P. 1
WMC & ACTFORM Condemn the Execution of Rizana Nafeek - Sinhala

WMC & ACTFORM Condemn the Execution of Rizana Nafeek - Sinhala

|Views: 349|Likes:
Published by wmcsrilanka
WMC & ACTFORM Condemn the Execution of Rizana Nafeek - Sinhala
WMC & ACTFORM Condemn the Execution of Rizana Nafeek - Sinhala

More info:

Published by: wmcsrilanka on Jan 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

c..u rcu-u..u 3.

,

'eO ç o.c.- ce. õeu _.rr er .< r ee õr. ôe.u. u¬r .c< çe O.O
e..qc, rõ.` r.uu.O :. .... e..: r. e: er.<r eeOr.u e¸:.
Ou r ..r.õ e._. ç: e_e e:_. ç,r u ru rcu e.. .... ue3çu. .-
cOucu c_ rcu e.u r.c,<rO ¸__. ec..

euu..
e..O,


eec._ er.ceOe..:
o...er. - r.ur.O :. .... e.. : r.
_______________________________________________________________

e:Oa æoÐgæcc

æÐ[ o:O:Ð Ooc Ðæ æ ¿:eæ æ æeæeoæ oæÐæ: Oæ:æ: ææ æ eOo
gtÐeO oæ:gO: æ Oe æ:æm:Ð æ: e:Oa æ:e æ æc ææ æeæeo æ oæÐæc æ
æ¿æ: Ðæ æ c:æ:O o:¿c QÐ o¿æ oæg: gæ .

oæ:a: a~c 200o Oæoo æOç q:o:7 c:ccccoe a Ooæ oæOc co©a æD qco
7_oçcoe eoøc æ_coo8 Ooçc çtO8 _:¤ q:c eoø çøcacc ace D æDc: c.
æeceøc oæOccaoe qccO:æc8 æoce oOaoOa oca æDa c:cc æo c:coaco
æeD¯:a o:accoea _ç qcc:Oa: æo 20!8 caO:o o O:a ç: _ec: occ Dæa q:oe
çtOe c_ c¤a o_æ c_ ¡__e ç oa:cc: 20!8 caO:o 0 Oaç: eoø çtOe cc:cec
coa _ç.

æçÏc æ_O çaoc çe ca8 200o e:c eæ 2o Oaç: oæ:a: qcqceeOc eaa: _ç. æOç
¤_¯:oac qaO q:c e_a e 7_ç:oe eoøcc ce: OecO cc ¤O c_ecc: c. cooc
cæO, ce: oee cc:ac co_ c8 ¤_c:8 coec ccoc ¤O cc: oæ:a: ce
c:oc:DO:oøc ¡__: qæco ecc: c. eoøc çøcacc oe:_o: Oa co: e q:c
æoecO æDc: c. 7_ç:oe c:cacc oO:ça: _:¤ c:a cca eoøc
çøcacc _cOa co: e q:cc acç æo:c _¤: e:aec c¤ ¡ccc qcaca qOe Dc.
q:oe c:oaOoca æ:co:Ï oa:æ_c: o:oec æ_ oa:O ¤Oc c¤_ q:c:Oacc coe
æço: q:oe c:e:O cc: c_ acçoccc coDa Dec q:cc cæ_ qOæc:Oc oa:D c.

oæ:a: oOaoOa cc: coec æOç ¤_¯:oa oOc æo _ec:oD occ oOc ç ¤_c:8
coec c:ac:O o: e:¯o æ:eocc æo, æeceøc oæOcca æço: Oa c c:c:o c:_c
q:c_ oOac æeD¯:a Dæa DD¯:c:o _cæ:o eaa: _ç. 20!0 ç oæ:a: a~cc æe:Oc
¡__: æOç q:o:7 occc qcc:Oacc æoc çc Oo:cc qcæa Oo:c:occ c:ac:O o:
e:¯o æ:eocc æo æeceøc oæOcca æço: Oa cc:c:o c:_c Dæa çcc coa _ç.
qcæa o000 c ¡ce O o8 qcc:Oac 20!0 oa:O:8¤o 08 O:aç: oc:_i æOç
qo:7 c:a:cc c:oc:_cc ¤:o oça _ç. oc:_i æOç q:o:7 c:a:cc c:oc:_cc ooo:
ce qcc:Oac æOç qo:7oc occ oOcc ce o:cooc qcoaco cccc q:ecce: oOcc
oc:e coa _ç. ce qcc:Oac _ec:oD ca:Ïccce: oOc ç oc:e coa _ç.

oæ:a:oe oOçac eoøc Oa:o o8 ooca æeceøc Oa oæOccaoe q:oce:O æo
a:Oc c:©øe coOo: coec c:cc oeae c:a:ccec cc:O_a æec _ec:oD occ
aæ q:c:oO eaoça coec çcOa qc c:cDe c:o:ç_O cçoaac coaac.
¤:_Ocæc:o co:øca Oo:c _cD_ æec çtO8 oa:_¤: Doça ec coec Doça
occ: ccaæco:Oac o:c De eea c:cc coc:_aec cc:ç:eca ocoæ ___ecøc
oDçc c:o:ç_O oo_çoO oD. oæ:a:oe qæ:¯:oø ¤a¯a:e:o ec De ocooo qO¯:ac
oc:e coec _ec: occc ec O c:_c æ:_c__c ec Dc c:cc q:oÔccc c¯:a
Oaoca ç:cc Oa æeceøc oæOcca c_¤çO Oece æo OeDe æ8¤×¯oca occ
çcOa qc cecc:Oc c:o:ç_ oD. æOç q:o:7oc ç oæ:a: eoøc çøcac ace OO:c
cæ ccc Doo:¯c çcDec cæc8 e ccO:occ çc Dec occ çcO e:_ce oeoD
oæ:a: oOaoOa qcc:Oacc ¡çocc coec ccOo ecoc q:æc:a e:aO o©c8
oc:©æec. ooca ¤:o:oO æDç ç cæc8 qco:¯ccc oO:ça: _c _:ecc æeceøc
oæOcca oOa oOa e:çoc oa:Do8 ccccccc qaO ce: cccc coa ¤O _ec:oD
occ o8 qOÏoc ç cc:a co c¤ø. o8 æc:Ooc ea _:¤oD oæ:a: æ:co:Ï oa:æ_c:
o:oo8 oO:ça:Oc aooç:e ¤O icc coec æ:¯c c7c ç c. occ Dæa eaa: _ç
o8 coøc ¤coo q:æc:oD ocO_ oOc æeceøc oæOcca Oaoca ce c:ccca
çoæ eøaa cOa oOac q:æc:cc occaoe ceøc e:çocD8 O_c cccceOc. 200!
ç c_ca ca:Ïcc ©aæ c:cacc oO:ça: _:¤ q:c c_ca c:cc e±o oæDc:Oa
oçoçoac oOa oOa æOç ococ q7___: occe: oOc qcc:Oa: ¡çocc coa _ç. Oæo
0 cc c0c c:_cc ¤×¯a:e:oecO æD oee æca oçoça:c c_c_acc c_ c:©øec
o:c Dc. 2000 ç ©aæ c:cac c_¤ç oO:ça:O _:¤ ¡a_aæc:a e±o oæDc:Oc
oOaoOa a ce coa _ç Oaç eç_c oeDec ¡a_aæc:a occ e:çoc O ¤O O:oc: oD.
oee ¡a_aæc:a e±o oæDc:O q:ocecO ce eOoc oOc c_ c:©øc: c. _ec:oD occ
oæ:a:oe CDcc o7o: e:aec ec o:cO c¤ æc_e e:Oc eoDaeøc oa:coo8
qe:aec qæec De c_eaoa a:cO, ococ cc:Oa qæ:occ coec o:co oa:Oa
æeD¯:a cc:co©a æDa ¤Oc oO:ça: ceøO©a æ D. oec æc_e a _:ecccac
¤occ_ qOe:acc.

æc_e æeceøc oæOcca oe qccO:æc8 æo CDc q:oce: coec qOao ccOoca
cc:cec coo8 ç c:oç±ao c:Oc æo OeDe c:ac:O o: e:¯o æ:eocc æo æeceøc
oæOcca æço: Oa cc:c:o c:_c ¡__: æD. _:ecc æcac Doça ec D occ:Oa
coo8 qcccc coeD c:øDec oee oOçO:Occ qOc:acc oa:co ec cc ¤O
c:ac:O o: e:¯o æ:eocc æo æeceøc oæOcca æço: Oa cc:c:o c:_c
qO¯:oøc coc. oec q:cc Oaoca e æeceøc oæOcca c_¤çO o:co
cccccaoe oOaæ Dec æeç: coa qOæc:Oc Dc ccc. qa:ecoc ç oeO:a
oOçO:Oc æ_ oa:Oa ¤Oc æocc ocooa æ:e c:coaco æo c:a:ccec
ccOoca e:aec _ec:oD occ coø Oecec çoa ¤O c:o:ç_O cc:a coec oecc
qOæc:O Dc ccc.


z0I8 oæÐ:O II Ðæ [æ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->