparabile sînt neaccentuate. ver-. miß. = a înţelege greşit. mißlingen = a nu reuşi. ge-. empfangen = a primi. întotdeauna inseparabile sînt şi particulele : 'emp. O b s e r v a ţ i e . Şi alte particule pot fi inseparabile. versuchen (ex. de ex. wieder. e) sînt verbe compuse cu particule inseparabile. b) Wir wiederholen die Übungen. Particula miß.(de ex. wieder. ent. unter-. ent-. pag. mißsînt p a r t i c u l e inseparabile. a). zerreißen = a rupe). (vezi schemele nr. a) Genossin Anda übersetzt den Text. a).este accentuată. 111.

infinitiv : festsetzen = a stabili) verbe (ex. aus —in­ finitiv : aussteigen) — adverbe (ex. Verbele cu particulă inseparabilă — indiferent dacă sînt de conjugare tare sau slabă — formează participiul perfect fără augmentul ge-. vergessen.. pag. fest —. toate celelalte verbe care n-au accen­ tul pe prima silabă (de ex.. a) Sie nimmt an einem Sportfest teil.. Verbele din exemplele de mai sus sînt verbe cu particulă separabilă. 560) B.. a : nimmt . b) Steig an der Universität aus! c) Sie läuft zur Telefonzelle zurück. . ca studieren. a) Ich rufe dich aus der Stadt an.verbele formate cu I verbe particulă inseparabilă I neaccentuate ^ ^ tepminate ^ . 563) . pe prima N -ieren silabă (vezi schema nr.212 LEHRSTOCK Formarea participiului perfect la verbele cu particulă inseparabilă a) Anda hat Helgas Telefonnummer b) Sie hat zwei K i n o k a r t e n besorgt. teil — infinitiv : teilnehmen) adjective (ex. . c) Der Professor setzte die Vorlesung für 5 Uhr fest.. (vezi schema nr. Particulele separabile sint de obicei: — prepoziţii (ex.. spazieren — infinitiv : Spazierengehen) Toate particulele separabile sînt accentuate. a: rufe *. 108. / Participml perfect fara ge. korrigieren) formează participiul per­ fect fără ge-.. zurück —• infinitiv : zurücklaufen) B. Ca verbe compuse cu particulă separabilă se conjugă şi unele verbe com­ puse cu : substantive (ex. b : gehen . 111. b: Steig . Ca şi verbele cu particulă inseparabilă. b) Wir gehen dann noch ein wenig spazieren. an— infinitiv : anrufen).. (ex. c: läuft . O b s e r v a ţ i e . c : setzte. verbele în -ieren. pag. VERBE COMPUSE CU PARTICULĂ SEPARABILÄ (Verbe compuse separabil) A....

b) şi la imperativ (ex. pe lîngă). Anda rief ihre Freundin an.: einsteigen (s) ( = a se urca în). herstellen ( = a aşeza aici. particula separabilă trece la sfîrşitul propoziţiei.: anrufen.: hingehen (s) (= a merge încolo). la prezent (ex.: aussteigen (s) ( = a coborî din). a proclama) bei-: heiwohnen (— a asista la). abnehmen an. a accepta) aus. pag. zurückgehe« ( = a restitui) (vezi schema nr. — La participiul perfect augmentul ge. pag. Ich versuche meine Freundin anzurufen. darlegen ( = a expune) ein. ausrufen ( = a exclama. f). hinwerfen ( = a arunca) vor. vorwerfen ( = a reproşa) vorbei. Ich muß meine Freundin anrufen. — La infinitivul simplu particula nu'se separă de verb (ex. zudecken (== a acoperi) zurück.: herkommen (s) ( = a veni încoace). (vezi schema nr. la imperfect (ex. fortsetzen ( = a continua) her. pe lîngă) zu. — în propoziţia principală. — La infinitivul prepoziţional. zu se intercalează între particulă şi perö (ex.: zurückgehen (s) ( = a se întoarce). a recita). vorbeifahren (s) ( = a treoe într-un vehicul prin faţa. e). annehmen ( = a primi. c). Sei so lieb und rufe später noch einmal an! Sie hat (hatte) ihre Freundin angerufen.: zumachen ( = a închide). beibringen (= a învăţa. 111.EIN TELEFONGESPRÄCH 213 Conjugarea verbelor compuse cu particulă separabilă a) b) c) d) e) f) Anda ruft ihre Freundin an. a face pe cineva să înţeleagă) dar. einnehmen ( = a lua un medicament) fort-: fortgehen (s) ( = a pleca).: darstellen ( = a reprezenta). 112. 564) . a fabrica) hin.: vorbei^eAerc (s) ( = a trece prin faţa. a).: vortragen ( = a expune.se intercalează între particulă şi verb (ex.: ahholen. 563) Printre cele mai obişnuite particule separabile se numără : ab. d).

persoana a Ii-a singular a verbului haben. . Prezent ich du er sie es wir ihr sie Sie weiß weißt i } weiß i wissen wißt wissen wissen Imperfect ich wußte du wußtest er i sie > wußte es i wir wußten ihr wußtet sie wußten Sie wußten Perfect ich habe du hast er l sie ? hat es > wir haben ihr habt sie haben Sie haben gewußt gewußt gewußt gewußt gewußt gewußt gewußt O b s e r v a ţ i e . Sei (ex. deci. 4. VERBELE NEREGULATE 22. parte din verbele preterito-prezente. persoana a Ii-a singular a verbului sein. Face. Frau Braun? b) Ja. Ich weiß este persoana I prezent de la verbul wissen ( = a şti).214 2. verbul wissen are forme şi pentru impe­ rativ : wisse! wißt! wissen Siel 3. Anda. a) este imperativul. LEHRSTOCK (Continuare) Ich weiß alles. deşi nu este modal. Verbul wissen. b) este imperativul. IMPERATIVUL (Completare) •a) Habe Geduld ! b) Sei pünktlich! Habe (ex. VERBELE MODALE (Completare) a) Dürfen wir. totuşi se conjugă ca verbele modale. ihr dürft! Verbele modale pot fi întrebuinţate şi ca verbe predicative. Spre deosebire de verbele modale.

? I Vergiß nicht .. FORMAREA CUVINTELOR a) Ich bin Bukarester..... dich um 7 Uhr.. ! Ich bin zu früh .. c).. mich vor der Universität! b) Ich .? Spazierengehen a) Wir ... = Sînt bucureştean. ... am Sportfest .) c) Ich habe dich nicht so früh — d) Ich werde dich an der Halte­ stelle . Wo wirst du ..... a şi b).. (prezent şi imperf.. b) Sie ist Bukaresterin. am Sportfest . Ich will hier . (prezent şi imperf.EIN TELEFONGESPRÄCH 215 Verbele haben şi sein formează imperativul în felul următor : habe! habt! haben Sie! sen seid! seien Sie! 5. ...) . b) Nimm den Hörer . Sie am Sportfest. du . a) b) c) d) e) f) aussteigen Wo . Übungen Completaţii a) Ich will meinen Freund an-... aber ich habe kein -geld. .? (prezent şi imperf.!" 45 e) Die -schau beginnt um 73( und der -film um 7 . und .... in dem Park .. ! Ich werde am Sportfest . 2. die Nummer! c) Wir gehen zur -kasse und besorgen die Kino.. => Este bucureşteancă.. Substantivele acestea pot fi întrebuinţate şi ca adjective atributive (ex..Sie erwarten a) . şi în cazul acesta se scriu cu iniţială majusculă....... e) Wir werden eine Stunde ..) Ich habe am Sportfest . Din numele de oraşe derivă substantive care indică denumiri de per­ soane (ex.. . Completaţi cu verbele indicate! a) b) c) d) e) f) teilnehmen Ich . d) Anda wählt eine ...) b) ..? ........ schnell .. (prezent şi imperf.. c) Sie nimmt an einem Sportfest der Bukarester Universität teil. . .. = Ea parti­ cipă la o competiţie a universităţii din Bucureşti ^ = bucureştene). ... d) Ich möchte ein wenig . ! c) Wir sind eine Stunde ....im Vor-.. . mit Andrei .. Nummer und eine Stimme antwortet sind falsch . e) Wann darf ich dich... Ich versuche am Sportfest ..

(einsteigen)? Ich .... du mich ... ? —• Ich . Completaţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) cu verbele din paranteză! Wann . an deinem Haus .. . dieses Gemälde . dir die Regel ... schnell ...... denn es ist spät (fortgehen). ? b) Er ... an ihm ... dich um 12 15 .... denn ich habe um 7 Uhr Stunden (aufstehen)...... (abholen). (beiwohnen)? ........ An welcher Haltestelle .. deinen Vorschlag gern ... ich meinen Jugendfreund ....... die Mutter aus der Stadt .. Completaţi alegînd verbul potrivit de la B. aber ich sah ihn nicht (vorbeigehen). (wiedersehen). (anrufen)... Treceţi propoziţiile la imperfect şi la perfect! a) Wann .... c) .. wir ein wenig .. (darstellen)? .. c) Die Mutter ... h) Andrei ....... und wähle Helgas Nummer (abnehmen) l margine! 5.. (aufwecken)! . Completaţi cu verbele din paranteză A... (aussteigen). sich bei dem Lehrer (entschuldigen). Ich . .... sehr schön . e) Mein Freund . (teilnehmen)? d) Ich .. du dieses Medikament ...216 22. schnell . du schon . ihr ....... . Bitte .. an der nächsten Haltestelle . la imperfect! C... man in diesem Werk .. . den Hörer ... b) Im Sommer . ? h) Ich . mich morgen um 6 Uhr . f) Das Kind .. la perfect! a) Helga .. (beibringen).. ... i) Der Schüler . la prezent! B. (aussteigen) ? f) Vor der Kinovorstellung . g) Was .. das Kind . g) Ich ... dich vor dem Kino „Patria" (erwarten).... Freundschaft für ihn (empfinden).. du auch am Ausflug .! Ich erzähle dir etwas Interessantes (herkommen).. du dem Wettspiel unserer Korbballmannschaft . seinen Freund ein wenig später wieder . LEHRSTOCK 3..! Du hast das Buch im Hörsaal vergessen (zurück­ gehen)..... Ich .. du ihm das Buch .. du ... morgen um 6 Uhr ...... i) . ? anrufen vortragen vorbeifahren zudecken hinwerfen annehmen darstellen einnehmen zurückgeben . Es legt sie nicht in den Schrank. . A.. oft seine Sachen hin...... .. ich muß . (Spazierengehen)... 4. von seinem Kollegen einen langen Brief (bekommen).... e) An welcher Haltestelle . ? — Ja... d) Wir .... Was . Ich .

. um 12 Uhr. (anrufen).. am Abend! e) Einsteigen. Wir wollen Andrei . vor. (einsteigen). (teilnehmen). (besuchen)? Was hast du noch . singular! la imperativ B. ich. ich.... Wann willst du mich .. nicht... la forma de politeţe! a) Abnehmen.. um. plural! C. Formaţi propoziţii A. (tun)? Was mußt du noch ... der Hörer.. intrebuinţlnd infinitivul f ă r ă zu. das Kino! i) Vergessen.. wählen! b) Jetzt. hier! 7.. in! f) Anrufen. (besuchen)? Wünschst du diese Ausstellung . wieder! c) Einwerfen. a) b) c) d) e) f) g) h) i) c u zu s a u Ich habe an einer interessanten Sitzung . bitte. und.. sau participiul..... (teilnehmen) ? Beginnt auch ihr an unserer Arbeit . (tun)? Wen will Anda anrufen? Was sucht sie ? Wer ist Frau Braun? Wann soll Anda noch einmal anrufen ? Was besorgt Anda? Wann versucht sie wieder anzurufen? Was sagt Anda ihrer Freundin? Was für Karten haben die Freundinnen ? Wo treffen sich die zwei Freundinnen? Răspundeţi! . kommen.. (einsteigen)? Du hast mich . keine. ich. după sens! Traduceţi! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) 8. (anrufen) ? Du mußt an dieser Haltestelle . Wo seid ihr .. Willst du auch an unserer Arbeit . Completaţi cu verbele din paranteză.. schlechte Münze! d) Abholen. hier.. der Hörer. gleich! I) Sein.. die Fabrik! k) Haben. ich. (teilnehmen) ? Wir versuchen Andrei .. einhängen. der Autobus. die Nummer. Habt ihr schon Andrei . (mißverstehen). 5 Uhr! g) Aussteigen.. (anrufen). (besuchen)? Wann hast du ihn . denn. die Mutter. Geduld.EIN TELEFONGESPRÄCH 217 6. in.. die Bücher! j) Erwarten.. schnell! h) Begleiten.

aceste locuri sînt excelente. căci înghesuiala este mare. . B. j) Mă grăbesc şi te aştept în 10 minute la colţ. dar mama ei răspunde : „Fii drăguţă şi cheamă încă o dată la ora 8. dar vreau să-ţi povestesc ceva interesant. Astăzi rulează la cinematograful „Patria" un film. b) Anda ridică receptorul şi formează numărul. g) Vreau să-i dau prietenului meu un telefon. Fiţi politicoşi! Eşti bucureştean ? — Nu. i) Grăbeşte-te! Jurnalul începe la ora 8 şi e deja 730. a) Mergem azi la cinema. De altfel (übrigens) reprezentaţia începe abia la ora 8 30 . c) Din păcate prietena mea nu este acasă. k) Scuză deranjul. N-am vrut să spun aceasta. LEHRSTOCK 9. M-ai înţeles greşit. — De acord. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) C. f) Poţi să-mi schimbi un leu? Am nevoie de bani mărunţi şi la chioşcul de ziare nu găsesc. Ştiaţi aceasta? — D a . Traduceţi! A. dar un domn îi răspunde : „Regret. Nu mă întrerupe! — Poţi continua! Nu vreau să abuzez de răbdarea ta. De ce ai rupt scrisoarea? Te aştept la colţ la ora 7 10 . h) Cabina telefonică e liberă. Nu fugi! Nu este tîrziu. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Mîine particip la o excursie frumoasă. Îmi aleg stofa albastră. Încerc să te chem la prînz la telefon. Se pot cumpăra şi anticipat bilete de cinema." d) Putem să cumpărăm deja biletele? — Da. puteţi. Traducerea n-a fost grea. Mulţi bucureşteni pleacă duminica la Snagov sau în pădurea Băneasa. ştiu deja totul.218 22. dar linia e ocupată. I) Vreau să cumpăr bilete în rîndul 15. Ai puţină răbdare! Vin imediat! Fiţi vă rog atenţi! Lecţia începe. e) Trebuie să stai la coadă. Formează te rog numărul de telefon al fratelui tău. Participi şi t u ? Nu vă (voi) urcaţi în tramvai! Trebuie să vă urcaţi în autobuz. dar locuiesc de mulţi ani în Bucureşti. Vreau să vorbesc cu el. aţi greşit numărul". nou. Cobori la această staţie? Mîine voi revedea un prieten din copilărie.

Merken Sie sich! Ich nehme den Hörer ab und wähle die ]\urnmer. este prea cald. am citit-o cu atenţie. Welcher Film läuft im Kino .EIN TELEFONGESPRÄCH 219 D. deschideţi-o. Die Leitung ist besetzt. nu vreau. nu am voie.Patria " ? Sei so lieb und rufe mich in einer halb m Stunde an. trebuie. e) Să deschid fereastra?—Da. f) Nu-ţi place supa (întrebuinţaţi : mögen) ? — Nu. n-am acum nevoie de el. c) Trebuie să mergeţi acum în oraş?—Da. vă rog. Was gibt's? Auf Wiederhören ! Auf Wiedersehen! . îl puteţi lua. Bedaure. Ich habe falsch gewählt. nu-mi place. g) Cît este ceasul ? — Nu ştiu. Entschuldigen Sie die Störung. Mi-am uitat ceasul acasă. Sie sind falsch verbunden. b) Pot să iau creionul dumneavoastră? — Da. a) Ai voie să vii cu noi la teatru? — Nu. d) Nu vreţi să citiţi încă o dată scrisoarea ? — Nu.

) DER FLOH Nach Kurt Tucholsky In einem kleinen Dorf in Frankreich arbeitete auf dem Postamt ein älteres Fräulein als Beamtin. Erläuterungen 1) K u r t T u c h o l s k y (1890—1935) cunoscut publicist şi scriitor satiric german. Der Freund bekam den Brief. Diese hatte eine schlechte Gewohnheit: sie machte die Briefe auf und las sie. es war ein Floh darin. (DREIUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK (Wiederholung. Anliegend schicke ich Dir einen leben­ digen Floh. Scrierile sale — interzise în perioada fascistă — sînt străbătute de o strălucită şi spirituală critică la adresa Republicii de la Weimar şi a începuturilor fascismului.23. und . denn sie ist sehr neugierig. Das wußte alle Welt. So hoffe ich ihr das Handwerk zu legen! Mit vielen herzlichen Grüßen Dein Freund Paul Und diesen Brief verschloß der Witzbold in Gegenwart des Rechtsanwalts. Eines Tages ließ er einen Rechtsanwalt zu sich kommen und schrieb in dessen Gegenwart einen Brief an seinen Freund : Lieber Freund! Die Postangestellte Emilie Dupont öffnet dauernd unsere Briefe und liest sie... In demselben Dorf wohnte ein Witzbold : der wollte dem Fräulein eine Lehre erteilen. Das Fräulein las also die Briefe und bereitete mit ihren Indiskretionen den Leuten manchen Kummer. Er legte aber keinen Floh hinein. er machte ihn auf. .

verbele din paranteză la . der Hörer! f) einwerfen. punînd forma potrivită: A. mult necaz Lexik Synonyme der Rechtsanwalt —• der Advokat aufmachen —• öffnen zumachen —• schließen Antonyme aufmachen =j= zumachen öffnen =1= schließen Übungen 1.DER FLOH 221 2) alle Welt = toată lumea 3) manchen Kummer = multă supărare.. b) Ich (sich waschen). die Schule! d) hereinkommen. das Zimmer. aus. in. Was haben Sie heute vormittag gemacht? a) Ich . früh! 3. heute. früh .. die Bibliothek 1 i) aufstehen. (erwachen). der schwache Schüler! c) laufen.. la forma de politeţe! a) pünktlich. Formaţi substantive compuse alegînd cuvîntul de bază potrivit! articolul corespunzător! a) b) en d) e) f) g) GeschichteZeitung­ GemüseTelefonKinoTelefonArbeit-garten -bedingung -karte -kiosk -gespräch -erzähler -zelle h) i) j) k) en Puneţi RegenKinoWocheFrau­ Konfektion- m) n) HauptBlume- -film -stimme -wetter -strauß -schau -wäre -Vorstellung imperative : 2. mit! h) nehmen. Răspundeţi la întrebările de mai jos. in! e) abnehmen. Formaţi din grupele de cuvinte de mai jos propoziţii A. la persoana a II-a B.. der Schnellzug. la persoana a Ii-a singular! plural! C. sein! b) helfen. eine Münze! g) fahren. das Buch.

B. e) Er über meinen Besuch .. (lernen).. c) Ich (baden).. (aufstehen). mein Freund Andrei) h) Wohin gehst du? (zu.. g) Ich . (fahren). (hören)... b) Ich . d) Nach dem Frühstück . ich zu meinem Freund . LEHRSTOCK c) Ich (frühstücken).. ich zu Hause . sein älterer Bruder) f) Wen siehst du? (ein Student... a) Wo lebte die Postangestellte Emilie Dupont? b) Welche Angewohnheit hatte sie? c) Auf welchen Gedanken kam ein Witzbold? Warum? d) Was machte Fräulein Dupont? e) Was fand der Freund im Brief? B. (sich freuen). Was haben Sie am Sonntag gemacht? a) Ich . Oktober) k) Wie alt bist du? (22 Jahre alt) 5.. i) Dann . ihre Freundin) b) Wessen Buch ist das? (ihr Freund.. h) Nach dem Mittag ..... ihre Schwester) d) Wem bist du begegnet ? (unser Schüler.. seine Freundin) c) Wem gehört das Buch? (ihr Kollege. (anrufen). mit meinem Freund eine schöne Ausstellung .. (lesen) und Radio .... a) Wie heißen Sie? alt sind Sie? heißen Ihre Geschwister? ist Ihre Wohnung? sind Sie geboren? wohnen Ihre Eltern? wohnen Sie? b) Wo . eine Schülerin) g) Woher kommst du? (von.. der 20. (sehen).. in die Straßenbahn . später als gewöhnlich .. (gehen). k) Ich ....222 23. (essen). erst um halb zwölf nach Hause .. f) Um 1 Uhr . Răspundeţi la întrebări..... (sein). die Provinz) j) Wann hast du Geburtstag? (an. folosind cuvintele din paranteză! a) Wessen Geburtstag war gestern? (mein Kollege.. d) Ich ... auf die Universität ... unsere Schüler) e) Wem half er ? (seine jüngere Schwester.... (kommen). ein wenig .. sein Freund. mein Freund Andrei) i) Wo bist du gewesen? (in. (einsteigen)... Răspundeţi! A. (besich­ tigen) und einen guten Film .. j) Ich ... 4.. ich meinen Freund .. zu Mittag ... e) Ich .. ich für die deutsche Stunde .

Wir gehen auf die Universität. Povestiţi conţinutul 7.DER FLOH 223 c) Wo arbeitet Ihr Vater? müssen Sie aussteigen? kann ich einsteigen? sind Sie geboren? fahren Sie zu Ihren Eltern? haben Sie Unterricht ? sind Sie frei? wohnen Sie im Studentenheim? lernen Sie Deutsch? trainieren Sie für das Wettspiel? kennen Sie meinen Freund? Stunden haben Sie heute? Studenten sind in Ihrer Gruppe? Uhr ist es? ist geschehen? erzählen Sie? erfuhren Sie? besorgen Sie? einen Füller kaufen Sie? eine Wohnung haben Sie? ein Zimmer haben Sie? Möbel wollen Sie sich kaufen? Ausstellungen haben Sie besichtigt? Museen kennen Sie? Filme haben Sie in der letzten Zeit gesehen? Bücher interessieren Sie am meisten? Monat beginnt der Unterricht an der Universität ? Monat waren Sie in Bukarest? Jahr bestanden Sie die Reifeprüfung? Alter gehen die Kinder in die Schule? sind die Sehenswürdigkeiten unserer Stadt? ist Ihre Telefonnummer? ist der kürzeste Weg zum Bahnhof? textului „Der Floh"! cursiv! d) Wann e) Seit wann f) Wieviel g) Was h) Was für i) Welche j) In welchem k) Welches 6. a) b) c) d) ej Nächste Woche kommt sie nach Bukarest. Sie kommt aus der Bibliothek. Er wohnt im Studentenheim. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite A. Es ist ein Viertel neun. \ .

f) Sie sprechen über ihre Prüfungen.Schwester besucht noch die Schule. I) Das Referat unseres Kollegen war ausgezeichnet.. i) Das Mädchen ähnelte der Mutter.. i) Ich beziehe mich auf Ihren Freund. Gebirge du deinen Urlaub? und . . fährst du? Ich fahre .. c) ... c) Sie fuhren mit dem Zug nach Ploieşti. k) Leg bitte den groß. e) . meinem Freund. g) Er antwortet nicht auf meine Frage.Augen.224 23. g) Sein jünger. h) Sie hilft ihrer Freundin. e) Sie sprechen über ihren Kollegen. b) Seine jünger. h) Sie hat nicht auf ihre Freundin gewartet.. g) Er heißt Andrei..Licht kann man nicht lesen. B.. 8. bist du? Ich bin . Meer. k) Wir nahmen an einem Sportfest teil.Bruder ist sehr fleißig..Bruder ist Student. Completaţi cu adverbe! cu prepoziţii (eventual contopite cu articolul) a) .Koffer ins Gepäcknetz 1 Ich habe nur zwei klein. warst du? Ich war Post. Meer. meinem Freund. j) Ich beziehe mich auf Ihr Buch. d) . kommst du? Ich komme . schwarz.Wetter fahren viele Studenten in unser.. 9.schön. i) Dieses Kind hat schön-.schlecht.. verbringst Ich verbringe meinen Urlaub . d) Er ging mit seinem Freund ins Kino.. Completaţi desinenţele! a) Er las trotz des schlecht-Lichtes. 0) Das ist helles Bier. f) Trink kein kalt.. a) Er denkt an seine Arbeit.. j) Sie hatte blondes Haar.. 1) Ich freue mich auf deinen Besuch.. meinem Freund. b) Er denkt oft an seinen alten Lehrer...Wasser.. n) Dieser blaue Stoff gefällt ihr.Berge.. d) Lies nicht bei schlecht. j) Bei schön. f) . LEHRSTOCK f) Die Wohnungen der Arbeiter sind schön.warm.Sommer.. k) Ihr blondes Haar glänzte wie Gold. c) Bei dies.. m) Ioana braucht ein Buch.Koffer. b) .. h) Mein älter. gehst du? Ich gehe ..Licht! e) Wir hatten ein.

... halb neun... Nachmittag? i) Es hat . d) . durch. 1881 .Werk vorlesen. meiner Bitte hat er es nicht getan. b) Mein Kollege nie..Berge teilnehmen. Es soll kommend.. dieser Familie. 15—Limba germană — c... j) .. w) Er wird aus sein.. der Ferien machten wir schöne Ausflüge. m) Geht ihr noch ... 10. Alle gut.groß. seinen Sohn.. von. des Essens soll man nicht sprechen.Sportfest teil.. während. Er kaufte sich das neu. in. Vormittag oder .Film. f) Die Vorstellung beginnt . Kino. ihr .... rumänisch.Leute sind auf dem neu. f) Ich diese Regel. A..Schriftsteller. deinen Eltern bekommen? d) .. g) .schön..DER FLOH 225 m) n) 0) p) q) r) s) t) u) Mein Freund ist ein wunderbar. Completaţi cu verbul potrivit! B. g) Sie ... trotz.. Treceţi propoziţiile la perfect! a) Er für das Studium der deutschen Sprache... 11.....Geschichtenerzähler. die Abteilung . Küchengeräte? n) . um... sehr auf den Ausflug? e) Wir diese Regel. du ... Ich war mit einigen gut. Sie nehmen an ein... Mehrere jung..Sonntag stattfinden. denn es ist spät.... c) Hast du einen Brief .. c) Die Technik schnell. h) Für welches Kleid .. unde este cazul)! a) Gehen wir .Freunden im Kino.. wegen (contopită cu articolul..Sportplatz. Completaţi cu prepoziţiile cerute de verbe! a) Noch ein wichtiges Mitglied gehörte .Buch. Abend . v) Das ist ein groß.Bücher. b) Sie stammte . welchem Jahr ist er geboren? h) Macht das Kind seine Aufgaben . Vorverkauf.Schüler durften an einem Ausflug in unser. Ich gehe nicht gern . Es läuft ein schön-. des schlechten Wetters blieb ich zu Hause... den Park? b) Er schrieb . e) Wir kauften die Kinokarten . Wir lesen gern gut. der Nacht geregnet.? sich sich sich sich sich sich sich sich verspäten interessieren entscheiden merken freuen beeilen entwickeln merken 12. k) ... einer Bauernfamilie. Completaţi! Folosiţi una din propoziţiile: an. wieviel Uhr treffen wir uns? 1) . für.

mein Nachbar)..... seine Schwester. (teilnehmen)? d) Versuche an dem Sportfest ... zwölf Monate. der Freund. d) Das Kind zeigte mir das Heft mit den schön (schreiben) Übungen.. Wir teilen das Jahr . (schwimmen). ihr Kollege. h) Gestern begegnete ich (deine Nachbarin. sein Bruder. kein Heft.. (teilnehmen)! e) Ich höre meine Mutter nach Hause . Wir freuen uns . Warte . ein Kollege. 15. c) Andrei hilft (das Kind. der Bruder) ab.. b) Im (kommen) Winter fahren wir ins Gebirge. dieses Fußballspiel) bei. f) Möchtest du nicht zu mir . f) Um 8 Uhr erwarte ich (du. ein Freund. .. das Sportfest. (lernen). b) Ich hoffe heute einen Brief von meinen Eltern .. Puneţi substantivele din paranteză la cazul a) Ich brauche (ein Bleistift... ein Lehrer). c) Ich kaufe dir das (wünschen) Buch.. die Theatervorstellung. e) Im Park spielen viele (lachen) Kinder. der Bruder).. h) Man soll nicht in einen (fahren) Autobus einsteigen. das Heft. g) Meine Schwester heiratete (ein Jugendfreund. keine Uhr). die Kollegen).. dieser Bleistift. unser Lehrer. mich lustig! potrivit! 13. 14. ein alter Freund). (bekommen).. g) Das neu (erscheinen) Buch ist sehr interessant. die Mutter.. dein Bleistift. Completaţi cu infinitivul c u zu sa u f ă r ă zu al verbelor din paranteză! a) Ich muß heute in die Stadt . b) Meine Schwester ähnelt (der Vater. diese Uhr. eine Uhr. i) Können Sie mir Ihren Bleistift . Folosiţi ca adjectiv atributiv participiul prezent sau perfect al verbelor din paranteză (după cum cere sensul propoziţiei) l a) Endlich bekomme ich den lange (erwarten) Brief. d) Die Studenten wohnen (eine Sitzung.. Mathematik.226 23. (gehen). der Student... dein Schwesterchen). (machen).. h) Ich helfe dir diese schwere Übung . (geben)? j) Andrei beginnt für die Prüfungen . ihre Mutter. c) Willst du nicht an dem Sportfest . (kommen) ? g) Im Sommer lerne ich bestimmt . LEHRSTÜCK c) d) e) f) g) Mein Bruder interessiert sich .... jenes Heft. e) Ioana holt (ich. f) Laß das Ei drei Minuten in (kochen) Wasser.. (kommen). mich an der Ecke! Mach dich nicht ... ein Freund... i) Morgen treffe ich (unsere Lehrerin.

. früh. ein wenig... Ausflug. beginnen.. und wirft eine Münze . 01) Komm und nimm an unserer Sitzung . . beiwohnen. . .DER FLOH 227 k) I) m) n) 0) Ioana geht das Buch . wegen. Traduceţi! A. f) Prietenul deschise scrisoarea şi găsi un purice în ea.. iunie. der Bahnhof. b) Anda nimmt den Hörer .. Ich sehe meine Schwester . d) Ich." e) Dar el nu puse nici un purice în scrisoare. (schneien). .. f) Der Lehrer. .. 16. la imperfect! C. b) Ea era foarte curioasă şi obişnuia să deschidă toate scrisorile. c) Hol mich . auf. wir. und. mai. aprilie. zu Hause. begleiten.. Haltestelle. (anrufen)! Ich kann dich nur um 6 Uhr. ? h) Morgen rufe ich dich wieder .. Formaţi propoziţii A. c) Un locuitor din acel sat scrise în prezenţa unui avocat o scri­ soare prietenului său. (kaufen). (anrufen).. . 17. . adică 365 zile şi o dată la 4 ani 366 zile. denn. der Brief. .. g) Ich.. Nach dem Gespräch hängt sie den Hörer wieder . dann gehen wir noch eine Stunde . Spazierengehen. . Versuche mich um 5 Uhr .. hereinkommen. die Störung. c) Vor. aussteigen? 18. die Kollegen. februarie. h) Mein Freund. du. teilnehmen... Anul are 12 luni. g) Um wieviel Uhr stehst du . das Mittagessen.. eine schöne Theatervorstellung. erwarten.. ein. vergessen.. a) O domnişoară mai bătrînă era funcţionară la un oficiu poştal dintr-un sat din Franţa. la perfect! a) Wo. Sper să-i dau o lecţie domnişoarei celei curioase.. aufstehen.. . la prezent! B. . wir. heute. welche. In der Nacht begann es . f) An der dritten Haltestelle steige ich . B.. martie.. e) Die Studenten. ! e) Ich steige hier in den Autobus . wir? b) Wir. die Stunde. . (hereinkommen)... mein Vater. g) Astfel şugubăţul îi încurcă funcţionarei socotelile.. Lunile anului se numesc : ianuarie. d) „îţi trimit în această scrisoare un purice viu. an. sich entschuldigen. i) An. . Completaţi cu particulele separabile ale verbelor respectivei a) Gestern abend wohnten wir einer Sitzung .. .

d) După masă participăm la o şedinţă. c) încearcă să traduci această lecţie! — Nu pot. miercuri. vineri. — Mulţumesc. Am învăţat mult pentru acest examen. dar nu-ţi vine greu? D. căci ea are numai 28 zile. Iarna zilele sînt mai scurte decît nopţile. nu ştiu încă bine germana. L-am uitat acasă. O săptămînă are 7 zile. a) Poţi să-mi dai stiloul tău ? — Nu-1 am la mine. LEHRSTOCK iulie.228 23. La 21 martie şi 23 septembrie ziua este tot atît de lungă ca noaptea. Vara zilele sînt mai lungi decît nopţile. Acestea se numesc : luni. d) Iţi ajut să traduci lecţia. sau o dată la 4 ani 29 zile. vino să mă iei (folosiţi abholen) la ora 6. b) Are voie Ioana să vină cu mine la cinema? — Nu. Dar îţi dau cu plăcere creionul meu. august. a) b) c) d) e) f) Profesorul mi-a pus o întrebare grea. C. duminică. Nu trebuie să învăţaţi lecţia pe dinafară. septembrie. c) Te chem diseară la telefon şi poate mergem puţin la plimbare. Fiecare anotimp durează 3 luni. marţi. căci trebuie să înveţe pentru mîine. h) Cum v-a plăcut cartea aceasta? Merken Sie sich! Paul wollte Fräulein Emilie eine Lehre erteilen. Noi împărţim anul în 4 anotimpuri: primăvara. — Se spune că e foarte bun. Er wollte ihr das Handwerk legen. decembrie. căci rulează un film excelent şi înghesuiala e mare. dar fii punctual! E. Ea rămîne acasă. joi. Am format un număr greşit şi o voce mi-a răspuns : „Greşeală!" Mi-a venit (în minte) o ideie bună. g) Eu merg bucuros (cu plăcere) la cinema. octombrie. noiembrie. toamna şi iarna. nu are voie. a) Ieri am revăzut un vecbi coleg. . mulţumesc. sîmbătă. b) Ce film rulează la cinematograful „Patria" ? — Rulează un film nou. Trebuie să scriu cu cerneală. îl vrei ? — Nu. adică 30 sau 31 zile. Fiecare lună are 4 săptămîni şi 2 sau 3 zile. vara. Luna febru­ arie este cea mai scurtă. dar merg mai bucuros la teatru. Trebuie să stăm puţin la coadă la casa cinematografului. La vară revăd pe cel mai bun prieten al meu.

antworteten sie. Diesen werde ich verbrennen. was ich dir sage." Im Nürnberger Spital lagen damals sehr viele Kranke. (VIERUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT Till Eulenspiegel kam eines Tages nach Nürnberg. „Wisse denn". Die Krankenzimmer waren besetzt. Schnupfen und Husten. prahlte er überall. ging zu ihm und fragte i h n : „Ist es wahr. „und kann alle Krankheiten heilen. „daß ich den Schwächsten von euch durch Feuer in Pulver verwandeln muß. anderen taten nur die Zähne weh. alle Kranken zogen sich an und kamen heraus. „Ich bin der Arzt der Ärzte". Manche Kranken hatten eine Erkältung mit Halsschmerzen oder Kopfweh. sagte Eulenspiegel. Du wirst sehen. und ich bringe alle Kranken auf die Beine. denn sie wollten am Leben bleiben. eine Leberkrankheit oder ein Magengeschwür. Der Schwächste wird nicht gehen können. daß sie das Spital verlassen. Der Spitalmeister hatte von der Ankunft Eulenspiegels gehört. bleibe im Tor stehen und rufe euch allen zu : Alle Gesunden sollen herauskommen. Es lagen im Spital auch viele Schwerkranke : einige waren nierenkrank. aber sie wollten das Spital nicht verlassen. . daß du alle Krankheiten heilen kannst?" „Versprich mir 200 Gulden. Alle Kranken müssen diese Arznei einnehmen." Gleich darauf ging Eulenspiegel ins Spital und fragte die Kranken : „Wie fühlt ihr euch?" — „Es geht uns sehr schlecht". die Ärzte und Krankenschwestern hatten alle Hände voll zu tun. Da flüsterte er jedem Kranken ins Ohr : „Schwöre mir. und daß ich aus diesem Pulver eine Arznei bereiten werde." Der Kranke versprach zu schweigen. Auch Lungenkranke lagen in den Betten.24. Morgen komme ich wieder." Am nächsten Tag kam Eulenspiegel wieder. andere hatten ein Herzleiden. daß du niemandem verraten wirst.

(K. ob sie gehen können. cap. wollten am Leben bleiben — voiau să rămînă în viaţă Lexik Synonyme Halsweh — Halsschmerzen Kopfweh —• Kopfschmerzen die Arznei — das Medikament das Spital — das Krankenhaus Antonyms voll =f= leer krank =j= gesund der Kranke =/= der Gesunde sprechen =f= schweigen . Engels : Despre Artă şi Literatură. naturaleţe a construcţiei şi a tratării. cu care nu se pot făli multe popoare.S.. îndată după aceea 5) Es geht uns sehr schlecht = Ne simţim foarte rău 6) wisse denn = să ştii. umor blînd care întovărăşeşte ironia muşcătoare. Marx şi Fr. E. daß kein Kranker zurückgeblieben war. printre care şi despre Till Eulenspiegel. Cărţi populare germane. Sie erzählten ihm alles. Aber am dritten Tag sah der Spitalmeister.. 600). 2) der Spitalmeister — der Spitaldirektor 3) eines Tages (vezi pag.P. Der Schalk verließ gleich darauf die Stadt. „Ja". ar putea într-adevăr să lase în umbră bună parte din literatura noastră". Überrascht mußte der Spitalmeister feststellen. Atîta spirit. Grammatik 2) 7) . vorbind despre cărţile populare germane. Friedrich Engels. daß ihn Eulenspiegel betrogen hatte.P. 214. 1953. Der Spitalmeister bedankte sich bei Eulenspiegel und gab ihm die verspro­ chene Belohnung.230 24. spune : „Iată o serie de cărţi. Erst jetzt merkte er. află (vezi pag. LEHRSTOCK Der Spitalmeister fragte die Kranken. pag.L. temperînd-o. 124. Erläuterung 3) 4) gleich darauf = imediat. Satira poznelor lui Till Eulenspiegel se îndreaptă împotriva celor bogaţi şi a orăşenilor îngîmfaţi şi hrăpăreţi.. antwor­ teten alle und liefen davon. daß alle Kranken ins Spital zurückgekommen waren. comic izbitor al situaţiilor. Erläuterungen 1) Till Eulenspiegel (Til Buh-Oglindă) — cunoscut personaj comic din lite­ ratura germană populară.

. -n = sora (de spital) das Krankenhaus. = a auzi (despre) leiden + an + Dat.TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT 231 Wortfamilie krank = bolnav der (die) Kranke. -er = spitalul die Krankheit. -n. -en = boala die Leberkrankheit. e). a şi c) = că şi oh (ex. b) = dacă şi prin pronumele was = ce. : was). Propoziţiile completive directe pot fi introduse prin conjuncţii ordonatoare (daß. daß du niemandem verraten wirst. -n. -s. c) Schwöre mir. sub- . = a transforma (în) zurufen -f. b) Der Spitalmeister fragte sie. = a mulţumi (cuiva) GRAMMATIK 1.= camera de bolnavi die Krankenschwester. -n = bolnavul grav der Lungenkranke. -es. introduse prin conjuncţiile daß (ex. PROPOZIŢIA COMPLETIVĂ DIRECTĂ A. ob sie gehen können. Propoziţiile de mai sus. -en = boala de ficat herzkrank = bolnav de inimă nierenkrank = bolnav de rinichi Rektion hören + von + Dat. was ich dir sage. a) Du wirst sehen. -n. ob). sau prin pronume (de ex. ceea ce (ex. sînt pro­ poziţii secundare şi anume propoziţii completive directe. -n = bolnavul de plămîni das Krankenzimmer. daß alle das Spital verlassen. -n = bolnavul (bolnava) der Schwerkranke. = a striga (cuiva) sich bedanken + bei + Dat.Dat. = a suferi (de) verwandeln + in + Akk.

daß alle . blieb zurück. pag. totuşi în pro­ poziţiile de mai sus — acestea fiind secundare — particula nu s-a separat de verb. Grammatik 2). . In propoziţia secundară — verbul conjugat stă pe ultimul loc. 595) 2. LEHRSTÜCK B. . cît şi de cea din limba română.. . . Verbele eu particulă separabilă în propoziţia secundară a) Er stellt fest.. Propoziţia completivă directă răspunde la întrebarea was? ( = ce?) (vezi schema nr. a la prezent. particula nu se mai separă de verb.. Verbul zurückbleiben.. In limba germană. . •—participiul.. ordinea cuvintelor din propoziţia secundară se deose­ beşte atît de ordinea cuvintelor din propoziţia principală (vezi pag.. . daß daß daß daß alle . la verbele cu particulă separabilă. . . b) Er stellte fest. das Spital verlassen...... ex. Propoziţia principală se desparte de propoziţia secundară printr-o virgulă. TOPICA ÎN PROPOZIŢIA SECUNDARĂ A. 148. daß kein Kranker zuriickfeleibt. zurückgeblieben (ex. das Spital Was wirst du sehen? verlassen.. 27. LOCUL P R E D I C A T U L U I ÎN PROPOZIŢIA SECUNDARĂ a) b) c) d) .. b la imperfect) este un verb compus cu particulă separabilă. daß kein Kranker zurückblieb. du niemandem verraten wirst. infinitivul sau numele predicativ stau pe locul penultim. Du wirst sehen. alle ins Spital zurückgekommen waren.. . du alle Krankheiten heilen kannst. în propoziţiile secundare.232 24.

— In exemplul c subiectul exprimat printr-un pronume stă imediat după conjuncţie. Deci: 1) Subiectul propoziţiei secundare. 3. şi anume în exem­ plul a tare. daß er ihn betrogen hatte. dacă propoziţia nu conţine nici un pronume personal. daß kein Kranker zurückgeblieben war. daß Eulenspiegel alle Krankheiten heilen kann? b) Der Spitalmeister merkte. c) Der Spitalmeister merkte. LOCUL SUBIECTULUI ÎN PROPOZIŢIA SECUNDARĂ a) Ist es wahr. celălalt pronume ocupînd locul următor. G. pronumele complement direct. dar numai dacă subiectul nu este exprimat el însuşi printr-un pronume. Exemple : Singular Masculin N. în exemplul b slab. stă imediat după conjuncţie. b) Der Spitalmeister fragte die Kranken. der des dem den Alte Alten Alten Alten der des dem den Reisende Reisenden Reisenden Reisenden der des dem den Angestellte Angestellten Angestellten Angestellten se declină ca adjectivele atri­ . în exemplul c mixt. Cu toate acestea. stă imediat după conjuncţie. iar subiectul ocupă locul următor. D. exprimat printr-un substantiv. 2) Dacă în propoziţie există un pronume personal. — In exemplul b însă. EULENSPIEGEL ALS ARZT 233 B. A. ob sie gehen können. — în exemplul a subiectul este exprimat printr-un substantiv şi stă ime­ diat după conjuncţie. c) Überrascht stellte er fest. daß ihn Eulenspiegel betrogen hatte. în propoziţiile de mai sus adjectivul krank este întrebuinţat ca substantiv.TILI. si nu ca substantivele. acesta trece înain­ tea subiectului. Adjectivele şi participiile substantivizate butive. observăm că se declină ca adjectivele. ADJECTIVELE SUBSTANTIVIZATE a) Im Nürnberger Spital lagen sehr viele Kranke.

D. ein eines einem einen Alter Alten Alten Alten ein eines einem einen Reisender Reisenden Reisenden Reisenden ein eines einem einen Angestellter Angestellten Angestellten Angestellten Singular Feminin N. A. N. der Verwandte ( = ruda). A. die Verwandte. LEHRSTÜCK Singular Masculin N. das Schöne. N. Adjectivele şi participiile substantivizate de genul masculin şi feminin arată de obicei per­ soane : der Werktätige ( — omul muncii). G. G. der Verantwortliche. die Blinde. 1. 2. das Gute. D. D. Observaţii. die der den die Alten Alten Alten Alten die der den die Reisenden Reisenden Reisenden Reisenden die der den die Angestellten Angestellten Angestellten Angestellten Alte Alter Alten Alte Reisende Reisender Reisenden Reisende Angestellte Angestellter Angestellten Angestellte Adjectivele substantivizate de genul neutru se declină de asemenea ca adjectivele. die Stumme. G. der Taube ( = surdul). D. de exemplu : das Wichtige. Adjectivele substantivizate de genul neutru exprimă de obicei noţiuni abstracte. der Lahme ( = ologul). D. etwas Gutes. A. cunoştinţa). nichts Neues etc.234 24. die Verantwortliche. die Bekannte. die der der die eine einer einer eine Alte Alten Alten Alte Alte Alten Alten Alte die der der die eine einer einer eine Reisende Reisenden Reisenden Reisende Reisende Reisenden Reisenden Reisende die der der die eine einer einer eine Angestellte Angestellten Angestellten Angestellte Angestellte Angestellten Angestellten Angestellte Plural Masculin şi Feminin N. alles G u t e . die Taube. A. die Lahme etc. der Blinde ( = orbul). etwas Schönes. . A. der Bekannte ( = cunoscutul. viel Gutes. G. G. dar se întrebuinţează numai la singular. der Stumme ( = mutul). die Werktätige. die Deutsche. der Deutsche. etwas Wichtiges.

der vordere das Gesicht. Die Gliedmaßen sind : die zwei Arme mit den Händen und die zwei Beine mit den Füßen. Übungen 1. Links und rechts sind die Wangen. Wir sehen mit den Augen.TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT 4. 5. der Taube kann nicht hören. Auf dem Kopf sehen wir die Haare. Im Mund sind die Zunge und die Zähne. DUBLAREA SUBIECTULUI PRIN ES 235 Es lagen im Spital auch viele Schwerkranke. Zwischen dem Kopf und dem Rumpf ist der Hals. In această propoziţie sînt două subiecte : Es şi viele Schwerkranke. Unter der Nase ist der Mund. . Unter der Stirn sind die Augen. Predicatul nu se acordă cu es. Es poate servi şi la dublarea subiectului. Oben ist die Stirn. Das Gesicht besteht aus meh­ reren Teilen. Der hintere Teil des Kopfes heißt der Hinterkopf. Sufixul de origine negermană -ei este accentuat. und jeder Fuß hat fünf Zehen. riechen mit der Nase. Jede Hand hat fünf Finger. Übersetzen Sie! Der menschliche Körper besteht aus Kopf. Se întrebuinţează în special atunci cînd vrem să punem predicatul (care urmează să fie scos în evidenţă) înaintea subiectului. Rechts und links sind die Ohren. schmecken mit der Zunge und tasten mit den Fingern. ci cu subiectul al doilea : Es kommt heute ein Freund zu uns. und der Lahme kann nicht gehen. Es kommen heute Freunde zu uns. Zwischen den Augen ist die Nase. Rumpf und Gliedmaßen. hören mit den Ohren. FORMAREA CUVINTELOR Alle Kranken müssen diese Arznei einnehmen. der Stumme kann nicht sprechen. Acest es nu se traduce. Der Blinde kann nicht sehen. Substantivele formate cu sufixul -ei sînt de genul feminin.

und ein paar Lungen. Der Sklave war krank. auf die . Setzen Sie die eingeklammerten a) b) c) d) e) Wörter ein! Achten Sie auf den Fall! Haben Sie von (dieser berühmte Arzt) gehört? Wir bedankten uns bei (der Lehrer und die Lehrerin) für die Hilfe. e) daß i Die Kranken wußten nicht... . c) daß < Itellius wußte nicht.des Spitals waren besetzt. ... Eulenspiegel hatte sie betrogen.. b) ob j Der Arzt weiß nicht.. Alle Kranken werden gesund. LEHRSTOCK 2. f) Eulenspiegel sagte dem Spitalmeister: „Ich bringe alle . e) Ihr müßt diese Arznei täglich ." Ergänzen Sie! ReisendReisendReisendReisendReisendReisendKrankKrankKrankKrankKrankKrankb) dieser diese keines keiner allen viele d) der die das diesem ein eine Rlind Blind Blind Blind Blind Blind AltAltAltAltAltAlt- a) der ein eines diesem viele alle c) der die kein keine vieler dieser 4.. . Wir müssen uns bei (diese gute Krankenschwester) bedanken.. d) was J Erzähle ihr..236 24. c) Dieser ist -krank. die anderen haben ein -leiden oder eine -krankheit. Ich habe von (das neue Buch) gehört. Ich habe dir gesagt. . Ich leide an (starke Kopfschmerzen). Alle Kranken werden gesund. und sie werden das Spital . Ergänzen Sie! a) Die Kranken. mit -weh und -schmerzen. die -Schwestern hatten alle Hände voll b) Dort lagen die Schwer.. d) Manche hatten eine . Gebrauchen Sie: Verbinden Sie die Satzpaare! a) daß i Der Arzt hofft..

wohl. (ich kann heute ins Kino gehen). gut. Leberschmerzen) f) Was fühlen Sie bei einer Erkältung?—. schlecht) b) Wie fühlt sich Ihr Bruder?—(besser. Kopf-. nichts) e) Woran leiden Sie? — (Nierenkrankheit. Jeder Kranke nimmt ein. Antworten a) Wie fühlen Sie sich ? —• (sehr gut. (du willst mir erzählen). Sie! Gebrauchen Sie die eingeklammerten Wörter! 8. Fast alle Kranken kamen ins Spital zurück. c) Eulenspiegel verspricht dem Spitalmeister. 7. a) b) c) d) e) Wer Was Wer Was Was Sie! kam eines Tages nach Nürnberg? erzählte Eulenspiegel überall? lag damals im Spital? versprach Eulenspiegel dem Spitalmeister? sagte Eulenspiegel jedem Kranken? . Die Kranken liefen aus dem Nürnberger Spital davon. 6. nicht gut) c) Was für Schmerzen haben Sie?—-(Ohren-. Ich weiß noch nicht. b) Der Arzt wußte nicht. der Magen. d) Der Spitalmeister sah erst spät. Halsweh) 9. Die Krankenschwester weiß (es). Viele Kranke saßen im Wartezimmer. (Eulenspiegel hatte ihn betrogen). Hals-) d) Was t u t Ihnen weh ? —• (der Kopf. Alle Kranken kommen zurück. Verwandeln Sie den eingeklammerten Satz in einen Objektsatz! Gebrauchen Sie daß. (sie können seine Krankheit heilen). was oder o b / a) Ich kann dir nicht verraten. Magen-. der Hals. die Zähne. Ich werde dich anrufen. Zahn-.(Kopfschmerzen. Du sagst. Magengeschwür. g) Der Kranke fragte die Ärzte. Leiten Sie folgende Sätze durch es ein! a) b) c) d) Einige Kranke kamen zum Arzt. f) Ich weiß schon. (in diesem Brief steht geschrieben). Alle Kranken nehmen die Arznei ein. Ich höre nicht. Der Arzt weiß (es). schlechter. (die Kranken können gehen). Leber-.TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT 237 f) daß g) daß h) was i) ob j) was Der Arzt sieht. (alle Kranken werden gesund). Herzkrankheit. e) Ich weiß noch nicht. Antworten A.

Nu cred că o să iau medicamentul. e) Directorul constată că saloanele de bolnavi erau goale. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Was Was Was Was Was machte er am nächsten Tag? machten die Kranken? bekam Eulenspiegel. LEHRSTÜCK f) g) h) i) j) B. am luat zilnic medicamentul şi acum sînt iar sănătos. că m-ai chemat azi dimineaţă la telefon.238 24. Übersetzen Sie! A." c) Eulenspiegel şopti fiecărui bolnav la ureche : „Jură-mi că nu mă vei trăda.) bolnav de inimă? — Nu. Nu-i spune ce îţi voi povesti acum. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Till Eulenspiegel 11. a) b) c) d) e) ." d) A doua zi toţi bolnavii se îmbrăcară şi plecară. că ei s-au grăbit. b) c) d) e) f) C. Medicul a constatat că acest bolnav suferă de o boală de rinichi. eu sînt bolnav de ficat. că ai fost ieri la conferinţa profesorului nostru. Promite-mi că vei lua acest medicament de trei ori pe zi. Trebuie să ard pe unul din voi şi să-1 transform în pulbere. a) Ştiu că mergi diseară la teatru. Sînteţi (dv. dar mă dor dinţii. Nu ştiu dacă putem merge azi la medic. f) El i-a dat lui Eulenspiegel banii promişi. g) A treia zi toţi bolnavii se întoarseră la spital. und was machte er nachher? geschah am dritten Tag? merkte der Spitalmeister? Warum haben Sie gefehlt? Was fehlte Ihnen? Hatten Sie eine schwere Erkältung? Waren Sie in der Poliklinik? Was sagten Sie dem Arzt? Was sagte Ihnen der Arzt? Wie lange lagen Sie im Bett? Wer pflegte Sie? Wie geht es Ihnen jetzt? als Arzt"! 10. Cum te simţi astăzi ? — Mulţumesc. că trebuie să ne grăbim. ceva mai bine decît ieri. Mai ai dureri de cap ? —• Nu. Eşti încă bolnav ? —• Nu. a) Eulenspiegel se lăudă că poate vindeca toate bolile. b) El spuse : „ î n două ore pun pe toţi bolnavii pe picioare. B. Mă doare capul şi am guturai.

d) Aveţi rude în Bucureşti ? — Nu. Der Arzt bringt alle Kranken auf die Beine. . Ich habe Kopfschmerzen (Kopfweh). el face o călătorie prin patria noastră minunată. Es geht mir gut. c) Nimeni nu ştie să povestească aşa de frumos ca această bătrînă. e) Domnul acesta este german. b) Oamenii muncii îşi petrec concediul ( = concediul lor) în frumoa­ sele case de odihnă din patria noastră. f) Poţi să-mi dai cartea aceasta pentru un cunoscut? g) în ţara noastră există multe şcoli pentru orbi. a) l-am mulţumit călătorului. Merken Sie sich! Wir haben alle Hände voll zu tun.TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT 239 D. rudele mele locuiesc la ţară. Wie fühlen Sie sich ? — Was fehlt Ihnen ? Ich fühle mich gut (wohl. Der Kopf tut mir weh. h) Obiceiul funcţionarei Dupont era foarte urît. schlecht. besser).

„Es wird überall gespielt und ist. Gib acht! Ich werde dir jetzt ein Manuskript bringen. zeig. denn er wollte ihnen ein sehr begabtes Kind vorstellen. Das Kind wurde von allen umarmt und geküßt." „Bitte. deshalb bat er Zelter um ein Thema.Don Juan'. Wir wollen einmal sehen. Mendelssohn wollte auf dem Klavier frei phantasieren. „Bitte. Der große Dichter hatte sie eingeladen. Wie konnte man das nur lesen? „Das ist von Beethoven". sagte der Dichter freundlich. Der Knabe war sein Liebling geworden. sagte Goethe. Zelter setzte sich ans Klavier und spielte ein Lied." Felix sah auf das Blatt. Goethe war jetzt von Mendelssohns Begabung überzeugt. „ist von dir vorbereitet worden. Goethe streichelte den jungen Künstler und sagte : „Du bist noch nicht fertig! Ich möchte noch ein Menuett hören." erwiderte der Kleine. Dieses Kind war Felix Mendelssohn. Die Anwesenden waren begeistert. Erläuterungen 1) Născut la 28 august 1749 în Frankfurt pe Main. was du noch nicht kennst. ich spiele das Menuett aus . (FÜNFUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN Eines Abends waren bei Goethe viele Freunde versammelt. Goethe betrachtete den Knaben mit forschenden Blicken." „Das Menuett". das schönste in der ganzen Welt. „Jetzt versuch. was du k a n n s t ! " Felix begann sofort zu spielen. Er machte hie und da einen kleinen Fehler. ob du auch etwas spielen kannst. meiner Meinung nach.25. Dann rief e r : „Jetzt werde ich es Ihnen vorspielen!" Und dieses zweite Mal spielte er fehlerlos. J o h a n n W o l f ­ g a n g G o e t h e este unul din cei mai de seamă reprezentanţi nu . spiele uns etwas vor". rief jemand aus. Felix wieder­ holte es mit Variationen. aber er verbesserte sich selbst.

unde rămîne pînă la sfîrşitul vieţii. Goethe studiază dreptul la Leipzig şi Straßburg. care îi lărgesc mult orizontul poetic şi umanistic. o capodoperă a literaturii univer­ sale (prima parte apăruse în forma definitivă în 1808). sculptură.. Egmont şi Torquato Tasso. literatura germană se ridică la rangul de literatură naţio­ nală clasică. poetul este preocupat de toate frămîntările sociale şi cuceririle ştiin­ ţifice ale epocii. termină cea mai importantă operă a sa. romanul Wilhelm Meister şi epopeea Hermann und Dorothea..GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN 241 2) 3) 4) 5) 6) 7) numai ai literaturii germane.. în 1831. Sub influenţa artei antice Goethe scrie dramele îphigenie auf Tauris. Opera sa cuprinde toate domeniile literaturii. compozitor german.. Intre 1794—4805—• perioada colaborării cu Friedrich Schiller — iau naştere renumitele balade. Es ist meiner Meinung nach ... Goethe devine reprezentantul de frunte al clasicismului german. = După părerea mea este . istorie şi multe domenii ale ştiin­ ţelor naturii. Moare la 22 mar­ tie 1832. 1790). a fost prietenul lui Goethe şi profesorul lui Mendelssohn. Sînt cunoscute în special con­ certele lui pentru pian şi vioară şi uvertura Visul unei nopţi de vară. . F e l i x M e n d e l s s o h n-B a r t h o 1 d y (1809—1847). Trăind în perioada de trecere de la absolutismul feudal la democraţia şi liberalismul burghez. Faust. pe care a compus-o la vîrsta de 17 ani. ci ai celei universale. wollte frei phantasieren = voia să improvizeze K a r l F r i e d r i c h Z e l t e r (1758—1832). Don Juan — operă de Mozart (1756—1791). cu puţin înainte de moarte. pictură. î n 1775 se mută la Weimar. 1881 Wörter / foaia frunza . în ultimii ani ai vieţii se îndeletniceşte cu studii în domeniul ştiinţelor naturii şi scrie cunoscutul roman autobiografic Dichtung und Wahrheit. Gib acht! = Bagă de seamă! Ai grijă! Fii atent! Lexik Synonyme Antonyme jemand =f= niemand das Manuskript — die Handschrift verbessern — korrigieren Vieldeutige das Blatt 16—Limba germană — c. mare com­ pozitor german de factură romantică. In tinereţe face parte din mişcarea „Sturm und Drang" şi scrie drama Götz von Berlichingen şi romanul Die Leiden des jungen Werthers. atingînd un renume mondial. O influenţă deosebit de mare asupra formării sale o au călătoriile în Italia (1786—4788. In urma activităţii sale şi a influenţei exercitate de perso­ nalitatea sa. teoria literaturii şi a artei.

+ zu + Dat. a (se) juca 2. == a ruga pe cineva (pentru ceva) (sich) überzeugen -f von + Dat.. în exemplele de mai sus. '-' = magazinul cu jucarn Rektion einladen + Akk. -e = arta der Künstler. . şi anume : în în în în în propoziţia propoziţia propoziţia propoziţia propoziţia a — la b —-la c •— la d •— la e —la prezent imperfect perfect mai mult ca perfect viitor. LEHRSTOCK Wortfamilie die Kunst. a cînta (la un instrument) vorspielen — spielte vor —• vorgespielt = a cînta (la un instrument în faţa cuiva. DIATEZA PASIVĂ A.= ar­ tistul die Künstlerin. -s. -s. -s. Das Menuett war von dir vorbereitet worden. . . verbele sînt la diateza pasivă. . Jetzt wird dir ein anderes Manuskript gebracht werden. ein Menuett vorzuspielen. -(e)s. -s. -nen = artista künstlerisch = artistic spielen — spielte — gespielt = 1. — a invita (pe cineva la .= actorul der Spielwarenladen.242 25.. + um + Akk. pentru cineva) das Spiel.) bitten + Akk. Der Kleine wurde gebeten. -e = jocul der Spieler. Das Menuett ist von dir vorbereitet worden.= jucătorul der Schauspieler. = a (se) convinge (de) GRAMMATIK 1. FORMAREA PASIVULUI a) b) c) d) e) Das Menuett wird überall gespielt.

ein Menuett zu spielen. — complementul direct al propoziţiei active devine subiectul propoziţiei pasive. man nu se mai pune. B. 559) O I) s c r v a | i c. Cînd o propoziţie In care mari este subiect este trecută la diateza pasivă. 106. D i a t e za p a s i v ă — werden (la timpul corespunzător) + partici­ piul perfect al verbului de conjugat. ci şi la formarea diatezei pasive (werden + participiul perfect). diateza pasivă se for­ mează cu auxiliarul werden (la timpul corespunzător) + participiul perfect al verbului de conjugat. . Verbul auxiliar werden serveşte. prin prepoziţia von. direct Complementul direct al propoziţiei acUve Complement de agent ( + von) al propoziţiei pasive Der Kleine wurde von dem Dichter gebeten. La perfect şi la mai mult ca perfect pasiv se întrebuin­ ţează worden în loc de geworden. — Das Menuett wurde gespielt. / Subiect ein Menuett zu spielen. pasive > ţ O b s e r v a t i e . pasive + von Complementul direct al propoziţiei active — subiectul prop. de agent j I Subiectul propoziţiei active -> complementul prop. nu numai la formarea viitoru­ lui (werden f infinitiv). pag. prin urmare. Subiect Compl.GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN 243 î n limba germană. T R A N S F O R M A R E A D I A T E Z E I ACTIVE ÎN DIATEZĂ PASIVĂ La transformarea diatezei active în diateza pasivă — subiectul propoziţiei cu diateza activă devine în propoziţia pasivă complement de agent legat de verb. de obicei. Subiectul propoziţiei active Subiectul propoziţiei pasive De exemplu : Der Dichter bat den Kleinen. \ Compl. M&B spirite das Menuett. spre deosebire de limba română. (vezi schema nr.

denn er wollte ihnen ein sehr begabtes Kind vorstellen. wird überall gespielt werden. LEHRSTOCK a) b) c) d) e) Das Das Das Das Das Menuett Menuett Menuett Menuett Menuett wird überall gespielt. = Copilul a fost îmbrăţişat. mai mult ca perfect şi viitor : — auxiliarul conjugat stă în locul 2. werden stă în locul ultim. deshalb bat er Zelter um ein Thema. b) Der große Dichter hatte Gäste eingeladen. TOPICA ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E P R I N C I P A L E CU PREDICATUL LA DIATEZA PASIVĂ 25. — participiul perfect stă in locul ultim. 2) fie prin pasivul reflexiv : Das Menuett wird überall gespielt. war überall gespielt worden. d şi e) D. = Menuetul se cîntă pretutindeni. din această cauză). — participiul perfect stă în locul penultim. 1) La prezent şi imperfect: —-verbul auxiliar conjugat werden stă în locul 2. (Ex. TOPICA ÎX FRAZELE PRIX COORDONARE (Continuare) a) Der Kleine wollte auf dem Klavier phantasieren. a).244 C. . Conjuncţia deshalb introduce propoziţii conclusive principale. a şi b) 2) La perfect. In fraza de mai sus (ex. (Ex. TRADUCEREA D I A T E Z E I PASIVE Diateza pasivă se poate traduce în limba română : 1) fie prin diateza pasivă : Das Kind wurde umarmt. c. propoziţiile sînt legate prin conjuncţia deshalb ( = de aceea. 2. ist überall gespielt worden. — worden resp. wurde überall gespielt.

was ich dir ins Ohr sage. 55. 3. daß du niemandem. c) Sie werden das Buch nicht vergessen. warum? ( = de ce). Nach seiner Schulzeit studierte er in Leipzig. G. Johann Wolfgang Goethe. jemand jemandes jemand(em) jemand(en) niemand niemandes niemand(em) niemand(en) Dativul şi acuzativul acestor pronume pot fi folosite atît cu. PRONUMELE NEHOTARÎT (Continuare) a) „Das ist von Beethoven". Übersetzen Sie! A. rief jemand aus. Gram­ matik 5). a) Der Knabe wird den Gästen vorgestellt. Goethe beendete dieses Meister­ werk der Weltliteratur erst kurz vor seinem Tod. D. cît şi fără Übungen 1. (vezi schema nr. pentru ce). b) „Schwöre mir. Während dieser Leipziger Jahre entstanden seine ersten Dichtungen. A. wurde im Jahre 1749 geboren. între propoziţiile conclusive principale şi propoziţiile cauzale există atin­ geri semantice : Lotte braucht ein Buch. Einige Jahre später begann Goethe die Arbeit an seinem bedeutendsten Werk Faust. în propoziţiile introduse prin darum. unde verbul conjugat stă în locul 2 (vezi pag. weswegen? ( = din ce cauză). der größte Dichter des deutschen Volkes. ex. p. 122. Lotte geht in die Bibliothek. denn sie braucht ein Bach. N. März 1832 in Weimar. Observaţie. deswegen. verraten wirst. desinenţă. Anto­ nimul pronumelui niemand este jemand ( = cineva). Spre deosebire de propoziţiile introduse prin denn (propoziţia cauzală principală. deshalb sau deswegen verbul conjugat stă în locul 1. . Întrebările corespunzătoare sînt : weshalb? ( = de ce.GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN 245 Alte conjuncţii care introduc propoziţii conclusive principale s î n t : darum. Er starb am 22. b) Er wird mir seinen Freund vorstellen. 575) O b s e r v a ţ i e . deshalb geht sie in die Bibliothek. b). B." Niemandem este dativul pronumelui nehotărît niemand ( = nimeni).

f) Wir begleiteten unseren Freund. denn ich kann nicht kommen. a) Der Dichter lädt den jungen Künstler ein. vorzuspielen (bitten: Präsens. 5. e) Es wird immer gespielt werden. Imperfekt). e) Er wird vertreten.... 2. f) Man verkauft Briefmarken auf der Post. denn er ist krank. jemand. b) Dieser Student machte keinen Fehler. {umarmen: Präsens.. b) Das Menuett wurde vom jungen Künstler vorbereitet.. Der junge Künstler spielte es ihm vor. Verwandeln Sie ins Aktiv! a) Das Kind wird von allen geküßt. c) Das Kind .. Setzen Sie das eingeklammerte Verb ins Passiv.246 25.. von Goethes Freunden . c) Der Reisende zeigte dem Schaffner die Fahrkarte. Imperfekt). sagte . d) Er hatte die Fahrkarten am Schalter gelöst. Plusquamperfekt).... LEHRSTOCK d) In unserer Bibliothek werden oft Hefte vergessen. e) Die Gepäckträger haben viele Koffer getragen. (streicheln: Präsens. B. c) Das Lied ist von ihm fehlerlos gespielt worden. e) Das Kind . d) Man hängt das Bild an die Wand. Imperfekt). c) Man hat den Koffer ins Schlafzimmer getragen. von den Anwesenden . Er lud sie zu sich ein. f) Er wird mich morgen vertreten. e) Man stellt den Bücherschrank neben den Schreibtisch.. 3. d) „Das ist von einem großen Künstler geschrieben worden". Plusquamperfekt). g) Man öffnet das Kaufhaus um 8 Uhr.. b) Das Menuett . 4. vom Dichter . deshalb oder deswegen! a) Der Dichter wollte seinen Freunden ein begabtes Kind vorstellen. d) Der Fehler (verbessern: Imperfekt. Präsens). a) Man legt das Buch auf den Schreibtisch. b) Der Dichter wünschte ein Menuett zu hören.. dem jungen Künstler (bringen: Perfekt. Gebrauchen Sie die angegebenen Zeitformen! a) Der Kleine . von dem kleinen Künstler (vorspielen: Perfekt. Verbinden Sie die Satzpaare mit den Konjunktionen darum. b) Man stellte den Schreibtisch neben das Fenster.... f) Ein anderes Manuskript . Verwandeln Sie ins Passiv! A.

6. Er wünschte eine Karte zweiter Klasse nach Sinaia. Sie wollen sich nicht verspäten. Er hat eine falsche Nummer gewählt. g) Er ging zum Schalter. mit der Konjunktion denn! B. b) Marele scriitor a invitat mai mulţi prieteni. Eulenspiegel versprach. f) Toţi au fost entuziasmaţi şi l-au îmbrăţişat şi sărutat pe băiat. denn ich will eine Fahrkarte lösen. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Goethe und Felix Mendelssohn"! 9. d) Die Anwesenden waren vom Kleinen begeistert. Sie braucht Kleingeld. Sie hatten noch Zeit. Verbinden Sie die Satzpaare A. Sie wurden nicht gesund. a) Sie wechselt einen Leu. 2) Ich will eine Fahrkarte lösen. a) Marelui scriitor i-a fost prezentat un copil foarte talentat. darum gehe ich an den Schalter. 7. Sie umarmten und küßten ihn. f) Wir können jetzt die Straße überqueren. Das Licht der Verkehrsampel ist grün. Ich will eine Fahrkarte lösen. Antworten Sie! a) Wen hatte Goethe eingeladen? Warum? b) Warum bat der Kleine Zelter um ein Thema? c) Wie spielte der junge Künstler? d) Was spielte der Kleine noch vor? e) Hatte der Knabe alle Stücke vorbereitet? f) Wie gefiel den Anwesenden sein Spiel? 8. c) Er ruft noch einmal an. c) El a vrut să prezinte pe artist celor prezenţi. d) Băiatul cîntă menuetul fără nici o greşeală. d) Der Spitalmeister gab Eulenspiegel 200 Gulden. 1) Ich gehe an den Schalter. alle Kranken auf die Beine zu bringen. Die Begeisterung der Anwesenden war groß. b) Sie gehen schon um drei Viertel 7 auf die Fakultät. e) Sie kamen ins Spital zurück.GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN 247 c) Der Kleine spielte fehlerlos. e) Cei prezenţi s-au convins de talentul copilului. mit der Konjunktion darum! Beispiel: Ich gehe an den Schalter. Übersetzen Sie! A. h) Sie gingen in den Wartesaal. .

a) a ) b) b') c) c') Acest actor tînăr este foarte talentat. Elevul a fost întrebat de profesor. Elevul va fi întrebat de profesor. C. Acest joc a fost foarte interesant. d) Te-a întrebat cineva ceva? e) A venit cineva ? — Nu. . a) N-am văzut pe nimeni. Das Konzert ist meiner Meinung nach schön. f) Ai spus aceasta cuiva ? — Nu. Merken Sie sich! Der Künstler spielt etwas cor. n-a venit nimeni. Studenţii noştri au mult interes pentru artă. Profesorul 1-a întrebat pe elev. a) b) c) d) e) f) g) D. Joci şah? Colegul meu este un jucător foarte bun. Profesorul îl va întreba pe elev. Er setzt sich ans Klavier.248 25. Er spielt wunderschön Klavier. b) Ai văzut (tu) pe cineva? c) Să nu vorbeşti cu nimeni despre această chestiune ( = despre aceasta). Profesorul îl întreabă pe elev. g) Ce mai este nou? h) Nu-i nimic nou. Gib acht! Geben Sie acht! Er machte hie und da einen kleinen Fehler. LEHRSTOCK B. n-am spus nimănui nimic. Elevul este întrebat de profesor. Ştii să cînţi la pian? Cîntă-ne ceva! Sora mea cîntă frumos (din gură). El este un mare artist.

Studenten standen auf den Bänken. Er wählte einen kleinen Hörsaal. Er hatte vor dieser ersten Vorlesung ein wenig Furcht. Ein größerer Hörsaal mußte gewählt werden. aber dieser lag am anderen Ende der Stadt. Seine Vorlesung war für sechs Uhr angesetzt. ich spreche hier zum erstenmal". und es kamen noch immer mehr Studenten. Unter lautem Pochen der Studenten — das gilt in Deutschland als Beifall — bestieg Schiller das Katheder.„Nein. dachte er. lauten und sicheren Stimme. vor der Tür. Schon um halb sechs war der Saal voll. es brennt nirgends". Mai 1789 fand Schillers erste Vorlesung an der Jenaer Universität statt. „der neue Professor wird heute seine erste Vorlesung halten. bis auf die Straße. „Ich bin doch unbekannt. war die Antwort. Alle Studenten rannten auf die Straße. „Was gibt's denn?" hieß es überall. aber der Gedanke. Die Studenten äußerten ihre Begeisterung durch eine Nachtmusik vor Schillers Fenster. dennoch war kein Platz frei. în tinereţe trebuie să urmeze contra voinţei sale .26. „Warum sind Hunderte von Studenten auf der Straße ? Brennt es irgendwo ?" —. Schillers Bescheidenheit wurde belohnt. Schiller begann seine Antrittsrede mit einer klaren. (SECHSUNDZWANZIGSTES) L E H R S T Ü C K SCHILLER ÜBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA Nach einem Brief Schülers an einen Freund Am 26. daß in Jena keine ähnliche Vorlesung gehalten worden war. Dieser faßte vierhundert Men­ schen. auf der Diele. denn jeder wollte einen guten Platz im anderen Hörsaal erobern. F r i e d r i c h Schiller este alături de Goethe un reprezentant de frunte al literaturii naţio­ nale clasice germane. und wir alle wollen anwesend sein. gab ihm Mut. Noch den ganzen Abend wurde in der Stadt davon gesprochen." Endlich erreichte die Menge den Hörsaal. auf den Treppen. Die Vorlesung machte einen tiefen Eindruck. Erläuterungen 1) Născut la 10 noiembrie 1759 în Marbach.

se auzea Lexik Synonyme die Angst — die Furcht rennen — laufen senden — schicken Antonyme das Ende =h der Anfang voll =f= leer anwesend =j= abwesend nirgends --/= überall bekannt =f= unbekannt . Această universitate. Er hatte vor dieser Vorlesung Furcht = I-a fost frică de această pre­ legere .. hieß es = . ridicîndu-se pe culmile clasicismului german. este una din universităţile cele mai renumite din Germania. Deosebit de rodnică este perioada colaborării cu Goethe (1794— 1805) cînd Schiller depăşeşte influenţa „Sturm und Drang"-ului. în 1792 este numit cetăţean de onoare al republicii franceze. LEHRSTÜCK 2) 3) 4) 5) 6) 7) cursurile academiei militare (Karlsschule) patronate de despoticul duce de Württemberg. . Wilhelm Teil şi Demetrius (fragment). cît şi prin planetariu. Acolo scrie drama Die Räuber. î n urma premierei acestei drame (1782) Schiller trebuie să se refugieze la Mannheim. prin produsele optice Zeiss.. în care Schiller se ridică împotriva tiraniei sistemului feudal. el scrie în acest timp renumitele drame Wallenstein (trilogie). Jena—oraş important din R.D. Kabale und Liebe şi Don Carlos.. pledînd pentru libertate şi demnitate umană. Maria Stuart... luptînd pentru trezirea conştiinţei naţionale a Germanilor. omagiu adus luptei sale pentru libertate. Jenaer Universität —• universitatea din Jena. studiind medicina şi dreptul. profesor extraordinar de istorie la Universitatea din Jena. întemeiată în 1558. Pe lîngă numeroase poezii (în special frumoasele balade).G. Die Jungfrau von Orleans. Schiller rămîne pînă la sfîrşitul vieţii un apărător înfocat al liber­ tăţii şi al idealurilor democratice şi umaniste.. immer noch mehr Studenten = tot mai mulţi studenţi Am 26.250 26. expresie a protestului său contra tiraniei brutale a ducelui. în 1789 este numit. Mai 1789 ('siebzehnhundertneunundachtzig). Die Braut von Messina. vestit în special printr-o veche universitate. Moare la 9 mai 1805. Intre 1782—1787 iau naştere dramele de tinereţe Fiesko.. în urma interven­ ţiei lui Goethe. Pentru a indica anii de la 1100 pînă la 2000 se exprimă numai sutele.

a crede halten das Ende / \ c . a J1 aşezat ?P*ţ u J slirsitul Rektion erreichen + Akk. în exemplul a verbul erobern este la infinitiv prezent activ. 559) . 2) la infinitiv pasiv prezent.. Cînd avem două verbe într-o propoziţie. dacă subiectul suferă acţiunea. a crede GRAMMATIK 1. a considera drept. = a ajunge (la) besteigen -+.. Infinitivul prezent pasiv se formează din participiul perfect al verbului de conjugat şi infinitivul verbului werden. = a se urca (pe) Furcht haben + vor + Dat. INFINITIVUL P A S I V PREZENT a) Sie wollten einen guten Platz. erobern. a sta liefen ( ^ n P 0 Z Hi e orizontală) \ a se afla. 189. Gramm. Infinitivul pasiv prezent = participiul perfect al verbului de conjugat . î n exemplul b verbul wählen este la infinitiv prezent pasiv. al doilea stă la infinitiv şi anume : 1) la infinitiv activ prezent. 107.Akk. = a-i fi frică (de) halten + für + Akk. b) Ein größerer Hörsaal mußte gewählt werden.SCHILLER ÜBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA 251 Vieldeutige Wörter a tine — a (se) opri ^ a staţiona halten + für = a lua drept. pag. a considera (drept). dacă subiectul face acţiunea (compară pag. 1 D şi pag. 4).werden (vezi schema nr. = a lua (drept). 201 Gramm.

Formele regulate ale verbului wenden: wenden — wendete — gewendet au pe lîngă sensurile formelor neregulate şi înţelesul de a întoarce pe dos o haină.. b) Es brannte nirgends. Verbe neregulate de conjugare slabă sînt : 1) pe lîngă kennen —kannte —gekannt = a cunoaşte brennen — brannte — gebrannt = a arde nennen — nannte — genannt = a numi şi rennen — rannte —• gerannt = a fugi senden — sandte •— gesandt = a trimite wenden •— wandte — gewandt = a întoarce. Verbele senden şi wenden formează formele de bază şi în mod regulat. formele regulate senden — sendete — gesendet întrebuinţîndu-se mai mult cu înţelesul de a emite (radio). 3. a) şi brennen — brannte — ge­ brannt (ex.. a vira. — worden sau werden în locul penultim. iar participiul perfect al verbului de conjugat în locul penultim. verbul auxiliar stă în locul ultim. etc. La verbele bringen şi denken se observă şi o alternanţă consonantică. Intre formele neregulate şi regulate ale verbului senden există o deosebire de sens. TOPICA ÎN PROPOZIŢIILE SECUNDARE CU PREDICATUL LA DIATEZA PASIVĂ a) .) —• wandte mich — sich gewandt = a se adresa 2) bringen •— brachte — gebrachte = a aduce denken — dachte — gedacht = a se gîndi Observaţii. 2. mai mult ca perfect şi viitor: — verbul auxiliar conjugat stă în locul ultim. — participiul perfect al verbului de conjugat în locul antepenultim. a transmite.. a îndrepta sich wenden ( + an + Akk. Aceste verbe au : — pe lîngă caracteristicile verbelor s l a b e (-te la imperfect şi -t la participiul perfect) şi una din caracteristicile verbelor t a r i . b) sînt verbe neregulate de conjugare slabă..252 26... . daß keine ähnliche Vorlesung in Jena gehalten worden war. La perfect. — la imperfect şi la participiu perfect o altă vocală radicală decît la infinitiv.. daß keine ähnliche Vorlesung in Jena gehalten wurde. VERBELE NEREGULATE DE CONJUGARE SLABĂ a) Ich kannte ihn gut. LEHRSTOCK 2. b) . Verbele kennen — kannte — gekannt (ex. La prezent şi imperfect. 1.

und Industriestadt der Deutschen Demokratischen Republik. cu toate acestea).a. Übersetzen Sie! A. deshalb. cu toate acestea). deswegen 1 verbul conjugat dennoch. Während der Jenaer und Weimarer Jahre entstanden u. (vezi schema nr. Die Schule war vom Herzog gegründet wor­ den. / \ darum. Die Schüler lebten dort wie in einem Gefängnis. în exemplul de mai sus propoziţiile sînt legate prin conjuncţia dennoch ( = totuşi. Der große deutsche Dichter Friedrich Schiller wurde im Jahre 1759 geboren. Seine Antrittsvorlesung hatte großen Erfolg.SCHILLER OBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA 25 4. . Mit 30 Jahren wurde Schiller Professor der Geschichte an der Universität Jena. Conjuncţia dennoch introduce propoziţii concesive principale. trotzdem J locul 1. 122. 575) Übungen 1. In der Karlsschule schrieb Schiller heimlich sein erstes Drama Die Räuber. In diesem Drama erhob sich der Dichter gegen die Tyrannei. dennoch war kein Platz frei. Im Jahre 1799 zog der Dichter nach Weimar. Die Stadt Jena ist eine bedeutende Universitäts. TOPICA ÎN FRAZELE PRIN COORDONARE (Continuare) Der faßte vierhundert Menschen. die geschichtlichen Dramen Wallenstein und Wilhelm Teil und viele Balladen. Auch in seinen anderen Dramen kämpfte Schiller für Freiheit und Menschenwürde. Schiller starb im Jahre 1805 in Weimar. Die Jenaer Universität—-die Friedrich-Schiller-Universität von heute — wurde im Jahre 1558 gegründet. verbul conjugat stă în locul 1. Auf Befehl des despo­ tischen Herzogs Karl Eugen von Württemberg mußte Schiller die Karlsschule besuchen. B. In propoziţiile introduse prin dennoch şi trotzdem. deshalb wurde er zum Ehrenbürger der Fran­ zösischen Republik ernannt. O altă conjuncţie care introduce propoziţii concesive principale este conjuncţia trotzdem ( = totuşi. Er hatte eine schwere Jugend. pag.

Bilden Sie Sätze! Gebrauchen Sie den Infinitiv a) Dieses Buch müssen Diese Zeitung sollen Diese Zeitschriften . kaufen. In Jena befindet sich auch der VEB (der Volkseigene Betrieb) Carl Zeiss. c) In der Nähe konnte kein Saal (finden). 5. kann hier Bahnsteigkarten lösen. Verwandeln Sie ins Passiv! Beispiel: Man soll dieses Buch lesen — Dieses Buch soll gelesen werden. d) Eine Menschenmenge kann auf den Straßen (sehen). soll fremde Sprachen lernen. bestellen. Die Erzeugnisse dieses Betriebs werden in über 100 Länder exportiert. Setzen Sie die Antworten ins Imperfekt und ins Perfekt! Was wird in der deutschen Stunde gemacht ? a) Der Lehrer — grüßen b) Die Übungen — machen c) Die Fehler — korrigieren d) Die Wörter — lernen Was wird auf dem gemacht ? Bahnhof Was a) b) c) d) Der Die Die Die wird in der Bibliothek gemacht ? Bestellzettel — nehmen Bücher — bringen Bücher —• lesen Zeitung — lesen a) Die Bahnsteigkarte und die Fahrkarte — lösen b) Der Fahrplan — lesen c) Zeitschriften und Zeitungen —• kaufen d) Koffer — tragen 3. b) Ein guter Platz mußte (erobern). muß die Vokabeln täglich wiederholen. Präsens Passiv! lesen. a) b) c) d) e) Man Man Man Man Man muß die Aufgaben machen. LEHRSTOCK Mit dieser Universität sind die Namen vieler Philosophen und Schriftsteller eng verknüpft. Setzen Sie den Infinitiv Präsens Passiv ein! a) Die Vorlesung sollte um sechs Uhr (halten). 2. Antworten Sie auf folgende Fragen im Präsens Passiv. Verveenden Sie die angegebenen Verben! B. e) Der Kranke darf schon (besuchen).254 26. A. darf hier nicht sprechen. der größte Betrieb der feinmechanisch-optischen Industrie der Welt. Was wird im Kaufhaus gemacht ? a) Viele Sachen — kaufen b) An der Kasse — zahlen das Pac) An der Warenausgabe ket nehmen 4.

noch. alle. j) Die Kranken. tanzen. Setzen Sie die Verben ins Imperfekt und ins Perfekt Aktiv! B. ansetzen. können müssen lernen. hier | dürfen e) Der Vortrag Die Vorlesung f) Dieser Schrank Diese Briefe die Münze der Brief die Postkarten übermorgen sollen sprechen. 7. halten. von. c) Unser Kunstmuseum. Übersetzen Sie die Sätze! a) Der Student nennt den Autor des Romans. stören. und. Bilden Sie Sätze im Passiv! a) Briefmarken. von. heute. heute. Ich lerne Deutsch. auf. kaufen. dürfen öffnen. b) Die Studenten rennen auf die Straße. nicht. 8. sollen. von. morgen. wählen. besichtigen. einwerfen ? halten. nicht. die Post. dieser neue Professor. können. Verbinden Sie die Satzpaare mit der Konjunktion trotzdem (dennoch) oder mit der Konjunktion darum (deshalb)/ a) Mir gefällt die deutsche Sprache. e) Er denkt an seine erste Vorlesung. betrügen. . d) Alle kennen das Werk dieses Dichters. Postkarten. e) Ein anderer Saal. für. nicht. halten. besuchen. sollen. d) Unser Kunstmuseum. h) Eine Vorlesung. Postkarten. interessant. schnell. nicht c) Dieser Kranke d) Können. besichtigen. von. g) Eine Vorlesung. Till Eulenspiegel. rauchen. f) Ein anderer Saal. g) Ich bringe Ihnen die Zigaretten. b) Briefmarken. c) Es brennt nirgends. i) Der Spitalmeister. und. heilen. alle. die Post. fahren. g) Die grammatikalisch m Regeln wiederholen. A.SCHILLER OBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA 255 b) Hier düi fen. f) Er sendet das Paket. h) Ich wende mich an dich mit einer Bitte. im Nürnberger Spital. sollen. kaufen. wählen. Die Wörter 6. auf.

Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Wörter durch Antonyme! a) Ist Genosse Popescu anwesend? b) Gestern war die Straßenbahn voll. f) Es regnete sehr stark. e) Sein Haus steht am Ende der Straße. 9. b) Er hatte vor der ersten Vorlesung ein wenig Furcht. c) Seine Vorlesung machte einen tiefen Eindruck. Sie kauft es. Sie beeilen sich. c) Diese Übersetzung ist schwer. Ich bin nicht zu ihm gegangen. i) Das Wetter war schlecht.256 26. Erzählen Sie den Inhalt des Textes: „Schüler über seine erste Vorlesung in Jena"! . Ich gehe in die Bibliothek. Stellen Sie Fragen! a) Schillers Vorlesung war für sechs Uhr angesetzt. 11. d) Dieses Buch war überall zu finden. g) Dieser Film war sehr schön. d) Sie will das Buch lesen. d) Den ganzen Abend wurde in der Stadt von der Vorlesung gesprochen. Das Fußballspiel fand statt. Ich habe sie gemacht. 10. h) Es ist spät. e) Die Studenten äußerten ihre Begeisterung durch eine Nachtmusik. Sie machten einen Ausflug. f) Das Werk dieses Schriftstellers ist mir bekannt. LEHRSTOCK b) Er fühlt sich nicht gut. Ich will ihn noch einmal sehen. e) Ich hatte gestern Gäste. Antworten Sie! a) Wo hielt Schiller seine erste Vorlesung? b) Was für einen Saal wählte er? c) Warum wählte er keinen großen Saal? d) Wie sprach Schiller? e) Wie äußerten die Studenten ihre Begeisterung? f) Welche Werke von Schiller wurden ins Bumänische übersetzt ? g) Welche Werke von Schiller haben Sie gelesen? h) Welche Dramen von Schiller werden in unseren Theatern gespielt? 12. j) Ich will dieses Buch lesen. Er ist zur Vorlesung gekommen. c) Es ist früh.

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) A reuşit (el) la examen? Unui student bun nu-i este frică de examene. Alle Studenten sind anwesend.SCHILLER OBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA 257 13. d) Această prelegere a trebuit să fie ţinută într-o sală mai mare. pînă acum n-a întîrziat niciodată. unde este staţia de autobuz? Opreşte aici tramvaiul? Oraşul acesta este foarte frumos aşezat. Merken Sie Sich! Der Professor hält eine Vorlesung. Colega noastră este astăzi absentă. c) Sute de studenţi au venit la prelegere. Die Vorlesung machte einen tiefen Eindruck. l-am crezut punctual. a) Schiller era foarte modest. Die Vorlesung ist für 6 Uhr angesetzt. trebuie să fie bolnav. 1881 . Es kommen immer noch mehr Studenten. Übersetzen Sie! A. La ce oră te scoli dimineaţa? Scuzaţi vă rog. e) Entuziasmul studenţilor a fost foarte mare. Ne ţinem totdeauna de cuvînt. |-7—Limba germana — c. B. b) El a ales pentru prima lui prelegere o sală mică. f) In tot oraşul s-a vorbit despre prima prelegere a lui Schiller. E bolnavă. în care sală se ţine astăzi prelegerea de literatură? Pentru ce oră a fost fixată? Nu ştiu de ce n-a venit încă colegul meu.

Sie begann bitterlich zu weinen. singst ein Lied und findest Reime!" Die Kinder schafften tüchtig. Eines Tages erzählte der Lehrer den Kindern eine Geschichte. Sie hatten sie zu Hause niederzuschreiben." Jahre waren vergangen. „Ich soll eine Geschichte niederschreiben. Am nächsten Tag las der Lehrer mit großer Aufmerksamkeit diesen Aufsatz. „Was gibt's?" fragte Heinrich. lautete die Antwort. ich bewohne ihn. Die „Fee" war plötzlich nicht mehr zu sehen. und er begann laut weinend um Hilfe zu rufen. Die Kleine stieg in die letzte Kiste. Nach einer Stunde gab er seiner Schwester das Heft mit dem Aufsatz. liebes Lottchen". Das Gebäude hatte zehn Fuß erreicht. Daraufhin besuchte der Lehrer Heines Mutter und beglückwünschte sie zu der Arbeit ihres Sohnes. Lotte konnte sich aber nicht mehr an den Inhalt der Geschichte erinnern. Er war begeistert und fragte nach dem wahren Verfasser. „ich schreibe dir gleich eine schöne Geschichte". Das erschreckte Heinrich. glücklich legte sie es in ihre Schulmappe. und ich habe sie vergessen". .27. Ich habe nur mein schönes Kleid zerrissen. ich bin gesund. Lotte besuchte schon die Schule. und bald stand ein „Turm" aus Kisten bereit. Ich stelle eine Fee dar. Eines Tages sagte sie ihm : „Ich habe ein lustiges Spiel erfunden. du bleibst draußen. „Beruhige dich. Da rief Lotte aus der Kiste : „Erschrick nicht. Lottchen nannte ihn. ( S I E B E N U N D Z W A N Z I G S T E S ) LEHRSTÜCK AUS HEINES KINDHEIT Heinrich Heine spielte als Kind oft mit seiner Lieblingsschwester Lotte. denn die Kiste war höher als das Kind. sagte Heinrich. wir bauen einen Turm.

Revoluţia de la 1848 îl găseşte deja bolnav de o boală incurabilă. 2) als Kind = cînd era copil. în copilărie 3) Die Kinder schafften tüchtig = copiii munciră din greu 4) Zehn Fuß = zece picioare. sondern . Erläuterung 3). Deutschland —• ein Wintermärchen. Der Junge lag auf dem Sofa. 99. Nach drei Monaten ging die Mutter an dem Zimmer ihres Sohnes vorbei und hörte wunderschön spielen. dachte sie. Harzreise... aprox. „Schade. pag. Talentul său s-a manifestat în mod deosebit în domeniul poeziei li­ rice şi satirice.AUS HEINES KINDHEIT 259 Heinrich lernte bei einem berühmten Lehrer Geige spielen. „Mein Sohn ist ein Wunderkind". în care se afla Germania fărîmiţată. El satirizează în numeroasele sale opere situaţia jalnică. „Ich kann auf ihn stolz sein". La Paris. Neue Gedichte. 310 cm. evoluînd spre o artă cu caracterul unei critici sociale şi politice ascuţite. Sie t r a t ins Zimmer und blieb wie angewurzelt stehen. der Lehrer geigte seine schönsten Kompositionen. Lexik Synonyme der Verfasser — der Autor die Geige — die Violine beglückwünschen — gratulieren Antonyme weinen =f= lachen draußen =f= drinnen sich erinnern =f= vergessen . und die Musik half mir dabei. Multe poezii stau sub influenţa poeziei populare. Dintre operele sale cele mai cunoscute c i t ă m : Buch der Liedern. care îl răpune după o lungă suferinţă. „Ich dichtete gerade ein schönes Lied. daß du mich störst". a avut relaţii personale de prietenie cu Karl Marx. substantivul der Fuß nu se întrebuinţează la plural dacă indică o unitate de măsură. el pleacă în exil la Paris. între anii 1843—1844. sagte er. (Comp. dar în scurt timp învinge această ideologie." Erläuterungen 1) H e i n r i c h H e i n e (1797—1856) este una dintre figurile cele mai reprezentative ale literaturii germane. Şi-a început activitatea literară sub influenţa romantismului. Ne mai putînd suporta situaţia din patrie. denn nicht ihr Sohn spielte.

Der Lehrer las den Aufsatz mit großer Aufmerksamkeit. = a învăţa (cu) beglückwünschen -\. = a-şi aminti (de) fragen + nach + Dat. = a ajuta (la) stolz + auî -|. -\. .bei + Dat.Akk. = a felicita (pentru. = a trece (pe lîngă) helfen + Dat. + bei + Dat. LEHRSTÜCK Vieldeutige Wörter J ri o / piciorul der Fuß (~ r \ piciorul = unitate de măsură (aprox. de) vorbeigehen + an + Dat. -KEIT. = a întreba (de.) Rektion bewohnen + Akk. + zu -j.-heit (ex. = a felicita (pentru. -SCHAFT.260 27.Akk.zu + Dat. b). Zwischen uns herrscht ein Verhältnis guter Kameradschaft. după) lernen -\. Substantivul Kindheit este derivat de la substantivul Kind + -heit (ex. -UNG a) b) c) d) Aus Heines Kindheit Schillers Bescheidenheit wurde belohnt. de) gratulieren + Dat. Substantivul Bescheidenheit este derivat de la adjectivul bescheiden -}. SUBSTANTIVELE D E R I V A T E CU S U F I X E L E -HEIT. = a locui (în) sich erinnern + an + Akk. FORMAREA CUVINTELOR (Continuare) A.Dat. a). 31 cm) erreichen ^ / \ a ajunge la găsi pe cineva a atinge a besuchen a vizita a frecventa (o şcoală etc. — a fi mîndru (de) GRAMMATIK 1.

-IK a) b) c) d) Heute sind unsere Warenhäuser voll von Erzeugnissen unserer Der Lehrer geigte seine schöne Komposition. Arznei.. Grammatik 5 şi pag. c) derivă multe Substantive de origine negermană. -IG a) Es gab dort viele medizinische Werke. -LICH. 29. SUBSTANTIVELE D E R I V A T E CU S U F I X E L E -IE. Aufmerksamkeit şi Kameradschaft sînt de genul feminin. Grammatik 5). b). A D J E C T I V E L E D E R I V A T E CU S U F I X E L E -ISCH. pag. -tat (ex. 136.AUS HEINES KINDHEIT 261 Substantivul Aufmerksamkeit este derivat de la adjectivul aufmerk­ sam + -keit (ex. Cu sufixele -ie (ex.-TAT. Übersetzung. Grammatik 3 B. Substantivele de origine negermană. De genul feminin sînt şi substantivele : Lehrerin. -(t)ion (ex. Industrie. . -ik (ex. glücklich legte sie das Heft in ihre Schulmappe. -heit. -ei sînt de genul feminin. 235. d).-(T)ION. Substantivele Kindheit. derivate cu sufixele -ie. Bescheidenheit. Er ist ein Freund guter Musik. c). (Vezi şi pag. b) . C. d). a). -tion. Substantivul Kameradschaft este derivat de la substantivul Kamerad + -schaît (ex.. B. -ung. -ik sînt de genul feminin. Ioana geht in die Bibliothek der Universität. -keit. -schaft. -tat. Substantivele derivate cu sufixele : -in.

b şi ex. heute -> heutig 2. a). c). Die Aufgabe muß gemacht werden. \ sein / a) Sie hatten die Geschichte niederzuschreiben. b) Die Fee war nicht mehr zu sehen. Die Fee konnte nicht mehr gesehen werden. b) 1) o necesitate (ex. a) das Glück -» glücklich (ex. exprimă : . exprimă o necesitate (ex. folosit cu infinitivul 1) o posibilitate (ex. b) die Lust > lustig (ex. c) 2) dar şi de la alte părţi de vorbire: froh -» fröhlich (ex. INFINITIVUL CU Z U (Continuare) Verbele/ şi \ + Infinitivul cu zu — — — Sie mußten die Geschichte nieder­ schreiben. d) Sie fahren fröhlich nach Bukarest. Verbul sein. Verbul haben. -lieh. folosit cu infinitivul c u 2» al unui verb predicativ. c). d) dort -^ dortig O b s e r v a ţ i e . Cu sufixele -isch. c) Die Aufgabe ist zu machen. Substantivele şi adjectivele terminate în -e pierd vocala aceasta înaintea sufixelor -isch şi ig: d e Geographie -> geographisch. a). Construcţia sein + infinitivul cu zu are sens /»asie (ex. LEHRSTOCK c) Ich habe ein lustiges Spiel erfunden. c u za al unui verb predicativ. -ig derivă adjective 1) în special de la substantive: die Medizin -^ medizinisch (ex.262 27. Construcţia Aa&en + infinitivul c u zu are sens activ (ex.

Fabrik. b' şi ex. Gärtchen e) Kameradschaft 2. Fräulein. erzählen b) dichten.AUS HEINES KINDHEIT 263 3. b) Die Kinder schafften tüchtig. Leiden. c') Das Bild hing an der Wand. verfassen. Verkäuferin. ex. a. schaffen şi hängen pot fi conjugate slab (ex. Arznei. geigen. ex. VERBE CU FORME DUBLE a) Das erschreckte Heinrich. Bilden Sie Substantive -er / Übersetzen Sie sie ins Rumänische! A. mit dem Suffix a) spielen. Bepublik. arbeiten c) hören. Sensul acestor verbe se schimbă în funcţie de conjugarea lor : Slabe erschrecken — erschreckte —• erschreckt = a speria (pe cineva) schaffen — schaffte — geschafft = a munci hängen —• hängte — gehängt = a atîrna (ceva) Tari erschrecken — erschrak — er­ schrocken = a se speria (perfectul cu sein) schaffen —• schuf — geschaffen = a crea hängen — hing -—• gehangen = a sta atîrnat Übungen 1. . c'). Chronik. Fakultät d) Mathematik. c) sau tare (ex. besuchen. c) Ich hängte das Bild an die Wand. Mädchen. Begierung. Leben b) Übersetzer. Freundlichkeit. A. Bestimmen Sie das Geschlecht folgender Substantive! a) Partei. a') Er erschrak. Grammatik. Lektion. Lesen Sie laut! B. b şi ex. a'. b') Dieses Bild schuf der große Maler Grigorescu. Geographie c) Klugheit. denken. Verbele erschrecken.

mif dew Suffix -heit / Übersetzen Sie sie ins Rumänische! die | -heit a) schön. der Landwirt. herzlich E. der Nachbar. mit dem Suffix -schalt/ die Übersetzen Sie sie ins Rumänische! -schaft Übersetzen Sie sie ins Rumänische! -keit a) der Wirt. das Wissen b) der Mann. mit dem Suffix die -in / Übersetzen Sie sie ins Rumänische! | -in a) der Rumäne. sitzen Übersetzen Sie sie ins Rumänische! -ung . der Nachbar C. der Bauer. häßlich. krank. begeistern b) stören. mif rfem. mit dem Suffix -keit/ die a) fröhlich. erzählen. berühmt b) gesund. richtig. der Pole b) der Arzt. höflich b) sauber. der Genosse(n) F. falsch D. der Genosse. dichten.264 27. LEHRSTÜCK B. wahr. Suffix -ung/ die aj erfinden.

schön. A. ein Aufsatz. lesen. i) Er. das zweite Verb in den Infinitiv m i t zu orfer o h n e zu / Beispiel: Ich. der Rumäne der Kämpfer der Künstler die Philosophie -ig: heute gest(e)rn morgen einmal B. Die Schwester. nicht. nicht. wünschen. versuchen. Was. . der Inhalt. können. die Geschichte. singen.—Ich wi^ (wollte) dieses Buch Zesen. Übersetzen Sie die neu gebildeten Adjektive Bilden Sie Sätze! Setzen Sie das erste Verb ins Präsens und ins Imperfekt. laut. dieses Buch. helfen. haben. ein Lied. eine Fee. lesen. mit dem Suffix -ei/ Übersetzen Sie sie ins Rumänische. darstellen. beruhigen. der Konditor ( = cofetarul) 3. mehr. seine Schwester. draußen. Lottchen.AUS HEINES KINDHEIT 265 G. niederschreiben.! a) der Buchdrucker ( = tipograful). an. und. wollen. A. versprechen. bleiben. Ich. Heinrich. der Tischler ( = tâmplarul) b) der Bäcker ( = brutarul). wünschen. weinen. tun? Der Bruder. dieses Buch. h) Heinrich. wollen. seine Schwester. sich erinnern. sein. beginnen. er. sie. — Ich wünsche (wünschte) dieses Buch zu lesen. sehen. sein. Bilden Sie Adjektive (eventuell mit Umlaut) mit den -lieh der der der der Osten Norden Westen Süden der Tag die Nacht 'der Monat das /a/w der Russe der Italiener Europa der Franzose der die der der iSattd Lasi Wmd Durst ins Rumänische! Suffixen: der Frieden die Freundschaft der Freund die Stunde der der der das Bulgare Ungar Tscheche ifi/id -isch. a) b) c) d) e) f) g) Lotte. Das Mädchen.

hören. {erschrecken... Wir. wann. c) Meine Mutter .. jedes Schaufenster.. Imperfekt). morgen.. f) Er . Ich.. im Alter. auswendig. sieben Jahre. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Du. B. d) Friedrich Schiller . spielen. von. Perfekt. ein Kollege. b) Das Kind . (das Studium) der Fremdsprachen.. beglückwünschen. auf. Imperfekt). für. viel.. lernen. liegen! Modalverben! 5. du. Imperfekt. Hast du das Gedicht auswendig zu lernen? 6. der Tisch. d) . lernen? Seit. Perfekt). Setzen Sie die starken oder schwachen Formen der eingeklammerten Verben ein! a) Der Hund .. Perfekt.. f) Er bezieht sich .. ihr. an. Perfekt). er. vom frühen Morgen bis zum späten Abend {schaffen. Präsens.. Perfekt. 7. e) Das Bild . LEHRSTOCK... singen. Lassen... c) Er befaßt sich . . Präsens. Geige.. schön. Er. Haben.. nicht in der Mitte {hängen. (du).. Imperfekt)... Die Fenster sind während der Fahrt zu schließen.. Ersetzen Sie durch Beispiel: Hast du noch Übungen zu machen? — Mußt du noch Übungen machen? Wo ist dieser Stoff zu kaufen? — Wo kann dieser Stoff gekauft werden? a) b) c) d) e) f) g) h) i) Ich habe diesen Text bis morgen zu übersetzen. vergessen. du. lassen.266 27. (unsere besten Fachleute). b) Wir waren . (wer) warten Sie? e) Ich rechne (er) . (unsere schöne Hauptstadt) stolz. das spielende Kind {erschrecken. beginnen. das Drama „Wilhelm Teil" {schaffen.. Perfekt). durch. lernen? Sein. Ergänzen Sie durch Präpositionen! Setzen Sie die eingeklammerten Wörter in den richtigen Fall! a) Wir sind . anrufen.. (die Ausstellung) begeistert. stehenbleiben. Ist dieser Aufsatz für morgen zu schreiben? Alle haben pünktlich zu kommen. Dieses Buch ist nicht zu finden. Klavier spielen? Ich. nicht. Sie. nicht. dieses Gedicht. deine Bücher. dieses Gemälde an die Wand {hängen. sollen. Warum ist er in der letzten Zeit nicht zu sehen? Wie lange haben Sie noch an diesen Übersetzungen zu arbeiten? Das ist leicht zu verstehen.

. g) Lottchen erinnerte sich nicht an den Inhalt der Geschichte...... k) Heinrich lernte bei einem berühmten Lehrer Geige spielen.. Mein Freund leidet seit längerer Zeit ... Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten Satzgliedern oder Sätzen! a) Heinrich Heine spielte oft mit seiner Lieblingsschwester. d) Lotte rief aus der Kiste: „Ich bin gesund".. (ich) lustig? Lottchen wollte die Kisten .. (eine Tasse Tee) einladen? Sie beglückwünschte (ihr Vater) . Darf ich Sie für morgen . (sein Geburtstag)..AUS HEINES KINDHEIT 267 g) h) i) j) k) I) m) n) 0) p) .c) Die Kinder bauten aus Kisten einen Turm. b) Die Kleine wollte eine Fee darstellen.. h) Heinrich Heine half seiner Schwester... Hilfe. e) Der Lehrer erzählte den Kindern eine Geschichte. (starke Kopfschmerzen). (ein Turm) verwandeln. Hat jemand . 9. (diese Arbeit). Ich helfe (Sie) gern .. n) Heinrich dichtete ein Lied.. 8. 1) Die Mutter trat ins Zimmer. f) Heinrich kam zu seinem Schwesterchen.. was für (ein Gedanke) bist du gekommen? Machst du dich .. (unsere Kindheit). j) Lottchens Aufsatz war der beste. Antworten a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) Sie! Wie hieß Heinrich Heines Lieblingsschwester? Was für ein Spiel erfand sie? War Heinrich mit Lottchens Vorschlag einverstanden? Warum erschrak er? Wie beruhigte ihn Lottchen? Was für eine Hausaufgabe bekamen die Kinder? Warum weinte Heines Schwester? Wie half der Dichter seiner Schwester? War der Lehrer mit dem Aufsatz zufrieden? Was fragte der Lehrer? Was sagte Lottchen? Was dachte Heinrich Heines Mutter über ihren Sohn? Wer spielte so schön Geige? Was sagte der Dichter seiner Mutter? . Heinrich erschrak tüchtig und rief . m) Die Mutter blieb wie angewurzelt stehen. i) Lotte legte glücklich das Heft mit der Geschichte in die Schulmappe. (ich) gefragt? Wir denken oft ..

268 27. Merken Sie sich! Das Das Die Wie Kind lernt Geige spielen. El o ajuta deseori pe surioara lui la lecţii. h) Pînă cînd trebuie făcută traducerea aceasta? i) Ştiţi să cîntaţi la vioară? j) Nu ştiam că aveţi astăzi ziua dv. de naştere. f) El a trecut prin faţa mea dar nu m-a observat. LEHRSTÜCK 10. Profesorul i-a dat fetiţei caietul şi a întrebat-o : „Cine a făcut compunerea?" i) Lottchen i-a răspuns : „Eu vă voi spune adevărul. a) b) c) d) e) f) g) h) Sie! Heinrich Heine era mai mare ( = mai bătrîn) decît sora lui. Übersetzen A. lautet seine Antwort ? . Lada era mai înaltă decît fetiţa. Această compunere îi plăcu foarte mult profesorului. lntr-o zi îi făcu o compunere foarte frumoasă. Fratele meu mai mare mi-a scris-o!" j) Mama poetului era foarte mîndră de fiul ei. Heinrich n-o mai văzu. b) Cum se numeşte sora ta preferată? Ea se numeşte Elena dar noi o numim Lenuţa. d) Autobuzul acesta nu mai opreşte în „Piaţa Kogălniceanu". g) Tatăl meu lucrează ca strungar într-o fabrică mare. e) Ne-am oprit în faţa magazinului „Bucureşti" şi am admirat fru­ moasele sale vitrine. Mutter blieb wie angewurzelt stehen. k) Vă felicit de ziua dv. B. „Gebäude" hat zehn Fuß erreicht. se sperie şi ceru ajutor. c) Ceasul meu s-a oprit. a) Acest tablou îl reprezintă pe poetul Heinrich Heine ca copil. de naştere. E a s-a urcat în „turn" şi n-a mai putut fi văzută.

andere sollten in die Sowjetunion. Es war ein herrlicher Tag. Um neun Uhr früh war ich im Reisebüro. wir flogen weiter. Das Flugzeug ging langsam nieder. Dann wurde das Zeichen zum Abflug gegeben. fliegen. Plötzlich änderte sich das Wetter. weil wir gleich weiterfliegen sollten. Wir flogen nach Nordwesten. Unsere durchschnittliche Reisegeschwindigkeit betrug 300 Kilometer je Stunde. Die Tür der Kabine wurde geschlossen. Die fahrbare Treppe wurde gebracht. Wir merkten die Steigung am leichten Druck in den Ohren. das Flugzeug zu benützen. Wir beeilten uns. Uns aber störte der Regen nicht. Auf dem Flugplatz sahen wir viele Flugzeuge.28. Gleich darauf begannen die Motoren zu arbeiten. Ein Fluggast nach dem anderen stieg ein. Der Höhenmesser zeigte 1500 Meter. . den Karpaten zu. (ACHTUNDZWANZIGSTES) L E H R S T Ü C K EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG Vor einigen Tagen wollte ich zu meinen Verwandten nach Klausenburg ( = Cluj) fahren. Einige waren aus dem Ausland gekommen. verließen wir für kurze Zeit das Flugzeug und gingen ein wenig auf dem Flugplatz spazieren. die Sonne schien — das rechte Flugwetter. war ich am nächsten Tag schon um 6 45 an Ort und Stelle. Wir landeten. In Hermannstadt ( = Sibiu). Schon wenige Minuten nach dem Start war Bukarest unter uns geblieben. Ich beschloß. Da ich mich nicht verspäten wollte. sagte mir der Beamte. Wir flogen durch ein Wolkenmeer. Langsam glitt das Flugzeug über das Rollfeld. Ein Beamter füllte eine Flugkarte aus. nach Ungarn. Das Flugzeug war startbereit. nach Polen. „Bitte. bewegte sich immer schneller und erhob sich in die Luft. unserem Zwischenlandungsplatz. Eine halbe Stunde später waren wir in Klausenburg. Es begann zu regnen. Unser Flugzeug wurde gerade von einem Mechaniker überprüft. seien Sie morgen um 7 Uhr früh auf dem Flugplatz". in die Tschechoslowakei und in die DDR.

-e — călătorul cu avionul die Flugkarte. -es. pl. -(e)s — decolarea a zbura mai departe Rektion merken + an + Dat.) = vremea de zbor der Abflug. -(e)s. -(e)s. -e = aeroportul das Flugzeug. = a observa (după) . -e = avionul das Flugwetter.270 28. -e = zborul der Fluggast. -s (f. -es. -n = biletul de avion der Flugplatz. LEHRSTÜCK Erläuterungen 1) Um neun Uhr früh = La ora 9 dimineaţa 2) an Ort und Stelle = la faţa locului (în expresii idiomatice se omite de obicei articolul) 3) den Karpaten zu = în spre Carpaţi 4) immer schneller = tot mai repede 5) 300 Kilometer je Stunde = 300 km/h — 300 km/oră Lexik Synonyme die Reise — die Fahrt Antonyme der Norden =f= der Süden der Osten =j= der Westen Vieldeutige Wörter / întotdeauna betragen = a se ridica la din ce în ce sich betragen = a se purta (urmat de un adjectiv la gradul comparativ) immer Wortfamilie fliegen — flog — geflogen (s) = a zbura weiterfliegen —• flog weiter — weitergeflogen (s) der Flug.

-s. Norweger. Italiener. -n. Pole. der Amerikaner. -s. Österreicher. -s. -n. -n. -n. -n der Ungar. - der Spanier. -s. -n. -n Inder. -n der der der der der der Niederländer. -n der Schweizer. -s. -n. -n. -s. -s. -s. -s. -s Finne. der Kubaner. -s. -n. -n englisch finnisch französisch griechisch britisch indisch iranisch italienisch jugoslawisch koreanisch kubanisch mongolisch niederländisch norwegisch österreichisch polnisch portugiesisch rumänisch schwedisch schweizerisch sowjetisch der Koreaner. -n. -n der Araber. -n Deutsche. -n der Schwede. der Sowjetbürger. spanisch der Tschechoslowake. -e) Adjektive albanisch belgisch bulgarisch chinesisch dänisch deutsch Ländernamen Albanien (die Volksrepublik Albanien) Belgien Bulgarien (die Volksrepublik Bulgarien) China (die Volksrepublik China) Dänemark Deutschland die Deutsche Demokratische Republik (DDR) die Bundesrepublik Deutschland England Finnland Frankreich Griechenland Großbritannien Indien (der) Iran Italien Jugoslawien (die Sozialistiche Föderative Republik Jugoslawien) die Koreanische Volksdemokratische Republik Kuba (die Republik Kuba) die Mongolei (die Mongolische Volksrepublik) die Niederlande Norwegen Österreich Polen (die Volksrepublik Polen) Portugal Rumänien (die Sozialistische Republik Rumänien) Schweden die Schweiz die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) — die Sowjetunion (SU) Spanien die Tschechoslowakei (die Tschechoslowakische Sozialistische Republik •—• CS SR) die Türkei Ungarn (die Ungarische Volksrepublik) die Vereinigte Arabische Republik (VAR) die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) die Demokratische Republik Vietnam der der der der der der der der der Engländer. -n der der der (ein Chinese. -n. der Vietnamese. -s. der Mongole. -s. -n. -n Rumäne. -n. -n. Iraner. -s. -n tschechoslowakisch der Türke. -n. -n. -n. -n. -n türkisch ungarisch arabisch amerikanisch vietnamesisch . Jugoslawe. -n Däne. -n Franzose. der Bulgare. -n -n Brite. -s. der Belgier. -n Grieche. -n Deutscher. -s. -n Portugiese. -n.EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 271 Völkernamen der Albaner.

154. Subiectul stă deci în urma verbului conjugat. această ordine a cuvintelor nu este de fapt o abatere de la regula : în propoziţia principală. c) Er mußte einen anderen Saal wählen. verbul ocupă locul 2. weil immer mehr Studenten harnen. aceasta din urmă începe cu verbul conjugat. daß in Jena keine ähnliche Vorlesung gehalten wurde. Propoziţiile introduse prin weil stau. war ich schon um 645 an Ort und Stelle. O b s e r v a ţ i e . b) Der Gedanke. —• fie intercalate în propoziţia la care se referă (ex. o cauză logică. b). Propoziţiile secundare stau în limba germană : — fie înaintea propoziţiei principale (ex. Propoziţiile introduse prin da ( = deoarece. 2. wählte er einen kleinen Saal. 598) 3. g i n g e n sie n i c h t m e h r i n die S t a d t . O b s e r v a ţ i e . b) Wir beeilten uns. a). weshalb?. Conjuncţiile weil şi da sînt conjuncţii subordonatoare cauzale. b) sînt propoziţii circumstanţiale cauzale. . PROPOZIŢIA CAUZALĂ a) Da ich mich nicht verspäten wollte. întrucît) (ex. (vezi schema nr. Ele indică o cauză reală. weil wir gleich weiterfliegen sollten. c). Dacă propoziţia secundară precedă propoziţia principală (vezi exemplul). gab ihm Mut. POZIŢIA PROPOZIŢIEI SECUNDARE a) Da Schiller bescheiden war. aus welchem Grunde? ( = din ce cauză?). Ele indică. LEHRSTOCK GRAMMATIK 1. de obicei. Conjuncţiile weil şi da introduc propoziţii secundare cauzale. — fie în urma propoziţiei principale (ex. de obicei. pag. Deoarece propoziţia secundară ţine locul unei părţi de propoziţie. a) şi weil ( = pen­ tru că) (ex. Ele răspund la întrebările: warum? ( = de ce? pentru ce?). TOPICA ÎN PROPOZIŢIA PRINCIPALĂ PRECEDATĂ DE O PROPOZIŢIE SECUNDARĂ Da es spät war. după propoziţia principală. Propoziţiile introduse prin da precedă de multe ori propoziţia principală.272 28.

b) şi de ţinuturi sînt de genul neutru şi se întrebuinţează de obicei fără articol. Cuvîntul die Beamtin se declină după regulile valabile pentru declinarea substantivelor. Grammatik 3). substantivizat. Dacă numele geografice sînt precedate sau urmate de un atribut. c) In einem kleinen Dorf in Frankreich arbeitete auf dem Postamt ein älteres Fräulein als Beamtin.EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 273 4. Din cauza aceasta. Observaţii.. Deci: der Deutsche —• die Deutsche ein Deutscher — eine Deutsche dar : der Beamte — die Beamtin ein Beamter — eine Beamtin 5. B. a) Eine halbe Stunde später waren wir in Klausenburg. PARTICIPIILE ŞI ADJECTIVELE SUBSTANTIVIZATE (Recapitulare şi completare) a) Ein Beamter füllte eine Flugkarte aus. 1881 feminin. b) „Bitte. seien Sie morgen um 7 Uhr früh auf dem Flugplatz". de ţări (ex. pe cale de a deveni substantiv. Cuvîntul der Beamte (ein Beamter) este un participiu vechi. a). . sagte der Beamte. c). 2. . Unele nume de ţări. cuvîntul der Beamte formează un femenin cu ajutorul sufixului -in : die Beamtin (ex. sînt de genul 18—Limba germană — c. Das Banat se întrebuinţează cu articol. NUMELE GEOGItAFICE A. provincii etc. atunci se întrebuinţează cu articol: das schöne Rumänien — das Rumänien von heute. Cuvîntul der Beamte se declină după regulile valabile pentru declinarea adjectivelor atributive (vezi pag. 1. spre deosebire de celelalte adjective şi participii substantivizate. Majoritatea numelor de oraşe (ex.ein anderes sollte in die Tschechoslowakei fliegen. b) Sie sollten nach Polen fliegen. 233.

die Mongolei. die Türkei. Se întrebuinţează cu articolul hotărît: die Karpaten. die Alpen. Acestea se întrebuinţează atît cu articolul hotărît (vezi schema nr. b) Alinas Zimmer war sehr schön. die Moldau. die Vereinigten Staaten von Amerika ( = Statele Unite ale Americii) die Niederlande ( = Ţările de Jos) (vezi schema nr. Wir flogen den Karpaten zu. vezi şi pag. der Atlantische Ozean ( = Oceanul Atlantic) — m ă r i : das Schwarze Meer. 496) E. die Ostsee ( = Marea Baltică) etc. der Irak. Unele nume geografice au numai plural.274 28. N E P R E C E D A T E DE ARTICOL a) Goethe war jetzt von Mendelssohns Begabung überzeugt. pag. 0. c. Numele de ţări terminate în -ei sînt numai de gen feminin : die Tschechoslo­ wakei. pag. LEHRSTOCK Acestea se întrebuinţează cu articolul hotărît. Cu articolul hotărît se întrebuinţează şi numele de : — oceane: der Stille Ozean ( = Oceanul Pacific). O b s e r v a ţ i e . der Rhein ( = Rinul) etc. das Mittelmeer ( = Marea Mediterană). Grammatik 2) c) Das ist das Buch von Peter. die Schweiz. 22. . ca : der Iran. DECLINAREA NUMELOR PROPRII (Recapitulare şi completare) A. a şi b. Indiferent de gen. 496) cît şi fără articol. 22. 35. Aceasta stă totdeauna după substantivul regent. numele proprii primesc doar la genitiv desinenţa -s (ex. De exemplu : die Tschecho­ slowakei. Există şi unele ţări de gen masculin. în locul genitivului se foloseşte uneori construcţia prepoziţională von cu dativul. D. — ape : die Donau ( == Dunărea).

3. Pentru a indica direcţia spre o ţară se foloseşte : 1) prepoziţia nach. Dacă numele proprii se termină în -s. Dacă numele ţării este de gen masculin. in die (nach der) Tschechoslowakei und nach Ungarn fliegen. ÎNTREBUINŢAREA PREPOZIŢIILOR A. dacă numele ţării se întrebuinţează îără articol. Numele geografice precedate de un atribut formează genitivul atît cu desinenţa s cît şi fără desinenţă : die Wälder des schönen Rumänien^) 3. dacă numele ţării se întrebuinţează cu articol. 2. der Donau der Karpaten des Banats D. die Donau die Karpaten das Banat G.EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 275 d) Der große Dichter war von der Begabung Felix' überzeugt. Felix' Begabung (ex. Numele geografice se declină ca substantivele comune : N. P R E C E D A T E DE ARTICOL 1. chiar dacă sînt precedate de un a t r i b u t : das Buch des kleinen Peter O b s e r v a ţ i e . -x. die Donau die Karpaten das Banat 2. -ß. O b s e r v a ţ i e . Erläuterung 1). e) Johann Wolfgang Goethes Werke Dacă numele propriu este compus din două sau mai multe substantive. 44. p a g . -z. construcţia propoziţională cu von : die Begabung von Felix. -tz. sau die Begabung Felix'). der Donau den Karpaten dem Banat A. se declină numai ultimul substantiv : B. Numele de persoane nu primesc nici un fel de desinenţă la genitiv. . d. Numele de persoane sînt însoţite de articol — uneori în limbajul familiar — dacă sînt precedate de un atribut adjectival sau substantival : der große Goethe (vezi schema nr. -clis în locul genitivului poate s t a : 1. mai rar nach. De exemplu : Er fahrt nach (dem) Iran. uneori o desinenţă veche a genitivului -ens : Hansens Schwester. 197. se întrebuinţează de obicei prepoziţia nach. Sie sollten in die (nach der) Sowjetunion. un apostrof (vezi şi pag. 2) prepoziţia in. 516) 7.

Das Wetter ist sehr schön. Wir gingen nicht mehr spazieren. Sie hatten Bücher zu kaufen. . d) Unsere Jugend ist gesund. temporal (ex. a) Der Autobus wartete schon vor dem Reisebüro. Sie treibt viel Sport. Prepoziţia vor poate avea sens local (ex. a). mit der Konjunktion da! a) Es war spät. b) Das Flugzeug sollte bald weiterfliegen. b) Ich nehme an dem Ausflug teil. LEHRSTÜCK B. e) Der Dichter wollte seinen Freunden den Jungen E r war sehr begabt. Das Kind durfte nicht zum Flugplatz gehen. b) Vor einigen Tagen mußte ich nach Arad fahren. mit der Konjunktion weil! a) Der Ausflug findet statt. B. Wir zogen uns warm an. vorstellen. c). d) Mit dem Autobus dauert der Weg nur zehn Minuten. c) Die Studenten gingen in die Buchhandlung. c) Es regnete. Wir haben noch Zeit. Es stand startbereit. b) sau <(ex. c) Er weinte vor Freude. Er wird sehr schön sein. înţeles local = în faţa vor — înţeles temporal = înainte de. e) Es regnete stark. Verbinden Sie die Satzpaare A. înainte cu înţeles cauzal = de cauzal Übungen 1.276 28.

1) Da ich eine Fahrkarte lösen will..) 4.. Prag.) f) Warum ging Andrei zum Schalter? (Er wollte eine Karte lösen. . Wien. .. 2) Ich gehe an den Schalter.. . Der Flug war angenehm. Sofia. Sie beeilten sich sehr. Ergänzen A. . . . mit der Konjunktion da! B. Athen. Ankara. Verbinden Sie die Satzpaare A.. Berlin. Belgrad. b) Sie wollten nicht zu spät kommen. Bern.. . Antworten Sie! Benützen Sie die eingeklammerten Sätze als Kausalsätze! Beispiel: a) Warum fuhren die Studenten aufs Land ? (Sie wollten ein Staatsgut besuchen).EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 277 2.. gehe ich an den Schalter.) d) Warum reiste dein Freund mit dem Flugzeug? (Er wollte früher an Ort und Stelle sein. Die Tür der Kabine wurde geschlossen... Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt .... ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist Bukarest. mit der Konjunktion weil! Ich will eine Fahrkarte lösen.. b) Warum fahren im Winter viele Studenten ins Gebirge? (Sie wollen Sport treiben).. c) Warum fehlt Anda ? (Sie ist krank... Ich gehe an den Schalter.) e) Warum fuhr er nach Klausenburg? (Er sollte an einer Konferenz teilnehmen. c) Das Flugzeug sollte abfliegen... .. Ulan Bator. Tirana.. . d) Das Wetter war sehr schön.. London. .. Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Sie! . Born. 3. ... .. a) Er wollte früher in Klausenburg sein. weil ich eine Fahrkarte lösen will. Er reiste mit dem Flugzeug..

278 28.lud den Deutsch. .Warenhaus. . LEHRSTOCK B.kannte ihn. . Russe spricht . Antworten Sie! a) Was sahen die Fluggäste auf dem Flugplatz? b) Was machte der Mechaniker? c) Wo gibt es in unserem Vaterland Flugplätze ? . 5.. . .in einem groß.. Schwede spricht .. 7.. Die Hauptstadt der Niederlande ist .. m) Ich möchte etwas Warm. Die Hauptstadt der VAR ist .. Koreaner spricht . h) Der Deutsch.. Pole spricht . Die Hauptstadt Indiens ist . Mongole spricht .. . . . Die Hauptstadt der UdSSR (der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken) ist .... n) Es gibt nichts Herrlicher.zu sich ein. Die Hauptstadt der Demokratischen Republik Vietnam ist . Einige Flugzeuge waren aus dem Ausland gekommen....besuchte den Rumän-. Norweger spricht . i) Er hat hier keine Bekannt-. .. Der Der Der Der Der Der Der Bulgare spricht .. Die Hauptstadt des Irans ist . Das Flugzeug ging in Klausenburg langsam nieder. . b) Ein Beamt.kam nach Bukarest. .trinken. Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten a) b) c) d) e) Satzgliedern! Ein Kollege mußte nach Arad fahren. Ergänzen Sie die Endungen! a) Der Reisend. . .als das Meer. Chinese spricht . .. Türke spricht . . c) Der Beamt. Portugiese spricht . ... Ungar spricht ... f) Ein Rumän. Deutsche spricht ... Vietnamese spricht . . C. Er merkte die Steigung am leichten Druck in den Ohren. Der Der Der Der Der Der Der Rumäne spricht rumänisch... . . .. Die Hauptstadt Polens ist .. 6. e) Er ist Deutsch-.bewunderte die herrlich. .... I) Ich wünsche Ihnen alles Gut-. .. g) Der Rumän.... Am nächsten Tag war er pünktlich an Ort und Stelle. Die Hauptstadt Frankreichs ist . d) Ein Fremd. j) Haben Sie hier Verwandt-? k) Sein Vater ist Beamt.kontrollierte die Fahrkarten.. Die Hauptstadt der USA ist ..Natur.. .. .war Rumän-. .. ..

16 aprilie. m) Unde ţi-ai petrecut concediul ? n) Am fost în Moldova la părinţii mei. h) Ieri vremea a fost frumoasă. dar astăzi ninge. I) Acum doi ani locuia la Sinaia. . Die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit betrug 300 Kilometer je Stunde. cred că noi trebuie să fim la aeroport la ora 12 50 . Übersetzen Sie! a) Vrei să completezi acest formular? b) La ce oră trebuie să fim la aeroport ? c) Profesorul din Uniunea Sovietică soseşte la ora 13 05 cu avionul. Merken Sie sich! Er war pünktlich an Ort und Stelle. Unser Flugzeug war startbereit. p) Unele drame ale lui Friedrich Schiller au fost traduse în limba română. j) Ea locuieşte de doi ani la Bucureşti. e) în urmă cu cîteva zile am primit o scrisoare de la fratele meu. pe urmă am făcut o excursie frumoasă pe Dunăre. pentru că mai avem timp.EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 279 d) Sind Sie schon oft geflogen? Wohin? e) Wie lange dauert der Flug von Bukarest nach Klausehburg? f) Reisen Sie lieber mit dem Flugzeug als mit der Eisenbahn? Warum ? 8. k) Plec la Bucureşti la sora mea. d) Nu mă grăbesc. r) Ai citit poeziile lui Johann Wolfgang Goethe ? s) Conferinţa a avut loc în capitala Elveţiei. Acolo a participat la un congres. g) El soseşte cu avionul din Republica Democrată Germană. la aeroport. Das Wetter änderte sich. i) După masă mă plimb uneori. f) El îmi scrie să-1 aştept luni. o) La sud-estul ţării noastre se află Marea Neagră.

Ich fand auch gleich den Laden. Dieser Esel ließ mit sich spielen und auf sich reiten und war der Liebling der beiden Jungen und der sehnlichste Wunsch des meinigen. es heißt E S E L . denn ich will einen Esel kaufen und nicht Eier. „Wo denn?" fragte ich lächelnd. Ich näherte mich dem einen von ihnen und sagte ihm : „Ich möchte einen Esel kaufen. „Denk Dir. Ich hatte zwar keine Lust hinzugehen. aber was war zu t u n ? Ich mußte doch Wort halten. du hast mir schon längst einen Esel versprochen.Genossenschaft" prangten über der Eingangstür. daß Sie dabei keines zerdrücken!" Der Beamte sprang von seinem Sessel auf und brüllte mich an : „Sie werden vor Gericht Genugtuung geben müssen. Vater. entgegnete mir der Kleine. aber richtige. „Den Artikel führen wir nicht". Sie beginnt damit. auf dem Hauptplatz ist ein neues Geschäft eröffnet worden. Eines Tages kam mein Sohn freudestrahlend zu mir ins Zimmer und rief : „Vater. Oder soll ich mir vielleicht den Esel ausbrüten ? O nein.GENOSSENSCHAFT Nach Schuster Dutz Meine Geschichte spielt im Jahre 1916.Genossenschaft". „Nein." „Ist vielleicht einer in deiner Klasse zu haben?" scherzte ich. lautete die Antwort. Eine solche Beleidigung läßt die Firma nicht auf sich sitzen. jetzt ist es dir möglich. „Vielleicht wünschen Sie aber Eier".29. An einem Tisch saßen zwei Beamte. „Eier?! Was soll ich mit Eiern anfangen ? Ich bin zu Ihnen gekommen. Die Worte „ E S E L . (NEUNUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK E S E L . Ich ließ alles stehen und liegen. warum ich das Geschäft wütend verließ. . dein Versprechen einzulösen. Ich trat ein. sagte der Beamte ziemlich unfreundlich. in meiner Klasse findest du keinen. langohrige Esel sind zu kaufen". frotzeln lasse ich mich von Ihnen noch lange nicht! Setzen Sie sich selbst auf Ihre Eselseier und sorgen Sie dafür. nahm Hut und Mantel und ging los. werter junger Mann." „Einen Esel?" fragte der Mann erstaunt. Ich habe nicht die Absicht zu schweigen!" Es ist doch leicht zu verstehen. „Jawohl! Einen richtigen Esel!" erwiderte ich. daß einer der Schulfreunde meines Sohnes einen Esel besaß. Ich konnte ihn ihm aber nicht erfüllen. fügte der andere hinzu. denn weit und breit war kein Esel zu haben.

sorgen -f für + Akk. obiectul die Sache —cauza \ a f a c e r e a . Ich wußte jetzt. anfangen? = Ce să fac cu ." Erläuterungen 1) Născut la 24 mai 1885 S c h u s t e r D u t z (Gustav Schuster) este unul dintre cei mai apreciaţi reprezentanţi ai literaturii humoristice şi satirice de limbă germană din România. erwidern -f Dat.? 4) werter junger Mann — stimabile 5) frotzeln lasse ich mich . 2) Den Artikel führen wir nicht = nu ţinem acest articol (această marfă) 3) Was soll ich mit . was die E S E L .. Das lustige 2 x 7 . scrise adesea în dialect săsesc-ardelenesc.E S E L-GENOSSENSCHAFT 281 Einige Tage später bekam ich eine gerichtliche Vorladung. = = = = = = a a a a a a riposta se apropia de replica zbiera la avea grijă de fi vorba de /just. cităm volumul de poezii Aus meinen Som­ merferien şi volumele de proză Die Tarockpartie und andere lustige Geschichten.. anbrüllen + Akk... Es handelte sich um die „Erste Siebenbürgische Eier-Lieferung-Genossenschaft. sich nähern + Dat. nicht = nu permit să fiu luat peste picior 6) noch lange nickt = nicidecum Lexik Synonyme das Geschäft — der Laden die Angelegenheit — die Sache das Ergebnis — das Resultat Vieldeutige Wörter / a juca — a se juca spielen — a se petrece \ a cînta (la un instrument) /lucrul. chestiunea richtig Rektion entgegnen + Dat.. corect \ adevărat Antonyme freundlich =£• unfreundlich möglich =f= unmöglich . Ein positives Ergebnis allerdings hatte die Angelegenheit doch auch für mich. Schließlich endete die Sache mit einer vollständigen Niederlage meinerseits. sich handeln -f um + A k k . Ich verlor den Prozeß.. Din operele sale.Genossenschaft war.

ex.. G. Ich näherte mich dem einen von ihnen und sagte ihm : . 60. A. pag. „Vielleicht wünschen Sie Eier . De asemenea urmează regulile posesive întrebuinţate substantival sau de pronume. 527) . LEHRSTOCK GRAMMATIK 1. G. G.. keine. PRONUMELE (Continuare) A. b) sînt pronume substantivale. A. N. eines ( = unul. A. N. D... fügte der andere hinzu.. D. una. .. b) Pronumele nehotărîte einer. ex. a) şi keiner. ca articolul hotărît. a) b) c) d) e) Ist vielleicht einer in deiner Klasse zu haben? Nein. Se declină declinării articolului hotărît şi pronumele dacă nu sînt precedate de articol (ex.282 29. Dieser Esel war der Liebling der beiden Jungen und der sehnlichste Wunsch des meinigen (meinen). nici una. eine. in meiner findest du keinen. D.". einer eines einem einen keiner keines keinem keinen meiner meines meinem meinen Feminin eine einer einer eine keine keiner keiner keine meine meiner meiner meine Plural Neutru eines eines einem eines keines keines keinem keines meines meines meinem meines Toate genurile lipseşte keine keiner keinen keine meine meiner meinen meine (vezi schema nr. keines ( = nici unul. Singular Masculin N.

eine andere. selber este un pronume demonstrativ invariabil. —• noi înşine — ş. Singular Masculin N.a. Selbst..d. a. m. una) şi der andere (ex. G.E S E L-GENOSSENSCHAFT 283 Pronumele nehotărîte der eine (ex.. pag.m. d).d. D. der des dem den der des dem den eine einen einen einen mein(ig)e mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)en die der der die die der der die Feminin eine einen einen eine mein(ig)e mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)e das des dem das das des dem das Neutru eine einen einen eine mein(ig)e mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)e Plural Toate genurile die der den die die der den die einen einen einen einen mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)en Pronumele posesiv poate fi şi substantivizat : die Mein(ig)en die Dein(ig)en ş.m. das eine ( = unul. D. 60. A. A. o alta) urmează regulile declinării adjectivului. die andere. Se traduce prin pronumele de întărire : ich du er wir — eu însumi —• t u însuţi — — selbst — — el însuşi — . d. e) sau de un pronume.a. c). 527) B. cealaltă). das andere ( = celălalt. ein anderes ( = un altul. ş. De asemenea urmează regulile declinării adjectivului şi pronumele posesive substantivale precedate de articolul hotărît (ex. die eine. G. = ai mei = ai tăi (vezi schema nr. Setzen Sie sich selbst . ca şi ein anderer. N. .

în ceea ce mă priveşte ta.m. schwer. Genitivul poate exprima în limba germană o parte dintr-un tot partitiv).284 29. Möglich­ keit ( = posibilitate). Grammatik 4). din motive eufonice. Se înlocuieşte de multe ori prin dativul + von: einer der Freunde eine der Freundinnen eines der Kinder = einer von den Freunden = eine von den Freundinnen = eines von den Kindern (genitivul 3. 201. schön. LEHRSTOCK. . GENITIVUL PARTITIV Einer der Schulfreunde meines Sohnes besaß einen Esel. leicht. : cu — seits: meinerseits deinerseits seinerseits ihrerseits ş. de ex. ci ş i : 1) după substantive. 109.. Zeit ( = timp). La formele compuse cu wegen se intercalează. în ceea ce o priveşte cu — wegen: meinetwegen = din cauza mea deinetwegen = din cauza ta seinetwegen = din cauza lui ihretwegen = din cauza ei ş. Die Sache endete mit einer vollständigen Niederlage meinerseits. 2. möglich. ca : leicht (ex.a.a. (vezi schema nr.m. 2) după adjective. ca : Lust (ex. Absicht. Infinitivul cu zu nu se întrebuinţează numai după verbe (vezi pag. Pronumele personal la genitiv poate avea forme compuse. 561) .. a). aber was war zu tun ? b) Es ist doch leicht zu verstehen. b). wichtig ( = important). pag. în ceea ce 11 priveşte ei. C.d. Gelegenheit ( = ocazie). O b s e r v a ţ i e . fähig ( = capabil). ange­ nehm ( = plăcut). unmöglich {= imposibil). notwendig ( = necesar). în ceea ce te priveşte lui. consoana t.d. = = = — din din din din partea partea partea partea mea. INFINITIVUL CU ZU (Continuare) a) Ich hatte zwar keine Lust hinzugehen.

5... f) 6) hai să . a admite (ex. fiind o formă perifrastică a imperativului O b s e r v a ţ i e . (ex. Laßt uns gehen! Verbul lassen poate fi WT*6 predicativ verb auxiliar de mod A. Ich ließ alles stehen und liegen. d) 4) a dispune.. e) 5) a transmite (ex. a cere (ex. g). Lassen ca verb predicativ se traduce prin : a lăsa (ex. Adverbele interogative nu introduc numai propoziţii principale şi propoziţii secundare (ex.£ S E L-GENOSSENSCHAFT 285 LASSEN 4.. Sie ließ ihre Freundin grüßen. în cazul acesta nu se traduce. De exemplu : Ich lasse mir einen Mantel machen. = îmi fac un palton. Itellius ließ seine Sklaven ganze Bücher auswendig lernen. Der Esel ließ mit sich spielen. a face să . Uneori lassen exprimă doar îndemnul la săvîrşirea acţiunii exprimate prin verbul predicativ. warum ich das Geschäft wütend verließ. a) B. Ich lasse mich nicht frotzeln. b) 2) a lăsa (ex. DIFERITE ACCEPŢII ALE VERBULUI a) b) c) d) e) f) g) Ich ließ das Heft zu Hause. PROPOZIŢIA SECUNDARA (Continuare) a) Warum kannst du das nicht verstehen? b) Es ist doch leicht zu verstehen. Lassen ca verb auxiliar de mod se traduce prin : 1) a permite.. a da voie. a accepta. a) ci . c) 3) a tolera (ex... (ex. b).

WTas ist dein Vater ? Meine Mutter ist Lehrerin. j) Waren Sie gestern bei Nein. Darf ich mit deischreiben. kein Kind fehlt. nem Füllhalter schreiben? I) W7illst du mit meinem Ja. k) Mein Füllhalter hat keine Ja. Mein Zimmer ist klein. aber unser Bruder ist noch Schüler. keine Studentin fehlt. Sein Töchterchen ist Was ist ihr Töchterchen? Schülerin. du kannst mit meinem Füllhalter Tinte. gestern war ich bei meinem Vetter. Was ist deine Mutter ? Mein Brüderchen ist Was ist dein Brüderchen ? Schüler. i) Was machen die zwei Eine Verkäuferin ordnet die Anzüge. aber deine Uhr geht nach. aber unsere Schwester ist noch Schülerin. Was ist ihr Bruder? Seine Schwester ist Stu. aber unser Zimmer ist klein. Verkäuferinnen ? eine andere Verkäuferin bringt die Mäntel. dentin ? Fehlt heute ein Kind? Nein. sterchen ? b) Mein Schreibtisch ist schwarz. aber dein Schreibtisch ist braun Meine Uhr geht vor. kein Student fehlt. Fehlt heute eine StuNein. e) Unser Fernsehapparat ist nicht besser als euer Fernsehapparat. d) Sein Bruder ist Student. ein Verkäufer ? anderer Verkäufer bringt die Mäntel.Mein Schwesterchen ist 6 Jahre alt. a) Wie alt ist dein Vater ? Wie alt ist deine Mutter ? Meine Mutter ist 42 Jahre alt. Fahrrad fahren? . g) Fehlt heute ein Student? Nein. dem Vetter Ihrer Frau? heute gehe ich zu dem Vetter meiner Frau. h) Was machen die zwei Ein Verkäufer ordnet die Anzüge. Eure Schwester ist Studentin. Euer Zimmer ist groß. Unsere Wohnung ist kleiner als eure Wohnung.286 29. Unser Zimmer ist höher als euer Zimmer.Was ist ihre Schwester? dentin. c) Mein Vater ist Dreher. Wie alt ist dein Schwe. f) Euer Bruder ist Student. aber dein Zimmer ist groß. LEHRSTOCK Übungen Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Wörter durch substantivische Pronomen! Mein Vater ist 47 Jahre alt. ich möchte mit deinem Fahrrad fahren.

. neu ? C) wie. c) Wie. V) eröffnen ? eröffnen.. Warst du mit einer (deine Kolleginnen) im Theater? mit oder ohne besuchen erfüllen lernen gehen einlösen fahren studieren hingehen verbringen machen geben grüßen sagen zu des 3. . 4..? I) Hoffentlich wirst du die Möglichkeit haben. d) Ich möchte deinen Wunsch . heißen. e) Das ist nicht leicht . Das ist eines (die schönsten Bilder). Andrei ist einer (meine besten Freunde). ... e) Wohin. Ihren Urlaub am Meer . Ihnen so rasch eine Antwort . b) Hattest du nicht den Wunsch. h) Hatten Sie nicht die Absicht. i) Es war ihm unmöglich . Setzen Sie die eingeklammerten Wörter in den richtigen Fall! B... f) Haben Sie Lust.. . der Junge sich der Junge.. ein Esel... m) Ich habe einen Brief von meinem Bruder bekommen. der Vater. . das Geschäft. Bilden Sie Sätze! a) Wann. k) Lassen Sie sich einen neuen Anzug . . .. der Laden. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie den Infinitiv passenden Verbs! a) In unserem Vaterland haben alle die Möglichkeit . gehen. ein Esel? wünschen.. Steigen Sie in einen (diese Autobusse) ein! Zeigen Sie mir einen (die blauen Mäntel)! Ioana ist eine (meine besten Freundinnen).. j) Es fällt mir schwer.. Medizin . Er läßt dich herzlich . g) Ich beabsichtige ins Gebirge ... neu. . die a') Ich weiß 1 Geschichte ? spielen. . neu. Ersetzen Sie den partitiven Genitiv durch den Dativ + von! a) b) c) d) e) f) g) h) Ich will dir eines (diese Bücher) kaufen. der Vater... . T b) W o. A. d) Warum. .. neu.. das Geschäft.. . heißen. spielen. zu diesem Film . der Laden.? c) Der Ausländer wünschte diese Ausstellung . wo.... d') warum. gehen? j e') wohin. Ich war mit einem (meine Brüder) im Ferienlager. dein Versprechen .E S E L-GENOSSENSCHAFT 287 2. sich wünschen.

g') h') wieviel Uhr hingehen. din cauza aceasta îmi cere un măgar". wütend. g) Der Junge kam freudestrahlend aus der Stadt nach Hause. e) Ich höre gern das Lachen der . Setzen Sie das Partizip Präsens oder das Partizip Perfekt ein! a) Ich bringe dir gleich das. der Beamte. sein. wieviel Uhr. verlassen.. d) N-am văzut încă magazinul acesta... a) Despre ce este vorba în această povestire? b) Trebuie să ne ţinem întotdeauna de cuvînt. sein... e) Er näherte sich dem Beamten.. Este de mult înfiinţat? e) Funcţionarul s-a gîndit: „Domnul acesta vrea să-şi bată joc de mine. h) Er ließ alles stehen und liegen und ging ins Geschäft. der Beamte. b) Bei uns wird für die Kranken und Alten gesorgt. LEHRSTÜCK f) Um. wütend? f) Ich weiß um. aus welchem Grunde. c) Ich habe die Absicht. Antworten Sie! a) Warum wünschte sich der Junge einen Esel? b) Warum konnte der Wunsch des Kindes nicht erfüllt werden? c) Was sah der Sohn eines Tages auf dem Marktplatz ? d) Was machte der Verfasser? e) Konnte er endlich sein Versprechen einlösen? Warum nicht? f) Welche Folgen hatte dieses Mißverständnis für den Vater? Erzählen Sie den Inhalt des Textes: „ESEL-Genossenschaft" ! Übersetzen Sie! A.. hin­ gehen. . Wort (schreiben). c) Das neu . der Vater. weshalb. der Laden.. dar nu este bine să le îndeplineşti toate dorinţele.. Kinder (spielen). Buch (versprechen). Geschäft ist sehr elegant (eröffnen). unfreundlich ? h) Aus welchem Grunde. Junge rief um Hilfe (weinen).. f) De fapt n-a fost nimic altceva decît o neînţelegere. Worte : „ESEL-Genossenschaft" ffolgen). d) Über der Eingangstür des Ladens prangten .. er? g) Weshalb.. er... Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten Satzgliedern! a) Unser sozialistischer Staat sorgt für die Erziehung der Jugend. der Vater. aufs Land zu fahren. der Laden. f) Auf dem Hauptplatz ist ein neues Geschäft eröffnet worden. f) Das ist ein falsch . ver­ lassen. d) Ich möchte schon mit der Arbeit beginnen. g) Der . unfreundlich.288 29. c) Trebuie să ai grijă de copii. Wort nicht lesen (hinzufügen). b) Ich kann das .

dar acum nu este nici unul în Bucureşti. f) Fratele meu este student. c) Aveţi şi o altă operă a acestui scriitor? d) în biblioteca noastră sînt mulţi cititori. noastră. Merken Sie sich! Es war weit und breit niemand zu sehen. Er hat sein Versprechen eingelöst. îţi permit să pleci numai după aceea. Acesta este unul din copiii cei mai buni din clasă. Dă-mi-1 pe al tău. Am văzut pe o prietenă de-a ta. N-am decît pe cel albastru la mine. Man muß für Ordnung sorgen. a noastră din trei. 1881 . noastră.289 B. e) Da. Cîţiva colegi de-ai noştri au făcut o excursie în Banat. D. celălalt este medic. aceasta este cartea mea. b) Prietenul meu are doi fraţi: unul este profesor. Nici unul nu vorbeşte. 19—Limba germană — c. lor). Un consătean de-al meu a venit pentru cîteva zile la mine. mea. i) Am uitat creionul meu roşu acasă." b) Transmite te rog fratelui t ă u salutări cordiale din partea mea (lui. Wir dürfen nicht alles stehen und liegen lassen. c) îmi cos un costum nou. voastră. Es handelt sich um eine wichtige Angelegenheit. d) Să nu rămîi din cauza lui (ei. a lui are numai 7 ani. alţii la munte sau la ţară. a) Mama îi spuse băiatului e i : „Nu lăsa totul baltă. a) b) c) d) e) M-am întîlnit ieri cu un prieten de-al meu. g) Sora mea are 14 ani. ei. h) Locuinţa lor se compune din patru camere. a) Am mai mulţi prieteni. lor) acasă. pune mai întîi cărţile şi caietele tale în dulapul t ă u . C. dar nu ştiu unde este a ta. al lui este încă elev. unii sînt plecaţi la mare.

Beide waren glücklich. sie hatten sich eine Woche nicht . nur in Seidenkimonos betreten. oder sie trafen sich in der Stadt. Der alte Chinese wollte den Fisch nicht verkaufen : „Dieser Fisch. die sich bis jetzt immer gelangweilt. Eines Sonntags war Feng nicht frei. Vor dem Haus standen Tag und Nacht zwei Geheimpolizisten. dessen Leben für sie so wertvoll war. Feng. denn er sollte den ganzen Tag den Fisch pflegen.30. den Harry und Maud während einer Reise im Laden eines alten Chinesen in Hongkong gefunden hatten. und so lag jetzt die Jacht in dem französischen Hafen. Von nun an kam entweder Feng jeden Sonntag zu Therese. „The King" war ein Goldfisch. hatte nun alles. Maud. der ihn zum Abendessen einlud. Dem Fischlein ging es von Tag zu Tag besser. und Maud war wieder glücklich. und Therese kam mit ihrer Katze aufs Schiff zu Besuch. bringt seinem Besitzer Glück und langes Leben". ein Zimmer eingerichtet mit kleinen chinesischen Tempeln. sagte er. ein junger Chinese. fuhr mit. Die ganze Jacht hatte man nur für „The King" gebaut. Man durfte das Zimmer. Sie gehörte dem reichen Amerikaner Harry Blackwood und seiner Frau Maud. ( D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DAS GOLDFISCHLEIN Nach Friedrich Wolf An der blauen Küste Südfrankreichs lag eine große Jacht. und Maud war verzweifelt. Plötzlich wurde aber „The King" krank. wo „The King" wohnte. an deren Giebeln silberne Glöckchen hingen. in dem die Seele eines verstorbenen Weisen lebt. Die Ärzte verordneten diese Reise. was sie brauchte : Zerstreuung. dessen Frau und deren Tochter Therese. Dort verbrachte Feng einen Abend mit dem Fischer. Sensation und den Glauben an die übernatürliche Macht des Fisches. Schließlich verkaufte der Chinese den Fisch für den enormen Preis von zehntausend Dollar. Eines Tages lernte Feng einen französischen Fischer kennen. In ihrem großen Palast in New-York wurde für „The King".

Fr.. Sie bemerkte nichts und begrüßte den Fisch zärtlich : „Guten Morgen. mein Liebling! Kennst du mich noch? Wie geht es dir?" und sie gab ihm Futter.. Feng verließ das Schiff. Jetzt sah Feng.. de . aşezat la poalele Pirineilor.. Lilli Wanner.. Dr. = la preţul .DAS GOLDFISCHLEIN 291 gesehen. wie nutzlos und falsch das Leben der Reichen ist. 9) Guten Morgen. die zehn­ tausend Dollar für einen gewöhnlichen Fisch zahlen. 4) gelangweilt. aici = gelangweilt hatte. Er wollte frei sein. = Peste o oră . El a fost un luptător activ contra fascismului. aber die Armen vor Hunger sterben lassen. Erläuterungen 1) F r i e d r i c h W o l f (1888—1953). Preis von . dragul meu! Lexik Antonyme das Glück =f= das Unglück der Reiche =j= der Arme . daß die Katze den Fisch aufgefressen hatte. 2) the King = regele (în limba engleză) 3) für den . scriitor german. mein Liebling! = Bună dimineaţa.. S-a alăturat din tinereţe cauzei clasei muncitoare. In einer Stunde bin ich zurück.. Dintre operele sale mai importante prin mesajul ideologic înaintat ci­ tăm dramele Floridsdorf.. verbul auxiliar este omis din motive stilistice 5) Tag und Nacht — zi şi noapte 6) dem Fischlein ging es von Tag zu Tag besser — peştişorului îi mergea din zi în zi mai bine (se simţea din zi în zi mai bine) 7) von nun an = de acum înainte 8) In einer Stunde . Plötzlich hörten sie ein Geräusch und sahen. în anul 1940... Feng war verzweifelt: „The King" hat zehntausend Dollar gekostet! Man wird mich ins Gefäng­ nis werfen!" Aber Therese lachte : „Ich habe zwei Goldfische zu Hause und bringe dir einen. Professor Mamlock.. heiratete Therese und blieb bei den Fischern. Wolf a fost internat în lagărul de concen­ trare pentru deţinuţi politici Camp le Vernet." Am andern Morgen kam Maud wie gewöhnlich ins Zimmer des Goldfisches. welches das Fischlein mit Appetit fraß..

b) sînt pro­ poziţii relative. LEHRSTÜCK Vieldeutige / femeia die Frau — soţia \ doamna .) obişnuit Rektion der Glauben + an + Akk.forma derer. . = a intra (în). P R O N U M E L E R E L A T I V E DER. ci şi aceea de pronume relativ. b) Maud.) de obicei \ (adj. Propoziţia relativă apare deseori ca propoziţie intercalată în propoziţia la care se referă (ex. = a face cunoştinţă (cu) GRAMMATIK 1. das întrebuinţate substantival (vezi pag. Grammatik 2 şi schema nr. die sich bis jetzt immer gelangweilt. PRONUMELE RELATIV A. Observaţie. Spre deosebire de pronumele demonstrativ pronumele relativ nu are . das — die nu îndeplinesc numai funcţia de articol (vezi pag. pag. PROPOZIŢIA RELATIVA a) Feng lernte einen französischen Fischer kennen. der ihn zum Essen einlud. pag. a păşi (în) kennenlernen + Akk. Prin urmare der. 71. a) şi prin die (ex. 534). die. das se declină ca pronumele demonstrative der. die.. hatte nun alles. 26. der şi die fiind aici pronume relative.292 30. 499) 2. DAS Pronumele relative der. == credinţa (în) betreten + Akk. DIE. Deci: der — die —• das —• articol hotărît — pronume demonstrativ — pronume relativ (vezi schema nr. Grammatik 1) şi de pronume demonstrativ (vezi pag. 135. Propoziţiile de mai sus. Grammatik 2). introduse prin der (ex. die. 135. b). 10. gewöhnlich Wörter fals falsch / \ greşit / (adv...

(subiect) fem. a) Sie begegnet einem Kollegen. sing. wo „The King" wohnte. B. Die Begeisterung des Dichters war groß. sing. (subiect) masc. die in die Bibliothek geht. Astfel se evită repetarea aceluiaşi cuvînt. plural (subiect) d) Ich begegnete einigen Kollegen. gen. nom. wo = in dem. gen. masc. nom. die. das la dativ Singular sau plural sînt precedate de in şi au sens local. Ich begegnete einigen Kollegen. Die Kollegin geht in die Bibliothek. die ins Kino gingen. in die Bibliothek geht. dessen Begeisterung groß war. sing. nom. umarmte den Knaben. Pronumele relative der. P R O N U M E L E R E L A T I V E WELCHER. plural (subiect) Pronumele r e l a t i v e der. cu care se acordă în gen şi număr. nur in Seidenkimonos betreten. O b s e r v a ţ i e . (subiect) b) Er begegnet einer Kollegin. Man durfte das Zimmer. welches das Fischlein mit Appetit fraß. das se referă la un sub­ stantiv sau la un pronume din propoziţia regentă. In propoziţia de mai sus. nom. . WELCHE.DAS GOLDFISCHLEIN 293 întrebuinţarea pronumelui relativ mase. dacă pronumele relative der. WELCHES Sie gab ihm Futter. atunci ele pot fi înlocuite prin wo. nom. die. die. dacă der. sing. Cazul pronumelui relativ este determinat de funcţia sintactică pe care o îndeplineşte în propoziţia secundară. die. fem. (atribut) cj Der Dichter umarmte den Knaben. das pot fi înlocuite prin pronumele relative welcher. Er begegnet einer Kollegin. (atribut) nom. der masc. welches. Der Dichter. Die Kollegen gingen ins Kino. sing. (subiect) Kollege geht in die Bibliothek. Der Sie begegnet einem Kollegen. sing. das sînt urmate de o formă identică a articolului hotărît. welche.

ex. Pronumele was se referă : 1) la toată propoziţia 2) la un pronume exemplu : regentă (ex. soll nicht essen. b). LEHRSTOCK Pronumele relative welcher. Wer nicht arbeitet. alle. daß du niemandem verraten wirst. was Mozart ist meiner Meinung nach Pronumele relative wer. de Maud hatte nun alles. ceea ce." b) Eulenspiegel sagte : „Schwöre. 3) la un adjectiv la gradul Dieses Menuett geschaffen hat. A. der. was (vezi pag. b). de obicei. 36. welches se declină în felul următor : Singular Masculin N. die etc. Grammatik 3 şi schema nr. Pronumele wer se întrebuinţează. D. G. nehotărit neutru sau la pronumele demonstrativ das.294 30. was se declină ca pronumele interogative wer. în loc de : jeder. WAS a) Eulenspiegel sagte : „Wer nicht laufen kann. P R O N U M E L E R E L A T I V E WER. welcher dessen welchem welchen Feminin welche deren welcher welche Neutru welches dessen welchem welches Plural toate genurile welche deren welchen welche C.. pag. was sie brauchte. ex. de exemplu : Jeder. a) sau was ( = ce. 534). wird verbrannt werden. . 72. was ich dir sage. der nicht arbeitet. soll nicht essen. welche." Propoziţiile relative pot fi introduse şi prin pronumele relative substanti­ vale wer ( = cine. superlativ: das Schönste.

Deci: der des dem den Glaube(n) Glaubens Glauben Glauben Friede(n).DAS GOLDFISCHLEIN 295 3. oder = ori . 43. 2. -n — gîndul Funke(n). noch = nici .. Sensation und den Glauben an die Macht des Fisches. als auch = atît .. -ns = pacea Buchstabe. DECLINAREA SUBSTANTIVELOR (Completare) Maud hatte nun alles. nici 4. das des dem das Herz Herzens Herzen Herz Plural die Herzen der Herzen den Herzen die Herzen . -ns = voinţa G&Glauben se declină : der der der der der der Observaţii. -ns.. sondern (auch) = nu numai . Singular N.. Nominativul în -n este forma mai nouă. -ns... -n = numele Gedanke. -n = litera Name(n).. primeşte la genitivul singular şi desinenţa -s.. în limba germană există conjuncţii corelative. -ns. -ns. ori nicht nur . D. was sie brauchte : Zerstreuung. A.. Der Buchstabe are la genitiv şi forma des Buchstaben. Cele mai obişnuite s î n t : entweder .. pag. G. ci (şi) sowohl . cît (şi) weder . pe lîngă desinenţele slabe... -n = scînteia Wille(n). oder sie trafen sich in der Stadt.. CONJUNCŢIILE CORELATIVE Von nun an kam entweder Feng jeden Sonntag zu Therese. (vezi schema nr. 1.. Substantivul Glaube se declină neregulat. La nominativ singular oscilează între Glaube şi Glauben. 514) Neregulat se declină şi substantivul das Herz...

Uhr geht richtig? — .. . Ich kaufe das da.. Welches Kind kann schon lesen? — Das hier. Welche Kinder dürfen im Garten spielen ? — Die dort. Hefte immer sauber sind. Helga spricht mit Anda und .. du noch nicht kennst. Hier sind viele Bücher.. da. die . Mir gefallen ...... die Genossin.. . ich ein Buch versprochen habe. begleitet den Vater auf den Bahnhof? . ich in der Ausstellung getroffen habe. Sie verbrachte den Abend mit Genossin Popescu und deren Sohn.. der Onkel Schokolade bringt. aus Ploieşti gekommen ist. da. . Arbeit ausgezeichnet ist. ich nach Braşov fahre.. c) Welchem Studenten gibst du das Buch ? — Dem in der ersten.. dort! . Hier sind viele Uhren. . mit . der Genosse. Ich kaufe den dort.. . besuchst du am Sonntag? ein! ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist der Genosse.. Welche Genossin heißt Ioana? — Die rechts.... Schwester meine Schülerin ist. . .296 30. Freund rufst du a n ? — : .... Welchen Studentinnen gibst du die Bücher ? — Denen in der ersten Bank. alle lieben... ... .... ... Welchem Kind gibst du das Buch ? •— Dem in der ersten Bank. mir den Bleistift gegeben hat.. das Kind. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie die Interrogativpronomina welche? welches? wer? was? oder die Demonstrativpronomina das! Achten Sie auf den Fall! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) welcher? der.. 3. aus der Brezoianustraße. Bruder. die Genossin.. Übersetzen Sie! a) Hier sind viele Bleistifte... Student hat diese Arbeit geschrieben? .... das Kind. an der Ecke.... der Genosse. nur . ..... d) Welcher Genosse heißt Georg?-—Der links. die Genossin. Ich kaufe die dort. der Genosse. Bank.. Erzählst du allen Kindern Geschichten? — Kein. so schön Klavier spielt. das Kind. . das Kind. Sie verbrachten den Abend mit ihren Freunden und deren Eltern. liest du? Der Verkäufer zeigte uns mehrere Paar Schuhe. 2. : b) Er verbrachte den Abend mit Genossen Popescu und dessen Tochter. . Setzen Sie die passenden Relativpronomina a) Das Das Das Das b) Das Das Das Das c) Das Das Das Das ... . LEHRSTOCK Übungen 1. Welcher Studentin gibst du das Buch? — Der in der ersten Bank.. bist du begegnet? . die Genossin..

.. Relativsatz! 4... wir beigewohnt haben. h) Hier ist das Buch... in . die Mutter eingestiegen ist. e) Die Arbeit hat keine Fehler. Ich habe d a s B u c h gelesen. h) Der Professor unterrichtet Geographie.PAS GOLDFISCHLEIN 297 d) Das Das Das Das sind sind sind sind die die die die Studenten.. 5. . Sie im Gebirge kennengelernt haben. das Kind hineingeht. morgen einen Ausflug machen.. du jetzt liest.. Ich wohne i n d e m Zimmer. ich die Frage gestellt habe.. Ich habe die Tochter d e s G e n o s s e n kennengelernt. c) Die Straßenbahn.. in . war sehr interessant.. die Übungen geschrieben haben. . c) Der Kollege ist mein ältester Freund. g) Die Genossin ist eine Freundin meiner Mutter. Studenten. fährt zum Bahnhof.. d) Das Zimmer... Das Buch. i) Die Studenten studieren Geschichte. a) Der Schriftsteller ist sehr bekannt. . . . b) Das Zimmer ist groß und hell. welche. können nach Hause gehen.. j) Die Schallplatten sind ganz neu. . das ich gelesen habe. g) Die Schüler.. in .... ist unser Schlafzimmer. . ist sehr interessant. das ein! Ersetzen Sie in+Relativpronomen durch wo (wo es möglich ist)! a) Die Literaturvorlesung. i) Ich kenne das Buch nicht. Ich bin d e n S t u d e n t e n begegnet. ist schön eingerichtet. e) Das Zimmer... bekommen gute Noten.. Studenten. wir wohnen. Setzen Sie die Relativpronomina welcher. d) Die Bibliothek hat viele Bücher. Ich habe den Sohn d e r G e n o s s i n kennengelernt. das Mädchen gebracht hat.. welches oder der. Ihr habt m i t d e m P r o f e s s o r gesprochen. Wir besuchen d e n Kollegen.. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Beispiel: Das Buch ist sehr interessant. Antworten richtig sind. Ich lese i n d e r Bibliothek. f) Die Schüler. die. Der Professor korrigiert d i e Arbeit. war sehr interessant. die Professorin gehalten hat. Wir studieren das Werk d e s Schriftstellers. . f) Der Genosse ist ein Freund meines Vaters. b) Die Literaturvorlesung. ... Zimmer wir besichtigt haben. Studenten. . Du hast d i e S c h a l l p l a t t e n gestern gehört.

. als letzter hinausgeht. m) Hier ist das Haus.. ... alle Lektionen lernt. du dir gewünscht hast. . Setzen Sie wer.. sich mit kaltem Wasser wäscht... 6. ins Kino.. Setzen Sie die passenden korrelativen Konjunktionen a) b) c) d) e) f) g) h) Ich gehe heute weder ins Theater . hat 90 Plätze....298 30.... sind sehr schön... die Familie Popescu wohnt. sondern auch in der Bibliothek der Akademie gesucht. Fährst du diesen Sommer .. die Studentengruppe besucht. ich dir jetzt erzähle! . nach Predeal.. Ich habe das Buch in unserer Bibliothek. . dich noch ihn anrufen. was oder wo ein! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Die Studenten haben im Studentenheim alles. Der Lesesaal. Antworten a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) Wem gehörte die Jacht. die Mutter geschrieben hat... I) Die zwei Ausstellungen.. Der Klavierkünstler hat nicht nur das Menuett.. Verrate niemandem. Sie! 8. . ... ich arbeite.. . Ich werde . wird die Prüfung bestehen. mitfahren will.. die Varia­ tion sehr schön gespielt. sie brauchen. Ich konnte . ein! 7. du liest. in ... wohnt in Ploieşti. LEHRSTÜCK j) Die Tante. die an der Küste Frankreichs lag? Für wen wurde sie gebaut ? Wer war „The King" ? Wo hatten Maud und Harry den Goldfisch gekauft? Was sagte der alte Chinese über den Fisch? Wo und wie wohnte der Goldfisch in New-York? Warum fuhr Familie Blackwood nach Frankreich? Wen lernte Feng eines Tages kennen? Was geschah eines Sonntags? Was machte Therese? W a r u m bemerkte Maud nichts ? Was erkannte Feng schließlich? Was machte Feng? .. Ich habe dir alles gesagt. k) Die Tante.. das Fernsehgerät oder den Radioapparat kaufen.. du wissen wolltest. .. bleibt gesund. soll morgen um 7 Uhr vor dem Bahnhof sein! Das Zimmer. soll die Tür schließen. Der Onkel hat dir das gekauft... ... ans Meer als auch ins Gebirge? Wir fahren entweder nach Konstanza . die Mutter eingeladen hat.. wohnt in Ploieşti. .. . ist klein und hell. . Andrei hat gestern sowohl am Sportfest an unserer Sitzung teilgenommen..

De acum înainte voi merge o dată pe săptămînă la teatru. era un peşte obişnuit. d) Aceasta este camera în care locuieşte prietenul meu Andrei. în care (unde) locuia peştişorul de aur era minunat aranjată. Acesta este elevul pe care l-am cunoscut ieri. Übersetzen Sie! A. Acesta este elevul căruia i-am dat cartea mea. Cum te simţi ? (Cum îţi merge ?) —• Mulţumesc. f) Feng se întîlnea în fiecare duminică cu fiica acestuia. h) Feng îi părăsi pe bogaţi. g) Peştele. C. căci avea acum tot ce îşi dorise. Aceştia sînt studenţii ale căror note sînt foarte bune. b) Maud şi Harry credeau că în peşte trăieşte sufletul unui înţe­ lept chinez. Aceasta este eleva pe care am cunoscut-o ieri. B.DAS GOLDFISCHLEIN 299 9. Nu(-l) cunosc nici pe vecinul tău nici pe vecina ta. pentru că se convinsese că viaţa lor este nefolositoare şi falsă. d) Maud nu se mai plictisea. e) îţi arăt tot ce am cumpărat azi. Nu ne-am văzut de o săptămînă. c) Aceştia sînt studenţii care cunosc opera lui Goethe. care îl invită la el acasă. ci şi mamei tale. Ce idee ţi-a venit? . Aceştia sînt studenţii cărora le-am arătat expoziţia. Ori vii la mine ori mă chemi la telefon la ora 6 30 . Aceasta este eleva a cărei soră studiază matematicile. Aceasta este eleva căreia i-am dat cartea mea. f) Nu-i povesti lui Alexandru ceea ce ţi-am spus acum. îmi merge tot mai bine. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Voi învăţa pînă mîine atît prima cît şi a doua lecţie. Aceştia sînt studenţii pe care i-am cunoscut ieri. e) Intr-o zi Feng făcu cunoştinţă cu un pescar. a) La coasta Franţei se găsea un iaht. g) Cine nu învaţă gramatica nu va putea vorbi corect. a) Acesta este elevul care cunoaşte pe fratele meu. b) Aceasta este eleva care cunoaşte pe sora mea. Acesta este elevul al cărui frate este student la matematică. Colegul meu învaţă din zi în zi mai bine. (Iţi) voi scrie nu numai ţie. c) Camera. care fusese construit pentru peştele de aur „The King". Peste o oră sînt la tine. înainte de examene învăţ zi şi noapte — Să nu te îmbolnăveşti! Numele acestui scriitor ne este cunoscut nouă tuturor. pe care îl mîncase pisica.

.30 a 30. Von nun an sehen wir uns jeden Tag. Wir haben uns eine Woche lang nicht gesehen. Răspunsul lui a fost greşit. Ich denke Tag und Nacht an diese Arbeit. Merken Sie sich! Der Arzt verordnete eine Reise. LEHRSTOCK m) n) o) p) (Eu) Nu mă plictisesc niciodată. Ge faci de obicei duminica? îl cunosc pe domnul acesta de cîteva zile. Diese Stadt wird von Tag zu Tag schöner. Am făcut cunoştinţă cu el la un prieten.

Die Arbeiter aus den Städten helfen ihnen. Später schickte Laco einen Brief und zwei Bilder. kaufte sie gleich eine und ging zur Post. Auf den Bildern waren tote Kinder und weinende Frauen vor verbrannten Hütten. und es kommen auch viele aus anderen Ländern zu Hilfe. daß der Kamerad Laco Kmetko . und warum ich hier bin. die Du Dir gewünscht hast. Sie haben Land von der Republik bekommen. Darum ist Krieg. daß Laco sich einmal in der Kindheit eine Apfelsine guwünscht hatte. denn in Spanien wachsen diese Äpfelchen.. weißt Du noch? Ich habe es gekauft.31. aber die Grafen wollen es ihnen nicht lassen und stecken die Dörfer in Brand und erschlagen die Kinder. weil Du ja auch nicht rauchst und Wollsocken keinen Zweck haben. ( E I N U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DAS GOLDENE ÄPFELCHEN Nach Franz Carl Weiskopf Marina Kmetko. erfuhr. So schicke ich Dir nur den Brief. Der Kommissar des Bataillons teilte mit. Die Tochter des Kaufmanns las der Mutter den Brief vor. warum ich habe herkommen wollen. Der Brief an Laco kam aber zurück. Übrigens wachsen doch die Apfelsinen in Spanien!" sagte sie. aber auf der Post wollen sie es nicht annehmen. Da sie sich daran erinnerte. aber die Bauern wehren sich gut. daß es unnötig ist. daß ihr Sohn Laco nach Spanien in den Krieg gezogen war. Es küßt Dich Deine Mutter Marina Kmetko. Jetzt weißt Du. Aber die Beamtin wies das Paket zurück : „Obst wird zur Beförderung nicht angenommen. Da schrieb Marina einen Brief an Laco : „Lieber Sohn Laco! Ich habe Dir eines der goldenen Äpfelchen schicken wollen.. Tagelöhnerin in der Slowakei. da es dort heiß ist. Im Brief hieß es : „Die Bauern sind hier so arm gewesen wie bei uns. Sie konnte das gar nicht verstehen. Auch sagen sie. Er lag in einem neuen Umschlag neben einem anderen Brief." Da wollte Marina ihrem Sohn etwas Besonderes schicken.

. der zweimal im Jahr goldene Äpfel trägt.." Erläuterungen 1) F r a n z Carl Weiskqpf (1900—1955). sagte sie. 124. Erläuterung 5) 5) Lieber Sohn Laco = Dragul meu fiu Laco Lexik Synonyme die Apfelsine — die Orange gleich — sofort Antonyme annehmen =f= zurückweisen unnötig =j= nötig heiß =f= kalt Vieldeutige Wörter y tabloul das Bild — fotografia ^ imag Wortfamilie kommen — kam — gekommen = a veni herkommen — kam her — hergekommen = a veni încoace ankommen — kam an — angekommen = a sosi bekommen — bekam — bekommen = a primi die Ankunft = sosirea . de loc 3) Im Brief hieß es . gar nicht = .. „aber so sind sie immer. romanul Lissy). a războiului (Himmelfahrtskommando) şi problematica socială din mo­ narhia austro-ungară (trilogia Von Krieg zu Krieg. = In scrisoare scria .302 31.. „Weine nicht".. und wir haben ihn unter einem Baum begraben. „das verstehst du nicht. 4) etwas Besonderes = ceva deosebit (vezi pag. LEHRSTOCK den Tod für die Freiheit gefunden hatte.. scriitor socialist de limbă germană din Praga.. din care au apărut primele două volume Abschied vom Frieden şi Inmitten des Stroms) 2) . In opera sa zugrăveşte lupta clasei mun­ citoare împotriva fascismului (Das Anekdotenbuch." Das Mädchen konnte nur langsam vorlesen. Er hat an die Frauen und Kinder gedacht. an dem Ihr Brief ankam." Marina streichelte ihr die Schulter. warum er in den Krieg hat ziehen müssen". die Männer : an die Frauen und Mütter denken sie gar nicht. „Ich verstehe nicht. deshalb ist er hinge­ gangen. denn sie hatte die Augen voll Tränen. rief sie aufgeregt.. „Er ist an dem gleichen Tag gefallen.

DAS GOLDENE ÄPFELCHEN 303 GRAMMATIK 1. 245. Intre acestea şi propoziţiile cauzale există atingeri semantice (vezi pag. c) J dare — în locul ultim. daß Laco sich einmal in der Kindheit eine Apfelsine gewünscht hatte. 154. 142. deswegen. 591 şi nr. vezi pag. Verbul conjugat stă imediat după conjuncţie. deswegen influenţează topica. a). b) So schicke ich nur den Brief. 598) . B. /principală -> introdusă prin denn-> Propoziţie cauzală / /weil 1 \secundară -» introdusă prin \ d a f /deshalb Propoziţie conclusivă — principală -> introdusă prin —darum \deswegc Verbul conjugat: locul II locul ultim 1 locul I (vezi schemele nr. denn in Spanien wachsen die Äpfelchen. a) Auch sagen sie. es ist unnötig. Propoziţia din exemplul a este o propoziţie principală cauzală. pag. Propoziţiile principale cauzale sînt introduse prin denn. Propoziţiile introduse prin deshalb (darum. Observaţie). iar pro­ poziţiile din exemplele b şi c sînt propoziţii secundare cauzale. Gram­ matik 2) sînt propoziţii principale conclusive. PROPOZIŢIA CAUZALĂ ŞI PROPOZIŢIA CONCXUSIVÄ (Completare şi sistematizare) A. Propoziţiile secundare cauzale sînt introduse prin : 1) weil (ex. Conjuncţiile deshalb. weil Du ja auch nicht rauchst. pag. deshalb ist er hingegangen. b) \ verbul conjugat stă — ca în toate propoziţiile secun2) da (ex. .. 244.. această conjuncţie nu influenţează topica (ex. darum. c) Da sie sich daran erinnerte. Er hatte an die Frauen und Kinder gedacht.

c. Verbele modale se întrebuinţează ca verbe auxiliare (ex.. atît în propoziţia principală (ex. 185. e). warum ich habe herkommen wollen. Verbele modale întrebuinţate ca verbe predicative formează perfectul şi mai mult ca perfectul cu haben + participiul perfect (ex. dar şi ca verbe predicative (ex. daß Laco sich . d) sau în locul 1 (ex. Verbul haben stă în propoziţia principală în locul 2 (ex. eine Apfelsine gewünscht hatte. a şi b) (vezi pag. formează perfectul şi mai mult ca perfectul cu haben + infinitivul prezent (un vechi participiu) şi nu cu participiul perfect. ^adverb de loc da—-adverb de timp \ conjuncţie subordonatoare = aici — atunci = deoarece. iar în propoziţia secundară înaintea infi- . Verbele modale întrebuinţate ca verbe auxiliare. Warum hat er hingehen müssen ? Jetzt weißt du. cît şi în cea secundară (ex. Grammatik 3). c) Da es ihr einfiel. Infinitivul verbului auxiliar modal stă în urma infinitivului verbului pre­ dicativ. LEHRSTOCK a) Also. d). adică în legătură cu infi­ nitivul unui alt verb. b) Da wollte Marina ihrem Sohn etwas Besonderes schicken. Grammatik 1).. Hat er das gewollt? Ich habe Dir eines der goldenen Äpfelchen schicken wollen. b). In exemplul c : da este conjuncţie subordonatoare cauzală. DIFERITELE ÎNŢELESURI ALE CUVÎNTULUI DA 31. Astfel forma conjugată a verbului este urmată de două infinitive (infinitivul dublu).. fiindcă.. da sind wir. a. In exemplul a : da este adverb de loc. întrucît 3. PERFECTUL ŞI MAI MULT CA PERFECTUL VERBELOR MODALE a) b) c) d) e) Er hat die Aufgabe gekonnt.304 2. în exemplul b : da este adverb de timp. c. a şi b). deci conform regulei. d şi e) (vezi pag. 214.

. Übersetzen Sie und erklären Sie den Sinn von da/ herauskommen etc. Deci: Jetzt weißt du. -auf. c) Wir wollten fortgehen. -über Adverbele her şi hin ca şi compusele acestora se întrebuinţează de multe ori ca particule ale verbelor compuse separabil : herkommen. weil er an die Frauen und Kinder gedacht hat. caperf. hineingehen. hinausgehen etc. -unter. Astfel în propoziţiile secundare care cuprind un in­ finitiv dublu. . warum ich hergekommen bin. . . verbul conjugat nu ocupă locul ultim.e i n . Adverbul hin şi compusele acestuia exprimă direcţia dinspre vorbitor sau observator (ex. .. Adverbul her şi compusele acestuia exprimă direcţia înspre vorbitor sau observator (ex. ADVERBELE DE LOC HER Şl HIN ŞI COMPUSELE L O B a) Jetzt weißt du. 1881 .DAS GOLDENE ÄPFELCHEN 305 nitivului dublu (ex. 20—Limba germană — c. hingehen. b) Er ist hingegangen. m. a). warum ich es habe sagen wollen. . /Predlcatlve Verbele m o d a l e ^ auxiliare /perfectul ] haben + participiul \m. a) Bist du schon da? b) Da es schon spät ist. aber da kam Andrei zu Besuch. -ab. b).f perfect /perfectul 1 haben + infinitivul <^ m m c a p e r f j prezent 4. dar : Jetzt weißt du. Compusele cele mai obişnuite ale adverbelor her şi hin s î n t : i/ .. -aus. e). hereinkommen. warum ich es gewollt habe. Übungen 1. . müssen wir uns beeilen.

sondern um 6 Uhr in die Schule gehen. denn. weil. Da ich ein Buch kaufen will. Laco hatte den Tod für die Freiheit gefunden. d) Du mußt nicht um 5. Er raucht nicht. 4. sein. denn sie können auf dich nicht warten. Ich will ein Buch kaufen. sie. . Bilden Sie Sätze! a) Marina. Obst wird zur Beförderung nicht angenommen. gehe ich in die Buchhandlung. Er hat an die Frauen und Kinder gedacht. die Beamtin. Ich gehe in die Buchhandlung. Sie wollte ihrem Sohn eine Freude bereiten. aber wir können nicht. deswegen) gehe ich in die Buchhandlung. Setzen Sie die Verben ins Perfekt! Achten Sie auf die Wortstellung! a) Darfst du in die Stadt g e h e n ? — Ja. denn ich will ein Buch kaufen. Die Apfelsinen wachsen in Spanien. g) Marina schickte einen Brief. c) Sie entschuldigen sich. sehr arm. Es hatte die Augen voll Tränen. LEHRSTOCK d) Dieses Buch da ist sehr interessant.306 31. 3. Verbinden Sie die Satzpaare mit den Konjunktionen A. f) Da die Vorstellung um 8 Uhr beginnt. kaufen. f) Marina schickte ihrem Sohn keine Apfelsinen. aber ich kann nicht. b) Wollt ihr mitkommen?-—-Wir wollen. ich darf. können. e) Die Beamtin wies das Paket zurück. werden wir um 7 45 dort sein. schicken. a) Sie schickt ihm keine Zigaretten. da! B. darum (deshalb. weil ich ein Buch kaufen will. das Paket. Ich gehe in die Buchhandlung. b) Laco ist in den Krieg gezogen. zurückweisen. die Orange. Ich will ein Buch kaufen. weil. denn! C. darum (deshalb. deswegen)! Beispiel: 1) 2) 3) 4) Ich gehe in die Buchhandlung. denn wir müssen ein Beferat schreiben. b) Marina. ihr Sohn. e) Da begann der Professor zu sprechen. c) Der Brief kam zurück. nicht. d) Das Mädchen las langsam vor. keine Apfelsine. ihr Kind. können. 2.

her. keine Zigaretten.. fiindcă s-a gîndit la mame şi la copii." Hans und Peter gehen . .. sprechen. Sie ruft: „Komm. . und sieht unten seinen Freund Alexander.. gehen. Ein paar Minuten später schaut er zum Fenster .. das Mädchen. rauchen. Sie r u f t : „Komm. finden. sie. Sie r u f t : „Komm.. dann. die Beamtin. f) Fata citea foarte încet. schicken.DAS GOLDENE ÄPFELCHEN 307 c) Marina.. Dieser schaut . sie. weinen..!" antwortet Peter. căci avea ochii plini de lacrimi. a) Marina a vrut să trimită fiului ei ceva deosebit. 6. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Das goldene 8. herauf! a) b) c) d) e) f) Die Mutter ist im Zimmer. heraus.. . Die Mutter ist unten. Sie ruft : „Komm.. warum Laco. herunter.. denn. können.. mit. Antworten Sie! a) Was erfuhr Marina Kmetko? b) Was stand in Lacos Brief? c) Wodurch wollte Marina ihrem Sohn eine Freude machen? d) Was schrieb sie ihm? e) Was geschah mit diesem Brief? f) Was schrieb der Kommissar des Bataillons? g) Wer las Marina den Brief vor? h) Was sagte die Kaufmannstochter? i) Was antwortete Marina dem Mädchen? 7. „Komm .. darum. 5. . . Die Mutter ist draußen. e) Laco murise.!" Ich gehe . Laco... seine Mutter.. Setzen Sie statt der Punkte eines der folgenden Adverbien: hin.. streicheln. langsam. Übersetzen Sie! A. d) Funcţionara nu avea voie să primească fructe pentru expediţie. hinauf. ziehen. der Kaufmann. unsere Freunde gehen in eine Austeilung. Die Mutter steht dort. g) Marina.. der Brief.. herein. der Tod. .!" Ich gehe . de aceea scrisoarea Marinei s-a întors.. . die Post.... sie. die Freiheit. Die Mutter ist ohen. für. Sie r u f t : „Komm. . nach Hause. Wir gehen auch . d) Laco. e) Marina nu i-a putut trimite lui Laco portocala. dann.. b) Deoarece lui Laco îi plăceau portocalele. er. . Hans geht .. .. deshalb. müssen.. Äpfelchen"! . hinaus. nicht. Hans klopft an die Tür.!" Ich gehe . hinein. f) Die Tochter.. und die Freunde gehen zusammen weg. Marina vru să-i trimită o portocală. vorlesen.. nur. hinunter.!" Ich gehe .. der Krieg. zurückkommen. g) Laco s-a dus la război. erklären... e) Marina. in.!" Ich gehe . auf. und r u f t : „Kommt ...

a trebuit să merg la un bolnav. . El este unul dintre studenţii cei mai buni. dar merele îmi plac mai mult. de aceea nu a avut voie să plece la mare. I) Nu ştiam că ai vrut să-ţi cumperi cartea aceasta. fiindcă nu am timp. E a a lipsit. Andrei este unul dintre copiii cei mai buni. deoarece a trebuit să scriu o scrisoare. Die Grafen steckten die Dörfer in Brand. D. de aceea a lipsit. c) Nu te-am putut aştepta. fiindcă n-am văzut încă acest spectacol. fiindcă ştiu că nu fumezi. Mi-e frig. Die Arbeiter kamen den Bauern zu Hilfe. sînt răcit şi nu pot pleca de acasă. Merken Sie sich! Laco zog in den Krieg. fiindcă a fost bolnavă. LEHRSTOCK B. b) Vin imediat la tine.308 31. k) Ioana a fost bolnavă. Merg diseară la teatru. a trebuit să o caut şi în alte biblioteci. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Du-te (acolo)!—• Vino încoace! Du-te înăuntru! — Vino înăuntru ! Ieşi afară! — Hai afară! Du-te j o s ! — V i n o jos! Du-te sus! — Vino sus ! Nu-ţi trimit ţigări. eu rămîn astăzi toată ziua acasă. j) Nu am putut găsi cartea în biblioteca seminarului. —• Nu este necesar să te grăbeşti. Ea este una dintre studentele cele mai bune. d) Aş vrea să vă arăt cîteva fotografii frumoase. Am vrut să merg la cinema. De ce nu vii cu noi?—-Nu pot veni. dar nu am putut. a) Vă plac portocalele? — Da. E a a fost bolnavă. a) b) c) d) e) C.

„Aber wir wollen dort aussteigen!" sagte Jochem." Bald war das Ungeheuer mit seinen hundert Rädern im Loch verschwunden. daß es im Wagen Bänke gab und setzten uns. „Ihr müßt bis Spital fahren. Auf dem Bahnhof sprach mein Onkel mit einem Bannbeamten. „da kann der Bub auch die neue Eisenbahn sehen. ( Z W E I U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK (Wiederholung) DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN Nach Peter Rosegger Eines Tages wollte mich mein Onkel Jochem auf den Semmering mitnehmen. probieren wir es? Was kann uns geschehen? Wir versuchen es und fahren mit der Eisenbahn. Mein Onkel schaute zum Fenster hinaus und schrie : „Draußen fliegt eine Mauer vorbei. Der Zug kam an. da hängen ganze Häuser daran!" rief Jochem. das in den Berg hineinführte. Bub. die jetzt über den Semmering gebaut wurde. aber an der Wand des Wagens brannte eine Öllampe." Schließlich mußte der Onkel zahlen. auch die Bäume fliegen!" Jetzt wurde es finster. die Eisenbahn ist etwas Schönes! Aber da ist schon das Spitalerdorf! Und wir sind erst eine Viertelstunde gefahrenl ." Ein Zug war gerade angezeigt." Am Nachmittag standen wir vor einem großen Loch. Der Schaffner stieß Jochem in einen WTagen und mich nach. Jochem wollte ihm nur zwei Sechser geben und gleich hinter dem Loch aussteigen. Plötzlich wurde es wieder hell. Der Onkel sagte: „Ja. „Dort hält der Zug nicht!" entgegnete der Beamte lächelnd. „Und jetzt fahren sie ins Loch. Wir sahen. Plötzlich sagte mein Onkel : „Was sagst du. Plötzlich sahen wir darauf ein schwarzes Wesen kommen. „Schau. sagte mein Vater. weil wir schon so nahe sind. Davor war eine Straße mit eisernen Leisten. „Gut". Der Zug setzte sich in Bewegung. und wir fuhren durch ein grünes Tal.32.

" „Mürzzuschlag!" rief der Schaffner. Erläuterungen 1) P e t e r R o s e g g e r (1843—-1918) este unul dintre cei mai populari scriitori austriaci. mein Onkel mich. „hast du Geld bei dir?" „Ich habe kein Geld bei mir". Wir wurden in eine Kanzlei geschoben. LEHRSTÜCK Du. de ea atîrnă case întregi! 5) der Sechser —• monedă germană divizionară veche — corespundea cu şase crăiţari. die wir beim Einsteigen bekommen hatten. antwortete ich.. ein Stückchen hartes Brot. da hängen ganze Häuser daran! = . şi pe mine după el 8) . Ihr müßt nachzahlen.310 32. dort mußten wir unsere Taschen umkehren. eine Pfeife und endlich der Geldbeutel.... 6) Spital — Spitalerdorf = satul Spital 7) . Ein blaues Taschentuch. da haben wir unser Geld noch nicht abgesessen = încă n-am stat destul pentru banii noştri 9) Mürzzuschlag —• numele unei localităţi 10) Vetter! = cumetre ! 11) und zwar = şi anume 12) . wir bleiben noch ein wenig sitzen.. wir gingen zur Tür hinaus. fragte dieser endlich.. murmelte Jochem..... da haben wir unser Geld noch nicht abgesessen.. peste munţi şi văi 15) in stockfinsterer Nacht — pe întuneric beznă . über Berg und Tal = . „Bub". „Vetter!" rief er. das für uns beide war und das die Herren nicht anrührten. „Ich habe auch keines mehr". Der Wagen stand. und zwar das Doppelte für zwei Personen!" Ich starrte meinen Onkel an. Erst am Abend entließ man uns. 2) Jochem —• formă populară pentru Joachim 3) der Semmering —• pas alpin în Austria estică 4) . Azi denumirea mai circulă prin popor pentru o monedă de 5 pfenigi. in dem sich nichts befand.... und mich nach = .. „diese Karten gelten nur bis Spital. und wir mußten den Weg über Berg und Tal in stockfinsterer Nacht zurücklegen. Der Schaffner verlangte von uns die Karten.. mein Onkel mich — mein Onkel (starrte) mich (an) 13) Ich habe auch keines mehr = Nici eu nu mai am 14) . Ich denke. Wir wurden stundenlang auf dem Bahnhof zurückbehalten. Povestirile sale sînt inspirate în special din viaţa de toate zilele a ţărănimii.

. d) Mein Freund ist Postangestellter.. das in den Berg hineinführte (groß)... Leute saßen auf den Bänken (alt). c) Davor war eine Straße mit . Ersetzen Sie durch Synonyme! Achten Sie auf den Fall! a) Ich begegne ihm täglich.. = a duce în anstarren + Akk. d) Da hingen . b) Bald standen sie vor einem .. Eisenbahn (neu).. h) Einige ... 2.. Loch. f) Hast du noch Halsweh? g) Korrigieren Sie Ihre Fehler! h) Um wieviel Uhr fängt die letzte Kinovorstellung an? i) Hat jemand nach mir gefragt? . f) In dem Wagen waren nur wenige . = a se uita fix (la). i) Viele . e) Sie fuhren mit der . Häuser daran (ganz). Leisten (eisern).. g) Sie fuhren durch ein . Tages wollte Onkel Jochem seinen Neffen auf den Semmering mitnehmen (schön).. Tal (grün). e) Meine Schwester ist Bahnbeamtin. Bänke (lang)..DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN 311 Lexik Synonyme der Junge —• der Bub — der Knabe probieren —• versuchen schließlich — endlich finster •—• dunkel Rektion Antonyme erscheinen =j= verschwinden das Einsteigen =f= das Aussteigen draußen =f= drinnen hineinführen + in + Akk... a privi fix Übungen 1. Häuser flogen an ihnen vorbei (klein). b) Wie heißt der Verfasser der Erzählung „Das erstemal auf der Eisenbahn" ? c) Ich gratuliere dir herzlich zu deinem Geburtstag.. Setzen Sie die eingeklammerten Adjektive ein! Achten Sie auf denFalll a) Eines ...

c) Morgen besuche ich eine . i) Ich habe die . m) Man übersetzt die Vorträge der .. ins Perfekt! a) b) c) d) e) f) g) Wir kannten den Fahrplan nicht. d) Mein Freund ist im Hörsaal. sprechen auf diesem Kongreß (gelehrt).. f) In dieser Stadt gibt es viel .. Ersetzen Sie durch Antonyme! a) Warum weinst du? b) Wartet er drinnen ? c) Ich habe mich an seine Telefonnummer d) Die Beamtin nahm das Paket an. e) Viele . wir wußten es genau.... ein Stück Kuchen (klein)... Er kommt zu mir -ein. heute einen Brief zu schreiben.. a) Mein Freund ist draußen.. I) Viele . 4.. d) Der Koffer des .. Er wartet oben in der Wohnung auf mich. Ich gehe zu ihm -aus. auf seiner Reise (gelehrt). lag im Gepäcknetz (reisend).. Ergänzen Sie her. b) Mein Freund wartet unten auf der Straße auf mich.. Der Zug fuhr um 8 Uhr ab.. Ich gehe zu ihm -ein.. LEHRSTÜCK 3. e) Steig rascher ein! f) Es wurde draußen hell.. eine Arznei verordnet (krank). Er ist drinnen. ist leicht zu lesen (geschrieben).. steigen in diesen Zug ein (reisend). 6. Die Bibliothekarin brachte das Buch.. k) Du begleitest den . zu sehen (schön). Gebrauchen Sie die eingeklammerten Adjektive und Partizipien Substantive! Achten Sie auf den Fall! a) Die meisten . g) Das . veröffentlichte dieses Buch (gelehrt). j) Ein . h) Die Mutter gibt dem . Er kommt zu mir -auf. Goethe brachte ein Manuskript von Beethoven. Ich gehe zu ihm -unter. heute nicht gesehen (klein). Er kommt nicht zu mir -aus. Ihr konntet die Arbeit um 6 Uhr beginnen.. Ich gehe zu ihm -auf.. b) Der Arzt hat dem .oder hin-/ erinnert. Ich dachte daran.. c) Mein Freund wohnt im fünften Stock eines neuen Wohnblocks. Dann gehen wir beide -unter. Der Schüler konnte die Lektion gut. (krank). Setzen Sie die Sätze A. hatten das Spital verlassen (krank). ins Präsens! B... als ..312 32.. 5. (gelehrt).

sind hoch (die Karpaten). ... deswegen)! C. b) Wir waren im vergangenen Sommer Sowjetunion. c) Mein Freund studiert Deutschen Demokratischen Republik.. Spanien in den Krieg gezogen.. h) Harry Blackwood war . 8. Klausen­ burg. Wolltest du diese Schallplatte hören? Konntest du das Lied auswendig? Ich mußte zu Hause bleiben. g) Das ist . Setzen Sie die Präposition mit oder ohne Artikel ein! a) Ich lebe ... Er durfte dich begleiten... f) Die Mutter Lacos war Tagelöhnerin Slowakei.DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN 3!3 h) i) j) k) I) Goethe wollte seinen Freunden ein sehr begabtes Kind vorstellen.. darum (deshalb.. c) Das Wasser . 7. Konstanza. Amerika und fuhr auch nicht . f) Wir sind von Onkel . e) Laco war . j) Seine Jacht lag . Konjunktionen 1) Heinrich erschrak.. sind Bukarest. 9. g) Laco kam nicht mehr Slowakei zurück. (Peter Rosegger). i) Das ist .. (die Karpaten)... Amerika .. Südfrankreich. d) Die Konferenz fand Schweiz statt. d) Die größten Städte . Jassy... Er sah Lottchen nicht.. (das schöne Bukarest).. Wohnung begeistert (Martin).. Setzen Sie die eingeklammerten Eigennamen ein! a) Wir fliegen über . Südfrankreich geschah wegen des Goldfischleins. 2) Heinrich sah Lottchen nicht. k) Seine Reise ... h) Das ist eine Erzählung von . b) Die Berge . ist nicht immer blau (die Donau — Dunărea)... weil! Beispiel: Heinrich erschrak... i) Er befand sich jetzt nicht ... Verbinden Sie die Satzpaare mit den A. Taschentuch (Hans).. Erzählung (Peter Rosegger). denn er sah Lottchen nicht. Amerika. e) Ich bin ein Bewunderer . deswegen) erschrak er. Temesvar (Rumänien)..... Rumänien. da. Amerika. denn! B. darum (deshalb..

Wir flogen über dem Wolkenmeer. Das Goldfischlein war „krank" und brauchte „Klimawechsel". LEHRSTOCK 3) Da Heinrich Lottchen nicht sah. 4) Heinrich erschrak. . Ergänzen Sie die Relativpronomen a) Onkel Paul.. mit .. Ich weiß nicht. e) Der Onkel und der Neffe gingen in das Kunstmuseum. Mendelssohn spielte fehlerlos. Ich weiß. Heinrichs Aufsatz war ausgezeichnet. erschrak er. Sie konnte sich an den Inhalt der Geschichte nicht erinnern. an . ich oft denke. c) Lottchen weinte bitterlich.. mich immer gern mitnahm. Ich weiß nicht. in .. (Er ist dein bester Freund).. d) Der Lehrer beglückwünschte Heines Mutter. (Liest du die deutsche Literatur im Original?) (Kennst du Heinrich Heines Werk?) (Wurde Schillers Drama „Wilhelm Teil" ins Rumänische übersetzt?) (Wie heißen Sie?) (Wann sind Sie geboren?) (Wo haben Sie die Mittelschule absolviert?) (Welches Instrument spielen Sie?) (An wen schreiben Sie diesen Brief?) (Womit schreiben Sie?) (Warum haben Sie ihn angerufen?) der. (Wir müssen immer lernen). Sie wollten die Gemälde von Grigorescu sehen. g) Der reiche Amerikaner fuhr von Amerika nach Südfrankreich. Verwandeln Sie die eingeklammerten A. C. fuhr mit mir ins Gebirge. Tasche immer etwas für mich war.. b) Die Studenten waren begeistert. Schiller hielt eine schöne Antrittsrede. 11..314 32. f) Der Regen störte uns nicht. .. weil er Lottchen nicht sah. a) Goethe war von Mendelssohns Begabung überzeugt. (Der Schnellzug wird um 8 Uhr hier sein). 10. (Sie fährt erst am Freitag nach Hause). ich mich gern unterhielt. die. das — die! B. Sätze in direkte Objektsätze! (Du kommst morgen zu mir).

{vortragen. 12. Perfekt). d) Die Studenten. Perfekt)... Imperfekt. .. Brief zurückkam.. 13. Perfekt. Ergänzen Sie die Relativpronomen wer. .. c) .. verstand ihren Sohn gut. . im Garten spielt. in eine Kanzlei {schieben... b) Die Kranken ..... ... c) Schillers Bescheidenheit .. Plusquamperfekt)... Futurum). g) Sie . ich heute getroffen habe. kommt zu spät... Präsens. c) Das Kind Mutter Lehrerin ist.. Setzen Sie die Sätze der Übung 13 ins Aktiv! 15. unser Flugzeug. in der Musik geschaffen wurde. ich das Buch gab.. von Schiller mit einer klaren. {erzählen. ich begegnete. {bauen. Sinfonie von Beethoven ist meiner Meinung nach das Schönste. e) Petef Rosegger . {betrügen.. f) Über den Semmering . Perfekt).. fahren morgen ins Gebirge. eine neue Eisenbahn . d) Die 9. Imperfekt).... Imperfekt. ich Klavier spielen hörte. von . ein Mechaniker. Arbeiten gut sind. Plusquamperfekt?) . Präsens. h) Erst spät am Abend . sich nicht beeilt. was! a) Erzähle mir alles. Präsens... Wußten Sie.. fleißig lernen. an . .. {belohnen.. von.. .. du gehört hast! b) Ich weiß nur das. d) Die Antrittsrede . ihrem Sohn ein goldenes Äpfelchen schicken wollte. Setzen Sie die eingeklammerten Verben ins Passiv! Gebrauchen Sie die angegebenen Zeitformen ! a) Die Geschichten mit Till Eulenspiegel . von den Studenten . lauten und sicheren Stimme . Imperfekt). überprüfen (Imperfekt. daß. 14. {entlassen.. von seinem Onkel ...... Bilden Sie Sätze! Gebrauchen Sie das Prädikat des Nebensatzes im Passiv ! A. ... b) Lacos Mutter. Imperfekt.DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN 315 .. . überall ... {mitnehmen.. geht im Herbst in die Schule.. uns Weiskopf erzählt. Imperfekt). von Eulenspiegel . dich nicht interessiert. sie . Laco oft schrieb.

bauen (man). gut (man). zu. gut. Wohnblock. (von) alle Studenten. alle Studenten. c) Ei au privit pe fereastră şi au admirat natura. machen. daß der Onkel versuchte. G. bauen (man). Perfekt). LEHRSTOCK B. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Das erstemal auf der Eisenbahn" ! Was wissen Sie über Johann Wolfgang Goethe? Was wissen Sie über Friedrich Schiller? Was wissen Sie über Heinrich Heine? Sprechen Sie über einen Konzertbesuch! Beschreiben Sie einen Theaterbesuch! Erzählen Sie etwas aus Ihrer Kindheit! Beschreiben Sie einen Besuch in einem Krankenhaus! 19. ein Wohnblock. Die Übungen. das Zeichen. Bilden Sie Sätze A. ein Vortrag. A. heute. vorlesen (Imperfekt. im a) b) c) d) e) f) Aktiv! Passiv! Der Kranke. C. 17. pflegen. Hier. im B. Die Übungen. daß. gestern. pflegen (man). machen. . interessant. H. sollen. ob. Antworten Sie! a) Wohin nahm Onkel Jochem seinen Neffen mit? b) Was konnte man auf dem Semmering sehen? c) Welchen Vorschlag machte der Onkel ? d) Was verlangte Onkel Jochem vom Bahnbeamten? e) Was für einen Eindruck machte die Fahrt mit dem Zug auf den Onkel und auf den Neffen? f) Was will der Onkel mit den Worten : „Wir' haben unser Geld noch nicht abgesessen" sagen? g) Was für Folgen hatte es. dieser Text. Der Kranke. schön. Übersetzen Sie! A. vor. D. E. eröffnen (Perfekt)? ob. sehen (Imperfekt). C. der Abflug. er. B. schon. halten (Präsens) ? daß. müssen (von). das Geld „abzu­ sitzen" ? 18.316 32. ein. Plusquamperfekt) ? daß. müssen. diese Ausstellung. b) Trenul a pornit îndată. F. Hier. 16. geben (Imper­ fekt. Ich weiß nicht. Weißt du. einige Tage. a) Unchiul Ioachim şi nepotul său au făcut pentru prima dată în viaţa lor o călătorie cu trenul. schön.

) Am fost nu numai la facultate. Am doi prieteni buni. Pînă eînd trebuie tradus textul acesta? (Folosiţi toate varian­ tele posibile!) Din cauza mea să nu rămîi acasă. Cine vine cu mine la conferinţă? Astăzi nu merg nici la cinema. ci rămîn acasă. Ai avut timp să mergi la cinema? Aş vrea să merg la cinema. unul studiază matematicile. e) Conductorul le ceru să plătească diferenţa. L-am văzut ieri pe Alexandru pe stradă. ci şi la bibliotecă. f) Nici unchiul. celălalt germana. Ai mult de învăţat? Poţi să-mi spui ce ai învăţat? Cartea aceasta urmează să fie tradusă. B. Wir schauen zum Fenster hinaus.DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN 317 d) Călătoria le-a plăcut foarte mult. Tovarăşa aceasta. din cauza aceasta au fost duşi în biroul gării. Es war stockfinstere Nacht. Merken Sie sich! Ein Zug war angezeigt. dar nu ştiu dacă (el) m-a văzut. g) în buzunarele lor n-aveau decît o bucată de pîine uscată. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) Cîţiva studenţi buni au făcut o excursie. h) Ei s-au întors acasă noaptea tîrziu. Ştii că am foarte mult de învăţat pentru astăzi? Am vrut să ştiu. Der Zug setzte sich in Bewegung. . o batistă. nici la teatru. fiindcă rulează un film foarte bun. al cărei frate este colegul nostru. nici băiatul n-aveau bani asupra lor. din cauza aceasta au dorit să plece mai departe cu trenul. o pipă şi o pungă de bani goală. (Folosiţi perfectul. Wir gingen über Berg und Tal. Haben wir etwas nachzuzahlen? Wir mußten einen langen Weg zurücklegen. Te iau cu mine în oraş. este una dintre cele mai bune studente ale facultăţii. de ce n-a fost (el) la mine.

Seine Popularität war zu dieser Zeit so groß. ihn öffentlich vor Gericht zu stellen. Sein Vater. Zwischen den zwei Weltkriegen kämpfte Thälmann gegen den Nazismus. 1917 begrüßte er mit Begeisterung die Große Sozialistische Oktoberrevolution. Am 3. sagte er. ohne Urteil. lebt weiter. und Ernst Thälmann wurde bei Verwandten untergebracht. Seine Tätigkeit in der Partei und in der Gewerkschaft begann in dieser Jugendperiode. Während des ersten Weltkrieges verbrachte Thälmann zweieinhalb Jahre an der Front. damit auch die Soldaten die wahren Ursachen des Krieges kennenlernten. kam 1888 ins Gefängnis. doch „. Es lebt die einheitliche sozialistische Partei. April 1886 wurde in der Hafenstadt Hamburg der große deutsche Arbeiterführer Ernst Thälmann geboren. Ernst Thälmann ist nicht mehr am Leben. erhielt illegale Kampfschriften und verbreitete sie. Jetzt erwies er sich als glänzender Organisator. daß die Faschisten nicht wagten. Dennoch war er in der Schule einer der besten Schüler.. der auch ein sozialistischer Kämpfer gewesen war. aufs Land zu fahren.33. Mit 14 Jahren mußte er schon wie ein Erwachsener arbeiten. um sich seinen Lebensunterhalt zu sichern. ( D R E I U N D D R E I S S I G S T E S ) L E H R S T Ü C K ERNST THÄLMANN Am 16. den Terror der faschistischen Kriegshetzer und entlarvte Hitlers Politik. was er in seiner jahrzehntelangen gewerkschaftlichen und politischen Tätigkeit geschaffen hat. Er suchte Verbindung zu den politischen Freunden aus Hamburg. März 1933 wurde Thälmann in Berlin von der Gestapo verhaftet. damit sie sich mit dem Leben der deutschen Bauern vertraut machten.. wo er weiter für die Partei arbeitete. 1925 wurde Ernst Thälmann Vorsitzender der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD). Elf einhalb Jahre blieb Thälmann im Gefängnis ohne Anklage. es lebt die Massen- . Im August 1944 wurde er auf Befehl Hitlers ermordet. In der Partei entfaltete er zugleich eine erzieherische Tätigkeit. ohne Prozeß. Er empfahl den Mitgliedern der Partei. „ H i t l e r — d a s ist der Krieg".

. . Pieck).zn = partidul muncitoresc Rektion kämpfen + gegen + Akk. lucrătorul die Arbeiterin.ERNST THÄLMANN 319 Organisation freier Gewerkschaften. -nen = muncitoarea.s. a lucra die Arbeit. Lexik Synonyme die Kampfschrift — das Manifest die Ursache — der Grund zugleich — gleichzeitig Wortfamilie arbeiten — arbeitete — gearbeitet = a munci.. kam ins Gefängnis = . Verbindung zu den Freunden = ..muncitorul. -s.. = a se familiariza (cu) . legătură cu prietenii Gestapo ( = Geheime Staatspolizei) == poliţia secretă de stat (serviciul de poliţie în Germania din timpul barbariei hitleriste). Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) . a fost închis mit 14 Jahren = la 14 ani an der Front = pe front .. es lebt das kühne Beispiel des anti­ faschistischen und antiimperialistischen Kampfes.= conducătorul muncitorimii die Arbeiterbewegung ' = mişcarea muncitorească die Arbeiterpartei. = a lupta (împotriva) sich vertraut machen + mit + Dat.. lucrătoarea die Arbeiterklasse = clasa muncitoare die Arbeiterschaft = muncitorimea der Arbeiterführer. -en = lucrul. . es lebt der Wille zum So­ zialismus" (W. . ... munca der Arbeiter..

599) 2. — forma verbală a predicatului se "înlocuieşte prin zu -f. Deci n u m a i : Wir wissen. Propoziţia introdusă prin damit ( = ca să) este o propoziţie finală. LEHRSTOCK GRAMMATIK 1. propoziţia completivă poate fi înlocuită printr-o construcţie infinitivală în care : — subiectul nu se mai repetă. înlo­ cuind o propoziţie completivă. ar putea fi considerată o propoziţie completivă rescurtată. 155. pag. damit sie sich mit dem Leben der deutschen Bauern vertraut machten. PROPOZIŢIA SECUNDARĂ FINALĂ Er empfahl den Mitgliedern der Partei aufs Land zu fahren. O b s e r v a ţ i e . b) Er empfahl den Mitgliedern der Partei. erzählen. b) sau acuzaţie al propoziţiei regente. punde la întrebarea wozu? ( = pentru ce? în ce scop?) Conjuncţia damit este o conjuncţie subordonatoare finală. ca : sagen. propoziţii Răs­ (vezi schema nr. Această construcţie infinitivală (construcţie infinitivală completivă). Propoziţia completivă nu poate fi prescurtată după unele verbe.infinitiv. daß wir uns für die Prüfung gut vorbereiten müssen. aufs Land zu fahren. a) Die Faschisten wagten nicht. CONSTRUCŢIILE (GRUPELE) INFINITIVALE A daß sie ihn öffentlich vor Gericht stellen. a) sau complementul la dativ (ex. . C o n j u n c ţ i a damit introduce secundare finale.320 33. wissen. daß sie aufs Land fahren. — conjuncţia se omite. / ihn öffentlich vor Gericht zu stellen. Dacă subiectul propoziţiei completive este identic cu subiectul (ex.

ERNST THÄLMANN 321 B damit er sich seinen Lebensunterhalt sichert.. o intenţie (wollen. _. Deci daß nu introduce numai propoziţii completive. — conjuncţia se omite. Observaţii. ci şi propoziţii consecutive. / um sich seinen Lebensunterhalt zu sichern. 1881 . etc. ihn öffentlich vor Gericht zu stellen. Er mußte schwer arbeiten. 3. .. . 601) în propoziţia secundară finală şi în construcţia finală infinitivală nu se întrebuinţează verbe modale care exprimă un scop. T . zu + infinitiv.. .. Această construcţie infinitivală (construcţie infinitivală finală) ar putea fi considerată o propoziţie finală prescurtată. Ich gehe in die Buchhandlung. PROPOZIŢIA SECUNDARĂ CONSECUTIVĂ Seine Popularität war so groß. . pag. / . / \ um mir ein Buch zu kaufen.) : Ich gehe in die Buchhandlung. sollen. 159. 1. daß die Faschisten keinen Mut hatten. 21—Limba germană — c. 2.. \ = Ich will mir ein Buch kaufen.. aşa). / damit ich mir ein Buch kaufe. Deci: Dacă subiectul propoziţiei regente — subiectul propoziţiei secundare: — propoziţia completivă -» construcţie infinitivală: zu + infinitiv — propoziţia finală -> construcţie infinitivală: um . Propoziţiei secundare consecutive introduse prin daß îi corespunde deseori în regentă corelativul so ( = atît. zu + infinitiv. Propoziţiile consecutive pot fi introduse şi prin so daß ( = aşa incit) : Die Straßenbahn kam nicht. so daß ich zu Fuß gehen mußte. . (vezi schema nr. Propoziţia de mai sus introdusă prin daß ( = încît) este o propoziţie secun­ dară consecutivă. Dacă subiectul propoziţiei finale este identic cu subiectul propoziţiei regent e propoziţia finală se poate înlocui cu o construcţie finală în care : — subiectul nu se mai repetă. • — în locul predicatului se pune um .

weil. . 598) Übungen 1. e) Seine Popularität war groß. und .. Er mußte sich seinen Lebens. Während des ersten -krieges erhielt er Kampf. Seine Tätigkeit in der . f) Er verbrachte elf einhalb Jahre im .kämpfte er gegen die faschistischen Kriegs.... Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Finalsatz! B.Ernst Thälmann. Er war ein sozialistischer Kämpfer. d) Thälmann verbreitete Kampfschriften. daß secundare consecutive... Die Faschisten hatten keinen Mut. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen daß. b) Die Fluggäste verließen das Flugzeug.. . (so).. damit.und verbreitete sie..322 33. Thälmanns Popularität war sehr groß. Er hatte die wahren Ursachen des Krieges erkannt. begann in der -periode.schon mit vierzehn Jahren sichern. c) Thälmann kämpfte gegen den Krieg. 2. A. ihn vor Gericht zu stellen. Die Soldaten lernten die Ursachen des Krieges kennen. Ersetzen Sie den Finalsatz durch eine finale Infinitivkonstruktion (wo es möglich ist)! a) Ich fahre schon u m 8 Uhr auf den Flugplatz.. f) Die Faschisten wußten (es). . b) Schon als Kind mußte Ernst Thälmann schwer arbeiten. Zwischen den zwei Welt. 153. LEHRSTOCK Conjuncţiile introduc propoziţii so daß şi . Ich verspäte mich nicht. Sie gingen ein wenig auf dem Flugplatz spazieren. (vezi schema nr. so daß! a) Thälmanns Vater kam 1888 ins Gefängnis. Er mußte sich seinen Lebensunterhalt sichern. pag.... 3. . Ergänzen a) b) c) d) e) Siel In der -Stadt Hamburg wurde der große Arbeiter.

(wo es 5. e) Die Mutter wußte (es) nicht. c) Der Dichter war zufrieden. d) Ich freue mich. c) Ich vergesse nicht. e) Es ist spät. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Objektsatz mit daß/ B. Ich soll die wahren Ursachen kennen. f) Die Fluggäste freuen sich. Wir müssen uns beeilen. Hörsaal einen guten Platz. Obst wird zur Beförderung nicht angenommen. Sie kommen um 12 Uhr in Arad an. 4. Die Studenten mußten auf der Diele und auf den Treppen stehen. Antworten a) b) c) d) e) f) g) h) Sie! Wo und wann wurde Ernst Thälmann geboren? Wie war seine Jugend ? Warum ? Wann begann seine politische Tätigkeit? Was wurde Ernst Thälmann? Welches war seine Tätigkeit während des ersten Weltkriegs? Welches war seine Tätigkeit zwischen den zwei Weltkriegen? Wann wurde er verhaftet? Wann und wie starb Ernst Thälmann? . Mein Kollege besucht mich am Nachmittag. Er umarmte den jungen Künstler. d) Es ist warm. Ich gehe zu dir. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Konsekutivsatz! a) Thälmanns Verwandte waren arm. Künstler kennen. Gäste ein.ERNST THÄLMANN 323 c) Die Studenten rannten Sie eroberten im neuen d) Der Dichter lud viele Sie lernten den jungen hinaus. A. Du kannst ohne Mantel gehen. b) Der Hörsaal war voll. Ersetzen Sie den Objektsatz durch eine Infinitivkonstruktion möglich ist)! a) Er wollte (es). b) Ich habe heute keine Zeit. Thälmann mußte wie ein Erwachsener arbeiten. Ich bringe dir das gewünschte Buch. 6.

b) Ernst Thälmann a dat soldaţilor manifeste pentru ca aceştia să afle adevăratele cauze ale războiului. fiindcă trebuia să-şi asigure subzistenţa. e) Ernst Thälmann a fost un fiu credincios al clasei muncitoare. e) Este tîrziu. aşa încît nu mai am timp să-1 chem la telefon. d) La mare este atît de frumos. ca să cunoască viaţa ţăranilor. LEHRSTOCK 7. Übersetzen Sie! A.324 33. încît doresc să-mi petrec acolo concediul în fiecare an. ţ) Muncitorimea din toate ţările luptă contra războiului. . a) Studenţii s-au dus la facultate. d) Ernst Thälmann a luptat neobosit pentru unitatea clasei mun­ citoare. c) Prietenul meu ne găzduieşte pe toţi la el. a) Ernst Thälmann a recomandat membrilor de partid să plece la ţară. f) Studenţii ţin o şedinţă ca să aleagă pe responsabilul grupei. b) Sper să vin astăzi la tine. ca să asculte prelegerea noului profesor. c) Ernst Thälmann muncea la 14 ani ca un adult. g) Acest artist cîntă atît de frumos la pian. încît vreau să ascult încă o dată concertul. B.

34. Statt uns zu sagen. und bringt mir nur. Ich habe selbst nur ein einziges Kamel. der Zweite ein Drittel und der Jüngste ein Neuntel der Kamele bekommen soll. „Sie haben uns geholfen." Erläuterungen 1. bekam. das sind sechs. . damit ihr besser teilen könnt. daß der Älteste die Hälfte. habt ihr ein Kamel zu wenig. dennoch stelle ich es euch zur Verfügung. das sind zwei Kamele. und der Jüngste ein Neuntel. Brecht s-a alăturat din tinereţe mişcării muncitoreşti. wie wir sie aufteilen sollen." Sie bedankten sich für diesen Freund­ schaftsdienst. Originar dintr-o familie bur­ gheză din Augsburg. den Willen des Vaters zu erfüllen. însuşindu-şi apoi teoretic marxism-leninismul. um gut teilen zu kön­ nen. ohne uns einigen zu können. B e r t o l t B r e c h t (1898—1956) este unul dintre cei mai repre­ zentativi scriitori germani contemporani. fundamentînd aşa-numitul teatru epic. Er hat uns siebzehn Kamele hinterlassen. sagten sie ihm. In vasta sa operă dramatică (Mutter Courage. das sind neun. „Wir danken Ihnen herzlich". ohne daß wir miteinander streiten. Nehmt es und teilt dann. nahmen das Kamel und teilten die achtzehn Kamele nun so. Wir rechnen und rechnen. Zu ihrem Erstaunen blieb nach der Teilung ein Kamel übrig. der Zweite ein Drittel. was übrigbleibt. ( V I E R U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK FREUNDSCHAFTSDIENSTE Nach Bertolt Brecht Zu einem alten Araber kamen drei junge Leute und sagten ihm : „Unser Vater ist gestorben. Galileo Galilei e t c j el aplică noua teorie asupra teatrului. hat er im Testament verfügt. daß der Älteste die Hälfte. übernehmen Sie die Entscheidung!" Der Araber dachte nach und sagte : „Wie ich sehe. Dieses brachten sie ihrem alten Freund zurück. Este cel mai important dramaturg german al epocii moderne.

CONSTRUCŢIILE (GRUPELE) INFINITIVALE MODALE ohne daß wir uns einigen können. ^ohne uns einigen zu können. b) Er geht zu seinem Freund ^statt zu Hause zu bleiben. î n poezii. Propoziţiile introduse prin : — ohne daß ( = fără [ca] sä) şi — statt daß ( = în loc [ca] să) sînt propoziţii secundare modale. = a mulţumi pentru GRAMMATIK 1. Rektion sich bedanken + für + Akk. este un luptător activ contra fascismului. milita­ rismului şi teroarei. 'Statt daß er zu Hause bleibt. b) Er besuchte mich. ohne daß ich es wußte. pag. Propoziţiile secundare modale. dacă subiectul propoziţiei secun­ dare este identic cu subiectul propoziţiei regente. PROPOZIŢIA MODALA a) Er war bei mir. 151. 596) 2. introduse prin ohne daß şi statt daß. ca de altfel în întreaga sa operă. zu ihrem Erstaunen = spre mirarea lor. statt (anstatt) daß ich ihn besuchte. LEHRSTÜCK A scris şi poezie şi proză. a) Wir rechnen. se înlocuiesc prin construcţii infinitivale modale. 1. în acest caz : . obscurantismului. (vezi schema nr.326 34.

• das Zehntel.. 541) .I — das Neuntel.construcţie infinitivală : statt . der neunte -f. Deci : modale pre­ Dacă subiectul propoziţiei regente = subiectul propoziţiei modale. zu + infinitiv (fără [ca] să . Construcţiile infinitivale modale pot fi considerate propoziţii scurtate. Numeralele fracţionare sînt de genul neutru. fără a —• propoziţia modală i ntrodusă prin statt daß ->. . — propoziţia modală introdusă prin ohne daß -» construcţie infinitiv ala: ohne . NUMERALELE FRACŢIONARE Er hat verfügt. de exemplu : der dritte -f.infinitiv în loc [ca] să . zu -j. — verbul conjugat se înlocuieşte prin zu + infinitiv. Excepţii: die Hälfte — ein halb — anderthalb (vezi schema nr. —• subiectul nu se mai repetă.1 —> das Drittel. der vierte + I -> > -> das Viertel... exemplul de mai sus) ein halb = 1 / 2 (adjectival) : Ich bleibe eine halbe Stunde hier. în loc de a (vezi schema nr. der Zweite ein Drittel. pag. 601) 3.FREUNDSCHAFTSDIENSTE 327 —-conjuncţia daß se omite. Numeralele fracţionare se formează din numeralele ordinale la care se adaugă -l. daß der Älteste die Hälfte. Excepţii formează die Hälfte = x / 2 (substantival.. der Jüngste ein Neuntel der Kamele bekommen soll. 159.. H / 2 = anderthalb sau eineinhalb Numeralele fracţionare = numeralul ordinal + l. 88. der zehnte + 1 .. pag..

b) Die drei Brüder haben versucht. was übrig-... ohne daß wir miteinander streiten.. .. 50.. de exemplu : einander + mit -» miteinander ( = unul cu altul) einander -j. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie den Infinitiv m i t oder passenden Verbs! a) Die drei jungen Leute wünschten. f) Ein Freund ihres . Einander este invariabil.. c) Sie wollten nicht miteinander . war groß. ein Neuntel der . sollte die Hälfte.. Se întrebuinţează deseori compus cu prepoziţii.. e) Sie baten einen alten Freund ihres Vaters.. ... i) Sie bedankten sich bei dem alten . . d) Der älteste Bruder sollte die Hälfte der Kamele.. . .. e) Die drei jungen .328 4..... und der .. . ihnen siebzehn . . den jungen Leuten . . bekommen... für den Freundschafts-. f) Der Freund war damit einverstanden. LEHRSTÜCK . .. .... 520) Übungen 1.) + prepoziţia mit..... ihnen nur eine Bedingung: Sie mußten ihm nach der . unul altuia.. den Willen ihres Vaters . Miteinander este format din : pronumele reciproc einander (unul pe altul. pag. g) Er . 2. ... ohne zu des aufteilen helfen übernehmen streiten bekommen erfüllen .. die Ent­ scheidung.... die Kamele rich­ tig.... . . der Zweite ein . nur das bringen.... konnten sieb nicht .. b) Er . d) So hatte es der Vater im Testament . . PRONUMELE RECIPROC 34... unii pe alţii etc. c) Der . Ergänzen Sie! a) Ein alter Araber hatte drei .. denn nach der Teilung blieb ein Kamel . h) Ihr . stellte ihnen sein Kamel zur .zu -> zueinander ( = unul la altul) einander + neben -^ nebeneinander ( = unul lîngă altul) einander + hinter -» hintereinander ( = unul după altul) (vezi schema nr.. Das war ein -dienst..

zu! mit um . c) Mein Freund ging weg. b) Er grüßte mich zuerst. Er stand nicht um 7 auf. e) Ich schrieb den Brief.. ohne . ich ihn zuerst grüßte.. h) Sie fuhren ins Gebirge. Er dachte nicht lange nach.. Sitz nicht den ganzen Tag im Zimmer! . Sie konnten sich nicht einigen. statt a) Ich lasse einen Zettel auf dem Tisch. diese sie eingeladen hatte. b) Einer der Brüder sagte : „Wir gehen zu einem Freund unseres Vaters. ich zu ihm gehe. b) Sie übersetzt gut. f) Gehst du zu Peter. Ergänzen Sie die Sätze! Gebrauchen Sie die Konjunktionen daß.. Sie bedankten sich bei ihm für den Freundschaftsdienst. e) Sie ging zu ihrer Bekannten. Er half den drei jungen Leuten. Sie wollen Ausflüge machen." c) Der alte Araber fand die Lösung. mein Kollege weiß... i) Geh ein wenig spazieren.FREUNDSCHAFTSDIENSTE 329 3. ich ihn bemerkte.. Er erwartete mich nicht. d) Der alte Mann übernahm die Entscheidung. B. wohin ich gegangen bin. Ich stieg nicht hier aus.. c) Er ging an mir vorbei. d) Er kommt zu mir. zu. Sie schaut nicht ins Wörterbuch. . a) Er stand um 7 30 auf. Wir sind gesund. g) Er schrieb mir nur einige Worte. Ich wartete nicht auf deine Antwort. f) Wir treiben Sport. statt . Er schrieb keinen langen Brief. . Wir streiten nicht. ohne daß! damit.. a) Die drei Brüder zerbrachen sich den Kopf. d) Ich stieg an der Haltestelle „Rosetti-Platz" aus. Verwandeln Sie den zweiten Satz in eine Infinitivgruppe zu.. A. e) Die jungen Leute gingen zum Araber. er dir das Buch gibt ? 4.

în loc să merg (eu) la ei. Der alte Araber half ihnen bei der Teilung.. Prietenii mei au venit la mine i ca să le dau cartea mea. e) Die drei jungen Araber liebten . g) Tinerii îi mulţumiră pentru serviciul său prietenesc. . f) Ei luară cămila şi o înapoiară bătrînului. e) Uimirea celor trei fraţi a fost mare. în loc să meargă la bibliotecă. Die drei Brüder bedankten sich bei dem alten Araber. Ergänzen Sie einander. zueinander! a) In der Schule saßen wir . a) Cei trei tineri n-au ştiut cum să împartă cămilele. B. d) Die zwei Flugzeuge landeten . nebeneinander. Vă rog numai ca să-mi aduceţi după împărţire ceea ce va rămîne. Der Vater dieser jungen Leute war gestorben. 7. (ei) merseră la unul dintre prietenii tatălui lor.. b) Wir haben lange nichts . Er hatte im Testament verfügt. ...330 34. von­ einander. daß der Älteste die Hälfte der Ka­ mele bekommen sollte. Bilden Sie a) b) c) d) e) f) g) h) Fragen! Drei junge Leute gingen zu einem alten Araber. LEHRSTOCK 5.. b) Intrucît n-au putut cădea de acord. ... Sie gingen zufrieden nach Hause. miteinander." d) După împărţire rămase o cămilă. fără a-mi da un telefon. fără ca eu să-i fi aşteptat.. era cămila bătrînului prieten.. ca să-mi aducă cartea lor. Sie bedankten sich für den Freundschaftsdienst. Antworten Sie! a) Weshalb gingen die drei jungen Leute zum alten Araber? b) Wollte der Araber die Entscheidung übernehmen? Unter welcher Bedingung? c) Warum war das Erstaunen der drei Brüder groß ? d) Wurde der Wille des Vaters erfüllt? e) Was taten die jungen Leute nach der Teilung? 8. Er hatte ihnen siebzehn Kamele hinterlassen. und wollten nicht . 6. gewußt. c) Diese zwei Kinder spielen oft . c) El le spuse: „Nu vă certaţi! Eu am numai o cămilă. streiten. nacheinander. totuşi v-o pun la dispoziţie ca să vă ajut la împărţire.. Übersetzen Sie! A....

Ia-ţi jumătatea aceasta. Cît face o treime şi cu o pătrime? Nu pot mînca toată portocala. De ce ai întîrziat? Cîţi ani are nepoata t a ? (Ea) Are un an şi jumătate. Sun de un sfert de oră şi nimeni nu deschide uşa. dar mie nu-mi plac portocalele. a) b) c) d) e) f) Te-am aşteptat o jumătate de oră. Verfügung. . Iţi mulţumesc. Merken Sie sich! Ich stelle euch meine Bücher zur Wir danken Ihnen herzlich! Wir streiten nie miteinander.FREUNDSCHAFTSDIENSTE 331 C.

Paul und seine Freunde freuten sich. den sie nicht kannten. So ging alles lange Zeit gut. und die Bienen sind auch gute Wächter. „Wir gehen nicht weg." Das war nicht schlecht. Er wurde in mehrere Teile zerlegt. während sein Nebenmann zurücksprang. ( F Ü N F U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DER BIENENKORB Es war kurze Zeit. Immer wenn jemand kam. als er sah. roter Fleck. Da auch die Untersuchung der Laube ergebnislos verlief. daß man ihn im Ganzen verbergen konnte. sagte der Chef der „Besucher".35. ließen sie ihn nicht in die Nähe ihrer Körbe kommen. Paul hatte eine Idee : „Die Hauptstücke kommen in meine Bienenkörbe. So sagten sie und wühlten einen ganzen Nachmittag alles durch. Ein dicker. Er belohnte sie. Die Gestapo kam. und außerdem hatten ihn die Faschisten bisher in Ruhe gelassen. öffneten die Gestapoleute die Laubentür und liefen davon. Die ersten zwei waren mit Paul an der Gartenlaube angelangt. Nach langen Mühen und Versuchen funktionierte er auch. wie sich seine Kameraden verzweifelt gegen die Bienen wehrten. Paul war sehr stolz auf seine „Tiere" und betreute sie noch liebevoller als zuvor. denn Paul wohnte seit einem Jahr außerhalb der Stadt. Der Chef warf sich auf einen Stuhl. Eines Tages erhielt Paul unerwünschten Besuch. Der dritte blieb zögernd stehen. Es wurde gesendet. „Oje!" kam es plötzlich pfeifend über seine Lippen. Die „Besichtigung" der Wohnung verlief erfolglos. indem er ihnen zur Winterfütterung reichlicher Zucker gab als in anderen Jahren. schrie jetzt der eine. Aber die Faschisten verschwanden noch nicht. zierte schon seinen Nacken. nachdem Hitler die Macht ergriffen hatte. bevor wir uns nicht den Garten ansehen". Eine Gruppe von Antifaschisten baute einen kleinen Rundfunksender. Die Bienen waren wirklich gute Wächter. „Wo kommen denn die her". da sind sie sicher. . Man wollte sich einmal „seine Wohnung ansehen". so groß wie eine Kirsche. Nachher tauchte die brennende Frage auf: Wie und wo verstecken wir ihn ? So klein war der Sender nicht. Dort wurden sie gleich von den Bienen überfallen. Paul konnte nur mit Mühe ein Lachen unterdrücken.

ex.. ehe ( = înainte de). b). ansehen = Cică voiau să . c). seit. nachdem ( = după ce. fragte der andere . nachdem Hitler die Macht ergriffen hatte. vadă „Wo kommen denn die her?" = „Dar de unde vin acestea?" mit Mühe = cu greu noch liebevoller = cu şi mai multă dragoste GRAMMATIK 1. PROPOZIŢIA TEMPORALĂ (Generalităţi) a) „Wo kommen denn die her?" rief der eine. wenn ( = cînd. seit wann? ( = de cînd?). wie oft ( = cît de des?). als ( = cînd. bevor wir uns nicht den Garten ansehen. Co n j u n c ţ i i l e während. b) Wir gehen nicht weg. e) Es war kurze Zeit. bevor wir uns nicht den Garten ansehen. ex. Propoziţiile introduse prin conjuncţiile subordonatoare während ( = în timp ce.DER BIENENKORB 333 Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) Nach langen Mühen = După îndelungată osteneală im Ganzen = în întregime Man wollte sich . bis. ex. ex. pînă cînd). bevor. den die Bienen nicht kannten. a). ex. nachdem introduc propoziţii secundare temporale. Î N T R E B U I N Ţ A R E A T I M P U R I L O R ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E TEMPORALE a) Während der eine zurücksprang. d) Wir gehen nicht weg. wenn. ori de cîte ori. bevor ( = înainte de. seitdem. während sein Nebenmann zurücksprang. ehe. . als er sah. Alte conjuncţii temporale s î n t : seitdem ( = de cînd). als. d). b) Der dritte blieb zögernd stehen. ließen sie ihn nicht in die Nähe ihrer Körbe kommen... wie sich seine Kameraden wehrten... bis ( = pînă ce. e) sînt propoziţii circumstanţiale temporale. seit ( = de cînd). c) Immer wenn jemand kam.. Propoziţiile temporale răspund la întrebările wann? ( = cînd?). wie lange ( = cît? cit timp?).

Propoziţiile temporale pot exprima şi în limba germană 1) raporturi de simultaneitate (ex. wenn etc. c şi d). c şi d). a) 2) raporturi de posterioritate (ex. Trebuie evitată confuzia dintre nachdem ( = după ce). d) Nachdem die „Besucher" die Wohnung angesehen hatten. a). bevor er in die Ausstellung ging. Trebuie evitată confuzia dintre bevor ( = înainte de) şi vorher ( = înainte de aceasta): Er war bei mir. ging er spazieren. Pentru redarea raportului de anterioritate se întrebuinţează : în propoziţia secundară Perfectul Mai mult ca perfectul In propoziţia / \ prezentul (viitorul) imperfectul principală Observaţii. — Propoziţiile temporale care exprimă raporturi de posterioritate se introduc prin conjuncţiile bevor (ex. 2. ehe. b) 3) raporturi de anterioritate (ex. Pentru redarea raportului de simultaneitate se întrebuinţează în propoziţia secundară acelaşi timp ca în propoziţia principală. — Propoziţiile temporale care exprimă raporturi de simultaneitate se introduc prin conjuncţiile während (ex. 1. vorher war er bei mir. gingen sie in den Garten. als. . predicatul propoziţiei introduse prin conjuncţia aceasta nu poate sta decît la perfect (dacă predicatul propoziţiei princi­ pale se găseşte la prezent sau la viitor) şi la mai mult ca perfect (dacă predicatul propoziţiei prin­ cipale se găseşte la imperfect). b). nachher ging er spazieren. LEHRSTOCK c) Nachdem die „Besucher" die Wohnung angesehen haben. nachher ( = după aceea) : Nachdem er die Aufgaben gemacht hatte. gehen sie in den Garten. dar : E r machte die Aufgaben. — Propoziţiile temporale care exprimă raporturi de antei ioritate se introduc prin conjuncţiile nachdem (ex. Pentru redarea raportului de posterioritate nu există reguli precise în între­ buinţarea timpurilor. dar : Er ging in die Ausstellung. als şi wenn. bis. O b s e r v a ţ i e . Conjuncţia nachdem puţind exprima numai raportul de anterioritate.334 35.

b) Immer wenn ich zu meinen Eltern fuhr. Atit als şi wenn cît şi wann se traduc prin „cînd".DER BIENENKORB 335 SAU ALS 1. pag. regnete es. indem er ihnen Zucker gab = dîndu-le zahăr (vezi schema nr. Dar pe cînd wann este adverb interogativ şi se întrebuinţează numai în întrebarea directă şi indirectă. 150. c). 151. se traduce numai verbul predicativ prin gerunziu: . als pentru exprimarea unei ac­ (vezi schema nr. Conjuncţia modală indem nu se traduce. indem er ihnen zur Winterfütterung Zucker gab. so rufe mich an. c) Als ich nach Hause ging. b). erwarteten sie mich auf dem Bahnsteig.. PROPOZIŢIA MODALA Er belohnte sie auf seine Art. 2) pentru exprimarea unei acţiuni repetate în trecut (ex. — Wann weim — adverb interogativ } conjuncţii temporale 2. pag. 596) Acţiuni : prezente : viitoare: trecute: repetate wenn wenn wenn nerepetate wenn wenn als O b s e r v a ţ i e . Propoziţia temporală se introduce prin ţiuni nerepetate în trecut (ex. Propoziţia secundară modală introdusă prin indem răspunde la întrebarea wie? ( = cum?).. Propoziţia temporală se introduce prin wenn: 1) pentru exprimarea unei acţiuni prezente (ex. PROPOZIŢIILE TEMPORALE INTRODUSE PRIN WENN a) Wenn du in Bukarest ankommst. a) sau viitoare. reichlich Propoziţia introdusă prin indem este o propoziţie secundară modală. 596) . als şi wenn sînt conjuncţii temporale.

bis< . c şi e). den ersten Juli hier. O b s e r v a ţ i e . a. erzählte er uns viel Interessantes. conjuncţie subordonat. 573) 4. bis er nach Hause kommt. b. în timpul în timp ce de de cînd pînă pînă ce. Prepoziţia außerhalb ( = în afara. 121. LEHRSTOCK (Continuare) P R E P O Z I Ţ I I L E CU GENITIVUL Paul wohnte außerhalb der Stadt. Seit er hier ist. seit şi bis pot fi atît prepoziţii subordonatoare (ex. pag. d şi f). . \conjuncţie subordonat. Nconjuncţie subordonat. Er ist seit einer Woche in Bukarest. în exterior) se construieşte cu genitivul.336 3. PREPOZIŢIILE 35. habe ich ihn nicht gesehen. cît şi conjuncţii . Bis se întrebuinţează deseori urmat de o prepoziţie. . Ich warte. SEIT ŞI BIS - a) b) c) d) e) f) Während seines Besuches erzählte er uns viel Interessantes. (ex. (vezi schema nr. /prepoziţie + gen. Während. PREPOZIŢII ŞI CONJUNCŢII WÄHREND. Während er uns besuchte. während/ . pînă cînd /prepoziţie + acuz. < prepoziţie + dat. Er bleibt bis Montag. în cazul acesta bis este considerat adverb şi cazul substantivului este determinat de prepoziţie : Ich begleite Sie bis zur Haltestelle.

i) Wir gingen zu Fuß. wenn oder als! A. haben Sie sich das Fernsehgerät gekauft? . ich wieder in Bukarest bin.. Er lernt fleißig. Unsere Freunde fuhren mit der Straßenbahn. seitdem. c) Der Junge wurde Goethes Liebling. Ich traf ihn. c) .. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen bevor. wenn! a) Ich kaufe die Karten im Vorverkauf.. e) Paul betreute die Bienen noch besser. ich zu Hause bin. Die Hauptstücke des Rundfunksenders waren in den Bienenkörben sicher. 2. machen Sie Licht? .. nachdem. Ich war in Sinaia.. g) Mein Freund gebraucht immer das Wörterbuch. so daß. Er war zu groß. seit. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie wann. 1881 . als. ich im vergan­ genen Jahr in Bukarest war. Er übersetzt ins Deutsche. Ich komme zu dir. b) Ich freute mich sehr. c) Die Bienen waren gute Wächter. nachdem.. d) .. b) . h) Er spricht gut Deutsch. Er ist in Bukarest... Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz I Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen als. Er sah den Fleck auf dem Nacken des Faschisten.. b) Pauls Freunde wußten (es).. 22—Limba germană — c.. Der Dichter hatte sich von der Begabung des Kindes überzeugt. sehen Sie die Fernsehsendung? . die sie nicht kannten. es dunkel wird. werden Sie mich besuchen? ... 3. Die Bienen überfielen alle. e) Er ruft mich immer an. während. Sie hatten ihm geholfen. weil! a) Man konnte den Rundfunksender nicht im Ganzen verbergen. Ich gehe auf die Fakultät.. d) Ich habe ihn nicht gesehen..DER BIENENKORB 337 Übungen 1. f) Ich rufe dich an. d) Paul konnte nur mit Mühe ein Lachen unterdrücken. da. a) .

a) .. die Stadt. verbergen. Paul. schreiben. kalt. meine Aufgaben. ich. jetzt. sehr. anrufen. so schlecht. einige... und. schreiben... stand das Flugzeug schon startbereit. ihre. und. e) Bevor. I) Seit. er. sie. gehen. durchwühlen. fremd. meine Eltern. wie. heute. d) Findet der Ausflug statt. aussehen. wollen. bei. .. klein. weggehen. hier. hier.. zu. die Faschisten. die Gartenlaube. das Essen? g) Ich. eine Freundin. ein Jahr. b) Während. alles.. b) . wir. 4. bei. ich. ein wenig. h) Nachdem. nicht..338 35. wagen. gehen. Tage. ich gestern auf die Fakultät ging. ich meinen nicht finden konnte. f) Nachdem. f) Spazierengehen. sein.. der Garten. die Aufgabe. c) Bevor. sie. untersuchen. Paul. i) Nachdem.. in. zu ein Freund. die Oper. das Gebirge. ich. diese. g) Seitdem. ankommen. kommen. er. es.. ich im vorigen Jahr in Brăila war. schreiben. gehen. sein. bei. d) Ich. sein. sein. in. schreiben.. er. die Bienen. in. wir auf dem Flugplatz ankamen. ich. er... die Faschisten. ein Brief. noch. ich. davon­ laufen. werden. m) Seitdem. ich. es regnet? e) . in der Garten. der Teil. Bilden Sie Sätze! A. er. ich. c) Als. a) Während. sie. e) Vor. sie. das Wetter schön ist. sein. c) . sie. sein. meine Eltern. a) Indem. . ich. er. die Laube. die Leute. heute. zu. die Gestapoleute. immer. der Rundfunksender. B. die Freunde. er. in. nicht. LEHRSTOCK e) . in. vorher. überfallen. begegnete ich deinem Bruder.. sie. die Ferien. ich. sich ansehen. b) Wenn. nachher. ich. die Nähe. der Garten. er. ein wenig. die Gestapoleute. lassen. gehen.. wir. die Biene. wohnen. er. ich. ich. jetzt.. ich. ich. kommen. haben Sie diesen Film gesehen? . zerlegen. nachher. nach.. weggehen. hat er dich angerufen? . f) . du. d) Während. kennen. ruhig. ich in der Stadt war. sagen. die Bienen. j) Wir sitzen. können. B. hineingehen. Paul. in. in.. k) Seit. nicht. nicht mehr.. gehen. findet der Ausflug s t a t t ? . überfallen.. haben Sie sich diesen Füllhalter gekauft? . das.

ohne . Sie sollen nicht auf uns warten. 6. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz mit damit. bleiben." c) Paul und seine Freunde mußten den Sender zerlegen. du.. zu. Sie können ihn verbergen. c) Er sprach. außerdem. Der Lehrer hatte ihn nicht gefragt. die Stadt. bis. zu. zu! mit um . Sie gingen nicht zu Fuß. von.. Peter. p) Mein Freund. dauern. gehen. Verwandeln Sie den zweiten Satz in eine Infinitivgruppe ohne . mit.. keine Zeit. s) Wie. Er hat nicht das Wörterbuch benützt. statt .. der Bahnhof? 5. Er lernte nicht. warten. bis. ich. arbeiten. Sie gratulieren ihm. Sie fanden nichts. . f) Wir besuchten ihn. ging gut.. ohne daß. b) Sie gingen zu ihrem Freund.. in. bis. Wir verstecken sie nicht bei euch. e) Sie fuhren mit der Straßenbahn. Vorschlag. keine Lust. o) Ich.. alles oder ganz ein! a) Die Fahrt hat einen . ich. außer. geben. eine Antwort. haben. die Oper. zu oder statt . das Zentrum. statt daß oder in eine Infinitivgruppe mit um . Dienstag. b) Paul sagte : „Wir verstecken die Hauptstücke in meinen Bienenkörben. einverstanden... a) Einige Antifaschisten versammelten sich. lange. zu. der Weg. b) .. 7. r) Ich. Sie bauten einen kleinen Bundfunksender. Bukarest.. können. Ich gehe nicht zu ihm. d) Die Faschisten wühlten alles durch..DER BIENENKORB 339 n) Alle. in.. Sie. auch.. dazu. q) Er. zu! a) Wir beeilen uns.. außerhalb. Setzen Sie alle. heute. sein. zu. haben. Er hatte uns nicht eingeladen. g) Er ging ins Kino. d) Er kommt zu mir. h) Er hat diesen schweren Text übersetzt. Tag gedauert..

Cîţi ani au trecut de cînd nu ne-am văzut? Ce faci în timpul verii? Ce ai făcut (tu) în timp ce (eu) am fost la bibliotecă? De cînd înveţi germana ? — învăţ de un an. Schüler an dem Ausflug teilgenommen? Gestern hat es den .. Gute zu deinem Geburtstag. f) Paul a avut dreptate.. wenn C. d) Prietenii nu ştiau unde să-1 ascundă. Übersetzen Sie! A. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Wann spielt die Handlung dieser Erzählung? Was beschloß eine Gruppe von Antifaschisten? Welche Frage tauchte auf? Welchen Vorschlag machte Paul? Waren die Freunde mit dem Vorschlag einverstanden? Warum kamen die Faschisten zu Paul? Wie verlief der „Besuch"? Worauf war Paul stolz? Wie belohnte er seine Bienen? Sie Sie das Sie Sie am nächsten Tag Stunden haben? keine Stunden haben? Wetter schön ist? eine falsche Telefonnummer wählen ? sich nicht gut fühlen? B. a) b) c) d) e) Părinţii mei locuiesc de un an la Bucureşti. Tag geregnet. albinele i-au gonit pe fascişti. LEHRSTOCK c) d) e) f) g) Ich habe dir . Ich wünsche dir .. c) Acesta funcţiona foarte bine. un luptător antifascist. B. als Sie gestern keine Theaterkarten fanden? Sie Ihre Tante einlud? Sie längere Zeit keine Nachrichten von Ihren Eltern hatten? wieder! 9. Antworten A. Was machen Sie. müssen pünktlich sein.. Sie! 8. e) Paul le spuse: „îl ascund. am paznici foarte buni de care sînt mîndru : albinele mele". Wir .340 35. Haben . gesagt. Was machten Sie.. locuia de un an în afara oraşului. Geben Sie den Inhalt des Textes „Der Bienenkorb" 10..... a) Paul. .. b) Cîţiva luptători antifascişti hotărîră să construiască un post de emisie.

o) îmi daţi voie să vă conduc pînă la autobuz ? . la unchiul nostru. După ce am fost la facultate. după aceea am mers la bibliotecă. n) înainte de a pleca la Sinaia.DER BIENENKORB 341 f) g) h) i) j) k) I) m) în timpul concediului am fost atît la munte cît şi la mare. Ce a spus (el). am mers la bibliotecă. vei face progrese frumoase. Nu mi-ai spus nici cînd şi nici unde l-ai întîlnit. Invăţînd regulat. Acum sora mea este la Sinaia. Am fost la facultate. Înainte de aceasta a fost la ţară. cînd te-a văzut ? El se bucură mult ori de cîte ori mă vede. sora mea a fost la o mătuşă.

Alles kennt sich. lebte er ganz für sich allein. Der fremde Herr erklärte dem Wächter: „Es ist mein Neffe. Nachmittags kommen dann die Frauen zueinander auf Besuch und sprechen bei starkem Kaffee und süßem Kuchen über diese große Begebenheit. die dem Fremden oft lästig fielen. Als am nächsten Morgen die Truppe fortgezogen war. In dieses Städtchen zog eines Tages ein Mann.36. Eines Tages kamen Leute mit fremden Tieren ins Städtchen. die an den Fenstern vorbeigingen. Die Leute aber. ließ der fremde Herr einen Wagen kommen und fuhr zu demselben Tor hinaus. man klatscht über alles und jeden und hat seine Freude daran. sahen den Jungen unglaublich schnell durch alle . So vergingen Jahre. Kurz." Und so blieb er bei den Grünwieseiern „der junge Engländer". Auch der junge Engländer war nie zu sehen." Am nächsten Tag erzählte der Wächter : „Der fremde Herr hat Besuch bekommen. doch hörte man oft in dem Haus des Fremden einen schrecklichen Lärm. wie es da und dort zugeht. und noch immer hieß er in der Stadt „der fremde Herr". Es saß aber noch eine Person im Wagen. daß der Fremde große Unruhe im Städtchen verursachte und als eine verdächtige Person angesehen wurde. und trotz der Versuche. so weiß es schon zu Mittag die ganze Stadt. jedermann weiß. Kein Wunder. Die Truppe zeichnete sich durch einen Orang-Utan aus. Er versteht noch wenig Deutsch und scheint Engländer zu sein. der auf zwei Beinen ging und allerlei Kunststücke zu machen verstand. und wenn der Lehrer und der Bürgermeister oder der Arzt ein Gericht mehr bei Tisch haben. als er wieder dort erschien. Sein Neffe ist hier. hatte man nichts über den Mann erfahren können. und er versteht noch wenig Deutsch. Er mietete sich ein großes Haus. wie sie alle sind. ( S E C H S U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DER JUNGE ENGLÄNDER Nach Wilhelm Hauff Grünwiesel ist ein Städtchen. und weil er die schlechten Sitten der Bewohner nicht teilen wollte. die den Hut tief ins Gesicht gedrückt hatte. Es war schon Nacht.

. . foarte retras Kein Wunder = Nu-i de mirare . ceea ce explică trăsăturile fantastice şi nercaliste din opera sa... Daraufhin zum Bürgermeister gerufen.. ganz für sich allein = de unul singur. und der Alte lief ihm mit einer Peitsche in der Hand nach. Acti­ vitatea sa literară se rezumă doar la 2—3 ani... şi încă şi acum era numit .. und noch immer hieß er .. 2) Alles kennt sich = Toţi se cunosc 3) . ce se întîmplă în dreapta şi în stînga 4) 5) 6) 7) Kurz .. er ist aber leider faul und lernt nicht gern Deutsch. în acest timp însă a crea* o serie de opere (mai ales nuvele şi basme) care i-au asigurat un loc bin« meritat în literatura germană.. pe de altă parte însă se remarcă o puternică tendinţă de a prezenta în mod realist aspec­ tele societăţii timpului său. Wenn er sich bessert. 8) den Hut tief ins Gesicht gedrückt = cu pălăria trasă adînc pe ochi 9) Daraufhin zum Bürgermeister gerufen .... In opera lui Wilhelm Hauff se disting două trăsături esenţiale. = Pe scurt . Aus demselben Grund habe ich ihn auch bis jetzt nicht ausgehen lassen. Darum schlage ich ihn manchmal." Erläuterungen 1) W i l h e l m H a u f f s-a născut în 1802 şi a murit în 1827.. = .. erklärte der Fremde : „Mein Neffe ist sehr klug und intelligent. Pe de o parte Hauff stă sub influenţa romantismului conservator.. will ich ihn in die Gesellschaft von Grünwiesel einführen. »'ie es da und dort zugeht = . Lexik Antonyme stark =f= schwach die Ruhe =f= die Unruhe . = Fiind chemat după aceea la primar .DER JUNGE ENGLÄNDER 343 Zimmer laufen.....

judecata judecătoria verstehen / a înţelege —a scoate \ a se pricepe —atrage teilen. = a se bucura (de ceva în sich freuen + auf + Akk.344 36. = a se bucura (de ceva în sich freuen + über + Akk. In cazul acesta se traduce prin dacă. = a fugi după prezent) viitor) trecut) a lua drept GRAMMATIK 1. Conjuncţia wenn poate să introducă nu numai propoziţii temporale. a împărţi ziehen —a trece a împărtăşi . a pălăvrăgi ansehen + Akk. = a bîrfi. : Unter welcher Bedingung? propoziţii temporale. + als + Akk. = a se bucura (de ceva klatschen -f über + Akk. = a se bucura (de) sich freuen + an + Dat. = a considera drept.\ a striga ansehen als — a lua drept das Gericht^. PROPOZIŢIA CONDIŢIONALĂ REALĂ Wenn er sich bessert. vagonul der Wagen — automobilul —a se muta \ trăsura Rektion Freude haben + an + Dat. LEHRSTOCK Vieldeutige Wörter ansehen—a privi y felul de mîncare 'a chema rufen. Propoziţia condiţională reală răspunde la întrebarea : Unter welcher Bedin­ gung ( = în ce condiţie) ? . dacă — introduce wenn <f Întrebare ^ cînd — introduce Întrebare propoziţii condiţionale. nachlaufen + Dat. : Wann ? . werde ich ihn in die Gesellschaft einführen. ci şi propoziţii condiţionale reale.

b) Der Neffe scheint Engländer zu sein. b). au una sau mai multe părţi de propoziţie comune. PERFECTUL ŞI MAI MULT CA PERFECTUL VERBULUI LASSEN a) Ich habe das Heft zu Hause gelassen. b) Kein Wunder. Dacă două sau mai multe propoziţii coordonate. daß der Fremde große Unruhe im Städtchen verursachte und| daQ_jl䣗¥teificl!e\ als eine verdächtige Person angesehen wurde. oder. . . b) Der fremde Herr hatte einen Wagen kommen lassen. e n _j_ infinitivul prezent m. atît principale (ex. ca perf. 3. / 5. Verbul scheinen-schien-geschienen poate fi atît verb predicativ ( = a stră­ luci. cît şi verb auxiliar ( = a părea. b) (vezi pag. verb predicativ / lassen / \ > verb auxiliar / \ m Pe"ectul l haben -f participiul perfect ca erf -f . a) cît şi secundare (ex. aber.{ periectul I jj a j.m. doch. adică : haben + participiul perfect (ex. . Verbul lassen întrebuinţat ca verb predicativ formează perfectul şi mai mult ca perfectul ca toate verbele predicative. ex. a). Grammatik 3). auch. 304. sondern.DER JUNGE ENGLANDER 345 2. adică : haben + infinitivul prezent (ex. ex. VERBUL SCHEINEN a) Die Sonne scheint.P . Verbul lassen ca verb auxiliar de med (pe lîngă infinitivul unui verb pre­ dicativ) formează perfectul şi mai mult ca perfectul ca toate celelalte verbe modale. Contragerea se face în special in propoziţii coordonate legate prin conjunc­ ţiile und. acestea nu trebuie repetate. Contragerea n u se poate face niciodată după conjuncţia denn. Ca verb auxiliar se construieşte cu infinitivul cu zu al verbului predicativ. PROPOZIŢIILE CONTRASE a) Man klatschte über alles und jedengi und [mag] hatte seine Freude daran. a). b).

der Fremde zurückkam. Setzen Sie die Präpositionen Ich freue mich . Wächter erschien aufgeregt im Städtchen. das erhaltene Buch. Grünwieseier klatschten gerne.. b) Ich lasse mir ein Paar Schuhe machen.. LEHRSTÜCK Übungen 1.. freute sich die Mutter . 5. In der Erzählung Der junge Engländer sind viele groteske und phantastische Züge vorhanden. saß ein junger Mann mit ihm im Wagen.. A.. die bald beginnen. ein! 4. Bilden und! a) Der Der Der b) Die Die c) Der Der a) b) c) d) e) f) g) Sie zusammengezogene Sätze! Gebrauchen Sie die Konjunktion Fremde mietete einen WTagen. Wächter erzählte vom Besuch des Neffen... . den Vortrag. Setzen Sie das Verb lassen ins Perfekt! B. Fremde kam erst in der Nacht zurück... c) . Übersetzen Sie die Sätze ins Rumänische! a) Der fremde Herr läßt einen Wagen kommen. der Wächter erzählte... Ich denke . Grünwieseier hatten ihre Freude daran.. . Übersetzen Sie! In der Erzählung Der junge Engländer verspottet Hauff die Beschränktheit jener Schichten des deutschen Bürgertums. 2. d) .. Er ging . Der Schüler freut sich . b) Immer . die Ferien. den ich halten muß. mietete er sich ein großes Haus. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie wenn oder als! a) . dem Bürgermeister vorbei. hörten sie einen großen Lärm. war große Freude im Städtchen.. mein Kommen. Fremde fuhr zum Tor hinaus. die Leute mit den fremden Tieren kamen.. dennoch bieten der ganze Hintergrund und die handelnden Personen ein realistisches und typisches Bild der deutschen Provinzstadt. welche die Sitten des deutschen Volkes verachteten und alles Fremde bewunderten.. besonders wenn es von der englischen Bourgeoisie stammte.. die Leute an seinen Fenstern vorbeigingen. der Versammlung teil.. e) .346 36.. c) Er ließ sich einen Mantel nähen.. Als ich nach Hause kam.. ohne ihn zu bemerken. Es ist eine schlechte Sitte. hörten ihm alle aufmerksam zu.. der Fremde nach Grünwiesel kam. alles zu klatschen. 3... Viele Leute nahmen .

. sie haben sie besonders . f) El se întoarse în aceeaşi zi cu un domn străin. Leiten Sie den ersten Satz durch wenn ein! stellung ! a) Die Bewohner des Städtchens Grünwiesel sahen einen Fremden. In einer Stunde weiß es das ganze Städtchen. Wir lernen . Übersetzen Sie! A.. e) Der Fremde ließ die Grünwieseier lange auf das Erscheinen des Neffen warten. f) Der Fremde ließ den Bürgermeister grüßen.. d) într-o zi străinul ceru o trăsură şi plecă din orăşel. Gebrauchen Sie gern. Antworten Sie! a) Warum wollte der Fremde für sich allein leben? b) Was brachte die Truppe nach Grünwiesel ? c) Was tat der Fremde.. 8.DER JUNGE ENGLÄNDER 347 d) Der Bürgermeister ließ den Fremden bitten. Ich gehe allein. b) Er kommt nicht.. Sie waren begeistert.. din această cauză el fu luat drept o persoană suspectă. mir nicht. nepoliticos.. a) Străinului care se mutase la Grünwiesel nu-i plăceau moravurile locuitorilor acestui oraş.. b) Străinul trăia foarte retras. Musik. Die Grünwieseier wollten . Den Kindern . 6. Schokolade. Sie klatschten über jeden. . das Essen ausgezeichnet.. schmecken oder gefallen! a) b) c) d) e) f) g) Der junge Engländer . g) Ich lasse den Brief auf dem Tisch. ein gutes Buch und hört ... . Er liest ... e) Nimeni nu ştia unde plecase străinul. den Grünwieseiern besonders gut. wissen.. wer der Fremde ist. h) Er läßt Sie herzlich grüßen. Deutsch. c) Străinul rîse de acrobaţiile maimuţei. d) Die Frauen kamen beim Kaffee zusammen... c) Ein Fremder kommt nach Grünwiesel. Dein Benehmen . nachdem die Truppe fortgezogen war? d) Welche Erklärung gab der Fremde dem Wächter über seinen Gast? e) Warum wurde der „Neffe" der „junge Engländer" genannt? f) Warum wurde der Fremde zum Bürgermeister gerufen ? g) Was versprach der Fremde dem Bürgermeister? 9.. ihn am nächsten Tag zu besuchen. Achten Sie auf die Wort­ 7. Uns ..

" I) Locuitorii din Grünwiesel se bucurau că străinul îi va vizita în curînd cu nepotul său. Anda pare să se grăbească. Toţi l-au considerat pe tînărul nepot drept englez. Plecăm mîine cu acelaşi tren. Ţi-am lăsat caietul la bibliotecară. Der Mann hatte den Hut tief ins Gesicht gedrückt. Cînd va vorbi bine germana. daß es kalt ist. Paznicul spusese aceasta. Er versteht schon Deutsch. Der fremde Mann lebte ganz für sich allein. Noi vizităm pe acelaşi coleg. Mobila lor pare să fie nouă. Nepotul meu este foarte inte­ ligent. viu cu el la dum­ neavoastră. Er weiß. dar este leneş şi nu vrea să înveţe. Locuitorii din Grünwiesel doreau să-1 cunoască pe tînărul englez. kein Wunder. Mi-am făcut un costum. Cartea pare să fie bună. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Alles kennt sich. wie es da und dort zugeht. Es ist Winter. I-ai permis surioarei tale să meargă la filmul acesta? Merken Sie sich! B.348 36. Străinul îi spuse primarului: „Vreau să-1 introduc pe nepotul meu în societatea din Grünwiesel. . LEHRSTOCK g) h) i) j) k) Persoana străină avea pălăria adînc trasă pe ochi. Uneori trebuie să-1 bat chiar cu biciul. Andrei şi Alexandru locuiesc în acelaşi cămin studenţesc.

bestieg er das Podium und begann zu singen. und man konnte sich nicht erinnern. ein Affe. Da begann der Neffe wilde Sprünge zu machen. Als der Organist ihn darauf aufmerksam machte.. auf meinen Neffen aufzupassen. Als die Reihe an ihn kam. Ich bitte Sie. Die Tochter des Bürgermeisters hatte dabei mit dem Neffen ein Duett vorzutragen. und der Neffe beruhigte sich. denn der -viel bewunderte junge Engländer war . so kann ich zum Konzert nicht kommen. zog der junge Engländer seinen Schuh aus und warf ihn ihm an den Kopf. Wenn Sie ihm aber die Halsbinde lockern oder ganz abnehmen. Der Bürgermeister stürzte sogleich hinzu und lockerte die Halsbinde. warf seine Perücke weg und zog die Handschuhe aus. Der Bürgermeister befolgte den Rat des Fremden und nahm die Halsbinde ab. Seine Meinung war ausschlaggebend für die Grünwieseler.. in diesem Alter ebenso gewesen zu sein. Vor dem Konzert besuchte der Fremde den Bürgermeister und sagte ihm : „Ich bin krank.37. je einen so netten jungen Mann in Grünwiesel gesehen zu haben. wird er wieder artig. Die Grünwieseier aber schrieben das seiner Jugend zu und behaupteten." Der junge Engländer war allein bei dem Konzert erschienen. Nur manchmal benahm sich der Neffe ganz ungebührlich. Der fremde Herr zog ihm in solchem Falle die Halsbinde fester zu. und wenn ich mich morgen nicht besser fühle. ( S I E B E N U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DER JUNGE ENGLÄNDER (Fortsetzung) Endlich begann der Fremde seinen Neffen auszuführen. Er sang aber ganz falsch. er ist manchmal übermütig. . denn er war doch angeblich Engländer! Er erfreute sich eines immer größeren Ansehens. Er rauchte eine große Pfeife und trug eine große Brille. Daraufhin wurde der Neffe noch wilder. Der junge Mann erwies sich als ein hervorragender Schachspieler. Die Anwesenden erstarrten vor Schreck. Folgender Vorfall wird aber der Freude der Grünwieseier ein Ende gemacht haben : Ein großes Konzert sollte die Wintervergnügungen beschließen.

"er = proprieta­ tea setzen — setzte — gesetzt — a aşeza übersetzen — übersetzte —• übersetzt = a traduce der Übersetzer..= traducătorul die Übersetzung.auî + Akk. die Halsbinde fester zu = .. pro­ prietarul das Besitztum. = a se bucura (de) zuschreiben -\.vor + Dat. LEHRSTOCK Erläuterungen 1) 2) 3) 4) . -s. = a atribui (cuiva) aufpassen + auî -\. = cu totul necuviincios . -en = traducerea fortsetzen — setzte fort — fortgesetzt = a continua die Fortsetzung. in diesem Alter = la această vîrstă Als die Reihe an ihn kam . strîngea .. = a fi atent (la) aufmerksam machen -j. reşedinţa. .350 37. -n = preşedin­ tele besitzen — besaß — besessen = a poseda der Besitzer.. 2) locul (de şezut) die Sitzung. = Cînd îi veni rîndul Lexik Synonyme die Halsbinde — die Krawatte der Vorfall — die Begebenheit das Ende — der Schluß Antonyme die Jugend =f= das Alter artig =f= unartig ausziehen =j= anziehen cravata mai tare. a da ascultare (cuiva) erstarren -\.. zog .. Vieldeutige Wörter das Alter / \ bătrîneţea vîrsta beschließen a hotărî a încheia Wortfamüien sitzen — saß — gesessen = a şedea der Sitz..Akk. -s.Dat. = a da urmare. -n. -en = şedinţa der Vorsitzende. .. = a atrage atenţia (asupra) befolgen + Akk. ganz ungebührlich. -es. = a încremeni (de) .. -s.= posesorul.. -en = continuarea ansetzen — setzte an — angesetzt = a fixa besetzen — besetzte — besetzt = a ocupa Rektion sich erfreuen + Gen. -e = 1) sediul.

Viitorul II = prezentul werden + infinitivul perfect al verbului de conjugat. 201. FORMAREA V I I T O R U L U I II Folgender Vorfall wird der Freude der Grünwieseier ein Ende gemacht haben. a) Er soll heute kommen. al doilea se pune fie la infinitivul prezent (ex. Infinitivul perfect exprimă o acţiune încheiată (ex. în această propoziţie. . Infinitivul perfect activ se formează din: — infinitivul prezent activ al verbului auxiliar haben (ex. a) (vezi pag. VIITORUL II (VIITORUL ANTERIOR) A. într-o propoziţie în care sînt două verbe. a) Man konnte sich nicht erinnern.DER JUNGE ENGLÄNDER 351 GRAMMATIK 1. b). predicatul stă la viitorul II. participiul jugat Infinitivul perfect activ infinitivul perfect al verbului de con­ + prezent ^ ^ . INFINITIVUL PERFECT ACTIV A. haben sau sein B. je einen so netten jungen Mann in Grün­ wiesel gesehen zu haben. Grammatik 4). b) precedat de participiul perfect al verbului de conjugat. Infinitivul prezent exprimă o acţiune neîncheiată (ex. b) Die Grünwieseier behaupteten. fie la infinitivul perfect (ex. b) Er soll heute gekommen sein. in diesem Alter ebenso gewesen zu sein. a) sau sein (ex. 2. b). a).

. d) : complement infinitival (vezi pag. 3. complement prepoziţional. b) : complement la dativ acuzativ (ex. COMPLEMENTUL GENITIVAL 5) legat Complementul genitival poate fi exprimat atît printr-un substantiv cît şi printr-un pronume. De exemplu : — verbe reflexive : sich sich sich sich sich sich annehmen bedienen enthalten erfreuen rühmen schämen —• nahm mich an — sich angenommen — a se ocupa (de) — bediente mich — sich bedient — a se servi (de) —• enthielt mich — sich enthalten = a se abţine (de la) — erfreute mich — sich erfreut — a se bucura (de) •—. 201. complementul genitival se întrebuinţa mult mai frecvent. In limba mai veche. unei bănuieli : Er wird schon gekommen sein = Ich glaube. Der fremde Herr erklärte dem Wächter. Die Grünwieseier freuten sich auf das Konzert. b) pentru exprimarea unei presupuneri. cu) . . COMPLEMENTUL (Generalităţi) a) b) c) d) e) Der junge Engländer erfreute sich eines immer größeren Ansehens. LEHRSTOCK Viitorul II se întrebuinţează: a) pentru exprimarea unei acţiuni viitoare.352 B.. Grammatik 4) de verb printr-o prepoziţie (ex.rühmte mich — sich gerühmt = a se făli (cu) — schämte mich — sich geschämt = a se ruşina (de. Er vergaß anzurufen. (vezi pag. e). Î N T R E B U I N Ţ A R E A V I I T O R U L U I II 37. astăzi îl găsim numai după un număr restrîns de verbe şi adjective. c) : complement la acuzativ infinitiv (ex. daß er schon gekommen ist. 165. Grammatik 5) 4. Der junge Engländer bestieg das Podium. în limba germană complementul poate să stea : 1) 2) 3) 4) la la la la genitiv (ex. încheiate înaintea altei acţiuni viitoare. a) : complement genitival dativ (ex.

d) Ich spreche noch nicht gut Deutsch. 22—Limba germană — c. Setzen Sie das eingeklammerte Verb in den Infinitiv a) b) c) d) e) f) des Aktivs (Perfekt) ! Ich kann mich nicht erinnern. Der Bürgermeister erklärte. Die Grünwieseier scheinen die Lehre des Fremden (verstehen). b) Die Fortsetzung soll (lesen). Der Fremde soll den Neffen (schlagen). h) Er muß gestern (wegfahren). Besonders beliebt sind seine Märchen Das kalte Herz. 2. pe lîngă acuzativul persoanei. Der Schüler behauptete (lernen). einen Brief auf dem Arbeitstisch (finden). c) Die Kinokarten können im Vorverkauf (kaufen). 3.DER JUNGE ENGLÄNDER : — verbe intranzitive : bedürfen —• bedurfte — bedurft = a avea nevoie (de) gedenken — gedachte—• gedacht — a-şi aduce aminte (de) —• verbe tranzitive care cer. Die Truppe soll heute (ankommen). Setzen Sie das eingeklammerte Verb in den Infinitiv des Passivs (Präsens) I a) Diese Ausstellung muß (besichtigen). Der kleine Muck und Kalif Storch. g) Der Bürgermeister versicherte. genitivul lucrului: entheben — enthob — enthoben = a destitui. jemals in Grünwiesel (sein). Übersetzen Siel Wilhelm Hauff schrieb in den wenigen Jahren seiner literarischen Tätigkeit eine Reihe von Märchen. die zu den schönsten der deutschen Literatur gehören und von großem Wert sind. den Rat des Fremden (befolgen). e) Die Märchen von Wilhelm Hauff sollen im Original (lesen). aber ich hoffe dennoch (ver­ stehen). a scuti (de) versichern —• versicherte — versichert = a asigura (de) würdigen— würdigte — gewürdigt = a socoti demn (de) — adjective : bewußt — conştient (de) fähig = capabil (de) habhaft (werden) = a pune mîna (pe) sicher = sigur (de) würdig = demn (de) Übungen 1. 1881 .

. c) Er ruft dich um 5 Uhr an.. Setzen Sie Wörter aus den Wortfamilien von sitzen oder setzen ein! a) Die Studenten ... daß V) . d) Der Student lernt die Lektion bis morgen. c) Er bedankte sich . (sein Reichtum). 5.. . (ihr Benehmen). g) Sie warten . a) b) c) d) e) f) g) h) B. in der Bibliothek und lesen... Die Grünwieseier waren sich . Unser Kollege erfreute sich . Niemand enthielt sich . Sie gedenkt ... b) Ich überzeugte mich ...... (das größte Ansehen)..... (ihre Fehler) nicht bewußt. gewöhnte sich das die Aufgaben allein zu machen. . h) Ich freue mich . (die Wirkung) seines Scherzes sicher. .. . Futur! Übersetzen Sie! a) Ein Bewohner von Grünwiesel erzählte Hauff die Geschichte... . bedankte er sich? ihm geholfen hast. f) Wir sprachen . a) b) c) Wörter ein! Achten Sie auf den Fall! Wir bedienen uns . ... Kind ? e) Ich freue mich .... 7. Die Grün wieseler schämten sich .. .. LEHRSTOCK 4. daß wir h') ... (die Hilfe). wo wir unf) . würdig (das Lob). in Liebe (er).. daß du c') . Der Bürgermeister versichert den Fremden . überzeugtest du dich? er sehr tüchtig ist. (das Wörterbuch).. f) Dein Bruder geht zum Konzert. Setzen Sie die eingeklammerten A..354 37. d') . 6. daß die Prüa') ... . h) Dein Neffe erlernt bald die deutsche Sprache.... Itellius rühmte sich . e) Das Konzert beginnt um 19 Uhr...... Setzen Sie die Pronominaladverbien ein! a) Ich denke . d) Das Kind gewöhnte sich .. warten Sie? schreiben. freust du dich? ans Meer fahren werden... freust du dich? meine Handschuhe gefunden habe... b) Unsere .. daß wir Ihnen g') . denkst du? fungen in Kürze beginnen. (die Stimme)... Die alte Frau bedarf .. Er ist . g) Der Kollege war an diesem Tage krank.. b) Der junge Engländer begeisterte die Grünwieseier durch sein Benehmen. Setzen Sie das Prädikat in das II... daß ich e') . (seine größte Zufriedenheit).. .. spracht ihr? sere Ferien verbringen werden.. Der Fremde war . sind im ersten Abteil dieses Wagens.

El trebuie să fi cumpărat cartea. B. Übersetzen Sie ! A.. Ist dieser Platz .. . Mein Freund . Hast du die .. . ori de cîte ori tînărul englez se ducea la el. um ihn zu beruhigen? Was sahen die Grünwieseier. b) Purtarea tînărului a plăcut celor din Grünwiesel foarte mult. Ich führe meinen Neffen aus.... Ea trebuie să fi venit. e) Gînd tînărul nu era cuminte. Nu pot să-mi aduc aminte să fi auzit acest menuet. als der junge Engländer die Perücke wegwarf ? 8.. c) Părerea tînărului era decisivă pentru cei din Grünwiesel.. Antworten 9. d) Primarul se bucura mult. .. .. Ea trebuie să vină imediat. f) Străinul n-a venit cu „nepotul" său la concert. a) b) c) d) e) f) g) El trebuie să cumpere cartea aceasta.. viele Bücher. dieser Novelle gelesen? Sie! Wie benahm sich der junge Engländer? Was t a t der Fremde. Er kommt an die Reihe.... tare. Se spune (Folosiţi sollen!) că (ea) a venit. Cartea aceasta trebuie cumpărată. ci a plecat din oraş. Merken Sie sich! Seine Meinung war ausschlaggebend. wenn sich sein Neffe ungebührlich benahm? Wie fanden die Grünwieseier den jungen Engländer? Welcher Vorfall machte der Freude der jungen Leute ein Ende? Weshalb war der junge Engländer allein bei dem Konzert erschienen ? Wie benahm er sich dort? Was tat der Bürgermeister. Unser Professor war der .. . ? Seine Vorlesung war für sechs Uhr . Die Bauern sind jetzt die .DER JUNGE ENGLÄNDER 355 c) d) e) f) g) h) i) a) b) c) d) e) f) g) h) Wir hatten gestern eine . a) Străinul s-a gîndit să cumpere un orangutan.. Er war angeblich Engländer. Ein Vorfall machte ihrer Freude ein Ende. des Bodens. Er hat diesen schweren Text fehlerlos . străinul îi strîngea cravata mai.

Fischhändler. ja. Johann?" „Natürlich erinnere ich mich.. Hafenarbeiter. half es nichts. „Das kann doch nicht schlecht gewesen sein!" „Aber recht traurig war's! Und ungerecht!" Das Ernst-Drucker-Theater in Hamburg." „Von Goethe?" rief Carl Brenten erstaunt. „Es war von Goethe. Mord und Kerker. Straßenverkäufer. wie ihn das schöne alte Theater noch niemals erlebt hatte. (ACHTUNDDREISSIGSTES) L E H R S T Ü C K EIN THEATERSKANDAL (aus dem Roman „Verwandte und Bekannte") Nach Willi Bredel „Wir waren einmal vor . daß eine Stimme vom Himmel rief : „Sie ist gerettet. gab es am Schluß einen so großen Skandal. Wie hieß das Stück noch. das ist schon viele Jahre her —• im Ernst-Drucker-Theater. Erinnerst du dich noch. da wurde eine schreckliche Sache gegeben. und die aufgeführten Schauspiele waren Possen.38. Aber schlecht war's nicht. die Gretchen-Tragödie aus dem „Faust" aufzuführen. Einer der Regisseure dieses Volkstheaters war vor Jahren auf den Gedanken gekommen. das war eine schreckliche Geschichte. „So etwas möchte ich nicht wieder sehen. antwortete der alte Hardekopf. am Ende wurde die arme Unschuld befreit. hatte als Publikum Seeleute. erwiderte Frau Hardekopf." „War das ein Trauerspiel?" fragte Carl Brenten. Der Satan in eigener Person spielte mit. Obwohl die Aufführung ernst und aufmerksam aufgenommen wurde. — ach. Johann? Erinnerst du dich ?" „Faust". „Also." Das war den . So gefiel es dem Publikum. das war wirklich ein Trauerspiel". Als Doktor Faust sein Gretchen im Kerker zurücklassen und sich mit seinem Teufelsbegleiter aus dem Staube machen wollte. Pauline. ein Vplkstheater.. Und am Schluß gab's einen richtigen Theaterskandal.

Das sind nur Ausreden! . Her mit dem Doktor! . soţia sa Pauline şi ginerele lor Cari Brenten sînt personaje din romanul Verwandte und Bekannte... 2) Johann Hardekopf. muncitor. Dintre celelalte opere ale scriitorului mai amintim aici o monografie con­ sacrată eroicului conducător al clasei muncitoare germane Ernst Thälmann. In timpul războiului civil din Spania. în 1934 s-a refugiat în Cehoslovacia şi pe urmă în U. Gretchen. Diese korrigierte Schlußszene soll mit unbeschreiblichem Jubel aufgenom­ men worden sein. Erläuterungen 1) W i l l i B r e d e l (1901—1964) originar dintr-o familie muncitorească. „Was heißt hier Goethe! . darum frage ich dich : Willst du mich heiraten?" Und Gretchen antwortete leise: „Ja.. 6) recht traurig wafs — sehr traurig war es 7) die arme Unschuld —• das arme unschuldige Mädchen 8) vor Jahren = cu ani în urmă 9) aufs höchste entrüstet = indignat la culme 10) Was heißt .R. Er soll sie heiraten!" Der Regisseur stürzte zwar auf die Bühne und nannte den Autor des Stückes . dennoch beruhigte sich das Publikum nicht. Din cauza activităţii sale politice.S.. ? Ce vrea să însemne . ich habe schlecht an dir gehandelt. Willi Bredel a fost arestat de cîteva ori. Heinrich!" Dann gaben sie sich die Hand... Das ist Unsinn! Heiraten soll er sie! .? = Ce vrea să zică. Opera cea mai importantă a lui Willi Bredel este trilogia Verwandle und Bekannte.. aufs höchste entrüstet. Ich will es gut machen.. viele Jahre her = sînt mulţi ani de atunci 5) da gab's (gab es) einen richtigen Theaterskandal — es war ein richtiger Theaterskandal.. Heiraten soll er sie! .EIN THEATERSKANDAL 357 Hamburgern ein zu mystischer und unsicherer Trost .." Endlich traten Gretchen und Doktor Faust auf die Bühne. In anul 1933 a fost internat într-un lagăr de concentrare din care a reuşit să evadeze.. care oglindeşte etapele cele mai importante din viaţa şi lupta clasei muncitoare din Germania. a devenit activist al partidului comunist şi apoi a colaborat la diferite ziare progresiste. 3) da wurde eine schreckliche Sache gegeben — da wurde eine schreckliche Sache aufgeführt 4) das ist ....S... Männer und Frauen erhoben sich.. ? 11) Her mit dem Doktor! = Să vină încoace doctorul! .. scriitorul a luptat cu arma în mînă în rîndurile armatei republicane. und schrien : „Was heißt hier gerettet? .. Als es im Zu­ schauerraum still geworden war. begann der Doktor : „Verzeih mir.. el însuşi strungar...

gab es am Schluß einen so großen Skandal. a) este o propoziţie secundară concesivă. Alte conjuncţii care introduc propoziţii secundare concesive sînt : obschon ( = deşi. sfîrşitul schließlich = în sfîrşit GRAMMATIK 1. cu toate că) (ex. Schlüsse = încheierea. cu toate că) şi mai rar trotzdem ( = cu toate că. 253. dennoch beruhigte sich das Publikum nicht. a încheia sich anschließen — schloß mich an —• sich angeschlossen — a adera. b) este o propo­ ziţie principală concesivă. PROPOZIŢIA CO\CESIVĂ a) Obwohl die Aufführung ernst aufgenommen wurde. Grammatik 4). Propoziţia introdusă prin dennoch ( = cu toate acestea) (ex. obgleich ( = deşi. .358 38. a se alătura beschließen — beschloß — beschlossen = a hotărî (ceva) sich entschließen — entschloß mich — sich entschlossen = a se hotărî der Schluß. deşi). LEHRSTOCK Lexik Synonyme heiraten — sich verheiraten Antonyme der Sinn =f= der Unsinn gerecht =ţ= ungerecht sicher =fc unsicher traurig =f= lustig Wörter Vieldeutige bucata das Stück ( piesa de teatru Wortfamilie schließen — schloß — geschlossen = a închide. b) Der Regisseur stürzte zwar auf die Bühne und nannte den Autor des Stückes. wie ihn das alte Theater noch niemals erlebt hatte. cu toate că). Altă conjuncţie care introduce propoziţii principale concesive este trotzdem (vezi pag. Propoziţia introdusă prin obwohl ( = deşi. Schlusses.

INFINITIVUL PERFECT PASIV Diese korrigierte Schlußszene soll mit unbeschreiblichem Jubel aufgenommen worden sein. cu toate acestea (trotzdem = dennoch) conjuncţie sub ordonatoare -» cu toate că. cît şi propoziţii secundare concesive (trotzdpm = cu toate că. 107. conjuncţie coordonatoare trotzdem totuşi. Infinitivul perfect pasiv = participiul perfect al verbului de conjugat -f worden sein (vezi schema nr. deşi). Infinitivul perfect pasiv se formează din infinitivul perfect al verbului auxiliar werden (=|ge"|worden sein). precedat de participiul perfect al verbului de conjugat. locul 1 Observăm că trotzdem poate să introducă atît propoziţii principale conce­ sive (trotzdem = totuşi.EIN THEATERSKANDAL 359 verbul conjugat / dennoch —principală — > trotzdem Propoziţie concesivă— secundară —obwohl —obgleich — —obschon —trotzdem locul ultim ' . deşi (trotzdem = obwohl) 2. pag. 560) . cu toate acestea).

1945 kehrte Willi Bredel in seine Heimat zurück. kam auf den . als Sohn eines Tabakarbeiters geboren. so muß er am gesellschaftlichen Leben seines Volkes unermüdlich teilnehmen. Übersetzen Sie! Willi Bredel wurde in Hamburg. 1933 wurde der Schriftsteller von den Faschisten in das Konzentrationslager Fuhlsbüttel geschleppt. in die Tschechoslowakei zu fliehen. d) Der Regisseur mußte die . als sich Faust mit seinem Begleiter aus dem .. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen obwohl... . der nicht ihre Sache war. die Welt verbessern zu helfen. der Heimatstadt Ernst Thälmanns. Bilden Sie zusammengesetzte Substantive! Grundwort! Ergänzen Sie den Artikel! a) b) c) d) e) TheaterVolkSeeSchneeTeufelGebrauchen Sie das passende -verkäufer g) Berg-theater -begleiter -räum h) Schluß-skandal i) Zuschauer-leute -szene j) Straß e-männer -leute k) Fisch-spiel -händler l) Trauer-arbeiter f) Hafen4. „korrigieren".. Im Jahre 1918 trat Bredel in die Reihen des Spartakusbundes ein. sich nicht in einem Krieg zu opfern.. b) Das Publikum war aufs höchste entrüstet. Später arbeitete Willi Bredel in einer Propagandabrigade an der Front... Hier handelte er seinem Lebensmotto getreu : „Wenn ein Schriftsteller . c) Das . weil! a) Pauline Hardekopf erinnerte sich an den Inhalt des Theaterstückes. Dort schrieb er in vier Wochen den Roman Die Prüfung. so daß.. Er schloß sich früh der sozialistischen Jugendbewegung an. Durch Lautsprecher und Flugblätter riet er seinen Landsleuten.. Faust wollte Gretchen nicht heiraten. wo er Mitherausgeber der Zeitschrift Das Wort war. e) Die Schauspieler . die Gretchen-Tragödie aufzuführen. einem -theater. LEHRSTOCK Übungen 1.. Es gelang ihm. sich die Hand.. Ergänzen Sie! a) Die Familie Hardekopf war vor vielen . war entrüstet.. 3... b) Ein .. Sie hatte es vor vielen Jahren gesehen.360 38.. den ersten dichterischen Dokumentarbericht aus einem hitleristisehen Konzentrationslager. machen wollte." 2. mit seiner Kunst dazu beitragen will. im Ernst-Drucker-Theater. Aus der Tschechoslowakei fuhr Willi Bredel nach Moskau..

im Perfekt! a) Dieser Schüler soll (fragen). Pauline wollte es nicht wieder sehen. A. 7. ihn traurig (sehen). Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen konzessiven Hauptsatz! a) Im Ernst-Drucker-Theater wurden gewöhnlich Possen gegeben.. e) Der Regisseur kam auf die Bühne. Das Publikum beruhigte sich nicht. c) Der Regisseur nannte den Autor des Stückes. e) Eine neue Eisenbahnlinie soll (bauen). stammt von Goethe. nannte den Autor des Stückes. es ist kalt. d) Das Stück war gut. c) Der Regisseur sagte : „Dieser . Ergänzen Sie! Verwenden Sie den Infinitiv des Passivs A. d) Faust gab zu." . 6. das Publikum (beruhigen). war entrüstet.. im Präsens! B. b) . bitte das Fenster. mußte es beruhigen.. Im Zuschauerraum wurde es nicht still. Der Regisseur führte die Gretchen-Tragödie auf. f) Das Publikum muß begeistert (sein). an Gretchen schlecht (handeln).. g) Er soll gestern (kommen). 5. Setzen Sie Wörter aus der Wortfamilie von schließen ein! a) Wir haben . h) Ich erinnere mich nicht. b) Eine Stimme vom Himmel hatte gerufen : „Sie ist gerettet". zum Vortrag zu gehen. 8. d) Die Vorlesung soll (halten). Ergänzen Sie! Verwenden Sie den Infinitiv des Perfekts (Aktiv) mit oder o h n e zu! B. b) Diese Aufgabe muß (machen). b) Männer und Frauen sollen sich entrüstet (erheben). Übersetzen Sie! a) Es muß ein großer Skandal (sein). nicht von mir.. c) Das Kombinat Haus der Sclnteia soll von der Delegation (besichtigen). Verwandeln Sie den ersten Satz in einen konzessiven Nebensatz! B. e) Die Schauspielerin soll einen Blumenstrauß (bekommen). A. Das Publikum war entrüstet.EIN THEATERSKANDAL 361 c) Das Der d) Das Der Publikum Regisseur Publikum Regisseur beruhigte sich nicht. c) Der Regisseur glaubte...

Nu vorbi atît de încet. Das Trauerspiel wurde gut aufgenommen.. . cu toate acestea s-a grăbit. doch mit dieser Übersetzung fertig geworden.. a) b) c) d) e) f) g) Deşi a fost tîrziu... an dem Ausflug teilzunehmen? f) Sie sind . mich deiner Meinung. e) Publicul a fost indignat. b) Toată familia s-a dus la teatru. Este tîrziu. 9. Merken Sie sich ! Du bist aufeinen guten Gedanken gekommen.. a) Bătrînul Hardekopf şi-a sărbătorit ziua lui de naştere.. Nu era tîrziu. LEHRSTOCK d) Ich .. . e) Hast du dich . Das sind nur Ausreden. m-am dus la el. vorbeşte mai tare! Deşi copilul are numai 6 ani şi jumătate. B. El trebuie să fi citit foarte mult. totuşi merge la şcoală. pentru că Faust n-a vrut să se căsăto­ rească cu Gretchen. cu toate acestea viu la tine.. El s-a grăbit. ca să vadă tragedia lui Gretchen din „Faust". Er hat sich aus dem Staub(e) gemacht. Er kam in eigener Person. f) Publicul a fost atît de indignat încît regizorul a trebuit să schimbe scena finală.362 38. Es wurde ein Trauerspiel gegeben. Er will es gut machen. g) Faust a trebuit să se căsătorească cu Gretchen. Antworten Sie! a) Wo befand sich das Ernst-Drucker-Theater? b) Was für ein Theater war es? c) Woran erinnerte sich Pauline Hardekopf? d) Was für einen Eindruck machte die Gretchen-Tragödie auf das Publikum ? e) Hat das Publikum Faust verstanden? Warum nicht? f) Wie „korrigierte" der Regisseur die Schlußszene? g) Wie wurde diese „korrigierte" Schlußszene aufgenommen? 10. c) Cu ani în urmă Johann şi soţia lui au fost la teatrul „Ernst Drucker".. deşi nu era tîrziu. Übersetzen Sie! A. d) Pauline nu mai voia să vadă ceva trist.

. Eine haselnußgroße. Er bemerkte es erst beim Essen. dich zu besuchen. Friedrich Boshöfer. Kannst du vielleicht herausbekommen. daß mir Agnes irgendwie verdächtig ist.39. Frau Irene lächelte unsicher. „Sie hat dich um Geld gebeten . zu einem Juwelier zu gehen. kennengelernt. natürlich . Nach wenigen Minuten kam er zurück.. „Ich will nicht sagen.. ob diese Perle echt ist?" Frau Irene öffnete ein kleines Etui. es ist nichts leichter als das". Vielleicht ähnelt sie nur einer echten.. die mir sehr gut gefällt. um sie schätzen zu lassen." „Was weiter?" fragte der Professor ein wenig ungeduldig. „Darüber reden wir noch". Ich habe ja auch einmal diese junge Dame zu dir kommen sehen. aber ganz traue ich ihr nicht. eine gewisse Frau Agnes Stub. „Was weiter! ich zweifle an der Echtheit der Perle. „Gewiß. und sie gab mir dafür eine Perle. schöne Perle lag darin. fand eines Tages seine Frau recht nachdenklich. und heute bat sie mich um Geld." „Ja" nickte der Professor. dachte ich mir — na. „Im Sommer habe ich im Bad eine hübsche junge Frau.". ( N E U N U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DER BEWEIS Nach Alexander Keller Professor Dr.. Was weiter?" „Ich gab ihr zweihundert Mark. Es fällt mir schwer. denn er dachte schon wieder an seine Formeln. Sie ist jung und hübsch und schließt sich ganz an mich an . Ich lud Frau Agnes zu mir ein. denn sie gefiel mir sehr gut. Lade sie bald wieder ein .. der kaum hinhörte. Da ist doch nichts daran. Hörst du mir überhaupt zu ?" Der Professor antwortete zerstreut: „Ja. murmelte Professor Boshöfer. „Was ist denn mit dir los?" fragte er ohne Neugierde... . ein Chemieprofessor und Gelehrter von Weltruf. „Was weiter!" entgegnete Frau Irene heftig. „Gib mir die Perle!" Er sah sie flüchtig an und ging in sein Labor. erwiderte ihm Frau Irene ärgerlich. da stimmt doch etwas nicht. du hast jemanden eingeladen. als sie ihm auf einige Fragen einsilbige Antworten gab.

= a vorbi (despre) trauen + Dat. Boshöfer hob erstaunt die Brauen.Akk. de-abia zuhören + Dat.abia.Ich bin sehr froh.364 39. sagte der Professor. LEHRSTÜCK „Die Perle ist echt". Wo hast du die Perle?" Dr. = a renunţa (la) . nu-i mare lucru da stimmt doch etwas nicht = aici ceva nu e în regulă Was weiter? = Şi mai departe? das Labor (plural: die Labors) — forma prescurtată a substantivului das Laboratorium. Deine Perle hat sich in drei Minuten aufgelöst — der beste Beweis für ihre Echtheit. = a asculta (pe (îineva sau ceva) reden -f. a se încrede (în) sich anschließen + an -f. löst sie sich in drei Minuten auf.abia. anumit ^adc : desigur ." „Darauf verzichte ich". „Ich kann dir sogar ein schriftliches Gutachten ausstellen. die Perle! Die habe ich doch in Salzsäure getan. : oarecare. die Laboratorien Lexik Synonyme reden — sprechen Antonyme sicher =f= unsicher geduldig^ungeduldig Vieldeutige Wörter gewiß / adj.Akk. numai erst \ mai întîi Rektion kaum ^anevoie. lachte Frau Irene. . = a se ataşa (de) bitten + um -f. „Die Perle. = a cere zweifeln + an + Dat. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) im Bad = la băi Hörst du mir überhaupt zu? = Dar. = a se îndoi (de) verzichten + auf + Akk. = a avea încredere (în). wenn eine Perle echt ist. mă asculţi? Da ist doch nichts daran = Nu-i nimic deosebit în aceasta." Frau Irene stieß einen Schrei aus und fiel in Ohnmacht.über + Akk. improbabil .

c şi d). e şi f) sau o deosebire. c) Hörst du mir überhaupt zu ? d) Frau Agnes ist mir nicht verdächtig. —• o asemănare (ex.. i). 304. —• după unele verbe impersonale (ex. Propoziţia introdusă prin ob = dacă (ex. Grammatik 3).. b) Ich traue ihn nicht ganz. a) este o propoziţie completivă. ele formează perfectul şi mai mult ca perfectul ca verbele auxiliare de mod (vezi pag. De asemenea se pune complementul la dativ — după verbe de declaraţie (ex. o atitudine a unei persoane faţă de alta (ex. h) Darüber reden wir noch. e) Vielleicht ähnelt die Perle nur einer echten? f) Die Tochter ist dem Vater ähnlich. löst sie sich in Salzsäure auf. Grammatik 3 şi pag. hören etc. erwiderte ihm Frau Irene. Propoziţia introdusă prin wenn = dacă (ex. 2. g) sau o îndepărtare. i) Es fällt mir schwer. — o apropiere (ex. b. Complementul la dativ este cerut în special de verbe sau de adjective care exprimă : —• o apreciere. COMPLEMENTUL LA DATIV a) Frau Agnes gefiel mir.J stau pe lîngă infinitivul unui verb predicativ. / o b —• introduce propoziţii completive —• întrebarea : Was? ^ wenn — introduce propoziţii condiţionale — întrebarea : Unter welcher Bedingung? / . ob die Perle echt ist? b) Wenn eine Perle echt ist. h). zu einem Juwelier zu gehen. a.DER BEWEIS 365 GRAMMATIK 1. 3. g) Ich näherte mich dem Beamten. TRADUCEREA L\ LIMBA GERMANĂ A CONJUNCŢIEI DACĂ a) Kannst du vielleicht herausbekommen. b) este o propoziţie condiţională.diese junge Dame zu dir kommen sehen. Dacă verbele care exprimă percepţii senzoriale (sehen. FORMAREA PERFECTULUI ŞI MAI MULT CA PERFECTULUI (Completare) Ich habe. 345.

a se fi descotorosit de O b s e r v a ţ i e .. h) Es fiel (sie) nicht schwer. a se intlmpla (ex.. se foloseşte împreună cu verbul sein şi se traduce prin — a se petrece. d) Gefallen (Sie) diese Perlen? e) (Mein Freund) kannst du trauen. losfahren — a porni (cu un vehicul) etc.. i) Was haben Sie (sie) erwidert? j) Wurde Frau Agnes (ihre Freundin) verdächtig? k) Warum traute sie (ihre Freundin) nicht ganz ? I) Trauen Sie (ihre Freunde) ? 2. diesen Text ohne Wörterbuch zu übersetzen. Ergänzen Sie! Setzen Sie die eingeklammerten Objekte in den richti­ gen Fall! a) Er bat (ich) .366 4. zu einem Juwelier zu gehen. (seine Aufrichtigkeit) zweifeln.. h) Sie verzichtete . . d) Er lud (wir) . g) Sie dachte dar-. (sein Geburtstag) ein. în cazul acesta exprimă începutul unei acţiuni: losgehen (ex. cu înţelesul fără (ex. LEHRSTOCK a) Was ist denn mit dir los ? b) Ich nahm Hut und Mantel und ging los.. (die Echtheit) der Perle überzeugen. a) — a fi scăpat de. în accepţiunea a doua cere un complement direct: Ich bin den Schnupfen los. b) Wor. 2) particulă separ abilă. e) Du sollst nicht ... (das schriftliche Gutachten).. Setzen Sie das eingeklammerte Objekt in den richtigen Fall! a) Wir nähern uns (der Palast der Republik). b) = a porni (pe jos). c). los se întrebuinţează ca : 1) adjectiv predicativ. c) Dieses zweite Mal spielte Felix fehlerlos. ein Glas Wasser. Übungen 1.wollte er nicht verzichten? c) Ich schloß (ich) (er) sehr an. 3) sufix. f) Frau Irene wollte sich ... f) (Wer) ist deine Schwester ähnlich? g) Der Professor dachte an seine Formeln und hörte (seine Frau) kaum zu. b) Ich begegnete (mein Freund) in der Straßenbahn. c) Sie antwortete (er) einsilbig. FORMAREA CUVINTELOR 39.

. lösen sie sich auf. los. Ergänzen Sie durch wenn oder o b / a) . dieser Herr. schon. wissen Sie. im Perfekt! a) Frau Irene. Sie. es. kennenlernen. diese Gegend. ein Jahr. ich ihm helfen möchte.. a) b) c) d) e) f) g) h) Sie Sätze! Gebrauchen Sie eines der angegebenen Wörter! Ich. I) . i) Frau Irene wollte herausbekommen.DER BEWEIS 367 3.. trauen. Salzsäure. kennen Ich.. die Echtheit. lange? Ich.. man Zucker in Wasser legt. Sie. k) Ich bin nicht sicher. sein? kennenlernen Ich.. sich überzeugen. Ich glauben. c) Sie. . Bilden Sie Sätze A. die Perle echt ist. er. seit... das Spiel... I können Ich. er schon in Bukarest ist? g) .. Wir. in.. er. schätzen. nicht. ich kommen werde. so. ob. h) Er fragte mich. . ein Jahr. sagen. Sie. Perlen in Salzsäure getan werden. daß.... er. du. er. kaum erst 5. lassen.. von. Bilden A. sein. es. losgehen. die Perle. löst er sich auf. d) Ich kann dir noch nicht sagen. c) . werden. nicht. .. so stelle ich es dir aus. nicht. . Warum. im Imperfekt! C. Perlen.. du ein Gutachten brauchst. sein.. kennen. kennen. die Eminescustraße. Sie. nicht. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) B. dieser Mann. jetzt Die Arbeit. im Präsens! B. ein Jahr. was.. b) Sie. e) . du willst. dieser Herr. wir.. Als. er. du willst. seit. . so lade ich ihn zu uns ein. jetzt? Ich. erfahren.. los. fertig. wollen. erkennen. sich auflösen. sein. er kommt. er. was. Ich. Sie.. können. müssen. j) . das Wetter am Sonntag schön ist. daß. gut. Ich. f) Kannst du erfahren. die Perle. sein. b) Ich weiß nicht. dann. 4. kommen. wo. zu Hause. näher. vor.. spielen wir heute nachmittag eine Partie Schach. schon. machen wir einen Ausflug. dieses Buch in der Bibliothek der Fakultät zu finden ist.. näherkommen. Deutsch? Ich. .

sehen. Bilden Sie Sätze! A. sollen. in. gehen. bleiben. er. er. nicht. nachdenklich? bemerken. wir. Frau Agnes? bringen. ihr Füller. sie. seine Frau? geben. Salzsäure. Er. LEHRSTÜCK d) e) f) g) h) i) jj k) I) mj n) o) Sie. Er. ihr Mann? antworten. es. nicht. viel. Ich. mein Füller? Danke. sie. nicht. die Brille. sein. der Professor. er. der Garten. dürfen. in. Frau Irene. noch. ein Gutachten? Ich. bleiben. zu schreiben. ich. der Professor. ihre Freundin? sollen. ansehen. zu Hause. gehen. kaufen. Ich. in. Gehen. Sie. Sie. Frau Agnes? trauen. für. Sie. müssen. die Perle? sein. hören. in. über. jung. Was D. wollen. sehen. sie. zu sehen. nicht. die Perle. auf. sie. Geld ? antworten. Frau Irene. Friedrich Boshöfer? bemerken. Das Kind. hören. dürfen.368 39. viel. der Professor. in. das Essen? lächeln. das Laboratorium. diese Schallplatte. ein Juwelier? Nein. Haben. Ein Gelehrter. Das Flugzeug. noch. erst. nicht? geben. der Professor. unsicher? einladen. spielen. Sie. nicht. der Laden. gehen. Er. besuchen. Antworten Sie! 6. Zegew. wir. er. seine Frau? gefallen. nicht. zu Hause. Wie lange. zu. bei. viel Schönes. herausbekommen? feststellen. Ich. heute. liegen. das Essen? erzählen. ausgehen. nicht. sehen. das Etui. sie. von Weltruf. die Echtheit. wollen. Klavier spielen. die Frage. Ich. bleiben. der Beweis. in. nicht. Frau Irene. wollen. die Freundin. zu Hause? Nein. Warum sein. Wie C. zu. das Labor. ein Juwelier. bei. die Brille. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Brauchen. sein Labor? noch mehr B. ich. in. Ich. Brauchen. das Etui. nicht. ich. der Professor. der Professor. Frau Irene. nicht. brauchen. haben. Ihre Freundin. . zu schreiben? Nein. Frau Irene. Frau Irene.

Irinei îi veni greu să nu îndeplinească dorinţa prietenei ei. făcu cunoştinţă cu o doamnă tînără şi dră­ guţă. E tîrziu. Irina o invită pe prietena ei la ea acasă pentru că (aceasta) îi plăcea foarte mult. de ce v-aţi oprit? (El) A scris lucrarea fără nici o greşeală. Nimeni să nu lucreze fără plan. 24—Limba germană — c. Antworten a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Sie! Was bemerkte Dr. într-o vară. Irina îl rugă pe soţul ei să constate dacă perla este veritabilă. Übersetzen A. dizolvă perla în acid clorhidric. Intr-o zi Agnes îi ceru prietenei ei mai mari să-i dea două sute de mărci. ca să se convingă dacă (ea) este veritabilă. să pornim! Ge s-a întîmplat. venim cu plăcere. Boshöfer beim Essen? Was erzählte Frau Irene ihrem Mann? Warum hörte er ihr kaum zu? Warum traute Frau Irene nicht ganz ihrer Freundin? Worum bat Frau Agnes Frau Irene? Woran zweifelte Frau Irene ? Worum bat sie ihren Mann? Wie „erfüllte" er den Wunsch seiner Frau ? Welche Folgen hatte das für Frau Irene? Welches ist der beste Beweis für die Echtheit einer Perle? Beweis11! 8. a) b) c) d) e) ţ) g) h) i) j) k) B. Puteţi veni vineri la noi?—• Desigur. El se gîndea numai la formule chimice. Nu fii atît de nerăbdător! Nu sînt nerăbdător. Agnes. Ea îi dădu banii şi primi în schimb ( = pentru aceştia) o perlă mare cît o alună. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Der 9. Soţia lui se numea Irina. la băi. a) b) c) d) e) f) g) h) Sie! Boshöfer era un profesor de chimie de renume mondial. 1881 . care era foarte distrat. scoase un ţipăt şi leşină.\ DER BEWEIS 369 7. Profesorul. Un oarecare domn Popescu a fost aici. Gînd soţia lui află aceasta.

Was ist los? Er ist ein Gelehrter von Weltruf.370 39. Ştiai că l-am văzut venind pe fratele tău? Cu cine semeni? Cu tatăl tău sau cu mama ta? De ce i-a fost prietena ei suspectă? Cum v-aţi convins (dv. Gib nicht einsilbige Antworten! Da stimmt etwas ni cht. LEHRSTOCK i) j) k) I) m) n) Astăzi (noi) trăim fără griji.) de sinceritatea lui? Vă mai îndoiţi de sinceritatea lui? Merken Sie sich! . . Er stellte ein schriftliches Gutachten aus.

eine marxistisch-leninistische Partei neuen Typs. der den sozialistischen Aufbau möglich machte. dem . Vom ersten Tage ihres Eestehens hat unsere Partei. . Die Kampftraditionen und Erfahrungen der KPR fanden in der Rumänischen Arbeiterpartei ihre Fortsetzung und fruchtbare Anwendung. der Vollendung des sozialistischen Aufbaus. Mai 1921 wurde die Kommunistische Partei Rumäniens gegründet. sie ist ihr Vortrupp.\ 40. AUS DEM STATUI DER RUMÄNISCHEN KOMMUNISTISCHEN PARTEI Die Rumänische Kommunistische Partei ist die höchste Organisationsform der Arbeiterklasse. dieses gipfelte im August 1944 im bewaffneten Aufstand der antifaschistischen und patriotischen Kräfte. Intellektuellen und Beamten. Parteitag führt unsere Partei die Benennung Rumänische Kommunistische Partei. UNSER WEGWEISER Nach Anton Breitenhofer Am 8. selbst in der tiefsten Illegalität. gegen Faschismus und Krieg. die Errichtung der sozialistischen Gesellschaftsordnung auf ihre rote Fahne geschrieben. Bauern.Aufbau der kommunistischen Gesellschaft. Die Februarkämpfe der Eisenbahner und Erdölarbeiter von 1933 waren der Auftakt zum entscheidenden Ringen. Die Geschichte unserer Partei ist mit dem Kampf unserer Arbeiterklasse und unseres werktätigen Volkes eng verbunden. Immer. In den Reihen der Partei vereinigen sich die fortschrittlichsten und bewußtesten Arbeiter. (VIERZIGSTES) LEHRSTÜCK (Wiederholung) DIE PARTEI A. stand die Partei im unnachgiebigen Kampf gegen Entrechtung und Ausbeutung. Diese Benennung entspricht vollauf den glorreichen Traditionen unserer Partei und der gegenwärtigen Etappe unserer Gesellschaft. B. Seit dem IX. sowie dem Endziel der Partei.

= a corespunde dienen -f. die führende politische Kraft in der Sozialistischen Republik Rumänien. a servi kämpfen -f. auf der Grundlage der Prinzipien und Normen marxistisch-leninistischer Beziehungen unterhält die Rumänische Kommunistische Partei Beziehungen der Zusammenarbeit zu den brüderlichen kommunistischen und Arbeiterparteien und trägt aktiv zur Festigung der Einheit und Geschlossenheit der internationalen kommuni­ stischen und Arbeiterbewegung bei. = a contribui (la) . eng verbündet mit der Bauernschaft und vereint mit den Intellektuellen und den anderen Kate­ gorien von Werktätigen. Erläuterungen 1) A n t o n B r e i t e n h o f e r s-a născut în anul 1912 la Reşiţa (Banat). Alte opere ale scriitorului sînt povestirile Aus unseren Tagen şi nuvela Die Lehrjahre des Franz Jacobi. für den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft. dient treu den Lebensinteressen und Bestrebungen des Volkes. = a culmina (în) entsprechen + Dat. die führende Klasse der Gesellschaft. In romanul său Sieg in der Arbeiterstadt (1952) înfăţişează viaţa şi lupta muncitorilor din Reşiţa.372 40. Im Geiste des proletarischen Internationalismus. participă de tînăr la lupta împotriva fascizării ţării.Dat. LEHRSTOCK Die Rumänische Kommunistische Partei. ohne Unterschied der Nationalität. 2) neuen Typs = de tip nou 3) an der Spitze = în fruntea 4) eng verbündet mit = în strînsă alianţă cu Rektion gipfeln -f. Unter der Anleitung der Partei kämpft die Arbeiterklasse. Das Endziel der Partei ist der Aufbau der klassenlosen Gesellschaft — der kommunistischen Gesellschaft.für -f Akk. al cărui membru devine în timpul celui de-al doilea război mondial. = a sluji.in + Dat. = a baza (pe) beitragen + zu + Dat. Perioada de intensă activitate publicistică şi scriitoricească a lui Breitenhofer începe după eliberare. = a lupta (pentru) gründen + auf -f.Akk. Vine în contact cu mişcarea ilegală a Partidului Comunist din România. Fiu de muncitor.

das Proletariat.. Der Verband der Kommunistischen Jugend entfaltet seine Arbeit unter der Führung der Rumänischen Kommunistischen Partei. Das Zentralkomitee des Verbandes der Kommunistischen Jugend untersteht dem Zentralkomitee der Rumänischen Kommunistischen Partei. den revolutionären Kampf des Volkes weiterzuführen. Übersetzen Sie! A. die kontinuierliche Anleitung und die systematische Unterstützung und Kontrolle der VKJ-Organisationen zu sichern. daß das 19. Städter. Den Parteiorganisationen obliegt es. Jahrhundert in unserem Land von starken revolutionären Erschütterungen beherrscht war. die ständige Führung. setzt die Gründung einer Industrie ein. Die Erziehung der Massen der Jugend. die ganze Gesellschaft von Ausbeutung und Unterdrückung zu befreien und das Zeitalter der sozialen Gerechtigkeit zu erschließen. für die Unabhängigkeit des Vaterlandes erhoben haben. B . die Vereinigung der Moldau mit Muntenien 1859 und die Gründung des rumänischen Nationalstaates. zugleich mit der Entwicklung kapitalistischer Produktionsverhältnisse in unserem Land. die sich im Laufe der Jahrhunderte wiederholt gegen fremdländische Unterdrückung und Knechtung. Der Volksaufstand unter Tudor Vladimirescu. die Agrarreform. von 1864 und die Erringung der nationalen Unabhängigkeit 1877 förderten das Voranschreiten der Gesellschaft und das Anwachsen der Produktivkräfte des Landes. .DIE PARTEI 373 Übungen 1. der breiten Volksschichten. In der zweiten Hälfte des 19. dem die historische Mission zukam. Handwerker und Gelehrten. Zahllose Seiten der Geschichte unseres Landes künden von den revolutionären Kämpfen der Bauern. Der V K J ist die revolutionäre Organisation der werktätigen J u gend in Stadt und Land. Die ausgeprägte Zuspitzung der wirtschaftlichen und sozialen Widersprüche infolge der Entstehung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse brachte es mit sich. das Regionskomitee des V K J dem Regionsparteikomitee usw. die Heranbildung der jungen Generation von Erbauern des Sozialismus und Kommunismus ist eine Ehrenpflicht der ganzen Partei. Jahrhunderts. Im Verlauf der Entstehung und Entwicklung der kapitalistischen Industrie bildete sich eine neue Gesellschaftsklasse heraus. Die Partei entfaltet ihre Tätigkeit in den Reihen der Jugend der Sozialistischen Republik Rumänien durch den Verband der Kommunistischen Jugend. für soziale Gerechtigkeit. der Moldau und in Siebenbürgen. die bürgerlich-demokratischen Revolutionen von 1848 in Muntenien.

obwohl.374 40. i) Warten Sie schon lange ..) d) Wann hörten die Grünwieseier Lärm? (Sie gingen an den Fenstern des fremden Herrn vorbei.. Truppe mit den Tieren war fortgezogen. 3. I) Es fiel ihm schwer..Hauptstadt stolz. Bilden Sie Satzgefüge! Verwandeln Sie entweder den ersten oder den zweiten Satz in einen Nebensatz! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen als. b) Ernst Thälmann konnte sich seinen Lebensunterhalt sichern. mir einladen? k) Sie schloß sich .klein. was er in seiner jahrzehntelangen Tätigkeit geschaffen hat. nachdem. LEHRSTÜCK 2. Der Junge kam zu seinen Verwandten.....) b) Wann ließ der fremde Herr einen Wagen kommen? (Die. so daß oder weil! a) Ernst Thälmanns Vater wurde verhaftet. 4.Bruder auf! f) Wer ist . Er wollte..Ausflug. daß der bewunderte Neffe ein Affe war.Mannschaft.. d. ihn öffentlich vor Gericht zu stellen. Er arbeitete schwer. mir gefragt? h) Ich bin gestern .. e) Paß ...) .Ausflug zu verzichten. der nächste Woche stattfinden wird? c) Ich stelle dir gern mein Fahrrad . Setzen Sie die Endungen und die passenden Präpositionen ein! a) Wir sind . daß die Soldaten die wahren Ursachen des Krieges kennenlernen. ihr.. Das.Kollegin an. d. f) Ernst Thälmann ist nicht mehr am Leben. d. dein. mich? j) Darf ich Sie . e) Thälmanns Popularität war sehr groß.Haus vorbeigegangen. d) Wir freuen uns .schön. dies.) f) Wann erfuhren die Grünwieseier die Wahrheit? (Sie sahen.. b) Freut ihr euch .. dein. Die Faschisten wagten es nicht..Gedanken gekommen? g) Hat jemand ..neu. indem. Ernst Thälmann kam ins Gefängnis. Beantworten Sie folgende Fragen! Gebrauchen Sie die Konjunktionen wenn oder als / a) Wann klatschten die Grünwieseier? (Sie gingen zueinander auf Besuch.. c) Während des ersten Weltkrieges verbreitete Ernst Thälmann Kampfschriften. unser.Sieg unser..) c) Wann kam der fremde Herr zurück? (Es war schon Nacht. Verfügung..gut..) e) Wann schlug er seinen Neffen? (Er war faul... d) 1933 hatte Hitler die Macht ergriffen. lebt weiter. ..

Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen konzessiven Hauptsatz! a) Die drei jungen Leute hatten gerechnet und gerechnet. in den Infinitiv des Perfekts (Aktiv) m i t oder o h n e zu/ a) Er muß dieses Gedicht auswendig (lernen). diese Straße. Ergänzen Sie! Setzen Sie die eingeklammerten Verben A. Der „Neffe" beruhigte sich nicht. auf. b) Der alte Araber hatte nur ein einziges Kamel. in den Infinitiv des Präsens (Aktiv) m i t oder o h n e zu/ B. den Infinitiv des Präsens! B. Bilden Sie zusammengesetzte Sätze! A. e) Der Bürgermeister befolgte den Rat des Fremden. b) Man muß das Telegramm heute aufgeben. d) Dieser Junge soll gut Klavier (spielen). Setzen Sie das Prädikat in das II. in. er. 8. den Infinitiv des Perfekts! a) Man muß diese Übersetzung rasch machen. hören. Er erfreute sich eines immer größeren Ansehens. dieser Freund. begegnen. c) Die Grünwieseier wollten Näheres über den fremden Herra erfahren. Futurum! Übersetzen Sie! a) Die drei Söhne haben sich lange den Kopf zerbrochen. der Garten. Verwandeln Sie ins Passiv! Gebrauchen Sie A. lesen. Verwandeln Sie den ersten Satz in einen konzessiven Nebensatz! B. treffen. Sie konnten sich nicht einigen. c) Er half den drei jungen Leuten gern. Es gelang ihnen nicht. dieses Buch. c) Man soll dieses Buch lesen. d) Der „Neffe" benahm sich ganz ungebührlich. b) Ich glaube es jetzt (verstehen). hier. d) Man mußte die Schlußszene korrigieren. sehen. Er stellte es den drei jungen Leuten zur Verfügung. er.DIE PARTEI 375 5. in. d) Nach der Teilung waren die drei Brüder zufrieden. c) Sie soll dieses Lied (singen). 6. b) Der alte Araber stellte ihnen gern das Kamel zur Verfügung. von. sie. diese Stadt. . 9. Bilden Sie Sätze! Gebrauchen Sie den Infinitiv des Perfekts (Aktiv)! Ich kann mich nicht erinnern. sein. e) Was kann er ihn fragen? 7.

warten. er. Sie müssen ihm schreiben. zu. warten. zu. e) Doktor Faust mußte auf die Rühne zurückkommen. aus. ohne.' A. treffen. c) Partidul nostru a luptat şi luptă neînduplecat pentru construirea orînduirii socialiste. zu Hause. damit. sein.. . z u ! mit um. kommen. Wußten Sie. Übersetzen Sie! Partei A. Er ging rasch weg. Ihr Rrief. LEHRSTÜCK 10. um. b) Partidul a stat întotdeauna în fruntea luptei contra exploatării. und. müs­ sen. ein Kollege. daß. obwohl. er. a) Partidul Comunist din România a fost creat în anul 1921. statt. wir. auf. sehr. dasselbe Jahr. Zeitschriften. nicht. geboren sein? daß. d) Der Regisseur kam heraus. warten. der Kollege. nicht. daß. zu tun. Er beruhigte das Publikum. zu. damit. Er bat Gretchen um Verzeihung. zu. ich. C. gehen. Es sah die geänderte Schlußszene. Sie. wohin. sich.. Er führte keine Posse auf. wir.. Sprechen Sie über den Kampf unserer Partei um eine neue Gesellschaft­ ordnung! 13. statt.376 40. lassen. Zeitungen. wir. er. zu. weil. bleiben.. 11. derselbe Schriftsteller. in. 12. kaufen. sagen.. er. Sie sahen ein Trauerspiel. c) Das Publikum wollte nicht nach Hause gehen. haben. ge­ fallen ? B. b) Der Regisseur führte einmal eine Tragödie auf. auf. Verwandeln Sie den zweiten Satz in eine Infinitivgruppe ohne. nach Rukarest. er. Bilden Sie Sätze. Sprechen Sie über die Rolle der Rumänischen Kommunistischen in der Sozialistischen Republik Rumänien! 14. mit. weil. um. zu. dieselbe Stadt. der Kollege. a) Johann Hardekopf und seine Frau gingen ins Theater.. viel.

f) Partidul a luptat şi luptă pentru construirea orînduirii socia­ liste.DIE PARTEI 377 d) în timpul fascizării ţării condiţiile de luptă ale partidului au devenit şi mai grele. e) Lupta partidului din ilegalitate a culminat cu insurecţia armată din 23 August. e) Succesele pe care poporul nostru le obţine în construirea socia­ lismului constituie o contribuţie activă la cauza păcii şi socia­ lismului în întreaga lume. a) Cetăţenii cei mai înaintaţi şi mai conştienţi din rîndurile mun­ citorilor. intelectualilor şi ale celorlalte categorii de oameni ai muncii se unesc în Partidul Comunist Român. b) Partidul Comunist Român este cea mai înaltă formă de organi­ zare a clasei muncitoare. B. este forţa politică conducătoare din Republica Socialistă România. ţăranilor. c) In Republica Socialistă România exploatarea omului de către om este pentru totdeauna desfiinţată. d) în patria noastră întreaga putere aparţine poporului. . este detaşamentul ei de avangardă.

Seit Juri Gagarin mit seinem Flug um die Erde am 12. Doch noch größere Erfolge als bisher erwarten u n s ! Unermüdlich trainieren Kosmonauten für den Flug und die Rückkehr von immer großartigeren Zielen. Wer hat nicht von Alan Shephard. . Man könnte sogar eine internationale interplanetare Station schaffen und eine internationale kosmische Expedition entsenden. Man stelle sich die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos vor : zunächst wären natürlich weitere Satellitenflüge mit immer längerer Aufenthaltszeit im Kosmos möglich.41. sind die Namen vieler Kosmonauten bekannt geworden. weitere Gruppenflüge. An Bord des Raumschiffes „Wostok V I " umkreiste sie die Erde 49 mal und legte einen Weg von rund 2 Millionen Kilometer zurück. Boris Jegorow und Konstantin Feoktistow und von manchen anderen gehört? Als erste Frau war die sowjetische Kosmonautin Walentina Tereschkowa 71 Stunden im Weltall. daß es dem Menschen gelingen wird. John Gleen. Forschungsflüge zu anderen Planeten usw. dann die Errichtung ständiger Stationen auf unserem kosmischen Nachbar. Sowohl die Sowjetunion als auch die Vereinigten Staaten von Amerika entsandten in den letzten Jahren Menschen in den Weltraum. von den „kosmischen Drillingen" Wladimir Komarow. das Gesetz der Schwerkraft zu besiegen und die Erde zu umkreisen. die wohlbehalten wieder auf der Erde landeten. April 1961 die Ära der Weltraumflüge eröffnete. von den „kosmischen Zwillingen" Andrijan Nikolajew und Pawel Popowitsch. die Landung auf dem Mond — die nach der gegenwärtigen Planung für die Periode 1967-—1969 zu erwarten ist —•. Sie alle trugen durch ihren Heldenmut zur Erforschung und Eroberung des Weltraums bei. Virgil Grissom. Möglich wären auch Raumflüge mit einer Gruppe von Raumschiffen aus verschiedenen Ländern. von dem erfolgreichen Flug Gordon Goopers. German Titow. ( E I N U N D V I E R Z I G S T E S ) LEHRSTÜCK DIE ERSTEN KOSMONAUTEN Wer hätte sich vor Jahren vorgestellt.

în limba germană există numai trei moduri imperativul şi conjunctivul..) vorstellen = a-şi imagina Rektion gelingen (v. perfect. MODUL CONJUNCTIV a) Man stelle sich die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos vor. personale: indicativul. deren Erfüllung nicht mehr allzu fern ist. \ a recomanda sich (Dat. — a auzi (despre) beitragen + zu + Dat.DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 379 Das sind wissenschaftliche und technische Zukunftspläne. . predicatele se găsesc la conjunctiv şi anume : — î n exemplul a: la conjunctiv prezent (infinitiv: vorstellen) — în exemplul b : la conjunctiv imperfect (infinitiv : sein) — în exemplul c : la conjunctiv mai mult ca perfect (infinitiv : vorstellen). = a contribui (la) dienen + Dat. vorstellen ( .. viitorul I. Conjunctivul îndeplineşte şi funcţiunile modului condiţional-optativ. în propoziţiile de mai sus.Dat. Der Kosmos diene dem Frieden. imperfect. = a servi (cuiva) GRAMMATIK 1. = a reuşi hören + von + Dat. Modul conjunctiv are în limba germană tot atîtea timpuri ca şi indicativul: prezent. c) Wer hätte sich das vor Jahren vorgestellt. b) Zunächst wären natürlich weitere Satellitenflüge mit immer längerer Aufenthaltszeit im Kosmos möglich. mai mult ca perfect. O b s e r v a ţ i e . . viitorul I I . Doch die Bedingung zu ihrer Verwirklichung ist Frieden und Zusammenarbeit. impers. dem Wohl der Menschheit! Lexik Synonyme sich vorstellen — sich denken die Schwerkraft •— die Gravitation der Weltraum — der Kosmos fern — weit Vieldeutige Wörter / a prezenta.) -f.

ich nehme. şi persoana a Ii-a (singular şi plural). Se traduce prin : — conjunctivul prezent — indicativul prezent Infinitiv fahren ich fahre du fahrest er 1 sie } fahre es J wir fahren ihr fahret sie fahren Sie fahren -e -est -e -en -et -en -en rechnen ich rechne du rechnest er sie • rechne es j wir rechnen ihr rechne? sie rechnen Sie rechnen Prezentul Conjunctiv Observaţii. LEHRSTOCK Înţelesul temporal al formelor conjunctivului este diferit de înţelesul tem­ poral al formelor indicativului. -Un. -chn. Deci numai persoana a III-a singular a prezentului conjunctiv diferă de indicativul prezent. coincid cu indicativul prezent. Verbele neregulate (vezi schema nr. O singură excepţie o constituie verbul sein: ich sei du sei(e)st er sei wir seien ihr seiet sie seien . pag. De exemplu : Imperfectul indicativ : ich hatte = aveam. -tm. la care se adaugă desinenţele specifice conjunctivului. am avut. Astfel. pe cînd imperfectul indicativ are numai înţeles de trecut. -dn. du nehmest etc.. pe lingă persoana I (singular şi plural) şi persoana a III-a plural. FORMAREA TIMPURILOR CONJUNCTIVULUI A.380 41. avui. Imperfectul conjunctiv : ich hätte = aş avea. -d. 554) formează conjunctivul prezent ca şi verbele regulate. Verbele tari nu schimbă vocala radicală la conjunctiv prezent. -gn. -dm. 2. du fahrest etc. 2. Unele forme ale conjunctivului prezent coincid cu formele indicativului prezent şi anume : persoana I singular persoana I plural persoana a IlI-a plural La verbele slabe a căror rădăcină se termină în -t. 3. CONJUNCTIVUL P R E Z E N T Conjunctivul prezent — atît la verbele tari cit şi la verbele slabe — se formează din rădăcina verbului. Deci: ich Jahre. imperfectul conjunctiv are înţeles de prezent. 1. 101.

DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 381 B. conjunctivul imperfect este i d e n t i c cu imperfect: Infinitiv : lernen Imperfectul indicativ = Imperfectul conjunctiv ich lernte du lerntest er | sie ) lernte es > wir lernte« ihr lerntet sie lernte« Sie lernte« 3) Verbele auxiliare haben indicativul de timp primesc Umlaut la conjunctivul imperfect: sein werden Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Indicativ ich hatte du hattest etc. ich hätte du hättest etc. conjunctivul imperfect se formează din indicativul imper­ fect. ich war du warst etc. sie \ führe es J wir führe« ihr führet sie führe« Desi­ nenţa -e 1 -est -e -en i -et -en Imperfectul Conjunctiv ich schriebe du schriebest CT 1 \ schrieb J schrieben schriebt schrieben 1 sie es wir ihr sie sie \ schriebe es J wir schriebe« ihr schriebet sie schriebe« cu sau fără Um­ laut 2) La verbele slabe. Conjunctivul imperfect se traduce de obicei prin condiţionalul-optativ prezent. CONJUNCTIVUL IMPERFECT 1) La verbele tari. . sie \ fuhr es J wir fuhren ihr fuhrt sie fuhren Imperfectul Conjunctiv ich führe du führest er . o sau u în rădăcina imperfectului primesc Umlaut. etc. la care se adaugă desinenţele specifice conjunctivului. ich wäre ich wurde ich würde du wärest du wurdest du würdest etc. Verbele care au a. etc. Infinitiv : schreiben Imperfectul Indicativ ich schrieb du schriebst CT Infinitiv : fahren Imperfectul Indicativ ich fuhr du fuhrst er .

wollen Imper­ Imper­ fectul fectul Con­ Indi­ cativ junctiv ich wollte du wolltest etc. 252. Imper­ fectul Con­ junctiv ich wüßte du wüßtest etc. ich nannte du nanntest etc. etc. . wissen Imper­ fectul Indi­ cativ ich wußte du wußtest etc. sollen Imper­ Imper­ fectul fectul Con­ Indi­ cativ junctiv ich sollte du solltest etc. Imper­ fectul Con­ junctiv ich möchte du möch­ test etc. etc. LEHRSTOCK 4) Verbele preterito-prezente (afară de verbele wollen şi sollen) au de ase­ menea Umlaut la conjunctivul imperfect: können dürfen müssen Imperfectul Imperfectul llmperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv ich konnte ich könnte ich durfte ich dürfte ich mußte ich müßte du konntest du könntest du durftest du dürftest du mußtest du müßtest etc. ich rennte du renntest etc. ich nennte du nenntest etc. 5) Verbele neregulate de conjugare slabă (vezi pag. etc. etc. Grammatik 3) formează conjunctivul imperfect neregulat : kennen nennen rennen Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv ich kannte du kanntest etc.382 41. ich kennte du kenntest etc. mögen Imper­ fectul Indi­ cativ ich mochte du moch­ test etc. etc. ich rannte du ranntest etc.

Imperfec­ tul Conjunctiv ich brächte du brächtest etc. Imperfec­ tul Conjunctiv ich dächte du dächtest etc. 6) Următoarele verbe formează regulat : conjunctivul imperfect de obicei ne­ Infinitiv Imperfectul Indicativ ich ich ich ich half starb stand warf ich ich ich ich Imperfectul Conjunctiv hülfe (hälfe) stürbe stünde (stände) würfe 1 helfen : sterben : stehen : werfen : . Imperfec­ tul Conjunctiv ich wendete du wendetest etc. denken Imperfec­ tul Indicativ ich dachte du dachtest etc. bringen Imperfec­ tul Indicativ ich brachte du brachtest etc.DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 383 brennen Imperfec­ tul Indicativ ich brannte du branntest etc. Imperfec­ tul Conjunctiv ich sendete du sendetest etc. senden Imperfec­ tul Indicativ ich sandte du sandtest etc. wenden Imperfec­ tul Indicativ ich wandte du wandtest etc. Imperfec­ tul Conjunctiv ich brennte du brenntest etc.

prin perfectul conditional-optativ. ca şi timpurile compuse ale indicativului. numai că verbul auxiliar se întrebuinţează la timpul corespunzător al conjunctivului. de obicei. lernen Indicativ Ich du er sie es wir ihr sie habe gelernt hast gelernt i } hat gelernt i haben gelernt habt gelernt haben gelernt Conjunctiv ich habe gelernt du habest gelernt er i sie \ habe gelernt es > wir haben gelernt ihr habet gelernt sie haben gelernt ich du er sie es wir ihr sie Indicativ bin gefahren bist gefahren 1 \ ist gefahren i sind gefahren seid gefahren sind gefahren ich du er sie es wir ihr sie fahren Conjunctiv sei gefahren sei(e)st gefahren \ | sei gefahren ' seien gefahren seiet gefahren seien gefahren Perfect Perfectul conjunctiv se traduce. prin perfectul Ich du er sie es wir ihr sie hatte gelernt hattest gelernt l ) hatte gelernt ' hatten gelernt hattet gelernt hatten gelernt ich hätte gelernt du hättest gelernt er i sie \ hätte gelernt es > wir hätten gelernt ihr hättet gelernt sie hätten gelernt ich du er sie es wir ihr sie war gefahren warst gefahren | | war gefahren ' waren gefahren wart gefahren waren gefahren indicativ. . de obicei.Formarea timpurilor compuse ale conjunctivului Timpurile compuse ale conjunctivului se formează. ich wäre gefahren du wärest gefahren er i sie } wäre gefahren es > wir wären gefahren ihr wäret gefahren sie wären gefahren Mai mult ca perfect Mai mult ca perfectul conjunctiv se traduce.

Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Viitorul I ich du er sie es wir ihr sie werde lernen wirst lernen ) } wird lernen werden lernen werdet lernen werden lernen J ich du er sie es wir ihr sie werde lernen werdest lernen i } werde lernen ' werden lernen werdet lernen werden lernen ich du er sie es wir ihr sie werde fahren wirst fahren \ \ wird fahren > werden fahren werdet fahren werden fahren ich du er sie es wir ihr sie werde fahren werdest fahren l } werde fahren > werden fahren werdet fahren werden fahren Viitorul II ich werde ich werde gelernt haben gelernt haben du wirst „ du werdest „ „ er | er 1 sie [wird „ sie f werde „ „ es ) es ' wir werden „ „ wir werden „ „ ihr werdet „ „ ihr werdet . „ „ sie werden „ „ sie werden „ ich werde ich werde gefahren sein gefahren sein du wirst „ „ du werdest „ „ er \ er 1 sie |werde „ „ sie \ wird „ „ es ' es ' wir werden „ „ wir werden „ „ ihr werdet „ „ ihr werdet „ „ sie werden „ „ sie werden „ „ Viitorul I şi viitorul II se traduc prin viitorul indicativ. Viitorul II conjunctiv se Întrebuinţează rar. O b s e r v a ţ i e . £ ..

Verbul conjugat stă în locul 1. h) Hätte ich die Möglichkeit gehabt. g) Könnten Sie mir dieses Buch geben? = Mi-aţi putea da. Am văzut că atît conjunctivul prezent cit şi conjunctivul imperfect au tnfeles de prezent. Deci: î n t r e conjunctivul prezent şi conjunctivul imperfect există numai o deosebire de mod şi nu de timp. f) Dürfte ich Sie um dieses Buch bitten? = Aş putea să vă rog.386 41. LEHRSTÜCK 3. f şi g). B.. c).. unei urări.. O b s e r v a ţ i e . C. unui îndemn (ex. h). b). e). Conjunctivul mai mult ca perfect are înţeles de trecut. A. unui ordin. a unei dorinţe nesigure sau irealizabile. — imperfectul (ex.. c. Conjunctivul prezent se întrebuinţează pentru exprimarea unei dorinţe realizabile (ex. 2) Pentru exprimarea unei probabilităţi.. . b). a). e. f şi g). e) Man könnte sogar eine internationale interplanetare Station schaffen. Propoziţiile acestea pot avea şi forma unor propoziţii secundare introduse prin conjuncţia wenn. h). Könnte auch ich hinfahren — Wenn auch ich hinfahren könnte = Dc-aş putea pleca şi eu acolo. aduce atunci o ezitare. dem Wohl der Menschheit! b) Man stelle sich auch die nächsten Etappen in der Eroberung des Kos­ mos vor! c) Könnte auch ich solch einen Flug unternehmen! d) Zunächst wären natürlich weitere Satellitenflüge mit immer längerer Aufenthaltszeit. d.. verbul conjugat stă în locul ultim : Wenn auch ich solch einen Flug unternehmen könnte! In ambele cazuri verbul conjugat se traduce prin de -f. — mai mult ca perfectul (ex. d. solch einen Flug zu unternehmen! î n propoziţiile principale nu se întrebuinţează toate timpurile conjunctivu­ lui. In acest caz. ci n u m a i : — prezentul (ex. ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI ÎN PROPOZIŢIILE PRINCIPALE a) Der Kosmos diene dem Frieden. Conjunctivul mai mult ca perfect se întrebuinţează de obicei pentru exprimarea unei dorinţe nerealizate (ex.. unei posibilităţi (ex. o notă de poli­ teţe (ex.. Conjunctivul imperfect se întrebuinţează : 1) pentru exprimarea unei acţiuni dorite (ex. 3) pentru atenuarea unei rugăminţi. a.optativul.

ich. Alle Kosmonauten trugen durch ihren Heldenmut zur Erforschung und Eroberung des Weltraums bei. f) Wir fragen uns heute schon. 3. ich. den Konjunktiv a) b) c) d) e) Imperfekts! Plusquamperfekts! Er. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz! a) Wer hätte sich vor Jahren vorgestellt? Dem Menschen wird eine Erdumkreisung gelingen. der Park. Er. das Stadion. gern. Können. a) b) c) B. d) Man kann (es) voraussehen. gehen. jetzt. müssen. zu. in.DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 387 Übungen 1. mit. Juri Gagarin eröffnete im Jahre 1961 die Ära der Weltraumflüge. c) Wir wissen (es). a) b) c) d) Man Man Man Man (sich bemühen) immer. Setzen A. Ich. Das Kind. gehen. wir. kommen. b) Die Namen vieler Kosmonauten sind bekannt geworden. Wann werden wir zum Mond fliegen? 2. du. b) Die Studentin Grigoriu (mögen) zu mir kommen! c) Genossin Klein (übersetzen) den Text ins Bumänische! C. Welches sind die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos? e) Wir sind überzeugt (davon). daß die Bedingung zur Verwirklichung unserer Zukunftspläne Frieden und Zusammenarbeit ist. können. in. a) Der Student (lernen) so. wechseln? Sie die eingeklammerten Verben in den Konjunktiv des Präsens! Es (leben) unser geliebtes Vaterland! Der Mensch (stellen) seine ganze Kraft in den Dienst des Friedens! Man (vergessen) nie. nicht. korrekt zu sprechen! (nehmen) von diesem Medikament nur 10 Tropfen ein! (nehmen) dreimal täglich je ein Löffelchen ein! {gebrauchen) zu diesem Kuchen nur ganz frische Eier! . Bilden Sie Sätze! Gebrauchen des des Sie A. den Konjunktiv B. 100 Lei. die Bibliothek. kommen. daß er die Prüfungen gut besteht. Unsere Zukunftspläne werden in Erfüllung gehen. dürfen. in.

in den Konjunktiv des Plusquamperfekts! a) Wenn du doch (kommen)! b) Wenn du die Möglichkeit (haben). Leiten Sie die gebildeten Wunschsätze durch die Konjunktion wenu ein! 6.. Setzen Sie die eingeklammerten Verben A. e) Sie lernt die Lektion für heute. 5.. LEHRSTOCK 4. Sie mir nicht ein Buch bringen? (sollen) f) . f) Sie fahren doch mit der Straßenbahn. du mir sagen. b) Sie gibt ihm das Buch.. — Käme er heute! Wäre er heute gekommen! a) Der Zug kommt pünktlich an. Verwandeln Sie folgende Sätze in Wunschsätze! Gebrauchen Sie A.... c) Mein Bruder steht heute früher auf. mit mir spazieren zu gehen! f) Wenn du so lieb (sein). g) Der Genosse kann Deutsch. i) Ich erwache um 6 Uhr.. den Konjunktiv des Plusquamperfekts! Beispiel: Er kommt heute. in den Konjunktiv des Imperfekts! B.. auch mir eine Karte zu kaufen? (dürfen) g) .. uns beeilen! (müssen) .. nicht so spät kommen! (sollen) i) ... ich Sie um eine Zigarette bitten? (dürfen) j) Wir . Sie so freundlich sein und mich begleiten? (wollen) e) .. j) Meine Schwester ist gesund.. Ergänzen Sie! Setzen Sie die Modalverben ins Imperfekt des Konjunktivs! a) .388 41... dir das zu erklären! e) Wenn ihr Lust (haben).. ich dich bitten.. mir das Buch zu geben! g) Wenn er doch mehr (üben)! h) Wenn Sie gesund (sein)! 7. du mir diese Schallplatte bis morgen geben? (können) d) .. wo du warst? (mögen) h) Du . h) Meine Mutter bleibt noch hier. den Konjunktiv des Imperfekts! B. d) Er denkt daran. zu mir zu kommen! c) Wenn er nur nicht heute zu spät (kommen)! d) Wenn ich Zeit (haben). daß er zu mir kommen muß. Sie heute zu mir kommen? (können) e) .. Sie mir helfen? (mögen) b) .

c) Oamenii care au fost lansaţi în Cosmos au aterizat nevătămaţi. d) Zborul lui Alan Shephard.DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 389 8. a avut loc la 5 mai 1961. h) Ar fi posibile şi zboruri cosmice cu un grup de nave cosmice din ţări diferite. Übersetzen Sie! a) Cosmonautul sovietic Juri Gagarin a deschis cu zborul lui în jurul lumii din 12 aprilie 1961 era zborurilor cosmice. e) Zborul Valentinei Tereşcova are o importanţă deosebită prin faptul că ea este prima femee care a zburat în cosmos. b) Zborul lui a fost o dovadă (pentru faptul). f) Toţi cosmonauţii au contribuit prin eroismul lor la cercetarea şi cucerirea Cosmosului. i) De aceea fiecare om să contribuie cinstit la menţinerea păcii! . g) Zborurile în grup au deschis perspective noi cuceririi Cosmosului. că oamenii pot învinge legea gravităţii. Antworten Sie! a) Welche Staaten entsandten bis jetzt Menschen in den Weltraum? b) Wer umkreiste als erster die Erde? c) Wann fand der erste Flug in den Weltraum statt? d) Welche Namen von Kosmonauten kennen Sie? e) Was wissen Sie über ihre Flüge? f) Welches sind die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos? g) Für welche Periode ist die Landung auf dem Mond vorgesehen? h) Was wäre noch möglich? i) Welches ist die Bedingung zur Verwirklichung all dieser Zukunfts­ pläne? j) Wem soll der Kosmos dienen? 9. i) Numai colaborarea paşnică între state ne aduce realizarea visurilor noastre de viitor. primul cosmonaut american.

Neben dem Tisch saß Großmama und strickte. Urteilsbegründung: „Warum ärgerst du die Großmama?!" . ( Z W E I U N D V I E R Z I G S T E S ) L E H R S T Ü C K SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT Nach Egon Erwin Kisch Meine Großmutter war gewiß eine seelengute Frau. „Die Hauptstadt von Salzburg ist. Ich schaute wieder in mein Buch. ich lerne.42. sie hat für ihr Geld alle meine Brüder studieren lassen und hätte auch mein Studium bezahlt. Ebenso ihre Geduld. Dummheiten zu reden. um weiterzulernen. wiederholte ich. Es war so : Ich saß zu Hause und lernte Geographie. Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg. Aber die Großmutter schrie jetzt auch.. Ich begann zu brüllen. gut. Meine Mutter kam herein und gab mir eine Ohrfeige." Aha! Jetzt hatte ich sie. „Du sollst keine Witze machen und lernen!" sagte meine Großmutter." Und schon hatte ich eine Ohrfeige. mein Kind.." Ein leichtes Brummen ließ sich hören. Wo war ich nur stehengeblieben? „Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg". was im Buch steht!" „Wenn du lerntest. wenn sich nicht folgendes ereignet hätte. Das Garn war gerissen. was im Buch steht. Sicher hatte ich mich getäuscht. bekommst du ein paar Ohrfeigen. den Satz. „Ich lerne doch!" „Gut. Eine Fliege? Ich sah keine Fliege. sagte ich nichts. Ich lernte : „Das Herzogtum Salzburg hat einen Flächeninhalt von 7 153 Quadratkilometern und 192 760 Einwohner. Ich hatte die „Heimatkunde" vor mir auf dem Tisch und studierte das Herzogtum Salzburg. Wir werden sehen." Ich antwortete trotzig: „Ich rede doch keine Dummheiten." Ich wiederholte. vielleicht etwas lauter. Großmama sagte : „Wenn du nicht aufhörst.. ob sie Wort halten wird..

„sehr g u t ! So! Steht das dort? Salzburg ist die Hauptstadt von Salzburg? Was steht noch darin — Prag ist die Hauptstadt von Prag.." Ich konnte ihm doch nicht die Wahrheit sagen. „Nicht einen Kreuzer geb ich für sein Studium her. daß Salzburg die Hauptstadt von Salzburg ist.SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT 391 „Huh. „Mutter!". „hat einen Flächeninhalt von 7 153 Quadratkilometern und 192 760 Einwohner. ich ärgere sie nicht. huh. und die Großmama sagt. „Wo haben Sie die Heimatkunde?" „Ich habe sie vergessen. wenn wirklich." „Weiter!" sagte der Professor. Da bemerkte er. ich lerne nur. Böhmen ist die Hauptstadt von Böhmen. Steht das auch darin? Dann braucht er nicht zu studieren!" Sie nahm die Heimatkunde und warf sie aus dem Fenster." „Blödheiten redet er. begann ich. huh. vielleicht haben Sie die Heimatkunde im Kopf. Ich wurde aus der Schule ausgeschlossen.. statt zu lernen" rief die Großmutter. Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg. und schaute in das Buch. Kommen sie heraus!" „Was wissen Sie über Salzburg?" „Das Herzogtum Salzburg". sagte meine Mutter zu der ihren. und er nahm es in die Hand. . „Fragen Sie die Großmutter!" Er führte mich zum Direktor. sogar in schönem blauem Papier eingeschlagen." „Huh.." „Aber Mutterl. und solchen Unsinn sagt er. daß es die französische Grammatik war.." „Dann braucht er gar nicht zu lernen! Afrika ist die Hauptstadt von Afrika. Das ist doch selbstverständlich. würde ich es doch nicht sagen. schrie die Großmutter. daß Salzbu.. huh. „Na das macht nichts.. „Salzburg ist die Hauptstadt von Salzburg. h u h ! Wenn es nicht so im Buch wäre." „Wo steht das ?" fragte Mama." „Das haben wir schon zweimal gehört." Da riß mir die Geduld. „Die H a u p t stadt von Salzburg ist Salzburg. Und nie mehr habe ich etwas gelernt." Am Tage nach jener Disputation zwischen meiner Großmutter und mir blieb der Professor vor meiner Bank stehen.. aber was ich weiß. Leider kam dem Professor das Buch etwas zu dick vor. Da steht doch. dann brauchen Sie ja kein Buch. Wien ist die Hauptstadt von Wien. daß Salzburg die Hauptstadt von Salzburg ist. „Das ist gar nicht selbstverständlich!" schrie ich mit krebsrotem Kopf. Ich hatte mein Heft und mein Lehrbuch auf dem Pult. So zum Beispiel. Pause.. Deutschland ist die Hauptstadt von Deutschland. Ich weiß nicht viel. ich mache Witze.. was im Buch steht. weiß ich bestimmt. „Wieso ist das nicht selbstverständlich?" fragte der Professor ganz starr über meine Frechheit." „Sehr gut". „dort steht wirklich....

pace şi socialism. / gras grog Rektion vorkommen + Dat.. de) .... ihre Geduld war gerissen — sie hatte die Geduld verloren = îşi pierduse răbdarea 11) ganz starr über meine Frechheit = încremenit (stană de piatră) din cauza obrăzniciei mele 12) nie mehr = niciodată Lexik Synonyme der Einwohner — der Bewohner hner Bewi :it die Blödheit — die Dumm! Dummheit sich ereignen •— geschehen Antonyme die Geduld =f= die Ungeduld Vieldeutige Wörter dick ^ . In lucrările sale (Paradies Amerika. 10) . was im Buch steht = ce (ceea ce) scrie în carte 5) Jetzt hatte ich sie = Acum am prins-o 6) Und schon hatte ich eine Ohrfeige = Şi mă şi pomenii (trezii) cu o palmă 7) Da steht doch . = încremenit (din cauza. Aus allen vier Winden.) critică societatea capitalistă şi imperialistă din toate părţile lumii şi luptă pentru progres....... scriitor şi jurnalist de limbă germană din P r a g a . her = Nu mai dau nici un crăiţar. LEHRSTOCK Erläuterungen 1) E g o n E r w i n K i s c h (1885—1948).. Landung in Australien. = Dar aici scrie.. 2) Salzburg •— heute österreichisches Bundesland (land federal din Austria) mit der Hauptstadt Salzburg 3) folgendes = următoarele 4) . 8) Mutterl — formă diminutivală a substantivului Mutter 9) Nicht einen Kreuzer geh ich .392 42. este cunoscut în literatură ca maestru al repor­ tajului cu conţinut social şi politic. Asien gründlich ver­ ändert etc.. = a ţi se părea starr + über + Akk.

în propoziţiile condiţionale r e a l e se întrebuinţează modul indicativ (ex. aceleaşi reguli ca în propoziţia condiţională. \ ir eale—> modul conjunctiv Propoziţii condiţionale ireale. ca perfect (acţiune trecută) Timpurile şi modurile din propoziţia condiţionată (regentă). în întrebuinţarea timpu­ rilor. . was im Buch steht.SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT 393 GRAMMATIK 1. Remarcăm că în propoziţia condiţionată se aplică. . ca perfect pentru o acţiune trecută (ex. 344. b) m. pag. / r eale ~» modul indicativ Propoziţii condiţionale ( .rn. vezi şi pag. will ich ihn in die Gesellschaft einführen. wenn sich nicht folgendes ereignet hätte: Propoziţiile de mai sus. b şi c). în propoziţiile condiţionale i r e a l e predicatul se pune l a : -— conjunctivul imperfect. b) Wenn du lerntest. c) Sie hätte auch mein Studium bezahlt. pentru exprimarea unei acţiuni trecute (ex. se folosesc precum u r m e a z ă : Conjunctivul Conjunctivul imperfect pentru o acţiune prezentă (ex. legată de o propoziţie condiţională ireală. — conjunctivul mai mult ca perfect. c) O b s e r v a ţ i e . sagte ich nichts. sînt propoziţii condiţionale. m.-> imperfect /(acţiune prezentă) modul conjunctiva „ \m. . 600) . a. pentru exprimarea unei acţiuni prezente (ex. PROPOZIŢIILE CONDIŢIONALE a) Wenn er sich bessert. c). Grammatik 1). b). în propoziţiile condiţionale i r e a l e se întrebuinţează modul conjunctiv (ex. introduse prin conjuncţia "wenn. (vezi schema 158.

606) .. conjunctiv werden (würde) + prezent al verbului de con­ conjunctiv werden (würde) + perfect al verbului de con­ (vezi schema 104. condiţionalul nu este considerat mod. ci numai o formă perifrastică a conjunctivului. Condiţionalul perfect (II) se formează din imperfectul conjunctiv al verbului werden (würde) şi din infinitivul perfect al verbului de conjugat : ich du er wir ihr sie würde würdest würde würden würdet würden gesagt gesagt gesagt gesagt gesagt gesagt haben haben haben haben haben haben ich du er wir ihr sie würde würdest würde würden würdet würden gegangen gegangen gegangen gegangen gegangen gegangen sein sein sein sein sein sein Condiţionalul perfect se întrebuinţează uneori în locul conjunctivului mai mult ca perfect. sagen. Deosebim : 1) Condiţionalul prezent (I) şi 2) Condiţionalul perfect (II).. Condiţionalul prezent (I) = imperfectul inîinitivul jugat Condiţionalul perfect (II) = imperfectul infinitivul jugat. pag. pag. CONDIŢIONALUL 42. In limba germană. mai ales cînd predicatul propoziţiei condiţionate este un verb de conjugare slabă (exemplul de mai sus) şi deci conjunctivul imperfect este identic cu indicativul imperfect. würde ich es doch nicht sagen. 557 şi schema 161.394 2. în propoziţia de mai sus. Condiţionalul prezent se formează din imperfectul conjunctiv al verbului werden (würde) şi din infinitivul prezent al verbului de conjugat: ich du er wir ihr sie würde würdest würde würden würdet würden sagen sagen sagen sagen sagen sagen Condiţionalul prezent (I) se întrebuinţează în special în propoziţiile condi­ ţionate în locul conjunctivului imperfect. LEHRSTOCK Wenn es nicht so im Buch wäre. verbul sagen stă la condiţionalul prezent: würde.

Ergänzen Sie die Hauptsätze! Perfekt! Gebrauchen Sie A... (stattfinden).. . .. . (sich verspäten).. e) Wenn ihr euch beeilt hättet. er dich . ich .. wir ... c) Wenn er langsamer spräche.. . wir ... der Ausflug .. er weniger Fehler (machen). du . den Konditional Präsens! G. Übersetzen Sie! a) Wenn ich das Buch hätte... ... . d) Wenn ich es wüßte.. (werfen)... ihr . (anrufen). g) Wenn du mehr lerntest. Sie! Gebrauchen Sie den Konjunktiv Plusquamperfekt! 3. so .. so . so . nicht (sich verspäten).. f) Wenn das Wetter schön wäre.. . e) Wenn die Großmutter das Buch nicht aus dem Fenster (werfen)... (sich beruhigen).. (hereinkommen). ..... des Wörterbuchs (sich bedienen)... ich es dir (geben)... es der Junge in die Schule . 1... .. ich dich nicht (fragen). sie dem Jungen keine Ohrfeige . sehr (sich freuen). (geben). c) Wenn die Mutter früher ins Buch (schauen). den Konjunktiv B. sehr .. Wenn du dich ein wenig beeilt hättest. (geben). Ergänzen Sie die Hauptsätze! A. h) Wenn du die Prüfung bestündest.. /'mitnehmen). b) Wenn er in Bukarest wäre... (sich freuen). i) Wenn er Zeit hätte. ..... (ärgern). .... sie das Buch nicht aus dem Fenster . . ich dich .. sie sich über den Jungen nicht . Übersetzen Sie! a) b) c) d) Plusquamperfekt! Wenn ich das Buch bekommen hätte...... die Mutter nicht . nicht . ich . er dich (begleiten).SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT 395 Übungen 1. Ergänzen A.. Wenn ich Zeit gehabt hätte. ich es dir . Wenn Sie uns besucht hätten.. .... d) Wenn der Großmutter nicht die Geduld (reißen)..... der „junge Engländer" ..... . du schönere Fortschritte (machen)..... den Konditional C... a) Wenn die Großmutter Geographie (können)... . .. . j) Wenn ich aus dem Rumänischen ins Deutsche übersetzte. nicht (sich beeilen). f) Wenn der Bürgermeister dem Affen die Halsbinde fester zugezogen hätte. e) Wenn es nicht so spät wäre. .. b) Wenn die Großmutter nicht (schreien). den Konjunktiv Imperfekt! Gebrauchen Sie B. (besuchen).

. (sagen). f) Wenn ich meine Brille gehabt hätte.. b) Wenn wir Karten bekommen. gehen wir Sonntag in den Park. . .396 42. (sein). der Skandal noch größer . a) Wenn mein Freund (kommen). gehen wir ein wenig spazieren. Ersetzen Sie im Hauptsatz den Konjunktiv durch den Konditional! a) Wenn er nach Bukarest käme.. würde ich mit dem Frühzug fahren. 6. c) Wenn der Regisseur die Schlußszene nicht (ändern). ihn der Lehrer nicht zum Direktor .. das Publikum nicht empört . .. in den Konjunktiv B. Setzen Sie die Sätze A.. d) Wenn du mehr gelernt hättest. e) Wenn ich meine Brille hätte.. er den Jungen nicht ...... 5. (sein). . b) Wenn Faust Gretchen (heiraten). würde der Lehrer mit dir zufrieden sein. c) Wenn du dich früher schlafen legtest.. 4.. sich das Publikum nicht . besuchte ich ihn. B. gehen wir ins Theater. ^dkuij^tJ b) Wenn es möglich wäre. . bin ich dir dankbar... g) Wenn ich seine Adresse erführe. d) Wenn sich Faust aus dem Staub (machen). c) Wenn du mehr lerntest.. c) Wenn das Wetter schön bleibt.. hättest du größere Fortschritte gemacht. (führen).... hätte ich sie dir gegeben. .. zurücklassen .. d) Wenn du mir einen Rat geben kannst. ich es dir . (sein). .. das Publikum zufrieden . b) Wenn er nach Bukarest gekommen wäre. würde ich zu meinen Eltern aufs Land fahren. (beruhigen). e) Wenn ich Zeit habe. d) Wenn' du mehr lerntest. gehe ich ins Kino... e) Wenn Faust sein Gretchen im Kerker nicht . e) Wenn du dich nicht verspätet hättest. g) Wenn der Direktor Verständnis (haben). hätte ich besser gesehen. gäbe ich sie dir.. LEHRS10CK f) Wenn der Junge nicht „frech" (sein). (wollen). h) Wenn ich seine Adresse erfahren hätte. (ausschließen). machtest du größere Fortschritte.. würdest du ihn zu Hause gefunden haben. hätte ich ihn besucht... in den Konjunktiv Imperfekt! Plusquamperfekt! C.. Übersetzen Sie! a) Wenn es nicht kalt ist. würdest du auch früher aufstehen können. Ersetzen Sie den Konditional durch den Konjunktiv! a) Wenn ich jetzt Urlaub hätte. sähe ich besser...

a) Băiatul învăţa în timp ce bunica lui tricota. Übersetzen Sie! A. nu l-ar fi eliminat din şcoală. 7. d) Dacă ai fi învăţat ce scrie în carte aş fi fost mulţumită. wenn wenn wenn wenn wenn wenn wenn es nicht so heiß wäre? Sie jetzt Urlaub hätten? Sie ans Meer führen? Sie einen alten Bekannten träfen ? er Sie anriefe? Sie nicht müde wären? es regnete? 8. Erzählen Sie den Inhalt der Skizze „Salzburg ist die Hauptstadt"! 10.SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT 397 f) Wenn du hungrig bist. -» e) Bunica n-a vrut să creadă că Salzburg este capitala Salzburgului. k) Dacă băiatul ar fi avut bani ar fi studiat. Antworten Sie! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Wo spielt die Handlung der Skizze Salzburg ist die Hauptstadt? Worüber ärgerte sich die Großmutter? Was sagte sie dem Jungen? Warum gab ihm seine Mutter eine Ohrfeige? Was sah die Mutter. g) El s-a dus la şcoală fără manualul de geografia patriei pentru că bunica îl aruncase pe fereastră. können wir uns öfter treffen. Beantworten Sie die Fragen i Was würden Sie tun. als sie in die Heimatkunde schaute? Warum wollte die Großmutter ihren Enkel nicht weiter studieren lassen ? Was machte sie mit seiner Heimatkunde? W'arum wollte der Junge den Lehrer täuschen? Was sagte ihm der Lehrer? Warum wurde der Junge aus der Schule ausgeschlossen? 9. j) In şcolile burgheze. profesorii nu aveau nici o înţelegere faţă de copii. h) Băiatului i-a fost frică să-i spună profesorului adevărul. c) Dacă ai învăţa ce scrie în carte aş fi mulţumită. g) Wenn du näher wohnst. . kannst du etwas im Erfrischungsraum essen. f) Mama lui 1-a bătut înainte de a se uita ce scrie în carte. i) Dacă directorul ar fi avut înţelegere faţă de copil. b) „Dacă înveţi ce scrie în carte" — îi spuse bunica — „sînt mul­ ţumită".

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Dacă vrei.398 42. Dacă-mi dai adresa lui. am fi mers împreună la expoziţie. Dacă vrei să-1 conduci pe prietenul tău la gară. te-ai fi simţit mai bine. Dacă aş şti unde locuieşte. Dacă ai fi vrut. mă duc la el. Dacă aş fi ştiut unde locuieşte. LEHRSTOCK B. am merge împreună la expoziţie. Dacă ai fi făcut sport. Werft nichts aus dem Fenster! Meine Geduld riß mir. te-ai simţi mai bine. Dacă ai face sport. mergem împreună la expoziţie. Dacă ai vrea. am pleca împreună la munte. am fi plecat împreună la munte. Dacă ai avea concediu. Dacă ai fi avut concediu. l-aş fi vizitat. l-aş vizita. . trebuie să iei un bilet de peron. Merken Sie sieh! Das Buch kommt mir interessant vor.

schrie sie laut auf und schlug die Tür wieder zu. Frau Müller öffnete.." „Ich wußte es doch nicht. Dort läutete er. Kümmern Sie sich um Ihre eigene und nicht um meine Wohnung!" Gereizt steckte Herr Müller den Schlüssel ins Schloß. „ J a " . „Überall". Dann machte sie die Tür zu. Er h a t t e den Schrei seiner Frau gehört und betrachtete Herrn Kulicke mit finsterem Blick : „Was wollten Sie von meiner F r a u ? " „Mann. „Ich habe jetzt leider keine Zeit". rief Frau Müller.. bei Müllers brennt's und du sitzt hier. Als sie Herrn Kulicke erkannte. die eine Etage tiefer wohnte und gerade das neue Nachthemd ihres Mannes bügelte.43. „Mann. „Oben sprechen sie so. „Bei Ihnen brennt's!" „Und was geht Sie das an? Sie tun so. verstehen Sie denn nicht?" schrie Max Kulicke. Brennt's bei Müllers? Woher weißt du das eigentlich ? " „Frau Müller hat es laut gerufen. berichtete Herr Kulicke seiner Frau. „Komm. „ J a " . hatte alles gehört. „Im Badezimmer auch?" rief Herr Müller von der Kellertreppe her. schrie Frau Müller. Sie hatte nur einen Bademantel um. aber wir dürfen nicht den Kopf verlieren! Wir müssen vor allem packen!" fügte er hinzu. als ob nichts geschehen wäre. als ob sie wahnsinnig geworden wären"." „Da müssen wir doch helfen!" sagte Max Kulicke und rannte zu Müllers. als ob Sie keine anderen Sorgen hätten . ( D R E I U N D V I E R Z I G S T E S ) L E H R S T Ü C K BEI MÜLLERS BRENNT'S „Es brennt". schrie Frau Müller aus der offenen Korridortür. „Brennt's bei Ihnen?" rief Herr Kulicke. Frau Kulicke. . Sie fing an zu zittern und eilte ins Wohnzimmer. In diesem Augenblick kam Herr Müller die Treppe herauf.

„Max". în primul rînd 10) das ist ihre Angelegenheit = asta-i treaba lor 11) Es muß etwas getan werden = Trebuie să facem (să întreprindem) ceva . „Sie löschen". Nun lassen Sie uns endlich in Ruhe baden!" „Was ist?". „Da hast du ja wieder etwas Schönes angerichtet. „Was zum Teufel wollen Sie schon wieder?". Müllers este aici dativul plural al numelui de familie Müller. erklärte Max Kulicke entschlossen. neues Nachthemd brennt. im Schlaf­ zimmer. Je schneller in solch einem Fall eingegriffen wird. -es brennt überall. dar nu înţelegi? 7) Was geht Sie das an? = Şi ce te priveşte pe d-ta? 8) Kümmern Sie sich um Ihre eigene und nicht um meine Wohnung!— Kümmern Sie sich um Ihre eigene Wohnung und nicht um meine Wohnung! 9) vor allem = înainte de toate." „Sie benehmen sich tatsächlich so.kam. LEHRSTOCK „Sollten wir nicht doch die Feuerwehr benachrichtigen?" fragte Frau Kulicke. fragte er zornig. Numele de persoană se întrebuinţează la plural dacă este vorba de toţi membrii unei familii. Vorhin habe ich doch im Keller die neue Sicherung ein­ geschraubt.. die Treppe herauf = urcă scările 6) Mann... knurrte er. „Nein..." „Aber es riecht doch so sengerig!" Da fiel Frau Kulicke plötzlich ihr Bügeleisen ein." Erläuterungen 1) Bei Müllers = la familia Müller. bemerkte Frau Kulicke. in der Küche. desto kleiner ist die Gefahr. im Wohnzimmer. in Hose und Hemd.. im Badezimmer. Diesmal öffnete Herr Müller." „Ich gehe noch einmal hinauf". verstehen Sie denn nicht? = Omule. Mit einem Wort. als ob alles in bester Ordnung wäre. schrie sie. „Es muß etwas getan werden." Herr Kulicke eilte die Treppe hinauf und klingelte. Wir dürfen doch nicht einfach so dasitzen. Die Hosenträger waren bereits abgeknöpft. im Speisezimmer. „Herr Müller". „Wir müssen die Feuerwehr rufen. sagte Max Kulicke „wir müssen etwas tun! Brennt es wirklich bei Ihnen?" „Selbstverständlich! Das Licht brennt wieder. fragte Frau Kulicke angstvoll. Sie lief in die Küche. Plötzlich hörten Herr und Frau Kulicke Wasser rauschen. als ihr Mann zurückkam. Beide lauschten. stöhnte Frau Kulicke.400 43. „komm ganz schnell! Dein schönes. das ist ihre Angelegenheit. „Gar nichts". als ob sie den Verstand verloren hätten". brennt's — brennt es | 3) eine Etage tiefer'— cu un etaj mai jos 4) Ich wußte es doch nicht = Dar nu ştiam 5) . 2) .

desto kleiner ist die Gefahr. 26—Limba germană — c. comparative pot fi. als ob Sie keine anderen Sorgen hätten. = a avea grijă de. ca şi propoziţiile condiţionale: reale (ex.wie ihn das Theater noch nie erlebt hatte. comparative reale se introduc prin conjuncţiile: wie ( = cum. a purta de grijă (cuiva) einfallen + Dat. este următoarea : desto — comparativul (complementul circumstanţial de mod) —verbul conjugat — subiectul (ex. Propoziţiile şi b) şi ireale Propoziţiile ex. a se preocupa (de). Lexik Synonyme Antonyme Vieldeutige erklären ' \ a Wörter a explica declara zumachen — schließen zumachen =ţ= aufmachen zittern — beben schließen =f= öffnen anfangen — beginnen aufschreien — einen Schrei ausstoßen der Augenblick —• der Moment bereits — schon die Etage —• das Stockwerk Rektion sich kümmern + uni + Akk. Ordinea părţilor de propoziţie din propoziţia principală introdusă prin desto.BEI MOLLERS BRENNT'S 401 12) 13) 14) 15) 16) in bester Ordnung = în perfectă ordine Was zum Teufel = Ce dracu Gar nichts = Nimic komm ganz schnell = vino repede de tot Da hast du ja wieder etwas Schönes angerichtet. PROPOZIŢIILE COMPARATIVE a) b) c) d) Am Schluß gab es einen Skandal. Sie tun so. ex. = a -î veni în minte (cuiva) = GRAMMATIK 1. Oben sprechen sie so. cu a t î t . 6). b) etc.. a). als ob sie wahnsinnig geworden wären. 1881 . c şi d). Je schneller in solch einem Fall eingegriffen wird. a se interesa.. corelativul desto ( = cu cît . = Iar ai făcut o boro­ boaţă. a (ex. je cu O b s e r v a ţ i e .

(de) parcă als wenn = ca şi cînd.. . 125. vezi şi pag. uneori prezentul conj. ca şi cînd.. Diateza pasivă se formează. Propoziţiile / r e a 1 e — modul indicativ > comparative \ i r e a 1 e -> modul conjunctiv Propoziţiile comp a. b). — pentru exprimarea anteriorităţii: conjunctivul perfect. (pentru exprimarea simultaneităţii) mai mult ca perfectul. — la conjunctiv mai mult ca perfect.402 43. Gram­ matik 2). Uneori diateza pasivă se formează şi din auxiliarul sein şi participiul perfect al verbului de conjugat (ex. O b s e r v a ţ i e . b) Die Hosenträger waren abgeknöpft. eingegriffen wird. LEHRSTOCK Propoziţiile comparative ireale se introduc de obicei prin conjuncţiile: als ob = ca şi cum. Spre deosebire de diateza pasivă cu werden (diateza pasivă a acţiunii). din verbul auxiliar werden şi participiul perfect al verbului de conjugat (ex. c). ca rezultat al unei anumite acţiuni. Uneori se întrebuinţează : — pentru exprimarea simultaneităţii: conjunctivul prezent... DIATEZA PASIVĂ (Continuare) a) Je schneller . pentru exprimarea anteriorităţii faţă de propoziţia principală (ex. (de) parcă In propoziţiile comparative r e a l e se întrebuinţează modul indicativ. pentru exprimarea simultaneităţii faţă de pro­ poziţia principală (ex.. uneori perfectul conj. a./ rative i r e a l e \ imperfectul. în limba germană. d). diateza pasivă cu sein (diateza pasivă a stării) exprimă starea subiectului. ca şi cum. (pentru exprimarea anteriorităţii) 2. In propoziţiile comparative i r e a l e predicatul stă în majoritatea cazurilor — la conjunctiv imperfect.

c) Das Fenster ist geöffnet worden. d) Frau Kulicke sagte ihrem Mann mit zitternder Stimme : „Bei Müllers brennt's!" e) Ihre Angst war groß. sagte Herr Kulicke. 559) Übungen 1. c) Frau Kulicke begann zu zittern. 2.. (vezi schema nr. Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Wörter durch Antonyme! a) Er schloß die Tür... Ich habe vorhin die . . verlieren! f) Das Licht . d) Müssen wir nicht die Feuer.. f) Was ist los? g) Komm rasch her! h) Bitte warten Sie einen Moment! i) Bist du schon mit deinen Aufgaben fertig? j) In welchem Stockwerk wohnen Sie? 3... pag.. als ob nichts .? e) Packen wir schnell .!" b) Eine .ihres Mannes.. Ergänzen Sie! a) Frau Müller stand in der offenen -tür und rief: „Es ... b) Die Familie Kulicke wohnte ein Stockwerk tiefer als die Familie Müller.. .. e) Sie sollen lauter sprechen.. c ) Das Fenster ist geöffnet gewesen. im Bade-. c) Wir sollten nicht so sitzen. wir dürfen nicht den . Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Wörter durch Synonyme! a) Mach die Tür zu! b) Die Familie Kulicke wohnte ein Stockwerk tiefer als die Familie Müller. und in der . g) Frau Kulicke wartete -voll auf ihren Mann. überall..BEI MOLLERS BRENNT'S 403 Exemple : Diateza pasiva cu werden (Pasivul acţiunii) a) Der Tisch wird gedeckt. b ) Das Fenster war geöffnet..". wäre.. tiefer bügelte Frau Kulicke das Nacht. im -zimmer.. Plötzlich fiel ihr das -eisen . .. c) Ist dieses Kleid neu? d) Ich habe meine Handschuhe verloren. ... f) Warum bist du so traurig? ... Diateza pasivă cu sein (Pasivul stării) a') Der Tisch ist gedeckt. h) „Du hast wieder etwas Schönes . eingeschraubt. b) Das Fenster wurde geöffnet. 106.

nicht. 4. 5. Übersetzen Sie und erklären Sie die Form des Prädikats! a) Man baut eine neue Schule.. a') Der Braten. j) Wer hat nicht . f) Ich habe mich während der Ferien . d) Ich schließe das Fenster. V) Diese Tische.. bestellen (Prävon. Tisch. wir wollen . Das Kind war schon angezogen. d) Ich beglückwünsche Sie .. c) Die Mutter zieht das Kind an. (deinFreundin)... (Ihr Erfolg). b) Die Äpfel sind gewaschen.... A.. Ergänzen Sie! Setzen Sie die eingeklammerten Wörter in die richtige Form! B. h) Ich bitte .. die Freunde (Präsens)....404 43. (die neue Adresse) unserer Freunde.... (ein wenig Aufmerksamkeit)! Wir sprechen heute . im Passiv mit werden/ B... Die Knöpfe sind angenäht gewesen. 6. c) Jemand fragt . h) Er ist nicht jung. (sein guter Wille). g) Er hat großes Vertrauen . im Passiv mit sein/ a) Ein Braten.. (der Inhalt) dieses Buches. (die Entwicklung) der Literatur in den letzten zwanzig Jahren sprechen. (dieser Kollege) angeschlossen. e) Die Gefahr ist glücklich . Das Fenster ist geschlossen.. Die Äpfel werden von mir gewaschen. (Sie) vorbeigegangen... b) Welcher. . besetzen. Bilden Sie Sätze A. noch.. Bilden Sie Fragen zu den kursiv gedruckten Satzgliedern! a) Verzichte . (ein wichtiges Problem). Die Schule wird auf dieser Straße gebaut.. sens). bestellen. (die Kinovorstellung) und kümmere dich . Das Fenster wird von mir geschlossen... Das Kind wurde von der Mutter angezogen. (die Kosmonauten) gehört? Sie haben alle . i) Ich zweifle nicht . e) Sie hat die Knöpfe angenäht.. (der Aufsatz) für das Literaturseminar! b) Ich erinnere mich nicht . i) Er eilte die Treppe hinunter. du (Perfekt) ? setzen (Perfekt). bevon. LEHRSTOCK g) Es wird hell.. Die Knöpfe sind von ihr angenäht worden. (die Erforschung des Weltalls) beigetragen. Die Schule ist gut gebaut.

das Wort „Regisseur". i) Er benahm sich so. k) Sie spielt noch mit den Puppen. Sie hatte nichts verstanden. Sie hatte mich zum erstenmal gesehen. Sie ist eine Sängerin. Du machst größere Fortschritte. Er hatte das Theaterstück geschrieben. Dieses Fleisch. schließen (Perfekt). e) In. Dieses Wort. h) Sie sah mich an. leider. die Buchabteilung. Bücher (Präsens). b) Du wirst mit den Aufgaben rascher fertig. g) Ich fühle mich so schlecht. j) Sie war so überrascht. d) Er beeilt sich so sehr. Sie ist noch ein kleines Kind. d) Das Formular. schließen. Gebrau- 7. e) Es ist heute so schön draußen. längst. kochen (Präsens). schon. 8. desto/ . Verbinden Sie die Sätze! Gebrauchen Sie die Konjunktionen a) Du lernst mehr. von. der Reisende (Imperfekt). Es ist Frühling. d') Das Formular. (Imperfekt).. das Kind (Perfekt). Es ist spät. übersetzen (Imperfekt). Er hat jahrelang Deutsch gelernt. kochen. Ich bin krank. b) Das Publikum war auf den Regisseur böse. Du hast mehr freie Zeit. je . kaufen (Perfekt). c') Dieses Buch.BEI MÜLLERS BRENNT'S 405 c) In. ausfüllen. Die Tür. Kantinen. schreiben (Präsens) ? h) Dieser Text. Sie hatten nichts Besseres zu tun. g) Wie.. (Präsens). e') f) g') schon. übersetzen (Imperfekt). f) Er spricht so gut Deutsch. schon. gut (Präsens). gestern. schreiben h! ) Dieser Text. f) Die Tür. alle. Er hatte mich jahrelang gekannt. von. verkauf'en. verschon ausfüllen. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen irrealen Komparativsatz! chen Sie die Konjunktionen als ob und als wenn! a) Unsere Kollegin singt so schön. c) Die Grünwieseier klatschten über alles und jeden. richtig.

îi spuse supărat domnului Kulicke : „Vezi-ţi de treburile dumitale! Ce-ţi pasă dacă la mine a r d e ? " •e) „Nu-ţi pierde capul. care tocmai urca treptele. als er zum zweitenmal zu Müllers hinaufging? g) Was war inzwischen mit dem neuen Nachthemd des Herrn Kulicke geschehen? 10. legst dich früher schlafen. a) Was hörte Frau Kulicke eines Abends ? Was sagte sie zu ihrem Mann ? b) Wohin rannte Herr Kulicke? c) Wer öffnete ihm? d) Was sagte Herr Müller. verstehst die Lektion leichter. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Bei Müllers brennt's" / 11. g) Deodată doamnei Kulicke îi veni în minte fierul de călcat din bucătărie. Sie! 9. îi spuse domnul Kulicke soţiei sale. als er die Treppe heraufkam? e) Was beschlossen Frau und Herr Kulicke? f) Was erfuhr Herr Kulicke. „Cu cit anunţăm pompierii mai repede. kannst morgens leichter aufstehen. cînd îl recu­ noscu pe domnul Kulicke. machst mehr Übungen. dar o trînti repede. după ce domnul Müller înşurubase noua siguranţă în pivniţă. wirst die deutsche Sprache schneller erlernen.406 43. fiindcă avea numai un halat de baie pe umeri. care ardea din nou. •d) Domnul Müller. a) Într-o seară. cu atît va fi pericolul mai mic. Cămaşa de noapte nouă a soţu­ lui ei ardea deja. cînd doamna Kulicke călca în. Übersetzen Sie! A." f) în cele din urmă familia Kulicke află că era vorba despre lumină. Antworten A. LEHRSTÜCK c) Du Du d) Du Du e) Du Du bist in der Schule aufmerksamer. . Du-te repede sus şi ajută familiei Müller să stingă focul!" •c) Doamna Müller deschise uşa.bucătărie cămaşa nouă de noapte a soţului ei. Era însă prea tîrziu. ea auzi pe doamna Müller strigînd : „Arde!" b) Doamna Kulicke spuse soţului e i : „Eşti atît de liniştit de parcă nu s-ar fi întîmplat nimic. ci împachetează repede".

h) Nu fii aşa de curios. Es muß etwas getan werden. f) Cu cît vei fuma mai puţin. Alles ist in bester Ordnung. cu atît mai repede te vei însănătoşi. Sie wohnen ein Stockwerk tiefer. c) Cu cît vei citi mai mult. b) Prietena mea cîntă atît de frumos la pian. de parcă ar fi o mare artistă. de parcă nu ai fi auzit niciodată de această chestiune. cu atît vei face progrese mai mari. Das Kind hat etwas Schönes angerichtet. .BEI MÜLLERS BRENNT'S 407 B. cu atît devin zilele mai lungi. g) Eşti atît de mirat. d) Cu cît ne apropiem mai mult de vară. de parcă am fi în luna ianuarie. de parcă ar fi fost un medic excelent. Merken Sie sich! Er kommt die Treppe herauf. cu atît rezultatele vor fi mai bune. (de) parcă ai fi copil! i) Este deja atît de frig. e) Cu cît intervenim mai repede. a) Eulenspiegel s-a purtat în aşa fel.

wenn der Lehrer so tat. Becher Ich wußte damals nicht. Ich frage mich oft: Wäre ich für ihn ein hoffnungsloser Fall gewesen. Meinen „großen Feind" nannte ich ihn oft. was es war. zuerst zu lesen. und was mich am meisten aufregte : er hatte einen festen Standpunkt. starb. . ja mir sogar vorschlug. und es bis zu meinem Ende bleiben wird. was ich geschrieben habe. aber richtig und gerecht. Weiß Gott. Viel mehr sogar und unendlich mehr. denn bei der oder jener Handlung frage ich mich: Was würde er dazu sagen? Ihm gebe ich in Gedanken das. So ging es jahrelang. er hatte eine Meinung. warum ich jedesmal in Wut geriet. und er äußerte sie mir gegenüber offen und hartnäckig.44. Ich selbst — und das habe ich durch mein Verhalten schon genügend bewiesen — war ein Faulenzer und Nichtsnutz. als wäre er mein Kamerad. um mich zu einem Menschen zu machen. was dahinter steckt — dachte ich. Sein Urteil ist streng. daß ich meinen besten Freund zu Grabe trug. Und der Lehrer. der mein ganzes Leben hindurch mein Lehrer blieb. Er war mein Lehrer. der mein bester Freund war. Am Tag des Begräbnisses wurde mir offenbar. Diesem „großen Feind" verdanke ich es. und er wußte mehr als ich. denn er steht unerreichbar in seiner Bildung und seiner moralischen Kraft über mir. Er wollte nichts unversucht lassen. Er wurde in mir zu einer Art von Gewissen. den ich so sehr gehaßt hatte. mit allen Dingen des Lebens schien er vertraut zu sein. wenn ich ihm begegnete. wenn etwas aus mir geworden ist. hätte er sich dann mit mir so viel abgegeben ? Aber ich hielt ihn für meinen Feind. Mein Lehrer aber verlor die Geduld nicht. mein großer Feind. So soll er nach so vielen schweren Jahren auch an dieser Stelle in meinem Buch einen Gedenkstein finden: mein Lehrer von einst. mit mir zusammen am Sonntag ein Fußballspiel zu besuchen. Am meisten verdroß es mich. Ich werde ihm nie gleichen. ( V I E R U N D V I E R Z I G S T E S ) L E H R S T Ü C K MEIN LEHRER Nach Johannes R. Und zwar nicht nur auf dem und jenem Gebiet.

. îşi pune toată activitatea în serviciul construirii socialismului. scufundarea . Reîntors printre primii scriitori în patrie. pe lîngă der Eingang.. a urmări. 2) Und zwar = Şi anume 3) auf dem und jenem Gebiet = într-un domeniu şi într-altul 4) Weiß Gott. a rămîne în urmă (ceasul) vorbeigehen—ging vorbei — vorbei­ gegangen = a trece prin faţa. B e c h e r (1891—1958) este cel mai important reprezentant al literaturii germane socialiste şi unul din cei mai mari poeţi lirici ai timpurilor noastre...MEIN LEHRER 409 Erläuterungen 1) J o h a n n e s R. cul­ turală şi politică.R. răsăritul der Untergang = declinul. Este important şi ca romancier (romanul Abschied) şi eseist.. In 1933 pără­ seşte Germania hitleristă şi ceva mai tîrziu se stabileşte în U. = Ştie Dumnezeu ce se ascunde aici . aurma. dacă s-a ales ceva din mine 6) bei der oder jener Handlung = în toate acţiunile (faptele) mele 7) mein ganzes Leben hindurch — în decursul întregii mele vieţi Lexik Synonyme verdrießen — ärgern Antonyme hassen =f= lieben der Feind =£ der Freund das Ende =j= der Anfang verlieren =j= finden Vieldeutige Wörter judecata das Urteil ^ părerea \ sentinţa Wortfamilie gehen — ging — gegangen = a merge vergehen •—• verging — vergangen = a trece ausgehen — ging aus — ausge­ gangen = a ieşi în oraş. Deşi era descendent al unei familii burgheze se alătură din tinereţe mişcării muncitoreşti. desfăşurînd o bogată activitate literară. In 1953 a fost distins cu Premiul Internaţional Lenin „Pentru întărirea Păcii intre Popoare11.. a cerceta.. -e = intrarea der Ausgang. la plimbare abgehen — ging ab — abgegangen — a pleca entgehen — entging —• entgangen = a scăpa vorgehen •—• ging vor — vorgegan­ gen = a proceda. was dahinter steckt . 5) . wenn etwas aus mir geworden ist = . a se întîmpla.S. a merge înainte (ceasul) nachgehen — ging nach — nachge­ gangen = a merge după. "e — ieşirea der Aufgang = scara de intrare.. unde rămîne pînă în 1945. apusul.S..

Propoziţia comparativă ireală poate să apară de asemenea ca propoziţie •camuflată. hätte er sich mit mir so abgegeben? In propoziţia condiţională. P R O P O Z I Ţ I I L E CONDIŢIONALE (Completare) a) viel b) viel Wäre ich ein hoffnungsloser Fall gewesen.. 139. als ob er m e i n K a m e r a d wäre. hätte er sich dann mit mir so abgegeben? Wenn ich ein hoffnungsloser Fall gewesen wäre.. LEHRSTÜCK Rektion geraten + in + Akk.. 588) . în gramatica limbii germane. Propoziţii secundare cu topica propoziţiilor principale — Propoziţii secundare camuflate (Verkappte Nebensätze). Dacă propoziţia condiţională este camuflată. în acest caz se suprimă ob (din als ob) sau wenn (din als wenn). verbul conjugat trece in locul 1. propoziţiile secundare cu topica propoziţiilor principale se numesc verkappte Nebensätze (propoziţii secundare camuflate sau neintroduse). P R O P O Z I Ţ I I L E COMPARATIVE (Completare) a) . = a datora (cuiva <3eva) sich abgeben + mit + Dat. B. propoziţia condiţionată se introduce de obicei prin corelativul so sau dann. Propoziţia secundară condiţională capătă astfel aspectul unei propoziţii principale (interogative totale) şi stă în fruntea frazei. = a ajunge în gleichen + Dat. = a se ocup a (de) GRAMMATIK 1.. conjuncţia wenn poate fi omisă... O b s e r v a ţ i e . PROPOZIŢIILE SECUNDARE CAMUFLATE A. Verbul conjugat trece după conjuncţia als. pag. cu cineva) verdanken + Dat. als wäre er m e i n K a m e r a d .410 44. = a semăna (cuiva. b) . (schema nr. în cazul acesta.

Grammatik 2 B). stă de obicei după substantiv. împotriva gemäß = conform O b s e r v a ţ i e .. wie— egalitate). Se traduce prin cînd (vezi pag. als er wieder dort erschien. Se traduce prin decît (ex. Introduce propoziţii comparative ireale camuflate (ex. als ob er mein Kamerad wäre. Se traduce prin ca şi cum. (de) parcă.MEIN LEHRER 4M 2. în calitate de (ex. Es verdroß mich. Prepoziţia gegenüber. se construieşte cu dativul (vezi pag. und er äußerte sie mir gegenüber offen und hartnäckig. Als poate avea înţelesurile cele mai variate: 1. als wäre er mein Kamerad. exprimă inegalitatea (als— inegalitate.. pag. PREPOZIŢIILE CU DATIVUL (Continuare) . Es war schon Nacht. spre deosebire de majoritatea prepoziţiilor. 573) . wenn der Lehrer so tat. 5. 3. Grammatik 1). Are înţelesul: ca. d). c). Alte prepoziţii care se construiesc cu dativul şi se pun de regulă după sub­ stantiv sînt: entgegen = contra. 4. 121. Prepoziţia nach poate avea şi sensul de conform. a). e). (de) parcă. 3. La comparaţie. ca şi cînd. 2. Prepoziţia gegenüber ( = faţă de. Ich kenne ihn nur als Arzt. întotdeauna după pronume. în cazul acesta se pune după substantiv. Se traduce prin ca şi cum. b). peste drum). wenn der Lehrer so t a t . împreună cu ob sau wenn. în contra. ca şi cînd. (vezi schema nr. faţă în faţă. Introduce. DIFERITELE ÎNŢELESURI ALE CONJUNCŢIEI ALS a) b) c) d) e) Er wußte mehr als ich.. 41. 333. Prepoziţiile cu dativul entgegen. Introduce propoziţii temporale (ex. Es verdroß mich. gegenüber şi gemäß se pun de obicei după substantiv. propoziţii comparative ireale (ex.

als hätte er uns nicht gesehen. wäre der Junge ein Nichtsnutz geblieben. so wäre er fleißiger. f) Hättest du Lust. B. Es scheint. als hätte er den Brief nicht gelesen. als wäre sie siebzehn Jahre alt. e) Hätte ich ihm nicht das Buch gekauft. e) Wenn der Junge kein Faulenzer gewesen wäre. 3. wäre der Lehrer mit ihm zufrieden gewesen. Er t a t so. so hätte er sich geärgert. so könnten wir heute zum Fußballspiel gehen. f) Mein Freund spricht so gut deutsch. als ob jemand geschlafen hätte. e) Er sprach so leise. hätte er seinen Lehrer nicht geärgert. c) Wenn er sein Feind gewesen wäre. so bliebe ich bei dir. als ob du Lehrer wärest. als ob der Lehrer sein Feind gewesen wäre. LEHRSTOCK Übungen 1. so hätte er sich nicht so viel Mühe gegeben. g) Du hast es mir so gut erklärt. Sie sieht so jung aus.412 44. g) Gliche er seinem Vater. als ob er ein Deutscher wäre. als ob er nichts bemerkt hätte. hätte er nicht mit dem Jungen sogar Fußballspiele besucht. als ob du allein wärest. d) Du sprichst so laut. c) Wäre er kein guter Lehrer gewesen. a) Wenn der Junge kein Faulenzer gewesen wäre. zum Fußballspiel zu gehen. hätte er seinem Lehrer gefolgt. so hätte ich ihn nicht mehr gefunden. c) Er schlug vor. b) Wenn sich der Lehrer nicht so viel Mühe gegeben hätte. Es scheint. 2. so wäre ich bei dir geblieben. b) Hätte ich Zeit gehabt. Leiten Sie die kursiv gedruckten Sätze durch die Konjunktion wenn ein! a) Hätte ich Zeit. Verwandeln Sie in verkappte Nebensätze! A. d) Wäre ich nur einige Minuten später gekommen. a) Der Junge benahm sich so schlecht. als wäre sie im Gebirge gewesen. als wenn er dazu Lust gehabt hätte. als wäre der Frühling gekommen. Leiten Sie die kursiv gedruckten Sätze durch die Konjunktion a) b) c) d) e) Marianne ist so braun. b) Der Lehrer tat. als ob eint . d) Wenn der Junge fleißig gelernt hätte.

.. der Junge faul war. Der Kleine geriet immer in Wut.. du gekauft hast.. . . der Zug . der Lehrer mit allen Dingen des Lebens vertraut gewesen wäre. du mir sagst. der Lehrer vorschlug. daß. Ergänzen Sie durch das oder was! a) Alles.. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen: obwohl.. Der Junge lernte nicht. hängt schon an der Wand. als oh.. Setzen Sie Wörter aus der Wortfamilie von gehen ein! a) Die Zeit ist sehr rasch ... Der Lehrer benahm sich oft so.. . b) Ich habe dir etwas zu sagen. Beantworten Sie die Fragen! B.am Meer ist sehr schön. . c) Das Buch. der Lehrer starb.. d) Sie wollte mir nicht sagen. Der Junge war aufgeregt.. dir Freude bereiten wird.. . . c) Um wieviel Uhr .. . er ein Faulenzer war. wenn Sie Ferien hätten? wenn Sie ins Gebirge führen? wenn Sie mit Ihren Kollegen führen? wenn das Wetter schön wäre? wenn es regnete ? wenn ein Fußballspiel stattfände? 5. sie getan hatte.MEIN LEHRER 413 A. er seinen besten Freund verloren hatte. kannst du in der Akademiebibliothek finden.. . trotzdem.. gab sich der Lehrer viel mit ihm ab. ich geschrieben habe. der Junge ein Faulenzer war. . f) Der junge Engländer . e) Das Bild.. ihm fehlt? g) Ich gebe dir heute nur das zu lesen. ist richtig.. er seinen Lehrer traf. Es schien.... der Lehrer sein Bestes wollte. deine Uhr Es ist schon vier Uhr.. ...... Er war nirgends zu sehen. hätte sich der Lehrer nicht über ihn geärgert. 7. .. .. e) Der Sonnen. 6.. mit ihm ein Fußballspiel zu besuchen... wurde es dem Jungen offenbar.. . ... . wenn! a) b) c) d) e) /) g) h) i) j) als. Der Junge glaubte nicht. der Kleine sein Kamerad gewesen wäre.? d) Gestern früh bewunderten wir den Sonnen-. weil. .. gar nicht .. der Junge fleißig gewesen wäre. b) Es ist erst 3 4 5 Uhr.. f) Weißt du nicht.. Verwandeln Sie die Nebensätze in verkappte Nebensätze! Was würden Sie tun.. Deine Uhr Nein... .. du lesen willst. hielt ihn der Lehrer nicht für einen Nichtsnutz. .

I) Er handelte mein...Testament .... h) Bitte..alt. d..Lage.Meinung ...verließ d.. e) Se purta cu el..unangenehm.... k) Sie litt . f) Er bereitet sich . mein. ori de cîte ori îl vedea pe profesor....gut. 8. ohne ihn zu bemerken. d) Wir nahmen . . .Ausflug... ein.Buch. .Saal.Telefonnummer nicht erinnern. wenn er seinem Lehrer begegnete? b) Wie ist das Verhalten des Jungen zu erklären ? c) Wie ging der Lehrer vor. d.414 44.. chiar cînd profesorul vroia să meargă cu el la plimbare. g) Ich bitte dich .. n) Die drei jungen Araber teilten die Kamele d.ander. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Mein 11. d) Copilul se purta urît faţă de profesorul său. c) Ich ging . d. Übersetzen Sie! Lehrer''! a) Scriitorul îşi aduce aminte cu plăcere de unul dintre profesorii lui cei mai buni. h) Profesorul s-a purtat întotdeauna frumos cu copilul. p) Mein. profesorul s-ar fi bucurat foarte mult. nicht der . d.. Kein Wort ist mir . sein.deutsch. j) Er geriet ... . b) Wir freuen uns . LEHRSTOCK g) Die Vorlesung war sehr interessant.. daß sein großer „Feind" in Wirklich­ keit sein bester Freund gewesen war? 10.. g) Dacă băiatul ar fi fost ascultător şi harnic.. ein. c) Copilul se înfuria. e) Ich hielt ihn . m) Sie wohnt d. Ergänzen Sie die Präpositionen und die Endungen! a) Ich kann mich ... d..Freund vorbei. i) Der Schriftsteller denkt oft . ins Museum? i) Hier ist der . auf..Stadion ... totuşi se ocupa mult de băiat. f) Băiatul se înfuria.. war die Vorstellung ausgezeichnet. . b) Profesorul era foarte ocupat..Versammlung teil. d. i) Profesorul era cu douăzeci de ani mai mare decît băiatul. de parcă ar fi fost duşmanul său. 9.Lehrer.....Kopfschmerzen.Prüfung vor. Antworten Sie! a) Warum geriet der Junge in W u t . o) Einer .Wichtigkeit dieser Erfindung überzeugt. stark.. băiatul şi-a dat seama că a pierdut pe cel mai bun prieten al său.Studenten. d.Vorschlag . wo ist der . h) Er hat sich . um den Jungen zu einem Menschen zu machen ? d) Wann bemerkte der Junge. j) Cînd profesorul a murit..

Die Meunier fragte. sie will ihn ein paar Tage besuchen. einen Knaben von zwölf Jahren. Der Wirt des Cafes führte die Frau zu dem Knaben. einen solchen Unsinn zu unterstützen. erzählte. rede französich. Sie hat mich gebeten. zur Kenntnis genommen. ohne Tränen. als daß er in diese Familie zurückkehre.45. Sie mußte es aber zuerst mit ihrem Mann besprechen. Doch sie wurde gleich unterbrochen. Unter dem Blick des Jungen faßte sie den Entschluß. Am nächsten Tag erklärte die Meunier ihrem Mann : „Ich habe meine Kusine Alice getroffen. damit er von dort irgendwo untergebracht werde. ob sie diesen Knaben sehen könne. ihn zu sich zu nehmen. und sie habe ihn frühmorgens in ein kleines Cafe gebracht. der vor einigen Jahren aus einem deutschen Konzentrationslager entflohen sei. (FÜNFUNDVIERZIGSTES) LEHRSTÜCK DAS OBDACH Nach Anna Seghers Die Villard. Der Knabe habe die Verhaftung des Vaters stumm. Die Frau begann ihren Bericht." So kam der Sohn des Deutschen ins Haus. Angestellte in einem Pariser Hotel. Der Knabe habe Vertrauen zu ihr." Die Frau begann rasch etwas anderes zu erzählen. Sie ging rasch nach Hause. ihr Mann ist im Gefangenenlazarett. Doch was ihr weit näher gehe als der Mieter. Ihr Mann war schon da. möge sie dem Jungen Wäsche bringen. seine Sachen zusammenzupacken. das sei der Sohn des Mieters. Die Villard nannte ihr das Cafe und fügte hinzu. ihr Kind für so lange aufzunehmen. sei hier in die Schule gegangen. da habe er plötzlich laut erwidert. er werfe sich eher unter ein Auto. . wenn sie sich nicht fürchte. damit er am nächsten Tag abgeholt und nach Deutschland zu seinen Verwandten zurückgebracht werden könne. der habe mit ihm das Zimmer geteilt. daß die Gestapo einen Mieter verhaftet habe. „Deine Freundin Annette hat wirklich schlecht getan. Der Deutsche habe nämlich ein Kind. Ich hätte an ihrer Stelle den Jungen eingesperrt. Als ihn der Gestapooffizier aufforderte. als wäre er ein Franzose.

.. von dem dir einmal deine Annette erzählt hat. er rief : „Die Hitleristen haben die Macht! Wie stark ist dieser Teufel! Wir aber... Anna Seghers a fost distinsă în anul 1951 cu Premiul Internaţional Lenin: „Pentru întărirea Păcii intre Popoare." Erläuterungen 1) A n n a S e g h e r s este o renumită scriitoare progresistă contempo­ rană.. pentru această perioadă 6) Ich würde ihn höher halten ." 2) die Villard . die Meunier —• Frau Villard .. 22. 496).. pag. la venirea lui Hitler la putere. was ich wage und wen ich versteckt habe! Ich würde mit offenen Armen einen solchen Jungen aufnehmen.. Pentru rodnica ei activitate literară şi obştească. Die Toten bleiben jung (1949). wir sind ohn­ mächtig. = . der hat etwas riskiert." Die Frau drehte sich weg und sagte : „Du hast ihn bereits aufgenommen. In anul 1947 s-a reîntors în patria ei..416 45. was ihr weit näher gehe . du hast ihn vielleicht vergessen. Frau Meunier — în limba germană se poate întrebuinţa.. în limbajul familiar.. Den Sohn dieses Deutschen.. îl deţine tema luptei antifasciste. für so lange = pentru acest timp. 3) . a primit premiul „Kleist" pentru povestirea Der Aufstand der Fischer von St. ceea ce o afectează mult mai mult 4) an ihrer Stelle = în locul ei 5) . Anna Seghers a emigrat din Germania.. Barbara. articolul înaintea numelor de persoană (vezi schema nr. Ich würde ihn höher halten als meine eigenen Söhne. Aber der Deutsche. und diese Banditen ahnen nicht. în anul 1928. = L-aş preţui (stima) mai mult . în care evocă evenimentele din Germania de la sfîrşitul primului şi pînă la sfîrşitul celui de al II-lea război mondial şi Die Entscheidung (1959). una dintre operele cele mai reprezentative ale realismu­ lui socialist.. In anul 1933. Nach langem Schweigen brach es aus ihm heraus... ich nicht. Dintre romanele Annei Seghers cităm : Das siebte Kreuz (1942). Einen solchen Knaben bei sich zu beherbergen. la vîrsta de 28 ani. Lexik Synonyme unterbringen — beherbergen Vieldeutige Wörter / soţul der Mann \ bărbatul . Un loc central în creaţia literară a scriitoarei. den würde ich aufnehmen. LEHRSTOCK Wochen waren vergangen. care descrie evadarea şi salvarea unui luptător comunist dintr-un lagăr de concentrare din Germania hitleristă. Eines Tages war der Meunier allein mit seiner Frau.

Timpul folosit în vorbirea indirectă nu depinde de cel folosit în propoziţia principală. O b s e r v a ţ i e . Vorbirea directă Die Villard erzählt(e) : a) „Der Deutsche hat einen Kna­ ben. Der Junge sagt(e) dem Offizier. O b s e r v a ţ i e ." Der Junge sagt(e) dem Offizier : c) „Ich werde mich eher unter ein Auto werfen. als daß er zu seinen Verwandten zurückkehre. a') daß der Deutsche einen Kna­ ben habe. daß gestern mittag die Gestapo einen Mieter verhaftet habe. în vorbirea indirectă se întrebuinţează de obicei conjunctivul. = a discuta (despre) Vertrauen haben + zu + Dat. als daß ich zu meinen Verwandten zurück­ kehre. B. b'). a mişca (pe cineva) besprechen + Akk. c') er werde sich eher unter ein Auto werfen. c'). perfect sau mai mult ca perfect din vorbirea directă. = a avea încredere (în) GRAMMATIK 1. spre deosebire de limba română. VORBIREA INDIRECTĂ A. Die Villard erzählte. a'). b') Der Knabe sei hier in die Schule gegangen. 27—Limba germană . b) Der Knabe ist (war) hier in die Schule gegangen. Conjunctivului perfect din vorbirea indirectă îi poate corespunde imperfect. î n limba germană. indicativul 3) Conjunctivul viitor pentru exprimarea unei acţiuni viitoare (ex.1'' Vorbirea indirectă Die Villard erzählt (e). In vorbirea indirectă se întrebuinţează : 1) Conjunctivul prezent pentru exprimarea unei acţiuni prezente (ex. = a afecta. Vorbirea indirectă este de multe ori introdusă prin conjuncţia daß.DAS OBDACH 417 Rektion nahegehen + Dat. 2) Conjunctivul perfect pentru exprimarea unei acţiuni trecute (ex.

" „Wir haben unsere Verwandten besucht. er solle sie um sieben Uhr erwarten. 162. daß sie schöne Ausflüge machten (ma­ chen).418 45. Imperativul este redat în vorbirea indirectă prin conjunctivul prezent al verbelor modale : 1) sollen (pentru exprimarea unui îndemn sau a unui ordin)." infinitivul prezent de conjugat. (vezi schema nr. daß sie nächste Woche nach Bukarest kommen würden (werden). conjunctiv. bringe dem Jungen Wäsche. al verbului Sie sagte dem Jungen. 607) D. LEHRSTOCK c." Vorbirea indirectă -) —. 162. timpurile în vorbirea indirectă se întrebuinţează în felul următor : în locul prezentului conjunctiv în locul perfectului conjunctiv în locul viitorului conjunctiv De exemplu : Vorbirea directă Sie schrieben uns : „Wir befinden uns im Gebirge. sie möge dem Jungen Wäsche bringen. daß sie sich im Gebirge befänden (befinden). daß sie ihre Verwandten besucht hätten (haben). — ) imperfectul conjunctiv." „Wir machen schöne Ausflüge. Sie schrieben uns. Se poate întîmpla ca formele conjunctivului să fie identice cu cele ale indica­ tivului sau ca povestitorul să aibă îndoieli asupra conţinutului celor afirmate." „Wir werden nächste Woche nach Bukarest kommen. Annette sagte ihrer Freundin.' Annette sagte ihrer Freundin : „Bitte. (vezi schema nr. pag. 2) mögen (pentru exprimarea unei rugăminţi) Luise sagte dem Jungen : „Erwarte mich um sieben Uhr. în cazurile acestea. 609) . mai mult ca perfectul condiţionalul prezent. pag.

der Deutsche habe ein Kind. a' — propoziţie interogativă totală). 3. ÎNTBEBABEA INDIBECTÄ Die Meunier fragte : a) „Kann ich den Jungen sehen?" b) „Wo befindet er sich?" Die Meunier fragte. APOZITIA Der Deutsche habe nämlich ein Kind.. verbul conjugat trece în locul 2. în întrebarea indirectă se foloseşte de multe ori conjunc­ tivul. b ) wo er sich befinde. Conjunctivul se întrebuinţează de multe ori în propoziţii finale. Propoziţia devine deci o propoziţie secundară camuflată (verkappter Nebensatz. V — propoziţie interogativă parţială). 162. Substantivul einen Knaben este apozitia substantivului la acuzativ „ein Kind". poate fi omisă. în limba germană apozitia este totdeauna în acelaşi caz cu substantivul pe care îl determină. vezi pag. 4. . Grammatik 1). pag. damit er am nächsten Tag abgeholt werden könne.DAS OBDACH 419 E. Conjuncţia daß. 607) 2. a') ob sie den Jungen sehen könne.. einen Knaben von zwölf Jahren. 410. daß der Deutsche ein Kind habe. ÎNTBEBUINŢABEA CONJUNCTIVULUI (Completare) . care introduce vorbirea indirectă. Die Meunier sagte. dacă întrebarea directă începe printr-un cuvînt interogativ (ex.. dacă întrebarea directă începe cu verbul (ex. La întrebuinţarea timpurilor se aplică regulile vorbirii indirecte. (vezi schema nr. în limba germană. Întrebarea indirectă poate fi introdusă : 1) prin conjuncţia ob. 2) prin cuvîntul interogativ. în acest caz.

Verwandeln o h n e daß)! Sie die direkte Rede in die indirekte (m i t und A. antworte mir bald." B. a) b) c) d) Der Vater sagte : „Wir haben heute keine Zeit." „In Kürze werde ich dir einen langen Brief schreiben." d) Sie sagte weiter : „Der Junge hatte keine Angst vor der Gestapo gehabt." „Ich fahre dann sowohl ans Meer als auch ins Gebirge." „Ich habe schöne Ausflüge gemacht." „Ich bekomme Urlaub." „Ich habe auch viel gelesen." „Sie will ihn besuchen." erklärte ihrem „Ich habe meine Kusine Alice getroffen." „Ich werde dich vielleicht nächste Woche besuchen. Ich schrieb meinem Freund G." „Der Mann von Alice ist im Gefangenenlazarett." c) Frau Villard antwortete : „Der Knabe hat mit seinem Vater das Zimmer geteilt. Mein Freund schrieb mir : „Ich fühle mich sehr gut. a) Der Knabe sagte : „Ich gehe nicht zu meinen Verwandten. ihr Kind für so lange aufzunehmen." „Alice hat mich gebeten." Der Schüler antwortete : „Wir lernten für heute den Konjunktiv." „Grüße alle Kollegen von mir." D. Die Meunier Mann : ." b) Die Meunier erzählte : „Ich war bei meiner Freundin Annette." „Bitte." Der Mann sagte : „Wir haben schweigen gelernt." E. bis der Feind vernichtet ist." „Ich habe mich über deinen Brief gefreut.420 45." e) Der Junge hörte nur : „Du wirst morgen von hier fortgehen." „Ich antworte dir schon heute. LEHRSTOCK Übungen 1." e) Er fügte hinzu : „Wir werden kämpfen." Die Meunier sagte zu ihm : „Wir hatten damals den Jungen schon aufgenommen.

daß sie keine Zeit gehabt habe. daß sie mich besuchen werde. Verwandeln Sie die direkte Frage in die indirekte Frage! a) Der Lehrer fragte den Studenten : „Was schildert Anna Seghers in der Erzählung Das Obdach?" b) Andrei fragte : „Kommen deine Freunde zu uns auf Besuch?" c) Sie fragte : „Warum will der Junge nicht zu seinen Verwandten gehen ? " d) Der Mann fragte : „Wo befinden sich die Kinder j e t z t ? " e) Der Lehrer fragte : „Habt ihr das Buch gelesen?" f) Er stellte die Frage : „Was werdet ihr für morgen vorbereiten ?" g) Sie fragte besorgt: „Wirst du meinen Rat befolgen?" 6. Drücken Sie den Imperativ durch die indirekte Rede aus! a) Anda sagte zu ihrer Freundin : „Komm morgen nachmittag zu mir!" b) Die Schülerin bat den Professor : „Bitte. daß sie lieber mit dem Autobus führen. schweig über des Gehörte!" d) Der Gestapooffizier befahl dem J u n g e n : „Packe deine Sachen!" 3. . daß sie die Aufgabe noch nicht gelernt habe. Sie sagte. Die Schüler erklärten. entschuldigen Sie meine Verspätung!" c) Die Villard bat Frau Meunier : „Bitte. b) Ihre Freundin sagte. wie der Junge heiße. daß die Arbeit zu schwer sei. Verwandeln Sie in die indirekte A. Die Schülerin antwortete. Die Meunier fragte den Wirt : 5. Sie behauptete. Sie fragt ihre Freundin: B. daß er Peter heiße. Verwandeln Sie in die direkte Frage oder Rede! a) Sie fragte ihre Freundin. Frage! „Wie heißt der Junge?" „Wo ist er j e t z t ? " „Was soll ich ihm geben?" „Wie kann ich ihm helfen ?" „Warum ist er nicht zu seinen Verwandten gefahren?" „Was hat er gesagt ?" „Wann wird er zu mir kommen?" „Spricht der Junge französisch?" „Ist er traurig?" „Hat er geweint?" „Wird er zu mir kommen?" „Kann ich den Knaben sehen?" 4.DAS OBDACH 421 2. Verwandeln Sie die konjunktionalen a) b) c) d) e) Nebensätze in verkappte Nebensätze ! Meine Freundin sagte mir.

Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Finalsatz! B. . Die Freundin sagte. . Der Lehrer fragte den Schüler. bitten. LEHRSTOCK c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Sie fragte ihre Freundin.. daß er in Bukarest wohne und daß sein Vater Dreher sei.. c) Wir hören Vorträge. Der Lehrer fragte den Schüler. d) Der Wirt des Cafes. 8... Ersetzen Sie den Finalsatz durch eine Infinitivkonstruktion (wo es möglich ist) ! a) Die Meunier nimmt den Knaben in ihr Haus.422 45. Wir bereichern unser Wissen. c) Luise wollte ihren Mann. A. Er ist vor der Verfolgung der Gestapo sicher. daß er zwei Brüder und eine Schwester habe. wann und wo er geboren sei. ... ob sie Vertrauen zum Wirt des Cafes habe... ob der Junge artig sei. . ob er Geschwister habe. Antworten Sie!\ a) Was schildert Anna Seghers in der Erzählung Das Obdach? b) Wen verhaftete die Gestapo? c) Wie nahm der Knabe die Verhaftung des Vaters zur Kenntnis? d) Wohin hatte die Villard den Knaben gebracht? e) Unter welchem Vorwand nahm die Meunier den Knaben ins Haus? f) Was zeigt die Aufnahme dieses deutschen antifaschistischen Jungen in das Haus einer französischen Arbeiterfamilie? .. b) Die Erzählungen der Schriftstellerin Anna Seghers... Unsere Kenntnisse werden bereichert. Der Schüler antwortete. . sind von hohem künstlerischem Wert (die große Friedenskämpferin).. Sie fragte ihre Freundin. b) Wir lesen gute Bücher. Der Lehrer fragte den Schüler.. daß er im Jahre 1950 in Ploieşti geboren sei. Sie sagte. den Knaben in ihr Haus aufzu­ nehmen (der Dreher Meunier).. helfen (der Sohn des Mieters). brachte diese Nachricht (ein alter kommunistischer Kämpfer). daß er sehr artig sei. 9. Der Schüler antwortete. Setzen Sie die Apposition in den richtigen Fall! a) Annette wollte dem Knaben. wo er wohne und was sein Vater von Beruf sei.. daß er den Kleinen nicht verraten werde. 7. Der Schüler antwortete. e) Ein Freund des Arbeiters. führte die Frau zu dem Knaben (ein freund­ licher Mann).

f) Bibliotecara mi-a spus să-i aduc înapoi cartea. a) Doamna Villard povesti despre chiriaşul arestat că are un băiat. d) Rodica o întrebă pe prietena sa dacă va pleca la munte sau la mare. dacă toţi studenţii sînt prezenţi. b) Deoarece băiatul avea încredere în ea. Übersetzen Sie! A. care vorbeşte foarte bine limba franceză şi care a rămas singur. e) După cîteva săptămîni el spuse că ar primi cu braţele deschise pe băiatul chiriaşului german. B.DAS OBDACH 423 10. unde am petrecut vara. a) Profesorul întrebă. h) Soţia lui povesti că şi-a cumpărat pantofi noi. d) La început strungarul Meunier nu a fost de acord. f) Soţia sa îi răspunse că 1-a primit de mult. ans Meer zu fahren? Ich habe das zur Kenntnis genommen. că a luat hotărîrea să înveţe nemţeşte. c) Ioana mă întrebă. k) El susţine ca limba germană nu este uşoară. b) Prietenul meu mă întrebă dacă pot să-i dau un telefon după masă. Hast du den Entschluß gefaßt. c) Doamna Meunier luă hotărîrea să primească pe băiatul chiria­ şului arestat. Sie nahm den Knaben mit offenen Armen auf. după arestarea tatălui său. i) Ea adaugă că va căuta o stofă neagră pentru un palton. unde o aştepta. Sie hat sehr gut getan. den Knaben aufzunehmen. Merken sie sich! Diese Geschichte geht mir sehr nahe. g) Spune-i băiatului să-şi împacheteze lucrurile. . e) Mama îi spuse copilului să fie cuminte. 1-a dus într-o mică cafenea. j) Colegul meu declară.

als sie am nächsten Tag von Alfred durch seine Heimatstadt geführt wird. Wolf gang. sind Base Ursel und Vetter Wolfgang bei seinen Eltern zu Besuch. nicht w a h r ? " „So ist es. Sie brennen darauf. kennenzulernen. Auf dem Marktplatz angelangt. sagt Ursel. bleiben die Besucher vor einem schönen Gebäude aus alter Zeit stehen. daß der große Dichter Sommer und Winter auf dem unbequemen Klappbett geschlafen hat." Ergriffen steht sie vor dem Stehpult aus einfachen Brettern in Goethes Arbeitszimmer. Sie kann es auch kaum fassen. „Nicht weit von hier". „Es ist fast unglaublich". „muß. „daß in diesem einfachen Haus solche Meisterwerke wie die Dramen Iphigenie auf Tauris. erzählt Alfred. ich sehe. „verbrachte der begabte und volkstümliche Renaissancemaler Lucas Cranach der Ältere in der Mitte des 16.46. Der Stadtkern Weimars ist mit Erinnerungsstätten an hervorragende Menschen und Ereignisse reich ausgestattet. Alfred erzählt. die Wohnung eines anderen großen Künstlers. wie der Bewohner des Gartenhauses neben seiner vielseitigen Tätigkeit noch Zeit zum Bebauen seines Gärtchens fand. ( S E C H S U N D V I E R Z I G S T E S ) LEHRSTÜCK WEIMAR Nach Theo Plana Alfred hat alle Hände voll zu tun. Das erfährt die kleine Gruppe. daß du infolge deiner Lektüre in meiner Heimatstadt gut Bescheid weißt. Bald ist die kleine Gruppe bei Goethes Gartenhaus angelangt. Die Sommerferien nutzend. ergänzt Wolfgang. wenn ich mich nicht irre. Torquato Tasso und der Roman Wilhelm Meister entstanden sind. von der dieser so viel erzählt hat." . das der Dichter als Siebenundzwanzigjähriger bezogen und sechs Jahre bewohnt hat. Am ersten Nachmittag machen alle einen Spaziergang durch den schönen Weimarer Park. liegen. Jahrhunderts das letzte Jahr seines bewegten Lebens". des Komponisten Johann Sebastian Bach. „Hier". endlich Alfreds Heimatstadt.

meint Ursel. Die Freunde stehen bald vor der Herderkirche. „Von 1782 bis zu seinem Tode am 22. mehr als hundertdreißig Jahre nach seinem Tode.. Friedrich Schiller 1799 zur Übersiedlung nach Weimar veranlaßt zu haben". in der sich auch Lucas Granachs des Jüngeren figurenreiches Altargemälde befindet. einzigartige Stadt!" ruft Ursel begeistert aus. = Gîndiţi-vă ce capodopere . „hat der Dichter. Altertumsforscher und Kunstsammler Johann Wolfgang Goethe nahezu ständig in diesem Hause gewohnt. „Goethe hat das Verdienst. Staatsmann.. . Philosoph und Publizist Johann Gott­ fried Herder. = Goethe a avut grijă ca . seine große Steinsammlung in größter Ordnung hinter­ lassen. Ergriffen betrachten die Besucher die schlichten Räume im Schillerhaus. Er hat seine Handschriften. Gemmen.. . März 1832". die Landesbibliothek. ergänzt Wolfgang.. „Hier". daß. . „ J e tiefer ich in seine Schönheiten eindringe. erklärt Alfred." „Dieser Aufgabe".. Liebe. die Weimarer Hochschulen für Musik und Architektur und schließlich das Landeshauptarchiv.Licht. „Denkt daran. Leben!' ruht der Humanist. Münzen.. als Siebenundzwanzig jähriger = la vîrsta de 27 de ani nicht wahr? = nu-i aşa? Nun. „widmet sich. = Ei.. = Ei ard de nerăbdare să . „unter der Grabplatte mit dem Wahlspruch .. Dennoch gibt es heute. desto mehr gewinnen Herz und Verstand. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) Sie brennen darauf. noch immer unerschlossene Schätze in Goethes Nachlaß. Goethe hat dafür gesorgt. die auf Durchsicht warten.WEIMAR 425 „Mit Weimar geht es mir wie mit Goethes Faust11. das einfache Holzbett in Schillers Sterbezimmer. Nun. einer der größten Geister seiner Epoche.. es ist eine der fruchtbarsten und größten Perio­ den der deutschen Literatur". welche Meisterwerke ... Der folgende Tag gehört dem Goethe-Nationalmuseum. welche Meisterwerke die zehnjährige Freundschaft dieser beiden Männer gefördert h a t ." Den nächsten Tag widmet die kleine Gruppe dem Besuch des Schiller­ hauses und des Goethe-Schiller-Archivs. Denker. so viel ich weiß. ergänzt Wolfgang. „Rechnet zu diesen Erinnerungsstätten noch das Deutsche Nationaltheater mit seiner Tradition hinzu. Plastiken. so erklärt Alfred. be­ sonders das Goethe-Schiller-Archiv". Bücher und physikalischen Geräte.. Goethe hat dafür gesorgt. welches ist das nächste Ziel?". daß sein kostbarer Besitz für alle Zeiten bewahrt bleibt. Welch eine unvergleichliche. Denkt daran.... Naturwissenschaftler. sagt Alfred. Eine solche Gedenkstätte ist wohl einmalig in der WTelt..

auf -f.! Lexik Synonyme anlangen — ankommen einlach — schlicht der Stadtkern — das Stadtzentrum nahezu — fast die Gedenkstätte —• die Erinnerungs­ stätte das Ereignis — der Vorfall — die Begebenheit Vieldeutige Antonyme bequem =fc unbequem begabt =f= unbegabt Wörter beziehen + Akk.. a apuca \ a înţelege die Aufgabe /lecţia . noch immer = încă (tot mereu) die auf Durchsicht warten = care aşteaptă să fie cercetate (examinate) so viel ich weiß = după cîte ştiu Welch eine . LEHRSTÜCK 7) 8) 9) 10) 11) mehr als hundertdreißig Jahre nach .Akk.... = a se muta în . = a se dedica beziehen + Akk. = a avea grijă de. a se îngriji (ca) sich widmen + Dat.. + auf = a raporta (la) sich beziehen -\. = a profita de.sarcina Rektion nutzen + Akk.. a se folosi (de) eindringen + in -f.. = a se muta (în) beziehen + Akk. = la mai mult de 130 de ani după.SL cuprinde fassen —a prinde. = a pătrunde în sorgen + für + Akk.426 46.. Stadt! — Ce oraş.Akk. = a sc referi la .

pag. 2) participiul perfect—-dacă predicatul propoziţiei neprescurtate este la un timp compus (ex.. 602) Übungen 1. In der Dresdner Ge­ mäldegalerie sind Schätze der Weltkultur von unermeßlichem Wert. . a). Dort sind -werke der deutschen Literatur entstanden.. Im Zentrum der Stadt liegt das Wahrzeichen der Stadt. a şi ex. Die Ferien nutzend \sind sie bei Alfreds Eltern zu Besuch b) | Nachdem die Besucher [ auf dem Marktplatz angelangt \sind\ \ Auf dem Marktplatz angelangt... în caz de identitate a subiectului propoziţiei regente cu subiectul propoziţiei secundare. nach Weimar . Setzen Sie die passenden Wörter ein! a) Im Weimarer. z. Besitz wird im Goethe-National. die -bibliothek und das Landeshaupt. besuchen wir Goethes -haus.. Dresden ist auch das Zentrum für die Atomforschung in der DDR. b).. Sein .. c) Goethe hat im Jahre 1799 Schillers .WEIMAR 427 GRAMMATIK CONSTRUCŢIILE PARTTCIPIALE a) | Indem sie\ die Ferien [nutzen]. în special circumstanţiale (ex.B b) Die ganze Stadt ist mit -statten an große Menschen .^* bleiben sie.. e) Die Besucher besichtigen auch das Deutsche National-... 2. b) se pot prescurta prin construcţii participiaie. In cazul acesta : — Subiectul propoziţiei regente nu se mai repetă — Conjuncţia se omite — In locul predicatului se pune de obicei: 1) participiul prezent — dacă predicatul propoziţiei neprescurtate este la un timp simplu (ex. pag. d) Goethe war Dichter.und -Samm­ ler. der Zwinger. (vezi schemele 110. .bewahrt. Hier konzentrieren sich die Bemühungen der deutschen Wissenschaftler. . -mann. Das kost­ barste Gemälde ist die Sixtinische Madonna von Raffael. Denker. die Atomkraft für friedliche Ziele auszuwerten. Altertums.... 562 şi 159. Natur-. stehen Uneori. anumite propoziţii. Übersetzen Sie! Ebenso wie Weimar ist auch Dresden eine Kunststadt. In Dresden befindet sich auch die berühmteste Porzellansammlung in ganz Europa.

. war ich am Meer. Beispiel: a) b) c) d) e) . Verwandeln Sie das Partizip in einen Nebensatz und übersetzen Sie! A.. B. Sommer werden wir einen Ausflug ins Donaudelta machen (kommen). Das erschienene Buch ist für mich sehr wichtig.. f) Sprich leise! Sonst weckst du das schlafende Kind auf.. Till Eulenspiegel lachte über den betrogenen Spitalmeister. 110. g) Am . Beispiel: Itellius wollte eine lebende Bibliothek haben. e) Ein bekanntes Gedicht von Bertolt Brecht heißt Fragen eines . d) Die studierende Jugend erfreut sich der besten Arbeitsbedingungen. Tag besuchten wir das Nationaltheater und die Landesbiblio­ thek (folgen). b) Die Mutter des spielenden Kindes hat sich auf eine Bank gesetzt... Der erwartete Zug ist pünktlich angekommen. der übersetzt wurde. Beispiel: a) b) c) d) e) f) g) Da ist der übersetzte Text. Die Studentin brachte das gelesene Buch zurück. Das vorgelesene Gedicht ist mir nicht bekannt. das vergangen ist. d) Das . Sie trug den geschriebenen Brief auf die Post. es ist ein alter Schul­ kollege. Im Jahr.. f) Die . Hast du das bestellte Buch schon bekommen ? Im vergangenen Jahr war ich am Meer. c) Frau Irene reichte ihrem Mann ein . Wasser (fließen)? (vezi schema nr. h) Die reich . Bibliothek ist im ganzen Land berühmt (ausstatten). c) Der Professor hat die Fehler des lesenden Schülers verbessert. In der vergangenen Woche fuhr ich nach Buşteni.. Etui. Ich erkenne den stehengebliebenen Genossen. 562) 4... Delegation ist noch nicht angelangt (erwarten).. i) Hast du in deinem Zimmer . ^ v e z i gchema n r ^ Q .... in dem eine große Perle lag (öffnen).. Die Mutter deckte das eingeschlafene Kind zu. Da ist der Text.. pag.. Gutachten beweist. Satz (beginnen)! b) Im . pag. Verwandeln Sie die eingeklammerten Verben in attributiv gebrauchte Partizipien! a) Beende den . daß die Perle echt ist (ausstellen). ltellius wollte eine Bibliothek haben.4 28 46. e) Der alte Mann freute sich über das lachende Kind. Du findest das vergessene Buch in der Bibliothek. Arbeiters (lesen). die lebte.. a) In der Straßenbahn sitzen lesende Menschen. LEHRSTÜCK 3. 562) C. Die Eltern geben dem eben angekommenen Sohn ein Geschenk.

wurde ein antifaschistischer Kämpfer. d) Die Faschisten fanden den Jungen. ob sein Vater schon zu Hause sei. b) Hans schaut dem Zug. daß die Verwandten alle Sehenswürdigkeiten seiner Heimatstadt kennenlernen. nach. c) Sie fahren zu Alfreds Eltern." 8. f) Goethe war 27 Jahre alt. der antwortet. fragte Emil gleich. 9. erzählte mir mein Freund. der versteckt wurde.WEIMAR 429 5. die Stadt Weimar zu besuchen. 6. c) In Bukarest angekommen. gab der Student eine gute Antwort. als er das Gartenhaus bezog. 7. besichtigte die Delegation das Dorfmuseum. nicht. h) Die Besucher sind von Schillers Haus tief ergriffen. d) Alfred sorgt dafür. o Herr. b) Der Student antwortete fließend auf die Fragen. f) Das Zimmer betretend. die zurückgeblieben waren. der Sklave Dias ist krank. g) Der Dichter schlief Sommer und Winter auf einem unbequemen Klappbett. stiegen die Studenten in den Zug ein. e) Der Kleine schaute den Vater bittend an. i) Viele unerschlossene Schätze in Goethes Nachlaß warten auf Durchsicht. b) Ursel und Wolfgang brennen darauf. c) Die Mutter stand wartend auf dem Bahnsteig. sagte Itellius' Hausverwalter : „Verzeih. daß er die schwere Prüfung bestanden hatte. lösten wir eine Fahrkarte. e) Alfred widmet sich seinen Verwandten. e) Der Junge. kamen mit dem nächsten Autobus. f) Radu ging pfeifend durch den Garten. Bilden Sie Fragen! a) Weimar liegt in Thüringen. Verwandeln Sie in Nebensätze! a) Ein Lied singend. der gerettet wurde. d) Mein Kollege sitzt lesend im Wartesaal. Verwandeln Sie die Nebensätze in attributive Partizipien! a) Der Professor unterbricht den Schüler. c) Die Kollegen. Übersetzen Sie! a) Der Freund kam lächelnd auf ihn zu. der abgefahren ist. e) Vom Professor gefragt. b) Auf dem Bahnhof angelangt. g) Vor Angst zitternd. d) Vor Freude lachend. Antworten Sie! a) Wo liegt Weimar? b) Wer wurde von Alfreds Eltern eingeladen? . dem „grünen Herzen" Deutschlands.

Übersetzen Sie! A. e) La Weimar vin în fiecare an peste jumătate de milion de vizi­ tatori pentru a vizita aceste locuri comemorative. monede. c) Delegaţia care a sosit în Bucureşti a vizitat Muzeul de Artă din Palatul Republicii. frumosul oraş din Turingia. b) Pe colegul acesta îl vezi totdeauna zîmbind. Herder. In ciuda activităţii sale multilaterale el avea timp să-şi cultive şi grădina. c) Este de necrezut că Goethe a trăit în aceste camere atît de simple şi că a creat aici astfel de capodopere ca romanul Wilhelm Meister şi dramele Iphigenie auf Tauris şi Torquato Tasso. sculpturi. d) Nu cunosc nici un alt oraş care să fie atît de bogat înzestrat cu locuri comemorative ca Weimarul. e) Martin începu scrisoarea: „Iubită mamă. gînditor. W. naturalist şi arheolog J. B. instru­ mente fizicale şi o mare colecţie de roci. j) Arhiva Goethe-Schiller se dedică examinării comorilor nedes­ coperite încă din moştenirea lui Goethe." şi o încheie : „Al tău fiu care te iubeşte". Bach. S. h) După mutarea lui Schiller la Weimar începe una din cele mai rodnice epoci ale literaturii germane. G. iubire. . f) Nu departe de locuinţa talentatului pictor Lucas Cranach se găseşte casa în care a trăit marele compozitor J. am văzut mulţi copii care se jucau. LEHRSTOCK c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Wann hat Goethe im Gartenhaus gewohnt? Welche Meisterwerke entstanden dort? Was sehen die Besucher auf dem Marktplatz? Wo ist das Grab Johann Gottfried Herders? Was steht auf Herders Grabplatte geschrieben? Wann übersiedelte Schiller nach Weimar? Wie ist das Schiller-Haus? Was besichtigten die Besucher im Goethe-Nationalmuseum? Welcher Aufgabe widmet sich das Goethe-Schiller-Archiv? Was ist noch in Weimar zu sehen? 10. i) Marele poet.430 46. a) Goethe a locuit cincizecişişapte de ani în Weimar. Goethe a lăsat moştenire manuscrise preţioase. g) Pe placa funerară a lui J. unul din cele mai renu­ mite spirite ale timpului său. viaţă". d) Plimbîndu-mă prin Parcul Herestrău. a) Cum am sosit acasă. am deschis ferestrele. stau scrise cuvintele : „Lumină. b) Goethe a locuit timp de şase ani în pavilionul (din grădină).

des Maschinenbaus und der chemischen Industrie. Zucker und Speiseöl vorgesehen. Schädlingsvertilgern. ( S I E B E N U N D V I E R Z I G S T E S ) LEHRSTÜCK HAUPTRICHTUNGEN DER ENTWICKLUNG UNSERES LANDES Rumänien ist heute ein in vollem Aufschwung begriffenes Land. von Jahr zu Jahr wächst der Wohlstand der Werktätigen in Stadt und Land.und Wärmeenergie. Die Leichtindustrie wird 1970 um 50—55 Prozent mehr erzeugen als 1965. Obst.und Gemüsekonserven. durch Verbesserung der technischmateriellen Ausstattung. Infolgedessen soll die Bruttoagrarproduktion in der Zeitspanne 1966—1970 gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 1961 —1965 um rund 20 Prozent wachsen. Für den Aufschwung der gesamten Volkswirtschaft ist die Ausweitung der energetischen Grundlage von besonderer Bedeutung. Die neue sozialistische Wirtschaft und Kultur blühen auf.a. Chemiefasern. Auch die Gebrauchsgüterproduktion wird erhöht und vervollkommnet werden. Bis 1975 wird der Jahresenergieverbrauch auf 70—75 Tonnen konventionellen Brennstoff und die Elektroenergieproduktion auf insgesamt 55—60 Milliarden kWh erhöht werden.3fache des Jahres 1965 erreichen wird. durch Verbreitung der von den Staatsgütern und landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften erzielten positiven Ergebnisse.47. der eisenverarbeitenden Industrie. . Einen hohen Entwicklungsrhytmus wird die chemische Industrie verzeichnen. Das Hauptmerkmal der Industrialisierungspolitik wird auch weiterhin die vorrangige Entwicklung der Produktionsmittelindustrie bleiben und das rasche Anwachsen der für den Fortschritt der ganzen Wirtschaft bedeutenden Sparten : der Elektro. Erhöht wird insbesondere die Produktion von Kunstdünger. In der Nahrungsmittelindustrie sind Produktionserhöhungen bei Fleischund Milcherzeugnissen. Plasten. Einen bedeutenden Platz wird in den nächsten Jahren die Entwicklung der Landwirtschaft durch intensive Ausnutzung aller vorhandenen Ressourcen und Möglichkeiten einnehmen. 1970 wird die Bruttoindustrieproduktion um rund 6 5 % größer sein als 1965. deren Produktion 1970 das 2. Synthesekautschuk. Unserer Industrie wird durch die Verwertung neuer Naturreichtümer eine immer umfangreichere Rohstoffgrundlage gesichert. Farbstoffen u.

...die Prämisse der Grundsatz — das Prinzip die Wirtschaft — die Ökonomie wirtschaftlich — ökonomisch landwirtschaftlich — agrarisch ....432 47.. Die vielseitige Entwicklung der Volkswirtschaft schafft die Voraussetzungen für die Ausweitung des Handelsaustausches mit dem Ausland. gesichert — unserer Industrie wird . der gesamten Volkswirtschaft = întregii economii naţionale von besonderer Bedeutung = de o deosebită importanţă . wachsen = urmează să 'crească. erreichen wird = . Die Sozia­ listische Republik Rumänien wird auch weiterhin ihre wirtschaftliche Zusam­ menarbeit mit den sozialistischen Ländern ausbauen und die Wirtschaftsbe­ ziehungen zu allen Staaten auf Grund der Prinzipien der friedlichen Ko­ existenz ausweiten. das 2.3 ori mai mare kWh — Kilowattstunden landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft = cooperativă agricolă de producţie soll ..) = pe baza Lexik Synonyme das Merkmal —• die Charakteristik gesamt — ganz die Grundlage — die Basis die Voraussetzung —... va creşte die Wirtschaftsbeziehungen zu allen Staaten — relaţiile economice cu toate statele auf Grund ( + Gen.. Binnenschiff.3fache .. va fi de 2. der Kraftverkehr erhält neue Fahrzeuge und der See-. In den nächsten Jahren wird deshalb der Eisenbahnverkehr modernisiert.. gesichert werden = Industriei noastre i se va asigura .. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) ein in vollem Aufschwung begriffenes Land = o ţară în plin avînt Von Jahr zu Jahr = din an în an in Stadt und Land = de la oraşe şi sate um rund 6 5 % — um rund 65 Prozent = cu aproximativ 6 5 % Unserer Industrie wird . LEHRSTOCK Die auf allen Gebieten steigende Wirtschaftstätigkeit macht die Entwicklung des Verkehrs.und Luftverkehr wird zunehmen.und Fernmeldewesens notwendig.

das Anwachsen der für den Fortschritt der ganzen Wirtschaft bedeu­ tenden Sparten. = Die Wirtschafts­ tätigkeit. = Akk. rotund adv... die auf allen Gebieten steigt ... Atributul dezvoltat este de fapt o propoziţie atributivă prescurtată : das Anwachsen der für den Fortschritt der ganzen Wirtschaft bedeutenden Sparten .. = a a a a creşte (cu) ridica (cu) ridica (pînă la) asigura (cuiva ceva) GRAMMATIK 1...HAUPTRICHTUNGEN DER ENTWICKLUNG UNSERES LANDES 433 Vieldeutige einnehmen = a lua (un medicament) einen Platz einnehmen = a ocupa un loc y a creşte zunehmen — a se mări ^ a se îngraşă Wörter rund / a d j .. = der Ergebnisse. = das Anwachsen der Sparten. Die auf allen Gebieten steigende Wirtschaftstätigkeit.. c) . 28—Limba germană — c.. = Akk.. aproximativ / a se urca \ a creste steigen Rektion wachsen + erhöhen + erhöhen + sichern + um um auf Dat. 1881 . + + + + Akk. die von den Staatsgütern und landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften erzielt wurden .. b şi c) poate fi determinat şi de alte elemente sintactice.. Acestea stau între articol... Atributul exprimat printr-un adjectiv (ex.. ATRIBUTUL DEZVOLTAT a) .. pronume sau numeral şi adjectiv sau participiu (atributul propriu-zis). die für den Fortschritt der ganzen Wirtschaft bedeutend sind. = Akk... der von den Staatsgütern und landwirtschaftlichen Produktionsgenossen­ schaften erzielten Ergebnisse ..durch Verbreitung der von den Staatsgütern und landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften erzielten Ergebnisse. b) Die auf allen Gebieten steigende Wirtschaftstätigkeit... a) sau printr-un participiu (ex. .

3.. b) Das -merkmal der Industrialisierungs. viei + îach -> vielfach ( = multiplu).. de regulă printr-o propoziţie relativă cu predicatul la diateza activă. — dacă este exprimat printr-un participiu prezent (ex. b). Excepţie formează doppelt ( = dublu). .fach Übungen 1.. ) -j. / cardinal \ Numeralele multiplicative = numeralul ( . Deei: 1 3 a) der f ü r 2 den F o r t s c h r i t t 1 der ganzen Wirtschaft bedeutenden Sparten.. a). TRADUCEREA ATRIBUTULUI DEZVOLTAT 47. prin corespondentul acestuia din limba română. Kultur . c) Auch die Gebrauchsgüter. — dacă este exprimat printr-un participiu perfect (ex. b) Die 1 auf allen Gebieten 2 steigende Wirtschaftstätigkeit .. printr-o pro­ poziţie relativă cu predicatul la diateza pasivă sau numai prin participiu... Numeralul multiplicativ zweifach s-a format din zwei + fach. c).434 2..ist die . .wird erhöht. LEHRSTOCK La traducerea atributului dezvoltat se respectă următoarea ordine : 1) substantivul determinat de atributul propriu-zis (1) 2) atributul propriu-zis (2) care se traduce : •— dacă este exprimat printr-un adjectiv (ex. NUMERALELE MULTIPLICATIVE Die Produktion der chemischen Industrie wird 1970 das 2. 3) determinările atributului propriu-zis (3).. de ex. Şi din numeralele nehotărîte se pot forma numerale multiplicative. Ergänzen Sie! a) Im ganzen Lande blüht die neue . 3 c) der v o n d e n landwirtschaftlichen 1 P r o d u k t i o n s- genossenschaften erzielten Ergebnisse .3 fache des Jahres 1965 erreichen. der -mittelindustrie.

. weil du immer fleißig warst. Setzen A. c) Ich habe Vertrauen . Setzen Sie die passenden Präpositionen ein! a) Erst beim zweiten Lesen werden Sie . d) Wir besprechen eine für uns sehr wichtige Frage..soll modernisiert werden.. Chemie-. c) Die Sitzung wird an dem vom Professor festgesetzten Tag gehalten. -vertilgern. g) Wir bleiben bei dem von uns gestern gefaßten Entschluß. 3. und Färb. a) b) c) d) e) B. Medikament wird dich gesund machen (einnehmen).. 4. c) Die ständig (zunehmen) Entwicklung der Volkswirtschaft schafft die Voraussetzungen für die Ausweitung des Handelsaustausches. Die in Stadt und Land (aufblühen) Kultur ist eine neue. 55—60 Milliarden kWh erhöht werden. 2. diese Stadt zu besuchen. ich brauche es auch.mit dem .. Monat werden wir noch bessere Resultate erzielen (kommen). Das . b) Ich brenne da(r)-. Rohstoff-. und der -verkehr erhält neue -zeuge.entwickelt werden. die Schönheiten dieses Textes eindringen..... f) Bis 1970 wird die Bruttoindustrieproduktion gegenüber dem Jahre 1965 . g) Die Entwicklung der -Wirtschaft schafft die Voraus. Das ... e) Mein Freund sprach mit einer vor Aufregung zitternden Stimme...HAUPTRICHTUNGEN DER ENTWICKLUNG UNSERES LANDES 435 d) Die Verwertung neuer -reichtümer sichert eine . e) In der chemischen Industrie wird die Produktion von Kunst-. b) Die dem Vater gleichende Tochter ist die älteste. b) Der von Jahr zu Jahr (wachsen) Wohlstand der Werktätigen ist dem Sozialismus zu verdanken.. dir. Interesse für dieses Buch (steigen). e) Die Elektroenergieproduktion wird in den nächsten Jahren . h) Der eben aus der DDR angekommene Schriftsteller hält morgen... Im .. f) Der Eisenbahn. .. Verwandeln Sie die erweiterten Attribute in Nebensätze! a) Ich kann dir das von Andrei gekaufte Buch nicht geben. Brief liegt noch auf dem Tisch (öffnen)... d) Alfred sorgt da-. a) Sie das passende Partizip ein! Der . daß seine Verwandten alle Sehenswürdigkeiten der Stadt Weimar besichtigen. sozialistische Kultur. d) Die in den letzten Jahren (bauen) Fabriken sind sehr modern.für die Ausweitung des Handels. f) Die von dieser Fabrik erzeugten Waren sind zu Exportartikeln geworden.. 6 5 % wachsen.. Ergebnis freut uns alle (erzielen). Man bemerkt ein . einen Vortrag. Synthese-. .

Verwandeln Sie die Nebensätze in erweiterte Attribute! a) Der Vater erzählte den Kindern eine Geschichte. Antworten Sie! a) Welches ist das Hauptmerkmal der Industrialisierungspolitik unseres Landes? b) Was sichert unserer Industrie die Rohstoffgrundlage? c) Wie wird sich die energetische Industrie entwickeln? d) Welches sind die Ziele der chemischen Industrie? e) Was ist für die Nahrungsmittelindustrie vorgesehen? f) Wie wird sich in den nächsten Jahren die Landwirtschaft entwickeln? g) Warum ist die Entwicklung des Verkehrswesens notwendig? h) Wie wird sich der Handelsaustausch mit dem Ausland entwickeln? 8. f) Diese Fabrik. d) Der Dichter. e) Meine Schwester besucht die Schule. der von der Familie Meunier aufgenommen worden war. ist erst vor einem Jahr erschienen. industria con­ structoare de maşini şi industria chimică se dezvoltă din an în an tot mai mult. Verwandeln Sie die Nebensätze in Infinitivgruppen. d) Der Roman. wurde vor einigen Jahren gebaut. der in unserer Stadt lebt. e) Der Knabe. b) Die Wissenschaftler erforschen den Kosmos. damit sie ihn in den Dienst des Menschen und des Friedens stellen. industria de prelucrare a fierului. ist meine Zimmernachbarin. oder erweiterte Attribute (von Fall zu Fall)! Partizipialgruppen a) Nachdem die Delegation in Bukarest angekommen war. hält nächste Woche einen Vortrag. b) Die zwei Studenten.436 47. die in der ersten Bank sitzen. LEHRSTOCK 5. b) Industria mijloacelor de producţie şi ramurile hotărîtoare : industria electro-energetică. c) Das Mädchen. wurde sie durch die Stadt geführt. die diesen noch unbekannt war. 6. die am Rande der Stadt liegt. die im vorigen Jahr in unserem Viertel gebaut wurde. Übersetzen Sie! a) Avîntul economic al patriei noastre se manifestă ( = se arată) în toate domeniile activităţii. ohne daß sie das Goethe-Schiller-Archiv besucht hätten. wurde von allen hochgehalten. c) Die Gäste verließen die Stadt Weimar nicht. sind aus meiner Gruppe. 7. . das am Fenster steht. der heute besprochen wurde.

care este prevăzută cu o înzestrare tehnică-materială„ înregistrează un mare avînt. deoarece sînt necesare pentru activitatea economică crescîndă. care a devenit baza întregii economii naţionale.. care asigură baza. va fi mult lărgită în următorii ani. va fi în anul 1970 cu 6 5 % mai mare decît în 1965. g) Articolele produse de fabricile noastre sînt de calitate foarte bună. b) Industria energetică. c) în ţara noastră se găsesc multe bogăţii naturale. care se dezvoltă în toate domeniile. f) Economia naţională. care înregistrează un înalt ritm de dezvoltare.HAUPTRICHTUNGEN DER ENTWICKLUNG UNSERES LANDES 437 c) Pentru anii următori este prevăzută valorificarea de către industrie a noi bogăţii naturale. g) îmbunătăţirea înzestrării tehnico-materiale în agricultură şi exploa­ tarea tuturor resurselor existente vor duce în intervalul 1966—1970 la o creştere cu 20% a producţiei agrare brute. f) De deosebită importanţă pentru bunăstarea oamenilor muncii este şi lărgirea industriei uşoare şi a industriei alimentare. h) Transportul feroviar şi aerian. va atinge în 1970 o producţie de 2. . care vor asigura o bogată bază de materii prime. navigaţia maritimă şi fluvială vor fi modernizate. d) Industria chimică.. care creşte mereu. Übersetzen Sie und verwandeln Sie nachher den Relativsatz in ein erwei­ tertes Attribut! a) Producţia industrială globală. e) Un loc important în economia ţării noastre îl ocupă ritmul înalt de dezvoltare al industriei chimice.3 ori mai mare decît în 1965. d) Lărgirea bazei energetice este condiţia dezvoltării întregii economii naţionale. i) Relaţiile de colaborare economică cu ţările socialiste şi relaţiile comerciale cu toate statele vor fi lărgite pe baza principiului coexis­ tenţei paşnice. 9. e) Agricultura. creează premisele pentru lărgirea relaţiilor comerciale cu străinătatea. de materii prime.

an der berühmte Professoren Geschichte. Geschichte und Geographie gefördert wurde. der Doge von Bologna. Jahrhunderts in Cotnari gegründeten Akademie rief der Fürst Constantin Brîncoveanu im Jahre 1694 in Bukarest eine Akademie ins Leben. der im Jahre 1864 das Gründungsdekret durchsetzte. Nach der Ende des 16. 1869 kam eine medizinische Fakultät hinzu. Latein und andere Fächer vortrugen. Jahrhundert. Was die Zahl der Hochschulen betrifft. Diese Akademie fand ihre Fortsetzung in der von Gheorghe Lazär 1818 gegründeten höheren Lehranstalt „Sf. In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurden in Bukarest sowohl eine „Höhere Landwirtschaftliche Schule". einer juridischen und einer naturwissenschaftlichen. erklärte er : „Und nun habe ich meiner Stadt ein Gehirn gegeben". Sava". gibt es heute in Bukarest 54 Fakultäten. im Jahre 1119 die erste Universität Europas eröffnete. Anfangs bestand diese Universität nur aus drei Fakultäten. wo außer dem Studium der lateinischen Sprache besonders das der Mathematik. . Aber erst nach der Befreiung unseres Landes entwickelte sich unsere Hauptstadt zu einem wichtigen Universitätszentrum. als auch technische Fakultäten und die „Nationale Lehranstalt für Medizin und Pharmazeutik" gegründet. In dieser von einem neuen Geist erfüllten Lehranstalt erfolgte der Unterricht in rumänischer Sprache. In unserem Land entstehen solche „Gehirne" im 16. (ACHTUNDVIERZIGSTES) L E H R S T Ü C K (Wiederholung) BUKAßEST ALS UNIVERSITÄTSSTADT Als Enzio Bentivoglio.48. an denen sich über 50 000 Studenten für ihren künftigen Beruf vorbereiten. und zwar einer philologischen. Physik. Die Gründung der Bukarester Universität knüpft sich an den Namen Alexander Ion Cuzas.

sondern auch zu seinem leuchtenden Verstände werden". = a se lega (de) erweitern -j. f) Sie soll bei ihren Eltern (bleiben).) beitragen + zu + Dat. a lărgi (cu) sich entwickeln + zu + Dat.BUKAREST ALS UNIVERSITÄTSSTADT 439 Auf Grund ihrer guten Studienergebnisse erhielten im Universitätsjahr 1965/66 über 60% aller Bukarester Studenten Stipendien.Dat. ihn bei mir (sehen) ? c) Ich glaube es von ihm (hören). Erläuterungen j 1) . d) Er soll krank (sein). h) Die Vorstellung scheint schon (beginnen). ^^ Die Absolventen der Bukarester Hochschulen tragen zum wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau unseres Landes bei und stärken dadurch das An­ sehen der Bukarester Hochschulen. betrifft = In ceea ce priveşte numărul ..... . = a contribui (la) zählen + zu -f. = a se dezvolta (ajungînd la . So erfüllen sich die Worte.. Rektion sich knüpfen + an + Akk. die heute auch jenseits der Landes­ grenzen bekannt sind und viele ausländische Studenten aus allen Erdteilen zu ihren Hörern zählen.um + Akk.. g) Ich bedauere. e) Er muß fertig (werden). es Ihnen (sagen). b) Erinnerst du dich nicht. die Gheorghe Lazăr bei der Gründung der Schule Sf. erfolgte der Unterricht in rumänischer Sprache = cursurile se ţineau în limba română. = a mări. = a se număra (printre) Übungen Fügen Sie den Infinitiv des Perfekts hinzu! Übersetzen Sie! a) Er muß beim Vortrag (sein). Sava aussprach : „Bukarest wird sich nicht nur zum Herzen eines freien rumänischen Staates entwickeln... 2) Was die Zahl .

.... nach. meinem Bruder waren alle anwesend. sie ihm verzeihen könne....... wegen. dem Flugzeug? f) Ich ging .. c) .. weil! a) Schiller wählte einen kleinen Hörsaal.. dem Reisebüro. e) . dem Mittagessen gingen sie ... Bukarest . während. r) .. meinen Großeltern. er aufs Land fahre. h) Das ist ein Geschenk . d) Ich fragte ihn. seit. des schlechten Wetters statt. als.. soll man denken.. zu. einem Kollegen. schön.... man spricht.. 1820 Uhr . ohne. der Ferien war ich . f) .. des Essens soll man nicht sprechen.. ... Hause? Nein.. g) Ich war .. des schlechten Lichtes konnte er nur schwer lesen... außer. führe ich ins Gebirge.. m) Ich gehe . e) Wie lange dauert die Reise . das Krankenhaus überfüllt war. LEHRSTÜCK 2. i) . traten die Kranken vor das Tor» h) . Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie eine der Präpositionen von. die Szene „korrigiert" wurde. ob oder daß ein! a) Er wußte nicht. .. .. u) Der Ausflug findet .... meine Schwester.. mich in die Bibliothek! I) Gehst du . .. c) ...... deinen Verwandten? Nein.. Ergänzen Sie die Sätze! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen bevor..440 4s. Bukarest.. b) Immer.. sie kommen werde.. j) Fährst du ... n) Ich habe ihn . d) Faust fragte Gretchen. . erhoben sich die Männer und Frauen aufs höchste empört.. in. 4. er sehr bescheiden war. bei.. Eulenspiegel ins Spital kam.. dem Land. er am Meer gewesen sei.... nachdem.. p) Er benahm sich mir . vor. q) Die Familie saß . bat Faust Gretchen um Verzeihung. b) Er sagte mir. die Bibliothek.. 3. gegenüber. ob. das Reisebüro.. o) ... k) Geh nicht . Pauline ins Theater ging.. da... es im Zuschauerraum still geworden war. ich komme Hause. s) . einem Monat nicht gesehen. hatten die Ärzte und die Krankenschwestern alle Hände voll zu tun. die Post.. t) .. .. c) . trotz.. ... das Wetter schön bliebe.. freute sie sich. ich fahre . Setzen Sie wenn. den Tisch.. einem Monat mußte ich in die Provinz fahren. Predeal. g) . auf. d) Das Flugzeug landete .. 5 Uhr ab. mit... b) Der Sohnellzug fährt .. wenn. um! a) Er fuhr .. für..

f) Die Kranken schwiegen. ohne . d. e) Sie freuten sich . .interessant. A. h) Die Kranken bedankten sich . Er machte keinen Fehler. z u ! a) In den letzten Jahren kommen viele ausländische Studenten nach Bukarest. Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten a) Der Dichter war .letzt. dies... f) Ich fragte meine Mutter.. b) Er ging weg.. sein.. j) Ich bitte dich . ich ihr etwas aus der Stadt bringen solle.... o) Das Kind bat die Mutter . den schön.alt.. g) Die Mutter antwortete.. g) Wir freuen uns .. n) Er verzichtete ... e) Der kleine Künstler spielte das Menuett. Er beantwortete meine Frage nicht. fünf Mitglieder-. mein. Sie sagten die Wahrheit nicht..Vortrag. Sie studieren hier.Erfolg unser.Künstler. I) Er nahm ... Verwandeln Sie den zweiten Satz in eine Infinitivgruppe mit um .interessant. Er kaufte Postkarten.. i) Der Spitalmeister hatte ... d. . deinen Besuch....schön. .. fahre ich mit dem Personenzug..best.BUKAREST ALS UNIVERSITÄTSSTADT 441 e) . den wir zusammen gemacht haben? d) Er denkt oft . ich keine Karte für den Schnellzug finde.. b) Die Studenten sprachen .„Arzt" gehört.. m) Meine Familie besteht . zu... d.Lehrer. f) Wir freuen uns ..Begabung des klein.überzeugt. d. p) Er zählt ... c) Erinnerst du dich ..Freunden. sein.. sie selbst in die Stadt gehe. d) Der Dichter lud viele Gäste ein..... Ergänzen Sie die Präpositionen und die Endungen! Satzgliedern! B.Sitzung teil..Buch. 6.. c) Er ging auf die Post. zu oder statt .Ausflug.gut. Eulenspiegel.. d. Entschuldigung.. 5.. k) Er lud die Freunde . Er stellte ihnen ein sehr begabtes Kind vor.Gutachten. d..Sportler.Geburtstag ein.berühmt.. die Ankunft der Freunde.

gehe ich an den Strand. 9. A. würden wir ins Kino gehen. g) Er sprach mit mir. f) Wenn der Regisseur nicht auf den Gedanken gekommen wäre. e) Unsere Kollegin trägt so schön vor. Du stehst neben mir.442 48. würden wir die Ferien angenehm verbringen. Sie ist eine Schauspielerin. 8. e) Wenn auch ihr hier wäret. c) Wenn er kann. . Setzen Sie die Verben A. können wir eine Partie Schach spielen. c) Wenn der Film schön wäre. c) Sie ging an uns vorbei. Er war am Meer gewesen. f) Ich höre so gut. Sie hatte uns nicht bemerkt. d) Pauline Hardekopf erinnerte sich so gut an den Inhalt des Stücks. Er war viel älter als ich. LEHRSTÜCK 7. b) Die Kranken verließen das Spital. würde kein Skandal gewesen sein! g) Wenn der Regisseur diese Schlußszene nicht korrigiert hätte. würde ich dich besser verstehen. die Gretchentragödie aufzuführen. e) Wenn ich mit dieser Übersetzung fertig werde. ins Plusquamperfekt des Konjunktivs! a) Wenn du willst. verbringen wir unsere Ferien im Gebirge. würde er dich anrufen. Sie hatte es gestern gesehen. d) Wenn wir Karten bekommen. ins Imperfekt des Konjunktivs! B. würde er wieder Sport treiben. Verwandeln Sie den Nebensatz in einen verkappten Nebensatz! a) Sie beeilen sich. würde sich das Publikum nicht beruhigt haben. f) Wenn du Lust hast. Sie waren gesund gewesen. d) Wenn er wegführe. gehe ich noch heute in die Ausstellung. Ersetzen Sie den Konditional durch den Konjunktiv! a) Wenn du langsamer sprächest. Sie h a t t e n keine Zeit. h) Mein Kollege ist so braun. ruft er dich an. gehen wir ins Kino. b) Wenn er schon gesund wäre. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz mit als ob oder als wenn! B. b) Wenn ich Zeit habe.

c) Wenn Onkel Martin ins Warenhaus ginge." „Es wurde ein schreckliches Stück gegeben. machten wir einen Ausflug." „Bitte. 11. d) Wenn der Neffe fleißig lernte." h) Dann fragte er sie : i) Pauline erzählte weiter . e) Wenn ich das Buch gefunden hätte. hätte ich es gekauft." „Faust hat sich aus dem Staub machen wollen. Verwandeln Sie die Nebensätze in verkappte Nebensätze! a) Wenn das Wetter schön wäre." muß das b) Pauline fragte ihren Mann c) Er antwortete : d) Sie fügte hinzu : e) Der Regisseur sagte : f) Das Publikum rief: g) Faust sagte Gretchen : „Das sind Ausreden." „Ich werde es euch erzählen. f) Wenn du mich besucht hättest." „Am Schluß gab es einen richtigen Theaterskandal. b) Wenn er sich beeilte. verzeihe mir!" „Ich habe schlecht an dir gehandelt. A." „Ich will dieses Stück nicht noch einmal sehen." „Willst du mich heiraten?" „Wirst du mir alles verzeihen?" „Die zwei Schauspieler gaben sich die Hand. Verwandeln Sie in die indirekte Rede oder Frage! a) Pauline Hardekopf erzählte: „Wir waren vor vielen Jahren im Ernst-Drucker-Theater." „Es war traurig. hätte ich mich gefreut. Faust Gretchen heiraten." „Erinnerst du dich noch an Theaterstück?" „Wie hieß das Stück?" „Es war von Goethe. verspätete er sich nicht. Ersetzen Sie den Konjunktiv im Hauptsatz durch den Konditional! B. kaufte ihm sein Onkel einen Fotoapparat.BUKAREST ALS UNIVERSITÄTSSTADT 443 10." „Ich will es gutmachen." „Mir hat es gefallen. begleitete ihn seine Frau." „Das Stück ist nicht von mir.

Bilden Sie aus dem ersten Satz eine Partizipialgruppe! a) Der fremde Herr wurde zum Bürgermeister gerufen. b) Friedrich Schiller mußte die Karlsschule besuchen.und Wirkwarenfabrik Bukarest". Der fremde Herr erklärte ihm alles. die vor kurzem eröffnet wurde. Er fragte mich. Er bade und schwimme täglich und habe sich schon ziemlich gut erholt. singen). . Bilden Sie Partizipialgruppen! Verwenden Sie die eingeklammerten Wörter! a) . 14. 13. der Garten. Verwandeln Sie die Nebensätze in erweiterte Attribute! a) An der Lehranstalt. h) Mein Kollege blieb an der Tür stehen. Ich hatte eine angenehme Überraschung. 15. j) In der „Konfektions. fand großen Beifall. d) Wir waren in der Ausstellung. rief er mich an (in. Er fand den Tisch schon schön gedeckt. Verwandeln Sie in die direkte Rede oder Frage! Mein Bekannter schrieb mir. waren Possen. e) An demselben Abend noch. die für unsere Arbeit besonders wichtig ist. studieren Medizin. ankommen). e) Die Studenten. in. rauchen). werden an einem Tag Tausende von Kleidungsstücken hergestellt. g) Diese Frage. d) . die im Ernst-Drucker-Theater aufgeführt wurden. die von Gheorghe Lazär gegründet wurde. erfolgte der Unterricht in rumänischer Sprache. die in diesem Studentenheim wohnen. die vom des­ potischen Herzog von Württemberg gegründet wurde. c) . die Heimatstadt. erzählte er uns diese Begebenheit (eine Zigarette. anlangen). die ins Arbeitszimmer führte.444 48. i) Der Vortrag. LEHRSTOCK 12. das vor wenigen Jahren errichtet wurde. Bukarest. ob ich meinen Urlaub nicht in demselben Erholungsheim verbringen möchte und ob wir auch nach Mamaia fahren würden. seine Freunde. die an der Stelle eines alten Werkes gebaut wurde. der die Fragen der Eroberung des Kosmos behandelte. Es sei sehr angenehm. b) Das Publikum war aufs höchste entrüstet." c) Ich kam von der Universität heim. wird in der heutigen Sitzung besprochen. c) Die Schauspiele. sitzen). b) . zogen die Pioniere vorbei (ein Lied. erzählte er den Vorfall (mit. daß er seinen Urlaub am Meer verbringe. d) Er t r a t ins Speisezimmer. wurde er von den Bekannten herzlich begrüßt (in. f) Ungefähr 2 500 Studenten wohnen in dem herrlichen Studenten­ städtchen Grozăveşti. . Das Publikum rief: „Faust muß Gretchen heiraten.

i) Die Große Nationalversammlung wählt für die Dauer der Legislaturperiode das aus dem Vorsitzenden der Großen Nationalversammlung und vier Stellvertretenden Vorsitzenden bestehende Büro.BUKAREST ALS UNIVERSITÄTSSTADT 445 16. a) b) c) d) e) f) Was studieren Sie? Wo studieren Sie? In welchem Studienjahr sind Sie? Warum haben Sie dieses Fach gewählt? Welche Fremdsprachen beherrschen Sie? Welche Fremdsprachen lernen Sie? . g) Als Folge der am Unterrichtssystem vorgenommenen Verbesserungen wird das Unterrichtswesen in der Zeitspanne 1966—1970 rund 550 000 Fachkräfte geben. Arbeitsdisziplin. Kampfgeist. die der sozialistische Aufbau stellt. h) Die in allgemeiner. c) Die sich ständig entwickelnde Wirtschaft der Sozialistischen Republik Rumänien trägt zur Steigerung des Wohlstandes des werktätigen Volkes bei. f) Die den Studenten geschaffenen Bedingungen sind ausgezeichnet. d) Im Hinblick auf die Festigung der für die Entwicklung der Wissenschaft erforderlichen materiellen Grundlagen sind für die Zeitspanne 1966—1970 Investitionen von rund 1. 17.' a) Die von den Parteidirektiven zur Verwertung der Energiequellen und zur Elektrifizierung des Landes vorgesehenen Aufgaben erstrekken sich über eine Zeitspanne von 10 Jahren (1966—1975). Verantwortungsbewußtsein. gleicher.5 Milliarden Lei vorgesehen. Antworten Sie! A. e) Unter Auswertung der für die Entwicklung der Wissenschaft geschaffenen günstigen Voraussetzungen werden die Wissenschaftler aller Gebiete einen wertvollen Beitrag zur Lösung der konkreten Probleme leisten. direkter und geheimer Abstimmung gewählte Große Nationalversammlung ist das höchste Organ der Staatsmacht. b) Die vor unserer Partei und unserem Volk stehenden Aufgaben erfordern Bemühungen. a) Wann wurde die Bukarester Universität gegründet? b) An wessen Namen knüpft sich die Gründung der Bukarester Universität ? c) Wie hat sich die Bukarester Universität entwickelt? d) Welches ist heute die Bedeutung der Bukarester Universität? B. Verwandeln Sie die erweiterten Attribute in Nebensätze.

c) Tineretul nostru muncitor se bucură de condiţii de muncă exce­ lente. h) Datoria primordială a fiecărui cetăţean este de a-şi pune toate forţele în slujba apărării patriei socialiste. LEHRSTOCK 18. . d) Condiţiile de dezvoltare ale culturii devin în ţara noastră din zi în zi mai bune. Übersetzen Sie! a) Buna pregătire a absolvenţilor facultăţilor din Bucureşti contri­ buie la prestigiul mereu crescînd al universităţilor noastre. b) Cei mai mulţi studenţi au burse şi locuiesc în cămine frumos amenajate.446 48. e) Poporul român a obţinut succese importante în dezvoltarea econo­ miei şi culturii socialiste. g) Oamenii muncii din ţara noastră muncesc cu entuziasm pentru înflorirea patriei socialiste. f) Statul socialist este instrumentul principal în opera de construire a socialismului.

APENDICE (ANHANG) .

.

Helden schlank wie Tannen. Heut ist uns unser Glück fast selbstverständlich — doch weiß auch jeder. der das Volk zum Siege trug! Arbeitergarden. daß unsre neue Welt geboren ward? Wie viele in der Kerkernacht verdarben. wie viele starben. Helden. und was Lupeni und Griviţa begannen. in allen Einzelheiten. der Sturmlauf. vollendete der Aufstand im August! Kämpfer der Arbeit. 1881 . wie eh und je zum Widerstand bereit — wo sind die Lieder. gekämpft von Kommunisten und geleitet.DER SINN DES 23. die der Nachwelt melden den Glanz und Ruhm der Taten dieser Zeit? 29—Limba germană — c. standen mit den Soldaten Brust an Brust. wie es einst begann? Und wissen alle noch. Zug um Zug. Partisanen. AUGUST (Gekürzt) Von Alfred Margul-Sperber Der Jubelruf der Millionen: Endlich! Ein ganzes Volk zerbrach der Knechtschaft Bann. daß Freiheit blühe unsrer Gegenwart? Geplant von der Partei und vorbereitet.

Ich fühle keinen Zwischenraum im Borkenfries. in ihrem Kampf und Siegen lichtumflossen waren als erstes Rot im Morgengraun die Arbeiter und Bauern eingeschlossen.S p e r b e r (născut 1898) este unul din marii poeţi de limbă germană din ţara noastră. darin einverwandelt. Taten und Träume. Mit offenen Augen. Die Jahre setzten Ringe an. den Ruf der Stunde und alles. Alfred Margul-Sperber a fost distins în anul 1955 cu Premiul de stat pentru literatură. Unster­ blicher August. da sie in Lenins Licht sich wandelt zum Menschenlächeln. die sich erhoben gegen die Gewalt.450 ANHANG In ihrem Kampf war jeder Kampf enthalten. die heute hier den Sozialismus baun! So feiern wir an diesem Tag im Bunde das Kampfeserbe der Vergangenheit. De mare valoare artistică sînt şi traducerile lui din poezia populară românească şi din versurile lui Eminescu. den ich umspann. in ihrem Kämpfen und in ihrem Wagen war wie ein Widerhall aus Zeiten alt. Dintre operele lui cele mai importante cităm volumele : Zeuge der Zeit. was die Zukunft hält bereit! Erläuterungen 1) A l f r e d M a r g u l . um zu zerbrechen seine Fron. Die Landschaft. was alle dulden mußten und ertragen. die Forderung des Tags. wird reichlicher von Jahr zu Jahr. 2) aus Zeiten alt — aus alten Zeiten. SIEGESSÄULE Von Oskar Um seine Mitte wächst der Baum. der unentwegt seit grauen Zeiten schon das Arbeitsvolk mit feindlichen Gewalten geführt. Arghezi şi a altor poeţi români. gut und klar. Pastior .

da stehen Städte auf aus Auen. A devenit cunoscut şi prin traducerile sale din limba română în limba germană. O Siegessäule ohne Ende! Die Quellen rauschen tief bewußt aus dir in unsere freien Hände im immerwährenden August. Der Fries steigt in Spiralen an und schreibt und schreibt die goldnen Sätze. So wächst der Baum und hebt die Schätze. 3) von Jahr zu Jahr = din an în an 4) und möglich macht die großen Werke — und die großen Werke möglich macht 5) die Spitzenreiter = călăreţii din fruntea coloanei 6) schlagen Steme aus dem Stein = lovesc piatra de scapără scîntei . care creşte. wenn sie mit großen Augen schauen die Träume wahr vor sich und schön.. Erläuterungen 1) O s k a r P a s t i o r (născut în anul 1927) este unul dintre tinerii poeţi de limbă germană din patria noastră. Brot und Strömen Wein.SIEGESSÄULE 451 und wächst im Umfang und an Stärke aus jener Mitte. spre luminile viitorului. die selbst zur Nacht nicht schlafen gehn. die schaffend unser Volk getan. 2) în această poezie.. ca o columnă. und sie voraussieht und vermehrt: Da stürmen vor die Spitzenreiter und schlagen Sterne aus dem Stein und glühn den Stahl zu Pflügen weiter. marile realizări ale poporului nostru în opera de construire a noii orînduiri sociale sînt simbolizate printr-un arbore. zu Straßen. die sie nährt und möglich macht die großen Werke.

Völker. hört die Signale. Kein Gott. strömt zu Häuf! ' Völker. Können wir nur selber t u n ! Leeres W o r t : des Armen Rechte! Leeres W o r t : des Reichen Pflicht! Unmündig nennt man uns und Knechte! Duldet die Schmach nun länger nicht. kein Kaiser noch Tribun. Wir sind die stärkste der Partei'n. Die Müßiggänger schiebt beiseite! Diese Welt muß unser sein! Unser Blut sei nicht mehr der Raben Und der nächt'gen Geier F r a ß ! Erst wenn wir sie vertrieben haben. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht! Es rettet uns kein höh'res Wesen. Reinen Tisch macht mit den Bedrängern! Heer der Sklaven. In Stadt und Land ihr Arbeitsleute. Nun mit Macht zum Durchbruch dringt. Dann scheint die Sonn' ohn' Unterlaß! Völker. tragt es nicht länger. wie Glut im Kraterherde.452 ANHANG DIE INTERNATIONALE Wacht auf... Uns aus dem Elend zu erlösen. Alles zu werden. Die stets man noch zum Hungern zwingt! Das Recht. wache auf! Ein Nichts zu sein. hört die Signale .. hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! . . hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! Die Internationale erkämpft das Menschenrecht! Völker. Verdammte dieser Erde..

strömt zu zum -u j j j uzjpcd m r ^ r letz. wa-che l rp i J J g r ^T^fcffŢF^ euf!_ Ein Nichts zu seinfragt es nicht lan-ger. wie Stuf im Kra-ter .1 iii^JiuLu.DIE INTERNATIONALE 1871 Musik: PIERRE DEGEYTER Text: EUGENE POT TIER Deutsch: EMIL LUCKIIARD MdrciaLe ±==£ •^ s J i r J) Bp iP i= i\ i i J l J) 0&fA/ « «/£ Ver-damm-te die-ser Er die i ^=y J M ^pT ) ^J i stets man noch zum Hun-gern i i j.nun mit M J r r J i fspq-i p i .her-de. al-Ies zu „ REFRAIN Häuf!Vßl-ker.ie! Aufm. hnrf AR hiir/ die J- SPer- na .recht' Vhi -for.tio kamoft des Menschen. ker.?/ »«? hl Si . Die In-krna .ie! Auf 1 ^^^U-rij^ rg i p I j ^ ^ ^ B 3 ^ w .uii Hackt zum Durch-bruch dringtTisch machtmitden de . J i i J ' p p J ^ N ^ zwingt! Das Rä-nen Recht.dreh-oem! Heer der 5t Skia-ven.gna . Auf zum .le .i'en 6e fecW. hört die Si gna .d w .

.. In den düsteren Jahren Haben wir es erfahren : Arm ward das Leben! Wir aber geben Hoffnung der müden Welt! Unser Lied die Ländergrenzen überfliegt: Freundschaft siegt! Freundschaft siegt! Über Klüfte. strömt zu Häuf = veniţi în masă höheres — höheres Leeres Wort = Vorbe goale. die des Krieges Hader schuf.. cuvinte deşarte Duldet .Man _ cr/ton i/âs Men . scheint die Sonn' ohn" Unterlaß — scheint die Sonne ohne Unterlaß HYMNE DER WELTJUGEND Jugend aller Nationen! Uns vereint gleicher Sinn. gleicher Mut! Wo auch immer wir wohnen. reih dich ein. Weil der Haß neuen Brand schon entfacht.. Denn wir haben empfunden : . Springt der Ruf.ß? - fe- * na — ¥= le er - kämpft r/sc .ten Se Mi! Die In :£ w ••• »• /ar . länger nicht = Nu mai răbdaţi nächfgen — nächtigen . Unser Glück auf dem Frieden beruht.sehen - P r P i r ^ *r*orA-ff recht/ Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) auf zum (letzten Gefecht) = înainte. springt der Ruf : Freund... Daß vom Grauen wir die Welt befrein! Unser Lied die Ozeane überfliegt : Freundschaft siegt! Freundschaft siegt! Schmerzhaft brennen die Wunden. spre .454 ANHANG ^ letz.

. Daß vom Unheil wir die Welt befrein! Unser Lied die Ozeane überfliegt: Freundschaft siegt! Freundschaft siegt! Unsre Herzen erglühen. Licht soll es werden Ringsum auf Erden! Zukunft. Und den Schwur wiederholt jeder Mund : Rastlos wollen wir uns mühen.mer woh .. Reicht euch die Hände.is rer 6? 5 Ju-qend al-ler i Ha.liier • i J EE£Im & îwirl -EOSi . Junger Kraft wird gelingen. wir grüßen dich! Unser Lied die Ozeane überfliegt : Freundschaft siegt! Freundschaft siegt! Über Klüfte. springt der Ruf: Freund. HYMNE DER W E L T J U G E N D Musik: AN ATOLI NOWIKOW Text: LEO OSCHANIN Deutsch: WALTER DEHMEL |H Moderato espressivo cm m£ marcak i hyerm ll. un Es mm ä m EsßL be - ruht . Springt der Ruf. Nun sich vollende : Glück der Gemeinsamkeit! Unser Lied . reih dich ein.neu. glei. Not und Furcht zu bezwingen. die des Krieges Hader schuf. Brüderliche Gedanken Überwinden die Schranken.ser Wo auch .HYMNE DER WELTJUGEND 455 Bittres Leid hat der Krieg nur gebracht.eher Sinti.tio-nen! m i JiJJj)j> ^ dlück ^ auf dem fm-den cm Huf! elnfglei . Daß kein Feind mehr zerschlägt unsern Bund.

ben vir m es er cm fah.der-gren-zen ü .• ren fm p: In den du • sie Jab -ren C/77 ha . die dm £7 ^ • j ă i J>l • g » 0 0> .ze 01' aü- Ş=P Welt be .schaff F i r i siegt! H .\ — J ' I 0. ^marcate dm Di -0 fk — ^ — * - / r W . mz A> dm &*—i* C7 w Freundschaft • siegt! Freund . W /»# Ä /## «fe* ßw.ren: nrpfr£ • cm7 J J l «N J i J r P F C A ' . .fliegt: Freundschaft siegt! Freund-sdwit dm Gl O' 0 * — . die des Krie-ges Ha-der schuf.ber •' d' d) 1 Klöf-te.456 ANHANG f cm fm dverm BJ m ^ * m . springt der Ruf.REFRAIN Hoff-nung der mü-den J^M. springt d w~t^ i r m i r v p M: B fţ i G o am7 am' 6 am dm am. P M! l mf Unser i dm 3 Z/«/ <//e j a a 1 ggrş- gsf gül |£ c f" /)' F.ber .. ßw. 1J dverm Am ward das Le-benl Wir a .ber ge-ben C. ^ »/w daß vom fimti-en ¥ip wir. ö 2 B7 M~~i ZOT .frein! Unser Lied die ne <J - * f%/.m' r siegt! (l ..

fără nici un scop stehn — stehen. und nichts zu suchen das war mein Sinn. din motive de ritm şi rimă a fost omisă vocala e. ich pflanzt' es —• ich grub es. da sagt' es fein : Soll ich zum Welken gebrochen sein? Ich grub's mit allen den Würzlein aus. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) für mich hin = dus pe gînduri. Im ein wie wie Schatten sah ich Blümchen stehn. Und pflanzt' es wieder am stillen Ort. Äuglein schön. Ich wollt' es brechen.GEFUNDEN 457 Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) wo auch immer = oriunde ward — formă arhaică a lui „wurde" bittres — bitteres befrein — befreien Licht soll es werden — es soll Licht werden auf Erden — auf der Erde unsre — unsere wolln — wollen GEFUNDEN Von Johann Wolfgang Goethe Ich ging im Walde so für mich hin. Sterne leuchtend. ich pflanzte es zweigt = dă ramuri (verb creat de Goethe) . nun zweigt es immer und blüht so fort. zum Garten trug ich's am hübschen Haus. am hübschen Haus — neben dem hübschen Haus Ich grub's.

mein Kind : In dürren Blättern säuselt der Wind. geh mit mir! Gar schöne Spiele spiel' ich mit dir. komm. und wiegen und tanzen und singen dich ein. in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. manch bunte Blumen sind an dem Strand. er hat den Knaben wohl in dem Arm. Warte nur. meine Töchter führen den nächtlichen Reihn. es ist ein Nebelstreif. meine Mutter hat manch gülden Gewand. was Erlenkönig mir leise verspricht?" — „Sei ruhig." „Mein Vater." — „Willst. was birgst du so bang dein Gesicht?" — „Siehst. und hörest du nicht. er faßt ihn sicher. die Vöglein schweigen im Walde." . Vater. mein Vater. du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Krön' und Schweif ?" — „Mein Sohn. balde ruhest du auch. er hält ihn warm." — „Du liebes Kind. „Mein Sohn. du mit mir gehn? Meine Töchter sollen dich warten schön. feiner Knabe. Erläuterungen balde —• bald ERLKÖNIG Von Johann Wolfgang Goethe Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind.458 ANHANG WANDERERS NACHTLIED Von Johann Wolfgang Goethe Über allen Gipfeln ist Ruh. bleibe ruhig.

er hält in Armen das ächzende Kind. mein Vater. Krön1 — Krone liebes Kind = copil drag gar — sehr manch' bunte Blumen — viele bunte Blumen gülden — formă arhaică pentru golden ( = de aur) feiner Knabe —• schöner Knabe Reihn — formă prescurtată pentru Reihen. Ein Mädchen.. brauch' ich Gewalt = fac uz de forţă Leids — Leid grausefs — graust es mit Müh und Not — cu chiu şi vai DAS MÄDCHEN AUS DER FREMDE Von Friedrich In einem Tal bei armen Hirten Erschien mit jedem jungen Jahr. tanzen şi singen sînt puse în legătură cu prefixul ein. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Er hat den Knaben wohl in dem Arm •— er hält den Knaben . und siehst du nicht dort Erlkönigs Töchter am düstern O r t ? " — „Mein Sohn.prin analogie cu verbul einwiegen. mein Sohn. Sobald die ersten Lerchen schwirrten. und bist du nicht willig. mich reizt deine schöne Gestalt. erreicht den Hof mit Müh und Not. so brauch' ich Gewalt." „Mein Vater.DAS MÄDCHEN AUS DER FREMDE 459 „Mein Vater." Dem Vater grauset's.. care este un termen poetic pentru Reigen. er reitet geschwind. cu cîntece şi dansuri. schön und wunderbar. in seinen Armen das Kind war tot. jetzt faßt er mich an! Erlkönig hat mir ein Leids getan. " — „Ich liebe dich. ich seh' es genau : Es scheinen die alten Weiden so grau. mein Vater. wiegen und tanzen und singen dich ein = te adorm legănîndu-te. Schiller .

Willkommen Doch nahte Dem reichte Der Blumen waren alle Gäste. Märchen aus alten Zeiten. sich ein liebend Paar. în limbajul poetic după substantiv. Und teilte jedem eine Gabe. Dem Früchte. Doch eine Würde... LORELEI Von Heinrich Ich daß Ein Das weiß nicht.. was soll es bedeuten. uneori. Der Jüngling und der Greis am Stabe. ich so traurig b i n . Man wußte nicht. Und schnell war ihre Spur verloren.. Und alle Herzen wurden weit. — doch wenn sich . Ein jeder ging beschenkt nach Haus. eine Höhe Entfernte die Vertraulichkeit. Beseligend war ihre Nähe.460 ANHANG Sie war nicht in dem Tal geboren. woher sie kam.. nahte 8) . In einer glücklichern Natur. jenem Blumen aus. Sie brachte Blumen mit und Früchte. Erläuterungen 1) mit jedem jungen Jahr— mit jedem neuen Jahr 2) ein Mädchen schön und wunderbar — adjectivul atributiv stă.. In einem andern Sonnenlichte. kommt mir nicht aus dem Sinn. Sobald das Mädchen Abschied nahm. reichte sie der Gaben beste — sie reichte die beste der Gaben 9) der Blumen allerschönste — die allerschönste der Blumen . Heine . Gereift auf einer andern Flur. allerschönste = cea mai frumoasă. allerschönste dar. 3) alle Herzen wurden weit = toate inimile creşteau 4) glücklichern — glücklicheren 5) der Greis am Stabe — moşneagul sprijinit în toiag 6) ein liebend Paar — ein liebendes Paar 7) Doch nahte sich . sie der Gaben beste.

^^ Ich weiß nicht.deo-ten. Der Gipfel des Berges funkelt Im Abendsonnenschein. Ich glaube. Die schönste Jungfrau sitzet Dort oben wunderbar.ten. Und ruhig fließt der Rhein. das komm! mir nicht aus dem Sinn 2 ein Ose *> J Tw J Luft 'ist kühTundes I• ü !ß~ 9- J^^BSj Rhein. Und das hat mit ihrem Singen Die Lorelei getan.nen - schein. Den Schiffer im kleinen Schiffe Ergreift es mit wildem W e h . .ddß ich so trau— hg bin. Sie kämmt es mit goldenem Kamme Und singt ein Lied dabei. die Wellen verschlingen Am Ende Schiffer und K a h n . Das hat eine wundersame. Sie kämmt ihr goldenes Haar. LORELEI ^^fcS^^^^^fc^fr. £ der dunkelt. und m — big fließ der fiip-fel des Berges fun - kdl im â-bend- son. Er schaut nicht die Felsenriffe. Mdr<hcn BUS al — ten Iei .461 Die Luft ist kühl. und es dunkelt. Er schaut nur hinauf in die Höh'. ms soll es be . Ihr goldnes Geschmeide blitzet. Gewaltige Melodei.

într-un loc. Wir weben hinein den dreifachen Fluch — Wir weben. Den unser Elend nicht konnte erweichen. dem König der Reichen. Wir haben vergebens gehofft und geharrt. daß die Wellen ver­ schlingen (propoziţie completivă camuflată) 11) Am Ende = In cele din urmă DIE SCHLESISCHEN WEBER Von Heinrich Heine Im düstern Auge keine Träne. Deutschland. Der den letzten Groschen von uns erpreßt. wir weben! Ein Fluch dem Gotte. Stînca lui Lorelei se află pe malul Rinului între Koblenz şi Mainz. was soll es bedeuten —• ich weiß nicht. die Wellen verschlingen — Ich glaube. 2) Ich weiß nicht.. 7) dabei = în acest timp 8) Melodei — Melodie 9) den Schiffer ergreift es mit wildem Weh = luntraşul este cuprins de o durere adîncă (de un dor nebun) 10) Ich glaube. zu dem wir gebeten In Winterskälte und Hungersnöten. wir weben dein Leichentuch. blitzet — sitzt. unde navigaţia este periculoasă din cauza stîncilor şi vârtejurilor. wir weben! . — das este aici pronume demonstrativ 5) sitzet. 3) aus alten Zeiten — de demult 4) das kommt mir. wir weben! Ein Fluch dem König. Aceştia nu sînt atenţi la stînci şi se scufundă cu luntrele lor. figură legendară din folclorul german. Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt — Wir weben. Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. was es bedeuten soll —• licenţă poetică în ceea ce priveşte topica.. Und uns wie Hunde erschießen läßt — Wir weben.462 ANHANG Erläuterungen 1) Lorelei (Lore Ley). o femeie frumoasă care stă sus pe stîncă şi ameţeşte prin cîntecul ei minunat pe navigatorii de pe Rin. blitzt 6) goldnes — adjectivele terminate în -en (golden) pot elimina pe e la comparaţie şi declinare.

. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Und die Bosheit nahm an Kräften wieder einmal zu. Wir weben emsig Tag und Nacht — Altdeutschland. der Webstuhl kracht. 2) Wir weben hinein = ţesem în el (în giulgiu) 3) zu dem wir gebeten — zu dem wir gebetet (haben).. Wir weben.. wir weben! Erläuterungen 1) Această poezie a fost scrisă de Heine în 1844 în urma răscoalei ţesă­ torilor din Silezia. jede Blume früh geknickt. 7) Altdeutschland = veche Germanie LEGENDE VON DER ENTSTEHUNG DES BUCHES TAOTEKING AUF DEM WEG DES LAOTSE IN DIE EMIGRATION Von Bertolt 1 Als er siebzig war und war gebrechlich. Denn die Güte war im Lande wieder einmal schwächlich. Brecht . nur gedeihen Schmach und Schande. Drängte es den Lehrer doch nach Ruh. Fäulnis und Moder den Wurm erquickt — Wir weben. Und er gürtete den Schuh..LEGENDE VON DER ENTSTEHUNG DES BUCHES TAOTEKING 463 Ein Wo Wo Wo Fluch dem falschen Vaterlande.—wo jede Blume früh geknickt wird . wir weben! Das Schiffchen fliegt. bitten — bat — gebeten = a ruga 4) uns erschießen läßt = ordonă să fim împuşcaţi 5) Wo nur gedeihen Schmach und Schande — wo nur Schmach und Schande gedeihen 6) Wo jede Blume früh geknickt . beten — betete — ge­ betet = a se ruga. wir weben dein Leichentuch.

" Und so war auch das erklärt. Weißbrot nach dem Augenmaß. das er immer las. Alter?" Hielt der A l t e : „Interessiert es dich?" Sprach der Mann : „Ich bin nur Zollverwalter. Da kam plötzlich Fahrt in unsern Mann. Doch wer wen besiegt. Doch es wurde dies und das. Und er schrie: „He. während er den Alten trug. sprach : „Er hat gelehrt." 6 Daß er nicht das letzte Tageslicht verlöre. So die Pfeife. die er immer abends rauchte. Als er ins Gebirg den Weg einschlug. dann sprich! . der den Ochsen führte.2 Und er packte ein." Und der Knabe. in einer heitren Regung Fragte n o c h : „Hat er was rausgekriegt?!" Sprach der Knabe : „Daß das weiche Wasser in Bewegung Mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt. Denn dem ging es schnell genug. 5 Doch der Mann. du! Halt an! 7 Was ist das mit diesem Wasser. 4 Doch am vierten Tag im Felsgesteine H a t ein Zöllner ihm den Weg verwehrt : „Kostbarkeiten zu verzollen?"-—„Keine. das interessiert auch mich Wenn du's weißt. Und die drei verschwanden schon um eine schwarze Föhre. Trieb der Knabe nun den Ochsen an. das Harte unterliegt. Du verstehst. was er so brauchte : Wenig. 3 Freute sich des Tals noch einmal und vergaß es. Und sein Ochse freute sich des frischen Grases Kauend. Und das Büchlein.

wie es schien. Und er murmelte: „Auch du?" 10 Eine höfliche Bitte abzuschlagen." „Gut. Denn er sagte laut: „Die etwas fragen. Die verdienen Antwort. Keine Schuh. 12 Und dem Zöllner händigte der Knabe Eines Morgens einundachtzig Sprüche ein. Und ein Nachtmahl gibt es auch : ich wohne dort. Ach. 1881 . Und der Zöllner brachte Essen (und er fluchte nur noch leise Mit den Schmugglern in der ganzen Zeit)." Sprach der Knabe : „Es wird auch schon kalt. Dessen Name auf dem Buche prangt! 30—Limba germană — c. Sieben Tage schrieben sie zu zweit. Nun. Und die Stirne eine einzige Falte. Sagt jetzt: kann man höflicher sein? 13 Aber rühmen wir nicht nur den Weisen. ein kleiner Aufenthalt. War der Alte.LEGENDE VON DER ENTSTEHUNG DES BUCHES TAOTEKING 465 8 Schreib mir's auf! Diktier es diesem Kinde! So was nimmt man doch nicht mit sich fort." 11 Und von seinem Ochsen stieg der Weise. ist das ein Wort?" 9 Über seine Schulter sah der Alte Auf den Mann : Flickjoppe. Und mit Dank für eine kleine Reisegabe Bogen sie um jene Föhre ins Gestein. Da gibt's doch Papier bei uns und Tinte. kein Sieger trat da auf ihn zu. zu alt. Und dann war's so weit.

1 s e (româneşte : Lao-ţzl). Anul şi împrejurările morţii sale sînt ne­ cunoscute 2) Taoteking (româneşte : Dao de ţzîn) •— cartea care cuprinde învăţă­ turile şi filozofia lui Lao-ţzî. .. s-a adunat una şi alta (mai multe) 7) Freute sich des Tals = îl încînta valea 8) Freute sich des Grases = îl încînta iarba 9) in einer heitren Regung = într-o pornire de voie bună 10) rausgekriegt —• herausgekriegt 11) . es wurde dies und das = .... filozof chinez.466 ANHANG Denn man muß dem Weisen seine Weisheit erst entreißen. Wir wollen die Dinge beim Namen nennen Und auf den Grund der Dinge sehn. Erläuterungen 1) L a o ... 3) Als er siebzig war — Als er siebzig Jahre alt war 4) Drängte es den Lehrer doch nach Ruh = Cărturarul dorea linişte 5) er gürtete den Schuh = a strîns şireturile la ghete 6) . Darum sei der Zöllner auch bedankt : Er h a t sie ihm abverlangt. kam Fahrt in .. A fost scrisă la bătrîneţe. născut în anul 604 î. = . La bătrîneţe emigrează.n. Becher Wir wollen lernen! Wir wollen begreifen.. Die Welt erkennen Und uns verstehn! Wir wollen die Fernen Des Weltraums durchstreifen. cu puţin timp înainte de emigraţie.e. a intrat în viteză 12) sowas — so etwas 13) und die Stime eine einzige Falte — und die Stirne war voll Falten 14) zu zweit = amîndoi 15) und dann war's so weit = şi atunci au terminat 16) Darum sei der Zöllner auch bedankt = Din cauza aceasta să-i mul­ ţumim si vameşului GESANG VOM LERNEN Von Johannes R...

Sie gab auch deinem Mund Die ersten Laute. Wir wollen lernen und Vorbild sein. und deiner Hände Werk bleib sichtbar! . schürte dir das Feuer. das große Wagnis zu wagen! Es gilt. Wir lieben das Leben voll Leidenschaft. Nimm die Hand. 467 Wir wollen das Schöne Uns machen zu eigen Und dienen dem Wahren Mit ganzer Kraft! Wir Deutschlands Töchter.. Träumende Hände . Von Johannes R. Halte heilig sie. sie brach Durchs Urwalddickicht. sie schrieb ihre Zeichen In Bauten hoch bis in den Himmel ein.. ihr dankt das Gedicht Und alle Klänge.. Denn Friede muß sein. den friedlichen... Betrachte sie als Spiegel deines Werdens! Sie pflügte. Die Hand. den Traum durch die Tat zu vollenden ! Wir wollen das Bild des Menschen gestalten. Sie jubelt vor uns auf im Farbenspiel. den Frieden zu wahren. Sie schuf dir den Gedanken. deines Denkens kühne Flüge Verdankst du ihr. Becher Im Anfang war die Arbeit. Und über Tasten gleiten sie dahin. bahnte. nicht zu zagen! Es gilt zu beenden Die Herrschaft des Alten. Erläuterungen es gilt = trebuie IM ANFANG WAR .. Es gilt. zeigen. Es gilt. Daß willens wir sind. ebnete.IM ANFANG WAR. wir Deutschlands Söhne : Wir wollen den Völkern. wölbte dir Die Stirne.

Als seine Frau starb. împreunaţi mögen .. Was in dem flüchtigen Gruß Zusammenfand. der sich über Haydn lustig machen wollte. behauptete Mozart. Woher sie wuchs. halte heilig sie = consideră-o (ca) sfîntă legt .. so legt Ihr ineinander eurer Hände Arbeit. dienen = să slujească KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 1. pian. wettete einmal mit ihm.." Erläuterungen 1) J o h a n n S e b a s t i a n B a c h (1685—1750) renumit compozitor clasic german. mögen Dem Schaffen dienen ungezählter Hände Und künden dies : Im Anfang war die Arbeit. o hieltet ihr es fest Umschlungen.468 ANHANG Und reichst du einem deine Hand.. den Kopf auf einen Tisch gestützt: „Sagen Sie es meiner Frau. sollte Bach Anstalten zum Begräbnis treffen. antwortete Bach unter stillen Tränen. Als nun ein alter Bedienter kam und ihm für Trauerflor Geld verlangte. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) . die Entsprungen sind der Hände Arbeit. ineinander = puneţi una într-alta.. Vereinigt sie. Die zwei Komponisten gingen eine Wette . Mozart. vioară. motete. precum şi cantate.. 2) unter stillen Tränen = plîngînd în tăcere 2. orchestră. violoncel. und die Gedanken. hoch bis in den Himmel = în sus pînă la cer . pasiuni.. „Sie werden eine meiner Kompositionen nicht vom Blatt spielen können". Der arme Mann war aber gewöhnt. alles durch seine Frau besorgen zu lassen.. mese etc. A compus extrem de numeroase şi variate lucrări pentru orgă. Es vergesse nicht die Hand.

oratorii. Este unul din marile genii muzicale ale omenirii. concerte pentru diferite instru­ mente şi orchestră. opere. „wie können Sie verlangen. Erläuterungen 1) W. ging zum Klavier. Nach kaum vier Minuten überreichte Mozart Haydn ein Blatt und sagte : „Das ist die Kom­ position. In opera sa răsună voinţa de libertate a burgheziei ascendente. genial compozitor. der berühmte Komponist. A. H a y d n (1732—1809). muzică de cameră etc. A compus simfonii. schickte der Komponist mit der Bemerkung „Ludwig van Beethoven. Er hatte die Wette gewonnen. 3. Sie setzten eine Flasche Champagner als Preis aus. die Sie nicht spielen können. Opera sa este foarte vastă. opere. 2) J. Deşi a murit tînăr. und trotzdem soll ich hier in der Mitte eine Taste drücken. Gutsbesitzer". concerte pentru dife­ rite instrumente şi orchestră. o operă. an der Haydn steckenge­ blieben war. Dessen Glückwunschkarte „Johann van Beethoven. muzică instrumentală. oratorii. muzică de cameră. Beethoven. alături de Haydn şi Mozart. renumit compozitor clasic austriac. muzică instrumentală şi de cameră. hatte einen Bruder. . Johann. Erläuterungen Ludwig van B e e t h o v e n ('be:tho:fan) (1770—1827). Das ist unmöglich!" Mozart lachte. concerte. doch plötzlich unterbrach er das Spiel: „Mozart". mare compozitor clasic austriac. a compus numeroase simfonii. be­ gann zu spielen. M o z a r t (1756—1791). schlug er die Taste mit der Nase an. rief er aus. Operele acestor doi compozitori oglindesc în muzică trecerea de lat epoca feudală aristocrată la cea burgheză liberală. der sich bereicherte und ein Landgut erwarb.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 469 ein. und als er zu der Stelle kam." Haydn begann zu spielen. Opera sa vastă cuprinde: simfonii. lieduri etc. al treilea mare maestru al clasicis­ mului vienez. daß ich das spiele? Meine beiden Hände sind an den Enden des Klaviers ausgestreckt. lieduri etc. sonate. Hirnbesitzer" zurück.

um auf Goethe zu warten. rief Beethoven aufgeregt. sagte ihm Beethoven beleidigt: „Fürst! Was Sie sind. Beethoven weigerte sich. Er saß am Tisch in Gedanken versunken. indiferent ce 6. Beethoven ging zwischen den Herzögen hindurch und rückte nur ein wenig den Hut. kam ihnen die Kaiserin mit einigen Herzögen entgegen. Während Beethoven mit Goethe im Karlsbader Park spazierenging.. sind Sie durch Geburt." Erläuterungen 1) ließ die Kaiserin an sich vorbeigehen = aşteptă ca împărăteasa să treacă 2) ging zwischen . Goethe trat zur Seite. „Für das Essen. mein Herr?" Beethoven antwortete nichts und bestellte nichts. Dann blieb er stehen. Der Kellner fragte ihn mehrmals : „Was wünschen Sie. Er sagte zu ihm : „Auf Sie habe ich gewartet. französischen Einquartie­ rungsoffizieren vorzuspielen. Beethoven gibt es nur einen!" 5.. . Fürst Lichnowsky forderte Beethoven auf. Beethoven ging in Wien in ein Gasthaus. was ich bin. Da der Fürst darauf bestand." „Sie bestellten doch nichts!" „Bring etwas". weil ich Sie achte. „ganz gleich was. aber jenen haben Sie zu viel Ehre angetan.470 ANHANG 4. verbeugte sich und ließ die Kaiserin an sich vorbeigehen. hindurch = trecu printre .. Endlich rief Beethoven den Kellner und fragte: „Was bin ich schuldig?" — „Wofür?" fragte der Kellner.. bin ich durch mich! Fürsten sind viele. aber laß mich endlich in Frieden!" Erläuterungen ganz gleich was = orice.

Dieser war Goethe schlecht gesinnt. „Ich heiße Richter und bin Autor". dessen Breite nur für eine Person Platz ließ. sagte der Kritiker überheblich : „Ich weiche keinem Narren aus. sagte der Torwächter. einen Kritiker. Erläuterungen „Aber ictil —• Aber ich ja (ich weiche aus) 8." Erläuterungen 1) eine Flasche Wein = o sticlă cu vin 2) keines von beiden = nici una. Das beweisen die Herren am Tische. Als sich die beiden gegenüberstanden.Ja. nici alta 9.Autor'?". Das beweisen im Teiche die Fische. Jean Paul Richter kam einst in eine kleine Stadt. Wein allein macht dumm. „Nun.. Und da ich keines von beiden will sein.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 471 7. fragte der Wächter weiter. Ihren Namen und Beruf". das heißt. so". begannen sie sich über ihn lustig zu machen. lautete die Antwort. „Bitte.. Dort be­ stellte er eine Flasche Wein. Daraufhin sagte der große Schriftsteller: „Wasser allein macht stumm. . Trinke ich Wasser gemischt mit Wein." „Aber ich". ich mache Bücher!" . Goethe traf eines Tages auf einem Weg. daß Goethe Wasser in den Wein goß.bei uns nennt man das Buchbinder". An einem Nebentisch saßen einige Studenten. . Als sie sahen. „Was heißt das . . sagte Goethe und trat mit einem Lächeln zur Seite. Johann Wolfgang Goethe kam eines Tages in eine Gaststätte. Er vermischte den Wein mit frischem Wasser. lächelte der Fragende.

2) L u d w i g T i e c k (1773—1853). aparţinînd roman­ tismului timpuriu. Ihr Nasenfehler wird für Ihre Schauspielerlaufbahn ein Hindernis bilden. mit einem Pinselstrich ein lachendes Kindergesicht in ein weinen­ des zu verwandeln. nuvele. die er nicht in kürzester Zeit einstudieren könnte. Der eine rühmte besonders die Fähigkeit dieses Künstlers.472 ANHANG Erläuterungen 1) J e a n P a u l (pseudonimul lui Johann Paul Friedrich Richter) (1763—1825). „Sie tragen Ihre Nase viel zu hoch. Dann meinte er : „Mein Lieber. A scris basme romantice. Die Her­ mannsschlacht. 11. es gäbe keine Rolle." Erläuterungen 1) D i e t r i c h G r a b b e (1801 —1836) dramaturg german. drame. Grabbe er­ klärte. scriitor german. 2) lautete die Antwort = a fost răspunsul 3) was heißt? = ce înseamnă? 4) das heißt = aceasta înseamnă 10. als sich zwei Herren über einen be­ kannten Maler unterhielten. „Das konnte auch meine Mutter. und zwar nur mit einem Besenstiel. sagte Tieck mit freundlichem Lächeln. „Jawohl". unul din cei mai reprezentativi humorişti germani ai literaturii burgheze din secolul al XIX-lea. .'1 fügte Wilhelm Busch mit einem todernsten Gesicht hinzu. als dieser Leiter des Dresdner Hoftheaters war. romane. Er wollte als Schauspieler engagiert werden. Hannibal. Cele mai cunoscute lucrări ale sale sînt dramele Napoleon oder die hundert Tage. A scris tragedii istorice cu puternice accente realiste." „Mein Nasenfehler?". Wilhelm Busch war einmal dabei. ich fürchte nur. Grabbe kam eines Tages zu Ludwig Tieck. fragte Grabbe überrascht. Tieck sah ihn lange prüfend an. descrie de preferinţă mediul burghez şi satirizează filistinismul german.

Die fromme Helene s. konnte sich aber nicht von der Arbeit losreißen und bat daher den Freund. sau : ich sitze besorgt. nach Salz­ burg vorauszufahren und zwei Parkettsitze zu besorgen. pictor şi poet german de factură burgheză. Pater Filucius. Ele au loc în fiecare an. poet austriac. şi în romanele sale Der Weg ins Freie. der im Eifer der Arbeit die Verabredung ganz vergessen hatte. începînd din 1920. Fräulein Else etc. desenator. Cunoscute sînt în special cărţile ilustrate (Max und Moritz.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 473 Erläuterungen 1) W i l h e l m B u s c h (1832—1908). Professor Bernhardi etc. 2) war einmal dabei = era odată de faţă (prezent) 3) und zwar -•=-. Accentele de critică socială a operelor sale se îndreaptă mai ales contra clericalismului. telegrafierte zurück: „Warum sitzt du besorgt im Hotel Metropol? Dein Arthur. 13. als Hugo von Hofmannsthal zu ihm mit dem Vorschlag kam. decadenţa marii burghezii din Viena. Einige Tage später erhielt Schnitzler folgendes Telegramm : „Sitze besorgt Hotel Metropol Dein Hugo. oglindeşte în dramele Liebelei." Erläuterungen wie sehr — cît de mult . 2) H u g o v o n H o f m a n n s t h a l (1874—1925)." Erläuterungen 1) A r t h u r S c h n i t z l e r (1862—1931). „aber man soll sich nicht dauernd darüber beklagen. „Man soll ja ein anständiger Mensch sein". 3) Die Salzburger Festspiele = festivalurile de la Salzburg. în domeniul muzicii şi al artei dramatice. wie oft ihm seine Aufrich­ tigkeit geschadet habe und wie sehr er durch seine Aufrichtigkeit zu kurz gekommen sei. sagte Brecht. Arthur Schnitzler arbeitete intensiv an einem Roman." Schnitzler. 4) Sitze besorgt — ich habe die Sitze besorgt.şi anume 4) mit einem todernsten Gesicht = cu o expresie foarte gravă 12.). gemeinsam die Salzburger Festspiele zu besuchen. cu puternice note satirice şi umoristice. Ein Schauspieler beklagte sich bei Bertolt Brecht. scriitor austriac.a. ultim reprezentant în literatură al păturilor sociale burgheze din vechiul Imperiu Austro-Ungar. Schnitzler nahm den Vorschlag an.

. bor). întemeietorul geografiei plantelor şi animalelor şi a climatologiei. erwiderte Kisch. und die Glaskolben kamen zollfrei bei Lussac an. konnten die Zollbeamten keinen Tarif festsetzen. war der Zoll so hoch. a descoperit mai multe elemente chimice (iod. Als Gay-Lussac die bestellte Ware erhielt. 2) G a y . Marea Caspică.? 3) Von ihnen gibt es . naturalist de cultură universală. brauchte für seine Experimente eine große Anzahl Glaskolben aus sehr feinem Glas. „Die eine schreibt mehr als sie weiß. 15. A întreprins vaste călătorii prin America Centrală şi de Sud. Datele adunate le-a prelucrat într-o operă de 33 de volume. der eine Zeitlang in Rußland arbeitete.L u s s a c (1778—1850) chimist şi fizician francez. = Ei se împart în .. cu mare părere de rău . die Glaskolben vor der Absendung zu verschließen und fol­ gendes Etikett darauf zu kleben : „Muster von deutscher Luft!" Als die Ware diesmal an die Grenze kam.? = Ce părere aveţi despre . u n procedeu de fabricare a acidului sulfuric şi „legea gazelor" care îi poartă numele. mare savant german. Damals konnte man diese Art Gläser nur aus Österreich beziehen. H u m b o l d t (1769—1859). 3) eine Zeitlang = cîtva timp 4) in reger Korrespondenz = în corespondenţă asiduă 5) schweren Herzens = cu inima grea.I 474 ANHANG 14.. Gay-Lussac... ţinuturile Uralo-Altaice. îndurerată.. und die andere weiß mehr als sie schreibt. daß er schweren Herzens die Sendung zurückgehen lassen mußte.. Bei seinem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten wurde Egon Erwin Kisch von einem Kollegen gefragt: „Was halten Sie von den politischen Redakteuren in Amerika?" „Von ihnen gibt es zwei Gruppen". compoziţia sării de bucătărie. Erläuterungen 1) A l e x a n d e r v." Erläuterungen 1) die Vereinigten Staaten = Statele Unite 2) Was halten Sie von . Alexander von Humboldt kam daraufhin auf einen wunderbaren Gedan­ ken. Alexander von Humboldt stand in reger Korrespondenz mit Gay-Lussac. das in der Herstel­ lung dieser Art spezialisiert war.. Er riet.

daß er niemals wußte. Alexander von Humboldt hatte eine seiner berühmten Kosmos-Vorlesungen gehalten. Vergeblich versuchte seine Frau. Diese erfreuten sich zwar eines großen Zuspruchs. 18." Nach einer Stunde kam der Koch wieder zu Newton. Man läßt das Ei nur drei Minuten in kochendem Wasser. Als Mommsen einmal verreist . Newton wollte aber allein sein. Newton arbeitete in seinem Arbeitszimmer.. wurden aber von den wenigsten verstanden. în matematică a descoperit calculul diferenţial şi integral. wohin er die Streichhölzer gelegt hatte. Ich koche mir das Ei selbst. Das lange Suchen ärgerte ihn. = complet stricat. 2) Ich koche mir .. zu benutzen. Er bestand darauf. Erläuterungen 1) I s a a c N e w t o n (1643—1727). matematician şi naturalist englez de renume mondial. A descoperit legile mişcării în mecanică. legea gravităţii. culorile spectrale ale luminii albe.. sagte er.. Der Berichterstatter einer Ortszeitung unterstrich das hohe Niveau des Vortrags. Sein Koch kam mit einem Topf und einem Ei. „ich will arbeiten. Der deutsche Historiker Theodor Mommsen war sehr konservativ. „Stören Sie mich nicht". ihn von den Vorteilen des elektrischen Lichtes zu überzeugen. Das Wasser war längst ausgekocht und die Uhr natürlich ganz verdorben. die Petroleumlampe. im Topf.. Er lehnte jede technische Neuerung ab. Er fand den Meister — mit dem Ei in der Hand und mit der Uhr .. daß die Räume nicht die Zuhörer und die Zuhörer nicht den Vortrag faßten. Es ist doch nicht schwer. denn er wollte ihm das Frühstück machen. selbst = îmi fierb singur . die er jeden Abend selbst anzündete." 17. 3) ganz verdorben. Er war aber so zerstreut. schrieb jedoch am Schluß boshaft: „Abschließend wäre zu bemer­ ken.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 475 16.

sagte der Professor und begann zu verstehen. Max Liebermann erhielt eines Tages den Besuch eines reichen Mannes. daß das elektrische Licht eine ausgezeichnete Erfindung ist. 2) in keinem davon = în nici una din ele 3) eines Ihrer Gemälde = unul din tablourile dv.. pictor german." Erläuterungen 1) M a x L i e b e r m a n n (1847—1935). „Ich male an einem Tag ein Bild..476 ANHANG war. aber zum Verkaufen brauche ich ein ganzes Jahr". 20. reprezentant al impresionismului cu trăsături realiste. 2) jede ." „Das kannst du auch". der sich sämtliche Räume des Hauses zeigen ließ. Erläuterungen 1) T h e o d o r M o m m s e n (1817-—1903). ließ seine Frau elektrisches Licht einführen." „Richtig". Bei seiner Rückkehr wurde Mommsen sehr böse und erklärte : „Ich werde dennoch meine Petroleumlampe weiter benützen. „aber wenn das elektrische Licht schon brennt. excelează în peisaje şi în reda­ rea procesului de muncă. Dieser klagte darüber. warum ist in keinem davon eines Ihrer Ge­ mälde aufgehängt?" „Das ist sehr einfach". um mir einen echten Liebermann leisten zu können. sagte seine Frau. . Der bekannte deutsche Maler Menzel wurde eines Tages von einem Kolle­ gen besucht. Nach dem Rundgang fragte er den berühmten Maler verwundert: „Sie haben so viele Räume. A fost profesor de istorie antică la Berlin. Neuerung = orice inovaţie 3) das lange Suchen = căutatul îndelungat 4) in aller Ruhe = în toată liniştea 19. „ich bin nicht so reich. cunoscut jurist şi istoric burghez german. erwiderte der Künstler. S-a ocupat mai ales de istoria antichităţii. große Schwierigkeiten beim Verkauf seiner Bilder zu haben. sagte er. kannst du in aller Ruhe deine Streichhölzer suchen und die Lampe anzünden.

Offiziere und Soldaten der Wehrmacht waren in der Folgezeit häufige Besucher von Picassos Atelier. Erst dann sprach Picasso ein Wort und immer nur das eine : „Souvenir!" Eines Tages stellte sich bei ihm ein Beamter der Geheimen Staatspolizei ein. das die Zerstörung der baskischen Stadt Guernica durch Naziflieger darstellt." Erläuterungen 1) A d o l p h M e n z e l (1815—1905). C. klagte darüber. se plînse că are greutăţi 3) mein Lieber = dragul meu 21. 2) ein jeder = fiecare 3) und immer nur das eine = şi de fiecare dată acelaşi . a creat „porumbelul alb" ca simbol al păcii.. wies eine solche Reproduktion vor und fragte : „Haben Sie das gemacht?" „Nein". Membru activ al frontului mondial al păcii. „das haben Sie gemacht!" Ob der Agent diese Antwort nicht oder allzu gut verstand. Der Maler Picasso wurde nach dem Einmarsch der Deutschen in Paris zu seiner eigenen und zur Überraschung seiner Freunde von den Eroberern völlig unbehelligt gelassen. entgegnete. indem er den Kopf schüttelte. mein Lieber!" erwiderte Menzel.. dann werden Sie es bestimmt an einem Tag verkaufen. Ein jeder dieser ungebetenen Gäste wurde stumm empfangen. Weiskopfs) Erläuterungen 1) P a b l o P i c a s s o (născut 1881). „Arbeiten Sie an einem Bild ein ganzes Jahr.. Schwierigkeiten zu haben = . ob er von ihrer Kühnheit überwältigt wurde oder sie als Äußerung eines Wahnsinnigen auffaßte. stumm herumgeführt und erhielt beim Abschied eine Reproduktion des berühmten Gemäldes. der Meister. trăieşte în Franţa> fiind adversar înverşunat al dictaturii lui Franco. Talentul său realist se lasă adeseori tîrît spre experienţe formaliste în artă. er ging.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 477 „Machen Sie es doch einmal umgekehrt. gekürzt aus dem Anekdotenbuch F. (Souvenir. weil das Reichspropagandaministerium aus dieser Tatsache im Ausland Kapital zu schlagen hoffte.. .. bleibe dahingestellt.. pictor spaniol. und Picasso hörte nie wieder von ihm. pictor realist german 2) .

denn er sollte in Frankreich ein Gastspiel geben. „das ist doch der berühmte Caruso. balade.478 ANHANG 4) die Geheime Staatspolizei — Gestapo = poliţia secretă de stat ( = ser­ viciul de poliţie în Germania din timpul barbariei hitleriste) 5) ob der Agent . der Sänger mit dem Gold in der Kehle. Ca virtuos al pianului. în muzica orchestrală este cel mai însemnat urmaş al muzicii programatice iniţiate de Hector Berlioz. nicht (verstand). Erläuterungen 1) F r a n z L i s z t (1811—1886) pianist şi compozitor de renume. in eigener Person. studii. setzte sich an das Instrument und spielte eine — Tonleiter. pune bazele pianisticii moderne. unul după altul 3) kurz = pe scurt 4) war nicht wenig erstaunt — war sehr erstaunt 5) auf einmal — plötzlich 23. steckte den Schlüs­ sel ein und schritt ebenso stillschweigend. als auf einmal die Tür aufging und Liszt. Enrico Caruso passierte die italienische Grenze. Der Zollbeamte machte ihm Schwierigkeiten. A compus lucrări pentru pian : concerte. Polonaisen. wie er gekommen war. nicht oder nur allzu gut verstand — ob der Agent . erschien. rief schließlich einer der Mitreisenden. Eines Abends. dessen Koffer Sie hier durchsuchen!" . Die Gesellschaft im Oberstock war nicht wenig erstaunt. als Liszt es sich schon in seiner Wohnung bequem gemacht hatte. zur Tür hinaus. Langsam schritt er zum Flügel. verunstaltete Opernphantasien. zu seinen Nachbarn hinaufzugehen... Dann schloß er den Deckel. „Mann". von dem ein Jüngling schleunigst verschwand.. in seine Wohnung hinab. Er beschloß. influ­ enţat atît de romantismul german cît şi de cel francez. rapsodii. 2) in ununterbrochener Folge = fără întrerupere.. Liszt verlor die Geduld. oder nur allzu gut verstand 6) allzu gut = prea bine 7) er ging -— er ging weg 8) hörte nie wieder — nu mai auzi niciodată 22. sonate. ertönte plötzlich über ihm in ununterbrochener Folge eine fürchter­ liche Musik: Walzer.

seinen Humor und seine Höflichkeit. Ich habe mir. C. „Hier Ihr Stahlhelm und Ihre Pistole. das sie bereits gewonnen hatten. 24. wie peinlich es mir ist. und was gebe ich Ihnen zurück? Einen jämmerlichen Stummel!" Bei diesen Worten überreichte er dem andern den Rest. Weiskopfs) . a ajuns cele­ britate mondială ca mare cîntăreţ de operă. Die italienischen Legionäre Francos hatten die Front der Republikaner durchbrochen und jagten diese vor sich her. Erst in einer Kampfpause nach der geglückten Operation holte ihn sein Adjutant ein. gleichsam in der Nuß­ schale. ohne Sie zu fragen.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 479 Der Beamte ließ sich nicht einschüchtern : „Bitte." „Nicht doch". Es war im spanischen Bürgerkrieg. „wenn jemand sich zu entschuldigen hat. Genosse Kommandant!" rief er noch ganz außer Atem. Dann schloß er : „Dabei hat mir schon meine Mutter immer geraten. daß ich diesmal nicht daran gedacht habe. die über Ludwig Renn im Umlauf sind. sondern auch die ganze Schlacht. seine Bescheidenheit. erscheint mir eine der Aufzeichnungen besonders wert. „Und ich kann Ihnen nicht sagen. was diesen in vieler Hinsicht bemerkenswerten Mann kennzeichnet: seinen Mut. so bin ich es. der beim Alarm hinter ihm hergestürzt. Ich bitte um Entschuldigung. auf geliehene Sachen besonders aufzupassen. sie durch seine Kaltblü­ tigkeit und Umsicht zum Sammeln brachte und die aufs neue geordnete Truppe zusammen mit einigen eilig herbeigerufenen Verstärkungen zum Gegenangriff führte. weil sie. alles enthält. ob Sie wirklich Gold in der Kehle haben!" Erläuterungen E n r i c o C a r u s o (1873—1921). renumit tenor italian. aber im Durcheinander der Schlacht von ihm getrennt worden war. kommen Sie mit. Es war der Schriftsteller Ludwig Renn. Sie müssen durchleuchtet werden. Sie verloren nicht nur das Gelände." (Der Bleistift. Herr Caruso. einen entscheidenden Sieg errungen zu haben. der sich barhaupt und nur mit einem Bleistift in der Hand den flüchtenden Republikanern in den Weg stellte. daß ich damit so spät komme. Ich weiß wirklich nicht. Ihren schönen langen Bleistift ausgeborgt. wie es passiert ist. nachdem ihn eine Maschinengewehrkugel ge­ troffen hatte. als ihnen ein Gegenstoß zum Verhängnis wurde. gekürzt aus dem Anekdoten­ buch F. Den Umschwung bewirkte vornehmlich ein Stabsoffizier der Interna­ tionalen Brigaden. der von dem Bleistift übriggeblieben. entgegnete Renn. Schon glaubten sie. Von den vielen Anekdoten.

Ihr Geschirr ist zerbrochen. so bin ich es = dacă cineva trebuie să se scuze.. 10) Bei diesen Worten = Cu aceste cuvinte 11) . Stine?" „Sie kennt dich". daß ich nach der Frau frage. Scriitorul a adoptat însă de timpuriu." . den Rest. Ich reiße mich aber los. Ich kann mich im Lauf nicht halten. Du hast ihr einen Schaden zugefügt. sie hinabzugleiten. unser Mädchen. kommt mir endlich nach. ausgeborgt = am împrumutat .480 ANHANG Erläuterungen 1) L u d w i g R e n n s-a născut în anul 1889 la Dresda. 8) wenn jemand sich zu entschuldigen hat. die Straße ist so eine herrliche Schlitterbahn. Amintim aici cîteva din operele lui mai însemnate : Krieg. Was habe ich angerichtet ? Stine. Da es glatt ist. în miniatură 3) in vieler Hinsicht = în multe privinţe 4) vor sich her = în faţa lor 5) Hier Ihr Stahlhelm — Hier ist Ihr Stahlhelm 6) außer Atem — gîfîind 7) Nicht doch . der vom Bleistift übriggeblieben — . Am nächsten Tag. EINE ERINNERUNG ALS MEINER KINDHEIT Nach Heinrich Mann Winternachmittag im Lübeck der siebziger Jahre. sagt das Mädchen.... Den Augenblick kommt eine ganz vermummte Frau. und ich gleite sie hinab.. principiile clasei muncitoare.. „aber sie wird dich sicher finden. der vom Bleistift übriggeblieben war 12) dabei = pe deasupra 25. dintr-o familie din aristocraţia germană.. ist das erste. „Wird sie kommen und es meinen Eltern sagen?" „ J a " . Da nähere ich mich der Bahnstraße. ich fahre gegen sie. „Die Frau hat nun kein Essen mehr". Aber ich habe Geschirr zerbrechen hören. Vom alten und neuen Rumänien. Da es dunkel ist. Meine Kindheit und Jugend. den Rest.. „War sie da?"—-„Nein". în atitudinea sa socială şi artistică. atunci eu sînt acela 9) ich habe mir .. als Stine mich aus der Schule holt. Es ist glatt und fast dunkel. antwortet Stine. Der Neger Nobi.. entkomme ich." „Kennst du sie. = Ba nu . entgegnete mir Stine. Trini.. Ein Mädchen führt den kleinen Jungen. Nachkrieg. 2) in der Nußschale = în mic. „Ihr kleiner Junge auch nicht. Ich habe Lust. fällt sie. unter ihrem Tuch trägt sie etwas.. der ich bin. droht mir Stine und erschreckt mich.

aber es ist mir unmöglich einzuschlafen... nu mai are mîncare . Erläuterungen 1) H e i n r i c h M a n n (1871—-1950). mă izbesc de ea." Ich gehe in mein Zimmer. ich fahre gegen sie. primul lucru este că . daß .. Es ist spät.. Die kleine Stadt. daß ich.. = . 8) Die Stimme versagt mir = Îmi piere glasul. plötzlich vor die Armut und meine eigene Schuld hintreten mußte.. ist das erste. la vîrsta de şapte ani jî—Limba germana — c. Erst lange nachher wird mir Stine verdächtig. Din romanele sale cităm : Professor Unrat. suche mir liebe Spielsachen.. Plötzlich ruft mir ein Diener zu : „Unten fragt nach dir eine Frau." Es graut mir. Sie ist vermummt wie gestern.. 5) ... ich lege mich hin. Die Stimme versagt mir. sie rührt sich nicht. „Du hast mir mein Geschirr zerbrochen"... Ich schleiche nochmals über die Treppe und komme bis hinter die Tür des Saales. sieben Jahre alt = ... „mein kleiner Junge hat nichts zu essen. amuţesc 9) lange nachher = mult timp după aceea 10) . 1881 . ich muß schon zu Bett gehen. Soldaten und Bücher und bringe alles der Frau. sagt sie. aber dann ergreifen mich Leichtsinn und Eifer des Hauses.. „Warten Sie. Dennoch habe ich nicht vergessen.. kein Essen mehr = . In multe romane satiri­ zează şi demască cu o necruţătoare ironie viciile imperialismului. Die Jugend und die Vollendung des Königs Henri Quatre.. = .. Sie geht. 6) Ihr kleiner Junge auch nicht = Nici băieţaşul ei 7) . schimmernd wie Schmuck und Juwelen. 2) Das Lübeck der siebziger Jahre = Oraşul Lübeck din deceniul al optulea 3) Den Augenblick— In diesem Augenblick 4) .. hat .." Ich schluchze auf.. Der Untertan. unul din cei mai cunoscuţi şi însemnaţi scriitori germani ai secolului nostru. sieben Jahre alt. Bei uns ist großer Maskenball. wenden sich mühelos im Tanz. Haare... Die Frau steht beim Hauseingang. Nackte Schultern.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 481 Bis zum Abend fürchte ich es noch..

.

.GRAMATICA 1 (GRAMMATIK) Prezenta gramatică nu este completă ci adaptată numai necesităţilor manualului de faţă.

.

Vocalele (Die Vokale — Die Selbstlaute) 1 Vocalele: a e i o u y Vocale cu Umlaut: ä ö ü Vocalele 1 lungi Vocalele lungi sînt de obicei închise: Vocalele scurte sînt de obicei deschise: i scurte V Ofen ['o:fan] A offen ['ofen]. Pe lîngă aceste 27 de litere ar trebui considerate ca făcînd parte din alfabet şi : ö.FONETICA (Die Phonetik — Die Lautlehre) ALFABETUL GERMAN (Das deutsche Alphabet) A B C D E F G a b c d e f g H h (ha) (a) (be) 1 i (i) (ţe) J j (iot) (de) K k (ca) (e) L 1 (el) (ef) M m (em) (gbe) N n (en) 0 P Q R S o (o) p (pe) q (cu) r (er) s (es) ß (eszett sau scharfes ß) T U V W X Y Z t u v w x v z (te) (u) (fau) (ve) (ics) (üpsilon) (ţet) O b s e r v a ţ i e . Prin Umlaut se înţeleg alternanţele vocalice : a -» < 5 . ö şi ii. u -* ü O b s e r v a ţ i e.

das [das].(din cuvîntul Va-ter). Kamm [kam] Brücke ['bryka]. was [vas]. Silaba terminată în consoană se numeşte închisă: Bir. vier [fi:r] Excepţii — (i scurt) vierzehn ['firtse:n]. Viertel['firtal].. in [in]. Blut [blu:t] oben [orban]. b) înaintea unei singure consoane . vielleicht [fi'laect] e) înaintea lui ß (comp. . . Rat [ra:t]. deschise 1 Ofen ['orfan].486 GRAMMATIK 2 Vocalele slnt lungi: a) la sflrşitul unei silabe accentuate Vater ['fartar]. Ecke ['ska] setzen ['zstsan]. Furcht [furşt] Excepţii: Arzt [arrtst]. am [am]. . daß [das]. groß [gro:s] d a r : an [an]. Monat ['mo:nat]. c) înainte de ck d) înainte de tz .. schema nr. man [man].. Gramma­ tik [gra'matlk].(din cuvîntul Bir-ne). 13) grüßen ['gryrsan] f) Boot [bort] 1 Silab i terminată în vocală se numeşte deschisă: Va. Pferd [pferrt] Schuster [' Ju: stgr].. 3 Vocalele sînt scurte: înainte de două sau mai multe a) consoane diferite Karte ['karte]. Schule ['jurla]. Rad [ra:t] Fuß [fu:s]. Mütze ['mytsa] b) înaintea unei consoane duble . d) i înaintea lui o ortografic. April [a'pnl]. Mädchen ['msrtcan] Montag ['morntark]. Wüste [vy: sta] Sonne ['zona]. vierzig['firtsic]. Fluß [flus] c) înaintea lui h ortografic .

închis M: [i:] [i]: [i]: [i] [Y]: dick [dik] viel [fi:l].PHONETIK 487 4 e -» scurt. închis scwrt. închis -> scwri. ihn [i:n] Fabrikat [fabri'ka:t] Ferien ['fe:rian] Zylinder [tsy'lindar] System [zys'te:m] Lyrik ['ly:rik] synonym [zyno'ny:m] [yO [y]= Diftongii - > : Haus [haos] au (ao)ai ( a y ) \ : Mai [mae] ei (ey)/ — : Heim [haem] : neu [no0] '[00] — äu/ > : läuft [lo0ft] . deschis -> fewg. închis -> consonantic -> -> y— -> -» scwrJ. închis -> scwrt. deschis e— -» Zwreg. închis scwrt. deschis Zwwg. sZaö [e]: Lärm [krm] [s:]: spät [Jps:t] [e:]: Weg [ve:k] [e]: Thematik [te'martik] [a]: fahren ['fa:ran] 5 i Şi y -^ scttri. deschis -» Zwrcg. închis -> scurt.

d. ch Chor [ko:r]. äu: Gespräch [ga'Jprsic] höcbst [ho:cst].' Ingenieur [ I n 3 e ' n Î 0 : r ] c. eu. ai. Chronik ['kro:nik] s [j] în cuvinte de origine negermană: Chef [Jsf]. Chlor [klo:r]. ii. au : acht [a%t] k [k]în cuvinte de origine negermană: Charakter [ka'raktar]. chs nu se pronunţă ks dacă s face parte din rădăcină : des Buchs [bu:jrs] Se indică pronunţarea numai acelor consoane care prezintă deosebiri faţă de limba română. e.n. euch [00c]. u.[b]: bunt [bunt] d. ö. Chauffeur [JYf0:r] te[tj']: Chile ['tji:le] chs -» ks [ks] : sechs [zeks] O b s e r v a ţ i e .r : Milch [mile]. .488 GRAMMATIK Consoanele * (Die Konsonanten — Die Mitlaute) b. chs k [k]: Gafe [ka'fe:] ţ [ts]: Celsius ['tsslzius] c înaintea unui e sau i [tj1]: Cello ['tj'slo] -* după t. durch [dure] h [%] după a.[d]: das g. înaintea unei vocale însă se pronunţă g: würdige ['vyrdiga] 2) j) în multe cuvinte de origine străină. mancher ['mancer]. se pronunţă j [3]. înainte de e sau i. g la începutul cuvlntului: b. ei. Laich [laec]. ä.[g]: » gut [das] [gu:t] -b -d -g la sflrşitul cuvlntului: (de obicei) [p]: [t]: Korb Bad [korp] [ba:t] [ta:k] [k]: Tag Observaţii. o. räuchern ['ro0cern] h [c] -> în sufixul derivativ -chen: Mädchen ['msitcen] H> după l. 1) -ig final şi inainte de consoană se pronunţă -ich [I<j] : würdig ['vyrdiş] würdigst [ ' v y r d i ţ s t ] . ch.

(nu se pro. nuntă) Ohr [o:r] -» in rh ( = r). > wahrhaft ['va:rhaft] • ca iniţială a celui de-al doilea cuvlnt. la sfîrşit de cuvint. intr-un cuvint compus: Schulhof ['J'u:lho:f] dintre două vocale: gehen ['ge:gn] E x c e p ţ i i : aha [a'ha:].i sau înaintea unei consoane: froh [fro:]. Uhu ['u:hu:] ortografic -> -» după o vocală sau un diftong. 48P 9 f v. Theater [te'a:tar]. Alkohol ['alkohol]. th ( = t). ph f = fm< cuvinte negermane: Telefon f[fj K "M Ph = rra cuvinte germane: fallen ['falen]. Phonetik [fo'ne:tik] 11 J . / [j]: ja [ja:] ^ J [3] cuvinte negermane: Journalist [3urna'list] i . Vers [fers] cuvinte negermane : Klavier [kla'vi:r] cuvinte negermane : Philosophie [filozo'fi:] 10 i-> în poziţie iniţială: haben ['halben] h = h [h] -» — îra sufixele -heit şi -haît: Freiheit ['fraehaet]. Ahorn ['a:horn]. ph (= f) : Rhapsodie [rapzo'di:]. Oheim jj _ semn ['o:haem]. rauh [rao]. offen ['ofan] [tele'fo:n] cuvinte germane şi asimilate: Vater ['fa:ter].THONETIK.

l. ß. sch — ş [J] -> schön [j"0:n] .490 GRAMMATIK. r şi o vocală: Felsen ['fslzan]. folgsam ['folkzarm] -> între m. st -dinaintea unei vocale: September [zsp'tsmbar] -» Intre vocale: Bluse ['blu:za] z [ z ] -»în sufixele -sal şi -sam : Schicksal ['J'ikza:l]. 12 k. ss. ck se scrie după vocale scurte. muß [mus]. qu : kalt [kalt] [k] : Zucker ['tsukar] \ek O b s e r v a ţ i e . în cuvinte negermane • Akkusativ ['akuzati:f]. Bremse ['bremza] -» la sfîrşitul unui cuvînt: Haus [haos] — în mijlocul cuvîntului înaintea unui t sau p: > Mast [mast] s[s] -> înaintea sufixelor care încep cu o consoană: lesbar ['le:sba:r]. sp. în loc de k dublu. n. Häuschen ['ho0scan] -»în sufixul -sei: Rätsel ['rs:tsal] ss — s [s] -» după vocale scurte. Akkordeon [a'kordeon] qu [kv]: bequem [ba'kve :m] 13 s. dacă urmează o vocală : Wasser ['vasar] i-» după vocale lungi: stoßen ['Jto:san] ß—-s [s]—-> după diftongi: heißen ['haesan] — în loc de ss înaintea unei consoane sau la sfîrşit de ' » cuvînt: mußt [must]. seh.

In limba germană accentul cade de obicei pe rădăcina cuvîntului: în substantivele compuse. das Jahrhundert. der Hörsaal. tz tz> [ts]: Zeit [tsat t]. th tv Teller ['telar]. chiar dacă acesta stă în locul doi: .' PHONETIK 491 13 sp —şpiSp] st -şt ->la început de cuvlnt: spät [Jps:t]. 17 Accentul (Der Akzent) der Lehrer. ac­ centul cade pe cuvîntul deter­ minativ. die Beschreibung. der Schreibtisch. Stuhl [Jtu:l] -^ după prefixe: besprechen [bg'J'precan]. zählen. [Jt] bestehen [ba'J'ste :gn] -> ca iniţială a celui de al doilea cuvlnt In cuvinte compuse: Klavierspieler [kla'vi:rjpi:l9r]. das Jahrzehnt. în loc de dublu z. tz se scrie după vocale scurte. th/ Thermometer [tsrmo'me:ter] t în sufixul -tion = ţ [ts]: Lektion [lek'tsîo:n] 15 w w — v [v]: Wasser ['vaser] 16 z. Meeresstrand ['me:rosJ'trant] 14 t. Sitz [zrts] 0 b s e r v a ţ i e. erzählen.

Literatur. studieren. -et. -an.492 GRAMMATIK N-au accentul pe rădăcina cuvlntului : a) substantivele derivate din : unterrichten widerstehen widersprechen b) substantivele sufixul -ei derivate cu der Unterricht. Sufixul -or este de obicei neaccentuat la singular şi accentuat la plural: der Sozialismus Sekretär. -oge: -nom. der Widerspruch. Deklination. -ion. Dokument. die Professoren. Fakultät. schneeweiß (weiß wie Schnee). die Bäckerei. die Arznei. bazate pe o comparaţie între cele două cuvinte componente (Volkssuperlative). Dekret. -em : O b s e r v a ţ i e . -ier: -ist. Kapitän. -iv. -ant. Acestea au accen­ tul pe particula separabilă: | f) verbele cu sufixul -ieren au accentul pe sufix: g) Adjectivele compuse. . Substantiv. Agronom. eiskalt (kalt wie Eis). spazieren. General. Bibliothekar. au accen­ tul pe vocala din rădăcina fiecărui cuvînt din compunere: einsteigen. d) majoritatea adjectivelor mate cu prefixul un. ca : -ismus -är. Theorie. teilnehmen. unfreundlich e) verbele compuse cu particulă separabilă. der Professor.: for­ undeutlich. -eur. Fabrik. -ar. -ur: -ment. fortgehen. . Philosoph. -ät. Problem.i k : -ie. Offizier. Ingenieur. Sozialist. Aspirant. blutrot (rot wie Blut). -al. der Widerstand. c) majoritatea substantivelor de­ rivate cu sufixe străine. Philologe. zuhören. -oph.

MORFOLOGIA (Die Morphologie — Die Wortlehre) PĂRŢILE VORBIRII (Die Wortarten) 18 1) 2) 3) 4) 5) Articolul (Der Artikel) Substantivul (Das Substantiv) Adjectivul (Das Adjektiv) Pronumele (Das Pronomen) Numeralul (Das Numerale) 6) 7) 8) 9) 10) Verbul (Das Verb) Adverbul (Das Adverb) Prepoziţia (Die Präposition) Conjuncţia (Die Konjunktion) Interjecţia (Die Interjektion) ARTICOLUL (Der Artikel •— Das Geschlechtswort) 19 î n limba germană deosebim trei genuri 1) genul masculin: der Student 2) genul feminin: die Studentin das Kind 3) genul neutru: Genul substantivelor se recunoaşte după articol. . care. este proclitic. spre deosebire de limba română.

N. N. Dat. N. . Plural kein \ keine—y keine kein / 21 DECLINAREA ARTICOLULUI HOTĂRÎT Singular Cazul Masculin der des dem den Feminin die der der die Neutru das des dem das Plural pentru cele trei genuri die der den die Nom. ein v F. Acuz. Gen. F. F. Plural derx d i e — ^ die das/ eine—-^ nu există ein / Articolul nehotărît negat (Der verneinte unbestimmte Artikel) Singular M. Plural i i nehotărît (Der unbestimmte Artikel) Singular M.494 GRAMMATIK 20 ARTICOLUL hotärlt (Der bestimmte Artikel) Singular M.

Die Sonne schien. : ÎNTREBUINŢAREA ARTICOLULUI HOTĂRÎT a) Pentru desemnarea unei fiinţe cunoscute sau a unui obiect cunoscut: b) Pentru desemnarea unui obiect unic în felul său : Die Hauptstadt unseres Vaterlan­ des ist Bukarest. lipseşte (substantivul este nearticulat) DECLINAREA ARTICOLULUI NEHOTĂKÎT NEGAT Singular Cazul Masculin kein keines keinem keinen Feminin keine keiner keiner keine Neutru kein keines keinem kein Plural pentru cele trei genuri keine keiner keinen keine I Nom. Gen. Acuz. Dat. . Gen. Acuz.MORPHOLOGIE 495 DECLINAREA ARTICOLULUI NEHOTĂRÎT Singular Cazul Masculin ein eines einem einen Feminin eine einer einer eine Neutru ein eines einem ein Plural pentru cele trei genuri Nom. Dat.

Există numai puţine nume de ţinuturi de genul neutru în­ trebuinţate cu articolul hotărît (comp. — de gen feminin. precedat de Anfang. ţări precedate de ganz sau halb se între­ buinţează fără articol : j das schöne Bukarest | der große Eminescu | das Bukarest von heule < das Bukarest der Vorkriegsjahre | ganz ' ganz Rumänien Bukarest h) înaintea numelor do munţi : | die i) înaintea numelor de Karpaten l u n i : | die ersten Tage des Oktober Anfang Oktober O b s e r v a ţ i e . der Haag — de gen masculin. cativ : e) înaintea numelor proprii. das Elsaß ( = Alsacia) g) înaintea numelor proprii pre­ cedate de un atribut adjecti­ val sau urmate de un atribut prepoziţional sau genitival: O b s e r v a ţ i e . schema 24) : I das Banat. Numele lunii. perlativul atributiv şi predi­ . Numele de oraşe. ca : I die Tschechoslowakei. O b s e r v a ţ i e. ca : • die Moldau — întrebuinţate numai la plu­ ral.196 GRAMMATIK c) înaintea numeralelor ordinale 1 die fünfte Lektion (deci şi înaintea datelor) : . provincii şi localităţi j der Sudan. în limbajul familiar : f) der Andrei die Helga înaintea denumirilor unor ţări. der Libanon. die Schweiz. der erste Oktober d) înaintea adjectivelor la su­ i Es ist das schönste Menuett. Staaten die Vereinigten O b s e r v a ţ i e . Es ist auch das bekannteste. Ende sau Mitte stă fără articol : j) După prepoziţii (de obicei) ' Ich gehe jetzt in die Bibliothek. După prepoziţia bis nu se pune articolul : bis nächsten Sonntag . ca : die Niederlande.

Ich habe meine Ferien in Sinaia verbracht.. : *2—Limba germană 18S1 . b) Cînd substantivul are un sens general: 24 OMITEREA ARTICOLULUI a) în general. dacă substan­ tivele stau la plural: j) în adrese. Zwei Studenten . Schillers Antrittsrede Ist nun allen in Ordnung? Ich trinke Milch gern. 15 e) La plural. înaintea numelor de persoane neînsoţite de ad­ jective atributive : b) Înaintea celor mai multe nume de ţări. provincii şi lo­ calităţi de gen neutru : c) De obicei înaintea pronumelor întrebuinţate atributiv : d) înaintea nale : numeralelor cardi- „War das ein Trauerspiel?" fragte Carl Brenten.. Ein Verkäufer ordnete Anzüge. Ich möchte ein Menuett hören. dacă la singular ar fi stat articolul nehotărît: f) Cînd înaintea substantivului stă un atribut genitival : g) înaintea substantivelor ab­ stracte (de obicei) : h) înaintea numelor de materii (de obicei) : i) în enumerări. An Genossin Maria Popescu Bukarest Brezoianu-Straße Nr.MORPHOLOGIE 497 23 ÎNTREBUINŢAREA ARTICOLULUI NEHOTĂRÎT a) Cînd obiectul este pentru prima dată : amintit Ein Beamter füllte eine Flugkarte aus. Dann wollte Marina ihrem Sohn etwas Besonderes schicken. Jacken und Hosen. und die Bienen sind auch gute Wächter. titluri etc.

naţionalitatea : n) în expresii idiomatice şi în proverbe : „Vetter". an Ort und Stelle 25 CONTOPIREA ARTICOLULUI HOTĂRlT CU PREPOZIŢII ZU (de)r- an auf durch für hinter in um unter über vor an bei hinter in unter über von vor zu da(s)- -zur ans aufs durchs fürs hinters ins ums unters übers vors ' am beim hinterm im unterm überm vom vorm y zum (de)m . Wir studieren Mathematik. rief er .498 GRAMMATIK k) înaintea substantivelor folo­ site ca exclamări sau chemări. in Stadt und Land. Er ist Professor. aparte­ nenţa politică.. în special în limbajul fami­ liar sau poetic : l) înaintea denumirilor materii­ lor de curs: m) înaintea numelui predicativ care indică profesia.

der ist besetzt. der jetzt antwortet..MORPHOLOGIE 499 26 FUNCŢIILE MORFOLOGICE ale lui der — die — das neaccentuat articol hotărît Ist der Tisch frei? accentuat pronume demonstraţie Nein. neaccentuat pronume relaţie Der Schüler.. nur einer fehlt... 27 FUNCŢIILE MORFOLOGICE ale lui ein — eine — ein neaccentuat articol nehotărit ein Student accentuat pronume nehotărit v accentuat numeral cardinal (atributiv) Nur ein Student fehlt heute.. . .

500 GRAMMATIK SUBSTANTIVUL (Das Substantiv — Das Dingwort—'Das Hauptwort) 28 FORMAREA PLURALULUI SUBSTANTIVELOR Grupa) fără desinenţă | Umlaut I { fără desinenţă cu Grupa | desinenţa -e a Ii-a | cu desinenţa -e-f | Umlaut | Grupai c u desinenţa -er a III-a| c u desinenţa -er+ | Umlaut | Grupa 1 c u desinenţa totdeauna a IV-a j c u desinenţa -en ) fără Umlaut der Wagen — die Wagen der Vater — die Väter der Tag — die Taget die Bank — die Bänke das Kind —• die Kinder das Buch — die Bacher der Genosse —die Genossen die Frau — die Frauen die Radios _l_ a if JCU desinenţa V-a -s totdeauna fără Umlaut das Radio Pluralul grupelor I—III Pluralul grupei IV Pluralul grupei V pluralul tare pluralul slab pluralul neregulat Observaţii. die Tochter. Masculine der Wecker. der Garten. . o. 2.j -eben : das Mädchen. der Käse. u sau au în rădăcină. Substantivele grupei a IlI-a primesc întotdeauna Umlaut la plural dacă la singular au a.şi ter­ minaţia -e : das Gebirge Din grupa I fac parte în special substantive n lasculine şi neutre.j -lein : das Tischlein. Substantive colective cu prefixul ge. -el : das Viertel. 1. - . . o. -en : das Zeichen.. - fără desinenţă (cu sau fără Umlaut) Feminine Două substantive : die Mutter. a sau au în rădăcină. 29 GRUPA I -er : -el : -en: -e : Neutre -er : das Fenster. Substantivele grupelor I şi II pot primi Umlaut la plural dacă la singular au o. der Löffel.

-se1 Substantive mo­ -sal : das Schicksal. -e -al : der Admirai. -er cîteva polisilabice : das Geschlecht. "er der Geist. -e der Tag. -e die Hand. -e -nis : das Ereignis.-e -är : der Sekretär. -e consoană : -ienr: der Ingenieur. -e laut la plural) -et : das Dekret. -e das Jahr. -e fixul ge. -se 1 nosilabice (totdeauna fără Umlaut la plural) : der Baum. -e -an : der Kapitän. . -e Substantive cu pre­ -ing : der Jüngling. -e -em : das Problem. 1 Substantivele terminate la singular în -nis.501 GRUPA a II-a -6 (cu sau fără Umlaut.terminate în -ig : der Pfennig. -e -ar : der Bibliothekar. -e -ier : der Offizier. dublează pe s la plural. "e -ut : das Institut. GRUPA a IlI-a -er (cu Umlaut. Masculine Feminine Neutre Multe substantive mo­ -nis: die Kennt­ Cîteva substantive mo­ nosilabice : nis. -e nosilabice (Um­ -ment: dasInstrument. u sau au în rădăcină) Masculine Cîteva substantive mo­ nosilabice : der Mann. -e das Gesuch. -e -m : der Traum. toate substantivele care au a. -er Din grupa a III-a fac parte în special substantive neutre. -e -ich : der Teppich. -er Feminine Nu există Neutre Majoritatea substan­ tivelor monosilabice : das Kind. -er der Wald. o. -e Din grupa a II-a fa a parte în special substantive masculine.

. -en : der Aspirant. -en Insekt. -n -ur : die Literatur. -nen : die Art. -n -üre : die Broschüre. -n Juwel. die Studentinnen. -n : der Agronom. -en -tion : die Organisa­ tion.-en -ei : die Arznei.la plural : die Studentin. -n : der Sozialist. -n Bett.502 GRAMMATIK GRUPA A IV-a -(e)n (fără Umlaut) Masculine -e -ist -ent -ant -et -krat -logo -nom -or -soph -ismus : der Genosse. -en -t -nng : die Bewegung. -en : der Professor. . -en '. -s 1 Substantivele terminate în -in neaccentuat dublează pe -n. -n das das das das das das das das das Neutre Auge. -en : der Philologe. de gen masculin şi neutru : der Chef. -n -el : die Tafel. -en -enz : die Konferenz. -en Feminine -e (în special substantive abstracte) : die Rede. -s das Kino. -en -ik : die Fabrik. -en -iz : die Notiz. -en -anz : die Bilanz. -n Hemd. -en : der Philosoph. -en Interesse. -en -keit : die Neuigkeit. -en : der Athlet. -en -ade : die Brigade. -en -heit : die Dummheit. -en -ie : die Theorie. -en -ät : die Universi­ tät. -en : der Mechanis­ mus.: die Gesellschaft. -en -schaîl . der Demokrat. -en Ohr. -en : der Student. -en Statut. -en Ende. -n -in 1 : die Studentin. -n -er : die Feder. -en Din grupa a IV-a fac parte în special substantive feminine. GRUPA A V-a (fără Umlaut) Din această grupă fac parte în special substantive de origine ne­ germană.

\ consilieri) die Ratschläge (sfaturi) b) Unele substantive au două forme de plural.MORPHOLOGIE 503 30 CAZURI SPECIALE D E FORMARE A P L U R A L U L U I Substantive de origine germană: a) Majoritatea substantivelor compuse cu cuvîntul de bază -mann formează pluralul cu -leute: der Bergmann. die Bergleute dar : der Staatsmann. die Schneemänner .. consilii. \die Sportsleute die Worte das Wort/ (cuvinte cu legătură \ intre ele) die Wörter (cuvinte în general. vocabule) die Bank/ /die Bänke (bănci de şezut) die Banken (instituţii financiare) die Räte (daturi. /die Sportsmänner der Sportsmann < . uneori cu sens schimbat: der Rat/ c) Substantivul Bau formează pluralul neregulat : Bauten . die Staatsmänner der Schneemann.

die Autobusse i SUBSTANTIVE DEFECTIVE DE NUMÄR I. 2) Substantivele terminate în -bus for­ mează pluralul prin dublarea consoa­ nei s înaintea desinenţelor: der Autobus. die Donau die Niederlande. Şi substantivul Stadion formează pluralul înlocuind -ion prin -ien: i das Stipendium. Substantive de origine neger­ mană terminate la nominativul singular în: a) -(i)um sau -a formează de obicei pluralul înlocuind -(i)um sau -a prin -(i)en : O b s e r v a ţ i e . ape : Excepţii: die Milch. Modus. die Dramen das Stadion. Bukarest. das Obst der Mut. die Stipendien das Museum. die Güte das Lesen. 1) Desinenţele -e. die die die die Kurse Viren Modi Kasus b) -us formează pluralul — cu desinenţele germane -e. die Museen das Drama. das Neue das Geflügel Andrei Rumänien. Kasus. Singularia tantum — multe nume de materii: — multe nume abstracte. -en şi -i înlocuiesc su­ fixul -ns.GRAMMATIK II. de ex. — infinitivele substantivizate : — adjectivele substantivizate de genul neutru : — multe substantive colective: — nume de persoane : — nume de ţări. die Stadien der das der der Kursus. oraşe. die Vereinigten Staaten von Amerika . Virus. das Gehen das Schöne. -en: — cu desinenţa străină -i sau cu desinenţa zero : Observaţii.

: das Gebirge das Geflügel etc. Numele de flori: die Rose die Nelke etc. Pluralia tantum — grupuri de fiinţe. în special de metale : das Eisen etc. Excepţie: das Frühjahr I. die Geschwister die Ferien die Karpaten GENUL SUBSTANTIVELOR 32 Masculine —• Numele de fiinţe bărbăteşti: der Student der Arbeiter etc. Numele colective cu prefixul ge. formînd un tot unitar : — perioade de timp : — nume de lanţuri de munţi: die Eltern. DUPĂ Î N Ţ E L E S Feminine Numele de fiinţe fe­ meieşti : die Studentin die Arbeiterin etc. Numai la singular se majoritatea substantivelor neutre cind sînt folosite de măsuri şi c a n t i t ă ţ i : Zwei Paar Schuhe Zwei Stück Zucker Zwei Mann II. — Punctele cardinale : der Norden der Süden etc. Diminutivele : das Städtchen das Tischlein etc. Excepţie: das Veilchen Neutre Numele fiinţelor tinere : das Kind das Kalb etc.MORPHOLOGIE i Observaţi întrebuinţează masculine şi ca denumiri e . dar : das Weib das Fräulein Multe nume de ape : die Donau die Elbe Numele de arbori: die Tanne die Eiche etc. • • Fenomene ale na­ — turii : der Regen der Schnee — Numele anotim­ purilor : der Frühling der Sommer etc. Majoritatea nume­ lor de materii. .

— Nume de monede : der Leu der Rubel etc. — Infinitivele sub­ stantivizate : das Lernen das Lesen etc. DUPĂ TERMINAŢIE Feminine -in (neaccentuat) : Studentin -de : Erde -ei : Bäckerei -ine : Blondine -chen -lein -e şi ge-um Neutre : Mädchen : Vöglein cu prefixul : Gebirge : Museum . — Numeralele frac­ ţionare : das Drittel das Viertel etc. Excepţie: die Mark — Nume de r o c i : der Granit der Kalk etc.GRAMMATIK — Numele de fructe : die Birne der Januar die Traube etc. Excepţie: Numele de ţări ter­ minate în -ei: die Tschecho­ slowakei die Schweiz der Irak die Niederlande — Adjectivele sub­ stantivizate expri­ mând o noţiune ab­ stractă : das Schöne das Große etc. der Februar etc. i — Numele de ţări şi oraşe : Rumänien Bukarest etc. die Nacht dar : — Nume de b ă u t u r i : das Klavier der Tee das Akkordeon der Kaffee das Saxophon der Kakao — Numerale cardinale der Wein etc. die Geige Excepţie: die Mandoline etc. stantive : die Eins die Fünf etc. — Numele zilelor şi ale Excepţie: părţilor zilei: der Apfel der Montag der Pfirsich der Dienstag — Numele unor instru­ der Vormittag mente muzicale : der Abend etc. 33 Masculine -1er -ner -ich -ig -(l)ing : : : : : Künstler Redner Teppich Honig Frühling II. întrebuinţate ca sub­ — Numele lunilor : dar : die Milch das Wasser das Bier etc.

die Heimat \das Zitat /die Lust -st(--der Durst \das Fest /die Fahrt -t(~der Hut \das Gewicht Feminine . \ die Villa 1 2 Substantivele Reichtum şi Irrtum sînt de genul masculin. . j . /das \der Regen Redewendung Kindheit Höflichkeit Mannschaft Theorie Broschüre Fakultät Qualität Union Organisation Politik 2 Bilanz Frequenz Notiz : Brigade Neurose Garage Migräne ' Toilette -tum -ium -em -ment -ut : Altertum1 : Stipendium : Theorem : Instrument : Institut Zeichen Rätsel Stöpsel . / die \ das şi neutre Kultur Abitur Ereignis Erlaubnis Schicksal Mühsal _n\$/das \die j / das \ die / das Drama. feminine şi neutre /der Lehrer -er<-die Feder \das Messer /der Schlüssel -el(-die Schüssel \ das Bündel /die Größe -e (-.der Knabe \das Auge / der Soldat -at ~. / das Gewicht ~1Cl\der Kehricht .MORPHOLOGIE 507 -m -ismus -ist -ent -ant -an -ar -ier -eur -ör -krat -löge -nom -soph -or -ast -iker -graph Raum Sozialismus Sozialist Student Aspirant Kapitän Bibliothekar Pionier Ingenieur Frisör Demokrat Philologe Agronom Philosoph Professor Palast Mechaniker Geograph -ung -heit -keit • -schaît -ie -üre -tat -ität -ion -tion -ik -anz -enz -iz -ade -ose -age -äne -ette Masculine şi neutre -en</der \das . / der Admirai \das Material •• / der Sekretär \das Tertiär x / der Planet \das Dekret Masculine. Substantivele Sputnik şi Lunik sînt de genul masculin.

complementul cir­ Zum Löwenwirt kam cumstanţial eines Tages ein Gast. complementul la Er erfreute sich eines genitiv großen Ansehens.. Ich begegnete ihm gestern. Acuzativul (der Akkusativ. An einem Nachmittag sagte mir mein Kollege:. der Wenfall) întrebarea: Wer? (pentru persoane) Was? (pentru lucruri) Wessen ? Wem? Wen? (pentru persoane) Was? (pentru lucruri) 36 FOLOSIREA 1) la nominativ stă a) subiectul b) 2) la genitiv stă : a) b) c) d) 3) la dativ stă: CAZURILOF Meine Mutter kam in den Garten. der Werfall) 2. Genitivul (der Genitiv. Er war ein glänzender numele predicativ Organisator. der Wemfall) 4. der Wesfall) 3. Der Hörsaal lag am atributul Ende der Stadt.GRAMMATIK 34 GENUL SUBSTANTIVELOR COMPUSE Substantivele compuse au genul substantivului de bază : der (= die (= Augenblick das Auge -\.. Dativul (der Dativ. numele predicativ (rar) Sie sind. Nominativul (der Nominativ. guter Laune. a) complementul la dativ b) complementul circumstanţial .der Blick) Reissuppe der Reis + die Suppe) DECLINAREA SUBSTANTIVELOR 35 CAZURILE (Die Kasus — Die Fälle) Cazul : 1.

einen Kna­ ben von zwölf Jahren. A. Neutru das des -(e)s dem das \ • ( « ) die der den -n. D. 121) dativul (schema nr. -er -e. Umlaut. Ich war einen Tag in Sinaia. 500) de gen masculin . Feminin die der der die \ 1 Plural -er -e. 121) I Dieses Buch ist für dich. G. ! 37 DECLINAREA SUBSTANTIVELOR DUPĂ D E S I N E N Ţ E Declinarea tare (Die starke Deklination) Declinarea tare cuprinde substantivele din primele trei grupe de plural (vezi schema nr. Bei Ihrem Nachbar. bin ich schon gewesen. După prepoziţii se foloseşte : — genitivul (vezi schema nr. feminin şi neutru. Er las trotz des schlech­ ten Lichtes. pag. A. S i n gu1 a r N.MORPHOLOGIE 509 a) complementul la acuzativ b) complementul circumstanţial Apoziţia poate sta la fiecare dintre ca­ zuri. Der Deutsche habe näm­ lich ein Kind. Masculin der -(e)s des dem -(e) den \ N. ea stînd la cazul substantivului de­ terminat : 4) la acuzaţie stă Die Menge erreichte den Hörsaal. G. 28. die c u sau f ă r ă . 121) acuzativul (schema nr. D. dem Herrn Bärenwirt. Ich war mit meinem Freund im Kunstmuj sc um. -ern -en -er -e.

-tz (der Schatz. des Hut(e)s). des Gastes). -er (die Feder). den -(e)n A. D. der des dem den Feminin Neutru lipseşte die -(e)n der -(e)n der -(e)n die \ 4 P 1 ur a1 N. des Salzes). Dativul în -e îl pot forma substantivele care la genitiv au desi­ nenţa -es. Desinenţa -en o primesc toate celelalte substantive de declinare slabă. der -(e)n D. G. des Land(e)s). des Grußes). . des Lehrers. des Schatzes). -t (der Hut. 38 Declinarea slabă (Die schwache Deklination) Declinarea slabă cuprinde substantive din grupa a IV-a de plural (vezi schema nr.510 GRAMMATIK Genitivul în -es : îl formează întotdeauna substantivele masculine şi neutre terminate în -ß (der Gruß. A. -g (der Tag. Singular Masculin N. 500) de gen masculin şi feminin. das Lernen. die (e)n Desinenţa -n o primesc substantivele de declinare slabă terminate în -e (der Junge). des Buch(e)s). des Werk(e)s). -d (das Lână. des Tisches). îl pot forma substantivele masculine şi neutre — în special cele monosi­ labice — terminate în -eh (das Bueh. 28. -z (das Salz. des Glases). Genitivul în -s îl formează toate celelalte substantive masculine şi neutre de declinare tare : der Lehrer. -s (das Glas. -st (der Gast. -el (die Schüssel). pag. -seh (der Tisch. des Lernens etc. -k (das Werk. die -(e)n G. des Tag(e)s). -ie (die Theorie).

Ohr (ureche). Nerv (nerv). Substantivele de gen neutru de declinare mixtă sînt: Auge (ochi). der des dem den -(e)s -(e) Feminin lipseşte Neutru das des dem das -(e)s -(e) - i 1 Plural N. der Professor. Vetter (văr). Ende (sfîrşit). Observaţii. . See (lac). 1. Nacht ir (vecin). G. Interesse (interes). Insekt (insectă). Gevatter (cumătru). Muskel (muşchiu). D. Untertan (supus). 500) ca şi un număr restrîns de substantive masculine din aceeaşi grupă. Statut (statut). G. Staat (stat).MORPHOLOGIE 511 39 Declinarea mixtă (Die gemischte Deklination) Declinarea mixtă cuprinde toate substantivele de gen neutru din grupa a IV-a de plural (vezi schema nr. A. 28. Hemd (cămaşă). Konsul (consul). Substantivele Nachbar şi Untertan se declină şi slab. Mast (catarg). Substantivele de origine negermană terminate în -or neaccentuat: der Direktor. Lorbeer (laur). D. Strahl (rază). die der den die -(e)n -(e)n -(e)n -(e)n Cele mai frecvente substantive degere masculin de declinare mixtă sînt: Dorn (spin). Sporn (pinten). 2. Substantivul der Sporn formează pluralul neregulat: die Sporen. pag. Schmerz (durere). A. Stachel (ghimpe). S i n g u1 a r Masculin N. Zins (dobîndă). Juwel (giuvaer). Bett (pat).

den Neutru das des dem das -s - 4 4 i i Plural N. Schmerz. Vetter. substantivele de origine negermană. Gevatter. Stachel. Staat. See. Sporn. Untertan. den Genossen E x c e p ţ i i : der Dorn. pag. 500 şi pag . Nerv. des Genossen D. der die G. Zins. Mast. Nachbar. der Geno se G. Lorbeer. der Stadt A. der Stadt D. des -s der D. 502) Singular Feminin Masculin N. die -s G. dativ şi acuzativ: der Genoi ?e — die Genossen N. . dem Genossen A. die Stadt Regula a II-a: Substantivele masculine care au la nominativ plural desinenţa -(e)n o primesc şi la singular la genitiv. der -s D. dem der die A. die -s 41 DECLINAREA SUBSTANTIVELOR DUPĂ GEN Regula I : Substantivele feminine au la singular toate cazurile egale: N. Strahl. Konsul.512 GRAMMATIK 40 Declinarea substantivelor din grupa a V a de plural (vezi schemele 28 şi 29. die Stadt G. den -s A. terminate în -or neaccentuat (der Professor). Muskel.

A. Observaţie.MORPHOLOGIE 513 Regula a III-a : Substantivele masculine care la nominativ plural nu au desinenţa -(en) precum şi toate substantivele neutre primesc : —• la genitiv singular : -(e)s —• la dativ singular (eventual) : -e — acuzativul întotdeauna = nominativul der Garten-—die Gärten N. G. -a -(i)ums. A. N. numai că desinenţa pluralului înlocuieşte terminaţia singularului (vezi schema nr. die der den die Bäume Bäume Bäumen Bäume die der den die Genossen Genossen Genossen Genossen die der den die Kinos Kinos Kinos Kinos 42 DECLINAREA SUBSTANTIVELOR ÎN -(i)um. pag. -a şi -us a) Substantivele în -um (das Museum). -n nu este desinenţă. genitivul şi acuzativul egale. das des dem das -(i)um. dem Garten A. -a (das Drama) se declină ca substantivele de declinare mixtă. 1881 . iar la dativ primesc desinenţa -(e)n (dacă n-au -n în rădăcină sau -s ca desinenţă a pluralului). -a -(i)um. 504) : Singular N. Regula a IV-a : La plural substantivele de orice gen au nominativul. -as -(i)um. -ium (das Stipendium). — Substantivele terminate în -(e)n şi -s au toate cazurile egale. ci face parte din rădăcina cuvîntului. i3—Limba germană — c. G. D. der Garten G. La substantivul Garten. des Gartens D. -a Plural die -(i)en der -(i)en den -(i)en die -(i)en Substantivul Stadion Înlocuieşte pe -ion prin -ien. den Garten der Baum—die Bäume der Baum des Baum(e)s dem Baum(e) den Baum das Kind—die Kinder das Kind des Kindes dem Kind(e) das Kind O b s e r v a ţ i e . 30. D.

Substantivele de origine negermană în -bus se declină ca substantivele tari.înaintea unei desinenţe : der Autobus — die Autobusse. " -i. " -i. -US A. -e. doar că dublează pe -s. -US \ Plural nenţa germană) N. " -i. -en. G. -e. se declină ca substantivele germane : der Kursus — die Kurse das Virus — die Viren — Dacă la plural menţin desinenţa străină (i) sau desinenţa zero. -en -en -en -en Plural (desinenţa străină sau desinenţa zero -i. G. — Dacă la plural primesc desinenţa -e sau -en (care înlocuieşte terminaţia singularului). 43 CAZURI SPECIALE D E DECLINARE a) Substantivele : der Friede (n) der Buchstabe der Name(n) der Gedanke der Funke (n) der Wille(n) der Glaube(n) formează o grupă de trecere dintre declinarea tare şi slabă : Singular Plural N. -US G. atunci rămîn invariabile : der Modus — die Modi der Kasus — die Kasus Sir gular N. A. Der Buchstabe are la genitiv şi forma des Buchstaben. der des dem den Name(n) Namens Namen Namen die der den die Namen Namen Namen Namen O b s e r v a ţ i e . D. A. . -e. -US D.514 GRAMMATIK b) Substantivele în -us sînt invariabile la singular. D. O b s e r v a ţ i e .

Schillers Antrittsrede Andas Buch . Hans'' Bücher die Bücher von Hans Hansens Schwester . das die -en G. dem -n den -en A. precum şi numele geogra­ fice formează genitivul singular în -s : O b s e r v a ţ i e . -ß. h) Numele proprii terminate în -s. des -n der -en i D. 49. Neprecedate de articol a) Numele de persoane (chiar şi cele feminine). ein Bekannter. 24). dem -en den -en A. pag. Ich fragte Peter. acesta stă fără articol (vezi schema nr. 519) 44 DECLINAREA NUMELOR PROPRII (Die Deklination der Eigennamen) I. -z. -x.515 b) Substantivul das Herz se declină în mod asemănător : Singular Plural N. des -ens der -en D. Bekannte [ (vezi schema nr. das die -en c) Substantivul der Herr se declină neregulat : Singular Plural N. der die -en G. Genitivul numelui propriu este pus deseori înaintea substantivului pe care-1 determină. -st. -tz exprimă genitivul: 1) printr-un apostrof : 2) printr-o construcţie prepoziţio­ nală cu von: 3) printr-o desinenţă veche a geni­ tivului. -ens : Er gab Peter das Buch. Die erste Universität Europas Peters Zimmer La dativ şi acuzativ nu primesc nici un fel de desinenţă. den -n die -en d) Adjectivele şi participiile substantivizate se declină ca adjectivele : der Bekannte.

se declină ultimul substantiv : d) Dacă numele propriu este compus dintr-un substantiv şi un adjectiv. se de­ clină numai titlul: Observaţii. Herr declină întotdeauna : se Der Bau der Universität knüpft sich an Alexandru Ion Cuzas Namen. Stephan der Große war der Enkel Alexanders des Guten. Numele de persoane sînt precedate de articol în special în limbajul familiar sau dacă sînt precedate de un atri­ b u t substantival sau adjectival: der Mann der Weber die Begabung des Peter j A T . Precedate de articol a) Numele de persoane nu primesc nici un fel de desinenţă. se declină numai numele de persoană : f) Dacă un nume de persoană este pre­ cedat de un titlu articulat. Professor Ionescus Rede die Arbeit des Professors Ionescu die Arbeit des Doktor Ionescu die Arbeit des Kollegen (Genos­ sen. Herrn) Ionescu II. Substantivul Doktor ca titlu rămîne invariabil : 2.c) Dacă numele propriu este compus din două sau mai multe substanti­ ve. se declină doar articolul : O b s e r v a ţ i e . se declină ambele elemente : e) Dacă un nume de persoană este pre­ cedat de un titlu nearticulat. oraşe de gen mascu­ lin sau neutru precedate de un atri­ but adjectival pot primi la genitiv desinenţa s: die Hauptstadt des schönen Rumänien^) . 1. Substantivele Kollege. J /kleinen der Aufsatz d e s / \ >Peter \Schülers / b) Numele de ţări. Genosse.

număr şi caz cu acesta) : Adjectivul -predicativ (invariabil. fiind adjectiv substantivizat. Oktober(s) Anfang Oktober ADJECTIVUL (Das Adjektiv — Das Eigenschaftswort) 45 ÎNTREBUINŢAREA ADJECTIVULUI atributiv (stă înaintea substanti­ vului şi se acordă în gen. munţi. schreibt Der Junge trat lu­ stig ins Zimmer. Der Deutsche formează o excepţie. rîuri. . cărţi. lacuri urmează regulile declinării substantivelor comune : O b s e r v a ţ i e . Der Junge schön. spre deo­ sebire de limba română) : adverbial (invariabil) : element predicativ (invariabil) : suplimentar der lustige Junge Der Junge ist lustig. Numele de luni precedate de Anfang. Adjectivele pot fi substantivizate : deutsch — der Deutsche > alt — der Alte > Adjectivele substantivizate se scriu cu iniţială mare. urmează regulile declinării adjectivelor şi nu a substantivelor : Wir flogen den Karpaten zu. der Deutsche — ein Deutscher die Deutschen — Deutsche d) Titlurile de opere de artă.MORPHOLOGIE 517 c) Numele de popoare. Mitte sau Ende sînt totdeauna invariabile : Die Verse des „Erlkönigs" des 1. ziare urmează regulile declinării substantivelor comune : e) Numele de luni formează genitivul atît cu cît si fără desinenţă: O b s e r v a ţ i e .

cînd au desinenţa -e. N.$18 DECLINAREA ADJECTIVELOR 46 DECLINAREA T A R E A A D J E C T I V E L O R GRAMMATIK (Die starke Deklination der Adjektive) Adjectivele se declină tare. diese. A. jenes. 47 DECLINAREA SLABĂ A ADJECTIVELOR (Die schwache Deklination der Adjektive) Se declină slab adjectivele precedate de : a) articolul hotărit (der. b) un pronume cu desinenţele articolului hotărit (dieser. D. jede. -en A.). das). A. dacă nu sînt prece date de un articol sau pronume cu desinenţa articolului. -e Adjectivele declinate tare primesc la toate cazurile singularului si pluralului desinenţele articolului hotărit. . die. -er -e -es -er G. unde -es se înlocuieşte prin -en. welche.a. \ Plural die der den die -en -en -en -en Adjectivele declinate slab primesc la toate cazurile desinenţele slabe. afară de genitivul singular masculin şi neutru. afară de: nominativul singular — masculin. | -en 1 "en 1 Singular • D. jener. -em -er -em -e -es A. Masculin Feminin Neutru N. G. -en l \ i i y Plural N. Masculin der | -e des -en dem -en den -en j Singular Feminin die | -e der -en der -en die | -e 4- Neutru das ( des dem das | -e -en -en -e | 4- N.m. G.d. dieses. -er D. D. jene. feminin şi neutru — şi acuzativul singular — feminin şi neutru. welcher. -e G. jedes ş. jeder. welches.

). b) articolul nehotărît negat (kein. dein. keine. D. Singular Masculin N. deine. c) pronumele posesie (mein. Plural meine meiner meinen meine -en -en -en -en Adjectivele declinate mixt primesc : desinenţele declinării tari a adjectivelor la nominativ singular. G.MORPHOLOGIE 519 48 DECLINAREA MIXTĂ A ADJECTIVELOR (Die gemischte Deklination der Adjektive) Se declină mixt adjectivele precedate de : a) articolul nekotărit (ein. la acuzativ singular. mein meines meinem meinen -er | -en -en -en \ Feminin meine meiner meiner meine •l Neui ru -e | -en -en -e | mein meines meinem mein -es | -en -en -es | N. 49 DECLINAREA A D J E C T I V E L O R SUBSTANTIVIZATE (Die Deklination der substantivierten Adjektive) Adjectivele substantivizate se declină ca şi adjectivele atributive : Singular der Alte ein Alter Plural die Alten Alte . ein). kein). mein. A. la feminin şi neutru desinenţele declinării slabe la toate celelalte cazuri. A. D. la toate genurile. dein etc. eine. meine. G.

andere. etliche. beide se declină s l a b : j) Adjectivele precedate de un pro­ nume personal se declină de obicei t a r e cu excepţia nom. pi. manche. toate adjecti­ vele se declină la fel: c) Dacă două sau mai multe adjective sînt strîns legate între ele. verschiedene se declină t a r e : g) Adjectivele precedate d e : welche.50 CAZURI SPECIALE DE DECLINARE ALE ADJECTIVELOR a) Adjectivul se repetă în faţa substan­ tivelor de gen diferit: b) Dacă substantivul este precedat de mai multe adjective. rosa etc. î n cazul acesta stă. mehrere. se declină numai ultimul adjectiv : d) Adjectivul care determină mai de aproape un alt adjectiv sau un par­ ticipiu este invariabil: e) Cîteva adjective de origine neger­ mană (beige. beige Kleid einige rumänische Bücher das manche neue(n) Bächer zwei schöne Bücher alle guten Studenten ich froher Mensch wir frohen Menschen ihr fleißigen Studenten offen: das off(e)ne Fenster ein oîf(e)nes Fenster ein Mädchen. solche. irgend­ welche se declină t a r e sau s l a b : h) Adjectivele precedate de numerale cardinale se declină t a r e : i) Adjectivele precedate d e : alle. după substantiv : Lieber Vater und liebe I Mutter 1 bei schönem. orange. formînd o unitate. nedeclinat. -en vo­ cala e poate fi omisă în cursul de­ clinării : l) Adjectivul atributiv apare uneori. care este de obicei s l a b : k) La adjectivele în -el. Wetter warmem unsere rot-gelb-hlaue Fahne ein gut genähter Anzug der beige Anzug. -er.) sînt invariabile : f) Adjectivele precedate d e : einige. lila. wenige. viele. sämtliche. schön und wunderbar (Schiller) . în limbajul poetic. în general.

. der Deutsche. Andrei ist fleißiger (jünger) als du. die Mehrstufe) Comparativul = pozitiv ( + Umlaut) -f.. wie. 51 PĂRŢI D E V O R B I R E CARE SE DECLINĂ CA A D J E C T I V E L E A T R I B U T I V E Ca adjectivele atributive se declină: a) numeralele ordinale : b) participiul prezent (I) : der 20. adjectivul se sub­ stantivizează. wie ( = tot atît .. der Alte. viel. el îndeplinind funcţia morfologică de substantiv: n) Şi după alles. ca şi) b) Termenii de comparaţie stau la ace­ laşi caz: B. dar se declină s l a b : Gibt es etwas Neues? Wir wünschen Dir alles Gute zum Neuen Jahr. ein Reisender ein Gelehrter ein Deutscher ein Alter Kinder c) participiul perfect (II) : d) participiile substantivizate e) adjectivele substantivizate !)2 COMPARAŢIA ADJECTIVELOR (Die Steigerung — Die Gradwandlung der Adjektive) A. (zwanzigste) April am 20. Pozitivul (der Positiv.. wenig ad­ jectivul se declină t a r e şi se scrie cu majusculă. Er schreibt schöner als du.. so . nichts. der Gelehrte. (zwanzigsten) April das Lachen der spielenden der übersetzte Text der Reisende. Paul ist (eben)so fleißig wie du.. ca.er a) Conjuncţie : als (— decît) I Paul ist fleißig. .MORPHOLOGIE 521 m) După etwas. die Grundstufe) a) Cu pozitivul se întrebuinţează con­ juncţiile : ebenso . Er schreibt (eben)so schön wie du. Comparativul (der Komparativ.

Er ist der fleißigste. •bar -sam. rasch. zart. stumpf 2) Participiile întrebuinţate ca adjective : 3) Adjectivele de origine negermană: 4) Cîteva adjective monosilabice : C. neaccentuate pe ultima silabă. terminate în -t. -lieh. -sch. -d. iar cele termi­ nate în -en şi -er îl pierd uneori: d) Umlaut primesc unele adjective care au a. froh. länger •— am längsten kürzer •—• am kürzesten interessant — am interes­ santesten kurz — am kürzesten sanft •—• am sanftesten heiß — am heißesten früh — am frühesten geeignet — am geeignetsten reizend — am reizendsten komisch — am komischsten O b s e r v a ţ i e . schlank. -ß. lahm. o sau u în rădăcină : O b s e r v a ţ i e . Er ist am fleißigsten. -en. -t. -h : Er arbeitet am fleißigsten. die Höchststufe) / superlativ am + pozitiv /adverbial ( + Umlaut) \ s u p e r l a t i v predicativ Super­ -f (e)sten lativul superlativ der pozitiv atributiv (+Um­ die superlativ laut) f ( e ) s t e predicativ a) Adjectivele cu Umlaut la compa­ rativ îl păstrează şi la superlativ : b) Superlativul cu intercalarea vocalei e îl formează adjectivele polisilabice accentuate pe ultima silabă ca şi ma­ joritatea adjectivelor monosilabice terminate în -z. nu intercalează vocala e înaintea sufixului: E x c e p ţ i e : adjectivul groß groß — am größten . klar. starr. adjectivele terminate în -el pierd întotdeauna pe e din silaba finală. sanft. -d. Adjectivele polisilabice. -haft şi în diftongul -au : Ich sehe ihn besser als dich. -seh. -tz. -er. -e. Nu primesc Umlaut : 1) Adjectivele terminate în -el. rund. voll. Superlativul (der Superlativ. bunt. stolz. + < Er ist der fleißigste Student. -ig. satt.522 GRAMMATIK b) Termenii de comparaţie stau la ace­ laşi caz: c) Declinate la comparativ. roh. -s -st. dunkel — dunkler teuer •— teu(e)rer lang -— länger groß — größer kurz — kürzer dunkel — dunkler offen — offener dankbar — dankbarer aufmerksam — aufmerksamer boshaft — boshafter schlau — schlauer passend — passender logisch — logischer falsch. -x. wahr.

das beste am meisten der. der allevfleißigste Student 53 Pozitiv gut viel wenig Comparaţia neregulată a adjectivelor Comparativ besser mehr minder weniger nah hoch näher höher Superlativ am besten der. am der. die. Er ist der fleißigste von allen Studenten. das höchste 54 DECLINAREA ADJECTIVELOR LA COMPARATIV ŞI LA SUPERLATIV Adjectivele atributive se declină la comparativ şi la superlativ cu aceleaşi desinenţe ca la pozitiv : der schöne Ausflug der schönere Ausflug der schönste Ausflug bei schönem Wetter bei schönere/w Wetter bei schönstem Wetter . das meiste am der. mindesten die.MORPHOLOGIE 1 c) După superlativ se poate pune : — genitivul — von + dativul d) Superlativul poate fi întărit cu aller. die. die. Er ist der fleißigste aller Studenten. weitaus. die. das nächste am höchsten der. das wenigste am nächsten der. das mindeste wenigsten die. bei weitem etc.

das unbestimmte Fürwort) : man. (das Interrogativpronomen. (das Reflexivpronomen. das bezügliche Fürwort) : der. jener etc.524 GRAMMATIK PRONUMELE (Das Pronomen — Das Fürwort) 55 1) Pronumele personal FELURILE PRONUMELUI (das Personalpronomen. welcher etc. das besitzanzeigende Fürwort) : 2) Pronumele reflexiv 3) Pronumele reciproc . das wechselbezügliche Fürwort) : einander (das Possessivpronomen. das rückbezügliche Fürwort) : sich (das reziproke Pronomen. 5) Pronumele demonstrativ (das Demonstrativpronomen. das hinweisende Fürwort) : dieser. das persönliche Fürwort) : ich. jemand etc. (das Relativpronomen. (das Indefinitpronomen. du etc. das fragende Fürwort) : wer? was? etc. 6) Pronumele relativ 7) Pronumele interogativ 8) Pronumele nehotărît . dein etc. 4) Pronumele posesiv mein.

G. D. A. F. D. sie ihrer ihr sie N. ich meiner mir mich du deiner dir dich er seiner ihm ihn F. G. D. G. N.Merg la bibliotecă. es seiner ihm es Plural M.MORPHOLOGIE 525 56 PRONUMELE PERSONAL (Das Personalpronomen — Das persönliche Fürwort) Singular Persoana I Persoana a II-a Persoana a IlI-a M. N. wir unser uns uns ihr euer euch euch Pronumele de politeţe pentru singular şi plural N. A. N. . A. Sie Ihrer Ihnen Sie sie ihrer ihnen sie In limba germană pronumele personal nu ooate fi omis ca în limba română : Ich gehe in die Bibliothek —.

. Es servind la dublarea subiectului dispare în propoz a secundară : Es kamen immer mehr Studenten. demonstrativ şi impersonal se menţine In propoziţia secun­ dară : Das Kind ist hier. 1 sich | euch euch uns A.526 GRAMMATIK 57 Funcţiile pronumelui es Sie gehen in das Kino. pronume demonstrativ : Ich weiß es. 2. Daß ich so traurig bin. verbe impersonale ocazionale : Es -> pronume impersonal Es läutet. (se traduce de obicei prin aceasta sau o) verbe impersonale permanente: Es schneit. Pentru persoanele I şi a II-a (singular şi plural) se folosesc dativul şi acuzativul pronumelui personal. Es gibt . sich j Pronumele reflexiv are o formă proprie numai pentru persoana a III-a (dativ şi acuzativ masculin. Ich weiß nicht. j sich | dich mich | sich | A. Ich wußte nicht. (nu se traduce) • expresii impersonale : Es wird spät. dir mir D. Es ist spät. pronume personal: Es ist groß.. was soll es bedeuten. (HL Heine). daß es hier ist. Ich wußte nicht.F. daß immer mehr Studenten kamen? 58 PRONUMELE REFLEXIV (Das Reflexivpronomen — Das rückbezügliche Fürwort) Singular Persoana I Persoana a II-a Persoana a III-a M. pe lîngă verbul sein: Es ist der Vater. feminin şi neutru.N. daß es schon so spät ist. Plural uns D. Weißt du. singular şi plural) : sich.. cuvînt introductiv pen­ tru dublarea subiectului: (nu se traduce) Es kamen immer mehr Studenten. 1. Es ca pronume personal. Observaţii.

MORPHOLOGIE 527 59 PRONUMELE RECIPROC (Das reziproke Pronomen — Das wechselbezügliche Fürwort) Pronumele reciproc propriu-zis este einander ( = unul pe altul. Ca pronume reciproc se foloseşte! Wir begrüßten uns. 60 PRONUMELE POSESLV (Das Possessivpronomen — Das besitza nzeigende Fürwort) Pronumele personal ich du er sie es wir ihr sie Sie _1 _ adjectival mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr meiner deiner seiner ihrer seiner unsrer eurer ihrer Ihrer 1 sub sta ntival der der \ der mein(ig)e dein(ig)e sein(ig)e der ihr (ig Je der der der 1 der der sein(ig)e unsr(ig)e eurfigje ihr(ig)e Ihr(ig)e . unii altora) — Einander este invariabil. O b s e r v a ţ i e . şi pronumele reflexiv sich. — Pronumele reciproc se întrebuin­ ţează de obicei împreună cu pre­ poziţii : Sie sprechen miteinander. Sie begrüßten sieh. Die Freunde machten unii pe alţii. Sie gingen nebeneinander. unul altuia. unele pe altele. einander Vorwürfe.

. o . Se declină ca adjectivele substantivizate : Die Mein(ig)en lassen dich grüßen. b) substantival (fără sau cu -» articol) fara articol — se .•/•. n • „ .declina . es Ihr DJ •. : v t Ja. Acordul pronumelui posesiv adjectival Mein Bleistift Pronumele posesiv se acordă în gen..•... • !•! {Der Bleistift •H> rpredicativ — • invariabil \i Die reder ist.' es ist meiner.. cu iniţială mare.T r.528 GRAMMATIK 61 Declinarea pronumelui posesiv -» atributiv—se declină ca mein Bleistift articolul neho.. . . ho-! T • . Pronumele posesiv substantivizat se scrie. ca \ Ist. • . '• mein. număr şi caz cu obiectul posedat: Meine Feder Mein Buch . O b s e r v a ţ i e . Pronumele posesiv atributiv stă înaintea substantivului. O b s e r v a ţ i e .. a n.• J Der D7 Bleistift ist Tb ider meine ( meini s e )- Pronumele posesiv poate fi substantivizat. t l cu articol — se declină ca r n „• . articolul. ca toate substantivele din limba germană.. _ Bleistift? • ' . .< meine Feder a) adjectival tărît negat : (totdeauna -> fără articol) .ist mein.

G. mein meines meinem meinen dein deines deinem deinen sein seines seinem seinen ihr ihres ihrem ihren sein seines seinem seinen unser uns(e)res uns(e)rem uns(e)ren euer eures eurem euren ihr ihres ihrem ihren Ihr Ihres Ihrem Ihren F. N. G. meine meiner meinen meine deine deiner deinen deine seine seiner seinen seine ihre ihrer ihren ihre seine seiner seinen seine uns(e)re uns(e)rer uns(e)ren uns(e)re eure eurer euren eure ihre ihrer ihren ihre Ihre Ihrer Ihren Ihre 34—Limba gerrrană — c. N. A. N. A. G. A. D. A. G. N. N. G. M. G. D. A. N. D. A. A. A. A. genul şi numărul obiectului posedat Singular l \ ^ Plural Y t t Posesor ich N. N. D. A. D. D. G. D. G. D. D. D. G. A. G. G. A. N. N. N. 1881 . G. G. N. mein meines meinem mein dein deines deinem dein sein seines seinem sein ihr ihres ihrem ihr sein seines seinem sein unser uns(e)res uns(e)rem unser euer eures eurem euer ihr ihres ihrem ihr Ihr Ihres Ihrem Ihr N. D. G. N. D. G. N. A. A. du er sie es wir ihr sie Sie M.529 62 Declinarea pronumelui posesiv adjectival Pronumele posesiv cu desinenţele determinate de cazul. N. D. G. F. D. N. G. D. D. A. A. N. D. N. meine meiner meiner meine deine deiner deiner deine seine seiner seiner seine ihre ihrer ihrer ihre seine seiner seiner seine uns(e)re uns(e)rer uns(e)rer uns(e)re eure eurer eurer euer ihre ihrer ihrer ihre Ihre Ihrer Ihrer Ihre N. G. A. D. A.

die F. . N. die diese jene dieselbe diejenige solche i N. das dieses jenes dasselbe dasjenige solches i 4* ^ v M. însuţi. die. 21) substantival se declină ca pronumele relativ (schema nr. Pronumele demonstrativ der. der (accentuat) dieser jener derselbe derjenige solcher selbst. das folosit substantival are la genitiv feminin singular şi la genitiv plural — pe lîngă forma deren — şi forma derer. Derer se referă numai la o noţiune care urmează : Gedenke derer. însele etc. înşişi. das i adjectival se declină ca articolul hotărît (schema nr. die sich für die Freiheit unseres Vaterlandes geopfert haben. selber (invariabil) [ = acesta) = acesta) = acela) = acelaşi) [ = acela) = astfel de) i F. însăşi. însuşi.) 64 Declinarea pronumelui demonstrativ der. diese jene dieselben diejenigen solche ( = însumi. 71) O b s e r v a ţ i e . die.530 GRAMMATIK 63 PRONUMELE DEMONSTRATIV (Das Demonstrativpronomer — Das hinweisende Fürwort) Singular Plural i M.

(das) dieses jenes Plural M. (die) diese jene N. N. F. (der) dieser jener F.MORPHOLOGIE 531 65 Declinarea pronumelor demonstrative dieser — diese — dieses jener — jene — jenes Se declină cu desinenţele articolului hotărît: Singular M. (die) diese jene (des) dieses jenes (der) dieser jener (des) dieses jenes (der) dieser jener (dem) diesem jenem (der) dieser jener (dem) diesem jenem (den) diesen jenen (den) diesen jenen (die) diese jene (das) dieses jenes (die) diese jene .

solches \ ein solcher. F. derselbe desselben demselben denselben derjenige desjenigen demjenigen denjenigen F. 67 Declinarea pronumelui demonstrativ solcher. partea a doua se declină ca un adjectiv precedat de articolul hotărît (deci: slab). N. Selbst înaintea unui substantiv sau pronume este aduerb ( = chiar) : ich selbst = eu însumi dar : selbst ich — chiar eu . dieselbe derselben derselben dieselbe diejenige derjenigen derjenigen diejenige N. O b s e r v a ţ i e . dasselbe desselben demselben dasselbe dasjenige desjenigen demjenige/i dasj enige Plural M. solches Solcher. dieselben derselben denselben dieselben diejenigen derjenigen denjenigen diejenigen Prima parte a acestor pronume se declină ca articolul hotărît. M. D. sie —| es •—|— selbst (selber) wir — ihr sie Sie —: Selbst (selber) este invariabil.532 GRAMMATIK 66 Declinarea pronumelor demonstrative derselbe — dieselbe — dasselbe derjenige — diejenige — dasjenige Singular N. G. D. N. A. solche. solche. G. eine solche. A. ein solches / se declină ca adjectivul atributiv 68 Pronumele demonstrativ selbst (selber) ich —) du — er —.

ist richtig. a) la toată propoziţia regentă : Ich wußte damals nickt. Alles.. welche. die.. die pl. d) la un adjectiv la superlativ: das Schönste. Cazul pronumelui relativ este determinat de funcţia sintactică pe care o îndeplineşte în propoziţia relativă.. welche 70 întrebuinţarea pronumelor relative Pronumele relative der. ceea ce) das welches pl. c) la pronumele demonstrativ das: Ich gebe ihm in Gedanken das. welches das Kind vorspielte. was ich gesehen habe . was se poate referi şi Das Menuett.. der mein Eulenspiegel sagte : „Wer nicht ganzes Leben hindurch mein Lehrer i laufen kann. mein Lehrer von einst. etwas etc. war von Mozart. was er sagt." blieb.MORPHOLOGIE 533 69 der welcher wer was (= (= (= (= PRONUMELE RELATIV (Das Relativpronomen — Das bezügliche Fürwort) care) die care) welche eine) ce. was ich geschrieben habe. wird verbrannt wer­ den. welches se referă la un anumit substantiv sau pronume din propoziţia re­ gentă : au sens general : wer... das welcher. zuerst zu lesen. was . b) la un pronume nehotărît: nichts alles. Pronumele relativ se acordă în gen şi număr cu substantivul sau pronumele la care se referă. . was es war .

—Wer hält einen Vortrag? —'Was hast du gekauft? —Welcher Stoff gefällt dir? — Was für ein Äpfelchen kaufte sie? . was? ( = ce?) -*• sens general welcher?. schema nr. Pronumele welcher se preferă dacă pronumele relativ este urmat de o formă identică a articolului hotărît (vezi schema nr. was für eine?. welche?. die (welche) deren — der (welcher) die (welche) die (welche) deren — denen (welchen) die (welche) N. den (welchen) F. das (welches) dessen — dem (welchem) das (welches) Plural N. der (welcher) D. Mir gefällt der blaue Stoff. N. Sie kaufte ihrem Sohn ein goldenes Äpfelchen. Ich habe das Buch gekauft. 72 Declinarea pronumelui relativ wer. welches? ( = care?) -» sens selectiv (se răspunde de obicei printr-un adjectiv precedat de articolul hotărît) was für ein?. 74 73 PRONUMELE INTEROGATIV (Das Interrogativpronomen — Das fragende Fürwort) wer? ( = eine?). das — welcher. **' A. was für ein? (— ce fel de?) întreabă de calitate (se răspunde de obicei printr-un adjectiv precedat de articolul nehotărît) Der Professor hält einen Vortrag. welche. welches M. was vezi pronumele interogativ. 70). dem (welchem) A. die.534 GRAMMATIK 71 Declinarea pronumelor relative der.

A. 76 Declinarea pronumelui interogativ was für ein ? — was für eine ? — was für ein ? în pronumele was für ein se declină numai ein. 71). ein se declină ca articolul hotărît: La plural. D. N. N.MORPHOLOGIE 535 74 Declinarea pronumelor interogative wer? N. G. G. wer? wessen ? wem? wen ? was? was? wessen ? wem? was? 75 Singular Plural N. eine. A. şi anume : a) dacă was für ein este întrebuinţat ad­ jectival ein. Declinarea pronumelui interogativ welcher? welche? welches? urmează regulile declinării articolului hotărît. eine. la . se deosebeşte de cea a pronumelui relativ welcher. 1. D. ein se declină ca articolul nehotărit: b) dacă was für ein este întrebuinţat sub­ stantival ein. D. welche. ingular şi la plural. Declinarea pronumelui interogativ welcher ? -— welche ? — welches ? F. A. welcher? welche ? welches? welches? welcher? welches? welcher? welchem? welchem ? weichere? welche ? welches ? welche ? welcher? welchen ? welche ? Observaţi . M. G. rămînîrid doar forma was für pentru toate ca­ zurile : Was für ein Buch? Was für einen Blei­ stift hast du ? Was für einer ? Was für eine ? Was für eines ? etc. Was für Bücher? . "Welches ist dein Vorschlag? Welches sind deine Vorschläge? 2. ein se suprimă. welches (schema nr. welches + verbul sein se referă si la substantivele masculine ş feminine (nu numai la cele neutre).

. [o] alta) der eine .. Pronumele nehotărît man Pronumele acesta se foloseşte numai la nominativ.. irgendetwas. amîndouă. keine. una) keiner. oamenii: Man erzählt sich = Lumea povesteşte (oamenii poves­ tesc). eines ( = unul. irgendjemand. jedes ( = fiecare) alles (— totul). deci numai ca subiect. ein anderes — andere ( = [un] altul. Nu are corespondent în limba română. prin persoana / plural: Man muß auf die Verkehrszeichen achten = Trebuie Se traduce să fim atenţi la semnele de circulaţie.536 GRAMMATIK 77 P R O N U M E L E NEHOTĂRÎT (Das Indefinitpronomen — Das unbestimmte Fürwort) man (traducerea vezi schema nr. prin pasivul reflexiv: L Man baut ein Haus = Se clădeşte o casă. Se întrebuinţează numai substantival. eine. jede. ambii. keines ( = nici unul. O b s e r v a ţ i e . celălalt) etwas = ceva ein bißchen ( = puţin) (ein) wenig ( = puţin) viel ( = mult) nichts = nimic etc. toate) beide ( = amîndoi. ambele) ein anderer. 78 . prin persoana a Ii-a singular: Man fühlt den Sommer nahen = Simţi că se apropie vara. 78) jemand ( = cineva) niemand ( = nimeni) einer. der andere ( = unul .. nici una) jedermann ( = fiecare) jeder. de exemplu : irgendeiner. prin pronumele cineva: Man klopft an die Tür = Cineva bate Ia uşă. Unele pronume nehotărîte pot fi întărite prin irgend. alle ( = toţi. prin cuvintele lumea. eine andere.

MORPHOLOGIE 537 79 N. D. A. eine. G. A. pronumele acesta are desinenţe diferite pentru cele trei genuri şi la nominativ şi la acuzativ. G. niemand jemand jemandes jemand(em) jemand(en) niemand niemandes niemand(em) niemand(en) 80 Declinarea pronumelor nehotărîte einer. 82 Declinarea pronumelui nehotărît jeder — jede — jedes Se declină ca articolul hotărit. keine. eines şi keiner. D. 81 Declinarea pronumelui nehotărît jedermann N. keines Aceîste pronume se declină za articolul hotărit. . jedermann jedermanns jedermann jedermann Pronumele jedermann se foloseşte numai substantival. dar n-are plural. Declinarea pronumelor nehotărîte jemand. Spre deosebire de limba română.

Se întrebuinţează sub­ stantival şi adjectival.. toate) urmează regulile declinării articolului hotărît. der andere Aceste pronume urmează regulile declinării adjectivului. Alle Studenten = toţi studenţii Beide Studenten = amindoi studenţii ( d a r : ambii studenţi) 84 Declinarea pronumelor nehotărîte ein anderer — eine andere — ein anderes der eine . Sag mir alles. 1. Alle.538 GRAMMATIK 83 Pronumele nehotărîte beide — alle — alles beide ( = amîndoi. avînd însă desinenţa adjectivelor declinate tare. : alle. alles şi beide exclud articolul — spre deosebire de limba română. de exemplu : „ J a . • Ich wünsche dir alles Gute. Observaţie. Alles este de fapt singularul pronumelui alle (m. 2. : aller. f. 85 Pronumele nehotărîte etwas şi nichts Etwas şi nichts sînt indeclinabile... Alle (Beide) waren anwesend." . — Alle Studenten (Studentinnen) wa­ ren anwesend. Adjectivele precedate de etwas şi nichts îndeplinesc funcţia mor­ fologică de substantive neutre. ambii) alle ( = toţi. totul. die Eisenbahn ist etwas Schönes!.. n. Ich bin mit allem einverstanden. — Observaţii. toate) şi alles ( = tot. : alles) Aller Anfang ist schwer.

— Anii de la 1000 la 2000 se exprimă în sute : în 1965 = im Jahre 1965 (neunzehnhundertfünfundsechzig) sau 1965 (neunzehnhundertfünfundsechzig).MORPHOLOGIE 539 NUMERALUL (Das Numerale — Das Zahlwort) 86 MJMERALELE CARDINALE (Die Kardinalzahlen — Die Grundzahlwörter) 0 null 1 eins 2 zwei 3 drei 4 vier 5 fünf 6 sechs 7 sieben 8 acht 9 neun 10 zehn 11 elf 12 zwölf 13 dreizehn 14 vierzehn 15 fünfzehn 16 sechzehn 17 siebzehn 18 achtzehn 19 neunzehn 20 zwanzig* 21 einundzwanzig 22 zweiundzwanzig 23 dreiundzwanzig 24 vierundzwanzig 25 fünfundzwanzig 26 sechsundzwanzig 27 siebenundzwanzig 28 achtundzwanzig 29 neunundzwanzig 30 dreißig 40 vierzig 50 fünfzig 60 sechzig 70 siebzig 80 achtzig 90 neunzig 100 hundert 101 hunderteins 110 hundertzehn 200 zweihundert 887 achthundertsiebenundachtzig 1 000 tausend 1007 tausendsieben 10 000 zehntausend 14 000 vierzehntausend 100 000 hunderttausend 1 000 000 eine Million 1 000 000 000 eine Milliarde Numeralele pînă la 1 000 000 se scriu te i un loc. . fără prepoziţie şi fără substantiv.

= tausenderste 40. 18. = 11. . — Numeralele ordinale se formează : a) pînă la 19 — din numeralele cardinale + -te b) de la 20 — din numeralele cardinale + -ste E x c e p ţ i i : der erste. = sechste siebente 7.Die Ordnungszahlwörter) 1. 13. = achte 8. das elfte = zwölfte = dreizehnte = vierzehnte = fünfzehnte = sechzehnte = siebzehnte = achtzehnte = neunzehnte 20. 16. = fünfzigste etc. die.= zwanzigste fünfte dreißigste 1 000. = der. 14. 19. = vierzigste 1 001. = hundertste — Punctul în urma unei cifre arată că numeralul este ordinal. = 9. am 19.= vierte 4. = fünfte 5. Juli 1965 sau numeralul ordinal la acuzativ: Bukarest. = der. = dritte 3. = tausendste 30. 50. = siebzigste 70. = 6. das hunderterste einund­ 305. Juli 1965. 15.540 GRAMMATIK 87 NUMERALELE ORDINALE (Die Ordnungszahlen — . = der. Januar = 4 ianuarie — Pentru indicarea datei în scrisori se întrebuinţează : -—numeralul ordinal precedat de am: Bukarest. 17. den 19. — Data se exprimă în limba germană prin numeralul ordinal : der 4. = neunte zehnte 10. = neunzigste 90. der dritte. = achtzigste 80. die das zwanzigste 101. der achte. = sechzigste 60. = 100. 12. die. — Numeralul ordinal este de obicei precedat de articol şi urmează regulile declinării adjectivului. = der die das erste zweite 2. = dreihundert 21.

Observaţie. 90 NUMERALELE DISTRIBUTIVE (Die Distributivzahlen — Die Verteilungszahlwörter) je drei ( = cîte trei) — z u dritt je fünf (= cîte cinci) — zu fünft Numeralele distributive se formează : — cu ajutorul numeralelor cardinale precedate de j e .tel = Teil). -e) precedate .MORPHOLOGIE 541 NUMERALELE FRACŢIONARE (Die Bruchzahlen) /2 */s 1 ji 1 /6 1 /10 VIOÜ 1 = = = = = = ein ein ein ein ein e m halb. 8 /9 9 /8 = = = = = = zwei drei vier fünf acht neun Drittel Fünftel Sechstel Siebentel Neuntel Achtel Numeralele fracţionare se formează din numeralele ordinale + -1 <. die Hälfte Drittel Viertel Sechstel Zehntel Hundertstel 2 3 /3 /3 4 /e »/. 89 NUMERALELE ORDINALE ADVERBIALE (Die Adverbialzahlwörter —• Die ordnenden Zahladverbien) erstens zweitens drittens ( = în primul rînd) ( = în al doilea rînd) (= în al treilea rînd) Numeralele ordinale adverbiale se formează din numeralele ordinale + -ns. Excepţii formează : ! / ? " S . E x c e p ţ i e : die Hälfte. Gramatica limbii române nu cunoaşte astfel de numerale. — cu ajutorul numeralelor ordinale (fără desinenţa de zu. ^ ^ f ^ „ 2\die Hälfte (substantival) 1—= eineinhalb sau anderthalb 2 Numeralele fracţionare sînt de gen neutru.

cîteva) etwas ( = ceva) manche ( = unii) nichts {= nimic) ein bißchen ( = puţin) etc. 82 NUMERALELE ITERATIVE (Die iterativen Zahlwörter — Die Wiederholungszahlen) einmal zweimal dreimal viermal = = '= .542 GRAMMATIK 91 NUMERALELE NEHOTÂRÎTE (Die unbestimmten Zahlwörter) alle ( = toţi. cîteva) viel ( = mult) etliche ( = cîţiva. 93 NUMERALELE MULTIPLICATIVE (Die Vervielfältigungszahlwörter) zweifach = doppelt ( = dublu) dreifach ( = triplu) fünffach {= încincit) vielfach ( = multiplu) Numeralele multiplicative se formează din numeralul cardinal -f fach numeralul nehotărît 4. In gramatica limbii române.fach Excepţie : doppelt . toate) (ein) wenig ( = puţin) einige (= cîţiva. numeralele iterative se numesc numerale adverbiale. Numeralele nehotărite se întrebuinţează şi ca pronume.= = (= o dată) de două ori) de trei ori) de patru ori) de cinci ori) de şase ori) siebenmal achtmal neunmal manchmal vielmals mehrmals (= de şapte ori) ( = de opt ori) ( = de nouă ori) ( = uneori) ( = de multe ori) ( = de mai multe ori) fünfmal sechsmal Numeralele iterative se formează din : — numeralul cardinal + mal -— numeralul nehotărît manch + mal — numeralul nehotărît viei + mals — numeralul nehotărît mehr + mals O b s e r v a ţ i e.

) (liegen. warten etc. După funcţia lor: — verbe auxiliare de timp (Hilfsverben der Zeit) a) verbe auxiliare — (Hilfsverben) — verbe auxiliare de mod (Hilfsverben des Modus) — haben — sein — werden — können —• dürfen —• sollen —• wollen —• müssen •— mögen — (lassen) (lernen etc. kommen (sich freuen. sagen etc.MORPHOLOGIE 543 VERBUL (Das Verb — Das Zeitwort — Das Tätigkeitswort) 94 A.) (es regnet.) sich CLASIFICAREA VERBELOR b) verbe predicative (Voll verb en) B După conjugarea lor: a) verbe tari (starke Verben) b) verbe slabe (schwache Verben) c) verbe neregulate (unregelmäßige Verben) C. wissen etc.) etc.) b) verbe derivate (abgeleitete Verben) (lächeln etc.) (fragen. kommen etc.) .) c) verbe compuse (zusammengesetzte Verben ) (einsteigen etc.) {denken.) a) verbe simple (einfache Verben) (lachen etc. merken etc.) (treffen. es schneit etc.) (geben. După formarea lor: (arbeiten. După complementul lor: a) verbe tranzitive (transitive Verben) (care pot avea pe lîngă ele un complement direct) b) verbe intranzitive (intransitive Verben) (care nu pot avea pe lîngă ele un complement direct) c) verbe reflexive (reflexive Verben) D După caracterul lor personal: a) verbe personale (persönliche Verben) b) verbe impersonale (unpersönliche Verben) E. stellen etc.

544 GRAMMATIK 95 CONJUGAREA VERBELOR AUXILIARE DE TIMP Formele de b a z ă : haben hatte — gehabt sein war — gewesen werden wurde — geworden Indicativ ich du er wir ihr sie werde wirst wird werden werdet werden Indicativ ich du er wir ihr sie Prezent habe hast hat haben habt haben Indicativ ich du er wir ihr sie bin bist ist sind seid sind Conjunctiv ich du er wir ihr sie habe habest habe haben habet haben Conjunctiv ich du er wir ihr sie sei sei(e)st sei seien seiet seien Conjunctiv ich du er wir ihr sie werde werdest werde werden werdet werden Indicativ ich du er wir ihr sie Imperfect hatte hattest hatte hatten hattet hatten Indicativ ich du er wir ihr sie war warst war waren wart waren Indicativ ich du er wir ihr sie wurde wurdest wurde wurden wurdet wurden Conjunctiv ich du er wir ihr sie hätte hättest hätte hätten hättet hätten Conjunctiv ich du er wir ihr sie wäre wärest wäre wären wäret wären Conjunctiv ich du er wir ihr sie würde würdest würde würden würdet würden .

1881 .MORPHOLOGIE 545 haben sein werden Indicativ ich habe gehabt du hast gehabt er hat gehabt wir haben gehabt ihr habt gehabt sie haben gehabt Perfect Conjunctiv ich habe gehabt du habest gehabt er habe gehabt wir haben gehabt ihr habet gehabt sie haben gehabt Indicativ ich bin gewesen du bist gewesen er ist gewesen wir sind gewesen ihr seid gewesen sie sind gewesen Conjunctiv sei gewesen sei(e)st gewesen sei gewesen seien gewesen seiet gewesen seien gewesen ich du er wir ihr sie Indicativ bin geworden bist geworden ist geworden sind geworden seid geworden sind geworden Conjunctiv sei geworden sei(e)st geworden sei geworden seien geworden seiet geworden seien geworden Indicativ war geworden warst geworden war geworden waren geworden wart geworden waren geworden ich du er wir ihr sie ich du er wir ihr sie Indicativ Indicativ ich hatte gehabt ich war gewesen du hattest gehabt du warst gewesen er hatte gehabt er war gewesen wir hatten gehabt wir waren gewesen ihr hattet gehabt ihr wart gewesen sie hatten gehabt sie waren gewesen Mai mult ca perfect Conjunctiv Conjunctiv ich hätte gehabt ich wäre gewesen du hättest gehabt du wärest gewesen er hätte gehabt er wäre gewesen wir hätten gehabt wir wären gewesen ihr hättet gehabt ihr wäret gewesen sie hätten gehabt sie wären gewesen Indicativ ich werde du wirst er wird wir werden ihr werdet sie werden Indicativ werde sein wirst sein wird sein werden sein werdet sein werden sein ich du er wir ihr sie Conjunctiv ich wäre geworden du wärest geworden er wäre geworden wir wären geworden ihr wäret geworden sie wären geworden Indicativ werde werden wirst werden wird werden werden werden werdet werden werden werden Viitorul I haben ich haben du haben er haben wir haben ihr haben sie ich du er wir ihr sie 35—Limba germană — c.

546 GRAMMATIK haben sein werden Conjunctiv ich du er wir ihr sie werde werdest werde werden werdet werden Indicativ Conjunctiv sein sein sein sein sein sein ich du er wir ihr sie Conjunctiv werde werdest werde werden werdet werden werden werden werden werden werden werden Viitorul I haben ich werde haben du werdest haben er werde haben wir werden haben ihr werdet haben sie werden Indicativ Indicativ ich du er wir ihr sie werde \ wirst geworwird werden ) den werdet I s e m werden/ Conjunctiv ich du er wir ihr sie werde \ werdest geworwerde werden | den werdet werden/ werde! werdet! werden Sie! Infinitiv werden geworden sein Participiu werdend geworden ich werde \ ich werde \ du wirst du wirst er wird gehabt er wird ^gewesen wir werden / haben wir werden / sein ihr werdet 1 ihr werdet sie werden/ sie werden/ Viitorul II Conjunctiv ich werde du werdest er werde ^gehabt wir werden / haben ihr werdet sie werden/ hab(e)! habt! haben Sie! Infinitiv Prezent Perfect haben gehabt haben Participiu Prezent Perfect habend gehabl : ich du er wir ihr sie Conjunctiv werde ^ werdest werde ^gewesen werden / sein werdet werden/ sei! seid! seien Sie! Infinitiv sein gewesen sein Participiu seiend gewese n Imperativ .

Wir sind ihnen begegnet. ţintă precisă } ~ Sie h a b e n S e t a n z t E x c e p ţ i e : verbele sein. Es ist spät geworden. . /formarea perfectului —Er ist nach Predeal gefahren.1 Der Knabe ist nach Hause cisă: J gelaufen. care exprimă o mişcare fără o ) „. b) verbele reflexive — Ich habe mich über diesen Brief gefreut. | Die Familie Hardekopf ist im begegnen: Ernst-Drucker. I Er ist zu Hause geblieben. . d) verbele intranzitive care nu exprimă o mişcare 1 „. b) verbele sein. — Sie sind einen Tag in Mamaia bleiben geblieben. — Er hat gekonnt. Verbele tranzitive care exprimă o mişcare se conjugă cu haben: — Sie haben das Zimmer betreten. bleiben. c) verbele impersonale — Es hat geregnet. }iai)en /formarea perfectului (activ) — Ich habe ihn getroffen \formarea mai mult ca perfectului — Ich hatte ihn getroffen (activ) Perfectul şi mai mult ca perfectul cu haben îl formează : a) verbele tranzitive — Ich habe diesen Text übersetzt. e) verbele modale B. perfectului (activ) Perfectul şi mai mult ca perfectul cu sein îl formează : a) verbele intranzitive care ex­ primă — o mişcare cu o ţintă pre. C. O b s e r v a ţ i e . pasivului —Er wird gefragt.MORPHOLOGIE 547 96 întrebuinţarea verbelor auxiliare de timp A. . . — Er hat lernen können. sein / (activ) \ formarea mai mult ca — Er war nach Predeal gefahren. werden —formarea condiţionalului — Würdest du einen A usflug machen? \ioTmdLrea. Jormarea viitorului — Er wird fragen. werden. •—schimbarea unei stări: —Er ist um 7 Uhr erwacht. . sau schimbarea unei stări } ~ Sle h a b e n gestanden. .Theater gewesen. .

Conjunctiv ich du er wir ihr sie könne könnest könne können könnet können Conjunctiv ich du er wir ihr sie dürfe dürfest dürfe dürfen dürfet dürfen Conjunctiv ich du er wir ihr sie müsse müssest müsse müssen müsset müssen Indicativ ich du er wir ihr sie Imperfect Conjunctiv ich du er wir ihr sie könnte könntest könnte könnten könntet könnten konnte konntest konnte konnten konntet konnten Indicativ ich du er wir ihr sie durfte durftest durfte durften durftet durften Indicativ ich du er wir ihr sie mußte mußtest mußte mußten mußtet mußten Conjunctiv ich du er wir ihr sie dürfte dürftest dürfte dürften dürftet dürften Conjunctiv ich du er wir ihr sie müßte müßtest müßte müßten müßtet müßten .548 GRAMMATIK 97 CONJUGAREA VERBELOR AUXILIARE DE MOD Formele de bază können konnte—gekonnt dürfen durfte—gedurft müssen mußte—gemußt Indicativ ich du er wir ihr sie Prezent kann kannst kann können könnt können Indicativ ich du er wir ihr sie darf darfst darf dürfen dürft dürfen Indicativ ich du er wir ihr sie muß mußt muß müssen müßt müssen .

MORPHOLOGIE 549 Formele de bază sollen sollte—gesollt wollen wollte—gewollt mögen mochte—gemocht Indicativ ich du er wir ihr sie Prezent Conjunctiv ich du er wir ihr sie solle sollest solle sollen sollet sollen soll sollst soll sollen sollt sollen Indicativ ich du er wir ihr sie will willst will wollen wollt wollen Indicativ ich du er wir ihr sie mag magst mag mögen mögt mögen Conjunctiv ich du er wir ihr sie wolle wollest wolle wollen wollet wollen Conjunctiv ich du er wir ihr sie möge mögest möge mögen möget mögen Indicativ ich du er wir ihr sie Imperfect Conjunctiv ich du er wir ihr sie sollte solltest sollte sollten solltet sollten sollte solltest sollte sollten solltet sollten Indicativ ich du er wir ihr sie wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten Indicativ ich du er wir ihr sie mochte mochtest mochte mochten mochtet mochten Conjunctiv ich du er wir ihr sie wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten Conjunctiv [ ich du er wir ihr sie möchte möchtest möchte möchten möchtet möchten j 1 .

wollen. gewollt. gesollt.. können (dürfen. mögen) du habest.. gemußt. müs­ sen. gewollt. ge­ . Mai mult a) Ca verb predicativ: ca perfect Indicativ ich hatte gekonnt (gedurft. ge­ (gedurft. gesollt. ge­ gewollt. sollen. können (dürfen. müs­ sen. wollen. gesollt. gesollt.. gesollt. ge­ mußt. ge­ mocht) etc. mocht) etc. können (dürfen. mußt. mocht) du hattest gekonnt (gedurft. mocht) du hättest gekonnt mußt. mußt. gewollt. müs­ sen. gesollt. mögen) etc. Conjunctiv ich habe . ge­ mocht) du hast gekonnt (gedurft. gemocht) du habest gekonnt (gedurft. mögen) du hast . gesollt.. gemocht) etc..550 GRAMMATIK Perfect a) Ga verb predicativ: Indicativ ich habe gekonnt (gedurft. können (dürfen. gewollt. gewollt. wollen. b) Ca verb auxiliar (pe lîngă infinitivul unui alt verb) : Indicativ ich habe . gewollt. gemußt. sollen. ge­ gewollt. mögen) etc. ge­ mußt. mocht) etc. Conjunctiv ich hätte gekonnt mußt. müs­ sen. sollen. Conjunctiv ich habe gekonnt (gedurft. gesollt.. sollen. ge­ ge­ ge­ ge­ (gedurft... wollen.

wollen.. sollen.. sollen. müs­ sen. mö­ gen) etc. gemußt. gemußt.. gesollt. mögen) du werdest.. wollen.. müs­ sen. gekonnt (gedurft. müs­ sen... gewollt.MORPHOLOGIE 551 Mai mult b) Ca verb auxiliar (pe lîngă infinitivul unui ca perfect alt verb) : Indicativ ich hatte . ge­ mußt. Conjunctiv ich hätte . können (dürfen. wollen. können (dürfen. gewollt.. ge­ mußt. • ... müs­ sen. mögen) du wirst .. mögen) du hättest . mögen) du hattest. können (dürfen. ge­ mocht) haben etc.. sollen. können (dürfen. gesollt. Conjunctiv ich werde . wollen. gekonnt (gedurft. sollen.gemocht) haben du wirst .. können (dürfen. gekonnt (gedurft. gekonnt (gedurft. gewollt... gewollt. wollen. Conjunctiv ich werde . ge­ mocht) haben etc.. müs­ sen. mögen) etc. gesollt. ge­ mocht) haben du werdest ... können (dürfen. mögen) etc. sollen. mögen) etc... sollen.. müs­ sen. Viitorul II Indicativ ich werde . müssen. müs­ sen. wollen. können (dürfen. gesollt. sollen. Viitorul I Indicativ ich werde . sollen.. wollen. können (dürfen. wollen...

. Această regulă se aplică şi la perfectul şi mai mult ca perfectul verbe­ lor : lassen. primul fiind modal. können — ich kann verbele modale (afară de sollen) dürfen — ich darf au Ablaut. verbele modale nu au desinenţe personale : können dürfen müssen sollen wollen mögen : : : : : : ich ich ich ich ich ich kann darf muß soll will mag — er kann — er darf — er muß • — er soll — er will — er mag b) La indicativul prezent singular. schema 109. hören. 561) : — Folosite ca verbe auxiliare. hel­ fen etc. gedurft. sehen. gehen. ich wollte. Wörterbuch übersetzen] al doilea stă la infinitivul fără zu O b s e r v a ţ i e .552 GRAMMATIK 98 CARACTERISTICILE VERBELOR MODALE a) La persoana I şi a III-a indicativ prezent. ich durfte. pe lîngă infinitivul unui alt verb. sehen. pag. ich mochte cu desinenţele verbelor slabe : gekonnt. Această regulă se aplică şi la verbele lassen. Ele sînt deci predar : terito-prezente : sollen — ich soll c) Verbele modale formează im­ ich konnte. gemußt gesollt. verbele modale formează per­ fectul şi mai mult ca perfectul cu haben -f. Der fremde Herr hat einen Wagen kommen lassen. gemocht d) Verbele modale care au la in­ können — ich konnte finitiv Umlaut îl pierd la im­ dürfen •— ich durfte müssen —• ich mußte perfect : mögen — ich mochte e) Cînd avem două verbe într-o Kannst du diesen Text ohne propoziţie. verbele modale formează per­ fectul şi mai mult ca perfectul cu haben + participiul perfect (deci în mod regulat) : O b s e r v a ţ i e . (comp. Dar : Er hat einen Brief auf dem Tisch gelassen.infinitiv: — Folosite ca verbe predicative. Ich habe nicht gekonnt. gewollt. helfen. ich mußte perfectul şi participiul perfect ich sollte. Ich halbe zu ihm gehen können. hören.

Caracteristicile principale: schreiben schrieb geschrieben geschrieben versprechen versprach versprochen versprochen a) Ablaut la imperfect şi de multe ori la participiul perfect: b) desinenţa -en la partici­ piul perfect : B. schallen Nu transformă pe e în i(e) : gehen.MORPHOLOGIE 553 ÎMPĂRŢIBEA VERBELOR DUPĂ CONJUGARE Infinitivul. schaffen. heben. genesen. weben. a Ii-a ->.ä au -*. 99 imperfectul şi participiul perfect: formele de bază ale verbelor VERBELE TARI (Die starken Verben) A. b) conjunctivul imperfect : imperf. bewegen. Caracteristicile secundare: a) persoanele a Ii-a şi a III-a singular. pflegen.du trägst -i' du läufst —> du siehst ~• du gibst Nu transformă pe a — ä : hauen. stehen. > u -» ü' c) alternanţe consonantice la unele verbe : Imperfectul Indicativ : ich kam ich hob ich fuhr Imperfectul Conjunctiv : —• ich käme ~ . indicati­ vul prezent : a ->. indicativ >o -> ö\ conjunct. I ich trage ich laufe ich sehe ich gebe prezent pers.gelitten ziehen — zog — gezogen - .äu e ' ^ ^ ^i Indicativul pers.ich höbe — ick führe leiden — litt — . i a .> ä i imperf.

97) + wissen (ich weiß). gewußt. Conjunctivul imperfect ginge stände (stünde) täte Participiul perfect gegangen gestanden getan . wußte. ich ordnete b) desinenţa -(e)te la imperfect: desinenţa . Verbele preterito-prezente: D. 95) verbele modale (schema nr. geordnet c) 101 A.554 GRAMMATIK 100 V E R B E L E SLABE • • (Die schwachen Verben) Caracteristicile verbelor slabe: a) nu schimb ă vocala radicală : lernen — lernte — gelernt ordnen — ordnete — geordnet ich lernte.(e)t la participiul perfect: gelernt. Verbele: Infinitiv gehen stehen tun Indicativul imperfect ging stand tat (vezi schema nr. Verbele auxiliare de timp C. Verbele: Infinitiv kennen brennen rennen nennen senden wenden bringen denken VERBELE NEREGULATE (Die unregelmäßigen Verben) Indicativul imperfect kannte brannte rannte nannte fsandte (sendete (wandte {wendete brachte dachte Conjunctivul imperfect kennte brennte rennte nennte sendete wendete brächte dächte Participiul perfect gekannt gebrannt gerannt genannt fgesandt (gesendet /gewandt \ gewendet gebracht gedacht B.

564. pag. . Futurum) Viitorul II (IL Futurum) 1 Verbe tari si slabe Indicativul prezent haben + participiul perfect sein Indicativul imperfect : \. II şi III : a -> ä au -> au e ->i(e) Verbe slabe Vocala radicală nu se schimbă Prezent (Präsens) ich du er wir ihr sie -e -(e)st -(e)t -en -(e)t -en Verbe tari Imperfect (Imperfekt) ich du er wir ihr sie -(e)st -en -(e)t -en ich du er wir ihr sie Verbe slabe -(e)te -(e)test -(e)te -(e)ten -(e)tet -(e)ten Vocala radicală nu se schimbă Ab­ laut Perfect (Perfekt) Mai mult ca perfect (Plusquam­ perfekt) Viitorul I (I.participiul perfect sein Indicativul prezent werden + infinitivul prezent Indicativul prezent werden + infinitivul perfect Vezi: Exemple de conjugare.MORPHOLOGIE 555 102 FORMAREA TIMPURILOR INDICATIVUL 1 (Der Indikativ) Verbe tari Pers.

Verbele a căror rădăcină se termină în -s. er sei. a Ii-a şi a IlI-a singular şi persoana a Ii-a plural. Verbul sein nu are desinenţă la pers. pers. Toate verbele tari.t : da grüßt. -ffn (öitnen). -t (antworten). -x au la prezent. -din (wiAmen). -ehn (rechnen). a căror rădăcină se termină in -t şi -d pot intercala vocala e la per­ soana a Ii-a singular imperfect şi trebuie s-o intercaleze la persoana a Ii-a plural imperfect : du hielt(e)st du betrat(e)st ihr hieltet ihr betratet 5. -ß. -tz. precum şi la toate persoanele indicativului imperfect. Verbele tari.556 GRAMMATIK 102 Observaţii. persoana a Ii-a singular numai desinenţa . 1. . 2. -tm (atmen) intercalează un e între rădăcină şi desinenţă la indicativ prezent. Verbele tari. O b s e r v a ţ i e . -z. + desinenţele conjuncti­ vului. -An (orAnen). -gn (begegnen). Rădăcina verbului + desinenţele conjuncti­ vului. Nu are loc nici o alternanţă vocalică. 3. -ss. a căror rădăcină se termină în -s sau -ß trebuie să intercaleze vocala e la persoana a Ii-a singular imperfect şi o pot intercala la persoana a Ii-a plural imperfect: du lasest du verließest ihr las(e)t ihr verließ(e)t i 103 CONJUNCTIVUL (Der Konjunktiv) Verbe tari Rădăcina verbului Prezent Verbe slabe ich du er wir ihr sie -e -est -e -en -et -en. I şi a III-a singular : ich sei. care la persoana a Ii-a şi a IlI-a singular au Umlaut sau alternanţa e -*• i(e) şi a căror rădăcină se termină în t nu intercalează vocala e la persoana a Ii-a singular şi nu au desinenţă la persoana a III-a singular p r e z e n t : du hältst du betrittst er hält er betritt Nici verbul (ein)laden nu intercalează vocala e ich lade (ein) du lädst (ein) er lädt (ein) 4. Verbele slabe a căror rădăcină se termină în -d (reden).

werden + infinitivul perf. Condiţionalul prez.. ci o formă perifrastică a conjunc­ tivului.infinitivul perfect 104 CONDIŢIONALUL (Der Konditionalis — Die Bedingungsform) Condiţionalul nu este un mod. Conjunctivul prezent — : (..MORPHOLOGIE 557 Verbe tari Indicativul imperfect ( + Umlaut) + desinenţele conjunctivului ich du er wir ihr sie -e -est -e -en -et -en Verbe slabe Conjunctivul im­ perfect = indi­ cativul imperfect Imperfect 1 1 Verbe tari şi slabe Perfect _ .. haben .. werden -f. Condiţionalul perf. = Conjunctivul imperf. . .infinitivul prez.participiul perfect sein Mai mult ca perfectul Conjunctivul imperfect :— + participiul perfect sein 1 Viitorul I Conjunctivul prezent werden + infinitivul prezent Viitorul II Conjunctivul prezent werden -\. = Conjunctivul imperf.

wissen nu formează imperativul după regu­ lile de mai sus. fără pronume: I ihr fragt -> fragt! • Forma de politeţe (singular şi piu. a II-a sing. was du nicht kennst! soll zu mir kommen! — prin indicativul prezent activ — prin indicativul viitor : — prin infinitivul prezent activ : — prin participiul perfect: — prin verbe modale : — prin adverbe : Her mit dem Doktor! . un Îndemn. Un ordin. ob du etwas spielen kannst. werden. sein. ci în felul următor : Infinitivul pers. ci şi — prin conjunctivul p r e z e n t : Man werfe noch einen Blick auf die nächsten Etappen in der Ero­ berung des Kosmos! Du kommst sofort her! Du wirst aber sofort herkommen! Einstelgen! Aufgepaßt! Wir auch noch Ilias wollen einmal sehen.j ral) = prezentul formei de politeţe cu inversiune: Sie fragen -* Fragen Sie! • Verbele haben.558 GRAMMATIK 105 IMPERATIVUL (Der Imperativ — Die Befehlsform) Persoana a II-a singular = persoana a II-a singular prezent. fără desinenţa -st du fragst -» frag! şi fără pronume: du antwortest ~» antworte! a şi au din rădăcină nu formează du trägst -> trag! Umlaut la imperativ: Persoana a II-a plural = persoana I a II-a plural prezent. a II-a plural forma de politeţe haben habe! habt 1 sein sei! seid! werden werde! werdet! wissen wisse! wißt! haben Sie! seien Sie! werden Sie! wissen Sie! O b s e r v a ţ i e . un sfat nu se exprimă numai prin imperativ. pers.

infinitivul putînd fi întrebuinţat şi ca substantiv (vezi schema nr. pag. pag. FORMELE NOMINALE ALE VERBULUI1 (Die Nominalformen des Verbs) 107 INFINITIVUL (Der Infinitiv — Die Nennform) Activ Pasiv Prezent Participiul perfect al verbului de conjugat + werden gefragt werden rădăcina verbului + -en sau fragen. Cînd o propoziţie în care pronumele man este subiect este trecută la diateza pasivă. laufen 1 Prin forme nominale ale verbului se înţeleg infinitivul şi participiul. Acestea nu sînt con­ siderate — în limba germană — moduri pentru că pot avea şi flexiune nominală. 562). iar participiul şi ca adjectiv şi substantiv (vezi schema nr. regeln. 109. Ea este întrebată. O b s e r v a ţ i e .: Ich bin gefragt worden. spre deosebire de : Das Fenster wird geöffnet = Fereastra se deschide. / prin diateza pasivă : (Der Kleine wird gelobt = Copilul este Diateza pasivă se traduce lăudat) prin pasivul reflexiv: (DieVorlesung wird in diesem Saal gehal­ ten = Prelegerea se ţine în această sală) Uneori diateza pasivă = sein (la timpul corespunzător) + participiul perfect (diateza pasivă a stării). . man se suprimă : Man öffnet dieses Warenhaus um 7 Uhr. Participiul perfect al verbului de conjugat este invariabil: Er wird gefragt. La perfect şi mai mult ca perfect. Diateza pasivă a stării exprimă starea subiectului ca rezultat al unei anumite acţiuni: Das Fenster ist geöffnet = Fereastra este deschisă. participiul geworden pierde augmentul ge. 561). — Dieses Warenhaus wird um 7 Uhr geöffnet.MORPHOLOGIE 559 106 DIATEZA PASIVĂ (Das Passiv) Diateza pasivă = werden (la timpul corespunzător) + participiul per­ fect al verbului de conjugat: Ich werde (wurde) gefragt etc. El este întrebat. 110. Sie wird gefragt.

La aceste verbe. adică : a) verbele simple b) verbele compuse cu particulă separabilă.se intercalează între particulă şi verb.560 GRAMMATIK Perfect participiul perfect + haben sein gefragt haben gelaufen sein geworden sein participiul perfect al verbului de conjugat + worden sein ( = gewor­ den sein = infinitiv perfect de la werden) gefragt worden sein 108 PARTICIPIUL (Das Partizip — Das Mittelwort) A. ge.d -> regelni fahren — gefahren zerbrechen — zerbrochen lernen —• gelernt rechnen — gerechnet erzählen — erzählt Infinitiv -f d B.-en 2) verbe slabe = (ge) + rădăcina verbului + -(e)t Participiul perfect cu ge.îl for­ mează verbele neaccentuate pe pri­ ma silabă. adică : a) verbele compuse cu particule in­ separabile: b) verbele în -ieren: ] tragen — getragen einsteigen — eingestiegen zerbrechen — zerbrochen erzählen — erzählt studieren — studiert . Participiul perfect: 1) verbe tari = (ge) + rădăcina verbului ( + Ablaut) -\. Participiul perfect fără ge.îl for­ mează toate verbele accentuate la infinitiv prezent pe prima silabă. Participiul prezent: fahren + d -> fahrend regeln -\.

Lust. c) după verbele mişcării : Gehst du das Buch kaufen? d) în construcţiile infinitivale cu d) după verbele helfen. angenehm. zu. Zeit: Wir haben die Möglichkeit zu studieren. Er muß gekommen sein ( = E 1 trebuie să fi venit). c) după adjective sau participii. um . unmöglich. b) după toate acele substantive pe lîngă care poate sta un atribut verbal. Der Junge half dem Alten den Koffer tragen. după verbele care exprimă percepţii senzoriale : 3) rareori prin infinitiv : 4) rareori prin supin : Ich höre ihn kommen aud venind). hören. fără zu a) după verbele modale : Er soll einen Artikel schreiben. nelimitată.. fühlen e t a j : Ich sehe ihn kommen. fehlen) : um sie der Frau zu geben.MORPHOLOGIE 561 109 întrebuinţarea infinitivului cu zu a) după majoritatea verbelor : Es beginnt zu regnen. ohne . statt. atît cel cu zu cît şi cel fără zu se traduce : 1) de obicei prin conjunctivul pre­ Er muß kommen ( — El trebuie zent sau perfect: să vină). c a : möglich. 2) prin gerunziu. Substantivizarea infinitivului Infinitivul prezent activ poate fi substantivizat: lernen ( = a învăţa) -»• das Lernen ( = învăţarea) Infinitivul substantivizat este de genul neutru şi exprimă o acţiune în desfăşurare.. Wunsch. bleiben. de exemplu: Möglichkeit.. unangenehm.zu: lehren.zu. heißen ( = be­ Der Kleine nahm Spielsachen.. Gelegenheit. Traducerea infinitivului Infinitivul. gewohnt: Es war mir unmöglich hinzu­ gehen. leicht. b) după verbele care exprimă per­ cepţii senzoriale (sehen. lernen... Absicht. Könnt teţi Was ( = ( = 11 ihr heute kommen? ( = Pu­ veni astăzi?) hatten Sie vorzubereiten? Ce aţi avut de pregătit?) 36—Limba germană .

mai mult ca perfectului şi a diatezei pasive : ich habe (hatte) gefragt. die gegründet wurde) Participiul prezent. precedat de Participiul perfect al verbelor in­ prepoziţia zu are sens pasiv şi tranzitive are sens activ: exprimă o necesitate: das zu die eben angekommenen Freun­ lesende Buch ( = das Buch.. c) substantivizat: der Eeisende der Angestellte Participiul perfect serveşte la formarea perfectului.. ich werde gefragt.. de obicei: a) printr-o propoziţie relativă : die a') prin participiu : die geschaffenen Bedingun­ spielenden Kinder = copiii gen = condiţiile create care se joacă dar şi b) printr-un adjectiv sau parti­ b') prin propoziţii relative : die angekommenen Freunde cipiu : = prietenii care au sosit ein glänzender Organisator = un organizator strălucit . Participiile întrebuinţate ca adverbe (b) sînt invariabile.) ( = die Lehranstalt. die eben gelesen werden soll) angekommen sind... ( = die Freunde. Sensul participiului întrebuinţat atributiv Participiul prezent întrebuinţat Participiul perfect al verbelor tran­ atributiv are sens activ : zitive are sens pasiv : die spielenden Kinder . . . die gegründete Lehranstalt ( = die Kinder.. die spielen. das de . Declinarea participiului Participiile întrebuinţate ca adjective (a) şi ca substantive (c) se declină ca adjectivele atributive.. ein ausgezeichnet gelehrter Mann Das Wasser war kochend heiß.110 întrebuinţarea participiului perfect prezent a) adjectival: die lebende Biblio­ die schön eingerichteten Studen­ thek tenheime b) adverbial: Er erwiderte la­ Er spricht ausgezeichnet..) Traducerea participiului Participiul prezent se traduce: Participiul perfect se traduce. chend.

ge se formează participiul perfect intercalează între particulă şi fără ge : verbul simplu : erwacht angerufen La infinitivul prepoziţional. wieder-: durchführen — führte durch — durchgeführt ( = a executa) durchleuchten— durchleuchtete — durchleuchtet ( = a radiografia) Uneori acelaşi verb poate fi compus chiar cu aceeaşi particulă atît separabil cît şi inseparabil: übersetzen — übersetzte — übersetzt ( = a traduce) übersetzen — setzte über — übergesetzt ( = a trece peste un rîu) (trennbar .MORPHOLOGIE 563 c) printr-un gerunziu : die steigende Produktion = producţia crescîndă d) printr-un substantiv : der Reisende = călătorul c') printr-un substantiv : der Angestellte = salariatul 111 VERBELE COMPUSE (Zusammengesetzte Verben) I inseparabil (untrennbar zusammengesetzte Verben) — Particula inseparabilă este neaccentuată : verbul simplu : zählen verbul compus : erzählen separabil zusammengesetzte Verben) — Particula separabilă este ac­ centuată : verbul simplu : rufen verbul compus : anrufen — în propoziţia principală (la pre­ zent. wider-.. zu se intercalează între par­ ticulă şi verbul simplu : anzurufen Atît separabile cît şi inseparabile pot fi particulele : durch-. parti­ cula nu se desparte de verb : . daß er mich anruft (anrief) Verbele compuse inseparabil — La participiul perfect.. Ruf mich um 5 Uhr a n ! — In propoziţia secundară. Ich rief dich um 5 Uhr an. voll-. imperfect şi imperativ) particula separabilă trece la sfîrşitul propoziţiei: Ich rufe dich um 5 Uhr an. über-. unter-. um-..

564 GRAMMATIK 112 Particulele inseparabile şi se )arabile Inseparabile beempentergemißverzerAüt inseparabile cit şi separabile durchhinterüberumuntervollwiderwieder Separabile Toate celelalte parti­ cule sînt separabile. am fugit) du liefst er lief wir liefen ihr lieft sie liefen ich liefe (aş fugi) du er wir ihr sie liefest liefe liefen liefet liefen ich fragte (întrebam. fugii. am întrebat) du fragtest er fragte wir fragten ihr fragtet sie fragten . este inseparabilă numai în 1 verbul wiederholen 113 EXEMPLE DE CONJUGARE DIATEZA ACTIVĂ Verb e Indicativ Pre­ zent ich laufe (fug) du läufst er läuft wir laufen ihr lauft sie laufen tari Conjunctiv Verbe Indicativ ich frage (întreb) du fragst er fragt wir fragen ihr fragt sie fragen slabe Conjunctiv ich frage [(să) întreb] du fragest er frage wir fragen ihr fraget sie fragen ich laufe [(să) fug] du laufest er laufe wir laufen ihr laufet sie laufen Im­ per­ fect ich lief (fugeam. Particula wieder ( = a repc ta). 0 b s e r v a ţ i e. (aş întreba) întrebai.

Vii­ tor II ich werde ge­ laufen sein (voi fi fugit) du wirst ge­ laufen sein er wird gelaufen sein etc. Indicativ ich habe ge­ fragt (am întrebat) du hast gefragt er hat gefragt etc. etc. etc. să fi întrebat) du habest ge­ fragt er habe gefragt etc.MORPHOLOGIE 565 DIATEZA ACTIVĂ Verbe tari Verbe slabe Per­ fect Indicativ ich bin ge­ laufen (am fugit) du bist ge­ laufen er ist gelaufen etc. Conjunctiv ich habe gefragt (am întrebat. ich werde laufen ich werde (voi fugi) laufen (voi fugi) du wirst du werdest laufen laufen er wird laufen er werde laufen etc. ich werde ge­ fragt haben (voi fi întrebat) du wirst gefragt haben er wird gefragt haben etc. Conjunctiv ich sei gelaufen (am fugit. ich werde ge­ laufen sein (voi fi fugit) du werdest ge­ laufen sein er werde gelau­ fen sein etc. Mai mult ca per­ fect ich war ge­ ich wäre gelau­ laufen fen (fugisem) (aş fi fugit) du warst ge­ du wärest ge­ laufen laufen er war gelaufen er wäre ge­ laufen etc. ich hatte ge­ fragt (întrebasem) du hattest ge­ fragt er hatte ge­ fragt etc. . să fi fugit) du sei(e)st ge­ laufen er sei gelaufen etc. ich werde ge­ fragt haben (voi fi întrebat) du werdest gefragt haben er werde ge­ fragt haben etc. Vii­ tor I ich werde fragen (voi întreba) du werdest fragen er werde fragen etc. ich werde fragen (voi întreba) du wirst fragen er wird fragen etc. ich hätte gefragt (aş fi întrebat) du hättest ge­ fragt er hätte gefragt etc.

-ă) (să fiu între­ bat. Indicativ Conjunctiv Imperfect ich wurde ich würde gefragt gefragt (aş fi între­ (eram. Mai mult ca perfect ich war gefragt ich wäre gefragt worden worden i (fusesem în(aş fi fost întrebat. am bat. -ă) du wirst gefragt du werdest gefragt etc. etc. -ă) trebat. du wärest ge­ fragt worden etc. Perfect ich bin gefragt ich sei gefragt worden worden (am fost între­ (să fi fost. -ă) am fost întrebat. -ă) fost.566 GRAMMATIK Condiţionalul Prezent ich würde laufen (aş fugi) du würdest laufen er würde laufen wir würden laufen ihr würdet laufen sie würden laufen Perfect ich würde gelaufen sein (aş fi fugit) du würdest gelaufen sein er würde gelaufen sein wir würden gelaufen sein ihr würdet gelaufen sein sie würden gelaufen sein Prezent ich würde fragen (aş întreba) du würdest fragen er würde fragen wir würden fra­ gen ihr würdet fra­ gen sie würden fra­ gen Perfect ich würde gefragt haben (aş fi întrebat) du würdest gefragt haben er würde gefragt haben wir würden gefragt haben ihr würdet gefragt haben sie würden gefragt haben Imperativ lauf! (fugi!) lauft! laufen Sie! frag! (întreabă!) fragt! fragen Sie! DIATEZA PASIVĂ Conjunctiv Prezent ich werde gefragt ich werde ge­ fragt (sînt între­ bat. etc. -ă) du bist gefragt du sei(e)st ge­ worden fragt worden etc. Indicativ . -ă. bat. etc. -ă) du wurdest du würdest gefragt gefragt etc. fui în­ trebat. -ă) du warst ge­ fragt worden etc. sînt întrebat.

Condiţionalul Prezent Perfect ich würde gefragt werden ich würde gefragt worden sein (as fi întrebat. -ă) du wirst ge­ fragt werden etc. Conjunctiv I Ich werde ge­ fragt werden (voi fi între­ bat. -e) seien Sie (werden Sie) gefragt! (fiţi întrebat. -ă) F O R M E L E NOMINALE Infinitivul Activ Prezent Perfect laufen (a fugi) gelaufen sein (a fi fugit) fragen (a întreba) gefragt haben (a fi întrebat) Participiul Prezent laufend (care fuge. -ă) du würdest gefragt werden du würdest gefragt worden sein etc. etc. etc.MORPHOLOGIE 567 Indicativ Viitorul ich werde ge­ fragt werden (voi fi între­ bat. -ă) gefragt (întrebat. întrebînd) Perfect gelaufen (fugit. -ă) întrebat. Imperativul sei (werde) gefragt! seid (werdet) gefragt! (fii întrebat. -ă) du werdest gefragt wer­ den etc. -ă) (aş fi fost întrebat. -ă) (fiţi întrebaţi. -ă) du wirst ge­ du werdest fragt worden gefragt wor­ sein den sein etc. fugind) fragend (care întreabă. Indicativ Conjunctiv Viitorul II ich werde ge­ ich werde ge­ fragt worden fragt worden sein sein (voi fi fost (voi fi fost întrebat. întrebată) Pasiv gefragt werden (a fi întrebat) gefragt worden sein (a fi fost întrebat) .

. ich habe mir gemerkt du hast dir gemerkt etc. ich hätte mir gemerkt du hättest dir gemerkt etc. ich habe mir gemerkt du habest dir gemerkt etc. ich hatte mir gemerkt du hattest dir gemerkt etc.IT4 VERBELE REFLEXIVE (Reflexive Verben) Indicativ Prezent ich du er wir ihr sie Sie freue freust freut freuen freut freuen freuen mich dich sich uns euch sich sich ich merke du merkst er merkt wir merken ihr merkt sie merken Sie merken mir dir sich uns euch sich sich ich freue du freuest er freue wir freuen ihr freuet sie freuen Sie freuen mich dich sich uns euch sich sich ich du er wir ihr sie Sie merke merkest merke merken merket merken merken mir dir sich uns euch sich sich Conjunctiv Imperfect ich freute mich du freutest dich er freute sich wir freuten uns ihr freutet euch sie freuten sich Sie freuten sich ich merkte mir du merktest dir er merkte sich wir merkten uns ihr merktet euch sie merkten sich Sie merkten sich Perfect ich habe mich gefreut du hast dich gefreut etc. Identic cu imperfectul indicativ Mai mult ca perfect ich hatte mich gefreut du hattest dich gefreut etc. ich habe mich gefreut du habest dich gefreut etc. ich hätte mich gefreut du hättest dich gefreut etc.

ich werde mir merken du werdest dir merken etc. ich werde mich freuen du werdest dich freuen etc. hinaus — heraus hinunter — herunter . etc. Imperativul freu dich! freut euch! freuen Sie sich! merk dir! merkt euch! merken Sie sich! mică. ADVERBUL (Das Adverb — Das Umstandswort) 115 întrebările : wo? (stare pe loc) hier (da) dort hinten vorn drinnen draußen hinein hinauf i ADVERBELE DE LOC (Die Ortsadverb] en) = = = = = = aici acolo mapoi înainte înăuntru afară etc. La forma de politeţe pronumele reflexiv se scrie cu iniţială şi nu cu iniţială mare. oben unten überall nirgends links rechts = = = = = = sus jos pretutindeni nicăieri la stînga la dreapta wohin ? (mişcare) — herein •— herauf etc. ich werde mir merken du wirst dir merken etc.MORPHOLOGIE 569 Viitorul I ich werde mich freuen du wirst dich freuen etc. ca pronumele de politeţe personal şi posesiv. II ich werde mir gemerkt haben du werdest dir gemerkt haben etc. O b s e r v a ţ i e . Viitorul ich werde mich gefreut haben du wirst dich gefreut haben etc. ich werde mir ich werde mich gemerkt haben gefreut haben du wirst dir du werdest dich gemerkt haben gefreut haben etc.

früh = devreme spät = tîrziu. jährlich = anual etc. ewig = veşnic lange = mult timp. ADVERBELE DE MOD (Die Adverbien der Art und Weise) gern so umsonst zusammen viel fast überaus = = = = = = = cu plăcere sehr asa äußerst degeaba vergebens împreună nur mult wenig aproape kaum peste măsură etc. ADVERBELE DE TIMP (Die Zeitadverbien) heute = astăzi. erst = abia seither. seit langem — de mult immer = totdeauna. stets = mereu häufig = adesea. täglich = zilnic wöchentlich = săptămînal. jetzt = acum nie.570 GRAMMATIK aufwärts abwärts = în sus = în jos vorwärts = înainte rückwärts = înapoi Adverbul hin şi compusele lui exprimă direcţia de la cel care vorbeşte. gewöhnlich = de obicei selten = rareori. stundenlang = ore întregi tagelang = zile întregi. Adverbe sînt şi cuvintele interogat Lve : wo ? = unde? wohin ? = încotro ? woher ? = de unde? 116 Întrebările : wann? II. = = = = = = foarte extrem de în zadar numai. manchmal = uneori stündlich = la fiecare oră. seitdem = de atunci. Adverbul her şi compusele lui exprimă direcţia spre acela care vorbeşte. niemals = niciodată. seit wann? wie lange? wie olt? 117 Întrebările : wie? III. zuerst = mai întîi endlich. schließlich = în sfîrşit. doar puţin de-abia . immer = totdeauna damals = pe atunci.

. numai că la superlativ se întrebuinţează doar forma : am . să sperăm vizibil parţial întîmplător din fericire 118 întrebările : warum ? (weshalb. altminteri gleichwohl = cu toate acestea etc.. -sten Comparaţia neregulată a adverbelor Pozitiv oft gern bald Comparativ öfter (häufiger) lieber eher Superlativ am häufigsten am liebsten am ehesten adjectivelor . .. deshalb i aceea. 53). ADVERBELE DE CAUZĂ ŞI DE SCOP (Di«! Adverbien des Grundes und des Zwecks) darum \ daher . weswegen?) IV. dazu = în acest scop wozu? 119 COMPARAŢIA ADVERBELOR (Die Steigerung der Adverbien) Comparaţia adverbelor este identică cu comparaţia (vezi schemele nr. cu greu sper.MORPHOLOGIE 571 auf welche Weise? schwerlich = hoffentlich = sichtlich = teilweise = zufälligerweise = glücklicherweise = etc. 52. dm aceasta cauza deswegen) andernfalls = în caz contrar.

/ de ex. se referă în general la lucruri sau la substantive abstracte şi nu Ia persoane. \ wo(r) + prepoziţie. womit.) X . Se formează din : da + prepoziţia respectivă Se traduc prin : prepoziţie -f. ( = Mă gîndesc la aceasta — la o anu­ mită chestiune.) damit — cu acesta (aceasta etc. atît cele in­ terogative sau relative.) Adverbele pronominale interogative sau relative se întrebuinţează în locul pronumelui was precedat de prepo­ ziţie.pronume An was denkst du? Woran denkst du? woran = la ce womit = cu ce Ich denke an das. a IlI-a precedat de prepo­ ziţie. woran da(r) -f prepoziţie. cît şi cele de­ monstrative.AMMATIK ADVERBE PRONOMINALE (Die Pronominaladverbien) 120 Adverbe pronominale relative Adverbe pronominale interogative Adverbe pronominale demonstrative: Adverbele pronominale. daran Woran denkst du? ( = La ce te gindeşti?) dar : An wen denkst du? ( = La cine te gîndeşti?) leb denke daran. damit. ( = Mă gîndesc la el. » Se formează din : wo + prepoziţia respectivă Se traduc prin : prepoziţie + pronume Adverbele pronominale demonstrative se întrebuinţează în locul pronumelui demonstrativ das (la dativ sau la acuzativ) sau al pronumelui personal de pers. Ich denke daran. de ex.) dar : leb denke an ihn.572 Ö8. daran = la acesta (aceasta etc.

mulţumită entgegen = (în) contra fern= departe de gegenüber = în fală. PREPOZIŢIA (Die Präposition — Das Verhältniswort) 121 Prepoziţii cu genitivul Prepoziţii cu dativul Prepoziţii cu acuzativul Prepoziţii şi acuzativul an = la. de zwischen — între angesichts = în faţa. îna­ inte de. pe (o suprafaţă verti­ cală) auf = pe (o su­ prafaţă orizon­ tală). faţă de. dincolo ab = de (la). în exterior betreffs = referitor la bezüglich = referitor la diesseits = de partea aceasta einschließlich = inclusiv hinsichtlich = în vederea infolge — din cauza. la hinter = în spa­ tele in = în. împotriva ohne = fără um = în j u r u l . la wider = în con­ tra . începînd de aus = din außer = afară de bei — la (stare sau acţiune pe loc) dank — datorită.MORPHOLOGIE 573 Adverbe pronominale interogative şi relative : —an —auf —aus —bei —durch —-für —in wo(r)— —mit —nach —um —unter —über —von —vor —zu Adverbe pronominale demonstrative : —an —auf —aus —bei —durch —für —in da(r)— —mit —nach —um —unter —über —von —vor —zu O b s e r v a i i e. la neben = lîngă über = deasupra unter = sub vor = în faţa . avînd în vedere anläßlich = cu ocazia ausschließlich = exclusiv außerhalb = afară din. ca ur­ mare inmitten — în mijlocul innerhalb = înăuntrul. inaintea. în termen de jenseits — de partea cealaltă. Consoana r se intercalează dacă prepoziţia începe cu o vocală. în afara. peste drum de bis = pînă (la) durch — prin entlang — de-a lungul für = pentru gegen = contra.

de l a .. (întrebarea wohin?) timp: Er wohnt auf dem Land. potrivnic Observaţii. cu t o t (toată) unterhalb = dedesubt unweit = nu departe de vermöge = în virtutea. . de (temporal) von — d e . cu ajutorul oberhalb = deasupra seitens — din partea (an)statt = în locul trotz = în ciuda ungeachtet = neţinînd seamă d e . în spre nächst ~ pe lîngă nebst — împreună cu. Wo wohnt er? Er kommt am Montag. Prepoziţiile zuwider. prin während — în timpul wegen = din cauza zugunsten = în favoarea. Meiner Meinung Cişmigiu nach . Wohin gehen sie? Ich wohne dem gegenüber. gegenüber. după ( = conform). precum şi entlang ( + acuzativ).574 GRAMMATIK Prepoziţii cu genitivul Prepoziţii cu dativul Prepoziţii cu acuzativul Prepoziţii cu dativul şi acuzativul kraft = în puterea. în primul caz cere acuzativul: In al doilea este adverb şi cazul substantivului este determinat de prepoziţie : 4. Prepoziţia bis poate sta singură sau pe lîngă o altă prepoziţie. la... îm­ preună cu seit — din. după mit = cu nach = d u p ă .. Prepoziţia nach cu sensul de conform. se pun de obicei după substantiv : 2. bis nächsten Montag . bis zu dem Bahnhof. Wann kommt er? Sie gehen in die Stadt. pe lîngă samt — cu. în folosul gemäß = conform cu. gemäß.. . în ceea ce priveşte întrebuinţarea prepoziţiilor cu dativul şi acuzativul: Verbul care exprimă o stare sau o acţiune pe loc: prepoziţie + dativ (întrebarea wo?) Pe Ungă un complement circumstanţial de prepoziţie + dativ (întrebarea wann?) Verbul care exprimă direcţia unei mişcări: prepoziţie + acuz.. 1. în vir­ tutea längs = de-a lungul mangels = în (din) lipsă de mittels = p r i n . se pune de cele mai multe ori după substantiv : 3. entgegen. despre zu = la (mişcare) zuwider = contrar.

dacă. cu toate acestea sonst = de altfel Ich will ein Tele­ gramm aufgeben.zu — pentru a soweit = în măsura în care obwohl — deşi obgleich = deşi trotzdem = cu toate că so daß = aşa încît statt daß — în loc (ca) să statt . cu toate acestea trotzdem = totuşi. întrucît als = cînd. ori de cîte ori nachdem = după ce ehe = înainte ca bevor = înainte ca. I care nu influenţează asupra topicii: und = şi oder = sau. . darum gehe ich auf die Post.... ele nemai fiind considerate con­ juncţii ci adverbe: 2 Es regnete. decît wenn = cînd. d e n n ich will ein Telegramm auf­ geben. înainte de a während = în timp ce seitdem = de cînd wie = cum. după cum indem = în timp ce (se tra­ duce de obicei doar verbul la gerunziu) damit = ca să. w e i l ich ein Telegramm 1. de ase­ menea sondern = ci denn = căci nämlich = adică allein = dar Ich gehe auf die 2 care influenţează asupra topicii: außerdem = afară de aceasta dann = pe urmă darum = de aceea deshalb = de aceea deswegen = de aceea dennoch = totuşi. Con­ juncţiile de mai sus. u. Es regnete. nu influen­ ţează topica. fo­ losite în interiorul unei propoziţii. pentru ca um.. ori aber = însă. die Observaţie.. coordonatoare Conjuncţii Bindewort) subordonatoare verbul conjugat locul ultim daß = că ob = dacă weil = fiindcă da = fiindcă. dar auch = şi. zu = fără a als (ob) = ca şi cum als (wenn) = ca şi cînd Ich gehe auf die Post.MORPHOLOGIE 575 CONJUNCŢIA (Die K o n j u n k t i o n — D a s 122 A. zu = în loc de a ohne daß = fără (ca) să ohne .. l Post. aufgeben will. ich ging trotz­ dem in die Stadt. t r o t z ­ dem (dennoch) l ging ich in Stadt.

. desto (um so) = cu cît .. Conjuncţii corelative nicht nur . 123 (Die ach! ah! aha! hm! oh! INTERJECŢIA Interjektion — Das ei! husch! pfui! o weh! p s t ! st! Empfindungswort) hallo! wau.. mäh ! meck. meck! .....576 GRAMMATIK 122 B. cu atît O b s e r v a ţ i e . noch — nici . sondern auch = rm numai . cît şi weder . respectiv un adjectiv la comparativ : Je mehr du lernst. Atît după je cît şi după desto (um so) se pune un adverb... nici entweder . als auch = atît ... Je introduce propoziţia secundară... desto propoziţia principală........ miau ! mäh. ci şi sowohl . oder — ori . wau ! miau. ori je . desto größere Fortschritte machst du.

SUBIECTUL (Das Subjekt — Der Satzgegenstand) 125 întrebările : wer? was? Subiectul poate fi exprimat: pnntr-un pronu. 1 dezvoltată (Der erweiterte Satz] 1 I părţi principale | + subiect predicat 1 părţi secundare \ . nen unmöglich Freund gewesen einzuschlafen. circumst.printr-o propozi­ me: tic sau o con.er mein bester Es regnet. 1SS1 . daß rauchen? Es ist dem Klei.Es wurde mir Darf man hier vală: offenbar.printr-un infini. strucţie infiniţi.SINTAXA (Die Syntax — Die Satzlehre) PROPOZIŢIA (Der Satz) 124 1 simplă (Der einfache Satz) părţi principale | subiect predicat Propoziţia .ţie secundară : Er ist Student. printr-un substanţia sau o parte de vorbire substantivizată: Lenchen (Eine Verwandte) pflegte die Kinder. comple­ atribut ment corn pi. »7—limba germană — c. war.

auch au un subiect comun. Uneori predicatul verbaX este exprimat printr-o locuţiune verbală : Till Eulenspiej »el machte sieh aus dem Stambe. sondern.1 poate fi exprimat: 1 i printr-u n verb predicativ: Marina schrieb ihrem Sohn. b).5 78 GRAMMATIK Nu există subiect inclus ca în limba română : — Merg la bibliotecă. c) B. legate prin und. aber. 159 A. . Frühstück! b) în construcţiile infinitivale şi participiale (schema nr. a). a Ii-a singular şi plural Komm(t) zum. b) Observaţie. I printr-un verb modal + Infinitiv: Kannst du diesen Text ohne Wörterbuch übersetzen? O b s e r v a ţ i e. Subiectul se omite : a) în propoziţiile imperative cu verbul la imperativ pers. PREDICATUL [Das Prädikat — Die Satzaussage) 12G verbal Predicatul 1. doch. subiectul se pune doar o singură dată : Der Regisseur stürzte auf die Bühne und\ (ljX-ItefttsMnfr| nannte den Autor des Stückes. oder. Dacă două sau mai multe propoziţii coordonate. nominal 127 PREDICATUL VERBAJL (Das verbale Prädikat) i . Ich gehe in die Bibliothek.

E r (sie. Er wurde. was er sich ge­ wünscht hatte. Der Knabe wurde Goethes Liebling. Numele predicativ exprimat printr-un adjectiv este de obicei invariabil: Das ist ein neues Wohnviertel. i) printr-un infinitiv sau prin­ tr-o construcţie infinitivală : j) printr-o propoziţie secun­ dară : . Deutsch zu studieren.SYNTAX 579 128 PREDICATUL NOMINAL (Das nominale Prädikat) I copula + nume predicativ (Das Prädikativum Prädikatsnomen) Das (Die Kopula — Das Satzband) (de obicei sein sau werden) Er ist Student. es) ist aufmerksam. Zwei Jahre sind vorbei. Diese Statue ist aus Marmor. Sein Wunsch ist. f) printr-un pronume : g) printr-un numeral: h) printr-un adverb : Was ist das? Wir waren zu dritt. Numele predicativ poate fi exprimat: a) printr-un substantiv la nominativ: b) printr-un substantiv la genitiv (rareori) : c) printr-o construcţie prepo­ ziţională : d) printr-un substantiv sau pronume precedat de o con­ juncţie comparativă: e) printr-un adjectiv : O b s e r v a ţ i e . seit­ dem ich ihn nicht gesehen habe. Bukarest wird immer schöner. Wir sind guter Laune. Er heißt wie sein Vater.

580 GRAMMATIK ATRIBUTUL (Das Attribut — Die Beifügung) 129 întrebări: was für ein? welcher? wieviel? wessen? Atributul poate fi exprimat prin : a) adjective sau cuvinte între­ buinţate ca adjective das goldene Äpfelchen vor sechs Tagen b) — Substantive la genitiv (atributul genitival) — Substantive cu prepoziţie (atributul prepoziţional) —• substantive in acelaşi caz cu substantivul determinat (apoziţia) atributul adjectival (das adjektivische Attribut) atributul substantival (das substantivische Attribut) Ein Regisseur dieses Volkstheaters. e) o propoziţie secundară propoziţia atributivă (der Attributsatz) Ist das der Brief.. Die Antwort auf die Frage... den du heute bekom­ men hast ? . Gehen Sie zu meinem Nachbar.. dem Bärenwirt! — Der Komponist Zelter c) — adverbe fără prepoziţie — adverbe cu prepoziţie atributul adverbial (das adverbiale Attribut) Wer wohnt in dem Hause dort? Hast du die Zeitung von heute? d) infinitivul cu zu atributul verbal (das verbale Attribut) Wir haben die Möglichkeit zu lernen.

. sahen den Jungen . . 2) atributul substantival.. 2) atributul adverbial (ăe obicei): Wir wohnen in jenem Wohn­ block dort. ein ausgesprochenes Volks­ theater .SYNTAX 58 î 130 LOCÜL ATRIBUTULUI 1 înaintea substantivului determinat : 1) atributul adjectival der tieîe Eindruck 1 i în urma substantivului determinat: 1) atributul substantival a) genitival: Der Mittelpunkt der Kul­ tur . uneori. schön und wun­ derbar . (Fr.. laufen. 3) atributul verbal: Wir haben die Absicht. . neacordat... înaintea sau tn urma substantivului determinat: — Meine Mutter hat manch gülden Gewand (J.... Schiller) b) prepoziţional: Die Lehranstalt von Sf. O b s e r v a ţ i e .. în special dacă este expri­ mat printr-un nume pro­ priu la genitiv : Schillers Bescheidenheit. Sava c) apozüia (de obicei): Das Ernst-Drucker-Thea­ ter in Hamburg. 4) propoziţia atributivă: Die Leute aber. die an den Fenstern vorbeigingen. W. atributul adjectival stă. Deutsch zu studieren. în limbaj poe­ tic. Goethe) — Ein Mädchen.

se pune : I. o parte de propoziţie Dacă nicht neagă toată propoziţia. Er fährt noch nicht fort. Er spricht nicht gut Deutsch. daß du nicht rauchen sollst. c) complementului circumstanţial de timp : Ich schreibe heute nicht. b) — complementului prepoziţional (de obicei) : Ich warte nicht auf dich. înaintea : în urma : IL în propoziţia secundară: a) — numelui predi­ cativ . toată propoziţia B. b) complementului fără prepoziţie : Ich habe das Buch nicht. în propoziţia principală: / \. — particulei sep arabile : Das Kleid war nicht teuer. c) — complementului circumstanţial de loc şi de mod : Er wohnt nicht (hier) in Buka­ rest. Ich habe noch nicht geantwortet. Du störst mich nicht. — participiului. a) verbului conjugat Du störst nicht.582 GRAMMATIK 131 Negaţia „nicht" Nicht poate nega : A. Er kann nicht kommen. . — infinitivului. înaintea predicatului: Ich habe dir gesagt.

1. Dacă nicht neagă o parte de propoziţie. Ich warte auf ihn. Ich erwarte ihn. sondern ans Meer. Ich höre ihn kommen. Ich brauche einen Bleistift. Sie hat mich gebeten. eines se întrebuinţează keiner. 2.SYNTAX 583 B. care se pune înaintea substanti­ vului : Ich habe keinen Bleistift. ihr Kind solange aufzunehmen. a) printr-un substantiv — fără prepoziţie : — cu prepoziţie: b) printr-un pronume — fără prepoziţie: — cu prepoziţie: c) printr-un infinitiv sau printr-o construcţie infiniţivală: d) printr-o propoziţie secundară: . Zur Familie gehörte noch ein wichtiges Mitglied. — Ich fahre nicht aufs Land. sondern seinen Bruder gesehen. keine. Pentru negarea unui substantiv precedat de articolul nehotărît sau neprecedat de nici un fel de articol. keine. atunci se pune înaintea cuvîntului pe care vrem să-1 negăm : — Ich habe nicht ihn. Die Villard erzählte. COMPLEMENTUL (Das Objekt — Die Ergänzung) 132 Complementul poate fi exprimat: Die Menge erreichte den Hörsaal. daß der Mieter einen Sohn von zwölf Jahren habe. Hast du einen ? Leider habe ich keinen. Observaţii. kein. Pentru negarea pronumelui einer. keines. eine. sondern mein Bruder. se întrebuinţează kein. Ich habe keine Feder. — Nicht ich fahre aufs Land.

pag. 622) Er erfreute sich eines großen An­ sehens. pag. d) prepoziţional (Präpositional­ objekt) întrebările : auf wen? worauf? an wen? woran? etc. b) la dativ (Dativobjekt) întrebarea : wem ? (vezi verbele si adjectivele ou dativul. (vezi verbele şi adjectivele prepoziţionale. 618. Ich habe Geschirr zerbrechen hören. . Ich versuchte sie anzurufen.584 GRAMMATIK 133 FELURILE COMPLEMENTULUI a) la genitiv (Genitivobjekt) întrebarea : wessen? (vezi verbele şi adjectivele cu genitivul. 616. pag. 617) Sie kennt dich. 620) So gefiel es dem Publikum c) la acuzativ (Akkusativobjekt) întrebările: wen? was? (vezi verbele şi adjectivele cu acuzativul. Ich warte auf eine Antwort. 621. 622-630) Ich warte auf ihn. e) infinitival (Infinitivobjekt) întrebarea : was ? Man fühlt den Frühling nahen. pag.

An einem Nachmittag erhielt Paul Besuch. ohne ihn vorher anzurufen? Als ich nach Hause ging. Complementul la acuzativ exprimat printr-un substantiv stă în urma complementului la dativ: Der Onkel kauft dem Neffen (ihm) das Buch. Sie blieben einen Tag hier. Seit gestern ist er hier.SYNTAX 585- 134 ORDINEA COMPLEMENTELOR IN PROPOZIŢIE Se poate întîmpla ca acelaşi verb să fie determinat complemente: unul la acuzativ şi altul la dativ. de două exprimat printr-un pronume stă înaintea complementului la dativ: Der Onkel kauft es dem Neffen (ihm). a) printr-un substantiv — fără prepoziţie la genitiv : la acuzativ : — cu prepoziţie : b) printr-un adverb — fără prepoziţie: — cu prepoziţie: d) printr-o propoziţie secundară: . COMPLEMENTUL CIRCUMSTANpAL (Das Adverbiale — Die Umstandsbestimmung) 135 Complementul circumstanţial poate fi exprimat: Er kam eines Tages zu mir. Heute schneit es. reg­ nete es. Willst du zu ihm gehen.

. de cauză (Kausalbestimmung) Întrebările: warum? weshalb? weswegen ? Beide studierten an Universität. derselben Am 26. de timp (Temp or alb estimmung) întrebările : wann? wie lange? seit wann? wie oît? Compl. circumst. Sie lachten vor Freude. circumst. Mai 1789 mußte Schiller seine erste Vorlesung . circumst.. Ihr krauses Haar glänzte wie Gold.586 GRAMMATIK 136 FELURILE COMPLEMENTULUI CIRCUMSTANŢIAL Compl. halten. circumst. Noch den ganzen Abend wurde davon gesprochen. de loc (Lokalbestimmung) Întrebările: wo? wohin? woher ? Compl. FRAZA (Der zusammengesetzte Satz) 137 I prin coordonare (Satzverbindung) I propoziţie propoziţie principală + principală (Hauptsatz) (Hauptsatz) i Fraza ! 1 prin subordonare (Satzgefüge) 1 propoziţie propoziţie principală + secundară (Hauptsatz) (Nebensatz) . de mod (Modalbestimmung) Întrebările: wie? auf welche Weise? Compl.

2 (vezi schemele nr. denn ich lese abends. sie will ihn ein paar Tage besuchen..SYNTAX 587 FRAZA FORMATĂ PRIN COORDONARE (Die Satzverbindung) 138 prin juxtapunere Fraza formată prin coordonare cu ajutorul conjuncţiilor care nu influen­ ţează asupra topicii care influenţea­ ză asupra topicii Ich habe meine Ku­ sine Alice getroffen. Meine Augen sind schlechter geworden. . 142) . Der Saal faßte vier­ hundert Menschen. und = şi oder = sau aber — însă auch = şi. dennoch war kein l Platz frei.. 122 şi nr. de aseme­ nea sondern = ci denn = căci darum = de aceea deshalb = de aceea deswegen = de aceea trotzdem = totuşi dennoch = totuşi sonst — de altfei dann = pe urmă etc. ihr Mann ist im Ge­ fangenenlazarett.

als wäre es ein Franzo­ se. was es war. als = cînd welches. welche. da = întrucît welcher. die. Wäre das Wetter schön.588 GRAMMATIK FRAZA FORMATĂ PRIN SUBORDONARE (Das Satzgefüge) 139 Fraza formată prin subordonare ! cu ajutorul cu ajutorul conjuncţiilor pronumelor re­ subordonatoare : lative : daß = că ob = dacă der. wenn = cînd welche. wo der Junge sei und was sie für ihn tun könne. Anumite propoziţii secundare pot fi prescurtate. das ha­ be mit ihm das Zimmer geteilt. Jungen. weil — fiindcă die.. der Deut­ sche habe ein Kind. dacă subiectul pro­ poziţiei secundare este identic cu subiectul propoziţiei regente (vezi schema nr.. .. cu ajutorul cuvintelor interogative : wo? = unde? woher? = de unde? wohin? = înco­ tro ? unde ? was? = ce? wofür? = pen­ tru ce? etc. rede fran­ zösisch. so fände der Ausflug statt. pnn juxtapunere: (fără cuvînt introductiv) propoziţie se­ cundară neintro­ dusă (camu­ flată) : Die Villard er­ zählte. propoziţie conpropoziţie re­ juncţională: lativă : Wir sahen. propoziţie inte­ rogativă indi­ rectă : Die Meunier fragte. 159). sei hier in die Schule gegan­ gen.... nachdem = wer. . bin. daß Ein Mädchen es im Wagen führt den kleinen Bänke gab. das. der ich Da es glatt ist. was = după ce obwohl = deşi damit = ca să etc.. mals nicht. Ich wußte da­ fällt sie.

după gradul de dependenţă: a) Propoziţia care de­ pinde nemijlocit de propoziţia principală este de gradul I : b) propoziţia secundară..SYNTAX ÎMPĂRŢIREA PROPOZIŢIILOR SECUNDARE (Die Einteilung der Nebensätze) 140 PROPOZIŢIILE SECUNDARE POT FI ÎMPĂRŢITE A. şi aşa mai departe : Die Villard nannte ihr das Cafe und fügte hinzu. 145—158).. după forma lor: 1. 139) 2. ist das erste. după funcţia lor sintactică : Orice parte a propoziţiei (afară de predicatul verbal) poate fi expri­ mată printr-o propoziţie secundară (vezi schemele nr. C. propoziţii secundare neintroduse sau camuflate (nicht eingeleitete oder verkappte Nebensätze) (vezi schema nr. propoziţii secundare introduse (eingeleitete Nebensätze) : a) conjuncţionale (Konjunktionalsätze) b) relative (Relativsätze) c) interogative indirecte (Indirekte Fragesätze) (vezi schema nr. după poziţia lor: a) înaintea propoziţiei principale : b) intercalate în propo­ ziţia la care se referă : c) în urma propoziţiei principale : Da es glatt ist. este de gradul II. care depinde de o pro­ poziţie de gradul I. als mich Stine aus der Schule holt. wenn sie sich nicht fürchte. D. möge sie dem Jungen Wäsche bringen. falle ich. Der Schaffner verlangte von uns die Karten. Am nächsten Tag. . 139) B. die wir beim Ein­ steigen bekommen hatten.

Da es dunkel ist. (vezi schemele nr. 122) . (vezi schema nr. 142 şi 143) verb conjugat (precedat de partea ne­ conjugabilă a predica­ tului) Ich starrte m e i n e n O n k e l an. Spielt er G e i g e ? S o ging alles l a n ­ ge Z e i t g u t .. Die ersten zwei waren m i t Paul an d e r G a r t e n ­ l a u b e angelangt.. E i n e s T a g e s er­ hielt Paul B e s u c h ..590 GRAMMATIK TOPICA (Die Wortstellung) 141 TOPICA în propoziţia principală în propoziţia secundară ordine directă (Grundstellung) ordine inversă (Umstellung) poziţie finală (Endstellung) subiect — verb conjugat (— c o m p l e ­ m e n t sau cir­ cumstanţial — partea neconjugabilă a predicatului) ( c o m p l e m e n t sau circumstanţial) — verb conjugat — subiect (— c o m ­ plement sau circumstanţial — partea neconjuga­ bilă a predicatului) N a t ü r l i c h erin­ nere ich m i c h ..

des­ halb etc. Ich steige hier aus." d') în propoziţia prin­ cipală precedată de o propoziţie se­ cundară : Als mein Vater kam."—sagte Otto — „ich möchte diese Aus­ stellung besich­ tigen.. sagteer mir. darum frage ich dich. denn Paul wohnte außerhalb der Stadt. Gretchen! c') în propoziţiile in­ troduse prin con­ juncţiile coordona­ toare: darum.SYNTAX 591 TOPICA ÎN PROPOZIŢIA PRINCIPALĂ I 142 Verbul conjugat Locul predicatului Numele predicativ. Sie will ihren Mann besuchen. sondern. participiul perfect. oder. Darauf gaben sie sich die Hand. . Ich habe meine Ku­ sine Alice getroffen. aber. (vezi schema nr. denn : Das war nicht schlecht.. locul II a) în propoziţia enunţiativă : Der Regisseur sturste auf die Bühne. b) în propoziţia inte­ rogativă parţială (adică cu cuvînt interogativ) : Was gibt's denn ? c) in propoziţiile in­ troduse prin: und. 138) : „Ich will es gut machen. infinitivul. parti­ cula separabilă locul I a') în propoziţia inte­ rogativă totală (adică fără cuvînt interogativ) : Kennst du die Frau? b') în propoziţia im­ perativă : Verzeih mir." locul ultim în toate categoriile de propoziţii principale : Sein Urteil ist sehr streng. e') în propoziţia inci­ denţă : „Onkel Martin.

precedată de o propo­ ziţie secundară: Als mein Vater kam... trotzdem (vezi sche­ mele nr. înaintea verbului conjugat Ordine directă B.. deshalb. în urma verbului conjugat Ordine inversă a) Topica în propoziţia enunţiativă (valabil pentru A şi B) Ein Zug war gerade angezeigt.. den­ noch. Dort hält der Zug nicht! b) Topica în propoziţia interogativă parţială (valabil pentru A şi B) Wer fehlt heute? Wem bist du begegnet? c) Topica în propoziţii interoga­ tive totale: Kennst du die Frau? d) Topica In propoziţii impera­ tive : Seien Sie morgen um 7 Uhr früh hierl e) Topica în propoziţiile in­ troduse prin conjuncţiile: da­ rum. da­ rum frage ich dich. 122 şi 142) : Ich will es gut machen. . sagte er mir. deswegen.592 GRAMMATIK TOPICA ÎN PROPOZIŢIA PRINCIPALĂ II 143 Locul subiectului A. f) Topica în propoziţia princi­ pală.

1881 . Predicatul participiul. daß Laco eine Apfelsine essen wollte.. 2. 38—Limba germană — c.. b) Wäre ich für ihn ein hoffnungsloser Fall gewesen.. în propoziţiile secundare. du. daß ihn Eulenspiegel be­ trogen hatte. daß daß daß daß er er er er verbul conjugat în locul ultim heute kommt? gekommen ist? kommen muß? krank ist? Observaţii 1. Topica în propoziţia secundară introdusă Subiectul a) exprimat printr-un substantiv stă : — imediat după conjuncţie. stă imediat după conjuncţie: Es fiel der Mutter ein. — imediat după pronume. du. du.. Topica în propoziţia secundară neintrodusă (camuflată) Topica în propoziţia secundară neintrodusă satz) = topica în propoziţia principală. b) exprimat printr-un pronume. B. eine Apfelsine gewünscht hatte. daß er hat (wird) kommen wollen. daß er sich . adică particula nu se mai se­ pară de verb. Die Leute.593 TOPICA ÎN PROPOZIŢIA SECUNDARĂ 144 A. dacă în propoziţie nu este nici un pronume : Es fiel der Mutter ein. în propoziţiile secundare. die an den Fenstern vor­ beigingen. 1 2 1 2 (verkappter Neben­ a) Die Villard erzählte. der Knabe habe Vertrauen zu ihr. als wäre er sein Kamerad gewesen. care con­ ţin un infinitiv dublu. verbul conjugat (haben sau werden) stă înaintea primului infinitiv: Du weißt. infinitivul sau numele pre­ dicativ în locul | penultim Weißt Weißt Weißt Weißt du. verbele cu particulă separabilă devin insepara­ bile. dacă în propoziţie este un pronume : Der Spitalmeister merkte. hätte er sich mit mir so viel abgegeben? 2 1 c) Er t a t so.

propoziţia principală începe de obicei cu pronumele es (vezi exemplul de la pct. 70. dem ich begegnete. Es wurde mir offenbar. 146 PROPOZIŢIA PREDICATIVĂ (Der Prädikativsatz — Der Aussagesatz) Der Junge wurde. 72) . welches? Propoziţia atributivă apare de obicei ca propoziţie relativă: Gazul pronumelui relativ este de­ terminat de funcţia sintactică pe care o îndeplineşte în propoziţia secundară: Ich habe Dir eines der goldenen Äpfelchen schicken wollen. soll zu b) prin pronume relative sau inte­ Hause bleiben. 71. (v<. Dacă propoziţia principală este urmată de propoziţia subiec­ tivă. welche. die Du Dir gewünscht hattest.zi şi schemele nr. a). ist Bukarester. Propoziţia predicativă se intro­ duce de obicei prin pronume re­ lative : 147 PROPOZIŢIA ATRIBUTIVĂ (Der Attributsatz — Der Beifügesatz) întrebări: was für ein? welcher. ging in die Bibliothek. daß ich ob ( = dacă) : meinen besten Freund verloren hatte. rogative : c) Propoziţiile subiective apar rareori neintroduse. O b s e r v a ţ i e . Der Kollege. Wer nicht pünktlich ist. was er sich gewünscht hatte.594 GRAMMATIK PROPOZIŢIILE SECUNDARE DUPĂ ÎNŢELES 145 PROPOZIŢIA SUBIECTIVĂ (Der Subjektsatz — Der Gegenstandssatz) Întrebări: wer? was? Propoziţiile subiective se introduc: a) prin conjuncţiile daß ( = că). Der Kollege. dessen Arbeit ich gerade lese.

hingelegt hattest. daß alle das Spital verlassen. was ich dir sage. . ob (— dacă): b) prin pronume şi adverbe re­ lative şi interogative: Propoziţiile completive apar şi ca propoziţii neintroduse (verkappte Nebensätze) : Du wirst sehen. Propoziţiile completive se introduc a) prin conjuncţiile daß ( = că). Du sollst niemandem verraten. er sei krank. wo du es se introduc prin : wo ( = unde). PROPOZIŢIILE CIRCUMSTANŢIALE (Die Adverbialsätze — Die Umstandssätze) 149 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ D E LOC (Der Lokalsatz — Der Ortssatz) întrebări: wo? wohin? woher? Propoziţiile circumstanţiale de loc Ich fand das Buch. wohin ( = în­ cotro. wo er wohnt.SYNTAX 595 148 PROPOZIŢIA COMPLETIVĂ (Der Objektsatz — Der Ergänzungssatz) întrebări: was? wen? wem? wessen? nach wem? wonach? etc. woher ( = de unde). Er sagte mir. unde). Ich weiß nicht.

als. ohne daß ich ihn b) prin conjuncţiile: ohne daß ( = fără să). verbul predicativ se traduce prin gerunziu). ( = în timp ce) pentru expri­ marea raportului de simulta­ neitate. bevor ( = înainte de) pentru exprimarea rapor­ tului de posterioritate.596 GRAMMATIK 150 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ TEMPORALĂ (Der Temporalsatz — Der Zeitsatz) întrebări : wann? seit wann? wie lange? wie oft? Propoziţiile circumstanţiale temporale se introduc : a) prin conjuncţiile : während ( = în timp ce). j 151 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ MODALĂ (Der Modalsatz — Der Umstandssatz der Art und Weise) întrebări: wie? auf welche Weise? Propoziţiile circumstanţiale modale se introduc : Wir erlernen eine Sprache. loc să). wenn pentru exprimarea raportului de an­ terioritate.. als ich seitdem ( = de cînd). kauften wir die Kinokarten im Vorverkauf. b) prin conjuncţiile: nachdem ( = după ce). wenn ( = cînd. Ich freute mich sehr. iar wir viel lesen. statt daß ( = în gefragt hätte. Bevor wir auf die Fakultät gingen. sagte er : . • . Er antwortete. predicatul la perfect. în propoziţiile introduse prin nachdem. c) prin conjuncţiile: ehe ( = îna­ inte de). şi la mai mult ca perfect. ori de cîte ori). — dacă predicatul propoziţiei principale stă la imperfect. indem a) prin conjuncţia indem (con­ juncţia nu se traduce. trebuie să stea O b s e r v a ţ i e . — dacă predicatul propoziţiei principale stă la prezent.. indem ihn sah. als ( = cînd). Nachdem er die Tür geschlossen hatte.

Je regelmäßiger wir lernen. als. als ob er Schauspieler wäre. Propoziţia comparativă reală se introduce prin conjuncţiile: wie. je . după cum. Am Schluß gab es einen Skandal. als ob er Schauspieler wäre (sei). [de] parcă) etc. (vezi schema nr.. (desto. wie ich ihn noch nie gesehen hatte. ca). wie ihn das Theater noch nie er­ lebt hatte. als ( = decît. [de] parcă). Er trägt so schön vor. als wenn ( = ca şi cînd. Propoziţia comparativă ireală poate fi introdusă şi numai prin con­ juncţia als ( = ca şi cînd. als wäre er Schauspieler. Modul: conjunctiv — imperfectul. desto größere Fortschritte machen wir.. ca şi cum. în acest caz. als ob ( = ca şi cum. mai rar prezentul.SYNTAX 597 152 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ COMPARATIVĂ (Der Komparativsatz — Der Vergleichssatz) Propoziţiile circumstanţiale comparative se introduc: prin conjuncţiile: wie = (cît. pentru exprimarea simultanei­ tăţii : Er trägt so schön vor. pentru exprimarea anteriorităţii: Er trug so schön vor. — mai mult ca perfectul.. ca şi cum. Modul: indicativ Er war so aufgeregt. als ob er Schauspieler gewesen wäre (sei). cu atît). mai rar perfectul. ca şi cînd. um so) ( = cu cît . [de] parcă).... 122) ireală se introduce prin conjuncţiile: als ob. je . [de] parcă). cum. (desto) etc. verbul conjugat trece în urma conjuncţiei als (verkappter Nebensatz) : Er trägt so schön vor. als wenn. .

da es dort heiß ist. încît). după denn verbul conjugat stă în locul doi. So schicke ich nur den Brief. denn es ist spät. 1. I [ Ich lief so schnell. weil du ja auch nicht rauchst und Wollsocken keinen Zweck haben.. Ich beeile mich. . spre de­ osebire de weil şi da. Observaţii. Deci. 142. daß ich ihn noch erreichte. 154 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ CAUZALĂ (Der Kausalsatz — Der Umstandssatz des Grundes) Întrebări: warum? weshalb? weswegen? aus welchem Grunde? Propoziţia circumstanţială cau­ zală se introduce în special prin conjuncţiile: weil sau da. weil (da) es spät ist. Conjuncţia cauzală denn.598 GRAMMATIK 153 P R O P O Z I Ţ I A CIRCUMSTANŢIALĂ CONSECUTIVĂ (Der Konsekutivsatz — Der Folgesatz) Propoziţia circumstanţială consecutivă se introduce în special prin conjuncţiile: daß. In propoziţiile introduse prin darum. verbul conjugat stă în locul 1 (vezi schema nr. deswegen) există numeroase atingeri semantice. daß ( = aşa . pe cînd după weil şi da verbul conjugat se găseşte în poziţie finală. so daß şi so . introduce propoziţii principale cauzale. deshalb sau deswegen... c'). deshalb.. între propoziţiile cauzale şi propoziţiile conclusive (propoziţiile introduse prin darum. Ich beeile mich. 2.

122) Obwohl die Aufführung ernst und aufmerksam aufgenommen wurde. d). atîta cît) insofern ( = întrucît). soweit es sich soweit ( = pe cît. In propoziţia finală se între­ buinţează uneori conjunctivul pentru a exprima o acţiune do­ rită. obgleich. posibilă. 160. Trotzdem ( = dennoch = cu toate acestea.SYNTAX 599 155 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ FINALĂ (Der Finalsatz — Der Absichtssatz) Întrebări: wozu? zu welchem Zweck? Propoziţia circumstanţială fi­ nală se introduce în special prin conjuncţia damit ( = ca să). cu toate că). Ich habe ihn früh morgens in ein kleines Cafe gebracht. gab es am Schluß einen großen Skandal. 157 . trotzdem (dennoch) gab es am Schluß einen großen Skandal. Die Aufführung wurde ernst und aufmerk­ sam aufgenommen. şi schema nr. schema nr. damit er von dort irgendwo untergebracht werde. obschon) ( = deşi. insoweit etc. Propoziţia circumstanţială restrictivă (Der Restriktivsatz — Der Einschränkungssatz) întrebări: inwieweit? inwiefern? Eine elektronische Rechenma­ Se introduce prin conjuncţiile: schine kann alles. totuşi) poate să introducă şi propoziţii concesive princi­ pale. (comp. (comp. 156 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ CONCESIVĂ (Der Konzessivsatz — Der Einräumungssatz) întrebări: trotz welcher Bedingung ? trotz welches Umstandes ? Propoziţiile circumstanţiale concesive se introduc de obicei prin conjuncţiile : obwohl (trotzdem. um mechanisches Denken handelt. O b s e r v a ţ i e .

hätte er sich mit mir nicht so viel abgegeben. Dacă propoziţia condiţională apare ca propoziţie secundară neintro­ dusă (verkappter Nebensatz). führe ich ihn in die Gesellschaft von Grün­ wiesel ein. ea stă de obicei Înaintea propoziţiei principale. so hätte er sich mit mir nicht so viel abge­ geben. Wenn er Zeit gehabt hätte. wäre er zu dir gekommen.600 GRAMMATIK 158 P R O P O Z I Ţ I A CIRCUMSTANŢIALĂ CONDIŢIONALĂ (Der Konditionalsatz — Der Bedingungssatz) Î n t r e b a r e : unter welcher Bedingung? 1) Propoziţia circumstanţială con­ diţională se introduce prin con­ juncţia wenn ( = dacă) sau 2) apare ca propoziţie secundară neintrodusă (verkappter Neben­ satz). condiţională reală ireală propoziţie principală (condiţionată) Acţiune prezentă: Indicativ prezent propoziţie secundară (condiţională) Indicativ prezent propoziţie principală (condiţionată) Acţiune prezentă: Conjunctiv imperfect (condiţionalul I) propoziţie secundară (condiţională) Conjunctiv imperfect Wenn er sich bessert. . O b s e r v a ţ i e . Wäre ich für ihn ein hoffnungs­ loser Fall gewesen. werde ich ihn in die Gesellschaft von Grün­ wiesel einlühren. ca perfect (mai rar condi­ ţionalul II) Conjunctiv m. Propoziţia Wenn ich für ihn ein hoffnungs­ loser Fall gewesen wäre. conjuncţia wenn se omite. verbul conjugat trece pe primul loc. ca per­ fect Wenn er sich bessert. iar propoziţia principală se introduce de multe ori cu so sau dann: Hätte er Zeit. Acţiune Indicativ viitor viitoare: Indicativ prezent Wenn er Zeit hätte. m. Acţiune trecută: Conjunctiv m. käme er zu dir. so käme er zu dir. In acest caz. m.

ohne daß s i e sich einigen konnten.. h n. um mich zu erholen. 1.. Observaţii. daß e r mich später anrufen möge. a) Propoziţie completivă (con­ juncţia daß) I c h hoffe. statt zu Hause zu bleiben. 2.. . ihn heute zu treffen. statt daß e r zu Hause bleibt. damit ich mich erhole. c) Propoziţie modală (conjuncţiile c') Construcţie infinitivală cu ohne daß. I c h fahre ins Gebirge. zu D i e drei junge Leute rechneten. Propoziţia completivă poate fi pre­ scurtată şi dacă subiectul acesteia este în propoziţia regentă complement direct sau indirect. [an]statt daß) -> ohne.. D i e drei jungen L e u t e rechneten. ohne sich einigen zu können.159 PRESCURTAREA PROPOZIŢIILOR SECUNDARE (Verkürzung der Nebensätze) Propoziţia secundară neprescurtată Propoziţia secundară prescurtată A.. Ich bitte rufen. bemer­ ken. Subiectul propoziţiei regente = Subiectul propoziţiei secundare a') Construcţie infinitivală com. E r geht ins Kino. mich später anzu- b) Propoziţie damit) finală (conjuncţia b') Construcţie um.pletivä cu zu Ich hoffe. (an) statt. erwidern.. zu infinitivală cu I c h fahre ins Gebirge. Propoziţia completivă nu poate fi prescurtată după verbe ca sagen. E r geht ins Kino. daß ich ihn heute treffen werde. zu. Ich bitte i h n.

Propoziţie atributivă \ 2. zogen s i e vorbei. 160 A.. Ein Lied singend. Indem d i e Kinder ein Lied sangen. b) 1. în caz de identitate a subiectului propoziţiei regente cu subiectul propoziţiei secundare. -»b') Construcţii participiale D i e höhere L e h r a n s t a 11. ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI j 1 . O b s e r v a ţ i e . die von Gheorghe Lazăr gegründet wur­ de. gegründete L e h r a n ­ stalt. 162 şi 163) b) în propoziţia condiţio­ nală ireală (vezi sche­ ma nr. die von D i e von Gheorghe Lazăr Gheorghe Lazăr gegründet wurde.. : Man werte auch einen Blick auf die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos! h) pentru exprimarea unei do­ rinţe realizabile: Er sei fleißig! c) pentru exprimarea unei ac­ ţiuni dorite. 152) d) în propoziţia finală (uneori) (vezi schema nr.. unei urări etc.. Atributul dezvoltat constă dintr-un participiu sau adjectiv. unei dorinţe ne­ sigure sau irealizabile: Wärest du auch hier! 1 în propoziţia secundară a) în vorbirea şi între­ barea indirectă (vezi schema nr. Numai anumite propoziţii atributive şi circumstanţiale se pot prescurta.. O b s e r v a ţ i e .. Propoziţii circumstanţiale j D i e höhere L e h r a n s t a l t . von Gheorghe Lazăr gegründet. .602 GRAMMATIK B. zogen d i e K i n d e r vorbei.. Acestea stau între ar­ ticol. ! în propoziţia principală a) pentru exprimarea unui în­ demn. pronume sau numeral şi participiu sau adjectiv (atributul propriu-zis). 158) c) în propoziţia compara­ tivă ireală (vezi schema nr. 155) . a) Propoziţie atributivă relativă (uneori) -> a') Atribut dezvoltat D i e L e h r a n s t a l t .. .. transformîndu-se în construcţii participiale. determinat de alte elemente sintactice.

TRADUCEREA CONJUNCTIVULUI Conjunctivul prezent se traduce prin : a) conjunctivul prezent Der Kosmos diene dem Frieden. Intre conjunctivul prezent şi conjunctivul imperfect nu există deosebire de timp.d) pentru exprimarea unei posi­ bilităţi. 2. binelui omenirii! Mein Freund sagte mir. B. b) indicativul prezent (mai ales în vorbirea şi întrebarea indirectă —vezi schemele nr. 162 şi nr. dem Wohl der Menschheit! — Cosmosul să servească păcii. pentru exprimarea unei dorinţe nerealizate: Hätte er mir doch das Buch gebracht! (vezi pag. Conjunctivul perfect şi conjunctivul mai mult ca perfect au înţeles de trecut. unei probabilităţi: Ich könnte heute das Buch lesen. 386) Observaţii. 1. 163) . daß die Ausstel­ lung sehr schön sei. ci numai de mod. e) pentru atenuarea unei rugă­ minţi : Könnten Sie mir Ihr Buch geben ? f) de obicei. = Prietenul meu mi-a spus că expoziţia este foarte frumoasă.

. = Doamna Villard povesti că băiatul are încredere în ea şi că ea 1-a dus într-o mică cafenea... der Knabe habe Vertrauen zu ihr..604 GRAMMATIK Conjunctivul imperfect se traduce a) condiţionalul optativ prezent.. uneori prece­ dat de de prin Möglich wären auch Raumflüge mit einer Gruppe von Raumschiffen aus verschiede­ nen Ländern. und sie habe ihn .. in ein kleines Cafe gebracht . mit einem Raumschiff zu fliegen! = De-aş avea şi eu posibilitatea să zbor cu o navă cosmică! b) indicativul prezent (mai rar. daß das Wetter schön sei und daß sie viele Aus­ flüge machten. = Posibile ar fi şi zboruri cosmice cu un grup de nave cosmice din diferite ţări. Hätte auch ich die Möglichkeit. .. mai ales în vorbirea şi întrebarea indirectă) Unsere Freunde schrieben uns. = Prietenii noştri ne-au scris că vremea este frumoasă şi că (ei) fac multe excursii. Conjunctivul perfect se traduce de obicei prin indicativul perfect (în special în vorbi­ rea şi întrebarea in­ directă) Die Villard erzählte.

uneori precedat de de Wer hätte sich vor Jahren vorgestellt.. Hätte auch ich dort sein können! = De-aş fi putut fi şi eu acolo! b) indicativul perfect (mai ales în vorbirea şi întrebarea indirectă) Meine Freunde schrieben mir.. Conjunctivul viitor se traduce prin : indicativul viitor Mein Kollege sagte mir. daß er mich mor­ gen besuchen werde. das Ge­ setz der Schwerkraft zu besiegen . . = Cine şi-ar fi închipuit cu ani în urmă că omul va reuşi să învingă legea gra­ vităţii .. = Prietenii mei mi-au scris că vremea a fost frumoasă şi că au făcut multe excursii.SYNTAX 605 Conjunctivul mai mult ca perfect se traduce prin : a) condiţionalul-optativ perfect. daß es dem Menschen gelingen wird. = Colegul meu mi-a spus că (el) mă va vizita mîine. daß das Wet­ ter schön gewesen sei und daß sie viele Ausflüge gemacht hätten..

se întrebuinţează mai rar in limba germană. daß sie einen Aus­ flug machen würden. — în propoziţia condiţionată: Wenn ich Zeit hätte.GRAMMATIK 161 A. in propoziţia secundară mai ales în întrebarea şi vorbi­ rea indirectă : Er sagte. O b s e r v a ţ i e . Condiţionalul perfect se traduce prin : condiţionalul optativ perfect Wenn er Zeit gehabt hätte. würde ich einen Ausflug ge­ macht halben. fiind o formă greoaie. wür­ de er dich besucht haben. = Aş primi cu braţele deschise un asemenea băiat. . Condiţionalul perfect. ÎNTREBUINŢAREA CONDIŢIONALULUI în propoziţia principală — în propoziţia optativă : Den Sohn dieses Deutschen würde ich aufnehmen. = Dacă ar fi avut timp. TRADUCEREA CONDIŢIONALULUI Condiţionalul prezent se traduce prin : a) condiţionalul optativ prezent Ich würde mit offenen Armen einen solchen Jungen aulnehmen. würde ich einen Ausflug machen. 162) B. te-ar fi vizitat. Wenn ich Zeit gehabt hätte. daß sie in Kürze nach Bukarest fahren würden. (vezi schema nr. a) indicativul viitor (uneori prezent) (în special în vorbirea şi în­ trebarea indirectă) Unsere Freunde schrieben uns. = Prietenii noştri ne-au scris că vor pleca (pleacă) în curînd la Bucureşti.

Conjuncţie imperfect a) dacă formele conjunctieului prezent sînt identice cu formele indicatieului pre­ zent : Meine Kollegen sagten mir. Conjuncţie prezent dacă povestitorul nu ia atitu­ dine faţă de cele spuse : Er sagte mir.SYNTAX 607 162 ÎNTREBUINŢAREA TIMPURILOR ÎN VORBIREA INDIRECTĂ Vorbirea directă: Indicativul prezent Er sagte mir : „Ich spiele gern Schach. b) dacă povestitorul nu-şi în­ suşeşte explicaţia dată sau are îndoieli asupra conţi­ nutului celor afirmate : Till Eulenspiegel sagte. 2." . Meine Kollegen schrieben mir: „Wir besuchen auch das Dorf­ museum. — daß sie auch das Dorfmu­ seum besuchen würden sau — sie würden auch das Dorf­ museum besuchen. — daß er gern Schach spiele sau — er spiele gern Schach." Till Eulenspiegel sagte : „Ich kann alle Krankheiten heilen". Condiţional prezent (uneori) dacă formele conjuncţie ului imperfect sînt identice cu for­ mele indicatieului imperfect : Meine Kollegen schrieben mir." Vorbirea indirectă: 1. Meine Kollegen sagten mir : „Wir fahren in diesem Som­ mer ins Gebirge. — daß er alle Krankheiten heilen könnte sau — er könnte alle Krank­ heiten heilen. 3. — daß sie in diesem Som­ mer ins Gebirge führen sau — sie führen in diesem Sommer ins Gebirge.

" Vorbirea indirectă 1." „Ich habe (hatte) meinen Ur­ laub im Gebirge verbracht. ca perfect a) dacă formele conjunctivu­ lui perfect sînt identice cu formele indicativului per­ fect : Sie sagten mir. — daß sie ihren Urlaub im Gebirge verbracht hätten sau • • sie hätten ihren Urlaub — im Gebirge verbracht. — daß er alle Kranken auf die Beine gebracht hätte sau — er hätte alle Kranken auf die Beine gebracht." Indicativul viitor Mein Freund sagte mir : „Ich werde dich besuchen. b) dacă povestitorul nu-şi în­ suşeşte explicaţia dată sau are îndoieli asupra conţi­ nutului celor afirmate : Eulenspiegel sagte. Sie sagten mir : „Wir haben unseren Urlaub im Gebirge verbracht. ConjunctivulYÜtoT dacă povestitorul nu ia atitu­ dine faţă de cele spuse: Mein Freund sagte mir. Conjunctivul perfect dacă povestitorul nu ia atitu­ dine faţă de cele spuse : Mein Freund sagte mir. m . ca perfect Mein Freund sagte mir : „Ich verbrachte meinen Urlaub im Gebirge. 2. 1." Eulenspiegel sagte : „Ich habe alle Kranken auf die Beine gebracht. Conjunctivul m. — daß er seinen Urlaub im Gebirge verbracht habe sau — er habe seinen Urlaub im Gebirge verbracht.m. — daß er mich besuchen werde sau — er werde mich besuchen. .608 GRAMMATIK Vorbirea directă Jmperîect Indicativul—-perfect \ m .

• • daß er alle Kranken — auf die Beine bringen würde sau — er würde alle Kranken auf die Beine bringen. — daß er sofort zu ihm kom­ men solle (sollte) sau — er solle (sollte) sofort zu ihm kommen. Condiţionalul prezent a) dacă formele conjunctivu­ lui viitor sînt identice cu cele ale indicativului viitor : Sie sagten mir. b) dacă povestitorul nu-şi în­ suşeşte explicaţia dată sau are îndoieli asupra conţi­ nutului celor afirmate : Eulenspiegel sagte. mögen + verbul predicativ pentru exprimarea unei rugă­ minţi : Er sagte der Bibliothekarin.SYNTAX 609 Vorbirea directă Sie sagten mir : „Wir werden dich besuchen. unui îndemn : Der Vater sagte seinem Jun­ gen. — daß sie ihm das Buch ge­ ben möge (möchte) sau — sie möge (möchte) ihm das Buch geben." Vorbirea indirectă 2." Imperativul Der Vater sagte seinem Jungen : „Komm sofort zu mir!" Er sagte der Bibliothekarin: „Geben Sie mir bitte das Buch. sollen + verbul predicativ pentru exprimarea unui ordin. 39—Limba germana — c. 2. — daß sie mich besuchen würden sau — sie würden mich be­ suchen. 1. 1S81 ." Eulenspiegel sagte : „Ich werde alle Kranken auf die Beine bringen.

în propoziţii interogative totale. 163 Întrebuinţarea timpurilor în întrebarea indirectă este identică cu întrebuinţarea timpurilor în vorbirea indirectă. în vorbirea indirectă se poate întrebuinţa şi indicativul: a) dacă cele spuse conţin un adevăr ştiinţific. Întrebarea indirectă se introduce : a) prin conjuncţia ob. b) dacă povestitorul îşi însuşeşte explicaţia dată. De ex.610 GRAMMATIK Observaţii. 2. . glauben. und wann er mich besuche. b) printr-un cuvînt interogativ. ol) er täglich Vorlesungen habe. c) In limbajul familiar. în propoziţii interogative parţiale. denken. de ex. o presupunere. : întrebarea directă Ich fragte meinen Freund : „Hast du täglich Vorlesungen? Wann besuchst du mich?" întrebarea indirectă Ich fragte meinen Freund. după meinen. considerînd-o reală. Regulile vorbirii indirecte stnt valabile şi după anumite verbe care exprimă o convingere. 1.

CÎTEVA REGULI ORTOGRAFICE (Einige orthographische Regeln) 164 ä — äu la formele pluralului : /R — a ^ în rădăcină \ ^au -* äu la conjugare: Land Haus tragen laufen kam alt kalt kaufen — Länder — Häuser — trägst — läufst — käme — älter •— Kälte

la comparaţie : la derivare :

— Käufer

165

ü—ö , la formele pluralului: la conjugare: Zug Sohn fuhr zog jung hoch Junge hoch — Züge •— Sohne — führe — zöge —jünger — höher — Jüngling — HShe

In rădăcină \

la comparaţie : la derivare :

ei — ai în cele mai multe cuvinte se scrie ei. Ai se scrie în Mai, Kai, Mais, Kaiser s.a.

612

GRAMMATIK

b, d, g — p, t, k 166 Pentru a şti dacă un cuvînt se scrie cu terminaţia b, d, g sau p, t, k, ne orientăm după o formă prelungită printr-o vocală : Korb — Körbe; Bai — .Bäder; Tag — Tage; Haujţt — Häupter; bat — baten; pflückt —• ^ftöcken.

167 end se scrie:

end —-ent la substantive : Fnistation la adjective : endlos la substantive : Abeni la adverbe : dringend la participiul prezent:

— la începutul cuvîntului com­ pus : — la sfîrşitul cuvîntului:

singeni

ent se scrie : — la începutul cuvîntului: la verbe (ent = prefixul inse­ parabil) : entfernen la substantive derivate din verbe : , 'Entfernung înaintea sufixului -lich(de obicei) : wöchentlich das Experiment

— la sfîrşitul cuvîntului : — în sufixul -ment la cuvinte de origine negermană :

168
V

v — î — ph se scrie în : a) cuvintele compuse cu b) prefixul ver-: vergessen prepoziţia cor; vorstellen cuvintele: Vater, Volk, Vetter, Vieh, viel, vier, voll, von, vor, vorder, vorn cuvinte de origine negermană (vezi schema nr. 9) scrie în majoritatea celorlalte cuvinte germane: Frieden, Freundschaft etc. întrebuinţează numai în cuvinte de origine străină (vezi sche­ ma nr. 9)

c) 1 se ph se

EINIGE ORTHOGRAPHISCHE REGELN

613

CU INIŢIALĂ MAJUSCULĂ SE SCRIU 169 a) Primul cuvînt după punct, semnul întrebării, semnul exclamării, în vorbirea directă : „Kennst du sie, Stine?" „Sie kennt dich." b) Substantivele şi părţile de vorbire substantivizate : der Student, der Anwesende, der belehrte c) Adjectivele după alles, etwas, nichts, viel, acestea îndeplinind funcţia morfologică de substantiv : alles Guiţe, etwas Gutes, nichts Neues, viel Schönes d) Adjectivele care fac parte din nume geografice, din titluri etc. : das Schwarze Meer e) Pronumele personal şi pronumele posesiv de politeţe : Rufen Sie mich bitte morgen an. în scrisori, pronumele personal şi posesiv de persoana a II-a sin­ gular şi plural: Tiu, Bir, Bein, Ihr, 'Euch f) Adjectivele în -er, derivate din nume de localităţi: die Hukarester Universität

170

D E S P Ă R Ţ I R E A CUVINTELOR ÎN SILABE

a) O singură consoană între două vo­ cale trece în rîndul următor : b) Din două sau mai multe consoane, ultima trece în rîndul următor : c) Sufixele care încep cu o consoană trec în rîndul următor : d) Sufixele care încep cu o vocală trec împreună cu consoana prece­ dată în rîndul următor : e) Grupele de consoane tz, chs, dt, nk, ng, pf, ck ( = kk) se despart înaintea unei vocale : f) Cuvintele compuse se despart după elementele lor componente:

fra/gen, reijsen lerjnen, trefßen, affinen Freund/schalt, Verwandt-/ schaît Schüße/rm, Arzjnei Bejlohjnung,

sitjzen, wach/sen, Städ/te, win/ken, Fin/ger, Trot­ ten; Wecker = Wekjker Sonnlabend, Inter/esse, wor/in, hin/aus, überlall

614

GRAMMATIK

N u se despart a') grupele de consoane eh, sch, ß, ph, th, st ma/ehen, wa/schere, grüjßen, Phi/lolsolţihie, Ra/ihe/der, ko/sten äs/ihe/tisch Ma/gnet, Sijgnal oder, aber, Ofen

V) gn în cuvintele de origine neger­ mane : c') silabe formate vocală : dintr-o singură

PUNCTUAŢIA (generalităţi) (Die Interpunktion)
171 PUNCTUL

(Der Punkt) se pune: — la sfîrşitul unei propoziţii enun­ ţiative : Schiller begann seine Antrittsrede mit einer klaren Stimme. — după numeralele ordinale : der 26. Januar —• după abrevieri: u.a. n u se pune: — după titluri de opere lite­ rare etc. : Erlkönig von Johann Wolfgang Goethe — în data scrisorilor după indicarea anului: Bukarest, den 16.VI.1964 — în scrisori, după formulele de încheiere : Mit herzlichem Gruß Dein Andrei — la compusele formate din iniţialele cuvintelor : LPG (=Landwirtschaftliche Produktionsgenos­ senschaft)

INTERPUNKTION

172

VIRGULA

(Das Komma — Der Beistrich) Virgula se pune : —• între propoziţiile principale complete, chiar dacă sînt legate prin und, oder, als (comparativ), wie (comparativ) : — Plötzlich wurde es wieder hell, und wir fuhren durch ein grünes Tal. dar : — Wir versuchen es und fahren mit der Eisenbahn. — între propoziţia principală şi secundară : — Wir sahen, daß es im Wagen Bänke gab. — între propoziţii secundare, dacă nu sînt legate prin und sau oder: — Die Villard nannte ihr das Cafe und fügte hinzu, wenn sie sich nicht furchte, möge sie dem Jungen Wäsche bringen. — înaintea construcţiilor infinitivale : —• Es ist verboten, im Kino zu rauchen. — Er fuhr ins Gebirge, um Ausflüge zu machen.
O b s e r v a ţ i e . Nu se desparte prin virgulă construcţia infinitivală care are funcţia de subiect şi stă înaintea predicatului: — Im Kino zu rauchen ist verboten.

— înainte şi după construcţiile participiale : —• Er trat ins Zimmer, eine Zigarette rauchend. — Zu Hause angekommen, machten wir uns an die Arbeit.

REGIMUL VERBELOR ŞI ADJECTIVELOR (Rektion der Verben und der Adjektive)
I. VERBE + ACUZATIV

(Verben -f- Akkusativ) în general, în limba germană se construiesc cu acuzativul (adică sînt tran­ zitive) verbele care şi în limba română cer acuzativul. Spre deosebire de limba română, sînt tranzitive în limba germană urmă­ toarele verbe : a n rufen —• rief an — angerufen = a telefona (cuiva, a chema la telefon) Ich rufe dich um 4 Uhr an. bestehen — bestand — bestanden = a reuşi (la un examen) Er hat die Prüfung bestanden, betragen — betrug — betragen = a se ridica (la) Die Entfernung zwischen der Universität und dem Heim beträgt 500 m. bewohnen —- bewohnte — bewohnt = a locui (în) Goethe bewohnte das Gartenhaus in seiner Jugend. beziehen —• bezog —• bezogen = a se muta (în) Meine Eltern bezogen gestern die Wohnung. brauchen — brauchte —• gebraucht = a avea nevoie (de) Ich brauche dieses Buch. erreichen — erreichte — erreicht = a ajunge (la), a atinge Endlich erreichte die Menge den Hörsaal. fürchten — fürchtete—gefürchtet = a se teme (de) (comp, verbe + prep., pag. 622) Bis zum Abend fürchte ich es noch, aber dann ergreifen mich Leichtsinn und Eifer des Hauses. heiraten —• heiratete — geheiratet = a se căsători (cu) Er heiratete eine Jugendfreundin. kennenlernen •—lernte kennen — kennengelernt = a face cunoştinţă (cu) Eines Tages lernte Feng einen Fischer kennen.

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

61?

Verbele intranzitive pot deveni tranzitive dacă se compun cu unele pre­ fixe, ca, de exemplu, cu prefixul be- : antworten auf + Akk. + Dat. drohen + Dat. folgen + Dat. raten schreiben über + Akk. sprechen über + Akk. steigen auf + Akk. treten in 4-Akk. wohnen in + Dat. beantworten bedrohen befolgen beraten beschreiben besprechen besteigen betreten bewohnen = = = = = = = = = a a a a a a a a a răspunde (la) ameninţa (pe) asculta, a urma sfătui descrie vorbi (despre) se sui (pe) intra (în) locui (în)

II. VERBE + ACUZATIV + DATIV

(Verben -f Akkusativ + Dativ) a b gewöhnen •— gewöhnte ab — abgewöhnt = a se dezobişnui (de) Du mußt dir d a s R a u c h e n abgewöhnen. b e i bringen — brachte bei — beigebracht = a învăţa (pe cineva ceva) Er bringt dem Kind d i e R e g e l bei. glauben •— glaubte — geglaubt = a crede (pe cineva), a crede (ceva) Ich konnte dich nicht anrufen, glaube e s mir (comp, verbe + prepoziţii, pag. 622) raten —• riet — geraten = a sfătui Fahre lieber ins Gebirge als ans Meer; ich rate e s dir. verdanken —• verdankte — verdankt = a datora (cuiva ceva) D a s verdanke ich ihm. verzeihen —• verzieh — verziehen = a ierta (pe cineva) Faust fragte Gretchen : „Kannst du e s mir verzeihen?" v o r lesen •— las vor — vorgelesen = a citi (pentru cineva, în faţa cuiva) Ich lese dir d e n B r i e f vor. pentru v o r singen — sang vor — vorgesungen = a cînta, în faţa cuiva, cineva (din gură) Er sang mir e i n L i e d vor. v o r spielen — spielte vor — vorgespielt — a cînta, în faţa cuiva, pentru cineva (la un instrument) Der Kleine spielte den Anwesenden d a s M e n u e t t vor. widmen — widmete — gewidmet = a dedica Ich widme dem Lehrer d a s B u c h . z u schreiben — schrieb zu — zugeschrieben = a atribui Die Grünwieseier schrieben d a s s o n d e r b a r e B e n e h m e n des Neffen seiner Jugend zu.

'618 III. VERBE + DATIV

GRAMMATIK

(Verben + Dativ) ähneln — ähnelte — geähnelt = a semăna (cu) Die jüngste Tochter ähnelte dem Vater, a u s weichen — wich aus — ausgewichen = a ocoli, a evita, a se da la o parte Goethe wich dem „Kritiker" aus. begegnen •—• begegnete — begegnet = a întîlni Ich begegnete ihm gestern. behagen — behagte —• behagt = a prii > Ein Spaziergang würde dir behagen, bekommen —- bekam — bekommen = a prii Die Reise ist ihm nicht gut bekommen. b e i wohnen — wohnte bei —• beigewohnt == a asista (la) Wir wohnten gestern einem Vortrag bei. dienen — diente — gedient = a servi, a sluji Der Kosmos diene dem Frieden! drohen — drohte —• gedroht = a ameninţa Stine drohte dem Jungen, e i n fallen — fiel ein —• eingefallen = a veni în minte, a-şi aminti Seine Telefonnummer fällt mir gerade nicht ein. entfallen — entfiel — entfallen = a scăpa Das Wort ist mir entfallen. e n t g e g e n gehen = ging entgegen — entgegengegangen = a ieşi în întîmpinare Er geht dir entgegen. e n t g e g e n kommen — kam entgegen —• entgegengekommen = a veni în întîmpinare Er kam mir entgegen, entgegnen — entgegnete — entgegnet = a riposta „Sie kennt dich", entgegnet mir mein Kollege. entgehen — entging — entgangen = a scăpa (de) Er entging der Gefahr. entkommen — entkam — entkommen = a fugi, a evada, a scăpa Das Kind entkam der Strafe. entstammen — entstammte —• entstammt = a se trage din, a fi originar (din) Dieser Dichter entstammt einer Arbeiterfamilie. erwidern — erwiderte —• erwidert = a replica „Ich kann jetzt nicht kommen", erwiderte ich meiner Freundin. folgen — folgte — gefolgt = a asculta, a urma Das Kind folgt der Mutter. gefallen — gefiel — gefallen = a plăcea Gefällt dir dieser Stoff ?

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

619

gehören — gehörte —• gehört = a aparţine Wem gehört dieses Buch ? gelingen — gelang — gelungen = a reuşi Die Zeichnung ist mir gelungen. gleichen —• glich — geglichen = a se asemăna (cu) Dieses Haus gleicht sehr dem anderen, g l e i c h kommen — kam gleich — gleichgekommen = a fi egal (cu) Der Weg, der vom Raumschiff „Wostok II" zurückgelegt wurde, kommt fast der Entfernung Erde-Mond-Erde gleich, helfen —• half — geholfen = a ajuta Ich helfe dir gern. n a c h geben — gab nach —• nachgegeben = a ceda (cuiva) Gib dem Kind nicht nach! n a c h gehen — ging nach — nachgegangen = a-şi vedea de...; a urma (pe cineva) Er geht seinem Beruf nach. n a c h kommen — kam nach — nachgekommen = a veni după, a urma Stine kommt mir endlich nach. n a c h laufen — lief nach —• nachgelaufen = a fugi după Der fremde Herr lief dem Neffen mit einer Peitsche in der Hand nach. n a h e gehen — ging nahe — nahegegangen = a afecta, a mişca Die Villard sagte, daß der Sohn des Mieters ihr weit näher gehe als der Mieter. sich nähern — näherte mich — sich genähert = a se apropia (de) Wir nähern uns dem Zentrum der Stadt. nützen — nützte — genützt = a fi de folos Das kann dir nützen. schaden — schadete — geschadet — a dăuna Das Rauchen schadet dir. scheinen — schien — geschienen = a părea Die Arbeit scheint mir nicht schwer. schmecken — schmeckte — geschmeckt = a plăcea Schmeckt dir diese Speise ? trauen — traute — getraut = a avea încredere (în) Ich kenne sie seit kurzer Zeit und traue ihr noch nicht. v o r kommen —• kam vor — vorgekommen = a i se părea Das Benehmen der Freundin kam der Frau verdächtig vor. winken — winkte — gewinkt = a face semn cu mîna Der Vater winkt mir aus dem Fenster. widersprechen — widersprach — widersprochen = a contrazice Er widerspricht dem Lehrer nicht. z u fliegen — flog zu — zugeflogen = a zbura înspre Das Flugzeug fliegt dem Flugplatz zu. z u hören —• hörte zu — zugehört = a asculta Die Studenten hören dem Professor aufmerksam zu.

620

GRAMMATIK

z u rufen — rief zu — zugerufen = a striga (cuiva) „Komm schnell her", rief mir meine Mutter zu. z u steuern — steuerte zu — zugesteuert = a se îndrepta spre Das Schiff steuerte der Küste zu. Verbele sein, werden, fallen, gehen, tun pot fi întrebuinţate la forma imper­ sonală cu dativul persoanei şi cu un adjectiv sau participiu (vezi mai jos : IV. Adj. şi part. + dativ) : Es Es Es Es Es Es Es ist mir gleich (gleichgültig). ist mir nicht schwer. wird mir heiß. fällt mir schwer. geht mir gut. tut mir leid. tut mir weh. = — = — = = = Mi-e egal (indiferent). Nu mi-e greu. Mi se face cald. îmi vine greu. îmi merge bine. îmi pare rău. Mă doare.

IV. ADJECTIVE ŞI PARTICIPII + DATIV

(Adjektive und Partizipien -j- Dativ) ähnlich = asemănător (cu) Sie sieht ihrer Schwester ähnlich. angenehm = plăcut Ihr Besuch ist mir angenehm. behilflich = de ajutor Kann ich Ihnen behilflich sein? bekannt = cunoscut Dieses Werk ist mir nicht bekannt, bequem = comod Mach es dir bequem! böse = supărat (pe) Er war mir böse, dankbar = recunoscător Sie ist dir dankbar, gewachsen = la înălţimea ... Er war der Aufgabe gewachsen, gleichgültig = indiferent Deine Meinung ist mir nicht gleichgültig, klar = lămurit, clar Ist Ihnen die Übung klar? lieb = drag Die Spielsachen waren dem Kleinen lieb, dennoch wollte er sie der alten Frau geben.

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

62!

schuldig = dator Der Gast war dem Löwenwirt vier Mark schuldig, treu = credincios Wir bleiben unseren Überzeugungen treu. überlegen = superior Er ist seinem Freund an Bildung überlegen, verdächtig = suspect Stine wurde dem Kleinen verdächtig.

V. VERBE + GENITIV

(Verben + Genitiv) A. Verbe intranzitive bedürfen —- bedurfte — bedurft = a avea nevoie (de) Der Kranke bedarf der Ruhe. gedenken — gedachte — gedacht = a se gîndi (la) Wir gedenken der Helden der Arbeiterklasse. B. Verbe reflexive sich a n nehmen •—• nahm mich an — sich angenommen = a se interesa (de), a avea grijă (de) Er nahm sich des schwachen Schülers an. sich bedienen — bediente mich — sich bedient = a se servi (de) WTir bedienen uns des Wörterbuchs. sich enthalten — enthielt mich — sich enthalten = a se abţine (de la) Sie enthielt sich der Stimme. sich erfreuen — erfreute mich — sich erfreut = a se bucura (de) Er erfreute sich eines großen Ansehens. sich erinnern — erinnerte mich — sich erinnert = a-şi aminti (de) Erinnerst du dich noch unserer Schulkollegin?
O b s e r v a ţ i e . La verbul erinnern, complementul genitival se înlocuieşte de obicei printr-un complement prepoziţional (comp. : verbe + prepoziţii, pag. 622). Ich erinnere mich deiner = Ich erinnere mich an dich.

sich entsinnen — entsann mich — sich entsonnen = a-şi aminti (de) Ich kann mich des Vorfalls entsinnen. sich rühmen — rühmte mich —• sich gerühmt = a se făli (cu) Er rühmte sich seiner Kenntnisse. sich schämen — schämte mich — sich geschämt = a se ruşina (de), a-i fi ruşine (de) Schämst du dich nicht eines solchen Benehmens?

622 VI. ADJECTIVE + GENITIV

GRAMMATIK

(Adjektive + Genitiv) bewußt = conştient (de) Er ist sich seiner Tat bewußt, fähig = capabil (de) Ich war keines Wortes fähig, gewiß = sigur (de) Bist du seiner Zustimmung gewiß? sicher = sigur (de) Wir sind deines Erfolges sicher, wert = vrednic (de), demn (de) Das ist nicht der Rede wert, würdig = demn Er ist deines Vertrauens würdig.
V I I . VERBE + ACUZATIV + GENITIV

(Verben + Akkusativ + Genitiv) Unele verbe cer pe lîngă un acuzativ al persoanei un genitiv al lucrului, de ex. : entheben —• enthob — enthoben = a destitui (din) Man müßte i h n seines Amtes entheben, denn er erfüllt seine Pflicht nicht. persichern — versicherte — versichert = a asigura (de) Sie versicherte m i c h ihrer Freundschaft. würdigen — würdigte — gewürdigt = a socoti demn (de) Sie würdigte i h n keines Blickes.
V I I I . VERBE + PREPOZIŢII

(Verben + Präpositionen) sich a h geben — gab mich ab — sich abgegeben (mit -f- Dat.) = a se ocupa (de) Gibst du dich mit deinem Brüderchen ab? a b hängen — hing ab — abgehangen (von + Dat.) = a depinde (de) Die Entscheidung hängt nur von dir ab. achten — achtete — geachtet (auf + Akk.) = a fi atent (la) Wir müssen auf die Verkehrszeichen achten, sich a n schließen —- schloß mich an — sich angeschlossen (an 4- Akk.) = a se ataşa (de) Ich habe mich während des Jahres an meine Kollegen angeschlossen.

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

623

arbeiten — arbeitete — gearbeitet (an -f Dat.) == a lucra (la) Wir arbeiten an einer Grammatik. sich ärgern — ärgerte mich • • sich geärgert (über + Akk.) = a se necăji (de), — a se supăra (pe), (din cauza) Die Mutter ärgerte sich über ihr Kind, a u f passen — paßte auf — aufgepaßt (auî + Akk.) = a fi atent (la) Passen Sie bitte auch auî mein Kind auf! sich ausgeben — gab mich aus — sich ausgegeben (für -f- Akk.) = a se da (drept) Till Eulenspiegel gab sich für einen Arzt aus. sich bedanken — bedankte mich — sich bedankt (bei + Dat.; für + Akk.) = a mulţumi (cuiva); a mulţumi (pentru ceva) Ich bedankte mich bei dem Beamten für die Auskunft. sich befassen — befaßte mich — sich befaßt (mit + Dat.) = a se ocupa (de), a se îndeletnici (cu) Am liebsten befaßten sich die Babylonier mit Mathematik, b e i tragen —• trug bei — beigetragen (zu -f- Dat.) — a contribui (la) Die Absolventen der Bukarester Hochschulen tragen zum wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau unseres Vaterlands bei. sich bemühen — bemühte mich - sich bemüht (um + Akk.) = a-si da oste­ — neală, a se strădui (pentru), a depune un efort Er bemühte sich sehr um mich. sich beschäftigen •—• beschäftigte mich — sich beschäftigt (mit -f- Dat.) = a se ocupa (de), a se îndeletnici (cu) Ich beschäftigte mich mit dem Studium der deutschen Sprache. sich beschränken — beschränkte mich — sich beschränkt (auf + Akk.) = a se limita (la) Sie dürfen sich nicht nur auf das Lesen und Übersetzen beschränken, bestehen — bestand — bestanden (aus + Dat.) = a se compune (din) Anfangs bestand die Bukarester Universität nur aus drei Fakultäten. bestehen (auf -f- Dat.) = a insista (asupra) Er besteht immer auf seiner Meinung. bestehen (in + Dat.) = a consta (din) In diesem Jahr besteht die Sprachprüfung nur in einer Übersetzung. sich beteiligen —• beteiligte mich —• sich beteiligt (an + Dat.) = a participa (la) Ich beteiligte mich auch an dem Ausflug. blicken — blickte — geblickt (auf + Akk.) = a se uita (la) Felix blickte auf das Blatt. denken — dachte — gedacht (an + Akk.) = a se gîndi (la) Wir denken oft an unsere Schulzeit, e i n dringen —• drang ein — eingedrungen (in + Akk.) = a pătrunde (în) Wir dringen langsam in die Schönheiten dieses Gedichtes ein. e i n sprechen • sprach ein — eingesprochen (auf + Akk.) = a încerca să — convingi (pe cineva)Wir sprachen auî ihn ein, aber er wollte nicht mitkommen.

624

GRAMMATIK

sich entscheiden — entschied mich — sich entschieden (für + Akk.) = a se decide (pentru) Für welchen Stotf hast du dich entschieden? sich entschuldigen —• entschuldigte mich — sich entschuldigt (bei + Dat.) = a se scuza Er entschuldigte sich beim Lehrer wegen der Verspätung. sich entwickeln — entwickelte mich — sich entwickelt (zu + Dat.) = a se dezvolta (devenind...) Gheorghe Lazăr sagte : „Bukarest wird sich nicht nur zum Herzen eines freien rumänischen Staates entwickeln, sondern auch zu seinem leuchtenden - Verstand werden." erschrecken — erschrak — erschrocken (vor + Dat.) = a se speria (de) Das kleine Mädchen erschrak vor dem Hund. erstarren — erstarrte — erstarrt (vor -f- Dat.) = a încremeni (de) Die Grünwieseier erstarrten vor Schreck, als sie den Affen sahen. fliehen — floh — geflohen (vor + Dat.) = a se refugia, a fugi (de, din faţa) Wir fliehen vor dem Regen. forschen — forschte — geforscht (nach + Dat.) == a cerceta, a se interesa (de) Faust forschte nach der Wahrheit. dch freuen — freute mich — sich gefreut (auî -j- Akk.) = a aştepta cu bucurie, a se bucura (de ceva în viitor) Die Studenten freuen sich auf die Ferien. sich freuen (über -f- Akk.) — a se bucura (de ceva în trecut) Die Bauern freuten sich über die gute Ernte. sich freuen (an + Dat.) = a se bucura (de ceva în prezent) Die Mutter freut sich an ihrem Kind. sich fürchten — fürchtete mich—-sich gefürchtet (vor+Dat.)=a se teme (de) Ich fürchte mich vor der Literaturprüfung nicht. gehören —• gehörte — gehört (zu + Dat.) = a face parte (din), a ţine (de) Sie gehörte zu unserer Familie. gelangen —• gelangte — gelangt (zu + Dat.) = a ajunge (la) Er gelangte zu großem Ansehen. gelangen (in + Akk.) = a ajunge (la, în) Der Brief gelangte in seine Hände. gelangen (an + Akk.) = a ajunge (la) Er gelangte an die richtige Adresse. geraten — geriet — geraten (in + Akk.) = a ajunge (în), a nimeri (în) Er ist in eine unangenehme Lage geraten, sich gewöhnen—gewöhnte mich—sich gewöhnt (an+Akk.) = a se obişnui (cu) Ich habe mich schon an diese Arbeit gewöhnt, stauben — glaubte — geglaubt (an + Akk.) == a crede (în) (comp, verbe + acuz. + dativ, pag. 617) Ich glaube an deine guten Absichten.

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

625

grenzen •—• grenzte — gegrenzt (an + Akk.) = a se mărgini (cu) Im Osten grenzt unser Vaterland an die Sowjetunion. handeln — handelte — gehandelt (an + Dat.) = a se purta (cu, faţă de) Faust sagte : „Verzeih mir, Gretchen, ich habe schlecht an dir gehandelt." sich handeln (impers.) — handelte —• gehandelt (um + Akk.) = a fi vorba (de, despre) Es handelt sich nicht um dich. hoffen —• hoffte — gehofft (auf + Akk.) = a spera (în) Der Kranke hoffte auf die Besserung seines Zustandes. sich interessieren — interessierte mich — sich interessiert (für + Akk.) == a se interesa (de, pentru) Mein Freund interessiert sich für diesen Radioapparat. kämpfen —• kämpfte — gekämpft (um + Akk.) = a lupta (pentru a cuceri ceva) Die Kommunistische Partei Rumäniens kämpfte um eine neue Gesellschafts­ ordnung. kämpfen — kämpfte — gekämpft (für + Akk.) = a lupta (în folosul cuiva sau al unui lucru) Wir kämpfen für den Frieden. sich klammern — klammerte mich — sich geklammert (an + Akk.) = a se crampona (de) Er klammerte sich an diesen Gedanken. klatschen — klatschte — geklatscht (über + Akk.) = a bîrfi (pe cineva sau ceva) Die Grünwieseier klatschten über jeden Menschen. sich knüpfen — knüpfte mich — sich geknüpft (an -f- Akk.) = a s e lega (de), a fi legat (de) Der Bau der Bukarester Universität knüpft sich an den Namen Alexander Ion Cuzas. sich kümmern — kümmerte mich — sich gekümmert (um -f Akk.) = a se îngriji (de), a se interesa (de) Ich kümmere mich um Kinokarten für heute abend. lachen — lachte — gelacht (über -f- Akk.) = a rîde (de, despre) Ganz Rom lachte über Itellius. leiden —• litt —• gelitten (an + Dat.) = a suferi (de) Ich leide an großen Kopfschmerzen, n a c h denken —• dachte nach —• nachgedacht (über + Akk.) = a se gîndi, a cugeta (asupra) Ich denke noch über deinen Vorschlag nach, sich rächen —- rächte mich — sich gerächt (an -f- Dat.) = a se răzbuna (pe) Er ist zornig und rächt sich jetzt an mir. rechnen —• rechnete —• gerechnet (auf + Akk.) = a conta (pe), a se bizui (pe) Kann ich auf deine Hilfe rechnen ? reden —• redete —• geredet (über + Akk.) = a vorbi despre Wir reden über die Bedeutung dieses Dramas.
*0—Limba germană — c. 1881

626

GRAMMATIK

sich schämen — schämte mich — sich geschämt (vor + Dat.) = a-i fi ruşine (de) Ich schäme mich vor dir. sich schämen (wegen + Gen.) = a-i fi ruşine (de, din cauza) Ich schäme mich meines Benehmens wegen. schimpfen — schimpfte — geschimpft (über + Akk.) = a înjura, a vorbi rău de Warum schimpft er über uns? sich sehnen — sehnte mich — sich gesehnt (nach + Dat.) = a-i fi dor (de) Er sehnt sich nach seinem Heimatsort. siegen — siegte — gesiegt (über + Akk.) = a învinge Das Neue siegt über das Alte. sorgen — sorgte — gesorgt (für + Akk.) = a avea grijă (de), a îngriji Lenchen sorgte für die Kinder wie eine Mutter. sich sorgen (um + Akk.) == a se îngrijora, a-şi face griji Ich sorge mich um meinen kranken Freund. sprechen — sprach — gesprochen (von -f- Dat.) = a vorbi (despre) Wir sprachen gerade von dir. sprechen (über -f- Akk.) = a vorbi (despre) Wir sprachen heute über das Werk des großen Dichters Eminescu. stammen — stammte — gestammt (aus + Dat.) — a se trage (din) Lenchen stammte aus einer Bauernfamilie. stimmen — stimmte — gestimmt (für + Akk.) = a vota (pentru) Sie stimmen für diesen Beschluß. stimmen (gegen -+• Akk.) = a vota contra Sie stimmten gegen diesen Beschluß. suchen — suchte — gesucht (nach + Dat.) = a căuta Er sucht nach einem Vorwand, t e i l nehmen — nahm teil — teilgenommen (an -f- Dat.) = a participa (la) Wir nahmen an dieser Sitzung teil, träumen — träumte — geträumt (von + Dat.) = a visa (despre) Ich träume schon von den Sommerferien. sich verabschieden — verabschiedete mich — sich verabschiedet (von + Dat.) = a-şi lua rămas bun (de la) Vor seiner Abreise verabschiedete er sich von allen Freunden. verfügen — verfügte — verfügt (über + Akk.) = a dispune (de) Mein Kollege verfügt über einen reichen Wortschatz. sich verlassen — verließ mich — sich verlassen (auf + Akk.) = a se bizui (pe) Ich verlasse mich auf Sie. sich verlieben — verliebte mich — sich verliebt (in -f Akk.) = a se îndrăgosti (de) Er hat sich in diese Schauspielerin verliebt, verzichten — verzichtete — verzichtet (auf + Akk.) = a renunţa (la) Ich verzichte auf meinen Plan nicht.

) = a se desfăta (la vederea . v o r ü b e r fahren — fuhr vorüber • vorübergefahren (an -1. wachsen —• wuchs — gewachsen (um -f.) = a se pregăti (pentru. v o r ü b er gehen — ging vorüber — vorübergegangen (an + Dat.) = a trece (pe jos) pe lîngă Ich ging am Athenäum vorüber. zittern — zitterte — gezittert (vor + Dat.) = a mulţumi (pentru) Ich danke I h n e n für die Auskunft.) == a aştepta (pe cineva) „Wartet auf mich.) Ich weide mich an diesem Anblick. sich wenden — wandte mich — sich gewandt (an -f.Akk..Akk. danken — dankte — gedankt (für + Akk.Akk. sich v o r bereiten — bereitete mich vor — sich vorbereitet (für + Akk.) = a creşte (cu) Die Bruttoagrarproduktion wird in der Zeitspanne 1966—1970 um 20% wachsen. sich wundern —• wunderte mich — sich gewundert (über + Akk.) = a trece pe lîngă.. erzählen — erzählte — erzählt (von + Dat.) = a se adresa (cuiva) Der Professor wandte sich an die Studenten.) = a se mira (de) Ich wundere mich über dich.Dativ + Präpositionen) antworten — antwortete — geantwortet (auf + Akk.) = a povesti (despre) Er erzählte m i r von seiner Arbeit.) = a răspunde (la) Ich antworte d i r auf deine Frage.) — a raporta (despre) Er berichtete d e m D i r e k t o r über das Ergebnis seiner Dienstreise. .) = a se îndoi (de) Ich zweifle nicht an seiner Aufrichtigkeit. warten — wartete — gewartet (auf + Akk. IX.Dat. zweifeln — zweifelte — gezweifelt (an + Dat. de) Wir bereiten uns für die Prüfungen vor. a trece prin faţa Ich bin heute an Ihrem Haus vorbeigegangen. berichten — berichtete —• berichtet (über -f.REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE 627 v o r b e i gehen — ging vorbei — vorbeigegangen (an + Dat.) = a trece — (cu un vehicul) pe lîngă Wir fuhren am Palast der Republik vorüber. ich komme gleich!" sich weiden — weidete mich — sich geweidet (an + Dat.) = a tremura (de) Ich zitterte vor Kälte. VERBE + DATIV + PREPOZIŢII (Verben -f.

Dat. a considera (drept) Ich halte i h n für einen guten Studenten.Akk.)=a aduce aminte (cuiva de ceva) Ich erinnere S i e an Ihr Versprechen.) = a referi (la).) = a privi la Ich sehe I h n e n gern bei der Arbeit zu. erkennen — erkannte —• erkannt (an + Dat.ernannte —• ernannt (zu -\.) = a schimba.PREPOZIŢII (Verben + Akkusativ + Präpositionen) ändern — änderte — geändert (an + Dat.) = a ruga Kann ich S i e um Ihre Zeitung bitten ? e i n laden —• lud ein — eingeladen (zu + Dat.gehalten (für -f. z u sehen —• sah zu — zugesehen (bei + Dat. entnehmen — entnahm —• entnommen (aus + Dat. beglückwünschen — beglückwünschte —• beglückwünscht (zu + Dat. a modifica Ich ändere an dem Brief k e i n e n S a t z . helfen — half —• geholfen (bei -f. X.) = a lua drept.) = a fe­ licita (de) Er beglückwünschte s e i n e S c h w e s t e r zu ihrem Geburtstag. schreiben —. ernennen —.) = a socoti (printre) Die alten Babylonier rechneten d i e S o n n e zu den Planeten. halten — hielt —. erinnern — erinnerte — erinnert (an + Akk. a scoate Ich entnehme e s aus deinen Worten.) = a felicita (de) Ich gratuliere d i r zu deinem Geburtstag.) = a scrie (despre) Er schreibt e i n B u c h über das neue Leben in unserem Vaterland. merken — merkte —• gemerkt (an + Dat.) = a recunoaşte (după) Ich erkenne i h n an der Stimme.) = a numi Man ernannte i h n zum Direktor.628 GRAMMATIK gratulieren — gratulierte — gratuliert (zu -f Dat.Dat. fragen — fragte —• gefragt (nach + Dat.) = a observa (după) Ich merke e s au seinem Benehmen. hören —• hörte — gehört (von + Dat. bitten — bat — gebeten (um + Akk.) = a invita (la) Ich lade m e i n e K o l l e g e n zu mir ein. beziehen — bezog — bezogen (auf + Akk. .) = a auzi (despre) Ich habe d i e s e G e s c h i c h t e von ihm gehört.) = a feri (de) Die Kleidung schützt d e n M e n s c h e n vor Kälte. daß etwas geschehen ist. VERBE + ACUZATIV -f.) = a ajuta la Ich helfe d i r gern bei dieser Arbeit. schützen —• schützte —• geschützt (vor + Dat.) = a deduce.) = a întreba (de) Ich fragte i h n nach deiner Adresse. rechnen — rechnete — gerechnet (zu + Dat.schrieb —• geschrieben (über + Akk. a raporta (la) Herr Bitterfeld bezog d a s wieder auf seine Person.

) = gata (cu) Ich bin mit der Übersetzung fertig.) = de acord (cu) Er ist mit meinem Vorschlag einverstanden.) = a şti (ceva despre) Weißt du e t w a s von ihm? zerlegen — zerlegte — zerlegt (in + Akk. z u r ü c k führen — führte zu rück — zurückgeführt (auf + Akk. froh (über + Akk. besorgt (um -j. erfahren (in + Dat.) = a descompune. X I .) = a alege Man wählte m e i n e n F r e u n d zum Verantwortlichen.) = experimentat.) = (îm)prieten(it) (cu) Ich bin mit ihm seit vielen Jahren befreundet. wählen — wählte — gewählt (zu + Dat.Akk.Dat. .) = a convinge Hat er S i e von seiner Aufrichtigkeit überzeugt ? verlangen •—• verlangte —• verlangt (von + Dat.) = a transforma (în) — Eulenspiegel flüsterte den Kranken ins Ohr: „Ich muß e i n e n von euch in Pulver verwandeln".) = a cere (de la cineva ceva) Er verlangte d a s B u c h von mir. wissen — wußte — gewußt (von + Dat.) = vesel (de. böse (über -f.) = talentat (pentru) Der Kleine ist für Musik begabt. a desface (în) Paul und seine Freunde zerlegten d e n S e n d e r in mehrere Teile und versteckten sie in den Bienenkörben.) = supărat (pe) Warum bist du über ihn böse? einverstanden (mit -f. verwandeln — verwandelte • verwandelt (in + Akk.) = a reduce (la) Ich führe s e i n B e n e h m e n auf seine Krankheit zurück. ADJECTIVE ŞI PARTICIPII + PREPOZIŢII (Adjektive und Partizipien + Präpositionen) befreundet (mit + Dat.Akk. fertig (mit + Dat.) = îngrijorat (de) Ich bin um ihn besorgt. cu experienţă lin) Er ist in diesen Fragen erfahren. begabt (für + Akk.) = prietenos (faţă de) Er ist zu mir immer freundlich. freundlich (zu + Dat. din cauza) Er war über die Nachricht froh.) = încîntat (de) Die Grünwieseier waren von dem „jungen Engländer" entzückt. entzückt (von + Dat.) = a traduce în Wirst du d i e s e n T e x t ohne Wörterbuch ins Deutsche übersetzen? überzeugen — überzeugte •— überzeugt (von + Dat.REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE 629 übersetzen — übersetzte •— übersetzt (in + Akk.

Dat.) = fericit (de) Er war über das Ergebnis der Prüfung glücklich. zornig (über + Akk. vertraut (mit + Dat.) = înrudit (cu) Er ist mit mir verwandt. glücklich (über + Akk.) = supărat.) = familiarizat (cu) Bist du schon mit dieser Arbeit vertraut? verwandt (mit -f.) = important (pentru) Dieser Brief ist îur mich besonders wichtig. .) = obişnuit (cu) Ich bin an diese Arbeit gewohnt.630 GRAMMATIK gewohnt (gewöhnt) (an + Akk. furios (pe) Sei nicht über ihn zornig! zufrieden (mit -j.) = mulţumit (de) Unsere Sportler waren mit dem Ergebnis des Wettspiels zufrieden.) = mîndru (de) Wir sind auî unsere schöne Hauptstadt stolz. wichtig (für + Akk.Dat. stolz (aul + Akk.

vor) = a feri de. deşi in mod obişnuit se construieşte uneori cu dativul. a păzi (de) erschrecken (vor) = a se speria (de) erstarren (vor) = a încremeni (de) fliehen (vor) = a fugi (de) sich fürchten (vor) = a se teme (de) sich schämen (vor) = a-i fi ruşine (de) schützen ( + Akk. a fi originar (din) mit sich abgeben (mit) = a se ocupa (de) sich befassen (mit) = a se ocupa (de) sich beschäftigen (mit) = a se ocupa (de) von abhängen (von) == a depinde (de) erzählen ( + Dat.PREPOZIŢII PE LÎNGA VERBE PREPOZIŢIONALE (Präpositionen neben präpositionalen Verben) I. . de) hören ( + Akk. 573). 121. -f.von) = a convinge (de) sich verabschieden (von) = a-şi lua rămas bun (de la) verlangen ( + Akk. în faţa) Prepoziţia VOT pe lingă verbe prepoziţionale cere numai dativul. -j.vor) = a feri (de) zittern (vor) = a tremura (de. + von) = a po­ vesti (despre. + bei) = a ajuta (la). + nach) = a între­ ba (de) forschen (nach) = a cerceta suchen (nach) = a căuta vor 1 bewahren ( + Akk. + aus) = a de­ duce (din) stammen (aus) = a se trage (din). + von) = a şti (despre) 1 bei sich bedanken (bei) = a mulţumi (cuiva) sich entschuldigen (bei) = a-şi cere scuze (de la) helfen ( + Dat. -f. alteori cu acuzativul (vezi schema nr. PREPOZIŢII CU DATIVUL aus bestehen (aus) = a se compune (din) entnehmen ( + Akk. pag. + von) = a cere (de la) wissen ( + Akk. a-şi da ajutorul zusehen ( + Dat. + bei) = a privi (la) nach fragen ( + Akk. + von) = a auzi (despre) sprechen (von) = a vorbi (despre) träumen (von) = a visa (de) überzeugen ( + Akk.

für) = a lua. + zu) werden (zu) = = = = = = = = = = = a a a a a a a a a a a felicita (de) contribui (la) invita (la) se dezvolta numi face parte (din) ajunge (la) felicita (de) socoti (printre) alege deveni II.Akk. + zu) sich entwickeln (zu) ernennen ( + Akk. -\. + um) = a ruga. a se interesa (de) sich sorgen (um) = a avea grijă (de) wachsen (um) = a creşte (cu) 1 Prepoziţia über pe lingă verbe prepoziţionale cere numai acuzativul. a considera (drept) danken ( + Dat. a cere (ceva) sich handeln (um) = a fi vorba (de) kämpfen (um) = a lupta (pentru) sich kümmern (um) = a se îngriji (de). + zu) beitragen (zu) einladen (-j. + über) = a ra­ porta (despre) sich freuen (über) = a se bucura (de ceva) klatschen (über) — a bîrfi nachdenken (über) = a se gîndi (asupra) reden (über) = a vorbi (despre) schimpfen (über) = a ocărî siegen (über) = a învinge gegen kämpfen (gegen) = a lupta (împo­ triva) stimmen (gegen) = a vota (în contra) um sich bemühen (um) = a se strădui. 121. pentru) kämpfen (für) = a lupta (pentru) sorgen (für) = a avea grijă (de) stimmen (für) = a vota (pentru) sich yorbereiten (für) = a se pregăti (pentru. + für) = a mulţumi sich interessieren (für) = a se inte­ resa (de. pag. P R E P O Z I Ţ I I CU ACUZATIVUL ffir sich ausgeben (für) = a se da (drept) sich bedanken (für) = a mulţumi (pentru) sich entscheiden (für) = a se decide (pentru) halten (-}.Akk. + zu) rechnen (-f. -f.Akk. a-şi da osteneală (cu) bitten ( + Akk. de) über sich ärgern (über) = a se necăji (de) berichten ( + Dat. 573). + zu) wählen ( + Akk.zu) gehören (zu) gelangen (zu) gratulieren ( + Dat.632 ZU GRAMMATIK beglückwünschen ( + Akk. . alteori cu acuzativul (vezi schema nr. deşi in mod obişnuit se construieşte uneori cu dativul.

bestehen (auf) = a insista (asup ra) in -f Dat. faţă de) sich knüpfen (an) = a se lega (de) leiden (an) = a suferi (de) merken ( + Akk. pe lîngă (pe jos) wachsen (an) = a creşte (în) sich weiden (an) = a se desfăta zweifeln (an) = a se îndoi (de) auf -f. bestehen (in) = a consta (di m an denken (an) = a se gîndi (la) erinnern ( + Akk. + an) = a aminti (de) gelangen (an) = a ajunge (la) sich gewöhnen (an) = a se obişnui (cu) Akk. PREPOZIŢII verfügen (über) == a dispune (de) sich wundern (über) = a se mira (de) CU DATIVUL ŞI ACUZATIVUL an -f.Dat. ändern ( + Akk. + auf) = a răs­ punde (la) aufpassen (auf) == a fi atent (la) sich beschränken (auf) = a se limita (la) . pe lîngă (cu un vehicul) YOTühergehen (an) = a trece prin faţa. -f. + an) = a observa (după) sich rächen (an) = a se răzbuna (pe) teilnehmen (an) = a participa (la) vorhergehen (an) = a trece pe lingă.Dat.Akk.PRÄPOSITIONEN NEBEN PRÄPOSITIONALEN VERBEN 633 sprechen (über) = a vorbi (despre) schreiben (über) = a scrie (despre) urteilen (über) = a-şi da părerea (despre) (asupra) III. + an) = a recu­ noaşte (după) sich freuen (an) = a se bucura (de) handeln (an) = a se purta (cu. a trece prin faţa (pe jos) yorüherfahren (an) = a trece prin faţa. achten (auf) = a fi atent (la) antworten ( + Dat. glauben (an) = a crede (în) grenzen (an) = a se mărgini (cu) sich klammern (an) = a se cram­ pona (de) sich wenden (an) = a se adresa (cuiva) auf -f.an) = a schim­ ba. a modifica arbeiten (an) = a lucra (la) sich beteiligen (an) = a participa (la) erkennen ( + Akk.

a desface (în) EXEMPLE DE VERBE REFLEXIVE ÎN LIMBA GERMANĂ DAR NEREFLEXIVE ÎN LIMBA ROMÂNĂ sich bedanken — bedankte mich — sich bedankt = a mulţumi (cuiva) Der Spitalmeister bedankte sich bei Eulenspiegel.auf) = a referi (la) blicken (auf) = a s e uita (la). sich erkälten — erkältete mich — sich erkältet = a răci Ich habe mich erkältet. ceva) werfen ( + Akk.634 GRAMMATIK beziehen ( + Akk. a privi (la) einsprechen (auf) = a încerca să con­ vingi (pe) sich freuen (auf) = a se bucura (de ceva) verzichten (auf) = a renunţa (la) hoffen (auf) = a spera (în) rechnen (auf) = a conta (pe). -\. einteilen ( + Akk. sich unterhalten — unterhielt mich — sich unterhalten = a petrece Wie hast du dich gestern unterhalten? sich verspäten — verspätete mich — sich verspätet = a întîrzia Er verspätet sich nie. + in) = a descom­ pune (în). + auf) = a arunca zwvickführen (+ Akk. . sich merken — merkte mir — sich gemerkt = a ţine minte Diese Regel mußt du dir merken. + auf) = a reduce (la) zurückgehen (auf) = a-şi avea ori­ ginea (în) in + Akk. + in) = a împărţi (în) gelangen (in) = a ajunge (în) geraten (in) = a ajunge (în) übersetzen ( + Akk. a se bizui (pe) verzichten (auf) = a renunţa (la) warten (auf) = a aştepta (pe cineva. + in) = a tra­ duce (în) sich verlieben (in) = a se îndrăgosti (de) verwandeln ( + Akk. + m ) = a trans­ forma (în) zerlegen ( + Akk.

einsteigen — stieg ein — eingestiegen = a se urca (în) Wir steigen ins Auto ein. streiten — stritt — gestritten = a se certa Man soll nie streiten. verwelken — verwelkte — verwelkt = a se ofili Die Blume ist verwelkt. ertrinken — ertrank — ertrunken = a se îneca Der Bruder einer Kollegin ist ertrunken. erwachen — erwachte — erwacht = a se trezi Ich bin um 6 Uhr erwacht.EXEMPLE DE VERBE INTRANZITIVE SAU TRANZITIVE ÎN LIMBA GERMANĂ DAR REFLEXIVE ÎN LIMBA ROMÂNĂ entstehen —• stand auf — aufgestanden = a se scula Wir stehen täglich um 6 Uhr auf. heißen — hieß •— geheißen = a se numi Wie heißen Sie? Spazierengehen — ging spazieren — spazierengegangen = a se plimba Ich gehe gern nach dem Essen spazieren. zurückkehren — kehrte zurück — zurückgekehrt = a se înapoia Die Theatergruppe kehrte zurück. a se năpusti. stürzen — stürzte — gestürzt = a se repezi. zweifeln — zweifelte — gezweifelt = a se îndoi (de) Ich zweifle nicht an seiner Aufrichtigkeit. a se prăbuşi Der Regisseur stürzte auf die Bühne. . heiraten — heiratete — geheiratet == a se căsători (cu) Er hat eine Jugendfreundin geheiratet. steigen —• stieg — gestiegen = a se urca (pe) Wir steigen auf diesen Berg. spielen —• spielte — gespielt = a se juca In den Parks spielen viele Kinder. stehenbleiben —• blieb stehen — stehengeblieben = a se opri Er blieb am Fenster stehen. erschrecken — erschrak — erschrocken = a se speria Das Kind ist vor dem Hund erschrocken.

repurta deschide.LISTA VERBELOR TARI ŞI NEREGULATE 1 (Liste der starken und der unregelmäßigen Verben) Nr. crt. . I I I Singular Indicativul imperfect Participiul perfect Verb aux. face accesibil se speria du er du er du er du. Infinitiv Prezent persoana II. du er du er du er erschließt erschließt erschrickst erschrickt erwirbst erwirbt er ißt fährst fährt fällst fällt fängst fängt erschloß erschrak erwarb(ü) aß fuhr fiel fing a dobîndi a mînca a merge (cu un vehicul) a cădea a prinde 1 Dacă verbul formează conjunctivul imperfect în mod neregulat. Traducerea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 befehlen beginnen beißen betrügen beweisen bieten binden bitten blasen bleiben braten brechen brennen bringen denken dringen dürfen empfehlen sich entschei­ den erringen erschließen erschrecken erwerben essen fahren fallen fangen du befiehlst er befiehlt du beißt er beißt du beweist er beweist befahl begann biß betrog bewies bot band bat blies blieb briet brach brannte(e) brachte(ä) dachte(ä) drang durfte(ü) empfahl entschied mich errang befohlen begonnen gebissen betrogen bewiesen geboten gebunden gebeten geblasen geblieben gebraten gebrochen gebrannt gebracht gedacht gedrungen gedurft empfohlen sich entschieden errungen erschlossen erschrocken erworben gegessen gefahren gefallen gefangen h h h h h h h h h s h h h h h s h h h h h s h h s s h a ordona a începe a muşca a înşela a dovedi a a a a oferi lega ruga sufla du bläst er bläst du er du er brätst brät brichst bricht a rămîne a frige a rupe a a a a a arde aduce gîndi pătrunde avea voie du er du er darfst darf empfiehlst empfiehlt a recomanda a se hotărî a a a a a cuceri. vocala radicală a con­ junctivului imperfect este pusă în paranteză lîngă indicativul imperfect.

crt. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Infinitiv Prezent persoana II. ä) kannte (e) kam konnte (ü) lud ließ lief litt las lag log maß du liest er liest du mißt er mißt .LISTE DER STARKEN UND DER UNREGELMÄSSIGEN VERBEN 637 Nr. h s s s h h s s h s s h h h s h h h h h h h h h s h h h s h h h h h a a a a a a Traducerea finden fliegen fliehen fließen gebären geben gehen gelingen gelten geraten geschehen gewinnen gießen gleichen gleiten graben greifen haben halten hängen (hangen) heben heißen helfen kennen kommen können laden lassen laufen leiden lesen liegen lügen messen du gibst er gibt es du er du er es gelingt giltst gilt gerätst gerät geschieht găsi zbura fugi. ä) geriet geschah gewann goß glich glitt grub griff hatte (ä) hielt hing Participiul perfect gefunden geflogen geflohen geflossen geboren gegeben gegangen gelungen gegolten geraten geschehen gewonnen gegossen geglichen geglitten gegraben gegriffen gehabt gehalten gehangen gehoben geheißen geholfen gekannt gekommen gekonnt geladen gelassen gelaufen gelitten gelesen gelegen gelogen gemessen Verb aux. I I I singular Indicativul imperfect fand flog floh floß gebar gab ging gelang galt (ö. a evadai curge naşte da a merge a reuşi a fi valabil a ajunge a se întîmpla a cîştiga a turna a fi egal (cu) a aluneca a săpa a apuca a avea a ţine a atîrna a ridica a se numi a ajuta a cunoaşte a veni a putea a încărca a lăsa a fugi a suferi a citi a sta culcat a minţi a măsura du gießt er gießt du gräbst er gräbt du er du er hast hat hältst hält du er du er du er du er du er du er heißt heißt hilfst hilft kannst kann lädst lädt läßt läßt läufst läuft hob hieß half (ü.

Traducerea 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 mögen müssen nehmen nennen pfeifen raten reißen reiten rennen riechen rufen schaffen scheinen schieben schlafen schlagen schleichen schließen schreiben schreien schreiten schweigen schwimmen schwören sehen sein senden singen sinken sitzen sollen sprechen mochte(ö) mußte(ü) nahm nannte(e) pfiff riet riß ritt rannte(e) roch rief schuf schien schob schlief schlug schlich schloß schrieb schrie schritt schwieg schwamm (ö. a se rupe a călări a a a a a a a alerga mirosi chema crea părea împinge dormi du rätst er r ä t du. er reißt du er du er schläfst schläft schlägst schlägt a bate a se furişa a închide a a a a a scrie striga păşi tăcea înota du schließt er schließt a jura a vedea a fi a trimite a cînta a se scufunda a şedea a trebui a vorbi du er du er siehst sieht bist ist du er du er du er sitzt sitzt sollst soll sprichst spricht . a voi a trebui a lua a numi a fluiera a sfătui a rupe. Infinitiv Prezent persoana II. a dori. I I I Singular du er du er du er magst mag mußt muß nimmst nimmt Indicativul imperfect Participiul perfect Verb aux. crt. ä) schwur (ü) schwor sah war sandte (sendete) sang sank saß sollte sprach gemocht gemußt genommen genannt gepfiffen geraten gerissen geritten gerannt gerochen gerufen geschaffen geschienen geschoben geschlafen geschlagen geschlichen geschlossen geschrieben geschrien geschritten geschwiegen geschwom­ men geschworen gesehen gewesen gesandt (gesendet) gesungen gesunken gesessen gesollt gesprochen h h h h h h h s h s s h h h h h h h s h h h s h s h h h s h h s h h h a plăcea.GRAMMATIK 1 Nr.

crt. Traducerea 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 springen stehen stehlen steigen sterben stoßen streiten tragen treiben treffen treten trinken tun verderben verdrießen vergessen verlieren verzeihen wachsen waschen weisen wenden werden werfen wissen wollen ziehen du stiehlst er stiehlt du er du er stirbst stirbt stößt stößt sprang stand stahl stieg starb (ü) stieß stritt trug trieb gesprungen gestanden gestohlen gestiegen gestorben gestoßen gestritten getragen getrieben getroffen getreten getrunken getan verdorben verdrossen vergessen verloren verziehen gewachsen gewaschen gewiesen gewandt (gewendet) geworden geworfen gewußt gewollt gezogen s h h s s h h h h h s h h h(s) h h h h s h h h s h h h h a sări a sta a fura a se urca a muri a îmbrînci a se certa a purta a a a a a a mîna. er t u t verdirbst verdirbt verdrießt verdrießt vergißt vergißt wächst wächst wäschst wäscht weist weist wirst wird wirfst wirft weißt weiß willst will traf trat trank tat verdarb verdroß vergaß verlor verzieh wuchs wusch wies wandte (wendete) wurde(ü) warf(ü) wußte(ü) wollte zog a bea a face a (se) strica a supăra a uita a pierde a ierta a creşte a spăla a indica a întoarce a deveni a arunca a şti a voi a trage. Infinitiv Prezent persoana II. a se muta . face nimeri.LISTE DER STARKEN UND DER UNREGELMÄSSIGEN VERBEN 639 Nr. practica. I I I singular Indicativul imperfect Participiul perfect Verb aux. intîlni păşi du trägst er trägt du er du er du du er du er du er du er du er du er du er du er du er du er triffst trifft trittst tritt tust.

I .

TABLA DE MATERII (INHALTSVERZEICHNIS) - .

.

4. Der Hörsaal Grammatik : 1. 2. Der Speisesaal Grammatik : 1. Declinarea substantivelor 2. Prepoziţiile 3. Ein Ausflug Grammatik : 1. 3. 2. Lehrstück. Topica in propoziţia principală 3. Decimarea slabă a substantivelor 2. Lehrstück. Lehrstück. întrebuinţarea prepoziţiilor 41—Limba germană — c. Das Studentenheim Grammatik : 1. Übungen 2.TABLA DE MATERII (Inhaltsverzeichnis) Cuvînt înainte Lista abrevierilor 1. Pluralul substantivelor 2. Formarea cuvintelor Übungen 4. Declinarea numelor de persoane 3. 4. 3. 5. Übungen Substantivul şi articolul Pronumele personal Verbul Pronumele interogativ Pronumele demonstrativ das 5 7 9 9 11 12 13 14 14 18 19 20 21 22 22 25 26 27 28 29 32 33 35 35 36 39 40 41 41 Verbele haben şi sein Negaţia Adjectivul Pronumele es 3. 1881 . Lehrstück. Lehrstück. Pronumele interogativ Übungen 5. Der Unterricht Grammatik : 1.

Übungen 7. Lehrstück. . Übungen (I) Pronumele personal Pronumele nehotărît Prepoziţiile cu acuzativul Ordinea complementelor în propoziţie Contopirea prepoziţiilor cu articolul Prepoziţiile cu dativul şi acuzativul (completare) Complementul circumstanţial Numeralul cardinal (completare) Formarea viitorului I Prezentul verbelor tari Imperativul Verbul werden Prepoziţiile (continuare) Frazele prin coordonare 42 43 44 45 49 50 52 54 54 55 55 59 61 62 63 64 69 70 78 79 80 80 82 82 83 88 90 90 92 93 93 98 100 101 102 102 103 . 3. Die Bibliothek Grammatik : 1. 3. Formarea cuvintelor Übungen 8. Lehrstück. Formarea cuvintelor 5. 5. Verbe cauzative şi corespondentele lor 3. Numerale cardinale 6. Lehrstück. Die Uhrzeit Übungen 6. Übungen 10. . Bukarest Grammatik : 1. Pronumele posesiv 3. . Übungen 11. 3. Der Geburtstag Übungen 9. Ein Brief Grammatik : 1. Lehrstück. 2. Prepoziţiile cu dativul şi acuzativul 2. 4. 4. 5. Lehrstück. Ein Besuch Grammatik : 1. Declinarea substantivelor de origine negermană. Declinarea mixtă a substantivelor 4. Lehrstück.644 INHALTSVERZEICHNIS 4. Im Warenhaus Grammatik : 1. Pronumele demonstrativ 2. 2. 2. 4.

Auf dem Bahnhof Grammatik : 1. 3. Lehrstück. 5. sein şi werden Folosirea imperfectului Pronumele reflexiv Formarea cuvintelor 107 108 109 110 110 112 112 116 117 118 119 120 120 123 124 125 126 126 127 12S 128132 134 135 135 136 136 136 14Î 142 149 150 151 152 152 153 153 13. 6. Übungen Declinarea slabă a adjectivelor Declinarea numeralelor ordinale Pronumele interogativ (continuare) Verbele impersonale Prepoziţiile cu genitivul . Lehrstück. 3. Lehrstück. Im Warenhaus Grammatik : 1. 2. 5. Das billige Mittagessen Nach Johann Peter Hebel Grammatik : 1. 3. Übungen 16. Lehrstück. 2. Übungen 14. 4. Was machen wir am Sonntag? Grammatik : 1. 4. Lehrstück. 3. 4. 5. 5. Übungen 15. 2. 4. Lehrstück. Übungen (II) Imperfectul verbelor slabe Imperfectul verbelor haben. 4. 3. 2. Eine „schwere" Rechenaufgabe Grammatik : 1. Pronumele nehotărit (continuare) Pronumele demonstrativ (continuare) Numeralele iterative Numeralele distributive Formarea cuvintelor Perfectul Formarea participiului perfect Formarea perfectului întrebuinţarea perfectului Adverbele pronominale Es — pronume demonstrativ Imperfectul verbelor tari Verbele cauzative şi corespondentele lor (continuare) Numeralul ordinal Infinitivul ca imperativ . 2. Ein Mißverständnis Übungen 17.INHALTSVERZEICHNIS 645 12.

Gradele de comparaţie ale adjectivelor şi adverbelor 2. 3. Ein Telefongespräch Participiile Infinitivele substantivizate Formele nominale ale verbului întrebuinţarea infinitivului f ă r ă zu şi c u Verbele neregulate (completare) Declinarea substantivelor (completare) Verbele auxiliare de mod Declinarea adjectivelor la comparativ şi la superlativ Pluralul substantivelor (completare) Pronumele (continuare) Complementul circumstanţial de timp zu Grammatik : 1. Lehrstück. Formarea mai mult ca perfectului Übungen 20. 4. 5. Verbele compuse cu particulă inseparabilă şi cu particulă separabilă 2. Das erste Wort der Wissenschaft Grammatik : 1.646 18. Die Geschichte von einer lebenden Bibliothek Grammatik : 1. 6. Übungen 19. 3. Formarea cuvintelor Übungen 23. 4. 4. 2. 5. Lehrstück. Verbele modale (completare) 4. Lehrstück. Declinarea adjectivului (completare) 3. Karl Marx und seine Familie Declinarea tare a adjectivelor Declinarea mixtă a adjectivelor Pronumele interogativ (continuare) Regimul verbelor Complementul prepoziţional INHALTSVERZEICHNIS 159 161 162 164 164 165 165 171 174 177 177 178 183 185 189 190 191 191 192 197 199 200 201 201 203 203 203 208 210 213 214 214 215 215 220 Grammatik : 1. Lehrstück. Lehrstück. Eine lastige Geschichte aas dem vorigen Jalirhundert Grammatik : 1. Imperativul (completare) 5. 5. Übungen 22. 2. 3. 2. Übungen 21. Verbele neregulate (continuare) 3. Der Floh Nach Kurt Übungen Tucholsky 221 . Lehrstück.

Diateza pasivă 2. Schiller über seine erste Vorlesung in Jena Grammatik : 1. Topica în propoziţiile secundare cu predicatul la diateza pasivă 3. Pronumele nehotărît (continuare) Übungen 26. Aus Heines Kindheit Grammatik : 1. . Diferitele accepţii ale verbului lassen 5.. Lehrstück. Formarea cuvintelor 2. Adjectivele substantivizate 4. Poziţia propoziţiei secundare 3. Verbe cu forme duble Übungen 28. Infinitivul cu zu (continuare) 4. Eine Reise mit dem Flugzeug Grammatik : 1. Topica în propoziţia secundară 3. Infinitivul pasiv prezent 2. Topica în frazele prin coordonare (continuare) Übungen 27.Genossenschaft Nach Schuster Dutz Grammatik : 1. Till Eulenspicgel als Arzt Grammatik : 1. Declinarea numelor proprii (recapitulare şi comple­ tare) 7. ESEL . Goethe und Felix Mendelssohn Grammatik : 1. Infinitivul cu zu (continuare) 3. Lehrstück. Formarea cuvintelor Übungen 25. Participiile şi adjectivele substantivizate (recapitulare şi completare) 5. Lehrstück. Propoziţia secundară (continuare) Übungen .INHALTSVERZEICHNIS 647 229 231 232 233 235 235 235 240 242 244 245 245 249 251 252 252 253 253 258 260 262 263 263 269 272 272 272 273 273 274 275 276 280 282 284 284 285 285 286 24. Lehrstück. întrebuinţarea prepoziţiilor Übungen 29. 3. Dublarea subiectului prin es 5. Topica în frazele prin coordonare (continuare) . Lehrstück. Pronumele (continuare) 2. Topica în propoziţia principală precedată de o pro­ poziţie secundară 4. Lehrstück. Propoziţia completivă directă 2. Numele geografice 6. Verbele neregulate de conjugare slabă 4. Propoziţia cauzală 2. Genitivul partitiv 3.

Construcţiile (grupele) infinitivale 3. Diferitele înţelesuri ale cuvîntului da 3. Verbul scheinen Übungen . Lehrstück. Pronumele relativ 3. 2. . Lehrstück. Propoziţia relativă 2. Das goldene Äpfelchen N a c h F. Der Bienenkorb Grammatik : 1. . . Der junge Engländer Nach Wilhelm Hauff Grammatik : 1. Pronumele reciproc Übungen 35. Das erstemal auf der FUsenbahn Nach Peter Rosegger Übungen 33. Adverbele de loc her şi hin şi compusele lor Übungen 32. Propoziţia condiţională reală 2. Propoziţia modală 2. Construcţiile (grupele) infinitivale modale 3. Übungen Propoziţia temporală Propoziţia modală Propoziţiile (continuare) Prepoziţii şi conjuncţii — während. 4. Propoziţiile contrase 3. Perfectul şi mai mult ca perfectul verbului lassen 4. Perfectul şi mai mult ca perfectul verbelor modale 4. Freundschaftsdienste Nach Bertolt Brecht Grammatik : 1. Numeralele fracţionare 4. Lehrstück. Lehrstück. Weiskopf Grammatik : 1. C. Conjuncţiile corelative 4. 3. Propoziţia cauzală şi propoziţia conclusivă 2. Lehrstück. Lehrstück. 290 292 292 295 295 296 301 303 304 304 305 305 309 311 318 320 320 321 322 325 326 326 327 328 328 332 333 335 336 336 337 342 344 345 345 345 346 36. Das Goldfischlein Nach Friedrich Wolf Grammatik : 1. Declinarea substantivelor (completare) Übungen 31. Lehrstück.648 INHALTSVERZEICHNIS 30. Propoziţia secundară consecutivă Übungen 34. Ernst Thälmann Grammatik : 1. Propoziţia secundară finală 2. seit şi bis .

Lehrstück. Becher Propoziţiile secundare camuflate Diferitele înţelesuri ale conjuncţiei als Prepoziţiile cu dativul (continuare) 649 349 351 351 352 352 353 356 358 359 360 363 365 365 365 366 366 371 371 373 378 379 380 386 387 390 393 394 395 399 401 402 403 408 410 411 411 412 . Die ersten Kosmonauten Grammatik : '1. Der junge Engländer (Fortsetzung) Grammatik : 1. întrebuinţarea conjunctivului în propoziţiile principale Übungen 42. Condiţionalul Übungen 43. Complementul (generalităţi) 4. Lehrstück. . Complementul la dativ 2. . 3. Lehrstück. Salzburg ist die Hauptstadt Nach Egon Erwin Kisch Grammatik : 1. Die Partei A. Der Beweis Nach Alexander Keller Grammatik : 1. 2. Unser Wegweiser. Diateza pasivă (continuare) Übungen 44.INHALTSVERZEICHNIS 37. Lehrstück. Traducerea în limba germană a conjuncţiei dacă 4. Infinitivul perfect pasiv Übungen 39. Modul conjunctiv 2. Übungen R. Lehrstück. . Ein Theaterskandal Nach Willi Bredel Grammatik : 1. Formarea timpurilor conjunctivului 3. Infinitivul perfect activ 2. Propoziţia concesivă 2. Viitorul II (viitorul anterior) 3. Lehrstück. Übungen 41. Lehrstück. Aus dem Statut der Rumänischen Kommunistischen P a r t e i . Nach Anton Breitenhofer B. Lehrstück. Formarea cuvintelor Übungen 40. Complementul genitival Übungen 38. Bei Müllers brennt's Grammatik : 1. Formarea perfectului şi mai mult ca perfectului (completare) 3. Propoziţiile condiţionale 2. Mein Lehrer Nach Johannes Grammatik : 1. Propoziţiile comparative 2.

August.. Lehrstück. Lehrstück. Becher Im Anfang war . von Heinrich Heine Legende von der Entstehung des Buches Taoteking auf dem Weg des Laotse in die Emigration. Das Obdach Nach Anna Seghers Grammatik : 1.650 INHALTSVERZEICHNIS 45. von Johannes R. von Heinrich Heine Die schlesischen Weber. nach Heinrich Mann GRAMATICA Fonetica. Becher Kleine Geschichten aus dem Leben großer Männer Eine Erinnerung aus meiner Kindheit. Hauptrichtungen Grammatik : 1. Lehrstück. întrebarea indirectă 3. von Oskar Pastior Die Internationale Hymne der Weltjugend Gefunden. Vorbirea indirectă 2.. întrebuinţarea conjunctivului (completare) 4. Alfabetul german Vocalele Consoanele Accentul 449 450 452 454 457 458 458 459 460 462 463 466 467 468 480 485 485 488 491 . 3. von Friedrich Schiller Lorelei. von Alfred Margul-Sperber Siegessäule. von Johann Wolfgang Goethe Das Mädchen aus der Fremde. Lehrstück. Bukarest als Universitätsstadt Übungen APEXDICE Der Sinn des 23. 2. von Bertolt Brecht Gesang vom Lernen. Übungen der Entwicklung unseres Landes Atributul dezvoltat Traducerea atributului dezvoltat Numeralele multiplicative 415 417 419 419 419 420 424 427 427 431 433 434 434 434 438 439 48. von Johannes R. Apoziţia Übungen 46.. von Johann Wolfgang Goethe Erlkönig. von Johann Wolfgang Goethe Wanderers Nachtlied. Weimar Nach Theo Piana Grammatik : Construcţiile participiale Übungen 47.

a — Grupa a IV-a — Grupa a V-a — Cazuri speciale de formare a pluralului •— Substantive defective de număr — Genul substantivelor — Decimarea — Cazurile -— Folosirea cazurilor — Declinarea substantivelor după desinenţe Declinarea tare Declinarea slabă Declinarea mixtă — Cazuri speciale de declinare — Declinarea numelor proprii Adjectivul — întrebuinţarea adjectivului Declinarea tare a adjectivelor Declinarea slabă a adjectivelor Declinarea mixtă a adjectivelor Declinarea adjectivelor substantivizate — Cazuri speciale de declinare ale adjectivelor — Părţi de vorbire care se declină ca adjectivele atributive — Comparaţia adjectivelor — Comparaţia neregulată a adjectivelor — Declinarea adjectivelor la comparativ şi la superlativ Pronumele — Felurile pronumelui — Pronumele personal — Funcţiile pronumelui es 493 493 494 494 497 497 498 499 499 500 500 500 501 501 502 502 503 504 505 508 508 508 509 509 510 511 514 515 517 517 518 518 519 519 520 521 521 523 523 524 524 525 526 *..INHALTSVERZEICHNIS 651 Morfologia. . . Părţile vorbirii Articolul — Declinarea articolului — întrebuinţarea articolului hotărît — întrebuinţarea articolului nehotărît •— Omiterea articolului — Contopirea articolului hotărît cu prepoziţii — Funcţiile morfologice ale lui der-die-das — Funcţiile morfologice ale lui ein-eine-ein Substantivul — Formarea pluralului substantivelor — Grupa I — Grupa a Ii-a — Grupa a I l I .

652 INHALTSVERZEICHNIS — Pronumele reflexiv — Pronumele reciproc — Pronumele posesiv — Declinarea pronumelui posesiv — Declinarea pronumelui posesiv adjectival •— Pronumele demonstrativ — Decimarea pronumelor demonstrative — Pronumele relativ — întrebuinţarea pronumelor relative — Declinarea pronumelor relative — Pronumele interogativ — Declinarea pronumelor interogative — Pronumele nehotărît — Decimarea unor pronume nehotărîte Numeralul — Numeralele — Numeralele — Numeralele •— Numeralele — Numeralele — Numeralele — Numeralele — Numeralele cardinale ordinale fracţionare ordinale adverbiale distributive nehotărîte iterative multiplicative 526 527 527 528 529 530 531 533 533 534 534 535 536 537 539 539 540 541 541 541 542 542 542 543 543 544 547 548 552 553 553 554 554 555 556 557 558 559 559 559 560 561 562 563 564 Verbul — Clasificarea verbelor — Conjugarea verbelor auxiliare de timp — întrebuinţarea verbelor auxiliare de timp — Conjugarea verbelor auxiliare de mod — Caracteristicile verbelor modale — împărţirea verbelor după conjugare Verbele tari Verbele slabe Verbele neregulate — Formarea timpurilor. Indicativul Conjunctivul Condiţionalul Imperativul Diateza pasivă — Formele nominale ale verbului Infinitivul Participiul întrebuinţarea infinitivului întrebuinţarea participiului — Verbele compuse — Particulele inseparabile şi separabile .

Propoziţia Subiectul Predicatul — Predicatul verbal — Predicatul nominal Atributul Locul atributului Negaţia nicht Complementul Felurile complementului Ordinea complementelor în propoziţie Complementul circumstanţial Felurile complementului circumstanţial Fraza Fraza formată prin coordonare Fraza formată prin subordonare împărţirea propoziţiilor secundare Topica Topica în propoziţia principală Topica în propoziţia secundară Propoziţiile secundare după înţeles — Propoziţia subiectivă — Propoziţia predicativă — Propoziţia atributivă — Propoziţia completivă — Propoziţiile circumstanţiale Propoziţia circumstanţială de loc 577 577 578 578 579 580 581 582 583 584 585 585 586 586 587 588 589 590 591 593 594 594 594 594 595 595 595 .INHALTSVERZEICHNIS 653 564 569 569 570 570 571 571 572 573 575 576 — Exemple de conjugare Adverbul — Adverbele de loc — Adverbele de timp — Adverbele de mod — Adverbele de cauză şi de scop — Comparaţia adverbelor — Adverbele pronominale Prepoziţia Conjuncţia Interjecţia Sintaxa.

dar nereflexive tn limba română Exemple de verbe intranzitive sau tranzitive în limba germană dar reflexive in limba română Tabel de verbe tari şi neregulate .654 INHALTSVERZEICHNIS Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială temporală modală comparativă consecutivă cauzală finală concesivă restrictivă condiţională 596 596 597 598 598 599 599 599 600 601 602 606 607 611 614 616 616 617 618 620 621 622 622 622 627 628 629 631 634 635 636 Prescurtarea propoziţiilor secundare întrebuinţarea conjunctivului întrebuinţarea condiţionalului întrebuinţarea timpurilor tn vorbirea indirectă Citeva reguli ortografice Punctuaţia (Generalităţi) Regimul verbelor şi adjectivelor — Verbe cu — Verbe cu — Verbe cu — Adjective — Verbe cu — Adjective — Verbe cu — Verbe cu — Verbe cu — Verbe cu — Adjective acuzativ acuzativ şi cu dativ dativ şi participii cu dativ genitiv cu genitiv acuzativ şi cu genitiv prepoziţii dativ şi cu prepoziţii acuzativ şi cu prepoziţii şi participii cu prepoziţii Prepoziţii pe Ungă verbe prepoziţionale Exemple de verbe reflexive in limba germană.

Vi PÎnzâ + 15 000+115 ex. 1881—1882 . Coli tipo 41 manual + 10. C.8). Str. pentru bibliotecile mici 42/49.Z. întreprinderea Poligrafică „13 Decembrie 1918".1966. Grigore Alexandrescu n r . Republica Socialistă R o m â n i a C o m a n d a n r . Hîrtie I A 63 gim2.09. 11 057.879 vocabular.1966. Format 16/70X100. lez Vi pînza vocabulare bandate + 2 000 ex. A.! Tehnoredactor : B Ä L Ä I T Ä TITEL Dat la cules 20.Z. pentru bibliotecile mari 43(075. lez.09.75 vocabular. (manual + vocabular) in casete împreună cu 6 discuri. Bucureşti.076 manual + 12. Bun de tipar 08. C. Tiraj 15 000 + 115 ex. 89—97. Coli editoriale 33. Apărut 1966.

LIMBA GERMANĂ .

.

1 9 6 6 Şl PEDAGOGICĂ . dr.MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI CATEDRA DE LIMBA Ş| LITERATURA GERMANĂ Prof. docenf JEAN LIVESCU Membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România EMILIA SAVIN Lector SANDA I O A N O V I C 1 Asistent JOHANNA ANDREI Asistent B A ERMANÂ VOCABULAR EDITURA DIDACTICĂ B U C U R E Ş T I .

.

Pluralul cu Umlaut se indică prin două puncte deasupra cratimei. . în vocabularul alfabetic de la sfîrşitul manualului se indică atît articolul hotărît masculin cît şi cel feminin. la mijloc. precedate şi de articolul nehotărît masculin. bleiben).pl. 14 pînă la pag.: Beruf. 20 pînă la pag. pe trei coloane : la stingă verbele slabe. De la pag. 23 verbele care se conjugă cu sein au u n (s) după a treia formă de bază.sg. verbele neregulate. — Substantivele al căror plural se întrebuinţează rar sau care primesc prin desinenţa pluralului alt sens decît îl au la singular. — Particula verbelor separabile este tipărită spaţionat. — De la pag. — Adjectivele şi participiile substantivizate sînt trecute la vocabularul pe lecţii. — La sfîrşitul vocabularului pe lecţii sînt trecute diferite expresii întîlnite în text.UNELE ÎNDRUMĂRI PRIVITOARE LA FOLOSIREA VOCABULARULUI în vocabularul pe lecţii s-a respectat următoarea ordine în gruparea cuvintelor : — Substantivele sînt trecute pe trei coloane după gen. la dreapta verbele tari şi dedesubt. Verbele care se pot conjuga atît cu haben cît şi cu sein au menţiunea (h) sau (s). — De la pag. — Cratima înlocuieşte substantivul la indicarea genitivului şi a pluralului. Beginn). — Substantivele fără singular sînt trecute în coloana substan­ tivelor feminine cu menţiunea f. 14 verbele sînt trecute la cele trei forme de bază. — î n vocabnlarul alfabetic. De la pag. la fiecare substantiv se indică nominativul singular şi plural. — Punctul sau linia puse sub vocala din cuvintele monosila­ bice indică cantitatea acesteia. 12 la substantivele masculine şi neutre se indică şi desinenţa genitivului singular. vocala lungă accetuată sau diftongul accentuat se indică cu o linie (ex. 22 este trecut în paranteză par­ ticipiul trecut. 20 imperfectul şi participiul trecut sînt trecute în paran­ teză . de la pag. sînt trecute fără plural. este redat şi accentul cuvinte­ lor : vocala scurtă accentnuată este marcată cu un punct (ex. — Substantivele fără plural sînt trecute în coloana corespun­ zătoare genului lor cu menţiunea f.

.

VOCABULAR1 PE LECŢII (WORTSCHATZ NACH LEKTIONEN) 1 Toate cuvintele slnt trecute în accepţia pe care o au în textele nualului. şi exerciţiile ma­ .

.

) învăţămîntul.1. pl. (ERSTES) LEHRSTÜCK DER UNTERRICHT der Wortschatz (f. lecţia die Stunde ora lecţia. (die Stunden) die Studentin studenta (die Studentinnen) die Übung exerciţiul (die Übungen) die Genossin tovarăşa (die Genossinnen) die Erläuterung explicaţia (die Erläuterungen) die Grammatik gramatica die Antwort răspunsul . bine falsch greşit j a da . este egal cu. pl.(die Antworten) die Lektion lecţia (die Lektionen) das Lehrstück lecţia (die Lehrstücke) das Heft caietul (die Hefte) das Buch cartea (die Bücher) studieren a studia lernen a învăţa kommen a veni grüßen a saluta antworten a răspunde öffnen a deschide sagen a spune beginnen a începe zählen a număra machen a face schreiben a scrie rechnen a socoti fragen a întreba heißen a se numi lachen a rîde korrigieren a corecta wiederholen a repeta übersetzen a traduce sein a fi ist este.) vocabularul der Lehrer profesorul (die Lehrer) der Morgen dimineaţa (die Morgen) der Genosse tovarăşul (die Genossen) der Student studentul (die Studenten) der Unterricht (f. face. fac sind sînt gut bun.

(ZWEITES) L E H R S T Ü C K DER HÖRSAAL der Saal sala (die Säle) der Hörsaal sala de curs (die Hörsäle) der Fußboden duşumeaua (die Fußböden) der Lappen cirpa (die Lappen) der Professor profesorul (die Professoren) der Platz locul (die Plätze) die Vorlesung cursul (die Vorlesungen) die Tür uşa (die Türen) die Lampe lampa (die Lampen) die Tafel tabla (die Tafeln) die Bank banca (die Bänke) die Kreide creta (die Kreiden) die Klasse clasa (die Klassen) das Gruppenbuch j urnalul de clasă (die Gruppenbücher) das Fenster fereastra (die Fenster) das Katheder catedra (die Katheder) gehen a merge.WORTSCHATZ 2. corect zufrieden mulţumit jetzt acum heute astăzi und şi auch de asemenea. şi von de la bis pînă. a sta atîrnat groß mare hell luminos sauber curat krank bolnav alle toţi.10 richtig just. toate interessant interesant aufmerksam a t e n t fleißig silitor rechts la dreapta links la stingă oben sus . a se duce haben a avea sehen a vedea fehlen a lipsi läuten a suna holen a aduce hängen a atîrna. pînă la wer? cine? was ? ce ? wie? cum? wieviel? cît. cîte? wieviel ist ? cît este ? cît face ? guten Morgen bună dimineaţa die erste Stunde prima lecţie . cîţi.

cozo­ nacul der Apfel. . (DRITTES) L E H R S T Ü C K DER SPEISESAAL der Speisesaal. însă ein wenig puţin die Suppe. . -s parcul legen a pune (în poziţie orizontală) bringen a aduce warten a aştepta spielen a se juca besuchen a vizita essen a mînca lesen a citi hungrig flămînd einige cîţiva. -e pünea das Wasser apa das Salz. -er copilul das Kino. -i^-e oraşul die Bibliothek. _LL mărul der Park. sufrageria der Tisch. altele zusammen împreună sehr foarte dann apoi. -n supa die Speise. -s cinematogra­ ful das Brot. Speisesäle sala de mese. unii.şniţelul das Gemüse legumele. -LLe coşul de pîine der Appetit pofta de mîncare der Kuchen. -e masa der Stuhl. pe urmă da aici aber dar. -en biblioteca das Tischtuch.cuţitul das Salzfaß.WORTSCHATZ unten jos vorn în faţă dort acolo hier aici rasch repede wo? unde? 11 3. .farfuria der Löffel. -i^_e scaunul der Dienst. -Luer paharul das Schnitzel. Salzfässer solniţa das Glas. -n mîncarea. multe andere alţii. -e sarea . cîteva. gar­ nitura de legume das Essen mîncarea das Kind.lingura der Wasserkrug. . -i^-e cana de apă der Brotkorb.prăjitura. . unii. cîteva. felul de mîncare die Gabel. -e serviciul der Teller. unele manche cîţiva. _^er faţa de masă das Messer. -n furculiţa die Stadt. unele viele mulţi.

-en condiţia die Arbeit. -(e)s. -(e)s. ~^_e sala de duşuri der Klubraum. -(s). mama die Zeitung. -(e)s. atunci. -^e spă­ lătorul der Duschraum. . -e covorul der Waschraum. -s. -e filmai zeigen a arăta wohnen a locui führen a conduce hören a auzi. -s. a asculta schlafen a dormi waschen a spăla duschen a face dus schön frumos alles totul glücklich fericit ausgezeichnet excelent dann apoi. lucrul. -säle sala de festivităţi der Vortrag. -en revista die Arbeit. -e televizorul der Festsaal.e dulapul der Raum. -(e)s. -en lucrarea. -(e)s. -en timpul das Heim. (VIERTES) L E H R S T Ü C K DAS STUDENTENHEIM der Freitag. -en ziarul die Zeitschrift. -er tabloul das Haus. -en patul das Bild.camera das Bett. -(e)s. e încăperea der Schlafraum. munca die Arbeitsbedingung. -(e)s. după aceea daneben alături nebenan alături noch încă. -en con­ diţia de muncă die Zeit. -^-e sala de lectură der Fernsehapparat. -(e)s. mai so aşa (de). -(e)s. -(e)s. -(e)s. -s. J^.^. — e con­ ferinţa der Film. -••e dor­ mitorul der Vorhang. -(e)s. -(e)s. serbarea . -en munca. atît de die Post poşta die Mutter. -(e)s. -e scrisoarea der Freund. lucrarea die Bedingung. -s aparatul de radio das Klavier. -e cămi­ nul das Studentenheim. _^e clu­ bul der Leseraum. -e căminul studenţesc das Zimmer. -(e)s. -e prietenul der Schrank. -(e)s.12 mit cu nach după hungrig sein a-i fi foame WORTSCHATZ 4. -e festivita­ tea. -(e)s. -es. -LLer casa das Radio. . ^ . -s. -e vinerea der Brief. -(e)s. —e per­ deaua der Teppich. -e pianul das Fest. -es.

Neubauten construcţia nouă.muncitorul der Bauer. -(e)s plaja djr Kollege.WORTSCHATZ 13 LEHRSTÜCK 5. -nen profesoara. -n băiatul der Sand. -n floarea die Frau. -s. ora die Begeisterung (f. -e duminica der Autobus. -n minutul das Meer. (FÜNFTES) EIN AUSFLUG der Ausflug. . -e sîmbăta der Zug. -s. —e trenul der Sonntag. -s. -e concediul der Arbeiter.) străinătatea fahren a merge.elevul der Montag. -n.fata das Ausland. -n. -s. -s. vesel alles totul einstimmig în unanimitate. -(e)s. a călători (cu un vehicul) bewundern a admira rufen a striga liegen a sta (culcat. -n strada die Minute. pl. -n colegul der Mann. -(e)s. -en femeia die Verkäuferin. -nen prietena die Straße. -n. clădirea nouă der Strand.pl. -es (f. -s. -en ceasul. învăţătoarea die Sonne. -e ziua der Samstag. -n grupa die Uhr. . -(e)s. -(e)s. splendid weiß alb gelb galben blau albastru rot roşu braun brun fröhlich bucuros. -n soarele die Freundin. -=J-er bărbatul der Junge. ~ e excursia der Tag. -(e)s.) entu­ ziasmul die Blume. de la außer afară de bei la seit de. -e marea das Mädchen. în poziţie orizontală) verbringen a petrece (timpul) baden a face baie. -e lunea der Gast -(e)s. -(e)s nisipul der Mensch. -n ţăranul der Schüler. din (temporal) zu la durch prin vor înainte braun werden a se bronza . -(e)s. -se auto­ buzul der Neubau. -ses. -en omul der Urlaub. -^e musafirul. a se scălda herrlich minunat. . -nen vînzătoarea die Lehrerin. -s. -en. într-un glas nur numai aus din. oaspetele die Gruppe.

imperfect perfect toate verbele din lecţiile 1—6. -en biblioteca universităţii die Buchnummer. a alerga schreiben (schrieb—geschrieben) a scrie bleiben (blieb—geblieben) a rămîne lesen (las—gelesen) a citi rufen (rief—gerufen) a striga essen (aß—gegessen) a mînca kommen (kam—gekommen) a veni schlafen (schlief—geschlafen) a dormi fahren (fuhr—gefahren) a merge (cu un vehicul). -n responsabilul grupei der Leser. a sta (în poziţie orizontală) waschen (wusch—gewaschen) a spăla î n vocabularul acestei lecţii figurează la infinitiv. -s. -s. pi. a asculta duschen (duschte—geduscht) a face duş baden (badete—gebadet) a face baie bewundern (bewunderte—bewundert) a ad- sehen (sah—gesehen) a vedea finden (fand—gefunden) a găsi nehmen (nahm—genommen) a lua geben (gab—gegeben) a da bitten (bat—gebeten) a ruga sprechen (sprach—gesprochen) a vorbi schließen (schloß—geschlossen) a închide verlassen (verließ—verlassen) a părăsi treffen (traf—getroffen) a întîlni laufen (lief—gelaufen) a fugi. -s (f. -e seminarul brauchen (brauchte — gebraucht) a avea nevoie (de) danken (dankte—gedankt) a mulţumi warten (wartete—gewartet) a aştepta studieren (studierte—studiert) a studia lernen (lernte—gelernt) a învăţa grüßen (grüßte—gegrüßt) a saluta antworten (antwortete—geantwortet) a răs­ punde öffnen (öffnete—geöffnet) a deschide sagen (sagte—gesagt) a spune zählen (zählte—gezählt) a număra machen (machte—gemacht) a face rechnen (rechnete—gerechnet) a socoti fragen (fragte—gefragt) a întreba lachen (lachte—gelacht) a rîde korrigieren (korrigierte—korrigiert) a corecta wiederholen (wiederholte—wiederholt) a re­ peta übersetzen (übersetzte—übersetzt) a traduce fehlen (fehlte—gefehlt) a lipsi läuten (läutete—geläutet) a suna holen (holte—geholt) a aduce legen (legte—gelegt) a pune (în poziţie ori­ zontală) spielen (spielte—gespielt) a se juca besuchen (besuchte—besucht) a vizita zeigen (zeigte—gezeigt) a arăta wohnen (wohnte—gewohnt) a locui führen (führte—geführt) a conduce hören (hörte—gehört) a auzi. a sta atîrnat liegen (lag—gelegen) a sta culcat.14 WORTSCHATZ 6. I şi participiul . -n.titlul der Hunger. (SECHSTES) L E H R S T Ü C K DIE BIBLIOTHEK 1 der Gruppenverantwortliche. . 1 pers. -s. . . -s.fişa de comandă der Name(n). -e catalogul die Bibliothekarin.) liniştea das Seminar.cititorul ' der Bestellzettel. a călători beginnen (begann—begonnen) a începe heißen (hieß—geheißen) a se numi hängen (hing—gehangen) a atîrna. -s. Namen numele der Verfasser. -en cronica die Ruhe (f. . -nen biblio­ tecara die Universität. -s. -en universi­ tatea die Universitätsbibliothek.autorul der Titel. Namens.) foamea der Katalog. pi. -n cota cărţii die Chronik [kro:nik].

. . . (SIEBENTES) LEHRSTÜCK EIN BESUCH der Besuch. -en fabrica die Überraschung.grădi­ niţa das Badezimmer.căţe­ luşul das Wohnzimmer. -en surpriza die Tochter.WORTSCHATZ 15 bringen (brachte — gebracht) a aduce verbringen (verbrachte — verbracht) a petrece gehen (ging —• gegangen) a merge. -s. -n familia die Fabrik. -n bucătăria die Reproduktion. . -(e)s. te rog. -e vizita der Dreher. -s. baia . -en repro­ ducerea. . -s.dor­ mitorul das Haus. -es. 2) locul der Mantel. -es. -en locuinţa die Küche. . -es. -(e)s. -n. -(e)s. biroul der Apparat. —e buchetul de flori der Vater.u e 1) p i a ţ a . -s. tatăl der Schreibtisch. . -^. . *n ciocolata die Blumenvase. de locuit das Jahr. a se duce sein (war — gewesen) a fi haben (hatte — gehabt) a avea werden (wurde — geworden) a deveni immer totdeauna ruhig liniştit schnell repede leise încet (despre voce) klein mic draußen afară spät tîrziu lange mult timp sondern ci denn căci oder sau.ca­ mera de zi.cuierul der Blumenstrauß. -es.ca­ mera de baie. paltonul der Haken. -s. -s. -e aparatul die Familie. copia das Hündchen. -s. fiica die Schokolade. -s. -tt. -M.er casa das Gärtchen. -s. -e masa de scris. poftiţi danke mulţumesc Hunger haben a-i fi foame 7. -e anul das Schlafzimmer. ori für pentru wann? cînd? wohin? unde? încotro? woher? de unde? spät werden a se face tîrziu bitte vă rog. poftim.strungarul der Platz. -n vaza de flori die Wohnung.

-s (f. a aşeza (în poziţie verticală) glauben (glaubte — geglaubt) a crede stehen (stand bequem confortabil alt bătrîn herein înăuntru fast aproape bald în curînd wieder iarăşi. grădina die Ecke. din nou an pe. -n colţul die Wand. -s. .e buchetul die die die die Rose. Jahre alt sein a avea (vîrsta de) Guten Tag! Bună ziua! 8. -s. -e ca­ doul. -s cafeaua der Garten. -(e)s. -^. -s.mobila das Sofa. la auf pe hinter în spatele in în.) zîmbetul das Geschenk. -e bu­ fetul hängen (hängte—gehängt) a atîrna. -s. -s sofaua. -n trandafirul Ballade. la neben lîngă. -e ziua de naştere der Nachttisch. -n. .pătuţul das Bücherregal. jj-e mîna Schwester. . . -es. sg. -n ochiul das Lächeln. -e noptiera der Strauß. -e raf­ tul de cărţi das Tischlein. alături de über deasupra unter sub vor în faţa.tabloul das Bettchen. -s.. JLUB peretele die Eltern (f.13 der Kaffee. a pune begrüßen (begrüßte — begrüßt) a saluta zeigen (zeigte — gezeigt) a arăta kaufen (kaufte — gekauft) a cumpăra stellen (stellte — gestellt) a pune. -es. camera de lucru das Möbel. -n balada Hand. înaintea zwischen între sitzen (saß a şedea gesessen) gestanden) a sta (în poziţie verticală) Platz nehmen a ocupa loc . -n sora das Auge. -s. -(e)s.măsuţa das Büfett. biroul. -s. darul .. a agăţa setzen (setzte—gesetzt) a aşeza. ca­ napeaua das Gemälde. -s. -s.) părinţii WORTSCHATZ das Arbeitszimmer. pi. (ACHTES) L E H R S T Ü C K DER GEBURTSTAG der Geburtstag. -(e) s.

-(e)s. pl. -en repeti­ ţia. -s. a dori schenken (schenkte — geschenkt) a dărui. -e cadoul de ziua de naştere das Prosawerk. -e vinul der Nachmittag. -^er blocul das Postamt. a surîde wünschen (wünschte — gewünscht) a ura. -(e)s. -e micul dejun das Päckchen. îndată viel Glück wünschen a ura multă fericire zu Besuch kommen a veni în vizită 9. . precis doch doar gleich imediat. -(e)s. -es fructele der Bruder. a face cadou gratulieren (gratulierte — gratuliert) a fe­ licita tanzen (tanzte — getanzt) a dansa rumänisch românesc wunderschön minunat froh bucuros. -n mătuşa das Studentenstädtchen. orăşelul studenţesc das Zweibettzimmer.WORTSCHATZ 17 die Nacht. a fi exact lächeln (lächelte — gelächelt) a zîmbi. -(e)s (f. -s. camera cu două paturi das Hochhaus. -(e)s. -(e)s. Stadien stadionul 2—1S82 . -e joia die die die die die die die die Mensa. dimineaţa der Abend. -e luna der Vormittag. -(e)s. -en şedinţa Straße. -n strada Nacht. -es. -e opera în proză. -s. proza das Frühstück. -en croitoria Ausstellung. -e miercurea der Donnerstag. . -(e)s. -e dupä-amiaza. -e înainte de masa. _LLer oficiul poştal das Stadion. -s. -(e)s. -s. -s. -s. dupä-masa e ^ (hielt — gehalten) a ţine erwacht) a se trezi. cu voce tare angenehm plăcut früh devreme genau exact. -en expoziţia Oper. Mensen cantina Schneiderei. -(e)s.s . -^. fericirea das Obst. erwachen (erwachte a se deştepta stimmen (stimmte — gestimmt) a se potrivi.) norocul. -e seara der Dienstag. vesel laut tare. recapitularea das Geburtstagsgeschenk.pache­ ţelul das Glück. -(e)s. -n opera Sitzung. -i=-e noaptea die Wiederholung. . (NEUNTES) LEHRSTÜCK EIN BRIEF der November. -e marţea der Mittwoch.fratele der Wein.noiembrie der Monat. -ii_e noaptea Tante.

-s. -(e)s patria das Auto. -en spectacolul de teatru Rumänien. -es. -n omul muncii der Verkehr.staţia de emisie a televiziunii der Boulevard. -es. ^ . -s. -s. -s bule­ vardul der See. -en guvernul die Wirtschaft (f. -e me­ ciul de fotbal das Land. -s. -(e)s. -ü_e capitala die Straßenbahn. -e cen­ trul der Neffe. -s automo. -n lacul der Wohnblock. -M-er ţara das Gebirge. -es. . -s. -s. -en conferinţa die Vorstellung. -s (f. -i^e salutul der Mittag. -es.) cir­ culaţia der Vetter. j-uer motocicleta das Werk. reşe­ dinţa der Mittelpunkt. bilul das Fahrrad. . -s România das Vaterland. -es. . -n sema­ forul („stopul") die Universität. ^ e r magazinul (universal) das Stockwerk. Kon­ gresse congresul der Schauplatz. -en specta­ colul die Theatervorstellung. Zentren centrul das Licht. . Kongresses. _iLe palatul der Werktätige. -(e)s lumina das Gebäude. Museen muzeul das Schaufenster.e piciorul die Partei Partidul die Regierung. -s. cu siguranţă WORTSCHATZ das Fußballspiel. -(e)s (f. -(e)s asociaţia studenţească der Sommer. -^-e locul.munţii das Schach. prînzul der Onkel. -(e)s. scena der Fuß. -(e)s. -n broşura die Haltestelle. -(e)s. -n nepotul der Bahnhof. 2) opera das Wohnhaus. -es. -s.) eco­ nomia die Hauptstadt. . -e sediul. _ü_er casa de locuit das Museum. -n vărul der Kongreß. -s blocul der Palast. -e etaj ui das Zentrum. a viziona frei liber beschäftigt ocupat oft deseori heute azi morgen mîine übermorgen poimîine gestern ieri weit departe ungefähr aproximativ sogar chiar şi gewiß desigur. -s. -(e)s. e gara der Fernsehsender. -(e)s. -en tram­ vaiul die Broschüre.clădirea . -ü-er gospodăria de stat 10. pl. -e 1) uzina. pl.) şahul (jocul) das Staatsgut. . —er bicicleta das Motorrad. (ZEHNTES) L E H R S T Ü C K BUKAREST der Staatsrat. -es. -s. -es consiliul de stat der Sitz. -n. pl. sigur. -(e)s. -s. -en universi­ tatea die Schule. -(e)s. Küsse să­ rutul der Gruß. -n staţia die Verkehrsampel.unchiul besichtigen (besichtigte — besichtigt) a vizita. -n şcoala die Konferenz.vara der Kuß. -s. -e amiaza.18 der Studentenverband. -^. -(e)s. -s. -s. Kusses.vi­ trina das Kaufhaus. -n.

-n casa die Warenausgabe. -(e)s. _^er magazinul universal das Paar. -s. -(e)s. -e apa­ ratul de ras der Verkaufstisch. -s. . -e insti­ tutul das Erdgeschoß. -(e)s. -(e)s. -(e)s (f. -geschosse parterul das Restaurant. se îngriji fassen (faßte — gefaßt) a cuprinde grün verde zu Fuß pe jos erscheinen (erschien— erschienen) a apărea 11. -(e)s. -n peria de cap die Zahnbürste. a se uita sorgen (sorgte — gesorgt) a avea grijă (de). (ELFTES) L E H R S T Ü C K DAS WARENHAUS (I) der Toilettenartikel. -e aţa der Knopf. -(e)s. -n lama de ras die Kasse. -(e)s. -(e)s. -(e)s. pl. . -(e)s. -e rujul der Rasierapparat. -er rochia das Parfüm. -e perechea das Kleid. raionul die Halle. -s pudra der Lippenstift. -e con­ certul das Institut. -s res­ taurantul das Meisterwerk.cumpărătorul der Verkäufer.vînzătorul der Kamm. -s. sec­ torul. j i e nasturele der Bleistift. -(e)s. -s. -s. -(e)s. -en secţia. -e instrumentul .WORTSCHATZ 19 das Laboratorium. -e televizorul das Tonbandgerät. -e parfumul das Kölnischwasser. -(e)s. -(e)s. . -ü~e piep­ tenele der Kassenzettel. -es. -e bucata das Paket. -e capodopera das Wohl.bonul de plată der Zwirn. -n ghişeul de eliberare a mărfurilor (ambalaj) das Warenhaus. -n săpunul die Zahnpaste. -n hala. -es. -n peria de dinţi die Seife. -s. -(e)s. -n marfa die Abteilung.) binele erzeugen (erzeugte — erzeugt) a produce. -(e)s. -geschosses. -e creionul die Ware. . La­ boratorien laboratorul das Konzert. -e pachetul das Dutzend. -e du­ zina das Fernsehgerät. a. -e tej­ gheaua der Käufer. a fabrica überqueren (überquerte — überquert) a tra­ versa schauen (schaute — geschaut) a privi. -s.arti­ colul de toaletă der Puder. -e magnetofonul das Instrument. -n pasta de dinţi die Rasierklinge. -(e)s. -s apa de colonie das Stück. sala die Haarbürste.

-n culoarea die Musik (f.20 der Federhalter. -i=-e pălăria der Gürtel.) mer­ ceria die Textilwaren (f.) sortimen­ tul die Seide. împotriva seit langem de mult 12. -n lîna die Wäsche lenjeria das Leder.tocul der Fahrstuhl. jerseul die Wolle. -n vestonul die Hose. -n-e ascen­ sorul der Wunsch. -n pantalonul die Mütze. -es.J muzica die Kurzwaren (f. ^L pal­ tonul der Regenmantel.stiloul die Nadel. -e stofa der Füllhalter. -(e)s.) articolele de confecţie die Seidenwaren (f. -n talia. . -^_e dorinţa der Stoff. -s. imperme­ abilul der Hut. pl.) mătăsurile verkaufen (verkaufte — verkauft) a vinde kosten (kostete — gekostet) a costa zahlen (zahlte — gezahlt) a plăti WORTSCHATZ versprechen (versprach — versprochen) a promite gefallen (gefiel — gefallen) a plăcea etwas ceva billig ieftin vorher mai înainte. . -n jacheta de lină. batista das Handtuch. (ZWÖLFTES) L E H R S T Ü C K DAS WARENHAUS (II) der Anzug. -s. împrejurul durch prin gegen contra. sg. -^-e costumul de haine der Wintermantel. mărimea die Bluse. sg. -n mătasea die Farbe. . -(e)s. -LL. -n discul. sg. prosopul . pi. placa de patefon die Auswahl (f. -(e)s. -n acul die Buchabteilung. -(e)s. -en masa das Taschentuch. -s pielea das Hemd. -n cerneala die Schallplatte. cu plăcere weiter mai departe nichts nimic ohne fără um în jurul. -n şapca die Größe. -s. sg. -en raionul de cărţi die Tinte. -s. -(e)s. -(e)s.) texti­ lele die Konfektionswaren (f. mai întîi plötzlich deodată vielleicht poate gern bucuros. -n bluza die Wolljacke.cordonul die Jacke. man­ t a u a de ploaie. -s. -(e)s.

e pero­ nul der Wartesaal. .) m ă r ­ furile i n d u s t r i a l e das K ü c h e n g e r ä t . .( e ) s . ~LI e c r a t i ţ a . . .e c o m p a r ­ timentul das Gepäcknetz. gheata der Topf. -s. . -i^e mer­ sul trenurilor der Zeitungskiosk. .iierul de călcat d a s Glas.( e ) s . . .e chioşcul d e ziare die K a r t e . . sg. -ses.n t i g a i a die Großmutter.( e ) s b a g a j u l das A b t e i l . .n b i l e t u l d e călătorie die Bahnsteigkarte. .n felul die P f a n n e .g h i ş e u l der Bahnsteig. . . .e articolul de menaj. -(e)s. . . ^ _ e cio­ rapul der Schuh. de bucătărie das B ü g e l e i s e n .chifla.) în­ călţămintea • die Glaswaren ff. .) s t i c l ă r i a die Industriewaren (f. pîinişoara das Mittag(essen).n b i l e t u l de peron die Seite. -e m o d e ­ lul das Erzeugnis.e p l a s a de bagaje . .c o r d o n u l d e piele der R o c k . .( e ) s . . . . sg. sg.WORTSCHATZ 21 die Herrensocke.n p a g i n a die Abfahrt. b u n i c a die Schuhwarenabteilung.( e ) s . ü . . a veni bine sich verspäten — verspätete m i c h (— sich verspätet) a întîrzia sich kaufen — kaufte mir (— sich gekauft) a-şi c u m p ă r a tragen (trug — getragen) a p u r t a s i c h entschließen (entschloß m i c h — sich e n t s c h l o s s e n ) a se h o t ă r î teuer s c u m p eng strimt voll p l i n weit l a r g früher m a i d e m u l t . prînzul (masa de prînz) der Ledergürtel.-LLe bufetul ordnen — ordnete (— geordnet) a a r a n j a reichen — reichte (— gereicht) a d a . .s . .e n p l e c a r e a die A n k u n f t . . . -säle sala de a ş t e p t a r e der Fahrplan.( e ) s .n b i l e t u l die Fahrkarte.( e ) s .e s . iL. a întinde probieren — probierte (— probiert) a î n ­ cerca sich b e / e i l e n — beeilte m i c h (— sich beeilt) a se g r ă b i passen — paßte (— gepaßt) a se p o t r i v i . ü e f u s t a der Strumpf.s . . ^^e fri­ giderul der Erfrischungsraum. . -s. ( D R E I Z E H N T E S ) LEHRSTÜCK AUF DEM BAHNHOF der Schalter. . m a i î n a i n t e sonst altfel zu p r e a vorher m a i î n t î i 13. -(e)s.e s o s i r e a das K u r s b u c h .( e ) s . -se produsul das Brötchen. .s .e n raionul pentru încălţăminte die Industrie i n d u s t r i a die S c h u h w a r e n (f.s . .( e ) s .( e ) s . -es sticla das Modell. ü t r m e r s u l t r e n u r i l o r (bro­ şura) das Gepäck.e p a n t o f u l . .( e ) s . . . oala der K ü h l s c h r a n k .( e ) s .n ş o s e t a b ă r ­ bătească die Sorte. .

-s.) vina Schuld. -iLe tre­ nul expres der Speisewagen. -en ursul der Gast.ha­ malul der Koffer. pl. -es orezul der Wein. prin urmare eine Karte lösen a cumpăra (a scoate) un bilet Schi laufen a schia 14. -s. a însoţi. -n. sg. -(e)s. -s. pl. . -s. -(e)s.conduc­ torul die Briefmarke.vagonul restaurant der Schlafwagen. -(e)s. -e vinul der Sechser. pl. -er vita das Fleisch.vagonul der Schaffner. a petrece sich setzen — setzte mich (— sich gesetzt) a se aşeza winken — winkte (— gewinkt) a face semn cu mîna halten — hielt (— gehalten) a staţiona tragen — trug (—• getragen) a p u r t a steigen — stieg (— gestiegen) a se urca treten — trat (— getreten) a păşi. -n vecinul der Löwe. -s.22 der Gepäckträger. -n cartea poş­ tală die Bahnhofshalle.LÎ-C tre­ nul accelerat der Expreßzug. -n desertul Peter Hebel das Geld. -es. -n supa cu orez Schuld (f.moneda de şase creiţari der Schalk. -e sau —er cuvîntul 1 începînd cu această lecţie. . -(e)s(f. -n hala gării die Leute (f. a intra zurück înapoi also deci. -s. -n buzunarul Nachspeise. pişicher der Nachbar. -e hangiul. -(e)s. .) carnea das Rindfleisch. -(e)s banii das Rind. -n timbrul poştal die Postkarte. •i^-e clientul die die die die die Reissuppe. ^-e trenul personal der Schnellzug. sein . -s. . -en. -(e)s. verbele care formează perfectul cu verbul auxiliar p o a r t ă după participiul perfect indicaţia (s). -en datoria Tasche. . -(e)s.) lumea. -(e)s. -(e)s (f. -n leul der Bär. .vagonul de dormit der Wagen.) carnea de vită (de vacă) das Wort. oame­ nii WORTSCHATZ begleiten — begleitete (— begleitet) a înto­ vărăşi. ( V I E R Z E H N T E S ) LEHRSTÜCK DAS BILLIGE MITTAGESSEN 1 Nach Johann der Wirt. . . cîrciumarul der Reis. -(e)s -e păcală.geamantanul der Personenzug. -s.

ospătarul der Fehler. -e peştele der Schinken. -(e)s. -e pîinea das Kompott. după aceea eigentlich de fapt Wort halten a se ţine de cuvînt sprechen über a vorbi despre Guten A benă! Bună seara! durstig sein a-i fi sete.frip­ tura de porc der Fisch. -en domnul der Braten. -(e)s. -es (f. -(e)s sucul de mere der Saft. pi. -s. -(e)s. -e bău­ tura das Bier.şunca der Käse. (FÜNFZEHNTES) LEHRSTÜCK EINE SCHWERE RECHENAUFGABE der Schweinebraten. pi. a riposta verdienen — verdiente — verdient a merita schicken —• schickte — geschickt a trimite begegnen — begegnete — begegnet ( s) a întîlni ziehen — zog — gezogen a trage. -n cireaşă die Torte. -(e)s. -(e)s. -(e)s. . -es. aşijderea. chiar nachher apoi. -s virgula . -s. -s. -e piersica der Kohl. .. -(e)s. a fi însetat 15. -n. .friptura der Rindsbraten. -u. -n sticla das Ei. -s. -s. -(e)s. meniul die Brühe. să sperăm ebenso întocmai. -n tortul die Flasche.) înghe­ ţ a t a . . -e com­ potul das Eis. -n consomeul die Nudel. -(e)s. -n lista de mîncăruri. -e bancnota die Rechenaufgabe. -e por­ cul das Brot. -n restaurantul die Speisekarte. tot aşa eben tocmai. -s. a căpăta kommen —. a cere erwidern — erwiderte — erwidert a replica.friptura de vacă fordern — forderte — gefordert a pretinde. -er oul das Schwein. -n cartoful die Wurst.WORTSCHATZ 23 der Herr. -^. -(e)s varza der Tee.e sucul der Kopf. gheaţa das Getränk. apa minerală das Komma.kam — gekommen (s) a veni sein —• war — gewesen ( s ) a fi haben — hatte — gehabt a avea kurz scurt energisch energic durstig însetat höflich politicos schuldig dator hoffentlich sper. -s berea das Mineralwasser. -s.) untul die Birne. -n tăiţeii die Kartoffel. -u-e cîrnatul die Butter (f. -n proble­ ma de matematică die Gaststätte. . -s brînza der Pfirsich. a scoate bekommen •— bekam — bekommen a primi. -s. -n para die Kirsche. -i^e capul der Schein.greşeala der Apfelsaft. -s ceaiul der Kellner.

-i^er găina beherrschen—beherrschte—beherrscht a stâpîni (o limbă) bedeuten—bedeutete—bedeutet a însemna verstehen — verstand — verstanden a înţelege denken — dachte — gedacht a se gîndi schlecht rău. ( S E C H Z E H N T E S ) LEHRSTÜCK EIN MISSVERSTÄNDNIS der Ausländer. închis (la culoare) leicht uşor schwer greu je cîte null zero schließlich în sfîrşit.-se neînţelegerea das Wetter. -en socoteala feiern — feierte — gefeiert a serba. . a fierbe bestellen — bestellte — bestellt a comanda besetzen — besetzte — besetzt a ocupa WORTSCHATZ braten — briet — gebraten a frige. -n limba die Muttersprache limba ma­ ternă das Mißverständnisses. -s vremea das Huhn.străinul die Reise. ser­ barea die Rechnung. -n sărbătoarea. -n călătoria die Mittagszeit timpul prînzului.) laptele die Feier.24 die Tasse. pi. -(e)s. a petrece trinken — trank — getrunken a bea behalten — behielt — behalten a păstra zerbrechen — zerbrach — zerbrochen a sparge warm cald kalt rece dunkel întunecat. -s. a prăji sich unterhalten — unterhielt mich — sich unterhalten a se distra. prost französisch franţuzeşte englisch englezeşte russisch ruseşte einmal o dată gerade tocmai . amiaza die Sprache. -n ceaşca die Milch (f. a săr­ bători schmecken — schmeckte — geschmeckt a plăcea (alimente) kochen — kochte — gekocht a găti. în cele din urmă sich den Kopf zerbrechen a-şi bate capul 16.

din nou warum? de ce? pentru ce? din ce cauză? mit Müh und Not cu chiu si vai 17.gekannt a cunoaşte genannt a numi nannte nennen nächste (der. -e cam­ pionatul. a face parte din trainieren — trainierte — trainiert a se antrena sich langweilen — langweilte mich — sich gelangweilt a se plictisi sich freuen — freute mich — sich gefreut a se bucura. baschet­ balistul der Berg. complet natürlich natural . . -(e)s. -n sta­ ţia de autobus das Programm. -e pro­ gramul das Gras. -e muntele der Bergsteiger. das) viitor.WORTSCHATZ 25 noch încă wieder iarăşi. -s. die. . -i^e pro­ punerea der Snagovsee. -en examenul die Athletik atletismul die Idee. -s. tot. meciul das Gebirge. -(e)s. -n ideia die Auswahlmannschaft. următor müde obosit heiß fierbinte. -en echipa selecţionată die Müdigkeit oboseala die Autobushaltestelle.munţii geturnt a face gimnasturnen — turnte tică gerudert a vîsli. . -(e)s. foarte cald gesund sănătos jung tînăr faul leneş einverstanden de acord wunderbar minunat ganz întreg.alpinistul die Prüfung. -(SIEBZEHNTES) LEHRSTÜCK WAS MACHEN WIR AM SONNTAG? der Wettkampf. -(e)s somnul der Korbballspieler. rudern — ruderte a canota gehören — gehörte — gehört a aparţine. -s lacul Snagov der Wald.er pădurea der Schlaf.. -(e)s. .u-e con­ cursul der Athletikwettkampf. -(e)s. -(e)s. .jucă­ torul de baschet. -es iarba das Wettspiel. -s. — e concursul de atletism der Vorschlag. -s.'i. a aştepta cu bucurie regnen — regnete — geregnet a ploua geschehen — geschah — geschehen (s) a se întîmpla streiten — stritt — gestritten a se certa schwimmen — schwamm — geschwommen (h sau s) a înota singen — sang gesungen a cînta vergessen — vergaß — vergessen a uita kennen • kannte .

vrăjitorul der Laden. -n povestea die Königin. -en exame­ nul de maturitate die Kameradschaft camarade­ ria die Farbe. das) trecut unermüdlich neobosit lustig vesel orthographisch ortografic welcher. -u_e fiul der Erzieher. pi. -n culoarea tenului die Geschichte. -es lemnul das Tier. a semăna (cu) . sg. welches care immer totdeauna bestimmt desigur. -nen prie­ tena din tinereţe die Reifeprüfung. a avea grijă de .. -(e)s. -(e)s.. . die.. pedagogul der Mohr. -nen regina die Bauernfamilie.întemeie­ torul der Sohn.) au­ rul das Verhältnis. .socialismul der Begründer. -e animalul das Gesicht. pi.domni- . -en maurul der Erzähler. .pră­ vălia de jucării der Vogel. pi. pi.) copilăria die Jugend (f. -(e)s. . -n culoarea die Gesichtsfarbe. -(e)s (f.gestammt a proveni.povesti­ torul der Geschichtenerzähler. . -s. _n. -s. -s. -LL pasărea der Kampf. -(e)s.26 WORTSCHATZ vorige (der. . welche. -n familia de ţărani die Sache (f. -LL. raportul das Holz. -en. -^e lupta die Kindheit (f.. -s. -ses. -se re­ laţia. -(e)s.) fraţii (fără deosebire de sex) heiraten — heiratete — geheiratet a se căsători ähneln — ähnelte — geähnelt a se asemăna.) tinereţea die Jugendfreundin. -er faţa das Mitglied. (ACHTZEHNTES) LEHRSTUCK KARL MARX UND SEINE FAMILIE der Sozialismus. -n lucrul die Geschwister (f.. -s. gebären — gebar — geboren a naşte erfahren — erfuhr — erfahren a afla helfen — half — geholfen a ajuta das Leben. -s. povestitorul (de basme. -s. -e părul das Gold. po­ veşti) der Zauberer.educatorul. -(e)s. -er mem­ brul das Fräulein.) cauza die Sache. a fi asemănător glänzen — glänzte — geglänzt a străluci herrschen — herrschte — geherrscht a domni erzählen — erzählte — erzählt a povesti stammen — stammte . prăvălia der Spielwarenladen. a se trage din pflegen —• pflegte — gepflegt a îngriji. -s viaţa das Haar. cu siguranţă wegen din cauza während în timpul (keine) Lust haben a (nu) avea chef Tennis spielen a juca tenis es ist heiß este foarte cald einverstanden sein a fi de acord 18. -s. -s.

calendarul die Wissenschaft.vara der Herbst. a avea interes pentru. -e arhiva das Täfelchen. -e Luna (astru) der Kalender. -s.er manualul . pe vremea aceea am Leben bleiben a rămîne în viaţă 19. -s. -(e)s. -e primăvara der Sommer. templul der Ton.babilo­ nianul der Frühling. -(e)s. -en. -es. -s. -e mi­ leniul das Lehrbuch. -e toamna der Winter. tratatul die Spur. -s. -n solstiţiul de vară die Woche. în acelaşi timp stundenlang timp de ore întregi monatelang luni de-a rîndul damals atunci. . -en urma die Karte. bestehen — bestand — bestanden ( + Akk. -n săptămîna das Archiv. -e pri­ măvara das Jahrtausend.) a reuşi (la un examen) bestehen — bestand — bestanden (aus -fDat. -s.) a se compune din. -s. . -s. -n. -en planeta der Mond. adorabil zärtlich tandru hölzern din lemn vierfüßig patruped. -s. a consta din wissenschaftlich ştiinţific glücklich fericit kraus creţ reizend fermecător. -s. -es. -s. . -iuer dicţionarul das Lesebuch. . -n harta die Tagundnachtgleiche.WORTSCHATZ 27 nähen—nähte—genäht a coase lieben—liebte—geliebt a iubi sich interessieren—interessierte mich—sich interes­ siert a se interesa.tăbliţa das Tontäfelchen. -e cercul der Römer. -^. -en anotimpul die Sommersonnenwende. lucra­ rea. . -s argila der Kreis. -n echinocţiul die Jahreszeit. -i^er cartea de citire das Werk. -(e)s. savantul der Tempel.tă­ bliţa de argilă das Wörterbuch. -es. -en scrierea. -e opera.. -n învăţatul.. . (NEUNZEHNTES) LEHRSTÜCK DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT der Gelehrte. cu patru picioare wichtig important arm sărac sozial social fremd străin gleichzeitig concomitent. -(e)s. -s. lucrarea das Frühjahr. .iarna der Planet.romanul (locuitor al Romei) der Babylonier. -s. -en ştiinţa die Schrift.

-s. -e / Sonntag.gerechnet a socoti (printre). -e martie April. . -s iunie Juli. -s. -s. . -s. -e luni Dienstag. -e aprilie Mai. -e ianuarie Februar. ~^-e noaptea .vara Herbst. -s. -e vineri Samstag. -e mai Juni. vestit ähnlich asemănător lang lung kurz scurt hoch înalt notwendig necesar nahe aproape doch totuşi Lunile der der der der der der der der der der der der anului der der der der der der . -s. -s. de medicină geographisch geografic berühmt renumit. . . -s. -e februarie März. -s. -s iulie August. -s. -e toamna Winter. a considera drept vergehen — verging — vergangen (s) a trece (timpul) wissen — wußte — gewußt a şti letzte (der. -e primăvara Frühling. -s. a diviza dauern — dauerte — gedauert a dura sich entwickeln — entwickelte mich sich entwickelt a se dezvolta leben — lebte — gelebt a trăi rechnen — rechnete . -e marţi Mittwoch. -s. grec babylonisch babilonian medizinisch medical.noiembrie Dezember.decembrie Anotimpurile Montag. . . -e după-amiaza Abend.28 WORTSCHATZ sich befassen — befaßte mich — sich be­ faßt a se ocupa (de) teilen — teilte — geteilt a împărţi. -s.iarna Morgen. die. -s. -s. das) ultimul griechisch grecesc. -e august September. -s.. der der Zilele săptămînii1' Januar. -e 1 . -e Sommer. -s. -s. . -e amiaza.. -s. j > simbata c Sonnabend. -s. . -e miercuri Donnerstag. -s.septembrie Oktober. -s. prînzul Nachmittag. -s. -s. . -es. -e joi Freitag. -e duminică Diviziunile der der der der der die zilei das der der der der Frühjahr. . -es. -e seara Nacht. -s.dimineaţa Vormittag. -e înainte de masa Mittag. -s. -(e)s. -s.octombrie November.

-n întrebarea Stelle. .admi­ nistratorul casei der Herr. —er satul das Ende. -en. -n sfîrşitul das Jahrhundert.artistul der Gedanke.WORTSCHATZ 29 20. -s. -n. (ZWANZIGSTES) L E H R S T Ü C K EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT der Kaufmann. -n bucuria das Dorf. a referi jemand cineva beide amîndoi. -(e)s. . -ns. ambii lustig vesel bescheiden modest nett drăguţ begeistert entuziasmat wirklich într-adevăr dennoch totuşi. -s. domnul der Bauch. -i^e trenul (în) din direcţie opusă die Hochzeit. -(e)s. -s vîrsta sich verloben — verlobte mich — sich verlobt a se logodi küssen — küßte — geküßt a săruta rauchen — rauchte — geraucht a fuma fallen — fiel — gefallen (s) a cădea beziehen — bezog — bezogen a raporta. -s. . -n locul. cu toate acestea eine Freude bereiten a face o bucurie 21. -n. -s.locuitorul der Palast.genunchiul das Gelächter. -en trenul. -s. -s. -e lucrul minunat das Knie. . -s.omul de ştiinţă der Schriftsteller. -e se­ colul das Wunder. -s. (EINUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK der Reichtum. . -es. -en igno­ rantul der Schmerz. -s. -en nunta die Sehenswürdigkeit.minunea das Alter. . j ^ e palatul der Wissenschaftler.scrii­ torul der Künstler. -^-e trenul de dimineaţă der Gegenzug. -(e)s. -n sclavul der Hausverwalter. -s. -(e)s. -es. -s. -•• er bogăţia der Bewohner. -n gîndul. -n vocea (fsg. -n dispoziţia die Freude. ^-e burta der Ignorant. ideea der Sklave. -en lu­ crul demn de văzut die Eisenbahn. -en stăpînul. . -en durerea die die die die Lösung. Kaufleute negustorul der Frühzug. 1 das Wunderding. -s rîsetele die Bauchschmerzen durerile de burtă . pasajul Stimme. -es. calea ferată die Laune. -en soluţia Frage.

-s. pe dinafară eine Frage stellen a pune o întrebare auf die Knie fallen a cădea în genunchi 22. -n vocea de femeie die Kinokasse. deştept bestimmt anumit stolz mîndru verzweifelt desperat einst odinioară insgeheim în secret. 2) a pune (să.Gen. -n numă­ rul de telefon die Frauenstimme. (ZWEIUNDZWANZIGSTES) L E H R S T Ü C K EIN TELEFONGESPRÄCH der Hörer. -e con­ vorbirea das Telefongespräch.) vînzarea anticipată der Hauptfilm. -e filmul principal die Telefonnummer. .^^ er cartea de telefon das Gespräch. după aceea statt (-J. fesseln — fesselte — gefesselt a captiva bemerken — bemerkte — bemerkt a observa überlegen — überlegte — überlegt a sta pe gînduri.) în locul sich lustig machen über ( + Akk. a rîde de den Tisch decken a pune.. în taină.) befehlen — befahl — befohlen a porunci tun — tat — getan a tace lebend viu reich bogat täglich zilnic gebildet cult ungebildet incult fesselnd captivant folgend următor klug înţelept. -(e)s.30 pflegen — pflegte — gepflegt a obişnui să . -e convorbirea telefonică das Gedränge.-(e)s.receptorul der Vorverkauf. -n casa cine­ matografului die Störung -en deranjul das Telefonbuch. a chibzui versuchen — versuchte — versucht a încerca verzweifeln — verzweifelte — verzweifelt a despera beben — bebte — gebebt a tremura WORTSCHATZ verzeihen — verzieh — verziehen a ierta lassen — ließ — gelassen 1) a lăsa. a aşeza masa auf einen Gedanken kommen a-i veni o idee auswendig lernen a învăţa pe de rost. pe de rost daraufhin apoi..) a-şi bate joc de. -s înghe­ suiala . -(e)s. pl. -s (f. -s. pe ascuns nun acum schließlich în sfîrşit auswendig pe dinafară...

-n rîndul.. a agăţa bedauern — bedauerte — bedauert a regreta erreichen — erreichte — erreicht a găsi. -n moneda die Leitung. a merge (a veni) după cineva hoffen — hoffte — gehofft a spera erwarten — erwartete — erwartet a aştepta a n rufen — rief an — angerufen a chema la telefon a b nehmen — nahm ab —• abgenommen a scoate t e i l nehmen — nahm teil — teilgenommen a participa. a u s steigen —• stieg aus — ausgestiegen (s) a coborî (dintr-un vehicul) z u r ü c k laufen—lief zurück—zurückgelau­ fen (s) a fugi (a alerga) înapoi s p a z i e r e n gehen — ging spazieren — spazierengegangen (s) a merge la plimbare. drăguţ fremd străin pünktlich punctual leider din păcate diesmal de data aceasta endlich în sfîrşit. în fine die Nummer wählen a forma numărul eine falsche Nummer wählen a forma un număr greşit den Hörer abnehmen a ridica receptorul den Hörer einhängen a agăţa receptorul Schlange stehen a sta la coadă . -e com­ petiţia sportivă suchen — suchte — gesucht a căuta klingeln — klingelte — geklingelt a suna sich melden — meldete mich — sich ge­ meldet a se anunţa besorgen — besorgte — besorgt — a procura entschuldigen — entschuldigte — entschul­ digt a scuza stören — störte — gestört a deranja wechseln — wechse