Comandes bàsiques shellscript ajuda Veure qui esta connectat a la maquina Dia i hora Escriure per pantalla Sortir

Accés relatiu Accés absolut Llistar processos escriure per pantalla Directoris Mostrar a quin directori estic accés a directori actual accés a directori pare canviar de directori veure contingut esborrar un directori crear un directori esborrar un directori no buit Fitxers esborrar un fitxer copiar un fitxer moure un fitxer concatenar a un fitxer Concatenar fitxers redireccionar Caràcters especials qualsevol caràcter qualsevol seqüència de caràcters rangs de caràcters Directoris del sistema programes llibreries fitxers de configuració Looc on estan els usuaris arxius temporals aplicacions per als usuaris llibreries per als usuaris Comandes 2a part modificar permisos modificar usuari redireccionament (pipe) ordenar un fitxer tallar sortida mostrar línies úniques mostrar els n primers caràcters mostrar els n últims caràcters filtrar per patró

man <comanda> who date echo exit nomfitxer /home/usuari/nomfitxer ps echo pwd . .. cd ls rmdir mkdir rm -R rm cp mv origen destí fitxer1 >> fitxer2 [fitxer 2 = fitxer2 i fitxer1] cat file1 file2 [sortida per pantalla] < [entrada] ; > [sortida] ? * [0-9],[xyz], /bin /lib /etc /home /tmp /usr /usr/lib chmod [ex: chmod u+rwx file;chmod 777 file] chown [ex: chown usuari:grup file] | sort cut uniq head tail grep

Scripting comentari variables assignació variables accés Arguments accés Arguments llistar Arguments mostrar numero Scripting control if

# nom_variable=valor $nom_variable $[numero argument] $* $# if condició then [...] fi if condició then [...] else [...] fi while condició do [...] done [ x -eq y ] [ x -ne y ] [ x -gt y ] [ x -lt y ] [ x -ge y ] [ x -le y ] [A=B] [ A != B ] [A] [ -n A] [ -z A] [ -s file ] [ -f file ] [ -d dir ] [ -w file ] [ -r file ] [ -x file ] ! [ condició ] [condició] -a [condició] [condició] -o [condició]

if else

while

Scripting condicions numèriques is equal to is not equal to is greater than is less than is greater than or equal to is less than or equal to Scripting condicions strings comparació diferència no nul·la o no definida no nul·la i definida nul·la i definida Scripting condicions fitxers fitxer no buit fitxer però no directori directori però no fitxer fitxer amb permisos escriptura fitxer amb permisos només lectura fitxer executable Scripting condicions entre condicions negació And or

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful