VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA МЕNADŢMENT U SAOBRAĆAJU - NIŠ

Strategija razvoja saobraćaja
Prof . dr Lalić Zoran Niš,2009. Simić SlaĊana 2-S/09

Drumski saobraćaj

UVOD
• Nakon trazicionih promena u zemljama centralne i istoĉne Evrope stvoreni
su uslovi za ostvarivanje intenzivne meĊunarodne razmene ovog podruĉja sa EU.Dostizanje visokih standarda u pogledu kvaliteta robe i usluga u skladu sa regulativomEU uslovljeno je sprovoĊenjem korektivnih mera u svim sistemima koji uĉestvuju u uspostavljanju saradnje sa najrazvijenijim zemljama. Savremeni tokovi robe zahtevajukombinovanje razliĉitih vidova saobraćaja i razvijenu saobraćajnu infrastrukturu

• Stategija

razvoja ţelezniĉkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Srbiji do 2015. godine objavljena je u Sluţbenom glasniku. Kako je navedeno, strategija se zasniva na bezbednosti, savremenim tehnologijama i opredeljenju Srbije ka Evropskoj uniji. Bolja transportno-infrastrukturna opremljenost Srbije omogućiće da se više robe i usluga proizvodi, troši i izvozi, navodi se u tom dokumentu. Strategija obuhvata obnovu, rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju. Finansiranje će se obavljati iz kredita meĊunarodnih institucija, donacija, evropskih fondova, javno-privatnog partnerstva.

Strategija razvoja saobraćajnog sistema
• Uz energetski sektor, saobraćajni sistem je najznaĉajniji potencijalni

pokretaĉ privrednog razvoja, posebno malih i srednjih preduzeća, ĉime posredno moţe imati znaĉajnu ulogu u procesu otvaranja novih radnih mesta i smanjenju stope nezaposlenosti. Istovremeno, saobraćaj je i jedan od primarnih ĉinilaca privrednog i društvenog ambijenta koji presudno utiĉena percepciju pojedinca o kvalitetu ţivotnih uslova. Nivo ugroţenosti ţivotne sredine u velikoj meri zavisi od saobraćajnog sektora. Razvijaju se metodologije egzaktnog prevoĊenja fiziĉkih pojava, kao što su buka, vibracije, zagaĊivanje vazduha, udesi pri prevozu opasnih materija itd, u troškove koji se zbog svojih specifiĉnosti nazivaju eksternim troškovima i moraju se uzeti u obzir kada se govori o zaštiti ţivotne sredine i oĉuvanja resursa. Mera priznavanja eksternih troškova odreĊuje meru odgovornosti drţave prema tim pitanjima. Zato je osnovni zadatak programskih naĉela Odbora za saobraćaj stvaranje uslova za podizanje kvaliteta, pouzdanosti, bezbednosti i pristupaĉnosti saobraćajnog sektora na nivo kompatibilan evropskim standardima, što je moguće postići sledećim merama:

. kako bi se u punoj meri valorizovala povoljnost geografskog poloţaja prilagoĊavanjem regionalnog saobraćaja demografskoj i privrednoj strukturi pojedinih regiona. Sve u cilju sniţavanja troškova sopstvenog poslovanja. koja će dovesti do instalisanja regulatorne i institucionalne strukture. kao osnovne pretpostavke optimalne realizacije trţišnih zahteva uz optimizaciju logistiĉkih i distributivnih troškova dovoĊenjem parametara saobraćajnog sistema na panevropskim koridorima u našoj zemlji na nivo interoperabilnosti u odnosu na okruţenje. zasnovane na principima optimizacije eksternih i logistiĉkih troškova harmonizacijom zakonske regulative u oblasti saobraćaja sa regulativom EU. eliminisao njihov duţniĉki status i stvorili uslovi za privatizaciju saobraćajnih preduzeća ili delova preduzeća. kako bi se ona dovela na ekonomski odrţiv nivo.Strategija razvoja saobraćajnog sistema • • projektovanjem dinamiĉne saobraćajne politike i strategije razvoja saobraćaja. uz permanentno odvijanje deregulativnog procesa ubrzavanjem procesa restruktuiranja javnih preduzeća u oblasti saobraćaja. konsekventnog sniţavanja uĉešća troškova prevoza u ceni proizvoda na trţištu i poboljšanje ţivotnog standarda zaposlenih u saobraćaju • • • • • • stvaranjem stimulativnih pretpostavki za razvoj prateće proizvodne i remontne industriji i povećanje izvoznih potencijala privrede uvoĊenjem savremenih sistema i metoda bezbednosti saobraćaja uvoĊenjem regulatorne i institucionalne funkcije intermodalnog saobraćaja. neophodne za uspostavljanje otvorenog saobraćajnog trţišta i eliminisanje principa nelojalne konkurencije i monopola.

su dinamiĉne.opseţne i sloţene. sa izraţenom socijalnom komponentom. neophodno je obezbediti opšti konsenzus zainteresovanih strana u tom procesu. . da bi saobraćajni sektor mogao da odgovori zahtevima naše privrede i društva. Da bi se sprovele. uspostavljanjem visokog nivoa razumevanja potrebe paralelnog odvijanja procesa deregulacije i dostizanja ekonomske odrţivosti saobraćajnog sektora u našoj zemlji. kao i zahtevima koje diktiraju evropski standardi.Strategija razvoja saobraćajnog sistema • Promene koje se moraju sprovesti.

na bazi kvalitativne analize rešenja s aspekta odnosa visine ulaganja i efekata definisanje predloga regulatornih rešenja za upravljanje aktivnostima na koridorima 7 i 10.Strategija razvoja saobraćajnog sistema • Navedene mere se realizuju sprovoĊenjem sledećih konkretnih aktivnosti: – definisanje osnove strategije razvoja saobraćajnog sistema. Zakona o bezbednosti u ţelezniĉkom saobraćaju. što je osnovni preduslov za smanjenje uloge drţave u oblasti saobraćaja – – – definisanje osnove za stimulisanje primene savremenih principa logistiĉkih i distributivnih lanaca definisanje mera za zaustavljanje trenda povećanja dugova JP Ţeleznice Srbije i JAT-a razmatranje novih osnova spoljnog zaduţivanja i definisanje mera za ublaţavanje negativnih efekata Iz kojih izvora će se vršiti otplaćivanje zajmova kada kašnjenje u procesu izvoĊenja radova onemogućuje realizaciju profitne komponente zajmovne strukture razmatranje modela i toka restruktuiranja javnih preduzeća u oblasti saobraćaja. analiza uticaja razvoja saobraćaja na razvoj prateće proizvodne i remontne industrije i povećanje izvoznog potencijala domaće privrede definisanje komleksnog pristupa problemu panevropskih koridora. kao što su eksterni troškovi saobraćaja i optimizacija logistiĉkih troškova – ubrzano donošenje Zakona o vazdušnom saobraćaju. Zakona o PTT saobraćaju – izrada predloga Zakona o prevozu opasnih materija. sa pripadajućim prikljuĉcima definisanje osnova za razvoj regionalnog saobraćaja – – – – – . Zakona o bezbednosti u drumskom saobraćaju. na bazi savremenih principa. Zakona o drumskom saobraćaju i Zakona o vodnom saobraćaju – izrada predloga pravnog i institucionalnog regulisanja oblasti kombinovanog transporta sa principima intermodalnosti – preispitivanje i redefinisanje Zakona o javnim preduzećima i Zakona o preduzećima.

koji u osnovi karakterišu sledeće odrednice: . – jaĉanje ekološke svesti – stalno smanjenje uloge drţave konsekventno trebaju da obezbede integrisanje našeg saobraćajnog sistema u saobraćajni sistem EU.Strategija razvoja saobraćajnog sistema • Sve aktivnosti je potrebno sprovoditi u okviru koraka koji – otvorenost trţišta (slobodan pristup infrastrukturi svim zainteresovanim operaterima) – interoperabilnost kao osnov pristupa širem trţištu – strogi okviri propisne regulative – dinamiĉno sprovoĊenje sistemskih mera za smanjenje logistiĉkih troškova – stalno praćenje nivoa eksternih troškova i delovanje u smeru njihove optimizacije.

mezo i makro planu. za razliku od sadašnjosti i prethodnog perioda. odnosno partikularnih odluka vezanih za pitanja razvoja saobraćaja. a prema odreĊenim kljuĉevima (poznatim pre svega Vladi) • • • . pre svega na bazi poznavanja saobraćajnog podsistema na mikro. na njegovom ĉelu.Program razvoja saobraćajnog sistema U periodu koji sledi resorni Odbor za saobraćaj se zalaţe da se prioritetno sprovedu sledeće mere koje će stvoriti uslove za unapreĊenje saobraćajnog sistema: Formiranje kompetentnog Ministarstva saobraćaja sa kompetentnim ministrom. Formiranje ekspertskih timova sastavljenih od struĉnjaka iz razliĉitih oblasti saobraćaja. pri Ministarstvu saobraćaja. ĉiji bi osnovni zadatak bio formulisanje i predlaganje globalnih strateških odluka saobraćajne politike. koji razumeju probleme u saobraćajnim podsistemima i pratećoj industriji . kao i pomoćnicima ministra . generalnih direktora i ostalih najodgovornijih lica iz sistema upravljanja preduzećima. Imenovanje kompetentnih Upravnih odbora. u kome su se ova lica imenovala na bazi politiĉke opredeljenosti.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ • Tranzicioni procesi u zemljama Centralne i Istoĉne Evrope nastali kao rezultat prelaska socijalistiĉkog naĉina privreĊivanja na trţišni naĉin privreĊivanja svoju potpunu afirmaciju i ostvarenje cilja mogu postići jedino integrisanjem u jedinstveni trţišni i ekonomski sistem Evrope. Planiranje strategije razvoja saobraćaja u okruţenju opšte globalizacije privrede uslovljavaju faktori koje moramo uzeti u obzir: . Strategiju razvoja saobraćajnih sistema moramo posmatrati kao deo opštih kretanja privrednih tokova u procesu prerastanja nacionalnih i regionalnih ekonomija u jedinstven evropski ekonomski prostor.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ – U Evropi jaĉaju procesi politiĉke. politiĉke i druge institucionalne strukture. – EU se razvija kao ekonomska i monetarna unija sa jedinstvenom spoljno-bezbedonosnom politikom sa tendencijom proširenja. koridora 10 i 7 kroz valorizaciju saobraćano geografskih prednosti koje oni pruţaju. – Unutar EU produbljuju se procesi integracije. – Na budući razvoj saobraćajnog sistema posebno će uticati stavljanje u funkciju i korišćenje tranzitnih pravaca tzv. – Stvaraju se preduslovi za integraciju zemalja u tranziciji u zapadne ekonomske. ekonomske i vojne integracije. – Procesi integracije u Evropi neminovno se odraţavaju i na balkanske zemlje. . a istovremeno teĉe proces proširenja EU na Centralnu i Istoĉnu Evropu.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ • Posmatrano sa kvalitativnog aspekta – – osnovna drumska infrastruktura nije na zadovoljavajućem nivou. Prolazima magistralnih puteva kroz gradove. . Nezadovoljavajućim stanjem kolovoza Nezadovoljavajućim stanjem saobraćajne signalizacije Nedovoljnim stepenom bezbednosti. Negativnim uticajem na okolinu usled buke i zagaĊenja vazduha. Vršnim opterećenjima u gradovima. Nezadovoljavajućim projektovanim standardima na znatnom delu magistralnih puteva. što se ogleda u : – – – – – – Relativno malom uĉešću autoputeva u mreţi magistralnih puteva.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ • Za rešavanje svih problema u saobraćaju kao polaznu osnovu vidi formiranje Ministarstva saobraćaja kao samostalnog ministarstva saĉinjenog od najeminentnijih struĉnjaka sa meĊunarodnim iskustvom u ovoj oblasti. Zbog toga treba nekoliko brzih koraka na samom formiranju Ministarstva saobraćaja kao samostalnog ministarstva: . Prioritet su svi oblici evroatlanskih integracija. I da najbrţi put do tog cilja vodi preko usaglašavanja zakonske regulative sa evropskim zaklonim iz svih oblasti. a posebno onih propisa koji ubrzavaju integrisanje saobraćajne infrastrukture u evropske tokove.

a pre svega sa organima lokalne samouprave. Prioritet u ovom poslu je završetak i rekonstrukcija cele trase koridora 10 kroz Sbiju ukljuĉujući i i sve elemente koji su nezobilazan uzrok realizacije ovog posla (Spoljni magistralni prsten oko Beograda.DRUMSKI SAOBRAĆAJ • • • Hitno usvajanje strategije rada ministarstva saobraćaja sa jasno definisanim prioritetima uz realno sagledavanje sopstvenih mogućnosti Usvajanje Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima Usvajanje Zakona o planiranju i izgradnji koji olakšava i skraćuje vreme do poĉetka izvoĊenja objekata saobraćajne infrastrukture a ujedno drastiĉo više sankcioniše sve oblike manipulacije u ovoj oblasti U okviru ministarstva formirati poseban sektor za izradu propisa koji definišu uslove projektovanja i izvoĊenja svih pratećih elemeata putne mreţe a koji nisu defnisani postojećim propisima u smislu uvoĊenja novih tehnologija u upravljanje saobraćajem. koncesionih i kreditnih obaveza preuzetih od prethodnih nosioca saobraćene politike Preispitivanje raspoloţivih kapaciteta u drmskom transportu Ozbiljnije uĉešće ministarstva saobraćaja u realizaciji kapitalnih objekata saobraćajne infrastrukture uz jasniju saradnju sa svim organima koji su zaduţeni za realizaciju ovih projekata. Ovde se pre svega misli na sve oblike savremenih informacionih tehnologija koji obezbeĊuju veći nivo bezbednosti u saobraćaju uz stalni nadzor nad putnom mreţom i informisanje svih uĉesnika u saobraćaju kao i zapoĉinjanje uvoĊenja sistema praćenja vozila i pozicioniranja putem mreţe sistema satelitske navigacije mreţe GPS. • • • • • Ispitivanje svih zapoĉetih tendera. Unutrašnji magistralni prsten Beograda i obilaznice oko svih većih gradova u Srbiji sa direknim vezama na trasu koridora 10) Analiza obraĊene projektne dokumentacije i pokretanje procesa izrade svih nedostajućih projekata po prethodno usvojenoj strategiji kako se nebi desilo da relizacija projekta za koje postoje sredstva ĉeka projektnu dokumentaciju .

u cilju obezbeĊivanja njene optimalne trajnosti i optimizacije troškova tekućeg i investicionog odrţavanja. Optimizacija broja zaposlenih u svim segmentima drţavne uprave zaduţenim za funkcionisanje saobraćajnog sistema u Srbiji Zapoĉinjanja realnog socijalnog dijaloga sa sindikatima. Zaoštravanje tehnološke i radne discipline i aktiviranja sluţbe unutrašnje kontrole sa rigoroznim sankcionisanjem svakog oblika nediscipline. . sa opredeljenjem konkretnih mera za unapreĊenje stanja. u okviru koga treba dogovoriti primenu svih ovih mera u drumskom saobraćaju. Izrade odgovarajućih planova revitalizacije postojeće putne mreţe. Zapoĉinjanje sa rekonstrukcijom i osavremnjavanjem robno transpornih centara (RTC) na primeni integralnog kombinovanog transporta. sa primenom principa logistiĉkih lanaca i distributivnih u svim vidovima transporta. u cilju smanjenja troškova. Zapoĉinjanje uvoĊenja jedinstvenog informacionog sistema u drumskom saobraćaju.DRUMSKI SAOBRAĆAJ • Definisanje sistema kontrole izvoĊenja radova na putnoj infrastrukturi. • • • • • • • • • Kompleksna analiza realizacija projekata finansiranih iz sredstava dobijenih od Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj. Reorganizovanje rada u transportnim preduzećima na principu marketing koncepta u sveri privatizacije i komercijalizacije. Zapoĉeti sa procesom uvoĊenja normi kvaliteta u transportu robe i putnika iskazano kroz cenu korišćenja prevoznih kapaciteta.

sa jedne. kao i na niţem nivou regionalnih na nacionalnom i lokalnom nivou. trţišnim osnovama. i mobilnh kapaciteta. Uticati na formiranje i usvajanje novih društvenih vrednosti i stavova znaĉajnih za racionalnu saobraćajnu politiku sa akcentom na bezbednost. novi marketing program i imix u drumskom transportu putnika i robe. Završiti sa usklaĊivanjem zakonske regulative i propisa usklaĊenih sa meĊunarodnim i propisima Srbije • • • • • • • • • • Dalje usklaĊivanje investicione politike za izgradnju putne mreţe za magistralne pravce na meĊunarodnom i nacionalnom nivou.DRUMSKI SAOBRAĆAJ • Na osnovu ovako postavljenih ciljeva vaţno je uspostaviti saobraćajnu politiku koja više neće zavisiti od promene vlasti u Srbiji već će biti pogonska snaga svih daljih integracija Srbije i to pre svega: Permanentno odrţavanje putne mreţe prema definisanim prioritetima Restruktuiranje voznih parkova u smislu unifikacije vozila i primena zakona što bi dovelo do efikasnijeg poslovanja u drumskom transportu i meĊunarodnom (u prevozu robe i putnika) Realizovanje organizacije i upravljanja radovima tekućeg i investicionog odrţavanja infrastrukturnih objektima. Sukcesivno rešavati problem viškova radne snage u transpornim preduzećima na osnovu socijalnog program u dogovoru sa sindikatima. Završetak uvoĊenja sistema informisanja i praćenja GPS sa proširenjem na celoj teritoriji i povezivanjem sa EU. zaštitu ĉovekove okoline. Primenu striktne kontrole sprovoĊenja propisa nadleţnih inspekciskih organa . na modernim. Modernizacija sistema signalizacije u smislu povećanja konfora i bezbednosti saobraćaja. sa druge strane. .

stvaranje plana restauracije finansijskog sistema ţeleznice. u cilju usklaĊivanja zakonodavstva u oblasti ţelezniĉkog saobraćaja sa evropskim propisima. • . Odbor se se zalaţe da pre svega doĊe do rešavanja sledećih pitanja bitnih za unapreĊenje ţelezniĉkog saobraćajnog sistema: • Upravljanja eksternim dokumentima koja su od interesa za rad ţelezniĉko transportnih organizacija.ŢELEZNIĈKI SAOBRAĆAJ U periodu koji se odnosi na primenu kratkoroĉnih mera (tri meseca). kao osnovu za zapoĉinjanje ozbiljnih pregovora sa poveriocima oko utvrĊivanja naĉina i modaliteta vraćanja dugova. a sve u cilju pribliţavanja naše ţeleznice ţeleznicama Evropske Unije UtvrĊivanja stvarnog stepena i strukture zaduţenost JP Ţeleznica Srbije u zemlji i inostranstvu. S tim u vezi.

Kompleksnu analizu realizacije projekata finansiranih iz sredstava dobijenih od Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj. Pokretanja procesa hitne sanacije najkritiĉnijih mesta na ţelezniĉkoj mreţi. sa jedne strane. U tom smislu izvršilo bi se i detaljno preispitivanje odnosa sa preduzećima na koje je Ţeleznica usmerena u sferi odrţavanja.ŢELEZNIĈKI SAOBRAĆAJ • Zapoĉinjanja izmene organizacije tekućeg i investicionog odrţavanja stabilnih i mobilnih kapaciteta ţeleznice. ali i prema obimu traţnje na trţištu prema pojedinim uslugama koje ţelezniĉki transportni sistem nudi. u što kraćem vremenskom periodu. Zaoštravanja tehnološke i radne displine i rigorozno sankcionisanje svakog oblik otuĊenja materijalnih dobara preduzeća. pri ĉemu je neophodno ostvariti i efikasnu kontrolu trošenja sredstava. Reorganizovanja rada na principima marketing koncepta u sferi komercijalizacije ţelezniĉke infrastrukture. koja nije direktno vezana za ostvarivanje primarne delatnosti. pre svega u skladu s raspoloţivim kapacitetima. u okviru koga treba dogovoriti primenu svih ovih mera u ţelezniĉkom sistemu. sa opredeljenjem konkretnih mera za unapreĊenje stanja. Zapoĉinjanje realanog socijalnog dijaloga sa sindikatima. • • • • • • • • Preusmeravanja sredstava iz budţeta na projekte koji garantuju ostvarivanje maksimalnih pozitivnih efekata na relaciji dobit-kapacitet-revitalizacija. . Uspostavljanja racionalnije organizacije funkcionisanja ţelezniĉkog saobraćaja. Izrade odgovarajućih planove revitalizacije kako celokupne mreţe. kao kritiĉnog faktora na trţištu. sa druge. tako i pojedinih pruga.

odrţavanja i eksploatacije infrastukture od funkcije prevoza putnika i robe. od osnivaĉa. autostop ureĊaja i automatskih pruţnih blokova. . remonti relejnih ureĊaja. TakoĊe. kao osnove za razvoj informacionog sistema. kroz koji treba izvršiti paţljivo razdvajanje funkcije izgradnje. uz maksimiziranje pozitivnih efekata ovog razdvajanja na osnivaĉa i pojedinaĉna zavisna preduzeća. Revitalizacija telekomunikacionog sistema i njegove modernizacije. S tim u vezi je i reorganizacija upravljanja finansijama preduzeća. u smislu centralizacijedecentralizacije preduzeća i oblikovanja organizacije niţih oblika organizacionih delova Ţeleznica Srbije. u drugom pravcu restruktuiranja. kao osnove daljeg razvoja ţelezniĉkog saobraćajnog sistema: • • Restruktuiranje i sprovoĊenje nove organizacije ţeleznice. pri ĉemu ovakvo razdvajanje treba da doprinese ostvarivanju što većeg uticaja marketing koncepcije na sistem. kao i zamene optike na signalima putnih prelaza. Sanacija elektrotehniĉkih postrojenja kroz postepeno obnavljanje postojeće kontaktne mreţe. napojnih ureĊaja. Odbor se zalaţe da se krene u realizovanje sledećih ciljeva. • • • Rekonstrukcije signalno-sigurnosnih postrojenja. Rekonstrukcija i modernizacija vuĉnih i vuĉenih vozila koja bi se ogledala pre svega: dovoĊenjem u ispravno stanje voznih sredstava neophodnih za izvršenje ekonomski pokrivenog reda voţnje u putniĉkom saobraćaju i obima planiranog prevoza robe u teretnom saobraćaju.ŢELEZNIĈKI SAOBRAĆAJ U periodu koji se odnosi na primenu srednjoroĉnih (godinu dana) mera. obezbeĊenjem organizacionih i materijalnih uslova zatekuće odrţavanje voznih sredstava u ţelezniĉkim radionicama i opremanjem vuĉnih vozila nedostajućim ureĊajima za bezbednost saobraćaja. obezbeĊenjem organizacionih i materijalnih uslova za redovne i vanredne opravke voznih sredstava. ĉiji je osnivaĉ Ţeleznica. zamenom njenih dotrajalih delova. Posebnu paţnju pri sprovoĊenju restruktuiranja na definisanja oblika oraganizacije. izvršiti odvajanje zavisnih preduzeća. loše ili nekvalitetne kontaktne mreţe.

pri ĉemu treba sa Vladom Srbije definisati prelazni period za zapoĉinjanje ovakvog naĉina preraspodele uz preciziranje meĊusobnih obaveza dinamiĉkim planom koje se moraju realzovati tokom ovog perioda.ŢELEZNIĈKI SAOBRAĆAJ • Donošenje zakonske regulative i definisanje tehniĉkih pretpostavki funkcionisanja ţelezniĉkog sisteme koji omogućuju ukljuĉivanje srpske ţeleznice u sistem kombinovanog saobraćaja. Donošenje novog Kolektivnog ugovora za ŢTP "Beograd" kroz socijalni dijalog sa sindikatima. u prvih šest meseci nove uprave preduzeća. UtvrĊivanje realnih modela upravljanja magistralnim i regionalnim podsistemima u okviru celokupnog sistema ţelezniĉkog saobraćaja. • • • . UvoĊenje sistema isplaćivanja zarada zaposlenima u ŢTP "Beograd" iz realnih izvora. kojim će se eliminisati rastuće socijalne tenzije u preduzeću. ostavorenih iz poslovanja preduzeća i sprovoĊenje novog naĉina korišćenja budţetskih sredstava striktno za investicione poslove.

zaštitu ĉovekove okoline. Sukcesivno rešavati problem viškova radne snage na ţeleznici na osnovu predhodno definisane nove organizacije rada ţelezniĉkog saobraćajnog sistema. na modernim. novih lakih elektromotornih i dizel motornih vozova za unutrašnji putniĉki saobraćaj kao i izgradnja infrastrukture za odrţavanje novih vozila. Odbor se zalaţe za pokretanje rešavanja sledećih pitanja kljuĉnih za dalji razvoj ţelezniĉkog saobraćajnog sistema: • • • • • • • • Revitalizovanje i modernizovanje ţelezniĉke mreţe prema definisanim prioritetima. i mobilnih kapaciteta. bilateralnih i multilateralnih sporazuma i drugih normativnih ţelezniĉkih akata. Definisati i uvoditi savremene organizacije putniĉkog i teretnog saobraćaja. sa jedne. Nastavljanje modernizacije elektrotehniĉkih postrojenja i elektrifikaciju pruga.ŢELEZNIĈKI SAOBRAĆAJ U periodu koji se odnosi na primenu dugoroĉnih mera (tri godine). Zaokruţiti drţavnu i ţelezniĉku regulativu koja se odnosi na primenu meĊunarodnih i jugoslovenskih propisa. kao i regionalnih na nacionalnom i lokalnom nivou. Uticati na formiranje i usvajanje novih društvenih vrednosti i stavova znaĉajnih za racionalnu saobraćajnu politiku sa akcentom na bezbednost. Realizovanje organizacije i upravljanja radovima tekućeg i investicionog odrţavanja infrastukturnih objekata. • • • Izvršiti dalje prilagoĊavanje i razvijanje informacionih sistema kompatabilnih sa evropskim standardima. Dalje usklaĊivanje investicione politike za magistralne pravce na meĊunarodnom i nacionalnom nivou. a u direktnoj zavisnosti od progresije stepena razvijenosti istog prema vremenenskoj distanci. trţišno usmerenim osnovama. novi marketing program i imidţ ţeleznice. sa druge strane. . Nabavljanje novih vuĉnih i vuĉenih sredstava. normi. i to: novih putniĉkih kola za unutrašnji saobraćaj. standarda. Nastavljanje opremanja znaĉajnih pruga savremenim sistemima za povećanje bezbednosti.

Završetak zapoĉetih investicionih poduhvata uz struĉnu i kvalifikovanu reviziju i inovacije u skladu s aktuelnim stanjem radova. a prema savremenim struĉnim saznanjima i tendencijama. koji bi se ogledao u primeni novih tehnika i tehnologija putniĉkog i teretnog saobraćaja. Neke od ovih mera moći će biti realizovane od strane sledeće Vlade. Odbor predlaţe da se sprovodu i sledeće mere kljuĉne za dugoroĉni razvoj. Realizaciju kompleksnog projekta tehniĉki i tehnološki novog ţelezniĉkog saobraćajnog sistema. . Realizacija meĊunarodnih projekata (Koridor 10). Pre svega to su sledeće mere: • • • • • • Završetak restruktuiranja ţeleznice. Formiranje novih operatora ţelezniĉkog saobraćaja. SprovoĊenje dugoroĉnog programa razvoja infrastuktrure.ŢELEZNIĈKI SAOBRAĆAJ U odnosu na dugoroĉne ciljeve u oblasti ţelezniĉkog saobraćajnog sistema. dok za neke od tih mera biće potreban još duţi period.

slobodnog pristupa i zaštite). Politika vazdušnog saobraćaja EU razvijala se dugi niz godina. kako bi se ujednaĉili uslovi poslovanja (usaglašavanje sistema otvorenog trţišta. je ulazak RS u Evropsku Uniju (EU).VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ • Strateška odluka Vlade Republike Srbije (RS). Ovo je prouzrokovalo znaĉajno sniţenje cena uz konstantni porast kvaliteta usluga. . Liberalizacija trţišta odvijala se postepeno uz rigorozne mere osiguranja i usaglašavanja. Rezultat liberalizacije i stroge regulacije je veliko povećanje konkurencije na svim poljima kao i velika konkurentska borba izmeĊu kompanija koje pruţaju tradicionalne usluge prevoza putnika i robe. kao i veća konkurencija meĊu aerodromima i pratećim sluţbama. pojava novih kompanija sa drugaĉijim vidovima prevoza putnika (Low Cost kompanije).

– Upravljanju vazdušnim saobraćajem. koja se zasniva na: – Zajedniĉkom pristupu trţištu vazdušnog saobraćaja. – UsklaĊivanju socijalnih pitanja. . poštovanju pravila ukljuĉujući oblasti sigurnosti i bezbednosti.VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ • Strategija vazdušnog saobraćaja RS je u sticanju uslova i implementacije multilaterarnog sporazuma izmeĊu EU i RS o uspostavljanju zajedniĉkog evropskog vazduhoplovnog podruĉja (ECAA). – Zaštiti ţivotne sredine. – Jednakim uslovima konkurencije.

tako da RS u nastupajućem vremenskom periodu realizacijom dogovorenih tranzicionih aranţmana postane punopravni ĉlan ECAA. a aerodromi-aerodromi ESAA. tako da naši avio prevozioci postanu avio prevozioci ESAA. za što je moguće brţu realizaciju ugovorenih tranzicionih aranţmana. Odbor za Saobraćaj u potpunosti podrţava punopravno ĉlanstvo RS u ESAA i radiće na sticanju uslova. Postepena tranzicija našeg vazdušnog saobraćaja do punopravnog ĉlanstva u ESAA podleţe monitoringu i proceni EU o uspešnosti implementacije standarda ESAA i uslov je našeg prijema u stalno ĉlanstvo ESAA.VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ • RS preko vazduhoplovnih vlasti to jest Direktorata za Civilno Vazduhoplovstvo (DCV) treba da omogući ispunjenje pravila i standarda ECAA za sve uĉesnike u vazdušnom saobraćaju RS. .

Osnovni preduslovi za završetak strukturnih reformi. godine utvrĊene su prioritetne aktivnosti. zlatne akcije). politike i mere neophodne za uspostavljanje odrţivog i stabilnog rasta vazdušnog saobraćaja. – Privatizacija JP (u EU većina nacionalnih kompanija je privatizovana. predprivatizaciju treba ubrzati na osnovu usvojenih strateških planova i pojedinaĉnih programa poslovanja JP. kao jednog od ĉinioca ukupnog privrednog rasta. .VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ Osnovne institucionalne aktivnosti u oblasti vazdušnog saobraćaja • Nacionalnom strategijom privrednog razvoja RS do 2012. povećanje konkurentnosti i korporativnog sektora u vazdušnom saobraćaju su: – Restruktuiranje Javnih Preduzeća (JP). – Realizacija procesa privatizacije JP. a drţava je u mnogim sluĉajevima zadrţala većinski ili manjinski paket akcija. ĉesto sa pravom tzv. – Razvoj efikasne vazduhoplovne infrastrukture.

kroz osnivanje zavisnih društava (Privredna avijacija. – Maksimalno povećati vrednost core kompanije pred privatizacioni postupak. • • Efekat privatizacije JP Jat Airways treba da omogući stvaranje nove vazduhoplovne kompanije u RS. koja će koordinirati izradu i usvajanje strategije za restruktuiranje i privatizaciju JP. JP Aerodrom Nikola Tesla (JPANT) Dosadašnjim restruktuiranjem JPANT postignuto je da se aktivnosti skoncentrišu na osnovnu delatnost saobraćaj: Izdvojene su sporedne delatnosti i osnovana ĉetiri zavisna preduzeća: Aerodrom poljoprivredna operativa. • • • • • • • • • . odrediti politiku cena sa pozitivnim efektom poslovanja. biti ravnopravna i ekonomski uspešna kompanija u društvu vazduhoplovnih kompanija EU. koja će kao modernizovana (nova flota). – Dimenzionisati core kompaniju prema razvojnim planovima saobraćaja sa osnovnim ciljem povećanja produktivnosti. Objekti domaće i carinske prodaje izdati su u višegodišnji zakup. Aerodrom ĉistoća terminali (već privatizovano).VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ • Brzoj privatizaciji JP doprineće svakako i Agencija za restruktuiranje i privatizaciju Vlade RS. Vazduhoplovna medicina. Smanjen broj zaposlenih. uz već odvojene Jat Tehnika i Suport). Pilotska akademija. JP Jat Airways Pred donetu odluku Vlade RS o privatizaciji potrebno je : – Odvajanje non core delatnosti od osnovne delatnosti. Aerodrom ketering i Aerodrom parking Smanjen je broj organizacionih jedinica. reprogram dugova. – Postići ekonomsko finansijsku konsolidaciju. profitabilno organizovana.

kao osnovu za rad na poboljšanju performansi poslovnih procesa. to jest radi povećanja bezbednosti protoka putnika i robe. podzemne garaţe. Aktivno pratiti nabavku i primenu najsavremenije kompjuterske opreme radi efikasnijeg rada. Realizovati izgradnju regionalne mreţe aerodroma na teritoriji RS. eksploataciju termalnih izvora i prirodnog gasa. kao budućnost Beograda i RS. • • • •  Uvesti sistem upravljanja kvalitetom. u kome će biti poslovni centri. hoteli. gradaerodrom. drumskim (putni koridori 7 i 10) i vodenim (Luka Beograd) koridorima.VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ Odbor za saobraćaj smatra da bi u sledećem periodu trebalo: • • • • • • • Omogućiti povećanje prihvata putnika (po stopi većoj od 10% godišnje). Efikasnije korišćenje materijalnih i ljudskih resursa. poslovna zgrada JPANT i dr. Uspešno realizovati projekat za izgradnju i upravljanje aerodromskim terminalom u Bodrumu. u cilju povećanja obima prevoza putnika i karga za ceo region jugoistoĉne Evrope. Povećati tehnološke standarde u opsluţivanju aviona. Taj projekat koristiti kao referencu za nove poslove istog ili sliĉnog tipa na svetskom vazduhoplovnom trţištu. kao i nezavisne izvore elektriĉne energije za nesmetan operativni rad. Obezbediti nove energetske kapacitete. Završiti realizaciju projekta JPANT-Kapija Srbije. . Stvaranje aerodromskog kompleksa. Ubrzati realizaciju projekta kargo centra za jugoistoĉnu Evropu. Izvršiti infrastrukturalno povezivanje JPANT sa ţelezniĉkim (stanica Makiš). kao jedan od bitnih uslova povećanja turistiĉke ponude RS. putnika i robe na nivou najfrekventnijih aerodroma EU.

šanse. a sa druge strane precizno oceni sposobnost. . Poštanski sektor je u stalnom preispitivanju svoje osnovne funkcije u privredi i društvu. godine poštanski sektor širom sveta je u stalnom procesu transformacije. Obzirom da su promene po pravilu suprostavljene dosadašnjim strategijama u poštanskim sistemima i da se poštanski sistem mora prilagoditi zahtevima iz okruţenja.POŠTANSKI SAOBRAĆAJ • Od XIX Kongresa Svetskog poštanskog saveza odrţanog u Vašingtonu 1989. što predstavlja reakciju na niz kvalitativnih promena u okruţenju. neophodno je da se sa jedne strane oceni razvoj dogaĊaja u budućnosti sa predviĊanjem budućih dogaĊaja. • Transformacija pošte i njeno osposobljavanje za trţišni nastup je neminovnost koju su shvatile sve poštanske uprave Evropske unije. slabosti i opasnosti koje se odnose na sam poštanski sistem.

prilagoĊavanje organizacije za elektronsku trgovinu i usluge. • • • • • • • • . od pošte se zahteva da odrţi svoju osnovnu socijalnu funkciju putem pruţanja univerzalne poštanske usluge celokupnoj populaciji EU. poštansko okruţenje je definisano Poštanskim direktivama Evropskog parlamenta i Saveta od 1997. poboljšanje i širenje osnovnih aktivnosti poštanskog sektora. Na osnovu njih. strateško pozicioniranje poštanskog sektora. godine. redefinisanje poslova poštanskog sektora. i 2002.POŠTANSKI SAOBRAĆAJ Za ĉlanice EU. Na promene u okruţenju poštanski sektor reaguje redefinisanjem poslovanja i strateškom preorijentacijom aktivnosti kroz: povećanje efikasnosti poslovanja. i za sadašnje i buduće kandidate za EU. i redefinisanje univerzalne usluge. diversifikaciju proizvoda i usluga. i to usluge visokog kvaliteta po pristupaĉnim i jedinstvenim cenama.

sada poštanski sistem ima samostalni trţišni nastup. neizbeţno u centar paţnje stavlja snage promena.POŠTANSKI SAOBRAĆAJ • Restrukturiranje poštanske delatnosti je zajedniĉko za sve poštanske sisteme uz znaĉajna ulaganja u tehnološka rešenja. danas je potrebno uzeti u obzir i pretnju koju potencijalni konflikti predstavljaju za tradicionalni poštanski servis. uz prisustvo imperativa obezbeĊenja univerzalnog servisa. globalizacije. Upravljanje poštanskom delatnošću. kao i razvoj elektronskog poslovanja. liberalizacije. Poštanski sistem je pred prekretnicom svog poslovanja. konkurencije i napretka tehnologije. Umesto dosadašnjeg funkcionisanja pod potpunom kontrolom drţave. podršku novih informacionih tehnologija. . Pored deregulacije.

• Autonomija u upravljanju. • Zahtevi korisnika.POŠTANSKI SAOBRAĆAJ Kljuĉna strateška opredeljenja. • Razvoj i modernizacija mreţe i usluga. • Komercijalizacija i tarifna politika zasnovana na troškovima. • Jasna obaveza u pogledu univerzalne usluge i naĉina finansiranja. . • Efikasna regulativa i • Zainteresovanost poštanskog osoblja. kao i kod drugih zemalja. • Ĉvrsta politiĉka volja i široka društvena podrška. odnose se na: • Razdvajanje pošte od drţave. • Mogućnost dugoroĉnog finansijskog planiranja. • Podsticajna upravljaĉka struktura (ugovori povezani sa rezultatom). teţište ka reformi i standardizovanom kvalitetu usluga.

01. jer su njeni pokretaĉi i dalje prisutni: rastuća potreba za tehnologijom i novim sistemima i imperativ kontrolisanja proizvodnog lanca u celini. Malo je verovatno da će se konvergencija usporiti. PredviĊa se da bi do 2011. U odreĊenom obimu one će zavisiti i od nacionalne politike koja se odnosi na poštu. Zemlje u postupku pridruţivanja Evropskoj uniji iz okruţenja zadrţale su limit od 100 grama po masi i trostruki iznos poštarine za pisma prve stope teţine po ceni (Hrvatska. godine. a nakon usvajanja III Direktive EU evropsko trţište poštanskih usluga bilo potpuno slobodno. Budući opstanak klasiĉnih poštanskih usluga će zavisiti od mogućnosti javnih operatora da svoje prednosti iskoriste kroz partnerstvo i alijanse. Bosna i Hercegovina i Crna Gora).POŠTANSKI SAOBRAĆAJ • U skladu sa Direktivom Evropske unije o trţištu poštanskih usluga 39/2002 predviĊen je rok 01. godine do koga su sve drţave ĉlanice Evropske Unije bile u obavezi da u skladu sa odlukom o postepenoj liberalizaciji trţišta snize limite po masi i ceni na 50 grama i dvoipostruki iznos poštarine za pisma prve stope teţine. . Makedonija.2006.

unapreĊenje konkurencije. Programom transporta treba obezbediti operativnu iekonomsku konzistentnost I kompatibilnost transportnih delatnosti Srbije sa koridorima EU i meĊusobnim vezama Balkanskog regiona. Izbor optimalne strategije. 5. 6. izvora finansiranja i dr. brzine iregulisanosti sistema transporta. 3. 7. Izradu alternativnih strategija. savremenim tendencijama razvoja saobraćajnog sistema i potrebama ekonomske stabilizacije i razvoja regiona. zasnivanu na saobraćajnoj politici EU. 2. Definisanje ciljeva dugoroĉnog razvoja saobraćajnog sistema. Definisanje globalnih ciljeva društveno-ekonomskog razvoja. .Z AK LJ U Ĉ A K Strategiju razvoja saobraćaja i saobraćajne infrastrukture. Implementaciju odabrane strategije i Evaluaciju i kontrolu strategije.Strategija trebada obuhvati: 1. 4. izbor optimalne politike za realizaciju strategije. dinamike izgradnje. povećanje bezbednosti. • Po odreĊivanju razvojnih prioriteta. i tako obezbediti bolju ponudu transportnihsredstava odgovarajućeg kapaciteta za prevoz putnika i robe i primenusavremenih transportnih tehnologija radi poboljšanja efikasnosti i bezbednosti prilikom transporta.transportnom politikom treba predvideti potreban obim sredstava za investicije u sistem transporta.

Petrović Nevenka.Ekonomski institute.net • Uloga saobraćajne infrastructure u procesu razvoja jugoistoĉne Evrope-Mitrović Svetlana.Beograd.internet • www. Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije .Lazić Jelena.naslovi.LITERATURA • Program Resornog odbora za saobraćaj .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful