TEOLOGIJA XIII NOVA ZEMLJA I VEČNO CARSTVO Deguk Nam (Daegeuk Nam

)

U v o d Očekivanje da će Bog nagraditi one koji čine dobro na Zemlji postoji u skoro svim kulturama i svim narodima ljudskog roda. Biblija objavljuje vrlo jasno učenje o tom pitanju. Nastaće nova Zemlja, nova i po vremenu i po obliku, različita od sadašnje. Na novoj Zemlji biće osnovano novo i večno carstvo kojim će vladati Car nad carevima. Podanici toga carstva biće oni koji su spaseni od greha uz pomoć Božjeg plana spasenja. Osnivanje toga carstva će predstavljati ostvarenje večnog zaveta između Boga i ljudskih bića. Ovo večno carstvo je stvarno mesto; ono je nagrada i konačni dom otkupljenih. To je i konačni cilj evanđelja i istorije spasenja. U njemu će se ispuniti božanska obećanja svetu i svrha Hristovog dolaska na ovaj svet.

I. Nebo u Bibliji II. Boravište otkupljenih A. Boravište otkupljenih u Starom zavetu 1. Novo carstvo 2. Mesijansko carstvo 3. Jerusalim, glavni grad 4. Carstvo onih koji služe Bogu 5. Sveto carstvo 6. Radosno carstvo 7. Miroljubivo carstvo 8. Plodno carstvo 9. Trajno carstvo

B. Boravištre otkupljenih u Novom zavetu 1. U Evanđeljima 2. U Poslanicama 3. U Otkrivenju

III. Značenje doktrine o carstvu A. Ispunjenje Božje namere prilikom stvaranja B. Ostvarenje Božjeg zaveta i obećanja C. Ostvarenje Hristove poruke i službe D. Duhovni uticaj na hrišćanski život IV. Istorijski pregled A. Stari svet B. Judaizam C. Islam D. Istočne religije E. Rano hrišćanstvo F. Rimokatolicizam G. Protestantizam H. Adventističko gledište

V. Komentari Elen G. Vajt A. Nebesko boravište – stvarno mesto B. Prednosti otkupljenih C. Nema noći ni umora D. Nebo kao škola E. Otvorene riznice Neba F. Više obrazovanje u budućem životu G. Skladan društveni život i beskrajno umnožavanje znanja H. Život u vrtu i na polju I. Nema braka i nema rađanja J. Putovanje u budućem životu K. Nagrada za iskrene napore L. Srećna, sjedinjena porodica M. Blistavi dom svetih

N. Božji grad za one koji drže zapovesti O. Večno boravište poslušnih VI. Literatura

I. Nebo u Bibliji

Reč "nebo" u prevodima Biblije obično je prevod jevrejske reči "šamayim" i grčke reči "ouranos". Obe reči znače: "ono što je visoko" ili "ono što je iznad". Sama reč "nebo" u Bibliji se upotrebljava da označi jedno od tri važna područja: (1) atmosfersko nebo koje je neposredno iznad nas; (2) astronomsko ili zvezdano nebo i (3) Božje boravište. Atmosfersko nebo je prostor koji neposredno okružuje Zemlju, tehnički poznato kao troposfera, prostor u kojemu se kreću ptice (1. Mojsijeva 1,20; Jeremija 4,25). To je i područje kiše i snega (1. Mojsijeva 7,11; 5. Mojsijeva 11,11; Isaija 55,10), oblaka i vetra (Psalam 78,26; 147,8). Astronomsko ili zvezdano nebo predstavlja prostor kojim orbitiraju Sunce, Mesec i zvezde (1. Mojsijeva 1,14.16.17; 22,17; Isaija 13,10; Matej 24,29). Prilikom posvećenja Hrama, Solomun se molio Bogu: "Gospode Bože Izrailjev! Nema Boga takvoga kakav si ti gore na nebu ili dole na zemlji... ali, hoće li Bog doista stanovati na zemlji? Eto, nebo i nebesa nad nebesima ne mogu te obuhvatiti, a kamo li ovaj dom što ga sazidah!" (1. Carevima 8,23-27; 2. Dnevnika 2,6; 6,18). Ipak, Biblija jasno i ponovljeno tvrdi da Bog stanuje na nebesima. On gleda dole iz svog svetog stana, sa Neba, i blagosilja svoj narod (5. Mojsijeva 26,15; Psalam 53,2; Isaija 63,15). Kada se Njegova deca mole okrenuta Hramu, On ih čuje na Nebu, i oprašta im (1. Carevima 8,30.39.43.49). U vreme Jezekije "ustaše sveštenici i Leviti i blagosloviše narod, i uslišen bi glas njihov, i molitva njihova dođe u stan svetinje Gospodnje, na nebo." (2. Dnevnika 30,27) Psalmista kaže: "Gospod je u svetom dvoru svome, presto je Gospodnji na nebesima." (Psalam 11,4), "Gospod na nebesima postavi presto svoj, i carstvo njegovo svime vlada." (Psalam 103,19). Isus stalno govori o "Ocu koji je na nebesima" (Matej 5,16.45; Marko 11,25). Svi ovi tekstovi svedoče da je "Nebo" božansko boravište, stan Boga živoga, koje apostol Pavle opisuje kao "treće nebo" ili "raj" (2. Korinćanima 12,2.3).

Zamisao da mrtvi primaju nagradu neposredno posle smrti protivi se biblijskom učenju o nagradi pravednika. pre nego što počnemo istraživati šta Biblija govori o ovoj temi. ustvari. Ta obnovljena Zemlja je tema preostalog dela ovog poglavlja. u kojoj je sve spokojno i dobro. U tom smislu se reč Nebo upotrebljava i kao simbolička oznaka za Boga. U savremenom jeziku pojam "Nebo" se upotrebljava na isti način kao i u Bibliji. Ona opisuju ono što se moglo ostvariti da je Izrailj ispunio svoje zavetne obaveze (5. pokajnik kaže svome ocu: "Sagreših Nebu!" (Luka 15. Boravište otkupljenih Stari i Novi zavet često govore o nagradi pravednika. naravno." (Rimljanima 2. na kojoj će živeti večno. "Nebo" se često shvata i kao mesto na kojemu će otkupljeni primiti svoju nagradu posle vaskrsenja. otkupljeni će milenijum provesti na Nebu (Vidi Milenijum I. A!). A. biće data tek prilikom vaskrsenja. 4!). Milenijum I. treba da razmotrimo vreme koje će otkupljeni provesti na ovom slavnom mestu. U priči o izgubljenom sinu. koji su trpljenjem dela dobroga tražili slavu i čast i neraspadljivost.22) Ovde je sam Bog predstavljen svojim mestom boravka. oni će se. to nije samo mesto na kojemu se nalazi Njegov presto. Osim toga. . sagreših Bogu! I Isus se poslužio rečju Nebo kao sinonimom za Boga kada je rekao: "I koji se kune nebom. život večni. ono je simbol Njegovog autoriteta. nagrada svima. Iako ova upotreba pojma "Nebo" kao boravišta otkupljenih nije biblijska. C. Prema Bibliji. zamisao o stvarnom mestu na kojemu će otkupljeni živeti zajedno s Bogom – često se to mesto naziva "nova Zemlja" zaista je biblijskog porekla i o njoj ćemo govoriti u sledećem delu ove rasprave. zajedno sa nebeskim Gradom.7) Međutim. nekoliko se intenzivno bave obnovljenom Zemljom pod vlašću obećanog Mesije.2!). prvoga ili drugoga (Vidi Drugi dolazak I. koju će primiti prilikom Hristovog drugog dolaska.Reč ""Nebo" ne označava samo mesto na kojemu Bog boravi.3!). vratiti na Zemlju.I. Biblija jasno kaže da u smrti ljudska bića spavaju snom bez svesti (Vidi Smrt I. odražavajući tako jevrejsko ustručavanje da izgovore božansko ime. Posle toga.18. kune se prestolom Božjim. Prema tome.C. U Novom zavetu se ova pojava zapaža u izvesnoj meri. Tako Pavle piše Rimljanima da će Bog dati večni život "onima. To stanje će potrajati sve do vaskrsenja (Vidi Vaskrsenje I. i onim koji sedi na njemu!" (Matej 23.2. Posebno se u judaizmu posle vavilonskog ropstva ovaj pojam upotrebljavao kao opisni naziv umesto božanskog imena "YHVH" ili kao sinonim za Boga. već je Nebo Njegov stvarni presto (Isaija 66.1).21). Mrtvi ne postoje sve dok ih trube vasksenja ne vrate u život. i pravednima i nepravednima.G. Ta obećanja opisuju zadovoljne stanovnike u prekrasnoj zemlji. Boravište otkupljenih u Starom zavetu Među obećanjima koja su bila data izrailju. II.C. dakle.

u svetlosti novozavetnih spisa. Jeremija 33. 2. gle. sada se. Na tom novom srcu biće napisani zakoni Božjeg novog zaveta (Jeremija 31. Mesijansko carstvo Car nove Zemlje biće Mesija. Njegovo carstvo. sada se mogu primeniti na hrišćansku Crkvu (Vidi Apokaliptičko II. biće obeleženo "pravednošću" i "vernošću" (Isaija 11. i 22. moraju primeniti na obnovljenu Zemlju kojoj se nadaju hrišćanski vernici.26) umesto njihovog starog okamenjenog srca. Delitzsch): "Gospod će stvoriti nova nebesa i novu zemlju koja će tako začarati ljude svojom slavom.14). Ostatak/Tri anđela I. Bog će im dati novo srce i novi duh (Jezekilj 11. Osnovno značenje pojma "pravednost" (sedeq) može se opisati kao (1) odanost ili vernost zajednici.1. Delića (F. Novo carstvo Isaija je objavio božansku odluku: "Jer.B. "Ono što je pre bilo".17. Zbog uslovljene prirode tih proročanstava. 18. I zato. i što je pre bilo neće se pominjati niti će na um dolaziti.22) Po prvobitnoj nameri. iako su se starozavetna proročanstva o obnovljenoj Zemlji prvobitno odnosila na obnovljenu zemlju Izrailjevu. 1.19. Prema rečima F. međutim.13. Opomene i proročanstva upućeni Izrailju. držanja koje je svoj vrhunac dostiglo odbacivanjem Isusa kao Mesije.13).17). tako potpuno zadovoljiti sve njihove želje. On će sedeti na Davidovom prestolu i biti osnažen Gospodnjim Duhom ((Isaija 11.1. ja ću stvoriti nova nebesa i novu zemlju.1. 66. Izrailj je izgubio pravo na ispunjenje tih uslovljenih proročanstava o sjajnom blagostanju. i duh stanovnika obnovljene Zemlje biće nov. Zato ćemo razmotriti nekoliko aspekata starozavetnih tekstova o "novoj zemlji". Hrišćanska Crkva je sada zauzela mesto Izrailja. primenjivanje onoga što je propisano zakonom.2. 464) Ne samo da će nebesa i Zemlja biti obnovljeni. u stvari Njegova vladavina i suđenje. Mesijanski vladar se potpuno razlikuje od svih zemaljskih i prolaznih careva i upravitelja.31. 4BC 25-38). 42. tebalo je da Hanan bude na čudesan način obnovljen. Davidov potomak (Isaija 11. 43. U stvarnosti. 36. da se niko neće ni sećati onoga što je pre bilo niti će poželeti da se staro vrati!" (2.19. zbog svoga otpada i buntovničkog držanja u toku stoleća. u ovom slučaju Božjim zakonom. Kada Gospod sudi svetu . opisanu u Otkrivenju 21.5). sve pojedinosti u njima ne mogu se primeniti na obnovljenu Zemlju. nema sumnje da su starozavetna gledišta o "novoj zemlji" vrlo slična gledištima koje nalazimo u Novom zavetu i da se mogu slobodno primeniti na večni dom otkupljenih. žalosne uspomene na ropstvo i tlačenje.31-34). kao duhovna zajednica. (2) pravičnost.Mojsijeva 28. trebalo je da bude zaboravljeno." (Isaija 65.9.

4.3). Otkupljeni će dolaziti na praznik. Pravednost obuhvata zavetni odnos. i radovaće se stanovnicima gradskim (Isaija 65.3."po pravdi" ((Psalam9.11).11). nijedan stranac ili nečist neće smeti da uđe (Isaija 52. glavni grad Prestonica "nove Zemlje" biće Jerusalim.1-8. Prvo . Konstrukcija ove rečenice bi se mogla protumačiti na dva načina. da hode Njegovim stazama (Isaija 2. omogućiće proširenje. "gora" će biti sveta i grad veran (Zaharija 8. "Gospod nad vojskama" vladaće na brdu Sionu (Isaija 24. Pravednost i vernost su temeljna načela na kojima će biti osnovana Božja vladavina na obnovljenoj Zemlji. Jerusalim. Dan Gospodnji. Na taj način bi otkupljeni dolazili svakodnevno da se poklone pred Božjim prestolom. u kojemu Gospod stanuje i "riče" iz Hrama. U ovim opisima. 3. Ostatak Izrailja će se vratiti da se pokloni Gospodu na Njegovoj svetoj gori (Isaija 27. opisuje Mesijino pobedonosno uplitanje u ljudsku istoriju.6-8).10). ali će u njega dolaziti svi narodi. Tekst u Isaiji 66.4. U ovaj sveti grad. od jednog praznika do drugog.5). Božje postupanje prema svome narodu.8.1)." (Zaharija 14. dok sledeći stihovi opisuju uspostavljanje mesijanskog carstva:"I Gospod će biti car nad svom zemljom. donoseći sa sobom svoje bogatstvo (Isaija 60. Tekst u Zahariji 12-14. Carstvo onih koji služe Bogu Novi Jerusalim biće verski centar carstva. svake mladine i svake subote ili će dolaziti stalno.20).2.23). I stranci će biti dobrodošli (Isaija 66.4).19). uključujući i raspadanje Maslinske gore (Zaharija 14. topografske promene.1. u onaj dan biće Gospod jedan i ime njegovo jedno. odnos koji je uvek na njihovo dobro i u skladu s onim što im je obećao. On u stvari usmerava i održava svet u skladu s božanskim redom. Joilo 3. opisan je u 14. koji je moralno na visini i pravedan po svojoj prirodi. utvrđivanje i proslavljanje Jerusalima (Zaharija 14. služenje Gospodu se okreće oko tri različita praznika. Zbog Gospodnje prisutnosti u Gradu. "Gora doma Gospodnjega" biće utvrđena "uvrh gora i uzvišena iznad humova" (Isaija 2. Grad će biti pun stanovnika.16.17).23.2).13).4. sa željom da se nađu u Božjoj prisutnosti ((Jeremija 3. Oni koji ljube Gospoda i drže "subote Njegove" dolaziće da se poklone u "domu molitve svim narodima" (Isaija 56. U Sion će dolaziti narodi i plemena da se nauče Gospodnjim putevima. prokletstvo će biti podignuto i "Jerusalim će stajati bez straha" (Zaharija 14. kaže da će otkupljeni dolaziti "od mladine do mladine i od subote do subote".17). Prema tekstu u Zahariji 14. Mihej 4. Isaija 11.9) Ovde je najavljena neograničena vladavina i sveopšte carstvo mesijanskog Cara. poslednja bitka svih naroda protiv Jerusalima.

16. Ova radosna žetvena svetkovina (5. Dok je prvo tumačenje više u skladu sa značenjem originalnog jezika. Pošto će prilikom novog stvaranja nastati novo nebo i nova zemlja. Isto tako.4." (Isaija 62. U nekadašnja vremena kapa Aronova je bila ukrašena zlatnom pločicom na kojoj su bile urezane reči: "Svetinja Gospodu!" (2. i sam Gospod će se "veseliti radi Jerusalima" i biti radostan sa svojim narodom. "I oni će se prozvati narod sveti. Mojsijeva 20. sada će se moći primeniti na svakoga i na sve. Slepi će videti. iskupljenici Gospodnji. 6. 33.12-15). Mojsijeva 23. koji će dolaziti da se poklone Bogu kao Stvoritelju. biće svet Car koji se nalazi usred njega (Isaija 12. Stanovnici Jerusalima biće sveti. dok drugo naglašava trajnost bogosluženja. obuhvataće javni život.3. Zvona na konjima nosiće natpis: "Svetinja Gospodu!" Sudovi u Gospodnjem domu biće sveti i sudovi za kuhanje biće posvećeni (Zaharija 14.11-14) obeležavao je početak novog meseca.21). Prema tekstu u Zahariji 14.24).8-11) i na oslobođenje Izrailja iz Egipta (5. Neće više biti u njemu "plača i jauka" (Isaija 65. redovno i neprestano. i planina će biti sveta (Isaija 27. svim ljudima. Mojsijeva 2.13).12).8). Sveto carstvo U tom budućem carstvu. otkupljeni će dolaziti u Jerusalim na proslavu godišnje svetkovine Senica. 28.17-19). Radosno carstvo Neće samo Božji narod biti radostan i veseliti se zbog svega što je Bog stvorio.36) Ova oznaka.43). 5. hromi . Ovaj praznik govori i o konačnom radosnom okupljanju i obnavljanju Izrailja. Najznačajnije je svakako što se govori o "svakom telu". "neće ići po njemu nečisti" putem koji vodi u tu zemlju (Isaija 35.2.20. Po Mojsijevom zakonu praznik mladine (4. Mojsijeva 16.3. nekada rezervisana samo za prvosveštenika. Mojsijeva 10. Mojsijeva 28. Ona je ukazivala i unapred na okupljanja spasenih i njihovo slavljenje spasenja na novoj Zemlji. Subota je bila svetkovana kao uspomena na stvaranje (1. Mojsijeva 5. svakako da je prikladno spominjanje ova dva praznika.10.1315) podsećala je Jevreje na Božju zaštitu u toku njihovog lutanja pustinjom (3. Spasitelju i Otkupitelju. očišćeni od svake prljavštine (Isaija 4. 2. i Grad i zemlja biće sveti (Zaharija 2.tumačenje naglasak stavlja prvenstveno na dane praznika. ne bi trebalo isključiti ni duhovno bogatstvo drugog. verski život i privatni život.12) Svetost će prožimati celo carstvo.6).

8. malo dete će ih predvoditi bez straha i savršeno sigurno (Isaija 11.7). objavljuje još nešto neobično: "I dete koje sisa igraće se nad rupom aspidinom." Iskonsko neprijateljstvo između čoveka i zmije – "prvo od svih neprijateljstava. koji će postati "krasna kruna u ruci Gospodnjoj" (Isaija 52.6.9. "Najbespomoćnijem od svih ljudskih bića. Ono što je još značajnije.6). Miroljubivo carstvo U tom radosnom carstvu nestaće svakog traga neprijateljstva ili protivljenja.2) biće uklonjena. Ipak." (Young 389) Zmija. 7. Svakako da će svet biti obnovljen i vraćen u nekadašnje bezgrešno stanje. U ono vreme asirske čete su opsedale grad i zahtevale veliki danak od Jezekije (Isaija 36. nemi pevati (Isaija 35. Sloga i mir će vladati. Bog je planirao slavnu budućnost za taj grad.37). Gospod će podići svoje Svetilište usred Izrailja i ono će tu ostati zauvek (Jezekilj 37.24) Barijera greha koja je sprečavala vezu sa Bogom (Isaija 59. ja ću se odazvati!" (Isaija 65. Lav.2). odvesti njegove stanovnike u ropstvo i odneti blago iz njegovih riznica (Isaija 39.30). Nijedan zahtev neće ostati nezapažen. već i među životinjama (Isaija 11. Nekada krvožedni ris. Bog je obećao da će "natražje" onih koje je Gospod blagoslovio uživati poseban odnos sa svojim Stvoriteljem: "I pre nego što poviču. Mojsijeva 1. detetu koje je tek odbijeno od prsiju. biće mu gost.6-9. Isaija opisuje prijem i obilnu gozbu (Isaija 25.28). Gradski stanovnici neće se više "zvati ostavljeni" ni zaboravljeni (Isaija 62. postaće . Jedan od razloga za tu radost biće opravdanje i spasenje Božjeg naroda (Isaija 62.5. 65.6). Tuga i potištenost biće prognani sa ulica slavnog Novog Jerusalima.25). u prošlosti surov i ljut. neće naškoditi ni taj najveći neprijatelj ljudskog roda. Medved je sklopio mir sa kravom. nekada najveći neprijatelj jagnjeta. Vuk. najveći razlog radosti biće Gospodnja prisutnost u Njegovom narodu. Isaija je prorekao da će vavilonske čete osvojiti Jerusalim. kada su se sve životinje hranile zelenom travom (1.1.skakati.4). ne samo među ljudima. sada će deliti svoj obrok sena s teletom i ugojenim živinčetom. Bog će se postarati za sve što je neophodno za blagostanje i sreću naroda. car životinja. i dete odbijeno od sise zavlačiće ruku svoju u rupu zmije vasilinske. Kao simbol bogatstva ovog novog nebeskog carstva.6). Osim toga. ležaće pokraj maloga deteta i spokojno se odmarati. 62. nikada odgovor neće biti odlagan.1-7). koje bi nekada rastrgao na komade. predstavnica Sotone. Ova činjenica je bila u oštroj suprotnosti sa stanjem u Jerusalimu kada je Isaija objavio svoje proročanstvo. njihovi mladi leže zajedno ne osećajući ni traga neprijateljstva. Tekst u Isaiji 11. kojim je čovekov odnos sa celim životinjskim svetom zaista bio izbačen iz kolotečine" (Young 389) – biće izbrisano. Preko Isaije. gluhi čuti. Međutim. Postojaće blizak odnos i savršena veza između Boga i Njegovog naroda.

21. nikako se ne uklapa. predstavlja preduslov za uživanje istinskog mira i sigurnosti na obnovljenoj Zemlji.9. 8. I teorijsko i praktično. Povećana plodnost zemlje proširiće se i izvan obrađenih njiva. "Uništiće smrt zauvek. 65.bezopasna.4. Njegovi stanovnici će graditi kuće i stanovati u njima (Isaija 65.1. Ne samo da će otkupljeni graditi kuće – skakako da će u to biti uključeno planiranje.22).22).18. koji je Bog mira (1.5). Stanovnici zemlje će sejati i sabirati rod.9. opremanje.8.3). Mihej 4. I pustinja će postati plodna (Isaija 43. zidanje. Istinsko poznavanje Boga .20). Smrtnost dece – uobičajeni problem antičkog sveta – neće postojati: onoga koji bi umro u stotoj godini života smatrali bi mladim (Isaija 65. elemenat smrti u Isaiji 65. I kao što će nova Zemlja i nova nebesa stajati večno.8) Kratak pregled miroljubivosti te prekrasne zemlje objavljuje prorok Isaija: "Neće uditi ni potirati na svoj svetoj gori mojoj. jer će zemlja biti puna poznanja Gospodnjega kao more vode što je puno. skoro detetom. Vladaće samo miroljubivo zajedništvo ljubavi među svim stvorenjima i svim narodima pod Mesijinom vlašću. jer je smrt prognana iz stanova otkupljenih .7). Tradicionalne kulture koje su se gajile u Hananu bile su: vinova loza.18.4.19-21)." (Isaija 11.13).9). pustinja će se "radovati i procvetati" (Isaija 35. ukrašavanje – već će imati i zadovoljstvo da žive u kućama koje su sami planirali i izgradili.24.18). Mihej 4.25) Neće biti nepravde. Amos 9. smokve (Isaija 65. a deca će se ugrati oko njih (Zaharija 8. 16.6). Izrok toga mira je "poznanje Gospodnje".21. koji je "Knez mira" (Isaija 9. Neće biti ni rata.33).20. Korinćanima 14. Bog će uništiti konačnog neprijatelja: smrt.1. ovo "poznanje" Boga biće tako sveobuhvatno da će ispuniti Zemlju. Neće biti ni verovnika ni pobednika koji bi ih isterali iz njihovog zakonski stečenog nasledstva. Kada se primeni na očišćenu i svetu i obnovljenu Zemlju.4) i žitarice (Isaija 62. Stanovnici te Obećane zemlje biće dugovečni: stari ljudi i žene sedeće na ulicama. planine će "kapati slatkim vinom" i "humovi će se topiti od mleka" (Joilo 3.20).33. Trajno carstvo Preko proroka Isaije Bog objavljuje trajnost svoga novog stvaranja i naroda koji će živeti u toj zemlji (Isaija 65. Plodno carstvo Mesijansko carstvo nije smelo da bude mesto besposličenja. Kološanima 1. koji stvara i donosi mir (Jovan 14. 65. U isto vreme.23). neće biti straha. uživaće plodove svojih ruku (Isaija 62.27. Rimljanima 5. tako će večno trajati i narod koji na njoj živi. pa čak ni priprema za rat (Isaija 2. utrće Gospod Gospod suze sa svakoga lica.6. Osija 2. 9. i 66. puna drveća (Isaija 41." (Isaija 25.18.

dakle. Enohova 48. Luka 13.10) i predstavlja savršeno zadovoljstvo koje će uživati otkupljeni – uključujući i neznabošce. u carstvo se ulazi (Matej 5.10. Na primer. Luka 18. Ista misao se pojavljuje i u najomiljenijem biblijskom tekstu: "Jer Bogu tako omile svet da je i sina svojega jedinorodnoga dao da nijedan koji ga veruje ne pogine nego da ima život večni!" (Jovan 3. i Luka 8.5). koje se zove ili "carstvo nebesko" (32 puta u Mateju. Boravište otkupljenih u Novom zavetu 1.4). Isus je obećao da će "krotki naslediti zemlju" (Matej 5. U Evanđeljima Isusovo učenje o nagradi otkupljenih u velikoj meri je bilo prirodni nastavak starozavetnih učenja koja smo upravo proučili. 18. Međutim. B. a nijednom u Luki) ili "carstvo Božje" (32 puta u Luki i četiri puta u Mateju). odnose da ono što je moglo da bude. Iako se ponekad čini da je carstvo duhovno područje (Matej 13). ali se nikada nije dogodilo. Da su oba pojma ista po značenju vidi se po njihovoj paralelnoj upotrebi (Matej 13.25. Oba teksta se.15). "Mesijanska gozba" je starozavetni simbol (Isaija 25. 14.20.9) ili mestu odakle je došao (Jovan 6. Marko 9.51).23) Govoreći o toj nagradi. "Večni život".2). na vreme kada će spaseni učestvovati u slavi nebeskog carstva. Osim toga. Luka 6. Isus se služi slikom nebeske gozbe. U Evanđeljima Isus često govori o "nebu".46).28. Luka 22.16) Iako bismo s pravom mogli da prigovorimo da "večni život" počinje već ovde i već sada. nema nikakve sumnje da se radi o stvarnom mestu u kojemu živi Božji narod.30. 19. primiće "na onome svetu život večni" (Marko 10.11.18). jer je velika plata vaša na nebesima!" (Matej 5. "Carstvo Božje" je stvarno mesto na kojemu će Isus ponovo jesti i piti sa svojim učenicima (Marko 14. pisci Evanđelja stavljaju snažan naglasak na "carstvo"". već i kao o mestu na kojemu će otkupljeni primiti svoju nagradu: "Radujte se i veselite se. suprotnost večnom prokletstvu.6) koji se pojavljuje i u međuzavetnoj literaturi (3. Oni koji su izgubili porodicu zbog vernosti Isusu.12. i Luka 9.47. . ali ne samo kao o Božjem boravištu (Matej 6. na kojoj će spaseni neznabočci sedeti "za trpezom sa Avraamom i Isakom i Jakovom u carstvu nebeskome" (Matej 8.7. zauzima istaknuto mesto u Isusovom učenju ((Matej 25. Matej 10.(Otkrivenje 21.3.23.25). Luka 18. Isus taj pojam upotrebljava ukazujući na "vreme koje će doći".11.30).16.

I Petar se pridružuje Pavlovom optimizmu kada je reč o "nasledstvu nepropadljivom.3.15). Petrova 1. i uho ne ču. nema nikakve sumnje u njihovu nagradu: "Onima. i oni koji vaskrsnuli i oni koji su živi dočekali Hrista. a. nema nikakve sumnje da bi se taj Pavlov opis večne slave koja očekuje Božju decu slobodno mogao nazvati i pesmom zahvalnosrti i slavljenja: "Što oko ne vide. koje neće istrunuti ni uvenuti. očigledno.18). sačuvanom na nebesima" za otkupljene (1.17). On će .18). Podroban opis milenijuma pojavljuje se u posebnom poglavlju.10). ta slavna nagrada je večna (Rimljanima 6. sa mestom na kojemu će Njegovi učenici biti dočekani s dobrodošlicom.U Jovanu 14. Prilikom svog drugog dolaska Isus će poslati "anđele svoje s velikim glasom trubnim i sabraće izabrane njegove od četiri vetra.9. i u srce čoveku ne dođe. Isus izjednačuje Nebo. 2. U Otkrivenju Jovanova proročka knjiga sadrži niz obaveštenja o novoj Zemlji. Ta večna nagrada je "nada ostavljena vama na nebesima" (Kološanima 1.13). Milenijum. 2. Korinćanima 2. Solunjanima 4. biti sa Gospodom na Nebu (1. živeti pravednici (2. da će biti spasen za "nebesko carstvo" (2. Osim toga. Njegovi čitaoci treba da se "zacelo nadaju blagodati koja će im se prineti kada dođe Isus Hristos" (1. "stradanja sadašnjega vremena nisu ništa prema slavi koja će nam se javiti" (Rimljanima 8. I nje saznajemo i za milenijum i za osobine onih koji će naslediti novu Zemlju. Iako u 1. Timotiju 4. Božje boravište.23. Pavle opisuje veličinu Božjeg plana spasenja.4).31). Međutim. dakle. Petrova 3. koji su trpljenjem dela dobroga tražili slavu i čast i neraspadljivost.7) U stvari. gde pravda živi". Timotiju 2. U Poslanicama U Pavlovim Poslanicama nema nekog potanjeg opisa mesta na kojemu će otkupljeni boraviti. život večni!" (Rimljanima 2. Ovde će biti dovoljno da naglasimo da će u toku tih hiljadu godina otkupljeni sa Zemlje. U svojoj Drugoj poslanici apostol vrhunac svoga vatrenog opisivanja poslednjeg dana dostiže obećanjem o "novom nebu i novoj zemlji. Petrova 1. ono ugotovi Bog onima koji ga ljube!" Sam Pavle je bio siguran da će se naći na tom mestu. od kraja do kraja nebesa" (Matej 24.5) ili "obećanje večnoga nasledstva" (Jevrejima 9. 2. Korinćanima 4.2. On sam će im tamo pripremiti stanove i tako im omogućiti da žive s Njime. 3.16.18. gde će.11-13).

povodeći se za nekim starim rukopisima. b.14). sledi i voli Učitelja (Jovan 14.7) Nad pobednikom druga smrt nema vlasti (Otkrivenje 2. Usko povezana sa idejom o upisivanju nečijeg imena u knjigu života je i zamisao izražena u Otkrivenju 22." (Otkrivenje 2. Pobednikovo ime nije izbrisamo iz ove knjige (Otkrivenje 3. Kao grešnici isključeni sa nove Zemlje i osuđeni na smrt u ognjenom jezeru posebno se navode kukavice. To je jedna od knjiga na temelju kojih se obavlja suđenje (Otkrivenje 20.8. mora se priznati da ove dve misli uopšte ne isključuju jedna drugu.7). Pošto je opisao atmosferu na novoj Zemlji. Poslanica Jevrejima ističe da je Božji narod "očišćen" (Jevrejima 9. prolivenom na Golgoti. tekst u Otkrivenju 22. vračari. Ova knjiga se jednom pojavljuje u Pavlovim spisima (Filibljanima 4. 17. i biću mu Bog.27). Oni koji su pobedili zver i ikonu njenu stoje kraj staklenog mora i pevaju pesmu Mojsija.14: "Blago onima koji su oprali haljine svoje da im bude vlast na drvo života i da uđu na vrata u grad." (po engleskom originalu) U Otkrivenju 7. U njoj su zapisana imena onih koji su svoj put predali Hristu.8).14. "Koji pobedi daću mu da jede od drveta životnoga koje je nasred raja Božjega. vernici su "opravdani" (Rimljanima 5. Kvalifilkacije za ulazak u novu Zemlju." Na drugim mestima u Novom zavetu.2. lako se može shvatiti kako je u toku prepisivanja grčkih tekstova moglo doći do ove promene.9). Odenuti se u haljinu Hristove pravednosti je najvažniji uslov za ulazak u nebesko carstvo (Matej 22.14. Stanovnici su pobednici.7) Svi oni koji žive na novoj Zemlji zapisani su u "životnoj knjizi Jagnjetovoj" (Otkrivenje 21. bludnici.2.20) Hristovom krvlju. Stariji prevodi. Pobednici su odeveni u belinu i nalaze se uz Hrista (Otkrivenje 3.5).15)." Iako se prevod "oprali haljine svoje" može podržati tekstovima originala. Oni koji su vaskrsnuli u prvom vaskrsenju biće u nebeskom carstvu "sveštenici Bogu i jagnjetu i carovaće s njime hiljadu godina" (Otkrivenje 20. prevode drukčije: "Blago onima koji tvore zapovesti njegove da im bude vlast na drvo života i da iđu na vrata u grad.22) zaslugom Hristove krvi. koji nisu povezani sa zverju (Otkrivenje 13. Jovan ponavlja Isusov opis njenih stanovnika: "Koji pobedi dobiće sve.21). sluge Božjega (Otkrivenje 15. .5). dobijamo nešto više podataka o pranju odeće: "Opraše haljine svoje i ubeliše haljine svoje u krvi jagnjetovoj. U Otkrivenju nalazimo obaveštenje o osobinama onih koji su se pokazali dostojni da žive na obnovljenoj Zemlji i onih koji su sami sebe isključili iz Božjeg carstva. nevernici. Držanje zapovesti je znak da neko poznaje.13). ubice.17). "približeni" (Efescima 2." (Otkrivenje 21.6).4. "otkupljeni" (Efescima 1.3).3).11). da je dobio oproštenje (Jevrejima 9. pokvareni. On dobija i novo ime (Otkrivenje 2. ustvari. sede s Njime na Njegovom prestolu (Otkrivenje 3. "pomireni" (Kološanima 1. Međutim.1-14).3) i šest puta u Otkrivenju. i on će biti moj sin.12).otkupljene odvesti "u kuću oca svojega" koju je pripravio za njih (Jovan 14.

3. Ipak. verom prihvatamo da je taj grad neuporedivo lep.5. Prema Jovanovim navodima. lepši od svakog drugoga. Jerusalim nov. mi nismo u stanju da shvatimo ono što još nikada nismo videli. Pošto sveti grad siđe na Zemlju.2-4). Grad je prekrasan. nova Zemlja će nastati posle milenijuma.8). "pripravljen kao nevesta ukrašena mužu svojemu" (Otkrivenje 21.3). Pravednost otkupljenih mora da bude veća od pravednosti "farizeja i književnika" (Matej 5. gde silazi od Boga sa Neba!" Prema tome. pošto Zemlja koju danas poznajemo bude očišćena ognjem (Otkrivenje 21.21). Temelj ovog isključenja je naveden u Otkrivenju 21.8). 15. o Božjem boravištu. U ovom trenutku postajemo svesni ograničenosti ljudskog razuma. David opisuje čoveka koji će moći boraviti na svetoj gori Božjoj: "Ko hodi bez mane. ko zatiskuje uši svoje da ne čuje za krv.15. i zažima oči svoje da ne vidi zla." (Isaija 33.15) U jednome od svojih uslovljenih proročanstava o onome što je Izrailj mogao da postigne. Ko ne opada jezikom svojim. možemo zaključiti da se radi o prestonici Božjeg carstva.12.3. Jerusalim nebeski (Jevrejima 12.9).27: "I neće ući u njega ništa pogano!" Slika objavljena u Otkrivenju o tome ko će i ko neće ući u nebesko carstvo slaže se sa slikom koja se može naći na drugim mestima u Bibliji.12. ko mrzi na dobitak od nasilja. Opis nove Zemlje Poslednja dva poglavlja Otkrivenja sadrže veliki broj podataka o novoj Zemlji. Isaija naglašava da će "nečisti" biti izbačeni (Isaija 35." (Psalam 15.1): "I ja Jovan videh grad sveti. i ne ruži bližnjega svojega.10) je istovremeno i "Sionska gora. Mera grada nam je objavljena kao 12 hiljada stadija. kao kamen jaspis svetli" (Otkrivenje 21. nazvan i "grad Boga mojega" (Otkrivenje 3. 14.12) i "sveti grad" (Otkrivenje 21. tvori pravdu i govori istinu iz srca svojega. Da li se radi o jednoj stranici kvadrata ili o obimu grada nije . c.idolopoklonici i lažljivci (Otkrivenje 21. Novi Jerusalim (Otkrivenje 3. Ovom spisku tekst u Otkrivenju 22.3) I Isaija opisuje one koji će stanovati "na visini": "Ko hodi u pravdi i govori što je pravo. grad Boga živoga.11). On blista "kao dragi kamen.2. Dodatne informacije se mogu naći i u drugim delovima Otkrivenja (Otkrivenje 3.20).2).2). u njega će ući samo oni koji su po duhu slični deci (Matej 18. ne čini drugome zla. Iako izraženi na ponešto različit način. ko otresa ruke svoje da ne primi poklona. Grad je kvadratnog oblika i veoma veliki.21. dodaje i "pse" – besramnike i svakoga "koji ljubi i čini laž". vernici ne mogu samo na temelju svojih reči steći pravo na ulazak u Božje carstvo (Matej 7. uslovi koje je Isus postavio za ulazak u svoje nebesko carstvo usko su povezani sa uslovima u Otkrivenju. među otkupljene (Otkrivenje 21.2.22). 21. i što će se ostvariti tek na novoj Zemlji. i Bog će premestiti svoje boravište na novu Zemlju.2.

21). I da ponovo naglasimo. U svakom slučaju. bistru kao kristal. Učinjeni su mnogi pokušaji da se objasne ove dimenzije. Ima i onih koji misle da je obim temelja zidina isti kao i obim krune zidina. Ako se uzme da jedan lakat iznosi 45 centimetara.16). "jaspis" se upotrebljava da naglasi blistavilo sjaja. da simbolički izrazi prostranstvo. Grčki naziv "iaspis" izgleda da se odnosi na poluprovidni zeleni dragi kamen. Bilo kako bilo. karneol. Neki su mišljenja da biseri.2). "I pokaza mi čistu reku vode života.sasvim jasno.3. i koja svakako upućuje na sjaj i svetlost. Bekvit (I. tada bi dužina svake strane grada bila 2. Da bi slika postala još složenija. smaragd. 144 lakta bi iznosila oko 65 metara.19. Jovanov opis svakako da pokušava da opiše slavu i lepotu grada kojega je video i viđenju. Kakva je veza između ova dva niza dragulja nije sasvim jasno. savršenu simetriju i sjaj novog Jerusalima. pošto nastaju jedino patnjom.18). ne gledajući na arhitrektonsku stvarnost.20). Voda života utoljuje fizičku i duhovnu žeđ otkupljenih (Otkrivenje 21. Ova dimenzija se može odnositi i na visinu ili na debljinu zidina. daje svakoga meseca po jedan od dvanaest vrsta roda. jer u gradu nema noći (Otkrivenje 21. sedam se pojavljuju i u Septuaginti prilikom nabrajanja dragulja na naprsniku prvosveštenika (2. međutim. čije stablo se nalazi s obe strane reke. Neki su predložili da mere treba shvatiti kao "anđeoske mere" (Otkrivenje 21. tako ga bar opisuje rimski prirodnjak Plinije iz prvog stoleća. Drugi su smatrali da reč "jednaka" (isos) treba shvatiti kao "proporcionalna". Teolog I. Čak i da je data samo mera obima grada.17.1. koja se u stara vremena često navodila. ove mere i opis grada nadmašuju moć ljudskog shvatanja! Grad je načinjen od zlata.6). kao i u Otkrivenju 4.220 kilometara.17). obim od 2. Backwith) kaže zato: "Apokaliptičar se bori. a njegovo lišće služi "za isceljivanje narodima" (Otkrivenje 22. Ako se zna da jedan stadijum ima 185 današnjih metara.21) i ostaju otvorena u svako doba.10-13). Zlato je opisano kao čisto i "kao staklo presvetlo" (Otkrivenje 21. Mojsijeva 28. najneobičnija kombinacija po savremenom shvatanju. a njegovi temelji od dragog kamenja. ljudski razum nije u stanju da objasni ovaj navod.2) Drvo života. ahat." (760) Zidine grada su načinjene od jaspisa. koja izlažaše od prestola Božjega i jagnjetova. Rodovi drveta života "sadrže vitalne . Svaka od 12 vrata su načinjena od po jednog zrna bisera (Otkrivenje 21.17-20. možda se ovde jednostavno radi o providnom kamenu (Jerusalimska Biblija zato prevodi "dijamant"). beril. hrisopras. hrisolit. kaže se da je "dužina i širina i visina jednaka" (Otkrivenje 21.T.25). Dvanaest dragih kamenova je navedeno kao: jaspis. i na njima je bilo 12 vrata—po tri na svakoj strani (Otkrivenje 21. Od naziva ovih dragulja na grčkom jeziku. safir. nasred ulica njegovih i s obe strane reke drvo života. jacint i ametist (Otkrivenje 21. simbolički predstavljaju činjenicu da je i spasenje osigurano patnjama i smrću Isusa Hrista za nas.T. apostol navodi i njihovu meru." (Otkrivenje 22. 144 lakta. 39. oniks.13. topaz. ali to ne rešava zagonetku.220 kilometara bi govorio da se radi o vrlo velikom gradu.

23). Mojsijeva 3. Pojavljuje se i u Otkrivenju 7. u uskoj zajednici sa Bogom.3). svetlost igra vrlo značajnu ulogu.2-4).3. više nema nikakve potrebe za ceremonijama koje bi zbližavale čovečanstvo sa Bogom. 9. Sam grad je načinjen od blistavog zlata i dragulja." (Otkrivenje 21.22). Dok Isaija naglašava poljoprivredne pa čak i trgovačke poduhvate na obnovljenoj Zemlji (Isaija 60.elemente bez kojih je ljudski rod ostao još od vremena kada su Adam i Eva morali da napuste Edemski vrt . Potreba za crkvom je prošlost. pravednici učestvuju u Božjoj vladavini.1) "Onde noći neće biti. njome slave Boga i Njegovu pravednost i svetost (Otkrivenje 15.5) Neće biti potrebe ni za Suncem i Mesecom. Jevrejima 8.3. koji boravi među njima (Otkrivenje 21. gde je crkva jasno pokazana. Aktivnosti na novoj Zemlji. . jer je njemu crkva Gospod Bog Svedržitelj i Jagnje. već učestvuju u Hristovoj carskoj vladavini.14). Slobodni od "svake prokletinje" (Otkrivenje 22. U celom ovom opisu. Oni vladaju "s Hristom" (Otkrivenje 20.4). I u toku milenijuma na Nebu i kasnije na obnovljenoj Zemlji. otkupljeni padaju ničice u radosnom obožavanju Onoga koji im je omogućio Nebo. preveden glagolom "obožavati" u Otkrivenju 22. glasi "latreuo".5. iscrpljenosti i jednostavnog umora" (SDA Believe 377. osnovna aktivnost otkupljenih biće obožavanje Jagnjeta. 2. presto Božji i Jagnjetov sada je dostupan svima (Otkrivenje 22.5).22.5. Sto četrdeset i četiri hiljade otkupljenih pevaju "kao novu pesmu pred prestolom i pred četiri životinje i pred starešinama".37.3). d. Grčki glagol.3. 13.10). To je u skladu s onim što o bogosluženju govori Isaija 66.10.3).4) "u vek veka" (Otkrivenje 22. izvan dohvata smrti (Otkrivenje 21. jer Isus i Otac zrače svom potrebnom svetlošću (Otkrivenje 21.3). Luka 2. to je pesma njihovog iskustva i zato jedino oni mogu da je nauče (Otkrivenje 14.23. 22.4-7).25. Pevanje predstavlja važan deo nebeskog bogosluženja.11). da opiše poklonjenje i službu onih "koji opraše haljine svoje i ubeliše haljine svoje u krvi jagnjetovoj" (Otkrivenje 7. Posle rešenja problema greha.sredstva protiv starenja. "I crkve ne videh u njemu. Oni koji su pobedili pevaju pesmu Mojsija i pesmu Jagnjetovu. Jovan se bavi bogosluženjima i društvenim aktivnostima.14. Filibljanima 3. i obično se upotrebljava kao oznaka bogolsuženja ili službe u Božjem domu (Matej 4. Jedno ne isključuje drugo. Prema navodima Otkrivenja." (Otkrivenje 21. Vode reke života su "bistre kao kristal" (Otkrivenje 22. Oni ne nameću neki svoj autoritet.15. Timotiju 1. pun je "slave Božje" (Otkrivenje 21.22) Ovaj navod se ne slaže s navodom u Otkrivenju 15. 1.

Prema tome.23. I tada će biti u stanju da se pridruže starešinama u pesmi: "Dostojan si. Značenje doktrine o carstvu Doktrina o novoj Zemlji i večnom carstvu ima veliku važnost.Nova Zemlja biće mesto savršenog zajedništva među otkupljenima i otkupljenih s nebeskim bićima. Gospode.11) Osim toga.3. Mojsijeva 3. Božja volja prilikom stvaranja nije mogla da bude potpuno onemogućena ili odbačena. Kao što Pavle . u kojemu će Njegova deca moći slobodno i u punoj meri da uživaju sve blagoslove koje im daje Njegova beskrajna mudrost. stvorena po Njegovom obličju. Bog im je objavio svoju nameru: "Rađajte se i množite se i napunite Zemlju i vladajte njome" – upravljajte svime što je na svetu (1. tok istorije otkupljenja ujedno je i priča o obnavljanju Božjih stvorenja i njihovom vraćanju iz sadašnjeg moralnog stanja u stanje koje je Bog prvobitno predvideo. Ispunjenje Božje namere prilikom stvaranja Kada je u početku stvarao ljudska bića. ali i Hristovom misijom i službom. oni će slaviti i Hristovu dostojnost: "Dostojan si da uzmeš knjigu i da otvoriš pečate njene.27)." (Otkrivenje 4.2). koja je nastala kao posledica njihovog greha (1. jer si se zaklao i iskupio si nas Bogu krvlju svojom od svakoga kolena i jezika i naroda i plemena i učinio si nas Bogu našemu careve i sveštenike i carovaćemo na Zemlji.1).15. Njegovim zavetom i obećanjima. U tom odnosu. Mojsijeva 1. On je objavio plan spasenja da izbavi ljudski rod od smrti. jer si ti sazdao sve i po volji tvojoj jeste i stvoreno je.9. A. ne samo zato što obuhvata i poslednje događaje. Ipak." (Otkrivenje 5. Ona se bavi namerom koju je Bog imao prilikom stvaranja.1. upoznavaće i Božje puteve (Mihej 4. Mojsijeva 1. Njegovu moć pokazanu prilikom prvog i ponovnog stvaranja. Rimljanima 6. "i gledaće lice njegovo i ime njegovo biće na čelima njihovim" (Otkrivenje 22. žive radosnim večnim životom i da na ljubazan način vladaju celim svetom i svim Njegovim stvorenjima (1. da primiš slavu i čast i silu. Efescima 2. Bog je dugo čekao na osnivanje svoga carstva. Ona itekako utiče na naš hrišćanski život na ovoj Zemlji. već i zato što je povezana s konačnom etapom istorije spasenja i ciljem otkupljenja. Prema tome. nesputani nekadašnjim ograničenjima.26.4). Bog će boraviti usred svog naroda.28)! Bog je prilikom stvaranja želeo da ljudska bića. večno carstvo koje će biti uspostavljeno na novoj Zemlji predstavlja konačno ostvarenje božanske namere prilikom stvaranja. Prilikom bliskih i srdačnih susreta otkupljeni grešnici će upoznavati Boga.10) III. Ova prvobitna namera bila je osujećena padom Adama i Eve u greh.

a venac života će biti darovan svima "koji budu verni do same smrti" (Otkrivenje 2.58).14) Pavle nas hrabri da budemo istrajni i čvrsti u svojoj veri. Korinćanima 15.izjavljuje "da će se i sama tvar oprostiti od ropstva raspadljivosti na slobodu slave dece Božje!" (Rimljanima 8.1). već je i ljudski rod kao celina uzdisao u sebi. a ne na potpuno novo stvaranje. Timotiju 4. hrome i slepe.19).13. zovi siromahe.18). "čekajući posinjenje i izbavljenje telu svojemu" (Rimljanima 8. Ostvarenje Božjeg zaveta i Njegovih obećanja Doktrina o večnom carstvu predstavlja ostvarenje zaveta i obećanja koja je Bog dao svome narodu u toku starozavetne istorije. kljaste. Korinćanima 15. Bog je Bog pravedne naknade i On će dati slavnu nagradu svojim vernim sledbenicima koja će daleko nadmašiti sve patnje koje su doživljavali u sadašnjem vremenu (Rimljanima 8. C . U Mateju 19. Mnoga starozavetna proročanstva ukazuju na kraj vremena. Sa svim svojim proročanstvima i obećanjima. ali nije neophodno da to bude još jedno stvaranje ex nihilo – ni iz čega. ta reč se prevodi kao "novi svet". dolasku Mesije i Njegovog carstva. "novo doba" ili "obnavljanje".23). Putem ovog ponovnog stvaranja Bog Stvoritelj će konačno ostvariti svoju prvobitnu nameru koji je imao stvarajući "prvo nebo i prvu zemlju" (Otkrivenje 21. jer nam u Gospodu rad neće biti uzaludan (1. Pojmovi upotrebljeni u 2. Mnoga proročanstva u Novom zavetu se bave drugim dolaskom Isusa Hrista i znacima koji će mu prethoditi. ukazuju na obnavljanje. "Venac pravednosti" je pripravljen kao nagrada svima onima "koji se raduju njegovu dolasku" (2.21) Ne samo da je sve stvoreno očekivalo ovakav razvoj događaja. pojam "palingenesia" ukazuje na obnavljanje sveta. i blago će ti biti što ti oni ne mogu vratiti!" Svoj savet je završio rečima: "Nego će ti se vratiti o vaskrsenju pravednih!" (Luka 14.21).7-13. Petrovoj 3. Petar vreme ostvarenja te namere naziva "vremenom kada će se sve popraviti" (Dela 3. Ostvarenje Hristove poruke i službe . kada će Mesija doći da sedne na presto nove Zemlje.10). Ta proročanstva su utemeljena na činjenici da je Bog veran i da nikada neće propustiti da ispuni svoja obećanja. Sva ova obećanja biće potpuno ostvarena kada se bude uspostavilo večno Božje carstvo.8).28. Naš sadašnji život neće biti jedini ukoliko se nadamo u Hrista (1. cela Biblija je usmerena prema velikom eshatološkom događaju. Isus je savetovao svojim učenicima: "Nego kada činiš gozbu.22. Bog će stvoriti novo Nebo i novu Zemlju (Isaija 65. ponovno građenje sveta. koje će dovesti do toga da se stari svemir potpuno očisti i obnovi.17). B.

nego zdrav ostati izvan njega (Matej 18.R. Druga opisuju važnost Božjega carstva: bolje je osakatiti sebe i takav ući u Božje carstvo. Prvo bi se moglo nazvati "carstvom blagodati".20) i oni treba da čine volju Oca svojega na nebesima (Matej 7. Na vrhuncu svog uvoda u službu Isusa Hrista.R. kada se slavno Božje carstvo konačno bude pojavilo na ovoj Zemlju u bude uspostavljeno zauvek. biće to veliko i slavno ostvarenje Hristove poruke i Njegove službe. Neka objavljuju kako se može ući u Božje carstvo: pravednost vernih mora da bude veća od pravednosti fariseja i književnika (Matej 5. Ona daje verniku snagu i hrabrost da izdrži i savlada iskušenja ovoga sveta. Beasley-Murray) zapaža.21). ne samo kao sastavni deo biblijskih učenja. onako kako su zapisana u Evanđeljima.25).2). 9. Marko piše sledeće značajne reči: "Dođe Isus u Galileju. U svim prilikama carstvo Božje je bilo na Njegovim usnama.3-9. može samo da potvrdi tu činjenicu.35. Proučavanje Isusovih učenja.29).15. I teolog Džon Brajt iznosi sličnu misao: "Marko na taj način objavljuje da je osnovni cilj Isusovog propovedanja bio da oglasi dolazak Božjega carstva. Mnoge Isusove izreke i priče bave se dolaskom Božjega carstva. Prema tome. ovaj tekst treba da "objavi skraćeni tekst evanđelja koje je Isus propovedao. 8. Bilo kako bilo. bila je to centralna tema kojom se bavio. već i kao važan faktor koji uzdiže hrišćansku veru i nudi vernicima praktične blagoslove u njihovom duhovnom životu. Neke Isusove izreke i priče prikazuju Božje carstvo u sadašnjosti. Božje carstvo je osnovna misao Hristovog propovedanja. Marko 1.14.12-17. i uvek se radilo o nečemu što je očajnički važno. On je držao ""sramotu Hristovu za veće bogatstvo od svega .Drugi značajan aspekt večnog Božjeg carstva je činjenica da ono predstavlja ostvarenje učenja i službe Isusa Hrista. propovedajući evanđelje o carstvu Božjemu i govoreći: naiđe vreme i približi se carstvo Božje.43.23.14. D.1.15) Kao što teolog G. pokajte se i verujte evanđelje!" (Marko 1.8. a drugo "carstvom slave". 9. dok se druge bave njime kao budućim događajem.31-33. nego da ima zemaljsku sladost greha" (Jevrejima 11." (17) Sinoptička Evanđelja to jasno iznose u tekstovima koji predstavljaju sažeta ponavljanja sadržaja i iz kojih se vidi da su evanđelisti videli da je Isusov prvenstveni cilj da objavi dolazak Božjega carstva (Matej 4. i kojemu je Isusovo učenje zapisano u Evanđeljima kao celini predstavljalo tumačenje" (71). 45-50). Bisli-Marej (G.9). Neka od njih objašnjavaju prirodu Božjega crastva (Matej 13. Duhovni uticaj na hrišćanski život Doktrina o novoj Zemlji i večnom Božjem carstvu je veoma značajna. Luka 4. Mojsije je izabrao da strada "s narodom Božjim. bolje je žrtvovati sve ljudske odnose i sva zemaljska blaga nego izgubiti Božje carstvo (Mtej 19.

16.10) IV. koju otkriva Biblija. svet u kojemu se ostvaruje jedino Božja namera – imamo verniju sliku Božjeg karaktera. gle. da bude volja tvoja. Pavle je obnavljao svoju hrabrost. kada se javi slava njegova. Korinćanima 4. jer gledaše na platu" (Jevrejima 11. razmišljajući o budućoj slavi: "Jer mislim da stradanja sadašnjega vremena nisu ništa prema slavi koja će nam se javiti!" (Rimljanima 8. niti će se kazati: evo ga onde ili ovde. donosi radost i nadu hrišćanima. mnogo jasnije otkriva Božji karakter." (Luka 17. to veće postaje značenje molitve Gospodnje: "Da dođe carstvo tvoje. Slika novog Neba i nove Zemlje. On im je odgovorio: "Carstvo Božje neće doći da se vidi.26).blaga Egipatskoga. Greh je toliko unakazio i oštetio ovu Zemlju da sadašnji svet nikako ne može pravilno predstaviti Božji karakter i Njegov prvobitni plan sa ovom Zemljom. biblijska istina o obnovljenom Edemu pomaže nam da shvatimo Božji pravi karakter i Njegovu prvobitnu nameru s kojom je stvorio čoveka.21) Izraz "usred vas" ("entos hymon") neki prevodioci prevode "unutra u vama".18) "Zato da vam se ne dosađuje. Oni koji će ući u večno carstvo već su uspostavili Božje carstvo u svojim srcima. 382) Dok hrišćanin jasnije sagledava sliku o novom Nebu i novoj Zemlji.13) I sam Isus je rekao: "Radujte se i veselite se. primiće platu!" (1. kako na nebu tako i na zemlji!" (Matej 6. Hrišćanin koji se priprema da živi večno živi ozbiljnijim i poštenijim životom na Zemlji. Sam Isus je "pretrpeo krst. prihvativši Isusa Hrista kao svog Gospoda i Cara. biva privučen da poželi taj bolji svet.17) Verovanje u doktrinu o večnom Božjem carstvu i nagradi koju nudi. Jedino oni koji su već iskusili "carstvo blagodati" u sadašnjem životu. Pavle kaže: "I ako ostane čije delo što je nazidao.2). Istorijski pregled . " u onome što je Bog planirao za otkupljene – svet nedirnut Sotoninim uticajem. Što bolje razume prirodu večnog Božjeg carstva i Božju volju za otkupljene..20.14) "Hvalimo se nadanjem slave Božje!" (Rimljanima 5.34). ne mareći za sramotu" jer je unapred gledao "određene sebi radosti" (Jevrejima 12. carstvo je Božje unutra u vama. Konačno. imali radost i veselje!" (1. Korinćanima 3. Petar nas hrabri: "Nego se radujte što stradate s Histom da biste.2) Vernici mogu radosno dozvoliti da se "razgrabi njihovo imanje" zato što znaju da imaju "bolje i nepropadljivo na nebesima" (Jevrejima 10.. Petrova 4. jer naša laka sadašnja briga donosi nam večnu i od svega pretežniju slavu!" (2. jer je velika plata vaša na nebesima!" (Matej 5. Kada su fariseji upitali Isusa kada će doći Božje carstvo. mogu da naslede i da uživaju "carstvo slave" posle vaskrsenja." (SDA Believe. Drugim rečima. jer.12) Verovanje u večni život omogućuje čvršći i konstruktivniji odnos i prema ovome životu.

nego nagradi pravednika. U toku života malo su šta mogla učiniti da bi sebi osigurala neko blistavo postojanje posle smrti. B. Jezdri možemo čitati: "Upravo je za tebe Raj unapred otvoren. Judaizam Jevrejski pseudoepigrafički spisi u međuzavetnom razdoblju slede starozavetnu temu o "novoj Zemlji" (2. Iako se često više pažnje posvećuje kazni bezakonika. Enohovoj knjizi: "I toga dana. 57. Sudije su izricale svoju presudu na raskrsnici puteva. obećano pravednima.6. Da bi se umrlome osigurao prolaz na sudu. Nije nam ostala jasna slika o aktivnosti duša na tom mestu. Varuh 32." (1. kaže: "Dan novog stvaranja kada će nebo i zemlja i sva njihova stvorenja biti obnovljeni u skladu je sa silama neba i u skladu sa celom prirodom zemlje. odmor određen. na brdu Sionu ne podigne Gospodnje svetilište. Grci su smatrali da će na kraju života svaka duša biti ili nagrađena ili kažnjena. Čovek koji bi uspeo da prođe Ozirisov sud ulazio je u Raj: u polja Aalua.29) Slične misli nalazimo i u 1. smrt je predstavljala samo produženje života onakvog kakvog su poznavali na Zemlji.2). s najboljim izgledima da se ispune njihove najveće želje. A. Stari svet Stari Mesopotamci su verovali da su posle smrti ljudska bića osuđena da postoje kao senke u podzemnom svetu. Mi ćemo se ovde baviti jedino onim što nazivamo "boravištem otkupljenih". buduće vreme pripravljeno. sve dok se u Jerusalimu. obilje osigurano. zamisao o nagradi pravednika i kazni bezakonika usko je povezana sa verovanjem o stanju mrtvih posle smrti. Knjiga Jubileja. duga lista dobrih dela koja je učinio i zlih dela koja je izbegao da učini – Knjiga smrti – obično je stavljana u grob zajedno s pokojnikom. Za stare Egipćane. u toku svih vekova je predstavljalo sastavni deo hrišćanske nade.U svim kulturama i vremenima. ja ću preobraziti nebesa i učiniti da postane blagoslov svetlosti zauvek. mestom na koje će otkupljeni biti odvedeni posle konačnog vaskrsenja. Tamo se predavao uživanjima u jelu. ja ću učiniti da moj Izabranik stanuje među njima. drvo života posađeno. Ja ću . U 4. večno Božje carstvo. dobro uspostavljeno i mudrost usavršena. od kojih je jedan vodio do boravišta blaženih. grad sagrađen." Knjiga napisana u drugom stoleću pre Hrista. piću i besposlici.

Testament of Levi 18. C.3. koji je bogat visokim senovitim drvećem. a isto tako i za hinduse. Prema rabinskom judaizmu. koji poznaju Boga i koji su blizu Njega. i navešću moga Izabranoga da stanuje u njoj. U tom nebeskom vrtu blaženi se odmaraju na sofama. kada će pravednici sedeti u slavi i uživati sjaj božanske prisutnosti u svetu čistog duhovnog sjaja (Vavilonski Talmud. "vrt". uživajući najbolju hranu i piće (Kuran 76. već će pravednici sedeti sa krunama na glavi i gostiti se sjajem božanske prisutnosti. pravednici su odlazili u Raj. odeveni u svilu.5) Prema 2. čije su najvažnije . 17a.3) biće tamo i drvo života nalaziće se na tom mestu (8." (Berakoth 17a) Današnji Jevreji u različitoj meri prihvataju ta stara učenja. duša prelazi preko mosta i ulazi u boravište bogova. u Edemski vrt. Prilikom smrti.3. dobri lako uspevaju da uđu u nebesko područje. i koji su donosili pravedne sudove" (9. "koji su mučili svoju dušu." (Kuran 47. rabini su olam ha-ba ovako opisivali: "U budućem svetu neće biti jedenja i pijenja. Prema Vavilonskom Talmudu. Uživanja pripremljena za blažene jedva se mogu zamisliti.1) "imaće izgled ugodnosti kakav nikada do tada nije viđen" (8. mesto pripravljeno za pravedne. Osvrti na taj svet su vezani uz tekst u Isaiji 64. i reke od meda proveđenoga i gde ima voća svakovrsnog i oprosta od Gospodara njihova. o sudbini čoveka posle smrti odlučuje njegova karma. Tada oni koji su činili grehe i zločine neće više stupiti nogom u nju.1). ni razmnožavanja. "U kome su reke od vode neustajale. Mesijanska vladavina je trebalo da bude politička i fizička Utopija. i reke od mleka nepromenjena ukusa.5-22).15) D.11). Islam Na konačnom sudu. koji su okrertali svoje oči od nepravde.preobraziti i Zemlju i učiniti je blagoslovom. Svetovniji među njima jedva da veruju u budući svet. iz trećeg stoleća pre Hrista. Enohovoj 71. "Olam ha-ba" dolazi posle vremena Mesije i započinje poslednjim sudom. dosegnuće al-Jannah. ni takmičenja. ni mržnje.4. uz priznanje da niko osim Boga ne može nita kazati o toj temi. "Nova Zemlja" se obično naziva "olam ha-ba" – "svet koji će doći". koja je datirana u drugo ili prvo stoleće pre Hrista. Berakoth. Istočne religije Za budiste. i reke od vina prijatna onima koji piju. ni poslova. Svakovrsnog zrelog voća. Ortodoksni se i dalje drže tog verovanja.15. posle nje bi nastao budući svet. Ova fraza se prvi put upotrebljava u 1. Enohovoj knjizi. oni koji su dostigli posvećenje." (45. 34b). vrtova i mirisa (8. ni zavisti. hrane.

Međutim. Slike iz rimskih katakombi prikazuju nebeski život kao gozbu ili kao prizor u nekom vrtu. Natpisi na nadgrobnim spomenicima stavljaju mrtve "osvežene i radosne među zvezde". o Gospode. Njegova jedina reka teče od prestola u vrtu i deli se na četiri vodotoka. Pošto ovo blistavo stanje nije trajno. ima mnogo mesta u tvom Raju. a dobre propuštaju da uđu u sjaj. potpuno spasenje je moralo da čeka sve do dana vaskrsenja. koji su usađeni u tvojoj zemlji i koji imaju mesto u tvom Raju!" (11." /11. zahvaljujući svojim ranijim žrtvama i darovima koje su dali sveštenicima. I ništa u njemu nije neplodno. s kraja prvog i početka drugog stoleća poziva hrišćane da se mole: "Seti se. Blaženi tamo uživaju večni život. već je sve načičkano rodom. u nepropadljivom svetu. Na Zapadu. oni koji čine dobro očekuju da će se naći na nekom ugodnom mestu i da će živeti u obilju i sreći. koje sagorevaju zle. Neka Blagodat dođe i neka ovaj svet prođe!" (10. već stiče i potpuno znanje o Bogu i uživa u blizini božanske prisutnosti. Nebo je mesto na kojemu verni uživaju u životu punom radosti.karakteristike svetlost i sjaj. i prikupi je sa sve četiri strane sveta u svoje Carstvo koje si pripremio za nju. ali nije preko potrebno za uživanje u Božjoj blizini. svoje Crkve i izbavi je od svakog zla i usavrši je svojom ljubavlju. U Tominom evanđelju iz drugog stoleća pojavljuje se kratak opis Raja: "Jer imaš pet drveta u Raju koja ostaju ista u leto i u zimu i kojima lišće ne opada. Umesto svog lomljivog i slabog ljudskog tela dobijaju snažno telo bez mane. Učini je svetom. Na Istoku. izražavajući ne samo verovanje u nagradu pravednih već i u svesno stanje pre vaskrsenja.5. Neki citati iz poslednjeg poglavlja Avgustinovog dela "Božji grad" . Raj ima četiri odeljenja. Avgustin je tvrdio da vaskrsenje iz mrtvih samo pojačava radost spasenja koje je već dostupno duši umrloga. Poklonici Rig-Veda preklinju svoja božanstva da im osiguraju besmrtnost u trećem nebu. U poemama Jefrema Sirca (četvrto stoleće). Spis Didache. U njoj se govori o nagradi spasenih: "Blago onima. nije ni dostojno čovekovih težnji. E. U hinduizmu umrli prolaze pored dve vatre.23) Po verovanjima ranog hrišćanstva.6) Iako se tvrdi da su Solomunovo delo. Onaj koji njih poznaje neće okusiti smrti. po narodnom verovanju. Ode Solomunove su ustvari hrišćanska pesmarica iz prvog ili drugog stoleća posle Hrista." (19) Za Grgura Nacijanskog (329-390) vernik ne samo da nalazi olakšanje od nevolja ovog života. Rano hrišćanstvo Verovanje ranog hrišćanstva u nagradu spasenih malo se razlikuje od biblijskog gledišta. Gospode.18) Zatim: "Zaista.

1024) "Nebo nije u prvom redu mesto. . stvarni cilj našeg sadašnjeg života" (Božji grad. blažena vizija dolazi neposredno posle smrti i traje bez prestanka. koji je izdala Sveta kongregacija za doktrinu vere (1979). "Ta zajednica života i ljubavi sa Trojstvom. već lični odnos. 22. veoma je rezervisan kada se radi o pojedinostima doktrine o Nebu. stanje najviše." "Obećana nagrada vrline biće najbolja i najveća od svih mogućih – biće to sam Davalac vrline!" Tamo "greh više neće imati snage da kuša". To će biti "carstvo bez kraja. zajedno sa obnavljanjem tela. obnavljanje sveta. koji je smatrao da se radosti Neba mogu iskusiti tek posle vaskrsenja tela. Bernar od Klinjija (dvanaesto stoleće) komponovao je jednu od najpoznatijih "Jerusalim zlatni". koji će biti sve u svemu.30) F. Devicom Marijom. gde će život biti glasno veličanje Boga. Ova konstitucija je bila objavljena kao reakcija na učenje pape Jovana XXII. gde nas nikakvo zlo neće moći dosegnuti. preživljavanje "ljudske ličnosti" posle smrti i u "sreću pravednih koji će jednoga dana biti s Hristom". koja je na Zemlji bila simbolički predstavljena sedmičnom Subotom. pošto je proslavljenim telima potrebno mesto na kojemu će boraviti. U savremenom rimokatoličkom verovanju o Nebu naglasak se stavlja na Nebo kao stanje. predstavlja konačno dovršenje Božjeg plana spasenja. anđelima i svima blaženima se zove Nebo. Nebo je konačni cilj i ispunjenje najdubljih ljudskih čežnji. večno. koja se i danas peva. gde nam nijedno dobro neće biti izvan domašaja. Među ostalima koji su pisali himne o Nebu možemo spomenuti Petera Abelara (Peter Abelard 1079-1142) i Tomasa Kempijskog (1380-1471). Nebo će biti "konačna Subota". u koje je Avgustin stavio sebe." (Catechism of the Catholic Church. koje će nastati posle šestog. Potvrđujući verovanje u vaskrsenje tela. Spis pod naslovom "Letter on Certain Questions Concerning Eschatology". Papinska konstitucija pape Benedikta XII iz četrnaestog stoleća pod naslovom Benedictus Deus ističe postojanje blažene vizije i njene suštine kao intuitivnog viđenja Boga. Ta konačna Subota treba da bude sedmo doba. Njen neposredni zadatak je bio da ubedi vernike da za one kojima nije potrebno dalje čišćenje. konačne sreće. Rimokatolicizam Srednjovekovni monasi su razmišljali o nebeskom sjaju i pisali poeme o njemu.pokazuju kakvo je bilo njegovo verovanje o Nebu: "Ko bi mogao da izmeri sreću Neba. spis opominje protiv samovoljnih maštovitih zamisli pošto "ni Biblija ni teologija ne daju dovoljno svetlosti da bi se mogla stvoriti pravilna slika o životu posle smrti". iako je to i mesto." (The New Dictionary of Theology. 456) U krajnjoj liniji.

uključujući i poznatu: "Kada se moje životno delo bude završilo!" Iako protestanti uglavnom veruju u Nebo kao mesto na kojemu će otkupljeni provesti večnost sa Bogom i anđeoskim četama." Protestantska pesmarica devetnaestog stoleća sadrži i mnogo himni koje veličaju lepote Neba. u kojoj sveti besmrtni vladaju. Sveti će onda provoditi večnost sa svojim Gospodom na ovoj. Otkupljeni će milenijum provesti na Nebu (Vidi II. Rajnhold Nibur (Reihold Niebuhr)." (Luther's Works. konačno. 28. Beskrajni dan ne sadrži noć. večnom radošću u Bogu da nikada neće biti gladno. sa druge piše: "Nemudro je ako hrišćani tvrde da imaju ikakvog znanja o nameštaju na Nebu ili o temperaturi u paklu.294) H. izgleda da nije bilo nekog sistematskog nastojanja da se izloži doktrina o Nebu. . Adventističko gledište Sa očekivanjem Hristovog drugog dolaska kao temeljem svoga doktrinalnog sistema.9) Protestantska pesmarica potvrđuje sigurnost u nagradu pravednih.196) Na sličan način je i Žan Kalvin izrazio sigurnost u vaskrsenje i u večnu sreću otkupljenih. U svom Katekizmu je napisao: "To blaženstvo biće Božje carstvo. U to vreme će planeta biti očišćena ognjem i obnovljena.B. Protestantizam Izgleda da su reformatori smatrali Nebo kao gotovu činjenicu. a zadovoljstvo progoni bol. ispunjeno takvom nebeskom. 1674-1748). tako zdravo. tako blistavo. Ajzak Vats (Isaac Watts. dok s jedne strane izražava veru u "simbole" Hristovog carstva. žedno." (20. duhovno telo" onih koji će vaskrsnuti u poslednji dan: "Celokupno telo će biti čisto i svetlo kao Sunce i lako kao vazduh i. obnovljenoj Zemlji. sve dok ne bude došao onaj dan kada će nam Gospod pokazati svoju slavu. prepuno svakog sjaja. Fani Krozbi (Fanny Crosby) je napisala mnoge od njih." (2. napisao je mnogo pesama o Nebu. adventisti su neprestano potvrđivali svoje uverenje u stvarnost novog Neba i nove Zemlje posle Hristovog drugog dolaska. iz malobrojnih osvrta na tu temu. umorno ili istrošeno. Prodor racionalizma i sekularizma je doveo do erozije jasnoće milenijalne nade.G. Martin Luter opisuje "nebesko. jasno je da su gajili čvrstu veru u nagradu otkupljenih. Na primer. jedna od najpoznatijih glasi: "Postoji zemlja čistog uživanja.3!) pre nego što se budu spustili na Zemlju zajedno sa novim Jerusalimom. Međutim. radosti i sreće – stvari koje su danas tako daleko od ljudskog shvatanja i koje danas gledamo samo nejasno.

i uho ne ču.675) . Oni koji prihvate učenje Božje Reči neće biti u potpunom neznanju u pogledu nebeske domovine. Smit (Annie R. 11. i u srce čoveku ne dođe. Smith – Long Upon the Mountains).1-7. U svom delu "Rani spisi" (Early Writings) Elen G. 'što oko ne vide. Bog će obezbediti večni dom za spasenei i savršenu životnu sredinu za večni život. 22. na kojoj prebivaju pravednici. Petrova 3. Matej 5. Komentari Elen G. Sve što je živo i neživo objavljivaće da je Bog ljubav. Korinćanima 2. Vajt opisuje slavu nebeskog Grada. 65. Vajt o nebeskom domu i obnovljenoj Zemlji su mnogo doprinela realizmu s kojim adventisti gledaju na budućnost otkupljenih. Dela slikara Harija Andersona i Rasela Harlana (Harry Anderson i Russell Harlan) nadahnjivala su maštu generacija adventističkih čitalaca. koji je videla u viđenju još četrdesetih godina devetnaestog stoleća (EW 39. ljubav. radost i poučavanje u Njegovoj prisutnosti. Velika borba biće okončana i greha više neće biti. Otkrivenje 21. Isaija 35. Poslednje od 27 temeljnih verovanja adventista seedmog dana.40). Adventistički kompozitori posle Vilijama Milera (I'm Going Home) muzički su izražavali slavnu nadu u buduće blaženstvo.13. predstavlja sintezu adventističkog gledanja na novu Zemlju (SDA Yearbook.15)" V.9) Ljudskom jeziku je nemoguće da opiše nagradu parvednika. To će biti moguće samo onima koji je budu videli. Pa ipak. 1981. mladih i starih. Amin! (2.Viđenja Elen G. Među njih bismo mogli ubrojati Džeimsa Vajta (James White – What Heavenly Music).17-25.8) "Na novoj Zemlji.5. Umetnička dela adventista uzvisuju čuda obnovljene Zemlje. Nijedan ograničeni razum nije u stanju da shvati slavu Božjega Raja. ono ugotovi Bog onima koji ga ljube!' (1. Frenka Beldena (Frank Belden – Joy by and by) i Henrija de Flitera (Henry de Fluiter – Over Yonder). Ovde će sam Bog prebivati sa svojim narodom. Hristos je uveravao svoje učenike da On ide da im pripremi stanove u kući Oca svojega. mnogi simbolički predstavljaju baš one istine koje nam omogućuju da ovo nasledstvo smatramo svojom pravom domovinom." (GC 674. Eni R. i On će vladati večno. godine. Vajt "Iz straha da će buduće nasledstvo izgledati suviše materijalno.1-5. a patnji i smrti nestaće. formulisanih 1980.

zajedno sa 144. kada bih imala jezik da njime izrazim slavu blistavog sveta koji će doći! O. a ptice su cvrkutale svoje pesme. Stanovnici mesta su bili svih veličina. Onda mi je anđeo rekao: 'Moraš se vratiti. Bili su građeni po Isusovom obličju. Upitala sam jednoga od njih zašto su toliko lepši od stanovnika Zemlje." (GC 676) D. Nikome neće biti potreban odmor niti će ga poželeti. Trava na tom mestu je bila blistavo zelena. Otkupljeni će živeti u slavi večnoga dana i bez svetlosti Sunca.5) Svetlost Sunca će biti zamenjena sjajem čije blistavilo neće smetati očima i koje će ipak dalako nadmašivati svetlost podnevnog Sunca. dobićeš priliku da posetiš sve svetove i da gledaš dela Božjih ruku. Nebo kao škola . prijatnog izgleda. hiljade. da gledam svoga dragoga Isusa koji je dao svoj život za mene i da se preobrazim u Njegovo slavno obličje. veličanstveni. Mi ćemo stalno osećati svežinu jutra. ako budeš verna. Bila su mi data krila i jedan anđeo me je pratio od grada do mesta koje je bilo blistavo i sjajno. 'I neće trebati videla od žiška. bili su plemeniti. ti.. a njihova lica su blistala svetom radošću. Slava Božja i Jagnjetova ispunjavaće sveti grad svetlošću koja nilkada neće utrnuti. koja je svedočila o slobodi i sreći toga mesta. Ja čeznem da stignem tamo. ni videla sunčanoga." (EW 39. i ona nikada neće prestajati. Odgovor je glasio: 'Mi smo živeli u strogoj poslušnosti Božjim zapovestima i nismo skrenuli s puta svojom neposlušnošću kao stanovnici Zemlje. jer će ih obasjavati Gospod Bog. Prednosti otkupljenih "Nebo je dobro mesto. Molila sam svog anđela pratioca da mi dozvoli da ostanem na tom mestu. ali. Nisam mogla da podnesem pomisao da se ponovo vratim u ovaj tamni svet.. O.B. žedna sam žive vode koja ulepšava grad našega Gospoda! Gospod mi je dao da vidim druge svetove. Niko se neće umarati u izvršavanju Božje volje ili proslavljanju Njegovog imena.' (Otkrivenje 22. Neće biti noći ni umora "U Božjem gradu 'noći neće biti'.40) C.

božanske žrtve i pobede nad smrću i grehom. S neizrecivim uživanjem mi ćemo učestvovati u radosti i mudrosti bezgrešnih bića. i kada se plan spasenja bude ostvario. Rupčić). 'Što oko ne vide i uho ne ču i u srce čoveku ne dođe. pa čak i ona pruža samo delimično otkrivenje.' (1.20.3) Život na Zemlji je početak života na Nebu. dok budu prolazile. I ja."Nebo je škola. pripravljen kao nevesta. njen učitelj. obrazovanje će se opet nastaviti u edemskoj školi. A godine večnosti. ukrašena mužu svojemu!' (Otkrivenje 21. 'Neograničeno više nego što možemo moliti ili misliti' (Efescima 3. vaspitanje na Zemlji je upoznavanje s načelima Neba.2) 'I grad ne potrebuje Sunca ni Meseca da svetle u njemu. Jovan. "'I sluge njegove posluživaće ga. životni poziv ovde nas priprema za životni poziv tamo.23) Između škole uspostavljene u Edemu u početku i škole u večnosti prostire se celi tok istorije ovoga sveta – istorije ljudskih prestupa i patnji. njeno područje proučavanja svemir.' (Otkrivenje 21. Beskonačni. Ogranak ove škole bio je otvoren u Edemu. unapred nam jasno otkriva šta ćemo biti. jer prvo nebo i prva Zemlja prođoše. i dalje će donositi sve slavnija otkrivenja.' (Otkrivenje 22.9) Samo se proučavanjem Božje Reči može steći znanje o tome.1. Korinćanima 2. videh grad sveti. Lj. Bog će nas večno obasipati svojim darovima. ono ugotovi Bog onima koji ga ljube. Na raspoplaganju će nam stajati blaga stečena u toku mnogih vekova razmišljanja o delima Božjih ruku. Nikakvog kušača nema tamo." (Ed 307) . gde silazi od Boga s neba. Nikakvo drvo poznavanja dobra i zla neće pružati priliku za kušanje. Otvorene riznice svemira "Božja deca će moći da istražuju sve riznice svemira. Svaki karakter je izdržao kušanje zlom. i nijedan više nije podložan njegovoj moći. Prorok s Patmosa ovako opisuje mesto na kojemu će se nalaziti škola u večnosti: 'I videh nebo novo i Zemlju novu..302) E. nikakve mogućnosti za zlo. jer ga slava Božja prosvetli i žižak je njegov Jagnje. Ono što smo sada u karakteru i svetoj službi." (Ed 301. Škola u budućem svetu neće biti u svemu ista kao prva škola u Edemu.. Jerusalim nov.

svaki dar povećavati. koji su oprali svoje haljine i ubelili svoje haljine u krvi Jagnjetovoj. Mi ćemo staviti svoje krune pred Isusove noge i stalno iznova hvaliti i slaviti Njegovo sveto ime. Oni će učestvovati u bogatstvu nauke i znanja koja su ova bića sticala u toku vekova proučavanja Božjih dela. Biće to radostan prizor i niko od nas ne može sebi dozvoliti da ga propusti. u 7BC 988) G. Više obrazovanje u budućem životu "Hristos. nebeski Učitelj. Oni koji budu ušli u Božji grad imaće zlatne krune na svojim glavama. ispuniče celo Nebo bogatom muzikom i pesmama Jagnjetu u slavu. Anđeli će se sjediniti u pesmama pobede. Sa neizrecivom milinom Božja zemaljska deca će se upoznati sa radostima i znanjem onih bića koja nikada nisu pala. Čista veza sa svetim bićima. Tamo će besmrtni umovi sa neumornim oduševljenjem proučavati čudesa stvaralačke moći i tajne ljubavi koja spasava. i još će postojati novi ciljevi koji se mogu postići. Sticanje znanja neće umarati um niti iscrpljivati životnu snagu. Korinćanima 13. sveta veza. naći će tamo najlepšu i najbolju primenu. koje je sam Bog usadio u dušu. nova čuda kojima ćemo se diviti. Posmatraće slobodno slavu stvaranja – Sunca. duše i tela na razvijanje. skladan društveni život sa uzvišenim anđelima i sa vernima iz svih vremena. nove istine koje se mogu shvatiti.15). Skladan društveni život i beskrajno umnožavanje znanja "Tamo će otkupljeni 'poznati kao što su poznati' (1. ispuniti najviše želje. U tom budućem životu Njegov narod će sticati potpuno više obrazovanje. 1909. Tamo će se moći izvršiti najveći poduhvati.F.12). Svaka sposobnost će se razvijati. Osećanje ljubavi i saučešća. Tamo neće biti svirepog i lukavog neprijatelja da nekoga zavede da zaboravi Boga." (MS 31. povešće pripadnike svoga naroda prema drvetu života koje raste s obe strane reke života i objasniće im istine koje nisu mogli da shvate u ovom životu. zvezda i . Sva blaga svemira se stajati na raspolaganju otkupljenima za istraživanje. koja međusobno sjedinjuje svu 'čeljad i na nebesima i na zemlji' – sve ovo doprinosi sreći iskupljenih (Efescima 3. nove teme koje će pokrenuti snage razuma. ostvariti najuzvišenije težnje. Oslobođeni smrtnosti vinuće se neumornim letom u daleke svetove – svetove koji su gledajući ljudske jade bili obuzeti bolom ili odzvanjali pesmama radosti na radosnu vest o svakoj spasenoj duši. Udarajući u svoje zlatne harfe.

i Jagnjetu. i sadiće vinograde i ješće rod njihov. utoliko će rasti i njihovo divljenje Njegovom karakteru." (GC 677. sve čuh gde govore: Onome što sedi na prestolu. i što je u njima. koju sada samo izdaleka posmatramo teleskopom. S povećanjem znanja povećavaće se i njihova ljubav. U svemu što je stvoreno moći će da prati samo jedan rukopis – da u beskrajnom svemiru gleda Božje ime napisano velikim slovima. 'I oni će graditi kuće i sedeće u njima. kada se cela Zemlja bude pojavila 'u krasoti Gospoda. Kako godine večnosti budu promicale donosiće sve bogatija i divnija otkrivenja Boga i Hrista. Potpuni sklad i savršena radost vladaju u celom neizmernom svemiru. i da ni na Zemlji. Ukoliko će ljudi više saznavati o Bogu. ni na moru. i živa i neživa priroda. Ceo svemir je čist. njihovo strahopoštovanje i sreća. Moći će da sluša muziku glasova prirode i da u njima ne oseti ni jednu notu tugovanja. Kada Isus bude pred njima prikazivao bogatstvo otkupljenja i zapanjujuće rezultate velike borbe sa Sotonom. Od najmanjeg atoma do najvećeg sveta. Greha i grešnika više nema. nijedan prizvuk žalosti. kako svi određenim redom kruže oko Božjeg prestola. od najmanjega do najvećega. srca otkupljenih će plamteti sve većom ljubavlju. napisano je ime Stvoritelja i na svima se vidi bogatstvo Njegove moći. kada budemo gledali slavu nebesa. On onoga koji je sve stvorio teče život. kada bude uklonjen zlokobni uticaj greha. i što je na moru.njihovih sistema. Tamo će se živeti edemskim životom. Na svemu. Neće oni graditi a . kada naše oči budu ugledale svet lepote koji sada samo letimice posmatramo mikroskopom. 'I svako stvorenje što je na nebu. Boga našega'? Tada će svaki istraživač nauke moći da čita izveštaje o stvaranju i da u njima ne otkrije ništa što bi ga podsetilo na zakon zla. blagoslov i čast i slava i država u vek veka!' (Otkrivenje 5.678) H. u svojoj nepomućenoj lepoti i savršenoj radosti govore da je Bog ljubav. i na zemlji. sve stvari. i pod zemljom. Puni radosti i oduševljenja uzimaće svoje zlatne harfe i deset hiljada puta deset hiljada i hiljade hiljada glasova udružiće se i zaoriti u silnoj pesmi hvale. svetlost i radost kroz sve svetove beskrajnog prostranstva. ni na nebu ne primeti nijedan zaostali trag zla. životom u vrtu i na polju. Život u vrtu i na polju "Kakvo li će se područje istraživanja tada otvoriti pred nama kada bude uklonjena koprena koja sada zamračuje naše vidike.13) Velika borba je završena.

Tek kada bude obasjan svetlošću večnosti. i bića nižeg roda će ponovo priznati njegovu vlast. a plašljiva puna poverenja. jer će dani narodu mojemu biti kao dani drvetu. članovi carske porodice. Tamo će čoveku biti vraćeno njegovo izgubljeno carsko dostojanstvo. njegovi vidici su i dalje zamračeni. Doktrina da će se na novoj Zemlji rađati deca ne predstavlja deo 'najsigurnije proročke reči'.drugi se naseliti. ni oni koji će se uzneti ne videvši smrti.22) Tamo ništa neće 'uditi ni potirati na svoj svetoj gori mojoj. Trebalo bi da one zauvek reše pitanje brakova i rađanja na novoj Zemlji. smrtonosna prevarljivost u njegovom izopačenom delovanju. biće povučena ustranu. Nije tako! Otkupljeno mnoštvo će krstariti od sveta do sveta. i divna otkrivenja će mu biti dana. a njegovo znanje nepotpuno." (Ed 303. Ali. ne skrećući sa svog pravog puta. neće saditi a drugi jesti.21. i izabranicima će mojim ovetšati dela ruku njihovih.100) J. i veliki deo . Nema braka i nema rađanja "Ima danas ljudi koji izražavaju svoje uverenje da će na novoj Zemlji biti brakova i rađanja.304) I. neće se ženiti ni udavati.25). Istorija nastanka greha.' (Isaija 65. surova će postati nežna." (MM 99. Ovde. istorija istina koja je. Hristove reči su suviše jasne da bi se mogle pogrešno shvatiti. Tada će mu biti otkriven tok velikog sukoba koji je izbio pre početka vremena i koji će se završiti tek kada i vreme istekne. Oni će biti kao anđeli Božji. Tamo će se istraživaču otvoriti neograničeni vidici i neizreciva bogatstva istorije. Ni oni koji će vaskrsnuti iz mrtvih. biće mu sve objašnjeno. uz pomoć Božje Reči. istraživaču se dozvoljava pogled u prostrano područje istorije i on može da stekne nešto znanja o načelima koja upravljaju razvojem ljudskih događaja. Putovanje u budućem životu "Izgleda da mnogi smatraju da ovaj svet i nebeski stanovi sačinjavaju Božji svemir. veli Gospod' (Isaija 65. ali oni koji veruju Bibliji ne mogu da prihvate takva učenja. susrela zabludu i pobedila je – sve će to biti objavljeno. Koprena koja je bila stavljena između vidljivog i nevidljivog sveta.

Pripremite se za sud. pozivam vas da se pripremite za Hristov dolazak na oblacima nebeskim! Iz dana u dan izgonite ljubav prema svetu iz svojega srca. duše koje će slaviti Boga u toku cele večnosti." (9T 285) L. a sada učestvuju zajedno s Njime u radosti dok gledaju duše spasene u Božjem carstvu. Svi njihovi gresi su izbrisani. ta pitanja će im stalno postajati sve jasnija. Anđeli. Srećna.14) Slavna nagrada će biti podeljena kada se verni radnici budu okupili oko Božjeg i Jagnjetovog prestola. pozdraviće dobrodošlicom Cara nad carevima i dokaze Njegove pobede – one koji su se oprali i ubeleli u krvi Jagnjetovoj. Ali. sjedinjena porodica "Svi će biti srećna. a svetlost Sunca će biti sedam puta veća od sadašnje. dok će se Bog i Hristos sjedinjavati u objavljivanju: 'Neće više biti greha.. svirajući u svoje zlatne harfe. Svetlost Meseca će biti kao svetlost Sunca. odevena u odeću hvale i zahvaljivanja – u odeću Hristove pravednosti.. mart 1886) K. 26." (R&H. kada se Božja deca budu odenula u besmrtnost. Kada je Jovan u svom smrtnom telu ugledao Božju slavu. novembar 1903) . primiće platu!' (1. Jovanova 3. i njihovi prestupi uklonjeni. kada Hristos bude došao i kada mu se budu divili svi koji veruju. pao je kao mrtav. Brate moj. Prednosti koje će uživati oni koji su pobedili krvlju Jagnjetovom i rečju svedočanstva Njegova nadmašuju moć shvatanja. u svojoj nenadmašnoj lepoti. Toga dana će otkupljeni sijati u slavi Očevoj i u slavi Sinovljevoj. nije bio sposoban da izdrži taj pogled. sestro moja. Cela priroda. sjedinjena porodica. neće više biti ni smrti!'" (R&H. Shvatite na temelju stvarnog iskustva šta znači uspostaviti zajedništvo sa Hristom. Oni će stajati pred prestolom. Godine će prolaziti u radosti. 9. I sada mogu da gledaju nepokrivenu slavu Božjeg prestola.svoga vremena trošiti na istraživanje tajni otkupljenja. da biste. I u toku svih vekova večnosti. i vi mogli da budete među onima koji će da dočekati u miru. prihvaćeni u Ljubljenome. Nagrada za iskrene napore " 'I ako ostane čije delo. Oni su bili sapatnici Hristovi u Njegovim mukama. Korinćanima 3. onda će ga videti 'kao što jeste' (1. oni su bili Njegovi saradnici u planu otkupljenja. Svet će se kupati u svetlosti Neba. upućivaće Bogu stalne izraze hvale i obožavanja.2). Nad tim prizorom pevaće zajedno zvezde jutarnje i klicaće od radosti sinovi Božji.

konačno naći odmor. Blistavi dom svetih "Nebo je predmet mog razmišljanja – Nebo. Tu ljubav vlada.105) N.. Iz dana u dan njihova dela se zapisuju u nebeske knjige i oni će.. Izgledalo mi je da se već nalazim tamo. jasno. savršeni mir Neba. na kojemu su okupljeni svi sveti i čisti i blaženi – deset hiljada puta deset hiljada i hiljade hiljada – živeći i hodeći u srećnoj. neće biti uzeti na Nebo da tamo obavljaju isto delo. vladari tog moćnog područja. 1882. a najmanji je najveći po svojoj zahvalnosti i bogatstvu ljubavi. odagnalo je svaku sumnju. Nikakvi glasovi prepirke ne kvare slatki. mir i radost! Oni su sejali sa suzama. Ukoliko budu svesno gazili i prezirali Njegov zakon na Zemlji. snažno i savršeno. Njegovi stanovnici ne poznaju žalost. Oni nikada ne čine zlo jedni drugima. koji su u toku života nosili teške terete. boravište umornih." (Letter 30. Sve je u savršenom skladu. Nema tu nikakvih neskladnih elemenata. Nema tamo mračnih zabluda da potamnjuju razum. na veliki dan Gospodnji. čistoj bliskosti. nema rata rečima. za kojim smo tako dugo čeznuli. slatko Nebo. hvaleći Boga i Jagnje koje sedi na prestolu. takmiče se jedino u dobru. da jedni drugima pričinjavaju radost i veselje. Tada će se videti ko će primiti blagoslov. Knezovi Neba. dobiti nagradu prema svojim delima. izražava se svakim pogledom. Istina i znanje. 9MR 104. . i nikakva tama sumnje ne baca svoju zlokobnu senku na njegove srećne stanovnike. ni suze. Njihovi glasovi su u savršenom skladu. Najveći tamo najmanji je po svojoj proceni. a sada žanju s radošću i pobedonosno.M. Nebo je dom u kojemu saosećanje vlada u svakom srcu. večni dome svetih. na mestu na kojemu vlada beskrajni mir. nema više menjanja karaktera kada Isus bude došao. carstvo pravednosti. na kojemu će iscrpljeni. u koje nikada neće prodreti olujni zemaljski sukobi. Njegov zakon je temelj Njegove vladavine i na Zemlji i na Nebu. Izgradnja karaktera treba da se obavlja u toku vremena milosti. Nebo. u savršenom redu i savršenom sjaju. Nebo. Božji grad za one koji poštuju Božje zapovesti "Nijedan od onih koji su imali svetlost istine neće ući u Božji grad kao prekršitelj zapovesti. nema nesuglasica ili prepirki. ni tugu.

C. Ed. da postane večno boravište poslušnih. već je i sama Zemlja otkupljena. Grand Rapids. G. Komonchak. Sada se ostvarila Božja prvobitna zamisao prilikom stvaranja. LeRoy Edwin. Obnovljeno je sve što je uništeno grehom. Večno boravište poslušnih "Veliki plan spasenja je uspeo da svet potpuno vrati u okrilje Božje naklonosti. L. eds. Berkhof. Michael Glazier. The Apocalypse of John. Washington. Walsh. 1872.'Blago onima koji tvore zapovesti njegove da im bude vlast na drvo života i da uđu na vrata u grad!' (Otkrivenje 22. Baker. Isbon T.J. vols. New York: Funk and Wagnalls. Catechism of the Catholic Church. i držaće carstvo uvek i doveka. trans.G. Biblical Commentary on the Prophecies of Isaijah. G. Mohanan. Ne samo ljudi. Eerdmans. The New Dictionary of Theology. The Kingdom of God: The Biblical Concept and its Meaning for the Church. 1987. Wanderer. New York. 2. G. 25. 2. 1965-1966. D. Franz.J. Froom. 1986. 1958. avgust 1885) O. Mary Collins and Dermot Lane. Beasley – Murray. St.Honan.' (Danilop 7. Wilmington. Beckwith.R. Zema. 1953. 'Ali će sveci Višnjega preuzeti carstvo.B. The City of God. Nashville. Del.18)" (PP 342) VI. Bourke. Paul. Doubleday. D. U toku šest hiljada godina Sotona se borio da zadrži vlast nad Zemljom u svojim rukama. V. The Conditionalist Faith of Our Fathers. Review and Herald. Jesus and the Kingdom of God. . Delitzsch. vols.14)" (R&H. Grand Rapids. 1919. Abington. D. 1994. JOseph. Literatura Augustine.

1964. 1952. Peabody. Wilbur M. 3 vols. 1972. 1964. The Biblical Doctrine of Heaven. Geerhardus. Judson. Grand Rapids: Eerdmans. Oswald. Moody. Willis. Smith. Philadelphia. Eerdmans. The Teaching of Jesus Concerning the Kingdom of God and the Church. ed. Reinhold. New York. M. Commentaries on 1. Cotinthians 7 and 15. _________ Jesus and the Kingdom: The Eschatology of Biblical Realism. vol. Chicago. 1973. . George Eldon. ed. 28. Presbyterian and Reformed. The kingdom of God in 20-th Century Interpretation. Grand Rapids. Crucial Questions About the Kingdom of God. New York. Saint-Louis. 2 vols.Y. Luther's Works. Young. Mass. Grand Rapids.Ladd. August Hopkins. 1987. Hendrickson. The Book of Isaiah. 1980. Luther. Edward J. Scribner's. House. Concordia Pub. _________ The Presence of the Future: The Eschatology of Biblical Realism. The Nature and Destiny of Man. Vos. Systematic Theology. Eerdmans. N. 19641971. 1907. Niebuhr. 1973. Wendell. Harper and Row. Strong. Hilton C. Phillipsburg.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful