TEOLOGIJA 2

OBREDI: KRŠTENJE, PRANJE NOGU I GOSPODNJA VAČERA

Herbert Kisler (Kiesler)

Uvod

Iako se obavljaju na različite načine, krštenje, pranje nogu i Gospodnja večera predstavljaju tri najstarija i najvažnija hrišćanska obreda, i imaju svoje puno opravdanje i svoju potvrdu u novozavetnoj nauci i praksi. Krštenje predstavlja vrata za ulazak u Crkvu, to je simbol odbacivanja starog života i prihvatanja novog života u Isusu Hristu (Rimljanima 6,4). Pranje nogu ukazuje na poniznost i očišćenje (Jovan 13, 10-16). Uzimanje hleba i vina za vreme Gospodnje večere podseća na Hristovo lomljeno telo i prolivenu krv i obnavlja nadu u Njegov drugi dolazak (Matej 26,28; 1. Korinćanima 11,23-26).

I. Krštenje A. Biblijsko učenje o krštenju 1. Terminologija 2. Jovanovo krštenje 3. Isusovo krštenje

4. Misionarski nalog 5. Krštenje u Delima apostola 6. Krštenje u Pavlovim spisima

B. Praktične dimenzije krštenja 1. Ulazak u Crkvu putem krštenja 2. Oblik krštenja 3. Starost prilikom krštenja 4. Ponovno krštenje 5. Uticaj krštenja na hrišćansko iskustvo C. Zaključak D. Istorijski pregled 1. Prethodnici krštenja 2. Posleapostolsko razdoblje 3. Poslenikejska Crkva 4. Srednji vek 5. Reformacija 6. Savremeno doba 7. Adventističko gledište

II. Obred pranja nogu A. Novozavetni temelj B. Značenje pranja nogu C. Uticaj pranja nogu na hrišćansko iskustvo D. Zaključak E. Istorijski pregled 1. Do Reformacije 2. Posle Reformacije 3. U Crkvi adventista sedmog dana

III. Gospodnja večera A. Gospodnja večera u Novom zavetu 1. Gospodnja večera u Sinopticima 2. Gospodnja večera u 1. Korinćanima B. Teološko značenje Gospodnje večere C. Obavljanje Gospodnje večere 1. Učestalost obreda 2. Ko može da učestvuje 3. Beskvasni hleb i neprevrelo vino D. Zaključak

E. Istorijski pregled 1. Prva stoleća 2. Srednji vek 3. Reformacija 4. Savremeno doba 5. Adventističko gledište

IV. Komentari Ellen. G. White A. O krštenju B. O Gospodnjoj večeri i obredu pranja nogu

V. Literatura

Prilikom razmatranja obreda krštenja ključnu važnost ima biblijsko učenje na kojemu se obred temelji. Moraju se ipak razmatrati i praktične dimenzije obreda, kao i istorija krštenja kroz vekove.

A. Biblijsko učenje o krštenju Obred krštenja je utemeljen na učenjima Novog zaveta i spominje se na nekoliko mesta. Ovaj tekst će razmatrati novozavetnu terminologiju povezanu s krštenjem

Ne samo da upotrebljena reč podupire ideju o krštenju uronjavanjem. i tu ne označava nikakvo fizičko uronjavanje. pojam je upotrebljen u figurativnom smislu. 1. Na primer. Jovanovo krštenje je bilo obeleženo gledanjem u budućnost. Terminologija Novozavetni pojam "baptizo" (u našem prevodu "krstiti se") trebalo bi prevesti našom rečju "uroniti". Pn je krštavao sve one koji su se kajali zbog svojih greha. Kao rezultat njegovog propovedanja.11). Prema tekstu u Mateju 3. Pet puta pojam se odnosi na krštenje Svetim Duhom (Matej 3.38. i 39.16) i da je Jovan krštavao u blizini Salima "jer tamo beše mnogo vode" (Jovan 3. Jovanovo krštenje Prvi novozavetni izveštaj o krštenju govori o Jovanu Krstitelju (Vidi: Marko 1. pretrpeti.23).38.1-6.3!). Luki 11. i Jevrejima 9. ili posle vaskrsenja.5.13) ali nikada u vezi s krštenjem.16). Marko 1. i sa područja Jordana počeo je dolaziti k njemu. Judeje.4. Srodna je i grčka reč "bapto" – "zaroniti". Jovan 1.33. Otkrivenje 19.4.11. narod iz Jerusalima. Matej ističe da "krstivši se Isus iziđe odmah iz vode" (Matej 3. koja se pojavljuje na nekoliko mesta (Luka 16. "biti ispod površine". Jovan Krstitelj je objavljivao poruku o pokajanju jer se približava carstvo Božje. Isti pojam.24. i Filip i uškopljenik su ušli u vodu i izašli iz nje. Dodatne tekstove o krštenju nalazimo i u Delima apostola. koji će sve obraćenike krstiti Svetim Duhom i ognjem (Matej 3. Pojam "baptizo" se pojavljuje više od šezdeset puta i označava krštenje uronjavanjem posle pokajanja. U Marku 10.16. odnosi se na jevrejsko ceremonijalno pranje. Isusa Hrista i apostola Pavla.39. obećavajući krštenome oproštenje greha i očišćenje od greha. 2.8.10. već i pojedinosti u novozavetnim izveštajima o krštenjujasno ukazuju na uronjavanje.38. . kao kod Jovanovog krštenja. 26. U Delima 8. u Hrista. Dela 11. Jovan 13. Luka 3. koji nalazimo u Marku 7. verovanjem u dolazak Božjega suda i spasenje zaslugama Mesije. Drugim rečima.i svedočenja najvažnijih novozavetnih ličnosti o kštenju: Jovana Krstitelja . Luka 3. Jovanovo krštenje je označavalo početak novog života obraćenika. propatiti.

Za to postoji jednostavan razlog: iako je On bio kršten zajednoi s ostalim ljudima. Isusovo krštenje Sva četiri Evanđelja izveštavaju da je Jovan krstio Isusa (Matej 3. I za Jovana i za njih. Luka 3.14). i plana suda i plana otkupljenja. Njime je podvučena duboka važnost krštenja u životu Njegovih sledbenika. jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu!" (Matej 3.11. Luka 7. Međutim. Zato je bila neophodna drastična promena. Njegovo krštenje je bilo jedinstveno.26. U toku sedmice Njegovih patnji. jer je Mesija predstavnik i Boga i čoveka. glasnik. Marko i Luka spominju tri zbivanja posle Hristovog krštenja: nebo se otvorilo.17. Luka 3. kraj je bio blizu. Isusovo krštenje je bilo važno zbog Njegove uloge u ostvarivanju Božjeg plana.13.16. Međutim.11. Jovan 1. Matej.22. da mu je tamo Sotona pristupio i pokušao da ga iskuša (Matej 4. Isus je odbio da odgovori na njihovo prvobitno pitanje. glas s Neba priznao je Isusa kao Božjeg ljubljenog Sina. Luka 4.12. Prema tekstu u Marku 1. dok je Jovan bio Njegov preteča. svi vernici su Božji sinovi i kćeri verom u Isusa Hrista. Marko 1. koji je po mojoj volji!" (Matej 3. a ti li dolaziš k meni?" (Matej 3.27-33.13-17.22) Sva tri izveštaja kažu da je Sveti Duh. 1-8).15) Isus nije primio krštenje na temelju priznanja krivice.9-11. Luka 20. književnici i glavari pitali su Isusa čijom vlašću se služi (Matej 21.31-34). On je potpuno odobravao misiju i krštenje Jovana Krstitelja (Matej 11. Nijedan novozavetni pisac ne dovodi Isusovo krštenje u vezi s hrišćanskim krštenjem. Marko 11. ono je ipak povezano s našim krštenjem.1. Matej ističe da je Jovan oklevao da krsti Isusa: "Ti treba mene da krstiš. Kumranska zajednica nikada nije priznala Mesiju kada je On stvarno pojavio. .11. Na taj način je učinio korak koji mi treba da učinimo. Odgovorio je pitanjem: ""Da li je Jovanovo krštenje ljudslkog ili božanskog porekla? Pošto nisu želeli da mu odgovore. visoki sveštenici. i čuo se glas koji je progovorio: "Ovo je Sin moj ljubazni. Marko 1.1). jer je bio kršten kao Mesija. moralno pripremanje pokajanjem i krštenjem.23-27. 3. iako je Isusovo krštenje bilo jedinstveno.21. Prema tekstu u Galatima 3. 17.24-28). odveo Isusa u pustinju. već se izjednačio s pokajnicima u Izrailju koji su se odazvali na Jovanov poziv (DA 111).12. Marko 1. pošto je Božji glas objavio Isusa kao Božjeg Sina.Neki bibličari su ukazali na sličnosti između kumranskih zavetnika i Jovana Krstitelja. Isus je video Svetoga Duha koji se spustio na Njega u obliku goluba. Isus je odgovorio Jovanu: "Ostavi sada.

i da oni koji postanu učenici treaba da se krste. Misionarski nalog Sva sinoptička Evanđelja potvrđuju da je posle svog vaskrsenja Isus svojim učenicima poverio zadatak da propovedaju i šire evanđelje po celom svetu. Zato je vrlo značajno poučavanje svim istinama pre nego što se donese ta značajna odluka. Matejev izveštaj o Hristovom nalogu sledbenicima govori o trostrukoj zapovesti: (1) Idite i učinite mojim učenicima pripadnike svih naroda. stihu Isus objašnjava da se učenici stvaraju poučavanjem vernika svim Isusovim učenjima i naredbama.4. već je . krštenje je javno proglašenje učeništva. naglasak se stavlja na potrebu da se pokajanje i oproštenje greha objave svim narodima.47. Sina i Svetoga Duha. Upravo taj isti Car zapoveda svojim učenicima da idu i načine Njegovim učenicima sve narode. Ova dva ključna shvatanja. Isus je ovde opisan kao uzvišeni Gospod.18-20). Posle svog vaskrsenja Gospod je svojim učenicima dao nalog da po celom svetu propovedaju evanđelje (Marko 16. Hrišćanstvo treba da prekorači sve nacionalne. Svi vernici su dobili odgovornost da svima objave poruku o Božjem carstvu. Krštenje je dokaz verovanja (Marko 16. (3) naučite ih da drže sve što sam vam zapovedio (Matej 28. Vernici treba da šire svoju veru i da na taj način zadobijaju za Hrista pripadnike svih naroda. Prihvatanje Hrista treba da bude razumno izražene volje. podsećaju na poruku Jovana Krstitelja. Prema tome. hrišćansko krštenje je povezano s pokajanjem. Evanđeoski nalog je velika povelja Crkve. 5. (2) krstite ih u ime Oca. Krštenje u Delima spostola Od samog početka. suveren svemira i Mesija kojemu je poverena sva vlast. U 20. Matej završava svoje Evanđelje naglašavajući Isusovo carsko dostojanstvo. I tako. etničke i druge granice da bi se približilo svim narodima i zadobilo ih za Hrista i za Njegovo carstvo.16) i dolazi posle poučavanja. Krštenje u ime Gospoda Isusa ne samo da predstavlja simboličko očišćenje od greha.15). U tekstu u Luko 24. pokajanje i oproštenje greha.

38) Za vreme svoje misije u Samariji Filip je propovedao radosnu vest o carstvu Božjemu. Ovi primeri krštenja. Međutim. U istom poglavlju zabeleženo je nešto ranije i krštenje Lidije (Dela 16. Petar nije oklevao da krsti Kornilija. Dok su Pavle i Sila hvalili Boga u tamnici u Filibi dogodio se veliki zemljotres. ti ne pogani!" (Dela 10. jer su ljudi. jer su bila praćena posebnim božanskim delovanjem. Bilo je kršteno mnoštvo "ljudi i žena" (Dela 8. Sveti Duh se izlio na njegove neznabožačke slušaoce. U svetlosti ovog božanskog delovanja.to bio i znak da vernik više nema nikakvog učešća u odbacivanuju Mesije." (Dela 2. i primićete dar Svetoga Duha. jasno opisuju krštenje kao dokaz da je vernik prihvatio spasenje spasonosnim Hristovim delovanjem. zajedno s nekoliko njegovih rođaka i prijatelja (Dela 10.5.15) Dok je Petar propovedao Korniliju. Kornilije je bio prvi kršteni obraćenik iz neznaboštva.3. koji su čuli Petrovu propoved." (Dela 2.15).44-48). Za vreme svoga susreta sa Gospodom na vratima Damaska Pavle je oslepio.23-34).14. koji. spominje se i krštenje vodom i krštenje Svetim Duhom. poslaše k njima Petra i Jovana.17. U viđenju je Petru bilo pokazano da ne sme praviti razliku između Jevreja i neznabožaca. Apostoli su tada propovedali Reč Gospodnju njemu i članovima njegovog doma. Ono pokazuje da je vernik postao učenik Isusa Hrista i pripadnik Njegovog naroda. Pavle ga je zaustavio da to ne učini. Bilo mu je rečeno: "Što je Bog očistio. nego bejahu samo kršteni u ime Gospoda Isusa.33). Odgovarajući na tamničarevo pitanje: "Šta treba da činim da se spasem?" Pavle i Sila su kazali da treba da veruje u Gospoda Isusa i da će biti spasen i on sam i članovi njegovog doma (Dela 16. zabeleženi u Delima. I svi su bili kršteni (Dela 16.2). i operi se od greha svojih. pitali šta treba da čine.16) Krštenja Kornilija i tamničara u Filibi posebno su zanimljiva.18). sišavši. Tada se ispunio i Svetim Duhom i kasnije krstio (Dela 9. prizvavši ime Gospoda Isusa!" (Dela 22. Ovo drugo krštenje je postalo stvarnost na dan Pedesetnice (Dela 2.8. Mogući gubitak zatvorenika tako je užasnuo 5tamničara da je bio spreman da se ubije (Dela 16.31). krštenje Svetim Duhom nije ukinulo potrebu za krštenjem vodom.4. jer još ni na jednoga ne beše došao. pomoliše se Bogu za njih da prime Duha Svetoga. U Delima 1. Petar im je odgovorio: "Pokajte se i da se krstite svaki od vas u ime Isusa Hrista za oproštenje greha.. Krštenje je bilo i . Vid mu se vratio kada je Ananija kasnije položio ruke na njega. Ananija je tom prilikom posavetovao Pavla rečima: "Ustani i krsti se. već su jednostavno zatražili od Gospoda da izlije svoga Duha na vernike kao dokaz da ih je Bog prihvatio.14-16) Apostoli nisu dali novokrštenim vernicima dar Svetoga Duha.1-4) i imalo je svrhu da osposobi učenike da postanu aktivni učesnici u globalnoj misiji Crkve. Značajno je da se zapazi: "A kada čuše apostoli koji bejahu u Jerusalimu da Samarija primi reč Božju.

3.1-11. s Njime toga dana.20). onde se još većma umnoži blagodat" (Rimljanima 5. 16. i 6. Isus je jasno rekao da je svakome koji želi da uđe u Božje carstvo neophodno duhovno obnovljenje. ali se mora sagledati i u širem kontekstu. koje je posledica obnavljanja srca pod uticajem Božjega Duha i krštenja vodom (Jovan 3.14. Pošto je Hristos na krstu umro za sve nas.5).16). Hrišćani umiru grehu i vaskrsavaju prilikom krštenja. kao što isti apostol izjavljuje u Galatima 2. Na isti način i Pavle govori da kandidat za carstvo slave mora da postane novo stvorenje (2. U šestom poglavlju apostol naglašava da su njegovi čitaoci umrli grehu.32). 10. Konačno.30-33.12. Krštenje u Pavlovim spisima Pavlova najopširnija rasprava o krštenju zapisana je u Rimljanima 6. oni će ustati u vaskrsenju života prilikom dolaska svoga Gospoda. 16.12).12. u smrt njegovu krstismo se? Tako se s njime pogrebosmo krštenjem u smrt da kao što usta Hristos iz mrtvih slavom očevom. 6. hrišćani stiču sposobnost da svakoga dana umiru grehu i da vaskrsavaju u novi život putem poslušnosti Bogu.4) U trećem stihu apostol naglašava da odnos vernika sa Hristom putem krštenja uključuje i odnos prema Njegovoj smrti. hrišćani se sahranjuju s Njime krštenjem. prihvatajući na taj način Božju ponudu oproštenja u Isusu Hristu. raskida s grehom i da sada živi novim životom koji je posvećen Bogu (Rimljanima 6. u taj proces zahteva smrt i pogreb telesne prirode i vaskrsenje na novi život u Hristu prilikom krštenja (Kološanima 2.17). tako i mi u novom životu da hodimo!" (Rimljanima 6. Mi nećemo uspeti da pravilno shvatimo smisao Pavlovog teksta u Rimljanima 6. Naravno. U drugom stihu Pavle govori da osoba koja je prihvatila Isusa kao svog Gospoda i Spasitelja umire grehu.11. oni umiru grehu kada umiru fizički.35. ukoliko ne razaznamo različite načine na koje hrišćanin može da umre grehu ili da vaskrsne na novi život. Nastavlja zatim: "Ili ne znate da svi koji se krstismo u Isusa Hrista.14.20. Kao rezultat preobražavanja celog bića. Na temelju toga možemo zaključiti da hrišćanin. U petom poglavlju apostol je pokazao da je Isus jedino rešenje problema greha – jer "gde se umnoži greh. Preko Njega. da bi dozvolili Njemu da svoj život ponovo živi u njima. . sjedinjen sa Hristom putem krštenja. na neki način. ili tog poglavlja kao celine. krštenju je prethodilo proučavanje Božje Reči (Dela 8. odričući se svoje volje i umirući.4). Korinćanima 5. 22.javni čin u toku kojega je bilo prizivano Isusovo ime (Dela 8.48.

niti je samo sebi cilj.13). iz kojega se čovek može ispisati kada god to želi.Neki su shvatili prošlo svršeno vreme glagola "mi umresmo" u Rimljanima 6. 1. postajući udovi Tela Hristova hrišćani preuzimaju obavezu da učestvuju u ispunjavanju misionarskog zadatka Crkve (Matej 28. Na taj način hrišćani stiču iskustvo potpunosti života (Kološanima 2.9. ono uvek predstavlja vrata za ulazak u Crkvu. Konačno. da bi "hodili u novom životu" (Rimljanima 6. Pripadati Crkvi – Hristovom Telu – znači da hrišćani svojim krštenjem prihvataju odgovornosti Tela. To nije članstvo u nekom klubu. Krštenje otvara vrata za pripadnost Crkvi. način na koji se krštenje obavlja i doba u kojemu krštenik pristupa krštenju takođe moramo razmotriti.47. pitanje ponovnog krštenja se mora uzeti u obzir. 12. B. već pripadnost Telu Hristovom.14. Ulazak u Crkvu putem krštenja Krštenjem hrišćani se pridružuju "jednom Telu" i postaju članovi zajedništva vere (Dela 2. Krštenjem "oblače se u Isusa Hrista" (Rimljanima 13. Pavle shvata krštenje kao ulazak u život u Hristu.27-29). Galatima 3. hrišćanski vernici se krštavaju u Njegovu smrt i vaskrsavaju da bi zajedno s Njime živeli Njegovim vaskrslim životom.11. krstivši se "u Hrista Isusa". Međutim.2. To osim toga znači služenje svim duhovnim darovima koje im je Sveti Duh dao da bi se izgradila Crkva.3. tako da bi mogla dostići "meru rasta visine Hristove" (Efescima 4.18-20). krštenje zahteva pokajanje. Korinćanima 12. Prema tome.41. kao dokaz da su hrišćani umrli s Hristom prilikom Njegove smrti. 1.27).4). ono što Pavle namerava da kaže najbolje bi se moglo izraziti kao pozivanje na ono što se dogodilo hrišćanima u Rimu – ali zaista i svim vernicima – prilikom njihovog krštenja: smrt grehu! Prema Pavlu. Praktične dimenzije krštenja Nekoliko praktičnih dimenzija krštenja zaslužuju da se razmotre.13). Korinćanima 6. uklanjanje svih barijera među vernicima Crkve (Galatima 3.11-13). Crkvu (1. veru i pokoravanje Hristovom . "staranje da se održi jedinstvo Duha u svezi mira" (Efescima 4.42. Članstvo u tom Telu obuhvata "podnošenje jedan drugoga u ljubavi". ali i kao ulazak u zajedničko Telo Hristovo. Krštenje ne stoji samo za sebe. Osim toga.10).3). I konačno.2.

Takva domaćinstva su se mogla sastojati i od slugu i odraslije dece.8).16. Obično se navode sledeći tekstovi koji govore o obraćenju i krštenju domaćinstva: (1) "A krstih i Stefanin dom!" (1. bilo bi besmisleno ukoliko ne misli na potpuno uronjavanje.28. Novozavetni primeri. 3. takođe. Način krštenja Biblija zahteva krštenje uronjavanjem. "Koji će ti kazati reči kojima ćeš se spasti ti i sav dom tvoj!" (Dela 11.15). verova Gospoda sa svim domom svojim!" (Dela 18. Doba pristupanja krštenju Oni koji opravdavaju praksu krštavanja novorođenčadi pozivaju se na takozvanu "oikos" ili formulu domaćinstva.16).33). Korinćanima 1. može da bude odraz Petrovog poziva hrišćanima da prihvate Isusa Hrista kao HristaMesiju. (3) čuvar tamnice u Filibi: "I krsti se on i svi njegovi odmah!!" (Dela 16. upotrebljavala se formula "u ime Isusa Hrista" ili "u ime Gospoda Isusa" (Dela 2. (4) "A Krisp. Po njihovom mišljenju . Naravno. i sama reč "baptizo" – krštenje ukazuje na uronjavanje. Krštenje jedino u ime Isusa Hrista umesto da se upotrebi formula navedena u Mateju 28. 8.19. Konačno. hrišćani obično izgovaraju formulu koja se nalazi u Mateju 28. – naime. opisuju krštenje uronjavanjem. Krštavati u ime može značiti primanje u porodicu. 10.3-5.19.48). starešina zbornički. (2) Lidija: "A kada se krsti ona i kuća njena!" (Dela 16.14) Neki bibličari smatraju da Pavle i Luka ne bi spominjali krštenje celih domaćinstava ukoliko bi deca bila isključena. deca svih uzrasta su bila prisutna u . Pavlovo spominjanje pogreba i vaskrsenja u Rimljanima 6. ili na temelju ovlašćenja koje je dobijeno od trojednog Boga. prilikom pažljivijeg ispitivanja vidimo da su dokazi u korist krštavanja novorođenčadi u ovim tekstovima utemeljeni na nedostatku izričitih izjava. Krštenje škropljenjem ili polevanjem nije saglasno s biblijskim uzorom ili značenjem krštenja uronjavanjem. Međutim. 2. U apostolsko doba. to potvrđuje gledište da su deca ili novorođenčad krštavani u novozavetno doba. Biblijski temelj za običaj krštavanja novorođenčadi ipak nedostaje. Kada obavljaju krštenje. da ga javno priznaju i da se pridruže Njegovoj Crkvi.vrhovništvu. Kao što je već ranije rečeno. krštavaju u "ime Oca i Sina i Svetoga Duha".

Hristovo krštenje je bilo drukčije.14). koje predstavlja ceremoniju ulaska u zajedništvo vernika Crkve može i treba ponoviti. Oni su primili samo Jovanovo "krštenje pokajanja". Izgleda da pavle njihovo prvo krštenje nije smatrao dovolojnim ili pravovaljanim. 35-38.3). ali ništa nas ne navodi na pomisao da su ikada bili ponovo kršteni. Da li se krštenje.3) Prema petom stihu. 19. 30-33). Novozavetni tekstovi o primanju kandidata polaze od pretpostavke da su primaoci krštenja odrasle osobe i da su spremne da svesno i namerno odbace greh i idole i da izraze svoju veru u Hrista i da mu budu budu verni i odani. Odgovarajući na Pavlovo pitanje: "Na što se dakle krstiste?". Sam tekst ne predstavlja nikakvu teškoću. 4. Jedini biblijski tekst koji govori o ponovnom krštenju je tekst u Delima 19.novozavetnoj Crkvi.13.4. izgleda očigledan.12. Razlog za njiovo ponovno krštenje. Ali. ova dvanaestorica vernika su bila ponovo krštena. U svetlosti tekstova u Delima propovedanje evanđelja ili proučavanje Pisma i obraćenje kandidata i njegovo izražavanje vere u Gospoda Isusa Hrista uvek su prethodili krštenju (Dela 8. Krštavanje novorođenčadi je počelo tek u posleapostolsko doba i nema nikakvih konkretnih dokaza sda je takva praksa postojala sve do kraja drugog stoleća. I neki od apostola su sigurno primili Jovanovo krštenje (Jovan 1.25). Ponovno krštenje Kao što je već rečeno.3. krštenje donosi verniku članstvo u hrišćanskoj Crkvi u kojoj uživa prednosti i odgovornosti ravnopravnog vernika. Luka 3. prema tome. 16. Sve to potvrđuje činjenicu da kandidati za krštenje nisu mogli biti deca i novorođenčad. koji izveštava o ponovnom krštenju 12 vernika iz Efesa. to je pitanje koje se veoma često postavlja. oni su odgovorili: ""Na krštenje Jovanovo!" (Dela 19. jer je sam Isus rekao da su deca posebno značajna i dragocena u Božjim očima (Matej 18. Ovi vernici su opisani kao "učenici" koji nisu bili kršteni u ime Isusa Hrista niti su znali za Svetoga Duha.1-7. ali nemamo izveštaj o njegovom ponovnom krštenju. u celom Novom zavetu niuje spomenut nijedan jedini slučaj krštavanja novorođenčadi. imali na raspolaganju dva važna elementa: svoje verovanje u Isusa Hrista i prisutnost Svetoga Duha u svom . Izgleda da je Apolos znao jedino za Jovanovo krštenje ((Dela 18. Opisani su vernici koji su jednom već bili kršteni. Jovanovo krštenje je bilo utemeljeno na pozivu na pokajanje i oproštenje greha (Marko 1.35-40). I tako se može zaključiti da su neki od apostola i Apolos. Crkva se posebno interesovala za njih. iako kršteni jedino Jovanovim krštenjem.

"Kada je neko već bio kršten u Hristu. Međutim. Kada ga Sveti Duh prosvetli. može dobiti slobodu da živi novim životom po Svetome Duhu. Zaključak Ključni novozavetni tekstovi povezani s krštenjem pokazuju da su zamisli o . Pokajanjem i priznanjem čovek se može osloboditi tereta greha i krivice. jer su neposredno posle svog ponovnog krštenja primili nove značajne istine. Onaj koji otvoreno krši Božji zakon. Prihvatajući Hrista ponovo. takva osoba će poželeti da obeleži svoje obnovljeno zajedništvo sa Hristom i sa Crkvom svojim ponovnim krštenjem. ponovno krštenje je neophodno jedino ukoliko je došlo do jasnog otpada od verovanja i merila koje zajedništvo sa Hristom zahteva. Taj novi život je rezultat novog rođenja ili obnovljenja. Krštenje samo po sebi ne garantuje novi život. Pavle je njihovo krštenje smatrao nepravovaljanim. zato je opreznost neophodna. Što se tiče ponovnog krštenja zbog otpada. Uticaj krštenja na hrišćansko iskustvo Teoretska rasprava o krštenju ima malo vrednosti ukoliko se ne razmotri i praktični uticaj krštenja na život vernika.životu. koji je zbog toga isključen iz zajedništva Crkve. Apostol Pavle upoređuje iskustvo novog rođenja ili obnovljenja Svetim duhom sa smrću i pogrebom starog života i vaskrsenjem u novi život. na primer. Ta promena je simbolički predstavljena krštenjem. Pošto su ova dva elementa nedostajala u krštenju učenika iz Efesa. pranje od greha i moralne nečistote. 5. u slučaju nekoga ko nekoliko puta otpada od Hrista i zahteva ponovno krštenje. Očigledno je Pavle smatrao da je njihovo ponovno krštenje bilo u redu. krštenje simbolički predstavlja čišćenje." (6BC 373) Sa druge strane. Nema nikakve sakramentalne moći u vodi krštenja kao takvoj. C. može osetiti da ga je Bog bezuslovno prihvatio. pa je od njih zatražio ponovno krštenje. Sveto pismo ne govori ništa. ponovno krštenje se može i zloupotrebiti. Drugi razlog za ponovno krštenje može da bude otpad. Primanje dodatnih osnovnih istina opravdava ponovno krštenje. čovek postaje svestan svog izgubljenog stanja. mora ponovo da pristupi Hristovom Telu.

predstavljala su oznaku pobožnosti. Na primer.6. pa čak ni krštenje Jovanovo na Jordanu. krštenje po svojoj srži simbolički predstavlja očišćenje od greha. Mojsijevoj 15. Nijedno od tih kupanja ili krštenja. nije imalo značenje sjedinjavanja krštenika s božanstvom.5. Didakhe (krajem prvog ili početkom drugog stoleća) su dokumenat kojim se . Posleapostolsko razdoblje U toku ovog razdoblja dogodilo se nekoliko promena u načinu na koji se krštenje obavljalo i shvatalo. Obred takođe pretpostavlja verovanje u Isusa i očišćenje savesti.priznanju.11. U kumranslkoj zajednici.9. u 3. koje su potvrđene arheološkim otkrićima od vremena Irodovog Hrama. D. kao što je to bio slušaj s krštenjem u Hrista. Prethodnici krštenja Istorijski pregled krštenja treba da uzme u razmatranje i prethodnike ovog hrišćanskog obreda.13.27) i istovremeno uživaju i zajedništvo sa drugim vernicima Crkve. pokajanju. Prema tome. Oni se nalaze u uskom zajedništvu sa Hristom (Galatima 3.22. ta kupanja su izgleda bila izuzetno važna. Mojsijeva 15. Iz novozavetne perspektive Telo Hristovo se sastoji od pojedinaca. 2. očišćenju. bile su uobičajena pojava u judaizmu. U opšteprihvaćenom judaizmu. umiranju grehu i vaskrsavanju u novi život vrlo usko povezane s krštenjem. Jevrejske banje očišćenja.7. krštenje prozelita je predstavljalo deo njihovog primanja u zajedništvo vere. Misao o očišćenju je dominantna.21. Istorijski pregled 1. koji su bili kršteni u Hrista.27). deset stihova propisuju pranje i kupanje koje treba da ukloni nečistoću različitih oblika (3. Vernik se krštava u Hrista i u zajedništvo Crkve.

Kiprijan (200-258) smatra da su škropljenje i polivanje vodom jednako uspešan oblik krštenja i da se krštenje ne sastoji u zagnjurivanju tela. Krštenje novorođenčadi pojavljuje se izričito prvi put kod Tertulijana (oko 200. Pod uticajem mitraističkih i eleuzinijanskih obreda. izbavljenje od smrti. Oni koji se iz zdravstvenih razloga nisu mogli krstiti uronjavanjem bili su kršteni škropljenjem. Međutim. hrišćani su počeli da prihvataju gledište da samo krštenje dodeljuje nebesku slavu kršteniku. 12). Za Tertulijana (oko 200 AD) krštenje vodom je donosilo oproštenje greha." (Oratio 40. U ceremonijama trećeg stoleća. pomazanjem. i polaganjem ruku. AD) krstili su se u dvadesetim godinama života.dozvoljavalo izlivanje vode tri puta na glavu krštenika u ime Trojstva kada nije bilo dovoljno vode da se obavi uobičajeno krštenje uronjavanjem (Didakhe 7). On je . već u sipanju "spasonosne vode" na glavu krštenika (Poslanica 75. posebno na Uskrs. obnovljenje i izlivanje Svetoga Duha (Protiv Marciona 1. Nekoliko godina kasnije Origen (185-251 AD) tvrdi da je krštavanje novorođenčadi tradicija koja potiče od apostola (Komentar Rimljanima 5. Ambrozije Milanski (umro 397 AD). neki istaknuti hrišćani su bili kršteni kao odrasli ljudi. trostruko uronjavanje je bilo povezano s priznanjem greha. koja je svoj izvor imala u njegovom sukobu s donatistima. 28) Avgustin (umro 430. U toku prvih stoleća obred krštenja je proširen tako da se pretvorio u komplikovanu ceremoniju. Trojedna formula (Matej 28. Uprkos sve većoj popularnosti krštavanja novorođenčadi. AD) je bio prvi teolog koji je formulisao dogmatsku teoriju o krštenju. AD) upitali: "Treba li da krštavamo novorođenčad?" – on je dao sledeću kompromisnu izjavu: "Svakako ako preti neka opasnost. 28). 18). Jovan Zlatousti (umro 407. U petom stoleću krštenje novorođenčadi je postalo uobičajena praksa. Zatim bi sledila krštenička euharistija. Kada su Grgura Nazianskog (umro 390.9). 3.19) obično se koristila prilikom krštenja. AD) i Jeronim (umro 420. To je bilo očigledno udaljavanje od novozavetne prakse u kojoj je krštenje obavljano posle obraćenja. krštenje novorođenčadi je postepeno postalo pravilo. bio je kršten tek u dobu od 34 godine iako su mu i roditelji bili hrišćani. AD) u tekstu koji se suprotstavlja onome što je bilo relativno nova praksa (O krštenju. Služba krštenja se ograničavala na određene svete dane. Poslenikejska Crkva Od četvrtog stoleća na dalje obavljalo se i krštenje novorođenčadi i krštenje odraslih. Bolje je biti nesvesno posvećen nego otići iz ovog života nezapečaćen i neprimljen.

Reformacija Luter nije bio potpuno uspešan u ispravljanju preovladavajućeg rimokatoličkog . Materija krštenja je voda. sakramenta kao takvoga i blagodati čiji je sakramenat znak.povukao oštru granicu između pojmova sacramentum i res sacramenti. neka bude anatemisan!" 4. tvrdi "da se krštenje može obaviti ne samo uronjavanjem. Deca dobijaju oproštenje prvobitnog greha. AD Crkva je podržala obred krštenja novorođenčadi: "Ako iko kaže da novorođena deca ne treba da se krste. u zavisnosti od detetovog fizičkog rastenja i sazrevanja. Obraćenje srca verom će tek kasnije uslediti. "jer je to najprihvaćeniji običaj" (Summa Theologiae 3a. kaže da je krštenje sigurnije ako se obavi uronjavanjem. Ono uverava "karakter" da pripada Hristu. pa da zato oproštenje mogu dobiti jedino uz posredovanje Crkve. On je smatrao da je moguće dobiti sakramenat (obred) bez dobijanja res (blagodati). Toma Akvinski (1225-1274). čak i jeretik. Avgustin je smatrao krštenje neodvojivim od spasenja.7) Akvinski veruje da krštenje dovodi svakoga u stvarni kontakt s rekom blagodati koja teće od Hrista. Crkvi. U stvari. može obaviti pravovaljano krštenje. Oni su jasno razlikovali materiju od forme. Na Saboru u Kartagini 418.. on je krštenje novorođenčadi proglasio sredstvom da se ukine krivica zbog prvobitnog greha.. a u Crkvu se jedino može ući krštenjem. Njegovom Telu. dok se njegova forma sastojala od reči. Pošto i materiju i formu uspostavio Bog. ali i škropljenjem vodom. Srednji vek Skolastici su sistematizovali i produbili Avgustinova učenja. a odrasli učinjenih greha. Prilikom krštenja opraštaju se svi gresi. već i polivanjem. Karakter stečen prilikom krštenja osposobljava vernika da prima i ostale sakramente. On je mističnu delotvornost krštenja novorođenčadi nadogradio i doktrinom o prvobitnom grehu. najistaknutiji katolički teolog. 5. Avgustin je shvatio da sama novorođena deca još nemaju vere. 66. jer se po njemu ljudi mogu spasiti samo u okviru Crkve." Međutim. Crkva nema prava da menja sakramenat. Obični vernik.

Kalvin je bio veoma brz da naglasi da jedino očišćenje koje krštenje donosi može da se odigra jedino "škropljenjem krvlju Hristovom" (Istitutes 4. Boreći se protiv anabaptista. Za obojicu. na isti način kao i obrezanje u Starom zavetu. da su izabrani zapečaćeni blagodaću putem krštenja. Putem božanske delotvornosti Reči – bez koje sakramenat nema nikakvog značaja – obred krštenja dovodi do obnovljenja kod dece. Cvingli naglašava opšte značenje krštenja ističući ga kao čin primanja u Crkvu. Šlajermaher (Schleiermacher) je krštenje smatrao svečanim aktom primanja u "zajednicu vernika". iako kod odraslih takvo delovanje zavisi od vere krštenika.gledišta njegovog vremena o nerazdvojivoj povezanosti spoljašnjih sredstava blagodati. ceremonije. Gospod je ovaj obred ustanovio kao znak i dokaz našeg očišćenja od svih greha. posebno u vezi s krštavanjem dece. umrlo bez krštenja. krštenje je označavalo početak ""novog života" u Crkvi. krštenje izražava zavetni odnos između Boga i Njegovog naroda. On je na krštenje gledao kao na znak inicijacije. u ovom slučaju krštenja. krštavanje . Način krštenja. Kada bi dete. 19). odbacuje tvrđenje da krštenje samo po sebi osigurava blagodat. Kao zalog vere. i unutrašnje blagodati koja se njima prenosi. ubrojeno među izabrane. za koji nisu mogli da nađu nikakvu novozavetnu potvrdu niti opravdanje.2). ili zaloga koji sam po sebi ništa stvarno ne donosi. Bog je odredio krštenje kao sredstvo uz čiju pomoć svojom blagodaću deluje na srce grešnika. Ime anabaptisti – zagovornici ponovnog krštenja – bilo je dato grupi protestanata u šesnaestom stoleću koji su zastupali vraćanje apostolskom shvatanju krštenja. bilo da se obavlja uronjavanjem ili škropljenjem. Kao i Avgustin. sa druge strane. Kao i druga sredstva blagodati. Po njegovom mišljenju. nema nekog značenja (Isto. nije u Božjim očima pretrpelo nikakvu štetu. kojim sed vernik prihvata u zajedništvo sa Hristom. Zajedno s Luterom. Kalvin se protivio neslužbenim krštenjima i smatrao da krštenje mogu obavljati jedino klerici. 6. Kalvin. Savremeno doba U toku ere pijetizma i racionalizma nije se zapažalo neko posebno interesovanje teologa za krštenje. Međutim. Oni su propovedali biblijsko učenje o pokajanju i učeništvu kao temelju krštenja odraslih. Time su ustali protiv običaja krštavanja novorođenčadi. on insistira da uspešnost sakramenta krštenja zavisi od njegove božanske osnovanosti umesto od vere krštenika. Cvingli se razlikuje od Lutera po svom teološkom razumevanju sakramenta kao znaka. Kalvin je veoma zaunteresovan za predestinaciju.15.

Snuk je pokazao da je krštenje uspomena na pogreb i vaskrsenje Isusa Hrista (Kološanima 2. 2-7).3. služeći se jezikoslovnim i biblijskim dokazima. Osim toga. B. Krštenje. ukoliko kasnije nije bilo praćeno odgovarajućim poučavanjem. Oskar Kulman (Oscar Cullman) samouvereno proglašava da se krštenje novorođenčadi obavljalo u prvoj Crkvi kao obred primanja umesto jevrejskog obrezanja (Cullman 70). Karl Bart je uputio ozbiljan izazov krštavanju novorođenčadi. Eucharist and Ministry. J. smatrao je on. Vagoner (E. nije potpuno ukoliko ne vodi konfirmaciji. (5) upotrebu vode.12). Euharistija i Služba".novorođenčadi je bilo besmisleno. da se ono jedino može prevesti kao uronjavanje. 34-54). primanja u Crkvu i mora mu prethoditi pokajanje (Rimljanima 6. U isto vreme dozvoljava se krštavanje novorođenčadi (Baptism.J. Pitanje krštenja novorođenčadi se postavlja i u savremenoj hrišćanskoj Crkvi.38).F. Na sličan način i Joahim Jeremias (Joachim Jeremias). (4) izricanje vere u Hrista i u sveto Trojstvo. Ono je povezano sa spasenjem i treba da se obavlja radi oproštenja greha (Dela 2. Iz biblijske perspektive. pa tako označava .27). 7. E. On je tvrdio da se ni klasično niti teološko značenje grčke reči "baptizo" ne može odnositi na polivanje ili škropljenje. Snuk (B.F. Snook) je ustao u odbranu običaja krštavanja odraslih uronjavanjem i protiv opšteprihvaćenog običaja krštavanja novorođenčadi.26. (6) priznavanje novokrštenih vernika kao sinova i kćeri Božjih koje je Bog pozvao da budu svedoci evanđelja. Barth. već predstavlja sahranjivanje s Hristom u Njegovu smrt. Godine 1943. i dalje tvrdi da se mala deca vernika moraju krstiti (Jeremias 55). (2) prizivanje Svetoga Duha. Erih Dinkler (Erich Dinkler) ukazuje da "nema nikakve novozavetne biblijske potvrde za krštavanje novorođenčadi" i da se to pitanje mora "zaključiti" teološki (Dinkler 636). nazivajući da "polovičnim krštenjem" i ukazujući na nedostatak biblijskog temelja koji bi opravdavao tu praksu (K. iako priznaje da nema jasnog primera krštavanja novorođenčadi u Novom zavetu. Galatima 3. (3) odbacivanje zla. On je naglašavao činjenicu da krštenje nije samo obični čin. U naše doba među hrišćanskim zajednicama nema saglasnosti oko pitanja načina krštavanja. Waggoner) je gledao na krštenje kao na znak Hristove smrti i vaskrsenja. Sa druge strane. U dokumentu pod naslovom "Krštenje. Odbor za veru i red Svetskog saveta Crkava preporučuje sledeće delove obreda krštenja: (1) propovedanje o krštenju. Adventističko gledište Godine 1861. krštenje je i obred inicijacije.

razapinjanje starog čoveka. Adventisti prihvataju krštenje kao biblijski obred pristupanja Crkvi. 41-43). adventisti su uvek odbacivali gledište da krštenje kao čin. koji se kaju zbog svojih greha. krštavanje novorođenčadi je isključeno. 51) To se događa kada neko ko je istinski ponovo obraćen želi da obnovi svoj zavet s Bogom (Ev 375). 43. Mojsijeva 18. priznavajući na taj način verodostojnost krštenja uronjavanjem koje je obavljeno u nekoj drugoj Crkvi. tada. Novozavetni temelj Pranje nogu se stalno ponavlja u Bibliji kao gostoljubivi čin domaćina koji na taj način odaje čast svom gostu. Iako je ponovno krštenje relativno neuobičajeno u Crkvama. Kada vernici Crkve "odu u otpad i žive na takav način da javno krše veru i načela Crkve. Ovaj obred se obavlja na onima koji savesno i slovodnom voljom prihvataju Hrista kao svog Spasitelja i Gospoda. kao što potvrđuju dokazi Pisma i praksa prve Crkve. kao što je to bilo nekada u gornjoj sobi. Na zahtev krštenika Crkva ga može primiti i "priznanjem vere" bez ponovnog krštenja.4. Međutim. naime. kada se pravilno shvati. Većina savremenih hrišćana jednostavno zanemaruje ovaj obred. Od osam starozavetnih tekstova koji spominju pranje nogu. osigurava blagodat ili da donosi spasenje.2. Osim toga. obred pranja nogun postaje idelana priprema za slavljenje Gospodnje večere. treba da pristupe Crkvi kao i prvi put. 6). Prema tome. krštenjem. samo po sebi. prihvatanje Hristovog života u kojemu ustajemo da hodimo u novom životu (Waggoner 1891). mora se obaviti uronjavanjem (On Baptism. traži se ponovno krštenje jer se smatra da je ta osoba prihvatila nove biblijske istine posle svog prvog biblijskog krštenja. 24. u slučaju da traže ponovno primanje u zajedništvo Crkve. Ovo krštenje. 19." (SDA Church Manual 1990. .31. Obred pranja nogu Obred pranja nogu nikada nije imao istaknutu ulogu u hrišćanstvu.odbacivanje starog života.24. šest se odnose na taj običaj (1. II. i koji su temeljno poučeni verovanjima Crkve (SDA Church Manual 1990. A. postoji mišljenje da se ono može obavljati u dva slučaja: Kada neko ko je već ranije bio kršten uronjavanjem želi da pristupi Crkvi.

U 2. deliće s Njime život koji će On zadobiti (Jovan 14. Gospod i učitelj. i vi (množina) sržte dužni (ofeilete) jeedan drugome prati noge!" Glagol "ofeilo" ima i doslovno i simboličko značenje: doslovno znači "dugovati". U 14. ja oprah vama noge. već se bavi i značenjem tog obreda za Crkvu kao celinu.1).8): "Ako te ne operem.. i vi ste dužni jedan drugome prati noge!" Tekst u Jovanu 13. i 1. Isusova i Očeva puna ljubav će im biti pokazana (Jovan 14. Gospod i učitelj. kada Isus govori da će učenici kasnije razumeti važnost obreda pranja nogu. Isusova ljubav prema učenicima u životu. pa čak i veća u smrti. ne samo da opisuje prvo pranje nogu. a simbolički "imati obavezu". postaje merilo koje treba da slede (Jovan 15. Ključ za razumevanje značenja obreda pranja nogu nalazi se u razgovoru između Isusa i Petra. 3. 17.41). Jovanova 2.26. "Imati dela s nekim" (Vidi Jovan 13. obavezu koja se mora ili treba ispuniti i obično se iza njega pojavljuje drugi glagol koji otkriva o kakvoj se obavezi radi (Vidi Luka . Prvi simbolički naglasak javlja se u 7." (Zaharija 13. stihu Isus je pozvao svoje učenike da slede Njegov primer i da nastave ovaj običaj. "Kada. Bez ovog očišćenja učenik će izgubiti svoje nasledstvo sa Isusom (Jovan 13.1-20. U tekstu u Jovan 13. jedan se odnosi na poniženje (Psalam 58. 1. Isus je pružio primer čije značenje nadmašuje i prelazi uski krug Dvanaestorice.13. Njegovu slavu s Njime (Vidi Jovan 17. Iako su Petar i njegova braća bili oprani od greha i svake nečistoće u "izvoru koji će se otvoriti domu Davidovu. a kod jednoga se jednostavno radi o higijeni (Pesma 5.34.15. Oni će biti tamo gde je i On (Jovan 12.Sudije 19.17). 14. hrišćaninu je rečeno da ne sme da ima dela s nevernim neznabošcima. ljubomoru i oholost iz njihovih srca" (DA 646).24!).3). U Novom zavetu.3.22.14.6. Jedini biblijski tekst koji o pranju nogu govori kao o obredu nalazi se u Jovanu 13. ipak su ostali podložni iskušenjima i zlu.51. dakle.10). U Mateju 24. nemaš dela sa mnom!" Po svojoj strukturi ovaj tekst je paralela "novoj zapovesti" ljubavi u Jovanu 13. prema tome. Učenici su ovo delo shvatili veoma ozbiljno i Petar se čak usprotivio Isusovoj nameri da mu opere noge. Zato im je bilo neophodno uzvišenije čišćenje koje će ukloniti "otuđenje. Ove reči po svom značenju daleko nadmašuju doslovno značenje o jednostavnom uklanjanju nešistoće s nečijih stopala.1-20. Samuilova 25. Ako mu budu verni..21.44.19). pranje nogu kao znak gostoljubivosti spominje se u Luki 7.12. Značenje ovog izraza se bolje može razumeti u svetlosti Isusovog obećanja učenicima. stihu.24) i deliće.10. neverni sluga je osuđen da dobije deo s licemerima. U tom tekstu Isus pruža primer poniznosti i prave službe perući noge svojim učenicima.8) znači deliti imanje ili blago s nekim.za greh i za nečistotu. 1. jer je rekao: "Kada dakle ja oprah vama noge.7. Korinćanima 6.23). 4. Timotiju 5.21.

Glagolsko vreme izražava trajnu ili ponovljenu radnju umesto jednokratne dužnosti. kada govori Petru da neće imati dela s Njime ukoliko njegovi gresi posle krštenja ne budu uklonjeni očišćenjem. ne zamenjuje krštenje. Isus je jasno naglasio da učenici treba da nastave da obavljaju ovu dužnost. Misao o oproštenju greha učinjenig posle krštenja dobro se uklapa u Isusove naglašene reči u osmom stihu. blago vama ako izvršujete!" Povezuje delovanje sa upoznavanjem istine (Vidi Jovan 3. Obredi Gospodnje večere i pranja nogu bili su uvedeni u malom krugu Dvanaestorice. Međutim. "Opranome (grčki "louo" – okupati se) ne treba do samo noge oprati (grčki "nipto" – oprati deo tela)" Kada se neko jednom krstio (okupao). Jovanovoj 1. Međutim. Obred pranja nogu.17.31!). nešto što treba da bude učinjeno. B.17. zanemarujući obred pranja nogu savremeni hrišćani gube iz vida njegovo duboko teološko značenje. Glagol izražava moralnu obavezu.9.10. prema Isusovim rečima u Jovan 13.17. Iako biblijski izveštaji ne sadrže nikakav dodatni opis pranja nogu. i izričito se odnosi na oproštenje greha zaslugom Hristove krvi. 7. Značenje obreda pranja nogu Često se obred pranja nogu odbacuje kao neki stari bliskoistočni običaj koji u savremenom društvu nema nikakvog značenja. Ukoliko vernik nije upao u otvoreni otpad. ¸Iako greh nije izričito spomenut u desetom stihu njegova prisutnost se podrazumeva. Korinćanima 11!). već jedino za pranjem nogu kao slikom uklanjanja greha posle iskrenog pokajanja i priznanja. Shvatanje obreda pranja nogu kao slike oproštenja greha učinjenih posle krštenja delimično se može zahvaliti i pojavljivanju pojma "kataros" u ovom stihu. Isus poziva hrišćansku zajednicu na delo: "Kada ovo znate.15) Konačno. postoji razlog za verovanje da je i ovaj obred bio poštovan. Gospodnja večera je postala značajan deo zajedničkog bogosluženja. sledeći primer koji im je On ostavio: "Jer ja vama dadoh ugled da i vi tako činite kao što ja vama učinih!" (Jovan 13. Na neki način njemu se ne priznaje pravovaljanost u smislu Isusovog naloga svojim sledbenicima. 1. gde se govori o obavezi sluge prema gospodaru!). Ovde se radi o obavezi učenika da jedni drugima peru noge. 8. .42. u svetlosti teksta u Jovan 13.10.21. posle Isusovog vaskrsenja.7. u Jovanu 13. hrišćanske zajednice su počele slaviti Gospodnju večeru (Vidi Dela 2. Srodna reč se pojavljuje i u 1. nema potrebe za potpunim kupanjem (krštenjem). nema potrebe da ponavlja obred krštenja svaki put kada učini greh ili kada se u njemu javi želja za duhovnim očišćenjem.

kako svojim neposrednim učenicima. Uticaj obreda pranja nogu na hrišćansko iskustvo U toku pripremanja za Gospodnju večeru. koji predstavlja pranje celoga tela od greha i svake nečistote. U tom duhu vernik treba da stekne iskustvo jedinstva s Bogom i drugim vernicima i postaje spreman da se sretne s Gospodom prilikom slavljenja Njegove večere. da bi se spasli pripadnici ljudskog roda. da stekne pravo razumevanje istinskog učeništva u obliku služenja drugima. davanje života i podnošenje smrti. apostolima. otvoreno naglašava da je Isus svojim učenicima nametnuo moralnu obavezu. sebičnosti i samouzvišenja. On simbolički predstavlja uzvišenije pranje koje treba da ukloni svako osećanje ozholosti. Neredovno privremeno neučestvovanje u obredima ne može se tumačiti kao kršenje zaveta s Gospodom.Obredom pranja nogu predstavljeno je i Isusovo žrtvovanje samoga sebe. Obred pranja nogu podseća na Hristovo poniženje koje pretrpeo svojim utelovljenjem (DA 650). Kada se vernici saginju da jedni drugima operu noge svaka pomisao na sopstveno uzdizanje. Sa druge strane.10. poniznost. Obred pranja nogu treba da opere grehe učinjene posle krštenja. postaje jasno da obred pranja nogu ne treba da zameni obred krštenja. Simbolički čin pranja nogu treba da bude izraz vernikove požrtvovne ljubavi prema drugim . D. Zaključak U svetlosti teksta u Jovanu 13. Svrha ovog obreda nije samo u tome da ukloni prah s nečijih nogu. Upravo zato predstavlja idealnu pripremu za slavljenje Gospodnje večere. običaj pranja nogu navodi vernika da dublje ceni Hristovu ljubav. namerno i trajno opiranje obredu pranja nogu može biti simptom duhovnih problema u vernikovom životu. oholost i sebičnost mora da bude zamenjena duhom ljubavi. Tekst u Jovanu 13. ljubomore i oholosti. Ovaj obred je slika uzvišenijeg čišćenja srca. C. Vernikova želja da aktivno učestvuje u životu i obredima Crkve proističe iz njegove duhovne zrelosti. poniznosti i zajedništva.14. tako i širem krugu svojih učenika i celoj Crkvi. koje je izvor otuđenja. da jedni drugima peru noge.

8). Ambrozije Milanski (četvrto stoleće). Međutim. ali većinom ga ograničavajući na pranje nogu gostujućih propovednika. namerno odbijanje učestvovanja u obredu moglo bi se protumačiti kao namerno odvajanje od Hrista (Jovan 13. spominje Jovanov izveštaj da je Isus oprao noge svojim učenicima. obavljali su pranje nogu. Albigenzi i Valdenžani su održavali obred pranja nogu. preporučuje pranje nogu kao "svakodnevni sakramenat za oproštenje greha" (De coena Domini. nazvao je pranje nogu simbolom poniznosti. Istrajno. Keltska crkva. Origen (185-254). E. razmatrajući Jovanov tekst. Drugi hrišćani. Istorijski pregled 1. 58). obični vernici stolećima nisu učestvovali u ovom obredu. na primer. noge novokrštenih su bile prane kao deo ceremonije krštenja. ali samo zato da bi podsetio đakone na Gospodnji primer poniznosti. 18). Prema Avgustinu (AD 354-430) pranje nogu se moralo obavljati da bi došlo do međusobnog priznanja greha i oproštenja (O Evanđelju po Jovanu. zbirka saveta hrišćanima nastala krajem četvrtog stoleća. Prolog). održavala je ovaj običaj sve dok on nije izumro u jedanaestom stoleću. u tekstu koji daje uputstva o mnogim pitanjima crkvene procedure. piše da je pranje nogu "pomoć prema poniznosti" (O Svetome Duhu 1. Na Istoku. Bernad od Klervoa. Apostolske konstitucije. kao nalog da hrišćani budu ponizni. Hristov nalog da Njegovi sledbenici peru jedni drugima noge u velikoj meri se shvatao simbolički. Crkva je obred pranja nogu smatrala "svetom tajnom" i on se obavljao po manastirima. U vreme Avgustina bilo je uobičajeno da se pranje nogu obavlja u toku Svete sedmice (Pismo Januarijusu. propoved). Episkopi su prali noge sveštenicima u vezi s nekim posebnim obrocima. dok ga je sam car .vernicima. Do Reformacije Obred pranja nogu nije spomenut u Didakhe (kraj prvog i početak drugog stoleća). međutim. zabrane pranja nogu koje su izricali kasniji sabori – verovatno zbog ekscesa koji su se događali u vezi sa obavljanjem tog obreda – pokazuju da je obred bio poznat i obavljan. uključujući i obred Gospodnje večere. U Rimokatoličkoj crkvi. međutim.

Njegovi predlagači su naglašavali potrebu da se poštuju svi Hristovi nalozi i da se pokaže ljubav prema braći. na stranicama časopisa Day Star vodila se živahna rasprava o pranju nogu kao obredu. Običaj pranja nogu se izobičajio među luteranima. Njihovi duhovni naslednici.10. 4. Anabaptisti su se opredelili za obred pranja nogu u sedamnaestom stoleću. . Godine 1845. koji su ga smatrali "odvratnom izopačenošću". U Crkvi adventista sedmog dana Adventisti sedmog dana su najveća verska zajednica koja redovno obavlja obred pranja nogu uajedno s obredom Gospodnje večere.12). Najraniji zapisani izveštaj o pranju nogu među adventistima potiče iz meseca jula 1844. Džems Vajt (James White) je objavio zbirku kojoj je dao naslov "Himne za Božji posebni narod". Sam Miler (W. godine na Dan pranja nogu siromašnima (Hauspostille). Posle Reformacije U svojoj propovedi 1544.14. Miller) je osudio pranje nogu kao "promiskuitetni čin" (Ferris 11. koja ga nisu ograničavala strogo na Dan pranja nogu siromašnima. kao i neke grupe među baptistima i posvećenima. Timotiju 5. i Pavlov savet u 1. godine (Novi Schaff-Herzog. Jedna od himni je nosila naslov "Perući noge". Godine 1849. Verovali su da putem obreda pranja nogu grešnik stiče iskustvo pranja Hristovom krvlju i izražava svoju duboku poniznost. 3. godine kada je obred pranja nogu održan posle Gospodnje večere na završetku bogosluženja u Graftonu. u državi Vermont. Njegovi protivnici su obred povezivali s fanatizmom. Pranje nogu su obnovila moravska braća. ali je taj običaj kasnije ukinuo Sinod 1818.339-340).obavljao jednom godišnje. menoniti i braća. prihvatajući ga kao i dalje obavezan Hristov nalog u Jovan 13. 2. Luter je osudio licemernost ceremonije koju su obavljali crkveni glavari njegovog vremena i zatražio više istinske poniznosti u međusobnim odnosima. i danas obavljaju obred pranja nogu.

i Gospodnja večera. zahvaljivanje Bogu na Njegovim dobrim darovima. Na drugom mestu ona spominje obred sledećim rečima: "U Božjoj Reči su objavljene dužnosti čije će obavljanje učiniti da Božji narod bude ponizan i odvojen od sveta. III. avgusta 1851. Elen Vajt je u svom dnevniku ovako opisala jedan zajednički proveden dan: "Pred veče crkva je sledila primer svoga Gospoda": oprali su jedni drugima noge i zatim učestvovali u obredu Gospodnje večere. Nekoliko aspekata ove tematike zaslužuju razmatranje. Trajnost ovog običaja je potvrđena kada je na zasedanju Generalne konferencije u Dalasu 1980. godine izveštaj o obredu pranja nogu koji je obavljen mesec dana pre toga u Vilingu. Isus nam je ostavio primer i rekao da nam da to činimo onako kao što je On činio. zajedništvo sa Hristom. Gospodnja večera Iako se shvata i slavi na različite načine. koji je Hristos uspostavio na Poslednjoj večeri sa učenicima. njegovo značenje za savremene hrišćane. i praktični aspekti njegovog obavljanja. naziva se različitim imenima. podsećanje na poreklo obreda. koja se međusobno mogu zamenjivati: euharistija. . godine. Odvajanje žena od muškaraca prilikom obreda pomoglo je da obred bude jednodušno prihvaćen. Prvog januara 1859. dakle. dok su drugi snažnije naglašavali njegov simbolički značaj (Oestreich 101-199). Obred. da se sačuva od otpada koji se zapaža u nominalnim crkvama. Gospodnja večera ima centralno mesto u verovanjima svih hrišćana.Časopis Adventist Review and Sabbath Herald objavio je 5." (EW 116) U prvim godinama razvoja adventizma razumevanje pranja nogu išlo je različitim linijama. Elen Vajt je naglašavala hristocentrični aspekt ovog važnog obreda. država Njujork. Osnovnih verovanja. Pranje nogu i učestvovanje u Gospodnjoj večeri treba što češće obavljati. Najvažniji u ovom članku su njegovo novozavetno poreklo. godine izglasan član 15. komunion. još pre organizovanja Crkve adventista sedmog dana.

. Zajednički obrazuju temelj hrišćanskog učenja o Gospodnjoj večeri. Korinćanima 11. koji su učenici pripremili u gornjoj sobi. Zanimljivo je da Jovanovo Evanđelje govori o pranju nogu. okrugao.23. uobičajena u jevrejskikm domovima. sačinjavala su taj posebni obed. Možda je i ova zahvalnost bila izražena rečima tradicionalnog blagoslova: "Slava neka bude Tebi. Bože naš.26-29. Forma: hleb i čaša. Marko 14. vladaru sveta. Na lsičan način. Gospode. Marku i Luki. Dva elementa. Dok je Pasha upućivala unapred na smrt Isusa Hrista. Gospode. a svojim različitostima se nadopunjuju.22) ili zahvalio se Bogu na njemu (Luka 22.14-20). Bože naš.A. i pozvao učenike da piju iz nje (Matej 26. Isus je uzeo hleb – nesumnjivo tanak. Marko 14. uprkos toj povezanosti. puna novog i dubokog značenja. a. beskvasni pashalni hleb – i blagoslovio ga (Matej 26. Luka 22.27.20). Hristos je ustanovio Gospodnju večeru na kraju pashalnog obeda. govori o jedenju tela Gospodnjega i pijenju Njegove krvi. Jovan 6. Gospodnja večera upućuje unazad na taj isti događaj i podseća Hristove sledbenike na žrtvu njihovog Gospoda sve dok se On ne bude vratio. 1. Luka 22. Ova četiri teksta slažu se u osnovnim pitanjima. ali ne i o Gospodnjoj večeri.19) i ponudio ga učenicima. Međutim.26. Međutim. Marko 14. indirektno tako upućujući na Gospodnju večeru. Prema Mateju.23-25.53. izrazio hvalu. koji čini da hleb izraste iz zemlje!" – i blagoslov i zahvalnost sadržavale su ove reči.22-25. Gospodnja večera je nešto novo – preobražena jevrejska ceremonija. Isus je uzeo i čašu. kao što je zabeleženo u sva tri sinoptička Evanđelja (Matej 26. Pavle prepričava izveštaj u 1. Uobičajeni blagoslov koji se izricao nad hlebom u jevrejskom domaćinstvu glasio je ovako: "Slava neka bude tebi. Gospodnja večera u sinoptičkim Evanđeljima U sinoptičkim Evanđeljima Gospodnja večera je usko povezana sa slavljenjem Pashe. Gospodnja večera u Novom zavetu Poslednje večeri pre svog raspeća Isus je proslavio Poslednju večeru sa svojim učenicima.

Luka 14. ne bi trebalo da bude deo Gospodnje večere. Poslednja večera u 1. Pavle se bavi nepravilnostima prilikom . Njegovu krv (Matej 26. Moguće je da je prva čaša bila deo pashalnog obeda.27. Korinćanima 10.vladaru svemira. pred njima je bila svetla eshatološka budućnost.14) kao simbol Božjih blagoslova.20). Hleb.3-5). Značenje: zajedništvo (komunion) i proroštvo. Marko 14. prema tome. Korinćanima Pavle spominje Gospodnju večeru jedino u 1. Marko 14. kazao je On.29. u budućnost.1-10. on ističe da učestvovanje u obredu Gospodnje večere čini da Korinćani imaju deo u telu Hristovom. Mojsijeva 12.22.20). Prema Lukinom Evanđelju čaša se delila pre hleba. da bude spominjan u toku obreda Gospodnje večere sve do svog drugog dolaska.20).26. Marko 14. koji si stvorio plod vinove loze!" Sadržina čaše je kasnije zaista opisana kao "plod vinove loze" (Matej 26. Luka dodaje i rečenicu: "Ovo činite meni za spomen!" (Luka 22. Marko 14. a drugom čašom je obed završavan (Luka 22. biće osigurano oproštenje greha (Matej 26. "za vas" (Luka 22. kao i u 1. Isus je obećao učenicima da će se ponovo sjediniti sa svojim prijateljima (Matej 26. Isus je time obećao svojim učenicima da će zajedno s Njime učestvovati u mesijanskoj gozbi (Isaija 25. Uzimajući hleb i plod vinove loze. U 1. a zatim i o deljenju jedne čaše.15-24) u dan konačnog ostvarenja svoje nade (Otkrivenje 21.19) Isus je želeo da ostane u sećanju. prema Njegovom slavnom povratku kao što je najavljeno u Jovan 14. b. Luka 22.28. Dajući obećanje da više neće piti od "roda vinogradskoga" dok ga ne bude pio sa svojim učenicima u svom carstvu.29. Korinćanima.28).23.24). ili još bliže. Krv je bila krv zaveta "prolivena za mnoge" (Matej 26. Izveštaj u Mateju i Marku. čaša.18). Slavljenje Gospodnje večere nije bilo samo pogled unazad ili sećanje na spasonosno delovanje Božje preko Isusa Hrista. Prolivanjem ove krvi. bio je to i pogled unapred. U 1.16-21. 2.25). Luka 22. Uprkos skorom rastanku.25. učenici su stupali u usko zajedništvo s Hristom. Korinćanima 11. Isus je jasno objavio značenje hleba i čaše. govori prvo o deljenju hleba.6-8) u Božjem carstvu (Matej 22.17.1-3. Starozavetna paralela ovog "sećanja" pojavljuje je u pozivu da se Pasha ne zaboravi (2.17-24. predstavlja Njegovo telo. Korinćanima u vezi s problemima koji se tiču bogosluženja. na isti način kao što učestvovanje u paganskim žrtvama ukazuje na zajedništvo sa demonima.

Međutim. Pavle spominje i njihovu sklonost da tu posebnu službu pretvore u priliku za izlaganje i zadovoljavanje apetita (1. pre Evanđelja.slavljenja Gospodnje večere u korintskoj crkvi. Korinćanima 10. Neki su učestvovali na "nedostojan način".27). Zato je preporučio vernicima da svaki treba pažljivo da ispita samoga sebe i da potpuno shvati značenje simbola pre nego što učestvuje u obredu Gospodnje večere (1. ponavljajući izreku i za hleb i za čašu. i da je hleb koji se lomi "telo Hristovo" (1. još snažnije naglašava proročki element obreda zajedništva: učestvovanje u obredu znači i objavljivanje vere u Hristov drugi dolazak (1. Teološko značenje Gospodnje večere . Pavle naglašava aspekt "sećanja" obreda Gospodnje večere. Kao i pisci Evanđelja. Korinćanima 10.33. njegov osnovni naglasak nije na formi.29. možda. Ali. predstavlja. Oni su bili zaokupljeni svojim ličnim zadovoljavanjem prohteva i traženjem položaja u društvu. Pavle je verovatno ovaj izveštaj čuo od apostola.14-21). Postavljajući retoričko pitanje. Konačno. Pavle se služi izrazom "čaša" da bi označio njen sadržaj. Pavle potvrđuje da "čaša blagoslova" predstavlja "učestvovanje u krvi Hristovoj. jer je Poslanica verovatno pisana sredinom pedesetih godina prvog stoleća.28.30). iako obaveštava Korinćane da njegovo učenje o Gospodnjoj večeri potiče od samog Gospoda. Pavle se bavio i zloupotrebama prilikom zajedničkog svetkovanja Gospodnje večere.23-25.26). Pavle kritikuje njihovo sebično ponašanje pozivajući ih da se sete prošlosti mi budućnosti da bi u sadašnjosti mogli da žive pravim hrišćanskim životom.29). Korinćanima 10. dakle. nego na značenju: pijenje čaše i jedenje hleba osigurava zajedništvo sa Hristom i sa vernicima. Dajući završna uputstva crkvi kako da pravilno slavi Gospodnju večeru. Reči najviše liče na one kojima se poslužio Luka. B.16). Kratki izveštaj o uspostavljanju Poslednje večere u 1. što ih je učinio odgovornima za profanisanje tela i krvi Gospoda Isusa (1. Korinćanima 11. Korinćanima 10. Korinćanima 10. Apostol prigovara Korinćanima da njihovo slavljenje Gospodnje večere nije uspomena na Isusa zato što su zaboravili značenje Njegove smrti i Njegovog života. Korinćanima 11. Hrišćani koji su deo Tela Hristova ne mogu više održavati zajedništvo s demonima ili s obožavaocima demona učestvujući na njihovim ceremonijalnim obedima (1. Propuštanje da se to učini već je imalo svoje teške posledice među korintskim vernicima i svakako će navući na njih Gospodnje sudove (1. Korinćanima 10.34). najraniji pisani tekst o ovom obredu.

ali ga je narod uvek izneveravao. Hristovi učenici postaju učesnici u Hristovom životu. Isaija 51. godine pre Hrista.31.čaša i hleb Kada je Isus svojim učenicima dao hleb i čašu. isto bi tako bilo apsurdno očekivati od Njegovih učenika da se doslovno vežu uz Njega. Mojsijeva 6. Hristova krv je bila simbol i sredstvo Njegovog dragovoljnog i zameničkog pomirenja. Njegovu smrt na krstu i spasonosni dar nastao na temelju toga. ona je bila garancija uspostavljanja novog zaveta. Jeremija je već izrazio izvesnost da će biti sklopljen novi zavet – zavet napisan ne na kamenim pločama.20). "nastavanje". bilo je nemoguće da oni koji slušaju Isusa doslovno jedu Njegovo telo.33. već po sredstvu kojim je bio potvrđen. kazao je Isus (Luka 22. Na Poslednjoj večeri ovaj novi zavet je postao stvarnost. već unose i Njegove kvalitete u svoj život. Jedući i pijući. čaša i hleb simbolički označavaju Njegovo slomljeno telo i prolivenu krv. čaša i hleb Gospodnje večere predstavljaju simbole veće stvarnosti. u 15. "jedenje" i "pijenje" je moralo biti figurativno. Isus se služi pojmom iz zemljoradnje da bi opisao to "nastavanje": loza mora ostati vezana uz čokot! Očigledno. rekao je: "Ovo je telo moje!" i "Ovo je krv moja!" – i pozvao učenike da jedu i piju! Slično shvatanje nalazimo u tekstu u Jovan 6. Kršenje ovog zaveta je dovelo do vavilonskog ropstva 586. Ne samo da jedu s Njime u zajedništvu. Isusova vlastita krv će potvrditi Božje obećanje o spasenju. Jelom i pićem ona se fizički snaže. Pijući čašu i jedući hleb.51-58. Ono što je On rekao mora da predstavlja temelj svakog teološkog razmatranja ove tematike. Psalam 37.6. U Evanđelju po Jovanu. ono isto koje je Isus objasnio Dvanaestorici. več na srcu Božjeg naroda (Jeremija 31. poglavlju. omogućenog Hristovom smrću.34). Gospod Bog se prvi zavetovao dragovoljno da bi blagoslovio Izrailja. ljudska bića unose hranu u svoje telo. osnovno značenje Gospodnje večere je danas ono isto koje je bilo u vreme večere u gornjoj sobi. Taj novi zavet nije bio nov u tom smislu da je značio promenu Božjeg zakona ili namera. Onaj koji bude jeo Njegov telo i pio Njegovu krv nastavaće u Njemu. onda se i narod obavezao da će ga voleti i slušati. Iako ne predstavljaju stvarno Hristovo telo i krv. Dok su učenici zajednički delili čašu. Čaša predstavlja "novi zavet". Zavetna ideja je bila potpuno jasna jevrejskom umu. Prema tome. Posmatrajući Njegove reči u toj svetlosti. kratko vreme pre svog raspeća. U biblijska vremena zavet ili ugovor je vrlo često bio potvrđen obrokom. jer ono što su uzeli postaje deo njihovih ćelija. Pošto hrišćani sebe s pravom smatraju Hristovim učenicima. učestvovali su i u obećanjima i sili novog zaveta. Bog je uvek želeo da Njegov zakon bude u srcima Njegovog naroda (5. koju je On sam i ustanovio.Sam Isus je objasnio osnovno značenje Gospodnje večere. Jedući . u kojemu Isus objašnjava svojim slušaocima da je On "hleb živi koji siđe s neba" i da moraju jesti Njegovo telo i piti Njegovu krv da bi imali život.7).

Učestvujući u ovom obredu vernik zaista može zahvaliti Bogu na beskrajno velikome daru Isusovog života i Njegove smrti. Krv novoga zaveta se izlila da bi osigurala oproštenje (Matej 26.28). Pijenje čaše simbolički predstavlja čovekovo prihvatanje dara oproštenja. primajući znake Njegove žrtve. Hristovi učenici – i onda i sada – čekaju Očevo carstvo. složio se da za njih pripremi mesto u svom carstvu. Hristovom krvlju izbrisani su gresi ljudskog roda.31-34). na isti nalčin kao što je i Pasha bila slavljena kao "sećanje" na oslobođenje iz Egipta. Njegovi učenici su. Novi zavet o kojemu govori prorok Jeremija neodvojiv je od božanskog oproštenja (Jeremija 31. Slavljenje Gospodnje večere nikada neće biti potpuno ukoliko venrici ne budu razmišljali o veličini Hristovih patnji i Njegove smrti za nas na krstu. odlučili da će. Prilikom slavljenja Gospodnje večere. Svaki put kada svetkuju Gospodnju večeru. već stalno iznova. slavljenici ne smeju razmišljati jedino o Hristovoj smrti i načinu na koji je On umro. Jedući zajedno. Istovremeno. prema danu kada će sedeti oko Gospodnje trpeze u Njegovom carstvu. omogućeno Hristovom krvlju. Ovo slavljenje treba da bude "sećanje" na oslobođenje od greha. Isus je ponudio svoju krv i svoje telo. Deleći čašu i hleb sa svojim učenicima. Isus je sklopio zavet s njima.zajednički. oni gledaju u budućnost. Ova ceremonija je slavljenje zajedništva hrišćana sa Isusom i Njegovih sledbenicima. da će ih na kraju u njega odvesti. Pažnja se mora usresrediti više na radost pobede zbog vaskrsenja nego na žalost zbog Hristovih patnji i Njegove smrti. Zakletvom koju je dao sklapajući zavet. učenici bacaju pogled unazad prema krstu i dive se veličanstvenoj ljubavi.18). pokazati svoju vernost uslovima zaveta. kao što je Pasha nagoveštavala Hristovu žrtvu u obliku pashalnog jagnjeta. već i na njeno sadašnje značenje i delovanje na celokupnu zajednicu Božjeg naroda. Gospodnja večera nagoveštava pobedu Jagnjeta i osnivanje Njegovog carstva. osim toga. . Gospodnja večera postaje faktor sjedinjenja. On će proliti svoju krv za njih. očekivanja i nade u Njegovo buduće carstvo. Zbog blagoslova koji se stiču slavljenjem Gospodnje večere. kao svoju obavezu u zavetu. Glagolsko vreme u grčkom originalu nagoveštava ponovljenu radnju – ne jednom. S druge strane. Sve do tada neće više piti od roda vinogradskoga (Luka 22. hrišćani se međusobno zbližavaju. zbližavaju sa svojim Gospodom. slavljenje oproštenja greha. pošto cela zajednica deli istu čašu i isti hleb. strane ugovornice su se zavetovale da će ispuniti svoje obećanje. Osim toga. Isus savetuje svojim učenicima da je slave. Da je obred zajedništva uskoro postao poznat kao euharistija ili obred zahvalnosti nije teško razumeti. omogućiti time njihovo spasenje.

i sa "evanđeljem Hristovim" (Filibljanima 1. Pohlepni i sebični bogataši su pokazivali . Prema tekstu u Kološanima 1. neki vernici u Korintu su se ponašali suprotno Pavlovoj definiciji "dostojnosti". da rastu u poznanju Božjemu". Korinćanima 11.Kao što je Pavle naglasio Korinćanima. Ovi praktični aspekti su razvijeni na temelju biblijskih načela. u skladu sa svojim svetim zvanjem (Efescima 4. Solunjanima 2. Obavljanje Gospodnje večere Novi zavet skoro ništa ne govori o pojedinostima svetkovanja Gospodnje večere. Kao simbolički obed. Skoro ništa ne kaže o učestalosti svetkovanja. U Novom zavetu nigde se ne pojavljuje neko uputstvo o učestalosti svtkovanja Gospodnje večere. Da bismo pravilno shvatili značenje izraza "na nedostojan način". Pavle se moli Bogu da hrišćani žive "pristojno Bogu na svako ugađanje i u svakom dobrome delu da budu plodni.26). Hrišćani treba da žive "kao što se pristoji Bogu" (1. moramo razmotriti i Pavlove savete vernicima o "dostojnom životu" i kontekst tih saveta. ili čak i stvarnoj prirodi hleba i čaše kojima će se vernici poslužiti.9. Učestalost svetkovanja Fraza "jer kadgod jedete ovaj hleb i čašu ovu pijete" (1. osposobljava vernika da bude svedok te hrišćanske najslavnije nade.1).26) ne pruža odgovor na pitanje kako često treba održavati obred Gospodnje večere. Korinćanima 11. obred zajedništva sjedinjuje vernikov svakodnevni život sa obećanjem o Hristovom drugom dolasku.12). Upravo zato su razne Crkve razvile svoj sistem svetkovanja. 1.10.20. pa čak i svakoga dana. ko može ili ne može da učestvuje. Korinćanima 11. 2. Učestvovanje u simbolima Hristovih patnji je čin objavljivanja izvesnosti Njegovog drugog dolaska.27). C. Korinćanima 11.28). Prema tekstu u 1.27. već da čine posle odgovarajućeg samoispitivanja (1. Ko može da učestvuje Pavle upozorava Korinćane da ne učestvuju u Gospodnjoj večeri na nedostojan način. slavljenje Gospodnje večere objavljuje Gospodnju smrt sve do Njegovog ponovnog dolaska (1. Ima hrišćanskih Crkava koje Gospodnju večeru dele svake sedmice.22.

7). Korinćanima 5. 567) . na kojima su. neprikladan da simbolički predstavi Hristovu otkupiteljsku krv. žrtvovanog za sve koji ga veruju. Pred Njime se nalaze beskvasni pashalni hlebovi. Posle odgovarajućeg poučavanja i krštenja i ona se mogun pridružiti ostalim vernicima u slavljenju Gospodnje smrti. Beskvasni hleb i neprevrelo vino Uzimajući u obzir jevrejski običaj da se u predvečerje Pashe iz domova ukloni svaki kvasac (2. prolivenu za spasenje mnogih. Na stolu stoji i pashalno neprevrelo vino.19). nekrštenu decu bi trebalo pozivati da prisustvuju obredu. Petrova 1. sibmolom greha i smrti. Ovim znamenjem Hristos prikazuje svoju čistu žrtvu. kada su morale biti uklonjene sve društvene razlike. Opisujući Gospodnju večeru.8).7. Istisnuti sok grožđa pravilno predstavlja Hristovu krv. vodom i solju – treba da se upotrebljava na obredu Gospodnje večere kao simbol Gospodnjeg tela. Svojim ponašanjem ranjavali su srca manje srećnih vernika u Crkvi i sramotili svoga Gospoda. Oni koji nisu kršteni vernici Crkve ne bi imali pravog razloga da učestvuju.19. Osim toga. bez obzira na vreme i mesto.15. Opis Gospodnje večere i u sinoptičkim Evanđeljima i u Pavlovim spisima upotrebljava izraz "čaša" i "rod vinogradski" za piće koje predstavlja Hristovu krv. za oproštenje njihovih greha. Pažljivo ispitivanje pobuda i ponašanja bi im svakako pomoglo da poprave svoje greške.da im nije stalo do potreba siromašnije braće. Svi oni koji su se krstili u Isusa Hrista mogli su pristupili Večeri s punom sigurnošću u božansku blagodat i učestvovati u ovom zajedništvu. može se sa sigurnošću kazati da je na Gospodnjoj večeri bio upotrebljen beskvasni hleb. ne može predstavljati bezazleno i prečisto Jagnje (1." (Čežnja vekova. Elen G. Pavle izjednačuje kvasac sa grehom (1. vaskrsenja i skorog povratka. Očigledno da nisu pravili razliku između običnih obroka. Upravo zato. 3. kojih nije bilo u Hristu. Alkohol je proizvod raspadanja i smrti. Mojsijeva 12. U kontekstu krštenja vernika. mogli da učestvuju svi članovi porodice i svetog obreda Gospodnje večere. beskvasni hleb – koji se spravljao od pšeničnog brašna pomečanog sa uljem. Reč "vino" se ne pojavljuje. Prema tome. Ništa što je pokvareno vrenjem. 13. Vajt kaže: "Hristos je još uvek za stolom na kojemu je postavljena pashalna večera. upotreba prevrelog soka ili alkoholnog vina prilikom obreda Gospodnje večere nije u skladu s Biblijom. na primer.

Isto onako kao što krštenje izražava zajedničtvo vernika s Hristom i njegovu želju da postaje deo Njegovog Tela. Korinćanima 11. ali među hrišćanima ona ukazuje na Njegovu smrt koju je On sam objasnio kao temelj novog zaveta (Marko 14. objavljivanje koje će potrajati sve do Njegovog ponovnog dolaska (1. E. Petrova 1. Hristove dragocene krvi. hrišćani ne samo da se sećaju Isusove velike žrtve za njihove grehe. Krštenje nas povezuje sa Hristom i Njegovom smrću (Rimljanima 6. koje su posebno održavane u korist siromašnijih . koji su prikladno simbolički predstavljeni beskvasnim hlebom i čistim grožđanim sokom. Upravo zato. Zaključak U obredu Gospodnje večere Gospod nam nudi svoj veliki dar spasenja: svoje telo i svoju krv. Gospodnja večera. grožđani sok je savršeni simbol Njegove krvi pomirenja. U slavljenju Gospodnje večere.24). Crkve. Istorijski pregled 1. predstavlja objavljivanje smrti i vaskrsenja našeg Gospoda. Kao što krštenje izražava odluku obraćenika da pripada Hristu. tako i Gospodnja večera pokazuje želju Crkve da objavljuje Hristovu smrt kao završni čin spasenja. Hleb predstavlja Isusa kao ličnost. i kršteni vernici slave Gospodnju večeru kao otkupiteljski događaj koji ih je povezao. na isti način. već se raduju i novom zavetu koji im garantuje sadašnje zajedništvo sa Hristom i buduću slavu u Njegovom carstvu.D.26). iako ćemo uvek biti svesni visoke cene koja je plaćena za naše otkupljenje. smrću koju je pretrpeo umesto nas i radi našeg spasenja. Prva stoleća U prvoj Crkvi izgleda da je Gospodnja večera svetkovana zajedno s takozvanim "gozbama ljubavi" – "agapama". Gospodnja večera je prilika za radovanje. a ne za žaljenje.3.16). Gospodnja večera je sredstvo kojim oni se koji su zapečatili svoj zavet s Hristom sjedinjuju s Njime u tom požrtvovnom pokoravanju sebe Očevoj volji. krvi Jagnjeta bez mane i mrštine (1.4).

Korinćanima 11. on kaže da je obred "medicina za besmrtnost" (Efescima 20). prestaje da bude običan hleb. "jer je to telo Hristovo koje treba da jedu oni koji veruju i da se zato ne smeju olako shvatati" (Apostolska tradicija. koja se sastoji od dve stvarnosti. kako je vreme prolazilo. Jovan Zlatousti (oko 347-407). 5.7). dok se čaša delila pre hleba.17-22) pa na dalje. silom Svetoga Duha.oko 200). jer se smatralo da on treba da ujedini vernike. Kako je sveštenstvo sve više preuzimalo posredničku ulogu. slavljenje euharistije se pretvaralo u žrtvovanje Mise. pisao je da se hleb i vino "misterioznom delotvornošću svete molitve preobražavaju u telo i krv" (O hrišćanskoj veri. Godine 253. te elemente su počeli proglašavati Hristovim pravim telom i krvlju. Nekoliko pisaca iz ovog razdoblja spominje Gospodnju večeru. Već se Tertulijan služio izrazom "žrtva" za hleb i vino (Morgan 140-144).9.18. pa je Gospodnja večera sredinom trećeg stoleća konačno odvojena od ovih bratskih obroka.65-67). Teodor iz Morsuestije (oko 350-428). 4. On ističe upotrebu vina razblaženog vodom i hleba. Kiprijan je u jednom pismu nekoliko puta tvrdio da sveštenik.20). hleb koji je nastao na Zemlji "kada se na njega prizove ime Gospodnje. Ali. zloupotrebe su kvarile ove proslave. Ignacije (početak drugog stoleća). Didakhe (krajem prvog i početkom drugog stoleća). 4. zemaljske i nebeske" (Protiv jeresi 4. 5. u telo i krv Isusa Hrista (Mystagogical Catecheses. 2. Ambrozije (339-397). kada "žrtvuje" vino. naziva euharistiju "žrtvom koja izaziva strahopoštovanje. koji predstavljaju "telo i krv Isusa Hrista" preko "molitve Reči" (Apologija 1. navedene su molitve. ponavlja Hristovu spasonosnu žrtvu (Poslanica 62). i da to čine u nepokolebljivoj veri (Isto. tvrdi da samo episkop može da predvodi Gospodnju večeru (Smyrnaeans 8). već postaje euharistija. Za Irineja (oko 130.vernika.16). Ipolit (oko 170-oko236) izdao je strogu naredbu da se nijedna mrvica Gospodnje večere ne sme izgubiti.3). Justin Mučenik (sredina drugog stoleća) opusuje sedmično svetkovanje Gospodnje večere.5). samo su kršteni vernici mogli da učestvuju u obredu. Počevši od Korinta (1. 32. ističe da se u trenutku kada sveštenik prinosi hleb i vino sam Hristos polaže na sto da bude žrtvovan (Catechetical Homilies 15.2.10). U ranoj istoriji Crkve hleb i vino su smatrani simbolima. neizrecivom misterijom" (Homilije o Delima 21). Kiril Jerusalimski (oko 347) je zahtevao od katekumena da prihvate ideju o preobražavanju hleba i vina. Srednji vek . zahvaljujući i sve prihvaćenijem običaju da obavezni post prethodi Gospodnjoj večeri. sadrže posebna uputstva za održavanje ovog obreda.

71). zato što se primaju verom. Kada se kasnije vratio svom prvobitnom mišljenju bio je ponovo osuđen i on njega se tražilo da prihvati da elementi doživljavaju promenu u supstanci i da postaju "istinsko Hristovo telo" ((Barclay 70.Posle petog stoleća Istok i Zapad su zauzeli suprotna gledišta o prisutnosti Isusa Hrista u Gospodnjoj večeri. Ovu preobrazbu Sveta katolička crkva prikladno i pravilno naziva transupstancijacija. on je ukazivao na potrebu da se obred shvati duhovno da bi mogao da bude delotvoran: "Ne hrani ono što se vidi. je odredio: "Njegovo telo i krv su stvarno sadržani u oltarskom sakramentu u vidu hleba i vina. Godine 1050. zauzima njihovo mesto.50!). 75. Avgustin (354-430) je govorio da je sakramenat vidljivi dokaz nečega nevidljivoga (Vidi: Prva Catechetical Instruction 26. Leith 58) Toma Akvinski (1225-1274) tvrdi da posle posvećenja nema više ni hleba ni vina. IV.oko 749) mogao tvrditi da "hleb i vino nisu samo simboli tela i krvi Isusa Hrista (Bože sačuvaj!). supstanca elemenata se na čudesan način menja. Hristovo telo.4) Transupstancijacija je tako postala ortodoksna Rimokatolička pozicija. celokupna materija hleba se preobražava u potpunu materiju Hristovog Tela. stoleća pojavila se sporna reč "transupstancijacija". Ona je ovako službeno proglašena odlukom koncila u Tridentu: "Ovaj sveti sinod ponovo izjavljuje da posvećenjem hleba i vina dolazi do preobrazbe cele materije hleba u materiju tela Hrista. postaju identični s telom i krvlju Isusa Hrista. i ta preobrazba se "pravilno naziva transupstancijacija!" (Summa Theologiae. i cele materije vina u materiju Njegove krvi. Hleb i vino postaju stvarno Hristovo telo i krv. Berengar iz Toursa je govorio da se elementi ne menjaju stvarno. Zbog ovog učenja bio je optužen za jeres i nateran da prihvati izjavu pape Nikole II da posle posvećenja hleb i vino postaju istinsko telo i krv Isusa Hrista. kada jednom budu posvećeni. oni hrane dušu na duhovan način. sekcija. bez obzira na spoljašnji izgled. lateranski koncil godine 1215. Prema ovom shvatanju. Božjom silom.2. već božansrtveno telo samoga Gospoda!" (Orthodox Faith 4. našega Gospoda. a vino u Krv.13) Ovaj sukob oko telesnog prisustva Hristovog u hlebu i vinu nastavljao se stolećima. Na Zapadu. Osim toga. već ono što se veruje!" (Propoved 112. vladalo je sveopšte uverenje da elementi. Početkom XII. 3a. silom Svetoga Duha. već da samo predstavljaju telo i krv Isusa Hrista. glava 4) . kojega nije bilo tu pre posvećenja. Upravo zato je Jovan Damaštanski (oko 675. kada se hleb prebražava (transupstancijacija) u Telo." (13." (Dekret 1.5) Na Istoku.

Teško je ipak odrediti šta je on stvarno verovao u vezi sa ovim pitanjem. simbola. 85) Ulrih Cvingli (1484-1531). a nije bio zadovoljan ni Cvinglijevim gledištem da hleb i vino nisu ništa više od znakova. Smatrali su da su sakramenti delotvorni jedino ukoliko se uzimaju u suverenosti i slobodi Svetoga Duha. sa druge strane.3. Nije mogao da prihvati ni Luterovu misao da je Hristovo telo prisutno u euharistiji. Martin Luter (1483-1546) naglašavao je Gospodnju večeru kao "čisto evanđelje". U jednom poglavlju svojih Instituta hrišćanske religije u kojima se sukobljava s onima koji se ne slažu s njime. odbijali su da je misa žrtva prinesena Bogu i da je doktrina substancijacije prihvatljiva. slikovita predstava duhovnih istina ili blagoslova. radosni aspekt Gospodnje večere. Filip Melanhton je potvrdio "da su istinsko telo i krv Isusa Hrista stvarno prisutni u Večeri našega Gospoda u obliku hleba i vina" (Član 10. Hleb i vino predstavljaju i jedinstvo sa Hristom putem delovanja Svetoga Duha. Žan Kalvin (1509-1564). Član 24. Luter je sledio Avgustina." (Isto. insistira da se reči "ovo je moje telo" zamene rečima "ovo predstavlja moje telo". Kalvin naglašava dinamični. Reformacija Pogledi reformatora o Gospodnjoj večeri razvijali su se postepeno i nikada nisu postali uniformni. odbacio je ideju da hleb postaje Hristovo telo. U Augzburškoj konfesiji 1530. priklanjavajući se ideji o "konsubstancijaciji". radosnu zajednicu sa Hristom u okviru zajedništva Crkve. ali. Slagali su se da sakramenat donosi blagoslov kada ga prima osoba koja održava lični odnos vere sa Bogom. godine. Luter je odbacio i doktrinu o transupstancijaciji. treći u nizu velikih reformatora. o kombinaciji tela i krvi Isusa Hrista sa hlebom i vinom sakramenta. Sa druge strane. Hristos je na Nebu i ne dolazi na zemlju da se nađe s vernima. uzimajući simbole. vernik se uzdiže k . Iako njegovi spisi sadrže i izjavu u kojoj Gospodnju večeru proglašava pečatom ili zalogom onoga što Bog čini za vernika. iznoseći neophodnost vere. Elementi sakramenta za njega su znaci ili simboli. dar od Boga. Teološki. On je osudio uskraćivanje čaše običnim vernicima i upotrebu izraza "posrednička žrtva" u vezi sa misom. Cvingli insistira da se jedenje hleba i pijenje vina shvati i kao čin vere u Boga i poverljivog oslanjanja na Njegovu smrt. Tačka 71). Na taj način je izražavao ideju o prisutnosti dve substance. Naglašavao je biblijsku osnovanost sakramenta. potvrđuje da "sveti sakramenat nije uspostavljen da zameni žrtvu za greh -–jer je žrtva za greh već prinesena – već da probudi veru i uteši našu savest. ali naglašavajući da se Hristove reči: "Ovo je telo moje!" moraju shvatiti doslovno. ona pruža predukus večnog života i predstavlja zalog vaskrsenja tela.

savremeni teolozi su izgleda više zainteresovani za istoriju nego za teologiju. Pač (Patsch) i Šurman (Schuermann) i ostali. po materiji i prirodi. godine Škotska Crkva tvrdi da Gospodnja večera nije žrtva. priznaje Kalvin. On takođe ukazuje na Parusiju. ranija euharistička praksa na mnogo načina bila je samo prilagođena novom shvatanju sakramenta. U toku Reformacije oblik elemenata – hostija i belo vino – i dalje je ostao u upotrebi. Godine 1982. godine). oni ostaju istinski i samo hleb i vino. jednom zauvek. kao i reč "posvećenje". ipak. Komisija za red i veru Svetskog saveta Crkava objavila je dokumenat koji je trebalo da posluži kao temelj dalje diskusije o obredima. Da li je to bio pashalni obrok ili se radilo o nekom drugom jevrejskom svečanom obroku? Za njih je važno i datiranje pashalnog obroka. Što se tiče Gospodnje večere. Savremeno doba U savremenim diskusijama o Gospodnjoj večeri malo pažnje se posvećuje istorijskom razvoju doktrine i prakse od osamnaestog stoleća do danas. u toku Gospodnje večere. 4. Transupstancijacija je "neprihvatljiva za jasne reči Pisma. to je "sakramenat našeg otkupljenja Hristovom smrću" (Isto). koju je prihvatila 1647. Telo Hristovo se daje. Prema "Krštenju. Službena pozicija Anglikanske crkve je bila izražena u obliku trideset i devet članova (revidirana 1571. naime tela i krvi Isusa Hrista. Gospodnja večera je "dar koji nam je Bog dao silom Svetoga Duha". dragovoljno. Pošto su se običaji i ponašanja veoma teško menjali. već "samo uspomena na to jedno žrtvovanje sebe.Njemu. Jedno od najvažnijih pitanja je pitanje identiteta Poslednje večere. to je duhovno upućivanje svih mogućih oblika hvale Bogu na tome". To je zahvalnost Ocu i uspomena na Hristovu žrtvu. koje se u Evanđelju po Jovanu naizgled razlikuje od datiranja u sinoptičkim Evanđeljima. Snažno naglašavanje sakramentalne teologije . Vestminsterska konfesija.226). Bultman (Bultmann). na krstu. Pitanja ove prirode pokušavaju da reše Licman (Lietzmann). Sakramenat se ne sme obožavati. uzima i jede. predstavlja tajnu. Iako "ponekad nazvani imenima onoga šta predstavljaju. samo na nebeski i duhovni način" verom (Tačka 276). Sve to. kao što su i ranije bili" (Tačka 225. Izgledalo bi zato da su promene u shvatanjima koja su nastala na temelju Reformacije ili Protivreformacije bile minimalne. Euharistiji i Službi". Jeremijas (Jeremias). Marksen (Marxsen).

i od 1880. i drugih Crkava koje su održavale obred Gospodnje večere. Na primer. Tromesečno svetkovanje izgleda da je preuzeto iz metodističke tradicije i zadovoljava potrebe većine vernika Crkve. pokazujemo i stvaramo jedinstvo učesnika sa Hristom i sa ostalim učesnicima". Kada se organizacija Crkve učvrstila. Ova "otvorenost obreda" omogućuje hrišćanima iz drugih Crkava da učestvuju u adventističkom obredu . 5. White). Adventisti smatraju da bi češće održavanje obreda dovelo do gubljenja svetog duhovnog značenja ove svete ceremonije i da bi se obred pretvorio u formalni običaj. Osim toga. odvojenosti i uskraćivanja slobode" (10-17). najvećim delom pod uticajem spisa Elen G. maj 1873). Džordž Batler (George Butler). tvrdi da "Crkva priznaje Hristovu stvarnu. avgusta 1848. Crkva adventista sedmog dana obično slavi Gospodnju večeru jednom u svaka tri meseca. do 1888. do 1874. godine i govori da su učesnici Subotnje konferencije u Volniju (Volney) u državi Njujork. iako nije uvek tako bilo.. Gospodnja večera se počela svetkovati jednom u tri meseca i postala je poznata kao "tromesečno bogosluženje". 27. To se najvećim delom može pripisati činjenici da su prvi vernici Crkve pridošli iz Baptističke. živu i aktivnu prisutnost u euharistiji". Adventističko gledište Gospodnja večera je predstavljala bitni deo adventističkog bogosluženja od samog početka pokreta. Jedan od ranih izveštaja o održavanju obreda Gospodnje večere u krilu Crkve. "uzimajući od istoga hleba i iz zajedničke čaše.. dozvoljavajući svim iskrenim hrišćanima da u njemu učestvuju. 80) u obredu Gospodnje večere. godine. koja se može prepoznati verom. jer su ga smatrali nastavkom Pashe. Time upućujemo izazov "svim vrstama nepravde. Prezbiterijanske. Vajt (Ellen G.dolazi do izražaja u dokumentu koji. potiče iz 18. ili u toku prepodnevnog subotnjeg bogosluženja ili u toku posebnog bogosluženja u tu svrhu (Vidi Priručnik Crkve!). predsednik Generalne konferencije od 1871. Metodističke. na primer. rasizma. Kongregacionističke. Prema Priručniku Crkve "svi koji su svoj život predali Spasitelju u ruke mogu da učestvuju" (1990. Među prvim adventistima neki su predlagali da se obred održava jednom godišnje. Adventisti sedmog dana održavaju Gospodnju večeru kao otvoreni obred. Devedesetih godina devetnaestog stoleća adventisti su promenili svoje gledište o zatvorenom tipu obreda Gospodnje večere. izrazio je svoje protivljenje otvorenom obredu Gospodnje večere (R&H. održali obred Gospodnje večere.

199-203)). i deca u Crkvi treba da "shvate značenje obreda posmatrajući druge učesnike. Njima to ne smemo zabraniti. Međutim. Vajt U našem razmatranju obreda usmerili smo svoju pažnju na Bibliju. jedan u Crkvi... . Ali. A. podsetnicima na Hristove patnje i na Njegovu smrt. u crkvu mogu da dođu i osobe koje u svom srcu ne služe istini i svetosti. jer je Hristos svojim Svetim Duhom prisutan prilikom održavanja obreda. Obred zajedništva nas podseća na izbavljenje od greha. Zato Priručnik Crkve traži da se obred unapred najavi da bi vernici mogli da "pripreme svoje srce i da srede međusobne probleme" (1990. Beskvasni hleb i neprevreli grožđani sok su se uvek upotrebljavali i smatrani su simbolima tela i krvi Isusa Hrista. 79). 80. Vajt da bismo svestranije proučili pitanje. IV. Krštenje 1.81) Adventistička enciklopedija ističe da "je u toku celokupne adventističke istorije došlo do vrlo neznatnih promena u shvatanju značenja Gospodnje večere". Pošto budu na odgovarajući način poučena u kršteničkim razredima i pošto se predaju Hristu krštenjem. Elen G.Gospodnje večere. prema drugom Hristovom dolasku (Adventisti sedmog dana veruju. Vajt je pisala o ovom pitanju: "Hristov primer zabranjuje isključivost prilikom Gospodnje večere. To Sveti Duh jasno kaže. učesnici treba da ispituju svoj život i da se duhovno pripreme za pristupanje Gospodnjoj trpezi. Istina je da otvoreni greh isključuje krivca. Gospodnja večera je daleko više od uspomene.. simbolički predstavlja zajednički obrok sa Hristom i upućuje naš pogled u budućnost. a ipak žele da učestvuju u službi. U ovom delu razmatranja proučićemo i neke ključne izjave Elen G. Bog nije prepustio ljudima da određuju ko se može pojaviti tom prilikom. pripremila su se time da i sama učestvuju u obredu. Značenje obreda "Obredi krštenja i Gospodnje večere su dva monumentalna stuba. od zajedničkog obroka." (DA 656) Sa druge strane. Komentari Elen G. Na isti način. preko toga niko ne sme da izriče sud." (1990.. Učestvovanje vernika Crkve u obredu zajedništva doprinosi hrišćanskom rastenju i zajedništvu.

Oni se zariču da će posvetiti posebnu pažnju čuvanju tih jaganjaca u stadu. Od vas se zahteva da se pokajete. On označava pokajanje za greh i ulazak u novi život u Isusu Hristu. i da se krstite." (6T 93) 2. a ipak je On." (Ev 273) "Krštenje je najsvetiji i najvažniji obred i njegovo značenje se mora pravilno shvatiti. pokazani krštenjem. da oni ne bi osramotili veru koju su prihvatili." (YI. Hristos je bio savršeno pravedan. Sina i Svetoga Duha. Bez obzira koliko je besprekoran bio vaš život. februar 1874) 4. Elen G. . Neka i deca i roditelji izračunaju njegovu cenu. Korak u procesu obraćenja "Jasno obeleženi koraci u procesu obraćenja su pokajanje. Spasitelj sveta. vera u Njegovu smrt. pogreb i vaskrsenje. Oni koji prime obred krštenja daju time javno priznanje da su odbacili svet i postali članovi carske porodice. Pokajanje neizbežno Obraćajući se mladima." (AG 143) 3. kao grešnici morate preduzeti neke korake. Vajt je izjavila: "Pokajte se i obratite se. da verujete. Slažući se sa krštenjem svoje dece. On je učinio da krštenje postane pozitivni uslov koji moraju da ispune svi koji žele da budu priznati kao podanici Oca. vera u Hrista kao Spasitelja sveta. Neophodnost krštenja "Hristos je krštenje proglasio ulaskom u svoje duhovno carstvo. deca nebeskog Cara. Na ova dva obreda Hristos je napisao ime pravoga Boga. roditelji daju svečani zavet da će biti verni pristavi nad svojom decom i da će ih voditi u delu izgradnje karaktera. i u Njegovo uznesenje na Nebo da se moli za grešnike. Ne sme se dozvoliti neprikladna žurba da se pristupi obredu. 1.a drugi izvan nje. da bi vaši gresi mogli da budu izbrisani! Nemate više vremena za gubljenje! Nebo i besmrtni život su dragoceno blago koje se ne može zadobiti bez ikakvog napora s vaše strane.

"Jer onoga koji ne znadijaše greha nas radi učini grehom. 16. Carinici i bludnice nisu ništa znali." (COL 277) 5." (R&H. Korinćanima 5. da bude odvojen i da . kada se udostojio da postane čovekov zamenik. obavezuje sebe da obožava pravoga i živoga Boga. naslednik Neba. Hristos je grešnicima pokazao jedan od značajnih koraka u procesu istinskog obraćenja.21) Prihvatajući Hrista kao grešnikovog zamenika. ove tri velike sile su se zavetovale da rade u njegovu korist. kada se spusti u vodu. Hristos nam je primer "Svojim pokoravanjem obredu krštenja. februar 1874) 6. dok su ti učitelji bili licemeri. da izađe iz sveta. čineći taj korak (krštenje) zavetuju se da hode kao što je On hodio. avgust 1881) "Bog se postarao da čovek koji se pokaje i preduzme korake koji se zahtevaju prilikom obraćenja može dobiti oproštenje. da bi bio sahranjen po uzoru na Hristovu smrt i da bi izašao iz vode po uzoru na Njegovo vaskrsenje.pružio čoveku primer kada je učinio korake koje zahteva od grešnika da učini da bi postao dete Božje. Oni se ne povode za Hristovim samoodricanjem. gresi krivih ljudi bili su mu pripisani. Bog je grešniku pružio priliku da uz pomoć Hristove božanske snage izdrži probu koju Adam nije izdržao. A čovek sa svoje strane." (YI. Kada se krsti u ime Oca. Otvoreni grešnici koji su se gadili sebe primili su krštenje iz ruke Jovanove. ali. Ipak su odbili da hode putem koji vodi u Božji raj. Istina koja im je mogla biti miris života na život postala im je miris smrti na smrt. Zavet "Svi koji izjavljuju da su Hristovi sledbenici. da mi budemo pravda Božja u njemu. Oni svoje ponašanje usaglašavaju sa svojim nesavršenim merilima. Međutim. put kojim idu mnogi koji su dali ovo svečano obećanje pokazuje da je njihov život daleko od saglasnosti sa životom njihovog visokog Uzora. Oni će otići u carstvo nebesko pre onih koji su uvereni u vlastitu pravednost odbili svečanu opomenu. ali su ovi učeni ljudi znali put istine." (4T 40) "Jovan Krstitelj je došao i propovedao istinu i njegovo propovedanje je osvedočilo i obratilo grešnike." (2. Sina i Svetoga Duha. Hristos nije imao greha koje bi trebalo oprati. ili za Njegovim životom žrtvovanja za dobro bližnjih.

u svoj svojoj jednostavnosti i duhovnosti. Oni koji su se tek obratili istini moraju biti verno poučeni onom "Tako reče Gospod!". Učesnici ne treba da iscrpljuju svoje misli ili fizičke snage na spoljašnje forme i ceremonije. dozvolite im da se krste. kada budu istinski obraćena. kada budete zadovoljnoi kako vaša deca razumeju značenje obraćenja i krštenja.96) "Pripremanje za krštenje je pitanje koje se mora pažljivo razmotriti. Pripremanje kandidata "Pre krštenja mora se temeljito ispitati iskustvo kandidata. Učinite da zahtevi evanđelja deluju na kandidate za krštenje. Zahvalno svetkovanje "Obredi pranja nogu i Gospodnje večere.95) B." (6T 95. vi sami ćete biti odgovorni ako ona izgube veru i hrabrost i interes prema istini. smatrajući da nemate vam nije poverena nikakva posebna dužnost da održite njihove stope na pravom putu. ponavljam. Neka se to ispitivanje obavlja. prvo sebe pripremite da kao verni pastiri vodite njihove neiskusne noge uskim putem poslušnosti.drži Gospodnji zakon. Roditeljska odgovornost "Posle vernog pripremanja." (1SAT 321) 7. ne na neki hladan i odbojan način. Bog mora da deluje na roditelje da bi mogli da pruže dobar primer svojoj deci u ljubavi." (6T 94. već ljubazno. nežno. Gospodnja večera i obred pranja nogu 1. Sve snage uma i zdravog tela treba da ostanu . Ali." (Ev 308) 8. Njima se Gospodnja Reč mora čitati i objašnjavati tačku po tačku. ukazujući novoobraćenome na Jagnje Božje koje uzima na sebe grehe sveta. treba da se obavljaju sa istinskom svečanošću i sa srcima koja su puna zahvalnosti. uslužnosti i hrišćanskoj poniznosti i u potpunom predanju sebe Hristu. Ako se budete složili s krštenjem svoje dece i onda im dozvolili da se ponašaju kako sama žele.

" (PP 539) 4. umro na krstu. ali je bila i simbolički praznik. koji se morao slaviti kao uspomena na Njegovu smrt. simbolički je predstavljala Hristovu krv pomirenja i stalnu zavisnost grešnog čoveka od zasluga te krvi da se zaštiti od Sotonine sile i da postigne konačno otkupljenje. ukazujući na budućnost. Pasha je izgubila svoju važnost. na izbavljenje sinova Izrailjevih. Ona je istovremeno bila i sećanje i simbol. Pasha je slavljena kao uspomena na izbavljenje sinova Izrailjevih iz Egipta. Simbol je našao svoje ispunjenje kada je Hristos. da vode duše iz greha na put svetosti. sva osećanja i sposobnosti. mart 1880) . a njene svečane. slavila se Pasha. koja će se često slaviti da bi u mislima Njegovih sledbenika čuvala sećanje na impresivne prizore Njegovog izdavanja i razapinjanja za grehe sveta. na Isusa Hrista. sve snage. da se zajednički s Njime traže i spasavaju duše koje propadaju bez Boga i bez nade u svetu. On bi želeo da Njegovi sledbenici shvate da njihovo spasenje trajno zavisi od Njegove krvi. a bio je uspostavljen obred Gospodnje večere kao uspomena na isti događaj kojemu je Pasha bila simbol. Pasha "Pasha je ukazivala na prošlost.sveže da bi se uključile u delo evanđelja. kojom su škropljeni dovratnici. Kada je Spasitelj položio svoj život na Golgoti. 25. Prelaz "Četrnaestoga dana u mesecu. Jagnje Božje. Značenje i svrha "Ovde je naš Spasitelj ustanovio Gospodnju večeru. jun 1898) 2. impresivne ceremonije su podsećale na oslobođenje iz ropstva u Egiptu. On nam je ostavio ovaj obred kao uspomenu na događaje povezane s Njegovim raspećem. (1SP 201) 3." (R&H. Jagnje Božje bez mane. i da se posvete nošenju Hristovog jarma. Hristos je jeo pashalnu večeru sa svojim učenicima neposredno pre svog raspeća i iste noći je uspostavio obred Gospodnje večere. 21. Ovim obredom je izražena i potreba da se saberu sve misli. zaklano za otkupljenje palog čoveka. i ukazivale unapred na žrtvu koja će ih osloboditi iz ropstva greha. pred veče. Krv." (ST.

Mali postupci koji poučavaju i obučavaju i disciplinuju dušu za večnost imaju široke posledice u uzdizanju i posvećivanju crkve. To Sveti Duh otvoreno uči. prolivene za očišćenje greha svih onih koji će doći da od Njega zatraže pomilovanje i da ga prime kao svog Spasitelja. Isključivost zabranjena "Hristov primer zabranjuje isključivost na Gospodnjoj večeri. Ništa se ne sme spuštati na običan ili jeftin nivo. Nastavili da dolaze na bogosluženja. Bog nije poverio ljudima da određuju ko će se pojaviti u toj prilici. Ništa prevrelo se ne sme upotrebiti. ko može da čita srce? Ko može da razdvoji kukolj od pšenice?" (Ev 277) 8. 25. Oni su . Elementi "Lomljeni hleb i čisti grožđani sok treba da predstavljaju lomljeno telo i prolivenu krv Božjega Sina. 7. Jedino čisti rod vinogradski i beskvasni hleb treba da se upotrebljavaju." (6T 97) 6. koje je žrtvovano za spasenje sveta. beskvasni hleb je jedini pravi simbol Gospodnje večere. Obavljanje obreda "Svaki obred u Crkvi treba da se obavlja tako da svojim uticajem uzdiže i oplemenjuje. Izopačivanje obreda "Korinćani su se veoma udaljili od jednostavnosti vere i sklada u Crkvi." (R&H. Vino je simbol Njegove krvi. Ali. jun 1898) "Lomljeni hleb je bio simbol Hristovog lomljenog tela. Naše crkve se moraju naviknuti da pokazuju veće poštovanje prema svetoj Božjoj službi. Jer. Istina je da otvoreni greh isključuje krivca. ali su im srca bila daleko jedno od drugoga.5. niti izjednačavati s običnim stvarima. mart 1880) 7. preko toga niko da ne izriče svoj sud. Kada propovednici obavljaju službe povezane sa bogosluženjima." (ST. oni uče i obrazuju narod. Hleb umešen s kvascem ne sme da se pojavi na trpezi Gospodnje večere.

iako je znao da će Juda napustiti svoje mesto da obavi svoju ulogu u izdavanju svoga Gospoda. Ljudi ne mogu da čitaju tajne duše. On je oprao noge Judi. Nije moguće ljudskom biću da odredi ko je dostopjan. Nije njima ostavljeno da kažu: neću učestvovati u obredu. zaista vam kažem. Nije po Božjoj volji da se odustaje od obreda zato što se neki smatraju nedostojni da učestuju u njemu. maj 1898) . i vi ste dužni jedan drugome prati noge. Čovek je sklon da sebe ceni daleko više od svoga brata." (R&H. 31. Njegov pravi cilj je da nas nauči poniznosti. Obred pranja nogu – njegova svrha "Cilj ove službe je da prizove u sećanje poniznost našeg Gospoda i pouke koje je dao kada je oprao noge svojim učenicima. da radi za sebe. i Hristos je svima pokazao da zna da će Juda izdati svoga Gospoda i da pranje njegovih nogu ne predstavlja obred kojim će se njegova duša očistiti od svoje moralne nečistote. da čoveka oslobodi njegove sebičnosti. treba da raščisti ove nesporazume. Ovaj obred. Zaista. dakle. blago vama ako ga i izvršujete. da ga spusti s visina njegovog samouzvišenja i da u njemu razvije poniznost srca koja će ga navesti da svom bratu opere noge." (Jovan 13.izopačili pravo značenje Gospodnje večere. Ako je srce očišćeno.13-17) Ovaj obred se ne sme obavljati na mehanički način kao formalizam. Kada ovo znate. maj 1898) "Vi zovete mene učiteljem i Gospodom i pravo velite jer jesam. a ko nije. ali je rekao: Niste svi čisti! Juda je uneo svoje izdajničko srce u ovaj prizor. već da se čišćenje njihovog srca isputuje ovom jednostavnom službom. i često se zla sumnjičenja i ogorčenost javljaju kao posledica nevažnih sitnica." (SLP 170) 9. da služi sebi. ali su tu priliku pretvorili u vreme gošćenja i sebičnog uživanja. maj 1898) "Hristos je pomogao svojim učenicima da shvate da pranje njihovih nogu neće oprati i njihove grehe." (R&H. 31. On mu nije uskratio mesto za trpezom. 31. Okupljali su se da slave patnje i smrt Isusa Hrista. koji prethodi Gospodnjoj večeri. Gospod je oprao noge Judi. Kada. ako ovaj ili onaj bude učestvovao! Bog nije prepustio čoveku da određuje ko se sme pojaviti u takvoj prilici. Gospod i učitelj. ovaj čin je predstavljao sve što je bitno da se otkrije ta činjenica. ja oprah vama noge." (R&H. jer ja vama dadoh ugled da i vi tako činite kao što ja vama učinih. niti je poslanik veći od onoga koji ga je poslao. oblikujući je u velikoj meri prema idolopokloničkim svetkovinama. nije sluga veći od svoga gospodara. da traži najviša mesta.

D.C. Henry Regnery. Ferris. Baptism Through the Centuries. Geneva: World Coucil of Churches. Karl. Roger. Baptism. 1967. Biblical Perspectives. Berrien Springs.10. maj 1975. Mohr. maj 1898) V. Ph. Dinkler. Foot Washing in Early Adventism. 1991. D. The Ordinances od Foot Washing and the Lord's Supper in the Seventh Day Adventist Denomination. Saatkorn Verlag. Barth. ali je ipak oprao njegove noge. Philadelphia. Religious Foot Washing in Doctrine and Practice With Special Reference to Christianity. Wadie. Baptism in the New Testament. Erich. Literatura Bacchiocchi. Hamburg. Ron. 31. Graybill. Tuebingen. Abendmahl und Fusswaschung. 1950. 1957.C. Henry F. W. 1989. Calif. 1965. R&H. Chicago. Mountain View. The Lord'"s Supper. Brown. Barclay. Biblisches Forschungskomitee der Euro-Afrika Division. . R&H. vol 6." (R&H. Samuele. 29. Washington.V. SCM. 1970. 627-637. Cullmann. London. SDA Theological Seminary. Hristos je znao Judino srce. Farag. Oscar. dissertation. maj 1975. Eucharist and Ministry. Dropsie University. Faitj and Order Paper No 111. 1948. 22. The Teaching of the Church Regarding Baptism. "Taufe im Urchristentum" U Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Westminster Press. Pacific Press. jer su prisutni i neki takozvani vernici koji se nisu očistili od svojih greha. Wine in the Bible: Biblical Study on the Use of Alcoholic Beverages. Foot Washing Becomes an Established Practice. 1982. Pranje nogu – ne sme se odlagati "Obred pranja nogu ne sme se odlagati. MIch. J.

Philadelphia: Westminster Press. 1988. Ed. 1972. 173-210. 13. U Abendmahl und Fusswaschung. A. M. Berrien Springs. Bernhard. 1908-1926. Funk and Wagnalls. Higgins. Atlanta: John Knox Press. Clean! The Meaning of Christian Baptism.E. 1960. Jeremias. V. Creeds of the Churches. Grand Rapids. Hamburg. Andrews University Press. by Norman Perrin. Morgan. Kegan Paul. 13. H. Lehmann. ed. Saatkorn Verlag. James. W. vols. Johnsson.Hastings. Trubner.B. New York. New York: Charles Scribner and Sons. 1973. Trans. Wilmington. 3rd German ed. jul 1978. Philadelphia. Rosalie Ryan. pg. The Eucharist a Covenant Meal in Contemporary New Testament Studies. Norskov. 1961. 1979-1988. SCM Press. Minn. vol. Trans. 1952. Olsen. An Examination of the Ordinances of Foot Washing Noting Groups That Have Prakticed It Since the Reformation. John. 1909. vol. Oestreich. Morris. Muehlenberg Press. Meaning and Praktice of the Lord's Supper. Collegeville. Norman Perrin. Jerome. Eerdmans. Mich. Trench. The Eucharistic Words of Jesus. David Cairns. The Eucharistic in the New Testament. Del. Kodell. Assn. Encyclopaedia of Religion and Ethics.J. Nashville: Southern Publ. Helmuth T. Liturgical Press. Lynch. . 1928. 4. International Standard Bible Encyclopedia. Feet Washing. Ministry. The Lord's Supper in the New Testament. The Importance of Tertulian. 1991. New Schaff-Herzog Enciclopedia of Religious Knowledge. Clark. Biblisches Forschungs komitee der Euro-Afrika Division. Edinburgh. W. Joachim. Die theologische Deutung der Fusswaschung in der Gemeinschaft der Siebenten Tag Adventisten. 1966. T. London. How the Doctrine of Baptism Changed. London. and T. 1980. Leith. Michael Glazier. Rev.G. Infant Baptism in the First Four Centuries. Colin. James. 1965. ed.

John Christopher.The Recovery of Adult Baptism. ed.J. Ministry. Assn. General Conference od Seventh Day Adventists. Thomas. SSDA Publ. Fortress. R&H.F. april 1908. The Supper of the Lord. Mich. Rev. Sheffield. 1988. Ministerial Association. Washington D. 1981. A Biblical Exposition of 27 Fundamental Doctrines. Seventh Day Adventist Believe. Seventh Day Adventist Church Manual. John. JSOT Press. B. . General Conference of Seventh Day Adventists. Thoughts on Baptism. Waggoner. septembar 1978. 1861. 1991. 2. Philadelphia. On Baptism. Battle Creek. Steam Press of the R&H Office. Chrtistian Baptism. Reumann. E. Snook.C. Emg. Footwashing in John 13 and the Joannine Community. 1990. Mich. Battle Creek. 1984.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful