Grad Čakovec Kralja Tomislava 15 40000 Čakovec

Grad Čakovec Kralja Tomislava 15 40000 Čakovec

Radni materijal za javnu raspravu

STRATEŠKI PLAN GOSPODARSKOG RAZVOJA GRADA ČAKOVCA

Čakovec, listopad 2005.

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca

Sadržaj
1. Uvodno o Strateškom planu gospodarskog razvoja Grada Čakovca
1.1. Vremenski okvir strateškog plana 1.2. Polazište strateškog planiranja 1.3. Značaj vizije

5
5 5 5

2. Metodološki pristup strateškog planiranja 3. Analiza postojećeg stanja u Gradu Čakovcu
3.1. Prikaz demografskog stanja 3.2. Pregled gospodarskih kretanja 3.3. Stanje u prostoru

7 9
9 10 12

4. Ključne riječi za oblikovanje vizije i dugoročnih ciljeva 5. Formiranje vizije i dugoročnih ciljeva
5.1. Vizija i dugoročni ciljevi gospodarskog razvoja Grada Čakovca

14 15
15

6. SWOT analiza Grada Čakovca 7. Razrada strateških prioriteta i provedbenih mjera
7.1. Ključne riječi strateških pitanja 7.2. Razrada dugoročnog cilja 1 – Razvijeno gospodarstvo temeljeno na znanju i tradiciji 7.3. Razrada dugoročnog cilja 2 – Turistička djelatnost ima značajnu ulogu u gospodarskom razvoju 7.4. Razrada dugoročnog cilja 3 – Obrazovanje u funkciji gospodarstva Grada Čakovca i regije 7.5. Razrada dugoročnog cilja 4 – Infrastruktura kao preduvjet gospodarskog razvoja i životnih potreba građana 7.6. Razrada dugoročnog cilja 5 – Razvoj Grada i gradskih vrijednosti zajednička je briga svih sudionika javnog, gospodarskog i civilnog života

16 18
18 18 19 20 22 23

8. Razrada provedbenih mjera
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10. 8.11. 8.12. 8.13. 8.14. Koncept razrade provedbenih mjera Prioritet 1.1 – Suradnja u razvoju gospodarskih djelatnosti Prioritet 1.2. – Stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih aktivnosti Prioritet 2.1. – Poticaj i potpore razvoju turističkih djelatnosti Prioritet 2.2. – Razvoj turistički usmjerene poljoprivrede Prioritet 2.3. – Uređeni prostori u funkciji turizma Prioritet 3.1. – Unaprijediti sustav obrazovanja Prioritet 3.2. – Gospodarstvo ulaže u razvoj obrazovnog sustava, osiguranja kadrova i znanstvena istraživanja Prioritet 3.3. – Obrazovanje i socijalizacija Roma Prioritet 4.1. – Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom Prioritet 4.2. – Infrastruktura u funkciji gospodarstva i građana Prioritet 4.3. – Interaktivan odnos sa sustavom prostornih planova Prioritet 5.1. – Razvoj međusektorske suradnje Prioritet 5.2. – Suradnja sa susjednim regijama

24
24 25 28 30 32 34 36 38 40 41 43 45 46 46

9. Provedba Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Čakovca 10. Sudionici izrade Strateškog plana 11. Ukratko o Gradu Čakovcu
Bercon d.o.o.

47

48
50
3

Popis članova Radne skupine za izradu Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Čakovca 2. Izvješće s javne rasprave o Strateškom planu gospodarskog razvoja Grada Čakovca Prilozi Strateškom planu 4 Bercon d.o. Izvod iz Prostornog plana uređenja Grada Čakovca 7. Analiza financijskih rezultata poduzetnika Grada Čakovca u 2004. Izvješće o provedenoj anketi o poslovnoj klimi Grada Čakovca 5. aktivnosti i matrice logičkog okvira za projekte iz Strateškog plana 10. Metodološki pristup izradi Strateškog plana 3. Dinamika provedbe strateškog plana 11. Prijedlozi građana po objavljenom pozivu na sudjelovanje u izradi vizije grada Čakovca 8. Pregled ključnih riječi za izradu teksta vizije. Opisi i shematski prikaz položaja i uređenja poduzetničkih zona 12.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 1. . Izvješće o provedenoj anketi o viziji gospodarskog stanja Grada Čakovca 4. za izradu SWOT analize i za utvrđivanje strateških pitanja 9. godini 6.o. Planovi.

Strateški plan je izrađen po metodologiji The Urban Instituta i pod sponzorstvom Američke agencije za međunarodni razvitak (USAID) pod nazivom „Projekt reforme lokalne samouprave“. U formiranju ovog materijala sudjelovalo je 46 osoba koje su pokazale interes i htjenje u davanju doprinosa za kvalitetniji sveukupni razvoj Grada Čakovca. Uvodno o Strateškom planu gospodarskog razvoja Čakovca Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca temeljni je dokument Grada kojim se definira željeno buduće društveno gospodarsko stanje Grada i programske aktivnosti kojima se dolazi do tog stanja. odnosi se na period od pet do šest godina. 1. plan predstavlja održivi gospodarski razvoj. stručnog tima Radne skupine. Pri izradi Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Čakovca (u daljnjem tekstu Strateški plan) poštivana su tri temeljna načela planiranja gospodarskog razvoja jedinice lokalne samouprave: 1. ankete o gospodarskom stanju i informacija prikupljenih direktnim razgovorima s poduzetnicima Grada Čakovca. podizanje kvalitete življenja i ostvarivanje višeg nivoa zadovoljstva građana. 3. a koordinaciju planiranja vodila je predstavnica Grada. 5 . civilnog i gospodarskog života Grada.iz priloga u kojem su svi dokumenti iz kojih je vidljiv proces planiranja. Planiranje su izvodili članovi Radne skupine. do ulaska u Europsku Uniju.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 1.iz sadržaja kojim se utvrđuje buduće stanje Grada (vizija) i dugoročni ciljevi. Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca obuhvatit će pored programskih opredjeljenja koja su isključivo gospodarskog karaktera i programske prioritete odnosno opredjeljenja koja okružuju gospodarsku aktivnost. Polazište strateškog planiranja Polazna namjera. putem ankete o formiranju vizije Grada Čakovca. a to su rast kvalitete življenja temeljen na rastu gospodarstva i uvažavanju svih ostalih aspekata javnog i civilnog života Grada. stručnih radnih grupa. Konačan prijedlog Strateškog plana nakon javne rasprave upućuje se Gradskom poglavarstvu i Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje. Sastoji se od dva dijela: . polazna svrha i cilj planiranja gospodarskog razvoja Grada Čakovca kao jedinice lokalne samouprave je podizanje razine ekonomske moći i konkurentnosti gospodarstva. 2.o. certificiranog konzultanta The Urban Instituta za gospodarski razvoj. ciljano. Dokument je u cijelosti upućen na javnu raspravu. civilnog i gospodarskog života Grada Čakovca uz konzultantsku pomoć Josipa Bacingera. što znači svima na korist. Aktivnim sudjelovanjem u razvoju gospodarstva Grad Čakovec se opredjeljuje za razvojno gospodarske Bercon d.2. utvrđene su aktivnosti (provedbene mjere) i programi koji će osigurati realizaciju cilja koji je oblikovan vizijom. da uvažava očuvanje okoline i ekološku sređenost i da su strateške programske aktivnosti usklađene s optimalnim uređenjem prostora Grada. ankete o poslovnoj klimi Grada Čakovca. a nikome na štetu. savjetnice za gospodarski razvitak pri The Urban Intituteu. kao predstavnici javnog. Vremenski okvir Strateškog plana Razdoblje za koje je postavljen ovaj Strateški plan nije strogo ograničeno. strateški prioriteti i strateške mjere sa aktivnostima za provedbu Plana . niza informacija prikupljenih putem javne ankete. što znači da je on rezultat interesa najšire javnosti.1. 1.o. plan se temelji na zajednici. Monitoring su vodile: Vesna Tomašević i Senka Ramić. odnosno budućim željenim stanjem Grada Čakovca. Strateški plan rezultat je rada Radne skupine. uz uvjet da plan zadovoljava društvenu stvarnost i zadovoljstvo građana. Radna skupina je strukturirana tako da je obuhvatila predstavnike javnog. Karmen Franin. postupnost odvijanja procesa i primijenjena metodologija planiranja.

rezultira u ostvarivanju dugoročnih ciljeva iz vizije. definiranje budućih ciljeva i pronalaženje aktivnosti koje će dovesti do zadanih ciljeva tj.3.o. Stoga je vizija prvi sadržaj od kojeg se polazi i kod kojeg završava proces strateškog planiranja i strateškog djelovanja u implementaciji Strateškog plana. do ostvarenja vizije.o. Sudjelovanjem članova šire zajednice poboljšava se komunikacija između privatnog i javnog sektora. 6 Bercon d. a u konačnici i smanjenjem potrebe za odvijanjem socijalno usmjerenih programa. čime se dobiva sinergijski učinak u odvijanju gospodarsko razvojnih aktivnosti. Planiranje gospodarskog razvoja Grada Čakovca vršeno je uz prethodnu analizu postojećeg stanja. . Provođenje navedenih aktivnosti polučit će poboljšanjem socijalnog statusa građana. Značaj vizije Proces planiranja polazi od sadašnjeg stanja i usmjerenja na viziju. odnosno poduzetnika i predstavnika civilnih udruga s jedne strane. te predstavnika lokalne samouprave s druge strane. provedbene mjere i aktivnosti. Traženje strateških putova kroz strateške prioritete. 1.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca projekte i jačanje utjecaja pri njihovoj provedbi.

Vizija i dugoročni ciljevi formirani su kao sažeci ključnih riječi usmjerenja na viziju koje je istaknula Radna skupina sagledavajući željenu budućnost i iz prijedloga iz anketa o viziji budućeg stanja Grada Čakovca... koji osiguravaju provedbu pojedinog dugoročnog cilja. prioriteta. Strateški projekt kao dio. odnosno problemskih pitanja.. kao dio određenog prioriteta u dugoročnom cilju svojom provedbom ostvaruje sljedeće stupnjeve rezultata i ciljeva. ostvaruje. Bercon d.. rezultat projekta Kratkoročni ciljevi kao rezultat prioriteta koji doprinose ostvarenju sveopćeg cilja Produkti određenih mjera i aktivnosti iz tih mjera koji doprinose svrsi projekta Proces strateškog planiranja započinje analizom postojećeg stanja. Nakon toga se s aspekta sadašnjeg stanja i željenog stanja u budućnosti postavljaju dugoročni ciljevi i njihovo objedinjenje u viziji kao planirano buduće stanje... mjere... Očekivano ostvarenje: .. Vizijom se projicira buduće stanje koje treba ostvariti u narednom razdoblju. U praksi se najčešće strateški prioriteti oblikuju i kao programski prioriteti. Dugoročni ciljevi Dugoročni ciljevi su šira razrada vizije koji proizlaze iz teksta vizije i utvrđeni su prilikom formiranja teksta vizije.. ... a formiraju se tijekom procesa strateškog planiranja pri utvrđivanju i obradi postojećeg gospodarskog stanja. odnosno prioriteta. odnosno kao provedbeni programi. Buduća stanja i strategije za postizanje tih budućih stanja u Strateškom planu oblikuju se sljedećim sadržajima i terminima: Vizija Vizija je sažeti tekst u formi izjave o željenom budućem stanju Grada Čakovca. Provedbene mjere ostvaruju se planskim aktivnostima koje se u implementaciji oblikuju kao projekti... svrhu projekta. .. Po istoj metodologiji uslijedit će izrada ROP-a Međimurske županije te će primjena iste metodologije i terminologije olakšati implementaciju Strateškog plana Grada Čakovca u sadržaje ROP-a Međimurske županije.. . Strateška pitanja su pitanja koja usmjeravaju potrebu utvrđivanja strategije djelovanja. dugoročnog cilja.. . Provedbene mjere (skraćeno «mjere») Za svaki strateški prioritet utvrđuju se provedbene mjere koje osiguravaju ostvarivanje strateškog prioriteta. te obradom anketa o gospodarskom stanju i o poslovnoj (poduzetničkoj) klimi u Gradu Čakovcu.... Razrada strateških prioriteta i provedbenih mjera bazira se s jedne strane na viziji i dugoročnim ciljevima i s druge strane na ključnim riječima strateških. Za lakše razumijevanje. 7 . Slijedi analiza stanja vlastitih snaga i vlastitih slabosti. Ciljevi koji doprinose dugoročnoj pozitivnoj promjeni . pri izradi SWOT analize. ... opći cilj projekta.o... Izvedbeni projekt koji se formira kao aktivnost ili intervencija iz provedbene mjere.o. To su smjernice razvojnih opredjeljenja. Tablica 1.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 2. Strateški prioriteti (skraćeno «prioriteti») Za svaki dugoročni cilj utvrđuju se strateški prioriteti kao segmentni ciljevi ili kao strateški pravci djelovanja (strategija djelovanja). u nastavku je prikazana primijenjena metodologija i terminologija. Metodološki pristup strateškog planiranja Metodologija kojom se je koristila Radna skupina u procesu strateškog planiranja istovjetna je metodologiji i terminologiji koja se primjenjuje u izradi Regionalnih operativnih planova (ROP).

2.3. iskoristiti ili spriječiti njihov utjecaj i djelovanje.2 Prioritet 4.4 Dugoročni cilj 3 Prioritet 3.3 Vizija Mjera 2.1.2. Shematski prikaz strukturiranja vizije.1 Mjera 1.4 Prioritet 3. prioriteta i provedbenih mjera za Grad Čakovec Dugoročni cilj 1 Prioritet 1.3.1.1.1.1 Mjera 4.2 Mjera 1.3 Mjera 2.3 Mjera 4.1 Mjera 3.3.1 Mjera 2.3 Prioritet 5.2.2.1.1.2 Mjera 2.1.1 Mjera 1.3 Mjera 2.3 Mjera 4.2 8 .1.1.5 Mjera 1.2 Mjera 4.3.2 Prioritet 4.2.1.1 Mjera 3.3 Mjera 3.1 Mjera 2.2 Mjera 2.3.2 Mjera 1.1 Bercon d.2.1 Mjera 5.2.1.3 Prioritet 3. SWOT analizom se vrši konačna korekcija teksta vizije i utvrđuju sadržaji koje treba ojačati.1 Mjera 4.2.1.2 Mjera 3.4 Mjera 3.1 Dugoročni cilj 2 Prioritet 2.1.3 Mjera 3.o.1 Mjera 1.2.4 Mjera 4.o.3.1 Mjera 2.2.2 Mjera 2.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca vanjskih prilika i vanjskih prijetnji kojom se objektivizira sadašnje stanje i mogući utjecaj na buduće stanje tj.1 Dugoročni cilj 5 Prioritet 5.2. Dugoročni cilj 4 Prioritet 4.1 Mjera 5.3.2 Mjera 4.4 Mjera 1.2 Prioritet 2.2.2 Mjera 3.3 Prioritet 1. a sve kroz programske intervencije u formi strateških prioriteta i provedbenih mjera i aktivnosti.1. otkloniti.2.3 Mjera 4.1.1 Prioritet 2.1 Mjera 3.2 Mjera 1. dugoročnih ciljeva. na sadržaj vizije.3 Mjera 2.1 Mjera 3.2.1.2 Mjera 3.1.3.3 Mjera 2.

31. Stanovništvo 2001.058 7.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 3.80% starost preko 65/60 godina u MŽ.: Kretanje stanovništva u Gradu Čakovcu Godina 1948.250 2001.526 2021.21% starost od 0 do 19 godina.99% Tablica 4: Kretanje nezaposlenosti u Gradu Čakovcu radni kontingentu MŽ od 20 do 65 godina. 18.085 29. 7.125 1961. 2.09.073 29.526 118. / broj stanovnika 2001.91 2.24 7.440 66.16 30.00% starost preko 65/60 godina. 7. 66.357 28.985 stanovnika.703 64.21% starost od 0 do 19 godina.broj nezaposlenih 30.95% radni kontingent od 20 do 65 godina 18.985 stanovnika.12.09.77% starost preko 65/60 godina 1.016 28. 2004. godini iskazana je u Studiji odvodnje Međimurja.99% Sadržaj Nezaposleni u Čakovcu Nezaposleni u MŽ % od Županije 30.1.860 Broj stanovnika 14. 24.o. Analiza postojećeg stanja u Gradu Čakovcu 3.80% radni kontingent od 20 do 65 godina. Područna služba Čakovec.80% 30.06. *% 2.012 7.48 5. 35. MŽ.101 stanoivnika.484 1971.190 Tablica 3: Dobna struktura u Gradu Čakovcu iz popisa 2001.101 stanoivnika.440 stanovnika. 25.o.97 - *% .28% prosječna starost 37. 15. 1953.0% 37.066 7. Prikaz demografskog stanja Tablica 2.025 1981.06. godine Sadržaj Broj stanovnika Učešće Stanovništvo u MŽ Učešće starost od 0 do 19 godina 7.10 27. 27. 66.440 stanovnika. x 100 Za prikaz kretanja broja stanovnika korištene su informacije Državnog zavoda za statistiku.985 7.101 25. 18. 1.426 100. 1. 2003.6% - Ukupno 27. 9 . 2005. 7. 30. ČK MŽ ČK MŽ ČK MŽ ČK MŽ Bercon d. 17.426 23.99% 76. 25. 2005.21% 10. Za prikaz Kretanje nezaposlenosti u Gradu Čakovcu izvor podataka je Hrvatski zavod za zapošljavanje. a projekcija broja stanovnika u 2021.981 9.68 2. 27. 2005.952 1991.526 118.127 7.742 25. 7. 20.

10 Bercon d. 5. (Prosjek naseljenosti u RH je 78. 3.55 km²). a Međimurske županije 729. Učešće broja stanovnika Čakovca u broju stanovnika Županije je 23.o.63 3. Prostor Grada Čakovca najgušće je naseljen prostor u Međimurskoj županiji.05 2003.br. i 2003. 834 770 1. Površina Grada Čakovca iznosi 72.53 3. a učešće broja nezaposlenih u Čakovcu u nezaposlenosti Županije iznosi cca 29.2 Pregled gospodarskih kretanja Informacije o gospodarskom stanju obrađene su za 2004. ali da se značajan porast očekuje do 2021.604 5.g.33 stanovnika / km². . Tablica 5: Broj poslovnih subjekata u gospodarstvu R.24%.10 2004.549 5. 800 724 1. a u okviru dokumenta Strateškog plana prikazan je samo sažetak informacija o gospodarskom stanju. godine.526.00% Šire informacije o demografskom kretanju i stanju nezaposlenih nalaze se u prilogu Strateškom planu. Broj trgovačkih društava Broj obrta i samostalnih djelatnosti Ukupno poslovni subjekti Broj subjekata na 100 stanovnika (iz 2001. Sadržaj 1. a starost preko radnih godina je u manjem postotku od prosjeka Međimurske županije.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Iz prikazanih podataka je vidljivo da u posljednjih 30 godina broj stanovnika stagnira. S obzirom na obim tih informacija cjeloviti prikaz gospodarskog stanja sastavni je dio priloga Strateškog plana. Dobna struktura stanovnika kreće se u relacijama prosjeka Međimurske županije s time da je u Čakovcu izražen veći prosjek radnog kontingenta tj. godinu. 3.79 km². što znači da je stanovništvo u Čakovcu nešto mlađe od prosjeka u Međimurskoj županiji.83 3. godine u Čakovcu iznosi 27. Položaj gospodarstva Grada Čakovca u okvirima gospodarstva Međimurske županije Prema analizi Zavoda za poslovna istraživanja prema ukupnom apsolutnom iznosu novostvorene vrijednosti grada Čakovca zauzima prvo mjesto u Međimurskoj županiji.524 5.) 2002. 832 717 1. Iz informacija o nezaposlenosti proizlazi da se broj zaposlenih u Gradu Čakovcu zadržava skoro na istom nivou ali da je postotak nezaposlenih veći od prosjeka Županije. a u Međimurskoj županiji 118.o. 2. a djelomično i za 2002. U nastavku su prikazani podaci koji govore o učešću rezultata Grada Čakovca u gospodarstvu Međimurske županije.23 Tablica 6: Izvori i objašnjenja tablice 5 Red 1 2 4i5 Sadržaj i izvor Podaci prema izvješćima FINA-e o rezultatima poduzetnika MŽ za promatranu godinu Podaci iz Obrtničke komore Međimurske županije i Godišnjak 2004 HZZ PS Čakovec Pokazatelj je indikator poduzetničkih aktivnosti i direktno pokazuje kakvi su uvjeti za osnivanje poduzetničkih aktivnosti (tvrtki i obrta). stanovnika od 20 do 65 godina za muškarce i od 20 do 60 za žene.g.) Broj subjekata na 100 stanovnika u MŽ (iz 2001.28 stanovnika po km². Prosječna gustoća naseljenosti u Čakovcu iznosi 378.426) U Čakovcu se nalazi najveći broj gospodarskih subjekata Međimurske županije.16 stanovnika / km². godinu. (Broj stanovnika 2001. a prosjek županije je 162. Glavni izvor informacija o gospodarskom stanju su izvješća FINE – Podružnice Čakovec o kretanju gospodarskih aktivnosti trgovačkih društava te informacije iz obrtničke komore Međimurske županije i iz godišnjeg izvješća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područna služba Čakovec. 4.

godini u usporedbi s rezultatima poduzetnika Međimurske županije (iznosi u tisućama kuna.780 203.818 116.7 102.004 59.302 Indeks 100.3 89.787 22.582 4. županije 2003. plaće u kunama) Elementi Broj poduzetnika Prosj.275 2.682 5.954 244.688 107.0 59.9 63.297 137.7 79.7 59.000 66.6 11 8.552 22.883 10.230.5 Udjel Čakovca u rezultatima Međ.8 4.4 5.96 85.5 591.000 Učešće % u Županiji 62.008 4.118.000 91.064 2.394 7.732 Grad Čakovec 2004.606 257.065 4.4 105.6 102.1 69.2 71.723 131.8 118.9 105.172 2.627 22.775.187 160.351.491.0 30.125 173. 1.5 59.755 40.270.707 -42.7 76. Iz tabele je vidljiva gospodarska snaga grada Čakovca i njeno učešće u Međimurskoj županiji.4 105.0 79.763.123.9 89.000 62.960 38.632 137.1 102.5 63.783. Tablica 7: Pet najboljih Općina i gradova po pitanju novostvorene vrijednosti Mjesto 1 2 3 4 5 Grad / Općina Grad Čakovec Grad Prelog Općina Nedelišće Općina Donji Kraljevec Općina Šenkovec Ukupni zbroj prvih pet Ukupno Međimurska županija Novostvorena vrijednost u kn 990.791 4.1 . (po satima) Ukupni prihodi Ukupni rashodi Dobit prije oporezivanja Gubitak prije oporezivanja Porez na dobit Dobit nakon oporezivanja Gubitak nakon oporezivanja Konsolidirani fin.2 104. a u nastavku su navedeni izvodi najvažnijih sadržaja. 1. 832 12.580. neto plaća po radniku Bercon d. 46.891 193.768 173.0 86.78 4.5 103. Međimurska županija 2003.6 55.578.o.000 140.000 1.1 62.2 2003.75 8. godini. udjeli u %-tku.742 7.20 3. broj zaposl.395.447 159.542.4 2004.9 62. Tablica 8: Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika Grada Čakovca u 2004.6 93.000 1.56% - Detaljniji prikaz gospodarskog stanja i učešće trgovačkih društava Grada Čakovca u Međimurskoj županiji prikazano je u prilogu Strateškog plana.3 86. broj zaposlenih u punom broju.753 21.093 108.2 104.747 108. 47.409 2.164.620 2004.1 178.660.433 108.92 5.650 153.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca U tabeli je prikazano pet najboljih općina i gradova u Međimurskoj županiji po pitanju novostvorene vrijednosti u 2004.183 4.2 99.304 219.497 Indeks 101.7 105. rezultat Prosj.2 63. 834 13.216.9 8.2 105.540.543 193. bruto plaća po radniku Prosj.681 155.o.9 107.567 18.3 82.5 82.

zagađivanje okoliša. godine Značaj i posebnosti predviđene u Prostornom planu uređenja Grada Čakovca za gospodarske sustave i društvene djelatnosti u odnosu na prostor Grada Čakovca 1.o.031 2. obv.1 92.028 144 243 34 839 89 128 270 12. Izvod iz Prostornog plana uređenja Grada Čakovca NAPOMENA: Potrebno je uvažavati činjenicu da je Prostorni plan usvojen 2000.4 104.082 2. i soc.979 2.9 104. .747 3.818 2.139 3. .3 110.866 2. prirodne resurse – sirovine..249 2. Iz turističkih i tradicionalnih razloga nužno je održati autohtonu pasminu međimurskog konja. Zdravstvena zašt. 2.3 Stanje u prostoru U nastavku je sažeti izvod iz Prostornog plana uređenja Grada Čakovca sa sadržajima koji su uvažavani prilikom izrade strateških prioriteta i provedbenih mjera.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Tablica 9: Prosječan broj zaposlenih i prosječno isplaćena neto plaća po zaposlenom po gospodarskim djelatnostima (zaposleni u punom broju. Javna uprava i obr.o. 12 Bercon d.4 101.703 240 1.408 2.514 2. Industrija i rudarstvo . sposobne radnike. . tržište. 3.341 2. te ih prenamijeniti u sadržaje primjerenije urbanom okruženju.363 1.4 98.732 Prosječna mjesečno isplaćena neto plaća po zaposlenom 2003.7 100.1 104. plinom.232 133 311 33 878 88 140 267 13.i iznajm.302 Indeks 96. tradiciju.105 2.4 128. 2004.428 2.Prestati težiti na razvijanju bazične teške industrije (velika potrošnja energije.644 227 1. 3. vodom Građevinarstvo Hoteli i restorani Prijevoz.7 112.6 A B C D E F H I J K L N Poljoprivreda. Poljodjelstvo .6 105.9 105.0 106.6 111.907 3.620 3.7 78.595 2.709 4.339 2.682 2. plaće u kunama) Područje djelatnosti Prosječan broj zaposlenih po satima rada 2003. nerentabilnost).143 3.6 98. nekvalificirana radna snaga.818 4. lov i šumarstvo Ribarstvo Rudarstvo i vađenje Prerađivačka industrija Opskrba strujom.574 3. usklađivanjem svih interesa u prostoru. 411 6. nedovoljno veliko tržište.464 3. osob.Valja izmjestiti proizvodne pogone iz uže urbane jezgre Čakovca u predviđene veće gospodarske zone (Čakovec – istok). skladištenje i veze Financijsko posredovanje Poslovanje nekret.4 110.614 Indeks 108.661 2.Konjogojstvo ima dugotrajnu tradiciju u Međimurju.9 106.5 425 6.0 115.312 3.1 104.2 106. Cjeloviti izvod koji je analizirala Radna skupina nalazi se u prilogu Strateškog plana. soc.9 112.489 2004.207 2.504 2.223 3.0 97.2 113.9 109.. usluge Iz prikazanih tabela je vidljivo da gospodarstvo Grada Čakovca gotovo u svemu predstavlja više od 50% učešća u gospodarstvu Međimurske županije osim u broju poduzetnika što znači da je većina velikih i srednje velikih poduzetnika u Međimurskoj županiji koncentrirana u Gradu Čakovcu.Dati prednost razvijanju onih industrija koje koriste komparativne prednosti područja (položaj. . skrb Ukupno Grad Čakovec Ukupno Međimurska županija Ukupno Republika Hrvatska G Trgovina na veliko i malo M Obrazovanje O Ostale društv.939 2.8 103.Osnovni cilj u budućnosti trebao bi biti očuvanje i korištenje zemljišta za poljodjelsku svrhu. 3. kapital. os. znanje i drugo).

7.Treba provjeriti koncept daljnjeg krajobraznog. tako da služe ujedno i kao obilaznice Čakovca.Turistički aktivirati područja pod posebnom namjenom (vrijedni dijelovi prirodne baštine). . Turizam . . organizaciji i oblikovanju prostora. 13 .Predvidjeti izgradnju brzih cesta na glavnim prometnim smjerovima. te povezivanje s Varaždinom i Varaždinskom županijom.o. turističkih područja namijenjenih uljepšavanju izgleda krajolika. te ostale športske aktivnosti (vodeni športovi i kupališta) u sklopu turističke ponude.Ojačati i kvalitetnim programima obogatiti turističku ponudu Grada . tranzitnog turizma ponudom sadržaja na glavnim prometnim pravcima. .Zaštićena područja bi trebala postati žarištem novih ruralnih strategija spajajući očuvanje prirode s obnovom tradicionalnog seoskog gospodarstva.Razvoj turizma integrirati s revitalizacijom spomenika kulture (Stari grad). rekreaciji i proizvodnji. .U području posebnih obilježja rijeke Drave koji se odnosi na krajnji južni predio Grada Čakovca i obuhvaća prostor do županijske ceste Ž-2020 i lokalne ceste L-20033. 4. 6.Stimulirati razvoj urbanog šumarstva radi ozelenjivanja gradskih i rubnih gradskih i seoskih naselja. 8. odnosno rekreaciju uz vodu i na vodi (šport i rekreacija) i zaštitu prirodne baštine (šume i riječni rukavci).Izbor lokacija i tehnologija uređaja za trajno odlaganje otpada treba biti u funkciji zaštite i racionalnog korištenja prostora.Snažnije afirmirati razvitak seoskog turizma. ponovno otkriti i primjereno vrednovati zanemarenu graditeljsku baštinu i u najvećoj mogućoj mjeri poštovati povijesnost prostora.Omogućiti povezivanje prometnog sustava Grada u prometni sustav Županije. 5. Šumarstvo . . uključivanjem ekoturizma. Prometni sustav . unutar vrlo ograničenog raspoloživog područja razgraničiti namjenu i korištenje.Sanirati postojeće odlagalište otpada sjeverno od Totovca.Afirmirati lovstvo i ribolovstvo. . mjerilo. Ormož-Goričan i autocesta – Mursko Središće.Djelovati na razvijanje tzv. rurističkog i arhitektonskog oblikovanja. Vodno gospodarski sustav .Održavati visoku kvalitetu pitke vode crpilišta Nedelišće povećanjem zaštitne zone uz primjenu strogog režima zaštite.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 3. . Zaštita graditeljske i prirodne baštine . tradiciju i vrijedna iskustva u korištenju. Zaštita okoliša i krajolika . Bercon d. lokalne osobitosti. Izvod sačinjen iz Prostornog plana uređenja Grada Čakovca. .o.Sanirati ili ukloniti zagađenja uslijed kojih dolazi do ugrožavanja ili zagađivanja podzemnih voda visoke kakvoće. .

Turistička djelatnost ima značajnu ulogu u gospodarskom razvoju 2. gospodarskog i civilnog života 5.2.1. Snažna interakcija predstavnika javnog. Tradicionalne djelatnosti su nosioci razvoja Grada Dugoročni cilj 2.3. Razvijeno poduzetništvo temeljeno na znanju i tradiciji 1. Obrazovanje je u funkciji gospodarstva Grada Čakovca i regije 3. Infrastruktura kao preduvjet gospodarskog razvoja i životnih potreba građana 4.5. Strogo poštivanje usmjerenja i okvira zacrtanih u PPU Grada Čakovca Dugoročni cilj 5. Postignuta visoka ekološka svijest građana Dugoročni cilj 3. Razvijeno gospodarstvo temeljeno na znanju i tradiciji 1. Gospodarstvo se razvija u komunalno uređenim zonama. Redovan i izvanredan sustav obrazovanja prilagođen potrebama gospodarstva 3.4.6.2. Razvojno poticajne mjere ubrzavaju gospodarski razvitak 1. . 8 su svi prikupljeni i analizirani sadržaji koji upućuju na viziju i dugoročne ciljeve.1. civilnog i gospodarskog života NAPOMENA: u prilogu br.1. Komunalna i prometna infrastruktura kao preduvjet gospodarskog razvoja i životnih potreba stanovništva 4. Gospodarstvo ulaže u razvoj kadrova i obrazovnog sustava Dugoročni cilj 4.3. 14 Bercon d. Zaštita okoliša je sastavnica gospodarskog i društvenog razvoja 2.1. Razvoj grada i gradskih vrijednosti zajednička je briga svih sudionika javnog. Turistička djelatnost ima značajnu ulogu u gospodarskom razvoju 2. a prostori stanovanja oslobođeni su industrije 1.o.1. Gradski prostori vizualno ugodni i povijesno interesantni 2.5.4.2. Ključne riječi za oblikovanje vizije i dugoročnih ciljeva Niže navedeno je prikaz ključnih riječi iz dostavljenih tekstova i izrečenih stavova članova Radne skupine koje su usmjerene na viziju i dugoročne ciljeve Temeljem naznačenih ključnih riječi Radna skupina je utvrdila tekst vizije i dugoročnih ciljeva gospodarskog razvoja Grada Čakovca prikazanih u nastavku.o. Ključne riječi za oblikovanje vizije i dugoročnih ciljeva Dugoročni cilj 1. Građani i gospodarstvenici sudjeluju u upravljanju Gradom 5. Njeguje se kulturna baština 2. Osnivanje visokoškolskih ustanova 3. Razvijanje suvremenog i ekološki čistog poljodjelstva i prerade 2.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 4.2. Razvijeno obrtništvo 1.2.3.

15 . Grad Čakovec predvodi razvoj u regiji i središte je suradnje regija okruženja Dugoročni cilj 1 – Razvijeno gospodarstvo temeljeno na znanju i tradiciji Razvijeno gospodarstvo i poduzetništvo temelji se na znanju i visokim tehnologijama. posebno prerada poljoprivrednih proizvoda kao i stočarstvo. civilnog i gospodarskog života.o. Dugoročni cilj 3 – Obrazovanje je u funkciji gospodarstva Grada Čakovca i regije Stvoreni su uvjeti za razvoj srednjoškolskih i visokoškolskih obrazovnih ustanova u Gradu Čakovcu u svrhu obrazovanja i edukacije kadrova potrebnih lokalnom gospodarstvu. povijesne i ostale gospodarske resurse u kvalitetnu turističku ponudu i znatno doprinosi zapošljavanju i samozapošljavanju Razvoj poljoprivrede.Razvoj grada i gradskih vrijednosti zajednička je briga svih sudionika javnog.o. Tradicionalno razvijeno obrtništvo i dalje jača i značajan je doprinos zapošljavanju. djelatnosti su na kojima se temelji turistička gastronomska ponuda. Dugoročni cilj 2 – Turistička djelatnost ima značajnu ulogu u gospodarskom razvoju Razvijena turistička djelatnost povezuje prirodne. Poticajnim mjerama i potporama Grad ubrzava gospodarski razvoj i jača poduzetničku klimu. što čini dobru osnovu za razvoj gospodarstva. a očuvani su tradicionalni obrti i zanati. te obrazovanje stanovništva u formalnom i dopunskom obrazovnom sustavu. gospodarskog i civilnog života Razvoj Grada i gradskih vrijednosti zajednička je briga svih predstavnika javnog. očuvanoj okolini i na ekološkoj poljoprivredi i preradi. Razvoj Grada i gradskih vrijednosti zajednička je briga svih predstavnika javnog. Dugoročni cilj 4 – Infrastruktura kao preduvjet gospodarskog razvoja i životnih potreba građana Rješavanje prometne i komunalne infrastrukture prati potrebe gospodarstva i potrebe građana. brizi o zaštiti okoliša i visokoj ekološkoj svijesti građana.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 5. Prirodni resursi se uspješno koriste u turističkoj ponudi. ugodno uređenim gradskim javnim prostorima. Razvijena turistička ponuda bazira se na očuvanom identitetu uređene gradske jezgre. očuvanju tradicionalnih djelatnosti u jakim gospodarskim sustavima koji su osnova za razvoj malog poduzetništva. uz strogo poštivanje usmjerenja i okvira zacrtanih Prostornim planom uređenja Grada Čakovca. Svoj turistički identitet Grad bazira na očuvanju kulturne baštine i tradicije. civilnog i gospodarskog života jer se u zajedništvu stvaraju nove vrijednosti. Bercon d. očuvanoj kulturnoj baštini. Formiranje vizije i dugoročnih ciljeva 5.1 Vizija i dugoročni ciljevi gospodarskog razvoja Grada Čakovca VIZIJA Razvijeno gospodarstvo i poduzetništvo temelji se na znanju i tradiciji gospodarskih djelatnosti u malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu. Dugoročni cilj 5 . Gospodarstvo se razvija u uređenim poduzetničkim zonama. Grad Čakovec predvodi razvoj u regiji i kao takav je središte suradnje regija iz okruženja.

vanjske prilike koje je potrebno koristiti i vanjske prijetnje koje je potrebno izbjegavati ili čije djelovanje je potrebno neutralizirati.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 6. osiguravaju razvoj malih i srednjih gospodarskih subjekata) Formirane industrijsko – gospodarske zone i dalje se razvijaju i uređuju Razvijeno obrtništvo Dobro usmjeren infrastrukturni razvoj i sačuvani okoliš Kvalitetno gospodarenje otpadom Dobro planiranje i izvođenje komunalne i prometne infrastrukture Snažan interes gospodarstva kao i područne i lokalne samouprave za djelovanjem visokoškolskih ustanova na području Grada Dobro upravljanje prostorom (usvojen Prostorni plan uređenja za Grad Čakovec i Generalni urbanistički plan grada Čakovca) Dobra prometna povezanost (prometno čvorište) sa zemljama EU i gradom Zagrebom Željezničko čvorište regije Suradnja sa europskim gradovima i susjednim regijama Dobra međusobna suradnja poduzetnika Razvijeno civilno društvo Aktivnosti stručnih udruga i društava (društvo ekonomista.) Vodene površine koristiti u turističkoj ponudi kroz mogućnost rekreacije sportovima na vodi Velike zalihe nezagađene podzemne pitke vode Globetka kao resurs za privlačenje građana i razvoj turizma Prazni objekti – potencijalni poslovni objekti (prostori u starom ZAP. Temeljem takvih namjera iz sadržaja SWOT analize mogu se identificirati buduće strateške programske aktivnosti koje će najviše doprinositi gospodarskom razvoju Grada Čakovca. povijesno kulturnih i gospodarskih resursa za razvoj turističke ponude Stari grad Čakovec je neiskorišteni potencijal Presporo izmicanje industrije iz središta grada Čakovca Neriješene divlje deponije smeća Nedovoljno uređene zelene površine u naseljima Grada Preniska razina ugostiteljske ponude i nekorištenje autohtonih domaćih proizvoda Nedovoljna medijska prezentacija Grada i gradskih vrijednosti Radno intenzivne djelatnosti pred poslovnim problemima . SWOT analiza Grada Čakovca Namjera je sadržaja SWOT analize da identificira vlastite snage Grada koje treba dalje jačati i razvijati. vojarna.o. II. Radne navike i marljivost stanovništva Radno-tehnološko iskustvo stečeno na radu u europskim zemljama Postojeće gospodarstvo kao pretpostavka za usmjereni razvoj IT tehnologija Blizina europskog tržišta 16 Bercon d. VLASTITE SNAGE Djeluju veliki i jaki gospodarski subjekti (osnova su gospodarskog razvoja.u. VLASTITE SLABOSTI Neprepoznatljivi brandovi gospodarstva i turističke ponude Grada Nizak prosjek neto primanja zaposlenih u gospodarstvu Nedostatak odgovarajućih visokostručnih kadrova Nedostatak određenih srednjoškolskih i kvalificiranih kadrova Nedostatak visokoobrazovnih ustanova Nedovoljno korištenje prirodnih. Metalac..opasnost od gubljenja radnih mjesta Nizak socijalni status Roma . društvo inženjera i tehničara graditeljstva ….. vlastite slabosti Grada koje treba otklanjati ili umanjivati.) Mogućnost brzog i kvalitetnog rješavanja stambenih pitanja Nezagađene zemljišne površine pogodne za ekološku proizvodnju Kapaciteti predškolskih ustanova usklađeni s potrebama Raznovrsnost kulturnih događanja Nacionalne manjine kao poveznice među regijske suradnje.o. osnovna škola.

o.o. ekološke poljoprivrede.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca VANJSKE PRILIKE Djelovanje Regionalne razvojne agencije Međimurje (REDEA) i razvojne agencije Sjever Na raspolaganju su brojni nacionalni programi za poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva. ruralnog turizma i ulaganja u zaštitu okoliša Potencijalni izvori sredstava za razvoj poljoprivrede i gospodarsko socijalnu koheziju u pristupnim fondovima EU Položaj Čakovca na tromeđi državnih granica Veliki broj Čakovčana zaposlenih u zemljama Zapadne Europe Velik broj trgovačkih lanaca na području Čakovca VANJSKE PRIJETNJE Nedovoljna suradnja sa Županijskim vlastima Susjedne regije i grad Zagreb privlače stručne kadrove Domaća poljoprivredna proizvodnja nedovoljno subvencionirana i zbog toga cjenovno nekonkurentna uvezenim poljoprivrednim proizvodima (što je istovremeno poticaj za razvoj eko proizvodnje) Jeftina roba s dalekog istoka konkurira domaćim proizvodima Bercon d. 17 .

Stabilnost radno intenzivnih djelatnosti Mjera 1.1. Svaka grana djelatnosti ima svoje specifične razvojne probleme. 7. a novim oblicima povezivanja u gospodarstvu i intenzivnim razvojem novih i informatičkih tehnologija podiže se konkurentnost Čakovečkog gospodarstva. U prilogu Strateškog plana dat je pregled strateških pitanja koje je oformila Radna skupina i dodatno utvrdili Stručni timovi zbog razumijevanja postavljenih strateških prioriteta i provedbenih mjera.1. HOK Udruga obrtnika grada Čakovca. Robert Ilijaš Prioritet 1.o. 8.o. Financijska agencija Čakovec.3. To može biti naznaka problema. Ključne riječi poredane su po redoslijedu strateških prioriteta u koje su uključeni sadržaji na koje upućuju ključne riječi. .2.5.1. Razvijeno obrtništvo u daljnjem jačanju Mjera 1.1. Suradnja u razvoju gospodarskih djelatnosti Sadržaj prioriteta Grad Čakovec ima razvijeno gospodarstvo i predvodnik je u tom pogledu u Međimurskoj županiji. Tradicionalne djelatnosti su nosioci razvoja Grada Mjera 1. Svrha prioriteta Koristeći iskustvo i tradiciju u gospodarskim djelatnostima Grada. NAPOMENA: Zbog obimnosti sadržaja prikupljene ključne riječi su date u prilogu br.1 Ključne riječi strateških pitanja Ključnim riječima strateških pitanja izražava se neko stanje za koje se smatra da ga je potrebno uzeti u obzir prilikom pronalaženja strateškog djelovanja za ostvarivanje vizije. te primjenu novih znanja i novih tehnologija osigurava se kvalitetan i usklađen razvoj postojećih djelatnosti. Odabrana strateška pitanja osnova su daljnjoj razradi strateških prioriteta i razradi provedbenih mjera u planske aktivnosti.1. Kroz model javno privatnog partnerstva inicirati razvoj novih djelatnosti i inkubaciju tih djelatnosti kroz tehnološki park. Mjera 1.2 Razrada dugoročnog cilja 1 .Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 7.1.Razvijeno gospodarstvo temeljeno na znanju i tradiciji Članovi Stručnog tima za strateški cilj 1: HGK Županija komora Čakovec. ali i razvojne programe i Grad je spreman u okviru svojih mogućnosti biti aktivan sudionik i promicati razvoj svake grane djelatnosti te inicirati i podržati uvođenje inovativnih tehnologija i proizvodnju roba visoke dodane vrijednosti temeljenih na znanju i informatičkom razvoju. Razvoj poduzetništva temeljen na znanju 18 Bercon d.4. Renato Slaviček. Razvoj “klastera” Mjera 1. potreba ili nedostatno stanje koje je potrebno promijeniti i zavisno od toga da li je izrečeni sadržaj uzrok ili posljedica. Razrada strateških prioriteta i provedbenih mjera 7.1. pronalaze se strateška usmjerenja u formi strateškog prioriteta i provedbene mjere.

2. privlačenje poduzetnika iz okruženja.3. Udruga za zaštitu prirodne baštine MURA Prioritet 2.o.1. Program razvoja turizma Grada Čakovca Mjera 2.1.njegovanje kulturne baštine Mjera 2. Svrha prioriteta Razvijena turistička djelatnost ima značajnu ulogu u razvoju gospodarstva. a to su: 1. 7. povijesne i ostale gospodarske resurse u kvalitetnu turističku ponudu i znatno doprinosi zapošljavanju i samozapošljavanju. Stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih aktivnosti Sadržaj prioriteta Grad Čakovec puno pažnje posvećuje stvaranju osnovnih pretpostavki za razvoj investicijskih poduzetničkih aktivnosti. Razrada dugoročnog cilja 2 – Turistička djelatnost ima značajnu ulogu u gospodarskom razvoju Članovi Stručnog tima za strateški cilj 2: HGK Županija komora Čakovec.1.2. poduzetničke zone. Mjera 1.3. Uređenim gospodarskim zonama i poticajno potpornim mjerama razvoja gospodarstva stvara se dobra poduzetnička klima.1. Turistička zajednica Grada Čakovca. 19 . U tom smislu Grad će podržati svaku razvojnu inicijativu u turizmu i svaku inicijativu u stvaranju novih sadržaja turističke ponude.poticajne mjere za aktivnosti osnivanja ili rasta poduzetničkih i gospodarskih subjekata. a prostori za stanovanje potpuno su oslobođeni poduzetničkih i industrijskih aktivnosti. Ova strateška djelovanja ostaju i dalje u prioritetu Grada Čakovca u smjeru stalnih poboljšanja i efikasne provedbe. Turistički ured Međimurske županije. HOK Udruga obrtnika grada Čakovca. Povezuje prirodne.1.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Prioritet 1. Mjera 1. brži razvoj postojećeg gospodarstva. potpuno infrastrukturno opremljene i 2. Poticaji i potpore turističkim manifestacijama . GP EKOM Čakovec. Poticaj i potpore razvoju turističke djelatnosti Sadržaj prioriteta Turistička djelatnost kao jedna od grana gospodarskih djelatnosti dobiva prioritetni značaj kao djelatnost koja aktivira široki spektar drugih djelatnosti i može stvarati značajne potencijale za novo zapošljavanje. Razvoj poduzetničkih zona Poticajne i potporne mjere za osnivanje i razvoj poduzetništva Poticati osnivanje Konzorcija za jamstva Svrha prioriteta Mjera 1.3.o.2. posebno uređeni prostori. Mjera 2.2.2.1. odgovarajući. Turistička zona na području Grada Čakovca Bercon d.2.

Ekološka proizvodnja voća i povrća Mjera 2.2. Nedostatak visokoobrazovnih kadrova i kadrova određenih zanimanja generira potrebu unapređenja sustava obrazovanja za osiguranje deficitarnih kadrova u gospodarstvu. Usmjeravanje srednjoškolskog sustava na obrazovanje deficitarnih struka i zanimanja Mjera 3. Unaprijediti sustav obrazovanja Sadržaj prioriteta Struktura visokoobrazovnih kadrova i kadrova određenih stručnih zanimanja i struka nepovoljna je u gospodarstvu Grada Čakovca. Mjera 3.1.1.3. Poticanje organiziranja poljoprivrednika na komercijalnom principu Mjera 2. Poticati i usmjeriti razvoj određenih (deficitarnih) studija u Gradu Čakovcu Mjera 3.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Prioritet 2. U sklopu ovog prioriteta koji podržava razvoj poljoprivrede u smjeru turističke ponude podržava se očuvanje autohtone pasmine Međimurskog konja kao specifičan sadržaj turističke ponude.4. Gradski prostori vizualno ugodni i povijesno interesantni Revitalizacija Starog grada i okoline – Grad Zrinskih Globetka kao zona sportsko-rekreativnog turizma Uređeni prirodni resursi u funkciji turističke ponude Mjera 2. Mjera 2. 7. osigurava se razvoj rekreativnog turizma.3. a uređenost i čistoća javnih površina. Mjera 2. Svrha prioriteta Razvoj poljoprivrede usmjeren je na suvremene trendove ekološke proizvodnje zdrave hrane.4.2. Razvoj turistički usmjerenog poljodjelstva Sadržaj prioriteta Male i rascjepkane poljoprivredne površine u nizinskom su djelu pogodne za ekološku poljoprivredu. Osigurava se očuvanje kulturno povijesnog identiteta Grada.3. Razvoj seoskog turizma Mjera 2. Uređeni prostori u funkciji turizma Sadržaj prioriteta Svrha prioriteta Razvoj turističke ponude osigurava se uređenim prostorima za boravak. Uređeni gradski prostori dio su turističke ponude.1. Hrvatski zavod za zapošljavanje.4 Razrada dugoročnog cilja 3 – Obrazovanje u funkciji gospodarstva Grada Čakovca i regije Članovi Stručnog tima za strateški cilj 3: HOK Udruga obrtnika grada Čakovca.3. Gospodarska škola. Mala obiteljska gospodarstva ekološkim proizvodima mogu upotpuniti turističku ponudu i razvijati seoski turizam. Mjera 2. Ekonomska i Trgovačka škola. Renato Slaviček.2.2.1.3.2.o.4. te sveukupno očuvanje okoline povećavaju sadržaj turističke ponude. Poticaji i potpore razvoju vanškolskog sustava obrazovanja i sustava dokvalifikacije i prekvalifikacije zaposlenih i nezaposlenih 20 Bercon d. Analiza potrebnih kadrova u gospodarstvu Mjera 3.1. struka i znanja. Financijska agencija Čakovec.o.1. Svrha prioriteta Usmjeren razvoj sustava obrazovanja osigurava gospodarstvu Grada Čakovca odgovarajuću strukturu visokoobrazovnih kadrova i kadrova deficitarnih zanimanja. Mjera 2. .1.2.3. rekreaciju i za druge oblike ugođaja građana i turista. a u brežnom djelu za razvoj voćarstva i vinogradarstva.2. Velika briga posvećena je očuvanju autohtone pasmine Međimurskog konja sa svrhom jačanja turističke ponude.3. Očuvanje autohtone pasmine Međimurskog konja Prioritet 2.3.1. Robert Ilijaš Prioritet 3.2.

2.1. a posebno sa visokoškolskim ustanovama inicirati i razvijati znanstveno-istraživačku djelatnost. 21 .3. Uključivanje Roma zaposlenika kao javnih djelatnika Bercon d.3. Osnivanje razvojno istraživačkih institucija i zaklada Mjera 3.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Prioritet 3. To uključuje ulaganje u školovanje kadrova sistemom stipendija.3. te stvoriti uvjete da se mladi i stručni kadrovi zadrže u gospodarstvu Grada Čakovca i razvijaju znanstvenoistraživačke djelatnosti. Svrha prioriteta Kroz zajedničke napore javnog i privatnog sektora osigurati obrazovanje potrebnih visokostručnih kadrova i kadrova deficitarnih zanimanja i struka. Mjera 3.3. Podizanje nivoa osobnih primanja u proizvodnim i deficitarnim djelatnostima Prioritet 3. te je potrebno provesti mjere kojima će se otkloniti ovaj nedostatak. Izrada snimke obrazovne strukture Roma s područja Grada Čakovca Mjera 3. Osnivanje zaklade za obrazovanje Mjera 3. Gospodarstvo ulaže u razvoj obrazovnog sustava.2. Gospodarstvo je spremno na suradnju sa nadležnima na ovom području. Mjera 3.2. Svrha prioriteta Stvaranjem uvjeta da se Romi uključe u obrazovni i gospodarski sustav Grada Čakovca ostvaruju se novi elementi u razvoju gospodarstva i zapošljavanja i podiže se opći socijalni status i životni standard Roma. Obrazovanje i socijalizacija Roma Sadržaj prioriteta Romi nisu dovoljno uključeni u javni i gospodarski život Grada.3.2. čime će se podići i socijalni status tog dijela populacije. Izrada projekta obrazovanja Roma u Gradu Čakovcu Mjera 3.1. te iniciranjem otvaranja određenih studija za obrazovanje visokostručnih kadrova prema svojim potrebama.o.o. osiguranje kadrova i znanstvena istraživanja Sadržaj prioriteta Gospodarstvo Grada Čakovca je zainteresirano da bude aktivno uključeno u osiguranje potrebnih kadrova.2. povezivanje sa srednjoškolskim obrazovnim sustavom i sa Zavodom za zapošljavanje u organiziranju redovne nastave i prekvalifikacije i dokvalifikacije.2.3.

Međimurske vode d.o.1. Svrha prioriteta Ostvarivanje ekonomske koristi od postupanja otpadom. Prometna infrastruktura u fazi je značajnih novih ulaganja i nameće se potreba hitne analize regulacije prometa i objedinjavanje nerazvrstanih.o. Svrha prioriteta Gospodarstvu Grada Čakovca i njegovim građanima osigurati komunalne i prometne preduvjete za njihov uspješni razvoj i na zadovoljstvo građana.) Mjera 4. Mjera 4.2.1. vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava i pročišćavanja otpadnih voda Mjera 4. Ovim prioritetom se usmjeravaju aktivnosti i edukacija šire javnosti uključujući i gospodarstvo na uključivanje u proces ispravnog postupanja s otpadom i aktivnog pozitivnog odnosa prema čistoći i zaštiti okoliša.o.3.2. Organiziranje jedinstvenog sistema za održavanje nerazvrstanih cesta 22 Bercon d.4. ostvarivanje visokog stupnja čistoće i zaštite okoliša i podizanje nivoa ekološke svijesti..2. Mjera 4. Izrada Studije regulacije prometa i usklađeno funkcioniranje županijskih i državnih prometnica u Čakovcu i okruženju (zaobilaznice. Podržavati planirani razvoj plinske mreže.1. Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom Sadržaj prioriteta Ispravno postupanje s otpadom se preoblikuje u gospodarenje otpadom što rezultira manjim troškovima saniranja otpada i gospodarskim efektima od reciklaže otpada. Sustav vodovodne i kanalizacijske mreže usklađen je s razvojnim potrebama gospodarstva i životnim potrebama građana.5 Razrada dugoročnog cilja 4 – Infrastruktura kao preduvjet gospodarskog razvoja i životnih potreba građana Članovi Stručnog tima za strateški cilj 4: HOK Udruga obrtnika grada Čakovca.. GKP ČAKOM d.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 7.o.3. Organiziranje jedinice za prikupljanje. Sanacija odlagališta Totovec i sanacija divljih odlagališta Mjera 4. sortiranje i selekciju otpada Mjera 4. . Županijski ured za ceste Prioritet 4.2. Infrastruktura u funkciji gospodarstva i građana Sadržaj prioriteta Komunalna i prometna infrastruktura bitan su preduvjet za razvoj poduzetničkih aktivnosti – investicijski razvoj u gospodarstvu i za podizanje standarda građana. Program sortiranja otpada na kućnom pragu i edukacija o ekologiji Mjera 4.o.1.1. veza Juga i središta Grada…….1. Monitoring kvalitete zraka Prioritet 4. županijskih i državnih prometnica u Čakovcu i njegovom okruženju na efikasnost planiranih rješenja.2.o.1.2.

3.1. Mjera 4. međužupanijsku i međuregionalnu suradnju Organizirana pomoć gospodarstvu putem Regionalne razvojne agencije Međimurje i promidžbene aktivnosti Uprave Grada gospodarstvenicima omogućuje povezivanje i uključivanje u razvojne i izvedbene projekte na globalnom tržištu Bercon d.3. gospodarskog i civilnog života Članovi Stručnog tima za strateški cilj 5: HOK Udruga obrtnika grada Čakovca. Mjera 5. Mađarskoj. Da bi se mogla ostvarivati ova pozitivna namjena prostornih planova i optimalni uvjeti razvoja gospodarstva nužan je interaktivan odnos i suradnja gospodarskog sektora i sustava prostornih planova. Građani i gospodarstvenici sudjeluju u upravljanju Gradom Sudjelovanje se ostvaruje snažnom interakcijom predstavnika javnog. Svrha prioriteta Interaktivnim odnosom sustava prostornih planova i korisnika prostora postižu se optimalni uvjeti razvoja gospodarstva i zaštite javnog interesa u očuvanju vrijednih sadržaja u prostoru i ravnoteže u prirodi.o. Svrha prioriteta Povezivanjem s gospodarstvom susjednih regija osigurava se konkurentan i proeuropski orijentiran tržišni nastup gospodarstva Grada Čakovca. Njegovanje interaktivnog odnosa sustava prostornih planova i korisnika prostora 7. Sloveniji i Austriji. Razvoj međusektorske suradnje Sadržaj prioriteta Međusektorska suradnja svih sudionika u javnom. dobra je pretpostavka za podizanje konkurentnosti gospodarstva Grada Čakovca i za uključivanje u razvojne ili izvedbene projekta na europskom i svjetskom tržištu. 23 .2. civilnog i gospodarskog života Grada Prioritet 5. Mjera 5. Uključivanje gospodarstva Grada Čakovca u županijsku. Bitna pretpostavka za gospodarski razvoj su utvrđeni gospodarski planovi usuglašeni sa strateškim postavkama gospodarskog razvoja. Suradnja sa susjednim regijama Sadržaj prioriteta Gospodarska suradnja unutar Međimurske županije i povezivanje i suradnja sa gospodarstvom u susjednim županijama i regijama u Hrvatskoj.1.2.1. Provedbenim mjerama potrebno je unutarnje komunikacije stalno podizati na viši nivo. Svrha prioriteta Efikasnim uključivanjem gospodarskog i civilnog sektora u javno djelovanje ostvaruje se transparentnost rada javnih ovlasti i neophodna informiranost gospodarstva i civilnog sektora koja osigurava održivi gospodarski razvoj. Udruga za zaštitu prirodne baštine MURA Prioritet 5. Regionalna razvojna agencija Međimurja.o. gospodarskom i civilnom životu kao unutarnja komunikacija temeljni je preduvjet za dobro funkcioniranje javnih ovlasti i za zadovoljstvo gospodarskog i civilnog sektora.6 Razrada dugoročnog cilja 5 – Razvoj Grada i gradskih vrijednosti zajednička je briga svih sudionika javnog.1. Interaktivan odnos sa sustavom prostornih planova Sadržaj prioriteta Prostorni planovi su instrument regulacije odnosa razvoja pojedinačnih interesa gospodarskih subjekata i fizičkih lica i javnog interesa u smislu zaštite racionalnog korištenja prostora i očuvanja ravnoteže u prirodi.1.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Prioritet 4.

a oni će se utvrđivati u okviru pripremnih aktivnosti za provedbu mjere.1 Koncept razrade provedbenih mjera Provedbene mjere predstavljaju objedinjenje konkretnih aktivnosti kojima se ostvaruju strateški prioriteti kao strateški pravci djelovanja u ostvarivanju dugoročnih ciljeva i vizije Grada Čakovca. sve planske aktivnosti moraju se započeti po usvajanju Strateškog plana. Kroz rezultate planskih aktivnosti tj. a dio sredstava će se osigurati iz izvora koji će se priključiti interesu Grada Čakovca po konkretnoj mjeri ili iz izvora koji sufinanciraju projekte održivog razvoja. Za cjelovitost pojedine provedbene mjere potrebno je definirati sadržaje navedene tabelom u nastavku: Sadržaj Opis mjere Planske aktivnosti Očekivani rezultat Svrha i cilj Opis sadržaja Za svaku mjeru prikazan je prepoznatljiv opis sadržaja mjere. Nositelji i suradnici te Model provedbe). Za svaku provedbenu mjeru i izvođenje aktivnosti iz te mjere formirat će se troškovi izvođenja što će prouzrokovati potrebu iznalaženja odgovarajućeg izvora za financiranje tih troškova. Provedba planskih aktivnosti daje očekivane rezultate provedbene mjere. Provedbena mjera se izvodi putem planskih aktivnosti koje su u nastavku navedene za svaku mjeru. Dio sredstava morat će osiguravati Grad Čakovec kao nositelj aktivnosti. . Model provedbe je u sadašnjoj fazi preuranjeno definirati te će se provedbeni oblik modelirati prema koncepciji nositelja provedbe u okviru pripremnih aktivnosti za svaku mjeru. a konkretna dinamika zavisit će od objektivne mogućnosti provedbe pojedinih aktivnosti i provedbe mjere. Prema sadašnjim saznanjima i prijedlozima nositelji provedbe pojedine mjere i pripadajućih planskih aktivnosti su stručne službe Grada Čakovca. Dinamika provedbe Proračun i izvori Nositelji i suradnici Model provedbe U daljnjoj razradi provedbenih mjera sadržaji koji se za sada mogu definirati kao istovjetno za sve mjere neće se ponavljati (Dinamika provedbe. 24 Bercon d. a svrhom strateškog prioriteta ostvaruje se dugoročni cilj u čijoj strukturi se nalazi provedbena mjera. poduzeća s javnim ovlastima. Planske aktivnosti i Očekivani rezultati. Ni ovaj sadržaj neće biti razrađen u razradi mjera jer je u pravilu za svaku provedbu inicijalni nositelj aktivnosti Grad Čakovec.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 8. provedbene mjere ostvaruje se svrha strateškog prioriteta. Proračun i izvori.o. Odgovarajuće tome. Svrha i cilj opisani su u poglavlju razrade strateških prioriteta. Razradom pojedine mjere ovaj sadržaj neće biti u ovom Planu razrađen. To uključuje organiziranost nosioca provedbe.o. s obzirom na specifičnosti pojedine mjere obradom se razrađuju: Opis mjere. već će se konkretna dinamika utvrđivati u pripremnoj aktivnosti svake mjere. Pod modelom provedbe podrazumijeva se organizacijska forma kroz koju će se izvoditi planske aktivnosti i ostvarivanje mjere. Razrada provedbenih mjera 8. U ovoj razradi provedbenih mjera obuhvaćeni su sadržaji kroz koje provedbena mjera postaje prepoznatljiva za provedbu. njihovih suradnika i partnera s kojima se ostvaruje mjera. koji će svojim operativnim odlukama utvrđivati daljnje nadležnosti za provedbu. Razradom pojedine mjere u ovoj fazi planiranja nije moguće programirati proračun i izvore. ugovorne organizacije i drugi aktivni sudionici i interesne skupine ili partneri za pojedinu provedbenu mjeru. Ostvarivanje svih programskih i strateških ciljeva i prioriteta kao i provedbenih mjera predviđeni su u narednom planskom razdoblju od 5 – 6 godina.

Grad je spreman maksimalno u okviru svojih mogućnosti biti aktivni sudionik i promicati razvoj poduzetnika.1.1. već i Međimurske županije. Tradicionalne djelatnosti su nosioci razvoja Grada Opis i sadržaj mjere U gradu Čakovcu djeluju 22 velika i 41 srednje velik poduzetnik koji su nosioci gospodarskog razvoja ne samo Grada Čakovca. Razvijeno obrtništvo u daljnjem jačanju Opis i sadržaj mjere Grad Čakovec tradicionalno ima razvijeno obrtništvo.o.2. 1. ○ U promidžbene aktivnosti Grada uključivati promidžbu gospodarskih subjekata nosioca razvoja ○ Osmišljavanje poticajnih i potpornih aktivnosti za brži rast i razvoj djelatnosti nosioca razvoja Grada ○ Diplomatska i stručna potpora Grada u razvojnim aktivnostima nosioca razvoja i u njihovom tržišnom nastupu na prostorima izvan Međimurske županije Očekivani rezultati • Gospodarski subjekti nosioci razvoja imaju potporu Grada u mjere njihovom razvoju i usvajanju novih tržišta • Povećana konkurentnost i stabilnost gospodarskih subjekata • Mali subjekti i obrti imaju uporište za svoje tržište prodaje i za svoj razvoj • Povećana mogućnost zapošljavanja ( smanjenje nezaposlenosti ) Mjera br. U to su uključene razne djelatnosti i usluge i tradicionalni obrtni i zanati. Grad je spreman biti aktivni sudionik daljnjeg jačanja obrtništva i promicanja njihovih interesa.o. To su prvenstveno tradicionalne djelatnosti: graditeljstvo. nosioca razvoja. 25 .1.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 8. ○ U promidžbene aktivnosti Grada uključiti promidžbu obrtništva ○ Razvoj poduzetničkih zona prilagođavati interesima i potrebama obrtništva i malih poduzetnika ○ Osmišljavanje poticajnih i potpornih aktivnosti za osnivanje i za razvoj obrta i malih poduzetnika u djelatnostima od interesa Grada.2 Prioritet 1. u planiranju i ostvarivanju njihovog bržeg razvoja i gospodarske stabilnosti te stvarati uvjete za povezivanje sa malim poduzetnicima i obrtima sa ciljem stvaranja proizvodnih grozdova – “klastera” i jačanje konkurentnosti svih struktura poduzetnika. 1. Aktivnosti ○ Organiziranje stalnih tribina i foruma s obrtnicima s ciljem razmjene informacija i jačanja suradnje.1. prehrambena industrija i dijelom tekstilna industrija. Razvoj obrtništva doprinosi jačanju poduzetničke klime. a uslužni i tradicionalni obrti posebno doprinose razvoju turističke djelatnosti. Očekivani rezultati • Jačanje konkurentske sposobnosti obrtništva i brži razvoj i mjere otvaranje novih obrta • Pojačana suradnja obrtništva i malih poduzetnika s nosiocima gospodarskog razvoja Grada direktnim povezivanjem ili stvaranjem “klastera” za određene djelatnosti • Kvalitetniji uvjeti za investicijski razvoj obrtnika i malih poduzetnika u poduzetničkim zonama Grada Bercon d. Suradnja u razvoju gospodarskih djelatnosti Mjera br. metalna industrija. Aktivnosti ○ Organiziranje stalnih gospodarskih tribina i foruma u sklopu razmjene informacija i jačanja suradnje Grada sa gospodarskim subjektima.

1. Aktivnosti ○ Proširiti program poticanja i zapošljavanja ženske radne snage osmišljavanjem vlastitih poticajnih mjera i aktivnim transferom poticajnih mjera Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ○ Na inicijativu gospodarskih subjekata kod kojih postoji opasnost gubitka većeg broja radnih mjesta. Grad će se maksimalno uključiti u pronalaženje optimalnih rješenja za očuvanje stabilnosti gospodarskog subjekta i očuvanje radnih mjesta.4. ○ Institucionalna i diplomatska potpora strukovnim grupama u djelatnosti tekstila. 1. Stvaranje “klastera” određenih gospodarskih djelatnosti u programu je poticajnih mjera gospodarskog razvoja Vlade Republike Hrvatske.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Mjera br. pretežito ženske. Eventualne teškoće u tim djelatnostima mogu prouzrokovati gubitak radnih mjesta prvenstveno za žensku radnu snagu što će biti dodatni problemi jer je već u sadašnjoj strukturi nezaposlenih visoko učešće žena. a time i radnih mjere mjesta za pretežno žensku radnu snagu • Ostvarivanje bržeg trenda zapošljavanja ženske radne snage od trenda gubitka radnih mjesta i smanjenje u apsolutnom i relativnom smislu nezaposlenosti žena 26 Bercon d. U tom smislu grad Čakovec će poticati gospodarstvo na stvaranje “klastera” kao posebnu provedbenu mjeru koja će pojačati rezultate prethodnih mjera i globalno utjecati na jačanje gospodarstva. Grad Čakovec je spreman dati potporu svakoj gospodarskoj aktivnosti koja će osiguravati poslovnu stabilnost radno intenzivnih djelatnosti i izbjeći krizne situacije gubitka radnih mjesta.1. . Globalni tržišni gospodarski procesi dovode ove djelatnosti u Europi do ozbiljnih kriznih situacija koje će se uskoro reflektirati i na naše prostore.o.o.3. radne snage. Stabilnost radno intenzivnih djelatnosti Opis i sadržaj mjere Radno intenzivne djelatnosti grada Čakovca. kožna i obućarska djelatnost zapošljavanju velik broj.1. Razvoj “klastera” Opis i sadržaj mjere Interesno povezivanje gospodarstvenika sa svrhom zajedničkog nastupa na tržištu ili stvaranja zajedničkog proizvoda putem strateških saveza ili u formi “klastera” model je koji se danas primjenjuje za jačanje konkurentske sposobnosti i poslovne održivosti. prvenstveno tekstilna. kože i obuće u ostvarivanju republičkih obrambenih mehanizama od negativnog globalnog utjecaja jeftine radne snage u tim djelatnostima Očekivani rezultati • Očuvana stabilnost radno intenzivnih djelatnosti. Aktivnosti ○ Organiziranje informativnih aktivnosti – (seminara i foruma) na temu organiziranja u “klastere” i prijenos informacija o poticajnim mjerama Vlade Republike Hrvatske u organiziranju “klastera” ○ Savjetodavna i stručna (institucionalna) pomoć zainteresiranim djelatnostima u procesu organiziranja “klastera” Očekivani rezultati mjere • Zainteresirani subjekti u određenim djelatnostima informirani su o poslovnoj mogućnosti u organiziranju u “klastere” • Proces organizacije “klastera” među gospodarskim subjektima grada Čakovca uključujući i područje Međimurske županije poduprt je stručnom i institucionalnom pomoći • Razvoj “klastera” doprinosi jačanju i stabilnosti gospodarskog stanja grada Čakovca Mjera br.

5. To su dobre osnove i preduvjeti za osnivanje centra za razvoj novih i informatičkih tehnologija u formi tehnološkog parka čime bi se stvorili novi uvjeti za zadržavanje mladih i visokostručnih kadrova na području grada Čakovca i uvjeti za povećanje novih i informatičkih tehnologija u ukupnoj strukturi gospodarstva grada Čakovca.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Mjera br. Aktivnosti ○ Analiza pretpostavki i polaznih osnova za osnivanje centra za razvoj novih i informatičkih tehnologija i (ili) tehnološkog parka ○ Istraživanje modela organiziranosti centra za razvoj novih i informatičkih tehnologija i (ili) tehnološkog parka (javno privatno partnerstvo) ○ Osnivanje centra za razvoj novih i informatičkih tehnologija i (ili) tehnološkog parka ○ Ostvarivanje suradnje centra i tehnološkog parka sa znanstveno istraživačkim aktivnostima organiziranih kod visokoškolskih ustanova Očekivani rezultati • Ostvarene pretpostavke za pojačani razvoj novih i informatičkih mjere djelatnosti grada Čakovca • Podizanje konkurentnosti klasičnih gospodarskih djelatnosti grada Čakovca zahvaljujući mogućem povoljnom pristupu primjene novih i informatičkih znanja i tehnologija • Zadržavanje mladih i visokostručnih kadrova iz Čakovca u Čakovcu i privlačenje novih iz okolnih središta • Primjena novih znanja i novih tehnologija u gospodarskoj praksi grada Čakovca Bercon d. 27 . Istovremeno grad Čakovec je zahvaljujući svojoj prometnoj povezanosti i relativno povoljnijim uvjetima boravka u prednosti pred Zagrebom i drugim gradskim središtima. Razvoj poduzetništva temeljen na znanju Opis i sadržaj mjere Udio visokoobrazovanih osoba u Međimurskoj županiji je 3. Mladi i visokostručni kadrovi u pravilu odlaze iz grada Čakovca u potrazi za zaposlenjem.1.o.7%. a gospodarstvo grada Čakovca tehnološki je i tržišni potencijal za razvoj novih i informatičkih tehnologija. 1.o.

2.Zona male privrede Krištanovec ○ Ispitati ekonomsku opravdanost i prostornu mogućnost osnivanja gospodarske slobodne zone Očekivani rezultati • Osigurani infrastrukturno uređeni građevinski prostori kojima uz mjere prihvatljive uvjete poduzetnici mogu planirati svoj investicijski razvoj • Stambeni prostori se postupno oslobađaju postojećih gospodarskih aktivnosti • Privlačenje novih nedomicilnih investitora u grad Čakovec i zadržavanje postojećih 28 Bercon d. .3 Prioritet 1.1.o. Grad Čakovec provodi aktivnosti osnivanja i uređivanja zona.o. komunalnom i energetskom infrastrukturom prihvatljiv su model i osnova za dinamičan gospodarski razvoj . Stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih aktivnosti Mjera br. Istovremeno formiranje poduzetničkih zona osigurava postupno premještanje industrije iz gradske jezgre.Radna zona Martane . 1. Poduzetnici u takvim prostorima sa sigurnošću mogu izvoditi svoj investicijski razvoj (izgradnja i opremanje gospodarskih objekata) jer su u zonama osigurani svi preduvjeti za građenje.2. Aktivnosti ○ Dovršenje infrastrukturnih sadržaja s ciljem potpune popunjenosti zone Zapad ○ Izrada elaborata opravdanosti i prioriteta uređenja ostalih gospodarskih zona ○ Infrastrukturno uređenje gospodarskih zona: . te se pored aktivnosti na potpunom dovršenju infrastrukture i popunjenosti zone Zapad planira nastavak aktivnosti na uređenju drugih gospodarskih zona. Razvoj poduzetničkih zona Opis i sadržaj mjere Posebno uređeni građevinski prostori kao poduzetničke zone opremljene sa cjelokupnom prometnom.Privredna zona uz Zagrebačku ulicu u Čakovcu .Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 8.Industrijska zona Istok Čakovec .

Aktivnosti ○ Organizirati informativni punkt za pružanje aktualnih informacija o mogućnostima korištenja potpora i sufinanciranje u troškovima osnivanja ili investicijskim zahvatima ○ Izraditi plan potpora i poticajnih mjera za osnivanje i razvoj malih poduzetnika uz selektivni pristup za mlade. 1. fonda koji se koristi kao dopuna garancijskim osnovama za kreditna zaduženja poduzetnika. Aktivnosti ○ Analiza poduzetničkog interesa za osnivanje jamstvenog konzorcija ○ Izrada dokumenata za osnivanje i djelovanje jamstvenog konzorcija ○ Osnivanje i djelovanje jamstvenog konzorcija Očekivani rezultati • Mali i srednji poduzetnici koji imaju dobre razvojne programe.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Mjera br. Zavoda za zapošljavanje ili drugih institucija i tom priključiti vlastite poticajne mjere i potpore. jednim dijelom zbog svog poslovnog stanja i tzv. Da bi se osnivali novi gospodarski subjekti (trgovačka društva ili obrti) mora se stvarati povoljna klima i ozračje kako bi se potencijalni poduzetnici odlučili za samostalnu poduzetničku aktivnost.2. U garancijske osnove u pravilu spadaju nekretnine ili deponirana novčana sredstva vlastita ili neke druge institucije. 1.3.2. Poticanje i potporne mjere za osnivanje i razvoj poduzetništva Opis i sadržaj mjere Važna komponenta ukupnog razvoja gospodarstva je osnivanje i razvoj malih poduzetnika. Praksa je pojedinih teritorijalnih cjelina da iniciraju i podupru osnivanje jamstvenih konzorcija tj. članova tog konzorcija. a mjere nemaju dovoljno vlastitog garancijskog osnova za kreditno rješenje koriste jamstveni fond i na taj način ostvaruju uvjete za kreditno zaduženje za svoj investicijski razvoj • Pojačan trend investicijskog razvoja malih i srednjih poduzetnika • Razvojni programi malih i srednjih poduzetnika prolaze dodatnu ocjenu realnosti od strane jamstvenog fonda čime se smanjuje broj neuspješnih investicijskih zahvata Bercon d.2. kreditne nesposobnosti. Grad Čakovec će u tom smislu pružati aktivnu potporu potencijalnim poduzetnicima u prijenosu informacija i približavanju postojećih poticajnih mjera i potpora Vlade Republike Hrvatske. nezaposleni i žene kojima se treba pružiti potpora i poticaj za samozapošljavanje putem osnivanja vlastitog poslovanja. a jednim dijelom što ne raspolažu s dovoljnim garancijskim osnovama za povrat kredita. Poticanje osnivanja konzorcija za kreditna jamstva Opis i sadržaj mjere Mali i srednji poduzetnici u pravilu teže dolaze do kreditnih sredstava za svoj investicijski razvoj. 29 .o. Posebno interesantan segment su mladi.o. nezaposlene i žene ○ Organizirati savjetodavnu službu za start i razvoj malih poduzetnika ○ Osmisliti posebna priznanja i nagrade za uspješan start i razvoj malih poduzetnika (trgovačka društva i obrti) Očekivani rezultati • Pojačan trend osnivanja novih poslovnih subjekata mjere • Doprinos smanjenju broja nezaposlenih prvenstveno nezaposlenih žena i mladih • Povećan broj novoosnovanih malih poduzetnika • Doprinos poboljšanju poduzetničke klime za osnivanje i za investicijske aktivnosti malih poduzetnika Mjera br.

1.1. Poticaj i potpore razvoju turističke djelatnosti Mjera br. Program razvoja turizma Grada Čakovca Opis i sadržaj mjere Područje Grada Čakovca sadrži bogatu turističku osnovu ali ne postoji odgovarajući dokument koji bi tu osnovu valorizirao i oblikovao je u program razvoja turizma Grada Čakovca i oblikovao razvojne turističke projekte.o. 2.1. 2. Svrha tog dokumenta treba biti ostvarena izradom programa razvoja turizma Grada Čakovca i odgovarajućih projekata.2.o. te zajedničkim djelovanjem postižu vrhunsku turističku ponudu • Organizacije koje se bave razvojem i poticanjem razvoja turističke ponude imaju potporu Grada i na toj osnovi usuglašen program rada što podiže njihovu sposobnost i kvalitetu 30 Bercon d. Aktivnosti ○ Organizirati stručnu skupinu koja će nastaviti započetu aktivnost Turističke zajednice Grada Čakovca i predložiti sveobuhvatni program razvoja turizma i utvrditi razvojne projekte i njihove prioritete ○ Implementacija programa razvoja turizma i predviđenih programa dinamikom njihovog prioriteta ○ Dopune i promjene ostalih prioriteta i provedbenih mjera iz dugoročnog cilja 2 i njihovo usklađivanje u programskoj osnovi i provedbi sa dokumentom programa razvoja turizam u Gradu Čakovcu Očekivani rezultati • Izvršena valorizacija cjelokupne turističke resursne osnove Grada mjere Čakovca za razvoj turizma i utvrđeni razvojni turistički projekti na stručnoj osnovi • Razvoj turističke ponude Grada Čakovca temelji se na potpori svih zainteresiranih sudionika u pružanju i formiranju turističke ponude Grada Čakovca • Turistička djelatnost u Gradu Čakovcu ostvaruje značajnu ulogu u ukupnom gospodarskom razvoju i zapošljavanju Mjera br. Aktivnosti ○ Podrška i potpora Grada organizacijama i udrugama građana koje se bave razvojem turizma ○ Iniciranje u osmišljavanju novih turističkih proizvoda i podizanje kvalitete postojećih (potpora sajmu zdrave hrane i sl. .1. Poticaji i potpore turističkim manifestacijama – njegovanje kulturne baštine Opis i sadržaj mjere Kvalitetna turistička ponuda obuhvaća vrlo široki spektar ponude i široki spektar turističkih djelatnosti. Snažna osnova za izradu takvog programa je postojeći dokument izrađen od strane Turističke zajednice Grada Čakovca pod nazivom «Mogućnosti razvoja turizma na području Grada Čakovca» koji je identificirao cjelokupnu turističku resursnu osnovu Grada Čakovca i predložio koncept i model razvoja turizma u Gradu Čakovcu. To pretpostavlja da se pored izvođenja projekata razvoja turizma mora voditi stalna briga o jačanju institucionalnih kapaciteta i jačanju postojećih organizacija koje se sustavno bave promocijom i poticanjem razvoja turizma kako bi se razvoj turizma i turističke ponude provodio usklađeno i prihvatljivo za sve sudionike u turističkoj ponudi.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 8.4 Prioritet 2.) ○ Uvođenje stimulativnih poticaja za razvoj novih turističkih proizvoda i promocijskih aktivnosti ○ Povezivanje proizvođača i prerađivača poljoprivrednih proizvoda sa ponuđačima turističko-ugostiteljskih usluga radi zajedničkog plasmana roba i usluga i stvaranju domaćeg proizvoda Očekivani rezultati • Svi sudionici u stvaranju turističkog proizvoda i pružanju turističkih mjere usluga interesno su povezani i educirani.

odmorišnom.o. Osmišljeni prostori kao prostori turističkih zona prilagođeni su razvoju određenih turističkih djelatnosti i u tom smislu uživaju odgovarajuće slobode ili ograničenja koja daju pogodnosti i prednosti razvoju turizma. lovnom i seoskom turizmu i osiguravaju dulji boravak turista na području Grada Čakovca Bercon d.o. Aktivnosti ○ Sukladno Planu prostornog uređenja Grada Čakovca i Urbanističkom planu grada Čakovca pripremiti koncept turističkih zona i njihovog povezivanja s ostalim turističkim zonama u Međimurskoj županiji ○ Izraditi provedbene projekte turističkih zona ○ Osnivanje. 31 . Turistička zona na području Grada Čakovca Opis i sadržaj mjere Grad Čakovec za sada nema razrađenu koncepciju turističke prostorne organizacije ili u praksi zvano «turistička zona». uređenje i opremanje turističke zone Očekivani rezultati • Predviđene turističke zone usklađene su sa Prostornim planovima mjere Grada Čakovca • Uređene turističke zone osiguravaju povećanu frekvenciju gostiju u izletničkom.3.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Mjera br.1. 2. Na prostoru Međimurja u pojedinim JLS formirane su turističke zone te je potrebno osim vlastitog osmišljavanja turističkih zona predvidjeti funkcijsko povezivanje sa turističkim zonama u ostalim jedinicama JLS Međimurja.

Aktivnosti ○ Izraditi analizu postojeće ponude ekološki proizvedenih poljoprivrednih proizvoda i proizvoda u pripremi.1. Istovremeno mali poljoprivredni proizvođači teško se samostalno organiziraju u okrupnjavanju i objedinjavanju svoje ponude te im je potrebna institucionalna pomoć u njihovom organiziranju u tržišnom nastupu ili inicijativa u iznalaženju ili poticanju poduzetnika koji će ih objedinjavati na komercijalnom principu.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 8.2.2. a to pojedinačno malo gospodarstvo ne može pružati.o. izvora zdrave hrane.o. 2. te mogućnosti pružanja ponude domaćeg proizvoda Mjera br. Razvoj turistički usmjerene poljoprivrede Mjera br. kontinuiranu i raznovrsnu opskrbu. Ekološka proizvodnja voća i povrća Opis i sadržaj mjere Zemljišne poljoprivredne parcele u Gradu Čakovcu rascjepkane su i nema velikih mogućnosti za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju.2. dok korisnici njihovih proizvoda traže sigurnu. Grad će posebnu brigu posvetiti da se aktivnosti na ostvarenju sistema navodnjavanja u Međimurskoj županiji što hitnije provedu i za Grad Čakovec. Poticanje organiziranja poljoprivrednika na komercijalnom principu Opis i sadržaj mjere Poljoprivredna domaćinstva u ekološkoj proizvodnji u pravilu ostvaruju volumen proizvodnje kojim ne mogu kvalitetno nastupati na tržištu prodaje. .5 Prioritet 2. Aktivnosti ○ Organizirati edukaciju poljoprivrednika zainteresiranih za proizvodnju zdrave hrane i ekološku poljoprivrednu proizvodnju ○ Poljoprivrednim proizvođačima u ekološkoj proizvodnji pružiti stručnu i administrativnu pomoć u ostvarivanju potpora i subvencija koje Ministarstvo poljoprivrede osigurava za razvoj ekološke poljoprivredne proizvodnje i kroz te mjere organizirati vlastiti poticajni potporni sistem za poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje ○ Uvođenje sistema navodnjavanja poljoprivrednih površina Očekivani rezultati • Povećana ekonomska stabilnost i ekonomski rast poljoprivrednih mjere gospodarstava koja se uključuju u sustav ekološke proizvodnje • Turističkoj ponudi Grada Čakovca osigurani izvori kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda. 2. te na osnovu iste predložiti model komercijalnog objedinjavanja poljoprivrednika ○ Pružiti institucionalnu i stručnu pomoć u organiziranju provedbenog modela zajedničkog nastupa na tržištu prodaje Očekivani rezultati • Proizvođači ekoloških poljoprivrednih proizvoda kroz zajednički mjere nastup imaju osiguran plasman svojih proizvoda po prihvatljivim cijenama • Korisnici – kupci ekološki proizvedenih poljoprivrednih proizvoda imaju osiguranu kontinuiranu i raznovrsnu dobavu potrebnih proizvoda 32 Bercon d. U Gradu Čakovcu ekološka proizvodnja poljoprivrednih proizvoda i proizvodnja zdrave hrane imaju svoj kvalitetan začetak i taj trend je potrebno očuvati i maksimalno ga ojačati i time stvoriti dobru ekonomsku osnovu poljoprivrednim gospodarstvima i izvor za kvalitetnu turističku ponudu domaćeg proizvoda.2.

33 . 2..o. Zavisno od utvrđenih turističkih zona i interesa poljoprivrednih gospodarstava. pogotovo proizvođača zdrave hrane potrebno je poticati razvoj seoskog turizma koji je danas sve traženiji. Razvoj seoskog turizma Opis i sadržaj mjere Ruralni prostori Grada Čakovca i mala poljoprivredna gospodarstva pogodna su za razvoj seoskog turizma. Aktivnosti • Uzgoj matičnog stada • Udomljavanje podmlatka na gazdinstvima zainteresiranih uzgajivača • Očuvanje i množenje postojećeg stada pri uzgajivačima iznad broja jedinki potrebnih za očuvanje pasmine • Rad s učenicima Gospodarske škole (praktična nastava) • Za terapijsko jahanje • Komercijalno iskorištavanje konja za turističke potrebe ( prijevoz kočijama na vinskim cestama. a danas je na listi kritično ugroženih pasmina autohtonih domaćih životinja RH. Očuvanje autohtone pasmine Međimurskog konja Opis i sadržaj mjere Međimurski hladnokrvni konj (MHK) je autohtona hrvatska pasmina radnih konja uzgojena i pasminski stabilizirana u Međimurju do XX. Očekivani rezultati • Povećani broj poduzetnika koji se uključuju u djelatnost seoskog mjere turizma • Podignut nivo turističke ponude u ruralnim područjima Grada Čakovca • Podignuta ekonomska moć poduzetnika obiteljskih gospodarstava Mjera br. Bavarska. Sustavnom brigom o očuvanju i razmnožavanju preostalih živih jedinki i povremenim uvozom rasplodnih grla iz Mađarske moguće je očuvati MHK – a kao izniman zavičajni simbol.…) Bercon d.2.2. Štajerska. pogotovo na našim prostorima. Burgundija. 2. te banku gena u cilju očuvanja bioraznolikosti. Slovenija i RH) u kojima je MHK uzgojen. MKH je priznata pasmina konja pri FAO –u i DEGENA – i.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Mjera br. Mađarska. st. rekreativno jahanje) • za mesoprerađivačku industriju Očekivani rezultati • Ostvarivanje prihoda od plasmana živih životinja kolekcionarima mjere rijetkih pasmina širom Europe • Doprinos eko – turizmu i eko – poljoprivredi korištenjem konja u vožnji i radu • Osiguranje uvjeta za praktičnu nastavu budućim stručnjacima • Očuvanje MHK kao prepoznatljivog obilježja zavičajnog identiteta Međimurja po uzoru na druge europske regije ( Brabant.4. Aktivnosti ○ Izraditi koncept po kojem će se obrtnici u poljoprivredi ili mala obiteljska gospodarstva upoznati s mogućnostima osnivanja i vođenja seoskog turizma te sa ekonomskim koristima i prednostima koja takva djelatnost donosi.o.3. i koncept edukacije zainteresiranih poduzetnika za tu djelatnost ○ Utjecati na promjenu zakonske regulative u dijelu kojim ona ograničava razvoj seoskog turizma u uvjetima koji su specifični za područje Grada Čakovca. a RH je određena kao mjesto uzgoja i očuvanja pasmine između četiri zemlje (Austrija.

susretanja. uređeni ambijentalni prostori i održavani kulturno povijesni spomenici.3. Istaknuti prijedlozi preseljenja industrijskih objekata iz središta grada Čakovca (MTČ). Gradski prostori vizualno ugodni i povijesno interesantni Opis i sadržaj mjere U raspravama i provedenim anketama izraženo je veoma mnogo misli i usmjerenja koja daju prioritetni značaj uređenju uže gradske jezgre u Čakovcu. odmora i privlačenja turista.1.6 Prioritet 2. ali je postupno i uz kontinuirane aktivnosti ostvariva.o. Kvaliteti tog prostora doprinose zelenilo i cvijeće. uređene fasade. . zelenila i okoline. čistoća prostora. Očekivani rezultati • Uređena središta naselja i grada Čakovca privlačna su za susrete i mjere odmor građana i za prihvaćanje turista • Kulturne i povijesne znamenitosti maksimalno su očuvane i doprinose razvoju turizma • Raste potražnja i ponuda tercijarnih i ugostiteljskih djelatnosti 34 Bercon d. uređenje vidikovca na silosima Čakovečkih mlinova i aktivnosti na «dobrom uklapanju» pogona Čakovečkih mlinova u ambijent jezgre grada Čakovca kao i niz drugih dobrih sugestija pokazuju zainteresiranost zajednice za uređena središta i važnost uređenih središta i kulturno povijesnih znamenitosti za život zajednice i razvoj turizma. 2.3.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 8. Uređeni prostori u funkciji turizma Mjera br. zelenila i cvijeća podizati nivo svijesti građana i njihove brige o održavanju čistoće. kao središnjem mjestu boravka. Ova mjera je sadržajno velikog obuhvata i provediva u dužem vremenskom razdoblju. Aktivnosti ○ Dovršiti započete aktivnosti na uređenju središta grada Čakovca ○ Inicirati istraživanje mogućnosti preseljenja industrijskih pogona MTČ iz gradske jezgre Čakovca ○ Inicirati sa Čakovečkim mlinovima moguća rješenja ambijentalnog uklapanja Mlinova u gradsku jezgru Čakovca i uređenje vidikovca ○ U svim naseljima inicirati arhitektonska rješenja središta naselja i ambijentalnih prostora ○ Pojačanim mjerama održavanja čistoće i zelenila središta naselja i grada Čakovca od strane nadležnog javnog poduzeća i promotivnim aktivnostima za očuvanje čistoće.o. To tim više što je ova mjera jednim dijelom nastavak dosadašnjih provedbenih aktivnosti na uređenju središta grada Čakovca i središta ostalih naselja Grada Čakovca. Kvaliteti prostora doprinose i atraktivni sadržaji tercijarnih djelatnosti i ugostiteljska ponuda.

Aktivnosti ○ Stručno objedinjavanje idejnih rješenja prijedloga udruga i organizacija koje u svojem programu imaju plan daljnjeg postupanja u korištenju prostora Globetke ○ Izrada detaljnog plana postupanja sa dijelom Globetke koji predstavlja prirodni šumsko-močvarni fenomen ○ U ovisnosti o Planu promovirati Globetku u turističke svrhe (ili kao rubni dio Grada s netaknutom prirodom. a posebno za grad Čakovec. Revitalizacija Starog grada i okoline – Grad Zrinskih Opis i sadržaj mjere Tijekom povijesti. za Grad Čakovec najznačajnije je razdoblje 16. u prostoru Starog grada odvijaju se sadržaji koji obogaćuju ukupnu turističku ponudu Grada Čakovca Mjera br. stoljeća. uvođenje atraktivnih sadržaja u prostore Starog grada Očekivani rezultati • Očuvanje gradske jezgre.) Očekivani rezultati • Prepoznata je i zaštićena vrijednost Globetke kao prirodnog mjere šumsko-močvarnog fenomena • Očuvanje prirodne baštine • Dopuna postojećoj turističkoj ponudi Grada Čakovca Bercon d.o. i sl. ili kao mjesto odvijanja sportsko rekreacijskih sadržaja i sl. povijesne baštine mjere • Uz vizuru jednog od najraskošnijih hrvatskih i europskih dvoraca 16. Aktivnosti Grada Čakovca. Turističke zajednice Grada Čakovca i Međimurske županije usmjerene su na uređenje Starog grada u Čakovcu i spomenika obitelji Zrinski u gradu Čakovcu i bližoj okolici. 2. uvažavajući interese susjednih općina.3. Globetka kao zona sportsko rekreativnog turizma Opis i sadržaj mjere Prostor između zapadnog dijela Čakovca i Sv. te promicanju slogana Čakovec Grad Zrinskih kao svojevrsnog zaštitnog znaka Grada Čakovca. a sve to daje i prostoru Globetke potencijal za polivalentan sportskorekreativni i turistički prostor od interesa za sve tri jedinice lokalne samouprave. Jelene u vlasništvu je tri jedinice lokalne samouprave: Grada Čakovca i općina Nedelišće i Šenkovec Na rubnim dijelovima sa Čakovečke strane izgrađeni su određeni sportsko-rekreativni kapaciteti i hotelski smještaji.3.) i ponuda navedenog kroz turističke aktivnosti ○ Restauriranje Starog grada u Čakovcu ○ Revitalizacija Starog grada u Čakovcu.o. Aktivnosti ○ Utvrđivanje svih mjesta i sadržaja vezano uz obitelj Zrinski na području Grada Čakovca i bliže okolice (obitavalište obitelji Zrinski.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Mjera br. i 17. 35 .2. kada su u Čakovcu stolovali hrvatski banovi i vojskovođe iz obitelji Zrinski. Postoje određene inicijative i konkretne aktivnosti koje djelomično ostvaruju ovakav globalni projekt te je potrebno izraditi detaljni plan daljnjeg postupanja sa tim prirodnim šumsko močvarnim fenomenom. Kroz više generacija obitelj Zrinski je od čakovečke utvrde stvorila jedan od najraskošnijih hrvatskih i europskih dvoraca toga doba. 2. i 17. spomenici obitelji Zrinski. st.3..

4.1.o. U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i zainteresiranim gospodarskim subjektima potrebno je napraviti analizu potrebnih kadrova kako bi se mogle usmjeravati aktivnosti unaprjeđenja sustava obrazovanja u Gradu Čakovcu ili šire u Međimurskoj županiji. a nalaze se u neposrednoj blizini državnih prometnica tako da mogu biti privlačni i atraktivni za posjetioce iz ostalih susjednih gradova i iz Zagreba. To su prvenstveno vodene površine uz Dravu i u Totovcu.3. Činjenica je međutim da nema ni jedne sveobuhvatne analize potrebnih kadrova u gospodarstvu Međimurske županije i u gospodarstvu Grada Čakovca. strukama i zvanjima ○ Po modelu izrade prve analize obnavljati izradu analize svake godine prije upisa učenika u srednje škole i studenata na fakultete u novu školsku godinu Očekivani rezultati • Poznatim stanjem deficitarnosti stručnih kadrova vrši se mjere kvalitetan utjecaj za unapređenje sustava obrazovanja za potrebe gospodarstva Grada Čakovca 36 Bercon d. Ti su prostori pogodni za razvoj sadržaja sportsko-rekreacijske i ugostiteljske ponude.1. odnosno zona ○ Programom uređenja pojedinog prostora osmisliti proces izvođenja planiranih sadržaja poticanjem poduzetnika i poticajnim mjerama. .Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Mjera br.1. a pogotovo na visoko obrazovane kadrove. Uređeni prirodni resursi u funkciji turističke ponude Opis i sadržaj mjere Prostori Grada Čakovca raspolažu neiskorištenim prirodnim resursima pogodnim za turističku ponudu. Analiza potrebnih kadrova u gospodarstvu Opis i sadržaj mjere Gotovo sve gospodarske djelatnosti u Gradu Čakovcu i Međimurskoj županiji iskazuju svoje nezadovoljstvo stanjem raspoloživih kadrova i nemogućnošću da osiguraju potrebne kadrove. Začetak takvih analiza provodi se u djelatnostima graditeljstava i metalske struke.7 Prioritet 3. te ponudom za izvođenje određenih sadržaja sistemom javno-privatnog partnerstva Očekivani rezultati • Prirodni resursi pogodni za razvoj turističke ponude postupno se mjere uređuju i koriste u gospodarskoj djelatnosti turizma • Prirodni resursi pogodni za turističku ponudu održavaju se u smislu očuvanja prirode i trajno su zbrinuti u smislu očuvanja prirodne ravnoteže 8. Aktivnosti ○ U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i zainteresiranim gospodarskim subjektima napraviti analizu potrebnih kadrova po kvalifikacijama. Aktivnosti ○ Izraditi analizu prioriteta uređenja prostora za turističko-sportske i rekreacione sadržaje prema Prostornom planu uređenja Grada Čakovca ○ Prema prethodno utvrđenim prioritetima izraditi detaljne planove uređenja sportsko-rekreacionih i turističkih prostora. 3. Prostornim planom uređenja Grada Čakovca definirani su takvi prostori i potrebno je detaljnije osmisliti njihove sadržaje detaljnim planovima uređenja i započeti sistemom privatno javnog interesa ostvarivati planirane sadržaje. Unaprijediti sustav obrazovanja Mjera br. 2.o. To se odnosi na kadrove svih kvalifikacijskih profila.

na uvođenju određenih studija u Gradu Čakovcu treba po osnovu svog interesa i svojim mogućim utjecajem Grad Čakovec podržati i osigurati da se u Gradu Čakovcu organiziraju studiji deficitarnih visokostručnih kadrova u gospodarstvu Grada Čakovca.o. 37 .2.o. 3. Usmjeravanje srednjoškolskog sustava na obrazovanje deficitarnih struka i zanimanja Opis i sadržaj mjere Gospodarski subjekti Grada Čakovca izražavaju deficitarnost potrebnih srednje stručnih kadrova. 3. Primjer dobre suradnje i organiziranih akcija su gospodarstvenici u graditeljskim i metaloprerađivačkim djelatnostima koji zajedničkim akcijama i u suradnji sa srednjoškolskim sustavom usmjeravaju upise u proizvodna zanimanja. Izražena je također i činjenica da je niski nivo suradnje između srednjoškolskog sustava obrazovanja i korisnika srednje stručnih kadrova te da postoji disproporcija između školovanih i potrebnih kadrova. Aktivnosti ○ Podržati i dati potporu postojećoj suradnji srednjih stručnih škola i gospodarstvenika iz djelatnosti graditeljstva i metaloprerade ○ Organizirati oblik suradnje srednjoškolskog sustava obrazovanja i gospodarstvenika koji imaju interes za takvom suradnjom sa ciljem upisa učenika u deficitarna zanimanja Očekivani rezultati • Mladim generacijama je prije upisa u srednje škole dostupna mjere informacija o deficitarnim zvanjima i o pogodnostima koje se pružaju za školovanje i zaposlenje u određenim strukama • Upisi mladih u srednje škole vrše se usklađeno sa potrebama gospodarstva Grada Čakovca i Međimurske županije • Smanjena je deficitarnost srednje stručnih kadrova i smanjena je nezaposlenost nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja Bercon d. prvenstveno graditeljska i metaloprerađivačka djelatnost. Zahvaljujući tako stečenom iskustvu suradnje Grad Čakovec može potaknuti i proširiti suradnju svih gospodarskih subjekata koji su putem analize o stanju kadrova iskazali interes i osigurati sistem suradnje koji će neutralizirati postojeću deficitarnost pojedinih struka iz srednje stručnog obrazovanja.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Mjera br.1.1. Aktivnosti ○ Objediniti napore graditeljske i metaloprerađivačke djelatnosti Međimurske županije i utjecati i pomoći županijskim upravnim tijelima da se u Gradu Čakovcu organiziraju studiji za deficitarne visokostručne kadrove ○ Iz okvira svojih nadležnosti istražiti moguća rješenja organiziranja studija i aktivnim prijedlozima nadležnim županijskim tijelima predložiti modele brzih rješenja organiziranja traženih studija Očekivani rezultati • U Gradu Čakovcu su organizirani studiji za deficitarne mjere visokostručne kadrove koji nedostaju u gospodarstvu Grada Čakovca. Poticati i usmjeriti razvoj određenih (deficitarnih) studija u Gradu Čakovcu Opis i sadržaj mjere Aktivnosti koje se provode u Međimurskoj županiji. KV i VKV kvalifikacija.3. pa i šire u Međimurskoj županiji Mjera br.

Osnivanje zaklade za obrazovanje Opis i sadržaj mjere Sadašnje stanje sufinanciranja obrazovanja kadrova može se okarakterizirati kao neorganizirano jer stipendiranje učenika i studenata neovisno provode i Grad Čakovec i Međimurska županija i pojedinačno gospodarstvenici. Aktivnosti ○ Prikupljanje informacija o inicijativama na temu Fonda za razvoj kadrova (REDEA – Studentska fondacija «za više znanja».o. osiguranje kadrova i znanstvena istraživanja Mjera br. 38 . Ta činjenica s jedne strane izaziva deficitarnost kvalificiranih i srednje stručnih kadrova. Grad Čakovec može svojim potpornim i poticajnim mjerama usavršiti i ubrzati taj proces. a povećava nezaposlenost nekvalificirane radne snage. S obzirom na društvenu korist koja se vrši tim sufinanciranjem za sada ne postoje nikakva porezna olakšanja za gospodarstvenike pa niti za druge subjekte koji sufinanciraju obrazovanje.1.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Mjera br. Ovim putem je izražena inicijativa da se osnuje zaklada ili fond u koji bi sredstva za sufinanciranje obrazovanja uplaćivali zainteresirani subjekti (Grad Čakovec. gospodarski subjekti i pridružene općine) i putem fonda osiguravali kadrove za svoje potrebe. Podružnica Čakovec i gospodarski subjekti koji se susreću sa tim problemom putem interne i externe prekvalifikacije i dokvalifikacije. Aktivnosti ○ U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i temeljem analize potrebnih kadrova u gospodarstvu iz mjere 3. Gospodarstvo ulaže u razvoj obrazovnog sustava.2.o.1.8 Prioritet 3.1. nadograditi postojeći sistem prekvalifikacije i dokvalifikacije i poticajnim i potpornim mjerama u sistem uključiti sve zainteresirane nezaposlene i gospodarske subjekte koji imaju potrebu dokvalifikacije i prekvalifikacije svojih zaposlenika Očekivani rezultati • Smanjena deficitarnost kvalificiranih srednje stručnih kadrova mjere • Doprinos smanjenju nezaposlenih 8. Strukovna grupa graditeljstva MŽ) i suradnja na iznalaženju jedinstvenog rješenja za Međimursku županiju ○ Podnošenje prijedloga Međimurskoj županiji za osmišljavanje i za osnivanje Fonda za razvoj kadrova na nivou Županije ○ Poticanje gospodarskih subjekata za uključivanje u Fond za razvoj kadrova i na aktivnu suradnju sa Fondom Očekivani rezultati mjere • Financiranje obrazovanja odgovarajuće stvarnim potrebama kadrova u gospodarstvu i društvu • U financiranje obrazovanja uključen veći broj gospodarskih subjekata • Povećana suradnja gospodarskih subjekata i Grada Čakovca na osiguranju potrebnih kadrova Bercon d. Putem fonda može se osiguravati kvalitetniji odnos školovanih i potrebnih kadrova i bolje iskorištenje izdvojenih sredstava.2.1. 3. Na rješavanju tog problema aktivno je uključen Hrvatski zavod za zapošljavanje.4. Poticaji i potpore razvoju vanškolskog sustava obrazovanja i sustava dokvalifikacije i prekvalifikacije zaposlenih i nezaposlenih Opis i sadržaj mjere Tehnološki razvoj gospodarstva Grada Čakovca i Međimurske županije uvjetuje sve veću potrebu za stručnim kadrovima i sve manju potrebu za nekvalificiranom radnom snagom. 3. Županija.

5. traže zaposlenje van Grada Čakovca i van Međimurske županije.1. 3. Kod mjere 1. namjera je da se gospodarstvo razvija temeljem razvoja novih tehnologija i znanja.2.o.1. Ispodprosječna primanja zaposlenih u gospodarstvu ne osiguravaju prihvatljiv nivo životnog standarda i jedan su od značajnih uzroka što mladi. Ova mjera izražena je sa sličnim sadržajem osnivanja znanstvenih i naučnih institucija koje se u pravilu formiraju kod fakultetskih institucija i osiguravaju razvoj mladih kadrova. Ova mjera može se ostvarivati tek nakon što se u Gradu Čakovcu osnuju visokoškolske ustanove koje će razvijati znanstveno istraživačke djelatnosti. godinu također su u istim okvirima bez tendencije da se stanje popravi.2. Podizanje nivoa osobnih primanja u proizvodnim i deficitarnim djelatnostima Opis i sadržaj mjere Iz analiza o stanju gospodarstva u Gradu Čakovcu i Međimurskoj županiji proizlazi da su prosječna primanja u gospodarstvu znatno ispod prosječnih primanja u Republici Hrvatskoj. 3. S obzirom da je to problem šire društvene zajednice nužno je da se sa svoje strane i Grad Čakovec uključi u iznalaženje rješenja za podizanje nivoa prosječnih primanja zaposlenih.5. Započetoj aktivnosti gospodarskih Strukovnih grupa treba se pridružiti i Grad Čakovec i na taj način ubrzati i povećati očekivani rezultat i smanjiti deficitarnost određenih kadrova.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Mjera br.. Aktivnosti ○ Podržati započete aktivnosti gospodarstvenika i na taj način stvarati pozitivnu klimu za podizanje neto osobnih primanja zaposlenika u gospodarstvu ○ Istražiti mogućnost lokalnih potpora ili poreznih olakšica gospodarskim subjektima koji pojačanim trendom podižu prosječna neto primanja svojih zaposlenih Očekivani rezultati • Porast životnog standarda zaposlenih u Gradu Čakovcu mjere • Pojačani interes mladih za školovanje za deficitarna zanimanja i zvanja i doprinos naporima za zadržavanje mladih i visokostručnih kadrova u Gradu Čakovcu Bercon d. Takvo stanje se iskazuje već nekoliko godina a podaci za 2004. 39 .3. Osnivanje razvojno-istraživačkih institucija i zaklada Opis i sadržaj mjere Predložena mjera odgovarajuća je mjeri 1. pogotovo visokostručni kadrovi.2. Aktivnosti ○ U aktivnostima organiziranja studija za deficitarne visokostručne kadrove uključiti i potrebu organiziranog znanstveno-istraživačkog rada Očekivani rezultati • Osiguran daljnji razvoj visokostručnih kadrova i ostvarena jedna mjere od pretpostavki za zadržavanje mladih i visokostručnih kadrova u Gradu Čakovcu Mjera br. Daljnja svrha ove predložene mjere je da se i kroz taj vid osigura zadržavanje mladih visokostručnih kadrova u Gradu Čakovcu.o. Ovaj problem su uočile gospodarske Strukovne grupe pri HGK Županijskoj komori Čakovec i započele tražiti rješenje za povećanje prosječnih primanja zaposlenih.

.) izraditi snimku obrazovne strukture Roma sa područja Grada Čakovca Očekivani rezultati • objektivna snimka stanja temeljem koje se planiraju daljnje mjere aktivnosti pri izradi projekta Obrazovanja Roma u Gradu Čakovcu.o.3.1. Aktivnosti ○ u suradnji s mjerodavnim institucijama ( škole. zaposlenost i smanjivati razliku u njihovom socijalnom i ekonomskom zaostajanju.. Mjera br. 3. Namjera je Grada Čakovca da poduzima one mjere koje će podići njihov socijalni i obrazovni status i uključivati ih u gospodarske procesa te time podizati njihov standard. Centar za socijalnu skrb.9 Prioritet 3.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 8.. vrtića. Nacionalnom programu za Rome i preporukama Vijeća Europe ○ implementacija obrazovnog modela ○ uočavanje jasnih pomaka i rezultata nakon provedene implementacije Projekta i završetka školske godine Očekivani rezultati • ostvarenje suradnje u zajednici te povećanje stručnih i materijalnih mjere kapaciteta škole. – 2015.3. obrazovanja i kulture življenja nisu na zadovoljavajućem nivou. osnovnih i srednjih škola i nevladinih udruga u postavljanju temelja za sveobuhvatan pristup obrazovanju Roma u Gradu Čakovcu i jačanju kapaciteta lokalnih dionika u suočavanju s obrazovnim i ekonomskim problemima zajednice.2. Obrazovanje i socijalizacija Roma Mjera br. vrtića.o. Praćenju provedbenih mjera za podizanje obrazovnog i socijalnog stanja Roma prethodi izrada snimke trenutnog stanja. lokalne vlasti i nevladinih udruga u suočavanju s problemima višenacionalnih i socijalno raslojenih sredina 40 Bercon d. Izrada snimke obrazovne strukture Roma u Gradu Čakovcu Opis i sadržaj mjere Status i stav po pitanju zapošljavanja..3. Izrada programa Obrazovanje Roma u Gradu Čakovcu Opis i sadržaj mjere Projekt Obrazovanje Roma u Gradu Čakovcu je rezultat zajedničkog napora lokalne zajednice. 3. Aktivnosti ○ prezentacija obrazovnog modela koji pridonosi uspješnom uključivanju romske djece u obrazovni sustav RH i društvo u cjelini. sukladno ciljevima Desetljeća za Rome 2005.

Dio ovog procesa je u Gradu Čakovcu organiziran i poznate su planske sastavnice tog procesa no potrebno ih je definirati u izvedbeni projekt i započeti sa njegovom provedbom. 3.1. Aktivnosti ○ Proces sanacije odlagališta Totovec koji je u tijeku provesti u cijelosti i na tom modelu provedbe stvarati praksu implementacije Strateškog plana ○ Izraditi katastar divljih odlagališta i sačiniti program saniranja i zaštite od novih onečišćenja Očekivani rezultati • Prostor Grada Čakovca očišćen je od neprihvatljivog oblika mjere odlaganja otpada i divljih odlagališta i spriječena je pojava novih divljih odlagališta Mjera br. odnosno prethodnim baliranjem i odlaganjem na dogovorenim punktovima. 4.) ○ Postupno zapošljavati Rome kao djelatnike u javnim službama koje imaju uredovni odnos sa značajnim brojem osoba Romske zajednice Očekivani rezultati • Kroz veće razumijevanje zaposlenika u javnim djelatnostima mjere i tražioca usluga. kada su u pitanju Romi osigurava se brže i kvalitetnije rješavanje zahtjeva ili odgovarajuće problematike koju obavlja javna služba.1. mjere ekološki i javno prihvatljiv način Bercon d.3.3.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Mjera br. Uključivanje Roma zaposlenika kao javnih djelatnika Opis i sadržaj mjere S ciljem da se prilikom uključivanja Roma u društveni i gospodarski život zajednice procesi lakše odvijaju i bez nepotrebnih konflikata i nerazumijevanja preporučljivo je da se u javnim djelatnostima koje imaju neposredan djelatni odnos sa stanovništvom (fizičkim osobama) zaposle i Romi kako bi oni lakše i kvalitetnije ostvarivali funkciju određene djelatnosti kada su u pitanju osobe Romske zajednice. Paralelno sa sanacijom odlagališta Totovec potrebno je na isti nivo važnosti i aktivnosti planirati sanaciju divljih odlagališta i aktivnosti na sprečavanju novih divljih odlagališta. Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom Mjera br. Organiziranje jedinice za prikupljanje. Centar za socijalnu skrb i sl.10 Prioritet 4. Kao takva ona je sastavnica strateškog opredjeljenja Grada Čakovca i nalazi svoje mjesto u ovom Strateškom planu.1.1. sortiranja i baliranja i provesti proces javne prihvaćenosti tog projekta ○ Pristupiti izvedbi projekta prikupljanja. 4. što doprinosi procesu obrazovanja i socijalizacije Roma 8. Aktivnosti ○ Preispitati koje javne djelatnosti imaju najviše uslužnih aktivnosti kada su u pitanju osobe iz Romske zajednice i sa njima iznaći mogućnost zapošljavanja Roma za kontakte sa Romima (Hrvatski zavod za zapošljavanje.o. sortiranje i selekciju na upotrebljive i komercijalne materijale kao sirovinska osnova za daljnju preradu i na otpad koji treba trajno zbrinuti spaljivanjem. Aktivnosti ○ Izraditi izvedbeni projekt prikupljanja. 41 . sortiranje i selekciju otpada Opis i sadržaj mjere Ekološki prihvatljiv način zbrinjavanja otpada pretpostavlja njegovo prikupljanje.2. sortiranja i baliranja otpada Očekivani rezultati • Zbrinjavanje otpada u Gradu Čakovcu vrši se na suvremen. Sanacija odlagališta Totovec i sanacija divljih odlagališta Opis i sadržaj mjere Sanacija odlagališta Totovec je aktivnost strateškog karaktera koja je programski razrađena i koja je u tijeku.o.

Aktivnosti ○ Izrada projekta programa sortiranja otpada na kućnom pragu i programa edukacije i podizanja ekološke svijesti građana ○ Osiguranje potrebnih materijalnih resursa za sortiranje na kućnom pragu (kontejneri. ○ Organizirati sistem informiranja javnosti o kvaliteti zraka ○ Organizirati sistem utjecaja na otklanjanju izvora onečišćenja zrake.1. Očekivani rezultati • Grad i javnost imaju stalne informacije o kvaliteti zraka mjere • Informirana javnost aktivno sudjeluje u sprečavanju i otklanjanju uzroka onečišćenja • Subjekti. 4. . a i rezultati kontrole kvalitete zraka koji se provode prema pojedinačnim inspekcijskim nalozima nisu u dovoljnoj mjeri dostupni javnosti te stoga javnost i ne osjeća potrebu aktivnog djelovanja u očuvanju kvalitete zraka. osiguranjem materijalnih pretpostavki za odgovarajuće kontejnere i stalno podizanje svijesti građana o važnosti i nužnosti provođenja i usavršavanja ove mjere. Ispravno sortiranje na kućnom pragu zahtijeva određenu edukaciju stanovništva i postizanje opće razine pozitivnog odnosa prema sortiranju i zbrinjavanju otpada.o. fizičke ili pravne osobe koje su izvori onečišćenja zraka imaju potporu gradske vlasti u otklanjanju tih izvora 42 Bercon d. Bitan segment u tom procesu je sortiranje ili razvrstavanje otpada na izvoru.4. O kvaliteti zraka javnost je malo informirana. Monitoring kvalitete zraka Opis i sadržaj mjere Čistoća i kvaliteta zraka jedan je od faktora očuvanja okoline i preduvjeta kvalitete življenja.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Mjera br.3.o. lokacije i sl.1. Zajedničkim rječnikom se to u praksi naziva «na kućnom pragu». što znači u domaćinstvu i kod gospodarskih i drugih pravnih subjekata. posude. Kontrola kvalitete zraka nije organizirana kao trajna sistemska mjera. 4. Program sortiranja otpada na kućnom pragu i edukacija o ekologiji Opis i sadržaj mjere Cjelokupni proces zbrinjavanja otpada potrebno je stalno usavršavati i razvijati. praćenje kvalitete zraka i praćenje emisija u zrak.) ○ Provedba procesa edukacije propagandnim materijalima ili seminarima ili drugim provedbenim oblicima koji će se definirati u projektu Očekivani rezultati • Ostvarene su kvalitetne pretpostavke za jeftiniji i brži proces mjere zbrinjavanja otpada prvenstveno u dijelu sortiranja i baliranja • Stalno podizanje ekološke svijesti građana osigurava čistoću gradskih prostora i ekonomičnost zbrinjavanja otpada Mjera br. Provedba ove mjere uvjetovana je izradom kvalitetnog projekta. Grad Čakovec želi imati aktivno učešće u očuvanju kvalitete zraka i s tom namjerom organizira sustav praćenja kvalitete zraka i informiranja o očuvanju kvalitete zraka i utjecanja na subjekte zagađivače na otklanjanju zagađivanja. Aktivnosti ○ Uspostaviti suradnju s pravnom osobom registriranom za obavljanje djelatnosti.

2.11 Prioritet 4. Također se radi na projektima kanalizacijskog sustava izgradnjom prstena oko Grada i na projektima zaštite podzemnih voda.o. Aktivnosti ○ Nastavak kontinuirane suradnje Gradske uprave s tvrtkom Međimurske vode d.2. kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda od strateškog je značaja za razvoj gospodarstva i za životni standard stanovnika Grada.1.. a dalje se radi na projektima koji će povećati sigurnost dobave kvalitetne pitke vode i sigurnost snabdijevanja sistemom zatvorenog kružnog prstena. Postojeća rješenja su kvalitetna. na stalnom usuglašavanju razvojnih potreba Grada po pitanju sigurnosti dobave i kvalitete pitke vode. 43 . zaštite podzemnih voda.o.o. Infrastruktura u funkciji gospodarstva i građana Mjera br. Sustav vodoopskrbe. odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Očekivani rezultati • Osigurani su komunalno infrastrukturni objekti vodoopskrbe i mjere odvodnje kao nužni preduvjeti za investicijski gospodarski razvoj • Osigurani su uvjeti dobave kvalitetne pitke vode.o. zaštite podzemnih voda i pročišćavanje otpadnih voda kao bitan preduvjet kvalitete življenja i zaštite okoliša Bercon d. zaštite podzemnih voda. Ocjena je te tvrtke da je stanje tih sustava u sadašnjoj fazi u potpunosti odgovarajuće potrebama stanovništva i gospodarstva Grada Čakovca i potrebama njegovog razvoja.o.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 8.o. 4. Podržavati planirani razvoj vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava i pročišćavanja otpadnih voda Opis i sadržaj mjere Razvoj vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava i pročišćavanja otpadnih voda povjereno je tvrtki sa javnim ovlastima Međimurske vode d. te je potrebno i dalje posvećivati odgovarajuću pažnju ovim sadržajima.

Aktivnosti ○ Analiza stanja održavanja lokalnih nerazvrstanih cesta i izrada programa njihovog održavanja ○ Definiranje nadležnosti za održavanje lokalnih nerazvrstanih cesta Očekivani rezultati • Lokalne nerazvrstane ceste su kvalitetno održavane mjere 44 Bercon d.2. a određena područja su zanemarena. To je pitanje državnih. Stanje ukazuje na vjerojatnost činjenice da nadležnost za održavanje lokalnih nerazvrstanih cesta nije jasno definirana jer je vidljivo da se potrebno održavanje ne obavlja. Izrada Studije regulacije prometa i usklađeno funkcioniranje županijskih i državnih prometnica u Čakovcu i okruženju (zaobilaznice. 4. Studija treba obuhvatiti i pitanje potrebnog preusmjeravanja tranzitnog prometa na željeznički prijevoz. . veza Juga i središta Grada…….o. Sva ova područja danas se u pojedinim segmentima intenzivno rješavaju.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Mjera br. 4.o. Aktivnosti ○ Izrada analize stanja prometa i studije regulacije prometa u Gradu Čakovcu ○ Izrada projekta sigurnosti sudionika u prometu sanacijom crnih točaka i smirivanjem prometa na opasnim mjestima ○ Provesti javni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog i prometnog rješenja za kvalitetnu povezanost središta mjesta Čakovca i njegova tzv. Juga u jedinstvenu gradsku cjelinu Očekivani rezultati • Kvalitetna rješenja prometne infrastrukture u Gradu Čakovcu mjere osiguravaju kvalitetan gospodarski razvoj i dobru internu i eksternu prometnu povezanost • Cirkulacija prometa u Gradu Čakovcu je funkcionalna. Stav je Stručnog tima da je potrebno izraditi analizu stanja uspješnosti prometnog sustava Grada Čakovca i studiju regulacije prometa koja će obuhvatiti povezanost svih prometnih infrastrukturnih sadržaja u optimalnu funkcijsku cjelinu.2.) Opis i sadržaj mjere Pitanje osiguranja kvalitetne prometne infrastrukture je vrlo širokog obuhvata i različitih sadržaja. sigurna i bez prometnih čepova Mjera br. prometnih čepova i parkirališta i odgovarajuća integracija željezničkog prometa u cjelokupni prometni sustav.3. rješenja zaobilaznica i raskršća.2. Organiziranje jedinstvenog sistema za održavanje nerazvrstanih cesta Opis i sadržaj mjere Sadašnje stanje nerazvrstanih cesta može se ocijeniti kao problematično s time da je posebno naglašen problem odvodnje oborinskih voda. županijskih i lokalnih prometnica. Jedinstveni sistem održavanja mora obuhvatiti održavanje same prometnice i održavanje odvodnje sa prometnice. Posebno je naglašena potreba «smirivanja prometa na opasnim mjestima» i sanacija «crnih točaka» na području Grada Čakovca.

o. poljoprivreda.3. 4. Stoga je zbog mogućeg planiranja razvoja pojedine djelatnosti potrebno sačiniti plan i dinamiku izrade detaljnih planova uređenja prostora koji su u Prostornom planu uređenja Grada Čakovca definirani kao prostori posebnih namjena. turizam. poljoprivrednih i dr. Njegovanje interaktivnog odnosa sustava prostornih planova i korisnika prostora Opis i sadržaj mjere Prostorni plan uređenja Grada Čakovca predstavlja polaznu komponentu uvjeta u kojima se može odvijati investicijski gospodarski razvoj.). Aktivnosti ○ Izrada plana i dinamike izrade detaljnih planova uređenja prostora posebnih namjena ○ Izradu plana i dinamiku i izradu konkretnih detaljnih planova uređenja prostora provoditi uz interaktivnu suradnju sustava prostornog planiranja i korisnika prostora Očekivani rezultati • Detaljni planovi uređenja prostora su izrađeni pravovremeno mjere sukladno potrebama gospodarstva i drugim područjima življenja i njihova rješenja su maksimalno usuglašena sa potrebama korisnika • Prihvaćanjem i poštivanjem prostornih planova od strane korisnika stvorena je osnova za proces održivog gospodarskog razvoja Bercon d.3. Interaktivan odnos sa sustavom prostornih planova Mjera br.1. Poznata detaljna rješenja pojedinih zona (poduzetničkih.o.12 Prioritet 4.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 8. turističkih. sport i rekreacija i dr. To je polazna osnova za uređenje gospodarskih zona i zona ostalih posebnih namjena. U procesu izrade plana i dinamike i same izrade detaljnih planova potrebno je snimiti stanje interesa i potreba gospodarskih subjekata i njegovati sustav interaktivne suradnje gospodarskih subjekata i gradskog ureda za planiranje prostora. namjena) preduvjet su da se može planirati razvoj promatrane djelatnosti (poduzetništvo. 45 .

2. Suradnja sa susjednim regijama Mjera br.1. Grad Čakovec će poduzimati stalne aktivnosti na poboljšanju i jačanju suradnje sa gospodarstvom i civilnim sektorom i na razvoju svih oblika informiranja i uspostave dijaloga sa građanima u svrhu ostvarivanja treće bitne komponente održivog gospodarskog razvoja. Aktivnosti ○ Analiza efikasnosti postojećeg sustava komunikacije Gradske uprave i Gradonačelnika s građanima i gospodarstvenicima i unaprjeđenje istog ○ Analiza efikasnosti postojećeg sustava pisanih informacija i Internet stranice Grada Čakovca i poboljšanje istog ○ Uvođenje sustava redovitog održavanja gospodarskih foruma i javnih tribina kao modela informiranja i neposredne suradnje i razmjene informacija sa gospodarstvenicima i građanima Očekivani rezultati • Visoka transparentnost rada javnih gradskih ovlasti i neophodna mjere informiranost gospodarstva i civilnog sektora • Ostvarena je treća komponenta održivog gospodarskog razvoja 8.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 8.14 Prioritet 5. Grad Čakovec ima kvalitetne resurse da u pojedinim sektorima gospodarstva i drugim sektorima civilnog života bude inicijator ili nositelj takve suradnje prvenstveno unutar Međimurske županije.2. međužupanijsku i međuregionalnu suradnju ○ U suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Međimurje ustrojiti sustav aktivnog uključivanja Grada Čakovca u županijsku.1. te oformiti sustav stalnih informacija zainteresiranim subjektima o mogućnostima povezivanja i uključivanja u suradnju Očekivani rezultati • Gospodarstvo Grada Čakovca ima aktivnu pomoć Uprave Grada mjere u povezivanju i uključivanju u razvojne i izvedbene projekte na globalnom tržištu • Projektima koji doprinose bržem održivom gospodarskom razvoju osiguran je lakši pristup financijskim izvorima iz pretpristupnih fondova EU i fondovima za održivi gospodarski razvoj 46 Bercon d.o. 5. gospodarskim i drugim civilnim interesnim udruženjima unutar Međimurske županije. te da na taj način promovira razvoj turizma i razvoj drugih gospodarskih djelatnosti Grada Čakovca. međužupanijsku i međuregionalnu suradnju Opis i sadržaj mjere Aktivna suradnja Grada Čakovca sa drugim JLS. 5. Aktivnosti ○ Izraditi publikaciju ili informaciju o postojećoj uključenosti Grada Čakovca u županijsku. međužupanijsku i međuregionalnu suradnju. Klima povjerenja koja se stvara dijalogom i suradnjom doprinosi razvoju poduzetničke klime a time i do kvalitetnih gospodarskih rješenja. Građani i gospodarstvenici sudjeluju u upravljanju Gradom Opis i sadržaj mjere Suradnja i komunikacija predstavnika svih sektora javnog i civilnog života Grada Čakovca važan je preduvjet za transparentnost rada javnih ovlasti i neophodne informiranosti gospodarstva i civilnog sektora.1.1.o. . te aktivno uključivanje u suradnju među susjednim županijama i susjednim regijama stvara razvojne pretpostavke i razvojne mogućnosti poduzetništvu.13 Prioritet 5. Razvoj međusektorske suradnje Mjera br. Aktivnom međuregionalnom suradnjom stvaraju se i pretpostavke za lakše uključivanje razvojnih projekata u sufinanciranje od strane pretpristupnih fondova Europske unije i drugih fondova koji sufinanciraju održivi gospodarski razvoj. Uključivanje gospodarstva Grada Čakovca u županijsku.

o. 47 . Predstavnik Turističke zajednice Grada Čakovca 7. Mjere za provođenje Strateškog plana U svrhu kontinuiranog praćenja i izvještavanja o provedbi Strateškog plana formira se Odbor za praćenje provedbe Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Čakovca Sastav Odbora za praćenje provedbe je slijedeći: 1.Gradskom vijeću Grada Čakovca – jednom godišnje ili po potrebi češće . Gradonačelnik 2. predstavnik The Urban Institute Predsjednik Odbora Zamjenik predsjednika Član Član Član Član Član Član Član Član Odbor za praćenje provedbe ima zadatak usmjeravati izradu periodičnih planova provedbenih aktivnosti. izrađivati planove prioriteta za sve sadržaje Strateškog plana.o. Predstavnik Regionalne razvojne agencije Međimurja 10. Radna skupina će i dalje najmanje jednom godišnje. vršiti praćenje izvođenja aktivnosti i predlagati promjene i dopune u Strateškom planu. usmjeravati izradu konkretnih planova pojedinih strateških programa. u razdoblju prije donošenja proračuna Grada Čakovca vršiti dopune ili promjene strateških prioriteta gospodarskog razvitka Grada. Predstavnik obrtnika i malih poduzetnika 5. Odbor za praćenje i provedbu podnosi izvještaje i to: . Predstavnik odgojnih i obrazovnih institucija u Gradu Čakovca 9. planove financiranja i sufinanciranja. Viši stručni suradnik za gospodarstvo 3. Konzultant. Bercon d.Radnoj skupini za izradu Strateškog plana – najmanje jednom godišnje. Predstavnik velikih i srednjih poduzetnika 4. Predstavnik udruga građana 8.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 9. Predstavnik gospodarskih subjekata u poljoprivredi 6.Poglavarstvu Grada Čakovca – dvaput godišnje .

25.o.o. Građanin – Sudionik po javnom natječaju o viziji Građanin – Sudionik po javnom natječaju o viziji Hrvatski zavod za zapošljavanje. Učenik Ekonomske i trgovačke škole Čakovec Hrvatski zavod za zapošljavanje.o. HGK .d. 5. 20. Sudionici procesa strateškog planiranja R. Upravni odjel za graditeljstvo. 28. 7.o.o. 30. 10. Predstavnik Aktiva ravnatelja srednjih škola REDEA Čakovec GP «Ekom» Elektra Čakovec Palfi d. 32. 26. 14.d.br. Dvije lije d. 1. 23. 3. Turistička zajednica Grada Čakovca Gradonačelnik Grada Čakovca TEAM d.o. 40. 31. 18. 29.Županijska komora Čakovec GKP «Čakom» FINA Podružnica Čakovec Udruga za zaštitu prirodne baštine «Mura» ŽUC Međimurske županije Udruga umirovljenika Udruga obrtnika Grada Čakovca Zajednica športskih udruga TEAM d. zaštitu okoliša.o.o. 39. 11. stambene i komunalne poslove Međimurje plin d. 27. . Područna služba Čakovec Udruga obrtnika Grada Čakovca Udruga za zaštitu prirodne baštine «Mura» Turistička zajednica Međimurske županije Udruga obrtnika Grada Čakovca Zamjenik gradonačelnika Grada Čakovca Predstavnik mladih Gradska uprava. Čakovečki mlinovi d. 12. 13.o. 36. 48 Prezime i ime Ban Dario Blagus Željko Breznik Nikola Dasović Blaženka Drvoderić Helena Golubić Dragutin Grula Rudi Hajdinjak Marijan Hranilović Nenad Ilijaš Robert Ilić Oliver Ivković Vladimir Jančikić Davor Kodba Marina Košak Milivoj Kropek Natalija Letina Mladen Lisjak Robert Masten Vladimir Novak Marijan Novosel Miodrag Orlovac Ratimir Palfi Danijela Petriš Silvije Perhoć Ivica Petrana Sabolek Purić-Hranjec Marija Radek Sanimir Repinc Franjo Rešetar Ivan Ružić Bojan Slaviček Renato Somođi Đurđa Šalamon Branko Švenda Josip Varga Stjepan Varga Ladislav Veble Franjo Vrbanec Ana Zamuda Ivica Tvrtka/institucija Međimurske vode d. 34. 22. 9.d. 16.o. 35. 19.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 10. Centar za kulturu Čakovec SSSH Povjereništvo MŽ Ekonomska i trgovačka škola Čakovec Skupina «CH/Č» – Sudionik po javnom natječaju o viziji Bercon d.o. 38. 15. 21. Područna služba Čakovec FINA Podružnica Čakovec Udruga obrtnika Grada Čakovca Letina inox d. 37. 24. 2. 6. 4. 17. 33.o. 8.

45.o. 43. 42.o. Zebec Vladimir Žerjav Stjepan Tarandek Krunoslav Tomašević Vesna Ramić Senka Bacinger Josip Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Čakovec HGK Županijska komora Čakovec ŽUC Međimurske županije The Urban Institute The Urban Institute The Urban Institute/Bercon Bercon d. 49 .Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 41. 44. 46.

vruća ljeta i hladne zime. Drvena utvrda Čakovec nastala je na središnjem dijelu šumovitog i močvarnog Međimurja sredinom 13. i 19. stoljeća. Ipak posebna pozornost bila je usmjerena na daljnji razvoj tekstilne industrije.80 km². bravari. Totovec i Žiškovec. u 19. Od obrtničkog i trgovačkog središta Čakovec se preko noći pretvorio u industrijski grad u kojem je dominirala proizvodnja tekstila i prehrambena industrija. Krištanovec. Drugi značajni koridor je prometni koridor koji se kod Čakovca račva prema Sloveniji – zapadu Europe. Porast populacije na prijelazu iz 18.277 stanovnika Čakovca bilo pismeno. svjetskog rata poduzeća (Čakovečki mlinovi) i mesna industrija (Vajda). Početkom šezdesetih godina započeo je intenzivni razvoj Građevnog kombinata Međimurje koji je sredinom osamdesetih godina imao više od 8 tisuća zaposlenih. Dotadašnji čakovečki kastrum Zrinski su postupno i uz pomoć talijanskih graditelja pretvorili u snažnu nizinsku renesansnu tvrđavu. – 1691. Zanimljivo je da je čak 3. vrhovnom dvorskom sucu i palatinu kralja Bele IV. Ivanovec. Prostire se na 72.) i ostavila veliki trag u povijesti grada. prostorno je najveće među 25 jedinica lokalne samouprave u Međimurju i čini 10% sveukupne površine Međimurske županije. U ovom prostoru vlada svježa umjerena klima kontinentalnih osobina sa svježim perialpskim i kontinentalnim panonskim klimatskim utjecajem. Osnovu gospodarskog života 18. godine imao ukupno 4. Mihovljan. Bez sumnje najznačajniji događaj u gospodarskom razvoju Čakovca dogodio se 1932. uglavnom lokalnog karaktera. Razorni potres 1738.48 st/km². Nositelji razvoja tekstilne industrije bila su poduzeća Međimurska trikotaža Čakovec (MTČ). Najznačajniji spomenik predstavlja Stari grad Zrinskih. godine kada je grad dalekovodom dobio jeftinu i sigurnu opskrbu električnom energijom iz hidrocentrale Fala u današnjoj Sloveniji. Čakovec se smjestio na središnjem nešto više ocjedito zaravnjenom području – povišenoj terasi nadmorske visine 165 m. postolarski. godine ovdje je živjelo 27526 stalnih stanovnika. Ovako velik broj pismenih ljudi rezultat je dugogodišnjeg sustavnog i dobro organiziranog osnovnog školstva u Čakovcu. stoljeća čine čakovečki obrtnici organizirani u čizmarski. krojački. Čakovec je 1900. dolazi u posjed obitelji Zrinski. a svoje ime . lončarski i veliki ceh. Osnovicu prehrambene industrije činili su nakon II. tako da je prosječna gustoća naseljenosti iznosila 377. godine u ispravi kralja Karla Roberta.o. Grade se građanske kuće u duhu kasnog baroka. Opće klimatske značajke određene su pripadnošću ovog prostora široj klimatskoj regiji – panonskoj nizini.860 stanovnika. na kontaktnom području dravsko – međimurske nizine i jugoistočnih ogranaka međimurskih gorica. Ona je niskoakumulativna. Prvi put izrijekom Čakovec se kao utvrđeni grad spominje 1330. tkalci i kožari.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 11. Savska Ves.9 ºC. svjetskog rata Čakovec je bio zapostavljen. Ukratko o Gradu Čakovcu Grad Čakovec je središte Međimurske županije – najsjevernije županije Republike Hrvatske. Prema popisu stanovništva iz 2001. Čakovec godine 1546. stoljeće za posljedicu je imao izgradnju novog urbanog tkiva Čakovca.o. Slemenice. U gospodarskom smislu dugi niz godina nakon II. Mačkovec. nastala nacionalizacijom i konfiskacijom firme (Braća Graner). stoljeća. Kvalitetom obavljenih poslova svrstavao se u najbolje graditeljske firme u tadašnjoj državi. Povoljni prometno – geografski položaj Čakovca čini ga raskrižjem značajnih europskih prometnih koridora. godine teško je oštetio čakovečki Stari grad. 50 Bercon d. kovači. Kuršanec.Čakov Turen – Chakathurn – Csaktornya – Čakovec duguje grofu Dimitriju Čaku. bave se poglavito Židovi. Srednja godišnja temperatura zraka iznosi 9. Šandorovec. Trgovinom. Novo Selo Rok. Područje naselja u cijelosti je nizinsko (pridravska ravnica Donjeg Međimurja). Najčešći vjetrovi su dijametralno suprotni pravci: sjeverni i južni. ali traži brojnu radnu snagu kojom Čakovec nikada nije oskudijevao. Najznačajniji je prometni koridor koji preko Budimpešte od sjevera i sjeveroistoka preko Čakovca vodi do Jadranskog mora – Sredozemlja. te Čateks koji je također nastao na temelju nekadašnjih tekstilnih firmi (Samuel Neumann nasljednici) i (Prva međimurska tkaonica). Tadašnji vlasnici su na čitavom kompleksu proveli značajne pregradnje i adaptacije sa stilskim karakteristikama baroka austrijskih krajeva 18. . u kojem su udruženi mesari. Novo Selo na Dravi. koja je vladala ovim krajem pet generacija (1546. Obuhvaća 13 naselja: Čakovec.

pa čak i zaostajanja u odnosu na raspoložive resurse.o.o.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Danas je čakovečko poduzetništvo relativno razvijeno u odnosu na neke druge hrvatske gradove. no ono pokazuje ozbiljne znakove usporavanja rasta. 51 . Provedena istraživanja sugeriraju potrebu za novom politikom na lokalnoj razini. koju je možda najbolje definirati kao politiku „mobilizacije – za – razvoj“. Bercon d.

godini Izvod iz Prostornog plana uređenja Grada Čakovca Prijedlozi građana po objavljenom pozivu na sudjelovanje u izradi vizije grada Čakovca Pregled ključnih riječi za izradu teksta vizije. za izradu SWOT analize i za utvrđivanje strateških pitanja Planovi.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Prilozi Strateškom planu 1. 9. 12. 4. aktivnosti i matrice logičkog okvira za projekte iz Strateškog plana Dinamika provedbe strateškog plana Opisi i shematski prikaz položaja i uređenja poduzetničkih zona Izvješće s javne rasprave o Strateškom planu gospodarskog razvoja Grada Čakovca 1 . 11. Popis članova Radne skupine za izradu Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Čakovca 2. 5. 10. 7. 6. 3. 8. Metodološki pristup izradi Strateškog plana Izvješće o provedenoj anketi o viziji gospodarskog stanja Grada Čakovca Izvješće o provedenoj anketi o poslovnoj klimi Grada Čakovca Analiza financijskih rezultata poduzetnika Grada Čakovca u 2004.

11.o. 18. Veble Franjo Ivković Vladimir Zorčec Josip Orlovac Ratimir Ružić Bojan Varga Ladislav Purić-Hranjec Somođi Đurđa Repinc Franjo Ilijaš Robert Prezime i ime Šalamon Branko Žerjav Stjepan Lesar Dragutin Pavlic Željko Pleša Velimir Zgrebec Dragica Novak Marijan Blažeka Dražen Pošta Danica Košak Milivoj Faltak Slavko Zebec Vladimir Krička Darinka Varga Stjepan Švenda Josip Letina Mladen Palfi Damir Lisjak Robert Perhoć Ivica Novosel Miodrag Tvrtka/institucija Gradonačelnik Grada Čakovca HGK-Županijska komora Čakovec Saborski zastupnik Saborski zastupnik Saborski zastupnik Saborska zastupnica Regionalna razvojna agencija «Međimurje» Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca Međimurska županija – Upravni odjel za gospodarski razvoj Financijska agencija. 1. Čakovečki mlinovi d. 27. 31. 30. 17.d. 10. 20. sjednici Gradskog poglavarstva R. 23. 12. 3.o. 29. Hrvatska elektroprivreda. 4. Palfi d.o.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca PRILOG 1 Popis članova Radne skupine za izradu Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Čakovca Predloženi članovi Radne skupine za izradu Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Čakovca na 46. 26. 22. 15. 9. 21. 28. 7.d.o.o. TEAM d. Obrtnička komora Međimurske županije Hrvatski zavod za zapošljavanje. 5.o. 2.o. 16. Dvije lije GKP «Čakom» GP «Ekom» Predstavnik Aktiva ravnatelja srednjih škola Čakovca Zajednica športskih udruga Čakovca Big band Čakovec Udruga za zaštitu prirodne baštine «Mura» Turistička zajednica Grada Čakovca Umirovljenik. Distribucijsko područje Elektra Čakovec 2 . 19. 24. 25. predstavnik Udruge umirovljenika Predstavnik mladih Predstavnik mladih delegiran iz jedne od srednjih škola u Čakovcu SSSRH. Područna služba Čakovec MTČ Tvornica čarapa d. 6. Podružnica Čakovec Hrvatska obrtnička komora.d. 32.o.br. Povjereništvo Međimurske županije Međimurje plin d. 8. Međimurske vode d. 13. 14. Letina Inox d.

na dalje Implementacija Strateškog plana U Čakovcu. 2004.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca PRILOG 2 Metodološki pristup izradi Strateškog plana I.11. 23.Priprema za obradu anketa o viziji i poduzetničkoj klimi .Dogovor za drugu radionicu Tablica 1: Dinamika aktivnosti na izradi Strateškog plana Dinamika do 30. Izrada vizije i izrada SWOT analize – nacrt. Izrada strateških programa. 2005. Priprema informacija o gospodarskoj situaciji u Gradu i okruženju u kojem Grad djeluje.04.O modelima procesa i sadržaju strateškog planiranja gospodarskog razvitka .01. 2004.Strateški plan grada Čakovca i pristupni fondovi Europske unije . dvije ili tri radionice do 31.o. 2005. do 15.03. 2004. 2005. priprema za izradu vizije. Podjela Radne skupine u podgrupe za strateške prioritete. usvajanje strateških prioriteta i programa i izrada radnog materijala za javnu raspravu. Utvrđivanje kritičnih pitanja i strateških kritičnih pitanja. Formiranje konačnog teksta Strateškog plana za prezentaciju Gradskim tijelima. do 30. 2004. 3 .Rasprava o prethodnim sadržajima Po potrebi pauza . dovršenje vizije i SWOT analize. Usuglašavanje prijedloga stručnih podgrupa. Javna rasprava Sumiranje informacija sa javne rasprave.12.04. 2005.01. dvije radionice do 20. Provedba gospodarske ankete. 2005.11. do 30. Radna skupina Aktivnosti Stručni tim i grupe Upoznavanje sa procesom planiranja i sa zadacima Radne skupine.o.12. 2004.11. 23. do 15. Radionica Radne skupine. Izvješće Radnoj skupni o gospodarskom stanju u Gradu i gospodarskoj anketi. Bercon d. godine Sadržaj rada prve radionice Radne skupine • Predstavljanje sudionika radionice i procesa planiranja • Sadržaj rada radionice . planova aktivnosti i logframeova i dinamike implementacije pojedinih programa.02. 2005. Prezentacija gospodarskog stanja. Usvajanje Strateškog plana na Poglavarstvu i Gradskom vijeću 2005. utvrđivanje programskih strateških prioriteta. do 15.O Strateškom planu gospodarskog razvitka JLS (SPGR) . do 15.

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Ciklusni proces planiranja Ciklusni model strateškog planiranja uključuje sadržaje: Inicirati i dogovoriti se o aktivnosti strateškog planiranja Organizirati javno-privatnu radnu skupinu za planiranje Informacije o procesu gospodarski pregled anketa Nacrt vizije gospodarske budućnosti zajednice Provođenje SWOT analize Vizija gospodarske budućnosti zajednice Određivanje strateških pitanja Izbor kritičnih strateških pitanja Izrada planova aktivnosti za rješavanje kritičnih pitanja Izrada strateškog plana gospodarskog razvoja Provođenje. praćenje i ažuriranje 4 .

prehrambena industrija. a time i zapošljavanju. graditeljstvo.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca PRILOG 3 Izvješće o provedenoj anketi o viziji gospodarskog stanja grada Čakovca Vizijom se pokušava opisati budućnost grada Čakovca uzimajući u obzir najmanje slijedeće sadržaje: • najvažnije gospodarske aktivnosti. . turističke i ugostiteljske djelatnosti. Proizvodne djelatnosti.Ne znamo jer ih Grad ne prezentira. cjeline. . . . . 5 .Osigurati prostor za buduće gospodarske aktivnosti.Rješenje plana razvoja na prvom mjestu. vinarstvo. informatička djelatnost. otvaranje lake i teške industrije. .Turizam. njenu reputaciju i budući identitet Grada Odgovori u Anketi temeljili su se na slijedećem zajedničkom pitanju: Zamislite što biste željeli imati u svom Gradu i kakvim biste ga željeli vidjeti nakon 5 do 10 godina uspješnoga gospodarskog razvitka: Koje su najvažnije gospodarske aktivnosti u Vašem Gradu u budućem razdoblju? . osnivanje veleučilišta. • javne usluge i kapitalna ulaganja kao kompromis mogućnosti i potreba. razviti turizam.Proizvodnja i turizam. biotehnološki laboratoriji). . metalsku industriju. trgovačko-financ. Poticaji i stimulacije Grada u poreznom smislu.Razvoj obrtništva i malog gospodarstva s naglaskom na proizvodnji koja nije štetna (bitno) za okoliš. Koje djelatnosti mogu najkvalitetnije doprinijeti zapošljavanju građana? Metalna djelatnost. . uređenje pješaćke zone grada. ekološki programi.investicije. brzo dobivanje lokacije. . . softver.Privlačenje znanje-intenzivne i kapital-intenzivne industrije u Čakovec (visoke tehnologije. • na kojim poslovima se zapošljavaju ljudi.Otvaranje proizvodnih obrta i poduzeća.Perspektivno obrtništvo i malo poduzetništvo.Zadržati postojeće: prehrambene. .Da se otvori gospodarska zona isključivo za proizvodne djelatnosti. • odnos gospodarskih aktivnosti i zaštite okoliša. oslobađanje raznih pristojbi. a ne samo za trgovinu.Ne znam – možda izgradnja novih prometnica. građevinske dozvole.Zapošljavanje mladih obrazovnih ljudi. osnivanje istraživačke institucije. Razvoj industrije. uređenje stare kulturne baštine Grada. građevinarstvo. . tekstilnu industriju.Razvoj obrtnih servisa. sport.Širenje grada.Gradnja stanova – program POS. daljnji razvoj tradicionalnih zanimanja (graditeljstvo) . • sliku o Gradu. bankarstva. otvaranje tehnološkog parka. gospodarskih zona. čime se doprinosi razvoju poduzetničke klime.Okupiti uspješna poduzeća i razviti – proširiti dobre gosp. . . potencirati visoko profitne djelatnosti i razvoj visoke tehnologije. graditeljstvo. obrazovanje.Turizam. metaloperađivačka industrija. . trgovačke. razvoj turizma i autohtone međimurske baštine. stvoriti moderan Grad. . izgradnja kanalizacijskog sustava.

plinovi.Razvrstavanje otpada. svjetlo.Jača policijska zaštita građana. Malo poduzetništvo. . Proizvodne djelatnosti i turizam. Iz centra istjerati sve što tu ne pripada. Proizvodnja zdrave hrane te vinogradarstvo.) .Kvalitetnija prometna infrastruktura. centar urediti na način da ima više topline i domaćeg “štiha”.Urediti sportske parkove.Smatra se dobra ali treba riješiti divlje deponije smeća. 6 . vanjski bazeni.) . kvalitetnije upravljanje prometom. . i daljnji razvitak «malih» i obiteljskih tvrtki Hotelijersko – turistička. . cvijeće. rješenje željezničkih prelaza. a industrijske zone van Grada. daljnje uvođenje čistih tehnologija. metalna industrija i turizam. . informatika. trgovina.. posvetiti pažnju ostalim zagađivačima buka. Edukacija i Re-edukacija. .. . i dalje raditi na edukaciji i uvođenju čistih tehnologija. obrt. parkovi. početi rješavati vandalizam mladih u večernjim satima. kakav on mora biti? . jačanje industrijske zone.Rješavanje prometne infrastrukture Grada.Povijesna jezgra.Promjena mramornih ploča u Gradu. no treba nastaviti sa poboljšanjem.Stanje je zadovoljavajuće. industrijska prerada poljoprivrednih proizvoda. . . Graditeljstvo. Malo gospodarstvo tj. .premalo je jer smo zakrčeni smećem u okolici Čakovca.Točno određeno područje za gospodarstvo sa sređenom komunalnom infrastrukturom. . .Kroz edukaciju svih građana poboljšati stanje okoliša. . Što bi u komunalnom i prostornom uređenju Grada građane moglo najviše interesirati? . . radno intenzivne.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Građevinarstvo.Loše se postupa sa otpadom to treba poboljšati.Nedovoljno širenje zelenog cvjetnog pojasa. . rješavanje pitanja deponija.Da se srede komunalije u novo otvorenim zonama (bilo industrijskim ili stambenim) a kasnije da to naplaćuje.Komunalna infrastruktura je dobra. . .Treba ga poboljšati – utjecaj uređaja za pročišćavanje – mirisi. uslužna. u prostornom da se počnu graditi stambene zgrade.pročistač farme. dvorane. prehrambena industrija – proširiti proizvodnju. poljoprivreda.Zaštita okoliša relativno je dobro riješena. vode i sl. Graditeljstvo – viši nivo. treba pristupiti definiranju okvira.Zaštita okoliša se pridaje željena pažnja.Prostori za sport i rekreaciju (vanjski bazeni. . rekreacijske zone. . komunikacijska infrastruktura.Problematika nije sustavno riješena.Red u parkiranju. Što mislite o stanju zaštite okoliša na prostoru Vašeg Grada. .. elektronika. .To je jedna od boljih strana Grada i u tom pravcu treba samo nastaviti (otpad.Uređenje parkirnog prostora..Sve što se radi .Čistoća i zelenilo u Gradu. treba u tom pravcu i nadalje raditi.Rješenje odvodnje i kanalizacije. umjetni led. više zelenih pojasa. rekonstrukcija ploča u centru. . prehrana. uređenje stare kulturne baštine Grada. smanjiti utjecaj ostalih zagađivača (buka. uređenost. poljoprivreda. . ugostiteljske usluge. . . Industrija. .Bolje uređivan okoliš. Proizvodna. . stanogradnja.Veća briga za čistiji i uredniji okoliš. uređenje parka i rasvjete cijelog Grada. više zelenila i cvijeća. prerađivačka industrija i obrt. . . kontrola malih životinja (psi) nužda. veća prometna povezanost Grada i okoline. graditeljstvo.Riješiti problem mirisa . otvorena igrališta).Širenje Grada. obrazovanje – više – visoko.Zadnjih nekoliko godina pozitivna kretanja koja treba nastaviti. više parkirališta. veletržnica.Revitalizacija Starog grada. javni radovi. zelenilo.

i u centru grada.Trebala je biti. . . jako slabo u Starom Gradu bi se trebali otvoriti takvi sadržaji da bi on sam sebe financirano.Lijep Grad sa puno cvijeća.Veleučilište. . kulturni i osmišljeni Grad.Urbanistički uređen. . . više radnih mjesta kroz industriju (otvoriti. .Urbano dobro riješen.Čist. . . jer je sad nema.Čakovec – grad za sve pristojne. . .Veća ekološka svijest građana. . exkluzivni hotel. . siguran. . poduzetne i dobre ljude. . . uređenje dječjih igrališta i vrtića. .Čisti. uredan. moderno uređen i održavan Grad. skromnih i vrijednih ljudi.Grad bogate prošlosti. Dodajte Vaše slobodno razmišljanje o viziji grada Čakovca! . bankama i ugostiteljskim lokalima. grad sa povijesnim vrijednostima. zanimljive trgovine i .Danas ne osobitu. centar kulturne i privredne aktivnosti Međimurske županije. ekološki određeno i uređeno područje. . ulaganjem u obnovu Starog grada Zrinski poboljšava se slika Grada.Uređeno.. .. dječjeg smijeha i sretnih ljudi. turistička destinacija (grad Zrinski)..Grad ekologije. očuvana jezgra Grada.Sliku modernog. kulturno središte Županije. uređenih pročelja i razvijenog malog gospodarstva.Moderan. . nefunkcionalna i skromna knjižnica. uredan. čist. sporta za sve. industrijsko središte Međimurja.E-CITY.Nedovoljan broj kulturnih priredbi..Mali gradić.Poštujući tradiciju. visoko-tehnološki orijentiran sa sačuvanim kulturnim identitetom i europskom orijentacijom.Uređeni grad.Miran. . lijep gradić za ugodno življenje i starenje…. urednog i sadržajnog grada. .Grad po mjeri čovjeka – isti/stari slogan kojega je počeo svojatati Varaždin (?!?). obrtnika i zadovoljnih građana. malih i srednjih gospodarstvenika. . . čistoća i urednost. perspektivne budućnosti. prometno rasterećen. prostran. . 7 . . pun zelenila i cvijeća. racionalno koncipiran.Uredan. tih.Komunalno uređen. .Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Kakvu sliku Grada bi mogli imati posjetitelji i turisti grada Čakovca? . a ne zatvarati tvornice). . kulturnog.Lijep mali gradić kojem fali uređenje zelenih površina.Uređena i sačuvana gradska jezgra. Pokušajte sa dvije do tri ključne riječi izraziti budući identitet grada Čakovca! .Tako dugo dok se ne sredi Stari Grad. čist. bez traženja ekstremnih rješenja. prostran. moderan europski grad.Vrlo dobru.Slika bi mogla biti fantastična kad bi iskoristili sve što imamo. .Može to biti lijep gradić sa obilježjem modernog. sutra Grad sa sređeni izgledom identitetom srednje europskog grada. . odan tradiciji.. . s brojnim trgovinama. školskog i turističkog centra sjeverne Republike Hrvatske. sa kvalitetno uređenim prostorom. više kulturnih manifestacija i bolja organiziranost. održavan. npr. Nedostaje viša razina ugostiteljstva i turističke ponude.Grad – srce Međimurja s mnogo dobrih ali za sada nepoznatih sadržaja. .. . .Urbanistički uređen i uredan. upravno-financijsko.Grad poželjan za život i rad. premala ponuda autohtonih sadržaja i problem parkirnih mjesta. . dobronamjernost građana prema došljacima (dotepencima).Impresije turista o gradu Čakovcu su povoljne.To je uređeni Grad s kulturno – povijesnim znamenitostima.Grad Zrinskih i Frankopana. . specifična gastronomska ponuda.Povijesno-kulturno. trgovački centar. te kulturno središte Međimurja. tradicija u zajedništvu s novim.Održavan.

ekološki sređen. dobre uvjete i građane spremne na aktivnosti. .02. Odličan geografski položaj i prekrasno prirodno okružje. privredno i kulturno središte Županije.Moderno središte. velik i pun ljudi. Grad uljudnih i vrijednih ljudi. . vizualno ugodan. živahnog i raznolikog središta.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca .Grad u razvoju. .Htio bih ga vidjeti kao moderan čisti europski grad.Stara jezgra mora biti u takvom duhu.Kulturno i ugostiteljsko središte inspirirano ostavštinom Zrinskih. . Stručni tim za strateško planiranje gospodarskog razvitka grada Čakovca 8 . povijesno interesantan. uljepšavanju.Udruženim snagama sa različitih područja svaka vizija postaje realnost. a periferije i prigradska naselja razvijenog industrijskog i obrtničkog potencijala.Ima dobru perspektivu.Integracija svih tijela lokalne uprave i ostalih institucija u jedinstvenu infrastrukturu koja građanima nudi pristup većini usluga iz udobnosti svoga doma. . trgovačko. . uređivanju. .2005. . Predmetni pregled rezime je sedamnaest anketnih listova.Čisti.Glavno ekonomsko-kulturno-turističko središte Međimurske županije sa riješenom infrastrukturom. infrasturkturalno uređeno te moderna izgleda s maksimalnom zaposlenošću i turističkom ponudom zdrave hrane i ostalih kulturnih i sportskih sadržaja. (10.) Čakovec. . Maknuti sve što tu ne pripada. veljača 2005.

Kvalitetno riješena infrastruktura. geostrateški položaj Grada. opskrba građana – trgovački centri.Grad je gospodarski. .Dobra prometna povezanost i položaj. zemljopisni položaj (dobar). to što je centar Županije sa svim pratećim službama. razvijena infrastruktura.Infrastruktura (razvijena). Varaždinom. podvožnjaci. tj.Prometna povezanost – blizina granice. mogućnost kreditiranja – ulaganja.Prometna povezanost – autoput.). nebriga o razvoju i širenju Grada i o nekretninama.Previše velikih trgovačkih centara. Koje su tri najpozitivnije stvari vezane za Grad kao mjesto za vođenje poslova? .Mogućnost kontaktiranja sa predstavnicima Grada (Gradonačelnik). . o ocjeni Grada Čakovca kao mjesta za vođenje gospodarskih poslova. međusobna nepovezanost i poznati nam ne samo međimurski. premalo sluha za malo obrtništvo. rješavanje problema prometne problematike. blizina pogodnih prostora: suradnja grada Čakovca. . mogućnost planiranja razvoja Grada. dobro prostorno planiranje.Pokazivanje interesa za razvoj znanosti i obrazovanja. urbanistički uvjeti. dobra infrastruktura. Koje su tri najnegativnije stvari vezane za Grad kao mjesto za vođenje poslova? . velika javna potrošnja (rotori. .) 9 . .Dosadašnja ne suradnja.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca PRILOG 4 Izvješće o provedenoj anketi o poslovnoj klimi u Gradu Čakovcu Anketa je provedena sa svrhom istraživanja o stanju poslovne klime Grada Čakovca. . . . . . konačna volja za suradnjom.Dobro riješena infrastruktura. . blizina potrebnih službi. strateški položaj. kulturni. . . strateški položaj Grada. 2. nema strateškog razvoja. trgovački. komunalna uređenost. ubiranje poreza. urbanistički koncipiran. politički i obrazovni centar.Dobra prometna i komunalna infrastruktura.Provedena i održavana infrastruktura. ulaganje u projekte zaštite okoliša. premalo znanja jezika itd. spora izgradnja komunalne infrastrukture. gospodarskim i inim subjektima. .). . .Samovolja (Grad se bavi samim sobom). gusta naseljenost.Nedosljednost u provođenju prostornog planiranja – sukob interesa.Dobra prometna povezanost. samovoljne strukture gradske vlasti. blizina granica. . geografski položaj. nego i hrvatski jal. organizirano održavanje čistoće Grada. 1. sa razvijenim poduzetničkim duhom. urbanistički riješeni uvjeti. .Dobra infrastruktura Grada. .Zemljopisni položaj.Zatvorenost struktura vlasti i uprave. prostorna uređenost. .. Koprivnicom itd. .Veoma dobra infrastruktura.Tradicionalna marljivost lokalnog stanovništva. riješeni urbanistički uvjeti. slaba povezanost sa najbližim gradovima (npr. nepoznavanje problematike gospodarstva i nezainteresiranost za istu. mogućnost širenja (zbog potreba) jer je to sigurno grad poduzetnih ljudi.Dobra prometna povezanost..Razvijeno gospodarstvo. lokacija u odnosu na Međimurje.Slab izbor kadrova (premalo VSS. . uređenost infrastrukture. . glavno središte u Županiji sa dobrom infrastrukturom.Infrastruktura i geostrateški položaj. bahatost zaposlenih u gradskoj upravi. samovolja birokracije i lokalne vlasti. nedovoljna komunikacija s pravnim. prometna povezanost s lokalnim središtima.

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca - Nepoštivanje starih zanata; neprepoznatljiv po starim objektima i lokalima; nedovoljno održavanje programa (različito), (i nikakvo druženje sa građanima). - Nedovoljna “politička” zainteresiranost; nedostatak plana i politike razvoja; nedosljednost u gospodarskim pitanjima. - Nema dovoljno brige za probleme obrtništva; problem birokracije i lokalne vlasti; učiniti centar Grada primjeren ljudima i duhu Grada, a ne pretvoriti ga u novčanu instituciju. - Nedovoljna kontrola parkiranja, nedovoljno mjesta; informiranje građana o odlukama Grada; prostor za okupljanje građana – klubovi. - Previše miješanja politike u poslovanje i gospodarstvo; premalo visoko obrazovanog kadra sa određenim iskustvom; nema strateški plan razvoja Grada. - Slaba obrazovna struktura (nikakva koncentracija znanja); porezna opterećenja; slaba kupovna moć. - Prometne gužve; neodržavanje – objekata – prometnica. - Promet u užem središtu; otežani pristup javnim službama (raštrkani, neadekvatni prostori). - Nestimuliranje poduzetništva; visoki gradski doprinosi (kom.naknada, ... .....); sporo rješavanje potrebne dokumentacije. - Prometna gradska infrastruktura; nedostatni financijski poticaji; nedostatna kvalitetna strategija gospodarskog razvoja. - Rascjepkanost-usitnjavanje tvrtki, negativna opća klima, opetovano stalno dokazivanjenepovjerenje u vlastite snage. - Niska obrazovna struktura stanovništva, preslabe pozitivne medijske prezentacije Grada, nedostatak velikih i jakih gospodarskih subjekata koji bi u zajedničkim složenim projektima okupili male poduzetnike.

7. Što smatrate bitnim i nužnim i što bi Vi željeli da Grad učini kako bi postao mjesto s boljim uvjetima za vođenje gospodarskih poslova?. Navedite barem tri ključna sadržaja!
- Trebalo bi više kulturnih manifestacija u Gradu; više suradnje s lokalnom samoupravom; uključiti građanstvo u rješavanje problematike. - Plan razvoja gospodarstva – otvaranje gospodarskih zona; smanjenje svih dadžbina – poreza; pomoć obrtnicima (sufinanciranje poslovnih prostora po ugledu na druge gradove u Republici Hrvatskoj) ili oslobađanje poreza početnicima (2 god.) poduzet. - Brža izgradnja komunalne infrastrukture, planiranje zelenih otoka, parkova unutar industrijskih zona; Transparentnost konačne verzije prostornog plana; poboljšati komunikaciju s domaćim gospodarskim subjektima; uspostaviti bolju komunikaciju sa županijskim i državnim vlastima. - Više se otvoriti prema razvijenom dijelu zemlje; treba prije svega znati što Gradu treba (fali plan!); razviti aerodrom za prijem poslovnih aviona. - Dati sjaj Gradu, kakav je bio; stvoriti imiđ od prije 15 godina; riješiti poduzetničku zonu. - Proširenje Grada i spajanje sa susjednim općinama. - Nedovoljna “politička” zainteresiranost; nedostatak plana i politike razvoja; nedosljednost u gospodarskim pitanjima. - Povećati kulturnu baštinu tj. obogatiti sadržaje i obnoviti ih, čakovski razvijenost, poboljšanje uvjeta parkiranja za zaposlene. - Urediti gospodarsku zonu; pojednostaviti dobivanje lokacijskih, građevinski i dr. dozvola, osloboditi investitore raznih davanja. - Još više ulaganja u programe javnih potreba – sport, kultura; napraviti strategiju razvoja sa smjernicama i prioritetima; uspostaviti prepoznatljiv identitet Grada – brend. - Promjena obrazovne strukture, jača industrijska zona, manji porezi, brže rješavanje dozvola. - Riješiti prometnice – obilaznice; urediti i staviti u funkciju Stari grad. - Poboljšati turističku ponudu; osigurati komunalnu infrastrukturu. - Oslobođenjem doprinosa privući poduzetnike; ubrzati formalnosti oko otvaranja poduzeća; učiniti Grad centrom kulturnih, financ. gosp.manifestacija. - Neraspolaganje dovoljnim informacijama o gospodarstvu. - Nedostatak kvalitetnog prostora; regulacija prometa.
10

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca - Razvoj turizma i imagea Grada-promidžba, zajednički nastupi prema van, gospodarski sajam-visoko školstvo + stipendije. - Pomoć poduzetnicima početnicima, jednaki uvjeti za sve postojeće poduzetnike u smislu dozvola i suglasnosti i financijske discipline, financijska potpora za one koji su došli u objektivne teškoće. - Smanjiti komunalni doprinos, infrastrukturu prilagoditi da se privuče strano ulaganje.

8. Koje su aktivnosti Grada sada u tijeku, a koje smatrate dobrim i podržavate njihov nastavak za dobar gospodarski razvitak?. Navedite barem tri ključna sadržaja!
- Potreba za izradu plana razvoja; potpuno rješavanje komunalnih sadržaja; pozitivno osmišljavanje Grada. - Kontakt sa obrtnicima; kontakt sa građanima; želja građana za politikom svih građana. - Izgradnja zaobilaznice Grada; izgradnja obrazovnih institucija – ulaganja u obrazovanje, znanost i sport; sanacija odlagališta – početi selekcijskog zbrinjavanja otpada. - Dobrim smatram smještaj većih poslovnih sustava izvan Grada, a pogotovo zato što je infrastruktura na visokoj razini. - Riješiti pitanje vojarne; Međimursko proštenje; konačno početak rješavanja. - Ova anketa. - Vikend – razne zabave za mlade: vikend – razne aktivnosti za srednje; vikend – razne aktivnosti za djecu. - Osim ove akcije ostale mi nisu poznate. - Volje za suradnju i traženje mišljenja stanovništva o njihovom životnom prebivalištu; obaviti praćenje i kulturne običaje; lokacije na kojima će biti poduzetničke zone. - Izgradnja zaobilaznice, racionalni raspored slobodnog poslovnog prostora, reklamiranje uvjeta i prostora za gospodarske aktivnosti i obrtništvo. - Ulaganje u sportsku infrastrukturu – bazeni, streljana; sanacija odlagališta; uređivanje prometnica. - Odlagalište otpada, cestovna infrastruktura. - Izgraditi obilaznice; urediti prometnice u Gradu; graditi garaže uz nove stambene zgrade. - Uređenje prometnica i komunalne infrastrukture; razvoj industrijskih zona. - Komunalno i prometno uređenje. - Neraspolaganje dovoljnim informacijama o gospodarstvu. - Rješavanje kanalizacijskog sustava; sanacija odlagališta; formiranje industrijskih zona. - Razvijanje infrastrukture, lociranje i širenje industrijske zone, zaštita okoliša. Generalni urbanistički plan, aktivnosti na komunalnoj uređenosti grada, suradnja s europskim gradovima i razvijenim gradovima Republike Hrvatske. - Izrada Strateškog plana, izrada Urbanističkog plana, zaštita okoliša.

9. Koje se po Vašem mišljenju negativnosti u Gradu moraju svakako otkloniti da bi se ubrzao gospodarski razvitak?
- Gradsko poglavarstvo se mora približiti poduzetništvu i građanstvu. - Grad mora imati plan gospodarskog razvitka, a kojeg sada nema. - Maknuti industriju iz središta grada – srednjoročno; spriječiti sukob interesa zaposlenih u gradu Čakovcu; otkloniti političke interese i dati više prostora uspješnosti, rezultatima i stručnosti što je za sad zanemareno. - Na mjesta koja odlučuju o tome postaviti prije svega stručne i poštene ljude. - Grad mora razmišljati da ima i poduzetnike. - Smjena kompletne uprave osim pojedinaca; strogo donošenje planova razvoja. - Riješiti konačno autentičnost nas samih. - O gospodarstvu trebaju raspravljati i odluke donositi gospodarstvenici, a ne političari i teoretičari. - Ne suradnja nadležnih i stanovništva, obrtnika i sl. - Prezentiranje više programa za kapitalne i druge investicije. - Uskladiti aktivnost Grada i Županije. - Treba privući visoko obrazovane ljude i njima pripadna radna mjesta.
11

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca - Grad treba odlučivati o gradnji na svom području da se izbjegnu problemi kao “rotori” podvožnjak. - Grad mora više utjecati na aktivnosti s “višeg nivoa” (županija, država) na svom području. - Glomazne i skupe gradske službe; slaba komunikacija i uvažavanje njihovih prijedloga. - Neraspolaganje dovoljnim informacijama o gospodarstvom. - Usvojiti generalni urbanistički plan. - Industrija u centru centra Grada, zapuštanje Staroga grada (vlastite povijesti), političke konfrontacije na liniji Grad – Županija. - Komunikacija između Županije i Grada, rješavanje vlasništva nad vrijednim objektima u Gradu (vojarna, GK), poticaji za poboljšanje obrazovne strukture stanovništva. - Bolja suradnja sa županijskim vlastima može doprinijeti gospodarskom razvitku.

10. Imate li kakvih dodatnih opaski o stanju poslovne klime u Gradu ili preporuku za njeno poboljšanje?
- Raditi, raditi i raditi. - Molimo čišći grad – prvi uvjet za dobru poslovnu klimu. - Nedovoljna iskorištenost mogućnosti grada Čakovca za turizam, zapostavljen razvoj; poboljšati, trenutno zapostavljenu komunikaciju sa svim subjektima, stimulirati tradicionalne obrte i zanate; poštovati zakonsku obvezu Grada da daje odgovor na pismene oblike komunikacije svih subjekata. - Nedopustivo je da na poslovnu klimu utječe pripadnost političkim strankama, a manje je važna poduzetnost, znanje i vještine. - Konačno smo uočili razmišljati o problemima. - Mašta treba biti bolja. - Rješavati problematiku i dobrobit svih građana “referendumom”. - Otvaranje starih obrta u centru Grada; gradski lokali tj. poslovni prostori prilagođeni cijeloj ekonomskoj situaciji države; otvaranje lake i teške industrije (ind.zona). - Više brige o komunalnom opremanju industrijske zone. - Poboljšati dostupnost usluga jedinica lokalne uprave preko Interneta. - Više pozivati gospodarstvenike (po djelatnostima) i zajednički planirati. - Poboljšati suradnju i kontakt između gospodarstva i politike (uprave). - Direktno poticanje poduzetništva oslobađanjem svih davanja npr. prvih 5 godina. - Nemam utisak da ona postoji. Osim malih privatnika i javnog sektora. - Rad + rad + rad + zajednički pristup rješavanju problema - Profiliranje i poziciranje Grada u široj javnosti si ciljem upoznavanja s pozitivnim aktivnostima i vrijednostima, pravilno korištenje ljudskih resursa u širem smislu. - Što više kontakata može poboljšati poslovnu klimu.

12

Pružanje policijske zaštite .vođenje poslova u kojima Vi osobno djelujete . Na ljestvici od 1 (slabo) do 5 (dobro) ocijenite Vaš Grad kao mjesto za: . . .Upravljanje Gradskim vlasništvom . . ugostiteljstvo) i uređeno središte Grada pogoduju poslovnoj i društvenoj klimi u Gradu. butici. pogotovo one koji direktno rade s građanima.Kako vi ocjenjujete stanje središta Vašeg Grada? .Stambeno zbrinjavanje . kako bi ih poduzetnici što jednostavnije otvorili. U slijedećim rečenicama opisuje se Gradsko poglavarstvo koje nastoji stvoriti dobru poslovnu klimu. .Treba li tim sadržajima posvećivati veću pažnju? 4 2 2 2 8 2 6 8 3 Predmetni pregled rezime je dvadeset anketnih listova.Zaštita okoliša i čistoće Grada .Prikupljanje i odlaganje otpada . veljača 2005.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Ocjene po pojedinom pitanju od 1 slabo do 5 dobro ocjene: 1 3 2 2 6 3 3 5 10 4 6 5 5 - 3. . Na ljestvici od 1 (slabo) do 5 (dobro) ocijenite kako Vaš Grad obavlja pružanje sljedećih usluga.2005.Pružanje komunalnih usluga . Ocijenite od 1 (slabo) do 5 (dobro) kako vi ocjenjujete te činjenice.Gradski sustav prikupljanja poreza i naknada je pravedan i učinkovit.vođenje poslova općenito 4.Gradsko poglavarstvo poduzima aktivnosti za stvaranje uvjeta za razvoj gospodarskih aktivnosti i poduzetničkih inicijativa. 4 7 6 3 3 6 2 1 6 5 5 5 4 3 7 8 2 5 7 1 4 7 6 4 3 7 3 4 5 3 4 8 1 3 4 2 1 1 2 2 4 4 4 5. Na ljestvici od 1 (slabo) do 5 (dobro) ocijenite do koje mjere te rečenice opisuju Grad. te kod nadležnih tijela posreduje.U usporedbi s drugim JLS u Hrvatskoj lokalni porezi i naknade koje utječu na poduzetništvo su prihvatljivi.Izdavanje potrebnih suglasnosti i dozvola (za koje je Grad zadužena) 1 3 1 4 4 1 2 3 4 3 3 8 2 5 5 3 3 8 6 7 4 6 3 8 8 9 2 5 4 2 7 4 5 4 4 3 4 2 1 5 8 1 3 6. te gradskim prostornim planovima osigurati bitne preduvjete za razvoj gospodarskih aktivnosti . (10.Održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta .Dali Grad posvećuje primjerenu pažnju zaštiti okoliša? .02. uslužni obrti. .Pružanje zaštite od požara .Grad nastoji proces izdavanja dozvola za građenje ili proširenje poslovnih zgrada učiniti što bržim kvalitetnim posredovanjem kod nadležnih županijskih tijela. . . Male uslužne djelatnosti (trgovine.Prilikom donošenja glavnih odluka o javnim investicijama Grad pita poduzetnike za mišljenje.Gradsko poglavarstvo ohrabruje etiku odnosa prema klijentima među svojim zaposlenicima. Stručni tim za strateško planiranje gospodarskog razvitka grada Čakovca 13 .Grad olakšava i pojednostavljuje proces osnivanja i registracije obrta i tvrtki. U Hrvatskoj su gradovi i općine zaduženi za pružanje nekih usluga. .) Čakovec.Gradsko poglavarstvo odgovorno je u upravljanju javnom imovinom.

Konzum…). tako i stručnim institucijama. razvoja i financiranja. Primorsko-goranska sa 5. HP. godini. 2. što je bilo 17 % manje od prosjeka RH koji je iznosio 8. Jasno je pritom da sama financijska analiza ne može biti dovoljna za potpuno sagledavanje stanja lokalnog poduzetništva: cjelovita ocjena kvalitete svakog gospodarstva zahtijeva kompleksniji prilaz koji bi uključivao i analizu: tehnološkog razvoja.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca PRILOG 5 Analiza financijskih rezultata poduzetnika grada Čakovca u 2004. nego i ukupne javnosti. Tome su. U tom smislu. napreduje ili nazaduje. koliko činjenica da se taj udjel iz godine u godinu smanjuje i tu započinje rasprava o konkurentnosti gospodarstva. ova analiza svakako pruža niz informacija koje mogu poslužiti kao dobra polazna osnova. neophodno je uspoređivati ih s rezultatima drugih jedinica lokalne samouprave. nego i u prostornom kontekstu. g. iako djelatnost obavljaju i na područjima drugih županija (HŽ. Mjereno visinom ostvarenog ukupnog prihoda u gospodarstvu. spada u treću grupu županija koje pojedinačno participiraju u ukupnom prihodu Republike Hrvatske s manje od 2 %. dakle. Drugu skupinu županija čine: Splitsko-dalmatinska županija sa 7 %. Uvod Financijski rezultati poslovanja poduzetnika temelj su svakoga gospodarstva i kao takvi pobuđuju interes ne samo kreatora ekonomske politike. No.180 E. Međimurska županija je po razvijenosti. No. podružnica Čakovec 1. u nastavku slijedi kratak komentar financijskih rezultata poduzetnika Međimurske županije u 2004. obzirom da su njihovi poduzetnici u 2004. kako izvršnoj vlasti. Istarska sa 5. mjestu.231 E. od ukupno 20 hrvatskih županija (bez Grada Zagreba) bila na 7. HEP. a 3 puta manje od prosjeka «EU 15» koji je iznosio 23. INA.1 % i Varaždinska županija sa 3. godini nastavljen je trend smanjivanje značaja međimurskog 14 . Njezin BDP u toj godini iznosio je 7. i u 2004. koje imaju administrativno sjedište u Zagrebu i njemu pripisuju prihode i dobit. te tabelarni pregled financijskih rezultata poduzetnika svih jedinica lokalne samouprave (općina i gradova) u Međimurskoj županiji. mjerenoj visinom BDP/stanovniku. godini (prema obrađenim podacima godišnjih financijskih izvještaja zaprimljenih u Registar godišnjih financijskih izvještaja) Izvor FINA. njegove je rezultate potrebno sagledavati ne samo u vremenskom. godini prihodovali znatno više od polovine (57 %) ukupnog prihoda svih poduzetnika Republike Hrvatske. Međimurska županija. u određenoj mjeri. odnosa prema znanstvenoistraživačkom radu i niza drugih čimbenika. strategije.3 % ukupnog prihoda gospodarstva Republike Hrvatske. godini Prema raspoloživim podacima za 2001. za Međimursku županiju nije toliko problematičan nizak udjel u ukupnom prihodu RH. (ne raspolažemo «svježijim» podacima). s još njih 14. ali i neke privatne i mješovite tvrtke u sustavu velikih trgovačkih lanaca. Naime. Osječko-baranjska sa 4. doprinijela i velika državna javna poduzeća.8 %. stupnja suvremenosti i konkurentnosti proizvoda. Kratak osvrt na financijske rezultate poslovanja poduzetnika Međimurske županije u 2004. marketinga.1 %.701 E. upravljanja. za donošenje određenih odluka iz svoje domene. u Hrvatskoj po ekonomskoj snazi prednjači Grad Zagreb s okolicom (Zagrebačkom županijom). Radi objektivne spoznaje o tome da li lokalno gospodarstvo stagnira.

29 76. mala 34 308 212 607 99 74 28 219 25 24 55 1. zaštita i soc.75 1.787 Struktura 2 0 0 4.72 75. Druga po značaju je djelatnost prerađivačke industrije s 360 aktivnih poduzetnika (20. godini (iznosi u milijunima kuna.039 9. U 2004.787 aktivnih poduzetnika u Međimurskoj županiji u 2004.9 %.23 0.23 0. broj zaposlenih Prosj.558 428.3 %.685 srednja 3 33 5 21 4 4 1 2 73 velika 1 19 2 4 3 29 15 . Tabela 1: Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske i Međimurske županije u 2004.997 3.5 591. srednjih 73 ili 4.8%) i prosječnoj neto plaći.56 %.301 10. Međimurska županija je godinama imala najniže plaće u državi i to oko 25 % niže od državnog prosjeka).8 Udjel Međ. soc. Tabela 2: Broj aktivnih trgovačkih društava u 2003.5 82.3 % ukupnog broja).01 Od ukupno 1. gdje je zaostajanje za republičkim prosjekom.2 105.497 4.874 3.12 2.71 1. djelat.567 10. 7.275 2.543 7.030 3. plaće u kunama) Elementi Republika Hrvatska 2003.216 8. ali još uvijek zaostaju za državnim prosjekom za 24.801 13.863 5.277 19.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca gospodarstva u gotovo svim pokazateljima hrvatskog gospodarstva kao cjeline.6 Međimurska županija 2003. a potom slijede djelatnost poslovanja nekretninama i poslovnih usluga s 223 poduzetnika (12.840 22.0 105. te djelatnost građevinarstva s 221 poduzetnikom (12.09 2004.2 118. i usl. plinom i vod.4 103. godini. usl.60 2. 8. skrb Ostale društv.77 70. treba reči da su i nadalje brojčano najzastupljeniji trgovci (631 tvrtka ili 35.9 109.747 3.753 mala 31 316 211 597 89 75 29 216 24 18 49 1. godinom. 1..06 1. 1.77 71.1 % ukupnog broja).0 119. nalaze se na 19. soc.416 771. Ukupni prihodi Ukupni rashodi Dobit prije oporezivanja Gubitak prije oporezivanja Porez na dobit Dobit nakon oporezivanja Gubitak nakon oporezivanja Konsolidirani fin.2 104.079 470..865 22. skladištenje i veze Financijsko posredovanje Poslovanje nekretn.655 Broj aktivnih trgovačkih društava Struktura 2 0 0 3. godini međimurske plaće više nisu najniže u RH. malih je bilo 1.96 1.97 1.8 117.6 93. i 2004.70 1. broj zaposlenih u punom broju. osim u broju zaposlenih.614 Indeks 109. obv.064 2.9 108. srednja 3 29 5 22 1 4 6 1 1 72 velika 1 17 2 3 3 26 ukupno 38 360 2 221 631 99 78 28 223 25 25 57 1. i obr. Kad je riječ o djelatnostima kojima se međimurski poduzetnici bave. Sve ostale djelatnosti zajedno imaju manje od 20 % ukupnog broja tvrtki. mjestu od 21 županije (ispred Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije). Ukupno 35 362 2 219 622 90 79 29 222 24 19 50 1.776 5.09 1.4 105.394 4.1 %. osig Obrazovanje Zdravstv. i posl.2 104.119 257 160 38 219 160 59 22. udjeli u %-tku. gdje je situacija nepromijenjena (2.685 ili 94. Javna upr.5 % ukupnog broja).8 116. Građevinarstvo Trgovina na veliko i malo Hoteli i restorani Prijevoz. neto plaća po radniku 440.489 2004.25 1.73 0. neznatno smanjeno (do 2003.1 119.492 245 194 41 204 194 10 21.620 2004.99 0. žup. rezultat Prosj. 484.9 107. godini po gospodarskim područjima Područje djelatnosti ukupno A B C D E F G H I J K L M N O Poljoprivreda Ribarstvo Rudarstvo i vađenje Prerađivačka industrija Opskrba strujom.477 26.885 8.7 118.3 82.78 0.747 Indeks 108. bruto plaća po radniku Prosj.78 1. dok je velikih bilo 29 ili 1.762 811.4 105.4 % ukupnog broja). u usporedbi s 2003. u rezultatima RH 2003.632 13.

579 22.338 251. Strahoninec 41 179 20.547 7.750 153.415 8.841 11.350 46.361 1. godini po jedinicama lokalne samouprave 21.423 3.517 2.302 3.699 121.823 185 361 20.014 676.272 3.913 209 551 1.415 2. Čakovec 834 13.008 29.420 3.065 9.433 5.851 242.719 826 23 1.482 246.360 109 147 3.733 555.727 10. Podturen 24 121 16.375 2. Selnica 24 98 19.765 168.964 15.121 14.652 32. Donji Vidovec 18 87 8. Sveta Marija 12 50 22.369 16.183 2.123. Belica 14 404 2.902 2.256 48. Orehovica 8 11 Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 15.371 48.449 27.920 2.365 22.787 22.016 1.801 2.172 50.157 10.972 60.759 94.944 11.838 2.076 1.818 1.977 7.059 8.178 538 112 388 160.640 37. Mursko Središće 62 796 13.574 165.056 133.856 3.843 544. Gornji Mihaljevec 16 71 10.606 9.417 39.704 17.967 381. Domašinec 20 180 5.255 156.078 131.372 561 334 59.162 45. Kotoriba 41 264 11.078 321 382 -2.657 2.906 283 3.352 30.091.638.087 605 18.980 -123 1.962 2. Sveti Martin na Muri 34 152 23.692 2.014 33. Donji Kraljevec 72 934 7.273 64.881 315.679 8.317 93.910 67.870 14.371.796 39.620 35.292 76 214 16.669 1.127 19.414 28.721 401 473 -72 803 482 6.915 2.747 Grad/općina Broj poduzetnika Broj zaposlenih 1.118.631 324.611 354 455 4.307 5.949 17.588 151 1.980 9.433 2.919 2. županija 1.093 1.488 11.248 103.039 15.900. Vratišinec 19 126 Ukupno Međ.512 256 379 47.991 52.655 15.374 2.910 673 722 219.762 42.152 2.483 26.164.643 698.829 775 390 652 3.427 3.181 201 4.941 2.797 2.237 Kapital i rezerve Ukupni prihodi Ukupni rashodi Dobit nakon oporezivanja Gubitak nakon oporezivanja Konsolidirani financijski rezultat Prosječna neto plaća po radniku 2.137 8.032 92.726 110. Štrigova 22 172 25.567 18. Mala Subotica 43 293 12. Donja Dubrava 24 131 6.563 9.674 28.456 15.468 95.216.214 173.709 104.923 113.258 204.632 137.561 62. Goričan 34 902 9.655 -342 190 1.688 155.089 1. Sveti Juraj na Bregu 32 175 Tabela 3: Osnovni financijski rezultati poduzetnika u 2004.011 29.520 -3.329 21.866 1.106 118.038 11.526 3. Šenkovec 56 768 24.620 2.966 7.255 35.569 5.018 1.698 8.061 26.965 95.322 12.972 1.886 12.634 1.274 599.050 2. Nedelišće 169 1.148 1.185 5.853 198 3.004 50.495 130 397 751 454 8 3.021 11.187 99. Prelog 134 1.019 10.16 Ukupna aktiva/pasiva 88. Dekanovec 8 69 4.497 .319 2.311 2.718 548 1. Pribislavec 26 142 18.

g.787 Indeks 101. odnosno.9 %) svih velikih međimurskih tvrtki.g. Usporedbe radi navodimo da je u Međimurskoj županiji kao cjelini.2 75. uz trgovinu.2 Udjel Grada u Međimurskoj županiji 2003. 46. te u djelatnosti ostalih usluga.4 %) su male. tj. U svim ostalim gospodarskim djelatnostima zapaža se stagnacija ili smanjenje broja poduzetnika.. čak njih 14.7 %) od ukupno 1. kao djelatnost u kojoj se najbrže okreće novac. 45. što je gotovo polovina (46.4 111. ali u znatno skromnijem opsegu.655 72 26 1.8 100.velika Ukupno Ukupan broj trgovačkih društava Međimurska županija 2003.3 73. komunalne. istovremeno je povećao udjel u velikim tvrtkama.753 2004. Od 834 aktivne čakovečke tvrtke. 771 (92. Godini S područja Grada Čakovca kao jedinice lokalne samouprave.6 % od ukupnog broja) je u privatnom vlasništvu (s tim da su 773 privatne od osnivanja. a 2 s pretežno državnim kapitalom). 771 41 22 834 Indeks 100. najveće povećanje broja tvrtki. evidentno je i u djelatnosti poslovanja nekretninama. 2 su u postupku pretvorbe.9 46. 1.g na 22 u 2004. 832).9 %) srednje. godinu podnijela su ukupno 834 trgovačka društva (u 2003. Djelatna struktura čakovečkog gospodarstva podudarna je s onom na županijskoj i državnoj razini. g. Povećanje broja tvrtki. Đurkin i AC Jesenović).685 73 29 1.7 Vlasnička struktura čakovečkih poduzetnika je slijedeća: 806 tvrtki (96. Grad Čakovec je smanjio udjel u ukupnom broju međimurskih tvrtki (što je posljedica smanjenja udjela u broju malih i srednjih tvrtki).787 trgovačkih društava u Međimurskoj županiji.6 58. 41 (4.8 101.mala . 771 42 19 832 Grad Čakovec 2004. u djelatnosti trgovine registriran daleko najveći broj novih tvrtki. a 1 velika tvrtka (Trgocentar) istovremeno je završila u stečaju. Tako je i tijekom 2004.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 3.g. s tim da je isto najizrazitije u prerađivačkoj industriji i građevinarstvu.8 56. no. a 22 (2.2 %) svih srednjih i preko tri četvrtine (75. Promming. Naime. a i Republici Hrvatskoj kao cjelini.9 2003. broj velikih čakovečkih tvrtki povećan je za 3 (s 19 u 2003. prema veličini Trgovačka društva prema veličini .6 %) su velike. Na području grada Čakovca situirano je više od polovine (56. godišnje financijske izvještaje za 2004. «prerasle» u velike tvrtke. očekuje najbrža zarada. a u 1 pretvorba još nije započela). što govori o daljnjoj kapitalnoj koncentraciji gospodarskih resursa u međimurskom administrativnom središtu. g. u devedesetim godinama prošlog stoljeća. skrbi.5 101. 17 .5 2004. te u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. odnosno. 8 tvrtki je u zadružnom vlasništvu. Tabela 4: Struktura trgovačkih društava u Međimurskoj županiji i Gradu Čakovcu u 2003. što je i logično obzirom da je gotovo polovina međimurskih gospodarskih kapaciteta smještena na području Grada Čakovca. jednako kao i onima u Međimurskoj županiji.6 115. a 13 tvrtki je u mješovitom vlasništvu (11 s pretežno privatnim kapitalom. u djelatnosti prijevozništva. Financijski rezultati poslovanja poduzetnika grada Čakovca u 2004. U usporedbi s 2003.srednja . i najvećem broju čakovečkih poduzetnika.1 47. evidentno u djelatnosti ugostiteljstva.0 97. 1. Naime. 7 tvrtki je u državnom vlasništvu (od čega su 4 javne. budući da su 4 srednje tvrtke (Radionica željezničkih vozila. djelatnosti zdravstvene zaštite i soc. i 2004. najinteresantnija poduzetnička djelatnost bila je (i do danas ostala) trgovina.). dok su 33 privatizirane u postupku vlasničke tranzicije). u vremenu transformacije društveno ekonomskog sustava iz socijalističkog u tržišni.

Ukupno ukupno 13 162 2 85 299 34 36 20 145 11 8 18 832 mala 10 138 78 283 33 35 20 139 11 7 17 771 srednja 2 13 4 13 1 1 6 1 1 42 velika 1 10 2 3 3 19 ukupno 12 154 2 80 313 33 37 19 148 10 10 16 834 Struktura 2 0 0 4.9 %). iznosio je 18 milijuna kuna dobiti. Sve naprijed opisano imalo je pozitivnog utjecaja na dinamiku dobiti nakon oporezivanja. Koristeći raspoložive potencijale. g. tj. g. čakovečki poduzetnici ostvarili su u 2004. i usl. Naime. g.1 %.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Tabela 5: Broj aktivnih trgovačkih društava u Gradu Čakovcu. (22. odnosno. bio pozitivan. godini. mala 9 127 74 296 33 36 19 144 10 9 14 771 srednja 2 15 2 14 1 4 1 2 41 velika 1 12 2 4 3 22 Kao što je naprijed već naglašeno. sa 174 na 138 milijuna kuna.4 % prema ukupnom prihodu ostvarenom u 2003. Javna upr. Obzirom da je taj porast bio nešto sporiji od rasta ukupnog prihoda u gospodarstvu Međimurske županije (a koji je iznosio 8. g. tako da je konačan (konsolidirani) financijski rezultat gospodarstva Grada Čakovca u 2004. koje su tijekom 2004. Građevinarstvo Trgovina na veliko i malo Hoteli i restorani Prijevoz.7 %. zaštita i soc. Ovaj podatak je tim vredniji ako se usporedi s 2003. plinom i vod. na 62. i 2004. soc. smanjen je i udjel prihoda čakovečkih poduzetnika u ukupnom prihodu međimurskog gospodarstva sa 63.6 % gubitka). u 2003. Područje djelatnosti A B C D E F G H I J K L M N O Poljoprivreda. poduzetnici Grada Čakovca sudjeluju u ukupnom broju poduzetnika Međimurske županije udjelom od 46. otišle u stečaj. dobit prije oporezivanja u 2004. g. Istovremeno.6 milijuna kuna gubitka)! Gospodarstvenici Grada Čakovca ostvarili su u 2004.4 %. g. za čakovečko gospodarstvo.1 % prema 8. Ova pozitivna kretanja dodatno su «pojačana» činjenicom da je uplaćeni porez na dobit ostao na razini iznosa uplaćenog u 2003. a u odnosu na ostvarenu u 2003. Naime. nisu obuhvaćeni izvještaji nekolicine. usl.. g. ali i 86 % ukupnog gubitka međimurskog gospodarstva (u 2003. i obr. g. djelat. g. čak 146 milijuna ili 84 % se odnosilo na gubitak Visokogradnje. u obzir treba uzeti slijedeće: 1. po gospodarskim područjima Broj aktivnih trgovačkih društava Struktura 2 0 0 3. obv. soc. gubici iz tekućeg poslovanja smanjeni su za 20. g. uz porast od 8. dok u ukupnoj vrijednosti imovine svih međimurskih poduzetnika sudjeluje čak sa 71.. skrb Ostale društv. 5. godini. s onim u 2003.2 % u 2003.3 % dobiti i 89. Radi objektivnosti informiranja o rezultatima poslovanja. bila je veća za 16 %. lov i šumarstvo Ribarstvo Rudarstvo i vađenje Prerađivačka industrija Opskrba strujom. kada je konsolidirani financijski rezultat čakovečkog gospodarstva bio negativan (iznosio je 42. bio u velikoj mjeri deformiran ogromnim gubitkom Međimurje Visokogradnje u stečaju. da u zbrojnoj obradi GFI-POD izvještaja za 2004. 71 % ukupne dobiti.4 %). 76. iznosila je 178 milijuna kuna. osig Obrazovanje Zdravstv. skladištenje i veze Financijsko poslovanje Poslovanje nekretn. odnosno. U ukupnom broju zaposlenih u gospodarstvu Međimurske županije.. da je rezultat u 2003. vrlo značajnih tvrtki.9 % u 2004. U 18 . realnog uspoređivanja konačnog financijskog rezultata čakovečkog gospodarstva u 2004. Grad Čakovec participira udjelom od 59. što je rezultiralo povećanjem globalne ekonomičnosti poslovanja i širenjem prostora pozitivnog financijskog rezultata.7 milijuna kuna).8 %. 2. i posl. g. s tim da u Čakovcu svoje sjedište ima više od polovine svih srednjih i tri četvrtine svih velikih međimurskih tvrtki. Ukupni rashodi čakovečkih poduzetnika rasli su sporije od ukupnih prihoda (7.2 milijarde kuna ukupnog prihoda. od 174 milijuna kuna gubitka nakon oporezivanja kojim je bilo opterećeno čakovečko gospodarstvo u 2003.

23.6 3. 1. broj zaposlenih u punom broju.763.304 219. ukupni rashodi i financijska efikasnost poslovanja Od ukupno 5. ostao je bez još jedne – RM Trgohita. g.6 55.7 79. g.5 591.552 22.9 %) su ostvarili veliki poduzetnici. a 27 % mali poduzetnici.582 4.433 5. tijekom 2005.064 2.093 8.954 244.891 193. 156 138 18 Indeks 118. doduše pozitivan. Činjenice o gospodarstvu opterećenom gubicima.3 89.4 105.688 178.123. od ukupno 138 milijuna kuna gubitka.1 102.183 4. odnosno.275 2.9 105. 834 13. polovinu (49.1 62.297 137.780 203.2 Bez Visokogradnje u stečaju 2003.1 69.004 59.1 % su ostvarili srednji.9 108. rezultat Prosj.632 137.0 30.125 173. ali je 5 puta lošiji nego je bio 2003.9 63.6 93. g.682 Grad Čakovec 2004.065 4.7 76.883 10.818 Indeks 100.4 107.5 63. Ukupan prihod. neto plaća po radniku 1. neminovno imaju negativnog odraza na fiskalni kapacitet Grada i punjenje gradskog proračuna.2 71.620 2004. 131 28 103 2004.755 40.732 4. g.3 86.497 8.491. U nastavku slijedi usporedni pregled osnovnih financijskih rezultata poduzetnika Grada Čakovca i Međimurske županije u 2004. 46. sa i bez Međimurje Visokogradnje u stečaju (iznosi u milijunima kuna) Sa Visokogradnjom u stečaju Elementi Dobit nakon oporezivanja Gubitak nakon oporezivanja Konsolidirani financ. Uz naprijed spomenute dvije velike trgovačke kuće koje je Grad Čakovec «izgubio» u 2004. povećani gotovo 5 puta.0 59.2 99.: Tabela 7: Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika Grada Čakovca u 2004.394 7. U usporedbi s 2003.172 2.5 59.4 105.723 131.606 257. Riječ je o tvrtkama Trgocentar.164. g.707 -42.1 116.9 62. pak.543 193. na Visokogradnju otpada samo milijun kuna ili 0. broj zaposl.409 2. udjeli u %-tku. Velecommerce i Međimurje Instalomont čiji su ukupni gubici. da je konačan financijski rezultat za 2004.567 18.9 107.3 82.542. bio bi još slabiji da su u zbrojnoj obradi obuhvaćeni izvještaji triju velikih tvrtki koje su tijekom 2004.7 59..2 104.302 5. Broj poduzetnika Prosj.. 47.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 2004.5 108.7 79.2 108. plaće u kunama) Elementi Međimurska županija 2003.4 Konačan financijski rezultat za 2004.4 2004.216.3 18. g.627 22. 832 12. značaj velikih poduzetnika u ostvarenom ukupnom prihodu je povećan na račun smanjenja udjela malih poduzetnika i nepromijenjen udjel srednjih poduzetnika.6 102. g.753 21.2 104.783. (po satima) Ukupni prihodi Ukupni rashodi Dobit prije oporezivanja Gubitak prije oporezivanja Porez na dobit Dobit nakon oporezivanja Gubitak nakon oporezivanja Konsolidirani fin.960 38.1.8 118.0 79.0 86. Značajne promjene zapažaju se i u udjelima pojedinih gospodarskih djelatnosti u ostvarenom ukupnom prihodu: 19 .742 7.7 105.2 105.768 173. (korigirana dobit iznosi samo 19 milijuna kuna prema 103 milijuna u 2003.7 489.2 63.681 155.747 Indeks 101.1 Udjel Čakovca u rezultatima Međim... završile u stečaju.5 103. prije otvaranja stečajnog postupka. rezultat 2003.650 153.008 4.8 2003.7 %! Podaci dobiveni nakon neutraliziranja utjecaja Visokogradnje pokazuju da su gubici čakovečkog gospodarstva u 2004. o bankrotima loših tvrtki i akvizicijama dobrih tvrtki. godini u usporedbi s rezultatima poduzetnika Međimurske županije (iznosi u tisućama kuna.187 160. 131 174 -43 2004.791 4. županije 2003. «težili» preko 56 milijuna kuna.): Tabela 6: Konsolidirani financijski rezultat gospodarstva Grada Čakovca u 2003.787 22.118.5 82.9 89.2 milijarde kuna ostvarenog ukupnog prihoda poduzetnika Grada Čakovca u 2004. i 2004. 156 137 19 Indeks 118.447 159.7 102. bruto plaća po radniku Prosj.

334 22.7 % u 2004. povećani su za 7. usl. a povećan je udjel trgovine (s 31 na 32 %) i građevinarstva (s 10. itd. 42.477 1. iznosio je 807 milijuna kuna.7 99.1 %) na trgovinu.196 18.6 100.579 1. Unutar ukupnog prihoda uvijek se s posebnim zanimanjem prate prihodi ostvareni na inozemnom tržištu.8 0.6 1.4 4.0 0.971.3 112. a u 2003.763 264. g. 20 .6 0.2 %). osig.1 %.791 2004. skladištenje i veze Financijsko posredovanje Poslovanje nekretninama i posl.8 4. g.2 %. obračunati pretporez u 2004.8 12. i usluž.9 100.1 % na proizvođače strojeva.710 665. budući da je povećanje izvoza razvojni imperativ svakog gospodarstva.1 103. temeljen na tekstilnoj proizvodnji. povećana je za 20.373 562. 3.6 0.4 % na poljoprivredne proizvođače.5 % u 2003. vrijednost izvoza čakovečkog gospodarstva u 2004. 3. g. g. 5. Naime.5 104.7 39.509 44.1 milijardu kuna. unatoč povećanju udjela.. Obrazovanje Zdravstvena zaštita i soc.4 0.8 118. gdje taj udjel iznosi 13 %.877 10.4 %) ukupnog međimurskog izvoza (isti udjel u izvoznim prihodima Međimurske županije imao je Grad Čakovec i u 2003.2 % više nego u 2003.733 1. Iako u 2004. kada je iznosio 737 milijuna kuna.3 113. Ukupno Iz prethodne tabele vidljivo je da čakovečko gospodarstvo počiva na tri «stupa»: prerađivačkoj industriji. godine porez na dodanu vrijednost u obavljenom prometu roba i usluga u iznosu od 895 milijuna kuna.062 198. g. čakovečko gospodarstvo još uvijek ima nižu zastupljenost izvoznih prihoda u strukturi ukupnog prihoda nego što je to slučaj u gospodarstvu Međimurske županije.0 11. U 2004.2 3.9 179. tj.9 32. djel. 7. skrb Ostale društvene. na 11. Uz općenito nedovoljnu «izvoznu orijentiranost» čakovečkog gospodarstva. obrana i obv.5 85. g.). uz porast po stopi od 9.8 na 38.697 30.2 % na proizvođače obuće. Poduzetnici s područja Grada Čakovca obračunali su u toku 2004.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Tabela 8: Ukupni prihodi po područjima djelatnostima (iznosi u tisućama kuna) Ukupni prihodi 2003. izvozni prihodi povećali su udjel u ukupnom prihodu s 10. Obzirom da su rasli znatno brže od ukupnog prihoda. što je 5.0 2004. iznosili su 5.433 indeks 108.7 108.164.4 %). robe i usluga.315 245.2 na 11 %). 81 % ukupnog prihoda Grada. proizvodnji s relativno slabom tržišnom perspektivom. g. dodatnu nepovoljnu okolnost predstavlja činjenica da je taj izvoz. nije došlo do bitnije promjene ukupnog udjela ovih triju djelatnosti u ukupnom prihodu gospodarstva. Javna uprava.786 25. g. nešto sporiji veliki poduzetnici (12. 178. 81.. godini izvozom proizvoda. 7. Ove tri gospodarske djelatnosti alimentirale su u 2004.3 94.7 38. g.473 1.4 Udjel u %-tku 2003. isto toliko (7.5 0. u županijskom gospodarstvu prihodi ostvareni izvozom sudjeluju s 14 %. daljnjih 15. g. za 5. Naime.721 21.2 0.6 % prema pretporezu obračunatom u 2003. u usporedbi s 2003. g.6 92.763.4 1. ipak je značajno promijenjen njihov međuodnos: smanjen je udjel prerađivačke industrije (s 39.6 %.9 % se odnosi na tekstilce. soc. čakovečki poduzetnici ostvarili su 602 milijuna kuna.977 71.627 28.2 %.4 5. No.8 31.6 % na metalce. 193. od ukupno 602 milijuna kuna ostvarenog izvoza čakovečkih poduzetnika u 2004. što je nešto više od polovine (51. što je više čak i u odnosu na gospodarstvo Republike Hrvatske.968 80.276 70. a u usporedbi s 2003. g.0 Područje djelatnosti A B C D E F G H I J K L M N O Poljoprivreda Ribarstvo Rudarstvo i vađenje Prerađivačka industrija Opskrba strujom.8 99. soc.561 10.5 1.470.2 0.. Istovremeno.0 0.1 %). U odnosu na 2003. Najdinamičniji porast ukupnih rashoda iskazali su srednji poduzetnici (13.653 5.655. kada je obračunat 851 milijun kuna. dok su mali poduzetnici smanjili rashode u usporedbi s 2003. plinom i vodom Građevinarstvo Trgovina na veliko i malo Hoteli i restorani Prijevoz.671 191. trgovini i građevinarstvu. u najvećoj mjeri. još uvijek. Ukupni rashodi poduzetnika Grada Čakovca u 2004.886 4.893. g.

0 96.0 95. u 2004. je pozitivan.7 107. g.881 159. Ovaj veliki nesrazmjer između visine prihoda i visine rashoda po osnovi kamata. izvanrednih prihoda pokrivali su tek polovinu izvanrednih rashoda. Visoki financijski rashodi posljedica su 4.791 4.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Za razliku od 2003.3 % . dok su poslovni prihodi u cijelosti pokrivali poslovne rashode.4 149. Dobit nakon oporezivanja iznosi 156 milijuna kuna ili 18. i 2004. redovne i zatezne. tako da je ista. Kamate.688 4. Na drugom mjestu.3 2. a financijski prihoda tek nešto više od polovice izvanrednih rashoda. g. 100. Iskazano pokazateljem ekonomičnosti poslovanja to izgleda ovako: u 2003. povećana za 16 %. u 2004.8 %. 4. Ista neusklađenost postoji i u 2004.g.557 55.7 % više nego u 2003. Najveću pojedinačnu stavku u strukturi poslovnih rashoda. s udjelom od 26. godini (iznosi u tisućama kuna. Kako istovremeno.financijski Ukupni rashodi . iznosile su 62 milijuna kuna). samo 26 milijuna kuna (u 2003.financijski «Krivac» za visoku razinu izvanrednih rashoda u 2003.763.4 %). Naime.783.5 2.697 2004. Ukupni kamatni trošak prilično je «ravnomjerno» raspoređen između malih poduzetnika (20 milijuna ili 30.659 63.poslovni .8 114. nalaze se troškovi sirovina i materijala.6 2. Interesantno je da se od ukupno uplaćene svote najveći dio (38 %) odnosi na uplate malih poduzetnika.164.402 Indeks 108.izvanredni rashodi pokriveni su izvanrednim prihodima s 95. Dodatno dinamiziranje rasta ostvarene dobiti uslijedilo je s naslova uplaćenog poreza na dobit.0 94. Brži rast ukupnih prihoda od porasta ukupnih rashoda (8. opteretile su u 2004.726 4.300 214.).6 kuna prihoda. unatoč činjenici da je odnos financijskih prihoda i rashoda čak i pogoršan: .433 4.2 1. naplatom kamata oprihodovano je u 2004.2 100.940. bio je «disbalans» po pojedinim vrstama prihoda i rashoda. u usporedbi s 2003.6 Prihodi/rashodi Ukupni prihodi . a na četvrtom mjestu. 28 milijuna kuna).7 3. ona je. nedvosmisleno ukazuje na visoku ovisnost poduzetnika o kreditima banaka.123. .893 5. predstavlja nabavna vrijednost prodane robe. 21 . g. Istovremeno. g. kada su ukupni rashodi premašili ukupne prihode.5 puta povećanih vrijednosnih usklađenja financijske imovine s druge strane. no.financijski rashodi više su nego dvostruko veći od financijskih prihoda: Tabela 9: Struktura ukupnih prihoda i ukupnih rashoda u 2003.5 puta povećanih ostalih financijskih rashoda s jedne strane.1 3. što je i logično obzirom na zastupljenost djelatnosti trgovine u gospodarstvu Grada. troškovi bruto plaća. s 14. g. 100.601.2 100.8 78. bitno manja nego u 2003.831 167. zbog visokih otpisa potraživanja od kupaca.4 % prema 7. struktura u %) Iznos 2003. ukupan prihod gospodarstva Grada Čakovca sa 66 milijuna kuna (u 2003. Svi ostali pojedinačni troškovi sudjeluju u poslovnim rashodima sa 16.821. g. a na srednje 25 %..6 %. bila je Međimurje Visokogradnja u stečaju na koju su se.1 %.izvanredni .9 %. g.1 1. Uzrok izrazito lošeg financijskog rezultata u 2003.0 2003.8 % manje nego u 2003. dok se na velike poduzetnike odnosi 37 %.5 %. je na 100 kuna rashoda ostvareno samo 99. s udjelom od 10.5 4. g.6 %). g. pozitivnog odraza na dinamiku dobiti prije oporezivanja. su rashodi u cijelosti pokriveni prihodima.0 93.1 107. srednjih poduzetnika (23 milijuna kuna ili 34.poslovni . s udjelom od 31. godinom.8 kuna prihoda. g. na trećem.654 96. konačan (konsolidirani) financijski rezultat čakovečkog gospodarstva u 2004. g. g.0 Struktura 2004. g.650 4.9 %) i velikih poduzetnika (23 milijuna ili 34. Naime.poslovni rashodi pokriveni su poslovnim rashodima sa 102.1 %) imao je u 2004. te 3. g.472.7 milijuna kuna poreza na dobit. 5.izvanredni . nalaze se troškovi ostalih usluga. ukupno gledajući.0 139. odnosile čak dvije trećine svote izvanrednih rashoda čakovečkih poduzetnika.6 %.508 106. na isti iznos rashoda ostvareno 100. godini poduzetnici su uplatili u državni proračun ukupno 22. što je jednako svoti uplaćenoj u 2003. gubici nakon oporezivanja iznose 138 milijuna kuna (20. g. dok je u 2004.454 134.4 107.

dakle. g. dakle. kada je konsolidirani rezultat bio negativan (43 milijuna kuna gubitka). s velikim zaostatkom (28. Utoliko veću težinu ima negativan konsolidirani financijski rezultat ove djelatnosti u 2004. koja je doprinijela da tekstilci budu. – tvrtku Tubla tekstil d.9 tisuća kuna po radniku) slijedi tekstilna industrija. ugostiteljstvu. naime. uz najveće gubitaše imamo i najvećeg međimurskog dobitaša u 2004..Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca ostvarena je dobit u iznosu od 18 milijuna kuna. trgovina i građevinarstvo.408 kuna dobiti po radniku! Drugi.d. negativan konsolidirani financijski rezultat.032 kune dobiti po radniku. g. Uz tekstilce i drvoprerađivače. Interesantan je podatak da unutar tekstilne branše. odnosno. No.d. I u toj djelatnosti.). prijevozništvu. za razliku od 2003. zato su druga «dva stupa» čakovečkog gospodarstva. ova djelatnost druga po redu najprofitabilnija djelatnost čakovečkog gospodarstva. završilo je poslovnu 2004. najveći iznos gubitka po radniku (53.o.5 tisuća kuna) ostvarila je drvoprerađivačka djelatnost. s 22. Prerađivačka industrija ima izuzetan značaj za čakovečko gospodarstvo. gotovo identičan slučaj je djelatnost proizvodnje hrane. 22 . g. razvrstani čakovečki poduzetnici.5 % ukupnog gubitka čakovečkog gospodarstva u 2004. Od ukupno 834 poduzetnika obuhvaćena obradom GFI-POD obrazaca. unatoč najvećim gubicima. te djelatnosti ostalih i osobnih usluga. godinu s pozitivnim financijskim rezultatom.d. negativan konsolidirani financijski rezultat unutar prerađivačke industrije iskazali su i proizvođači proizvoda od gume i plastike. Riječ je o prerađivačkoj industriji. zajedno s pozitivnim rezultatima drugih djelatnosti. njih 4 su iskazale veće gubitke od dobiti... ostvarila pozitivan konsolidirani financijski rezultat (trgovina 17 milijuna. MTČ Tvornica rublja d. s 22. uz velike gubitaše imamo i drugog po redu međimurskog dobitaša – Čakovečke mlinove d. budući da zapošljava polovinu ukupnog broja zaposlenih. dok je njih 238 poslovalo negativno. zahvaljujući njemu. budući da se na nju odnosi 78. najprofitabilnija djelatnost čakovečkog gospodarstva. te obućari.o.5 milijuna kuna dobiti) i. na koje otpada 61 % gubitka prerađivačke djelatnosti (MTČ d. Gubicima najopterećenija gospodarska djelatnost Grada Čakovca nesporno je prerađivačka djelatnost. s 53 % kapitala čakovečkih poduzetnika i najveći je izvoznik.5 %. No.. g. u stečaju i Čateks d. MTČ Tvornica športske odjeće d.d. njih 596 ili 71. po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. pa je. a tek onda. Od ukupno 12 gospodarskih djelatnosti u koje su.d. a građevinarstvo 4. kompenzirala negativne učinke prerađivačke industrije i pridonijele ukupnom pozitivnom konačnom rezultatu. tj. su tekstilci. raspolaže s 40 % vrijednosti poduzetničke imovine. s gubitkom. Unutar ove djelatnosti najveći pojedinačni gubitaši i to već nekoliko godina uzastopno.

soc.595 2. 23 . ob. godini po područjima djelatnosti. od drva Proizvodnja celul.195 11.193 3. pr. kože i proizv.356 3. vodom Građevinarstvo Trgovina na veliko i malo Hoteli i restorani Prijevoz.000 2.700 Gubitak po radniku 5.023 64 1. pr.027 9.420 153 8 7.939 1.5 milijuna kuna gubitka.033 3. od metala Proizvodnja strojeva i uređaja Proizvod.328 -108 -1. pr.253 6.789 1.039 2. dok u 2004. Proizvod. njihova konsolidirana dobit manja je za 16 %.842 1. ostvarili skroman pozitivni rezultat.533 807 1.511 9.464 10. imaju 37. skladištenje i veze Financijsko posredovanje Poslovanje nekretn.866 2. imali 12 milijuna kuna dobiti.360 19 580 246 2.356 1.784 1. Proizvod.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Slijedi pregled dobiti i gubitka po gospodarskim djelatnostima: Tabela 10: Dobit i gubitak u 2004.763 6.342 Područje djelatnosti A B C D DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN E F G H I J K L M N O Poljoprivreda.457 17.714 1. naftnih deriv.302 Dobit nakon oporezivanja 3. Javna uprava i obr.607 11.253 -6. tekstila i tekstil. ostvarila grupa velikih poduzetnika.358 107. osig.632 Gubitak nakon oporezivanja 2. kemikalija i kem. da bi u 2004. 1.703 1.248 2.683 648 8.893 1.748 1. g.737 16.309 14.515 10.389 2. u usporedbi s 2003. No. ost.920 -21. i osob.343 4.343 12.543 3.156 57 1. sredstava Ostala prerađivačka industrija Opskrba strujom. proizv.032 22.257 242 155.408 533 4.932 23.500 517 1.711 268 944 2. od gume i plastike Proizvod.563 78 1.083 216 1. i optičke opreme Proizvodnja prijevoz..327 380 7. skrb Ostale društv.102 17.3 milijuna kuna dobiti. soc. 54 milijuna kuna dobiti.207 11 -6.263 10.790 -1. nemetal.504 944 2. Nasuprot njima.380 57 1. hrane. od kože Prerada drva i proizv.004 94..065 Iznosi u tisućama kuna Iznosi u kunama Analiza podataka prema kriteriju veličine poduzetnika pokazuje da je najbolji financijski rezultat u 2004. imala čak 119 milijuna kuna gubitka (pod utjecajem Visokogradnje u stečaju).050 28.034 22. Proizvod. metala i pr.177 5.263 479 9. elekt.068 30. i papira Proizvodnja koksa.435 312 10. Proizvod.546 13. i mineral.503 30 988 2.798 53.979 906 11.602 51.386 2. Proizvod.590 99 2. usluge Ukupno Grad Čakovec Razlika 646 -13.567 Dobit po radniku 7..076 1. lov i šumarstvo Ribarstvo Rudarstvo i vađenje Prerađivačka industrija Proizvod.757 11. te dobit i gubitak po zaposlenom Prosječni broj zaposlenih 411 6. pića i duhan.529 4.156 13.232 133 311 33 878 88 140 267 13.383 7. iznajmljiv.. grupa malih poduzetnika je u 2003. Obrazovanje Zdravstvena zaštita i soc.374 1.933 10.143 16.236 347 7.144 -149 18.214 29.682 65.277 14.277 697 120 296 7 422 209 455 250 114 240 227 240 1.157 5.551 2. plinom. Srednji poduzetnici su u 2003. g.864 6.224 113 391 137.

462 94.4 174.1 48.909 21.2 28.855 51.1 326.783.953 1.688 30.732 udjeli u % Ukupni prihodi iznosi u 000 kuna 4.577.0 3.3 16.8 20.291 101.4 4.222 52.5 114.861 113.5 111.791 udjeli u % Ukupni rashodi iznosi u 000 kuna 4.1 32.433 28.265 103.164.259 44.096.6 108.4 104.3 1.0 99.8 1.6 19.5 151.0 2.224.941 108.5 31.515 2.612 2.9 107.2 4.9 2.1 1.2 25.259 44.515 37.674 27.5 5.2 6.102 29.7 39.0 22.4 703.120 21.279 94.7 40.0 107. i 2004.287 50.139 2.125 udjeli u % Gubitak nakon oporezivanja iznosi u 000 kuna 173.112 1.012 4.9 68.205 29.612 2.2 200.317.074 95.2 120.205 29.2 158.7 23.7 11.088 22.7 138.4 155.9 2.5 133.2 158.332 108.074 1.6 41 22 2003 2004 Indeks 2003 2004 Indeks 2003 2004 Indeks Srednji poduzetnici (šifra veličine 2) Veliki poduzetnici (šifra veličine 3) 2004 834 100.714 20.339 104.2 8.460.1 48.567 91.1 22.261 6.5 6.379 46.4 2.675 15.065 39.080.632 30.1 9.24 Mali poduzetnici (šifra veličine 1) Indeks 771 92.552 91.8 2.0 23.0 116.5 544.3 111.679 106.5 4.517 28.103 26.699 1.7 118.3 3.389 37.800 110.681 39. imovina i izvori sredstava poduzetnika Grada Čakovca u 2003.261 61.9 77.8 38.5 178.548 49.768 udjeli u % Gubitak prije oporezivanja Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca iznosi u 000 kuna 173.4 22.3 26.834 36.0 23.8 18.394.650 udjeli u % Dobit prije oporezivanja iznosi u 000 kuna 153.3 5.628 96.1 137. godini – prema veličini poduzetnika Ukupno svi poduzetnici (šifra veličine 1+2+3) 2003 broj poduzetnika puni broj udjeli u % broj zaposlenih puni broj 12.163 50.5 79.664 25.723 udjeli u % Dobit nakon oporezivanja iznosi u 000 kuna 131.763.1 112.464 46.192.0 48.4 79.4 27.384.297 31.7 47.349.707 udjeli u % Troškovi plaća iznosi u 000 kuna 637.5 5.944 8.7 40.243.4 1.884 57.0 101.0 94.8 24.3 27.5 92.754 36.302 Tabela 11: Osnovni financijski rezultati.5 135.2 352.205 6.2 544.8 11.1 102.123.6 23.0 13.0 23.227 49.514.627 udjeli u % Porez na dobit iznosi u 000 kuna 22.8 8.2 61.5 137.388 17.495 60.438 U nastavku informacije daje se tabelarni prikaz ostvarenih financijskih rezultata prema veličini poduzetnika: udjeli u % .

802 31. Sredstva za bruto plaće rasla su brže od ukupnih rashoda (10.0 1.682 2.0 203.5 21.5 108.0 0 0.3 2.8 112.058 586.924 96.0 2.710 2.5 896.2 iznosi u 000 kuna udjeli u % Dugoročne obaveze 114.309 107.012 49.6 1.7 iznosi u 000 kuna udjeli u % Gubitak iznad visine kapitala iznosi u 000 kuna udjeli u % Kapital i rezerve 106.5 2. g.117.5 2.8 Mali poduzetnici (šifra veličine 1) Srednji poduzetnici (šifra veličine 2) Veliki poduzetnici (šifra veličine 3) Indeks 107.7 114.795 113.615 104.271 16.808 1.109.2 1.0 5.466 44.913 3.5 384.529 12.957.3 % u 2003.9 0 0.4 996.313.5 22.4 110.438.227 20.2 iznosi u 000 kuna Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca udjeli u % Tržišna pozicija poduzetnika određuje njegove financijske rezultate i njegov materijalni status.8 2.6 1.3 iznosi u 000 kuna udjeli u % Kratkoročne obaveze 111.111 27.794 27.6 22.0 2.346.8 1.769 129.484 106.196 638.0 209.525.4 111.7 108.1 499.493 344.180 56.714 102.7 573.720 42.0 1. te je povećan i njihov udjel u strukturi rashoda s 13. 25 .6 310. na 13.728 26.5 347. g.342 2.283 111.6 621.856 110.399 276.0 512.202.332.441 56. troškovi osoblja u Republici Hrvatskoj nisu bili administrativno određeni.1 264.580 64.4 224.747 124.5 684.569 106.638.0 2.716. bio je dobra osnova za povećanje plaća zaposlenika.2.196 100.5 87.7 130.010 103.8 2.758 110.758 46.768 591.680 29. g.4 % prema 7.3 0 0.4 2.003 132.Ukupno svi poduzetnici (šifra veličine 1+2+3) 2003 409.151 39.066.1 1.442.566 55.228.503 20..620.483 57. Pozitivan konačan financijski rezultat čakovečkih poduzetnika u 2004.880 109.7 % u 2004.110 114.3 97.818 105.281 30. Plaće i zaposlenost Kratkotrajna imovina 107.2 14.4 355.324.169.112 121.156.0 109.728 5.7 446.006 19.005 45.544 16.967 1. g.085 111.1 %).1 2.936 23.319.073.5 51. Pritom napominjemo da ni u 2004.9 iznosi u kunama Dugotrajna imovina iznosi u 000 kuna udjeli u % 3.562 26.350 714.1 2.335.3 28.456 23.0 1.883 543.1 559.9 651.0 iznosi u 000 kuna udjeli u % UKUPNA AKTIVA/PASIVA 108.4 277.5 2.5 1. tako da su se isplate plaća odvijale u skladu s poslovnom politikom i financijskim mogućnostima poduzetnika.220 33.5 123.371.527.422 64.0 2.1 Nadnice i plaće (neto) iznosi u 000 kuna udjeli u % Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom 105.8 30. a materijalni status poduzetnika je najvažnija determinanta visine plaća zaposlenika.6 24.7 21.3 13.5 22.4 488.569 45.6 449.5 573.5 738.547 110.163 34.482 2.3 575.230 30. jednako kao ni prethodnih godina.2 97.0 2.101 2004 Indeks 2003 2004 Indeks 2003 2004 Indeks 2003 2004 224.400 21.

390 2.460 175 12. s 88 zaposlenih radnika).5 209 6.1 % prema plaći isplaćenoj u 2003. dok su srednji i veliki poduzetnici smanjili udjel na 12.3 %.703 radnika čini polovinu svih zaposlenih u gospodarstvu Grada. djelatnost prerađivačke industrije. Donji Kraljevec i Prelog).967 Prosječno mjesečno isplaćena bruto plaća po radniku u gospodarstvu Grada Čakovca.514 kuna u djelatnosti opskrbe plinom i vodom (ovdje su u pitanju 2 tvrtke s 240 zaposlenih radnika). bilo negativni). a prosječna neto plaća 2. a to je.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Zastupljenost troškova plaća u strukturi ukupnih rashoda različita je obzirom na veličinu poduzetnika: u 2003.628 2.010 veliki 2003.Grada Čakovca 2003. 2. g.6 % i na petom je mjestu na ljestvici neto plaća jedinica lokalne samouprave Međimurske županije (iza općina Šenkovec.747 2.818 Indeks 103. U odnosu na neto plaću gospodarstva Republike Hrvatske.8 105. do 4.Međimurske županije .3 %.682 2004.Republike Hrvatske . u 2004. 14 %.679 4.857 2. odnosno. udjeli u %.967 kuna). indikativna je izjednačenost visine neto plaća srednjih i velikih poduzetnika (3. a za prosjekom velikih poduzetnika 16.139 kuna u djelatnosti obrazovanja (riječ je o 10 tvrtki.5 %. sa 6.. a s velikim zaostatkom slijede djelatnost prijevozništva (68) i prerađivačka industrija (59): 26 .080 136 12. 1.818 kuna. najracionalniji su bili mali poduzetnici kod kojih je taj udjel bio 12 %. 1.6 104.291 4. 3.732 4. 2. odnosno.484 srednji 2003.783 637 13. U 2004.243 326 14.225 151 12. već djelatnosti s najvećim brojem zaposlenih.3 410 12. koja.818 Poduzetnici prema veličini mali 2003.6 88 2. dok su srednji i veliki poduzetnici ostvarili znatno brži rast ukupnog prihoda i istovremeno sporiji rast sredstava namijenjenih plaćama: Tabela 12: Troškovi osoblja po veličini poduzetnika (iznosi u tisućama kuna.913 2004.665 2. Dakle. dok su neto plaće malih poduzetnika osjetno niže – unatoč najdinamičnijem rastu – tako da za prosjekom srednjih poduzetnika zaostaju 17. Promatrano po gospodarskim djelatnostima. uz nominalno povećanje od 5. Najviše novih radnih mjesta u 2004. g. g. g.701 3. poduzetnička plaća Grada Čakovca zaostaje 22 %: Prosječna mjesečna neto plaća po radniku Gospodarstvo: .010.515 352 14.124 704 13.614 2. iznosila je 4. u čakovečkom slučaju.0 224 6.1 %! No.3 97 2.6 %. prosječne plaće po radniku u kunama) Opis Ukupni rashodi Troškovi osoblja Udjel troškova osoblja u ukupnim rashodima Plaće i nadnice (neto) Broj radnika Prosječna mjesečna bruto plaća po radniku Prosječna mjesečna neto plaća po radniku Ukupno poduzetnici 2003. 3.409 2. Čakovečka poduzetnička neto plaća veća je od županijskog prosjeka za 2.205 4.409 kuna.384 201 14.503 2. 1. Najniža plaća zaostaje za prosjekom čakovečkog gospodarstva 24.012 3.302 4. nije bio u korelaciji s ostvarenim rezultatima: mali poduzetnici najviše su povećali plaće unatoč najsporijem rastu ukupnog prihoda.172 2. 1.0 113 4. situacija je bitno promijenjena: mali poduzetnici povećali su udjel plaća na 14. 4. 2. prosječnu plaću za gospodarstvo kao cjelinu ne određuju ekstremni slučajevi (bilo pozitivni.1 S aspekta veličine poduzetnika. rast troškova plaća po grupama poduzetnika obzirom na njihovu veličinu.620 2.5 %. dok najviša plaća premašuje prosjek lokalnog gospodarstva čak 59.682 2004. Prosječna plaća ove djelatnosti je 2. 5.808 2004.332 3.6 %. g.7 450 13. u čakovečkom gospodarstvu otvorili su građevinari (205) i trgovci (204).818 kuna. plaće se kreću od 2.489 2.515 4. a «najrastrošniji» su bili veliki poduzetnici s udjelom od 14.5 129 4.342 2004. Nedelišće.

514 2. s visokim udjelom zgrada i ostalih građevinskih objekata (62.031 2.4 % prema 45.2 milijarde ukupnog prihoda.6 111.6 105. Javna uprava i obr.0 115. samim time.4 128. dok stupanj otpisanosti zgrada i građevinskih objekata iznosi 38.0 106. njihov stupanj otpisanosti je čak 64.1 %.866 2.7 112. koji su sa 7. uz visok udjel gubitka iznad visine kapitala (11. godinu poduzetnici Grada Čakovca započeli su imovinom vrijednom 5.4 104. 27 .082 2. i nadalje se smanjuje.2 milijuna kuna) upućuje na zaključak da čakovečki poduzetnici nešto slabije koriste raspoložive resursa od poduzetnika Međimurske županije.2 %) postrojenja i opreme.939 2.4 101. soc.249 2. skladištenje i veze Financijsko posredovanje Poslovanje nekret. A B C D E F G H I J K L M N O Poljoprivreda.9 109. dok u županijskom gospodarstvu imamo izjednačen udjel kratkotrajne i dugotrajne imovine (45. zbog lošijeg omjera između kratkotrajne i dugotrajne imovine.703 240 1.818 4. plinom.1 Područje djelatnosti 3. Ostaje nada da će se struktura imovine donekle popraviti (u smislu veće zastupljenosti proizvodnih kapaciteta) stavljanjem u funkciju materijalne imovine u pripremi u iznosu od 228 milijuna kuna.8 % koliki je udjel u županijskom gospodarstvu ).4 98.408 2.339 2.7 %. Odnos angažirane poduzetničke imovine (5. poželjnijeg oblika.7 %) čine potraživanja od kupaca. Poduzetnička imovina. Najveću stavku u kratkotrajnoj imovini (43. plaće u kunama) Prosječan broj zaposlenih po satima rada 2003. Koliko su međimurski poduzetnici racionalniji u korištenju imovine od poduzetnika Republike Hrvatske pokazuje podatak da su hrvatski poduzetnici kao cjelina.9 104.9 112. dominira materijalna imovina.4 %.9 milijardi angažirane poduzetničke imovine ostvarili 8. Obrazovanje Zdravstvena zašt. 3.682 2004.1 92. tj.i iznajm.574 3. ionako skroman udjel novčanih sredstava. U strukturi dugotrajne imovine. Naime. 3. s tendencijom povećanja.312 3. kapital i obveze te financijsko stanje na kraju 2004. ostvarili svega 500 milijardi kuna ukupnog prihoda. na štetu kratkotrajne imovine kao likvidnijeg i. i soc.6 % prema 8.9 106.644 227 1.732 2004.5 Prosječna mjesečno isplaćena neto plaća po zaposlenom 2003.504 2. godine Poslovnu 2004.1 milijardu kuna. lov i šumarstvo Ribarstvo Rudarstvo i vađenje Prerađivačka industrija Opskrba strujom..9 105.2 %).5 %). kao najlikvidnijeg oblika poduzetničke imovine..207 2.3 110. čakovečki poduzetnici imaju osjetno manji udjel kratkotrajne imovine (41.6 %) i s vrlo niskom zastupljenošću (svega 18.2 %. što upućuje na probleme likvidnosti.341 2.4 110.1 104. vodom Građevinarstvo Trgovina na veliko i malo Hoteli i restorani Prijevoz.6 milijardi kuna. osob. udjelom od 80. skrb Ostale društv.3 %) u odnosu na dugotrajnu (46. korištenjem 710 milijardi kuna poduzetničke imovine.907 3.0 97.2 113.595 2. te je na kraju godine iznosila 5.6 98.139 3.464 3.302 Indeks 96. Imovina čakovečkih poduzetnika čini 71 % ukupne imovine međimurskog gospodarstva.709 4. da imaju nizak stupanj funkcionalnosti.363 1.105 2.232 133 311 33 878 88 140 267 13.661 2. Naime. usluge Ukupno 425 6. os.143 3. Pozitivnim poslovanjem poduzetnička imovina uvećana je za 10. obv.7 78.818 Indeks 108.223 3.979 2.428 2.2 106. 411 6. 3. Suprotno njima. Struktura poduzetničke imovine gospodarstva Grada Čakovca nešto je nepovoljnija od iste na županijskoj razini.6 milijardi kuna) i ostvarenog ukupnog prihoda (5.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Tabela 13: Prosječan broj zaposlenih i prosječno isplaćena neto plaća po zaposlenom po gospodarskim djelatnostima (zaposleni u punom broju. Dodatni problem predstavlja činjenica da su postrojenja istrošena.7 100.028 144 243 34 839 89 128 270 12.

u tome: obveze prema dobavljačima Vremenska razgraničenja Ukupno izvori imovine Stanje 31.568 896.1 % kod čakovečkih poduzetnika prema 39.7 117. što je lošije nego godinu dana ranije kada je stupanj pokrivenosti obveza potraživanjima bio osjetno viši.2004. 28 . struktura u %) Stanje 31. struktura izvora financiranja nešto je povoljnija. udjel vlastitog kapitala i rezervi se smanjuje.019.4 121.6 120. treba imati u vidu činjenicu da je značajan dio tog kapitala rezultat «papirnatog» (knjigovodstvenog) povećanja temeljem unesenih efekata revalorizacije.092 41.1 20.794 5. tj.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Tabela 14: Imovina poduzetnika na kraju 2004. obzirom na veće učešće vlastitog kapitala (42.2004. Naime.2 5.12.0 31. kao trajno vezanih kratkoročnih sredstava. ponajprije bankovnim kreditima.2004.283 17.0 0.111 2.832 1.8 92.12.2 Za razliku od strukture poduzetničke imovine koja je nepovoljnija nego u međimurskom gospodarstvu.2003.12. Naime.990 920. Dugotrajna imovina i dugoročna financijska imovina . 46.006 15.2 25.197 5. koja imaju znatno povoljniju strukturu izvora financiranja.0 Imovina a.856 Struktura 31. 43.0 Relativno dobra horizontalna usklađenost sredstava po likvidnosti s izvorima po ročnosti.310 747.3 3.materijalna imovina .630 5.528 738.4 41. a često i pribjegavanjem nepravovremenom podmirivanju obveza prema dobavljačima.2 18.financijska imovina u tome: potraživanja od kupaca .0 3.6 100.1 15.8 94.230 2.802 722. godine (iznosi u tisućama kuna.371.3 18.6 % obveza prema dobavljačima. 2.5 0.3 110.151 194.5 14.107. stupanj pokrivenosti obveza potraživanjima vrlo je različit.3 111.728 31.1 2.723 573.2003.673 34.zalihe .5 18.financijska imovina b. obzirom na veću zastupljenost vlastitog kapitala.9 119. 45. U odnosu na 2003.291.930 2.9 41. osigurava čakovečkom gospodarstvu zadovoljavajuću financijsku stabilnost.2 124.1 37.2 Struktura 31.3 4.2 107. 2. 2.2 %) obveza. a ne stvarnog povećanja temeljem unesene dobiti.346. dakako.0 118. uz povećanje udjela dugoročnih obveza i gotovo nepromijenjen udjel kratkoročnih obveza unutar kojih se povećava značaj obveza prema dobavljačima: Tabela 15: Kapital i obveze poduzetnika na kraju 2004.12.4 4.12.319. godine (iznosi u tisućama kuna.12.332.prirodna bogatstva .755 2.488 5.12.3 113.6 0. financira iz nekvalitetnih kratkoročnih izvora).4 110.469 651.9 100. iznosio je 96. vlastitim kapitalom i dugoročnim obvezama pokrivena je cjelokupna dugoročna imovina i gotovo 90 % vrijednosti zaliha (samo desetina zaliha.3 14. 2. Pritom. Promatrano prema veličini poduzetnika.7 110.980 28. Gubitak iznad visine kapitala Ukupna aktiva Indeks 111.547 1.2003. a veliki sa 106.0 31.728 31.2003.579 51.5 103.594 2.270 154.482 952.1 % kod međimurskih poduzetnika). dok mali poduzetnici svojim potraživanjima pokrivaju manje od dvije trećine (6. Tako su na kraju poslovne 2004.109.117.0 113.228. poduzetnici nadomještavaju kratkoročnim izvorima.2004.6 11.3 %.622 1.869 232.7 41.6 11.novac c.8 36.856 Indeks 106.015 1.0 0. 42.897 1. Problem nedostatnih trajnih i dugoročnih izvora financiranja.438.9 0. srednji poduzetnici ih pokrivaju sa 115 %.125.12. Vremenska razgraničenja d.638.8 100.620. g. što povećava zaduženost i producira probleme s likvidnošću.6 0.4 110.638. godine. struktura u %) Kapital i obveze Kapital i rezerve Dugoročne obveze Kratkoročne obveze .6 42.768 146. Ovakva situacija je logična obzirom na činjenicu da je u Čakovcu koncentriran daleko najveći broj bivših društvenih (socijalističkih) poduzeća.169.nematerijalna imovina . Kratkotrajna imovina i kratkoročna financijska imovina .2 100.028 284.7 %. potraživanja od kupaca «pokrivala» 90.1 25.065 262.3 13.117.851.

6 499.9 178.9 255.001 5.2004.1 41.957.2 % aktive). što znači da su u najvećoj mjeri orijentirani na tuđe izvore financiranja.7 1.2 174.4 43.materijalna imovina . dok je kod malih poduzetnika zabrinjavajuće visok (32.085 32.594 2.638. financijska imovina .12.867 2.6 % aktive).kratkoročne obveze (u tome: obveze prema dobavlj.638.794 5.9 22.603 100.financijska imovina Kratkotrajna imovina i kratkotraj.12.1 1.0 1.016 5.2004. KAPITAL I OBVEZE 31.6 16.8 13.151 621.2004.0 1.6 108.527. kapital i obveze poduzetnika Grada Čakovca po stanju 31.7 18.1 311.0 1.5 1.5 14.768 146.8 1.7 42.766 62.6 63.dugoročne obveze .313.871 9.568 896.957.9 33.3 19.506 3.4 1.466 100.065 262.856 2.2 49. dok je kod malih poduzetnika udjel vlastitog kapitala vrlo skroman (17.2 22.12.0 43.4 0.3 9.12. a vrlo čest izvor financiranja je i nepodmirivanje obveza prema dobavljačima o čemu govore gore izneseni podaci.1 1.227 100.675 21.0 2.2 131.5 393.464 0.107.7 11.6 638.466 1. 29 .680 384.208 4.673 34.9 276. 5.319. 12.5 18.3 46. 2004.prirodna bogatstva .125.0 60.156.876 9. struktura 31.019.) U nastavku slijedi tabela s prikazom imovine i izvora prema veličini poduzetnika: Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Tabela 16: Imovina.331 41.751 7.2 586.443 24.015 1.841 0.111 2.154 24.002 30.1 42.931 36.566 57.2004.281 14.630 0.564 0.9 1.002 15.001 22.4 429.371.2 %.2 20.310 747.2 0.579 51.142 2. Vrijedno je naglasiti i to da veliki poduzetnici uopće nemaju gubitka iznad visine kapitala.novac Vremenska razgraničenja Gubitak iznad visine kapitala II IZVORI IMOVINE .227 11.6 13.4 344.6 13.2 100.4 100.vremenska razgraničenja Nadalje.1 60.687 29.IMOVINA.3 714. srednji s 43.1 25. veliki poduzetnici čak 60.878 37.491 453.525.622 1.8 0.financijska imovina (u tome: potraživ.0 415.0 477.438.nematerijalna imovina .620.234 2.544 221.422 355.332. struktura u %-tku) . struktura Ukupno poduzetnici Mali poduzetnici Srednji poduzetnici Veliki poduzetnici I UKUPNA IMOVINA Dugotrajna imovina i dugoročna financijska imovina .7 110.5 15.715 50. (iznosi u tisućama kuna.869 232.283 17.400 264.162 100.kapital i rezerve . struktura 31.295 1.856 2.1 24.162 100.1 100.747 17.073.6 24.758 4.5 476.525.0 1.5 % vrijednosti svoje aktive financiraju vlastitim kapitalom.615 36.710 0.755 2.666 8.460 0. od kupaca) .0 struktura 31.396 617.935 47.926 22.2 41.9 0.953 15. kod srednjih je taj gubitak simboličan (1.344 5.1 6.1 15.156.441 67.261.6 %).5 591.0 1.562 426.693 20.zalihe .547 1.0 1.1 344.469 651.442.5 543.0 2.

03 7.33 365. stabilnosti.04 2. u kn 43. Tako su npr.59 352. 2. u godinama Koef.145 40. imovine dugoročnim izvorima.45 3. Stupanj samofinanciranja. 2. 7.14 124. u kn Upisani temeljni kapital po zaposlenom.969 360.530 303.58 7. u kn Dobit prije oporezivanja i obračuna kamata (EBIT).651 91. u kn Ukupno rashodi po zaposl.875 16. Pokazatelji fin. pokazatelj stupnja samofinanciranja i pokazatelj financijske stabilnosti čakovečkih poduzetnika. u danima Rentabilnost prometa.28 3.99 0.05 2. 5.41 86.14 124. 12. Pokazatelji uspješnosti Poslovanja IV.159 347. 2004.60 1.914 350. temeljnog kapitala i glavnice po zaposlenom.06 124.90 374.82 89.69 1.29 103. Ukupno poduzetnici Međimurske županije 2003.856 39.14 2. II. 2.057 11.404 9. u % Koeficijent ubrzane likvidnosti Koeficijent tekuće likvidnosti Faktor zaduženosti. 1. obrtaja ukupne imovine Koef.500 117.174 385. 2.434 375.700 374. Pokazatelji obrtaja i dana vezivanja III. No. u % Rentabilnost ukupne imovine. Nadalje.51 0.42 0. 2004. 6. u kn Dobit prije oporezivanja po zaposl.71 90. 4. u kn Ukupna sredstva (aktiva) po zaposlenom.52 388. 5. zato su čakovečki poduzetnici zaduženiji i nelikvidniji od međimurskih poduzetnika kao cjeline: Tabela 17: Standardni financijski pokazatelji poslovanja poduzetnika Grada Čakovca i Međimurske županije po stanju na dan 31.01 7.46 94.38 6.743 320..68 1.13 3.603 153.444 10. 3.961 12.21 92.297 Ukupno poduzetnici Grada Čakovca 2003.182 18. stabilnosti.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Struktura imovine i izvora. te njihova međusobna usklađenost.10 1. 3.55 126.. određuju i ukupan financijski položaj poduzetnika.719 16.208 339.605 42. kapitala.80 1. % Rentabilnost vlast.76 8.352 92.31 3.368 13.70 1. u kn Dobit nakon oporezivanja po zaposlenom. 6.430 9.077 11. 2004.245 359. kao i višim iznosima prihoda i dobiti po zaposlenom.690 11.60 1.563 330. 3.299 356.57 8. u % Stupanj financ.23 3. 1. likvidnosti i zaduženosti 1.53 0.477 157.911 122.646 122. zbog većeg udjela vlastitog kapitala u ukupnim izvorima.07 6. imovine Vrijeme naplate kratkotrajnih potraživanja. Naziv pokazatelja I. 3.06 7.190 15. povoljniji od istih za gospodarstvo Međimurske županije. čakovečki se poduzetnici odlikuju višim iznosima aktive. 4.20 3. 8. 9.938 121. 1. Pokazatelji po zaposlenom 30 . koji se može sagledati preko standardnih financijskih pokazatelja uobičajenih u tržišnoj teoriji i praksi.55 3. u % Ukupni prihodi po zaposl. u % Stupanj pokrića dug. u kn Prihodi od prodaje po zap.69 1.24 3.. u kn Glavnica po zaposlenom.16 2. obrtaja kratkotr.

08. a teško da će Vam ga itko dati posebno za zaposlene kod obrtnika. 04. jer većina ima više djelatnosti. 07.Obrtničke komore Međimurske županije. 31 . Ukupan broj obrtnika prema djelatnostima je veći od ukupnog broja obrtnika. 09. GRAĐEVINARSTVO TRGOVINA NA MALO UGOSTITELJSTVO PROMET POPRAVAK MOTORNIH VOZILA POPRAVAK PREDMETA ZA OSOBNU UPOTREBU I KUĆANSTVO OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI (frizeri.god. Djelatnost PROIZVODNO OBRTNIŠTVO proizvodnja tekstila proizvodnja od drveta proizvodnja proizvoda od metala proizvodnje električne opreme proizvodnja od gume i plastike proizvodnja hrane i pića proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda ostale proizvodne djelatnosti 02. s time da je to u Gradu Čakovcu ipak nešto više. Napomena: Broj radnika kod obrtnika ne možemo dati jer o tome mi nemamo podatke. cvjećari) POLJOPRIVREDA Privremene obustave UKUPNO Grad Čakovec 236 61 14 53 17 18 22 17 34 120 182 71 55 15 30 71 31 Aktivnih ukupno 650 23 673 Izvor: Hrvatska obrtnička komora Obrtnička komora Međimurske županije . 03.2005.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Tabela 18: Struktura obrtnika Grada Čakovca prema prijavljenim djelatnostima Redni broj 01. 06. .citat sa dopisa dobivenog od Hrvatske obrtničke komore . 05.01. Naša je procjena da prosječno svaki obrtnik zapošljava oko 1.4 radnika (za Međimurje).18.

zagađivanje okoliša. pokretanjem obnove i razvitka nastradalih područja. da je Plan usvojen u 2000. te izgradnjom primarne infrastrukture (autocesta Goričan – Zagreb – Rijeka) obnavlja se ukupni privredni rast gospodarskih segmenata. 2. 32 . djelotvornog. kao radna informacija prilikom utvrđivanja strateških programa. usklađivanjem svih interesa u prostoru. Potrebno je uvažavati činjenicu.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca PRILOG 6 Izvod iz Prostornog plana uređenja Grada Čakovca Izvod je pripremljen za Radnu skupinu i stručne grupe za strateško planiranje gospodarskog razvoja Grada Čakovca. te uklapanje rudarske aktivnosti u gospodarske prostorne planove države i jedinice lokalne samouprave i uprave. nedovoljno veliko tržište. • Valja izmjestiti proizvodne pogone iz uže urbane jezgre Čakovca u predviđene veće gospodarske zone (Čakovec – istok). • Posebno mjesto u industrijskim djelatnostima Grada Čakovca zauzima graditeljstvo. uz poljoprivredu najvažnija djelatnost u Gradu Čakovcu. Na početku je bilo zasnivano na tradiciji graditeljskog umijeća. • Smanjiti korištenje kvalitetnog zemljišta za nepoljodjelske svrhe. tradiciju. tržište. vrijedno poljoprivredno zemljište i rezerve podzemne kvalitetne vode. Poljodjestvo • Osnovni bi cilj u budućnosti trebao biti očuvanje i korištenje zemljišta za poljodjelsku svrhu. sposobne radnike. • Trenutačno neobrađene i zapuštene poljodjelske površine privesti njihovoj svrsi. a kasnije primjenom suvremenih tehnologija. st. a postojeća polja sanirati. • Pri otvaranju rudarskih pogona treba voditi računa o potrebama tržišta za tom sirovinom. • Disperzija manjih jedinica s ciljem odterećivanja nekih područja i aktiviranjem do sada neiskorištenih mogućnosti integriranja u strukture naselja. znanje i drugo). • Osnovni cilj politike u poljodjelstvu je razvijanje suvremenog. te ih prenamijeniti u sadržaje primjerenije urbanom okruženju. Industrija i rudarstvo • Prestati težiti na razvijanju bazične teške industrije (velika potrošnja energije. te ostvarivanje poljodjelskih proizvoda na način da se u najvećoj mjeri zaštite prirodni potencijali zemlje. kapital. nerentabilnost). Kako se ove eksploatacije pojavljuju upravo na dijelu područja Grada Čakovca koje je osjetljivo obzirom na krajobrazne vrijednosti. nekvalificirana radna snaga. postalo je 70-ih i početkom 80-tih godina 20. konkurentnog i ekološki čistog poljodjelstva. • Sanirati površinske kopove i privesti ih novoj namjeni nakon eksploatacije. nužno je najstrožim mjerama spriječiti nekontroliranu daljnju eksploataciju. godini. • Potrebno je mnogo više pozornosti posvećivati uređenu prostora nakon završetka eksploatacije – sanacija. • Obzirom na značajnu izgradnju velikih prometnih sustava (autocesta) u neposrednoj blizini javlja se povećana potreba za otvaranjem eksploatacijskih polja šljunka i pijeska. • Jače afirmirati stočarsku proizvodnju u ponudi poljodjelske proizvodnje. Završetkom Domovinskog rata. prirodne resurse – sirovine. Značaj i posebnosti predviđene u Prostornom planu uređenja Grada Čakovca za gospodarske sustave i društvene djelatnosti u odnosu na prostor Grada Čakovca 1. a napose graditeljstva. • Dati prednost razvijanju onih industrija koje koriste komparativne prednosti područja (položaj. • Poticati i provoditi komasaciju i melioraciju poljoprivrednog zemljišta.

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca • Stočarstvo i peradarstvo je značajna grana poljoprivrede kako u cijeloj županiji, tako i na području Grada Čakovca. Značajnije stočarske farme (tovilišta) locirane su južno od Totovca (dvije) na prostoru od oko 9.0 ha, odnosno sa oko 22.500 m2 zatvorenog prostora, zatim fazanerija sa veterinarskom stanicom veličine oko 5,8 ha i svinjogojska farma površine 11,5 ha u industrijskoj zoni «Istok» u Čakovcu, te farma u neposrednoj blizini uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. • Konjogojstvo ima dugotrajnu tradiciju u Međimurju. Iz turističkih i tradicionalnih razloga nužno je održati autohtonu pasminu međimurskog konja.

3. Turizam
• Ojačati i kvalitetnim programima obogatiti turizam gradova i sadržaje na glavnim prometnim pravcima kao tranzitni turizam. • Snažnije afirmirati razvitak seoskog turizma. • Razvoj turizma integrirati s revitalizacijom kulturnog identiteta (stari grad). • Turistički aktivirati područja pod posebnom namjenom (vrijedni dijelovi prirodne baštine). • Afirmirati lovstvo i ribolovstvo, te ostale športske aktivnosti (vodeni športovi i kupališta) u sklopu turističke ponude. • Uvažavajući neke od odrednica projekta županijskog odbora za turizam, te sagledavajući realne mogućnosti turističke ponude Grada Čakovca ovim Prostornim planom predloženo je jače afirmiranje seoskog turizma. Ovim planom omogućuje se izgradnja zahvata u prostoru u svrhu obavljanja seoskog turizma, kako unutar građevinskog, tako i izvan građevinskog područja pod posebnim uvjetima određenih odredbama za provođenje. Područja vrijednih prirodnih krajolika, park šume, objekata graditeljske baštine, te športsko-rekreacijske zone i lovstvo valja turistički aktivirati. Kao najznačajnija turistička točka Grada Čakovca je sama gradska jezgra Čakovca. Osim nje tu se pojavljuje i turistički zanimljivo područje južnog dijela Grada, uz akumulacijsko jezero, gdje se nalaze ili su predviđeni mnogobrojni športsko-rekreacijski kompleksi (kupališta, tenis centri, športovi na vodi – marina), te područja predviđena za lovstvo i uzgajalište divljači.

4. Šumarstvo
• Održati postojeće šume putem očuvanja i pravilnog gospodarenja, te održati i povećati pošumljena područja. • Stimulirati razvoj urbanog šumarstva radi ozelenjavanja gradskih i rubnih gradskih i seoskih naselja, turističkih područja namijenjenih uljepšavanju izgleda krajolika, rekreaciji i proizvodnji.

5. Vodnogospodarski sustav
• Među najugroženijim dionicama vodotoka od zagađenja je Trnava nizvodno od Čakovca. • Sanirati ili ukloniti zagađenja uslijed kojih dolazi do ugrožavanja ili zagađivanja podzemnih voda visoke kakvoće. • Održavati visoku kvalitetu pitke vode crpilišta Nedelišće povećanjem zaštitne zone uz primjenu strogog režima zaštite. • Omogućiti izgradnju privrednih i športskih ribnjaka u brdskom području i uređenjem bivših šljunčara u nizinskom području. • Osigurati uvjete za izgradnju ribnjaka u zoni bližoj akumulacijskom jezeru HE Čakovec radi iskorištenja bivših dravskih rukavaca sa stalno dotičućim procjednim vodama ili korištenjem voda iz akumulacije. • Omogućiti iskorištenje vodnog potencijala akumulacije HE Čakovec za navodnjavanje poljoprivrednih površina u bližem okolišu akumulacije. • Na čakovečki uređaj za pročišćavanje dovesti otpadne vode svih okolnih naselja izgrađujući pritom sabirne i transportne kolektore i mrežu kanalizacije tih naselja. • Težiti izgradnji internih (zasebnih ) uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u industrijskim pogonima do nivoa standarda otpadnih voda domaćinstava.

33

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca

6. Prometni sustav
• Modernizacija i povećanje željezničkog prometa, bez bitnijeg zadiranja za novim prostorom može se postići kapitalnim remontom željezničkih pruga, ispravljanjem nepovoljnih prometnih karakteristika, produljenjem stanica, intenzivnom rekonstrukcijom, dogradnjom postrojenja za integralni promet. • Predviđena riječna luka na Dravi kod Varaždina. • Uz svrhu brže i kvalitetnije izgradnje kabelske mreže potrebno je redefinirati odnos prometne infrastrukture, te osigurati koridore uz ceste i željezničke pruge. • Omogućiti povezivanje prometnog sustava Grada u prometni sustav Županije, te povezivanje s Varaždinom i Varaždinskom županijom. • Predvidjeti izgradnju brzih cesta na glavnim prometnim smjerovima, Ormož-Goričan i autocesta – Mursko Središće, tako da služe ujedno kao i obilaznice Čakovca.

7. Zaštita graditeljske i prirodne baštine
• Poticanje istraživanja graditeljske baštine, a osobito arheoloških zona i lokaliteta na područjima koja se namjenjuju intenzivnom razvoju infrastrukture i određenih djelatnosti. • Zaštićena područja bi trebala postati žarištem novih ruralnih strategija spajajući očuvanje prirode s obnovom tradicionalnog seoskog gospodarstva, uključivanjem ekoturizma. • U području posebnih obilježja rijeke Drave koji se odnosi na krajnji južni predio Grada Čakovca i obuhvaća prostor do županijske ceste Ž-2020 i lokalne ceste L-20033, unutar vrlo ograničenog raspoloživog područja razgraničiti namjenu i korištenje, odnosno rekreaciju uz vodu i na vodi (šport i rekreacija) i zaštitu prirodne baštine (šume i riječni rukavci). • Spriječiti svaku vrstu radnji koje bi mogle neposredno ili posredno promijeniti svojstvo, oblik, značenje ili izgled spomenika kulturne baštine, a time umanjiti i njegovu vrijednost.

8. Zaštita okoliša i krajolika
• Korisnike trasa infrastrukture treba usmjeravati u zajedničke koridore, pažljivo trasiranje u prirodno osjetljivim područjima vodeći računa o vizualnom identitetu i vrijednostima krajolika i isključiti ih iz zona koje su pod režimom zaštite prirode. • Izbor lokacija i tehnologija uređaja za trajno odlaganje otpada treba biti u funkciji zaštite i racionalnog korištenja prostora. • Treba provjeriti koncept daljnjeg krajobraznog, rurističkog i arhitektonskog oblikovanja, ponovno otkriti i primjereno vrednovati zanemarenu graditeljsku baštinu i u najvećoj mogućoj mjeri poštovati povijesnost prostora, lokalne osobitosti, mjerilo, tradiciju i vrijedna iskustva u korištenju, organizaciji i oblikovanju prostora. • Izbjegavati svaki zahvat koji ima štetan učinak na biološku raznolikost, te očuvati prirodni genetski sklad i sklad prirodnih zajednica, živih organizama i neživih tvari. • Obzirom da je Čakovec (industrija i koncentracija stanovništva) najveći izvor otpada u županiji, valja predvidjeti moguću lokaciju za prikupljanje, odlaganje i skladištenje, kako komunalnog, tako i posebnog i opasnog otpada na razini županije i njegovoj blizini. • Sanirati postojeće odlagalište otpada sjeverno od Totovca. • Sanirati napuštena eksploatacijska polja šljunka, te one koje su sada u funkciji, nakon prestanka eksploatacije na njima.

34

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca
Tabela: Prikaz rasporeda korištenja površina Grada Čakovca R.br. 1. Grad Čakovec GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA izgrađeni dio građevinskog područja neizgrađeni dio građevinskog područja 2. IZGRAĐENE STRUKTURE VAN NASELJA gospodarska namjena (proizvodna i poslovna) eksploatacijsko polje športsko-rekreacijska namjena 3. POLJOPRIVRENE POVRŠINE osobito vrijedno obradivo tlo vrijedno obradivo tlo 4. ŠUMSKE POVRŠINE zaštitne posebne namjene 5. 6. OSTALE POLJOPRIV. I ŠUM. POVRŠINE VODNE POVRŠINE vodotoci akumulacija hidroelektrane retencija ribnjak 7. OSTALE POVRŠINE površine infrastrukturnih sustava groblja GRAD UKUPNO 1.254,20 599,10 0 6,80 65,70 66,00 0 2.911,40 917,40 0 588,10 23,10 231,60 0 25,60 285,00 47,70 3,60 0 268,30 17,00 7.310,60 Ukupno (ha) podzbroj 0 0 138,50 0 0 0 3.818,80 0 0 611,20 0 0 231,60 358,30 0 0 0 0 285,30 0 0 7.297,00 ukupno 1.853,30 17,20 8,20 0 0,10 0,90 0,90 0 39,90 12,40 0 8,00 0,40 3,20 0 0,40 3,90 0,60 0,00 0 3,70 0,20 100,00 % od površine Grada podzbroj ukupno 25,40 0 0 1,90 0 0 0 52,30 0 0 8,40 0 0 3,20 4,90 0 0 0 0 3,90 0 0 100,00

Izvod sačinjen iz Prostornog plana uređenja Grada Čakovca.

35

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca PRILOG 7 Prijedlozi građana po objavljenom pozivu na sudjelovanje u izradi vizije grada Čakovca 36 .

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 37 .

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 38 .

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 39 .

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 40 .

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 41 .

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 42 .

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 43 .

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 44 .

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 45 .

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 46 .

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 47 .

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 48 .

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 49 .

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 50 .

U nastavku je pregled strateških pitanja koje je oformila Radna skupina i dodatno utvrdili Stručni timovi zbog razumijevanja postavljenih strateških prioriteta i provedbenih mjera. proizvodnja hrane i mlinarstvo i mesna industrija mogu biti oslonac jačanju cjelokupnog.1.2.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca PRILOG 8 Ključne riječi strateških pitanja kao polazište za strukturiranje strateških prioriteta i provedbenih mjera Ključnim riječima strateških pitanja izražava se neko stanje za koje se smatra da ga je potrebno uzeti u obzir prilikom iznalaženja strateškog djelovanja za ostvarivanje vizije. informatike. a posebno malog i srednjeg poduzetništva i nositelj razvoja klastera ◦ Daljnji razvoj tradicionalnih zanimanja – graditeljstvo ◦ Jaki gospodarski subjekti okupljaju i razvijaju male poduzetnike ◦ Strateški plan je priručnik političkoj vlasti za promociju nosioca razvoja u gospodarstvu Mjera 1. Prioritet br. ◦ Privlačenje znanje-intenzivne i kapital-intenzivne industrije u Čakovec (visoke tehnologije. softver.1.4.1.3. Ključne riječi poredane su po redoslijedu strateških prioriteta u koje su uključeni sadržaji na koje upućuju ključne riječi. biotehnološki laboratoriji) ◦ Poticati visoko profitne djelatnosti i razvoj visoke tehnologije. Odabrana strateška pitanja poslužit će još u daljnjoj razradi provedbenih mjera u planske aktivnosti.1.1. ◦ Tradicionalni nastavak razvoja malih obiteljskih tvrtki i obrta ◦ Uslužne djelatnosti i obrti doprinose zapošljavanju ◦ Grad malih i srednjih gospodarstvenika ◦ Plan razvoja gospodarstva uključuje poticajne mjere razvoja obrtništva i stimulira tradicionalne obrte i zanate Mjera 1. To može biti naznaka za vidljiv problem ili vidljivu potrebu ili nedostatno stanje koje je potrebno promijeniti i zavisno od toga dali je izrečeni sadržaj uzrok ili posljedica iznalaze se strateška usmjerenja u formi strateškog prioriteta i provedbene mjere. metalna industrija. Globalna kretanja na svjetskom tržištu mogu prouzročiti poteškoće i nestabilnosti u tim djelatnostima i pad zaposlenosti Mjera 1. Ključna riječ strateškog pitanja Prioritet 1. Suradnja u razvoju gospodarskih aktivnosti Mjera 1.1.1. graditeljstva ◦ Razvoj novih tehnologija je osnov za okupljanje i razvoj mladih i stručnih kadrova 51 . ◦ Radno intenzivne djelatnosti aktivni su sudionici zapošljavanja. elektronike. ◦ Radna skupina stoji na stanovištu da tradicionalne djelatnosti kao što su graditeljstvo.5. ◦ Razvoj klastera podiže konkurentnost gospodarstva i podržavanje potpornim mjerama Vlade Republike Hrvatske Mjera 1.

2.1.1.3.1.1.2.1.4. ◦ Industrija maknuta iz centra Grada i prostora za stanovanje ◦ Poduzetništvo se zadržava na prostoru Grada u uređenim zonama ◦ Za gospodarske aktivnosti osigurano je brzo dobivanje lokacijske i građevinske dozvole ◦ Uređene industrijske zone osnova su zaštite okoliša ◦ Vodi se briga o poticanju čistih industrija i tehnologija ◦ Čistoća i zelenilo u Gradu i industrija van Grada stalni su prioriteti ◦ Poticaji i stimulacije Grada čine doprinos razvoju poduzetničke klime i zapošljavanju ◦ Pomoć poduzetnicima početnicima i odgovarajuće potpore poduzetnicima u poteškoćama ◦ Više pažnje razvoju obrtništva ◦ Gospodarstvo prilikom investicijskog ulaganja koristi olakšice Prioritet 2.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Prioritet 1.2.1.3.1. Stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih aktivnosti Mjera 1.2. Razvoj turistički usmjerenog poljodjelstva Mjera 2. ◦ Turizam doprinosi pojačanom zapošljavanju Mjera 2.2. ◦ Prerada poljoprivrednih proizvoda ima veliki doprinos u zapošljavanju Mjera 2. ◦ Industrija izdvojena u zone Mjera 1. sporta i kulturne baštine Grada ◦ Iznalaziti nove sadržaje turističke ponude ◦ Razmotriti osnivanje turističke zone Čakovec oslonjeno na projekt «Međimurje u malom» ◦ Nedostaje viša razina ugostiteljske i turističke ponude Prioritet 2.2.2. ◦ Očuvana autohtona pasmina Međimurskog konja Mjera 2.2. Poticaji i potpore razvoju turističke djelatnosti Mjera 2. ◦ Razvijena djelatnost vinarstva Mjera 2.2.2. ◦ Promijenjena struktura gospodarstva razvojem turizma Mjera 2.2. ◦ Visoka razina ugostiteljske turističke ponude ◦ Čakovec je turistička destinacija i kulturno središte Županije ◦ Turizam ima golemu važnost za gospodarski razvoj Grada ◦ Gradska četvrt «Mala Europa» bitan je sadržaj turističke ponude ◦ Turistička djelatnost temeljena je na očuvanju prošlosti i tradiciji ◦ Njegovanje tradicije i kulture ◦ Očuvana tradicija Međimurskog proštenja ◦ Poticanje organiziranja manifestacija i programa sa brendovima Čakovca i na području kulture. ◦ Mala poljoprivreda kao strateški prioritet ◦ Koristiti poticajne mjere vlade RH i predpristupnih fondova EU za razvoj ekološke poljoprivredne proizvodnje i prerade ◦ Stimulirati pojavu organizatora poljoprivredne proizvodnje na komercijalnom principu 52 .

umjetni led ◦ Provodi se stalna briga na edukaciji građana o potrebi očuvanja okoline ◦ Visoka čistoća.1. osiguranja kadrova i znanstvena istraživanja Mjera 3.2. Uređeni prostori u funkciji turizma Mjera 2.3. Unaprijediti sustav obrazovanja Mjera 3. ◦ Djelatnosti naznačene kao tradicionalni nosioci razvoja trebale bi Mjera 3. biti osnov za usmjeravanje srednje školskog obrazovanja čime bi se Mjera 3. ◦ Uređenje stare kulturne baštine Grada. osiguravali potrebni kadrovi. ◦ Revitalizacija Starog grada.3. zelenilo i uređenost javnih površina bitne su sastavnice brige građana i odgovornih na cijelom prostoru Grada Čakovca ◦ Vraćen je biološki minimum Trnavi ◦ Uređene vodene oaze u Čakovcu ◦ Vodne površine uz Dravu i u Totovcu koriste se za razvoj turističke ponude ◦ Čakovec je središte novih sportova i zanemarenih tradicijskih sportova – Čakovec je «Atena nove olimpijade» ◦ Grad raspolaže sa neiskorištenim prirodnim resursima pogodnim za turističku ponudu ◦ Planirati polivalentni sportsko-rekreativni prostor u Globetki Prioritet 3.1. zvanja koja im daju sigurniju budućnost.3. ◦ Uvođenje stimulativnih kriterija za djelatnosti ili gospodarske subjekte koji Mjera 3.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Prioritet 2. ◦ Osobna primanja u deficitarnim zanimanjima u gospodarstvu usmjeravati na stimulativni nivo ◦ Osnovane su istraživačke institucije i tehnološki park ◦ Niski osobni dohoci su polazni problem osiguranja kadrova ◦ Mlade i stručne kadrove privući i zadržati u Gradu Čakovcu 53 .1.2.4.3.1. a kandidati u obrazovanju bili bi usmjereni na Mjera 3.3.1.1.3. ◦ Grad sa sačuvanim kulturnim identitetom i europskom orijentacijom Mjera 2. ◦ Puna pažnja posvećena je obrazovanju i razvoju visokoškolskih ustanova ◦ Interes za razvoj znanosti i obrazovanja u stalnom je porastu i sukladno tome Grad organizira uvjete za formalno i neformalno obrazovanje ◦ Malo učešće visokostručnih kadrova u strukturi zaposlenih u gospodarstvu ◦ Nedostaju srednje stručni kadrovi u proizvodnim zanimanjima ◦ Obrazovni sustav prilagoditi potrebama gospodarstva Prioritet 3. zelenila. ◦ Grad vezuelno ugodan i povijesno interesantan ◦ Grad Zrinskih – izlet u prošlost ◦ Centar grada Čakovca = ambijentalni prostor i u tom duhu potrebno ga je uređivati ◦ Uređivati fasade u središtu grada Čakovca ◦ Izmještanje MTČ-a iz gradskog središta ◦ Čistoća i zelenilo u Gradu i industrija van Grada stalni su prioriteti ◦ Uređenje parkirnog prostora.2.2. Stari grad Čakovec je neiskorišteni potencijal Mjera 2.4. vanjskih bazena.1. samostalno ulažu u razvoj kadrova Mjera 3.3.3. uređenje parka i Starog grada Mjera 2.2.2.2. Gospodarstvo ulaže u razvoj obrazovnog sustava.1.

prometne i ostale infrastrukture provodi se usklađeno sa usmjerenjima i okvirima iz PPUG Čakovec ◦ Nema jedinstvenog sistema brige o održavanju nerazvrstanih cesta 5.1. civilnog i gospodarskog života U Čakovcu.3.3.1. Radna skupina i Stručni timovi 54 . svibanj 2005. 5. Prioritet 4. Interaktivan odnos sa sustavom prostornih planova ◦ Organizirano kvalitetno gospodarenje otpadom ◦ Razvijena infrastruktura dobra je osnova za daljnji razvoj ◦ Izgradnja kanalizacijskog sustava važan je doprinos razvoju gospodarstva ◦ Interna prometna infrastruktura i prometna povezanost Grada i njegove okoline uređeni su na zadovoljstvo gospodarstvenika i građana ◦ Riješeni su sadržaji za parkirališta i sigurnih željezničkih prijelaza ◦ U komunalnom sagledavanju prvenstveno u prometnoj infrastrukturi potrebno je usmjeravati jaču povezanost središta mjesta Čakovca i njegovog tzv. Razvoj međusektorske suradnje.3.1. Suradnja sa susjednim regijama ◦ Čakovec je Grad sretnih i zadovoljnih ljudi ◦ Grad po mjeri čovjeka ◦ Udruženim snagama sa različitih područja svaka vizija postaje realnost ◦ Aktualna suradnja sa razvijenim gradovima Republike Hrvatske i Europe ◦ Preduvjet razvoja je zajednički pristup rješavanju problema ◦ Više kontakata može poboljšati poslovnu klimu ◦ Čakovec je središte suradnje susjednih država Austrije. ◦ Neizgrađen stav prema radu Mjera 3.3. Juga koji čini značajnu komponentu u razvoju Grada Čakovca ◦ Razvoj komunalne.2. ◦ Socijalizaciju Roma treba započeti odgojem djece predškolskog uzrasta ◦ Sposobnim Romima pružiti priliku zaposlenja u javnim ustanovama koje pružaju usluge Romima Prioritet 4. ◦ Negativan stav Roma prema obrazovanju i hrvatskom jeziku Mjera 3. Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom.3. Obrazovanje i socijalizacija Roma Mjera 3.3. Infrastruktura u funkciji gospodarstva i građana.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Prioritet 3. Slovenije i Hrvatske i odgovarajući prevoditeljski centar ◦ Poštovati obvezu Grada da daje odgovor na pismene oblike komunikacije ◦ Snažna interakcija predstavnika javnog.2. Prioritet 4.2. Mađarske.

......................9 Urbanističko planiranje kvalitetno riješeno ................... siječanj 2005.....................................................8 Insistirati na čišćim industrijama i tehnologijama ............5 Izraditi i usvojiti strateški plan razvoja iskoristiti kvalitetnije prostor .................................................................................................................................................10 Promijeniti strukturu gospodarstva..............3 Kvalitetnije i racionalnije korištenje energenata .............7 Njegovanje tradicije....................... godine naznačile kao bitne za budući razvoj Grada Čakovca......... otpad i dr...4 Koristiti postojeće ljudske resurse ....................... a/ Iz prijedloga radnih grupa sa prve radionice o bitnim sadržajima za Grad Čakovec 1.......................... kulture i sporta ...........................................................5 Sortiranje i prikupljanje otpada – gospodarenje otpadom .7 2........SWOT analize ........................................) .........5 Dobro usmjeren infrastrukturni razvoj (pročistači.........................7 Ulaganje u cestovnu infrastrukturu .................... Sadržaji su izvod iz radnih materijala: a/ Iz prijedloga radnih grupa sa prve radionice o bitnim sadržajima za Grad Čakovec b/ Iz Ankete o viziji gospodarskog stanja Grada Čakovca c/ Iz Ankete o poslovnoj klimi u Gradu Čakovcu d/ Iz Ankete poduzetnika o gospodarskom stanju e/ Iz tekstova prijedloga građana povodom Javnog oglasa Stupac «broj bodova» u prikazanim tabelama predstavlja broj «danih glasova» tom sadržaju od strane sudionika Radne skupine..............................................................13 Razvijanje bescarinskih zona .......5 Podići nivo obrazovanja................................Strateških pitanja Izvod iz najbitnijih sadržaja koje su radne grupe na drugoj radionici 15.........10 Prilagodba srednjoškolskog obrazovanja potrebama lokalne zajednice .teksta o viziji Grada ............ Što je to u gradu Čakovcu dobro i to kao strateško usmjerenje treba i dalje razvijati i podržavati? Opis broj bodova Precizno planiranje infrastrukture .......................... ugradnja povijesnih vrijednosti i povijesnih osoba u turističku ponudu ............... to znači da 7 sudionika Radne skupine smatra da je to bitan sadržaj čiju problematiku treba uvažavati pri daljnjoj razradi Strateškog plana............ Što treba uvesti novo u gradu Čakovcu da se pojača razvoj gospodarstva i Grada? Opis broj bodova Osmisliti karakteristične brendove za grad Čakovec ...............7 55 .......................5 Planiranu i izdvojenu industrijsku zonu Grada ........................................................................................................... 2004.........................5 Razvijati gospodarstvo sa što manje štetnih utjecaja.................................................................................................................................12.....................................................5 Uskladiti aktivnosti s generalnim urbanističkim planom . poticati razvoj turizma . Ako je naznačen broj bodova 7..............................................................1 Formiranje visokoškolskih ustanova .......................................................................... Čakovec..............................Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Pregled ključnih riječi za izradu: .................................................................6 Razvijena infrastruktura – dobra osnova za daljnji razvoj .................................................................................. organizirati veleučilište ............

.......5 Iz dopunskih anketa Gradnja stanova – program POS.................................................. građevinarstvo................................................. Što je to sada u gradu Čakovcu........................... sport .............................................................................................10 Nedostatak razvojnih planova za malo i srednje poduzetništvo koje seli na druga područja .............7 Graditeljstvo – viši nivo.................................................................................... biotehnološki laboratoriji) .......... preostale dijelove .............................................7 Iz dopunskih anketa Malo gospodarstvo tj............................. informatička djelatnost .............................. .................broj bodova Kvalitetno osmisliti iskoristivu infrastrukturu............................................ vinarstvo............... uređenje pješačke zone Turizam......................... daljnji razvoj tradicionalnih zanimanja (graditeljstvo) Zapošljavanje mladih obrazovnih ljudi...........................................................................................5 Revitalizacija Starog Grada .. graditeljstvo..............................................................................9 Davanje suglasnosti stranim trgovačkim lancima – favoriziranje istih koristeći najbolje terene nekontrolirano......... smanjiti administrativne prepreke .................. vanjski bazeni............................................. potencirati visoko profitne djelatnosti i razvoj visoke tehnologije..........................8 Poticaji i stimulacije Grada u poreznom smislu......................................... otvaranje tehnološkog parka... 56 ........................................................ cjeline.12 Osigurati prostor za buduće gospodarske aktivnosti.........Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 3.................... što smeta razvoju Grada i u daljnjoj fazi treba otkloniti ...10 Promjena mramornih ploča u Gradu....2 Završiti obnovu Starog grada Zrinski kao osnovu za razvoj turizma.................................................................. industrijska prerada poljoprivrednih proizvoda......6 Proizvodnja uslužna i prerađivačka i obrt ............................................ informatika...............7 Proizvodnja i turizam ..............broj bodova Uređenje parkirnog prostora................................................... softver... razviti turizam.........................1 Stvarati pozitivno ozračje .......5 Što više smanjiti administrativne prepreke ........................................... • Koje djelatnosti mogu najkvalitetnije doprinijeti zapošljavanju građana? Sadržaj ............................................... umjetni led ...........4 b/ Iz Ankete o viziji gospodarskog stanja Grada Čakovca Odgovori u Anketi temeljili su se na slijedećem zajedničkom pitanju: Zamislite što biste željeli imati u svom Gradu i kakvim biste ga željeli vidjeti nakon 5 do 10 godina uspješnoga gospodarskog razvitka: • Koje su najvažnije gospodarske aktivnosti u Vašem Gradu u budućem razdoblju? Sadržaj .......................................7 Pomoć u stručnom osposobljavanju u istraživačkom novinarstvu ............ stvoriti moderan Grad .................................neutralizirati? Opis ........ ekološki programi.................... 11 Problem bespravne gradnje (pravno legalizirati) ......... brzo dobivanje lokacije........................................................................................................................ i daljnji razvitak «malih» i obiteljskih tvrtki Hotelijersko – turistička............. oslobađanje raznih pristojbi ..broj bodova Metalna djelatnost............................ čime se doprinosi razvoju poduzetničke klime.............................. obrazovanje – više – visoko .7 Okupiti uspješna poduzeća i razviti – proširiti dobre gosp............................................. izgradnja kanalizacijskog sustava........broj bodova Rješenje plana razvoja na prvom mjestu.............0 Otkloniti industrijske zone iz Grada....................................... a time i zapošljavanju ............... osnivanje istraživačke institucije................6 Kvalitetno osmisliti poslovne objekte koji više nemaju značaj .......................... uređenje stare kulturne baštine Grada................. elektronika . maknuti politiku iz gospodarstva ...................10 Micanje industrije iz strogog centra Grada ................................ • Što bi u komunalnom i prostornom uređenju Grada građane moglo najviše interesirati? Sadržaj ........................................ građevinske dozvole............................7 Privlačenje znanje-intenzivne i kapital-intenzivne industrije u Čakovec (visoke tehnologije.... više zelenih pojasa............ prehrambena industrija – proširiti proizvodnju............................................

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca uređenje parka i rasvjete cijelog Grada; veća prometna povezanost Grada i okoline – javni gradski prijevoz ..................................................................................12 Razvrstavanje otpada, komunikacijska infrastruktura, kvalitetnije upravljanje prometom ........8 Iz dopunskih anketa Rješenje odvodnje i kanalizacije; više parkirališta; rješenje željezničkih prelaza. Revitalizacija Starog grada, rekonstrukcija ploča u centru, daljnje uvođenje čistih tehnologija. Rješavanje prometne infrastrukture Grada, rješavanje pitanja deponija, veletržnica • Što mislite o stanju zaštite okoliša na prostoru Vašeg Grada, kakav on mora biti? Sadržaj ....................................................................................................................broj bodova Nedovoljno širenje zelenog cvjetnog pojasa, centar urediti na način da ima više topline i domaćeg “štiha” ................................................. 11 Čistoća i zelenilo u Gradu, a industrijske zone van Grada .......................................................9 Smatra se dobra ali treba riješiti divlje deponije smeća ...........................................................4 Riješiti problem mirisa – pročistač farme; posvetiti pažnju ostalim zagađivačima – buka, svjetlo... ........................................................ 11 Iz dopunskih anketa Poraditi na edukaciji i uvođenju čistih tehnologija • Kakvu sliku Grada bi mogli imati posjetitelji i turisti grada Čakovca? Sadržaj ....................................................................................................................broj bodova Nedovoljan broj kulturnih priredbi; nefunkcionalna i skromna knjižnica ...................................6 Tako dugo dok se ne sredi Stari Grad; jako slabo u Starom Gradu bi se trebali otvoriti takvi sadržaji da bi on sam sebe financirano, npr. exkluzivni hotel .........10 Lijep mali gradić kojem fali uređenje zelenih površina, premala ponuda autohtonih sadržaja i problem parkirnih mjesta ...........................................10 Grad sa sređeni izgledom identitetom srednje europskog grada, obrtnika i zadovoljnih građana, uređenih pročelja i razvijenog malog gospodarstva ...............7 Mali gradić, visoko-tehnološki orijentiran sa sačuvanim kulturnim identitetom i europskom orijentacijom .........................................................................................................6 Čisti, održavan, grad sa povijesnim vrijednostima ...................................................................4 Urbanistički uređen, odan tradiciji, čist, uredan, moderan europski grad ............................... 11 Iz dopunskih anketa Nedostaje viša razina ugostiteljske i turističke ponude • Pokušajte sa dvije do tri ključne riječi izraziti budući identitet grada Čakovca! Sadržaj ....................................................................................................................broj bodova Veleučilište; čistoća i urednost; dobronamjernost građana prema došljacima (dotepencima) ...................................................7 Grad Zrinskih i Frankopana, malih i srednjih gospodarstvenika, sporta za sve, te kulturno središte Međimurja ..........................................................................7 Grad ekologije, dječjeg smijeha i sretnih ljudi ..........................................................................7 Grad bogate prošlosti, perspektivne budućnosti, skromnih i vrijednih ljudi ..............................8 Iz dopunskih anketa Grad po mjeri čovjeka – isti/stari slogan kojega je počeo svojatati Varaždin (?!?). Grad – srce Međimurja s mnogo dobrih ali za sada nepoznatih sadržaja. Urbano dobro riješen, turistička destinacija (grad Zrinski), kulturno središte Županije • Dodajte Vaše slobodno razmišljanje o viziji grada Čakovca! Sadržaj ....................................................................................................................broj bodova Veća ekološka svijest građana, uređenje dječjih igrališta i vrtića, više radnih mjesta kroz industriju (otvoriti, a ne zatvarati tvornice); više kulturnih manifestacija i bolja organiziranost ....................................................................7 Čisti, ekološki sređen, vizualno ugodan, povijesno interesantan ...........................................13 Iz dopunskih anketa Udruženim snagama sa različitih područja svaka vizija postaje realnost
57

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca

c/ Iz Ankete o poslovnoj klimi u Gradu Čakovcu
1. Koje su tri najpozitivnije stvari vezane za Grad kao mjesto za vođenje poslova? Sadržaj ....................................................................................................................broj bodova Pokazivanje interesa za razvoj znanosti i obrazovanja; ulaganje u projekte zaštite okoliša; rješavanje problema prometne problematike ...................5 Infrastruktura (razvijena); zemljopisni položaj (dobar); mogućnost širenja (zbog potreba) jer je to sigurno grad poduzetnih ljudi, sa razvijenim poduzetničkim duhom ...6 Dobra prometna povezanost; lokacija u odnosu na Međimurje; prostorna uređenost ...........10 2. Koje su tri najnegativnije stvari vezane za Grad kao mjesto za vođenje poslova? Sadržaj ....................................................................................................................broj bodova Previše velikih trgovačkih centara, premalo sluha za malo obrtništvo .....................................7 Slab izbor kadrova (premalo VSS, premalo znanja jezika itd.); slaba obrazovna struktura, slaba povezanost sa najbližim gradovima (npr. Varaždinom, Koprivnicom itd.); međusobna nepovezanost i poznati nam ne samo međimurski, nego i hrvatski jal ......................................................................................................................8 Previše miješanja politike u poslovanje i gospodarstvo; premalo visoko obrazovanog kadra sa određenim iskustvom; nema strateški plan razvoja Grada ........................................5 Slaba obrazovna struktura (nikakva koncentracija znanja); porezna opterećenja; slaba kupovna moć ..................................................................................................................7 Prometne gužve; neodržavanje – objekata – prometnica ........................................................5 Iz dopunskih anketa Prometna gradska infrastruktura; nedostatni financijski poticaji; nedostatna kvalitetna strategija gospodarskog razvoja. Rascjepkanost-usitnjavanje tvrtki, negativna opća klima, opetovano stalno dokazivanjenepovjerenje u vlastite snage. Niska obrazovna struktura stanovništva, preslabe pozitivne medijske prezentacije Grada i gradskih vrijednosti, nedostatak velikih i jakih gospodarskih subjekata koji bi u zajedničkim složenim projektima okupili male poduzetnike. Jezgro za okupljanje poduzetnika. 7. Što smatrate bitnim i nužnim i što bi Vi željeli da Grad učini kako bi postao mjesto s boljim uvjetima za vođenje gospodarskih poslova?. Navedite barem tri ključna sadržaja! Sadržaj ....................................................................................................................broj bodova Trebalo bi više kulturnih manifestacija u Gradu; više suradnje s lokalnom samoupravom; uključiti građanstvo u rješavanje problematike ................................................5 Plan razvoja gospodarstva – otvaranje gospodarskih zona; smanjenje svih dadžbina – poreza; pomoć obrtnicima (sufinanciranje poslovnih prostora po ugledu na druge gradove u Republici Hrvatskoj) ili oslobađanje poreza početnicima (2 god.) poduzet ...........10 Dati sjaj Gradu, kakav je bio; stvoriti imiđ od prije 15 godina; riješiti poduzetničku zonu ....... 11 Urediti gospodarsku zonu; pojednostaviti dobivanje lokacijskih, građevinski i dr. dozvola, osloboditi investitore raznih davanja ...................................................................7 Riješiti prometnice – obilaznice; urediti i staviti u funkciju Stari grad .......................................7 Iz dopunskih anketa Razvoj turizma i imagea Grada-promidžba, zajednički nastupi prema van, gospodarski sajamvisoko školstvo + stipendije. Pomoć poduzetnicima početnicima, jednaki uvjeti za sve postojeće poduzetnike u smislu dozvola i suglasnosti i financijske discipline, financijska potpora za one koji su došli u objektivne teškoće. Smanjiti komunalni doprinos, infrastrukturu prilagoditi da se privuče strano ulaganje ............... 8. Koje su aktivnosti Grada sada u tijeku, a koje smatrate dobrim i podržavate njihov nastavak za dobar gospodarski razvitak?. Navedite barem tri ključna sadržaja! Sadržaj ....................................................................................................................broj bodova Kontakt sa obrtnicima; kontakt sa građanima; želja građana za politikom svih građana .........5 Izgradnja zaobilaznice Grada; izgradnja obrazovnih institucija –
58

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca ulaganja u obrazovanje, znanost i sport; sanacija odlagališta – početi selekcijskog zbrinjavanja otpada ..................................................................................................................8 Riješiti pitanje vojarne; Međimursko proštenje; konačno početak rješavanja ........................10 Izgraditi obilaznice; urediti prometnice u Gradu; graditi garaže uz nove stambene zgrade .....7 Iz dopunskih anketa Razvijanje infrastrukture, lociranje i širenje industrijske zone, zaštita okoliša. Generalni urbanistički plan, aktivnosti na komunalnoj uređenosti grada, suradnja s europskim gradovima i razvijenim gradovima Republike Hrvatske. Izrada Strateškog plana, izrada Urbanističkog plana, zaštita okoliša 9. Koje se po Vašem mišljenju negativnosti u Gradu moraju svakako otkloniti da bi se ubrzao gospodarski razvitak? Sadržaj ....................................................................................................................broj bodova Grad mora imati plan gospodarskog razvitka, a kojeg sada nema ..........................................8 O gospodarstvu trebaju raspravljati i odluke donositi gospodarstvenici, a ne političari i teoretičari ..........................................................................................................8 Iz dopunskih anketa Industrija u centru centra Grada, zapuštanje Staroga grada (vlastite povijesti), političke konfrontacije na liniji Grad – Županija. Komunikacija između Županije i Grada, rješavanje vlasništva nad vrijednim objektima u Gradu (vojarna, GK), poticaji za poboljšanje obrazovne strukture stanovništva. Bolja suradnja sa županijskim vlastima može doprinijeti gospodarskom razvitku 10. Imate li kakvih dodatnih opaski o stanju poslovne klime u Gradu ili preporuku za njeno poboljšanje? Sadržaj ....................................................................................................................broj bodova Nedovoljna iskorištenost mogućnosti grada Čakovca za turizam, zapostavljen razvoj; poboljšati, trenutno zapostavljenu komunikaciju sa svim subjektima, stimulirati tradicionalne obrte i zanate. ....................................................................................9 Poštovati obvezu Grada da daje odgovor na pismene oblike komunikacije svih subjekata .....9 Nedopustivo je da na poslovnu klimu utječe pripadnost političkim strankama, a manje je važna poduzetnost, znanje i vještine. .....................................................................6 Iz dopunskih anketa Rad + rad + rad + zajednički pristup rješavanju problema Profiliranje i poziciranje Grada u široj javnosti si ciljem upoznavanja s pozitivnim aktivnostima i vrijednostima, pravilno korištenje ljudskih resursa u širem smislu. Što više kontakata može poboljšati poslovnu klimu

59

Male uslužne djelatnosti (trgovine. SWOT analize i strateških pitanja.2005. (10. a kandidati u obrazovanju bili bi usmjereni na zvanja koja im daju sigurniju budućnost.Pružanje policijske zaštite . Istaknuti su slijedeći dodatni sadržaji: . .U razmatranju sadržaja za razvoj obrazovnog sustava i kadrova potrebno je uvesti stimulativne kriterije za djelatnosti ili gospodarske subjekte koji samostalno ulažu u razvoj kadrova.Održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta . kako bi ih poduzetnici što jednostavnije otvorili.Djelatnosti naznačene kao tradicionalni nosioci razvoja trebale bi biti osnov za usmjeravanje srednje školskog obrazovanja čime bi se osiguravali potrebni kadrovi. .Gradsko poglavarstvo ohrabruje etiku odnosa prema klijentima među svojim zaposlenicima. proizvodnja hrane i mlinarstvo i mesna industrija mogu biti oslonac jačanju cjelokupnog. Na ljestvici od 1 (slabo) do 5 (dobro) ocijenite kako Vaš Grad obavlja pružanje sljedećih usluga.Pružanje komunalnih usluga .Zaštita okoliša i čistoće Grada . . a posebno malog i srednjeg poduzetništva.Grad olakšava i pojednostavljuje proces osnivanja i registracije obrta i tvrtki. te kod nadležnih tijela posreduje. .Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Ocjena poslovne klime . . 4 7 6 3 3 6 2 1 6 5 5 5 4 3 7 8 2 5 7 1 4 7 6 4 3 7 3 4 5 3 4 8 1 3 4 2 1 1 2 2 4 4 4 5.Gradsko poglavarstvo odgovorno je u upravljanju javnom imovinom. Ocijenite od 1 (slabo) do 5 (dobro) kako vi ocjenjujete te činjenice. Juga koji čini značajnu komponentu u razvoju Grada Čakovca.Pružanje zaštite od požara . metalna industrija. U Hrvatskoj su gradovi i općine zaduženi za pružanje nekih usluga. . . Na ljestvici od 1 (slabo) do 5 (dobro) ocijenite do koje mjere te rečenice opisuju Grad. .Prikupljanje i odlaganje otpada . U slijedećim rečenicama opisuje se Gradsko poglavarstvo koje nastoji stvoriti dobru poslovnu klimu.Prilikom donošenja glavnih odluka o javnim investicijama Grad pita poduzetnike za mišljenje. butici. te gradskim prostornim planovima osigurati bitne preduvjete za razvoj gospodarskih aktivnosti .Grad nastoji proces izdavanja dozvola za građenje ili proširenje poslovnih zgrada učiniti što bržim kvalitetnim posredovanjem kod nadležnih županijskih tijela.Izdavanje potrebnih suglasnosti i dozvola (za koje je Grad zadužena) 1 3 1 4 4 1 2 3 4 3 3 8 2 5 5 3 3 8 6 7 4 6 3 8 8 9 2 5 4 2 7 4 5 4 4 3 4 2 1 5 8 1 3 6. Na ljestvici od 1 (slabo) do 5 (dobro) ocijenite Vaš Grad kao mjesto za: . . dopune bitnih sadržaja koji se u daljnjem procesu planiranja moraju uzeti u obzir prilikom izrade vizije.nastavak Ocjene po pojedinom pitanju od 1slabo do 5 dobro 3. U usmjeravanju turističke djelatnosti i ponude naznaku treba staviti na razvoj ponude uz vodene površine uz Dravu i u Totovcu.Gradski sustav prikupljanja poreza i naknada je pravedan i učinkovit.) 60 d/ Izvod iz Ankete i rasprave poduzetnika o gospodarskom stanju Kroz raspravu sa gospodarstvenicima izvršene su dopune za izradu vizije.vođenje poslova općenito 3 2 6 3 5 10 6 5 ocjene 1 2 3 4 5 4. uslužni obrti.02.Kako vi ocjenjujete stanje središta Vašeg Grada? . ugostiteljstvo) i uređeno središte Grada pogoduju poslovnoj i društvenoj klimi u Gradu.Treba li tim sadržajima posvećivati veću pažnju? 4 2 2 2 8 2 6 8 3 Predmetni pregled rezime je dvadeset anketnih listova. .Gradsko poglavarstvo poduzima aktivnosti za stvaranje uvjeta za razvoj gospodarskih aktivnosti i poduzetničkih inicijativa. .Stambeno zbrinjavanje . . pogotovo one koji direktno rade s građanima.U komunalnom sagledavanju prvenstveno u prometnoj infrastrukturi potrebno je usmjeravati jaču povezanost središta mjesta Čakovca i njegovog tzv. konstatirano je da isto treba uvažavati i da djelatnosti kao što su graditeljstvo.Dali Grad posvećuje primjerenu pažnju zaštiti okoliša? .vođenje poslova u kojima Vi osobno djelujete .Raspravom o preferiranju tradicionalnih djelatnosti kao daljnjih nositelja razvoja Grada.U usporedbi s drugim JLS u Hrvatskoj lokalni porezi i naknade koje utječu na poduzetništvo su prihvatljivi.Upravljanje Gradskim vlasništvom . .

Stari grad Zrinskih – ili projekt «Izlet u prošlost» Prilazi Gradu daju posebni doprinos osobitosti Grada (loš primjer Merkatora) Gradnja operne i kazališne kuće u Čakovcu Turizam ima golemu važnost za gospodarski razvoj Grada Vratiti biološki minimum Trnavi Razmisliti o uređenju vodene oaze u Čakovcu Čakovcu nedostaje vidikovac Nedostaje povijesna parna lokomotiva na željezničkoj stanici Uređenje određene četvrti ili ulice u «Malu Europu» Čakovec kao središte novih sportova i zanemarenih tradicijskih sportova – «Čakovec Atena nove olimpijade» Čakovec kao središte suradnje susjednih država Austrije.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca .Statističke informacije da su niska osobna primanja zaposlenika ne ukazuju na objektivnu mogućnost razvoja odgovarajućih kadrova i ukoliko je statistička informacija objektivna činjenica onda se tom pitanju treba posvetiti dužna pažnja jer i u unaprijeđenom sustavu obrazovanja neće biti dostatno kandidata za obrazovanje.) e/ Iz tekstova prijedloga građana povodom Javnog oglasa Prilog su dali: Željko Blagus Nikola Breznik Ivica Zamuda Željeni identitet Grada dalje razvijati izgrađivanjem prostora u kojima će ljudi biti sudionici urbanih događanja. U tu svrhu je potrebno iznači rješenje da se ova informacija objektivizira i da se u tu analizu uključe i primanja zaposlenika u obrtima. . te da se odgovarajuće tome iznađu prihvatljiva rješenja. Mađarske.Potrebno je da Grad razmotri uvođenje olakšica za gospodarstvenike prilikom investicijskorazvojnih ulaganja (manji komunalni doprinos i sl. Slovenije i Hrvatske i odgovarajući prevoditeljski centar Turizam temeljen na prošlosti 61 .

II. Obrazovanje je u funkciji gospodarstva Grada Čakovca i regije Za sveukupni razvoj Grada Čakovca i regije u kojoj Čakovec igra važnu ulogu prioritetnog je karaktera razvoj visokoškolskog obrazovanja i drugih oblika obrazovanja stručnih kadrova. U nastavku su prikazani sažeci tih sadržaja grupirani u nekoliko područja koji se mogu oblikovati u dugoročni cilj određene gospodarske ili društvene aktivnosti ili stanja. radionici Radne skupine. Kroz ključne riječi formirani su ti sadržaji. opisuju željeno stanje kakvo se sagledava pred kraj strateškog razdoblja.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Formiranje teksta vizije i dugoročnih ciljeva gospodarskog razvoja Grada Čakovca Rad na IV. Analizom na IV. gospodarskog i civilnog života i povezivanje na zajedničkim strateškim programima i projektima najmanje u okviru Županije i regija u okruženju Županije. Formirano je pet dugoročnih ciljeva čiji sažetak čini viziju budućeg stanja Grada Čakovca. gospodarskog i civilnog života Stavovi Radne skupine upućuju na činjenicu da je gospodarski i društveni razvoj snažno uvjetovan zajedničkim djelovanjem svih sudionika javnog. Infrastruktura kao preduvjet gospodarskog razvoja i životnih potreba građana Ciljevi razvoja infrastrukture i sadržaji o kojima treba voditi brigu kroz upravljanje prostorom objedinjeni su u jedan cilj koji je bitan preduvjet gospodarskog razvoja i životnog standarda građana. 3. 4. 2. Razvijeno gospodarstvo temeljeno na znanju i tradiciji U okviru ovog cilja objedinjeni su sadržaji koji su neposredno usmjereni na razvoj gospodarstva poduzetništva i obrtništva. radionici Radne skupine izvršit će se korekcija ili preoblikovanje predloženih objedinjenih dugoročnih ciljeva i teksta vizije. i III. Ključne riječi i sadržaji usmjerenja na viziju izraženi su u afirmativnom obliku tj.. a tekstovi sadržaja nastajali su kroz rad na I. radionici Radne skupine Vizija i dugoročni ciljevi gospodarskog razvitka formiraju se temeljem sadržaja koji upućuju na buduće željeno stanje Grada Čakovca. 62 . Turistička djelatnost ima značajnu ulogu u gospodarskom razvoju Razvoj turističke ponude vezan je neposredno uz poticanje razvoja poljoprivrede u funkciji turizma i razvijanja i podizanja ekološke svijesti građana i svih pretpostavki za zaštitu okoliša. 5. Prema svim sadržajima koji su dosad izraženi podcrtani i vrednovani kao bitni za buduće razdoblje formirano je pet dugoročnih ciljeva: 1. Razvoj grada i gradskih vrijednosti zajednička je briga svih sudionika javnog.

biotehnološki laboratoriji) ◦ Daljnji razvoj tradicionalnih zanimanja – graditeljstvo ◦ Poticati visoko profitne djelatnosti i razvoj visoke tehnologije.1. Gospodarstvo se razvija u komunalno uređenim zonama. o poslovnoj klimi. Razvijeno poduzetništvo temeljeno na znanju i tradiciji Podcrtani sadržaji ◦ Privlačenje znanje-intenzivne i kapital-intenzivne industrije u Čakovec (visoke tehnologije. Razvijeno gospodarstvo temeljeno na znanju i tradiciji 1.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Utvrđivanje ključnih riječi pripremljeno je prema slijedećem modelu: Redni broj / Ključne riječi za sadržaj vizije i dugoročnih ciljeva Riječi su formirane Ključne riječi su izvedene iz naznačenih sadržaja (obrađene iz podcrtanih sadržaja: ankete o viziji. softver. u tradicionalnim djelatnostima. a prostori obitavanja oslobođeni su industrije Podcrtani sadržaji ◦ Industrija izdvojena u zone ◦ Industrija maknuta iz centra Grada i prostora za stanovanje ◦ Poduzetništvo se zadržava na prostoru Grada u uređenim zonama ◦ Za gospodarske aktivnosti osigurano je brzo dobivanje lokacijske i građevinske dozvole ◦ Uređene industrijske zone osnova su zaštite okoliša Usmjereno na viziju Gospodarstvo se razvija u uređenim gospodarskim zonama a prostori stanovanja su oslobođeni poduzetničkih i industrijskih aktivnosti kao utjecajni element za zaštitu okoliša 1. a jaki gospodarski sustavi osnov su za razvoj malog poduzetništva 1. Razvojno poticajne mjere ubrzavaju gospodarski razvitak Podcrtani sadržaji ◦ Poticaji i stimulacije Grada čine doprinos razvoju poduzetničke klime i zapošljavanju ◦ Pomoć poduzetnicima početnicima i odgovarajuće potpore poduzetnicima u poteškoćama ◦ Više pažnje razvoju obrtništva ◦ Gospodarstvo prilikom investicijskog ulaganja koristi olakšice Usmjereno na viziju Poticajnim mjerama i potporama Grad ubrzava gospodarski razvitak i jača poduzetničku klimu 63 . graditeljstva ◦ Jaki gospodarski subjekti koji okupljaju i razvijaju male poduzetnike Usmjereno na viziju Razvijeno gospodarstvo i poduzetništvo temelji se na znanju i visokim tehnologijama. informatike. elektronike.2. o gospodarskom stanju i priloga građana po javnom oglasu) u prve dvije radionice Radne skupine Riječi usmjeravaju na viziju: Ključne riječi daju usmjerenost na sadržaj teksta vizije i na sadržaj dugoročnih ciljeva Dugoročni cilj 1.3.

posebno prerade poljoprivrednih proizvoda kao i stočarstvo i uzgoj Međimurske autohtone pasmine konja su djelatnosti kojima je posvećena odgovarajuća pažnja. Dugoročni cilj 2.4. Turistička djelatnost ima značajnu ulogu u gospodarskom razvoju Podcrtani sadržaji ◦ Promijenjena struktura gospodarstva razvojem turizma ◦ Turizam doprinosi pojačanom zapošljavanju ◦ Visoka razina ugostiteljske turističke ponude ◦ Čakovec je turistička destinacija i kulturno središte Županije ◦ Turizam ima golemu važnost za gospodarski razvoj Grada ◦ Gradska četvrt «Mala Europa» bitan je sadržaj turističke ponude ◦ Turistička djelatnost temeljena je na očuvanju prošlosti i tradiciji Usmjereno na viziju Razvijena turistička djelatnost ima značajnu ulogu u razvoju gospodarstva. 1. Turistička djelatnost ima značajnu ulogu u gospodarskom razvoju 2. Razvijanje suvremenog i ekološki čistog poljodjelstva i prerade Podcrtani sadržaji ◦ Prerada poljoprivrednih proizvoda ima veliki doprinos u zapošljavanju ◦ Razvijena djelatnost vinarstva ◦ Očuvana autohtona pasmina Međimurskog konja Usmjereno na viziju Razvoj poljodjelstva.2. povijesne i ostale gospodarske resurse u kvalitetnu turističku ponudu i znatno doprinosi zapošljavanju i samozapošljavanju. 2.1. proizvodnja hrane i mlinarstvo i mesna industrija mogu biti oslonac jačanju cjelokupnog. očuvani su tradicionalni obrti i zanati i značajni su doprinos zapošljavanju. 64 . Tradicionalne djelatnosti su nosioc razvoja Grada Podcrtani sadržaji ◦ Radna skupina stoji na stanovištu da tradicionalne djelatnosti kao što su graditeljstvo. Povezuje prirodne.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 1. Razvijeno obrtništvo Podcrtani sadržaji ◦ Tradicionalni nastavak razvoja malih obiteljskih tvrtki i obrta ◦ Uslužne djelatnosti i obrti doprinose zapošljavanju ◦ Grad malih i srednjih gospodarstvenika ◦ Plan razvoja gospodarstva uključuje poticajne mjere razvoja obrtništva i stimulira tradicionalne obrte i zanate Usmjereno na viziju Tradicionalno razvijeno obrtništvo i dalje jača.5. metalna industrija. a posebno malog i srednjeg poduzetništva i nositelj razvoja klastera Usmjereno na viziju Tradicionalno razvijene djelatnosti osnov su razvoja ukupnog gospodarstva i jačanja malog i srednje poduzetništva.

Gradski prostori vizualno ugodni i povijesno interesantni Podcrtani sadržaji ◦ Njegovanje tradicije i kulture ◦ Revitalizacija Starog grada ◦ Uređenje parkirnog prostora. Postignuta visoka ekološka svijest građana Podcrtani sadržaji ◦ Organizirano kvalitetno gospodarenje otpadom ◦ Vodi se briga o poticanju čistih industrija i tehnologija ◦ Čistoća i zelenilo u Gradu i industrija van Grada stalni su prioriteti ◦ Provodi se stalna briga na edukaciji građana o potrebi očuvanja okoline ◦ Visoka čistoća. Zaštita okoliša je sastavnica gospodarskog i društvenog razvoja 2. sporta i kulturne baštine Grada Usmjereno na viziju Svoj identitet Grad djelom bazira na očuvanju kulturne baštine. vanjskih bazena. umjetni led ◦ Uređenje stare kulturne baštine Grada. Prirodni resursi se uspješno koriste u turističkoj ponudi Dugoročni cilj 3. te obrazovanje stanovništva u formalnom i dopunskom obrazovnom sustavu.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 2.6.5. zelenilo i uređenost javnih površina bitne su sastavnice brige građana i odgovornih na cijelom prostoru Grada Čakovca ◦ Vraćen je biološki minimum Trnavi ◦ Uređene vodene oaze u Čakovcu ◦ Vodne površine uz Dravu i u Totovcu koriste se za razvoj turističke ponude Usmjereno na viziju Briga o zaštiti okoliša na svim nivoima sastavnica je u djelovanju gospodarskih i poduzetničkih aktivnosti i u životu građana. Njeguje se kulturna baština 2. 2. uređenje parka i Starog grada ◦ Grad sa sačuvanim kulturnim identitetom i europskom orijentacijom ◦ Grad vezuelno ugodan i povijesno interesantan ◦ Očuvana tradicija Međimurskog proštenja ◦ Grad Zrinskih – izlet u prošlost ◦ Poticanje organiziranja manifestacija i programa sa brendovima Čakovca i na području kulture.3. Postignuta visoka ekološka svijest. Obrazovanje je u funkciji gospodarstva Grada Čakovca i regije 3. Osnivanje visokoškolskih ustanova Podcrtani sadržaji ◦ Puna pažnja posvećena je obrazovanju i razvoju visokoškolskih ustanova ◦ Osnovane su istraživačke institucije i tehnološki park ◦ Interes za razvoj znanosti i obrazovanja u stalnom je porastu i sukladno tome Grad organizira uvjete za formalno i neformalno obrazovanje Usmjereno na viziju Stvoreni su uvjeti za razvoj srednjeg i visokog stupnja obrazovanja i edukacije potrebnih kadrova u gospodarstvu. zelenila. 65 .1.4. tradicije i ugodno uređenih gradskih javnih prostora.

2. Juga koji čini značajnu komponentu u razvoju Grada Čakovca ◦ Razvoj komunalne.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 3.3. Dugoročni cilj 4. ◦ Uvođenje stimulativnih kriterija za djelatnosti ili gospodarske subjekte koji samostalno ulažu u razvoj kadrova ◦ Osobna primanja u deficitarnim zanimanjima u gospodarstvu usmjeravati na stimulativni nivo.2. Infrastruktura kao preduvjet gospodarskog razvoja i životnih potreba građana 4. 66 . Strogo poštivanje usmjerenja i okvira zacrtanih u PPUG Čakovec Podcrtani sadržaji ◦ Razvijena infrastruktura dobra je osnova za daljnji razvoj ◦ Izgradnja kanalizacijskog sustava važan je doprinos razvoju gospodarstva ◦ Interna prometna infrastruktura i prometna povezanost Grada i njegove okoline i uređeni gradski prijevoz uređeni su na zadovoljstvo gospodarstvenika i građana ◦ Riješeni su sadržaji za parkirališta i sigurnih željezničkih prijelaza ◦ U komunalnom sagledavanju prvenstveno u prometnoj infrastrukturi potrebno je usmjeravati jaču povezanost središta mjesta Čakovca i njegovog tzv. prometne i ostale infrastrukture provodi se usklađeno sa usmjerenjima i okvirima iz PPUG Čakovec Usmjereno na viziju Rješavanje prometne i komunalne infrastrukture prati potrebe gospodarstva i potrebe građana uz strogo poštivanje usmjerenja i okvira zacrtanih u PPUG Čakovec. a kandidati u obrazovanju bili bi usmjereni na zvanja koja im daju sigurniju budućnost. te obrazovanje stanovništva u formalnom i dopunskom obrazovnom sustavu. Usmjereno na viziju Stvoreni su uvjeti za razvoj srednjeg i visokog stupnja obrazovanja i edukacije potrebnih kadrova u gospodarstvu. Gospodarstvo ulaže u razvoj kadrova i obrazovnog sustava Podcrtani sadržaji ◦ Djelatnosti naznačene kao tradicionalni nosioci razvoja trebale bi biti osnov za usmjeravanje srednje školskog obrazovanja čime bi se osiguravali potrebni kadrovi. Komunalna i prometna infrastruktura kao preduvjet gospodarskog razvoja i životnih potreba građana 4. Redovan i izvanredan sustav obrazovanja prilagođen potrebama gospodarstva 3.1.

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Dugoročni cilj 5. Razvoj grada i gradskih vrijednosti zajednička je briga svih sudionika javnog. Mađarske. civilnog i gospodarskog života Podcrtani sadržaji ◦ Čakovec je Grad dječjeg smijeha i sretnih ljudi ◦ Grad po mjeri čovjeka ◦ Udruženim snagama sa različitih područja svaka vizija postaje realnost ◦ Aktualna suradnja sa razvijenim gradovima Republike Hrvatske i Europe ◦ Preduvjet razvoja je zajednički pristup rješavanju problema ◦ Više kontakata može poboljšati poslovnu klimu ◦ Čakovec je središte suradnje susjednih država Austrije. Građani i gospodarstvenici sudjeluju u upravljanju Gradom 5.2. Snažna interakcija predstavnika javnog. Slovenije i Hrvatske i odgovarajući prevoditeljski centar ◦ Čakovec je središte novih sportova i zanemarenih tradicijskih sportova – Čakovec je «Atena nove olimpijade» ◦ Snažna interakcija predstavnika javnog. Grad Čakovec predvodi razvoj u regiji i kao takav je središte suradnje regija iz okruženja. civilnog i gospodarskog života Usmjereno na viziju Razvoj Grada i gradskih vrijednosti zajednička je briga svih predstavnika javnog. 67 . civilnog i gospodarskog života jer se u zajedništvu stvaraju nove vrijednosti.1. gospodarskog i civilnog života 5.

68 .4.1.2. Razvijeno gospodarstvo temeljeno na znanju i tradiciji 1. 2.5.1.3.2. 2.3. Razvijeno poduzetništvo temeljeno na znanju i tradiciji 1. 3.2. 2.6. Razvijeno obrtništvo 1. Red.2.1.2. gospodarskog i civilnog života Građani i gospodarstvenici sudjeluju u upravljanju Gradom Snažna interakcija predstavnika javnog.3. Obrazovanje je u funkciji gospodarstva Grada Čakovca i regije Osnivanje visokoškolskih ustanova Redovan i izvanredan sustav obrazovanja prilagođen potrebama gospodarstva Gospodarstvo ulaže u razvoj kadrova i obrazovnog sustava Dugoročni cilj 4.4.1. 4.1. Njeguje se kulturna baština Gradski prostori vizualno ugodni i povijesno interesantni Zaštita okoliša je sastavnica gospodarskog i društvenog razvoja Postignuta visoka ekološka svijest građana Dugoročni cilj 3. 3. Infrastruktura kao preduvjet gospodarskog razvoja i životnih potreba građana Komunalna i prometna infrastruktura kao preduvjet gospodarskog razvoja i životnih potreba stanovništva Strogo poštivanje usmjerenja i okvira zacrtanih u PPUG Čakovec Dugoročni cilj 5. civilnog i gospodarskog života 4. a prostori obitavanja oslobođeni su industrije 1.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Sažetak sadržaja iz kojih se razaznaje vizija budućeg razvoja Grada Čakovca i budućih dugoročnih ciljeva. 5. 3. Turistička djelatnost ima značajnu ulogu u gospodarskom razvoju 2. Razvijanje suvremenog i ekološki čistog poljodjelstva i prerade 2. Razvoj grada i gradskih vrijednosti zajednička je briga svih sudionika javnog. Tradicionalne djelatnosti su nosioc razvoja Grada Dugoročni cilj 2. Razvojno poticajne mjere ubrzavaju gospodarski razvitak 1. 5.5. Gospodarstvo se razvija u komunalno uređenim zonama. Ključne riječi usmjerene na viziju i dugoročne ciljeve broj Dugoročni cilj 1. Turistička djelatnost ima značajnu ulogu u gospodarskom razvoju 2.

Grad Čakovec predvodi razvoj u regiji i kao takav je središte suradnje regija iz okruženja.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Prijedlog teksta nacrta vizije i dugoročnih ciljeva gospodarskog razvoja Grada Čakovca Nacrt vizije Razvijeno gospodarstvo i poduzetništvo temelji se na znanju i tradiciji gospodarskih djelatnosti u malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu. ugodno uređenih gradskih javnih prostora. Razvoj Grada i gradskih vrijednosti zajednička je briga svih predstavnika javnog. posebno prerade poljoprivrednih proizvoda kao i stočarstvo su djelatnosti na kojima se temelji turistička ponuda. Svoj turistički identitet Grad bazira na očuvanju kulturne baštine i tradicije. očuvane kulturne baštine i očuvanoj okolini. Dugoročni ciljevi Dugoročni cilj 1 – Razvijeno gospodarstvo temeljeno na znanju i tradiciji Razvijeno gospodarstvo i poduzetništvo temelji se na znanju i visokim tehnologijama. te obrazovanje stanovništva u formalnom i dopunskom obrazovnom sustavu. Dugoročni cilj 5. Grad Čakovec predvodi razvoj u regiji i kao takav je središte suradnje regija iz okruženja. Prirodni resursi se uspješno koriste u turističkoj ponudi. Dugoročni cilj 2 – Turistička djelatnost ima značajnu ulogu u gospodarskom razvoju Razvijena turistička djelatnost povezuje prirodne. Razvijena turistička ponuda bazira se na ekološkoj poljoprivredi i preradi. civilnog i gospodarskog života jer se u zajedništvu stvaraju nove vrijednosti. Gospodarstvo se razvija u uređenim gospodarskim zonama a prostori stanovanja su oslobođeni poduzetničkih i industrijskih aktivnosti. očuvanom identitetu uređene gradske jezgre. Čakovec. Tradicionalno razvijeno obrtništvo i dalje jača. uz strogo poštivanje usmjerenja i okvira zacrtanih u Prostorni plan uređenja Grada Čakovca. Dugoročni cilj 3 – Obrazovanje je u funkciji gospodarstva Grada Čakovca i regije Stvoreni su uvjeti za razvoj srednjeg i visokog stupnja obrazovanja i edukacije potrebnih kadrova u gospodarstvu. 2005 Radna skupina 69 . što čini dobru osnovu za razvoj gospodarstva. brige o zaštiti okoliša i visokoj ekološkoj svijesti građana. Dugoročni cilj 4 – Infrastruktura kao preduvjet gospodarskog razvoja i životnih potreba građana Rješavanje prometne i komunalne infrastrukture prati potrebe gospodarstva i potrebe građana.03. povijesne i ostale gospodarske resurse u kvalitetnu turističku ponudu i znatno doprinosi zapošljavanju i samozapošljavanju Razvoj poljodjelstva. Razvoj grada i gradskih vrijednosti zajednička je briga svih sudionika javnog. 31. očuvanju tradicionalnih djelatnosti u jakim gospodarskim sustavima koje su osnov za razvoj malog poduzetništva. civilnog i gospodarskog života. očuvani su tradicionalni obrti i zanati i značajni su doprinos zapošljavanju. Poticajnim mjerama i potporama Grad ubrzava gospodarski razvitak i jača poduzetničku klimu. gospodarskog i civilnog života Razvoj Grada i gradskih vrijednosti zajednička je briga svih predstavnika javnog.

za svaki se projekt razrađuju konkretni planovi aktivnosti tog projekta i matrica logičkog okvira. odnosno projekta iz promatrane mjere. planova aktivnosti i log-frame matrice. Matrica pomaže u otkrivanju slabosti i nedosljednosti u odnosima postavljenih planskih aktivnosti i rezultata. pokazatelje izvedbe projekta. Razine u matrici po vertikalnoj osnovi proizlaze jedna iz druge. Da bi se provjerila logika dali projekt zadovoljavajuće doprinosi svrsi i općem cilju i time postaje opravdan. to su konceptualne i načelne postavke. aktivnosti mogu početi. logika intervencije. koji su na raspolaganju da bi se projekt mogao provesti i osigurati njegovo financiranje. Planom aktivnosti konkretnog projekta utvrđuju se vremenski okvir izvođenja aktivnosti. Vertikalna logika sadrži četiri reda. objašnjava uzročne veze i specificira važne pretpostavke i nejasnoće izvan kontrole upravitelja projekta.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca PRILOG 9 Planovi aktivnosti i matrice logičkog okvira za projekte iz Strateškog plana Provedbene mjere u Strateškom planu objedinjuju jednu ili više aktivnosti koje se provode putem konkretnih projekata. Prvi stupac. Prema sada mogućem sagledavanju vremenskih i vrijednosnih okvira. Logička matrica je vizualna prezentacija osnova projekta na razumljiv način. pobrojane aktivnosti projekta ili mjere. � Rezultati zajednički vode postizanju svrhe. Logička matrica je prezentacija rezultata analize na način koji omogućuje izricanje ciljeva projekta na sistematični i logički način. svrhe i cilja. počevši s preduvjetima i planiranim aktivnostima. To znači da će se ostvarivanje provedbene mjere realizirati putem jednog ili više projekata. � Vertikalna logika u logičkoj matrici funkcionira ovako: � Kad se ispune preduvjeti. Razrađeni primjeri planova i matrica logičnog okvira razrađeni su prvenstveno kao orijentir i usmjerenje za izradu planova i matrica za konkretne projekte iz pojedine provedbene mjere. svrhe i općih ciljeva koji se ostvaruju provedbom te mjere. 70 . Matricom logičkog okvira (log-frame) razrađuje se logičnost odnosa između aktivnosti. rezultata mjere i projekta iz te mjere. upućuje kako dokazati da su ciljevi postignuti. logiku intervencije projekta i mjere. � Izvršenjem tih aktivnosti postižu se rezultati. Obzirom na specifičnost tih provedbenih dokumenata u ovom je materijalu razrađen primjer plana aktivnosti i matrice logičkog okvira za dva odabrana projekta iz Strateškog plana gospodarskog razvoja grada Čakovca. Vertikalna logika identificira namjere projekta. Svaki izvedbeni projekt imat će svoju održivost i prihvatljivost ako svojim ostvarivanjem doprinosi rezultatu provedbene mjere koji doprinose ostvarivanju svrhe prioriteta i općem cilju iz dugoročnog cilja kojima pripadaju. Sastoji se od 4 stupca i 4 reda i to: Horizontalna logika sadrži četiri stupca. te pomaže u otklanjanju istih s namjerom postizanja realnosti i provedbenosti planirane mjere. godine kao osnovna metoda planiranja u mnogim donatorskim agencijama. Logička matrica upotrebljava se od 1970. Reflektira kauzalne odnose između različitih razina ciljeva. direktne rezultate projekta te svrhu projekta i opći cilj kojima projekt doprinosi u ostvarivanju prioriteta i dugoročnog cilja iz strateškog plana. i objašnjava koje su pretpostavke i rizici izvan kontrole projekta a mogu utjecati na njegov uspjeh. izlaže osnovnu strategiju na kojoj se zasniva projekt: � Aktivnosti i sredstva koja treba mobilizirati (materijalna i nematerijalna sredstva). izvor tih pokazatelja i strukturu pretpostavki. � Svrha projekta doprinosi općem cilju. a konačne planove sa detaljnim vremenskim i financijskim okvirima razradit će nositelj konkretnog projekta u fazi implementacije Strateškog plana. zatim struktura nadležnih i odgovornih za provedbu aktivnosti i resursi koji se mogu koristiti tj.

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca � Kad su izvršene aktivnosti. Sagledavanje potrebe i svrhe udruživanja graditeljstva Međimurske županije Odgovorni subjekt Članice klastera Vremenski raspored Od 2006. Dakle.1. Osnivanje klastera i registracija 4. Oni utječu na izvedbu projekta i njegovu dugoročnu održivost ali neće biti direktno pod kontrolom projekta. Grad Čakovec i Međimurska županija 2006.1. postići će se rezultati. Prezentirani primjeri planova aktivnosti i matrice logičkog okvira standardizirane su forme koje imaju karakter sažetka projekta i putem kojih investitori. U nastavku je prikazan koncept plana aktivnosti i matrice logičkog okvira za pretpostavljeni projekt razvoja klastera graditeljstva Međimurske županije iz provedbene mjere broj 1. i ako su se ispunile pretpostavke s te razine. Resursi/proračun Gospodarski subjekti. donatori i investicijski fondovi sagledavaju svrhovitosti. Županijska komora Čakovec 71 .Razvoj klastera graditeljstva Međimurske županije Pravni subjekti u graditeljstvu Grada Čakovca ujedinjeni su i provode aktivnosti od zajedničkog interesa putem strukovne grupe pri Županijskoj komori Čakovec. Županijska komora. � Kad su rezultati postignuti i ako su se ispunile pretpostavke s te razine. Grad Čakovec. Međimurska županija. pa ih se uključuje kao pretpostavke u četvrti stupac logičke matrice. Razvoj klastera (interes graditelja Grada Čakovca udruženih sa ostalim graditeljima iz Međimurske županije) i za pretpostavljeni projekt Privredna zona uz Zagrebačku ulicu u Čakovcu iz provedbene mjere broj 1.2. Županijska komora. Horizontalna logika pojašnjava što se treba dogoditi kako bi funkcionirala vertikalna logika i odnosi se na mjerenje efekata projekata i sredstava koja se u projektu upotrebljavaju. nadležna ministarstva Republike Hrvatske Interesna skupina.3.1. Prioritet 1. Svoj zajednički nastup na tržištima osmišljavaju kao ujedinjeni graditelji Međimurske županije. � Kad se postigne svrha projekta i ako su se ispunile pretpostavke s te razine. Zajedničko djelovanje graditelja MŽ nastupanjem kroz klaster 5. provedivost i održivost konkretnog projekta. klaster kao pravna osoba. projekt je pridonio postizanju općih ciljeva. nadalje kontinuirano 2006. Iznalaženje materijalni pretpostavki za zajedničko djelovanje putem klastera 2. To znači da će njihov projekt zajedničkog djelovanja i razvoj klastera predstavljati doprinos ciljevima Strateškog plana Grada Čakovca Aktivnosti i zadaci projekta 6. Formiranje interesne skupine graditelja zainteresiranih za zajedničko djelovanje 1. Ti uvjeti moraju biti ispunjeni da bi projekt uspio. Pravni subjekti udruženi u strukovnu grupu pri Županijskoj komori Tijekom 2005. tržište prodaje Interesna skupina. Interesna skupina Županijska komora 2006 Tijekom 2005. Kada se izabere strategija. Izrada statusnih dokumenata klastera i usklađivanje unutar interesne grupe i okruženjem 3.3. Razvoj poduzetničkih zona. (provedbene aktivnosti projekta) svi ciljevi koji nisu uključeni u logiku intervencije kao i vanjski faktori ostat će izvan projekta. – Suradnja u razvoju gospodarskih djelatnosti Mjera 1. – Razvoj klastera Projekt . kroz specifikaciju glavnih indikatora uspjeha i izvora prema kojima će biti provjereni. postići će se svrha projekta. Gospodarski subjekti. pretpostavke su odgovor na pitanje: koji vanjski faktori koji nisu pod kontrolom projekta mogu utjecati na njegovu izvedbu i dugoročnu održivost.1. Primjeri imaju instruktivni karakter i naznačeni sadržaji ne definiraju njegovu stvarnu provedivost. U toku faze analize svrhovitosti i prihvatljivosti projekta postat će jasno da projekt sam po sebi ne može postići sve ciljeve identificirane analizom.

mjere Opći cilj projekta klaster doprinosi jačanju i aktivnosti gospodarskog stanja Grada Čakovca. – Razvoj klastera Projekt .Prihvaćena strategija Grada Čakovca i razvoj klastera uključen je u ROP MŽ .1. Aktivnosti RESURSI: Interesna skupina. Podaci Županijske komore Čakovec / Strukovne grupe graditeljstva MŽ Pravni subjekti u graditeljstvu prihvaćaju uključivanje u klaster.Globalni procesi uvjetuju gospodarsko povezivanje 72 . – Suradnja u razvoju gospodarskih djelatnosti Mjera 1.1.Zajedničko djelovanje graditelja MŽ nastupanjem kroz klastera 5. Međimurska županija i Županijska komora Čakovec uključuju klaster u svoje promotivne aktivnosti.Osnivanje klastera i registracija 4.000. Županijska komora. Grad Čakovec.00 kn Pravni subjekti u graditeljstvu Grada Čakovca (i Međimurske županije) iskazuju interes za zajedničkim djelovanjem. Broj ostvarenih ugovora na tržištu putem klastera.Formiranje interesne skupine graditelja zainteresiranih za zajedničko djelovanje 1. Međimurska županija. Povezivanje gospodarstvenika i zajedničkim djelovanjem podiže konkurentnost gospodarstva Grada Čakovca. Grad Čakovec. Grad Čakovec. nadležna ministarstva Republike Hrvatske PRORAČUN: Procjena 500.Razvoj klastera graditeljstva Međimurske županije Matrica logičnog okvira (log-frame) Logika intervencije . Međimurska županija. Županijska komora Čakovec i nadležna ministarstva pružaju institucionalnu i materijalnu pomoć. HGK – Županijske komore Čakovec i HZZ PS Čakovec Statistički podaci klastera Pravni subjekti u graditeljstvu djeluju kroz organizirani klaster. Pretpostavke Svrha projekta Rezultati projekta Broj informiranih subjekata u graditeljstvu.3.000. Broj uključenih subjekata u klaster. Preduvjeti: . Izvor pokazatelja Izvješća FINA-e.Izrada statusnih dokumenata klastera i usklađivanje unutar interesne grupe i okruženjem 3.000.00 do 1. • Gospodarski subjekti u graditeljstvu Grada Čakovca i Međimurske županije upoznati sa mogućnošću kvalitetnog nastupa na tržištu putem klastera • Osnovan klaster graditeljstva Međimurske županije kroz koji i subjekti u graditeljstvu Grada Čakovca mogu kvalitetnije nastupati na tržištu prodaje 6.Sagledavanje potrebe i svrhe udruživanja graditeljstva Međimurske županije Pokazatelj izvedbe Pokazatelji uspješnosti poslovanja subjekata klastera i broj novo zaposlenih.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Prioritet 1.Iznalaženje materijalni pretpostavki za zajedničko djelovanje putem klastera 2.

1.000. Izraditi projekte za infrastrukturno uređenje 3. Utvrditi poduzetnički interes korištenja Zone 1.1. Rezultati projekta Broj uređenih parcela i građevinskih površina. sredstva nadležnog ministarstva za gospodarstvo i poduzetništvo. Izraditi detaljni plan uređenja Zone 2. – Suradnja u razvoju gospodarskih djelatnosti Mjera 1. a daljnje aktivnosti do sada nisu nastavljene. Poduzetnici u Zoni uspješno posluju i vrše novo zapošljavanje Poduzetnici su zainteresirani za ulazak u Zonu za svoj investicijski razvoj Pretpostavke Opći cilj projekta Svrha projekta Kvalitetan razvoj gospodarskih subjekata i povećani broj gospodarskih subjekata • Uređena prometna i komunalna infrastruktura Zone u prihvatljivom nivou da poduzetnici mogu planirati svoj investicijski razvoj 6.00 kn Vijeće Grada Čakovca donosi odgovarajuće odluke i osigurava sredstva za dovršenje Zone iz vlastitog proračuna i tuđih izvora Preduvjeti: -Prihvaćena strategija Grada Čakovca -Poduzetnicima je potrebna institucionalna potpora za razvoj 73 . gradski proračun Tijekom 2006. Utvrditi poduzetnički interes korištenja Zone 1. HGK – Županijske komore Čakovec. Izvršiti otkup i prijenos zemljišnih površina u vlasništvu Grada – urediti imovinsko pravne odnose sa zemljištem Odgovorni subjekt Gradska uprava/poduzetnici Vremenski raspored 2008.000. Županijska komora i Udruženje obrtnika Gradska uprava 2007.000. Županijska komora. kreditne institucije i investicijski fondovi PRORAČUN: Procjena 5. 2008.00 do 7. jačanje gospodarskog stanja Grada Čakovca i novo zapošljavanje Pokazatelj izvedbe Broj novo zaposlenih i stopa rasta gospodarskih aktivnosti Izvor pokazatelja Izvješća FINA-e. sredstva poduzetnika. Resursi/proračun Zainteresirani poduzetnici Gradski proračun. Izvesti infrastrukturno uređenje Zone 4. Izraditi detaljni plan uređenja Zone 2. Plan aktivnosti Aktivnosti i zadaci projekta 6. Izvesti infrastrukturno uređenje Zone 4.2. Prioritet 1. – Razvoj poduzetničkih zona Projekt – Privredna zona uz Zagrebačku ulicu u Čakovcu Matrica logičnog okvira (log-frame) Logika intervencije . Udruženje obrtnika i poduzetnici Vlasnici zemljišni površina. Aktivnosti RESURSI: Gradski proračun. i 2009. kreditne institucije i investicijski fondovi. – Suradnja u razvoju gospodarskih djelatnosti Mjera 1. Tijekom 2007. sredstva poduzetnika. – Razvoj poduzetničkih zona Projekt – Privredna zona uz Zagrebačku ulicu u Čakovcu Plan aktivnosti i log-frame sastavljeni su uz pretpostavku da je ova Zona do sada definirana Prostornim planom uređenja Grada Čakovca. Udruženje obrtnika i HZZ PS Čakovec Zona je popunjena. Popuniti prostor Zone prodajom novo uređenih građevinskih parcela 5. sredstva nadležnog ministarstva za gospodarstvo i poduzetništvo. Izvršiti otkup i prijenos zemljišnih površina u vlasništvu Grada – urediti imovinsko pravne odnose sa zemljištem Broj gospodarskih subjekata u Zoni Izvještaji Gradske uprave odjela za prostorno planiranje i uređenje zona.1.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Prioritet 1.1. Izraditi projekte za infrastrukturno uređenje 3. Gradska uprava/izvođači 2008.000. Popuniti prostor Zone prodajom novo uređenih građevinskih parcela 5.mjere Dobra poduzetnička klima. Gradska uprava/ zainteresirani poduzetnici Gradska uprava.2.

8. 30. 24. 31. U promidžbene aktivnosti Grada uključivati promidžbu gospodarskih subjekata nosioca razvoja Osmišljavanje poticajnih i potpornih aktivnosti za brži rast i razvoj djelatnosti nosioca razvoja Grada Diplomatska i stručna potpora Grada u razvojnim aktivnostima nosioca razvoja i u njihovom tržišnom nastupu na prostorima izvan Međimurske županije Organiziranje stalnih tribina i foruma sa obrtnicima sa ciljem razmjene informacija i jačanja suradnje. Organiziranje stalnih gospodarskih tribina i foruma u sklopu razmjene informacija i jačanja suradnje Grada sa gospodarskim subjektima.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca PRILOG 10 Dinamika provedbe strateškog plana Odbor za praćenje provedbe ima zadatak usmjeravati izradu periodičnih planova provedbenih aktivnosti na temelju popisa svih planiranih aktivnosti iz Strateškog plana koje su niže navedene u tablici. 22. 25. 20. 15. 5. Planirana aktivnost br. 4. kože i obuće u ostvarivanju republičkih obrambenih mehanizama od negativnog globalnog utjecaja jeftine radne snage u tim djelatnostima Analiza pretpostavki i polaznih osnova za osnivanje centra za razvoj novih i informatičkih tehnologija i (ili) tehnološkog parka Istraživanje modela organiziranosti centra za razvoj novih i informatičkih tehnologija i (ili) tehnološkog parka (javno privatno partnerstvo) Osnivanje centra za razvoj novih i informatičkih tehnologija i (ili) tehnološkog parka Ostvarivanje suradnje centra i tehnološkog parka sa znanstveno istraživačkim aktivnostima organiziranih kod visokoškolskih ustanova Dovršenje infrastrukturnih sadržaja sa ciljem potpune popunjenosti zone Zapad Izrada elaborata opravdanosti i prioriteta uređenja ostalih gospodarskih zona Infrastrukturno uređenje gospodarskih zona: Industrijska zona Istok Čakovec Radna zona Martane Privredna zona uz Zagrebačku ulicu u Čakovcu Zona male privrede Krištanovec 13. 18. 14. Ispitati ekonomsku opravdanost i prostornu mogućnost osnivanja gospodarske slobodne zone Organizirati informativni punkt za pružanje aktualnih informacija o mogućnostima korištenja potpora i sufinanciranje u troškovima osnivanja ili investicijskim zahvatima Izraditi plan potpora i poticajnih mjera za osnivanje i razvoj malih poduzetnika uz selektivni pristup za mlade. 12. 17. 19. 3. nezaposlene i žene Organizirati savjetodavnu službu za start i razvoj malih poduzetnika Osmisliti posebna priznanja i nagrade za uspješan start i razvoj malih poduzetnika (trgovačka društva i obrti) Analiza poduzetničkog interesa za osnivanje jamstvenog konzorcija Izrada dokumenata za osnivanje i djelovanje jamstvenog konzorcija 74 . 9. 16. 11. 29. Organiziranje informativnih aktivnosti – (seminara i foruma) na temu organiziranja u clustere i prijenos informacija o poticajnim mjerama Vlade Republike Hrvatske u organiziranju clustera Savjetodavna i stručna (institucionalna) pomoć zainteresiranim djelatnostima u procesu organiziranja clustera Proširiti program poticanja i zapošljavanja ženske radne snage osmišljavanjem vlastitih poticajnih mjera i aktivnim transferom poticajnih mjera Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Na inicijativu gospodarskih subjekata kod kojih postoji opasnost gubitka većeg broja radnih mjesta. 1. 7. 2. Grad će se maksimalno uključiti u pronalaženje optimalnih rješenja za očuvanje stabilnosti gospodarskog subjekta i očuvanje radnih mjesta. Tablica: Aktivnosti iz Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Čakovca R. 10. U promidžbene aktivnosti Grada uključiti promidžbu obrtništva Razvoj poduzetničkih zona prilagođavati interesima i potrebama obrtništva i malih poduzetnika Osmišljavanje poticajnih i potpornih aktivnosti za osnivanje i za razvoj obrta i malih poduzetnika u djelatnostima od interesa Grada. 21. 28. Institucionalna i diplomatska potpora strukovnim grupama u djelatnosti tekstila. 6. 23. 26. 27.

69. 55. i koncept edukacije zainteresiranih poduzetnika za tu djelatnost Utjecati na promjenu zakonske regulative u dijelu kojim ona ograničava razvoj seoskog turizma u uvjetima koji su specifični za područje Grada Čakovca Uzgoj matičnog stada međimurskog konja Udomljavanje podmlatka MHK na gazdinstvima zainteresiranih uzgajivača Očuvanje i množenje postojećeg stada MHK pri uzgajivačima iznad broja jedinki potrebnih za očuvanje pasmine Rad s učenicima Gospodarske škole (praktična nastava) terapijsko jahanje na MHK Komercijalno iskorištavanje konja za turističke potrebe ( prijevoz kočijama na vinskim cestama. 75 . 43. uvođenje atraktivnih sadržaja u prostore Starog grada Stručno objedinjavanje idejnih rješenja prijedloga udruga i organizacija koje u svom programu imaju plan daljnjeg postupanja u korištenju prostora Globetke Izrada detaljnog plana postupanja sa djelom Globetke koji predstavlja prirodni šumsko močvarni fenomen U ovisnosti o Planu promovirati Globetku u turističke svrhe (ili kao rubni dio Grada sa netaknutom prirodom. 68. 57.) i ponuda navedenog kroz turističke aktivnosti Restauriranje Starog grada u Čakovcu Revitalizacija Starog grada u Čakovcu. 33. 52. 50. zelenila i cvijeća podizati nivo svijesti građana i njihove brige o održavanju čistoće. 37. 64. 54. 40. 53. 59. 62. 49. 67. te ponudom za izvođenje određenih sadržaja sistemom javno-privatnog partnerstva 45. 61. 36. 63. 46. 34. ili kao mjesto odvijanja sportsko rekreacijskih sadržaja i sl. 51. 58. 47. 70.) Izraditi analizu prioriteta uređenja prostora za turističko-sportske i rekreacione sadržaje prema Prostornom planu uređenja Grada Čakovca Prema prethodno utvrđenim prioritetima izraditi detaljne planove uređenja sportsko-rekreacionih i turističkih prostora. 65. rekreativno jahanje) Iskorištavanje MHK u mesoprerađivačkoj industriji Dovršiti započete aktivnosti na uređenju središta grada Čakovca Inicirati istraživanje mogućnosti preseljenja industrijskih pogona MTČ iz gradske jezgre Čakovca Inicirati sa Čakovečkim mlinovima moguća rješenja ambijentalnog uklapanja Mlinova u gradsku jezgru Čakovca i uređenje vidikovca U svim naseljima inicirati arhitektonska rješenja središta naselja i ambijentalnih prostora Pojačanim mjerama održavanja čistoće i zelenila središta naselja i grada Čakovca od strane nadležnog javnog poduzeća i promotivnim aktivnostima za očuvanje čistoće.) Uvođenje stimulativnih poticaja za razvoj novih turističkih proizvoda i promocijskih aktivnosti Povezivanje proizvođača i prerađivača poljoprivrednih proizvoda sa ponuđačima turističko ugostiteljskih usluga radi zajedničkog plasmana roba i usluga i stvaranju domaćeg proizvoda Sukladno Planu prostornog uređenja Grada Čakovca i Urbanističkom planu grada Čakovca pripremiti koncept turističkih zona i njihovog povezivanja sa ostalim turističkim zonama u Međimurskoj županiji Izraditi provedbene projekte turističkih zona Osnivanje. odnosno zona Programom uređenja pojedinog prostora osmisliti proces izvođenja planiranih sadržaja poticanjem poduzetnika i poticajnim mjerama. 44. 42. 41. 48. 39. 66. i sl.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 32. 38. Utvrđivanje svih mjesta i sadržaja vezano uz obitelj Zrinski na području Grada Čakovca i bliže okolice (obitavalište obitelji Zrinski. 35. Osnivanje i djelovanje jamstvenog konzorcija Organizirati stručnu skupinu koja će nastaviti započetu aktivnost Turističke zajednice Grada Čakovca i predložiti sveobuhvatni program razvoja turizma i utvrditi razvojne projekte i njihove prioritete Implementacija programa razvoja turizma i predviđenih programa dinamikom njihovog prioriteta Dopune i promjene ostalih prioriteta i provedbenih mjera iz dugoročnog cilja 2 i njihovo usklađivanje u programskoj osnovi i provedbi sa dokumentom programa razvoja turizam u Gradu Čakovcu Podrška i potpora Grada organizacijama i udrugama građana koje se bave razvojem turizma Iniciranje u osmišljavanju novih turističkih proizvoda i podizanje kvalitete postojećih (potpora sajmu zdrave hrane i sl. zelenila i okoline. 56. spomenici obitelji Zrinski. te na osnovu iste predložiti model komercijalnog objedinjavanja poljoprivrednika Pružiti institucionalnu i stručnu pomoć u organiziranju provedbenog modela zajedničkog nastupa na tržištu prodaje Izraditi koncept po kojem će se obrtnici u poljoprivredi ili mala obiteljska gospodarstva upoznati sa mogućnostima osnivanja i vođenja seoskog turizma te sa ekonomskim koristima i prednostima koja takva djelatnost donosi. uređenje i opremanje turističke zone Organizirati edukaciju poljoprivrednika zainteresiranih za proizvodnju zdrave hrane i ekološku poljoprivrednu proizvodnju Poljoprivrednim proizvođačima u ekološkoj proizvodnji pružiti stručnu i administrativnu pomoć u ostvarivanju potpora i subvencija koje Ministarstvo poljoprivrede osigurava za razvoj ekološke poljoprivredne proizvodnje i kroz te mjere organizirati vlastiti poticajni potporni sistem za poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje Uvođenje sistema navodnjavanja poljoprivrednih površina Izraditi analizu postojeće ponude ekološki proizvedenih poljoprivrednih proizvoda i proizvoda u pripremi. 60.

lokacije i sl.o.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 71. 80. posude. 93. 104. 73. 87.. strukama i zvanjima Po modelu izrade prve analize obnavljati izradu analize svake godine prije upisa učenika u srednje škole i studenata na fakultete u novu školsku godinu Objediniti napore graditeljske i metaloprerađivačke djelatnosti Međimurske županije i utjecati i pomoći županijskim upravnim tijelima da se u Gradu Čakovcu organiziraju studiji za deficitarne visokostručne kadrove Iz okvira svojih nadležnosti istražiti moguća rješenja organiziranja studija i aktivnim prijedlozima nadležnim županijskim tijelima predložiti modele brzih rješenja organiziranja traženih studija Podržati i dati potporu postojećoj suradnji srednjih stručnih škola i gospodarstvenika iz djelatnosti graditeljstva i metaloprerade Organizirati oblik suradnje srednjoškolskog sustava obrazovanja i gospodarstvenika koji imaju interes za takvom suradnjom sa ciljem upisa učenika u deficitarna zanimanja U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i temeljem analize potrebnih kadrova u gospodarstvu iz mjere 3. 99.o. 101. Roma sa područja Grada Čakovca ) izraditi snimku obrazovne strukture 78. 79. 97.) Zapošljavati Rome kao djelatnike u javnim službama koje imaju uredovni odnos sa značajnim brojem osoba Romske zajednice Proces sanacije odlagališta Totovec koji je u tijeku provesti u cijelosti i na tom modelu provedbe stvarati praksu implementacije Strateškog plana Izraditi katastar divljih odlagališta i sačiniti program saniranja i zaštite od novih onečišćenja Izraditi izvedbeni projekt prikupljanja. 96. 94. 95. 77. praćenje kvalitete zraka i praćenje emisija u zrak. 103. 84. 85. 89. Centar za socijalnu skrb i sl. na stalnom usuglašavanju razvojnih potreba Grada po pitanju sigurnosti dobave i kvalitete pitke vode. 76. – 2015. Juga u jedinstvenu gradsku cjelinu Analiza stanja održavanja lokalnih nerazvrstanih cesta i izrada programa njihovog održavanja 86. 92.) Provedba procesa edukacije propagandnim materijalima ili seminarima ili drugim provedbenim oblicima koji će se definirati u projektu Uspostaviti suradnju s pravnom osobom registriranom za obavljanje djelatnosti. prezentacija obrazovnog modela koji pridonosi uspješnom uključivanju romske djece u obrazovni sustav RH i društvo u cjelini. Organizirati sistem informiranja javnosti o kvaliteti zraka Organizirati sistem utjecaja na otklanjanju izvora onečišćenja zrake Nastavak kontinuirane suradnje Gradske uprave sa tvrtkom Međimurske vode d. odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Izrada analize stanja prometa i studije regulacije prometa u Gradu Čakovcu Izrada projekta sigurnosti sudionika u prometu sanacijom crnih točaka i smirivanjem prometa na opasnim mjestima Provesti javni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog i prometnog rješenja za kvalitetnu povezanost središta mjesta Čakovca i njegova tzv. 76 . 100. 81. sortiranja i baliranja i provesti proces javne prihvaćenosti tog projekta Pristupiti izvedbi projekta prikupljanja. 83. 91. 98. 74.. zaštite podzemnih voda.1. sukladno ciljevima Desetljeća za Rome 2005. nadograditi postojeći sistem prekvalifikacije i dokvalifikacije i poticajnim i potpornim mjerama u sistem uključiti sve zainteresirane nezaposlene i gospodarske subjekte koji imaju potrebu dokvalifikacije i prekvalifikacije svojih zaposlenika Prikupljanje informacija o inicijativama na temu Fonda za razvoj kadrova (REDEA – Studentska fondacija «za više znanja». 102.1. U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i zainteresiranim gospodarskim subjektima napraviti analizu potrebnih kadrova po kvalifikacijama. Nacionalnom programu za Rome i preporukama Vijeća Europe implementacija obrazovnog modela uočavanje jasnih pomaka i rezultata nakon provedene implementacije Projekta i završetka školske godine Preispitati koje javne djelatnosti imaju najviše uslužnih aktivnosti kada su u pitanju osobe iz Romske zajednice i sa njima iznaći mogućnost zapošljavanja Roma za kontakte sa Romima (Hrvatski zavod za zapošljavanje. sortiranja i baliranja otpada Izrada projekta programa sortiranja otpada na kućnom pragu i programa edukacije i podizanja ekološke svijesti građana Osiguranje potrebnih materijalnih resursa za sortiranje na kućnom pragu (kontejneri. 90. 88. 75. 82.. Centar za socijalnu skrb. 72. Strukovna grupa graditeljstva MŽ) i suradnja na iznalaženju jedinstvenog rješenja za Međimursku županiju Podnošenje prijedloga Međimurskoj županiji za osmišljavanje i za osnivanje Fonda za razvoj kadrova na nivou Županije Poticanje gospodarskih subjekata za uključivanje u Fond za razvoj kadrova i na aktivnu suradnju sa Fondom U aktivnostima organiziranja studija za deficitarne visokostručne kadrove uključiti i potrebu organiziranog znanstveno istraživačkog rada Podržati započete aktivnosti gospodarstvenika i na taj način stvarati pozitivnu klimu za podizanje neto osobnih primanja zaposlenika u gospodarstvu Istražiti mogućnost lokalnih potpora ili poreznih olakšica gospodarskim subjektima koji pojačanim trendom podižu prosječna neto primanja svojih zaposlenih u suradnji sa mjerodavnim institucijama ( škole.

106. 112. međužupanijsku i međuregionalnu suradnju. međužupanijsku i međuregionalnu suradnju U suradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Međimurje ustrojiti sustav aktivnog uključivanja Grada Čakovca u županijsku. 111. 108. Definiranje nadležnosti za održavanje lokalnih nerazvrstanih cesta Izrada plana i dinamike izrade detaljnih planova uređenja prostora posebnih namjena Izradu plana i dinamiku i izradu konkretnih detaljnih planova uređenja prostora provoditi uz interaktivnu suradnju sustava prostornog planiranja i korisnika prostora Analiza efikasnosti postojećeg sustava komunikacije Gradske uprave i Gradonačelnika sa građanima i gospodarstvenicima i unapređenje istog Analiza efikasnosti postojećeg sustava pisanih informacija i Internet stranice Grada Čakovca i poboljšanje istog Uvođenje sustava redovitog održavanja gospodarskih foruma i javnih tribina kao modela informiranja i neposredne suradnje i razmjene informacija sa gospodarstvenicima i građanima Izraditi publikaciju ili informaciju o postojećoj uključenosti Grada Čakovca u županijsku. 110.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 105. te oformiti sustav stalnih informacija zainteresiranim subjektima o mogućnostima povezivanja i uključivanja u suradnju 77 . 109. 107.

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca PRILOG 11 Opisi i shematski prikaz položaja i uređenja poduzetničkih zona 78 .

o. Dil Europa .trgovina na veliko motornim vozilima trgovina na veliko i malo .Međimurje MEMONT .o.trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima trgovina na veliko i malo proizvodnja metala i proizvoda od metala . grijanje. M-štik vezionica Dinamic trade d.d. plin.o.o.o.postavljanje podnih i zidnih obloga 64 79 .o.o. Prima namještaj Strojarstvo Branilović Kermek d.proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa 27 18 9 318 građevinarstvo .P D. Auto centar Baumgartner d.o.o. TSG d.O.o.o.trgovina na veliko motornim vozilima trgovina na veliko i malo .o.leasing d. Chemosan d.o. hlađenje trgovina na veliko i malo .o.proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova trgovina na veliko i malo .trgovina na veliko motornim vozilima proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda . MTČ Tvornica čarapa d.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Naziv zone: Industrijska zona Zapad Površina zone/m2 Broj parcela u zoni Broj slobodnih parcela Prosječna veličina parcele/m2 Cijena po m2 Visina komunalnih doprinosa Broj poduzetnika koji djeluju u zoni Opremljenost komunalnom infrastrukturom Stanje PPU jedinice lokalne samouprave Stanje DPU zone Građevinska dokumentacija 262.o. Đurkin d. Auto line d.o.instalacije za vodu.o.o. Memont .o.o.o. Panda d. AC Jesenović d. GUP građevna dozvola i sva projektna dokumentacija Broj zaposlenih u zoni 14 3 14 9 68 Naziv tvrtke MAGDIĆ d.O.o.o.o. Djelatnosti koje poduzetnici obavljaju u zoni trgovina na veliko i malo .trgovina na veliko motornim vozilima građevinarstvo .339 37 0 20 kn/m3 građevine koja se gradi (18) djelomično donesen 1993. Autoshop d.

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 80 .

Auto moto markt 108. pića i duhanskih proizvoda trgovina na veliko i malo trgovina na veliko i malo/trgovina na veliko motornim vozilima 423 5 Broj zaposlenih u zoni 694 81 . GUP građevna dozvola i sva projektna dokumentacija Djelatnosti koje poduzetnici obavljaju u zoni proizvodnja kože i proizvoda od kože proizvodnja hrane.466 13 6 150 kn 20 kn/m3 građevine koja se gradi 4 djelomično donesen 1993. industrija obuće Čakovečki mlinovi .Uljara Trgohit d.o.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Naziv zone: Privredna zona uz Zagrebačku ulicu Površina zone/m2 Broj parcela u zoni Broj slobodnih parcela Prosječna veličina parcele/m2 Cijena po m2 Visina komunalnih doprinosa Broj poduzetnika koji djeluju u zoni Opremljenost komunalnom infrastrukturom Stanje PPU jedinice lokalne samouprave Stanje DPU zone Građevinska dokumentacija Naziv tvrtke Jelen d.d.o.

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 82 .

Perutnina Ptuj PIPO UNIMER d.o.702 20 kn/m3 građevine koja se gradi 7 923 djelomično donesen 1993. GUP građevna dozvola i sva projektna dokumentacija Broj zaposlenih u zoni 250 12 26 1 514 47 73 Naziv tvrtke Tubla tekstil d.d.o.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Naziv zone: Industrijska zona Istok Čakovec Površina zone/m2 Broj parcela u zoni Broj slobodnih parcela Prosječna veličina parcele/m2 Cijena po m2 Visina komunalnih doprinosa Broj poduzetnika koji djeluju u zoni Broj zaposlenih u zoni Opremljenost komunalnom infrastrukturom Stanje PPU jedinice lokalne samouprave Stanje DPU zone Građevinska dokumentacija 694.o.o. Transport Arno/Magdalenić Ljiljana Trgokontakt d.reciklaža metalnih ostataka i otpadaka veterinarske djelatnosti 83 .proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa trgovina na veliko i malo cestovni prijevoz robe trgovina na veliko i malo proizvodnja.o. promet i prerada sirovine Veterinarska stanica Čakovec d. obrada i konzerviranje mesa ostala prerađivačka industrija .o.o. Djelatnosti koje poduzetnici obavljaju u zoni proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda .o. MGP d.

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 84 .

i sanitarnom opr. Staklo Kavran d. 39. na veliko građ. plinoopskrba i javna rasvjeta donesen 1993.o. Najveći dio zemljišta u vlasništvu Grada Čakovca. donesen 2000.250 150 kn 20 kn/m3 građevine koja se gradi 1 Komunalno neopremljena.Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Naziv zone: Radna zona Martane Čakovec Površina zone/m2 Broj parcela u zoni Broj slobodnih parcela Prosječna veličina parcele/m2 Cijena po m2 Visina komunalnih doprinosa Broj poduzetnika koji djeluju u zoni Opremljenost komunalnom infrastrukturom Stanje PPU jedinice lokalne samouprave Stanje DPU zone Vlasnička struktura zemljišta Građevinska dokumentacija Naziv tvrtke Staklarska radnja Kavran & co. Broj zaposlenih u zoni 18 5 85 . mat.010 12 10 3. odvodnja. dijelovi privatnog zemljišta planiraju se otkupiti Djelatnosti koje poduzetnici obavljaju u zoni soboslikarski i staklarski radovi trg. potrebno: prometnice.o. vodoopskrba.

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 86 .

om - 87 . Privatno zemljište (planira se izvršiti otkup ili komasacija u skladu sa PUP .Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca Naziv zone: Zona male privrede Krištanovec Površina zone/m2 Broj parcela u zoni Broj slobodnih parcela Prosječna veličina parcele/m2 Cijena po m2 Visina komunalnih doprinosa Broj poduzetnika koji djeluju u zoni Broj zaposlenih u zoni Opremljenost komunalnom infrastrukturom Stanje PPU jedinice lokalne samouprave Stanje DPU zone Vlasnička struktura zemljišta Građevinska dokumentacija 15. potrebno: prometnice. odvodnja.537 50 kn 20 kn/m3 građevine koja se gradi 0 0 Komunalno neopremljena.221 6 6 2. plinoopskrba i javna rasvjeta donesen 1993. vodoopskrba. donesen 2003.

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 88 .

Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca PRILOG 12 Izvješće s javne rasprave o Strateškom planu gospodarskog razvoja Grada Čakovca 89 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful