KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

KELAS PERALIHAN

AMALAN BAHASA MELAYU
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM

KANDUNGAN
Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat Objektif Organisasi Kurikulum Penerangan Tentang Huraian Sukatan Pelajaran Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengisian Kurikulum Tajuk Pelajaran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sekolahku Mengenal Makmal Sains Sekolah Bermain Congkak Penyenggaraan Kereta Rumahku, Keluargaku Sehari Di Zoo Negara Permainan Angka Keceriaan Sekolah Siratan Makanan Taman Permainan 9 10 11 12 14 16 18 19 20 21 iii vii ix xi 1 1 1 2 2 5 6

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. iv

Bandar Raya Kita Haiw an Kesayanganku Reka Cipta Tanaman Hiasan Menghargai Kemudahan Aw am Keistimew aan Manusia Lakukan Sendiri Asas Perniagaan Masyarakat Penyayang Tumbuh-Tumbuhan dan Keindahan Alam Mari Kita Cari Tenaga Elektrik Negara Indah Permai Litar Elektrik Pasar Raya Mesin Keselamatan Diutamakan Perkhidmatan Pos Sistem Raja Berperlembagaan Sumber Semula Jadi Persatuan Pengguna Hari Kantin Kesetiaan Kepada Negara Keunikan Haba dan Cahaya

22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Kenali Diri dan Rakan Sebaya Zaman Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka Perubahan Bentuk Air Hari Lahir Pejuang Kemerdekaan Tanah Air Makanan dan Rasanya Sukan Mini Seni Warisan Bangsa Pengaw etan Bahan Makanan Ukuran Gelanggang Memelihara dan Memulihara Sumber Negara Bahan dan Manusia Menabung Malaysia Maju dan Makmur Perjalanan dengan Kereta Api Bangunan dan Strukturnya Kejayaan Ekonomi Malaysia Bumi Kita Sistem Suria Malaysia di Arena Antarabangsa Gerhana Markah Peperiksaan

49 50 52 53 54 55 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

v

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. rakyat Malaysia. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. memelihara satu cara hidup demokratik. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsipprinsip berikut : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. MAKA KAMI.

berakhlak mulia. masyarakat. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. vii . dan negara. rohani. berketerampilan. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi. bertanggungjawab.

Huraian ini diharapkan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan merupakan perincian sukatan pelajaran yang menjadi sumber rujukan utama guru untuk membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran yang teratur dan kemas.Kata Pengantar Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan menjelaskan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid berasaskan pendekatan masteri. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih. masa. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. dan pembelajaran secara kontekstual. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran yang disemak semula ini banyak pihak yang terlibat terutama guru. dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. Semua elemen ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada murid dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan. menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. pensyarah maktab dan universiti. pembelajaran secara konstruktivisme. kecerdasan pelbagai. iaitu kemahiran berfikir. xi . nilai murni dan semangat patriotik dan kew arganegaraan tetap diutamakan. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. dan individu yang mew akili badan-badan tertentu. guru diharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernilai tambah. pegaw ai Kementerian Pendidikan. Di samping itu. kemahiran belajar cara belajar. Hasil pembelajaran tersebut dinyatakan secara eksplisit mengikut aras kesukaran isi kandungan dan tahap keupayaan murid melalui pernyataan dalam Huraian Hasil Pembelajaran. SYED ZIN) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Pernyataan tersebut memberikan cabaran yang sesuai dengan murid dalam pendidikan sekolah menengah agar dapat melahirkan murid yang berketerampilan menggunakan bahasa Melayu baku. kajian masa depan. Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber.

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan PENDAHULUAN Amalan Bahasa Melayu merupakan satu mata pelajaran yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. Organisasi Kandungan. Penerangan tentang Huraian Sukatan Pelajaran. Hasil Pembelajaran. MATLAMAT Matlamat program Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan adalah untuk melengkapkan dan membolehkan murid mencapai tahap kecekapan berbahasa yang baik dan berkesan dari aspek penguasaan. Pengetahuan tentang istilah dan laras bahasa dalam bidang Sains. Mempelajari. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan merupakan perincian kepada kandungan Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan dan berfungsi sebagai panduan untuk guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Keempat-empat bidang berkenaan telah dipelajari oleh murid semasa mereka belajar di sekolah rendah sama ada SJK (C) dan SJK (T). Keadaan ini juga dapat membantu murid mengikuti pelajaran lebih mudah apabila meneruskan pengajian di Tingkatan 1. kata umum. ii. dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. Organisasi Kandungan merangkumi Penggunaan Bahasa. Mata pelajaran Amalan Bahasa Melayu ini diperuntukkan sebelas w aktu seminggu. pengajaran dan pembelajaran Amalan Bahasa Melayu juga dilaksanakan sebagai satu langkah menggalakkan murid mengamalkan dan mengaplikasikan segala pengetahuan dan kemahiran yang telah mereka pelajari. Matematik. Kemahiran Bahasa. Mata pelajaran ini memberi penekanan pada penggunaan dan penguasaan istilah. murid kelas peralihan perlu diberi pendedahan yang cukup untuk menggunakan bahasa Melayu dengan berkesan dalam pelbagai pengalaman pembelajaran supaya mereka lebih bersedia dan yakin pada peringkat menengah. Mengemukakan maklumat dengan tepat dalam bahasa Melayu secara lisan dan tulisan. Oleh sebab bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar pada peringkat sekolah menengah. Di samping penguasaan bahasa. 1 . dan laras bahasa ilmu sebagai persediaan murid ke Tingkatan 1. penggunaan dan pengukuhan bahasa Melayu khususnya dalam pelbagai bidang ilmu dan kehidupan harian yang dipelajari dalam bahasa ibunda semasa berada di sekolah rendah serta membantu memupuk semangat patriotik dan menghayati nilai murni masyarakat Malaysia. Subjek ini dirancang khas bagi kelas peralihan untuk membolehkan murid menguasai istilah bahasa Melayu dan kecekapan berbahasa. Kemahiran Hidup dan Kajian Tempatan merupakan teras program Amalan Bahasa Melayu. Objektif. dan Pengisian Kurikulum. Huraian sukatan pelajaran ini mengandungi Matlamat. OBJEKTIF MATA PELAJARAN AMALAN BAHASA MELAYU KELAS PERALIHAN Pada akhir program Amalan Bahasa Melayu murid dapat: i. memahami dan menggunakan istilah dan kata umum dalam bahasa Melayu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dengan tepat dalam pelbagai konteks dan situasi.

Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Amalan Bahasa Melayu memberikan tumpuan pada murid untuk menguasai hasil pembelajaran. Penyataan Aras 1 hingga Aras 3 dalam Huraian Hasil Pembelajaran ialah perincian bagi hasil pembelajaran. Sukatan ini mengandungi 56 tajuk pelajaran dan dicadangkan dua tajuk pelajaran diajarkan pada setiap minggu. membaca dan menulis perlu dititikberatkan dalam pengajaran dan pembelajaran setiap tajuk pelajaran. Hasil pembelajaran. Kemahiran berkaitan adalah berdasarkan tajuk pelajaran yang dipilih daripada beberapa pengalaman pembelajaran yang pernah dilalui oleh murid semasa berada di sekolah rendah merangkumi pengetahuan Sains. b. bertutur. 2 . Aras 2. Selain daripada itu.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan PENERANGAN TENTANG HURAIAN SUKATAN PELAJARAN iii. dan lajur ketiga mengandungi Cadangan Aktiviti/Teknik. Matematik. Kemahiran Hidup. Pemeringkatan berdasarkan aras ini sejajar dengan pembelajaran masteri dan membolehkan murid yang cemerlang terus maju tanpa mengabaikan murid yang berpencapaian rendah. atau Aras 3. keempatempat kemahiran berbahasa iaitu mendengar. ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan ini meliputi Kemahiran Bahasa. dan Kajian Tempatan. Berinteraksi dengan baik dalam bahasa Melayu di dalam dan di luar bilik darjah. Huraian Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pembelajaran dalam lajur 2 menyatakan secara jelas aras kemahiran yang perlu dicapai oleh murid mengikut tahap keupayaan dan kemajuan mereka sama ada pada Aras 1. Lajur pertama mengandungi pernyataan Hasil Pembelajaran seperti yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu kelas peralihan. dan iv. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan dipersembahkan dalam tiga lajur. Tajuk yang dipilih adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang telah murid pelajari di SJK (C) atau di SJK (T). Lajur kedua memuatkan Huraian Hasil Pembelajaran. dan elemen Pengisian Kurikulum. Semua perkara ini dinyatakan di baw ah: Kem ahiran Bahasa Kemahiran bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Amalan Bahasa Melayu lebih difokuskan kepada kemahiran pemahaman dan penguasaan bahasa Melayu murid. Hasil pembelajaran ini terdiri daripada tajuk yang merangkumi keempat-empat bidang yang berkaitan dan juga beberapa aspek kemahiran berbahasa yang perlu dikuasai oleh murid. Mengamalkan nilai murni dan semangat patriotik.

Cadangan tersebut disesuaikan dengan Huraian Hasil Pembelajaran serta mengambil kira elemen yang terkandung dalam pengisian kurikulum. contohnya kemahiran meramal dan membuat pilihan menggunakan kajian masa depan dan jenis kecerdasan pelbagai yang unik bagi seseorang murid. Guru boleh mengubah suai atau memilih teknik atau aktiviti lain yang sesuai dengan kebolehan murid. Semua cadangan ini hanyalah sebagai panduan untuk guru. d. 3 . Kosa Kata istilah dan Kata Um um Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid ada disediakan pada setiap tajuk pelajaran.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan c. Cadangan Aktiviti/ Nota Cadangan Aktiviti/Nota dalam lajur 3 mengandungi cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu belajar di bilik darjah.

Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Mengumpul maklumat tentang latar belakang sekolah daripada buku tahunan sekolah. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Hasil Pembelajaran Kemahiran Berbahasa Tajuk Pelajaran Cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran 4 . Sekolahku Aras 1 i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan Paparan Contoh Huraian Sukatan Pelajaran Hasil Pem belajaran 1. i.

serta isu semasa. guru perlu merancang dan menentukan tema bagi pengajarannya yang meliputi bidang ilmu. b. berkomunikasi dan berinteraksi. Pendekatan berpusatkan murid selari dengan pembelajaran masteri yang menekankan keperluan memastikan murid menguasai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Dalam hal ini aktiviti penilaian. Oleh itu. Bahan-bahan seperti akhbar. pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Amalan Bahasa Melayu. dan konstruktivisme umpamanya. majalah. dan inkuri berasaskan pembelajaran kajian masa depan. c. 5 . ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih mudah diserapkan. dan pengayaan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema. Kepelbagaian Teknik Pendidikan Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah mengajar. meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. bahan daripada internet. Bacaan Luas Bacaan luas memberikan peluang kepada murid untuk menimba ilmu pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik bagi meningkatkan daya berfikir dan minat ingin terus membaca. kecerdasan pelbagai. Guru boleh memilih pendekatan. Kaedah dan teknik perbincangan. Kepelbagaian Sum ber dan Bahan Penggunaan perpustakaan. perisian kursus. d. serta penggunaan bahan bantu dan teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif. kamus. serta bahan sastera dan bukan sastera hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dan untuk bacaan luas. e. Bagi tujuan ini. Di samping itu. buku rujukan. Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. pemulihan. simulasi. Melalui pembelajaran masteri murid diberi peluang untuk maju mengikut kadar keupayaan mereka sendiri. projek. Pengajaran dan Pem belajaran Bertem a Pendekatan bertema amat diigalakkan dalam pengajaran bahasa. Bacaan luas boleh dijalankan dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu dengan menggunakan bahan-bahan ilmiah yang berkaitan dan bersesuaian. Keberkesanan pengajaran bergantung pada pengolahan teknik. kemahiran bahasa dan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a. hal persendirian dan kemasyarakatan. kaedah serta teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. murid dapat membina keyakinan berbahasa.

Penerangan ringkas bagi setiap pengisian ini adalah seperti yang berikut: a. Pengayaan Aktiviti pengayaan perlu diberikan penekanan kerana murid berbeza tahap kebolehan. Ilm u Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin. kew arganegaraan. Penilaian Penilaian merupakan sebahagian daripada proses penting dalam pengajaran dan pembelajaran. keupayaan. bakat. guru dapat memastikan tindakan susulan yang perlu diambil terhadap seseorang murid sama ada dalam bentuk aktiviti pemulihan atau pengayaan. dan minat murid yang menguasai hasil pembelajaran lebih awal atau dalam jangka masa yang ditetapkan diberikan aktiviti atau tugasan yang lebih mencabar. Melalui penilaian yang berterusan. Ilmu pengetahuan ini juga termasuk perkara semasa yang boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti ini dilaksanakan mengikut kadar kemampuan murid. nilai murni. dan kemahiran bernilai tambah. Semua elemen ini diserapkan dalam konteks bagi ketigatiga bidang yang terdapat dalam penggunaan bahasa.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan f. 6 . h. Pem ulihan Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai hasil pembelajaran yang belum dicapai. contohnya ilmu sains dan geografi yang boleh digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. PENGISIAN KURIKULUM Elemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu. peraturan sosiobudaya. g.

kemahiran belajar cara belajar. Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu meliputi kesantunan bahasa. Nilai murni ini ialah: Baik hati Berdikari Hemah tinggi Hormat-menghormati Kasih sayang Keadilan Kebebasan Keberanian Kebersihan fizikal dan mental Kejujuran Kerajinan Kerjasama Kesederhanaan Kesyukuran Patriotisme Rasional Semangat bermasyarakat c. e. Nilai Murni Penyerapan nilai murni dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu adalah untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki akhlak mulia. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. kajian masa depan. d. Peraturan ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. Kew arganegaraan Penyerapan unsur patriotisme dan kew arganegaraan dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat kepada tanah air. Penerangan ringkas tentang kemahiran bernilai tambah adalah seperti yang berikut: 7 . Selain itu. dan peribahasa. Kem ahiran Bernilai Tam bah Kemahiran bernilai tambah mengutamakan pengalaman di bilik darjah sesuai dengan situasi kehidupan dunia sebenar murid serta senario dunia yang global.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan b. pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual. laras bahasa. Pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan w arganegara yang baik dan meningkatkan komitmen terhadap bangsa dan negara. kecerdasan pelbagai. Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni masyarakat Malaysia harus dipupuk dengan terancang sama ada secara langsung atau tidak langsung dan dilanjutkan di peringkat antarabangsa selaras dengan tuntutan nilai sejagat. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah kemahiran berfikir. penghayatan dan amalan nilai murni bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berperibadi mulia.

v. serta mengendalikan perubahan supaya murid dapat manfaat yang maksimum. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea. iv. masa kini. vi. Oleh itu. yakin. Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. dan naturalis. cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah. Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal-linguistik. guru perlu mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian. kinestetik. dan menulis. dan seronok untuk belajar sepanjang hayat. interpersonal. membaca. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham. visual-ruang. ii. Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhaap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau. intrapersonal. Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti mendengar. bertutur.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan i. menjangka akibat. muzik. iii. dan masa depan. menyelesaikan masalah. dan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. dan memperoleh maklumat melalui internet. 8 . Ini bermakna murid dapat membuat ramalan. logik-matematik. Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhaap teknik pembelajaran yang berkesan Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan. atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka boleh menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti menghantar dan menerima e-mel.

dan alam pekerjaan. secara konkrit. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid. Pembelajaran ini disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai. serta melibatkan latih amal dan berfikir. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan mereka. 9 . masyarakat.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan vii.

perhimpunan. iii. lencana. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. moto. Persatuan Ibu Bapa dan Guru. lokasi. kelab. ii. piagam. Menjelaskan sejarah sekolah. persekolahan. bengkel. moto dan simbol pada lencana sekolah. perhimpunan. Menerangkan kepentingan aktiviti utama sekolah. imej. Aras 3 i. dan Memerihalkan aktiviti utama sekolah. cogan kata dan aktiviti sekolah.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: peta. persatuan. ii. takw im. Perayaan Hari Guru Menghasilkan buku skrap yang mengandungi maklumat tentang sejarah sekolah. pengetua. Mengumpul maklumat tentang latar belakang sekolah daripada buku tahunan sekolah. Menyatakan aktiviti utama sekolah. keceriaan. kokurikulum. 9 . kurikulum. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. moto dan simbol pada lencana sekolah. Menjelaskan kepentingan aktiviti utama sekolah. aktiviti. pengaw as. Menerangkan sejarah sekolah. iii. Melaporkan aktiviti utama sekolah Contoh: Hari Sukan. makmal. Aras 1 i. lagu. Memerihalkan sejarah dan identiti sekolah. pusat sumber. identiti. misi. perpustakaan. Hasil Pem belajaran 1. moto dan simbol pada lencana sekolah. surau. disiplin. hari ucapan. carta organisasi. penggal. logo. Menyatakan sejarah sekolah. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. hari sukan. ii. gelanggang. pelan. interaksi. lencana. Sekolahku i. ii. papan kenyataan. visi.

tiub kapilari. Menyatakan alat yang terdapat di makmal sains. bikar. Mengenal dan menyebut alat yang terdapat di makmal sains sekolah. luas. suis. Aras 3 i. Mengenal Makm al Sains Sekolah i. berat. ii. jam randik. 10 . suhu. isi padu. Menerangkan peraturan di makmal sains. iv. penunu bunsen. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains. dan Aras 1 i. merkuri. Menerangkan peraturan di makmal sains. selinder penyukat Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. mililiter. iii. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains. Menerangkan alat yang terdapat di makmal sains. ii. cecair. kelalang kon. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Hasil Pem belajaran 2. celsius. Menyatakan peraturan di makmal sains sekolah. bikar. termometer. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. iii. iii. termometer. Menerangkan alat yang terdapat di makmal sains. Menunjuk cara bagaimana menggunakan peralatan sains. Contoh: jam randik. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains. tabung uji. panjang. Menyatakan kegunaan dan cara menggunakan alat sains Bersoal jaw ab untuk menerangkan peraturan di makmal sains sekolah. ii. Melaw at makmal sains sekolah. iv.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: radas. silinder penyukat. tabung uji. iii. Menyatakan peraturan di makmal sains.

Merujuk kamus untuk mendapatkan makna kata istilah atau kata umum. ii. ratus ribu. iv. tambah. beza. sifar. ribu. operasi. simbol. baki. 11 . sa. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyelesaikan masalah operasi mengira sehingga tujuh digit. ii. nombor bulat. Menyatakan dan menyelesaikan masalah operasi nombor sehingga empat digit. Menyatakan dan menggunakan operasi mengira dalam bentuk simbol dan perkataan. tertib menaik. iv. dan Aras 1 i. Menerangkan operasi nombor sehingga lima digit. kuantiti.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: nombor. banding. Menyatakan operasi nombor sehingga empat digit. puluh ribu. kuantiti Permainan menyusun kad (nombor/ simbol/perkataan) untuk membentuk kumpulan nombor bagi menjalankan operasi mengira sehingga tujuh digit dan menyatakannya dalam perkataan. ii. pengurangan. bahagi. Hasil Pem belajaran 3. juta. Menjelaskan operasi nombor enam digit ke atas. puluh. Menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi enam digit ke atas. cerakin. ratus. Aras 2 i. Memerihalkan nombor dan simbol. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menerangkan dan menyelesaikan masalah operasi nombor sehingga lima digit. bundar. Menyatakan nombor dan operasi nombor dengan betul. Aras 3 i. Mengenal dan menyebut nombor serta simbol operasi. gandaan. darab. Contoh: cerakin. angka. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. anggar. ii. tertib menurun. bergabung. Berm ain Congkak i. digit.

komponen. tayar. Menerangkan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan mesin mudah.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: manual. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. spanar hujung terbuka. kerja praktis. skru. Hasil Pem belajaran 4. kotak alatan tangan. cermin sisi. Menerangkan jenis alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan. Mengumpul bahan yang berkaitan dengan kereta atau enjin kereta untuk dimuatkan dalam buku skrap. sesendal. playar muncung tirus. iv. 12 . dan Huraian Hasil Pem belajaran Aras 1 i. menyebut. Menceritakan cara menggunakan alatan tangan untuk menyenggara enjin. alatan tangan. playar gabung. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan jenis alatan tangan untuk kerja penyenggaraan. Menerangkan cara penyenggaraan mesin mudah. ii. iii. Aras 2 i. Penyenggaraan Kereta i. Mengenal pasti alatan tangan penyenggaraan kereta di makmal Kemahiran Hidup sekolah. meminyak. ii. spanar boleh laras. Menyatakan cara penyenggaraan mesin mudah. penyenggaraan. iv. jenis pengikat dan pencantum. Menyatakan alatan tangan untuk kerja penyenggaraan mesin ringkas. Cadangan Aktiviti / Nota iii. pemutar skru philip. enjin. bonet. Menyatakan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan. alatan ganti. kekunci allen. Memerihalkan cara penyenggaraan mesin ringkas. dan melabel bahagian enjin dan komponen kereta. Menama. ii. iii. pemutar skru rata. Mengenal pasti alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan.

ii. iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Menjelaskan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan mesin mudah. 13 . Menjelaskan cara penyenggaraan mesin mudah. Menjelaskan kegunaan jenis alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan. Cadangan Aktiviti / Nota Menunjukkan cara dan gaya sebenar menyenggara kereta beserta alatan tangan berkaitan. Contoh: .cara menggunakan spanar boleh laras untuk membuka dan memasang tayar.

Menyatakan jenis rumah tradisional dan rumah moden. iii. ii. rumah minangkabau. iv. datuk. Menceritakan pertalian kekeluargaan dengan menggunakan carta salasilah keluarga. biras. Membuat buku skrap tentang jenis rumah. rumah teres. ii. ruang tetamu. saliran. Memerihalkan suatu aktiviti di rumah yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. Menerangkan jenis rumah tradisional dan rumah moden. fungsi ruang rumah dan pelan rumah. ruang makan. Menyatakan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. abang. Merujuk brosur atau iklan penjualan rumah untuk mengenal pasti jenis rumah. Menyatakan panggilan keluarga asas dan keluarga kembangan. rumah panjang. Menyatakan jenis rumah dan lokasi. keluarga asas. Membuat simulasi aktiviti di rumah menunjukkan amalan interaksi yang mesra dalam keluarga. rumah sebandung. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. dan Huraian Hasil Pem belajaran Aras 1 i. zuriat. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. salasilah. ibu. sepupu. cucu. ipar. dapur. bapa saudara. komuniti. nenek. Hasil Pem belajaran 5. toleransi. adik. persekitaran. Mengenal pasti dan menyatakan hubungan kekeluargaan dan salasilah keluarga. keperluan asas. keluarga kembangan. Rum ahku. kakak. tolak ansur. bilik tidur. rumah moden. rumah rakit. 14 . bilik mandi. bapa. Menerangkan keistimew aan anggota keluarga asas dan keluarga kembangan. perlindungan. iii. kondominium. rumah melaka. Menerangkan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. emak saudara.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: rumah tradisional. Keluargaku i. keselesaan. rumah pangsa. ii. timbang rasa. lokasi. pengudaraan. majlis kejiranan. rumah bagan. Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. lokasi. iii. iv.

iii. . .rumah melaka di Melaka .rumah panjang di Saraw ak Melakonkan aksi sebagai abang. Menjelaskan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. kakak. ii. Contoh: Nyatakan jenis rumah dan lokasinya. Cadangan Aktiviti / Nota Bersoal jaw ab tentang jenis rumah dan lokasi rumah berkenaan dibina.rumah tradisional di kampung.rumah moden di pekan. Menjelaskan kesesuaian jenis rumah dengan lokasi.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Aras 3 i. dan adik bertutur tentang aktiviti dan perkara yang dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. . 15 . Menjelaskan tanggungjaw ab keluarga asas dan keluarga kembangan.rumah minangkabau di Negeri Sembilan .

Membezakan haiw an berdasarkan sifat fizikal. menyusur. bercengkerang. interaksi antara hidupan. burung. reptilia. iv. ciri haiw an. tabiat haiw an. iii. ii. berkaki empat ii) Ciri-ciri haiw an. iii. sifat fizikal. iii. iaitu: a) Litupan badan b) Habitat c) Tabiat makan d) Anggota badan e) Cara membiak Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. berbulu. Menyatakan kepentingan haiw an. dan v. perkumuhan. Membezakan haiw an berdasarkan ciricirinya. berbulu. bertelur. Menerangkan sifat fizikal haiw an. habitat.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: mengelaskan. spesies. mengitlak. Menerangkan ciri-ciri khas haiw an untuk melindungi diri. Menerangkan kepentingan haiw an. Menerangkan ciri-ciri khas haiw an untuk melindungi diri. Berbincang tentang sifat fizikal dan ciri-ciri haiw an berdasarkan tayangan video “National Geographic”. Menyatakan sifat fizikal haiw an. Menyatakan kepentingan haiw an. pembiakan. ikan. ii. i. Contoh: i) Sifat fizikal. Menyebut nama haiw an. Menyatakan ciri-ciri asas dan ciri-ciri khas haiw an untuk melindungi diri. iv. serangga. 16 . amfibia. bergerak balas. Menerangkan ciri-ciri haiw an. Aras 2 i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Sehari Di Zoo Negara i. v. bersisik. mengengsot. beranak. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. rantaian makanan. mamalia. Hasil Pem belajaran 6. ii.

Membandingkan dan membezakan ciriciri khas haiw an untuk melindungi diri.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. 17 . Bercerita tentang kepentingan haiw an kepada manusia berdasarkan gambar. iii. Menjelaskan kepentingan haiw an. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Mengklasifikasikan haiw an berdasarkan sifat fizikal dan ciri-cirinya. ii. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan dan membezakan ciri-ciri khas haiw an.

Menyelesaikan masalah permainan angka dan pola nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Menyatakan pola nombor mengikut tertib menaik atau tertib menurun.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: mengecam. Memerihalkan pola nombor. iv. hubungan. Perm ainan Angka i. 11. 18 . Hasil Pem belajaran 7. pengurangan. Menjelaskan dan menyelesaikan operasi mengira melibatkan pola nombor. Menyatakan ayat matematik dan bahasa yang betul dalam operasi mengira. Menerangkan dan melengkapkan pola nombor dengan bahasa yang betul. pola. nombor ganjil. tambah. ii. tertib menurun. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iii. darab. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi mengira. Aras 2 i. dan Aras 1 i. nilai. Menerangkan pola nombor mengikut tertib menaik atau menurun. ii. Aras 3 i. iii. Mengenal pasti dan melengkapkan pola nombor. Menyatakan dan mengenal pasti pola nombor genap dan nombor ganjil. tertib menaik. ii. Menyatakan operasi mengira dengan menggunakan ayat matematik. 7. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyatakan pola nombor yang dibentuk dalam ayat matematik dan bahasa yang betul. nombor genap. Menerangkan operasi mengira dengan menggunakan ayat matematik dan bahasa yang betul. siri. Contoh: i) ayat matematik: 3. 15 ii) bahasa: polanya ialah menambahkan setiap nilai yang sama iaitu 4. iv. bahagi. ii. Membuat cabutan bola bernombor (ganjil/genap) dan menyusunnya mengikut tertib menaik dan menurun.

Menyatakan projek menanam pokok hiasan. reja kain. tanah atas. pokok renek. Menyatakan projek menanam pokok hiasan. baja kimia. paku. Mengenal pasti alatan tangan penyenggaraan dan baik pulih perabot. alat ganti. pasir. alat perkebunan. Aras 3 i. meminyak. Cadangan Aktiviti / Nota Mengenal pasti alatan tangan perkebunan di makmal kemahiran hidup sekolah. medium penanaman. pokok bunga semusim. ii. ii. ii. bekas tanaman. sekateur. iv. kotak alatan tangan. iii. Menerangkan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan. ii. kerja praktis. Menulis laporan tentang projek keceriaan di sekolah dan membentangkannya dalam kelas. iii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyebut dan menyatakan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan. dan Huraian Hasil Pem belajaran Aras 1 i. baja organik. Aras 2 i. Menyatakan jenis alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan. Hasil Pem belajaran 8.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: alatan tangan. pongkes. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menjelaskan cara membaik pulih kerosakan peralatan kayu di sekolah. Menjalankan aktiviti membaik pulih perabot sekolah. Menjalankan aktiviti dan kerja praktis membersihkan dan mencantikkan kaw asan sekitar. Menyatakan cara membaik pulih kerosakan peralatan di sekolah. kereta sorong. cangkul. perkakas. iv. Menerangkan cara membaik pulih kerosakan peralatan. pokok hiasan. Menerangkan cara-cara membaik pulih kerosakan peralatan di sekolah. pokok penutup bumi. kerja kayu. Menerangkan projek menanam pokok hiasan. 19 . Menjelaskan projek menanam pokok hiasan. iii. Keceriaan Sekolah i. penyenggaraan dan baik pulih.

20 . iii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. tabiat haiw an. Menerangkan rantai makanan. ii. serangga. Contoh: Lagu “Bangau Oh Bangau” Menjalankan aktiviti permainan kata untuk mengetahui nama haiw an dan makanannya. Menyatakan siratan makanan sebagai satu kitaran dalam kehidupan. Siratan Makanan i. Melakar dan menerangkan rantai makanan. Menjelaskan siratan makanan daripada rantai makanan. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iii. Menyatakan haiw an dan jenis makanannya. Hasil Pem belajaran 9. Menjelaskan setiap hidupan saling bergantungan. i. Menyatakan rantai makanan dalam siratan makanan. iv. ii. Menyatakan setiap hidupan saling memerlukan. spesies. ii. iv.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: rantai makanan. Menyanyikan lagu yang ada kaitan dengan siratan makanan. omnivor. v. karnivor. Murid A sebut Murid B sebut Murid C sebut Murid D sebut iv. Melukis rajah rantai makanan dan siratan makanan. Menjelaskan rantai makanan dalam siratan makanan. Contoh: Haiw an Gajah Harimau Ular Rusa Makanan Tebu Kambing Tikus Daun Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Aras 2 i. Menerangkan setiap hidupan saling bergantungan. habitat. dan v. ii. Menyatakan rantai makanan sebagai hubungan makanan antara hidupan. herbivor. Membincangkan tentang peranan setiap hidupan dalam siratan makanan. Menerangkan hubungan rantai makanan dalam siratan makanan. Menyatakan dan mengelaskan haiw an berdasarkan jenis makanannya. siratan makanan. Aras 3 i. Mengelaskan haiw an berdasarkan jenis makanannya.

segi tiga. ii. Menjelaskan bentuk geometri. lebar. Menyatakan dan mengenal pasti ciri bentuk dua matra dan tiga matra. bucu. sisi melengkung. Menyatakan bentuk geometri. Menerangkan ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra. permukaan. dan Aras 1 i. panjang. segi empat sama ii) bentuk tiga matra: kon. kubus. Menerangkan bentuk geometri. iii. sisi lurus. segi tiga sudut tepat. kuboid. Mengenal pasti ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra. 21 . sfera. paksi. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. ii. piramid. iii. dua matra. sudut tegak. sudut. jejari bulatan. Hasil Pem belajaran 10. bulatan. Menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. iv. diameter. tapak. Menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. tiga sisi. segi empat tepat. simetri. iv. lilitan. Mengenal pasti bongkah bentuk geometri dan bahan maujud. kuboid Melaw at persekitaran sekolah untuk mengenal pasti bentuk geometri. ii. kon. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi empat. Tam an Perm ainan i. iii. Menjelaskan ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra. iv. Menjelaskan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. silinder. Menerangkan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. contoh: i) bentuk dua matra: segi empat. Menyatakan bentuk geometri. Aras 3 i. segi tiga sama kaki. Menyatakan projek menanam pokok hiasan. iii. segi tiga sama sisi. sisi sama. ruang. tiga matra. segi empat sama. empat sisi. satah. Melukis bentuk dua matra dan tiga matra.

tempat rekreasi. dan Aras 1 i. Menyatakan keistimew aan bandar raya dari segi lokasi. tempat ibadat. etnik. iv. Mengumpul maklumat dan mencatat sejarah tentang sesebuah bandar raya. pusat bandar. pinggir bandar. Melaporkan aktiviti suatu perayaan yang diadakan di suatu tempat atau bandar raya. iii. aspek fizikal dan komposisi penduduk. Menceritakan sejarah bandar raya. bangunan pencakar langit. pangsapuri. Menjelaskan suatu perayaan di bandar raya. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. mukim. Ipoh. muara. iii. iii. ii. kuala. Menerangkan keistimew aannya dari segi lokasi. daerah. lebuh raya. Menjelaskan keistimew aannya dari segi lokasi. ii. iii. Menyatakan asal usul bandar raya. sempadan. Menerangkan asal usul bandar raya. iv. Contoh: Kuala Lumpur. aspek fizikal dan komposisi penduduk. kompleks beli-belah. komposisi kaum. Menyatakan suatu perayaan setempat. penguat kuasa. Menerangkan suatu perayaan di bandar raya. mercu tanda. 22 .Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: muka bumi. Aras 3 i. Bandar Raya Kita i. aspek fizikal dan komposisi penduduk. Menjelaskan asal usul bandar raya. Menyatakan keistimew aannya dari segi lokasi. ii. ii. Memerihalkan suatu perayaan di bandar raya. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. bandar raya. pusat pentadbiran. Kuching Membincangkan keistimew aan bandar raya yang terdapat di Malaysia. Hasil Pem belajaran 11. aspek fizikal dan komposisi penduduk. Contoh: Pesta Flora Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. datuk bandar.

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: karnivor. ii. ii. i. iv. berdarah Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 iii. ii. reptilia. cengkerang. mamalia. Menyebut dan menyenaraikan haiw an kesayangan. Menerangkan ciri-ciri haiw an kesayangan. omnivor. iii. Menjelaskan haiw an kesayangan. Menjalankan aktiviti sumbang saran mendapatkan nama haiw an dan mengelaskannya mengikut jenis makanan. burung. Menghuraikan haiw an kesayangan. Menyatakan ciri-ciri haiw an kesayangan. Menyenaraikan haiw an peliharaan. iv. Menyatakan haiw an kesayangan. berdarah sejuk. Menceritakan haiw an kesayangan. 23 . Contoh: Bijiran Burung Sayuran Arnab Daging Kucing insang. herbivor. Aras 3 i. dan Aras 1 i. ikan. Haiw an Kesayanganku i. ii. amfibia. iii. panas. rantai makanan. Hasil Pem belajaran 12. paru-paru. Menerangkan ciri-ciri haiw an kesayangan. Memerihalkan haiw an kesayangan. Mengelaskan haiw an kesayangan berdasarkan tabiat makanan. mangsa. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. pemangsa. Menjalankan aktiviti permainan ‘kerusi panas’ untuk memahami ciri-ciri haiw an kesayangan.

24 . Aras 2 i. sentimeter. segi tiga sudut tepat. iv. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Membina sesuatu model berdasarkan bentuk asas geometri. satah. Mengukur sesuatu bentuk geometri dan menyatakannya dalam unit ukuran yang berbeza. Menyatakan ukuran dan melukis garisan dengan tepat mengikut arahan untuk menghasilkan model. segi tiga sama kaki. segi empat tepat. kilometer. Reka Cipta i. Menyatakan dan menamakan bentuk asas geometri. milimeter. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. Menerangkan unit ukuran dan skala. piramid. dan Aras 1 i. kon. Menyatakan dan menamakan bentuk asas geometri. ii. silinder. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menjelaskan bentuk asas geometri. sfera. kuboid. segi empat sama.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi tiga. ii. Menjelaskan ukuran dan garisan model yang dihasilkan. Hasil Pem belajaran 13. kubus. iv. Menerangkan ukuran garisan yang dilukis dengan bahasa yang betul. iii. Menerangkan bentuk asas geometri. Menyatakan unit ukuran dan skala. skala. iii. Menyatakan unit ukuran dan skala. bulatan. Contoh: model kereta daripada bahan kertas. Aras 3 i. meter. segi tiga sama sisi. Menyatakan ukuran dan melukis garisan dengan tepat mengikut arahan.

Menyatakan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan. sarung tangan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: perkakas. Tanam an Hiasan i. Mengadakan tunjuk cara menggunakan alatan tangan perkebunan dan prosedur penjagaan tanaman hiasan. bahan organik. tanah atas. kerja praktis. Melabel nama alatan tangan dan berbincang prosedur kerja dalam perkebunan serta cara menjaga tanaman hiasan. sekateur. baja. rak tangan. Hasil Pem belajaran 14. ii. Menerangkan penjagaan tanaman hiasan. menyembur. iv. beg politena. Menjelaskan penjagaan tanaman hiasan. sudip tangan. Menjelaskan prosedur kerja praktis perkebunan. ii. 25 ii. tumbuhan renek. Melakonkan w atak seorang pegaw ai pertanian dan seorang petani berbincang cara kerja dan penjagaan tanaman hiasan yang betul serta penggunaan alatan tangan yang sesuai. serampang tangan. alatan tangan. merumput. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Memerihalkan penjagaan tanaman hiasan. mencantas. Menyatakan alatan tangan untuk kerja praktis perkebunan. Menyatakan penjagaan tanaman hiasan. medium menanam. ii. Menjelaskan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan. medium memasu. Menerangkan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. membaja. . pokok bunga semusim. tumbuhan penutup bumi. Aras 2 i. Aras 3 i. menyiram. Menyatakan prosedur kerja praktis perkebunan. dan Aras 1 i.

26 . Menerangkan cara yang betul menggunakan kemudahan aw am. ii. Menerangkan kepentingan kemudahan aw am. iii. Aras 1 i. ii. Membincangkan kepentingan kemudahan aw am kepada masyarakat dan cara penjagaannya. Menghargai Kem udahan Aw am i. balai raya. tempat rekreasi. Aras 3 i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyatakan jenis kemudahan aw am di sesuatu tempat. Menyatakan cara yang betul menggunakan kemudahan aw am. hutan lipur. jalan berturap. Menjelaskan kepentingan kemudahan aw am. kompleks beli-belah. perkhidmatan aw am. telekomunikasi. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Hasil Pem belajaran 15. iii. ii. dew an orang ramai. stesen kereta api. stesen bas. telefon aw am. Mengumpulkan maklumat tentang jenis kemudahan aw am yang terdapat di kaw asan setempat. bayaran perkhidmatan. ii. dan Menerangkan cara yang betul penggunaan dan penjagaan kemudahan aw am. Menjelaskan cara yang betul mengguna dan menjaga kemudahan aw am. taman permainan kanak-kanak. perhentian bas. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kemudahan aw am. Menyatakan jenis kemudahan aw am yang terdapat di sesuatu kaw asan. tandas aw am. Mengumpul pelbagai gambar atau keratan akhbar yang menunjukkan penyalahgunaan kemudahan aw am.

pembiakan. bergerak balas. iii. Menerangkan proses hidup manusia. Menyatakan proses hidup manusia. pemuliharaan. interaksi antara hidupan. iii. i. ii. nyahtinja. mengolah alam kehidupan. pemeliharaan. Menamakan anggota manusia. Menyatakan anggota manusia. Menyatakan deria manusia dan fungsinya. iv. Menerangkan keistimew aan manusia. deria. Contoh lagu: ‘Kalau anda gembira tunjuk hidung’… Memadankan gambar deria dengan fungsinya. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. pencernaan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: bernafas. 27 . Hasil Pem belajaran 16. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. perkumuhan. Menyanyi sambil menunjukkan bahagian anggota badan. Aras 2 v. Menyatakan keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. suhu. hidupan. ii. Menerangkan keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. berbulu. haba. v. Menerangkan fungsi deria manusia. Keistim ew aan Manusia i. dan Aras 3 i. ii. ii. pertumbuhan. i. rangsangan. organ. Memerhatikan gambar manusia untuk memahami keistimew aan manusia. Menjelaskan keperluan proses hidup. Menyebut anggota manusia. Merujuk kamus untuk mencari maksud istilah yang berkaitan dengan proses hidup manusia seperti: a) pertumbuhan b) pernafasan c) pembiakan d) perkumuhan Berbincang dalam kumpulan tentang keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. Menghuraikan keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. Menerangkan proses hidup manusia.

Mengukur dan melukis garisan dengan tepat untuk membina bentuk asas. sentimeter persegi. segi tiga sama kaki. Menyatakan luas. segi empat sama. ii. Mengukur dan melukis garisan dengan tepat bagi menghasilkan model. kesimpulan. 28 . Menyatakan dan menamakan bentuk dua matra dan tiga matra. sentimeter. perimeter. Menyatakan dan menamakan bentuk dua matra dan tiga matra. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. perhubungan atau perkaitan. contoh: bekas pensel. segi empat sama. kubus. isi padu dan perimeter sesuatu bentuk. kesamaan. isi padu dan perimeter sesuatu bentuk. ii. Lakukan Sendiri i. iii. Menerangkan luas. Menyatakan luas. segi empat tepat. Menjelaskan bentuk dua matra dan tiga matra. Aras 3 i. Aras 2 i. milimeter persegi. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. meter. iii. kon Membina model berdasarkan hasil gabungan bentuk asas. Hasil Pem belajaran 17.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi tiga. iv. segi tiga sama sisi. contoh: segi tiga. Menerangkan ukuran garisan yang dilukis dengan bahasa yang betul. ii. dan perimeter bentuk dua matra dan tiga matra. isi padu dan perimeter sesuatu bentuk. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. formula. panjang. Menerangkan bentuk dua matra dan tiga matra. milimeter. dan Aras 1 i. isi padu. luas. meter persegi. Menyatakan ukuran dan melukiskan garisan dengan tepat. Menjelaskan ukuran dan garisan model yang dihasilkan. lebar. segi empat. Mencari luas. tiga matra. kuboid. iv. kon. dua matra.

harga jualan. pembekal. etika jualan. Membincangkan faedah menjual barangan secara komisen. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menerangkan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. dan Aras 1 i. baki. komisen. Menyatakan barangan yang sesuai di jual secara komisen.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: modal. iii. mengira harga. 29 . iv. Menyatakan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. Membuat buku skrap tentang barangan yang sesuai dijual secara komisen. nilai barang. Menyatakan faedah menjual barangan secara komisen. Membuat simulasi menjual barangan dan merekod jualan. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. bahan keperluan. jumlah jualan. mampu beli. iv. rancangan jualan. perniagaan. Menyatakan faedah menjual barang secara komisen. risiko. bahan tahan lama. harga beli. iii. pendapatan. berkedai. menetap harga. Aras 2 i. bahan tak tahan lama. Menyatakan barangan yang sesuai dijual secara komisen. bergerai. cara menjual. barangan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. kuantiti. Menerangkan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. Hasil Pem belajaran 18. ii. lokasi. berjaja. ii. Menerangkan barangan yang sesuai dijual secara komisen. untung. Mengumpul maklumat dan menyenaraikan contoh barangan yang sesuai dijual secara komisen. Asas Perniagaan i. Menerangkan faedah menjual barangan secara komisen.

30 . Menjelaskan faedah menjual barangan secara komisen. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Menjelaskan barangan yang sesuai dijual secara komisen. Memainkan peranan sebagai Pegaw ai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri memberi taklimat tentang jenis barangan yang sesuai dijual secara komisen.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Menjelaskan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. iii. ii.

agama. Menjelaskan kebudayaan.semua kaum bersatu padu . agama. majmuk. prihatin. masyarakat penyayang. dan Menyatakan keunikan masyarakat negara kita. kaum. ii. Hasil Pem belajaran 19. komposisi. agama dan kepercayaan. Sabah dan Saraw ak. kesenian. pola petempatan. iii. . ii. suku kaum.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: penduduk. agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia. muhibah. Membincangkan keunikan kaum di Malaysia. Menyatakan budaya. agama. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. dan kepercayaan masyarakat Malaysia. Menerangkan keunikan masyarakat Malaysia. kebudayaan. ii. Membincangkan kaum yang terdapat di Malaysia dari segi budaya. w arganegara. Aras 1 i.perayaan sesuatu kaum turut dirayakan oleh kaum lain Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menjelaskan keunikan masyarakat Malaysia. iktibar. Menerangkan kebudayaan. Masyarakat Penyayang i. hari perayaan. Aras 2 i. etnik. Membincangkan komposisi kaum di Semenanjung. Aras 3 i. ii. Menyatakan kebudayaan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. taburan penduduk. 31 . Menyatakan keunikan masyarakat Malaysia. dan kepercayaan masyarakat Malaysia. dan kepercayaan masyarakat Malaysia.

Memerhatikan peringkat pertumbuhan tumbuhan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. i. Hasil Pem belajaran 20. sulur. Menyatakan pertumbuhan tumbuhan. sentuhan dan graviti. 32 . ii. bebaw ang. iii. iv. hakisan. habitat. hidup di air. hidupan. dan v. hidup di darat. biji benih. iv. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pertumbuhan. spesies. iii. cahaya matahari. graviti. spora. Menyatakan sumbangan tumbuhan terhadap alam. air. Membincangkan cara pembiakan tumbuhan melalui bijih benih. menjalar. Tum buh-Tum buhan dan Keindahan Alam i. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. spora. Aras 2 i. Menyatakan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap ransangan seperti cahaya. Menerangkan cara pembiakan tumbuhan. batang atau daun. udara. anak benih. Membuat kajian lapangan tentang pertumbuhan pembiakan dan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan. rangsangan. Bersoal jaw ab tentang kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar. bergerak balas. ii. Menerangkan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Menyatakan cara tumbuhan membiak. proses. keratan batang. pembiakan. penyebaran benih. Menyatakan pertumbuhan tumbuhan. Mengenal pasti cara pembiakan tumbuhan. air. v. iii. Menerangkan sumbangan tumbuhan terhadap alam. kulat. ekosistem. Menyatakan jenis rangsangan pada tumbuhan. Memerihalkan sumbangan tumbuhan terhadap alam.

air. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap ransangan seperti cahaya. Membuat buku skrap tentang pergerakan dan kepentingan tumbuhan. ii. Menjelaskan kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar. 33 . sentuhan dan graviti. Bersoal jaw ab tentang kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. iii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara pembiakannya. Menjelaskan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan.

permukaan. sudut. segi empat tepat. dan Menyatakan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah. Mengenal pasti sisi dan sudut peralatan berbentuk geometri. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi tiga. iii. panjang. Aras 1 i. ii. Aras 3 i. segi tiga sudut tepat. Aras 2 i. lebar. Mari Kita Cari i. segi empat sama. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan sisi dan sudut pada bentuk geometri. Hasil Pem belajaran 21. Menyatakan sisi dan sudut pada bentuk geometri. ii. gelanggang permainan dan melukis pelan. Menjelaskan bentuk geometri dan ukuran pelan yang dilukis. Melukis pelan bilik darjah dan gelanggang permainan dengan ukuran yang sesuai. Menerangkan sisi dan sudut pada bentuk geometri. meter. Menerangkan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah dan gelanggang permainan. luas. 34 . sisi. segi empat. Mencari luas dan perimeter beberapa peralatan dalam bilik darjah dan gelanggang permainan menggunakan alat ukur yang piaw ai. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. perimeter. Menjelaskan sisi dan sudut pada bentuk geometri. Menyatakan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah. ii. sentimeter.

Menjelaskan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. litar selari. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iii. Tenaga Elektrik i. buka pasang. Menyatakan komponen litar elektrik mudah dan fungsinya. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Mengumpul maklumat tentang sumber tenaga elektrik. menjalur. kerja praktis. ii. Menyatakan sumber tenaga elektrik. iii. dan Aras 1 i. Menerangkan komponen litar elektrik mudah dan fungsinya. iv. Menyatakan sumber tenaga elektrik. bahan pengalir. kekutuban. rintangan. Menyatakan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. litar siri selari. LED. Menerangkan sumber tenaga elektrik. Menerangkan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. motor arus terus. komponen elektronik. Hasil Pem belajaran 22. perintang tetap. litar siri. Aras 3 i. ii. perintang boleh laras. iv.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: fungsi. Menyatakan komponen litar elektrik mudah dan fungsinya. Menghasilkan satu ciptaan menggunakan komponen litar elektrik mudah dan menyatakan fungsinya. perkakas. sambungan litar. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Melukis dan melabelkan hasil ciptaan. simbol. lukisan projek. Memerihalkan hasil ciptaan. iii. penebat. Menerangkan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. 35 . pertukaran tenaga.

36 . iv. Menjelaskan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar. ii. Mengenal pasti dan menyatakan tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. lata. Menerangkan tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menjelaskan faedah tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. w arisan budaya. Mengenal pasti ciri fizikal negara kita. pesisiran. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Hasil Pem belajaran 23. Aras 3 i. Merujuk peta untuk mengenal ciri fizikal Malaysia. khatulistiw a. Menyatakan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iii. Menyatakan tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. unsur estetik. kemuncak. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: flora. pemandu pelancong. dan Aras 1 i. iii. Menerangkan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar. Membincangkan langkah memelihara keindahan alam sekitar. iv. ii. Menyatakan kepentingan mengekalkan keindahan alam sekitar. Menyatakan ciri fizikal negara kita. Negara Indah Perm ai i. Menjelaskan keistimew aan ciri fizikal negara kita. Mengumpul gambar dan maklumat tentang tempat peranginan dan rekreasi di Malaysia. Menerangkan ciri fizikal negara kita. banjaran. fauna. iii. hutan malar hijau. jeram. ii. iii. pusat peranginan.

duit syiling. asid. contoh bahan: w ayar getah. 37 . Melakukan eksperimen untuk menyiasat pelbagai bahan yang boleh mengalirkan elektrik (konduktor) atau tidak boleh mengalirkan elektrik (penebat). Menyatakan bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. dan Aras 1 i. ii. Melukis dan menerangkan simbol yang terdapat dalam litar elektrik yang lengkap. Aras 2 i. sel kering dan w ayar. Litar Elektrik i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iii. klip kertas dan paku tekan. Hasil Pem belajaran 24. Menyatakan komponen litar elektrik lengkap. Melukis rajah skematik litar elektrik menggunakan simbol Menunjuk cara operasi litar elektrik lengkap. Menyatakan komponen litar elektrik lengkap. Meneliti litar elektrik lengkap untuk mengetahui komponen litar elektrik dan bahan yang boleh mengalirkan dan tidak boleh mengalirkan elektrik. litar siri selari. sel suria. konduktor. litar lengkap.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: elektrik. Mengelaskan bahan yang boleh mengalirkan dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik. tenaga elektrik. ii. ii. akumulator. Mengenal pasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. sel kering. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. rajah skematik. mentol. alkali. mentol. iv. w ayar nikrom. magnet. dinamo. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. fungsi suis. Melukis dan menyatakan binaan satu litar elektrik yang lengkap. penebat. Memerihalkan pembinaan satu litar elektrik yang lengkap. iii. perubahan tenaga. Menyatakan fungsi suis. Menjelaskan operasi litar elektrik lengkap. arus elektrik. litar selari. eksperimen litar siri. Aras 3 i.

belanja mingguan. tanda harga. kaunter.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: baki. kuantiti. Menjalankan aktiviti perbincangan dalam kumpulan kecil tentang perbelanjaan berhemah. ii. tukaran w ang. dan Menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan berhemah. Menyatakan nilai w ang dalam ringgit dan sen suatu barangan. Melakonkan dialog jual beli barangan. berjimat. Aras 1 i. ii. berhemah. 38 . Aras 3 i. iii. Hasil Pem belajaran 25. membandingkan harga barang keperluan seharian. Menjelaskan kebaikan membuat anggaran perbelanjaan berhemah. kos. belanja harian. anggaran perbelanjaan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. mengecam. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menerangkan nilai w ang berdasarkan kuantiti suatu barangan. ii. Menerangkan anggaran perbelanjaan berhemah. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Bertukar-tukar pandangan dengan rakan tentang harga barangan dengan menyatakan jenis barangan dan nilai w ang. Menyatakan nilai w ang suatu barangan. iii. Pasar Raya i. Contoh. bil. Menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan berhemah.

ii. Membezakan peralatan yang mengunakan mesin ringkas dengan mesin kompleks. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Aras 1 i. skru. iaitu tuas. Memerhatikan beberapa alat dan model untuk mengenal pasti mesin ringkas dan mesin kompleks.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: mesin ringkas. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. roda dan gandar. dan Menerangkan kegunaan mesin ringkas dan mesin kompleks dalam kehidupan. teknologi. 39 . ii. Menerangkan jenis mesin ringkas. gear. takal. mesin kompleks: jam. takal. satah condong. penyendal. kereta sorong. Menerangkan kepentingan pengunaan mesin dalam kehidupan sehari-hari. iv. tuas. baji. ii. Mesin i. roda dan gandar. iii. tiang bendera. Menamakan peralatan yang menggunakan mesin ringkas dan mesin kompleks. Melaw at bengkel Kemahiran Hidup untuk mengetahui mesin ringkas dan mesin kompleks. Aras 2 i. Contoh: mesin ringkas: gunting. Menyatakan kegunaan mesin. ii. Memerhati beberapa alat dan model untuk mengenal pasti mesin ringkas dan mesin kompleks. mesin kompleks. Mengenal pasti kegunaan mesin ringkas dan mesin kompleks. gabus. Aras 3 i. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. basikal Membincang kegunaan dan kepentingan mesin. Menyatakan jenis mesin ringkas dan mesin kompleks. Hasil Pem belajaran 26. Mengenal pasti jenis mesin ringkas dan mesin kompleks.

Menerangkan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. mentol. Mengenal pasti bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan. Menunjukkan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. kit pertolongan cemas.litar selari. Aras 2 i. papan litar. Mengumpul maklumat kejadian yang berlaku akibat kecuaian menggunakan peralatan elektrik. suis. Menyatakan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. ii. Menerangkan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik. iv. iii. Hasil Pem belajaran 27. komponen. rekod kemalangan. buka pasang. Keselam atan Diutam akan i. Membincangkan langkah keselamatan menggunakan peralatan elektrik. Memberi ceramah tentang kesan dan akibat kecuaian semasa menggunakan semasa menggunakan peralatan elektrik. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. 40 . ii. ii. perkakas. Menyatakan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan. fomen. pemegang mentol. litar siri. Menjelaskan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik. pelupusan sisa. Menyatakan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: fungsi. iii. Memberi ceramah tentang langkah menjaga keselamatan menggunakan peralatan elektrik. litar pintas. pengikat w ayar. sambungan litar. Menyatakan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. litar siri selari. iii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. dan Aras 1 i. alat pemadam api. Menerangkan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan.

Membuat buku skrap tentang kejadian yang berlaku akibat kecuaian menggunakan peralatan elektrik. menggunakan peralatan sebenar. Menjelaskan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan. ii. Menjelaskan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik.cara membaiki kipas angin. Menjelaskan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik. 41 . Contoh: . Membuat demonstrasi tentang langkah menjaga keselamatan menggunakan peralatan elektrik.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i.cara membaiki lampu yang rosak . Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii.cara membaiki periuk nasi elektrik .

Menerangkan unit timbangan dan kadar bayaran. Perkhidm atan Pos i. Menunjuk cara menimbang mel untuk mendapatkan unit timbang dan kadar bayaran. contoh: kaunter setem. Aras 1 i. tidak lebih daripada. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata Istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kaunter. Menyatakan unit timbangan dan kadar bayaran. ii. contoh: 100gram = RM 1. Hasil Pem belajaran 28. Menerangkan jenis perkhidmatan di pejabat pos. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. iii. kadar bayaran. baki. mengelas. unit timbang. Menjelaskan unit timbang dan kadar bayaran. kaunter bayar bil. dan Memerihalkan jenis perkhidmatan di pejabat pos. iii. Menjelaskan jenis perkhidmatan di pejabat pos. ii. surat berdaftar. bil. Menyatakan jenis perkhidmatan di pejabat pos. Menyatakan unit timbangan dan kadar bayaran. ii. w ang pos. Melaw at ke pejabat pos. ii. gram. mel. 42 . Aras 3 i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. kilogram. setem.50 Melakonkan situasi urusan perkhidmatan pos.

Menjelaskan carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan. ii. ibu negeri dan bandar diraja di Malaysia. Sistem Raja Berperlem bagaan i. Dew an Rakyat. dan Aras 1 i. ibu negara. Menyatakan negerinegeri. jata. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menerangkan carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan. persidangan. ii. Menyatakan struktur pentadbiran negara. Aras 2 i. Dew an Negara. w akil rakyat. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara Malaysia. Aras 3 i. ahli parlimen. mercu tanda. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. kementerian. ibu negeri dan bandar diraja di Malaysia. Menjelaskan maksud lirik lagu. bunga kebangsaan. Merujuk peta dan mengenal pasti nama negeri. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara. ibu negeri dan bandar diraja. menteri kabinet. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara. bandar diraja. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. pilihan raya. pingat kebesaran. ii. jata dan lambang lain yang menjadi identiti negara. Perdana Menteri. ahli dew an undangan negeri. Menerangkan maksud lirik lagu. iii. pemerintahan beraja. Membina carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan. Menerangkan lagu. demokrasi berparlimen. bendera. ibu negara. Membincangkan lirik lagu. Menyatakan nama negeri. iv. dedikasi. undang-undang.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: tatanegara. Hasil Pem belajaran 29. Menyatakan carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan . w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara. 43 . anugerah. Menyatakan lirik lagu. perlembangan. iv. pentadbiran. pertahanan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. struktur. senator.

getah. iv. penyaduran. iv. seramik. ii. bahan asli. sutera. Sum ber Sem ula Jadi i. Menjelaskan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber semula jadi. iii. Melabelkan objek pada gambar daripada keratan akhbar atau majalah. Menerangkan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber semula jadi. sumber semula jadi. Mengenal pasti sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik. Memerihalkan objek berdasarkan bahan dan sumber semula jadi. kapas. Menamakan sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik. iii. Contoh: Objek meja baldi Jenis bahan Bahan Bahan asli sintetik kayu plastik Sumber semula jadi tumbuhan petroleum Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. dan Aras 1 i. Menerangkan bahan asli dan bahan sintetik. 44 . Mengelaskan objek berdasarkan bahan asli dan bahan sintetik serta sumber semula jadinya. logam. Memerhati dan mencatat objek yang terdapat di luar bilik darjah . bahan sintetik. Mengenal pasti objek yang diperbuat daripada bahan asli dan bahan sintetik. plastik. poliester. Mengklasifikasikan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber semula jadi. ii. petroleum. nilon. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. rayon.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: objek. Menamakan bahan asli dan bahan sintetik. Menerangkan sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik. Aras 3 i. selulosa. Hasil Pem belajaran 30. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iii. Membezakan bahan asli dengan bahan sintetik.

Menghasilkan poster bertemakan kepenggunaan. bahan tahan lama.barang tiada tanda tarikh luput. Mengumpul maklumat tentang hak pengguna daripada brosur Persatuan Pengguna. Mengenal pasti dan menyatakan masalah kepenggunaan. . ii. anggaran perbelanjaan. iii. 45 . hak pengguna. bahan tak tahan lama. Menyatakan hak pengguna. harga jualan. kepenggunaan. nilai barangan. Menjelaskan masalah kepenggunaan.barangan yang tiada tanda harga . Menyatakan peranan persatuan pengguna. budaya iklan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Aras 3 i. hak mendapat maklumat. Hasil Pem belajaran 31. pelanggan. ii. Menerangkan masalah kepenggunaan.barangan yang tidak bermutu . Menerangkan hak pengguna. Menyatakan hak pengguna. Menyatakan masalah kepenggunaan. iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pembekal. iklan. ii. hak untuk memilih. pengguna. etika perniagaan. Menjelaskan hak pengguna Menjelaskan peranan persatuan pengguna. label barangan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iii. ganti rugi. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Persatuan Pengguna i. Menyatakan peranan persatuan pengguna. iv. Membincangkan peranan Persatuan Pengguna kepada masyarakat. mengaw al perbelanjaan. inflasi. Menerangkan peranan persatuan pengguna. dan Aras 1 i. etika jualan. hak mendapat ganti rugi. membuat inf erens. perniagaan. iv. ii. Melaporkan aduan kepada Persatuan Pengguna tentang masalah seperti yang berikut. iii.

baki. pendapatan. Hasil Pem belajaran 32. iii. Contoh: kos. jualan. kuantiti. ii. modal. Contoh: menubuhkan jaw atankuasa. barang jualan. Membincangkan jenis barangan jualan pada hari kantin. ii. iii. perbelanjaan. Menyatakan jenis barang jualan. anggaran. iv. Aras 3 i. Menerangkan anggaran perbelanjaan. tanda harga. Merancang strategi jualan. senarai. 46 . Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iii. Menyatakan strategi jualan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. harga jualan Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menerangkan jenis barang jualan. iv. label. Menyatakan jenis barang jualan. dan Aras 1 i. promosi Membincangkan anggaran perbelanjaan. Menerangkan strategi jualan. Menyatakan anggaran perbelanjaan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: projek. Merancang strategi jualan. Menjelaskan kepentingan merancang sesuatu perniagaan. hasil tambah. rugi. Hari Kantin i. untung. ii. Menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan. kos.

patriotisme. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. iii. tanggungjaw ab. Membincang isi penting berhubung kesetiaan kepada negara. prinsip. kesetiaan. ii. Aras 3 i. Kesetiaan kepada Negara i. semangat setia negara. Menyatakan peranan dan tanggungjaw ab sebagai seorang w arganegara. Mendeklamasi sajak berunsur patriotik. 47 . Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Mengumpulkan maklumat tentang laporan negatif mengenai negara yang terdapat dalam akhbar serta menyediakan hujah untuk mempertahankan maruah negara. Menjelaskan peranan dan tanggungjaw ab sebagai w arganegara. ii. martabat.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kew arganegaraan. keharmonian. keutuhan. Menyatakan peranan dan tanggungjaw ab sebagai w arganegara. Menjelaskan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. ii. dan Menyatakan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. Mendengar lagu yang mengandungi unsur kesetiaan kepada negara. maruah. Menyatakan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. Menerangkan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. keistimew aan. ii. iii. kedaulatan. kemakmuran. Menerangkan peranan dan tanggungjaw ab sebagai w arganegara. ketaatan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. w aw asan Hasil Pem belajaran 33. Aras 1 i.

Mengklasifikasikan bahan berdasarkan sifat lut sinar. Keunikan Haba dan Cahaya i. lut cahaya. celsius. i. Mengelaskan bahan lut sinar. Aras 2 i. darjah kepanasan. Menyusun w arna dalam spektrum cahaya mengikut urutan. sejuk. Menerangkan dan mengklasifikasikan bahan berdasarkan kebolehan cahaya menembusi bahan. Menamakan bahan berdasarkan sifat lut sinar. perubahan suhu. prisma. jingga. lut sinar. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Memerihalkan kepentingan cahaya dalam kehidupan. Menjalankan uji kaji untuk merasa kepanasan haba melalui nyalaan lilin. Menerangkan kepentingan cahaya. 48 . Menyatakan kepentingan cahaya.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: haba. ii. legap. iii. spektrum cahaya. pemindahan haba. Menyatakan sifat haba dan cahaya. lut cahaya dan legap. Menyatakan w arna dalam spektrum cahaya. iv. Menerangkan kesan penyebaran cahaya yang menghasilkan spektrum cahaya. cahaya dipantulkan dan dibiaskan. Menjelaskan kepentingan cahaya. pemantulan cahaya. lut cahaya dan legap dalam bentuk jadual. ii. dan v. Menamakan w arna dalam spektrum cahaya. pembiasan cahaya. Menunjuk cara bagaimana haba dan cahaya terhasil. Hasil Pem belajaran 34. lut cahaya dan legap. ii. Mengenal pasti sifat haba dan cahaya. iii. Menyiasat penyebaran cahaya dengan menggunakan alat yang berikut: a) cermin dan sebesen air b) alat semburan air c) prisma Menjalankan uji kaji untuk mengetahui kebolehan cahaya menembusi bahan dengan menggunakan peralatan seperti lampu suluh dan kain hitam. iii. pengembangan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji bagaimana cahaya bergerak lurus. medium. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. Menjalankan simulasi keadaan kehidupan harian sekiranya tiada cahaya. indigo. panas. ii. pelangi. v. penyebaran cahaya. Aras 3 i.

ii. gram. tambah. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Melukis graf berdasarkan maklumat. Menyatakan maklumat diri berkaitan umur. contoh: graf palang. berat dan tinggi. perpuluhan. Menyatakan maklumat diri berkaitan umur.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: angka. berat dan tinggi. 49 . sentimeter. Menjelaskan maklumat berdasarkan bahan grafik. Menerangkan purata umur. meter. dan Aras 1 i. purata. berat dan tinggi kumpulan murid. berat. Mencatat maklumat diri dan ahli kumpulan dari segi umur. Menyatakan purata umur. berat dan tinggi. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menerangkan maklumat dalam bentuk grafik. hasil bahagi. ii. berat dan ketinggian kumpulan murid. Menjelaskan purata umur. iv. Aras 3 i. ii. Kenali Diri dan Rakan Sebaya i. Aras 2 i. iii. hasil tambah. berat dan tinggi kumpulan murid. iii. Menyatakan maklumat dalam bentuk grafik. Menyatakan maklumat dalam bentuk grafik. berat dan tinggi. bahagi. tinggi bagi kumpulan murid. Hasil Pem belajaran 35. paksi menegak. berat dan tinggi kumpulan murid. kilogram. Menerangkan maklumat diri berkaitan umur. keseluruhan. Menyatakan purata umur. iv. graf palang. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. ii. Mengumpul maklumat untuk mencari purata umur. paksi melintang.

Orang Besar Empat. Menyatakan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. iii. Aras 2 i. Memerihalkan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. 50 . iv.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: Kesultanan Melayu Melaka. ii. dan Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 i. Nusantara. Paramesw ara. biodata. ii. Tun Fatimah. penghulu bendahari. Menyatakan sejarah Kesultanan Melayu Melaka Menyatakan sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. syahbandar. iii. iii. Menyatakan sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. iv. Menjalankan aktiviti berpasangan menerangkan tentang sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Zam an Kegem ilangan Kesultanan Melayu Melaka i. laksamana. Menerangkan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. pusat perdagangan. penjajah. Menyatakan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. Menerangkan sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. bendahara. bahasa perantaraan. Menyediakan buku skrap tentang tokoh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sultan Muzaffar Shah. Tun Perak. Bersoal jaw ab dengan rakan tentang sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Hang Tuah. Mengumpulkan maklumat berhubung dengan zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Melukis carta dan menerangkan sistem organisasi Kesultanan Melayu Melaka. temenggung. pahlaw an. Menerangkan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Hasil Pem belajaran 36.

Memberi penerangan tentang Kesultanan Melayu Melaka berpandukan carta salasilah yang berkaitan. Membuat simulasi tentang aksi dan gaya tokohtokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. Memberi ceramah tentang sejarah dan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Menjelaskan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. 51 . iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Menjelaskan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. Menjelaskan sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. ii.

pepejal. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Hasil Pem belajaran 37. pendidihan air. ii. pengew apan. Menyatakan perubahan keadaan air apabila dipanaskan atau disejukkan. iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: cecair. Aras 1 i. kondensasi. iii. ii. Menerangkan perubahan keadaan air apabila dipanaskan atau disejukkan. dan Memerihalkan kegunaan air dan ais dalam kehidupan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menjalankan eksperimen untuk melihat: a) peleburan ais b) pendidihan dan pengew apan apabila air dipanaskan sehingga mendidih. pembekuan. Perubahan Bentuk Air i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. gas. takat didih. Melukis rajah pembentukan aw an dan hujan. w ap. Menghubungkaitkan keadaan perubahan air dengan pembentukan aw an dan hujan. e) kondensasi apabila w ap air disejukkan. 52 . Aras 3 i. ii. sejuk beku. penyejatan. pengew apan. Menerangkan kegunaan air dan ais melalui gambar. peleburan. Menerangkan kegunaan air dan ais dalam kehidupan. d) pembekuan apabila air disejuk bekukan. penyejatan. Menyiasat fenomena perubahan bentuk air. pembekuan air dan kondensasi air. takat lebur. Menerangkan peleburan ais. Menyatakan kegunaan air dan ais dalam kehidupan. Menjelaskan keperluan air dan ais dalam kehidupan. pendidihan. c) penyejatan dan pengew apan apabila air didedahkan. ruang. ii.

Menjelaskan konsep pecahan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iv. Menyatakan jenis pecahan. ii. Membincangkan tentang agihan kek hari lahir dengan membuat lakaran bentuk bulat dan segi empat yang menunjukkan pembahagian pecahan. Menyatakan jenis pecahan. ii) pecahan tak w ajar Menerangkan konsep pecahan. ii. pecahan setara. Menerangkan jenis pecahan. Contoh: i) pecahan w ajar. Menjelaskan konsep pecahan dalam agihan kek. Hasil Pem belajaran 38. Menyatakan agihan kek. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iii. iii. Contoh: i) setara. Aras 3 i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pecahan. Hari Lahir i. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menjelaskan konsep pecahan. 53 . sama dengan. pecahan tak w ajar. ii. nombor bercampur. Menyatakan konsep pecahan. ii. iii. Menerangkan konsep pecahan dalam agihan kek. Menerangkan konsep pecahan. ii) nombor bercampur Menyelesaikan masalah melibatkan operasi mengira nombor pecahan. Memerihalkan agihan kek dalam majlis hari lahir. pecahan w ajar. penyebut. Menerangkan jenis pecahan. pengangka. Menjelaskan jenis pecahan. iv. dan Aras 1 i.

Menerangkan cara tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. dan Menyatakan dan menghargai jasa tokoh negara. institusi. pemberontakan. Pejuang Kem erdekaan Tanah Air i. Aras 3 i. Menyatakan jasa tokoh negara. ii. pembangunan. iii. Aras 1 i. dokumen. imigran. kemerdekaan. persetujuan. Menerangkan jasa dan sumbangan tokoh negara. perjuangan. Menyatakan nama tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. iii. nasionalisme. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. ii. darurat. Mengenali dan menyatakan tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan tanah air. pengisytiharan. Hasil Pem belajaran 39.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: penentangan. yayasan. Merujuk bahan penulisan mengenai pejuang kemerdekaan tanah air. Menjelaskan cara tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. perjanjian. patriotisme. perundingan. Membincangkan langkah untuk mengenang jasa dan sumbangan tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan negara. ii. 54 . Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyediakan buku skrap tentang peranan dan sumbangan tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Menjelaskan jasa dan sumbangan tokoh negara. penjajahan.

ii. Makanan dan Rasanya i. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. manis. Menerangkan sifat kimia makanan yang neutral. dan Aras 1 i. Menyatakan laporan eksperimen bagi menentukan sifat kimia makanan yang dikenal pasti. alkali. fungsi. Mengadakan perbincangan tentang kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan berdasarkan artikel dan keratan akhbar. Menyatakan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. mengandungi asid dan alkali.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sifat kimia. 55 . ii. tindak balas. mencegah. masin. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. pencegahan. Berbincang untuk menentukan rasa makanan. Menjalankan eksperimen bagi menentukan sifat kimia makanan. Aras 2 i. Menjelaskan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. Hasil Pem belajaran 40. iii. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. asid. iv. iii. Mengenal pasti makanan yang neutral. kertas litmus. mengandungi asid dan alkali. Menyatakan sifat kimia bagi makanan yang neutral. Menerangkan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. mengandungi asid dan alkali dengan menggunakan kertas litmus. iii. taw ar. masam. kesan sampingan. Menyampaikan laporan serta dapatan tentang kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan berdasarkan artikel dan keratan akhbar. Mengklasifikasikan makanan berdasarkan rasa. pahit. Mengelaskan pelbagai rasa makanan. Menyatakan pelbagai rasa makanan. neutral.

Mengenal pasti penyakit yang berpunca daripada makanan yang mengandungi asid berlebihan. Menyampaikan laporan serta dapatan tentang kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. 56 .Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. beralkali dan neutral. Menyampaikan laporan serta ceramah tentang penyakit yang berpunca daripada makanan yang mengandungi asid berlebihan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Mengelaskan bahan makanan kepada bahan berasid. Membuat buku skrap tentang klasifikasi makanan berdasarkan rasa. ii.

Hasil Pem belajaran 41.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: perpuluhan. Menerangkan keputusan acara sukan berdasarkan ukuran jarak dan masa. perseratus. Menyatakan perkaitan antara pecahan dan nombor perpuluhan. Menyatakan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan. kilometer. purata. minit. Menerangkan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan. jam randik. Menyelesaikan masalah melibatkan perkataan tentang nombor pecahan dan nombor perpuluhan. Menggunakan pita pengukur dan jam randik untuk mengukur jarak dan masa. iv. Menyatakan unit ukuran jarak dan masa. hasil tolak. dan Aras 1 i. sifat. ii. Menyatakan unit ukuran jarak dan masa dengan betul dan tepat. lebih baik ii) acara padang: jarak lebih jauh/ tinggi. Mengumpul maklumat berdasarkan keputusan acara sukan. titik perpuluhan. sentimeter. meter. nombor bercampur. Menyatakan keputusan acara sukan berdasarkan ukuran jarak dan masa. Menjelaskan keputusan acara sukan berdasarkan ukuran jarak dan masa. Menganalisis keputusan acara sukan. ii. Aras 3 i. Menjelaskan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan. pecahan. Menjelaskan unit ukuran jarak dan masa. iii. Menerangkan unit ukuran jarak dan masa. perseribu. ii. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. lebih baik Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Sukan Mini i. Aras 2 i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. 57 . iv. Contoh: i) acara balapan: masa lebih pantas. iii. saat. jam. Memerihalkan keputusan acara sukan. persepuluh.

Aras 3 i. dan Menyatakan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. kraf tangan dan seni mempertahankan diri.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kesenian. ii. reka bentuk. tradisional. Menyatakan jenis permainan. congkak. alat muzik dan tarian tradisional. alat muzik. tarian tradisional. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. Membuat buku skrap tentang seni w arisan bangsa. Seni Warisan Bangsa i. Aras 2 i. Menyatakan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. batu seremban. ii. seramik. Menjelaskan jenis permainan. ukiran. corak. alat muzik dan tarian tradisional. Mengumpulkan dan mengelaskan maklumat tentang permainan. Aras 1 i. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. Hasil Pem belajaran 42. Menjelaskan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. ii. pencelup. Mengadakan tunjuk cara seni w arisan bangsa. adat resam. ii. cetakan. kraf tangan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. gasing. tekat. muzik dan tarian tradisional. Menerangkan jenis permainan. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. iii. kebudayaan. alat muzik dan tarian tradisional. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. tembikar. 58 . Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyatakan dan mengelaskan jenis permainan. Contoh: bahan kraf tangan Membuat poster tentang seni w arisan bangsa. Menerangkan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. seni mempertahankan diri.

Menyenaraikan bahan makanan. pengeringan. iii. Menjalankan aktiviti sumbang saran tentang faedah mengaw et makanan. pembungkusan vakum. Contoh: air dalam tin. jeruk buah. penjerukan. pengetinan. iii. Menerangkan pelbagai kaedah pengaw etan bahan makanan. Aras 2 i. penyejukbekuan. iv. Menyatakan maksud pengaw etan makanan. Menerangkan cara mengaw et makanan. iv. Menerangkan keperluan pengaw etan bahan makanan. Contoh: cara menjeruk cili Melukis langkah mengaw et makanan mengikut urutan. Menyatakan kaedah mengaw et bahan makanan. Menerangkan cara mengaw et makanan mengikut urutan. Aras 3 i. Menyatakan kepentingan pengaw etan makanan. pembotolan. aw et. ii. Menghubungkaitkan kepentingan teknologi pengaw etan makanan dengan keperluan bekalan makanan. Menerangkan maksud dan kaedah pengaw etan makanan berdasarkan bahan maujud. i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: bakteria. pengasinan. ikan masin Menjalankan demontrasi cara mengaw et makanan. Menyatakan satu cara mengaw et makanan. Pengaw etan Bahan Makanan i. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Hasil Pem belajaran 43. ii. dan Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. 59 . Membezakan cara pengaw et makanan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks ii. Menyatakan keperluan pengaw etan bahan makanan. ii. kulat. v.

segi empat tepat. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. dan Aras 1 i. tambah. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: membundar. bulatan. Menerangkan perimeter dan luas. Menyatakan ukuran jejari dan diameter. meter. diameter. Mencari perimeter dan luas gelanggang. perimeter. hasil tambah. Menjelaskan ukuran gelanggang berdasarkan perimeter dan luas. Menyatakan perimeter dan luas. berulang. Melaw at dan mengukur gelanggang permainan di sekolah. luas. Menerangkan ukuran gelanggang permainan. iii. Menyatakan ukuran jejari dan diameter. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. Menjelaskan ukuran jejari dan diameter. Aras 3 i. purata. jejari. 60 . iv. Aras 2 i. ii. iii. Menyatakan ukuran gelanggang permainan. Melukis pelan gelanggang permainan mengikut skala. selisih. Ukuran Gelanggang i. iii. ordinal. Menyatakan perimeter dan luas. melengkung. Hasil Pem belajaran 44. ii. Menerangkan ukuran jejari dan diameter. Memerihalkan ukuran gelanggang permainan. Mencari ukuran jejari dan diameter bulatan.

Menyebut dan mengeja istilah dengan i. pelombongan. tandus. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 45. tebus guna.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sumber negara. pertanian. perindustrian. Membincangkan langkah memelihara dan memulihara sumber negara. suria. spesies. sumber yang boleh iv. Menyatakan pelbagai sumber yang dalam konteks. petroleum. Menerangkan jenis sumber yang boleh iv. dan ii. Menyebut dan betul. Menerangkan langkah memelihara dan memulihara sumber memulihara sumber negara. perkumbahan. Membincangkan kesan kegiatan mendapatkan sumber secara tidak terancang kepada alam sekitar. menggunakan istilah ii. ii. boleh dibaharui. Mem elihara dan Mem ulihara Sum ber Negara i. kepupusan. perikanan. kuari. iii. penghutanan semula. memelihara dan iii. hidupan liar. Mengadakan kempen atau projek untuk memberi kesedaran mengenai konsep kitar dan guna semula. terdapat di Malaysia. Menyatakan langkah memelihara dan dibaharui dan yang tidak memulihara sumber negara. perlindungan. hasil galian. sekitar. kitar dan guna semula. Menyatakan jenis sumber yang boleh sumber mengenal pasti dibaharui dan yang tidak boleh dan menyatakan jenis dibaharui. Menerangkan pelbagai sumber yang terancang kepada alam terdapat di Malaysia. gas asli. ekologi. logam. Mengumpul maklumat tentang sumber negara dan mengelaskan kepada yang boleh dibaharui dan yang tidak boleh dibaharui. sumber yang tidak boleh dibaharui. hasil laut. pemuliharaan. mineral. pembalakan. Menyatakan pelbagai iii. sumber yang boleh dibaharui. negara. Menyatakan kesan Aras 2 kegiatan mendapatkan sumber secara tidak i. hakisan. lanskap. mergastua. ancaman. sumber tenaga. tanih. 61 . Mengenal pasti dan dibaharui dan yang tidak boleh menerangkan langkah dibaharui. hidroelektrik. pemeliharaan. pencemaran.

ii. 62 . Membuat buku skrap tentang langkah memelihara dan memulihara sumber negara. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Menjelaskan pelbagai sumber yang terdapat di Malaysia.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Menjelaskan jenis sumber yang boleh dibaharui dan yang tidak boleh dibaharui. iii. Menjelaskan langkah memelihara dan memulihara sumber negara. Memainkan peranan sebagai guru memberi taklimat kepada murid tentang pemeliharaan dan pemuliharaan sumber negara. Membuat laporan tentang banding beza antara barang yang boleh dibaharui dan juga sumber yang tidak boleh dibaharui.

Mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat fizikal bahan. span. iv. kekenyalan. kain. bahan sintetik. keapungan. Bahan dan Manusia i. Contoh: plastik. Menghuraikan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: bahan asli. iv. 63 . getah. Menyatakan hubung kait sifat fizikal bahan dengan kegunaannya. logam. logam. Memerihalkan kepentingan bahan asli dan bahan sintetik kepada manusia. dan Aras 1 i. ii. keapungan. Menyatakan sifat fizikal bahan. iii. Hasil Pem belajaran 46. Aras 3 i. keapungan. Menerangkan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik. Menyiasat sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. menyerap. kegilapan. ii. kegilapan dan kebolehan menyerap. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii. Menyenaraikan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik. Menyebut contoh objek dan mengaitkan sifat fizikal dengan kegunaannya. kayu. Menamakan sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan. kegilapan dan kebolehan menyerap air. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. tembaga dan kapas Menjalankan aktiviti kuiz berkaitan faedah dan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik. penyaduran. Aras 2 i.

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: menabung, pengguna, anggaran perbelanjaan, mengaw al perbelanjaan, inflasi, belanjaw an, berbelanja, perbelanjaan diri, pendapatan, bank, berjimat cermat, w ang saku, ambil upah, menambah nilai, borang simpanan. Hasil Pem belajaran 47. Menabung i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; ii. Menyatakan kebaikan menabung dan berjimat cermat; iii. Menyatakan cara menabung yang bijak; dan iv. Menyatakan kesan berbelanja lebih. Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan cara menabung yang bijak. Menyatakan kebaikan menabung dan berjimat cermat. Menyatakan kesan berbelanja lebih. Perbincangan kumpulan tentang cara menabung yang bijak, kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih. Simulasi menemu ramah pegaw ai bank untuk mengetahui cara menabung, kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih. Membuat poster tentang kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2 i. ii. iii. Menerangkan cara menabung yang bijak. Menerangkan kebaikan menabung dan berjimat cermat. Menerangkan kesan berbelanja lebih.

Aras 3 i. ii. Menjelaskan kebaikan menabung dan berjimat cermat. Menjelaskan kesan berbelanja lebih.

64

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: perindustrian, perikanan, perlombongan, pembalakan, pasaran, pemprosesan, ekonomi negara, pelancongan, pengurusan, pengangkutan, barangan, bahan mentah, tenaga kerja, tenaga mahir, pelabuhan, pengeluar, eksport, import, bahan tempatan, industri desa, industri ringan, industri berat, perkhidmatan, perbankan, pendidikan, pendapatan negara, sew aan. Hasil Pem belajaran 48. Malaysia Maju dan Makm ur Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan pelbagai jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia; Menyatakan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara; dan Memerihalkan satu daripada kegiatan ekonomi tempatan. i. ii. iii. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan pelbagai jenis kegiatan ekonomi negara. Menyatakan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Menyatakan suatu kegiatan ekonomi tempatan. Mengenal pasti pelbagai jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia. Berbincang tentang kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Melaw at pusat kraf tangan tempatan. Menyediakan buku skrap yang mengandungi pelbagai jenis kegiatan ekonomi tempatan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2 i. ii. iii. Menerangkan pelbagai jenis kegiatan ekonomi negara. Menerangkan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Menerangkan suatu kegiatan ekonomi tempatan.

Aras 3 i. ii. iii. Menjelaskan pelbagai jenis kegiatan ekonomi negara. Menjelaskan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Menjelaskan suatu kegiatan ekonomi tempatan. 65

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sistem 24 jam, 12 jam, pengurangan, tolak, tambah, darab, bahagi, menganggar, mengganda, perbezaan, baki, mengira, harga, anggaran perbelanjaan, menginterpretasi, memusat, kilometer. Hasil Pem belajaran 49. Perjalanan dengan Kereta Api i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; ii. iii. Menyatakan masa dan w aktu; dan Menyatakan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am. Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan masa dan w aktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam. Menyatakan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am. Membaca jadual perjalanan pengangkutan aw am dalam sistem 12 jam dan 24 jam. Membincangkan butiran perjalanan dari segi tempoh masa, jarak dan tambang. Mengadakan kuiz berpandukan jadual perjalanan pengangkutan aw am. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2 i. ii. Menerangkan masa dan w aktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam. Menerangkan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am.

Aras 3 i. ii. Menjelaskan masa dan w aktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam. Menjelaskan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am.

66

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sfera, piramid, kon, silinder, kubus, kuboid, struktur, menara, kekuatan, kestabilan. Hasil Pem belajaran 50. Bangunan dan Strukturnya i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; ii. iii. Mengenal pasti bentuk sesuatu binaan; Menerangkan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan struktur sesuatu bangunan; dan Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan bentuk sesuatu binaan. Menyatakan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan struktur binaan. Menyatakan perbezaan bentuk beberapa bangunan. Menyiasat model binaan yang mempunyai struktur yang kuat dan stabil dari aspek bentuk, luas tapak dan ketinggian. Contoh bentuk: kabus, kuboid, piramid, kon, sfera. Membina satu model bangunan yang strukturnya kuat dan stabil: - menyatakan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan bangunan. Membuat buku skrap tentang bangunan yang terdapat di negara kita. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

iv.

Aras 2 i. Menerangkan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan struktur binaan. Membandingkan dan membezakan bentuk beberapa bangunan.

iv. Memerihalkan perbezaan bentuk sesuatu binaan.

ii.

Aras 3 i. Menghubungkaitkan antara kestabilan dan kekuatan bangunan dengan struktur bangunan. Menjelaskan struktur binaan beberapa bangunan.

ii.

67

ii. dan iii. Menyatakan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. Menyatakan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. rombongan menggalak pelaburan. keamanan. ii. Menjelaskan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. Menerangkan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. 68 . Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menerangkan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. Mengumpul maklumat tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. pameran. ekspo. sumber manusia. Mengandaikan diri sebagai seorang usahaw an serta menerangkan strategi yang boleh meningkatkan lagi ekonomi negara. iii. Kejayaan Ekonom i Malaysia i. bahan mentah. Aras 3 i. sw asta. pelaburan. Hasil Pem belajaran 51. Aras 1 i. Menerangkan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. tarif. Menyatakan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. ii. taraf perintis.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: penyelidikan. kestabilan politik. Berbincang tentang usaha kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. zon perdagangan bebas. sumber tenaga. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. pengiklanan. ii. berterusan.

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: glob. sistem suria. graviti bumi. dan tarikan graviti bumi. Menyatakan kepentingan amalan penjagaan alam sekitar. magma. fenomena. Bum i Kita i. kaw ah. dan Aras 1 i. teras luar. Menerangkan bentuk. rekahan. gelinciran. lohong. letusan. lapisan bumi. gunung berapi. paksi. iv. mantel. Membicangkan lapisan bumi dan bahagian permukaan bumi dengan menggunakan model atau gambar. kerak. Aras 3 i. saiz dan tarikan graviti bumi. Meramalkan keadaan di bumi jika satu daripada bahagian permukaan bumi musnah. putaran dan edaran. iii. Menyiasat bentuk Bumi dengan melihat glob atau bola menerusi saluran kertas atau kadbod dari jarak dekat (30cm) dan dari jarak jauh (15m) Menunjuk cara bagaimana tarikan graviti berlaku dengan menjatuhkan objek ke lantai. Mengenal pasti lapisan bumi dan bahagian permukaan bumi. atmosfera Mengumpul dan mentafsir data tentang keindahan atau berdasarkan sajak. kolam air panas. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. lava. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. mengelilingi. Menjelaskan kepentingan bahagian yang terdapat di permukaan bumi. teras. Menerangkan cara memanfaatkan sumber yang ada di bumi. mantel. Menerangkan bahagian permukaan bumi. teras dalam lapisan permukaan bumi: lautan. 69 . Menyatakan bentuk. atmosfera. iii. ii. ii. sfera. lapisan bumi: kerak. ii. gempa bumi. Menamakan bahagian permukaan bumi. Hasil Pem belajaran 52. daratan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Mensyukuri penciptaan bumi oleh Tuhan.

dan Aras 1 i. geseran. Hasil Pem belajaran 53. ii. iii. 70 . Menyatakan planet dalam sistem suria. buruj. Melukis kedudukan planet sistem suria. keupayaan. Bercerita tentang keindahan alam berpandukan gambar berw arna. gugusan bintang. Menamakan planet dalam sistem suria. skorpio. Menyenaraikan planet dalam sistem suria mengikut urutan bermula daripada matahari. urutan. Mengitlak alam semesta yang w ujud dalam keadaan tertib dan sistematik. Menyatakan ahli sistem suria. Sistem Suria i. Menyatakan keindahan alam ciptaan Tuhan. Contoh: pemandangan di pantai pada w aktu senja. Menjalankan demonstrasi untuk memerhati putaran dan edaran planet mengelilingi Matahari dengan menggunakan model. Aras 3 i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: angkasa lepas. iii. meteoroid. Memerihalkan keindahan alam ciptaan Tuhan. iv. sistem suria. iii. Menerangkan ahli sistem suria. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. buruj Belantik. daya. buruj Pari. Mengagumi keindahan alam semesta ciptaan Tuhan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. komet. Berbincang berdasarkan gambar tentang ahli sistem suria. alam semesta. buruj Biduk. Menamakan ahli sistem suria. ii. planet. asteroid. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. iv. ii. slaid. reka cipta.

pertubuhan. sosial dan politik. iii. sarw ajagat. Membincangkan faedah hubungan Malaysia dengan dunia luar. canggih. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kepimpinan. PBB. deklarasi. ii. ii. persidangan. ASEAN. diplomatik. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 i. sosial dan politik. Menjelaskan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. sosial dan politik. politik. Aras 3 i. Mengumpul maklumat daripada pelbagai bahan tentang penglibatan Malaysia dengan negara luar dalam bidang ekonomi. ii. ii. satelit. Mengenal pasti pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia di peringkat antarabangsa. Aras 2 i. Menyatakan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. teknologi. media massa. OIC. hubungan dua hala. Contoh: CHOGAM. OIC. 71 . Komanw el. ASEAN. Menjelaskan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. anggota. dan Menyatakan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. kedutaan. penyertaan. Malaysia di Arena Antarabangsa i. pelarian. sosial dan politik. sosial dan politik. ekonomi. sidang kemuncak. Hasil Pem belajaran 54. Menyatakan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. perw akilan. Menyatakan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. Menerangkan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. Menerangkan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia.

Menyatakan kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari. Melukis dan menerangkan kedudukan bumi bulan dan matahari semasa gerhana. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Berbincang secara berpasangan untuk meramalkan keadaan di bumi sekiranya gerhana berterusan. dan Memerihalkan keadaan di bumi semasa gerhana. bulan purnama. Menyatakan keadaan di bumi semasa gerhana bulan dan gerhana matahari. Menerangkan keadaan persekitaran semasa gerhana. bulan. pantulan. Meramalkan keadaan di bumi sekiranya gerhana berterusan. gerhana matahari. bulan separa. Bulan dan Matahari semasa Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari. gerhana bulan. 72 . Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. iii. Aras 3 i. Hasil Pem belajaran 55. bulan sabit. bumi. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Gerhana i. Melukis rajah dan menerangkan kedudukan Bumi. Aras 1 i. Menerangkan fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari. berpusing dan beredar. Menunjuk cara bagaimana Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari berlaku dengan menggunakan model Bumi. Aras 2 i. Bulan dan Matahari. ii. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pemancar. matahari. ii. anak bulan.

dan Memerihalkan keputusan markah peperiksaan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: peratus. Menerangkan keputusan peperiksaan berdasarkan peratus. Menjelaskan keputusan peperiksaan. Menyatakan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Contoh: i) 20 x 100 = 50% 40 ii) 272 x 100 = 54. Menjelaskan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. 73 . Contoh: i) jumlah markah dalam peratus ii) peratus lulus iii) peratus gagal Menyelesaikan masalah yang melibatkan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menganalisis keputusan peperiksaan murid. Aras 1 i. pecahan. simbol peratus. Aras 3 i. darab. perpuluhan. Hasil Pem belajaran 56. Sumber: Jadual Peperiksaan. ii. persamaan. ii. iii. iii. Mengira markah peperiksaan dalam peratus. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. sama dengan. Markah Peperiksaan i. Menyatakan markah peperiksaan dalam peratus.40% 500 Menganalisis keputusan peperiksaan murid. Menyatakan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. Menerangkan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful