KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

KELAS PERALIHAN

AMALAN BAHASA MELAYU
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM

KANDUNGAN
Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat Objektif Organisasi Kurikulum Penerangan Tentang Huraian Sukatan Pelajaran Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengisian Kurikulum Tajuk Pelajaran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sekolahku Mengenal Makmal Sains Sekolah Bermain Congkak Penyenggaraan Kereta Rumahku, Keluargaku Sehari Di Zoo Negara Permainan Angka Keceriaan Sekolah Siratan Makanan Taman Permainan 9 10 11 12 14 16 18 19 20 21 iii vii ix xi 1 1 1 2 2 5 6

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. iv

Bandar Raya Kita Haiw an Kesayanganku Reka Cipta Tanaman Hiasan Menghargai Kemudahan Aw am Keistimew aan Manusia Lakukan Sendiri Asas Perniagaan Masyarakat Penyayang Tumbuh-Tumbuhan dan Keindahan Alam Mari Kita Cari Tenaga Elektrik Negara Indah Permai Litar Elektrik Pasar Raya Mesin Keselamatan Diutamakan Perkhidmatan Pos Sistem Raja Berperlembagaan Sumber Semula Jadi Persatuan Pengguna Hari Kantin Kesetiaan Kepada Negara Keunikan Haba dan Cahaya

22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Kenali Diri dan Rakan Sebaya Zaman Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka Perubahan Bentuk Air Hari Lahir Pejuang Kemerdekaan Tanah Air Makanan dan Rasanya Sukan Mini Seni Warisan Bangsa Pengaw etan Bahan Makanan Ukuran Gelanggang Memelihara dan Memulihara Sumber Negara Bahan dan Manusia Menabung Malaysia Maju dan Makmur Perjalanan dengan Kereta Api Bangunan dan Strukturnya Kejayaan Ekonomi Malaysia Bumi Kita Sistem Suria Malaysia di Arena Antarabangsa Gerhana Markah Peperiksaan

49 50 52 53 54 55 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

v

menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. rakyat Malaysia. MAKA KAMI. memelihara satu cara hidup demokratik. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsipprinsip berikut : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

bertanggungjawab.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. dan negara. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berakhlak mulia. vii . emosi. masyarakat. rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan.

pembelajaran secara konstruktivisme. kajian masa depan. kemahiran belajar cara belajar. masa. Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan merupakan perincian sukatan pelajaran yang menjadi sumber rujukan utama guru untuk membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran yang teratur dan kemas. dan pembelajaran secara kontekstual. iaitu kemahiran berfikir. Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.Kata Pengantar Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih. dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. Huraian ini diharapkan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Di samping itu. dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini. Pernyataan tersebut memberikan cabaran yang sesuai dengan murid dalam pendidikan sekolah menengah agar dapat melahirkan murid yang berketerampilan menggunakan bahasa Melayu baku. Hasil pembelajaran tersebut dinyatakan secara eksplisit mengikut aras kesukaran isi kandungan dan tahap keupayaan murid melalui pernyataan dalam Huraian Hasil Pembelajaran. menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. Semua elemen ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada murid dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan menjelaskan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid berasaskan pendekatan masteri. SYED ZIN) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. pegaw ai Kementerian Pendidikan. xi . (Dr. dan individu yang mew akili badan-badan tertentu. kecerdasan pelbagai. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. pensyarah maktab dan universiti. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran yang disemak semula ini banyak pihak yang terlibat terutama guru. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. SHARIFAH MAIMUNAH BT. guru diharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernilai tambah. nilai murni dan semangat patriotik dan kew arganegaraan tetap diutamakan. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber.

kata umum. dan Pengisian Kurikulum. penggunaan dan pengukuhan bahasa Melayu khususnya dalam pelbagai bidang ilmu dan kehidupan harian yang dipelajari dalam bahasa ibunda semasa berada di sekolah rendah serta membantu memupuk semangat patriotik dan menghayati nilai murni masyarakat Malaysia. ii. Mata pelajaran Amalan Bahasa Melayu ini diperuntukkan sebelas w aktu seminggu. Mata pelajaran ini memberi penekanan pada penggunaan dan penguasaan istilah. Huraian sukatan pelajaran ini mengandungi Matlamat. Keadaan ini juga dapat membantu murid mengikuti pelajaran lebih mudah apabila meneruskan pengajian di Tingkatan 1.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan PENDAHULUAN Amalan Bahasa Melayu merupakan satu mata pelajaran yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. Subjek ini dirancang khas bagi kelas peralihan untuk membolehkan murid menguasai istilah bahasa Melayu dan kecekapan berbahasa. 1 . Objektif. Oleh sebab bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar pada peringkat sekolah menengah. Hasil Pembelajaran. Keempat-empat bidang berkenaan telah dipelajari oleh murid semasa mereka belajar di sekolah rendah sama ada SJK (C) dan SJK (T). Di samping penguasaan bahasa. Pengetahuan tentang istilah dan laras bahasa dalam bidang Sains. Penerangan tentang Huraian Sukatan Pelajaran. pengajaran dan pembelajaran Amalan Bahasa Melayu juga dilaksanakan sebagai satu langkah menggalakkan murid mengamalkan dan mengaplikasikan segala pengetahuan dan kemahiran yang telah mereka pelajari. murid kelas peralihan perlu diberi pendedahan yang cukup untuk menggunakan bahasa Melayu dengan berkesan dalam pelbagai pengalaman pembelajaran supaya mereka lebih bersedia dan yakin pada peringkat menengah. Matematik. OBJEKTIF MATA PELAJARAN AMALAN BAHASA MELAYU KELAS PERALIHAN Pada akhir program Amalan Bahasa Melayu murid dapat: i. dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. Mempelajari. memahami dan menggunakan istilah dan kata umum dalam bahasa Melayu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dengan tepat dalam pelbagai konteks dan situasi. dan laras bahasa ilmu sebagai persediaan murid ke Tingkatan 1. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan merupakan perincian kepada kandungan Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan dan berfungsi sebagai panduan untuk guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran Bahasa. MATLAMAT Matlamat program Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan adalah untuk melengkapkan dan membolehkan murid mencapai tahap kecekapan berbahasa yang baik dan berkesan dari aspek penguasaan. Organisasi Kandungan merangkumi Penggunaan Bahasa. Kemahiran Hidup dan Kajian Tempatan merupakan teras program Amalan Bahasa Melayu. Organisasi Kandungan. Mengemukakan maklumat dengan tepat dalam bahasa Melayu secara lisan dan tulisan.

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan dipersembahkan dalam tiga lajur. membaca dan menulis perlu dititikberatkan dalam pengajaran dan pembelajaran setiap tajuk pelajaran. Penyataan Aras 1 hingga Aras 3 dalam Huraian Hasil Pembelajaran ialah perincian bagi hasil pembelajaran. bertutur. Pemeringkatan berdasarkan aras ini sejajar dengan pembelajaran masteri dan membolehkan murid yang cemerlang terus maju tanpa mengabaikan murid yang berpencapaian rendah. Berinteraksi dengan baik dalam bahasa Melayu di dalam dan di luar bilik darjah. dan lajur ketiga mengandungi Cadangan Aktiviti/Teknik. Hasil pembelajaran ini terdiri daripada tajuk yang merangkumi keempat-empat bidang yang berkaitan dan juga beberapa aspek kemahiran berbahasa yang perlu dikuasai oleh murid. Selain daripada itu. Sukatan ini mengandungi 56 tajuk pelajaran dan dicadangkan dua tajuk pelajaran diajarkan pada setiap minggu. Mengamalkan nilai murni dan semangat patriotik. Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Amalan Bahasa Melayu memberikan tumpuan pada murid untuk menguasai hasil pembelajaran. Kemahiran Hidup. Hasil pembelajaran. atau Aras 3. Kemahiran berkaitan adalah berdasarkan tajuk pelajaran yang dipilih daripada beberapa pengalaman pembelajaran yang pernah dilalui oleh murid semasa berada di sekolah rendah merangkumi pengetahuan Sains. Lajur kedua memuatkan Huraian Hasil Pembelajaran. Lajur pertama mengandungi pernyataan Hasil Pembelajaran seperti yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu kelas peralihan. Huraian Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pembelajaran dalam lajur 2 menyatakan secara jelas aras kemahiran yang perlu dicapai oleh murid mengikut tahap keupayaan dan kemajuan mereka sama ada pada Aras 1. ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan ini meliputi Kemahiran Bahasa. dan Kajian Tempatan. Semua perkara ini dinyatakan di baw ah: Kem ahiran Bahasa Kemahiran bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Amalan Bahasa Melayu lebih difokuskan kepada kemahiran pemahaman dan penguasaan bahasa Melayu murid. Tajuk yang dipilih adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang telah murid pelajari di SJK (C) atau di SJK (T).Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan PENERANGAN TENTANG HURAIAN SUKATAN PELAJARAN iii. keempatempat kemahiran berbahasa iaitu mendengar. Matematik. dan iv. dan elemen Pengisian Kurikulum. 2 . b. Aras 2.

contohnya kemahiran meramal dan membuat pilihan menggunakan kajian masa depan dan jenis kecerdasan pelbagai yang unik bagi seseorang murid. Cadangan Aktiviti/ Nota Cadangan Aktiviti/Nota dalam lajur 3 mengandungi cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu belajar di bilik darjah.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan c. Guru boleh mengubah suai atau memilih teknik atau aktiviti lain yang sesuai dengan kebolehan murid. d. 3 . Semua cadangan ini hanyalah sebagai panduan untuk guru. Kosa Kata istilah dan Kata Um um Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid ada disediakan pada setiap tajuk pelajaran. Cadangan tersebut disesuaikan dengan Huraian Hasil Pembelajaran serta mengambil kira elemen yang terkandung dalam pengisian kurikulum.

Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Hasil Pembelajaran Kemahiran Berbahasa Tajuk Pelajaran Cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran 4 . Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Mengumpul maklumat tentang latar belakang sekolah daripada buku tahunan sekolah.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan Paparan Contoh Huraian Sukatan Pelajaran Hasil Pem belajaran 1. Sekolahku Aras 1 i.

kemahiran bahasa dan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. Kepelbagaian Teknik Pendidikan Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah mengajar. d. c. Bacaan luas boleh dijalankan dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu dengan menggunakan bahan-bahan ilmiah yang berkaitan dan bersesuaian. bahan daripada internet. perisian kursus. serta bahan sastera dan bukan sastera hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dan untuk bacaan luas. Kaedah dan teknik perbincangan. kamus. Oleh itu. dan inkuri berasaskan pembelajaran kajian masa depan. dan konstruktivisme umpamanya. 5 . Melalui pembelajaran masteri murid diberi peluang untuk maju mengikut kadar keupayaan mereka sendiri. murid dapat membina keyakinan berbahasa. pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Amalan Bahasa Melayu. Di samping itu. ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih mudah diserapkan. dan pengayaan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. serta isu semasa. simulasi. meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. buku rujukan. Bagi tujuan ini. Dalam hal ini aktiviti penilaian. majalah. kecerdasan pelbagai. berkomunikasi dan berinteraksi. Kepelbagaian Sum ber dan Bahan Penggunaan perpustakaan. e. b. Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. serta penggunaan bahan bantu dan teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif. pemulihan. Pengajaran dan Pem belajaran Bertem a Pendekatan bertema amat diigalakkan dalam pengajaran bahasa. Bahan-bahan seperti akhbar. Pendekatan berpusatkan murid selari dengan pembelajaran masteri yang menekankan keperluan memastikan murid menguasai hasil pembelajaran yang ditetapkan. kaedah serta teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a. projek. guru perlu merancang dan menentukan tema bagi pengajarannya yang meliputi bidang ilmu. Keberkesanan pengajaran bergantung pada pengolahan teknik. hal persendirian dan kemasyarakatan. Bacaan Luas Bacaan luas memberikan peluang kepada murid untuk menimba ilmu pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik bagi meningkatkan daya berfikir dan minat ingin terus membaca. Guru boleh memilih pendekatan.

6 . Ilm u Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin. kew arganegaraan. PENGISIAN KURIKULUM Elemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu. dan minat murid yang menguasai hasil pembelajaran lebih awal atau dalam jangka masa yang ditetapkan diberikan aktiviti atau tugasan yang lebih mencabar. Ilmu pengetahuan ini juga termasuk perkara semasa yang boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. nilai murni. dan kemahiran bernilai tambah. peraturan sosiobudaya.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan f. Semua elemen ini diserapkan dalam konteks bagi ketigatiga bidang yang terdapat dalam penggunaan bahasa. Pengayaan Aktiviti pengayaan perlu diberikan penekanan kerana murid berbeza tahap kebolehan. Pem ulihan Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai hasil pembelajaran yang belum dicapai. g. h. Penerangan ringkas bagi setiap pengisian ini adalah seperti yang berikut: a. bakat. Melalui penilaian yang berterusan. keupayaan. Penilaian Penilaian merupakan sebahagian daripada proses penting dalam pengajaran dan pembelajaran. contohnya ilmu sains dan geografi yang boleh digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. guru dapat memastikan tindakan susulan yang perlu diambil terhadap seseorang murid sama ada dalam bentuk aktiviti pemulihan atau pengayaan. Aktiviti ini dilaksanakan mengikut kadar kemampuan murid.

Nilai murni ini ialah: Baik hati Berdikari Hemah tinggi Hormat-menghormati Kasih sayang Keadilan Kebebasan Keberanian Kebersihan fizikal dan mental Kejujuran Kerajinan Kerjasama Kesederhanaan Kesyukuran Patriotisme Rasional Semangat bermasyarakat c. penghayatan dan amalan nilai murni bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berperibadi mulia. Peraturan ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual. kajian masa depan. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni masyarakat Malaysia harus dipupuk dengan terancang sama ada secara langsung atau tidak langsung dan dilanjutkan di peringkat antarabangsa selaras dengan tuntutan nilai sejagat. laras bahasa. Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu meliputi kesantunan bahasa. Kem ahiran Bernilai Tam bah Kemahiran bernilai tambah mengutamakan pengalaman di bilik darjah sesuai dengan situasi kehidupan dunia sebenar murid serta senario dunia yang global. e. Pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan w arganegara yang baik dan meningkatkan komitmen terhadap bangsa dan negara.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan b. dan peribahasa. kemahiran belajar cara belajar. Nilai Murni Penyerapan nilai murni dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu adalah untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki akhlak mulia. kecerdasan pelbagai. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah kemahiran berfikir. Selain itu. Penerangan ringkas tentang kemahiran bernilai tambah adalah seperti yang berikut: 7 . d. Kew arganegaraan Penyerapan unsur patriotisme dan kew arganegaraan dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat kepada tanah air.

Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhaap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau. 8 . menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian. iii. guru perlu mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. ii. atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan. dan seronok untuk belajar sepanjang hayat. vi. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea. muzik. Oleh itu. Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhaap teknik pembelajaran yang berkesan Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan. dan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. dan menulis. interpersonal. menyelesaikan masalah. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan. Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti mendengar. v. yakin. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka boleh menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti menghantar dan menerima e-mel. cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah. bertutur. iv. kinestetik. visual-ruang. serta mengendalikan perubahan supaya murid dapat manfaat yang maksimum. logik-matematik. Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal-linguistik. masa kini. dan masa depan. intrapersonal. dan naturalis. menjangka akibat. membaca.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan i. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham. dan memperoleh maklumat melalui internet.

Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan mereka. secara konkrit.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan vii. 9 . masyarakat. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid. dan alam pekerjaan. Pembelajaran ini disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai. serta melibatkan latih amal dan berfikir.

Menyatakan aktiviti utama sekolah. papan kenyataan. moto dan simbol pada lencana sekolah. surau. aktiviti. interaksi. hari ucapan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. visi. piagam. makmal. persekolahan. moto. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. moto dan simbol pada lencana sekolah. imej. Menyatakan sejarah sekolah. keceriaan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. bengkel. hari sukan. Persatuan Ibu Bapa dan Guru. pelan. Memerihalkan sejarah dan identiti sekolah. perhimpunan. Mengumpul maklumat tentang latar belakang sekolah daripada buku tahunan sekolah. identiti. disiplin. misi. Perayaan Hari Guru Menghasilkan buku skrap yang mengandungi maklumat tentang sejarah sekolah. Menjelaskan sejarah sekolah. cogan kata dan aktiviti sekolah. Aras 3 i. Menerangkan kepentingan aktiviti utama sekolah. Sekolahku i. lencana. Menjelaskan kepentingan aktiviti utama sekolah. kelab. ii. kurikulum. ii. iii. Hasil Pem belajaran 1. Melaporkan aktiviti utama sekolah Contoh: Hari Sukan. 9 . carta organisasi. ii. lencana. penggal. logo. Aras 1 i. pusat sumber. ii. lokasi.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: peta. pengetua. kokurikulum. perpustakaan. takw im. gelanggang. perhimpunan. persatuan. moto dan simbol pada lencana sekolah. lagu. dan Memerihalkan aktiviti utama sekolah. pengaw as. Menerangkan sejarah sekolah. iii.

Menerangkan peraturan di makmal sains. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains. tiub kapilari.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: radas. iii. tabung uji. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains. iv. Contoh: jam randik. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. penunu bunsen. suhu. merkuri. selinder penyukat Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menunjuk cara bagaimana menggunakan peralatan sains. termometer. Mengenal dan menyebut alat yang terdapat di makmal sains sekolah. jam randik. iii. panjang. Menerangkan alat yang terdapat di makmal sains. bikar. ii. tabung uji. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. berat. Melaw at makmal sains sekolah. Menyatakan peraturan di makmal sains sekolah. celsius. Menerangkan peraturan di makmal sains. mililiter. ii. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains. ii. iii. ii. suis. kelalang kon. silinder penyukat. cecair. dan Aras 1 i. Menyatakan kegunaan dan cara menggunakan alat sains Bersoal jaw ab untuk menerangkan peraturan di makmal sains sekolah. iii. Hasil Pem belajaran 2. Menyatakan alat yang terdapat di makmal sains. isi padu. luas. 10 . iv. Menerangkan alat yang terdapat di makmal sains. Aras 3 i. Mengenal Makm al Sains Sekolah i. termometer. bikar. Menyatakan peraturan di makmal sains.

puluh ribu. iv. Mengenal dan menyebut nombor serta simbol operasi. Hasil Pem belajaran 3. nombor bulat. kuantiti. puluh. simbol. operasi. bahagi. gandaan. tertib menurun. iv. Merujuk kamus untuk mendapatkan makna kata istilah atau kata umum. beza. ribu. Memerihalkan nombor dan simbol. tertib menaik. Aras 2 i. Berm ain Congkak i. pengurangan. digit. cerakin. sifar. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. ii. Menyatakan dan menyelesaikan masalah operasi nombor sehingga empat digit. Menerangkan operasi nombor sehingga lima digit. sa. dan Aras 1 i. ratus. juta. darab. angka.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: nombor. banding. baki. Menerangkan dan menyelesaikan masalah operasi nombor sehingga lima digit. tambah. iii. Menyatakan nombor dan operasi nombor dengan betul. Aras 3 i. Menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi enam digit ke atas. Menyatakan dan menggunakan operasi mengira dalam bentuk simbol dan perkataan. anggar. Menjelaskan operasi nombor enam digit ke atas. Menyelesaikan masalah operasi mengira sehingga tujuh digit. ii. kuantiti Permainan menyusun kad (nombor/ simbol/perkataan) untuk membentuk kumpulan nombor bagi menjalankan operasi mengira sehingga tujuh digit dan menyatakannya dalam perkataan. Contoh: cerakin. bergabung. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. 11 . bundar. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan operasi nombor sehingga empat digit. ii. ratus ribu.

Menerangkan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan mesin mudah. Menceritakan cara menggunakan alatan tangan untuk menyenggara enjin. enjin. Menama. iii. dan Huraian Hasil Pem belajaran Aras 1 i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: manual. kotak alatan tangan. kekunci allen. pemutar skru philip. komponen. pemutar skru rata. Menyatakan jenis alatan tangan untuk kerja penyenggaraan. Menerangkan jenis alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan. playar gabung. Hasil Pem belajaran 4. dan melabel bahagian enjin dan komponen kereta. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii. jenis pengikat dan pencantum. iv. skru. Cadangan Aktiviti / Nota iii. Memerihalkan cara penyenggaraan mesin ringkas. Menyatakan alatan tangan untuk kerja penyenggaraan mesin ringkas. Menerangkan cara penyenggaraan mesin mudah. bonet. Mengumpul bahan yang berkaitan dengan kereta atau enjin kereta untuk dimuatkan dalam buku skrap. kerja praktis. spanar hujung terbuka. meminyak. playar muncung tirus. Penyenggaraan Kereta i. sesendal. 12 . spanar boleh laras. alatan ganti. iv. penyenggaraan. ii. Menyatakan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan. Menyatakan cara penyenggaraan mesin mudah. alatan tangan. Aras 2 i. ii. iii. menyebut. Mengenal pasti alatan tangan penyenggaraan kereta di makmal Kemahiran Hidup sekolah. tayar. Mengenal pasti alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan. cermin sisi.

Menjelaskan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan mesin mudah. iii.cara menggunakan spanar boleh laras untuk membuka dan memasang tayar. ii. Menjelaskan cara penyenggaraan mesin mudah.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Aras 3 i. 13 . Contoh: . Menjelaskan kegunaan jenis alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan. Cadangan Aktiviti / Nota Menunjukkan cara dan gaya sebenar menyenggara kereta beserta alatan tangan berkaitan.

Merujuk brosur atau iklan penjualan rumah untuk mengenal pasti jenis rumah. keluarga asas. dapur. Menerangkan keistimew aan anggota keluarga asas dan keluarga kembangan. rumah pangsa. emak saudara. iv. rumah melaka. ruang tetamu. keluarga kembangan. biras. Menyatakan jenis rumah dan lokasi. datuk. Membuat buku skrap tentang jenis rumah. 14 . Menyatakan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. Mengenal pasti dan menyatakan hubungan kekeluargaan dan salasilah keluarga. iv. bapa saudara. Menerangkan jenis rumah tradisional dan rumah moden. nenek. dan Huraian Hasil Pem belajaran Aras 1 i. ipar. keselesaan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: rumah tradisional. sepupu. fungsi ruang rumah dan pelan rumah. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. persekitaran. bapa. rumah rakit. keperluan asas. rumah minangkabau. ii. komuniti. majlis kejiranan. tolak ansur. iii. kakak. Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. lokasi. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. lokasi. rumah bagan. cucu. iii. rumah teres. ruang makan. Hasil Pem belajaran 5. pengudaraan. Keluargaku i. saliran. salasilah. zuriat. rumah moden. adik. Memerihalkan suatu aktiviti di rumah yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. Rum ahku. rumah panjang. kondominium. ii. timbang rasa. toleransi. Menyatakan panggilan keluarga asas dan keluarga kembangan. rumah sebandung. bilik mandi. ii. Menerangkan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. Membuat simulasi aktiviti di rumah menunjukkan amalan interaksi yang mesra dalam keluarga. bilik tidur. perlindungan. ibu. abang. Menyatakan jenis rumah tradisional dan rumah moden. iii. Menceritakan pertalian kekeluargaan dengan menggunakan carta salasilah keluarga.

kakak. . Menjelaskan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. ii. .rumah tradisional di kampung. dan adik bertutur tentang aktiviti dan perkara yang dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan.rumah minangkabau di Negeri Sembilan . Menjelaskan tanggungjaw ab keluarga asas dan keluarga kembangan.rumah moden di pekan. Cadangan Aktiviti / Nota Bersoal jaw ab tentang jenis rumah dan lokasi rumah berkenaan dibina. 15 . Menjelaskan kesesuaian jenis rumah dengan lokasi.rumah panjang di Saraw ak Melakonkan aksi sebagai abang. . Contoh: Nyatakan jenis rumah dan lokasinya.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Aras 3 i. iii.rumah melaka di Melaka .

interaksi antara hidupan. beranak. burung. berbulu. menyusur. ii. iii. spesies. habitat. Membezakan haiw an berdasarkan ciricirinya. Menyatakan kepentingan haiw an. ikan. bergerak balas. Menerangkan ciri-ciri khas haiw an untuk melindungi diri. iaitu: a) Litupan badan b) Habitat c) Tabiat makan d) Anggota badan e) Cara membiak Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. dan v. v. Membezakan haiw an berdasarkan sifat fizikal. Menerangkan sifat fizikal haiw an. sifat fizikal. perkumuhan. berkaki empat ii) Ciri-ciri haiw an. Contoh: i) Sifat fizikal.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: mengelaskan. ii. Menerangkan kepentingan haiw an. ii. iv. iii. serangga. Menyatakan kepentingan haiw an. i. pembiakan. Menyebut nama haiw an. iii. tabiat haiw an. Menyatakan sifat fizikal haiw an. bercengkerang. 16 . Sehari Di Zoo Negara i. bertelur. reptilia. Menerangkan ciri-ciri haiw an. rantaian makanan. berbulu. mengitlak. iv. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. bersisik. mamalia. Hasil Pem belajaran 6. ciri haiw an. amfibia. Berbincang tentang sifat fizikal dan ciri-ciri haiw an berdasarkan tayangan video “National Geographic”. Aras 2 i. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. mengengsot. Menyatakan ciri-ciri asas dan ciri-ciri khas haiw an untuk melindungi diri. Menerangkan ciri-ciri khas haiw an untuk melindungi diri.

Membandingkan dan membezakan ciriciri khas haiw an untuk melindungi diri. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Mengklasifikasikan haiw an berdasarkan sifat fizikal dan ciri-cirinya. Bercerita tentang kepentingan haiw an kepada manusia berdasarkan gambar. Menjelaskan kepentingan haiw an. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan dan membezakan ciri-ciri khas haiw an.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. ii. 17 . iii.

Menyatakan dan mengenal pasti pola nombor genap dan nombor ganjil. Menerangkan pola nombor mengikut tertib menaik atau menurun. iv. dan Aras 1 i. Aras 2 i. Perm ainan Angka i. tambah. nombor genap. siri. Contoh: i) ayat matematik: 3. ii. Menyelesaikan masalah permainan angka dan pola nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Memerihalkan pola nombor. tertib menurun. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iii. nilai. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: mengecam. Menerangkan operasi mengira dengan menggunakan ayat matematik dan bahasa yang betul. Menyatakan pola nombor mengikut tertib menaik atau tertib menurun. iv. Aras 3 i. Menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi mengira. Menyatakan ayat matematik dan bahasa yang betul dalam operasi mengira. Menerangkan dan melengkapkan pola nombor dengan bahasa yang betul. Membuat cabutan bola bernombor (ganjil/genap) dan menyusunnya mengikut tertib menaik dan menurun. nombor ganjil. 15 ii) bahasa: polanya ialah menambahkan setiap nilai yang sama iaitu 4. pola. tertib menaik. Menjelaskan dan menyelesaikan operasi mengira melibatkan pola nombor. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menyatakan pola nombor yang dibentuk dalam ayat matematik dan bahasa yang betul. iii. darab. 7. Menyatakan operasi mengira dengan menggunakan ayat matematik. hubungan. Mengenal pasti dan melengkapkan pola nombor. Hasil Pem belajaran 7. ii. bahagi. 18 . Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. pengurangan. 11. ii.

Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. kerja praktis. Menerangkan projek menanam pokok hiasan. Menyatakan cara membaik pulih kerosakan peralatan di sekolah. paku. ii. ii. Menyatakan projek menanam pokok hiasan. Menyatakan projek menanam pokok hiasan. ii. Menerangkan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan. meminyak. sekateur. Mengenal pasti alatan tangan penyenggaraan dan baik pulih perabot. penyenggaraan dan baik pulih. iii. tanah atas. medium penanaman. pokok penutup bumi. alat ganti. Aras 3 i. iv. Menerangkan cara membaik pulih kerosakan peralatan. Menerangkan cara-cara membaik pulih kerosakan peralatan di sekolah. iii. pokok hiasan. alat perkebunan. cangkul. dan Huraian Hasil Pem belajaran Aras 1 i. Menyatakan jenis alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan. Hasil Pem belajaran 8. pongkes. ii. kotak alatan tangan. Menjelaskan cara membaik pulih kerosakan peralatan kayu di sekolah. iii. Menulis laporan tentang projek keceriaan di sekolah dan membentangkannya dalam kelas. Aras 2 i. Cadangan Aktiviti / Nota Mengenal pasti alatan tangan perkebunan di makmal kemahiran hidup sekolah. iv. baja organik. pokok bunga semusim. bekas tanaman. Menjalankan aktiviti membaik pulih perabot sekolah. Keceriaan Sekolah i. perkakas. baja kimia. Menjalankan aktiviti dan kerja praktis membersihkan dan mencantikkan kaw asan sekitar. 19 .Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: alatan tangan. kereta sorong. kerja kayu. pasir. pokok renek. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menjelaskan projek menanam pokok hiasan. Menyebut dan menyatakan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan. reja kain.

Hasil Pem belajaran 9. siratan makanan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: rantai makanan. ii. Melukis rajah rantai makanan dan siratan makanan. Menyatakan rantai makanan dalam siratan makanan. Menyatakan dan mengelaskan haiw an berdasarkan jenis makanannya. Aras 3 i. Menyatakan setiap hidupan saling memerlukan. Menjelaskan rantai makanan dalam siratan makanan. herbivor. tabiat haiw an. 20 . Mengelaskan haiw an berdasarkan jenis makanannya. Menerangkan setiap hidupan saling bergantungan. iv. dan v. Menjelaskan siratan makanan daripada rantai makanan. Aras 2 i. Menyatakan haiw an dan jenis makanannya. omnivor. iii. karnivor. Menerangkan rantai makanan. Contoh: Haiw an Gajah Harimau Ular Rusa Makanan Tebu Kambing Tikus Daun Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menjelaskan setiap hidupan saling bergantungan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. v. habitat. iii. spesies. Contoh: Lagu “Bangau Oh Bangau” Menjalankan aktiviti permainan kata untuk mengetahui nama haiw an dan makanannya. Membincangkan tentang peranan setiap hidupan dalam siratan makanan. Melakar dan menerangkan rantai makanan. Menyatakan siratan makanan sebagai satu kitaran dalam kehidupan. Menerangkan hubungan rantai makanan dalam siratan makanan. iv. ii. Menyanyikan lagu yang ada kaitan dengan siratan makanan. Murid A sebut Murid B sebut Murid C sebut Murid D sebut iv. serangga. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. i. ii. Menyatakan rantai makanan sebagai hubungan makanan antara hidupan. Siratan Makanan i. ii.

bulatan. sisi sama. dua matra. segi empat sama ii) bentuk tiga matra: kon. Melukis bentuk dua matra dan tiga matra. Menyatakan projek menanam pokok hiasan. segi empat tepat. Menjelaskan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. panjang. segi tiga. Menyatakan bentuk geometri. iv. kuboid.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi empat. ii. bucu. segi tiga sama kaki. Tam an Perm ainan i. sisi lurus. Menerangkan bentuk geometri. iii. permukaan. simetri. sfera. kubus. Menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. iv. Menyatakan bentuk geometri. ii. Menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. Menerangkan ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra. lilitan. Mengenal pasti ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra. diameter. dan Aras 1 i. contoh: i) bentuk dua matra: segi empat. Menjelaskan bentuk geometri. Menjelaskan ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra. sudut tegak. Menerangkan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. sudut. Mengenal pasti bongkah bentuk geometri dan bahan maujud. kuboid Melaw at persekitaran sekolah untuk mengenal pasti bentuk geometri. sisi melengkung. ruang. Menyatakan dan mengenal pasti ciri bentuk dua matra dan tiga matra. Aras 3 i. ii. silinder. jejari bulatan. kon. satah. iii. tiga sisi. piramid. segi empat sama. Hasil Pem belajaran 10. empat sisi. tiga matra. iv. segi tiga sama sisi. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. iii. segi tiga sudut tepat. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. tapak. 21 . paksi. lebar. ii. iii.

kompleks beli-belah. Menjelaskan suatu perayaan di bandar raya. mercu tanda. Menceritakan sejarah bandar raya. bangunan pencakar langit. iii. iii. ii. Menerangkan keistimew aannya dari segi lokasi. Contoh: Pesta Flora Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menerangkan asal usul bandar raya. Contoh: Kuala Lumpur. aspek fizikal dan komposisi penduduk. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. aspek fizikal dan komposisi penduduk. Menyatakan keistimew aan bandar raya dari segi lokasi. lebuh raya. Melaporkan aktiviti suatu perayaan yang diadakan di suatu tempat atau bandar raya. pangsapuri. Memerihalkan suatu perayaan di bandar raya. komposisi kaum. Menjelaskan keistimew aannya dari segi lokasi. aspek fizikal dan komposisi penduduk. iv. mukim. pusat bandar. tempat ibadat.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: muka bumi. iii. Menyatakan keistimew aannya dari segi lokasi. iii. pinggir bandar. ii. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. aspek fizikal dan komposisi penduduk. Menjelaskan asal usul bandar raya. Menyatakan suatu perayaan setempat. sempadan. tempat rekreasi. iv. Hasil Pem belajaran 11. etnik. Menerangkan suatu perayaan di bandar raya. Bandar Raya Kita i. muara. Aras 3 i. Mengumpul maklumat dan mencatat sejarah tentang sesebuah bandar raya. Kuching Membincangkan keistimew aan bandar raya yang terdapat di Malaysia. pusat pentadbiran. bandar raya. datuk bandar. Menyatakan asal usul bandar raya. penguat kuasa. dan Aras 1 i. 22 . kuala. Ipoh. daerah.

dan Aras 1 i. Menjalankan aktiviti sumbang saran mendapatkan nama haiw an dan mengelaskannya mengikut jenis makanan. Menjalankan aktiviti permainan ‘kerusi panas’ untuk memahami ciri-ciri haiw an kesayangan. amfibia. reptilia. Hasil Pem belajaran 12. mangsa. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iii. pemangsa. berdarah sejuk. Menyatakan ciri-ciri haiw an kesayangan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: karnivor. i. ii. ii. 23 . Menerangkan ciri-ciri haiw an kesayangan. iv. rantai makanan. omnivor. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iii. panas. Mengelaskan haiw an kesayangan berdasarkan tabiat makanan. Memerihalkan haiw an kesayangan. mamalia. Menghuraikan haiw an kesayangan. Menjelaskan haiw an kesayangan. Menyatakan haiw an kesayangan. cengkerang. burung. berdarah Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 iii. Aras 3 i. Contoh: Bijiran Burung Sayuran Arnab Daging Kucing insang. ii. Menceritakan haiw an kesayangan. Menyebut dan menyenaraikan haiw an kesayangan. Haiw an Kesayanganku i. Menyenaraikan haiw an peliharaan. paru-paru. ii. ikan. herbivor. iv. Menerangkan ciri-ciri haiw an kesayangan.

ii. bulatan. Menyatakan dan menamakan bentuk asas geometri. satah. skala. Menyatakan ukuran dan melukis garisan dengan tepat mengikut arahan untuk menghasilkan model. kilometer. silinder. kon. kubus. Menyatakan unit ukuran dan skala. segi empat tepat. piramid. kuboid. meter. Menjelaskan ukuran dan garisan model yang dihasilkan. Menerangkan unit ukuran dan skala. Menyatakan ukuran dan melukis garisan dengan tepat mengikut arahan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi tiga. segi tiga sama sisi. Mengukur sesuatu bentuk geometri dan menyatakannya dalam unit ukuran yang berbeza. iv. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iii. sfera. segi tiga sudut tepat. segi tiga sama kaki. milimeter. Menerangkan ukuran garisan yang dilukis dengan bahasa yang betul. Aras 2 i. Hasil Pem belajaran 13. ii. 24 . Aras 3 i. sentimeter. ii. iii. Menyatakan unit ukuran dan skala. Contoh: model kereta daripada bahan kertas. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Membina sesuatu model berdasarkan bentuk asas geometri. Reka Cipta i. Menerangkan bentuk asas geometri. Menjelaskan bentuk asas geometri. iv. segi empat sama. Menyatakan dan menamakan bentuk asas geometri. dan Aras 1 i. ii.

sudip tangan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii. Menerangkan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. membaja. tumbuhan penutup bumi. Aras 3 i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: perkakas. Mengadakan tunjuk cara menggunakan alatan tangan perkebunan dan prosedur penjagaan tanaman hiasan. Menyatakan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan. merumput. menyembur. iv. tanah atas. Menyatakan penjagaan tanaman hiasan. 25 ii. dan Aras 1 i. kerja praktis. bahan organik. ii. Memerihalkan penjagaan tanaman hiasan. sekateur. Hasil Pem belajaran 14. . baja. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Melakonkan w atak seorang pegaw ai pertanian dan seorang petani berbincang cara kerja dan penjagaan tanaman hiasan yang betul serta penggunaan alatan tangan yang sesuai. Tanam an Hiasan i. medium memasu. menyiram. Menjelaskan penjagaan tanaman hiasan. iii. tumbuhan renek. serampang tangan. Melabel nama alatan tangan dan berbincang prosedur kerja dalam perkebunan serta cara menjaga tanaman hiasan. Menyatakan prosedur kerja praktis perkebunan. Menjelaskan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan. medium menanam. mencantas. iii. pokok bunga semusim. rak tangan. beg politena. alatan tangan. Aras 2 i. sarung tangan. Menyatakan alatan tangan untuk kerja praktis perkebunan. Menerangkan penjagaan tanaman hiasan. Menjelaskan prosedur kerja praktis perkebunan.

tandas aw am. Hasil Pem belajaran 15. Menyatakan jenis kemudahan aw am di sesuatu tempat. ii. dan Menerangkan cara yang betul penggunaan dan penjagaan kemudahan aw am. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menerangkan kepentingan kemudahan aw am. tempat rekreasi. stesen kereta api. Menghargai Kem udahan Aw am i. Menyatakan cara yang betul menggunakan kemudahan aw am. ii. Membincangkan kepentingan kemudahan aw am kepada masyarakat dan cara penjagaannya. Mengumpulkan maklumat tentang jenis kemudahan aw am yang terdapat di kaw asan setempat. balai raya. taman permainan kanak-kanak. Aras 3 i. 26 . ii. kompleks beli-belah. iii. jalan berturap. stesen bas. telefon aw am. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. telekomunikasi. perhentian bas. Menjelaskan kepentingan kemudahan aw am. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. bayaran perkhidmatan. Menyatakan jenis kemudahan aw am yang terdapat di sesuatu kaw asan. Menerangkan cara yang betul menggunakan kemudahan aw am. Aras 1 i. Menjelaskan cara yang betul mengguna dan menjaga kemudahan aw am.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kemudahan aw am. iii. perkhidmatan aw am. hutan lipur. ii. Mengumpul pelbagai gambar atau keratan akhbar yang menunjukkan penyalahgunaan kemudahan aw am. dew an orang ramai.

berbulu. organ. perkumuhan. Menyanyi sambil menunjukkan bahagian anggota badan. iii. Menyatakan proses hidup manusia. Menerangkan fungsi deria manusia. deria. Keistim ew aan Manusia i. iv. rangsangan. hidupan. mengolah alam kehidupan. suhu. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. iii. pemeliharaan. Menerangkan proses hidup manusia. Menghuraikan keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. Contoh lagu: ‘Kalau anda gembira tunjuk hidung’… Memadankan gambar deria dengan fungsinya. Menyatakan anggota manusia. 27 . Merujuk kamus untuk mencari maksud istilah yang berkaitan dengan proses hidup manusia seperti: a) pertumbuhan b) pernafasan c) pembiakan d) perkumuhan Berbincang dalam kumpulan tentang keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. v. Aras 2 v. Menerangkan keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. Menyatakan deria manusia dan fungsinya. Menerangkan keistimew aan manusia. pemuliharaan. pembiakan. ii. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. i. Hasil Pem belajaran 16. Memerhatikan gambar manusia untuk memahami keistimew aan manusia. Menyatakan keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. ii. nyahtinja. ii. pertumbuhan. ii. Menerangkan proses hidup manusia. Menamakan anggota manusia. bergerak balas. dan Aras 3 i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. haba.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: bernafas. Menyebut anggota manusia. Menjelaskan keperluan proses hidup. pencernaan. i. interaksi antara hidupan.

Menyatakan dan menamakan bentuk dua matra dan tiga matra. Aras 2 i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi tiga. luas. sentimeter. Menerangkan ukuran garisan yang dilukis dengan bahasa yang betul. Menerangkan bentuk dua matra dan tiga matra. Lakukan Sendiri i. kon. Menjelaskan bentuk dua matra dan tiga matra. Menyatakan ukuran dan melukiskan garisan dengan tepat. Mengukur dan melukis garisan dengan tepat untuk membina bentuk asas. Mencari luas. kubus. dan Aras 1 i. isi padu dan perimeter sesuatu bentuk. sentimeter persegi. perhubungan atau perkaitan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. meter persegi. Mengukur dan melukis garisan dengan tepat bagi menghasilkan model. tiga matra. Menjelaskan ukuran dan garisan model yang dihasilkan. kesimpulan. isi padu dan perimeter sesuatu bentuk. segi empat. ii. milimeter. formula. ii. iii. segi tiga sama kaki. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyatakan luas. meter. 28 . dua matra. Menerangkan luas. Menyatakan dan menamakan bentuk dua matra dan tiga matra. segi tiga sama sisi. ii. Aras 3 i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. isi padu. Menyatakan luas. kon Membina model berdasarkan hasil gabungan bentuk asas. isi padu dan perimeter sesuatu bentuk. perimeter. iii. panjang. Hasil Pem belajaran 17. dan perimeter bentuk dua matra dan tiga matra. segi empat tepat. milimeter persegi. segi empat sama. iv. kesamaan. contoh: segi tiga. contoh: bekas pensel. iv. segi empat sama. kuboid. lebar. ii.

Menerangkan faedah menjual barangan secara komisen. barangan. berjaja. Menerangkan barangan yang sesuai dijual secara komisen. Menyatakan faedah menjual barangan secara komisen. bahan tak tahan lama. dan Aras 1 i. Membincangkan faedah menjual barangan secara komisen. iii. bahan keperluan. iii. komisen. pendapatan. 29 . Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. pembekal. bahan tahan lama. ii. Menyatakan barangan yang sesuai dijual secara komisen. jumlah jualan. etika jualan. risiko. Membuat buku skrap tentang barangan yang sesuai dijual secara komisen. Menyatakan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. rancangan jualan. mampu beli. Menerangkan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. Membuat simulasi menjual barangan dan merekod jualan. untung. Asas Perniagaan i. menetap harga. bergerai. nilai barang. harga jualan. lokasi. kuantiti. Menerangkan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. cara menjual. ii. baki. Hasil Pem belajaran 18. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. harga beli. berkedai. Mengumpul maklumat dan menyenaraikan contoh barangan yang sesuai dijual secara komisen. Menyatakan barangan yang sesuai di jual secara komisen. iv. iv.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: modal. perniagaan. Menyatakan faedah menjual barang secara komisen. Aras 2 i. ii. mengira harga.

30 . Menjelaskan faedah menjual barangan secara komisen.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Menjelaskan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. iii. Memainkan peranan sebagai Pegaw ai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri memberi taklimat tentang jenis barangan yang sesuai dijual secara komisen. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Menjelaskan barangan yang sesuai dijual secara komisen.

agama. suku kaum. muhibah. dan Menyatakan keunikan masyarakat negara kita. agama dan kepercayaan. taburan penduduk. Menjelaskan keunikan masyarakat Malaysia. Menerangkan kebudayaan. Masyarakat Penyayang i. Menyatakan keunikan masyarakat Malaysia. Aras 2 i. hari perayaan. Aras 3 i. . Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. dan kepercayaan masyarakat Malaysia. komposisi. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: penduduk. dan kepercayaan masyarakat Malaysia. iii. Hasil Pem belajaran 19. Membincangkan komposisi kaum di Semenanjung. Sabah dan Saraw ak. Membincangkan kaum yang terdapat di Malaysia dari segi budaya. dan kepercayaan masyarakat Malaysia. masyarakat penyayang. 31 . kaum. ii.semua kaum bersatu padu . Menyatakan kebudayaan. agama. majmuk. agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia. pola petempatan. etnik. iktibar. ii. Menerangkan keunikan masyarakat Malaysia. Aras 1 i. kebudayaan. Menyatakan budaya. kesenian. ii. Menjelaskan kebudayaan. prihatin. Membincangkan keunikan kaum di Malaysia. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. w arganegara.perayaan sesuatu kaum turut dirayakan oleh kaum lain Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. agama.

spesies. Memerhatikan peringkat pertumbuhan tumbuhan. Menyatakan sumbangan tumbuhan terhadap alam. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. habitat. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Aras 2 i. bebaw ang. sulur. Menyatakan pertumbuhan tumbuhan. Tum buh-Tum buhan dan Keindahan Alam i. iv. ii. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap ransangan seperti cahaya. proses. Menyatakan pertumbuhan tumbuhan. rangsangan. dan v. penyebaran benih. Menyatakan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan. ekosistem. anak benih. Bersoal jaw ab tentang kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar. air. biji benih. Menerangkan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. ii. kulat. batang atau daun. 32 . Membincangkan cara pembiakan tumbuhan melalui bijih benih. iii. bergerak balas. i. Menerangkan cara pembiakan tumbuhan. Memerihalkan sumbangan tumbuhan terhadap alam. sentuhan dan graviti. Membuat kajian lapangan tentang pertumbuhan pembiakan dan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan. keratan batang. Mengenal pasti cara pembiakan tumbuhan. hakisan. Menyatakan jenis rangsangan pada tumbuhan. v. air. udara. menjalar. Menerangkan sumbangan tumbuhan terhadap alam.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pertumbuhan. spora. hidup di air. hidupan. pembiakan. spora. iii. Hasil Pem belajaran 20. hidup di darat. cahaya matahari. graviti. ii. iv. Menyatakan cara tumbuhan membiak. iii.

ii. sentuhan dan graviti. Membuat buku skrap tentang pergerakan dan kepentingan tumbuhan. Menjelaskan kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara pembiakannya. air. 33 . Menjelaskan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap ransangan seperti cahaya. iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Bersoal jaw ab tentang kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar.

segi tiga sudut tepat. ii. Menyatakan sisi dan sudut pada bentuk geometri. ii. Mencari luas dan perimeter beberapa peralatan dalam bilik darjah dan gelanggang permainan menggunakan alat ukur yang piaw ai. ii. Menyatakan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah. Hasil Pem belajaran 21. Menyatakan sisi dan sudut pada bentuk geometri. Menerangkan sisi dan sudut pada bentuk geometri. segi empat. 34 . Aras 2 i. gelanggang permainan dan melukis pelan. meter. Aras 1 i. Mengenal pasti sisi dan sudut peralatan berbentuk geometri. panjang. sisi. Melukis pelan bilik darjah dan gelanggang permainan dengan ukuran yang sesuai. segi empat tepat. perimeter. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menjelaskan sisi dan sudut pada bentuk geometri. Menjelaskan bentuk geometri dan ukuran pelan yang dilukis. sudut. permukaan. dan Menyatakan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah. lebar. ii. iii. luas. Mari Kita Cari i. sentimeter. Menerangkan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah dan gelanggang permainan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. segi empat sama. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi tiga. Aras 3 i.

litar siri selari. Menyatakan sumber tenaga elektrik. iii. litar selari. ii. iii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. kekutuban. Menerangkan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: fungsi. Menjelaskan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. Menyatakan sumber tenaga elektrik. komponen elektronik. Hasil Pem belajaran 22. Menerangkan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. kerja praktis. buka pasang. iv. Menerangkan sumber tenaga elektrik. perkakas. pertukaran tenaga. bahan pengalir. rintangan. Menghasilkan satu ciptaan menggunakan komponen litar elektrik mudah dan menyatakan fungsinya. Aras 3 i. LED. Menyatakan komponen litar elektrik mudah dan fungsinya. perintang tetap. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. menjalur. perintang boleh laras. Menyatakan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. lukisan projek. sambungan litar. Tenaga Elektrik i. iv. penebat. Melukis dan melabelkan hasil ciptaan. litar siri. motor arus terus. simbol. Mengumpul maklumat tentang sumber tenaga elektrik. Memerihalkan hasil ciptaan. Menyatakan komponen litar elektrik mudah dan fungsinya. 35 . ii. Menerangkan komponen litar elektrik mudah dan fungsinya. dan Aras 1 i.

Menyatakan tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. kemuncak. ii. ii. ii. unsur estetik. pusat peranginan. iv.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: flora. Menjelaskan faedah tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. fauna. Menyatakan kepentingan mengekalkan keindahan alam sekitar. lata. pemandu pelancong. Menerangkan ciri fizikal negara kita. Menjelaskan keistimew aan ciri fizikal negara kita. Mengenal pasti dan menyatakan tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. iii. 36 . khatulistiw a. Membincangkan langkah memelihara keindahan alam sekitar. Aras 3 i. Menyatakan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar. iii. jeram. Mengumpul gambar dan maklumat tentang tempat peranginan dan rekreasi di Malaysia. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. w arisan budaya. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Mengenal pasti ciri fizikal negara kita. iii. Menyatakan ciri fizikal negara kita. iii. Menerangkan tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. Negara Indah Perm ai i. Menerangkan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar. dan Aras 1 i. hutan malar hijau. Hasil Pem belajaran 23. Merujuk peta untuk mengenal ciri fizikal Malaysia. banjaran. pesisiran. Menjelaskan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar. iv. ii.

litar siri selari. tenaga elektrik. mentol. Melakukan eksperimen untuk menyiasat pelbagai bahan yang boleh mengalirkan elektrik (konduktor) atau tidak boleh mengalirkan elektrik (penebat). Menyatakan bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Melukis dan menyatakan binaan satu litar elektrik yang lengkap. perubahan tenaga. ii. Menyatakan fungsi suis. alkali. Mengelaskan bahan yang boleh mengalirkan dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik. rajah skematik. Aras 2 i. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. klip kertas dan paku tekan. fungsi suis. w ayar nikrom. konduktor. litar lengkap. dan Aras 1 i. 37 . sel kering dan w ayar. Memerihalkan pembinaan satu litar elektrik yang lengkap. iii. sel suria. eksperimen litar siri. contoh bahan: w ayar getah. Mengenal pasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Litar Elektrik i. iii. mentol. ii. sel kering. Aras 3 i. duit syiling. Meneliti litar elektrik lengkap untuk mengetahui komponen litar elektrik dan bahan yang boleh mengalirkan dan tidak boleh mengalirkan elektrik. iv. litar selari. Melukis dan menerangkan simbol yang terdapat dalam litar elektrik yang lengkap. dinamo. Hasil Pem belajaran 24. akumulator. arus elektrik. Menyatakan komponen litar elektrik lengkap. penebat.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: elektrik. Menyatakan komponen litar elektrik lengkap. Menjelaskan operasi litar elektrik lengkap. magnet. asid. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. Melukis rajah skematik litar elektrik menggunakan simbol Menunjuk cara operasi litar elektrik lengkap.

iii. Menerangkan anggaran perbelanjaan berhemah. Hasil Pem belajaran 25. mengecam. Menjelaskan kebaikan membuat anggaran perbelanjaan berhemah. Aras 1 i. 38 . ii. tukaran w ang. ii. Bertukar-tukar pandangan dengan rakan tentang harga barangan dengan menyatakan jenis barangan dan nilai w ang. berhemah. Aras 3 i. Menjalankan aktiviti perbincangan dalam kumpulan kecil tentang perbelanjaan berhemah. Menerangkan nilai w ang berdasarkan kuantiti suatu barangan. bil. membandingkan harga barang keperluan seharian. berjimat. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan berhemah. ii. iii. Pasar Raya i. belanja mingguan. Menyatakan nilai w ang dalam ringgit dan sen suatu barangan. anggaran perbelanjaan. tanda harga. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Contoh. belanja harian. kaunter.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: baki. kos. Menyatakan nilai w ang suatu barangan. kuantiti. dan Menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan berhemah. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Melakonkan dialog jual beli barangan.

Melaw at bengkel Kemahiran Hidup untuk mengetahui mesin ringkas dan mesin kompleks. ii. baji. dan Menerangkan kegunaan mesin ringkas dan mesin kompleks dalam kehidupan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: mesin ringkas. iii. tiang bendera. takal. roda dan gandar. Mengenal pasti kegunaan mesin ringkas dan mesin kompleks. Aras 2 i. gabus. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. kereta sorong. penyendal. Menyatakan kegunaan mesin. Contoh: mesin ringkas: gunting. Menerangkan jenis mesin ringkas. 39 . iaitu tuas. Membezakan peralatan yang mengunakan mesin ringkas dengan mesin kompleks. iv. teknologi. Menyatakan jenis mesin ringkas dan mesin kompleks. gear. Mengenal pasti jenis mesin ringkas dan mesin kompleks. Memerhatikan beberapa alat dan model untuk mengenal pasti mesin ringkas dan mesin kompleks. Memerhati beberapa alat dan model untuk mengenal pasti mesin ringkas dan mesin kompleks. tuas. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. roda dan gandar. mesin kompleks: jam. Menamakan peralatan yang menggunakan mesin ringkas dan mesin kompleks. Aras 3 i. ii. basikal Membincang kegunaan dan kepentingan mesin. Aras 1 i. ii. Menerangkan kepentingan pengunaan mesin dalam kehidupan sehari-hari. mesin kompleks. skru. Mesin i. takal. satah condong. Hasil Pem belajaran 26.

ii. sambungan litar. litar siri selari. litar pintas. Menerangkan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik. Menunjukkan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. Mengenal pasti bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan. Menerangkan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan. Aras 2 i. iii. Menyatakan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik. iv. fomen. komponen.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: fungsi. Menjelaskan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik. papan litar. pelupusan sisa. Menyatakan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. buka pasang. Menerangkan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. Keselam atan Diutam akan i. Memberi ceramah tentang kesan dan akibat kecuaian semasa menggunakan semasa menggunakan peralatan elektrik. litar siri. pengikat w ayar. mentol. Memberi ceramah tentang langkah menjaga keselamatan menggunakan peralatan elektrik. 40 . rekod kemalangan. iii. alat pemadam api. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. dan Aras 1 i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyatakan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. suis. ii.litar selari. pemegang mentol. Hasil Pem belajaran 27. Mengumpul maklumat kejadian yang berlaku akibat kecuaian menggunakan peralatan elektrik. iii. kit pertolongan cemas. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. Menyatakan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan. Membincangkan langkah keselamatan menggunakan peralatan elektrik. perkakas.

Membuat demonstrasi tentang langkah menjaga keselamatan menggunakan peralatan elektrik.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i.cara membaiki kipas angin.cara membaiki periuk nasi elektrik . Membuat buku skrap tentang kejadian yang berlaku akibat kecuaian menggunakan peralatan elektrik. Menjelaskan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. ii. Contoh: . 41 . Menjelaskan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik. Menjelaskan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan.cara membaiki lampu yang rosak . menggunakan peralatan sebenar. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii.

Menyatakan unit timbangan dan kadar bayaran. surat berdaftar. Menyatakan unit timbangan dan kadar bayaran. Menunjuk cara menimbang mel untuk mendapatkan unit timbang dan kadar bayaran. dan Memerihalkan jenis perkhidmatan di pejabat pos. Hasil Pem belajaran 28. Menyatakan jenis perkhidmatan di pejabat pos. mengelas. w ang pos. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Aras 3 i. kilogram. bil. tidak lebih daripada. Menjelaskan jenis perkhidmatan di pejabat pos. ii. Perkhidm atan Pos i. baki. setem. gram. contoh: 100gram = RM 1.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata Istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kaunter. iii. Menjelaskan unit timbang dan kadar bayaran. mel. iii. contoh: kaunter setem. Melaw at ke pejabat pos.50 Melakonkan situasi urusan perkhidmatan pos. ii. Menerangkan jenis perkhidmatan di pejabat pos. kaunter bayar bil. 42 . ii. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. kadar bayaran. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menerangkan unit timbangan dan kadar bayaran. Aras 1 i. unit timbang.

pertahanan. ii. pilihan raya. ibu negara. bendera. iv. 43 . ahli dew an undangan negeri. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara. Menyatakan nama negeri. bandar diraja. senator. iv. jata dan lambang lain yang menjadi identiti negara. Dew an Rakyat. mercu tanda. Hasil Pem belajaran 29. Membina carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan. Menerangkan maksud lirik lagu. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menyatakan lirik lagu. demokrasi berparlimen. ibu negeri dan bandar diraja di Malaysia. Perdana Menteri. ibu negeri dan bandar diraja di Malaysia. Dew an Negara. dan Aras 1 i. Menerangkan carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan. struktur. Menerangkan lagu. ii. ibu negeri dan bandar diraja. Merujuk peta dan mengenal pasti nama negeri. pemerintahan beraja. Menyatakan struktur pentadbiran negara. perlembangan. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sistem Raja Berperlem bagaan i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. dedikasi. persidangan. Menjelaskan maksud lirik lagu. iii. undang-undang. w akil rakyat. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara. Aras 2 i. Menyatakan carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan . Menyatakan negerinegeri. menteri kabinet. ahli parlimen. kementerian.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: tatanegara. ii. anugerah. ibu negara. Membincangkan lirik lagu. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara Malaysia. pentadbiran. bunga kebangsaan. pingat kebesaran. jata. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara. Aras 3 i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii. Menjelaskan carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan.

Menerangkan sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik. Mengenal pasti objek yang diperbuat daripada bahan asli dan bahan sintetik. kapas. rayon. Aras 3 i. petroleum. Memerihalkan objek berdasarkan bahan dan sumber semula jadi. ii. iv. Menamakan bahan asli dan bahan sintetik. Memerhati dan mencatat objek yang terdapat di luar bilik darjah . sutera. Melabelkan objek pada gambar daripada keratan akhbar atau majalah. bahan sintetik. seramik. iii. iii. logam. Mengklasifikasikan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber semula jadi. Hasil Pem belajaran 30. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. getah. Menerangkan bahan asli dan bahan sintetik. Menerangkan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber semula jadi. Mengenal pasti sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik. Menamakan sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik. sumber semula jadi. ii. penyaduran. iv. ii. plastik. poliester. Sum ber Sem ula Jadi i. bahan asli. selulosa. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menjelaskan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber semula jadi. dan Aras 1 i. 44 .Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: objek. Membezakan bahan asli dengan bahan sintetik. nilon. Mengelaskan objek berdasarkan bahan asli dan bahan sintetik serta sumber semula jadinya. Contoh: Objek meja baldi Jenis bahan Bahan Bahan asli sintetik kayu plastik Sumber semula jadi tumbuhan petroleum Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. iii.

Menyatakan peranan persatuan pengguna. iv. iv. Hasil Pem belajaran 31. bahan tak tahan lama. harga jualan. etika jualan. iii. iii. inflasi. label barangan. hak untuk memilih. anggaran perbelanjaan. Melaporkan aduan kepada Persatuan Pengguna tentang masalah seperti yang berikut. Menjelaskan masalah kepenggunaan. Menyatakan hak pengguna. hak mendapat ganti rugi. hak pengguna. Mengumpul maklumat tentang hak pengguna daripada brosur Persatuan Pengguna. Persatuan Pengguna i. Menerangkan peranan persatuan pengguna.barangan yang tiada tanda harga . pelanggan. Menerangkan masalah kepenggunaan. ii. ii. ganti rugi. Menerangkan hak pengguna.barang tiada tanda tarikh luput. Menghasilkan poster bertemakan kepenggunaan. budaya iklan. iii. Menyatakan hak pengguna. iii. Menyatakan masalah kepenggunaan. hak mendapat maklumat. . membuat inf erens. Menyatakan peranan persatuan pengguna. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Mengenal pasti dan menyatakan masalah kepenggunaan. Menjelaskan hak pengguna Menjelaskan peranan persatuan pengguna. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii. nilai barangan. Membincangkan peranan Persatuan Pengguna kepada masyarakat. bahan tahan lama. iklan. ii. mengaw al perbelanjaan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. 45 . Aras 3 i. dan Aras 1 i. etika perniagaan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pembekal. kepenggunaan. perniagaan. pengguna.barangan yang tidak bermutu .

Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyatakan anggaran perbelanjaan. 46 . kos. modal. senarai. anggaran. Menyatakan jenis barang jualan. Contoh: menubuhkan jaw atankuasa. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: projek. ii. perbelanjaan. rugi. Menyatakan strategi jualan. Merancang strategi jualan. Menerangkan strategi jualan. kuantiti. iii. Menerangkan anggaran perbelanjaan. Menjelaskan kepentingan merancang sesuatu perniagaan. ii. tanda harga. untung. dan Aras 1 i. Hasil Pem belajaran 32. Merancang strategi jualan. Menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan. Membincangkan jenis barangan jualan pada hari kantin. promosi Membincangkan anggaran perbelanjaan. jualan. Menyatakan jenis barang jualan. Contoh: kos. barang jualan. Menerangkan jenis barang jualan. label. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iv. Hari Kantin i. harga jualan Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. iii. iii. baki. iv. Aras 3 i. hasil tambah. pendapatan.

kemakmuran. Menjelaskan peranan dan tanggungjaw ab sebagai w arganegara. ii. Menyatakan peranan dan tanggungjaw ab sebagai seorang w arganegara. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. maruah. Aras 1 i. Menyatakan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. tanggungjaw ab. ii. Mendengar lagu yang mengandungi unsur kesetiaan kepada negara. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. semangat setia negara. Menerangkan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. Menyatakan peranan dan tanggungjaw ab sebagai w arganegara.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kew arganegaraan. patriotisme. w aw asan Hasil Pem belajaran 33. kedaulatan. Mengumpulkan maklumat tentang laporan negatif mengenai negara yang terdapat dalam akhbar serta menyediakan hujah untuk mempertahankan maruah negara. keharmonian. Menjelaskan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. dan Menyatakan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. keutuhan. Mendeklamasi sajak berunsur patriotik. prinsip. ii. iii. Membincang isi penting berhubung kesetiaan kepada negara. Aras 3 i. iii. ketaatan. Menerangkan peranan dan tanggungjaw ab sebagai w arganegara. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii. keistimew aan. kesetiaan. martabat. 47 . Kesetiaan kepada Negara i.

ii. Menamakan bahan berdasarkan sifat lut sinar. Menerangkan kepentingan cahaya. lut cahaya dan legap. pembiasan cahaya. Hasil Pem belajaran 34. cahaya dipantulkan dan dibiaskan. panas. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. Aras 3 i. Aras 2 i. lut sinar. iii. Menyusun w arna dalam spektrum cahaya mengikut urutan. Menerangkan dan mengklasifikasikan bahan berdasarkan kebolehan cahaya menembusi bahan. Memerihalkan kepentingan cahaya dalam kehidupan. Menjelaskan kepentingan cahaya.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: haba. ii. i. iii. perubahan suhu. 48 . pemantulan cahaya. Menunjuk cara bagaimana haba dan cahaya terhasil. lut cahaya dan legap. Menyiasat penyebaran cahaya dengan menggunakan alat yang berikut: a) cermin dan sebesen air b) alat semburan air c) prisma Menjalankan uji kaji untuk mengetahui kebolehan cahaya menembusi bahan dengan menggunakan peralatan seperti lampu suluh dan kain hitam. Menjalankan simulasi keadaan kehidupan harian sekiranya tiada cahaya. Mengenal pasti sifat haba dan cahaya. medium. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Mengklasifikasikan bahan berdasarkan sifat lut sinar. dan v. Menamakan w arna dalam spektrum cahaya. lut cahaya. legap. Menyatakan w arna dalam spektrum cahaya. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji bagaimana cahaya bergerak lurus. Menyatakan sifat haba dan cahaya. jingga. pemindahan haba. prisma. Mengelaskan bahan lut sinar. spektrum cahaya. pengembangan. iii. Menerangkan kesan penyebaran cahaya yang menghasilkan spektrum cahaya. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. lut cahaya dan legap dalam bentuk jadual. v. iv. darjah kepanasan. ii. Menjalankan uji kaji untuk merasa kepanasan haba melalui nyalaan lilin. celsius. sejuk. ii. indigo. Keunikan Haba dan Cahaya i. pelangi. penyebaran cahaya. Menyatakan kepentingan cahaya.

Melukis graf berdasarkan maklumat. Menyatakan maklumat dalam bentuk grafik. tinggi bagi kumpulan murid. Menyatakan purata umur. graf palang. Menyatakan maklumat dalam bentuk grafik. Menerangkan purata umur. berat dan tinggi. hasil tambah. Aras 3 i. berat dan tinggi. berat dan ketinggian kumpulan murid. keseluruhan. paksi melintang. perpuluhan. Menyatakan maklumat diri berkaitan umur. iv. ii. Menjelaskan purata umur. contoh: graf palang. berat dan tinggi kumpulan murid. Aras 2 i. 49 . Mencatat maklumat diri dan ahli kumpulan dari segi umur. Menerangkan maklumat diri berkaitan umur. sentimeter. tambah. Menerangkan maklumat dalam bentuk grafik. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iii. meter. bahagi. ii. Menyatakan maklumat diri berkaitan umur. Mengumpul maklumat untuk mencari purata umur. Kenali Diri dan Rakan Sebaya i. ii. berat dan tinggi kumpulan murid. paksi menegak. Menjelaskan maklumat berdasarkan bahan grafik. ii. kilogram. Hasil Pem belajaran 35. hasil bahagi. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. purata. berat dan tinggi kumpulan murid.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: angka. dan Aras 1 i. iii. gram. berat dan tinggi. berat. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. berat dan tinggi. Menyatakan purata umur. iv.

iii. temenggung. pahlaw an. Menyatakan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Hasil Pem belajaran 36. ii. Tun Perak. Menyatakan sejarah Kesultanan Melayu Melaka Menyatakan sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menerangkan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. Hang Tuah. Menerangkan sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. laksamana. syahbandar. ii. pusat perdagangan. Menyediakan buku skrap tentang tokoh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. penjajah. Tun Fatimah. bendahara. Menyatakan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. Zam an Kegem ilangan Kesultanan Melayu Melaka i. iii. Menjalankan aktiviti berpasangan menerangkan tentang sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Memerihalkan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. dan Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 i. Melukis carta dan menerangkan sistem organisasi Kesultanan Melayu Melaka. Orang Besar Empat.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: Kesultanan Melayu Melaka. Sultan Muzaffar Shah. ii. 50 . Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iv. bahasa perantaraan. biodata. Aras 2 i. penghulu bendahari. Bersoal jaw ab dengan rakan tentang sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Menerangkan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Mengumpulkan maklumat berhubung dengan zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Nusantara. iii. Menyatakan sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. iv. Paramesw ara.

Memberi penerangan tentang Kesultanan Melayu Melaka berpandukan carta salasilah yang berkaitan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Menjelaskan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Menjelaskan sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. 51 . ii. Membuat simulasi tentang aksi dan gaya tokohtokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. Memberi ceramah tentang sejarah dan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Menjelaskan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka.

Menyiasat fenomena perubahan bentuk air. Melukis rajah pembentukan aw an dan hujan. pengew apan. penyejatan. dan Memerihalkan kegunaan air dan ais dalam kehidupan. gas. pengew apan. peleburan. kondensasi. iii. e) kondensasi apabila w ap air disejukkan. pembekuan air dan kondensasi air. Menyatakan perubahan keadaan air apabila dipanaskan atau disejukkan. ii. pembekuan. d) pembekuan apabila air disejuk bekukan. Menghubungkaitkan keadaan perubahan air dengan pembentukan aw an dan hujan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Hasil Pem belajaran 37. c) penyejatan dan pengew apan apabila air didedahkan. w ap. 52 . Aras 1 i. Menjalankan eksperimen untuk melihat: a) peleburan ais b) pendidihan dan pengew apan apabila air dipanaskan sehingga mendidih. pendidihan. sejuk beku. Aras 3 i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. takat didih. Menerangkan perubahan keadaan air apabila dipanaskan atau disejukkan. takat lebur. Menjelaskan keperluan air dan ais dalam kehidupan. penyejatan. ii. Menyatakan kegunaan air dan ais dalam kehidupan. Menerangkan kegunaan air dan ais melalui gambar. pepejal. Perubahan Bentuk Air i. ii. ruang. iii. Menerangkan kegunaan air dan ais dalam kehidupan. ii. Menerangkan peleburan ais. pendidihan air.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: cecair.

Memerihalkan agihan kek dalam majlis hari lahir. Menerangkan jenis pecahan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Contoh: i) pecahan w ajar. pecahan tak w ajar. ii) nombor bercampur Menyelesaikan masalah melibatkan operasi mengira nombor pecahan. Menjelaskan jenis pecahan. iii. penyebut. Menjelaskan konsep pecahan. iii. Hasil Pem belajaran 38. iv. ii. pecahan setara. iv. ii. Contoh: i) setara. 53 . Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menjelaskan konsep pecahan dalam agihan kek. ii) pecahan tak w ajar Menerangkan konsep pecahan. Menerangkan konsep pecahan. Menerangkan jenis pecahan. Aras 3 i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pecahan. pecahan w ajar. iii. pengangka. dan Aras 1 i. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menyatakan agihan kek. ii. Menerangkan konsep pecahan dalam agihan kek. nombor bercampur. Membincangkan tentang agihan kek hari lahir dengan membuat lakaran bentuk bulat dan segi empat yang menunjukkan pembahagian pecahan. sama dengan. Menyatakan jenis pecahan. iii. Menyatakan konsep pecahan. ii. Hari Lahir i. Menyatakan jenis pecahan. Menjelaskan konsep pecahan.

Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. imigran. Menyatakan jasa tokoh negara. Menerangkan jasa dan sumbangan tokoh negara. dokumen. pemberontakan. darurat. patriotisme. perjanjian. perundingan. persetujuan. kemerdekaan. Membincangkan langkah untuk mengenang jasa dan sumbangan tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan negara. Aras 3 i. Menerangkan cara tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Menyediakan buku skrap tentang peranan dan sumbangan tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Mengenali dan menyatakan tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan tanah air. penjajahan. Menjelaskan jasa dan sumbangan tokoh negara. ii. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menyatakan nama tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. yayasan. nasionalisme. iii. Hasil Pem belajaran 39. pengisytiharan. institusi. Merujuk bahan penulisan mengenai pejuang kemerdekaan tanah air. ii. 54 . Menjelaskan cara tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. pembangunan. iii. ii. Aras 1 i. dan Menyatakan dan menghargai jasa tokoh negara. perjuangan. Pejuang Kem erdekaan Tanah Air i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: penentangan.

fungsi. Mengadakan perbincangan tentang kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan berdasarkan artikel dan keratan akhbar. mengandungi asid dan alkali. Mengenal pasti makanan yang neutral. dan Aras 1 i. iii. pencegahan. Menjalankan eksperimen bagi menentukan sifat kimia makanan. Menerangkan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. asid. neutral. ii. ii. taw ar. Menjelaskan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. manis. masin. Aras 2 i. Menyatakan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. pahit. Menyatakan laporan eksperimen bagi menentukan sifat kimia makanan yang dikenal pasti. mengandungi asid dan alkali. kertas litmus. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan sifat kimia bagi makanan yang neutral. Berbincang untuk menentukan rasa makanan. mengandungi asid dan alkali dengan menggunakan kertas litmus. kesan sampingan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sifat kimia. iii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. Menyatakan pelbagai rasa makanan. Menyampaikan laporan serta dapatan tentang kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan berdasarkan artikel dan keratan akhbar. Mengklasifikasikan makanan berdasarkan rasa. Hasil Pem belajaran 40. ii. Makanan dan Rasanya i. masam. Mengelaskan pelbagai rasa makanan. mencegah. iv. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. alkali. 55 . tindak balas. iii. Menerangkan sifat kimia makanan yang neutral.

beralkali dan neutral. 56 . Membuat buku skrap tentang klasifikasi makanan berdasarkan rasa. Menyampaikan laporan serta ceramah tentang penyakit yang berpunca daripada makanan yang mengandungi asid berlebihan. Mengenal pasti penyakit yang berpunca daripada makanan yang mengandungi asid berlebihan. Menyampaikan laporan serta dapatan tentang kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Mengelaskan bahan makanan kepada bahan berasid. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

Mengumpul maklumat berdasarkan keputusan acara sukan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: perpuluhan. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iii. Sukan Mini i. Menyelesaikan masalah melibatkan perkataan tentang nombor pecahan dan nombor perpuluhan. Menggunakan pita pengukur dan jam randik untuk mengukur jarak dan masa. ii. persepuluh. Menyatakan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan. minit. perseribu. nombor bercampur. Hasil Pem belajaran 41. Aras 3 i. Menganalisis keputusan acara sukan. titik perpuluhan. meter. Menyatakan unit ukuran jarak dan masa dengan betul dan tepat. jam. Menerangkan unit ukuran jarak dan masa. ii. iv. hasil tolak. sifat. Menerangkan keputusan acara sukan berdasarkan ukuran jarak dan masa. Menyatakan unit ukuran jarak dan masa. 57 . purata. iii. lebih baik ii) acara padang: jarak lebih jauh/ tinggi. kilometer. Menjelaskan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan. Memerihalkan keputusan acara sukan. perseratus. iii. sentimeter. iv. Menyatakan perkaitan antara pecahan dan nombor perpuluhan. lebih baik Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. pecahan. ii. Menjelaskan keputusan acara sukan berdasarkan ukuran jarak dan masa. Menerangkan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan. dan Aras 1 i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. saat. Menyatakan keputusan acara sukan berdasarkan ukuran jarak dan masa. Aras 2 i. Contoh: i) acara balapan: masa lebih pantas. Menjelaskan unit ukuran jarak dan masa. jam randik.

adat resam. ii. alat muzik dan tarian tradisional. Menjelaskan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. Aras 1 i. Aras 3 i. Menerangkan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. alat muzik dan tarian tradisional. ukiran. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. Hasil Pem belajaran 42. tarian tradisional. congkak. kebudayaan. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. pencelup. batu seremban. ii. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. dan Menyatakan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. ii. Menyatakan dan mengelaskan jenis permainan. cetakan. kraf tangan. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. gasing. Menyatakan jenis permainan. Menerangkan jenis permainan. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. seramik. Menyatakan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. Mengadakan tunjuk cara seni w arisan bangsa. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Aras 2 i. tradisional. seni mempertahankan diri.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kesenian. ii. corak. tembikar. tekat. alat muzik. iii. Mengumpulkan dan mengelaskan maklumat tentang permainan. Membuat buku skrap tentang seni w arisan bangsa. reka bentuk. muzik dan tarian tradisional. Menjelaskan jenis permainan. Contoh: bahan kraf tangan Membuat poster tentang seni w arisan bangsa. Seni Warisan Bangsa i. 58 . alat muzik dan tarian tradisional.

ii. i. Membezakan cara pengaw et makanan. v. iii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks ii. iv. pembungkusan vakum. kulat. pengeringan. Aras 2 i. jeruk buah. Hasil Pem belajaran 43. pengetinan. 59 . Menerangkan cara mengaw et makanan mengikut urutan. Aras 3 i. pembotolan. pengasinan. Menerangkan maksud dan kaedah pengaw etan makanan berdasarkan bahan maujud. ikan masin Menjalankan demontrasi cara mengaw et makanan. aw et. dan Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Pengaw etan Bahan Makanan i. ii. Menyatakan kepentingan pengaw etan makanan. Menyatakan keperluan pengaw etan bahan makanan. Contoh: air dalam tin. Menerangkan pelbagai kaedah pengaw etan bahan makanan. Menyenaraikan bahan makanan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. penyejukbekuan. ii. Menerangkan cara mengaw et makanan. iv. Menyatakan satu cara mengaw et makanan. Menghubungkaitkan kepentingan teknologi pengaw etan makanan dengan keperluan bekalan makanan. Contoh: cara menjeruk cili Melukis langkah mengaw et makanan mengikut urutan. Menyatakan kaedah mengaw et bahan makanan. iii. Menerangkan keperluan pengaw etan bahan makanan. Menyatakan maksud pengaw etan makanan. Menjalankan aktiviti sumbang saran tentang faedah mengaw et makanan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: bakteria. penjerukan.

Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iii. Aras 2 i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: membundar. ii. berulang. 60 . dan Aras 1 i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menjelaskan ukuran jejari dan diameter. Mencari perimeter dan luas gelanggang. Menerangkan ukuran jejari dan diameter. Mencari ukuran jejari dan diameter bulatan. ii. diameter. selisih. Menyatakan perimeter dan luas. purata. Melaw at dan mengukur gelanggang permainan di sekolah. ii. ii. meter. tambah. Hasil Pem belajaran 44. Menerangkan ukuran gelanggang permainan. Menerangkan perimeter dan luas. hasil tambah. Ukuran Gelanggang i. ordinal. Menyatakan ukuran jejari dan diameter. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. melengkung. bulatan. Memerihalkan ukuran gelanggang permainan. Aras 3 i. perimeter. Menyatakan ukuran jejari dan diameter. Menjelaskan ukuran gelanggang berdasarkan perimeter dan luas. luas. jejari. iii. segi empat tepat. iv. Melukis pelan gelanggang permainan mengikut skala. Menyatakan ukuran gelanggang permainan. iii. Menyatakan perimeter dan luas.

perindustrian. mergastua. Menyatakan langkah memelihara dan dibaharui dan yang tidak memulihara sumber negara. ancaman. memelihara dan iii. Membincangkan kesan kegiatan mendapatkan sumber secara tidak terancang kepada alam sekitar. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 45. Mengadakan kempen atau projek untuk memberi kesedaran mengenai konsep kitar dan guna semula. Menyebut dan betul. Menyatakan pelbagai sumber yang dalam konteks. ii. Mem elihara dan Mem ulihara Sum ber Negara i. penghutanan semula. Menyatakan jenis sumber yang boleh sumber mengenal pasti dibaharui dan yang tidak boleh dan menyatakan jenis dibaharui. pencemaran. kuari. Menyatakan pelbagai iii. perkumbahan. mineral. Menyebut dan mengeja istilah dengan i. sumber yang boleh dibaharui. pertanian. menggunakan istilah ii. petroleum. Menerangkan langkah memelihara dan memulihara sumber memulihara sumber negara. spesies. sumber tenaga. kitar dan guna semula. Mengenal pasti dan dibaharui dan yang tidak boleh menerangkan langkah dibaharui. boleh dibaharui. 61 . tebus guna. tandus. perikanan. hidupan liar. pemeliharaan. negara. ekologi. hasil galian. kepupusan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sumber negara. hakisan. pelombongan. Menyatakan kesan Aras 2 kegiatan mendapatkan sumber secara tidak i. logam. lanskap. pembalakan. Menerangkan jenis sumber yang boleh iv. suria. iii. Membincangkan langkah memelihara dan memulihara sumber negara. terdapat di Malaysia. sekitar. Menerangkan pelbagai sumber yang terancang kepada alam terdapat di Malaysia. perlindungan. tanih. Mengumpul maklumat tentang sumber negara dan mengelaskan kepada yang boleh dibaharui dan yang tidak boleh dibaharui. pemuliharaan. sumber yang boleh iv. hidroelektrik. hasil laut. gas asli. sumber yang tidak boleh dibaharui. dan ii.

Membuat buku skrap tentang langkah memelihara dan memulihara sumber negara.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. 62 . ii. iii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Menjelaskan pelbagai sumber yang terdapat di Malaysia. Menjelaskan langkah memelihara dan memulihara sumber negara. Membuat laporan tentang banding beza antara barang yang boleh dibaharui dan juga sumber yang tidak boleh dibaharui. Menjelaskan jenis sumber yang boleh dibaharui dan yang tidak boleh dibaharui. Memainkan peranan sebagai guru memberi taklimat kepada murid tentang pemeliharaan dan pemuliharaan sumber negara.

keapungan. kain. getah. Contoh: plastik. Bahan dan Manusia i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyiasat sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan. kegilapan. Aras 3 i. tembaga dan kapas Menjalankan aktiviti kuiz berkaitan faedah dan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik. iv. menyerap. Menyatakan hubung kait sifat fizikal bahan dengan kegunaannya. Menyebut contoh objek dan mengaitkan sifat fizikal dengan kegunaannya. Menyenaraikan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. bahan sintetik. kekenyalan. dan Aras 1 i. 63 . Hasil Pem belajaran 46. ii. ii. kegilapan dan kebolehan menyerap air. logam. penyaduran.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: bahan asli. Menghuraikan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik. Memerihalkan kepentingan bahan asli dan bahan sintetik kepada manusia. Menerangkan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik. kayu. iv. logam. Menamakan sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan. keapungan. span. iii. keapungan. Mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat fizikal bahan. kegilapan dan kebolehan menyerap. Menyatakan sifat fizikal bahan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Aras 2 i.

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: menabung, pengguna, anggaran perbelanjaan, mengaw al perbelanjaan, inflasi, belanjaw an, berbelanja, perbelanjaan diri, pendapatan, bank, berjimat cermat, w ang saku, ambil upah, menambah nilai, borang simpanan. Hasil Pem belajaran 47. Menabung i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; ii. Menyatakan kebaikan menabung dan berjimat cermat; iii. Menyatakan cara menabung yang bijak; dan iv. Menyatakan kesan berbelanja lebih. Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan cara menabung yang bijak. Menyatakan kebaikan menabung dan berjimat cermat. Menyatakan kesan berbelanja lebih. Perbincangan kumpulan tentang cara menabung yang bijak, kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih. Simulasi menemu ramah pegaw ai bank untuk mengetahui cara menabung, kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih. Membuat poster tentang kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2 i. ii. iii. Menerangkan cara menabung yang bijak. Menerangkan kebaikan menabung dan berjimat cermat. Menerangkan kesan berbelanja lebih.

Aras 3 i. ii. Menjelaskan kebaikan menabung dan berjimat cermat. Menjelaskan kesan berbelanja lebih.

64

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: perindustrian, perikanan, perlombongan, pembalakan, pasaran, pemprosesan, ekonomi negara, pelancongan, pengurusan, pengangkutan, barangan, bahan mentah, tenaga kerja, tenaga mahir, pelabuhan, pengeluar, eksport, import, bahan tempatan, industri desa, industri ringan, industri berat, perkhidmatan, perbankan, pendidikan, pendapatan negara, sew aan. Hasil Pem belajaran 48. Malaysia Maju dan Makm ur Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan pelbagai jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia; Menyatakan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara; dan Memerihalkan satu daripada kegiatan ekonomi tempatan. i. ii. iii. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan pelbagai jenis kegiatan ekonomi negara. Menyatakan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Menyatakan suatu kegiatan ekonomi tempatan. Mengenal pasti pelbagai jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia. Berbincang tentang kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Melaw at pusat kraf tangan tempatan. Menyediakan buku skrap yang mengandungi pelbagai jenis kegiatan ekonomi tempatan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2 i. ii. iii. Menerangkan pelbagai jenis kegiatan ekonomi negara. Menerangkan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Menerangkan suatu kegiatan ekonomi tempatan.

Aras 3 i. ii. iii. Menjelaskan pelbagai jenis kegiatan ekonomi negara. Menjelaskan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Menjelaskan suatu kegiatan ekonomi tempatan. 65

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sistem 24 jam, 12 jam, pengurangan, tolak, tambah, darab, bahagi, menganggar, mengganda, perbezaan, baki, mengira, harga, anggaran perbelanjaan, menginterpretasi, memusat, kilometer. Hasil Pem belajaran 49. Perjalanan dengan Kereta Api i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; ii. iii. Menyatakan masa dan w aktu; dan Menyatakan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am. Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan masa dan w aktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam. Menyatakan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am. Membaca jadual perjalanan pengangkutan aw am dalam sistem 12 jam dan 24 jam. Membincangkan butiran perjalanan dari segi tempoh masa, jarak dan tambang. Mengadakan kuiz berpandukan jadual perjalanan pengangkutan aw am. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2 i. ii. Menerangkan masa dan w aktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam. Menerangkan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am.

Aras 3 i. ii. Menjelaskan masa dan w aktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam. Menjelaskan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am.

66

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sfera, piramid, kon, silinder, kubus, kuboid, struktur, menara, kekuatan, kestabilan. Hasil Pem belajaran 50. Bangunan dan Strukturnya i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; ii. iii. Mengenal pasti bentuk sesuatu binaan; Menerangkan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan struktur sesuatu bangunan; dan Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan bentuk sesuatu binaan. Menyatakan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan struktur binaan. Menyatakan perbezaan bentuk beberapa bangunan. Menyiasat model binaan yang mempunyai struktur yang kuat dan stabil dari aspek bentuk, luas tapak dan ketinggian. Contoh bentuk: kabus, kuboid, piramid, kon, sfera. Membina satu model bangunan yang strukturnya kuat dan stabil: - menyatakan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan bangunan. Membuat buku skrap tentang bangunan yang terdapat di negara kita. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

iv.

Aras 2 i. Menerangkan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan struktur binaan. Membandingkan dan membezakan bentuk beberapa bangunan.

iv. Memerihalkan perbezaan bentuk sesuatu binaan.

ii.

Aras 3 i. Menghubungkaitkan antara kestabilan dan kekuatan bangunan dengan struktur bangunan. Menjelaskan struktur binaan beberapa bangunan.

ii.

67

sw asta. Menjelaskan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. pengiklanan. Menyatakan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. Mengandaikan diri sebagai seorang usahaw an serta menerangkan strategi yang boleh meningkatkan lagi ekonomi negara. Menerangkan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. rombongan menggalak pelaburan. iii. Menyatakan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. Menerangkan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. zon perdagangan bebas. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. pameran. Aras 1 i. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. tarif. ii. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: penyelidikan. berterusan. dan iii. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. bahan mentah. Berbincang tentang usaha kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. taraf perintis. Kejayaan Ekonom i Malaysia i. kestabilan politik. ekspo. Menerangkan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. sumber manusia. ii. 68 . Mengumpul maklumat tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. sumber tenaga. Hasil Pem belajaran 51. pelaburan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menyatakan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. Aras 3 i. keamanan.

lapisan bumi. Menyatakan kepentingan amalan penjagaan alam sekitar. kerak. sistem suria. ii. teras. rekahan. sfera. Mengenal pasti lapisan bumi dan bahagian permukaan bumi. 69 . teras dalam lapisan permukaan bumi: lautan. Aras 3 i. dan tarikan graviti bumi. Meramalkan keadaan di bumi jika satu daripada bahagian permukaan bumi musnah. mantel. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. teras luar. magma. fenomena. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. iii. Menerangkan bentuk. iv. gelinciran. letusan. Menerangkan cara memanfaatkan sumber yang ada di bumi. saiz dan tarikan graviti bumi. gunung berapi. lapisan bumi: kerak. Menamakan bahagian permukaan bumi. paksi. daratan. ii. lava. Bum i Kita i. putaran dan edaran. lohong. atmosfera. mantel. ii. iii. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: glob. gempa bumi. mengelilingi. Menerangkan bahagian permukaan bumi. Menjelaskan kepentingan bahagian yang terdapat di permukaan bumi. atmosfera Mengumpul dan mentafsir data tentang keindahan atau berdasarkan sajak. kolam air panas. Menyatakan bentuk. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. graviti bumi. Membicangkan lapisan bumi dan bahagian permukaan bumi dengan menggunakan model atau gambar. kaw ah. Hasil Pem belajaran 52. dan Aras 1 i. Menyiasat bentuk Bumi dengan melihat glob atau bola menerusi saluran kertas atau kadbod dari jarak dekat (30cm) dan dari jarak jauh (15m) Menunjuk cara bagaimana tarikan graviti berlaku dengan menjatuhkan objek ke lantai. iv. Mensyukuri penciptaan bumi oleh Tuhan.

Menerangkan ahli sistem suria. Menamakan planet dalam sistem suria. keupayaan. komet. Menyenaraikan planet dalam sistem suria mengikut urutan bermula daripada matahari. ii. 70 . Hasil Pem belajaran 53. alam semesta. urutan. Menamakan ahli sistem suria. Memerihalkan keindahan alam ciptaan Tuhan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: angkasa lepas. dan Aras 1 i. slaid. Menjalankan demonstrasi untuk memerhati putaran dan edaran planet mengelilingi Matahari dengan menggunakan model. buruj Pari. Mengitlak alam semesta yang w ujud dalam keadaan tertib dan sistematik. meteoroid. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan planet dalam sistem suria. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. geseran. iv. ii. buruj Belantik. Contoh: pemandangan di pantai pada w aktu senja. Aras 3 i. Bercerita tentang keindahan alam berpandukan gambar berw arna. iii. Mengagumi keindahan alam semesta ciptaan Tuhan. planet. buruj. Berbincang berdasarkan gambar tentang ahli sistem suria. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menyatakan keindahan alam ciptaan Tuhan. daya. ii. gugusan bintang. skorpio. Melukis kedudukan planet sistem suria. reka cipta. iv. buruj Biduk. sistem suria. iii. Menyatakan ahli sistem suria. iii. Sistem Suria i. asteroid.

Menyatakan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. OIC. persidangan. Menjelaskan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. Aras 3 i. Menerangkan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. ASEAN. ekonomi. canggih. Komanw el. Mengenal pasti pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia di peringkat antarabangsa. Menyatakan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. Mengumpul maklumat daripada pelbagai bahan tentang penglibatan Malaysia dengan negara luar dalam bidang ekonomi. Hasil Pem belajaran 54.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kepimpinan. diplomatik. satelit. OIC. perw akilan. Membincangkan faedah hubungan Malaysia dengan dunia luar. sosial dan politik. ii. sosial dan politik. media massa. Menerangkan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. iii. Menyatakan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. ASEAN. ii. pelarian. sarw ajagat. sosial dan politik. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. sosial dan politik. politik. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. 71 . PBB. Contoh: CHOGAM. deklarasi. ii. sidang kemuncak. Malaysia di Arena Antarabangsa i. sosial dan politik. kedutaan. Menjelaskan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. pertubuhan. dan Menyatakan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. penyertaan. hubungan dua hala. Aras 2 i. ii. anggota. iii. teknologi. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 i.

pantulan. bumi. Bulan dan Matahari semasa Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari. bulan. 72 . Gerhana i. Menerangkan fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari. Menyatakan keadaan di bumi semasa gerhana bulan dan gerhana matahari. Berbincang secara berpasangan untuk meramalkan keadaan di bumi sekiranya gerhana berterusan. Aras 1 i. anak bulan. dan Memerihalkan keadaan di bumi semasa gerhana. Melukis rajah dan menerangkan kedudukan Bumi. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menunjuk cara bagaimana Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari berlaku dengan menggunakan model Bumi. gerhana bulan. Melukis dan menerangkan kedudukan bumi bulan dan matahari semasa gerhana. Meramalkan keadaan di bumi sekiranya gerhana berterusan. bulan separa. Aras 2 i. Hasil Pem belajaran 55. bulan purnama. ii. Bulan dan Matahari. gerhana matahari. Aras 3 i. bulan sabit. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pemancar. Menerangkan keadaan persekitaran semasa gerhana. berpusing dan beredar. matahari. Menyatakan kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. iii.

iii. Contoh: i) jumlah markah dalam peratus ii) peratus lulus iii) peratus gagal Menyelesaikan masalah yang melibatkan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. ii. persamaan. ii. Menjelaskan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iii. Menyatakan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: peratus. pecahan. 73 . Aras 3 i. Sumber: Jadual Peperiksaan. Mengira markah peperiksaan dalam peratus. Menganalisis keputusan peperiksaan murid. ii. Menerangkan keputusan peperiksaan berdasarkan peratus. Hasil Pem belajaran 56. darab. Menerangkan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. ii. dan Memerihalkan keputusan markah peperiksaan. Contoh: i) 20 x 100 = 50% 40 ii) 272 x 100 = 54. Menyatakan markah peperiksaan dalam peratus. perpuluhan. Markah Peperiksaan i. Aras 1 i. simbol peratus. Menjelaskan keputusan peperiksaan. sama dengan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul.40% 500 Menganalisis keputusan peperiksaan murid. Menyatakan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful