TEOLOGIJA IX

BOŽANSKI SUD

Gerhard F. Hazel

Uvod

Biblija se isto toliko naširoko bavi sudom kao i spasenjem. Te dve teme, sud i spasenje, međusobno se isprepliću kao niti od 1. Mojsijeve pa sve do Otkrivenja. Mislim da se to događa zato što sud i spasenje osvetljavaju milost i pravednost, dve međusobno povezane karakteristike božanske prirode. Upravo zato se sud i spasenje ne mogu i ne smeju razdvajati, jer bi inače izgubili svoju sveobuhvatnost i ne bi se više uzajamno nadopunjavali. Sud zaslužuje našu posebnu pažnju, jer se bez njega ne bi mogla pravilno shvatiti važna pitanja kao što su: (a) božanska pravednost u nepravednom svetu (teodicija), (b) odmazda za učinjeno zlo, (c) patnje nevinih, (d) razrešenje sukoba između dobra i zla, (e) kraj greha i patnji. Ali iznad svega, konačni sud će doneti opravdanje Stvoritelju – Njegovom karakteru, zakonu i vladavini – u mislima svih stvorenih bića, bilo odanih, bilo pobunjenih, i osigurati večnu sigurnost i mir u celom svemiru. Upravo zato je sud u Bibliji opisan kao bitan deo "večnog evanđelja" (Otkrivenje 14,6.7). I. Rečnik suda A. Rečnik suda u Starom zavetu 1. Jevrejski koren špt i izvedenice 2. Jevrejski koren din i izvedenice 3. Jevrejski koren rib i izvedenice B. Rečnik suda u Novom zavetu

1

1. Pojmovna grupa krino 2. Imenica krisis 3. Imenica krima 4. Imenica krites II. Božanski sud u okviru procesa istorije A. Božanski sud i blagodat u 1. Mojsijevoj 1. Greh, pad, božanski sud i blagodat 2. Greh, božanski sud i blagodat za Kajina 3. Greh, božanski sud i blagodat za svet 4. Greh, bođanski sud i blagodat za Sodom i Gomor B. Greh, božanski sud i blagodat za narode i za Izrailja 1. Božanski sud i blagodat za Hananićane 2. Božanski sud i blagodat za narode 3. Božanski sud i blagodat za stari Izrailj C. Božanska sudijska uloga D. Božanski sud po delima E. Osvetnički sud i prirodne posledice čovekovih dela III. Božanski sud i kraj svetske istorije: poslednji sud A. Sažet prikaz sveopšteg poslednjeg suda 1. Sveopšti poslednji sud u spisima starozavetnih proroka 2. Sveopšti poslednji sud po učenju Isusa Hrista

2

3. Sveopšti poslednji sud po učenju apostola 4. Sveopšti poslednji sud pri kraju sveta B. Detaljan opis sveopšteg poslednjeg suda 1. Preadventni istražni sud 2. Postadventni milenijalni sud 3. Postmilenijalni izvršni sud IV. V. Sud i hrišćanski život Istorijski pregled A. Božanski sud od rane Crkve do Doba prosvećenosti B. Božanski sud od Doba prosvećenosti do današnjeg vremena 1. Trendovi u liberalnoj teologiji 2. Trendovi u protestantskoj teologiji C. Adventističko stanovište VI. Komentari Elen G. Vajt A. Preadventni istražni sud B. Postadventni milenijalni sud C. Postmilenijalni izvršni sud VII. Literatura

3

Mojsijeva 33. Bog ih može izvršiti vojnim sredstvima (mač. Jeremija 9. Rečnik suda u Starom zavetu 1. 2. taj sudija je istovremeno pomoćnik.9. 1. Među njenim različitim značenjima sledeća su važna: (1) sudijska odluka (oko 200 puta. ona na mnogo mesta govori o sudu ne služeći se tipičnom sudskom terminologijom. A. Nemija 9. Priče 12. (3) autoritet.16) ili putem prirodnih katastrofa kao u Jezekilju 14.5)). Jevrejska reč šopet pojavljuje se 58 puta i odnosi se na osobu koja ustanovljava krivicu ili nevinost optuženoga i koja posle toga izriče presudu u njegovu korist ili na njegovu štetu (5. Ipak.15-17).12. i zle zveri i pomor!" Neverni.40). i posebno (4) kao božanski atribut (5. (2) sudski slučaj (Isaija 3. Međutim. smatramo da bi bilo vrlo korisno pozabaviti se sudskom terminologijom Starog i Novog zaveta. Mojsijeva 1. Carevima 13.14). Imenica suđenje ili pravda (jevrejski mišpat) pojavljuje se 424 puta. buntovni Izrailj. Cilj sudije je da uspostavi blagostanje i mir (jevrejski šalom). Jevrejski koren špt i izvedenice Jevrejski koren špt pojavljuje se ukupno 642 puta u Starom zavetu i imeničkom i glagolskom obliku.20. Odnosi se na akciju kojom se obnavlja neki poremećeni ili ugroženi odnos. Suđenje osigurava oslobođenje.149).15. Mojsijeva 12.15).4. Isaija 19. Psalam 119. spasitelj ili izbavitelj (Sudije 3. pravo ili pravda kao ljudska aktivnost (Psalam 106. Bog izvršava presude (množina šepatim) protiv egipatskih bogova i prvenaca ((2. Međutim. Mojsijeva 1. Samuilova 7. ili osudu i kaznu.21: "Mač i glad.17. 32.5.6).I. 4. Rečnik suda Poseban sudski rečnik Biblije je vrlo bogat i raznovrstan. Mojsijeva 6. 1. Isaija 3. koji je 4 .27). Carevima 20.25. I Izrailj je iskusio božanske sudove (Jezekilj 5.10. opravdanje i spasenje.16.4) izbavljajući Izrailja "mišicom podignutom i sudovima velikim" (2.3.

Mojsijeva 32.2). negativne strane. Molba je upućena Gospodu. Sudijska aktivnost može biti završena donošenjem negativne odluke . Gospod će "suditi (špt.13. Jevrejski koren din i izvedenice Iako je osnovno značenje ovog pojma "suditi". Na temelju raznovrsne upotrebe jevrejskog korena špt postaje jasno da u ljudskim i božanskim sudijskim aktivnostima dvostruki aspekt osude-kazne ili opravdanja-izbavljenja ima ključnu ulogu. Mojsijevoj 25. kao što je Moav (Jezekilj 25. ukazujući da imaju usko povezano značenje. ostatak će se izbaviti i Gospod će ga obnoviti (Amos 9. 5 . koji je pozvan da "sudi" ili da "opravda" potlačenoga i od kojega se očekuje da spase i izbavi.3.izbaviti) svome narodu" (5. 2. din u užem smislu izražava autoritativnu. da ih rastereti.36) i "suditi narodima" (Psalam 7.24. Ipak.19).9. Često se glagolski oblici dina pojavljuju u paralelizmima zajedno sa oblicima glagola špt (Psalam 9. s narodom kao subjektom).1.8.12.8). Ovo je prikazano u 5. Mesijanski car će "suditi narodu tvojemu po pravdu" (Psalam 72. Sa druge. Samo Bog može da donese pravedan sud i izvrši konačno opravdanje. 140. a krivoga neka osude!" Potlačeni uzvikuju "neka mi se sudi" ili "neka budem opravdan" (Psalam 7. Psalam 82.9. osude (Jezekilj 23. obaveznu presudu u pravnom slučaju. sa Bogom kao subjektom. Priče 31.5) ili dve grupe ljudi (Sudije 11. pa dođu na sud da im sude (jevrejski špt).26). dolazeći da ih izbavi. oslobađanja odnosno opravdanja optuženoga (Psalam 10. rečima: "Kada je raspra (jevrejski rib) među ljudima.2). koji će izliti svoje sudove na one "koji ih pleniše" (Jezekilj 28.11) ili Egipat (Jezekilj 30.11-15). Isaija 11. 35. dakle. često izražava misao o presuđivanju između dve osobe (1. Među njima. Različiti oblici korena špt se mogu upotrebiti i u negativnom i u pozitivnom smislu. Taj verni ostatak biće zaštićen od svojih neprijatelja i tlačitelja moćnom rukom svemogućeg Boga.1). Mojsijeva 16. iskusio je kaznene sudove na isti način na koji je Bog izlivao svoje sudove na neznabožačke narode. dolazi do pomirenja i do uspostavljanja mira (jevrejski šalom) delovanjem suda treće osobe. tada pravoga neka opravdaju.8.27). 43. čiji je međusobni odnos bio poremećen.45) ili pozitivne presude.4.18. Glagolski oblik jevrejskog korena špt -"suditi". Isaija 10.prekršio zavet s Bogom.9. Pojam sud nije negativan sam po sebi.

On učestvuje i u zavetnoj "sudskoj parnici" protiv svog naroda Izrailja (Osija 4.39. Aramejska imenica din pripisana je i Caru Neba u Danilu 4.1. Samuilovoj 24. prepirati se" (1. Samuilova 25. Mojsijeva 13.2.On će "suditi narodu kojemu će (Izrailj) služiti" (1. 4. Jeremija 2. 3.23. Mojsijeva 26. svađati se.22).36). Imenica dajjan – sudija ili zaštitnik. pojavluje se u 1.22). utemeljeno na pojmu din. 2. Psalam 9.34. Jestira 1.7. Mojsijeva 17.10) i ""presuda" svetima koju izriče Svemogući (Danilo 7.7) i "sudska parnica" ili "slučaj" (Jov 35.4). znači "Bog je moj sudija". Psalam 74. Jeremija 5.14) sa starešinama Izrailja koje su činile nepravdu.31. Gospod je i sudija i branitelj. ali se i bori za njega (Jeremija 50. Samuilova 22.7.1. Priče 29.9).36).6. 5. sukobljavati se. Mojsijeva 25. Njihovo tačno značenje zavisi isto toliko od konteksta koliko i od same reči. Mihej 6. Sudski rečnik u Novom zavetu Grčki koine jezik u Novom zavetu upoitrebljava niz reči da izrazi različite ideje o sudu. Danilovo ime.9. Gospod učestvuje u sukobu – sudskoj parnici – protiv naroda (Jeremija 25.13). Plač 3.1.14. Mojsijeva 15.8).58). Jeremija 2.13. Jevrejski koren rib i izvedenice Osnovno značenje pojma rib je "raspravljati.28.8.4.34. Bog je opisan kao Biće koje dolazi da pruži pravnu pomoć pojedincu ili grupi (1.4.5. Jevrejska imenica din (pojavljuje se 19 puta) ima značenje "zakonsko pravo" (5.44.9) koju Bog izriče sa Neba. Imenica rib (62 puta) odnosi se na raspravu među pojedincima ili grupama (1. 51. 6 . Bog je sudija.37. 5. On istovremeno preuzima uloge tužitelja i branitelja.5. Mojsijeva 20.23). od najvećeg interesa je njena upotreba u smuslu "zavetne sudske parnice" (Psalam 35. u našem slučaju.15.20-22.14) i On će "doći na sud" (Isaija 3. Mojsijeva 33. i u Psalmu 68. Psalam 35. ili "voditi sudski spor. Ona se može odnositi i na "osudu" ili "presudu" (Psalam 76. 51. Osija 4. Isaija 58. B. kao oznaka božanstva.3. Međutim.8. započeti sudsku parnicu" (Isaija 3. sa značenjem "sudija" Ista imenica je upotrebljena i prilikom opisivanja prizora nebeskog suda u Danilu 7 u smislu "sudijska dvorana" (Danilo 7.

je integralni deo 7 . Jovanova 5. 1.13.40).30) 2. "osuda".30. ali će ih Isus podići "u poslednji dan" (Jovan 6. Luka 19.24. objašnjava: "Zaista. iako nisu pod osudom.19). Jovan 12. nego je prešao iz smrti u život.9). Korinćanima 5. Pojmovna grupa krino Grčki glagol krino – u značenju odvojiti. Otkrivenje 6. razlikovati. Evanđelje po Jovanu sadrži niz reči kojima Isus opisuje sud u sadašnjosti. Jakov 2. 2. što je knez ovoga sveta osuđen" – "što je bio kažnjen".51. Tekst u Jovanu 5. u smislu "osuda" i "kazna" koja iz nje proizlazi.16. Njome se najčešće izražava negativna odluka . zaista vam kažem. Oni će se ipak pojaviti na sudu.Petrova 2.1. ko moju reč sluša i veruje onome koji je mene poslao ima život večni i ne dolazi na sud. "Dan suda" je dan kada će nebeski Sudija izreći osudu. podeliti. Jovan 7.18).17. U tekstu u 2. Oni koji poznaju zakon biće "osuđeni" po zakonu.31. umesto da sudi svetu (Jovan 3. 8. Timotiju 4. umesto da im bude suđeno po zakonu (Rimljanima 2. ili izneti pred sud (na primer. Petrovoj 2. Isus kaže da će Utešitelj ukoriti svet za "sud.24. kaznu (2.10).12) "Gospod će suditi (bolje kazniti) svome narodu!" (Jevrejima 10. Na primer. Otac nije poslao svoga Sina da "osudi" svet. razlučiti. Njegova kazna je ograničavanje njegove aktivnosti na ovaj svet.10).1. Upotrebljava se i u slučajevima suđenja u kojima učestvuju Hristos ili Otac (Jovan 5. Značenje "osuditi"" ili "kazniti" ponekad više odgovara nego "suditi"." Ove Isusove reči ne znače da nema nikakvog suda za vernike.11. govori o sudu nad Sotonom: "Sada je sud (krisis) ovome svetu.12. Po Isusovom učenju oni koji stoje u Njemu imaju večni život već sada: "Ko veruje Sina ima život večni!" (Jovan 3. 1.36) Vernici koji već sada imaju večni život će ipak umreti. pojam krisis je upotrebljen u smislu osude koja donosi kaznu. Jovan 5. Dela 25. "kazna".11. oceniti – upotrebljava se kao tehnički pravni termin u ljudskim sudskim poslovima u značenju suditi.4. doneti odluku u sporu. Imenica krisis Ova imenica se prevodi rečima kao što su "sud".9. Sud nad Sotonom se odnosi na ograničavanje područja njegovog uticaja. koji "leži u zlu" (1. Sada će biti isteran knez ovoga sveta napolje.22.5." U Jovanu 16. Petrova 4.

2. a protiv Vavilona (Otkrivenje 18.svoga konteksta: Jovan 5. pokazuje da pojam krima mora da znači sud. Ljudi koji se suoče sa Hristom.1). Večni život nije stanje koje se nikada ne može izgubiti. jer njihova dela behu zla. neće biti osuđen! (The Modern Language Bible) Jovan 3. Na milenijalnom sudu pojam je upotrebljen da označi aktivnosti svetih. izriče božanska presuda u korist svetih. kao osuda koja je posledica negativne odluke na Božjem sudu (2. Kontekst Otkrivenja 20.4. Imenica krima Iako se pojam krima tradicionalno prevodi rečju sud.10. često dobija konotaciju "odluka" ili "sudska presuda". Uslovi pod kojima se stiče večni život sada su slušanje Isusovih reči i verovanje da ga je Otac poslao (Jovan 5. kaže da "je sud (krisis) ovaj što videlo dođe na svet. na primer. i time otkriva da sadašnji sud ne ukida sud u budućnosti. 1. Otkrivenje 17.19. kaznom. vernik neće biti osuđen. koji su sada 8 . Za vernika koji otpadne. "pod kaznu". aliu će obi koji ga odbace u to vreme morati da iskuse i osudu i kaznu. što ukazuje da vernici treba trajno da budu u stanju slušanja i verovanja da bi večni život postao trajna stvarnost u njihovom iskustvu. U tom tekstu pojam krima jasno obuhvata sud sa Božjom odlukom u korist Njegovih odanih sledbenika i protiv Vavilona. Galatima 5. na podelu. Krima se često upotrebljava u nepovoljnom smislu.22).20). i ljudima omile većma tama nego li videlo. večni život je izgubljen i sud će odrediti njegovu sudbinu. Ovo značenje je prikladno u jednom broju slučajeva kada se odluka suda zaista pokazala kao negativna (Marko 12. Jakov 3. 3. Rimljanima 13. Juda 4.19-30! Taj kontekst pokazuje da je Otac "sav sud (krisis) dao sinu" (Jovan 5. neće biti kažnjen. razdvajaju se na Njegove sledbenike (ljubitelje svetlosti) i Njegove protivnike (ljubitelje tame)." Ovde se stavlja jasan naglasak na odvajanje.3.1). Vernik koji ostane veran Bogu "ne dolazi na sud (krisis)" što znači "pod osudu". na poslednjem sudu.40.24). U život onih koji se sreću s Njime Isus unosi "krisis". Timotiju 5. već je to stvarnost vere u sadašnjosti jedino za one koji ostanu u Hristu. Petrova 2. Tako se.12. Oni koji se odluče za Njega neće morati da se suoče s budućom osudom. Oba pojma se nalaze u participu prezenta aktiva. U nekim kontekstima i pozitivni i negativni aspekti su prisutni u pojmu krima. Prema tome. koja ih prisiljava da da se odluče za Njega ili protiv Njega. Jedan savremeni engleski prevod kaže: "Neće mu biti izrečena presuda!" – negativna presuda.

42) i kao "sudija koji stoji pred vratima" (Jakov 5.22.20). II. Timotiju 4. Ne znate li da ćemo i anđelima suditi!" (1.. već se zapaža i u istorijskim knjigama Staroga zaveta. božanski sud i blagodat 9 . bilo da se radi o ljudskim bićima (Matej 5. 1. kada Bog sedi. a sveti izlaze na sud!). Luka 18. Ova povezanost nije prisutna samo u 1.23.opravdani i sede na prestolima. Od njih se očekuje da izreknu negativnu presudu (Zapazite sličnu sliku u Danilu 7.8). a ne samo na kraju vremena? Šta zahteva takav sud? Zar nam Božja ljubav ne bi bila dovoljna? Hoće li božanska ljubav nadglasati božanski sud? A. Božanski sud u okviru procesa istorije Zašto je sud neophodan u procesu istorije. govori se o "Bogu. Mojsijevoj. Imenica krites Ova imenica se prevodi kao ""sudija". ispitivanje izveštaja o zlima (Otkrivenje 20.2.2. U Jevrejima 12.1.. Ova imenica izgleda da je ovde upotrebljena zbog svoje tipično negativne konotacije o osudi i kazni (Otkrivenje 17. suda i blagodati. pad.3) Ovo delo obuhvata pažljivu istragu na nebu. Korinćanima 6. Mojsijevoj Od samog početka Biblije zapaža se izrazita veza između greha. piše o Hristu kao o sudiji: "koji može spasti i pogubiti!" On je opisan kao "pravedni sudija"" (2. "narečeni od Boga sudija živima i mrtvima" (Dela 10. Božanski sud i Njegova blagodat u 1. i koji zasedaju kao sudsko veće i imaju vlast da sude zlima.12-15) i odmeravanje kazne. Greh. Ona ima važnu ulogu u proročkim spisima i u drugim delovima Svetog pisma. 4. Jakov 4.12.25.10. koji je sudija svima". Ovo delo suda spominje i apostol Pavle: "Ne znate li da će sveti suditi svetu?.10) ili o Bogu. Dela 24.6.9). 18.

Ovde se srećemo sa nekoliko osnovnih elemenata biblijskog shvatanja suda: (1) Sud treba da leči i obuzdava zlo. Svrha ovog suda je bila da se zaleče rane i obuzda zlo. (2) Greh je neposlušnost Božjoj izričitoj naredbi. da čoveku pruži sreću i radost zbog postignutih radnih uspeha.14). Osim toga. (3) Obnoviteljski aspekt suda (kada je prisutan) treba da donese obnovljenje i vraćanje u prvobitno stanje sklada s Božjom voljom. pošto je obećao da će Seme ženino skršiti glavu zmiji (1. Zatim je izrekao presudu Evi (1. Tim aktom Bog je izrekao i izvršio presudu. Sud se odnosio na patnje prilikom rađanja dece i na zavisnost od muža (1. Mojsijeva 3. menjajući tako i čovečanstvo i sam svet. Mojsijeva 3.16). suda i blagodati koji će obeležavati celu Bibliju. Mojsijeva 3.9) Ovaj poziv se ne bi smeo shvatiti kao osuda. lečenje rana i obuzdavanje zla. I sud nad Adamom bio je slične prirode. Greh. da se sačuva veza između muža i žene i da se uspostavi novi odnos čoveka sa Stvoriteljem i Spasiteljem. on treba da omogući obuzdavanje greha i da pomogne čoveku da ostane odan svom Stvoritelju i Otkupitelju. koja je bila izrečena da bi se prvi par sprečio da učini zlo i da donese bedu sebi i celom svetu.16) i Adamu (1. da se otkrije božanska blagodat. uspostavljajući nove odnose i obuzdavajući širenje greha. božanski sud i blagodat prema Kajinu 10 . greh je nepoštovanje Božje volje izražene u Njegovom zakonu. Trebalo je da rad bude korisni protivotrov za lečenje lakoumne lenosti.19). Bog je izrekao sud nad ženom.15). Bog se smesta pojavio na poprištu i uputio svoj božanski poziv: "Adame. trebalo je da se obuzda širenje greha i pokvarenosti. 2. Bog zadržava kontrolu nad grehom. Mojsijeva 3. Stvoritelj se predstavio kao Spasitelj svojim pozivom koji nudi blagodat. gde si?" (1.17-19). U početku ljudske istorije uspostavljen je odnos između greha. Mojsijeva 3. Pošto je objavio prvo mesijansko obećanje i time uspostavio neprijateljstvo između zmije i žene. Mojsijeva 3. I to je bio deo Božjeg šireg plana spasenja kojim će se obuzdati uticaj greha. Milostivi Stvoritelj je i sudija. Trebalo je da Adam teško radi i da u znoju lica svojega nabavlja hranu (1.Kušač je uspeo da unese greh u svet. Mojsijeva 3. Trebalo je da se ponovo uspostave poremećeni odnosi. Njegova sudijska aktivnost je obuhvatila proklinjanje zmije (1. propisujući novi poredak. prema tome. već kao poziv čoveku da se vrati Bogu i da okrene leđa Sotoni i ropskim okovima koje je greh doneo na svet.

6) i "Gde ti je brat Avelj?" (1. Nijedna od priča o potopu. Moralna motivacija Biblije je jedinstvena u antičkom svetu.9-12). Mojsijeva 4." (1. Redosled događaja u izveštaju o Kajinu i Avelju ovako bi se mogao sažeti: ljudski greh (1.16). kazna izrečena i izvršena (1. jer svako telo pokvari put svoj na zemlji. Mojsijeva 6.12) Ova sveopšta pokvarenost odnosila se na ljudske misli i na njihova dela i pružila je Bogu moralni razlog da izrekne i izvrši kazneni (retributivni) sud u obliku uništavajućeg Potopa.9) Bog je izrekao svoj sud nad Kajinom (1.3-8).1012) i on je otišao "ispred Gospoda i naselio se u zemlji Naidskoj na istoku prema Edemu" (1. blagodat oproštenja ukazana čoveku radi njegove zaštite (1. Mojsijevoj 6. ne objavljuje moralnu motivaciju božanskog suda. Sud je po svemu sudeći istovremeno kazneni (retribucija) i spasavalački po svojoj prirodi. Mojsijeva 4. Mojsijeva 4. Mojsijeva 21. božanska intervencija sudom (1. Mojsijeva 4. Mojsijeva 6. Mojsijeva 4. Mojsijeva 6.11) "I pogleda Bog na zemlju. i blagodat prema svetu Izveštaj o "sinovima Božjim" (Setovci) koji su se ženili "kćerima čovečjim" (Kainovci) u 1. Jasno je vidljivo da Bog preuzima odlučujuću ulogu ne samo u suđenju i izvršavanju kazne. a ona beše pokvarena.13-15). i da su sve misli srca njihova svagda samo zle" (1. 11 .5). Bog se neposredno suočio s Kajinom. Vanbiblijske priče o potopu govore o hirovitim božanstvima koja šalju potop bez ikakvog moralnog povoda koji bi opravdao tako surov postupak. Pod uticajem greha.Izveštaj o Kajinu i Avelju opisuje kako je greh poprimio nove dimenzije. "A zemlja se pokvari pred Bogom i napuni se zemlja bezakonja. objašnjava kako je došlo do izopačenja ljudske prirode i sveopšteg Potopa. Kajin je ubio svoga brata posle sukoba oko pravog oblika bogosluženja (1. koji je označio kraj pretpotopnog sveta. U vreme pravednog Noja Gospod je video "da je nevaljalstvo ljudsko veoma veliko na zemlji.1-4. Mojsijeva 4. poznata na Bliskom Istoku. ograničavaju rezultati kazne. Mojsijeva 4. Mojsijeva 4." (1. i ukazuje zaštita Kajinu od pretnje pravila taliona: oko za oko i zub za zub (2. Atrahazijski epski izveštaj kaže da su bogovi poslali potop zato što su ljudi svojim bučnim noćnim svetkovinama ometali bogove u zasluženom odmoru. već i u pružanju milostive zaštite od budućih pretnji.16).23) 3. Greh. postavljajući mu dva pitanja: "Što se srdiš?" (1. njime se obuzdava greh. božanski sud. bilo sumerska ili akadska.1-16). Mojsijeva 4.

1-8. Mojsijevoj knjizi nije ni neselektivna ni hirovita. Bio je objavljen period od 120 godina vremena milosti. Greh. da izrekne i izvrši svoje kaznene sudove nad gradovima u ravnici. 7. U izveštaju o Potopu ponovo se zapaža posebni redosled: (1) umnožavanje greha (1. Mojsijeva 6. Mojsijeva 19. otkriva Boga koji izriče sud zbog neuporedivog širenja greha i krajnje moralne pokvarenosti čovečanstva. I božanska blagodat se pokazala na delu. Mojsijeva 6. njime je obuzdan greh. Mojsijeva 6. božanski sud i blagodat prema Sodomu i Gomoru Izveštaj u 1.11. On takođe ukazuje da je sud imao i ograničavajući učinak. Mojsijevoj 19. utemeljenoj na njihovim zlim delima. Gospod je bio direktni i neposredni izvršilac uništenja pokvarenih gradova. Mojsijeva 7. ipak je svoju nameru milostivo otkrio da bi spasao one koji će se obratiti Njemu (1. Mojsijeva 6.17.15). Mojsijeva 6. Dva glasnika ("anđela") došla su u grad i Lot ih je pozvao da provedu noć u njegovom domu (1. Mojsijeva 6.18). Božanska kazna u biblijskom izveštaju u 1.14-22). On ponovo pokazuje da Bog deluje neposredno.12). Božanski sud u izveštaju o Potopu pokazuje da je sud bio retributivan (kaznen) po svojoj prirodi.7. Mojsijeva 19.29). Neki stanovnici grada želeli su da na strancima izvrše dela neprirodnog seksualnog nasilja (1. 12 . 4. da je krivcima odmerio kaznu prema zasluzi. Iako je Bog najavio uništenje života sa lica Zemlje (1.14-22.1-5.1-5) i (4) kazna izvršena i verni ostatak spasen (1.1-3). u toku kojega se grešno čovečanstvo moglo obratiti Bogu i biti pošteđeno.13). kapriciozna.22). (3) blagodat oproštenja i spasenja (1.6.24 "pusti Gospod na Sodom i na Gomor od Gospoda s neba dažd od sumpora i ognja". sa druge strane. Ovo odvratno ponašanje prepunilo je čašu njihovog bezakonja i nebeski gosti objavljuju Lotu da zajedno s porodicom mora da napusti grad "da ne pogine u bezakonju grada toga" (1. Mojsijeva 19. Završetak izveštaja beleži da je Bog "zatro gradove u kojima življaše Lot" (1.4-6). On se poslužio elementima prirode da izvrši zaslužene kaznene sudove. Blagodat se pokazala i otvaranjem puta spasenja osuđenom svetu: verni ostatak je izgradio brod spasenja i stavio ga na raspolaganje pokajnicima (1. ne služeći se nikakvom ljudskom silom. Prema tekstu u 1. Mojsijeva 19.13). Mojsijevoj 19 ponovo otkriva međuigru između suda i spasenja. (2) božansko objavljivanje kazne za greh (1.7.Biblijski izveštaj.

Posle toga se tek raspravlja o pitanju božanskog postupanja u pravdi u blagodati sa starim Izrailjem. sadrži mnoge tekstovi u kojima se narodi opisuju kao primaoci božanske blagodati. blagodat i spasenje se međusobno dopunjuju. Blagodat i milost stoje na raspolaganju onima koji ih žele. On sam je sudija i zatirač zlih. 1. Božanski sudovi su bili neophodni u različlitim prelomnim trenucima ljudske istorije. hiroviti ili samovoljni. Savršeno delo stvaranja se stalno nalazi pod uticajem greha. Sud. Izveštaj pokazuje da Bog ostaje konačni i jedinstveni sudija. Stalno iznova božanska blagodat se pokazivala na delu. upućujući ponovljene pozive grešnicoima da se pokaju i vrate dobrom Bogu čija je namera da spase sve one koji žele da budu spaseni. koji nastavlja da raste i zauzima strahovite proporcije. ali je božanska blagodat odložila izvršenje smrtne kazne. ali tek pošto je milosrdni Bog ponudio svoje spasenje svim pokajanim grešnicima. Božanski sudovi su spasonosni po nameri za pokajane grešnike. B. Božanska pravda se primenjuje na odgovarajući način i u ograničenoj meri. Božanski sudovi nisu nasumični. opisan u 1. kao i prilikom sveopšteg Potopa. Božanska pravda nije odvojena od božanske blagodati i milosti. nema prepuštanja ljudima da sami unište sebe. Adamu i Evi je bilo održano pravedno suđenje. Sam Bog zaustavlja njihovu pokvarenost.Ovde. On je istovremeno pravedan i milosrdan sudija i Bog koji deli svoju blagodat ljudima. Sud. ali je na njega stavljen znak božanske blagodati da bi ga zaštitio. od bezobzirnog ubijanja do potpune pokvarenosti i nasilja sa neograničenim seksualnim nemoralom. a posebno Stari zavet. Mojsijevoj. namenjeni da ograniče rastenje greha. postavlja uzor i model za međusobni odnos između spasenja i suda u celom ostatku Svetog pisma. nema božanskog napuštanja gradova. Božanski sud i blagodat prema Hananićanima 13 . Sveopšti Potop je uništio celokupni kopneni život. Ova tematika se prvo pojavljuje u odnosu prema Hananićanima i neznabožačkim narodima. Na kretanje od nedozvoljenog jedenja ploda do ubistva. božanski sud i blagodat prema narodima i Izrailju Bilbija. Bog je odgovarao sudovima koji su bili primereni svakom pojedinačnom slučaju. dok je istocvremeno i spasitelj vernog ostatka. Kajin je prognan. kazneni po prirodi za one koji ostanu uporni. Greh.

7. predstavljala je deo kulta plodnosti Hananićana. Mojsijevoj 15. Mojsijeva 15. Ova ista plemena se pojavljuju i prilikom nabrajanja stanovnika koje je Izrailj izagnao kada je zauzeo Hanan (2.18). Atira je bila supruga boga Ela. Mojsijeva 15. izabrali su prkos.14). Još su zasluživali vreme blagodati i probe.19-21. Mojsijeva 25.. Posle toga. Kratko vreme posle Izlaska iz Egipta. Smrt boga Mota od ruke Anat opisana je najstrašnijim izrazima. Još vremena milosti i blagodati Bog je odvojio za stanovnike Hanana pre dolaska Izrailjaca da bi mogli upoznati pravoga Boga i obratiti se Njemu. Bog je govorio o Egiptu kao o tlačitelju Izrailja.10-12). iako su čuli šta je taj Bog učinio u Egiptu. posebno dečje.16. iako su videli kako se Njegova snaga pokazala prilikom Izlaska. Zajednički naziv "Amorićani" u 1. Isus Navin 3.U kontekstu Božjeg zaveta sa Avramom Gospod je obećao da će se postarati za zemlju u kojoj će živeti Avramovi potomci (1. izgleda da se odnosi na sve narode i plemena koji su navedeni nešto kasnije u 1. Supruga boga Vala je bila boginja Anat. Avram i njegovi potomci bili su stavljeni u njihovu sredinu da bi im pomogli da nađu Boga i pravi put spasenja. 17.18).17. Vanbiblijski izvori informacija o stanovnicima Hanana pokazuju karakter tih ljudi. Mojsijeva 17. Mojsijeva 12. U vreme Avrama Bog je proglasio da se čaša bezakonja Amorićana (Hananićana) još nije napunila (1.16). i božanski kazneni sudovi su izrečeni nad 14 . Iako su preko svog pretka Isava morali saznati o pravome Bogu. I njima se morala pružiti prilika da upoznaju pravog Boga i da se obrate Njemu. Kod Rafidima Amaličani su napali Izrailjce (2.8). praćena odvratnim nemoralnim običajima. "životni vek"). Mojsijeva 15. Mojsijevoj 15. Mojsijeva 25.10). sa Elom kao glavnim božanstvom i Valom kao najaktivnijim bogom.16). Mojsijeva 36. "jer gresima amorejskim još nije kraj" (1.8-13) s leđa (5.2. oni će se vratiti u Hanan. Vračanje je bio vrlo razvijeno. Posebna napomena naglašava da se Amaličani nisu bojali Boga (5. Bog će "suditi narodu kojemu će služiti" (1. Među žrtvama koje su Hananićani prinosili svojim mnogobrojnim božanstvima bile su i ljudske. Hananićanska religiuja je bila politeistička. a njen kultni simbol je bila Ašera. I tada. Mosjijeva 15. vreme dodatne milosti. "u četvrtom kolenu" (jevrejski dor. Hramska prostitucija. potomcima Isava i njegove hetitske žene (1. Izrailjci su se suočili sa Amaličanima.13). prinošene bogu Molohu. posebno kao deo svojih verskih službi. Hananićani su održavali nemoralne običaje. Mojsijeva 13. Avramovi potomci će pasti u ropstvo i biće "mučeni četiri stotine godina" (1. Odvratna izdaja Amaličana napunila je čašu njihovog bezakonja.5. Stanovnici koji su naseljavali zemlji pre dolaska Izrailjaca trebalo je da dobiju priliku da upoznaju pravoga Boga i da stanu na Njegovu stranu.

11). kao što su gradno kamenje (Isus Navin 10. Mojsijeva 3. Izrailj nije smeo da deluje na svoju ruku.22). Služeći se Izrailjem Bog nam je pružio pouku o strašnim posledicama greha.1-24). Bog se služi i svojim oruđima u prirodi.35) ili glad (Jeremija 11. Kasnije je bio pobeđen i Og. Mojsijeva 2. vladara Hešbona. Bog je onaj koji sudi narodima. To nagoveštava da je i Sion imao priliku da upozna i prihvati puteve pravoga Boga. epidemija. Kao sudija. Gospod je vodio Izrailjce u svim njihovim osvajačkim ratovima. vatra. Ovaj koncept stavlja osvajačke ratove u posebnu kategoriju. dogodio se čudesnim delovanjem samoga Gospoda. Bog je izabrao i pozvao Izrailja da mu posluži kao oruđe kažnjavanja. Ljubav. Gospod ga je osudio svojom silom (5. Njegova čaša bezakonja prepunila se ovim delom prkosa. Bio je to i kazneni i osvetnički sud.8) Pad Jerihona. Izrailjci se nisu dugo držali Božjih planova. ali da je kao i Faraon otvrdnuo svoje srce i ustao svojim duhom na Gospoda. Kada je Izrailj stigao do teritorija Siona. a njegov duh postao uporan (5.2): "I poslaću pred tobom anđela!". Grad je bio dobro utvrđen. kuga. ali je sam Bog oborio njegove zidine (Isus Navin 6. grad. Ovaj izveštaj je karakterističan za sve osvajačke ratove opisane u Starom zavetu. Mojsijeva 2. zatražio je na pređe preko njegove zemlje. Kada bi Izrailjci uzeli vodstvo u svoje ruke. Mojsijeva 32.1-5).27-29).6-16). Izrailj je shvatio šta se događa onima koji idu putevima neznabožačkih naroda.14) Bog se poslužio Izrailjcima da savlada Amaličane koji su napadali (2. On je izvršio svoj sud uz pomoć prirodnih ljudskih oruđa. stršljenovi (Isus Navin 24. bila je to Božja namera da preko njihove teokratske države On pokaže svoju snagu i svoje vodstvo. jer je njegovo srce otvrdnulo. Mojsijeva 6-8). epidemije (2. Mojsijeva 33. ili direktna upotreba prirodnih sredstava (voda. idolopoklonstva i buntovništva. Sion je odbio.32-36). od potoka Arnona do gore Ermona. koja je s ovu stranu Jordana.1-11). Mojsijeva 17. Mojsijeva 17. Božja metoda izvršavanja suda mogla je biti direktna upotreba natprirodnih sredstava (2. nudeći da plati hranu i vodu koju će potrošiti (5.njima: "Sasvim ću istrebiti spomen Amalikov ispod neba!" (2. U Nojeve dane. i to je dovelo do potpunog preokreta u njihovim ratovima i u političkim snagama u Izrailju. sud je došao preko vode (1. Na nesreću. ništa manje od pravednosti je zahtevala da Amaličani iskuse Božje kaznene sudove. prastarog i čuvenog grada. prilikom uništenja Sodoma i Gomora Bog se poslužio "sumporom i ognjem" (1. Mojsijeva 2. Izveštaj o borbi za Jerihon pokazuje da je Bog bio vođa. vladar Bašana (5.12). Da. Ljudska oruđa se mogu upotrebiti po Božjem naređenju. "Tako uzesmo onda zemlju iz ruku dvojice careva Amorejskih.30).24)." (5. žalosno su propadali. glad. Mojsijeva 3. Mojsijeva 19. 15 . kao što pokazuje i zapis o zauzimanju Gaja (Isus Navin 7.

već ustanovili da je uništenje Hananićana predstavljalo deo šireg konteksta. Biblijska slika otkriva da su ti ljudi imali mnoštvo prilika da upoznaju pravoga Boga. trebalo je da bude izvršenje izričite božanske naredbe: "Potri ih. Mojsijeva 7.16). Mi smo.1-3). Uništenje Hananićana.11.10). Božanski sud i Njegova blagodat prema narodima Proročke knjige Starog zaveta sadrže mnoga proročanstva o Božjim sudovima nad narodima. 2. kako je opisano u Starom zavetu.6-8). da se dogodilo zbog njihovog bezakonja. U svakom od tih proročanstava prvo lice jednine za Gospoda je upotrebljeno u frazi: "Za tri 16 . I oni sami i njihovi potomci posle njih. 180 godina.srtšljenovi) ili indirektna upotreba istih sredstava. Avram je živeo među njima skoro stotinu godina.2) Neki smatraju da je uništenje nekadašnjih Hananićana u neskladu s duhom božanske ljubavi i milosti poznatom iz Biblije. Edomcima (Amos 1. Reć je o Sircima (Amos 1. Amoncima (Amos 1. kao što hananićanska religija i kultni običaji jasno svedoče. njegov sin. Prvi veliki deo tih proročanstava se nalazi u početnom delu Knjige proroka Amosa (Amos 1. niti se smiluj na njih!" (5. napadali su i zlostavljali Božji narod.3-5).9. gnevno ustajući i protiv Boga i protiv potreba naroda koji je putovao. I božanska pravda i Njegova ljubav zahtevali su da im bude suđeno i da osete posledice svojih dela. Bilo je očigledno da 400 godina vremena milosti nije ni najmanje uticalo na njihovo ponašanje. Hananićani su istrajali u svom buntovništvu i strašnom idolopoklonstvu. njihovog odbijanja da se obrate Bogu u toku vremena milosti koje im je bilo dodeljeno. međutim. ne hvataj s njima vere. Edomljani su imali Isava kao svoga pretka.13-15). ali i o Judi (Amos 2. onako kako ih Bog bude usmerio i odredio. Filistejcima (Amos 1. Isak. i njihovog buntovnog prkosa s kojim su dočekali Izrailjce. Svako od tih proročanstava započinje uvodnom frazom: "Tako reče Gospod!" – otkrivajući na taj način da sudovi zaista dolaze od Gospoda. Moavcima (Amos 2.3-2. ostali su buntovni i razvratni. kasnije Asirija i Vavilon). celi svoj život. ipak se nisu obratili pravome Bogu.12).4.5) i Izrailju (Amos 2. njihovih nemoralnih običaja. Hananićani su bili svedoci svega što je Bog učinio u Egiptu i kako se čudesno starao o onima koji su pošli za Njime. preko ljudskih oruđa (Izrailj.6-16). Tircima (Amos 1. Oni su bili prvi koji su se okrenuli protiv Izrailjaca.

11.2-23. Cela Knjiga proroka Jone govori o sudu i milosti prema Asircima i prema samome Joni. i Tira (Isaija 23.29-32).4-15).21). Izraz "dan Gospodnji" se upotrebljava za dan suda protiv stranih naroda (Isaija 13. Božanski sud i blagodat prema starom Izrailju 17 . 20. Postoji božansko moralno merilo po kojemu narodi treba da se upravljaju. Grčke (Danilo 8. Svakoj od četiri imperije se sudi i svaka doživljava kraj (Danilo 7..20).21) i Rima sa Malim rogom. već je aktivno uključen i u oblikovanje istorije. 12. preko istorijskog perioda MedoPersije (Danilo 8. Ona su prisutna u Joilu (Joilo 3.40. Knjiga proroka Isaije sadrži niz proročanstava o sudu: protiv Vavilona (Isaija 13. Gospod je stalno iznova opisan kao Biće koje je aktivno uključeno u proces suđenja u toku istorije. da otkriva unapred njihov dolazak.25.1. ja neću povući svoje sudove!" Time se potvrđuje da je Gospod aktivno uključen u kaznene sudove za učinjene prestupe kojima je prepunjena čaša bezakonja svakog naroda.1-6). Moavaca (Isaija 15..16. Ova proročanstva o sudu nad narodima pokazuju da je Gospod zaista sudija svim narodima i da je Njegovo područje sudijske aktivnosti isto tako sveobuhvatno kao i gresi i krivica naroda (Jeremija 51. Jerenija 46. i za četvrti.26).17. Tekstovi u Jeremiji 46-51 i Jezekilju 25-32 sadrže dalja proročanstva protiv naroda. Edoma i Arabije (Isaija 21. Egipta (Isaija 19. i Zahariji (Zaharija 9.1-18). I Knjiga proroka Danila govori o suđenju narodima pre poslednjeg suda. Asirije (Isaija 14.1-14).24-27). Bog ne samo da ima predznanje o istorijskom redosledu naroda. Iako je osnovna tematika knjige apokaliptička eshatologija.18-20).117.11-12).prestupa.1-22). postoji jasna istorijska veza od vremena Vavilonskog carstva ((Danilo 2.19.9. sve do vremena posletka (Danilo 8. Sirije (Isaija 17.14). 3. On je veliki sudija narodima i istoriji ovoga sveta. a posledica automatski sledila učinjeno delo. Sofoniji (Sofonija 2.1). I drugi manji proroci sadrže proročanstva protiv naroda. Kazneni sudovi nisu utemeljeni na nekom automatskom ili mehaničkom odnosu između dela i posledice u kojemu bi Bog ostao neaktivan. Filisteja (Isaija 14. ali i protiv Izrailja (Amos 5.1-7). Etiopije (Isaija 18.11-17). On "smeće careve i postavlja careve" (Danilo 2. Bog smatra da je svaki narod odgovoran za ono što je učinio. aktivnost i pad.9-17).10). Avdiji (Avdija 1-6).28).3-6).

Na taj način Dekalog im je stavio na raspolaganje sveopšte norme koje će vladati odnosom čoveka i Boga i čoveka i čoveka. i da grešnik u potpunoj meri obnovi svoj zavetni odnos sa svetim Bogom. Sud nad Izrailjem je povezan sa zavetnim blagoslovima i prokletstvima.B. Da bi ponovo vratio Izrailja u pravi zavetni odnos. 5. Odatle i jedinstvenost starozavetnog odnosa prema Bogu.C!). Sinajskim zavetom je uspostavljen sadržajan odnos sa Bogom (2. Teološka upotreba pravnih izraza moguća je jedino onda kada vera u bogove prirode bude zamenjena verom u Boga kao ličnost. spasenja. da greh koji su učinili dobije pomirenje zastupničkom žrtvom za greh. 28). Mojsijeva 26. Mojsijeva 30. Zakoni o ishrani (3. Istorija Izrailja predstavlja ispunjenje zavetnih blagoslova i prokletstava. Mojsijeva 27. Mojsijeva 26. Naraštaj Izlaska je stekao iskustvo otkupljenja.19). poglavlje Mojsije preporučuje Izrailju da izabere "život i dobro" (5.Izrailj je utemeljen kao narod božanskom intervencijom u istoriji. Tragično je što je Izrailj stalno iznova ustajao protiv svog milostivog zavetnog Boga i Njegovih zakona. 41-45.1-6). Mojsijevoj 30. Trebalo je da se putem ceremonijalnog zakona zbrinjavaju gresi Izrailja sve dok jedina istinska žrtva budućeg Mesije ne obavi svoju ulogu. Mojsijeva 1-18).15) i "blagoslov" umesto "zla" i "smrti" (5. i oslobođenja iz duhovnog i telesnog ropstva (2.15) i "prokletstva" (5. u koji su uključeni univerzalni i vremenski ograničeni zakoni.3-21) potiču iz vremena davno pre nastanka Izrailja (1." (TDNT 3. Na brdu Sinaju Bog je milostivo sklopio zavet sa naraštajem u pustinji (2. Mojsijeva 30. Hasel 1991. Mojsijeva 19. Boga koji je uspostavio istorijski odnos s narodom koji mu služi. Ceremonijalni zakon dat Izrailjcima trebalo je da onima koji su pali u greh omogući da dobiju oproštenje greha. Mojsijeva upoređuje zavetne blagoslove (3. Na kraju dugog nabrajanja zavetnih zakona.14-39). Bog 18 .2-4) i nastavljaju da obavljaju svoju ulogu i posle izrailjskih vremena (Dela 15. "U Izrailju su tada svi zakoni ukazivali na Boga kao Gospoda i Sudiju. svrsi i ulozi – predstavljali su temelj Božjeg plana sa starim Izrailjem.925) Zavetni odnos. vidi Svetilište I. U 5. Mojsijeva 5-26). Mojsijeva 30. predstavlja temelj i razlog za Boga da sudi Izrailju kada on prekrši svoj zavet s Bogom. pojavljuju se i zavetni blagoslovi i zavetna prokletstva (5. pravila i uredaba (5. Bog je u svoj zavet sa Izrailjem ugradio svoj sveopšti moralni zakon kao sredstvo da žive uspešnim načinom života. Trebalo je da njime bude regulisan njihov odnos ljubavi prema Bogu (prve četiri zapovesti) i njihov odnos prema bližnjima (preostalih šest zapovesti Dekaloga). Svi ovi zakoni – različiti po poreklu. Mojsijeva 19-24). ostajući veran Bogu zaveta. I 3. Mojsijeva 9.2-23. Mojsijeva 14.3-13) i prokletstva (3. Mojsijeva 11.

"dan" i "dan kada će" nalazimo preko dve stotine takvih tekstova. kao da bi ko došao u kuću i naslonio se rukom na zid pa bi ga zmija ujela. Odgovor zaista poziva na žrtvu. Prvo dolazi poziv Izrailju da sluša (Mihej 6.1). pokazana istinskim obraćenjem Bogu. Izrailj odgovara pitajući kakva vrsta žrtve bi bila dovoljna da se ukloni otuđenje od Gospoda (Mihej 6. Mihej 6. Postavlja optuženima svoja pitanja i traži da se brane (Mihej 6. Objavljuje kakvu je negu ukazivao Izrailju i objašnjava zašto mu upućuje svije zahteve (Mihej 6.2). jer Gospod ima zavetnu parnicu (rib) sa svojim narodom (Mihej 6.5).18-20) Ova suprotnost onome što se obično verovalo bila je sračunata da trgne Izrailja iz lažne sigurnosti i da ga navede da ozbiljno razmisli o svojoj izrazitoj buntovnosti. Gospodnja "zavetna parnica" protiv Izrailja detaljno je predstavljena u Miheju 6. Ali. osim da činiš što je pravo (mišpat)i da ljubiš milost (hesed) i da hodiš smerno s Bogom svojim?" (Mihej 6. Ova fraza pojavljuje se 16 puta u šest raznih proročkih knjiga.1-8. njegovim normama i zakonima. Ukoliko ostanu uporni u svojoj pokvarenosti. Izraz "dan Gospodnji" pojavljuje se prvo u Amosu 5. ako uzmemo u obzir i slične fraze: "Gospod ima dan". ili. puta koji su sami izabrali kada su odbacili Božji dragoceni zavet.2).je slao svoje proroke s pozivima na pokajanje i opomenama o strašnim posledicama njihovih dela. Nije li dan Gospodnji mrak. prvenstveno u proročkim knjigama Staroga zaveta.8) Izrailj treba da živi u skladu s blagoslovenim zavetnim obavezama. moraju znati da će to značiti odvajanje od života i Boga koji im je dao život.3).4. On iznosi svoj slučaj pred planinama. "dan gneva Gospodnjega". Bog će suditi svome narodu i izvršiti zasluženu kaznu zato što je narod prekršio svoj zavet s Njime. ""dan onaj". Međutim. Ima dovoljno dokaza u Starom zavetu da izraz "dan Gospodnji" često izražava misao o danu suda protiv Božjeg naroda Izrailja.1. jer će Gospod doći da odbrani svoj narod kada ga ugroze neprijatelji.1-8).7). Amos objavljuje: "Teško onima koji žele dan Gospodnji! Šta će vam dan Gospodnji? Tada je mrak. bregovima i temeljima Zemlje (Mihej 6. a ne videlo.18-20. Gospod je mnogo puta podizao protiv Izrailja "zavetnu parnicu" (jevrejski "rib".1-3.6. Cilj joj je bio da objavi šta će ih snaći i da ih tako vrati Gospodu pre nego što bude suviše kasno. Svrha Božjeg suda je bila da suoči Izrailja sa stvarnošću njihovog puta u smrt. ali spoljašnje životinjske žrtve imaju vrednost jedino ako je prvo prinesena unutrašnja žrtva samoga sebe. već život vere i pokornosti Bogu: "Pokazao ti je o čoveče šta je dobro i šta Gospod ište od tebe. da će to značiti da su krenuli putem koji vodi u 19 . Osija 4. bez svetlosti?" (Amos 3. Ako budu nastavili da idu tim svojim putem. Omiljeno shvtanje mnogih Izrailjaca u Amosovo doba bilo je da će "dan Gospodnji" biti dan odbrane Izrailja. a ne videlo? i tama. Odgovor glasi da to ne može biti neka prazna životinjska žrtva. Kao da bi ko bežao od lava pa bi ga sreo medved.

priznaje sve grehe i traži oproštenje (Danilo 9. Današnje popularno verovanje da je Bog sentimentalni i milosrdni starac koji okreće glavu od zla i voli ljude bez obzira šta čine nikako se ne slaže sa slikom koju o Bogu pruža Biblija. i ono pošto je narod odbacio mnoštvo glasova proročkih opomena i saveta. godine pre Hrista. Mojsijeva 18. godine pre Hrista. On ima konačnu reč u svim zbivanjima na svetu.25) Ova zvučna potvrda da je Bog "sudija cele zemlje" povezana je sa nepokolebljivom sigurnošću da će On suditi "pravo". zlo mora da bude osuđeno.1.1126. C.) posebnog vremena milosti bilo je dodeljeno Izrailju.a. konačno su bila odvedena u asirsko ropstvo 722.22-25).4-19) govori o Bogu koji drži "zavet i milost onima koji ga ljube i drže zapovesti njegove" (Danilo 9.B. Južno Judino carstvo došlo je do svog neizbežnog i tragičnog kraja 586. 7.2). i da ga milostivo vrati Bogu. Danilova poznata molitva (Danilo 9.4). i o izdaji koju je Izrailj učinio protiv Boga (Danilo 4. trebalo je da kazna pročisti Izrailja. Ovaj deo našeg istraživanja se odnosi na najvažnije tekstove koji govore o Božjoj ili Hristovoj sudijskoj ulozi.11).19). posle mnogih opomena i poziva da se vrate Bogu. 20 . Danilo govori i o kletvama zaveta koje su "napisane u zakonu Mojsijevu" i koje su se "izlile na nas" (Danilo 9. Osim toga. Sud će doneti pravednu i pravilno odmerenu kaznu za sva njihova zla dela.18). Nemija 1. Plemena Severnog carstva. Danilo priznaje da narod nije slušao poruke "sluga tvojih proroka" (Danilo 9. prestupi i svako zlo zahtevaju odmazdu.7). Njihovi gresi. u smrt koju će im zadati njihov vlastiti Bog. On je upravljao svojim narodom kada god je narod želeo da ga služa. on se poziva na Božju "veliku milost" (Danilo 9.2-4. Na kraju toga vremena Mesija će umreti i ukinuti "žrtvu i prinos" (Danilo 9.24-27). Bog se služi sudom kao što se livac služi ognjem da ukloni svaku nečistoću i svaku stranu primesu (Isaija 1.10).propast i u smrt. smatra odgovornima za sve što su učinili. ali i Sotonu i njegove anđele. Na svoj posebni tajanstveni način. Avram postavlja pitanje: "Eda li sudija (šopet) cele zemlje neće suditi pravo (mišpat)?" (1.9. Razdoblje od "sedamdeset sedmica"" ili 490 godina (III. Izrailj je nastavio da ide putem pobune i doživeo je da oseti sud. Božanska sudijska uloga Dosledno svedočenje Biblije govori o tome da božanski Sudija ljude. Bog je svoju veliku milost i blagodat i svoje saučešće prema svome narodu pokazao time što je dozvolio da se narod vrati u svoju zemlju i da ponovo podigne Hram i grad Jerusalim (Jezdra 1. U svim tim iskustvima pokazalo se da je Bog gospodar istorije. 6.6-12.

i pohodi grehe otačke na sinovima i na unucima do trećega i do četvrtoga kolena" (2. ali sudi s ljubavlju i saučešćem.18. spremio je za sud presto svoj.2)." (Psalam 50. prašta bezakonja i nepravde i grehe." (Psalam 9. On ima sposobnost da vidi i razume sve aspekte svih dokaza na unutrašnjem ljudskom nivou.14. On takođe potvrđuje da je milostivi i žalostivi Bog pravedni sudija koji krivca ne ostavlja bez kazne. Samuilova 24. on neka vidi i raspravi moju parnicu. Psalmista potvrđuje: "Jer on zna tajne u srcu!" (Psalam 44.10. Psalmista se moli: "Ustani. koji ne pravda krivoga. Sudiće vasioni po pravdi.7.21) Gospod je rekao Samuilu: "Jer ne gledam na što čovek gleda. koji čuva milost tisućama. a Gospod gleda na srce!" (1. i neka me osveti od tebe. 35. i izbavi me iz ruke tvoje!" (1. U ovom svom samootkrivanju Bog povezuje blagodat i sud.13. Ove božanske reči ponavljaju se u celom Svetom pismu (4. jer je taj sudija Bog. iskusiti strogost toga božanskog suda. 5. sudiće narodima pravo.13). i narodima po istini svojoj" (Psalam 96.3).13) Zatim je dodao: "Gospod neka bude sudija. Psalam 86.4). žalostiv. jer On gleda u srce. Mojsijeva 20. on će nas spasti.7) Bog brani one koji su potlačeni i progonjeni. Druga zapovest objavljuje da će Bog pohoditi "grehe otačke na sinovima do trećega i do četvrtoga kolena onih koji mrze na mene" (2. Naum 1.Božansko samootkrivanje Mojsiju potvrdilo je da je Gospod Bog "milostiv. Joilo 2. Nebeski Sudija može da vidi ono što ljudi ne mogu. čovek gleda što je na očima. i neka rasudi između mene i tebe. Psalmisti imaju mnogo da kažu o božanskoj sudijskoj ulozi. Samuilova 24. na svim društvenim dimenzijama.Car.24). ljubav i kaznu.18. kaže svom vladaru: "Gospod neka sudi između mene i tebe. nasleđenim sklonostima koje su deo čovečanstva." (Isaija 33. Gospod je car naš. U stvari. pošto je poštedeo život caru Saulu.2. spor na gnev i obilan milosrđem i istinom. perspektivama i pobudama. zato što je "pravedni sudija" (Psalam 7.7).6. David. Gospod je koji nam postavlja zakone. i jedino će oni "koji mrze na mene" (Psalam 69. Bog je sudija.8) On sudi zemlji "pravo" (mišpat) i "po pravdi" (sedeq). Bog razume sve pobude ljudskih dela.Spasitelj zadivljuje svojoj sveobuhvatnošću i svojom dostojanstvenom sažetošću. temelj Njegovog prestola je "blagost i pravda" (Psalam 89. On će suditi vasionome svetu po pravdi.6) Gospod "ide da sudi zemlji. Mojsijeva 5. 97. Mojsijeva 14. Bože. Mojsijeva 34.15. "Ali Gospod uvek živi. Jona 4. brani sirote i udovice (Psalam 10. sudi zemlji! Jer su tvoji po nasledstvu svi narodi!" (Psalam 82.5).16) 21 .8) Prorok Isaija izjavljuje: ""Jer je Gospod naš sudija. "i nebesa oglasiše pravdu njegovu. ali ruka se moja neće podignuti na te!" (1. koji odbijaju da žive u skladu s Njegovom voljom.22) Redosled SudijaZakonodavac.1). Samuilova 16.

ili na Nebu ili na Zemlji. Pavle potvrđuje da je Bog "postavio dan u koji će suditi vasionome svetu po pravdi preko čoveka koga odredi i dade svima veru vaskrsnuvši ga iz mrtvih" (Dela 17. 22 .5) biće prozvana "Gospod.6) Mesija donosi spasenje i pravdu svome narodu. i 97. iako je Sudija "sudi tajne ljudske po evanđelju mojemu preko Isusa Hrista" (Rimljanima 2.24).42). Božanski sud prema delima Misao o suđenju po delima prožima učenja Staroga zaveta. U nekih 20 tekstova u Starome zavetu sud proizlazi iz Svetilišta/Hrama. I spasenje i sud su utemeljeni na Njegovog pravednosti.31).27) Petar i Pavle govore to isto.18.5) i "sud Hristov"" (2. Pravedni željno čekaju božanske sudove i pravdu (Isaija 26. D.Mesijanska "Klica pravedna" (Jeremija 23.10) su jednaki jedan drugome.6). Božanski sud nad nevinima će pokazati da su pravedni i da su zato odbranjeni. 25. nego sav sud dade sinu.. Bog je "sudija svima" (Jevrejima 12. Jevrejski pojam mišpat u Psalmu 89. Korinćanima 5. o suđenju vernima i nevernima. Apostol Pavle govori o "pravednom suđenju" (Rimljanima 2. 1..16).22) Sam Isus Hristos je izjavio: "I dade mu vlast da i sud čini. Novi zavet nastavlja da razmatra temu o božanskoj sudijskoj ulozi koja je već bila otkrivena u Starom zavetu.23).8). Kao što je već rečeno. treba shvatiti kao pravednost koja se izražava božanskim suđenjem. 97.3) i potvrđuje da će Bog suditi celom svetu (Rimljanima 3. Božanska pravednost je kao "silan potok" (Amos 5. Više od dve trećine tih tekstova govore o suđenju dvema kategorijama onih koji tvrde da pripadaju Božjem narodu. koje će se održati na dan gneva (Rimljanima 2.11. Božanska pravda je još jedan bitan aspekt Božje prirode koji se pokazuje na Njegovom sudu. "pravedni sud Boga" (Rimljanima 2. Jovan 15. Bog Otac je sud predao svome Sinu.14. dok se ostali tekstovi bave suđenjem narodima (Shea 1992. Pavle dalje kaže da Bog. Ovde pojam ""pravda" ima pozitivan prizvuk.17." (Jovan 5. Petar tvrdi da je Isus Hristos "narečeni od Boga sudija živima i mrtvima" (Dela 10. jer je sin čovečji!" (Jovan 5.8) na konačnom sudu.13.5). a preuzimaju je i sam Isus (Matej 7.1-11) i Pavle (Rimljanima 2. 1-29). Verni čekaju da im Bog izrekne svoju pravdu i raduju joj se (Psalam 48. U svim tim tekstovima Bog ili Hristos sude iz Svetilišta/Hrama.31-46. "Jer otac ne sudi nikome. Pošto Otac sudi preko svoga Sina.2.pravda naša!" (Jeremija 23.

Silom osposobljenja. pokazuje da se radi u uslovljenosti. ko ih vrši živ će biti kroz njih. već da započeti život vere može da se 23 . pogodbeni način u 3.12). da se spasenje može zaraditi. Ukoliko Izrailj bude ostao u okvirima zaveta i njegovih milostivih odredbi.5. Vernikov život vere proizvodi plodove vere putem "dela vere i truda ljubavi" (1.13-15) Isti refren se ponavlja i u Otkrivenju (Otkrivenje 20. Za otkupljeni Izrailj zakon je bio način života. Uslov nije bio stavljen da bi se držanjem zakona uspostavio život ovde i sada ili kasnije u večnosti. Ja sam Gospod. Trebalo je da spaseni grešnici drže zakon kao način svog života. posle oslobođenja iz egipatskog ropstva. 23. Bog im je sada jedino pokazao kako mogu da ostanu u stanju spasenja. i dalje će im pripadati ukoliko svojim dobrim delima pokažu da to stanje spasenja nije neprekidno prekidano delima buntovništva. Mojsijevoj 18. Izrailj je prihvatio život koji mu je Bog ponudio izbavljajući ga iz egipatskog ropstva i obećao da će živeti u okviru zavetnih normi koje je Bog objavio.30.22. ako se čitaju sami izvan svog prirodnog konteksta. Rimljanima 10. ali ne i sredstvo da se zadobije život i otkupljenje. Spasenje koje im je bilo osigurano. kaže: "Držite uredbe moje i zakone moje. Mojsijevoj 18. Svrha nije bila da se uspostavi novi život u Bogu.4. dobijenom od Boga.25. Mojsijevoj 18. ali ne i sredstvo da se stekne spasenje.22.3.27.12. Nema nikakvog nagoveštaja da će Izrailj ikada biti spasen na temelju svojih dela. Zakon se morao držati. Od Izrailja se očekivalo da drži Božji zakon kao odgovor svoje ljubavi na milostivo izbavljenje koje im je Bog osigurao (3. tako da će moći da ostane živ. mogu za izazovu zabunu. Mojsijevoj pokazuje da je ta izjava bila učinjena u širem okviru sklapanja božanskog zaveta sa starim Izrailjem.17. Oni su mogli da žive po blagodati u okviru neprestanog božanskog osposobljavanja.31. biće mu omogućeno da čini što je pravo. Kontekst teksta u 3. Osim toga. Ljudska dela ni na koji način ne doprinose spasenju vernika.28.10. njegova dela će pokazati da živi na temelju svoga odnosa vere sa Bogom. Solunjanima 1.1).12. "Delo vere" opravdanih vernika je plod opravdanja i predstavlja rod života kojega Sveti Duh usmerava prema posvećenju. Tekst u 3.3).5. već se uslov odnosio na uživanje potpunih zavetnih blagoslova novog života. 22. 19. Nema nikakvog nagoveštaja u 3. i Galatima 3. Neki ljudi su zapazili da postoji prividna suprotnost između izjave da se opravdanje stiče verom nezavisno od dela i isto tako jasne izjave da se božansko suđenje obavlja po delima.8." Srž toga teksta se ponavlja i u Luki 10.5. Ljudska dela su plod spasenja. Mojsijeva 18. 25. 26. ali ne zato da bi se stekao život ovde i sada ili večni život u budućnosti. Neki tekstovi. 24. Spasenje je već pripadalo Izrailju.5.Korinćanima 3.

i dalje nastavi i uživa u potpunoj meri stalnim dobijanjem nove božanske blagodati (5. Mojsijeva 5,33). Držanje zakona bilo je uslov stalnog priticanja zavetnih blagoslova. Ako bi vernik skrenuo s puta poslušnosti i počeo živeti buntovno, Gospod mu više ne bi osiguravao pune blagoslove zaveta. Kontekst 3. Mojsijeve 18,5. otkriva da su se ta uputstva odnosila na život posvećenih, a ne na proces posvećenja ili sticanja spasenja. Izrailjac koji je ostajao u zavetu morao je da se drži daleko od svih odvratnih i idolopokloničkih običaja svojih paganskih suseda (3. Mojsijeva 18,3.30). Ova uputstva nisu govorila o spasenju delima, već o spasenju koje deluje, o spasenju koje se pokazuje delima u skladu sa voljom svetoga Boga koji je Izrailj učinio svetim narodom odvojivši ga od sveta. Ona su se odnosila na posvećeni život i na način kojim se on odvija. Konačno, bolji prevod fraze u 3. Mojsijevoj 18,5. glasi: "Ko ih vrši živeće kroz njih!" (Bakotić) U Rimljanima 10,5. i u Galatima 3,12. upotrebljen je grčki predlog "en" koji se obično prevodi kao "po njima", izražavajući tako instrumentalno značenje predloga "en" u smislu "uz njihovu pomoć". Međutim, izgleda bolje ako se grčki predlog ovde prevede u lokativnom smislu. U tom slučaju mogao bi se prevesti kao "u njihovoj sferi". Ukoliko je lokativni smisao upotrebljen u ovom slučaju, držanje zakona nije sredstvo spasenja nego kontekst, horizont i sfera spasenja u kojoj život vernika treba da se odvija. Sve u svemu, pretpostavljena suprotnost između opravdanja verom i suđenja po delima u stvari ne postoji. "A sada, oprostivši se od greha i postavši sluge Božje, imate plod svoj na posvećenje, a kraj ( telos) život večni." (Rimljanima 6,22) Smer kretanja je od opravdanja blagodaću uz pomoć vere prilikom obraćenja, prema životu vere koji se živi u sferi, horizontu i kontekstu posvećenja u smislu poslušnosti uz pomoć "vere koja kroz ljubav radi", kretanja koje se završava konačnim rezultatom (grčki telos) "večnoga života" koji će se iskusiti u potpunosti prilikom Hristovog drugog dolaska. Ovaj redosled iskustva proizlazi od prošlosti (opravdanje blagodaću uz pomoć vere) preko sadašnjosti (posvećenje verom koje se iskazuje dobrim delima) do vrhunca u budućnosti (potpuni većni život; vidi Spasenje III.B!).

E. Kazneni sud i prirodne posledice ljudskih dela

Neki ljudi su tvrdili da se Bog ne bavi retributivnim, kaznenim suđenjem. Ovo mišljenje je utemeljeno na shvatanju Boga koje odražava samo jedan deo biblijske slike, a ostale njene delove smatra zastarelima ili primitivnima ili proglašava da oni pripadaju nekom drugom vremenu ili kulturi koja nema veze s

24

našom. Oni tvrde da sud i kazna nisu određeni božanski normama ili zakonima. Umesto toga, "na delu je koncept delovanja sa ugrađenim posledicama" (Koch 68). Prema njima, sud i kazna proizlaze prirodnim putem iz samog greha ili zločina. Po tom shvatanju, kazna je prirodnim putem, a ne božanskim delovanjem, izazvana posledica zla. Sud i kazna su automatske ili "ugrađene posledice nekog dela" (Isto 82). One nisu rezultat božanske reakcije na kršenje prethodno ustanovljenih normi ili zakona. U tom smislu, sudbina se stvara delovanjem ljudskog oruđa bez ikakvog bažanskog učestvovanja, bilo neposrednog bilo posrednog. Biblija ističe stalno iznova da je greh prekršaj božanskih normi i zakona. Božansko suđenje grehu i grešnicima nije nezavisno od tih zakona. Postoji, prema tome, božanska retribucija ili odmazda, i to nije prirodna kazna, sudbina koju određuje samo područje čovekovog ponašanja. Mi smo već zapazili da su božanska kazna i božanski sud primereni grehu ili zlu koje je učinjeno. Kazna je posledica božanskog suda koji je odmeren prema veličini učinjenog zla. Odmazda je odgovarajuća i pravedna plata ili kazna izrečena pojedincu, zajednici, društvu, narodu i konačno celom svetu. Božanska odmazda je primerena, odgovarajuća plata za učinjena dela. Božanska odmazda je božanska nagrada ili kazna primerena učinjenom dobrom ili zlom delu. To je dosledan naglasak koji se zapaža u svim tekstovima o božanskom sudu od 1. Mojsijeve do Otkrivenja. Bog nije odbacio čovečanstvo niti ga je prepustio samome sebi, kao što tvrdi deizam sa svojom slikom Boga koji više ne učestvuje u procesu istorije. Teologija odsutnog Boga (Deus absconditus) nije sadržana u Bibliji. Sam Bog je bio uključen, aktivno i neposredno, u slanje Potopa (1. Mojsijeva 6-9) i u razorenje gradova u ravnici (1. Mojsijeva 19,24.25). Ljudska oruđa ne mogu da manipulišu prirodom da bi izazvala svoju konačnu propast. Sam Bog se pojavljuje na pozornici istorije, ponekad čak i menja prirodne zakone da bi izvršio zasluženu kaznu. U isto vreme, On je aktivan u donošenju spasenja onima koji odluče da mu ostanu verni. Ostatak vere mnogo puta će sticati iskustvo spasenja od sigurne smrti zahvaljujući odlučnim spasonosnim Božjim intervencijama (Hasel 1980a). Konačni verni ostatak će videti Hrista kako dolazi na oblacima neba i On će ih zajedni s onima koji su vaskrsli u prvom vaskrsenju uzeti da budu s Njime zauvek. Dosledna biblijska slika suda u toku ljudske istorije suprotna je nonretributivnoj teologiji koja tvrdi da je Bog jednostavno odbacio ljudska bića, povukavši se potpuno iz svIh zbivanja među ljudima, dozvoljavajući im da sami izazovu svoju potpunu propast. Ona se protivi i mišljenju da će automatska sudbina, prouzrokovana ljudskim delima, sama doneti kaznu nezavisno od svakog konačnog božanskog učestvovanja. Ova dosledna biblijska slika ima čvrstu

25

podršku biblijskih dokaza koji se odnose na poslednji sud i koje ćemo razmatrati u sledećem delu naše rasprave.

III. Božanski sud i kraj istorije: poslednji sud

Božanski sud na kraju istorije predstavlja vrhunski aspekt ukupne teme o sudu u Bibliji. Prethodna rasprava već nas je upoznala s ponavljanim Božjim sudovima. Tema o božanskom sudu u Bibliji zahteva da posebnu pažnju posvetimo sudu na kraju istorije, koji će se, kao što smo već videli, produžiti i posle isteka istorije. Ovaj deo našeg istraživanja predstavlja, iz biblijske perspektive, ono što se u hrišćanskoj teologiji naziva "poslednji sud" ili "konačni sud". Biblija objavljuje tri osnovne faze konačnog suda i svaka od njih zahteva našu izuzetnu pažnju. Proučavanje najvažnijih biblijskih tekstova koji govore o konačnom sudu, iznesenih na pregledan i sažet način, biće naš prvi zadatak. Zatim ćemo pažnju posvetiti onim tekstovima koji se bave pojedinostima sve tri faze konačnog suda.

A. Sažet prikaz sveopšteg poslednjeg suda

1. Sveopšti poslednji sud u spisima starozavetnih proroka

Prorok Joilo govori o "danu Gospodnjem" (Jolilo 1,15) u koji će Bog "suditi svim narodima unaokolo" (Joilo 3,12) u "dolini sudskoj" (Joilo 3,14). U to vreme Božji narod nema čega da se plaši, jer je "Gospod njegovo utočište" (Joilo 3,16). U Knjizi proroka Isaije nalaze se najvažniji tekstovi koji se bave sveopštim poslednjih sudom. Isaija 2,6-22. veličanstvenim rečima opisuje prelaz od suda nad Izrailjem (Isaija 2,6-11) na sveopšti sud "svim oholima i ponositima, i svima koji se podižu, te će biti poniženi" (Isaija 2,12; 2,17). Taj sud će se odigrati "na dan obračuna" (Isaija 2,12. Šarić) Prelaz sa lokalnog suđenja Izrailju na sveopšti sud otkriva da su Božji sudovi u toku ljudske istorije znaci koji najavljuju sveopšti sud na kraju ljudske istorije. Ovaj sveopšti sud obuhvata zemljotres (Isaija 5,25), ali i pokušaj ljudi da se sakriju u "raselinama kamenim i pećinama kamenim" (Isaija 2,21; Otkrivenje 6,15.16).

26

"Isaijina apokalipsa" ne samo da objavljuje kazneni sud nad zlima.26).13). a grešnici uništeni (Isaija 13. "Koji stanujete u prahu" (Jov 7.6. a to je koncept koji se može smatrati sveobuhvatnim.19) Glagoli "oživeti". Gospod će uništiti "svu zemlju" (Isaija 13. opisan je globalnim potezima. "Sasvim će se isprazniti zemlja. "Isaijina apokalipsa" sadrži prvu najavu vaskrsenja iz mrtvih u apokaliptičkoj literaturi (Hasel 1980b. Svi verni su građani toga grada.11. onakvim će vam se suditi!" (Matej 7. U dan toga suda Bog će "zatresti nebo i zemlja će se pokrenuti sa svoga mesta" (Isaija 13. opisuje apokaliptički poslednji sud. Kao rezultat. 11. Isaija 24-27.22. On će biti sačinjen od onih koji čeznu za imenom Gospodnjim (Isaija 26. Ostatak će biti sačuvan. "ustati" i "probuditi se" predstavljaju samo tehničke termine za vaskrsenje.5)."Dan Gospodnji" u Isaiji 13.6). to su mrtvi koji počivaju u svojim grobovima. Jer Gospod reče ovu reč.9).9.1-3.2. Reč "Vavilon" u prvom stihu može da se uzme kao simbol svih sila zla. jer će Gospod "pohoditi vasiljenu za zloću" (Isaija 13. takozvana "Isaijina apokalipsa".9).8) i koji priznaju Njegovo sveto ime (Isaija 26.21.23). 20. 21. Vidi Hasel 1980b. Sveopšti poslednji sud po učenju Isusa Hrista Teolozi obično smatraju da se Isusova najava: "Jer kakvim sudom sudite. 2. Novi zavet govori o takvom gradu kao o "nebeskom Jerusalimu" (Jevrejima 12. Taj dan suda će doći kao "pustoš od Svemogućega" (Isaija 13. 27 .1). I ovde je povezano sa sveopštim sudom.2) odnosi na konačni sud." (Isaija 23.16) i o vernima koji su zapisani u njemu (Jevrejima 12.3) Zagađenje Zemlje je bilo izazvano prestupima "zakona". 267-276): "Oživeće mrtvi tvoji.13). Probudite se i pevajte koji stanujete u prahu!" (Isaija 26. i sasvim će se opleniti. Ostatak će imati "tvrdi grad" (Isaija 26.5).276-281!). Ali. kršenjem "uredbi" i odbacivanjem "zaveta večnoga" (Isaija 24. već doživljava svoj vrhunac u telesnom vasksenju pravednih. Zemlja će biti pusta. Oni koji su se pokajali i koji pripadaju Bogu vaskrsnuće tom prilikom (Danilo 12. i moje će mrtvo telo ustati.1).11). Taj božanski sud obuhvata sve što je stvoreno (Isaija 24. sud poslednjeg vremena. kao što je to čest slučaj u Bibliji. Vaskrsenje se pojavljuje u još izrazitijem obliku u Danilu 12. u tim poglavljima ima i nade. "s gnevom i jarošću" (Isaija 13. svakako Božji grad.

5).49. To nije zadatak ljudi.40).31-46) ima svoje značajno mesto u kontekstu Mateja 24.39. prema Njegovim sledbenicima. Ovce su "pravednici" (Matej 25. U toku pregleda car baca gosta koji je nedolično odeven u "tamu najkrajnju" gde će biti "plač i škrgut zuba" (Matej 22.Parabola o mreži (Matej 13. To delo je dodeljeno anđelima. Uhvaćene su svakovrsne ribe.33. pokajanje je još moguće (Luka 13. i svežite ga u snoplje da ga sažežem. odnosno. onde će biti plač i škrgut zuba" (Matej 13.40). a pšenicu svezite u žitnicu moju.43). Ženik je morao da kaže nerazumnim devojkama:"Zaista. Druga parabola o sudu je ona o pšenici i kukolju (Matej 13.41.13). Oni koji ne 28 .32).48). zaista vam kažem.50).42. vernici se pozivaju na strpljenje.12) Ova osuda otkriva na nisu Hristovi sledbenici svi koji govore da idu za Njime. "dobre" su zadržane. Parabola o deset devojaka (Matej 25. i u vreme žetve reći ću žeteocima: saberite najpre kukolj.37).24-30. Pravedni. Svi narodi će se okupiti i tada će se odvojiti ovce od jaraca (Matej 25.1-13) nagoveštava odlaganje dolaska Isusa Hrista (Matej 25. a jarci su nepravednici (Matej 25. Parabola o svadbenom ruhu (Matej 22.41-45).1-14) govori o caru koji pregleda "i dobre i zle" goste koji su pozvani na svadbu. a "loše" odbačene (Matej 13.25.6). međutim. poslednjeg vremena i Hristovog dolaska. To vreme još nije došlo. I dobre i loše rube su zajedno uhvaćene. "Tako će biti i na posletku veka. Kukolj i loše ribe anđeli prikupljaju za konačno i trajno uništenje (Matej 13. Ovde istraga i osuda prethode kasnijem izvršenju kazne. Treće. pšenica i kukolj rastu zajedno. prema tome. ne poznajem vas!" (Matej 25. Pregled pre same svadbene gozbe kao da dodiruje istražnu stranu konačnog suda. Drugo. Biće to vreme kraja sveta (Matej 13. Ona započinje dolaskom Sina čovečjeg u slavi (Matej 25. Ona otkriva da svi koji se izdaju za Hristove sledbenike nisu spremni za odlaganje Njegovog dolaska.29). Bog određuje vreme razdvajanja." (Matej 13.33. I baciće ih u peć ognjenu.37-43).6-9). "zasjaće kao sunce u carstvu oca svojega" (Matej 13. Ta parabola doživljava vrnunac u slici o žetvi: "Ostavite neka rastu oboje zajedno do žetve.50). Prvo. Ljudska bića nisu osposobljena da uspešno obave posao razdvajanja (Matej 13.47-50) opisuje konačni sud. Vladar će suditi pripadnicima naroda deleći ih na temelju njihovog postupanja prema "ovoj mojoj braći" (Matej 25. Parabola o ovcama i jarcima (Matej 25. iako naglašava sigurnost Njegovog povratka (Matej 25. izići će anđeli i odlučiće zle od pravednih.31).30) Nekoliko opaski bi se moglo dati o parabolama o mreži i pšenici i kukolju. ove parabole govore u opštim crtama o poslednjem sudu.

Konačno. koji nastava u Hristu (Jovan 6. nalazimo povezani opis "dana Gospodnjega" (2. U Jovanu 12. ja mu neću suditi ("krino" – osuditi). Isus izjavljuje : "I ko čuje moje reči i ne veruje. reč koju ja govorih. pravednici će dobiti "život večni" (Matej 25. kada će se nebesa rastopiti i zemlja sa svim svojim delima izgoreti. Koji se odreče mene i ne prima reči mojih.osudiće ga) u poslednji dan. Jovanova 4. i završava se izvršnom fazom suda. ali je to za pravednike dan opravdanja zaslugom Isusa Hrista.17). Ova parabora opisuje drugi Hristov dolazak i posle toga sud narodima preko Sina čovečjega. "Dan suda" ("krisis") je dan kada će ljudi morati da daju obračun za svaku nesmotrenu reč.46). "A ja vam kažem da će za svaku praznu reč koju reku ljudi dati odgovor u dan strašnoga suda.10) i "dana Božjega" (2. Petrova 3.31. ona će mu suditi ("krinei". postaje stvarnost. Odluka koja će se doneti u taj dan zavisiće od odluke koju je narod za života doneo za Hrista ili protiv Njega. Petrova 4. jer će na njemu biti odbranjen." (Matej 12. Sveopšti poslednji sud po učenju apostola Petar potvrđuje da je Isus Hristos "narečeni od Boga sudija živima i mrtvima" (Dela 10. Petrova 3. On je u stvari objašnjavao ono što je zapisano u knjigama proroka Isaije i Danila. ima sebi sudiju ("krinonta"). Ovaj tekst pokazuje da će 29 . Dan suda je dan osude za bezakonike. Međutim. njihovog Gospoda i Spasitelja.47.46).podupiru Hristovu braću i sestre biće određeni za "oganj večni pripremljen đavolu i anđelima njegovim" (Matej 25. Ostali će ustati u toku prvog vaskrsenja.32).37) Jovan svesrdno naglašava "da imamo slobodu na dan sudni (krisis)" (1.5).36. Petrovoj 3. nema potrebe da se plaši budućeg suda. koji sedi na svom slavnom prestolu (Matej 25. nego da spasem svet.39.42).40).13). Petrova 3. jer ćeš se svojim rečima opravdati i svojim ćeš se rečima osuditi." "Poslednji dan" to je dan eshatološkog suda. Taj oganj služi kao "kazna večna".29). Isus Hristos je govorio da postoji "vaskrsenje života" i "vaskrsenje suda (krisis)" (Jovan 5. Bezakonici će ustati u toku "vaskrsenja suda". oni će iskusiti osudu (krisis). 3. kada će bezakonici otići "u kaznu večnu" (Matej 25. Vernik.41). U 2.12). "vaskrsenja života".9-13. obećanje o "novom nebu i novoj zemlji gde pravda živi" (2. jer ja ne dođoh da sudim ("krino" – osudim) svetu.48. Neznabošci treba da budu spremni da daju ""odgovor onome koji je gotov da sudi živima i mrtvima" (1.

2. Solunjanima 2. Pavle govori o "sudu koji će biti (krima)" (Dela 24. a zemlja i dela na njoj izgoreti" (2. sud koji nije započeo u trenutku kada je greh ušao u ovaj svet.40. Već ranije smo spomenuli mnoge Pavlove izjave o sudu (Rimljanima 2.10). B. Pavle jasno veruje u budući eshatološki sud. sud jhe stavljen u budućnost. Petrovoj 3.9).8. Galatima 6.8) Pre toga dana svakovrsni zavodnički uticaji će se širiti "po činjenju Sotoninu sa svakom silom i znacima i lažnim čudesima" (2. Detaljan opis sveopšteg poslednjeg suda 30 . Korinćanima 5.10).31).7. Solunjanima 2. Solunjanima 2."dan Gospodnji" doći neočekivano.112). "Bezakonik. Naglasak je stavljen na činjenicu da se ljudi moraju suočiti s Božjim budućim sudom.9-13.9).13.16. Petrova 3. Sveopšti poslednji sud pri kraju sveta Sveopšti poslednji sud se nije održao kada je Hristos umro na krstu. Pavle govori da će se vernici "javiti na sudu (bema) Hristovu" (2. U to vreme. U 2.25). Pavle isto tako dokazuje da "dan Gospodnji" još nije došao (2. jer prvo "čovek bezakonja" treba da se pojavi (2. Sam Isus je naglasio da će se taj sud održati "na posletku ovoga veka" (Matej 13. U svom poznatom govoru na Marsovom brežuljku (Dela 17. pokazaće se "dan Gospodnji".3). kada će svet biti potpuno uništen. na kojemu će se proglasiti presude utemeljene na etičkim odlukama donesenima za vreme ovog života. Korinćanima 3. kojega će Gospod Isus ubiti duhom usta svojih i iskoreniti svetlošću dolaska svojega.22-32) Pavle je tvrdio da je Bog postavio "dan u koji će suditi vasionome svetu po pravdi preko čoveka kojega odredi i dade svima veru vaskrsnuvši ga iz mrtvih" (Dela 17." (2. Solunjanima 2. Solunjanima 1. 1. U svojoj odbrani pred Feliksom. "kao lupež noću" (2. na kraju sveta. Petrova 3.10). 4. kada će "nebesa s hukom proći i stihije se od vatre raspasti.49).

14. Taj "čas suda njegova" stavljen je u apokaliptičko vreme kraja.7). Prvi anđeo leti posred neba noseći "večno evanđelje" koje objavljuje celom svetu i porukom: "Bojte se Boga i podajte mu slavu. on se odnosi na poslednji period istorije koji nosi naziv "vreme kraja". jasno potvrđuje.10).15) je vreme kada se unosi žetva prilikom drugog Hristovog dolaska. kao i po njenom odnosu prema Danu pomirenja i njegovoj tipologiji konačnog suda (Vidi Svetilište I. "Vreme da se žanje" (Otkrivenje 14. opravdano je i namerno nazivanje ove faze suđenja "preadventni istražni sud". Preadventni istražni sud Sama reč "preadventni" koja predstavlja oznaku ove faze suda otkriva nešto o vremenu suda. U Otkrivenju nebeski vesnik najavljuje da je došao "čas suda njegova" (Otkrivenje 14. Prva faza je preadventni istražni sud.b.9. Svakoj od ovih faza sveopšteg poslednjeg suda mi ćemo sada posvetiti svoju pažnju. pre nego što se žetva unese. On se održava pre prugog dolaska našeg Gospoda Isusa Hrista. mora da dođe "čas 31 . 1. jer dođe čas suda njegova!" (Otkrivenje 14.7) Razlog ove konačne poruke "večnog evanđelja" upućene celom čovečanstvu objavljen je uzročnom rečenicom: "Jer (hoti) dođe čas suda njegova!" Ovde se radi o vremenu pre drugog Hristovog dolaska. Da budemo precizniji. Vreme ove prve faze sveopšteg poslednjeg suda može se ustanoviti na temelju izričitih izjava u Knjizi proroka Danila i Otkrivenja. U toku apokaliptičkog redosleda ukratko ponovljenih događaja zapisanom u Otkrivenju. a. Vreme preadventne istražne faze suda. (1) Vreme prema navodima Otkrivenja. Reč "istražni" određuje prirodu ovog suda. III. Istražni sud predstavlja božansko istraživanje izveštaja u prisutnosti celoga Neba i nebeskih bića (Danilo 7. Na taj način. Ali. C!). druga je povratak Isusa Hrista na oblacima i o njoj bi se moglo govoriti kao o posleadventnom milenijumskom sudu. kao što tekst u Otkrivenju 14.Ovaj deo našeg istraživanja se usredsređuje na one delove Svetog pisma koji daju detaljan opis tri uzastopne faze poslednjeg suda i njihovu povezanost sa širim sadržajem Biblije. pojavljuju se trojica anđela (Otkrivenje 14. "Čas" nije jedan trenutak ili doslovni sat. poslednja faza je postmilenijumski izvršni sud. "Čas suda njegova" odnosi se na završno razdoblje pre dolaska Isusa Hrista u slavi i veličanstvu.C. "Čas suda njegova" prethodi "vremenu da se žanje" (Otkrivenje 14.3.6-12).15).

8.21. opisuje tok istorije od Vavlonske imperije (lav. Dolazak vremena suda je deo dolaska vremena kraja.B!) (2) Vreme prema Danilu. Pre nego što se žetva prikupi. Vreme suđenja je izričito objavljeno uz mnogo pojedinosti u Danilu 7.3-8). a niti u vreme stvaranja.8) sve do kraja sveta (Danilo 7. predstavljeno sa četiri zveri koje dolaze jedna za drugom i izlaze iz mora čovečanstva. kada će se Božje carstvo dati Božjim sledbenicima koje Danilo naziva "svecima Boga višnjega" (Danilo 7.22). Danilo 7 pruža sveobuhvatno viđenje toka ljudske istorije.11.4).10.21. On treba da presudi između onih koji su ostali verni i onih koji su otpali od vere.suda njegova". Grčke (ris.9. radi se o preadventnom istražnom sudu. Starac seda na svoj presto (Danilo 7. Tekst u Otkrivenju ne podržava nijednu od tih pretpostavki.7). preko imperije Medo-Persije (medved. započinje nebesko suđenje (Danilo 7." 32 .27). simbolizirajući četiri svetske imperije. Ne može se locirati ni u vreme Hristove smrti na krstu. Prizor se završava pojavom večnog carstva (Danilo 7.6) i Rima (strašna zver. Poslednja zver ima deset rogova. vreme kada će se doneti odluke ko će da bude prikupljen u vreme predstojeće žetve.9).22: "Gledah.7.18. pojavluje se posle prvih deset (Danilo 7.27). kada su Adam i Eva prvi put pali u greh. Ovo sveobuhvatno viđenje u Danilu 7. Ovaj opis događaja na Zemlji praćen je poetskim govorom koji nas vodi u nebeska prostranstva i objašnjava nebeski prizor suda (Danilo 7. i taj rog vojevaše sa svecima i nadvlađivaše ih dokle dođe Starac i dade se sud svecima Višnjega i prispe vreme da sveci preuzmu carstvo. Danilo 7. Suđenje (krisis) u ovo vreme kraja je božansko suđenje na kojemu je sudija Bog Otac. treba da se održi suđenje na kojemu će se odlučiti ko će od onih koji se nazivaju Božjom decom biti požnjeven i odnesen u večno Božje carstvo. Danilo 7-9. ne može se locirati ni u vreme Hristovog dolaska niti u vreme milenijuma. vremena pre kraja sveta dok čovečanstvo još ima priliku da prihvati "večno evanđelje" (Vidi Ostatak/tri anđela V. "mali rog". Danilo 7. okružen nepbrojenim mnoštvom nebeskih bića i "knjige se otvoriše" (Danilo 7. Danilo 7. "vremena da se žanje".5). Posle rata koji je "mali rog" vodio protiv svetaca Višnjega (Danilo 7.14. zatim preko perioda "malog roga" (Danilo 7.21).13.27). takođe objavljuje vreme preadventnog istražnog suda. koji treba da bude istražni po svojoj prirodi da bi ispunio svoju svrhu. Pošto ovo suđenje prethodi žetvi prilikom drugog Hristovog dolaska. Danilo 7.22).10). poslednji. čije vreme je došlo prema tekstu u Otkrivenju 14. Sud.9.10.

je nebeski sud kojim upravlja Starac u korist svetaca Višnjega. rečju "dokle". služi se istim izrazom: "vreme.Ovaj tekst sadrži vremensku progresiju sa tri hronološki uzastopna događaja. O istom razdoblju se malo ranije govori kao o "hiljadu i dve stotine i šezdeset dana" (Otkrivenje 12. onda bismo dobili još jasniji indikator vremena početka suda. Ova dva vremenska markera dele tri faze aktivnosti na koje ukazuje tekst u Danilo 7. kao što pokazuju paralelni tekstovi u Otkrivenju 12. koje je opisano u Jezekilju 4. sa svojim posebnim vremenskim markerima.21. razdvojena sa dva izričita vremenska markera.6). Prema tome. Rat malog roga protiv svetaca Višnjega je ograničen na određeno vremensko razdoblje.2). pokazuju da božanski nebeski sud kojim upravlja Starac zaseda posle rata malog roga protiv svetaca Višnjega i pre nego što sveci Najvišega prime večno carstvo. stvarno prevodi kao "godine" Ovaj ugrađeni ključ za značenje pojma "vreme" u tekstu o tri i po godine u Danilu 7. u vezi sa "sedam vremena" Navuhodonosorove duševne bolesti. Prvi od njih je reč "dokle" (aramejski "ad").6. Ista aramejska reč se pojavljuje u Danilu 4. Reč "vreme" u Danilu 4 odnosi se na godine u doslovnom. je odvojena od prethodne faze božanskog suda i nastupa posle nje. koje je i vremenski odvojeno od prethodnog. (b) faza 2. 33 . Septuaginta reč "vreme" u Danilu 4. Još ranije 1260 dana se izjednačuju sa 42 meseca ((Otkrivenje 11. To su: (a) Faza 1 je rat malog roga protiv svetaca Višnjega. je ključne prirode. kao što pokazuje premenski predlog "kada prispe vreme". Posle božanskog suđenja koje vodi Starac. To znači da 1260 simboličkih dana u apokaliptičkom proročanstvu označavaju 1260 godina doslovnog.25. ukazujući da proročka godina ima samo 360 dana. Ovaj redosled pokazuje da sud dolazi posle rata malog roga protiv svetaca Višnjega i pre Hristovog drugog dolaska (/Shea 1992. "prispe vreme da sveci preuzmu carstvo" (Danilo 7.D!). je odvojena od faze 1.14. (c) faza 3. Svaka od tih godina se sastoji od 360 dana. ukazujući na početak novog stanja. Paralelno proročanstvo u Otkrivenju 12.16. istorijsko vreme. i 4. koji spada u vremenske predloge. Ako bude moguće odrediti vreme rata malog roga protiv svetaca. Na temelju načela dan za godinu. Simbolički pojam "vreme" označava doslovni pojam "godine". vremena i pola vremena. faza 2. Mojsijevoj 14.23. 32. Drugi je izraz "prispe vreme".22. simbolički dan u proročanstvu zamenjuje jednu stvarnu godinu u istorijskom vremenu. tri i po vremena su isto što i 42 meseca ili 1260 proročkih "dana".25) Ova tri i po simbolička vremenska razdoblja (aramejski "iddan") treba da budu prenesena u doslovno. istorijskom vremenu u toku Navuhodonosorovog životnog veka.34.22)." (Danilo 7. i 13. Ova tri izričita vremenski uzastopna događaja pokazuju da božanski nebeski sud pod vodstvom Starca zaseda pre nego što sveci Višnjega prime carstvo. Ova tri hronološka uzastopna zbivanja. istorijskog vremena ( Vidi Apokalipsa II.135-143). o kojemu Danilo govori: "I daće mu se u ruke za vreme.25. vremena i pola vremena".

a čišćenje se obavlja u "vreme kraja" (Danilo 8. mi možemo zaključiti da božanski nebeski sud pod upravom Starca zaseda posle 1798. Tekst u Danilu 9.25. poglavlje Knjige proroka Danila govori i o čišćenju Svetilišta (Danilo 8. godine i Hristovog drugog dolaska. koji se tako oslobodio vlasti arijevaca. Danilo 8 pokazuje da su 2300 dana i noći ustvari 2300 godina. pokazan u viđenju. imamo treći proročki niz dotgađaja. Tekst u Danilu 8 otkriva tok istorijskih događaja i daje početak i kraj perioda od 2300 dana i noći. u Knjizi proroka Danila. bila u stanju da nametne svoj autoritet. i 9. koji proširuje i dopunjuje viđenja iz drugog i sedmog poglavlja iste Knjige. nebeski preadventno istražno suđenje svetima događa se između 1798. započinju 538. dobijamo vremenski ključ za određivanje vremena božanskog suda. U osmom poglavlju se govori o nebeskom Svetilištu. U skladu sa ovim dokazom. što je dovelo kasnije do surovih progonstava.Hiljadu dvesto i šezdeset godina iz Danila 7. Ova poglavlja sadrže dve proročke vremenske tablice.3. dakle. Hvatanje i progonstvo pape drastično je smanjilo silu Rimske Crkve u to vreme. godine. Kada se simboličko proročko vreme od tri i po vremena pretvori u stvarne istorijske godine na temelju biblijskih pravila (Vidi Shea 1992.5-8). i 9. kada je francuski general L.A.21) i pre nego što sveci Višnjega preuzmu carstvo (Danilo 7. i konačno "mali rog" (Danilo 8. jarca sa četiri roga (Danilo 8.9-12). ovo dugačko proročko razdoblje se završilo dramatičnim odvođenjem pape Pija VI u zarobljeništvo. Tačno 1260 godina posle toga. Proročka celina koju sačinjavaju 8. odnosno Starca. u nebeski prostorima. koji se uzdiže do 34 . 1798.24-27. Ono je. To čini da se božanski sud. Ovde. obuhvatajući. naravno.19). o aktivnosti koja tipološki odgovara godišnjem Danu očišćenja u ritualu zemaljskog Svetilišta. preadventnog istražnog suda. godine posle Hrista kada su Ostrogoti odustali od opsade Rima i kada je sila malog roga.4). Osim toga. Danilo 8. odigrava u vremenu kraja pre nego što sveci preuzmu večno carstvo. pozivajući se na dekret rimskog imperatora Justinijana iz godine 533. razdoblje od 2300 dana i noći i razdoblje od sedamdeset sedmica. s još većom preciznošću i širinom objašnjavaju viđenje u Danilu 7. Razdoblje papinske prevlasti je tako započelo.14). pokazuje i tačan datum početka lanca u vreme Medo-Persije. Bertje stavio papu pod vlast vojnog zapovedništva u Francuskoj. pod upravom Boga.22) prilikom drugog Hristovog dolaska. i svetu Inkviziciju s njenim surovim mučenjima zatvorenika (Maxwell 121-129). posle završetka rata malog roga protiv svetaca Višnjega (Danilo 7. smešteno u vreme kraja. posle isteka proročkog lanca od 2300 dana i noći. Ova razdoblja su vrlo značajna za određivanje početka vremena prve faze poslednjeg suda. Redosled obuhvata ovna (Danilo 8.17. dakle. Bez daljeg ulaženja u pojedinosti proročkog ispunjenja narečenih događaja. 67-104). koje započinju u vreme Medo-Persije i završavaju se u "vreme kraja". godine. rimski biskup.

19). Sve to predstavlja pozadinu na kojoj se vodi razgovor nebeskih bića (Danilo 8.5-8). pa sve do "vremena kraja" (Danilo 8. Reč "viđenje" ponovo se pojavljuje u Danilu 8.14).11). ono pokriva i istorijski period Grčkog carstva i "prvog cara" i "četiri carstva koja će nastati iz toga naroda" (Danilo 8. gde se postavlja pitanje njenog isteka.22). oduzima mu svagdašnju žrtvu (Danilo 8. Vremenski okvir obuhvaćen ovim pitanjem je od izuzetne važnosti za značenje samog pitanja. onda će se svetinja očistiti. pitanje bi trebalo da glasi: "Dokle će trajati viđenje koje je započelo u razdoblju ovna (Medo-Persija). reć se odnosi na celokupno "viđenje" od razdoblja ovna na dalje. jarca i malog roga. dakle. 35 .11).samog prestola nebeskog Kneza. Iako se interesuje za kraj vremenskog razdoblja. Viđenje obuhvata i razdoblje jarca s njegovim prvim velikim rogom i četiri kasnija roga (Danilo 8.2. koji se odnose na kasniji deo razdoblja malog roga?" Ukratko. Odgovori na ta pitanja zahtevaju da se istraži pitanje postavljeno u Danilu 8. razdoblje četiri roga (diadochoi). daleko u razdoblje malog roga (paganski i hrišćanski Rim). ta reč se prvi put pojavljuje u Danilu 8. uključujući i događaje opisane u poslednjem delu 13. Šta je tačno uključeno u vremenski period koji se završava posle 2300 dana i noći? Ako. treba da započne posle kraja Vavilona 539." Ovaj odgovor sadrži jasno određen vremenski period od 2300 večeri i jutara koji mora da istekne pre nego što se Svetilište bude očistilo. koje se proteže kroz razdoblje jarca (Grčka). Prema tome.11) i obara sveti stan Njegov (Danilo 8.1.17.13. Pitanje koje postavlja jedan od nebeskih vesnika ima vremensko značenje. stiha. onda možemo odrediti i kada započinje i koliko se od tog trenutka prostire u budućnost.20). Prema tome. Prema tome. Zapovednika nebeskih četa (Danilo 8. "Dokle će trajati ta utvara (jevrejski hazon)?" Pitanje "dokle" ukazuje unapred na kraj tog vremenskog perioda.13: "Dokle će trajati ta utvara (hazon)?" Sama reč "utvara" ili "viđenje" ima posebnu važnost u traženju odgovora na ovo pitanje.13. Čišćenje "Svetilišta" će započeti kada 2300 večeri i jutara dođu svome kraju. Prema tome. u razdoblju "careva Midskih i Persijskih" (Danilo 8. na njegov istek. To pokazuje da "viđenje" obuhvata vremenska razdoblja ovna. možemo odrediti kada se taj vremenski period završava. pitanje obuhvata "viđenje" od razdoblja Medo-Persije do vremena kraja. godine pre Hrista.21. Pitanje postavljeno u 13. nebesko biće ustvari želi da sazna da li to vremensko razdoblje obuhvata celokupni istorijski period viđenja od samog njegovog početka ili započinje nešto kasnije u toku tog istorijskog perioda. stihu glasi: "Dokle će trajati ta utvara?" "Viđenje" (hazon) započinje u razdoblju ovna. Anđeoski odgovor glasi: "Do dve tisuće i tri stotine dana i noći (doslovno: večeri i jutara).

prestup. zalazi u razdoblje papinskog Rima i traje sve do vremena kraja (Danilo 8.19). uključujući i vremenski.6. čišćenje) kao i tekstovi u Danilu 8.Ovaj istorijski period Grčkog carstva pokriva vreme od 331. i 9. Istorijsko razdoblje obuhvaćeno viđenjem pokriva i vreme malog roga.1517.23. Danilo 8 nas kontekstualno i interno informiše da veče-jutro. Isti anđeo-tumač. Jedno anđeosko biće je postavilo pitanje "dokle". ima izrazitu kultnu perspektivu. Zajednička terminologija. Prema tome. Jezekilja 4. znači jednu godinu istorijskog vremena.21-23) Ovo povezuje objašnjenje sa mareh aspektom viđenja koji je ostao neprotumačen u Danilu 36 . "pomazati". Mojsijeve 14.11.17) "Vreme posletka" ili "vreme kraja" je vreme pre nego što će ovaj svet doživeti svoj potpuni kraj prilikom eshatona (Pfandl 316).. koje započinje 168. ima izuzetnu važnost u traženju odgovora na ova pitanja.24-27.21-23. Ovo poglavlje sadrži svoju unutrašnju jednačinu dan za godinu.14. Tekst u Danilu 8. Ova poglavlja predstavljaju jednu veliku proročku celinu.19). b. Određivanje tačne godine početka 2300 dana i noći dozvoljava nam da istorijski utvrdimo godinu završetka ovog proročkog vremenskog razdoblja u okviru vremena kraja. Razumevanje nije potpuno sve dok svi elementi. Kultna perspektiva. kada je Odoakar sa svojim varvarskim germanskim plaćenicima srušio poslednjeg imperatora Zapadnog Rimskog carstva Romulusa Augustulusa. ukidanje "žrtava i prinosa". kao što je "prestup". Otkrivenja 11-13.26. U Danilu 8. To znači da simbolička vremena – "večeri i jutra" – ne mogu da znače ništa drugo nego godine istorijskog vremena.24-27. Svako od ovih poglavlja zavisi jedno od drugoga iz kultne perspektive i nadopunjuje jedno drugo. dolete brzo. proteže se kroz razdoblje paganskog Rima (završava se 476.16. godine pre Hrista. Viđenje u Danilu 8.23. Danilo ovako opisuje svoj položaj: "Gavrilo.27.17. Tekst u Danilu 9. poznato i uz Danila 7. naglašava kultna pitanja (prestup. Upravo ta ista godina će tada biti i godina početka čišćenja nebeskog Svetilišta. godine pre Hrista.34. Najvažnije veze koje bi trebalo razmotriti: a. Gavrilo se prvi put pojavljuje u Knjizi. i 4. c. ono naglašava načelo dan za godinu. Glagolski oblici jevrejskog korena "bin" – "razumeti" upotrebljeni su u Danilu 8. istina). 9. Veza između Danila 8. Odgovor je jasan i nedvosmislen: "Jer je ova utvara (hazon) za (doseže do) poslednje vreme!" (Danilo 8. nisu shvaćeni.i reče: razumij utvaru (jevrejski mareh)!" (Danilo 9. "pomiriti". i 12.2. a drugo se postaralo za odgovor. (svetilište. i ponovo u Danilu 9.27. pa sve do 168. godine posle Hrista.13. godine pre Hrista. da dovrši tumačenje onoga što je ostalo neobjašnjeno u Danilu 8.17. On je poslat da protumači viđenje (Danilo 17. na ključnim mestima koja se odnose na tumačenje viđenja (Danilo 8. svetilište.23).. nije shvaćeno sve dok se nije pojavilo pobliže objašnjenje u Danilu 9. Ponovo se pojavljuje u Danilu 9. ili jedan dan proročkog vremena. i 9.22. kojega videh pre u utvari.

Veliki vrhunac delovanja Mesije je pomazanje Svetilišta (Danilo 9. i na taj način će starozavetni ceremonijalni zakon naći svoje ispunjenje. drugim rečima. Gavrilo obaveštava Danila da je došao k njemu da mu protumači viđenje (mareh tekst.27. godine naše ere. trodelnu hronologiju utemeljenu na rasporedu "sedmica". Posle svog vaskrsenja i uznesenja.19).2-8) sa vremenskom odrednicom.24-27. pošto je umro na Golgoti.24-27. Danilo 9. i 9.14). doslednu. odnosno ubijen nasilnom smrću. Otkrivenje koje se čuje. Svaki njegov aspekt je proročki nagovešten i događa se tačno prema prorečenom vremenskom rasporedu. početak (pomazanje Svetilišta) i kraj (čišćenje Svetilišta) pripadaju velikim završnim događajima nebeskog kulta.15-26. Ove osnovne povezanosti spajaju tekstove u Danilu 8. i na delo očišćenja koje treba da započne u vreme kraja (Danilo 8.27). pruža početnu tačku za delo u Svetilištu i njegovo pomazanje (Danilo 9.24-27. To se događa u početku nebeske službe Isusa Hrista. U sredini poslednje sedmice Mesija će "ukinuti žrtvu i prinos" (Danilo 9. ovde može da se radi jedino o 2300 večeri i jutara ili godina od kojega je "odsečen" vremenski period od "sedamdeset sedmica" ili 490 godina. u stvari.14) i tumačenjem (Danilo 8. Mesijina žrtva će ukinuti životinjske žrtve prinošene u jerusalimskom Hramu. Anđeo tumač to čini na taj način što daje vremensku odrednicu koja je "odrezana" od vremenskog razdoblja u Danilu 8.24). Njegova svakodnevna služba. d. podeljenih u "sedam sedmica"ili 49 godina. Veliki vrhunac viđenja u Danilu 8. Prema tome. elemenat neobjašnjene vremenske odrednice iz Danila 8.13. stih 23).17. 2300 večeri i jutara ili godina i "sedamdeset sedmica" 37 . posle isteka 2300 večeri i jutara (Danilo 8. Danilo 9. Oba vremenska perioda u Danilu 8. i 9. 118). Ovo proročanstvo o sedamdeset sedmica sadrži neprekinutu. pošto je On bio "odsečen".26. Isus je "pomazao svetoga nad svetima" (Danilo 9. je čišćenje Svetilišta u vreme kraja.24.24).8. ukazuje na kraj dugog razdoblja 2300 večeri i jutara. jer će biti "odsečen" (Danilo 9. "šezdeset i dve sedmice" ili 434 godine i "jednu sedmicu" ili sedam godina (Hasel 1993. nebesko Svetilište. Pošto se nijedan drugi vremenski period ne spominje u Danilu 8.26). predstavlja drugo čujno otkrivenje u kojemu vremenska odrednica ima istaknutu ulogu. otkriva da će vremenski period milosti za Izrailj potrajati "sedamdeset sedmica" ili 490 godina.24-27) s posebnim osvrtom na vremenski elemenat. u jedno jedino jedinstveno viđenje (Danilo 8. Danilo 8. kaže da su "sedamdeset sedmica određene (odsečene) tvome narodu (Izrailju) i tvome gradu svetome (Jerusalimu)" (Owusu-Antwi 121-123). Ovu mesijansku žrtvu prineo je Isus Hristos 31. Čujno otkrivenje u Danilu 9.13. Danilo 9.24. predstavlja čujni deo viđenja (Danilo 8. to jest. Pojmovna veza. 9.1-12) sa čujnim delom (Danilo 8. tačno prema narečenom proročkom vremenskom rasporedu.13. Time je obeležen početak Njegove nebeske službe. Čujno otkrivenje u Danilu 8.14.14. i 9. e. jevrejski qodeš qodašim).

25. progonstvo i smrt (Jezdra 7. kojim je naređeno ponovno zidanje Hrama (Jezdra 1.25).12-26. ali ne ispunjavaju uslove navedene u Danilu 9. Na temelju teksta u Danilu 9. možemo zaključiti da i 2300 godina počinju 457. godina 457.2-4).25. Isto to se može kazati i o dekretu Darija I (Danilo 6. konfiskaciju dobara. onda se lako može odrediti i tačna godina početka 2300 godina. gde stoji da sedamdeset sedmica ili 490 godina počinju 457.24. zato što ispunjava aspekt "izgradnje" Jerusalima. naime. što znači da su 490 godina odsečene od početka 2300 večeri i jutara. na obnavljanje religijsko-političke autonomije i samouprave i na fizičko ponovno zidanje Jerusalima (Owusu-Antwi 378-382).25). Sledeći veliki dekret. koji predstavlja samo osnaženje prethodnog Kirovog dekreta.započinju u istom razdoblju Medo-Persije.25. Ovo razdoblje 38 . Ovaj dekret se može smatrati ispunjenjem proročanstva u Danilu 9. takođe dolazi u obzir. egipatskih astronomskih izvora. izdat je sedme godine vladanja Artakserksa I i zapisan je u Jezdri 7. pre Hrista je godina početka razdoblja od 490 godina iz Danila 9 i istovremeno početak 2300 godina iz Danila 8. 121-126). zato što govori i o ponovnom zidanju i obnavljanju Jerusalima. egiptojevrejskih istorijskih izvora. uključujući i zatvor. Dekret koji je izdao Artakserks I je jedini koji zadovoljava oba uslova iz Danila 9.112). poznat iz Biblije. Dekret cara Kira.25. Proročanstvo o obnovljenju i ponovnom zidanju Jerusalima odnosi se na dva različita. objavljen sedme godine njegove vladavine.političku autonomiju i samoupravu Jerusalima.25. jasno kaže da 490 godina započinje "otkad izide reč da se Jerusalim opet sazida".26). godine pre Hrista i da su "odsečene" od 2300 godina. ali povezana aspekta. jer je car dozvolio prinošenje žrtava i obavezao se da će plaćati njihovo prinošenje (Jezdra 7. odnosno fizičku obnovu judejskog glavnog grada (Vidi Jezdra 4.7. Ako se može odrediti tačna godina početka 490 godina. Ova odredba se odnosila i na Jevreje i na nejevreje "s onu stranu reke" (Jezdra 7. Dekret o kojemu govori tekst u Danilu 9. mi sada znamo da je dekret bio objavljen 457. Dekret cara Artakserksa I. ne odnosi se na ovo pitanje. Oba ova dekreta se odnose na ponovno zidanje Hrama. Prema tome. mora da sadrži oba ova aspekta. godine pre Hrista. osim toga dao je pravo gradskim vlastima da postavljaju upravitelje i sudije koji će suditi po "zakonima Boga vašega" (Jezdra 7.25. razdoblja od kojega je odsečeno 490 godina. Danilo 9.1116). godine pre Hrista (Shea 1991. vavilonskih astronomskih izvora. obnavljanje i ponovno zidanje Jerusalima. Dekret je čak garantovao punu samoupravu u propisivanju kazni. vavilonskih istorijskih izvora. Na temelju klasičnih istorijskih izvora.17). Careva zapovest je obnovila religijsko.

predstavlja godine u istorijskom smislu. dakle. 1844. u "vreme kraja".5.18) svojom boljom službom (Jevrejima 8. 4. verni Božji sledbenici. i 9. nebeska sudska rasprava se održava u toku vremena kraja. prevođen i kao Dan čišćenja.19) gde ćemo naći oproštenje svih priznatih greha (1.25). utemeljenom na "boljem zavetu" (Jevrejima 7.19). godine. (3) Vremenska odrednica u tipologiji službi u zemaljskom Svetilištu. Jovanova 2. To tipološki odgovara čišćenju nebeskog Svetilišta o kojemu govori Danilo 8. godine posle Hrista i da se mora završiti kada sveci Višnjega. godine posle Hrista.7-11. Timotiju 2.2. Ove poslednje su dolazila na kraju ritualne godine. Dve hiljade i tri stotine večeri i jutara su 2300 stvarnih kalendarskih godina.15-17) i sa pomazanjem nebeskog Svetilišta (Danilo 9. koji u jevrejskom tekstu nema množine i između kojih nema veznika. pokazuju tačan datum početka ovog suda. nebeski preadventni istražni sud. Mojsijeva 16.19. koja pokazuje da je preadventni istražni sud započeo 1844. Vidi Hasel 1981!). čime se upućuje na očišćenje i i pranje od greha (3.17. Danilo 7 pokazuje da je božanski nebeski sud morao započeti posle 1798. budu primili večno Božje carstvo prilikom Hristovog drugog dolaska.14.20).24). 39 . Efescima 2. kao što Danilo 7 jasno pokazuje.24. Jevrejima 7. posle Hrista počeo je.16). naš Gospod je započeo svoju svakodnevnu službu posredovanja i zauzimanja (Rimljanima 8.3. izraz "večeri i jutara". To je zaista u toku vremena kraja (Danilo 8. Danilo 8. otvarajući "novi i živi put" (Jevrejima 10. U skladu sa antitipskom ulogom Isusa Hrista kao nebeskog Sveštenika (Jevrejima 6. Mojsijeva 29. o kojemu se govori kao o obnavljanju. Mojsijevoj 16. Veza između Danila 8. i 3. godine pre Hrista i završava se 1844. Prema tome. On svim vernicima omogućuje pristup Bogu (Rimljanima 5. Mojsijeva 16.30) koje se obavljalo na taj poslednji dan ritualnog godišnjeg ciklusa. Drugim rečima.20. je godina kada je započelo čišćenje nebeskog Svetilišta. To razdoblje započinje 457.6). godine posle Hrista.1. čišćenju nebeskog Svetilišta (Danilo 8. na Dan pomirenja (3.27) osigurava nam ulazak u Svetilište (Jevrejima 10. Aktivnost u zemaljskom Svetilištu bila je podeljena na svakodnevne i godišnje službe.7. 23.14. kojim se možemo "približiti prestolu blagodati" (Jevrejima 4. i slaže se sa izrazom "čas suda njegova" iz Otkrivenja 14. Prema tome. godina 1844. Hristova krv prolivena na Golgoti u pravo vreme po Božjem vremenskom rasporedu (Danilo 9. Jevrejsko ime za Dan pomirenja je Jom kipur. Godine 1844.2) koji će biti preneseni na nebesko Svetilište.se završava u "vreme kraja".14). 1. služba u nekadašnjem izrailjskom Svetilištu pruža dodatne tipološke dokaze za vremensko određivanje prve faze poslednjeg suda. 7.22). Osim dokaza iz apokaliptičke literature. Mojsijeve 16 sastoji se od te konceptualne povezanosti ali i iz upotrebe pojma "svetilište (jevrejski qodeš) koji se dosledno upotrebljava za "Svetilište i za aktivnosti u toku Dana pomirenja u 3.26-32.26.

Oni su sledili odredbe Božjeg plana spasenja i sada su bili u stanju da zaslugom Božje blagodati žanju i njegove blagoslove.III!). Hristos ispunjava tipološki i službu Prvosveštenika na Dan pomirenja.29) trebalo je da budu "istrebljeni iz naroda svojega". pre nego što se obavi završna aktivnost u toku Dana pomirenja. Trebalo je da Izrailjci verom koriste odgovarajuće zameničke žrtve koje se prinose u toku svakodnevne službe. dostojan obožavanja i poštovanja. On je započeo 1844. Taj naziv pokazuje da je Bog veličanstven. Prema tome. Po njemu se Bog Otac razlikuje od "Sina čovečjeg" koji dolazi "Starcu" na "oblacima nebeskim" (Danilo 7. U toku prve faze poslednjeg suda Bog Otac će obavljati ulogu sudije. Neizrailjci nisu imali dela u iskustvima Dana pomirenja.29).13.9. Sudija na preadventnom istražnom sudu. Samo Izrailjci su dolazili na ovaj sud. Za njih je Dan pomirenja bio dan suda na kojemu će biti odbranjeni i oslobođeni svake krivice. Dan pomirenja bio je i dan suda (3. Neverni Izrailjci koji se nisu ponizili na taj posebni dan (3. Ove osnovne činjenice koje nalazimo u Bibliji omogućuju proučavaocima Biblije da steknu jasno i određeno mišljenje o vremenu održavanja nebeskog preadventnog istražnog suda. Dan pomirenja bi svim Izrailjcima donosio ili odbranu i život ili osudu i smrt. u toku prve faze ritualne godine. Mojsijeva 23. Izraz u originalu "odsečeni" je tehnički pojam za gubitak života Božjom neposrednom intervencijom ili smrtnom kaznom. Mojsijeva 23. i da se tako osposobe da opstanu u Božjoj prisutnosti na Dan pomirenja. da je mudar. zavisno od njihove spremnosti da ostanu verni Bogu ili da ostanu u stanju pobune i otpada. Drugi aspekt Dana pomirenja ili Dana suda bila je odmazda ili kazna.22). preadventni sud antitipski odgovara Danu pomirenja u ritualu zemaljskog Svetilišta (Vidi: Svetilište II. Tekst u Danilu 7. kada će doći kraju i vreme milosti dodeljeno ovom svetu. što je jedinstven slučaj u celom Starom zavetu. godine i završiće se pre drugog dolaska Isusa Hrista. Vremensko smeštanje velikog ritualnog dana na kraj ritualne godine analogno je vremenskom smeštanju nebeskog antitipskog dana pomirenja u vreme kraja. b. božanskog sudiju naziva "Starcem" (Danilo 7.13).Služba koju je Hristos započeo posle svog svečanog uvođenja u službu nebeskog Prvosveštenika tipološki odgovara svakodnevnoj službi zemaljskih sveštenika u toku kultne godine. dana suda i čišćenja Svetilišta. Prema tome. 40 . Preovladavao je aspekt odbrane vernih i odanih Izrailjaca koji su iskoristili sve pogodnosti koje im je Bog dao da bi obnovili svoj zavet s Bogom svakodnevnim službama u toku ritualne godine. prve faze sveopšteg poslednjeg suda.

Oni koji će se pojaviti na preadventnom istražnom sudu. On sam prima carstvo iz ruke svoga Oca (Danilo 7. koji je obeščastio Svetilište. Međutim.14) i kasnije ga predaje svetima (Danilo 7. odbrana i obnavljanje Svetilišta (Danilo 8. To je sud kojim predsedava Onaj koji je spomenut u prethodnom pozivu: "Bojte se Boga!" Bog Otac je Sudija na preadventnom istražnom sudu. Svi koji poveruju u Sina imaće život večni. pokazuje da čišćenje. Na sudu kojim predsedava Otac pojaviće se slučajevi svih onih koji su bili dirnuti Očevim naporom da donese spasenje čovečanstvu. Mislilo se da bi "mali rog" iz Danila 8.7. što ukazuje da će se jedino oni koji sebe smatraju pripadnicima Božjeg naroda pojaviti pred ovim sudom. Činjenica da je Bog Otac Sudija izgleda da pokazuje da je On životno zainteresovan za dobro onih koji izlaze pred Njega na sud i koji mogu da budu ili odbranjeni ili osuđeni. Apostol Petar potvrđuje da sud mora da počne "od kuće Božje.14). kakav će biti posledak onima što se protive Božjemu evanđelju?" (1.17-21) otkrivaju kontekst suda i mogućnost osude i kazne. ako li se najpre od vas počne. Bog Otac je poslao Isusa na svet da navede ljude na odluku za Hrista ili protiv Njega. D!) Otac je ovde prikazan kao Biće koje ima aktivnu ulogu u planu spasenja. U to vreme jedino su Izrailjci izlazili pred sud. vaskrsli Spasitelj. Ali.17) "Oni koji se protive Božjemu evanđelju" svakako da su oni koji su nekada. prisustvuje tom suđenju (Danilo 7.13. Sledeći stihovi (Jovan 3. proizlazi da Danilo 8 ne tvrdi da "mali rog" treba da bude uključen u aktivnosti čišćenja Svetilišta. U Otkrivenju 14.9-14. 41 . pažljivo ispitivanje kultnog rečnika u Danilu 8. koji simbolički predstavlja čišćenje Svetilišta. imali priliku da prihvate Božji poziv milosti. On napada "kneza nad vojskama".16). ali ne obeščašćuje Svetilište (Rodrigez 529). Da bi se odredilo ko će se pojaviti na preadventnom istražnom sudu bitna je tipologija Dana pomirenja.14) ne dolaze kao odgovor na aktivnosti "malog roga". preuzimajući ulogu branioca onih čija imena se pojavljuju na sudu. čitamo da je "došao čas suda njegova". Isus Hristos.Slika koji daje Otkrivenje ponovo je u skladu sa slikom suda u Danilu 7. Evanđelje po Jovanu potvrđuje da "je Bog tako ljubio svet da je i Sina svojega jedinorodnoga dao da nijedan koji ga veruje ne pogine nego da ima život večni" (Jovan 3. bar jednom u životu. svakako morao da se pojavi na ovom sudu. Knjige proroka Danila i Otkrivenja su izričite po ovom pitanju. zavisno od svojih dela i svoga života (Vidi: II.18). c. Hristos još ne sudi u to vreme. Prema tome. Petrova 4.

Mojsijeva 32. Ključnu ulogu u potvrđivanju ovog zaključka ima tekst u Danilu 7." (Shea 1992. ljudska bića će se pojaviti na sudu.1. Danilo 7. I drugi starozavetni tekstovi govore o nebeskim zapisima u obliku knjige. i pravi i lažni vernici. pripadnika Božjeg naroda. Međutim. izbriši me iz knjige svoje koju si napisao!" (2. Prema tome. pojaviti na sudu u ovoj prvoj fazi. 190-192). Ove knjige se očigledno ne otvaraju zbog Boga.32) Gospod odgovara Mojsiju rečima: "Ko mi je zgrešio. daje osnovne informacije o sadržaju knjiga. razmatra kada se otvaraju knjige na zasedanju nebeskog suda. Ista slika se pojavljuje i u drugim starozavetnim tekstovima koji govore o knjizi koju Bog ima na Nebu (Psalam 69. Malahija 3. To je ujedno i drugi razlog da se prihvati da su "sveci Višnjega" pobožna ljudska bića. Mojsije se obraća Bogu s molbom da poštedi svoj narod: "Ako li nećeš.10) Reč "sud" (din) ukazuje da će biti održano suđenje izvesnim osobama.16). Kada se Izrailj pobunio na Sinaju i kada je Bog objavio svoju nameru da ga uništi. izričito govori da se slučaj "svetaca Višnjega". među njima i Luter. on iznosi neke dokaze koji zaslužuju da budu razmotreni. Danilo 12.22: !"Dokle dođe starac i dade se sud svecima Višnjega. koji je sveznajuć.22. dolazimo do sledećeg opravdanog zaključka: "Svako pominjanje Božje nebeske knjige u Starom zavetu povezano je na ovaj ili na onaj način sa Božjim narodom umesto sa Njegovim neprijateljima. pogrešno kažu: "Sud svecima Višnjega". da knjiga ili knjige sadrže imena onih koji pripadaju Božjem narodu. Prema tome.33) Ovo prvo starozavetno spominjanje nebeskih knjiga otkriva da one sadrže imena onih koji tvrde da pripadaju Božjem narodu. 148) Ukratko rečeno. dakle. ali tekst ne otkriva kome. dokazi iz Knjige proroka Danila i drugih mesta ukazuju jednoglasno da će se oni koji sebe smatraju pripadnicima Božjeg naroda. Na kraju "vremena nevolje" "svaki čije se ime nađe zapisano u knjizi" biće spasen. Mojsijeva 32. Jasno je. u fazi preadventnog istražnog suda. a ne anđeli (Hasel 1975. treba da nam pruže uvid u pitanja povezana sa onima koji se pojavljuju na sudu. koji dosudi pravdu svecima Svevišnjega!" (Sović) "Donese presudu u korist svetaca Višnjega" (NKJV. 42 . Kada se spominju knjige na Nebu obično se misli na knjige koje se bave ljudskim bićima. dok stariji prevodi. NASB) Ti noviji prevodi prenose u savremeni jezik pravo značenje aramejskog predloga "l".Prvi prizor suda u viđenju u Danilu 7 završava se rečenisom: "I sud sede i knjige se otvoriše!" (Danilo 7. onoga ću izbrisati iz knjige svoje!" (2." Drugi prevodi su mnogo jasniji: "Dok ne dođe Pradavni. Ove knjige. koje se pretražuju. prema tome.28.

ponovo odluči da će ići svojim putem. Iako ova strana suda svakako postoji. Mojsijeva 32. brisanje nije predominantni zadatak preadventnog istražnog suda. Hristova smrt na krstu čini ga pobedonosnim Izbaviteljem i sposobnim Pomoćnikom svih onih koji se verom oslone na Njega i čekaju Njegov dolazak. Bog preuzima njihov slučaj na zasedanju preadventnog suda. i počinje preispitivanje zabeleženih dela i vere svetih. Nebo (Danilo 7.11.18). koji ih je progonio mnogo godina i pobio neke od njih (Danilo 7. U "vreme nevolje" sam Mihailo će ustati da se bori za svoj narod i da ga izbavi (Danilo 12.21.25).2-8). on je sazvan u korist "svetaca Višnjega" (Danilo 7.33).22).33). navodeći naizmenično prizore s Neba i sa Zemlje: Zemlja (Danilo 7. Mojsijeva 32. Zemlja (Danilo 7. Mirijade nebeskih bića koje prisustvuju ovoj prvoj fazi nebeskog suda (Danilo 7.32."Sveci Višnjega" su bili izloženi surovom napadu "malog roga".12). On otvara svoje knjige na vidiku svih nebeskih bića.1). koji sudi u njihovu korist. Mesto preadventnog istražnog suda. Nebo 43 . Imena takozvanih Hristovih sledbenika koji nisu ostali Njemu verni i odani biće izbrisana iz nebeskih izveštaja (2. Bog je Sudija i Spasitelj. Njihova dela i nedostatak vere svedočiće protiv njih. jer se Isus postarao za njih. Njihovi gresi biće izbrisani.22).9.10).2). Predominantni zadatak preadventnog istražnog suda je donošenje presude u korist svetaca Višnjega (Danilo 7. Ovaj istražni sud će na temelju otvorenih knjiga opravdati i odbraniti Božje prave sledbenike pred okupljenim predstavnicima svemira i proglasiti da su spremni da prime večno carstvo iz ruke Sina čovečjeg (Danilo 7. Na ovom preadventnom istražnom sudu Bog iznosi slučajeve pripadnika svoga naroda pred nebeski sudski skup. Međutim. jer je preko svoga Sina učinio sve što je bilo neophodno da njihovi gresi budu oprošteni i da oni naslede večno carstvo. d. Preadventni istražni sud ih neće opravdati ni odbraniti. i to u posebnom literarnom obliku.10). Danilo 7 prikazuje kosmičku dimenziju ovog suda sa međuigrom između prizora na Nebu i na Zemlji. Moguće je da osoba . koja je nekada bila pravi sledbenik Isusa Hrista. a njihova imena biće izbrisana iz knjige života. Oni koji istraju u grehu dođživeće da se njihova imena izbrišu iz knjige života (2. Svi koji ostanu u veri sve do kraja biće odbranjeni na istražnom sudu. Svi verni koji su pomrli pre Njegovog dolaska na oblacima ustaće tada iz svojih grobova na "večni život" (Danilo 7. Pradavni ili Starac koji im sudi nije njihov neprijatelj. Bog je na strani svoga naroda. To je sud koji će odbraniti verne pripadnike Njegovog naroda. On je pravedni Sudija. ovaj preadventni istražni sud ima i svoju neugodnu stranu. moraju da saznaju koji od onih koji su se ikada izdavali za Hristove sledbenike zaista zaslužuju da naslede Božje večno carstvo i da žive u njemu.

13. Mojsijevoj 25. Danilo 8.4.. Mihej 1." (Shea 1986.1-1o. Dela 7.8. dodaje nove pojedinosti Danilu 7. Zemaljsko Svetilište bilo je samo "kopija i senka" nebeske stvarnosti (Davidson 367.35.9. Poetski delovi prenose čitaoca na zasedanje nebeskog skupa. koju 44 . Mnogobrojni tekstovi u Psalmima (11. Naziv za ono što je Mojsiju u Starom zavetu bilo pokazano na gori Sinaju.8. Poslanica Jevrejima potvrđuje njen centralni deo (Jevrejima 8. Ovaj oblik je posebno naglašen naizmeničnom upotrebom proze (Zemlja) i poezije (Nebo).. U okviru ovog konteksta Svetilište iz Danila 8. I ovaj Hram. a onda vertikalno (možda Danilo 8.5).6.14). I ponovo Danilo 8.9. Prema tome.11).20.. To se posebno ističe i naglašavanjem "prestola" (Danilo 7.2.7. Franc Delič je pravilno rekao: "Na beskrajnoj udaljenosti iznad Zemlje. Jona 2.1. 29. daje nove pojedinosti. 513).14. 96. "Vrhunac viđenja je njeno usredsređivanje na sukob između Kneza nad vojskama i malog roga oko nebeskog Svetilišta i njegovih službi. kao što i vremenski redosled zbivanja u poglavljima nagoveštava.14) obuhvata i Božje sudijsko delovanje. sa sudnicom u samom nebeskom Svetilištu.189) Stvarnost nebeskog Svetilišta je sa istim žarom potvrđena i u Novom zavetu.. Stvarnost nebeskog Svetilišta je tako dobro poznata na temelju starozavetnih i novozavetnih tekstova da je neophodna samo kratka izjava.7. U celoj Bibliji presto povezan s Božanstvom – ovde Pradavni ili Starac – uvek je na Nebu. Čišćenje nebeskog Svetilišta (Danilo 8.11. 18. u Novom zavetu glasi "prilika" (grčki typos.36.9.368). zemaljsko Svetilište je samo kopija nebeskog originala.(Danilo 7. to je mesto na kojemu se donose konačne odluke o svim zemaljskim pitanjima.2. nalazi se hekal qodeš (sveti Hram). kada je "slika" ((jevrejski tabnit) bila pokazana Mojsiju na Gori. kao "sluga svetinjama i istinitoj skiniji. Mihej 1. možda i 10).6. U tom smislu.1) i u proročkim knjigama Starom zaveta govore o Božjem nebeskom Svetilištu (Isaija 6. I u ovom poglavlju imamo međuigru nebeskih i zemaljskih dimenzija.44..25) u kojemu Isus obavlja prvosvešteničku službu. 68." (Delitzsch 1.10. Jevrejima 8. Avakum 2. 12) da bi se uzdigao do područja "Kneza nad vojskama" i Njegovog nebeskog Svetilišta (Danilo 8. svakako 8. Viđenje se seli sa čisto zemaljskih prizora. sa dve životinje koje simbolički predstavljaju zemaljske sile (Danilo 8. zato što neki tumači smatraju da nebesko Svetilište ne postoji. Jer Njegov presto na Nebu je i nadzemaljska sudijska stolica. Čujni deo viđenja (Danilo 8. jedino može da bude nebesko Svetilište.13.9). Vertikalna nebesko-zemaljska dimenzija Svetilišta je opisana u 2.20). koji se isprva širi horizontalno (Danilo 8. 150. s nebeskim bićima koja međusobno razgovaraju.14) prenosi čitaoca pravo u nebesko područje.11. Danilo naglašava da se suđenje održava na Nebu. Avakum 2. ova palata na Nebu..3-8) prema "malom rogu".

obavlja svoju službu za vernike. Anđeli koji su izašli iz Hrama to potvrđuju (Otkrivenje 14. Grčki izraz za ""istinita" je "alethinos". koje se obično naziva "svetinja" i drugog šatora. 16. dakle. prvom području dvodelnog nebeskog Svetilišta. Apostol ga naziva "istinita skinija" (šator)." "Sama nebeska"." (Cody 147. podupire ovu sliku. u prvom odeljenju.17).15. svoju "svakidašnju" službu. prvog odeljenja zemaljskog Svetilišta. otvori se crkva skinije svedočanstva na nebu. za razliku od prividnog. kao što se može videti u Otkrivenju 11. Posle svog uznesenja. (protos – u smislu pređašnji) odnosi se na celokupno zemaljsko Svetilište. "Skinija" (grčki hagia) o kojoj je ovde reč je nebesko Svetilište. započeo je drugu fazu svoje službe." U ovom dvodelnom nebeskom Svetilištu ili Hramu održava se božanski sud i odatle se proglašavaju božanske odluke (Otkrivenje 7. bolje rečeno. stvaran. 45 . jer se tu nalazi Božji presto. "Prvi šator je postao stari. Knjiga Otkrivenja pravi jasnu razliku između samog Neba kao takvoga i Svetilišta/Hrama na Nebu. na Nebu zaista postoji Hram ili Svetilište. uključujući i svetinju i svetinju nad svetinjama.1-5. da se pokaže sada pred licem Božjim za nas. Svetilište je dovedeno u vezu sa nebeskim stvarnostima u okviru novog zaveta. Isti naglasak se zapaža i u Otkrivenju 15. neizmerno slavnije od zemaljskog Svetilišta. koji se naziva "svetinja nad svetinjama" ili "najsvetije mesto".17). zemaljski šator u svojoj potpunosti. to je nebesko Svetilište.3). Nebesko Svetilište je isto toliko stvarno koliko je i sam Bog stvaran. a drugi šator 'bolja i savršenija skinija' iz jedanaestog stiha. nego u samo nebo. Naglasak teksta u Jevrejima 9.15. i pokaza se ćivot zaveta njegova u crkvi njegovoj. "Svetilište" na Nebu ne može da ima nikakvu ulogu sve dok "prvi" ili "pređašnji" šator.8.5: "I posle ovoga videh i gle. započeo je prvu fazu svoje službe u nebeskom Svetilištu. u koje je Hristos ušao da obavi svoju prvosvešteničku službu u korist ljudskog roda. a sama nebeska boljim žrtvama od ovih.24. Isti izraz se upotrebljava kada se govori o stvarnom postojanju Boga (Jovan 17.23. godine 1844. otvori se. Tekst glasi: "Tako je trebalo da se obličja nebeskih ovima čiste. 7BC 450) Postoji. "zemaljsko Svetilište" se sastoji od spoljnog šatora. 16.17. "godišnju" ili službu na antitipski dan pomirenja u drugom odeljenju ili drugom području nebeskog Svetilišta. Prvi ili spoljašnji šator u Jevrejima 9.19: "I otvori se crkva Božja na nebu. Sa početkom u osmom stihu. postaje nebesko Svetilište. nebesko Svetilište sa dva odeljenja ili područja. Isus Hristos je veliki Prvosveštenik koji obavlja posebnu službu u nebeskom Svetilištu." Prema tome. onaj koji je na Nebu.148.načini Gospod. Nebesko Svetilište je božanski komandni centar svemira. U Jevrejima 9. a ne čovek" (Jevrejima 8. zemaljsko Svetilište. jer Hristos ne uđe u rukotvorenu svetinju koja je prilika prave." Grčki original kaže: "Božji Hram.2).

progonjeni. Matej 19." (Lamparter 161) Drugi važan zadatak preadventnog istražnog suda je odbrana svetih. okupljenima na velikom kosmičkom sudskom ročištu. "Pošto Pavle piše da će 'sveti suditi svetu' (1.21. konačnu službu u prisutnosti Oca. Jedna od njegovih uloga je da ustanovi koji od onih koji se izdaju za Hristove sledbenike ima pravo da nasledi Božje večno carstvo. tako i novi i bolji zavet ima svoje nebesko Svetilište u kojemu Hristos kao nebeski Prvosveštenik obavlja svakidašnju službu. Hristova služba je služba posredovanja u prisutnosti Pradavnoga ili Starca za one koji su ga prihvatili kao svoga Gospoda i Spasitelja."!). godine i novu. Vaskrsenje i uznesenje svetih su posledica suđenja koje se moralo održati pre suđenja narodima nevernog čovečanstva. Raspirivane su sumnje u Njegov karakter i u Njegovo Biće. dakle. Bog će priteći u pomoć one koji su zlostavljani i progonjeni na temelju lažnih optužbi. Kao što je stari zavet imao svoje zemaljsko Svetilište sa njegovim svakidašnjim i godišnjim službama.25). e. osvetoljubivo i kritički raspoloženo biće. Opisivan je kao biće koje ne zaboravlja nijedno zlo i ima zle namere. i svaki od njih ima svoju posebnu ulogu u spasenju vernih pripadnika ljudskog roda (Vidi: Svetilište III.B. Treći važan zadatak preadventnog istražnog suda je odbacivanje optužbi podignutih protiv Božjeg karaktera. Bog je bio pogrešno predstavljen kao samovoljno. Bog za vreme preadventnog istražnog suda otvara sve nebeske zapise tako da svi nebeski stanovnici mogu da ih pregledaju. I Otac i Sin učestvuju u procesu spasonosnog suda. a od 1844. kao udaljen i ravnodušan prema ljudima. tako i suđenje svetima vremenski prethodi suđenju 'narodima'. Korinćanima 6. Sveci Najvišega su lažno optuženi. Istraživači Biblije su shvatili da mora postojati nešto što bi se moglo nazvati "sudom pre suda" (Duesterwald 177). On će ih opravdati pred svim stanovnicima svemira. Svrha preadventnog istražnog suda. pogrešno ocenjeni. Isto onako kao što vaskrsenje onih koji pripadaju Hristu prethodi opštem vaskrsenju (bezakonika) mrtvih. koji sudi svima koji su se u toku svih vekova izdavali za Njegove verne sledbenike. Zadatak preadventnog suda je da istraži i oceni slučajeve svih onih koji su sebe smatrali vernicima. Preadventni 46 . Prva faza konačnog suda se odvija kao analogija aktivnosti u toku zemaljskog Dana pomirenja. u stvari. predstavnika sotonskih sila koje vojuju protiv Božjeg naroda (Danilo 7.2. Mi smo već zapazili da Danilo 7 izveštava da su "sveci Najvišega" izloženi napadima "malog roga".28) mora se doneti zaključak da suđenje zajednici svetih i suđenje 'svetu' ne mogu predstavljati jednu te istu sudsku aktivnost. da mora postojati preadventni sud.Na temelju ovih dokaza Starog i Novog zaveta može se zaključiti da se preadventni istražni sud održava u svetinji nad svetinjama nebeskog Svetilišta.

koja mogu da vide da je pravedost i pravičnost ugrađena u same temelje njegovog suda. Zemaljsko Svetilište se čistilo (3. koji je započeo 1844. ovo delo je sudsko. što posebno dolazi do izražaja pojavljivanjem pojma "svetilište" u celom tekstu šesnaestog poglavlja 3. pokazujući da će proces pomirenja koji je započeo Hristovom smrću na krstu doći kraju završavanjem preadventnog istražnog suda u nebeskom Svetilištu. On preuzima njihov slučaj u prisutnosti svih nebeskih bića. on i dalje zadržava pravo da se odvoji od Boga.istražni sud treba da pokaže pravu sliku Boga Oca. Sama reč "očistiti" predstavlja prevod jevrejske reči "nisdaq". nebesko Svetilište (Johnsson 94-98). jevrejski "taher") na Dan pomirenja. Mojsijeva 16. Ukratko. koji je dao Hrista da bi spasao ljudski rod. 97. morao je da pruži širi pogled izražen pojmom "nisdaq".5. Međutim. Tekst u Danilu 8.14. pranja i suda.14. I nebeska aktivnost na dan pomirenja obuhvata čišćenje. opravdanje i odbranu.24) označava brisanje greha iz nebeskih izveštaja. 47 . Njegovog prestola (Psalam 89. uključujući i misao o čišćenju. Antitipski nebeski dan pomirenja. koji je dan čišćenja. Čišćenje u toku zemaljskog Dana pomirenja je značilo brisanje greha. Jevrejima 9. ukoliko to želi. godine. koja ima snažne semantičke konotacije (Andreasen 495. Subjektivno. kao što pokazuje Septuaginta. i Nemiji 4.23).23. U Danilu 8. treba da se očisti od nagomilanih greha svetaca svih vremena. vernik i dalje zadržava slobodu izbora.23. U odnosu na one koji se smatraju Božjim narodom. Četvrto važno delo koje treba da se obavi na preadventnom istražnom sudu odnosi se na čišćenje Svetilišta (Danilo 8. reči koje se upotrebljavaju za opis čišćenja nebeskog Svetilišta asociraju na Dan pomirenja.496).30.2). zabeleženi i oprošteni gresi na Nebu se brišu onda kada slučaj onoga koji se smatra Hristovim sledbenikom bude razmotren na preadventnom istražnom sudu. Jevrejski pojam preveden našom rečju "pomiriti" (kapar) upotrebljava se paralelno s pojmom "izbrisati" (jevrejski mahah). Kada se preadventni istražni sud bude završio.14. Ova misao je podvučena pojmom "pomirenje" (jevrejski "kapar" – pokriti) koji u mnogim kontekstima sadrži snažnu konotaciju o čišćenju. grešnik dobija oproštenje svojih greha svakodnevnim pokajanjem i priznanjem greha pošto je spasen u Gospodu.23). objektivno. Nebesko čišćenje (Jevrejima 9. kao što se vidi u Jeremiji 18. odbrani i popravljanju (Hasel 1986 448-458). tekst "svetinja će se očistiti" je prevod koji potiče još i prehriščanskih vremena. ispravljanje. I sam Bog će biti oslobođen svih optužbi na preadventnom istražnom sudu. On priskače u pomoć svojoj deci. opravdanju. Ove aktivnosti se odnose na Svetilište.14. knjige Mojsijeve.19. ali i otkupiteljsko. Svi verni ostaju spaseni u rukama Isusa Hrista i u rukama Boga Oca. jezički povezuje taj stih sa Danom pomirenja. "Samo nebesko" (Jevrejima 9. na narod i na samoga Boga dok se obavlja završno delo na Nebu. zaključiće se i proces pomirenja pod upravom Boga i Hrista.

Objaviti "čas suda Njegova" znači uputiti poziv svima da ostanu verni Bogu ili da se vrate Gospodu i da se pripreme za skori drugi dolazak Isusa Hrista. Svim sledbenicima Boga i Isusa Hrista upućen je izazov da se silom Svetoga Duha drže svoje biblijske etike. a drugi da poslušaju njegovo moćno objavljivanje. godine. duše i tela. na one koji Njemu pripadaju preko Isusa Hrista. Svi će shvatiti da On razume sve nasleđene sklonosti i izopačenosti uma. Sudbina svih onih koji sebe smatraju Hristovim sledbenicima je na kocki. Hristos. Kratak pregled. pozitivnom svetlošću kada mu se približimo u ovoj fazi suda. Može se zaključiti. tako da svi koji se oslone verom u Gospoda Isusa Hrista mogu da budu spaseni Njegovim zaslugama. koje će Otac svakom verniku uračunati u pravednost. I Božji karakter zablista novom. uzimajući u obzir sve pobude i težnje ljudskog srca. da je predadventni istražni sud vitalna Božja aktivnost u nebeskom Svetilištiu. naglasak je stavljen na vernost u držanju Božjih deset zapovesti. Božja pravednost i pravičnost zasjaće punim sjajem na tom sudu i pokazati na jedinstven način pravu svrhu suda. To je osnovna prekretnica u planu spasenja koji upravo treba da se završi.22). f. koja je ujedno i druga i 48 . Ljubav i pravda srešće se u Bogu na dobro svima koji su Njegovi. Sva nebeska bića će shvatiti bolje nego ikada ranije da je Bog Gospodar nad gospodarima i Car nad carevima. aktivnost koja je započela 1844. koji zaslužuju da naslede carstvo koje Hristos donosi sa sobom.Ove osnovne svrhe preadventnog istražnog suda pokazuju ko zadržava konačnu vlast nad svecima Božjim. Ona se usredsređuje na Boga Oca kao na milosrdnog Sudiju. Pošto je suđenje utemeljeno na delima koja su učinjena verom. svima onima koji su ikada u toku proteklih vremena izrazili svoju veru u Hrista i ostali do kraja na Božjoj strani. dakle. Nalog za propovedanje večnog evanđelja po celom svetu kao poziv na spasenje i kao svedočanstvo neobraćenima sada se sagledava u novoj svetlosti kada se poveže s preadventnim istražnim sudom. i na zasluge koje je On postigao njih radi i koje je pripisao njima. Božanski karakter će se otkriti u svojoj konačnoj slavi kao nikada pre toga. Prvi treba da ostanu verni "večnom evanđelju". Svi će ustanoviti da je On sudija koji sudi pravedno i pošteno. Ništa Njemu ne promiče niti je izvan Njegovog domašaja dok izriče presudu u korist svojih svetih (Danilo 7. On se pokazuje kao pravedan i pravičan sudija u prisutnosti svih vernih nebeskih bića. ali je i sudbina nevernih njime obuhvaćena. koji će na sudu stati na stranu svetih. Ta prva faza konačnog suda donosi odluku o večnoj sudbini svih onih koji su ikada spadali među Hristove sledbenike. Pošto je Bog upravo zauzet prvom fazom konačnog suda. On je dao svoga jedinog Sina u zamenu za izgubljeno čovečanstvo.

34). na one koji ne pripadaju "kući Božjoj". 2.46) u "ognju večnom" (Matej 25.3).45- 49 .15). Sudije na posleadventnom milenijumskom sudu. Suđenje se obavlja po "zakonu" (Rimljanima 2. Optuženi na posleadventnom milenijumskom sudu.41). Rimljanima 2.17. Korinćanima 6. svaki na poslu koji mu je dodeljen.4) "Ne znate li da će sveti suditi svetu. 2!) a. Petrova 4.6).13). Kako se kraj ovog sveta približava. sve do potpunog ispunjenja večnog božanskog plana spasenja i otkupljenja na slavu i čast Gospodu. sud počinje "od kuće Božje" (1. Vreme održavanja posleadventnog milenijumskog suda. ispunjavajući božanski zadatak. Juda 14.4. Posleadventni milenijumski sud Posleadventni milenijumski sud zaseda u toku milenijuma i to je driuga velika faza sveopšteg. 1.9).46). Korinćanima 6. i dade im se sud. On sudi i "anđelima" (Juda 6. jer je i celo suđenje utemeljeno na onome što je učinjeno (Matej 24. Druga faza suda prelazi na ostatak čovečanstva. posle drugog Hristovog dolaska. b. božanska oruđa na Nebu i ljudska oruđa ovde na Zemlji su na delu. Dobiće "muku večnu" (Matej 25." (1. Ovo suđenje se održava u toku milenijuma. Pavle se služi opštim pojmom "svet" kada govori o onima kojima će biti suđeno na ovom sudu (1. Kao što je već rečeno. U milenijumskoj fazi poslednjeg suda Hristos i Njegovi sveti će obavljati ulogu sudija. Prorok Isaija izjavljuje da "posle mnogo vremena biće (pali nebeski anđeli i bezakonici sa Zemlje) pohođeni (kažnjeni)" (Isaija 24." (Otkrivenje 20. Korinćanima 6. To su otpali anđeli koji su bili zbačeni na Zemlju zajedno sa Sotonom (Otkrivenje 12. Dok će ovce naslediti carstvo (Matej 25.32). Isus je govorio o sudu nad ovcama i jarcima (Matej 25. i seđahu na njima.22). Milenijumski sud ide i dalje od suđenja ljudskim bićima.konačna faza Hristove službe u nebeskom Svetilištu. Jezekilj 9.2-26.1-3). pošto On uzme k sebi one koji mu pripadaju (Jovan 14. poslednjeg suda (Otkrivenje 20. To je deo njihovog "carovanja s Njime" (Otkrivenje 2o. C.2) c. jarci će primiti platu u skladu sa svojim zlim delima. vidi Milenijum II.2. svima vernima je upućen poziv da žive svetim životom.12-16) i po "delima" (Otkrivenje 20. "I videh prestole.

28. Poslemilenijumski izvršni sud Poslemilenijumski izvršni sud je konačna. Druga svrha suda je da se odredi zašto imena izgubljenih nisu "zapisana u životnoj knjizi Jagnjeta" (Otkrivenje 20. njihovo konačno istrebljenje dolazi kao posledica Božjeg izvršnog suda. On predstavlja konačnu posledicu greha i odvajanja od Boga.12). Novi zavet opisuje da onih koji su odbacili Hrista ima "kao peska morskoga" (Otkrivenje 20. koji nisu vaskrsnuli u toku prvog vaskrsenja svetih kada se Isus pojavio na nebeskim oblacima. pustiće se Sotona iz tamnice svoje i izići će da vara narode na sva četiri kraja zemlje. Izvršni sud se održava pošto istekne hiljadu godina milenijuma (Otkrivenje 20. 25.15).5). malih i velikih" pojaviće se na sudu. sveti će imati priliku da prouče zapise o izgubljenima. 2." (Otkrivenje 20.41-46. protiv "okola svetih i grada ljubaznog" (Otkrivenje 20. Svrha posleadventnog milenijumskog suda. Ovaj sud obuhvata brisanje greha i grešnika iz svemira. C. I ovde se ponovo pojavljuje ideja o odbrani Božjeg karaktera. Jovan 5. Prema tekstu u Otkrivenju 20. po delima njihovim" (Otkrivenje 20. zapise o njihovim delima.12).1-10. 3. slučajevi "mrtvaca. Vreme održavanja poslemilenijumskog izvršnog suda.7.51. Otkupljeni na Nebu će ustanoviti kakve odluke su izgubljeni donosili i zašto su tako uporno istrajali u življenju daleko od Boga.29).11-15. Rimljanima 2.29. a. završna faza sveopšteg poslednjeg suda.9). U to vreme.8) Posle milenijuma će i "ostali mrtvaci" (Otkrivenje 20. "A kada se svrši hiljadu godina.15). u vaskrsenju "nepravednika" (Dela 24. d. Korinćanima 5. vaskrnuti u "vaskrsenju suda"" (Jovan 5. koje se zove i drugo vaskrsenje. u skladu sa učinjenim delima. jer se proverava Njegova pravednost i pravičnost. Njima će biti suđeno "kao što je napisano u knjigama. što im je donelo i fatalne posledice večnog odvajanja od Njega. U toku preadventnog istražnog suda mirijade nebeskih bića su proučavale zapise o svetima da bi se uverile zašto "sveci Najvišega" mogu da naslede večno Božje carstvo. na čelu sa arhivaralicom. Otkrivenje 20.8) i da kreću u bitku.10. u toku milenijumskog suđenja.5). Svi sveti će imati priliku da svaki za sebe odgovore na pitanje zašto su izgubljeni bili izgubljeni.1-3. i da vide zašto oni ne mogu da naslede Božje večno carstvo. Na isti način. tako da se greh više nikada ne pojavi (Vidi Milenijum I. posle isteka hiljadu godina. 50 . 3!). Svrha ovog suđenja je da se odredi zaslužena kazna.

Biblijska slika ne prikazuje Boga koji se povlači od zlih.41) će deliti njegovu sudbinu "u jezeru koje gori ognjem i sumporom" (Otkrivenje 20. Sotone.b. Na isti način.8.16. veli Gospod nad vojskama.7. i upaliće ih dan koji ide. Petrova 3. bačen bi u jezero ognjeno" (Otkrivenje 20. koji nisu pomagali gladnima.40." (Malahija 4. bolesnima i zatvorenima (Matej 25. koji nosi odgovornost za greh. To će postati večno boravište otkupljenih.. mesto večnog mučenja bezakonika.14.15. začetnika greha. 5.14).44). i njegovih sledbenika. Posle ovog konačnog uništenja zla Bog će stvoriti "nova nebesa i novu zemlju gde pravda živi" (2. i neće im ostaviti ni korena ni grane. i svi će ponositi i svi koji rade bezbožno biti strnjika. I Bog Otac će učestvovati u tom završnom događanju (Isaija 34.4). "Jezero ognjeno" se odnosi na zapaljenu površinu Zemlje posle milenijuma. 19. neodevenima. pripravljen đavolu i anđelima njegovim!" (Matej 25. Svrha ove konačne izvršne faze suda je konačno i potpuno uništenje začetnika greha.17). "ko se ne nađe zapisan u knjizi života. To.1. Isus opisuje sebe kao "Cara" koji će kazati bezakonicima: "Idite od mene prokleti u oganj večni.13.15).1). Otkrivenje 21. "Njegovi anđeli" (Matej 25.2. "Jer. Isaija 65.10. 7.1) Preko svog poslednjeg izvršnog suda Bog će konačno iskoreniti zlo i zle. žednima. Te ideje su prisutne u grčkoj filozofiji i polako su se uvukle i u jevrejsku vanbiblijsku literaturu. niti je to neka vrsta podzemne zemaljske večne vatre u kojoj bi bezakonici bili večno mučeni.15). 51 . gle. i Otac i Sin će suditi zajednički.13.9. Sudije na poslemilenijumskom izvršnom sudu. ide dan. To je "druga smrt" (Otkrivenje 20. U celoj knjizi Otkrivenja On je opisan kao Sudija koji sedi na prestolu (Otkrivenje 4. Biblijsko "jezero ognjeno" je zapaljena površina ove planete u vreme održavanja poslednjeg suda. Primaoci kazne na poslemilenijalnom izvršnom sudu. koji se zatim sami uništavaju jer su ostali bez božanske prisutnosti. strancima. c.1. Malahija 4. nije pakao u tradicionalnom smislu. 6. Oni koji žele da isključe Boga i Hrista iz konačne pobede nad grehom i njegovim začetnikom odbacuju jasno svedočanstvo Biblije o veoma bitnom elementu konačne eshatologije. što onemogućuje da iko bude izložen večnim mukama u paklenom ognju.10. U Mateju 25. Prilikom istrebljenja Sotone. dakle.41) Prokleti su "jarci".8. koji gori kao peć.

On obuhvata etičku dimenziju ljudske odgovornosti. Jovanova 1. Nezamislivo bi bilo da sadašnji sukob između dobra i zla traje večito. Ono je integralni deo ispunjenja plana spasenja i na neodvojiv način povezano sa otkupljenjem i spasenjem. "U konačnoj analizi Božji sud treba shvatiti kao izražaj Njegove ljubavi. Jovanova 4. Njegov sud konačno i u najvećoj meri iskazuje Njegovu ljubav. koji umre.34) Naša sigurnost u spasenje i naša vera oslanjaju se na Boga koji je istovremeno i naš Spasitelj i naš Bog.33.1). Sud i hrišćanski život Biblijsko učenje o sudu ni na koji način ne zauzima neko sporedno mesto u biblijskoj nauci. Verni se spasavaju u Gospodu. mi se s poverenjem možemo suočiti sa svim aspektima suda. isto to. 52 .15. njegovog prava da bira i odlučuje s punim rasponom posledica. Zajedno s Pavlom možemo da potvrdimo: "Ko će optužiti izabrane Božje? Bog koji pravda? Ko će osuditi? Hristos Isus. Sud na neki način obznanjuje misao da greh ne može da traje beskrajno i da njegovo vreme ističe.17) To znači da se uzdamo u ljubav Gospoda našega Isusa Hrista koji nam oprašta grehe i u pravičnost i pravednost Boga Oca. ali drukčije formulisano: "Sud štiti ideju o pobedi Boga i svega dobra." (Jevrejima 6. koji je preuzeo i naše dugove (Jevrejima 10. Zajedno sa piscem Poslanice Jevrejima mi kažemo: "Jer Bog nije nepravedan da zaboravi delo vaše i trud ljubavi koju pokazaste u ime njegovo. Božja ljubav i Njegova pravednost. koji je s desne strane Bogu i moli se za nas?" (Rimljanima 8. Njegova blagodat i pravičnost. on je nastao zbog ljudske pobune." (Morris 72) Sud je postao neophodan zato što postoji greh.IV. Prema tome. označava njegov kraj. odlučno i konačno. Timotiju 2.10) Božanska pravičnost nam je zaista neophodna i mi možemo računati na nju." (Aulen 146) Ili. pa još i vaskrsnu. Njegovi sudovi osiguravaju božansku pravednost i pravičnost. koji im milostivo oprašta grehe (1.5. Bog je odlučujući faktor na tom području. kao da se sreću na božanskom sudu. Sud je zalog čovekove slobode. Jovan govori: "Time se ljubav u nama savršuje da imamo slobodu na dan sudnji!" (1. jer je On naš "zastupnik kod Oca" (1. Sud ograničava greh i njegovo područje delovanja.9) u našem Posredniku (1.12-14) i uz čije zasluge se možemo s poverenjem suočiti sa sudom. Jevrejima 9. Jer jedina zaista radikalna osuda greha proizlazi iz čiste ljubavi.24). posluživši svetima i služeći. Bog ostaje u vlasti i kada je greh u pitanju.16). Kao vernici. U našem Gospodu Isusu Hristu možemo "pristupiti slobodno prestolu blagodati" (Jevrejima 4. 12. ali ne zato što bi Bog bio osvetoljubiv po svojoj prirodi. Jovanova 2. Sud znači da će zlo biti uništeno autoritativno.

Isto poverenje možemo gajiti i u našeg nebeskog Oca koji je "toliko voleo svet da je i sina svojega jedinorodnoga dao da nijedan koji ga veruje ne pogine nego da ima večni život" (Jovan 3. Božanski sud od rane Crkve do Doba prosvećenosti Apostolski Oci su verovali da će na kraju vremena doći do Božjeg poslednjeg suda.14). jer već u ovom životu osećaju najradosnije jedinstvo s Gospodom.Naš odnos s našim Posrednikom. Njegovom Sinu. Bog Otac. Hristovi sledbenici imaju dela vere koja ih čine plodonosnima.5-7) Posledica ove sigurnosti u spasenje u Bogu Ocu i Isusu Hristu. 53 . V. Solunjanima 2. nego po svojoj milosti spase nas". čini da se "trudimo i staramo" da činimo "dobra dela" (Titu 3. Ekleziološki. Istorijski pregled U toku stoleća menjala se i hrišćanska zamisao o Božjem sudu. "ne za dela pravedna koja mi učinismo. Dosledno su ponavljali da će Isus Hristos doći da sudi živima i mrtvima (Polikarp. Kliment govori o "sudu koji će doći" (1.28. Njegova vera je prazna.8). Osposobljeni silom Hristovom. Onaj koji ne čini "dobra dela" za koja je osposobljen silom Isusa Hrista preko Svetoga Duha ostaje "bez roda" (Titu 3. Vernik treba da ima potpuno poverenje u Boga i potpunu radost sve do dana Hristovog pobedonosnog povratka na oblacima nebeskim. teološki i sociokulturni faktori su često uticali na oblik učenja čak i mnogo više od Biblije. A. ANF 1. On nam je dao i Svetoga Duha "kroz Isusa Hrista Spasitelja našega da se opravdamo blagodaću njegovom i da budemo naslednici života večnoga po nadi". jer se ne pokazuje u životu. ANF 1. Klimentova 27.12).33). Braniteljem i Prvosveštenikom uliva nam sigurnost u dan suda.16). Vrlo skoro će doći vreme da se pojavi naš Spasitelj i tada će se verni sresti s Njime licem k licu. (Titu 3.

ANF 7. Grgur Niski 330-395).216219).5. dok bezakonici ulaze u nematerijalni oganj koji se hrani gresima i treba da pročisti grešnike (Protiv Celza 5.45.27.1. Sud se zasniva na Božjoj pravednosti (20. Skolastik Toma Akvinski (1225-1274) prvi je potpuno razvio shvatanje o dvostrukom sudu. 4.2.26.Apologeti drugog stoleća. 4.3. Kiprijan (200-258).50). ANF 5.330.20.549. Molitve vernih i posredovanje svetaca mogu pomoći pravednima u mukama u čistilištu (21.5). 10. Izrazita pojava srednjovekovne teologije 54 . koje će pročistiti neke od njih (21.27). Irinej (115-202) ističe da. prema Bibliji. Merilo na Hristovom sudu je držanje Njegovih zapovesti (Protiv jeresi 1. Atenagora.3.176.518). zajedno s bezakonicima. neki od njih smatraju da će se taj sud održati neposredno posle smrti. Avgustin iz Hipoa (354-430) potpuno je zaokružio svoje učenje o sudu u svom spisu Božji grad (knjige 20.15.22-24. Latinski apologeta Laktancije (250-325) tvrdi da će na početku milenijuma pravednici vaskrsnuti i ući na sud (Božanski instituti. sud predstavlja neophodni aspekt Hristovog dolaska (Protiv jeresi 5.4. Aristid. goreće večno.474. ANF 5. 55. 6.10. je protumačio kao osudu (20.556). O odevanju žena.220. dok grešnici večno gore u paklu (Pisma 30. Međutim. Grgur Nacijanski 329-390. 22-24. ANF 7. Svedočanstvo duše 2.550. Prvi ili delimični sud se događa neposredno posle fizičke smrti. 1. utičući time snažno na razvoj doktrine o zaslugama u kasnijem katolicizmu. 7.350).122). Ovo učenje je kasnije podržao papa Benedikt XII (1285-1342). Bežanje u vreme progonstva.18. ANF 3.421-478). Boreći se protiv gnosticizma i Marcijanske jeresi.475). Pravedni i mučenici odlaze neposredno u Nebo (O smrtnosti 20.553. i 21.15-17.1-9). Sotona i njegovi demoni. ANF 4.10. ANF 1. Sud u Jovanu 5. 59.1. Teofil Antiohijski i Tatian govore o Hristu kao sudiji o živih i mrtvih. Origen (185-254) je sud tumačio na elegorijski način. Sotoni i njegovim demonima (O pokajanju 7.26.662.2. Sotona.32. Konačni ili opšti sud dolazi posle opšteg vaskrsenja kada se duše ponovo budu sjedinile sa svojim telima (Summa Theologiae.7. Ideja o sudu je ključna tema teologije Tertulijana (160-240. On je govorio da sveti neposredno posle smrti odlaze u raj koji je on nazivao "školom duše".480.585) Njegov uticaj je doveo do kasnijih spiritualnih tumačenja suda (Vasilije Cezarejski 330-379. episkop iz Kartagine.26. razvio je misao o sudu kao podsticaju hrišćana da čine dobro.13).5). 2. On ističe da će hrišćani učevstovati na suđenju zlima. kao Justin Mučenik.1-3).221)).37. ali tek posle isteka milenijuma (Instituti 7. njegovi zli anđeli i svi bezakonici će večno goreti u paklu (21. ANF 1.311. ANF 3. 3a. Apologija 17. NPNF 1.

Posrednika. predstavljajući ga kao "Spasitelja. Konačni sud će odmeriti večno blaženstvo ili večnu kaznu sjedinjenim telima i dušama (Isto.148.11. Luter je promenio ovu sliku o Hristu. 41. Duše pravednika stiču neposredno posle smrti inicijalni oblik večnog spasenja.39-42).344.85. Boga sada predstavlja kao strogog sudiju na konačnom sudu. 298. Pitanje suda je dakle bilo upotrebljeno kao podsticaj na dobar. 36. 7-22).12). Martin Luter je bio pod dubokim uticajem srednjovekovne slike o Isusu Hristu. Konačni sud jednostavno objavljuje odluke o nagradama i kaznama koje treba da prime ljudi čija su se tela sjedinila sa dušama (Tumačenja i temelji zaključaka.9.25. 47.310. I on je verovao u srednjovekovnu nauku o dvostrukom sudu.197. U celini. a Hrista kao našu jedinu slavu (Isto.6. dok duše bezakonika doživljavaju muke i patnje (Instituti. zajedno sa Hristovim zaslugama.5. B. 3. kojega se treba plašiti. Brata i Prijatelja".25. Švajcarski reformator Ulrih Cvingli verovao je u srednjovekovnu doktrinu o dvostrukom sudu. 450. 57). 4-6). koja je izazivala strah i zabrinutost u njemu (Weimar Ausgabe 38. Onoga koji nam govori da se ne uzdamo u svoja pravedna dela. Potvrđena su "dobra dela".6). Takve promene su zahtevale prilagođavanja i na području doktrine o sudu. Slika doktrine o sudu od protestantske ortodoksije do Doba prosvećenosti je vrlo različita. Rimokatolička Crkva je na izazov protestantizma odgovorila deklaracijom Koncila u Tridentu. Žan Kalvin je razvio najdetaljniju teologiju suda među svim velikim reformatorima. 40. koja su merodavna i imaju značajnu ulogu na poslednjem sudu. i to pod uticajem različitih racionalističkih inovacija kojima se Bog tumači kao impersonalna stvarnost. 3. Njemu su govorili da je krst uzeo na sebe jedino prvobitni greh i da se lični gresi moraju okajati hodočastima i dobrim delima (Isto 47. moralan život.12.je Hristos kao strogi i neumoljivi sudija.7-17. oseća se trend udaljavanja od doslovnog budućeg suda.10. 33. Božanski sud od Doba prosvećenosti do sadašnjeg vremena 1.1.9). Trendovi u liberalnoj teologiji 55 . već da se oslonimo na Njega u veri (Isto.

mitskom i zastarelom. Današnji liberalni teolozi o kulturnoj revoluciji modernizma koja se manifestuje od osamnaestog stoleća i kulminira u Francuskoj revoluciji. kazniti ili uništiti bezakonike. Gerhard Ebeling!). prepušten je samome sebi da upropasti i konačno uništi samoga sebe. U tom smislu. u liberalnoj teologiji nema nikakvog razloga za neki budući božanski sud. a. U skladu sa ovim prenaglašavanjem Božje ljubavi. na primer. koji je odbacio Boga. Ovo modernističko teološko gledište vidi. zato što je ljubav sveobuhvatna i predominantna sila u Njegovoj prirodi. Moltmann.Uklanjanje transcedentalne dimenzije u modernizmu dovelo je do potiskivanja ideje o božanskom sudu. Ljudski rod. koje bi se pokazale na božanskom sudu. o kasnijoj industrijskoj revoluciji i o dva svetska rata. Prema tome. Paul Tilich. Neki moderni umovi temu o božanskom sudu proglašavaju primitivnom. Greschat. mora da uzme u obzir da su stara shvatanja neadekvatna. R. M. Neki teolozi čak tvrde da Bog ljubavi ne može da uništava. Ta pretpostavljena dihotomija između ljubavi i suda već je bila izražena u delima hrišćanskog jeretika Marciona u drugom stoleću posle Hrista. gledište koje se odnosi na poslednje vreme i koje predviđa budući božanski sud. dakle. svako eshatološko gledište. Ona se jedva pojavljuje u teološkim sistemima liberalne teologije (Vidi. Drugi pokušavaju da je kritikuju kao neetičku i zaostalu s tačke gledišta savremenog univerzalizma. Ono negira. određeno imanentnim silama kulture. bar delimično. Neki moderni mislioci su pokušali da božansku ljubav stave nasuprot božanskom sudu. Pokušaćemo da ukratko razmotrimo dva od tih osnovnih gledišta. Sud se prvenstveno događa ovde i sada kao proizvod samog čovečanstva. Bultmann tumači biblijsku ideju o sudu kao egzistencijalnu "krizu odlučivanja". suprotnost između Božje ljubavi i Božje pravednosti i pravičnosti. kao i o sadašnjoj ekološkoj krizi koju su izazvali sami ljudi. Pannenberg). Božje povlačenje je u stvari sud. ozbiljnost božanskog protivljenja 56 . govore kao o sudovima koje je samo čovečanstvo nametnulo sebi (Karl Holl. Božanska ljubav i božanski sud. Jedinstveno savremeno naglašavanje Božje sveprisutne ljubavi navodi zato neke da donesu i nove zaključke koji uključuju i ideju da Bog ljubavi neće hteti da uništi grešnike. kažu ti teolozi. sud se tumači kao božansko povlačenje od onih koji su se pobunili protiv Njega. sud nije ništa više niti manje nego sadašnje ljudsko iskustvo. Prema tome. Juergen Mo0ltmann. Bog ljubavi. Savremena teologija smatra da je Bog prvenstveno Bog koji voli i spasava. Wolfhart Pannenberg. neće osuditi.

57 . pretpostavljalo se da Bog nije obavezan da isplati pravednu naknadu onim grešnicima koji ostanu buntovni. Ljubav postaje neko apstraktno načelo. b. I nekadašnji i sadašnji mislioci su prihvatali univerzalizam. Ova negiranja zadiru u samu srž razumevanja biblijskog otkrivenja. Često se pretpostavljalo da je Božja spasavalačka namera mnogo veća od doslovnih zahteva Njegove pravednosti i pravičnosti koji bi se postavili na Njegovom sudu. sveopšte spasenje svih ljudskih bića. prirode Hristove smrti na krstu i prirode biblijske eshatologije. dakle. ljubav je definisana kao "kanon u kanonu". Konačni rezultat te procedure je slika božanske ljubavi koja Boga čini vrlo udaljenim Bićem. primitivnima. Prema tome. ili se. opet. Ovakvo gledište o božanskoj ljubavi potpuno je odvaja od njenog biblijskog konteksta. Hristos na krstu nije platio cenu za ljudske grehe. oblikovano po i zavisno od filozofskih gledišta savremene misli. Božanska ljubav je proglašena vrhunskim vodećim načelom i najvišom normom. božanska ljubav. bez obzira na njihovu ružnoću ili uticaj na pojedince ili na društvo. božanska pravda.grehu i zlu koje iz njega proističe. Ono odbacuje povezanost između moralne komponente ljudskog ponašanja i njenih posledica. Bog jeste i ostaje sudija svih. Ljubav je na taj način pretvorena u neki sveobuhvatni kišobran koji može da pokrije sve vrste ljudskih dela. On sudi čak i našim maglovitim zamislima o Njegovom sudu i o Njegovom Biću. Puno otkrivenje Božje Reči sadrži sve aspekte božanske ljubavi i božanskog suda. tumače tako da govore nešto što se uklapa u modernistički način mišljenja. ali ne i njegova Zamena. Drugim rečima. božanska pravičnost. prirode greha i suda. Ovo učenje. negira da su grešnici odgovorni pred Bogom za svoja dela i da će se Bog na sudu pozabaviti posledicama greha. U Bibliji. kao neka superiorna norma na temelju koje se svi ostali delovi Biblije proglašavaju zastarelima. od osude i kazne bezakonika do odbrane i nagrade pravednika. Biblija pokazuje da je mnogo bogatija i mnogo dublja od modernističkih gledišta koja ograničavaju Boga i Njegovu aktivnost u razrešenju velikog sukoba između Hrista i Sotone. posledica koje bi zahtevale božanski sud. inferiornima. Univerazalizam i božanski sud. Neki od njih su tvrdili da i sama Biblija naginje spasenju svih ljudskih bića. božanski sud i božanska odmazda stoje u dinamičnom međusobnom odnosu i ne ukidaju niti potiskuju jedna drugu. On je predstavnik čoveka. nadmoćnom svim ostalim kvalitetima u Božjoj prirodi. i skoro da nema nikakve veze sa punim biblijskim otkrivenjem. Ono negira i potrebu za Hristovom smrću radi grešnika i umesto grešnika.

Korinćanima 15. Klarens Skiner. Univerzalizam. pravednog i sveobuhvatnog suđenja na kojemu će doći do izražaja svi aspekti i sve strane? Mnogi danas postavljaju ova i mnoga druga slična pitanja i dobro je da ih postavljaju. nadahnuti duhom modernizma. zastarelo ili primitivno. kao što smo već videli. jer nije u stanju da obuhvati i prihvati celu Bibliju. predstavlja još jedan oblik redukcionizma biblijske istine. ili šta god bi se još moglo kazati protiv njega. poznato je kao apokatastasis. biblijska tema o sudu postaje izrazito relevantna.Istorijski. Božje pravednosti u svetu koji je prožet nepravdom. univerzalizam. konačno spasenje. sa božanskom pravednošću i pravičnošću. Božanski sud je 58 . Iz toga proizlazi da univerzalizam odbacuje i neka biblijska učenja. da nije ni primitivno ni mitološko.22. sa svojim prividno privlačnim karakteristikama.10). ne mogu da izdrže susret sa biblijskim činjenicama. Pitanje suda se ne može potisnuti ustranu kao nešto marginalno i nevažno. s pitanjem spasenja. Sud je čvrsto povezan sa problemom greha i njegovim rešavanjem. Kada se suočimo s moralnom dekadencijom našeg vremena. nije nikakva sporedna tema u Bibliji. i u modernoj teologiji F. hoće li ikada doći do potpunog. učenje da će na kraju sva ljudska bića biti na ovaj ili na onaj način spasena. Karl Bart i drugi. I konačno. Sud je stvarnost biblijske vere i. Efescima 1. Hoće li bezakonici ikada dobiti svoju zasluženu platu? Hoće li se masovne ubice ili današnje serijske ubice ikada suočiti s licem pravde? Uzimajući u obzir ograničenost ljudske pravde. božansku odmazdu. Činjenica je da pitanje teodicije. On odbacuje postojanje večne smrti nepokajanih grešnika. Univerzalizam zahteva udaljavanje od istine biblijskog otkrivenja. Biblijsko učenje o sudu pokazuje da ono nije ni kapriciozno ni emotivno. s problemom patnji nevinih. naravno. i tako dalje.18. Ovi trendovi u teologiji. on odbacuje "drugu smrt". u vreme radikalne Reformacije Hans Denek. Sud pripada spasenju kao što je i spasenje prazno bez suda. Univerzalizam. 1. konačno spasenje svih ljudskih bića. On odbacuje da će na kraju postojati dve grupe ljudi. On može da funkcioniše jedino ako se Bibliji nametne nebiblijsko gledište o progresivnom otkrivenju i ako se oni delovi Biblije koji se ne slažu s modernim teološkim shvatanjima proglase zastarelim. Ovu teoriju su u poslenovozavetno vreme podržavali Grgur Niski i Skotus Erigena.19. Šlajermaher. predstavlja šamar u lice modernim misliocima i da spada među ključne razloge što se mnogi ljudi okreću agnosticizmu i ateizmu. On odbacuje konačni sud bezakonicima i. spaseni i nespaseni.9. sa odnosom između ljubavi i osude. utemeljen je na pogrešnoj primeni ili pogrešnom tumačenju nekoliko biblijskih tekstova (Rimljanima 5.

kolenu i jeziku. usred velike nevolje ili posle velike nevolje. da je počelo poslednje vreme. On ostaje bitni deo "večnog evanđelja" (Otkrivenje 14. sud povezan sa Hristovim drugim dolaskom. svakom narodu i plemenu. sud sa "velikog belog prestola" i konačno suđenje Sotoni. svi sudovi se spajaju u jedan koji će se održati u vreme drugog Hristovog dolaska. Završni poziv na obožavanje Stvoritelja sa zapovešću: "Poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju. suđenje narodima. ali objavljivanje Božje ljubavi zahteva i objavljivanje božanske pravednosti na sudu.6) i u punom je skladu s porukom o opravdanju verom." (Buechsel 941) 2.187-205). podržavaju ideju o božanskom sudu koji je povezan sa drugim Hristovim dolaskom i o sudu sa "velikog belog prestola" na kraju milenijuma. Bog je ljubav. C.7) zahteva i objavljivanje da je došao "čas suda njegova". zavisno od toga da li su amilenijalisti (Koenig 128-137) ili premilenijalisti (Ladd 87-102. njegovim anđelima i grešnicima dobijaju svoje posebno tumačenje (Vidi Pentekost 156218.6). Premilenijalisti. sa druge strane. Sud je deo "večnog evanđelja" (Otkrivenje 14. zajedno s različitim teorijama o potajnom uzimanju pravednika pre velike nevolje. Dispenzacionalisti su razvili svoje učenje o poslednjem sudu uzduž smernica svoje vlastite apokaliptičke eshatologije. mora i izvore vodene!" (Otkrivenje 14. on je uključen u tu poruku. Trendovi u protestantskoj evangelikalnoj teologiji Protestantsko evangelikalno hrišćanstvo nije odbacilo božanski sud. "Objavljivanje Božje ljubavi uvek pretpostavlja da se svi ljudi moraju suočiti s Božjim sudom i da su bezuslovno njemu podložni. Nondispenzacionalistički evangelikalci uglavnom prihvataju ideju o konačnom sudu koja najvećim delom nije ujednačena. sudovi nevoljama.D!! 59 . suđenje Izrailju. Martin 1977. Adventističko gledište Učenje adventista sedmog dana o konačnom sudu je usko povezano s njihovim razumevanjem Hristove prvosvešteničke službe u nebeskom Svetilištu. i zato se mora objaviti velikim glasom svima koji žive na Zemlji. Pošto amilenijalisti ne veruju u doslovni milenijum u budućnosti. 412-426). kada će se izreći i izvršiti presuda o večnom prokletstvu bezakonika. Kratak pregled ranog istorijskog razvoja oba verovanja vidi u Svetilište V.ključni element u razrešavanju pitanja nepravde u svetu. Zavisno od svake od tih teorija Hristov sud.

uključujući i božanski sud. Očigledno.358). Ipak. Preadventni istražni sud Elen G. dokaze koji će se ispitivati (ljudska dela zapisana u nebeskim knjigama. COL 310. Vajt je opširno pisala o mnogim temama. PK 292). Vajt Elen G. 4T 165. Ispituju se slučajevi svih onih koji su nekada prihvatili Hristovu žrtvu i zasluge. EW 280). Imena vernih ostaju u knjizi života. zaslugom Hristove pomiriteljske krvi. citati su podeljeni na tri faze suda. a Sotona kao tužitelj. Govorila je o različitim aspektima suda. Taj sud. uključujući njegovu blizinu (2T 355). prostor ne dozvoljava da se navede više od nekoliko tekstova i da se čitalac uputi da sam pročita ostale. Bog Otac sudi svom narodu. U nebeskom Svetilištu i u prisutnosti anđela kao Božjih slugu i svedoka (GC 479). 484). njegov temelj (Božji zakon. gresi svih onih koji su se iskreno pokajali biće izbrisani iz nebeskih knjiga. njegovu izvesnost (R&H 22.671. izveštaja o grehu. Mojsijevoj i u Poslanici Jevrejima (GC 479-491. u skladu s proročanstvima Danila i Otkrivenja i tipologije u 3.VI.358. dok Hristos deluje kao Branitelj.670. GC 673. Hristos posreduje za verne. nudeći "svoju krv za pokajane vernike" (PP 357). 541. godine. Imena onih koji nikada nisu ni prihvatili Hrista ne dolaze na 60 . Njihova dobra dela. Tako će Svetilište biti oslobođeno ili očišćeno.543. prva faza konačnog suda. 4T 481). Vajt nije uopšte sumnjala u postojanje preadventnog istražnog suda nad onima koji sebe smatraju Hristovim sledbenicima. GC 482). COL 314). GC 425). ali i njihovi gresi – slučajni ili namerni. započela je 1844.674). "A onda. prikazuje njihovo "pokajanje i njihovu veru i traži oproštenje za njih" (isto. kao i rezultate suda (večni život za pravedne i večna smrt za nepravedne. ispituju se na temelju nebeskih knjiga i ocenjuju prema merilu Božjeg zakona (LS 241. novembar 1898). možda je njen najveći doprinos ovoj temi stavljanje božanskog suda u okvir velikog sukoba između dobra i zla i njegovo usko povezivanje sa Božjom ljubavlju prema Njegovim stvorenjima (Isto. započinjući sa mrtvim pravednicima i nastavljajući sa živima (4T 384. PP 357. A." (PP 357. Za potrebe ovog članka. Komentari Elen G.

537) "Čim se otvore knjige izveštaja i Isusovo oko pogleda grešnike. C. treba da se obavlja posebno delo čišćenja. Sa druge strane. vaskrsenja bezakonika. Bilbija će poslužiti kao "knjiga uredaba" (EW 52.491). oni će biti svesni svih svojih greha koje su u svom životu učinili. ali su prekinuli svoj odnos s Njime. a Hristos se vraća na Zemlju zajedno sa otkupljenima. nebeske knjige će pružiti dokaze. To je suđenje koje se potpuno razlikuje od preadventnog suđenja (Isto. Sotona priprema snažan napad protiv svetih i Novog Jerusalima koji se spustio s Neba na Zemlju. u prisutnosti svih koji su ikada živeli na Zemlji. Poslemilenijumski izvršni sud Posle isteka milenijuma dolazi do drugog vaskrsenja. Osim što treba da ustanovi da li su bezakonici zaista odbacili Hrista i Njegovo spasenje. Hristos biva krunisan.ovaj sud (GC 480).417)." (Isto. B. ili na život ili na smrt". kao i Sotone i njegovih demona.291. Zajedno sa otkupljenima On će ispitivati dela bezakonika. GC 661)." (Isto) "Svi grešnici sveta stoje na sudu Božjem okrivljeni za najvišu izdaju protiv vladavine Neba.291). 483). Posleadventni milenijumski sud Pošto Hristos bude odveo svoje svete na Nebo. U isto vreme. ovaj sud određuje kaznu koju će primiti svaki od njih (Isto. uklanjanja greha. "I sada. Istovremeno. 425) Na kraju preadventnog istražnog suda na Nebu "biće odlučena sudbina svih. i otkupljenih i izgubljenih. imena onih koji su nekada prihvatili Hrista. Na ovo suđenju sudija je Hristos (DA 210). Božji narod. U to vreme. odeven uzvišenim veličanstvom i silom. Car nad carevima izriče presudu buntovnicima i izvršava pravdu nad onima koji su prestupali njegov zakon i tlačili njegov narod. zasedaće milenijumski sud. Nemaju nikoga 61 . 479-491). uključujući i dela Sotone i njegovih demona (EW 290." (Velika borba. "dok istražni sud zaseda na Nebu. I ponovo. posebno "knjiga smrti" koja "sadrži sva zla dela zlih". među onima koji pripadaju Božjem narodu. 490. na Zemlji. biće spreman da se susretne sa svojim Gospodom i doći će do drugog Hristovog dolaska (Isto. Milenijumski sud se završava kada istekne hiljadu godina. biće izbrisana iz knjige života (Isto. dok se gresi pokajanih vernika uklanjaju iz Svetilišta. neposredno pre drugog vaskrsenja i spuštanja Svetog grada (SR 416. GC 661). 291. koji živi na Zemlji.

Oružje skriveno u njenoj dubini izbacuje se napolje. pa i Nebo i Zemlja." (Velika borba.672). Same stene se pale. Holbrook." (Velika borba. Niels-Eric. Christus Victor. I konačno. Stigla ih je puna kazna po zakonu. nego robovanje.. Aelred. gledajući šta se događa. Zemlja se otvara. 3. Biblical Research Institute. D. "krino ktl" In Theological Dictionary of the New Testament. zadovoljeni su svi zahtevi pravde. Macmillan.. U ognju očišćenja bezakonici su konačno uništeni. Pošto su svi gresi pravednika prebačeni na Sotonu. Aulen. Kittel.da ih brani. F. 1965.. čak se i "Sotona klanja i priznaje pravednost svoje osude" (Isto. The Achievement od Salvation in the Epistle to the Hebrews: The Achievement of Salvation in the Epistle's Perspectives. Heavenly Sanctuary and Liturgy in the Epistle to the Hebrews. 62 . Pr 475-496. Tada oganj "silazi od Boga na Zemlju. Grail. Ed. Njegova kazna će biti daleko veća od kazne onih koje je prevario. Meinrad. Svi su kažnjeni po svojim delima. svesni tih činjenica. njegova pravednost i dobrota sada su potpuno dokazane (Isto. St. 542) U toj žestokoj provali ognja bezakonici nestaju kao slama. EEd. Eerdmans. 1986. Plamen koji proždire izbija iz svake otvorene provalije." (Isto. New York. 673) VII. 670). nema im ni korena ni grane. pp.14" In Symposium on Daniel. G. Božja mudrost. 539) Isto tako potpuno je jasno da nije bilo nikakvog "razloga za greh" (Isto. Grand Rapids. Cody.670). oni su bez opravdanja. "Translation of Nisdaq/Katharisthesetai in Daniel 8. 1960. Washington. Literatura Andreasen. Buechsel.. 1969. propast i smrt. PP 338-340). 933-954. Zajedno s Božjom vladavinom i zakon je dobio svoje puno opravdanje (7BC 986. potvrđuju da je pravedan Gospod.503). Sotonino razorno delo je zauvek završeno. Gustaf. i nad njima se izriče osuda večne smrti. I postalo je potpuno jasno "da plata za greh nije željena nezavisnost i večni život. Ind. Vol. Nepokajani. 539) Sotonine mahinacije su razotkrivene (Isto. padaju na tle ispunjeni strahopoštovanjem.C." (Velika borba. on mora da pretrpi kaznu ne samo za svoje grehe već i za sve grehe na koje je naveo pripadnike Božjeg naroda. Frank B. DA 58.

Hasel. 1890." Zeitchrift fuer die altestestamentliche Wissenshaft 92 (1980) 267-284. 1986. Eerdmans. 63 . Frank B. Andrews University Press. _______ "The Remnant. _______ "The Identity of the Saints of the Most High in Daniel 7" Biblica 56(1975) 173-192) _______ "The Little Horn. Amdrews University Press. 1965. 1981. the Heavenly Sanctuary and the Time of the End: A Study of Daniel 8.Davidson. "The OT Term mišpat" Theological Dictionary of the New Testament. Vol. Daniel and Revelation Committee Series. ed. Franz. General Conference of Seventh Day Adventists (1981) 115-133.V."The Hebrew Masculine Plural for Week's in the Expression Seventhy Weeks in Daniel 9. Grand Rapids:: Eerdmans. Mich. Commentaries on the Old Testament. Typology in Svripture. Richard M. Delitzsch. 1990. Pp 378-461.C. Amdrews University Seminary Doctoral Disertation Series. Berrien Springs. ----------. Grand Rapids. 1986. A Study of Hermeneutical Typos Strustures. ed. Voil. _______ "Resurrection in the Theology of Old Testament Apocalyptic. Ed. Historical.24. The History and Theology of the Remnant Idea From Genesis to Isaijah. Die Weltreiche und das Gottesreich nach den Weissagungen des Propheten Daniel. Amdrews University Monographs. 1980. 3. 3. Wallenkampf and W. and Theological Studies. 2. Washington D. 2. Mich. Herntrich. 923-933. Washington. vol. Symposium on Daniel: Introductory and Exegetical Studies. Psalms. _______ "Studies in Biblical Atonement II: The Day of Atonement. pp. Ed.C. F. 1. "The Distinction Between Clean and Uncelan Animals in Leviticus 11: Still Relevant?" Journal of the Adventist Theological Society 2 (1991) 91-125. Rev. Washington D. Kittel. D. Freiburg: Herder. Holbrook. Volkmar. vol. Richard Lesher." Andrews University Seminary Studies 31 (1993) 105-118. Biblical Research Institute. Biblical Research Institute. Berrien Springs.9-14. Ed. Holbrook. Gerhard F." In Symposium on Daniel.C. A. Duesterwald. G." The Sanctuary and the Atonement: Biblical. Studies in Religion. Vol. Daniel and Revelation Committee Series. Frank B.

1989. Adventist Theological Society Publication. An Investigation of the Chronology of Daniel 9.9-14. Ed. Klaus. Lamparter. Pp 187-205. 1967. Leon. Washington D. Biblical Research Institute. dissertation. Ed. Silver Springs. Grand Rapids. 1957. 1960. Frank B." In Sympozium on Daniel. Holbrook. J. George Eldon. Vol 2. Helmut. Frank B. Dwight. Issues in the Book of Hebrews. God CCares. Ladd.Johnsson. Adventist Theological Society Publications. Adrio. 57-87. Brempong. Grand Rapids. Vol. Schwarz. Mervyn. Grand Rapids. Koch. 1958. D. 1992. 1983. Stuttgart. Calif. Pp 527-549. Philadelphia. Morris. Martin. Eerdmans. 1. Maxwell. The Biblical Doctrine of Judgment. Pacific Press. Fortress. Adventist Theological Society Dissertation Series. C. 1986. Pfandl. 1989. "Significance of the Cultic Language in Daniel 8. Visions and Oracles.P." Geshichte in Wissenschaft und Unterricht 32. Baker 1977. "Die spaetmittelalterliche Vorstelung vom richtenden Mentalitaet. Pp 79-103. 1978. Mountain View. Carl E. Ward Gasque.24-27. Md. (1981) 526-553) 64 . Die Hoffnung der Christen. Gerhard. Ed. Zondercvan. The Last Things. Grand Rapids: Eerdmans. "The Last Judgment" In Dreams. Andrews University 1993. Koenig. Adventist Theological Society Dissertation Series. 1981. "Defilement/Purification and Hebrews 9. Grand Rapids. Ed. Eerdmans 1963. _______ The Last Judgment in Protestant Orthodoxy to Ritschl. Amerding and W. Daniel and Revelation Committee Series.23".24-27" Ph. Eerdmans. Reinhardt. James Crenshaw. Pp. Schneider. J. Eerdmans. The Letter to the Hebrews. Angel M. Mich. Now published as The Chronology of Daniel 9. Berrien Springs. Berrien Springs. 1995. "Is There a Doctrine of Divine Retribution?" Theodicy in the Old Testament. Things to Come: A Study in Biblical Eschatology. Holrook. MIch. Pentecost. Biblical Research Institute. The Time of the End in the Book of Daniel. Quell. Rodriguez.C. The Eclipse of Christ in Eschatology. Grand Rapids. Grand Rapšids. Johannes. William G. Vol 1. Owusu-Antwi.

Pp 497-526.No 1 (1991). ______ "When Did the Seventhy Weeks of Daniel 9. Vol. Washington D. Washington D. A.C.C. 1986. Rev. Biblical. Frank. ______ "Spatial Dimensions in the Vision of Daniel 8" Symposium on Daniel: In troductory and Exegetical Studies. 65 .24-27. Biblical Research Institute. Washington D. William H. Ezekiel 1-10. Ed. Wallenkampf and W. "The Investigative Judgment of Judah. Daniel and Revelation Committee Series. B. Pp 283-291. Begin?" Journal of the Adventist Theological Society 2. and Theological Studies. ed.Shea. Holbrook. Historical. General Conference of SDA. 1981." The Sanctuary and the Atonement. Biblical Research Institute. 115-138. 1992. 1. Ed. Richard Lesher.C. ______ Selected Studies on Prophetic Interpretation.V.

66 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful