PENGENALAN Negara kita Malaysia merupakan sebuah negara yang pesat membangun dari segi ekonomi,sosial,budaya

,pendidikan,sains dan teknologi dan pembangunan. Pembangunan pesat ini adakalanya membawa kesan baik dan buruk kepada masyarakat. Pelajar sekolah juga tidak tertinggal daripada masalah sosial. Sejak kebelakangan ini terpapar dalam berita dan suratkhabar mengenai masalah dadah di kalangan anak-anak muda,gangsterisme dan masalah disiplin sekolah. di sekolahPendidik juga menghadapi pelajar yang bermasalah keluarga dan

pembelajarannya terganggu. Pelajar yang perlu membuat pengkhususan tetapi tidak tahu arah tuju dan pelajar yang stress. Pelajar-pelajar yang menghadapi masalah yang tersebut di atas memerlukan pertolongan kaunselor untuk membantu mereka mencari jalan penyelesaiannya. Maka tugas pendidik bukan sahaja mengajar tetapi mereka juga mempunyai kemahiran kaunseling untuk membantu pelajar-pelajar bermasalah iaitu klien. Dalam keadaan ini kaunselor memainkan peranan yang penting dalam

menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar. Oleh itu Kementerian Pelajaran telah mewujudkan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

DEFINISI KAUNSELING

Kaunseling

mempunyai

pelbagai

erti

mengikut

pendekatan

yang

mempraktikkannya. Antara definisi yang diutarakan terdapat banyak persamaan misalnya, satu definisi menyatakan bahawa kaunseling bertujuan membantu seseorang belajar membuat sesuatu pilihan dan laksanakan pilihan yang telah dibuat. Krumboltz (1965),seorang pakar kaunseling mengatakan,kaunseling ialah apa sahaja aktiviti yang beretika masalah klien. Zainal Abidin ( 2002 ) kaunseling adalah satu perbincangan antara seorang kaunselor yang terlatih dengan seorang individu atau kelompok kecil yang mengalami kekeliruan dan memerlukan bantuan , bersama-sama memikirkan dan meneliti beberapa alternatif untuk mengatasi sesuatu kecelaruan dan seterusnya melaksanakan alternative yang dipilih. yang dilakukan oleh kaunselor dalam usaha untuk membantu klien menunjukkan tingkah laku yang mendorong kepada penyelesaian

Seramai 66 orang guru sedang berkhidmat di sekolah ini dan diketuai oleh Tn Haji Abd Rahman Bin Haji Harun PPT selaku guru besar sekolah ini. Sekolah ini juga telah di pilih sebagai “JUARA” dalam program ‘Benchmark’ Pengurusan perkhidmatan Bimbingan dan kaunseling Sekolah-Sekolah Menengah Negeri Perak Tahun 2007 – 2008. Sekolah ini terletak di Bandar Slim River di Perak. Dari tinjauan .Slim River untuk menjalankan tinjauan kami tentang Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling yang dijalankan di sekolah tersebut. Perkhidmatn Bimbingan dan kaunseling ini amat penting dari segi memberi tunjuk ajar dan nasihat kepada pelajarpelajar yang bermasalah. Kami telah memilih Sekolah Menengah Kebangsaan Slim. Kedua-dua bimbingan dan kaunseling.Cina dan Asli. Pelajar-pelajar dari sekolah ini terdiri daripada murid-murid Melayu. digariskan oleh Kementerian Pelajaran.SOALAN 1 Perkhidmatan Bimbingan dan kaunseling adalahsatu perkhidmatan yang penting di sekolah-sekolah dan di institusi-institusi Pengajian Tinggi. guru ini berkelulusan ijazah dalam bidang dirancang oleh kedua-dua kaunselor juga memenuhi keperluan perkhidmatan yang telah . Pn Nor Azian Binti Mohd Bukhari yang bertanggungjawab untuk sesi pagi dan En Mahendran a/l Balaguru bertanggungjawab untuk sesi petang. Sekolah ini menyediakan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling dan mempunyai dua orang guru yang bertauliah yang menguruskan seisi bimbingan dan kaunseling.kami mendapati bahawa kedua-dua guru kaunselor menggunakan buku panduan Aktiviti-aktiviti yang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dengan sepenuhnya. Seramai 866 orang pelajar belajar di sekolah ini.India.

Menyelaras. • • Memberi perkhidmatan kaunseling kepada pelajar yang memerlukan Memberi perkhidmatan penyuburan dan penghayatan yang meliputi semua aspek perkembangan pelajar dengan menyediakan peluang. Menjalankan dan memberi pentafsiran atau kaji selidik yang difikirkan perlu atau berguna untuk membantu perkembangan diri pelajar. Tugas Ketua Bimbingan dan Kaunseling 1. kemajuan dan prestasi pembelajaran pelajar bermasalah untuk tujuan pemulihan. e.pelajaran. d. Mengawas perangkaan dan corak kehadiran pelajar yang dirujuk untuk tujuan kaunseling.tidak berdisiplin dan lain-lain.Objektif utama perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah ini ialah: • Memberi perkhidmatan bersifat membaikan dan memulihkan atau mengorientasikan pelajar yang menghadapi masalah peribadi. Inventori Individu Dan Rekod a. Bertanggung jawab mengumpul dan merekodkan butiran-butiran berkait dengan penilaian dan pentafsiran minat pelajar. f. menjaga dan mengemaskini rekod pelajar. Mengendalikan fail bimbingan untuk setiap orang pelajar b. c. Memberi maklumat objektif mengenai pencapaian. .kemudahan dan pengalaman yang selaras dengan kemampuan dan potensi pelajar • Memberi perkhidmatan pencegahan iaitu mengelakkan pelajar daripada terlibat dalam perbuatan salah laku.kerjaya dan sosial agar mampu menghadapi atau mengatasi masalah-masalahnya .

bahaya merokok dan inhalen. b. menyedia dan menyebar maklumat kerjaya. . masalah peribadi. latihan dan pelajaran kepada pelajar. sosial dan peribadi.Mengumpul.Mengadakan bimbingan dan kaunseling kelompok atau bimbingan dan kaunseling tunjuk ajar mengenai sesuatu topik yang sesuai dengan sesuatu kelompok tertentu.Mengelola lawatan terancang kerjaya atau pelajaran ke kilang perusahaan atau tempat pekerjaan lain. vokasional. SPM. pameran kerjaya dan buletin sekolah b.Menubuh dan melatih pasukan Pembimbing Rakan Sebaya dan menyelia aktiviti mereka. hari kerjaya.Membantu pelajar memilih mata pelajaran elektif untuk peperiksaan. misalnya masalah disiplin. c. Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Kelompok a.Menyebar maklumat mengenai pendidikan pencegahan dadah. pelajaran. misalnya.Memberi maklumat mengenai kerjaya dan lain-lain pertolongan yang diperlukan oleh guru-guru dan anggota masyarakat.2. f. peluang latihan. buku-buku kecil.Menambah dan mengemaskinikan fail-fail maklumat kerjaya. e. SPMV dan STPM. c. poster. Perkhidmatan Pengumpulan dan Memberi Maklumat. masalah sosial dan lain-lain topik seperti yang dicadangkan oleh pelajar-pelajar dari semasa ke semasa. AIDS.Memberi maklumat dan penerangan tentang pentingnya mengisi borang permohonan dengan tepat. d. a. 3. melalui risalah-risalah.

Guru bimbingan dan kaunseling mengadakan kelas untuk mengajar perkara-perkara berkait dengan penilaian kendiri. 5. Masalah disiplin seperti ponteng. Rujukan yang dilakukan oleh guru-guru dan ibu bapa atau orang lain. bertumbuk dan menggunakan dadah dan bahan inhalen. membuat keputusan dan menghindar diri dari tercebur dalam penggunaan dadah dan inhalen. mrokok. minat kerjaya pilihan dan kemampuan. Kerjaya. . Menjadi penyelaras menempatkan pelajar mengikuti program pengalaman bekerja (jika program seumpama ini diadakan). kemahirankemahiran berkomunikasi. pelajaran dan peribadi. Perkhidmatan Penempatan Membantu pelajar memilih aktiviti ko-kurikulum berdasarkan kebolehan. Kaunseling tunjuk ajar -. Membantu Bahagian Pendidikan Vokasional dan Teknik dalam mengadakan sistem memperoleh data atau butiran yang perlu bagi laporan susulan mengenai pelajar lepasan sekolah vokasional dan teknik (khusus untuk sekolah menengah vokasional dan teknik). 2. Penempatan pekerjaan: 1. Tidak turut serta dalam aktiviti ko-kurikulum. Membantu menempatkan pelajar sekolah menengah untuk memasuki institusi-institusi pekerjaan. penjelasan nilai. menghadapi masalah. 3. Perkhidmatan Kaunseling Kaunseling dengan pelajar secara individu atau kelompok mengenai: o o o o o Pencapaian akademik yang tidak memuaskan. budaya peleseran.4.

Memberi bantuan atau pertolongan kepada pelajar untuk mendapatkan bantuan pemulihan dan rawatan. .6. pelajaran dan sebagainya apabila diminta. pakar jiwa. kerjaya. Mengadakan prosedur-prosedur yang tertentu dalam merujuk kes-kes seperti penagihan dadah kepada agensi-agensi atau pakar-pakar seperti doktor. Membantu ibu bapa atau penjaga dalam hal berkait dengan kebajikan pelajar. Berunding dan berbincang dengan staf sekolah tentang cara-cara untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan bimbingan di sekolah. Membuat penilaian dan memberi maklum balas atau laporan kepada kementerian atau jabatan Pendidikan Negeri tentang program pencegahan dadah diperingkat sekolah. Merancang bersama dengan guru-guru tentang cara yang paling berkesan sekali untuk mengawasi kemajuan pelajar. Perkhidmatan Konsultasi dan Rujukan • • • • • • Membantu bekas pelajar sekolah berkenaan dalam hal berkait dengan soal peribadi. pegawai kebajikan dan sebagainya. Membantu pihak pentadbir dan staf sekolah dalam memahami dengan mendalam mengenai program bimbingan di sekolah. pakar kanak-kanak. Perkhidmatan Mencegah Penggunaan Dadah dan Inhalen • Mengadakan bimbingan dan kaunseling individu atau kelompok atau kaunseling tunjuk ajar • • dalam menanam dan memupuk sikap dan memberi nilai membenci dadah dan inhalen. 7.

Menjadi punca rujukan dalam aktiviti-aktiviti ko-kurikulum. 9. Perkhidmatan Penyelarasan Resos • • • • Penyelaras bagi aktiviti-aktiviti berhubung dengan kebajikan pelajar di antara sekolah dengan agensi lain. . Mengubungi ibu bapa atau penjaga apabila kemajuan pelajar tidak memuaskan.8. Bekerjasama dengan ibu bapa atau penjaga dalam mewujudkan disiplin di kalangan pelajar. Menjadi penyelaras program orientasi untuk pelajar dan ibu bapa pelajar baru. agensi kebajikan dan orang-orang kenamaan tempatan dalam program bimbingan di sekolah. Mengadakan kaunseling keluarga jika dikenal pasti bahawa masalah yang dihadapi pelajar berpunca daripada keluarga. Merancang dan menjadi penyelaras dalam usaha untuk memperkenalkan lagi aktiviti-aktiviti bimbingan kepada agensi-agensi dan komuniti setempat. Perkhidmatan Konferens Dengan Ibu Bapa • • • • • Mengadakan hubungan dengan penjaga pelajar untuk bersama mengawasi kemajuan pelajar terutamanya dalam pelajaran. Penyelaras bagi penglibatan majikan.

. Pengetua. penyediaan laporan aktiviti dan tugas lain yang diarah oleh jawatankuasa Penyelaras Aktiviti. • Menilai modul atau model bimbingan sebelum dilaksanakan di peringkat sekolah. surat menyurat. Kem Jaya Diri. menyimpan rekod. Pembimbing Rakan Dinamik. Perkhidmatan Penilaian • Membuat penilaian aktiviti bimbingan di sekolah dengan tujuan untuk membaikinya seperti Pembimbing Rakan Sebaya. Pegawai Pendidikan Daerah.10. Skim Lencana Anti Dadah dan motivasi pelajar. pengelolaan unit bimbingan. Sistem Fail. Negeri dan Kementerian. seorang guru bimbingan dan kaunseling juga hendaklah menjalankan kerja-kerja pentadbiran di bilik bimbingan dan kaunseling. 11. pengendalian bahan bercetak. perhubungan awam. mengadakan sistem fail. Rekod dan Dokumentasi Sebagai urusetia kepada jawatankuasa penyelaras aktiviti bimbingan dan kaunseling.

NAMA 2.2001 5.Sukan . KELAYAKAN IKHTISAS SIJIL TEMPAT TAHUN DEGREE TEMPAT TAHUN MASTER TEMPAT TAHUN : SIJIL PERGURUAN ASAS :MAKTAB PERGURUAN TERENGGANU : 1992 : BIMBINGAN DAN KAUNSELING : UNIVERSITI PERGURUAN MALAYSIA : 2002 : SARJANA SAINS (BIM & KAUNSELING) : UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA : 2002 4.P : : PN NOR AZIAN BINTI MOHD BUKHARI 701215-06-5066 3. JUMLAH WAKTU MENGAJAR DALAM SEMINGGU: - .Merentas desa 6.01. TAHUN DIPILIH SEBAGAI KAUNSELOR: 01. NOMBOR K.Penyelaras Kelab Bimbingan dan Kerjaya .BIODATA KAUNSELOR 1. TUGAS LAIN SELAIN KAUNSELOR.Jawatan kuasa Dadah .Pembimbing rakan sebaya .Jawatan kuasa Majlis Kaunseling . .

Mengajar Geografi dan Moral . NAMA 2.BIODATA KAUNSELOR 1. JUMLAH WAKTU MENGAJAR DALAM SEMINGGU: 9 waktu . KELAYAKAN IKHTISAS : SIJIL PERGURUAN ASAS :MP MOHD KHALID JOHOR BAHRU :1990-1992 :PSIKOLOGI DAN KOMUNIKASI : UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA : 2001 4.Penyelaras Kelab Bimbingan dan Kerjaya .Merentas desa 6. TAHUN DIPILIH SEBAGAI KAUNSELOR: 2003 5.Sukan.Pembimbing rakan sebaya . TUGAS LAIN SELAIN KAUNSELOR. .Jawatan kuasa Biasiswa . NOMBOR K.P SIJIL TEMPAT TAHUN DEGREE TEMPAT TAHUN : : EN MAHAINDRAN A/L BALAGURU 661025-106425 3.

 Menanam rasa benci pelajar dengan dadah.  Mendedahkan pelajar tentang bahaya pil khayal.  Meningkatkan tahap disiplin pelajar sasaran.  Mendedahkan pelajar tentang bahaya rokok dan kesannya.  Memberi teknik belajar berkesan.  Mendedah pelajar kepada suasana baru sekolah.  Mendedahkan pelajar tentang maklumat melanjutkan pelajaran .pil.arak.PERKHIDMATAN YANG DIBERIKAN OLEH KAUNSELOR PELAJAR  Untuk mengenal personaliti kerjaya dan kepentingan memilih kerjaya yang tepat.inhalan. .  Mengurangkan kes ponteng.  Meningkatkan keyakinan dan harga diri pelajar.memberi maklumat .  Mendedahkan tentang kesan buruk hubungan rambang antara pelajar.  Meningkatkan moral pelajar.khayal dan ubat batuk.

 Mengenalpasti masalah keluarga pelajar. .  Memberi ceramah.  Kaunselor mewujudkan kepercayaan kepada pentadbir dan guru-guru.  Guru yang menghadapi masalah peribadi akan berjumpa dengan kaunselor. IBU BAPA DAN MASYARAKAT  Memberi ilmu keibubapaan  Menggalakkan perhubungan positif pelajar untuk cemerlang dalam peperiksaan.PENTADBIR DAN GURU-GURU  Menggalakkan guru menghargai pelajar dan rakan sejawat.

SLIM RIVER PENGERUSI EN HAJI ABD RAHMAN BIN HJ HARUN PPT (PENGETUA) NAIB PENGERUSI 1 TN HJ MOHD ROSLAN B HJ JAMIL (GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM) NAIB PENGERUSI 2 TN HAJI MOHD ZAIN B ABDUL KARIM(GPK HEM) TN HAJI SAHAM @ SHAHAROM B ISMAIL(PENYELIA PETANG) PN HJH NORHASIMAH BT ABD HAMID(GPK KOKURIKULUM) SETIAUSAHA PN NOR AZIAN BT MOHD BOKHARI AHLI JAWATANKUASA EN MAHENDRAN A/L BALAGURU GURU-GURU KANAN MATA PELAJARAN PN ROZITA BT ADNAN EN SHAHARUDIN B ISHAK .ORGANISASI UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SLIM.

PN KHAIRUNISAK BT JAMALUDDIN CARTA ALIRAN PROSES PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Ambil borang Permohanan Temujanji di kaunter Borang Hantar kepada kaunselor untuk Dapatkan tarikh dan masa temujanji Kaunselor hantar surat jemputan kepada Pelajar melalui guru Mengadakan sesi bimbingan dan kaunseling Individu atau Kelompok Pengesahan Kaunselor kepada Guru Mata Pelajarn /Kelas setelah habis sesi Laporan sesi kepada pentadbir(sulit) (jika perlu) .

13.. 4. 18. 7.HIV. 8. 17. 20. 9. 15. 12.AIDS Semua pelajar (31 mac-4 April 2008) Program Peningkatan Kecemerlangan PMR &SPM Pelajar PMR & SPM (7-11April 2008) Minggu istimewanya seorang remaja(Perempuan) 200 orang pelajar(17-20 Jun 2008) Program Minggu kerjaya Semua pelajar (23-27 Jun 2008) Motivasi Matematik 100 orang pelajar (8-10 Ogos 2008) Sains Dalam Rekreasi 130 orang pelajar(9 Ogos 2008) Majlis Restu Ilmu & bacaan yassin PMR 150 orang pelajar(26 September 2008) Aktiviti selepas PMR 150 orang pelajar(20Okt-14Nov 2008) Majlis Restu Ilmu & Bacaan Yassin SPM 150 orang pelajar(31 Oktober 2008) Menjalankan sesi kaunseling & Bimbingan individu Januari – November Menjalankan sesi Kaunseling & Bimbingan Kelompok Januari – November Menjalankan sesi konsultasi ibu bapa Januari – November Menjalankan tugas guru B&K sepenuh masa Januari – November Menyediakan rancangan tahunan perkhidmatan B&K Januari Mengumpul kad laporan dan kad 001 2 kali setahun Ting satu & dua Mengedarkan surat amaran tidak hadir ke sekolah Sebulan sekali . 6. 21 22 RINGKASAN AKTIVITI/PROJEK KUANTITI/KUALITI/MASA/KOS Minggu Orientasi Murid Tingkatan 1 dan KP 183 orang pelajar(3-7 Jan 2008) Minggu Orientasi Murid Ting 4 152 orang pelajr (3-4 Jan 2008) Hari Pendaftaran & Minggu Silaturrahim Ting 1 RK 50 orang pelajar (16-18 Jan 2008) Program Tautan Ukhwah pelajar asrama 50 orang pelajar(16-17 Feb2008) Program Mutiara kasih pelajar hard core 50 orang pelajar( 23-24 Feb 2008) Kem Remaja Berwawasan (Pelajar Tamil) 100 orang pelajar (4-6 April 2008) Minggu PPDA. 19. 3. 14.Tindakan Susulan AKTIVITI –AKTIVITI YANG DIJALANKAN OLEH UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING BIL 1. 2. 11. 16. 10. 5.

perhubungan dan pengurusan berteraskan konsep Perkhidmatan Bimbingan berkualiti secara menyeluruh dan berkesan dari kecemerlangan murid dan sekolah. .VISI BIMBINGAN Mewujudkan iklim pendidikan yang kondusif dan efektif dari aspek fizikal.

MISI BIMBINGAN Dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersungguh-sungguh menyediakan perkhidmatan menolong Bantu murid dari aspek perjayaan.keterampilan dan konsep kendiri posotif melalui perkhidmatan bimbingan yang berkesan.perkembangan. beramanah.pencegahan dan pemilihan untuk mempertingkatkan pengetahuan.berteraskan falsafah Pendidikan kebangsaan SENARAI TUGAS GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING (KAUNSELOR SEKOLAH) .

 Mengenalpasti keperluan Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan soal selidik.  Mengelola dan melaksanakan aktiviti Bimbingan & Kaunseling Kelompok dan tunjuk ajar (instructional) yang merangsang perkembangan pelajar secara optimum.menyedia. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar.SPM.mengawalsetia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar.temu bual dan perbincangan engan plajar.berhubung Bimbingan dan Kaunseling kerjaya dan pendidikan pencegahan dadah.melaksana.  Merancang.pentadbir. Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferns dengan ini bapa.  Merancang.kakitangan bukan guru dan agensi . SPVM dan STPM.melaksana.inhalan.  Merancang.  Merancang.menyediakan dan mendedahkan pelajar kepad peluang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara.guru.  Merancang.kakitangansekolah.melaksna.mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemilihan mata pelajaran elektif untuk peperiksaan seperti PMR.mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah.menyebar maklumat Bimbingan & Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarng media yang sesuai.  Merancang.  Merancang.  Mengumpul.  Merancang.melaksana.rokok dan alcohol.melaksana.guru.ibu bapa dan bekas pelajar.mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan.melaksana dn mengawalselia Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling individu secara professional dan beretika.

kursus ketatanegaraan dan sebagainya.motivasi.  Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profeseonalisma perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling di sekolah.instumen.kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. .  Membuat penilaian aktiviti.  Merancang. guru.model.  Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium.  Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar.pendekatan dan sebagainya secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling.  Menjadi personel perhubungan seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.PERAK. menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling.  Menjadi penyelaras dalam program mentor-mentee sekolah.  Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa Kurikulu Sekolah. LAPORAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SLIM RIVER.  Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancangan Sekolah.mudul.kem jaya diri.kakitangan dan siapa sahaja yang memerlukan.  Menjadi uruseti akepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling.

Untuk mengatasi masalah ini guru-guru kaunselor haruslah merancang dan melebihkan perkhidmatan kepada pentadbir. Tinjauan ini dijalankan melalui pengumpulan data dan soal selidik guru kaunselor sekolah berkenaan. Sistem fail di sekolah ini dikemaskinikan dan jug bersistematik. Melalui tinjauan . Bimbingan & Kaunseling di sekolah ini berada dalam keadaan kondusif. Tujuan laporan ini adalah untuk mengkaji Perkhidmatan Bimbingan yang disediakan oleh sekolah tersebut.kursus kepimpinan pengawas serta cara-cara belajar yang berkesan. Mereka telah merancang dan menjalankan banyak aktiviti yang berkaitan dengan Bimbingan & Kaunseling.Laporan ini mengenai tinjauan perkhidmatan Bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Slim River. Tambahan pula sekolah ini telah dipilih sebagi JUARA dalam Program sekolah “BENCHMARK”. Antaranya ialah perkhidmatan yang diberikan kepada pentadbir. Antaranya ialah memberi penjelasan khidmat bimbingan dan kaunseling di sekolah dan cara ibu bapa boleh bekerjasama dengan pihak sekolah.bicara hari. Selain daripada itu Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling boleh mengadakan konferens dengan ibubapa .guru-guru menyesuaikan diri dengan persekitaran. Contohnya mentor-menti. Namun sekolah ini juga perlu penambahbaikkan perkhidmatannya. kami mendapati bahawa Perkhidmatan Bimbingan & Bilik Kaunseling sekolah ini memberi lebih penekanan dalam bidang akademik. Sebagai contohnya mengadakan ceramah yang berkaitan dengan kerjaya.Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Sekolah-Sekolah Menengah Negeri Perak Tahun 2007. Secara keseluruhannya tinjauan ini dapat memberikan maklumat mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh pihak .guru-guru dan masyarakat kurang memuaskan. dan masyarakat.keluarga dan cara Pihak Bimbingan dan Kaunseling juga boleh mengadakan aktiviti-aktiviti pembangunan diri pelajar. Guru-guru kaunselor di sekolah ini merupakan guru yang bertauliah.Perak.

Seorang yang menarik dan suka bersahabat dan memiliki keyakinan diri. SIFAT-SIFAT KAUNSELOR 1.bimbingan dan kaunseling di sekolah menengah . Mampu menyesuaikan dirinya.(sanggup mendengar) 2. . Perkhidmatan yang ditawarkan haruslah merangkumi keperluan pelajar dan persekitarannya.

tawakkal. sabar dan penyayang 9. Baik perwatakan. Seorang yang berprinsip 16. Bertingkahlaku yang bercirikan konsisten.tingkah laku dan emosi 14. Berterus-terang . fleksibel) 17. Sanggup menyatakan kebenaran 15. Mudah dihampiri 12. amanah dan ikhlas. Tidak mudah jemu 11. Pendengar dan pemerhati yang baik 20. Memiliki sifat-sifat terpuji. Tidak menghukum 13.berketramilan dan kreatif. kreatif. 8. Penuh keyakinan 10. Suka menolong 19. Anjal(bertolak ansur .(sifat-sifat Mahmudah) 4. Bersifat tenang dalam menghadapi sesuatu situasi 6. Kecindan(humor) . beriltizam. inovatif 18. Peramah . Peka .3. 7. Bersifat terbuka 5. jujur .

KUALA LUMPUR SEKAPUR SIRIH Syukur kepada Tuhan di atas segala nikmat dan rahmat yang dilimpahkanNya sehingga kami dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya.RAJAGOPAL INSTITUT PERGURUAN BAHASA – BAHASA ANTARABANGSA LEMBAH PANTAI . Sekalung penghargaan dan .FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA PROGRAM PRA SARJANA MUDA (KDP 14MINGGU) (AMBILAN JULAI2008) HBEF2203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEMESTER : JULY 2008 _______________________________________________________________________ _ LETCHUMY A/P KERISHNAMOORTHY (700520-08-6002) JAGTHESWARI A/P NARAYANAN(800919-08-6598) MOHD SHUKRI B.ZAKARIA(760210-03-5685) PENSYARAH DR.

Sebagai guru. Semoga dengan kesungguhan dan restu Tuhan.terima kasih kami ucapkan kepada Pensyarah Pembimbing iaitu En Syed Jahangir B. tugasan ini memberi makna kepada pengajaran berkualiti yang perlu kami jalankan untuk anak-anak didik kami di sekolah. Akhirnya. memberi kita kekuatan dan akal budi bagi menghadapi cabaran mendidik anak bangsa di era globalisasi ini. bersama kita memohon kepada Tuhan. keluarga dan teman-teman. Tugasan ini membantu kami mengenali tentang subjek Penilaian dan Pengukuran dengan lebih mendalam dan terperinci.ZAKARIA(760210-03-5685) ISI KANDUNGAN 1. Sekapur sirih .Ali Mohaideen yang banyak memberi bimbingan. Tugasan ini memberi pengalaman berharga kepada kami. Sekian. semoga kita dikurniakan ilham dan kesabaran untuk terus menghayati profesion perguruan yang murni ini seterusnya dapat menabur bakti kepada anak bangsa untuk melahirkan modal insan yang luhur hati budinya. Sekalung terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan KDP OUM kumpulan 2 yang memberi sokongan dan percambahan idea untuk menyiapkan tugasan ini. LETCHUMY A/P KERISHNAMOORTHY (700520-08-6002) JAGTHESWARI A/P NARAYANAN(800919-08-6598) MOHD SHUKRI B. Sesungguhnya keprihatinan pensyarah mencurahkan idea amat kami hargai.

Lampiran . Visi Bimbingan 5. Sifat-sifat Kaunselor 16. Sifat kaunselor 18. Definisi kaunseling 4. Carta Aliran Proses Bimbingan & Kaunseling 17. Misi Bimbingan 6. Carta Organisasi Unit Bimbingan & kaunseling 8. Plan Sekolah 11. Pembentangan Power Point 19. Laporan 20. Perkhidmatan yang diberikan oleh kaunselor Pelajar Pentadbir Guru 15. Pengenalan 3. Pelan Bilik Bimbingan dan Kaunseling 13. Pengenalan Tugasan 7. Pelan Kelas 12.2. Biodata Kauselor 14. Keperluan Perkhidmatan 10. Objektif utama Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling di sekolah 9.