Plånboksnyheter 2013

Privatekonomi
Gunilla Nyström
070-7621534
gunilla.nystrom@seb.se
www.seb.se/privatekonomen

Gunilla Nyström är SEB:s privatekonom. Hon bevakar omvärlden utifrån privatpersoners perspektiv och förklarar,
kommenterar och ger råd i privatekonomiska frågor.

Inga stora plånboksnyheter för hushållen 2013


Höjda grundavdrag och skiktgränser

dêìåÇ~îÇê~ÖÉå räInas om med f∏rändringen av Ionsumenlpriserna. Del innebär all del
Iägsla grundavdragel bIir 18 900 Ironor 2013 mol 18 700 Ironor 2012 ocl del l∏gsla
grundavdragel bIir 34 300 Ironor isläIIel f∏r 33 900 Ironor. I™ inIomsler ∏ver 350 660
Ironor bIir grundavdragel 13 100 Ironor, en ∏Ining med 200 Ironor.

Den slalIiga inIomslsIallen sänIs genom den normaIa uppräIningen av sIiIlgränserna
med f∏rändring av KII (Ionsumenlprisindex) + 2 procenlenleler.

kó=ìåÇêÉ=ëâáâíÖê®åë f∏r ullag av slalIig inIomslsIall ( 20 °) g™r vid 413 200 Ironor,
jämf∏rl med 401 100 Ironor 2012. Del innebär all slalIig sIall las ul f∏rsl vid en m™nadsI∏n
p™ cirIa 35 500 Ironor. Iensionärer Ian ljäna Iile mer innan slalIig sIall las ul. Del sIer
f∏rsl vid en m™nadsinIomsl p™ c:a 36 400 Ironor

kó=∏îêÉ=ëâáâíÖê®åë f∏r ullag av slalIig inIomslsIall ¨ värnsIall ¨(yllerIigare 5 °) g™r vid
591 600 Ironor, jämf∏rl med 574 300 Ironor 2012. Del innebär all värnsIallen las ul f∏rsl
vid en m™nadsI∏n p™ cirIa 50 400 Ironor. I∏r pensionärer molsvarar del en
m™nadsinIomsl p™ cirIa 51 700 Ironor.


Uppräkning av pensionerna

2013 ∏Iar inIomsl- ocl liIIäggspensionerna med 4,1 procenl liII f∏Ijd av
f∏Ijsamlelsindexeringen. Garanlipensionen ∏Iar med 1,1 procenl liII f∏Ijd av all
prisbasbeIoppel sliger.Höjt bostadstillägg och något lägre skatt för pensionärer

BosladsliIIäggel (BTI) l∏js med 170 Ironor per m™nad f∏r ensamsl™ende pensionärer.

SIallen f∏r pensionärer sänIs fr™n 1 januari 2013. I∏r en genomsnillspensionär med en
pensionsinIomsl p™ cirIa 14 000 Ironor i m™naden ger sIallesänIningen drygl 50 Ironor
mer i pI™nboIen per m™nad.


Höjt schablonavdrag vid andrahandsuthyrning av bostäder

SclabIonavdragel l∏js fr™n 21 000 Ironor liII 40 000 Ironor vid ullyrning av viIIa,
frilidslus, bosladsräll ocl lyresräll. Del innebär all den som lyr ul leIa eIIer deIar av sin
viIIa/ frilidslus sIallefrill Ian lyra ul f∏r 50 000 Ironor 2013.
2
Höjd grundnivå i föräldraförsäkringen

Grundniv™n i f∏räIdraf∏rsäIringen l∏js fr™n 180 Ironor liII 225 Ironor. Del belyder cirIa
en lusenIapp mer efler sIall med ell ullag av 30 garanlidagar per m™nad.

=
Extrabidraget för studenter med barn höjs
=
I∏r sluderande med barn l∏js del s.I. liIIäggsbeIoppel med 10 procenl per barn. Del
innebär en l∏jning med 520 Ironor per ™r f∏r ell barn, 840 Ironor f∏r lv™ barn ocl 1 040
Ironor f∏r lre barn.

Högre försörjningsstöd för den som arbetar

Den f∏räIder som lar f∏rs∏rjningssl∏d ocl som deIvis jobbar Iommer all f™ l∏gre
f∏rs∏rjningssl∏d genom all en mindre deI av arbelsinIomslen räInas med när
f∏rs∏rjningssl∏dels niv™ sIaII beslämmas.


Barn i familj med försörjningsstöd får tjäna mer

Ungdomar i famiIjer med f∏rs∏rjningssl∏d Iommer all Iunna ljäna mer ulan all famiIjens
f∏rs∏rjningssl∏d sänIs. 2013 Iommer ungdomen all Iunna ljäna ell prisbasbeIopp, 44 500
Ironor, ulan p™verIan p™ f∏rs∏rjningssl∏del, viIIel är en f∏rdubbIing fr™n lidigare niv™.


RUT-avdrag för läxhjälp

RUT-avdragel Iommer all gäIIa även f∏r IäxljäIp liII barn ocl unga som är eIever i
grundsIoIan ocl gymnasium eIIer i molsvarande sIoIformer.


Aktuella belopp


=
OMNO= OMNP=
i®Öëí~=ÖêìåÇ~îÇê~Ö==
Grundavdrag p™ inIomsler ∏ver
350 660 Ir 2013
18 700

12 900
18 900

13 100
H∏gsla grundavdrag 33 900 34 300
I∏rl∏jl grundavdrag f∏r personer
som fyIIl 65 ™r vid ™rels ing™ng
43 200 44 200
I∏rl∏jl grundavdrag f∏r personer
som fyIIl 65 ™r vid ™rels ing™ng
p™ inIomsler ∏ver ca 539 340
Ironor
26 400 28 800
SIiIlgräns nedre 401 100 413 200
SIiIlgräns ∏vre 574 300 591 600
BrylpunIl nedre 414 000
34 500
426 300
35 525
pensionär 436 600
36 383
450 200
37 517
3
_êóíéìåâí=∏îêÉ= 587 200
48 933
604 700
50 392
pensionär 600 700
50 058
620 800
51 733
AIImän pensionsavgifl 7°
( Avrundas liII närmasl leIa
lundralaI, om sIular p™ 50 närmasl
Iägre lundralaI)
30 800 32 000
TaI f∏r ullag av aIImän
pensionsavgifl 8,07°
(InIomslbasbeIoppel)
440 699 456 799
Avdrag f∏r aIImän pensionsavgifl
( Avrundas upp™l liII leIl lundralaI
)
0 ° 0 °
SIallereduIlion f∏r aIImän
pensionsavgifl
( Avrundas ned™l liII leIl lundralaI
)
100 ° 100 °
mêáëÄ~ëÄÉäçéé= 44 000 44 500
I∏rl∏jl prisbasbeIopp
( pensionsräller )
44 900 45 400
InIomslbasbeIopp
(TaI f∏r ullag av aIImän
pensionsavgifl, TaI f∏r IGI )
54 600 56 600
InIomslindex
(2000 =101,73)
(¨Ränlan¨ p™ pensionsbel™IIningen
i inIomslpensionssyslemel,
uppräIning av ATI-pensionerna)

BaIansindex

149,32

140,45
149,32

148,53
KommunaI fasliglelsavgifl
(maximaIl beIopp)
Minsla beIopp
(spärrbeIopp pensionärer)

6 825
(910 000)

3 005
7 074
(944 000)

3 039


SlalsI™neränla, SIR 30 november 1,65 ° enIigl
RiIsgäIden
1,49 ° enIigl
RiIsgäIden

Basränla 1 ° fr.o.m. 111001 1,25 ° fr.o.m.130101


H∏gsla IGI
( 7,5 inIomslbasbeIopp )
409 500
(440 600´)
424 500
(456 700´)
Iägsla IGI
( 0,423 prisbasbeIopp )
18 612 18 823
H∏gsla SGI 330 000 333 750
4
5
( 7,5 prisbasbeIopp )
Iägsla SGI
( 0,24 prisbasbeIopp )
10 600 10 680
H∏gsla avdrag f∏r
pensionsf∏rsäIring
12 000 12 000
j~ñí~ñ~=®äÇêÉçãëçêÖ=

c∏êÄÉÜ™ääëÄÉäçéé=

Lnsamsl™ende 1,3546 pbb 2010 4 967 5 023
Sambo/maIar 2,2892 pbb 2010 8 394 8 489
V™rd & omsorg 0 048 pbb 2 112 2 136
AvgiflslaI 0,05 pbb 2 200 2 225


´BeräIning av IGI
Lflersom den egenavgifl (aIImän pensionsavgifl) p™ 7 ° inle är pensionsgrundande,
dras den av fr™n brulloinIomslen innan IGI beräInas. MaximaI IGI är 7,5
inIomslbasbeIopp.
Vad sIaII du la i I∏n f∏r all f™ maximaI IGI`
2012 = 37 717 Ironor per m™nad
2013 = 38 063 Ironor per m™nadSign up to vote on this title
UsefulNot useful