ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
08.05.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η υποβολή των δικαιολογητικών για την εισαγωγή των σπουδαστών στις
Σπουδαστικές Εστίες για το Ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013 θα γίνεται από 7 Μαΐου
έως τις 5 Ιουνίου.
Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται στη
Γραμματεία των Σπουδαστικών Εστιών από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις
9:00 πμ. έως τις 13:30.

ΤΑ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ - ΕΓΓΡΑΦΑ
ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΈΣΟΥΝ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΈΣ ΕΊΝΑΙ:
1. Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος που φοιτά ο σπουδαστής
2. Πιστοποιητικό βαθμολογίας από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν
συμπληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) Διδακτικές Μονάδες για
το εξάμηνο που έχει προηγηθεί της αίτησης τους (αφορά μόνο τους παλαιούς
σπουδαστές που διαμένουν στις σπουδαστικές εστίες )
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη ή πιστοποιητικό γέννησης
από τον οικείο Δήμο
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους της οικείας
εφορίας για το οικογενειακό εισόδημα των γονιών του και το αντίστοιχο
εκκαθαριστικό σημείωμα εφόσον υποβάλλουν οι ίδιοι φορολογική δήλωση, σε
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο σε επικυρωμένο
Φωτοαντίγραφο
6. Μια πρόσφατη Φωτογραφία του σπουδαστή.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. β) Βεβαίωση οικονομική Εφορίας από τον τόπο καταγωγής ή βεβαίωση Πρεσβείας ή Προξενείου (μεταφρασμένη και σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: α) Διαζευγμένοι γονείς (διαζευκτήριο γονέων) β) Αναπηρία γονέων πάνω από 67% (βεβαίωση από την δημόσια υγειονομική επιτροπή ) γ) Άνεργος γονιός (φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας) δ) Αδέλφια που σπουδάζουν (βεβαίωση σπουδών) ε) Αναπηρία αδελφής /ου πάνω από 67% ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ: α) Διαβατήριο και άδεια παραμονής. από την δημόσια υγειονομική επιτροπή . (επικυρωμένα). (ισχύει για τους παλιούς σπουδαστές) Όσοι από τους υποψήφιους επικαλούνται λόγους υγείας θα προσκομίζουν σχετική βεβαίωση. 1599 όπου να δηλώνεται : • Ο τόπος μόνιμης κατοικίας • Ότι δεν είναι πτυχιούχος άλλης σχολής • Ότι δεν κάνει την πρακτική του άσκηση εκτός του νομού Καρδίτσας. ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ .7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful