KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

KELAS PERALIHAN

AMALAN BAHASA MELAYU
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM

KANDUNGAN
Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat Objektif Organisasi Kurikulum Penerangan Tentang Huraian Sukatan Pelajaran Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengisian Kurikulum Tajuk Pelajaran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sekolahku Mengenal Makmal Sains Sekolah Bermain Congkak Penyenggaraan Kereta Rumahku, Keluargaku Sehari Di Zoo Negara Permainan Angka Keceriaan Sekolah Siratan Makanan Taman Permainan 9 10 11 12 14 16 18 19 20 21 iii vii ix xi 1 1 1 2 2 5 6

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. iv

Bandar Raya Kita Haiw an Kesayanganku Reka Cipta Tanaman Hiasan Menghargai Kemudahan Aw am Keistimew aan Manusia Lakukan Sendiri Asas Perniagaan Masyarakat Penyayang Tumbuh-Tumbuhan dan Keindahan Alam Mari Kita Cari Tenaga Elektrik Negara Indah Permai Litar Elektrik Pasar Raya Mesin Keselamatan Diutamakan Perkhidmatan Pos Sistem Raja Berperlembagaan Sumber Semula Jadi Persatuan Pengguna Hari Kantin Kesetiaan Kepada Negara Keunikan Haba dan Cahaya

22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Kenali Diri dan Rakan Sebaya Zaman Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka Perubahan Bentuk Air Hari Lahir Pejuang Kemerdekaan Tanah Air Makanan dan Rasanya Sukan Mini Seni Warisan Bangsa Pengaw etan Bahan Makanan Ukuran Gelanggang Memelihara dan Memulihara Sumber Negara Bahan dan Manusia Menabung Malaysia Maju dan Makmur Perjalanan dengan Kereta Api Bangunan dan Strukturnya Kejayaan Ekonomi Malaysia Bumi Kita Sistem Suria Malaysia di Arena Antarabangsa Gerhana Markah Peperiksaan

49 50 52 53 54 55 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

v

berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsipprinsip berikut : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v .RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. MAKA KAMI. memelihara satu cara hidup demokratik. rakyat Malaysia. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.

dan negara. emosi. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia. berketerampilan. bertanggungjawab. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat. vii .FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani.

Kata Pengantar Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan merupakan perincian sukatan pelajaran yang menjadi sumber rujukan utama guru untuk membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran yang teratur dan kemas. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran yang disemak semula ini banyak pihak yang terlibat terutama guru. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini. (Dr. kajian masa depan. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih. xi . Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. pegaw ai Kementerian Pendidikan. SYED ZIN) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. iaitu kemahiran berfikir. SHARIFAH MAIMUNAH BT. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan menjelaskan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid berasaskan pendekatan masteri. dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. dan pembelajaran secara kontekstual. kemahiran belajar cara belajar. Hasil pembelajaran tersebut dinyatakan secara eksplisit mengikut aras kesukaran isi kandungan dan tahap keupayaan murid melalui pernyataan dalam Huraian Hasil Pembelajaran. Pernyataan tersebut memberikan cabaran yang sesuai dengan murid dalam pendidikan sekolah menengah agar dapat melahirkan murid yang berketerampilan menggunakan bahasa Melayu baku. kecerdasan pelbagai. nilai murni dan semangat patriotik dan kew arganegaraan tetap diutamakan. pembelajaran secara konstruktivisme. guru diharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernilai tambah. Huraian ini diharapkan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Di samping itu. dan individu yang mew akili badan-badan tertentu. masa. pensyarah maktab dan universiti. Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Semua elemen ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada murid dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan.

Mempelajari. ii. kata umum. Mata pelajaran Amalan Bahasa Melayu ini diperuntukkan sebelas w aktu seminggu. 1 . Kemahiran Bahasa. dan Pengisian Kurikulum. Hasil Pembelajaran. Huraian sukatan pelajaran ini mengandungi Matlamat. penggunaan dan pengukuhan bahasa Melayu khususnya dalam pelbagai bidang ilmu dan kehidupan harian yang dipelajari dalam bahasa ibunda semasa berada di sekolah rendah serta membantu memupuk semangat patriotik dan menghayati nilai murni masyarakat Malaysia. Organisasi Kandungan. dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan merupakan perincian kepada kandungan Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan dan berfungsi sebagai panduan untuk guru dalam pengajaran dan pembelajaran. OBJEKTIF MATA PELAJARAN AMALAN BAHASA MELAYU KELAS PERALIHAN Pada akhir program Amalan Bahasa Melayu murid dapat: i. Keempat-empat bidang berkenaan telah dipelajari oleh murid semasa mereka belajar di sekolah rendah sama ada SJK (C) dan SJK (T). Organisasi Kandungan merangkumi Penggunaan Bahasa. Di samping penguasaan bahasa. memahami dan menggunakan istilah dan kata umum dalam bahasa Melayu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dengan tepat dalam pelbagai konteks dan situasi. Pengetahuan tentang istilah dan laras bahasa dalam bidang Sains. Penerangan tentang Huraian Sukatan Pelajaran. Objektif. pengajaran dan pembelajaran Amalan Bahasa Melayu juga dilaksanakan sebagai satu langkah menggalakkan murid mengamalkan dan mengaplikasikan segala pengetahuan dan kemahiran yang telah mereka pelajari. MATLAMAT Matlamat program Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan adalah untuk melengkapkan dan membolehkan murid mencapai tahap kecekapan berbahasa yang baik dan berkesan dari aspek penguasaan. Mengemukakan maklumat dengan tepat dalam bahasa Melayu secara lisan dan tulisan. Subjek ini dirancang khas bagi kelas peralihan untuk membolehkan murid menguasai istilah bahasa Melayu dan kecekapan berbahasa. Kemahiran Hidup dan Kajian Tempatan merupakan teras program Amalan Bahasa Melayu. Keadaan ini juga dapat membantu murid mengikuti pelajaran lebih mudah apabila meneruskan pengajian di Tingkatan 1. murid kelas peralihan perlu diberi pendedahan yang cukup untuk menggunakan bahasa Melayu dengan berkesan dalam pelbagai pengalaman pembelajaran supaya mereka lebih bersedia dan yakin pada peringkat menengah. Oleh sebab bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar pada peringkat sekolah menengah. dan laras bahasa ilmu sebagai persediaan murid ke Tingkatan 1. Matematik.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan PENDAHULUAN Amalan Bahasa Melayu merupakan satu mata pelajaran yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. Mata pelajaran ini memberi penekanan pada penggunaan dan penguasaan istilah.

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan PENERANGAN TENTANG HURAIAN SUKATAN PELAJARAN iii. atau Aras 3. 2 . Penyataan Aras 1 hingga Aras 3 dalam Huraian Hasil Pembelajaran ialah perincian bagi hasil pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Amalan Bahasa Melayu memberikan tumpuan pada murid untuk menguasai hasil pembelajaran. Huraian Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pembelajaran dalam lajur 2 menyatakan secara jelas aras kemahiran yang perlu dicapai oleh murid mengikut tahap keupayaan dan kemajuan mereka sama ada pada Aras 1. ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan ini meliputi Kemahiran Bahasa. Lajur kedua memuatkan Huraian Hasil Pembelajaran. Pemeringkatan berdasarkan aras ini sejajar dengan pembelajaran masteri dan membolehkan murid yang cemerlang terus maju tanpa mengabaikan murid yang berpencapaian rendah. Hasil pembelajaran. Aras 2. Sukatan ini mengandungi 56 tajuk pelajaran dan dicadangkan dua tajuk pelajaran diajarkan pada setiap minggu. b. Tajuk yang dipilih adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang telah murid pelajari di SJK (C) atau di SJK (T). dan elemen Pengisian Kurikulum. bertutur. keempatempat kemahiran berbahasa iaitu mendengar. membaca dan menulis perlu dititikberatkan dalam pengajaran dan pembelajaran setiap tajuk pelajaran. Mengamalkan nilai murni dan semangat patriotik. Kemahiran Hidup. Semua perkara ini dinyatakan di baw ah: Kem ahiran Bahasa Kemahiran bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Amalan Bahasa Melayu lebih difokuskan kepada kemahiran pemahaman dan penguasaan bahasa Melayu murid. Kemahiran berkaitan adalah berdasarkan tajuk pelajaran yang dipilih daripada beberapa pengalaman pembelajaran yang pernah dilalui oleh murid semasa berada di sekolah rendah merangkumi pengetahuan Sains. Hasil pembelajaran ini terdiri daripada tajuk yang merangkumi keempat-empat bidang yang berkaitan dan juga beberapa aspek kemahiran berbahasa yang perlu dikuasai oleh murid. dan Kajian Tempatan. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan dipersembahkan dalam tiga lajur. Selain daripada itu. Berinteraksi dengan baik dalam bahasa Melayu di dalam dan di luar bilik darjah. dan iv. Matematik. Lajur pertama mengandungi pernyataan Hasil Pembelajaran seperti yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu kelas peralihan. dan lajur ketiga mengandungi Cadangan Aktiviti/Teknik.

3 . Semua cadangan ini hanyalah sebagai panduan untuk guru. contohnya kemahiran meramal dan membuat pilihan menggunakan kajian masa depan dan jenis kecerdasan pelbagai yang unik bagi seseorang murid. Guru boleh mengubah suai atau memilih teknik atau aktiviti lain yang sesuai dengan kebolehan murid. d. Cadangan Aktiviti/ Nota Cadangan Aktiviti/Nota dalam lajur 3 mengandungi cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu belajar di bilik darjah. Cadangan tersebut disesuaikan dengan Huraian Hasil Pembelajaran serta mengambil kira elemen yang terkandung dalam pengisian kurikulum. Kosa Kata istilah dan Kata Um um Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid ada disediakan pada setiap tajuk pelajaran.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan c.

Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Hasil Pembelajaran Kemahiran Berbahasa Tajuk Pelajaran Cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran 4 . Sekolahku Aras 1 i. i. Mengumpul maklumat tentang latar belakang sekolah daripada buku tahunan sekolah.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan Paparan Contoh Huraian Sukatan Pelajaran Hasil Pem belajaran 1.

ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih mudah diserapkan. majalah. kecerdasan pelbagai. Kepelbagaian Sum ber dan Bahan Penggunaan perpustakaan. serta isu semasa. Bacaan Luas Bacaan luas memberikan peluang kepada murid untuk menimba ilmu pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik bagi meningkatkan daya berfikir dan minat ingin terus membaca. Di samping itu. Pengajaran dan Pem belajaran Bertem a Pendekatan bertema amat diigalakkan dalam pengajaran bahasa. bahan daripada internet. buku rujukan. guru perlu merancang dan menentukan tema bagi pengajarannya yang meliputi bidang ilmu. c. perisian kursus. Bacaan luas boleh dijalankan dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu dengan menggunakan bahan-bahan ilmiah yang berkaitan dan bersesuaian. pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Amalan Bahasa Melayu. pemulihan. Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Oleh itu. kamus. dan pengayaan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. kaedah serta teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Kaedah dan teknik perbincangan. Bagi tujuan ini. hal persendirian dan kemasyarakatan. projek. kemahiran bahasa dan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. dan inkuri berasaskan pembelajaran kajian masa depan. meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. 5 . e. murid dapat membina keyakinan berbahasa. d. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema. Dalam hal ini aktiviti penilaian.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a. Kepelbagaian Teknik Pendidikan Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah mengajar. Pendekatan berpusatkan murid selari dengan pembelajaran masteri yang menekankan keperluan memastikan murid menguasai hasil pembelajaran yang ditetapkan. dan konstruktivisme umpamanya. Keberkesanan pengajaran bergantung pada pengolahan teknik. simulasi. berkomunikasi dan berinteraksi. Guru boleh memilih pendekatan. b. serta bahan sastera dan bukan sastera hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dan untuk bacaan luas. serta penggunaan bahan bantu dan teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif. Bahan-bahan seperti akhbar. Melalui pembelajaran masteri murid diberi peluang untuk maju mengikut kadar keupayaan mereka sendiri.

Penilaian Penilaian merupakan sebahagian daripada proses penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti ini dilaksanakan mengikut kadar kemampuan murid. Ilm u Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan f. guru dapat memastikan tindakan susulan yang perlu diambil terhadap seseorang murid sama ada dalam bentuk aktiviti pemulihan atau pengayaan. bakat. keupayaan. Pengayaan Aktiviti pengayaan perlu diberikan penekanan kerana murid berbeza tahap kebolehan. nilai murni. Penerangan ringkas bagi setiap pengisian ini adalah seperti yang berikut: a. Pem ulihan Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai hasil pembelajaran yang belum dicapai. Melalui penilaian yang berterusan. Semua elemen ini diserapkan dalam konteks bagi ketigatiga bidang yang terdapat dalam penggunaan bahasa. h. dan minat murid yang menguasai hasil pembelajaran lebih awal atau dalam jangka masa yang ditetapkan diberikan aktiviti atau tugasan yang lebih mencabar. 6 . Ilmu pengetahuan ini juga termasuk perkara semasa yang boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. dan kemahiran bernilai tambah. PENGISIAN KURIKULUM Elemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu. contohnya ilmu sains dan geografi yang boleh digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. kew arganegaraan. peraturan sosiobudaya. g.

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan b. dan peribahasa. kajian masa depan. d. Kew arganegaraan Penyerapan unsur patriotisme dan kew arganegaraan dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat kepada tanah air. kemahiran belajar cara belajar. penghayatan dan amalan nilai murni bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berperibadi mulia. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Kem ahiran Bernilai Tam bah Kemahiran bernilai tambah mengutamakan pengalaman di bilik darjah sesuai dengan situasi kehidupan dunia sebenar murid serta senario dunia yang global. Nilai murni ini ialah: Baik hati Berdikari Hemah tinggi Hormat-menghormati Kasih sayang Keadilan Kebebasan Keberanian Kebersihan fizikal dan mental Kejujuran Kerajinan Kerjasama Kesederhanaan Kesyukuran Patriotisme Rasional Semangat bermasyarakat c. Nilai Murni Penyerapan nilai murni dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu adalah untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki akhlak mulia. Peraturan ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. kecerdasan pelbagai. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah kemahiran berfikir. Selain itu. Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu meliputi kesantunan bahasa. laras bahasa. Penerangan ringkas tentang kemahiran bernilai tambah adalah seperti yang berikut: 7 . Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni masyarakat Malaysia harus dipupuk dengan terancang sama ada secara langsung atau tidak langsung dan dilanjutkan di peringkat antarabangsa selaras dengan tuntutan nilai sejagat. pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual. e. Pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan w arganegara yang baik dan meningkatkan komitmen terhadap bangsa dan negara.

ii. membaca. menjangka akibat. menyelesaikan masalah. intrapersonal. Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhaap teknik pembelajaran yang berkesan Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan. Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. v. dan naturalis. atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan. Oleh itu. dan menulis. iii. Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhaap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau. kinestetik. interpersonal. cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah. vi. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea. muzik. serta mengendalikan perubahan supaya murid dapat manfaat yang maksimum. 8 . dan masa depan. Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti mendengar. logik-matematik. iv. dan seronok untuk belajar sepanjang hayat.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan i. yakin. Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal-linguistik. guru perlu mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka boleh menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti menghantar dan menerima e-mel. dan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. dan memperoleh maklumat melalui internet. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham. bertutur. menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian. masa kini. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan. visual-ruang.

masyarakat. Pembelajaran ini disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan vii. 9 . secara konkrit. serta melibatkan latih amal dan berfikir. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan mereka. dan alam pekerjaan.

takw im. iii. Menerangkan sejarah sekolah. Memerihalkan sejarah dan identiti sekolah. perpustakaan. interaksi. lagu. misi. aktiviti. persatuan. papan kenyataan. disiplin. Mengumpul maklumat tentang latar belakang sekolah daripada buku tahunan sekolah. perhimpunan. perhimpunan. Menjelaskan sejarah sekolah. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: peta. Menjelaskan kepentingan aktiviti utama sekolah. pusat sumber. pelan. kokurikulum. ii. moto dan simbol pada lencana sekolah. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. makmal. keceriaan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. identiti. Menerangkan kepentingan aktiviti utama sekolah. moto dan simbol pada lencana sekolah. pengetua. lencana. Perayaan Hari Guru Menghasilkan buku skrap yang mengandungi maklumat tentang sejarah sekolah. Aras 1 i. lencana. ii. Menyatakan aktiviti utama sekolah. Persatuan Ibu Bapa dan Guru. penggal. persekolahan. hari ucapan. kurikulum. ii. surau. lokasi. visi. moto dan simbol pada lencana sekolah. Sekolahku i. bengkel. Melaporkan aktiviti utama sekolah Contoh: Hari Sukan. hari sukan. moto. logo. carta organisasi. kelab. 9 . cogan kata dan aktiviti sekolah. pengaw as. Hasil Pem belajaran 1. iii. gelanggang. piagam. Aras 3 i. Menyatakan sejarah sekolah. dan Memerihalkan aktiviti utama sekolah. imej.

ii. termometer. iii. berat. iii. suhu. iii. silinder penyukat. tabung uji. Menerangkan alat yang terdapat di makmal sains. celsius. tabung uji. suis. luas. merkuri. cecair. Melaw at makmal sains sekolah. iii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iv.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: radas. tiub kapilari. Menerangkan peraturan di makmal sains. bikar. Hasil Pem belajaran 2. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains. Contoh: jam randik. 10 . Aras 3 i. mililiter. Menerangkan alat yang terdapat di makmal sains. Menyatakan kegunaan dan cara menggunakan alat sains Bersoal jaw ab untuk menerangkan peraturan di makmal sains sekolah. panjang. ii. Menunjuk cara bagaimana menggunakan peralatan sains. Menyatakan peraturan di makmal sains. termometer. dan Aras 1 i. Menyatakan peraturan di makmal sains sekolah. selinder penyukat Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. ii. iv. isi padu. Menyatakan alat yang terdapat di makmal sains. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. penunu bunsen. kelalang kon. jam randik. Mengenal dan menyebut alat yang terdapat di makmal sains sekolah. ii. bikar. Mengenal Makm al Sains Sekolah i. Menerangkan peraturan di makmal sains. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains.

ii. Hasil Pem belajaran 3. digit. Aras 2 i. baki. ii. ii. nombor bulat. Menyatakan operasi nombor sehingga empat digit. Menyatakan nombor dan operasi nombor dengan betul. 11 . puluh. Menyatakan dan menggunakan operasi mengira dalam bentuk simbol dan perkataan. puluh ribu. ii. iv. Menjelaskan operasi nombor enam digit ke atas. operasi.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: nombor. Merujuk kamus untuk mendapatkan makna kata istilah atau kata umum. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. banding. ratus. bergabung. tertib menurun. darab. iii. Contoh: cerakin. Menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi enam digit ke atas. bahagi. tertib menaik. simbol. ratus ribu. sa. dan Aras 1 i. sifar. Menerangkan operasi nombor sehingga lima digit. Berm ain Congkak i. Memerihalkan nombor dan simbol. beza. cerakin. angka. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Mengenal dan menyebut nombor serta simbol operasi. Menyatakan dan menyelesaikan masalah operasi nombor sehingga empat digit. tambah. kuantiti Permainan menyusun kad (nombor/ simbol/perkataan) untuk membentuk kumpulan nombor bagi menjalankan operasi mengira sehingga tujuh digit dan menyatakannya dalam perkataan. kuantiti. pengurangan. Menyelesaikan masalah operasi mengira sehingga tujuh digit. juta. Aras 3 i. Menerangkan dan menyelesaikan masalah operasi nombor sehingga lima digit. iv. gandaan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. bundar. ribu. anggar.

Penyenggaraan Kereta i. dan melabel bahagian enjin dan komponen kereta. kotak alatan tangan. Menerangkan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan mesin mudah. Mengumpul bahan yang berkaitan dengan kereta atau enjin kereta untuk dimuatkan dalam buku skrap. Hasil Pem belajaran 4. Menerangkan jenis alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan. Aras 2 i. Mengenal pasti alatan tangan penyenggaraan kereta di makmal Kemahiran Hidup sekolah. jenis pengikat dan pencantum. Menyatakan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan. menyebut. Menerangkan cara penyenggaraan mesin mudah. cermin sisi. Menyatakan jenis alatan tangan untuk kerja penyenggaraan. iv.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: manual. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan cara penyenggaraan mesin mudah. Memerihalkan cara penyenggaraan mesin ringkas. tayar. dan Huraian Hasil Pem belajaran Aras 1 i. alatan ganti. Menyatakan alatan tangan untuk kerja penyenggaraan mesin ringkas. ii. Menama. iii. spanar boleh laras. pemutar skru rata. kekunci allen. 12 . Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iii. penyenggaraan. enjin. Mengenal pasti alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan. bonet. iv. playar gabung. kerja praktis. sesendal. Menceritakan cara menggunakan alatan tangan untuk menyenggara enjin. pemutar skru philip. meminyak. ii. ii. Cadangan Aktiviti / Nota iii. spanar hujung terbuka. skru. alatan tangan. playar muncung tirus. komponen.

cara menggunakan spanar boleh laras untuk membuka dan memasang tayar. iii. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Aras 3 i. 13 . Cadangan Aktiviti / Nota Menunjukkan cara dan gaya sebenar menyenggara kereta beserta alatan tangan berkaitan. Menjelaskan kegunaan jenis alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan. Menjelaskan cara penyenggaraan mesin mudah. Contoh: . Menjelaskan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan mesin mudah.

ipar. ruang tetamu. biras. Mengenal pasti dan menyatakan hubungan kekeluargaan dan salasilah keluarga. Rum ahku. lokasi. datuk. Menceritakan pertalian kekeluargaan dengan menggunakan carta salasilah keluarga. Keluargaku i. timbang rasa. toleransi. rumah pangsa. sepupu. Menyatakan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. Membuat buku skrap tentang jenis rumah. iii. Hasil Pem belajaran 5. komuniti. rumah moden. emak saudara. cucu. rumah panjang. kakak. iv. iii. Menerangkan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. kondominium. rumah rakit. Menyatakan jenis rumah tradisional dan rumah moden. ii. dan Huraian Hasil Pem belajaran Aras 1 i. rumah melaka. Menyatakan jenis rumah dan lokasi. perlindungan. iii. rumah bagan. abang. tolak ansur. ibu. Menerangkan keistimew aan anggota keluarga asas dan keluarga kembangan. adik. iv. rumah minangkabau. ii. bapa saudara. bilik tidur. 14 . persekitaran. keselesaan. ii. dapur. Merujuk brosur atau iklan penjualan rumah untuk mengenal pasti jenis rumah. keperluan asas. zuriat. bilik mandi. ruang makan. saliran. Menerangkan jenis rumah tradisional dan rumah moden. keluarga asas. fungsi ruang rumah dan pelan rumah. Membuat simulasi aktiviti di rumah menunjukkan amalan interaksi yang mesra dalam keluarga. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. lokasi. salasilah. Menyatakan panggilan keluarga asas dan keluarga kembangan. nenek. majlis kejiranan. rumah teres.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: rumah tradisional. rumah sebandung. pengudaraan. bapa. keluarga kembangan. Memerihalkan suatu aktiviti di rumah yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

. dan adik bertutur tentang aktiviti dan perkara yang dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. . kakak.rumah minangkabau di Negeri Sembilan . Menjelaskan kesesuaian jenis rumah dengan lokasi. ii. 15 . Cadangan Aktiviti / Nota Bersoal jaw ab tentang jenis rumah dan lokasi rumah berkenaan dibina.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Aras 3 i. .rumah tradisional di kampung. Contoh: Nyatakan jenis rumah dan lokasinya. iii. Menjelaskan tanggungjaw ab keluarga asas dan keluarga kembangan.rumah panjang di Saraw ak Melakonkan aksi sebagai abang. Menjelaskan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan.rumah moden di pekan.rumah melaka di Melaka .

burung. Berbincang tentang sifat fizikal dan ciri-ciri haiw an berdasarkan tayangan video “National Geographic”. ii. Menerangkan ciri-ciri khas haiw an untuk melindungi diri. Aras 2 i. berbulu. bercengkerang. spesies. ikan. Membezakan haiw an berdasarkan sifat fizikal. serangga. ii. iv. Menyatakan kepentingan haiw an. iv. bersisik. Menerangkan sifat fizikal haiw an. Menerangkan ciri-ciri haiw an. Menyatakan sifat fizikal haiw an. v. berbulu. bertelur. mengengsot. amfibia. Sehari Di Zoo Negara i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iii. Menerangkan ciri-ciri khas haiw an untuk melindungi diri. reptilia. mengitlak. sifat fizikal. Menerangkan kepentingan haiw an. ciri haiw an. bergerak balas. Menyatakan kepentingan haiw an. iaitu: a) Litupan badan b) Habitat c) Tabiat makan d) Anggota badan e) Cara membiak Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. i. Contoh: i) Sifat fizikal. dan v. tabiat haiw an. Menyebut nama haiw an. 16 . Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. perkumuhan. Membezakan haiw an berdasarkan ciricirinya. menyusur. interaksi antara hidupan. habitat. iii. ii. Hasil Pem belajaran 6. beranak.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: mengelaskan. berkaki empat ii) Ciri-ciri haiw an. iii. mamalia. pembiakan. rantaian makanan. Menyatakan ciri-ciri asas dan ciri-ciri khas haiw an untuk melindungi diri.

Bercerita tentang kepentingan haiw an kepada manusia berdasarkan gambar.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. iii. ii. Membandingkan dan membezakan ciriciri khas haiw an untuk melindungi diri. 17 . Menjelaskan kepentingan haiw an. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan dan membezakan ciri-ciri khas haiw an. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Mengklasifikasikan haiw an berdasarkan sifat fizikal dan ciri-cirinya.

Menerangkan pola nombor mengikut tertib menaik atau menurun. bahagi. iii. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menerangkan dan melengkapkan pola nombor dengan bahasa yang betul. 11. Menyatakan ayat matematik dan bahasa yang betul dalam operasi mengira. tertib menaik. ii. Menyatakan dan mengenal pasti pola nombor genap dan nombor ganjil. iii. tertib menurun. siri. Menyatakan operasi mengira dengan menggunakan ayat matematik. nilai. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Aras 2 i. Memerihalkan pola nombor. hubungan. nombor genap. Perm ainan Angka i. ii. Membuat cabutan bola bernombor (ganjil/genap) dan menyusunnya mengikut tertib menaik dan menurun. pengurangan. Menyatakan pola nombor yang dibentuk dalam ayat matematik dan bahasa yang betul. iv. nombor ganjil. Menjelaskan dan menyelesaikan operasi mengira melibatkan pola nombor.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: mengecam. dan Aras 1 i. darab. 18 . Menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi mengira. Aras 3 i. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Mengenal pasti dan melengkapkan pola nombor. tambah. ii. Hasil Pem belajaran 7. 15 ii) bahasa: polanya ialah menambahkan setiap nilai yang sama iaitu 4. pola. Contoh: i) ayat matematik: 3. Menyelesaikan masalah permainan angka dan pola nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Menerangkan operasi mengira dengan menggunakan ayat matematik dan bahasa yang betul. Menyatakan pola nombor mengikut tertib menaik atau tertib menurun. 7.

tanah atas. Menerangkan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan. Mengenal pasti alatan tangan penyenggaraan dan baik pulih perabot. paku. kerja praktis. meminyak. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. kereta sorong. Aras 3 i. Menjalankan aktiviti membaik pulih perabot sekolah. Menjelaskan cara membaik pulih kerosakan peralatan kayu di sekolah. Menerangkan cara-cara membaik pulih kerosakan peralatan di sekolah. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. alat ganti. ii. Hasil Pem belajaran 8. alat perkebunan. pasir. iii. iii. Menyebut dan menyatakan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan. dan Huraian Hasil Pem belajaran Aras 1 i. Menjelaskan projek menanam pokok hiasan. pongkes. bekas tanaman. Keceriaan Sekolah i. Menyatakan projek menanam pokok hiasan. Cadangan Aktiviti / Nota Mengenal pasti alatan tangan perkebunan di makmal kemahiran hidup sekolah. pokok hiasan. pokok bunga semusim. kotak alatan tangan. cangkul. iii. iv. kerja kayu. Menerangkan cara membaik pulih kerosakan peralatan. baja kimia. Menyatakan projek menanam pokok hiasan. penyenggaraan dan baik pulih. ii. ii. pokok renek. Aras 2 i. Menyatakan cara membaik pulih kerosakan peralatan di sekolah. Menerangkan projek menanam pokok hiasan. reja kain. baja organik. iv. Menyatakan jenis alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan. ii. Menjalankan aktiviti dan kerja praktis membersihkan dan mencantikkan kaw asan sekitar. medium penanaman. Menulis laporan tentang projek keceriaan di sekolah dan membentangkannya dalam kelas. pokok penutup bumi. sekateur. 19 .Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: alatan tangan. perkakas.

iii. Melukis rajah rantai makanan dan siratan makanan. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. v. tabiat haiw an. Menjelaskan rantai makanan dalam siratan makanan. iv. omnivor. ii. Melakar dan menerangkan rantai makanan. Menyatakan rantai makanan dalam siratan makanan. ii. Menyatakan setiap hidupan saling memerlukan. Menjelaskan siratan makanan daripada rantai makanan. habitat. siratan makanan. Menerangkan hubungan rantai makanan dalam siratan makanan. Menyatakan rantai makanan sebagai hubungan makanan antara hidupan. Hasil Pem belajaran 9. serangga. Membincangkan tentang peranan setiap hidupan dalam siratan makanan. iv. Menerangkan setiap hidupan saling bergantungan. dan v. Menyatakan siratan makanan sebagai satu kitaran dalam kehidupan. karnivor.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: rantai makanan. Aras 2 i. Mengelaskan haiw an berdasarkan jenis makanannya. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Contoh: Haiw an Gajah Harimau Ular Rusa Makanan Tebu Kambing Tikus Daun Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. ii. iii. Menyatakan haiw an dan jenis makanannya. Siratan Makanan i. Menerangkan rantai makanan. Menjelaskan setiap hidupan saling bergantungan. herbivor. Menyatakan dan mengelaskan haiw an berdasarkan jenis makanannya. Murid A sebut Murid B sebut Murid C sebut Murid D sebut iv. i. Contoh: Lagu “Bangau Oh Bangau” Menjalankan aktiviti permainan kata untuk mengetahui nama haiw an dan makanannya. Menyanyikan lagu yang ada kaitan dengan siratan makanan. 20 . Aras 3 i. spesies. ii.

kon. ii. segi tiga sama sisi. segi tiga sudut tepat. iii. Mengenal pasti bongkah bentuk geometri dan bahan maujud. ii. kuboid Melaw at persekitaran sekolah untuk mengenal pasti bentuk geometri. iii. Menerangkan bentuk geometri. Aras 3 i. diameter. Mengenal pasti ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Melukis bentuk dua matra dan tiga matra. 21 . Menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. kubus. bucu. dua matra. segi empat tepat. Menyatakan bentuk geometri. segi empat sama. dan Aras 1 i. Hasil Pem belajaran 10. simetri. tiga sisi. ii. tiga matra. Menerangkan ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra. lebar. iii. sisi melengkung. iv. permukaan. sudut tegak. Menyatakan dan mengenal pasti ciri bentuk dua matra dan tiga matra.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi empat. Menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. Menerangkan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. ii. piramid. bulatan. iii. Menjelaskan ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra. sisi sama. satah. segi tiga. Menyatakan projek menanam pokok hiasan. iv. paksi. sudut. silinder. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menjelaskan bentuk geometri. Menjelaskan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. segi empat sama ii) bentuk tiga matra: kon. sfera. ruang. sisi lurus. contoh: i) bentuk dua matra: segi empat. panjang. iv. lilitan. segi tiga sama kaki. kuboid. jejari bulatan. Menyatakan bentuk geometri. Tam an Perm ainan i. tapak. empat sisi. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i.

Menyatakan keistimew aannya dari segi lokasi. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. kompleks beli-belah. iii. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. datuk bandar. Kuching Membincangkan keistimew aan bandar raya yang terdapat di Malaysia. Contoh: Kuala Lumpur. Ipoh. mercu tanda. Melaporkan aktiviti suatu perayaan yang diadakan di suatu tempat atau bandar raya. mukim. pusat pentadbiran. sempadan. Menjelaskan keistimew aannya dari segi lokasi. iii. Menyatakan keistimew aan bandar raya dari segi lokasi. Menerangkan keistimew aannya dari segi lokasi. bandar raya. bangunan pencakar langit. Mengumpul maklumat dan mencatat sejarah tentang sesebuah bandar raya. Menerangkan suatu perayaan di bandar raya. komposisi kaum. penguat kuasa. Menerangkan asal usul bandar raya. Contoh: Pesta Flora Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Memerihalkan suatu perayaan di bandar raya. ii. dan Aras 1 i. daerah. muara. Bandar Raya Kita i. Menyatakan asal usul bandar raya. aspek fizikal dan komposisi penduduk. pangsapuri. iii. lebuh raya. Menjelaskan asal usul bandar raya. pusat bandar. pinggir bandar. iii. Menceritakan sejarah bandar raya. tempat ibadat.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: muka bumi. Aras 3 i. iv. etnik. ii. aspek fizikal dan komposisi penduduk. kuala. Menyatakan suatu perayaan setempat. ii. Menjelaskan suatu perayaan di bandar raya. aspek fizikal dan komposisi penduduk. iv. 22 . Hasil Pem belajaran 11. tempat rekreasi. aspek fizikal dan komposisi penduduk.

Contoh: Bijiran Burung Sayuran Arnab Daging Kucing insang. pemangsa. mamalia. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Haiw an Kesayanganku i. herbivor. Menerangkan ciri-ciri haiw an kesayangan. cengkerang. Menyatakan ciri-ciri haiw an kesayangan. ii. Menyatakan haiw an kesayangan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iii. ii. ii. berdarah Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 iii. Menjelaskan haiw an kesayangan. panas. Hasil Pem belajaran 12. omnivor. Menghuraikan haiw an kesayangan. ii. ikan. burung. iv. Menjalankan aktiviti permainan ‘kerusi panas’ untuk memahami ciri-ciri haiw an kesayangan. Menyenaraikan haiw an peliharaan. dan Aras 1 i. amfibia. berdarah sejuk.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: karnivor. mangsa. 23 . paru-paru. iv. Aras 3 i. reptilia. Mengelaskan haiw an kesayangan berdasarkan tabiat makanan. Memerihalkan haiw an kesayangan. rantai makanan. iii. Menceritakan haiw an kesayangan. Menyebut dan menyenaraikan haiw an kesayangan. i. Menjalankan aktiviti sumbang saran mendapatkan nama haiw an dan mengelaskannya mengikut jenis makanan. Menerangkan ciri-ciri haiw an kesayangan.

bulatan. Menjelaskan ukuran dan garisan model yang dihasilkan. satah. Mengukur sesuatu bentuk geometri dan menyatakannya dalam unit ukuran yang berbeza. Hasil Pem belajaran 13. Menyatakan dan menamakan bentuk asas geometri. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Reka Cipta i. Menyatakan dan menamakan bentuk asas geometri. Menerangkan ukuran garisan yang dilukis dengan bahasa yang betul. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menerangkan bentuk asas geometri. Contoh: model kereta daripada bahan kertas. 24 . Menyatakan ukuran dan melukis garisan dengan tepat mengikut arahan. Menjelaskan bentuk asas geometri. sfera. kilometer. silinder. Menyatakan ukuran dan melukis garisan dengan tepat mengikut arahan untuk menghasilkan model. Aras 3 i. Menerangkan unit ukuran dan skala. sentimeter. iv. piramid. kubus. iv. skala. dan Aras 1 i. meter. segi empat sama. Membina sesuatu model berdasarkan bentuk asas geometri. kon.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi tiga. segi tiga sama kaki. kuboid. Menyatakan unit ukuran dan skala. ii. Aras 2 i. segi empat tepat. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. Menyatakan unit ukuran dan skala. ii. segi tiga sama sisi. milimeter. iii. segi tiga sudut tepat. iii.

Menyatakan penjagaan tanaman hiasan. Aras 3 i. dan Aras 1 i. Menjelaskan prosedur kerja praktis perkebunan. menyembur. serampang tangan. Memerihalkan penjagaan tanaman hiasan. Melakonkan w atak seorang pegaw ai pertanian dan seorang petani berbincang cara kerja dan penjagaan tanaman hiasan yang betul serta penggunaan alatan tangan yang sesuai. Menjelaskan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan. Menyatakan prosedur kerja praktis perkebunan. Menerangkan penjagaan tanaman hiasan. Aras 2 i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: perkakas. Tanam an Hiasan i. Menjelaskan penjagaan tanaman hiasan. Menerangkan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Mengadakan tunjuk cara menggunakan alatan tangan perkebunan dan prosedur penjagaan tanaman hiasan. sudip tangan. mencantas. ii. ii. iii. beg politena. iv. . Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. tumbuhan renek. tanah atas. membaja. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. bahan organik. medium memasu. sekateur. baja. Melabel nama alatan tangan dan berbincang prosedur kerja dalam perkebunan serta cara menjaga tanaman hiasan. medium menanam. ii. kerja praktis. 25 ii. tumbuhan penutup bumi. sarung tangan. rak tangan. Menyatakan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan. menyiram. merumput. Menyatakan alatan tangan untuk kerja praktis perkebunan. iii. Hasil Pem belajaran 14. pokok bunga semusim. alatan tangan.

perkhidmatan aw am.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kemudahan aw am. Menerangkan cara yang betul menggunakan kemudahan aw am. Menghargai Kem udahan Aw am i. dan Menerangkan cara yang betul penggunaan dan penjagaan kemudahan aw am. hutan lipur. ii. Aras 3 i. dew an orang ramai. kompleks beli-belah. telekomunikasi. Membincangkan kepentingan kemudahan aw am kepada masyarakat dan cara penjagaannya. iii. Menjelaskan cara yang betul mengguna dan menjaga kemudahan aw am. jalan berturap. bayaran perkhidmatan. stesen bas. Mengumpulkan maklumat tentang jenis kemudahan aw am yang terdapat di kaw asan setempat. Menjelaskan kepentingan kemudahan aw am. iii. balai raya. Mengumpul pelbagai gambar atau keratan akhbar yang menunjukkan penyalahgunaan kemudahan aw am. ii. perhentian bas. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menyatakan cara yang betul menggunakan kemudahan aw am. ii. taman permainan kanak-kanak. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Hasil Pem belajaran 15. telefon aw am. tempat rekreasi. Menyatakan jenis kemudahan aw am di sesuatu tempat. Menerangkan kepentingan kemudahan aw am. Menyatakan jenis kemudahan aw am yang terdapat di sesuatu kaw asan. stesen kereta api. 26 . Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. tandas aw am. Aras 1 i. ii.

perkumuhan. berbulu. pertumbuhan. bergerak balas. 27 . mengolah alam kehidupan. suhu. ii. Menerangkan fungsi deria manusia. i. iii. Menerangkan keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. Menyatakan keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. Memerhatikan gambar manusia untuk memahami keistimew aan manusia. Menerangkan keistimew aan manusia.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: bernafas. Menyanyi sambil menunjukkan bahagian anggota badan. rangsangan. Merujuk kamus untuk mencari maksud istilah yang berkaitan dengan proses hidup manusia seperti: a) pertumbuhan b) pernafasan c) pembiakan d) perkumuhan Berbincang dalam kumpulan tentang keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. Menyatakan proses hidup manusia. Menerangkan proses hidup manusia. pemeliharaan. Aras 2 v. Contoh lagu: ‘Kalau anda gembira tunjuk hidung’… Memadankan gambar deria dengan fungsinya. pembiakan. Menjelaskan keperluan proses hidup. nyahtinja. Keistim ew aan Manusia i. Menyatakan anggota manusia. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyatakan deria manusia dan fungsinya. iii. ii. i. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iv. v. organ. interaksi antara hidupan. ii. dan Aras 3 i. haba. Menyebut anggota manusia. Hasil Pem belajaran 16. Menamakan anggota manusia. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. deria. Menerangkan proses hidup manusia. hidupan. pemuliharaan. Menghuraikan keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. pencernaan.

isi padu. Mengukur dan melukis garisan dengan tepat bagi menghasilkan model. ii. Menyatakan dan menamakan bentuk dua matra dan tiga matra. ii. Aras 2 i. Mencari luas. meter persegi. Menerangkan ukuran garisan yang dilukis dengan bahasa yang betul. Menyatakan dan menamakan bentuk dua matra dan tiga matra. formula. Menyatakan luas. Aras 3 i. kubus. Hasil Pem belajaran 17. kesimpulan. segi tiga sama kaki. Menyatakan luas. ii. dua matra. isi padu dan perimeter sesuatu bentuk. segi empat sama. Menjelaskan bentuk dua matra dan tiga matra. dan Aras 1 i. dan perimeter bentuk dua matra dan tiga matra. sentimeter persegi. Lakukan Sendiri i. lebar. iv. isi padu dan perimeter sesuatu bentuk. isi padu dan perimeter sesuatu bentuk. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. kon. 28 . milimeter persegi. segi empat sama. segi empat. contoh: segi tiga. kuboid. sentimeter. Menerangkan bentuk dua matra dan tiga matra. iii. luas. meter. Mengukur dan melukis garisan dengan tepat untuk membina bentuk asas. tiga matra. iv. perhubungan atau perkaitan. perimeter. kesamaan. kon Membina model berdasarkan hasil gabungan bentuk asas. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. milimeter. Menerangkan luas. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. contoh: bekas pensel. ii. segi empat tepat. Menjelaskan ukuran dan garisan model yang dihasilkan. Menyatakan ukuran dan melukiskan garisan dengan tepat. panjang.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi tiga. iii. segi tiga sama sisi.

iv. Hasil Pem belajaran 18. komisen. nilai barang. bergerai. 29 . Aras 2 i. Membuat buku skrap tentang barangan yang sesuai dijual secara komisen. Menyatakan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. etika jualan. barangan. Menyatakan faedah menjual barangan secara komisen. iii. Membuat simulasi menjual barangan dan merekod jualan. ii. mampu beli. untung. bahan tahan lama. Menerangkan barangan yang sesuai dijual secara komisen. pembekal. lokasi. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Asas Perniagaan i. kuantiti. rancangan jualan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: modal. pendapatan. bahan keperluan. jumlah jualan. Menerangkan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. iii. Menyatakan faedah menjual barang secara komisen. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. berjaja. Membincangkan faedah menjual barangan secara komisen. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iv. Menyatakan barangan yang sesuai dijual secara komisen. harga beli. harga jualan. risiko. Menerangkan faedah menjual barangan secara komisen. bahan tak tahan lama. cara menjual. mengira harga. Menyatakan barangan yang sesuai di jual secara komisen. Mengumpul maklumat dan menyenaraikan contoh barangan yang sesuai dijual secara komisen. dan Aras 1 i. perniagaan. menetap harga. Menerangkan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. berkedai. ii. baki. ii.

iii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Menjelaskan barangan yang sesuai dijual secara komisen. Menjelaskan faedah menjual barangan secara komisen. Menjelaskan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Memainkan peranan sebagai Pegaw ai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri memberi taklimat tentang jenis barangan yang sesuai dijual secara komisen. ii. 30 .

dan kepercayaan masyarakat Malaysia. taburan penduduk. Menyatakan kebudayaan. 31 . Aras 1 i. agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia. dan kepercayaan masyarakat Malaysia. masyarakat penyayang. dan kepercayaan masyarakat Malaysia. w arganegara. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. agama. Aras 2 i. Menyatakan keunikan masyarakat Malaysia. suku kaum. Membincangkan kaum yang terdapat di Malaysia dari segi budaya. Menjelaskan kebudayaan. Aras 3 i. Menjelaskan keunikan masyarakat Malaysia. Menyatakan budaya. Masyarakat Penyayang i. prihatin. iktibar. iii. Membincangkan komposisi kaum di Semenanjung. . komposisi. ii. pola petempatan. kaum. ii. kesenian. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. dan Menyatakan keunikan masyarakat negara kita.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: penduduk. hari perayaan. agama. Hasil Pem belajaran 19. muhibah.perayaan sesuatu kaum turut dirayakan oleh kaum lain Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Membincangkan keunikan kaum di Malaysia. Menerangkan keunikan masyarakat Malaysia. etnik. kebudayaan. Menerangkan kebudayaan. Sabah dan Saraw ak. agama dan kepercayaan. agama.semua kaum bersatu padu . majmuk. ii.

i. spora. ii. Membincangkan cara pembiakan tumbuhan melalui bijih benih. keratan batang. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap ransangan seperti cahaya. Menerangkan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Memerihalkan sumbangan tumbuhan terhadap alam. Mengenal pasti cara pembiakan tumbuhan. graviti. sentuhan dan graviti. Menyatakan jenis rangsangan pada tumbuhan. Menyatakan sumbangan tumbuhan terhadap alam. menjalar. anak benih. hidup di air. air. hidup di darat. bergerak balas. batang atau daun. dan v. penyebaran benih. udara. biji benih. Menyatakan cara tumbuhan membiak. ii. 32 . Tum buh-Tum buhan dan Keindahan Alam i. iv. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. habitat. ii. v. Aras 2 i. Bersoal jaw ab tentang kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar. Menerangkan sumbangan tumbuhan terhadap alam. hidupan. spesies. cahaya matahari. ekosistem. proses. Menyatakan pertumbuhan tumbuhan. pembiakan. rangsangan. sulur. Membuat kajian lapangan tentang pertumbuhan pembiakan dan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan. Menyatakan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan. iii. Menyatakan pertumbuhan tumbuhan. air. kulat. Memerhatikan peringkat pertumbuhan tumbuhan. hakisan. Hasil Pem belajaran 20. Menerangkan cara pembiakan tumbuhan. iv.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pertumbuhan. iii. bebaw ang. iii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. spora.

Menjelaskan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara pembiakannya. iii. 33 . sentuhan dan graviti. ii. Menjelaskan kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar. Bersoal jaw ab tentang kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar. Membuat buku skrap tentang pergerakan dan kepentingan tumbuhan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap ransangan seperti cahaya.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. air.

gelanggang permainan dan melukis pelan. lebar. segi empat. iii. 34 . permukaan. panjang. meter. segi empat tepat. ii. Menjelaskan sisi dan sudut pada bentuk geometri. Melukis pelan bilik darjah dan gelanggang permainan dengan ukuran yang sesuai. ii. dan Menyatakan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah. Menerangkan sisi dan sudut pada bentuk geometri. Mari Kita Cari i. Aras 2 i. Menyatakan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. sudut. sisi. luas. ii. perimeter.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi tiga. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menjelaskan bentuk geometri dan ukuran pelan yang dilukis. Menyatakan sisi dan sudut pada bentuk geometri. segi empat sama. sentimeter. Menyatakan sisi dan sudut pada bentuk geometri. Menerangkan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah dan gelanggang permainan. Hasil Pem belajaran 21. Mencari luas dan perimeter beberapa peralatan dalam bilik darjah dan gelanggang permainan menggunakan alat ukur yang piaw ai. Aras 1 i. ii. Aras 3 i. segi tiga sudut tepat. Mengenal pasti sisi dan sudut peralatan berbentuk geometri.

Memerihalkan hasil ciptaan. iii. Menyatakan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. perintang boleh laras. Menghasilkan satu ciptaan menggunakan komponen litar elektrik mudah dan menyatakan fungsinya. penebat. iv. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menyatakan sumber tenaga elektrik. LED. Menyatakan komponen litar elektrik mudah dan fungsinya. Menyatakan komponen litar elektrik mudah dan fungsinya. Menerangkan sumber tenaga elektrik. dan Aras 1 i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. litar siri. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menjelaskan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. Menyatakan sumber tenaga elektrik. perkakas.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: fungsi. buka pasang. pertukaran tenaga. motor arus terus. kekutuban. Aras 3 i. rintangan. simbol. iv. komponen elektronik. bahan pengalir. sambungan litar. Menerangkan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. Menerangkan komponen litar elektrik mudah dan fungsinya. lukisan projek. Hasil Pem belajaran 22. 35 . Menerangkan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. litar siri selari. menjalur. Melukis dan melabelkan hasil ciptaan. perintang tetap. iii. kerja praktis. litar selari. iii. ii. Mengumpul maklumat tentang sumber tenaga elektrik. ii. Tenaga Elektrik i. ii.

ii. ii. iii. iii. iii. fauna. banjaran. Hasil Pem belajaran 23.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: flora. Mengenal pasti dan menyatakan tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. Menjelaskan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar. iv. w arisan budaya. Menjelaskan faedah tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. Menyatakan tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. Aras 3 i. Menyatakan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar. iii. Menjelaskan keistimew aan ciri fizikal negara kita. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. kemuncak. Merujuk peta untuk mengenal ciri fizikal Malaysia. Mengenal pasti ciri fizikal negara kita. khatulistiw a. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. jeram. Negara Indah Perm ai i. Membincangkan langkah memelihara keindahan alam sekitar. pemandu pelancong. Menerangkan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar. Menyatakan ciri fizikal negara kita. pesisiran. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menerangkan ciri fizikal negara kita. unsur estetik. Mengumpul gambar dan maklumat tentang tempat peranginan dan rekreasi di Malaysia. ii. 36 . Menerangkan tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. Menyatakan kepentingan mengekalkan keindahan alam sekitar. dan Aras 1 i. lata. iv. hutan malar hijau. pusat peranginan.

Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. mentol. ii. Hasil Pem belajaran 24. rajah skematik. ii. magnet. Menyatakan fungsi suis. Meneliti litar elektrik lengkap untuk mengetahui komponen litar elektrik dan bahan yang boleh mengalirkan dan tidak boleh mengalirkan elektrik. sel suria. Mengenal pasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. alkali. ii. akumulator. litar selari. Menyatakan komponen litar elektrik lengkap. Aras 2 i. Melakukan eksperimen untuk menyiasat pelbagai bahan yang boleh mengalirkan elektrik (konduktor) atau tidak boleh mengalirkan elektrik (penebat). litar siri selari. arus elektrik. Melukis dan menyatakan binaan satu litar elektrik yang lengkap. w ayar nikrom. asid. mentol. sel kering dan w ayar. klip kertas dan paku tekan. litar lengkap. dinamo. iii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. Menjelaskan operasi litar elektrik lengkap. sel kering. duit syiling. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Mengelaskan bahan yang boleh mengalirkan dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik. 37 . eksperimen litar siri. iii. Aras 3 i. konduktor. tenaga elektrik. Litar Elektrik i. Melukis rajah skematik litar elektrik menggunakan simbol Menunjuk cara operasi litar elektrik lengkap. Menyatakan komponen litar elektrik lengkap. iv. Memerihalkan pembinaan satu litar elektrik yang lengkap. Melukis dan menerangkan simbol yang terdapat dalam litar elektrik yang lengkap. perubahan tenaga. fungsi suis. dan Aras 1 i. Menyatakan bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. contoh bahan: w ayar getah.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: elektrik. penebat.

Contoh. Menyatakan nilai w ang suatu barangan. tanda harga. Menyatakan nilai w ang dalam ringgit dan sen suatu barangan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: baki. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menjelaskan kebaikan membuat anggaran perbelanjaan berhemah. ii. Pasar Raya i. Melakonkan dialog jual beli barangan. Aras 3 i. Menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan berhemah. bil. kaunter. Bertukar-tukar pandangan dengan rakan tentang harga barangan dengan menyatakan jenis barangan dan nilai w ang. iii. ii. Menerangkan nilai w ang berdasarkan kuantiti suatu barangan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. membandingkan harga barang keperluan seharian. anggaran perbelanjaan. berjimat. belanja mingguan. iii. Menerangkan anggaran perbelanjaan berhemah. kos. belanja harian. 38 . Menjalankan aktiviti perbincangan dalam kumpulan kecil tentang perbelanjaan berhemah. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Hasil Pem belajaran 25. ii. Aras 1 i. berhemah. tukaran w ang. mengecam. dan Menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan berhemah. kuantiti.

Menamakan peralatan yang menggunakan mesin ringkas dan mesin kompleks. dan Menerangkan kegunaan mesin ringkas dan mesin kompleks dalam kehidupan. roda dan gandar. mesin kompleks. ii. iv. Hasil Pem belajaran 26. Mengenal pasti jenis mesin ringkas dan mesin kompleks. Menerangkan jenis mesin ringkas. penyendal. mesin kompleks: jam. Menyatakan jenis mesin ringkas dan mesin kompleks. Mesin i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Membezakan peralatan yang mengunakan mesin ringkas dengan mesin kompleks. ii. satah condong. ii. teknologi. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. iaitu tuas. tuas. takal. takal. tiang bendera. Contoh: mesin ringkas: gunting. gear. Mengenal pasti kegunaan mesin ringkas dan mesin kompleks. Menerangkan kepentingan pengunaan mesin dalam kehidupan sehari-hari. Menyatakan kegunaan mesin. Aras 2 i. basikal Membincang kegunaan dan kepentingan mesin. kereta sorong. Memerhati beberapa alat dan model untuk mengenal pasti mesin ringkas dan mesin kompleks. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Aras 1 i. baji. Aras 3 i. ii. roda dan gandar. gabus. iii. Melaw at bengkel Kemahiran Hidup untuk mengetahui mesin ringkas dan mesin kompleks. 39 . skru. Memerhatikan beberapa alat dan model untuk mengenal pasti mesin ringkas dan mesin kompleks.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: mesin ringkas.

Menyatakan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. Keselam atan Diutam akan i. Menjelaskan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik. Menyatakan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. litar siri. Aras 2 i. alat pemadam api. perkakas. kit pertolongan cemas. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. pemegang mentol. Memberi ceramah tentang kesan dan akibat kecuaian semasa menggunakan semasa menggunakan peralatan elektrik. iii. litar siri selari. rekod kemalangan. iii. dan Aras 1 i. mentol. buka pasang. pengikat w ayar.litar selari. suis. papan litar. sambungan litar. pelupusan sisa. Menyatakan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik. Menunjukkan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. Memberi ceramah tentang langkah menjaga keselamatan menggunakan peralatan elektrik. ii. Menerangkan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan. Mengumpul maklumat kejadian yang berlaku akibat kecuaian menggunakan peralatan elektrik. iv. iii. fomen. komponen. ii. 40 . Menerangkan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik. Menerangkan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. Mengenal pasti bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. Membincangkan langkah keselamatan menggunakan peralatan elektrik. litar pintas. Hasil Pem belajaran 27. Menyatakan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: fungsi.

Menjelaskan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan.cara membaiki kipas angin. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii.cara membaiki periuk nasi elektrik .Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Membuat buku skrap tentang kejadian yang berlaku akibat kecuaian menggunakan peralatan elektrik. Contoh: .cara membaiki lampu yang rosak . 41 . ii. Menjelaskan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. Menjelaskan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik. Membuat demonstrasi tentang langkah menjaga keselamatan menggunakan peralatan elektrik. menggunakan peralatan sebenar.

kaunter bayar bil. tidak lebih daripada. surat berdaftar. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menunjuk cara menimbang mel untuk mendapatkan unit timbang dan kadar bayaran. contoh: kaunter setem. w ang pos. gram. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul.50 Melakonkan situasi urusan perkhidmatan pos. dan Memerihalkan jenis perkhidmatan di pejabat pos. ii. kilogram. Menyatakan jenis perkhidmatan di pejabat pos. Menyatakan unit timbangan dan kadar bayaran.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata Istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kaunter. contoh: 100gram = RM 1. setem. Menyatakan unit timbangan dan kadar bayaran. Menerangkan jenis perkhidmatan di pejabat pos. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. mengelas. ii. Hasil Pem belajaran 28. Menjelaskan jenis perkhidmatan di pejabat pos. 42 . mel. Menerangkan unit timbangan dan kadar bayaran. Aras 1 i. Menjelaskan unit timbang dan kadar bayaran. ii. bil. Aras 3 i. kadar bayaran. baki. iii. iii. Perkhidm atan Pos i. Melaw at ke pejabat pos. ii. unit timbang.

w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara. ibu negara. struktur. Aras 2 i. jata. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menjelaskan carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan. ibu negeri dan bandar diraja. kementerian. perlembangan. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Merujuk peta dan mengenal pasti nama negeri. Menyatakan lirik lagu. Menerangkan lagu. undang-undang. Dew an Rakyat. dedikasi. ibu negeri dan bandar diraja di Malaysia. Menyatakan nama negeri. Membina carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan. iv. Perdana Menteri. Aras 3 i. persidangan. 43 . pemerintahan beraja. iii. Menerangkan maksud lirik lagu. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara. Dew an Negara. jata dan lambang lain yang menjadi identiti negara. mercu tanda. Menyatakan struktur pentadbiran negara. ii. menteri kabinet. pertahanan. ahli parlimen. pentadbiran. pilihan raya. ahli dew an undangan negeri. bandar diraja. demokrasi berparlimen. Sistem Raja Berperlem bagaan i. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara Malaysia. Hasil Pem belajaran 29. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. dan Aras 1 i. iv. bendera. ii. Menjelaskan maksud lirik lagu. ibu negeri dan bandar diraja di Malaysia. Menerangkan carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan. senator. w akil rakyat. Menyatakan carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan . ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. anugerah. bunga kebangsaan. ii. pingat kebesaran. Menyatakan negerinegeri. ibu negara. Membincangkan lirik lagu.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: tatanegara.

Memerhati dan mencatat objek yang terdapat di luar bilik darjah . Mengenal pasti objek yang diperbuat daripada bahan asli dan bahan sintetik. Contoh: Objek meja baldi Jenis bahan Bahan Bahan asli sintetik kayu plastik Sumber semula jadi tumbuhan petroleum Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. bahan asli. 44 . Menamakan bahan asli dan bahan sintetik. iii. iii. bahan sintetik. Mengelaskan objek berdasarkan bahan asli dan bahan sintetik serta sumber semula jadinya. plastik. poliester. Menjelaskan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber semula jadi. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. selulosa. Aras 3 i. nilon. Sum ber Sem ula Jadi i. Menamakan sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik. kapas. dan Aras 1 i. ii. logam. Mengklasifikasikan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber semula jadi. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. seramik. ii. Menerangkan bahan asli dan bahan sintetik. Melabelkan objek pada gambar daripada keratan akhbar atau majalah. Memerihalkan objek berdasarkan bahan dan sumber semula jadi. petroleum. sumber semula jadi.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: objek. sutera. Menerangkan sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik. getah. iv. Mengenal pasti sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik. Membezakan bahan asli dengan bahan sintetik. Menerangkan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber semula jadi. ii. penyaduran. iii. Hasil Pem belajaran 30. rayon.

ii. Menjelaskan masalah kepenggunaan. inflasi. ganti rugi. Menyatakan hak pengguna. pengguna. anggaran perbelanjaan. ii. hak mendapat maklumat. etika perniagaan. ii. mengaw al perbelanjaan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. budaya iklan. hak pengguna. Menyatakan hak pengguna. harga jualan. Menghasilkan poster bertemakan kepenggunaan. nilai barangan. Mengenal pasti dan menyatakan masalah kepenggunaan. Menyatakan peranan persatuan pengguna. Menerangkan peranan persatuan pengguna. iklan. label barangan. membuat inf erens. dan Aras 1 i. hak untuk memilih. iii. Membincangkan peranan Persatuan Pengguna kepada masyarakat. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i.barangan yang tidak bermutu . ii. Menyatakan masalah kepenggunaan. iii. pelanggan. Menerangkan hak pengguna. iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pembekal. Hasil Pem belajaran 31. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. . Melaporkan aduan kepada Persatuan Pengguna tentang masalah seperti yang berikut.barang tiada tanda tarikh luput.barangan yang tiada tanda harga . Menyatakan peranan persatuan pengguna. Mengumpul maklumat tentang hak pengguna daripada brosur Persatuan Pengguna. Menerangkan masalah kepenggunaan. Persatuan Pengguna i. bahan tahan lama. Menjelaskan hak pengguna Menjelaskan peranan persatuan pengguna. iii. Aras 3 i. bahan tak tahan lama. perniagaan. iv. hak mendapat ganti rugi. etika jualan. kepenggunaan. iv. 45 .

baki. anggaran. 46 . untung. Menerangkan strategi jualan. Menyatakan strategi jualan. kuantiti. ii. kos. iii. iv. Hasil Pem belajaran 32. tanda harga. Menjelaskan kepentingan merancang sesuatu perniagaan. iv. perbelanjaan. Menyatakan jenis barang jualan. iii. Menerangkan jenis barang jualan. Merancang strategi jualan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. dan Aras 1 i. ii. Menyatakan anggaran perbelanjaan. Menyatakan jenis barang jualan. modal.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: projek. Menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan. ii. jualan. barang jualan. Merancang strategi jualan. rugi. label. senarai. harga jualan Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Membincangkan jenis barangan jualan pada hari kantin. Menerangkan anggaran perbelanjaan. pendapatan. Contoh: menubuhkan jaw atankuasa. hasil tambah. Aras 3 i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Contoh: kos. promosi Membincangkan anggaran perbelanjaan. iii. Hari Kantin i.

ii. 47 . Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. iii. Menjelaskan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. Aras 1 i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kew arganegaraan. Menerangkan peranan dan tanggungjaw ab sebagai w arganegara. Mendengar lagu yang mengandungi unsur kesetiaan kepada negara. dan Menyatakan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. prinsip. kedaulatan. Menyatakan peranan dan tanggungjaw ab sebagai seorang w arganegara. Kesetiaan kepada Negara i. ii. Mengumpulkan maklumat tentang laporan negatif mengenai negara yang terdapat dalam akhbar serta menyediakan hujah untuk mempertahankan maruah negara. ketaatan. Menyatakan peranan dan tanggungjaw ab sebagai w arganegara. Menyatakan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. kemakmuran. Membincang isi penting berhubung kesetiaan kepada negara. Mendeklamasi sajak berunsur patriotik. tanggungjaw ab. ii. martabat. iii. keharmonian. ii. maruah. patriotisme. kesetiaan. keistimew aan. Aras 3 i. semangat setia negara. w aw asan Hasil Pem belajaran 33. Menjelaskan peranan dan tanggungjaw ab sebagai w arganegara. Menerangkan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. keutuhan.

Menyiasat penyebaran cahaya dengan menggunakan alat yang berikut: a) cermin dan sebesen air b) alat semburan air c) prisma Menjalankan uji kaji untuk mengetahui kebolehan cahaya menembusi bahan dengan menggunakan peralatan seperti lampu suluh dan kain hitam. i. pembiasan cahaya. jingga. 48 . pemantulan cahaya. Menunjuk cara bagaimana haba dan cahaya terhasil. ii. Menerangkan dan mengklasifikasikan bahan berdasarkan kebolehan cahaya menembusi bahan. Hasil Pem belajaran 34. lut cahaya dan legap. Menjalankan uji kaji untuk merasa kepanasan haba melalui nyalaan lilin. perubahan suhu. sejuk. spektrum cahaya. lut cahaya dan legap dalam bentuk jadual. Menamakan bahan berdasarkan sifat lut sinar. celsius. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan sifat haba dan cahaya. darjah kepanasan. dan v. Keunikan Haba dan Cahaya i. Menjelaskan kepentingan cahaya. medium. legap. cahaya dipantulkan dan dibiaskan. ii. iv. iii. Menyatakan kepentingan cahaya. Mengelaskan bahan lut sinar. lut cahaya. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyusun w arna dalam spektrum cahaya mengikut urutan. Mengklasifikasikan bahan berdasarkan sifat lut sinar. v. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. iii. Menerangkan kepentingan cahaya. lut sinar. pelangi. penyebaran cahaya. Menjalankan simulasi keadaan kehidupan harian sekiranya tiada cahaya. Memerihalkan kepentingan cahaya dalam kehidupan. Menerangkan kesan penyebaran cahaya yang menghasilkan spektrum cahaya. Aras 2 i. Menyatakan w arna dalam spektrum cahaya. ii. lut cahaya dan legap. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji bagaimana cahaya bergerak lurus. iii. pengembangan. Mengenal pasti sifat haba dan cahaya.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: haba. indigo. Aras 3 i. prisma. pemindahan haba. Menamakan w arna dalam spektrum cahaya. panas.

keseluruhan. berat. graf palang. perpuluhan. Mencatat maklumat diri dan ahli kumpulan dari segi umur. Menerangkan purata umur. Aras 3 i. dan Aras 1 i. berat dan tinggi kumpulan murid. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyatakan purata umur. 49 . berat dan tinggi. Kenali Diri dan Rakan Sebaya i. Menyatakan purata umur. Menyatakan maklumat dalam bentuk grafik. hasil bahagi. Menjelaskan purata umur. iii. Menyatakan maklumat diri berkaitan umur. ii. kilogram. iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: angka. iv. ii. tinggi bagi kumpulan murid. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Melukis graf berdasarkan maklumat. berat dan tinggi. berat dan tinggi kumpulan murid. ii. Aras 2 i. Menerangkan maklumat diri berkaitan umur. Menyatakan maklumat diri berkaitan umur. ii. Mengumpul maklumat untuk mencari purata umur. purata. bahagi. tambah. berat dan tinggi kumpulan murid. berat dan ketinggian kumpulan murid. berat dan tinggi. iv. berat dan tinggi. Menerangkan maklumat dalam bentuk grafik. Hasil Pem belajaran 35. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. sentimeter. paksi menegak. hasil tambah. contoh: graf palang. paksi melintang. gram. Menjelaskan maklumat berdasarkan bahan grafik. Menyatakan maklumat dalam bentuk grafik. meter.

ii. bendahara. Mengumpulkan maklumat berhubung dengan zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: Kesultanan Melayu Melaka. Menyediakan buku skrap tentang tokoh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. dan Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 i. pusat perdagangan. Sultan Muzaffar Shah. Orang Besar Empat. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. bahasa perantaraan. temenggung. Bersoal jaw ab dengan rakan tentang sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Tun Perak. Menyatakan sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Hasil Pem belajaran 36. penjajah. iii. iv. Paramesw ara. iii. Menyatakan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. iv. syahbandar. biodata. Melukis carta dan menerangkan sistem organisasi Kesultanan Melayu Melaka. Aras 2 i. Hang Tuah. penghulu bendahari. laksamana. Nusantara. Zam an Kegem ilangan Kesultanan Melayu Melaka i. Tun Fatimah. Menerangkan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. iii. pahlaw an. Menyatakan sejarah Kesultanan Melayu Melaka Menyatakan sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. ii. Menerangkan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. 50 . Memerihalkan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. Menyatakan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Menjalankan aktiviti berpasangan menerangkan tentang sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Menerangkan sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii.

Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Menjelaskan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. ii. Memberi ceramah tentang sejarah dan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Menjelaskan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. 51 . Memberi penerangan tentang Kesultanan Melayu Melaka berpandukan carta salasilah yang berkaitan. iii. Membuat simulasi tentang aksi dan gaya tokohtokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. Menjelaskan sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

e) kondensasi apabila w ap air disejukkan. pendidihan. Menerangkan peleburan ais. pembekuan. Menyatakan kegunaan air dan ais dalam kehidupan. 52 . ii. Aras 3 i. ii. iii. Menyatakan perubahan keadaan air apabila dipanaskan atau disejukkan. penyejatan. kondensasi. Menerangkan kegunaan air dan ais dalam kehidupan. dan Memerihalkan kegunaan air dan ais dalam kehidupan. Menjelaskan keperluan air dan ais dalam kehidupan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: cecair. iii. Aras 1 i. Menghubungkaitkan keadaan perubahan air dengan pembentukan aw an dan hujan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. penyejatan. ruang. Perubahan Bentuk Air i. Menyiasat fenomena perubahan bentuk air. pengew apan. Menerangkan perubahan keadaan air apabila dipanaskan atau disejukkan. pengew apan. pepejal. takat lebur. d) pembekuan apabila air disejuk bekukan. pendidihan air. ii. peleburan. sejuk beku. ii. c) penyejatan dan pengew apan apabila air didedahkan. pembekuan air dan kondensasi air. Menjalankan eksperimen untuk melihat: a) peleburan ais b) pendidihan dan pengew apan apabila air dipanaskan sehingga mendidih. w ap. takat didih. gas. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Melukis rajah pembentukan aw an dan hujan. Menerangkan kegunaan air dan ais melalui gambar. Hasil Pem belajaran 37.

Menerangkan jenis pecahan. Contoh: i) pecahan w ajar. pengangka. iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pecahan. Menjelaskan konsep pecahan. ii. Hari Lahir i. Aras 3 i. ii) nombor bercampur Menyelesaikan masalah melibatkan operasi mengira nombor pecahan. ii. sama dengan. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menjelaskan konsep pecahan. iv. Menjelaskan konsep pecahan dalam agihan kek. dan Aras 1 i. Menyatakan jenis pecahan. Hasil Pem belajaran 38. iv. Menyatakan jenis pecahan. Memerihalkan agihan kek dalam majlis hari lahir. pecahan w ajar. pecahan tak w ajar. penyebut. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyatakan agihan kek. Contoh: i) setara. Menerangkan konsep pecahan dalam agihan kek. Menyatakan konsep pecahan. iii. ii. 53 . ii. iii. pecahan setara. Menerangkan jenis pecahan. Menjelaskan jenis pecahan. nombor bercampur. ii) pecahan tak w ajar Menerangkan konsep pecahan. Menerangkan konsep pecahan. Membincangkan tentang agihan kek hari lahir dengan membuat lakaran bentuk bulat dan segi empat yang menunjukkan pembahagian pecahan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i.

Pejuang Kem erdekaan Tanah Air i. Hasil Pem belajaran 39. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. perjuangan. Menerangkan cara tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Aras 3 i. penjajahan. Menjelaskan jasa dan sumbangan tokoh negara. Menyatakan nama tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. iii. ii. Aras 1 i. Menjelaskan cara tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. pemberontakan. Menerangkan jasa dan sumbangan tokoh negara. perundingan. patriotisme. Mengenali dan menyatakan tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Menyediakan buku skrap tentang peranan dan sumbangan tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan tanah air. 54 . nasionalisme. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: penentangan. ii. pembangunan. yayasan. Membincangkan langkah untuk mengenang jasa dan sumbangan tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan negara. darurat. ii. institusi. Menyatakan jasa tokoh negara. imigran. ii. dokumen. pengisytiharan. Merujuk bahan penulisan mengenai pejuang kemerdekaan tanah air. persetujuan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. kemerdekaan. dan Menyatakan dan menghargai jasa tokoh negara. perjanjian.

fungsi. iv. Menyatakan pelbagai rasa makanan. mengandungi asid dan alkali. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. masin. Menjalankan eksperimen bagi menentukan sifat kimia makanan. mencegah. manis. dan Aras 1 i. ii. asid. Menyatakan sifat kimia bagi makanan yang neutral. kesan sampingan. Mengenal pasti makanan yang neutral.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sifat kimia. Mengklasifikasikan makanan berdasarkan rasa. alkali. Menerangkan sifat kimia makanan yang neutral. pahit. mengandungi asid dan alkali. ii. iii. neutral. mengandungi asid dan alkali dengan menggunakan kertas litmus. Makanan dan Rasanya i. Menjelaskan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. Aras 2 i. masam. iii. kertas litmus. tindak balas. Mengelaskan pelbagai rasa makanan. Menyatakan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. Hasil Pem belajaran 40. Menyampaikan laporan serta dapatan tentang kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan berdasarkan artikel dan keratan akhbar. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. 55 . pencegahan. Mengadakan perbincangan tentang kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan berdasarkan artikel dan keratan akhbar. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iii. Berbincang untuk menentukan rasa makanan. ii. taw ar. Menerangkan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. Menyatakan laporan eksperimen bagi menentukan sifat kimia makanan yang dikenal pasti.

56 . Menyampaikan laporan serta dapatan tentang kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. Menyampaikan laporan serta ceramah tentang penyakit yang berpunca daripada makanan yang mengandungi asid berlebihan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. ii. Mengenal pasti penyakit yang berpunca daripada makanan yang mengandungi asid berlebihan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Mengelaskan bahan makanan kepada bahan berasid. beralkali dan neutral. Membuat buku skrap tentang klasifikasi makanan berdasarkan rasa.

Aras 2 i. Menerangkan unit ukuran jarak dan masa. Menggunakan pita pengukur dan jam randik untuk mengukur jarak dan masa. jam. lebih baik Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iii. perseribu. meter. perseratus. persepuluh. 57 . Menerangkan keputusan acara sukan berdasarkan ukuran jarak dan masa. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. Menerangkan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan. dan Aras 1 i. iii. sifat. iii. ii. Menyatakan unit ukuran jarak dan masa. kilometer. pecahan. sentimeter. Hasil Pem belajaran 41. Menyatakan unit ukuran jarak dan masa dengan betul dan tepat. Menjelaskan unit ukuran jarak dan masa. saat. Aras 3 i. iv. Menyatakan keputusan acara sukan berdasarkan ukuran jarak dan masa. Memerihalkan keputusan acara sukan. hasil tolak. titik perpuluhan. nombor bercampur. ii. Menyatakan perkaitan antara pecahan dan nombor perpuluhan. Contoh: i) acara balapan: masa lebih pantas. lebih baik ii) acara padang: jarak lebih jauh/ tinggi. Menjelaskan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan. Sukan Mini i. Menganalisis keputusan acara sukan. Menjelaskan keputusan acara sukan berdasarkan ukuran jarak dan masa. ii. Menyelesaikan masalah melibatkan perkataan tentang nombor pecahan dan nombor perpuluhan. Menyatakan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan. Mengumpul maklumat berdasarkan keputusan acara sukan. purata. minit.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: perpuluhan. jam randik.

batu seremban. Menerangkan jenis permainan. tarian tradisional. tekat. alat muzik. alat muzik dan tarian tradisional. Menyatakan dan mengelaskan jenis permainan. Menerangkan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. Membuat buku skrap tentang seni w arisan bangsa. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. corak. Contoh: bahan kraf tangan Membuat poster tentang seni w arisan bangsa.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kesenian. ii. ii. tradisional. ukiran. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. adat resam. alat muzik dan tarian tradisional. seni mempertahankan diri. tembikar. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. Seni Warisan Bangsa i. muzik dan tarian tradisional. cetakan. Hasil Pem belajaran 42. Menyatakan jenis permainan. Aras 2 i. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. 58 . gasing. kebudayaan. Aras 1 i. Aras 3 i. kraf tangan. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. seramik. iii. pencelup. congkak. dan Menyatakan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. reka bentuk. ii. ii. Mengadakan tunjuk cara seni w arisan bangsa. Menyatakan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. Menjelaskan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. Mengumpulkan dan mengelaskan maklumat tentang permainan. alat muzik dan tarian tradisional. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menjelaskan jenis permainan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. kraf tangan dan seni mempertahankan diri.

penyejukbekuan. penjerukan. ii. dan Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. i. Membezakan cara pengaw et makanan. pembungkusan vakum. Menyenaraikan bahan makanan. iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: bakteria. jeruk buah. ikan masin Menjalankan demontrasi cara mengaw et makanan. Pengaw etan Bahan Makanan i. ii. pembotolan. Hasil Pem belajaran 43. pengasinan. Contoh: cara menjeruk cili Melukis langkah mengaw et makanan mengikut urutan. Menyatakan kaedah mengaw et bahan makanan. pengeringan. Menerangkan keperluan pengaw etan bahan makanan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks ii. Menerangkan cara mengaw et makanan. Menerangkan pelbagai kaedah pengaw etan bahan makanan. 59 . kulat. Contoh: air dalam tin. v. Menjalankan aktiviti sumbang saran tentang faedah mengaw et makanan. Menyatakan keperluan pengaw etan bahan makanan. Menyatakan maksud pengaw etan makanan. pengetinan. Menyatakan satu cara mengaw et makanan. iv. Menghubungkaitkan kepentingan teknologi pengaw etan makanan dengan keperluan bekalan makanan. Menyatakan kepentingan pengaw etan makanan. Menerangkan cara mengaw et makanan mengikut urutan. Aras 3 i. Menerangkan maksud dan kaedah pengaw etan makanan berdasarkan bahan maujud. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. iii. ii. Aras 2 i. iv. aw et.

iii. Menjelaskan ukuran gelanggang berdasarkan perimeter dan luas. iv. Mencari ukuran jejari dan diameter bulatan. iii. Menyatakan perimeter dan luas. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. bulatan. dan Aras 1 i. Menyatakan ukuran jejari dan diameter. ordinal. Hasil Pem belajaran 44. ii. Menerangkan perimeter dan luas. tambah. Menjelaskan ukuran jejari dan diameter. meter. Menyatakan perimeter dan luas. 60 . Menerangkan ukuran jejari dan diameter. Melaw at dan mengukur gelanggang permainan di sekolah. hasil tambah. jejari. diameter. Aras 3 i. ii. Ukuran Gelanggang i. Mencari perimeter dan luas gelanggang. melengkung. Memerihalkan ukuran gelanggang permainan. Menyatakan ukuran gelanggang permainan. ii. Aras 2 i. ii. Menyatakan ukuran jejari dan diameter. selisih. purata. luas. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Melukis pelan gelanggang permainan mengikut skala. perimeter.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: membundar. segi empat tepat. Menerangkan ukuran gelanggang permainan. berulang. iii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv.

Menyatakan pelbagai sumber yang dalam konteks. Menyebut dan mengeja istilah dengan i. Menyatakan pelbagai iii. terdapat di Malaysia. pencemaran. pelombongan. Mengadakan kempen atau projek untuk memberi kesedaran mengenai konsep kitar dan guna semula. lanskap. ancaman. tandus. logam. pertanian. sumber yang tidak boleh dibaharui. sekitar. kepupusan. sumber tenaga. Mengumpul maklumat tentang sumber negara dan mengelaskan kepada yang boleh dibaharui dan yang tidak boleh dibaharui. hasil laut. dan ii. kitar dan guna semula. ii. Menerangkan pelbagai sumber yang terancang kepada alam terdapat di Malaysia. Menerangkan jenis sumber yang boleh iv. memelihara dan iii. boleh dibaharui. iii. mergastua. Menerangkan langkah memelihara dan memulihara sumber memulihara sumber negara. Membincangkan kesan kegiatan mendapatkan sumber secara tidak terancang kepada alam sekitar. menggunakan istilah ii. mineral. ekologi. hidupan liar. Menyatakan kesan Aras 2 kegiatan mendapatkan sumber secara tidak i. sumber yang boleh iv. negara.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sumber negara. suria. perkumbahan. kuari. hakisan. pembalakan. 61 . spesies. tebus guna. perlindungan. Mem elihara dan Mem ulihara Sum ber Negara i. Menyatakan jenis sumber yang boleh sumber mengenal pasti dibaharui dan yang tidak boleh dan menyatakan jenis dibaharui. pemuliharaan. penghutanan semula. hidroelektrik. sumber yang boleh dibaharui. hasil galian. perikanan. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 45. pemeliharaan. gas asli. tanih. petroleum. Menyatakan langkah memelihara dan dibaharui dan yang tidak memulihara sumber negara. Menyebut dan betul. Mengenal pasti dan dibaharui dan yang tidak boleh menerangkan langkah dibaharui. Membincangkan langkah memelihara dan memulihara sumber negara. perindustrian.

Menjelaskan jenis sumber yang boleh dibaharui dan yang tidak boleh dibaharui. Menjelaskan langkah memelihara dan memulihara sumber negara. iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. 62 . ii. Memainkan peranan sebagai guru memberi taklimat kepada murid tentang pemeliharaan dan pemuliharaan sumber negara. Membuat laporan tentang banding beza antara barang yang boleh dibaharui dan juga sumber yang tidak boleh dibaharui. Membuat buku skrap tentang langkah memelihara dan memulihara sumber negara. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Menjelaskan pelbagai sumber yang terdapat di Malaysia.

getah. kekenyalan. bahan sintetik. penyaduran. kegilapan. menyerap. keapungan. kayu. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Contoh: plastik. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. keapungan. Menyenaraikan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik. 63 . span. kegilapan dan kebolehan menyerap. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menyebut contoh objek dan mengaitkan sifat fizikal dengan kegunaannya. Hasil Pem belajaran 46. kegilapan dan kebolehan menyerap air. Bahan dan Manusia i. dan Aras 1 i. ii. tembaga dan kapas Menjalankan aktiviti kuiz berkaitan faedah dan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik. logam. ii. Menyiasat sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan. Menyatakan sifat fizikal bahan. ii. kain. Menyatakan hubung kait sifat fizikal bahan dengan kegunaannya. iv. Aras 3 i. keapungan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: bahan asli. iii. Menghuraikan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik. Mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat fizikal bahan. Menerangkan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik. Aras 2 i. logam. Menamakan sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan. Memerihalkan kepentingan bahan asli dan bahan sintetik kepada manusia. iv.

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: menabung, pengguna, anggaran perbelanjaan, mengaw al perbelanjaan, inflasi, belanjaw an, berbelanja, perbelanjaan diri, pendapatan, bank, berjimat cermat, w ang saku, ambil upah, menambah nilai, borang simpanan. Hasil Pem belajaran 47. Menabung i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; ii. Menyatakan kebaikan menabung dan berjimat cermat; iii. Menyatakan cara menabung yang bijak; dan iv. Menyatakan kesan berbelanja lebih. Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan cara menabung yang bijak. Menyatakan kebaikan menabung dan berjimat cermat. Menyatakan kesan berbelanja lebih. Perbincangan kumpulan tentang cara menabung yang bijak, kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih. Simulasi menemu ramah pegaw ai bank untuk mengetahui cara menabung, kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih. Membuat poster tentang kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2 i. ii. iii. Menerangkan cara menabung yang bijak. Menerangkan kebaikan menabung dan berjimat cermat. Menerangkan kesan berbelanja lebih.

Aras 3 i. ii. Menjelaskan kebaikan menabung dan berjimat cermat. Menjelaskan kesan berbelanja lebih.

64

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: perindustrian, perikanan, perlombongan, pembalakan, pasaran, pemprosesan, ekonomi negara, pelancongan, pengurusan, pengangkutan, barangan, bahan mentah, tenaga kerja, tenaga mahir, pelabuhan, pengeluar, eksport, import, bahan tempatan, industri desa, industri ringan, industri berat, perkhidmatan, perbankan, pendidikan, pendapatan negara, sew aan. Hasil Pem belajaran 48. Malaysia Maju dan Makm ur Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan pelbagai jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia; Menyatakan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara; dan Memerihalkan satu daripada kegiatan ekonomi tempatan. i. ii. iii. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan pelbagai jenis kegiatan ekonomi negara. Menyatakan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Menyatakan suatu kegiatan ekonomi tempatan. Mengenal pasti pelbagai jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia. Berbincang tentang kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Melaw at pusat kraf tangan tempatan. Menyediakan buku skrap yang mengandungi pelbagai jenis kegiatan ekonomi tempatan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2 i. ii. iii. Menerangkan pelbagai jenis kegiatan ekonomi negara. Menerangkan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Menerangkan suatu kegiatan ekonomi tempatan.

Aras 3 i. ii. iii. Menjelaskan pelbagai jenis kegiatan ekonomi negara. Menjelaskan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Menjelaskan suatu kegiatan ekonomi tempatan. 65

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sistem 24 jam, 12 jam, pengurangan, tolak, tambah, darab, bahagi, menganggar, mengganda, perbezaan, baki, mengira, harga, anggaran perbelanjaan, menginterpretasi, memusat, kilometer. Hasil Pem belajaran 49. Perjalanan dengan Kereta Api i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; ii. iii. Menyatakan masa dan w aktu; dan Menyatakan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am. Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan masa dan w aktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam. Menyatakan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am. Membaca jadual perjalanan pengangkutan aw am dalam sistem 12 jam dan 24 jam. Membincangkan butiran perjalanan dari segi tempoh masa, jarak dan tambang. Mengadakan kuiz berpandukan jadual perjalanan pengangkutan aw am. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2 i. ii. Menerangkan masa dan w aktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam. Menerangkan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am.

Aras 3 i. ii. Menjelaskan masa dan w aktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam. Menjelaskan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am.

66

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sfera, piramid, kon, silinder, kubus, kuboid, struktur, menara, kekuatan, kestabilan. Hasil Pem belajaran 50. Bangunan dan Strukturnya i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; ii. iii. Mengenal pasti bentuk sesuatu binaan; Menerangkan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan struktur sesuatu bangunan; dan Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan bentuk sesuatu binaan. Menyatakan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan struktur binaan. Menyatakan perbezaan bentuk beberapa bangunan. Menyiasat model binaan yang mempunyai struktur yang kuat dan stabil dari aspek bentuk, luas tapak dan ketinggian. Contoh bentuk: kabus, kuboid, piramid, kon, sfera. Membina satu model bangunan yang strukturnya kuat dan stabil: - menyatakan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan bangunan. Membuat buku skrap tentang bangunan yang terdapat di negara kita. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

iv.

Aras 2 i. Menerangkan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan struktur binaan. Membandingkan dan membezakan bentuk beberapa bangunan.

iv. Memerihalkan perbezaan bentuk sesuatu binaan.

ii.

Aras 3 i. Menghubungkaitkan antara kestabilan dan kekuatan bangunan dengan struktur bangunan. Menjelaskan struktur binaan beberapa bangunan.

ii.

67

Menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. iii. Menerangkan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. pameran. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. bahan mentah. 68 . Menjelaskan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. Berbincang tentang usaha kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. ii. Mengandaikan diri sebagai seorang usahaw an serta menerangkan strategi yang boleh meningkatkan lagi ekonomi negara.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: penyelidikan. pelaburan. rombongan menggalak pelaburan. ii. taraf perintis. Aras 1 i. Menyatakan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. kestabilan politik. dan iii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. sumber tenaga. tarif. Aras 3 i. sumber manusia. Menyatakan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. Menerangkan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. Mengumpul maklumat tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. Menyatakan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. Kejayaan Ekonom i Malaysia i. pengiklanan. ii. sw asta. keamanan. zon perdagangan bebas. berterusan. Menerangkan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. ekspo. Hasil Pem belajaran 51.

Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. lohong. iv. kerak. Mengenal pasti lapisan bumi dan bahagian permukaan bumi. gelinciran. Menyatakan kepentingan amalan penjagaan alam sekitar. mantel. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menerangkan bahagian permukaan bumi. paksi. teras dalam lapisan permukaan bumi: lautan. ii. lava. putaran dan edaran. rekahan. gempa bumi. atmosfera Mengumpul dan mentafsir data tentang keindahan atau berdasarkan sajak. mantel. teras luar. sistem suria. ii. iv. Membicangkan lapisan bumi dan bahagian permukaan bumi dengan menggunakan model atau gambar. kaw ah. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii. Menyatakan bentuk. lapisan bumi. iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: glob. atmosfera. sfera. daratan. Menerangkan bentuk. magma. graviti bumi. Menamakan bahagian permukaan bumi. Aras 3 i. letusan. 69 . teras. Bum i Kita i. Menyiasat bentuk Bumi dengan melihat glob atau bola menerusi saluran kertas atau kadbod dari jarak dekat (30cm) dan dari jarak jauh (15m) Menunjuk cara bagaimana tarikan graviti berlaku dengan menjatuhkan objek ke lantai. lapisan bumi: kerak. dan Aras 1 i. ii. gunung berapi. Menjelaskan kepentingan bahagian yang terdapat di permukaan bumi. saiz dan tarikan graviti bumi. Hasil Pem belajaran 52. Meramalkan keadaan di bumi jika satu daripada bahagian permukaan bumi musnah. dan tarikan graviti bumi. mengelilingi. kolam air panas. fenomena. Menerangkan cara memanfaatkan sumber yang ada di bumi. Mensyukuri penciptaan bumi oleh Tuhan. iii.

iii. Menyatakan ahli sistem suria. skorpio. dan Aras 1 i. Mengitlak alam semesta yang w ujud dalam keadaan tertib dan sistematik. sistem suria. Menyatakan planet dalam sistem suria. iv. Memerihalkan keindahan alam ciptaan Tuhan. buruj Belantik. Menerangkan ahli sistem suria. Menyenaraikan planet dalam sistem suria mengikut urutan bermula daripada matahari. iii. Mengagumi keindahan alam semesta ciptaan Tuhan. keupayaan. asteroid. urutan. geseran. Menyatakan keindahan alam ciptaan Tuhan. Hasil Pem belajaran 53. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: angkasa lepas. alam semesta. buruj Pari. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menamakan ahli sistem suria. iii. Melukis kedudukan planet sistem suria. ii. ii. gugusan bintang. Berbincang berdasarkan gambar tentang ahli sistem suria. 70 . ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Aras 3 i. iv. buruj Biduk. reka cipta. planet. meteoroid. buruj. Sistem Suria i. Menjalankan demonstrasi untuk memerhati putaran dan edaran planet mengelilingi Matahari dengan menggunakan model. Contoh: pemandangan di pantai pada w aktu senja. Menamakan planet dalam sistem suria. daya. Bercerita tentang keindahan alam berpandukan gambar berw arna. komet. slaid.

OIC. deklarasi. kedutaan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 i. sidang kemuncak. Komanw el. sosial dan politik. iii. Aras 2 i. persidangan. Menyatakan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. Malaysia di Arena Antarabangsa i. OIC. Membincangkan faedah hubungan Malaysia dengan dunia luar. ASEAN. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. sosial dan politik. perw akilan. sosial dan politik. ii. Menerangkan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. Menjelaskan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. penyertaan. ekonomi. pertubuhan. Hasil Pem belajaran 54. sarw ajagat. PBB. teknologi. sosial dan politik. dan Menyatakan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. media massa. iii. ii. politik. ASEAN. canggih. Aras 3 i. anggota. Mengenal pasti pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia di peringkat antarabangsa. pelarian.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kepimpinan. Menerangkan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. diplomatik. sosial dan politik. Contoh: CHOGAM. hubungan dua hala. satelit. Menjelaskan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. 71 . Menyatakan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Mengumpul maklumat daripada pelbagai bahan tentang penglibatan Malaysia dengan negara luar dalam bidang ekonomi.

berpusing dan beredar. Menunjuk cara bagaimana Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari berlaku dengan menggunakan model Bumi. gerhana matahari. pantulan. bulan. Melukis rajah dan menerangkan kedudukan Bumi. Gerhana i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pemancar. ii. anak bulan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Berbincang secara berpasangan untuk meramalkan keadaan di bumi sekiranya gerhana berterusan. matahari. Melukis dan menerangkan kedudukan bumi bulan dan matahari semasa gerhana. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. bulan purnama. Aras 1 i. Hasil Pem belajaran 55. Aras 2 i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari. Menerangkan fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari. ii. bulan sabit. Menyatakan keadaan di bumi semasa gerhana bulan dan gerhana matahari. 72 . iii. Menerangkan keadaan persekitaran semasa gerhana. dan Memerihalkan keadaan di bumi semasa gerhana. ii. bulan separa. gerhana bulan. Bulan dan Matahari. bumi. Bulan dan Matahari semasa Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari. Meramalkan keadaan di bumi sekiranya gerhana berterusan. Aras 3 i.

ii. Menganalisis keputusan peperiksaan murid. ii. Menerangkan keputusan peperiksaan berdasarkan peratus. Sumber: Jadual Peperiksaan. Contoh: i) 20 x 100 = 50% 40 ii) 272 x 100 = 54. iii. simbol peratus.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: peratus. pecahan. Mengira markah peperiksaan dalam peratus. Menyatakan markah peperiksaan dalam peratus. sama dengan. 73 . Markah Peperiksaan i. Hasil Pem belajaran 56. perpuluhan. ii. Aras 1 i. Menyatakan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. Menjelaskan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. darab. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menjelaskan keputusan peperiksaan. persamaan. Aras 3 i. Contoh: i) jumlah markah dalam peratus ii) peratus lulus iii) peratus gagal Menyelesaikan masalah yang melibatkan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. dan Memerihalkan keputusan markah peperiksaan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii.40% 500 Menganalisis keputusan peperiksaan murid. iii. Menyatakan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menerangkan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful