KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

KELAS PERALIHAN

AMALAN BAHASA MELAYU
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM

KANDUNGAN
Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat Objektif Organisasi Kurikulum Penerangan Tentang Huraian Sukatan Pelajaran Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengisian Kurikulum Tajuk Pelajaran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sekolahku Mengenal Makmal Sains Sekolah Bermain Congkak Penyenggaraan Kereta Rumahku, Keluargaku Sehari Di Zoo Negara Permainan Angka Keceriaan Sekolah Siratan Makanan Taman Permainan 9 10 11 12 14 16 18 19 20 21 iii vii ix xi 1 1 1 2 2 5 6

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. iv

Bandar Raya Kita Haiw an Kesayanganku Reka Cipta Tanaman Hiasan Menghargai Kemudahan Aw am Keistimew aan Manusia Lakukan Sendiri Asas Perniagaan Masyarakat Penyayang Tumbuh-Tumbuhan dan Keindahan Alam Mari Kita Cari Tenaga Elektrik Negara Indah Permai Litar Elektrik Pasar Raya Mesin Keselamatan Diutamakan Perkhidmatan Pos Sistem Raja Berperlembagaan Sumber Semula Jadi Persatuan Pengguna Hari Kantin Kesetiaan Kepada Negara Keunikan Haba dan Cahaya

22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Kenali Diri dan Rakan Sebaya Zaman Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka Perubahan Bentuk Air Hari Lahir Pejuang Kemerdekaan Tanah Air Makanan dan Rasanya Sukan Mini Seni Warisan Bangsa Pengaw etan Bahan Makanan Ukuran Gelanggang Memelihara dan Memulihara Sumber Negara Bahan dan Manusia Menabung Malaysia Maju dan Makmur Perjalanan dengan Kereta Api Bangunan dan Strukturnya Kejayaan Ekonomi Malaysia Bumi Kita Sistem Suria Malaysia di Arena Antarabangsa Gerhana Markah Peperiksaan

49 50 52 53 54 55 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

v

memelihara satu cara hidup demokratik. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. rakyat Malaysia. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsipprinsip berikut : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . MAKA KAMI.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. vii . rohani. bertanggungjawab. dan negara. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. emosi. berakhlak mulia. masyarakat. berketerampilan.

dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. pembelajaran secara konstruktivisme. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. kajian masa depan. Semua elemen ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada murid dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan. SHARIFAH MAIMUNAH BT. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan menjelaskan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid berasaskan pendekatan masteri. dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini. Di samping itu. Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Pernyataan tersebut memberikan cabaran yang sesuai dengan murid dalam pendidikan sekolah menengah agar dapat melahirkan murid yang berketerampilan menggunakan bahasa Melayu baku. kemahiran belajar cara belajar. Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan merupakan perincian sukatan pelajaran yang menjadi sumber rujukan utama guru untuk membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran yang teratur dan kemas. menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid.Kata Pengantar Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. iaitu kemahiran berfikir. dan pembelajaran secara kontekstual. kecerdasan pelbagai. guru diharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernilai tambah. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. nilai murni dan semangat patriotik dan kew arganegaraan tetap diutamakan. xi . Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. dan individu yang mew akili badan-badan tertentu. SYED ZIN) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Huraian ini diharapkan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. (Dr. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran yang disemak semula ini banyak pihak yang terlibat terutama guru. pegaw ai Kementerian Pendidikan. Hasil pembelajaran tersebut dinyatakan secara eksplisit mengikut aras kesukaran isi kandungan dan tahap keupayaan murid melalui pernyataan dalam Huraian Hasil Pembelajaran. pensyarah maktab dan universiti. masa. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih.

pengajaran dan pembelajaran Amalan Bahasa Melayu juga dilaksanakan sebagai satu langkah menggalakkan murid mengamalkan dan mengaplikasikan segala pengetahuan dan kemahiran yang telah mereka pelajari. Oleh sebab bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar pada peringkat sekolah menengah. ii. Kemahiran Bahasa. Kemahiran Hidup dan Kajian Tempatan merupakan teras program Amalan Bahasa Melayu. Keempat-empat bidang berkenaan telah dipelajari oleh murid semasa mereka belajar di sekolah rendah sama ada SJK (C) dan SJK (T). penggunaan dan pengukuhan bahasa Melayu khususnya dalam pelbagai bidang ilmu dan kehidupan harian yang dipelajari dalam bahasa ibunda semasa berada di sekolah rendah serta membantu memupuk semangat patriotik dan menghayati nilai murni masyarakat Malaysia. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan merupakan perincian kepada kandungan Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan dan berfungsi sebagai panduan untuk guru dalam pengajaran dan pembelajaran. kata umum.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan PENDAHULUAN Amalan Bahasa Melayu merupakan satu mata pelajaran yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. 1 . dan Pengisian Kurikulum. Pengetahuan tentang istilah dan laras bahasa dalam bidang Sains. memahami dan menggunakan istilah dan kata umum dalam bahasa Melayu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dengan tepat dalam pelbagai konteks dan situasi. Huraian sukatan pelajaran ini mengandungi Matlamat. Hasil Pembelajaran. Keadaan ini juga dapat membantu murid mengikuti pelajaran lebih mudah apabila meneruskan pengajian di Tingkatan 1. Subjek ini dirancang khas bagi kelas peralihan untuk membolehkan murid menguasai istilah bahasa Melayu dan kecekapan berbahasa. Organisasi Kandungan. dan laras bahasa ilmu sebagai persediaan murid ke Tingkatan 1. Organisasi Kandungan merangkumi Penggunaan Bahasa. OBJEKTIF MATA PELAJARAN AMALAN BAHASA MELAYU KELAS PERALIHAN Pada akhir program Amalan Bahasa Melayu murid dapat: i. murid kelas peralihan perlu diberi pendedahan yang cukup untuk menggunakan bahasa Melayu dengan berkesan dalam pelbagai pengalaman pembelajaran supaya mereka lebih bersedia dan yakin pada peringkat menengah. Mata pelajaran Amalan Bahasa Melayu ini diperuntukkan sebelas w aktu seminggu. Mengemukakan maklumat dengan tepat dalam bahasa Melayu secara lisan dan tulisan. Penerangan tentang Huraian Sukatan Pelajaran. Mata pelajaran ini memberi penekanan pada penggunaan dan penguasaan istilah. Matematik. dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. MATLAMAT Matlamat program Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan adalah untuk melengkapkan dan membolehkan murid mencapai tahap kecekapan berbahasa yang baik dan berkesan dari aspek penguasaan. Di samping penguasaan bahasa. Mempelajari. Objektif.

Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Amalan Bahasa Melayu memberikan tumpuan pada murid untuk menguasai hasil pembelajaran. keempatempat kemahiran berbahasa iaitu mendengar. Hasil pembelajaran. Matematik. Semua perkara ini dinyatakan di baw ah: Kem ahiran Bahasa Kemahiran bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Amalan Bahasa Melayu lebih difokuskan kepada kemahiran pemahaman dan penguasaan bahasa Melayu murid. Aras 2. Huraian Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pembelajaran dalam lajur 2 menyatakan secara jelas aras kemahiran yang perlu dicapai oleh murid mengikut tahap keupayaan dan kemajuan mereka sama ada pada Aras 1. atau Aras 3.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan PENERANGAN TENTANG HURAIAN SUKATAN PELAJARAN iii. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan dipersembahkan dalam tiga lajur. Penyataan Aras 1 hingga Aras 3 dalam Huraian Hasil Pembelajaran ialah perincian bagi hasil pembelajaran. Berinteraksi dengan baik dalam bahasa Melayu di dalam dan di luar bilik darjah. Kemahiran berkaitan adalah berdasarkan tajuk pelajaran yang dipilih daripada beberapa pengalaman pembelajaran yang pernah dilalui oleh murid semasa berada di sekolah rendah merangkumi pengetahuan Sains. dan iv. Pemeringkatan berdasarkan aras ini sejajar dengan pembelajaran masteri dan membolehkan murid yang cemerlang terus maju tanpa mengabaikan murid yang berpencapaian rendah. b. Hasil pembelajaran ini terdiri daripada tajuk yang merangkumi keempat-empat bidang yang berkaitan dan juga beberapa aspek kemahiran berbahasa yang perlu dikuasai oleh murid. Lajur kedua memuatkan Huraian Hasil Pembelajaran. bertutur. membaca dan menulis perlu dititikberatkan dalam pengajaran dan pembelajaran setiap tajuk pelajaran. Lajur pertama mengandungi pernyataan Hasil Pembelajaran seperti yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu kelas peralihan. Sukatan ini mengandungi 56 tajuk pelajaran dan dicadangkan dua tajuk pelajaran diajarkan pada setiap minggu. ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan ini meliputi Kemahiran Bahasa. Kemahiran Hidup. 2 . dan Kajian Tempatan. Selain daripada itu. Tajuk yang dipilih adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang telah murid pelajari di SJK (C) atau di SJK (T). dan elemen Pengisian Kurikulum. Mengamalkan nilai murni dan semangat patriotik. dan lajur ketiga mengandungi Cadangan Aktiviti/Teknik.

Cadangan tersebut disesuaikan dengan Huraian Hasil Pembelajaran serta mengambil kira elemen yang terkandung dalam pengisian kurikulum. Guru boleh mengubah suai atau memilih teknik atau aktiviti lain yang sesuai dengan kebolehan murid. contohnya kemahiran meramal dan membuat pilihan menggunakan kajian masa depan dan jenis kecerdasan pelbagai yang unik bagi seseorang murid.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan c. Kosa Kata istilah dan Kata Um um Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid ada disediakan pada setiap tajuk pelajaran. Cadangan Aktiviti/ Nota Cadangan Aktiviti/Nota dalam lajur 3 mengandungi cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu belajar di bilik darjah. d. Semua cadangan ini hanyalah sebagai panduan untuk guru. 3 .

Mengumpul maklumat tentang latar belakang sekolah daripada buku tahunan sekolah. i. Sekolahku Aras 1 i. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Hasil Pembelajaran Kemahiran Berbahasa Tajuk Pelajaran Cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran 4 . Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan Paparan Contoh Huraian Sukatan Pelajaran Hasil Pem belajaran 1. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

Kaedah dan teknik perbincangan. Oleh itu. kecerdasan pelbagai. murid dapat membina keyakinan berbahasa. Bacaan Luas Bacaan luas memberikan peluang kepada murid untuk menimba ilmu pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik bagi meningkatkan daya berfikir dan minat ingin terus membaca. Melalui pembelajaran masteri murid diberi peluang untuk maju mengikut kadar keupayaan mereka sendiri. kaedah serta teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. guru perlu merancang dan menentukan tema bagi pengajarannya yang meliputi bidang ilmu. serta isu semasa. Kepelbagaian Sum ber dan Bahan Penggunaan perpustakaan. dan inkuri berasaskan pembelajaran kajian masa depan. dan konstruktivisme umpamanya. simulasi. Pengajaran dan Pem belajaran Bertem a Pendekatan bertema amat diigalakkan dalam pengajaran bahasa. Kepelbagaian Teknik Pendidikan Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah mengajar. b. e. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema. Di samping itu. berkomunikasi dan berinteraksi. Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. dan pengayaan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Bahan-bahan seperti akhbar. pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Amalan Bahasa Melayu. 5 . Keberkesanan pengajaran bergantung pada pengolahan teknik. hal persendirian dan kemasyarakatan. c. Pendekatan berpusatkan murid selari dengan pembelajaran masteri yang menekankan keperluan memastikan murid menguasai hasil pembelajaran yang ditetapkan. meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. kamus. buku rujukan. Bagi tujuan ini. serta penggunaan bahan bantu dan teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif. Bacaan luas boleh dijalankan dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu dengan menggunakan bahan-bahan ilmiah yang berkaitan dan bersesuaian. majalah. perisian kursus. Dalam hal ini aktiviti penilaian. kemahiran bahasa dan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a. pemulihan. ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih mudah diserapkan. serta bahan sastera dan bukan sastera hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dan untuk bacaan luas. Guru boleh memilih pendekatan. d. projek. bahan daripada internet.

Pem ulihan Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai hasil pembelajaran yang belum dicapai. Penerangan ringkas bagi setiap pengisian ini adalah seperti yang berikut: a. contohnya ilmu sains dan geografi yang boleh digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. dan minat murid yang menguasai hasil pembelajaran lebih awal atau dalam jangka masa yang ditetapkan diberikan aktiviti atau tugasan yang lebih mencabar. Ilmu pengetahuan ini juga termasuk perkara semasa yang boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. bakat. h.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan f. Semua elemen ini diserapkan dalam konteks bagi ketigatiga bidang yang terdapat dalam penggunaan bahasa. Pengayaan Aktiviti pengayaan perlu diberikan penekanan kerana murid berbeza tahap kebolehan. g. dan kemahiran bernilai tambah. peraturan sosiobudaya. keupayaan. Penilaian Penilaian merupakan sebahagian daripada proses penting dalam pengajaran dan pembelajaran. kew arganegaraan. guru dapat memastikan tindakan susulan yang perlu diambil terhadap seseorang murid sama ada dalam bentuk aktiviti pemulihan atau pengayaan. Ilm u Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin. 6 . PENGISIAN KURIKULUM Elemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu. Melalui penilaian yang berterusan. nilai murni. Aktiviti ini dilaksanakan mengikut kadar kemampuan murid.

Penerangan ringkas tentang kemahiran bernilai tambah adalah seperti yang berikut: 7 . kajian masa depan. Nilai Murni Penyerapan nilai murni dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu adalah untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki akhlak mulia. Pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan w arganegara yang baik dan meningkatkan komitmen terhadap bangsa dan negara. Nilai murni ini ialah: Baik hati Berdikari Hemah tinggi Hormat-menghormati Kasih sayang Keadilan Kebebasan Keberanian Kebersihan fizikal dan mental Kejujuran Kerajinan Kerjasama Kesederhanaan Kesyukuran Patriotisme Rasional Semangat bermasyarakat c. kemahiran belajar cara belajar. dan peribahasa. pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual. e. Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni masyarakat Malaysia harus dipupuk dengan terancang sama ada secara langsung atau tidak langsung dan dilanjutkan di peringkat antarabangsa selaras dengan tuntutan nilai sejagat. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Kew arganegaraan Penyerapan unsur patriotisme dan kew arganegaraan dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat kepada tanah air. Peraturan ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. penghayatan dan amalan nilai murni bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berperibadi mulia. laras bahasa. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah kemahiran berfikir. kecerdasan pelbagai. Kem ahiran Bernilai Tam bah Kemahiran bernilai tambah mengutamakan pengalaman di bilik darjah sesuai dengan situasi kehidupan dunia sebenar murid serta senario dunia yang global. Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu meliputi kesantunan bahasa.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan b. Selain itu. d.

menyelesaikan masalah. dan naturalis. v. iii. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka boleh menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti menghantar dan menerima e-mel. yakin. visual-ruang. Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal-linguistik. Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhaap teknik pembelajaran yang berkesan Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan. Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti mendengar. logik-matematik. Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. iv. dan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhaap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau. vi. cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan i. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham. masa kini. menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian. membaca. dan memperoleh maklumat melalui internet. dan masa depan. ii. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan. interpersonal. serta mengendalikan perubahan supaya murid dapat manfaat yang maksimum. guru perlu mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. dan seronok untuk belajar sepanjang hayat. muzik. intrapersonal. dan menulis. kinestetik. menjangka akibat. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea. bertutur. Oleh itu. atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan. 8 .

dan alam pekerjaan. serta melibatkan latih amal dan berfikir. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid. 9 . Pembelajaran ini disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan vii. masyarakat. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan mereka. secara konkrit.

ii. Melaporkan aktiviti utama sekolah Contoh: Hari Sukan. interaksi. pusat sumber. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Hasil Pem belajaran 1. ii. moto dan simbol pada lencana sekolah. lagu. surau. perpustakaan. Persatuan Ibu Bapa dan Guru. pengetua. Sekolahku i. persekolahan. dan Memerihalkan aktiviti utama sekolah. kelab. Perayaan Hari Guru Menghasilkan buku skrap yang mengandungi maklumat tentang sejarah sekolah. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii. Menyatakan sejarah sekolah. misi. carta organisasi. moto. imej. identiti. papan kenyataan. kurikulum. pelan. bengkel. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. moto dan simbol pada lencana sekolah. Mengumpul maklumat tentang latar belakang sekolah daripada buku tahunan sekolah. takw im. keceriaan. Menerangkan kepentingan aktiviti utama sekolah. gelanggang. logo. hari sukan. moto dan simbol pada lencana sekolah. hari ucapan. piagam. Aras 1 i. perhimpunan. Menerangkan sejarah sekolah. cogan kata dan aktiviti sekolah. persatuan. Menjelaskan sejarah sekolah. Memerihalkan sejarah dan identiti sekolah. penggal. disiplin. Menjelaskan kepentingan aktiviti utama sekolah. lokasi. ii. lencana. lencana. Menyatakan aktiviti utama sekolah. iii. aktiviti. Aras 3 i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: peta. kokurikulum. iii. pengaw as. visi. perhimpunan. 9 . makmal.

ii. Menunjuk cara bagaimana menggunakan peralatan sains. selinder penyukat Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menyatakan peraturan di makmal sains. termometer. Aras 3 i. penunu bunsen. Menyatakan kegunaan dan cara menggunakan alat sains Bersoal jaw ab untuk menerangkan peraturan di makmal sains sekolah. iv. isi padu. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Melaw at makmal sains sekolah. silinder penyukat.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: radas. Mengenal dan menyebut alat yang terdapat di makmal sains sekolah. mililiter. Menerangkan alat yang terdapat di makmal sains. Menyatakan peraturan di makmal sains sekolah. jam randik. celsius. Menyatakan alat yang terdapat di makmal sains. panjang. merkuri. iii. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains. ii. Menerangkan alat yang terdapat di makmal sains. iii. Menerangkan peraturan di makmal sains. kelalang kon. Menerangkan peraturan di makmal sains. 10 . termometer. Contoh: jam randik. tabung uji. berat. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains. Hasil Pem belajaran 2. ii. iv. iii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii. dan Aras 1 i. bikar. suis. cecair. tabung uji. luas. suhu. Mengenal Makm al Sains Sekolah i. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains. bikar. tiub kapilari. iii.

Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menyatakan dan menggunakan operasi mengira dalam bentuk simbol dan perkataan. simbol. 11 . anggar. bergabung. banding. Aras 2 i. Mengenal dan menyebut nombor serta simbol operasi. ii. kuantiti Permainan menyusun kad (nombor/ simbol/perkataan) untuk membentuk kumpulan nombor bagi menjalankan operasi mengira sehingga tujuh digit dan menyatakannya dalam perkataan. Menyatakan operasi nombor sehingga empat digit. Menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi enam digit ke atas. ii. Menyatakan nombor dan operasi nombor dengan betul. tertib menurun. iv. puluh. beza. bundar. digit. juta. tambah. Berm ain Congkak i. Hasil Pem belajaran 3. operasi. iv. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Aras 3 i. cerakin. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ratus ribu.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: nombor. ii. angka. gandaan. pengurangan. bahagi. iii. kuantiti. Menerangkan dan menyelesaikan masalah operasi nombor sehingga lima digit. ribu. ratus. ii. Merujuk kamus untuk mendapatkan makna kata istilah atau kata umum. Contoh: cerakin. tertib menaik. sifar. Memerihalkan nombor dan simbol. sa. nombor bulat. baki. dan Aras 1 i. puluh ribu. Menerangkan operasi nombor sehingga lima digit. Menjelaskan operasi nombor enam digit ke atas. Menyelesaikan masalah operasi mengira sehingga tujuh digit. Menyatakan dan menyelesaikan masalah operasi nombor sehingga empat digit. darab.

alatan ganti. menyebut. Hasil Pem belajaran 4. playar muncung tirus. pemutar skru rata. dan melabel bahagian enjin dan komponen kereta. Memerihalkan cara penyenggaraan mesin ringkas. jenis pengikat dan pencantum. iii. pemutar skru philip. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iv. cermin sisi. 12 . Mengenal pasti alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan. ii. Menerangkan cara penyenggaraan mesin mudah. Aras 2 i. spanar hujung terbuka. komponen. ii. kotak alatan tangan. Menyatakan cara penyenggaraan mesin mudah. Cadangan Aktiviti / Nota iii. Mengenal pasti alatan tangan penyenggaraan kereta di makmal Kemahiran Hidup sekolah. sesendal. meminyak. Menyatakan alatan tangan untuk kerja penyenggaraan mesin ringkas. Mengumpul bahan yang berkaitan dengan kereta atau enjin kereta untuk dimuatkan dalam buku skrap. iv. kekunci allen. Menerangkan jenis alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan. bonet. kerja praktis. alatan tangan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: manual. Menerangkan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan mesin mudah. Menama. skru. Menyatakan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan. playar gabung. Menceritakan cara menggunakan alatan tangan untuk menyenggara enjin. Menyatakan jenis alatan tangan untuk kerja penyenggaraan. ii. penyenggaraan. tayar. spanar boleh laras. enjin. Penyenggaraan Kereta i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. dan Huraian Hasil Pem belajaran Aras 1 i. iii.

13 . iii. Menjelaskan kegunaan jenis alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan. Contoh: . Menjelaskan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan mesin mudah. Cadangan Aktiviti / Nota Menunjukkan cara dan gaya sebenar menyenggara kereta beserta alatan tangan berkaitan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Menjelaskan cara penyenggaraan mesin mudah.cara menggunakan spanar boleh laras untuk membuka dan memasang tayar. ii.

Menerangkan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. rumah bagan. dan Huraian Hasil Pem belajaran Aras 1 i. ii. Memerihalkan suatu aktiviti di rumah yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. ibu. rumah panjang. bilik tidur. sepupu. Mengenal pasti dan menyatakan hubungan kekeluargaan dan salasilah keluarga. Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Membuat buku skrap tentang jenis rumah. rumah minangkabau. iv. Hasil Pem belajaran 5. Menyatakan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. 14 . rumah moden. keluarga kembangan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iii. iii. iv. abang. ruang tetamu. komuniti. rumah pangsa. persekitaran. zuriat. pengudaraan. Menerangkan jenis rumah tradisional dan rumah moden. lokasi. Menceritakan pertalian kekeluargaan dengan menggunakan carta salasilah keluarga. rumah sebandung. bapa. nenek. toleransi. rumah rakit. salasilah. Menerangkan keistimew aan anggota keluarga asas dan keluarga kembangan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: rumah tradisional. keperluan asas. tolak ansur. Merujuk brosur atau iklan penjualan rumah untuk mengenal pasti jenis rumah. keluarga asas. ruang makan. kondominium. Menyatakan jenis rumah tradisional dan rumah moden. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. biras. saliran. fungsi ruang rumah dan pelan rumah. dapur. majlis kejiranan. rumah melaka. Membuat simulasi aktiviti di rumah menunjukkan amalan interaksi yang mesra dalam keluarga. Menyatakan jenis rumah dan lokasi. iii. bilik mandi. ii. rumah teres. timbang rasa. Menyatakan panggilan keluarga asas dan keluarga kembangan. adik. kakak. keselesaan. emak saudara. perlindungan. datuk. ipar. bapa saudara. cucu. Rum ahku. Keluargaku i. ii. lokasi.

. kakak.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Aras 3 i. ii. iii.rumah panjang di Saraw ak Melakonkan aksi sebagai abang.rumah moden di pekan. . dan adik bertutur tentang aktiviti dan perkara yang dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan.rumah tradisional di kampung. Menjelaskan kesesuaian jenis rumah dengan lokasi. Contoh: Nyatakan jenis rumah dan lokasinya.rumah minangkabau di Negeri Sembilan . . Menjelaskan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. Cadangan Aktiviti / Nota Bersoal jaw ab tentang jenis rumah dan lokasi rumah berkenaan dibina.rumah melaka di Melaka . Menjelaskan tanggungjaw ab keluarga asas dan keluarga kembangan. 15 .

Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. serangga. Sehari Di Zoo Negara i. iv. mengengsot. iii. bercengkerang. mengitlak. perkumuhan. iaitu: a) Litupan badan b) Habitat c) Tabiat makan d) Anggota badan e) Cara membiak Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. ii. Menyatakan sifat fizikal haiw an.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: mengelaskan. Menerangkan kepentingan haiw an. interaksi antara hidupan. menyusur. Membezakan haiw an berdasarkan sifat fizikal. Menyatakan ciri-ciri asas dan ciri-ciri khas haiw an untuk melindungi diri. Menyebut nama haiw an. beranak. iii. ciri haiw an. v. Menerangkan ciri-ciri khas haiw an untuk melindungi diri. bersisik. tabiat haiw an. bertelur. Menyatakan kepentingan haiw an. berkaki empat ii) Ciri-ciri haiw an. 16 . Contoh: i) Sifat fizikal. ii. sifat fizikal. i. berbulu. iv. reptilia. Aras 2 i. Hasil Pem belajaran 6. dan v. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menerangkan ciri-ciri haiw an. rantaian makanan. ii. Menyatakan kepentingan haiw an. Menerangkan sifat fizikal haiw an. mamalia. Berbincang tentang sifat fizikal dan ciri-ciri haiw an berdasarkan tayangan video “National Geographic”. Membezakan haiw an berdasarkan ciricirinya. bergerak balas. ikan. berbulu. spesies. pembiakan. amfibia. burung. habitat. Menerangkan ciri-ciri khas haiw an untuk melindungi diri. iii.

Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Mengklasifikasikan haiw an berdasarkan sifat fizikal dan ciri-cirinya. 17 . iii. Bercerita tentang kepentingan haiw an kepada manusia berdasarkan gambar. ii. Menjelaskan kepentingan haiw an. Membandingkan dan membezakan ciriciri khas haiw an untuk melindungi diri.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan dan membezakan ciri-ciri khas haiw an.

iv. iv. tertib menaik. 7. iii. nombor genap. nilai. tambah. ii. Menyatakan dan mengenal pasti pola nombor genap dan nombor ganjil. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. 18 . Contoh: i) ayat matematik: 3. Menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi mengira. Menyatakan pola nombor mengikut tertib menaik atau tertib menurun. Hasil Pem belajaran 7. dan Aras 1 i. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyelesaikan masalah permainan angka dan pola nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Membuat cabutan bola bernombor (ganjil/genap) dan menyusunnya mengikut tertib menaik dan menurun. 11. bahagi. Mengenal pasti dan melengkapkan pola nombor. darab. Aras 2 i. Menerangkan operasi mengira dengan menggunakan ayat matematik dan bahasa yang betul. 15 ii) bahasa: polanya ialah menambahkan setiap nilai yang sama iaitu 4. pengurangan. Menyatakan operasi mengira dengan menggunakan ayat matematik. Menerangkan dan melengkapkan pola nombor dengan bahasa yang betul. Memerihalkan pola nombor.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: mengecam. tertib menurun. Menerangkan pola nombor mengikut tertib menaik atau menurun. Menyatakan pola nombor yang dibentuk dalam ayat matematik dan bahasa yang betul. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. siri. ii. iii. Menjelaskan dan menyelesaikan operasi mengira melibatkan pola nombor. Perm ainan Angka i. nombor ganjil. Menyatakan ayat matematik dan bahasa yang betul dalam operasi mengira. Aras 3 i. ii. pola. hubungan.

sekateur. Menjelaskan projek menanam pokok hiasan. perkakas. kerja praktis. kereta sorong. cangkul. Menerangkan projek menanam pokok hiasan. ii. ii. iii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. pokok bunga semusim. ii. penyenggaraan dan baik pulih. pokok penutup bumi. paku. Menjelaskan cara membaik pulih kerosakan peralatan kayu di sekolah. baja kimia. pokok renek. Menyatakan projek menanam pokok hiasan. iv. reja kain. Menerangkan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menerangkan cara-cara membaik pulih kerosakan peralatan di sekolah. pokok hiasan. baja organik. Menyatakan cara membaik pulih kerosakan peralatan di sekolah. Menyatakan projek menanam pokok hiasan. kotak alatan tangan. alat perkebunan. Menulis laporan tentang projek keceriaan di sekolah dan membentangkannya dalam kelas. 19 . Aras 2 i. kerja kayu. pongkes. bekas tanaman. Aras 3 i. iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: alatan tangan. meminyak. dan Huraian Hasil Pem belajaran Aras 1 i. Hasil Pem belajaran 8. Mengenal pasti alatan tangan penyenggaraan dan baik pulih perabot. iv. alat ganti. Menjalankan aktiviti membaik pulih perabot sekolah. Cadangan Aktiviti / Nota Mengenal pasti alatan tangan perkebunan di makmal kemahiran hidup sekolah. medium penanaman. tanah atas. Menjalankan aktiviti dan kerja praktis membersihkan dan mencantikkan kaw asan sekitar. Menerangkan cara membaik pulih kerosakan peralatan. iii. Menyatakan jenis alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan. ii. pasir. Menyebut dan menyatakan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan. Keceriaan Sekolah i.

ii. iii. spesies. ii. Menerangkan rantai makanan. Aras 2 i. Menyatakan haiw an dan jenis makanannya. ii. siratan makanan. Menyatakan siratan makanan sebagai satu kitaran dalam kehidupan. Contoh: Lagu “Bangau Oh Bangau” Menjalankan aktiviti permainan kata untuk mengetahui nama haiw an dan makanannya. iii. Menyatakan dan mengelaskan haiw an berdasarkan jenis makanannya. Siratan Makanan i. Menyanyikan lagu yang ada kaitan dengan siratan makanan. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Contoh: Haiw an Gajah Harimau Ular Rusa Makanan Tebu Kambing Tikus Daun Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menyatakan rantai makanan sebagai hubungan makanan antara hidupan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyatakan rantai makanan dalam siratan makanan. Menjelaskan rantai makanan dalam siratan makanan. dan v. Melakar dan menerangkan rantai makanan. herbivor. Menerangkan hubungan rantai makanan dalam siratan makanan. Murid A sebut Murid B sebut Murid C sebut Murid D sebut iv. Melukis rajah rantai makanan dan siratan makanan. Hasil Pem belajaran 9. tabiat haiw an. Membincangkan tentang peranan setiap hidupan dalam siratan makanan. ii. Menerangkan setiap hidupan saling bergantungan. i. karnivor. Menjelaskan setiap hidupan saling bergantungan. Mengelaskan haiw an berdasarkan jenis makanannya. 20 .Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: rantai makanan. Aras 3 i. habitat. omnivor. serangga. v. iv. iv. Menjelaskan siratan makanan daripada rantai makanan. Menyatakan setiap hidupan saling memerlukan.

iii. tiga sisi. Mengenal pasti bongkah bentuk geometri dan bahan maujud. kuboid Melaw at persekitaran sekolah untuk mengenal pasti bentuk geometri. ii. iv. kon. empat sisi. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. silinder. Hasil Pem belajaran 10. paksi. satah. iv. Menerangkan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. sisi sama. ii. Menerangkan ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra. Menyatakan bentuk geometri. 21 . iii. Menjelaskan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. kuboid. Aras 3 i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi empat. tapak. segi empat sama ii) bentuk tiga matra: kon. segi tiga sama kaki. segi tiga. panjang. permukaan. simetri. sfera. tiga matra. lilitan. sudut. ii. contoh: i) bentuk dua matra: segi empat. sudut tegak. Tam an Perm ainan i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. bucu. sisi lurus. Menyatakan projek menanam pokok hiasan. segi tiga sama sisi. dua matra. jejari bulatan. piramid. ruang. ii. iv. Menyatakan bentuk geometri. Menyatakan dan mengenal pasti ciri bentuk dua matra dan tiga matra. iii. Menjelaskan ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra. dan Aras 1 i. Menjelaskan bentuk geometri. Melukis bentuk dua matra dan tiga matra. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. lebar. diameter. Menerangkan bentuk geometri. Menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. segi empat tepat. Menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. segi empat sama. sisi melengkung. bulatan. kubus. iii. segi tiga sudut tepat. Mengenal pasti ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra.

bangunan pencakar langit. pinggir bandar. etnik. penguat kuasa. Menjelaskan asal usul bandar raya. lebuh raya. Menyatakan suatu perayaan setempat. datuk bandar. iii. Kuching Membincangkan keistimew aan bandar raya yang terdapat di Malaysia. mukim. iv. komposisi kaum. ii. pangsapuri. Hasil Pem belajaran 11. Aras 3 i. Menjelaskan suatu perayaan di bandar raya. bandar raya. tempat rekreasi. Melaporkan aktiviti suatu perayaan yang diadakan di suatu tempat atau bandar raya. aspek fizikal dan komposisi penduduk. tempat ibadat. Bandar Raya Kita i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: muka bumi. muara. 22 . Memerihalkan suatu perayaan di bandar raya. Menerangkan keistimew aannya dari segi lokasi. kuala. Contoh: Kuala Lumpur. pusat bandar. Menjelaskan keistimew aannya dari segi lokasi. daerah. Menceritakan sejarah bandar raya. aspek fizikal dan komposisi penduduk. ii. Mengumpul maklumat dan mencatat sejarah tentang sesebuah bandar raya. kompleks beli-belah. Menyatakan asal usul bandar raya. Contoh: Pesta Flora Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menerangkan suatu perayaan di bandar raya. Menyatakan keistimew aan bandar raya dari segi lokasi. iii. Ipoh. iii. mercu tanda. ii. Menyatakan keistimew aannya dari segi lokasi. aspek fizikal dan komposisi penduduk. iv. Menerangkan asal usul bandar raya. aspek fizikal dan komposisi penduduk. pusat pentadbiran. ii. sempadan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. dan Aras 1 i.

ii. Aras 3 i. iii. Menceritakan haiw an kesayangan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan ciri-ciri haiw an kesayangan. cengkerang. ikan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Memerihalkan haiw an kesayangan. iii. Menjalankan aktiviti permainan ‘kerusi panas’ untuk memahami ciri-ciri haiw an kesayangan. Mengelaskan haiw an kesayangan berdasarkan tabiat makanan. ii. rantai makanan. mamalia. ii. Contoh: Bijiran Burung Sayuran Arnab Daging Kucing insang. berdarah sejuk. panas.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: karnivor. Haiw an Kesayanganku i. 23 . Menyenaraikan haiw an peliharaan. Menyatakan haiw an kesayangan. Menjelaskan haiw an kesayangan. pemangsa. ii. Menghuraikan haiw an kesayangan. iv. Hasil Pem belajaran 12. berdarah Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 iii. iv. dan Aras 1 i. reptilia. omnivor. Menerangkan ciri-ciri haiw an kesayangan. mangsa. Menyebut dan menyenaraikan haiw an kesayangan. herbivor. i. amfibia. burung. Menerangkan ciri-ciri haiw an kesayangan. Menjalankan aktiviti sumbang saran mendapatkan nama haiw an dan mengelaskannya mengikut jenis makanan. paru-paru.

ii. satah. Menjelaskan bentuk asas geometri. segi tiga sudut tepat. sentimeter. Membina sesuatu model berdasarkan bentuk asas geometri. iii. Menyatakan ukuran dan melukis garisan dengan tepat mengikut arahan. milimeter. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. ii. segi tiga sama sisi. Mengukur sesuatu bentuk geometri dan menyatakannya dalam unit ukuran yang berbeza. bulatan. segi tiga sama kaki. silinder. kon. kilometer. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Contoh: model kereta daripada bahan kertas. Aras 3 i. Menyatakan unit ukuran dan skala. Menyatakan dan menamakan bentuk asas geometri. piramid. Hasil Pem belajaran 13. 24 . Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan dan menamakan bentuk asas geometri. ii. segi empat sama. Menyatakan unit ukuran dan skala. kubus.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi tiga. meter. Aras 2 i. Menyatakan ukuran dan melukis garisan dengan tepat mengikut arahan untuk menghasilkan model. iv. iii. iv. Menerangkan bentuk asas geometri. Menjelaskan ukuran dan garisan model yang dihasilkan. kuboid. Menerangkan unit ukuran dan skala. ii. sfera. Reka Cipta i. Menerangkan ukuran garisan yang dilukis dengan bahasa yang betul. skala. dan Aras 1 i. segi empat tepat.

ii. Melabel nama alatan tangan dan berbincang prosedur kerja dalam perkebunan serta cara menjaga tanaman hiasan. Menjelaskan penjagaan tanaman hiasan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: perkakas. menyiram. ii. baja. iii. tumbuhan renek. merumput. Aras 3 i. medium memasu. tumbuhan penutup bumi. Menyatakan alatan tangan untuk kerja praktis perkebunan. dan Aras 1 i. sudip tangan. Aras 2 i. Melakonkan w atak seorang pegaw ai pertanian dan seorang petani berbincang cara kerja dan penjagaan tanaman hiasan yang betul serta penggunaan alatan tangan yang sesuai. ii. Menyatakan prosedur kerja praktis perkebunan. Memerihalkan penjagaan tanaman hiasan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menerangkan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyatakan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan. mencantas. alatan tangan. Menjelaskan prosedur kerja praktis perkebunan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menerangkan penjagaan tanaman hiasan. iii. sekateur. rak tangan. Tanam an Hiasan i. membaja. medium menanam. Mengadakan tunjuk cara menggunakan alatan tangan perkebunan dan prosedur penjagaan tanaman hiasan. sarung tangan. tanah atas. bahan organik. menyembur. Hasil Pem belajaran 14. Menjelaskan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan. serampang tangan. . Menyatakan penjagaan tanaman hiasan. iv. 25 ii. kerja praktis. beg politena. pokok bunga semusim.

Menjelaskan kepentingan kemudahan aw am. Aras 1 i. 26 . Menerangkan cara yang betul menggunakan kemudahan aw am. dew an orang ramai. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. iii. Menjelaskan cara yang betul mengguna dan menjaga kemudahan aw am. perhentian bas. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. dan Menerangkan cara yang betul penggunaan dan penjagaan kemudahan aw am. ii. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kemudahan aw am. Menerangkan kepentingan kemudahan aw am. balai raya. hutan lipur. ii. Menghargai Kem udahan Aw am i. iii. ii. tandas aw am. Aras 3 i. perkhidmatan aw am. stesen kereta api. Membincangkan kepentingan kemudahan aw am kepada masyarakat dan cara penjagaannya. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan jenis kemudahan aw am di sesuatu tempat. Menyatakan cara yang betul menggunakan kemudahan aw am. Hasil Pem belajaran 15. jalan berturap. kompleks beli-belah. taman permainan kanak-kanak. telekomunikasi. Mengumpulkan maklumat tentang jenis kemudahan aw am yang terdapat di kaw asan setempat. tempat rekreasi. Mengumpul pelbagai gambar atau keratan akhbar yang menunjukkan penyalahgunaan kemudahan aw am. bayaran perkhidmatan. telefon aw am. Menyatakan jenis kemudahan aw am yang terdapat di sesuatu kaw asan. stesen bas.

Memerhatikan gambar manusia untuk memahami keistimew aan manusia. iii. rangsangan. Menyatakan keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. Hasil Pem belajaran 16. Menjelaskan keperluan proses hidup. i. Menghuraikan keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. berbulu. interaksi antara hidupan. Aras 2 v. deria. Keistim ew aan Manusia i. mengolah alam kehidupan. ii. Menyatakan anggota manusia.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: bernafas. pencernaan. pemeliharaan. perkumuhan. Contoh lagu: ‘Kalau anda gembira tunjuk hidung’… Memadankan gambar deria dengan fungsinya. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iv. Menyatakan deria manusia dan fungsinya. 27 . iii. dan Aras 3 i. nyahtinja. suhu. Menamakan anggota manusia. hidupan. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. ii. bergerak balas. Menerangkan keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. Menyanyi sambil menunjukkan bahagian anggota badan. pemuliharaan. i. Menyatakan proses hidup manusia. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. pertumbuhan. Menerangkan fungsi deria manusia. v. Merujuk kamus untuk mencari maksud istilah yang berkaitan dengan proses hidup manusia seperti: a) pertumbuhan b) pernafasan c) pembiakan d) perkumuhan Berbincang dalam kumpulan tentang keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. Menerangkan keistimew aan manusia. pembiakan. haba. ii. Menerangkan proses hidup manusia. organ. Menyebut anggota manusia. Menerangkan proses hidup manusia.

contoh: segi tiga. Menyatakan luas. isi padu. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. segi tiga sama kaki. contoh: bekas pensel. iv. Menerangkan ukuran garisan yang dilukis dengan bahasa yang betul. milimeter. Menerangkan luas. segi empat sama. sentimeter. luas. segi empat. segi tiga sama sisi. Lakukan Sendiri i. lebar. Menyatakan ukuran dan melukiskan garisan dengan tepat. panjang. segi empat tepat. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. dan Aras 1 i. perhubungan atau perkaitan. formula. kuboid. kubus. ii. kon Membina model berdasarkan hasil gabungan bentuk asas. dua matra. iii. meter. Mengukur dan melukis garisan dengan tepat untuk membina bentuk asas. isi padu dan perimeter sesuatu bentuk. isi padu dan perimeter sesuatu bentuk. iv. Menjelaskan bentuk dua matra dan tiga matra. Hasil Pem belajaran 17. segi empat sama. Menyatakan dan menamakan bentuk dua matra dan tiga matra. ii. Aras 3 i. ii. Menyatakan dan menamakan bentuk dua matra dan tiga matra. 28 . iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi tiga. tiga matra. Aras 2 i. kesimpulan. meter persegi. kesamaan. dan perimeter bentuk dua matra dan tiga matra. Menyatakan luas. kon. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. isi padu dan perimeter sesuatu bentuk. sentimeter persegi. milimeter persegi. Mencari luas. Menjelaskan ukuran dan garisan model yang dihasilkan. Menerangkan bentuk dua matra dan tiga matra. Mengukur dan melukis garisan dengan tepat bagi menghasilkan model. perimeter.

Menyatakan faedah menjual barangan secara komisen. ii. Membuat simulasi menjual barangan dan merekod jualan. Membincangkan faedah menjual barangan secara komisen. Menyatakan barangan yang sesuai di jual secara komisen. baki. Menerangkan barangan yang sesuai dijual secara komisen. harga beli. komisen. Menerangkan faedah menjual barangan secara komisen. Menyatakan faedah menjual barang secara komisen. mampu beli. etika jualan. risiko. Menerangkan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. barangan. Mengumpul maklumat dan menyenaraikan contoh barangan yang sesuai dijual secara komisen. bahan tak tahan lama. ii. dan Aras 1 i. bahan keperluan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. perniagaan. iii. berkedai. iv. bergerai. 29 . Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menyatakan barangan yang sesuai dijual secara komisen. Menyatakan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. Membuat buku skrap tentang barangan yang sesuai dijual secara komisen.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: modal. pembekal. lokasi. mengira harga. Menerangkan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. nilai barang. ii. cara menjual. iv. Aras 2 i. Hasil Pem belajaran 18. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. menetap harga. jumlah jualan. berjaja. kuantiti. iii. pendapatan. untung. bahan tahan lama. rancangan jualan. harga jualan. Asas Perniagaan i.

Menjelaskan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. 30 . Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Menjelaskan barangan yang sesuai dijual secara komisen. iii. ii. Memainkan peranan sebagai Pegaw ai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri memberi taklimat tentang jenis barangan yang sesuai dijual secara komisen. Menjelaskan faedah menjual barangan secara komisen.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

dan Menyatakan keunikan masyarakat negara kita.perayaan sesuatu kaum turut dirayakan oleh kaum lain Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. dan kepercayaan masyarakat Malaysia. Hasil Pem belajaran 19. w arganegara. iii. dan kepercayaan masyarakat Malaysia. prihatin. 31 . dan kepercayaan masyarakat Malaysia. Membincangkan komposisi kaum di Semenanjung. Membincangkan keunikan kaum di Malaysia. Menyatakan kebudayaan. Aras 2 i. ii. Menerangkan keunikan masyarakat Malaysia. Aras 3 i. Masyarakat Penyayang i. muhibah. masyarakat penyayang. Menerangkan kebudayaan. taburan penduduk. kesenian. agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia. agama. iktibar. ii. ii. agama. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. kaum. agama. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. suku kaum. komposisi. Menyatakan budaya. hari perayaan. kebudayaan. etnik. agama dan kepercayaan. pola petempatan. Menyatakan keunikan masyarakat Malaysia. Sabah dan Saraw ak.semua kaum bersatu padu . Membincangkan kaum yang terdapat di Malaysia dari segi budaya.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: penduduk. Menjelaskan kebudayaan. majmuk. . Aras 1 i. Menjelaskan keunikan masyarakat Malaysia.

iii. hidupan. Hasil Pem belajaran 20. pembiakan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. v. Menerangkan sumbangan tumbuhan terhadap alam. anak benih.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pertumbuhan. iii. iv. Menerangkan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. spesies. Membincangkan cara pembiakan tumbuhan melalui bijih benih. bergerak balas. 32 . iii. Membuat kajian lapangan tentang pertumbuhan pembiakan dan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan. ekosistem. udara. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. i. Aras 2 i. hakisan. Memerhatikan peringkat pertumbuhan tumbuhan. rangsangan. sulur. cahaya matahari. batang atau daun. hidup di air. Memerihalkan sumbangan tumbuhan terhadap alam. Menyatakan pertumbuhan tumbuhan. proses. kulat. ii. iv. air. dan v. biji benih. ii. Menyatakan cara tumbuhan membiak. Mengenal pasti cara pembiakan tumbuhan. Menyatakan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan. Menyatakan sumbangan tumbuhan terhadap alam. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap ransangan seperti cahaya. spora. spora. ii. air. Menyatakan jenis rangsangan pada tumbuhan. keratan batang. habitat. Menerangkan cara pembiakan tumbuhan. menjalar. penyebaran benih. Bersoal jaw ab tentang kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar. graviti. sentuhan dan graviti. Menyatakan pertumbuhan tumbuhan. hidup di darat. Tum buh-Tum buhan dan Keindahan Alam i. bebaw ang.

Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara pembiakannya. Bersoal jaw ab tentang kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar. sentuhan dan graviti. iii. air.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Menjelaskan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap ransangan seperti cahaya. Menjelaskan kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar. ii. 33 . Membuat buku skrap tentang pergerakan dan kepentingan tumbuhan.

Menyatakan sisi dan sudut pada bentuk geometri. segi empat sama. Melukis pelan bilik darjah dan gelanggang permainan dengan ukuran yang sesuai. luas. meter. Menerangkan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah dan gelanggang permainan. Aras 3 i. Menyatakan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah. perimeter. Menjelaskan sisi dan sudut pada bentuk geometri. Menerangkan sisi dan sudut pada bentuk geometri. iii. Aras 2 i. lebar. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. segi empat. gelanggang permainan dan melukis pelan. Mengenal pasti sisi dan sudut peralatan berbentuk geometri. permukaan. Aras 1 i. ii. Menjelaskan bentuk geometri dan ukuran pelan yang dilukis. Mari Kita Cari i. Hasil Pem belajaran 21. 34 . sisi. Menyatakan sisi dan sudut pada bentuk geometri. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Mencari luas dan perimeter beberapa peralatan dalam bilik darjah dan gelanggang permainan menggunakan alat ukur yang piaw ai.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi tiga. segi tiga sudut tepat. dan Menyatakan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah. segi empat tepat. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. panjang. sudut. ii. sentimeter. ii.

sambungan litar. buka pasang. simbol. ii. Menyatakan sumber tenaga elektrik. iii. Menyatakan komponen litar elektrik mudah dan fungsinya. penebat. Menyatakan sumber tenaga elektrik. komponen elektronik. perintang tetap. perintang boleh laras. Menerangkan komponen litar elektrik mudah dan fungsinya. pertukaran tenaga. iv. Aras 3 i. Menerangkan sumber tenaga elektrik. Tenaga Elektrik i. kerja praktis. litar siri selari. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. litar selari. Melukis dan melabelkan hasil ciptaan. iii. rintangan. litar siri. iv. bahan pengalir. 35 . Menyatakan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. perkakas. LED. ii. motor arus terus. Menghasilkan satu ciptaan menggunakan komponen litar elektrik mudah dan menyatakan fungsinya. Menerangkan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. Menyatakan komponen litar elektrik mudah dan fungsinya. Memerihalkan hasil ciptaan. Hasil Pem belajaran 22. Mengumpul maklumat tentang sumber tenaga elektrik. Menerangkan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. lukisan projek.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: fungsi. menjalur. iii. kekutuban. Menjelaskan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. dan Aras 1 i.

iv. Mengumpul gambar dan maklumat tentang tempat peranginan dan rekreasi di Malaysia. banjaran. kemuncak. Menjelaskan keistimew aan ciri fizikal negara kita. ii. jeram. pesisiran. iii. Menyatakan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menerangkan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar. iv. Menyatakan ciri fizikal negara kita. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii. fauna. iii. 36 . pemandu pelancong. ii. Aras 3 i. iii. dan Aras 1 i. Menerangkan tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. unsur estetik. Negara Indah Perm ai i. Mengenal pasti dan menyatakan tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. pusat peranginan. hutan malar hijau.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: flora. ii. khatulistiw a. Menjelaskan faedah tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. Hasil Pem belajaran 23. Menyatakan tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. iii. Menerangkan ciri fizikal negara kita. Mengenal pasti ciri fizikal negara kita. Menjelaskan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar. w arisan budaya. Membincangkan langkah memelihara keindahan alam sekitar. Merujuk peta untuk mengenal ciri fizikal Malaysia. lata. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan kepentingan mengekalkan keindahan alam sekitar.

iii. tenaga elektrik. Meneliti litar elektrik lengkap untuk mengetahui komponen litar elektrik dan bahan yang boleh mengalirkan dan tidak boleh mengalirkan elektrik. sel kering dan w ayar. ii. konduktor. mentol. alkali. Mengenal pasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. sel kering. Melukis rajah skematik litar elektrik menggunakan simbol Menunjuk cara operasi litar elektrik lengkap. arus elektrik. dan Aras 1 i. ii. litar lengkap. akumulator.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: elektrik. Menyatakan komponen litar elektrik lengkap. Menyatakan bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. litar selari. Menyatakan komponen litar elektrik lengkap. Menyatakan fungsi suis. rajah skematik. litar siri selari. Litar Elektrik i. contoh bahan: w ayar getah. klip kertas dan paku tekan. sel suria. Menjelaskan operasi litar elektrik lengkap. fungsi suis. Melukis dan menyatakan binaan satu litar elektrik yang lengkap. Mengelaskan bahan yang boleh mengalirkan dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik. penebat. ii. iii. dinamo. Aras 2 i. Hasil Pem belajaran 24. mentol. magnet. eksperimen litar siri. Aras 3 i. 37 . Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. asid. duit syiling. iv. perubahan tenaga. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Melakukan eksperimen untuk menyiasat pelbagai bahan yang boleh mengalirkan elektrik (konduktor) atau tidak boleh mengalirkan elektrik (penebat). Melukis dan menerangkan simbol yang terdapat dalam litar elektrik yang lengkap. Memerihalkan pembinaan satu litar elektrik yang lengkap. w ayar nikrom.

Pasar Raya i. belanja mingguan. Aras 3 i. Hasil Pem belajaran 25. Menyatakan nilai w ang dalam ringgit dan sen suatu barangan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan berhemah. berhemah. kos. Menjalankan aktiviti perbincangan dalam kumpulan kecil tentang perbelanjaan berhemah. Menerangkan anggaran perbelanjaan berhemah. berjimat. anggaran perbelanjaan. belanja harian. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menerangkan nilai w ang berdasarkan kuantiti suatu barangan. kaunter. Menyatakan nilai w ang suatu barangan. Melakonkan dialog jual beli barangan. Menjelaskan kebaikan membuat anggaran perbelanjaan berhemah. Bertukar-tukar pandangan dengan rakan tentang harga barangan dengan menyatakan jenis barangan dan nilai w ang. mengecam. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. Contoh. tanda harga. membandingkan harga barang keperluan seharian. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: baki. bil. iii. dan Menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan berhemah. Aras 1 i. tukaran w ang. 38 . iii. kuantiti.

Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menamakan peralatan yang menggunakan mesin ringkas dan mesin kompleks. gabus. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Aras 3 i. roda dan gandar. Menerangkan kepentingan pengunaan mesin dalam kehidupan sehari-hari. Contoh: mesin ringkas: gunting. teknologi. Menyatakan jenis mesin ringkas dan mesin kompleks. Menyatakan kegunaan mesin. kereta sorong. ii. roda dan gandar. iii. satah condong. mesin kompleks. Mengenal pasti kegunaan mesin ringkas dan mesin kompleks. ii. Memerhatikan beberapa alat dan model untuk mengenal pasti mesin ringkas dan mesin kompleks. tuas. Mesin i. 39 . Mengenal pasti jenis mesin ringkas dan mesin kompleks. Memerhati beberapa alat dan model untuk mengenal pasti mesin ringkas dan mesin kompleks. takal. takal. penyendal. ii. Menerangkan jenis mesin ringkas. skru. Aras 2 i. basikal Membincang kegunaan dan kepentingan mesin. mesin kompleks: jam. dan Menerangkan kegunaan mesin ringkas dan mesin kompleks dalam kehidupan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: mesin ringkas. iaitu tuas. ii. Melaw at bengkel Kemahiran Hidup untuk mengetahui mesin ringkas dan mesin kompleks. iv. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. tiang bendera. Membezakan peralatan yang mengunakan mesin ringkas dengan mesin kompleks. Hasil Pem belajaran 26. gear. baji. Aras 1 i.

papan litar. Mengumpul maklumat kejadian yang berlaku akibat kecuaian menggunakan peralatan elektrik. perkakas. Memberi ceramah tentang langkah menjaga keselamatan menggunakan peralatan elektrik. Menjelaskan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik. Memberi ceramah tentang kesan dan akibat kecuaian semasa menggunakan semasa menggunakan peralatan elektrik. alat pemadam api. iii. Menyatakan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. mentol. litar siri selari. litar pintas. pelupusan sisa. Menerangkan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan. Menunjukkan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. sambungan litar. iii. pemegang mentol. suis. Menerangkan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. buka pasang.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: fungsi. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. fomen. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. rekod kemalangan. Mengenal pasti bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan. Membincangkan langkah keselamatan menggunakan peralatan elektrik. 40 . Aras 2 i. litar siri. ii. pengikat w ayar. iv.litar selari. Hasil Pem belajaran 27. kit pertolongan cemas. Menyatakan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. ii. Keselam atan Diutam akan i. Menyatakan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan. komponen. Menerangkan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. dan Aras 1 i. Menyatakan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik. ii.

41 .cara membaiki periuk nasi elektrik . menggunakan peralatan sebenar. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii.cara membaiki lampu yang rosak . ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Contoh: .cara membaiki kipas angin. Menjelaskan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. Membuat demonstrasi tentang langkah menjaga keselamatan menggunakan peralatan elektrik. Membuat buku skrap tentang kejadian yang berlaku akibat kecuaian menggunakan peralatan elektrik. Menjelaskan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik. Menjelaskan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan.

dan Memerihalkan jenis perkhidmatan di pejabat pos. Menjelaskan unit timbang dan kadar bayaran. Hasil Pem belajaran 28. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. kaunter bayar bil. Aras 1 i. setem. kadar bayaran. ii. Menunjuk cara menimbang mel untuk mendapatkan unit timbang dan kadar bayaran. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. contoh: 100gram = RM 1.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata Istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kaunter. ii. Perkhidm atan Pos i. bil. gram. ii. iii. w ang pos. Menyatakan unit timbangan dan kadar bayaran. mengelas. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iii. kilogram. surat berdaftar. tidak lebih daripada. Menjelaskan jenis perkhidmatan di pejabat pos. Menerangkan jenis perkhidmatan di pejabat pos. ii. contoh: kaunter setem.50 Melakonkan situasi urusan perkhidmatan pos. unit timbang. 42 . Melaw at ke pejabat pos. mel. Aras 3 i. Menyatakan unit timbangan dan kadar bayaran. baki. Menerangkan unit timbangan dan kadar bayaran. Menyatakan jenis perkhidmatan di pejabat pos.

ii. Aras 2 i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. pentadbiran. menteri kabinet. bunga kebangsaan. Menjelaskan carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan. anugerah. ahli parlimen. senator. Menerangkan carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan. Merujuk peta dan mengenal pasti nama negeri. kementerian.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: tatanegara. Membincangkan lirik lagu. mercu tanda. Menyatakan nama negeri. persidangan. ibu negara. Menerangkan lagu. Menyatakan lirik lagu. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara. Perdana Menteri. Membina carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan. undang-undang. dan Aras 1 i. iii. struktur. perlembangan. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. ibu negeri dan bandar diraja di Malaysia. pingat kebesaran. Menjelaskan maksud lirik lagu. ibu negeri dan bandar diraja di Malaysia. Aras 3 i. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. pilihan raya. ahli dew an undangan negeri. jata. w akil rakyat. demokrasi berparlimen. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. 43 . jata dan lambang lain yang menjadi identiti negara. bendera. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara. dedikasi. Menyatakan struktur pentadbiran negara. pertahanan. ii. Dew an Rakyat. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara. Menyatakan carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan . Menyatakan negerinegeri. Dew an Negara. ii. Sistem Raja Berperlem bagaan i. pemerintahan beraja. iv. bandar diraja. ibu negeri dan bandar diraja. ii. ibu negara. Menerangkan maksud lirik lagu. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara Malaysia. iv. Hasil Pem belajaran 29.

44 . Memerhati dan mencatat objek yang terdapat di luar bilik darjah . poliester. selulosa. Sum ber Sem ula Jadi i. seramik. Menamakan bahan asli dan bahan sintetik. bahan sintetik. nilon. getah. petroleum. Melabelkan objek pada gambar daripada keratan akhbar atau majalah. Menerangkan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber semula jadi. Mengenal pasti objek yang diperbuat daripada bahan asli dan bahan sintetik. Mengelaskan objek berdasarkan bahan asli dan bahan sintetik serta sumber semula jadinya. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menerangkan bahan asli dan bahan sintetik. Contoh: Objek meja baldi Jenis bahan Bahan Bahan asli sintetik kayu plastik Sumber semula jadi tumbuhan petroleum Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menerangkan sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik. iv. logam. Memerihalkan objek berdasarkan bahan dan sumber semula jadi. penyaduran. Hasil Pem belajaran 30. sutera. Mengenal pasti sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik. iii. plastik. iii. kapas. sumber semula jadi. Membezakan bahan asli dengan bahan sintetik. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: objek. ii. iii. Menjelaskan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber semula jadi. bahan asli. dan Aras 1 i. Aras 3 i. Menamakan sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik. Mengklasifikasikan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber semula jadi. iv. rayon. ii.

Menerangkan peranan persatuan pengguna. inflasi. ganti rugi. Hasil Pem belajaran 31. dan Aras 1 i. Menyatakan hak pengguna. nilai barangan. Persatuan Pengguna i. 45 . mengaw al perbelanjaan. bahan tak tahan lama. ii. pengguna. Menjelaskan masalah kepenggunaan. kepenggunaan. budaya iklan. hak mendapat ganti rugi. etika perniagaan. Menyatakan peranan persatuan pengguna. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. anggaran perbelanjaan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.barang tiada tanda tarikh luput. iii. harga jualan. iii. Menjelaskan hak pengguna Menjelaskan peranan persatuan pengguna. Aras 3 i. hak mendapat maklumat. hak pengguna. iii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. iii. bahan tahan lama. .Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pembekal. Menyatakan hak pengguna. Menyatakan peranan persatuan pengguna. Mengenal pasti dan menyatakan masalah kepenggunaan.barangan yang tidak bermutu . Membincangkan peranan Persatuan Pengguna kepada masyarakat. Melaporkan aduan kepada Persatuan Pengguna tentang masalah seperti yang berikut. Menghasilkan poster bertemakan kepenggunaan.barangan yang tiada tanda harga . iv. iklan. Menerangkan hak pengguna. iv. ii. pelanggan. label barangan. Mengumpul maklumat tentang hak pengguna daripada brosur Persatuan Pengguna. etika jualan. Menyatakan masalah kepenggunaan. ii. ii. membuat inf erens. perniagaan. Menerangkan masalah kepenggunaan. hak untuk memilih.

harga jualan Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menerangkan strategi jualan. barang jualan. iii. rugi. Merancang strategi jualan. jualan. Menjelaskan kepentingan merancang sesuatu perniagaan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. anggaran. Menyatakan jenis barang jualan. Menerangkan jenis barang jualan. promosi Membincangkan anggaran perbelanjaan. iii. untung.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: projek. Contoh: kos. baki. ii. dan Aras 1 i. iii. perbelanjaan. senarai. Merancang strategi jualan. modal. ii. Contoh: menubuhkan jaw atankuasa. 46 . kuantiti. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. hasil tambah. Menyatakan jenis barang jualan. pendapatan. Menyatakan strategi jualan. Menyatakan anggaran perbelanjaan. Aras 3 i. ii. Hasil Pem belajaran 32. tanda harga. Membincangkan jenis barangan jualan pada hari kantin. iv. label. Menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan. iv. Hari Kantin i. kos. Menerangkan anggaran perbelanjaan.

keistimew aan. keutuhan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. 47 . ii. iii. Mendeklamasi sajak berunsur patriotik. Menyatakan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. ii. prinsip. keharmonian. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. tanggungjaw ab. Mengumpulkan maklumat tentang laporan negatif mengenai negara yang terdapat dalam akhbar serta menyediakan hujah untuk mempertahankan maruah negara. iii. martabat. Menerangkan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. Kesetiaan kepada Negara i. ii. ketaatan. patriotisme. Menerangkan peranan dan tanggungjaw ab sebagai w arganegara. Menjelaskan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. Mendengar lagu yang mengandungi unsur kesetiaan kepada negara. Membincang isi penting berhubung kesetiaan kepada negara. dan Menyatakan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. kesetiaan. Aras 3 i. Aras 1 i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kew arganegaraan. semangat setia negara. ii. Menyatakan peranan dan tanggungjaw ab sebagai seorang w arganegara. maruah. Menjelaskan peranan dan tanggungjaw ab sebagai w arganegara. w aw asan Hasil Pem belajaran 33. Menyatakan peranan dan tanggungjaw ab sebagai w arganegara. kedaulatan. kemakmuran.

Menjelaskan kepentingan cahaya. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyusun w arna dalam spektrum cahaya mengikut urutan. pelangi. legap. 48 . Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. Mengelaskan bahan lut sinar. i. Menamakan w arna dalam spektrum cahaya. Menjalankan simulasi keadaan kehidupan harian sekiranya tiada cahaya. iii. Menyatakan w arna dalam spektrum cahaya. lut cahaya dan legap. Menjalankan uji kaji untuk merasa kepanasan haba melalui nyalaan lilin. Keunikan Haba dan Cahaya i. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji bagaimana cahaya bergerak lurus. dan v.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: haba. Menamakan bahan berdasarkan sifat lut sinar. Menerangkan kepentingan cahaya. lut cahaya dan legap. v. Aras 3 i. spektrum cahaya. iv. Memerihalkan kepentingan cahaya dalam kehidupan. cahaya dipantulkan dan dibiaskan. lut cahaya dan legap dalam bentuk jadual. Mengklasifikasikan bahan berdasarkan sifat lut sinar. pemantulan cahaya. lut sinar. prisma. ii. medium. perubahan suhu. ii. pengembangan. iii. Menyatakan kepentingan cahaya. Menyiasat penyebaran cahaya dengan menggunakan alat yang berikut: a) cermin dan sebesen air b) alat semburan air c) prisma Menjalankan uji kaji untuk mengetahui kebolehan cahaya menembusi bahan dengan menggunakan peralatan seperti lampu suluh dan kain hitam. lut cahaya. pembiasan cahaya. ii. ii. celsius. darjah kepanasan. indigo. Menerangkan dan mengklasifikasikan bahan berdasarkan kebolehan cahaya menembusi bahan. penyebaran cahaya. sejuk. pemindahan haba. iii. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. jingga. Menerangkan kesan penyebaran cahaya yang menghasilkan spektrum cahaya. Menyatakan sifat haba dan cahaya. Menunjuk cara bagaimana haba dan cahaya terhasil. panas. Aras 2 i. Hasil Pem belajaran 34. Mengenal pasti sifat haba dan cahaya.

contoh: graf palang. iv. Mengumpul maklumat untuk mencari purata umur. Menerangkan maklumat dalam bentuk grafik. berat dan tinggi. Mencatat maklumat diri dan ahli kumpulan dari segi umur. berat dan tinggi. Menerangkan maklumat diri berkaitan umur. berat dan tinggi kumpulan murid. Menyatakan maklumat dalam bentuk grafik. gram. dan Aras 1 i. ii. paksi melintang. perpuluhan. sentimeter. Menyatakan purata umur. berat dan tinggi. 49 . purata. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. berat dan tinggi kumpulan murid. tinggi bagi kumpulan murid. ii. berat dan tinggi. Menyatakan maklumat dalam bentuk grafik. Menjelaskan purata umur. ii. Melukis graf berdasarkan maklumat. Menerangkan purata umur. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Hasil Pem belajaran 35. Kenali Diri dan Rakan Sebaya i. tambah. berat dan ketinggian kumpulan murid. iii. graf palang. paksi menegak. meter. hasil bahagi. kilogram. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Aras 2 i. berat. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: angka. Menjelaskan maklumat berdasarkan bahan grafik. Menyatakan maklumat diri berkaitan umur. berat dan tinggi kumpulan murid. bahagi. iv. Aras 3 i. keseluruhan. Menyatakan purata umur. Menyatakan maklumat diri berkaitan umur. iii. hasil tambah.

biodata. 50 . Orang Besar Empat. Menyatakan sejarah Kesultanan Melayu Melaka Menyatakan sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. penghulu bendahari. Melukis carta dan menerangkan sistem organisasi Kesultanan Melayu Melaka. ii. Menjalankan aktiviti berpasangan menerangkan tentang sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Paramesw ara. iii. Hasil Pem belajaran 36. iii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii. pusat perdagangan. penjajah. pahlaw an. iv. syahbandar. Mengumpulkan maklumat berhubung dengan zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: Kesultanan Melayu Melaka. Tun Perak. Aras 2 i. Sultan Muzaffar Shah. dan Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 i. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyediakan buku skrap tentang tokoh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Menerangkan sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. iv. bahasa perantaraan. bendahara. Menyatakan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. Memerihalkan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. Menyatakan sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. laksamana. Tun Fatimah. Bersoal jaw ab dengan rakan tentang sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. iii. Menerangkan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. Menerangkan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Hang Tuah. Zam an Kegem ilangan Kesultanan Melayu Melaka i. temenggung. Nusantara. Menyatakan sejarah Kesultanan Melayu Melaka.

iii. Menjelaskan sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Membuat simulasi tentang aksi dan gaya tokohtokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. 51 . Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Menjelaskan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Menjelaskan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. Memberi ceramah tentang sejarah dan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Memberi penerangan tentang Kesultanan Melayu Melaka berpandukan carta salasilah yang berkaitan. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

dan Memerihalkan kegunaan air dan ais dalam kehidupan. d) pembekuan apabila air disejuk bekukan. iii. pepejal. takat lebur. ii. ii. sejuk beku. Menyiasat fenomena perubahan bentuk air. Aras 1 i. penyejatan. e) kondensasi apabila w ap air disejukkan. ii. ruang. penyejatan. c) penyejatan dan pengew apan apabila air didedahkan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. pembekuan. pengew apan. Aras 3 i. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. pendidihan air. Menjalankan eksperimen untuk melihat: a) peleburan ais b) pendidihan dan pengew apan apabila air dipanaskan sehingga mendidih. pengew apan. 52 . Menyatakan perubahan keadaan air apabila dipanaskan atau disejukkan. Menerangkan kegunaan air dan ais melalui gambar. w ap. pembekuan air dan kondensasi air. kondensasi. takat didih. Menerangkan perubahan keadaan air apabila dipanaskan atau disejukkan. pendidihan. Perubahan Bentuk Air i. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menghubungkaitkan keadaan perubahan air dengan pembentukan aw an dan hujan. Menjelaskan keperluan air dan ais dalam kehidupan. gas. Melukis rajah pembentukan aw an dan hujan. Hasil Pem belajaran 37. Menyatakan kegunaan air dan ais dalam kehidupan. iii. Menerangkan peleburan ais. peleburan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: cecair. Menerangkan kegunaan air dan ais dalam kehidupan.

pecahan w ajar. dan Aras 1 i. Menerangkan jenis pecahan. Menyatakan jenis pecahan. ii) pecahan tak w ajar Menerangkan konsep pecahan. Menyatakan konsep pecahan. Menerangkan konsep pecahan dalam agihan kek. ii. iv. nombor bercampur. pengangka. Memerihalkan agihan kek dalam majlis hari lahir. ii. ii. Contoh: i) pecahan w ajar. Menjelaskan konsep pecahan dalam agihan kek. ii) nombor bercampur Menyelesaikan masalah melibatkan operasi mengira nombor pecahan. penyebut. iii. Menerangkan konsep pecahan. Menjelaskan jenis pecahan. 53 . pecahan setara. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iii. Menyatakan agihan kek. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. iv. sama dengan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Contoh: i) setara. Hari Lahir i. Menerangkan jenis pecahan. Aras 3 i. Menyatakan jenis pecahan. Hasil Pem belajaran 38. ii. iii. iii. Menjelaskan konsep pecahan. pecahan tak w ajar. Membincangkan tentang agihan kek hari lahir dengan membuat lakaran bentuk bulat dan segi empat yang menunjukkan pembahagian pecahan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pecahan. Menjelaskan konsep pecahan.

Menjelaskan cara tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. iii. perjuangan. Menjelaskan jasa dan sumbangan tokoh negara. yayasan. darurat. pembangunan. Merujuk bahan penulisan mengenai pejuang kemerdekaan tanah air. perjanjian. Pejuang Kem erdekaan Tanah Air i. Menyatakan nama tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. pemberontakan. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. penjajahan. 54 . imigran. Mengenali dan menyatakan tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Aras 1 i. Aras 3 i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: penentangan. Menyatakan jasa tokoh negara. dan Menyatakan dan menghargai jasa tokoh negara. pengisytiharan. Membincangkan langkah untuk mengenang jasa dan sumbangan tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan negara. Menyediakan buku skrap tentang peranan dan sumbangan tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan tanah air. persetujuan. Menerangkan jasa dan sumbangan tokoh negara. institusi. ii. dokumen. patriotisme. perundingan. iii. ii. Menerangkan cara tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Hasil Pem belajaran 39. kemerdekaan. nasionalisme.

neutral. Menyatakan sifat kimia bagi makanan yang neutral. Aras 2 i. alkali. iii. Berbincang untuk menentukan rasa makanan. mengandungi asid dan alkali. mencegah. fungsi. Mengenal pasti makanan yang neutral. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Hasil Pem belajaran 40. tindak balas. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. Menyatakan laporan eksperimen bagi menentukan sifat kimia makanan yang dikenal pasti. Makanan dan Rasanya i. dan Aras 1 i. Menyampaikan laporan serta dapatan tentang kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan berdasarkan artikel dan keratan akhbar. taw ar. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyatakan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. Mengadakan perbincangan tentang kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan berdasarkan artikel dan keratan akhbar. kertas litmus. pahit. Mengelaskan pelbagai rasa makanan. masam. iii. asid. 55 . Menerangkan sifat kimia makanan yang neutral. mengandungi asid dan alkali dengan menggunakan kertas litmus. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sifat kimia. pencegahan. Menjalankan eksperimen bagi menentukan sifat kimia makanan. Menerangkan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. masin. kesan sampingan. manis. Menyatakan pelbagai rasa makanan. ii. iii. ii. iv. mengandungi asid dan alkali. Mengklasifikasikan makanan berdasarkan rasa. Menjelaskan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan.

Menyampaikan laporan serta dapatan tentang kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. beralkali dan neutral. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Mengelaskan bahan makanan kepada bahan berasid. Menyampaikan laporan serta ceramah tentang penyakit yang berpunca daripada makanan yang mengandungi asid berlebihan. ii. Membuat buku skrap tentang klasifikasi makanan berdasarkan rasa.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. 56 . Mengenal pasti penyakit yang berpunca daripada makanan yang mengandungi asid berlebihan.

meter. Menyatakan unit ukuran jarak dan masa. Sukan Mini i. hasil tolak. Menyelesaikan masalah melibatkan perkataan tentang nombor pecahan dan nombor perpuluhan. lebih baik ii) acara padang: jarak lebih jauh/ tinggi. Menjelaskan keputusan acara sukan berdasarkan ukuran jarak dan masa. nombor bercampur. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Memerihalkan keputusan acara sukan. pecahan. iv. Menjelaskan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: perpuluhan. iv. Mengumpul maklumat berdasarkan keputusan acara sukan. iii. saat. kilometer. sentimeter. ii. Menyatakan keputusan acara sukan berdasarkan ukuran jarak dan masa. Menganalisis keputusan acara sukan. jam. Hasil Pem belajaran 41. ii. iii. purata. perseribu. persepuluh. 57 . Menerangkan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan. Aras 3 i. Menjelaskan unit ukuran jarak dan masa. Aras 2 i. Menyatakan unit ukuran jarak dan masa dengan betul dan tepat. titik perpuluhan. Menerangkan unit ukuran jarak dan masa. ii. Contoh: i) acara balapan: masa lebih pantas. iii. Menggunakan pita pengukur dan jam randik untuk mengukur jarak dan masa. Menyatakan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan. dan Aras 1 i. Menyatakan perkaitan antara pecahan dan nombor perpuluhan. lebih baik Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. jam randik. minit. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menerangkan keputusan acara sukan berdasarkan ukuran jarak dan masa. perseratus. sifat.

tradisional. 58 . dan Menyatakan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. Menjelaskan jenis permainan. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. Aras 2 i. batu seremban. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. alat muzik dan tarian tradisional. congkak. seramik. Mengumpulkan dan mengelaskan maklumat tentang permainan. reka bentuk. tekat. adat resam. cetakan. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan dan mengelaskan jenis permainan. ii. Aras 1 i. alat muzik. Contoh: bahan kraf tangan Membuat poster tentang seni w arisan bangsa. ukiran. seni mempertahankan diri. pencelup. ii. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. Membuat buku skrap tentang seni w arisan bangsa. Menerangkan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. alat muzik dan tarian tradisional. Mengadakan tunjuk cara seni w arisan bangsa. Menyatakan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. tembikar. Seni Warisan Bangsa i. tarian tradisional. alat muzik dan tarian tradisional. gasing. Hasil Pem belajaran 42. ii. muzik dan tarian tradisional. Menyatakan jenis permainan. Aras 3 i. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. kebudayaan. kraf tangan. ii. Menjelaskan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menerangkan jenis permainan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kesenian. corak.

Menerangkan cara mengaw et makanan. pembungkusan vakum. Menyenaraikan bahan makanan. penyejukbekuan. pengasinan. pembotolan. Menerangkan keperluan pengaw etan bahan makanan. Menghubungkaitkan kepentingan teknologi pengaw etan makanan dengan keperluan bekalan makanan. Contoh: cara menjeruk cili Melukis langkah mengaw et makanan mengikut urutan. iii. ikan masin Menjalankan demontrasi cara mengaw et makanan. Membezakan cara pengaw et makanan. Contoh: air dalam tin. Menjalankan aktiviti sumbang saran tentang faedah mengaw et makanan. aw et. Hasil Pem belajaran 43. pengetinan. Aras 2 i. Menerangkan maksud dan kaedah pengaw etan makanan berdasarkan bahan maujud. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks ii. Menyatakan kepentingan pengaw etan makanan. dan Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. pengeringan. ii. ii. Pengaw etan Bahan Makanan i. i. ii. iv. Menyatakan kaedah mengaw et bahan makanan. Menyatakan maksud pengaw etan makanan. kulat. 59 . Menyatakan keperluan pengaw etan bahan makanan. Aras 3 i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: bakteria. Menerangkan pelbagai kaedah pengaw etan bahan makanan. Menerangkan cara mengaw et makanan mengikut urutan. penjerukan. Menyatakan satu cara mengaw et makanan. jeruk buah. iii. v. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. iv.

Ukuran Gelanggang i. Mencari perimeter dan luas gelanggang. Menerangkan perimeter dan luas. Menyatakan perimeter dan luas. jejari. Menjelaskan ukuran jejari dan diameter. diameter. selisih. meter. Memerihalkan ukuran gelanggang permainan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menerangkan ukuran jejari dan diameter. Melaw at dan mengukur gelanggang permainan di sekolah.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: membundar. perimeter. luas. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. Aras 2 i. Menyatakan perimeter dan luas. ordinal. ii. 60 . Menyatakan ukuran jejari dan diameter. Menyatakan ukuran jejari dan diameter. iii. berulang. hasil tambah. bulatan. Aras 3 i. iii. Menerangkan ukuran gelanggang permainan. iv. ii. purata. Hasil Pem belajaran 44. ii. ii. Melukis pelan gelanggang permainan mengikut skala. segi empat tepat. Menyatakan ukuran gelanggang permainan. Menjelaskan ukuran gelanggang berdasarkan perimeter dan luas. tambah. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. dan Aras 1 i. melengkung. Mencari ukuran jejari dan diameter bulatan. iii.

negara. pertanian. Mengenal pasti dan dibaharui dan yang tidak boleh menerangkan langkah dibaharui. Menyatakan jenis sumber yang boleh sumber mengenal pasti dibaharui dan yang tidak boleh dan menyatakan jenis dibaharui. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 45. kuari. 61 . penghutanan semula. petroleum. memelihara dan iii. suria. gas asli. ekologi. Menerangkan pelbagai sumber yang terancang kepada alam terdapat di Malaysia. tanih. hakisan. hidroelektrik. kitar dan guna semula. perindustrian. Menyebut dan betul. hidupan liar. perikanan. Menerangkan jenis sumber yang boleh iv. iii. pembalakan. hasil laut. menggunakan istilah ii. Mengumpul maklumat tentang sumber negara dan mengelaskan kepada yang boleh dibaharui dan yang tidak boleh dibaharui. sumber yang boleh iv. Menyatakan kesan Aras 2 kegiatan mendapatkan sumber secara tidak i. dan ii. Membincangkan langkah memelihara dan memulihara sumber negara. mergastua. logam. tandus. pemuliharaan. ancaman. perlindungan. Mengadakan kempen atau projek untuk memberi kesedaran mengenai konsep kitar dan guna semula. spesies. mineral. boleh dibaharui. lanskap. sumber tenaga. Menyatakan pelbagai sumber yang dalam konteks. perkumbahan. Menyebut dan mengeja istilah dengan i. pencemaran. terdapat di Malaysia. Menyatakan pelbagai iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sumber negara. pelombongan. ii. pemeliharaan. sekitar. Mem elihara dan Mem ulihara Sum ber Negara i. Menerangkan langkah memelihara dan memulihara sumber memulihara sumber negara. Membincangkan kesan kegiatan mendapatkan sumber secara tidak terancang kepada alam sekitar. sumber yang boleh dibaharui. kepupusan. Menyatakan langkah memelihara dan dibaharui dan yang tidak memulihara sumber negara. hasil galian. sumber yang tidak boleh dibaharui. tebus guna.

Memainkan peranan sebagai guru memberi taklimat kepada murid tentang pemeliharaan dan pemuliharaan sumber negara. Membuat laporan tentang banding beza antara barang yang boleh dibaharui dan juga sumber yang tidak boleh dibaharui. Membuat buku skrap tentang langkah memelihara dan memulihara sumber negara. Menjelaskan jenis sumber yang boleh dibaharui dan yang tidak boleh dibaharui. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Menjelaskan pelbagai sumber yang terdapat di Malaysia. Menjelaskan langkah memelihara dan memulihara sumber negara.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. ii. iii. 62 .

logam. span. ii. iv. ii. Menamakan sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan. kayu. dan Aras 1 i. Menyatakan sifat fizikal bahan. Mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat fizikal bahan. Aras 2 i. kekenyalan. menyerap. Bahan dan Manusia i. getah. tembaga dan kapas Menjalankan aktiviti kuiz berkaitan faedah dan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik. Menyatakan hubung kait sifat fizikal bahan dengan kegunaannya. Menyebut contoh objek dan mengaitkan sifat fizikal dengan kegunaannya. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. kegilapan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. bahan sintetik. ii. kegilapan dan kebolehan menyerap. iii. penyaduran. Contoh: plastik. Menyiasat sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan. keapungan. keapungan. Hasil Pem belajaran 46. Memerihalkan kepentingan bahan asli dan bahan sintetik kepada manusia. Menerangkan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: bahan asli. 63 . logam. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menghuraikan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik. keapungan. iv. Aras 3 i. kegilapan dan kebolehan menyerap air. kain. Menyenaraikan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik.

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: menabung, pengguna, anggaran perbelanjaan, mengaw al perbelanjaan, inflasi, belanjaw an, berbelanja, perbelanjaan diri, pendapatan, bank, berjimat cermat, w ang saku, ambil upah, menambah nilai, borang simpanan. Hasil Pem belajaran 47. Menabung i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; ii. Menyatakan kebaikan menabung dan berjimat cermat; iii. Menyatakan cara menabung yang bijak; dan iv. Menyatakan kesan berbelanja lebih. Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan cara menabung yang bijak. Menyatakan kebaikan menabung dan berjimat cermat. Menyatakan kesan berbelanja lebih. Perbincangan kumpulan tentang cara menabung yang bijak, kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih. Simulasi menemu ramah pegaw ai bank untuk mengetahui cara menabung, kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih. Membuat poster tentang kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2 i. ii. iii. Menerangkan cara menabung yang bijak. Menerangkan kebaikan menabung dan berjimat cermat. Menerangkan kesan berbelanja lebih.

Aras 3 i. ii. Menjelaskan kebaikan menabung dan berjimat cermat. Menjelaskan kesan berbelanja lebih.

64

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: perindustrian, perikanan, perlombongan, pembalakan, pasaran, pemprosesan, ekonomi negara, pelancongan, pengurusan, pengangkutan, barangan, bahan mentah, tenaga kerja, tenaga mahir, pelabuhan, pengeluar, eksport, import, bahan tempatan, industri desa, industri ringan, industri berat, perkhidmatan, perbankan, pendidikan, pendapatan negara, sew aan. Hasil Pem belajaran 48. Malaysia Maju dan Makm ur Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan pelbagai jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia; Menyatakan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara; dan Memerihalkan satu daripada kegiatan ekonomi tempatan. i. ii. iii. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan pelbagai jenis kegiatan ekonomi negara. Menyatakan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Menyatakan suatu kegiatan ekonomi tempatan. Mengenal pasti pelbagai jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia. Berbincang tentang kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Melaw at pusat kraf tangan tempatan. Menyediakan buku skrap yang mengandungi pelbagai jenis kegiatan ekonomi tempatan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2 i. ii. iii. Menerangkan pelbagai jenis kegiatan ekonomi negara. Menerangkan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Menerangkan suatu kegiatan ekonomi tempatan.

Aras 3 i. ii. iii. Menjelaskan pelbagai jenis kegiatan ekonomi negara. Menjelaskan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Menjelaskan suatu kegiatan ekonomi tempatan. 65

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sistem 24 jam, 12 jam, pengurangan, tolak, tambah, darab, bahagi, menganggar, mengganda, perbezaan, baki, mengira, harga, anggaran perbelanjaan, menginterpretasi, memusat, kilometer. Hasil Pem belajaran 49. Perjalanan dengan Kereta Api i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; ii. iii. Menyatakan masa dan w aktu; dan Menyatakan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am. Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan masa dan w aktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam. Menyatakan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am. Membaca jadual perjalanan pengangkutan aw am dalam sistem 12 jam dan 24 jam. Membincangkan butiran perjalanan dari segi tempoh masa, jarak dan tambang. Mengadakan kuiz berpandukan jadual perjalanan pengangkutan aw am. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2 i. ii. Menerangkan masa dan w aktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam. Menerangkan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am.

Aras 3 i. ii. Menjelaskan masa dan w aktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam. Menjelaskan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am.

66

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sfera, piramid, kon, silinder, kubus, kuboid, struktur, menara, kekuatan, kestabilan. Hasil Pem belajaran 50. Bangunan dan Strukturnya i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; ii. iii. Mengenal pasti bentuk sesuatu binaan; Menerangkan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan struktur sesuatu bangunan; dan Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan bentuk sesuatu binaan. Menyatakan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan struktur binaan. Menyatakan perbezaan bentuk beberapa bangunan. Menyiasat model binaan yang mempunyai struktur yang kuat dan stabil dari aspek bentuk, luas tapak dan ketinggian. Contoh bentuk: kabus, kuboid, piramid, kon, sfera. Membina satu model bangunan yang strukturnya kuat dan stabil: - menyatakan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan bangunan. Membuat buku skrap tentang bangunan yang terdapat di negara kita. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

iv.

Aras 2 i. Menerangkan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan struktur binaan. Membandingkan dan membezakan bentuk beberapa bangunan.

iv. Memerihalkan perbezaan bentuk sesuatu binaan.

ii.

Aras 3 i. Menghubungkaitkan antara kestabilan dan kekuatan bangunan dengan struktur bangunan. Menjelaskan struktur binaan beberapa bangunan.

ii.

67

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: penyelidikan. Berbincang tentang usaha kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. Menyatakan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. ekspo. Menyatakan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. zon perdagangan bebas. tarif. berterusan. Mengandaikan diri sebagai seorang usahaw an serta menerangkan strategi yang boleh meningkatkan lagi ekonomi negara. sw asta. sumber tenaga. pengiklanan. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. Menjelaskan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Aras 3 i. taraf perintis. Menerangkan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. pameran. pelaburan. Menyatakan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Hasil Pem belajaran 51. Aras 1 i. ii. Menerangkan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. kestabilan politik. sumber manusia. ii. keamanan. dan iii. bahan mentah. Kejayaan Ekonom i Malaysia i. ii. 68 . ii. iii. Menerangkan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. Mengumpul maklumat tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. rombongan menggalak pelaburan.

lapisan bumi: kerak. paksi. mantel. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. teras. lava. Membicangkan lapisan bumi dan bahagian permukaan bumi dengan menggunakan model atau gambar. Menyiasat bentuk Bumi dengan melihat glob atau bola menerusi saluran kertas atau kadbod dari jarak dekat (30cm) dan dari jarak jauh (15m) Menunjuk cara bagaimana tarikan graviti berlaku dengan menjatuhkan objek ke lantai. ii. Menyatakan bentuk. ii. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: glob. Mensyukuri penciptaan bumi oleh Tuhan. fenomena. letusan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. atmosfera Mengumpul dan mentafsir data tentang keindahan atau berdasarkan sajak. kerak. gelinciran. iv. Mengenal pasti lapisan bumi dan bahagian permukaan bumi. teras dalam lapisan permukaan bumi: lautan. Hasil Pem belajaran 52. kolam air panas. mantel. Aras 3 i. daratan. lohong. ii. gempa bumi. saiz dan tarikan graviti bumi. Bum i Kita i. atmosfera. sistem suria. sfera. Menamakan bahagian permukaan bumi. Menerangkan cara memanfaatkan sumber yang ada di bumi. teras luar. Meramalkan keadaan di bumi jika satu daripada bahagian permukaan bumi musnah. graviti bumi. kaw ah. iii. dan tarikan graviti bumi. Menerangkan bentuk. rekahan. Menyatakan kepentingan amalan penjagaan alam sekitar. mengelilingi. Menjelaskan kepentingan bahagian yang terdapat di permukaan bumi. dan Aras 1 i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. 69 . magma. lapisan bumi. iv. Menerangkan bahagian permukaan bumi. putaran dan edaran. iii. gunung berapi.

daya. Mengagumi keindahan alam semesta ciptaan Tuhan. buruj Pari. Menyenaraikan planet dalam sistem suria mengikut urutan bermula daripada matahari. iv. reka cipta. Menamakan ahli sistem suria. Menyatakan keindahan alam ciptaan Tuhan. buruj. iv. Berbincang berdasarkan gambar tentang ahli sistem suria. buruj Belantik. skorpio. Mengitlak alam semesta yang w ujud dalam keadaan tertib dan sistematik. meteoroid. slaid. planet. Sistem Suria i. ii. sistem suria. iii. iii. komet. Aras 3 i. Menyatakan planet dalam sistem suria. Melukis kedudukan planet sistem suria. 70 . Hasil Pem belajaran 53. dan Aras 1 i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: angkasa lepas. Menerangkan ahli sistem suria. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. geseran. gugusan bintang. Bercerita tentang keindahan alam berpandukan gambar berw arna. ii. urutan. ii. iii. alam semesta. asteroid. keupayaan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menamakan planet dalam sistem suria. Menjalankan demonstrasi untuk memerhati putaran dan edaran planet mengelilingi Matahari dengan menggunakan model. Contoh: pemandangan di pantai pada w aktu senja. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. buruj Biduk. Memerihalkan keindahan alam ciptaan Tuhan. Menyatakan ahli sistem suria.

sosial dan politik. hubungan dua hala. ii. Contoh: CHOGAM. persidangan. Menjelaskan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. Menerangkan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. deklarasi. Mengumpul maklumat daripada pelbagai bahan tentang penglibatan Malaysia dengan negara luar dalam bidang ekonomi. sidang kemuncak. ASEAN. politik. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. 71 . ii. Aras 2 i. Menerangkan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. Menyatakan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. sosial dan politik. OIC. ASEAN. Membincangkan faedah hubungan Malaysia dengan dunia luar. iii. pertubuhan. Aras 3 i. Menjelaskan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. satelit. canggih. pelarian. OIC.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kepimpinan. media massa. ekonomi. sosial dan politik. sosial dan politik. Hasil Pem belajaran 54. perw akilan. Mengenal pasti pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia di peringkat antarabangsa. ii. sarw ajagat. ii. PBB. teknologi. Malaysia di Arena Antarabangsa i. Komanw el. iii. diplomatik. sosial dan politik. anggota. Menyatakan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. Menyatakan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. kedutaan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 i. penyertaan. dan Menyatakan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi.

gerhana bulan. Berbincang secara berpasangan untuk meramalkan keadaan di bumi sekiranya gerhana berterusan. Menerangkan fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari. Menyatakan keadaan di bumi semasa gerhana bulan dan gerhana matahari. berpusing dan beredar. Aras 2 i. bulan purnama. ii. Aras 3 i. Meramalkan keadaan di bumi sekiranya gerhana berterusan. Hasil Pem belajaran 55. bulan sabit.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pemancar. Menerangkan keadaan persekitaran semasa gerhana. Bulan dan Matahari. ii. pantulan. matahari. bulan. anak bulan. 72 . Melukis rajah dan menerangkan kedudukan Bumi. Gerhana i. gerhana matahari. Melukis dan menerangkan kedudukan bumi bulan dan matahari semasa gerhana. ii. Bulan dan Matahari semasa Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari. dan Memerihalkan keadaan di bumi semasa gerhana. bumi. Menyatakan kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari. Menunjuk cara bagaimana Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari berlaku dengan menggunakan model Bumi. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. bulan separa. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iii. Aras 1 i. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii.

perpuluhan. Menjelaskan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. pecahan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. dan Memerihalkan keputusan markah peperiksaan. Menerangkan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. 73 . Menyatakan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. Hasil Pem belajaran 56. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. sama dengan. Aras 1 i. iii. Aras 3 i. darab. ii. ii. Contoh: i) 20 x 100 = 50% 40 ii) 272 x 100 = 54. Menjelaskan keputusan peperiksaan. Menerangkan keputusan peperiksaan berdasarkan peratus. Sumber: Jadual Peperiksaan. Mengira markah peperiksaan dalam peratus. Menganalisis keputusan peperiksaan murid. ii. Menyatakan markah peperiksaan dalam peratus. iii. Markah Peperiksaan i. Menyatakan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. persamaan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Contoh: i) jumlah markah dalam peratus ii) peratus lulus iii) peratus gagal Menyelesaikan masalah yang melibatkan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. simbol peratus.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: peratus.40% 500 Menganalisis keputusan peperiksaan murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful