KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

KELAS PERALIHAN

AMALAN BAHASA MELAYU
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM

KANDUNGAN
Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat Objektif Organisasi Kurikulum Penerangan Tentang Huraian Sukatan Pelajaran Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengisian Kurikulum Tajuk Pelajaran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sekolahku Mengenal Makmal Sains Sekolah Bermain Congkak Penyenggaraan Kereta Rumahku, Keluargaku Sehari Di Zoo Negara Permainan Angka Keceriaan Sekolah Siratan Makanan Taman Permainan 9 10 11 12 14 16 18 19 20 21 iii vii ix xi 1 1 1 2 2 5 6

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. iv

Bandar Raya Kita Haiw an Kesayanganku Reka Cipta Tanaman Hiasan Menghargai Kemudahan Aw am Keistimew aan Manusia Lakukan Sendiri Asas Perniagaan Masyarakat Penyayang Tumbuh-Tumbuhan dan Keindahan Alam Mari Kita Cari Tenaga Elektrik Negara Indah Permai Litar Elektrik Pasar Raya Mesin Keselamatan Diutamakan Perkhidmatan Pos Sistem Raja Berperlembagaan Sumber Semula Jadi Persatuan Pengguna Hari Kantin Kesetiaan Kepada Negara Keunikan Haba dan Cahaya

22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Kenali Diri dan Rakan Sebaya Zaman Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka Perubahan Bentuk Air Hari Lahir Pejuang Kemerdekaan Tanah Air Makanan dan Rasanya Sukan Mini Seni Warisan Bangsa Pengaw etan Bahan Makanan Ukuran Gelanggang Memelihara dan Memulihara Sumber Negara Bahan dan Manusia Menabung Malaysia Maju dan Makmur Perjalanan dengan Kereta Api Bangunan dan Strukturnya Kejayaan Ekonomi Malaysia Bumi Kita Sistem Suria Malaysia di Arena Antarabangsa Gerhana Markah Peperiksaan

49 50 52 53 54 55 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

v

memelihara satu cara hidup demokratik. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. MAKA KAMI. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsipprinsip berikut : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. rakyat Malaysia. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. vii . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. masyarakat. rohani. bertanggungjawab. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. emosi. berketerampilan. dan negara. berakhlak mulia.

pembelajaran secara konstruktivisme. Hasil pembelajaran tersebut dinyatakan secara eksplisit mengikut aras kesukaran isi kandungan dan tahap keupayaan murid melalui pernyataan dalam Huraian Hasil Pembelajaran. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran yang disemak semula ini banyak pihak yang terlibat terutama guru. Semua elemen ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada murid dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan. menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kemahiran belajar cara belajar. (Dr. guru diharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernilai tambah. Huraian ini diharapkan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Di samping itu. Pernyataan tersebut memberikan cabaran yang sesuai dengan murid dalam pendidikan sekolah menengah agar dapat melahirkan murid yang berketerampilan menggunakan bahasa Melayu baku. dan individu yang mew akili badan-badan tertentu. xi . dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan menjelaskan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid berasaskan pendekatan masteri. SYED ZIN) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. masa. Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. kecerdasan pelbagai. nilai murni dan semangat patriotik dan kew arganegaraan tetap diutamakan. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. dan pembelajaran secara kontekstual. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. pegaw ai Kementerian Pendidikan. Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan merupakan perincian sukatan pelajaran yang menjadi sumber rujukan utama guru untuk membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran yang teratur dan kemas. iaitu kemahiran berfikir. pensyarah maktab dan universiti.Kata Pengantar Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. SHARIFAH MAIMUNAH BT. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih. dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini. kajian masa depan.

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan merupakan perincian kepada kandungan Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan dan berfungsi sebagai panduan untuk guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Penerangan tentang Huraian Sukatan Pelajaran. Oleh sebab bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar pada peringkat sekolah menengah. Keempat-empat bidang berkenaan telah dipelajari oleh murid semasa mereka belajar di sekolah rendah sama ada SJK (C) dan SJK (T). ii. memahami dan menggunakan istilah dan kata umum dalam bahasa Melayu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dengan tepat dalam pelbagai konteks dan situasi. penggunaan dan pengukuhan bahasa Melayu khususnya dalam pelbagai bidang ilmu dan kehidupan harian yang dipelajari dalam bahasa ibunda semasa berada di sekolah rendah serta membantu memupuk semangat patriotik dan menghayati nilai murni masyarakat Malaysia.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan PENDAHULUAN Amalan Bahasa Melayu merupakan satu mata pelajaran yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. dan Pengisian Kurikulum. Mempelajari. Keadaan ini juga dapat membantu murid mengikuti pelajaran lebih mudah apabila meneruskan pengajian di Tingkatan 1. OBJEKTIF MATA PELAJARAN AMALAN BAHASA MELAYU KELAS PERALIHAN Pada akhir program Amalan Bahasa Melayu murid dapat: i. Kemahiran Bahasa. Kemahiran Hidup dan Kajian Tempatan merupakan teras program Amalan Bahasa Melayu. Organisasi Kandungan. Mata pelajaran ini memberi penekanan pada penggunaan dan penguasaan istilah. Subjek ini dirancang khas bagi kelas peralihan untuk membolehkan murid menguasai istilah bahasa Melayu dan kecekapan berbahasa. Mengemukakan maklumat dengan tepat dalam bahasa Melayu secara lisan dan tulisan. Matematik. Organisasi Kandungan merangkumi Penggunaan Bahasa. Hasil Pembelajaran. Pengetahuan tentang istilah dan laras bahasa dalam bidang Sains. Huraian sukatan pelajaran ini mengandungi Matlamat. dan laras bahasa ilmu sebagai persediaan murid ke Tingkatan 1. Objektif. MATLAMAT Matlamat program Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan adalah untuk melengkapkan dan membolehkan murid mencapai tahap kecekapan berbahasa yang baik dan berkesan dari aspek penguasaan. Di samping penguasaan bahasa. kata umum. 1 . murid kelas peralihan perlu diberi pendedahan yang cukup untuk menggunakan bahasa Melayu dengan berkesan dalam pelbagai pengalaman pembelajaran supaya mereka lebih bersedia dan yakin pada peringkat menengah. dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. pengajaran dan pembelajaran Amalan Bahasa Melayu juga dilaksanakan sebagai satu langkah menggalakkan murid mengamalkan dan mengaplikasikan segala pengetahuan dan kemahiran yang telah mereka pelajari. Mata pelajaran Amalan Bahasa Melayu ini diperuntukkan sebelas w aktu seminggu.

Tajuk yang dipilih adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang telah murid pelajari di SJK (C) atau di SJK (T). bertutur. Lajur kedua memuatkan Huraian Hasil Pembelajaran. Lajur pertama mengandungi pernyataan Hasil Pembelajaran seperti yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu kelas peralihan. dan elemen Pengisian Kurikulum. Huraian Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pembelajaran dalam lajur 2 menyatakan secara jelas aras kemahiran yang perlu dicapai oleh murid mengikut tahap keupayaan dan kemajuan mereka sama ada pada Aras 1. Penyataan Aras 1 hingga Aras 3 dalam Huraian Hasil Pembelajaran ialah perincian bagi hasil pembelajaran. 2 . Hasil pembelajaran ini terdiri daripada tajuk yang merangkumi keempat-empat bidang yang berkaitan dan juga beberapa aspek kemahiran berbahasa yang perlu dikuasai oleh murid. keempatempat kemahiran berbahasa iaitu mendengar. ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan ini meliputi Kemahiran Bahasa. dan iv. membaca dan menulis perlu dititikberatkan dalam pengajaran dan pembelajaran setiap tajuk pelajaran. dan lajur ketiga mengandungi Cadangan Aktiviti/Teknik. Berinteraksi dengan baik dalam bahasa Melayu di dalam dan di luar bilik darjah. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan dipersembahkan dalam tiga lajur. Hasil pembelajaran. b. Matematik.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan PENERANGAN TENTANG HURAIAN SUKATAN PELAJARAN iii. atau Aras 3. Selain daripada itu. dan Kajian Tempatan. Semua perkara ini dinyatakan di baw ah: Kem ahiran Bahasa Kemahiran bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Amalan Bahasa Melayu lebih difokuskan kepada kemahiran pemahaman dan penguasaan bahasa Melayu murid. Sukatan ini mengandungi 56 tajuk pelajaran dan dicadangkan dua tajuk pelajaran diajarkan pada setiap minggu. Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Amalan Bahasa Melayu memberikan tumpuan pada murid untuk menguasai hasil pembelajaran. Pemeringkatan berdasarkan aras ini sejajar dengan pembelajaran masteri dan membolehkan murid yang cemerlang terus maju tanpa mengabaikan murid yang berpencapaian rendah. Mengamalkan nilai murni dan semangat patriotik. Kemahiran Hidup. Aras 2. Kemahiran berkaitan adalah berdasarkan tajuk pelajaran yang dipilih daripada beberapa pengalaman pembelajaran yang pernah dilalui oleh murid semasa berada di sekolah rendah merangkumi pengetahuan Sains.

Guru boleh mengubah suai atau memilih teknik atau aktiviti lain yang sesuai dengan kebolehan murid. d. Cadangan Aktiviti/ Nota Cadangan Aktiviti/Nota dalam lajur 3 mengandungi cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu belajar di bilik darjah. 3 . contohnya kemahiran meramal dan membuat pilihan menggunakan kajian masa depan dan jenis kecerdasan pelbagai yang unik bagi seseorang murid. Cadangan tersebut disesuaikan dengan Huraian Hasil Pembelajaran serta mengambil kira elemen yang terkandung dalam pengisian kurikulum.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan c. Kosa Kata istilah dan Kata Um um Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid ada disediakan pada setiap tajuk pelajaran. Semua cadangan ini hanyalah sebagai panduan untuk guru.

i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan Paparan Contoh Huraian Sukatan Pelajaran Hasil Pem belajaran 1. Mengumpul maklumat tentang latar belakang sekolah daripada buku tahunan sekolah. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Hasil Pembelajaran Kemahiran Berbahasa Tajuk Pelajaran Cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran 4 . Sekolahku Aras 1 i.

murid dapat membina keyakinan berbahasa. Pengajaran dan Pem belajaran Bertem a Pendekatan bertema amat diigalakkan dalam pengajaran bahasa. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema. dan pengayaan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. serta bahan sastera dan bukan sastera hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dan untuk bacaan luas. Keberkesanan pengajaran bergantung pada pengolahan teknik. Melalui pembelajaran masteri murid diberi peluang untuk maju mengikut kadar keupayaan mereka sendiri. buku rujukan. Bacaan luas boleh dijalankan dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu dengan menggunakan bahan-bahan ilmiah yang berkaitan dan bersesuaian. ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih mudah diserapkan. kecerdasan pelbagai. pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Amalan Bahasa Melayu. serta penggunaan bahan bantu dan teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif. b. Bacaan Luas Bacaan luas memberikan peluang kepada murid untuk menimba ilmu pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik bagi meningkatkan daya berfikir dan minat ingin terus membaca. Kaedah dan teknik perbincangan. bahan daripada internet. meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. Oleh itu. Kepelbagaian Teknik Pendidikan Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah mengajar. kamus. d. c. Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. dan konstruktivisme umpamanya. dan inkuri berasaskan pembelajaran kajian masa depan. Pendekatan berpusatkan murid selari dengan pembelajaran masteri yang menekankan keperluan memastikan murid menguasai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Dalam hal ini aktiviti penilaian. Bahan-bahan seperti akhbar. berkomunikasi dan berinteraksi. pemulihan. simulasi. Kepelbagaian Sum ber dan Bahan Penggunaan perpustakaan. hal persendirian dan kemasyarakatan. 5 . majalah. Bagi tujuan ini. perisian kursus. projek. serta isu semasa.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a. Di samping itu. e. kaedah serta teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. guru perlu merancang dan menentukan tema bagi pengajarannya yang meliputi bidang ilmu. kemahiran bahasa dan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. Guru boleh memilih pendekatan.

Aktiviti ini dilaksanakan mengikut kadar kemampuan murid. Ilm u Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan f. bakat. 6 . g. contohnya ilmu sains dan geografi yang boleh digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. keupayaan. kew arganegaraan. Ilmu pengetahuan ini juga termasuk perkara semasa yang boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Semua elemen ini diserapkan dalam konteks bagi ketigatiga bidang yang terdapat dalam penggunaan bahasa. nilai murni. dan kemahiran bernilai tambah. Pengayaan Aktiviti pengayaan perlu diberikan penekanan kerana murid berbeza tahap kebolehan. peraturan sosiobudaya. Penilaian Penilaian merupakan sebahagian daripada proses penting dalam pengajaran dan pembelajaran. guru dapat memastikan tindakan susulan yang perlu diambil terhadap seseorang murid sama ada dalam bentuk aktiviti pemulihan atau pengayaan. Pem ulihan Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai hasil pembelajaran yang belum dicapai. Melalui penilaian yang berterusan. dan minat murid yang menguasai hasil pembelajaran lebih awal atau dalam jangka masa yang ditetapkan diberikan aktiviti atau tugasan yang lebih mencabar. Penerangan ringkas bagi setiap pengisian ini adalah seperti yang berikut: a. h. PENGISIAN KURIKULUM Elemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu.

Pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan w arganegara yang baik dan meningkatkan komitmen terhadap bangsa dan negara. Nilai Murni Penyerapan nilai murni dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu adalah untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki akhlak mulia.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan b. d. Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni masyarakat Malaysia harus dipupuk dengan terancang sama ada secara langsung atau tidak langsung dan dilanjutkan di peringkat antarabangsa selaras dengan tuntutan nilai sejagat. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah kemahiran berfikir. pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual. Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu meliputi kesantunan bahasa. Nilai murni ini ialah: Baik hati Berdikari Hemah tinggi Hormat-menghormati Kasih sayang Keadilan Kebebasan Keberanian Kebersihan fizikal dan mental Kejujuran Kerajinan Kerjasama Kesederhanaan Kesyukuran Patriotisme Rasional Semangat bermasyarakat c. kecerdasan pelbagai. Kew arganegaraan Penyerapan unsur patriotisme dan kew arganegaraan dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat kepada tanah air. dan peribahasa. laras bahasa. e. kemahiran belajar cara belajar. penghayatan dan amalan nilai murni bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berperibadi mulia. Peraturan ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. Selain itu. Penerangan ringkas tentang kemahiran bernilai tambah adalah seperti yang berikut: 7 . kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. kajian masa depan. Kem ahiran Bernilai Tam bah Kemahiran bernilai tambah mengutamakan pengalaman di bilik darjah sesuai dengan situasi kehidupan dunia sebenar murid serta senario dunia yang global.

Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham. Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan. serta mengendalikan perubahan supaya murid dapat manfaat yang maksimum. ii. menjangka akibat. dan memperoleh maklumat melalui internet. muzik. 8 . menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian. visual-ruang.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan i. dan seronok untuk belajar sepanjang hayat. menyelesaikan masalah. dan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. logik-matematik. Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti mendengar. dan masa depan. bertutur. vi. Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal-linguistik. guru perlu mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. dan menulis. v. cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka boleh menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti menghantar dan menerima e-mel. masa kini. Oleh itu. Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhaap teknik pembelajaran yang berkesan Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan. membaca. iv. yakin. intrapersonal. dan naturalis. kinestetik. interpersonal. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea. atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan. Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhaap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau. iii.

secara konkrit. dan alam pekerjaan. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan mereka. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid. Pembelajaran ini disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai. serta melibatkan latih amal dan berfikir. 9 .Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan vii. masyarakat.

bengkel. disiplin. kelab. lokasi. interaksi. Hasil Pem belajaran 1. lencana. surau. persekolahan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. piagam. Menerangkan kepentingan aktiviti utama sekolah. Aras 1 i. Menyatakan sejarah sekolah.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: peta. cogan kata dan aktiviti sekolah. perhimpunan. perpustakaan. Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Mengumpul maklumat tentang latar belakang sekolah daripada buku tahunan sekolah. moto dan simbol pada lencana sekolah. papan kenyataan. Melaporkan aktiviti utama sekolah Contoh: Hari Sukan. hari ucapan. imej. kokurikulum. ii. 9 . dan Memerihalkan aktiviti utama sekolah. lagu. kurikulum. Menyatakan aktiviti utama sekolah. takw im. ii. pelan. makmal. logo. aktiviti. Memerihalkan sejarah dan identiti sekolah. Menjelaskan kepentingan aktiviti utama sekolah. moto dan simbol pada lencana sekolah. gelanggang. lencana. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iii. keceriaan. perhimpunan. persatuan. carta organisasi. pengetua. pusat sumber. pengaw as. penggal. moto dan simbol pada lencana sekolah. Menjelaskan sejarah sekolah. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. visi. hari sukan. Aras 3 i. Sekolahku i. Perayaan Hari Guru Menghasilkan buku skrap yang mengandungi maklumat tentang sejarah sekolah. Menerangkan sejarah sekolah. iii. ii. misi. ii. moto. identiti.

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: radas. jam randik. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. berat. Aras 3 i. Menerangkan alat yang terdapat di makmal sains. Menerangkan alat yang terdapat di makmal sains. tiub kapilari. dan Aras 1 i. silinder penyukat. bikar. iii. Menyatakan kegunaan dan cara menggunakan alat sains Bersoal jaw ab untuk menerangkan peraturan di makmal sains sekolah. selinder penyukat Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains. termometer. panjang. ii. termometer. Mengenal dan menyebut alat yang terdapat di makmal sains sekolah. iv. isi padu. bikar. celsius. Menunjuk cara bagaimana menggunakan peralatan sains. merkuri. Melaw at makmal sains sekolah. mililiter. Mengenal Makm al Sains Sekolah i. kelalang kon. Contoh: jam randik. cecair. Menerangkan peraturan di makmal sains. ii. 10 . suis. tabung uji. ii. Hasil Pem belajaran 2. tabung uji. iii. luas. Menyatakan peraturan di makmal sains. iii. ii. iii. Menyatakan alat yang terdapat di makmal sains. Menyatakan peraturan di makmal sains sekolah. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. suhu. penunu bunsen. Menerangkan peraturan di makmal sains. iv.

ii. iii. Mengenal dan menyebut nombor serta simbol operasi. ii. Menyelesaikan masalah operasi mengira sehingga tujuh digit.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: nombor. kuantiti. Aras 2 i. anggar. angka. puluh ribu. ribu. nombor bulat. Menyatakan dan menggunakan operasi mengira dalam bentuk simbol dan perkataan. Hasil Pem belajaran 3. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Contoh: cerakin. baki. Menyatakan dan menyelesaikan masalah operasi nombor sehingga empat digit. ratus. ii. kuantiti Permainan menyusun kad (nombor/ simbol/perkataan) untuk membentuk kumpulan nombor bagi menjalankan operasi mengira sehingga tujuh digit dan menyatakannya dalam perkataan. darab. bergabung. tertib menaik. Berm ain Congkak i. tertib menurun. gandaan. simbol. cerakin. beza. sifar. puluh. ratus ribu. digit. Menerangkan operasi nombor sehingga lima digit. Aras 3 i. operasi. bahagi. tambah. pengurangan. iv. Merujuk kamus untuk mendapatkan makna kata istilah atau kata umum. banding. juta. Menyatakan operasi nombor sehingga empat digit. Menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi enam digit ke atas. sa. ii. 11 . Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iv. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Memerihalkan nombor dan simbol. Menerangkan dan menyelesaikan masalah operasi nombor sehingga lima digit. bundar. Menyatakan nombor dan operasi nombor dengan betul. Menjelaskan operasi nombor enam digit ke atas. dan Aras 1 i.

Menerangkan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan mesin mudah. pemutar skru philip. penyenggaraan. iv. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. spanar boleh laras. Menama. iii. Menerangkan jenis alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan. kerja praktis. enjin. Mengumpul bahan yang berkaitan dengan kereta atau enjin kereta untuk dimuatkan dalam buku skrap. 12 . playar gabung. Menceritakan cara menggunakan alatan tangan untuk menyenggara enjin. ii. menyebut. Mengenal pasti alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan. cermin sisi. dan melabel bahagian enjin dan komponen kereta. ii. Mengenal pasti alatan tangan penyenggaraan kereta di makmal Kemahiran Hidup sekolah. Menyatakan cara penyenggaraan mesin mudah. pemutar skru rata. bonet. komponen. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menerangkan cara penyenggaraan mesin mudah. meminyak. sesendal. playar muncung tirus. Aras 2 i. Memerihalkan cara penyenggaraan mesin ringkas. kekunci allen. alatan tangan. Hasil Pem belajaran 4. ii. alatan ganti. Penyenggaraan Kereta i. Menyatakan jenis alatan tangan untuk kerja penyenggaraan. dan Huraian Hasil Pem belajaran Aras 1 i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: manual. iii. tayar. iv. kotak alatan tangan. Cadangan Aktiviti / Nota iii. spanar hujung terbuka. skru. Menyatakan alatan tangan untuk kerja penyenggaraan mesin ringkas. jenis pengikat dan pencantum. Menyatakan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan.

Contoh: .cara menggunakan spanar boleh laras untuk membuka dan memasang tayar. iii. Cadangan Aktiviti / Nota Menunjukkan cara dan gaya sebenar menyenggara kereta beserta alatan tangan berkaitan. Menjelaskan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan mesin mudah. Menjelaskan cara penyenggaraan mesin mudah. 13 . ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Menjelaskan kegunaan jenis alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan.

toleransi. ii. Menerangkan jenis rumah tradisional dan rumah moden. keselesaan. ii. nenek. Rum ahku.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: rumah tradisional. Memerihalkan suatu aktiviti di rumah yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. biras. kakak. Keluargaku i. dan Huraian Hasil Pem belajaran Aras 1 i. zuriat. Hasil Pem belajaran 5. Menyatakan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. Menceritakan pertalian kekeluargaan dengan menggunakan carta salasilah keluarga. Menyatakan panggilan keluarga asas dan keluarga kembangan. bapa saudara. rumah moden. rumah pangsa. ipar. tolak ansur. rumah melaka. Menyatakan jenis rumah tradisional dan rumah moden. rumah minangkabau. rumah rakit. iii. iv. Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. fungsi ruang rumah dan pelan rumah. 14 . ruang tetamu. saliran. dapur. sepupu. perlindungan. iii. majlis kejiranan. Menyatakan jenis rumah dan lokasi. keperluan asas. Membuat simulasi aktiviti di rumah menunjukkan amalan interaksi yang mesra dalam keluarga. abang. iv. timbang rasa. Menerangkan keistimew aan anggota keluarga asas dan keluarga kembangan. keluarga kembangan. rumah panjang. Menerangkan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. rumah teres. persekitaran. bapa. iii. lokasi. rumah bagan. Mengenal pasti dan menyatakan hubungan kekeluargaan dan salasilah keluarga. ruang makan. cucu. komuniti. Membuat buku skrap tentang jenis rumah. lokasi. adik. rumah sebandung. pengudaraan. emak saudara. bilik tidur. kondominium. salasilah. ibu. datuk. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Merujuk brosur atau iklan penjualan rumah untuk mengenal pasti jenis rumah. bilik mandi. keluarga asas.

Cadangan Aktiviti / Nota Bersoal jaw ab tentang jenis rumah dan lokasi rumah berkenaan dibina.rumah melaka di Melaka .Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Aras 3 i. . Menjelaskan kesesuaian jenis rumah dengan lokasi.rumah tradisional di kampung.rumah moden di pekan. 15 . . dan adik bertutur tentang aktiviti dan perkara yang dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. ii. kakak.rumah minangkabau di Negeri Sembilan . Contoh: Nyatakan jenis rumah dan lokasinya. Menjelaskan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan.rumah panjang di Saraw ak Melakonkan aksi sebagai abang. iii. . Menjelaskan tanggungjaw ab keluarga asas dan keluarga kembangan.

iii. Menyatakan kepentingan haiw an. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ikan. berkaki empat ii) Ciri-ciri haiw an. ii. ciri haiw an. habitat. v. Aras 2 i. Membezakan haiw an berdasarkan sifat fizikal. rantaian makanan. spesies. Hasil Pem belajaran 6. menyusur. Contoh: i) Sifat fizikal. serangga. Menerangkan ciri-ciri khas haiw an untuk melindungi diri. Menerangkan sifat fizikal haiw an. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: mengelaskan. pembiakan. Menerangkan ciri-ciri haiw an. bergerak balas. mengengsot. Menyatakan ciri-ciri asas dan ciri-ciri khas haiw an untuk melindungi diri. amfibia. burung. Sehari Di Zoo Negara i. ii. sifat fizikal. iv. Menerangkan kepentingan haiw an. Menyatakan kepentingan haiw an. bercengkerang. perkumuhan. bersisik. iv. iii. mengitlak. iii. Menyatakan sifat fizikal haiw an. i. Menerangkan ciri-ciri khas haiw an untuk melindungi diri. ii. tabiat haiw an. reptilia. bertelur. mamalia. Berbincang tentang sifat fizikal dan ciri-ciri haiw an berdasarkan tayangan video “National Geographic”. interaksi antara hidupan. Membezakan haiw an berdasarkan ciricirinya. berbulu. iaitu: a) Litupan badan b) Habitat c) Tabiat makan d) Anggota badan e) Cara membiak Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. Menyebut nama haiw an. dan v. berbulu. 16 . beranak.

ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Mengklasifikasikan haiw an berdasarkan sifat fizikal dan ciri-cirinya. Membandingkan dan membezakan ciriciri khas haiw an untuk melindungi diri. Bercerita tentang kepentingan haiw an kepada manusia berdasarkan gambar. 17 . Menjelaskan kepentingan haiw an.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. iii. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan dan membezakan ciri-ciri khas haiw an.

Membuat cabutan bola bernombor (ganjil/genap) dan menyusunnya mengikut tertib menaik dan menurun. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. nilai. Menerangkan dan melengkapkan pola nombor dengan bahasa yang betul. ii. Hasil Pem belajaran 7. nombor genap. tertib menaik. Mengenal pasti dan melengkapkan pola nombor. Perm ainan Angka i. Aras 3 i. 7. nombor ganjil. iv. tertib menurun. siri. bahagi. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. 15 ii) bahasa: polanya ialah menambahkan setiap nilai yang sama iaitu 4. 11. Menerangkan operasi mengira dengan menggunakan ayat matematik dan bahasa yang betul. iii. Menyatakan operasi mengira dengan menggunakan ayat matematik. iv. Menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi mengira. darab. Menyelesaikan masalah permainan angka dan pola nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. hubungan. ii. iii. Memerihalkan pola nombor.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: mengecam. ii. Menyatakan dan mengenal pasti pola nombor genap dan nombor ganjil. Menyatakan pola nombor mengikut tertib menaik atau tertib menurun. Menyatakan ayat matematik dan bahasa yang betul dalam operasi mengira. Menjelaskan dan menyelesaikan operasi mengira melibatkan pola nombor. ii. Aras 2 i. tambah. pengurangan. Menyatakan pola nombor yang dibentuk dalam ayat matematik dan bahasa yang betul. Menerangkan pola nombor mengikut tertib menaik atau menurun. pola. 18 . Contoh: i) ayat matematik: 3. dan Aras 1 i.

Hasil Pem belajaran 8. Menyatakan projek menanam pokok hiasan. pokok renek. Menyebut dan menyatakan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan. pasir. sekateur. Keceriaan Sekolah i. iii. kerja kayu. alat perkebunan. pokok bunga semusim. baja organik. bekas tanaman. kerja praktis. 19 . ii. baja kimia. ii. dan Huraian Hasil Pem belajaran Aras 1 i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: alatan tangan. medium penanaman. Menerangkan cara membaik pulih kerosakan peralatan. Menyatakan projek menanam pokok hiasan. Menyatakan jenis alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan. Menerangkan cara-cara membaik pulih kerosakan peralatan di sekolah. tanah atas. perkakas. pongkes. meminyak. Menerangkan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan. Aras 3 i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. kereta sorong. Aras 2 i. Menjelaskan cara membaik pulih kerosakan peralatan kayu di sekolah. Menerangkan projek menanam pokok hiasan. reja kain. ii. iv. Menjalankan aktiviti membaik pulih perabot sekolah. iii. Menyatakan cara membaik pulih kerosakan peralatan di sekolah. paku. Menjalankan aktiviti dan kerja praktis membersihkan dan mencantikkan kaw asan sekitar. Mengenal pasti alatan tangan penyenggaraan dan baik pulih perabot. Menjelaskan projek menanam pokok hiasan. Menulis laporan tentang projek keceriaan di sekolah dan membentangkannya dalam kelas. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. Cadangan Aktiviti / Nota Mengenal pasti alatan tangan perkebunan di makmal kemahiran hidup sekolah. cangkul. penyenggaraan dan baik pulih. iv. iii. alat ganti. kotak alatan tangan. pokok hiasan. pokok penutup bumi.

iv. siratan makanan. tabiat haiw an. iv. Membincangkan tentang peranan setiap hidupan dalam siratan makanan. 20 . Aras 2 i. Aras 3 i. Menyatakan rantai makanan sebagai hubungan makanan antara hidupan. ii. Menjelaskan rantai makanan dalam siratan makanan. herbivor. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. dan v. Menerangkan rantai makanan. Melukis rajah rantai makanan dan siratan makanan. Murid A sebut Murid B sebut Murid C sebut Murid D sebut iv. Mengelaskan haiw an berdasarkan jenis makanannya. Hasil Pem belajaran 9. v. karnivor. Menyatakan siratan makanan sebagai satu kitaran dalam kehidupan. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: rantai makanan. omnivor. serangga. Contoh: Lagu “Bangau Oh Bangau” Menjalankan aktiviti permainan kata untuk mengetahui nama haiw an dan makanannya. Menerangkan hubungan rantai makanan dalam siratan makanan. habitat. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. i. spesies. iii. Menjelaskan setiap hidupan saling bergantungan. Siratan Makanan i. Menyanyikan lagu yang ada kaitan dengan siratan makanan. ii. Menyatakan rantai makanan dalam siratan makanan. Melakar dan menerangkan rantai makanan. Contoh: Haiw an Gajah Harimau Ular Rusa Makanan Tebu Kambing Tikus Daun Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menyatakan setiap hidupan saling memerlukan. Menjelaskan siratan makanan daripada rantai makanan. ii. iii. Menyatakan haiw an dan jenis makanannya. Menerangkan setiap hidupan saling bergantungan. Menyatakan dan mengelaskan haiw an berdasarkan jenis makanannya.

permukaan. satah. paksi. Menerangkan bentuk geometri. tiga matra. Menyatakan dan mengenal pasti ciri bentuk dua matra dan tiga matra. empat sisi. segi tiga. Mengenal pasti ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra. sfera. dua matra. sisi lurus. sisi melengkung. ii. segi tiga sama kaki. kuboid Melaw at persekitaran sekolah untuk mengenal pasti bentuk geometri. lebar. Menjelaskan ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra. sisi sama. Menyatakan bentuk geometri. jejari bulatan. segi tiga sama sisi. ii. iii. Melukis bentuk dua matra dan tiga matra. kubus. iv. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. kuboid. diameter. piramid. sudut.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi empat. simetri. Menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. Menjelaskan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. segi tiga sudut tepat. Menyatakan bentuk geometri. segi empat sama. iii. Menerangkan ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra. segi empat sama ii) bentuk tiga matra: kon. tapak. ii. bucu. iv. Aras 3 i. sudut tegak. lilitan. silinder. iv. panjang. contoh: i) bentuk dua matra: segi empat. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iii. Menjelaskan bentuk geometri. Menyatakan projek menanam pokok hiasan. segi empat tepat. tiga sisi. bulatan. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menerangkan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. ii. kon. Hasil Pem belajaran 10. Mengenal pasti bongkah bentuk geometri dan bahan maujud. 21 . Menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. dan Aras 1 i. ruang. Tam an Perm ainan i.

penguat kuasa. Kuching Membincangkan keistimew aan bandar raya yang terdapat di Malaysia. Menyatakan keistimew aan bandar raya dari segi lokasi. Menjelaskan suatu perayaan di bandar raya. Contoh: Kuala Lumpur. pusat bandar. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Bandar Raya Kita i. Menerangkan keistimew aannya dari segi lokasi. Menerangkan suatu perayaan di bandar raya. Ipoh. mukim. Menerangkan asal usul bandar raya. kuala. ii. dan Aras 1 i. Hasil Pem belajaran 11. aspek fizikal dan komposisi penduduk. iii. ii. komposisi kaum. Menyatakan keistimew aannya dari segi lokasi. tempat rekreasi. sempadan. 22 . daerah. bangunan pencakar langit. pusat pentadbiran. Mengumpul maklumat dan mencatat sejarah tentang sesebuah bandar raya. aspek fizikal dan komposisi penduduk. pinggir bandar. iii. iii. Menjelaskan keistimew aannya dari segi lokasi. ii. iii. Menceritakan sejarah bandar raya. muara. bandar raya. tempat ibadat. Melaporkan aktiviti suatu perayaan yang diadakan di suatu tempat atau bandar raya. lebuh raya. Menyatakan suatu perayaan setempat. iv. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menjelaskan asal usul bandar raya. aspek fizikal dan komposisi penduduk. aspek fizikal dan komposisi penduduk. Contoh: Pesta Flora Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. iv. Aras 3 i. pangsapuri. Menyatakan asal usul bandar raya. kompleks beli-belah. mercu tanda. etnik. datuk bandar.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: muka bumi. ii. Memerihalkan suatu perayaan di bandar raya.

Haiw an Kesayanganku i. ikan. rantai makanan. 23 . herbivor. iii. cengkerang. reptilia. omnivor. dan Aras 1 i. mamalia. burung. iv. Aras 3 i. Menyatakan haiw an kesayangan. Menjalankan aktiviti permainan ‘kerusi panas’ untuk memahami ciri-ciri haiw an kesayangan. Menerangkan ciri-ciri haiw an kesayangan. i. Hasil Pem belajaran 12. Contoh: Bijiran Burung Sayuran Arnab Daging Kucing insang. Menerangkan ciri-ciri haiw an kesayangan. mangsa. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyebut dan menyenaraikan haiw an kesayangan. Menceritakan haiw an kesayangan. Menyenaraikan haiw an peliharaan. Menyatakan ciri-ciri haiw an kesayangan. ii. iii. ii. Menghuraikan haiw an kesayangan. ii. Menjelaskan haiw an kesayangan. pemangsa. Menjalankan aktiviti sumbang saran mendapatkan nama haiw an dan mengelaskannya mengikut jenis makanan. Mengelaskan haiw an kesayangan berdasarkan tabiat makanan. amfibia. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: karnivor. paru-paru. berdarah sejuk. berdarah Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 iii. Memerihalkan haiw an kesayangan. iv. panas. ii.

piramid. ii. iv. ii. segi empat tepat. sentimeter. ii. kuboid. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. skala. segi tiga sudut tepat. iv. Membina sesuatu model berdasarkan bentuk asas geometri. Menyatakan ukuran dan melukis garisan dengan tepat mengikut arahan untuk menghasilkan model. Menerangkan ukuran garisan yang dilukis dengan bahasa yang betul. bulatan. Menjelaskan bentuk asas geometri. kubus. Menerangkan bentuk asas geometri. Menyatakan unit ukuran dan skala. Menjelaskan ukuran dan garisan model yang dihasilkan. Mengukur sesuatu bentuk geometri dan menyatakannya dalam unit ukuran yang berbeza. Menyatakan unit ukuran dan skala. 24 . segi tiga sama sisi. segi tiga sama kaki. ii. kilometer. Menyatakan ukuran dan melukis garisan dengan tepat mengikut arahan. Aras 3 i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. dan Aras 1 i. meter. Menerangkan unit ukuran dan skala. satah.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi tiga. milimeter. Contoh: model kereta daripada bahan kertas. kon. Aras 2 i. Hasil Pem belajaran 13. Menyatakan dan menamakan bentuk asas geometri. iii. segi empat sama. Reka Cipta i. Menyatakan dan menamakan bentuk asas geometri. sfera. iii. silinder.

tumbuhan renek. Tanam an Hiasan i. beg politena. Menerangkan penjagaan tanaman hiasan. rak tangan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: perkakas. mencantas. Melakonkan w atak seorang pegaw ai pertanian dan seorang petani berbincang cara kerja dan penjagaan tanaman hiasan yang betul serta penggunaan alatan tangan yang sesuai. iv. iii. Mengadakan tunjuk cara menggunakan alatan tangan perkebunan dan prosedur penjagaan tanaman hiasan. tanah atas. bahan organik. medium memasu. Menyatakan alatan tangan untuk kerja praktis perkebunan. ii. Melabel nama alatan tangan dan berbincang prosedur kerja dalam perkebunan serta cara menjaga tanaman hiasan. Memerihalkan penjagaan tanaman hiasan. Aras 2 i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. alatan tangan. Aras 3 i. kerja praktis. 25 ii. iii. merumput. . tumbuhan penutup bumi. medium menanam. sarung tangan. ii. menyembur. ii. baja. Menyatakan prosedur kerja praktis perkebunan. menyiram. Menyatakan penjagaan tanaman hiasan. sudip tangan. Menyatakan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan. membaja. Menjelaskan penjagaan tanaman hiasan. Menerangkan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. sekateur. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. dan Aras 1 i. Menjelaskan prosedur kerja praktis perkebunan. serampang tangan. pokok bunga semusim. Menjelaskan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan. Hasil Pem belajaran 14.

tandas aw am. dan Menerangkan cara yang betul penggunaan dan penjagaan kemudahan aw am. Menjelaskan kepentingan kemudahan aw am.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kemudahan aw am. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. hutan lipur. Mengumpulkan maklumat tentang jenis kemudahan aw am yang terdapat di kaw asan setempat. Mengumpul pelbagai gambar atau keratan akhbar yang menunjukkan penyalahgunaan kemudahan aw am. tempat rekreasi. Membincangkan kepentingan kemudahan aw am kepada masyarakat dan cara penjagaannya. balai raya. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. Menerangkan kepentingan kemudahan aw am. ii. Menyatakan jenis kemudahan aw am yang terdapat di sesuatu kaw asan. jalan berturap. Hasil Pem belajaran 15. telefon aw am. dew an orang ramai. Aras 3 i. Menyatakan jenis kemudahan aw am di sesuatu tempat. iii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. perkhidmatan aw am. Aras 1 i. taman permainan kanak-kanak. kompleks beli-belah. Menjelaskan cara yang betul mengguna dan menjaga kemudahan aw am. ii. Menyatakan cara yang betul menggunakan kemudahan aw am. telekomunikasi. perhentian bas. bayaran perkhidmatan. Menghargai Kem udahan Aw am i. stesen bas. 26 . stesen kereta api. iii. Menerangkan cara yang betul menggunakan kemudahan aw am.

Menyatakan deria manusia dan fungsinya. Merujuk kamus untuk mencari maksud istilah yang berkaitan dengan proses hidup manusia seperti: a) pertumbuhan b) pernafasan c) pembiakan d) perkumuhan Berbincang dalam kumpulan tentang keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. Menamakan anggota manusia. haba. ii. iii. Menyanyi sambil menunjukkan bahagian anggota badan. Menerangkan keistimew aan manusia. pemeliharaan. iv. hidupan. Contoh lagu: ‘Kalau anda gembira tunjuk hidung’… Memadankan gambar deria dengan fungsinya. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. Memerhatikan gambar manusia untuk memahami keistimew aan manusia. iii. Menerangkan fungsi deria manusia. i. Aras 2 v. organ. pembiakan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. pemuliharaan. Keistim ew aan Manusia i. rangsangan. ii. 27 . Hasil Pem belajaran 16. Menyatakan anggota manusia. bergerak balas. ii. pertumbuhan. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. suhu. nyahtinja. Menerangkan proses hidup manusia. perkumuhan. dan Aras 3 i. Menerangkan proses hidup manusia. deria. pencernaan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: bernafas. v. berbulu. ii. mengolah alam kehidupan. Menerangkan keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. Menyebut anggota manusia. Menyatakan proses hidup manusia. interaksi antara hidupan. Menjelaskan keperluan proses hidup. Menyatakan keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. Menghuraikan keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. i.

perhubungan atau perkaitan. 28 . Mengukur dan melukis garisan dengan tepat bagi menghasilkan model. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menjelaskan ukuran dan garisan model yang dihasilkan. iv. iii. isi padu. Mencari luas. tiga matra. dan perimeter bentuk dua matra dan tiga matra. Lakukan Sendiri i. contoh: segi tiga. kubus. dan Aras 1 i. Menyatakan dan menamakan bentuk dua matra dan tiga matra. sentimeter. Menyatakan luas. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menjelaskan bentuk dua matra dan tiga matra. perimeter. luas. Aras 2 i. isi padu dan perimeter sesuatu bentuk. sentimeter persegi. iv. contoh: bekas pensel. segi tiga sama sisi. isi padu dan perimeter sesuatu bentuk. kesamaan. kon. segi empat sama. panjang. Aras 3 i. Menyatakan ukuran dan melukiskan garisan dengan tepat. segi tiga sama kaki. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. lebar.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi tiga. formula. dua matra. milimeter persegi. Menerangkan bentuk dua matra dan tiga matra. Menyatakan luas. iii. isi padu dan perimeter sesuatu bentuk. ii. Menyatakan dan menamakan bentuk dua matra dan tiga matra. ii. Mengukur dan melukis garisan dengan tepat untuk membina bentuk asas. Menerangkan luas. milimeter. meter. segi empat tepat. ii. meter persegi. kon Membina model berdasarkan hasil gabungan bentuk asas. kesimpulan. Menerangkan ukuran garisan yang dilukis dengan bahasa yang betul. segi empat. ii. segi empat sama. kuboid. Hasil Pem belajaran 17.

etika jualan. Asas Perniagaan i. Menyatakan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. Menyatakan barangan yang sesuai di jual secara komisen. jumlah jualan. berkedai. iv. kuantiti. ii. menetap harga. Menyatakan faedah menjual barangan secara komisen. cara menjual. Menerangkan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. bergerai. pembekal. bahan keperluan. untung. iv. Membuat buku skrap tentang barangan yang sesuai dijual secara komisen. mengira harga. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyatakan barangan yang sesuai dijual secara komisen. Mengumpul maklumat dan menyenaraikan contoh barangan yang sesuai dijual secara komisen. risiko. lokasi. harga beli. Menyatakan faedah menjual barang secara komisen.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: modal. perniagaan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. dan Aras 1 i. pendapatan. berjaja. rancangan jualan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. bahan tak tahan lama. 29 . mampu beli. Aras 2 i. Menerangkan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. nilai barang. ii. harga jualan. iii. Menerangkan faedah menjual barangan secara komisen. Membincangkan faedah menjual barangan secara komisen. iii. barangan. Membuat simulasi menjual barangan dan merekod jualan. Hasil Pem belajaran 18. bahan tahan lama. komisen. baki. Menerangkan barangan yang sesuai dijual secara komisen.

iii. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Menjelaskan barangan yang sesuai dijual secara komisen. Menjelaskan faedah menjual barangan secara komisen.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. 30 . Memainkan peranan sebagai Pegaw ai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri memberi taklimat tentang jenis barangan yang sesuai dijual secara komisen. Menjelaskan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan.

suku kaum. dan kepercayaan masyarakat Malaysia. dan kepercayaan masyarakat Malaysia. agama. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. kesenian. masyarakat penyayang. iii. kebudayaan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: penduduk. Aras 1 i. muhibah. ii. agama. Sabah dan Saraw ak. komposisi. agama. 31 . ii. kaum. Menyatakan kebudayaan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Aras 2 i. Hasil Pem belajaran 19. agama dan kepercayaan. etnik. hari perayaan. Masyarakat Penyayang i.semua kaum bersatu padu . iktibar. Menyatakan keunikan masyarakat Malaysia. Aras 3 i. Menjelaskan keunikan masyarakat Malaysia. w arganegara. ii. taburan penduduk. dan kepercayaan masyarakat Malaysia. Menyatakan budaya. Membincangkan komposisi kaum di Semenanjung.perayaan sesuatu kaum turut dirayakan oleh kaum lain Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. . pola petempatan. Membincangkan keunikan kaum di Malaysia. Menerangkan kebudayaan. Menjelaskan kebudayaan. dan Menyatakan keunikan masyarakat negara kita. ii. agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia. Membincangkan kaum yang terdapat di Malaysia dari segi budaya. Menerangkan keunikan masyarakat Malaysia. majmuk. prihatin.

32 . hidup di air. Memerhatikan peringkat pertumbuhan tumbuhan. v. hidup di darat. habitat. Menyatakan cara tumbuhan membiak. Menyatakan pertumbuhan tumbuhan. iv. Menerangkan cara pembiakan tumbuhan. ii. air. Menerangkan sumbangan tumbuhan terhadap alam. Memerihalkan sumbangan tumbuhan terhadap alam. kulat. Bersoal jaw ab tentang kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar. Menyatakan jenis rangsangan pada tumbuhan. sulur. dan v.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pertumbuhan. penyebaran benih. anak benih. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. rangsangan. iii. menjalar. Menerangkan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. keratan batang. spora. sentuhan dan graviti. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap ransangan seperti cahaya. graviti. Aras 2 i. iv. ii. udara. batang atau daun. biji benih. Tum buh-Tum buhan dan Keindahan Alam i. i. cahaya matahari. Hasil Pem belajaran 20. iii. spora. bebaw ang. Menyatakan pertumbuhan tumbuhan. Menyatakan sumbangan tumbuhan terhadap alam. hakisan. bergerak balas. Menyatakan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan. Mengenal pasti cara pembiakan tumbuhan. Membincangkan cara pembiakan tumbuhan melalui bijih benih. Membuat kajian lapangan tentang pertumbuhan pembiakan dan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan. air. iii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii. hidupan. spesies. proses. pembiakan. ekosistem.

iii. Membuat buku skrap tentang pergerakan dan kepentingan tumbuhan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. air. sentuhan dan graviti. ii. 33 . Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap ransangan seperti cahaya. Bersoal jaw ab tentang kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar. Menjelaskan kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar. Menjelaskan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara pembiakannya.

panjang. Aras 1 i. iii. segi empat. sudut. ii. dan Menyatakan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah. Mencari luas dan perimeter beberapa peralatan dalam bilik darjah dan gelanggang permainan menggunakan alat ukur yang piaw ai. Mengenal pasti sisi dan sudut peralatan berbentuk geometri. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. meter. segi empat tepat. sentimeter. 34 . Aras 3 i. gelanggang permainan dan melukis pelan. Menerangkan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah dan gelanggang permainan. Aras 2 i. segi empat sama. perimeter.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi tiga. permukaan. Menyatakan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah. segi tiga sudut tepat. lebar. Menyatakan sisi dan sudut pada bentuk geometri. ii. Menjelaskan sisi dan sudut pada bentuk geometri. Menerangkan sisi dan sudut pada bentuk geometri. Mari Kita Cari i. Hasil Pem belajaran 21. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. luas. Menyatakan sisi dan sudut pada bentuk geometri. sisi. Melukis pelan bilik darjah dan gelanggang permainan dengan ukuran yang sesuai. Menjelaskan bentuk geometri dan ukuran pelan yang dilukis. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii.

ii. litar selari. Mengumpul maklumat tentang sumber tenaga elektrik. menjalur. perkakas. Tenaga Elektrik i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. perintang tetap. Menyatakan sumber tenaga elektrik. LED. Melukis dan melabelkan hasil ciptaan. simbol. kekutuban. ii. litar siri. pertukaran tenaga. Memerihalkan hasil ciptaan. Menghasilkan satu ciptaan menggunakan komponen litar elektrik mudah dan menyatakan fungsinya.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: fungsi. perintang boleh laras. Menerangkan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. iii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. kerja praktis. iii. iii. Menerangkan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. Menyatakan komponen litar elektrik mudah dan fungsinya. iv. Menerangkan komponen litar elektrik mudah dan fungsinya. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. 35 . bahan pengalir. sambungan litar. Menerangkan sumber tenaga elektrik. iv. lukisan projek. Hasil Pem belajaran 22. Menjelaskan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. Menyatakan sumber tenaga elektrik. dan Aras 1 i. penebat. rintangan. litar siri selari. Aras 3 i. Menyatakan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. ii. buka pasang. komponen elektronik. motor arus terus. Menyatakan komponen litar elektrik mudah dan fungsinya.

Membincangkan langkah memelihara keindahan alam sekitar. Mengenal pasti ciri fizikal negara kita. iii. Merujuk peta untuk mengenal ciri fizikal Malaysia. khatulistiw a. Menyatakan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar. fauna. kemuncak. ii. Menyatakan ciri fizikal negara kita. ii. hutan malar hijau. pusat peranginan. ii. Menerangkan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar. Mengumpul gambar dan maklumat tentang tempat peranginan dan rekreasi di Malaysia. iii. lata. iii. pemandu pelancong. Mengenal pasti dan menyatakan tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. banjaran. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: flora. Menerangkan tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. jeram. Menjelaskan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar. Menerangkan ciri fizikal negara kita. pesisiran. Negara Indah Perm ai i. Menjelaskan faedah tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. 36 . unsur estetik. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyatakan tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. iv. Hasil Pem belajaran 23. w arisan budaya. iv. dan Aras 1 i. Aras 3 i. ii. Menyatakan kepentingan mengekalkan keindahan alam sekitar. Menjelaskan keistimew aan ciri fizikal negara kita. iii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i.

Litar Elektrik i. eksperimen litar siri. ii. konduktor. ii. Hasil Pem belajaran 24. ii. contoh bahan: w ayar getah. Menyatakan komponen litar elektrik lengkap. Melukis dan menerangkan simbol yang terdapat dalam litar elektrik yang lengkap. perubahan tenaga. duit syiling. Melakukan eksperimen untuk menyiasat pelbagai bahan yang boleh mengalirkan elektrik (konduktor) atau tidak boleh mengalirkan elektrik (penebat). Mengenal pasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. akumulator. Menyatakan komponen litar elektrik lengkap. dan Aras 1 i. mentol. fungsi suis. litar lengkap. alkali. iv. Melukis rajah skematik litar elektrik menggunakan simbol Menunjuk cara operasi litar elektrik lengkap. litar siri selari. 37 . mentol. Menyatakan fungsi suis. Mengelaskan bahan yang boleh mengalirkan dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Memerihalkan pembinaan satu litar elektrik yang lengkap. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. rajah skematik. Melukis dan menyatakan binaan satu litar elektrik yang lengkap. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. asid. penebat. Menyatakan bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. w ayar nikrom. sel kering. Menjelaskan operasi litar elektrik lengkap. sel kering dan w ayar. Aras 3 i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: elektrik. Meneliti litar elektrik lengkap untuk mengetahui komponen litar elektrik dan bahan yang boleh mengalirkan dan tidak boleh mengalirkan elektrik. tenaga elektrik. klip kertas dan paku tekan. Aras 2 i. iii. arus elektrik. litar selari. iii. dinamo. magnet. sel suria.

ii. Melakonkan dialog jual beli barangan. belanja harian.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: baki. Menyatakan nilai w ang suatu barangan. Contoh. bil. tukaran w ang. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan nilai w ang dalam ringgit dan sen suatu barangan. tanda harga. Aras 3 i. kaunter. iii. Menerangkan nilai w ang berdasarkan kuantiti suatu barangan. Bertukar-tukar pandangan dengan rakan tentang harga barangan dengan menyatakan jenis barangan dan nilai w ang. Menjelaskan kebaikan membuat anggaran perbelanjaan berhemah. ii. 38 . Aras 1 i. Pasar Raya i. kuantiti. dan Menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan berhemah. Menerangkan anggaran perbelanjaan berhemah. belanja mingguan. Menjalankan aktiviti perbincangan dalam kumpulan kecil tentang perbelanjaan berhemah. berhemah. kos. iii. membandingkan harga barang keperluan seharian. Menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan berhemah. mengecam. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. berjimat. Hasil Pem belajaran 25. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. anggaran perbelanjaan.

Contoh: mesin ringkas: gunting. 39 . teknologi. basikal Membincang kegunaan dan kepentingan mesin.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: mesin ringkas. mesin kompleks: jam. gear. Membezakan peralatan yang mengunakan mesin ringkas dengan mesin kompleks. iii. Melaw at bengkel Kemahiran Hidup untuk mengetahui mesin ringkas dan mesin kompleks. takal. Mengenal pasti kegunaan mesin ringkas dan mesin kompleks. ii. Memerhatikan beberapa alat dan model untuk mengenal pasti mesin ringkas dan mesin kompleks. Menyatakan jenis mesin ringkas dan mesin kompleks. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. satah condong. Memerhati beberapa alat dan model untuk mengenal pasti mesin ringkas dan mesin kompleks. dan Menerangkan kegunaan mesin ringkas dan mesin kompleks dalam kehidupan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. kereta sorong. mesin kompleks. skru. iaitu tuas. gabus. Menyatakan kegunaan mesin. Aras 2 i. Mengenal pasti jenis mesin ringkas dan mesin kompleks. penyendal. ii. ii. Hasil Pem belajaran 26. baji. tuas. Aras 1 i. Menerangkan jenis mesin ringkas. Menerangkan kepentingan pengunaan mesin dalam kehidupan sehari-hari. Mesin i. roda dan gandar. tiang bendera. Menamakan peralatan yang menggunakan mesin ringkas dan mesin kompleks. roda dan gandar. Aras 3 i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. takal. ii.

Menyatakan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. Menjelaskan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik. ii. Mengenal pasti bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan. Menyatakan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. Memberi ceramah tentang kesan dan akibat kecuaian semasa menggunakan semasa menggunakan peralatan elektrik. Memberi ceramah tentang langkah menjaga keselamatan menggunakan peralatan elektrik. litar pintas. iii. suis. Menerangkan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik.litar selari. pemegang mentol.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: fungsi. pelupusan sisa. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. kit pertolongan cemas. Aras 2 i. litar siri selari. Menyatakan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan. ii. rekod kemalangan. ii. sambungan litar. pengikat w ayar. Menerangkan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. Membincangkan langkah keselamatan menggunakan peralatan elektrik. 40 . papan litar. Menunjukkan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. komponen. Menerangkan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. Hasil Pem belajaran 27. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iii. litar siri. mentol. alat pemadam api. fomen. iv. buka pasang. perkakas. dan Aras 1 i. Keselam atan Diutam akan i. Mengumpul maklumat kejadian yang berlaku akibat kecuaian menggunakan peralatan elektrik. Menyatakan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik.

ii.cara membaiki kipas angin. Contoh: . Membuat demonstrasi tentang langkah menjaga keselamatan menggunakan peralatan elektrik. Membuat buku skrap tentang kejadian yang berlaku akibat kecuaian menggunakan peralatan elektrik.cara membaiki lampu yang rosak . menggunakan peralatan sebenar.cara membaiki periuk nasi elektrik . Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menjelaskan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. 41 . Menjelaskan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. Menjelaskan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik.

mel. Perkhidm atan Pos i. bil.50 Melakonkan situasi urusan perkhidmatan pos. contoh: kaunter setem. gram. iii. Menerangkan jenis perkhidmatan di pejabat pos. Menunjuk cara menimbang mel untuk mendapatkan unit timbang dan kadar bayaran. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menjelaskan unit timbang dan kadar bayaran. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menerangkan unit timbangan dan kadar bayaran. tidak lebih daripada. Menyatakan jenis perkhidmatan di pejabat pos. mengelas. w ang pos. Menyatakan unit timbangan dan kadar bayaran. Menyatakan unit timbangan dan kadar bayaran. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. kadar bayaran. Hasil Pem belajaran 28. Aras 3 i. kilogram. iii. Aras 1 i. baki. Menjelaskan jenis perkhidmatan di pejabat pos. Melaw at ke pejabat pos. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata Istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kaunter. dan Memerihalkan jenis perkhidmatan di pejabat pos. kaunter bayar bil. contoh: 100gram = RM 1. unit timbang. surat berdaftar. setem. ii. 42 . ii.

persidangan. Aras 2 i. jata dan lambang lain yang menjadi identiti negara. Menyatakan negerinegeri. Menyatakan carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan . Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. perlembangan. Menyatakan lirik lagu. demokrasi berparlimen. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. w akil rakyat. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara. bandar diraja. struktur. kementerian.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: tatanegara. Merujuk peta dan mengenal pasti nama negeri. iv. undang-undang. Membina carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan. ii. ibu negeri dan bandar diraja di Malaysia. bunga kebangsaan. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara Malaysia. ibu negeri dan bandar diraja di Malaysia. dan Aras 1 i. pemerintahan beraja. ibu negeri dan bandar diraja. ii. ahli dew an undangan negeri. Hasil Pem belajaran 29. Perdana Menteri. Menjelaskan maksud lirik lagu. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menjelaskan carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan. anugerah. senator. Menyatakan struktur pentadbiran negara. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara. Dew an Negara. ii. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara. menteri kabinet. jata. Aras 3 i. Sistem Raja Berperlem bagaan i. Menerangkan lagu. dedikasi. Menerangkan carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan. Dew an Rakyat. pertahanan. mercu tanda. bendera. Menerangkan maksud lirik lagu. pentadbiran. ahli parlimen. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. 43 . iii. pilihan raya. Membincangkan lirik lagu. ibu negara. iv. Menyatakan nama negeri. ibu negara. pingat kebesaran.

petroleum. sutera. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iv. Menerangkan bahan asli dan bahan sintetik. Memerhati dan mencatat objek yang terdapat di luar bilik darjah . bahan asli. Contoh: Objek meja baldi Jenis bahan Bahan Bahan asli sintetik kayu plastik Sumber semula jadi tumbuhan petroleum Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. ii. kapas. Menerangkan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber semula jadi. Mengklasifikasikan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber semula jadi. Melabelkan objek pada gambar daripada keratan akhbar atau majalah. Sum ber Sem ula Jadi i. Hasil Pem belajaran 30. Menjelaskan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber semula jadi. ii. getah. Menerangkan sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik. ii. bahan sintetik. Aras 3 i. selulosa. iii. Mengenal pasti objek yang diperbuat daripada bahan asli dan bahan sintetik. 44 . penyaduran. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menamakan sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik. logam. Mengelaskan objek berdasarkan bahan asli dan bahan sintetik serta sumber semula jadinya. nilon. poliester. iii. iv. Membezakan bahan asli dengan bahan sintetik. rayon. sumber semula jadi. Memerihalkan objek berdasarkan bahan dan sumber semula jadi.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: objek. Mengenal pasti sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik. seramik. Menamakan bahan asli dan bahan sintetik. iii. plastik. dan Aras 1 i.

iii. hak untuk memilih. budaya iklan. Menerangkan masalah kepenggunaan. ii. hak pengguna. iv. 45 . iii. label barangan. ii. etika perniagaan. ii. bahan tak tahan lama. harga jualan. inflasi. Menyatakan masalah kepenggunaan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menghasilkan poster bertemakan kepenggunaan. iv. Menyatakan hak pengguna. mengaw al perbelanjaan. kepenggunaan. Mengenal pasti dan menyatakan masalah kepenggunaan. hak mendapat maklumat. Menerangkan peranan persatuan pengguna. iklan. Menjelaskan masalah kepenggunaan. nilai barangan. iii. hak mendapat ganti rugi. ganti rugi.barang tiada tanda tarikh luput. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i.barangan yang tidak bermutu . Menerangkan hak pengguna. Membincangkan peranan Persatuan Pengguna kepada masyarakat.barangan yang tiada tanda harga . anggaran perbelanjaan. Persatuan Pengguna i. pelanggan. pengguna. Menyatakan peranan persatuan pengguna. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iii. Menyatakan peranan persatuan pengguna. etika jualan. bahan tahan lama. dan Aras 1 i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pembekal. Menyatakan hak pengguna. perniagaan. . Mengumpul maklumat tentang hak pengguna daripada brosur Persatuan Pengguna. Melaporkan aduan kepada Persatuan Pengguna tentang masalah seperti yang berikut. Menjelaskan hak pengguna Menjelaskan peranan persatuan pengguna. Hasil Pem belajaran 31. ii. Aras 3 i. membuat inf erens.

barang jualan. rugi. modal. kuantiti. 46 . Membincangkan jenis barangan jualan pada hari kantin. dan Aras 1 i. ii. Menyatakan jenis barang jualan. hasil tambah. Menyatakan strategi jualan. iii. Menyatakan jenis barang jualan. pendapatan. perbelanjaan. Menjelaskan kepentingan merancang sesuatu perniagaan. label. Merancang strategi jualan. iii. baki. promosi Membincangkan anggaran perbelanjaan. Menerangkan strategi jualan. iv. anggaran. Menerangkan anggaran perbelanjaan. senarai. tanda harga. harga jualan Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Aras 3 i. iv. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iii. Merancang strategi jualan. ii. Hari Kantin i. kos. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: projek. untung. Hasil Pem belajaran 32. Menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan. Menyatakan anggaran perbelanjaan. Contoh: menubuhkan jaw atankuasa. jualan. Contoh: kos. Menerangkan jenis barang jualan.

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kew arganegaraan. Aras 3 i. Menjelaskan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. Aras 1 i. iii. Menerangkan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. dan Menyatakan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. martabat. keutuhan. Menyatakan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. ii. iii. Mendengar lagu yang mengandungi unsur kesetiaan kepada negara. ii. prinsip. tanggungjaw ab. Menerangkan peranan dan tanggungjaw ab sebagai w arganegara. Membincang isi penting berhubung kesetiaan kepada negara. kemakmuran. 47 . patriotisme. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. keharmonian. maruah. Menyatakan peranan dan tanggungjaw ab sebagai w arganegara. ketaatan. ii. Menyatakan peranan dan tanggungjaw ab sebagai seorang w arganegara. semangat setia negara. keistimew aan. Mendeklamasi sajak berunsur patriotik. Menjelaskan peranan dan tanggungjaw ab sebagai w arganegara. w aw asan Hasil Pem belajaran 33. Kesetiaan kepada Negara i. kesetiaan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. kedaulatan. Mengumpulkan maklumat tentang laporan negatif mengenai negara yang terdapat dalam akhbar serta menyediakan hujah untuk mempertahankan maruah negara. ii.

ii. Menamakan bahan berdasarkan sifat lut sinar. indigo. Menyiasat penyebaran cahaya dengan menggunakan alat yang berikut: a) cermin dan sebesen air b) alat semburan air c) prisma Menjalankan uji kaji untuk mengetahui kebolehan cahaya menembusi bahan dengan menggunakan peralatan seperti lampu suluh dan kain hitam. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. perubahan suhu. Keunikan Haba dan Cahaya i. spektrum cahaya. legap. iii. medium. pemantulan cahaya. lut cahaya. iii. Menerangkan dan mengklasifikasikan bahan berdasarkan kebolehan cahaya menembusi bahan. pengembangan. pemindahan haba. Menjalankan uji kaji untuk merasa kepanasan haba melalui nyalaan lilin. i. Menyatakan w arna dalam spektrum cahaya. Menjelaskan kepentingan cahaya. jingga. Menyatakan sifat haba dan cahaya. darjah kepanasan. iii. pelangi. penyebaran cahaya. ii. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. celsius. cahaya dipantulkan dan dibiaskan. Aras 2 i. Mengelaskan bahan lut sinar. Hasil Pem belajaran 34. dan v. prisma. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. Menamakan w arna dalam spektrum cahaya. Menerangkan kepentingan cahaya. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji bagaimana cahaya bergerak lurus. Menjalankan simulasi keadaan kehidupan harian sekiranya tiada cahaya. Menunjuk cara bagaimana haba dan cahaya terhasil. Aras 3 i. lut cahaya dan legap. Mengenal pasti sifat haba dan cahaya. lut cahaya dan legap. iv. sejuk. 48 . pembiasan cahaya. lut sinar. lut cahaya dan legap dalam bentuk jadual. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: haba. ii. v. Menyusun w arna dalam spektrum cahaya mengikut urutan. Menerangkan kesan penyebaran cahaya yang menghasilkan spektrum cahaya. Memerihalkan kepentingan cahaya dalam kehidupan. panas. Mengklasifikasikan bahan berdasarkan sifat lut sinar. Menyatakan kepentingan cahaya.

perpuluhan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Melukis graf berdasarkan maklumat. Aras 2 i. iv. Menerangkan maklumat diri berkaitan umur. hasil tambah. ii. berat dan tinggi kumpulan murid. keseluruhan. tinggi bagi kumpulan murid. paksi menegak. berat dan tinggi. Mengumpul maklumat untuk mencari purata umur. ii. Menyatakan maklumat diri berkaitan umur. iv. ii. iii. berat dan tinggi kumpulan murid. iii. berat dan tinggi. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. berat dan tinggi. graf palang. Menyatakan maklumat dalam bentuk grafik. tambah. Menerangkan maklumat dalam bentuk grafik. ii. hasil bahagi. Menjelaskan purata umur. berat. bahagi. sentimeter. meter. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. purata. berat dan ketinggian kumpulan murid. Mencatat maklumat diri dan ahli kumpulan dari segi umur. paksi melintang. Menyatakan purata umur. kilogram. gram. Menyatakan purata umur. 49 . Aras 3 i. Menyatakan maklumat dalam bentuk grafik. Hasil Pem belajaran 35.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: angka. contoh: graf palang. dan Aras 1 i. berat dan tinggi. berat dan tinggi kumpulan murid. Menerangkan purata umur. Menyatakan maklumat diri berkaitan umur. Menjelaskan maklumat berdasarkan bahan grafik. Kenali Diri dan Rakan Sebaya i.

Menyatakan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bersoal jaw ab dengan rakan tentang sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Menyatakan sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Aras 2 i. Hasil Pem belajaran 36. Melukis carta dan menerangkan sistem organisasi Kesultanan Melayu Melaka. bendahara. syahbandar. Orang Besar Empat. ii. Menyediakan buku skrap tentang tokoh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. penghulu bendahari. iii. temenggung. Menerangkan sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Zam an Kegem ilangan Kesultanan Melayu Melaka i. laksamana. iv. Menyatakan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Menerangkan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tun Fatimah. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. dan Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 i. Menerangkan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. biodata. Paramesw ara. Memerihalkan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. iii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii. Sultan Muzaffar Shah. pusat perdagangan. ii. Mengumpulkan maklumat berhubung dengan zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Menjalankan aktiviti berpasangan menerangkan tentang sejarah Kesultanan Melayu Melaka.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: Kesultanan Melayu Melaka. Tun Perak. 50 . pahlaw an. Hang Tuah. bahasa perantaraan. penjajah. Menyatakan sejarah Kesultanan Melayu Melaka Menyatakan sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Nusantara. iv. iii.

Menjelaskan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. Memberi ceramah tentang sejarah dan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Memberi penerangan tentang Kesultanan Melayu Melaka berpandukan carta salasilah yang berkaitan. Menjelaskan sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. 51 .Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. ii. Membuat simulasi tentang aksi dan gaya tokohtokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. iii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Menjelaskan sejarah Kesultanan Melayu Melaka.

Menyiasat fenomena perubahan bentuk air. pepejal. Menghubungkaitkan keadaan perubahan air dengan pembentukan aw an dan hujan. pendidihan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. kondensasi. takat didih. dan Memerihalkan kegunaan air dan ais dalam kehidupan. ii. pendidihan air. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. w ap. Aras 3 i. Perubahan Bentuk Air i. d) pembekuan apabila air disejuk bekukan. ruang. gas. Menjalankan eksperimen untuk melihat: a) peleburan ais b) pendidihan dan pengew apan apabila air dipanaskan sehingga mendidih. pembekuan air dan kondensasi air. Menyatakan kegunaan air dan ais dalam kehidupan. Melukis rajah pembentukan aw an dan hujan. peleburan. Menerangkan kegunaan air dan ais dalam kehidupan. e) kondensasi apabila w ap air disejukkan. sejuk beku. iii. penyejatan. ii. pembekuan. penyejatan. takat lebur. 52 . c) penyejatan dan pengew apan apabila air didedahkan. pengew apan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Aras 1 i. Hasil Pem belajaran 37. Menerangkan peleburan ais. Menerangkan kegunaan air dan ais melalui gambar. Menyatakan perubahan keadaan air apabila dipanaskan atau disejukkan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: cecair. Menjelaskan keperluan air dan ais dalam kehidupan. pengew apan. ii. iii. Menerangkan perubahan keadaan air apabila dipanaskan atau disejukkan.

penyebut. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. Menyatakan jenis pecahan. ii. nombor bercampur. iv. pengangka. Menjelaskan konsep pecahan. iii. Contoh: i) pecahan w ajar. Menyatakan konsep pecahan. Menyatakan jenis pecahan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pecahan. pecahan setara. Aras 3 i. sama dengan. Hasil Pem belajaran 38. Hari Lahir i. ii) pecahan tak w ajar Menerangkan konsep pecahan. Menjelaskan konsep pecahan. pecahan w ajar. iii. Menerangkan konsep pecahan dalam agihan kek. Memerihalkan agihan kek dalam majlis hari lahir. Menerangkan jenis pecahan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii) nombor bercampur Menyelesaikan masalah melibatkan operasi mengira nombor pecahan. Menjelaskan konsep pecahan dalam agihan kek. iii. Menerangkan jenis pecahan. ii. Membincangkan tentang agihan kek hari lahir dengan membuat lakaran bentuk bulat dan segi empat yang menunjukkan pembahagian pecahan. dan Aras 1 i. 53 . pecahan tak w ajar. Menjelaskan jenis pecahan. Contoh: i) setara. iv. ii. iii. Menerangkan konsep pecahan. Menyatakan agihan kek.

Pejuang Kem erdekaan Tanah Air i. Hasil Pem belajaran 39. dokumen. Menjelaskan jasa dan sumbangan tokoh negara. Membincangkan langkah untuk mengenang jasa dan sumbangan tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan negara. Menyediakan buku skrap tentang peranan dan sumbangan tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan tanah air. penjajahan. kemerdekaan. Aras 3 i. Menjelaskan cara tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. iii. patriotisme. pengisytiharan. Merujuk bahan penulisan mengenai pejuang kemerdekaan tanah air. dan Menyatakan dan menghargai jasa tokoh negara. ii. pemberontakan. 54 . darurat. imigran. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: penentangan. perundingan. nasionalisme. yayasan. Menerangkan jasa dan sumbangan tokoh negara. Mengenali dan menyatakan tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan tanah air. ii. Menyatakan nama tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Menerangkan cara tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Aras 1 i. perjuangan. pembangunan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. institusi. persetujuan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. perjanjian. iii. ii. Menyatakan jasa tokoh negara.

Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. masam. iii. tindak balas. mengandungi asid dan alkali. 55 . Mengklasifikasikan makanan berdasarkan rasa. ii. neutral. Berbincang untuk menentukan rasa makanan. manis. Menyatakan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. Menyampaikan laporan serta dapatan tentang kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan berdasarkan artikel dan keratan akhbar. pencegahan. ii. Menyatakan pelbagai rasa makanan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. dan Aras 1 i. Mengenal pasti makanan yang neutral. mencegah. mengandungi asid dan alkali. pahit. kertas litmus. Menjalankan eksperimen bagi menentukan sifat kimia makanan. Menyatakan sifat kimia bagi makanan yang neutral. asid. Menyatakan laporan eksperimen bagi menentukan sifat kimia makanan yang dikenal pasti. Hasil Pem belajaran 40. Menerangkan sifat kimia makanan yang neutral. taw ar. kesan sampingan. masin. Menjelaskan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. Mengadakan perbincangan tentang kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan berdasarkan artikel dan keratan akhbar. Mengelaskan pelbagai rasa makanan. alkali. fungsi. iii. Makanan dan Rasanya i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sifat kimia. mengandungi asid dan alkali dengan menggunakan kertas litmus. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iv. Aras 2 i. Menerangkan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. iii.

beralkali dan neutral.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Membuat buku skrap tentang klasifikasi makanan berdasarkan rasa. Mengenal pasti penyakit yang berpunca daripada makanan yang mengandungi asid berlebihan. Menyampaikan laporan serta ceramah tentang penyakit yang berpunca daripada makanan yang mengandungi asid berlebihan. Menyampaikan laporan serta dapatan tentang kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Mengelaskan bahan makanan kepada bahan berasid. 56 .

meter. Menerangkan unit ukuran jarak dan masa. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. sifat. Contoh: i) acara balapan: masa lebih pantas. Menyatakan unit ukuran jarak dan masa dengan betul dan tepat. hasil tolak. Sukan Mini i. Memerihalkan keputusan acara sukan. persepuluh. Menjelaskan keputusan acara sukan berdasarkan ukuran jarak dan masa. jam. purata. iv. nombor bercampur. Menyelesaikan masalah melibatkan perkataan tentang nombor pecahan dan nombor perpuluhan. lebih baik ii) acara padang: jarak lebih jauh/ tinggi. iv. Menggunakan pita pengukur dan jam randik untuk mengukur jarak dan masa. Menjelaskan unit ukuran jarak dan masa. sentimeter. perseratus. ii. lebih baik Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. iii. Mengumpul maklumat berdasarkan keputusan acara sukan. saat. jam randik. Menerangkan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan. perseribu. Hasil Pem belajaran 41. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menjelaskan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan. Aras 3 i. iii. titik perpuluhan. minit. ii. Aras 2 i. kilometer. dan Aras 1 i. Menyatakan perkaitan antara pecahan dan nombor perpuluhan. Menyatakan unit ukuran jarak dan masa. ii. ii. 57 . Menerangkan keputusan acara sukan berdasarkan ukuran jarak dan masa. Menyatakan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: perpuluhan. Menganalisis keputusan acara sukan. iii. Menyatakan keputusan acara sukan berdasarkan ukuran jarak dan masa. pecahan.

seni mempertahankan diri. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. seramik. ii. Seni Warisan Bangsa i. pencelup. iii. 58 . ukiran. batu seremban. ii. Mengadakan tunjuk cara seni w arisan bangsa. Aras 2 i. Menyatakan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. ii. tembikar. ii. congkak. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. Menyatakan jenis permainan. reka bentuk. Menjelaskan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. Menerangkan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. Mengumpulkan dan mengelaskan maklumat tentang permainan. Menyatakan dan mengelaskan jenis permainan. tradisional. dan Menyatakan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. Aras 3 i. Menerangkan jenis permainan. alat muzik dan tarian tradisional. gasing. alat muzik. Aras 1 i. Contoh: bahan kraf tangan Membuat poster tentang seni w arisan bangsa. muzik dan tarian tradisional. tarian tradisional.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kesenian. Hasil Pem belajaran 42. Membuat buku skrap tentang seni w arisan bangsa. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. kraf tangan. kebudayaan. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. alat muzik dan tarian tradisional. cetakan. corak. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. Menjelaskan jenis permainan. adat resam. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. tekat. alat muzik dan tarian tradisional.

dan Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan keperluan pengaw etan bahan makanan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: bakteria. ii. Menyatakan kepentingan pengaw etan makanan. ii. Menerangkan keperluan pengaw etan bahan makanan. iii. Menyatakan satu cara mengaw et makanan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks ii. Menyenaraikan bahan makanan. Menyatakan kaedah mengaw et bahan makanan. pembungkusan vakum. Contoh: air dalam tin. Contoh: cara menjeruk cili Melukis langkah mengaw et makanan mengikut urutan. aw et. pengetinan. iv. i. penjerukan. Hasil Pem belajaran 43. Menerangkan maksud dan kaedah pengaw etan makanan berdasarkan bahan maujud. Menerangkan cara mengaw et makanan mengikut urutan. Membezakan cara pengaw et makanan. 59 . pembotolan. Menjalankan aktiviti sumbang saran tentang faedah mengaw et makanan. Aras 3 i. Pengaw etan Bahan Makanan i. Menerangkan cara mengaw et makanan. ikan masin Menjalankan demontrasi cara mengaw et makanan. iii. iv. Menghubungkaitkan kepentingan teknologi pengaw etan makanan dengan keperluan bekalan makanan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. pengasinan. penyejukbekuan. jeruk buah. Menerangkan pelbagai kaedah pengaw etan bahan makanan. Menyatakan maksud pengaw etan makanan. pengeringan. v. kulat. Aras 2 i. ii.

luas. melengkung. hasil tambah. segi empat tepat. Ukuran Gelanggang i. meter. dan Aras 1 i. Menyatakan ukuran jejari dan diameter. Menjelaskan ukuran jejari dan diameter. Melukis pelan gelanggang permainan mengikut skala. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. ii. Menyatakan perimeter dan luas. bulatan. iii. ii. Menerangkan ukuran jejari dan diameter. ii. selisih. Menyatakan ukuran jejari dan diameter. Aras 3 i. purata. jejari. perimeter. Melaw at dan mengukur gelanggang permainan di sekolah. Menerangkan perimeter dan luas. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan ukuran gelanggang permainan. Mencari ukuran jejari dan diameter bulatan. ordinal. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: membundar. Menjelaskan ukuran gelanggang berdasarkan perimeter dan luas. berulang. Mencari perimeter dan luas gelanggang. 60 . iii. Memerihalkan ukuran gelanggang permainan. iv. Aras 2 i. Hasil Pem belajaran 44. diameter. tambah. Menyatakan perimeter dan luas. Menerangkan ukuran gelanggang permainan. iii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

perlindungan. lanskap. sumber yang tidak boleh dibaharui. menggunakan istilah ii. memelihara dan iii. negara. sekitar. iii. Menyatakan jenis sumber yang boleh sumber mengenal pasti dibaharui dan yang tidak boleh dan menyatakan jenis dibaharui. suria. mergastua. pemeliharaan. penghutanan semula. Menyebut dan betul. ii. petroleum. Mengumpul maklumat tentang sumber negara dan mengelaskan kepada yang boleh dibaharui dan yang tidak boleh dibaharui. sumber yang boleh iv. hasil galian. pelombongan. sumber tenaga. hasil laut. pertanian. perikanan. terdapat di Malaysia. boleh dibaharui. Mengadakan kempen atau projek untuk memberi kesedaran mengenai konsep kitar dan guna semula. tanih. pemuliharaan. tebus guna. hidupan liar. Menyebut dan mengeja istilah dengan i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sumber negara. Menyatakan pelbagai iii. spesies. kuari. Membincangkan kesan kegiatan mendapatkan sumber secara tidak terancang kepada alam sekitar. Menerangkan langkah memelihara dan memulihara sumber memulihara sumber negara. gas asli. kepupusan. kitar dan guna semula. mineral. pencemaran. Membincangkan langkah memelihara dan memulihara sumber negara. 61 . Mengenal pasti dan dibaharui dan yang tidak boleh menerangkan langkah dibaharui. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 45. perkumbahan. Menerangkan pelbagai sumber yang terancang kepada alam terdapat di Malaysia. Menerangkan jenis sumber yang boleh iv. hidroelektrik. perindustrian. logam. ekologi. dan ii. sumber yang boleh dibaharui. Menyatakan langkah memelihara dan dibaharui dan yang tidak memulihara sumber negara. Mem elihara dan Mem ulihara Sum ber Negara i. pembalakan. Menyatakan kesan Aras 2 kegiatan mendapatkan sumber secara tidak i. ancaman. hakisan. tandus. Menyatakan pelbagai sumber yang dalam konteks.

Menjelaskan langkah memelihara dan memulihara sumber negara. Membuat buku skrap tentang langkah memelihara dan memulihara sumber negara. Membuat laporan tentang banding beza antara barang yang boleh dibaharui dan juga sumber yang tidak boleh dibaharui. Menjelaskan jenis sumber yang boleh dibaharui dan yang tidak boleh dibaharui. Memainkan peranan sebagai guru memberi taklimat kepada murid tentang pemeliharaan dan pemuliharaan sumber negara. 62 .Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. iii. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Menjelaskan pelbagai sumber yang terdapat di Malaysia.

Bahan dan Manusia i. logam. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iv. kayu. ii. keapungan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. kegilapan dan kebolehan menyerap air. menyerap. Menyenaraikan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik. kegilapan. Menyebut contoh objek dan mengaitkan sifat fizikal dengan kegunaannya. Aras 2 i. getah. Menyatakan hubung kait sifat fizikal bahan dengan kegunaannya. keapungan. penyaduran. Contoh: plastik. bahan sintetik. Aras 3 i. Menyiasat sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan. Memerihalkan kepentingan bahan asli dan bahan sintetik kepada manusia. Menyatakan sifat fizikal bahan. kain. Menamakan sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan. kegilapan dan kebolehan menyerap. Menghuraikan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: bahan asli. ii. Hasil Pem belajaran 46. span. tembaga dan kapas Menjalankan aktiviti kuiz berkaitan faedah dan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik. ii. kekenyalan. 63 . iii. Mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat fizikal bahan. dan Aras 1 i. logam. Menerangkan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik. iv. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. keapungan.

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: menabung, pengguna, anggaran perbelanjaan, mengaw al perbelanjaan, inflasi, belanjaw an, berbelanja, perbelanjaan diri, pendapatan, bank, berjimat cermat, w ang saku, ambil upah, menambah nilai, borang simpanan. Hasil Pem belajaran 47. Menabung i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; ii. Menyatakan kebaikan menabung dan berjimat cermat; iii. Menyatakan cara menabung yang bijak; dan iv. Menyatakan kesan berbelanja lebih. Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan cara menabung yang bijak. Menyatakan kebaikan menabung dan berjimat cermat. Menyatakan kesan berbelanja lebih. Perbincangan kumpulan tentang cara menabung yang bijak, kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih. Simulasi menemu ramah pegaw ai bank untuk mengetahui cara menabung, kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih. Membuat poster tentang kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2 i. ii. iii. Menerangkan cara menabung yang bijak. Menerangkan kebaikan menabung dan berjimat cermat. Menerangkan kesan berbelanja lebih.

Aras 3 i. ii. Menjelaskan kebaikan menabung dan berjimat cermat. Menjelaskan kesan berbelanja lebih.

64

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: perindustrian, perikanan, perlombongan, pembalakan, pasaran, pemprosesan, ekonomi negara, pelancongan, pengurusan, pengangkutan, barangan, bahan mentah, tenaga kerja, tenaga mahir, pelabuhan, pengeluar, eksport, import, bahan tempatan, industri desa, industri ringan, industri berat, perkhidmatan, perbankan, pendidikan, pendapatan negara, sew aan. Hasil Pem belajaran 48. Malaysia Maju dan Makm ur Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan pelbagai jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia; Menyatakan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara; dan Memerihalkan satu daripada kegiatan ekonomi tempatan. i. ii. iii. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan pelbagai jenis kegiatan ekonomi negara. Menyatakan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Menyatakan suatu kegiatan ekonomi tempatan. Mengenal pasti pelbagai jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia. Berbincang tentang kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Melaw at pusat kraf tangan tempatan. Menyediakan buku skrap yang mengandungi pelbagai jenis kegiatan ekonomi tempatan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2 i. ii. iii. Menerangkan pelbagai jenis kegiatan ekonomi negara. Menerangkan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Menerangkan suatu kegiatan ekonomi tempatan.

Aras 3 i. ii. iii. Menjelaskan pelbagai jenis kegiatan ekonomi negara. Menjelaskan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Menjelaskan suatu kegiatan ekonomi tempatan. 65

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sistem 24 jam, 12 jam, pengurangan, tolak, tambah, darab, bahagi, menganggar, mengganda, perbezaan, baki, mengira, harga, anggaran perbelanjaan, menginterpretasi, memusat, kilometer. Hasil Pem belajaran 49. Perjalanan dengan Kereta Api i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; ii. iii. Menyatakan masa dan w aktu; dan Menyatakan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am. Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan masa dan w aktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam. Menyatakan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am. Membaca jadual perjalanan pengangkutan aw am dalam sistem 12 jam dan 24 jam. Membincangkan butiran perjalanan dari segi tempoh masa, jarak dan tambang. Mengadakan kuiz berpandukan jadual perjalanan pengangkutan aw am. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2 i. ii. Menerangkan masa dan w aktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam. Menerangkan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am.

Aras 3 i. ii. Menjelaskan masa dan w aktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam. Menjelaskan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am.

66

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sfera, piramid, kon, silinder, kubus, kuboid, struktur, menara, kekuatan, kestabilan. Hasil Pem belajaran 50. Bangunan dan Strukturnya i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; ii. iii. Mengenal pasti bentuk sesuatu binaan; Menerangkan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan struktur sesuatu bangunan; dan Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan bentuk sesuatu binaan. Menyatakan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan struktur binaan. Menyatakan perbezaan bentuk beberapa bangunan. Menyiasat model binaan yang mempunyai struktur yang kuat dan stabil dari aspek bentuk, luas tapak dan ketinggian. Contoh bentuk: kabus, kuboid, piramid, kon, sfera. Membina satu model bangunan yang strukturnya kuat dan stabil: - menyatakan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan bangunan. Membuat buku skrap tentang bangunan yang terdapat di negara kita. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

iv.

Aras 2 i. Menerangkan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan struktur binaan. Membandingkan dan membezakan bentuk beberapa bangunan.

iv. Memerihalkan perbezaan bentuk sesuatu binaan.

ii.

Aras 3 i. Menghubungkaitkan antara kestabilan dan kekuatan bangunan dengan struktur bangunan. Menjelaskan struktur binaan beberapa bangunan.

ii.

67

sumber tenaga. rombongan menggalak pelaburan. ii. tarif. pengiklanan. Aras 1 i. taraf perintis. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ekspo. Menjelaskan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. 68 . Menyatakan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. kestabilan politik. berterusan. Mengandaikan diri sebagai seorang usahaw an serta menerangkan strategi yang boleh meningkatkan lagi ekonomi negara. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. ii. Menyatakan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. Aras 3 i. Kejayaan Ekonom i Malaysia i. Menyatakan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. dan iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: penyelidikan. sumber manusia. pelaburan. Berbincang tentang usaha kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. bahan mentah. pameran. Hasil Pem belajaran 51. keamanan. Mengumpul maklumat tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. sw asta. Menerangkan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. ii. Menerangkan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. zon perdagangan bebas. Menerangkan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara.

lapisan bumi. iv. Menerangkan cara memanfaatkan sumber yang ada di bumi. iv. ii. dan tarikan graviti bumi. lapisan bumi: kerak. letusan. Aras 3 i. atmosfera Mengumpul dan mentafsir data tentang keindahan atau berdasarkan sajak. Bum i Kita i. gelinciran. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. 69 . fenomena. iii. Hasil Pem belajaran 52. Menyatakan kepentingan amalan penjagaan alam sekitar. Meramalkan keadaan di bumi jika satu daripada bahagian permukaan bumi musnah. daratan. saiz dan tarikan graviti bumi. Menamakan bahagian permukaan bumi. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menerangkan bentuk. ii. sfera. teras luar. magma. kaw ah. kolam air panas. mantel. Menyatakan bentuk. Mengenal pasti lapisan bumi dan bahagian permukaan bumi. teras. Membicangkan lapisan bumi dan bahagian permukaan bumi dengan menggunakan model atau gambar. kerak. teras dalam lapisan permukaan bumi: lautan. iii. Mensyukuri penciptaan bumi oleh Tuhan. Menyiasat bentuk Bumi dengan melihat glob atau bola menerusi saluran kertas atau kadbod dari jarak dekat (30cm) dan dari jarak jauh (15m) Menunjuk cara bagaimana tarikan graviti berlaku dengan menjatuhkan objek ke lantai. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. dan Aras 1 i. ii. atmosfera. Menerangkan bahagian permukaan bumi. putaran dan edaran. gempa bumi. lava. sistem suria. mantel.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: glob. gunung berapi. lohong. paksi. graviti bumi. rekahan. Menjelaskan kepentingan bahagian yang terdapat di permukaan bumi. mengelilingi.

keupayaan. planet. alam semesta. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. buruj. dan Aras 1 i. 70 . Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menyatakan planet dalam sistem suria. slaid. Contoh: pemandangan di pantai pada w aktu senja.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: angkasa lepas. ii. Melukis kedudukan planet sistem suria. meteoroid. Mengagumi keindahan alam semesta ciptaan Tuhan. buruj Biduk. iii. Menamakan planet dalam sistem suria. Memerihalkan keindahan alam ciptaan Tuhan. iii. Hasil Pem belajaran 53. urutan. ii. Sistem Suria i. Menamakan ahli sistem suria. Berbincang berdasarkan gambar tentang ahli sistem suria. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. komet. Menyatakan keindahan alam ciptaan Tuhan. Menyatakan ahli sistem suria. Bercerita tentang keindahan alam berpandukan gambar berw arna. skorpio. buruj Pari. Menerangkan ahli sistem suria. buruj Belantik. Aras 3 i. daya. Mengitlak alam semesta yang w ujud dalam keadaan tertib dan sistematik. Menyenaraikan planet dalam sistem suria mengikut urutan bermula daripada matahari. geseran. iv. reka cipta. ii. Menjalankan demonstrasi untuk memerhati putaran dan edaran planet mengelilingi Matahari dengan menggunakan model. gugusan bintang. asteroid. sistem suria. iv.

Mengenal pasti pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia di peringkat antarabangsa. Menyatakan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. Menerangkan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. teknologi. ekonomi. Komanw el. sosial dan politik. OIC. Menjelaskan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. deklarasi. PBB. Menerangkan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. anggota. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Hasil Pem belajaran 54. ii. ASEAN. Malaysia di Arena Antarabangsa i. penyertaan. Menjelaskan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. ii. perw akilan. Mengumpul maklumat daripada pelbagai bahan tentang penglibatan Malaysia dengan negara luar dalam bidang ekonomi. diplomatik. pelarian. kedutaan. canggih. sosial dan politik. sosial dan politik. Aras 3 i. iii. media massa. persidangan. sidang kemuncak. pertubuhan. dan Menyatakan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. Menyatakan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. Contoh: CHOGAM. 71 . OIC. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. sosial dan politik. sosial dan politik. politik.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kepimpinan. hubungan dua hala. Menyatakan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. iii. Membincangkan faedah hubungan Malaysia dengan dunia luar. ASEAN. ii. sarw ajagat. satelit. Aras 2 i. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 i.

Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. matahari. Bulan dan Matahari. gerhana matahari. Melukis rajah dan menerangkan kedudukan Bumi. Aras 2 i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. pantulan. ii. bumi. bulan. Berbincang secara berpasangan untuk meramalkan keadaan di bumi sekiranya gerhana berterusan. Menerangkan fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari. dan Memerihalkan keadaan di bumi semasa gerhana. Menunjuk cara bagaimana Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari berlaku dengan menggunakan model Bumi. Menerangkan keadaan persekitaran semasa gerhana. Aras 1 i. bulan purnama. Menyatakan keadaan di bumi semasa gerhana bulan dan gerhana matahari. Aras 3 i. ii. Bulan dan Matahari semasa Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari. anak bulan. bulan separa. iii. bulan sabit. 72 . Hasil Pem belajaran 55. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Melukis dan menerangkan kedudukan bumi bulan dan matahari semasa gerhana. Menyatakan kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari. gerhana bulan. Meramalkan keadaan di bumi sekiranya gerhana berterusan. Gerhana i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pemancar. berpusing dan beredar.

Mengira markah peperiksaan dalam peratus. Aras 3 i. ii. Hasil Pem belajaran 56. Menjelaskan keputusan peperiksaan. Menyatakan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. darab. perpuluhan. ii. Aras 1 i. Contoh: i) jumlah markah dalam peratus ii) peratus lulus iii) peratus gagal Menyelesaikan masalah yang melibatkan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. dan Memerihalkan keputusan markah peperiksaan.40% 500 Menganalisis keputusan peperiksaan murid. Menyatakan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menerangkan keputusan peperiksaan berdasarkan peratus. Contoh: i) 20 x 100 = 50% 40 ii) 272 x 100 = 54. Sumber: Jadual Peperiksaan. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: peratus. Menyatakan markah peperiksaan dalam peratus. Menerangkan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. pecahan. sama dengan. Markah Peperiksaan i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menjelaskan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. 73 . persamaan. Menganalisis keputusan peperiksaan murid. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. iii. ii. simbol peratus. iii.