KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

KELAS PERALIHAN

AMALAN BAHASA MELAYU
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM

KANDUNGAN
Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat Objektif Organisasi Kurikulum Penerangan Tentang Huraian Sukatan Pelajaran Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengisian Kurikulum Tajuk Pelajaran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sekolahku Mengenal Makmal Sains Sekolah Bermain Congkak Penyenggaraan Kereta Rumahku, Keluargaku Sehari Di Zoo Negara Permainan Angka Keceriaan Sekolah Siratan Makanan Taman Permainan 9 10 11 12 14 16 18 19 20 21 iii vii ix xi 1 1 1 2 2 5 6

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. iv

Bandar Raya Kita Haiw an Kesayanganku Reka Cipta Tanaman Hiasan Menghargai Kemudahan Aw am Keistimew aan Manusia Lakukan Sendiri Asas Perniagaan Masyarakat Penyayang Tumbuh-Tumbuhan dan Keindahan Alam Mari Kita Cari Tenaga Elektrik Negara Indah Permai Litar Elektrik Pasar Raya Mesin Keselamatan Diutamakan Perkhidmatan Pos Sistem Raja Berperlembagaan Sumber Semula Jadi Persatuan Pengguna Hari Kantin Kesetiaan Kepada Negara Keunikan Haba dan Cahaya

22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Kenali Diri dan Rakan Sebaya Zaman Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka Perubahan Bentuk Air Hari Lahir Pejuang Kemerdekaan Tanah Air Makanan dan Rasanya Sukan Mini Seni Warisan Bangsa Pengaw etan Bahan Makanan Ukuran Gelanggang Memelihara dan Memulihara Sumber Negara Bahan dan Manusia Menabung Malaysia Maju dan Makmur Perjalanan dengan Kereta Api Bangunan dan Strukturnya Kejayaan Ekonomi Malaysia Bumi Kita Sistem Suria Malaysia di Arena Antarabangsa Gerhana Markah Peperiksaan

49 50 52 53 54 55 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

v

rakyat Malaysia. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. MAKA KAMI. memelihara satu cara hidup demokratik. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsipprinsip berikut : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v .

dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketerampilan. dan negara. rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. vii . masyarakat. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. bertanggungjawab. emosi.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia.

Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. Semua elemen ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada murid dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan. menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. kecerdasan pelbagai. Huraian ini diharapkan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. (Dr. Pernyataan tersebut memberikan cabaran yang sesuai dengan murid dalam pendidikan sekolah menengah agar dapat melahirkan murid yang berketerampilan menggunakan bahasa Melayu baku. guru diharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernilai tambah. kajian masa depan. dan pembelajaran secara kontekstual. pembelajaran secara konstruktivisme. Hasil pembelajaran tersebut dinyatakan secara eksplisit mengikut aras kesukaran isi kandungan dan tahap keupayaan murid melalui pernyataan dalam Huraian Hasil Pembelajaran. Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan merupakan perincian sukatan pelajaran yang menjadi sumber rujukan utama guru untuk membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran yang teratur dan kemas. iaitu kemahiran berfikir. Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. xi . kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi.Kata Pengantar Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. SYED ZIN) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini. pensyarah maktab dan universiti. SHARIFAH MAIMUNAH BT. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. kemahiran belajar cara belajar. nilai murni dan semangat patriotik dan kew arganegaraan tetap diutamakan. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. masa. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih. dan individu yang mew akili badan-badan tertentu. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran yang disemak semula ini banyak pihak yang terlibat terutama guru. Di samping itu. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan menjelaskan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid berasaskan pendekatan masteri. pegaw ai Kementerian Pendidikan.

Penerangan tentang Huraian Sukatan Pelajaran. Pengetahuan tentang istilah dan laras bahasa dalam bidang Sains. Kemahiran Bahasa. 1 . Mata pelajaran Amalan Bahasa Melayu ini diperuntukkan sebelas w aktu seminggu. Kemahiran Hidup dan Kajian Tempatan merupakan teras program Amalan Bahasa Melayu. Mempelajari. pengajaran dan pembelajaran Amalan Bahasa Melayu juga dilaksanakan sebagai satu langkah menggalakkan murid mengamalkan dan mengaplikasikan segala pengetahuan dan kemahiran yang telah mereka pelajari. dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. Huraian sukatan pelajaran ini mengandungi Matlamat. Objektif. dan laras bahasa ilmu sebagai persediaan murid ke Tingkatan 1. dan Pengisian Kurikulum. Mengemukakan maklumat dengan tepat dalam bahasa Melayu secara lisan dan tulisan. penggunaan dan pengukuhan bahasa Melayu khususnya dalam pelbagai bidang ilmu dan kehidupan harian yang dipelajari dalam bahasa ibunda semasa berada di sekolah rendah serta membantu memupuk semangat patriotik dan menghayati nilai murni masyarakat Malaysia. Mata pelajaran ini memberi penekanan pada penggunaan dan penguasaan istilah. MATLAMAT Matlamat program Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan adalah untuk melengkapkan dan membolehkan murid mencapai tahap kecekapan berbahasa yang baik dan berkesan dari aspek penguasaan. Di samping penguasaan bahasa. Subjek ini dirancang khas bagi kelas peralihan untuk membolehkan murid menguasai istilah bahasa Melayu dan kecekapan berbahasa. ii. memahami dan menggunakan istilah dan kata umum dalam bahasa Melayu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dengan tepat dalam pelbagai konteks dan situasi. Oleh sebab bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar pada peringkat sekolah menengah. murid kelas peralihan perlu diberi pendedahan yang cukup untuk menggunakan bahasa Melayu dengan berkesan dalam pelbagai pengalaman pembelajaran supaya mereka lebih bersedia dan yakin pada peringkat menengah. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan merupakan perincian kepada kandungan Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan dan berfungsi sebagai panduan untuk guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Keadaan ini juga dapat membantu murid mengikuti pelajaran lebih mudah apabila meneruskan pengajian di Tingkatan 1. Organisasi Kandungan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan PENDAHULUAN Amalan Bahasa Melayu merupakan satu mata pelajaran yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. OBJEKTIF MATA PELAJARAN AMALAN BAHASA MELAYU KELAS PERALIHAN Pada akhir program Amalan Bahasa Melayu murid dapat: i. kata umum. Organisasi Kandungan merangkumi Penggunaan Bahasa. Keempat-empat bidang berkenaan telah dipelajari oleh murid semasa mereka belajar di sekolah rendah sama ada SJK (C) dan SJK (T). Matematik. Hasil Pembelajaran.

Lajur pertama mengandungi pernyataan Hasil Pembelajaran seperti yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu kelas peralihan. 2 . Hasil pembelajaran ini terdiri daripada tajuk yang merangkumi keempat-empat bidang yang berkaitan dan juga beberapa aspek kemahiran berbahasa yang perlu dikuasai oleh murid. Mengamalkan nilai murni dan semangat patriotik. dan Kajian Tempatan. bertutur. Kemahiran Hidup. dan elemen Pengisian Kurikulum. Kemahiran berkaitan adalah berdasarkan tajuk pelajaran yang dipilih daripada beberapa pengalaman pembelajaran yang pernah dilalui oleh murid semasa berada di sekolah rendah merangkumi pengetahuan Sains. Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan dipersembahkan dalam tiga lajur. keempatempat kemahiran berbahasa iaitu mendengar. Tajuk yang dipilih adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang telah murid pelajari di SJK (C) atau di SJK (T). membaca dan menulis perlu dititikberatkan dalam pengajaran dan pembelajaran setiap tajuk pelajaran. Aras 2. Huraian Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pembelajaran dalam lajur 2 menyatakan secara jelas aras kemahiran yang perlu dicapai oleh murid mengikut tahap keupayaan dan kemajuan mereka sama ada pada Aras 1. Sukatan ini mengandungi 56 tajuk pelajaran dan dicadangkan dua tajuk pelajaran diajarkan pada setiap minggu. dan lajur ketiga mengandungi Cadangan Aktiviti/Teknik. atau Aras 3. ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan ini meliputi Kemahiran Bahasa. Semua perkara ini dinyatakan di baw ah: Kem ahiran Bahasa Kemahiran bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Amalan Bahasa Melayu lebih difokuskan kepada kemahiran pemahaman dan penguasaan bahasa Melayu murid. Hasil pembelajaran. Pemeringkatan berdasarkan aras ini sejajar dengan pembelajaran masteri dan membolehkan murid yang cemerlang terus maju tanpa mengabaikan murid yang berpencapaian rendah. Selain daripada itu. Berinteraksi dengan baik dalam bahasa Melayu di dalam dan di luar bilik darjah. Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Amalan Bahasa Melayu memberikan tumpuan pada murid untuk menguasai hasil pembelajaran.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan PENERANGAN TENTANG HURAIAN SUKATAN PELAJARAN iii. Lajur kedua memuatkan Huraian Hasil Pembelajaran. Penyataan Aras 1 hingga Aras 3 dalam Huraian Hasil Pembelajaran ialah perincian bagi hasil pembelajaran. dan iv. Matematik. b.

Semua cadangan ini hanyalah sebagai panduan untuk guru. contohnya kemahiran meramal dan membuat pilihan menggunakan kajian masa depan dan jenis kecerdasan pelbagai yang unik bagi seseorang murid. Cadangan Aktiviti/ Nota Cadangan Aktiviti/Nota dalam lajur 3 mengandungi cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu belajar di bilik darjah.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan c. 3 . Kosa Kata istilah dan Kata Um um Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid ada disediakan pada setiap tajuk pelajaran. Cadangan tersebut disesuaikan dengan Huraian Hasil Pembelajaran serta mengambil kira elemen yang terkandung dalam pengisian kurikulum. Guru boleh mengubah suai atau memilih teknik atau aktiviti lain yang sesuai dengan kebolehan murid. d.

Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Hasil Pembelajaran Kemahiran Berbahasa Tajuk Pelajaran Cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran 4 . i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Sekolahku Aras 1 i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan Paparan Contoh Huraian Sukatan Pelajaran Hasil Pem belajaran 1. Mengumpul maklumat tentang latar belakang sekolah daripada buku tahunan sekolah. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

Bagi tujuan ini. serta penggunaan bahan bantu dan teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif. serta bahan sastera dan bukan sastera hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dan untuk bacaan luas. dan inkuri berasaskan pembelajaran kajian masa depan. Bahan-bahan seperti akhbar. Di samping itu. Kaedah dan teknik perbincangan. Dalam hal ini aktiviti penilaian. pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Amalan Bahasa Melayu. Oleh itu. serta isu semasa. simulasi. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema. pemulihan. e. Melalui pembelajaran masteri murid diberi peluang untuk maju mengikut kadar keupayaan mereka sendiri. berkomunikasi dan berinteraksi. kaedah serta teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran bergantung pada pengolahan teknik. Kepelbagaian Sum ber dan Bahan Penggunaan perpustakaan. kecerdasan pelbagai. projek. ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih mudah diserapkan. Bacaan luas boleh dijalankan dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu dengan menggunakan bahan-bahan ilmiah yang berkaitan dan bersesuaian. Bacaan Luas Bacaan luas memberikan peluang kepada murid untuk menimba ilmu pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik bagi meningkatkan daya berfikir dan minat ingin terus membaca. Kepelbagaian Teknik Pendidikan Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah mengajar. Pendekatan berpusatkan murid selari dengan pembelajaran masteri yang menekankan keperluan memastikan murid menguasai hasil pembelajaran yang ditetapkan. hal persendirian dan kemasyarakatan. d. guru perlu merancang dan menentukan tema bagi pengajarannya yang meliputi bidang ilmu. majalah. murid dapat membina keyakinan berbahasa. meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. kamus. kemahiran bahasa dan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. buku rujukan. dan konstruktivisme umpamanya. dan pengayaan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a. c. Pengajaran dan Pem belajaran Bertem a Pendekatan bertema amat diigalakkan dalam pengajaran bahasa. bahan daripada internet. 5 . b. Guru boleh memilih pendekatan. perisian kursus.

h. Aktiviti ini dilaksanakan mengikut kadar kemampuan murid. kew arganegaraan. Pem ulihan Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai hasil pembelajaran yang belum dicapai. guru dapat memastikan tindakan susulan yang perlu diambil terhadap seseorang murid sama ada dalam bentuk aktiviti pemulihan atau pengayaan. peraturan sosiobudaya. Penerangan ringkas bagi setiap pengisian ini adalah seperti yang berikut: a. keupayaan. Pengayaan Aktiviti pengayaan perlu diberikan penekanan kerana murid berbeza tahap kebolehan. Penilaian Penilaian merupakan sebahagian daripada proses penting dalam pengajaran dan pembelajaran.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan f. dan minat murid yang menguasai hasil pembelajaran lebih awal atau dalam jangka masa yang ditetapkan diberikan aktiviti atau tugasan yang lebih mencabar. bakat. Semua elemen ini diserapkan dalam konteks bagi ketigatiga bidang yang terdapat dalam penggunaan bahasa. dan kemahiran bernilai tambah. PENGISIAN KURIKULUM Elemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu. Ilmu pengetahuan ini juga termasuk perkara semasa yang boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. nilai murni. 6 . Ilm u Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin. contohnya ilmu sains dan geografi yang boleh digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. g. Melalui penilaian yang berterusan.

kajian masa depan. penghayatan dan amalan nilai murni bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berperibadi mulia. Kem ahiran Bernilai Tam bah Kemahiran bernilai tambah mengutamakan pengalaman di bilik darjah sesuai dengan situasi kehidupan dunia sebenar murid serta senario dunia yang global. kemahiran belajar cara belajar. Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni masyarakat Malaysia harus dipupuk dengan terancang sama ada secara langsung atau tidak langsung dan dilanjutkan di peringkat antarabangsa selaras dengan tuntutan nilai sejagat. laras bahasa. Peraturan ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. Nilai Murni Penyerapan nilai murni dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu adalah untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki akhlak mulia.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan b. Selain itu. e. Kew arganegaraan Penyerapan unsur patriotisme dan kew arganegaraan dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat kepada tanah air. Nilai murni ini ialah: Baik hati Berdikari Hemah tinggi Hormat-menghormati Kasih sayang Keadilan Kebebasan Keberanian Kebersihan fizikal dan mental Kejujuran Kerajinan Kerjasama Kesederhanaan Kesyukuran Patriotisme Rasional Semangat bermasyarakat c. d. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah kemahiran berfikir. pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual. kecerdasan pelbagai. dan peribahasa. Penerangan ringkas tentang kemahiran bernilai tambah adalah seperti yang berikut: 7 . Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam pendidikan Amalan Bahasa Melayu meliputi kesantunan bahasa. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan w arganegara yang baik dan meningkatkan komitmen terhadap bangsa dan negara.

menyelesaikan masalah. logik-matematik. atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan. Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti mendengar. dan seronok untuk belajar sepanjang hayat. kinestetik. iii. 8 . Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal-linguistik. bertutur. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea. dan memperoleh maklumat melalui internet. v. dan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham. dan naturalis. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka boleh menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti menghantar dan menerima e-mel. dan menulis. Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah. Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhaap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau. menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan. visual-ruang. ii. menjangka akibat. yakin. intrapersonal.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu Kelas Peralihan i. guru perlu mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. muzik. interpersonal. masa kini. dan masa depan. membaca. vi. Oleh itu. iv. Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhaap teknik pembelajaran yang berkesan Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan. serta mengendalikan perubahan supaya murid dapat manfaat yang maksimum.

masyarakat. secara konkrit. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan mereka.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melayu KelasPeralihan vii. 9 . serta melibatkan latih amal dan berfikir. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid. dan alam pekerjaan. Pembelajaran ini disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai.

perpustakaan. ii. visi. perhimpunan. Hasil Pem belajaran 1. Memerihalkan sejarah dan identiti sekolah. Menerangkan sejarah sekolah. lokasi. Aras 1 i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. logo. dan Memerihalkan aktiviti utama sekolah. lencana. kelab. ii. Sekolahku i. Perayaan Hari Guru Menghasilkan buku skrap yang mengandungi maklumat tentang sejarah sekolah. ii. imej. kokurikulum. hari sukan. surau. Menerangkan kepentingan aktiviti utama sekolah. moto dan simbol pada lencana sekolah. cogan kata dan aktiviti sekolah. pusat sumber. Aras 3 i. misi. moto dan simbol pada lencana sekolah. Menjelaskan kepentingan aktiviti utama sekolah. Menyatakan sejarah sekolah. identiti. Menjelaskan sejarah sekolah. pelan. persekolahan. takw im. moto dan simbol pada lencana sekolah. persatuan. papan kenyataan. piagam. aktiviti. interaksi. Persatuan Ibu Bapa dan Guru. bengkel. gelanggang. Mengumpul maklumat tentang latar belakang sekolah daripada buku tahunan sekolah. pengaw as. lagu. disiplin. iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: peta. kurikulum. 9 . keceriaan. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. penggal. carta organisasi. Melaporkan aktiviti utama sekolah Contoh: Hari Sukan. Menyatakan aktiviti utama sekolah. iii. makmal. lencana. pengetua. moto. hari ucapan. perhimpunan.

tabung uji. mililiter. iii. suhu. isi padu. Menunjuk cara bagaimana menggunakan peralatan sains. silinder penyukat. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iii. selinder penyukat Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. merkuri. Hasil Pem belajaran 2. jam randik. Aras 3 i. Menyatakan kegunaan dan cara menggunakan alat sains Bersoal jaw ab untuk menerangkan peraturan di makmal sains sekolah. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains. panjang. suis. Melaw at makmal sains sekolah. iii. iv. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. bikar. penunu bunsen. termometer. ii. ii. Menerangkan alat yang terdapat di makmal sains. Menerangkan alat yang terdapat di makmal sains. bikar. luas. Menyatakan alat yang terdapat di makmal sains. Mengenal dan menyebut alat yang terdapat di makmal sains sekolah. dan Aras 1 i. ii. Contoh: jam randik. tiub kapilari. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains. termometer. tabung uji. Menerangkan peraturan di makmal sains. Menyatakan peraturan di makmal sains sekolah. 10 . Menyatakan peraturan di makmal sains. celsius.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: radas. kelalang kon. Menerangkan peraturan di makmal sains. ii. iii. Mengenal Makm al Sains Sekolah i. iv. berat. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains. cecair.

Hasil Pem belajaran 3. ribu. puluh. Aras 2 i. Merujuk kamus untuk mendapatkan makna kata istilah atau kata umum. ii. Menerangkan operasi nombor sehingga lima digit. beza. ii. Mengenal dan menyebut nombor serta simbol operasi. puluh ribu. tambah. ratus. kuantiti Permainan menyusun kad (nombor/ simbol/perkataan) untuk membentuk kumpulan nombor bagi menjalankan operasi mengira sehingga tujuh digit dan menyatakannya dalam perkataan. tertib menaik. bahagi. iii. Menyatakan operasi nombor sehingga empat digit. simbol. baki. ii. digit. ratus ribu. Aras 3 i. 11 . Menyatakan dan menyelesaikan masalah operasi nombor sehingga empat digit. angka. sa. banding. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. juta. bundar. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyatakan nombor dan operasi nombor dengan betul. pengurangan. Menjelaskan operasi nombor enam digit ke atas. Menerangkan dan menyelesaikan masalah operasi nombor sehingga lima digit. iv. Menyatakan dan menggunakan operasi mengira dalam bentuk simbol dan perkataan. Berm ain Congkak i. bergabung. anggar. operasi. Contoh: cerakin.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: nombor. gandaan. iv. Memerihalkan nombor dan simbol. sifar. kuantiti. dan Aras 1 i. ii. darab. cerakin. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi enam digit ke atas. nombor bulat. tertib menurun. Menyelesaikan masalah operasi mengira sehingga tujuh digit.

pemutar skru philip. menyebut. 12 . Menceritakan cara menggunakan alatan tangan untuk menyenggara enjin. cermin sisi. spanar hujung terbuka. Menyatakan cara penyenggaraan mesin mudah. Cadangan Aktiviti / Nota iii. Mengenal pasti alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan. tayar. iv. playar muncung tirus. penyenggaraan. sesendal. Menyatakan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: manual. skru. pemutar skru rata. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Aras 2 i. Menyatakan alatan tangan untuk kerja penyenggaraan mesin ringkas. bonet. Hasil Pem belajaran 4. alatan ganti. kekunci allen. kotak alatan tangan. Penyenggaraan Kereta i. Menama. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. komponen. Mengumpul bahan yang berkaitan dengan kereta atau enjin kereta untuk dimuatkan dalam buku skrap. ii. alatan tangan. Mengenal pasti alatan tangan penyenggaraan kereta di makmal Kemahiran Hidup sekolah. iii. enjin. playar gabung. Menerangkan cara penyenggaraan mesin mudah. kerja praktis. dan Huraian Hasil Pem belajaran Aras 1 i. Menerangkan jenis alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan. jenis pengikat dan pencantum. Memerihalkan cara penyenggaraan mesin ringkas. ii. dan melabel bahagian enjin dan komponen kereta. Menyatakan jenis alatan tangan untuk kerja penyenggaraan. ii. Menerangkan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan mesin mudah. spanar boleh laras. iv. meminyak. iii.

iii. Menjelaskan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan mesin mudah. Menjelaskan cara penyenggaraan mesin mudah. ii. 13 . Cadangan Aktiviti / Nota Menunjukkan cara dan gaya sebenar menyenggara kereta beserta alatan tangan berkaitan.cara menggunakan spanar boleh laras untuk membuka dan memasang tayar. Menjelaskan kegunaan jenis alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan. Contoh: .Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Aras 3 i.

cucu. rumah minangkabau. Menerangkan keistimew aan anggota keluarga asas dan keluarga kembangan. Membuat simulasi aktiviti di rumah menunjukkan amalan interaksi yang mesra dalam keluarga. biras. Menyatakan jenis rumah tradisional dan rumah moden. pengudaraan. ruang tetamu. dan Huraian Hasil Pem belajaran Aras 1 i. keluarga kembangan. ruang makan. rumah moden. timbang rasa. ii. Membuat buku skrap tentang jenis rumah. lokasi. ibu. iv. 14 . keperluan asas. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. rumah teres. tolak ansur. Keluargaku i. ii. Merujuk brosur atau iklan penjualan rumah untuk mengenal pasti jenis rumah. persekitaran. majlis kejiranan. lokasi. rumah bagan. iv. zuriat. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Hasil Pem belajaran 5. Menceritakan pertalian kekeluargaan dengan menggunakan carta salasilah keluarga. fungsi ruang rumah dan pelan rumah. iii. Mengenal pasti dan menyatakan hubungan kekeluargaan dan salasilah keluarga. nenek. kondominium. bilik mandi. dapur. abang. sepupu. Menerangkan jenis rumah tradisional dan rumah moden. kakak. Memerihalkan suatu aktiviti di rumah yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. emak saudara. Rum ahku. keluarga asas. Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. ii. datuk. keselesaan. saliran. ipar. bapa saudara. bapa. rumah sebandung. perlindungan. rumah rakit. Menerangkan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. komuniti. salasilah. bilik tidur. adik. toleransi. rumah melaka.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: rumah tradisional. Menyatakan jenis rumah dan lokasi. iii. rumah panjang. Menyatakan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. Menyatakan panggilan keluarga asas dan keluarga kembangan. rumah pangsa.

rumah minangkabau di Negeri Sembilan .Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Menjelaskan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. ii. . . Menjelaskan kesesuaian jenis rumah dengan lokasi. .rumah panjang di Saraw ak Melakonkan aksi sebagai abang. dan adik bertutur tentang aktiviti dan perkara yang dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Cadangan Aktiviti / Nota Bersoal jaw ab tentang jenis rumah dan lokasi rumah berkenaan dibina.rumah melaka di Melaka . iii.rumah moden di pekan.rumah tradisional di kampung. Contoh: Nyatakan jenis rumah dan lokasinya. kakak. Menjelaskan tanggungjaw ab keluarga asas dan keluarga kembangan. 15 .

i. berkaki empat ii) Ciri-ciri haiw an. mengitlak. sifat fizikal. Berbincang tentang sifat fizikal dan ciri-ciri haiw an berdasarkan tayangan video “National Geographic”. reptilia. berbulu. Menyatakan kepentingan haiw an. ii. beranak. amfibia. Membezakan haiw an berdasarkan ciricirinya. Menyebut nama haiw an. pembiakan. Aras 2 i. bertelur. ciri haiw an. iii. Menerangkan kepentingan haiw an. berbulu. spesies. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: mengelaskan. iv. Membezakan haiw an berdasarkan sifat fizikal. iii. Menyatakan sifat fizikal haiw an. mengengsot. Menerangkan ciri-ciri khas haiw an untuk melindungi diri. Menerangkan ciri-ciri khas haiw an untuk melindungi diri. Menyatakan ciri-ciri asas dan ciri-ciri khas haiw an untuk melindungi diri. ikan. iaitu: a) Litupan badan b) Habitat c) Tabiat makan d) Anggota badan e) Cara membiak Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. ii. bergerak balas. dan v. habitat. tabiat haiw an. v. iii. perkumuhan. Hasil Pem belajaran 6. Menyatakan kepentingan haiw an. 16 . interaksi antara hidupan. Contoh: i) Sifat fizikal. iv. mamalia. burung. bercengkerang. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menerangkan ciri-ciri haiw an. bersisik. Menerangkan sifat fizikal haiw an. Sehari Di Zoo Negara i. rantaian makanan. serangga. menyusur. ii.

ii. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan dan membezakan ciri-ciri khas haiw an. iii. Membandingkan dan membezakan ciriciri khas haiw an untuk melindungi diri. Bercerita tentang kepentingan haiw an kepada manusia berdasarkan gambar. 17 . Menjelaskan kepentingan haiw an.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Mengklasifikasikan haiw an berdasarkan sifat fizikal dan ciri-cirinya.

iii. Menerangkan pola nombor mengikut tertib menaik atau menurun. iii. Menyatakan ayat matematik dan bahasa yang betul dalam operasi mengira. pengurangan. 7. Menyatakan operasi mengira dengan menggunakan ayat matematik. Menyelesaikan masalah permainan angka dan pola nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. tambah. Menerangkan operasi mengira dengan menggunakan ayat matematik dan bahasa yang betul. darab.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: mengecam. dan Aras 1 i. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. hubungan. nilai. Menyatakan pola nombor yang dibentuk dalam ayat matematik dan bahasa yang betul. iv. 11. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi mengira. Menyatakan pola nombor mengikut tertib menaik atau tertib menurun. tertib menurun. 15 ii) bahasa: polanya ialah menambahkan setiap nilai yang sama iaitu 4. Contoh: i) ayat matematik: 3. ii. 18 . Menyatakan dan mengenal pasti pola nombor genap dan nombor ganjil. ii. tertib menaik. Menjelaskan dan menyelesaikan operasi mengira melibatkan pola nombor. ii. pola. Membuat cabutan bola bernombor (ganjil/genap) dan menyusunnya mengikut tertib menaik dan menurun. Menerangkan dan melengkapkan pola nombor dengan bahasa yang betul. iv. nombor genap. Aras 3 i. nombor ganjil. ii. bahagi. Hasil Pem belajaran 7. Memerihalkan pola nombor. siri. Aras 2 i. Perm ainan Angka i. Mengenal pasti dan melengkapkan pola nombor. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

Keceriaan Sekolah i. pokok hiasan. ii. Menjalankan aktiviti membaik pulih perabot sekolah. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. bekas tanaman. ii. kereta sorong. Menerangkan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan. Menyatakan jenis alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan. medium penanaman. kotak alatan tangan. Menyatakan cara membaik pulih kerosakan peralatan di sekolah. Menyatakan projek menanam pokok hiasan. Menyatakan projek menanam pokok hiasan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menulis laporan tentang projek keceriaan di sekolah dan membentangkannya dalam kelas. Aras 3 i. kerja kayu. alat ganti. cangkul. kerja praktis. Menyebut dan menyatakan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan. pokok penutup bumi. iv. Menerangkan cara membaik pulih kerosakan peralatan. iv. baja organik. iii. Menerangkan cara-cara membaik pulih kerosakan peralatan di sekolah. penyenggaraan dan baik pulih. perkakas. reja kain. ii. 19 . pasir. pokok renek. meminyak. Menjelaskan projek menanam pokok hiasan. pongkes. Aras 2 i. iii. Menerangkan projek menanam pokok hiasan. dan Huraian Hasil Pem belajaran Aras 1 i. Cadangan Aktiviti / Nota Mengenal pasti alatan tangan perkebunan di makmal kemahiran hidup sekolah. ii. tanah atas. Mengenal pasti alatan tangan penyenggaraan dan baik pulih perabot. baja kimia. Hasil Pem belajaran 8. alat perkebunan. Menjelaskan cara membaik pulih kerosakan peralatan kayu di sekolah. pokok bunga semusim. paku. Menjalankan aktiviti dan kerja praktis membersihkan dan mencantikkan kaw asan sekitar. iii. sekateur.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: alatan tangan.

Menyatakan siratan makanan sebagai satu kitaran dalam kehidupan. Menerangkan hubungan rantai makanan dalam siratan makanan. iv. serangga. ii. i. Contoh: Haiw an Gajah Harimau Ular Rusa Makanan Tebu Kambing Tikus Daun Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menjelaskan siratan makanan daripada rantai makanan. karnivor. Aras 2 i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: rantai makanan. Melukis rajah rantai makanan dan siratan makanan. Contoh: Lagu “Bangau Oh Bangau” Menjalankan aktiviti permainan kata untuk mengetahui nama haiw an dan makanannya. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iv. Murid A sebut Murid B sebut Murid C sebut Murid D sebut iv. Menjelaskan setiap hidupan saling bergantungan. ii. Hasil Pem belajaran 9. Melakar dan menerangkan rantai makanan. Membincangkan tentang peranan setiap hidupan dalam siratan makanan. Menerangkan setiap hidupan saling bergantungan. spesies. omnivor. Menyatakan rantai makanan dalam siratan makanan. Menerangkan rantai makanan. herbivor. ii. Siratan Makanan i. Menyanyikan lagu yang ada kaitan dengan siratan makanan. iii. Mengelaskan haiw an berdasarkan jenis makanannya. Aras 3 i. Menyatakan haiw an dan jenis makanannya. ii. 20 . iii. habitat. dan v. tabiat haiw an. Menyatakan setiap hidupan saling memerlukan. v. Menyatakan dan mengelaskan haiw an berdasarkan jenis makanannya. siratan makanan. Menyatakan rantai makanan sebagai hubungan makanan antara hidupan. Menjelaskan rantai makanan dalam siratan makanan.

dua matra. sudut tegak. Menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. sisi lurus. bucu. contoh: i) bentuk dua matra: segi empat. dan Aras 1 i. segi tiga. diameter. bulatan. segi empat sama ii) bentuk tiga matra: kon. iv. sfera. jejari bulatan. Menyatakan bentuk geometri. segi empat sama. kuboid Melaw at persekitaran sekolah untuk mengenal pasti bentuk geometri. sisi melengkung. Menjelaskan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. sudut. Menjelaskan ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra. paksi. kubus. kon. lebar. iii. tiga sisi. iv. panjang. Menyatakan projek menanam pokok hiasan. iii. Hasil Pem belajaran 10. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. simetri. Menerangkan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. Menerangkan bentuk geometri. ii. satah. iv. iii. Menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. segi tiga sama sisi. ii. Menyatakan dan mengenal pasti ciri bentuk dua matra dan tiga matra. tapak. ruang. sisi sama. segi tiga sama kaki. 21 . segi tiga sudut tepat. lilitan. Tam an Perm ainan i. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Mengenal pasti ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra. Melukis bentuk dua matra dan tiga matra. Menjelaskan bentuk geometri. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Aras 3 i. iii. Menerangkan ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra. permukaan. Menyatakan bentuk geometri. silinder. ii. tiga matra. Mengenal pasti bongkah bentuk geometri dan bahan maujud. kuboid. segi empat tepat. empat sisi.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi empat. piramid.

aspek fizikal dan komposisi penduduk. Menerangkan keistimew aannya dari segi lokasi. pusat pentadbiran. Menjelaskan asal usul bandar raya. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. muara. iv. Menjelaskan keistimew aannya dari segi lokasi. lebuh raya. Bandar Raya Kita i. iii. Aras 3 i. kuala. ii. bandar raya. sempadan. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: muka bumi. ii. tempat ibadat. bangunan pencakar langit. mukim. Contoh: Kuala Lumpur. mercu tanda. iii. pinggir bandar. pangsapuri. daerah. Menyatakan keistimew aan bandar raya dari segi lokasi. Menyatakan suatu perayaan setempat. Memerihalkan suatu perayaan di bandar raya. pusat bandar. datuk bandar. penguat kuasa. Ipoh. Menjelaskan suatu perayaan di bandar raya. Hasil Pem belajaran 11. Menerangkan suatu perayaan di bandar raya. Menceritakan sejarah bandar raya. Melaporkan aktiviti suatu perayaan yang diadakan di suatu tempat atau bandar raya. 22 . ii. Menyatakan keistimew aannya dari segi lokasi. Menyatakan asal usul bandar raya. iv. tempat rekreasi. Mengumpul maklumat dan mencatat sejarah tentang sesebuah bandar raya. Kuching Membincangkan keistimew aan bandar raya yang terdapat di Malaysia. aspek fizikal dan komposisi penduduk. Menerangkan asal usul bandar raya. etnik. aspek fizikal dan komposisi penduduk. ii. kompleks beli-belah. iii. Contoh: Pesta Flora Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. komposisi kaum. aspek fizikal dan komposisi penduduk. dan Aras 1 i.

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: karnivor. Mengelaskan haiw an kesayangan berdasarkan tabiat makanan. ii. iii. Memerihalkan haiw an kesayangan. Menjalankan aktiviti permainan ‘kerusi panas’ untuk memahami ciri-ciri haiw an kesayangan. ikan. ii. Menghuraikan haiw an kesayangan. 23 . ii. Menerangkan ciri-ciri haiw an kesayangan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyenaraikan haiw an peliharaan. mangsa. reptilia. ii. Menyebut dan menyenaraikan haiw an kesayangan. berdarah Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 iii. herbivor. burung. i. mamalia. dan Aras 1 i. Menceritakan haiw an kesayangan. Hasil Pem belajaran 12. pemangsa. Aras 3 i. Haiw an Kesayanganku i. omnivor. Menyatakan ciri-ciri haiw an kesayangan. iv. Contoh: Bijiran Burung Sayuran Arnab Daging Kucing insang. cengkerang. iv. Menyatakan haiw an kesayangan. Menjelaskan haiw an kesayangan. rantai makanan. panas. iii. berdarah sejuk. Menerangkan ciri-ciri haiw an kesayangan. paru-paru. Menjalankan aktiviti sumbang saran mendapatkan nama haiw an dan mengelaskannya mengikut jenis makanan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. amfibia.

sentimeter. sfera. Menyatakan dan menamakan bentuk asas geometri. Contoh: model kereta daripada bahan kertas. iii. 24 . Menyatakan ukuran dan melukis garisan dengan tepat mengikut arahan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iv. kon. Menjelaskan ukuran dan garisan model yang dihasilkan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi tiga. bulatan. segi tiga sudut tepat. ii. Aras 3 i. ii. meter. Hasil Pem belajaran 13. Menyatakan unit ukuran dan skala. Menyatakan ukuran dan melukis garisan dengan tepat mengikut arahan untuk menghasilkan model. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan unit ukuran dan skala. Membina sesuatu model berdasarkan bentuk asas geometri. piramid. Aras 2 i. Reka Cipta i. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. segi tiga sama sisi. segi empat tepat. silinder. Menerangkan unit ukuran dan skala. segi tiga sama kaki. iii. milimeter. Mengukur sesuatu bentuk geometri dan menyatakannya dalam unit ukuran yang berbeza. satah. skala. ii. Menjelaskan bentuk asas geometri. Menyatakan dan menamakan bentuk asas geometri. iv. kilometer. ii. kuboid. Menerangkan bentuk asas geometri. dan Aras 1 i. Menerangkan ukuran garisan yang dilukis dengan bahasa yang betul. segi empat sama. kubus.

Mengadakan tunjuk cara menggunakan alatan tangan perkebunan dan prosedur penjagaan tanaman hiasan. tumbuhan penutup bumi. merumput. Menyatakan alatan tangan untuk kerja praktis perkebunan. iv. dan Aras 1 i. beg politena. ii. Menjelaskan prosedur kerja praktis perkebunan. ii. rak tangan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. .Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: perkakas. Menerangkan penjagaan tanaman hiasan. iii. tumbuhan renek. Melabel nama alatan tangan dan berbincang prosedur kerja dalam perkebunan serta cara menjaga tanaman hiasan. Aras 2 i. Tanam an Hiasan i. sekateur. 25 ii. tanah atas. Menyatakan penjagaan tanaman hiasan. menyembur. Menjelaskan penjagaan tanaman hiasan. menyiram. medium menanam. baja. sarung tangan. iii. pokok bunga semusim. mencantas. serampang tangan. Memerihalkan penjagaan tanaman hiasan. Melakonkan w atak seorang pegaw ai pertanian dan seorang petani berbincang cara kerja dan penjagaan tanaman hiasan yang betul serta penggunaan alatan tangan yang sesuai. bahan organik. Hasil Pem belajaran 14. ii. kerja praktis. Menerangkan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan. sudip tangan. medium memasu. alatan tangan. Aras 3 i. Menyatakan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. membaja. Menyatakan prosedur kerja praktis perkebunan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menjelaskan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan.

stesen kereta api. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Aras 1 i. tandas aw am. Aras 3 i. Menjelaskan kepentingan kemudahan aw am. Mengumpulkan maklumat tentang jenis kemudahan aw am yang terdapat di kaw asan setempat. Menerangkan cara yang betul menggunakan kemudahan aw am. ii. Menghargai Kem udahan Aw am i. perkhidmatan aw am. ii. ii. 26 . Hasil Pem belajaran 15.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kemudahan aw am. Menyatakan jenis kemudahan aw am yang terdapat di sesuatu kaw asan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menyatakan jenis kemudahan aw am di sesuatu tempat. perhentian bas. stesen bas. Menyatakan cara yang betul menggunakan kemudahan aw am. bayaran perkhidmatan. Mengumpul pelbagai gambar atau keratan akhbar yang menunjukkan penyalahgunaan kemudahan aw am. hutan lipur. telekomunikasi. iii. taman permainan kanak-kanak. telefon aw am. balai raya. iii. Menerangkan kepentingan kemudahan aw am. tempat rekreasi. ii. dan Menerangkan cara yang betul penggunaan dan penjagaan kemudahan aw am. Membincangkan kepentingan kemudahan aw am kepada masyarakat dan cara penjagaannya. Menjelaskan cara yang betul mengguna dan menjaga kemudahan aw am. kompleks beli-belah. jalan berturap. dew an orang ramai. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

i. i. Menyatakan proses hidup manusia. Menyanyi sambil menunjukkan bahagian anggota badan. mengolah alam kehidupan. Hasil Pem belajaran 16. dan Aras 3 i. Menerangkan keistimew aan manusia. Menamakan anggota manusia. pertumbuhan. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. berbulu. organ. Menyatakan anggota manusia. Merujuk kamus untuk mencari maksud istilah yang berkaitan dengan proses hidup manusia seperti: a) pertumbuhan b) pernafasan c) pembiakan d) perkumuhan Berbincang dalam kumpulan tentang keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. bergerak balas. Menyebut anggota manusia. Menyatakan deria manusia dan fungsinya. ii. iv. 27 . ii. perkumuhan. Menerangkan keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. ii. pemuliharaan. Menyatakan keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. nyahtinja. v. Menerangkan proses hidup manusia. haba. pencernaan. Memerhatikan gambar manusia untuk memahami keistimew aan manusia. rangsangan. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menghuraikan keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain. deria. Aras 2 v. iii. pembiakan. Menerangkan proses hidup manusia. Menerangkan fungsi deria manusia. Keistim ew aan Manusia i. hidupan. interaksi antara hidupan. suhu. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: bernafas. pemeliharaan. Menjelaskan keperluan proses hidup. iii. Contoh lagu: ‘Kalau anda gembira tunjuk hidung’… Memadankan gambar deria dengan fungsinya.

isi padu dan perimeter sesuatu bentuk. Menyatakan dan menamakan bentuk dua matra dan tiga matra. segi empat tepat. Menyatakan luas. Mengukur dan melukis garisan dengan tepat untuk membina bentuk asas. isi padu dan perimeter sesuatu bentuk.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi tiga. Lakukan Sendiri i. meter persegi. Aras 3 i. ii. panjang. milimeter. sentimeter persegi. kon. ii. luas. dan perimeter bentuk dua matra dan tiga matra. segi tiga sama sisi. perhubungan atau perkaitan. Aras 2 i. iv. Mencari luas. iii. dan Aras 1 i. Menjelaskan bentuk dua matra dan tiga matra. ii. Mengukur dan melukis garisan dengan tepat bagi menghasilkan model. meter. Menerangkan ukuran garisan yang dilukis dengan bahasa yang betul. segi empat sama. perimeter. sentimeter. kesimpulan. Menerangkan bentuk dua matra dan tiga matra. kuboid. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menjelaskan ukuran dan garisan model yang dihasilkan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menerangkan luas. Hasil Pem belajaran 17. isi padu. kesamaan. Menyatakan luas. segi empat sama. isi padu dan perimeter sesuatu bentuk. formula. dua matra. segi tiga sama kaki. contoh: segi tiga. iv. 28 . ii. milimeter persegi. iii. segi empat. lebar. tiga matra. kon Membina model berdasarkan hasil gabungan bentuk asas. kubus. contoh: bekas pensel. Menyatakan dan menamakan bentuk dua matra dan tiga matra. Menyatakan ukuran dan melukiskan garisan dengan tepat. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

pembekal. Menyatakan barangan yang sesuai dijual secara komisen. ii. mampu beli. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iv. rancangan jualan. Menyatakan faedah menjual barang secara komisen. berjaja. 29 . Menyatakan barangan yang sesuai di jual secara komisen. untung. Menerangkan barangan yang sesuai dijual secara komisen.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: modal. pendapatan. dan Aras 1 i. ii. kuantiti. bahan tak tahan lama. bahan keperluan. Aras 2 i. harga jualan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Hasil Pem belajaran 18. Menyatakan faedah menjual barangan secara komisen. iii. iii. bergerai. perniagaan. bahan tahan lama. Membincangkan faedah menjual barangan secara komisen. berkedai. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Mengumpul maklumat dan menyenaraikan contoh barangan yang sesuai dijual secara komisen. risiko. ii. mengira harga. iv. baki. Asas Perniagaan i. Menyatakan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. nilai barang. Menerangkan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. menetap harga. komisen. Membuat simulasi menjual barangan dan merekod jualan. lokasi. etika jualan. jumlah jualan. cara menjual. Menerangkan faedah menjual barangan secara komisen. Membuat buku skrap tentang barangan yang sesuai dijual secara komisen. Menerangkan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. barangan. harga beli.

Menjelaskan faedah menjual barangan secara komisen. iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Menjelaskan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Menjelaskan barangan yang sesuai dijual secara komisen. 30 . ii. Memainkan peranan sebagai Pegaw ai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri memberi taklimat tentang jenis barangan yang sesuai dijual secara komisen.

Menyatakan kebudayaan. Aras 3 i. Membincangkan komposisi kaum di Semenanjung. ii. agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: penduduk. kaum. kebudayaan. ii. etnik. dan kepercayaan masyarakat Malaysia. Menerangkan kebudayaan. ii. Masyarakat Penyayang i. muhibah. Membincangkan keunikan kaum di Malaysia. w arganegara. iktibar. pola petempatan. dan Menyatakan keunikan masyarakat negara kita.perayaan sesuatu kaum turut dirayakan oleh kaum lain Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. ii. . komposisi. agama. dan kepercayaan masyarakat Malaysia. masyarakat penyayang. agama. Menjelaskan kebudayaan. agama dan kepercayaan. taburan penduduk. hari perayaan. Aras 2 i. dan kepercayaan masyarakat Malaysia. agama.semua kaum bersatu padu . Menyatakan keunikan masyarakat Malaysia. iii. Menyatakan budaya. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. kesenian. Membincangkan kaum yang terdapat di Malaysia dari segi budaya. prihatin. Menjelaskan keunikan masyarakat Malaysia. Menerangkan keunikan masyarakat Malaysia. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. suku kaum. Sabah dan Saraw ak. Hasil Pem belajaran 19. 31 . majmuk. Aras 1 i.

air. Menyatakan pertumbuhan tumbuhan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyatakan sumbangan tumbuhan terhadap alam.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pertumbuhan. bergerak balas. habitat. graviti. Hasil Pem belajaran 20. Memerihalkan sumbangan tumbuhan terhadap alam. ekosistem. hakisan. Menyatakan pertumbuhan tumbuhan. spesies. rangsangan. i. Memerhatikan peringkat pertumbuhan tumbuhan. iv. hidup di darat. sulur. spora. dan v. menjalar. Mengenal pasti cara pembiakan tumbuhan. iii. bebaw ang. anak benih. v. keratan batang. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. penyebaran benih. spora. pembiakan. Aras 2 i. Menerangkan sumbangan tumbuhan terhadap alam. biji benih. proses. iii. ii. ii. sentuhan dan graviti. Membincangkan cara pembiakan tumbuhan melalui bijih benih. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap ransangan seperti cahaya. udara. cahaya matahari. iv. Menyatakan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan. Membuat kajian lapangan tentang pertumbuhan pembiakan dan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan. Menerangkan cara pembiakan tumbuhan. kulat. Bersoal jaw ab tentang kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar. Tum buh-Tum buhan dan Keindahan Alam i. Menerangkan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Menyatakan jenis rangsangan pada tumbuhan. air. batang atau daun. ii. hidupan. iii. hidup di air. 32 . Menyatakan cara tumbuhan membiak.

air. Membuat buku skrap tentang pergerakan dan kepentingan tumbuhan. sentuhan dan graviti. Menjelaskan kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Bersoal jaw ab tentang kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap ransangan seperti cahaya. iii. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara pembiakannya. 33 . Menjelaskan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan.

34 . ii. Mari Kita Cari i. dan Menyatakan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah. ii. perimeter. segi empat tepat. ii. iii. segi empat. Aras 1 i. lebar. permukaan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: segi tiga. Mencari luas dan perimeter beberapa peralatan dalam bilik darjah dan gelanggang permainan menggunakan alat ukur yang piaw ai. Menjelaskan sisi dan sudut pada bentuk geometri. gelanggang permainan dan melukis pelan. sentimeter. Menyatakan sisi dan sudut pada bentuk geometri. Aras 3 i. Menyatakan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. luas. Menerangkan sisi dan sudut pada bentuk geometri. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menjelaskan bentuk geometri dan ukuran pelan yang dilukis. sisi. meter. ii. sudut. panjang. segi tiga sudut tepat. Melukis pelan bilik darjah dan gelanggang permainan dengan ukuran yang sesuai. Aras 2 i. Menerangkan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah dan gelanggang permainan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menyatakan sisi dan sudut pada bentuk geometri. segi empat sama. Mengenal pasti sisi dan sudut peralatan berbentuk geometri. Hasil Pem belajaran 21.

Menerangkan komponen litar elektrik mudah dan fungsinya. menjalur. kekutuban. iv. ii. ii. Menerangkan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: fungsi. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. litar siri. kerja praktis. Memerihalkan hasil ciptaan. dan Aras 1 i. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Mengumpul maklumat tentang sumber tenaga elektrik. Menyatakan komponen litar elektrik mudah dan fungsinya. simbol. Menerangkan sumber tenaga elektrik. Aras 3 i. sambungan litar. penebat. Tenaga Elektrik i. Menjelaskan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. komponen elektronik. Menghasilkan satu ciptaan menggunakan komponen litar elektrik mudah dan menyatakan fungsinya. buka pasang. Hasil Pem belajaran 22. iii. LED. perintang tetap. ii. perintang boleh laras. Menyatakan sumber tenaga elektrik. bahan pengalir. Menyatakan sumber tenaga elektrik. 35 . Melukis dan melabelkan hasil ciptaan. Menyatakan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. litar selari. Menyatakan komponen litar elektrik mudah dan fungsinya. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iii. rintangan. pertukaran tenaga. motor arus terus. iv. perkakas. lukisan projek. Menerangkan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah. iii. litar siri selari.

iii. w arisan budaya. pesisiran. Menjelaskan keistimew aan ciri fizikal negara kita. ii. dan Aras 1 i. Menerangkan ciri fizikal negara kita. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. banjaran. lata. ii. Mengenal pasti ciri fizikal negara kita. Menyatakan ciri fizikal negara kita. Menerangkan tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. hutan malar hijau.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: flora. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Mengenal pasti dan menyatakan tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. iv. Menjelaskan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar. ii. Merujuk peta untuk mengenal ciri fizikal Malaysia. iii. iii. khatulistiw a. Mengumpul gambar dan maklumat tentang tempat peranginan dan rekreasi di Malaysia. ii. iv. pusat peranginan. iii. pemandu pelancong. Menyatakan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar. Menyatakan tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. Membincangkan langkah memelihara keindahan alam sekitar. kemuncak. Menerangkan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Hasil Pem belajaran 23. unsur estetik. 36 . fauna. Menyatakan kepentingan mengekalkan keindahan alam sekitar. Aras 3 i. Menjelaskan faedah tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. jeram. Negara Indah Perm ai i.

sel kering dan w ayar. Menyatakan fungsi suis. asid. penebat. fungsi suis. litar siri selari. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Litar Elektrik i. Aras 2 i. Mengelaskan bahan yang boleh mengalirkan dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik. alkali. duit syiling. contoh bahan: w ayar getah. ii. mentol.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: elektrik. iii. arus elektrik. rajah skematik. Aras 3 i. Menjelaskan operasi litar elektrik lengkap. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Melukis dan menerangkan simbol yang terdapat dalam litar elektrik yang lengkap. perubahan tenaga. iv. litar selari. dan Aras 1 i. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. 37 . Melukis dan menyatakan binaan satu litar elektrik yang lengkap. klip kertas dan paku tekan. iii. Mengenal pasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. sel kering. akumulator. tenaga elektrik. mentol. magnet. Hasil Pem belajaran 24. Menyatakan bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. sel suria. Meneliti litar elektrik lengkap untuk mengetahui komponen litar elektrik dan bahan yang boleh mengalirkan dan tidak boleh mengalirkan elektrik. w ayar nikrom. Melakukan eksperimen untuk menyiasat pelbagai bahan yang boleh mengalirkan elektrik (konduktor) atau tidak boleh mengalirkan elektrik (penebat). Menyatakan komponen litar elektrik lengkap. litar lengkap. Menyatakan komponen litar elektrik lengkap. ii. eksperimen litar siri. Melukis rajah skematik litar elektrik menggunakan simbol Menunjuk cara operasi litar elektrik lengkap. dinamo. Memerihalkan pembinaan satu litar elektrik yang lengkap. konduktor.

anggaran perbelanjaan. berjimat. bil. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menjalankan aktiviti perbincangan dalam kumpulan kecil tentang perbelanjaan berhemah. Menyatakan nilai w ang suatu barangan. Menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan berhemah. Bertukar-tukar pandangan dengan rakan tentang harga barangan dengan menyatakan jenis barangan dan nilai w ang. belanja harian. ii. Aras 1 i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: baki. Hasil Pem belajaran 25. dan Menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan berhemah. ii. Melakonkan dialog jual beli barangan. 38 . kaunter. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. tukaran w ang. iii. kuantiti. Contoh. Menerangkan nilai w ang berdasarkan kuantiti suatu barangan. kos. Pasar Raya i. Aras 3 i. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menyatakan nilai w ang dalam ringgit dan sen suatu barangan. mengecam. Menjelaskan kebaikan membuat anggaran perbelanjaan berhemah. tanda harga. belanja mingguan. membandingkan harga barang keperluan seharian. ii. iii. Menerangkan anggaran perbelanjaan berhemah. berhemah.

iii. Contoh: mesin ringkas: gunting.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: mesin ringkas. ii. penyendal. iv. Memerhatikan beberapa alat dan model untuk mengenal pasti mesin ringkas dan mesin kompleks. satah condong. tiang bendera. tuas. Menyatakan jenis mesin ringkas dan mesin kompleks. teknologi. baji. kereta sorong. basikal Membincang kegunaan dan kepentingan mesin. mesin kompleks. Melaw at bengkel Kemahiran Hidup untuk mengetahui mesin ringkas dan mesin kompleks. Aras 2 i. 39 . Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. Memerhati beberapa alat dan model untuk mengenal pasti mesin ringkas dan mesin kompleks. skru. Menerangkan jenis mesin ringkas. Mengenal pasti kegunaan mesin ringkas dan mesin kompleks. roda dan gandar. Membezakan peralatan yang mengunakan mesin ringkas dengan mesin kompleks. mesin kompleks: jam. takal. gear. Mengenal pasti jenis mesin ringkas dan mesin kompleks. dan Menerangkan kegunaan mesin ringkas dan mesin kompleks dalam kehidupan. Aras 3 i. Mesin i. roda dan gandar. iaitu tuas. takal. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menamakan peralatan yang menggunakan mesin ringkas dan mesin kompleks. Hasil Pem belajaran 26. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Aras 1 i. Menyatakan kegunaan mesin. gabus. Menerangkan kepentingan pengunaan mesin dalam kehidupan sehari-hari.

ii. buka pasang. pemegang mentol. Menyatakan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan. Menyatakan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik. Keselam atan Diutam akan i. Mengumpul maklumat kejadian yang berlaku akibat kecuaian menggunakan peralatan elektrik. kit pertolongan cemas. papan litar. perkakas. litar siri selari. pengikat w ayar. suis. pelupusan sisa. Memberi ceramah tentang kesan dan akibat kecuaian semasa menggunakan semasa menggunakan peralatan elektrik. Menjelaskan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik. Menunjukkan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. Menyatakan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. Mengenal pasti bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan. dan Aras 1 i. ii. litar pintas. mentol. rekod kemalangan. fomen. alat pemadam api. Membincangkan langkah keselamatan menggunakan peralatan elektrik. Memberi ceramah tentang langkah menjaga keselamatan menggunakan peralatan elektrik. sambungan litar. 40 . Aras 2 i. Menerangkan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: fungsi. Hasil Pem belajaran 27. iii. Menerangkan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik. komponen. iii. Menerangkan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. iv. Menyatakan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik.litar selari. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii. litar siri. iii.

Membuat demonstrasi tentang langkah menjaga keselamatan menggunakan peralatan elektrik.cara membaiki lampu yang rosak . Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Membuat buku skrap tentang kejadian yang berlaku akibat kecuaian menggunakan peralatan elektrik.cara membaiki kipas angin. 41 . menggunakan peralatan sebenar. ii. Contoh: .Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Menjelaskan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan.cara membaiki periuk nasi elektrik . Menjelaskan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik. Menjelaskan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik.

Menyatakan unit timbangan dan kadar bayaran. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. contoh: kaunter setem. Menerangkan jenis perkhidmatan di pejabat pos. ii. baki.50 Melakonkan situasi urusan perkhidmatan pos. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. kaunter bayar bil. Aras 1 i. setem. contoh: 100gram = RM 1. ii. gram. Menyatakan unit timbangan dan kadar bayaran. Melaw at ke pejabat pos.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata Istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kaunter. Menjelaskan jenis perkhidmatan di pejabat pos. iii. Hasil Pem belajaran 28. tidak lebih daripada. 42 . surat berdaftar. dan Memerihalkan jenis perkhidmatan di pejabat pos. unit timbang. mengelas. kadar bayaran. ii. ii. kilogram. iii. bil. mel. Menerangkan unit timbangan dan kadar bayaran. w ang pos. Menjelaskan unit timbang dan kadar bayaran. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan jenis perkhidmatan di pejabat pos. Menunjuk cara menimbang mel untuk mendapatkan unit timbang dan kadar bayaran. Aras 3 i. Perkhidm atan Pos i.

jata dan lambang lain yang menjadi identiti negara. Dew an Rakyat. Menyatakan nama negeri.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: tatanegara. 43 . Menyatakan negerinegeri. Hasil Pem belajaran 29. Menyatakan carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan . pertahanan. anugerah. jata. bunga kebangsaan. ii. Menerangkan carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan. Aras 3 i. dedikasi. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. demokrasi berparlimen. struktur. ibu negara. ii. iv. Aras 2 i. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. perlembangan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. pentadbiran. Menerangkan lagu. ibu negeri dan bandar diraja di Malaysia. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara. pilihan raya. w akil rakyat. dan Aras 1 i. Menjelaskan maksud lirik lagu. ii. bendera. iv. kementerian. iii. ibu negeri dan bandar diraja di Malaysia. persidangan. undang-undang. Menyatakan lirik lagu. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii. Perdana Menteri. Membina carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan. ahli parlimen. senator. ahli dew an undangan negeri. bandar diraja. Membincangkan lirik lagu. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara Malaysia. ibu negeri dan bandar diraja. pingat kebesaran. ibu negara. Menjelaskan carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan. Dew an Negara. pemerintahan beraja. Menyatakan struktur pentadbiran negara. Merujuk peta dan mengenal pasti nama negeri. Sistem Raja Berperlem bagaan i. Menerangkan maksud lirik lagu. mercu tanda. menteri kabinet. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara. w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara.

logam. iii. poliester. seramik. Aras 3 i. Mengelaskan objek berdasarkan bahan asli dan bahan sintetik serta sumber semula jadinya. Melabelkan objek pada gambar daripada keratan akhbar atau majalah. Memerihalkan objek berdasarkan bahan dan sumber semula jadi. Menerangkan bahan asli dan bahan sintetik. petroleum. ii. kapas. Menamakan bahan asli dan bahan sintetik. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. penyaduran. rayon.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: objek. Contoh: Objek meja baldi Jenis bahan Bahan Bahan asli sintetik kayu plastik Sumber semula jadi tumbuhan petroleum Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menerangkan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber semula jadi. Memerhati dan mencatat objek yang terdapat di luar bilik darjah . bahan sintetik. iii. getah. Mengenal pasti sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik. 44 . Sum ber Sem ula Jadi i. Menamakan sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik. Mengenal pasti objek yang diperbuat daripada bahan asli dan bahan sintetik. Menerangkan sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik. Hasil Pem belajaran 30. iv. bahan asli. sutera. plastik. selulosa. dan Aras 1 i. ii. nilon. iii. ii. Mengklasifikasikan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber semula jadi. sumber semula jadi. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menjelaskan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber semula jadi. Membezakan bahan asli dengan bahan sintetik. iv.

Menerangkan peranan persatuan pengguna. iii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. label barangan. iv. perniagaan. Menerangkan masalah kepenggunaan. harga jualan. iii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Melaporkan aduan kepada Persatuan Pengguna tentang masalah seperti yang berikut. Persatuan Pengguna i. bahan tahan lama. Menyatakan peranan persatuan pengguna.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pembekal. etika perniagaan. Menyatakan masalah kepenggunaan. Aras 3 i. budaya iklan. iii. inflasi. hak pengguna. dan Aras 1 i. Menyatakan hak pengguna. Mengenal pasti dan menyatakan masalah kepenggunaan. mengaw al perbelanjaan. iv. nilai barangan. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. etika jualan. Menghasilkan poster bertemakan kepenggunaan. kepenggunaan. 45 . hak mendapat ganti rugi. pengguna. hak untuk memilih. Membincangkan peranan Persatuan Pengguna kepada masyarakat. ii. . Menyatakan peranan persatuan pengguna. Menjelaskan hak pengguna Menjelaskan peranan persatuan pengguna. ii. hak mendapat maklumat. ii. Menerangkan hak pengguna. pelanggan. iklan.barang tiada tanda tarikh luput. Menyatakan hak pengguna. bahan tak tahan lama. Menjelaskan masalah kepenggunaan. Hasil Pem belajaran 31. Mengumpul maklumat tentang hak pengguna daripada brosur Persatuan Pengguna. anggaran perbelanjaan.barangan yang tiada tanda harga . ganti rugi.barangan yang tidak bermutu . membuat inf erens.

Membincangkan jenis barangan jualan pada hari kantin. Menyatakan strategi jualan. Menerangkan anggaran perbelanjaan. 46 . modal. rugi. kos. Menjelaskan kepentingan merancang sesuatu perniagaan. ii. Contoh: kos. ii. label. Menyatakan jenis barang jualan. dan Aras 1 i.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: projek. Hasil Pem belajaran 32. Merancang strategi jualan. iv. iii. harga jualan Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. senarai. anggaran. Merancang strategi jualan. iii. ii. Hari Kantin i. untung. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Contoh: menubuhkan jaw atankuasa. iii. Menerangkan strategi jualan. pendapatan. hasil tambah. perbelanjaan. baki. Menyatakan anggaran perbelanjaan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. kuantiti. jualan. Menerangkan jenis barang jualan. promosi Membincangkan anggaran perbelanjaan. Menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan. barang jualan. tanda harga. Aras 3 i. iv. Menyatakan jenis barang jualan.

tanggungjaw ab. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menyatakan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. semangat setia negara. dan Menyatakan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. Aras 1 i. prinsip. kedaulatan. Kesetiaan kepada Negara i. w aw asan Hasil Pem belajaran 33. Aras 3 i. 47 . maruah. keistimew aan. patriotisme. keharmonian. ii. keutuhan. Menerangkan peranan dan tanggungjaw ab sebagai w arganegara. ii. kesetiaan. Menerangkan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. Menjelaskan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. martabat. ii. Membincang isi penting berhubung kesetiaan kepada negara. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ketaatan. Menyatakan peranan dan tanggungjaw ab sebagai seorang w arganegara.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kew arganegaraan. ii. iii. Menyatakan peranan dan tanggungjaw ab sebagai w arganegara. Mengumpulkan maklumat tentang laporan negatif mengenai negara yang terdapat dalam akhbar serta menyediakan hujah untuk mempertahankan maruah negara. Mendeklamasi sajak berunsur patriotik. Menjelaskan peranan dan tanggungjaw ab sebagai w arganegara. kemakmuran. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Mendengar lagu yang mengandungi unsur kesetiaan kepada negara. iii.

medium. cahaya dipantulkan dan dibiaskan. Menjalankan uji kaji untuk merasa kepanasan haba melalui nyalaan lilin. Mengklasifikasikan bahan berdasarkan sifat lut sinar. Menerangkan kepentingan cahaya. ii. Menyiasat penyebaran cahaya dengan menggunakan alat yang berikut: a) cermin dan sebesen air b) alat semburan air c) prisma Menjalankan uji kaji untuk mengetahui kebolehan cahaya menembusi bahan dengan menggunakan peralatan seperti lampu suluh dan kain hitam. prisma. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. pemantulan cahaya. lut sinar. Hasil Pem belajaran 34. Mengenal pasti sifat haba dan cahaya. 48 . Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. v. iii. Aras 3 i. darjah kepanasan. Menerangkan kesan penyebaran cahaya yang menghasilkan spektrum cahaya. lut cahaya dan legap. panas. Menamakan bahan berdasarkan sifat lut sinar. iv. Menamakan w arna dalam spektrum cahaya. Menerangkan dan mengklasifikasikan bahan berdasarkan kebolehan cahaya menembusi bahan. ii. Menunjuk cara bagaimana haba dan cahaya terhasil. i. Mengelaskan bahan lut sinar. ii. lut cahaya. legap. Keunikan Haba dan Cahaya i. pemindahan haba. dan v. sejuk. Menjelaskan kepentingan cahaya. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji bagaimana cahaya bergerak lurus. Menyatakan kepentingan cahaya. lut cahaya dan legap. iii. pengembangan. Memerihalkan kepentingan cahaya dalam kehidupan. spektrum cahaya. celsius. pembiasan cahaya. indigo. ii. Menyatakan sifat haba dan cahaya. Menyatakan w arna dalam spektrum cahaya. perubahan suhu. Aras 2 i. jingga. penyebaran cahaya. Menjalankan simulasi keadaan kehidupan harian sekiranya tiada cahaya. lut cahaya dan legap dalam bentuk jadual.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: haba. pelangi. iii. Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyusun w arna dalam spektrum cahaya mengikut urutan.

hasil bahagi. contoh: graf palang. hasil tambah. Menyatakan maklumat dalam bentuk grafik. iii. Mencatat maklumat diri dan ahli kumpulan dari segi umur. ii. Menerangkan maklumat dalam bentuk grafik. iv. tambah. berat dan tinggi kumpulan murid. berat dan tinggi. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. paksi melintang. meter. berat dan tinggi kumpulan murid. berat dan tinggi. Aras 2 i. berat dan tinggi kumpulan murid. Menyatakan maklumat diri berkaitan umur. Kenali Diri dan Rakan Sebaya i. 49 . keseluruhan. Menerangkan purata umur. Menjelaskan purata umur. Menjelaskan maklumat berdasarkan bahan grafik. berat. Menyatakan purata umur. purata. iii. tinggi bagi kumpulan murid. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. paksi menegak. sentimeter. gram. iv. bahagi. perpuluhan. berat dan ketinggian kumpulan murid. Aras 3 i. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. berat dan tinggi. Menyatakan maklumat diri berkaitan umur.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: angka. Hasil Pem belajaran 35. Menyatakan purata umur. dan Aras 1 i. graf palang. Mengumpul maklumat untuk mencari purata umur. ii. Menerangkan maklumat diri berkaitan umur. berat dan tinggi. kilogram. Melukis graf berdasarkan maklumat. Menyatakan maklumat dalam bentuk grafik.

pahlaw an. Menerangkan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. syahbandar. iii. laksamana. bahasa perantaraan. ii. Hasil Pem belajaran 36. Tun Perak. Mengumpulkan maklumat berhubung dengan zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. iv.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: Kesultanan Melayu Melaka. Memerihalkan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. biodata. ii. Nusantara. iii. Menerangkan sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Menerangkan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. Aras 2 i. Bersoal jaw ab dengan rakan tentang sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Menyatakan sejarah Kesultanan Melayu Melaka Menyatakan sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Hang Tuah. Menyatakan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. 50 . Menyatakan sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. iv. pusat perdagangan. Orang Besar Empat. Menyediakan buku skrap tentang tokoh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tun Fatimah. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. bendahara. ii. Paramesw ara. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. dan Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 i. Zam an Kegem ilangan Kesultanan Melayu Melaka i. iii. Menjalankan aktiviti berpasangan menerangkan tentang sejarah Kesultanan Melayu Melaka. penghulu bendahari. penjajah. Sultan Muzaffar Shah. temenggung. Melukis carta dan menerangkan sistem organisasi Kesultanan Melayu Melaka.

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Menjelaskan sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Menjelaskan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. Memberi ceramah tentang sejarah dan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Memberi penerangan tentang Kesultanan Melayu Melaka berpandukan carta salasilah yang berkaitan. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Menjelaskan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Membuat simulasi tentang aksi dan gaya tokohtokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. 51 . iii.

Menjelaskan keperluan air dan ais dalam kehidupan. Menghubungkaitkan keadaan perubahan air dengan pembentukan aw an dan hujan. e) kondensasi apabila w ap air disejukkan. Menerangkan kegunaan air dan ais dalam kehidupan. kondensasi. peleburan. 52 . c) penyejatan dan pengew apan apabila air didedahkan. Aras 3 i. d) pembekuan apabila air disejuk bekukan. ii. Melukis rajah pembentukan aw an dan hujan. ruang. gas. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. iii. Hasil Pem belajaran 37. Perubahan Bentuk Air i. pembekuan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. pengew apan. Menyiasat fenomena perubahan bentuk air. Menerangkan kegunaan air dan ais melalui gambar. pendidihan. sejuk beku. pepejal. penyejatan. Aras 1 i. Menerangkan perubahan keadaan air apabila dipanaskan atau disejukkan. Menerangkan peleburan ais. Menjalankan eksperimen untuk melihat: a) peleburan ais b) pendidihan dan pengew apan apabila air dipanaskan sehingga mendidih. penyejatan. Menyatakan kegunaan air dan ais dalam kehidupan. ii. pembekuan air dan kondensasi air. w ap. takat didih. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii. pengew apan. ii. Menyatakan perubahan keadaan air apabila dipanaskan atau disejukkan. dan Memerihalkan kegunaan air dan ais dalam kehidupan. iii. takat lebur. pendidihan air.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: cecair.

Menjelaskan jenis pecahan. nombor bercampur. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pecahan. Aras 3 i. iii. Contoh: i) setara. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. ii. Menyatakan jenis pecahan. ii. iii. Hasil Pem belajaran 38. pecahan w ajar. pecahan setara. Membincangkan tentang agihan kek hari lahir dengan membuat lakaran bentuk bulat dan segi empat yang menunjukkan pembahagian pecahan. pengangka. pecahan tak w ajar. iv. Contoh: i) pecahan w ajar. Menerangkan jenis pecahan. Memerihalkan agihan kek dalam majlis hari lahir. Menyatakan konsep pecahan. ii. iii. Menyatakan agihan kek. 53 . Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. dan Aras 1 i. sama dengan. Menjelaskan konsep pecahan. Menyatakan jenis pecahan. Menjelaskan konsep pecahan. Menjelaskan konsep pecahan dalam agihan kek. Menerangkan konsep pecahan. iv. penyebut. ii) pecahan tak w ajar Menerangkan konsep pecahan. ii) nombor bercampur Menyelesaikan masalah melibatkan operasi mengira nombor pecahan. Hari Lahir i. iii. Menerangkan konsep pecahan dalam agihan kek. Menerangkan jenis pecahan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i.

Hasil Pem belajaran 39. nasionalisme. Menjelaskan cara tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. patriotisme.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: penentangan. perjanjian. 54 . iii. pemberontakan. Menyatakan nama tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. iii. pembangunan. Mengenali dan menyatakan tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Aras 1 i. ii. Menerangkan cara tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. penjajahan. yayasan. ii. institusi. Menyatakan jasa tokoh negara. Menjelaskan jasa dan sumbangan tokoh negara. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyediakan buku skrap tentang peranan dan sumbangan tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan tanah air. pengisytiharan. Menerangkan jasa dan sumbangan tokoh negara. dokumen. ii. perjuangan. kemerdekaan. Pejuang Kem erdekaan Tanah Air i. darurat. imigran. perundingan. Merujuk bahan penulisan mengenai pejuang kemerdekaan tanah air. dan Menyatakan dan menghargai jasa tokoh negara. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Membincangkan langkah untuk mengenang jasa dan sumbangan tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan negara. persetujuan. Aras 3 i.

fungsi. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. masam. Menerangkan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. pencegahan. alkali. 55 . tindak balas. mengandungi asid dan alkali. Berbincang untuk menentukan rasa makanan. Menyatakan laporan eksperimen bagi menentukan sifat kimia makanan yang dikenal pasti. iii. Hasil Pem belajaran 40. Mengadakan perbincangan tentang kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan berdasarkan artikel dan keratan akhbar. neutral. kesan sampingan. Makanan dan Rasanya i. Mengenal pasti makanan yang neutral. manis. Menyampaikan laporan serta dapatan tentang kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan berdasarkan artikel dan keratan akhbar. Menerangkan sifat kimia makanan yang neutral. dan Aras 1 i. Menyatakan pelbagai rasa makanan. masin. Menyatakan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sifat kimia. mencegah. asid. Menyatakan sifat kimia bagi makanan yang neutral. pahit. ii. kertas litmus. ii. iv. Mengklasifikasikan makanan berdasarkan rasa. ii. mengandungi asid dan alkali dengan menggunakan kertas litmus. iii. iii. taw ar. Menjelaskan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. Menjalankan eksperimen bagi menentukan sifat kimia makanan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. Mengelaskan pelbagai rasa makanan. mengandungi asid dan alkali. Aras 2 i.

56 . Menyampaikan laporan serta ceramah tentang penyakit yang berpunca daripada makanan yang mengandungi asid berlebihan. Membuat buku skrap tentang klasifikasi makanan berdasarkan rasa.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. ii. Menyampaikan laporan serta dapatan tentang kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. Mengenal pasti penyakit yang berpunca daripada makanan yang mengandungi asid berlebihan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Mengelaskan bahan makanan kepada bahan berasid. beralkali dan neutral.

Hasil Pem belajaran 41. Menyatakan perkaitan antara pecahan dan nombor perpuluhan. persepuluh. dan Aras 1 i. Aras 2 i. titik perpuluhan. minit. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. jam randik. Menganalisis keputusan acara sukan. jam. purata. Menerangkan unit ukuran jarak dan masa. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. iv. Menggunakan pita pengukur dan jam randik untuk mengukur jarak dan masa. Menjelaskan unit ukuran jarak dan masa. Memerihalkan keputusan acara sukan. kilometer. iii. nombor bercampur. Menerangkan keputusan acara sukan berdasarkan ukuran jarak dan masa. 57 . lebih baik Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menyatakan keputusan acara sukan berdasarkan ukuran jarak dan masa. sifat.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: perpuluhan. Menyatakan unit ukuran jarak dan masa dengan betul dan tepat. Menerangkan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan. ii. Menyatakan unit ukuran jarak dan masa. sentimeter. pecahan. lebih baik ii) acara padang: jarak lebih jauh/ tinggi. meter. Mengumpul maklumat berdasarkan keputusan acara sukan. Sukan Mini i. iii. Aras 3 i. perseratus. Menyelesaikan masalah melibatkan perkataan tentang nombor pecahan dan nombor perpuluhan. Contoh: i) acara balapan: masa lebih pantas. perseribu. Menjelaskan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan. hasil tolak. iii. Menyatakan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan. ii. ii. iv. saat. Menjelaskan keputusan acara sukan berdasarkan ukuran jarak dan masa.

Menyatakan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. Menjelaskan jenis permainan. alat muzik. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. reka bentuk. Hasil Pem belajaran 42. Menyatakan dan mengelaskan jenis permainan. Menyatakan jenis permainan. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. ukiran. ii. kraf tangan. gasing. Aras 2 i. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. kraf tangan dan seni mempertahankan diri. batu seremban. Aras 3 i. congkak. alat muzik dan tarian tradisional. Menjelaskan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kesenian. tarian tradisional. kebudayaan. alat muzik dan tarian tradisional. tekat. alat muzik dan tarian tradisional. iii. Menerangkan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. ii. ii. tradisional. Contoh: bahan kraf tangan Membuat poster tentang seni w arisan bangsa. seni mempertahankan diri. Aras 1 i. seramik. 58 . dan Menyatakan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa. Menerangkan jenis permainan. Mengumpulkan dan mengelaskan maklumat tentang permainan. Membuat buku skrap tentang seni w arisan bangsa. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. pencelup. corak. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. adat resam. muzik dan tarian tradisional. ii. cetakan. tembikar. Seni Warisan Bangsa i. Mengadakan tunjuk cara seni w arisan bangsa.

Aras 3 i. ii. Menerangkan pelbagai kaedah pengaw etan bahan makanan. Hasil Pem belajaran 43. Menyenaraikan bahan makanan. jeruk buah. Menyatakan satu cara mengaw et makanan. penyejukbekuan. Contoh: cara menjeruk cili Melukis langkah mengaw et makanan mengikut urutan. pengeringan. iii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. Menerangkan cara mengaw et makanan. dan Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menerangkan maksud dan kaedah pengaw etan makanan berdasarkan bahan maujud. pembungkusan vakum. Menyatakan kepentingan pengaw etan makanan. iv. 59 . Menyatakan keperluan pengaw etan bahan makanan. iv. Pengaw etan Bahan Makanan i. Contoh: air dalam tin. aw et. Aras 2 i. pembotolan. penjerukan. i. kulat. Menerangkan keperluan pengaw etan bahan makanan. ikan masin Menjalankan demontrasi cara mengaw et makanan. Membezakan cara pengaw et makanan. v. ii. Menerangkan cara mengaw et makanan mengikut urutan. Menyatakan kaedah mengaw et bahan makanan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks ii. Menjalankan aktiviti sumbang saran tentang faedah mengaw et makanan. Menghubungkaitkan kepentingan teknologi pengaw etan makanan dengan keperluan bekalan makanan. Menyatakan maksud pengaw etan makanan. iii. ii. pengasinan. pengetinan.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: bakteria.

Ukuran Gelanggang i. Melaw at dan mengukur gelanggang permainan di sekolah.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: membundar. 60 . Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iv. Menerangkan ukuran jejari dan diameter. ii. Aras 3 i. iii. Aras 2 i. ii. diameter. Menyatakan ukuran jejari dan diameter. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. meter. Menyatakan perimeter dan luas. tambah. Menyatakan ukuran jejari dan diameter. Mencari ukuran jejari dan diameter bulatan. hasil tambah. melengkung. iv. perimeter. ordinal. Mencari perimeter dan luas gelanggang. Menyatakan perimeter dan luas. Menyatakan ukuran gelanggang permainan. jejari. Melukis pelan gelanggang permainan mengikut skala. Hasil Pem belajaran 44. Menerangkan perimeter dan luas. bulatan. Menjelaskan ukuran jejari dan diameter. luas. segi empat tepat. Menerangkan ukuran gelanggang permainan. iii. dan Aras 1 i. selisih. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. berulang. Memerihalkan ukuran gelanggang permainan. Menjelaskan ukuran gelanggang berdasarkan perimeter dan luas. ii. iii. purata.

sumber yang tidak boleh dibaharui. Menerangkan pelbagai sumber yang terancang kepada alam terdapat di Malaysia. memelihara dan iii. negara. pencemaran. dan ii. mergastua. hakisan. iii. ekologi. sumber yang boleh dibaharui. 61 . tebus guna. Mengenal pasti dan dibaharui dan yang tidak boleh menerangkan langkah dibaharui. Membincangkan langkah memelihara dan memulihara sumber negara. Menerangkan jenis sumber yang boleh iv. sekitar. penghutanan semula. pemuliharaan. petroleum. Menyatakan kesan Aras 2 kegiatan mendapatkan sumber secara tidak i. gas asli. lanskap. boleh dibaharui. logam. pelombongan. Menyatakan jenis sumber yang boleh sumber mengenal pasti dibaharui dan yang tidak boleh dan menyatakan jenis dibaharui. pembalakan. Menyatakan pelbagai sumber yang dalam konteks. suria. kepupusan. terdapat di Malaysia. Menyatakan pelbagai iii. pertanian. hidroelektrik. tanih. Membincangkan kesan kegiatan mendapatkan sumber secara tidak terancang kepada alam sekitar. Menyebut dan mengeja istilah dengan i. sumber tenaga. Mem elihara dan Mem ulihara Sum ber Negara i. Menyatakan langkah memelihara dan dibaharui dan yang tidak memulihara sumber negara. perindustrian. Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 45.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sumber negara. menggunakan istilah ii. spesies. Mengumpul maklumat tentang sumber negara dan mengelaskan kepada yang boleh dibaharui dan yang tidak boleh dibaharui. mineral. ancaman. Mengadakan kempen atau projek untuk memberi kesedaran mengenai konsep kitar dan guna semula. tandus. Menyebut dan betul. perlindungan. Menerangkan langkah memelihara dan memulihara sumber memulihara sumber negara. kitar dan guna semula. hasil laut. kuari. perikanan. sumber yang boleh iv. ii. hasil galian. pemeliharaan. hidupan liar. perkumbahan.

ii. Memainkan peranan sebagai guru memberi taklimat kepada murid tentang pemeliharaan dan pemuliharaan sumber negara. 62 .Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Hasil Pem belajaran Aras 3 i. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Menjelaskan pelbagai sumber yang terdapat di Malaysia. Membuat buku skrap tentang langkah memelihara dan memulihara sumber negara. iii. Membuat laporan tentang banding beza antara barang yang boleh dibaharui dan juga sumber yang tidak boleh dibaharui. Menjelaskan langkah memelihara dan memulihara sumber negara. Menjelaskan jenis sumber yang boleh dibaharui dan yang tidak boleh dibaharui.

kegilapan. Menamakan sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan. keapungan. tembaga dan kapas Menjalankan aktiviti kuiz berkaitan faedah dan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik. Menerangkan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik. kegilapan dan kebolehan menyerap. Menyatakan hubung kait sifat fizikal bahan dengan kegunaannya. getah. Contoh: plastik. span. ii. keapungan. dan Aras 1 i. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyiasat sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. logam. Menyenaraikan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik. iii. Hasil Pem belajaran 46. Menyebut contoh objek dan mengaitkan sifat fizikal dengan kegunaannya. Aras 2 i. logam. Memerihalkan kepentingan bahan asli dan bahan sintetik kepada manusia. ii. iv.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: bahan asli. ii. Aras 3 i. kain. Menghuraikan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik. Mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat fizikal bahan. keapungan. 63 . bahan sintetik. Bahan dan Manusia i. kayu. kekenyalan. menyerap. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. kegilapan dan kebolehan menyerap air. penyaduran. Menyatakan sifat fizikal bahan.

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: menabung, pengguna, anggaran perbelanjaan, mengaw al perbelanjaan, inflasi, belanjaw an, berbelanja, perbelanjaan diri, pendapatan, bank, berjimat cermat, w ang saku, ambil upah, menambah nilai, borang simpanan. Hasil Pem belajaran 47. Menabung i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; ii. Menyatakan kebaikan menabung dan berjimat cermat; iii. Menyatakan cara menabung yang bijak; dan iv. Menyatakan kesan berbelanja lebih. Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan cara menabung yang bijak. Menyatakan kebaikan menabung dan berjimat cermat. Menyatakan kesan berbelanja lebih. Perbincangan kumpulan tentang cara menabung yang bijak, kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih. Simulasi menemu ramah pegaw ai bank untuk mengetahui cara menabung, kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih. Membuat poster tentang kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2 i. ii. iii. Menerangkan cara menabung yang bijak. Menerangkan kebaikan menabung dan berjimat cermat. Menerangkan kesan berbelanja lebih.

Aras 3 i. ii. Menjelaskan kebaikan menabung dan berjimat cermat. Menjelaskan kesan berbelanja lebih.

64

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: perindustrian, perikanan, perlombongan, pembalakan, pasaran, pemprosesan, ekonomi negara, pelancongan, pengurusan, pengangkutan, barangan, bahan mentah, tenaga kerja, tenaga mahir, pelabuhan, pengeluar, eksport, import, bahan tempatan, industri desa, industri ringan, industri berat, perkhidmatan, perbankan, pendidikan, pendapatan negara, sew aan. Hasil Pem belajaran 48. Malaysia Maju dan Makm ur Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan pelbagai jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia; Menyatakan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara; dan Memerihalkan satu daripada kegiatan ekonomi tempatan. i. ii. iii. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan pelbagai jenis kegiatan ekonomi negara. Menyatakan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Menyatakan suatu kegiatan ekonomi tempatan. Mengenal pasti pelbagai jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia. Berbincang tentang kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Melaw at pusat kraf tangan tempatan. Menyediakan buku skrap yang mengandungi pelbagai jenis kegiatan ekonomi tempatan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2 i. ii. iii. Menerangkan pelbagai jenis kegiatan ekonomi negara. Menerangkan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Menerangkan suatu kegiatan ekonomi tempatan.

Aras 3 i. ii. iii. Menjelaskan pelbagai jenis kegiatan ekonomi negara. Menjelaskan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Menjelaskan suatu kegiatan ekonomi tempatan. 65

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sistem 24 jam, 12 jam, pengurangan, tolak, tambah, darab, bahagi, menganggar, mengganda, perbezaan, baki, mengira, harga, anggaran perbelanjaan, menginterpretasi, memusat, kilometer. Hasil Pem belajaran 49. Perjalanan dengan Kereta Api i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; ii. iii. Menyatakan masa dan w aktu; dan Menyatakan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am. Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan masa dan w aktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam. Menyatakan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am. Membaca jadual perjalanan pengangkutan aw am dalam sistem 12 jam dan 24 jam. Membincangkan butiran perjalanan dari segi tempoh masa, jarak dan tambang. Mengadakan kuiz berpandukan jadual perjalanan pengangkutan aw am. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2 i. ii. Menerangkan masa dan w aktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam. Menerangkan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am.

Aras 3 i. ii. Menjelaskan masa dan w aktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam. Menjelaskan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am.

66

Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan

Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: sfera, piramid, kon, silinder, kubus, kuboid, struktur, menara, kekuatan, kestabilan. Hasil Pem belajaran 50. Bangunan dan Strukturnya i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; ii. iii. Mengenal pasti bentuk sesuatu binaan; Menerangkan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan struktur sesuatu bangunan; dan Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan bentuk sesuatu binaan. Menyatakan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan struktur binaan. Menyatakan perbezaan bentuk beberapa bangunan. Menyiasat model binaan yang mempunyai struktur yang kuat dan stabil dari aspek bentuk, luas tapak dan ketinggian. Contoh bentuk: kabus, kuboid, piramid, kon, sfera. Membina satu model bangunan yang strukturnya kuat dan stabil: - menyatakan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan bangunan. Membuat buku skrap tentang bangunan yang terdapat di negara kita. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

iv.

Aras 2 i. Menerangkan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan struktur binaan. Membandingkan dan membezakan bentuk beberapa bangunan.

iv. Memerihalkan perbezaan bentuk sesuatu binaan.

ii.

Aras 3 i. Menghubungkaitkan antara kestabilan dan kekuatan bangunan dengan struktur bangunan. Menjelaskan struktur binaan beberapa bangunan.

ii.

67

ii. keamanan. Menerangkan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. ekspo. kestabilan politik. Berbincang tentang usaha kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. ii. Menjelaskan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. sumber manusia. taraf perintis. pelaburan. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menyatakan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. zon perdagangan bebas. Menerangkan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. rombongan menggalak pelaburan. ii. Kejayaan Ekonom i Malaysia i. pengiklanan. Menerangkan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. iii. dan iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. tarif. Hasil Pem belajaran 51.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: penyelidikan. sw asta. Menyatakan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. sumber tenaga. Aras 1 i. 68 . Mengumpul maklumat tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. Menyatakan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. Mengandaikan diri sebagai seorang usahaw an serta menerangkan strategi yang boleh meningkatkan lagi ekonomi negara. ii. pameran. bahan mentah. Aras 3 i. berterusan.

ii. ii. Menjelaskan kepentingan bahagian yang terdapat di permukaan bumi. sistem suria. letusan. atmosfera. lapisan bumi. Membicangkan lapisan bumi dan bahagian permukaan bumi dengan menggunakan model atau gambar. rekahan. dan tarikan graviti bumi. atmosfera Mengumpul dan mentafsir data tentang keindahan atau berdasarkan sajak. dan Aras 1 i. daratan. Mengenal pasti lapisan bumi dan bahagian permukaan bumi. Bum i Kita i. teras luar. Menamakan bahagian permukaan bumi. mantel. putaran dan edaran. Menyatakan kepentingan amalan penjagaan alam sekitar. 69 . kaw ah. Menerangkan cara memanfaatkan sumber yang ada di bumi. kolam air panas.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: glob. Menyatakan bentuk. kerak. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. Menerangkan bentuk. Meramalkan keadaan di bumi jika satu daripada bahagian permukaan bumi musnah. Hasil Pem belajaran 52. gunung berapi. iv. graviti bumi. ii. Menerangkan bahagian permukaan bumi. teras. teras dalam lapisan permukaan bumi: lautan. lapisan bumi: kerak. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. lohong. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Aras 3 i. magma. ii. gelinciran. iii. lava. paksi. saiz dan tarikan graviti bumi. gempa bumi. sfera. Menyiasat bentuk Bumi dengan melihat glob atau bola menerusi saluran kertas atau kadbod dari jarak dekat (30cm) dan dari jarak jauh (15m) Menunjuk cara bagaimana tarikan graviti berlaku dengan menjatuhkan objek ke lantai. mengelilingi. Mensyukuri penciptaan bumi oleh Tuhan. fenomena. iii. iv. mantel.

Menyatakan planet dalam sistem suria. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. iv. Menyatakan ahli sistem suria. Mengagumi keindahan alam semesta ciptaan Tuhan. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. geseran. urutan. dan Aras 1 i. ii. skorpio. 70 . buruj Pari. Sistem Suria i. Menamakan ahli sistem suria. keupayaan. Menyatakan keindahan alam ciptaan Tuhan. sistem suria. iii. Bercerita tentang keindahan alam berpandukan gambar berw arna. Menjalankan demonstrasi untuk memerhati putaran dan edaran planet mengelilingi Matahari dengan menggunakan model.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: angkasa lepas. alam semesta. Hasil Pem belajaran 53. iii. Menamakan planet dalam sistem suria. reka cipta. Melukis kedudukan planet sistem suria. iii. planet. Menyenaraikan planet dalam sistem suria mengikut urutan bermula daripada matahari. komet. Memerihalkan keindahan alam ciptaan Tuhan. gugusan bintang. asteroid. Menerangkan ahli sistem suria. slaid. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Berbincang berdasarkan gambar tentang ahli sistem suria. daya. iv. buruj Belantik. Mengitlak alam semesta yang w ujud dalam keadaan tertib dan sistematik. ii. ii. buruj. buruj Biduk. Contoh: pemandangan di pantai pada w aktu senja. meteoroid. Aras 3 i.

ii. deklarasi. Menyatakan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. Menerangkan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. Contoh: CHOGAM. sosial dan politik. ii. Menjelaskan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. Malaysia di Arena Antarabangsa i. Menerangkan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. iii. penyertaan. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menjelaskan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. sosial dan politik. Mengumpul maklumat daripada pelbagai bahan tentang penglibatan Malaysia dengan negara luar dalam bidang ekonomi. Menyatakan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. hubungan dua hala. Komanw el. ii. ASEAN. ASEAN. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 1 i. perw akilan. OIC. sosial dan politik. anggota. politik. Hasil Pem belajaran 54. sosial dan politik. persidangan. sidang kemuncak. satelit. sarw ajagat. Membincangkan faedah hubungan Malaysia dengan dunia luar. OIC. dan Menyatakan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi. sosial dan politik. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Mengenal pasti pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia di peringkat antarabangsa. diplomatik. ii. canggih. iii. kedutaan. PBB. Aras 3 i. Aras 2 i. teknologi. pelarian. 71 . Menyatakan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: kepimpinan. ekonomi. pertubuhan. media massa.

berpusing dan beredar. iii. Melukis dan menerangkan kedudukan bumi bulan dan matahari semasa gerhana. ii. Menunjuk cara bagaimana Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari berlaku dengan menggunakan model Bumi. ii. bulan purnama. 72 . anak bulan. Menerangkan keadaan persekitaran semasa gerhana. bulan sabit.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: pemancar. Menyatakan kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari. bulan separa. matahari. Aras 2 i. Aras 1 i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Hasil Pem belajaran 55. Menerangkan fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari. gerhana matahari. dan Memerihalkan keadaan di bumi semasa gerhana. Berbincang secara berpasangan untuk meramalkan keadaan di bumi sekiranya gerhana berterusan. Gerhana i. pantulan. Bulan dan Matahari. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota iii. ii. gerhana bulan. bulan. Melukis rajah dan menerangkan kedudukan Bumi. Meramalkan keadaan di bumi sekiranya gerhana berterusan. Aras 3 i. bumi. Menyatakan keadaan di bumi semasa gerhana bulan dan gerhana matahari. Bulan dan Matahari semasa Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari.

dan Memerihalkan keputusan markah peperiksaan.40% 500 Menganalisis keputusan peperiksaan murid. persamaan. pecahan. ii. Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota Aras 2 i. iii.Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bahasa Melay u Kelas Peralihan Kosa kata istilah dan kata umum yang perlu dipelajari oleh murid: peratus. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Sumber: Jadual Peperiksaan. iii. sama dengan. Menyatakan markah peperiksaan dalam peratus. simbol peratus. Menganalisis keputusan peperiksaan murid. Contoh: i) jumlah markah dalam peratus ii) peratus lulus iii) peratus gagal Menyelesaikan masalah yang melibatkan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. Menyatakan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. Menerangkan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. Menjelaskan keputusan peperiksaan. Aras 3 i. ii. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks. Menjelaskan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. 73 . Markah Peperiksaan i. perpuluhan. Menerangkan keputusan peperiksaan berdasarkan peratus. ii. darab. Menyatakan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. Aras 1 i. Contoh: i) 20 x 100 = 50% 40 ii) 272 x 100 = 54. Hasil Pem belajaran 56. Mengira markah peperiksaan dalam peratus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful