KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

KELAS PERALIHAN

AMALAN BAHASA MELAYU
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM

KANDUNGAN
Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat Objektif Organisasi Kurikulum Penerangan Tentang Huraian Sukatan Pelajaran Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengisian Kurikulum Tajuk Pelajaran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sekolahku Mengenal Makmal Sains Sekolah Bermain Congkak Penyenggaraan Kereta Rumahku, Keluargaku Sehari Di Zoo Negara Permainan Angka Keceriaan Sekolah Siratan Makanan Taman Permainan 9 10 11 12 14 16 18 19 20 21 iii vii ix xi 1 1 1 2 2 5 6

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. iv

Bandar Raya Kita Haiw an Kesayanganku Reka Cipta Tanaman Hiasan Menghargai Kemudahan Aw am Keistimew aan Manusia Lakukan Sendiri Asas Perniagaan Masyarakat Penyayang Tumbuh-Tumbuhan dan Keindahan Alam Mari Kita Cari Tenaga Elektrik Negara Indah Permai Litar Elektrik Pasar Raya Mesin Keselamatan Diutamakan Perkhidmatan Pos Sistem Raja Berperlembagaan Sumber Semula Jadi Persatuan Pengguna Hari Kantin Kesetiaan Kepada Negara Keunikan Haba dan Cahaya

22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Kenali Diri dan Rakan Sebaya Zaman Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka Perubahan Bentuk Air Hari Lahir Pejuang Kemerdekaan Tanah Air Makanan dan Rasanya Sukan Mini Seni Warisan Bangsa Pengaw etan Bahan Makanan Ukuran Gelanggang Memelihara dan Memulihara Sumber Negara Bahan dan Manusia Menabung Malaysia Maju dan Makmur Perjalanan dengan Kereta Api Bangunan dan Strukturnya Kejayaan Ekonomi Malaysia Bumi Kita Sistem Suria Malaysia di Arena Antarabangsa Gerhana Markah Peperiksaan

49 50 52 53 54 55 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

v

MAKA KAMI. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsipprinsip berikut : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. memelihara satu cara hidup demokratik. rakyat Malaysia. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak.

dan negara. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab. berketerampilan. vii . rohani. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. masyarakat. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia.

kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Di samping itu. kemahiran belajar cara belajar. kecerdasan pelbagai. dan individu yang mew akili badan-badan tertentu. SHARIFAH MAIMUNAH BT. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih. Huraian ini diharapkan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. pegaw ai Kementerian Pendidikan. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini. (Dr. pembelajaran secara konstruktivisme. Semua elemen ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada murid dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan. iaitu kemahiran berfikir. Pernyataan tersebut memberikan cabaran yang sesuai dengan murid dalam pendidikan sekolah menengah agar dapat melahirkan murid yang berketerampilan menggunakan bahasa Melayu baku. kajian masa depan. dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21.Kata Pengantar Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. xi . Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan merupakan perincian sukatan pelajaran yang menjadi sumber rujukan utama guru untuk membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran yang teratur dan kemas. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran yang disemak semula ini banyak pihak yang terlibat terutama guru. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan menjelaskan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid berasaskan pendekatan masteri. menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. pensyarah maktab dan universiti. nilai murni dan semangat patriotik dan kew arganegaraan tetap diutamakan. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. dan pembelajaran secara kontekstual. guru diharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernilai tambah. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. SYED ZIN) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. masa. Hasil pembelajaran tersebut dinyatakan secara eksplisit mengikut aras kesukaran isi kandungan dan tahap keupayaan murid melalui pernyataan dalam Huraian Hasil Pembelajaran.

Mempelajari. Mata pelajaran Amalan Bahasa Melayu ini diperuntukkan sebelas w aktu seminggu. Kemahiran Hidup dan Kajian Tempatan merupakan teras program Amalan Bahasa Melayu. kata umum. Penerangan tentang Huraian Sukatan Pelajaran. OBJEKTIF MATA PELAJARAN AMALAN BAHASA MELAYU KELAS PERALIHAN Pada akhir program Amalan Bahasa Melayu murid dapat: i. dan laras bahasa ilmu sebagai persediaan murid ke Tingkatan 1. Keempat-empat bidang berkenaan telah dipelajari oleh murid semasa mereka belajar di sekolah rendah sama ada SJK (C) dan SJK (T). Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan merupakan perincian kepada kandungan Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan dan berfungsi sebagai panduan untuk guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Mata pelajaran ini memberi penekanan pada penggunaan dan penguasaan istilah. Kemahiran Bahasa. pengajaran dan pembelajaran Amalan Bahasa Melayu juga dilaksanakan sebagai satu langkah menggalakkan murid mengamalkan dan mengaplikasikan segala pengetahuan dan kemahiran yang telah mereka pelajari. Huraian sukatan pelajaran ini mengandungi Matlamat.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan PENDAHULUAN Amalan Bahasa Melayu merupakan satu mata pelajaran yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. MATLAMAT Matlamat program Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan adalah untuk melengkapkan dan membolehkan murid mencapai tahap kecekapan berbahasa yang baik dan berkesan dari aspek penguasaan. penggunaan dan pengukuhan bahasa Melayu khususnya dalam pelbagai bidang ilmu dan kehidupan harian yang dipelajari dalam bahasa ibunda semasa berada di sekolah rendah serta membantu memupuk semangat patriotik dan menghayati nilai murni masyarakat Malaysia. Di samping penguasaan bahasa. Hasil Pembelajaran. dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. memahami dan menggunakan istilah dan kata umum dalam bahasa Melayu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dengan tepat dalam pelbagai konteks dan situasi. Pengetahuan tentang istilah dan laras bahasa dalam bidang Sains. Oleh sebab bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar pada peringkat sekolah menengah. Keadaan ini juga dapat membantu murid mengikuti pelajaran lebih mudah apabila meneruskan pengajian di Tingkatan 1. murid kelas peralihan perlu diberi pendedahan yang cukup untuk menggunakan bahasa Melayu dengan berkesan dalam pelbagai pengalaman pembelajaran supaya mereka lebih bersedia dan yakin pada peringkat menengah. Matematik. Organisasi Kandungan. dan Pengisian Kurikulum. 1 . Subjek ini dirancang khas bagi kelas peralihan untuk membolehkan murid menguasai istilah bahasa Melayu dan kecekapan berbahasa. ii. Mengemukakan maklumat dengan tepat dalam bahasa Melayu secara lisan dan tulisan. Objektif. Organisasi Kandungan merangkumi Penggunaan Bahasa.

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan PENERANGAN TENTANG HURAIAN SUKATAN PELAJARAN iii. Matematik. Sukatan ini mengandungi 56 tajuk pelajaran dan dicadangkan dua tajuk pelajaran diajarkan pada setiap minggu. Tajuk yang dipilih adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang telah murid pelajari di SJK (C) atau di SJK (T). Hasil pembelajaran. dan elemen Pengisian Kurikulum. bertutur. b. Pemeringkatan berdasarkan aras ini sejajar dengan pembelajaran masteri dan membolehkan murid yang cemerlang terus maju tanpa mengabaikan murid yang berpencapaian rendah. Mengamalkan nilai murni dan semangat patriotik. Penyataan Aras 1 hingga Aras 3 dalam Huraian Hasil Pembelajaran ialah perincian bagi hasil pembelajaran. Lajur pertama mengandungi pernyataan Hasil Pembelajaran seperti yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu kelas peralihan. Aras 2. keempatempat kemahiran berbahasa iaitu mendengar. Kemahiran Hidup. dan Kajian Tempatan. dan lajur ketiga mengandungi Cadangan Aktiviti/Teknik. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan dipersembahkan dalam tiga lajur. ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan ini meliputi Kemahiran Bahasa. Hasil pembelajaran ini terdiri daripada tajuk yang merangkumi keempat-empat bidang yang berkaitan dan juga beberapa aspek kemahiran berbahasa yang perlu dikuasai oleh murid. Kemahiran berkaitan adalah berdasarkan tajuk pelajaran yang dipilih daripada beberapa pengalaman pembelajaran yang pernah dilalui oleh murid semasa berada di sekolah rendah merangkumi pengetahuan Sains. Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Amalan Bahasa Melayu memberikan tumpuan pada murid untuk menguasai hasil pembelajaran. dan iv. 2 . Berinteraksi dengan baik dalam bahasa Melayu di dalam dan di luar bilik darjah. Semua perkara ini dinyatakan di baw ah: Kem ahiran Bahasa Kemahiran bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Amalan Bahasa Melayu lebih difokuskan kepada kemahiran pemahaman dan penguasaan bahasa Melayu murid. Huraian Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pembelajaran dalam lajur 2 menyatakan secara jelas aras kemahiran yang perlu dicapai oleh murid mengikut tahap keupayaan dan kemajuan mereka sama ada pada Aras 1. atau Aras 3. Selain daripada itu. Lajur kedua memuatkan Huraian Hasil Pembelajaran. membaca dan menulis perlu dititikberatkan dalam pengajaran dan pembelajaran setiap tajuk pelajaran.

d. contohnya kemahiran meramal dan membuat pilihan menggunakan kajian masa depan dan jenis kecerdasan pelbagai yang unik bagi seseorang murid. Kosa Kata istilah dan Kata Um um Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid ada disediakan pada setiap tajuk pelajaran. Guru boleh mengubah suai atau memilih teknik atau aktiviti lain yang sesuai dengan kebolehan murid. Semua cadangan ini hanyalah sebagai panduan untuk guru.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan c. Cadangan tersebut disesuaikan dengan Huraian Hasil Pembelajaran serta mengambil kira elemen yang terkandung dalam pengisian kurikulum. 3 . Cadangan Aktiviti/ Nota Cadangan Aktiviti/Nota dalam lajur 3 mengandungi cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu belajar di bilik darjah.

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan Paparan Contoh Huraian Sukatan Pelajaran Hasil Pem belajaran 1. Sekolahku Aras 1 i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Hasil Pembelajaran Kemahiran Berbahasa Tajuk Pelajaran Cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran 4 . Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. i. Mengumpul maklumat tentang latar belakang sekolah daripada buku tahunan sekolah.

Pengajaran dan Pem belajaran Bertem a Pendekatan bertema amat diigalakkan dalam pengajaran bahasa. Di samping itu. Bacaan luas boleh dijalankan dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu dengan menggunakan bahan-bahan ilmiah yang berkaitan dan bersesuaian. Kepelbagaian Sum ber dan Bahan Penggunaan perpustakaan. dan konstruktivisme umpamanya. 5 . Melalui pembelajaran masteri murid diberi peluang untuk maju mengikut kadar keupayaan mereka sendiri. b. Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. kecerdasan pelbagai. d. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema. Bahan-bahan seperti akhbar. kamus. hal persendirian dan kemasyarakatan. pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Amalan Bahasa Melayu. dan pengayaan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Bacaan Luas Bacaan luas memberikan peluang kepada murid untuk menimba ilmu pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik bagi meningkatkan daya berfikir dan minat ingin terus membaca. guru perlu merancang dan menentukan tema bagi pengajarannya yang meliputi bidang ilmu. serta penggunaan bahan bantu dan teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif. projek. meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. e. pemulihan. c. serta bahan sastera dan bukan sastera hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dan untuk bacaan luas. kemahiran bahasa dan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. Dalam hal ini aktiviti penilaian. Pendekatan berpusatkan murid selari dengan pembelajaran masteri yang menekankan keperluan memastikan murid menguasai hasil pembelajaran yang ditetapkan. perisian kursus. serta isu semasa.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a. berkomunikasi dan berinteraksi. bahan daripada internet. Oleh itu. majalah. dan inkuri berasaskan pembelajaran kajian masa depan. Kepelbagaian Teknik Pendidikan Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah mengajar. Kaedah dan teknik perbincangan. kaedah serta teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. murid dapat membina keyakinan berbahasa. buku rujukan. Keberkesanan pengajaran bergantung pada pengolahan teknik. ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih mudah diserapkan. Bagi tujuan ini. simulasi. Guru boleh memilih pendekatan.

Penilaian Penilaian merupakan sebahagian daripada proses penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Melalui penilaian yang berterusan. contohnya ilmu sains dan geografi yang boleh digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. kew arganegaraan. peraturan sosiobudaya. Semua elemen ini diserapkan dalam konteks bagi ketigatiga bidang yang terdapat dalam penggunaan bahasa. keupayaan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan f. guru dapat memastikan tindakan susulan yang perlu diambil terhadap seseorang murid sama ada dalam bentuk aktiviti pemulihan atau pengayaan. g. bakat. Ilm u Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin. Pem ulihan Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai hasil pembelajaran yang belum dicapai. PENGISIAN KURIKULUM Elemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu. h. dan minat murid yang menguasai hasil pembelajaran lebih awal atau dalam jangka masa yang ditetapkan diberikan aktiviti atau tugasan yang lebih mencabar. Pengayaan Aktiviti pengayaan perlu diberikan penekanan kerana murid berbeza tahap kebolehan. Penerangan ringkas bagi setiap pengisian ini adalah seperti yang berikut: a. 6 . nilai murni. dan kemahiran bernilai tambah. Aktiviti ini dilaksanakan mengikut kadar kemampuan murid. Ilmu pengetahuan ini juga termasuk perkara semasa yang boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran.

Pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan w arganegara yang baik dan meningkatkan komitmen terhadap bangsa dan negara. pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual. kecerdasan pelbagai. Nilai Murni Penyerapan nilai murni dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu adalah untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki akhlak mulia. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah kemahiran berfikir. Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni masyarakat Malaysia harus dipupuk dengan terancang sama ada secara langsung atau tidak langsung dan dilanjutkan di peringkat antarabangsa selaras dengan tuntutan nilai sejagat. Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu meliputi kesantunan bahasa. e. Nilai murni ini ialah: Baik hati Berdikari Hemah tinggi Hormat-menghormati Kasih sayang Keadilan Kebebasan Keberanian Kebersihan fizikal dan mental Kejujuran Kerajinan Kerjasama Kesederhanaan Kesyukuran Patriotisme Rasional Semangat bermasyarakat c. Penerangan ringkas tentang kemahiran bernilai tambah adalah seperti yang berikut: 7 . Kem ahiran Bernilai Tam bah Kemahiran bernilai tambah mengutamakan pengalaman di bilik darjah sesuai dengan situasi kehidupan dunia sebenar murid serta senario dunia yang global. laras bahasa. kemahiran belajar cara belajar. d. Peraturan ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. Selain itu. kajian masa depan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan b. penghayatan dan amalan nilai murni bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berperibadi mulia. Kew arganegaraan Penyerapan unsur patriotisme dan kew arganegaraan dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat kepada tanah air. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. dan peribahasa.

serta mengendalikan perubahan supaya murid dapat manfaat yang maksimum. v. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea. logik-matematik. Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhaap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau. vi. Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti mendengar. menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian. Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. menjangka akibat. visual-ruang. atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan. masa kini.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan i. muzik. yakin. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham. Oleh itu. guru perlu mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. membaca. cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah. iv. dan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. dan masa depan. iii. Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal-linguistik. ii. dan seronok untuk belajar sepanjang hayat. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka boleh menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti menghantar dan menerima e-mel. bertutur. kinestetik. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan. intrapersonal. dan memperoleh maklumat melalui internet. 8 . dan menulis. Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhaap teknik pembelajaran yang berkesan Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan. interpersonal. dan naturalis. menyelesaikan masalah.

dan alam pekerjaan. Pembelajaran ini disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai. masyarakat. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan mereka.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan vii. serta melibatkan latih amal dan berfikir. secara konkrit. 9 .

lencana. interaksi. keceriaan. Menjelaskan kepentingan aktiviti utama sekolah. persatuan. takw im. pengaw as. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iii. Menyatakan sejarah sekolah. cogan kata dan aktiviti sekolah. misi. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Aras 3 i. makmal. logo. aktiviti. surau. hari sukan. visi. iii. Menjelaskan sejarah sekolah. Aras 1 i. perhimpunan. Hasil Pem belajaran 1. piagam. Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. moto dan simbol pada lencana sekolah. penggal. Mengumpul maklumat tentang latar belakang sekolah daripada buku tahunan sekolah.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: peta. ii. lokasi. imej. perpustakaan. pengetua. papan kenyataan. 9 . moto dan simbol pada lencana sekolah. gelanggang. moto dan simbol pada lencana sekolah. persekolahan. moto. Sekolahku i. identiti. Menerangkan kepentingan aktiviti utama sekolah. dan Memerihalkan aktiviti utama sekolah. ii. kokurikulum. kurikulum. lencana. kelab. Perayaan Hari Guru Menghasilkan buku skrap yang mengandungi maklumat tentang sejarah sekolah. perhimpunan. Melaporkan aktiviti utama sekolah Contoh: Hari Sukan. Menerangkan sejarah sekolah. pusat sumber. ii. pelan. disiplin. Memerihalkan sejarah dan identiti sekolah. hari ucapan. ii. carta organisasi. Menyatakan aktiviti utama sekolah. lagu. bengkel.

tabung uji. iv. jam randik. merkuri. penunu bunsen. mililiter. termometer. 10 . Contoh: jam randik. Menyatakan kegunaan dan cara menggunakan alat sains Bersoal jaw ab untuk menerangkan peraturan di makmal sains sekolah. suhu. cecair. bikar. tabung uji. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains. Melaw at makmal sains sekolah. Menerangkan peraturan di makmal sains. kelalang kon. luas. silinder penyukat. Menerangkan alat yang terdapat di makmal sains. Hasil Pem belajaran 2. celsius. Mengenal dan menyebut alat yang terdapat di makmal sains sekolah. iii. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains. Menyatakan alat yang terdapat di makmal sains. termometer. Mengenal Makm al Sains Sekolah i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iv. berat. Menunjuk cara bagaimana menggunakan peralatan sains. bikar. Menerangkan peraturan di makmal sains. isi padu. iii. tiub kapilari. iii. iii. Menyatakan peraturan di makmal sains sekolah. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: radas. ii. panjang. Aras 3 i. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains. Menerangkan alat yang terdapat di makmal sains. dan Aras 1 i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii. Menyatakan peraturan di makmal sains. selinder penyukat Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. suis. ii.

Aras 2 i. Hasil Pem belajaran 3. Menyatakan nombor dan operasi nombor dengan betul. cerakin. sa. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. angka.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: nombor. ribu. Menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi enam digit ke atas. Menyelesaikan masalah operasi mengira sehingga tujuh digit. puluh. tambah. ii. ii. anggar. operasi. gandaan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Aras 3 i. juta. Contoh: cerakin. ii. pengurangan. Menjelaskan operasi nombor enam digit ke atas. tertib menaik. Menyatakan dan menggunakan operasi mengira dalam bentuk simbol dan perkataan. tertib menurun. 11 . bergabung. darab. dan Aras 1 i. iii. Berm ain Congkak i. Merujuk kamus untuk mendapatkan makna kata istilah atau kata umum. beza. ii. nombor bulat. Menerangkan operasi nombor sehingga lima digit. Menyatakan operasi nombor sehingga empat digit. bahagi. Menerangkan dan menyelesaikan masalah operasi nombor sehingga lima digit. Memerihalkan nombor dan simbol. digit. kuantiti. ratus ribu. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyatakan dan menyelesaikan masalah operasi nombor sehingga empat digit. ratus. kuantiti Permainan menyusun kad (nombor/ simbol/perkataan) untuk membentuk kumpulan nombor bagi menjalankan operasi mengira sehingga tujuh digit dan menyatakannya dalam perkataan. Mengenal dan menyebut nombor serta simbol operasi. simbol. banding. puluh ribu. baki. sifar. bundar. iv. iv.

alatan tangan. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. meminyak. spanar boleh laras. iv. dan Huraian Hasil Pem belajaran Aras 1 i. pemutar skru rata. Memerihalkan cara penyenggaraan mesin ringkas. menyebut. Mengenal pasti alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan. pemutar skru philip. kotak alatan tangan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iv. 12 . komponen. alatan ganti. skru. Menyatakan cara penyenggaraan mesin mudah.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: manual. kerja praktis. ii. Mengumpul bahan yang berkaitan dengan kereta atau enjin kereta untuk dimuatkan dalam buku skrap. kekunci allen. Aras 2 i. Menceritakan cara menggunakan alatan tangan untuk menyenggara enjin. Mengenal pasti alatan tangan penyenggaraan kereta di makmal Kemahiran Hidup sekolah. jenis pengikat dan pencantum. playar muncung tirus. dan melabel bahagian enjin dan komponen kereta. Menerangkan jenis alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan. cermin sisi. Hasil Pem belajaran 4. playar gabung. Menyatakan alatan tangan untuk kerja penyenggaraan mesin ringkas. Menyatakan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan. Penyenggaraan Kereta i. bonet. Menama. sesendal. Menerangkan cara penyenggaraan mesin mudah. Menerangkan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan mesin mudah. Cadangan Aktiviti / Nota iii. iii. spanar hujung terbuka. tayar. enjin. penyenggaraan. Menyatakan jenis alatan tangan untuk kerja penyenggaraan. ii. iii.

ii. Menjelaskan kegunaan jenis alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan.cara menggunakan spanar boleh laras untuk membuka dan memasang tayar. Menjelaskan cara penyenggaraan mesin mudah. 13 . Cadangan Aktiviti / Nota Menunjukkan cara dan gaya sebenar menyenggara kereta beserta alatan tangan berkaitan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Menjelaskan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan mesin mudah. iii. Contoh: .

Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. adik. rumah melaka. abang. 14 . sepupu. iii. dapur. emak saudara. dan Huraian Hasil Pem belajaran Aras 1 i. ibu. Hasil Pem belajaran 5. rumah minangkabau. ii. Membuat buku skrap tentang jenis rumah. timbang rasa. bilik mandi. tolak ansur. perlindungan. keluarga kembangan. salasilah. rumah teres. Merujuk brosur atau iklan penjualan rumah untuk mengenal pasti jenis rumah. Menyatakan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. Menyatakan panggilan keluarga asas dan keluarga kembangan. rumah bagan. Menyatakan jenis rumah dan lokasi. keselesaan. cucu. iii. keperluan asas. kakak. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iv. rumah pangsa. lokasi. Keluargaku i. rumah rakit.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: rumah tradisional. iv. biras. bapa saudara. komuniti. ii. keluarga asas. lokasi. kondominium. ruang tetamu. iii. Membuat simulasi aktiviti di rumah menunjukkan amalan interaksi yang mesra dalam keluarga. rumah sebandung. Mengenal pasti dan menyatakan hubungan kekeluargaan dan salasilah keluarga. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. nenek. Memerihalkan suatu aktiviti di rumah yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. fungsi ruang rumah dan pelan rumah. rumah moden. zuriat. ruang makan. datuk. Menceritakan pertalian kekeluargaan dengan menggunakan carta salasilah keluarga. bilik tidur. Rum ahku. Menyatakan jenis rumah tradisional dan rumah moden. majlis kejiranan. persekitaran. toleransi. rumah panjang. bapa. Menerangkan keistimew aan anggota keluarga asas dan keluarga kembangan. saliran. ipar. Menerangkan jenis rumah tradisional dan rumah moden. pengudaraan. ii. Menerangkan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Menjelaskan kesesuaian jenis rumah dengan lokasi. ii. Cadangan Aktiviti / Nota Bersoal jaw ab tentang jenis rumah dan lokasi rumah berkenaan dibina. dan adik bertutur tentang aktiviti dan perkara yang dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. . Menjelaskan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan.rumah melaka di Melaka . kakak. 15 . iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Aras 3 i. . Menjelaskan tanggungjaw ab keluarga asas dan keluarga kembangan. .rumah moden di pekan.rumah minangkabau di Negeri Sembilan . Contoh: Nyatakan jenis rumah dan lokasinya.rumah tradisional di kampung.rumah panjang di Saraw ak Melakonkan aksi sebagai abang.

Menerangkan sifat fizikal haiw an. ii. Menyebut nama haiw an. iv. Membezakan haiw an berdasarkan ciricirinya. iaitu: a) Litupan badan b) Habitat c) Tabiat makan d) Anggota badan e) Cara membiak Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. Sehari Di Zoo Negara i. mengitlak. iii. ciri haiw an. perkumuhan. v. ikan. Menerangkan ciri-ciri haiw an. tabiat haiw an. Menyatakan kepentingan haiw an. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. pembiakan. Hasil Pem belajaran 6. Berbincang tentang sifat fizikal dan ciri-ciri haiw an berdasarkan tayangan video “National Geographic”. ii. rantaian makanan. Contoh: i) Sifat fizikal. iii. Menerangkan ciri-ciri khas haiw an untuk melindungi diri.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: mengelaskan. Menyatakan ciri-ciri asas dan ciri-ciri khas haiw an untuk melindungi diri. Menerangkan kepentingan haiw an. Menyatakan kepentingan haiw an. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. interaksi antara hidupan. burung. mamalia. Membezakan haiw an berdasarkan sifat fizikal. amfibia. spesies. dan v. Menyatakan sifat fizikal haiw an. i. bergerak balas. sifat fizikal. bertelur. reptilia. berkaki empat ii) Ciri-ciri haiw an. Menerangkan ciri-ciri khas haiw an untuk melindungi diri. beranak. habitat. bersisik. Aras 2 i. iv. serangga. bercengkerang. iii. berbulu. mengengsot. 16 . menyusur. berbulu.

Membandingkan dan membezakan ciriciri khas haiw an untuk melindungi diri.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Mengklasifikasikan haiw an berdasarkan sifat fizikal dan ciri-cirinya. 17 . iii. Menjelaskan kepentingan haiw an. ii. Bercerita tentang kepentingan haiw an kepada manusia berdasarkan gambar. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan dan membezakan ciri-ciri khas haiw an.

nombor genap. 15 ii) bahasa: polanya ialah menambahkan setiap nilai yang sama iaitu 4. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iii. Contoh: i) ayat matematik: 3. pengurangan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. dan Aras 1 i. siri. iv. ii. Aras 2 i. nombor ganjil. 7. Menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi mengira. ii. tambah. Perm ainan Angka i. tertib menaik. pola. Menyatakan pola nombor mengikut tertib menaik atau tertib menurun. Memerihalkan pola nombor. Menjelaskan dan menyelesaikan operasi mengira melibatkan pola nombor. Menyatakan ayat matematik dan bahasa yang betul dalam operasi mengira. tertib menurun. hubungan. iv. Menyatakan operasi mengira dengan menggunakan ayat matematik. Menerangkan operasi mengira dengan menggunakan ayat matematik dan bahasa yang betul. iii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menyatakan dan mengenal pasti pola nombor genap dan nombor ganjil. Mengenal pasti dan melengkapkan pola nombor. Menyatakan pola nombor yang dibentuk dalam ayat matematik dan bahasa yang betul. nilai. Membuat cabutan bola bernombor (ganjil/genap) dan menyusunnya mengikut tertib menaik dan menurun. ii. 18 .Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: mengecam. Menerangkan dan melengkapkan pola nombor dengan bahasa yang betul. Menyelesaikan masalah permainan angka dan pola nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Hasil Pem belajaran 7. 11. darab. Aras 3 i. Menerangkan pola nombor mengikut tertib menaik atau menurun. bahagi.

kerja kayu. pokok hiasan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: alatan tangan. iv. bekas tanaman. paku. medium penanaman. dan Huraian Hasil Pem belajaran Aras 1 i. baja organik. Menerangkan cara membaik pulih kerosakan peralatan. iii. cangkul. iii. Menerangkan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan. tanah atas. pokok bunga semusim. ii. Menjelaskan cara membaik pulih kerosakan peralatan kayu di sekolah. Menjelaskan projek menanam pokok hiasan. alat perkebunan. kerja praktis. pokok renek. pokok penutup bumi. iii. kotak alatan tangan. alat ganti. Aras 2 i. Menyebut dan menyatakan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan. reja kain. kereta sorong. Keceriaan Sekolah i. 19 . Menyatakan jenis alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan. iv. Aras 3 i. Hasil Pem belajaran 8. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menjalankan aktiviti membaik pulih perabot sekolah. ii. pasir. Menerangkan cara-cara membaik pulih kerosakan peralatan di sekolah. penyenggaraan dan baik pulih. ii. Cadangan Aktiviti / Nota Mengenal pasti alatan tangan perkebunan di makmal kemahiran hidup sekolah. Menjalankan aktiviti dan kerja praktis membersihkan dan mencantikkan kaw asan sekitar. Menerangkan projek menanam pokok hiasan. pongkes. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. sekateur. Menyatakan projek menanam pokok hiasan. baja kimia. perkakas. Menyatakan projek menanam pokok hiasan. Mengenal pasti alatan tangan penyenggaraan dan baik pulih perabot. meminyak. Menyatakan cara membaik pulih kerosakan peralatan di sekolah. Menulis laporan tentang projek keceriaan di sekolah dan membentangkannya dalam kelas. ii.

Menyanyikan lagu yang ada kaitan dengan siratan makanan. spesies. Menyatakan siratan makanan sebagai satu kitaran dalam kehidupan. Menyatakan setiap hidupan saling memerlukan. Mengelaskan haiw an berdasarkan jenis makanannya. Menyatakan rantai makanan dalam siratan makanan. Siratan Makanan i. Menerangkan rantai makanan. herbivor. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Aras 3 i. karnivor. Menerangkan setiap hidupan saling bergantungan. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. habitat. ii. iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: rantai makanan. Hasil Pem belajaran 9. Melakar dan menerangkan rantai makanan. ii. Contoh: Lagu “Bangau Oh Bangau” Menjalankan aktiviti permainan kata untuk mengetahui nama haiw an dan makanannya. Contoh: Haiw an Gajah Harimau Ular Rusa Makanan Tebu Kambing Tikus Daun Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menyatakan dan mengelaskan haiw an berdasarkan jenis makanannya. Menyatakan haiw an dan jenis makanannya. iv. tabiat haiw an. serangga. siratan makanan. Aras 2 i. omnivor. dan v. ii. v. Menyatakan rantai makanan sebagai hubungan makanan antara hidupan. iii. Menjelaskan siratan makanan daripada rantai makanan. ii. Menjelaskan rantai makanan dalam siratan makanan. 20 . Murid A sebut Murid B sebut Murid C sebut Murid D sebut iv. Membincangkan tentang peranan setiap hidupan dalam siratan makanan. i. Menjelaskan setiap hidupan saling bergantungan. Melukis rajah rantai makanan dan siratan makanan. iv. Menerangkan hubungan rantai makanan dalam siratan makanan.

sudut tegak. sisi sama. segi tiga sudut tepat. sisi lurus. paksi. segi empat tepat. tiga matra. Menerangkan ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra. ii. permukaan. panjang. kuboid. Melukis bentuk dua matra dan tiga matra. 21 . diameter. bucu. Menerangkan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. segi tiga sama sisi. Menerangkan bentuk geometri. Menjelaskan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. segi empat sama.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi empat. bulatan. segi tiga. satah. Menjelaskan ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra. ruang. silinder. Hasil Pem belajaran 10. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. dua matra. iv. sfera. dan Aras 1 i. ii. sisi melengkung. iii. piramid. contoh: i) bentuk dua matra: segi empat. simetri. segi tiga sama kaki. Menyatakan bentuk geometri. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. jejari bulatan. sudut. iv. empat sisi. iii. lilitan. iv. lebar. ii. Menyatakan bentuk geometri. Menyatakan dan mengenal pasti ciri bentuk dua matra dan tiga matra. iii. Mengenal pasti bongkah bentuk geometri dan bahan maujud. tapak. tiga sisi. kon. Mengenal pasti ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra. Tam an Perm ainan i. Aras 3 i. kubus. Menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. Menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. Menyatakan projek menanam pokok hiasan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. segi empat sama ii) bentuk tiga matra: kon. Menjelaskan bentuk geometri. iii. ii. kuboid Melaw at persekitaran sekolah untuk mengenal pasti bentuk geometri.

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: muka bumi. datuk bandar. ii. penguat kuasa. Memerihalkan suatu perayaan di bandar raya. aspek fizikal dan komposisi penduduk. aspek fizikal dan komposisi penduduk. kompleks beli-belah. ii. Bandar Raya Kita i. pinggir bandar. tempat rekreasi. etnik. tempat ibadat. Menjelaskan asal usul bandar raya. dan Aras 1 i. Menceritakan sejarah bandar raya. Menjelaskan keistimew aannya dari segi lokasi. bangunan pencakar langit. Menyatakan keistimew aannya dari segi lokasi. Aras 3 i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. mercu tanda. aspek fizikal dan komposisi penduduk. Contoh: Pesta Flora Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menerangkan asal usul bandar raya. pusat bandar. Menjelaskan suatu perayaan di bandar raya. sempadan. iii. Melaporkan aktiviti suatu perayaan yang diadakan di suatu tempat atau bandar raya. Hasil Pem belajaran 11. aspek fizikal dan komposisi penduduk. kuala. Contoh: Kuala Lumpur. Menyatakan keistimew aan bandar raya dari segi lokasi. iii. ii. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Mengumpul maklumat dan mencatat sejarah tentang sesebuah bandar raya. komposisi kaum. Kuching Membincangkan keistimew aan bandar raya yang terdapat di Malaysia. iv. mukim. Menerangkan suatu perayaan di bandar raya. Ipoh. Menyatakan suatu perayaan setempat. pangsapuri. iii. ii. Menyatakan asal usul bandar raya. Menerangkan keistimew aannya dari segi lokasi. iii. bandar raya. daerah. 22 . muara. lebuh raya. pusat pentadbiran.

iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan haiw an kesayangan. Memerihalkan haiw an kesayangan. Menjalankan aktiviti permainan ‘kerusi panas’ untuk memahami ciri-ciri haiw an kesayangan. mamalia. Haiw an Kesayanganku i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: karnivor. rantai makanan. dan Aras 1 i. Hasil Pem belajaran 12. ii. herbivor. amfibia. Menyenaraikan haiw an peliharaan. omnivor. berdarah sejuk. mangsa. reptilia. Menceritakan haiw an kesayangan. iii. Mengelaskan haiw an kesayangan berdasarkan tabiat makanan. ii. panas. Aras 3 i. ikan. Menyatakan ciri-ciri haiw an kesayangan. Menerangkan ciri-ciri haiw an kesayangan. iv. 23 . Menerangkan ciri-ciri haiw an kesayangan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Contoh: Bijiran Burung Sayuran Arnab Daging Kucing insang. ii. berdarah Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 iii. burung. ii. i. Menjalankan aktiviti sumbang saran mendapatkan nama haiw an dan mengelaskannya mengikut jenis makanan. pemangsa. Menjelaskan haiw an kesayangan. Menghuraikan haiw an kesayangan. iii. cengkerang. Menyebut dan menyenaraikan haiw an kesayangan. paru-paru.

Menyatakan unit ukuran dan skala. Menjelaskan ukuran dan garisan model yang dihasilkan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi tiga. piramid. sfera. Menerangkan bentuk asas geometri. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. kubus. Reka Cipta i. bulatan. silinder. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menyatakan ukuran dan melukis garisan dengan tepat mengikut arahan untuk menghasilkan model. kilometer. ii. Menyatakan dan menamakan bentuk asas geometri. kon. dan Aras 1 i. iv. iii. sentimeter. Menyatakan ukuran dan melukis garisan dengan tepat mengikut arahan. Aras 3 i. Menerangkan unit ukuran dan skala. segi tiga sudut tepat. segi empat tepat. Menyatakan unit ukuran dan skala. Aras 2 i. meter. iii. Menerangkan ukuran garisan yang dilukis dengan bahasa yang betul. kuboid. Membina sesuatu model berdasarkan bentuk asas geometri. segi tiga sama kaki. ii. ii. skala. Menjelaskan bentuk asas geometri. segi empat sama. Contoh: model kereta daripada bahan kertas. Hasil Pem belajaran 13. ii. 24 . milimeter. Mengukur sesuatu bentuk geometri dan menyatakannya dalam unit ukuran yang berbeza. Menyatakan dan menamakan bentuk asas geometri. segi tiga sama sisi. satah. iv.

. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Melakonkan w atak seorang pegaw ai pertanian dan seorang petani berbincang cara kerja dan penjagaan tanaman hiasan yang betul serta penggunaan alatan tangan yang sesuai. Memerihalkan penjagaan tanaman hiasan. Aras 3 i. kerja praktis. ii. Hasil Pem belajaran 14. Menyatakan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan. dan Aras 1 i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menerangkan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan. alatan tangan. tumbuhan penutup bumi. iv. Menerangkan penjagaan tanaman hiasan. Melabel nama alatan tangan dan berbincang prosedur kerja dalam perkebunan serta cara menjaga tanaman hiasan. Aras 2 i. medium memasu. ii. medium menanam. bahan organik. pokok bunga semusim. tumbuhan renek. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. membaja. beg politena. merumput. iii. sudip tangan. serampang tangan. Mengadakan tunjuk cara menggunakan alatan tangan perkebunan dan prosedur penjagaan tanaman hiasan. Menyatakan alatan tangan untuk kerja praktis perkebunan. Menjelaskan penjagaan tanaman hiasan. sekateur. 25 ii. ii. rak tangan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: perkakas. Menjelaskan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan. Menjelaskan prosedur kerja praktis perkebunan. baja. menyiram. mencantas. sarung tangan. tanah atas. Tanam an Hiasan i. menyembur. iii. Menyatakan penjagaan tanaman hiasan. Menyatakan prosedur kerja praktis perkebunan.

Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iii. Menyatakan cara yang betul menggunakan kemudahan aw am. ii. bayaran perkhidmatan. dew an orang ramai. taman permainan kanak-kanak. Menghargai Kem udahan Aw am i. balai raya. jalan berturap. Menyatakan jenis kemudahan aw am yang terdapat di sesuatu kaw asan. perhentian bas. Menerangkan cara yang betul menggunakan kemudahan aw am. tandas aw am. Menerangkan kepentingan kemudahan aw am. Aras 3 i. perkhidmatan aw am. Hasil Pem belajaran 15. iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kemudahan aw am. telekomunikasi. Membincangkan kepentingan kemudahan aw am kepada masyarakat dan cara penjagaannya. ii. kompleks beli-belah. Aras 1 i. Menjelaskan kepentingan kemudahan aw am. Menjelaskan cara yang betul mengguna dan menjaga kemudahan aw am. dan Menerangkan cara yang betul penggunaan dan penjagaan kemudahan aw am. 26 . hutan lipur. Mengumpulkan maklumat tentang jenis kemudahan aw am yang terdapat di kaw asan setempat. Mengumpul pelbagai gambar atau keratan akhbar yang menunjukkan penyalahgunaan kemudahan aw am. stesen bas. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menyatakan jenis kemudahan aw am di sesuatu tempat. telefon aw am. ii. tempat rekreasi. stesen kereta api. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

pembiakan. Memerhatikan gambar manusia untuk memahami keistimew aan manusia. Contoh lagu: ‘Kalau anda gembira tunjuk hidung’… Memadankan gambar deria dengan fungsinya. Hasil Pem belajaran 16. ii. Menyatakan anggota manusia. Menyatakan keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. suhu. iv.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: bernafas. deria. Aras 2 v. Menyanyi sambil menunjukkan bahagian anggota badan. bergerak balas. Menyebut anggota manusia. haba. iii. pencernaan. Menjelaskan keperluan proses hidup. Menerangkan proses hidup manusia. pemuliharaan. ii. nyahtinja. Menyatakan deria manusia dan fungsinya. interaksi antara hidupan. ii. Menerangkan fungsi deria manusia. ii. mengolah alam kehidupan. Menerangkan keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iii. i. Menerangkan proses hidup manusia. Menyatakan proses hidup manusia. Menamakan anggota manusia. berbulu. perkumuhan. organ. i. v. hidupan. Menerangkan keistimew aan manusia. Merujuk kamus untuk mencari maksud istilah yang berkaitan dengan proses hidup manusia seperti: a) pertumbuhan b) pernafasan c) pembiakan d) perkumuhan Berbincang dalam kumpulan tentang keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. rangsangan. 27 . Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. dan Aras 3 i. pemeliharaan. pertumbuhan. Keistim ew aan Manusia i. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. Menghuraikan keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain.

Aras 3 i. iv. dan perimeter bentuk dua matra dan tiga matra. iv. Menerangkan luas. lebar. sentimeter. segi tiga sama sisi. Menyatakan ukuran dan melukiskan garisan dengan tepat. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. milimeter persegi. formula. Mencari luas. kubus. contoh: segi tiga. milimeter. isi padu dan perimeter sesuatu bentuk. Menjelaskan ukuran dan garisan model yang dihasilkan. kon. meter. Menerangkan ukuran garisan yang dilukis dengan bahasa yang betul. Lakukan Sendiri i. ii. 28 . Mengukur dan melukis garisan dengan tepat untuk membina bentuk asas. ii. Menerangkan bentuk dua matra dan tiga matra. Menyatakan dan menamakan bentuk dua matra dan tiga matra. perhubungan atau perkaitan. segi empat. panjang. Mengukur dan melukis garisan dengan tepat bagi menghasilkan model. kesamaan. iii. kon Membina model berdasarkan hasil gabungan bentuk asas. Menyatakan luas. dan Aras 1 i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. segi empat sama. Menyatakan dan menamakan bentuk dua matra dan tiga matra.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi tiga. luas. Menyatakan luas. kesimpulan. Hasil Pem belajaran 17. Menjelaskan bentuk dua matra dan tiga matra. ii. iii. perimeter. ii. isi padu. segi empat tepat. contoh: bekas pensel. kuboid. segi empat sama. isi padu dan perimeter sesuatu bentuk. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. segi tiga sama kaki. dua matra. tiga matra. sentimeter persegi. isi padu dan perimeter sesuatu bentuk. Aras 2 i. meter persegi.

Mengumpul maklumat dan menyenaraikan contoh barangan yang sesuai dijual secara komisen. Asas Perniagaan i. iii. Menyatakan faedah menjual barangan secara komisen. dan Aras 1 i. iii. berkedai. Menerangkan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. baki. etika jualan. 29 . iv. ii. Membincangkan faedah menjual barangan secara komisen. bahan tahan lama. bergerai. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. bahan keperluan. kuantiti. Menerangkan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. Menerangkan barangan yang sesuai dijual secara komisen. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. barangan. Menerangkan faedah menjual barangan secara komisen. Aras 2 i. komisen. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. lokasi. Menyatakan barangan yang sesuai di jual secara komisen. mampu beli. pembekal. harga beli. rancangan jualan. untung. ii. risiko. Menyatakan barangan yang sesuai dijual secara komisen. bahan tak tahan lama. Membuat buku skrap tentang barangan yang sesuai dijual secara komisen. iv. ii. harga jualan. nilai barang. mengira harga. berjaja. Membuat simulasi menjual barangan dan merekod jualan. perniagaan. menetap harga. cara menjual. jumlah jualan. Menyatakan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. Menyatakan faedah menjual barang secara komisen. Hasil Pem belajaran 18. pendapatan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: modal.

Memainkan peranan sebagai Pegaw ai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri memberi taklimat tentang jenis barangan yang sesuai dijual secara komisen. Menjelaskan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. 30 .Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. ii. Menjelaskan faedah menjual barangan secara komisen. iii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Menjelaskan barangan yang sesuai dijual secara komisen.

Menyatakan kebudayaan. ii. Aras 2 i.perayaan sesuatu kaum turut dirayakan oleh kaum lain Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menyatakan budaya. hari perayaan.semua kaum bersatu padu . ii. kaum. agama dan kepercayaan. . pola petempatan. ii. Menjelaskan keunikan masyarakat Malaysia. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. dan kepercayaan masyarakat Malaysia. taburan penduduk. agama. w arganegara. komposisi. Masyarakat Penyayang i. iii. dan Menyatakan keunikan masyarakat negara kita. Menerangkan keunikan masyarakat Malaysia. Membincangkan komposisi kaum di Semenanjung. Aras 1 i. kesenian. agama. Menerangkan kebudayaan. Membincangkan kaum yang terdapat di Malaysia dari segi budaya. agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia. dan kepercayaan masyarakat Malaysia. Aras 3 i. etnik. Menjelaskan kebudayaan. Sabah dan Saraw ak. 31 . suku kaum. Membincangkan keunikan kaum di Malaysia. Hasil Pem belajaran 19. prihatin. Menyatakan keunikan masyarakat Malaysia. dan kepercayaan masyarakat Malaysia. masyarakat penyayang. kebudayaan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. muhibah. majmuk.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: penduduk. ii. iktibar. agama.

menjalar. graviti. iv. ii. proses. hidup di darat. spora. Menerangkan sumbangan tumbuhan terhadap alam. iii. spesies. Menyatakan cara tumbuhan membiak. bebaw ang.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pertumbuhan. bergerak balas. Menyatakan sumbangan tumbuhan terhadap alam. iv. Menyatakan pertumbuhan tumbuhan. air. hidupan. Mengenal pasti cara pembiakan tumbuhan. cahaya matahari. Tum buh-Tum buhan dan Keindahan Alam i. hakisan. Memerihalkan sumbangan tumbuhan terhadap alam. biji benih. v. spora. penyebaran benih. ii. udara. Membincangkan cara pembiakan tumbuhan melalui bijih benih. kulat. dan v. batang atau daun. iii. Bersoal jaw ab tentang kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar. sentuhan dan graviti. Menyatakan pertumbuhan tumbuhan. Membuat kajian lapangan tentang pertumbuhan pembiakan dan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan. air. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Aras 2 i. i. ii. anak benih. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap ransangan seperti cahaya. keratan batang. Memerhatikan peringkat pertumbuhan tumbuhan. hidup di air. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iii. 32 . ekosistem. Hasil Pem belajaran 20. Menerangkan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. pembiakan. Menyatakan jenis rangsangan pada tumbuhan. habitat. Menerangkan cara pembiakan tumbuhan. Menyatakan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan. rangsangan. sulur.

Menjelaskan kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar. Membuat buku skrap tentang pergerakan dan kepentingan tumbuhan. 33 . Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap ransangan seperti cahaya. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara pembiakannya. Menjelaskan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Bersoal jaw ab tentang kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar. air. sentuhan dan graviti. iii. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

sentimeter. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Hasil Pem belajaran 21. luas. Menyatakan sisi dan sudut pada bentuk geometri. Melukis pelan bilik darjah dan gelanggang permainan dengan ukuran yang sesuai. Menerangkan sisi dan sudut pada bentuk geometri.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi tiga. lebar. segi tiga sudut tepat. Menjelaskan bentuk geometri dan ukuran pelan yang dilukis. Menjelaskan sisi dan sudut pada bentuk geometri. ii. ii. meter. panjang. Aras 3 i. Menyatakan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah. Mengenal pasti sisi dan sudut peralatan berbentuk geometri. Menyatakan sisi dan sudut pada bentuk geometri. Mari Kita Cari i. Menerangkan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah dan gelanggang permainan. Mencari luas dan perimeter beberapa peralatan dalam bilik darjah dan gelanggang permainan menggunakan alat ukur yang piaw ai. Aras 2 i. sisi. segi empat tepat. ii. permukaan. 34 . dan Menyatakan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah. segi empat. Aras 1 i. perimeter. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. gelanggang permainan dan melukis pelan. sudut. iii. segi empat sama. ii.

sambungan litar. litar selari. Menyatakan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. ii. perintang boleh laras. litar siri. lukisan projek. Menyatakan komponen litar elektrik mudah dan fungsinya. simbol. iii. LED. iii. perkakas. kekutuban. iv. litar siri selari. buka pasang. Menghasilkan satu ciptaan menggunakan komponen litar elektrik mudah dan menyatakan fungsinya. pertukaran tenaga. iii. Tenaga Elektrik i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Mengumpul maklumat tentang sumber tenaga elektrik. menjalur. Aras 3 i. Menyatakan komponen litar elektrik mudah dan fungsinya. Menerangkan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. ii. dan Aras 1 i. Menerangkan komponen litar elektrik mudah dan fungsinya. ii. iv. motor arus terus. penebat. Menyatakan sumber tenaga elektrik. komponen elektronik. Menerangkan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. rintangan. Hasil Pem belajaran 22. Menyatakan sumber tenaga elektrik. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Memerihalkan hasil ciptaan. perintang tetap. Menerangkan sumber tenaga elektrik. 35 . kerja praktis. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. bahan pengalir. Menjelaskan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. Melukis dan melabelkan hasil ciptaan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: fungsi.

iii. Menerangkan ciri fizikal negara kita. Hasil Pem belajaran 23. lata. iii. ii. Menerangkan tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. ii. Menyatakan tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. pemandu pelancong. iii. Merujuk peta untuk mengenal ciri fizikal Malaysia. ii. Menjelaskan keistimew aan ciri fizikal negara kita. Menyatakan ciri fizikal negara kita.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: flora. iv. Negara Indah Perm ai i. fauna. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iv. dan Aras 1 i. w arisan budaya. khatulistiw a. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iii. Menjelaskan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar. 36 . ii. Mengenal pasti dan menyatakan tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. Aras 3 i. hutan malar hijau. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. pesisiran. Mengenal pasti ciri fizikal negara kita. Mengumpul gambar dan maklumat tentang tempat peranginan dan rekreasi di Malaysia. unsur estetik. Menerangkan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar. banjaran. Menyatakan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar. jeram. pusat peranginan. Menyatakan kepentingan mengekalkan keindahan alam sekitar. Menjelaskan faedah tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. Membincangkan langkah memelihara keindahan alam sekitar. kemuncak.

penebat. Aras 2 i. duit syiling. arus elektrik. Hasil Pem belajaran 24.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: elektrik. litar lengkap. asid. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. tenaga elektrik. ii. fungsi suis. litar siri selari. Mengelaskan bahan yang boleh mengalirkan dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik. perubahan tenaga. alkali. Aras 3 i. Melukis dan menyatakan binaan satu litar elektrik yang lengkap. dan Aras 1 i. litar selari. w ayar nikrom. Menyatakan fungsi suis. 37 . rajah skematik. akumulator. Menjelaskan operasi litar elektrik lengkap. Meneliti litar elektrik lengkap untuk mengetahui komponen litar elektrik dan bahan yang boleh mengalirkan dan tidak boleh mengalirkan elektrik. sel kering dan w ayar. Memerihalkan pembinaan satu litar elektrik yang lengkap. magnet. iii. Litar Elektrik i. Melakukan eksperimen untuk menyiasat pelbagai bahan yang boleh mengalirkan elektrik (konduktor) atau tidak boleh mengalirkan elektrik (penebat). sel kering. ii. Menyatakan komponen litar elektrik lengkap. mentol. Mengenal pasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Melukis dan menerangkan simbol yang terdapat dalam litar elektrik yang lengkap. konduktor. dinamo. klip kertas dan paku tekan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. contoh bahan: w ayar getah. mentol. Melukis rajah skematik litar elektrik menggunakan simbol Menunjuk cara operasi litar elektrik lengkap. ii. iii. Menyatakan bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. iv. eksperimen litar siri. sel suria. Menyatakan komponen litar elektrik lengkap.

Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. tanda harga. Aras 1 i. Menyatakan nilai w ang dalam ringgit dan sen suatu barangan. Menerangkan nilai w ang berdasarkan kuantiti suatu barangan. Bertukar-tukar pandangan dengan rakan tentang harga barangan dengan menyatakan jenis barangan dan nilai w ang. Menjelaskan kebaikan membuat anggaran perbelanjaan berhemah. Menyatakan nilai w ang suatu barangan. mengecam. membandingkan harga barang keperluan seharian. Contoh. berhemah. Aras 3 i. kos. tukaran w ang. Menerangkan anggaran perbelanjaan berhemah. kaunter.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: baki. ii. bil. 38 . ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Melakonkan dialog jual beli barangan. ii. Menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan berhemah. Hasil Pem belajaran 25. belanja mingguan. Pasar Raya i. berjimat. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. anggaran perbelanjaan. kuantiti. iii. dan Menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan berhemah. iii. belanja harian. Menjalankan aktiviti perbincangan dalam kumpulan kecil tentang perbelanjaan berhemah.

Menerangkan jenis mesin ringkas. ii. Aras 3 i. iii. ii. roda dan gandar. mesin kompleks: jam. takal. satah condong. baji. Memerhatikan beberapa alat dan model untuk mengenal pasti mesin ringkas dan mesin kompleks. mesin kompleks. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Membezakan peralatan yang mengunakan mesin ringkas dengan mesin kompleks. Hasil Pem belajaran 26. tuas. tiang bendera. penyendal. takal. Mengenal pasti jenis mesin ringkas dan mesin kompleks. roda dan gandar. kereta sorong. Menyatakan kegunaan mesin. teknologi. Aras 1 i. basikal Membincang kegunaan dan kepentingan mesin. 39 . ii. Memerhati beberapa alat dan model untuk mengenal pasti mesin ringkas dan mesin kompleks. Menyatakan jenis mesin ringkas dan mesin kompleks. skru. Melaw at bengkel Kemahiran Hidup untuk mengetahui mesin ringkas dan mesin kompleks. Menamakan peralatan yang menggunakan mesin ringkas dan mesin kompleks. dan Menerangkan kegunaan mesin ringkas dan mesin kompleks dalam kehidupan. Mengenal pasti kegunaan mesin ringkas dan mesin kompleks. Menerangkan kepentingan pengunaan mesin dalam kehidupan sehari-hari. iv. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: mesin ringkas. gear. iaitu tuas. Mesin i. Contoh: mesin ringkas: gunting. ii. gabus. Aras 2 i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii. pemegang mentol. pengikat w ayar. alat pemadam api. Menyatakan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menerangkan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. kit pertolongan cemas. Menunjukkan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. Hasil Pem belajaran 27. fomen. buka pasang. Menyatakan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik. Membincangkan langkah keselamatan menggunakan peralatan elektrik. iii. papan litar. perkakas. Mengenal pasti bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan. dan Aras 1 i. Menjelaskan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik. sambungan litar. Keselam atan Diutam akan i. litar pintas. iv. suis. ii. 40 . Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. litar siri selari. iii. Memberi ceramah tentang langkah menjaga keselamatan menggunakan peralatan elektrik. Aras 2 i. litar siri.litar selari. Memberi ceramah tentang kesan dan akibat kecuaian semasa menggunakan semasa menggunakan peralatan elektrik.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: fungsi. Menerangkan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. iii. Menyatakan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. Menerangkan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan. Mengumpul maklumat kejadian yang berlaku akibat kecuaian menggunakan peralatan elektrik. ii. Menyatakan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan. komponen. pelupusan sisa. mentol. rekod kemalangan.

Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii.cara membaiki kipas angin. Contoh: . Menjelaskan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik. Menjelaskan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan. menggunakan peralatan sebenar.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. 41 . ii. Membuat demonstrasi tentang langkah menjaga keselamatan menggunakan peralatan elektrik.cara membaiki periuk nasi elektrik .cara membaiki lampu yang rosak . Membuat buku skrap tentang kejadian yang berlaku akibat kecuaian menggunakan peralatan elektrik. Menjelaskan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik.

Menyatakan unit timbangan dan kadar bayaran. Aras 1 i. baki. Menerangkan jenis perkhidmatan di pejabat pos. Aras 3 i. setem. contoh: 100gram = RM 1. w ang pos. mengelas. Menjelaskan jenis perkhidmatan di pejabat pos. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii. 42 . ii. kilogram. Menerangkan unit timbangan dan kadar bayaran. Melaw at ke pejabat pos. kadar bayaran. iii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. surat berdaftar. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menunjuk cara menimbang mel untuk mendapatkan unit timbang dan kadar bayaran. gram. Perkhidm atan Pos i. kaunter bayar bil. ii. mel. dan Memerihalkan jenis perkhidmatan di pejabat pos.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata Istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kaunter. contoh: kaunter setem. Menjelaskan unit timbang dan kadar bayaran. unit timbang.50 Melakonkan situasi urusan perkhidmatan pos. bil. Hasil Pem belajaran 28. Menyatakan unit timbangan dan kadar bayaran. Menyatakan jenis perkhidmatan di pejabat pos. tidak lebih daripada.

Menyatakan struktur pentadbiran negara. Menerangkan lagu. Menyatakan carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan . Menyatakan negerinegeri. persidangan. iv. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara. Menyatakan nama negeri. ii. pertahanan. ahli dew an undangan negeri. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. mercu tanda. dan Aras 1 i. bendera. pentadbiran. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. perlembangan. iv. Aras 3 i. senator. bandar diraja. ibu negara. pingat kebesaran. Menjelaskan maksud lirik lagu. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara. demokrasi berparlimen. ibu negara. Menerangkan maksud lirik lagu. Membina carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan. Perdana Menteri. w akil rakyat. 43 .Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: tatanegara. ibu negeri dan bandar diraja. ii. ibu negeri dan bandar diraja di Malaysia. Menyatakan lirik lagu. ii. pilihan raya. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara. Aras 2 i. Merujuk peta dan mengenal pasti nama negeri. Sistem Raja Berperlem bagaan i. bunga kebangsaan. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara Malaysia. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menjelaskan carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan. anugerah. pemerintahan beraja. Membincangkan lirik lagu. menteri kabinet. Dew an Negara. Hasil Pem belajaran 29. Dew an Rakyat. struktur. undang-undang. dedikasi. jata dan lambang lain yang menjadi identiti negara. ahli parlimen. iii. kementerian. ibu negeri dan bandar diraja di Malaysia. jata. Menerangkan carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan.

sumber semula jadi. dan Aras 1 i. petroleum. Menamakan bahan asli dan bahan sintetik.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: objek. ii. rayon. Aras 3 i. iii. 44 . selulosa. Mengklasifikasikan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber semula jadi. Menerangkan bahan asli dan bahan sintetik. Melabelkan objek pada gambar daripada keratan akhbar atau majalah. kapas. bahan asli. penyaduran. iv. sutera. Menamakan sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik. logam. Mengenal pasti objek yang diperbuat daripada bahan asli dan bahan sintetik. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menjelaskan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber semula jadi. poliester. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii. Membezakan bahan asli dengan bahan sintetik. Memerhati dan mencatat objek yang terdapat di luar bilik darjah . ii. Sum ber Sem ula Jadi i. Hasil Pem belajaran 30. bahan sintetik. iii. iii. nilon. Mengenal pasti sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik. Contoh: Objek meja baldi Jenis bahan Bahan Bahan asli sintetik kayu plastik Sumber semula jadi tumbuhan petroleum Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. iv. plastik. getah. Menerangkan sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik. seramik. Mengelaskan objek berdasarkan bahan asli dan bahan sintetik serta sumber semula jadinya. Menerangkan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber semula jadi. Memerihalkan objek berdasarkan bahan dan sumber semula jadi.

Menyatakan hak pengguna. Mengumpul maklumat tentang hak pengguna daripada brosur Persatuan Pengguna. perniagaan. hak pengguna. bahan tak tahan lama. Menyatakan masalah kepenggunaan. pelanggan. ganti rugi. ii. ii. Menerangkan masalah kepenggunaan. Menyatakan peranan persatuan pengguna. hak mendapat maklumat.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pembekal. nilai barangan. budaya iklan. 45 . iii. iii. kepenggunaan. iii. Menerangkan hak pengguna. Menyatakan hak pengguna. hak untuk memilih. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. hak mendapat ganti rugi. Persatuan Pengguna i. ii. Melaporkan aduan kepada Persatuan Pengguna tentang masalah seperti yang berikut. anggaran perbelanjaan.barangan yang tidak bermutu . bahan tahan lama. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul.barangan yang tiada tanda harga .barang tiada tanda tarikh luput. Membincangkan peranan Persatuan Pengguna kepada masyarakat. dan Aras 1 i. label barangan. inflasi. mengaw al perbelanjaan. Menjelaskan hak pengguna Menjelaskan peranan persatuan pengguna. etika jualan. Menghasilkan poster bertemakan kepenggunaan. membuat inf erens. iv. iklan. Hasil Pem belajaran 31. etika perniagaan. Menjelaskan masalah kepenggunaan. iii. pengguna. . harga jualan. Aras 3 i. Menerangkan peranan persatuan pengguna. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyatakan peranan persatuan pengguna. iv. Mengenal pasti dan menyatakan masalah kepenggunaan. ii.

anggaran. Aras 3 i. Menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan. Merancang strategi jualan. ii. baki. barang jualan. perbelanjaan. untung. rugi. Membincangkan jenis barangan jualan pada hari kantin. pendapatan. Menerangkan strategi jualan. promosi Membincangkan anggaran perbelanjaan. 46 . Menerangkan jenis barang jualan. tanda harga. iii. Merancang strategi jualan. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iii. Hasil Pem belajaran 32. dan Aras 1 i. kuantiti. Menjelaskan kepentingan merancang sesuatu perniagaan. senarai. Menerangkan anggaran perbelanjaan. Hari Kantin i. label. modal. harga jualan Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menyatakan jenis barang jualan. Contoh: menubuhkan jaw atankuasa. iv. Menyatakan strategi jualan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii. Menyatakan anggaran perbelanjaan. Menyatakan jenis barang jualan. ii. Contoh: kos. kos. iii. hasil tambah.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: projek. jualan.

dan Menyatakan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. iii. 47 . semangat setia negara. maruah. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Mengumpulkan maklumat tentang laporan negatif mengenai negara yang terdapat dalam akhbar serta menyediakan hujah untuk mempertahankan maruah negara. Aras 3 i. Menjelaskan peranan dan tanggungjaw ab sebagai w arganegara. Menyatakan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. iii. Kesetiaan kepada Negara i. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. keharmonian. ketaatan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Aras 1 i. ii. keutuhan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kew arganegaraan. Menerangkan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. kemakmuran. Membincang isi penting berhubung kesetiaan kepada negara. tanggungjaw ab. Mendengar lagu yang mengandungi unsur kesetiaan kepada negara. ii. patriotisme. prinsip. kedaulatan. Mendeklamasi sajak berunsur patriotik. Menerangkan peranan dan tanggungjaw ab sebagai w arganegara. martabat. ii. keistimew aan. Menyatakan peranan dan tanggungjaw ab sebagai seorang w arganegara. Menyatakan peranan dan tanggungjaw ab sebagai w arganegara. Menjelaskan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. kesetiaan. ii. w aw asan Hasil Pem belajaran 33.

48 . Menerangkan kepentingan cahaya. prisma. pengembangan. Menamakan w arna dalam spektrum cahaya. iii. Menjelaskan kepentingan cahaya. Memerihalkan kepentingan cahaya dalam kehidupan. lut cahaya dan legap. Menyiasat penyebaran cahaya dengan menggunakan alat yang berikut: a) cermin dan sebesen air b) alat semburan air c) prisma Menjalankan uji kaji untuk mengetahui kebolehan cahaya menembusi bahan dengan menggunakan peralatan seperti lampu suluh dan kain hitam. perubahan suhu. ii. medium. Menjalankan uji kaji untuk merasa kepanasan haba melalui nyalaan lilin. v. indigo. dan v. ii. lut cahaya. pemantulan cahaya. ii. Menyatakan sifat haba dan cahaya. pelangi. Mengenal pasti sifat haba dan cahaya. darjah kepanasan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. lut sinar. iv. Keunikan Haba dan Cahaya i. cahaya dipantulkan dan dibiaskan. celsius. iii. i. legap. lut cahaya dan legap dalam bentuk jadual. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. panas. Hasil Pem belajaran 34. Mengklasifikasikan bahan berdasarkan sifat lut sinar. Menyatakan w arna dalam spektrum cahaya. sejuk. spektrum cahaya. iii. Menjalankan simulasi keadaan kehidupan harian sekiranya tiada cahaya. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: haba. Aras 3 i. Menunjuk cara bagaimana haba dan cahaya terhasil. Menyatakan kepentingan cahaya. jingga. Menamakan bahan berdasarkan sifat lut sinar. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji bagaimana cahaya bergerak lurus. pembiasan cahaya. lut cahaya dan legap. pemindahan haba. Menyusun w arna dalam spektrum cahaya mengikut urutan. Menerangkan dan mengklasifikasikan bahan berdasarkan kebolehan cahaya menembusi bahan. penyebaran cahaya. ii. Menerangkan kesan penyebaran cahaya yang menghasilkan spektrum cahaya. Mengelaskan bahan lut sinar. Aras 2 i.

ii. Menyatakan maklumat diri berkaitan umur. iv. iii. berat dan ketinggian kumpulan murid. ii. hasil tambah. Menyatakan maklumat dalam bentuk grafik. paksi menegak. sentimeter. berat dan tinggi kumpulan murid. meter. kilogram. Aras 2 i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Hasil Pem belajaran 35. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii. berat dan tinggi kumpulan murid. Melukis graf berdasarkan maklumat. Kenali Diri dan Rakan Sebaya i. graf palang. Menyatakan purata umur. Menyatakan maklumat diri berkaitan umur. iv. Menerangkan maklumat diri berkaitan umur. berat dan tinggi kumpulan murid. berat dan tinggi. berat dan tinggi. keseluruhan. bahagi. Menyatakan maklumat dalam bentuk grafik. berat dan tinggi. purata. 49 . gram. Aras 3 i. berat dan tinggi. Menjelaskan maklumat berdasarkan bahan grafik. iii. contoh: graf palang. Menerangkan maklumat dalam bentuk grafik. Mengumpul maklumat untuk mencari purata umur. Menerangkan purata umur. paksi melintang. tambah. Menjelaskan purata umur. perpuluhan. dan Aras 1 i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: angka. tinggi bagi kumpulan murid. berat. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. ii. hasil bahagi. Mencatat maklumat diri dan ahli kumpulan dari segi umur. Menyatakan purata umur.

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: Kesultanan Melayu Melaka. ii. Bersoal jaw ab dengan rakan tentang sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Hang Tuah. Mengumpulkan maklumat berhubung dengan zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Melukis carta dan menerangkan sistem organisasi Kesultanan Melayu Melaka. temenggung. Menerangkan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. Menerangkan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. syahbandar. dan Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 i. Sultan Muzaffar Shah. iv. iv. Tun Perak. penghulu bendahari. iii. penjajah. Memerihalkan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. Aras 2 i. Tun Fatimah. biodata. Menyediakan buku skrap tentang tokoh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. bahasa perantaraan. iii. Menyatakan sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Menyatakan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Menyatakan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. ii. pusat perdagangan. laksamana. ii. iii. Nusantara. Orang Besar Empat. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. bendahara. Zam an Kegem ilangan Kesultanan Melayu Melaka i. Menjalankan aktiviti berpasangan menerangkan tentang sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Paramesw ara. Menyatakan sejarah Kesultanan Melayu Melaka Menyatakan sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Hasil Pem belajaran 36. pahlaw an. Menerangkan sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. 50 .

Membuat simulasi tentang aksi dan gaya tokohtokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. ii. Menjelaskan sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Memberi ceramah tentang sejarah dan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Menjelaskan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. 51 . Memberi penerangan tentang Kesultanan Melayu Melaka berpandukan carta salasilah yang berkaitan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Menjelaskan sejarah Kesultanan Melayu Melaka.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. iii.

pepejal. Menerangkan perubahan keadaan air apabila dipanaskan atau disejukkan. d) pembekuan apabila air disejuk bekukan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: cecair. e) kondensasi apabila w ap air disejukkan. peleburan. 52 . Menyatakan perubahan keadaan air apabila dipanaskan atau disejukkan. Hasil Pem belajaran 37. pembekuan. Aras 3 i. Menjalankan eksperimen untuk melihat: a) peleburan ais b) pendidihan dan pengew apan apabila air dipanaskan sehingga mendidih. Menerangkan kegunaan air dan ais dalam kehidupan. pendidihan. Perubahan Bentuk Air i. c) penyejatan dan pengew apan apabila air didedahkan. Menerangkan kegunaan air dan ais melalui gambar. ii. penyejatan. Aras 1 i. Menerangkan peleburan ais. Menghubungkaitkan keadaan perubahan air dengan pembentukan aw an dan hujan. dan Memerihalkan kegunaan air dan ais dalam kehidupan. Menyatakan kegunaan air dan ais dalam kehidupan. iii. Menyiasat fenomena perubahan bentuk air. pendidihan air. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. pengew apan. w ap. ruang. takat lebur. ii. takat didih. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. pengew apan. iii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. penyejatan. Menjelaskan keperluan air dan ais dalam kehidupan. Melukis rajah pembentukan aw an dan hujan. sejuk beku. ii. ii. kondensasi. pembekuan air dan kondensasi air. gas.

iii. ii. iii. Menerangkan jenis pecahan. ii) pecahan tak w ajar Menerangkan konsep pecahan. 53 . ii) nombor bercampur Menyelesaikan masalah melibatkan operasi mengira nombor pecahan. Memerihalkan agihan kek dalam majlis hari lahir. Menjelaskan jenis pecahan. pecahan tak w ajar. sama dengan. Hasil Pem belajaran 38. iv. Menyatakan agihan kek. Menerangkan konsep pecahan dalam agihan kek. Menyatakan konsep pecahan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pecahan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Hari Lahir i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. nombor bercampur. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Contoh: i) setara. ii. Menerangkan jenis pecahan. pengangka. iii. Menyatakan jenis pecahan. Menjelaskan konsep pecahan dalam agihan kek. ii. Membincangkan tentang agihan kek hari lahir dengan membuat lakaran bentuk bulat dan segi empat yang menunjukkan pembahagian pecahan. penyebut. Aras 3 i. iii. Menjelaskan konsep pecahan. Menyatakan jenis pecahan. dan Aras 1 i. pecahan w ajar. iv. ii. Menjelaskan konsep pecahan. Contoh: i) pecahan w ajar. pecahan setara. Menerangkan konsep pecahan.

ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. pengisytiharan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: penentangan. imigran. nasionalisme. Menerangkan cara tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. penjajahan. dokumen. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Pejuang Kem erdekaan Tanah Air i. pembangunan. institusi. persetujuan. Menyatakan nama tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Mengenali dan menyatakan tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Merujuk bahan penulisan mengenai pejuang kemerdekaan tanah air. Hasil Pem belajaran 39. ii. Aras 3 i. 54 . pemberontakan. kemerdekaan. Menyediakan buku skrap tentang peranan dan sumbangan tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan tanah air. yayasan. Membincangkan langkah untuk mengenang jasa dan sumbangan tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan negara. perjuangan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. perjanjian. Menerangkan jasa dan sumbangan tokoh negara. Menyatakan jasa tokoh negara. dan Menyatakan dan menghargai jasa tokoh negara. Menjelaskan cara tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Menjelaskan jasa dan sumbangan tokoh negara. patriotisme. ii. darurat. perundingan. Aras 1 i. iii. iii. ii.

taw ar. fungsi. pencegahan. 55 . Menyatakan laporan eksperimen bagi menentukan sifat kimia makanan yang dikenal pasti. ii. asid. kesan sampingan. iii. kertas litmus. manis.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sifat kimia. Hasil Pem belajaran 40. mengandungi asid dan alkali dengan menggunakan kertas litmus. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menjalankan eksperimen bagi menentukan sifat kimia makanan. ii. iii. Menyatakan pelbagai rasa makanan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Aras 2 i. Mengelaskan pelbagai rasa makanan. Menyatakan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. dan Aras 1 i. Mengadakan perbincangan tentang kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan berdasarkan artikel dan keratan akhbar. Menerangkan sifat kimia makanan yang neutral. Menerangkan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. Mengenal pasti makanan yang neutral. alkali. masin. ii. mengandungi asid dan alkali. Makanan dan Rasanya i. mencegah. mengandungi asid dan alkali. Mengklasifikasikan makanan berdasarkan rasa. Menjelaskan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. masam. Berbincang untuk menentukan rasa makanan. iv. pahit. Menyampaikan laporan serta dapatan tentang kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan berdasarkan artikel dan keratan akhbar. iii. tindak balas. Menyatakan sifat kimia bagi makanan yang neutral. neutral.

Membuat buku skrap tentang klasifikasi makanan berdasarkan rasa. Mengenal pasti penyakit yang berpunca daripada makanan yang mengandungi asid berlebihan. ii. 56 . Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Mengelaskan bahan makanan kepada bahan berasid. beralkali dan neutral.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Menyampaikan laporan serta ceramah tentang penyakit yang berpunca daripada makanan yang mengandungi asid berlebihan. Menyampaikan laporan serta dapatan tentang kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan.

Menerangkan keputusan acara sukan berdasarkan ukuran jarak dan masa. Menerangkan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan. pecahan. nombor bercampur. kilometer. lebih baik Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menyelesaikan masalah melibatkan perkataan tentang nombor pecahan dan nombor perpuluhan. perseratus. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Aras 2 i. ii. Menyatakan unit ukuran jarak dan masa. Menjelaskan keputusan acara sukan berdasarkan ukuran jarak dan masa. sifat. Sukan Mini i. iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: perpuluhan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. hasil tolak. Memerihalkan keputusan acara sukan. iii. Contoh: i) acara balapan: masa lebih pantas. iv. persepuluh. Menyatakan perkaitan antara pecahan dan nombor perpuluhan. 57 . Menjelaskan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan. minit. jam. perseribu. Menerangkan unit ukuran jarak dan masa. ii. iii. saat. sentimeter. meter. Menjelaskan unit ukuran jarak dan masa. Menyatakan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan. jam randik. Aras 3 i. ii. Hasil Pem belajaran 41. Menyatakan keputusan acara sukan berdasarkan ukuran jarak dan masa. Mengumpul maklumat berdasarkan keputusan acara sukan. purata. titik perpuluhan. dan Aras 1 i. Menyatakan unit ukuran jarak dan masa dengan betul dan tepat. ii. Menggunakan pita pengukur dan jam randik untuk mengukur jarak dan masa. Menganalisis keputusan acara sukan. iv. lebih baik ii) acara padang: jarak lebih jauh/ tinggi.

tembikar. batu seremban. tekat. congkak. Hasil Pem belajaran 42. ii. Menerangkan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. ukiran. pencelup. Contoh: bahan kraf tangan Membuat poster tentang seni w arisan bangsa. 58 . kraf tangan dan seni mempertahankan diri. gasing.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kesenian. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. Aras 1 i. Mengumpulkan dan mengelaskan maklumat tentang permainan. seni mempertahankan diri. tradisional. alat muzik dan tarian tradisional. Menyatakan jenis permainan. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. alat muzik dan tarian tradisional. iii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. reka bentuk. Menyatakan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. dan Menyatakan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. Membuat buku skrap tentang seni w arisan bangsa. seramik. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. alat muzik dan tarian tradisional. Seni Warisan Bangsa i. kraf tangan. ii. ii. Menjelaskan jenis permainan. Menerangkan jenis permainan. kebudayaan. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. tarian tradisional. adat resam. corak. ii. cetakan. Menjelaskan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. Aras 2 i. muzik dan tarian tradisional. Menyatakan dan mengelaskan jenis permainan. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. Mengadakan tunjuk cara seni w arisan bangsa. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Aras 3 i. alat muzik.

Contoh: cara menjeruk cili Melukis langkah mengaw et makanan mengikut urutan. 59 . Menyenaraikan bahan makanan. v. Menerangkan keperluan pengaw etan bahan makanan. pembotolan. Menyatakan kepentingan pengaw etan makanan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: bakteria. kulat. pengeringan. penyejukbekuan. Contoh: air dalam tin. Aras 3 i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks ii. Membezakan cara pengaw et makanan. dan Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. pembungkusan vakum. penjerukan. Menjalankan aktiviti sumbang saran tentang faedah mengaw et makanan. ii. Pengaw etan Bahan Makanan i. iii. Aras 2 i. pengasinan. Menyatakan maksud pengaw etan makanan. Menghubungkaitkan kepentingan teknologi pengaw etan makanan dengan keperluan bekalan makanan. aw et. iii. ikan masin Menjalankan demontrasi cara mengaw et makanan. Menyatakan keperluan pengaw etan bahan makanan. i. jeruk buah. iv. Hasil Pem belajaran 43. Menerangkan cara mengaw et makanan. Menyatakan kaedah mengaw et bahan makanan. ii. Menerangkan pelbagai kaedah pengaw etan bahan makanan. pengetinan. Menyatakan satu cara mengaw et makanan. iv. Menerangkan maksud dan kaedah pengaw etan makanan berdasarkan bahan maujud. ii. Menerangkan cara mengaw et makanan mengikut urutan.

ii. Menerangkan perimeter dan luas. ii. Menyatakan ukuran jejari dan diameter. Melaw at dan mengukur gelanggang permainan di sekolah. 60 . iii. segi empat tepat. Menyatakan ukuran gelanggang permainan. berulang. Melukis pelan gelanggang permainan mengikut skala. diameter. Ukuran Gelanggang i. perimeter. Aras 3 i. selisih. iii. Menyatakan ukuran jejari dan diameter. Menjelaskan ukuran gelanggang berdasarkan perimeter dan luas. Menjelaskan ukuran jejari dan diameter. Mencari ukuran jejari dan diameter bulatan. luas. hasil tambah. Memerihalkan ukuran gelanggang permainan. ordinal. Aras 2 i. Menerangkan ukuran jejari dan diameter. purata. Menerangkan ukuran gelanggang permainan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyatakan perimeter dan luas. bulatan. iv. iii. dan Aras 1 i. melengkung. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. jejari. meter. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. Mencari perimeter dan luas gelanggang. tambah. Menyatakan perimeter dan luas. Hasil Pem belajaran 44.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: membundar.

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sumber negara. Menerangkan pelbagai sumber yang terancang kepada alam terdapat di Malaysia. Mengumpul maklumat tentang sumber negara dan mengelaskan kepada yang boleh dibaharui dan yang tidak boleh dibaharui. logam. sumber yang tidak boleh dibaharui. perindustrian. kepupusan. Menyatakan kesan Aras 2 kegiatan mendapatkan sumber secara tidak i. negara. Menerangkan langkah memelihara dan memulihara sumber memulihara sumber negara. Menyatakan pelbagai sumber yang dalam konteks. Menyebut dan mengeja istilah dengan i. Menyatakan jenis sumber yang boleh sumber mengenal pasti dibaharui dan yang tidak boleh dan menyatakan jenis dibaharui. sekitar. 61 . kuari. boleh dibaharui. sumber tenaga. tanih. pertanian. iii. Mem elihara dan Mem ulihara Sum ber Negara i. Mengenal pasti dan dibaharui dan yang tidak boleh menerangkan langkah dibaharui. hasil galian. sumber yang boleh dibaharui. pemuliharaan. ekologi. kitar dan guna semula. dan ii. hasil laut. hidroelektrik. pelombongan. mineral. menggunakan istilah ii. suria. sumber yang boleh iv. mergastua. pembalakan. spesies. Menyatakan langkah memelihara dan dibaharui dan yang tidak memulihara sumber negara. perlindungan. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 45. memelihara dan iii. Menerangkan jenis sumber yang boleh iv. tandus. gas asli. ancaman. hakisan. ii. petroleum. Membincangkan kesan kegiatan mendapatkan sumber secara tidak terancang kepada alam sekitar. pemeliharaan. terdapat di Malaysia. pencemaran. Menyebut dan betul. perkumbahan. penghutanan semula. Membincangkan langkah memelihara dan memulihara sumber negara. lanskap. Menyatakan pelbagai iii. hidupan liar. Mengadakan kempen atau projek untuk memberi kesedaran mengenai konsep kitar dan guna semula. perikanan. tebus guna.

Membuat laporan tentang banding beza antara barang yang boleh dibaharui dan juga sumber yang tidak boleh dibaharui.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Membuat buku skrap tentang langkah memelihara dan memulihara sumber negara. ii. Memainkan peranan sebagai guru memberi taklimat kepada murid tentang pemeliharaan dan pemuliharaan sumber negara. iii. 62 . Menjelaskan jenis sumber yang boleh dibaharui dan yang tidak boleh dibaharui. Menjelaskan langkah memelihara dan memulihara sumber negara. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Menjelaskan pelbagai sumber yang terdapat di Malaysia.

logam. keapungan. kekenyalan. iii. Menamakan sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. menyerap. ii. Menghuraikan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik. Menyebut contoh objek dan mengaitkan sifat fizikal dengan kegunaannya. logam. penyaduran. span. kain. Aras 2 i. Contoh: plastik. kayu. kegilapan dan kebolehan menyerap. ii. 63 . iv. keapungan. ii. kegilapan dan kebolehan menyerap air. Menerangkan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik. Menyiasat sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan. Bahan dan Manusia i. tembaga dan kapas Menjalankan aktiviti kuiz berkaitan faedah dan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik. Hasil Pem belajaran 46. keapungan. Memerihalkan kepentingan bahan asli dan bahan sintetik kepada manusia. getah. dan Aras 1 i. Mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat fizikal bahan. Menyatakan hubung kait sifat fizikal bahan dengan kegunaannya. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyenaraikan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik. kegilapan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: bahan asli. Aras 3 i. bahan sintetik. iv. Menyatakan sifat fizikal bahan.

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: menabung, pengguna, anggaran perbelanjaan, mengaw al perbelanjaan, inflasi, belanjaw an, berbelanja, perbelanjaan diri, pendapatan, bank, berjimat cermat, w ang saku, ambil upah, menambah nilai, borang simpanan. Hasil Pem belajaran 47. Menabung i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; ii. Menyatakan kebaikan menabung dan berjimat cermat; iii. Menyatakan cara menabung yang bijak; dan iv. Menyatakan kesan berbelanja lebih. Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan cara menabung yang bijak. Menyatakan kebaikan menabung dan berjimat cermat. Menyatakan kesan berbelanja lebih. Perbincangan kumpulan tentang cara menabung yang bijak, kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih. Simulasi menemu ramah pegaw ai bank untuk mengetahui cara menabung, kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih. Membuat poster tentang kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2 i. ii. iii. Menerangkan cara menabung yang bijak. Menerangkan kebaikan menabung dan berjimat cermat. Menerangkan kesan berbelanja lebih.

Aras 3 i. ii. Menjelaskan kebaikan menabung dan berjimat cermat. Menjelaskan kesan berbelanja lebih.

64

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: perindustrian, perikanan, perlombongan, pembalakan, pasaran, pemprosesan, ekonomi negara, pelancongan, pengurusan, pengangkutan, barangan, bahan mentah, tenaga kerja, tenaga mahir, pelabuhan, pengeluar, eksport, import, bahan tempatan, industri desa, industri ringan, industri berat, perkhidmatan, perbankan, pendidikan, pendapatan negara, sew aan. Hasil Pem belajaran 48. Malaysia Maju dan Makm ur Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan pelbagai jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia; Menyatakan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara; dan Memerihalkan satu daripada kegiatan ekonomi tempatan. i. ii. iii. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan pelbagai jenis kegiatan ekonomi negara. Menyatakan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Menyatakan suatu kegiatan ekonomi tempatan. Mengenal pasti pelbagai jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia. Berbincang tentang kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Melaw at pusat kraf tangan tempatan. Menyediakan buku skrap yang mengandungi pelbagai jenis kegiatan ekonomi tempatan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2 i. ii. iii. Menerangkan pelbagai jenis kegiatan ekonomi negara. Menerangkan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Menerangkan suatu kegiatan ekonomi tempatan.

Aras 3 i. ii. iii. Menjelaskan pelbagai jenis kegiatan ekonomi negara. Menjelaskan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Menjelaskan suatu kegiatan ekonomi tempatan. 65

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sistem 24 jam, 12 jam, pengurangan, tolak, tambah, darab, bahagi, menganggar, mengganda, perbezaan, baki, mengira, harga, anggaran perbelanjaan, menginterpretasi, memusat, kilometer. Hasil Pem belajaran 49. Perjalanan dengan Kereta Api i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; ii. iii. Menyatakan masa dan w aktu; dan Menyatakan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am. Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan masa dan w aktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam. Menyatakan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am. Membaca jadual perjalanan pengangkutan aw am dalam sistem 12 jam dan 24 jam. Membincangkan butiran perjalanan dari segi tempoh masa, jarak dan tambang. Mengadakan kuiz berpandukan jadual perjalanan pengangkutan aw am. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2 i. ii. Menerangkan masa dan w aktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam. Menerangkan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am.

Aras 3 i. ii. Menjelaskan masa dan w aktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam. Menjelaskan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am.

66

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sfera, piramid, kon, silinder, kubus, kuboid, struktur, menara, kekuatan, kestabilan. Hasil Pem belajaran 50. Bangunan dan Strukturnya i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; ii. iii. Mengenal pasti bentuk sesuatu binaan; Menerangkan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan struktur sesuatu bangunan; dan Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan bentuk sesuatu binaan. Menyatakan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan struktur binaan. Menyatakan perbezaan bentuk beberapa bangunan. Menyiasat model binaan yang mempunyai struktur yang kuat dan stabil dari aspek bentuk, luas tapak dan ketinggian. Contoh bentuk: kabus, kuboid, piramid, kon, sfera. Membina satu model bangunan yang strukturnya kuat dan stabil: - menyatakan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan bangunan. Membuat buku skrap tentang bangunan yang terdapat di negara kita. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

iv.

Aras 2 i. Menerangkan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan struktur binaan. Membandingkan dan membezakan bentuk beberapa bangunan.

iv. Memerihalkan perbezaan bentuk sesuatu binaan.

ii.

Aras 3 i. Menghubungkaitkan antara kestabilan dan kekuatan bangunan dengan struktur bangunan. Menjelaskan struktur binaan beberapa bangunan.

ii.

67

ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: penyelidikan. keamanan. sw asta. Menyatakan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. sumber manusia. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. bahan mentah. Berbincang tentang usaha kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. pengiklanan. zon perdagangan bebas. rombongan menggalak pelaburan. tarif. kestabilan politik. Mengumpul maklumat tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. taraf perintis. Aras 1 i. sumber tenaga. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menjelaskan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. ii. pameran. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. pelaburan. Menyatakan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. Menyatakan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. Menerangkan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. Aras 3 i. Mengandaikan diri sebagai seorang usahaw an serta menerangkan strategi yang boleh meningkatkan lagi ekonomi negara. Kejayaan Ekonom i Malaysia i. Menerangkan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. 68 . berterusan. ii. dan iii. Hasil Pem belajaran 51. Menerangkan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. ii. iii. ekspo.

iii. letusan. Menerangkan bahagian permukaan bumi. dan Aras 1 i. 69 . Aras 3 i. lohong. mantel. Membicangkan lapisan bumi dan bahagian permukaan bumi dengan menggunakan model atau gambar. kaw ah. Meramalkan keadaan di bumi jika satu daripada bahagian permukaan bumi musnah. saiz dan tarikan graviti bumi. lapisan bumi: kerak. lapisan bumi. sfera. gelinciran. atmosfera. Hasil Pem belajaran 52. Menyatakan bentuk. teras. Menyiasat bentuk Bumi dengan melihat glob atau bola menerusi saluran kertas atau kadbod dari jarak dekat (30cm) dan dari jarak jauh (15m) Menunjuk cara bagaimana tarikan graviti berlaku dengan menjatuhkan objek ke lantai. iv. Menjelaskan kepentingan bahagian yang terdapat di permukaan bumi. iii. Menamakan bahagian permukaan bumi. Mengenal pasti lapisan bumi dan bahagian permukaan bumi. mengelilingi. Menerangkan cara memanfaatkan sumber yang ada di bumi.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: glob. paksi. graviti bumi. ii. gempa bumi. rekahan. Menerangkan bentuk. Menyatakan kepentingan amalan penjagaan alam sekitar. iv. teras luar. Mensyukuri penciptaan bumi oleh Tuhan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. gunung berapi. sistem suria. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. lava. magma. daratan. kerak. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. teras dalam lapisan permukaan bumi: lautan. fenomena. mantel. ii. ii. dan tarikan graviti bumi. atmosfera Mengumpul dan mentafsir data tentang keindahan atau berdasarkan sajak. putaran dan edaran. Bum i Kita i. kolam air panas.

Menyatakan ahli sistem suria. skorpio. alam semesta. dan Aras 1 i. asteroid. iii. Mengitlak alam semesta yang w ujud dalam keadaan tertib dan sistematik. iii. Menamakan ahli sistem suria. 70 . Sistem Suria i. Menamakan planet dalam sistem suria. Mengagumi keindahan alam semesta ciptaan Tuhan. ii. meteoroid. Menyatakan planet dalam sistem suria. planet. iv. buruj. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. komet. keupayaan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: angkasa lepas. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. buruj Pari. sistem suria. iv. Melukis kedudukan planet sistem suria. iii. Aras 3 i. ii. Bercerita tentang keindahan alam berpandukan gambar berw arna. geseran. buruj Biduk. slaid. Memerihalkan keindahan alam ciptaan Tuhan. gugusan bintang. Menyatakan keindahan alam ciptaan Tuhan. ii. Menjalankan demonstrasi untuk memerhati putaran dan edaran planet mengelilingi Matahari dengan menggunakan model. Contoh: pemandangan di pantai pada w aktu senja. daya. Berbincang berdasarkan gambar tentang ahli sistem suria. reka cipta. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. urutan. Menyenaraikan planet dalam sistem suria mengikut urutan bermula daripada matahari. buruj Belantik. Hasil Pem belajaran 53. Menerangkan ahli sistem suria.

Menjelaskan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. Membincangkan faedah hubungan Malaysia dengan dunia luar. 71 . sosial dan politik. hubungan dua hala. Contoh: CHOGAM. Malaysia di Arena Antarabangsa i. sosial dan politik. Aras 3 i. persidangan. sosial dan politik. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 i. anggota. Menjelaskan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. perw akilan. Komanw el. Menerangkan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. Hasil Pem belajaran 54. ekonomi.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kepimpinan. OIC. Menyatakan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. deklarasi. Menyatakan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. Mengumpul maklumat daripada pelbagai bahan tentang penglibatan Malaysia dengan negara luar dalam bidang ekonomi. iii. penyertaan. ii. satelit. teknologi. Menyatakan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. canggih. kedutaan. Aras 2 i. sosial dan politik. pertubuhan. ASEAN. sosial dan politik. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. ASEAN. media massa. sarw ajagat. dan Menyatakan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. iii. OIC. pelarian. politik. Menerangkan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. sidang kemuncak. Mengenal pasti pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia di peringkat antarabangsa. ii. PBB. diplomatik. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii.

matahari. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. bulan separa. bulan purnama. Meramalkan keadaan di bumi sekiranya gerhana berterusan. berpusing dan beredar. ii. Menerangkan keadaan persekitaran semasa gerhana. Hasil Pem belajaran 55. Bulan dan Matahari.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pemancar. Melukis dan menerangkan kedudukan bumi bulan dan matahari semasa gerhana. gerhana matahari. dan Memerihalkan keadaan di bumi semasa gerhana. Melukis rajah dan menerangkan kedudukan Bumi. Aras 1 i. Menunjuk cara bagaimana Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari berlaku dengan menggunakan model Bumi. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Berbincang secara berpasangan untuk meramalkan keadaan di bumi sekiranya gerhana berterusan. Menerangkan fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari. iii. gerhana bulan. Gerhana i. Menyatakan keadaan di bumi semasa gerhana bulan dan gerhana matahari. anak bulan. 72 . Aras 3 i. Bulan dan Matahari semasa Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari. Aras 2 i. ii. pantulan. Menyatakan kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari. bulan sabit. bumi. bulan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii.

Aras 3 i. simbol peratus. ii. Menganalisis keputusan peperiksaan murid. Sumber: Jadual Peperiksaan. persamaan. Menyatakan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Mengira markah peperiksaan dalam peratus. Aras 1 i. dan Memerihalkan keputusan markah peperiksaan. Markah Peperiksaan i. Menerangkan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. pecahan. Contoh: i) 20 x 100 = 50% 40 ii) 272 x 100 = 54. Menjelaskan keputusan peperiksaan. perpuluhan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: peratus. Menjelaskan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. Menerangkan keputusan peperiksaan berdasarkan peratus. Contoh: i) jumlah markah dalam peratus ii) peratus lulus iii) peratus gagal Menyelesaikan masalah yang melibatkan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. ii. ii. Menyatakan markah peperiksaan dalam peratus. Hasil Pem belajaran 56.40% 500 Menganalisis keputusan peperiksaan murid. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. darab. Menyatakan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. ii. sama dengan. iii. iii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. 73 .