BQ GIAO THONG VAN TAl

TRUONG D~I HQC HANG HAl

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM D9c I~p - Tl}' do - H~nh phuc
Hai Phong, ngay 10 thang 01 nam 2013

S6:3S" ITB-CTSV

THONGBAo
Lich true T~t nguyen dan Quy Ty 2013 Tir ngay 04/02/2013 d~n 17/02/2013

Kinh giri:

- Ban Chu nhiem cac Khoa c6 sinh vien; - Ban Bao ve; - Sinh vien toan Tnrong.

Can err k~ hoach nam h9C 2012-2013, Nha tnrong phan cong lich tnrc an ninh cho cac SV thuoc dien phai tnrc an ninh T~t nguyen dan Quy Ty 2013 nhtr sau: 1. M6i ngay tI1Jc gorn 04 ca, bitt d~u tir 6hOO' ngay horn d6 d~n 6hOO' ngay horn sau:

+ Ca t":

ill 06hOO'

d~n 12hOO'

+ Ca 2: ill 12hOO' d~n 18hOO' + Ca 4: nr OOhOO'd~n 06hOO'

+ Ca 3: tir 18hOO' d~n OOhOO'

2. M6i ca tI1Jc diroc xern la hoan thanh khi SV tI1Jc an ninh ca do giao ca cho SV ca tiep theo. L6i be> truc an ninh khong dtrO'c laG dong ghim di~m. 3. Thong tin lien lac: Dien thoai Ban bao v~ (031) 3.729.329, Tnrong ban: Th~y To Thanh Tung: 0913.329.079. 4. Chi ti~t lich tnrc cua cac don vi nhu sau:
TT THOI

GIAN
04/02
(24/12 AL)

THU

KHOA

(DT Quem sinh)
CO' khi

LOP TRl/C

TONG

so sv
115

1.

Hai

Thiry Hdi 0936.390.334 Congngh~11 Thiry Ty 0966.964.520 Cdngngh~11 Thfty Ty 0966.964.520 May tau bi~n Thiry Vinh 0989.308.419

MTT5IDHI + MTT5IDH2 + MTT53DHI + MTT53DH2 + MXD5IDH + MXD52DH + MXD53DH CNT5IDH (1,2) + CNT52DH (1,2,3) CNT53DH (1,2,3) + KMT5IDH + KMT52DH + KMT53DH KTB5IDH (1,2,3,4) + KTB52DH (1, 2, 3, 4)

2.

05/02
(25/12 AL)

Ba

101

3.

06/02
(26112 AL)

Tu

110

4. 5. 6.

07/02
(27/12 AL)

Niim Sau Bay Kinh t~ VTB Thdy Dung 0986.530.592

101 97

08/02
(28/12 AL)

KTB53CD (1, 2,3) + KTB53DH (1,2,3) KTB53DH4 + KTN5IDH (1,2,3) KTN52DH (1, 2, 3) +

09/02
(29/12 AL)

+

104
1/2

TT

THO! GIAN

THU

KHOA (DT Quem sinh)

L<1PTRVC

TONG

so sv
102

7.

10/02
(01/01 AL)

CN

Kinh tS VTB

Theiy Dung 0986.530.592

8.

11/02
(02/01 AL)

Hai Ba Tu Niim
Sau
Di~n-DTTB Cong trinh thiiy

KTN53DH (1, 2, 3) LQC53DH + QBH52DH + QKD5IDH (1, 2) + QKD52DH (1,2) + QKD53CD (1, 2) QKD53DH (1, 2) + QKT5IDH (1,2,3,4) + QKT52DH (1,2,3,4) + QKT53CD (1, 2,3) + QKT53DH (1, 2, 3,4) BDA5IDH + BDA52DH + BDA53DH + CTT5I DH + CTT52DH CTT53DH + KCD5IDH + KCD52DH + KCD53DH + XDD5IDH (1, 2) XDD52DH (1, 2) + XDD53DH (1,2) DTD5IDH (1, 2) + DTD52DH (1,2) + DTD53DH (1, 2) DTT51DH + DTT52DH (1, 2) + DTV51DH + DTV52DH (1, 2) + DTV53DH (1, 2) DTA51DH (1, 2,3) + DTA52DH (1, 2) + DTA53DH + VTT51DH (1, 2, 3) + VTT52DH (1, 2) + VTT53DH

101 112 109 85 112 103

9. 10. 11. 12. 13.

12/02
(03/01 AL)

13/02
(04/01 AL)

Theiy C6ng 0904. J 52.826

14/02
(05/01 AL)

15/02
(06/01 AL)

16/02
(07/01 AL)

Bay

Theiy Nguyen 0963.871.579

14.

17/02
(08/01 AL)

CN

Dong tau

Th6y Lac 0983.623.360

60

Ghi chu: + Can bQ cac lap thong bao d€n cac SV tnrc an ninh T€t va lien h~ voi Ban bao v~
d~ biet thai gian va dia diem tnrc cu the;

+ Cac SV tnrc an ninh phai co mat tai dia diem tnrc vao 06hOO' sang d~ nhan
nhiem vu do Ban bao v~ phan congo Nha trutrng trong dip Tit nguyen dan 2013'!}fin Gidm hi?u de ngh] cdc dun vi va cd nhiin co lien quan nghiem tile tht.rchi?n~~

,

ni iliim baa an ninb

~:aJil;u TRU
Nai nh~n:
- Nhtr Kinh giri; - Ban Giam hieu (d~ bao cao); - LUll: VT, CTSV. c:

?

[RU?

2/2

DANH SA.CH SINH VrEN TRljC AN NINH TET QUY TY 2013
(Ngay 04/02/2013
- 24/12

Am

Ijch)

TT MASV 1 39243 2 39247 3 39252 4 39266 5 39278 6 39279 7 39301 8 39293 9 39294 10 39295 11 39890 12 39327 13 40111 14 39347 15 42280 16 42283 17 42293 18 44656 19 42299 20 42307 21 42309 22 42835 23 42322 24 44665 25 42854 26 42326 27 44668 28 42338 29 42345 30 42351 31 42361 32 42374 33 45561 34 45563 35 45570 36 45538 37 45540 38 46295 39 45552

HQ DeM
Tran Van Bui Xuan Nguyen Huy Pharn Van VO Phi Bui £)ue Nguyen Thanh Pharn Minh Pharn Van £)0 Manh Nguyen Tu~n Ngo Anh Nguyen Anh Tran Qu6e Le Thanh Dean Viet Le Huy Mai Thach Tran Quang Nguyen Vinh Phung Viet Tran Anh Le Quang Nguyen Manh To Van £)0 Tronq Viet Pharn Thanh Pharn Huy Dinh Qu6e Nguyen Hai Ha Quang Ngo Anh Pharn Tran VO Tien Cao Tronq £)0 Quang Nguyen Duy VO £)ue Nguyen Chi

TEN
£)c;3i Hieu Hoang Nhan

Uyp
MTT51DH1 MTT51DH1 MTT51DH1 MTT51DH1

QU~N
Q.Le Chan Q.Ngo Ouyen Q.Hai An Q.Le Chan Q.Hong Bang Q.DU'O'ng Kinh Q.Hai An Q.Hong Bang Q.Kien An Q.Ngo Ouyen Q.Ngo Ouyen Q.DU'O'ng Kinh Q.Ngo Quyen Q.Ngo Ouyen Q.Hai An Q.Le Chan Q.Ngo Quyen Q.Le Chan Q.Le Chan Q.Hong Bang Q.Hai An Q.Kien An Q.Ngo Quyen Q.Le Chan Q.Hai An Q.Ngo Ouyen Q.Hong Bang Q.Kien An Q.Le Chan Q.Hong Bang Q.Hai An Q.Le Chan Q.Ngo Ouyen O.Ha: An Q.Ngo Ouyen Q.Ngo Ouyen Q.Le Chan Q.Hai An Q.Le Chan

KYTEN

GHI CHU

ThU'Crng MTT51DH1 Tien £)c;3t Cong Conq MTT51DH1 MTT51DH2 MTT51DH2 MTT51DH2

CU'Crng MTT51DH2 CU'Crng MTT51DH2 Tan Tu~n Viet Binh DOng Hoang Kien Minh Quang Qu6e Tai Tung Tu~n Tu~n Anh Cong Hieu Huy Nam Thanh VO £)c;3i £)c;3t £)ue Binh Ccnq Ccnq DOng MTT51DH2 MTT51DH2 MTT51DH2 MTT52DH1 MTT52DH1 MTT52DH1 MTT52DH1 MTT52DH1 MTT52DH1 MTT52DH1 MTT52DH1 MTT52DH1 MTT52DH1 MTT52DH1 MTT52DH2 MTT52DH2 MTT52DH2 MTT52DH2 MTT52DH2 MTT52DH2 MTT52DH2 MTT53DH1 MTT53DH1 MTT53DH1 MTT53DH1 MTT53DH1 MTT53DH1 MTT53DH1

DANH SACH SINH VIEN TRlfC AN NINH TET QUY TY 2013
(Ngay 04/02/2013 - 24112 Am lich)

TT MASV 40 45547 41 45578 42 45583 43 45585 44 45596 45 45610 46 45615 47 45628 48 45641 49 45672 50 45692 51 45701 52 45543 53 45571 54 45604 55 45607 56 45590 57 45597 58 45613 59 45644 60 45655 61 45679 62 45691 63 39723 64 39714 65 39729 66 39734 67 39732 68 39739 69 39746 70 39755 71 39756 72 38366 73 39762 74 39764 75 39758 76 39760 77 39761 78 42595

HQ £>eM
Nguyen Khanh Nguyen Thai Le Trung va Trone Dean Phu Nguyen HCPu Tnronq Ouoc LU'O'ngTrung Nguyen Bao Nguyen van Nguyen van Pharn Van Nguyen Duy Nguyen Van Nguyen Duy Trinh Van Nguyen Huy Hoang Minh Le Trung Le Hong Dinh Van Phung Van Nguyen Due Hoang LU'u Van Bui Thai LU'O'ngTrung va Nqoc Nguyen Ouoc Pharn Dinh B~ng Dinh Nguyen Quang Nguyen Van Nguyen Thanh Nguyen Van Trfm Thanh Nguyen Quang Nguyen Bao Nguyen Quang l.e Manh

TEN
Duy Hai Hieu Hieu Huy Khang Kien Minh Phuonq ThT Tu~n va CU'ong Giap Hung Hung Hoang Huy Kien Quang SO'n Ti~n Tu~n B<;Ii An Hi~u Hunq Huy Long Phong Thai Thang Tung Tung Tung Ti~n Trung Tu~n Buc

Uyp
MTT53DH1 MTT53DH1 MTT53DH1 MTT53DH1 MTT53DH1 MTT53DH1 MTT53DH1 MTT53DH1 MTT53DH1 MTT53DH1 MTT53DH1 MTT53DH1 MTT53DH2 MTT53DH2 MTT53DH2 MTT53DH2 MTT53DH2 MTT53DH2 MTT53DH2 MTT53DH2 MTT53DH2 MTT53DH2 MTT53DH2 MXD51DH MXD51DH MXD51DH MXD51DH MXD51DH MXD51DH MXD51DH MXD51DH MXD51DH MXD51DH MXD51DH MXD51DH MXD51DH MXD51DH MXD51DH MXD52DH

QU~N
Q.Hong Bang Q.Le Chan Q.Ki~n An Q.Hong Bang Q.Le Chan Q.Le Chan Q.Hai An Q.Hong Bang Q.Le Chan Q.Hai An Q.Hai An Q.Le Chan Q.Le Chan Q.Hai An Q.Hong Bang Q.Hai An Q.Hai An Q.Ng6 Ouyen Q.Hai An Q.Hong Bang Q.Hai An Q.DU'O'ng Kinh Q.Hai An Q.Hong Bang Q.Le Chan Q.Ng6 Ouyen Q.Ng6 Ouyen Q.Le Chan Q.Hai An Q.Ng6 Ouyen Q.Hong Bang Q.Ng6 Ouyen Q.Hong Bang Q.Ki~n An Q.Le Chan Q.Ng6 Ouyen Q.DU'O'ng Kinh Q.Hong Bang Q.Ng6 Ouyen

KYTEN

GHI CHU

~

?

DANH SA.CH SINH VIEN TRl/C AN NINH TtT QUY TV 2013

TT MASV 79 42586 80 42590 81 42592 82 42593 83 42600 84 42598 85 42599 86 42602 87 42606 88 42610 89 42611 90 42617 91 42618 92 42619 93 42622 94 42628 95 42627 96 45490 97 45492 98 45496 99 45484 100 48414 101 45499 102 45502 103 45503 104 45504 105 45508 106 45509 107 45513 108 45514 109 45516 110 45518 111 45524 112 45520 113 45523 114 45528 115 45526
HO Dt;M
Tran Qu6c T~ Quang Le Tu~n Nguyen Tran Nqoc Cao Tu~n Bui Trung Tran Tronq 8inh NgQc Nguyen Marth Dao Hai Nguyen Marth 80 Hai Nguyen NgQc Dao Hoang Truonq Xuan Nguyen Duy Pharn NgQc Ba Xuan Nguyen Tien Tran Minh Nguyen H6ng Nguyen Khanh Le Viet Nguyen Van Nguyen Che Nguyen Thanh Nguyen Kh~k Nguyen Trung Hoang Thai VO Thai Nguyen Hung Tran 8(Pc Nguyen NgQc 8inh Bao Bui Van VO Van Tran Anh

( gay 04/02/2013

- 24/12

Am

lie h)

TEN
Anh CU'ang DOng DOng Hiep Hieu Hieu Huy Linh Nam Nam San San Thanh Thi$u Tung Tu~n 8~i 8~t 8(Pc Anh Chfnh Hung Kha Linh Long Nam NghTa San San Thang Thi$n Tung Trung Tu~n VU'Q'ng Tu

Lap
MXD52DH MXD52DH MXD52DH MXD52DH MXD52DH MXD52DH MXD52DH MXD52DH MXD52DH MXD52DH MXD52DH MXD52DH MXD52DH MXD52DH MXD52DH MXD52DH MXD52DH MXD53DH MXD53DH MXD53DH MXD53DH MXD53DH MXD53DH MXD53DH MXD53DH MXD53DH MXD53DH MXD53DH MXD53DH MXD53DH MXD53DH MXD53DH MXD53DH MXD53DH MXD53DH MXD53DH MXD53DH

QU~N
Q.Kien An Q.Hai An Q.Le Chan Q.Hai An Q.H6ng Bang Q.Le Chan Q.Le Chan Q.Le Chan Q.Le Chan Q.Le Chan Q.Hai An Q.Le Chan Q.H6ng Bang Q.Ng6 Ouyen Q.Hai An Q.Le Chan Q.Hai An Q.Ng6 Ouyen Q.Ng6 Ouyen Q.Kien An Q.H6ng Bang Q.Ng6 Ouyen Q.Hai An Q.Ng6 Ouyen Q.Ng6 Ouyen Q.Ng6 Ouyen Q.Hai An Q.Le Chan Q.Hai An Q.Ng6 Ouyen Q.H6ng Bang Q.Ng6 Ouyen Q.H6ng Bang Q.Le Chan Q.H6ng Bang Q.Hai An Q.H6ng Bang

KYTEN

GHI CHU

/)

~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful