မာတိကာ

ဥေယ္ာဇဥး

ေဆာငး့ပါ့
ေတာငးေရာကးေ်မာကးေရာကးအေတျ့စမ္ာ့

ထငးလငး့

ေရဒါမ္ာ့၏ ဖမး့ယူေထာကးလြမး့မႈဆိုငးရာ ကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့

William Paul

အိမးမဟုတးတဲံ နာ့ေနေဆာငးေလ့ေတျ

ဂၽျနးမို့အိမး

ှ၁

Domain name system (DNS)

ကိုေန

ှ၄

Composite materials

်ပညးံ်ဖိဳ့

ဿှ

ေလေၾကာငး့အငးဂ္ငးနီယာ အေ်ခခဵသေဘာတရာ့မ္ာ့

ဇငးေမာငးထျနး့

ဿ၃

ပ္ငး့ရိ်ခငး့သညး သငးံအလုပးမြာ ဒုကၡေပ့ေနသလာ့

မေနာ်ဖဴေလ့

၁၁

အကနး့ေရတျငး့ထဲက္၇ ွါ့ဒလကးဆဵု့

ေအ၄ာေမ

၁၄

ဂ္ကးအငးဂ္ငး Compressor blade မ္ာ့၏ Flutter ်ဖစးေပၚမႈကို ခနး႕မြနး့်ခငး့

ခ္မး့ေ်မ႕

၁၆

ပေဟဠိ အေ်ဖညြိ်ခငး့ႏြငးံ ေနာကးကျယးမြ အက္ဳိ့တရာ့မ္ာ့

ေအ၄ာေမ

၄၀

Introduction to composite materials

်ပညးံ်ဖိဳ့

၅ဿ

Thin client

ရာမညဖို့လ်ပညးံ

၆၁

လကးခုပးထဲက ႏြဵ်ပညးစုပး

ခ္မး့ေ်မ႕

ှွ၂

အသဵု့တညးံတဲံ Mobil phone application ေလ့ေတျ

လူဟိနး့

ှွ၅

်မနးမာအငးဂ္ငးနီယာ သို႔မဟုတး ဘကးစဵုသဵု့စကးရုပးမ္ာ့

်ပညးံ်ဖိဳ့

ှှ၂

နညး့ပညာတို့တကးမႈက ေရရြညးမြာ တညး်မဲလာႏိုငးပါံမလာ့

မေနာ်ဖဴေလ့

ှ၀ဿ

ကာတျနး့မ္ာ့

၁၅၇ ၂၂၇ ၄ဿ၇ ၄၅၇ ှွ၁၇ှှ၁

စကာ့ွိုငး့
ဖိုရမးစကာ့ွိုငး့

၂၅

ေက္ာငး့သာ့တစးေယာကးရံဲ ေမ့ချနး့မ္ာ့

၆၄

အကးေဆ့
ရာသီဆို့ပဵု်ပငး

ေနညိဳ

၁ဿ

ကိုကို႕ ကိုခ္စးလို႕

ေအ၄ာေမ

၂၃

ေနညိဳ

၁ှ

ကဗ္ာ
အခ္စး=အခ္စး

အပ္ငး့ေ်ပ ဥာဏးစမး့
အငးဂ္ငးနီယာေတျ ေပ္ားေပ္ားရႊငးရႊငးပါွငးဆငးႏလ
ႊဲ ို႔ ပေဟဠိ အေ်ဖညြိၾကစို႔

ေအ၄ာေမ

အပ္ငး့ေ်ပ ဥာဏးစမး့

ှ၀
၀၄၇ ၆၀

လြ္ပးတ်ပကး ဗဟုသုတမ္ာ့
ပုဂဵေခတး ဘုရာ့၇ပုထို့၇ဂူေက္ာငး့မ္ာ့မြ ေရြ့်မနးမာတို႔၏ ပိသုကာႏြငးံ

၄၆

အႏုပညာလကးရာမ္ာ့
အလငး့ေရာငး ်ပနး႔ႏ႔မ
ြဵ ႈ ပမာဏ အာ့တိုငး့တာ်ခငး့ ( Measurement of Illuminance)

၂ှ

ွတၳဳ
ေဒၚလာ ဿွ တနး နညး့ပညာေက္ာငး့သာ့

White Devil

၂ဿ

သစးပငးၾကီ့ေ်ပာတဲံ ကမၻာေ်မအတျကး အိပးမကး

CY

ှှဿ

သူ႔အၾကညးံကို ကိုယးသိသညး

မငး့အရိပး

ှှ၆

ေပ္ာကးဆဵု့ခဲံေသာ ၃ ရကးတာ

D လငး့ေမာငး

ှ၀၂

ရသစာမ္ာ့
YTU မြ အမြတးတရမ္ာ့

ႏြငး့ေမာငး

ကၽျနးေတားႏြငးံ အမြာ့မ္ာ့

William Paul

်မနးမာအငးဂ္ငးနီယာဖိုရမး ႏြစးပတးလညးစာေစာငး အမြတး (၁)
ထုတးေွရကးစဲျ- 10th December, 2013.
မ္ကးႏြာဖဵု့ သရုပးေဖား - ထငးလငး့ (phi.jay.10@gmail.com)
အတျငး့ပိုငး့ အ်ပငးအဆငး- ထငးလငး့၇ William Paul (swpaul.01@gmail.com )
စာမူတညး့်ဖတးသူ - ထငးလငး့၇ William Paul
ထုတးေွသညးံသူ- www.myanmarengineer.org

၀၅
ှ၀ှ

William Paul

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ေန႓ ခငး့ပိုငး့တစးခုမြာ ကၽျနးေတားံရံဲ တကုပးကုပးနဲ႓ ရႈပးေန်မဲ်ဖစးတဲံ ရဵု့လုပးငနး့အစုစုမြ ေခတၱခဏ ဘရိခးလုပး်ပီ့ Canteen က ေကားဖီ
တစးခက
ျ း မြာယူ ေသာကးရငး့ ဂ္ာနယးတစးေစာငးကို ဖတးေနမိပါတယး၈ သတၱဳတျငး့်ပႆနာမ္ာ့၇ တစတစနဲ႓ ထနး့လ္ကးလဵု့ ေချ့လ္ကးသလို
လဵု့ပါ့ပါ့ လာတဲံ သစးေတာမ္ာ့၇ ဟိုတစးစ သညးတစးစ ဖဲံထုတးေရာငး့ခ္ေနၾကရတဲံ ေက္ာကးစိမး့နဲ႓ တျငး့ထျကး ေက္ာကးမ္ကးရတနာမ္ာ့ ကိစၥ၇
ဖုတးလိႈကးဖုတးလႈိကး လူနာက ေသျ့ပိုကးတနး့လနး့ေတျလို ပိုကးလိုငး့ေတျနဲ႓

ပိ႓လ
ု ႊတးမယးံ သဘာွဓာတးေငျ႓မ္ာ့ ကိစၥ ... ်ပႆနာေပါငး့

ေသာငး့ေ်ခာကးေထာငးနဲ႓်မနးမာ်ပညး သတငး့မ္ာ့၇ ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကို ဖတး်ပီ့သကာလ ကၽျနးေတားံေခါငး့ထဲမြာ အေတျ့ေတျကို မဆနး ႓မ်ပဲ
ထုတးလုပးေနမိပါတယး၈
်မနးမာႏုိငးငဵကထျကးတဲံ သတၱဳရိုငး့ေတျ၇ ေက္ာကးမ္ကးအရိုငး့ လိုေပသကို့…”

ဆိုတဲံ

တဵု့ေတျ၇ သဘာွဓာတးေငျ႔ေတျ၇ ကၽျနး့သစးေတျ … တနညး့ေ်ပာရရငး အေသျ့ထဲ၇အသာ့ထဲ၇
စကးမႈနညး့ပညာနဲ႔

ဖနးတီ့လုပးယူလို႓မရႏိုငးစျမး့တဲံ

အေတျ့ေလာကးနဲ႓တငး
ႏြလဵု့သာ့ထဲကေန

အဆငးမေ်ပပါ၈

သိ်မငးတဲံ

အဆငးံထိ၇

သဘာွရဲံအေမျ ႏိုငးငဵသာ့တိုငး့၇ ်ပညးသူတိုငး့ နကးရိြုငး့စျာနဲ႓ သိ်မငးဖ႔ို လိုအပးတယး၈

အႏြစးေတျ၇ ်မနးမာံေ်မရဲံ အေမျအႏြစးေတျဟာ ်ပညးပကို တစိမးံစိမးံနဲ႓ အဲဒီအသိအ်မငးကေန တစးဆငးံတကးလို႔ လကးေတျ႔ လုပးေဆာငးတဲံ
လညး့

စိမးံထျကးေနပါတယး၈

ထျကးသျာ့ေနတယး၈

လဵု့ခနဲခခ
ဲ နဲနဲ႓လညး့

ကၽျနးေတားတို႓ႏိုငးငဵက

တေဟာေဟာ အဆငးံထိေရာကးဖို႔လညး့ လိုတယး၈

ထျကးချာသျာ့ခဲံတဲံ

အေ်ခခဵပညာအဆငးံ ေက္ာငး့ေတျ၇ ေကာလိပးနဲ႓ တက၎သိုလး

ကုနးၾကမး့ေတျဟာ ေစ့္ႏႈနး့တနးဖို့ပို်မငးံမာ့တဲံ ကုနးေခ္ာေတျအ်ဖစးနဲ႓

ေတျမြာ ပညာသငးၾကာ့တဲံ အခ္ိနးကတညး့က ဒီလိုခဵယူခ္ကးေတျ

တဵဆိပးအသီ့သီ့ခတးႏြိပးလို႓ ်မနးမာ်ပညးထဲကို အသျငးေ်ပာငး့်ပီ့

ရငးထဲသေႏၶတညးကိနး့ေအာငး့ေနေအာငး

်ပနးလညးွငးေရာကးလာတယး၈ ်မနးမာ်ပညးသူေတျက အဲဒီပစၥညး့ေတျ
ကိုပဲ တနးဖို့ၾကီ့ၾကီ့ေပ့်ပီ့ ်ပနးွယးရတယး၈

ရိုကးသျငး့သငးၾကာ့ထာ့

သငံးတယး၈ ဒီလို အမ္ိဳ့သာ့ေရ့စိတးနဲ႓အတူ ်ပငး့်ပတဲံ ဆႏၵနဲ႓ေပါငး့စပး
်ပီ့

ေက္ာငး့သူ/ေက္ာငး့သာ့ေတျ

စာသငးယူေစသငးံတယး၈

သတၱဳသနး႓စငးက္ိဳခ္ကးတဲံနညး့ပညာေတျ၇

ထုတးလုပးမႈပိုငး့

“ငါတို႓ ေတားဖို႓လိုတယး… ငါတိ႓ေ
ု တျ တကယးတတးဖို႓လိုတယး … ဒါမြ

နညး့ပညာေတျ၇

နညး့ပညာေတျ၇

ငါတို႓ႏိုငးငဵတို့တကးမယး

ဆိုငးရာ

ကျနးပ္ဴတာပိုငး့ဆိုငးရာ

အစာ့အေသာကးထုတးလုပးမႈပိုငး့ဆိုငးရာ နညး့ပညာေတျ၇

ဆိုတဲံ

အသိမ္ိဳ့ွငးေနေစခ္ငးတယး၈

ႏိုငးငဵေရ့ွါဒ်ဖနး႓ခ္ိတယးပဲ

ေ်ပာေ်ပာ၇

ေဖားစပးထုတးလုပးမႈ နညး့ပညာေတျ၇ စကးပိုငး့ဆိုငးရာနညး့ပညာေတျ

အေရာငးစျနး့ထငး့ေအာငး

ဖိအာ့ေပ့တယးပဆ
ဲ ိုဆို၇

နညး့လမး့က္တဲံ

ေ်ပာရရငးေတာံ

အက္ယးခ္ဲ႔ရငး

ေဆ့ွါ့

…”

ခ္ဲ႔ကာ့သေလာကးေ်ပာလို႔ရ

ပါတယး၈ အႏြစးခ္ဳပးေ်ပာရငးေတာံ “နညး့ပညာ၇အသိပညာ၇ အတတး

ကေလ့ေတျရဲံ

အမ္ိဳ့သာ့ေရ့ခဵယူခ္ကး

စိတးကို
ေကာငး့မျနး

တစးခုတစးေလေတာံ

လူငယးေတျမြာ ရြိေနသငးံတယးလို႓ ကၽျနးေတား ထငး်မငးယူဆမိပါတယး၈

ပညာမ္ိဳ့စဵု” ေပါံ၈ အသိပညာ၇ အတတးပညာ၇

(အစျနး့ေရာကးလျနး့တဲံ

နညး့ပညာေတျ ေကာငး့စျာ ဖျဵ႓်ဖိဳ့လာမြသာ

ကိုေတာံ

ႏိုငးငဵေရာ

ဟို့…အေ်ခခဵပညာအဆငးံေက္ာငး့ေတျက

ဒါကေတာံ

လူမ္ိဳ့ပါ

အေ်ခတို့်မငးံလာမယး၈

ကၽျနးေတားေ်ပာမြ

မဟုတးပါဘူ့

အထကးတနး့ေက္ာငး့သာ့ေတာငး

လူမ္ဳိ့ၾကီ့ွါဒ

အလိုမရြိပါ၈)ဒီလို်ဖစးလာဖို႓က

ဆရာေတျ ဆရာမေတျရဲံ အခနး့က႑က
အေရ့ၾကီ့တယး၈ ႏိုငးငဵေတားနဲ႓ခ္ီတဲံ

သိပါတယး၈ သို႔ေသားလညး့ ဦ့ေႏြာကးထဲမြာ

ေလ့နကးတဲံ အမ္ိဳ့သာ့ေရ့စိတးကို အ်မဲ

သိတဲံ “ေအား … နညး့ပညာတို့တကးေပဖို႓

တတျတးတျတး ေ်ပာဆိုေနမယးံ ဆရာေတျ

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

လိုအပးတယး၈

ဆရာေတျရဲံ

စိတးေနေတျ

်မငးံမာ့မြသာလြ္ငး

တပညံးမ္ာ့ကို စိတးဓာတးေကာငး့ အေမျ လကးဆငးံကမး့ေပ့ႏိုငးမယး၈
ဆရာေတျ

ခပးခ္ာခ္ာ်ဖစးရငး

ခပးခ္ာခ္ာကေလ့ေတျ

်ဖစးလာမယး၈

ခပးခ္ာခ္ာ ခပးတဵု့တဵု့ ႏိုငးငဵသာ့
ေတျ ်ဖစးလာမယး၈
အထကးကဆိုခံသ
ဲ လို ႏိုငးငဵေတားတို့တကးဖို႓ရာ နညး့ပညာ
မ္ိဳ့စဵုမြာ တို့တကးဖို႓လိုတယး၈ အတတးပညာရြငး၇ အသိပညာရြငးေတျ၇
ေတားတဲံ အငးဂ္ငးနီယာေတျ အမ္ာ့ၾကီ့လိုေနတယး၈ အငးဂ္ငးနီယာ
ေတျဟာ

ႏိုငးငဵေတားတညးေဆာကးတဲံေနရာမြာ

အေရ့ၾကီ့တဲံက႑

မြာ ပါွငးတယး၈ အေရ့ၾကီ့တဲံက႑မြာ ပါွငးေနတဲံအတျကး တကယး
တတးကၽျမး့တဲံ၇

တကယးေတားတဲံ

အငးဂ္ငးနီယာေကာငး့ေတျ်ဖစးဖို႓

သိပးအေရ့ၾကီ့တယး၈ ဘျဲ႓လကးမြတးသာရြိ်ပီ့ တကယးတမး့အသဵု့မက္
တဲံ အငးဂ္ငးနီယာ

မ်ဖစးဖို႓ လိုပါတယး၈ (ကၽျနးေတားကိုယးတိုငးလညး့

အဲဒီလို အငးဂ္ငးနီယာ ်ဖစးေနသလာ့ ်ပနးဆငး်ခငးမိတယး၈)
သေဘာတရာ့ေတျ
တတးတဲံ

အငးဂ္ငးနီယာ်ဖစးဖို႓က

စာအုပးစာတမး့ေတျ၇

အေ်ခခဵေတျ

ပိုငးႏိုငး်ပီ့

ဆရာေတျ၇

တကယး

သငးေထာကးကူေတျ၇

အေ်ခအေနေကာငး့ေတျ

လိုအပးတယး၈

အငးဂ္ငးနီယာေက္ာငး့က ဆရာေတျဟာ ေတားရမယး၇ တတးရမယး၇
်ဖစးႏိုငးရငး လုပးငနး့ချငးအေတျ႔အၾကဵဳလညး့ မ္ာ့သငးံတယး၇ အေတျ့
အေခ၍်မငးံမာ့ သငးံတယး၈ သငးေထာကးကူ ပစၥညး့ေတျ၇ ကျနးပ္ဴတာ

pass ်ဖစးရံလ
ဲ ာ့ ဆိုတာကို ေမ့စရာ ်ဖစးလာပါတယး၈

အခနး့ေတျ၇ Lab ခနး့ေတျ၇ Work shop ေတျ၇ ်ပီ့ရငး ေက္ာငး့သာ့
ေတျ

လကးေတျ႔ကျငး့ဆငး့ေလံလာႏိုငးမယးံ

လုပးငနး့ချငးေတျကို

ဒီလို ေရာကးတတးရာရာ အေတျ့ေတျကို ေလြ္ာကးေတျ့ေနမိ
ပါတယး၈ ကၽျနးေတားကိုယးတိုငးကေတာံ ပညာေရ့ သေဘာတရာ့ေတျ၇

ပို႓ေပ့တဲံ အစီအစဥးေတျ ရြိေနရမယး၈ စာအုပးစာတမး့ေတျ ်ပညးံ်ပညးံ

စညး့မ္ဥး့ဥပေဒေတျ၇

စဵုစဵု ငြာ့ရမး့ဖတးရႈႏိုငးမယးံ Library ေတျ လိုအပးတယး၈

ကိုေတာံ မသိပါဘူ့၈ ရို့ရို့ ―အငးဂ္ငးနီယာ” ဆိုတဲံ ဘျ႓လ
ဲ ကးမြတး စက၎ဴ

အေ်ခအေန

ဘာကနး႓သတးခ္ကးေတျရြိတယးဆိုတာေတျ

ေကာငး့ဖနးတီ့ေပ့ဖို႓ရာ အေဆာငးေတျေပ့ဖို႓၇ Scholarship ေတျေပ့ဖို႓

ကတးထူ်ပာ့ေလ့

လိုအပးတယး၈

မ်ဖစးညစးက္ယး ပုဂၐိဳလးပဲ ်ဖစးပါတယး၈ သို႓ေသားလညး့ ကၽျနးေတားရဲံ

်မနးမာတစးႏိုငးငဵလဵု့မြာ

GTU

ေက္ာငး့ေပါငး့

အေရအတျကး မနညး့ပါဘူ့၈

အတျကး နညး့ပညာတက၎သိုလးၾကီ့ကို တို႓ႏိုငးငဵေတားက ဖနးတီ့ေပ့
လိုကး်ပီေဟံ … ေမျ့ထုတးလုိကးစမး့ဟဲံ … အငးဂ္ငးနီယာေတျ …
ဗဵု့ေဘာလေအာ…” ဆိုတဲံ်ပီ့ နညး့ပညာေက္ာငး့ေတျ

တဲံလာ့ တက၎သိုလးၾကီ့်ဖစး်ပီလာ့ ေမ့စရာ်ဖစးလာတယး၈
မ္ာ့တဲံအတျကး
တစးႏြစးထဲမြာ

ေ်မာကးေရာကးေတျ ေလြ္ာကးကာေတျ့ရငး့

(ှ)

အငးဂ္ငးနီယာေပါငး့မ္ာ့စျာကို

ဗဵု့ေဘာလေအာ ေဖာငး့ပျေနတဲံ ေက္ာငး့ေတျကို

်ပနးေပါငး့စညး့လိုကးရငးေကာငး့မလာ့
နီ့စပးတဲံ

မေကာငး့ဘူ့လာ့ဆိုေတာံ

ေက္ာငး့ေတျကို

ဘယးလို်ဖစးမလဲ၈

Control

အာ့နညး့ခ္ကးအေနနဲ႓

ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရပါမယး၈

Q.C

ဆို်ပီ့

စဥး့စာ့မိပါတယး၈

တစးေက္ာငး့တညး့ေပါငး့ထာ့လိုကးရငး

ေက္ာငး့အေရအတျကး

နညး့သျာ့တဲံအတျကး

အုပးခ္ဳပးမႈကိစၥအွွ ပိုလျယးကူသျာ့ႏိုငးမယး၈ သငးေထာကးကူပစၥညး့
ေတျ၇

ကိုေတာံ်ဖငးံ

ေတျ့မိတာေလ့ေတျကို

ကို ေ်ပာ်ပရရငး-

အ်ပျတးလိုကး ေမျ့ထုတးေပ့ႏိုငးလာ ပါတယး၈ သို႓ေသားလညး့ Quality
(Q.C)

ပိုငးဆိုငးထာ့တဲံ

ေတာံ်ဖငးံ ေ်ပာ်ပၾကညံးခ္ငးပါတယး၈ ကၽျနးေတား ေတျ့မိသမြ္ေလ့ေတျ

ေဟာတစး

ေက္ာငး့၇ ေဟာတစးေက္ာငး့ ေဆာကး၇ ဆရာေတျကိုပို႓ေပ့်ပီ့ ်ပီ့ေရာ

သိပးေကာငး့ပါတယး၈

ကဵအာ့ေလ္ားစျာ

ခပးတိမးတိမး ဥာဏးေလ့ လကးသီ့ဆုပးေလာကးနဲ႓ ေတာငးေရာကး

―… ေဒသခဵ်ပညးသူေတျ နီ့နီ့နာ့နာ့ ပညာသငးၾကာ့ႏိုငးဖို႓

ေက္ာငး့ေတျ

တစးခုကိုပဲ

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

စာအုပးစာတမး့ေတျ၇

ဆရာေတျ

စုစုစညး့စညး့်ဖစးသျာ့မယး၈

ေက္ာငး့အ်ဖစးကေန

စျနး႔လႊတးလိုကးမယးံ

www.myanmarengineer.org

အေဆာကးအဦကို

ဘာအေနနဲ႓

်ပနးအသဵု့ခ္မလဲ

စဥး့စာ့ရမယး၈ ေနသာ့တက္်ဖစးလာတဲံအခါ အသိစိတးက လူငယးေတျကို ဆကးလကး

ဖ္ကးလို႔ကလညး့ မသငးံ၇ ေဆ့ရဵုအ်ဖစး်ပနးသဵု့ဖုိ႓ကလညး့ အဆငးမေ်ပ၇ ်ပီ့ ထိနး့ေက္ာငး့သျာ့ႏိုငးပါလိမးံမယး၈ ဒီလို အက္ိဳ့ရြိတဲံ လုပးငနး့ေတျနဲ႓
ဂျေတာံ က္ပါတယး၈ ေက္ာငး့တစးေက္ာငး့မြာ ေက္ာငး့သာ့ဦ့ေရ (ဿ) လဵု့ေထျ့ရစးပတး်ဖစးေနေစ်ခငး့အာ့်ဖငးံ

ေက္ာငး့သာ့ေက္ာငး့သူေတျ

ဆတို့လာတဲံအတျကး ေနစရာ၇ထိုငးစရာ၇ အုပးခ္ဳပးမႈကိစၥေတျ နညး့နညး့ ဟာ တ်ခာ့ေသာ မဟုတးကဟုတးကအလုပးေတျနဲ႓ အလြမး့ေွ့သျာ့ေစ
ကသီလငးတ ်ဖစးလာမယး၈
(ဿ)

YTU

တက၎သိုလးေတျ အ်ဖစးနဲ႓

မယး၈ ဒါံအ်ပငးအဖျ႓ဲအစညး့န႓ဲ အလုပးလုပးရတဲံ စီမဵခနး႓ခဲျမႈ အေတျ႓အၾကဵဳ
နဲ႓

MTU

တို႔ကို

အဆငးံ်မငးံနညး့ပညာ ေတျ ရေစပါလိမးံမယး၈ သူတို႓ကိုယးတိုငး အတျကးေရာ ႏိုငးငဵအတျကး

်ပနးလညးဖင
ျ းံလြစးလိုကး်ပီ ်ဖစးတဲံအတျကး ပါ ေကာငး့တဲံ ရလဒးေတျ ရရြိလာေစမယးလို႓ ကၽျနးေတား ထငးပါတယး၈

က္နးတဲံ နညး့ပညာတက၎သိုလးေတျက အဆငးံနိမးံတက၎သိုလး အေနနဲ႓
်ဖစးမလာ့၇

ေကာလိပးအဆငးံပဲ်ဖစးသျာ့မလာ့

ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ

အသာ့က္

်ဖစးေနခဲံတဲံ

„အေၾကာကးတရာ့‟

ကို

စဥး့စာ့မိပါတယး၈ တျနး့လြနး်ပီ့ ေနာငး မ္ိဳ့ဆကးသစး လူငယးေက္ာငး့သာ့ေတျ အတျကး

ဘျဲ႓ေတျ အသီ့သီ့ရလာတဲံ ေက္ာငး့သာ့ေတျ အလုပးေတျေလြ္ာကး ဆရာေတျက ေရြ႔ေဆာငးလမး့်ပ ်ဖစးေနေစခ္ငးမိတယး၈
ၾကတဲံအခါေတျမြာ ချဲ်ခာ့မႈေတျ ေပ၍လာမလာ့လို႓လညး့ ဆကးစပး

(၂)

နာမညးေက္ား

အငးဂ္ငးနီယာ

တက၎သိုလးေတျရဲံ

ေတျ့မိပါတယး၈ ကၽျနးေတားလညး့ ဥာဏးမမီပါ၈ သို႔ေသားလညး့ အဲဒီလို သငးရို့ညႊနး့တမး့ Curriculum နဲ႓ သငးရုိ့မာတိကာ Syllabus ေတျ၇
YTU နဲ႓ MTU တို႓ ်ပနးေပ၍လာတာကိုေတာံ အာ့ရွမး့သာမိတယး၈ ်ပဌာနး့စာအုပးေတျ၇ သငးၾကာ့ပဵုသငးၾကာ့နညး့ေတျ စတာေတျကို
(ေက္ာငး့ေတာငး ်ပနးတကးခ္ငးမိတယး၈)
(၀)
ေတျကေန

ေလံလာ်ပီ့ ႏိႈငး့ယြဥးသဵု့သပးဖို႓ လိုပါမယး၈ အငးဂ္ငးနီယာ ေက္ာငး့ဆရာ

ဒိတးဒိတးၾကဲ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ရြငးေတျ၇ ကုမၸဏီ
နညး့ပညာေက္ာငး့ေတျကို

မ္ာ့ကိုလညး့ ႏိုငးငဵ်ခာ့ကို ေစလႊတး်ပီ့ေတာံ Advanced Courses

စာအုပးစာတမး့ေတျ၇ ေတျကို သငးယူေစသငးံတယး၈ တ်ခာ့ႏိုငးငဵရပး်ခာ့က တက၎သိုလးေတျ

သငးေထာကးကူပစၥညး့ေတျ ေထာကးပဵံလြဴဒါနး့ေပ့်ခငး့၇ စာေတားတဲံ

နဲ႓ ခ္ိတးဆကး်ပီ့ သူတို႓ရံဲ အကူအညီ၇ နညး့ေပ့လမး့်ပမႈေတျနဲ႓ ေပါငး့စပး

ေက္ာငး့သာ့ေတျကို စပျနးဆာေပ့်ခငး့၇

ရငး ေကာငး့မလာ့ ေတျ့မိတယး၈

ႏိုငးငဵ်ခာ့ေက္ာငး့ေတျကို

ေလံလာေရ့ အေနနဲ႓ စပျနးဆာလုပး်ပီ့ ပို႓ေပ့်ခငး့၇ မိမိတို႔ စကးရဵုေတျမြာ
Field ဆငး့ဖိ႓ု လကးခဵေပ့်ခငး့၇ ေတားတဲံ ဆရာေတျကိုလညး့ ေထာကးပဵံ
ေပ့်ခငး့ စတာေတျကို လုပးေပ့ေစခ္ငးပါတယး၈ ်မနးမာတစးႏိုငးငဵလဵု့မြာ
်ပနး႓က္ဲေနတဲံ နညး့ပညာေက္ာငး့ေတျကို ်ပညးံ်ပညးံစဵုစဵု ေထာကးပဵံေပ့
ႏိုငးဖို႓က ခကးခတ
ဲ ဲံ ကိစၥတစးရပးပါပဲ၈ အခုလိုမ္ိဳ့ ဓနအငးအာ့ ေတာငးံ
တငး့တဲံ ပုဂၐိဳလးေတျ ေထာကးပဵံေပ့်ခငး့အာ့်ဖငးံ ပိုေကာငး့တဲံ အေ်ခ
အေနေတျ ်ဖစးလာႏိုငးပါလိမးံမယး၈
(၁)
နဲ႓

တက၎သိုလးေက္ာငး့သာ့ေက္ာငး့သူေတျ

ေမာငးမယးသစးလျငးၾကိဳဆိုပဲျမ္ိဳ့လို

ေပ္ားရႊငးစရာ

အေန
လႈပးရြာ့မႈ

Activity ေတျ၇ ႏြီ့ေႏြာဖလြယးပဲျေတျ၇ အာ့ကစာ့ လႈပးရြာ့မႈေတျ၇
်ပညးသူလူထုကို
ခရီ့ေတျ၇

အက္ိဳ့်ပဳတဲံ

လႈပးရြာ့မႈေတျ၇

နဵရဵကပးစာေစာငးေကားမတီလိုမ္ိဳ့

(၃)

လုပးငနး့ချငးထဲက

စုေပါငး့ေလံလာေရ့ အငးဂ္ငးနီယာၾကီ့ေတျကို ပငးံ ဖိတး်ပီ့ေတာံ ေက္ာငး့ေတျမြာ Visiting
အႏုပညာအသငး့အဖျဲ႓ lecturer

အ်ဖစးန႓ဲ

လာေရာကး်ပီ့

စာသငးေပ့တာ

(ဒါမြမဟုတး)

လႈပးရြာ့မႈေတျ စတဲံ ေကာငး့က္ိဳ့ ်ဖစးထျနး့ေစတဲံ Activities ေတျကို လုပးငနး့ချငးအေတျ႔အၾကဵဳေတျကို ေ်ပာ်ပတာေတျ လုပးေပ့ႏိုငးရငး
စညး့ကမး့ရြိရြိ၇

နညး့လမး့က္က္နဲ႓

လုပးေဆာငးေပ့ဖို႓

ဆရာေတျက ေကာငး့ပါမယး၈

ဦ့ေဆာငး လမး့်ပလုပးေပ့ရပါမယး၈ “ဟာ … ဒါေတျလုပးရငး
ေက္ာငး့သာ့ေတျ ရဵု့စုရဵု့စုနဲ႓ ်ပႆနာ်ဖစးလာႏိုငးတယး၈

(၄)
်ပႆနာ

ေက္ာငး့သာ့လူငယးေတျ

Online

ေပ၍တကး်ပီ့

ခ္ကးတငးမြာ နာရီမ္ာ့စျာ်ဖဳနး့တီ့ေနတာကို ဆရာေတျကေန ်ပနးလညး

်ဖစးရငး ငါေ်ဖရြငး့ရမြာ… ငါ အလုပး်ပဳတးသျာ့မြာေပါံ …” စတဲံ အတၱ တညးံမတးေပ့ရပါမယး၈ အငးတာနကးထဲမြာ အငးဂ္ငးနီယာေက္ာငး့သာ့
အေတျ့ေတျနဲ႓

ေလြာငးပိတးမိမေနသငးံပါဘူ့၈

လုပးသငးံလုပးထိုကး ေတျအတျကး

တာကို ရဲရဲွဵံွဵံန႓ဲ အနစးနာခဵ ေဆာငးရက
ျ းသငးံပါတယး၈ စညး့ကမး့နဲ႓

အက္ိဳ့ရြိေစမယးံ

website

ေတျ၇

Forum

ေတျ

ရြိပါတယး၈ ်မနးမာဆိုကးေတျ၇ ႏိုငးငဵ်ခာ့ အငးဂ္ငးနီယာွကးဆိုကးေတျ မြာ

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

Member ွငး်ပီ့ ႏိုငးငဵရပး်ခာ့က ေက္ာငး့သာ့ေတျနဲ႓ မိတးေဆျဖျဲ႓ကာ လိုလာတယး၈

်ပညးတျငး့်ပညးပကေန

အသိပညာနယးပယး ခ္ဲ႔ထျငးႏိုငးပါတယး၈ နာမညးရြိတဲံ တက၎သိုလးေတျ ကုနးစညးေတျ

ထုတးလုပးေရာငး့ခ္ႏိုငးဖို႓ရာ

က ဆရာေတျရဲံ အဂၤလိပးလို Lecture ေတျ အငးတာနကးထဲမြာ အလုပးသမာ့ေတျ၇

စကးရဵုေတျေဆာကး
ပညာတတး

တနညး့အာ့်ဖငးံ

အသိပညာရြငး၇

ရြိပါတယး၈ Video ေတျေရာ၇ Document ေတျ မ္ိဳ့စဵုပါပဲ၈ အဲဒီ အတတးပညာရြငးေတျ အမ္ာ့ၾကီ့ လိုလာ်ပနးတယး၈ ဥပမာေ်ပာရရငး
အဂၤလိပး

လကးခ္ာေတျနဲ႓

ရငး့ႏြီ့ကၽျမး့ွငးေနေအာငး

ဆရာေတျက လူရိုငး့ေတျေနတဲံ

တိုငး့်ပညးတစးခုမြာ

အရမး့ကိုအဆငးံ်မငးံတဲံ

ဖနးတီ့ေပ့ ရပါမယး၈ အဲဒီအတျကး အငးတာနကး အခမဲံသဵု့ႏိုငးေရ့ ကုနးထုတးစကးရဵုၾကီ့ သျာ့ေဆာကးတယး ဆိုၾကပါစို႓၈ အဲဒီ အဆငးံ်မငးံ
WiFi

နဲ႓

အငးတာနကး

အခမဲံအသဵု့်ပဳႏိုငးေအာငး

ႏိုငးငဵေတားက စကးရဵုၾကီ့ကို လညးပတးဖို႓ရာ အလုပးသမာ့လူတနး့စာ့ လိုလာ်ပီ၈ အဲဒီ

(ဒါမြမဟုတး) တ်ခာ့စပျနးဆာေတျက စီစဥးေပ့ထာ့ရငး ေကာငး့မယး၈
(၅)

ႏိုငးငဵေတားအေနနဲ႓

အခါ

နညး့ပညာေက္ာငး့ေတျက အ်ဖစး

ဘာပညာမြမတတးတဲံ

လူရိုငး့ေတျကို

ေခ၍သဵု့လို႓မရတဲံအတျကး

အလုပးသမာ့ေတျ

ေဒသခဵလူရိုငး့ေတျ

အလုပးမရ၇

ဆရာေတျ စိတးေအ့လကးေအ့နဲ႓ စာသငးၾကာ့ပို႓ခ္ေနႏိုငးေအာငး စီစဥး

ွငးေငျမရ၇ အက္ိဳ့အ်မတးမရေတာံဘူ့ေပါံ၈

ေပ့ရပါမယး၈

ဒီေတာံကာ ပညာေရ့-စီ့ပျာ့ေရ့တို႓က ခ္ာလပတးလညး်ပီ့ ဆကးစပး

လစာေတျ

တို့ေပ့ရမယး၈

သျာ့လာေရ့

အတျကး ေက္ာငး့ ကာ့ေတျ၇ အဲဒီကာ့ေတျအတျကး ေလာငးစာဆီ
ေတျစီစဥးဖနးတီ့ေပ့ရမယး၈

ချငးံယူႏိုငးေရ့ေတျ

ေန်ပနးပါေရာ၈

စီစဥးထာ့ရမယး၈

မလိုအပးတဲံ ဖိအာ့ေပ့ မႈေတျကို ေရြာငးရြာ့ရမယး၈
(၆)

အဲဒီ ဥပမာလိုေပါံဗ္ာ၈

ေတျ့ရငး့ေတျ့ရငး့နဲ႓ လဵု့ခ္ာလညးလိုကး်ပီ့
ေနာကးက္ိလာတဲံအတျကး အေတျ့ခလုပးမ္ာ့ကို

နညး့ပညာတက၎သိုလး/ေက္ာငး့ေတျကို

ေခါငး့ေတျ
ပိတးလိုကး်ပီ့

MTU ေကားဖီကို တစးက္ိဳကးေမာံကာ အ်ပငးကို ထျကးလာခဲံပါတယး၈ မ္ကးစိ

(ဒါမြမဟုတး) YTU တို႓ကေန ကိုယးပိုငးစီမဵခနး႓ချဲ အုပးခ္ဳပးမႈနဲ႓ ကျပးကဲ်ပီ့၇ အေ်ပာငး့ အလဲ်ဖစးေအာငး အေွ့ကို လြမး့ၾကညးံပါတယး၈
အစို့ရက ေငျေၾက့ေထာကးပဵံေစတဲံ စနစး်ဖစးရငး ေကာငး့မလာ့ လို႓

ေကာငး့ကငး်ပာ်ပာမြာ တိမးမြ္ငးေတျက ခပးေ်ဖ့ေ်ဖ့ လျငးံေမ္ာလို႓...၈

ေတျ့မိတယး၈ ဒီလို အငးဂ္ငးနီယာ ပါေမာက၏ခ္ဳပးၾကီ့ေတျ ကိုယးတိုငး အဲဒီအခ္ိနးမြာပဲ ေရဒီယို ကေန သီခ္ငး့တစးပုဒးပ္ဵ႔လျငးံ လို႓လာပါတယး၈
အုပးခ္ဳပး်ခငး့အာ့်ဖငးံ အုပးခ္ဳပးမႈ လမး့ေၾကာငး့အဆငးံေတျ ပို်ပီ့

―… လြ္ပးစစးအာ့ အသဵု့မ္ာ့လ္ကးပငး … တျငးတျငးက္ယးက္ယး

တိုေတာငး့သျာ့မယး၇ ပို်ပီ့ Effective ်ဖစးမယးလို႔ ထငး်မငးမိပါတယး၈

ႏြ႓စ
ဵ ပး စဵုလငး …. သစးပငးေတျ ေ်မတျငး့ဓာတးေတျ …

(ှွ)

အထကးမြာ ေဖား်ပခဲံတာေတျကို လုပးေဆာငးဖို႓က

ေဖားယူႏိုငးစျမး့

တတးကၽျမး့က္ငး

ကမၻာံေရေၾကာငး့

ပညာေရ့ဆိုငးရာ ဘတးဂ္ကး (Budget) မ္ာ့မ္ာ့ရဖိ႓ု လိုလာပါတယး၈

သေဘၤာအေမာငး့သငး … ေရ်ပငးေလ်ပငး ထကးေအာကးေ်မတချငး

ဘတးဂ္ကး မ္ာ့မ္ာ့ရဖို႓ရာ ႏိုငးငဵေတားရဲံ ွငးေငျ မ္ာ့မ္ာ့ရဖိ႓ု ၇ စီ့ပျာ့ေရ့

…. တို႓လူခၽျနး

ေကာငး့ဖို႓

တစးအာ့ ပငး ….‖

ဖို႓ရာ

လိုလာ်ပနးတယး၈
်ပညးတျငး့ကေရာ၇

စီ့ပျာ့ေရ့
်ပညးပကပါ

အေ်ခအေနေကာငး့

လူေကာငး့ အစုတျငး … ပါွငး တစးေယာကးဆို

ႏိုငးငဵထဲမြာ

အလုပးေတျ

(မြတးခ္ကး၈

ကၽျနးေတားေတျ့မိေတျ့ရာေတျကို ခ္်ပလိုကး်ခငး့ပဲ ်ဖစးတဲံ

အတျကး လမး့လျေ
ဲ နတာေတျ ရြိေနပါလိမးံမယး၈ အဲဒါေလ့ေတျကို
်ပနးလညးေဆျ့ေႏျ့ၾကဖို႓ရာ ်မနးမာအငးဂ္ငးနီယာဖိုရမး
www.myanmarengineer.org ကို ၾကျေရာကးဖို႓ရာ
ဖိတးမႏ ၱက်ပဳအပး ပါတယး ခငးဗ္ာ၈)
ထငးလငး့(်မနးမာအငးဂ္ငးနီယာဖိုရမး)

လာလုပးၾကဖိ႓လ
ု ိုတယး၈
ႏိုငးငဵပိုငးတဲံ

လုပးငနး့ေတျ

ကေန

ဒါမြမဟုတးလညး့
ွငးေငျမ္ာ့မ္ာ့ရဖို႓

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ေရဒါ

မ္ာ့ကို

ရညးရယ
ျ းခ္ကးေပ၍မူတညး၊

နယးပယးအသီ့သီ့တျငး
ေရဒါအမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့၇

မညးသညးံေရဒါအမ္ိဳ့အစာ့ပငး်ဖစးေစ၇

ရညးရယ
ျ းခ္ကးအမ္ိဳ့မ္ိဳ့်ဖငးံ
အသဵု့်ပဳသညးံလိႈငး့ႏႈနး့ႏြငးံ

တီထျငးတပးဆငးအသဵု့်ပဳလ္ကးရြိေပသညး၈
ဖျဲ႔စညး့တညးေဆာကးပဵုတို႓

မညးသို႓ေသာဖျ႔ဲ စညး့တညးေဆာကးပဵုပငးရြိေစ၇

အသဵု့်ပဳသညးံ

ကျ်ဲ ပာ့်ခာ့နာ့မညး

မညးသညးံအပုိငး့အ်ခာ့ရြိသညးံ

်ဖစးသညး၈
လိႈငး့ႏႈနး့ကုိ

အသဵု့်ပဳသညး်ဖစးေစ ေရဒါမ္ာ့၌ ဖမး့ယူေထာကးလြမး့ႏုိငးမႈတျငး ကနး႓သတးခ္ကးမ္ာ့ရြိေနေပလိမးံမညး၈ ထုိကနး႓သတးခ္ကးမ္ာ့၌ သေဘာ
သဘာဝကို သိရြိနာ့လညးေစရနး ဤေဆာငး့ပါ့တျငး အနညး့ငယးမြ္်ခဵဳငဵုေဆျ့ေႏျ့ထာ့ပါသညး၈

ကနး႓သတးခ္ကးဧရိယာ (Limited Area)
ေရဒါစနစး၌

ကနး႓သတးခ္ကးဧရိယာဆုိသညးမြာ

မေဖားထုတးႏုိငးေသာ

ဧရိယာပငး်ဖစးသညး၈

ကျ်ဲ ပာ့်ခာ့နာ့သညး၈

ေထာကးလြမး့ႏုိငးေသာ

အဆုိပါေရဒါစနစးမြ

ပစးမြတးကုိေထာကးလြမး့ႏုိငးေသာ
ဧရိယာအတျငး့

ပစးမြတးဆုိငးရာ
ဧရိယာသညး

ပစးမြတးေရာကးရြိေနလြ္ငး

သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့

ေရဒါစနစးေပ၍တျငးမူတညး၊

ပစးမြတးဆုိငးရာ

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို

ကုိ

အမ္ိဳ့မ္ိဳ့
ေရဒါမြ

ဖမး့ယူရရြိႏုိငးမညး်ဖစး်ပီ့ ယငး့ဧရိယာကိုေက္ားလျနးသျာ့ပါက ေရဒါစနစး၌ ကနး႓သတးခ္ကးဧရိယာအတျငး့ ဝငးေရာကး လာေပ လိမးံမညး၈ ေရဒါ
အမ္ာ့စုတျငး ကနး႓သတးခ္ကးဧရိယာမြာ ေရဒါ၌အေပ၍တညးံတညးံ သုိ႓မဟုတး ေနာကးေက္ာဘကးတျငး ်ဖစးသညး၈ ေရဒါစနစး၌ ကနး႓သတးခ္ကး
ဧရိယာသညး ေရဒါ၌်မငးေထာငးံေပ၍တျငး မူတညးသညး၈ ေရဒါမြ နိမံး်မငးံဖမး့ယူႏုိငးေသာ ်မငးေထာငးံသညး 90 ဒီဂရီရြိပါက ကနး ႓သတးခ္ကး
ဧရိယာအနညး့ဆဵု့်ဖစးေသားလညး့

နညး့ပညာဆုိငးရာကနး႓သတးခ္ကးမ္ာ့စျာ

ရြိသညးံအတျကး

60

ဒီဂရီခနး႓အထိသာ

သတးမြတးထာ့

ရြိၾကသညး၈ ေရဒါစနစး၌ ကနး႓သတးခ္ကးဧရိယာကို ေအာကးပါပဵုတျငး ေလံလာ ႏုိငးသညး၈

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ေရဒါေနရာမြ

အကျာအေဝ့မညးမြ္တျငး

ကနး႓သတးခ္ကး

အတျငး့ လႈိငး့မ္ာ့ပ္ဵ႔ႏြ႓ဵ သျာ့လာ သကဲံသုိ႓

ဧရိယာစတငး်ဖစးေပ၍မညးကို ပစးမြတးပ္ဵသနး့လာသညးံ အ်မငးံႏြငးံ ေရဒါ

ကမာၻ႓

စနစး၌

အလႊာႏြငးံ

အမ္ာ့ဆဵု့တငးႏုိငးသညးံ

နိမံး်မငးံေထာငးံတုိ႓

အေပ၍တျငး

ေလထုရြိ

Troposphere

ေ်မ်ပငးအၾကာ့

အ်ပနး

မူတညးတျကးခ္ကးႏုိငးသညး၈ ထုိသို႓တျကးခ္ကးရာတျငး ေအာကးပါ ပဵုေသ

အလြန႐
း ုိကးခတး၊ သျာ့လာပ္ဵ႔ႏြ႓ဵေသာ ်ပျနး

နညး့ကို အသဵု့်ပဳသညး၈ RLAR မြာ ေရဒါေနရာမြ ကနး႓သတးခ္ကး ဧရိယာ

သဏၭာနး ပ္ဵ႔ႏြ႓မ
ဵ ႈ (Ducting Propagation)

အတျငး့ ပစးမြတးစတငး ွငးေရာကးလာမညးံ အကျာအေဝ့ ်ဖစးသညး၈

ကို်ဖစးေပ၍ေစသညး၈ VHF Band သညး ကမာၻ႓ေ်မမ္ကးႏြာ်ပငးအတုိငး့

RLAR = H target .cot ε max

လိႈငး့ယုိငး၊ လိုကးပါ ပ္ဵ႔ႏြ႓ေ
ဵ သာ ေ်မ်ပငးလႈိငး့ပ္ဵ႔ႏြ႓ဵမႈ (Ground Wave

Pulsed Radar မ္ာ့တျငး Pulses မ္ာ့ကို ထုတးလႊတးေနစဥး

ကုိ ေရျ့ခ္ယး အသဵု့်ပဳလြ္ငး ကမာၻ႓ေလထုအတျငး့ရြိ Ionosphere

်ပနးလညးဖမး့ယူမႈမ်ပဳလုပးႏုိငးေပ၈

ဖမး့ယူမႈ

အလႊာႏြငးံ ရုိကးခတးပ္ဵ႔ႏြ႓ဵေသာ ေကာငး့ကငးလႈိငး့ပ္ဵ႔ႏြ႓မ
ဵ ႈ (Sky Wave

မ်ပဳလုပးႏုိငးေသ့မီ ပစးမြတးအာ့ ထိ႐ုိကး၊ ်ပနးလာေသာ Echo ကို

Propagation) ကုိ ်ဖစးေပ၍ေစသညး၈ မို့ကုတးစကးဝုိငး့လျနးေရဒါ

ပစးမြတးအ်ဖစး ချဲ်ခာ့သိမြတးႏုိငးမညး မဟုတးေပ၈ ထုိ႓ေၾကာငးံ ။အကျာ

(Over the Horizon-OTH Radar) မ္ာ့တျငး ေကာငး့ကငးလႈိငး့

အေဝ့အတျငး့ရြိ ပစးမြတးမ္ာ့မြာ လညး့ ကနး႓သတးခ္ကး ဧရိယာအတျငး့

ႏြငးံ ေ်မ်ပငးလႈိငး့ ပ္ဵ႔ႏြဵ႓မႈမ္ာ့ကုိ အေ်ခခဵအသဵု့်ပဳထာ့သညး၈

တျငး

Propagation) ကုိ ်ဖစးေပ၍ေစသညး၈ HF (High Frequency) Band

်ပနးလညး

က္ေရာကးေနသညး ဟုဆိုႏုိငးသညး၈ တစးနညး့အာ့်ဖငံး ကနး႓သတးခ္ကး

လ္စးလ္ဴ႐ႈနယးေ်မ သို႓မဟုတး လစးဟာကျကးကို ေရဒါ၌

ဧရိယာ သညး ေရဒါ စနစး၌ အနီ့ဆဵု့ဖမး့ယူႏုိငးသညးံ အကျာအေဝ့ အေထျေထျအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို

ၾကညံး်ခငး့်ဖငးံလညး့

သိရြိႏုိငး

အတျငး့ပငး ်ဖစးသညး၈

သညး၈ OTH Radar မ္ာ့တျငး ေကာငး့ကငးလႈိငး့ပ္ဵ႔ႏြ႓မ
ဵ ႈ်ဖငးံ Iono-

လ္စးလ္ဴ႐ႈနယးေ်မ သုိ႓မဟုတး လစးဟာကျကး (Skip Zone)

sphere

Skip

Zone

သေဘာသဘာဝကို
သညး၈

အေၾကာငး့မေလံလာမီ

အၾကမး့ဖ္ဥး့သိရြိနာ့လညးထာ့ရနး

ေရဒါမ္ာ့တျငး

သဵလိုကးလႈိငး့

သညး၈

Spectrum)

အလငး့၌အလ္ငးအတုိငး့

ေရဒါမ္ာ့တျငး

လိုအပး

အသဵု့်ပဳသညးံလႈိငး့မ္ာ့မြာ

(Electromagnetic

၁ငး့တုိ႓သညး

ေရဒါလိႈငး့မ္ာ့၌

အသဵု့်ပဳသညးံ

လြ္ပးစစး

မ္ာ့

်ဖစး်ပီ့

ပ္ဵ႔ႏြ႓သ
ဵ ျာ့လာၾက
လြ္ပးစစးသဵလိုကးလႈိငး့

အပိုငး့အ်ခာ့မြာ ေရဒီယိုလႈိငး့ (Radio Wave) ႏြငးံ မုိကးခရိုေဝံဗး
(Microwave) တုိ႓်ဖစးၾကသညး၈ ၁ငး့တို႓သညး ေရဒါ၌ အငးတငးနာမြ
ထုတးလႊငးံလိုကးသညးႏြငးံ ကမာၻ႓ေလထုအတျငး့ ပ္ဵ႔ႏြ႓ထ
ဵ ျကးချာသျာ့ၾက
သညး၈

ဤသို႓

ပ္ဵ႔ႏြ႓ထ
ဵ ျကးချာမႈကို

Propagation

ဟုေခ၍ၿပီ့

အမ္ိဳ့အစာ့အာ့်ဖငံး ၁ မ္ိဳ့ရြိသညး၈ Propagation အမ္ိဳ့အစာ့
ကျ်ဲ ပာ့မႈသညး

အသဵု့်ပဳသညးံ

ေရဒါလႈိငး့၌

လႈိငး့ႏႈနး့

(frequency) ေပ၍တျငး မူတညးသညး၈ UHF (Ultra High Frequency)

မြ

Millimeter

Band

အထိရြိေသာ

လႈိငး့ႏႈနး့

ကို ေရျ့ခ္ယးအသဵု့်ပဳမညးဆုိပါက မ္ဥး့ေ်ဖာငးံအတုိငး့ သုိ႓မဟုတး
မ္ဥး့ေ်ဖာငးံနီ့ပါ့

သျာ့လာပ္ဵ႔ႏြ႓ေ
ဵ သာ

တုိကး႐ုိကး

သို႓မဟုတး

လျတးလပးပ္ဵ႔ႏြ႓မ
ဵ ႈ (Direct or Freely Propagation) ကို ်ဖစးေပ၍ေစ
သညး၈ VHF (Very High Frequency) ႏြငးံ ။ထကး်မငးံမာ့ေသာ
လႈိငး့ႏႈနး့ကို

ေရျ့ခ္ယးအသဵု့်ပဳလြ္ငး

ေရဒါ

မ္ာ့ရြိ

Waveguide

အလႊာကိုထိ႐ုိကး်ပီ့

အေကာငး့ဆဵု့
ကို

႐ုိကးေထာငးံ

်ဖစးေပ၍ေစသညး၈

လႈိငး့သညး
႐ုိကးေထာငးံ်ဖငံး
မ္ာ့ေနပါက၇

ပစးမြတးကို

ေထာကးလြမး့ႏုိငးမညးံ

မရမီအေ်ခအေနသညး

Ducting

Ionosphere

Skip

Zone

်ဖစးေပ၍ေစရနးအတျကး

ေရဒါ

အလႊာသုိ႓

တနးဖို့တစးခုရြိသညးံ

ထိ႐ုိကးရနးလိုအပးသညး၈

အဆိုပါေထာငံးတနးဖို့

တစးနညး့အာ့်ဖငံး

သတးမြတးတနးဖို့ထကး

ႀကီ့ေန

ပါက ေရဒါလႈိငး့သညး လႈိငး့ယိုငး်ခငး့ေၾကာငးံ ကမာၻ႓ေ်မမ္ကးႏြာ်ပငးေပ၍
သုိ႓

်ပနးလာႏုိငးမညး

မဟုတးဘဲ

ကမာၻ႓ေလထု

အ်ပငးဘကးသုိ႓

ထျကးသျာ့မညး်ဖစးသညး၈ သတးမြတးတနးဖုိ့အတျငး့ ရြိသညးံေထာငးံ်ဖငးံ
ထိ႐ိုကးလြ္ငးမူ

ကမာၻ႓ေ်မမ္ကးႏြာ်ပငးေပ၍သို႓

လႈိငး့ယုိငးၿပီ့

်ပနးလညး

ထုိ့ဆငး့လာမညး်ဖစးသညး၈ ေ်မ်ပငးလႈိငး့ပ္ဵ႔ႏြ႓မ
ဵ ႈ်ဖငံး အေဝ့ဆဵု့ေရာကးရြိ
ႏုိငးမညးံ

အကျာအေဝ့ႏြငးံ

လႈိငး့ယုိငး်ပီ့

ထုိ့ဆငး့ေရာကးရြိလာမညးံ

အနီ့ဆဵု့အကျာအေွ့၌ အတျငး့ဘကးရြိနယးေ်မမြာ လ္စးလ္ဴ႐ႈနယးေ်မ
သို႓မဟုတး လစးဟာကျကးပငး်ဖစးသညး၈
ေနာကးတစးခ္ကးမြာ

ေရဒါစနစး၌

အနိမးံဆဵု့

ဖမး့ယူႏုိငး

သညးံ ေထာငးံတနးဖို့်ဖစးသညး၈ ေရဒါအမ္ာ့စု၌ အနိမးံဆဵု့ဖမး့ယူႏုိငး
သညးံ

ေထာငးံတနးဖို့မြာ

သုညေအာကးအနညး့ငယးသာ

ရြိသ်ဖငံး

၁ငး့တုိ႓ကို ပိုမို်မငးံမာ့သညးံ ေတာငးကုနး့မ္ာ့တျငး ေနရာခ္ထာ့သညးံ
အခါ

ေရဒါမြမဖမး့ယူႏုိငးသညးံ

လ္စးလ္ဴ႐ႈနယးေ်မ

ပိုမိုမ္ာ့်ပာ့

လာမညး်ဖစးသညး၈ လာမညး်ဖစးသညး၈

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ေရဒါမ္ကးကျယးနယးေ်မ သုိ႓မဟုတး ေရဒါအရိပး (Radar Blind Zone သညးံ နယးေ်မကိုဆုိလုိသညး၈ ကမာၻေ်မႀကီ့သညး လဵု့ွနး့ေနသ်ဖငံး
or Radar Shadow)

မ္ဥး့ေ်ဖာငးံနီ့ပါ့

ေရဒါစနစး၌အာ့နညး့ခ္ကး
တညးေဆာကးထာ့ပဵုအရ
ႏုိငးေသာ

ေရဒါမြ

နယးေ်မသညး

သို႓မဟုတး

ဖျဲ႓စညး့

ေထာကးလြမး့ဖမး့ယူမႈမ်ပဳလုပး

ကနး႓သတးခ္ကးနယးေ်မ

်ဖစးသညး၈

အသဵု့်ပဳေသာ ေရဒါအမ္ိဳ့အစာ့အလိုကး ေထာကးလြမး့ရနးမလိုအပး
သို႓မဟုတး

အဓိကေထာကးလြမး့ရမညးံ

နယးေ်မမဟုတးသ်ဖငံး

လ္စးလ္ဴ႐ႈထာ့ေသာ ေရဒါမေထာကးလြမး့ႏုိငးသညးံ နယးေ်မသညး

လ္စးလ္ဴ႐ႈနယးေ်မ
သုိ႓မဟုတး

်ဖစးသညး၈

ေရဒါအရိပး မြာမူ

ေရဒါစနစးမြ

ေရဒါမ္ကးကျယးနယးေ်မ
ေထာကးလြမး့ဖမး့ယူ

ႏုိငးေသားလညး့ ေ်မမ္ကးႏြာ သျငး်ပငး အေနအထာ့ေၾကာငံးေသား
လညး့ေကာငး့၇ ကမာၻေ်မႀကီ့၌ လဵု့ဝနး့ေသာအဝနး့အဝုိငး့ေၾကာငးံ
လညး့ေကာငး့ ေရဒါ ေထာကးလြမး့မႈ်မငးကျငး့မြ ကျယးေပ္ာကးေန

သျာ့လာေသာ

မ္ကးႏြာ်ပငးတစးေနရာကုိ
ထို်ဖတးမြတး

ေရဒါလႈိငး့မ္ာ့သညး

ကမာၻ႓

ွနး့ထိ်ဖတးသျာ့မညး်ဖစးသညး၈

ေနာကးကျယးရြိ

အနိမံးပိုငး့ပစးမြတးမ္ာ့ကို

ေရဒါ

မြ ေထာကးလြမး့ဖမး့ယူႏုိငးမညးမဟုတးသ်ဖငံး ေရဒါဖမး့ယူႏုိငး်ခငး့မရြိ
သညးံ ၁ငး့နယးေ်မသညး ေရဒါ မ္ကးကျယးနယးေ်မ သို႓မဟုတး ေရဒါ

အရိပး ပငး်ဖစးသညး၈ ေနာကးတစးခ္ကးမြာ ေရဒါလႈိငး့ပ္ဵ႔ႏြ႓ရ
ဵ ာတျငး
အတာ့အဆီ့တစးခုခု ရြိေနပါက ထုိအတာ့အဆီ့၌ေနာကးဘကးရြိ
ပစးမြတးမ္ာ့ကိုလညး့
မဟုတးသ်ဖငံး

ေရဒါမြ

ဖမး့ယူေထာကးလြမး့ႏုိငးမညး

၁ငး့နယးေ်မကိုလညး့

ေရဒါမ္ကးကျယးနယးေ်မ

အ်ဖစးသတးမြတးသညး၈ ၁ငး့အ်ပငး မို့တိမး၇ ဆီ့ႏြငး့၇ ်မဴ၇ မို့ေရ၇
ဖုနးႏြငးံ

မုိ့သီ့မုိ့ေပါကးမ္ာ့သညးလညး့

ကုိေလြ္ာံက္ေစသ်ဖငံး

ေရဒါလႈိငး့၌စျမး့အာ့

။တို႓၌ေနာကးတျငး

ေရဒါအရိပး

ကုိ ်ဖစးေပ၍ေစသညး၈

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ေရဒါမ္ကးကျယးနယးေ်မ သုိ႓မဟုတး ေရဒါအရိပးအတျငး့ရြိ အရာဝတၳဳမ္ာ့ကို ဖမး့ယူေထာကးလြမး့လိုပါက မို့ကုတး စကးဝုိငး့လျနးေရဒါ
(Over the Horizon Radar) မ္ာ့၇ ေလယာဥးတငးေရဒါ (Airborne Radar) မ္ာ့ႏြငးံ ်ဖညးံစက
ျ းေရဒါ (Gap Filler Radar or In-Fill Radar)
မ္ာ့အသဵု့်ပဳေထာကးလြမး့ရမညး်ဖစးသညး၈

Radar Horizon

အေဝ့ဆဵု့ေထာကးလြမး့ႏုိငးသညးံ ကမာၻ႓မ္ကးႏြာ်ပငးေပ၍ရြိ အကျာ

ေရဒါတစးခု၌ ေထာကးလြမး့ဖမး့ယူႏုိငးမႈကို စဥး့စာ့မညးဆုိ
လြ္ငး

Radar

Horizon

ကုိ

မ်ဖစးမေနသိရနး လိုအပးသညး၈

သာမနးမ္ကးစိ်ဖငးံ အေဝ့ဆဵု့ေတျ႔်မငး ႏုိငးသညးံ အကျာအေဝ့ကို
မုိ့ကုတးစကးဝုိငး့ (Horizon) ဟု သတးမြတးေခ၍ဆုိ ၾကသညး၈
။မြာ

Optical

Horizon

သုိ႓မဟုတး

Visible

Horizon

ပငး်ဖစးသညး၈ Radar Horizon မြာ ေရဒါ်ဖငံး မ္ဥး့ေ်ဖာငးံအတိုငး့

အေဝ့ပငး်ဖစးသညး၈ Radar Horizon သညး Visible Horizon
(Optical Horizon)
အသဵု့်ပဳေသာ

ထကး ပိုမုိေွ့ကျာသညး၈ ေရဒါမ္ာ့တျငး

Microwave

သညး

အလငး့ေရာငး

(Light)

ထကး ေလထုအတျငး့ပိုမုိေကျ့ၫႊတးႏုိငး သ်ဖငးံ ေရဒါ၌ Horizon
မြာ အလငး့ေရာငးထကး ှ၂% ခနး႓ ပိုမိုေွ့ကျာသညး၈ သုိ႓ေသား
Radar Horizon ႏြငးံ Optical Horizon တိ႓၌
ု သေဘာတရာ့မြာ
အတူတူပငး်ဖစးသညး၈

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

မို့ကုတးစကးဝုိငး့လျနးေရဒါ်ဖငးံ အတာ့အဆီ့ေနာကးကျယးသို႓ဖမး့ယူ်ခငး့

အထကးပါပဵုတျငး

ကမာၻ႔ေ်မမ္ကးႏြာ်ပငးကုိ

ွနး့ထိ်ဖတးသျာ့ေသာ

ေရဒါလႈိငး့၌ေအာကးတျငးရြိေနသညးံ

ေလယာဥးကုိ

ေရဒါ

မြ ေထာကးလြမး့ဖမး့ယူႏုိငးမညးမဟုတးေပ၈ ေရဒါေနရာမြ အဆုိပါ ဝနး့ထိမြတးအထိအကျာအေဝ့ကို Radar Horizon ဟု သတးမြတးသညး၈
အငးတငးနာကိုပိုမို်မႇငးံတငးထာ့ေလေလ

ပငးလယးေရမ္ကးႏြာ်ပငးေပ၍

(ေရ်ပငးညီ)

၉ရြိေသာ

အရာွတၳဳကို

ပိုမို

ေွ့ကျာစျာ

ဖမး့ယူႏုိငးေလေလပငး်ဖစးသညး၈ ေရဒါမြ Horizon ၌ အလျနးတျငးရြိေနေသာ အရာွတၳဳမ္ာ့ကိုလညး့ ဖမး့ယူႏုိငးသညး၈ အဘယးေၾကာငးံ ဆုိေသား
အခ္ိဳ႔အရာွတၳဳမ္ာ့သညး
အလျနးတျငးရြိေနေသာ

Horizon

ေလယာဥးႏြငးံ

မ္ကးႏြာ်ပငးေပ၍တျငးရြိေနသညးံ

အထကးအ်မငးံတျငးရြိေနေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈

သေဘၤာတို႓တျငး

သေဘၤာကို

အ်မငးံတျငးရြိေနသညးံ

ဖမး့ယူႏုိငးမညးမဟုတးေပ၈

ေအာကးပါပဵုတျငး

ေလယာဥးကုိ

ေလယာဥး၌

Radar

Horizon

ဖမး့ယူႏုိငးေသားလညး့

အ်မငံးအေပ၍မူတညး်ပီ့

ပငးလယးေရ

ေထာကးလြမး့ႏုိငးသညးံ

အကျာအေဝ့လညး့ ေ်ပာငး့လဲသျာ့ႏုိငးသညး၈
ေယဘူယ္အာ့်ဖငံး

ေရဒါလႈိငး့မ္ာ့သညး

Radar

Horizon

ေၾကာငးံ

အနိမံးပုိငး့၉တညးရြိေနသညးံ

အရာဝတၳဳမ္ာ့

ကို ေထာကးလြမး့ရာတျငး အကျာအေဝ့ဆုိငးရာ ကနး႓သတးခ္ကးမ္ာ့ ရြိေနသညး၈ Radar Horizon ၌ အကျာအေဝ့ သညး ေရဒါအငးတငးနာ ၌
အ်မငးံႏြငးံ ေရဒါလႈိငး့၌ ေကျ့ၫႊတးမႈ ပမာဏတုိ႓အေပ၍တျငး မူတညးေနသညး၈ လႈိငး့မ္ာ့၌ေကျ့ၫႊတးမႈမြာ လႈိငး့ချဲ်ဖာ့်ခငး့ (Diffraction) ႏြငးံ
လႈိငး့ယုိငး်ခငး့

(Refraction)

တိ႓ေ
ု ၾကာငးံ်ဖစးေပ၍သညး၈

လႈိငး့ချဲ်ဖာ်ခငး့မြာ

လြ္ပးစစးသဵလိုကးလႈိငး့

မ္ာ့၌

ပငးကုိယး

အတာ့အဆီ့တစးခုခုကို

လႈိငး့တစးခု

ဂုဏးသတၱိတစးခုပငး်ဖစးသညး၈ လိႈငး့ယုိငး်ခငး့မြာလညး့ သမာ့ရုိ့က္ေလထုအေ်ခအေနတျငး ပငး ်ဖစးေပ၍ႏုိငးသညး၈
လႈိငး့ချဲ်ဖာ်ခငး့တျငး
မြ

်ဖတးသျာ့သညးံအခါ

ချဲ်ဖနး႓်ခငး့ႏြငးံ

လႈိငး့ချဲ်ဖာ်ခငး့ကို

ေကျ့ၫႊတး်ခငး့
်ဖစးေပ၍ေစသညး၈

ဂုဏးသတၱိႏြစးမ္ိဳ့စလဵု့ရြိသညး၈
လႈိငး့ချဲ်ဖာ်ခငး့၌

အက္ိဳ့သကးေရာကး

မႈမြာ

လႈိငး့ႏႈနး့နိမးံေလေလ

ပုိမိုမ္ာ့်ပာ့ေလေလ်ဖစးသညး၈ ထုိ႓ေၾကာငးံ လႈိငး့ႏႈနး့နိမးံသညးံေရဒါ ၌ beam သညး လႈိငး့ႏႈနး့ပို်မငးံသညးံ သို႓မဟုတး လႈိငး့အလ္ာ့
ပိုတုိသညးံ ေရဒါ၌ beam ထကး ပိုမိုႀကီ့မာ့ေသာ ေရဒါအရိပး ကို ်ဖစးေပ၍ေစႏုိငးသညး၈
လိႈငး့ယုိငး်ခငး့သညး
အလ္ငးႏႈနး့

အရာဝတၳဳ၌

ေ်ပာငး့လဲသညးံအခါ

ဖမး့ယူ

ရရြိႏုိငးေသာ

လႈိငး့ယိုငး်ခငး့်ဖစးေပ၍သညး၈

အကျာအေဝ့အေပ၍

အလ္ငးႏႈနး့ေ်ပာငး့လဲမႈမြာ

အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈရြိသညး၈

လႈိငး့၌

သိပးသညး့ဆမတူညီေသာ်ဒပးထုႏြစးခုကို

လႈိငး့်ဖတးသျာ့ေသာအခါတျငး ်ဖစးေပ၍သညး၈ ်ဒပးထုတစးခုသညး အ်ခာ့်ဒပးထုတစးခုထကး လႈိငး့ကိုခုခဵႏုိငးမႈ (Resistance) ပုိမ္ာ့သ်ဖငံး
လႈိငး့၌အလ္ငးႏႈနး့မြာ ေ်ပာငး့လဲသျာ့မညး်ဖစးသညး၈
ေရဒါလႈိငး့မ္ာ့သညး

ကျ်ဲ ပာ့်ခာ့နာ့ေသာ

သိပးသညး့ဆရြိသညးံ

နယးေ်မအပိုငး့အ်ခာ့မ္ာ့ကို

်ဖတးသနး့သျာ့်ခငး့ေၾကာငးံ

ကမာၻ႓ေလထုအတျငး့ လႈိငး့ေကျ့ၫႊတး်ခငး့ သို႓မဟုတး လႈိငး့ယိုငး်ခငး့ကို ်ဖစးေပ၍ေစသညး၈ လႈိငး့ယုိငး်ခငး့၌ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈကို
ထညးံမတျကးခဲံလြ္ငး

Radar

Horizon

သညး

ေ်မ်ပငးအေန

အထာ့အတိုငး့

တျကးခ္ကးရသညးံ

Geometrical

Horizon

ႏြငးံ

တူညီေနမညး်ဖစးသညး၈
Radar Horizon သု႓အ
ိ ကျာအေွ့ကို တျကးခ္ကးမညးဆုိလြ္ငး အငးတငးနာ၌ အ်မငးံကို ႏြစးထပးကိနး့ရငး့ရြာ်ပီ့ 1.23 ႏြငးံ ေ်မႇာကး
ရမညး်ဖစးသညး၈ အငးတငးနာ၌အ်မငးံကို ေပ်ဖငံးယူၿပီ့ Radar Horizon ကို Nautical Miles (ေရမုိငး) ်ဖငံး ရရြိသညး၈

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ပစးမြတးတစးခုကို ေရဒါမြ အေွ့ဆဵု့ေထာကးလြမး့ႏုိငးမညးံ အကျာအေဝ့ကုိ တျကးခ္ကးလိုပါက အငးတငးနာအ်မငးံ၌ ႏြစးထပး
ကိနး့ရငး့ကို ပစးမြတးအ်မငးံ၌ ႏြစးထပးကိနး့ရငး့ႏြငးံ ေပါငး့ကာ 1.23 ႏြငးံ ေ်မႇာကးရမညး
်ဖစးသညး၈

Radar

Horizon

သတးမြတးထာ့်ခငး့မဟုတးေပ၈
ပစးမြတးမ္ာ့ထဵမြ

သုိ႓အကျာအေဝ့မြာ
သငးံေလ္ားေသာ

ပဲံတငးလႈိငး့မ္ာ့ကုိလညး့

ပစးမြတးမ္ာ့ဆီမြ
စျမး့အငး်ဖငံး

ပဲံတငးလႈိငး့မ္ာ့

ေရဒါလိႈငး့မ္ာ့

ဖမး့ယူႏုိငးမညး်ဖစးသညး၈

Radar

ေရဒါသို႓

်ပနးေရာကးလာႏုိငးမႈအေပ၍မူတညး၊

ထုတးလႊငးံမညးဆုိပါက
Horizon

သုိ႓

Radar

Horizon

အကျာအေဝ့မြာ

အလျနးရြိ

ေရဒါလႈိငး့မ္ာ့မြ

ကမာၻ႓မ္ကးႏြာ်ပငးသို႓ ပျတးတိုကးထိ်ဖတးသျာ့သညးံ အကျာအေဝ့ သာ်ဖစးသညး၈ အထကးပါပဵုတျငး သေဘၤာေပ၍ရြိ ေရဒါအငးတငးနာ၌ အ်မငံးမြာ
ပငးလယးေရမ္ကးႏြာ်ပငးမြ 25 ေပတျငးရြိသ်ဖငံး ၁ငး့အတျကး Radar Horizon မြာ 6.15 Nautical Miles ်ဖစးသညး၈ ထုိေရဒါ်ဖငံးပငး အ်မငးံ
625 ေပရြိေသာ ပစးမြတးတစးခုကို ေထာကးလြမး့ဖမး့ယူမညး ဆုိပါက 36.9 Nautical Miles မြ စတငးေထာကးလြမး့ ႏုိငးမညး်ဖစးသညး၈

အထကးပါပဵုေသနညး့မ္ာ့ကို ေဖားထုတးရာတျငး ကမာၻ၌ အခ္ငး့ွကးကုိ လကးရြိအခ္ငး့ဝကး၌ 4/3

ဆ ယူ်ပီ့ ေဖားထုတး

ထာ့်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ အေၾကာငး့မြာ ေရဒါလႈိငး့ထုတးလႊတးရာတျငး ကမာၻ႓ေလထု၌ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကို ထညးံသျငး့တျကးခ္ကး
ထာ့ေသာေၾကာငံး်ဖစးသညး၈ Geometrical Horizon သု႓မ
ိ ဟုတး Original Horizon ကုိ တျကးခ္ကးမညးဆုိပါက
Horizon သုိ႓မဟုတး Optical Horizon ကို တျကးခ္ကးမညးဆုိပါက

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

်ဖစး်ပီ့ Visible

်ဖစးသညး၈

www.myanmarengineer.org

ဤပဵုေသနညး့မ္ာ့်ဖငးံတျကးခ္ကးေစကာမူ Radar Horizon
သို႓အကျာအေဝ့ကို အတိအက္ရရြိရနးမြာ မ်ဖစးႏုိငးေပ၈ အဘယးေၾကာငးံ
ဆုိေသား

ပဵုေသနညး့မ္ာ့မြာ

ေဒါငးလုိကးတညးရြိေနေသာ

ပေဟဠိ အေ်ဖညြိၾကစို႔

စဵ်ပဳေလထုအေ်ခအေနေပ၍တျငး

မူတညးတျကးခ္ကးထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈
မြာ

အငးဂ္ငးနီယာေတျ ေပ္ားေပ္ားရႊငးရႊငး ပါွငးဆငးႏႊဲလို႓

စဵ်ပဳေလထုအေ်ခအေန
ကမာၻ႓ေလထုအလႊာအသီ့သီ့ရြိ

တယးလီဖုနး့လိုငး့မငး့
တို့ခ္ဲ႔တပးဆငးဖ႓ို

စဵ်ပဳသတးမြတးထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈

စဵ်ပဳေလထုအေ်ခအေနမြာေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးသညး၈

လိုငး့သစး

အလုပးကိစၥတစးခုအတျကး

အထပး်မငးံ

အေဆာကးအဦႀကီ့တစးခုကိုေရာကးလာပါတယးတဲံရြငး၈
ပငးမဆကးသျယးႀကိဳ့မ္ာ့ရြိရာ

အပူခ္ိနး၇ ဖိအာ့၇ သိပးသညး့ဆမ္ာ့ေပ၍မူတညး၊ ႏႈိငး့ယြဥးတျကးခ္ကး
မႈမ္ာ့်ပဳလုပးႏုိငးေစရနး

လူငယးတစးဦ့ဟာ

အေပ၍

ဆဵု့အထပးမြာရြိေနတဲံ

ေ်မညီထပးအခနး့မြ

လိုငး့ခဲျေပါငး့

၃ွ

အတျကး

ွါယာအပငး ှဿွ ပါတဲံ တယးလီဖုနး့ေကဘယးႀကိဳ့ အသစး
တစးေခ္ာငး့

တပးဆငးေပ့ထာ့ရနး

အ်ခာ့လုပးငနး့တစးခုမြ

Pressure = 1 01 3 mb decreasing at 36 mb/1000 ft of height

တာွနးယူထာ့်ခငး့်ဖစးၿပီ့

Temperature = 15˚C decreasing at 2˚C/1000 ft of height

သေကၤတ၇

Relative Humidity = 60% and constant with height.

တဲံ ေကဘယးအာ့ ထိုသူတို႓တပးဆငး ထာ့ခဲံေၾကာငး့လိုငး့မငး့က

အထကးပါအေ်ခအေနမြ

လႈိငး့ယိုငးၫႊနး့ကိနး့

(Refractive

Index) တနးဖို့ 1.00325 ရရြိ်ပီ့ အ်မငးံေပ 1000 တကးတိုငး့ 0.00013
units

ေလ္ာံက္သျာ့မညး်ဖစးသညး၈

ရာသီဥတုအေ်ခအေန၇

။တို႓အ်ပငး

ကမာၻ႓နယးေ်မေဒသအပိုငး့အ်ခာ့ႏြငးံ

တစးႏြစး၌မညးသညးံအခ္ိနးအပိုငး့အ်ခာ့တျငး

ႏြစး

ေရာကးရြိေနသညးတုိ႓

အေပ၍တျငးမူတညး၊လညး့ တနးဖို့မ္ာ့ေ်ပာငး့လဲႏုိငးေပသညး၈ Radar
Horizon

ကို

တျကးခ္ကးသညးံ

ပဵုေသနညး့မြာ

လႈိငး့အလ္ာ့

စငးတီမီတာရြိသညးံေရဒါမ္ာ့ကိုအေ်ခ်ပဳတျကးခ္ကးထာ့်ခငး့
လညး့

အ်ခာ့လႈိငး့အလ္ာ့ကို

အတျကးလညး့

အသဵု့်ပဳသညးံ

်ဖစးေသား

ေရဒါအမ္ာ့စု

ကိနး့ဂဏနး့အမြတးအသာ့

စစးေဆ့ေတျ႔ရတယး

အေရာငး

စသညးတို႓လဵု့ွမပါ

ဆိုပါတယး၈

အမြတးအသာ့ရြိမြသာ

လိုငး့မငး့က သူ႓တာွနးကို ဆကးလကး လုပးေဆာငးမြာ်ဖစးပါတယး၈
အေရ့ေပ၍လိုအပးခ္ကးအ်ဖစး

ထိုေကဘယးအသစးမြာ

ပါရြိတဲံ လကးရြိွါယာပငးမ္ာ့အာ့ ႀကိဳ့အစဖကးႏြငးံ အဆဵု့ဖကး
တူညီေသာ နဵပတးစဥး ေလဘယးအမြတးအသာ့ ေရ့တပးေပ့ဖို႓
တာွနးသစးေပ၍ေပါကးလာရာ

ထနး့ပငးတကးလကးမြတး

ရြိထာ့

တဲံ ေအရာေမအေပ၍ တာွနးက္လို႓လာပါေတာံတယး၈ (တာွနး
ယူရမညးံ ေကဘယးကို ်မငးေတျ႔သိသာလျယးေအာငးေအာငးမြတး
သာ့ေပ့ထာ့ၾကပါတယး၈)
ဒါႏြငးံပဲ

တစးခဏေလာကး

ေခါငး့ကုတး

အႀကဵထုတး

လိုကးၿပီ့ လိုငး့မငး့လူရယ
ျ းထဵမြ ွါယာဆကးသျယးမႈရြိမရြိ တိုငး့

တျကးခ္ကးရရြိသညးံ

တာေသာ စမး့သပးကိရိယာငြာ့ယူလိုကးပါတယး၈ ၿပီ့ေတာံ ေလ

Radar Horizon တနးဖို့မြာ ခနး႓မြနး့တနးဖို့အ်ဖစးသာမြတးယူႏုိငးသညး၈

ဘယး ေရ့မြတးရနးအသဵု့ွငးမညးံ စက၎ဴတိပးမ္ာ့ မတးကာပငးမ္ာ့

အဘယးေၾကာငးံဆုိေသားအေၾကာငး့အခ္ကးေပါငး့ ေ်မာကးမ္ာ့စျာ ေပ၍

ယူေဆာငးကာ

တျငး

တျကးခ္ကးအသဵု့်ပဳႏုိငးေပသညး၈

3

နာ့လညးမႈလမ
ဲျ ြာ့ကာ

မူတညးသညးံ

လႈိငး့ယုိငးမႈအေ်ခအေနအေသ့စိတးကို

အသဵု့်ပဳသူမ္ာ့မြသိရြိၿပီ့

တိက္စျာတျကးခ္ကးႏုိငးရနးမြာ

ေရဒါ
မလျယး

ကူ ေသာေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈

William Paul (်မနးမာအငးဂ္ငးနီယာဖိုရမး)
ကုိ့ကာ့စာရငး့

 Radar technology encyclopedia / David K. Barton and
Sergey A. Leonov

 Radar Handbook, Third Edition / Merrill I. Skolnik
 Radar System Engineering, 13th Edition / Werner
Wiesbeck

 Radar Horizon ဆုိငးရာ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာမ္ာ့

တာွနးေက္ပျနးေအာငး

တစးကိုယးေတား

ထမး့ေဆာငးခံရ
ဲ ပါေတာံတယး၈
အေဆာကးအဦမြာ

ဓာတးေလြခါ့ရြိေပမဲံ

အတကး

အဆငး့ အႀကိမးနညး့ႏိုငးသမြ္နညး့ေအာငး တျကးခ္ကးေဆာငးရက
ျ း
ႏိုငးခဲံတာမိ႓ု
တယး၈

အဲဒီအတျကး

မိမိဖာသာေက္နပးဂုဏးယူမိပါ

ေနာကးၿပီ့ေတာံေကဘယးႀကိဳ့ဆဲေ
ျ ပ့ခဲံတဲံ

အေလ္ား်ပနးေတာငး့လို႓

ရလာတဲံဒဏးေၾက့ကို

တစးေယာကးထဲခဵစာ့

ခဲံရတာဆိုေတာံ

တနးတယးေ်ပာရမြာေပါံ၈
ဓာတးေလြခါ့ကို

အဖဲျ႔အေပ၍
ဆုေၾက့အ်ဖစး

ထနး့ပငးတကးရတာ

အဲဒီတာွနးအတျကး

အတကး/အဆငး့

ေအရာ

ဘယးႏြစးႀကိမးေလာကးသဵု့ခဲံ

မယး ထငးပါသလဲ ေ်ဖၾကညးံပါေနား၈
ၿပီ့ေတာံ
လြ္ငးေရာ
လဲ

အစးကို၇

အဲဒီတာွနးကို

ေ်ဖၾကာ့ေပ့ပါေနား၈

တူေပမယးံ

အစးမ၇

ေမာငးညီမေလ့မ္ာ့

ဆို

ဘယးလိုေ်ဖရြငး့ေဆာငးရက
ျ းၾကမြာ
ေအရာေတျ့မိတာမြာေတာငး

ထပးတူမဟုတးတဲံ

ဆငး

နညး့လမး့ကဲေ
ျ တျရြိေနတာမို႔

ပိုမိုေကာငး့တဲံအႀကဵဥာဏးမ္ာ့ကိုေမြ္ားလငးံမိတာပါ၈
အေ်ဖကို www.myanmarengineer.org ဖိုရမးမြာ ဆကးလကး ေဆျ့ေႏျ့ၾကဖို႓ ဖိတးေခ၍ပါသညး၈

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

ေအရာေမ
www.myanmarengineer.org

ေနရာ၇

ေဒသ၇ ဘာသာ၇ လူမ္ိဳ့၇ ယဥးေက့္မႈ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ ေပ၍မူတညး၊ အိမး မဟုတးေသာ နာ့ေနေဆာငးေလ့ေတျ ကျ္နးေတားတို႓၌

ပတးဝနး့က္ငးတင
ျ း ကဲျ်ပာ့်ခာ့နာ့စျာ တညးရိြေနတတးသညး၈ တညးေဆာကးပဵုေတျ ကဲျ်ပာ့သညး၈ တညးရိြရေသာ ရညးရျယးခ္ကးေတျ ်ခာ့နာ့သညး၈
်ဖစးေပ၍လာတဲံ အေၾကာငး့အရငး့ေတျ မတူညီၾက၈ ပတးဝနး့က္ငးမြာေတာံ အိမးမဟုတးေသာ နာ့ေနေဆာငးေလ့ေတျ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ရိြေနတတးပါသညး၈
ထိုအိမး မဟုတးတံဲ ေနရာေလ့ေတျအေပ၍ လိုကးပါ ခဵစာ့ၾကညးံမိသညး၈

မတူညီေသာ ယဥးေက့္မႈ၇ မတူညီေသာ ဓေလံစရိုကးမ္ာ့နြငးံအတူ

ခဵစာ့ခ္ကးေတျလညး့ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ ေ်ပာငး့လဲလာရသညး၈ ်မနးမာတို႓၌ ဇရပးေဆာငးေလ့မ္ာ့၇ ထိုငး့ လူမ္ိဳ့တို႓၌ Sala မ္ာ့၇ တရုတးနြငးံ ဂ္ပနးရို့ရာ
နာ့ေနေဆာငးမ္ာ့ အစရိြသ်ဖငးံ အနီ့တစးဝိုကးတျငး တညးရိြ ေနတတးေသာ အိမးကေလ့မ္ာ့အေပ၍ စိတးကူ့တစးခ္ိဳ႔ ရျကးလႊငးံေနမိသညး၈

်မနးမာနိုငးငဵ တစးနဵတစးလ္ာ့တျငး ဇရပး ေလ့ေတျ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ကို

စတုဒိသာဇရပးႀကီ့မ္ာ့ ကျယးေပ္ာကးလုနီ့ပါ့ ်ဖစးခဲံေလ်ပီ၈

ပဵုသဏၭာနး အမ္ိဳ့မ္ိဳ့နငးံ ေတျ႔်မငးနိုငးသညး၈ တစးခ္ိဳ႔က ထညးထညးဝါဝါ၈

ခရီ့သျာ့တို႓အတျကး မဟုတးေသာ ဇရပးမ္ာ့လညး့ ရိြေသ့

တစးခ္ိဳ႔က ေလ့တိုငးစငးေလ့နြငးံ ရို့ရို့စငး့စငး့၈ ေရြ့ေခတးကာလက

ေၾကာငး့ ဖတးရႈဖူ့သညး၈ ဘုနး့ေတားႀကီ့ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး သဵဃာတို႓

တညး့ခိုခနး့၇ ဟိုတယး၇ မိုတယးေတျမရိြ၈ ဇရပးကေလ့မ္ာ့သညး ခရီ့သျာ့

အတျကး ေက္ာငး့ေပ၍သို႓မတကးဘ၇ဲ

မ္ာ့အတျကး လမး့တစးေထာကးမြာ ကျနး့ေထာကးနာ့ခိုရာ၈ အေမာေ်ဖ

သီလခဵယူေဆာကးတညးနိုငးရနး ရညးရျယးေဆာကးလုပးေသာ ဥပုသးဇရပး

အပနး့ေ်ပ နာ့ခိုရာ၈ ဇရပးကေလ့မ္ာ့တျငး ခရီ့သျာ့မ္ာ့သညးသာမက၇

မ္ာ့ဟု ဆိုၾကသညး၈ ထို႓်ပငး ရဟနး့သဵဃာမ္ာ့ စာ်ပနးပဲက
ျ ံသ
ဲ ိုံေသာ

ရျာသူရျာသာ့ တစးခ္ိဳ႔သညးလညး့ ရပးေရ့ရျာေရ့ ဝိုငး့ထိုငး ေဆျ့ေႏျ့ေလံ

အခမး့အနာ့မ္ာ့ ်ပဳလုပးေသာ က္ယးဝနး့လြသညးံ သုဓမၼာဇရပးၾကီ့မ္ာ့

ရိြသညး၈

လညး့

တစးခ္ိဳ႔

ဇရပးကေလ့မ္ာ့သညး

ဘုနး့ေတားၾကီ့ေက္ာငး့မ္ာ့၌
တစးခ္ိဳ႔

ရပးကက
ျ း

အနီ့တစးဝိုကးတျငး

ေက့္ရျာ

တညးရိြတတး်ပီ့

ဇရပးကေလ့မ္ာ့သညး ်မိဳ႔စျနးရျာဖ္ာ့ လူေနအိမးအေဝ့တျငး

တညးရိြတတးသညး၈ အခ္ိဳ႔ဇရပးမ္ာ့သညး
်ဖစးသညး၈

အခ္ိဳ႔ဇရပးမ္ာ့သညး

ခရီ့သျာ့မ္ာ့အတျကး

သူေတားစငး၇

ထိုသို႓ေသာ

ဇရပးအမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့ထဲမြ

သုဓမၼာဇရပးမ္ာ့ကို မႏၲေလ့ေတာငးေ်ခတျငး ယေန႓တိုငး

ေတျ႔်မငးနိုငး

ေသ့သညး၈ အခ္ိဳ႔ဇရပးမ္ာ့မြာ စစးေဘ့ စစးဒဏး်ဖငးံေသားလညး့ေကာငး့၇
မီ့ေဘ့ေလေဘ့တို႓်ဖငးံေသားလညး့ေကာငး့

ပ္ကးစီ့ခဲံၾကေလ်ပီ၈

သဵဃာမ္ာ့

ထိုေဘ့ဒုက၏မ္ာ့မြ လျတးက္နးခဲံလြ္ငးပငး သကးတမး့ တစးခုအ်ပီ့ ပ္ကးစီ့

အတျကး ်ဖစးသညး၈ ေရြ့ယခငးက အို့ချကး၇ စာ့နပးရိက၏ာနြငးံ ေဆ့ဝါ့ပါ

ယိုယျငး့ ေပ္ာကးဆဵု့၊ေသားလညး့ေကာငး့၇ အ်ခာ့ အေဆာကးအဦ့မ္ာ့

အ်ပညးံအစဵု

က အစာ့ထို့ေနရာယူသျာ့ၾက၊ ေသားလညး့ေကာငး့ အေတျ႔ရ နညး့ပါ့

ထာ့ေပ့ထာ့ေသာ

ရေသံ၇

ရိြေသ့သညး၈

လျ တ း လ ပး စ ျ ာ ေ်ပာဆိုေနထိုငး်ပီ့

စတုဒိသာဇရပးၾကီ့မ္ာ့လညး့

ရိြေသ့သညး၈ တစးဦ့တစးေယာကးပိုငး အိမးေတာံမဟုတး၈ မညးသူမဆို
နာ့ေနႏိုငးသညး၈

တညး့ခိုႏိုငးသညး၈

ခဲ်ျ ခာ့ထာ့်ခငး့

အလ္ဥး့မရိြ၈

မ္ာ့က

်မနးမာလူမ္ိဳ့မ္ာ့၌

အနိမးံအ်မငးံ

ထို႔ေၾကာငးံ
ဇရပးမ္ာ့ကို

လာ်ပီ ထငးသညး၈

အယုတးအလတး

အေနာကးတိုငး့သာ့

အာရြ၌ဟိုတယးမ္ာ့

ဇရပးေလ့မ္ာ့နြငးံအတူ ေပ္ာကးကျယးလုနီ့ပါ့ ်ဖစးလာသညးမြာ
ေရအို့စငးေလ့မ္ာ့ပငး

ဟု ဘုရာ့စငး-နတးစငးသဏၭာနးး

်ဖစးမညး၈

ေရအို့

အဆငးံ်မငးံ

ဒါဇငးဝကးခနး႓ပါဝငးေသာ
ေရအို့စငးၾကီ့မ္ာ့၇

ပ္ဥး

တငးစာ့ေရ့ဖဲ႔ျ မြတးတမး့တငးေလံ ရိြၾကသညး၈ ယေန႓ေခတးတင
ျ းေတာံ (သိ႔ု မဟုတး) သျပး်ပာ့အမို့စျနး့မ္ာ့်ဖငးံ သဵု့ဖတးပိတး တစးဖကးပျငးံ

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ေရအို့စငးေလ့မ္ာ့၇
ကိုငး့တျငး

အရိပးေကာငး့ေကာငး့

တနး့ေခါကးႀကိဳ့်ဖငးံ

သစးပငးၾကီ့ၾကီ့တိ႓ု၌

ဘာသာတရာ့အေပ၍

အေ်ခတညး၊

ေပ၍ေပါကးလာသညး

ေ်မအို့ဖဵု့,

ထငးသညး၈ အသျငးပဵုစဵေတျ ကဲျ်ပာ့ေသားလညး့ ်မနးမာတို႓၌ ခ္စးစရာ

အုနး့မႈတးချကးေရမႈတးနြငးံ ေရအို့စငးေလ့မ္ာ့ စသညးတို႓၌ ေနရာတျငး

ဓေလံအရ တညးေဆာကးခဲံေသာ ရညးရျယးခ္ကးေတျကေတာံ တူညီပါ

ပလပးစတစး

တို့တကးမႈကို

သညး၈ မသိ၇ မ်မငး၇ မခငးမငးေသာ သူစိမး့တရဵတိုံအာ့ လိုအပးသညးံ

ဝမး့သာရမညးလာ့၈ ေပ္ာကးကျယးမႈ တစးခ္ိဳ႔အတျကး ဝမး့နညး့ရမညးလာ့

အခိ္နးတင
ျ း အရိပးကေလ့တစးေနရာ ေချ့္သိပးအပနး့ေ်ဖချငးံ၇ ေရကေလ့

မသိ၈ ေခတးသညး တုိ့တကး်ခငး့ကို်ပဖုိ႓ရာ စေတ့ရတာေတျ မ္ာ့လျနး့

တစးမႈတး လျယးလငးံတကူ ရရိြေစချငးံ ေပ့လိုေသာစိတးရငး့သညး ်မနးမာ

လြသညးလာ့၈

တိ႔ု ၌

ေရဘူ့ၾကီ့မ္ာ့က

သိုငး့ခိ္တးဆျ၊

ေတျသညး

ေနရာယူလာေလ်ပီ၈

ကိုယးခ္ငး့စာစိတးနြငးံ

ေမတၲာတရာ့ၾကီ့မာ့ပဵုကို

တစးေထာငးံ

တစးေနရာမြ လြစးဟ်ပေနတတးေသာ ်ပယုဂးတစးခု ်ဖစးသညး၈

ယဥးေက့္မႈခ္ငး့
တျငးလညး့
ကို

အိမး

ကဲျ်ပာ့ေသာ

မဟုတးေသာ

ေနရာအနဵြ႓အ်ပာ့တျငး

အ်ခာ့နိုငးငဵမ္ာ့

နာ့ေနေဆာငးေလ့မ္ာ့

ေတျ႔်မငးနိုငးပါသညး၈

ဘာသာ၇

ဓေလံစရိုကးမ္ာ့ ်ခာ့နာ့သညးံ အာ့ေလ္ားစျာ အိမး မဟုတးေသာ
နာ့ေနေဆာငးေလ့မ္ာ့အေပ၍ ထာ့ရိြေသာ သေဘာထာ့မ္ာ့
လညး့ ကဲျ်ပာ့ေလသညး၈

စငးစစး ဇရပးေဆာငးေလ့မ္ာ့နြငးံ ေရခ္မး့စငးေလ့မ္ာ့သညး
်မနးမာံယဥးေက့္မႈ၇ ်မနးမာံ ထဵု့တမး့ဓေလံ အစဥးအလာတိုံကိုသာ
ေဖား်ပသညးမဟုတး၇ ဗုဒၶဘာသာဝငးတိုံ၌ အလြဴဒါနအေပ၍

သကးဝငး

ယဵုၾကညးမႈ တစးခ္ိဳ႔ကိုလညး့ ေဖား်ပ်ခငး့တစးမ္ိဳ့ ်ဖစးသညး၈ အိမးမဟုတး
သညးံ နာ့ေနေဆာငးေလ့မ္ာ့သညး ်မနးမာနိုငးငဵတင
ျ း ဗုဒၶဘာသာ်မနးမာ

အမ္ာ့ဆဵု့

ေတျ႔်မငးႏိုငးေသာ

အေဆာကးအဦ့မ္ာ့မြာ

Pavilion

လူမ္ိဳ့တိ႓ု လြဴဒါနး့ထာ့ေသာ ဇရပးမ္ာ့အ်ဖစးသာမဟုတး၇ အ်ခာ့ဘာသာ

မ္ာ့ ်ဖစးေကာငး့်ဖစးေပမညး၈ ်မနးမာနိုငးငဵတင
ျ း ထို အေဆာကးအဦ့မ္ာ့

ဝငးတို႓၌ အေဆာကးအဦ့ေလ့မ္ာ့ အ်ဖစးလညး့ တညးရိြေနေသ့သညး၈

သညး

အထူ့သ်ဖငးံ ခ္ငး့်ပညးနယးသိုံသာျ ့ရာ ကာ့လမး့ တစးေလြ္ာကးတျငးေတာံ

အေ်ခတညး ်ဖစးေပ၍လာေသားလညး့ အ်ခာ့နိုငးငဵမ္ာ့တျငး Landscape

ေတျ႓ရမညး ထငးပါသညး၈

Design မ္ာ့နြငးံ ယြကးႏျယး်ပီ့ အေ်ခတညးလာခဲံပါသညး၈

ခ္ငး့်ပညးနယးသျာ့

လမး့ပနး့ဆကးသျယး ေရ့ခကးခဲေသာ
ကာ့လမး့တစးေလြ္ာကးတျငး

ဘာသာေရ့နြငးံ

စာနာေထာကးထာ့မႈ

အစဥးအလာမ္ာ့တျငး

ခရီ့သျာ့မ္ာ့

အေၾကာငး့ကိစၥ တစးစဵုတစးရာေၾကာငးံ လမး့ခရီ့တျငး ဥာဥးံအိပး ရပးနာ့
ရေသာအခါတျငး

အဆငးေ်ပ

လျယးကူေစရနးအတျကး

ဘာသာဝငးတစးခ္ိဳ႔က အိမးကေလ့မ္ာ့ကို

ခရစးယာနး

ေဆာကးေပ့ထာ့်ခငး့

်ဖစးသညး၈ ေ်မ်ပနး႓ေဒသမြ ဇရပးေဆာငးေလ့မ္ာ့နြငးံ သေဘာသဘာဝ
အတူတူပငး်ဖစးေပမညး၈
Pavilion မ္ာ့သညး
အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ

လူေနအိမး

ပတးဝနး့က္ငး၌ အနီ့တစးဝိုကး
တျငး

ေတျ႓ရိြရ်ပီ့

အနာ့ယူ

အပနး့ေ်ဖရနးအတျကး သီ့်ခာ့
တညးေဆာကးထာ့ေသာ
Gazebo ကဲံသ႔ို Free Standing မ္ာ့ ်ဖစးတတးသညး၈ ပုဂၐလိကဆနးေသာ Pavilion မ္ာ့ရိြသကဲံသိုံ
်မနးမာနိုငးငဵတင
ျ းရိြေသာ အိမး မဟုတးေသာ နာ့ေနေဆာငးေလ့

အမ္ာ့သဵု့်ဖစးေသာ Pavilion မ္ာ့လညး့ ရိြတတးသညး၈ စငးစစး Gazebo

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

မ္ာ့သညး

မိမိကိုယးပိုငး

အပနး့ေ်ဖ

နာ့ခိုရာ

အလြဆငးမႈတစးခု

ေနရာေလ့တစးခုသာ

အနြစးသာရတစးခုကေန
Area

်ခဵဝနး့ကို

ေလ့တစးခုဟု

်ဖစးသညး၈

်ဖစးသကဲံသိုံ

အတျကး

အိမး

မို့ဒဏးမြာ ခိုလဵႈရနး လိုအပးေသာ သူမ္ာ့အတျကး အရိပးတစးေနရာ

ခဲထ
ျ က
ျ း်ပီ့ သီ့်ခာ့ရပးတညးေနေသာ
ဆိုနိုငးမညးထငးသညး၈

အနြစးသာရမ္ာ့ပါဝငးေနသလို

ကိုယးပိုငး

ဆိုတံဲ
Living

လျတးလပး်ခငး့ဆိုတံဲ
Privacy

တစးခုကို

အေကာငးအထညးေဖားထာ့တဲံ ေနရာေလ့ဟုလညး့ ဆိုနိုငးပါသညး၈

အေၾကာငး့ကိစၥ

အစဵုစဵုကို

ေပ့ေသာေနရာ ်ဖစးတတးသညး၈
နယးနမိတးမ္ာ့တျငး

ေတျ႔ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ရာ၇

ေနဒဏး

အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ ဘာသာေရ့ဆိုငးရာ

ေတျ႓ရတတးသညး၈

Sala

မ္ာ့ကို

တညးေဆာကး

ခဲံၾကေသာ ရညးရျယးခ္ကးသညးလညး့ ်မနးမာံဇရပးမ္ာ့ကို တညးေဆာကးခဲံ
ေသာ ရညးရျယးခ္ကးနြငးံ သေဘာတရာ့်ခငး့ တူညီေနတတးသညး၈

်မနးမာနိုငးငဵတင
ျ းရိြေသာ အိမး မဟုတးေသာ နာ့ေနေဆာငးေလ့

အိမး မဟုတးသညးံ နာ့ေနေဆာငးေလ့ေတျ၌ ေနာကးကျယးတင
ျ း

မ္ာ့နြငးံေတာံ သေဘာတရာ့ ကဲျ်ပာ့လျနး့လြသညး၈ သေဘာတရာ့မ္ာ့

စကာ့လဵု့ေတျ

မ္ာ့လျနး့လြသညး၈

ကဲျ်ပာ့သကဲံသိုံ ဖဲ႓စ
ျ ညး့တညးေဆာကးပဵုမ္ာ့လညး့ ကဲျ်ပာ့လျနး့လြသညး၈

လူမ္ိဳ့တစးမ္ိဳ့၌

Private Garden မ္ာ့နြငးံ Public Garden မ္ာ့တျငး ေတျ႓ရတတးေသာ

ဘာသာေရ့၇ လူမႈေရ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့ အေနအထာ့အလိုကး အေၾကာငး့အရာ

Pavilion မ္ာ့နြငး Gazebo သူတ႓၌
ို
သျငး်ပငးပဵုစဵကျ်ဲ ပာ့မႈ်ဖငးံ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့

တစးခုအေပ၍ သေဘာထာ့မႈေတျေတာငး ေ်ပာငး့လဲလာတတးသညးေလ၈

ခဲ်ျ ခာ့နိုငးပါသညး၈ အဝိုငး့ပဵု၇ ေလ့ေထာငးံပဵု၇ ေ်ခာကးေထာငးံပဵု၇ ရြစးေထာငးံပဵု

ကဲျ်ပာ့ေသာ

Pavilion မ္ာ့မြာ ေတျ႓်မငးေနၾက ပဵုစဵမ္ာ့်ဖစးသညး၈ ေယဘူယ္အာ့်ဖငးံ

တနးဖို့ထာ့မႈႏြငးံ အသဵု့်ပဳမႈေတျလညး့ ်ခာ့နာ့သျာ့မညးမြာ မထူ့ဆနး့လြ၈

သစး၇ ေက္ာကး၇ ဝါ့်ဖငးံ ေဆာကးလုပး အသဵု့်ပဳခဲံၾက်ပီ့ ယေန႓ေခတးတျငးမူ

အိမးကေလ့ အခ္ိဳ႔ကေတာံ အထာ့အသို ဖဲျ႔စညး့ပဵုတစးခ္ိဳ႔ ေ်ပာငး့လဲ၊

Steel Structure မ္ာ့နြငးံပါ ေတျ႓်မငးနိုငးေနေပ်ပီ၈ ေခါငးမို့ထညးကို တိုငး

ကျ္နးေတားတို႓

(column) မ္ာ့်ဖငးံသာ ေထာကးမထာ့်ပီ့ နဵရဵမ္ာ့ ထညးံေလံထညးံထ

အထိုကး

မရိြၾကေခ္၈

သူမ္ာ့သညး သမိုငး့စာမ္ကးနြာတစးခုလဵု့ကို ကျ္နးေတားတို႔ ေရြ႔ေမြာကးသို႔

ပထဝီဝငး

အေနအထာ့၇

ယဥးေက့္မႈမြာ

ပတးဝနး့က္ငးမြာ

ရြငးသနးေနဆဲ၈

ေခ၍ေဆာငး

အခိ္နးတစးခု

ထို

သေလာကး၇

ရာသီဥတု

နိုငးငဵတစးနိုငးငဵနြငးံ

ေခတးသစး

အေ်ခအေန၇

တစးနိုငးငဵအၾကာ့

ယဥးေက့္မႈနြငးံ

အိမးေလ့ေတျကို

လာခဲံသညးမဟုတး၈

အလျနးမြာပငး

အလိုကး

ဖနးတီ့ေပ့ေနေသာ

လိုအပးသေလာကး၇

လိုလာ့သေလာကး

လိုခ္ငး

တစးပိုငး့တစးက႑ကိုသာ

ယြကး်ဖာ ေခ၍ေဆာငးလာခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈
တရုတးရို့ရာနြငးံ ဂ္ပနးရို့ရာ Pavilion မ္ာ့သညးလညး့ ထို႓အတူပငး၈
အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ
မရိြၾကေခ္၈

ပတးပတးလညးတျငး

သိုံေသား

နဵရဵမ္ာ့

ဘာသာေရ့ဆိုငးရာ

ထညးံေလံထညးံထ

ေ်မေနရာ

နယးနမိတးမ္ာ့

စနစးေတျလညး့ ေ်ပာငး့လဲတတးပါသညး၈ ေခတးေတျလညး့
ေ်ပာငး့လဲတတးပါသညး၈

ဖနးတီ့မႈေတျလညး့

ေ်ပာငး့လဲတတးပါသညး၈

လကးခဵသညးံ သေဘာထာ့ေတျလညး့ ေ်ပာငး့လဲတတးပါသညး၈ မညးသညးံ

အတျငး့တျငးမူ Pavilion မ္ာ့သညး ပဵုသဏၭာနး ကဲျ်ပာ့တတးေလသညး၈

အရာေတျက

ယခုအခါ တရုတးနြငးံ ဂ္ပနးနိုငးငဵရိြ ပနး့်ခဵမ္ာ့တျငး Pavilion မ္ာ့အာ့

မညးသညးံ အရာေတျကေတာံ အခိ္နးတစးခု အလျနးမြာ ေပ္ာကးကျယး၊

အရိပးခိုရနး ေခတၲနာ့ေန အပနး့ေ်ဖရနးအတျကး အမ္ာ့အ်ပာ့

ေဆာကး

က္နးခဲံမညးဆိုသညးမြာ ဖနးတီ့သူေတျလညး့ ခဵစာ့တတးပါမြ၇ လကးခဵမညးံ

လုပးထာ့သညးကို ေတျ႓ရမညး်ဖစးသညး၈ ေရြ့ယခငးက Pavilion မ္ာ့ Ga-

သူေတျလညး့ လကးခဵတတးပါမြ ်ဖစးပါမညး၈ ပတးဝနး့က္ငးမြာ ရိြတတးေသာ

zebo မ္ာ့သညး တရုတး စာေပပညာရြငးမ္ာ့၇ ကဗ္ာကဝိမ္ာ့နြငးံ ဂီတ

အိမး

အနုပညာရြငးမ္ာ့၌

နာ့ေထာငးၾကညးံမိသညး၈

အေတျ့အေခ၍၇

ခဵစာ့ခ္ကးနြငးံ

ဖနးတီ့ထာ့ေသာ

ကဗ္ာ၇ ဂီတ အနုပညာမ္ာ့ကို ဖလြယးၾကရာ ေနရာ ်ဖစးခဲံေပမညး၈

မညးသညးံ

မဟုတးသညးံ

အတိုငး့အတာအထိ

နာ့ေနေဆာငးေလ့မ္ာ့၌
ကျ္နးေတား

ရြငးသနး၊

က္နးခဲံမညး၇

စကာ့သဵကို

နာ့ေထာငးမိသညးံ

လြမး့၊
အသဵနြငးံ

အ်ခာ့သူတစးဦ့ နာ့ေထာငးမိသညးံ အသဵသညး တူညီေကာငး့ တူညီမညး၈
ကဲျ်ပာ့ေကာငး့ ကဲျ်ပာ့မညး၈
အသဵမ္ာ့ တို့လ္ ေပ္ာကးကျယးသျာ့မညးလာ့၈ နီ့သထကး နီ့လာ
မညးလာ့ ...။

ဂျ္နးမို့အိမး
ဂ္ပနးလူမို့္မ္ာ့အတျကးမူ Tea Ceremony မ္ာ့ က္ငး့ပရာ ေနရာ်ဖစး

Reference:

ခဲံေပမညး၈ ်မနးမာံလကးဖကးရညးၾကမး့ဝိုငး့ ဝိုငး့ဖဲျ႓ရာ ကျပးပ္စးဝိုငး့ေလ့

- http://en.wikipedia.org/wiki/Zayat

မ္ာ့နြငးံ

- http://en.wikipedia.org/wiki/Pavilion_%28structure%29

နိႈငး့ယြဥးသဵု့သပးမိေတာံလညး့

မတူညီေသာ

ယဥးေက့္မႈနြငးံ

သေဘာထာ့မ္ာ့ကို ေတျ႓်မငးမိပါသညး၈ ထိုငး့လူမ္ိဳ့့မ္ာ့၌ Open Pavil-

- http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_pavilion

ion

- http/:/en.wikipedia.org/wiki/Sala_Thai

တစးမို့္်ဖစးေသာ

Sala

မ္ာ့သညးကေတာံ

်မနးမာံဇရပးမ္ာ့နြငးံ

အနညး့ငယး ဆငးတူသညး ထငးရသညး၈ Sala မ္ာ့သညး ထိုငး့လူမ္ိဳ့မ္ာ့

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ကျ္နးေတား ဒီေန ံေတာ ံအာ့လဵု့သိ်ပီ့သာ့်ဖစးမဲ ံ Domain အေၾကာငး့ေလ့ နဲနဲ ေလာကးေဆျ့ေႏျ့ခ္ငးပါတယး၈ ကျ္နးေတားတို ံ အငးတာနကးေပ၍မြာ
သျာ့ၾကလာၾကတဲံ အခါ www.facebook.com , www.google.com , www.youtube.com စသညး်ဖငးံ user ေတျ အလျတးရေနၾကတဲ ံ Website
လိပးစာေလ့ေတျ ကို Domain လိ႔ု ေခ၍ပါတယး၈ အဲံလို ကျ္နးေတားတို႓ သျာ့ရလာရ လျယးကူေအာငး၇ မြတးရတာလျယးကူေအာငး စတငးေပ၍ေပါကး
လာခဲံတဲ ံ Domain Name System အေၾကာငး့ေလ့ကို ကျ္နးေတားေလံလာမိသေလာကးေလ့ ခ္်ပ ခ္ငးပါတယး၈

Domain

Name

System

(DNS)

ဆိုတာကေတာံ

Uniform Resource Locators

လို႔ေခ၍တဲ႔(URLs) ေတျကို

အငးတာနကး ဒါမြမဟုတး Network ခ္ိတးဆကးထာ့တဲ ံ Computer ,

အလျတးမြတးသာ့ႏိုငးလာၾကပါတယး၈ ဒါေၾကာငးံ Google ၾကီ့ရဲ ံ

Services

အမြနးတကယးရြိေနတဲ႔Location (IP Address ) ကို သိစရာ

ႏြငးံ

အ်ခာ့

Any

Resources

အတျကး

ချဲေဝ

သတးမြတးေပ့ထာ့တဲံ Naming System တစးခုဘဲ ်ဖစးပါတယး၈

မြတးစရာ

ေ်ပာရရငးေတာံ လူေတျနာ့လညးေအာငး ၇ မြတးရလျယးေအာငး Mean-

ကျ္နးေတားတို ံ Google ဝကးဆိုဒးကို သျာ့ႏိုငးပါတယး၈

ingful

ဒါံအ်ပငး ကျ္နးေတားတို ံ Domain Name System မြာ အ်ခာ့ Store

်ဖစးေအာငးေပါံဗ္ာ၈

သူက

Translate

လုပးေပ့ပါတယး၈

မလိုေတာ႔ဘဲ

www.google.com

ကို

သိရဵု်ဖငးံ

ဘာေတျကို သူက ဘာသာ်ပနးထာ့ပါသလဲ၈

လုပးထာ့ရေသ့မညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့လညး့ပါရြိေနပါေသ့တယး၈

Host Name လို ံဘဲေ်ပာေ်ပာ Computer Name လို ံဘဲ ေ်ပာေ်ပာ

ဥပမာအာ့်ဖငးံ-ကျ္နးေတားတို႔ရဲံ Web Server ဆီကို Email မ္ာ့

ကျ္နးေတားတို ံ Network အတျငး့မြာ Connect ်ဖစးေနတဲ ံ မညးသညးံ

လကးခဵႏိုငးဖ႔ို အတျကး

Device ကို မဆို Host လို ံေခ၍ပါတယး၈ အဲဒီေတာံေ်ပာခ္ငးတာက

လို႔ေခ၍တဲ႔ Mail Sever List ေတျ

Host ဆိုတာ ၾကီ့ကို Computer လိ႔ု ဘဲ သတးမြတးလို ံမရပါဘူ့၈

ကိုလညး့ သိမး့ဆညး့ေပ့ ထာ့ရပါ

Network

ေသ့တယး၈

Printer

,

Network

Scanner

ဒါေတျဟာလညး့

MX-Record

ဒါအ်ပငး

A-

Record

Host ေတျဘဲ ်ဖစးပါတယး၈ ဒါေၾကာငးံ အေပ၍မြာ Any Resources

ကေတာ ံကျ္နးေတားတို ံSever ရဲ ံ IPv4

လို ံသဵု့ခဲံတာ်ဖစးပါတယး၈ ရြငး့ေအာငးေ်ပာရရငးေတာ ံ ကျ္နးေတားတို ံ

Address ကိုမြတးသာ့ထာ့ ်ခငး့်ဖစး်ပီ့

Network

အတျငး့မြာ

Connect

်ဖစးေနတဲံ

အရာတိုငး့မြာ

AAAA

-

Record

ကိုယးပိုငးလိပးစာ ( IP Address ) ဆိုတာ ရြိပါတယး၈ အဲဒီ IP Ad-

သိမး့ဆညး့ေပ့ပါတယး၈

dress ေတျကို ကျ္နးေတားတို႔မမြတးမိႏိုငးပါဘူ့၈ ဒါေၾကာငးံ Naming

ကျ္နးေတားတိုနာမညးတူ

System ဆိုတာ ေပ၍လာရပါတယး၈

ပါတယး၈

ဥပမာတစးခုအေနနဲ႔ေ်ပာရရငး

ကျ္နးေတားတို႔

ဟနး့ဖုနး့ေတျမြာ

ဥပမာ-

ကေတာ

CName

IPv6

Address

Record

အ်ခာ့ဒိုမိနး့အချဲေတျကို

konay.blogspot.com

ကို

ကို

ကေတာ႔
မြတးသာ့ေပ့
ကျ္နးေတားက

www.konay.com လို႔ ထပးေ်ပာငး့ခ္ငးတယးဆိုပါေတာ ံ၈ အဲဒီေတာံ

ဖုနး့နဵပါတးကို Phone Book ထဲမြာ နာမညးေတျ ေပ့်ပီ့မြတးၾက

www.konay.com

ပါတယး၈ ကျ္နးေတားတို႔ ဖုနး့နဵပါတးေပါငး့မ္ာ့စျာကို မြတးသာ့စရာ

ထညးံေပ့လိုကး်ခငး့အာ့်ဖငးံ ဒိုမိနး့ ဿ ခုလဵု့ရဲ ံ လိပးစာဟာ Location

မလိုေတာ႔ပါဘူ့၈

တစးခုတညး့ကို

လိုကးတာနဲ႔

Maung Maung ဆိုတဲ ံ နာမညးကိုရိုကး

ဟနး့ဆကးက

konay.blogspot.com

ဒါေၾကာငးံ

www.konay.com ဆီသို ံ Redirect လုပးေပ့မြာ ်ဖစးပါတယး၈NS

74.125.232.80 ဆိုတာက Google ရဲ ံ IP Address ်ဖစး်ပီ့ေတာ ံ

Record ဆိုတာကေတာ ံName Server Record ်ဖစးပါတယး၈

www.google.com

သူကဘယးလို အလုပးလုပးသလဲ ဆိုေတာံ DNS Zone ေတျကို

Name

ဟာ

်ဖစးသျာ့ပါတယး၈

ရဲ

သျာ့မြာ်ဖစးပါတယး၈

Record

ကိုေခ၍ရငးလညး့ Google မြာ Cname ေထာကးထာ့တဲံအတျကး

ကိုေခ၍ေပ့မြာ

Maung

CName

ံဖုနး့နဵပါတး

(095xxxxxx)

Maung

ကို

်ဖစးပါတယး၈

Google

ရဲ

ဒီေလာကးဆို

Domain
အၾကမး့ဖ္ငး့

သေဘာေပါကး်ပီလို ံ ထငးပါတယး၈
ဒီလို DNS ရဲ ံအာ့သာခ္ကးေၾကာငးံ ကျ္နးေတားတို ံ User ေတျဟာ

ချဲေဝေပ့တာ်ဖစးပါတယး၈
ရြငး့ေအာငး

ဥပမာတစးခုေပဒရရငး

ကျ္နးေတားတို႔

Co.cc

မြာ

ဒိုမိနး့တစးခု Register လုပးပါ်ပီ၈ အဲံမြာ ကျ္နးေတားတို ံ NS Record

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ကိုသျာ့ထဲံေပ့ရပါတယး၈

ဥပမာ...

www.konay.co.cc Name

ေတျကို

ဘယးလို

ချဲေဝ

သတးမြတးထာ့ပါသလဲ

ကိုေခ၍လိုကးရငး ကျ္နးေတားတိုံ အမြနးတကယး ရြိမဲ ံServer Ad- ဆကးလကးေလံလာၾကညးံလိုကးရေအာငး၈
dress ကို DNS Zone ကိုထညးံေပ့လိုကး်ခငး့အာ့်ဖငးံ Location ကျ္နးေတားတို႔ရဲံ

ဒိုမိနး့

အငးတာနကးေပ၍က

?

နိမး့ဆိုတာ
identification

က Co.cc ကို မသျာ့ေတာ ံဘဲ ကျ္နးေတားတို ံဝကးဆာဗာ ကို လာ (ID) ေလ့ေတျပဲ ်ဖစးပါတယး၈ အဲဒီ ဒိုမိနး့နိမး့ကို [dot] . ေလ့ေတျ
Connect လုပးပါမယး၈ ေအာကးမြာေတာ ံကျ္နးေတားံ Server ရဲ ံ နဲ႔
Zone Record နမူနာ်ဖစးပါတယး၈

ဥပမာ-

www.myanmar-

technicians.org ဆို်ပီ့သတးမြတးထာ့ပါတယး၈

ns1.servage.net

ေနာကးထပးအေရ့ပါတဲံ

ပိုငး့်ခာ့သတးမြတးထာ့ပါတယး၈

အဲဒီမြာ ကျ္နးေတားတို႔စ်ပီ့သိရမြာက .org

ဆိုတာက

ns2.servage.net

ကျ္နးေတားတို႔ရဲံဒိုမိနး့်ဖစး်ပီ့ေတာံ

ns3.servage.net

ဆိုတာက .org ရဲံ Leaf လို ံေခ၍တဲ ံသစးရက
ျ းေလ့ေပါံေနား၈

ns4.servage.net

.org က သစးပငးၾကီ့ဆိုရငး host name ်ဖစးတဲံ myanmar-

Record တစးခုကေတာံ SPF Record

technicians

က

myanmar-technicians

သစးရက
ျ း

identifier

်ဖစးသျာ့ပါတယး၈

လို ံေခ၍တဲ ံSender Policy Framework ်ဖစးပါတယး၈ သူ ံကိုလညး့

အေရြ ံဆဵု့က www ဆိုတာကေတာံ Sub-domain ပဲ်ဖစးပါမယး၈

DNS

www.myanmar-technicians.org

System

မြာ

TXT

မြတးသာ့ထာ့ပါတယး၈
tem

သူကေတာံ

်ဖစးပါတယး၈

technicians.org

Document
email

ကျ္နးေတားတို႔

ကေန

အ်ဖစးထညးံသျငး့
validation

sys-

konay@myanmar-

ပို႔လိုကးသမြ္

Email

ေတျဟာ

လို႔ပဲေခ၍ေခ၍

myanmar-

technicians.org လို ံပေ
ဲ ခ၍ေခ၍ ကျ္နးေတားတို ံ Host ကို Connect
လာလုပးမြာ်ဖစးပါမယး၈

တခ္ိဳ႔

Host

ေတျမြာေတာံ

www

ကို

တခါတညး့ Record လုပးေပ့ထာ့ေပမဲ ံအကယး၊ အဆငးမေ်ပပါက

Spam ေမ့လးေတျမ်ဖစးေအာငး သူက ကာကျယးေပ့ပါတယး၈ သူက

မိမိဘာသာ Sub-Domain တစးခု တညးေဆာကး်ပီ့ ထညးံသျငး့

E-mail

spoofing

ပါတယး၈

ေ်ပာခ္ငးတာက

ကို

Detect

လုပးေပ့

ေပ့ႏိုငးပါတယး၈ ဒါအ်ပငး www2. www3. စသညး်ဖငးံ မိမိတို႓၌

ေမ့လး

တစးေစာငးဝငးလာတယး

Web Site Loading မ္ာ့ကို ဆပးဒိုမိနး့မ္ာ့ချဲ်ပီ့ ေလြ္ာံခ္ရာတျငး

ဆိုပါေတာ ံအဲဒီေမ့လးရဲ ံ ပို ံလိုကးတဲ ံသူရဲ ံ Ip Address (သို႔) Host

လညး့ အသဵု့်ပဳႏိုငးပါေသ့တယး၈ www2 ႏြငးံ www3 တို ံမြာ www

name

Header မြာထညးံသျငး့်ပီ့ Vali-

ရဲ ံ Series မ္ာ့သာ်ဖစးၾကပါတယး၈ ရြငး့ေအာငးေ်ပာရရငးေတာ ံ Mir-

date

လုပးေပ့ပါတယး၈ ဒါေၾကာငးံ မိမိ

ror ဆိုဒးမ္ာ့ ်ပဳလုပးရာတျငး www2 ,3 , 4 ,5 တို ံ်ဖငးံ်ပဳလုပး

Host

မြ Mail Server မြထျကးသမြ္

ကို

Email

ရဲံ

ေမ့လးမ္ာ့ကို
Spam

Anti

သဵု့စျဲႏိုငးပါတယး၈
Top Level Domain (TLD)

Protec-

tion

်ဖစးေအာငး

ကျ္နးေတားတို႔ဒိုမိနး့နိမး့ေတျကို ပိုငး့်ခာ့မြဳ ပဵုစဵကို သိ်ပီ
ဆိုေတာံDomain

Name

ေတျကို

Categories

ေတျချေ
ဲ ဝထာ့

SPF record မြ

ပဵုေလ့ကို ေလံလာၾကညးံရေအာငး၈ ကျ္နးေတားတို ံအေပ၍မြာ ေ်ပာခဲံ

Validate

သလိုပ.ဲ com .net .org .info စသညးတို ံဟာ Top Level Domain

လုပးေပ့

မ္ာ့်ဖစးၾကပါတယး၈ သူတို ံဟာ case-sensitive မ်ဖစးပါဘူ့၈ .COM

ပါတယးခငးဗ္ာ၈

လို႔ပဲ

ရိုကးရိုကး

.com

လို႔ပဲ

ရိုကး

.CoM

လို႔ပဲေခ၍ေခ၍

အဆငးေ်ပပါတယး၈ ဒီေကာငးံကို Internet Assigned Numbers
Authority (IANA) ကေန ချဲေဝသတးမြတး်ပီ့ေတာ ံ Service ေပ့တဲံ
Company

ေတျကေန

ႏြစးစဥးေၾက့်ဖငးံဝယးယူသဵု့စျဲႏိုငးပါတယး၈

Domain Name

ဥပမာ- www.godaddy.com

Domain Name အေၾကာငး့ကို ဆကးလကးေရ့သာ့မြာ်ဖစးပါတယး၈

လုပးႏိုငးၾကပါတယး၈ အဲဒီ Top Level Domain (TLD) ေတျကိုလညး့

ကျ္နးေတားတို႔အေပ၍မြာ

ေအာကးပါအတိုငး့ချဲ်ခာ့ထာ့ပါေသ့တယး၈

Domain

Name

ဆိုတာ

ဘာလဲ

စသညး်ဖငးံသျာ့ေရာကး register

ဆိုတာေလာကးကို အၾကမး့ဖ္ငး့သိသျာ့်ပီဆိုေတာံ အဲဒီ Domain
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

generic top-level domain (gTLD)

်ဖစးပါတယး၈ ဥပမာ၈ ၈ .RU ကိုမၾကိဳကးသူမ္ာ့ အေန်ဖငးံ .рф

generic top-level domain (gTLD) မြာလညး့ သူက Unrestricted ကိုသဵု့ႏိုငးပါတယး၈
gTLD နဲ ံ Sponsored gTLD ဆို်ပီ့ ဿ မ္ိဳ့ထပးခဲျပါတယး၈

.рф (for Russia)[.RU အစာ့ဒီေကာငးံကို သဵု့ႏိုငးပါတယး၈]

Un restricted gTLD

.香港 (for Hong Kong)[ .hk အစာ့ဒီေကာငးံကို သဵု့ပါတယး ]

ဒီေကာငးကေတာံမညးသူမဆို ၇ မညးသညးံ အဖျဲ ံအစညး့ မဆို ၇ .中國

(for

mainland

China)[.cn

အစာ့ဒီေကာငးံကို

မညးသညးံ Company မဆို ၇ ဘာအတျကးဘဲ သဵု့သဵု့ လျတးလပးစာျ သဵု့ႏိုငးပါေသ့တယး]
ဝယးယူသဵု့စျဲႏိုငးပါတယး၈ သူ ံကိုေတာ ံမညးသညးံ Company မြ Sponsored ေပ့ထာ့်ခငး့မရြိပါဘူ့၈ သူ ံမြာ ပါဝငးတဲ ံဒိုမိနး့မ္ာ့ကေတာ ံ .XXX sTLD Sponsored Top-level Domain
ကျ္နးေတားတို႔သဵု့စျဲေနတဲံ .com , .net , .org , .info တို ံပ်ဲ ဖစးၾက
ပါတယး၈
Sponsored gTLD OR sTLD
နဲနဲ ်ပသနာရြိပါတယး၈ သူ ံကို Sponsored ေပ့ထာ့တဲ ံ
Company ေတျကေန ခ္ေပ့ထာ့တဲံ Rules ေတျကိုခ္ိဳ့ေဖာကး်ပီ့
သဵု့စျဲချငးံမရြိပါဘူ့၈ ဒီေကာငးကေတာံ Private and Restricted ်ဖစးတဲံ
ဒိုမိနး့ Group ်ဖစးပါတယး၈ သူ႔မြာ ပါဝငးတဲံ ဒိုမိနး့ေတျကေတာ ံ

စသညး်ဖငးံပါဝငးပါတယး၈ ဥပမာ - ကျ္နးေတားတို႔

ဟာ .aero ဒိုမိနး့တစးခု ကို ဝယးယူသဵု့စျဲေတာ ံမယးဆိုရငး သူရဲ ံ
Term

and

Agreement

အေသ့စိတးကိုေတာံ

ေတျကိုလိုကးနာရမြာ်ဖစးပါတယး၈

http://www.information.aero/

စပျနးဆာ ဒိုမိနး့တစးခုကို သဵု့မယးဆိုရငးလညး့ Sponsored ေပ့သူရဲ ံ
Rules ကို လိုကးနာရမြာ်ဖစးပါတယး၈

Domain

အနညး့ငယး

ဆကးလကးေဖား်ပ

မ္ာ့အတျကး

သီ့သနး႔ထျကးေပ၍လာတဲံ

ဒိုမိနး့နိမး့

အသစးတစးမ္ိဳ့ပဲ ်ဖစးပါတယး၈ ကုမၸဏီမ္ာ့နဲ႔ နာမညးေက္ားမ္ာ့ဟာ
၁ငး့တို ံရဲ ံနာမညးမ္ာ့ကို ညစးညမး့ဆိုဒးမ္ာ့က အလျသ
ဲ ဵု့စာ့ ်ပဳ်ခငး့ကို
မခဵရေစဖိ႔ု အတျကး

.xxx

ဒိုမိနး့နာမညးစတငးသဵု့စျဲမြဳ

မတိုငးခငးမြာ

အချငးံအေရ့ေပ့ထာ့တာ်ဖစးပါတယး၈
အမြတးတဵဆိပးမ္ာ့(နာမညးမ္ာ့)ဟာ ၁ငး့တို႔ရဲံ နာမညးမ္ာ့
ကို .xxx အမြတးအသာ့ မြာ အသဵု့ မ်ပဳဖို ံအတျကး ေလ္ြာကးထာ့
ႏိုငးၾကပါတယး၈ လကးရြိရြိ်ပီ့သာ့ ညစးညမး့ဆိုဒးမ္ာ့အေနနဲ ံလဲ .xxx
ဒိုမိနး့ကို ဝယးယူအသဵု့်ပဴႏိုငးၾကပါမယး၈ .xxx သေကၤတဟာ လိငးပိုငး့

country code top-level domain (ccTLD)

ဆိုငးရာ ကိစၥရပးမ္ာ့ကို လျယးလျယးကူကူ ရြာေဖျ (သို ံ) ေရြာငးၾကဥးနိုငး
Code

မ္ာ့ပါဝငးတဲံ

TLD ်ဖစးပါတယး၈ .us , .ru , .mm စသညး်ဖငးံ ကိုယးပိုငးႏိုငးငဵ
ဒိုမိနး့မ္ာ့်ဖစးၾကပါတယး၈ ။ဒိုမိနး့မ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳမယးဆိုရငးလညး့
သကးဆိုငးရာႏိုငးငဵ ရဲံSponsored လုပးေပ့တဲ ံ Company ဒါမြ မဟုတး

ရနး အတျကးရညးရယ
ျ းပါတယး၈ ဒီကိစၥကို စီစဥးဦ့စီ့တဲံ ICM Registry
အဖျ႔ဲ ကေတာံ

လိငးပိုငး့ဆိုငးရာ

ဆိုဒးမ္ာ့အတျကး

တာဝနးရြိရြိ

ခ္ဥး့ကပးမႈတစးရပး်ဖစးလာနိုငးရနး ေမြ္ားလငးံတယးလို႔ထုတးေဖား ေ်ပာ
ၾကာ့ သျာ့ပါတယး၈

ဌာနရဲံ Rules မ္ာ့ကို လိုကးနာေဆာငးရက
ျ းေပ့ၾကရ မြာ်ဖစးပါတယး၈

မြတးပဵုတငးလိုသူ အမြတးတဵဆိပး/ နာမညး ပိုငးရြငးမ္ာ့နဲ႔အိုငးပီ

ေအာကးပါစာမ္ကးႏြာ မ္ာ့တျငး သျာ့ေရာကးေလံလာ ႏိုငးပါတယး၈

လိပးစာပိုငးရြငးမ္ာ့ကေတာံ "sunrise period" (ေနထျကးခ္ိနး)လို႔

http://en.wikipedia.org/wiki/.ru

အမညးေပ့ထာ့တဲံ

http://en.wikipedia.org/wiki/.mm

မြတးပဵုတငးခ္ိနးအ်ဖစး

ရကးေပါငး့

၂ွ

သတးမြတးေပ့ခဲံ်ပီ့ ်ဖစးပါတယး၈
ယခုလို

Internationalized Country Code Top-level Domain (IDN
ccTLD or ccIDN)
ဒီေကာငးကေတာံ

အေၾကာငး့

ခ္ငးပါေသ့တယး၈ .xxx ဆိုတာ အာ့လဵု့သိ်ပီ့ၾက်ဖစးတဲံ Porn Web

မြာ

သျာ့ေရာကးဖတးရြဳႏိုငးပါတယး၈ ဒီလိုဘဲ ကျ္နးေတားတို႔ဟာ အ်ခာ့

ဒီေကာငးကေတာံCountry

sored

Site

.asia , .aero , .gov , .int , .travel , .xxx , .job , .tel ,
.musem , .mobi

ကျ္နးေတား ေနာကးထပး သိေကာငး့စရာ အ်ဖစး .xxx Spon-

ညစးညမး့ဆိုဒးမ္ာ့နဲ႔

၁ငး့တို႔ရဲံနာမညးကို

မပတးသကးလိုေသာ ကုမၸဏီမ္ာ့နဲ ံ တသီ့ပုဂၐလမ္ာ့ဟာ ၁ငး့တို ံရဲ ံ
နာမညးကို ကာကျယးဖို႔အတျကး သူတို႔ရဲံဒိုမိနး့ကို မြတးပဵုတငးထာ့

ကျ္နးေတားတို႔ဒိုမိနး့

ကို

En

လို

မသဵု့ေတာံဘဲ ကိုယးပိုငးဘာသာစကာ့နဲ ံေ်ပာငး့သဵု့ထာ့တဲ ံ TLD ပဲ

ေသာ ကုမၸဏီေပ၍မူတညး်ပီ့ ေဒ၍လာ ှ၂ွ မြ ၀ွွ ၾကာ့ခနး႔
ရြိတဲံေငျပမာဏကို

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

တစးၾကိမးတစးခါပဲ

ေပ့သျငး့

ရမြာ်ဖစးပါတယး၈

www.myanmarengineer.org

ဥပမာအာ့်ဖငးံ ယူေကက နာမညးေက္ား ညစးညမး့ေချ အနုပညာရြငး

ဆျေ
ဲ ဆာငးလာနိုငးပါတယး" လို႔ေ်ဖၾကာ့သျာ့ပါတယး၈

Teresa May ဟာ သူ႔နာမညးေပါကး .xxx ဒိုမိနး့တခုကို လိုခ္ငးႏိုငး

ICM registry အေနနဲ႔ ယခုလို ေလြ္ာကးထာ့မြဳမ္ာ့ကို တိုကးရိုကး

ေပမယးံ တစးခ္ိနးထဲမြာပဲ ယူေကက ်ပညးထဲေရ့ဝနးၾကီ့ Teresa May

ကိုငးတျယးမြာ မဟုတးပါဘူ့ ... လုပးငနး့မ္ာ့အေနနဲ ံ Go Daddy တို ံ

ကေတာံ သူ႔နာမညးကို ကာကျယးဖို႔စဥး့စာ့မြာပါ၈ နာမညးတူမ္ာ့ၾကာ့

Enom

မြာ ်ဖစးေပ၍လာမယးံ အ်ငငး့ပျာ့မြဳေတျ အတျကးေတာံ ၾကာ့နာမြဳ

မ္ာ့ထဵမြာ

အဆငးံဆငးံန႔ဲ ေ်ဖရြငး့သျာ့မြာ ်ဖစးပါတယး၈

ညစးညမး့ဆိုဒးမ္ာ့မြာ Malware ေတျ မပါဖို႔နဲ႔ ဆိုငးဘာ လဵု်ခဵဳေရ့

လကးရြိ ရြိေနတဲံ ညစးညမး့ဆိုဒးကုမၸဏီမ္ာ့အေနနဲ႔ကေတာံ .xxx

ဆိုငးရာ ်ခိမး့ေ်ခာကးမြဳေတျ မပါေစဖို႔အတျကး ICM မြ McAfee

အမညးကို မသဵု့မေနရလုပးဖို ံ အစီအစဥးမရြိဘူ့လို ံလဲ ICM Registry

လဵု်ခဵဳေရ့ဝနးေဆာငးမြဳလုပးငနး့ကို ေန႔စဥး စစးေဆ့ေစမြာ်ဖစး်ပီ့ ဒီလို

ရဲံ

လုပးေဆာငးမြဳဟာ .xxx နာမညးကို အသဵု့မ်ပဳထာ့တဲ ံ ရို့ရို့ သာမနး

အမြဳေဆာငးအရာရြိခ္ဳပး

Stuart

Lawley

က

ဆိုပါတယး၈

တို႔လို

မိမိတို႔နိုငးငဵအတျငး့က

ေဆာငးရက
ျ းရမြာ

ဒိုမိနး့အမညးမြတးပဵုတငးသူ

်ဖစးပါတယး၈

မြတးပဵုတငးထာ့တဲံ

သို႔ေပမယးံ ဒီလိုေ်ပာငး့လဲအသဵု့်ပဳမြဳဟာ ညစးညမး့ဆိုဒးေထာငးထာ့

ညစးညမး့ဆိုဒးေတျထကး

သူပိုငးရြငးမ္ာ့၇

ဒီဝကးဆိုဒးမ္ာ့ကို အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ အျနးလိုငး့ တာဝနးခဵမြဳ

အသဵု့်ပဳသူမ္ာ့နဲ႔

ေရြာငးၾကဥးလိုသူမ္ာ့ၾကာ့မြာ

အာ့လဵု့ အဆငးေ်ပေစမယးံ နညး့လမး့တစးရပး

ေဖာငးေဒ့ရြငး့ကေန

်ဖစးလာနိုငးပါလိမးံမယး၈

အီလကးထရျနး့နစး

Mr.Lawley

က

"အငးတာနကးေပ၍မြာ

လိငးအာ့ေပ့ကိစၥေတျ

ပို်ပီ့လဵု်ခဵဳလာေစမြာ

ၾကီ့ၾကပးသျာ့မြာ်ဖစး်ပီ့
အမြတးအသာ့တခုကို

ၾကညံးရႈ်ခငး့မြ

ပတးသကး်ပီ့ လူတစးဦ့ခ္ငး့စီရဲ႔အ်မငး

တာ့ဆီ့နိုငးရနးအတျကး

Browser

Period ကုနးလျနးသျာ့တဲံ အခ္ိနးမြာေတာံ

လိုအပးတဲံသတငး့ အခ္ကးအလကးကို

ေနရာဦ့မြဳအခ္ိနး

ေပ့နိုငးပါ လိမံးမယး" လို႔ဆိုပါတယး၈

(land

rush

period)

အ်ဖစးနဲ႔ ှ၄ ရကး အခ္ိနးရရြိမြာ ်ဖစး်ပီ့ ဒီအခ္ိနး

လိငးအာ့ေပ့

အတျငး့မြာ ကာမအာ့ေပ့ဆိုဒးမ္ာ့မြ က္နးရြိေနတဲံ

ကိစၥမ္ာ့ဆိုငးရာ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ ရြငးမ္ာ့အသငး့ ဥက၎ဌ

.xxx လိပးစာမ္ာ့ကို မြတးပဵုတငးထာ့ နိုငးမြာ

Jerry Barnet ကေတာံ ယခုလို အသဵု့်ပဳမြဳဟာ လိငးအာ့ေပ့
ကိစၥရပးမ္ာ့အေပ၍ဆနး႔က္ငးသူမ္ာ့အေနနဲ႔

ဒီကိစၥေတျကိုပိတးပငးဖို႔

်ဖစးပါတယး၈

(Sunrise Period ဟာ October 28, 2011 မြာ ်ပီ့ဆဵု့သျာ့

၁ငး့တို႔ရဲံလုပးရပးေတျကို တို့်မြငးံလုပးေဆာငး သျာ့ႏိုငးေစလိမံးမယးလို႔

တာ်ဖစးပါတယး).xxx

သတိေပ့လိုကးပါတယး၈

ခ္ေပ့ေန်ပီ်ဖစးေၾကာငး့ ဗဟုသုတ အေန်ဖငးံ

သူက ဘီဘီစီ သတငး့ဌာနကို " က္ေနာံးအေနနဲ႔ ဒီကိစၥနဲ႔
မတငးမက္်ဖစးေနပါတယး၈
အေနနဲ႔ပဲ်ဖစး်ဖစး၇

မိဘမ္ာ့

အထကးက ေ်ပာထာ့တဲံ Sunrise

ကေတာံ သူတို႔ေရျ့ခ္ယးမြဳ လုပးတဲံေနရာမြာ

လုပးငနး့ေတျ

သဵု့်ပီ့ေတာံ

setting မ္ာ့ကို ခ္ိနးညြိနိုငးမြာ ်ဖစးပါတယး၈

ေတျ ဘယးလိုပဲ ကျ်ဲ ပာ့ေနပါေစ... ယခု .xxx

ပတးသကး်ပီ့

ဆိုဒးမ္ာ့မြာ

အေနနဲ႔ ၁ငး့တို႔ရဲ႔သာ့သမီ့မ္ာ့ အဆိုပါ ဆိုဒးမ္ာ့ကို ဝငးေရာကး

တငးထာ့တာနဲ႔

ဒါေပမယးံ

်ဖစးပါတယး၈

က္ေနားတို႔

လျတးလပးစာျ

စီ့ပျာ့ေရ့

ေဖား်ပလိုကးရပါသညး၈

ဒိုမိနး့

လိပးစာမ္ာ့ကို

ဦ့ရာလူစနစး်ဖငးံ

Ko Nay

Ref: http://www.bbc.co.uk/news/technology-14821192

ေ်ပာဆိုႏိုငးခင
ျ းံ

ရႈေထာငးံ ကပဲ်ဖစး်ဖစး ယခုကိစၥနဲ႔ပတးသကး်ပီ့ ဆငးဆာ်ဖတးေတာကး
မြဳေတျမြာ အသဵု့်ပဳလာမြာေတျ၇ ေနာကး ဆနး ံက္ငးလဳြပးရြာ့သူေတျ
အေနနဲ ံ ဆငးဆာ်ဖတးေတာကးမြဳအတျကး အချငးံအေရ့ တခုအေနနဲ ံ
အသဵု့ခ္လာမြာေတျကို စို့ရိမးမိပါတယး၈ ဒါေပမဲံ တဖကးမြာ လုပးငနး့
ဘကးက ်ပနး်ကညံးမယးဆိုရငးလဲ က္ေနားတို႔ဘကးမြာ ေကာငး့လာနိုငး
စရာေတျရြိပါတယး၈

ဘာလို႔လဲဆိုေတာံ

နာမညး

ရလာနိုငးစရာရြိတယးေလ၈

ဒီလိုရလာတာဟာ

နာမညးေတျနဲ႔ဆိုဒးေတျကို

လူေတျ

အသစးေတျ
က္ေနားတို႔ရဲ႔

The only good is knowledge and the only evil
is ignorance.
Socrates

ပိုစိတးဝငးစာ့လာေအာငး

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

Greek philosopher in Athens (469 BC - 399 BC)
www.myanmarengineer.org

ပထမဆဵု့အေနနဲ႔ေ်ပာခ္ငးတာကေတာ႔ ကၽျနးေတားံရဲ႔ေဆာငး့ပါ့ေလ့ဟာ ပညာရပးပိုငး့ဆိုငးရာ အနညး့ငယးသာပါဝငးပါသညး ၈
အဘယး႔ေၾကာငး႔ဆိုေသား ဒီဘာသာရပးဟာ အရမး့ကိုအေသ့စိတးတဲံ ဘာသာရပး်ဖစးတဲ႔အတျကး general

knowledge အေနနဲ႔

သာ ေရ့သာ့ထာ့်ခငး့်ဖစးပါသညး၈

ယေန႔ေခတးအခါမြာ Composite Material နဲ႔ ကငး့ေဝ့နိုငးတဲ႔ Structure ေတားေတားေလ့နညး့ပါ့ပါတယး၈ ဒီ Material ေတျဟာ
တ်ခာ့ဘယး

Material

မြ

မပိုငးဆိုငးနုိငးတဲ႔

ဂုဏးသတၱိေတျကို

ပိုငးဆိုငးေနလို႔ပါပဲ၈

Composite

ေတျဟာ

လူဖနးတီ့ထုတးလုပး

တဲံ်ဒပးပစၥညး့ေတျပါပဲ၈ အရမး့လညး့ အသဵု့ဝငးအရမး့လညး့ အဆငးံ်မငးံမာ့တဲ႔နညး့ပညာ်ဖစးတဲံအတျကး ဗဟုသုတအလို႔ငြာ ေရ့သာ့
အပးပါတယး၈ အခုေရ့ထာ့တာေလ့ကေတာ႔ general knowledge အေနနဲ႔ပဲေရ့ထာ့တာပါ၈ အခ္ိနးမ္ာ့ရခဲ႔သညးရိြေသား advance
အေနနဲ႔

ဆကးလကးေဖား်ပနုိငးရနးၾကိဳ့စာ့သျာ့ပါမညးခငးဗ္ာ၈

ပထမဆဵု့အေနနဲ႔

composite

ေတျကို

ဘယးေနရာေတျမြာသဵု့ေနလဲ

ဆိုတာေတျကို အရငးဆဵု့တငး်ပလိုကးပါတယး၈ ေအာကးေဖား်ပပါ ပဵုေတျထဲက ပစၥညး့ေတျ၇ယာဥးေတျမြာ Composite Material ေတျနဲ ံ
အသဵု့်ပဳတညးေဆာကးထာ့ပါတယး၈

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

အခုေဖား်ပထာ့ခဲံတဲံ ပဵုေတျဟာ composite materials ကိုသဵု့ထာ့တာပါ ဒါ႔ေၾကာငးံ ဒီ Composite နဲ႔ကငး့ေဝ့နိုငးတာမရိြေတာံေလာကး
ေအာငး်ဖစးေနပါ်ပီ အရမး့ကို အသဵု့တညးံတဲံ material ပါ ၈
Composite materials ေတျကို အတိုေကာကးအေနနဲ႔ Composites လို႔ေခ၍သလို

Composition Materials လို႔လညး့ ေခ၍ၾကပါတယး၈

Composites ေတျကို သဘာွ အတိုငး့ေရာ၇ စကးမႈနညး့ပညာ အရ ဖနးတီ့ထာ့တဲံ ပစၥညး့အေနနဲ႔ေရာ ေတျ႔ရြိနုိငးပါတယး၈ Composite
ဆိုတာမြာ

ႏြစးခု၇သို႔မဟုတး

အဲဒီထကး

ဓာတုဂုဏးသတၱိေတျပိုငးဆိုငးပါတယး၈

ပိုမ္ာ့တဲံ

Composite

ပစၥညး့ေတျပါဝငးႏိုငး

finish

structure

ပါတယး၈

မြာ

သူတို႔မြာ

Macroscopic

မတူညီတဲ႔

ရုပးဂုဏးသတၱိနဲ

and

Microscopic Scale ဆို်ပီ့ချဲ်ခာ့ထာ့ပါေသ့တယး၈
်မငးသာထငးသာရြိမယးံ ဥပမာေတျအေနနဲ႔ကေတာံ Disc Brake Pads မြာဆိုရငး
ceramic particles

ေတျကို

Soft metal matrix

ထဲမြာ်မြဳပး်ပီ့

Hard

(Embedded) ်ပဳလုပးထာ့

ပါတယး၈ ေနာကး Composites ေတျကို ေရခ္ဳိ့ခနး့ (Shower stall) ေတျ၇ ေရစိမးခ္ိဳ့ကနးေတျမြာ
လညး့ ေတျ႔နုိငးပါတယး၈ ဒါေတျကိုေတာံ Fiberglass နဲ႔်ပဳလုပးထာ့ပါတယး၈
ေနာကးထပးက္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔သဵု့တဲံေနရာေတျကေတာံ ႏြမး့ဖတးေက္ာကး/စက္ငးေက္ာကး
ထျငး့ လကးေဆ့ကနး/ပနး့ကနးေဆ့ကနးလိုမ္ိဳ့ (Granites and cultured marble sinks) ေတျနဲ႔
မီ့ဖိုခနး့ထဲက

စာ့ေသာကးစရာ်ပငးဆငးတဲံခဵု/မ္ကးႏြာ်ပငး

(Countertops or Worktop) ေတျမြာလညး့ ေပါငး့စပး အသဵု့်ပဳ

Shower Stall

တယး၈ အက္ိဳ့အရိြဆဵု့အသဵု့်ပဳေနတာကေတာံ အာကာသ ယာဥးေတျမြာ ထညးံသျငး့ အသဵု့်ပဳတာပါပဲ၈
ရႊ႔ဵ ေစ့သုတးလိမး့်ပဳလုပးတဲံ ေကာကးရို့ထရဵေတျ (Wattle and daub ) ဟာ ေရြ့အက္ဆဵု့ေသာ
လူလုပးတဲံ
Disc Brake Pads
တစးမ္ဳိ့ ပဲ်ဖစးပါတယး၈

Composite

Material

ေတျ်ဖစးပါတယး၈

ဒါေတျကိုလျနးခဲ႔ေသာ

ႏြစးေပါငး့

6000 ေက္ားကတညး့က အသဵု့်ပဳခဲံၾကပါတယး၈ ဒါံအ်ပငး Concrete ဟာလည့း Composite material

Cultured marble sink

Countertop
Granites and cultured marble sinks
2006

ခုနစးထိတျကးၾကညး႔မယးဆိုရငး

လူေတျဟာ

Concrete ဟာ
Concrete

ကို

ကမၻာေပ၍မြာ လူသဵု့အမ္ာ့ဆဵု့ေသာ Materials ပဲ်ဖစးပါတယး၈
တစးနြစးလြ္ငး

7.5

billon

cubic

meters

ပြ္မး့မြ္နြဳနး့

ထုတးလုပးပါတယး၈ ေ်ပာရမယးဆိုရငး လူတစးေယာကးကို One cubic meter ႏြဳနး့ထုတးလုပးတယးလို ံ ဆိုႏိုငးပါတယး၈
Composition
အထပးသာ့်ပာ့ (Plywood) ဟာလညး့ မၾကာခဏေတျ႔ရတဲံ Composite material ပါပဲ၈ သစးသာ့ေတျဟာ သဘာဝ Natural
composite တစးမ္ိဳ့ပါ ၈ သူ႔မြာ Cellulose Fibers ေတျဟာ Matrix of lignin 1 ေတျအေနနဲ႓ ေပါငး့စပးေနတာပါ၈ အေစာဆဵု့ လူဖနးတီ့ခဲံတဲ႔
composites ေတျဟာ ေကာကးရို့နဲ႔ ရႊ႔ဵ ေစ့ ကို ေရာသမ်ပီ့ ်ပဳလုပးထာ့တဲံ အုတး ေတျပဲ်ဖစး ပါတယး၈ အဲဒီ ေရြ့က္လြတဲံ အုတးဖုတးတဲံ
လုပးငနး့စဥးေတျကိုေတာံ “မကးထရိုပိုလီတနး အႏုပညာ်ပတိုကး” (Metropolitan Museum of Art) မြာရိြတဲံ အီဂ္စးဂူသခၤ္ိဳငး့နဵရဵပနး့ခ္ီေတျမြာ
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

အခုခ္ိနးထိေတျ႔နုိငးပါတယး၈

correspondingly slower rate ေတျကိုေတာံ ်ဖစးေပ၍ေစပါတယး၈

Composites ေတျကို သီ့်ခာ့စီ်ဖစးတညးေနတဲံ ်ဒပးပစၥညး့

most

commercially

အေနနဲ႔

ထုတးတဲ႔

ေတျနဲ႔ ေပါငး့စပး်ပဳလုပးပါတယး၈ ဒီလို ပါွငးေပါငး့စပး ဖျဲ႔စညး့်ပဳလုပးတဲံ

composites ေတျကေတာံ polymer matrix material ေတျကို

(်ဒပးပစၥညး့) Materials ေတျကို အေ်ခခဵအုပးစု အာ့်ဖငးံ နြစးမ္ိဳ့

သဵု့ပါတယး၈ resin solution လိ႔ု လည့း ေခ၍ပါတယး၈ starting raw

ချဲ်ခာ့ႏိုငးပါတယး၈

ingredients

အဲဒါေတျကေတာံ

Matrix

Material

နဲ႔

ေတျေပ၍မြာမြီခို်ပီ့ေတာံ

polyme rs

တစးခုမြာ

variations ေတျရိြပါတယး၈ အဲဒါေတျကေတာ႔ polyester, vinyl

Matrix

Reinforcement Material တစးမ္ိဳ့စီ
ပါတယး၈

Matrix

material

တိ႔ု ေပါငး့စညး့်ခငး့အာ့်ဖငးံ

ရုပးဂုဏးသတၱိေတျက
ပို်ပီ့တို့်မြငးံေစပါတယး၈

တစးမ္ိဳ့နဲ႔

ပါွငးေပါငး့စပး ဖျဲ႔စညး့ထာ့

material

matrix

Material

နဲ႔

Reinforcement

Reinforcement

material

ရဲံ

မြာရြိတဲံ

ester

,

epoxy,

သူတို႔ေတျ

phenolic,

မြာ

different

Reinforcement Material တို႔်ဖစးပါတယး၈ Composite Material
အနညး့ဆဵု့အာ့်ဖငးံ

ေတျရိြပါတယး

many

nume ro us

polyamide,

polyimide,

polypropylene, PEEK နဲ႔တ်ခာ့ ေနာကးထပး polymer ေတျ
်ဖစးပါတယး၈

Reinforcement

materials

ေတျဟာ

ဂုဏးသတၱိေတျကို

fibers ေတျ်ဖစးတာမ္ာ့ေပမယံး ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံေတာ႔ ground

ဒီလုိ ေပါငး့စညး့်ခငး့ အာ့်ဖငးံ Material

minerals ေတျ်ဖစးၾကပါတယး၈ ေအာကးမြာ ေဖား်ပထာ့တဲ႔ various

တစးမ္ိဳ့တညး့ကေနမရနုိငးတဲ႔ ်ဒပးဂုဏးသတၱိေတျကို Composite

methods ေတျဟာ resin content of the final product ေတျကို

ေတျမြာ ရရြိလာေစပါတယး၈ ဘယးပစၥညး့နဲ႔ ဘယးပစၥညး့ ေပါငး့စပးရငး

reduce လုပးဖ႔ို နဲ႔ fiber content ေတျကို increase လုပးဖို႔

အေကာငး့ဆဵု့်ဖစးလာမယး ဆိုတာကိုေတာံ ဒီဇိုငးနာကေန စဥး့စာ့

အတျကး သဵု့ပါတယး၈ ဥပေဒသတစးခု အရေတာ႔ 60% resin and

တျကးခ္ကးေရျ့ခ္ယး ရမြာ်ဖစးပါတယး၈

Engineered composite

40% fiber ပါဝငးတဲ႔ product တခုမြာ vacuum infusion ဟာ

materials ေတျမြာ

ေတာံ shape ေတျလိုအပးလာပါ်ပီ၈ matrix

40% resin and 60% fiber ရြိတဲ႔ product ကိုေပ့ပါတယး၈

material

reinforcements

strength of the product ဟာ အဲဒီ ratio ေပ၍မြာ မီြခိုေနပါတယး၈

ေတျဟာ

ေတျကို

mould

ဒါမြမဟုတး mould surface ေတျေပါမြာ မထာ့ခငး
ထာ့်ပီ့မြပဲ ်ဖစး်ဖစး introduce လုပးနိုငးပါတယး၈

cavity

ဒါမြမဟုတး

part shape ကို

Moulding methods

လုိအပးသလို set လုပး်ပီ့တဲံအခ္ိနးမြာ matrix material ရဲ႔ melting
event ကိုအသဵု့်ပဳပါတယး၈

ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံေတာ႔

reinforcing

and

matrix

nature of matrix material ကို

materials ေတျဟာ combined, compacted and processed

လုိကး်ပီ့ေတာံ melting event ကိုနည့းအမ္ိဳ့မ္ိဳ့နဲ႔ေတျ႔နုိငးပါတယး၈

to undergo melting event ်ဖစးတယး လို႔ေ်ပာလုိ႔ရပါတယး၈

ဥပမာအာ့်ဖငးံ chemical polymerization ဒါမြမဟုတး solidification

melting event ်ပီ့သျာ့တဲ႔အခ္ိနးမြာေတာံ part shape ဟာ

from the melted state တို႔်ဖစးပါတယး၈

essentially set ်ဖစးသျာ့ပါ်ပီ၈ သူဟာ တခ္ိဳ႔ေသာလုပးငနး့စဥး

်ပဳလုပးမယးံ
Moulding

ပစၥညး့အမ္ဳိ့အစာ့ေတျကို

methods

me thod o log y

ကို

အမ္ိဳ့မ္ဳိ့ကို
impacting

လိုကး်ပီ့ေတာံ

အတျငး့ ပုဵသ႑ာနးေ်ပာငး့လဲမႈ (Deform) လညး့်ဖစးနုိငးပါတယး ၈

အသဵု့်ပဳရမြာ်ဖစးပါတယး၈

thermoset polymeric matrix material ေတျအတျကးကေတာံ

p rincipal

melding event ဟာ curing reaction intiated ်ဖစးပါတယး by

factors ေတျကေတာံ natures of the chosen matrix and

application of additional heat or chemical reactivity ဥပမာ

reinforcement

အာ့်ဖငံး

materials.

်ဖစးတဲ႔

ေနာကးထပးအေရ့ၾကီ့တဲံ

factor

organic

peroxide

လိုမ္ိဳ့ပါ၈

thermoplastic

ကေတာံ gross quantity of material to be produced. Rapid

polymeric matrix material အတျကးကေတာ႔ melding event

and automated manufacturing technology အတျကး high

ဟာ solidification from the melted state မြာ်ဖစးပါတယး၈

capital

large

titanium foil လိုမ္ိဳ့ metal matrix material ေတျမြာေတာ႔

production

melding event is a fusion at high temperature and

expenditures

quantities

ကို

justify

ကိုအသဵု့်ပဳနုိငးပါတယး၈

လုပးဖ႔ို အတျကး
small

quantities ေတျကေတာ႔ lower capital expenditures ်ဖစးေစ

pressure near the melt point ်ဖစးပါတယး၈

ပါတယး၈ ဒါေပမယးံ higher labours and tooling costs at a

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

Moulding method ေတျအတျကး mould ေတျမြာ မြာ

www.myanmarengineer.org

lower and upper mould ဆို်ပီ့ရိြပါတယး၈ lower and upper
mould ေတျဟာ refer to the different faces of the mould
panel ေတျပဲ်ဖစးပါတယး not the mould’s configuration in
space ေတာ႔မဟုတးပါဘူ့၈ ဒီ convention မြာအ်မဲတမး့ lower
mould
လည့း

်ဖစးေပမဲ႔

တခါတရဵမြာေတာံ

်ဖစးနုိးငးပါတယး၈

part

upper

construction

mould

ေတျ

အတျကး

material ေတျကို apply လုပး်ပီ့ lower mould ကိုစတငးပါတယး၈
ပဵု

lower and upper mould ေတျဟာ ပို်ပီ့ေတာ႔ common and
specific terms ်ဖစးရမယး femal side , male side , a- side, b-

-

ဒါကေတာ႔

သဘာဝပတးဝနး့က္ငးမြာေတျ႔နုိငးတဲ႔

natural composite ပါ

side , tool side, bowl, hat, mandrel, etc. Continuous
man uf ac tu ring

p ro ce s se s

ေတျမြာ

d iffe re nt

nomenclature ေတျကိုအသဵု့်ပဳပါတယး၈
Moulded

product

ေတျဟာအမ္ာ့အာ့်ဖငး႔ေတာ႔

referred to as a panel ်ဖစးပါတယး၈ pressure roller ေတျ spray
device ေတျကိုအသဵု့ ်ပုၾကသလို manually လညး့ လုပးၾကပါ
တယး၈ ဒီprocesses ေတျဟာ generally ်ပဳလုပးၾကတာကေတာံ at
ambient temperature and atmospheric pressure ေတျမြာပါ၈
two variations of open moulding ေတျကေတာ႔ Hand Layup

ပဵ-ု Boeing 777 မြာသဵု့ထာ့တဲ႔ composite ေတျပါ

and Spray-up တို႔်ဖစးၾကပါတယး၈
ကၽျနးေတားတို႔အေနနဲ႔ ဘာလို႔ ဒီ composite ေတျလိုအပး
လဲဆိုတဲံ

အခ္ကးကေတာံ

အေရ့ပါလြပါတယး၈

ကၽျနးေတားတို႔

နိငးငဵမြာ ဒီ composition material ေတျ မထုတးနိုငးေသ့သမြြ္
ကာလပတးလဵု့ ေလယာဥးထုတးဖုိ႔ဆုိတာလညး့ မ်ဖစးနိုငးေသ့ဘူ့၇
အာကာသကိုသျာ့ဖိ႔ု ဆုိတာလဲ မ်ဖစးနိုငးေသ့ဘူ့၈
ေတျဟာ

်မငး႔မာ့လြတဲ႔အပူခ္ိနးေတျမြာ

ဒီ materials

အလုပးလုပးနုိငးသလို

အေလ့ခ္ိနးကိုလညး့ ေလြ္ာံခ္ေပ့နုိငးတဲံ အတျကး အရမး့ကို အေရ့ပါ

ပဵု - composite တမ္ိဳ့ရဲ႔ internal ဖျ႔ဲ စညး့ပဵုေလ့ပါ

လြပါတယး၈ ကၽျနးေတား ဒါကို က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႓ ေရ့ခ္ငး ပါတယး
ဒါေပမဲ႔အခ္ိးနးအခကးအခဲအရ ဗဟုသုတ ရနုိငးေစရနးသာ ရညးရျယး
ေရ့သာ့ထာ့တာပါ advance အေနနဲ ေရ့သာ့ ထာ့တာမဟုတး
တဲံအတျကး အာ့လဵု့မ်ပညးံစဵုေသ့ပါဘူ့ ၈

ပဵ-ု Lab ခနး့ထဲကရိုကးလာတဲ႔ composite ပစၥညး့ေတျ

ပဵ-ု composite material example ေလ့ပါ

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

တဲ႔

composite

materials

အငးဂ္ငးနိီယာေတျ

ေတျကိုသာ

ကၽျနးေတားတို႔

ထုတးလုပးနုိငးမယးဆိုရငး

်မနးမာ

ကၽျနးေတားတို႔နုိငးငဵရဲ႔

အိမးမကးေတျအေကာငးအထညး ေဖားလာနုိငးမြာပါ၈ မို့ေမြ္ားအေဆာကး
အဦ့ေတျ၇ အရမး့လြတဲံ structure ပဵုစဵေတျ၇ ခိုငးခဵတဲ႔ အသဵု့အေဆာငး
ေတျ စတာေတျကို ထုတးလုပးနုိငးမြာ်ဖစးပါတယး၈

ကၽျနးေတားတုိ႔နိုငးငဵ

အေနနဲ႔ ဒီဘာသာရပး အပိုငး့မြာ အာ့နညး့ေနေသ့တယးလို႔ ယူဆရ
ပါတယး၈

ဒါေၾကာငးံ

်မနးမာအငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့အေနနဲ႔

တိုကးတျနး့ခ္ငးတာကေတာံ

ကၽျနးေတားတို႓နုိငးငဵရဲ႔

အိပးမကးေတျကို

အေကာငး

အထညးေဖားဖို႔ရာ

အာ့လဵု့က

ကိုယးံရဲ႔ပညာရပးပိုငး့ဆိုငးရာေနရာတုိငး့မြာ

ပညာရြငးေတျ်ဖစးလာေအာငး

ကၽျနးေတား

ဝုိငး့ဝနး့ေဝဖနးေနၾကရဵုနဲ႔

တကးညီလကးညီ

မ်ပီ့ဘဲ

အဆငးံမီတဲံ

ၾကိဳ့စာ့ေပ့ၾကပါလို႔

တိုကးတျနး့ရငး့ ကၽျနးေတားံရဲ႔ ေဆာငး့ပါ့ေလ့ကို နိဂဵု့ခ္ဳပးလုိကးပါတယး
ခငးဗ္ာ၈
တို့တကးေစခ္ငးပါသညး်မနးမာ်ပညး
်ပညးံ်ဖိဳ့

Thou should eat to live; not
live to eat.
ယခုလို ေနရာေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့မြာ အရမး့ကို အေရ့ပါလာ
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ေလ

ေၾကာငး့ပုိ႔ေဆာငးေရ့

နညး့ပညာတုိ့တကး

လုပးငနး့သညး

်မငးံမာ့လာမႈႏြငးံအတူ

လူေနမႈ

အဆငးံအတနး့ကုိပါ ်မငးံမာ့လာေစ ပါသညး၈
ေလေၾကာငး့လုိငး့မ္ာ့

ႏြငးံ

လကးနကးကုိငးတပးဖဲျ႔ွငးမ္ာ့

အတျကး

လုိအပးေသာ

ေလယာဥး

ွယးယူ်ဖညးံတငး့ေရ့

သညး

အစဥးသ်ဖငးံထိေတျ႔ေနရေသာ

ႀကီ့မာ့သညးံ

လုပးငနး့တစးရပးပငး်ဖစးသညး၈ သုဵ့စျဲမညးံသူ၌ လုိအပးခ္ကး
(Custom

Demand)

ထုတးလုပးေရ့

ကုိ်ပညးံမီေစရနး

လုပးငနး့ႀကီ့မ္ာ့သညး

ေလယာဥး
နညး့ပညာပုိငး့

အဆငးံ်မြငးံတငးသညးသာမက Service & Maintenance
လျယးကူေစေရ့ကုိပါ အဓိကထာ့ ေဆာငးရက
ျ းလာရပါသညး၈
အငးဂ္ငးလဲလြယး်ခငး့ကုိ

မိနစးပုိငး့အတျငး့

တုိ့တကးေဆာငးရက
ျ းမႈမ္ာ့သညး

COMBAT

ၿပီ့စီ့ေစရနး
READY

&

AIRLINE COMMERICAL တု႔ိ အတျကး Custom Demand
ကုိ ်ပညးံမီေစေရ့၌ ရလာဒးမ္ာ့ ပငး်ဖစးသညး၈
ေလေၾကာငး့လုိငး့မ္ာ့ကုိ ေသျဖီေသာ

General

Aviation သညးလညး့ ခရီ့သျာ့ လုပးငနး့အတျကး အထူ့
သငးံေလြ္ားေသာ

ေလယာဥးစငး့လဵု့ငြာ့

လုပးငနး့တစးရပး်ဖစးသညး၈

ထုိ႔အတူ ေလယာဥး်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့်ခငး့ ၇ ေလယာဥးအုိဗာေဟာ
ေဆာငးရက
ျ း်ခငး့ႏြငးံ လုိအပးေသာ်ပဳ်ပငး ်ပငးဆငး်ခငး့မ္ာ့ကုိ
ေဆာငးရက
ျ းေပ့မညးံ လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ ်ဖစးေပ၍ေစကာ ကမၻာလုဵ့ဆုိငးရာ
ေလေၾကာငး့

စကးမႈလုပးငနး့သညး

တသီ့ပုဂၐလပုိငးဆုိငးမႈအတျကးပါ

အေသ့စိတး သုဵ့စျဲႏုိငးမႈအထိ ်ဖညးံဆညး့ ေဆာငးရက
ျ းမႈရြိလာပါသညး၈
ထုိကဲံသုိ႔ေသာ

ေလေၾကာငး့လုိအပးခ္ကးအပါအွငး

General

Aviation တျငးပါွငးေနေသာ ေလယာဥးမ္ာ့ ်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့ ်ပငးဆငး
မႈအတျကး Specialist မ္ာ့ကုိ သငးၾကာ့ ေလံက္ငးံေပ့ေသာ ႏုိငးငဵတကာ
အသိအမြတး်ပဳ လကးမြတးရေသာ TRAINING CENTER မ္ာ့ သညးလညး့
ကမၻာလုဵ့ဆုိငးရာ ေလေၾကာငး့စကးမႈ လုပးငနး့အတျကး အေရ့ပါေသာ စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့ ်ဖစးလာပါသညး၈
အထကးေဖ၍်ပပါ

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ

ေလံလာ်ခငး့အာ့်ဖငးံ

ေလယာဥး်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့ေသာ

အငးဂ္ငးနီယာလုပးငနး့သညး

အက္ဳိ့အ်မတးမ္ာ့သညးံ အချငးံအေရ့မ္ာ့်ပာ့ေသာ လုပးငနး့တစးခု်ဖစးေၾကာငး့ သိရြိႏိုငးေလသညး၈
ေလေၾကာငး့ပုိ႔ေဆာငးေရ့လုပးငနး့တျငး ပါွငးပတးသတးေနသညးံ ခရီ့သျာ့လုပးငနး့မ္ာ့ ၇ ေလေၾကာငး့ ကုနးသျယးေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့
အပါအွငး ေလယာဥးပုိငး့ဆုိငးရာ ်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့သူမ္ာ့အထိ အလုပးအကိုငးအချငးံအလမး့ မ္ာ့ ေပ၍ေပါကးလာေစပါသညး၈
ထုိ႔အ်ပငး ႏိုငးငဵတစးခု၌ ်ပယုဂးအေန်ဖငးံလညး့ ေလေၾကာငး့လုိငး့ယဥးေက့္မႈသညး ်မငးံမာ့တုိ့တကးလြ္ကး ရြိပါသညး၈

ေလယာဥး

်ပဳ်ပငး ထိနး့သိမး့ေရ့အငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့သညးလညး့ သကးဆုိငးရာက ်ပဌာနး့ထာ့ေသာ လုပးထုဵ့လုပးနညး့ ဥပေဒမ္ာ့ကုိ လုိကးနာေဆာငးရက
ျ း
ရပါသညး၈ ထုိ႔အတူ လုပးငနး့တုိ့တကးေရ့ ၇ လုပးငနး့ချငး အရညးအေသျ့ အရညးအခ္ငး့ ်မငးံမာ့တုိ့တကးလာေစေရ့ တုိ ႔ကုိလညး့ေဆာငးရက
ျ း
ရပါသညး၈
ေလေၾကာငး့နညး့ပညာရပးကုိအေ်ခခဵကာ အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ ေလေၾကာငး့အဖျဲ႔အစညး့ႀကီ့ တညးေထာငးခံၾဲ က်ခငး့ သညးလညး့
အထူ့အေရ့ပါေၾကာငး့ ေတျ႔ရြိႏိုငးပါသညး၈ မညးသုိ႔ပငးဆုိေစကာမူ နညး့ပညာရပး၌ ေကာငး့က္ဳိ့ဆုိ့က္ဳိ့ကုိ တရာ့ဥပေဒလမး့ေၾကာငး့အရ

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ႏူိငးငဵတကာအဆငးံအေန်ဖငးံ

တငး့ၾကပးကာ

လုပးငနး့ချငး

အာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့

ေလြ္ာံနညး့ေစကာ

ယခငးကထကး

ေလြ္ာံက္သျာ့ပါမညး၈

ဆုဵ့ရႈဵ့မႈလညး့

ေဆာငးရက
ျ းပါမြ နညး့ပညာပုိငး့

အဆငးံ်မြငးံတငးသညးသာမက

ထိခုိကးပ္ကးစီ့ Maintenance

လျယးကူေစေရ့ကုိပါ

Service

&

အဓိကထာ့ေဆာငးရက
ျ း

ယခုတငး်ပပါ လာရပါသညး၈ အငးဂ္ငးလဲလြယး်ခငး့ကုိ မိနစးပုိငး့အတျငး့ ၿပီ့စီ့ေစရနး

အေၾကာငး့အရာသညး ေလေၾကာငး့လုပးငနး့တျငး ေဆာငးရက
ျ းေနသညးံ တုိ့တကးေဆာငးရက
ျ းမႈမ္ာ့သညး COMBAT READY & AIRLINE
်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့ေရ့ အငးဂ္ငးနီယာေကာငး့မ္ာ့ ထျကးေပ၍လာေစေရ့ COMMERICAL တုိ႔အတျကး Custom Demand ကုိ ်ပညးံမြီေစေရ့၌
အတျကး ရညးရယ
ျ းတငး်ပ လုိကးပါသညး၈

ရလာဒးမ္ာ့ပငး်ဖစးသညး၈
ေလေၾကာငး့လုိငး့မ္ာ့ကုိ ေသျဖီေသာ General Aviation

The aircraft engineering industry
ကမၻာလုဵ့ဆုိငးရာ

သညးလညး့ ခရီ့သျာ့လုပးငနး့အတျကး အထူ့ သငးံေလြ္ားေသာ
ေလေၾကာငး့စကးမႈလုပးငနး့သညး

က္ယး်ပနး႔သညးံ

လုပးငနး့သဘာွခ္ငး့

မတူ်ခာ့နာ့ေသာ

အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ

အဖျဲ႔အစညး့အေန်ဖငးံေသားလညး့ေကာငး့

ႏူိငးငဵတစးႏူိငးငဵခ္ငး့စီ

အေန်ဖငးံေသားလညး့ေကာငး့

ေဒသတျငး့

ေလယာဥးစငး့လဵု့ငြာ့

လုပးငနး့တစးရပး်ဖစးသညး၈

ထုိ႔အတူ ေလယာဥး်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့်ခငး့ ၇ ေလယာဥးအုိဗာေဟာ
ေဆာငးရက
ျ း်ခငး့ႏြငးံ လုိအပးေသာ ်ပဳ်ပငး်ပငးဆငး်ခငး့မ္ာ့ကုိ
ေဆာငးရက
ျ းေပ့မညးံ

လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ

်ဖစးေပ၍ေစကာ

အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ အေန်ဖငးံ ေသားလညး့ေကာငး့ ရပးတညးလာပါသညး၈

ကမၻာလုဵ့ဆုိငးရာ ေလေၾကာငး့စကးမႈ လုပးငနး့သညး တသီ့ပုဂၐလ

ဆုိလုိသညးမြာ

ပုိငးဆုိငးမႈ အတျကးပါ အေသ့စိတးသုဵ့စျဲႏုိငးမႈ အထိ ်ဖညးံဆညး့

ေဒသတျငး့

အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ

အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့

အဖျဲ႔အစညး့အထိ

အေနမြသညး

စုေပါငး့လုပးေဆာငးရေသာ

လုပးငနး့်ဖစးပါသညး၈

ေဆာငးရက
ျ းမႈရြိလာပါသညး၈
ထုိကဲံသုိ႔ေသာ

ေလယာဥးထုတးလုပးေရ့တျငး
အဖျဲ႔အစညး့(ဿ)ခုရြိပါသညး၈

အဓိကႀကီ့စုိ့ထာ့ေသာ

Aviation

ေလေၾကာငး့လုိအပးခ္ကး

တျငးပါွငးေနေသာ

အေမရိကနး

အပါအွငး

ေလယာဥးမ္ာ့

ထိနး့သိမး့

General

အတျကး

်ပငးဆငးမႈအတျကး

်ပဳ်ပငး

Specialist

ပုိငးဆုိငးေသာ ဘုိ့ရငး့ေလယာဥး ထုတးလုပးေရ့ႏြငးံ

မ္ာ့ကုိ

အဲယာ့ဘတးစး

ႏုိငးငဵတကာအသိအမြတး်ပဳ လကးမြတးရေသာ

ပါွငးဖျဲ႔စညး့ထာ့ေသာ

ဥေရာပ

သငးၾကာ့ေလံက္ငးံေပ့ေသာ

လုပးငနး့ ်ဖစးသညးံ Aeronautic Defence and

TRAINING

Space

ကမၻာလုဵ့ဆုိငးရာ

Company(EADS)

တုိ႔်ဖစးပါသညး၈

ထုိ႔အတူ အေမရိကနး၌ ေလာံဒးဟိ
ေလယာဥးထုတးလုပးေရ့

CENTER

မ္ာ့သညးလညး့
ေလေၾကာငး့စကးမႈ

လုပးငနး့အတျကး အေရ့ပါေသာ စီ့ပျာ့ေရ့

ကုမၸဏီလုပးငနး့

BAe

လုပးငနး့်ဖစးလာပါသညး၈

ကုမၸဏီ၌ အဖျဲ႔ွငးမ္ာ့်ဖစးေသာ ရုိ့ရုိကးစက
း ုမၸဏီ ႏြငးံ

အထကးေဖ၍်ပပါ

ပရကးအနးွြစးတနီကုမၸဏီ တု႔ိ သညးလညး့ အထကးေဖ၍်ပပါ ကုမၸဏီႀကီ့

အာ့်ဖငးံ

(ဿ)ခုႏြငးံ

သညး

ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရက
ျ းေသာ

လုပးငနး့မ္ာ့

်ဖစးပါသညး၈

အေမရိကနး၌ ဘီလ္ဵ(ဿွွ)တနးဖုိ့ရြိေသာ Joint Strike Fighter

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ

ေလယာဥး်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့ေသာ
စိတးွငးစာ့စရာေကာငး့ေသာ

ေလံလာ်ခငး့

အငးဂ္ငးနီယာလုပးငနး့
အက္ဳိ့အ်မတးမ္ာ့သညးံ

အချငးံအေရ့မ္ာ့်ပာ့ေသာ လုပးငနး့တစးခု ်ဖစးပါသညး၈

(JSF) Project ကုိ ေလာံဒးဟိမြ ရရြိခဲံေသားလညး့ BAe ကုမၸဏီ ၇
ရုိ့ရုိကးစး

ႏြငးံ

UK

ကုမၸဏီမ္ာ့ကုိ

SUB-CONTRACT

်ဖငးံ

မြ္ေွခဲံ်ခငး့သညး ကမၻာလုဵ့ဆုိငးရာ ေလေၾကာငး့ စကးမႈလုပးငနး့၌

ေလယာဥး်ပဳ်ပငး ထိနး့သိမး့်ခငး့လုပးငနး့တျငး မတူညီေသာ သေဘာ

်ပယုဂးတစးခုပငး်ဖစးသညး၈
ေလေၾကာငး့လုိငး့မ္ာ့
အတျကးလုိအပးေသာ

Differing job roles for aircraft maintenance certifying staff

သဘာွ လုပးငနး့အမ္ဳိ့အစာ့ ( အငးဂ္ငး ၇ ေလယာဥးကုိယးထညး၇
ႏြငးံ

ေလယာဥး

လကးနကးကုိငးတပးဖဲျ႔ွငးမ္ာ့
ွယးယူ်ဖညးံတငး့ေရ့

သညး

လြ္ပးစစး၇ ေရဒီယုိအီလကးထေရာနစးပုိငး့ဆုိငးရာတုိ႔သညး အေ်ခခဵ
ပညာရပးပုိငး့ဆုိငးရာ

မတူညီသညးံ

ေလယာဥး်ပဳ်ပငး

ထိနး့သိမး့

အစဥးသ်ဖငးံထိေတျ႔ေနရေသာ ႀကီ့မာ့သညးံလုပးငနး့တစးရပးပငး

ရေသာ လုပးငနး့မ္ာ့်ဖစးသညး၈ ေလယာဥးႏြငးံ ဆကးစပး ပတးသတး

်ဖစးသညး၈

ေနေသာ

သုဵ့စျဲမညးံသူ၌

ကုိ်ပညးံမီေစရနး

လုိအပးခ္ကး(Custom

ေလယာဥးထုတးလုပးေရ့

Demand)

လုပးငနး့ႀကီ့မ္ာ့သညး

AIRCRAFT

GROUND

HANDLING

SERVICES

သညးလညး့ ကမၻာလုဵ့ဆုိငးရာ ွငးေငျေကာငး့ေသာ လုပးငနး့

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

်ဖစးသညး၈) မ္ာ့ပါွငးၾကသညး၈ AIRCRAFT GROUND HANDLING အငးဂ္ငးအကာမ္ာ့
SERVICES

ပုိငး့ကုိ

ေလယာဥးေပ၍တျငး

ေလယာဥး၌

ကုိယးထညး

အစိတးအပုိငး့မ္ာ့

လုပးေဆာငးေသာ ပုဵမြနးအတုိငး့ရြိေနေစရနး အစာ့ထုိ့ လဲလြယး်ခငး့ ၇ Fastener မ္ာ့

အပုိငး့ႏြငးံ ေ်မ်ပငးတျငးေဆာငးရျကးေသာအပုိငး့ ဟူ၊ ထပးမဵခဲျထုတး မေကာငး့မျနးေတာံပါက အစာ့ထုိ့ လဲလြယးေပ့်ခငး့ တုိ႔သညးလညး့
ႏိုငး ပါေသ့သညး၈

Mechanic တုိငး့သိရြိရမညးံ အေ်ခခဵက္ေသာ လုပးငနး့မ္ာ့်ဖစးသညး၈

ေလယာဥး်ပဳ်ပငးကုိငးတျယးေသာ

Technician

တု႔ိ အတျကး

ထုိ႔အ်ပငး

Mechanic

တစးဦ့၌

ေဆာငးရက
ျ းခ္ကးမ္ာ့ကုိ

AIRCRAFT MAINTENANCE CERTIFICATE ်ဖစးေသာ LICENCE Record ထာ့ရြိေသာ Company Approval

စာအုပးသညးလညး့

မ္ာ့်ဖငးံ လုိအပးေသာ လကးေတျ႔လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့၇ လုပးငနး့ချငး လုိအပးခ္ကး်ဖစးပါသညး၈ ထုိစာအုပးထဲတျငး Mechanic ၌ ေန႔တဓူွ
စာေမ့ပျဲမ္ာ့

ေဆာငးရက
ျ းရသညးမ္ာ့ကုိ

ေအာကးေဖ၍်ပပါအတုိငး့ ေဆာငးရက
ျ းခံေ
ဲ သာ

ေလံလာႏိုငးပါသညး(ှ)

(ဿ)
(၀)

်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့်ခငး့

ေဆာငးရက
ျ းခ္ကးမ္ာ့

ပါရြိၿပီ့ ်ဖစးပါသညး၈

The aircraft maintenance certifying

စစးမႈထမး့မ္ာ့

အေန်ဖငးံလညး့

အထကးေဖ၍်ပပါ

Civil

mechanic

Aviation လုပးငနး့ချငးအတျငး့ ်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့မႈ လုပးေဆာငးေနေသာ

The aircraft maintenance category B

Mechanic မ္ာ့ကဲံသုိ႔ပငး သကးဆုိငးရာလုပးငနး့အလုိကး သငးတနး့မ္ာ့

certifying technician

၇ ေလယာဥးကျငး့တျငး့ လုပးငနး့ေဆာငးတာမ္ာ့ ႏြငးံ ်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့ေရ့

The base maintenance category C certifying ဆုိငးရာ လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ ပုဵမြနးစစးေဆ့ လုပးေဆာငးၾကရပါသညး၈
engineer

(ှ)

The aircraft maintenance certifying mechanic
ေလေၾကာငး့ဆုိငးရာ

စကးမႈလုပးငနး့သညး

(ဿ)

လြ္ငး်မနးစျာ technician

လညးပတးတုိ့တကး ေ်ပာငး့လဲလြ္ကး ရြိပါသညး၈ ထုိ႔အတူ ေလယာဥး
်ပဳ်ပငး

ထိနး့သိမး့သူမ္ာ့အတျကး

အလုပးအကုိငး

The aircraft maintenance category B certifying

Category B အဆငးံအတနး့ သတးမြတးခ္ကးကုိ ေအာကးေဖား

အချငးံအလမး့ ်ပပါအတုိငး့ ထပးမဵ ချ်ဲ ခာ့ႏူိငးပါသညး-

သညးလညး့ ထုိသူတုိ႔၌ မညးသညးံေလယာဥး Type ကုိ ကုိငးတျယး

(က)

Category B1 (Mechanical)

ေဆာငးရက
ျ းဖူ့သညး၇ လုပးငနး့ချငးသကးတမး့ မညးမြ္ရိြသညး ၇ အဘယး

(ခ)

Category B2 (Avionic)

ကဲံသုိ႔ေသာ လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ ေဆာငးရက
ျ းခံဖ
ဲ ူ့ပါသညး ဆုိေသာ Record

Category

ႏြငးံ ခ္ိနးထုိ့လာပါသညး၈ မညးသုိ႔ပငးဆုိေစကာမူ ေလေၾကာငး့စကးမႈ
လုပးငနး့တျငး ပါွငးေဆာငးရက
ျ းႏူိငးရနး အေ်ခခဵဗဟုသုတ ရြိရပါမညး၈
ထုိ႔အတူ

ယထာဘူတက္ေသာ

စဥး့စာ့ေတျ့ေခ၍မႈလညး့

လုိအပးပါသညး၈

အခိ္နးကနး႔သတးခ္ကး

လတးတေလာ

အေ်ခအေနအေပ၍

အပါအွငး

လုပးငနး့ချငး၌

တိက္ေသာ

ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး

မ္ာ့ ေပ့ႏိုငးမႈသညးလညး့ အေ်ခခဵက္ေသာအခ္ကးမ္ာ့ ထဲမြ တစးခု
အပါအွငး်ဖစးပါသညး၈

Mechanic

ကုိ

အသိအမြတး်ပဳ

လုပးငနး့ချငးလကးမြတး ထုတးေပ့ရာတျငး ထုိသူ၌ လုပးငနး့ပုိငး့ဆုိငးရာ

အေ်ခခဵစစးေဆ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ

ဆနး့စစးရပါသညး၈

(Mechanical)

အေန်ဖငးံ

ေလယာဥး

ကုိယးထညး ၇ အငးဂ္ငးႏြငးံ လြ္ပးစစးပါွါပုိငး့ဆုိငးရာ အပါအွငး ေလယာဥး
တညးေဆာကးပုဵႏြငးံ
ဆုိငးရာတုိ႔ကုိ

ဖျဲ႔စညး့တညးေဆာကးထာ့ေသာ

သိရြိထာ့ရပါမညး၈

Category

B2

်ဒပးသတၲဳပိုငး့
(Avionic)

အေန်ဖငးံလညး့ ေလယာဥးလြ္ပးစစးပိုငး့ဆုိငးရာ ၇ ခ္ိနးခက
ျ း ၇ autopilot
၇ ေရဒီယုိ ၇ ေရဒါ ၇ ဆကးသျယးေရ့ ႏြငးံ ေလေၾကာငး့လမး့ညႊနး
စနစးပုိငး့ဆုိငးရာတုိ႔ကုိ ေပါငး့စပးနာ့လညးမႈ ရြိရပါမညး၈
အတတးပညာပုိးငး့ဆုိငးရာႏြငးံ

ကၽျမး့က္ငးမႈပုိငး့ဆုိငးရာတုိ႔

သညး ကနဦ့သငးတနး့ကပငး သကးဆုိငးရာ ေလယာဥးႏြငးံ သငးံေလြ္ား
ေသာ အခ္ိနးကာလ သတးမြတးခ္ကးတစးခုအထိ အေတျ႔အႀကဳဵရြိထာ့ၿပီ့

်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့ ေဆာငးရက
ျ းႏူိငး မႈမ္ာ့ ၇ ေလယာဥးေန႔စဥးစစးေဆ့်ခငး့
စေသာ

B1

်ဖစးရပါမညး၈

တာယာ

လဲလြယး်ခငး့၇ ဘရိတးမ္ာ့လဲလြယး်ခငး့၇ ေလယာဥးတျငး တပးဆငးထာ့
ေသာ ေလေၾကာငး့အခ္ကး်ပမီ့လုဵ့မ္ာ့ အစာ့ထုိ့်ခငး့၇ မ်ဖစးမေန
်ဖညးံတငး့ေပ့ရေသာ

စကးဆီ/

ေခ္ာဆီ

မ္ာ့်ဖညးံတငး့်ခငး့

( အငးဂ္ငးွုိငး ၇ ဟုိကးဒေရာလစး ) ၇ စကးကိရိယာ အစိတးအပုိငး့မ္ာ့
အတျကးလုိအပးေသာ

ေခ္ာဆီ

Service

လုပးေဆာငးေပ့်ခငး့

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

*AML=AIRCRAFT MAINTENANCE LICENSE
ထုိ႔အ်ပငး ေအာကးေဖ၍်ပပါ ်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့လညး့ လုပးေဆာငးၿပီ့ေ်မာကးၿပီ့ ်ဖစးရပါမညး (က)

သတးမြတးကာလ စစးေဆ့ေရ့ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့

(ခ)

အမြာ့်ပငးဆငးထိနး့သိမး့ေပ့ေသာ လုပးငနး့မ္ာ့

(ဂ)

ေလယာဥးအငးဂ္ငးမ္ာ့ ၇ အ်ခာ့စနစးမ္ာ့၌ ခၽျတးယျငး့မႈ ေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့

(ဃ)

အသစးထပးတုိ့ေသာ ်ပဳ်ပငးမျမး့မဵ်ခငး့ႏြငးံ နညး့ပညာပုိငး့ဆုိငးရာ သီ့သနး႔ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ သိနာ့လညး်ခငး့

(င)

ေလယာဥးကုိယးထညးႏြငးံ အ်ခာ့ေသာေလယာဥး်ပဳ်ပငး်ခငး့မ္ာ့

(စ)

ေလယာဥးပုိငး့ဆုိငးရာ အစိတးအပုိငး့မ္ာ့ ချာခ္်ခငး့ ႏြငးံ ်ပနးလညးတပးဆငး်ခငး့ဆုိငးရာ လုပးေဆာငးခ္ကး မ္ာ့

(ဆ)

ေလယာဥး၌အဓိကက္ေသာ အစိတးအပုိငး့မ္ာ့ ်ဖဳတး်ခငး့ ၇ တပးဆငး်ခငး့ ႏြငးံ အစာ့ထုိ့်ခငး့ လုပးငနး့မ္ာ့

(ဇ)

ေလယာဥးတျငးပါွငးေသာ စမး့သပးရႏုိငးေသာ ပစၥညး့မ္ာ့[built-in test equipment (BITE)] ကုိ ကိုးငးတျယးစမး့သပးႏူိငး်ခငး့

(ဈ)

ေလယာဥးတျငး ပါွငးေသာစနစးမ္ာ့ ၇ အငးဂ္ငးမ္ာ့ ႏြငးံ ဆကးစပးစနစးမ္ာ့၌ လုပးေဆာငးမႈစစးေဆ့်ခငး့

(ည)

ပငးမလုပးငနး့ချငးႏြငးံ ပငးမလုပးငနး့ချငးမဟုတးေသာ ေနရာမ္ာ့တျငး ်ဖစးေပ၍လာေသာ ေလယာဥးခၽျတးယျငး့မႈမ္ာ့ကုိ
်ပငးဆငးေပ့်ခငး့

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

(ဋ)

အငးဂ္ငးကုိ ေ်မ်ပငးတျငး စမး့သပးစစးေဆ့ ေမာငး့ႏြငး်ခငး့

(႒)

ေလယာဥးလြ္ပးစစးပုိငး့ဆုိငးရာ Control Box မ္ာ့ တပးဆငး်ခငး့ ၇ ်ဖဳတး်ခငး့ အပါအွငး ထုိ Control Box မ္ာ့၌
လုပးငနး့စမး့သပးစစးေဆ့်ခငး့

(ဍ)

အေတျ႔အႀကဳဵနညး့ေသ့ေသာ စကး်ပငးမ္ာ့ကုိ ႀကီ့ၾကပးထိနး့သိမး့ၾကပးမတးေပ့်ခငး့

အထကးေဖ၍်ပပါ လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ ်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့ရာတျငး လုပးငနး့၌ စဵ်ပဳသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ ၇ တစးဦ့ခ္ငး့ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ
ရငးံက္ကးတညးၾကညးမႈ ၇ စုေပါငး့ေဆာငးရက
ျ းမႈမ္ာ့ႏြငးံ ေပါငး့စပးကာ လုပးငနး့ေအာငး်မငးေအာငး ေဆာငးရက
ျ းၾကရပါမညး၈ တခါတရဵတျငး ခကးခေ
ဲ သာ
အေ်ခအေနမ္ာ့အတျငး့မြာပငး ေအာငး်မငးေအာငး လုပးေဆာငးၾကရပါသညး၈
ေလတပးသာ့မ္ာ့ အေန်ဖငးံလညး့ သကးဆုိငးရာလုပးငနး့အလုိကး သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ ထာ့ရြိပါသညး၈ ကုိယးထညး ၇ အငးဂ္ငး ၇ လြ္ပးစစး ၇
ခ္ိနးခက
ျ း ၇ ေရဒီယုိ ၇ ေရဒါ ႏြငးံ ေလယာဥးလကးနကးပုိငး့ဆုိငးရာ ဟူ၊ သီ့သနး႔လုပးငနး့မ္ာ့ ထာ့ရြိပါသညး၈
(၀)

The base maintenance category C certifying engineer
Category C ၌ လုပးငနး့ပုိငး့ဆုိငးရာ မတငး်ပမြီ line maintenance certifying staff ႏြငးံ base maintenance certifying staff

တုိ႔၌

်ခာ့နာ့မႈကုိ

သိရြိထာ့ရနး

လုိအပးပါသညး၈

line

maintenance

certifying

staff

သညး

ေလ

ယာဥးကျငး့အတျငး့ ေလယာဥးပုိငး့ဆုိငးရာ ေဆာငးရက
ျ းရေသာ လုပးငနး့မ္ဳိ့ ်ဖစးပါသညး၈ ကနး႔သတးခ္ကးရြိေသာ ကိရိယာ တနးဆာပလာမ္ာ့ ၇
စမး့သပးစစးေဆ့ေရ့ ပစၥညး့မ္ာ့ ကုိသာ သုဵ့စျဲ ်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့ရပါသညး၈ တနညး့အာ့်ဖငးံ ဆုိေသား “first-line diagnostic maintenance‖
ဟုလညး့ ဆုိႏိူးငးပါသညး၈

Base maintenance certifying staff သညး ရြငးသနးလႈပးရြာ့ေနေသာ ေလယာဥးကျငး့တျငး ေဆာငးရက
ျ း်ခငး့ မဟုတးပါ၈ ေလယာဥးကုိ
ကုိယးထညးအစိတးအပုိငး့မ္ာ့

ချာခ္်ခငး့

အသစးထပးေလာငး့မျမး့မဵ်ခငး့

အႀကီ့စာ့

်ပဳ်ပငး

ေဆာငးရက
ျ း်ခငး့

ေလယာဥးကုိ

အႀကီ့စာ့်ပနးလညး်ပငးဆငး်ခငး့ ႏြငးံ အငးဂ္ငးကုိ အႀကီ့စာ့်ပနးလညး်ပငးဆငး်ခငး့ တုိ႔ပါွငးသညး၈ ထုိသုိ႔လုပးေဆာငးခ္ကး မ္ာ့အတျကး ေလယာဥး

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ကုိ ေ်မ်ပငးတျငး ၾကာရြညးစာျ ရပးနာ့ထာ့ရြိကာ သကးဆုိငးရာ လုပးငနး့အလုိကး ်ပဳ်ပငး်ပငးဆငး်ခငး့မ္ာ့ ေဆာငးရက
ျ းရပါသညး၈

Category A ႏြငးံ Category B လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ သတးမြတးကာလ အေတျ႔အႀကဳဵ ရယူၿပီ့ေနာကး Category C ကုိ ဆကးလကး
လုပးေဆာငးၾကရပါမညး၈ သကးဆုိငးရာ လုပးငနး့ချငး အေတျ႔အႀကဳဵကုိ အေ်ခခဵကာ တစးဆငးံ်မြငးံ တာွနးကုိ ရယူႏူိငးရနး Category C
အသိအမြတး်ပဳ လကးမြတး ရရြိေအာငး ေ်ဖဆုိၾကရပါမညး၈
Category C အငးဂ္ငးနီယာ ်ဖစးလာေစေရ့တျငး ပညာေရ့ ၇ သငးတနး့ ႏြငးံ လုပးငနး့ချငးအေတျ႔အႀကဳဵမ္ာ့ သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့
ထာ့ရြိထာ့ပါသညး၈ မိမိလကးရြိလုပးကုိငးခံေ
ဲ သာ ေလယာဥးအမ္ဳိ့အစာ့မ္ာ့ကုိလညး့ အခ္ိနး အတုိငး့အတာ တစးခုအထိ အမြနးတကယး
လကးေတျ႔ လုပးကုိငးခံဖ
ဲ ူ့သူ ်ဖစးရပါမညး၈
ေလတပးသာ့မ္ာ့ အေန်ဖငးံလညး့ Category C လကးမြတးကုိငးေဆာငးႏူိငးရနး အနိမးံဆုဵ့ senior non-commissioned officer
(SNCO) ၌ ေထာကးခဵခ္ကးရြိရပါမညး၈ သကးဆုိငးရာလုပးငနး့အလုိကးလညး့ ေလယာဥးပုိငး့ဆုိငးရာ ်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့်ခငး့မ္ာ့ကုိ ကၽျမး့က္ငး
ပုိငးႏူိငးမႈရြိၿပီ့ ်ဖစးရပါမညး၈
Opportunities for training, education and career progression
ေလေၾကာငး့လုိငး့ႀကီ့မ္ာ့ကုိ

ေသျဖီေသာ

General

Aviation

သညးလညး့

ခရီ့သျာ့

လုပးငနး့အတျကး

အထူ့

သငးံေလြ္ားေသာ ေလယာဥးစငး့လဵု့ငြာ့ လုပးငနး့တစးရပး်ဖစးသညး၈ ထုိ႔အတူ ေလယာဥး်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့်ခငး့ ၇ ေလယာဥးအုိဗာေဟာေဆာငးရျကး
်ခငး့ႏြငးံ

လုိအပးေသာ်ပဳ်ပငး

်ပငးဆငး်ခငး့မ္ာ့ကုိ

ေဆာငးရျကးေပ့မညးံ

လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ

်ဖစးေပ၍ေစကာ

ကမၻာလုဵ့ဆုိငးရာ

ေလေၾကာငး့

စကးမႈလုပးငနး့သညး တသီ့ပုဂၐလပုိငးဆုိငးမႈအတျကးပါ အေသ့စိတး သုဵ့စျဲႏုိငးမႈအထိ ်ဖညးံဆညး့ ေဆာငးရက
ျ းမႈရြိလာပါသညး၈
ထုိကဲံသုိ႔ေသာ

ေလေၾကာငး့လုိအပးခ္ကးအပါအွငး

General

Aviation

တျငးပါွငးေနေသာ

ေလယာဥးမ္ာ့အတျကး

်ပဳ်ပငး

ထိနး့သိမး့ ်ပငးဆငးမႈအတျကး Specialist မ္ာ့ကုိ သငးၾကာ့ေလံက္ငးံေပ့ေသာ ႏုိငးငဵတကာ အသိအမြတး်ပဳ လကးမြတးရေသာ TRAINING
CENTER မ္ာ့ သညးလညး့ ကမၻာလုဵ့ဆုိငးရာ ေလေၾကာငး့ စကးမႈလုပးငနး့ အတျကး အေရ့ပါေသာ စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့ ်ဖစးလာပါသညး၈

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

အထကးေဖ၍်ပပါ

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ

ေလံလာ်ခငး့အာ့်ဖငးံ

ေလယာဥး်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့ေသာ

အငးဂ္ငးနီယာလုပးငနး့သညး

အက္ဳိ့အ်မတး မ္ာ့သညးံ အချငးံအေရ့မ္ာ့်ပာ့ေသာ လုပးငနး့တစးခု ်ဖစးပါသညး၈
Civil aviation requirements
အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ ေလေၾကာငး့ပုိ႔ေဆာငးေရ့လုဵၿခဳဵမႈ စဵ ကုိ ICAO (International Civil Aviation Organization) ်ဖငးံ
သတးမြတးထာ့ကာ သကးဆုိငးရာ ႏုိငးငဵအလုိကး အႏူစိတး ထပးမဵသတးမြတး ၾကပါသညး၈ UK အေန်ဖငးံ

BCAR (British Civil Aviation

Requirements) ဟူ၊လညး့ေကာငး့ ၇ USA အေန်ဖငးံ FAR (Federal Airworthiness Regulations) ဟူ၊လညး့ေကာငး့ ၇ ဥေရာပ
အဖျဲ႔အစညး့အေန်ဖငးံ JAR (European Joint Aviation Requirements) ဟူ၊လညး့ေကာငး့ သတးမြတးထာ့ၾကပါသညး၈
ေလယာဥး်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့ေရ့ဆုိငးရာ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ အေန်ဖငးံ ေအာကးေဖ၍်ပပါ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ သိရြိထာ့ရနး လုိအပးပါသညး (က)JAR 25

Requirements for large aircraft (over 5700 kg)

(ခ) JAR E

Requirements for aircraft engines

(ဂ) JAR 21

Requirements for products and parts for airraft

(ဃ)JAR 66

Requirements for aircraft engineering certifying staff, including the basic knowledge
requirements, upon which all the books in this series are based

(င) JAR 145

Requirements for organizations operating large aircraft

(စ) JAR 147

Requirements to be met by organizations seeking approval to conduct approved
training/examinations of certifying staff, as specified in JAR 66.

Aircraft maintenance engineering safety culture and human factors
ေလယာဥး်ပဳ်ပငး ထိနး့သိမး့်ခငး့ဆုိငးရာ လုပးငနး့ချငးကုိ ေကာငး့မျနးစာျ စီမဵထိနး့ေၾကာငး့ႏူိငးရနး Safety ကုိ အဓိကထာ့ ေဆာငးရျကး
ရပါမညး၈
သီ့သနး႔လုပးေဆာငးေသာလုပးငနး့မ္ာ့ အပါအွငး ေလယာဥး၌ ေဘ့ပတးွနး့က္ငး ဆကးစပးပစၥညး့မ္ာ့ အာ့လုဵ့၌ Safety သညး
တာွနးယူေဆာငးရက
ျ းရမညးံ အဓိကအပုိငး့်ဖစးသညး၈

ထုိ႔ေၾကာငးံ အလုပးခင
ျ းတျငး မ်ဖစးမေနသိရြိထာ့ရမညးံကိစၥရပးမ္ာ့ကို သိရြိထာ့ရနး

ႏြငးံ ေရြာငးရြာ့ႏိုငးရနး အကၽျမး့တွငး ်ဖစးေနရပါမညး၈ ထို႔အ်ပငး လုပးငနး့ချငး အေရ့ေပ၍အေ်ခအေန ၇ အေရ့ေပ၍အသကးကယးကူ အေ်ခအေန ၇
မီ့ေလာငးမႈႀကိဳတငးကာကျယးေရ့ အေ်ခအေန ႏြငးံ လုပးငနး့ချငးဆကးသျယးေရ့ တို႔အတျကးပါ သိရြိထာ့ရပါမညး၈
ေလယာဥး်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့ေရ့ အငးဂ္ငးနီယာသညး Safety အသိဥာဏးႏြငးံ ယြဥးကာ တာွနးသိမႈ ၇ ရုိ့သာ့မႈ ၇ တညးၾကညးရငးံက္ကးမႈ
အပါအွငး လုပးငနး့ချငး ကၽျမး့က္ငးမႈ တုိ႔ကုိလညး့ ေကာငး့မျနးပိုးငးႏုိငးရပါမညး၈
ေလယာဥး်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့ေရ့ ေဆာငးရက
ျ းရာတျငး ေအာကးေဖ၍်ပပါ MODULE မ္ာ့ကုိ ေ်ဖဆုိေအာငး်မငးထာ့ရနး လုိအပးပါသညး-

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

(က)

MODULE 1

Mathematics

(ခ)

MODULE 2

Physics

(ဂ)

MODULE 3

Electrical fundamentals

(ဃ)

MODULE 4

Electronic fundamentals

(င)

MODULE 5

Digital techniques and electronic instrument systems

(စ)

MODULE 6

Materials and hardware

(ဆ)

MODULE 7

Maintenance practices

(ဇ)

MODULE 8

Basic aerodynamics

(ဈ)

MODULE 9

Human factors

(ည)

MODULE 10

Aviation legislation

(ဋ)

MODULE 11

Aeroplane aerodynamics, structures and systems

(႒)

MODULE 12

Helicopter aerodynamics, structures and systems

(ဍ)

MODULE 13

Aircraft aerodynamic structures and systems

(ဎ)

MODULE 14

Propulsion

(ဏ)

MODULE 15

Gas turbine engine

(တ)

MODULE 16

Piston engine

(ထ)

MODULE 17

Propeller

(ဒ)

MODULE 18

Airship (to be developed)

Qualifications structure
ေလယာဥး ်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့်ခငး့ဆုိငးရာ အငးဂ္ငးနီယာလုိငးစငးမ္ာ့ကုိ International Civil Aviation Organization (ICAO) ၌
ၾကပးမတးမႈ်ဖငးံ ႏူိငးငဵတကာ ေလေၾကာငး့လုိငး့ စဵႏႈနး့အရ သတးမြတးစီစဥးထာ့ရြိပါသညး၈ UK ရြိ Air Navigation Order (ANO) သညးလညး့
တရာ့နညး့လမး့က္သညးံ

စဵႏႈနး့မ္ာ့

အသိအမြတး်ပဳလကးမြတး

အ်ပငး

အ်ခာ့ေသာ

သတးမြတးႏူိငးေရ့အတျကး
ANO

်ပဌာနး့သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့)

ေဆာငးရက
ျ းေပ့လြ္ကး

ဥပေဒေၾကာငး့အရ

ကုိလညး့

်ပဌာနး့ထာ့ေသာ

ေက္ားလျနးၿပီ့ေ်မာကး

ရြိပါသညး၈

ေလယာဥး်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့်ခငး့ဆုိငးရာ

သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့

ရပါမညး၈

သုိ ႔မြသာ

(MODULE

အပါအွငး

လုိငးစငးရအငးဂ္ငးနီယာသညး

အသိအမြတး်ပဳလုိငးစငးရ အငးဂ္ငးနီယာ ်ဖစးလာေပမညး၈
CAA မြ ထုတးေပ့ေသာ လုိငးစငးအမ္ဳိ့အစာ့မ္ာ့သညး ေလယာဥး၌ အမ္ာ့ဆုဵ့တငးေဆာငးႏူိငးေသာ အေလ့ခ္ိနး (MTOW) ေပ၍တျငး
မူတညးကာ ကျ်ဲ ပာ့မႈ (ဿ) မ္ဳိ့ ရြိလာပါသညး၈
5700kg ထကး ေက္ားလျနးေသာ ေလယာဥးမ္ာ့အတျကး လိုငးစငးမ္ာ့ကုိ JAR 66 ်ဖငးံ ထုတး်ပနး သတးမြတးထာ့ ရြိပါသညး၈ JAR 66
လုိငးစငးမ္ာ့ကုိ Joint Aviation Authority (JAA) အဖျ႔ဲ ွငးမ္ာ့်ဖစးေသာ ဥေရာပႏိူငးငဵအာ့လုဵ့တျငး အသုဵ့်ပဳေနၾကပါသညး၈ မညးသညးံ
အဖျဲ႔ွငးႏူိငးငဵမ္ာ့ႏြငးံမဆုိ ဥေရာပအဖျဲ႔ွငးႏူိငးငဵမ္ာ့ၾကာ့ တူညီမႈရြိေနေစရနး JAR 66 ်ဖငးံ ထုတး်ပနးထာ့ ပါသညး၈ ဥေရာပႏူိငးငဵေပါငး့
(ဿွ) ေက္ားတျငး Joint Aviation Authority (JAA) ကုိ သုဵ့စျဲလြ္ကး ရြိပါသညး၈ US တျငး လကးရြိအသုဵ့်ပဳေနေသာ US Federal Aviation
Administration (USFAA) သညး JAA ႏြငးံ ကုိကးညီမႈ ရြိပါသညး၈ အဖျဲ႔အစညး့(ဿ)ခုသညး တူညီေသာ အခ္ကးမ္ာ့ ရြိေနပါသညး၈
ဥပမာဆုိရေသား JAR 66 သညး FAA ၌ ထိနး့ခ္ဳပးမႈေအာကးတျငးရြိေသာ FAR 66 ႏြငးံ ကုိကးညီမႈ ရြိေနပါသညး၈
JAR 66 ကုိငးေဆာငးထာ့သူမ္ာ့ အေန်ဖငးံ ေလေၾကာငး့လုိငး့မ္ာ့တျငး လုပးကုိငးေဆာငးရက
ျ းႏိူငးရနး သငးံေလြ္ား ေသာ အခ္ိနးကာလ
သတးမြတးခ္ကးႏြငးံအညီ အသိပညာပုိငး့ႏြငးံ အရညးအေသျ့ ်ပညးံမြီေအာငး လုပးေဆာငးၾကရပါမညး၈
5700kg ထကးနညး့ေသာ အေပါံစာ့ေလယာဥးမ္ာ့ ႏြငးံ Air-ship မ္ာ့ အတျကး British Civil Airworthiness Requirements
(BCAR) ၌ ထိနး့ခ္ဳပးမႈေအာကးရြိ UK အမ္ဳိ့သာ့လုိငးစငးအဖျဲ႔မြ ထုတး်ပနးထာ့ခ္ကးမ္ာ့ ရြိပါသညး၈ အေပါံစာ့ေလယာဥးမ္ာ့သညး JAR 66 ႏြငးံ
ပတးသတးမႈရြိသညးဟု ထငး်မငးခ္ကးမ္ာ့ ရြိခံပ
ဲ ါသညး၈ General Aviation (GA) လုိငးစငးရရြိထာ့ၿပီ့ ်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့မႈ ေဆာငးရက
ျ းႏူိငးရနး JAR 66
တျငး အာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့ ရြိေနပါေသ့သညး၈ မညးသို႔ပငး ဆုိေစကာမူ JAR 66 သညး အေပါံစာ့ေလယာဥးမ္ာ့ ကုိငးတျယးထိနး့သိမး့ႏူိငးရနး
အရညးအေသျ့ ၿပီ့်ပညံးစုဵမႈ ရြိသညးဟု သတးမြတးႏူိငးပါသညး၈
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

JAR 66 ကုိ Category A,B,C ဟူ၊ သတးမြတးထာ့ကာ Category B ကုိ Mechanical ႏြငးံ Avionic ဟူ၊ ထပးမဵ ချဲ်ခာ့ထာ့ပါသညး၈
Mechanical ပုိငး့ဆုိငးရာအတျကး ထပးမဵပုိငး့်ခာ့ထာ့ေသာ Sub-Division မ္ာ့ ရြိေနပါေသ့သညး၈ ေလယာဥးအမ္ဳိ့အစာ့ (Fix or Rotary) ႏြငးံ
အငးဂ္ငးအမ္ဳိ့အစာ့ (Turbine or Piston) ေပ၍ မူတညးပါသညး၈ National Aviation Authorities (NAA) သုိ႔မဟုတး CAA/FAA မ္ာ့၌
ထုတး်ပနးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေအာကးပါအတုိငး့ ေတျ႔ရြိႏူိငးပါသညး(က)

Category A: Line maintenance certifying mechanic

(ခ)

Category B1: Line maintenance certifying technician (mechanical)

(ဂ)

Category B2: Line maintenance certifying technician (avionic)

(ဃ)

Category C: Base maintenance certifying engineer

Note: When introduced, the light AML will be category B3.
Category A ကုိ ေအာကးပါအတုိငး့ ထပးမဵခ်ျဲ ခာ့ႏူိငးပါေသ့သညး (က)

A1: Aeroplanes turbine

(ခ)

A2: Aeroplanes piston

(ဂ)

A3: Helicopters turbine

(ဃ)

A4: Helicopters piston

Category B1 ကုိ ေအာကးပါအတုိငး့ ထပးမဵခ်ျဲ ခာ့ႏူိငးပါေသ့သညး (က)

B1.1: Aeroplanes turbine

(ခ)

B1.2: Aeroplanes piston

(ဂ)

B1.3: Helicopters turbine

(ဃ)

B1.4: Helicopters piston

*လုိငးစငးအာ့လုဵ့အတျကး ကၽျမး့က္ငးမႈ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ အထကးေဖ၍်ပပါပုဵမ္ာ့တျငး တငး်ပထာ့ၿပီ့်ဖစးပါသညး၈
Aircraft-type endorsements
JAR 66 ေလယာဥး်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့ေရ့လုိငးစငး ကုိငးေဆာငးထာ့သူမ္ာ့သညး aircraft-type rating ႏြငးံ သကးဆုိငးရာ Category B1,
B2 & C တုိ႔ကုိေကာငး့စျာ ခ္ိတးဆကးႏူိငးရနးအတျကး ေအာကးေဖ၍်ပပါ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ ထညးံသျငး့ စဥး့စာ့ရပါမညး (က)

JAR 147 approved or JAA/NAA approved type training course ကုိ သကးဆုိငးရာ လုိငးစငး Category ထဲတျငး
ထညးံသျငး့ထာ့ရမညး၈

(ခ)

ေလယာဥးအမ္ဳိ့အစာ့အလုိကး (on type) အေတျ႔အႀကဵဳ အခ္ိနးကနး႔သတးခ္ကး အနညး့ဆုဵ့ သတးမြတးထာ့ကာ type
training အမ္ဳိ့အစာ့၌ အသုဵ့ွငးပုဵကုိ ်ပညးံစုဵစာျ ေဖ၍်ပထာ့ရမညး၈

Category

C

သညး

B1/B2

တုိ႔ႏြငးံ

သငးတနး့အမ္ဳိ့အစာ့

မတူညီပါ၈

ထုိ႔ေၾကာငးံ

Category

C

သညး

B1/B2

တျငး

ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရနး မလုိအပးပါ၈ သုိ႔ေပေသားလညး့ B1/B2 သညး Category C ထဲတျငး တစးၿပိဳငးနကး ထညးံသျငး့ ႏိူးငးပါသညး၈ အေ်ခခဵ
Category C လုိငးစငးႏြငးံ တူညီပါသညး၈
CAA အသိအမြတး်ပဳ type rating ရရြိရနးအတျကး လုိငးစငး ကုိငးေဆာငးထာ့သူမ္ာ့သညး UK CAA မြ ေထာကးခဵခ္ကး ေပ့ထာ့သညးံ
အေ်ခခဵ JAR 66 လုိငးစငး ကုိ ေအာငး်မငးၿပီ့ ်ဖစးရပါမညး၈
JAR 66 syllabus modules and applicability
JAR 66 သငးရုိ့ညႊနး့တမး့အရ MODULE အေ်ခခဵမ္ာ့ အလုိကး တစးခုၿပီ့ တစးခု သငးၾကာ့ေ်ဖဆုိရပါမညး၈ သကးဆုိငးရာ Category
အလုိကး

ေ်ဖဆုိရေသာ

ဘာသာရပးမ္ာ့

ကျာ်ခာ့သျာ့ပါမညး၈

JAR

66

်ပဌာနး့ခ္ကးအရ

MODULE

17

ပါရြိၿပီ့

အထကးတျငး

တငး်ပထာ့ၿပီ့ ်ဖစးပါသညး၈

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

အငးဂ္ငးနီယာဘျဲ႔ရမ္ာ့ အတျကး သကးဆုိငးရာ ဘာသာရပးအလုိကး ကငး့လျတးချငးံ ်ပဳထာ့ေသာ ဘာသာရပးမ္ာ့ ရြိပါသညး၈

Overview of airworthiness regulation, aircraft maintenance and its safety culture
အမ္ာ့်ပညးသူသုဵ့ ေလေၾကာငး့လုိငး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ပုဵမြနး လုပးငနး့ေဆာငးရက
ျ းရနးအတျကး ်ပဌာနး့ထာ့ေသာ ဥပေဒႏြငးံ စညး့မ္ဥး့
စညး့ကမး့မ္ာ့ကုိ လုိကးနာရပါသညး၈ သုိ႔မြသာ ကၽျမး့က္ငးပုိငးႏူိငးမႈႏြငးံ လုဵၿခဳဵစိတးခ္မႈကုိ တိက္ေသခ္ာေစပါမညး၈ ဤကဲံသုိ႔ တငး့က္ပးထာ့ေသာ
်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့ၾကာ့မြပငး မေမြ္ားလငးံေသာ ခၽျတးယျငး့မႈမ္ာ့ ရြိကာ ေလယာဥးမေတားတဆ ထိခုိကးမႈမ္ာ့ ရြိေနပါေသ့သညး၈
အမ္ာ့်ပညးသူသုဵ့

ပုိ႔ေဆာငးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့

်ဖစးေသာ

ကုနး့ေၾကာငး့

ေရေၾကာငး့

ေလေၾကာငး့

စသညးံ

မညးသညးံ

ပုိ႔ေဆာငးေရ့လုပးငနး့မဆုိ မေမြ္ားလငးံေသာ အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့ေၾကာငးံ မေတားတဆ ကဵေခမႈမ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႔ႀကဳဵ ရေသာအခါ လူ႔အသကးေပါငး့
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

မ္ာ့စျာ ထိခုိကးပ္ကးစီ့ဆုဵ့ရႈဵ့ ေစပါသညး၈ ေလေၾကာငး့ခရီ့သျာ့လာမႈ

ေဆာငးရက
ျ းေနမႈကုိ သိရြိနာ့လညးကာ နညး့ပညာပုိငး့ဆုိငးရာေရာ

သညး ဆုိ့ရျာ့ေသာ မေတားတဆမႈ အနညး့ဆုဵ့ႏြငးံ လုဵၿခဳဵစိတးခ္မႈ

တရာ့နညး့တက္ ်ပဌာနး့ခ္ကးပုိငး့ပါ သိနာ့လညးရနး ်ဖစးပါသညး၈

အရြိဆုဵ့ ်ဖစးပါသညး၈

သုိ႔မြသာ ႏုိငးငဵေတား၌ ပုိ႔ေဆာငးဆကးသျယးေရ့က႑သညး

ေလယာဥးထုတးလုပးေရ့လုပးငနး့၌ စညး့မ္ဥး့သညး လုဵၿခဳဵမႈ
ႏြငးံ

စီမဵကျပးကဲ်ခငး့

ထို႔ေၾကာငးံလညး့
အေရ့ပါေသာ

ကၽျမး့က္ငးမႈတုိ႔ကုိ

ေလယာဥး်ပဳ်ပငး
အစိတးအပုိငး့အ်ဖစး

သတးမြတးထာ့ေသာ

အေ်ခခဵထာ့ပါသညး၈

ထိနး့သိမး့ေရ့လုပးငနး့သညး
ရပးတညး

စဵႏႈနး့အတုိငး့

အေန်ဖငးံသာမကဘဲ

တုိ႔တျငးလညး့
သငးတနး့မ္ာ့

JAA

ႏြငးံ

်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့ေရ့ဆုိးငးရာ

အငးဂ္ငးနီယာ

ထုိ႔အတူ

ဥေရာပတစးခင
ျ းႏြငးံ

စဵႏႈနး့အရ

သတးမြတးထာ့ေသာ

နညး့ဥပေဒႏြငးံ

လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့

က္မး့ကုိ့စာရငး့
(ှ) Aircraft Engineering Principles, Lloyd Dingle &Mike
Tooley,2005
(ဿ) Fundamental Human Factors Concepts, ICAO Digest
No. 1, Civil Aviation Authority,2002

တစးကမာၻၻလုဵ့အတုိငး့အတာအထိ ေဆာငးရက
ျ းခံၾဲ ကပါသညး၈
အထကးေဖ၍်ပပါ

အတျကး ်ပယုဂးေကာငး့တစးခု ်ဖစးေနမညး ်ဖစးပါေတာံသညး၈

ECAR
ဆုိငးရာ

ေဆာငးရက
ျ းခံပ
ဲ ါသညး၈

ေလေၾကာငး့ေလာက၌ လုဵၿခဳဵစိတးခ္မႈသညး လူေနမႈအဆငးံအတနး့

စကးရုဵမြထုတးလုပးမႈတျငး

ေလယာဥး်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့ေရ့

အဆငးံ်မြငးံတငးမႈမ္ာ့ႏြငးံ

အနာဂတး

ေန်ခငး့်ဖစးသညး၈

အေ်ခခဵက္ေသာ အစိတးအပုိငး့မ္ာ့အထိ တာွနးေက္ပျနးမႈ ပါွငးသညး၈
UK

အဆငးံအတနး့်မငးံမာ့ တုိ့တကးလာမညး်ဖစးသညး၈

်မငးံမာ့ေသာ
ကိုသာမက

(၀) Wiki, Internet

ဘဲ
ဇငးေမာငးထျနး့

တညးၾကညးမႈ၇ ရုိ့သာ့မႈ ႏြငံး သကးဆုိငးရာလုပးငနး့အလုိကး တာွနးယူမႈ
မ္ာ့ပါ လုိအပးပါသညး၈ ေလယာဥး်ပဳ်ပငး ထိနး့သိမး့ေရ့ လုပးငနး့
ေဆာငးရက
ျ းေနစဥး SAFETY ႏြငးံ တစးဦ့ခ္ငး့ေပါငး့စပး ပါွငးမႈသညး
အေရ့ပါသညး၈
The birth of the ICAO
အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ

ေလယာဥး်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့ေရ့

အငးဂ္ငးနီယာဆုိငးရာ သဘာွကုိ တငး်ပခဲံၿပီ့ ်ဖစးပါသညး၈
ေလယာဥး၌

ေလေၾကာငး့လုဵၿခဳဵေရ့

တုိ့တကးေဆာငးရက
ျ း်ခငး့သညး

ပုိမုိတိက္လာေစရနး

ႏူိငးငဵ်ဖတးေက္ားပ္ဵသနး့ေသာ

အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ ေလပုိငးနကးအတျကး အဓိကအေရ့ပါလာပါသညး၈
ှ၆၁၁ခုႏြစး ဒီဇငးဘာတျငး ႏူိငးငဵေပါငး့ (၂ဿ) ႏူိးငးငဵပါွငးေသာ
အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ အရပးဘကးေလေၾကာငး့ အစညး့အေွ့ ်ပဳလုပး
ခဲံပါသညး၈

Provisional

International

Civil

Aviation

Organization (PICAO) ကုိ ဖျဲ႔စညး့ခဲံ ပါသညး၈ ှ၆၁၄ခုႏြစး
မတးလတျငး အဖျဲ႔ွငး(ဿ၃) ႏူိငးငဵပါွငးေသာ ICAO တညးေထာငး
လိုးကးပါသညး၈
ICAO

သညး

NGO

အဖျ႔ဲ အစညး့တစးခု

ပဵုတျငး ်ပထာ့သညးံအတိုငး့ ဘီ့မ္ာ့မြာ ပတးၾကိဳ့ (Belt) ်ဖငးံ

်ဖစးလာကာ

ဆကးသျယးထာ့ၾကသညး၈ ဘီ့မ္ာ့၌ အခ္ငး့မ္ာ့မြာ အသီ့သီ့ တူညီ

ကမာၻၻ႔ကုလသမဂၐ၌ အဖျဲ႔ွငးလညး့ ်ဖစးလာပါသညး၈

ၾကသညး၈ အ်ပငးဘီ့၌ ပတးလညးအတိုငး့အတာ (အွနး့)မြာ 8 cm
နိဂုဵ့

ရြိ်ပီ့၇ အတျငး့ဘီ့ အွနး့မြာ 4 cm ရြိသညး၈ လြညးံတဵကို ်မြာ့်ပထာ့
အခ္ဳပးအာ့်ဖငးံဆုိေသား

ဤစာတမး့သညး

ေလေၾကာငး့

အငးဂ္ငးနီယာလုပးငနး့ချငး တုိ့တကးလာေစေရ့အတျကး တငး်ပခ္ကး
်ဖစးပါသညး၈ ႏိုငးငဵတကာ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ အေန်ဖငးံ လကးရြိ

သညးံအတိုငး့

(ှ)ပတးတိတိ

လြညးံလိုကးပါက

နာရီလကးတဵမြာ

မညးသညးံ ကိနး့ဂဏနး့ကို ညႊနး်ပေန မညးနညး့၈
အေ်ဖကို စာမ္ကးႏြာ ( ှွ၅ )တျငး တိုကးဆိုငးပါ၈

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ပု

လဲေငျရညးစကးတုိ႔ မႈနးမႈနးဖဲျဖဲျက္ဆငး့ေနၾကသညး၈ မုတးသုနးေလကလညး့ ညငးသာစျာတိုကးခတး ေနသညး၈ မို့စကးမ္ာ့အၾကာ့

တျငးေတာံ ေက္ာငး့ေတားၾကီ့က ခနး႓်ငာ့စျာ တညးရြိေနသညး၈ ဒီေက္ာငး့ေတားၾကီ့ကာ့

ရနးကုနးနညး့ပညာတကၱသိုလး၇ ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ

တိတးဆိတးလ္ကးရြိေသာ ဒီတက၎သိုလး၇ မစႏၵာ ၌ ဂ္ီေဟာသူကို ဖတးၿပီ့ တကးခ္ငးလျနး့လို႔ ရူ့ခဲံရတဲံ ဒီတကၱသိုလး….၈
ေၾသား…ေနာကးဆဵု့ေတာံ ဒီတက၎သိုလးကို ေ်ခခ္ချငးံရခဲံၿပီ

သူမ္ာ့ကို ―A block သူ” ဟုနာမညးေပ့ထာ့သညး၈ လျနးခံဲတဲံ

ေပါံ၈ ရမယးံရေတာံလညး့ တကးရတဲံအတနး့က မဟာအငးဂ္ငးနီယာ

ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာတုနး့ကေတာံ ဂ္ီေဟာသူ ဒီဘကးေခတးမြာေတာံ A

ဘျဲ႔အတျကး

block သူ၈

ၾကီ့ရဲ႔

ဖျငးံလြစးတဲံသငးတနး့်ဖစးေနပါသညး၈

ပရွုဏးထဲ

ေ်ခခ္လိုကးမိခ္ိနးမြာေတာံ

ေက္ာငး့ေတား
ၾကညးႏူ့်ခငး့၇

ဟိုတစးခ္ိနးတုနး့ကေတာံ

အေဆာငးေနသူမ္ာ့က

အာ့တကး်ခငး့၇ ွမး့သာ်ခငး့စတဲံ ခဵစာ့ခ္ကးေပါငး့စဵုကို စတငးခဵစာ့

ထမငး့စာ့ေဆာငးမြာစာ့ချငးံရေပမယးံ ဒီေခတးမြာေတာံ အေဆာငးသူ

လိုကးသညး၈ Entrance စာေမ့ပဲျေအာငးလို႔ တကးရတာ်ဖစးေပမယးံ

မ္ာ့

ကိုယးံကိုယးကိုေတာံ Master တနး့နဲ႔ ထိုကးတနးတဲံသူ်ဖစးရဲ႔လာ့

ကနးတငး့ေလ့မ္ာ့သာ်ဖစးပါသညး၈

လို႔ ေတျ့မိပါသညး၈

အေဆာငးတဵခါ့ပိတးတာမို႔

ကျ္နးေတားတို႔ရဲ႔ ေခတးသစး YTU က မစႏၵာတို႔ေခတးက
R I T

နဲ႔ကျာတာေတာံအမြနးပါပဲ၈

စကးမႈတက၎သိုလးေက္ာငး့သူဆုိတာ

မစႏၵာတို႔ေခတးက

အာ့ထာ့ရမြာ

ေက္ာငး့မြာရြိေသာ

ေသ့ငယးလြတဲံ

ညေ်ခာကးနာရီေက္ားလြ္ငး
ကိုယးံအခနး့က္ဥး့ေလ့ထဲမြာသာ

ခိုေအာငး့ေနရရြာေသာ ွငးကစျပးကေလ့မ္ာ့်ဖစးရ်ပနးပါသညး၈
ေအား သနာ့စရာ A block သူမ္ာ့ပါလာ့၈

လကးခ္ိဳ့ေရလို႔ရေပမယးံ

တစး်ခာ့ေမဂ္ာေတျကလူနညး့ေပမယးံ Civil Major ကေတာံ

ကၽျနးေတားတို႔ေခတးမြာေတာံ YTU ေက္ာငး့သာ့ကို လကးခ္ိဳ့ေရလို႔

ထဵု့စဵအတိုငး့လူမ္ာ့ပါသညး၈

ရသညး၈

သနးလ္ငး၇ လိႈငးသာယာ၇ေမြားဘီ၇ ်ပညး၇ ေမားလၿမိဳငး စတဲံ နညး့ပညာ

ကျ္နးေတားတို႔

ME

Civil

မြာလူအေယာကးတစးရာ

စုစုေပါငး့

ှွှ

ေယာကးရြိပါသညး၈

ရြိေပမယးံ ေယာကး္ာ့ေလ့က ှွ ေယာကး်ပညံးဖို႔ေတာငးအႏိုငးႏိုငး၈

ေက္ာငး့ေပါငး့စဵုက လာခဲံၾကေပမယးံ အခုခ္ိနးမြာေတာံ YTU

အေဆာငးကိုလညး့ၾကညံးလိုကးပါဦ့၈

နယးမြေက္ာငး့သူမ္ာ့ရတဲံ

လာေရာကးေပါငး့ဆ်ဵုၾကပါသညး၈ ေမခနဲ႔မလိခ်မစးနြစးသျယး ေပါငး့စဵုလို႔

အေဆာငးက မစႏၵာတို႔ေခတးတုနး့က ဂ္ီေဟာမြာေတာံ မဟုတးပါ၈

ႏိုငးငဵေတားအတျကး အာ့ထာ့ရတဲံ ဧရာွတီ်မစးၾကီ့်ဖစးလာရသလို ပါပဲ

အရငးက ေယာကး္ာ့ေလ့အဆာငးမ္ာ့်ဖစးသညးံ A ,B , C, D စတဲံ

တိုငး့နဲ႔်ပညးနယးအႏဵြ႔က

အေဆာငးမ္ာ့ကို

ဘွေရြ႔ေရ့ပိုမိုထျနး့ေတာကးေစဖို႔

ေပ့ပါသညး၈

ေလာေလာဆယးေတာံ

A ေဆာငးတစးေဆာငးသာ လူရြိေသ့သညးမို႔ ဒီအေဆာငးမြာေနၾက

မြာ

ေက္ာငး့သာ့ေက္ာငး့သူေတျကလညး့
ႏိုငးငဵေတားအတျကးအာ့ထာ့ရတဲံ

အငးဂ္ငးနီယာေကာငး့မ္ာ့ ်ဖစးလာေစဖို႔ YTU မြာလာေရာကးေပါငး့ဆဵု

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ၾကရပါသညး၈

သညး၈ ဘာ်ဖစးလို႔လဲဆိုေတာံ နြစးခါဆကးတိုကးက္ရငး ေက္ာငး့ဆကး

ေက္ာငး့က

ှ.၃.ှဿ

မြာစတငးဖင
ျ းံေပမယးံ

ေက္ာငး့အပး တကးခင
ျ းံ

မရြိေတာံဘူ့ေလ၈

ဒီေတာံတစးခ္ိဳ႔ကေတျ့ၾကသညး၈

လကးခဵရကးက ှ၂ ရကးေန႔အထိ်ဖစးလို႔ ှ၂ရကးေန႔မြ စတကးေတာံ အထုတးခဵရတာထကးစာရငး ကိုယးံဟာကို ႏႈတးထျကးတာက ဂုဏးရြိေသ့
မယးလို႔

ထုဵ့စဵအတိုငး့ေတျ့လိုကးမိပါသညး၈

တကယးံတကယးေတာံ တယးဆိုၿပီ့ေတာံေပါံ၈ ေက္ာငး့ဖျငးံတာတစးလရြိၿပီဆိုေတာံ ေနာကးလဆို

အေတျ့အတိုငး့ မလုပးႏိုငးခံပ
ဲ ါဘူ့၈ စာစသငးေနၿပီဆုိလို႔ ေက္ာငး့ကို စာေမ့ပျဲစေ်ဖရေတာံမယးေလ၈ ေ်ဖရမြာကလညး့ စေနေန႔မြာ ေမဂ္ာ
အေ်ပ့အလႊာ့သျာ့တကးရပါေတာံသညး၈ လာသငးတဲံဆရာ၇ ဆရာမ
ေတျ

အေတားမ္ာ့မ္ာ့က

အ်ပငးကဆရာေတျမ္ာ့ပါသညး၈

ကၿပီ့ခဲံတဲံေက္ာငး့သူ၇ေက္ာငး့သာ့

ေဟာငး့မ္ာ့်ဖစးလို႔

ဘာသာ၇ တနဂၤေႏျေန႔မြာ အဂၤလိပးစာ၈ ေမ့မြာကလညး့ unseen

R I T ဆိုေတာံ လနး႔ေနၾကရသညး၈

ေစတနာနဲ႔

Master

တနး့မိ႔ု လညး့

ဆရာေတျက

သငးရဵုသာ

လာသငးေပ့ၾကတာပါ၈ သငးေပ့တဲံဆရာေတျက အလုပးေတျအပ္ကးခဵ

သငးသျာ့သညး၈ က္နးတာကေတာံ ကိုယးံအပိုငး့ ဖတးသငးံတာေတျ

ၿပီ့လာသငးေပ့ၾကမြေတာံ ကၽျနးေတားတုိ႔ သငးယူတဲံသူေတျကလညး့

ဖတးရသညး၈ စာေတျဖတးရတာမ္ာ့ေတာံလည့း မ္ကးကျငး့ေလ့ေတျ

ေလ့စာ့ၾကရေပမေပါံ၈ ကၽျနးေတားတို႔ကို ခ္ဳပးကိုငးထာ့တဲံ roll call

ေဟာကးပကး်ဖစးလာၾကသညး၈ နဂိုကတညး့က theory ဖတးေလံသိပး

လညး့မရြိေပမယးံ

မရြိတာမိ႔ု လို႔လညး့

ေက္ာငး့မအပးရေသ့တဲံသူေတျကလျရ
ဲ ငး

အာ့လဵု့

ပိုဖတးရသညး၈

အတနး့မြနးမြနးတကးၾကပါသညး၈ စာသငးခ္ိနးတစးခ္ိနးလျတးသျာ့မြာကို

assignment

ေသမေလာကးေၾကာကးၾကရပါသညး၈ လျတးသျာ့ရငးဘာမြ နာ့မလညး

ပုစာၦ အလိုကး ်ပနးတျကးၾကညံးရသညး၈ အဆို့ဆဵု့ကေတာံ structural

ႏိုငးေတာံလို႔ပါ၈

dynamics

reference

အ်ဖစးေပ့ထာ့တံဲ

ေက္ာငး့စဖျငးံတဲံရကးမ္ာ့ကေတာံ ကျ္နးေတာံးတစးသကးတာမြာ

ေတျတငးရသညး၈

ပိုပငးပနး့ရသညး၈

ဒီဘာသာရပးက

ဆရာသငးသျာ့တဲံစာေတျကို

အလျနးခကးခသ
ဲ ညး၈
စာအုပးက

ဒီၾကာ့ထဲ

အတိုခ္ဳဵ့လျနး့သညး၈

အေပ္ားရႊငးဆဵု့ရကးေတျပါပဲ၈ နယးအစဵုမြ ေက္ာငး့သာ့ေက္ာငး့သူမ္ာ့ႏြငံး

တစးခါတစးခါ ဘာကိုဆိုလိုမြနး့ေတာငး သိပးနာ့မလညးခ္ငး၈ dynamic

လညး့

assignment တငးဖ႔ို ကေတာံ သဵု့ေလ့ရကးေလာကးအခ္ိနးယူရသညး၈

သူငယးခ္ငး့်ဖစးချငးံရသညး၈

လညး့ဂုဏးယူ

ွငးံၾကျာ့ႏုိငးသညး၈

ကိုယးံကုိယးကို

master

အေပ္ားဆဵု့ကေတာံ

လို႔

ကျ္နးေတား

အတကးခ္ငးဆဵု့ေက္ာငး့ေတားၾကီ့မြာ တကးခင
ျ းံရတာပဲ်ဖစးသညး၈
စာစသငးတဲံအခ္ိနးမြာေတာံ
သငးခံရ
ဲ တုနး့ကနဲ႔မတူပဲ

နညး့ပညာတက၎သိုလးမ္ာ့မြာ

ကျဲလမ
ျဲ ႈမ္ာ့ကို

တစးေခါကး၇

ၿပီ့ေတာံမြ

ေနာကး

စမး့တွါ့ွါ့ႏြငးံစတျကးၾကညံးရသညး၈

တျကးလို႔အေ်ဖထျကးလာလြ္ငးေတာံ

မြနးမြနးမြာ့မြာ့

တငးလုိကးရ

သညး၈

တငးႏိုငးဖို႔အေ်ဖတစးခုရတာကိုပဲ

ဆရာအမ္ာ့စုက ႏိုငးငဵ်ခာ့မြာ ပညာဆကးသငးလာၾကတဲံသူေတျ်ဖစး

သညး၈

သငးၾကာ့တဲံ ဆရာေတျက ေစတနာအ်ပညးံနဲ႔ သငးၾကာ့

ေတာံ

ၾကေသားလညး့ အေ်ခမခိုငးခဲံသူ ကျ္နးေတားတို႔အဖိ႔ု မြာ အေတားၾကီ့

ကျ္နးေတားတို႔ကို

ႏိုငးငဵတကာ

စတငးၾကဵဳေတျ႔ရသညး၈

စာ်ပနးဖတးၾကညံးရသညး၈ တစးေခါကးနဲ႔ နာ့မလညးလြ္ငး

အဆငးံမီေစခ္ငးၾကသညး၈

က္နးတဲံဆရာမ္ာ့ကလညး့ RIT မြာပဲေနခဲံတဲံဆရာေတျ်ဖစးေလေတာံ

ပငးလိုကးၾကရသညး၈

ကျ္နးေတားတို႔ နညး့နညး့ေတာံအခကးၾကဵဳရသညး၈ အရငးကနညး့ပညာ

ဒီဟာေမ့ရငးဒီလိုေ်ဖ စသညး်ဖငးံ ဆရာမမ္ာ့က ဒါက္ကးဆိုမြ က္ကး

တက၎သိုလးမ္ာ့မြာေတာံ ကျ္နးေတားတို႔က အသငံးခူ့ၿပီ့သာ့ ထမငး့ကို

တတးၾကသညးံအ်ပငး အပုဒး (၀ွ) ႏြငးံ BE ၿပိီ့လာသူ ကျ္နးေတားတို႔

အသငးံစာ့ရဵုပဲရြိတာေလ၈

အတျကး အလျနးပငးအခကးေတျ႔ေစသညးကေတာံ ဘာကိုက္ကးလို႔

အခုေတာံ

စပါ့ေတာငးကိုယးတိုငးစိုကးၿပီ့

ကိုယးတိုငးခ္ကး၇ ကိုယးတိုငးခူ့စာ့ရသလို ်ဖစးေနေတာံ ကျ္နးေတားတို႔

Master

ေက္ာငး့ဖျငးံစက သိပးမသိသာေပမယးံ ဖျငးံၿပီ့တစးလေလာကး အတျကးေတာံ
လညး့ၾကာေရာ အာ့လဵု့ရဲ႔မ္ကးႏြာက အ်ပဵဳ့ေလ့ေတျေပ္ာကးကုနးၾက ကေတာံ
နဂိုကလို

တနး့ဆိုတာ

ေတားေတားကို

ခကးတဲံအတနး့ပါပဲ၈

ဂုဏးယူွငးံၾကျာ့တဲံစိတးေတျလညး့မရြိၾကေတာံဘဲ အသကးတစးရကးတိုမယးဆိုရငး

တစးခ္ိဳ႔ေမဂ္ာကဆို

ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့

ေရြ႔ကေနာငးေတားအစးမေတားေတျ

ဘယးလိုေနတယးမသိေပမယးံ

Master တနး့နဲ႔ထိုကးတနးရဲ႔လာ့လို႔ ေတျ့သူေတျကလညး့ ေတျ့ကုနး ကုနးေနေလာကးၿပီ၈
ၾကၿပီ၈

ဒီပုစာၦ ေတျ႔ရငးဒီလိုတျကး၇

ဘာကိုဖတးရမြနး့ မသိတာပငး်ဖစးသညး၈

နညး့နညး့ေတာံ ဒုက၏ခဵၾကရသညး၈

သညး၈

ငယးစဥးကစလို႔

ကဵေကာငး့လြၿပီဟုမြတးရ

ကျ္နးေတားံရဲ႔

အိမးကလူေတျ

ကျ္နးေတားံအတျကး
တစးခါညညး့မိလို႔
သကးတမး့ကေတာံ

အၾကာ့ရဆဵု့စကာ့ကလညး့

ႏႈတးထျကးကုနးၾက စိတးညစးလိုကးတာ စာေတျကခကးလိုကးတာ ဆိုတဲံ စကာ့ပဲ်ဖစးလိမးံ

သညး၈ စာေတျကခကးလျနး့လို႔ မလိုကးႏိုငးၾကေတာံဘူ့ေလ၈ ဒီၾကာ့ထဲ မယး ဟုထငးပါသညး၈ ငါ့ႏြစးလဵု့လဵု့ စာနဲ႔ပကးသကးလို႔ တစးခါမြ
ႏြစးလတစးခါေ်ဖရတဲံ monthly test ကလညး့ လူကုိေ်ခာကးလြနး႔ေန စိတးဓာတးမက္ခဲံဘူ့ေပမယးံ အခုမြ “ငါေတားေတားတဵု့ေနတာ ပါလာ့
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ငါ

မဟာဘျဲ႔ထပးတကးမိတာ

မြာ့မ္ာ့မြာ့ေနလာ့”

ဆိုတဲံ

ထငးသညး၈ Subsurface သငးတဲံဆရာမ ကေတာံ တကယးံကို

အေတျ့ေတျွငးမိတာလညး့ ခဏခဏပါပဲ၈ ဘာလိုလိုနဲ႔ monthly

ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ပါပဲ၇

test လညး့ေ်ဖၿပီ့သျာ့ပါၿပီ၈ unseen ဆိုေတာံလညး့ ထငးရာ်မငးရာ

ခဵလိုကးရတာလညး့ အဲဒီဘာသာပါပဲ၈

ေ်ဖခဲံရသညး၈

ေတာငးမသိဘဲ

စာေမ့ပျဲ

ေ်ဖၿပီ့ေနာကးမြာေတာံ

မရတဲံဘာသာက

တစးေန႔ကုိ

နညး့နညး့ပဲ

သငးတယး၈

ပါ့ရိုကးလို႔ ရိုကး လိုကးမြနး့

ခဵလိုကးရသလိုပါပဲဗ္ာ၈

ေမ့ချနး့ကိုလြလြပပေလ့

ထပးတို့လာသညး၈ Statistics ဒီဘာသာက သငးတုနး့က ရသလိုလိုနဲ႓

လြညးံသျာ့တာ တကယးလညး့ ေလ့စာ့ေလာကးပါသညး၈ RC သငးတဲံ

တကယးလညး့ေ်ဖလိုကးေရာ

ဆရာကေတာံ

ၿပီ့ေတာံ

သူ႔ကိုမေ်ဖႏိုငးဆဵု့

်ဖစးသျာ့သညး၈

ဆိုရို့စကာ့ေလ့လညး့တစးခုထျကးလာသညး၈

ဆရာမေတျက

ထမငး့ခ္ကးတဲံနညး့သငးေပ့ၿပီ့

ဒါကေတာံ

အသဵကတုို့တို့ေလ့၈

ဒါေပမယးံ

ဆရာသငးတာ

တကယးစိတးွငးစာ့ဖိ႔ု ေကာငး့သညး၈

တကယးခိုငး့ေတာံ

ဆရာေတျဆရာမေတျအကုနးလဵု့က

ကျ္နးေတားတို႔ကို

ထမငး့ေပါငး့ခိုငး့တာကို့၈ ငါတို႔ကလညး့ တဵု့ေတာံ ထမငး့ေတာငး

ခ္စးလညး့ခ္စးသညး

မနညး့ခ္ကးေနရတာ

လညး့ စိတးပ္ကးၾကမညးဟု ထငးပါသညး၈ နငးတို႔ေတာငး ဒီလို်ဖစးေနရငး

ဒီစကာ့ေလ့က

အခုေတာံ

ဆနး်ပဳတး

အမြနးတကယးလညး့

သရုပးေဖားႏိုငးသညး၈
အကုနးလဵု့လိုလို

်ဖစးသျာ့ၿပီတဲံ၈

ကျ္နးေတားတို႔

ဘွကို

က္တဲံသူမ္ာ့တယးလို႔ သတငး့ၾကာ့ေတာံ
ရငးတထိတးထိတးနဲ႔

ေစတနာလညး့ထာ့သညး၈

ေနာကးကေလ့ေတျ

တစးခါတစးခါေတာံ

ဘယးလိုမ္ာ့်ဖစးေနပါလိမးံတဲံ၈

ကျ္နးေတားတို႔

ကေတာံ ေရြ႔မီေနာကးမီ ကုလာ့ထိုငးလို႔ေ်ပာရမလာ့၈ First year,

ေအာငးစာရငး့ကိုေမြ္ားၾက

Second year မြာ Unseen ေမ့တဲံႏြစးကိုလညး့ၾကဵဳဖူ့လိုကး သညး၈

ရသညး၈ ေမြ္ားေနတုနး့ေတာံ မထျကးဘဲ ထျကးမယးံထျကးေတာံ လညး့

Second year second semester ကေန BE 1st semester အထိ

သခ္ာၤခ္ိနးမြာမြ

ေအာငးစာရငး့ကို

အပုဒး (၀ွ) ေခတးကိုလညး့ၾကဵဳဖူ့သညး၈ BE 2nd semester မြာ

ကဵေကာငး့စျာနဲ႔ပဲ

Unseen ်ပနးေမ့လို႔ ေသေလာကးေအာငးလညး့ ခဵခဲံရဖူ့တယးဆိုေတာံ

လာထျကးသညး၈

အေ်ပ့အလႊာ့

ဒါနဲ႔

သျာ့ၾကညံးရပါေသ့သညး၈

စာေမ့ပျဲေအာငးသညး၈ အမြတးကေတာံ မမ္ာ့လြပါဘူ့၈

ႏြစးခါက္ရငး

ေလ၈ ဒါကိုသိလို႔ ဆရာမေတျကဒီလိုေ်ပာၾကတာနဲ႔တူပါသညး၈ Open

ထျကးရမြာဆိုေတာံ ေအာငးတာကိုပေ
ဲ က့္ဇူ့တငးရပါသညး၈ ဘယးလိုပဲ

book ဆိုရငးက္ကုနးၾကမြာစို့လို႔တဲံ Statistics တစးဘာသာထဲ Open

ေအာငးေအာငး ေအာငးရငးေက္နပးစရာ မဟုတးလာ့၈ တစးခ္ိဳ႔ေတျ

book ်ဖစးၿပီ့က္နးတာအာ့လဵု့ Close book ်ဖစးသျာ့သညး၈ ဒီေတာံ

လညး့ ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့က္ၾကသညး၈

လညး့ ကျ္နးေတားတို႔တစးခုခဵရ်ပနးေရာ Equation ေတျကို Open

ေတားေတားအမြတးမ္ာ့ၾကသညး၈
အလတးသမာ့၈

တစးခ္ိဳ႔ေတျ ကလညး့

ကျ္နးေတားကေတာံ

က္လညး့မက္ဘူ့

အလယး

book

ဆိုလို႔အလျတးမက္ကးထာ့တာ၈

အခုေတာံ

အစကေန

အမြတးလညး့မမ္ာ့ဘူ့၈

ကုနး့က္ကး ၾကရ်ပနးေရာ၈ ဒီတစးခါ monthly test နဲ႔ first semester

ဒီေတာံမြ ေတျ့ၾကညံးမိသညး၈ ေအား ငါေတားေတား ညဵံေသ့တာပဲ

exam နဲ႔ကဆကးေနေတာံ ကျ္နးေတားတို႔ ေတားေတားသတိထာ့ေနရ

လို႔ေပါံ၈

တယး၈
ဒီလိုခ္ညး့ကျ္နးေတားေ်ပာေနလို႔ စိတးညစးစရာေတျခ္ညး့ပဲ

ေတာံလညး့

မဟုတးပါဘူ့၈

ကျ္နးေတားတို႔မြာ

ေပ္ားစရာေလ့ေတျ

စာေမ့ပျဲနီ့ေလ

စာကလညး့မရေလဘဲ၈

စိတးကလညး့

ပူေနေတာံ စာက္ကးတာလညး့ မထိေရာကး်ပနး၈ အတနး့ထဲကလူေတျ
အာ့လဵု့လညး့

လူရုပးမေပ၍ႏိုငးၾကေတာံဘူ့၈

တစးေယာကးနဲ႔

လညး့ရြိပါေသ့သညး၈ ေက္ာငး့သာ့ဘွဆိုေတာံလညး့ ဒီလိုပဲေပံါဗ္ာ၈

တစးေယာကးေတျ႔ ရငးလညး့ စိတးညစးလိုကးတာ၇ စာမရေသ့ဘူ့ဆိုတဲံ

အခ္ငး့ခ္ငး့စၾကေနာကးၾကနဲ႔၇ Tea time မြာေကားဖီထျကးေသာကးရ

အသဵေတျပဲၾကာ့ ၾကရပါသညး၈

တာလညး့ အရသာပါပဲ၈ ၿပီ့ေတာံလညး့ ကျ္နးေတားတို႔မြာေရျ့ခ္ယး

ေနာကးဆဵု့ေတာံလညး့ ဘာလိုလိုနဲ႔ စာေမ့ပျဲေ်ဖတဲံရကးကို

စရာ ပနး့ေလ့ေတျကလညး့ မ္ာ့်ပာ့သညးေလ၈ အဲဒါေပမယးံလညး့

ေရာကးလာပါၿပီ၈ စာေမ့ပျဲေၾကာငးံ စိတးညစးရေပမယးံ စာေမ့ပျဲၿပီ့ရငး CE

အကနး႔အသတးန႔ဲ ဗ္၈

က တစးခနး့လဵု့ကို ပုဂဵလိုကးပို႔ေပ့မယးဆိုလို႔ အဲဒီေမြ္ားလငးံခ္ကးေလ့

ဒီအရျယးေတာငးေရာကးၿပီ

တစးခ္ိဳ႔တစးခ္ိဳ႔မြာ
ငယးတုနး့က

ဆိုေတာံလညး့

ပိုငးရြငးရြိၿပီ့သာ့ေတျ်ဖစးေနၾကသညးေလ၈
မစျဵခံတ
ဲ ဲံသူေတျကလညး့

အခုအၿပီအ်ပငးကို

နဲ႔ စာေမ့ပျဲရကးေတျကို ေက္ား်ဖတးခံရ
ဲ ပါသညး၈ အေရြ႔ကဘာသာေတျ
ကို ေခ္ာေခ္ာေမာေမာ ေ်ဖႏိုငးၾကေပမယးံ ကျ္နးတားတို႔အေၾကာကးဆဵု့

ၾကိဳ့စာ့ေနၾကပါသညး၈ အခုမြမစဵျရငးေတာံ ငြကးေပ္ာတုနး့ဖကးရမယးံ

Structural

ကိနး့ဆိုကးေတာံမယးေလ၈

စို့ရိမးေရမြတးပါပဲ၈ Subsurface ကေတာံ ထဵု့စဵအတိုငး့ လြလြပပေလ့

transportation

ကျ္နးေတားထငးသညး

planning

သငးတဲံအခ္ိနးဆို အတနး့ထဲက

နဲ႔

Hydropower

U r b a n
(ဦ့ွမးၾကညး)

လူေတျအာ့လဵု့ အေပ္ားဆဵု့ ဟု

dynamic

ပညာေပ့သျာ့ပါတယး၈

ကိုေတာံ

တစးတနး့လဵု့မေ်ဖႏိုငးၾကပါဘူ့၈

Hydropower

ေန႔မြာေတာံ

ဆညးက္ိဳ့ၿပီ

လို႔ေ်ပာၾကရတဲံ အထိ ်ဖစးသျာ့ပါေတာံသညး၈ သငးရတဲံ ၅ ဘာသာမြာ

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ဒီ ၀ ဘာသာကိုေတာံ တစးတနး့လဵု့မေ်ဖႏိုငးၾကပါဘူ့၈ ငိုတဲံသူုကငိုၾက S e m e s t e r
စိတးဓါတးက္တဲံသူက

က္ၾကနဲ႔၈

ဒီ

ဘာသာမြာ

တစးွကးက္ရဵုနဲ႔

ေတားေတား အရငးကၾကဵဳမြမၾကဵဳခဲံဘူ့တာ၈

ခဵလိုကးရပါသညး၈ ကျ္နးေတားံအတျကးကေတာံ Dynamic ေန႔မြာ

ေက္ာငး့ထျကးရတယး

အခုေတာံ

ခငးမငးလို႔မြ

ဆိုတာ

မွေသ့ခငး

ချဲချာၾကရ်ပနးပါၿပီ၈

ေတားေတားခဵလိုကးရလို႔ က္နးတာေတျက ေအ့ေဆ့်ဖစးသျာ့ပါသညး၈

ESif;armif

က္နးတဲံဘာသာေတျ မေ်ဖႏိုငးဘူ့ဆိုတာ Dynamic ကို မမြီဘူ့ေလ၈
ဒီလိုနဲ႔ပဲ

စာေမ့ပျဲလညး့ၿပီ့သျာ့ပါၿပီ၈

ပုဂဵကိုသျာ့ရေတာံမယး

ဆိုေတာံ ေ်ဖႏုိငးတာေတျ မေ်ဖႏုိငးတာေတျကို ေမံထာ့ၿပီ့ေပ္ားေနၾက
ပါသညး၈
ခရီ့ထျကးလိုကးေတာံ
ၾကသညး၈

အဲ

သူငယးခ္ငး့အခ္ငး့ခ္ငး့ပိုရငး့ႏြီ့သျာ့

အတျဲေလ့ေတျလညး့

အဆငးေ်ပသျာ့ၾကေလ

ဒဏးရာဆုိတာ ရငးထဲမြာ ်မဳဵေနတဲ႓ အရာ
အခ္စးဆုိတာ ရငးထဲမြာ ရြငးသနးတဲ႓ အရာ
ခ္ိနးထုိ့လို႔ေတာ႓ မရဘူ့

သတညး့ ေပါံဗ္ာ၈ ကျ္နးေတားတို႔ကို Free ပိ႔ု ေပ့ တဲံ CE ရဲ႔ ေက့္ဇူ့ေတျ

ယြဥး်ပိဳငးလို႔လညး့ မရဘူ့

ေပါံ၈ ပိုရငး့ႏြီ့သျာ့ၾကေတာံ တစးခနး့လဵု့ကိုေအာငးေစခ္ငးၾကပါသညး၈

ဒါေပမဲ႓ အခ္စးနဲ႓ ဒဏးရာေတျကုိ ႏုိငးခ္ငးတယး၈ ၈

ေက္ာငး့်ပနးတကးတဲံအခါ

တစးေယာကးေယာကး

မ္ိဳ့မ်ဖစးေစခ္ငးၾကေတာံပါ၈

ဘာပဲေ်ပာေ်ပာ

ဒုက၏အတူ ခဵခံၾဲ ကတာမဟုတးလာ့၈

ေလ္ာံသျာ့တာ
ေလ့လေလာကး

ကျ္နးေတားတို႔အာ့လဵု့ ေအာငးၾက

ေအာငးစာရငး့ကိုေတာံ ရငးတထိတးထိတးနဲ႔ေမြ္ားရဦ့မြာေပါံ၈
2n d

semester

ကိုဆကးတကးခင
ျ းံရြိမလာ့

မရြိဘူ့လာ့ ဆိုတာကေတာံ……………………………၈

ေၾကျ့က္နး်ဖစးေနလို႔

ေအာငးစာရငး့မြာ

ကျကးလပးေလ့ေတျ ်ဖစးေနပါသညး၈ ေက္ာငး့လခကို ှှ လပိုငး့
အထိသျငး့မြ ေအာငးစာရငး့
ေအာငးစာရငး့

ထုတးေပ့မယးဆိုလို႔

သျာ့သျငး့ရပါေသ့သညး၈

မေအာငးရငးေက္ာငး့ဆကးတကးခင
ျ းံမြ

အေ်ပ့အလႊာ့

ရကးစကးလိုကးတာေနား၈

မရြိေတာံတာကုိ

ေက္ာငး့လခ

သျငး့ၿပီ့မြ မေအာငးဘူ့ဆိုရငး တစးေသာငး့ႏြစးေထာငး အလကာ့ရဵႈ့
ရၿပီေပါံ၈ မေအာငးဘဲနဲ႔ေက္ာငး့

လခသျငး့ရမြာကို မိဘေတျကေရာ

ေအာငးစာရငး့မြာ

ကိုယးံနာမညးပါၿပီ့
အတူတကးခံတ
ဲ ဲံ

မေပ္ားရတာ
သူငယးခ္ငး့ေတျ

မပါၾကလို႔ေလ၈ တျေ
ဲ နတဲံ သူငယးခ္ငး့ေတျ မဟုတးလဲဘဲ ေအာငးတဲံ
သူေတျအာ့လဵု့

မေပ္ားႏိုငးၾကပါဘူ့၈

အတျကးစိတးမေကာငး့လို႔ပါ၈

က္ခဲံတဲံသူငယးခ္ငး့ေတျ

ဘာပဲ်ဖစး်ဖစး

ဒီေလ့လအတျငး့မြာ

ွမး့သာမႈ၇ ွမး့နညး့မႈ၇ ဒုက၏၇ သုခေပါငး့စဵုကို အတူရငးဆိုငးေက္ား်ဖတး
ခဲံၾကတဲံသူေတျမဟုတးလာ့၈
မဟုတးေပမယံး၇
အာ့လဵု့ရငးထဲမြာ

ဒါေပမယးံ … … … … … ...

အခ္ိနး နဲ႓ အခ္စးလတ
ျဲ ဲ႓အခါ
အခ္စး နဲ႓ အခ္ိနးကုိ ်ပနးထိနး့ညြိၾကဖုိ႔
ခဵႏုိငးရညးထဲမြာ ေမတၱာတရာ့သုိမြီ့ၾကမယး
မ္ကးရညးနဲ႓ ်ပိဳလဲမာနေတျလညး့ပါလိမး႓မယး၈
စကာ့လုဵ့ၾကမး့ၾကမး့နဲ႓ အၾကညံးစူ့စူ့ေတျ
ေသ့သိမးမႈနဲ႓ ေတျေွမႈေတျ
ခဵစာ့်ပီ့ရငး့ ခဵစာ့ဖုိ႔ အာ့ေပ့မႈတစးခုတညး့လုိတယး

ၾကညး်ဖဴႏိုငးပါံမလာ့ေနား၈

ဒီတစးႏြစးပရ
ဲ ြိပါေသ့သညး၈

အခ္ဳိ့ခ္လို႔မရဘူ့

ယုဵၾကညးမႈ နဲ႓ နာ့လညးမႈကို ပုိမိုခုိငး်မဲခ္ငးတယး၈

ဒီလိုနဲ႔ ... ေအာငးစာရငး့ကေတာံ ထျကးလာပါၿပီ၈
ေက္ာငး့သာ့အာ့လဵု့

နာ့လညးမႈဆုိတာ ခဵစာ့ေပ့မြရတဲ႓ အရာ
ညီမြ္်ခငး့ ထုိ့လို႔မရဘူ့

ရငးေတာံေကာငး့တာေပံါဗ္ာ၈

ကျ္နးေတားတို႔ေတျ

ယုဵၾကညးမႈဆုိတာ တညးေဆာကးလို႔ရတဲ႓အရာ

ေလ့လတာပဲ

တစးေက္ာငး့ထဲက

ၿပီ့ခဲံၾကတာ

ခငးမငးရငး့ႏြီ့ချငးံ

ရခဲံၾကေပမယးံ

စစးမြနးတဲံခငးမငးမႈတစးခုက

အစပ္ိဳ့ခဲံပါတယး၈

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

သနး႓သနး႓ရြငး့ရြငး့ နငး့ခ္ငးတဲ႓ လမး့…
တျလ
ဲ ကးခုိငးချငး႓ မရခဲ႓ရငးေတာငး
အခ္စးနဲ႓ အခ္စး ထပးတူက္ပါရေစ၈
ပုိသာတဲ႓ ခ္စး်ခငး့ကုိလညး့ခ္စးသူ မပုိငးပါေစနဲ႓
ေလ္ာံတဲ႓ခ္စး်ခငး့ကုိလညး့ ခ္စးသူကုိ မေပ့မိပါေစနဲ႓
ခ္စး်ခငး့တူစျာ ်ဖဴစငးရပါေစသာ့၈

ေနညိဳ

www.myanmarengineer.org

အရငးကဆုိသူမလကးေတျသိပးသျကးသညး၈ ဥာဏးလညး့ရႊငးသညးေပါ႓၈ ညသနး့ေခါငးလညး့စာထေရ့သညး၈ ေန႔ခငး့ေၾကာငးေတာငးလညး့
ေရ့သညး၈ ဖ္ာ့နာေနရငးေတာငးခဵစာ့ရတဲ႓ဒုက၏ေတျကုိပါေရ့ေတာ႔သညး၈ ခရီ့သျာ့ကာ့ေပ၍မြာလညး့ေရ့သညး၈
ငယးငယးတုနး့က

ေရ့ထာ့တဲ႓

စာေတျကုိေတျ႓လြ္ငးအဵ႔ၾသမိသညး၈ ဆုိ့ဆုိ့ရျာ့ရျာ့သတးမြတးဒဏးကုိ

ငါအဲဒီတုနး့ကအဲလုိခဵစာ့မိတာကုိ့၈

မခဵႏုိငးတာလညး့ပါမညး၈

အေရ့

ေသ့ေသ့ဖျဲဖေ
ျဲ လ့ေတျလညး့ပါ အသာ့ည႓ဵဖ္ငး့်ခငး့ေၾကာငး႓လာ့ ၇ အေတျ့အေခ၍မမြနး်ခငး့ေၾကာငး႓လာ့

သညး၈ အခုဖတးရငး့အခု်ပနးခဵစာ့လို႔ ရသညးံ အမြတးတရေတျလညး့ ဆုိတဲ႓အေတျ့ေတျနဲ႓ သူမစာေရ့ တုိငး့ ေသခ္ာခ္ိနးထုိ့်ပီ့ ေရ့်ဖစးခဲ႓
ပါသညး၈ ကုိယးံဘွကုိ၇ ကုိယးံကုိယးကုိ ်ပနးဖတးမိသလိုခဵစာ့ရသညး၈ သညး၈ ေရ့ရငး့ တစးပိုငး့ လကးစေတျ၇ အ်ပီ့သတးမေခ္ာရေသ့တဲ႓
အခ္စးအေၾကာငး့ေတျေရ့ထာ့တာဖတးမိေတာ႓်ပဳဵ့မိသညး၈
ငါေတားေတားစကာ့လုဵ့ႏုႏုေလ့ေတျ

အပိုငး့အစေတျ

ေရ့ထာ့တာပဲလို႔ဘွငးတကးမိ ကုိယးသိလာမိ

သညး၈ အခုေနအဲသလိုမေရ့ႏုိငးေတာံ်ပီဆုိတာေသခ္ာသညး၈

ေရ့ထာ့ေသာစာမ္ာ့မြ

သတိရေစေသာအခါ

ဘာသာအ်ပစးတငးမိသညး၈

ခဵမညးေလာ၇

အမြနးကနးဆုဵ့၇

အရုိ့သာ့ဆုဵ့စာမ္ာ့ကုိသာ

ေရျ့ထုတး

အမ္ာ့နဲ႓သကးဆုိငးတာမဟုတးဘဲ

ကုိယးံအေၾကာငး့အရာ၇

ကုိယးံခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိသာ ေဖ၍်ပတဲ႓စာေတျက အႏြစးသာရရိြတယး

စာေရ့ရေလာကးေအာငး

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ

သူမ္ာ့၌သတးမြတးဒဏးကုိ

ရငးထဲမြာ ၾကညးံေတာံ အေရ အတျကး နညး့နညး့သာ က္နးေတာံသညး၈

တစးမ္ိဴ့တစးမညး်ဖစးမိသညး၈ ေမ႓်ပီ့တဲ႓ အေၾကာငး့အရာဆုိလြ္ငး သူမ

တစးခ္ိနးက

သညး၈

ကုိယးံအာ့နညး့ခ္ကးကုိ

ကုိယးတုိငးေွဖနး ပုိငး့်ခာ့ မညးေလာ၈ ေနာကးဆုဵ့ကုိယးအယုဵၾကညး

ေမ႓ထာ့ခဲ႓်ပီ်ဖစးေသာ၇ ေမ႓ေန်ပီေသာအေၾကာငး့အရာမ္ာ့စျာကို သူမ ရဆုဵ့၇
ကုိယးတုိငး

သိပးမ္ာ့်ပာ့လာတဲ႓အခါ

ေမ႓မိသညးဆုိ်ပီ့

ခဵစာ့ခဲ႓ရေသာ

ကုိယး႔ဘာသာလညး့

လို႔ ထငးလာ့လို႔ေမ့ဖူ့တဲ႓ သူငယးခ္ငး့တစးေယာကးရဲ႔

စကာ့က

လညး့

ကေတာံ

အ်မဲနာ့ထဲကမထျကး၈

ေဒါကးတာမတငးွငး့

အဵ႓ၾသသညး၈ စာမြာေတာ႔ေရ့ထာ့သညး၈ ―ရငးထဲတျငး တစးသကးလုဵ့

“ကုိယးံအေၾကာငး့ ကုိေရ့ရတာ နညး့နညး့ပဲ်ဖစး်ဖစး ပုိ်ပီ့ေသခ္ာေန

စျဲက္နးေစမယးံအရာ” တဲ႓၈ ဖတး်ပီ့်ပဳဵ့ရာမြရယးမိသညး၈ ဘာ်ဖစးလို႔မ္ာ့

လုိ႔ပါပဲ” လို႔ေတာံ ေရ့ထာ့တာမြတးဖူ့သညး၈ ကုိယးံအေတျ႔အၾကဳဵ၇

ဒီေလာကးစာေတျအမ္ာ့ၾကီ့ေရ့်ပီ့ ဘယးကုိမြမပုိ႔ခဲ႓လဲ ဟူေသာ

ကုိယးံခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ

ေမ့ချနး့ကုိလညး့ သူမဘာသာဆနး့စစးၾကညးံမိသညးက အၾကိမးၾကိမး၈

အၾကဳဵေတျ၇ ရပးတညးမႈေတျ၇ ေ်ဖရြငး့နညး့ေတျကုိလညး့ သိရြိလာႏုိငး

ေရရာေသခ္ာေသာအေ်ဖလညး့ထျကးသညးမရြိ၈ ကုိယး႔အေရ့အသာ့

တယးလို႔ သူမကေတာံ အေကာငး့်မငးပါသညး၈ ကုိယးတုိငးကလညး့

ကုိတာွနးမယူရဲတာ

ခဵစာ့ခ္ကးပါမြ ေရ့တတး သလို်ဖစးေနေတာံ ဆရာမေ်ပာတာကုိပဲ

မဟုတးေပမယးံ

အ်ပညး႔အွယုဵၾကညးစိတးခ္

သညးံအေ်ခအေနမဟုတးခဲ႓တာွနးခဵသညး၈ ပထမႏြစးေလာကးက
ေမမုိ့စာေတျဖတး်ပီ့

ဆရာမလိုစိတၳဇဆနးဆနးလုိကးေရ့မိသညး၈

ေရ့သာ့ဖလြယးရငး့နဲ႓

မူေသလုိကးမိေနပါေတာ႔တယး၈

အာ့လုဵ့ရဲ႔အေတျ႔

အခုတေလာစာမေရ့ႏုိငးတာက

ခဵစာ့ခ္ကးေပ္ာကးေနလို႔လာ့ေမ့ရငးေတာံ

တစးပုိငး့ဟုတးပါတယး

ထုိသုိ႔အေရ့အသာ့မ္ိဳ့၇ ဇာတးလမး့မ္ိဳ့ကုိယးတုိငးကလညး့ သိပးၾကိဳကး

လို႔ပဲေ်ပာခ္ငးပါတယး၈ ေနာကးတစးပုိငး့ကေတာံ စာေရ့ဖုိ႔ကုိ အခ္ိးနး

တာလညး့ပါသညး၈

မေပ့ႏုိငးတာ်ဖစးေနပါတယး၈ အခ္ိနးမေပ့ႏုိငးတာထကး အခ္ိနးမေပ့

သိစိတးနဲ႓မသိစိတးလျနးဆ်ျဲ ခငး့ကုိေပ့ေသာရသနဲ႓

အသိဥာဏးကုိ သူမထဲထဲွငးွငးခဵစာ့မိသညး၈ သူငယးခ္ငး့ကုိေပ့ဖတး

်ဖစးခ႓တ
ဲ ာ၇

ေတာံ ရူ့ခ္ငးသညး..၇ ရူ့ေနသညး ဟူေသာ သေဘာသကးေရာကး အခ္ိနးကုိ
သညးံ ေကားမနး႔ရေသာအခါ အဲသညးလို အေရ့အသာ့မ္ိဳ့ ေရ့ဖုိ႔

ေပ့ဖုိ႔သတိမရတာလို႔ေ်ပာရငးေတာငး
်မနးမာ်ပညးမြာရြာလုိ႔ရတယး

စကာ့ေတာငးရြိေသ့တာကုိ့၈

ပုိမြနးပါလိမး႓မယး၈
ဆုိ်ပီ့ေတာံေတာငး

အခ္ိနးမရြိလုိ႔ေ်ပာရငးေတာ႔

အ်ပညး႔

ေတျ့ဖုိ႔ ေတားေတားခကးသျာ့သညး၈ ကုိယးေပ့လိုတဲ႓မကးေဆံခ္းမရဘဲ အွမြာ့ပါလိမး႓မယး၈ ေရရာေသခ္ာတာေတျမဟုတးဘဲ အချငး႓အလမး့
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ေတျ၇ အချငး႓အေရ့ေတျကုိ ေမြ္ားလငး႓ေစာငး႓စာ့ရငး့ အခ္ိနးကုိကုနးဆုဵ့

ေန႓ရကးရာသီတုိငး့ကုိ ပုိငးဆုိငးႏုိငးပါေစ၈

မိခ႓တ
ဲ ယး၈
―နက၏တးကုိ ေမြ္ားလငး႓ေစာငး့ဆုိငး့ေနတဲ႓ လူမုိကးကုိ

ေနညိဳ

ေကာငး့က္ိဴ့ေတျက ေက္ားလျနးသျာ့တယး ၇
ကုိယးရြာေဖျေနတဲ႓ေကာငး့က္ိဴ့ကသာ

အက္ိဴ့အတျကး

နက၏တး

မညးတယး ၇
ေကာငး့ကငးကနက၏တးတာရာေတျက ဘာအက္ိဴ့ကုိ
်ပီ့ေစႏုိငးမြာလဲ “
(ဇာတက ၇ ဧကက ၈ ၂- အတၳကာမွဂၐ ၇ ၆-နက၏တၱဇာတက)
ကဵေကာငး့်ခငး့ေတျကုိေစာငး႓ေမြ္ားရငး့ လုပးသငး႓တာေတျ၇ လုပးခ္ငးတာ
ေတျကုိ ေမ႓ေမ႓ေလ္ာ႔ေလ္ာ႔ေနခဲ႓မိတယး၈ စာဖတး်ခငး့နဲ႓စာေရ့်ခငး့က
သူမအတျကး စိတးအေမာေ်ပရာ၇ ချနးအာ့်ဖစးတညးရာ၇ က္ိဴ့ေၾကာငး့
ဆငး်ခငးႏုိငးရာ အေကာငး့ဆုဵ့်ဖစးတာကုိ သိသိၾကီ့နဲ႓ အေွ့ၾကီ့မြာ

Sir Rowan Sebastian Atkinson AKA (Mr.
Bean) had a MSc. degree in Electrical Engineering
from the prestigious "The Queen's College,
Oxford".

ထာ့ခဲ႓မိတယး၈ စာေရ့ဖုိ႔ခကးခသ
ဲ လုိ စာဖတးဖုိ႔လညး့မၾကိဳ့စာ့မိခဲ႓ဘူ့၈
စာမ္ာ့မြမဖတး်ဖစးဘူ့ဆုိရငး

စာေရ့ဖုိ႔လညး့ေွ့ပါေသ့တယး၈

စာမ္ာ့မြမဖတးဘူ့ဆုိရငးလညး့ အေတျ့အေခ၍အက္ငး႓အၾကဵ တညးံမတး
တညးၾကညးဖုိ႔ရာ ခကးပါတယး၈ အသိပညာအတျကးေရာ အတတးပညာ
အတျကးေရာ

စာဖတးဖုိ႔သိပးလိုတာ

သိသိၾကီ့နဲ႓

စာအုပးစာေပလူ႔မိတးေဆျေတျနဲ႓ ေွ့ကျာေနခဲ႓ပါတယး၈

ဒီတစးေလာ
အစဥးတစုိကး

်ပဳမူေလံက္ငးံဖုိ႔ရာမြာလညး့ စာဖတး်ခငး့ပါွငးတယး ဆုိတာကုိလညး့
ပုိသိလာပါတယး၈ စာအုပးစာေပေတျနဲ႓ ေွ့ေနသလုိ စာေတျဖတးရငး့
ေရ့ရငး့

ရရြိလာတဲ႓မိတးေဆျေတျနဲ႓

ခဵစာ့လာရပါေတာ႔တယး၈

ပါတ်ဖညး့်ဖညး့ေွ့ေနသလို

ကဗ္ာေတျေရ့ရငး့က

ခဵစာ့ေပ့တဲ႓

ကဗ္ာမိတးေဆျေတျနဲ႓လညး့ေွ့၇

ဖလြယး်ပီ့

အာ့ပါ့တရ်ငငး့ခုဵခဲ႓တ႓ဲ

ဘာသာရပးဆုိငးရာေတျကုိ

သငး်ပေပ့တဲ႓၇

အကးေဆ့တုိမ္ာ့ကုိ

သူငယးခ္ငး့ေတျနဲ႓လညး့ေွ့၇

ေဆျ့ေႏျ့တုိငးပငးတတးတဲ႓

သူငယးခ္ငး့

မနးဘာမ္ာ့နဲ႓လညး့ ေွ့သလို်ဖစးခဲ႓ရပါတယး၈
ကလ္ာဏမိတၱဆုိတဲ႓
ကလညး့

မိတးေကာငး့ဆရာေကာငး့

ကဵေကာငး့်ခငး့တစးရပးဆုိတာကို

မိတးေကာငး့ေဆျေကာငး့ဆုိတဲ႓

သူမလကးခဵမိတယး၈

သကးရြိသူငယးခ္ငး့ေတျနဲ႓လညး့ေွ့၇

သကးမဲ႓စာအုပးစာေပေတျနဲ႓လညး့ေွ့နဲ႓
သူမမႈနးရီေွသီလို႔၈

ရြိ်ခငး့

ရာသီႏြစးခုစာေလာကး

မကျမ
ဲ ်ပာ့နဲ႓မချ်ဲ ခာ့ႏုိငးခဲ႓၈

ေွေွွါ့ွါ့နဲ႓

အတိတးတုိ႔ေပ္ာကးရြခ႓၈ဲ အနာဂတးတုိ႔အလြမး့ေွ့ခဲ႓၈ ပစၥဳပနးမြာေတာငး
ဟနးခ္ကးမညီမႈေတျနဲ႓်ပညး႔လို႔၈ ဒီရာသီဆုိ့ႏြစးခု ေနာကးထပးပုိငးဆုိငးဖုိ႔
ဒီလမး့ကုိ
တုိကးတျနး့ရငး့

ထပးမေလြ္ာကး်ဖစးေအာငးၾကိဳ့ပမး့ဖုိ႔
ရာသီတစးခု်ပီ့တစးခု

သူမဘာသာ
ေ်ပာငး့တာနဲ႓အညီ

အာ့လုဵ့ေသာသူငယးခ္ငး့ေတျလညး့ သကးတနး႔ေရာငးစုဵန႓ဲ လြပေနမယးံ
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

လူရယးလို႓

်ဖစးလာသညးႏြငးံအမြ္

အရျယးေရာကးတဲံအခ္ိနးတျငး

အလုပးဆိုတာနဲ႓ ၾကဵဳဆဵုၾကမညးမြာ လူသာ့တိုငး့ပငး ်ဖစးပါေတာံသညး၈
အရျယးေရာကးေသာ

လူတစးေယာကးတျငး

အလုပးဆိုသညးံအရာနဲ႓

ထိေတျ႔ရမြာ ကေတာံ ဓမၼတာပငး ်ဖစးပါသညး၈
ယခုနညး့ပညာတို့တကးလာေသာေခတးတျငး

လူငယးတိုငး့

အလုပးကိုယးစီ ရြိၾကဖို႓ အလုိအပးဆဵု့ပငး ်ဖစးပါသညး၈ အလုပးအကိုငး
ႏြငးံပတးသကး၊

ကမၻာမြာ

ကၽျမး့က္ငးမႈအေ်ခခဵမြ

အေ်ပာငး့အလဲေတျ

အသိပညာအေ်ခခဵဘကးသို႓

လူငယးတို႓ရ႔ဲ

ပငးကိုစရိုကးကိုက

ရြိလာေနသညး၈

တစးဘာသာရြိေနသညးံ

်ဖစးထျနး့ေစပါသညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ လူငယးတုိငး့မြာ ရြိေနသညးံစိတးက
အလုပးလုပးမယးဆိုတဲံအေတျ့အေခ၍ အယူအဆသစးမ္ာ့ ထဵုမႊမး့ေနဖို႓
အလုပးႀကိဳ့စာ့်ခငး့သညး

ၾကျယးွခ္မး့သာ်ခငး့

လမး့ကို တညးေဆာကးေန်ခငး့ ်ဖစးပါသညး၈
လူတိုငး့
လုပးကိုငး်ခငး့ႏြငးံ
တို႓ၾကာ့တျငး

လူတိုငး့

သေဘာထာ့၊

ႀကိဳ့စာ့၊

လုပးကိုငး်ခငး့

အလုပးကို

အလုပးလိုသာ

်ခာ့နာ့မႈရြိသညး၈

သေဘာထာ့၊

လုပးကိုငးလြ္ငး

လကးခဵႏုိငးဖယ
ျ းရြိေသာ

ရလဒးကိုေတာံ ရရြိမညး၈ အလုပးကို ၾကိဳ့စာ့၊ လုပးကိုငးလြ္ငးမူ
အေကာငး့ဆဵု့ရလဒးကို

ရရြိမညး

်ဖစးေပသညး၈

ဇဲျရြိရြိႏြငးံ

အေကာငး့ဆဵု့ ႀကိဳ့စာ့အာ့ထုတးလုပးကိုငးမြသာ လုပးငနး့ချငးေရာ
ဘွတျငးပါ

ေပါၾကျယးႏိုငးပါမညး၈

တသီ့တသနး႓

်ဖစးထျနး့လာခဲံသညးလို႓

ဆိုႏုိငးေပ

သညး၈ ေရြ့က ထုတးလုပးသူက သူ႓စိတးကူ့ႏြငးံ သူ ထုတးလုပးတာကို
စာ့သဵု့သူက

သဵု့ၾကရသညး၈

ဘယးသူေတျ

ဘာေတျသဵု့သလဲဆိုတဲံ

ယခုေတာံ

ဒီလို

မဟုတးေတာံေပ၈

စစးတမး့ေကာကးယူမႈအေပ၍

မူတညးၿပီ့ ်ပဳ်ပငးဖနးတီ့မႈမ္ာ့နဲ႓ တီထျငးလာၾကသညးံ နညး့ပညာေခတး
လို႓ ဆိုလာႏုိငးပါသညး၈ လူႀကီ့နဲ႓ လူငယး ်ခာ့နာ့်ခငး့ သညးပငး
လူငယးတို႓အတျကး အဵွငးခင
ျ းက္ ေမာငး့ႏြငးအာ့်ဖစး လာသညး၈

လုပးေလသမြ္တို႓၉

လုပးသငးံ၊

စိတးရငး့အမြနးႏြငးံ

်ပငး့်ပေသာ

အလုပးအေပ၍

သစၥာရြိစာျ ေဇာကးခ္လုပးကိုငး်ခငး့်ဖငးံ အေကာငး့ဆဵု့ လုပးေဆာငး

လုပးေနသညးဟု
စိတးဆႏၵမ္ာ့ပါ

မခဵယူဘဲ
ထညးံေပါငး့

လုပးေဆာငးသငးံသညး၈ အလုပးက သငးံေငျေၾက့ ပိုငး့ဆိုငးရာေရာ
က္နး့မာ်ခငး့ကိုပါ တို့တကးေကာငး့မျနးေစၿပီ့ အလုပးလုပးေန်ခငး့
ေၾကာငးံ မေကာငး့မႈ အမ္ာ့အ်ပာ့မြလညး့ ေရြာငးက္ဥးရာေရာကး
သညးကို

အလုပးလိုသာ

အလုပးကို

ကငး့ေသာ

ေန႓ခ္ငး့ညခ္ငး့

စိတးက အလုပးလုပးမယးဆိုသညးံ စိတးအေ်ခခဵ အာ့အငးတစးရပးကို

လိုအပးလြေပသညး၈

ဆိုသလို ေ်ပာငး့လဲလာေနသညး၈ အတိတးကာလႏြငးံ အဆကးအစပး

သငး

အက္ဳိ့ခဵစာ့ရမြာ

်ဖစးပါသညး၈

တစးေန႓တာလဵု့

အလုပးကို ေကာငး့စျာ ႀကိဳ့စာ့ၿပီ့ လုပးေဆာငးၿပီ့စီ့သညးံေန႓မ္ဳိ့တျငး
သငးသညး

အငးမတနး

ေက္နပးတငး့တိမး

ေပ္ားရႊငးရလိမးံမညး၈

ပ္ငး့ရိၿငီ့ေငျ႔ဖျယးေကာငး့ေသာ အသကးရြငးသနးမႈသညး

စဥး့စာ့

ေတျ့ေခ၍တတးသညးံအရာ အမူအက္ငးံမ္ာ့ကို ွါ့မ္ဳိ့လုိကးေပမညး၈
အလုပးႀကိဳ့စာ့လုပးေဆာငး်ခငး့သညး သငးံဘွကို
ေရာကးသညး၈

အလုပး

ႀကိဳ့စာ့်ခငး့ႏြငးံ

်မြငးံတငးရာ

ဇဲျလုဵ႓လရြိ်ခငး့တို႓သညး

သငးံအာ့ အမ္ာ့ႏြငးံမတူ တမူထူ့်ခာ့ေစၿပီ့ ထိုသို႓ လုပးေဆာငး
်ခငး့ေၾကာငးံ

လူအမ္ာ့ၾကာ့တျငး

သိသာထငးရြာ့ေစတဲံအ်ပငး

သငးံလုပးရပးမ္ာ့ကိုလညး့ ထိုသူတို႓ သတိမူလာပါ လိမးံမညး၈

ခ္ကး ရရြိႏုိငးရနး လဵုေလာကးေသာ စျမး့အာ့ကို ရရြိပါမညး၈ သငး

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

အလုပးလုပး်ခငး့်ဖငးံသာ

လုိအပးေသာ

အရာွတၳဳမ္ာ့ကို

www.myanmarengineer.org

ရရြိႏုိငးၿပီ့

ထိုအရာမ္ာ့်ဖငးံ

အ်ခာ့သူမ္ာ့ရဲ႔

လိုအပးခ္ကး

ဆနး႓က္ငးဘကးပငး ်ဖစးပါသညး၈ အမ္ာ့အာ့

မ္ာ့ကို ်ဖညးံဆညး့ကူညီႏုိငးပါမညး၈ ကၽျနးမတို႓အာ့လဵု့ အလုပးလုပး

်ဖငးံ ၿငီ့ေငျ႔်ခငး့ကို လူတို႓သညး အေပ္ားအပါ့

ၾကမြသာ

ႏြငးံေ်ဖေဖ္ာကးရနး

ကၽျနးမတို႓ကိုယးတိုငးႏြငးံ

ကၽျနးမတို႓ပတးွနး့က္ငးမြ

အာ့ထုတးတတးၾကပါ

လိုအပးေနသူမ္ာ့ကို ေပ့ကမး့ေထာကးပဵံ ကူညီႏုိငးမြာ ်ဖစးပါသညး၈

သညး၈ အေပ္ားအပါ့သညး ၿငီ့ေငျ႔်ခငး့ကုိ

သငးလမး့စ ရြာတတးလြ္ငး ွငးေငျရႏိုငးမညးံ နညး့လမး့ေ်မာကး်မာ့

ပေပ္ာကးေစႏုိငးသညးံ

စျာ ရြိပါသညး၈ မညးသူ တစးဦ့တစးေယာကးကမြ္ အ်ခာ့ သူမ္ာ့ရဲ႔

မဟုတးေခ္၈ အေပ္ားအပါ့သညး တစးခဏ

အိတးကပးထဲမြ

တာမြ္သာ ေ်ဖေဖ္ားမႈ်ဖစးၿပီ့ စိတးခ္မး့သာမႈ

ေငျကို

ကၽျနးမတို႓အာ့လဵု့တျငး

အာ့ကို့ၿပီ့
မိမိရဲ႔

အသကးမရြငးပါႏြငးံ၈

စာ့ွတးေနေရ့

အတျကး

အစစး

မဟုတးသညးသာမက

မိမိကိုယးတိုငး မြနးမြနးကနးကနး ရြာေဖျလုပးကိုငးစာ့ေသာကးေနထုိငး

မသာယာဖျယးေသာ

ရနး တာွနးကိုယးစီ ရြိၾကပါသညး၈

ကိုလညး့

ေကာငး့

အလုပးအကိုငးရဖို႓ရနး ခကးခဲ

ခကးခမ
ဲ ညး်ဖစးေသားလညး့

နညး့လမး့ရြာၿပီ့

တစးပါ့သူမ္ာ့ကို

ရပးတညးႏုိငးရမညး၈
ဆိုသညးမြာ

ွငးေငျရဖိ႓ုရနး
မမြီခိုဘဲ

မပ္ငး့မရိ

မိမိကိုယး

မိမိ

သငးတစးခု သိထာ့ဖို႓ကေတာံ ―ေအာငး်မငးမႈ

မိမိ၌ကိုယးတျငး့မြ

အစ်ပဳၿပီ့

မိမိတို႓ကိုယးတိုငး

ေဆ့အစစးအမြနး

စိတးႏြလဵု့

မေကာငး့က္ဳိ့မ္ာ့
ေပ့တတးေသ့သညး၈

ကၽျနးမတို႓သညး

ၿငီ့ေငျ႔်ခငး့ႏြငးံ

ပ္ငး့ရိ်ခငး့ရဲ႔အေၾကာငး့ရငး့ကို

ရြာေသာအခါ

ကၽျနးမတို႓ရ႔ဲ

ဘွတစးသကးတာ အခ္ိနးကို ဇယာ့ခ္၊ မသဵု့တတးၾက်ခငး့ေၾကာငးံ
်ဖစးသညးကို

ေတျ႔ရေပသညး၈

ကၽျနးမတို႓ရဲ႔

ဖနးတီ့ႏုိငး၌” ဆိုတဲံ အ်မငးကို ထာ့ရြိဖို႓သာ လိုအပးလြပါသညး၈

အခ္ိနးဇယာ့သညး

သငးံအရညးအေသျ့မ္ာ့ကို အ်မဲတို့တကးမႈရြိေနေစရနး အ်မဲဖနးတီ့

တစးေနရာက ပိုေနလြ္ငး ထိုလိုေသာအခ္ိနး၇ ပိုေသာအခ္ိနးမြာ ကၽျနးမတို႓

ေနရမညး၈

ပါ့နပးလိမၼာစျာ

အလုပးလုပးတတး်ခငး့

ညီညာမြ္တမႈမရြိ၇

ဘွတစးသကးတာ

အဖို႓

ဆိုသညးမြာ တူညီေသာ တစးခ္ိနးတညး့တျငး အမႈသာ၊

ပ္ငး့ရိ်ခငး့နဲ႓

တစးစဵုတစးခုက

ၿငီ့ေငျ႔ဖျယးရာ

လို၊

်ဖစးလာ

တတးေပသညး၈

ၿပီ့စီ့ႏုိငး်ခငး့ သို႓မဟုတး ယခငးကထကး ပို၊ လုပးေဆာငးႏုိငး

အလုပးလုပးရာ၉

်ခငး့တို႓ကို ဆိုလိုပါသညး၈ သငးသညး သငးံၿပိဳငးဘကးထကး

မညးသညးံနညး့်ဖငးံ

ထိပးတနး့ေရာကးႏုိငးမညးနညး့၈

သငး

ႀကိဳ့စာ့

ပိုမိုသာၿပီ့ ဒီထကး ေကာငး့မျနးေအာငး လုပးေဆာငးႏုိငးလြ္ငး

သညးံအ်ပငး ပါ့နပးလိမၼာစျာရြိဖို႓ လိုအပး ပါသညး၈

သငးံအသိုငး့အွိုငး့တျငး အစျနးအဖ္ာ့ေရာကးေနေသာ

ပါ့နပးလိမၼာစျာ

ေနရာမြ

အခ္ကးအခ္ာက္ေသာေနရာသို႓

သငးံထုတးကုနး

ွနးေဆာငးမႈတို႓ကို

လူအမ္ာ့က

ဆိုရာ၉ အလုပးလုပးၿပီ့ တို့တကးမႈ ရြိစာျ ်ဖငးံ

တမး့တရေသာ

လုပးကိုငးေဆာငးရက
ျ းတတး်ခငး့ကို

အေနအထာ့သို႓ အမြနးတကယး ေရာကးလာမညး ်ဖစးေပသညး၈
လူတိုငး့ပငး
စိတးခ္မး့သာမႈကိုရမြ

စိတးခ္မး့သာမႈကို

အလိုရြိၾကသညး၈

လူ႓ဘွရက္ဳိ့နပးမညးဟု

ယူဆၾကသညး၈

လုပးကိုငးေဆာငးရက
ျ း်ခငး့ဟု

ဆိုလိုပါသညး၈
အေကာငး့

ယခုလကးရြိအခ္ိနးအထိ

ဆဵု့်ဖစးသညးဆိုေသာ

တုိ့တကးေကာငး့မျနးေနေအာငး

လုပးဖူ့သမြ္တျငး

အရာထကး

မညးကဲံသို႓

စဥးဆကးမ်ပတး

ႀကိဳ့စာ့

လုပးေဆာငး

ထို႓ေၾကာငးံ လူတို႓သညး စိတးခ္မး့သာမႈတညး့ဟူေသာ ပနး့တိုငးဆီသို႓

ရမညးကို သငးအ်မဲဆနး့စစးသငးံသညး၈ လူ၌ တို့တကးမႈ ပ္ကးစီ့ေစ

ရညးမြနး့သျာ့ေနၾကသညး၈

သညးံအရာမြာ ပ္ငး့ရိ်ခငး့ပငး ်ဖစးပါသညး၈ လူ႓သဘာွအရ ပ္ငး့ရိ

စိတးခ္မး့သာမႈကာ့

ေနေရာငး်ခညးထဲ၉

ၿပိဳ့ၿပိဳ့်ပကး်ပကး ေတာကးပေနေသာ ်မဴမႈနးကေလ့မ္ာ့ကို လကး်ဖငးံ

တတးသညး၈

ဖမး့်ခငး့ငြာ

ခကးခလ
ဲ ြသညးဟု

သျာ့သညးကို သငး သတိ်ပဳမိမညး မဟုတးပါ၈ ကၽျနးမတို႓အာ့လဵု့သညး

စိတးခ္မး့သာမႈကို

တစးနညး့မဟုတး တစးနညး့အာ့်ဖငးံ ပ္ငး့ရိၾကသညး၈ လူအခ္ဳိ႔သညး

မစျမး့ႏုိငးသကဲံသို႓

လူတို႓ယူဆဖျယးရာ

ရႏိုငးရနး

်ဖစးေနခဲံသညး၈

ပ္ငး့ရိ်ခငး့ေၾကာငးံ

သငးံအလုပးမ္ာ့

လိုခ္ငးၾကသညးမြာ လူတိုငး့ရဲ႔စိတးအတျငး့သႏၱာနးပငး ်ဖစးပါသညး၈

တစးေနရာရာ၉

်ပနးစဥး့စာ့ၾကညးံဖို႓လိုသညးမြာ စိတးခ္မး့သာမႈကို

အပ္ငး့ထူတတးၾကသညး၈ ယေန႓လုပးရမညးံအလုပးကို မနကး်ဖနးသို႓

မရႏိုငးေလာကး

ႀကိဳ့စာ့အာ့ထုတးတတးၾကၿပီ့

ပ္ကးစီ့ဆဵု့ရႈဵ့

ေအာငး မညးသညးက တာ့ဆီ့ထာ့ပါသနညး့ဟူေသာ အေ်ဖကာ့

ေရႊ႔တတးၾကေပသညး၈

ရေလၿပီ၈ ယငး့မြာ ပ္ငး့ရိ်ခငး့ႏြငးံ ၿငီ့ေငျ႔်ခငး့သညး စိတးခ္မး့သာမႈႏြငးံ

အပ္ငး့ထူ်ခငး့က

ဖီလာ်ဖစးသညးကို ေတျ႔ရြိၾကရေလသညး၈ ပ္ငး့်ခငး့သညး ေပ္ား်ခငး့ရဲ႔

ႀကိဳ့စာ့ပမး့စာ့ လုပးေဆာငးၾကသညးံအပိုငး့၉ ၾကျယးွ ်ပညးံစဵုကာ

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

လူတိုငး့

တစးေနရာရာတျငး

သတိမမူမိေသာအရာကေတာံ

ွါ့မ္ဳိေန်ခငး့ပငး

်ဖစးပါသညး၈

ကၽျနးမတို႓

www.myanmarengineer.org

ၿငိမး့ၿငိမး့ခ္မး့ခ္မး့

သာသာယာယာ်ဖငးံ

အစီအစဥးတက္ရြိၿပီ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့ ေႏြာငးံေႏြ့ေစသညး၈ မေကာငး့က္ဳိ့ဟူသမြ္၌ အရငး့အ်မစး

ကၽျနးမတို႓ သတိမမူ လ္စးလ္ဴရႈ ထာ့သညးံ ဘွအစိတးအပိုငး့တို႓၉မူ ်ဖစးေၾကာငး့ကို ကၽျနးမတို႓ ေတျ႔်မငးၾကရေပသညး၈
အပ္ကးအစီ့မ္ာ့ႏြငးံ
ပါသညး၈

နာက္ငး်ခငး့မ္ာ့သာ ေရာ်ပျနး့ေနမညး

တစးခါတေလ

လူ႓အက္ငးံဆိုသညးံအတိုငး့

်ဖစး ေအာငး်မငး်ခငး့ေဆ့နညး့သညးကာ့

အနာ့မေန

ပ္ငး့ရိ်ခငး့ကို
အလုပးလုပး်ခငး့

အလုပးကို သာလြ္ငး ်ဖစးေပေတာံသညး၈ လူသာ့အာ့လုဵ့ ပ္ငး့ရိ်ခငး့မြ ကငး့ေွ့

သဵု့ေလ့ရကးေလာကးလုပးၿပီ့ တစးလေလာကး နာ့ခ္ငး နာ့ေနေပ ႏုိငးၾကပါေစ…၈
လိမးံမညး၈ ကၽျနးမတို႓ဆီမြာ အစဥးအ်မဲ ခိုေအာငး့ေနသညးံ ပ္ငး့ရိ်ခငး့

မေနာ်ဖဴေလ့

ဆိုသညးံအရာကို လူတုိငး့ တိုကးဖ္ကးသငးံေပသညး၈
ကၽျနးမတို႓ကိုယးတိုငး

၄.ှွ.ဿွှဿ

ကၽျနးမတို႓ကိုယးတျငး့၉

အစဥးပငး

တိုကးပျွ
ဲ ငးေနရသညး၈ ပ္ငး့ရိ်ခငး့ကို ေအာငးႏုိငးသညးံ တစးခုတညး့
ေသာ နညး့လမး့မြာ မိမိကိုယးမိမိပ္ငး့ရိေၾကာငး့ ွနးခဵ်ခငး့ပငး်ဖစးပါ

―မာဖီ”နိယာမ
ဘယးအရာပဲ်ဖစး်ဖစးမြာ့ႏိုငးလုိ႓မြာ့တာပဲ၈
မြနးကနးေၾကာငး့သကးေသ်ပခ္ကး

သညး၈ ကၽျနးမတို႓ရ႔ဲ အတျငး့သႏၱာနးထဲမြာ ်ငငး့ဆိုေနေသာ အရာမ္ာ့

1. ဘာမြ ထငးသလို မလျယးဘူ့၈

ကို ေအာငးႏုိငးဖို႓ စတငး်ပငးဆငးၿပီ့ ကၽျနးမတို႓ လုပးသငးံသညးံ အရာ

2. ်ဖစးေပ၍လာတဲံ အရာတိုငး့ဟာ ထငးထာ့တာထကးပို်ပီ့ ၾကာရြညး

မ္ာ့ကို ၿပီ့ေ်မာကးေအာငး စတငးလုပးေဆာငးပါ၈ ပ္ငး့ရိ်ခငး့မ္ာ့ကို
စေတ့လိုကးၿပီ့ တာွနးမယူခ္ငး၊ ေပ့ေသာ ဆငးေ်ခမ္ာ့ကို ေန႓စဥး
ႏြငးံအမြ္ ဖယးရြာ့လုိကးပါ၈ လူပ္ငး့သညး အသိတရာ့ မရြိသညးံအ်ပငး
ပ္ငး့ရိ်ခငး့ေၾကာငးံ
ွါ့မ္ဳိေနၿပီ့

လူမိုကးမညး၌၈

သူအလိုရြိေသာ

ဖ္ကးဆီ့ပစးေနေၾကာငး့ကို
ႀကိဳ့စာ့လုပးေဆာငးေသာ

ပ္ငး့ရိ်ခငး့က

သူ႓ဘွကို

ေကာငး့သညးံအရာ

အာ့လဵု့ကို

နာ့မလညးေပ၈
အရာမ္ာ့အတျကး

ကၽျနးမတို႓

ေကာငး့က္ဳိ့မ္ာ့ကို

အမြနးတကယး ရရြိခဵစာ့ၾကရမညး ်ဖစးပါသညး၈ လူပ္ငး့တစးေယာကး
ထာ့ရြိေသာ

အတျငး့သႏၱာနးမြာ

အပူအပငးကငး့စျာ
ကငး့ရနး
ထိုသို႓

ဘွတျငး

ေနႏုိငးေရ့်ဖစးသညး၈

ေနထိုငးႏိုငးေရ့သညး
ေနထိုငးသျာ့်ခငး့်ဖငးံ

ၿငိမး့ၿငိမး့ခ္မး့ခ္မး့ႏြငးံ
်ပႆနာ

အပူအပငး

အတျငး့သႏၱာနး

မဟုတးပါ၈

ဆုတးယုတး်ခငး့မ္ာ့

ရရြိပိုငးဆိုငး

လာမညး ်ဖစးပါသညး၈ ဒီေတာံ ပ္ငး့ရိ်ခငး့ကို ေက္ားလႊာ့ႏုိငးမညးံ
လမး့ကေတာံ

3. မြာ့ယျငး့ႏိုငးမႈေသာငး့ေ်ခာကးေထာငးထမ
ဲ ြာ မြာ့ႏိုငးေခ္တစးခု
ရြိေနတယးဆိုရငး အမြာ့အယျငး့်ဖစး်ပီ့ အပ္ကးစီ့ေစႏိုငးဆဵု့
်ဖစးႏိုငးေခ္တစးခုဟာ လကးသညးတရာ့ခဵအ်ဖစး ရြိေနေပလိမးံမယး၈
4. မြာ့ႏိုးငးေခ္ရြိႏိုငးတံဲ ရို့ရို့နညး့လမး့မြာ လမး့သျယး ၁ ခု်ဖာထျကး
ေနတာကို ပို်ပီ့ ပီပီ်ပငး်ပငး သေဘာေပါကးလာလုိ႓ အၾကဵအစညးေတျ
ပိုမိုေကာငး့မျနးလာ်ပီ ဆိုရငးေတာံ ပဥၥမလမး့သျယး ဆိုတာက
ထငးထငးရြာ့ရြာ့ ေပ၍ေပါကးလာလိမးံမယး၈
5. ဆို့သထကးဆို့လာဖို႓ ဖနးတီ့လာတဲံအရာေတျကို ဒီအတိုငး့ပဲ
ထာ့ရစးခဲံေပေတာံ၈
6. ကိစၥတစးခုကို ေဆာငးရျကးဖို႓ အစပ္ိဳ့တိုငး့ သူ႓ထကးဦ့စာ့ေပ့
်ပဳလုပးရမယးံ အရာတစးခုကေတာံ ရြိစ်မဲပဲ၈
7. အေ်ဖတိုငး့က ပုစာၦေတျကို ေမျ့ဖျာ့ေပ့တယး၈
8. လူတိုငး့ဟာ တစးမ္ိဳ့တစးဖဵုစီ ရူ့ေနၾကတာမို႓ ရူ့ေၾကာငး့သကးေသ
်ပဖို႓ ဘယး်ဖစးႏိုငးပါံမလဲ၈
9. သဘာွၾကီ့ဟာ မုဆို့တစးပိုငး့ မိနး့မရိုငး့ၾကီ့ပဲ၈
“ဆဲနဲဒစးစ”း စညး့မ္ဥး့

ှ၈ သငးသညး လူပ္ငး့်ဖစးသညးကို ွနးခဵပါ၈

သဘာွတရာ့၇ သဘာွသေဘာမြာ ပုနး့ကျယးေနတဲံ အနာအဆာ

ဿ၈ ဆငးေ်ခမ္ာ့ ေပ့ေန်ခငး့မြ ရပးတနး႓ပါ၈
၀၈ ေန႓စဥး်ပဳလုပးရမညးံ ကိစၥမ္ာ့ကို ေကာငး့ေကာငး့ေရ့ဆဲျၿပီ့
အ်မနးလုပးေဆာငးပါ၈

ဆိုတာေတာံရြိစ်မဲ၈
“ဆကးခ္းကးတာလိုင”း ရဲ႔ သကးေသ်ပဆိုရို့စကာ့
မမြာ့ႏုိငးဘူ့လို႓ ယူဆထာ့တဲံ အရာတိုငး့ဟာ မြာ့ႏိုငးပါတယး၈

၁၈ မဆိုငး့မတျ ယခုပငး ထလုပးပါ၈

“လဲအာဟုိငး” နိယာမ

၂၈ ပနး့တိုငးထာ့ရြိၿပီ့ အၿပီ့သတးရမညးံ ရကးစျဲမ္ာ့ သတးမြတးပါ၈
၃၈ ဇဲျ လုဵ႓လရြိပါ၈
၄၈ မိမိကိုယးကို

တတးတယး၈

အဆဵု့စျနးဆဵု့အမြာ့ၾကီ့ မြာ့်ပီ့်ပီဆိုရငးေတာံ မြနးလာေလံရြိတယး၈
ေမြ္ားလငးံ်ခငး့ေတျရဲ႔ အေပ့အယူကငး့တဲံ နိယာမ

အ်ခာ့သူမ္ာ့၌

အစစးအေဆ့ကို

ခဵယူရနး

အေကာငး့်မငးေမြ္ားလငးံ်ခငး့ေတျက ဆို့က္ိဳ့ရလာဒးေတျကို ေမျ့ဖျာ့ေပ့တယး၈

အသငးံရြိပါ လို႓ ေ်ပာခ္ငးပါသညး၈
ပ္ငး့ရိ်ခငး့သညး

က္နး့မာေရ့ကို

အဆုိ့်မငးေမြ္ားလငးံ်ခငး့ေတျက ဆို့က္ိဳ့ရလာဒးေတျကို ေမျ့ဖျာ့ေပ့တယး၈

ဖ္ကးဆီ့ေစတတးသညး၈

စိတးဓာတးညဵံဖ္ငး့ေစတတးသညး၈ ဥာဏး ထိုငး့မႈိငး့ေစသညး၈ ပညာေရ့၇

*** Dr.်ဖိဳ့ေွလငး့ ေရ့သာ့ခဲံေသာ ― `မာဖီ´ အေတျ့အေခ၍အေၾကာငး့
တေစံတေစာငး့‖ ဖိုရမး Post မ္ာ့မြ ေကာကးႏုတးထာ့ ပါသညး၈ ***

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ေမာငး
အသျငး

ညီမေလ့တို႔ေရ၇

ေ်ပာဆိုကာ

စကာ့ရပးေလ့မ္ာ့
အဲဒီအထဲက

်မနးမာမႈနယးမြာ

ဥပမာေပ့ေလံရြိတဲံ

လျနးစာျ ၾကျယးွေၾကာငး့

“အကနး့ေရတျငး့ထဲက္”

ဆိုဆဵု့မေလံရြိ

တဲံစကာ့ရပး

ဟာသ အေပ၍

်ပဳ်ပငးေွဖနးေရ့

ေလံလာသိရြိရပါတယး၈

အမညးေ်ပာငးရတဲံလူတေယာကးရြိခံပ
ဲ ါတယးတဲံကျယး၈

ကိုမႈနးႀကီ့လို႔
သူဟာ

သူ႔ရဲ႔အ်မငးအာရဵုအာ့နညး့မႈအေပ၍ အာ့ငယးရြကးရဵျ႔အငဵ႔ု စိတးရြိေနေပ
မယးံ အဲဒီအခ္ကးကိုဖုဵ့ကျယးၿပီ့ အမ္ာ့ႏြငးံတနး့တူ တငး့်ပညးံက္ပး်ပညးံ
အရညးအခ္ငး့ရြိေၾကာငး့၇
ယဵုၾကညးအသိအမြတး်ပဳ

အမ္ာ့တကာထကးပငး
ခဵရဖို႔လညး့

သာလျနးေၾကာငး့

အလျနးလိုလာ့ေတာငးံတ

တေန႔ေတာံ
ငါ့သျာ့မြ္ာ့ခဲံရာက

ရျာ်ပငးေခ္ာငး့စပးမြာ

ငါ့အႀကီ့ႀကီ့မြ္ာ့ရလာလို႔

ငါ့အႀကီ့ႀကီ့

ရလာေၾကာငး့နဲ႔

အိမးနီ့ခ္ငး့မ္ာ့ၾကာ့ေအာငး

ွမး့သာအာ့ရ

လာသိမး့ဆညး့ဖို႔

လြမး့ေအားေ်ပာပါေရာတဲံရြငး၇

သူ႔ဇနီ့

လညး့ အိမးတျငး့မြေ်ပ့ထျကးလာၿပီ့ “ေပ့ေပ့” လို႔လကးကမး့ကာ
ေတာငး့ယူေပမယးံ

ကိုမႈနး

ဦ့တညးေနပါတယးတဲံ၈

လကးလြမး့တာက
ဒီအခါ

တ်ခာ့ဘကးဆီ

ဇနီ့်ဖစးသူက

“ကိုရငး၇

ဒီကိုေပ့ေလလို႔” ေ်ပာမိတာကို “ေအ့ပါဟာ မိနး့မကလဲ၇ ငါက
အိမးဦ့နတးကို ပူေဇားေနတုနး့မို႔ပါဟ” လိ႔ု ေငါကးဆတးဆတး ်ပနးေ်ပာ

ဒီလိုနဲ႔

(သူရ႔ဲ ပကတိအာ့နညး့ခ္ကးက ၾကကးမ္ကးသငးံေရာဂါဆိုတာ
ညေနေစာငး့အခ္ိနး

ကိုမႈနးႀကီ့တေယာကး

ပါတယးတဲံရြငး၈ အဲဒီလို ကိုမႈနးႀကီ့ပါတဲံရြငး၈

သူ ်ဖစးေနရြာတယးတဲံ၈

မ္ဳိ့

်ငငး့ဆနး

ကပဲ အ်ပစးရြိသေယာငး်ဖစးေစ်ခငး့ ်ဖစးပါတယး၈)

သူ႔ဇနီ့ကို
ေက့္လကးေတာရျာေလ့တရျာမြာ

ဇျတးဖုဵ့ကျယး

အိမးကို်ပနးခ္လာပါတယးတဲံ၈ ၿပီ့ေတာံလညး့ အိမးအနီ့ေရာကးတာနဲ႔

ၾကာ့နာမြတးသာ့ဖူ့သမြ္ ေဖာကးသညးခ္လိုကးမယးေနား၈

တခါက

ရြကးရဵျ႔ၿပီ့

ဆငးေ်ခေပ့ေနတတးေတာံ အမြနးေရာကးေအာငး တညးံမတးေပ့သူေတျ

စကာ့မ္ဳိ့မေ်ပာၾကနဲ႔လို႔
်ဖစးေပ၍လာပဵုအေၾကာငး့

အမြာ့လို႔ွနးခဵရမြာ

ေမြာငးတရီွို့တွါ့မြာ

်ပတး်ပတးသာ့သာ့

မ်မငးရတဲံ ေရာဂါမ္ဳိ့်ဖစးပဵုရပါတယး၇ ခပးရိုငး့ရိုငး့သဵု့လြ္ငး “မ်မငး၇မကနး့”
လို႔ဆိုတတးၾကတဲံ အ်ဖစးထငးပါတယး၇ ဒါံအ်ပငး ကိုယးရညးကိုယးေသျ့
အာ့နညး့ခ္ကးက မဵႈွါ့ွါ့ မ်ပတးမသာ့်ဖစးေနလို႔ မြာ့ယျငး့ရတာေတျ

တေန႔ေတာံ

ရျာေတာငးပိုငး့က

တဲတလဵု့မြာ

မီ့ေလာငးပါေလေရာတဲံ၇ ရျာသူရာျ သာ့ေတျလဲ မီ့ေလာငးရာကို ေ်ပ့သူ
ေ်ပ့၇ ကေလ့ငယးေတျရြာသူရြာ၇ ပစၥညး့သိမး့ဆညး့ကာထုပးသူထုပးနဲ႔
အလုပးေတျရႈပးၿပီ့ တခဏေတာံ ွရုနး့သုနး့ကာ့်ဖစးသျာ့ပါတယးတဲံ၈
ေလာငးတဲံမီ့ကို

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

ရပးရျာလူထုအာ့်ဖငးံွိုငး့ွနး့ၿငိမး့သတးလို႔

www.myanmarengineer.org

ၿပီ့စီ့ခ္ိနးမြာ ဘယးသူဘယးွါေရ ေအားဟစးရြာၾက၇ မီ့လျတးေအာငး အငးဂ္ငးနီယာနယးပယးမြ ေမာငးငယး၇ ညီမငယးမ္ာ့အပါအွငး ကိုကို၇မမ၇
သယးထုတးထာ့တဲံပစၥညး့ေတျသိမး့ဆညး့ၾက

အလုပးေတျရႈပးေနၾက ဦ့ဦ့ေဒ၍ေဒ၍တို႔ဟာ မိမိမြာအတတးပညာဆိုငးရာ အသိပညာဆိုငးရာ

စဥး ကိုမဵႈႀကီ့ကိုမေတျ႔လို႔ သူ႔ဇနီ့လညး့ စိတးပူကာေအားေခ၍ၾကညးံ တစဵုတစးခု

အာ့နညး့ခ္ကးရြိခံလ
ဲ ြ္ငး၇

ရငး့

စကာ့မ္ာ့သဵု့ၿပီ့

လိုကးရြာေနရတယးတဲံ၈

“ငါ

ဒီမြာေဟံ” ွါ့ဒလကးဆဵု့”

“အကနး့ေရတျငး့ထဲက္

ဟနးေဆာငးလြညံး်ဖာ့

ေ်ပာေနရ

လို႔ ်ပနးထူ့သဵၾကာ့တဲံေနရာက ၿခဵွငး့ေထာငးံေရတျငး့ဆီက်ဖစးေန သူမ္ာ့ကဲံသို႔ မ်ဖစးေအာငး အစဥးေရြာငးၿပီ့၇ MEF ဖိုရမးမြာ ေဆျ့ေႏျ့
လိုး႔ အေ်ပ့အလႊာ့သျာ့ၾကညးံရငး့ “ေအာငးမယးေလ့၇ ေရတျငး့ထဲ

ေလံလာအေ်ဖရြာၾကရငး့

်ပဳတးက္ေနတာကို့၇ ဘယးမ္ာ့ထိခိုကးမိေသ့လဲ” လို႔ ပ္ာပ္ာသလဲ

ထုတးေဖားေဆျ့ေႏျ့ ႏိုငးသူမ္ာ့်ဖစးလာၾကေစဖို႔ ရညးရယ
ျ းေဖား်ပ်ခငး့

ေမ့မိပါတယး၇

ကိုမဵႈႀကီ့က

ဒီမြာလာသိမး့ရငး့

အ်မငးအသိကို

အရြိအတိုငး့

“ငါပစၥညး့ေတျမီ့ေလာငးမြာစို့လို႔ ်ဖစးပါတယးရြငး၈

ေရတျငး့ထဲဆငး့စိမးေနတာကျ၈”

တယးတဲံေလ၈ အဲဒါနဲ႔

မိမိတို႔

လို႔်ပနးေ်ဖပါ

“အငး့ပါေလ အခုမီ့လညး့ၿငိမး့ေနပါၿပီ

်ပနးတကးခံေ
ဲ တာံ”ဆိုၿပီ့ ွါ့ဒလကး (ွဒလကး) တစးေခ္ာငး့ကို

အေ်ခအေန
မသိေသ့တာ
မဵွ
ႈ ါ့ွါ့နဲ႔

အေၾကာငး့ေၾကာငး့ေၾကာငးံ်ပညးံစဵုေအာငး

ရြကးစရာအ်ပစးမဟုတးဖူ့လို႔စာနာနာ့လညးႏိုငးၿပီ့၇

အမြနးကိုမသိလို႔မြာ့ယျငး့မိတာကို

ွနးမခဵပဲ

ဖဵု့ကျယး

ေရတျငး့ထဲ ခ္ေပ့်ဖစးပါတယးတဲံရြငး၈ (ွါ့ဒလကးဆိုတာ ေဘ့တဖကး သိဟနးေဆာငးကာ ေရာကးမိေရာကးရာ ဆငးေ်ခေပ့ေန ပါလြ္ငးသာ
တခ္ကးစီမြာ

အတကးေတျပါတဲံ

အႏြစးပိတး

ွါ့အမာတစးမ္ဳိ့ ရြကးစရာ်ဖစးတယးလို႔

ေအရာထငးပါတယး၈

ဆိုေတာံ ေလြကာ့လို နငး့ၿပီ့တကးလာႏိုငးပါတယး၇ ေက့္လကးသဵု့ သတိ်ပဳသငးံၿပီ့လိုကးနာသငးံပါလ္ကး
သဘာွေလြခါ့ လို႔ ဆိုႏိုငးပါတယးရြငး၈)

မလိုကးနာ

ဒီအခ္ကးကိုအထူ့
ပါၾကသူမ္ာ့ရြိေနခဲံ

ပါလြ္ငး အငးဂ္ငးနီယာ ရငးံမႀကီ့မ္ာ့ပငး်ဖစးလငးံကစာ့ “ကိုအငးႀကီ့” လို႔

ွါ့ဒလကးကိုကိုငးနငး့ကာတကးလာတဲံကိုမဵႈႀကီ့ဟာ

ေ်မ်ပငး အမညးေ်ပာငးရေနမြာစို့ရိမးတဲံအတျကး

ဒီပဵု်ပငးေလ့ေ်ပာ်ပတယးလို႔

ညီကိုေရာကးပါလ္ကး က္နးေနတဲံအတကးေတျထိ ဆကးတကးေနလို႔ မြတးယူေပ့ၾကပါရြငး၈
“ကိုမဵႈ၇ ေအာကးကိုဆငး့ေတာံေလ” လိ႔ု ွိုငး့ွနး့ကူညီ ွါ့ဒလကးစိုကး
ေထာငးေပ့သူေတျက

သတိေပ့ၾကတဲံအခါ၇

“ငါသိပါတယးကျ၇

ရျာေတာငးပိုငး့က ေဒျ့ေလ့ တို႔အိမးမီ့လျတးရဲ႔လာ့၇ လြမး့ေမြ္ားၾကညးံ

ေလ့စာ့စျာ်ဖငးံ

ေအ၄ာေမ

ေနတာပါ” လိ႔ု ထဵုစဵအတိုငး့ ဆငးေ်ခေပ့ပါသတဲံ၈
အဲဒီလိုေ်ပာအၿပီ့ (တစးထစး၇ ႏြစးထစး ေအာကး်ပနးဆငး့ရငး့)
ခုနးခ္လိုကးတဲံအခါမြာ၇ မေယာငးမလညး လူေတျအနာ့မြာလာရပးေန
တဲံ ေချ့တစးေကာငးအေပ၍တညးံတညးံက္်ပနးေရာတဲံရြငး၈
ေချ့ခမ္ာမလဲ “ကိန”း ကနဲေအားကာေ်ပ့ထျကးသျာ့စဥး၇ ကိုမဵႈႀကိမး့ွါ့
လိုကးပဵုက “ေသစမး့ဟ၇ ဒီေချ့စုတးေချ့နာ၇ နငးံကိုအ်မငးကတးေနတာ
ၾကာၿပီ” လိ႔ု ပဲ ်ဖစးပါတယးတဲံရြငး၈

ဒီအ်ဖစးေတျကို အတျငး့သိအစငး့သိ်ဖစးတဲံ ရပးရျာသာ့ေတျ
က ေနာငးအခါမြာ တစးစဵုတစးဦ့ဟာ မိမိအာ့နညး့ခ္ကး အေပ၍်ပစးတငး
ေ်ပာ်ခငး့မခဵရေအာငး

အေ်ခအ်မစးရြိရြိ၇

ညာွါ့ၿဖီ့်ဖနး့ကာ

မရြိရြိ၈

လြီ့လဲႊဟနးေဆာငး

ဆငးေ်ခေတျေပ့လာသူဆိုလြ္ငး

“အကနး့ေရတျငး့ထဲက္၇

စကာ့မ္ဳိ့မေ်ပာနဲ႔”

ဒါမြမဟုတး

“အကနး့ေရတျငး့ထဲက္၇ ွါ့ဒလကးဆဵု့ စကာ့မ္ဳိ့မေ်ပာနဲ႔ေလကျာ”
လို႔၇

ေလြာငးေ်ပာငးဟနး႔တာ့၇

ပိတးပငးကာ

်ပကးရယးမႈမ္ာ့

လုပးတတးၾကပါတယးတဲံရြငး၈
အထူ့က်ဖငးံ

ေအရာေမ

အသိေပ့ခ္ငးတာကေတာံ

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ေခတး

မီၿပီ့ စျမး့ရညး်ပညးံဝေသာ ေလယာဥးအငးဂ္ငးမ္ာ့၌ဖျဵ႔ၿဖိဳ့လာမႈတျငး Pressure Ratio

အေလ့ခ္ိနးေလ္ာံခ္ႏိုငး်ခငး့တို႔သညး Compressor Blade မ္ာ့ကို Flutter

်မငးံတကးလာေစႏိုငး်ခငး့ႏြငးံ

်ဖစးေပ၍ေစႏိုငးေသာ်ပႆနာမြာ အဓိကအခနး့က႑အ်ဖစး

အေရ့ပါလာခဲံပါသညး၈ Blade မ္ာ့ခါရမး့်ခငး့မြာ ယငး့တို႓ အတျငး့၉်ဖစးေပ၍ေနေသာ Interaction

ႏြငးံ မတညးၿငိမးေသာ Aerodynamic

သကးေရာကးဝနးအာ့မ္ာ့ ေၾကာငးံ ်ဖစးေပ၍လာရပါသညး၈ ။ Aerodynamic သကးေရာကးဝနးအာ့မ္ာ့သညး အာ့ပ္ကး်ပယးသျာ့ႏိုငးသလို
ပိုမို၊လညး့ အာ့ေကာငး့လာႏိုငးပါသညး၈ Flutter

ႏြငးံ Limit Cycle Oscillation တို႓သညး အငးဂ္ငးကို ပ္ကးစီ့ေစနိုငးၿပီ့ ေလယာဥး

တျငးႀကီ့မာ့ေသာ ေနာကးဆကးတဆ
ျဲ ို့က္ဳိ့မ္ာ့ကိုလညး့ သကးေရာကးေစႏိုငး ပါသညး၈

ပဵု (ှ) Compressor Blades

ပဵု (ဿ) Flutter Boundaries Characteristics Map

ဂ္ကးအငးဂ္ငးဒီဇိုငး့်ပဳလုပးသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ
တညးေဆာကးပဵုတို႓အၾကာ့တျငး႐ြိေသာ Interaction
ဒီဇိုငး့်ပဳလုပးသူမ္ာ့သညး
အဘယးံေၾကာငးံဆိုေသား

Blade

မ္ာ့၌

Blade ၌

သငးံေတားေသာဒီဇိုငး့တစးခုရ႐ြိေစရနး
မ္ာ့ေၾကာငးံ Aeroelastic Effect

အထူႏြငးံအေလ့ခ္ိနးကို

အထူႏြငးံအေလ့ခ္ိနးသညး

ေလ္ာံခ္ၿပီ့

။၌

အငးဂ္ငး၌

စျမး့ပကာ့ႏြငးံ

ကို အဓိကထာ့စဥး့စာ့ရမညး်ဖစးသညး၈ ထို႓်ပငး

်မငးံမာ့ေသာစျမး့ရညးရ႐ြိေစရနး

Aeroelastic

ဖျဲ႔စညး့

အေ်ခအေနမ္ာ့အာ့

ဒီဇိုငး့်ပဳလုပးရပါမညး၈
ေ်ပာငး့်ပနးေ်ပာငး့လဲေစ

ႏိုငးေသာ ေၾကာငးံ်ဖစးပါသညး၈ အငးဂ္ငးစမ
ျ း့ရညးကို ်မငးံမာ့ေအာငး်ပဳလုပးရာတျငး အ႐ြိနး်မႇငးံ်ခငး့ႏြငးံေလ္ာံ်ခငး့ တို႓၉ Flutter Boundary မ္ာ့သညး
ပဵု

(ဿ)အတိုငး့

Flutter

်ဖစးေပ၍ေစႏိုငးပါသညး၈
်ဖစးေပ၍မႈအာ့

အထကးပါ

ေဖ၍်ပထာ့်ခငး့်ဖစးပါသညး၈

ပဵု(ဿ)သညး

Multi-Stage

Flutter

်ဖစးေပ၍မႈသညး

Compressor
ပဵု(ဿ)႐ြိ

တစးခုတျငး႐ြိသညးံ

Characteristics

Map

အေပ၍တျငး ေဖား်ပထာ့ေသာအမြတးမ္ာ့တျငး အလုပးလုပးမႈအေပ၍၉ မူတညး ေနပါသညး၈ Flutter ်ဖစးေပ၍မႈကို ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ (Point-4&5)
Unstalled Supersonic Flutter, (Point-1) Subsonic/Transonic Stalled Flutter, (Point-3)Supersonic Stalled Flutter ႏြငးံ (Point-6)

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

Choke Flutter ဟူ၊ ချဲ်ခာ့ႏိုငးပါသညး၈ Supersonic Flutter သညး ပဵု(ဿ)ပါ အငးဂ္ငးလညးပတးေစရနးအတျကး ဒီဇိုငး့အရ သတးမြတးထာ့ေသာ
Operating Line တျငး်ဖစးေပ၍ေၾကာငး့ မြတးသာ့ထာ့ရနးလိုအပးပါသညး၈
ေခတးမီအငးဂ္ငးမ္ာ့တျငး Blade Flutter
စိနးေခ၍မႈမ္ာ့စျာ႐ြိေနပါသညး၈

Gas-turbine

်ဖစးေပ၍မႈအာ့ခနး႓မြနး့ရာ၉ ဒီဇိုငး့်ပဳလုပးစဥးမြပငး အလျနးခကးခဲ ေသာ်ပႆနာမ္ာ့ႏြငးံ

အငးဂ္ငးထုတးလုပးေသာစကး႐ဵုမ္ာ့၉

စဵနမူနာအေန်ဖငးံ

ယခငးစမး့သပးခံဲေသာ

လကးေတျ႔

လုပးေဆာငးမႈ အခ္ကးအလကးမ္ာ့အေပ၍တျငးအေ်ခခဵ၊ Blade Flutter ်ဖစးေပ၍မႈကို ခနး႓မြနး့ၾကပါသညး၈ ထိုစမး့သပးမႈ အခ္ကးအလကးမ္ာ့သညး
။တို႓ႏြငးံဆကးစပး ေသာ Blade
အနာ့ကျပးမပါေသာ

Blade

မ္ာ့အတျကးခနး႓မြနး့ရာတျငး တိက္ၿပီ့စိတးခ္ရပါသညး၈ သို႓ေသား Blade အမ္ဳိ့အစာ့အသစးမ္ာ့ (ဥပမာ-

မ္ာ့၇Steam

Turbine

Blade

မ္ာ့၇

သငးံေတားေသာလကးေတျ႔စမး့သပးခ္ကးမ္ာ့ မ႐ြိေသ့ေသာေၾကာငးံ Flutter

႐ႈပးေထျ့ေသာပဵုသ႑ာနး႐ြိသညးံ

Blade

မ္ာ့)

အတျကးမူ

ခနး႓မြနး့မႈကို ်ပဳလုပးႏိုငး်ခငး့ မ႐ြိေသ့ပါ၈ ထို႓ေၾကာငးံ Flutter

ခနး႓မြနး့မႈတျငး Numerical Simulation မ္ာ့်ပဳလုပး်ခငး့်ဖငးံ တို့တကးလာခဲံပါ သညး၈
Aeroelastic

တညးၿငိမးမႈဆနး့စစးခ္ကးမ္ာ့တျငး

်ဖစးႏိုငးေ်ခ႐ြိေသာနညး့လမး့မ္ာ့ထဲမြတစးခုမြာ

(Energy

Balance

Method)

စျမး့အငးမြ္တေအာငး်ပဳလုပးေပ့ေသာနညး့လမး့ပငး ်ဖစးပါသညး၈ သို႓ေသား Blade မ္ာ့အၾကာ့်ဖစးေပ၍သညးံ ေလစီ့ေၾကာငး့ Interaction မ္ာ့ကို
ချဲ်ခမး့စိပး်ဖာေလံလာရနး ခကးခဲေသာ ်ပႆနာ ေၾကာငးံ အဆိုပါနညး့ပညာသညး Gas-turbine အငးဂ္ငးစကး႐ဵုမ္ာ့တျငး တို့တကး်ပညးံစဵု
ရနး ေဝ့ကျာေနပါေသ့သညး၈ အဆိုပါ ခ္ဥး့ကပးမႈနညး့လမး့အရ စဥး့စာ့ရာတျငး ေအာကးပါညီမြ္်ခငး့်ဖငးံ ဦ့စျာအသဵု့်ပဳႏိုငးပါသညး၈

Blade Surface Deflection
အထကးပါညီမြ္်ခငး့ကိုအသဵု့်ပဳ၊

Ae ro d ynami c

D a mp in g

ကိုတျကးခ္ကးႏိုငးပါသညး၈

မ္ာ့အၾကာ့တျငး႐ြိေသာ မတညးၿငိမးသညးံAerodynamic ဆနး့စစးမႈအရ မတညးၿငိမးေသာေလထု ဖိအာ့

တျကးခ္ကးမႈ

တျငး

B lad e

ကိုရ႐ြိပါသညး၈ ထို႓ေနာကး

Blade တစးခု၌ Oscillation Period အတျငး့႐ြိလုပးအာ့ (Work) ကို တျကးခ္ကးရာတျငး ေအာကးပါညီမြ္်ခငး့ကိုအသဵု့်ပဳပါသညး၈

ဤေနရာတျငး

သညး Oscillation Period ်ဖစးၿပီ့

Blade မ္ကးႏြာ်ပငး၌ အလ္ငး်ဖစးပါသညး၈
သညးတညးၿငိမးမႈ (Stable) ်ဖစးေနၿပီ့

သညး Blade ၌ မ္ကးႏြာ်ပငး ်ဖစးပါသညး၈

သညး Flutter ်ဖစးေပ၍သညးံ အေ်ခအေန်ဖစးၿပီ့ အကယး၊

သညး

သညး သုညထကးႀကီ့ပါက Blade

သညး သုညေအာကးငယးပါက တညးၿငိမးမႈမ႐ြိႏိုငးပါ၈ Aerodynamic Damping အရဆိုပါလြ္ငး

်ဖစးမညးဆိုပါက Damping တနးဖို့အႏႈတး်ဖစးေသာေၾကာငးံFlutter ်ဖစးေပ၍ပါမညး၈

ပဵု (၀) Aerodynamic Damping
Navier-Stokes Equation အေပ၍အေ်ခခဵ၊ Aerodynamic Damping Work ကို မတညးၿငိမးေသာ ေလစီ့ေၾကာငး့ေလံလာ
ဆနး့စစးမႈႏြငးံ တျကးခ္ကးမႈအစီအစဥးမ္ာ့သညး ပဵု (ဿ) (curves 4 and 5) တျငးေဖ၍်ပထာ့သညးံအတိုငး့ Unstalled Flutter တျကးခ္ကးမႈအတျကး
်ပညးံစဵုမြနးကနးပါသညး၈ သို႓ေသား ပို၊စဵ်ပဳထိုကးေသာ Flutter အမ္ဳိ့အစာ့မ္ာ့မြာ ပဵု (ဿ)ပါအတိုငး့်ဖစးေသာ (curves 1 and 3) Subsonic and
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

Supersonic Stall

Flutter

အမ္ဳိ့အစာ့တို႓်ဖစးၾကပါသညး၈

Stall Flutter

်ဖစးေနခ္ိနးအတျငး့၉

မ္ာ့သညး ေလစီ့ေၾကာငး့မ္ာ့ ကျဲကျာသျာ့်ခငး့၇ စုဆဵုလာ်ခငး့တို႓ႏြငးံအတူ ်ဖစးေပ၍ေနပါသညး၈

Blade

တစးခုခ္ငး့စီ၌

လႈပး႐ြာ့မႈ

ဤကဲံသို႓ေသာ

်ဖစးစဥးမ္ာ့အာ့ (Ansys CFX, Fluent, Star-CD) အစ႐ြိေသာ Computational Fluid Dynamic (CFD)
သေကၤတမ္ာ့ကိုအသဵု့်ပဳ၊ ပဵုေဖား်ပသရနးမြာ အလျနးခကးခဲပါသညး၈
ပထမအခကးအခဲအေန်ဖငးံ

ေလစီ့ေၾကာငး့မ္ာ့ကျက
ဲ ျာ်ခငး့မြာ

မတညးၿငိမးမႈ

အလျနးမ္ာ့ပါသညး၈

ဒုတိယအေန်ဖငးံ ေလစီ့ေၾကာငး့မ္ာ့ ကျက
ဲ ျာ်ခငး့ႏြငးံစုဆဵု်ခငး့တို႓သညးလညး့ ႏြစးမ္ဳိ့ႏြစးစာ့စတငး်ဖာထျကးသညးံ
ေလစီ့ေၾကာငး့အမ္ဳိ့အစာ့်ဖစးေသာ
အဆငးံတိုငး့တျငး

အခကးအခဲ်ဖစးပါသညး၈

အလျနးအေသ့စိပး်ပဳလုပးရ်ခငး့ႏြငးံ

ဆိုလိုသညးမြာ Stall Flutter

။တို႓အာ့

စျမး့ရညး်ပညးံဝေသာ

မြနးကနးစျာသ႐ုပးေဖား်ပသရနးမြာ
ကျနးပ္ဴတာမ္ာ့

်ဖစးေပ၍မႈအာ့ နကး႐ႈိငး့စျာနာ့လညးရနးႏြငးံ Modeling

လိုအပးပါသညး၈

နညး့ပညာအသစးမ္ာ့အာ့

ႀကိဳဆိုဖိတးေခ၍ ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈

rsgi2011. sites/rsgi2011.cosmos.ru cosmos.ru/

အလငး့ေရာငး ်ပနး႓ႏ႓မ
ြဵ ႈ ပမာဏ အာ့တိုငး့တာ်ခငး့ ( Measurement of Illuminance)
SI Unit— Lux ဟု သတးမြတး်ပီ့ Symbol မြာ ( lx ) ်ဖစးသညး၈
တစးယူနစး ဧရိယာတျငး အလငး့ပမာဏ မညးမြ္ရြိသညးကို ေဖား်ပေသာ Unit ်ဖစးသညး၈ အလငး့ပမာဏမြာ ပဵုေသ်ဖစးပါက
ဧရိယာၾကီ့မာ့လာ သညးႏြငးံအမြ္ အလငး့်ပနး႓ႏြဵ႓မႈမြာ ပို၊နညး့သျာ့မညး ်ဖစးသညး၈ ထို႓ေၾကာငးံ အလငး့ပမာဏ Illuminance

မြာ ဧရိယာ

ႏြငးံ ေ်ပာငး့်ပနး အခ္ိဳ့က္ သညး၈
1 lux = 1 lumen/ meter2 = 1 cd. sr. m-2
ေအာကးပါဇယာ့တျငး အလငး့ပ္ဵ႔ႏြ႓မ
ဵ ႈႏႈနး့မ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့သညးIlluminance

Surfaces illuminated by:

10−4 lux

Moonless, overcast night sky (starlight)

0.002 lux

Moonless clear night sky with airglow

0.27–1.0 lux

Full moon on a clear night

3.4 lux

Dark limit of civil twilight under a clear sky

50 lux

Family living room lights (Australia, 1998)

80 lux

Office building hallway/toilet lighting

100 lux

Very dark overcast day

320–500 lux

Office lighting

400 lux

Sunrise or sunset on a clear day.

1,000 lux

Overcast day; typical TV studio lighting

10,000–25,000 lux

Full daylight (not direct sun)

32,000–130,000 lux

Direct sunlight

အလငး့ေရာငးပ္ဵ႔ႏြဵ႔မႈ ပမာဏအာ့ တိုငး့တာသညးံ ကိရိယာ Lux meter

အေသ့စိတးဆကးလကးေလံလာရနး - http://en.wikipedia.org/wiki/Lux

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

(ှ)
ဒီေန႔

ဘာေၾကာငးံမြနး့မသိ

ကျ္နးေတား

ေစာေစာႏုိ့ေနသညး၈

ဘယးလိုမြ

ဆကးမအိပးခ္ငးေတာံတာလညး့

ေသခ္ာေနတာမုိ႔

မ္ကးႏြာသစး ၇ သျာ့တုိကး်ပီ့ လကးဖကးရညးဆုိငးဘကး ထျကးလာခဲံသညး၈ ငိုကးစိုကး ငိုကးစိုကး ေလြ္ာကးလာလုိ ႔မြ ေ်ခလြမး့တစးရာ မေက္ားေသ့
ဘုရာ့ပနး့စညး့တစးဖကး၇ ေစ့္်ခငး့တစးဖကးကိုငးထာ့ေသာ ကၽျနးေတားံအေမကုိေတျ႔သညး၈ အေမက ကျ္နးေတားံကုိ မ်မငးပါ၈ တစးဖကး်ခဵထဲ
ကုိ ေင့ေနသညး၈ အစကခဏတ်ဖဳတး ေင့ေနတယးထငးေသားလညး့ အေမံမ္ကးလဵု့က အဲဒီ်ခဵထဲက မချာ၈ တေမံတေင့ကို

ၾကညံးေနတာ

်ဖစးသညး ၈
ဘာမ္ာ့်ဖစးလုိ႔ပါလိမးံလုိံ ကျ္နးေတားေတာငး စိတးွငးစာ့သျာ့သညး ၈
ဒါေၾကာငးံ ခပးပ္ငး့ပ္ငး့ ေလြ္ာကးေနေသာ ကၽျနးေတားံကိုယးကၽျနးေတား အရြိနးတငးရငး့ အေမနာ့ အသာကပးသျာ့လိုကးသညး ်ပီ့ေတာံ
အေမၾကညးံေနရာဆီ မ္ကးလဵု့အၾကညံးကို ပို႔လုိကးသညး ၈
" ေၾသား "
ကျ္နးေတာံး အာေမဋိတးသဵ တုိ့တုိ့ေလ့ ထျကးသျာ့သညး ၈
ကျ္နးေတား်မငးလိုကးရတာက အွါေရာငး တစးလိုငး့တညး့ ဘျဲ႔ွတးစွ
ဵု တးထာ့ေသာ အငးဂ္ငးနီယာေလာငး့ အစးကိုၾကီ့တစးေယာကး၈
ရငးဘတးထဲ ဘာမြနး့မသိေသာ ခဵစာ့မႈ ပါ့ပါ့ေလ့ တစးခုက မသိမသာေလ့ ပျတးတုိကးသျာ့သညး၈ ဆကးမၾကညံးခ္ငးေတာံတာ ေသခ္ာေန
တာမုိ႔

တိတးတိတးေလ့

လြညးံထျကးလာခဲံမိသညး၈

ထူ့ဆနး့လျနး့တာလာ့ေတာံမသိ၈

အေမံေနာကးေက္ာက

ချာလာရခ္ိနးတျငး

ကၽျနးေတားံေ်ခလြမး့ေတျ က ေလ့လဵေနခဲံသညး ၈
——————————————————————————————————————————————(ဿ)
ကၽျနးေတား အ်ပငးေ်ဖ (external) စ်ဖစးေတာံ တကယးံကုိ မေနတတးမထိုငးတတး၈ ဒီေလာကးထိ ်ဖစးမယး ထငးမထာ့တာမုိ႔
အခဵရလညး့ခကးေနခဲံသညး၈ သူငယးခ္ငး့ေတျေရြ႔မြာေတာံ ေအ့တိေအ့စကး ေန်ပခဲံေသားလညး့ တကယး လကးေတျ႔မြာေတာံ စိတးပ္ကးေနခဲံ

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

မိပါသညး၈
အေမကို ေ်ပာ်ပေတာံ external ဆုိတာကို အေမကနာ့မလညးရြာ ၈ ဒါေပမယးံ သူ႔သာ့ ကၽျနးေတား ေက္ာငး့မသျာ့ရေတာံဘူ့
ဆုိေတာံ မ္ကးလဵု့ေလ့ ပုတးခတး ပုတးခတးႏြငးံွငးေ်ပာသညး ၈
" ေက္ာငး့ထုတးခဵလုိကးရတာလာ့ ငါံသာ့ရယး "
" အဲလုိလဲ မဟုတးဘူ့ အေမရာ ၇ သာ့ စာေမ့ပျဲေ်ဖချငးံေတာံရြိပါတယး ၇ အခုက ေန႔တုိငး့ ေက္ာငး့သျာ့ေနစရာမလုိေတာံဘူ့ေပါံ အဲလို... "

အေမံအသဵ တိတးသျာ့သညး၈ နာ့လညးတတးေသာ အေဖက " ဒီႏြစး ေသခ္ာေလ့လုပးေပါံကျာ " လုိ႔ ေ်ပာသညး၈ ကျ္နးေတား
အဲဒီညက

ေတားေတားနြငံးအိပးမရ၈

လူ့လိုကးလြိမးံလုိကး

ေတျ့လိုးကးညစးလိုးကးနြငံး

အေတားေလ့ညဥးံနကးမြ

အိပးေပ္ားသျာ့သညး၈

ကၽျနးေတားေမြ့လို႔မြ သိးပးမၾကာေသ့ ၇ အေဖအသဵက ေငါကးဆကးဆကး ထျကးလာသညး၈
" မငး့က ခုထိ မအိပးေသ့ဘဲ ဘာ်ဖစးလုိ႔ မီ့ပူတုိကးေနတာလဲ၇ ေနာကးေန႔မြတုိကးလဲ ရတာပဲကို "
" ေၾသား .. ေတားံသာ့အကၤ္ီအ်ဖဴေတျေလ ၇ ေက္ာငး့ွတးစဵုေတျဆုိေတာံ တျနး႔ကုနးမြာစို့လို႔ေတာံ "
" ဟာ .. ဟုိက ေက္ာငး့မသျာ့ရေတာံပါဘူ့ဆိုေနမြ ... မငး့က ဘာလို႔ အေရ့တၾကီ့လုပးေနရတာလဲ "
အေဖံအသဵက ေငါကးသာေငါကးလိုကးရေသားလညး့ စိတးမေကာငး့်ခငး့ေတျ ေရာယြကးေနသညး၈ အေမဘကးကေတာံ ဘာသဵမြ ထျကးမလာ၈
"

အရငးလုိပဲမြတး်ပီ့

ပဵုမြနးအတုိငး့ေလ့တိုကးမိေနတာပါေတား"

လို႔

အေမ်ပနးေ်ပာခ္ငးေနတာ

ကျ္နးေတားသိသညး၈

သို႔ေသား

ကျ္နးေတားံရငးဘတးက လကးခဵနုိငးစမ
ျ း့ မရြိပါ၈ ကျ္နးေတားံရံေ
ဲ န႔စဥး်ဖတးသနး့မႈ ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့သညး အရငးလိုပဲ မဟုတးေတာံတာ အေမံကို
သိေစခ္ငးမိပါသညး၈
—————————————————————————(၀)

စာေမ့ပျဲနီ့ေတာံ

ကျ္နးေတား

ေက္ာငး့ကုိ

တစးေခါကးေရာကးသညး၈

ဒီအေဆာကးအဦ့၇

ဒီစာသငးခနး့၇

ဒီခုဵနြငးံဒီအပငးေတျ

ပငး်ဖစးေသားလညး့ ကျ္နးေတားနဲ႔ အဲဒီအရာေတျရဲံအၾကာ့မြာ စညး့တစးခု်ခာ့ေနသလို ခဵစာ့ရသညး၈ ပုိဆုိ့တဲံအခ္ကးက အတနး့ေဖားေတျ
မတူေတာံတာ်ဖစးသညး၈ ကုိယးံေအာကးႏြစးႏြစးေလာကးငယးေသာ ကေလ့ေတျနြငးံ ဟနးခ္ကးညီညီအဆငးေ်ပဖုိ႔ ကျ္နးေတားံအာ့ထုတးမႈတခ္ဳိ႔က
သိပး်ပီ့မပီ်ပငးလြ၈ ေယာငးေတာငးေတာငးနြငးံ ကျထ
ဲ ျကးေနသညး၈ ေဘားဒါအေဟာငး့ၾကီ့ေတျဆီသျာ့ေတာံလညး့ သူတို႔အခနး့က စာသငးေန
သညး ဆုိေတာံ မ်ဖစးမေနကူ့ရမညးံ မြတးစုအခ္ဳိ႔ကုိ မိတၱဴဆုိငးရြိရာ ဆီသို႔ တစးေယာကးထဲပဲ ယူလာခဲံသညး ၈
" ငါ်ဖငံး အဲဒီအကုိၾကီ့ကို မ်မငးဖူ့ပါဘူ့ ၇ ဘယးသူလဲ ဟ "
"ငါလဲ မသိဘူ့ ေလ ၇ ဒုိပိ တုိ႔ေ်ပာတာေတာံ အဲဒါ external " တဲံ ၈
ကၽျနးေတား ထျကးမသျာ့ရေသ့တာ ေကာငးမေလ့ေတျ သိပဵုမရ ၇ သူတုိံဘာသာသူတုိ႔ ကျိစိကျစ ေ်ပာေနၾကသညး ၈ " external "
မုိ႔လို႔ " external " ေ်ပာခဵရတာ ်ဖစးေသားလညး့ ကျ္နးေတားံရငးဘတးထဲ "နငးံခနဲ " ်ဖစးသျာ့သညး၈
လမး့မြာ ေလြ္ာကးလာရငး့ ကျ္နးေတားံ နာ့ထဲ " အဲဒါ externalေလ " ဆုိတဲံတီ့တုိ့သဵက ေဖ္ာကးမရ၈
စာေမ့ပျဲဆုိေသာ သကးမံအ
ဲ ရာက ေက္ာင့းသာ့အခ္ငး့ခ္ငး့ရဲံ အဆငးံအတနး့ဆုိတာကို ချဲပစးနိုငးသလာ့၈ အခ္ိနးနြစးနြစး ဆိုေသာရႈဵ့နိမံးမႈ
ကေရာ

်ခာ့နာ့်ခငး့တဵတုိငး့ေတျ

ပုိ်မငးံလာေစသလာ့၈

ကျ္နးေတားမသိပါ၈

ကၽျနးေတားသိသညးမြာ

ေွွါ့စ

်ပဳလာေသာ

ကျ္နးေတားံ

အိပးမကးေတျနြငးံ တ်ဖညး့်ဖညး့ၾကီ့ရငးံလာေသာ ကၽျနးေတားံအသကးေတျပငး်ဖစးသညး၈
—————————————————————————————————————(၁)
First semester စာေမ့ပျေ
ဲ ်ဖ်ပီ့ေတာံ ကျ္နးေတားံေမြ္ားလငးံခ္ကးေတျက ပို်ပီ့ အေရာငးမြိနးလာသညး၈ သဲထဲ ေရသျနးတာမြ ေရကျကး
အရာေလ့ က္နးေကာငး့က္နးနုိငးေပမယးံ၇ ကျ္နးေတားံစိတးဓါတးခန
ျ းအာ့ေတျကေတာံ အစအနေတာငးမက္နးခ္ငးေတာံ၈
စိတးညစးညစးနြငးံ ကျ္နးေတား ကျနးပ္ဴတာေရြ႔မြာ အခ္ိနး်ဖဳနး့မိသညး၈ Game ေပါငး့မ္ာ့စျာကို ကစာ့ရငး့ ကျ္နးေတားံနာရီလကးတဵေတျကို
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

သုဵ့စျဲပစးမိသညး၈
——————————————————————————————————————
(၂)
တစးည …
လေရာငးခပးမြိနးမြိနးနြငံး ထိုတစးညက ကျ္နးေတား အငးတာနကးသဵု့ေနခဲံသညး၈ အမြတးမထငးပငး စိတး ွငးစာ့စရာေကာငး့ေသာ အညႊနး့ေလ့ေတျ
ႏြငးံ ဇာတးလမး့တုိ အငးတာနကးဆိုဒးကေလ့တစးခု ကျ္နးေတားေတျ႔သညး၈ ဘာရယးလုိ႔ မဟုတးဘဲ ရုပး်ပလြေလာကးမညးထငးေသာ ဇာတးလမး့တုိ
တစးခုကို click လိုကးမိသညး၈ ဇာတးလမး့ေလ့က တုိတုိေလ့၇ ငါ့မိနစးစာေလာကးပငး ရြိမညးမထငး ၈
ခ္ာလီခ္ကးပလငးလို

ွတးထာ့ေသာ

လူတစးေယာကး၇

တစးရာေလာကးရြိမညးထငးေသာ

ပရိသတးအလယးမြာ

ရြိေနသညး၈

သူ႔မ္ကးနြာက ခပး်ပဵဳ့်ပဵဳ့၈ ဇာတးလမး့စလုိ႔ သိပးမၾကာ၇ ထိုသူက သူ႔အိတးထဲမြ ပိုကးဆဵတစးရက
ျ းကုိ ဆျထ
ဲ ုတးလိုကးသညး၈ ကျ္နးေတား ကိုငးဖူ့လို႔
မဟုတးေသားလညး့ သူ႔အေ်ပာကို နာ့ေထာငး်ပီ့သိလိုကးတာေတာံ အဲဒီပိုကးဆဵက ေဒ၍လာႏြစးဆယးပငး၈
သူက " ဒါကုိ လုိခ္ငးတဲံသူ လကးေထာငး "ဟု အရႊနး့ေဖာကးသညး၈ ပရိသတးထဲမြလကးေတျအမ္ာ့ၾကီ့ ထျကးလာသညး၈
ေနာကး … ခုနပိုကးဆဵကုိ လဵု့ေခ္ပစးးသညး၈ ်ပနး်ဖနး႔လိုကးေတာံ စုတး်ပဲမသျာ့ေပမယးံ တျနး႔ရာေၾကရာေတျနဲ႔ ဗရပျ ၈
ဒီအခ္ိနးမြာလညး့ သူက ထပးေမ့သညး၈
" လိုခ္ငးတဲံသူ လကးေထာငးပါဦ့ "

ပရိသတးထဲက လကးေထာငးတဲံသူအခ္ဳိ႔ ရြိေနဆဲ ်ဖစးသညး၈
အမြတးမထငး ခုနက ပိုကးဆဵကုိ ေအာကးကသဲ်ပငးထဲ လႊတးခ္လုိကးသညး ၈ ်ပီ့ေတာံ သူ ႔ဖိနပးနြငးံ ဖိနငး့သညး၈ နငး့လို႔အာ့ရေလာကး
်ပီဆုိမြ ပိုကးဆဵကို်ပနးေကာကး်ပီ့ ပရိသတးဘကးကုိ ်ပသညး ၈ သဲေတျ ဖုနးေတျနြငးံ ေဒ၍လာနြစးဆယးက ညစးပတးေပပျလို ႔၈
" လုိခ္ငးတဲံသူရြိၾကဦ့မလာ့ဗ္ာ "
သူ႔စကာ့သဵက သေရားသဵ ခပးပါပါ၈ သို႔ေသား အဵံၾသဖျယးေကာငး့လိုကးေအာငးပငး လကးေထာငးသူတစးေယာကး ရြိေနခဲံသညး၈
ခ္ာလီခ္ကးပလငး မ္ကးခဵု့ပငးံသျာ့်ပီ့ သူ႔ဆီကမိုကးကရုိဖုနး့ကို လကးေထာငးသူထဵ ကမး့ေပ့လိုကးသညး၈
" ဒီေလာကး စုတး်ပတးတျနး႔ေၾကေနတဲံ ပိုကးဆဵကုိ ဘာ်ဖစးလုိံ ခငးဗ္ာ့ လိုခ္ငးရတာလဲ ? "
သူ႔ေမ့ချနး့အဆဵု့ လကးေထာငးသူက ရုိ့ရို့ေလ့ ်ပနးေ်ဖသညး ၈
" ဘာေတျ ဘယးလို်ဖစး်ဖစး ေဒ၍လာနြစးဆယးက ေဒ၍လာနြစးဆယးပမ
ဲ ုိ႔ပါ၇ တနးဖို့ေ်ပာငး့မသျာ့လုိ႔ပါခငးဗ္ာ "
ဇာတးလမး့က အဲဒီမြာတငး ်ပီ့သျာ့သညး၈
ေခါငး့စဥးကို ၾကညးံမိေတာံ " Value is nothing changing " တဲံ ၈
——————————————————————————————(၃)
အခ္ိနးဆယးမိနစးေလာကးၾကာသျာ့သညး၈ ကျ္နးေတားကျနးပ္ဴတာေရြ႔က မထနုိငးေလာကးေအာငး မြငးသကးမိေနဆဲ၈
ကျ္နးေတားဆုိေသာ external ေက္ာငး့သာ့ကလညး့ ေဒ၍လာနြစးဆယးတနးနဲ႔တူေနသညး မဟုတးပါလာ့၈ ေလာကအိတးေထာငးထဲက
စစထျကးခ္ငး့က ကျ္နးေတားံအသိုကးအ်မဵဳေလ့သညး သစးလျငးမႈေတျ ွိုငး့ရဵ်ပီ့၇ လတးဆတးမႈေတျ ေွ်ဖာေနခဲံသညး၈ ဒါေပမယးံ ဒုက၏ေတျနဲံ
တျနး႔ေၾကလာခ္ိနးမြာ ေဒ၍လာနြစးဆယးလို တနးဖို့မေလ္ာံေအာငး ဘာေၾကာငးံ ကျ္နးေတားမလုပးနိုငးခံတ
ဲ ာလဲ၈ အရြဵ့ေ်ခဖွါ့ေအာကး ဖိနငး့ခဵေနရ
ခ္ိနးမြာ ဘာေၾကာငးံ ကျ္နးေတား မထိနး့သိမး့နုိငးခဲံရတာလဲ ? အကယး၊သာ ်ဖစးလာသမြ္ကို ၾကဵဵ ႔ၾကဵ႔ခဵရငးဆုိငးနုိငးခံဲမညးဆုိလြ္ငး... ... ...

ကျ္နးေတားံ မ္ကးနြာေပ၍ အလငး့ရိပးေလ့တစးရိပး " ်ဖတးခနဲ " ေ်ပ့သျာ့သညး ၈
ကျ္နးေတား

ေဒ၍လာနြစးဆယးတနးလို

က္ငးံမညး၈

ၾကဵဳလာသမြ္

ကဵၾကမၼာလကးသီ့ပုနး့ေတျကို

စိတးဓါတးမာမာနြငးံ

ရငးဆုိငးမညး၈

အခ္ိနး်ဖဳနး့တာေတျေလြ္ာံမညး၈ လိုအပးခ္ကးေတျကို ်ပဳ်ပငးမညး၈ ကျ္နးေတားံဘ ွ ၇ ကျ္နးေတားံပနး့ခ္ီကာ့ကုိ တနးဖို့လြလြ ေဆ့သာ့ၾကျၾကျ
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

်ဖစးေအာငး ေရ့်ခယးမညး၈
ေမြာငးမိုကး်ခငး့ေတျ ထပးအလာမခဵေတာံ ၈
အဆငးမေ်ပမႈေတျ ဖိနငး့မခဵေတာံ ၈
အေဖံသကး်ပငး့ခ္သဵေတျ အဆဵု့သတးေစရမညး ၈
အေမံ မီ့ပူအို့သဵေလ့ေတျ ်ပနးညဵေစရမညး ၈
သိပးမၾကာလြေသာ အခ္ိနးအတုိးငး့အတာတစးခုတျငး အွါေရာငးတစးလိုငး့တညး့ ဘျဲ႔ွတးစဵုသညး ကျ္နးေတားံပခဵု့ေပ၍တျငးရြိေနေစရမညး၈
—————————————————————————————(၄)
နာရီကို ေမာံၾကညးံေတာံ ဆယးံနြစးနာရီထုိ့်ပီ ၈ ရငးထဲတျငးပူေႏျ့ရြိနး့်မေန၊လာ့မသိ၇ အေတားနြငးံ အိပးမရ၈ ထိုအခ္ိနးတျငး လမး့ေဘ့
အုတးခဵုမြ လူငယးတစးသိုကးဂစးတာတီ့၊ ွိုငး့ဖျဲ႔သီဆိုေနၾကေသာ သီခ္ငး့သဵသဲံသဲံကို ၾကာ့ေနရသညး၈ ခါတုိငး့ အိပးမရလြ္ငး နညး့မ္ိဳ့စဵု်ဖငးံ
က္ိနးဆဲတတးေသားလညး့ ထုိေန႔က သီခ္ငး့ေလ့ကိုေတာံ်ဖငးံ ကျ္နးေတားနာ့ေထာငးရတာ နာ့ွမြာခ္ဳိ်မိနးသာယာေနခဲံပါသညး၈ အသဵမထျကးဘဲ
လိုကးညညး့ေနရတာပငး အရသာကို ရြိလို႔...၈
" ..... သူငယးခ္ငး့ ေရြ႔ဆကးမငး့ဘွဟာ အ်မဲခ္ဳိ်မိနးပါေစ ... ေအာငး်မငးပါေစ ...
တစးခါတစးရဵမြာ ခါ့သညး့လဲ ေက္ား်ဖတးလိုကးေပါံေလ .......
ဟိုအရငးအခ္ိနးက ေၾကကျ်ဲ ခငး့ မငး့မ္ကးရညး ်မစး်ပငးက္ယးမြာ ေမ္ာ ...
ပငးလယးထိ စီ့ပါေစ အာ့တငး့ကာ ေလြ္ာကးေလ ..... .... "
သီခ္ငး့သဵဟာ ညရဲံ ေလေ်ပနဲ႔အတူ ပ္ဵ႔လျငးံေနဆဲ ....၈
ကၽျနးေတားံစိတးေတျ ရႊနး့စိုလတးဆတးေနဆဲ .... ၈

White Devil

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ေအသငးခ္ဳိေဆျကေတာံ

“်ပႆနာမရြာနဲ႔ေနား”

တဲံ၇

ဒါေပမဲံကိစၥမရြိပါဘူ့ေလ

သူကလညး့ကိုယးံကိုရညးရျယးၿပီ့ ေ်ပာတာမဟုတးသလို ေအရာကလညး့ သူ႓ကို ်ပႆနာသျာ့ရြာ
တာမြမဟုတးတာေနား၈ အဆငးမေ်ပလြတာေတျအတျကး ဘွငးေလ မက္လို႓ကေတာံ ွငးရြညးရ
မြာပဲဆိုတဲံအက္ငးံက စဲျေနၿပီဆိုေတာံ အခုလညး့ ်မငးေနရတာကို ေ်ပာခ္ငးမိတာေပါံ၈
်ပႆနာရဲ႔အစကေတာံ တ်ခာ့မဟုတး ်မနးမာ အငးဂ္ငး
နီယာဖိုရမးအတျကး

စာမူမ္ာ့လိုအပးေနတာပဲ်ဖစးပါတယး၈

ဒီႏြစး

(အငးဂ္ငးနီယာဆိုသညးမြာ၈)၇
အငးဂ္ငးနီယာ၈)

အတျကး MEF ရဲ႔ ႏြစးပတးလညးစာေစာငးထုတးဖို႓ အေရ့ဟာ အေ်ခ

အစ်ပဳတဲံ

ရြိတဲံ၇

အေနအရ ေနာကးက္ေနရေပမယးံ စိတးဇျဲသနးသနးနဲ႔

ကိုယးံဖကးကလညး့
ဖို႓

ေတျ့ရငး့

်မငးေတျ႔ေလံ

ေအရာအခုေ်ပာလိုတဲံ

ဆိုေပမဲံ

အ်မနးစာမူေပ့ႏိုငး

အငးဂ္ငးနီယာ၇

ေခါငး့စဥးမ္ာ့နဲ႓

အရာေလ့ဟာ

ထုတးဖို႓ ႀကဵေနၾကတာအမြနးပဲ ဆိုေတာံ

(ေအား…

အခုမြ

သတိတရတငး်ပ်ဖစးတာ

်ပႆနာတစးခုအသျငး

စိမွ
းံ ငးစဲျေနတာက

မႏြစးကစာေစာငးကိုလညး့

ဒီအေၾကာငး့

စိတးထဲ

ကာလၾကာရြညးေနၿပီ်ဖစး

ပါတယး၈

တစးေက္ာံ်ပနး ဖတး်ဖစးခံပ
ဲ ါတယး၈

အငးဂ္ငးနီယာတို႓ရ႔ဲ

မႏြစးက စာေစာငးမြာ စီစဥးတငးဆကး

စရိုကး

သဘာွကို တစးေစံတစးေစာငး့ ေဖားက္ဴ့

ထာ့တဲံလကးရာေတျ အရမး့ကိုေသသပး သပးရပး

လြစးဟလိုဟနးရြိတဲံ ဒီထို့ဇာတး ဇာတး

လြပေနသလို

လမး့အဖဲျ႔ေလ့ကို

က႑ေတျ

အဖို့တနးအက္ဳိ့်ပဳ

အစဵုအလငးေၾကာငးံ

တွႀကီ့ဖတးရႈခဵစာ့

အေၾကာငး့

ႏြစးသကးအာ့ရစျာ

ရရြိခံရ
ဲ ၿပီ့

မ္ာ့မ္ာ့မြာ

ွိုငး့ွနး့ပဵံပို့ကူညီ

အေကာငးအထညးေဖားၾကသူေတျအာ့လဵု့ရဲ႔

ဘယးဟာက

ေက့္ဇူ့တရာ့မ္ာ့ကို

ဆငး်ခငးသတိထာ့ ေလ့စာ့မိပါတယး၈

ဆိုၿပီ့…….

နညး့နညး့
ေ်ပာ

မိေလမလာ့ အေသအခ္ာ စဥး့စာ့ခဲံပါေသ့တယး၈ မသငးံေတား

အသီ့သီ့အတျကး
ဆကးႏယ
ျ းမႈမရြိတဲံ

လို႓ေ်ခရာခဵႏိုငးဖို႓

ရြိေနတတးတာကိုလညး့

ႀကိဳ

လူသဵု့ဦ့မြာ

အခ္ငး့ခ္ငး့

အငးဂ္ငးနီယာတစးဦ့

ပါွငးေန

ဘာသာေရ့

ဦ့ေဆာငးလမး့်ပ

ပုဂၐိဳလးတစးဦ့က အလျနးတရာ႐ိုငး့စိုငး့ယုတးမာ မသမာမႈ (ကာမ

အေတျ့မြာဘယးသူ႓ကို

သေဘာထာ့လို႓မဟုတးပါဘဲ

ေသဒဏးအ်ပစးေပ့ခဵရမညးံ

တခ္ဳိ႔မူကေ
ဲျ တျမြာ

@@@@@@@@@@

သကးဆိုငးရာအ်ပစး

တာပါပဲ၈

တာမဟုတးပါဘူ့လို႔ေတျ့မိလို႔ ေရ့ၾကညးံလိုကးပါၿပီေနား၈)

နာေစရယးလို႓

မူရငး့က္တယး

တူညီတဲံအေ်ခခဵေက္ာရို့မြာေတာံ

အဆီအေင၍မတညးံတာေတျ

ကိုယးံစာမူအခ္ိနးမီေပ့ႏိုငးဖို႓

မူကေ
ဲျ လ့ေတျ

်မငးရပါမ္ာ့တာေၾကာငးံ

တငး ေ်ပာထာ့လိုပါတယး၈

ဒါေပမယးံေပါံေလ

ဆကးေလရြညးရလြ္ငးေတာံ

အစပထမ

မလျယးေအာငး

@@@@@@@@@@
(ဒါေပမယးံ

မၾကာခဏ

ေနရာအေတား

နစး

“အေရ့ကိစၥတစးခု

အမႈန႔ဲ ရကးစကးစျာ သတး်ဖတးမႈ) တို႓အတျကး အ်ပစးရြိေနတယးတဲံ၇
ၿပီ့ေတာံ

်ပညးသူအမ္ာ့အာ့ထာ့ယဵုၾကညး

ဥပေဒအကာအကျယး

အေပ၍ အထပးထပးေဖားကာေတျ့ေလေလ တေရ့ေရ့ ဆငး်ခငး်မငး

အတျကး ကူညီေပ့ရမညးံသူ တစးဦ့ကလညး့ လိမးလညးလြညးံဖ္ာ့

သိလာေစတဲံသေဘာအာ့

လကးတလဵု့်ခာ့ေကာကးက္စး ရာဇွတး်ပစးမႈႀကီ့မ္ာ့အတျကး ေသ

မတတးလို႓

အဓိကထာ့ေ်ပာခ္ငးတာမြာ”

်ပႆနာအစ

ဆဲထ
ျ ုတးသလို

အေ်ပာ

်ဖစးခံပ
ဲ ါလြ္ငး

ဒဏးသငးံေနတယးတဲံ၈

အခုလို ေဆာငး့ပါ့ လုပးမိတာ သညး့ခဵခင
ျ းံလႊတးၾကဖို႓ ႀကိဳတငးကာ

ကေတာံ

အႏူ့ အညျတး ေတာငး့ပနး ပါတယးရြငး၈

တရာ့ခဵဘွ

@@@@@@@@@@

ေနာကးဆဵု့တစးဦ့်ဖစးတဲံ

ေဒါသအေလ္ာကးဆိုပဵုမ္ဳိ့နဲ႔
က္ေရာကးေနရြာတယးလို႓

အငးဂ္ငးနီယာ

ဇနီ့သညးေသဆဵု့မႈမြာ
ေအရာ

ဖတးရဖူ့တဲံ

ဇာတးလမး့ေတျမြာ ဦ့စျာပဵုေဖားၾကပါတယး၈
အဲဒီေနာကးပိုငး့မြာေတာံ သကးဆိုငးရာ ေခတးစနစးအေ်ခခဵ

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ဓေလံထဵု့စဵေတျအရ

သူတို႓ဟာ

ခဵယူေစၾကဖို႓တစးေနရာထဲမြာ

ေသဒဏးအသီ့သီ

ေစာငးံဆိုငး့ေနရၿပီ့

ေပ့တာ
အစဥးလိုကး

သူဟာ

ေရြ႔ကတရာ့ခဵမ္ာ့အာ့

စီရငးေသားလညး့

မသကးေရာကးဘဲ်ဖစးေနရ်ခငး့အေပ၍

အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးကာ အ်ပစးဒဏးစီရငးေစရာမြာ ေရြ႔

ထူ့်ခာ့်ဖစးရပးမဟုတးပဲ

ပုဂၐိဳလးမ္ာ့က

အဘယးဘဵု

႐ို့်ဖစးစဥး

ဆကးလကး

အေသခဵၿပီ့ သကးေသ်ပေပ့ခဲံပါတယး၈

ေနာငးတအသျငးလညး့စို့စဥး့မြ္မရြိ၇

ဘယးဘွေရာကးေရာကး
လိမးညာကာ

အေ်ခအေနေပ့သမြ္

ကလိမးက္ဦ့မညးံအေန်ဖငးံ

ဒီထို့ဇာတးကိုဖနးတီ့သူရဲ႔ အာေဘားအရ တရာ့စီရငးေရ့

သကးေရာကးေစသညးံ

သငးံဖယ
ျ း

အထ

အာ့မေပ့လိုဘဲ

ေရြ့ဦ့က္ေသာ

ဆငးံပာျ ့ၾကရာမြ

မေ်မာကးသညးံအ်ပငး

ခၽျတးေခ္ားမႈတစးစဵုတစးရာေၾကာငးံ
ထို်ဖစးရပးဆနး့ေၾကာငးံ

ပုဂၐိဳလးႏြစးဦ့လဵု့ အ်ပစးမြ လႊတးေပ့ခဵရသညးဟုလညး့ဆို်ပနးပါတယး၈
သူတို႔ေနာကးမြ

မူဇာတးလမး့ကဲမ
ျ ္ာ့အာ့

ယငး့တို႔သညး

မိမိ၌

ဘွငး်မငးံကာ

သူမ္ာ့အာ့ “ငတုဵ့၇ ငအ” အ်ဖစး ရႈ်မငးတတးသူအ်ဖစး

က ထိုကးသငးံသညးဟုဆဵု့်ဖတးစီရငးေသာ ေသဒဏးဟာ အဵံအာ့
မေတားတဆ

မာနေရာကး

်ဖစး

ေတျ့်မငးေဖားထုတးကာ

အငးဂ္ငးနီယာတစးဦ့်ဖစးတဲံသူ႓ကို

တတးသိကၽျမး့က္ငးမႈအေပ၍

ရျတးဆို်ပၿပီ့ စီရငး်ခငး့ခဵယူခံဲၾကတယးလို႓ဆိုပါတယး၈

အဵံဖျယး

သာမနးကိရိယာတနးဆာပလာတို႓၌

ခ္ဳိ႔ယျငး့ခ္ကးတစးခုခုအ်ဖစး

ဒါေၾကာငးံ

ဆုေတာငး့လြလြ

ထိုကးသငးံေသာ်ပစးဒဏး

အ်ခာ့
ပဵုေဖား

လကးသငးံမခဵ

မူရငး့ဇာတးလမး့ကို

အစဥးအဆကးမြာ့လာၾကသညးဟု

အလျယး
ေတျ့်မငး

ကနး႓ကျကးလိုပါသညး၈
ထို႓အတူပငး

စီရငးခဵရမညးံေနာကးဆဵု့က္နးေနသူက

အငးဂ္ငးနီယာထိုသူအာ့

အူတူတူအတတ

အငးဂ္ငးနီယာ်ဖစးပါတယး၈ သူဟာ လူစုလူေွ့ေရြ႔ေမြာကးမြာ မိမိ၉

ႏြငးံ ေသေရ့/ရြငးေရ့ အက္ဳိ့ဆကးကိုမြ္ ခဲျ်ခာ့မသိ၇ ထငးမိထငးရာ

အ်ပစးမရြိေၾကာငး့ ဟနးေဆာငးလီဆယး ေတာငး့ဆုမ္ာ့ လုပးရနး

တစးဇတ
ျ းထို့

မရညးရယ
ျ းသလို

တစးဦ့ အ်ဖစးမ္ဳိ့ေရာကးေအာငး လမး့လဲေ
ျ တျ့ေခ၍မႈမ္ာ့အေပ၍လညး့

သူ႓ေရြ႔မြ

သကးမေပ္ာကး”

တရာ့ခဵမ္ာ့

်ဖစးေနရ်ခငး့မြာ

“ေသကဵမေရာကး
မ်မငးေတျ႔ႏိုငးေသာ

ဘုနး့တနးခို့သတၱိ အရြိနးအေစားတစးခုခုေၾကာငးံဟုလညး့ အမ္ာ့စု

ခၽျတးေခ္ားမြာ့ယျငး့ေနေၾကာငး့

ေလြာငးရယးခ္ငးစရာ

ႏြစးသကးသေဘာက္လကးခဵႏိုငး်ခငး့

တစးေနရာရာမြာ တစးခုခု
သိရြိသူ

ႀကဵဖနးဘကးလိုကးကာ
လာ့

“နငး”

်ပႆနာရြာေနတာ

ေ်ပာခ္ငးသူေတျေ်ပာၾကပါေစေတာံ၇

လညး့ ်ဖစးပါတယး၈ ေနာကးၿပီ့ေတာံ မိမိသိရြိထာ့တဲံ အမြနးတရာ့ကို

ဆကးလကးေအာငးံအီ့ကာ

မထုတးေဖားဘဲ

အဆငးသငးံရာမြ ရငးဖျငးံခ္လိုကးပါၿပီ၈

တေလာ

တိတးဆိတးေနလြ္ငး

ေသဒဏး်ပစးဒဏးဆို့ေဘ့မြ

အလ္ဥး့မရြိဘဲ

ကနး႓ကျကး

အငးဂ္ငးနီယာကိုကိုတစးဦ့ဦ့ကိုလကးတဖ
ဲျ ို႓ရညးသနးေနသူမို႓

အ်ဖစးမြနးကိုရိပးစာ့မိ

ေရငဵုႏႈတးပိတး

လူထူ့လူဆနး့

လိုပါသညး၈

ယဵုသလို ယဵုၾကညးလကးခဵလိုသူမဟုတးခံပ
ဲ ါ၈
သူဟာ တစးေထာငးံ(ေဒါငးံ)

လုပးတတးသူ

လတး

မဟုတး

ေအ၄ာကေတာံ

မေနႏိုငးေတာံတာမို႔ခဵစာ့ရသမြ္ကို

မုခ္လျတးေ်မာကးႏိုငးေ်ခ

ရြိေနတာ သူေကာငး့စျာသိပါတယး၈
ဒါေပမယးံ
လူအမ္ာ့စုက

သူဟာ……

သူ႓ကိုအငးဂ္ငးနီယာတစးဦ့လို႓

ရႈ်မငးသတးမြတးခဵရသူ်ဖစးေၾကာငး့နဲ႔

သူ႓ရ႔ဲ

စျမး့ေဆာငး အက္ဳိ့်ပဳႏိုငးစျမး့ေတျ၇ ဘယးဟာကအမြာ့/ဘယးဟာက
အမြနးရယးလို႔
ႏိုငးစျမး့ေတျအေပ၍

အမ္ာ့သိနာ့လညးေအာငး
ဂုဏးယူေလ့စာ့

သ႐ုပးချဲေဖား်ပ

အေလ့ထာ့်မတးႏို့သူ

တစးဦ့လညး့်ဖစးပဵုရပါတယး၈
ဒါေၾကာငးံသာ

သူဟာ

ေနာကးဆဵု့အခ္ိနးထိေအာငး

သူလုပးသငးံတာကို လုပးခံတ
ဲ ယးလို႓ေတျ့်မငးအေရ့ထာ့ကာ ေလ့စာ့
ေပ့သငးံၾကတယးလို႓ ယဵုၾကညးတိုကးတျနး့လိုပါတယး၈

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

ေအ၄ာေမ

www.myanmarengineer.org

MEF
သဵေလ့ေတျကို

ရဲံ

(၁)ႏြစးေ်မာကးႏြစးပတးလညးစာေစာငးမြာလညး့
်ပနးလညးၾကာ့သိရမြာ်ဖစးပါတယး...

(၀)ႏြစးေ်မာကးႏြစးပတးလညးစာေစာငးမြာလုိပဲ

မနးဘာမ္ာ့ကေန

ကိုယးံခဵယူခ္ကး

မနးဘာေတျရဲံ

စကာ့

ထငး်မငးယူဆခ္ကးေလ့ေတျကို

အ်ပဳသေဘာ ေဆာငးစာျ နဲ႓ ဒီေနရာမြာ အ်ပနးအလြနးေဆျ့ေႏျ့ထာ့ပါတယး....
တစးေယာကးနဲ႓တစးေယာကး မတူညီတဲံ ဘွေနထုိငးရပးတညးမႈ၇ မတူညီတဲံ ်ဖတးသနး့မႈ၇ မတူညီတဲံ ပတးွနး့က္ငး၇ မတူညီတဲံ
အယူအဆခဵယူခ္ကးေတျ၇ မတူညီတဲံအ်မငးေတျရြိၾကေပမဲံ တူညီတဲံ ေခါငး့စဥးေလ့ေတျအေပ၍ ဘယးလိုေဆျ့ေႏျ့ေ်ပာဆုိသျာ့ၾကတယးဆုိတာကုိ
ဒီစကာ့ွိုငး့ေလ့မြာ ဖတး႐ႈေလံလာႏုိငးမြာ်ဖစးပါတယး...
ဒီတစးႏြစး အတျငး့မြာ မနးဘာမ္ာ့ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကတဲံ ေမ့ချနး့ေခါငး့စဥးေလ့ေတျကေတာံ.....
(ှ)

အငးဂ္ငးနီယာဆုိတာအေပ၍ သငးံရံအ
ဲ ်မငး ?

(ဿ)

MEF မြာရြိေနေအာငး ဘာက သငးံကိုဆေ
ျဲ ဆာငးထာ့တာလဲ / သငးဘာေၾကာငးံ MEF မြာ ရြိေန်ဖစးတာလဲ ?

(၀)

သငးံပတးွနး့က္ငးမြာရြိေနတဲံ ်မနးမာအငးဂ္ငးနီယာေတျရဲံ အရညးအေသျ့နဲ႓ ရပးတညးမႈအေပ၍ သငးံရံဲအ်မငး ?

(၁)

ႏုိငးငဵတစးႏုိငးငဵရဲံ ဖျဵ႓ၿဖိဳ့တို့တကးမႈကို ဘယးလိုစဵႏႈနး့ေတျနဲ႓တိုငး့တာႏုိငးမယးလို႓ ထငး်မငးယူဆပါသလဲ… ?

(၂)

်မနးမာႏုိငးငဵရဲံ ဖျဵ႓ၿဖိဳ့တုိ့တကးမႈန႓ဲ အငးဂ္ငးနီယာေတျရဲံ အခနး့က႑အေပ၍ သငးံရံဲ အ်မငး ?

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

(ှ) အငးဂ္ငးနီယာဆုိတာအေပ၍ သငးံရံအ
ဲ ်မငး ?

အငးဂ္ငးနီယာဆိုတာ လူေတျထဲက လူတစးေယာကးပါပဲ၈ တ်ခာ့လူေတျနဲ႔မတူတာက ကိုယးံသကးဆိုငးရာ က႑အလိုကး လိုကးနာ
ရမယးံ က္ငးံွတးေတျကိုလိုကးနာၿပီ့ေတာံ အသကးေမျ့ွမး့ေႀကာငး့်ပဳရမြာေပါံ၈ ဒီထဲကမြ လိုကးနာရမယးံက္ငးံွတးကို မလိုကးနာဘဲ ်ဖစး
သလိုေနခဲံရငးေတာံ အငးဂ္ငးနီယာမဟုတးတဲံ သာမနးလူတစးေယာကးပ်ဲ ဖစးေနမြာပါ၈
tunaungkyaw
အငးဂ္ငးနီယာဆိုတာ လိုအပးခ္ကးေတျအမ္ာ့အ်ပာ့ကို တာွနးယူေ်ဖရြငး့ရငး့ အသစးေတျ ်ပငးဆငးေပ့ေနရတဲံ လူတစးေယာကး၈
ကိုယးံအလုပးေပ၍မြာ ပုိေကာငး့မယးထငးတဲံအခ္ကးကို ကိုယးေလံလာထာ့သမြ္နဲ႓ ႏိႈငး့ယြဥးၿပီ့ အေ်ဖရြာေန တတးသူတစးေယာကး ၈
cy
က္ေနားသိတာကေတာံအငးဂ္ငးနီယာဆိုတာအလျတးက္ကးရတာမဟုတးဘူ့ဗ္၈

က္ေနားဆိုလိုတာကဗ္ာ

ဆိုပါေတာံ

ဆရာွနးဆို

အလျတးက္ကးၿပီ့လုပးစာ့လို႓ရတယး တ်ခာ့နယးပယးေတျေရာေပါံ အငးဂ္ငးနီယာကေတာံမရဘူ့ဗ္ cause နဲ႓ effect ကို ေသခ္ာေလံလာ own
determination ရြိမြ ေနာကးၿပီ့ကိုယးံကိုကိုယးယဵုၾကညးမႈရြိရမယး စာရိတၱေကာငး့လညး့ရြိရမယးေပါံဗ္ာ အာ့အာ့ရြိ သူမ္ာ့လႊဲခ္ေနတာမ္ိဳ့၇ သူမ္ာ့
အတငး့ေ်ပာေနတာမ္ိဳ့ေရြာငးသငးံပါတယး၈ အငးဂ္ငးနီယာေကာငး့မ်ဖစးေတာငး၇ အငးဂ္ငးနီယာဆို့မ်ဖစးေအာငးေနသငးံတယး ဘာလို ႓လဲဆိုေတာံ
အငးဂ္ငးနီယာဆိုတာေခတးပညာတတးတစးေယာကးပါ

လူေလ့စာ့ေအာငးေနသငးံပါတယး

ေနရာတိုငး့ွငးပါပါေနလို႓ေတာံမသငးံဘူ့ေပါံဗ္ာ

သူ႓စညး့ကိုယး႓စညး့ထာ့တာေကာငး့ပါတယး ေနာကးလာမယးံအငးဂ္ငးနီယာမ္ိဳ့ဆကးသစးေလ့ေတျကိုလညး့ေႏျ့ေထျ့စျာႀကိဳဆိုသငးံပါတယး
နတၳိ
အငးဂ္ငးနီယာေကာငး့တစးေယာကးသညး

အေကာငး့ဆဵု့ေသာ

အႀကဵေကာငး့မ္ာ့ကို

အကာငး့ဆဵု့ေပ့ႏိုငးသညးံသူ

တစးေယာကး ်ဖစးသငးံပါသညး၈
zayyarminshwe
အၾကမး့ဖ္ဥး့ေ်ပာရငး အငးဂ္ငးနီးယာေတျမြာ mathematics ၇ sciences နဲ႓ technology ဆိုငးရာ (တစးနညး့အာ့်ဖငးံ engineering
ဆိုငးရာ) အေ်ခခဵပညာေတျဗဟုသုတေတျရြိရမယး၈ အဲံဒီပညာေတျအသဵု့ခ္ႏိုငးဖို႓ အေတျ႔အႀကဵဳ၇ အေလံအက္ငးံ ရြိရမယး၈ အဲံဒါေတျ်ပညးံစဵုၿပီဆိုရငး
လူ႓အဖျ႔ဲ အစညး့ရဲ႔လိုအပးခ္ကးေတျကို်ဖညးံဆညး့ေပ့ရမြာ်ဖစးပါတယး၈ လုပးငနး့ချငးထဲမြာ ေအာငး်မငးႏိုငးဖို႓ဆိုရငး အငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့မြာ ေအာကးပါ
ကၽျမး့က္ငးမႈေတျလုိအပးပါတယး၈

ပထမတစးခ္ကးက

နာ့လညးထာ့ဖို႓လိုအပးပါတယး၈

ဒါမြလညး့

တီထျငးမႈစမ
ျ း့ရညးရြိဖို႓လိုအပးပါတယး၈
သူမ္ာ့အတျကး

အငးဂ္ငးနီယာဘာသာရပးနဲ႓

အခကးအခဲေတျေတျ႔တဲံအခါမြာ

မိမိလကးရြိ

ေအာငး်မငးမႈဟာေသခ္ာပါတယး၈

ဘာေတျေတျ႓ႀကဵဳႏိုငးမယး၇

မိးမိနဲ႓သကးဆိုငးရာ

ဘယးနညး့လမး့ေတျနဲ႓

အဆငးေ်ပေ်ပနဲ႓

လုပးကိုငးေဆာငးရက
ျ းေနတာထကး
လကးရြိအေ်ခအေနကို
ေ်ဖရြငး့ႏိုငးမယး

အစရြိတဲံ

ပတးသကးၿပီ့

ကၽျမး့က္ငးစာျ

ေက္ား်ဖတးႏိုငးမြာပါ၈

ပိုမိုေကာငး့မျနးေအာငး

သိ်မငးနာ့လညးထာ့ဖို႓လညး့

သိရြိ

ေနာကးတစးခ္ကးက
တီထျငးလုပးကိုငးႏိုငးတဲံ

အေရ့ႀကီ့ပါတယး၈

်ပႆနာေ်ဖရြငး့ပဵုနညး့လမး့ေတျကို

ဒါမြ

ခနး႓မြနး့တျကးခ္ကးရာမြာ

ပိုမိုထိေရာကးပါလိမးံမယး၈ ၁ငး့ေနာကး ဆကးသျယးေရ့စနစးမ္ာ့ဟာလညး့အေရ့ႀကီ့ပါတယး၈ မိမိတစးေယာကးတညး့ ရပးတညးတာထကးစာရငး
အဖျဲ႔အစညး့
ပဲ်ဖစးပါတယး၈

အေပါငး့အေဖားေတျနဲ႓

ဆကးသျယးတုိငးပငးၿပီ့

ေခါငး့ေဆာငးမႈပညာဟာလညး့

ေ်ဖရြငး့မႈ်ပဳ်ခငး့ဟာ

အငးဂ္ငးနီယာတစးေယာကးအတျကး

တကယးထိေရာကးတဲံ
မရြိမ်ဖစးပါပဲ၈

နညး့လမး့ေကာငး့တစးခု
လုပးကိုငးေဆာငးရက
ျ းသမြ္

မြာ ေခါငး့ေဆာငး ေကာငး့တစးေယာကးပီသစျာ လုပးကိုငးႏိုငးရငး ေအာငး်မငးတဲံ အဖျဲ႔အစညး့တစးရပးကို ထူေထာငးႏိုငးမြာ်ဖစးပါတယး၈ စီမဵခနး႓ချဲမႈနဲ႓
ႀကီ့ၾကပးမႈဆိုငးရာ ဗဟုသုတမ္ာ့ကလညး့ အေရ့ႀကီ့ပါတယး၈ အထကးပါအခ္ကးအလကးေတျ်ပညးံစဵုၿပီဆိုရငး ေအာငး်မငးတဲံ အငးဂ္ငးနီယာ
တစးေယာကးအ်ဖစး ရပးတညးႏိုငးဖို႓ရာ ေသခ္ာသေလာကးရြိပါတယး၈
William Paul

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

(ဿ) MEF မြာရြိေနေအာငး ဘာက သငးံကိုဆေ
ျဲ ဆာငးထာ့တာလဲ / သငးဘာေၾကာငးံ MEF မြာ ရြိေန်ဖစးတာလဲ ?

်မနးမာအငးဂ္ငးနီယာေတျကို

ပညာရပးဆိုငးရာကေန

တတးႏိုငးသမြ္ကူညီခင
ျ းံရခ္ငးသလို၇

ကိုယးမသိတဲံအေႀကာငး့အရာေတျကို

သူမ္ာ့ေမ့တဲံအခါ အေ်ဖေတျဖတးရငး့ကေန ဗဟုသုတရေနလို႓ပါ၈
tunaungkyaw
MEF

မြာက

ေမဂ္ာစဵု

နယးပယးစဵုက

အစးကိုအစးမေတျရဲ.

ဗဟုသုတေတျ

ေဆျ့ေႏျ့ခနး့ေတျက

အဆဲေ
ျ ဆာငးဆဵု့ေပါံ၈

အငးဂ္ငးနီယာနညး့ပညာ နယးပယးအမ္ာ့ဆဵု့်မနးမာဖိုရမး်ဖစးေနတာလဲ အခ္ကးတစးခ္ကးအေနနဲ႓ပါတယး၈
cy
ကိုယးကို၉က

အငးဂ္ငးနီယာလို႓ဆိုထာ့တဲံ

အေၾကာငး့အရာေလ့ေတျ
ကိုလညး့

စိတးွငးစာ့ပါတယး၈

ေဆျ့ေႏျ့ခ္ငးပါတယး၈

လကးမြတးကေလ့ကလညး့ရထာ့ေတာံ
က္ေနားသိတာေလ့ေတျကိုလညး့

ေက္ာငး့တကးတုနး့ကလညး့

အငးဂ္ငးနီယာနဲ႓

ေ်ပာခ္ငးပါတယး၈

ေက္ာငး့စာနဲ႓ပတးသကးတဲံ

ပတးသကးတဲံ

က္ေနားမသိတာေလ့ေတျ

သေဘာတရာ့ေလ့ေတျ

ဘာေလ့

ညာေလ့ေတျကို ေဆျ့ေႏျ့်ငငး့ခုနးရတာ အငးမတနးေပ္ားပါတယး၈ ေနာကးပိုငး့ ေက္ာငး့ဆငး့်ပီ့သကာလ အဲံလိုေ်ပာဆိုလို ႓ရမယးံ ေဘားဒါေတျနဲ႓
ေွ့ကျာသျာ့ပါတယး၈

MEF

ေရာကးေတာံ

အဲံလို

ေဆျ့ေႏျ့လို႓ရမယးံ

ေဘားဒါအသစးေတျနဲ႓်ပနးေတျ႔ရငး့

မသိတာေလ့ေတျေမ့၇

သိတာေလ့ေတျေ်ပာရငး့ ဆိုရငး့၇ ရငး့ႏြီ့လာခဲံရငး့ ေပ္ားေမျ႔လာပါတယး၈ ဒီလိုနဲ႓ပဲ ်မနးမာအငးဂ္ငးနီယာဖိုရမးမြာ ေမျ႔ေလ္ားလာပါတယး၈
ဖိုရမးရံဲ ေကာငး့ႏို့ရာရာေလ့ေတျကိုလညး့ ႏိုငးသေလာကး ွိုငး့ွနး့လုပးကိုငးေပ့ရငး့နဲ႓သဵေယာဇဥး တျယးလာတာေပါံဗ္ာ၈ တ်ခာ့ဖိုရမးေတျ
နဲ႓စာရငး သိပး်ပီ့ေတာံ Active မ်ဖစးေတာံသလို ခဵစာ့မိေပမယးံ ဆကးၿပီ့ေတာံေပ္ားေမျ႔ဆဲပါပဲ၈
htinlin
MEF ကို ွငး်ဖစးတာကေတာံ 2008 ခုႏြစး ေအာကးတိုဘာလ 6 ရကးေန႓ ကပါ… ကိုယးရညးမြနး့ထာ့တဲံ လမး့ေၾကာငး့တစးခုကို
ကိုယးစေလြ္ာကးရေတာံမယးဆိုၿပီ့ ရနးကုနးဆငး့လာခဲံတဲံ ေနာကးပိုငး့မြာမြာ MEF ကို အမြတးမထငး ွငးေရာကးမိလာတာပါ…. ဖိုရမးေလ့ကို
ွငးွငးခ္ငး့ နညး့နညး့ေတာံ စို့ရျဵ႔စိတးန႓ေ
ဲ ၾကာကးမိတယး…. ဒါေပမယးံ ေနာကးပိုငး့ေတာံ အာ့လဵု့ဟာ ကိုယးက တစးစဵုတစးခုကို လိုခ္ငးလို႓ဆိုတဲံ
ရညးရယ
ျ းခ္ကးေတျထကး
အခ္ငး့ခ္ငး့

ေဖ့မကူရငး့

ကုိယးနာ့လညးမိတာေလ့ေတျကို
တို့တကးမႈတစးခုကို

ရြာေနၾကသလို

share

လုပးရငး့

မသိမ်မငး

မခငးၾကေပမဲံ

ကိုယးမသိနာ့မလညးတာေလ့ေတျကိုလညး့
တစးဦ့ကိုတစးဦ့

ေလ့စာ့ခ္စးခငးၾကတယးလို ႓

ခဵစာ့မိတယး….. ဒါနဲ႓ပဲ ဆကးၿပီ့ ဒီေနရာေလ့မြာ ရြိ်ဖစးေနတာပဲ…
johnmoeeain
ကိုယးမသိတဲံ

အ်ခာ့်ခာ့ေသာ

နညး့ပညာေတျ၇

နယးပယးေတျရဲ႔

ေဆျ့ေႏျ့မႈေတျကို

စိတးွငးစာ့ရငး

စိတးွငးစာ့

သလို ေလံလာလို႓ရတယး၇ ေဆျ့ေႏျ့လို႓ရတယး၇ ေမ့်မနး့လို႓ရတယး၈ သိတာေတျ ရြိတာေတျကိုလညး့ မြ္ေွလို႔ရတယး၇ ေဆျ့ေႏျ့လို႓ရတယး၈
လိုခ္ငးတာေတျကိုလညး့ ရြာေဖျလို႓ရတယး၈ အခကးအခဲေတျႀကဵဳရငးလညး့ ေမ့်မနး့လို႔ရတယး၈ အဲံဒါေတျေၾကာငးံ သဵု့်ဖစးေနတာပါ၈
chit tee
ဖိုရမးေတျစသဵု့စကတညး့က ဒီဖုိရမးမြာပဲၿမဲေနခဲံတာပါ.... ေနာကးပိုငး့အငးတာနကးသဵု့်ဖစးတုိငး့ ဖိုရမးမြာ ဘာပို႓စးအသစးေတျတကးမလဲ
ဆုိတာကို ွငးၾကညံး်ဖစးတယး.... ကိုယးလိုတာေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့လညး့ ဒီကေနရခဲံပါတယး.... ဒီထဲမြာတူ့ဆျေမႊေနာကးခံတ
ဲ ုိငး့ အတုိငး့အတာ
တစးခုထိေတာံ အေ်ဖေတျရခဲံတာခ္ညး့ပါပဲ... ဖုိရမးကလူေတျနဲ႓လညး့ စကာ့သိပးမေ်ပာ်ဖစးေပမဲံ သူတုိ႓ေဆျ့ေႏျ့တာေတျဖတးၿပီ့ စိတးထဲက
အလိုလို ရငး့ႏြီ့ေနခဲံတာပါ... အဲံဒီလိုေက့္ဇူ့တရာ့ေတျ... ရငး့ႏြီ့မႈေတျနဲ႓ပဲ ဖုိရမးေလ့ကို တတးႏုိငးသေလာကး ေက့္ဇူ့်ပနးဆပးမယးဆုိတဲံစိတးနဲ႓
သဵေယာဇဥးတျယးရငး့ ကျၽနးေတားဒီမြာ ဆကးရြိေနဆဲပါပဲ....
William Paul
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

(၀) သငးံပတးွနး့က္ငးမြာရြိေနတဲံ ်မနးမာအငးဂ္ငးနီယာေတျရဲံ အရညးအေသျ့နဲ႓ ရပးတညးမႈအေပ၍ သငးံရဲံအ်မငး ?

်မနးမာအငးဂ္ငးနီယာေတျဟာ
ွငးေရာကးေဆျ့ေႏျ့လိုတဲံ

ေတားႀကပါတယး၈

ဆႏၵနညး့ေနေသ့တယးလို႓

Knowledge
ထငးမိတယး၈

sharing
က္ေနား

လုပးလိုတဲံဆႏၵေတာံနညး့တယး

တ်ခာ့ႏိုငးငဵ်ခာ့ဖိုရမးေတျ

သို႓မဟုတး

ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ကို

ွငးေရာကးေလံလာဖူ့ပါတယး၈ အသကးအရျယးအပိုငး့အ်ခာ့ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ ပါွငးေဆျ့ေႏျ့ေပ့ႀကတာကိုေတျ႔ရတယး၈ ဟိုတေလာေလ့
မြာပဲ အိႏၵိယၿမိဳ႔်ပအငးဂ္ငးနီယာဖိုရမးတစးခုမြာ

အျနးလိုငး့ကေနၿပီ့ေတာ႔

ရကးသတၱ

(ဿ) ပတးႀကာတဲံ ကျနးဖရငးံတစးခုလုပးသျာ့ပါတယး၈

အကုနးလဵု့ကို ဖိုရမးကေနပဲ လုပးသျာ့တာပါ၈ အဲဒီ (ဿ) ပတးအတျငး့မြာ PhD ရထာ့တဲံ ေက္ာငး့က ဆရာေတျ (၂) ေယာကးေလာကးက
ႀကီ့ႀကပးၿပီ့ေတာံ

လုပးသျာ့ပါတယး၈

ေဆျ့ေႏျ့ခ္ကးေတျက

ေကာငး့လျနး့လြပါတယး၈

အဲဒီထဲမြာ

ပညာအဆငးံအတနး့ချဲ်ခာ့ၿပီ့ေတာံ

မထာ့ဘဲနဲ႓ ေမ့ထာ့သမြ္ေမ့ချနး့ေတျကို အကုနး ဒိုငးခဵေ်ဖေပ့ႀကပါတယး၈ ေနာကးထပး အနာဂတးအတျကး ကုနးၾကမး့ရြာ့ပါ့လာတဲံ်ပႆနာေတျ
ဘယးလိုကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့မယးဆိုတာအထိ ေဆျ့ေႏျ့ထာ့တာ အာ့က္စရာပါ၈ က္ေနားတို႓ဖိုရမးမြာေတာံ အသကးႀကီ့ပိုငး့ဆိုလို႓ အနညး့ငယး
သာရြိၿပီ့ ပါွငးေဆျ့ေႏျ့ႏိုငးတဲံ သူေတျ နညး့ေနတာကိုသျာ့ေတျ႔မိပါတယး၈ အငးတာနကးဆိုတာႀကီ့နဲ႓ မရငး့ႏြီ့သလို၇ အငးတာနကးသဵု့ဖို႔အတျကး
တကူ့တက

အခ္ိနးေပ့ေနရတာေတျဟာ

ဒီလိုကျနးဖရငးံမ္ိဳ့ဖနးတီ့ဖို႓

အေ်ခအေနမေပ့ေသ့လို႓်ဖစးႏိုငးေပမဲံ

အဓိက

်ပႆနာကေတာံ

က္ေနားတို႓ ်မနးမာအငးဂ္ငးနီယာေတျရဲ႔ရြယးယာရငး့လုပးလုိစိတး အာ့နညး့မႈတစးခုလိုပဲ်မငးမိပါတယး၈
Tun aung kyaw
ကိုယးံအလုပးအေပ၍ခ္စး်မတးနိ့တဲံစိတး
အဲံလိုေ်ပာလိုကးလို႓

်မနးမာအငးဂ္ငးနီယာေတျ

အငးဂ္ငးနီယာေတျနဲ႓

စေတျ႔ေတျ႔ခ္ငး့

ဂုဏးယူတဲံစိတးတစးခုက
မာနႀကီ့တယးလို႓ေတာံ

ယြဥးလိုကးရငး

်မနးမာအငးဂ္ငးနီယာေတျရဲ႔
မထငးလိုကးနဲ႓

အထငးေသ့ခဵရတာပဲ၈

အဲံဒါကို

အရညးအေသျ့တစးခုပ၈ဲ

်မနးမာအငးဂ္ငးနီယာဆိုတာနဲ႓
စိတးမပ္ကးဘဲ

သူမ္ာ့နိငးငဵက

ႀကိဳ့စာ့ရပးတညးေနႏုိငးတာကို

က ်မနးမာအငးဂ္ငးနီယာေတျရဲ႔ အရညးအခ္ငး့တခုပါ၈
cy
ကၽျနးေတားေတျ႔ရြိမိတာက အျနးလိုငး့ေပ၍က ်မနးမာအငးဂ္ငးနီယာဆိုငးရာ ဝဘးဆိုကးမ္ာ့၇ ဖိုရမးမ္ာ့၇ ဘေလာံဂးမ္ာ့၇ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့နဲ႓
ပတးသကးလို႓ပါ၈ အမ္ာ့သိၾကတဲံ အတိုငး့ပါပဲ၈ သတငး့ကျနးရကးေခတး ်ဖစးတာနဲ႓အညီ အျနးလုိငး့ေပ၍မြာ ဝဘးဆိုကးေတျ၇ ဘေလာံဂးေတျ
မိႈလိုေပါကးလာတာ
ကို

ေတျ႔ရပါတယး၈

ေငျေၾက့အ်မတးအစျနး့မရြိပါဘဲနဲ႓

အငးဂ္ငးနီယာနဲ႓ဆိုငးတဲံ
ကိုယးတိုငး

အခ္ိနး၇

ဝဘးဆိုကးေတျ၇
ေငျစိုကးထုတးၿပီ့

ဘေလာံဂးေတျဟာ

မိမိတို႓

ေလံလာလိုသူမ္ာ့ကို

သိရြိေလံလာထာ့သမြ္

အေထာကးအကူ်ပဳေပ့ေနတာ

နညး့နညး့ေနာေနာ ေစတနာ မဟုတးပါဘူ့၈ အျနးလိုငး့ေပ၍မြာ ေငျရဖို႓၇ နာမညးႀကီ့ဖို႓အတျကးနဲ႓ အဲဒီေလာကး အာ့ထုတးၾကမြာ မဟုတးပါဘူ့၈
တကယးံကို လိုအပးေနသူေတျ၇ အခကးအခဲ်ဖစးေနသူေတျအတျကး အလျယးတကူ အကူအညီရႏိုငးေအာငး အခမဲံ ဝနးေဆာငးမႈေပ့ေနၾက
တာဟာအငးမတနးမြ ေလ့စာ့ခ္ီ့က္ဴ့ဖျယးရာ အခ္ကးပါ၈ သို႓ကလို ်မနးမာအငးဂ္ငးနီယာဆိုငးရာ ဝဘးဆိုကးေတျ၇ ဘေလာံဂးေတျမ္ာ့ေနေပမဲံ
အခ္ငး့ခ္ငး့ၾကာ့မြာ

ေပါငး့စပးစုစညး့မႈ

အာ့နညး့ေနပါေသ့တယး၈

အာ့ေကာငး့ေပမဲံ

ေလံလာသူေတျ၇

စာဖတးသူေတျအေနနဲ႓

က႑စဵု

ကိုယးံရဲ႔နယးပယးအလိုကး

်ပနး႓က္ဲေနတဲံ

အငးတာနကးထဲမြာ

ေရ့သာ့၇

ဖလြယးမႈ

ကိုယးလိုခ္ငးတာကိုရြာဖို႓

ဆိုတာ ေတားေတားခကးခပ
ဲ ါေသ့တယး၈ ဒါံ်ပငး တခ္ဳိ႔ေသာ ဝဘးဆိုကးမ္ာ့၇ ဘေလာံဂးမ္ာ့ဟာ အစပိုငး့မြာ လူအငးအာ့ေကာငး့ေကာငး့နဲ႓
အငးတိုကးအာ့တိုကးစခဲံၾကေပမဲံ
တာကို

ေတျ႓ရပါတယး၈

ေနာကးပိုငး့မြာ

ေသျ့ေအ့သျာ့တာ၇

ကၽျနးေတားေ်ပာခ္ငးတာ

အဲဒါပါပဲ၈

အေရ့ႀကဲသျာ့တာမ္ဳိ့ေတျ

ကိုယးလုပးမယးံ

အပိုငး့ကို

ေတျ႓ရၿပီ့

တစိုကးမတးမတး

Update

သိပးမ်ဖစးေတာံ

လုပးသျာ့ႏိုငးဖို႓

လိုပါတယး၈

ရညးရယ
ျ းခ္ကးရြိတဲံအတိုငး့ ေရြ႔ကိုမမြိတးမသုနး ေလြ္ာကးလြမး့ႏိုငးဖို႓ လုိပါတယး၈ ေကာကး႐ုိ့မီ့လို ဟုနး့ခနဲထေတာကးၿပီ့ ၿငိမး့သျာ့တာမ္ဳိ့
မ်ဖစးေစခ္ငးပါဘူ့၈

်မနးမာအငးဂ္ငးနီယာေလာက၇

အာ့လဵု့တညီတညာတညး့

စုစုစညး့စညး့နဲ႓

်မနးမာံနညး့ပညာက႑

ဝိုငး့ဝနး့ႀကိဳ့ပမး့သျာ့ၾကဖို႓

တို့တကးေစခ္ငးၾကတဲံ
လိုပါတယး၈

အရြညးကို

မ္ဳိ့ဆကးသစးအငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့ပီပီ
ေမြ္ားေတျ့ၿပီ့

တညးတဵံေအာငး

ႀကိဳ့စာ့သငးံပါတယး၈ ကၽျနးေတားတို႓ ႀကိဳ့ပမး့မႈေတျ အလဟႆမ်ဖစးေအာငး၇ ေရရြညးတညးတဵံေအာငး အာ့လဵု့ဝိုငး့ဝနး့ႀကဵဆ ၾကရပါမယး၈ ငါစျ၇ဲ
သူစဲျ အတၱေတျမထာ့ဘဲ၇ အေသျ့အေရာငးေတျ မချ်ဲ ခာ့ပဲ ပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးၾကဖို႓ တိုကးတျနး့ခ္ငးပါတယး၈
johnamh
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ကၽျနးေတားတို႓
အာ့နညး့ခ္ကးပါ၈

်မနးမာအငးဂ္ငးနီယာေတျမြာ

ဒါကို

အာ့လဵု့သိၾကၿပီ့လဲ်ဖစးပါတယး၈

ကၽျမး့က္ငးလုပးသာ့႐ြာ့ပါ့လာမႈနဲ႓အတူ
ကလညး့

အာ့နညး့ခ္ကးေလ့တစးခု႐ြိပါတယး...၈

ဒီကိစၥကလညး့

ေက္ာငး့ဆငး့ကာစကေတာံ

ဒီေလာကးကေတာံ်ဖစးပါတယးေလ

ကၽျနးေတားတို႓ေဆာကးလုပးေရ့

အလျနးတကးၾကျစျာနဲ႓

စို့ရိမးမိပါတယး၈

လုပးငနး့ချငးထဲမြာလညး့

အေတားေလ့တျငးက္ယးလာပါတယး၈

်ဖစးလာေတာံတာပါပဲ၈

အရညးအခ္ငး့ေတျပါနိမးံက္လာမြာကို

ဒီေလာကးေလ့ကေတာံရပါတယးကျာ

အာ့ႀကိဳ့မာနးတကး

ဒီလိုနဲ႓
ဒါကို

တစး်ဖညး့်ဖညး့နဲ႓

(ခုေနာကးပိုငး့)

အငးဂ္ငးနီယာေတျ

ႀကီ့ၾကပးခံသ
ဲ မြ္

ကိုယးတိုငး

ဆိုကးထဲအေနၾကာလာတာနဲ႓

အရညးအေသျ့ေတျ

ခုလိုအေၾကာငး့အမိ္ဳ့မိ္ဳ့ေၾကာငးံ

ဆိုတဲံ

နိမးံက္လာတာနဲ႓အမြ္

်ပညးပႏိုငးငဵကိုေရာကးလာတဲံအခါမြာ

ပိုၿပီ့သိလာရပါတယး၈ ေရာကးကာစကဆို ဆိုခံတ
ဲ ဲံအတိုငး့အက္ငးံကပါေနေတာံ ေတားေတားေလ့်ပႆနာတကးပါတယး၈ ဒီမြာက္ေတာံ သူတို ႓က
အေသ့စိတးကေလ့ေတျကအစ မမြာ့ေအာငးရယး တိက္ေအာငးရယး ေသေသခ္ာခ္ာဂ႐ုစိုကးၿပီ့ အလုပးလုပးၾကတာကိုေတျ႔ရတယး၈ ခု..
ဒီကအလုပးမြာလညး့

ေ႐ႊအငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့နဲ႓

ဒီကအုပးစုေတျန႓ဲ

အၿမဲလိုထိပးတိုကးေတျေလံ႐ြိတာ

ဒီကိစၥပါပဲ၈

ကၽျနးေတားတို႓ေ႐ႊမ္ာ့က

ဒီေကာငးေတျဘာမဟုတးတာကို ပဵုႀကီ့ခ္ဲ႔ တယးလို႓်မငးၾကတယးေလ၈ ဒါေပမဲံ တကယးတမး့က အငးဂ္ငးနီယာဆိုတာ တိက္ရမယး ေသခ္ာရမယး
မြနးကနးရမယး မဟုတးလာ့...၈ အဆငးံအတနး့မီ တို့တကးၾကဖို ံဆိုရငး (ဒီေလာကးေလ့ကေတာံ) ကို ်ပငးဖို႓လိုပါတယး၈
konge
ကၽျနးေတားတစးခ္ကးေလာကးေတာံသတိေပ့ခ္ငးတာေလ့ရြိတယးဗ္...
ကိုယးံကိုကိုယး

ငါံအေနနဲ႓ဒီေလာကးေလ့သိတာကိုေရ့လုိကးရငး

သိရငးသိသေလာကးကိုခ္်ပရဲရမယးဗ္...၈
သူမသိတာကိုယးေရ့..

ကၽျနးေတားတို႓်မနးမာေတျရဲ႔

စိတးေနစိတးထာ့ေလ့ေပါံေနား...

အဟာ့ခဵရမြာေၾကာကးတာေလ့ေပါံ... တကယးေတာံ

ကိုယးသိတဲံနညး့နညး့က

လဵု့ွမသိတဲံသူအတျကးေတာံ

ကိုယးမသိတာသူေရ့နဲ႓..တစးေယာကးနဲ႓တစးေယာကး

ကိုယးကနညး့နညး့

အမ္ာ့ႀကီ့ပါ...၈

အ်ပနးအလြနးဖလြယးရငး့နဲ႓ပဲ

ဒီလိုပဲ..

ကၽျနးေတားတို႓

်မနးမာ

အငးဂ္ငးနီယာေလာက တို့တကးေအာငးႀကိဳ့စာ့ၾကရမြာေပါံဗ္ာ....၈ အဲဒီေတာံ ကၽျနးေတားအႀကဵ်ပဳခ္ငးတာက ကိုယးသိသေလာကးကိုဖင
ျ းံခ္ေရ့်ပဖို ႓
မေၾကာကးပါနဲ႓လို႓...၈ ကိုယးသိခ္ငးတာရြိရငးလညး့ ပျငးံပျငးံလငး့လငး့ ေမ့ရဲၾကဖို႓ တုိကးတျနး့လိုကးခ္ငးတယးဗ္ာ....၈
natkhatthit
ဘာသာရပးဆိုငးရာ ဂ္ာနယး၇ မဂၐဇငး့ဆိုတာ မရြိသေလာကးပ၈ဲ ်မနးမာ်ပညးမြာ အငးဂ္ငးနီယာေက္ာငး့သာ့ေတျ သိနး့နဲ႓ခ္ီ ၿပီ့ရိြပါတယး၈
သူတို႓ဘာလုပးေနပါသလဲ၈

ေက္ာငး့ကသငးတဲံ

ဖတးစာအုပးတစးအုပးေလာကးနဲ႓

ပညာရပးတစးခုကို

ေလံလာေနပါတယး၈

ေ်ပာရရငးဒါဟာ

ကျ္နးေတားတို႓ရ႔ဲ လိုအပးခ္ကးႀကီ့ပါ၈ ဆရာသငးတဲံ solution တစးခုနဲ႓ပဲေက္နပးေနပါတယး၈ တက၎သိုလးေက္ာငး့သာ့ လုပးေနၿပီ့ ကိုယးတိုငး
study မလုပးတတးဘူ့၈ ဆရာေတျကိုအာ့ကို့လျနး့ေနတယး၈
cy
်ပႆနာေတျ၇

အခကးအခဲေတျကေတာံ

အမ္ာ့ႀကီ့ပဲ

ညီေလ့တုိ႓

..

အကိုလညး့

ႏိုငးငဵတကာကအငးဂ္ငးနီယာေလာက

ထဲေရာကးမြ ်မနးမာအငးဂ္ငးနီယာေတျ အေ်ခအေနအေတားဆို့ေနမြနး့သိေတာံတယး၈ ဒါကလညး့ သူတို ႓ေတျရဲ႔ အ်ပစးေတာံမဟုတးဘူ့ ..
အဓိက ်ပႆနာေတျက ..
(ှ)

်ပညးတျငး့မြာ ကို့ကာ့စရာ စာအုပးစာတမး့ လဵု့ွမရြိသေလာကး်ဖစးေနတယး၈ အေဟာငး့ေတျနဲ႓ပဲ သဵု့ေနရတယး၈ အသစးေပ၍လာတဲံ
နညး့ပညာေတျကို လိုကးမီဖို႓က Edition အသစးထျကးတိုငး့ ဖတးႏုိငးမြရမြာ

(ဿ)

လကးေတျ႓ပိုငး့မြာ အထူ့အာ့နညး့ေနတယး၈ အေထာကးအကူပစၥညး့ ဘာမြမရြိသေလာကးပ၈ဲ အကိုတို႓ေခတးကေတာငး Gas Turbine
Lab ွငးတာ Turbine က ႏႈိ့မရလို႓ လကးေတျ႔မလုပးခံရ
ဲ ဘူ့၈ Mechanical Engineering ကို တကးလာသမြ္ ကာလတေလြ္ာကးမြာ
တစးႀကိမးပဲ

အဲဒီ

Lab

ကလုပးရတာ၈

အဲဒီအခ္ိနးမြာ

စကးပ္ကးေနေတာံ

လကးေတျ႔လဵု့ွကို

မလုပးခံရ
ဲ တာ၈

အခုထိလညး့

အေ်ခအေနက တို့တကးမလာဘူ့၈
(၀)

တက၎သိုလးေတျမြာ

သုေတသနပိုငး့

(Research

facilities)

အေထာကးအကူ်ပဳမႈေတျ

လုဵ့ွမရြိသေလာကး်ဖစးေနတယး၈

တကယးေတာံ အသစးေပ၍လာတဲံ တီထျငးမႈအေတားမ္ာ့မ္ာ့ဟာ တက၎သိုလးသုေတသနေတျကေနထျကးလာတာ အမ္ာ့ႀကီ့ပါတယး၈
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

(၁)

ေငျေရ့ေၾက့ေရ့အကူအညီအေထာကးအပဵံ
ဘ႑ာေရ့ေတာငးံတငး့ဖို႓

အရမး့အာ့နညး့တယး၈

အေရ့ႀကီ့တယး၈

ေငျမရြိရငး

ဘာမြလုပးလို႓မရေတာံ

အေပ၍ကေ်ပာခဲံတဲံအခ္ကးေတျအာ့လဵု့က

တုိ့တကးဖို႓ဆိုတာ

ေငျမရြိရငးဘယးေတာံမြ

်ဖစးလာမြာ

မဟုတးဘူ့၈
(၂)

အခ္ငး့ခ္ငး့လညး့ ပညာရပးပိုငး့ဆိုငးရာတို့တကးမႈအတျကး ႏြီ့ေႏြာဖလြယးမႈက မရြိသေလာကးပ၈ဲ Seminar ေတျ၇ Workshop ေတျ
Forum ေတျ အမ္ာ့ႀကီ့လိုေသ့တယး၈ အဓိက က လုပးငနး့ပိုငး့ဆုိငးရာက ရလာတဲံအေတျ႓အႀကဵဳေတျကို ဖလြယးရမြာ၈ Lesson
learnt ေပါံ၈ အဲဒီလိုလုပးရမယးံအစာ့ ရြိတာေလ့ေတျကလညး့ သီအိုရီေတျပဲမ္ာ့ေနတယး၈

(၃)

Engineering စစးစစး အပိုငး့ (ဒီဇုိငး့တျကးခ္ကးမႈအပိုငး့ကိုဆိုလိုတာပါ) ကလညး့ လဵု့ွမရြိသေလာကးပ၈ဲ Engineering firm ေတျ
မရြိဘူ့၈ အဲဒီလို အေ်ခအေနမ္ိဳ့်ဖစးေပ၍လာဖုိ႓အတျကး လိုအပးတဲံ environment နဲ႓ opportunity လညး့မရြိေသ့ဘူ့၈ Design
သီ့သနး႓လုပးတယးဆိုတာ Civil နဲ႓ Architecture ေလာကးပရ
ဲ ြိတယး၈ အဲဒီအဆငးံကေန မတကးႏိုငးေသ့ဘူ့၈ ်မနးမာအငးဂ္ငးနီယာေတျ
ဟာ Installation, Maintenance နဲ႓ Servicing အပိုငး့ေလာကးမြာပဲ က္ငးလညးေနၾကရတယး၈

(၄)

အေရ့သိပးႀကီ့တဲံ National Standard ေတျ လဵု့ွမရြိေသ့ဘူ့၈ အဲဒါသိပးကုိအေရ့ႀကီ့ပါတယး၈

(၅)

အရညးအေသျ့ထိနး့သိမး့ဖို႓အတျကး လိုအပးတဲံ ဥပေဒထုတး်ပနးေပ့မႈေတျအမ္ာ့ႀကီ့လုိေသ့တယး၈ Statutory Legislation အရ
အခ္ိနးကာလတခုမြာ မ်ဖစးမေနစစးေဆ့ၿပီ့ ေထာကးခဵမႈေပ့မယးံ Certification Authority တစးခု အေရ့တႀကီ့ လိုအပးေနပါတယး၈
အဲဒီအဖဲ႓ျအစညး့ကလညး့ တကယးံကို မြနးမြနးကနးကနးတိတိက္က္ စစးေဆ့မယးံ အဖဲျ႔မ္ိဳ့်ဖစးဖို႓လိုပါတယး၈ ခပးရြငး့ရြငး့ေ်ပာရရငး
စာ့ေပါကးထျငးဖို႓မဟုတးဘဲ တကယးံကို အရညးအေသျ့ကို ထိနး့သိမး့ ၾကပးမတးေပ့မယးံ အဖဲျ႔မ္ိဳ့၇ တကယးံကို ွါရငးံ၇ အေတျ႔အႀကဵဳရငးံ
(စာေတျ႔တစးခုထဲနဲ႓မရဘူ့) Technically strong ်ဖစးသူေတျနဲ႓ ဖဲ႔ျ စညး့ထာ့တဲံ အဖဲျ႓မ္ိဳ့်ဖစးရမြာပါ၈
ေ်ပာရရငးေတာံအမ္ာ့ႀကီ့ပါပဲ..

အခု

အကိုေ်ပာတာ

သေဘာေလာကးပရ
ဲ ြိပါေသ့တယး၈

ႏုိငးငဵေရ့အေ်ခအေနေတျ၇

ႏုိငးငဵရဲံ

တို့တကးမႈေတျ၇ အစို့ရရဲံသေဘာထာ့ေတျ ဒါေတျနဲ႓လညး့ အမ္ာ့ႀကီ့ဆကးစပးေနပါတယး၈
HarryLwin
အငးဂ္ငးနီယာေက္ာငး့ဆငး့ အငးဂ္ငးနီယာေတျေတာငးမြ အငးဂ္ငးနီယာရဲံအဓိပၸာယးကို သိၾကသလာ့ဆိုတာ သဵသယ ်ဖစးမိပါတယး၈
ဒါမြမဟုတး

Boundary

တစးခုအတျငး့မြာ

မျမး့ၾကပးေနၾကတာလဲ

်ဖစးႏိုငးပါတယး၈

်မနးမာအငးဂ္ငးနီယာေလာကမြာ

Creation

ဆိုတာ ေပ္ာကးကျယးေန်ပီေလာလို႓ေတာငး ေတျ့မိတယး၈ ကို HarryLwin ေ်ပာသလို AutoCAD (က္နးတဲံ Software ေတျေရာ) ဆျတ
ဲ ာကိုမြ
(တကယးေတာံ

Draftman

ေတျရဲံအလုပး)

Engineering

စစးစစးလို႓ထငး

ေနတဲံသူေတျ

အမ္ာ့ၾကီ့ပဲဗ္ာ၈

ဒါေတျဟာ

Engineering

works ေတျမြာ Tools ေတျအေနနဲ႓ပဲ သဵု့သျာ့ရမြာကို Direction လျေ
ဲ နသလိုပ၈ဲ အဲဒီ Engineering Tools ေတျေနာကးကို တေကာကးေကာကး
လိုကးေနၾကတာေတျ႓ေနရပါတယး၈ အေၾကာငး့ကလညး့ ပဵုဆစ
ျဲ ာ့တာကမြ ဝငးေငျရေနေသ့ကို့၈ ကျနးပ္ဴတာမြာ အလုပးလုပးတာကို ်မနးမာ
လူေနမူဝနး့က္ငးက

အထငးႀကီ့စရာအေနနဲ႓်မငးၾကတာလညး့ပါတယး၈

International

နဲ႓

အဆကး်ပတးက္နးခဲံတာလညး့ပါမယး၈

ေနာကး

တစးခုက ်မနးမာမြာ Engineering firm အတျကး Environment နဲ႓ Opportunity မြမရြိလို႓လညး့ ်ဖစးႏိုငးပါတယး၈ ကျနးပ္ဴတာမြာ
(ဘာမြမဟုတးတဲံ)

Animation

Presentation

တစးခုေလာကး

လုပး်ပႏိုငးရငး

အထကးလူႀကီ့ေတျက

ရငးသပးရႈေမာ်ပီ့

အထငးႀကီ့

ၾကတာလဲပါမယး၈ ပတးဝနး့က္ငးရဲံ Necessary ေပါံ၈ ေနာကးၿပီ့ Update မ်ဖစးေတာံတဲံ University Surrounding ကလညး့တစးခ္ကးေပါံဗ္ာ၈
University

ကို

အေ်ခစိုကးတဲံ

Research

မရြိဘူ့၈

ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသလို

Seminar

ရဲံတနးဖို့ကို

မသိၾကဘူ့၈

ခ္ကးခ္ငး့လကးငငး့

အသီ့အပျငးံမထျကးႏုိငးတဲံ နယးပယးဆိုေတာံ Sponsor ေတျလဲမရြိဘူ့၈
MgLuAye
က္ေနားတို႓

ဘာသာရပးေတျကို

ေကာငး့ေကာငး့နာ့မလညးႏိုငးေသ့သလို

လုပးငနး့ချငးပိုငး့မြာလညး့

ေ်ပာစရာေတျ

က္နးေန

ပါေသ့တယး၈ က္ေနားတို႓ အတျကး ISO 9001: 14001 တို႓ဆိုတာေတျ သတိရမိပါတယး၈
ကိုလငး့

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

်မနးမာံအငးဂ္ငးနီယာေလာကမြာ နညး့စနစးပုိငး့ေတျ အာ့နညး့ေနတာကုိေတျ႔ေနရပါတယး၈ ဒီေလာကးေလ့ပဲဆုိတဲံ အေတျ့ေတျ
ကုိ ေဖ္ာကးဖ္ကးဖုိ႓ကလညး့ လုပးငနး့ချငးကုိ စွငးတဲံ eng ေတျမြာပုိအေရ့ႀကီ့ပါတယး၈ site ေတျထဲမြာ ကုိယးကစလုပးကာစဆုိေတာံ
ကနးထ႐ိုကးေတျဆီကေန လကးေတျ႔ကုိ အခုမြသငးယူရေတာံ ဒီေလာကးေလ့ပဲဆုိတဲံ အေတျ့ေတျကစွငးလာတာပဲ၈ အေရ့ႀကီ့တာက
ကုိယးေလံလာတဲံသူက

ေသခ္ာတိက္တဲံ

လူ်ဖစးဖုိ႓အရမး့အေရ့ႀကီ့တယး၈

ဒါက

အခုလကးရြိ

site

ထဲမြာေတျ႔ေတျ႔ေနရတာေတျပါ

တ်ခာ့အေၾကာငး့အရာေတျအမ္ာ့ႀကီ့ရြိေသ့တယး၈
zza.zawzawaung
လကးရြိနညး့ပညာတက၎သိုလးမ္ာ့တျငး

လကးေတျ႓လုပးေဆာငးရမြု

မရြိသေလာကးနညး့ပါ့ၿခငး့၇

ဆရာဆရာမမ္ာ့၌

အရညး

အခ္ငး့ ်ပညးံွမႈမရြိ်ခငး့၇ စာသငးၾကာ့မႈပဵုစဵညဵ႓ဖ္ငး့လျနး့်ခငး့၇ သတးမြတးခ္ိနးအတျငး့ သငးရို့်ပတးေအာငး သငးၾကာ့ရၿခငး့ေၾကာငးံ ထဲထဲွငးွငး
ရြငး့မ်ပႏိုငးၿခငး့၇

လုပးငနး့ချငးသို႓

ထိုကဲံသို႓အာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့ကို

သျာ့ေရာကး

အ်မနးဆဵု့ႏြငးံ

ေလံလာရမြု

အထိေရာကးဆဵု့

မရြိသေလာကးနညး့ပါ့်ခငး့
နညး့လမး့မ္ာ့သဵု့ၿပီ့

အစရြိသ်ဖငးံ

်ပငးဆငးသငးံပါသညး၈

ေတျ႔်မငးေနရပါသညး၈
ဆရာ၇

ဆရာမမ္ာ့အာ့

ဇီ့ပငးႀကီ့သငးတနး့၇ ေဖာငးႀကီ့ သငးတနး့မ္ာ့ တကးခိုငး့႐ဵု်ဖငးံမၿပီ့ဘဲ ဘာသာရပးဆိုငးရာ ဘျဲ႓လျနးသငးတနး့မ္ာ့ တကးခိုငး့်ခငး့၇ ်ပညးပ
ပညာေတားသငးေစလႊတး်ခငး့၇ ေခတးမီ သငးၾကာ့နညး့ စနစးမ္ာ့သဵု့ၿပီ့ ပညာသငးၾကာ့တတးရနး သငးတနး့ေပ့်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးသငးံပါသညး၈
ထို႓အ်ပငး ပညာသငးၾကာ့ေရ့အတျကး လိုအပးေသာ သငးေထာကးကူပစၥညး့မ္ာ့ကို လဵုေလာကးစျာ ေထာကးပဵ႓ေပ့ရနးလညး့ လိုအပးပါသညး၈
သို႓မြသာ ေက္ာငး့တျငး့ လကးေတျ႔လုပးငနး့မ္ာ့ လုပးေဆာငးႏိုငးေပမညး၈ အခါအာ့ေလ္ားစျာ လုပးငနး့ချငးမ္ာ့သို႓ သျာ့ေရာကးေလံလာ်ခငး့၇
ကာလတစးခုသတးမြတးၿပီ့ အလုပးသငးအ်ဖစး ွငးေရာကး လုပးကိုငးေစ်ခငး့မ္ာ့ ရြိသငးံေနပါသညး၈
အငးဂ္ငးနီယာအသငး့မ္ာ့ကိုလညး့
အငးဂ္ငးနီယာအသငး့မ္ာ့

ထာ့ရြိၿပီ့

အနညး့ဆဵု့

ေဟာေ်ပာပျဲမ္ာ့

နညး့ပညာတက၎သိုလးရြိေသာ
က္ငး့ပ်ခငး့၇

တိုငး့ႏြငးံ်ပညးနယးမ္ာ့တျငး

ဘာသာရပးဆိုငးရာ

သငးတနး့မ္ာ့

တိုငး့ႏြငးံ

်ပညးနယး

ဖျငးံလြစးသငးၾကာ့ေပ့်ခငး့တို ႓

လုပးေဆာငးသငးံပါသညး၈ နညး့ပညာတက၎သိုလးမ္ာ့တျငးလညး့ အဆငးံရြိေသာ၇ ထိေရာကးေသာ၇ အမ္ိဳ့အစာ့စဵုလငးေသာ စာၾကညးံတိုကးမ္ာ့
ထာ့ရြိရပါမညး၈ စာေမ့ပျဲမ္ာ့ကိုလညး့ က္ကးေ်ဖၿပီ့ ေအာငးသညးံစနစး မ်ဖစးသငးံေပ၈ စာေမ့ပျဲေမ့ချနး့မ္ာ့ကိုလညး့ လိုအပးေသာ အခ္ကး
အလကးမ္ာ့၇

manual

မ္ာ့၇

design

aid

မ္ာ့စဵုလငးစျာေပ့ၿပီ့

အမြာ့ကငး့ေအာငး

ေဆာငးရက
ျ းသငးံပါသညး၈

လကးရြိ

နညး့ပညာ

တက၎သိုလးမ္ာ့တျငး ေမ့ချနး့မမြာ့ေသာႏြစး မရြိသေလာကး်ဖစးေနပါသညး၈ လဵု့ွမ်ဖစးသငးံပါ၈ ထိုကဲံသို႓ ႏြစးစဥးမြာ့ယျငး့ေနမႈသညး နညး့ပညာ
တက၎သိုလးမ္ာ့၌ ဂုဏးသိက၏ာကို မ္ာ့စျာ ထိခိုကးေစႏိုငးပါသညး၈
နညး့ပညာတက၎သိုလးမ္ာ့တျငး

ေကာငး့ေသာအခ္ကးမ္ာ့လညး့

ရြိပါေသ့သညး၈

စာေမ့ပျဲမ္ာ့တျငး

လဵု့ ွခို့ခ္လို႓

မရ်ခငး့

သညး ေကာငး့ေသာအခ္ကး်ဖစးပါသညး၈ ခို့ခ္တာမိပါက စာေမ့ပျဲ ဆကးလကးေ်ဖဆိုခင
ျ းံ မ်ပဳဘဲ ေက္ာငး့ထုတးပစးၿပီ့ တစးႏြစးက္အ်ဖစး
သတးမြတးပါသညး၈ စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ကို ရညးရယ
ျ းခ္ကးရြိသညး်ဖစးေစ၇ မရြိသညး်ဖစးေစ စာေမ့ပျဲခနး့ထဲသို ႓ ပါလာသညးကို ေတျ႓ရြိပါက
ခို့ခ္သညး်ဖစးေစ၇

မခို့ခ္ရေသ့သညး်ဖစးေစ

စာေမ့ပျဲေမ့ချနး့မ္ာ့မြာလညး့

တစးႏိုငးငဵလဵု့

မရပါ၈

ေက္ာငး့ထုတးပါသညး၈

အတူတူ်ဖစးၿခငး့၇

တစးေန႓ထဲ၇

ထို႓ေၾကာငးံ

တစးရကးထဲ

စာေမ့ပျဲမ္ာ့တျငး

တစးႏိုငးငဵလဵု့ရြိ

ခို့ခ္ွဵ႓သူမရြိပါ၈

နညး့ပညာတက၎သိုလးမ္ာ့

တစးၿပိဳငးနကးထဲ ေ်ဖဆိုရ်ခငး့မ္ာ့မြာ အထူ့ေကာငး့မျနးပါသညး၈ စာစစးသညးံေနရာတျငးလညး့ အထကး ်မနးမာ်ပညးရြိ ေက္ာငး့မ္ာ့အာ့လဵု့မြ
အေ်ဖလႊာမ္ာ့ကို မႏၲေလ့တျငးလညး့ေကာငး့၇ ေအာကး်မနး်ပညးအတျကး ရနးကုနးတျငးလညး့ေကာငး့ ကုတးစနစး်ဖငးံ စစးေဆ့သညးံ အတျကး
အဂတိ

လိုကးစာ့မႈမရြိဘဲ

ေက္ာငး့သာ့အာ့လဵု့အတျကး

မြ္တပါသညး၈

သို႓ေသား

ထိုကဲံသို႓

ေကာငး့မျနး်ခငး့မ္ာ့

ရြိေသားလညး့

နညး့ပညာေက္ာငး့သာ့ အငးဂ္ငးနီယာေလာငး့မ္ာ့ အရညးအေသျ့်ပညးံွရနး မလဵုေလာကးေသ့ပါ၈
ထို႓ေၾကာငးံ အခ္ဳပးအာ့်ဖငးံဆိုရေသား နညး့ပညာတက၎သိုလးထျကး အငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့ ဒီထကးမက ေတားလာေစရနး၇ ႏိုငးငဵတကာႏြငးံ
ရငးေပါငးတနး့ႏိုငးရနး ကာယကဵရြငး်ဖစးေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၇ သငးၾကာ့ေပ့ေသာ ဆရာမ္ာ့၇ ကူညီေထာကးပဵ႓ေပ့ေသာ ွနးႀကီ့ဌာနတို႓
လကးတည
ျဲ ီညီ်ဖငးံ အတူတကျ ပူ့ေပါငး့ ေဆာငးရက
ျ းဖို႓ရနး မ္ာ့စျာလိုအပးေနပါေတာံသညး၈
ေနခနး႓(civil)
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

(၁) ႏုိငးငဵတစးႏုိငးငဵရံဲ ဖျဵၿဖိ
႓ ၿဖိဳ့တို့တကးမႈကို ဘယးလိုစဵႏႈနး့ေတျနဲတိ
႓ တုင
ိ း့တာႏုိငးမယးလို႓ ထငး်မငးယူဆပါသလဲ… ?
တိုငး့တာဖို႓ အခ္ကးေတျကေတာံ အမ္ာ့ႀကီ့ရြိမြာပါ၈ ဒါေပမဲံ ကျ္နးေတားကေတာံ ႏုိငးငဵတစးႏုိငးငဵရဲ႔ ဖျ႔ဵ ၿဖိဳ့တို့တကးမႈကို အဲံဒီနိငးငဵက
လူငယးလူရယ
ျ းေတျ ဘာေတျလုပးေနသလဲဆိုတာနဲ႓ပဲ တိုငး့တာခ္ငးတယး၈
Cy

ႏိုငးငဵတစးႏိုငးငဵရဲ႔ ဖျ႔ဵ ၿဖိဳ့တို့တကးမႈဆိုတဲံအသဵု့အႏႈနး့ကို၇ ကုလသမဂၐအတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပးေဟာငး့ ကိုဖီအာနနးက "ေဘ့အႏၱရာယး
ကငး့တဲ႓ပတးဝနး့က္ငးအသိုငး့အဝနး့မြာ ်ပညးသူလူထုဟာ၇ လျတးလပးၿပီ့၇ က္နး့မာေပ္ားရႊငးစျာေနထိုငးႏိုငးၾကတဲ႓ႏိုငးငဵ" ဆိုၿပီ့၇ အဓိပၸာယး
ဖျငးံဆိုခံဖ
ဲ ူ့ပါတယး၈ ေဘာဂေဗဒနဲ႓ စာရငး့အငး့ပညာရြငးေတျ်ဖစးတဲ႓ လူမႈေရ့သိပၸဵပညာရြငးေတျကေတာံ၇ gross domestic product ဆိုတဲ႓
GDP နဲ႓ life expectancy ဆိုတဲ႓ လူ႓သကးတမး့၇ literacy rate ဆိုတဲ႓ စာတတးေ်မာကးမႈႏႈနး့၇ ေမျ့ကငး့စကေလ့ေသဆဵု့မႈႏႈနး့အစရိြတဲ႓
စာရငး့အငး့ဆိုငးရာ၇

statistical

indexes

အညႊနး့ကိနး့ေတျနဲ႓

ႏႈိငး့ယြဥးေဖား်ပပါတယး၈

ေနာကးပိုငး့မြာ

ပါကစၥတနး

ႏုိငးငဵသာ့ ေဘာဂေဗဒပညာရြငး မာဘတးအူလးဟတး တီထျငးသဵု့စျဲခဲ႓တဲ႓၇ human development index HDI ကိုေ်ပာငး့လဲ၇ သဵု့စျဲခဲ႓ပါတယး၈
HDI မြာ လူ႓သကးတမး့ life expectancy ၇ စာတတးေ်မာကးမႈႏႈနး့ literacy အ်ပငး၇ education ဆိုတဲ႓ ပညာရညးအဆငးံအတနး့ေတျ၇ decent
standard of living GNI ဆိုတဲံ၇ လူတစးဦ့ခ္ငး့စီ တစးႏြစးဝငးေငျနဲ႓၇ standards of living ဆိုတဲံ လူေနမႈအဆငး႓အတနး့ေတျပါဝငးပါတယး၈
child

welfare

ဆိုတဲ႓

ကေလ့သူငယး်ပဳစုေစာငး႓ေရြာကးမႈကို၇

standards

of

living

ရဲ႔

အေ်ခခဵအခ္ကးတစးခု

အ်ဖစး

ထညး႓သျငး့တျကးခ္ကးပါတယး၈ standard of living ဟာ GDP နဲ႓ ဆကးစပးေနပါတယး၈ ဒါ႓အ်ပငးတိုငး့်ပညးမြာ ခ္မြတးလိုကးတဲ႓ impact of economic policies on quality of life ဆိုတဲ႓၇ "စီ့ပျာ့ေရ့ဆိုငးရာ မူဝါဒေတျေၾကာငး႓ ႏိုငးငဵသူႏုိငးငဵသာ့ေတျရဲ႔လူေနမႈဘဝ၇ ထိခိုကး်ခငး့ရိြမရိြ" ကို
ထညး႓သျငး့တျကးခ္ကးပါတယး၈ GDP တကးလာတိုငး့၇ HDI လိုကးပါ ်မငး႓လာ်ခငး့ မရိြတာကိုလညး့ေတျ႔ရပါတယး၈
IMF ဆိုတဲ႓ ကမာၻ႓ေငျေၾက့ရဵပဵုေငျအဖျဲ႔အစညး့ကေတာံ၇ per capita income level ဆိုတဲ႓ လူတဦ့ခ္ငး့ရဲ႔ တစးႏြစးစာဝငးေငျ၇ export
diversification ဆိုတဲ႓ ပိ႓က
ု ုနးအမ္ိဳ့အစာ့ စဵုလငးစာျ တငးပုိ႓ႏုိငးမႈန႓ဲ degree of integration into the global financial system
ကမၻာ႓ဘ႑ာေရ့နဲ႓ ေငျေၾက့ဆိုငးရာကိစၥရပးေတျမြာ ပါဝငးႏုိငးမႈ စတဲ႓ flexible classification system ကိုသဵု့ၿပီ့ ႏုိငးငဵတစးႏုိငးငဵရဲ႔
ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈတိုငး့တာေလံရိြပါတယး၈

IMF

ဟာ

ဘ႑ာေရ့နဲ႓

ေငျေၾက့ဆိုငးရာအဖျဲ႔အစညး့်ဖစးတဲ႓

အတျကး၇

'liquidity

ဆိုတဲ႓ ေငျၿဖစးလျယးမႈ' ကို အေ်ခခဵၿပီ့တျကးခ္ကးတာ ေတျ႔ရမြာ်ဖစးပါတယး၈
လူမႈေရ့သိပၸဵပညာရြငးတစးဦ့်ဖစးတဲ႓ လူမႈေရ့သ႐ုပးခစ
ျဲ ိတးပညာရြငး ေအဒရီယဵဂ္ီ ဝိႈကးကေတာ႓ 'life satisfaction' ဆိုတဲ႓ satisfaction with life index နဲ႓ ႏုိငးငဵတစးႏုိငးငဵရ႔ဲ ဖျဵ႓ၿဖိဳ့တို့တကးမႈကိုေလံလာ ဆနး့စစးႏုိငးတယးလို႓ ေ်ပာပါတယး၈ အခုတေလာ satisfaction with
life index နဲ႓ပကးသကးၿပီ့ ကျၽနး့ကေလ့မြာလညး့က္ယးက္ယးေလာငးေလာငးၾကာ့ရသလို မနကးတိုငး့ ဝယးဖတးတဲ ႓ ်ပာ့ (၄ွ) တနး The
News Paper ဆိုတဲ႓ သတငး့စာမြာလညး့ မၾကာခဏ စစးတမး့ေကာကးယူေဖား်ပတာ ဖတးမိပါတယး၈ ဟိမဝႏၱာေတာငးၾကာ့မြ ကုနး့တျငး့ပိတး
ႏိုငးငဵတစးခု်ဖစးတဲ႓

ဘူတနးႏုိငးငဵဟာ၇

satisfaction

with

life

index

အရ

အ်မငး႓ဆဵု့်ဖစးေနတာကိုေတျ႔ရပါတယး၈

ရုပးဝတၱဳေတျ

ၾကျယးဝခ္မး့သာ်ခငး့ မရိြေပမဲ႓ HDI နဲ႓်ပနးတျကးတဲ႓အခါ ကျၽနး့ကေလ့ ထကးသာပါတယး၈
ေအာကးစဖိ႓တ
ု က၎သိုလးထျကးစညး့မ္ဥး့ခဵဘုရငး၇ အာဏာရပါတီရဲ႔ အစို့ရအဖျဲ႔ ဗုဒၶဘာသာသာသနာပိုငးနဲ႓ အတိုကးအခဵပါတီဟာ
ပါလီမနးမြတဆငး႓

တရာ့မြ္တစျာနဲ႓

ႏိုငးငဵသူႏုိငးငဵသာ့ေတျကို

စိတးခ္မး့သာေအာငး

ထာ့ၾကပါသတဲ႓

ေဘ့အႏၱရာယး

ကငး့တဲ႓ပတးဝနး့က္ငးအသိုငး့အဝနး့မြာ ်ပညးသူလူထုဟာ လျတးလပးၿပီ့ က္နး့မာေပ္ားရႊငးစာျ ေနထိုငးႏိုငးၾကတဲ႓ ႏုိငးငဵလို႓ သတးမြတးႏုိငးပါတယး၈
ဘူတနးဟာ HDI မြာ ကျၽနး့ကေလ့ထကးသာတယးဆိုၿပီ့ ကျၽနး့ကေလ့သူ ကျၽနး့ကေလ့သာ့ေတျ က သူတို႓ရ႔ဲ satisfaction with life index
ကို်မြင႓ေ
း ပ့ဖိ႓ု ေတာငး့ဆိုၾကပါတယး၈ ်ပာ့ (၄ွ) တနးသတငး့စာရဲ႔ သတငး့စာဆရာ တစးဦ့မြ ဘူတနးမြာေ်ပာငး့ေနၾကပါလာ့ဆိုၿပီ့ ေဆာငး့ပါ့
တစးပုဒးေရ့လိုကးတဲ႓အခါမြ ကျၽနး့ကေလ့သူ ကျၽနး့ကေလ့သာ့ေတျလညး့ MRT မစီ့ရမြာေၾကာကးၿပီ့ ၿငိမးသျာ့ပါေတာ႓တယး၈
မူလကတညး့က

သယဵဇာတေပါၾကျယးွကာ

human

capital

ဆိုတဲ႓

လူအမ္ာ့ရဲ႔အရညးအေသျ့ကလညး့ေကာငး့သလို

စာတတးေ်မာကးမႈႏႈနး့ literacy rate လညး့ေကာငး့မျနးၿပီ့ ေဘ့အႏၱရာယးကငး့တဲ႓ ပတးဝနး့က္ငးအသိုငး့အဝနး့မြာ ်ပညးသူလူထုဟာ
လျတးလျတးလပးလပး က္နးး့မာေပ္ားရႊငးစာျ ေနထိုငႏုိငးခင
ျ း႓ရၾကမယး တုိ့တကးမႈေတျ၇ အာ့သာခ္ကးေတျကို sustainability အေနနဲ႓ ဖျ႔ဵ ၿဖဳိ့ရနး
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ဆကးလကးထိနး့သိမး့ထာ့ႏုိငးၾကမယးဆိုရငး ်မနးမာ်ပညးဟာလညး့ က႑စဵုမြာ ဖျ႓ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးလာမယးလို႓ယူဆမိပါတယး၈
ကိုထျနး့
ကိုထျနး့ေ်ပာတဲံ အခ္ကးကေလ့ေတျမြာ ေတားေတားစဵုစဵုလငးလငး ပါသျာ့ပါတယး၈ တို့တကးတယးဆိုတာဟာ တိုကးအ်မငးံႀကီ့ေတျ
ရြိေနမြမဟုတးပါဘူ့၈
သဵု့စျဲႏိုငးရမယး၈
ရရငးေတာံ

Infrastructure

ေရာဂါဘယနညး့ပါ့ေစရမယး၈
ေကာငး့တာေတျ

ပါတယး၈
ဆိုငးရာ

ထိုကးသငးံတဲံ

ေတျ

ေကာငး့မျနး်ခငး့ေတျလညး့

စို့ရိမး

က္နး့မာေရ့အတျကး

အမ္ာ့စုရြိေနမယး၇

ေနာကးတစးခ္ကးကေတာံ

ရြိရမယး၈

ေၾကာငးံၾကမႈနညး့ပါ့ရမယး၈

ကုသမႈ

စရိတးနညး့ပါ့ရမယး၈

်ဖစးထျနး့ေနမယးဆိုရငး

ရြိမြသာ

တကယးတမး့

ေလာကးင

အမ္ာ့ႀကီ့ပါပဲ...

ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တို့တကးမႈ

လူေတျရဲံစိတးဓာတးေတျေအ့ခ္မး့်ခငး့၇

ွငးေငျနဲ႓

ရြိတယးလို႓

အႏြစးခ္ဳပး

က္ေနားယူဆမိ

အသိဥာဏး်မငးံမာ့်ခငး့စတဲံ

တို့တကးဖဵျ႔ၿဖိဳ့တယးလို႓ေတာံ

ပိုလြ္ဵ

က္ေနားထငးမိတယး၈

စိတးပိုငး့
သို႓ေသားလညး့ပဲ

ဒီလို်ဖစးဖို႓ကေတာံခဲယဥး့ပါတယး၈ Ideal State ပါပဲ၈ Actual life ေတာံ မ်ဖစးႏိုငးေလာကးပါဘူ့၈
htinlin
(၂) ်မနးမာႏုိငးငဵရံဲ ဖျၿဖိ
႓ဵ ၿဖိဳ့တုိ့တကးမႈနဲ႓ အငးဂ္ငးနီယာေတျရဲံ အခနး့က႑
က႑အေပ၍ သငးံရံဲ အ်မငး ?
တိုငး့်ပညးဖျ႔ဵ ၿဖိဳ့တို့တကးဖို႓ရာ ွငးေငျေကာငး့မြ်ဖစးမယး၈ ွငးေငျေကာငး့ဖို႓ရာ ထုတးကုနးေတျရြိမြ်ဖစးမယး၈ ထုတးကုနးဆိုတဲံ အရာေတျမြာ
စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ထုတးကုနးလာ့၇ ေရထျကးပစၥညး့လာ့၇ သဘာွသယဵဇာတလာ့၇ ပညာေရ့ဆိုငးရာထုတးကုနးလာ့၇ စကးမႈထုတးကုနးလာ့ စသညး်ဖငးံ
အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ကျ်ဲ ပာ့ပါတယး၈
အခနး့က႑ကလညး့

အဲံဒီထဲမြာ

စကးမႈထုတးကုနးက

မေသ့ပါဘူ့၈

ရရြိတဲံွငးေငျနဲ႓

ဥပမာအာ့်ဖငးံ-စပါ့ေရာငး့ၿပီ့

အဲံဒွ
ီ ငးေငျအေပ၍

ေငျ

ှွွွွွ

ႏိုငးငဵေတားက
က္ပး

ရရြိတဲံ

ရဖိ႓က

အချနးအခေတျရံဲ

ပငးပနး့တဲံ

အဆငးံေတျ

အေ်မာကးအ်မာ့ကို ်ဖတးသနး့ရပါတယး၈ ထျနးယကးရတယး၇ စိုကးပ္ိဳ့ရတယး၇ အရိပးတၾကညံးၾကညံး နဲ႓ေစာငးံရတယး၇ ေ်မၾသဇာေတျေပ့ရတယး၇
ပို့ဘာညာမက္ေအာငးလညး့

ဂ႐ုစိုကးရတယး၇

ေနာကးဆဵု့

ရိတးသိမး့

ေချ္ေလြ႓ရတယး၈

အဆငံးေတျကမ္ာ့ၿပီ့

ှွွွွွ

ရဖို႓

အခ္ိနးေတားေတားၾကာေအာငး ရငး့ႏြီ့ရတယး၈ နညး့ပညာအရငး့ခဵတဲံ စကးမႈထုတးကုနးေတျ မြာေတာံ Circuit ေတျကို ေဟာတစးခု ေဟာတစးခုနဲ႓
႐ိုကးထုတးၿပီ့

mp4

player

ေလ့ေတျ၇

Game

စကးေလ့ေတျ၇

mobile

ဖုနး့ေလ့ေတျကို

သိပးမၾကာတဲံ

အခ္ိနး

အေတာအတျငး့ေလ့မြာပဲ ေဟာတစးခု၇ ေဟာတစးခု ထုတးလုပးႏိုငးတဲံအတျကး နာရီပိုငး့ မိနစးပိုငး့ကေလ့နဲ႓တငး ှွွွွွ က္ပး တနးဖို့ရြိတဲံ
ပစၥညး့ေလ့ေတျဟာ အခ္ိနးနညး့နညး့ေလ့မြာ ရရြိလာပါတယး၈ ဒါေပမယးံ အဲံလိုမ္ိဳ့ ထုတးလုပးဖို႓လျယးကူလာ့ဆိုေတာံ မလျယးလြပါဘူ့၈
အဲံလိုထုတးႏိုငးဖို႓ရာ နညး့ပညာရြငး၇ အတတးပညာရြငးေတျ၇ အခ္ိနးေတျအမ္ာ့ႀကီ့ ေပ့ဆပးရငး့ႏြီ့ထာ့ခဲံတဲံ ဦ့ေႏြာကးေတျလိုအပးပါတယး၈ Production

Technology

တို့တကးထျနး့ကာ့လာမြသာ

က္ေနားတို႓ႏိုငးငဵ

ဖျဵ႔ၿဖိဳ့လာမြာ်ဖစးပါတယး၈

ဒါေၾကာငးံ

ႏိုငးငဵတို့တကးဖို႓ရာ

အငးဂ္ငးနီယာေတျရဲံ အခနး့က႑က ရာခိုငးႏႈနး့ ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ အေရ့ႀကီ့ပါတယးလို ံက္ေနား ထငး်မငးမိပါတယး၈
htinlin
ဆရာထငးဟာ ဝငးလာတာနဲ႓ ဝိုငး့ဝိုငး့ဒိုငး့ဒိုငး့ပါပဲ၈ ဆရာထငး႓ ေစတနာအ်မငးဟာ၇ ကျၽနးေတား႓အယူအဆနဲ႓ ထပးတူ်ဖစးေနသမို႓၇
ဝမး့သာအာ့ရစျာ ေ်ပာပါရေစ၈ ႏိုငးငဵတစးခုရဲ႔ ထုတးကုနးက႑ကို၇ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့က႑ agriculture sector, စကးမႈက႑ industrial sector နဲ႓
ဝနးေဆာငးမႈက႑ service sector ဆိုၿပီ့ ချဲ်ခာ့ပါတယး၈ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့က႑မြာ သစးေတာ၇ ေမျ့်မဴေရ့နဲ႓ ေရထျကးပစၥညး့ထုတးလုပးမႈေတျကို
ထညး႓သျငး့တျကးခ္ကးသလို

စကးမႈက႑မြာေတာ႓

စကး႐ဵုအလုပ႐
း ဵုမ္ာ့မြ

ထုတးလုပးမႈေတျအ်ပငး

ေရနဵ၇

သဘာဝဓာတးေငျ႔အစရိြတဲ႓

သဘာဝအရငး့အ်မစး mineral resources ဆိုငးရာ တူ့ေဖားထုတးလုပးမႈေတျလညး့ ပါဝငးပါတယး၈
(ဿွွ၅ ~ ဿွွ၆) ဘ႑ာေရ့ႏြစးမြာ ်မနးမာ်ပညးဝငးေငျရဲ႔ (၁ွ %) ေက္ားကို၇ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့က႑မြ ရရိြၿပီ့၇ (ှ၃ %) ေက္ားကိုေတာ႓
စကးမႈက႑မြရရိြတယးလို႓ သိရပါတယး၈ တိုငး့်ပညးဝငးေငျရဲ႔ သဵု့ပဵု တစးပဵုေက္ားကို စိုကးပ္ိဳ့ေရ့က႑မြ ရရိြတဲ႓အတျကး၇ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ကို
အဓိကထာ့ရတဲ႓ ႏုိငးငဵအ်ဖစးသတးမြတးႏုိငးပါတယး၈ ဒုတိယကမာၻစစးမ်ဖစးခငး (ှ၆၀၅) ခုႏြစးစာရငး့ေတျအရ၇ ်မနးမာ်ပညး ဝငးေငျရဲ႔ (၁၂. ၅ %)
ဟာ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့က႑မြ ရရိြၿပီ့၇ (ဿွွ၅ ~ ဿွွ၆) ခုႏြစး စာရငး့ေတျအရ၇ ဝငးေငျရဲ႔ (၁ှ. ၄ %) ကိုစိုကးပ္ိဳ့ေရ့က႑မြ ရရိြတာေတျ႔ရပါတယး၈
ၿဗိတိသၽြကိုလိုနီေခတး (ှ၆၀၅) ခုႏြစး စာရငး့ေတျအရ၇ လုပးသာ့အငးအာ့ (၃၆. ၃ %) ဟာ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့က႑မြာ၇ လုပးကိုငးၾကၿပီ့၇ လကးရိြ
ဗဟိုစာရငး့အငး့အဖျဲ႔မြ

စာရငး့ေတျအရ၇

(ဿွှွ)

ခုနြစးအထိ

လုပးသာ့အငးအာ့ရဲ႔

(၃ှ.

%)

ဟာ

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့က႑မြာ

လုပးကိုငးေနတာေတျ႓ရပါတယး၈ (ဿွှွ) ခုႏြစးလူဦ့ေရ population ကို သနး့ (၃ွ) လို႓အၾကမး့ဖ္ဥး့သိရေပမဲ႓၇ (ှ၆၀၅) ခုႏြစး လူဦ့ေရကေတာ႓
သနး့ (ဿွ) ခနး႓သာ ရိြပါလိမး႓မယး၈ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့က႑မြ ထုတးကုနးေတျဟာ စကးမႈနညး့ပညာေတျကိုအသဵု့်ပဳထာ့တဲ႓ value added production
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

နညး့ပါ့ၿပီ့ primary form products ဆိုတဲ႓ မူလကုနးၾကမး့ထုတးကုနးေတျ်ဖစးပါတယး၈ ေဒသတျငး့ႏိုငးငဵေတျနဲ႓ ႏႈိငး့ယြဥးၾကညး႓တ႓ဲအခါ ႏြစးေပါငး့
(၂ွ) ခနး႓ ေနာကးမြာက္နးခဲ႓တာကို ်ငငး့မရေအာငးေတျ႓ရပါလိမး႓မယး၈
စီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တို့တကးသျာ့တဲံ
ကူ့ေ်ပာငး့သျာ့ႏိုငး်ခငး့'

ဆိုတဲ႓

ႏိုငးငဵေတျကိုေလံလာၾကညး႓တ႓အ
ဲ ခါ၇

အခ္ကးကိုေတျ႔ရပါတယး၈

စကးမႈနဲ႓

'ကုနးထုတးစမ
ျ း့အာ့ပိုမိုသာလျနးတဲ႓

နညး့ပညာက႑ဖဵ႔ျ ၿဖိဳ့တို့တကးလာတဲ႓အခါ၇

စကးမႈက႑သို႓

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့

က႑မြာ

သမာ့ရို့က္ထုတးလုပးမႈေတျကို၇ အသဵု့်ပဳစရာမလိုေတာ႓ဘဲ နညး့ပညာေတျကိုအသဵု့်ပဳထာ့တဲ႓ တနးဖို့်မြငး႓ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ထုတးကုနး value added
agricultural products ေတျကို လုပးသာ့အငးအာ့ အမ္ာ့အ်ပာ့ အသဵု့်ပဳစရာမလိုဘဲ အခ္ိနးတိုအတျငး့ ထုတးလုပးႏုိငးပါတယး၈ ဒါ႓အ်ပငး
စကးမႈနညး့ပညာေတျကို

အသဵု့်ပဳထာ့တဲ႓

ဝနးေဆာငးမႈက႑

service

sector

ဟာလညး့၇

အခ္ိနးတိုအတျငး့မြာ

ဝနးေဆာငးမႈေတျေပ့ႏုိငးတဲ႓အတျကး ဝငးေငျ်မငး႓မာ့လာမြာ်ဖစးပါတယး၈
်မနးမာ်ပညးစိုကးပ္ိဳ့ေရ့က႑မြာ ႏြစးေပါငး့ (၄ွ) ေက္ားရိြေနခဲ႓တဲ႓ သမာ့႐ို့က္စိုကးပ္ိဳ့ေရ့အေ်ခခဵ လူ႓စျမး့အာ့ အရငး့အ်မစး unskilled
labor intensive based agriculture social-economic environment structure ကို၇ skilled labor intensive based industrial socialeconomic

environment

structure

ဆိုတဲ႓

စကးမႈအေ်ခခဵလူမႈစီ့ပျာ့ေရ့

ပတးဝနး့ကၽငးအ်ဖစး

ေ်ပာငး့လဲတ႓ဲအခါ

စနစးက္ၿပီ့

လကးေတျ႔အသဵု့တညး႓မယး႓ အသကးေမျ့ဝမး့ေၾကာငး့ဆိုငးရာ vocational eduction က႑ေတျကို ်ပနးလညးအသကးသျငး့ဖို႓လိုပါတယး၈ vocational eduction မြ အတတးပညာရြငးေတျကို ေမျ့ထုတးဖို႓ လိုအပးမယး႓ အခ္ိနးအတိုငး့အတာဟာ တိုေတာငး့ပါတယး၈ တစးခ္ိနးတညး့မြာပဲ academic eduction မြ အသိပညာရြငးေတျကို၇ ေမျ့ထုတးဖို႓လိုပါတယး၈ vocational eduction နဲ႓ academic eduction ကိုအခ္ိတးအဆကးမိမိ
ဟနးခ္ကးညီစာျ ်ပဳစုေပ့ဖို႓ လိုအပးပါတယး၈
တစးခ္ိနးတညး့မြာပဲ

စကးမႈအေ်ခခဵလူမႈစီ့ပျာ့ေရ့

မိုကးခ႐ိုေဘာဂေဗဒမူဝါဒေတျကို
ပဵ႓ပို့မႈေတျအပါအဝငး

ပတးဝနး့က္ငးကို

ခ္မြတးအေကာငးအထညးေဖားတတးဖို႓လိုပါတယး၈

အေ်ခခဵအေဆာကးအဦေတျ်ဖစးတဲ႓

အေထာကးအကူေပ့ႏုိငးၿပီ့၇
ခိုငးမာတဲ႓ဥပေဒ၇

လမး့ပနး့ဆကးသျယးေရ့နဲ႓

ေရ၇

စစးမြနးတဲ ႓

တိက္တဲ႓မူဝါဒ၇
မီ့အပါအဝငး

ထိေရာကးတဲ႓
စျမး့အငးဆိုငးရာ

လိုအပးခ္ကးေတျကိုလညး့ ်ဖညး႓ဆညး့ေပ့ဖိ႓လ
ု ိုပါတယး၈ FDI foreign direct investment ႏိုငးငဵ်ခာ့မြ တိုကး႐ိုကးရငး့နီြ့်မြဳပးႏဵြမႈေတျ IMF, World
Bank နဲ႓ ADB လို ဘ႑ာေရ့အဖျဲ႔အစညး့ေတျရဲ႔ အေထာကးအပဵ႓န႓ဲ စီမဵခနး႓ခဲျမႈ နညး့ပညာဆိုငးရာအကူအညီေတျလညး့ လိုအပးမြာၿဖစးပါတယး၈
တကယးေတာ႓ ႏိုငးငဵတစးႏိုငးငဵဖဵ႔ျ ၿဖိဳ့တို့တကးဖို႓ဆိုတဲ႓ကိစၥဟာ ႏုိငးငဵကိုအုပးခ္ဳပးေနတဲ႓ အစို့ရအဖျဲ႔ရဲ႔ တာဝနး သကးသကးမဟုတးသလို
ႏုိငးငဵသူႏုိငးငဵသာ့ေတျမြာလညး့
ကူညီမႈကိုသာေပ့ႏိုငးပါတယး၈

တာဝနးရိြပါတယး၈

အစို့ရအဖျဲ႔ဟာ

မြနးကနးတဲ႓စီ့ပျာ့ေရ့ဆိုငးရာမူဝါဒနဲ႓

ေအာငး်မငးဖို႓လကးေတျ႔အေကာငးအထညးေဖားရမြာကေတာ႓

ႏိုငးငဵသူႏုိငးငဵသာ့ေတျဆိုတဲ႓အပိုငး့မြာ

ႏုိငးငဵေတားရဲ႔

ရိက၏ာလစာကိုရယူထာ့သူ

ႏုိငးငဵသူ

ထိေရာကးတဲ႓

ႏုိငးငဵသာ့ေတျရဲ႔

ႏုိငးငဵ႓ဝနးထမး့ေတျပါသလို

ေထာကးပဵ႓

တာဝနး်ဖစးပါတယး၈

က႑စဵုမြာ

ဝငးေရာကး

လုပးကိုငးေနတဲ႓ ်ပညးသူလူထု တစးရပးလဵု့လညး့ ပါဝငးပါတယး၈
ကိုထျနး့
Industrialization ကို အရြိနးအဟုနးနဲ႓ အေကာငးထညးေဖားဖို႓ ကျ္မး့က္ငး အငးဂ္ငးနီယာေတျက အေရ့ပါတယး၈ ႏုိငးငဵတကာက Industry ႀကီ့ေတျဟာ စကးတစးခုလဵု့၇ ပစၥညး့တစးခုလုဵ့ကို မထုတးလုပးၾကပါဘူ့၈ ကျၽမး့က္ငးတဲံ Small Medium Enterprise ေတျကို Subcontract ေပ့ၿပီ့ အစိတးအပိုငး့ တစးခ္ိဳ႔ကို လုပးခိုငး့ၾကပါတယး၈ အဲံဒီအခ္ိနးေရာကးရငး တိက္တဲံ standardard ကအေရ့ပါမြာပါ၈ အဲံလို
ႏုိငးငဵတကာ ေစ့္ကျကး်ဖစးလာရငး အေသ့စာ့ အလတးစာ့ စကးမႈလကးမႈလုပးငနး့ေတျမြာ အငးဂ္ငးနီယာေတျ ွငးေရာကးလုပးကိုငးလာရလိမးံမယး၈
တညးေဆာကးေနဆဲ ကျ္နးေတားတို႔ နိငးငဵအတျကး ေခတးကို်ပငးမယးံ အငးဂ္ငးနီယာေတျ အမ္ာ့ႀကီ့လိုတယးလို႔ပဲ ကျ္နးေတား်မငးပါတယး၈
cy

ကို CY ေ်ပာတာ တကယးမြနးပါတယး၈ industrialization လုပးဖို႓၇ standardization ကိုအရငးဆဵု့ သတးမြတးေရ့ဆျဖ
ဲ ို႓ လိုပါတယး၈
စကးတစးခုလဵု့၇

ပစၥညး့တစးခုလုဵ့

အစအဆဵု့မထုတးလုပးပ၇ဲ

သကးဆိုငးရာအပိုငး့လိုကးသာ

ထုတးလုပးတဲ႓အခါ

'Industrial

Stand-

ards' ေတျအရထုတးလုပးဖို႓လိုအပးသလို စကးပစၥညး့ေတျအပါအဝငး ထုတးကုနးပစၥညး့ products ေတျနဲ႓ ထုတးလုပးမြနညး့စဥး processes ေတျအတျကး၇ TQM ဆိုတဲ႓ total quality management စနစးကို အသဵု့်ပဳၾကပါတယး၈ 'စဵ' သတးမြတးထာ့တဲ႓ standardiza-

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

tions ေတျအ်ပငး၇ qualification ဆိုတဲ႓ ထုတးကုနးပစၥညး့ရဲ႔အရညးအေသျ့ကိုပါ စီစစး်ခငး့ ်ဖစးပါတယး၈ အလာ့တူပစ
ဲ ကး႐ဵု၇ အလုပး႐ဵုေတျရဲ႔
စီမဵခနး႓ချဲမႈေတျနဲ႓ပကးသကးၿပီ့ 'စဵ' သတးမြတးထာ့တဲ႓ standardizations ေတျလညး့ရိြပါတယး၈
လျပးလပးေရ့ရၿပီ့စ

ပါလီမနးဒီမိုကေရစီေခတးဦ့မြာ

BIS

လိ႓ေ
ု ခ၍တဲ႓

'Burma

Industrial

Standards'

ကို်ပဌာနး့ဖို႓

ႀကိဳ့စာ့ခဲ႓ဖူ့တယးလို႓ ၾကာ့ဖူ့ပါတယး၈ ဒါေပမယး႓ အာဏာရအစို့ရအဖျဲ႔အစညး့အတျငး့ အာ့ၿပိဳငးမႈေတျေၾကာငး႓၇ 'Burma Industrial Standards'
နဲ႓

ကိုၿပီ့ဆဵု့ေအာငးမေရ့ဆျဲႏုိငးခဲ႓သလို

စကးမႈႏုိငးငဵထူေထာငးေရ့ကိုလညး့

်မနးမာ႓ဆိုရြယးလစးလမး့စဥးပါတီအစို့ရေခတးမြာလညး့

အေကာငးအထညးမေဖားႏိုငးခဲ႓တာေတျ႔ရပါတယး၈

်မနးမာ႓နညး့

လြညး႓မၾကညး႓ႏိုငးခံပ
ဲ ါဘူ့၈

်မနးမာ႓ဟနးန႓ဲ

အဲဒီေနာကးပိုငး့မြာေတာ႓

ေတားလြနးေရ့ေကာငးစီေခတး

ဆိုရြယးလစးပနး့တိုငးကို

ခ္ီတကးေနရတဲ႓အတျကး

ေခတးမီဖ႔ျဵ ၿဖိဳ့တို့တကးေနတဲ႓တိုငး့်ပညးႀကီ့ကို

တညးေဆာကး

ႏုိငးခဲ႓တာ အာ့လဵု့အသိပါပဲ၈
industrial standardization ဟာ စကၤာပူလိုႏုိငးငဵမ္ိဳ့မြာအလုပးလုပးေနတဲ႓ သူေတျအတျကးလညး့ အေရ့ႀကီ့တာေတျ႔ရပါတယး၈
လူ႓စမ
ျ း့အာ့အရငး့အ်မစးနညး့ပါ့တဲ႓ စကၤာပူဟာ ်ပညးပမြ လူ႓စမ
ျ း့အာ့ေတျ တငးသျငး့ရပါတယး၈ ပထမဦ့စာ့ေပ့က traditional country
ဆိုတဲ႓၇ စကၤာပူလူမ္ိဳ့ေတျရဲ႔မူလတိုငး့်ပညးမြ လူ႓စမ
ျ း့အာ့ေတျ်ဖစးပါတယး၈ အိႏၵိယ၇ တ႐ုတးနဲ႓ မေလ့ရြာ့ တို႓ဟာ traditional country ေတျ်ဖစးပါတယး၈ ဒုတိယဦ့စာ့ေပ့ကေတာ႓ non-traditional country ဆိုတဲ႓ ်မနးမာ၇ ဘဂၤလာ့ေဒ႓ရြး၇ ဖိလစးပိုငးအစရိြတဲ႓ တိုငး့်ပညးေတျမြ
လူ႓စမ
ျ း့အာ့ေတျ်ဖစးပါတယး၈ ်မနးမာ်ပညးဟာ၇ non-traditional country ်ဖစးေပမဲ႓ စာတတးေ်မာကးမႈႏႈနး့ literacy rate ်မငး႓မာ့တဲ႓အတျကး
အလုပးအကိုငးခနး႓ထာ့မႈမြာ traditional country ေတျၿပီ့ရငး၇ ပထမဦ့စာ့ေပ့ တိုငး့်ပညးၿဖစးပါတယး၈
စကၤာပူစကးမႈကုနးထုတးလုပးငနး့ေတျမြာ၇ အလုပးအကိုငးခနး႓ထာ့မႈကိုၾကညး႓ရငး ်မနးမာေတျကို servicing, maintenance, repairing
နဲ႓ installation အစရိြတဲ႓ က႑ေတျမြာပဲ ခနး႓ထာ့တာေတျ႓ရပါတယး၈ production ပိုငး့မြာ မရိြသေလာကးနညး့ပါတယး၈ production ပိုငး့မြာ
အလုပးအကိုငးခနး႓ထာ့်ခငး့မရိြတဲ႓အေၾကာငး့ရငး့ကေတာ႓ တိုငး့ၿပညးရဲ႔ industrial standard ေၾကာငးံ ်ဖစးပါတယး၈ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာမြာ
စကးမႈကုနးထုတးလုပးငနး့

industrial

စကးမႈကုနးထုတးလုပးငနး့ေတျ

production

မယးမယးရရ

နဲ႓ပတးသကးၿပီ့

မရိြသလို

သတးမြတးခ္ကးေတျအရ

industrial

အေသ့စာ့၇

standardization

လညး့

အလတးစာ့နဲ႓

မရိြတဲ႓အတျကး

အႀကီ့စာ့
production

ပိုငး့မြာ ်မနးမာလူ႓စျမး့အာ့အရငး့အ်မစးကို ထညး႓သျငး့အသဵု့မ်ပဳႏုိငးတာ ေတျ႔ရပါတယး၈
်မနးမာ႓စကးမႈလုပးငနး့ေတျဟာ ရတနာပဵုနနး့တညးမငး့တုနး့မငး့တရာ့ႀကီ့ေခတးကတညး့က ႏိုငးငဵ်ခာ့ပညာေတားသငးေတျ ေစလႊတး
ရာမြ

စခဲ႓သလုိ

(ှ၅၂၁)

ခုႏြစးေနာကးပိုငး့

ဂ္ပနး်ပညးမြ

Meiji

period

လိ႓ေ
ု ခ၍တဲ႓

မီဂ္ီဘုရငးေခတးမြာ

ႏိုငးငဵ်ခာ့ပညာေတား

သငးေတျေစလႊတးခဲ႓တာနဲ႓ ေခတးကာလခ္ငး့မကျာတာေတျ႔ရပါတယး၈ JIS လို႓ေခ၍တဲ႓ Japanese Industrial Standards ကိုေတာ႓၇ (ှ၆ဿှ)
ခုႏြစးမြာ စတငး်ပဌာနး့ခဲ႓ပါတယး၈
နယးပယးစဵုမြ အငးဂ္ငးနီယာေတျအပါအဝငး အသိပညာ အတတးပညာရြငးေတျ ဘာသာေဗဒပညာရြငးေတျနဲ႓ ဥပေဒပညာရြငးေတျကို
စုစညး့ကာ

အၿမဲတမး့ေကားမတီတရပးကို

ဖျဲ႔စညး့ၿပီ့

ေရ့ဆျႏ
ဲ ိုငးမယးဆိုရငး

အခ္ိနးတုိအတျငး့

်မနးမာ

Industrial

Standards

မူၾကမး့တစးခု ်ဖစးေပ၍လာႏိုငးပါတယး၈ ်မနးမာ Industrial Standards ဟာ နညး့ဥပေဒ regulations သာ်ဖစးၿပီ့ ်ပညးသူ႓လႊတးေတားမြ၇
အတညး်ပဳေပ့ရမြာ်ဖစးသလို

ဖျဲ႔စညး့ထာ့တဲ႓

Industrial

Standards

ေကားမတီမြ

်ပငးဆငးခ္ကးေတျ၇

်ဖညး႓စက
ျ းခ္ကးေတျကိုလညး့

အၿမဲမ်ပတးေဆာငးရက
ျ းေပ့ေနဖို႓လိုအပးပါတယး၈ သဘာဝအရငး့အ်မစးေတျနဲ႓ လူ႓စမ
ျ း့အာ့အရငး့အ်မစးေတျရိြတဲ႓ ်မနးမာ်ပညးမြာ Industrial
Standards ကို်ပဌာနး့ႏိုငးမြ စကးမႈႏုိငးငဵအ်ဖစး ရပးတညးႏုိငး မယးလို႓ယူဆမိပါတယး၈
ကိုထျနး့
Regulation
မယူဆမိပါဘူ့၈
တ႐ုတးကေန

ကုိ

(BASIC
ေလယာဥး

ဥေရာပကေနွယးရငး

်ပဌာနး့မယးဆုိတဲံ
ေတာံရြိခံမ
ဲ ြာပါ၈)
Assembly

EUROPEAN

Line

အပုိငး့မြာ

နဂုိထဲက

ကျၽနးေတားက

လုဵ့ွ

မရြိတာကုိ

ကုိယးံအပုိငး့ေလ့ကုိပတ
ဲ ညးၿပီ့

ွယးလုိကးပါတယးဆုိပါေတာံ.......

STANDARD......

ေနာကး

စတငးအေကာငးအထညးေဖားရမယးလုိ႓ေတာံ

CHINA

STANDARD

အေမရိကာ့ကေနွယး်ပနးရငးလဲ

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

ေဆျ့ေႏျ့ၾကညးံမယးေနား.........၈
ကုိ

လုိကးရမယးေပါံ၈

တစးမ္ိဳ့လာမယးဆုိေတာံ.......

www.myanmarengineer.org

ဘယးႏုိငးငဵကေနလာလာ CONVERSION FACTOR ကေန Myanmar Std ထဲကုိ အဵွငးဂျငးက္်ဖစးေအာငး ေဆာငးရက
ျ းရမယးံ အပုိငး့ေလ့
ပါလာတယးေပါံေနား......၈
တစးခ္ဳိ႔ေနရာေတျမြာ
မရလုိကးဘူ့ဆုိရငး......

သူေပ့ေနတာကုိ ကုိယးကလညး့ ယူခ္ငးတယး၈

ေနာကး

ကုိယးတစးခါမြ

မသုဵ့ဘူ့တဲံ

ရြိေနတဲံ

်ဖစးစဥးေတျဆုိရငး

RULES &
ရြိေနတဲံ

REGULATIONS

REGULATIONS

နဲ႓မကုိကးလုိ႓
ေတျကလညး့

စာရျကးသကးသကးေလာကးပဲ အဖုိ့တနးေတာံမယး၈ (ေနာကးပုိငး့မြာက ကုိယးမသုဵ့ဖူ့တာေတျပဲ ွငးလာေတာံမယးဆုိရငးေပါံေလ၈)
အရငးက ရြိေနတာေတျကလဲ လကးရြိတကယးေဆာငးရက
ျ းေနတဲံ PAPER WORK ေတျနဲ႓ တအာ့ကုိ ကျာဟေနပါလိမးံမယး၈
စကး႐ုဵလုပးငနး့ေတျက AUTOMATION ပုိငး့ တအာ့ပါလာရငး REGULATION ပုိငး့မြာေရာ ဘယးလုိ စဥး့စာ့ၾကမလဲ? ်ပညးပကေန
ကျၽမး့က္ငးပညာရြငးေခ၍တယးဆုိရငးလဲ ကုိယးံႏိုငးငဵရဲ႔အေ်ခအေနနဲ႓ကျာဟမႈေလ့ နညး့နညး့ပုိမ္ာ့ သျာ့မလာ့လုိ႔?
zinmaung
ကိုဇငးေမာငးထျနး့ေရ...

standardization

ကို အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ

intentional standards နဲ႓ သကးဆိုငးရာတိုငး့်ပညးအလိုကး

national standards ဆိုၿပီ့၇ (ဿ) မ္ိဳ့ချဲ်ခာ့ႏိုငးပါတယး၈ standardizations လုပးၿပီ့ရငး classifications ဆိုတာရိြပါတယး၈ classifications ဟာ
regulations ကို အေ်ခခဵရပါတယး၈ classifications ၿပီ့မြ registration အဆငး႓ကိုေရာကးပါတယး၈ သကးဆိုငးရာ တိုငး့်ပညးအလိုကး standardizations ေတျ ်ပဌာနး့ထာ့ေပမဲ႓ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာမြ လိုကးနာလကးခဵက္ငး႓သဵု့ေနတဲ႓ classifications ေတျနဲ႓အညီ ထုတးလုပးရပါတယး၈
ၿမိဳ႔်ပေလေၾကာငး့က႑နဲ႓ ပကးသကးလို႓ ICAO - International Civil Aviation Organization မြ သတးမြတးထာ့တဲ႓ classifications ေတျနဲ႓အညီ ထုတးလုပးထာ့တာေတျ႔ႏုိငးပါတယး၈ အလာ့တူ ကုနးသျယး ေရေၾကာငး့က႑မြာလညး့၇ သကးဆိုငးရာ တိုငး့်ပညးအလိုကး
သတးမြတးထာ့တဲ႓ standardizations ေတျနဲ႓ တညးေဆာကး ထုတးလုပးပါတယး၈ အသဵု့်ပဳထာ့တဲ႓ standardizations ေတျဟာ၇ IMO - International Maritime Organization အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာေရေၾကာငး့အဖျဲ႔မြ သတးမြတးထာ့တဲ႓ classifications ေတျနဲ႓အညီ ထုတးလုပးထာ့
တာေတျ႔ႏုိငးပါတယး၈
ဒါ႓အၿပငး

စကး႐ဵုအလုပ႐
း ဵုေတျရဲ႔

လကးခဵက္ငး႓သဵု့ေနတဲ႓

protocols

automation

ေတျရိြပါတယး၈

&

control

system

်ပဌာနး့လိုကးတဲ႓

ေတျနဲ႓ပတးသကးၿပီ့

standardizations

ေတျ

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာမြ
အသကးဝငးဖို႓

လိုကးနာ

တိုငး့်ပညးတိုငး့၇

အဖျဲ႔အစညး့တိုငး့ဟာ နညး့ဥပေဒ regulations ေတျသတးမြတးေပ့ရပါတယး၈ ဥပမာ ေရ့ဆျေ
ဲ နဆဲ BC Code ဆိုတဲ႓ Building Construction
Code ဟာ ်မနးမာ်ပညးရဲ႔ အေဆာကးအဦ၇ လမး့တဵတာ့၇ ဆညးေ်မာငး့ တာတမဵေတျရဲ႔ standardizations ်ဖစးပါတယး၈ ဒီ standardizations
ကို အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာမြာ လကးခဵထာ့တဲ႓ Building Construction ဆိုငးရာ standardizations ေတျနဲ႓အညီ ေရ့ဆျထ
ဲ ာ့ၾကပါတယး၈ BC Code
ဆိုတဲ႓ standardizations ကို လိုကးနာၿပီ့ အေဆာကးအဦေတျ တညးေဆာကးဖို႓ နညး့ဥပေဒ regulations ေတျကို ်ပဌာနး့ရပါတယး၈
စကၤာပူမြာဆိုလဲ CP - Code of Practices လို႓ေခ၍တဲ႓ Singapore Standards ေတျရိြပါတယး၈ CP - Code ေတျကို၇ ICS - International
Classification for Standards မြ်ပဌာနး့ထာ့တဲ႓ classifications ေတျနဲ႓ အညီေရ့ဆျထ
ဲ ာ့ၿပီ့ regulations ေတျအ်ဖစး သတးမြတးထာ့ပါတယး၈
ေနာကးတစးခုက procurement အပိုငး့ပါ၈ အသဵု့်ပဳမယး႓စကးပစၥညး့ အစိတးအပိုငး့ေတျရဲ႔ specifications ေတျနဲ႓ပကးသကးၿပီ့
အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာမြာ

လိုကးနာက္ငး႓သဵု့ေနတဲ႓

standardizations,

classifications

နဲ႓

regulations

ေတျနဲ႓

ကိုကးညီမႈရိြမရိြ

သိနာ့လညးဖို႓လိုအပးသလို မ္ကးေ်ခမ်ပတးဖို႓လညး့လိုအပးပါတယး၈ ႀကဵဳဖူ့တာေလ့ကို ဥပမာေပ့ပါရေစ၈ (ဿွှွ) ႏြစးကုနးပိုငး့ေလာကးမြာ
ဝယးဖို႓လိုတဲ႓အခါ procurement အပိုငး့ကို တာဝနးေပ့ခဲ႓ပါတယး၈ ဂ္ပနးကုမၸဏီတစးခုကထုတးတဲ႓ သဵု့ေနက္ portable gas detectors ေတျရၿပီ့ သေဘၤာမြာ သဵု့ေနခဲ႓ပါတယး၈ သေဘၤာဟာ ဥေရာပတဝိုကးမြာ တစးႏြစးေလာကး ေနဖို႓ အေၾကာငး့ဖနးလာတဲ႓အခါ သဵု့ေနက္
portable gas detectors ေတျဟာ ဥေရာပ standardizations အရ မြတးပဵုတငးထာ့်ခငး့မရိြတာ သိရပါတယး၈ (ဿွှှ) ႏြစးဦ့ Asia Pacific
Maritime exhibition အာရြ-ပိစိဖိတးေရေၾကာငး့ကုနးစညး်ပပျဲအတျငး့ portable gas detectors ေတျထုတးတဲ႓ ဂ္ပနးကုမၸဏီရဲ႔ ်ပခနး့မြာ
တရာ့ဝငးေမ့တဲ႓အခါမြ registration ေလၽြာကးထာ့ဆဲဆိုတာ သိရပါေတာ႓တယး၈
ကိုထျနး့
လူသိမ္ာ့တဲံ standard ေတျက ASME, ASCE, JIS , ISO, DIN (German Institute for Standardization) တို႓ပါ၈ Industrialization ကို အရြိနးအဟုနး ်မြငးံႏိုငးဖို႓အတျကး Industry, Factory, Plant ေတျႏြငးံ Small enterprise ေတျဟာ တစးခုတညး့ေသာ Standard
ကိုလိုကးနာၿပီ့ ထုတးလုပးမႈလုပးရပါမယး၈ တ႐ုတးက ွယးတဲံစကးက တ႐ုတး Standard နဲ႓ထုတးၿပီ့ ဂ္ာမနီစကးက DIN Standard
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

နဲ႓ထုတးလုပးေနရငး ထုတးကုနးမ္ာ့မြာ အ်ပနးအလြနး ေ်ပာငး့လဲအသဵု့်ပဳႏိုငးမႈ (Interchangeability)၇ ဘဵုစဵ်ပဳသဵု့စဲျႏိုငးမႈ (Commonality) ႐ြိႏိုငးမြာ
မဟုတးပါဘူ့၈ Production trend ဟာေ်ပာငး့လဲေနပါတယး၈
စကးပစၥညး့ေတျမြ မဟုတးပါဘူ့၈ အစာ့အေသာကး၇ အွတးအထညး၇ လူသဵု့ကုနး ပစၥညး့ေတျမြာလညး့ Standard ႐ြိပါတယး၈
တုိငး့ရငး့ေဆ့ရျကး၇ ေဆ့်မစးကိုေတာငးအလျတးမေပ့ပါဘူ့၈ အသီ့အႏြဵေတျလညး့ Green label, Safe-food Label, Organic Label ေတျနဲ႓လို႓
ဆုိပါတယး၈ Standard မွငး Label မပါရငး ေ႐ြာငးၾကပါတယး၈ တခ္ိဳ႔ဆို ေရာငး့လုိ႓ေတာငးမရပါ၈
ဂ္ပနးနညး့ပညာနဲ႓ထုတးလုပးတယးေ်ပာလညး့ ႀကိဳကးလိုကး၇ ကိုရီ့ယာ့စကးနဲ႓ လုပးတာဆိုလညး့ သေဘာက္လိုကး၇ ်ပငးသစးက
ကုနးၾကမး့ေတျသဵု့တယးဆိုလညး့ အထငးႀကီ့လုိကးတာပါပဲ၈ ႏိုငးငဵ်ခာ့စဵခ္ိနးမီ ထုတးလုပးထာ့တယးေ်ပာရငး ေ်ပ့ွယးလိုကးၾက ႏိုငးငဵ်ခာ့မ္ိဳ့ (GM
Foods: ထိုငွ
း မးေ်ပာငး့ဖူ့၇ ဂ္ပနးဖရဲ၇ အိႏိၵယင႐ုတး) ဆိုရငး ေစ့္ႀကီ့ေပ့စာ့ၾက်ပနးပါတယး၈ အဲဒီဘွကလျတးၿပီ့ ်မနးမာ်ပညးတျငးလုပး၊ Myanmar Standard ်ဖငးံထုတးလုပးသညး ဆိုတာမ္ိဳ့ကို တွႀကီ့ စာ့ခ္ငး သဵု့ခ္ငး စမး့ပါဘိေတာံ...
Nway Oo Ko
ပညာေရ့်ဖငးံ ေခတးမြီဖျဵ႓ၿဖိဳ့တို့တကးေသာ ႏိုငးငဵေတားသစးတညးေဆာကးအဵ႓ ဆိုသညး႓အတိုငး့ ႏိုငးငဵေတားသစးတညးေဆာကးဖို႓ရနး
ပညာေရ့မြာ မ္ာ့စျာအေရ့ပါလြပါသညး၈ တိုငး့်ပညး၌ နညး့ပညာဆိုငးရာအာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့ကို ်ပငးဆငးမမ
ျ း့မဵရနး ပညာေရ့ကို ်မြငးံတငးၾကရ
ပါသညး၈ သကးဆိုငးရာ နယးပယးအလိုကး ဆိုငးရာ ဆိုငးရာ ပညာရပးတို႓ကို ႏိုငးငဵတကာစဵညႊနး့နဲ႓အညီ သငးၾကာ့ဖို႓ရနးလိုအပးပါသညး၈
မိမိတို႓ႏိုငးငဵကဲံသို႓

ဖျ႓ဵၿဖိဳ့ဆဲတိုငး့်ပညးမ္ာ့တျငး

အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုမ္ာ့

(အေဆာကးအဦမ္ာ့ကိုသာ

ဆိုလို်ခငး့

မဟုတးပါ၈

နယးပယးအသီ့သီ့အတျကး အေ်ခခဵလိုအပးခ္ကးမ္ာ့အာ့လဵု့ကို ဆိုလိုပါသညး၈) တညးေဆာကးရနး အငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့စျာ လိုအပးေပသညး၈
ထိုလိုအပးခ္ကးကို ်ဖညးံဆညး့ရနး နညး့ပညာတက၎သိုလးႀကီ့မ္ာ့ ဖျငးံလြစးၿပီ့ အငးဂ္ငးနီယာဘာသာရပးမ္ာ့ကို သငးၾကာ့ပို ႓ခ္ကာ တိုငး့်ပညး
အတျကး
စျာ

လိုအပးေသာ

အငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့ကို

ေမျ့ထုတးေပ့ေန႐ဵု်ဖငးံ

မလဵုေလာကးဘဲ

ေမျ့ထုတးေပ့လ္ကးရြိပါသညး၈
အရညးအေသျ့

အငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့ကို

်ပညးံွေစရနးလညး့

အေရအတျကးအာ့်ဖငးံ

လိုအပးပါသညး၈

အရညးအေသျ့

ေ်မာကး်မာ့
်ပညးံွေသာ

အငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့ ေမျ့ထုတးေပ့ရနးအတျကး သငးရို့ညႊနး့တမး့မ္ာ့ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့၇ စာေမ့ပျဲေမ့ချနး့မ္ာ့ အဆငး်မြငးံတငး်ခငး့်ဖငးံ မလဵုေလာကးဘဲ
လကးေတျ႔လုပးငနး့မ္ာ့ လုပးေဆာငးရမႈ၇ ဆရာ၇ ဆရာမမ္ာ့၌ အရညးအခ္ငး့်ပညးံွမႈႏြငးံ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကို ေက္ာငး့တကးခ္ငးေအာငး
ဆျေ
ဲ ဆာငးႏိုငးေသာ သငးၾကာ့မႈပဵုစဵရြိမႈတို႓ လိုအပးပါသညး၈
loyasay
ၾကာ့ဖူ့တာေပါံေလ........

နယူ့ေယာကးနဲ႓

ေဘဂ္ငး့ဟာ

စကးမႈလုပးငနး့တုိ့တကးလာတာေတျရဲ႔ေနာကးကေနလုိကးလာတဲံ

ေလထုညစးညမး့မႈ

ရလဒးေလ့တစးခုပါပဲ၈

အ်မငးံမာ့ဆုဵ့ပဲလုိ႓ေတာံ
ကၽျနးေတားတုိ႓

သိထာ့ပါတယး၈

လုဵ့ွပစးပယး

ေမံေဖ္ာကး

ထာ့လုိ႓မရတဲံ ်ဖစးစဥးတစးရပးပါ၈ GREEN TECHNOLOGY ကုိ ေကာငး့ေကာငး့သုဵ့ႏိုငးတာ အေမရိကာ့ပဲရြိေသ့တယးလုိ႓ ေလံလာထာ့
ရပါတယး၈
GREEN TECHNOLOGY နဲ႓ အတူ ECO ပုိငး့ကလဲ ကပးပါလာပါတယး၈ (အညမညေပါံေလ) ်မနးမာ်ပညးလုိ တုိငး့်ပညးအတျကး
စကးမႈထျနး့ကာ့တုိ့တကးေရ့နဲ႓အတူ

GREEN

ကုိပါ

တစးပါထဲ

ေဆာငးရက
ျ းသျာ့ရငး

ေနာငးအႏြစး(ဿွ)မြာ

ႀကဳဵေတျ႔လာရမယးံ

ဆုိ့က္ဳိ့ေတျေလြ္ာံနညး့သျာ့မယးလုိ႓ ယူဆပါတယး၈ သူတကာလုိလဲ ဓနအငးအာ့ကုိ အ်ပညးံအွထညးံွငး သုဵ့စျဲမႈမဟုတးဘဲ အတုိငး့အတာ
တစးရပးေလာကးပဲ ေဆာငးရက
ျ းမယးေပါံ......... SOFT POWER လုိ SOFT GREEN ေလ့ေပါံ......၈
zinmaung
green technology ဟာ clean technology လို႓ေခ၍တဲ႓ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဆိုငးရာ environmental technology
နညး့ပညာလို႓

နာ့လညးပါတယး၈

တစးနညး့အာ့်ဖငး႓

ပတးဝနး့က္ငးညစးညမး့မႈ

environmental

pollution

ကို

ေလြ္ာ႓ခ္တဲ႓

နညး့ပညာ်ဖစးပါတယး၈ ်မနးမာအငးဂ္ငးနီယာဖိုရမးမြာ green technology နဲ႓ ပကးသကးၿပီ့ေရ့သာ့ထာ့တဲ႓ post ေတျလညး့ရိြပါတယး၈ green

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

technology ကို လူတစးဦ့ခ္ငး့ဝငးေငျ်မငး႓မာ့ၿပီ့ ဓနအငးအာ့ႀကီ့မာ့တဲ႓တိုငး့်ပညးေတျမြာလညး့ အ်ပညး႓အဝသဵု့စျဲႏုိငး်ခငး့ မရိြတာေတျ႔ရပါတယး၈
green

technology

ကို

အ်ပညး႓အဝ

မသဵု့မခ္ႏုိငး်ခငး့ဟာ

်ပညးသူလူထုရဲ႔

ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဆိုငးရာ

အသိအ်မငးနဲ႓လညး့

သကးဆိုငးပါတယး၈
public awareness အ်ဖစး ်ပညးသူလူထုပူ့ေပါငး့ပါဝငးလာေစဖို႓ publicity ဆိုတဲ႓ ပျင႓လ
း ငး့်မငးသာတဲ႓ regulations ေတျကို
သတးမြတး်ပဌာနး့ရပါတယး၈ ဒါ႓အ်ပငးစညး့႐ဵု့ပညာေပ့်ခငး့နဲ႓ အေရ့ယူ်ခငး့ေတျကိုလညး့ အဆကးမ်ပတးလုပးေဆာငးေပ့ဖို႓လိုပါတယး၈ charisma
လို႓ေခ၍တဲ႓ စညး့႐ဵု့ႏိုငးစမ
ျ း့ရိြတဲ႓ စာေရ့ဆရာေတျ ႐ုပးရြငးပညာရြငးေတျနဲ႓ ဂီတပညာရြငးေတျ အစရိြတဲ႓ အႏုပညာရြငးေတျဟာ public awareness
အပိုငး့ကို အမ္ိဳ့သာ့ေရ့တာဝနးတစးရပးလို သေဘာထာ့ၿပီ့ စညး့ရဵု့ပညာေပ့်ခငး့ေတျ ေဆာငးရက
ျ းသငး ႓ပါတယး၈
အထကးမြာ ကိုဇငးေမာငးထျနး့ေ်ပာတဲ႓ ECO ဟာ Economics ဆိုတဲ႓ ေဘာဂေဗဒလာ့၇ Ecology လိ႓ေ
ု ခ၍တဲ႓ ေဂဟေဗဒလာ့
မေသခ္ာေပမဲံ သဘာဝပတးဝနး့က္ငးရဲ႔ေဂဟေဗဒစနစးေတျကို အတတးႏုိငးဆဵု့ထိနး့သိမး့ႏုိငးမယးဆိုရငး green technology ကို အေထာကး
အကူ်ဖစးေစပါတယး၈ ေဂဟေဗဒစနစး်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ဟာ ႏြစးေပါငး့ (ဿွ) ခနး႓ အခ္ိနးယူရပါတယး၈ ႏိုငးငဵေတားအစို့ရမြ စီစဥးေဆာငးရက
ျ းခဲ႓တဲ႓
ကို့ခ႐ိုငးစိမး့လမး့စိုေ်ပေရ့စီမဵကိနး့လို FREDA - forest resource environment development and conservation association ဆိုတဲ႓
NGO အသငး့မြ စီစဥးေဆာငးရျကးခဲ႓တ႓ဲ Mangrove Reforestation - ဒီေရေရာကးေတာမ္ာ့ထိနး့သိမး့ေရ့ စီမဵကိနး့လို ေဂဟေဗဒစနစးေတျ
ကို ်ပနးလညးေစာငး႓ေရြာကး အစာ့ထို့တဲ႓ လုပးငနး့စဥးေတျဟာ green technology ကို အေထာကးအကူ်ဖစးေစပါတယး၈ ေဂဟေဗဒစနစးေတျ
ကို ်ပနးလညးေစာငး႓ေရြာကး်ခငး့မြာ wildlife protection ဆိုတဲ႓ သဘာဝေတာ႐ိုငး့တိရိစာၧနးေတျကို ထိနး့သိမး့ကာကျယးေစာငး႓ေရြာကး်ခငး့လညး့
ပါဝငးပါတယး၈ ေဂဟေဗဒစနစးေတျကို ်ပနးလညးေစာငး႓ေရြာကးတဲ႓အခါ စာရငး့ဇယာ့ကအစ မြနးကနးဖို႓လိုပါတယး၈
ဒီေနရာမြာတိုကးဆိုငးလို႓

အစာ့ထို့သစးပငးစိုကးပ္ဳိ့မႈအေၾကာငး့ေလ့ကိုလညး့

ေ်ပာပါရေစ၈

အညာေဒသမြ

ကနၱာရဆူ့ပငး

တို႓၇ ေအာကးအရပးမြ မေလ့ရြာ့ပိေတာကးတို႓ဟာ ်မနးမာ်ပညးရဲ႔ မူလမ္ိဳ့ရငး့သဘာဝေပါကးပငးေတျ မဟုတးဘဲ အ်ခာ့တိုငး့်ပညးမ္ာ့မြ တငးသျငး့
လာတဲ႓

သဘာဝေပါကးပငးေတျ်ဖစးပါတယး၈

ကနၱာရဆူ့ပငးကို

လျပးလပးေရ့ေခတးဦ့

ပါလီမနး

ဒီမိုကေရစီေခတးမြာ

တငးသျငး့ခဲ႓သလို၇

မေလ့ရြာ့ပိေတာကးကိုေတာ႓ ကို့ခရိုငးစိမး့လမး့စိုေ်ပေရ့စီမဵကိနး့မြ တငးသျငး့ခဲ႓တယးလို႓သိရပါတယး၈ ကနၱာရဆူ့ပငးနဲ႓ မေလ့ရြာ့ပိေတာကး
တို႓ဟာ

ေရစုပးယူအာ့ေကာငး့တဲ႓

အပငးေတျ်ဖစးၿပီ့

မ္ိဳ့ပျာ့မႈႏႈနး့လညး့ေကာငး့မျနးပါတယး၈

ဒါ႓အ်ပငး

ပတးဝနး့က္ငးမြ

မူလမ္ိဳ့ရငး့

သဘာဝေပါကးပငးေတျရဲ႔ဖျ႔ဵ ၿဖိဳ့မႈကိုလညး့ ထိခိုကးေစပါတယး၈
ေလာေလာဆယးတိုငး့်ပညးရဲ႔ ဓနအငးအာ့အရ green technology ကိုအ်ပညး႓အဝမသျာ့ႏိုငးေပမဲ႓ စျန႓းပစးပစၥညး့စီမဵခနး႓ချဲမႈဆိုတဲ႓
waste management ကို စနစးတက္ေဆာငးရက
ျ းေပ့ဖို႓ လိုပါတယး၈ waste management မြာ၇ renewable energy, water purification,
air purification, sewage treatment, environmental remediation, solid waste management နဲ႓ energy conservation ဆိုတဲ႓
က႑ေတျရိြတဲ႓အနကး အလယးအလတးတနး့စာ့ ကုနးထုတးလုပးငနး့ေတျမြာ water purification, air purification နဲ႓ solid waste management က႑ေတျကို လိုကးနာေဆာငးရက
ျ းဖို႓ regulations ေတျ်ပဌာနး့သငး႓ပါတယး၈ ဥပမာ ေက္ာကးမီ့ေသျ့ေလာငးစာသဵု့ ဓာတးအာ့ေပ့
စကးရဵုေတျမြာ
စာ့ေသာကးကုနး၇

scrubber

unit

ေတျတတးဆငးၿပီ့၇

ေရထျကးပစၥညး့ထုတးလုပးေရ့နဲ႓

air

purification

အေနနဲ႓

pollution

လူသဵု့ကုနးပစၥညး့ထုတးလုပးေရ့က႑ေတျမြာလညး့၇

ကိုေလြ္ာ႓ခ္ႏုိငးပါတယး၈
environmental

အ်ခာ့

remediation

ဆိုငးရာေတျကို အတိအက္ မေဆာငးရက
ျ းႏိုငးေသ့တဲ႓အခါ solid waste management နဲ႓ water purification တို႓်ဖငး႓ pollution
ကိုေလြ္ာ႓ခ္ႏုိငးပါတယး၈

regulations

ေတျ်ပဌာနး့ၿပီ့တဲ႓အခါ

authorization

ဆိုတဲ႓

အာဏာပိုငးအပိုငး့မြ

ပဵုမြနးစစးေဆ့်ခငး့နဲ႓

အေရ့ယူ်ခငး့ေတျကိုေဆာငးရက
ျ းရမြာ ်ဖစးပါတယး၈
အာရြႏိုငးငဵေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့မြာ air pollution ေလြ္ာ႓ခ္ဖို႓ 'Emission standard' ေတျကို regulations ေတျအ်ဖစး ်ပဌာနး့ထာ့
ပါတယး၈ nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides, particulate matter (PM) လို႓ေခ၍တဲ႓ soot နဲ႓ carbon monoxide (CO) သိ႓မ
ု ဟုတး volatile hydrocarbons ေတျေၾကာငး႓ air pollution ်ဖစးေပ၍ရပါတယး၈ ်မနးမာ်ပညးမြာလညး့ air pollution ကို ်ဖစးေပ၍ေစတဲ႓ mono-nitrogen
oxide တစးနညး့အာ့်ဖငး႓ nitric oxide (NO) နဲ႓ nitrogen dioxide (NO2) အစရိြတဲ႓ NOx ေတျနဲ႓ပကးသကးၿပီ့ ေလြ္ာ႓ခ္ႏုိငးဖို႓
ႀကိဳတငးစဥး့စာ့ထာ့သငး႓ပါတယး၈

ဖနးလဵုအိမးအာနိသငးဆိုတဲ႓

greenhouse

effect

ကို်ဖစးေပ၍ေစတဲ႓

nitrous

oxide

(N2O)

နဲ႓ ေလထုညစးညမး့မႈဆိုတဲ႓ air pollution ကို ်ဖစးေပ၍ေစတဲ႓ (NOx) တိ႓က
ု ို ေရာေထျ့မြတးသာ့တတးပါတယး၈ NOx ထျကးေပ၍လာမယး႓ primary
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

sources ေတျကို thermal NOx, fuel NOx နဲ႓ prompt NOx ဆိုၿပီ့ချဲ်ခာ့ႏိုငးပါတယး၈
thermal NOx ဟာ high temperature oxidation ေၾကာငး႓်ဖစးေပ၍ၿပီ့၇ fuel NOx ကေတာ႓ combustion ေၾကာငး႓်ဖစးေပ၍ပါတယး၈
fuel NOx ဟာ NOx ထျကးေပ၍မယး႓ အဓိက major source ်ဖစးပါတယး၈ Prompt Nox ကေတာ႓ combustion ရဲ႔ earliest stage
မြာ်ဖစးေပ၍ပါတယး၈ ်မနးမာ်ပညးမြာ လကးရိြအသဵု့်ပဳေနဆဲ ေမားေတားယာဥးအငးဂ္ငးေတျနဲ႓ generator engine ဆိုတဲ႓ မီ့စကးအငးဂ္ငးေတျ
အပါအဝငး

internal

combustion

engine

ေတျမြာ

NOx

ကို

ေလြ္ာ႓က္ေစဖိ႓ု

နညး့ပညာပိုငး့အရ

ထညး႓သျငး့အသဵု့်ပဳထာ့်ခငး့

မရိြတာ ေတျ႓ရပါတယး၈ ဒါ႓အ်ပငး ႏိုငးငဵေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့မြာ NOx နဲ႓ ပကးသကးၿပီ့ regulations ေတျ်ပဌာနး့လိုကးတဲ႓အတျကး ်မနးမာ်ပညး
အတျငး့သို႓ ေစ့္ေပါေပါအလဵု့အရငး့နဲ႓ အသဵု့်ပဳချငး႓မရိြေတာ႓တ႓ဲ သဵု့လကးစ used ေမားေတားယာဥးေတျနဲ႓ generator engines ေတျ
ဝငးေရာကးလာႏုိငးသလို အသဵု့်ပဳချငး႓မရိြေတာ႓တဲ႓ အသစးထုတးလုပးၿပီ့သာ့ brand new ေမားေတားယာဥးေတျနဲ႓ generator engines ေတျ
လညး့ ဝငးေရာကးလာမယး႓ အလာ့အလာေတျရိြေနပါတယး၈
ကိုထျနး့
————————————————————————————————————————————————————————————အထကးပါ ေဆျ့ေႏျ့ေရ့သာ့ခ္ကးမ္ာ့မြာ (၁)ႏြစးေ်မာကးႏြစးပတးလညးစာေစာငးအတျကး မနးဘာတို႓ရံစ
ဲ ကာ့သဵမ္ာ့ ဆိုတဲံ ေခါငး့စဥး
ေအာကးမြာ ပါွငးေဆျ့ေႏျ့ထာ့သညးံ ပိုစးံမ္ာ့အ်ပငး အ်ခာ့ေသာ ပိုစးံမ္ာ့ထဲမြ ေကာငး့ႏို့ရာရာႏြငးံ သကးဆိုငးမႈရြိသညးမ္ာ့ကို ေကာကးႏုတး
ေဖား်ပထာ့်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ ပါွငးေဆျ့ေႏျ့သူမ္ာ့အာ့လဵု့ကို အထူ့ပငး ေက့္ဇူ့တငးရြိပါသညး၈
်မနးမာအငးဂ္ငးနီယာဖိုရမး စာေစာငး်ဖစးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႓

―မငး့ရဲံ ပညာအရညးအခ္ငး့ေတျက ငါံကုမၸဏီအတျကးေတာံ သဵု့လို႓မရဘူ့ကျ … ဂျပဲ …‖

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

လူသာ့ေတျရဲ႔ သမိုငး့စာမ္ကးႏြာေတျမြာ ယဥးေက့္မႈအစဥးအလာရြိခံတ
ဲ ဲံ လူမ္ဳိ့ႏျယးအခ္ိဳ႔ကို အလြမး့မီသမြ္ေလံလာၾကညးံလြ္ငး
လျနးေလၿပီ့တဲံ

ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာကတညး့က

ပေဟဠိွြကးကာ

်မြဳပးထာ့တဲံအခ္ကးေတျကို

အေ်ဖေဖားထုတးေစၿပီ့

ဥာဏးရညးစစးေဆ့

အကဲခတးတဲံအေလံအထမ္ဳိ့ေတျရြိလာခဲံေၾကာငး့ ေတျ႔ရြိရပါတယး၈
သို႔ပါေသားလညး့
သမိုငး့ေနာကးခဵ

ယခုေဆာငး့ပါ့ဟာေတာံ

်ဖစးရပးမြနးအခ္ကးအလကးေတျကို

ယဥးေက့္မႈ

စူ့စိုကးေဖားထုတး်ပႏိုငးမြာ

မဟုတးသလို အေထျေထျဗဟုသုတမ္ာ့ ဆညး့ပူ့ေလံလာ မြတးသာ့ထာ့ၿပီ့
ပေဟဠိွြကးသူအလိုရြိတဲံအေ်ဖကို

ေ်ဖဆိုသူက

ဥာဏးရညး်ဖငးံ

ဆကးစပး

ဆဵု့်ဖတးအေ်ဖေဖားထုတးေပ့ႏိုငးတဲံ အေၾကာငး့အရာမ္ဳိ့ကို အေလ့ေပ့ ေဖား
ထုတးဖို႓လညး့ မရညးရယ
ျ းပါဘူ့၈
ွြကးထာ့တဲံပေဟဠိတစးခုကို
နညး့လမး့အခ္ဳိ႔ႏြငးံ
အခ္ဳိ႔ကို

ဥာဏးရညးကျနး႓်မဴ့

ေတျ့ေခ၍ဆငး်ခငးဆဵု့်ဖတးပဵုနညး့လမး့

တို႓ထိ်မညး့စမး့ေဖား်ပရငး့ႏြငးံ

ဥာဏးရညးစမး့ပဲ၌

တျကးခ္ကးပဵု
အေၾကာငး့အရာ
ေနာကးဆကးတဲျ

အေန်ဖငးံ ေမြ္ားကို့သငးံသညးံ အက္ဳိ့တရာ့မ္ာ့အာ့ ရႈ်မငးသဵု့သပးေဆျ့ေႏျ့လိုေသာ ရညးရယ
ျ းခ္ကးထာ့ရြိေၾကာငး့ ဦ့စျာတငး်ပလိုပါတယး၈
++++++++++++++++++++++++++++++
အစဥးအဆကးၾကာ့နာမြတးသာ့လာဖူ့တဲံ်မနးမာပညာရြငးတို႓ရ႔ဲ ရာဇွငးမြာ “တေဂ္ာကးအိပး” လိုခ္ငးသညးလို႔ ွြကးသူက ွြကးတာကို
(တေဂ္ာကးအိပး) ဆိုတာ စကာ့လိမး်ဖငးံေ်ပာငး့်ပနး ်ပနးယူေတာံ အသဵထျကးက (တဂ္ိတးေအာကး)၇ စာနဲ႔ေရ့ေတာံ တစးက္ိတးေအာကး၇
တစးက္ိတးဆိုတာက တစးဆယးဆိုတဲံဂဏနး့အေရအတျကး်ဖစးလို႓ ှွ ရဲ႔ ေအာကးမြာရြိတာက ၆၇ လူဆိုလြ္ငး ကို့ေယာကး၇ ဒါေၾကာငးံ
စကာ့ထာနဲ႓ ေကာကး႐ို့ကို ွြကးတာပဲလို႔ အဆငးံဆငးံေတျ့ေခ၍ကာေဖားသူက ေဖားႏိုငးတာမ္ဳိ့ေတျလညး့ရြိပါတယး၈
ထို႓အတူ ကုနးသညး (ကုနးသယး) လငးမယာ့ ယူလာေပ့ပါ ဆို်ပနးေတာံ ထနး့ရျကးကို ယူေပ့ၿပီ့ အေ်ဖမြနးေအာငးေဖားႏိုငးခံတ
ဲ ဲံ
အေၾကာငး့အရာမ္ဳိ့ေတျလညး့ မ္ာ့စျာရြိခဲံပါတယး၈
(အလာ့တူ ပေဟဠိမ္ာ့အေၾကာငး့ကို ေနာငးအလ္ဥး့သငးံလြ္ငး ခ္ဲ႔ထျငးေဖား်ပႏိုငးရနးႀကိဳ့ပမး့ပါဦ့မယး၈)
(ကၽျနးမအသကး “သေ်ပခကး” ရလဒးစာ့ေ်ခ တူပါေစ၈) ဆိုတဲံ ပေဟဠိမ္ဳိ့ကေတာံ တစးမူကပ
ဲျ ါတယး၈ မိနး့မပ္ဳိတစးဦ့က သူရဲ႔
အသကးအရျယးဟာ ဘယးေလာကးေရာကးရြိေနပါၿပီလို႓ တစးဖကးသာ့ ေတျ့ေတာသိရြိဆဵု့်ဖတးႏိုငးဖို႔ လမး့စေတျေဖားေပ့ကာ ဥာဏးရညးစမး့သပး
တျကးခ္ကးခိုငး့တာမ္ဳိ့

်ဖစးပါတယး၈ ဒီေနရာမြာ ်မနးမာအက၏ရာနဲ႓ ေန႓နဵ ကိနး့ဂဏနး့ဆကးစပးမႈကို သိထာ့ဖို႔ေတာံလိုပါတယး၇ ေရြ့အခါမြ

ယခုတိုငး လူတိုငး့လိုလို သိရြိလကးခဵထာ့တဲံ အဆကးအစပးမ္ာ့လညး့်ဖစးပါတယး၈ ဒါေၾကာငးံ “သေ်ပခကး” ကို ဂဏနး့ အသျငးေ်ပာငး့ယူလြ္ငး
(၃၂ဿ) ရရြိလာပါတယး၇ ရလဒးစာ့ေ်ခ တူဖို႔ဆိုတာ သခ္ၤာလုပးထဵု့အရ ဿ
ထပးကိနး့ရငး့ (Square

root)

ကိုရြာခိုငး့တာပဲ်ဖစးပါတယး၈

ဒါေပမယးံ

ပကတိမိနး့မပ္ဳိတစးဦ့ရဲ႔ အသကးကို ရြာေဖျလိုတာ်ဖစးတဲံအတျကး (၃၂ဿ)
ကို

ဒီအတိုငး့မယူဘဲ

အေ်ဖမြနးဖို႓

ပိုမိုေလ္ားကနးတဲံ

(ဿ၂၃)

အ်ဖစး ေ်ပာငး့်ပနးလြနးကာ ေ်ပာငး့လဲရယူၿပီ့မြ ဿ ထပးကိနး့ရငး့ ရြာေဖျၾက
ရပါတယး၈

အေ်ဖကေတာံ

(ေအရာေမတို႓်ဖတးသနး့ခဲံတဲံ
ၿမီ့ေကာငးေပါကး

ှ၃

အမ္ာ့သိၾကတဲံ

(ှ၃)

ႏြစး

်ဖစးပါတယး၈

သေ်ပတို႔အရျယးဆိုတာ

အဲဒါေပါံ

ႏြစးအရျယးသိပးေပ္ားခဲံတယးေလ၇

အခု်ပနးေ်ပာရငး

အခုေတာငး်ပနးေမြ္ားမြနး့ရငး့လျမး့လြပါေသ့တယး၈)
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ေရတျငး့ထဲကို ႀကိဳ့တစးေခ္ာငး့ခ္ကာ တျငး့ရဲ႔ေစာကး (ေဇာကး) အနကးကို တိုငး့တာၾကညးံေတာံ

ႀကိဳ့က တစးေတာငးပိုေနတယး၇

အဲဒီႀကိဳ့ကို ထကးွကးမြေခါကးၿပီ့ (ဿ ပငးပူ့်ဖငးံ) တစးဖနးတိုငး့ေတာံ ႀကိဳ့စအဖ္ာ့က ေရကိုထိဖို႓ တစးေတာငးလိုေန်ပနးတယး၇ ႀကိဳ့ရဲ႔အလ္ာ့နဲ႓
တျငး့ရဲ႔အနကးကို တျကး်ပပါဆိုတာမ္ဳိ့က မသိကိနး့တစးလဵု့ပါ တစးၿပိဳငးနကးညီမြ္်ခငး့ ဆကးသျယးခ္ကးရြိတဲံ ပုစာၦမ္ဳိ့ပဲ်ဖစးၿပီ့ တိက္တဲံ အေ်ဖကို
ခ္ကးခ္ငး့တျကးထုတးလို႓ ရေစတတးပါတယး၈
(ၾကာပျငးံမ္ာ့ေပ၍မြ ငြကးနာ့တာ) စတဲံ မူကအ
ဲျ သျငးကဲျ ပေဟဠိဟာလညး့ သေဘာခ္ငး့အတူတူပ်ဲ ဖစးပါတယး၈
ဘုရာ့မြာ ပနး့လြဴတာ၇ မလြဴခငးေရကနးမြာ အဆပျာ့ႏိုငးတာ ဆိုတဲံ ပေဟဠိမ္ဳိ့က္ေတာံ အေမ့ပေဟဠိတစးခုထဲမြာ်ဖစးေပမယးံ
(ေမ့သူေ်ဖသူေတျ

ထငးမြတးမထာ့ဘဲ)

အေ်ဖမူကဲျေတျ

အမ္ာ့ႀကီ့ရေနႏိုငးတဲံအလာ့အလာ

ပါွငးေနပါတယး၈

အေ်ဖမြနးတစးခုခုကို

တျကးထုတးႏိုငးၿပီ့ ေက္နပးေရာငးံရေ
ဲ နမယးဆို ပေဟဠိကိုမြနးကနးစျာေ်ဖဆိုႏိုငးေသားလညး့ ်ပညးံစဵုေအာငးေ်ဖႏိုငးရာ မေရာကး်ဖစးတတးပါတယး၈
ဒီလိုမ္ဳိ့ဟာက

မသိကိနး့ႏြစးလဵု့ပါ

အမ္ဳိ့အစာ့ပဲ်ဖစးပါတယး၈
ညီမြ္်ခငး့

ခုအထိ

ညီမြ္်ခငး့

အေ်ဖတျကးယူရနး
သိရြိရနးလိုအပးၿပီ့၇

ပေဟဠိ

ဆကးသျယးခ္ကး
ညီမြ္်ခငး့အခ္ငး့ခ္ငး့

လိုအပးသလို ေပါငး့စညး့်ခငး့၇ ်ခာ့နာ့်ခငး့တို႓်ပဳလုပးကာ မသိကိနး့
တစးခုေလ္ာံသျာ့ေစၿပီ့မြ

က္နးတစးခု၌တနးဖို့ကို

ဆကးလကးရြာေဖျ

ရေလံရြိပါတယး၈
အကယး၊

မသိကိနး့အေရအတျကးထကး

ညီမြ္်ခငး့

တညးေဆာကးႏိုငးမႈအေရအတျကးက ေလ္ာံနညး့ေနလြ္ငး အေ်ဖ ေဖား
ထုတးဖ႓ို အခကးအခဲရြိေနေတာံမြာ်ဖစးပါတယး၈ သျယးွိုကးဆကးစပးေန
တဲံ ဆကးသျယးခ္ကးညီမြ္်ခငး့ကို ရြာေဖျႏိုငးဖို႓လိုအပးေနတာ သတိ်ပဳ
ရမြာ်ဖစးပါတယး၈
အနာ့သဵု့ဖကးေပါငး့

ေပ

၃ွွ

ရြိမယးံ

ေထာငးံမြနးစတုဂဵေတျထဲမြာ

ဧရိယာအႀကီ့ဆဵု့်ဖစးမညးံ

ေထာငးံမြနးစတုဂဵရဲ႔

အလ္ာ့နဲ႓အနဵကို ေမ့တာမ္ဳိ့၇ အလ္ာ့ငါ့ေပရြိတဲံ ွါယာႀကိဳ့ နဲ႓ ေထာငးံမြနးႀတိဂဵတညးေဆာကးတာ ှဿွ စတုရနး့လကးမရေနတယးဆိုၿပီ့
အနာ့သဵု့ခုကိုရြာခိုငး့တာမ္ဳိ့ေတျမြာ ႐ို့႐ို့ပဲေတျ့ေန တျကးေနလို႓ အေ်ဖမရႏိုငးပါဘူ့၈ မသိကိနး့ေတျအခ္ငး့ခ္ငး့ ဆကးစပးခ္ကးအသစးတစးခုကို
ဥာဏးကျနး႓်မဴ့ကာ ေဖားထုတးႏိုငးဖို႓လိုပါတယး၈ (သိၿပီ့သာ့ ဆကးသျယးခ္ကးခ္ငး့ ေပါငး့ႏုတး၇ ေ်မာကးစာ့ လုပးတာမ္ဳိ့ေတျက ဆကးသျယးခ္ကး
အသစးထပးရ မလာေစႏိုငးပါဘူ့၈)
ခိုချဲ
မရြိ

(ခိုတစးေကာငး

ေငျအတိ်ဖစးေအာငး

ႏြစးက္ပးချဲ)၇

ွမး့ဘဲ

တျကးရတာမ္ဳိ့ကေတာံ

ငါ့က္ပး၇

ခနး႓မြနး့အေ်ဖ

စာတစးမတး၈

အေကာငး

်ဖစးတနးေ်ခကို

အစိတး၇

တစးဆငးံ်ခငး့

ေငျအစိတး၈

မွယးသညးံအေကာငး

အထပးထပးအခါခါ

ေ်ပာငး့လဲေစကာ

ခ္ိနးကိုကးၾကညးံတဲံ လမး့စဥးကို သဵု့ရေလံရြိပါတယး၈ လုပးငနး့အဆငးံ နညး့နညး့ႏြငးံလ္ငး်မနးစျာအေ်ဖထျကးေအာငး ဥာဏးကူလို ႓ရႏိုငးေပမယးံ
တစးခါထဲအေ်ဖထျကးေအာငးတျကးယူလို႔မရပါဘူ့၈

ကျနး်ပဴတာပရိုဂရမးတညးေဆာကးၿပီ့တျကးမယးဆိုလဲ

လုပးငနး့စဥးတစးခုကို

အထပးထပး

အ်ပနး်ပနး အဖနးဖနးေ်ပာငး့လဲလုပးၾကညးံေစၿပီ့ ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့ေစရတာမ္ဳိ့ လုပးေပ့ရပါတယး၈
အထကးမြာ ေဖား်ပခဲံတာေတျက သတးသတးမြတးမြတး တျကးနညး့ရြိၿပီ့ ရို့ရြငး့လျယးကူစာျ တျကးၾကညးံအေ်ဖေဖားႏိုငးတာမ္ဳိ့ေတျလို ႓
ဆိုခ္ငးပါတယး၈

x

စတုရနး့အငး့မြာ

မြ

အထိ

အငး့ဆနးေတျသျငး့ထာ့လိုကးတာ

အတနး့လိုကး၇

ေဒါငးလိုကး၇

ေထာငးံ်ဖတး

အလိုကး ေပါငး့်ခငး့ေတျ တူညီစာျ ရေနေစတဲံ အဵံဖျယးစတုရနး့်ဖစးေနတယး၇ ဘယးလိုစီစဥးေရ့သျငး့မလဲ ဆိုတာမ္ဳိ့က္ေတာံ (အ်ပညး်ပညး
ဆိုငးရာတျငး “လိ႐
ု ႈ”

အငး့စတုရနး့ကျကးဟု သိမြတးၾကပါသညး၈) သတးသတးမြတးမြတးတျကးနညး့ေ်ပာ်ပ ရြငး့်ပႏိုငးဖို႓ခကးခပ
ဲ ါတယး၇ (ခိုချဲ၇

ွမး့ဘဲငါ့က္ပးမြာလိုပဲ) တစးဆငးံ်ခငး့ စမး့သပးတို့်မြငးံေ်ပာငး့လဲေပ့ရငး့ ခ္ိနးကိုကးၾကညးံေနဖို႔ဆိုတာလဲ သေဘာတရာ့အရ ရေတာံရတယး၇
စတုရနး့ႀကီ့မာ့လာေလေလ အဆငးံေတျအလျနးမ္ာ့ၿပီ့ အခ္ိနးလညး့ပဲၾကနး႓ၾကာေနမြာ်ဖစးပါတယး၈

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ဒါေၾကာငးံ လုပးငနး့စဥးအဆငးံအခ္ဳိ႔ကို ေက္ားလႊာ့ရနး (လဵု့ွအေ်ဖမရႏိုငးမြာ ေသခ္ာတဲံ လမး့ေၾကာငး့ေတျကို သိရြိေန ဖို႓လညး့
လိုပါတယး၇) ၿပီ့ေတာံအေ်ဖ်မနး်မနးေရာကးဖို႓ လျယးကူေစမယး အေထာကးအကူ်ဖစးမယးထငးတဲံ မြနးကနးခ္ကးေတျ၇ ဥပေဒသေတျ ကိုယးတိုငး
တညးေဆာကးကာ

သူတို႓ခ္ငး့ဆကးစပးစဥး့စာ့ရ်ပနးပါတယး၈

အေ်ဖတစးခုခုရေနတာေတာငး

အလာ့တူ

အေ်ဖမူကဲျရြိႏိုငးမရြိႏိုငး

ဆငး်ခငး

စိစစးရပါဦ့မယး၈
ဒီေတာံ

ေ်ဖရြငး့သူအေပ၍မူတညးၿပီ့

စိတးကူ့စိတးသနး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့

ခ္ဥး့ကပးပဵုနညး့လမး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့

ကျာ်ခာ့ေနၾကတာေတျ႔ရ

မြာ ်ဖစးပါတယး၈
ဒီအပိုငး့မြာ

အေလ့အနကးထာ့လြ္ငး

ထာ့သလို

အက္ဳိ့မ္ာ့စရာ

အေ်ခေနမ္ာ့ပါရြိေနတာကို

ယခုေဆာငး့ပါ့မြာ

အထူ့

ခ္ဲ႔ထျငး ေ်ပာလိုပါတယး၈
နမူနာတစးခုအေန်ဖငးံ ၿပီ့ခဲံတဲံ ႏြစးပတးလညးစာေစာငးမြာ ဖတးရႈခံရ
ဲ တဲံ ဥာဏးစမး့ပေဟဠိေလ့ကို ဥပမာ်ပဳေဆျ့ေႏျ့လိုပါတယး၈
အေမ့ပုစာၦေလ့ကို ဖတးမိမြတးမိေနသူေတျရြိမြာ်ဖစးေပမယးံ မေတျ႔ရေသ့သူမ္ာ့်မငးေတျ႔သိရေအာငး အနညး့ငယး်ပဳ်ပငးကာ်ပနးလညး
တငး်ပလိုပါတယး၈
ပဵုတျငး်မငးရတဲံအတိုငး့ သဵု့နာ့ညီႀတိဂဵ A B C မြာ ထိပးစန
ျ း့မြတး A, B, C
တို႓ႏြငးံ အနာ့မ္ဥး့ a, b, c အသီ့သီ့ရဲ႔ အလယးမြတးတို႓တျငး စကးွိုငး့ေလ့ေတျ
ရြိေနပါတယး၈
အဲဒီစကးွိုငး့ ၃ ခုရ႔ဲ အတျငး့မြာ ှ မြ ၃ အထိ အစဥးလိုကးရြိေနတဲံ
ကိနး့်ပညးံဂဏနး့ ၃ ခုသဵု့ၿပီ့ ဂဏနး့တစးလဵု့စီအာ့ ႏြစးခါ်ပနးမထပးေစပဲ တစးွိုငး့လြ္ငး
ဂဏနး့တစးလဵု့က္

်ဖညးံသျငး့ေပ့ရနး်ဖစးပါတယး၈

သတးမြတးခ္ကးအေနနဲ႓

အေရ့အပါဆဵု့

မ္ဥး့ေ်ဖာငးံတစးတနး့တညး့က္တဲံ

ဂဏနး့မ္ာ့ေပါငး့လဒးေတျ

တူညီေအာငး်ဖညးံသျငး့ေပ့ဖို႓

စညး့ကမး့

စကးွိုငး့သဵု့ခုရြိ

ထပးဆငးံေတာငး့ဆိုထာ့

ပါတယး၈
ေအရာတို႓ပတးွနး့က္ငးမြာ ်မငးေတျ႔ေနရသေလာကးကေတာံ လူအမ္ာ့စုက အခုလိုပေဟဠိမ္ာ့အေပ၍ စိတးပါွငးစာ့မႈ နညး့ပါ့
ၾကပါတယး၇ ပေဟဠိက ခကးခ်ဲ ပနးေတာံ ဦ့ေႏြာကးေ်ခာကးလို႓ (မိမိတို႓မြာ အ်ခာ့စီ့ပျာ့ေရ့ႀကီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံပတးသကးေသာ အလုပးမ္ာ့ႏြငးံပငး
မအာ့လပးေအာငးအလုပးမ္ာ့ေနၾကလို႓)

ဟု

အေၾကာငး့်ပကာ

လကးေရြာငးတတးၾကပါတယး၇

ပေဟဠိက

လျယးကူေန်ပနးပါလြ္ငးလညး့

ကေလ့မ္ာ့ႏြငးံသာသငးံေတားၿပီ့ ထူ့ထူ့်ခာ့်ခာ့ အက္ဳိ့မ္ာ့စရာမရြိဘူ့လို႓ ယဵုၾကညးၾကသူကမ္ာ့ပါတယး၈ အခ္ဳိ႔ေသာ ပေဟဠိ်ပႆနာမ္ာ့ကို
“ရေသံစိတးေ်ဖ” ဟုပငး အမညးေပ့ေလံရြိရာ အခ္ိနး်ဖဳနး့ရနး အပ္ငး့ေ်ပကစာ့နညး့မြ္သာဟု မြတးယူတတးၾကေၾကာငး့လညး့ သိရပါတယး၈
ဥာဏးစမး့ပေဟဠိကို
စမး့သပးေ်ဖဆိုၾကညးံၿပီ့

ွါသနာထဵုစိတးပါွငးစာ့သူမ္ာ့ပငး

ပေဟဠိရြငးေတာငး့ဆိုတဲံ

အေ်ဖလျယးလျယးရႏိုငးေသာ

စညး့ကမး့ခ္ကးႏြငးံကိုကးညီတဲံ

အထကးက

အေ်ဖမြနးတစးခုခု

ပေဟဠိမ္ဳိ့ကို

သူတို ႓ရသျာ့လြ္ငး

လကးေတျ႔
ေက္နပးကာ

ၿပီ့်ပညးံစဵုသျာ့ၿပီဟု မြတးယူေလံရြိၾကပါတယး၈
ဤအေနအထာ့မြ္ဆိုလြ္ငးပဲမိမိကိုယးကို ေက္နပးဂုဏးယူေလ့စာ့ေသာစိတးမ္ဳိ့ ်ဖစးေပ၍ႏိုငးတာေၾကာငးံ
်ပႆနာတို႔အေပ၍

အလျယးတကူအေလြ္ာံမေပ့ပဲ

ႀကိဳ့ပမး့အေ်ဖရြာလိုေသာ

ဇဲျသတၱိႏြငးံ

မိမိကိုယးကို

်မငးေတျ႔ေနက္မဟုတးေသာ

ယဵုၾကညးအာ့ထာ့မႈအေ်ခခဵမ္ာ့

တညးေဆာကးေပ့ေနရာေရာကးၿပီ့ အက္ဳိ့ႀကီ့မာ့ေၾကာငး့ ေဆျ့ေႏျ့တငး်ပလိုပါတယး၈
အထကးက
ရလာေအာငး

ပေဟဠိအတျကး

စညး့ကမး့ကိုကးညီေနေစတဲံအေ်ဖဟာ

ခ္ဥး့ကပးေဆာငးရက
ျ းရတဲံနညး့ေတျကို

တစးခုထကးပိုၿပီ့ရြိေနပါတယး၈

စနစးတက္ေလံလာေဖားထုတးတာမ္ဳိ့မဟုတးပဲ

ၿပီ့ေတာံ

အေ်ဖတစးခုခု

အလျယးတကူစိတးကူ့တညးံသလို

စမး့သပးေ်ဖရြငး့ၾကညးံရာမြ အေ်ဖရလာၾကတာမ္ဳိ့က မ္ာ့ေနေၾကာငး့လညး့ေလံလာသိရြိရပါတယး၈
အကယး၊

ပေဟဠိေ်ဖဆိုသူသညး

ခ္ဥး့ကပးလုပးေဆာငးခံသ
ဲ ညးမ္ာ့အေၾကာငး့
လမး့ေၾကာငး့ေရျ့ခ္ယး်ခငး့မ္ာ့၇

စာသငးသာ့ကေလ့ငယးတစးဦ့်ဖစးၿပီ့

ရြငး့လငး့သကးေသ်ပေသာအေလံအထမ္ာ့၇

အေ်ဖမရႏိုငးဟု

ေကာကးခ္ကးဆသ
ဲျ ကးေသ်ပႏိုငးေသာ

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

သူသညး

မိမိရရြိေသာအေ်ဖႏြငးံစပးလ္ဥး့ၿပီ့

အေ်ဖမြနးမရမီကပငး

အေ်ဖရဖို ႓ေမြ္ားလငးံႏိုငးသညးံ

ေရြာငးကျငး့ရမညးံလမး့ေၾကာငး့သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့

www.myanmarengineer.org

စသညးတို႓ကို

စနစးတက္

တငး်ပသညးံအေလံအထမ္ာ့

ဖဵျ႔ၿဖိဳ့ရြငးသနးေနခဲံသညးဆိုပါက

သူေန႓စဥးသငးယူေနေသာ

အ်ခာ့အ်ခာ့ေသာ

ပညာရပးမ္ာ့အတျကး ေလံလာသငးယူလကးခဵႏိုငးမႈစျမး့ရညးမ္ာ့၇ တတးသိၿပီ့သမြ္ လကးေတျ႔်ပနးလညးအသဵု့ခ္ႏိုငးစျမး့မ္ာ့ တို့ပျာ့ေနမညးံအ်ပငး
ဆကးစပးေတျ့ေခ၍ေမြ္ား်မငးႏိုငးစျမး့ဘကးတျငးလညး့ အ်ခာ့ကေလ့မ္ာ့ထကး မုခ္မေသျ ပိုမိုဖျဵ႔ၿဖိဳ့တို့တကးမႈရြိေနလိမးံမယးလို႓ ယဵုၾကညးပါတယး၈
ဒါေၾကာငးံ

ပေဟဠိတစးခုခုဟာ

မိမိတို႓အေနႏြငးံ

အေ်ဖေရာတျကးနညး့တို႔ပါ

အေရ့မပါ်ဖစးေကာငး့်ဖစးေနသညးဆိုလြ္ငးပငး

အသိပညာရြာေဖျေနဆဲ လူငယးလူရယ
ျ းမ္ာ့အတျကး ဥာဏးရညးေသျ့ ေလံက္ငးံေမ့ဖို႓ အထူ့သငးံေလ္ားေသာ စိတးအာဟာရ အာ့ေဆ့မ္ာ့
သဖျယး ်ဖစးေနႏိုငးေၾကာငး့ ေဆျ့ေႏျ့တငး်ပလိုပါတယး၈
****************************************************
တျကးယူရနးနညး့လမး့အတိအက္ရယးလို႓မရြိ၇

မိမိတို႓စနစးတက္ေလံလာသငးယူမထာ့ဖူ့တဲံ

အထကးက

ပေဟဠိမ္ဳိ့အတျကး

အေ်ဖရရနးခ္ဥး့ကပးေတျ့ေတာပဵုနညး့လမး့အခ္ဳိ႔ကို နမူနာအ်ဖစး ်မငးသာေအာငးေဖား်ပလိုပါတယး၈
ေပ့တဲံဂဏနး့ကလညး့ ၃ လဵု့ပဲရြိၿပီ့၇ ထညးံသျငး့ရမညးံစကးွိုငး့ကလညး့ ၃ ခု (၃ ေနရာ) သာ ရြိေနရာ အေ်ဖမြနး်ခငး့
မြာ့်ခငး့ကိုထညးံမတျကးဘဲဆိုလြ္ငးပငး

စီစဥးေရ့သျငး့ႏိုငးပဵု

နညး့လမး့ကဲျ

မညးမြ္သာရြိေၾကာငး့

အတိအက္တျကးယူလို ႓ရပါတယး၈

(မတျကးႏိုငးလြ္ငးလညး့ ်ပႆနာမဟုတးပါ၈)
ထူ့်ခာ့ခ္ကးတစးခုအေန်ဖငးံ

ေထာငးံစန
ျ း့

ေနရာတျငးရြိမညးံ

ဂဏနး့အုပးစုတစးစုႏြငးံ

အနာ့အလညးမြတးမ္ာ့တျငး

ရြိမညးံ

က္နးဂဏနး့အုပးစုတစးစုဟူ၊ အုပးစုႏြစးခု ကဲ်ျ ပာ့်ခာ့နာ့ေနေၾကာငး့ သတိ်ပဳမိႏိုငးပါတယး၈
ဂဏနး့ ၃ လဵု့ကို ၀ လဵု့အုပးစု ႏြစးခုချဲႏိုငးရနး နညး့လမး့ရြိသမြ္မြာ အဘယးမြ္သာဟု တိက္စျာတျကးယူလို႓ရပါတယး၈ (မတျကးႏိုငး
လြ္ငးလညး့ အေရ့တႀကီ့လိုအပးခ္ကးမဟုတးပါ၇ အုပးစုတစးခုကို အငယးဆဵု့ကိနး့မ္ာ့်ဖငးံ ပါွငးေစကာ စတငးတညးေဆာကးယူၿပီ့ေနာကး
လကးေတျ႔တ်ဖညး့်ဖညး့ ေပါငး့လဒးတနးဖို့ တစးဆငးံခ္ငး့တို့လာေအာငး ကိနး့မ္ာ့ေ်ပာငး့လဲေရ့ၾကညးံကာ လုပးေဆာငးႏိုငးပါတယး၈)
အေ်ဖပဵုစဵတစးခုအတျကး မ္ဥး့ေ်ဖာငး့အတိုငး့ ဂဏနး့ ၀ လဵု့ေပါငး့ယူလြ္ငး အနာ့ ၀ ခုသာရြိေသာေၾကာငးံ ေပါငး့်ခငး့နညး့ကဲျ ၀ ခု
သာရြိၿပီ့ ေပါငး့လဒးအေ်ဖအသီ့သီ့တူရမညး်ဖစးရာ၇ မ္ဥး့သဵု့ေၾကာငး့လဵု့၌ေပါငး့လဒးတျငး အလယးဂဏနး့မ္ာ့မြာ တစးႀကိမးစီသာပါွငးခင
ျ းံႀကဵဳၿပီ့
ႀတိဂဵေထာငးံစန
ျ း့ရြိ ဂဏနး့တို႓မြာ ႏြစးႀကိမးစီပါွငးေၾကာငး့ သိႏိုငးပါသညး၈
မ္ဥး့ေ်ဖာငး့အတိုငး့ အာ့လဵု့ေပါငး့လဒး = (a+b+c) + 2(A+B+C) ်ဖစးေနၿပီ့၇ ယငး့ကို ၀ ်ဖငးံစာ့လြ္ငး အၾကျငး့ သုည ရရနးလိုသညး၈
မရလြ္ငး အေ်ဖမမြနးႏိုငးပါ၈
ထို႓အ်ပငး ၀ ်ဖငးံစာ့၊ရလာေသာ စာ့လဒးသညး မ္ဥး့တစးခုေပ၍ရြိေပါငး့လဒး ်ဖစးေၾကာငး့လညး့ေတျ႔ရပါမညး၈
ထို႓အ်ပငး

A,

B,

C

တို႓အ်ဖစး

အစဥးလိုကးကိနး့မ္ာ့်ဖစးေသာ

1,

2,

3

ကို

စဥး့စာ့လြ္ငး

အနာ့တစးခုခ္ငး့

ရြိ ေထာငးံကိနး့မ္ာ့ေပါငး့လဒးတို႓မြာ တစးခုႏြငးံတစးခု တစးသာကျာေသာ 3, 4, 5 အစဥးလိုကးရေနေၾကာငး့ေတျ႔ရမညး၇ မ္ဥး့တစးေၾကာငး့လဵု့
(အနာ့တစးခုလဵု့)်ပညးံစဵုရနး အလညးကိနး့အ်ဖစး တစးခုႏြငးံတစးခု တစးသာကျာေသာ အစဥးလိုကးကိနး့ 4, 5, 6 ကို ေနရာသငးံေအာငး ထညးံလြ္ငး
အနာ့တစးခုေပါငး့လဒး (9) အေ်ဖမြနးရေအာငး လျယးကူစာျ ်ဖညးံႏိုငးေၾကာငး့ သိရသညး၈
အလာ့တူပငး 4, 5, 6 ကို ေထာငးံကိနး့ေနရာမ္ာ့ စဥး့စာ့ပါကလညး့၇ အနာ့တစးဖကးေပ၍ရြိ ေထာငးံမ္ာ့ေပါငး့လဒးသညး၇ 9, 10,
11 ်ဖစးေနကာ က္နးကိနး့ 3, 4, 5 အာ့ အနာ့တို႓၌အလယးတျငး ေနရာလိုကးဖကးညီေအာငး်ဖညးံ်ခငး့်ဖငးံ လိုအပးေသာအေ်ဖ (14) ရြိသညးံ ပဵုကို
လျယးကူစာျ ရလာႏိုငးပါသညး၈
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
2, 4, 6 ကို A, B, C အ်ဖစးထာ့ႏိုငးမညးလာ့ ဆနး့စစးၾကညးံလြ္ငး 2 (A+B+C) = 24, ရေနၿပီ့၇ က္နးအုပးစုရြိဂဏနး့ 1, 3, 5 ေၾကာငးံ
(a+b+c) = 9, ်ဖစးေလရာ၈ (a+b+c) + 2 (A+B+C) = 33 ်ဖစးၿပီ့ သဵု့ႏြငးံစာ့၊ ်ပတးေသာေၾကာငးံ အနာ့တစးခုရြိကိနး့မ္ာ့ေပါငး့လဒး (11)
တူညီေနေသာအေ်ဖမြနး ေနာကးတစးမ္ဳိ့ရေစပါသညး၈
အ်ပနးအလြနးအာ့်ဖငးံ 1, 3, 5 ကို A, B, C အ်ဖစးထာ့ႏိုငးမညးလာ့ ဆနး့စစးၾကညးံလြ္ငး 2 (A+B+C) = 18, ရေနၿပီ့၇
က္နးအုပးစုရြိဂဏနး့

2,

4,

6

ေၾကာငးံ

(a+b+c)

=

12

ရရြိေနရာ

အနာ့တစးဖကးေပ၍ရြိဂဏနး့သဵု့ခုေပါငး့လဒး

(10)

ရြိေသာ

စကးွိုငး့တနးဖို့်ဖညးံသျငး့ရနးအေ်ဖမြနး ေနာကးတစးမ္ဳိ့ရေစပါသညး၈
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

အထကးကနညး့တို႓သညး တစးခုႏြငးံတစးခု (တစး) သာကျာ်ခာ့ေသာ အစဥးလိုကးကိနး့မ္ာ့ႏြငးံ တစးခုႏြငးံတစးခု (ႏြစး) သာကျာေသာ
အစဥးလိုကးကိနး့ တို႓မြရေသာအေ်ဖမ္ာ့်ဖစးပါသညး၈
တစးမြေ်ခာကးအထိ အာ့လဵု့၌ေပါငး့လဒးမြာ

ဿှ သာ်ဖစးၿပီ့၇ အုပးစုႏြစးခုချဲစဥး တစးခုအာ့ငယးႏိုငးသမြ္ ငယးေစလြ္ငး ဂဏနး့

သဵု့လဵု့ေပါငး့လဒး ၃ ရမညး်ဖစးၿပီ့ က္နးအုပးစု၌ ဂဏနး့သဵု့လဵု့ေပါငး့လဒးမြာ ဿှ - ၃ = ှ၂ ်ဖစးပါသညး၈
ဤသို႔ ၃ ရေအာငး (ှ+ ဿ+ ၀) က တစးဖကးထာ့ၿပီ့ က္နးတစးဖကးတျငး ှ၂ ရေအာငး (၁+၂+၃) ထာ့ၿပီ့ အုပးစုခဲျခံေ
ဲ သာနညး့မြ
အေ်ဖမြနး ဿ မ္ဳိ့ရေၾကာငး့ စိစစးေတျ႔ရြိၿပီ့်ဖစးပါသညး၈
###################################
အုပးစုအသစးမ္ာ့ရေအာငး တနးဖို့တစးခုသာကျာ်ခာ့ေစၿပီ့ ဆကးလကး၊တို့်မြငးံၾကညးံလြ္ငး
အုပးစုတခုတျငး့ေပါငး့လဒး (၄) ႏြငးံ က္နးအုပးစု၌ေပါငး့လဒး (ှ၁) အတျကး အေ်ဖမရႏိုငးေၾကာငး့ သိႏိုငးပါသညး၈
အုပးစုတခုတျငး့ေပါငး့လဒး (၅) ႏြငးံ က္နးအုပးစု၌ေပါငး့လဒး (ှ၀) အတျကး အေ်ဖမရႏိုငးေၾကာငး့ သိႏိုငးပါသညး၈
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
အုပးစုတစးခုတျငး့ေပါငး့လဒး (၆) ႏြငးံ က္နးအုပးစု၌ေပါငး့လဒး (ှဿ) အတျကး အနာ့သဵု့ခုေပါငး့လဒးမြာ (၀ွ ႏြငးံ ၀၀ တို႔ရႏိုငးရာ၇
၀ ်ဖငးံစာ့လြ္ငး်ပတးႏိုငးေသားလညး့ အနာ့တစးခုေပါငး့လဒး ှွ ႏြငးံ ှှ တို႓ရရနး သကးဆိုငးရာဂဏနး့တို႓်ဖငးံ စီစဥးမရႏိုငးေသာေၾကာငးံ)
အေ်ဖမြနးမရႏိုငးေၾကာငး့ သိႏိုငးပါသညး၈
(9):(12) ရရြိရနး ေပါငး့လဒး ကိနး့ငယးအုပးစုတျငး (ှ+ဿ+၃) ယူႏိုငးသလို (ှ+၀+၂) လညး့ထာ့ႏိုငးကာ (ဿ+၀+၁) ်ဖငးံလညး့
ဖဲျ႔စညး့ရယူႏိုငးေၾကာငး့ သတိထာ့မိပါသညး၈
(အုပးစုတစးခုတျငး (1, 2, 6) ပါွငးစဥး က္နးအုပးစုတျငး (3, 4, 5) အစဥးလိုကးကိနး့်ဖစးေနရာ၇ (1, 2, 6) အာ့ ေထာငးံကိနး့ထာ့လြ္ငး
အနာ့တစးခုစီအတျကး ေထာငးံ ဿ ခုေပါငး့လဒးမ္ာ့်ဖစးေသာ (3, 7, 8) အသီ့သီ့်ဖစးေနရာတျငး၇ အေ်ဖမြနး (10) စီရရြိရနး အလယးတနးဖို့ (3, 4,
5) တို႓က တာွနးမယူႏိုငးေသာေၾကာငးံ အေ်ဖမရႏိုငးပါ၈)
အကယး၊ (3, 4, 5) ေထာငးံကိနး့်ဖစးပါကလညး့ အနာ့တခုစီအတျကး ေထာငးံ ဿ ခုေပါငး့လဒးမ္ာ့်ဖစးေသာ (7, 8, 9)
အစဥးလိုကးတနးဖို့ေနရာတျငး၇ အေ်ဖမြနး (11) စီရရြိရနး အလယးတနးဖို့ (1, 2, 6) တို႔က လိုကးဖကးညီေအာငး မေ်ဖရြငး့ႏိုငး်ခငး့်ဖစးသညး၈)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
အ်ခာ့အုပးစုတဲျနညး့တစးခု်ဖစးေသာ (2, 3, 4) ေထာငးံကိနး့်ဖစးၿပီ့ (1, 5, 6) အလယး်ဖစးပါကလညး့ အနာ့တစးခုစီအတျကး ေထာငးံ
ဿ ခုေပါငး့လဒးမ္ာ့်ဖစးေသာ (5, 6, 7) အစဥးလိုကးတနးဖို့ေနရာတျငး၇ အေ်ဖမြနး (ှွ) စီရရြိရနး

အလယးတနးဖို့ (1, 5, 6) တို႔က

လိုကးဖကးညီေအာငး မေ်ဖရြငး့ႏိုငးပါ၈
(1, 3, 5) ႏြငးံ (2, 4, 6) အုပးစုအတဲက
ျ သာ ဿ ခုကျာေသာ အစဥးလိုကးကိနး့မ္ာ့်ဖစးေနရာ မညးသညးံအုပးစုကို ေထာငးံမြာထာ့
သညး်ဖစးေစ အေ်ဖမြနးရေစေၾကာငး့ လကးေတျ႔်ပဳလုပးသိႏိုငးပါသညး၈
က္နးရြိေနသညးံ အုပးစုအေနအထာ့်ဖစးေသာ အုပးစုတစးခုတျငး့ေပါငး့လဒး (ှွ) ႏြငးံ က္နးအုပးစု၌ေပါငး့လဒး (ှှ) ်ဖစးရပးအတျကး
အေ်ဖမရႏိုငးေၾကာငး့ အလျယးတကူသိႏိုငးပါသညး၈
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
လကးေတျ႔အုပးစုချတ
ဲ ျကးခ္ကးရာတျငး နညးလမး့ ှွ ခုသာ
ရြိေၾကာငး့ ေတျ႔ ရြိႏိုငးၿပီ့ ယငး့တို႓မြာ ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးပါတယး၈
စဥး၈

(အုပးစု-ှ)

(အုပးစ-ု ဿ)

ှ၈

(ှ+ဿ+၀)

ႏြငးံ

(၁+၂+၃)

ဿ၈

(ှ+ဿ+၁)

ႏြငးံ

(၀+၂+၃)

၀၈

(ှ+ဿ+၂)

ႏြငးံ

(၀+၁+၃)

၁၈

(ှ+ဿ+၃)

ႏြငးံ

(၀+၁+၂)

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

၂၈

(ှ+၀+၁)

ႏြငးံ

(ဿ+၂+၃)

၃၈

(ှ+၀+၂)

ႏြငးံ

(ဿ+၁+၃)

ရ၈

(ှ+၀+၃)

ႏြငးံ

(ဿ+၁+၂)

၅၈

(ှ+၁+၂)

ႏြငးံ

(ဿ+၀+၃)

၆၈

(ှ+၁+၃)

ႏြငးံ

(ဿ+၀+၂)

ှွ၈

(ှ+၂+၃)

ႏြငးံ

(ဿ+၀+၁) တို႔်ဖစးပါသညး၈

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ဤသို႔ေသာနညး့လမး့မ္ာ့ရြာေဖျသဵု့်ခငး့်ဖငးံ စညး့ကမး့ႏြငးံညီညျတးမြနးကနးေနေသာ အေ်ဖမြနး အကုနးအစငးကို ရြာေဖျေဖားထုတး
ယူႏိုငးၿပီ့၇ အေ်ဖေရာကးေအာငးပဵံပို့ႏိုငးေသာ ထူ့်ခာ့သညးံအေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငးံ အေ်ဖမရေစေသာအခ္ကးမ္ာ့ကိုလညး့ သတိ်ပဳမိေစႏိုငးပါသညး၈
ဒဂၤါ့်ပာ့ ၆ ်ပာ့ စိစစးေသာ ပေဟဠိ၇ ဒဂၤါ့်ပာ့ ှဿ ်ပာ့ ပေဟဠိ
စသညးံတို႔ႏြငးံ အခ္ဳိ႔ပေဟဠိမ္ာ့သညး အေပါငး့အႏုတး တျကးခ္ကးမႈမ္ာ့မပါွငးဘဲ
သတးမြတးခ္ကး

ကိုကးညီေဘာငးွငးရနး

မ်ဖစးႏိုငးေသာနညး့လမး့မ္ာ့သိ်မငး

ႏိုငး်ခငး့၇ ်ဖစးႏိုငးေ်ခရြိလြ္ငး အေ်ဖမရရေအာငး အေ်ပာငး့အလဲ်ပဳလုပးစိစစးႏိုငး်ခငး့မ္ာ့
တတးသိလာရနးႀကိဳ့ပမး့ရေလံရြိရာ

မတူသညးံအေ်ခအေနကို

ႏိႈငး့ယြဥး်မငးသိၿပီ့

အချငးံအလမး့ေကာငး့မ္ာ့ ေဖားထုတးယူႏိုငးစျမး့ႏြငးံ ်ဖတးထို့ဥာဏးတို့တကးလာရနး
အေထာကးအကူ်ဖစးေစပါသညး၈
ပေဟဠိအမ္ဳိ့မ္ဳိ့အတျကး ခ္ဥး့ကပးေ်ဖဆိုသူအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ရြိရာ အ်ခာ့ပိုမိုေကာငး့မျနးေသာ၇ လျယးကူရို့စငး့ေသာ စသညးံ နညး့လမး့ကဲမ
ျ ္ာ့
လညး့ ရြိႏိုငးေသ့ၿပီ့ လျယးကူေသ့ႏုပးသညးထငးရေသာ ပေဟဠိေလ့တစးခုသညးပငးလြ္ငး မိမိတို႓ပတးွနး့က္ငးရြိ ကေလ့ငယးမ္ာ့အဖို႓ (သူတို႓၌
ပငးကိုယးအသိဥာဏးမ္ာ့အာ့ ႏိႈ့ဆျေဖားထုတးေပ့ရာႏြငးံ အက္ဳိ့အေၾကာငး့က္က္ဆငး်ခငးႏိုငးၿပီ့ အခ္ကးအလကးက္နမြနးကနးစာျ သကးေသ
ထုတးတတးလာေစရနး ေလံက္ငးံေ်မေတာငးေ်မြာကးေပ့ရာ) ဥာဏးစမး့ေလံက္ငးံခနး့ ပုစာၦေကာငး့မ္ာ့ ်ဖစးလာႏိုငးေၾကာငး့ ေနာကးဆကးတဲျ
အက္ဳိ့မ္ာ့ကို ေဆျ့ေႏျ့တငး်ပလိုကးရပါသညး၈

ေအရာေမ

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ခ္ငးမိတးတို့

အထကးတျငး ်ပထာ့ေသာ ပုဵမြာ ထီ့လိုမငး့လို ပုထို့မြ အုတးစီပဵုစီနညး့ႏြငးံ ေထာငးံတိုငး ပနး့ဆျဲ ပနး့ခကး ကႏုတးပနး့မ္ာ့ ကိုေဖား်ပထာ့်ခငး့
်ဖစးသညး၈

အုတးစီရာတျငး

ဖိသိပးအာ့

စီထာ့သညးကို ေတျ႔်မငးႏိုငးသညး၈

(Compression

Stress)

ကို

ပိုမို

ခဵႏိုငးရညးရြိေအာငး

အခ္ိဳ႔ေနရာမ္ာ့တျငး

ေဒါငးလိုကး

၁ငး့ကို ―ဂဵုညငး့ေထာငး‖ ဟု ေခ၍သညး၈ “ခ္ငးမိတးတို့” ကိုလညး့ေကာငး့၇ „ကလသာအို့အေယာငး’

ႏြငးံေထာငးံစန
ျ း့ ေနရာမ္ာ့ ထညးံသျငး့တညးေဆာကးေသာ က္ငးတျယးပဵုစဵ ေထာငးံခ္ဳပးမ္ာ့တျငး လညး့ေကာငး့ သဲေက္ာကးတဵု့မ္ာ့်ဖငးံ ထျငး့၊
တညးေဆာကး ၾကသညး၈ ေထာငးံစန
ျ း့ေနရာ မ္ာ့မြာ အစပ္ိဳ့်ပိဳက္ရနး လျယးကူေသာ ေနရာမ္ာ့်ဖစးသညးံအတျကး ပိုမို်ပီ့ ခဵႏိုငးရညးရြိေအာငး
ဤသို႓ တညးေဆာကး်ခငး့်ဖစးႏိုငးသညး၈ ေအာကးပဵုမြာ စူဠာမဏိ ပုထို့မြ ်ဖစး်ပီ့ သဲေက္ာကး ေထာငးံခ္ဳပးမ္ာ့ကို ေတျ႔ရမညး်ဖစးသညး၈

ကလသာအို့အေယာငး

သဲေက္ာကးတဵု့ ေထာငးံခ္ဳပးမ္ာ့

ေပါငး့ကူ့ခဵု့မ္ာ့
ပုဂဵ ဘုရာ့၇ပုထို့၇ဂူ ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး ေအာကးပါ ေပါငး့ကူ့မ္ာ့ကို ေတျ႔ရသညး(ှ) တို့စီေပါငး့ကူ့ခဵု့ (Corbelled Arch)
(ဿ) ေရာငး်ခညး်ဖာ ေပါငး့ကူ့ခဵု့ (Radiating Arch)
(၀) ခဵု့ေ်ဖာငးံ (သို႓မဟုတး) လိပး်ပာေတာငးေပါငး့ကူ့ (Straight Arch)
၁ငး့ ေပါငး့ကူ့အမ္ိဳ့အစာ့ အာ့လဵု့မြာ သပးစီေပါငး့ကူ့ ခ္ညး့်ဖစးသညး၈ သပးမ္ာ့လြ္ိဳထာ့သညး၈

ယာဘကးမြပဵုမြာ အာနႏၵာပုထို့အတျငး့မြ ေပါငး့ကူ့ခဵု့်ဖစး်ပီ့ေရာငး်ခညး်ဖာ ေပါငး့ကူ့ခဵု့ ်ဖစးသညး၈
၁ငး့တျငး အုတးႏြငးံ သဲေက္ာကးတဵု့တို႓ကို ၾကာ့ညြပး်ပီ့ တညးေဆာကးထာ့သညးကို ေတျ႔်မငးႏိုငး
သညး၈
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ထီ့လိုမငး့လို ပုထို့အတျငး့မြ ေလ့ေထာငးံေပါငး့ကူ့တစးခု်ဖစးသညး၈ Straight Arch ႏြငးံ
Radiating Arch တိ႓က
ု ို ေပါငး့်ပီ့ တညးေဆာကးထာ့သညးံ ပဵုစဵ်ဖစးေၾကာငး့ ေတျ႓ရ သညး၈
ွငးေပါကး မုခး မြာ ေလ့ေထာငးံပဵု၇ အေ်ဖာငးံ ်ဖစး်ပီ့ ၁ငး့အေပ၍ပိုငး့တျငး ေဒါငးလိုကးအုတးခ္ပး
မ္ာ့ႏြငးံ အုတးခ္ပး်ပာ့ၾကီ့မ္ာ့အသဵု့်ပဳ၊ ေရာငး်ခညး်ဖာ ပဵုစဵ်ဖငးံ တညးေဆာကးထာ့သညး၈
တဵခါ့ေပါကးေစာငးံမ္ာ့ (သို႓မဟုတး) ဒျါရပါလ မ္ာ့
ဒျါရ= အေပါကး ၇ ပါလ = ေစာငးံေရြာကးသူ ဟု အဓိပၸါယးရေလသညး၈ ေဖား်ပပါ ပဵုမ္ာ့
တျငး ဒျါရပါလ ပဵုစဵအမ္ဳိ့မ္ိဳ့ကို ေတျ႓ႏိုငး်ပီ့ ၁ငး့တို႓၌ ွတးစာ့ဆငးယငးပဵုမ္ာ့ကိုပါ
ေလံလာႏိုငးေလသညး၈ ပဵု(ှ)မြာ အာနႏၵာပုထို့အတျငး့မြ ဒျါရပါလ ်ဖစးသညး၈ ပဵ(ု ဿ)
မြာ ေရႊစညး့ခဵု ေစတီ မဟာရဵတဵတိုငး့ မုခးမြ ဒျါရပါလ ်ဖစးသညး၈ ပဵု(၀) မြာ ထီ့လိုမငး့လို
ပုထို့မြ ဒျါရပါလ ်ဖစးသညး၈ ပဵု(၁) မြာ လမး့ေဘ့ တစးေနရာမြာ ေတျ႓လိုကးရတဲံ ပုထို့
တစးဆူက(ဘုရာ့ဘျဲ႔အမညးကို မမြတးမိပါ၈) ်ဖစး်ပီ့ နတးရုပးတစးရုပးဟု ယူဆရပါသညး၈
လကးဟနးအေနအထာ့ကို

ၾကညံးရသညးမြာ

တဵခါ့ေစာငးံနတးအဆငးံ

မဟုတးဘဲ

ပို၊အဆငးံ်မငးံေသာ နတးမငး့ဟူ၊ ယူဆရပါသညး၈ ၁ငး့ဘုရာ့၌ ေထာငးံေလ့ေထာငးံ

ပဵ(ု ၀)

တျငး နတးမိစၧာရုပး တစးရုပးစီ ထာ့သညးကို စိတးွငးစာ့ဖျယးေတျ႓ရပါသညး၈ ပဵု(၂)(၃)

ပဵ(ု ဿ)
ပဵ(ု ှ)

ပဵ(ု ၁)

ပဵ(ု ၃)
ပဵ(ု ၃)
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

အာနႏၵာ ပုထို့အတျငး့မြ ရုပးပျာ့ေတား အာ့ သဘာွ အလငး့ေရာငးေပ့ထာ့ပဵုနညး့စနစး၈
(၁ငး့ ဓာတးပဵုမြာ မီ့ပ္ကးခ္ိနးမြာ ရိုကးကူ့ထာ့်ခငး့ ်ဖစးပါသညး၈)

တို့စီေပါငး့ကူ့ (Corbelled Arch) တစးခု

ဘုရာ့ပုထို့ အေဆာကးအဦ၌

အေလ့ခ္ိနးကို

ေလြ္ာံခ္ေစရနးအတျကး လညး့ေကာာငး့၇ အုတးအကုနးအက္ သကးသာေစရနး အတျကး

လညး့ေကာငး့ ေပါငး့ကူ့အခဵု့မ္ာ့ကို အေခါငး့ေပါကးထာ့၊ ႏြစးဆငးံ်ပဳလုပး်ခငး့၇

လြ္ိဳ႔ွြကးလြဳိဏးပတးလမး့ မ္ာ့်ဖငးံ တညးေဆာကးထာ့်ခငး့

တို႓ကိုေတျ႔ရမညး်ဖစးသညး၈ ပဵုမြနးအာ့်ဖငးံ ၁ငး့လြိဳဏးလမး့မ္ာ့ကို ေတျ႔ရမညးမဟုတးဘဲ အုတးအ်ပညးံစီထာ့သညးဟု ထငးရမညး ်ဖစးေလသညး၈
အေပ၍ပဵုမ္ာ့တျငး ်ပႆဒါ့ ဘုရာ့ (်ပသာဒးၾကီ့ ဘုရာ့)မြ ႏြစးဆငးံေပါငး့ကူ့ခဵု့မ္ာ့၇ လြ္ိဳ႔ွြကးပတးလမး့မ္ာ့ကို ေတျ႓်မငးရမညး ်ဖစးသညး၈
အခါအချငးံသငးံပါက ပုဂဵ်မိဳ႔ေဟာငး့သို႓ သျာ့ေရာကးကာ ဆကးလကး ေလံလာသငးံပါေၾကာငး့ တငး်ပ တိုကးတျနး့အပးပါသညး၈
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

Pyae Phyo

1. Composite materials - materials of the future
After the modern physics of metals explained to us in detail the reasons for their plasticity, strength, and its increase, began intensive systematic development of new materials. This will probably already imaginable in the future to
the creation of materials with strength, many times greater than its value today of conventional alloys. However, a greater
emphasis will be given to the known mechanisms of aging and hardening of steel aluminum alloy, a combination of known
mechanisms of the processes of formation and the many opportunities to create composite materials. Two promising paths
open composites reinforced with either fiber or dispersed solid particles. In the former, the inorganic metal or organic polymer matrix introduced the finest high-fiber glass, carbon, boron, beryllium, steel or fibrous crystals. As a result of combining maximum strength combined with high modulus and low density. That is the future of such materials are composite
materials.
Composite material - structural (metallic or non-metallic) material, which features enhancing its elements in the
form of threads, fibers or flakes, more durable material. Examples of composite materials: plastic, reinforced with boron,
carbon, glass fiber bundles or tissues based on them, aluminum, reinforced with steel fibers, and beryllium. Combining the
volume of components, you can receive composite materials with desired values of strength, heat resistance, modulus of
elasticity, abrasion resistance, and create a composition with the desired magnetic, dielectric, radio absorbing and other
special properties.
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

2. Types of composite materials.
2.1. Composite materials with a metallic matrix
Composite materials consist of a metal matrix (usually Al, Mg, Ni, and their alloys), reinforced with high-strength
fibers (fibrous material) or fine refractory particles do not dissolve in the base metal (particulate-reinforced materials).
Metal matrix binds the fibers (dispersed particles) in a single unit. Fiber (particulate matter), plus a bunch of (matrix) that
make up a particular song, called composites.

2.2. Composite materials with a non-metallic matrix.
Composite materials with a non-metallic matrix are widely used. As the use of non-metallic matrix polymer, carbon and ceramic materials. From polymer matrices most widely epoxy Phenol and polyamide. Coking coal matrix or pyro
carbon prepared from synthetic polymers subjected to pyrolysis. Matrix connects composition, giving it shape. Reinforces
are fibers: glass, carbon, boron, organic, based on whiskers (oxides, carbides, borides, nitrides, and others), as well as
metal (wire), high strength and stiffness.
Properties of composite materials depend on the composition of the components, their combination, proportion
and strength of connections between them. Reinforcements may be in the form of fibers, strands, yarns, tapes, laminated
fabrics.
Hardener content in oriented materials is 60-80 vol. %, In non-directed (with discrete fibers and whiskers) - about
20-30. %. The higher strength and modulus fibers, the greater the strength and stiffness of the composite material. Determine the strength properties of the matrix composition in shear and compressive strength and resistance to fatigue failure.
By type of reinforce composite materials are classified on the glass-fiber-reinforced plastics, carbon-fiberreinforced with carbon fibers, boron fiber-reinforced plastics and organic-fiber-reinforced plastics.

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

In layered materials fibers, yarns, ribbons, impregnated binder, laid parallel to each other in the plane stacking.
Flat layers are going to insert. Properties are anisotropic. For the work of the material in the product is important to consider the direction of stresses. You can create materials with both isotropic and the anisotropic properties. Fiber can be
installed at different angles, varying properties of composite materials. On the order of stacking layers of the package depends on the thickness of the bending and torsional stiffness of the material.
Apply styling reinforcers of three, four or more threads. The most widely used is the structure of the three mutually perpendicular to the filaments. Reinforces may be located in the axial, radial and circumferential directions.
Three-dimensional materials can be of any thickness in the form of blocks, cylinders. Increase the volume of tissue tensile strength and shear strength compared with layered. The system of four strands constructed by expanding reinforcements along the diagonals of the cube. The structure of the four strands in equrilibrium, has a high shear stiffness in
the principal planes. However, creating a four-way material harder than trehnapravlennyh.

3. Classification of composite materials
3.1. Fiber composite materials
Composite materials with a fibrous filler (hardener) by the mechanism of reinforcement divided into discrete steps,
in which the ratio of fiber length to diameter l / d »10 ¸ 10 ³, and a continuous fiber, in which l / d» ∞. Discrete fibers are
arranged in a matrix randomly. Fiber diameter from fractions to hundreds of micrometers. The greater the ratio of length
to diameter of the fiber, the higher the degree of hardening.
Of composite material is a layered structure, in which each layer is reinforced by a large number of parallel continuous fibers. Each layer can also reinforced with continuous fibers, woven into the fabric, which is the original form, the
length and width corresponding to the final material. Often fibers are woven into a three dimensional structure.

Composite materials are different from conventional alloys higher values of tensile strength and fatigue strength
(50 - 10%), modulus of elasticity, stiffness (E / γ) and reduced tendency to crack. The use of composite materials increases rigidity while reducing its metal.
Strength composites (fiber) material depends on the properties of fibers and the matrix is mainly to redistribute
power between the reinforcing elements. So the strength and modulus fibers to be significantly greater than the strength
and elastic modulus of the matrix. Hard reinforcement fibers perceived stresses in composition at loading, give it strength
and stiffness in the direction of fiber orientation.
For hardening aluminum, magnesium and their alloys used boron (ζB = 2500 ¸ 3500 MPa, E = 38 ¸ 420 GPa) and
carbon (ζB = 1400 ¸ 3500 MPa, E = 160 ¸ 450 GPa) fibers and fibers of refractory compounds (carbides , borides and oxides) with high strength and modulus of elasticity. Thus, silicon carbide fibers have a diameter of 100 mm ζB = 2500¸
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

3500 MPa, E = 450 GPa. Often used as a fiber wire of high strength steels.
For reinforcement of titanium and its alloys are used molybdenum wire, fiber sapphire, silicon carbide and titanium boride.
Increase heat-resistant nickel alloys reached their reinforced tungsten or molybdenum wire. Metal fibers are used
in cases where a high thermal conductivity and electrical conductivity. Reinforces for promising high-strength and highmodulus fiber composites are the whiskers of aluminum oxide and nitride, silicon carbide and silicon nitride, boron carbide,
etc., have ¸ ζB = 15,000 ,28,000MPa and E = 400 ¸ 600 GPa.
The following table lists some of the fibrous composite materials.

Composite materials based on metal have high strength (ζB , ζ-1 ) and heat resistance, while at the same time
they maloplastichny. However, the fibers in composite materials to reduce the rate of propagation of cracks emerging in
the matrix, and almost completely disappears sudden brittle fracture. A distinctive feature of the fiber composite materials
are uniaxial anisotropy of mechanical properties along and across the grain, and low sensitivity to stress concentrators.
Consider the dependence of ζB and E and boroalyuminevogo composite material on the content of the boron fibers along and across the axis of reinforcement. The greater the volume fraction of fibers is higher, ζB , ζ-1 and E along
the reinforcement. However, be aware that the matrix of stress fibers can transmit only when there is a strong link in the
interface reinforcing fiber - matrix. To prevent contact between the fibers of the matrix must completely surround all of the
fibers =, which is achieved when the content for at least 15-20%.
Matrix and the fiber should not interact with each other (there should be no mutual diffusion) in the manufacture
and operation, as this may lead to a reduction of strength of the composite.
Anisotropy of the properties of fibrous composite materials considered in the design of components for optimizing
the properties of the field by matching resistance stress fields.
Reinforcement of aluminium, magnesium and titanium alloys continuous refractory fibers of boron, silicon carbide,
titanium and doborida alumina greatly improves heat resistance. Feature of composite materials is the low rate of loss of
strength over time with increasing temperature.
The main disadvantage of composite materials with one and two-dimensional reinforcement is low resistance interlayer shear and transverse slope. This lack materials with interior reinforcement.

3.2. Particulate-reinforced composite materials
Unlike fiber composite materials in dispersion-strengthened matrix composites is a key element, carrying the load,
and the dispersed particles inhibit the movement of dislocations in it. High strength is achieved at a particle size of 10-500
nm with an average distance between 100 and 500 nm of a uniform distribution in the matrix. Strength and heat
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

resistance, depending on the volume content of the reinforcing phase is not subject to the law of additivity. The optimum
content of the second phase for the different metals in different ways, but usually no more than 5-10 vol. %.
Use as strengthening phases of stable refractory compounds (oxides of thorium, hafnium, yttrium oxides and complex compounds of rare earth metals), nondissolving in the matrix metal, keeps a high strength material to 0.9-0.95 T. Therefore,
these materials often used as alloys. Particulate-reinforced composites can be obtained
on the basis of most used in engineering metals and alloys.
The most widely used alloys based on aluminum - SAP (sintered aluminum
powder). SAP consists of aluminum flakes dispersed Al O. Al O particles effectively inhibit the movement of dislocations and thus increase the strength of the alloy. Al O
content in the SAP ranges from 6-9% (FAP-1) and up to 13-18% (SAP-3). With increasing content of Al O is increased from 300 to SAP-1 to 400 MPa for the SAP-3, respectively, and the elongation is reduced from 8 to 3%. The density of these materials is
the density of aluminum, they are not inferior to him in corrosion resistance and can
even replace the titanium and stainless steels when operating in the temperature range of 250-500 ° C. For long-term
strength are superior to wrought aluminium alloys. Long-term strength ζ100 of alloys SAP-1 and SAP-2 at 500 ° C is 45-55
MPa.
Great prospects for nickel dispersion-strengthened materials.
The highest heat resistance are nickel-based alloys with 2-3 vol. %
Thorium dioxide dil or hafnium dioxide dil. Matrix of these alloys is
usually a solid solution of γ-Ni + 20% Cr, Ni + 15% Mo, Ni + 20% Cr
and Mo. Widely used alloys TAL-1 (nickel, hardened thorium dioxide),
TPL-2 (nickel, reinforced hafnium dioxide) and VD-3 (matrix Ni +20%
Cr, hardened thorium oxide). These alloys have high heat resistance.
At 1200 ° C the alloy TAL-1 is ζ100 @ 75 MPa and ζ100 65 MPa @, alloy
VD-3 - ζ100 @ 65 MPa. Particulate-reinforced composite materials, as
well as fiber, resistant to softening at elevated temperatures and exposure time at a given temperature.

3.3. Glass-fiber-reinforced plastics
Glass-fiber-reinforced plastics- is a composition consisting of a synthetic resin, which is a binder, filler and glass
fiber. The filler is applied continuously or short glass fibers. The strength of glass increases dramatically with decreasing
diameter (due to the influence of inhomogeneities and cracks occurring in thick sections). For practical purposes the fiber
diameter of 5-20 microns ζP = 600 ÷ 3800 MPa and ε = 2 ÷ 3,5%.
The properties of glass are also dependent on the content it includes alkali, alkali-free at best indicators aluminoborosilicate glass composition.
Undirected Glass-fiber-reinforced plastics contain short fiber as filler. This allows you to compress sophisticated
shape, with metal fittings. The material obtained from isotopic strength characteristics, much higher than the molding powders and even FRP. Representatives of such material are Glass-fiber-reinforced plastics AG-4V, and DSW (dosing Glass-

fiber-reinforced plastics), which is used for production of electrical power components, machine parts (valve, pump seals,
etc.). When used as a binder of unsaturated polyesters are premixes CPM (pasty) and prepregs AP and PPM (based on
glass mat). Prepregs can be used for large items of simple shapes (body cars, boats, housing units, etc.).
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

Oriented Glass-fiber-reinforced plastics have filler in the form of long fibers, arranged oriented individual strands
and carefully glue together the binder. This provides greater strength fiberglass.
Glass-fiber-reinforced plastics can operate at temperatures from -60 to 200 ° C, and in the tropics, withstand high
inertial overload. With aging in the two years to the aging factor = 0,5 ÷ 0,7. Ionizing radiation have little effect on their
mechanical and electrical properties. Part of them are made of high strength, with fittings and carvings.

3.4 Carbon -FRP
Carbon -FRP (ugleplasty) is a composition consisting of a polymer matrix (matrix) and reinforcements in the form
of carbon fibers (Carbon -FRP).
The high energy of the C-C carbon fibers allows them to retain strength at high temperatures (in the neutral and
reducing media up to 2200 ° C) and at low temperatures. Oxidation of the fiber surface protective coatings protect
(pyrolytic). Unlike glass fibers Carbon -FRP poorly wetted by the binder (low surface energy), so they are etched. This increases the degree of activation of carbon fibers on the content of carboxyl groups on their surfaces. Inter laminar shear
strength of carbon fiber increases 1.6-2.5 times. Applied viskerizatsiya whiskers TiO, AlN and Si N, which gives an increase
in stiffness between layers 2 times and 2.8 times the strength. Applied spatially reinforced structure.
The binders are synthetic polymers (plastics Carbon -FRP), synthetic polymers subjected to pyrolysis (coking Carbon -FRP) pyrolytic carbon (pyro carbon Carbon -FRP).
Epoksifenolnye Carbon -FRP KMU-1L-reinforced carbon ribbon, and CMU-1y on the wiring, visskerizovannom
whiskers, can long-term operation at temperatures up to 200 ° C.

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

Carbon -FRP CMU-3, and the CMU-2n to get эпоксианилиноформальдегидном binder, they can be operated at
temperatures up to 100 ° C, they are more technical. Carbon -FRP CMU and CMU-2-2n-based polyimide binder can be used
at temperatures up to 300 ° C.
Carbon -FRP have high static and dynamic fatigue resistance, keep the property in normal and very low temperature (high thermal conductivity fibers prevents the self-heating of the material due to internal friction). They are water-and
chemical-resistant. After exposure to X-ray radiation in the air and E is almost unchanged.
Thermal conductivity of carbon fiber is 1.5-2 times higher than the thermal conductivity of fiberglass. They have
the following electrical properties: = 0,0024 ÷ 0,0034 ohm • cm (along the grain); ε = 10 and tg = 0,001 (at the current
frequency of 10 Hz).
Carbon -FRP contain, along with carbon glass fiber, which reduces the cost of the material.

3.5 Carbonate with carbon fiber-reinforced matrix
Coking materials are obtained from conventional polymer Carbon -FRP subjected to pyrolysis in an inert or reducing atmosphere. At a temperature of 800-1500 ° C are formed carbonized at 2500-3000 ° C graphite Carbon -FRP. To get
pyrocarbon material reinforce laid in shape products and placed in the oven, which passed the hydrocarbon gas (methane).
At a certain mode (1100 ° C and a residual pressure of 2660 Pa) methane decomposes and the resulting pyrolytic carbon is
deposited on the fiber reinforcements, connecting them.

Produced during the pyrolysis of the binder coke has high bonding strength with carbon fiber. In connection with
this composite material has high mechanical and ablative properties, resistance to thermal shock.
Carbon -FRP with carbon matrix type PMC-BM at the values of strength and toughness is 5-10 times greater than
the special graphites, when heated in an inert atmosphere and vacuum it retains its strength up to 2200 ° C in air oxidized
at 450 ° C and requires a protective coating. The coefficient of friction of one Carbon -FRP with carbon matrix on another
high (0.35-0.45), and the wear is small (0.7-1 microns on tormazhenie).
Physical and mechanical properties Carbon -FRP given in the following tables.

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

3.6. Boron- FRP
Boron- FRP are compositions of a polymer binder and hardener - boron fibers.
Boron- FRP have high compressive strength, shear and shear, low creep, high hardness and elastic modulus, thermal conductivity and electrical conductivity. Cellular microstructure of boron fibers provides high shear strength at the interface with the matrix.
In addition to continuous boron fibers used Boron- FRP complex, in which several parallel boron fibers braided
fiber glass, devotional form stability. Application Boron- FRP facilitates manufacturing process of the material.

As matrices for use Boron- FRP modified epoxy and polyimide resins. Boron- FRP BMP-1 and BMP-1K are designed for continuous operation at 200 ° C, BMP-3 and BMP-3K does not require high-pressure processing, and can operate
at temperatures above 100 ° C, BMP-2K is operational at 300 ° C .

Boron- FRP have high fatigue resistance, they are resistant to radiation, water, organic solvents and lubricants.
Since boron fibers are semiconductors, the Boron- FRP have high thermal conductivity and electrical conductivity: λ = 45
kJ / (m ∙ K); α = 4 ∙ 10 C (along the grain); = 1,94 ∙ ∙ 10 ohm cm; ε = 12, 6 ÷ 20,5 (at the current frequency of 10 Hz); tg
δ = 0,02 ÷ 0,051 (at the current frequency of 10 Hz). Boron- FRP for compressive strength is 2-2.5 times higher than for
Carbon -FRP.
Physical and mechanical properties are Boron- FRP previous table.

3.7. Organic-fiber-reinforced plastics
Organic-fiber-reinforced plastics are composite materials consisting of a polymer matrix and the reinforcements
(fillers) in the form of synthetic fibers. These materials have a low weight, relatively high specific strength and stiffness, are
stable under the action of alternating loads and sudden changes in temperature. Synthetic fibers for strength loss in textile
processing are small, they are not sensitive to damage.
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

By Organic-fiber-reinforced plastics modulus values and temperature coefficients of linear expansion and binder
reinforces close. Diffuse components of the binder fiber and chemical interaction between them. Structure of the material
defect free. Porosity does not exceed 1-3% (in other materials 10-20%). Hence the stability of mechanical properties Organic-fiber-reinforced plastics at extreme temperatures of shock and cyclic loading. Impact strength is high (400-700 kJ /
m ²). The disadvantage of these materials is relatively low compressive strength and high creep (especially for elastic fibers).
Organic-fiber-reinforced plastics resistant to aggressive media and in humid tropical climate, the dielectric properties of high and low thermal conductivity. Most Organic-fiber-reinforced plastics long can operate at temperatures 100-150
° C, and on the basis of a polyimide binder and fibers polyoxadiazole - at 200-300 ° C.
In composite materials, along with synthetic fibers used mineral (glass, and Carbon -FRP Boron- FRP). Such materials have greater strength and rigidity.

4. The economic efficiency of composite materials
The application of composite materials is limited. They are used in aircraft for heavy aircraft parts (skin, spars,
ribs, panels, etc.) and engine (compressor and turbine blades, etc.), in space technology for the nodes of power structures
of devices exposed to heat, the elements stiffening panels in the automotive industry to facilitate the body, springs,
frames, body panels, bumpers, etc., in the mining industry (drilling tools and parts harvesters, etc.), civil engineering
(bridge span, prefabricated elements high-rise buildings, etc.) and in other areas of the economy.

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

The use of composite materials provides a new qualitative leap in increasing engine power, energy and transport systems, reducing the weight of vehicles and equipment.
Technology for producing semi-finished products and
products made of composite materials is well worked out.
Composite materials with a non-metallic matrix, namely
Carbon -FRP polymer used in shipbuilding, automotive (body racing cars, gear, propellers), of which manufactures bearings, heating panels, sports equipment, parts of computers. High-modulus
Carbon -FRP used for the manufacture of aircraft parts, equipment for chemical, X-ray equipment and other.
Carbon -FRP with carbon matrix substitute different types of
graphite. They are used for heat insulation, air disc brakes, chemicalresistant equipment.
Products from Boron- FRP used in aviation and space technology (profiles, panels, rotors and compressor blades, blades and
transmission shafts helicopters, etc.).
Organic-fiber-reinforced plastics used as insulation and construction material in электрорадиопромышленности, aircraft, automobile, of which manufactures pipes, tanks for chemicals, coatings on
ship hulls and more.

5. References
(1)

Lakhtin M., Leontiev VP Materials: Textbook for higher technical schools. - 3rd ed., Rev. and add. - Mashiostroenie,
1990.

(2)

Materials of the Future: advanced materials for the national economy. Per. with him. / Ed. A. Neumann. - L.:
Chemistry, 1985.

(3)

Tarnopolsky M., Zhigun IG, Polyakov A. Space-reinforced composites: A Handbook. - Mashinostroenie, 1987.

(4)

Technical Dictionary. Chap. Ed. II Artobolevsky. - M.: "Soviet encyclopedia", 1977.

Pyae Phyo

ပုဵ(ှ)

ပုဵ(ဿ)

ပုဵ(၀)

ပုဵ(ှ) မီ့်ခစးဆဵမ္ာ့ အစျနး့ထျကးေန်ခငး့၇ က္နးရြိေန်ခငး့မ္ာ့ မ်ဖစးေစရဘဲ၇ မီ့်ခစးဆဵ (၁)ခုကို ဖယးထုတး်ပီ့ ၾတိဂဵ (၁) ခုက္နးေအာငး ်ပဳလုပးပါ၈
ပဵု(ဿ) မီ့်ခစးဆဵ (၅) ေခ္ာငး့ကို ဖယးထုတး်ပီ့ စတုရနး့ (၁)ခု က္နးေအာငး ေနရာေရႊ႔ေပ့ပါ၈
ပဵု(၀) မီ့်ခစးဆဵ (ဿ) ေခ္ာငး့ကို ေနရာေရႊ႔လိုကး်ခငး့အာ့်ဖငးံ စတုရနး့ (၁) ခု်ဖစးသာျ ့ေအာငး ်ပဳလုပးပါ၈ (မီ့်ခစးဆဵမ္ာ့ တစးေခ္ာငး့တညး့ကျကး၊
က္နး ေန်ခငး့မ္ိဳ့ မရြိေစရ၈
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

နိဒါနး့

Thin

Client သညး အရျယးအစာ့ေသ့ငယးၿပီ့ ဆာဗာတစးခုကဲံသုိ႓ စျမး့ေဆာငးရညးရြိကာ Hadisk မပါရြိေသာ ကျနးပ္ဴတာ

အေသ့စာ့ပငး်ဖစးပါသညး၈

၁ငး့သညး

တပးဆငးအသဵု့်ပဳစရိတးနညး့ပါ့ၿပီ့

ကိုငးတျယးအသဵု့်ပဳထိနး့သိမး့ရာတျငး

လျယးကူပါသညး၈

အထူ့သ်ဖငံး ေက္ာငး့စာသငးခနး့၇ ကုမၸဏီ၇ ႐ဵု့ခနး့စေသာ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အတျကး အဓိကရညးရယ
ျ းထုတးလုပးထာ့်ခငး့ ်ဖစးပါသညး၈
ထုိကဲံသုိ႓အသဵု့ွငးလြေသာ Thin Client အာ့ သငးေထာကးကူအ်ဖစး အသဵု့်ပဳႏုိငးရနး ရညးရယ
ျ းေရ့သာ့တငး်ပအပးပါသညး၈
၁ငး့ဆာဗာ၌ လုပးေဆာငးမႈသညး ဗဟုိမြ သတငး့အခ္ကး

Introduction to Thin Client
လျနးခံေ
ဲ သာႏြစးမ္ာ့တျငး အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အတျငး့ ကျနးပ္ဴ
တာ အသဵု့်ပရာတျငး Desktop Computer မ္ာ့ကို စုစညး့ၿပီ့
ဗဟုိမြထိနး့ခ္ဳပးကာ အသဵု့်ပဳခဲံၾကပါသညး၈ ယငး့စနစးသညး အဖျဲ႔
အစညး့တစးခုအတျကး

ကုနးက္စရိတးမ္ာ့်ပာ့လြၿပီ့

ထိနး့သိမး့ရာ

တျငးလညး့ ခကးခလ
ဲ ြသညးကို ေတျ႔ရြိရပါသညး၈ အဆုိပါ်ပႆနာ
အတျကး ယခုအခါ ဗဟိုမြအလျယးတကူထိနး့ခ္ဳပးႏုိငးကာ ကုနးက္
စရိတးနညး့နညး့်ဖငးံ

စျမး့ေဆာငးရညး်မငံးမာ့ေသာ

ဆာဗာမ္ာ့ကို သဵု့စျဲလာၾကပါသညး၈

Thin

Client

အလကး

အရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့

လိုေသာ

User

သို႓

ထိနး့ခ္ဳပးထာ့ရြိကာ

၁ငး့မြတစးဆငးံသာ

အသဵု့်ပဳ

ချငးံ်ပဳေပ့သဵု့်ခငး့်ဖစး

ပါသညး၈ ထုိကဲံသုိ႓ အလိုရြိသေလာကးသာ သဵု့စျဲေစ်ခငး့်ဖစးသ်ဖငံး
လဵုၿခဵဳေရ့စနစး၇

စီမဵခနး႓ခႏ
ျဲ ုိငးမႈ

အလျယးတကူ

စသညးတုိ႓တျငး

ထိနး့ခ္ဳပးႏုိငးသညးကို

ပုိငးႏုိငးစျာ

ေတျ႔ရြိရပါသညး၈

ထုိ႓ေၾကာငးံပငး Citrix Metaframe ၇ Microsoft Terminal Services ၇ AT&T VNC စေသာ Thhin Client နညး့ပညာမ္ာ့
ဖျ႔ဵ ၿဖိဳ့တို့တကးလာခဲံပါသညး၈ အခ္ိဳ႔က Local Area Network
အတျငး့မြာပငး

b a n d w i d t h

လုပးေဆာငးခံၾဲ ကသကဲံသုိ႓

အ်ခာ့ေသာ

်မငံး်မငံးရရြိႏုိငးေစရနး
အဖျဲ႔မ္ာ့သညးလညး့

လူသာ့တုိ႓ လိုအပးခ္ကး်ဖစးေသာ အငးတာနကး အသဵု့်ပဳရနးအထိ
တီထျငးခံၾဲ ကပါသညး၈

History
Thin Client နညး့ပညာသညး ကျနးပ္ဴတာတစးလဵု့အာ့
လူမ္ာ့စျာ
လာ်ခငး့

ၿပိဳငးတူသဵု့စျဲႏုိငးေစရနး
်ဖစးပါသညး၈

ယခငးက

ႀကဵဆ

ရာမြ

်ဖစးေပ၍

ကျနးပ္ဴတာမ္ာ့သညး

GUI

(Graphical User Interface) မ္ာ့မဟုတးဘဲ Command ်ဖငံးသာ
အသဵု့်ပဳေသာ
သာ

CLI

်ဖစးၾကပါသညး၈

(Command
ထုိကဲံသုိ႓

Line

Interface)

အသဵု့်ပဳၾကရာမြ

မ္ာ့
ယေန႓

လူသိမ္ာ့လြေသာ Linux တုိ႓၌ ဖခငး်ဖစးေသာ Unix မြ Command ်ဖငံး အသဵု့်ပဳရ်ခငး့အစာ့ Graphical ်ဖငံး Multi User မ္ာ့
အသဵု့်ပဳႏုိငးေစရနး တီထျငးခံဲပါသညး၈ ၁ငး့စနစးသညး X Server
Software တငးထာ့ေသာ ဆာဗာမြတစးဆငးံ User မ္ာ့မြ X Terminal
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

်ဖငံး

ွငးေရာကးသဵု့စျဲႏုိငး်ခငး့်ဖစးပါသညး၈

အ်ခာ့ေသာ

www.myanmarengineer.org

နညး့ပညာ ကုမၸဏီမ္ာ့က အဆုိပါနညး့ပညာအာ့ လုိကးလဵတုပကာ
တီထျငး ထုတးလုပးခံၾဲ ကေသားလညး့ Unix ၌ အဆုိပါ X Terminal
စနစးသညး

ဆယးစုႏြစးတစးစုခနး႓နီ့ပါ့

ေက္ားၾကာ့ခဲံပါသညး၈

၁ငး့ေနာကး Unix မြ Microsoft ႏြငံး ယြဥးၿပိဳငးတရာ့စျဲဆုိရာတျငး
႐ႈဵ့နိမးံခဲံၿပီ့

ေစ့္ကျကး

အတျငး့

ဖယးေပ့ခဲံပါသညး၈

အခမဲံ

အသဵု့်ပဳချငးံေပ့ခဵရေသာ Unix ကို အေ်ခခဵကာ ၁ငး့၌မ္ိဳ့ဆကး
မ္ာ့်ဖစးေသာ

BSD

GNU/Linux

တုိ႓မြ

်ပနးလညး

Boot Loader မ္ာ့တျငး PXE ၇ Ethernet/gPXE ႏြငံး Yaboot တို႓
အမ္ာ့ဆဵု့အသဵု့်ပဳၾကပါသညး၈

PXE

အာ့

ယေန႓

အမ္ာ့ဆဵု့

အသဵု့်ပဳၾကၿပီ့ Ethernet/gPXE ကို PXE Built-in မပါရြိေသာ Thin
Client မ္ာ့တျငး အသဵု့်ပဳႏုိငးပါသညး၈ Yaboot သညး Macintosh
PowerPC machines အတျကးသာ ်ဖစးပါသညး၈

အေမျ

ဆကးခဵခံပ
ဲ ါသညး၈
Unix ေစ့္ကျကးအတျငး့မြ ဖယးရြာ့ခဵရၿပီ့ေနာကး Microsoft
မြ ၁ငး့၌ ပထမဆဵု့ Multi-User စနစးကို Citrix System ႏြငံး
ပူ့ေပါငး့ၿပီ့ Window NT စနစးတျငး ပါွငးေစခဲံပါသညး၈ ၁ငး့ေနာကး
Window NT ကို အေ်ခခဵကာ Window 2000 ၇ Window XP
တုိ႓တျငးလညး့ Remote Desktop Service ကို အသဵု့်ပဳကာ Graphical Terminals ကို ေထာကးပဵံေပ့ခဲံပါသညး၈

How Work Thin Client
Thin

Client

လုပးေဆာငးမႈသညး

ဆာဗာတစးလဵု့မြ

သတငး့အခ္ကးအလကးအရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့ User မ္ာ့မြ ွိုငး့ွနး့

ပဵ-ု Thin Client Server ႏြငံး User မ္ာ့လုပးေဆာငးပဵု

သဵု့စျဲ်ခငး့ပငး်ဖစးပါသညး၈
ထုိကဲံသုိ႓ သဵု့စျဲရာတျငး Thin Client Workstation မြ
ဆာဗာဆီသုိ႓

U SB

ႀကိဳ့်ဖငံးေသားလညး့ေကာငး့၇

ႀကိဳ့်ဖငံးေသားလညး့ေကာငး့

ခ္ိတးဆကးကာ

Ethe r n e t

ရယူသဵု့စျဲရပါသညး၈

အခ္ိဳ႔ေသာ Thin Client Workstation မ္ာ့သညး USB interface ်ဖငံးသာ ခ္ိတးဆကးသဵု့စျဲႏုိငးၿပီ့ အခ္ိဳ႔တျငး USB သာမက Ethernet ်ဖငံးပါ ခ္ိတးဆကးသဵု့စျဲႏုိငးၾကပါသညး၈ ထုိသို႓ ခ္ိတးဆကးရာတျငး
USB

်ဖငံး

ခ္ိတးဆကးမႈ၉

ရြငး့လငး့လျယးကူၿပီ့

Ethernet

်ဖငံး

ခ္ိတးဆကးရာတျငး Network ေပ၍မြ်ဖစး၊ အနညး့ငယး ႐ႈပးေထျ့မႈ
ရြိႏုိငးပါသညး၈
အထူ့သ်ဖငံး Window Server ကိုအေ်ခခဵေသာ Thin
Client Workstation မ္ာ့တျငး USB ်ဖငးံသာ ေတျ႔ရေလံရြိၿပီ့ Linux
Server မ္ာ့တျငးသာ Ethernet ကို ေတျ႔ရေလံရြိပါသညး၈ ထုိသုိ႓ Interface ကျာဟမႈ၉လညး့ လုပးေဆာငးႏုိငးမႈ သိသိသာသာ ကျာဟ
သျာ့ပါသညး၈ ထုိ႓ေၾကာငးံ Window ဆာဗာကုိ အေ်ခခဵေသာ Thin
Client

ႏြငးံ

ႏႈိငး့ယြဥးရာတျငး

Linux

ကို

အေ်ခခဵေသာ

Linux

ဆာဗာသညး

Thin

Client

မ္ာ့

မ္ာ့စျာသာလျနးသညး

ကို ေတျ႔ရြိရပါသညး၈
ထုိသို႓ Network ေပ၍မြ ခ္ိတးဆကးရာတျငး Thin Client

Types of Client
Client

မ္ာ့သတးမြတးရာတျငး

လုပးေဆာငးႏုိငးမႈအလုိကး

ကျ်ဲ ပာ့်ခာ့နာ့သျာ့ပါသညး၈

Fat Client
၁ငး့သညး

ယေန႓အသဵု့်ပဳေသာ

ပဵုမြနးကျနးပ္ဴတာ

တစးလဵု့်ဖစးၿပီ့ ၁ငး့တျငး ကျနးပ္ဴတာတစးလဵု့၉ ပါေလံရြိေသာ Processor

RAM

Graphic

စသညးတုိ႓ပါွငးၿပိ့

ရာႏႈနး့်ပညံး

ကဲံသို႓မဟုတးဘဲ

မိမိတို႓သဵု့စျဲ

စျမး့ေဆာငးႏုိငးပါသညး၈

Thin Client
၁ငး့သညး

Fat

Client

သေလာကးသာ လုိအပးမညးံ RAM ၇ Processor ၇ Graphic တုိ႓
အနညး့အက္ဥး့ Built-in ပါရြိပါသညး၈ ၁ငး့သညး SOC (System on
Chip) ႏြငးံ တူပါသညး၈ Chip တစးခုတညး့ေပ၍တျငး ကျနးပ္ဴတာ
အေသ့စာ့တစးခုကဲံသုိ႓

လုပးေဆာငးႏုိငးစျမး့ရြိပါသညး၈

ဆာဗာႏြငံး

ခ္ိတးဆကးသဵု့စျဲရာတျငး ဆာဗာအာ့ Load မပိေစဘဲ လုိအပးမြသာ
ဆာဗာဆီမြ လုပးေဆာငးႏုိငးမႈအာ့ မြ္ေွသဵု့စျဲ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ အခ္ိဳ႔
တျငး Operating System ပါသညးကို ေတျ႔ရပါသညး၈

မ္ာ့တျငး Network Boot Loader လုိအပးပါသညး၈ အမ္ာ့အာ့်ဖငံး
boot loader မ္ာ့သညး Thin Client မ္ာ့တျငး Built-in ပါရြိပါသညး၈
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

သာမနး

Zero Client
Ultra-Thin

Client

ဟုလညး့ေခ၍ဆုိၾကၿပီ့

၁ငး့တျငး

ခဏေရႊ႔ေ်ပာငး့မႈ

ကျနးပ္ဴတာတစးလဵု့
လုိအပးပါက

မညးသညးံ RAM ၇ Processor မြ မပါရြိဘဲ Chip သာ ပါရြိၿပီ့

အဆငးေ်ပမညးမဟုတးေပ၈

လုပးေဆာငးမႈ

လျယးကူသညးကို ေတျ႔ရြိရေပမညး၈

အာ့လဵု့အာ့

ဆာဗာမြ

ယူေဆာငးသဵု့စျဲပါသညး၈

ထုိ႓ေၾကာငးံ ၁ငး့ကို သဵု့စျဲမညးဆုိပါက ဆာဗာတျငး လဵုေလာကးေသာ
စျမး့ေဆာငးႏုိငးမႈ ရြိရေပမညး၈

အေန်ဖငံး

မၾကာ

အခ္ိနးၾကာလာသညးႏြငံးအမြ္

Thin

Client

အတျကးမူ

လျနးစျာ

နိဂဵု့
အထကးပါ အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့သညး အနညး့အက္ဥး့မြ္

Web Thin Client
၁ငး့သညး ယေန႓ေခတးစာ့ေနေသာ Cloud နညး့ပညာေပ၍

သာ်ဖစးၿပီ့

တျငး အေ်ခခဵထာ့ပါသညး၈ Web Operating System ေပ၍တျငး

သို႓ေသား

လုပးေဆာငးၿပီ့

ရြိေပသညး၈

အငးတာနကးလုိအပးပါသညး၈

Browser

်ဖငးံ

ေနာကးထပးခ္ဲ႔ကာ့ေရ့ပါက
မညးသညးံစနစးတျငးမဆုိ

အာ့နညး့ခ္ကးသညးလညး့

အဖျဲ႔အစညး့အတျကးတျငးမူ

သာမနးကျနးပ္ဴတာမ္ာ့ထကး

လျယးကူစာျ သဵု့စျဲႏုိငးပါသညး၈

ရႏုိငးေပေသ့သညး၈

၁ငး့စနစးသညး

ပိုမိုသငးံေလ္ားၿပီ့

အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့

မ္ာ့ေၾကာငး့ေရ့သာ့ရငး့ နိဂဵု့ခ္ဳပး လုိကးပါသညးခငးဗ္ာ၈

Why we use Thin Client?
ေအာကးပါအေၾကာငး့မ္ာ့ေၾကာငးံ Thin Client ကို အသဵု့်ပဳ

ကို့ကာ့က္မး့စာရငး့

ၾကပါသညး၈

ှ၈

www.thinstation.org

ဿ၈

www.myanmarenginee.rog

ႏႈိငး့ယြဥးပါက

၀၈

www.en.wekipedia.org/thinclient

အလျနးနညး့ပါ့ၿပီ့ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့်ဖငံး အသဵု့်ပဳရာတျငး သငးံေတား

၁၈

Nieh, Jason; Novik, Naomi &.., Yang, S. Jae

Cost Effective
ကုနးက္စရိတးသညး

ပါသညး၈

ထုိ႓်ပငးအ်ခာ့ေသာ

သာမနးကျနးပ္ဴတာႏြငးံ

မလိုအပးသညးံ

Application

(December,2005). "A Comparison of Thin-Client

မ္ာ့

မသဵု့ပါက ၁ငး့သညး အဆငးေ်ပလြပါသညး၈ ဥပမာအာ့်ဖငံး Mi-

Computing

crosoft Office ကဲံသုိ႓ေသာ Application မ္ာ့ အသဵု့်ပဳ မညးဆုိပါက

CUCS-022-00 (New York: Network Computing

ကျနးပ္ဴတာ (ှွ) လဵု့စာ အတျကး (ှွ)စဵုစာ ပုိကးဆဵေပ့ရမညး်ဖစးၿပီ့

Laboratory, Columbia University)

ယခုစနစးတျငးမူ

ဆာဗာတစးလဵု့အတျကးသာ

Install

်ပဳလုပးရနး

၂၈

၃၈

Easy to Manage
လကးေအာကးခဵစကးမ္ာ့အာ့

လျယးကူၿပီ့

ဗဟိုမြ

ထိနး့ခ္ဳပးေသာ

ထိနး့ခ္ဳပးရာတျငး
စနစး်ဖစးပါသညး၈

Technical

Report

www.userful.com/products/product-comparison/
userful-multiseat-vs-windows-multipoint

လိုအပးၿပီ့ လကးေအာကးခဵစကးမ္ာ့မြ ွငးေရာကး သဵု့စျဲႏုိငးပါသညး၈

Architectures".

www.ltsp.org

ရာမညဖို့လ်ပညံး

လျနးစာျ
In-

stall ်ပဳလုပးရာတျငးလညး့ လျယးကူၿပီ့ အခ္ိနးေချၽတာႏုိငးပါသညး၈
ထုိ႓အ်ပငး လကးေအာကးခဵကျနးပ္ဴတာမ္ာ့သညး ဆာဗာမြ ချငံး်ပဳေပ့
ပါက ဆာဗာ Function မ္ာ့အာ့ သဵု့စျဲႏုိငးေပသညး၈

Cheap Client Hardware
Thin Client Hardware အာ့ ေစ့္ႏႈနး့သကးသာစျာ်ဖငံး

လျယးကူစာျ ွယးယူရရြိႏုိငးပါသညး၈

Security
လဵုၿခဵဳမႈတျငးလညး့ ဆာဗာမြ ချငးံမ်ပဳေသာ မညးသညးံ User

မဆုိ အသဵု့်ပဳချငးံ ရမညးမဟုတးသညးံအ်ပငး User မ္ာ့မြ မညးမြ္
သဵု့စျဲထာ့သညးကိုလညး့ လျယးကူစာျ ွငးေရာကးၾကညံး႐ႈ သိရြိႏုိငး


ao;i,fonfh taygufav;wpfaygufonf oabFmMuD;wpfpif;tm;
epfjrKyfapEdkifonf/


ao;i,fonfh cJvHk;av;wpfvHk;onf MuD;rm;aom vSnf;MuD; wpfpif;
tm; wdrf;arSmufoGm;apEdkifonf/

ပါသညး၈

Mobility

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

နညး့ပညာတက၎သုိလးတစးခုမြာ ပညာသငးၾကာ့ေနဆဲ ေက္ာငး့သာ့မနးဘာတစးဦ့်ဖစးတဲံ loyasay က ဖိုရမးမြ ညီ အစးကိုေမာငးႏြမေတျ
ကို သူသိခ္ငးတဲံေမ့ချနး့ေလ့ေတျေမ့လာခံဲပါတယး၈ သူ႓ေမ့ချနး့ေလ့ေတျကို ဖိုရမးမြ ညီအစးကိုေမာငးႏြမမ္ာ့က သူတို႓ႀကဵဳေတျ႔်ဖတးသနး့ခဲံတဲံ
အေတျ႔အႀကဵဳအသိအ်မငးေတျအေပ၍ အေ်ခခဵၿပီ့ စိတးွငးတစာ့ ေဆျ့ေႏျ့အေ်ဖရြာေပ့ခဲံၾကပါတယး၈ သူတို႓ေတျ ေမ့်မနး့ေ်ဖၾကာ့ခဲံတာေလ့
ေတျကို ဖတးၿပီ့ ကျၽနးေတားတုိ႓စိတးထဲမြာ ဘယးလိုအေတျ့ေတျ၇ အေမ့ေတျ၇ စကာ့လဵု့ေတျ

်ဖစးထျနး့ေပ၍ေပါကးလာမလဲဆုိတာသိရေအာငး

ဆကးလကး ဖတးၾကညံးၾကပါစုိ႓....
ှ၈ ဒီ forum မြာ student ေတျအတျကး ဘယးလို message ေတျေပ့ဖိ႓ု ရညးရျယးပါသလဲ၈?
ပျဲမွငး အ်ပငးကက္ငး့ပဆုိသလို .. အနညး့ဆဵု့ေတာံ တကယးံလကးေတျ႔မြာႀကဵဳရတာေလ့ေတျ ေဆျ့ေႏျ့ေနၾကတာေလ့ေတျကို
ဖတးရေတာံ ၾကာ့ဖူ့နာ့ွရြိတာေပါံဗ္ာ၈ ၾကာ့ဖူ့တယးဆိုတာေလ့ကို အထငးမေသ့နဲ႓ေနား ... ၾကာ့ဖူ့နာ့ွရြိတာေလ့ေတျကလဲ တခါတေလ
အငးမတနးမြကို

တနးဘို့ရြိတာေတျကို

ဘာသိေအာငး

ဆကးလုပးရမြနး့ကို

ႀကဵဳဖူ့ပါတယး၈

ၾကာ့ဖူ့မြလဲ

သိမြာကိုမဟုတးေတာံဘူ့၈

တစးဆငးံတကးၿပီ့

ပိုသိေအာငးလုပးလို ႔ရတာေလ၈

မၾကာ့ဖူ့မြေတာံ

က္ေနားတို႔တုနး့က

ၾကာ့ဖူ့နာ့ွရြိခ္ငးတာေတာငး

ဘယးေနရာမြာ

လိုကးရြာဖတးရမြနး့မသိခံဘ
ဲ ူ့၈

chit tee
တကယးေတာံ

ေက္ာငး့သာ့ေတျဆိုတာ

အငးဂ္ငးနီယာေလာငး့ေလ့ေတျပါပဲ၈

အနာဂတးရဲ႔

ေက္ာငး့သာ့ဆိုၿပီ့

ေက္ာငး့စာ

တစးခုထဲကိုပဲ ေလံလာလို႔မရပါဘူ့၈ ကျ္နးေတားတို႓က ေက္ာငး့စာ theory အ်ပငး
တကယးလကးေတျ႔မြာ
ဒီဖိုရမးက

ဘယးလိုေတျလုပးေနတယး

ဆိုတာကုိ

ကျ္နးေတားတို႓လိုေက္ာငး့သာ့ေတျအတျကး

အမ္ာ့ႀကီ့ကိုေပ့ႏိုငးပါတယး၈

ေက္ာငး့မြာသငးတဲံ

သိသငးံပါတယး၈
ဗဟုသုတေတျ

နာ့မလညးတဲံစာေတျကိုလညး့

ကျ္နးေတားေမ့ခဲံဖူ့ပါတယး၈ သိတဲံ အစးကိုအစးမေတျက ်ပနးေ်ဖေပ့သျာ့ၾကတာပါပဲ၈
ၿပီ့ေတာံ ကိုယးတိုငးေလံလာရငး့နဲ႔ ဖိုရမးႀကီ့က ကျ္နးေတားတို႓ ေက္ာငး့သာ့ေတျ
အတျကး

အလျနးအေရ့ပါေကာငး့မျနးတယးဆိုတာသိခံပ
ဲ ါတယး၈

အတနး့ထဲမြာ

အၿမဲခ္ီ့က္ဴ့ခဵရဖူ့ပါတယး၈

ကျ္နးေတားသိေနတဲံအတျကးပါ၈

ကျ္နးေတားဆို

ေက္ာငး့်ပငးပဗဟုသုတကို

ဒီအသိေတျအာ့လဵု့ကို

ကျ္နးေတားဖိုရမးကေနရခဲံတာပါ၈

ၾကျာ့ေ်ပာတာမဟုတးပါဘူ့၈

ဖိုရမးႀကီ့က

ကျ္နးေတားတို႔ေက္ာငး့သာ့ေတျအတျကး အေရ့ပါတယးဆိုတာ သိေစခ္ငးလို႓ပါ၈

ႏြငး့ေမာငး
ဿ၈ ကျ္နးေတားံလို နယးမြာေနတဲံ ေက္ာငး့သာ့တစးေယာကး အေနနဲ႓ ဒီ forum ကို ဘယးလိုအက္ိဳ့ၿပဳရပါမလဲ၈?
နယးမြာ

အငးတာနကးသဵု့လို႓မရရငးေတာံ

ဖိုရမးထဲအၿမဲွငးေရာကးဖို႓

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

မ်ဖစးႏိုငးဘူ့ေပါံ၈

အငးတာသဵု့လို႓ရရငးေတာံ

ဖိုရမးထဲမြာ

www.myanmarengineer.org

ကိုယးန႓ပ
ဲ တးသကးတဲံ စိတးွငး့စာ့တဲံအေၾကာငး့အရာေတျကို ရြာေဖျဖတးၾကညးံရငး ကိုယးံအတျကး အက္ဳိ့အမ္ာ့ႀကီ့ရရြိႏိုငးပါတယး၈

chit tee
၀၈ civil engineering ေက္ာငး့သာ့တစးေယာကးအေနနဲ႓ ေက္ာငး့စာကိုဘယးလိုေလံလာရမလဲ၈?
က္ေနားတို႓တုနး့ကေတာံ

သကးဆိုငးရာ

ဘာသာရပးအလိုကး

TEXT

BOOK

/

Ref:

BOOK

ေတျကို

ဆရာက

အတနး့ထဲမြာ ေ်ပာလိုကးတာနဲ႓ အတနး့ၿပီ့ရငး ေ်ပ့ၿပီ့ အလုအယကး သူ႓ထကးငါ ဦ့ရာလူစနစးနဲ႓ အေ်ပ့အလႊာ့ငြာ့ၾကရပါတယး၈ အဲံဒီ
စာအုပးေတျကို

စိတးရြညးရြညးနဲ႓

အေသ့စိတးပိုနာ့လညးရေအာငး

အထပးထပးေလံလာမြတးသာ့ရငး့

ပိုၿပီ့ေတာံ

နကးနကးရိႈငး့ရိႈငး့

နာ့လညးလာႏိုငးပါတယး၈ အခုေခတးမြာေတာံ စာအုပးစာတမး့ေတျက အငးတာနကးမြာ အလြ္ဵပယးရြာေဖျလို႓ရႏိုငးေနလို႓ ... က္ေနားတို႓ေခတးလို
စာအုပးလုငြာ့ရတဲံအ်ဖစးမ္ဳိ့မရြိႏိုငးေလာကးဘူ့ေပါံေနား၈

တစးေခါကးေလာကးၾကညးံရဵုနဲ႓

နာ့လညးတာမ္ဳိ့ကို

မတငး့တိမးဘဲ

...

တကယးံ

နကးနကးရိႈငး့ရိႈငး့သေဘာေပါကးေအာငး ေလံလာသငးံပါတယး၈ က္ေနားတို႓တုနး့က unseen ေမ့ချနး့ေတျနဲ႔ဘဲ Roll No. လုၾကရတာမို႓လို႓
ဒူ့ေလာကးတငးမြ ရငးေလာကးက္ပါတယး၈ Roll 1 to 10 ေလာကးဆို ... ေက္ာငး့သာ့တိုငး့က အထငးႀကီ့ေလ့စာ့ၾကတယးေလ ... ၈

chit tee
ေက္ာငး့စာကိုေလံလာတယးဆိုတဲံေနရာမြာ

ေက္ာငး့သာ့နဲ႓ဆိုငးတယးလို႔ကျ္နးေတားထငးပါတယး၈

ေက္ာငး့စာဆိုတာ

ပဵုမြနးေလ့

လုပးသျာ့ရငး အဆငး်ပပါတယး၈ ဒါေပမယးံ ကျ္နးေတားတို႓ေခတးက 1st yr 2nd yr ေလာကးထိပဲ unseen ေတျနဲ႓မီတာပါ၈ က္နးတဲံ သဵု့ႏြစးလဵု့
အပုဒး 30 ဆိုတဲံေဘာငးထဲမြာ ေနခဲံၾကရတယး၈ ဒါေၾကာငးံ ကျ္နးေတားတို႔ အငးဂ္ငးနီယာေက္ာငး့သာ့ေတျက ဥာဏးကိုသဵု့ရမယးံအစာ့
အလျတးက္ကးတတးလာၾကပါတယး၈ အပုဒး 30 ကိုသာ ထဵု့လိုေခ္ ေရလိုေနာကးႏိုငးရငး roll-1 ဆိုတာ လူတိုငး့ရႏိုငးေလာကးပါတယး၈ ဒါေၾကာငးံ
ကျ္နးေတားကေတာံ

ေက္ာငး့စာေတျကို

အလျတးမက္ကးေစခ္ငးပါဘူ့၈

ကျ္နးေတားတို႓လိုအပးတာ

theory

ကိုကျ္မး့က္ငးပိုငးႏိုငးဖို႓ပါ၈

စာေမ့ပျဲေအာငးရဵုသကးသကးမဟုတးပါဘူ့၈ ကျ္နးေတားတို႓ကေတာံ အတနး့ထဲမြာ ဆရာစာသငးရငး ေသခ္ာလိုကးမြတးပါတယး၈ ဆရာေတျ
က ေက္ာငး့စာအ်ပငး ်ပငးပဗဟုသုတေတျကိုပါ ထညးံေ်ပာတတးပါတယး၈ ကျ္နးေတားတို႓ဆရာေပံါေလ၈ တစးခ္ိဳ႔ဆရာမေတျကေတာံ အခ္ိနး
အခကးအခဲေၾကာငးံ
net

ေခတးဆိုေတာံ

တစးခါတစးရဵမြသာေ်ပာ်ပႏိုငးပါတယး၈
ကျ္နးေတားတို႔

အစးကို

သိခ္ငးတာမြနးသမြ္ကို

chit

tee

ေ်ပာသျာ့သလိုပါပဲ

လျယးလျယးကူကူေလံလာႏိုငးပါတယး၈

ကျ္နးေတားတို႓ေခတးက
ေသေသခ္ာခ္ာ

Inter-

နကးနကးရိႈငး့ရိႈငး့

သာ ေလံလာပါလို႓ တိုကးတျနး့ပါတယးဗ္ာ၈

ႏြငး့ေမာငး
၁၈ လုပးငနး့ချငးမြာ civil engineering field ေတျကဘာေတျလဲ၈?

Structural Engineer - Etab, Stadd pro, SAP 2000, Micro stran
စတဲံ Structural software ေတျနဲ႓ structural analysis ပိုငး့ကိုပိုငးႏိုငးရပါမယး
Structural Designer - concrete design, steel design, etc..
Geotechnical Engineer - Soil Mechanics , Rock Mechanics, Engineering

Geology,

Foundation,

Ground

Improvement

စတဲံ

ဘာသာရပးေတျနဲ႓သကးဆိုငးပါတယး
Tunnel Engineer - Speacialized in Tunnelling
Transportation Engineer - Transportation ဘာသာရပးေတျနဲ႓သကးဆိုငးပါတယး
Environmental Engineer - Environmental ဘာသာရပးေတျနဲ႓သကးဆိုငးပါတယး
Water Engineer - Water pollution, Waster water management, Hydraulic ဘာသာရပးေတျနဲ႓သကးဆိုငးပါတယး
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

Site Engineer - Constrcution Site ေတျမြာ ၾကီ့ၾကပးညျနးၾကာ့ (supervise) ရတဲံ engineer
Project Engineer - အလုပးေတျဘယးေလာကးၿပီ့သျာ့ၿပီလဲ ဘယးေတာံၿပီ့မြာလဲ စသညး်ဖငးံ Construction Management နဲ႓
သကးဆိုငးသလို Site ေတျမြာ ႀကီ့ၾကပးညျနးၾကာ့ဖို႓လညး့ လိုအပးပါတယး (Site Engineer + Management paper work)
Residential Engineer - Constrcution Site ေတျမြာ တာဝနးအရြိဆုဵ့ Engineer ပါ. တာဝနးယူ ေခါငး့ေဆာငးေ်ဖရြငး့ ရၿပီ့ Design
ပိုငး့ကိုလညး့နာ့လညးဖို႓လိုပါတယး. (Site Engineer + Design Engineer)
Drafter - Auto Cad, Microstation စတဲံ drawing ဆိုငးရာ software ေတျနဲ႓ပုဵဆျဲရပါတယး၈ Structure knowledge ပါရြိရငး
မိမိရဲံတကးလမး့အတျကး ပိုမိုအေထာကးအကူ်ပဳပါတယး၈
QA/QC - Quality Assurance/ Quality Control --Testing (concrete strength test, steel strength test, စတဲံ test
မ္ာ့စစးေဆ့်ခငး့) , Material မ္ာ့စစးေဆ့်ခငး့
Quantity Surveyor - Estimate ဘာသာရပး နဲ႓သကးဆိုငးပါတယး
Interior Designer Planning Engineer Pipping Engieer -

chitsuelay
မ chitsuelay ေ်ပာသျာ့တာေတျက အေသ့စိတးကို စဵုေနပါၿပီ
ဗ္ာ၈ အၾကမး့ဖ္ငး့ေ်ပာရရငးေတာံ ရဵု့မြာထိုငးၿပီ့ လုပးတဲံအလုပး လုပးမလာ့၇
Construction Site ေတျထဲမြာလုပးတဲံ Site Engineer လုပး မလာ့ေပါံ၈

chit tee

၂၈ civil နဲ႓ပကးသကးၿပီ့ international မြာ ဘယးလို degree ေတျ diploma ေတျ ယူလို႓ရပါသလဲ၈?
Diploma ေတျကေတာံ မ္ဳိ့စဵုရြိမယးထငးပါတယး (အေသ့စိတးေ်ပာဖို႓ခကးလို႓) ၈ Master of Science (Civil Engineering) ၇ Master
of Civil Engineering ၇ PhD စသညး်ဖငးံ ယူလို႓ရႏိုငးပါလိမးံမယး၈

chit tee
်မနးမာ်ပညးက ေက္ာငး့မြာ BE ရၿပီ့တဲံအခါ အမြတးေကာငး့တဲံသူေတျကေေတာံ ႏိုငးငဵ်ခာ့မြာ
MSc သို႔မဟုတး ME ဆကး တကးေလံရြိၾကပါတယး၈ BTech သိ႓မ
ု ဟုတး GTI ပဲၿပီ့တယး ကိုယးကလညး့
စာကိုဆကးေလံလာခ္ငးေသ့တယးဆိုရငးေတာံ Polytecnic ေတျမြာ dipaloma ဆကးတကးလို႓ရပါတယး၈
BE ၿပီ့ေပမဲံ အမြတးမေကာငး့လို႓ MSc ေလြ္ာကးေသားလညး့ မပါဘူ့ဆိုရငးေတာံ Polytecnic ေတျမြာပဲ
advance diploma ဆကးတကးလို႓ရပါတယး၈
်မနးမာေတျ တကးေရာကးေလံရြိတဲံ ေက္ာငး့စာရငး့ပါ၈

 Japan University of Tokyo (ME) http://www.u-tokyo.ac.jp/index_e.html
 Saitama University (ME) http://www.saitama-u.ac.jp/kokusai/english/index.htm
 Singapore NUS (MSc, ME) http://www.nus.edu.sg/
 NTU (MSc, ME) http://www.ntu.edu.sg/Pages/default.aspx
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

 Polytechnics (Diploma or Advance Diploma)
 Nanyang Polytechnic
 Ngee Ann Polytechnic
 Singapore Polytechnic
 Temasek Polytechnic
 Republic Polytechnic
 Thaniland AIT (MSc, ME) http://www.ait.ac.th/
chitsuelay
၃၈ ်မနးမာနိုငးငဵမြာ civil နဲ႓ဆိုငးတဲံ ဘယးလိုသငးတနးး့ေတျကိုတကးသငးံပါသလဲ၈?

AutoCAD ကေတာံ Civil မြမဟုတးပါဘူ့ Engineer တိုငး့ တတးထာ့သိထာ့သငးံပါတယး၈ ေက္ာငး့ဆကးတကးမယးဆိုရငးေတာံ Programing တစးခုခုတတးထာ့ရငး အသဵု့ွငးႏိုငးတယး၈ Structural Design တျကးတဲံအလုပးကိုလဲစိတးွငးစာ့ရငးေတာံ ... ဆရာႀကီ့ဦ့ညီလြငယး၇
ဆရာဦ့စို့ႏိုငး၇ ဆရာဦ့ွငး့ေအာငးခ္ဳိ တို႓ေပ့ေနတဲံ သငးတနး့ေတျကို တကးထာ့သငးံပါတယး၈ Site Engineer လုပးမယးဆိုဦ့ေတာံ ဒီလို
ဆရာႀကီ့ေတျရဲ႔ သငးၾကာ့မႈေတျက အလဟသတး်ဖစးမသျာ့ဘဲ အသဵု့ွငးပါလိမးံမယး၈

chit tee
၄၈ civil engineer တစးေယာကးအတျကး ဂုဏးအယူရဆဵု့အရာဟာ ဘာလဲ၈?

ကိုယးကိုတိုငး ပါွငးတညးေဆာကးခံရ
ဲ တဲံ အေဆာကးအဦေတျ၇ ကိုယးကိုတိုငးတျကးခ္ကး စစးေဆ့ခဲံရတဲံအေဆာကးအဦေတျ ေရရြညး
တညးတံဵလြပၿပီ့ သကးွငးလႈပးရြာ့ေနတာေတျရရငး ... ေလာကအလြတစးခုကို တညးေဆာကးခံရ
ဲ သလို (Architect ေတျရဲ႔ ခဵစာ့မႈပီတိထကး
မနညး့) အလိုလိုေနရငး့ ဂုဏးယူေက္နပးပီတိ်ဖစးေနရတာပါဘဲဗ္ာ ... ၈

chit tee
၅၈ senior ေတျရဲံအေတျ႓အႀကဵဳ ခဵစာ့မႈအရ ေပ၍လာတဲံ civil နဲ႓ဆိုငးတဲံ ေဆာငးပုဒး ေတျရြိပါသလာ့၈ ေဖား်ပေပ့ပါလာ့၈?

က္ေနားံအတျကးကေတာံ " ၾကာေလေလ ကိုယးဘာမြ
မသိေသ့ဘူ့ဆိုတာ ပိုသိလာေလေလပါဘဲဗ္ာ.... " ဆိုလိုတာ
ကေတာံ

လူတိုငး့ႀကဵဳေတျ႔ၾကတဲံ

ဟာမတူႏိုငးသလို

...

သငးယူစရာ

အေတျ႔အႀကဵဳေတျ
ေလံလာစရာေတျဟာလဲ

မကုနးဆဵု့ ႏိုငးဘူ့ဆိုတာကို သတိ်ပဳမိတာေလ့ ပါဘဲ၈
ေနာကးတစးခုအေရ့အႀကီ့ဆဵု့ကေတာံ

ကိုယးံကိုကိုယး

ငါတတးသျာ့ၿပီ့လို႔ဘယးေတာံမြ

စိတးႀကီ့မွငးမိေအာငး

သတိထာ့ဖို႓ပါ၈

ဘယးသူ႓ကိုမြလဲ

အဲံဒီလိုထငးသျာ့ၿပီ့ဆိုရငးေတာံ
တို့တကးစရာမရြိေအာငး

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

ငါသိ

အထငးအ်မငးမေသ့ဖို႓ပါပဲ၈
ကိုယးအတျကး

ကိုယးံကိုကိုယး

ဘာမြထပး
တဵခါ့ပိတး

www.myanmarengineer.org

လိုကးတာပါဘဲဗ္ာ၈ အဲံဒါေလ့ေတာံ ေသေသခ္ာခ္ာ သတိထာ့ေပ့ပါ၈

chit tee
၆၈ ေက္ာငး့စာနဲ႓ လကးေတျ႓မြာ ကျာၿခာ့မြဳရိြပါသလာ့၈?
အစပိုငး့မြာေတာံကျာၿခာ့မြဳရိြသလိုထငးရပါတယး. တကယးထဲထဲဝငးဝငး အလုပးလုပးၿပီဆိုရငးေတာံ ကျာ်ခာ့မႈ မရြိပါဘူ့၈

chitsuelay
ကျာ်ခာ့ပါတယး၈ ေက္ာငး့မြာသငးသေလာကး အကုနးလဵု့ အ်ပငးမြာသဵု့စရာမလိုဘူ့၈ ဒါေပမယးံ ကိုယးလုပးတဲံ အလုပး nature ေပ၍
မူတညးၿပီ့၇ ႀကဵဳလာတဲံ အခကး အခဲေတျေပ၍မူတညးၿပီ့ ... ေက္ာငး့စာေတျ၇ စာအုပး စာတမး့ေတျ ကို ထပးရြာေဖျဖတးရႈရတာေတျလဲ
လုပးရပါတယး၈ အလျယးဆဵု့နညး့ကေတာံ ... ကိုယးအခကးအခဲႀကဵဳရငး အေတျ႔ အႀကဵဳရြိတဲံ ဆရာသမာ့၇ မိတးေဆျ၇ လုပးေဖားကိုငးဖကးေတျ
ကလညး့ အေကာငး့ဆဵု့ စာအုပးစာတမး့ေတျ ်ဖစးလာတတး ပါတယး၈

chit tee
ှွ၈ pre-cast concrete ဆိုတာဘာလဲ၈?
Pre-cast ဆိုတဲံအတိုငး့ Pre-cast Factory ေတျမြာ အခ္ိနးကုနးသကးသာေအာငး၇ ပိုမိုသပးရပးေအာငး၇ အေလအလျငးံနညး့ေအာငး၇
စဵခ္ိနးစဵညႊနး့ပိုမို်ပညးံမီေအာငး ႀကိဳတငး်ပဳလုပးထာ့တဲံ Concrete ေတျကိုေခ၍တာပါဗ္ာ၈ ဥပမာ Precast Beam, Slab, Column, Stair, etc.
စတာေတျကို လိုအပးတဲံ dowel သဵေခ္ာငး့ေတျထုတးထာ့ၿပီ့ ... စကးရဵုမြာ အရငးဦ့ဆဵု့ထုတးလုပးထာ့ၿပီ့၇ လိုအပးတဲံအခ္ိနးက္မြ Site
ထဲကိုသယးလာၿပီ့တပးဆငးတာပါ၈ အေသ့စိတးကေတာံ ကိုထျနး့ေအာငးေက္ားနဲ႔ ကိုဂ္ာႀကီ့တို႔ေရ့တဲံပို႔စးေတျကို လိုကးလဵဖတးရႈေလံလာ
လို႓ရပါတယး၈ က္ေနားေ်ပာတာက အၾကမး့ဖ္ငး့ေလာကးပါ၈

chit tee
ှှ၈ shop drawing ဆိုတာဘာလဲ၈?
Shop drawing ဆိုတာကေတာံ တကယးံ Construction အႀကီ့ႀကီ့ေတျလုပးတဲံအခါေတျမြာ ... Structural Designer က
ဆျေ
ဲ ပ့လိုကးတဲံ

Structural

Drawing

ေတျကိုခ္ညး့မလဵုေလာကးႏိုငးဘဲ

Site

ထဲမြာ

အမြာ့အယျငး့ပိုမိုနညး့ေစရနးအတျကး

ပိုမို

လျယးကူစာျ လုပးႏိုငးရနး Site Engineer ေတျက Architect &amp; Structural drawing ေတျကိုေလံလာၿပီ့ ... တစးခ္ဳိ႔ေနရာေလ့ေတျကို
အေသ့စိတး ်ပနးဆထ
ျဲ ာ့တာေလ့ေတျကို ေခ၍လို႔ရမယးထငးပါတယး၈

chit tee
ှဿ၈ civil နဲ႓ ဆိုငးတဲံ ေက္ာငး့စာမဟုတးတဲံ စာအုပးေတျရြိပါသလာ့၈ (ဖတးၿပီ့အာ့က္ေအာငးလို႓ပါ)
civil နဲ႓ ဆိုငးတဲံ စာအုပးဆိုတာထကး Engineer တိုငး့နဲ႓ ဆိုငးတဲံ စာအုပးေတျဆိုၿပီ့ ေတျ့ၾကညးံေပ့ပါလာ့၈ major တစးခု
ထဲမြာပဲ ေဘာငးခတးမထာ့ေစခ္ငးပါဘူ့၈ civil ပဲ ်ဖစး်ဖစး၇ mechanical ပဲ ်ဖစး်ဖစး၇ electrical ပဲ ်ဖစး်ဖစး အာ့လဵု့ဟာ Engineer ေတျပါ၈ Engineer တိုငး့နဲ႓ သကးဆိုငးတဲံ စာအုပးေတျ အမ္ာ့ႀကီ့ ရိြပါတယး၈ ကျ္နးေတားတို႓ ဒီဖိုရမးထဲမြာပဲ Engineering စာအုပးေတျထာ့တဲံ ေနရာမြာ
ရြာၾကညံးပါဦ့၈ အမ္ာ့ႀကီ့ ေတျ႔ရမြာပါ၈ ေလံလာလို႓ မကုနးႏိုငးပါဘူ့၈ Management တဲံ သကးဆိုငးတဲံ စာအုပးေတျ၇ Planning နဲ႓ သကးဆိုငးတဲံ
စာအုပးေတျ၇ Leadership Skill နဲ႓ သကးဆိုငးတဲံ စာအုပးေတျ၇ Communication Skill နဲ႓ ပတးသကးတဲံ စာအုပးေတျ စသ်ဖငးံေပါံ၈

phoeko
ှ၀၈ civil သမာ့ေတျ photoshop တတးဖ႓လ
ို ိုအပးပါသလာ့၈ ဘာေၾကာငးံပါလိမးံ၈?
loyasay
တစးခုေလာကးေတာံ

ေရ

civil

ေမဂ္ာေက္ာငး့သာ့ေတျ

်ပနးေမ့ဖို႓လိုအပးမယးထငးပါတယး၈

Photoshop
ေက္ာငး့ၿပီ့ရငး

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

တတးဖ႓ို

လိုအပးပါသလာ့လို႓ေမ့တဲံ

ဘာကိုအဓိကထာ့ၿပီ့ေတာံလုပးမြာလဲ၈

ေမ့ချနး့ကိုေ်ဖဖို႓အတျကး
ဘယးအပိုငး့ကို

ပိုၿပီ့

www.myanmarengineer.org

စိတးဝငးစာ့လဲ၇
ဆိုရငး

တကယးလို႓

ေအားတိုကဒးဆျဲၿပီ့

ဗိသုကာဒီဇိုငး့
Render

ဆျတ
ဲ ဲံအလုပးကို

လုပးထာ့တဲံ

ပဵုေတျကို

စိတးဝငးစာ့တယးဆိုရငးေတာံ
်ပငးဖို႓လိုအပးတဲံအခါမြာ

တတးထာ့သငးံပါတယး၈

သဵု့လို႓ရပါတယး၈

ဘာေၾကာငးံလဲ

ေအားတိုကဒးကို

ရို့ရို့

2D,

3D ေလာကးပဆ
ဲ မ
ျဲ ယး ဆိုရငးေတာံ တတးဖို႓မလိုအပးပါဘူ့၈ အကိုတို႓ ၿမိဳ႔်ပေမဂ္ာမြာ ေက္ာငး့ၿပီ့လို႓ အလုပးလုပးတဲံအခါ ေက္ာငး့ကသငးလိုကးတဲံ
ဘာသာရပးအာ့လဵု့နဲ႓ အလုပးမလုပးၾကပါဘူ့၈ အကိုတို႓ေမဂ္ာက တကယးက္ယး်ပနး႓ပါတယး၈ Transportation, Irrigation, Waste water
treatement,

Bridge,

Airport,

Geotechnical,

Surveying

အစရိြသ်ဖငးံမ္ာ့်ပာ့လြပါတယး၈

ကိုယးစိတးဝငးစာ့တဲံ

အပိုငး့ကိုပဲ

လုပးႀကတာမ္ာ့ပါတယး၈ ဥပမာ တစးခ္ိဳ႔က Structural Design လုပးၾကတယး၈ တစးခ္ိဳ႔ကေတာ႔ Project Management (ဆိုဒးအငးဂ္ငးနီယာ)
အေနနဲ႔ အလုပးလုပးၾကတယး၈ တစးခ္ိဳ႔က္ေတာံလညး့ ဗိသုကာဒီဇိုငး့ဆျၾဲ ကတယးေပါံ၈ အဲဒီထဲမြာ တစးခ္ိဳ႔ကေတာံအေဆာကးအဦပိုငး့က
ဆိုဒးေသ့ေသ့ေလ့ေတျကို Structural Design လညး့ လုပးတယး၇ ဆိုဒးကိုလဲ ကိုယးတိုငးႀကီ့ၾကပးတယး၇ ဗိသုကာဒီဖိုငး့ကိုလညး့ဆျတ
ဲ ယးေပါံ၈
အဲဒီေတာံ

ကိုယးစိတးဝငးစာ့တဲံ

ကိုယးရညးမြနး့ခ္ကးအတိုငး့
သငးခနး့စာမြာ

အပိုငး့ေလ့

သျာ့လို႓

ကိုယးစိတးမွငးစာ့

အတျကးပဲ

်ပငးဆငးထာ့ရငးေတာံအေကာငး့ဆဵု့ပါပဲ၈

မရတဲံအခ္ိနးေတျအတျကးလညး့
တဲံအပိုငး့ကိုလဵု့ွ

ႀကိဳၿပီ့်ပငးဆငးထာ့ရမြာပါ၈

ဥပေက၏ာ်ပဳထာ့ဖို႓ဆိုလိုတာမဟုတးပါဘူ့၈

ဒါေပမယး ႔လညး့
ဆိုလိုတာက

တခါတရဵမြာ

ေက္ာငး့ကသငးတဲ႔

ကိုယးစိတးွငးစာ့တဲံ

ဘာသာရပးကို

ပိုၿပီ့အေလ့ေပ့ဖို႓ေ်ပာလိုတာပါ၈ အကိုကသိလို႓တတးလို႓ ဆရာွငးလုပးတာေတာံမဟုတးပါဘူ့၈ အကိုတို႓က ဂ္ီတီအိုငးတကးၿပီ့ေတာံ အလုပးထဲမြာ

ႏြစးေလာကး

အ်ပငးမြာ

အလုပးလုပးတယး၈

ၿပီ့ေတာံမြ

တစးခါ

ေက္ာငး့ၿပနးတကးလိုကးေတာံ

အကိုတို႓ဆိုဒးထဲကေတျ႔အႀကဵဳအရ

ကိုယးဘာကိုလိုခ္ငးတယးဆိုတာ သိလာေတာံ ေက္ာငး့ဆကးတကးတဲံအခ္ိနးမြာ ကိုယးစိတးဝငးစာ့တဲံ ဘာသာရပးကို အေလ့ေပ့ၿပီ့ေတာံ
ေလံလာႏိုငးခံတ
ဲ ယး၈

tunaungkyaw
ှ၁၈ auto cad intermediate ၿပီ့ရငး ဘာကိုဆကးတကးသငးံပါသလဲ၈?
loyasay ေရ AutoCAD inter ်ပီ့သျာ့ရငးေတာံ Advance ဆကးတကးသငးံပါတယး ်ပီ့ေတာ 3D Max တို႓လို သငးတနး့မ္ဳိ့
တကးထာ့သငးံပါတယး Sketch up ကေတာံလျယးပါတယး ၿပီ့ေတာံ Microstation လိုသငးတနး့မ္ဳိ့လညး့ရြိပါတယး အဓိကကေတာံ Advance
တကးသငးံပါတယးလို႓အႀကဵေပ့ပါရေစဗ္ာ

levoman
ှ၂၈ auto cad, 3d max, microstation, rendering, modeling ဆိုတာေတျက တစးခုနဲ႓တစးခု ဘာကျာတာပါလဲ၈?
Autocad ဆိုတာဟာ အရငးက လကးနဲ႓ဆခ
ျဲ ံဲၾကတဲံ Engineering Drawing အာ့လဵု့ကို Computer နဲ႓ ေ်ပာငး့ဆျရ
ဲ ာမြာ အမ္ာ့ဆဵု့
အသဵု့်ပဳၾကတဲံ ေရပနး့အစာ့ဆဵု့ Computer Aided Drawing (CAD) Software ပါ၈ Engineering Drawing ဆျရ
ဲ ာမြာ Computer
နဲ႓ ေ်ပာငး့လဲဆျဲလာၾက်ခငး့အာ့်ဖငးံ ပိုမိုလျယးကူလ္ငး်မနးလာရဵုသာမက အရငးက ဆျသ
ဲ ာ့ဖို႓ မလျယးကူခံတ
ဲ ဲံ အေသ့စိတး Drawing မ္ာ့ကိုပါ
ဆျသ
ဲ ာ့လာႏိုငးခံၾဲ ကပါတယး၈ 3Ds Max (3D Studio Max) ဆိုတာကေတာံ Drawing ေတျကို Presentation ်ပဳလုပးရနးအတျကး 3D Modeling , 3D Animation အစရြိသညးတို႓ ဖနးတီ့ရနးအတျကး အသဵု့်ပဳတဲံ 3D Software ပဲ်ဖစးပါတယး၈ Microstation ကေတာံ AutoCad လိုပဲ
Engineering Drawing အေထာကးအကူ်ပဳ Computer Software တစးမ္ိဳ့ပါပဲ၈ Rendering ကေတာံ ဆျထ
ဲ ာ့တဲံ 3D အစရြိတဲံ ပဵုေတျကို
အေခ္ာသတးလုပးငနး့စဥး လုပးကိုငး်ခငး့လို ံ ဆိုလိုရမြာပါ၈ Modeling ကေတာံ ပဵုစဵ်ပဳ်ခငး့ လို ံဆိုလိုပါတယး၈

konge
ှ၃၈ အေဆာကးအဦ့ တစးလဵု့ ေဆာကးေတာံမယးဆိုရငး ဘယးအငးဂ္ငးနီယာက အေရ့အႀကီ့ဆဵု့ပါလဲ၈?
loyasay ေရ၇ ဒီေမ့ချနး့ကို ေ်ဖရငး ကမာၱေပ၍မြာ ရိြတဲံ အငးဂ္ငးနီယာေတျ ရနး်ဖစးကုနးပါံမယး၈
အေဆာကးအဦ့ တစးလဵု့ေဆာကးတယး ဆိုတာထကး Project တစးခုကို အေကာငးအထညးေဖားတယးလို႓
စဥး့စာ့ၾကညးံပါ၇ အရာအာ့လဵု့ဟာ သူ႓ေနရာနဲ႓သူ မရိြမ်ဖစး၇ အေရ့ပါၾကတာပါ၈

phoeko

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ှ၄၈ အေဆာကးအဦ့ တစးလဵု့ ေဆာကးေတာံမယးဆိုရငး drawing ဘယးႏြစးပဵုေလာကးဆရ
ျဲ ပါသလဲ၈?
Project တစးခုမြာ drawing ကို ဘယးႏြစးပဵုပဲ ဆျရ
ဲ မယးလို႓ ကနး႓သတးထာ့တဲံ Project ကျၽနးေတား မေတျ႔ဖူ့ေသ့ပါဘူ့၈
တညးေဆာကးေနရငး့နဲ႓ပဲ design ပိုငး့ကို လိုအပးသလို လုိကး change ရငး့နဲ႓ Revision Drawing ေတျ အမ္ာ့ႀကီ့ ထျကးလာပါတယး၈ ပိုၿပီ့
detail

လိုခ္ငးရငး

drawing

ပဵုပိုၿပီ့မ္ာ့လာပါတယး၈

Project

Project

နဲ႓

ကျ္နးေတားေ်ပာေနတာက

civil

engineer

ဆိုရငး

အရငးဆဵု့ေ်ပ့်မငးၾကမြာက အေဆာကးအဦေတျကိုပါ၈ mechanical engineer ဆိုရငး car ေတျနဲ႓ တျ်ဲ မငးသလိုေပါံ၈ တကယးက အေဆာကးအဦ
မေဆာကးတဲံ civil engineer ေတျ အမ္ာ့ႀကီ့ပါ၈ သကးဆိုငးရာ Project ေတျမြာ ဆိုငးရာ ႒ာနေတျမြာ ႀကီ့ၾကပးေနၾကတာပါ၈

phoeko
ှ၅၈ ်မနးမာနိုငးငဵမြာ ဆယးတနး့ေအာငးၿပီ့ university မတကးဘဲ စငးကာပူ BCA မြာတကးတာနဲ႓ ်မနးမာနိုငးငဵမြာရြိတဲံ T.U တစးခုခုမြာတကးၿပီ့
စငးကာပူမြာ မာစတာ တကးတာနဲ႓ ဘာကျာပါသလဲခငးဗ္ာ၈ ်မနးမာနိုငးငဵမြာေတာံ မာစတာထိတကးရငး ၄ ႏြစးေက္ား ၾကာတယး၈ စငးကာပူမြာ ဆိုရငး
ဘယးေလာကးၾကာသလဲခငးဗ္ာ၈?
စငးကာပူ BCA မြာ ဘာတကးတာလဲမသိဘူ့၈ ဘာဘျဲ႔ရမြာလဲ၈ ်မနးမာနိုငးငဵမြာ ဆယးတနး့ေအာငးၿပီ့ စငးကာပူ NTU, NUS မြာ BE
ဘျ႔ဲ ယူတာနဲ႓

်မနးမာမြာ

BE

ယူၿပီ့

စငးကာပူ

မြာ

MSc

ဆကးတကးတာ

ဘာကျာသလဲေတာံ

သိသေလာကးေ်ပာ်ပမယးေနား၈

BEng ကို စငးကာပူမြာ ေလ့ႏြစးတကးရပါမယး စငးကာပူက BEng ရတဲံသူန႓ဲ ်မနးမာမြာ BEng ယူၿပီ့ စငးကာပူမြာ MSc or ME
ယူတဲံသူက အချငးံအေရ့ တနး့တူနီ့ပါ့ရပါတယး၈ ဒါေပမဲံ ်မနးမာမြာ BEng ၿပီ့ထာ့သူက စငးကာပူမြာ MSc or ME ရၿပီ့ရငး PE (Professional
Engineer)

လကးမြတးရဖို႓

အငးတာဗ္ဴ့ကိုဝငးဖို႓

အတျကး

ဝငးရတဲံ

PPE

ေနာကးတစးႏြစးထပးေစာငးံရပါမယး

exam
Local

ေ်ဖဖိ႓ု
BE

ေလ့ႏြစးေစာငးံရၿပီ့

ေတျအတျကး

(4

year

လိုအပးခ္ကးကေတာံ

working

experience)

သီ့သနး႔ပါ

(က္မမသိပါ)

PE exam ဝငးေ်ဖဖိ႔ု , Residential Engineer (RE) လုပးဖ႓န
ို ႓ဲ တစးခ္ိဳ႔အလုပးေတျက PE Board အသိအမြတး်ပဳ university မြဆိုရငးေတာံ PE
Board က အသိအမြတး်ပဳတဲံ ေက္ာငး့စာရငး့ ကိုလငးံမြာၾကညးံႏိုငးပါတယး၈
http://www.peb.gov.sg/peb/html/pen.html
ေနာကးဆုဵ့အေနနဲ႓

က္မရဲံ

ကိုယးပိုငးအ်မငးေလ့ကေတာံ

(တ်ခာ့လူေတျလညး့

ကိုယးံအ်မငးကိုယးေ်ပာၾကပါဦ့ေနား)

်မနးမာ

မြာ ်မနးမာဆရာနဲ႓ ်မနးမာလိုေ်ပာ ်မနးမာလိုသငးတာ ပိုနာ့လညးပါတယး၈ ၿပီ့ေတာံမသိတာကို ်မနးမာလိုေမ့ၿပီ့ ဆရာက ်မနးမာလို်ပနးရြငး့်ပလို ႓
ပိုၿပီ့နာ့လညးႏိုငးပါတယး၈

BE

ရၿပီ့ရငးလညး့

software

သငးတနး့ေတျကို

ေစ့္ေတားေတားနဲ႓တကးႏိုငးပါေသ့တယး၈

software

သငးတနး့ေတျတကးရငး့ english speaking အ်ပငး english 4 skill တကးၿပီ့ မိမိရဲံ english တို့တကးေအာငးလုပးရငး့ Master အတျကး university ေတျေလြ္ာကးႏိုငးပါတယး၈ (အလုပးရခဲံမယးဆိုရငးလဲ ေနာကးပိုငး့ working experience ်ပႏိုငးေအာငး၇ ကိုယးလညး့ အလုပး
ဆိုတာသိသျာ့ေအာငး လုပးသငးံပါတယး) software နဲ႓ english ကို ၃ လ တနးသညး တစးႏြစးတနးသညး ေလံလာၿပီ့မြ ႏိုငးငဵရပး်ခာ့မြာ
အလုပးသျာ့ လုပးၿပီ့မြ အသိအ်မငးေတျႂကျယးဝလာၿပီ့ မိမိစိတးဝငးစာ့ရာ (သို႓မဟုတး) တကးလမး့ရြိတဲံ ဘာသာရပးကိုေရျ့်ခယးၿပီ့ master ကို
ကိုယးလစာနဲ႓ကိုယး ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့တကးတာကေတာံ အေကာငး့ဆုဵ့်ဖစးမယးလို႔ထငးပါတယး၈

chitsuelay

ကျၽနးေတားတို႓ ဖိုရမးမြာ ေဆျ့ေႏျ့ေ်ဖၾကာ့ခဲံတာေတျကေတာံ ဒီေလာကးပါပဲခငးဗ္ာ... ဒီေဆျ့ေႏျ့ေမ့်မနး့ခ္ကးေလ့ေတျကိုဖတးရငး့
ကိုယးကိုယးတုိငး ေမ့်မနး့လိုရငးေသားလညး့ေကာငး့၇ ကိုယးံမြာသိ်မငးထာ့တဲံ အသိအ်မငးေလ့ေတျကို ်ပနးလညးေဝမြ္လုိရငးေသားလညး့ေကာငး့
www.myanmarengineer.org

ကို

လာေရာကးၿပီ့

ေဆျ့ေႏျ့ေမ့်မနး့ႏုိငးပါေၾကာငး့

ေစတနာအရငး့ခဵနဲ႓

သတငး့အမြနး

ကို ေဝမြ္လုိကးရပါတယးခငးဗ္ာ့....

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

“အငးဂ္ငးနီယာ ဆိုသညးမြာ …‖

( ဒီကာတျနး့ေလ့က လျနးခံတ
ဲ ဲံ (၅)ႏြစး
ေလာကး၇ ေက္ာငး့သာ့ဘွ တုနး့က
နဵရဵကပးစာေစာငးမြာ လကးသရမး့်ပီ့
ဆျခ
ဲ ံတ
ဲ ဲံ ကာတျနး့ေလ့ပါ၈ အၾကိဳအၾကာ့
ေတျထဲက ်ပနးေတျ႔မိတာနဲ႓ အမြတးတရ
်ပနးလညး ေဖား်ပလိုကးတာပါ၈
ေဖဂ္ီ့)

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

AeroVironment
နညး့ပညာပိုငး့တျငး

ကုမၸဏီသညး

မိုကးခ႐ိုအ႐ျယးအစာ့

ေအာငး်မငးမႈမ္ာ့ရ႐ြိရနး

ပ္ဵသနး့ေရ့ကိရိယာ

ႀကိဳ့ပမး့လြ္ကး႐ြိပါသညး၈

တစးခုတီထျငးႀကဵဆၿပီ့

စကးမႈပိုငး့ဆိုငးရာ

ေမာငး့သူမံေ
ဲ လယာဥး

ထပးမဵေဆာငး႐ျကးရမညးံ

ကိစၥမ္ာ့မြလဲ၊

AeroVironment ကုမၸဏီ၌ႏြဵ်ပညးစုတးငြကး အ႐ျယး မိုကးခ႐ိုေမာငး့သူမံဲ ယာဥးပ္ဵငယးသညး ဖျဵ႔ၿဖိဳ့မႈအရြိနးရရြိေနၿပီ့ ်ပငးပတျငး တကယးရြိေနသညးံ
ငြကးငယး၌ ေလထဲတျငးလႈပးရြာ့ကစာ့ႏိုငးမႈမ္ဳိ့ကို ရလုနီ့နီ့်ဖစးေပ၍လာ ေနပါသညး၈
ႏြဵ်ပညးစုပးငြကးပဵုသ႑ာနး အဆိုပါ ယာဥးပ္ဵငယးသညး ေတာငးပဵ ႏြငးံေတာငးပဵခတး၊

ေလထဲတျငးရပးတနး႓ေနႏိုငး်ခငး့စသညးံ

လႈပးရြာ့

အလ္ာ့ (ှ၃.၂)စငးတီမီတာ (၃.၂) လကးမႏြငးံ အေလ့ခ္ိနး (ှ၆) ဂရမး ကစာ့မႈမ္ာ့ကို်ပဳလုပးႏိုငးပါသညး၈
(ဝ.၃၄ ေအာငးစ) ရြိသညးံအတျကး ပတၲ်မာ့လညးတိုငးႏြဵ်ပညးစုပးငြကး

AeroVironment Nano Air Vehicle (NAV) စီမဵကိနး့

အမ္ဳိ့အစာ့ထကး ေတာငးပဵအရြညး (ဿ) ဆ ႏြငးံ အေလ့ခ္ိနး (၃) ဆ မနးေနဂ္ာ Matt Keennon က ၁ငး့တို႓၌ ႏြဵ်ပညးစုပး ငြကး႐ုပးအတုသညး
ပိုယဵုမြ္သာ်ဖစးပါသညး၈

သို႓ေသား ေတာငးအေမရိကတိုကးရြိ ေတာငးပဵ တကယးံငြကးႏြငးံ

အလ္ာ့ (ဿဝ) စငးတီ မီတာေက္ားႏြငးံအေလ့ခ္ိနး (ဿ၁) ဂရမးအထိ
ေလ့သညးံ

ႏြဵ်ပညးစုပးငြကးႀကီ့မ္ာ့ထကး

ေရဒီယို

ေရာကးေနၿပီဟု

အေ်ခအေနကို

ေ်ပာၾကာ့ပါသညး၈

မိမိတို႓

သကးရြိမ္ာ့ကို

ပိုမိုေသ့ငယးေပါံပါ့သညး၈ တုပဖနးတီ့ထာ့သညးံ နမူနာပဵုစဵသညး ဿဝဝ၂ ခုႏြစးတျငး စတငးခံသ
ဲ ညးံ

တာရြညးအသဵု့ခဵဘကးထရီစမ
ျ း့အာ့ေပ့ထာ့သညးံ
ႏြဵ်ပညးစုပးငြကးပ္ဵကို

ခရီ့တစးဝကးသို႓

မညးမြ္နီ့စပးေနၿပီဆိုသညးံ

နာႏိုနညး့ပညာသဵု့ Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)

ထိနး့ခ္ဳပးေရ့ကိရိယာ်ဖငးံ

အ်ပညးံအဝ NAV

စီမဵကိနး့အဆငးံသဵု့ဆငးံအနကး

ဒုတိယအဆငးံ

ရလာဒး်ဖစး

ထိနး့ေၾကာငး့မႈေအာကးတျငး (ှှ) မိနစးအၾကာ သရုပး်ပပ္ဵသနး့ခဲံပါ ပါသညး၈ အေမရိကနးႏိုငးငဵ ကယးလီဖို့နီ့ယာ့်ပညးနယး၇ မျနး႐ို့ဗီ့ယာ့
သညး၈
တစးနာရီ

ေဒါငးလိုကးတကးဆငး့မႈ်ပဳလုပးႏိုငး႐ဵုသာမက
(ှှ)

မိုငးႏႈနး့ပ္ဵသနး့ႏိုငး်ခငး့၇

ေရြ႔ေနာကးကိုပါ အေ်ခစိုကး AeroVironment သညး Duke တက၎သိုလးႏြငးံလကးတဲ၊

ေဘ့တိုကးပ္ဵသနး့မႈႏြငးံ အေတာငးပဵုသ႑ာနး်ပဳလုပးခံၿဲ ပီ့

Illinois

တက၎သိုလး

(Urbane)

လြညးံပတးပ္ဵသနး့မႈ်ပဳလုပးႏိုငး်ခငး့၇ ေဘ့တိုကးေလ်ပငး့တိုကးခတးမႈဒဏး မြ ေတာငးပဵ်ဖတးပိုငး့ပဵုကို ်ပဳလုပးခံဲပါသညး၈
ကို တစးစက၎နး႓ (ဿ) မီတာႏႈနး့ (၃.၃)ေပႏႈနး့အထိ ခဵႏုိငးရညးရြိ်ခငး့

လြ္ငး်မနးစျာေ်ပာငး့လဲလႈပးရြာ့ႏိုငးေသာ လကးတစးဆုပးစာယာဥးပ္ဵ NAV
စီမဵကိနး့အတျကး ဒုတိယ အဆငးံတျငး AeroVironment ကုမၸဏီ
တစးခုသာအေရျ့ခ္ယးခဵခံရ
ဲ ပါသညး၈

ေတာငးပဵခတးပ္ဵသနး့မညးံ

မိုကးခရိုယာဥးပ္ဵငယးသညး ်ပငးပတျငး (ှ) ကီလိုမီတာ အကျာအေဝ့
အထိပ္ဵသနး့ႏိုငးၿပီ့ တဵခါ့ေပါကးမြဝငးေရာကး၊ ခနး့မစႀကၤ ဵတေလြ္ာကး
ႏြငးံ

သဵသယရြိဖယ
ျ းအရာဝတၲဳမ္ာ့ရြိႏိုငးသညးံ

အခနး့တစးခုကို

ရြာေဖျႏိုငးမညး ်ဖစးပါသညး၈
ကနဦ့တျငး

ချငးံ်ပဳအေလ့ခ္ိနး

(ယာဥးေပ၍တျငးတပးဆငးသညးံကငးမရာ)

(Payload)
ကို

(၄.၃)

ဂရမး

စငးတီမီတာ

အက္ယးအထိတငးႏိုငးၿပီ့၇ စုစုေပါငး့အေလ့ခ္ိနး (ှဝ) ဂရမးရြိပါသညး၈
ေတာငးပဵႏြစးခုခတးႏိုငး်ခငး့၇ ယာဥးေပ၍ရြိစျမး့အငးကို အသဵု့်ပဳ၊
ေလထဲတျငးရပးတနး႓်ခငး့ႏြငးံ ေ႐ြ႔သို႓အ်မနးပ္ဵသနး့်ခငး့၇ ႏြဵ်ပညးစုပးငြကး
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

အစစးတစးေကာငးအသျငးရြိသညးံပဵုစဵတျငး

ေတာငးပဵခတးခ္ကးႏြငးံအတူ Technology

ႏြငးံ

University

of

Southern

California

ထိနး့ေၾကာငး့မႈမ္ာ့ကို သကးေရာကးေစ်ခငး့ႏြငးံ ေမာငး့ႏြငးေပ့သူထဵ တို႓ႏြငးံပူ့ေပါငး့၊ DARPA ၌ရဵပဵုေငျ်ဖငးံ Microbat စီမဵကိနး့ကို ်ပဳလုပး
အခ္ိနးႏြငးံတစးေ်ပ့ညီ ဗျီဒီယိုမ္ာ့်ပနးပို႓ႏိုငးသညးံ ကငးမရာတစးလဵု့ပါရြိ
်ခငး့်ဖငးံ

ေနာကးဆဵု့ထုတးလုပးခံသ
ဲ ညးံ

မြတးသာ့ေလာကးသညးံ

ခဲံပါသညး၈

ဿ၀

စငးတီမီတာ

အ႐ြညးေတာငးပဵခတးသညးံ

နမူနာယာဥးပ္ဵသညး ၁ငး့မိုကးခ႐ိုယာဥးပ္ဵကို အၿမီ့်ဖငးံထိနး့ေၾကာငး့ႏိုငးပါသညး၈ DARPA မြ

ေအာငး်မငးမႈမြတးတိုငးစိုကးထူႏိုငးခဲံသညးဟု အလို႐ြိသညးံ ေတာငးပဵအ႐ြညး ဿ.၂ စငးတီမီတာ်ဖစးရနး အလြမး့ေဝ့

ဿဝှှ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလအတျငး့က လူထုေရြ႔ေမြာကးသို႓ဖင
ျ းံခ္်ပ ေနေသ့ေသားလညး့ ေနာကးဆဵု့ထုတး နမူနာယာဥးပ္ဵမြာ ှဿ.၂ ဂရမး
လိုကးသညးံ ဒုတိယအဆငးံ၌ ေနာကးဆဵု့ထုတးပစၥညး့ကို ရညးညျနး့၊ သာေလ့ၿပီ့
DARPA မြ ေ်ပာဆိုပါသညး၈

ဿဝဝဿ

ခုႏြစး

ပ္ဵသနး့သ႐ုပး်ပပျဲတျငး

ဿဿ.၄၂

မိနစး

ၾကာ ေကာငး့မျနးစာျ ပ္ဵသနး့်ပႏိုငးခဲံပါသညး၈ ယငး့မြာ အလာ့တူယာဥးပ္ဵ
ငယးမ္ာ့တျငး ပထမဦ့ဆဵု့ေသာ ေရဒီယိုအေဝ့ထိနး့စနစး်ဖငးံ ထိနး့ခ္ဳပး
ပ္ဵသနး့ႏိုငးသညးံ မိုကးခ႐ိုအ႐ျယးအစာ့ ေတာငးပဵခတးပ္ဵသနး့ယာဥး
်ဖစးေၾကာငး့ သိ႐ြိရပါသညး၈
ႏြဵ်ပညးစုပးငြကးတစးေကာငးကို တုပထာ့ေသာ အၿမီ့မပါသညးံ
ယာဥးပ္ဵအာ့ ေလထဲတျငး ရပးတဵံ်ခငး့ႏြငးံ ပ္ဵသနး့်ခငး့သညး ပိုမိုခကးခၿဲ ပီ့
တိတိက္က္ေ်ပာရလြ္ငး ဆာဗိုေမားတာမ္ာ့ႏြငးံ ထိနး့ေၾကာငး့ေရ့စနစး
ဆုိငးရာ နညး့ပညာနယးပယးတို႓တျငး ရႈပးေထျ့ပါသညး၈ NAV စီမဵကိနး့
မနးေနဂ္ာ Keennon

မြ ၁ ႏြစးခဲျၾကာလုပးငနး့စဥးတျငး နညး့ပညာပိုငး့

ဆိုငးရာစိနးေခ၍မႈ အလျနးမ္ာ့်ပာ့ခဲံၿပီ့ ၁ငး့လုပးငနး့ေအာငး်မငးၿပီ့ေ်မာကး
AeroVironment မြ NAV ကို ပိုမိုေသ့ငယး ေပါံပါ့ေစရနး

ပါံမလာ့ဟူ၊

ထငး်မငးခဲံရသညးဟုဆိုပါသညး၈

အဘယးံေၾကာငးံ

ေဆာငး႐ျကးရမညးံ တတိယအဆငးံစီမဵကိနး့ကို ဆကးလကးေဆာငး႐ျကး ဆိုေသား ယခငးေတာငးပဵခတးပ္ဵသနး့မႈအတျကး ႀကီ့မာ့က္ယး်ပနး႓ေသာ
မညးေလာ ဆိုသညးကိုမူ DARPA မြထုတးေဖ၍ေ်ပာဆို်ခငး့မ႐ြိေသ့ပါ၈ အၿမီ့မ္ကးႏြာ်ပငး
ဒုတိယအဆငးံ

သုေတသနတို့တကးမႈတျငး

ဘကးထရီႏြငးံ

အ်ခာ့ မိမိတို႓အဖျ႔ဲ သညး

အသဵု့်ပဳရနးလိုအပး်ခငး့

ႏြဵ်ပညးစုပးငြကး၌ေတာငးပဵခတးပဵုကို

တဆငးံခဵစနစးမ္ာ့အတျကး ဟနးခ္ကးညီတို့တကးလာမညးံ နညး့ပညာ ကငးမရာ်ဖငး႐
ံ ိုကးကူ့ထာ့သညးံ
မ္ာ့သညး လကး႐ြိအခ္ိနးတျငး အဆငးသငးံမ်ဖစးေသ့ေၾကာငး့ ေတျ႔႐ြိရ ႐ြာေဖျေတျ႔႐ြိခဲံေၾကာငး့၇
ပါသညး၈

ဗီဒ
ျ ီယိုအာ့ၾကညးံ႐ႈ၊

ႏြဵ်ပညးစုပးငြကးသညး

်မနးႏႈနး့်မငးံ
လြ္ငး်မနးစာျ

ကိုယးလဵု့ပတးဝနး့က္ငး

တျငး ၀၃ဝ ဒီဂရီနီ့ပါ့႐ြညးလ္ာ့သညးံ ေတာငးပဵ႐ိုကးခ္ကးအာ့ အသဵု့်ပဳ
AeroVironment မြ ေတာငးပဵခတးပ္ဵသနး့မႈ သုေတသန

လုပးငနး့အေပ၍ ဆယးစုႏြစးႏြငးံခ္ီ၊ေဆာငး႐ျကးခဲံမႈ မ္ာ့သညး DARPA

ေၾကာငးံ်ဖစးပါသညး၈

ဂုဏးသတငး့ေအာကးတျငး

တျဘ
ဲ ကး၊

ေ်မျပ္ဵပဵုတူ

အလုပးလုပးပဵုႏြငးံတူညီေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ပါသညး၈

ေလာငး့ရိပးမိေနခဲံေသားလညး့

၁ငး့ကုမၸဏီ တညးေထာငးသူ Paul MacCready
ခုႏြစးမ္ာ့အတျငး့က

ေၾကာငး့၇ ယငး့ကဲံသို႓ ေတာငးပဵႏြစးခုအာ့ခတး်ခငး့်ဖငးံ ရဟတးယာဥး

Smithsonian

သညး ှ၆၅ဝ

Institution

ႏြငးံ

ႏြဵ်ပညးစုပးငြကးငယးသညး

အေတာငးပဵ႐ြညးလ္ာ့သညးံ

စငးေယားငြကးႀကီ့မ္ာ့ႏြငးံမတူဘဲ ်ပငးညီနီ့ပါ့ေတာငးပဵခတးခ္ကး႐ြိသ်ဖငးံ
ႏြဵ်ပညးစုပးငြကးကိုတုပမညးံယာဥးပ္ဵသညး

်မငးံမာ့ေသာပငးံအာ့ရ႐ြိရနး

တုပပ္ဵသနး့်ခငး့မြာ

အမ္ာ့ကသတိ်ပဳမိေစ

ချငးက္ယးေသာေတာငးပဵခတးခ္ကးလိုအပးပါသညး၈

Ke e nno n

သညးံ ေဆာငး႐ျကးခ္ကးတစးခု်ဖစးခဲံပါသညး၈

ေတာငးပဵအ႐ြညး ၂.၂

ႏြဵ်ပညးစုပးငြကး၌ အ႐ို့တညးေဆာကးပဵု သို႓မဟုတး အေမျ့အေတာငး

မီတာ ႐ြိလြ္ပးစစးသဵု့ယာဥးပ္ဵကို Smithsonian ၌ "On the Wing"

မ္ာ့ကိုတုပလိုကးလုပးရနး ဘယးေသာအခါမြ္ ႀကိဳ့စာ့မညး မဟုတး

အမညး႐ြိ ႐ုပ႐
း ြင႐
း ိုကးကူ့မႈတျငး ဿှ ႀကိမးအထိ ေအာငး်မငးစာျ ပ္ဵသနး့်ပ

ေၾကာငး့

ႏိုငးခဲံၿပီ့ ှ၆၅၃ ခုႏြစးက ေမရီလနး့်ပညးနယး အငးဒ႐ူ့ေလတပးစခနး့

ထပးတူထပးမြ္လုပးေဆငးမႈရ႐ြိေစရနး အလျနး အလြမး့ေဝ့ေနေသ့

တျငး်ပဳလုပးသညးံ အေမရိကနး တပးမေတားေန႓ အထိမး့အမြတး

ေသားလညး့ လုပးေဆာငးႏိုငးမညးံ နညး့လမး့မ္ာ့အာ့လဵု့ကို ႐ြာေဖျ

ေလေၾကာငး့ပ္ဵသနး့မႈ်ပပျဲတျငး ပ္ကးက္ခဲံပါသညး၈ ှ၆၆ဝ ခုႏြစးမ္ာ့

ေဆာငး႐ျကးသျာ့မညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံပါသညး၈

ေနာကးပိုငး့တျငး AeroVironment သညး California Institute of
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

ဆိုပါသညး၈

AeroVironment

မိမိတို႓၌စျမး့ရညး်ဖငးံ

က

ထိုငြကးအတိုငး့

မြအာ့သျနးချနးစိုကးတညးေဆာကးခံေ
ဲ သာ

www.myanmarengineer.org

မိုကးခ႐ိုႏြဵ်ပညးစုပးငြကးကို

ဿဝဝ၆

ခုႏြစး

ဒီဇငးဘာလတျငး လႈပ႐
း ြာ့မႈ်ဖစးေၾကာငး့ Keennon က ဆိုပါသညး၈

မူပိုငးခင
ျ းံေလြ္ာကးထာ့ခဲံပါသညး၈ ေအာငး်မငးမႈ၌ေသာံခ္ကးမြာ ေတာငးပဵ
အရငး့မြအဖ္ာ့အထိ

အမာခဵတနး့

(Root-to-Wingtip

ယခုယာဥးပ္ဵသညး ႏြဵ်ပညးစုပးငြကးထကး ဆူညဵေနေသ့ ေသား

Spar) လညး့ ေတာငးပဵဒီဇိုငး့ႏြငးံ ေတာငးပဵခတးခ္ကး ေ်ပာငး့လဲထာ့သညးံ

ႏြငးံ ေတာငးပဵအရငး့အမာခဵတနး့ (Root Spar or Boom) တိ႓ု အၾကာ့ ေနာကးဆဵု့ထုတးပဵုစဵသညး
တျငး

ပါ့လႊာေသာအေမြ့ပါ့ေတာငးပဵ

ကိုယးထညးဝနး႐ို့သဵု့ခုေပ၍တျငး

ယခငးဒီဇိုငး့မ္ာ့ထကးမ္ာ့စျာ

တိတးဆိတး

ကာရဵထာ့်ခငး့ပငး်ဖစးပါသညး၈ လာၿပီ်ဖစးပါသညး၈

လႈပး႐ြာ့မႈကိုထိနး့ေၾကာငး့ေပ့ရနးမြာ

အထကးေဖား်ပပါအမာခဵတနး့ႏြစးခုအၾကာ့

AeroVironment သညး အဆငးံ ၀ အတျကး ရဵပဵုေငျရ႐ြိ

ခဵေဆာငးသညးံေထာငးံကို ရနး ေမြ္ားလငးံေနၿပီ့ ႏြဵ်ပညးစုပးငြကးပ္ဵမြ တိုကး႐ိုကး ႐ုပးသဵထုတးလႊငးံေပ့

အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေ်ပာငး့လဲေပ့်ခငး့်ဖငးံ ရ႐ြိႏိုငးပါသညး၈

ႏိုငးမညးံ ယာဥးပ္ဵငယးႏြငးံေ်မ်ပငးစခနး့ကို ေစ့္ကျကးသို႓တငးပ႓ရ
ို နး႐ြိသညး၈

ပဵု- AeroViroment Hummingbird Micro UAV Flying Sequence ယငး့ကုမၸဏီ၌ အ်ခာ့ေသာ NAV လုပးငနး့မ္ာ့တျငး အေသ့စာ့ႏြငးံ
အလတးစာ့ယာဥးပ္ဵမ္ာ့သညးလညး့

ပါဝငးေၾကာငး့သိ႐ြိရ

ပါသညး၈
Keennon

က

နာႏိုႏြဵ်ပညးစုပးငြကးလုပးငနး့၌

ယခုအခ္ိနးထိ တို့တကးမႈမ္ာ့အေပ၍ၿခဵဳငဵု၊ မိမိတို႓အာ့လဵု့
မိမိတို႓ေဆာငး႐ျကးခဲံမႈမ္ာ့အေပ၍ အလျနးေက္နပးအာ့ရ
ေၾကာငး့

ထျကးေပ၍လာသညးံ

ကိုယးတိုငး

ရလာဒးအေပ၍

အဵံအာ့သငးံခံဲရေၾကာငး့

မိမိတို႓

သဵု့သပးေ်ပာၾကာ့

သျာ့ပါသညး၈

Ref: Internet sources
ခ္မး့ေ်မံ

(Plan View)
ထိနး့ေၾကာငး့ေရ့တျကးခ္ကးမႈနညး့စဥးတျငး

ေ႐ြ႔ေနာကးေတာငးပဵခတး

ခ္ကးမ္ာ့ကို ထညးံသျငး့ေရ့ဆျဲ ရမညး ်ဖစးပါသညး၈ ဥပမာ

NAV

အာ့ေ႐ြ႔ဘကးသို႓သျာ့ရနးမြာ ေတာငးပဵသညး ေ႐ြ႔မြေနာကးသို႓ခတးခ္ကး
တျငး ပငးံအာ့ကိုပိုမိုရ႐ြိေစရနး အေတားအသငးံ်မငးံမာ့ေသာ Angle of
Attack ်ဖငးံစတငးၿပီ့ အဆဵု့သတးတျငး Angle of Attack ကိုေလြ္ာံခ္
ကာ

ပငးံအာ့ကိုေလြ္ာံခ္ေပ့ရမညး၈

ေ႐ြ႔မြေနာကးသို႓ခတးခ္ကး

တျငး ေ်ပာငး့်ပနးသေဘာ်ဖငးံ တျနး့အာ့နညး့နညး့ (Low Angle of
Attack) ႏြငးံစတငးရနးလိုအပးၿပီ့ အဆဵု့တျငးတျနး့အာ့မ္ာ့မ္ာ့ (High
Angle of Attack) ရ႐ြိရနးလုပးေဆာငးရပါသညး၈
ေတာငးပဵအေမြ့ပါ့သညး အေနအထာ့တစးခုမြ အ်ခာ့တစးခု
သို႓ ေလကိုဆနး၊ခတးခ္ကးမ္ာ့ေၾကာငးံ မေကာငး့သညးံ အက္ဳိ့ဆကး
အေန်ဖငးံ ဆူညဵသဵ်ဖစးေပ၍သညး၈

ဆူညဵမႈေလ္ာံက္ေစရနးမြာ

ေတာငးပဵႏြစးခုကို ခတးခ္ကးတစးႀကိမးတျငး ႏြစးခါ်ပနးခတးေစ်ခငး့ ်ဖစးပါ
သညး၈

ဤသညးမြာ

အသဵေလြ္ာံခ္ေစရနး

လြညးံစာ့ထာ့ေသာ

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ကျ္နးေတား ေွမြ္ခ္ငးတာေလ့ကေတာံ အခုေခတးစာ့ေနတဲ႓ android ဖုနး့ေလ့ေတျနဲ႓ ပတးသကးတဲ႓ mareket ေလ့ (ဿ)ခုနဲ႓
အရမး့လနး့တဲ႓ software ေလ့တစးခုပါ၈ တစးခုကေတာ႓ Aptoide လို႓ေခ၍ပါတယး black market ေလ့တစးခုပါပဲ၈ ပုဵမြာ်ပထာ့တဲ႓
အတိုငး့ေလ့ပါပဲ၈ မိမိစကးရုပးဖုနး့ browser ေလ့ကေန m.aptoide.com လိ႓ု ရိုကးထညး႓ေပ့လိုကးပါ၈ သူက install လုပးမြာလာ့လို႓ ေမ့ပါလိမး႓
မယး၈ ရဲရသ
ဲ ာလုပးလိုကးပါ၈ ကၽျနးေတား အခုလကးရြိသုဵ့ေနပါတယး၈ ကၽျနးေတားတို႓ ခငးဗ္ာ့တို႓ေတျ တစးခါတစးေလမြာ တစးခ္ိဳ႓ software ေလ့
ေတျလိုခ္ငးပါတယး၈ Google play က အလကာ့မေပ့ပါဘူ့၈ ဒါေၾကာငး႓ ဒီလို black market ေလ့ေတျေပ၍လာတာပါ၈
ေနာကးထပး မိတးဆကးေပ့ခ္ငးတာေလ့ကေတာ႓ Mobilism လို႓ေခ၍တဲ႓ market ေလ့ပါ၈ ကၽျနးေတားပဵုေလ့နဲ႓ ေဖား်ပထာ့ပါတယး၈
သူလညး့ ခုနက ရြငး့်ပထာ့တဲ႓ Aptoide market ေလ့လိုပါပဲ၇ အရမး့လနး့ပါတယး၈ မိမိဖုနး့ထဲက browser ကေန „mobilism market.com’
လို႓ရိုကးထညး႓လိုကး်ပီ့ install လုပးလိုကးရုဵပါပဲ၈
ေနာကးဆုဵ့ အရမး့လနး့တဲ႓ software ေလ့တစးခုအေၾကာငး့ေ်ပာခ္ငးပါတယး၈ စကးရုပးဖုနး့ သုဵ့တဲ႓သူေတျအတျကးပါ၈ ကျ္နးေတားတို႓
ဖုနး့သုဵ့တဲ႓ သူေတျမြာ အ်မဲရငးဆိုငးရတာက battery ်ပႆနာပါ၈ အပိုေဆာငးထာ့လညး့ မေလာကး၇ အေရ့ဟယး အေၾကာငး့ဟယးဆို battery
အာ့ကကုနးနဲ႓ အေတားစိတးညစးရပါတယး၈ ေနာကးတစးခုကေတာ႓ အာ့သျငး့ထာ့်ပီ့ရငး

plug တပး်ပီ့ ေမ႓ေနေတာ႓ ဖုနး့က battery

ပ္ကးပါေလေရာ... ဟုတးတယးမို႓လာ့၈
software ေလ့နာမညးက „wifi charger’ ပါ၈ သူက WiFi range ရြိတဲ႓ေနရာတိုငး့မြာ အဲဒီ software ေလ့ကို ဖျငး႓ထာ့လိုကးရငး
အလိုလိုအာ့သျငး့ေနပါလိမး႓မယး၈ ဘယးလိုအာ့သျငး့နိုငးတာလဲဆိုတာေတာ႓ မရြငး့်ပေတာ႓ပါဘူ့ဗ္ာ၈ သူ႓ကို Google play မြာ ေဒါငး့နိုငးပါတယး၈
မရခဲ႓ရငးေတာ႓ ခုနကေ်ပာတဲ႓ market ေလ့(ဿ)ခုမြာ ွငးေရာကးရြာေဖျနိုငးပါတယး၈ အာ့လုဵ့အဆငးေ်ပ်ပီ့ ေပ္ားရႊငးၾကပါေစ၈

စာမ္ကးႏြာ (၀၄)မြ ဥာဏးစမး့ အေ်ဖကို စာမ္ကးႏြာ (ှှ၅)တျငး ဆကးၾကညးံပါ၈
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ဆကးလကး်ပီ့

ကျ္နးေတားေဆျ့ေႏျ့တငး်ပခ္ငးတာေလ့ကေတာ႓

တို့တကးလာတဲ႓

နညး့ပညာရပးမ္ာ့အေၾကာငး့နဲ႓

၁ငး့တို႓နဲ႓

သကးဆိုငးတဲ႓ အသုဵ့ွငးေသာ market မ္ာ့၇ software ေလ့မ္ာ့အေၾကာငး့်ဖစးပါတယး၈ အထူ့သ်ဖငး႓ အခုေခတးမြာ နညး့ပညာ Revolution
တစးခုနဲ႓ ကျ္နးေတားတို႓အာ့လုဵ့ ၾကဳဵေတျ႓ေနရ်ပီ်ဖစးပါတယး၈ Revolution ဟုတးကဲ႓ ... စကာ့လုဵ့က သိပးမ္ာ့
ခငးဗ္၈

ဒါေပမယးံ

အခုကျ္နးေတား

personally

ခဵစာ့်မငးေတျ႓ေနရတာကေတာ႓

ၾကီ့က္ယးသျာ့မလာ့မသိဘူ့

အဲဒီအတိုငး့ကို်ဖစးေနပါတယး၈

အထူ့သ်ဖငး႓

နညး့ပညာဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ႓ အေၾကာငး့ကို ကျ္နးေတားအၾကိမးေပါငး့မ္ာ့စျာ စဥး့စာ့မိခဲ႓ဖူ့ပါတယး၈ ေနာကးဆုဵ့မြာ အေ်ဖတစးခုပဲ ရပါတယး၈
အဲဒါဟာ shortcut ပါ၈ ဟုတးကဲ႓... အရြငး့ဆုဵ့ေ်ပာရရငးေတာ႓ အခ္ိနး၇ ေငျ၇ လူေတျရဲ႓ခန
ျ းအာ့ ဒါေတျကို နညး့ပညာက အကုနးအက္ေတျ
နညး့ေအာငး၇လိုတိုရြငး့ ထိေရာကးေအာငး လုပးေပ့လိုကးတာပါ၈
အခု..နညး့ပညာေပါငး့မ္ာ့စျာထဲက revolution တစးခု

်ဖစးလာေနတဲ႓ android O.S (OperationSystem)ေလ့ အေၾကာငး့ကို

အနညး့ငယးေ်ပာ်ပခ္ငးပါတယး၈ လျနးခဲ႓တ႓ဲ (ဿ)နြစး ွနး့က္ငးေလာကးကမြ android ဆိုတဲ႓ စကးရုပးပုဵေလ့နဲ႓ operation system ေလ့ဟာ
အခုဆိုရငး အရြိနးအဟုနးနဲ႓ကို ထို့ေဖာကးေနပါ်ပီ၈ ေွ့ေွ့မၾကညး႓ပါနဲ႓၈ အခုဆို ်မနးမာလိုေက္ာကးသငးပုနး့ (Tablet)ေတျ ဖုနး့ေတျမြာ
သူဟာမရြိမ်ဖစးကို်ဖစးေနပါ်ပီ၈ အခုဆို Microsoft လို Apple တို႓လို တကယး႓ထိပးတနး့ Mega company ၾကီ့ေတျ မ္ကးခုဵ့လြဳပးရုဵ
အဆငး႓မဟုတးေတာ႓ပါဘူ့၈
အခုအသညး့အသနး

သူတို႓ကို ်ခိမး့ေ်ခာကးေနတဲ႓ အဆငး႓ကို ေရာကးလို႓ေနပါ်ပီ၈ Microsoft လို ထိပးတနး့ company ၾကီ့ဆို

Metro

style

ထုတးရတဲ႓အဆငး႓ေရာကးလို႓ေနပါ်ပီ၈
သငးတို႓ရ႔ဲ စကးရုပး
လို႓ေရာ

(android )

version

လို႓ေခ၍တဲ႓

ကျ္နးေတားလညး့
ဖုနး့ေတျကို

ေတျ့ဖူ့ၾကပါသလဲခငးဗ္ာ့၈

android

style

O.S

ပုဵစဵဆနးဆနးကို

ေတားေတားေလရြညးသျာ့မိ်ပီထငးပါတယး၈

သငးတို႓ဘယးေလာကးထိမ္ာ့နာ့လညးၾကပါသလဲ၈

တစးကယးေတာ႓

ဒီစကးရုပးဖုနး့ေတျရဲံ

window

အခု

8

မြာ

အေ်ပ့အလႊာ့

ကၽျနးေတားေဆျ့ေႏျ့မြာကေတာ႓

ဘယးေလာကးအထိ

အသုဵ့ွငးပုဵေလ့ေတျကို

အသုဵ့ွငးမယး

ေသေသခ္ာခ္ာသာသိခဲ႓ရငး

သငးတို႓ရံဲ ေအာကးေမ့ရို့ေတျ်ပဳတးက္သျာ့မြာပါ၈ (ပါ့စပးဟသျာ့မြာကို ဆိုလိုတာပါ၈) ကဲအခု...ကျ္နးေတားက စာဖတးသူမ္ာ့ကို အငးဂ္ငးနီယာသုဵ့
software

ေလ့နြစးခုရယး၇

Google

play

တို႓

Amazon

store

တို႓လို

ဆိုကးေတျမြာ

အလျယးတကူ

ေဒါငး့လို႓မရနိုငးတာေတျကို

FREE.....FREE ေဒါငး့လို႓ရေအာငး Black market ေလ့ (ဿ) ခုရယးနဲ႓ မိတးဆကးေပ့ပါမယး..၈
ပထမဆုဵ့တစးခုက „Smart Distance Pro’ လို႓ေခ၍ပါတယး၈ သူ႓ကို Panda market ေလ့မြာေဒါငး့လို႓ရပါတယးဗ္ာ၈ Tools
option ေအာကးမြာရြိပါတယး၈ သုဵ့နညး့ေလ့ေတျကလညး့ မိတးေဆျတို႓ကို သူကအလျယးတကူ သငးေပ့ပါလိမး႓မယး၈ သူရဲ႓ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးေလ့
အတိုငး့သာ လိုကးလုပးလိုကးရုဵပါပဲ.၈
ဒုတိယတစးခုကေတာ႓

„Smart

Measure’

လို႓ေခ၍ပါတယး၈

သူလညး့

အရမး့ေကာငး့ပါတယး၈

အထူ့သ်ဖငး႓

အငးဂ္ငးနီယာ

ကိုကို၇မမေတျ ေပၾကိဳ့ေတျဘာေတျ ေဆာငးစရာမလိုေတာ႓ဘူ့ေပါ႓ခငးဗ္ာ၈ သူလညး့ install လုပးလိုကးတာနဲ႓ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးေလ့ ပါပါတယး၈
ခုလကးရြိ

ကျ္နးေတားသုဵ့ေနပါတယး၈

BLACK

MARKET

(ဿ)ခုမြာ

တစးခုက

Panda

လို႓ေခ၍ပါတယး၈

ခ္စးစရာွကးွဵပုဵေလ့နဲ႓ပါ၈

ေနာကးတစးခုကေတာ႓ Getjar လို႓ေခ၍ပါတယး၈ သူဟာဆိုရငး စကးရုပးဖုနး့ black market ေလာကမြာ စစးတမး့အရ ဒုတိယေနရာမြာ
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ရြိေနပါတယး၈
ကျ္နးေတားဖုနး့မြာ (ဿ)ခုလုဵ့တငးထာ့ပါတယးခငးဗ္ာ၈ လိုအပးတာေတျကိုလညး့ အဲဒီ ဆိုကးကေလ့ေတျကေနပဲ ေ်ပ့ေ်ပ့ယူေနတာပါ၈
ဘာ Signup ဘာ Register မြလုပးစရာမလိုပါဘူ့၈ သေဘာက္သျာ့မြာပါ၈ ကျ္နးေတားကိုယးတိုငးလညး့ ရစးဂ္ီစတာဆို အရမး့မုနး့တာပါ၈
စာရႈသူမ္ာ့ခငးဗ္ာ့ သငးတို႓ရံစ
ဲ ကးရုပးဖုနး့ေတျဟာ game ကစာ့ရုဵ၇ ဖုနး့ေ်ပာရုဵ facebook သုဵ့ရုဵသကးသကးမဟုတးပါဘူ့ခငးဗ္ာ၈ ေလ႓လာမယး
ဆိုရငး ေလ႓လာႏုိငးသေလာကး အမ္ာ့ၾကီ့အက္ိဳ့ရြိေစမြာပါ၈ ေအာကးမြာ ေဖား်ပထာ့တဲံပဵုေတျက အဲဒီ Software ေလ့ကို အသဵု့်ပဳ်ပထာ့တဲံ
နမူနာပဵုေလ့ေတျပဲ ်ဖစးပါတယးခငးဗ္ာ၈ ဒီပဵုေလ့ေတျကို ၾကညံးရငး့နဲ႔ သေဘာေပါကးမယးလို႓ ထငးပါတယး၈
Credit to www.panda.com , www.getjar.com

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

www.panda.com

ကျ္နးေတားတို႓ေတျ စကးရုပးေတျနဲ႓ ခရီ့သျာ့လိုကးၾကရေအာငးလာ့ဗ္ာ၈
အာ့လုဵ့ေပ္ားရႊငးခ္မး့ေ်မံၾကပါေစလို႓ ဆုမန
ျ းေကာငး့ေတာငး့ရငး့၈

လူဟိနး့
——————————————————————————————————————————————————————————
Want of care does us more damage than want of knowledge.
ဗဟုသုတ မရြိ်ခငး့ေၾကာငးံထကး သတိမရြိ်ခငး့ေၾကာငးံက ပို၊ ဆဵု့ရဵႉ့ပ္ကးစီ့ေစသညး၈

Beautiful or not, it is my native land.
လြလြ မလြလြ ဤေ်မသညး ကၽျႏးုပး၌ ေမျ့ရပးေ်မ်ဖစးသညး၈

Say but little, and say it well.
အနညး့ငယးသာ ေ်ပာ၊ ေကာငး့စျာေ်ပာပါ၈

In every beginning think of the end.
အစတိုငး့၉ အဆဵု့ကို စဥး့စာ့ပါ၈
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ငယး

ငယးတုနး့က နာ့ေထာငးဘူ့တဲံ ပဵု်ပငးေတျလိုပါပဲ ... ဟို့ေရြ့ေရြ့တုနး့က ဗာရာဏသီ်ပညးမြာ ဘုရငးၾကီ့တစးပါ့ ရြိသလိုမ္ိဳ့

ပါပဲ ... ...
ဟို့ေရြ့ ေရြ့ တုနး့က ေတာအုပးတစးခုမြာ စီွိုငး ဆိုတဲံ သစးခုတးသမာ့ေလ့ တစးေယာကးရြိတယး ၈
ကျ္နး့ပငးၾကီ့တစးပငးရံေ
ဲ အာကးမြာ

သစးခုတးသမာ့ေလ့ဟာ

နာ့ေနရငး့

နဲ႔

သစးပငးၾကီ့ရဲံအေၾကာငး့

ကိုမီ့ခို့ၾကျကးေလ္ြာကး

စဥး့စာ့ေနပါေတာံတယး ၈
"စီွိုငး မငး့ဖိနပးကိုခ္ျ တး..မ္ကးလဵု့ကို မိြတး်ပီ့ အသကး်ပငး့်ပငး့ ရႉစမး့ကျာ "
ဘယးကမြနး့မသိ တဲံ အသဵၾကီ့တစးခုက ကျ္နးေတားရငးထဲပံတ
ဲ ငးသျာ့်ပီ့ သူအမိနး႓ေပ့တဲံ အတိုငး့ဆကးလုပးေနမိေတာံတယး၈
"ေ်မၾကီ့ကို ဘယးလို ထိလညး့ ခဵစာ့ ၾကညးံစမး့ မငး့ရဲံကိုယး စိတးႏြစးပါ့လဵု့ကိုေ်မၾကီ့နဲ႔ ဆကးသျယး ၾကညးံစမး့"
အဲံဒီခ္ိနးမြာပဲ .. ကျ္နးေတားေ်ခေထာကးေတျဟာ သစးပငးအ်မစးလိုမ္ိဳ့ ေ်မၾကီ့နဲ႔ ခ္ိတးဆကးခဵစာ့မိသျာ့တယး၈ ေ်မဆီလႊာနဲ႔ ဆကးစပး
သညးံတိုငးေအာငးတို့ွငးလိုကးပါတယး၈
တို့ွငးသျာ့တဲံ အ်မစးေတျက ကျ္နးေတားကိုခိုငး်မဲမႈေပ့တယး ၈ ကျ္နးေတားဟာသစးပငးတစးပငးပဲေလ... ကျ္နးေတားရံဲ အ်မစးေတျ
ကမာၻၾကီ့ေပ၍မြာတို့ွငးေနတဲံအထိး ဒီေနရာမြာ ရြငးသနးရေတာံမယး၈ ေလ်ပငး့မုနးတိုငး့ဒဏးေတျကိုလညး့ အလိုကးသငးံဆကးဆဵဖို႔ ်ပငးဆငး
ရဦ့မယး ၈
ေ်မၾကီ့နဲ႓ေကာငး့ကငးၾကာ့မြာ သူရေ
ဲ ကာငး့တစးေယာကးလိုရပးတညးေနရဦ့မယး ၈

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ကျ္နးေတားရံဲ အ်မစးေတျက .. ်မစးလကးတကးေတျလိုအမ္ာ့ၾကီ့ခဲ်ျ ဖာထျကး်ပီ့ ေရေသာကး်မစးေတျအ်ဖစး ကမာၻၾကီ့ဆီက အဟာရေတျ
ကို

ေတာငး့ဆိုလိုကးတယး၈

အ်မစးေတျထဲမြာ

အဟာရေတျဟာစိမံးွငး်ပီ့...တ်ဖညး့်ဖညး့နဲ႓

ကၽျနးေတားဟာသစးပငးၾကီ့တစးပငးအ်ဖစး

ၾကီ့ေကာငးွငးလာေလရဲ႔ ...၈
တခါတေလမြာ လူေတျက ကျ္နးေတားအရိပးေအာကးမြာ ကျနး့ခိုနာ့ေနတယး၈ ကျ္နးေတားကိုယးေပ၍က အကိုငး့အခတးေတျ ခုတးယူခ္ိဳ့ဖဲံ
်ပီ့ ထငး့ေချၾကတယး၈ ကျ္နးေတားဟာ လူေတျတျကး ေအ့ခ္မး့မႈေရာ ေႏျ့ေထျ့မႈ ေရာေပ့နိငးပါတယး၈ ကျ္နးေတားဟာ လူေတျနဲ ႔အတူေနထိုငးတဲံ
သကးရြိ မိတးေဆျပဲ မဟုတးပါလာ့ ၈
ေနာကး်ပီ့ကျ္နးေတားဟာ ကမာၻၾကီ့ရဲံ အစိတးအပိုငး့တစးခု်ဖစးတယးဆိုတာသိလိုကးရတယး၈ ေနေရာငး်ခညးေတျထဲမြာ ကၽျနးေတားလကး
ေတျ်ဖစးတဲံ အကိုငး့အခကးေတျကို ဖျငးံထာ့လိုကး်ပီ့ သဘာွရဲ႔အငးအာ့ကို ရယူလိုကးတယး၈ ်ပီ့ေတာံတစးကိုယးထဲ ေရရျတးလိုကးတယး၈
"I am a fully grown tree now "
အစိမး့ေရာငးသစးရက
ျ းေတျကလဲ ေနေရာငး်ခညးစမ
ျ း့အငးကို ယူ်ပီ့ေတာံ လူေတျအတျကး မရြိမ်ဖစးလိုအပးတဲံ ေအာကးဆီဂ္ငးကို ေပ့နိငး
ေနပါ်ပီ၈ လူေတျကေတာံအလငး့်ဖငးံအစာခ္ကးလုပး်ခငး့လို႔နာမညးေပ့သျာ့တယး၈ အမြနးေတာံ ကရုိလိုပလပး(စး)(chloplasts) ဓါတးချဲခနး့
ေသ့ေသ့ေလ့ေတျဟာ သကးရြိေတျအာ့လဵု့အတျကး မရြိမ်ဖစးပါေလ ၈
သစးပငးၾကီ့ရဲံ အကိုငး့အခကးေတျကို ၾကညးံဦ့မလာ့ ၈ အေကာငး့ဆဵု့ေအ့်မတဲံအရိပး ကိုေပ့နိငးပါတယး ၈ ကျ္နးေတားလညး့ေလထဲမြာ
တို့ေွြ႔ရငး့နဲ႔ ေလာကဓဵနဲ႔ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ကိုေတျ႔ရတယး၈ ဘွ ဆိုတာလညး့ မတညး်မဲ်ခငး့နဲ႔ မရပးမနာ့ သျာ့ေနတဲံ စကးွုိငး့ ဆိုတာနာ့လညး
လာတယးေလ၈
ဘာေၾကာငးံလညး့ဆိုေတာံ ... ကျ္နးေတားသစးရက
ျ းကေလ့ေတျဟာ တ်ဖညး့်ဖညး့နဲ႓ေ်ခာကးေသျ႔လာ တယး၈ ေနာကးေတာံ
ေ်မၾကီ့ေပ၍ေၾကျက္ သျာ့်ပီ့ သူတို.ကိုယးတိုငးေ်မဆီလႊာေတျ ်ဖစးကုနးပါတယး၈ ေနာကးေတာံ ရျကးသစးေလ့ေတျ ေရာကးလာတယး...၈ အသစး
တဖနး်ပနးလညး ေမျ့ဖျာ့်ခငး့ကို သစးရက
ျ းေလ့ေတျကေ်ပာေနၾကတယး ၈
ပငးစညးၾကီ့ကို

ၾကညးံလိုကးေတာံ

ဧညးံသညးေတျ

အမ္ာ့ၾကီ့ေရာကးေနတာကိုေတျ႔လိုကးရတယး၈

သူတို႔ကေတာံ

ေမ္ာကးေတျ

ငြကးကေလ့ေတျ၇ ပ္ာ့ေတျ၇လိပး်ပာေလ့ေတျ ်ဖစးပါတယး၈ သူတို႔လညး့ အစာအဟာရစကးွိုငး့ (food chain) ၾကီ့ရဲံ အစိးတး အပိုငး့ တစးခုလို႔
ေ်ပာဆိုေနၾကေလရဲံ၈
ဒီသစးေတာထဲမြာ ကျ္နးေတားလိုပဲ သကးရြိေတျ အမ္ာ့ၾကီ့ရြိပါတယး၈ ဒါေပမယးံလူေတျေၾကာငးံ သကးရြိေတျဟာ တ်ဖညး့်ဖညး့နဲ႔
ေပ္ာကးကျယးလာ်ပီေလ၈ လူေတျရဲ႔လိုအပးခ္ကးတို့ပျာ့လာတာနဲ႔အမြ္ ကျ္နးေတားတို႔သစးပငးေတျလဲ တစတစရြာ့ပါ့လာပါ်ပီ၈ သစးေတာေတျ
်ပနးလညး စိမး့လနး့ဖို႔လိုအပးလာ်ပီဆိုတာ ကမာၻၾကီ့ပူေႏျ့မႈရာသီဥတုေဖာကး်ပနးမႈေတျက သတိေပ့ေနပါ်ပီ...၈ သစးပငးေတျကို လူေတျနာ့လညး
ဖိ႔ု လိုေနပါ်ပီ၈
ကျ္နးေတားဟာ သဘာွတရာ့ၾကီ့ရဲံ အစိတးအပိုငး့တစးခု ်ဖစးတယး၈ ကျ္နးေတားဟာသစးပငး်ဖစးတယး၈ ကျ္နးေတားဟာ သကးရြိ်ဖစးတယး၈
တ်ခာ့သကးရြိေတျ အတျကး မီြခိုအာ့ထာ့ရာ်ဖစးတယး ၈
"ဥတု ရာသီေတာကိုမီြ" တဲံ ကျ္နးေတားတို႔သစးပငးေတျဟာ ကမာၻၾကီ့ပူေႏျ့မႈကို်ဖစးေစတယး၈ ကာဗျနးဒိုငးေအာကးဆိုဒး အဆိပးေငျ႔ေတျ
ကို ေလ္ာ႓ခ္ေပ့တယးေလ၈ လူေတျရဲံ စာ့ ွတး ေန ေရ့ ကိုလညး့ တနညး့နညး့နဲ႔ ဆကးစပးေပ့စျမး့ေနပါတယး၈ လူေတျကသာ သစးပငးေတျဆီ

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

က

တို့်ပီ့ယူေနတာပါ၈

လူဦ့ေရကသာအ်မဲတမး့တို့ေန်ပီ့

ကျ္နးေတားတို႔သစးပငးေတျကို

ထိနး့သိမး့ေပ့ဖို႔အသိကေတာံနညး့ေနဆဲပါေလ၈

အခုဆို စကးမႈစမ
ျ း့အာ့အတျကး ေလာငးစာဆီကိုေတာငး သစးပငးေတျဆီကယူဖို႔လုပးေန်ပီဆိုပ၈ဲ အဲဒီေတာံ စာ့နပးရိက၏ာ ေစ့္ေတျ
တကးလာတယးဆိုတဲံ သတငး့တစးရပးကိုလဲ ၾကာ့ခဲံရ်ပနးတယး၈ သစးပငးဆိုတာ ေ်မၾကီ့ရဲံ သကးရြိသယဵဇာတပါ၈ သယဵဇာတဆိုတာ အကနး ႔
အသတးရြိပါတယး ်ပနးလညး်ဖညးံတငး့ဖုိ႔လိုပါတယး ၈
ကၽျနး့ပငးတစးပငး ခုတးလြဲဖို႔ တစးရကးပဲၾကာခ္ငးၾကာမယး၈ အဲဒီကျ္နး့ပငး်ဖစးဖို႔ ႏြစး ဿွ မက ၾကာ်မငးံနိငးတယးဆိုတာ ကိုယးက္ိဳ့
စီပာျ ့ေရ့သမာ့ေတျ နာ့လညးသငးံပါတယး၈ လူသာ့ေတျအေနနဲ႔ ေနာကးလာမယးံ မ္ိဳ့ဆကးသစးေတျကို စိမး့လနး့တဲံ ကမာၻၾကီ့တစးခုကိုပဲ
အေမျေပ့ခဲံေစခ္ငးတယး၈
ငါံ်မငး့ငါစိုငး့ ပဲခူ့ေရာကးေရာကး ဆိုတဲံ စိတးမ္ိဳ့ထာ့ရငးေတာံ ေညာငးဦ့ကမး့ပါ့်ပိဳက္ ရုဵပရ
ဲ ြိေတာံမြာပါ၈ တခါတုနး့က သစးပငးၾကီ့ေတျက
ကမာၻၾကီ့အတျကး ေပ့ဆပးခံ်ဲ ပီ့်ပီ၈ အရိပးေတျကို လူေတျက ခ္ိဳ့ဖဲံခံဲ ်ပီ့ပါ်ပီ၈ အခုေတာံ ကမာၻေ်မရဲံအနာဂတး အတျကး ေမ့ချနး့တစးခုေမ့ရမယး ၈

"How can we protect tree more ? "
သစးပငးေတျဟာ လူေတျရဲံ သကးရြိမိတးေဆျ်ဖစးတယးဆိုတာ လူတိုငး့နာ့လညးလာတဲံတစးေန႓၇ မနကး်ဖနး ကမာၻဟာ ပိုမို စိမး့လနး့
လာမယး ဆိုတာ ကျ္နးေတား သစးပငးၾကီ့က ယဵုၾကညးေနမိပါတယး ၈
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"ေတာကး ...

စီွိုငး

ထစမး့ "

"နငးံ ကို ထငး့သျာ့ခုတး ခိုငး့ထာ့တာ ဘာလို႔အိပးေနတာလဲ !!....!"
"အဲံ ... ကျ္နးေတား သစးပငးတစးပငး်ဖစးေနတာပါ ခငးဗ္ ..."

Cy

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

အငးဂ္ငးနီယာ ဆိုတာဘာလဲ………?

နညး့ပညာတက၎သိုလးတို႔ကို ဝငးချငးံေ်ဖဆိုခံတ
ဲ ယး၈ ႏြစးခုစလဵု့လညး့

ကၽျနးေတားကိုယးတိုငးလညး့ မသိခံပ
ဲ ါဘူ့၈ ကၽျနးေတားငယးငယး

ေအာငး်မငးခံပ
ဲ ါတယး၈ ဒီလိုနဲ႔ အဲေခတးကလညး့ ဆရာဝနးေခတးစာ့

ကတညး့က

အငးဂ္ငးနီယာ်ဖစးခ္ငးတယးဆိုတဲံ

ရညးမြနး့ခ္ကးက

ေနေတာံ တပးမေတားေဆ့တက၎သိုလးကို သျာ့ေရာကးတကးခံပ
ဲ ါတယး၈

ၾကီ့မာ့လြပါတယး၈ ဘာလို႔လဲဆိုေတာံ အမ္ိဳ့ထဲမြာလဲ ေတားေတား

ပထမဆဵု့ညမြာတငးအိပးခါနီ့

မ္ာ့မ္ာ့က အငးဂ္ငးနီယာ၇ အိမးလုပးငနး့ကလညး့ ဆနးစကးလုပးငနး့

ငါတကယးဆရာဝနး်ဖစးခ္ငးရဲ႔လာ့ ဝါသနာပါရဲ႔လာ့ဆို်ပီ့ ေသခ္ာ်ပနး

ဆိုေတာံ ငယးငယးကတညး့က စကးပစၥညး့ေတျနဲ႔က မစိမး့လြပါဘူ့၈

ေတျ့လိုကးတဲံအခါ ငယးငယးကတညး့ကဝါသနာက အငးဂ္ငးနီယာ၇

ငယးငယးကတည့းက မိဘအလုပးမြာဝငးေရာကး ကူညီရငး့ ေ်ခာကးတနး့

ေဆ့နဲ႓

ေလာကးကတညး့က

ေမဆရာ

ဒီပေရားဖကးရြငးနယးကိုေရျ့လိုကးရငး ငါဝါသနာေတျ အလကာ့်ဖစးကုနး

ဆိုတာ

မြာပါလာ့...” ဆို်ပီ့ ေတားေတားေလ့လနး႔သျာ့တယး၈ ငါ ဝါသနာပါ

ကၽျနးေတားံမိဘေတျ

တစးေယာကးတညး့မနညး့

ဆနးစကးမြာ

လုပးကိုငးႏိုငးေနပါ်ပီ၈

ေမဆရာ

ကိုယးံဘာသာ်ပနးေတျ့ၾကညးံတာေပါံ၈

လာ့လာ့မြမဆိုငးဆိုေတာံ

―ငါသာ

ကေတာံ ကၽျနးေတားတို႔နယးဘကးအေခ၍ေပါံ ဆနးစကးမြာ စကးကိုငးပိုငး့

တာပဲလုပးေတာံမယးဆို်ပီ့

ေပါံ အ်ဖဴအညိဳထိနး့ညိြေပ့ရတယး၈

တက၎သိုလးကိုပဲ ေ်ပာငး့ေရႊ႔တကးေရာကးပါမညးံအေၾကာငး့ တငး်ပ်ပီ့

စပါ့လဵု့ အနညး့အမ္ာ့ခ္ိနး

ေနာကးေန႔

ဒီအခ္ိနးမြာ

တပးမေတားနညး့ပညာ

ေပ့ရတယး၈ ဆနးခဲတ
ျ ဲံအခ္ိနး အရငးကေတာံ ေက္ာကးနဲ႔ ၾကိတးတာ

်ပနးေ်ပာငး့လာခဲံရတယး၈

ေပါံေနား ဆနးမက္ိဳ့ေအာငး ခ္ိနးညိြေပ့ရတယး၈

ေဆ့ေက္ာငး့သာ့ အရမး့်ဖစးခ္ငးၾကတာကို့၇ ကိုယးတကယး်ဖစးခ္ငး

အဲဒီတုနး့က

စကးေမာငး့

မီ့ကသိပးမလာေတာံ

တာကိုမူတညး်ပီ့

မီ့စကးအပတးေရ

တဲံ၇

ဝါသနာပါတဲံ

ေ်ပာခ္ငးတာက အဲအခ္ိနးတုနး့က

အငးဂ္ငးနီယာအလုပးကို

ဖဵု့လႊမး့သျာ့တာေပါံ၈

ခ္ိနးညိြေပ့ရတယးေပါံဗ္ာ၈ ေမဆရာတစးေယာကးရံဲ တ်ခာ့ေသာတာဝနး

ညီအကိုေမာငးႏြမေတျလညး့ ကိုယးံရဲ႔ ပေရားဖကးရြငးနယးကို ေရျ့ခ္ယး

ေတျကေတာံ ရြိေသ့တာေပါံ၈ ရြစးတနး့ေလာကးမြာ တစးလဵု့ထို့အငးဂ္ငး

ေတာံမယးဆိုရငး ေသခ္ာစဥး့စာ့်ပီ့မြ ေရျ့ခ္ယးဖို႔ အၾကဵ်ပဳခ္ငးပါတယး၈

တစးလဵု့ေလာကးကို ေကာငး့ေကာငး့်ပငးတတးေန်ပီ၈

တခါတေလ

ဒီလိုနဲ႔ကိုယးဝါသနာပါတာကိုလုပးမယးဆိုတဲံ ရညးရယ
ျ းခ္ကးနဲ႔
ကၽျနးေတားံအေဖဆီကေန

အမ္ာ့ၾကီ့သငးယူခဲ႔ရတယး၈

ဒီလိုနဲ႓

တပးမေတားေဆ့တက၎သိုလးနဲ႔

ဝါသနာကိုဖုဵ့လႊမး့သျာ့

တတးတယး၈

ဒီလိုနဲ႔ပဲ

ဒီလိုနဲ႔ပဲ တပးမေတားနညး့ပညာတက၎သိုလးမြာ ေက္ာငး့တကး

ဲ ယး
ဆယးတနး့ေအာငးေတာံ သူမ္ာ့ေတျ ဆရာဝနးတကးေတာံ တကးခ္ငး ်ဖစးခံတ
လာ်ပနးေရာ၈

ခဏတာ်ဖစးခ္ငးစိတးေလ့က

ဆိုပါေတာံ၈

တပးမေတား ဆရာၾကီ့ေတျ

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

ဒီေရာကးတဲံအခ္ိနးမြာ

ပေရားဖကးဆရာၾကီ့ေတျနဲ႔

အရမး့ကိုေတားတဲ႔

သငးၾကာ့ရတဲံအခ္ိနးမြာ

www.myanmarengineer.org

သူတို႔ရဲ႔

အေတျ့အေခ၍ေတျ

သူတို႔ရဲ႔အငးဂ္ငးနီယာအ်မငးေတျက ကၽျနးေတားတို႔က Generalize ပဲသိလာေတာံ Engineering view

လကးဖ္ာ့ခါေလာကးပါတယး၈ ဒီလိုနဲ႔ေမဂ္ာေရျ့ေတာံ စကးပိုငး့ဆိုငးရာ ကေန Strong မ်ဖစးဘူ့ေပါံဗ္ာ… ၈
ေတျကိုဝါသနာပါေတာံ

Mechanical

ကိုပေ
ဲ ရျ့ခဲံပါတယး၈

ကိုယးစိတးဝငးစာ့တဲံ ဘာသာရပး်ဖစးလို႔ ပညာေရ့ပိုငး့မြာ ေအာငး်မငး

ဒီလိုနဲ႔

ပါတယး၈ ကၽျနးေတားတို႓ႏိုငးငဵရဲ႔ ပညာေရ့စနစးမြာေပါံေနား ကၽျနးေတားတို႔

ကၽျနးေတားလညး့

Generalize သငးရတာေတျအရမး့မ္ာ့ပါတယး၈

ေနာကးဆဵု့နြစး

Mechanical

ေက္ာငး့သာ့တစးေယာကးဟာ

Strength,

Thermodynamic,

Technology,

Production

Mechanic,
Fluid,

Air

ေအာငးတဲံအခ္ိနးမြာ
ရမြတးေပါငး့ေတျ

conditioning system စသညး်ဖငးံေပါံဗ္ာ ဘာသာရပးေပါငး့မ္ာ့စျာကို

ေကာငး့ေတာံ

သငးယူရပါတယး၈ ဒီအခ္ိနးမြာ ဒါေတျကို ကၽျနးေတားတို႔ တကယးတမး့

နုိငးငဵ်ခာ့ပညာေတား

က္ေတာံ Generalize ပဲသိတယး တကယးတမး့ နိြဳကးႏိြဳကးခၽျတးခၽျတး

သငးသျာ့ခဲံရပါတယး၈ ဒီအခ္ိနးမြာ ကၽျနးေတားတို႔ အငးဂ္ငးနီယာ

မသိဘူ့၈ ဥပမာေပါံ ဆယးတနး့ကတညး့က သငးရတဲံ Newton’s

ေက္ာငး့သာ့ေတျနဲ႔

laws ေတျကို ဆရာမသငးေပ့တဲံအတိုငး့ပဲ တလဵု့မလျဲ က္ကးမြတးလာ

ကျာ်ခာ့ခ္ကးကို ်မငးလာတယး၈ သူတို႔ဟာ ဆရာနဲ႔်ငငး့ခုနးရဲတယး၈

ခဲံရတယး၈

စာသငးခနး့တစးခုမြာ

တကယးံအနြစးသာရကို

ကိုယးတိုငးလညး့
အတိုငး့

ေက္ာငး့သာ့ဘဝမြာ

က္ကးမြတး်ပီ့

ကၽျနးေတားတို႔
ကို

မဆုပးကိုငးမိဘူ့၈

ေ်ဖနုိငးရငး

ဒီလိုေတျ

ေသ့ေသ့ေလ့ေလာကးပဲသိ်ပီ့

ကၽျနးေတားတို႔

ဆရာသငးေပ့တဲံ

ေက္နပးေနခဲံမိတယး

်မနးမာအငးဂ္ငးနီယာေတျဟာ

ေက္ာငး့ေတျ်ပီ့ေတာံလညး့

ကၽျနးေတား

ေက္ာငး့ေတျ်ပီ့လာတယး၈

အလုပးအကိုငးအမ္ိဳ့မ္ိဳ့အေလ္ာကး

ေနသာ့က္ေအာငးၾကိဳ့စာ့ရ်ပနးတယး

Mechanical

Engineer တစးေယာကး ေက္ာငး့်ပီ့လို႔ သူ႔အလုပးက

ဘယးမြပဲ

ဘယးေတာံမြ

ဆရာတစးေယာကးတညး့နဲ႔

အလုပးမ်ဖစးဘူ့၈

ဒီလိုနဲ႔ပဲ

ဒီဘာသာရပးအာ့လဵု့

ဒီအေနာကးႏိုငးငဵကေက္ာငး့သာ့ေတျနဲ႔

ေက္ာငး့သာ့ကလညး့ဆရာကို
ဟိုလိုမ်ဖစးနုိငးဘူ့လာ့
ဒီဆရာၾကီ့ေတျက

...

ဒါမ်ဖစးနုိငးဘူ့လာ့

စသညး်ဖငးံေပါံ

သူတို႔ေဝဖနးရဲတယး၈

က္မး့စာအုပးၾကီ့ေတျ်ပဳစုေနတဲံ

အသကးေ်ခာကးဆယးေလာကးေတျပဲ၈

ဆရာၾကီ့ေတျ

သူတို႔ကလညး့ Strong

်ဖစးတယး ေက္ာငး့သာ့ကို လိပးပတးလညးေအာငးရြငး့နိုငးတယး၈
ေမ့တဲံေက္ာငး့သာ့ရဲ႔ ေမ့ချနး့ေတျကလညး့ အဆငးံအတနး့ရိြတယး

ေရာကးေရာကး သငးဖူ့တဲံဘာသာထဲက ပါရငးအာ့လဵု့သိရမယး ဆိုတဲ႔

လဵု့ဝ Engineering view ကေနပဲ၈ ဒါ မာစတာတနး့မြာေနား ဒီလိုနဲ႔

အ်မငးေတျနဲ႔

ကၽျနးေတားလညး့သူတို႔

လုပးရ်ပနးေရာ၈

Strength

ဥပမာဗ္ာ

ေက္ာငး့ကသငးလာတဲံ

ဘာသာရပးပါတဲံအတျကး

အဲဒါနဲ႔ဆိုငးတာ

အကုနးလုပးတတးရ

မယး

လညး့သိလုိကးရတာပဲ၈

်ဖစး်ပနးေရာ၈

Dynamic

ပိုငး့

Thermo

လည့းသိလိုကးရတာပဲ၈

မာစတာတနး့မို႓လို႔

ဒီေလာကးသိတာလာ့

ဆို်ပီ့ ကၽျနးေတား BE တနး့ေတျသျာ့်ပီ့ ကိုယးံဘာသာသျာ့ လကးခ္ာ
နာ့ေထာငးတယး ဒီလိုပဲ ေမ့ႏိုငး်ပဳႏုိငးတယး၈
ပညာေရ့

စနစးကိုေလံလာၾကညးံေတာံ

သူတို႔ဆီက
သူတို႔ငါ့နြစးရြိတယးဆို

ဒီလိုနဲ႔ပဲ နြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ အေ်ခတညးလာ

သဵု့ႏြစးပဲ Generalize သငးရတာ က္နးတဲ႓ ႏြစးႏြစးကို လဵု့ဝ Specialize

လုိကးတာ၈ စာအုပးထဲကသီအိုရီဟာ အလုပးခင
ျ းထဲေရာကးတဲံအခ္ိနးမြာ

သငးရတယး၈ Structure ပိုငး့ဆိုလည့း သီ့သနး႔ Thermodynamic

အာ့လဵု့နီ့နီ့ေပ္ာကးပ္ကးသျာ့ပါတယး၈

ပိုငး့ဆိုလညး့ သီ့သနး႓ ချဲထုတးပစးလိုကးတယး၈ Structure သမာ့

အာ့လဵု့ကိုမဆိုလိုပါ၈

ကၽျနးေတားတို႔ အာ့လဵု့သိေနတဲံသီအိုရီနဲ႔ လကးေတျ႔ထပးတူမက္ႏိုငး

ကလညး့ သူ႔အပိုငး့ကို လဵု့ဝႏိႈကးႏိႈကးခၽျတးခၽျတး သိတယး၈

ဘူ့ဆိုတဲံအ်မငးကို

ေတားေတားလညး့

လကးကိုငးထာ့်ပီ့ေတာံပဲ

လုပးလာလိုကးတာ

စာဖတးအာ့ေကာငး့တယး

သူ႔ကိုတ်ခာ့အပိုငး့

လိုတစးေပ ပိုတစးေပေခတးက တကးမလာေတာံဘူ့၈ ကၽျနးေတားတို႔

သျာ့ေမ့ သူဘာမြမသိဘူ့၈ ေက္ာငး့်ပီ့သျာ့ရငးလညး့ Structure ပိုငး့

အငးဂ္ငးနီယာမြာ

ကိုပသ
ဲ ျာ့ရတယး

ဘာပဲလုပးလုပး

အေရ့ပါပါတယး၈
ကၽျနးေတားတို႓နုိငးငဵက

တိက္မႈေပါံေနား

ကၽျနးေတားဒီလို
အလုပးရဵုေတျက

Precision

က

Mechanical

ေတျအမ္ာ့ၾကီ့

ဆို်ပီ့မရိြဘူ့

အဲဒါကို

သူ႔ရဲ႔

Mechanical

ဘာလို႔မလုပးႏိုငးလဲဆိုေတာံ

Branch

Specialist

ေက္ာငး့ကသငးေပ့လုိကးတဲံ

ချဲပစးလိုကးတယး ဒီလိုနဲ႔ အလုပးထဲေရာကးေတာံလညး့ သူတို႔

မြာ

အလုိကး

သီအိုရီကုိ အေကာငးအထညးမေဖားနိုငးလို႔ပါ၈ ဒါက လျယးလာ့ဆိုေတာံ

ေက္ာငး့်ပီ့ခါစပဲ အလုပးရဲ႔အေ်ခအေနကို အသာ့မက္ခ္ငး မက္မယး

မလျယးလြပါဘူ့၈

သူလုပးရမဲ႔ အပိုငး့နဲ႔ဆိုငးတာကိုေတာံ ကၽျမး့ကၽျမး့က္ငးက္ငးသိတယး၈

ဘာလို႔လဲဆိုေတာံ

ေက္ာငး့မြာကတညး့က

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

စကးရဵုေတျတိုငး့ကလညး့
လုပးတယး

Research

သူတို႔ခုလုပးေနတာကို

သီ့သနး႓ထာ့်ပီ့ တကယးံ

ေခတးမီႏုိငးငဵ်ဖစးခ္ငးတယးဆိုရငး

အဆငးေ်ပ်ပီ့ေရာမဟုတးဘူ့ စနစးေ်ပာငး့ပါ

ကၽျနးေတားတို႔

ဘာညာပဲလုပးေနမြာလာ့၇

ဘာကို

ဒါကိုသာေစာငးံေနရငး

သီအိုရီန႔ဲ ကျာတာကို ဘယးလိုနီ့ေအာငးလုပးမလဲဆို်ပီ့ Optimization ကၽျနးေတားတို႔ေရြ႔ကိုသျာ့ရမြာမဟုတးေတာံဘူ့၈
လုပးတယး၈ ဒီေတာံ သူတို႔ဆီကထုတးတဲံ စကးေတျရဲ႔တိက္မႈေတျက ဒီေတာံအာ့လဵု့
လညး့ ေကာငး့လာတယး၈

ေက္ာငး့ဆငး့စဆိုေပမယးံ

ကိုယးံနညး့ကိုယးဟနးနဲ႓

ခ္ကး်ခငး့ အပိုငး့တစးခုကိုပဲ

ေရျ့ခ္ယးပါ၈

အလုပးန႔ဲ ေနသာ့က္သျာ့တယး ဒီကေနဆနး့သစးမႈေတျ ရိြလာတယး တစးခုကိုပဲေရျ့လိုကး်ပီ့
ကိုယးစိတးဝငးစာ့တဲံ

ကိုယးစိတးဝငးစာ့မယးံ

ကိုယးစိတးဝငးစာ့တဲံ

ၾကိဳ့စာ့ေစခ္ငးပါတယး၈
အပိုငး့ကို

ေရျ့်ပီ့ရြာပါ၈

အပုိငး့ေလ့

အလုပးရြာရငးလဲ
ဒါမြ

ပညာရြငးေတျ ထျကးလာမယး၈ ဒီလိုရြာေတာံ

Research

အလုပးရြာ့ပါ့မြာေပါံ

လို႔ ေ်ပာခ္ငးေ်ပာမယး ဟုတးပါတယး ကၽျနးေတားတို႔ေလာေလာဆယး
အယူအဆအရာရြာ့မြာပါ အတိုကို မၾကညးံပါနဲ႔

ေနာကးရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵ

မႈေတျေပါမ္ာ့လာရငး ဟိုစပးစပးဒီစပးစပး အငးဂ္ငးနီယာေတျ အလုပးမ်ဖစး
နုိငးပါဘူ့၈

Specialist

ေတျကိုပဲ

အလုပးသျာ့ လုပးလဲ Mechanical

လိုအပးလာမယး၈

ႏုိငးငဵ်ခာ့မြာ

ဆိုတာၾကီ့နဲ႓ သျာ့ရြာမြာထကး

ကိုယးဝါသနာပါတဲံ Specialist ကိုသာကၽျမး့က္ငးမယးဆိုရငး လျယးကူ
ပါတယး၈
သီအိုရီ ကို ကၽျမး့က္ငးပိုငးနုိငးထာ့တဲံသူတစးေယာကးဟာ ဘယးအရာ
မဆို

သူ႔ဘာသာရပးနဲ႔ပတးသကးလာရငး

အတတး်မနးတယး၇

မိမိဘာသာတီထျငး ဆနး့သစးနုိငးတယး၈
ကၽျနးေတားတို႔

ကၽျနးေတားတို႔
ကာကျယးတဲံ

Law

ပညာရြငးေတျကို

်မနးမာအငးဂ္ငးနီယာေတျခမ္ာေတာံ

မငး့

လညး့

ႏုိငးငဵအေနနဲ႔လညး့
လိုဟာမ္ိဳ့ေတျ

ေပ၍ေပါကးသငးံ်ပီ၈

တနးဖို့ထာ့တတးလာမယး၈

လိုရာသဵု့

ပညာရြငးေတျကို

အငးဂ္ငးနီယာေတျကို

ဘကးစဵုသဵု့စကးရုပးေတျလို

သေဘာမထာ့ပဲ

Mechanical နဲ႔်ပီ့လာတာပဲ ဒါေလ့ေတာငးမသိဘူ့လာ့ မငး့ ဒါလညး့

သီ့သနး႔

သငးဖူ့တာပဲ သိရမယး စတာေတျနဲ႔ လဵု့လညးပတးလညး လုိကး်ပီ့ေတာံ

ကၽျနးေတားတို႔နုိငးငဵမြာ Research ပိုငး့တို့တကးလာ်ပီ့ တိုငး့်ပညးရဲ႔

အလုပးရြငးကလည့း
သိရမယးဆို်ပီ့

ဒီအပိုငး့ဆို

Mechanical

ခုိငး့ခ္ငးတာကိုခိုငး့တယး

အငးဂ္ငးနီယာကို

စနစးကိုသာသဵု့သငးံပါ်ပီ၈

မငး့အာ့လဵု့

နညး့ပညာတို့တကး

ဒီအခ္ိနးမြာ

သငးလာတာ

ကၽျနးေတားတို႔ အငးဂ္ငးနီယာေတျ အေနနဲ႔ကလညး့ ကိုယးံကိုကိုယး

အေ်ပာခဵရ်ပနးေရာ

ဘကးစဵုသဵု့စကးရုပးေတျပဲ အာ့လဵု့ ငါအကုနးသိတယးဆို်ပီ့ အကုနး

အဲလိုေတျနဲ႓

ေစားကာ့မြာပဲ၈

ဒီအခ္ိနးမြာ အငးဂ္ငးနီယာေတျဟာ ႏုိငးငဵအတျကး အရမး့ အေရ့ပါေန

Generalize
Specialist

မလုပးဘဲ၇

လာမြာပါ၈

ဒါမြသာ

ပဲ

နဲ႔မကိုကးေတာံ မငး့တို႔ဘာမြမသိဘူ့ ဆို်ပီ့
အလုပးရြငးကလညး့

Specialist

ဒါမြသာ

တီထျငးမႈေတျရိြလာမြာပါ၈

ကိုယးကိုယးတုိငး

တစးေယာကး်ဖစး

ဝါသနာပါတဲံအပိုငး့ကို

ေအာငးၾကိဳ့စာ့ၾကမယးဆိုရငး

ပါ်ပီ၈ ဘာလို႓လဲဆိုေတာံ ကၽျနးေတားတို႔ နညး့ပညာမရိြလို႔ ဆငး့ရဲ
ေနတာ ဘာေၾကာငးံမြမဟုတးဘူ့၇ ကၽျနးေတားတို႔နုိငးငဵ သယဵဇာတ
ေပါၾကျယးဝတယးဆိုေပမဲံ နညး့ပညာမရိြရငးကုနးမြာပဲ၈ ဒါကို အစို့ရက
တ်ခာ့ကိုေရာငး့လို႔ အ်ပစးတငးလို႔မရဘူ့ ႏိ႓မ
ု ိုဆို တိုငး့်ပညးက ဘာနဲ႔
ရပးတညးမလဲ၈

ဒီေတာံကၽျနးေတားတို႓

အငးဂ္ငးနီယာ

တကယး တိုငး့်ပညးတို့တကးေစခ္ငးတယး၇
လမး့ေပ၍ထျကးႏိုငးငဵေရ့ေတျကို

ညီအကိုေတျ

ေစတနာရြိတယးဆိုရငး

စိတးမဝငးစာ့ပါနဲ႔ဦ့

ကၽျနးေတားတို႔

ဘာသာရပးေတျမြာ ကၽျနးေတားတို႔ ထူ့ခၽျနး်ပီဆိုရငး ဒါကလညး့ ႏုိငးငဵကို
အက္ိဳ့ရြိေစတာပါပဲ၈ ကၽျနးေတားတို႔တကယးလိုအပးေနတာ အခုခ္ိနးမြာ

ကၽျနးေတားတို႓ နုိငးငဵရ႔ဲ နညး့ပညာ တို့တကးမႈဟာ အရိြနးအဟုနး

ပညာရြငးေတျပါ နယးပယးအရပးရပးကေန ထူ့ခၽျနးတဲ႓ ပညာရြငးေတျပါ၈ ်မငးံတကးလာမြာပါ၈ ဒီေတာံ ဘာကမေကာငး့ဘူ့၇ ဟိုဟာကမဟုတး
အဓိကက္တာကေတာံ

အငးဂ္ငးနီယာေတျေပါံ

ေသ့ဘူ့၇

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

ပညာေရ့က

ဘာလဲ

လိုအပးေတျရြိေနေသ့တယး

www.myanmarengineer.org

စသညး်ဖငးံ

်ငငး့ခုနးမေနေတာံပဲ

ကၽျနးေတားတို႔

ကိုယးပိုငး

လုပးေဆာငးခ္ကးေလ့ေတျကို ထုတးသဵု့်ပီ့ မိမိဘာသာ လမး့ေဖာကး
ၾကိဳ့စာ့ၾကမယးဆိုရငး တိုငး့်ပညးအတျကး တကယးံကို အာ့ကို့

1x8+1=9

ေလာကးတဲံသူေတျ ်ဖစးလာမြာပါ၈ လမး့ေပ၍တကး နုိငးငဵေရ့လုပးေနတဲံ

12 x 8 + 2 = 98

အငးဂ္ငးနီယာတစးေယာကးထကးစာရငး ကၽျနးေတားကေတာံ ကိုယးံကို

123 x 8 + 3 = 987

ကိုယး ထူ့ခၽျနးေအာငး ပညာရပးပိုငး့ေအာငး်မငးေအာငး ၾကိဳ့စာ့ေနတဲံသူ

1234 x 8 + 4 = 9876

ကို ပိုေလ့စာ့ပါတယး၈

12345 x 8 + 5 = 987 65

ဘာေၾကာငးံလဲဆိုေတာံ သူကသာ တကယးတမး့ တိုငး့်ပညး
ကို တုိ့တကးေစႏိုငးလို႔ပါပဲ၈

123456 x 8 + 6 = 987654

ဒါကလဲ အမ္ိဳ့သာ့ႏုိငးငဵေရ့တစးခု

ပါပဲ၈ ကၽျနးေတားတို႔ အာ့လဵု့ ်ဖစး်ပီ့တာေတျကို အ်ပစးတငးေနေတာံ

1234567 x 8 + 7 = 9876543

လဲ ်ပီ့မြာမဟုတးေတာံဘူ့ ဂ္ာေအ့သူ႔အေမရိုကးဆိုသလို်ဖစးေနမြာပါ၈

12345678 x 8 + 8 = 98765432

ဒီေတာံ

ကိုယးပိုငးအစျမး့အစနဲ႓ပဲ

ၾကိဳ့စာ့လုိကးၾကပါစို႓၈

အာ့လဵု့

123456789 x 8 + 9 = 987654321

တကးညီလကးညီနဲ႔ ဝိုငး့်ပီ့ခ္ီမ,မယးဆိုရငး တိုငး့်ပညးလညး့ တကယး
တို့တကးလာမြာ်ဖစးတယးလို႔
နိဂဵု့ခ္ဳပးအပးပါတယး၈

ကၽျနးေတားံအ်မငးေလ့ကို

1 x 9 + 2 = 11

တငး်ပရငး့

12 x 9 + 3 = 111

ဒါေလ့က ကၽျနးေတားံခဵယူခ္ကးေလ့ ်ဖစးလို႔

123 x 9 + 4 = 1111

မြာ့ႏုိငးပါတယး၈ မြာ့ခဲ႔မယးဆိုရငးလညး့ မ်ပညးံတဲံ အုိ့တစးလဵု့ရဲ႔
ေဘာငးဘငးခတးသဵအ်ဖစးသာ

သတးမြတးေပ့ၾကပါလို႔

1234 x 9 + 5 = 11111

ေ်ပာခ္ငး

12345 x 9 + 6 = 111111

ပါတယး ခငးဗ္ာ၈

123456 x 9 + 7 = 1111111

်မနးမာႏိုငးငဵ စကးမႈပညာတို့တကးေစခ္ငးလ္ကး

1234567 x 9 + 8 = 11111111

်ပညးံ်ဖိဳ့

12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111
1x1=1

9 x 9 + 7 = 88

11 x 11 = 121

98 x 9 + 6 = 888

111 x 111 = 12321

987 x 9 + 5 = 8888

1111 x 1111 = 1234321

9876 x 9 + 4 = 88888

11111 x 11111 = 123454321

98765 x 9 + 3 = 888888

111111 x 111111 = 12345654321

987654 x 9 + 2 = 8888888

1111111 x 1111111 = 1234567654321

9876543 x 9 + 1 = 88888888

11111111 x 11111111 = 123456787654321

98765432 x 9 + 0 = 888888888

111111111 x 111111111 = 12345678987654321

စာမ္ကးႏြာ(၀၄) မြ အေ်ဖလကးကိုငးဘီ့ တစးပတးလြညးံလြ္ငး နာရီလကးတဵမြာ ှ ႏြငးံ ဿ ၾကာ့တျငး ညႊနး်ပေနမညး၈

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ေဟာ… သူမသညး သူ႓ကုိ လြမး့ၾကညး႓ေန်ပနး်ပီ၈
သူမအၾကညး႓ေတျကုိ သူ သိသညး၈
သူမအၾကညး႓ေတျကုိ သူ နာ့လညးသလုိလုိရြိသညး၈
သူ႓အေတျ့ထဲ၉လညး့ ေတားေတားရတ
ဲ ဲ႓ ေကာငးမေလ့ပဲဟု ေတျ့လုိကးမိသညး၈

ထုိေန႓က

သူ

ေက္ာငး့သုိ႓

အေစာၾကီ့ေရာကးလာခဲ႓သညး၈

အေ်ခခဵပညာအထကးတနး့ေက္ာငး့မ္ာ့

သငးၾကာ့မႈ၇

သငးယူမႈ

စျမး့ရညး်ပိဳငးပဲျအတျကး အစမး့ေလ႓က္ငး႓ရနး သူတုိ႓တစးဖဲ႓လ
ျ ုဵ့ ေက္ာငး့သုိ႓ ေစာလာရမညး်ဖစး်ပီ့ သူက အေစာဆုဵ့ ေရာကးေန်ခငး့်ဖစးသညး၈
ဓာတုေဗဒလကးေတျ႓စမး့သပးမႈတစးခုကုိ

သူတုိ႓

ေလ႓က္ငး႓ၾကမညး်ဖစးေသားလညး့

သူ

ေက္ာငး့သုိ႓

ေရာကးေသာအခါ

လကးေတျ႓ခနး့မ္ာ့

တဵခါ့မဖျငး႓ေသ့ေပ၈ ထုိ႓ေၾကာငး႓ ေက္ာငး့ေဆာငး ဆငးွငးေအာကး ေလြကာ့ထစးတျငး ထုိငးရငး့ သူ ေတျ့ခ္ငးရာ ေလြ္ာကးေတျ့ေနမိသညး၈
မၾကာခငးမြာပငး သူ႓အနာ့သုိ႓ ေကာငးမေလ့ႏြစးေယာကး၇ ေကာငးေလ့တစးေယာကး ေရာကးလာသညး၈ ေကာငးမေလ့ႏြစးေယာကးထဲမြ တစးဦ့မြာ
သူမ ပငး်ဖစးေလသညး၈
သူတုိ႓အာ့လုဵ့က

်ပိဳငးပျဲွငးရနး

ေရျ့ခ္ယးခဵထာ့ရေသာ

တစးဖဲျ႓တညး့သာ့မ္ာ့

်ဖစးၾကသညး႓အ်ပငး

စာသငးခနး့တစးခနး့တညး့

သာ့မ္ာ့လညး့ ်ဖစးၾကသညး၈
― တဵခါ့လဲ မဖျငး႓ေသ့ဘူ့...”
ထုိသုဵ့ေယာကးက ေ်ပာေ်ပာဆုိဆုိႏြငး႓ သူ႓ နဵေဘ့တျငး အသီ့သီ့ွငးထုိငးၾကသညး၈
― ေရာကးေနတာ ၾကာ်ပီလာ့…”
သူမက သူ႓ကုိ ေမ့သညး၈
― မၾကာေသ့ပါဘူ့ဟာ…”
သူက အ်ပဳဵ့ႏြင႓း ်ပနးေ်ဖလုိကးသညး၈
စကာ့နညး့ေသာ သူ သညး အခ္ိနးေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ ခပးတညးတညးေနတတးေသားလညး့ တ်ခာ့သူမ္ာ့ႏြငး႓ စကာ့ေ်ပာသညးံ
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

အခါ ်ပဳဵ့်ပီ့ ်ပနးေ်ပာေလ႓ရြိသညးမြာ သူ႓ပုဵစဵပငး်ဖစးသညး၈

ေနာကးမြေရာကးလာေသာ ထုိသုဵ့ေယာကးသညး စကာ့တတျတးတျတးေ်ပာေနၾက

သညး၈

သူ ကေတာ႓ စကာ့ွငးမေ်ပာဘဲ ေဘ့မြသာ နာ့ေထာငးေနမိသညး၈

ႏြစးေယာကး

လာေနသညးကုိ

တစးေယာကးတျနး့ထုိ့ရငး့

လြမး့်မငးလုိကးရ၌၈

စကာ့တေ်ပာေ်ပာ

ခဏအၾကာတျငးေတာ႓ သူတုိ႓အဖျဲ႓ထဲမြ အ်မျာညီအစးကုိ

ေက္ာငး့ဂိတးေပါကးမြာကတညး့က

ေလြ္ာကးလာၾကသညး၈

အ်မျာညီအစးကုိႏြစးေယာကးသညး

ေလြကာ့ထစးမြာ

ထုိငးေနေသာ

တစးေယာကးႏြငး႓

သူတုိ ႓အာ့လုဵ့၌အၾကညး႓က

မတုိငးပငးရဘဲ အ်မျာႏြစးေယာကးကုိ ၾကညး႓ေနမိၾကေလသညး၈ အ်မျာႏြစးေယာကးသညး သူတုိ႓ႏြင႓း ်ပိဳငးပျွ
ဲ ငးရမညး႓ တစးဖျဲ႓တညး့သာ့မ္ာ့ ်ဖစးၾက
ေသားလညး့ သူတုိ႓ႏြင႓း တစးခနး့တညး့သာ့မ္ာ့ေတာ႓ မဟုတးၾကေပ၈
― အဲဒီအ်မျာႏြစးေယာကးက ခ္စးစရာေလ့ေတျေနား…”
သူမ ထဵမြ စကာ့လုဵ့တခ္ိဳ႓ ထျကးလာသညး၈ သူမကုိ လြညး႓မၾကညး႓ဘဲ သူ ်ပဳဵ့လုိကးပါသညး၈ ေထျေထျထူ့ထူ့ ခဵစာ့မိသညးေတာ႓ မရြိ၈
သူမ၌သူငယးခ္ငး့ေကာငးမေလ့က သူမကုိ ပီတီတီႏြငး႓ ၾကညး႓်ပီ့ ေနာကးလုိကးသညး၈
― ဘာလဲ… နငးက သူတုိ႓ကုိ ၾကိဳကးလုိ႓လာ့…”
သူမက ေခါငး့ကုိ ်ဖညး့်ဖညး့ခ္ငး့ ခါယမး့ရငး့…
― ၾကိဳကးစရာလာ့ဟ… ၾကိဳကးခ္ငး့ၾကိဳကး * * * ကုိပဲ ၾကိဳကးမြာေပါ႓…”
ရုတးတရကးၾကီ့ ေ်ပာခ္လုိကးေသာ သူမ၌ စကာ့အဆုဵ့၉ ေလ့ေယာကးလုဵ့ တဒဂၤမြ္ တိတးဆိတးသျာ့ၾကေလသညး၈ သူသညးလညး့
ပါ့စပးအေဟာငး့သာ့…၈ သူမ၌ႏႈတးခမး့အစုဵမြ ထျကးလာေသာ နာမညးသညး သူ႓နာမညး ်ဖစးေနပါေရာလာ့၈
ဘာ်ပနးေ်ပာလုိ႓ ေ်ပာရမညးမြနး့မသိသလုိ ဘာလုပးလုိ႓ လုပးရမညးမြနး့လဲ မသိ၈
ဟနးေဆာငး်ပဳဵ့လုိကးကာ

သူမကုိ

ၾကညး႓လုိကးသညး၈

သူမကေတာ႓

သူ႓ကုိ

မၾကညး႓၈

စက၎နး႓အနညး့ငယးအၾကာမြ ဟနးကုိယး႓ဖ႓ႏ
ုိ ြင႓း သူ
ေ်မ်ပငးမြ

သူမေ်ခအစုဵကုိသာ

သူမၾကညး႓ေန

သေယာငးရြိသညး၈ ရုတးတရကး တိတးဆိတးသျာ့ေသာ ပတးွနး့က္ငးကုိ သူမ၌ သူငယးခ္ငး့ေကာငးမေလ့က အလုိကးသိစာျ ေဖာကးခဲျပစးလုိကး
သညး၈
― နငးကလဲ ေ်ပာလုိကးရငး ဇျတး… ဟုိမြာ ရြကးေန်ပီ… မ္ကးႏြာၾကီ့ကုိ ရဲလုိ႓…”
ရယးရယး်ပဳဵ့်ပဳဵ့ႏြငး႓ သူမသူငယးခ္ငး့ေကာငးမေလ့က သူမပခုဵ့ကုိ ပုတးရငး့ ဟာသလုပးပစးလုိကးသညး၈ သူ ကေတာ႓ ်ပဳဵ့ရုဵကလျ၊
ဲ ဘာမြ
မေ်ပာတတး၇ မလုပးတတးေတာ႓ပါ၈
― နငးက ေပါကးကရေတျ လာေမ့တာကုိ့ဟဲ႓…”
သူမက သူမသူငယးခ္ငး့ကုိ ်ပနးေငါကးသညး၈ ရြကးရမး့ရမး့်ခငး့ဆုိတာ သညးလုိမ္ိဳ့လာ့ သူမသိပါ၈
― နငးကလဲ အေစာက ေ်ပာေရာေပါ႓… ငါေ်ပာေပ့မြာေပါ႓… မဟုတးဘူ့လာ့ ေယာကးဖ…”
သူမႏြင႓း ပါလာေသာ သူငယးခ္ငး့ေကာငးေလ့က သူ႓ကုိ လြမး့ေ်ပာသညး၈ ထုိေကာငးေလ့က သူမႏြငး႓ ေမာငးႏြမွမး့ကျဲေတားစပးသလုိ
သူ ႏြငး႓လဲ ရငး့ႏီြ့ပါသညး၈
― ေအ့ပါကျာ… ငါ စဥး့စာ့ေပ့ရမြာေပါ႓…”
သူ က အလုိကးတသိ ်ပနးေ်ဖလုိကးရငး့ အ်ပဳဵ့ႏြငး႓အတူ သူတုိ႓ထဵမြ မ္ကးႏြာလႊဲလုိကးသညး၈
ထုိအခိုကး အ်မျာႏြစးေယာကး သူတုိ႓နာ့ ေရာကးလာသ်ဖငး႓ ႏႈတးဆကးသဵ၇ စကာ့ေ်ပာသဵမ္ာ့ ဆူညဵသျာ့ၾကသညး၈ သူ႓အေတျ့ထဲ၉ေတာ႓
အေတျ့ေပါငး့စုဵ ရႈပးယြကးခတးေနေတာ႓သညး၈ အေတျ့မ္ာ့တတးေသာ သူ သညး သူမေၾကာငး႓ ပုိ၊ပငး အေတျ့မ္ာ့ရ်ပီ၈ သညးလုိ စကာ့မ္ိဳ့ကုိ
သူမ ဘာလုိ႓ ေ်ပာရသလဲ၈

အတညးသေဘာလာ့၈ စေနာကးသညး႓ သေဘာလာ့၈ သူ သညး စာသငးခနး့ထဲ၉ေရာ၇ မညးသညး႓ေနရာ

တျငးမဆုိ ေနာကးေ်ပာငးတတးသညး႓သူမ္ိဳ့ မဟုတးသလုိ သူမသညးလညး့ စေနာကးတတးသညး႓ မိနး့ကေလ့မ္ိဳ့ မဟုတးမြနး့ သူသိသညး၈
ေနာကး်ပီ့

သူက

သူလညး့ ်ဖစးသညး၈

မိနး့ကေလ့မ္ာ့ႏြငး႓

တရငး့တႏြီ့

စေနာကး

သညးလုိဆုိလြ္ငး အတညးမ္ာ့လာ့၈

ေနထုိငးတတးသူမဟုတးသလုိ

စကာ့နညး့သူ၇

အရြကးအေၾကာကးၾကီ့

သုိ႓ေသား ခ္စးစကာ့၇ ၾကိဳကးစကာ့ေ်ပာ်ခငး့ဟူသညး ေယာက္းာ့ေလ့ကသာ

မိနး့ကေလ့ကုိ ေ်ပာရုိ့ထုဵ့စဵရြိသညး မဟုတးေလာ၈
သညးအရာေတျ ထာ့ဦ့၈ မိမိမြာေရာ သူမ တကးမကးေလာကးစရာ ဘာအရညးအခ္ငး့မ္ာ့ ရြိေနသလဲဟု သူ ်ပနးဆနး့စစးၾကညး ႓သညး၈
သူ႓အေနႏြင႓ေ
း တာ႓ ဘာမြ္ရြိသညးမထငးပါ၈ သူသညး ရုပးဆုိ့လျနး့သူမဟုတးေသားလညး့ ေခ္ာေမာခနး႓ညာ့သညး႓ ေယာကး္ာ့ေလ့စာရငး့ထဲတျငး
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

မပါသညးကေတာ႓ေသခ္ာသညး၈ ်ဖဴွငး့ေသာ အသာ့အရညးေၾကာငး႓သာ သူ ရုပးဆုိ့လျနး့သူ စာရငး့ထဲ မေရာကးခဲ႓်ခငး့်ဖစးႏုိငးသညး၈
ဤအရာႏြင႓း ဆနး႓က္ငးဘကး သူမကေတာ႓ သူတ႓အ
ုိ ထကးတနး့ေက္ာငး့မြာ ေခ္ာေမာလြပသညး႓ စာရငး့ထဲ အပါအွငး်ဖစးေၾကာငး့ သူ
သိသညး၈ သညးလုိဆုိ ေက္ာငး့စာအရာမြာေရာ…၈
သူသညး ေက္ာငး့စာအရာမြာ ေတားလျနး့၇ ထကးလျနး့သညးမဟုတးေၾကာငး့ သူ႓ကုိယးသူ ယူဆသညး၈ အေတားမ္ာ့မ္ာ့၌ အထကးတျငး
ေနေလ႓ရြိေသားလညး့ ထိပးထိပးၾကဲအဆငး႓ေတာ႓ မဟုတးပါ၈
သူမကေတာ႓ နိမ႓က
း ္သညး႓အဆငး႓ထဲမြာ မပါသလုိ စာေတားသညး႓ အဆငး႓ထဲတျငးလညး့ မပါေပ၈ သူ၌မိဘမ္ာ့သညး ႏြစးဦ့လုဵ့
ွနးထမး့မ္ာ့်ဖစးၾကသညးမုိ႓ တနးဖုိ့ၾကီ့သညး႓ အသုဵ့အေဆာငးပစၥညး့မ္ာ့လညး့ သူ မသုဵ့စျဲနုိငးေပ၈ တစးခုရြိသညးက သူ သညး သူ၌ အေနအထုိငး
ေသွပးမႈေၾကာငး႓ လူေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့၌ ယုဵၾကညးမႈကုိ ရယူႏုိငးေၾကာငး့ေတာ႓ သူသိသညး၈ သူသညး ထငးထငးေပ၍ေပ၍မေနတတးသလုိ
စကာ့နညး့ေသားလညး့ သူႏြငး႓ ေပါငး့သငး့ဆကးဆဵဖူ့သူတုိငး့ သူ႓ကုိ ခငးမငးသျာ့ေလ႓ရြိသညးေတာ႓ မြနးပါသညး၈
ေနာကးဆုဵ့ေတာ႓ သူမ ႏြစးသကးေလာကးစရာ အရညးအခ္ငး့မ္ိဳ့ သူ႓တျငး မရြိဟု သူ႓ကုိယးသူ သုဵ့သပးလုိကးသညး၈
ထုိေန႓တစးေန႓လုဵ့ ထုိသတငး့စကာ့ ပ္ဵ႓ႏ႓သ
ြဵ ျာ့မလာ့ သူ စုိ့ရိမးေနမိေသ့သညး၈
သုိ႓ေသား ေလ့ေယာကးသာ သိေသာ ထုိကိစၥသညး ကာယကဵရြငးမ္ာ့ ွမး့တျငး့၉သာ ပုနး့လြ္ိဳ့ကျယးေပ္ာကးသျာ့ဟနး ရြိေပသညး၈
ထုိေန႓က အိမး်ပနးေရာကးေသာအခါ ဗီရုိထဲမြ အမြတးတရပစၥညး့တစးခုကုိ သူ ရြာေဖျထုတးၾကညး႓မိေသ့သညး၈ မႏြစးတုနး့က ေႏျရာသီ
ေက္ာငး့မပိတးခငး အတနး့ပုိငးဆရာမက သူတုိ႓အာ့လုဵ့ကုိ ေပ္ားပျဲရႊငးပဲျတစးပျဲ က္ငး့ပေပ့ခဲ႓သညး၈ ပါဆယးဂိမး့ကစာ့ၾကသလုိ ေက္ာငး့သူ၇
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ အခ္ငး့ခ္ငး့ လကးေဆာငးပစၥညး့ေလ့ေတျ လဲလြယးသညး႓ ပျဲလညး့ပါသညး၈
ထုိေန႓က

ထူ့ဆနး့စျာပငး

သူ

လကးေဆာငးေပ့ရမညး႓

ေက္ာငး့သူမြာ

သူမ

်ဖစးေနခဲ႓သလုိ

သူမ

လကးေဆာငးေပ့

ရမညး႓ ေက္ာငး့သာ့မြာလညး့ သူ ်ဖစးေနခဲ႓သညး၈ မဲႏြစးခါ ႏႈိကးရသညး်ဖစးေသားလညး့ ဘာေၾကာငး႓ တုိကးဆုိငးစာျ ပငး သူႏြငး႓ သူမတုိ႓
ႏြစးေယာကးသာ အ်ပနးအလြနး ်ဖစးေနခဲ႓ သလဲ သူ သေဘာမေပါကးခဲ႓ပါ၈

ကဵတရာ့၌ ထူ့ဆနး့ေသာ ဖနးတီ့ေစစာ့မႈတစးခုပငး ်ဖစးပါလိမး႓မညး၈

သူက သူမကုိ လကးေဆာငးေပ့ခဲ႓သညးမြာ ရုိ့ရုိ့ဗလာစာအုပးတစးအုပးသာ်ဖစး်ပီ့ သူမထဵမြ သူရရြိခဲ႓သညးကေတာ႓ Writing Pad လြလြေလ့
တစးခု ်ဖစးသညး၈ Writing Pad ၌ ကာဗာတျငးေတာ႓ ခ္စးသူစုဵတတ
ျဲ စးတ၌
ျဲ ၾကညးႏူ့ဖျယး ပုဵလြလြေလ့တစးပုဵႏြငး႓အတူ စာသာ့အခ္ိဳ႓ရြိသညး၈
― To My First Love ― ― ခ္စးဦ့သူသုိ႓” ဟူ၊်ဖစးသညး၈
စာရျကးလြလြေလ့ေတျပါွငးေသာ ထုိWriting Padသညး ရညး့စာ့စာေရ့ရနးသာ အသုဵ့ွငးေၾကာငး့ သူ သေဘာေပါကးသညးမုိ႓ သုဵ့စရာမလုိ
သ်ဖငး႓ ဗီရုိထဲ သညးတုိငး့ထညး႓ကာ သိမး့ထာ့်ဖစးလုိကးသညး၈ ယခုေတာ႓ သူ ထုတးၾကညး႓ေနမိေလ်ပီ၈
― ခ္စးဦ့သူသုိ႓ ဆုိပါလာ့”
သူ တိတးတဆိတးေရရျတးရငး့ Writing Pad ေလ့ကုိ အသာအယာကုိငးကာ ကာဗာမြ ပုဵကုိ စုိကးၾကညး႓ေနမိသညး၈
သူ႓အေတျ့ထဲ နကး်ဖနး ဘာလုပးရငး ေကာငး့မလဲဟု စဥး့စာ့ေနမိသညး၈
ေကာငးမေလ့က အတညးသေဘာႏြငး႓ ေရလာေ်မာငး့ေပ့လုပး်ခငး့လာ့၈ သညးလုိဆုိ သူကေရာ ေကာငးမေလ့ကုိ ရညး့စာ့စကာ့ေ်ပာ
လုိကးရေတာ႓မြာလာ့၈ ေ်ပာလုိကးကာမြ “အဟီ့ ငါက ေနာကးလုိကးတာ” ဟု ်ပနးေ်ပာရငး ဘယးလုိလုပးမလဲ၈
အတညး်ဖစးဖ႓ုိ ရာခုိငးႏႈနး့မ္ာ့ေသားလညး့ သူမကုိ ရညး့စာ့စကာ့ေ်ပာလုိကး၊ သူႏြငး႓ ခ္စးသူရညး့စာ့မ္ာ့ ်ဖစးသျာ့သညး ထာ့ဦ့၇
သူ႓ေခါငး့ထဲ ေမ့ချနး့မ္ာ့စျာ ရြိေနသညး၈ သညးလုိ ခပးေခ္ာေခ္ာလြလြ ေကာငးမေလ့မြာ တ်ခာ့ရညး့စာ့ ရြိေနႏုိငးသလာ့၈
ခ္စးတယးဆုိတာကေရာ ဘာအဓိပၸါယးလဲ၈
ခ္စးသူရညး့စာ့ဆုိတာကေရာ ဘာကုိ ဆုိလုိသလဲ၈
ခ္စးသူရညး့စာ့်ဖစးေတာ႓ေရာ ရုိ့ရုိ့သူငယးခ္ငး့်ဖစးေနတာထကး ဘာမ္ာ့ ထူ့်ခာ့သျာ့မြာလဲ၈
ထုိေန႓ညက ေမ့ချနး့ေပါငး့မ္ာ့စျာ်ဖငး႓သာ သူ အိပးရာွငး်ဖစးခဲ႓ေလသညး၈
သုိ႓်ဖငး႓

တစးရကး်ပီ့

တစးရကး

ေမ့ချနး့မ္ာ့ႏြငး႓သာ

နပနး့လုဵ့ရငး့

ေရြ႓တုိ့ဖုိ႓

မလျယး၇

ေနာကးဆုတးဖုိ႓

ခကးေနေသာ

အေနအထာ့မ္ိဳ့်ဖငး႓ပငး ရကးသတၱတစးပတး ်ပညး႓ခါနီ့လာခဲ႓သညး၈
ယခုတေလာ သူမသညး သူႏြငး႓ ပုိ၊ နီ့ကပးလာသေယာငး ရြိသညးဟု သူထငးသညး၈ ေက္ာငး့ခ္ိနးမ္ာ့တျငး မသိသာေသားလညး့
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

က္ဴရြငးခ္ိနးမ္ာ့တျငး သိသာေစသညး၈ က္ဴရြငး်ဖစးေသာေၾကာငး႓ ေက္ာငး့စာသငးခနး့ကဲ႓သို႓ ေက္ာငး့သာ့ေက္ာငး့သူဦ့ေရ မမ္ာ့သညးေၾကာငး႓
လညး့ ်ဖစးႏုိငးပါသညး၈ သူေရာ သူမပါ အခ္ိနးေစာ်ပီ့ ေရာကးေနႏြငး႓သညး႓အခါမ္ိဳ့မ္ာ့တျငး သူမသညး သူ႓ထဵသုိ႓ လာကာ သခ္ၤာပုစၦာမ္ာ့ကုိ
ရြငး့ခုိငး့်ခငး့မ္ိဳ့၇ ဇီွေဗဒ ရုပးပုဵမ္ာ့ကုိ ကူညီေရ့ဆျခ
ဲ ုိငး့်ခငး့မ္ိဳ့တုိ႓ လုပးလာသညး၈ သူမ၌ သူငယးခ္ငး့အခ္ိဳ႓က သူဆတ
ျဲ ာ လြလဲ မလြဘူ့ဟု
ေွဖနးၾကေသားလညး့၇ သူကုိယးတုိငးကလညး့ သူဆေ
ျဲ သာ ပုဵမ္ာ့မြာ အ်ခာ့သူမ္ာ့ဆျေ
ဲ သာ ပုဵထကး ထူ့်ခာ့်ပီ့ လြပေနဟနးမရြိေၾကာငး့
လကးခဵေသားလညး့ သူမကုိ ကူညီေပ့ေနရသ်ဖငး႓ စိတးထဲ ပီတိတစးခုလုိ ခဵစာ့မိေလသညး၈
သုိ႓ေသား သူႏြငး႓ သူမသညး ေလာေလာဆယး သူငယးခ္ငး့မ္ာ့သာ ်ဖစးၾကပါသညး၈
သူ ဆကး၊ စဥး့စာ့မိ်ပနးသညးက ခ္စးသူရညး့စာ့်ဖစးသျာ့လြ္ငးေကာ ဘာမ္ာ့ ပို်ပီ့ ထူ့်ခာ့သျာ့မြာလဲ ဟူ၊ ်ဖစးသညး၈
သူႏြင႓း

သူမသညး

ခ္စးသူမ္ာ့

်ဖစးသျာ့ၾကသညး်ဖစးေစ၇

ယခုအတုိငး့

သူငယးခ္ငး့မ္ာ့အဆငး႓တျငးပငး

ဆကးရြိေနလြ္ငး်ဖစးေစ

မညးသညး႓အရာမြ္ ထူ့ထူ့်ခာ့်ခာ့ ်ဖစးလာလိမး႓မညးဟု သူ မထငးေခ္၈ စာသငးခနး့တစးခနး့ထဲမြာ စာသငးေနၾကဦ့မညး၇ ေက္ာငး့ဆငး့လြ္ငး
က္ဴရြငးသုိ႓ အတူသျာ့ၾကမညး၇ တစးခါတစးရဵ ထုိငးေနက္ အေအ့ဆုိငးသုိ႓ သျာ့ထုိငးၾကမညး၇ သူမအကူအညီေတာငး့လြ္ငး ဇီွေဗဒပုဵမ္ာ့ ေရ့ဆျဲ
ေပ့ေနဦ့မညး၇ မညးသညး႓အရာမြ္ ေ်ပာငး့လဲသျာ့လိမး႓မညးမဟုတးဟု သူ ထငးသညး၈ သညးလုိဆုိလြ္ငး အခုအတုိငး့ ဆကးေနတာကသာ
ပုိေကာငး့ဦ့မညးဟုလညး့ သူေတျ့လုိကးသညး၈
― ဟိတးေကာငး… ဘာေတျ စဥး့စာ့ေနတာတုနး့ဟ…”
ရုတးတရကး သူ၌ေက္ာ်ပငးကုိ ပုတး်ပီ့ သူငယးခ္ငး့တစးေယာကး သူ႓ေဘ့နာ့မြာ ွငးထုိငးလာသညး၈
ေက္ာငး့မုန႓စ
း ာ့ဆငး့ခ္ိနး ကုနးခါနီ့်ပီ ်ဖစးသ်ဖငး႓ သူ႓ေဘ့နာ့မြာ ထုိငးေနက္ သူငယးခ္ငး့ ်ပနးေရာကးလာ်ခငး့်ဖစးသညး၈
ထုိတစးေယာကးသညး

သူ၌အထကးတနး့ေက္ာငး့သာ့ဘွတစးေလြ္ာကးလုဵ့

အခငးမငးဆုဵ့၇

အရငး့ႏြီ့ဆုဵ့

ေပါငး့သငး့လာခဲ႓သညး႓

သူငယးခ္ငး့လညး့ ်ဖစးသညး၈
― မုန႓ဆ
း ုိငးသျာ့တာလာ့…”
သူက ေမ့လုိကးသညး၈
― လူရြငး့တဲ႓ ေနရာမြာ အၾကဵသျာ့ထုတးေနတာကျ…”
သူငယးခ္ငး့က ်ပနးေ်ဖသညး၈
― ေဟ… ဘာအၾကဵတုနး့ဟ…”
― ဘာအၾကဵရမလဲ… ရညး့စာ့စာေရ့ဖုိ႓ေလ… အခု အၾကဵရခဲ႓်ပီ… ခ္ေရ့ဖုိ႓ပဲ က္နးေတာ႓တယး… ဟဲ..ဟဲ…”
ရုတးတရကးၾကီ့ ဆုိလာေသာ သူငယးခ္ငး့၌စကာ့ေၾကာငး႓ ေခတၱမြ္ သူ ေၾကာငးအမး့အမး့ ်ဖစးသျာ့သညး၈
ထုိ႓ေနာကးမြ သိခ္ငးစိတး်ဖငး႓ ေမ့လုိကး၌၈
― ဘယးသူ႓ကုိ ေပ့မလုိ႓တုနး့… မငး့က…”
― မြနး့ၾကညး႓ေလကျာ… ဘယးသူ်ဖစးႏုိငးမလဲ…”
သူငယးခ္ငး့က လျယးအိတးထဲက ေဘာပငးႏြငး႓စာအုပးကုိ ထုတးရငး့ သူ႓ကုိ ်ပနးမၾကညး႓ဘဲ ေ်ဖသညး၈
သူ၌ ရငးထဲ၉ တစးစုဵတစးခုကုိ ေတျ့ပူလုိကးမိသညး၈
― * * * * မ္ာ့လာ့ကျ… ဟုတးလာ့…”
သူသညး စို့ရိမးစိတးတစးွကး်ဖငး႓ သူမ၌ နာမညးကုိ တစးလုဵ့ခ္ငး့ေရရျတးရငး့ ေမ့လုိကးမိသညး၈ သူငယးခ္ငး့်ဖစးသူက သူ႓ကုိ ်ပဳဵ့်ပီ့
ၾကညး႓ကာ…
― ဟဲဟဲ… မငး့ သိပးေတားတဲ႓ ေကာငးဘဲကျ… ေဗဒငးဆရာ လုပးပါလာ့…”
ဟု ်ပနးေ်ဖလုိကးရာ သူ႓ရငးထဲ၉ အမ္ိဳ့အမညးမသိေသာ ေွဒနာတစးရပး ွငးေရာကး လႈပးခတးသျာ့ေလေတာ႓၌၈ မြာ့်ပီ… မြာ့်ပီ…၈
ဘာ်ဖစးလုိ႓ သူမအမညးကုိမြ ေရျ့်ပီ့ ေမ့လုိကးမိပါလိမး႓…၈ တ်ခာ့နာမညးကုိ ေမ့ခဲ႓ရမြာ… တ်ခာ့တစးေယာကးေယာကးနာမညးကုိ ေမ့ခဲ႓ရမြာ…
ခုေတာ႓…၈ ယခုတစးခါတျငးေတာ႓ သူ သညး ေလ့လဵထုိငး့မႈိငး့ေသာ သကး်ပငး့ေမာၾကီ့ကုိ သူငယးခ္ငး့မသိေစရနး ရငးထဲ၉ပငး သုိွြကးထာ့လုိကး
ရေလေတာ႓၌၈
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

― ဟဲဟဲ… ေနာကးတာပါကျာ… ၾကိဳကးတာက ၾကိဳကးတာပဲ… ရညး့စာ့စာေပ့ရဲေသ့ဘူ့ကျ… ၾကိဳပဲ ေရ့ထာ့ရမြာ…”
သူငယးခ္ငး့က ရယး်ဖဲ်ဖဲႏြငး႓ ထပးေ်ပာသညး၈
သူကေတာ႓ ်ပဳဵ့်ပလုိကးမိသညးထငးသညး၈
မညးသုိ႓ပငးဆုိေစကာမူ

သူ၌

အခငးဆုဵ့သူငယးခ္ငး့သညး

သူမကုိ

ခ္စးၾကိဳကးေနသညးဟု

ွနးခဵလုိကးသညးမဟုတးပါေလာ၈

ဤသညးလညး့ ကဵတရာ့၌ ဆနး့ၾကယးေသာ လြညး႓စာ့ခ္ကးတစးခုပငး ်ဖစးပါလိမး႓မညး၈ သူ၌ ေရြ႓ဆကးမညး႓ ေ်ခလြမး့မ္ာ့သညးလညး့ ေနရာတျငး
ပငးတုဵ႓ေႏြ့ေွွါ့သျာ့ေခ္ေလ်ပီ၈ ထုိေန႓က စာသငးခ္ိနးအာ့လုဵ့ကုိ စိတးမပါစျာ်ဖငး႓ ေက္ား်ဖတးခဲ႓မိသညး ထငးသညး၈
သညးလုိႏြင႓း ေက္ာငး့ဆငး့ခ္ိနးေရာကးေတာ႓ သူ ခ္ကးခ္ငး့ ထမ်ပနး်ဖစးပါ၈
ယေန႓ သူ စာသငးခနး့တဵခါ့ကုိ ေသာ႓ခတးရမညး႓အလြညး႓ ်ဖစးေသာေၾကာငး႓ ်ဖစးပါသညး၈
ေက္ာငး့သာ့ေက္ာငး့သူမ္ာ့ တဖျဲဖဲျႏြငး႓ ထျကးချာသျာ့ၾကေသားလညး့ သူ ေနရာမြ မထဘဲ ထုိငးေနလုိကးသညး၈
အာ့လုဵ့ရြငး့သျာ့ၾကေသာအခါ သူ စာ့ပျဲခုဵမ္ာ့ေအာကးရြိ လျယးအိတးမ္ာ့ ထညး႓ရာ အဵမ္ာ့ကုိ လုိကးၾကညး႓သညး၈ တစးစုဵတစးေယာကး
ေယာကး

တစးစုဵတစးခုခု

က္နးခဲ႓မညးစို့၊

်ဖစးသညး၈

အကယး၊

က္နးခဲ႓ပါက

မိမိဘာသာ

သိမး့ထာ့သငး႓လြ္ငး

သိမး့ထာ့ရမညး၇

ဆရာ၇ဆရာမမ္ာ့ထဵ သျာ့အပးႏြဵသငး႓လြ္ငး အပးႏြဵရမညး ်ဖစးပါသညး၈ ထုိသုိ႓ လုိကးၾကညး႓ေနရငး့ မိနး့ကေလ့မ္ာ့ ထုိငးေသာ အတနး့ခုဵတစးခုဵ၌
အဵထဲတျငး အ်ပာေရာငး လကးကုိငးပုွါေလ့တစးထညး က္နးခဲ႓ေၾကာငး့ သူေတျ႓လုိကးသညး၈
တစးေယာကးေယာကး က္နးခဲ႓တာ ်ဖစးလိမး႓မညး၈
သူ သိမး့ထာ့ေပ့လြ္ငး ေကာငး့မလာ့၇ သညးအတုိငး့ ထာ့ခဲ႓လြ္ငးပဲ ေကာငး့မလာ့ ခ္ီတုဵခ္တုဵ စဥး့စာ့ေနခုိကး အခနး့တဵခါ့ွ
အနာ့ ေကာငးမေလ့ တစးေယာကး အေမာတေကာ ေရာကးလာသညး၈
သူမ မဟုတးပါ၈ အ်ခာ့ အတနး့သူ ေကာငးမေလ့တစးေယာကးသာ ်ဖစးပါသညး၈
― ေတားေသ့တာေပါ႓… အခနး့တဵခါ့ မပိတးေသ့လုိ႓…”
ေကာငးမေလ့က ေရရျတးေ်ပာ ေ်ပာရငး့ အခနး့ထဲ ွငးလာသညး၈ သူက ်ပဳဵ့်ပရငး့ စကာ့ဆုိလုိကးသညး၈
― လကးကုိငးပွ
ု ါ က္နးခဲ႓တာလာ့…”
― ေအ့ဟယး…”
သူက စာ့ပျဲခုဵထဲမြ လကးကုိငးပုွါေလ့ကုိ လြမး့ယူလုိကး်ပီ့ သူ႓အနာ့ေရာကးလာေသာ ေကာငးမေလ့ကုိ ကမး့ေပ့လုိကးသညး၈
― ေက့္ဇူ့ပဲဟယး… နငး ရြိေနလုိ႓ေပါ႓… သျာ့ေတာ႓မယးေနား…”
ေကာငးမေလ့က သူ႓ကုိ ်ပဳဵ့်ပ၇ ေက့္ဇူ့စကာ့ဆုိ်ပီ့ ်ပနးလြညး႓ထျကးသျာ့သညး၈
သူ လညး့ အခနး့တျငး့ တစးခ္ကး ေွ႓ၾကညး႓လုိကး်ပီ့ အ်ပငးသုိ႓ ထျကးေတာ႓မညးအ်ပဳ အခနး့်ပဴတငး့ေပါကးမြ လြမး့ၾကညး႓ေနေသာ
အတနး့ပုိငးဆရာမကို လြမး့်မငးလုိကးေလသညး၈ သူ အ်ပငးသုိ႓ ထျကး်ပီ့ ဆရာမကုိ ်ပဳဵ့်ပႏႈတးဆကးလုိကးသညး၈
― ဆရာမ အခနး့လာစစးတာလာ့…”
ဆရာမက သူ႓ကုိ ်ပဳဵ့်ပဳဵ့ၾကီ့ ၾကညး႓ေနသညး၈ ်ပီ့မြ…
― ခုနက ဘာလုပးေနၾကတာလဲ…”
ေၾသား… ဆရာမက အေစာကတညး့က ေရာကးေနတာကုိ့၈
― ဟုိေကာငးမေလ့ လကးကုိငးပုွါက္နးခဲ႓လုိ႓ ်ပနးေပ့ေနတာပါ ဆရာမရဲ႓…”
ဆရာမက သူႏြငး႓ ဟိုေကာငးမေလ့ကုိ တစးမ္ိဳ့ထငးေနပုဵေပ၍သညး၈ သူ မလုဵမလဲ ်ဖစးေန၌၈ ေနာကး်ပီ့ ဆရာမက သူ ႓ကုိ
အေတားဂရုစုိကးသူလညး့ ်ဖစးသညး၈ သညးအတနး့ထဲမြ ထူ့ချ္နးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ေပ၍ထျကးဖုိ ႓အေရ့ ဆရာမက သူ႓ကုိလညး့ အာ့ကို့ရမညး႓
သူတစးေယာကးအ်ဖစး ရႈ်မငးသူ်ဖစးသညး၈
― ေအ့ပါ… ထာ့ပါေတာ႓… ဟုိဟုိဒီဒီ စိတးွငးစာ့မေနနဲ႓ေနား… ဆယးတနး့စာေမ့ပျဲေတျ နီ့ေန်ပီ…”
ဆရာမက

သူ႓ကုိ

်ပဳဵ့ရငး့

သတိေပ့သညး၈

ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာအေတျ႓အၾကဵဳေၾကာငး႓

သညးအရျယးေတျမြာ

စိတးကစာ့်ပီ့

အမြာ့ၾကဳဵတတးၾက သညးမ္ာ့ကုိ ဆရာမက ေကာငး့ေကာငး့သေဘာေပါကးေလသညး၈
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

― အာ… ဟုတးကဲ႓ပါဆရာမကလဲ… သာ့ အဲဒါေတျ စိတးမွငးစာ့ေသ့ပါဘူ့…”
― ေအ့ပါ… ဟုတးပါ်ပီ… စိတးမွငးစာ့လဲ ်ပီ့တာပါပဲကျယး… စာပဲ စိတးွငးစာ့… ၾကာ့လာ့.. ကဲ..ကဲ.. တဵခါ့ပိတး်ပီ့ရငး ်ပနးေတာ႓သာ့…”
― ဟုတး ဆရာမ…”
ဆရာမ ထျကးသျာ့်ပီ့ေနာကး သူ စာသငးခနး့တဵခါ့ကုိ ေသာ႓ခတးေနရငး့ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးတစးခုကို ပုိငးႏုိငးစာျ ခ္လုိကးေလေတာ႓၌၈
ထုိ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးမြာ သူမႏြငး႓ ပတးသကး၊ မညးသညး႓ေ်ခလြမး့ကုိမြ္ ေရြ႓ဆကးမတုိ့ေတာ႓ရနး ်ဖစးေလသညး၈
———————————————————————
လမး့မေပ၍တျငး ဥဒဟုိ ်ဖတးသနး့သျာ့ေနေသာ ဆုိငးကယးမ္ာ့ကုိ အဓိပၸါယးမဲ႓ ေင့ၾကညး႓ေနရငး့ သူ႓မ္ကးွနး့မ္ာ့က အတိတးမြ
အ်ဖစးအပ္ကးတုိ႓ အာ့ ေဆျ့ေဆျ့ေ်မံေ်မံ ခဵစာ့ေနေၾကာငး့ကုိ ေဖား်ပေနသညး၈
သူသညး သကး်ပငး့ကုိ မြ္ငး့မြ္ငး့ေလ့ခ္လုိကးရငး့ စာ့ပျဲေပ၍တျငး ေမြာကးလ္ကးအေနအထာ့်ဖငး႓ရြိေနေသာ ဓာတးပုဵ၌ ေက္ာဘကးကုိ
ၾကညး႓လုိကး်ပနး၌၈ ဓာတးပုဵနဵေဘ့တျငးလညး့ လြပေသာ photo stand ေလ့တစးခုသညး ပုိငးရြငးမဲ႓ ဟာလာဟငး့လငး့်ဖငး႓ လဲေလ္ာငး့လ္ကး
ရြိေနသညး၈
ေမြာကးထာ့ေသာ ဓာတးပုဵ၌ အ်ဖဴေရာငး ေက္ာဘကးကုိ ၾကညး႓ေနေသာ သူ၌အၾကညး႓တုိ႓တျငး စူ့ရြေသာ ခဵစာ့ခ္ကးအခ္ိဳ႓လဲ
ကပးတျယးေနေၾကာငး့ သိသာေလသညး၈ ထုိ႓ေနာကး သူသညး စာၾကညး႓စာ့ပျ၌

အဵဆျဲကုိ ဆျဖ
ဲ င
ျ း႓လုိကး်ပီ့ မေန႓ညက အသညး့အသနး
လုိကးရြာထာ့ခဲ႓ရေသာ ဓာတးပုဵေလ့ကုိ ထုတးယူလုိကးသညး၈
သညးဓာတးပုဵေလ့က သူတုိ႓ တက၎သုိလးွငးတနး့စာေမ့ပျဲေအာငးစာရငး့ထျကးအ်ပီ့ သိပးမၾကာခငး ်ပဳလုပးခဲ႓ၾကေသာ ဆရာကနးေတာ႓ပဲျ
တျငး

မြတးတမး့တငးရုိကးကူ့ခဲ႓သညး႓

ပုဵကေလ့်ဖစးသညး၈

ထုိေန႓က

ဆရာကနးေတာ႓ပဲျေရာ

ဆုခ္ီ့်မြငး႓ပျဲေရာ

်ပဳလုပးခဲ႓်ပီ့

အခမး့အနာ့

အစီအစဥးအာ့လုဵ့ ်ပီ့ဆုဵ့ခ္ိနးတျငး သူသညး ဆရာ၇ ဆရာမမ္ာ့အာ့ လုိကးလဵႏႈတးဆကး်ပီ့ေနာကး ခနး့မထဲမြ ထျကးလာခဲ ႓သညး၈ အိမးသုိ႓သာ
တနး့်ပနးေတာ႓မညးဟု

ဆုဵ့်ဖတးအ်ပီ့

်ပနးေတာ႓မညးအ်ပဳ

သူမသညး

ေပ္ားရႊငး်မဴ့ထူ့ေသာ

ဟနးပနး်ဖငး႓

သူတုိ႓၌အတနး့ပုိငးဆရာမကုိ

လကးဆေ
ျဲ ခ၍ရငး့ သူ႓အနာ့သုိ႓ ေရာကးလာခဲ႓ေလသညး၈
― ဟဲ႓… * * * … ဆရာမနဲ႓ အမြတးတရ ဓာတးပုဵတစးပုဵေလာကး ရုိကးရေအာငးေလ…”
ဆုိ်ပီ့ သူမက ေရာကးလာခဲ႓်ခငး့်ဖစးသညး၈
တက၎သုိလးွငးတနး့စာေမ့ပျဲမ္ာ့်ပီ့ကတညး့က မေတျ႓်ဖစးေတာ႓ေသာ သူမသညး ယခုအခ္ိနးထိ မေ်ပာငး့လဲေသ့ပါလာ့ဟု ထုိစဥးက
သူေတျ့မိ်ပီ့ ်ပဳဵ့လုိကးမိခဲ႓ေသ့သညး၈
ယခုလညး့ ဓာတးပုဵေလ့ကုိ ၾကညး႓ရငး့ သူ ်ပဳဵ့ေနမိ်ပနးသညး၈
သူမႏြင႓ပ
း တးသကး်ပီ့ သူ႓ထဵတျငး ရြိေသာ အမြတးတရဓာတးပုဵဆုိ၊ သညးဓာတးပုဵေလ့တစးပုဵသာ ရြိေလသညး၈
အကယး၊သာ ထုိေန႓က သူမသညး သူ႓ကုိ ရြာမေတျ႓ခ႓ေ
ဲ သား သညးဓာတးပုဵေလ့ပငး ရြိမညး မဟုတးေပ၈ ဓာတးပုဵေလ့ကလညး့
အတနး့ပုိငးဆရာမထဵမြတစးဆငး႓

သူ႓ထဵ

ေရာကးလာခဲ႓သညး်ဖစးရာ

သူမပငး

အစမြ

အဆုဵ့

အာ့ထုတးလုပးကုိငးသျာ့်ခငး့်ဖစးေလသညး၈

ဓာတးပုဵထဲတျငး ဆရာမကုိ အလယးမြာထာ့ကာ သူက ညာဘကး၇ သူမက ဘယးဘကးတျငး ကုိယးစီရပးေနၾကသညး၈ ဆရာမ၌ဘယးဘကးတျငး
ဆရာမ၌လကးကုိ တျက
ဲ ာ ရပးေနေသာ သူမ၌ မ္ကးႏြာေလ့သညး ်ဖဴစငးသနး႓ရြငး့ေသာ ဟနးပနး်ဖငး႓ ေပ္ားရႊငး ၾကညးႏူ့ေနမြနး့ သိသာသညး၈
သူကေတာ႓ မ္ကးႏြာကုိ မ်ပဳဵ့တတး်ပဳဵ့တတး်ဖငး႓ ်ပဳဵ့ထာ့်ပီ့ လကးႏြစးဖကးတျငး ဆုတဵဆိပးအခ္ိဳ႔ႏြငးံဂုဏး်ပဳလႊာ တစးခုကုိ ကုိငးထာ့၌၈
မြနးသညး၈
တက၎သုိလးွငးတနး့စာေမ့ပျဲ၉
ရို့ရုိ့တနး့တနး့

အဆငးံ်ဖငးံသာ

ပညာသငးၾကာ့ေနသကဲ႓သုိ႓

ေမြ္ားလငး႓ထာ့သညး႓အတုိငး့

ေအာငး်မငးခဲ႓်ခငး့်ဖစးေလသညး၈

သူမသညးလညး့

ွိဇၨာ၇သိပၸဵတက၎သုိလး၉

သူသညး
ယခုလညး့

ဂုဏးထူ့အခ္ိဳ႔ႏြင႓း
သူသညး

ေအာငး်မငးခဲ႓သလုိ

သူမသညးကာ့

အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့တက၎သုိလးတစးခု၉

စာေပ့စာယူတကးေရာကး

ပညာသငးၾကာ့ေနသညး၈

ေမျ့ရပးေ်မမြ

ထျကးလာခဲ႓ၾက်ပီ့ အလျနးေခတးမီတုိ့တကးေသာ ်မိဳ႓်ပၾကီ့ရြိ မတူညီေသာ တက၎သုိလးႏြစးခုတျငး သူတုိ႓ႏြစးေယာကး ပညာသငးၾကာ့ေနၾက်ခငး့
်ဖစးေလသညး၈ အတူတကျ လာခဲ႓ၾက်ခငး့ေတာ႓ မဟုတးပါ၈ သူက တက၎သုိလးွငးတနး့စာေမ့ပျဲေအာငးစာရငး့မထျကးခငး ကပငး ်မိဳ႓်ပၾကီ့တျငး
ေရာကးရြိေနခဲ႓်ပီ်ဖစးသညး၈ သူ၌မိဘမ္ာ့သညး အာ့လပးခ္ိနးမ္ာ့၉ ပညာရေစရနး သူ႓အာ့ ကျနး်ပဴတာသငးတနး့တစးခု တကးေရာကးသငးၾကာ့ေစ
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

လုိသ်ဖငး႓ ေအာငးစာရငး့မထျကးခငးမြာပငး သူ႓ကုိ ်မိဳ႔်ပၾကီ့သုိ႓ ပု႓ထ
ိ ာ့ခဲ႓်ခငး့ ်ဖစးေလသညး၈
သူတစးေယာကး ေခတးမီတုိ့တကးလျနး့ေသာ ်မိဳ႔်ပသုိ႓ ေရာကးေရာကးခ္ငး့ အရာအာ့လုဵ့ကုိ ပါ့စပးအေဟာငး့သာ့်ဖငး႓သာ ေင့ေနခဲ႓ရ
သညး၈ အေရာငးစုဵ၇ အေသျ့စုဵ ်မိဳ႔်ပသညး ဿ၁နာရီ လႈပးရြာ့အသကးွငးလ္ကးရြိ်ပီ့ သူ႓လုိ ေတာသာ့တစးေယာကးအတျကး အထူ့အဆနး့ေတျ
ခ္ညး့ ်ဖစးေလသညး၈
ထုိ႓ထကးပုိ၊ အေရာငးစုဵ၇ ဒီဇုိငး့စုဵ ်မိဳ႔်ပသူမ္ာ့ကာ့ သူ႓အ်မငး၉ အေခ္ာအလြေတျခ္ညး့လုိ ်ဖစးေနေတာ႓သညး၈
တညး်ငိမးေအ့ခ္မး့ေသာ အလြမ္ာ့ကုိ ေမျ့ရပးေ်မ၉ ေတျ႓ၾကဳဵခဲ႓်ပီ့်ဖစးသ်ဖငး႓ ်မိဳ႓်ပ၉မူကာ့ သူသညး ပူေလာငးစူ့ရြေသာ အလြတုိ႓၉
စိတးွငးစာ့တတးခ႓ေ
ဲ ခ္်ပီ၈
ထုိအခ္ိနးတျငး ပနး့ကေလ့ႏြငး႓ သူ ေတျ႓ဆုဵခ႓်ဲ ခငး့်ဖစးေလသညး၈
ပနး့ကေလ့က သူ ေနထုိငးရာ အေဆာငးႏြငးံမနီ့မေွ့ ရပးကျကးတစးခုမြ ်ဖစး်ပီ့ သူႏြငး႓ ကျနး်ပဴတာသငးတနး့၉ ေတျ႓ဆုဵခ႓ၾဲ က်ခငး့
်ဖစးသညး၈
ပနး့ကေလ့က

သျကးလကးသညး၈

ရဲတငး့သညး၈

ေခ္ာေမာလြပလျနး့သညးဟု

မဆုိႏုိငးေသားလညး့

ဆျေ
ဲ ဆာငးႏုိငးမႈရြိ

သညးကုိေတာ႓ ်ငငး့၊ မရႏုိငးေပ၈ ေခတးဆနးေသာ အွတးအစာ့မ္ာ့ကုိ ွတးဆငးတတး်ပီ့ မ္ကးႏြာႏြငးံဆဵပငးကုိ ကာလာစုဵ်ခယးသထာ့ေလ႓
ရြိေသာေၾကာငး႓ သူသညး ပနး့ကေလ့၌ ညႈိ႓ခ္ကးမ္ာ့အာ့ ေရြာငးလႊဲႏုိငးစျမး့မရြိေတာ႓ေပ၈
ရငးခုနး်ခငး့ကုိ အခ္စးဟု အဓိပၸါယးဖင
ျ း႓တတးခဲ႓်ပီ်ဖစးေသာ သူသညး ပနး့ကေလ့အာ့ ခ္စးမိ်ပီလာ့ဟု သူ႓ကုိယးသူ သုဵ့သပးေနခ္ိနးမြာပငး
မဆျတးခငးက ညျတးခ္ငးေနေသာ ကာလာစုဵပနး့ကေလ့ႏြငး႓ ခ္စးသူရညး့စာ့်ဖစးခဲ႓ရေတာ႓သညး၈
်မိဳ႔်ပ၌ မာယာသညး ရုိ့သာ့သူမ္ာ့အေပ၍ ပုိ၊ ရကးစကးတတးေၾကာငး့ သူမသိေသ့ခငးမြာေတာ႓ သူ႓ဘွသညး ေပ္ားရႊငးဖျယး
အတိပငး်ဖစးခဲ႓ေလသညး၈ အရာအာ့လုဵ့ ်ပညး႓စုဵသေယာငး ရြိခဲ႓ေလသညး၈
သုိ႓ေသား သူ၌ အေပ္ားတုိ႓သညး အခ္ိနးၾကာၾကာမခဵလုိကးေခ္၈

တက၎သုိလးမ္ာ့စတငးတကးေရာကး်ပီ့ လ အနညး့ငယးအၾကာ၉ သူႏြငး႓

ပညာသငးၾကာ့ရာတက၎သုိလးခ္ငး့ မတူေသာ ပနး့ကေလ့၌ မေမႊ့ေသာ သတငး့မ္ာ့က သူ ႓ထဵ ေရာကးရြိလာေတာ႓သညး၈
ပနး့ကေလ့မြာ အထကးတနး့ေက္ာငး့သူဘွကတညး့က သူ႓အရငး ခ္စးသူရညး့စာ့ေတျ ရြိခဲ႓သညး၈ သညးေလာကးကုိ သူမမႈပါ၈
သူ ထိခုိကးခဵစာ့ရသညးက ယခုလညး့ ပနး့ကေလ့၌ ခ္စးသူရညး့စာ့မ္ာ့မြာ တက၎သုိလးတစးခုကုိ တစးေယာကးႏႈနး့ေလာကးရြိသညး
ဆုိေသာ

သတငး့်ဖစးေလသညး၈

ထုိ႓ထကးပုိ၊ဆုိ့သညးက

ပနး့ကေလ့သညး

သူႏြငး႓

တျေ
ဲ နသညးမြာ

တကယးခ္စး၊

မဟုတး၇

သူက

မလညးမွယးႏြင႓မ
း ႓ုိ ေပ္ားစရာေကာငး့၊၇ ရြငး့ရြငး့ေ်ပာရလြ္ငး ကစာ့၊ေကာငး့ေသာေၾကာငး႓ဟူေသာ သတငး့စကာ့မ္ာ့သညး ပနး့ကေလ့၌
မိနး့ကေလ့သူငယးခ္ငး့အသုိငး့အွိုငး့ထဵမြ သူ႓ဆီ ေရာကးရြိလာခဲ႓်ခငး့်ဖစးေလသညး၈ ရုိ့သာ့ေသာ ေတာသာ့တစးေယာကးအာ့ ေစတနာထာ့၊
သတိေပ့လာသညး႓ ်မိဳ႔ၾကီ့သူ၇ ်မိဳ႔ၾကီ့သာ့ တက၎သုိလးေက္ာငး့သူေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၌ သတငး့စကာ့မ္ာ့ၾကာ့၉ သူသညး ရငးနာနာႏြငး႓
သငးခနး့စာတစးခု ရရြိလုိကးေပ်ပီ၈
ေၾသား… ်မိဳ႔်ပမြာ အခ္စးဆုိတာ ကစာ့စရာ တစးခုလုိပါလာ့ဟု သူေတျ့မိေလသညး၈
သညးသတငး့ေတျကုိ စစခ္ငး့ သူၾကာ့သိရစဥးက ေယာက္းာ့ေလ့တစးေယာကးပငး်ဖစးေသား်ငာ့ မိနး့ကေလ့တစးေယာကး၌ လြညး ႓စာ့
်ခငး့ကုိ ခဵခဲ႓ရသ်ဖငး႓ ရြကးမိေသာေၾကာငး႓ အေဆာငးထဲမြပငး သူအ်ပငးမထျကး်ဖစးေတာ႓၈ ပနး့ကေလ့ႏြငး႓လညး့ မ္ကးႏြာခ္ငး့မဆုိငးခ္ငးေတာ႓၈
သူ႓ကုိ စာနာေသာ အေဆာငးေနသူငယးခ္ငး့မ္ာ့က အာ့ေပ့စကာ့မ္ာ့ ေ်ပာၾကရြာပါသညး၈
― ဒီမြာ သူငယးခ္ငး့… မိနး့ကေလ့တစးေယာကးကုိ ဘာမြ အရႈဵ့ေပ့စရာ အေၾကာငး့မရြိဘူ့…” ဟူ၊လညး့ေကာငး့၇
― မငး့ရုပး မငး့ရညး မငး့အရညးအခ္ငး့နဲ႓ ေနာကးထပး ရညး့စာ့တစးေယာကး ထပးထာ့်ပလုိကးစမး့ပါကျာ…” ဟူ၊လညး့ေကာငး့၇

တစးေယာကးမဟုတးဘူ့၇

သုဵ့၇

ေလ့ေယာကးေလာကး

ထာ့်ပလုိကးစမး့ကျာ၇

သူ႓ေလာကးေတာ႓

မငး့လဲ

စျမး့ေၾကာငး့

်ပရမယး…”

ဟူ၊လညး့ေကာငး့ အာ့ေပ့ၾကရြာ၌၈
တ်ဖညး့်ဖညး့ႏြငး႓ သူ၌ အခ္စးအေပ၍ ထာ့ရြိေသာ ရုိ့သာ့သညး႓ စိတးထာ့တုိ႓သညး အေရာငးေ်ပာငး့သေယာငးရြိလာခဲ႓ေတာ႓၌၈
သူတုိ႓ေတာငး မေၾကာကးမရျ႓ဵ ရညး့စာ့ေတျ အမ္ာ့ၾကီ့ ထာ့ၾကေသ့တာပဲ၇ ငါ ေယာက္းာ့ေလ့၇ ဘာေၾကာကးစရာရြိလုိ႓လဲ ဟူေသာ
အေတျ့မ္ာ့က သူ႓ေခါငး့ထဲ ေရာကးရြိလာၾကသညး၈ မငး့ထကးလြတဲ႓

ေကာငးမေလ့တစးေယာကးကုိ ငါ ရြာ်ပီ့ တျဲ်ပဦ့မယး ဟူ၊လညး့ သူ၌

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

စိတးထဲ၉ ၾကဳဵ့ွါ့ေနမိေလ၌၈ ထုိသုိ႓ႏြင႓း သူ မယြဥး်ပိဳငးခဲ႓ေသာ အခ္စး်ပိဳငးပဲျ၉ ရႈဵ့နိမး႓ခ႓မ
ဲ ႈသညး သူ႓ရငးထဲ၉ လကးစာ့ေခ္လုိစိတးကုိ ေမျ့ဖျာ့ေပ့သညး၈
သညးလုိ လကးစာ့ေခ္မႈမ္ိဳ့က ပူပူေႏျ့ေႏျ့မြ ေကာငး့သညး၈ အခ္ိနးဆ၊
ျဲ မ်ဖစး၈ ထုိ႓ေၾကာငး႓ သူ အစီအစဥးခ္ဖုိ႓ ၾကိဳ့စာ့သညး၈ ယခုအခ္ိနးတျငး
သူ႓အေနႏြင႓း

ပနး့ကေလ့ကုိ

မိနး့ကေလ့တစးေယာကးကုိရြာ၇

အဆကးမ်ဖတးရေသ့၈

သညးအခ္ကးက

ရညး့စာ့စကာ့ေ်ပာ၇

သူ႓အတျကး

အဆငးေ်ပသျာ့လြ္ငး

အာ့သာခ္ကး်ဖစးရမညး၈

ထုိမိနး့ကေလ့ႏြငး႓

ပနး့ကေလ့ထကးလြေသာ

ရကးအနညး့ငယးတ၇ျဲ

ပနး့ကေလ့ကုိ

အဆကးအသျယးမလုပးဘဲေန၈
သူ ေနေသာ အေဆာငးႏြငး႓ ပနး့ကေလ့ေနေသာ ရပးကျကးက မေွ့သ်ဖငး႓ ထုိရပးကျကးအတျငး့ ရညး့စာ့အသစးႏြငး႓ ်ဖတးသျာ့်ဖတးလာ
တျ်ဲ ပမညး၈ သညးလုိႏြငး႓ ပနး့ကေလ့စိတးထဲ မရုိ့မရျ်ဖစးလာမညး၈ ေနာကးဆုဵ့ မေနႏုိငးေတာ႓သ်ဖငး႓ ထုတးေ်ပာလာ်ပီဆုိသညးႏြငး႓ ပနး့ကေလ့
အက္နာ်ပီသာ မြတးေပေတာ႓၈
ပနး့ကေလ့၌

သူငယးခ္ငး့မ္ာ့

စုဵေလာကးသညး႓အခ္ိနးကုိ

ခ္ိနး့်ပီ့

သူသျာ့မညး၈

ပနး့ကေလ့ႏြငး႓

ေတျ႓လြ္ငး

ပနး့ကေလ့၌

အေပါငး့အသငး့မ္ာ့ၾကာ့ အ်ပစးေတျထုတးေ်ပာ်ပီ့ ပနး့ကေလ့ကုိ အဆကး်ဖတးပစးလုိကးမညး၈
― ဒီအခ္ိနးကစ်ပီ့ မငး့လုိ သစၥာမရြိတဲ႓ မိနး့မနဲ႓ ငါနဲ႓ ဘာမြ မပတးသကးေတာ႓ဘူ့၇ မငး့ကုိ ငါ႓ဘကးကစ်ပီ့ အဆကး်ဖတးတယး…”
သညးလုိ ေ်ပာပစးလုိကးမညး၈
အုိ့… မညးမြ္ အရသာ ရြိလုိကးပါမညးနညး့၈ .....
သစၥာမရြိေသာ ဆုိသညး႓စကာ့လုဵ့က နညး့နညး့ သကးသာေနသေယာငးရြိေသ့သညး၈ သညး႓ထကး ပုိ၊ ်ပငး့ထနးေသာ စကာ့လုဵ့ကုိ
ရြာရမညး၈ ေလာေလာဆယးက စကာ့လုဵ့ရြာဖုိ႓ အေရ့မၾကီ့ေသ့၈ ေနာကးမြ ေ်ဖ့ေ်ဖ့ခ္ငး့ေတျ့မညး၈ အေရ့ၾကီ့သညးက သူ တျဖ
ဲ ုိ႓ မိနး့ကေလ့
ရြာရမညး၈
သူ ေ်ပာလုိကးသညးႏြငး႓ ခ္ကးခ္ငး့ဆုိသလုိ လကးခဵမညး႓ မိနး့ကေလ့မ္ိဳ့်ဖစးမြ အဆငးေ်ပမညး၈ ႏုိ႓မ႓ဆ
ုိ ုိ အခ္ိနးေတျ ၾကာကုနးႏုိငးသညး၈
မညးသူႏြငးံဆုိ ်ဖစးႏုိငးမလဲ၈
သူ စဥး့စာ့ရငး့၇ စဥး့စာ့ရငး့ႏြငး႓ သူမ၌ မ္ကးႏြာက ဘျာ့ကနဲ ေပ၍လာခဲ႓ေလသညး၈
အငး့… သူမကသာ အဆငးေ်ပဆုဵ့ ်ဖစးႏုိငးလိမး႓မညး၈ သူမသညးလညး့ သညး်မိဳ႓်ပၾကီ့မြာပငး ပညာသငးၾကာ့ေနသညးမုိ႓ အတုိငး့ထကး
အလျနးပငးတညး့၈ ယခငးက တစးေခါကးမြ္ မေရာကးခဲ႓ဖူ့ေသာ သူမရြိရာ အေဆာငးကုိ သျာ့ရမညး၈ သူမႏြငး႓ စကာ့ေ်ပာရမညး၈ ေအ့စကးခဲ႓ေသာ
ဆကးဆဵေရ့အေ်ခအေနကုိ ပူေႏျ့လာေအာငး လုပးရမညး၈ ်ပီ့လြ္ငး ရညး့စာ့စကာ့ေ်ပာရမညး၈ ်ပီ့လြ္ငးေတာ႓… ေအာငး်မငးရမညး၈ သူ၌
အၾကဵအစညး ထေ်မာကးေအာငး်မငးရမညး၈
————————–—————————————————————————————————― ေဒါကး… ေဒါကး… ေဒါကး…”
ဖျင႓ထ
း ာ့ေသာ အခနး့တဵခါ့ေခါကးသဵေၾကာငး႓ သူသညး အေတျ့မ္ာ့ၾကာ့ထဲမြ ႏုိ့ထလာ်ပီ့ အခနး့ွကုိ လြမး့ၾကညး႓လုိကးသညး၈
အေဆာငးေန သူငယးခ္ငး့တစးေယာကး်ဖစးသညး၈
― သူငယးခ္ငး့… မငး့ ဖုနး့ဆကးမလုိ႓ေ်ပာထာ့တယးဆုိ… ဖုနး့ဆုိငးမြာ ဖုနး့အာ့သျာ့်ပီကျ… ဖုနး့ဆုိငးက အစးကုိၾကီ့ ေ်ပာခိုငး့လုိကးတာ…”
― ေအား… ေအ့.. ေအ့.. သူငယးခ္ငး့… ေက့္ဇူ့…”
သူသညး သူငယးခ္ငး့ကုိ ေက့္ဇူ့စကာ့ေ်ပာ်ပီ့ အွတးအစာ့ကုိ ကပ္ာကယာလဲလုိကးသညး၈
သူမထဵ ဖုနး့ဆကးရနး်ဖစးေလသညး၈ သူမ၌ အေဆာငးဖုနး့ကုိ ဆကးရမညး၈ သညးဖုနး့နဵပါတးကုိ တစးခါတုနး့က ်မိဳ ႓တူသူငယးခ္ငး့မ္ာ့ႏြငး႓
စကာ့ေ်ပာရငး့ သူ ရလာခဲ႓်ခငး့်ဖစးသညး၈ ကဵေကာငး့ေလစျ၈ အေဆာငးေအာကး မလြမး့မကမး့မြာပငး ရြိေနေသာ ဖုနး့ဆုိငးကုိ ေရာကးေသာအခါ
ဖုနး့ဆုိငးတျငး ဆုိငးရြငးအစးကုိၾကီ့သာ ရြိသညး၈
― ဖုနး့အာ့သျာ့်ပီေပါ႓… ေခ၍ခုိငး့လုိကးလုိ႓ ေက့္ဇူ့အစးကုိၾကီ့ေရ…”
သူက ဆုိငးရြငးအစးကုိၾကီ့ကုိ ႏႈတးဆကးရငး့ ဖုနး့ေဘ့တျငး ွငးထုိငးလုိကးသညး၈
― ေအ့ ညီေလ့… ဆကး… ဆကး… ဘယးဆကးမြာလဲ… ေကာငးမေလ့ဆီေပါ႓… ဟုတးလာ့…”
ဆုိငးရြငးအစးကုိၾကီ့က အာ့ကစာ့ဂ္ာနယးဖတးေနရာက သူ႓ကုိ ်ပဳဵ့ၾကညး႓ကာ ေ်ပာသညး၈ သညးဖုနး့ႏြငး႓ပဲ ပနး့ကေလ့ဆီ ေခ၍ေနက္ မဟုတးလာ့၈
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

― မဟုတးပါဘူ့အစးကုိၾကီ့ရာ… သူငယးခ္ငး့ဆီပါ…”
သူက ေ်ပာရငး့ ဖုနး့စာအုပးေလ့ကုိ ထုတးကာ ဖုနး့နဵပါတးကုိ ၾကညး႓ရငး့ တစးလုဵ့ခ္ငး့စီ ႏြိပးလုိကး၌၈
ဖုနး့နဵပါတးႏြိပးေနေသာ သူ၌ လကးေခ္ာငး့ေလ့မ္ာ့သညး အနညး့ငယးတုနးယငးေနသေယာငးရြိေလသညး၈ ထုိ ႓အတူ သူ၌ရငးခုနးႏႈနး့
လညး့ အနညး့ငယး ်မနးလာသေယာငးရြိ၌၈
ဖုနး့ွငးသျာ့ေသာအခါ၉ကာ့
တတူတူအသဵေလ့မ္ာ့ၾကာ့၉

သူ၌

လညးေခ္ာငး့ေတျ

သူ၌ရငးခုနးသဵေတျကုိ

ေ်ခာကးကပးလာသလာ့

သူကုိယးတုိငး်ပနးၾကာ့ေနသလာ့

ထငးရသညး၈
ခဵစာ့ေနမိ၌၈

တစးဖကးမြ

ဖုနး့မကုိငးေသ့ခငး

ဘာေၾကာငး ႓ရယးမသိ၇

ရငးေတျ

တဒိတးဒိတးခုနးေနသညးေလ၈
― ဟယးလုိ…”
တစးဖကးမြ အမ္ိဳ့သမီ့တစးဦ့၌ အသဵကုိ ၾကာ့လုိကးရသညး၈
― ဟယးလုိ… ဟုိ… ကျ္နးေတား… ဟုိ… * * * * နဲ႓ စကာ့ေ်ပာခ္ငးလုိ႓ပါခငးဗ္ာ…”
― ေအား… ဟုတးကဲ႓…”
တစးဖကးမြ အသဵသညး ေခတၱမြ္ ရပးသျာ့သညး၈ ်ပီ့ေနာကး သကး်ပငး့ခ္သဵလုိလုိ ၾကာ့လုိကးသညး၈
― ေခ၍ေတာ႓ ေခ၍ေပ့ခ္ငးတယး… ရပါ႓မလာ့မသိဘူ့…”
― ခငးဗ္ာ… ဘာ်ဖစးလုိ႓လဲဗ္ာ…”
သူ႓အသဵက အနညး့ငယး က္ယးသျာ့သေယာငး ရြိသညး၈
― မနကးက သူ႓ဆီ ဖုနး့လာေသ့တယး… သူတုိ႓အိမးကတဲ႓… အဲဒါ… ဖုနး့ေ်ပာ်ပီ့ကတညး့က ငုိေနတာ… သူ႓အဘုိ့ဆုဵ့လုိ႓ ဆုိလာ့ပဲ… ခုလညး့
သူ႓အခနး့ထဲမြာ ်ပနးဖုိ႓ဆုိ်ပီ့ အွတးအစာ့ေတျသိမး့ေနတယး…”
― ဗ္ာ...”
သညးတစးခါေတာ႓ သူ႓အသဵက အက္ယးေလာငးဆုဵ့်ဖစးႏုိငးသညး၈
ဂ္ာနယးဖတးေနေသာ အစးကုိၾကီ့ပငး သူ႓ကုိ ေမာ႓ၾကညး႓သညး၈
― ဟုတး… ဟုတးလာ့… ဒါ… ဒါဆုိ သူ႓ကုိ သျာ့မေခ၍နဲ႓ေတာ႓ေနား… ကျ္နးေတားပဲ လာခဲ႓လုိကးေတာ႓မယး…”
သူ

ဖုနး့ချကးကုိ

ေလ့ပငးစျာ

ခ္ထာ့လုိကးသညး၈

သကး်ပငး့ရြညးၾကီ့လညး့

ခ္လုိကးမိ၌၈

စိတးမေကာငး့်ဖစး်ခငး့ေၾကာငး ႓လာ့…

ဘာလာ့ေတာ႓မသိ၈
― ဘာ်ဖစးလုိ႓လဲညီေလ့…”
― ဒီလုိပါပဲအစးကုိၾကီ့… ဘာရယးမဟုတးပါဘူ့…”
သူ

စကာ့ရြညးရြညးေွ့ေွ့

မေ်ပာလုိေတာ႓ေသာေၾကာငး႓

သျာ့လြ္ငး ေကာငး့မလာ့၇ မသျာ့လြ္ငး ေကာငး့မလာ့၈

က္သငး႓သညး႓ပုိကးဆဵကုိရြငး့်ပီ့

ဖုနး့ဆုိငးမြ

ထျကးခဲ႓၌၈

သျာ့်ပီ့ေတာ႓ ဘာေတျ ေ်ပာရမြာလဲ၈ အာ့ေပ့စကာ့ဆုိတာ ဘယးလုိေ်ပာရမလဲ သူ

သိပးမသိ၈
အု…
ိ သိ်ပီ့မြေတာ႓ မထူ့ပါဘူ့ေလ၈ သျာ့လုိကးတာပဲ ေကာငး့ပါတယး ဟု ေတျ့ကာ ဆုိငးကယးထုတး်ပီ့ သူမ ရြိရာ အေဆာငးသုိ ႓
ထျကးလာခဲ႓ေတာ႓သညး၈

လာလမး့တစးေလြ္ာကး

သကး်ပငး့အၾကိမးၾကိမးခ္ရငး့

ဘာေ်ပာလြ္ငးေကာငး့မညးလဲဟု

သူေတျ့ေနမိသညး၈

စိတးမေကာငး့်ဖစး်ခငး့အပါအွငး ခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ ရႈပးေထျ့ကာ သူ႓စိတးေတျ ေနာကးက္ိေနသလုိပငး ်ဖစးလာသညး၈
သူမ

ရြိရာ

အေဆာငးသုိ႓

ေရာကး်ပီ့ေနာကး

အေဆာငးေအာကးတျငး

ရြိေနေသာ

မိနး့ကေလ့တစးေယာကးအာ့

သူမႏြငး႓ ေတျ႓ခ္ငးေၾကာငး့ ေ်ပာေသာအခါ ထုိမိနး့ကေလ့က တစးခါမြ္မ်မငးဖူ့ေသာ သူ႓ကုိ ထူ့ဆနး့သလုိၾကညးံ်ပီ့ သူမကုိ သျာ့ေခ၍ေလသညး၈
ခဏအၾကာတျငး

သူမသညး

အေဆာငးေရြ႓မြ

သူ

ရပးေစာငး႓ေနရာသုိ႓

ေရာကးလာသညး၈

မ္ကးရညးမ္ာ့ကုိ

သုတး်ပီ့

ကမနး့ကတနး့

ထျကးလာဖျယးရြိေသာ သူမသညး ကာလစုဵမ်ခယးသထာ့ပါဘဲလ္ကး ်ဖဴစငးရြငး့သနး႓စျာ ေခ္ာေမာလြပေနေလသညး၈
သာမနးအခ္ိနးမ္ာ့၉ နငး ပုိလြလာပါလာ့ဟု သူႏႈတးဆကးမိမညး်ဖစးေသားလညး့ ယခုေတာ႓ ထုိသုိ႓ မေ်ပာ်ဖစးေတာ႓ဘဲ ်ပဳဵ့ရုဵသာ်ပဳဵ့်ပ
လုိကးပါသညး၈
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

― ငါ ၾကာ့်ပီ့ပါ်ပီဟာ… တကယး စိတးမေကာငး့ပါဘူ့…”
သူက ထုိသုိ႓ေ်ပာလုိကးေသာအခါ သူမသညး မ္ကးရညးမ္ာ့ၾကာ့မြ အာ့မပါေသာ အ်ပဳဵ့တစးပျငး႓ကုိ ဖနးဆငး့ေပ့၌၈
― ဒါဆုိ နငး ညေနကာ့နဲ႓ ငါတုိ႓်မိဳ႓ကုိ ်ပနးမြာေပါ႓ေနား…”
သူမက ေခါငး့ညိတး်ပ၌၈
― ေအ့… ညေန ်ပနးမယးေလ… နငး ဘာမြာစရာ ရြိေသ့လုိ႓လ…
ဲ ”
သူမက အသဵေတျ မတုနးေအာငး ထိနး့ေ်ပာဟနးရြိသညး၈
― ဟာ… မဟုတးပါဘူ့… မြာစရာရြိလုိ႓ မဟုတးပါဘူ့… နငး႓ဆီ သကးသကးလာတာပါဟာ…”
သူ ေတားေတား စိတးမေကာငး့်ဖစးသျာ့မိသညး၈ ယခငးတုနး့က တစးခါဖူ့မြ္ မလာဖူ့ဘဲ ယခုမြ ေရာကးလာေတာ႓ သူမအတျကး
ထူ့ဆနး့ေကာငး့ ထူ့ဆနး့ေနႏုိငးပါသညး၈
― ဒါနဲ႓… ကာ့က ညေနမြပဲ… အခ္ိနးရြိပါေသ့တယး… ငါနဲ႓ အေအ့ဆုိငးတစးဆုိငးေလာကး လုိကးခဲ႓ပါလာ့… ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ စကာ့ေ်ပာရ
ေအာငးပါ…”
သူေ်ပာလုိကးေတာ႓ သူမက အသာအသာပငး ေခါငး့ညိတးသညး၈
― ကဲ… ကဲ… ဒါဆုိ အေဆာငးေပ၍်ပနးတကး… ေခါငး့ေလ့ဘာေလ့ဖီ့လုိကးဦ့ေနား… မ္ကးရညးေတျလဲ သုတးခဲ႓လုိကး… ေနား…”
သူက

အစးကုိၾကီ့တစးေယာကးသဖျယး

ဂရုတစုိကးေ်ပာေတာ႓

သူမက

မ္ကးရညးမ္ာ့ၾကာ့မြ

်ပဳဵ့်ပ်ပီ့

အေဆာငးေပ၍်ပနးတကး

သျာ့ေလသညး၈ ခဏအၾကာ ်ပနးဆငး့လာေသာအခါ မ္ကးရညးသုတး၇ ေခါငး့ဖီ့ကာ ဆဵပငးစညး့လာခဲ႓သညးမြတပါ့ ထူ့ထူ့်ခာ့်ခာ့ ်ပငးဆငးလာ
သညးကုိ မေတျ႓ရေပ၈
သူမကုိ ဆုိငးကယးေပ၍တငးကာ သူသိေသာ အေအ့ဆုိငးတစးဆုိငး ရြိရာသုိ႓ ထျကးလာခဲ႓သညး၈ လမး့၉ သူမသညး သူ၌ ခါ့ကုိ
ဖကးမထာ့၇ ကုိငးမထာ့ပါ၈ သုိ႓ေသား တစးခ္ကး၇တစးခ္ကး သူ၌ ခါ့ကုိ သူမ၌ လကးကေလ့ လာထိတုိငး့ ပနး့ကေလ့က သူ၌ ခါ့ကုိ ဖကးကာ
လုိကးလာတတးသညးကုိ

်မငးေယာငးေနမိ၌၈

လမး့တစးေလြ္ာကး

အေအ့ဆုိငးသုိ႓

ေရာကးသညးအထိ

သူႏြငး႓

သူမ

စကာ့တစးခန
ျ း့မြ ေ်ပာမလာခဲ႓ေပ၈
ဆုိငးေရာကးေသာအခါ သူပငး ဦ့ေဆာငးကာ ေထာငး႓တစးေထာငး႓ရြိ စာ့ပျဲခုဵကုိ ေခ၍လာခဲ႓သညး၈ သညးဆုိငးကေလ့က အခငး့အက္ငး့
ေကာငး့်ပီ့ ဆိတး်ငိမးေသာ ေနရာေလ့လညး့ ်ဖစးသညး၈ ေနာကး်ပီ့ သူႏြငး႓ သူ၌ပနး့ကေလ့တုိ႓ ထုိငးေနက္ ဆုိငးလညး့ ်ဖစးသညးေလ၈
― ဘာေသာကးမလဲ…”
― နငး မြာခ္ငးတာ မြာလုိကးပါဟာ…”
သူက သူ႓အတျကး ငြကးေပ္ာသီ့ေဖ္ားရညးတစးခက
ျ းႏြငး႓ သူမအတျကး သဵပုရာသီ့ေဖ္ားရညးတစးခက
ျ း မြာလုိကး၌၈ ်ပီ့ေတာ႓ ေ်ပာလုိကး
ေသ့သညး၈
― သဵပုရာသီ့က မိနး့ကေလ့ေတျအတျကး ေကာငး့တယးဟ… သူက ွိတးမတကးေစဘူ့ေလ…”
တကယးဟုတးမဟုတး မသိေသားလညး့ သူမ စိတးေပါ႓သျာ့ေစရနး သူ ေ်ပာလုိကး်ခငး့်ဖစးသညး၈ သူမက ခပးယဲ႓ယဲ႓ေလ့ ်ပဳဵ့်ပပါသညး၈
သုိ႓ေသား သူသညး သူမ၌ ငိုခ္ငးစိတးမ္ာ့ကုိ ေလ္ာ႓ပါ့သျာ့ေအာငး မလုပးႏုိငးခဲ႓ေပ၈
― နငး႓အဘုိ့အတျကး ငါ တကယး စိတးမေကာငး့ပါဘူ့ဟာ…” ဟု ေ်ပာလုိကးသညးႏြငး႓ သူမသညး ငုိမဲ႓မ႓ဲ်ဖစးလာသညး၈
―ငါ႓အဘုိ့က

ငါ႓ကုိ

တအာ့ခ္စးတာဟ…”

ဟု

အစခ္ီကာ

သူမသညး

မ္ကးရညးမ္ာ့ကုိ

ထိနး့ရငး့

သူမ၌

အဘုိ့အေၾကာငး့ကုိ ေ်ပာ်ပေလေတာ႓သညး၈ သူမက ေ်မ့ဦ့်ဖစးေၾကာငး့၇ သူမ၌အဘုိ့က သူမကုိ မညးမြ္ခ္စးေၾကာငး့၇ သူမကလညး့ သူမ၌
အဘုိ့ကုိ မညးမြ္ခ္စးေၾကာငး့ စသ်ဖငး႓ ေ်ပာရငး့ မ္ကးရညးေတျကုိ မထိနး့ႏုိငး်ဖစးလာသညး၈ သူလညး့ ွငးေ်ပာခ္ငးေသားလညး့ မညးသုိ႓ ွငးေ်ပာရ
မညးမြနး့ မသိေတာ႓ေပ၈
― ဘယးလုိ်ဖစးတာတဲ႓လဲဟာ…”

ဦ့ေႏြာကးေသျ့ေၾကာ်ပတးတာတဲ႓…

ရုတးတရကးၾကီ့ေလ…

ငါ…

ငါေလ

အဘုိ့ကုိ

အသကးမမီလုိကးတာ

အရမး့ွမး့နညး့တာပဲ…

အဘုိ့ရဲံ ေနာကးဆုဵ့အခ္ိနးေတျမြာ ငါ… ငါ… ရြိမေနခဲ႓ရဘူ့…”
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

― ေအား… အငး့ေပါ႓… ရာသီဥတုကလညး့ တအာ့ပူတာကုိ့…”
― အငး့… ငါ… ငါေလ…”
သူမသညး ေ်ပာရငး့ ဆုိရငး့ မ္ကးရညးမ္ာ့ကုိ မထိနး့ႏုိငးေတာ႓ဘဲ ်ဖဴွငး့ေသာ ပါ့်ပငးေပ၍သုိ႓ မ္ကးရညးေလ့မ္ာ့ စီ့က္လာေတာ႓၌၈
― အဘုိ့ကုိ ငါ ဘျဲ႓ရတာေလ့ေတာ႓ ်မငးသျာ့ေစခ္ငးတာ…”
သူမက မ္ကးရညးမ္ာ့ၾကာ့မြ ရႈိကးရငး့ ေ်ပာေန၌၈
သူလဲ စိတးမေကာငး့်ဖစးသျာ့ကာ ပ္ာပ္ာသလဲႏြငး႓ အိတးကပးထဲမြ အသငး႓ေဆာငးထာ့ေသာ တစးရြဴ့အိတးထဲမြ တစးရြဴ့တစးရက
ျ း
ထုတးကာ သူမကုိ ကမး့ေပ့လုိကးမိသညး၈
― မငိုပါနဲ႓ဟာ… ဒီလုိပါပဲ… ေ်ပာမယး႓သာ ေ်ပာရတာ… ငါ႓အဘုိ့ဆုဵ့တုနး့ကလဲ ငါငိုတာပါပဲ… ေရာ႓… ေရာ႓… မ္ကးရညးသုတးလုိကးေနား…”
မိနး့ကေလ့မ္ာ့အာ့ လုိအပးခ္ိနးတျငး မညးသုိ႓ဂရုစုိကးသငး႓ေၾကာငး့ကုိ ်မိဳ႓်ပၾကီ့ထဵမြ သူသငးၾကာ့်ပီ့သာ့ ်ဖစးေလရာ ရညးရယ
ျ း်ပဳလုပး
စရာမလုိဘဲ သူ႓အမူအရာမ္ာ့က သူမကုိ ဂရုစုိကးေၾကာငး့ အလုိလုိ်ပသမိေတာ႓၌၈ သူမက သူကမး့ေပ့ေသာ တစးရြဴ့ကုိ လြမး့ယူရငး့
သူ႓ကုိ

ေမားၾကညး႓သညး၈

သူမ၌

မ္ကးွနး့မ္ာ့ထဲ၉

ေက့္ဇူ့တငးေၾကာငး့အဓိပၸါယးႏြငး႓တကျ

အ်ခာ့ခဵစာ့မႈအရိပးအေယာငးတစးခုကိုလညး့

သူ်မငးေတျ႓လုိကးမိသညး၈ သူမကုိ သူ ဘာေၾကာငး႓ရယးမသိ၇ ဂရုဏာသကးစာျ စုိကးၾကညး႓ေနမိေတာ႓သညး၈ သူမက မ္ကးရညးမ္ာ့ကုိ သုတး်ပီ့
တစးရြဴ့စအာ့ စာ့ပျဲေပ၍ တငးလုိကးခ္ိနးတျငး သူသညး တစးရြဴ့အိတးအာ့ သူမကုိ ကမး့ေပ့လုိကး်ပနးသညး၈
― ေနာကးငိုတဲ႓အခါ သုတးရေအာငး ယူထာ့လုိကးေနား…”
― ေက့္ဇူ့ပဲေနား…”
သူမက ေက့္ဇူ့စကာ့ဆုိရငး့ တစးရြဴ့အိတးအာ့ လြမး့ယူလုိကးသညး၈
ထုိ႓ေနာကး သူမ စိတးေ်ပလကးေပ္ာကး်ဖစးေစရနး အထကးတနး့ေက္ာငး့တုနး့က သူငယးခ္ငး့မ္ာ့အေၾကာငး့ ေ်ပာၾကညး ႓သညး၈ ဘယးသူက
ဘယးသူႏြငး႓ ခ္စးသူ်ဖစးေနသညး၈ ဘယးသူက လကးထပးေတာ႓မြာ… စသ်ဖငး႓..၈
သူမ ခ္စးသူရညး့စာ့မရြိေသ့ေၾကာငး့ေတာ႓ သူ သိထာ့်ပီ့်ဖစးသညး၈ သူမလုိ ေခ္ာေမာလြပေသာ မိနး့ကေလ့တစးေယာကးအေန်ဖငး႓
လူေပါငး့စုဵ ပညာသငးၾကာ့ေနၾကေသာ တက၎သုိလးၾကီ့၉ ခ္စးစကာ့၇ ၾကိဳကးစကာ့ တစးၾကိမးမက ေ်ပာခဵရမညးမြာ ေသခ္ာပါသညး၈ သုိ ႓ေသား
ယေန႓အခ္ိနးထိ သူမ မညးတစးဦ့တစးေယာကးကုိမြ္ လကးမခဵေသ့်ခငး့အေၾကာငး့ရငး့ကုိ သူ သိေနသလုိလုိ ရြိေလသညး၈ စကာ့ေ်ပာရငး့ႏြငး ႓
သူမ၌ စိတးကုိ ေ်ဖသိမး႓ေပ့ႏုိငးရနး မလျယးကူေသားလညး့ သူမ၌ ငုိေၾကျ့မႈမ္ာ့ ထပးေပ၍ေပါကးမလာေစရနး သူ ထိနး့သိမး့ႏုိငး လုိကးပါသညး၈
ထုိ႓ေနာကး အခ္ိနးအနညး့ငယးကုနးလျနးသျာ့ေသာအခါ သူတို႓ႏြစးဦ့ အေအ့ဆုိငးမြ သူမ၌အေဆာငးရြိရာသုိ႓ ်ပနးလာခဲ႓ၾကသညး၈
လမး့၉ အေတျ့ကုိယးစီ်ဖငး႓ သူတုိ႓ႏြစးေယာကးစလုဵ့ စကာ့မေ်ပာ်ဖစးၾက၈
သူမကေတာ႓ ဘာေတျ ေတျ့ေနသညးမသိ၈ သူ၌ အေတျ့ထဲ၉ သူမသညး ယခုအခ္ိနးထိ သူ ႓အေပ၍ခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ မေမ႓ေလာကး
ေသ့ေၾကာငး့ ေတျ့ေနမိေလသညး၈ ရာသီဥတုကလညး့ ပူလြသညး၈ ေကာငး့ကငး၉ တိမးကငး့စငးေနေသာေၾကာငး ႓လညး့ ်ပငး့ထနးေသာ
ေနေရာငး်ခညးကုိ ခဵစာ့ေနၾကရသညး၈ ေနပူသညးကုိ သတိထာ့မိ်ပီ့မြ မိမိတျငး ဆုိငးကယးဦ့ထုပးေဆာငး့မထာ့ေၾကာငး့ သတိထာ့မိလုိကးသညး၈
ေနာကးမြ

ပါလာေသာ

သူမသညးလညး့

ဆုိငးကယးဦ့ထုပးမပါေပ၈

သူမ၌

ဆဵပငးရြညးကုိ

စညး့ထာ့၊သာ

ေတားေတာ႓သညး၈

သူမ၌

အေဆာငးသုိ႓ ်ပနးေရာကးေသာအခါ ခ္ကးခ္ငး့ႏႈတးဆကး်ပီ့ ်ပနးရနး မသငး႓ေတားေသာေၾကာငး႓ အေဆာငးေရြ႓မြာပငး မတးတပးရပး်ပီ့ သူမႏြငး႓
စကာ့အနညး့ငယး ေ်ပာရနး ဆုဵ့်ဖတးလုိကးသညး၈
― ဒါနဲ႓… ဟုိ… နငး ခ္ိဳခ္ဥးေတျ၇ ဘာေတျ ယူသျာ့ဦ့မလာ့၇ ေတားၾကာ ကာ့မူ့ရငး စာ့ရေအာငးေလ… ငါ သျာ့ွယးလုိကးမယး…
အနီ့အနာ့မြာ တစးဆုိငးဆုိငးေတာ႓ ရြိမြာပါ…”
― ဟငး႓အငး့… ရတယး… မွယးန႓ေ
ဲ တာ႓… ငါ ကာ့မမူ့တတးပါဘူ့…”
ခ္ကးခ္ငး့ဆုိသလုိ ဆုိငးကယးေပ၍တကးရနး ဟနး်ပငးလုိကးေသာ သူ႓ကုိ သူမက တာ့ရငး့ သူ႓လကးကုိ လြမး့ဆျလ
ဲ ုိကးသညး၈
လကးခ္ငး့အထိ သူ႓စိတးထဲ အမ္ိဳ့အမညးမသိခဵစာ့ခ္ကးတစးမ္ိဳ့ကုိ ခဵစာ့လုိကးရသညး၈ သူမကုိ အၾကညး႓တျငး သူမက လကးကုိရုတးကာ ေခါငး့ကုိ
ငု႓သ
ဵ ျာ့ေလ၌၈
― ဒီမြာက ငါတုိ႓်မိဳ႓ထကး ပုိပူတယးဟ… သိလာ့…”
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

သူမက ေခါငး့်ငိမး႓သညး၈
― ေနာကးဆုိ အ်ပငးလာရငး ထီ့ေလ့ဘာေလ့ ေဆာငးေနား… ေနပူတယး… နငး႓အသာ့်ဖဴ်ဖဴေလ့ေတျ မညး့ကုနးဦ့မယး…”
သူက ်ပဳဵ့်ပီ့ သူမကုိ စုိကးၾကညး႓ကာ ေ်ပာလုိကးေသာအခါ သူမကလညး့ ်ပဳဵ့ရငး့ သူ႓ကုိ ်ပနးၾကညး႓သညး၈
်ဖဴွငး့ေသာ အသာ့အရညးႏြငး႓ လုိကးဖကးညီစာျ လြပေနေသာသူမသညး မ္ကးရညးမ္ာ့ၾကာ့မြပငး အေရာငးတစးစုဵတစးရာ မ်ခယးသထာ့ပါဘဲ
သူ၌ ကာလာစုဵပနး့ကေလ့ထကး အဆမ္ာ့စျာ ေခ္ာေမာသိမးေမျ႓ေနေၾကာငး့ သူ သတိထာ့မိလုိကးသညး၈

သူမသညး ပနး့ကေလ့ထကး

သာေသာ၇ လြေသာ မိနး့ကေလ့တစးေယာကး်ဖစးသညး၈ သူမႏြငး႓ ခ္စးသူ်ဖစးခင
ျ း႓ရခဲ႓လြ္ငး… အေတျ့ၾကာ့မြ သူမ၌ မ္ကးွနး့ကုိ ၾကညး႓လုိကးေသာ
အခါ သူ႓ရငးထဲ ဒိနး့ကနဲ ်ဖစးသျာ့ေတာ႓သညး၈
သူမသညး သူ႓ကုိ စုိကးၾကညး႓ေန၌၈
မ္ကးွနး့မ္ာ့၌

အဓိပၸါယးတုိ႓ကုိ

ဖတးတတးေန်ပီ်ဖစးေသာ

သူသညး

သူမ၌

မ္ကးွနး့ထဲမြာ

ေမြ္ားလငး႓်ခငး့အရိပးအေယာငးမ္ာ့

ကုိ ေတျ႓လုိကးရေလသညး၈ ်ဖဴစငးရုိ့သာ့ေသာ သူမ၌ မ္ကးွနး့အစုဵေၾကာငး႓ သူ မလုဵမလဲ်ဖစးသလုိလုိ ခဵစာ့လုိကးမိသညး၈
― ဟုိ.. ငါ.. ငါ.. ်ပနးေတာ႓မယးေနား…”
― ေအား… အငး့… အငး့…”
သူမသညး ရုတးတရကးမုိ႓ အဵ႓ၾသသျာ့ဟနးရြိ၌၈
သူ ခ္ကးခ္ငး့ဆုိသလုိပငး ႏႈတးဆကးကာ ဆုိငးကယးေပ၍တကး ထျကးလာခဲ႓လုိကးေတာ႓သညး၈
သူမသညး သူ႓ကုိ ်မငးကျငး့တျငး ေပ္ာကးကျယးသျာ့သညး႓တုိငး ေင့ၾကညး႓က္နးရစးေနေလမလာ့… သူလြညး႓မၾကညး႓်ဖစး၊ မသိေတာ႓ပါ၈
သူ႓ကုိယးသူ အ်ပစးတငးေနမိသလုိလုိ၈ သူ႓ဘာသာ ေနာငးတရမိေနသလုိလုိ၈ အေဆာငးသုိ႓ ်ပနးေရာကးလာခဲ႓သညး႓ အခ္ိနးအထိ သူ႓စိတးအေတျ့
ေတျ ရႈပးယြကးခတးေနတုနး့်ဖစးသညး၈
မြာ့ခဲ႓်ပီ… မြာ့ခဲ႓်ပီဟု သူ ထပးတလဲလဲ ေတျ့ေနမိေလသညး၈
ရုိ့သာ့ေသာ မိနး့ကေလ့တစးေယာကးအာ့ မ်ဖစးႏုိငးသညး႓ ေမြ္ားလငး႓ခ္ကးမ္ာ့ကုိ သူ ေပ့ခဲ႓မိေလ်ပီလာ့… သူ မေ်ပာတတးေပ၈
သုိ႓ေသား အလျနးတရာ ဂရုစုိကး်ခငး့မ္ာ့ကို ်ပသခဲ႓မိေသာ သူ႓အမူအရာမ္ာ့ မြာ့ယျငး့ခဲ႓ေၾကာငး့ကုိေတာ႓ သူသိသညး၈
ကာလရြညးၾကာ တညး်ငိမးေနခဲ႓်ပီ်ဖစးေသာ ေရ်ပငးအာ့ ဂယကးထေအာငး သူ ခဲလုဵ့ေတျ ပစးခ္မိခဲ႓သလုိ ်ဖစးေခ္်ပီ၈
မလုပးသငး႓… မလုပးေကာငး့ေသာ အရာမ္ာ့ကုိ ေတျ့ခဲ႓၇ လုပးခဲ႓မိေပ်ပီ၈
တကယးေတာ႓ မိနး့ကေလ့တစးေယာကးကုိ လကးစာ့ေခ္ရနး ေတျ့ခဲ႓ေသာ အေတျ့သညးလညး့ေကာငး့၇ ထုိ လကးစာ့ေခ္်ခငး့၉
ဘာမြမဆုိငးသညး႓ မိနး့ကေလ့တစးေယာကးကုိ ဆျထ
ဲ ညး႓ရနး ၾကဵစညးခဲ႓မႈသညးလညး့ေကာငး့ ႏြမခ္ငး့စာနာသငး႓ေသာ သူတုိ႓ ေယာက္းာ့ေလ့
မ္ာ့အေန်ဖငး႓ မေတျ့သငး႓ေသာ အေတျ့မ္ာ့ပငး မဟုတးပါေလာ၈
ငါ ဘာလုိ႓ အေတျ့ဆုိ့၇ အေတျ့ရုိငး့ေတျ ေတျ့ခဲ႓မိပါလိမ႓၈း
သူ သကး်ပငး့ေမာၾကီ့တစးခု ခ္လုိကးမိသညး၈
သကး်ပငး့ေမာႏြငး႓အတူ ယခငးက စဥး့စာ့ခဲ႓ဖူ့ေသာ အေတျ့ရုိငး့မ္ာ့ အာ့လုဵ့ကုိ ေမာငး့ထုတးလုိကးေလေတာ႓သညး၈
ပနး့ကေလ့ကုိ လကးစာ့ေခ္မညး႓ အစီအစဥးကုိလညး့ သူ ဖ္ကးလုိကးေတာ႓မညး၈
ေနာကး်ပီ့ အခ္စးစစးႏြငး႓ မခ္စးႏုိငးသမြ္ ကာလပတးလုဵ့ မညးသညး႓မိနး့ကေလ့ကုိမြ္ ေမြ္ားလငး႓ခ္ကးမေပ့မိဖ႓လ
ုိ ညး့ သူ ဆုဵ့်ဖတးလုိကး
ေလသညး၈
သူမႏြင႓း တစးခ္ိနးခ္ိနး်ပနးေတျ႓လြ္ငး သူမ၌ ေမြ္ားလငး႓ခ္ကးမ္ာ့ ်ပနးလညးရုတးသိမး့သျာ့ေစရနး သူ သရုပးေဆာငးရေပလိမး႓ဦ့မညး၈
ဤဆုဵ့်ဖတးခ္ကးသညး မြနးသလာ့၇ မြာ့သလာ့ေတာ႓ သူ မသိပါ၈
သူမကေရာ သူ႓ကုိ မညးသညး႓ ထငး်မငးသျာ့ေလမညးနညး့… သူ မေတျ့တတးပါ၈
မီ့ပျိဳငး႓၉ ရပးေစာငး႓ေနေသာ သူတစးေယာကးသညး မီ့ပျိဳငး႓တျငး မီ့နီေနရာမြ ွါလာေသာအခါ ရညးရယ
ျ းရာ တစးဖကးလမး့သုိ႓ ေရာကးႏုိငး
ေတာ႓မညးဟု ေတျ့ကာ ေမြ္ားလငး႓ေနမညး၈ သုိ႓ေသား မီ့ပျိဳငး႓သညး ွါေနရာမြ စိမး့မလာဘဲ တစးဖနး ်ပနးနီသျာ့ေလေသား ေစာငး႓ေနေသာသူသညး
မညးမြ္ ေဒါသထျကးေလမညးနညး့၈ အခနး႓မသငး႓လြ္ငး က္ိနးဆဲေကာငး့ က္ိနးဆဲေပလိမး႓မညး၈
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

သူမကေရာ မညးသုိ႓ ခဵစာ့ရေလမညးနညး့၈
သူ႓ကုိ ႏြလုဵ့သာ့မရြိသူ၇ တစးဖကးသာ့၌ ခဵစာ့ခ္ကးကုိ လ္စးလ္ဴရႈသူ၇ တစးဖကးသာ့ကုိ အေလ့မထာ့သူ၇ ေဘာလီေဘာပုတး
သလုိ ေ်မြာကးတငး်ပီ့မြ အက္နာေအာငး ရုိကးခ္တတးသူဟု ထငး်မငးယူဆသျာ့ေလမညးေလာ၈
သူ မသိပါ၈ ... ... ...
တဒဂၤေပ္ားရႊငးမႈမ္ာ့ကုိ မေပ့ဘဲ ခဏတာ ရကးစကး်ပလုိကး်ခငး့သညး သူမဘွတာတျငး ႏြလုဵ့သာ့ဒဏးရာမရေစေရ့ အတျကးသာ
်ဖစးေၾကာငး့ သူမ သိႏုိငးပါေစဟုသာ သူေတျ့ေနမိေလေတာ႓သညး၈

အာ့လုဵ့ကုိေလ့စာ့စျာ်ဖငး႓

မငး့အရိပး

လူ တိုငး့မြာ့ဖူ့ၾကမညးထငးပါသညး၈
မြာ့ဖူ့ေသာလူမ္ာ့်ဖစး၊

အမြာ့မကငး့သညးမြာေသခ္ာသညး၈

မမြာ့ေသာေရြ႔ေန

မေသေသာေဆ့သမာ့မရြိ

ဟုဆိုၾကသညး၈

ဤအဆိုသညး မြာ့ေကာငး့မြာ့ေနပါလိမးံမညး၈ မြာ့်ခငး့ႏြစးမ္ိဳ့ရြိသညး၈ မသိ၊မြာ့်ခငး့ႏြငးံ အသိမြာ့၊မြာ့်ခငး့ တို႓်ဖစးသညး၈ မသိ၊မြာ့်ခငး့မြာ
သာမနးအမြာ့မြ္သာ်ဖစးသညး၈ မြာ့မြနး့သိသညးႏြငးံ အမြာ့မြလျနးေ်မာကးႏိုငးသညး၈ အသိမြာ့၊မြာ့်ခငး့ကေတာံ အမြာ့တကာံအမြာ့်ဖစးသညး၈
မြာ့သညးကို

မြာ့မြနး့မသိသညးက

တကယးံအမြာ့်ဖစးသညး၈

မိမိမြာ့သညးကိုလကးမခဵႏိုငးသေရျ႔

အမြာ့မြလျနးေ်မာကးႏိုငးမညးမဟုတးပါ၈

အမြနးတရာ့ကိုေသခ္ာသိရနး အမြာ့မ္ာ့လိုပါသညး၈ အမြာ့မ္ာ့ရြိေနသ်ဖငးံ အမြနးတရာ့ကိုလကးခဵလာၾကသညး၈ အမြနးႏြငးံအမြာ့ကို ဘယးလို
ဆဵု့်ဖတးၾကမညးနညး့၈
အမြနးဆိုသညးမြာ မမြာ့၊အမြာ့ဆိုသညးမြာမမြနးဟုဆိုလြ္ငး မြာ့မညးထငးပါသညး၈ ေလာကတျငး မြာ့လညး့မမြာ့ မြနးလညး့မမြနးေသာ
အေ်ခအေန

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ရြိပါေသ့သညး၈

အမြနးႏြငးံအမြာ့ကို

အခ္ိနးကဆဵု့်ဖတးသညးဆိုလြ္ငး

မြာ့ပါလိမးံမညး၈

အခ္ိနးသညး

အခ္ိနးသာ်ဖစး၊ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မြတးႏိုငးမညးမဟုတးပါ၈ အမြနးႏြငးံအမြာ့ကို လူကဆဵု့်ဖတးသညးဆိုလြ္ငးလညး့ မြာ့ပါလိမးံမညး၈ မြာ့တတးေသာ
လူတို႓သညး အမြနးႏြငးံအမြာ့ကိုမညးသို႓ ဆဵု့်ဖတးႏိုငးမညးနညး့၈ လူမ္ာ့သညး အမြာ့မ္ာ့ႏြငးံ အသာ့ေသေနသညးဟု ထငးလြ္ငး သငးမြာ့ပါသညး၈
အသာ့မေသေသ့ေသာ အမြာ့မ္ာ့ကို လူတို႓ထပးခါထပးခါက္ဴ့လျနးေနၾကဆဲ ်ဖစးသညး၈ အမြာ့မ္ာ့ အသစးအသစးေပ၍ထျကးလာၾကသညးဟု
မြာ့ယျငး့စျာ

မထငးပါႏြငးံ၈

စာလဵု့ေပါငး့မတူသညးံ

―မ‖

ယခငးကမြာ့မြာ့၇

ယခုမြာ့မြာ့၇

ႏြစးလဵု့်ဖစးသညးဟူေသာ

ေနာငးမြမြာ့မြာ့

အမြာ့သညး

မြာ့ယျငး့သညးံအဆိုကို

အမြာ့သာ်ဖစးသညး၈

လကးမခဵပါႏြငးံ၈

အမြနးႏြငးံအမြာ့သညး

အ်ခာ့ဘာသာစကာ့မ္ာ့တျငးလညး့

အမြနးႏြငးံအမြာ့မ္ာ့ရြိေၾကာငး့ သငးသိပါသညး၈ ကၽျနးေတားက အမြာ့မ္ာ့အေၾကာငး့ကို ေရ့ေနသညးဟု ထငးမြတးမမြာ့ေစလိုပါ၈ အမြာ့မ္ာ့
တျငးလညး့ အမြာ့်ဖစးေၾကာငး့ မြနးကနးသညးံအခ္ကးေတျရြိပါသညး၈ ဤစာကိုဖတး်ဖစးသညးမြာ မြာ့သညးဟုေနာငးတရလြ္ငး မြာ့ပါလိမးံမညး၈
အမြာ့ကိုအမြာ့မြနး့သိလြ္ငး

သငးမြနးပါသညး၈

ဤစာကို

ကၽျနးေတား

မြာ့ယျငး့စျာေရ့မိပါသညး၈

မြာ့တတးေသာလူသာ့်ဖစးသ်ဖငးံ

ကၽျနးေတားမြာ့သညးမြာ မြနးပါသညး၈ အမြာ့မလုပးရဵုႏြငးံ အမြနးမ်ဖစးႏိုးငးပါ၈ မြနးလျနး့လြ္ငးလညး့ မြာ့တတးပါသညး၈ မိတးေဆျ ... မြနးကနးစျာ
မြာ့ယျငး့တတးပါေစ...၈

William Paul
မြတးခ္ကး၈

www.myanmarengineer.org /forum/ ေရ့သာ့ဖျ.ဲ သီ စာပနး့ခ္ီ

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

မြ ေကာကးႏုတးေဖား်ပထာ့ပါသညး၈
www.myanmarengineer.org

ယ ေန႓

ေ်ပာငး့လဲေနပါတယး၈
လျနးစာျ မြပငး

ဒီအထဲမြာ

နညး့ပညာနယးပယးက

အေ်ပာငး့အလဲ်မနးဆနးလျနး့လြပါတယး၈

ကလညး့

ေနတဲံ ဒီ Social Network လို႓ လူတိုငး့လိုလို အရူ့အမူ့်ဖစးေနတဲံ

ကမၻာႀကီ့က လ္ငး်မနးသျကးလကးေသာ ႏႈနး့နဲ႓

်မငးံမာ့လာေနပါတယး၈

facebook ႀကီ့က ေအာကးတိုဘာ ှ၂ ရကးမြာ ပိတးေတာံမယးဆိုၿပီ့
ပိုၿပီ့

တို့တကးမႈ

ကျနးပ္ဴတာဆိုတာကလညး့

နညး့ပညာ တို့တကး်မငးံမာ့လာမႈေၾကာငးံ ်ဖစးေပ၍လာတာပါ၈ ယေန႓
လူတိုငး့

နီ့ပါ့က

ကၽျနးမတို႓ရ႔ဲ

ေန႓စဥး

ပါတယး၈

ကျနးပ္ဴတာကို

အသဵု့်ပဳေနပါၿပီ၈

ေနထုိငးမႈစနစးေတျကလညး့

ကျနးပ္ဴတာယဥးေက့္မႈလို႓

ဒီေတာံ

ေ်ပာငး့လဲလာခဲံ

ေခ၍ႏုိငးတဲံစနစးတစးခုအ်ဖစး

ခိုငးခိုငးမာမာရပးတညးေနခဲံပါၿပီ၈ ယခုဆိုရငးလညး့ ကျနးပ္ဴတာအေရာငး့
ပဲျေတျကို ႀကိဳၾကာ့ႀကိဳၾကာ့ ေစ့္ႏႈနး့ခ္ဳိသာစျာနဲ႓ လူတိုငး့ အသဵု့်ပဳႏိုငး
ေသာ ေခတးကို ေရာကးရြိလာခဲံပါၿပီ၈
လူငယးတိုငး့ကလညး့ ကျနးပ္ဴတာမရြိရငး ေခတးမမြီေတာံဘူ့
ဆိုတဲံ

အေတျ့အေခ၍ေတျနဲ႓

လညး့
ဘယးသူန႓မ
ဲ ြ

မိဘမ္ာ့ကို

ေတျ႔ရြိေနရပါတယး၈
ဘာမြ

ပူဆာလာၾကတာ

မေ်ဖႏုိငးၾကပါဘူ့၈

နယးတျငး

မေ်ပာနဲ႓

ဒုနဲ႓ေဒ့ပါပဲ၈

နညး့ပညာ

လူငယးေတျအေနနဲ႓

အ်မငးမ္ာ့လညး့

လိုအပးလာေနပါၿပီ၈

ကျနးပ္ဴတာဆိုတာ

တို့တကးလာသေလာကး
ေ်ပာငး့လဲဖို႓
ဘာမြနး့သာ

အရမး့

မသိၾကတာ

ကျနးပ္ဴတာသငးၿပီဆိုတာ နဲ႓ Gtalk ေ်ပာဖိ႓န
ု ႓ဲ facebook အေကာငးံ
မရြိေသ့ဘူ့လို႓ ေ်ပာတဲံသူ ခ္ညး့ပါပဲ၈ ယခုတစးေလာ ေရပနး့စာ့

တကယးလို႓သာ

facebook

ပဲ

သဵု့ေနၾကတဲံလူေတျ ဒီဆိုကးသာ ပိတးသျာ့ခဲံမယးဆိုရငး ဘာေတျကို
သဵု့ၾကမလဲဆိုတဲံ အေတျ့ေတျ ေတျ့ေနမိပါေတာံတယး၈ တစးခ္ဳိ႔က
facebook သဵု့မြ ေခတးမီတယးဆိုတဲံ အ်မငးေတျကေတာံ လူတိုငး့
လိုလို ်ဖစးေနပါတယး၈

တစးေယာကးန႓ဲ တစးေယာကး ေတျ႔တာနဲ႓

facebook မြာ မငး့ ေဘားဒါ ဘယးႏြေယာကး ရြိၿပီလဲ၈ မငး့မိတးေဆျက
ငါထကးနညး့ေသ့တယးဆိုၿပီ့

အၿပိဳငးအဆိုငးေတျေတာငး

်ဖစးေန

ပါေသ့တယး၈ အေတားမ္ာ့မ္ာ့ လူေတျရဲ႔ အ်မငးက အငးတာနကး
သဵု့တာ facebook ကိုပဲ သဵု့ရမယးဆိုတဲံအေတျ့ေတျက အေတားကို
လႊမး့မို့ထာ့တာ

ေတျ႔ရတယး၈

facebook

မသဵု့တဲံ

သူက ေခတးေနာကးက္နးေနသလိုပ်ဲ ဖစးေနပါတယး၈ ဂ္ီေတာံပဲ ဖျငးံသဵု့
တတးၿပီ့ ဂ္ီေမ့လးနဲ႓ ဘာကျာလဲ ေမ့တဲံသူက ရြိေသ့တယး၈

ဘာအတျကးသဵု့မလဲဆိုေတာံ

ၿမိဳ႔ေပ၍မြာေတာငး ကျနးပ္ဴတာဆိုတာ ဘာလဲေမ့ရငး chat လို႓ရတယးပဲ
သိတဲံသူေတျ

သတငး့ထျကးေနခဲံပါေရာလာ့၈

လူငယးေတျရဲ႔

အ်မငးေတျက

ဒီထကးပိုၿပီ့

ပျငးံလငး့

လာေစခ္ငးတယး၈ ေက္ာငး့ပညာေရ့ေလြ္ာကးရငး ဘယးွကးဘးဆိုကး
ကို ွငးရမလဲ၈ အဂၤလိပးစာ ေလံလာခ္ငးရငး ဘယးဟာကို ွငးရမလဲ
ဆိုတဲံ ေမ့ချနး့ေလ့ေတျ ေမ့လာေစခ္ငးတယး၈ ခုဆိုရငး ်မနးမာ်ပညး
တျငး့တျငး အျနးလိုငး့ကေန ဥပေဒပညာရပးကို ေလံလာသငးယူလိုသူ
ေတျအတျကး ရနးကုနးအေွ့သငး တက၎သိုလး လူ႓စမ
ျ း့အာ့ အရငး့
အ်မစး ဖျ႔ဵ ၿဖိဳ့မႈဌာနအစီအစဥး်ဖငးံ ရနးကုနး အေွ့သငးတက၎သိုလးရဲ႔
ဥပေဒပညာဌာနက ဦ့စီ့၊ ဥပေဒပညာဒီပလိုမာ (Diploma in Law –

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

DL) သငးတနး့ကို ေခတးမီနညး့ပညာတစးခု

စီမဵခနး႓ချဲမႈ သငးခနး့စာ ှွခနး့ ပါ်ပီ့

်ဖစးေသာ Web-Based Teaching System
(WBTS)

ကို

အသဵု့်ပဳၿပီ့

သငးၾကာ့ပို႓ခ္ေပ့မယးလို႓

Online

အေသ့စိတးကိုလညး့ အခ္ိနး

်ဖငးံ

သငးယူရ်ပီ့

ၾကာ့ရပါတယး၈

၀ လမြ္

စာေမ့ပျဲနြငံး

case

study ေတျပါေ်ဖဆိုရပါမယး၈

အျနးလုိငး့ကေနသငးၾကာ့ ပို႓ခ္ ေပ့မယးဆိုေတာံ

ေအာငး်မငးပါက အျနးလုိငး့တျငး

အခ္ိနးကုနးလညး့ သကးသာ၇ သျာ့ရလာရလညး့

ေဒ၍လာ ဿွ မြ္သာ သျငး့်ပီ့

ဒုက၏ မေရာကးတဲံအ်ပငး ဘဲျ႔တစးခုကိုလညး့ ှွ

ေအာငးလကးမြတးရယူနုိငးပါတယး၈

လနဲ႓ ရရြိမြာ ်ဖစးပါတယး၈ ဘယးေလာကးေကာငး့

ထို႓အ်ပငး ဟာ့ဗကးနြငံး အမးအုိငးတီ တို႓

လိုကးသလဲ၈ ဒီလို ပညာေရ့ေတျ ဒီထကးပိုမို

က လႊငံးတငးထာ့ေသာ ွကးဆိုဒးမ္ာ့

တို့တကးလာေစခ္ငးေနတာ အေတားၾကာခဲံပါၿပီ၈ အခုေတာံ လူငယးေတျ

တျငး ၁ငး့တက၎သိုလးထုတး နာမညးၾကီ့ Harvard Business Review

အေတားမ္ာ့မ္ာ့က facebook မြာဘဲ အခ္ိနးေတျ အေတားအကုနး

နြငံး

ခဵေနတာကို ေတျ႔ရြိေနရပါတယး၈ ေခတးမီသူတိုငး့ facebook သဵု့သညး

အခမဲံဖတးႏုိငးတာကို ေတျ႔ရြိရၿပီ့၈ ဆကးလကး၊ ကၽျမး့က္ငးအဆငးံ

ဆိုသလိုေပါံ၈ လူတိုငး့စိတးွငးစာ့တဲံ သတငး့ဦ့၇ သတငး့ထူ့ေတျကို

ေတျကို

အခ္ိနးနဲ႓တစးေ်ပ့ညီ

ရမြာ ်ဖစးပါတယး၈ about ကေတာံ နယးပယးေဒသ အသီ့သီ့ကေန

ရရြိေနတာကေတာံ

လူမႈွကးဆိုကးတစးခုပါပဲ၈

facebook

ဒီွကးဘးဆိုကးသာ

ဆိုတဲံ

အမြနးတကယး

MIT

Sloan

Management

သငးခ္ငးရငးေတာံ

ကၽျမး့က္ငးတဲံ

Review

သငးတနး့ေၾက့ေပ့သျငး့

ပညာရြငးေတျ

စုေပါငး့ၿပီ့

တိ႓က
ု ို

သငးၾကာ့

သငးခနး့စာေတျကို

ပိတးသျာ့ခဲံမယးဆိုရငး လူအေတားမ္ာ့မ္ာ့ facebook စဲျ ေရာဂါမ္ာ့

အလြညးံက္ေ်ဖဆို ေလံက္ငးံေပ့ ေနတဲံ အငးတာနကးစာသငးေက္ာငး့

ရသျာ့ၾက မလာ့ဆိုတာ မခနး႓မြနး့ႏုိငးသေလာကးပါပဲ၈ လူမႈွကးဘးဆိုကး

တစးခုလို႓ေတာငး ေ်ပာဆိုႏုိငးပါတယး၈ Web ရဲ႔ တ်ခာ့ေနရာေတျမြာ

ကလညး့ ဒီတစးခုထဲပဲရြိတာမဟုတးပါဘူ့၈ ကၽျနးမ အ်မဲအသဵု့မ်ပဳ

အခ္ိနးကုနးခဵေနမယးံအစာ့ about လို ေနရာ မ္ဳိ့သာ အခ္ိနးယူ

ေပမယးံ

ၿပီ့ ေလံလာမယးဆိုရငး လကးေတျ႔က္တဲံ သေဘာတရာ့ မဆနးတဲံ

သဵု့်ဖစးတဲံဆိုကးေတျ

အေတားမ္ာ့မ္ာ့ေတာံ

ရြိပါတယး၈

အနညး့အက္ဥး့ ေဖား်ပရရငးေတာံ myspace, twitter, digg, flickr,

နညး့ပညာရပးေပါငး့ေတျကို

bebo, hi5, tagged အ်ပငး http://www.e-learningcenter.com/

မြာ ်ဖစးပါတယး၈ ဗဟုသုတလုိကးစာ့သူေတျ အတျကး wikipedia

free_html_course.htm ဒီလို ေလံလာစရာ တခ္ဳိ႔ဆိုကးေလ့ေတျ

ထကးေတာငး ဖဲျ႔စညး့မႈ ပိုမိုစဵုလငးတဲံ သငးခနး့စာ စျယးစဵုက္မး့ႀကီ့

ကလညး့ အေတား သေဘာက္ဖို႓ ေကာငး့လြပါတယး၈ ဒီဆိုကးေလ့

တစးခုပဲ်ဖစးပါတယး၈

ကေတာံ

ကုိယးတိုငးစိတးကူ့စိတးသနး့ရြိသေလာကး

ကိုယးပိုငး

တခ္ဳိ႔

network

တစးေနရာထဲနဲ႓

site

ေတျက

အကုနးသိရြိသျာ့ႏုိငး

တစးႏြစးေလာကးသဵု့ၿပီ့

website ေလ့ကို ပဵုၾကမး့ကေန အေခ္ာသပး အေကာငးအထညး

အလိုလိုပိတးသျာ့တာေတျလညး့ ၾကဵဳဆဵုရပါေသ့တယး၈ လူငယးေတျ

ေပ၍တဲံအထိ လုပးကိုငးၾကညးံခ္ငးတယးဆိုရငး e learning Center က

အတျကး ်မနးမာဖိုရမးဆိုကးေတျကလညး့ ေလံလာစရာ ေကာငး့လြပါ

ဖျငးံလြစးထာ့တဲံ အျနးလိုငး့သငးတနး့ကို တကးယူႏုိငးပါတယး၈ အေ်ခခဵ

ေသ့တယး၈ ကၽျနးမ ေ်ပာခ္ငးတာကေတာံ facebook လိုေနရာမြာပဲ

HTML နဲ႓ XHTML ကို webpages အေ်ခခဵေတျ တညးေဆာကးတဲံအထိ

အခ္ိနးကုနးမခဵဘဲ

standard ထာ့်ပီ့ လုပးကိုငးပဵုေတျ သိရြိႏိုငးပါတယး၈ HTML Training

ႏုိငးငဵတကာ လူမႈကျနးယကးေတျရြိတဲံ ေနရာေတျကိုပါ က္ယးက္ယး

Cense

်ပနး႓်ပနး႓ ွငးေရာကး ေလံလာေစ ခ္ငးပါတယး၈

အတျကးကိုေတာံ

ငါ့နာရီၾကာနဲ႓

အ်ပီ့အစီ့တကးဖို႓ အခမဲံ

သငးၾကာ့ေပ့ပါတယး၈
အျနးလိုငး့တျငး

နညး့ပညာမ္ာ့

ခုတစးေလာ
အဂၤလိပးဘာသာ်ဖငံး

အခမဲံပို႓ခ္ေနေသာ

www.alison.com , www.masterclass.com, www.about.com,
http://www.webmastercourse.com/

စသညံး

ဆိုဒးမ္ာ့

ေလံလာစရာ၇

နာမညးႀကီ့ေနတဲံ

ပညာေရ့၇

နနး့ခငးေဇယ္ာကို

like ေပ့တိုငး့သာ ဆုရ
မယးဆိုရငး ကမၻာမြာ
်မနးမာက ထိပးဆိုသလို

တျငးလညး့ ေလံလာနိုငးပါေသ့တယး၈ Alison ဆိုဒးတျငး သူ်ပဌာနး့ ေရာကးရြိေနမြာ
ထာ့ေသာ ေမားဂ္ဴ့်ပီ့ဆဵု့ပါက စာေမ့ပျဲေ်ဖဆိုရမညး်ဖစး်ပီ့ သငးတနး့

်မငးေယာငးေန

ေအာငးလကးမြတး diploma ကိုရယူနုိငးပါတယး၈ Masterclass တျငးမူ

ပါေသ့တယး၈

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

အဲ myspace ဆိုတဲံ website တစးခုရဲ႔ မူကေတာံ မိတးေဆျ
သူငယးခ္ငး့ဆိုတဲံ
က္ယး်ပနး႓စာျ
တစးဦ့ကို

စကာ့လဵု့ရဲ႔

အဓိပၸါယးသတးမြတးခ္ကးကိုပဲ

ေပ့ထာ့ခဲံပါတယး၈

ဒါေပမယးံ

လကးခဵထာ့မိၿပီဆိုရငး်ဖငးံ

ကိုယးမသိတဲံသူ

သူဟာ

အျနးလိုငး့မိတးေဆျ

ပဲ ်ဖစးမြာေပါံ၈ ကိုယးနဲ႓ ဆို့တိုငးပငး ေကာငး့တိုငးပငး သူငယးခ္ငး့
အစစး်ဖစးဖ႓ဆ
ို ိုတာ

်ဖစးလာႏုိငးပါံမလာ့၈

ခ္ိတးဆကးထာ့တာပါလာ့လို႓
Online

linking

ေတျ့စရာရြိလာႏုိငးပါတယး၈

ေတျေၾကာငးံ

နကးနကးရႈိငး့ရႈိငး့

လူမႈေရ့

်ဖစးေပ၍လာၾကပါတယး၈

ရြညးလ္ာ့လာသလို

အသိတစးေယာကးလိုပဲ
ဒီလို

်ပႆနာေတျလညး့
သူငယးခ္ငး့စာရငး့ဟာ

်ပႆနာရပးေတျကလညး့

ေပ၍လာပါေတာံ

တယး၈ ဒီလိုကိစၥေတျနဲ႓ပဲ လူငယးေတျ လုဵ့လညးခ္ာလညးလိုကးၿပီ့
လညးပတးေနၾကေတာံမယး ဆိုရငး်ဖငးံ နညး့ပညာတို့တကးမႈ ဆိုတာ
ေရရြညး တညး်မဲလာႏုိငးပါံမလာ့၈ တစးေန႓ တစးေန႓ ဒီလို facebook
မြာပဲ

ဘယးသူက

ဘာပဵုတငးေနသလဲ၈

ဘယးသူကေတာံ

ဘယးသတငး့ေတျ ပို႓ထာ့သလဲဆိုတဲံ အေတျ့ေတျနဲ႓ ဒီွနး့က္ငးမြာ
မေနၾကေတာံဘဲ ွနး့က္ငးအ်ပငးမြာရြိတဲံ ေနရာမ္ာ့ကို က္ယးက္ယး
်ပနး႓်ပနး႓ ထျကးၾကညးံၾကဖို႓ အခ္ိနးတနးၿပီလို႓ ေ်ပာလိုကးပါရေစေတာံ
ရြငး၈

မေနာ်ဖဴေလ့

စာမ္ကးႏြာ (၆၀) မြ အေ်ဖမ္ာ့

ပုဵ(ှ)

ပုဵ(ဿ)

ပုဵ(၀)

A scientist in his laboratory is not a mere technician: he is also a child
confronting natural phenomena that impress him as though they were
fairy tales.
Marie Curie

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

―ဟို့အေွ့က ေဖ္ာကးဆိပးၾကယးစုေတျထဲမြာ ငါတို႔လို ကမ ၻာတစးခုခု ရြိေနမလာ့ …၈ အ်မနးဆဵု့ အာကာသယာဥးနဲ႔သျာ့ရငး ေတာငး
မြ ေရာကးဖို႔က ႏြစးေပါငး့မေရမတျကးႏိုငးေအာငးသျာ့ရမြာ …၈ ငါသာ အလငး့တနး့တစးခု ဆိုရငးေတာငး အဲဒီကို ေရာကးဖို႔ ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာ
သျာ့ရအဵု့မြာ … ၈ စိတးရံဲ အ်မနးႏႈနး့နဲ႔ ဆိုရငးေရာ ဘယးေလာကးၾကာမလဲ၈ …..”
ေစာေနလငး့ ၌ ကေလ့ဘွ အေတျ့မ္ာ့
————————————————————————————————————————————————————————————(၁)

လဲေလ္ာငး့ေနေသာ

အိပးယာထကးမြ

ၾကညံးလိုကးတိုငး့

ခရမး့ေဖ္ာံေရာငး

အခနး့နဵရဵႏြငးံ

မ္ကးႏြာၾကကးမြာ

တိမး့ေစာငး့

လညးပတးေနသလိုလို၇ ကမၻာေ်မၾကီ့ကပဲ ပဵုမြနးမဟုတးသလိုလို်ဖငးံ ေစာေနလငး့ ၌ေခါငး့ထဲမြာ ရို့တို့ရိပးတိတး ပဵုရိပးမ္ာ့ ေွွါ့ေနသညး၈
အခုရကးပိုငး့ စိတးထဲမြာ ေတားေတားေလ့ကို မၾကညးမလငး်ဖငးံ ေနာကးက္ိရႈပးေထျ့ေနသလို ခဵစာ့ေနရသညး၈ ဘာေၾကာငးံမြနး့လဲမသိ၈
ဘာေတျ်ဖစးခဲံလဲဆိုတာကို ေစံေစံ်ပနးေတျ့လိုကးတိုငး့ ဦ့ေခါငး့ပိုငး့၌ အတျငး့ဘကး တစးေနရာမြ စီခနဲအသဵလိုလို ၾကာ့လိုကးရ်ပီ့ မိုကးခနဲ
မိုကးခနဲ ်ဖစးေနသညး၈ ကမ ၻာေ်မၾကီ့ကေတာံ ဘာမြ ထူ့်ခာ့ေ်ပာငး့လဲ ေနမညးေတာံမဟုတး၇ တခုခု လျေ
ဲ ခ္ားေနသညးမြာ ကိုယးတိုငးသာ ်ဖစး
မြနး့

ေစာေနလငး့

ခဵစာ့ သိေနသညး၈ အခုလိုခဵစာ့ေနရသညးမြာ ်ပီ့ခဲံသညးံ ခရီ့တစးေခါကး အ်ပီ့ကတညး့က်ဖစးေၾကာငး့ မြတးမြတးရရ

သတိထာ့မိသညး၈
(၀)
ေစာေနလငး့ မြာ အငးဂ္ငးနီယာတက၎သိုလးတစးခုတျငး Master တနး့ တကးေရာကးေနသူ်ဖစးသညး၈ တညး်မဲစျမး့အငးပဵုစဵအသစးတစးမ္ိဳ့
ႏြငးံပတးသကးေသာ သုေတသနအဖျဲ႔ တျငးပါွငးေဆာငးရက
ျ းကာ Research ်ပဳလုပးေနသူ လညး့်ဖစးေလသညး၈ ငယးငယးေလ့ ကတညး့ကပငး
သိပၸဵပညာကို စိတးွငးစာ့ခဲံသညး၈ ေနာကးပိုငး့ ပိုမိုစိတးပါွငးစာ့လာသညးက အာကာသႏြငးံစပးဆိုငးေသာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ ်ဖစးလာသညးံ
အတျကး နညး့ပညာတက၎သိုလးတစးခုတျငး တကးေရာကးကာ Space craft Technology ဘာသာရပးကို အထူ့်ပဳဘာသာရပး အ်ဖစး
ယူခံေ
ဲ လသညး၈ ၁ငး့ဘာသာရပး်ဖငးံ အငးဂ္ငးနီယာဘျဲ႓ ရခဲံ်ပီ့၇ Master တနး့ ကို ဆကးလကးတကးေရာကးေန်ခငး့ ်ဖစးေလသညး၈ Master တနး့
တကးေနရငး့ စိတးွငးစာ့သညးံအေၾကာငး့အရာတစးရပး ်ဖစးေသာ “စျမး့အငးပဵုစဵအသစး သုေတသန” အဖျ႓တ
ဲ ျငး အေပ္ားတမး့ ွါသနာရြငး
တစးဦ့အေနႏြငးံ ွငးေရာကးေဆာငးရက
ျ းေနခဲံ်ခငး့်ဖစးေလသညး၈
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

(ဿ)
အိမးေရြ႔ ဆငးွငးေအာကးသို႓ ေွါခနဲ ကာ့ထို့ရပးသဵၾကာ့လိုကးရသညး၈ ေစာေနလငး့ ၌ ေဘားဒါမ္ာ့ အိမးထဲသုိ႓ ကေသာေမ္ာပါ့
ွငးလာၾကသညး၈ ဧညးံခနး့ထဲမြာ ထိုငးေနေသာ ေစာေနလငး့ အာ့ ေက္ားလျငးမို့ မြ ေ်ပ့်ပီ့ဇကးပို့အုပးသညး၈
―ေဟံ..ေကာငး မသာေကာငး မငး့ အိမး်ပနးမယး ဆိုလဲ ငါတို႓ကို ေ်ပာေလကျာ … ချီ့တဲံမြ ငါတို႓ စိတးပူ လိုကးရတာ…”
―… ေအ့ ဟုတးတယး… ေစာၾကီ့ မငး့ကျာ … ငါတို႓က မငး့ကို က္ာ့ပဲဆျဲသျာ့လာ့၇ ဆငးပဆ
ဲ ျဲသျာ့လာ့ စိတးပူလိုကးရတာ .. မငး့က
အိမးကို အေစာၾကီ့်ပနး်ပီ့ ႏြပးေနတယး…”
―… ေအ့ေလ …ေစာၾကီ့ နငး မေကာငး့ဘူ့ဟာ …”
ေစာေနလငး့ မြာ သူ႓ေဘားဒါမ္ာ့အာ့ ဘယးကေန ဘယးလိုစ်ပီ့ ရြငး့်ပရမယး မသိ်ဖစးေနသညး၈ သူကိုယးတိုငးလညး့ သူၾကဵဳေတျ ႓
ခဲံရသညးမ္ာ့ကို လိပးပတးမလညးေသ့ေပ၈
―… ေအ့ပါကျာ … ေဆာရီ့ပါကျာ … မငး့တို႓ကို ရြငး့်ပဖို႓ ေနေနသာသာ ငါံကိုယးငါေတာငး ဘာေတျ်ဖစးမြနး့ မသိတာခကးေနတယးကျာ….
ဒီလိုကျ………………………………………………………………………………………………………………………”

————————————————————————————————————————————————
(ှ)
်ပီ့ခဲံသညးံ (ှွ)ရကး ေလာကးက ေစာေနလငး့ မြာ စာေမ့ပျဲ်ပီ့၊ ေက္ာငး့ကလညး့ ပိတးထာ့သညး၈ အခ္ိနး အာ့လပးေနသညးံ အတျကး
အလညးအပတး သေဘာလညး့်ဖစး၇ ေဒသႏ ၱရဗဟုသုတလညး့ ရေစဖို႔ သူငယးခ္ငး့မ္ာ့ႏြငးံအတူ ေတာငးေပ၍်မိဳ႔ေလ့တစး်မိဳ႔သို႓ သျာ့ေရာကးခံဲ
ေလသညး၈ တညး့ခိုဖို႓ အတျကးကလညး့ ပူပငးစရာ မရြိခဲံပါ၈ ေစာေနလငး့ တို႓ အဖျ႓ထ
ဲ ဲမြ စိုငး့မငး့သနး႓ေမာငး မြာ နယးခဵ်ဖစးသညးံအ်ပငး အိမးႏြငးံ်ခဵက
လညး့ က္ယးက္ယးွနး့ွနး့ရြိသညးမို႓ စိုငး့လျငးေမာငး အိမးမြာပငး စတညး့ခ္ခဲံၾကေလသညး၈ မိနး့ကေလ့ သဵု့ေယာကးက စိုငး့မငး့သနး႓ေမာငး ၌
အစးမမ္ာ့ႏြငးံေန၊ ေယာကး္ာ့ေလ့ ငါ့ေယာကးကေတာံ အဆငးေ်ပသလိုပငး ထို့အိပးၾကေလသညး၈ ေနာကးေန႓တျငး စိုငး့မငး့သနး႓ေမာငး ၌
ကာ့်ဖငးံ တစးဖဲျ႓လဵု့ ဟုိဟုိဒီဒီ အလညးအပတး ေလြ္ာကးသျာ့ ခဲံၾကသညး၈
ညခ္မး့တစးခုတျငး ေစာေနလငး့ တို႔အာ့လဵု့ ညစာစာ့်ပီ့ေနာကး ေတာငးေပ၍ View point ေလ့သို႓ ကာ့်ဖငးံ ထျကးလာခဲံၾက
သညး၈ ေနွငးခ္ိနး၌ သရုပးသကနးကို ေပ၍လျငးထငးရြာ့ေစသညးံ ပုဇျနးဆီေရာငး နီေစျ့ေစျ့အလငး့ေရာငး မစို႓မပိ႓မ
ု ြာ မို့ေကာငး့ကငး၌ အေနာကးဖကး
နယးနိမိတးအစျနး့မ္ဥး့နာ့တျငး မြိနးေဖ္ာံစျာ က္နးရြိေနေသ့သညး၈ ေစာေနလငး့ တို႓တစးသိုကးမြာ ခဵုကေလ့မ္ာ့ေပ၍ထိုငး်ပီ့ ညခ္မး့ခ္ိနးခါ၌ အရသာ
ကိုခဵစာ့ရငး့ ေရာကးတတးရာရာမ္ာ့ ေ်ပာဆိုကာ ေလကနးေနခဲံၾကသညး၈ ဤသို႓်ဖငးံ အလငး့ေရာငး လဵု့လဵု့ ကျယးေပ္ာကးသျာ့ေသာအခါ အနီ့မြ
ေကားဖီဆိုငးတစးခုတျငး ေနရာေ်ပာငး့ေရႊ႔ထိုငးၾကကာ ေဟ့လာ့ွါ့လာ့ ဆကး်ပီ့လုပးေနၾကေသ့သညး၈

စကာ့ေ်ပာေနရငး့ မြ ေစာေနလငး့

ဖ္တးခနဲ သတိရလိုကးသညး၈ ေစာေနလငး့ မြ ေ်ပာလိုကးသညး၈
―ေဟံေကာငးေတျ… ဒီည ၄ နာရီ ဿွ မြာ ေသာၾကာ်ဂိဳဟး ရယး ဗုဒၶဟူ့်ဂိဳလးရယး ကမ ၻာရယး အနီ့ဆဵု့ လမး့ေၾကာငး့မြာ ်ဖတးသျာ့မယးတဲံ
… သျာ့ၾကညးံၾကမယးေလကျာ …”
―ဟာ… ေတားပါ်ပီကျာ … အဲဒီ ်ဂိဳဟးေတျ ကမၻာနဲ႓ နီ့ေတာံ ဘာ်ဖစးမြာမို႓လို႓လဲကျ…”
―်ဂိဳဟး သဵု့လဵု့ သဵု့ပျငးံဆိုငး အခ္စးဇာတးလမး့်ဖစးမြာ ေပါံကျာ ..ဟာ့ဟာ့”
―ေတားပါ်ပီ ေစာၾကီ့ရာ မလိုကးေတာံဘူ့ မငး့ ပဲသျာ့ၾကညံးေတာံ…”
―.. ဒီေကာငးက ၾကယးခေရဇီကျ … သျာ့ေတာံကျာ … မလိုကးေတာံဘူ့…”
―..ဟဲံ .. ေစာၾကီ့ … အရူ့ … နငး ဘာေတျေတျ႔ခဲံလဲ ငါံတို႓ကို ်ပနးေ်ပာ်ပေနား သိလာ့ …”
သူူငယးခ္ငး့မ္ာ့က တစးေယာကးတစးေပါကး ွိုငး့်ပီ့ ေထာမနာေပ့ၾကသညးမြာ အာ့ရစရာေကာငး့လြေပသညး၈ ေစာေနလငး့ မြာ
ကာ့ထဲမြာ ထညးံယူလာေသာ နက၏တးတာရာၾကညးံမြနးေ်ပာငး့ကို သျာ့ယူ်ပီ့ ၾကယးမ္ာ့ကို ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့ ်မငးႏိုငးမညးံ ေတာငးကုနး့ေလ့ေပ၍
သို႓

တစးေယာကးတညး့ တကးလာခဲံသညး၈ ေတာငးကုနး့ေပ၍မြာ ေစတီေလ့ တစးဆူရြိသညး၈ ေလတသုနးသုနး တိုကးခတးေနေသာေၾကာငးံ

ခၽျငးခၽျငး်မညးေသာ ဆညး့လညး့ခတးသဵေလ့မ္ာ့မြာ တိတးဆိတးေနေသာ ဤေနရာတျငး သတိ်ပဳမိေလာကးေအာငး ၾကာ့ေနရေလသညး၈
ေတာငးေစာငး့တေလြ္ာကးတျငး ေပါကးေရာကးေနၾကေသာ ထငး့ရႉ့ပငးမ္ာ့မြာ ေလအေသာံတျငး တ်ငိမးံ်ငိမးံ တခါခါ်ဖငးံ ကခုနး်မဴ့တူ့ေနၾကသညး၈
လဆုတးရကး်ဖစး၊ လ်ခမး့ေကျ့ေလ့သာ ေပ၍ထျကးေန်ပီ့၇ ေကာငး့ကငးကလညး့ ၾကညးစငးေနသညး်ဖစးရာ တလဲံလဲံလငး့ ေနေသာ ၾကယးရႈခငး့
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ကို အာ့ပါ့တရ ရႈစာ့ရနး အဆငးေ်ပေနသညး၈
ေစာေနလငး့ မြာ ၾကယးမ္ာ့၇်ဂိဳဟးမ္ာ့၇ အာကာသဆိုငးရာ အေၾကာငး့မ္ာ့ကို အငးမတနး စိတးွငးစာ့သူ်ဖစးသညး၈ ဟုိ့ ငယးငယးေလ့
ကတညး့က ညညဆိုလြ္ငး မို့ေကာငး့ကငးေပ၍ ေမားံၾကညံး်ပီ့ ဒါဘာၾကယးလဲ၇ ဘာၾကီ့လဲ စသညး်ဖငးံ သူ႓ေဖေဖအာ့ ေလြ္ာကးေမ့ေနက္
်ဖစးသညး၈ ေစာေနလငး့ ၌အေဖကလညး့ သူ၌ စိတးွငးစာ့မႈကို အာ့ေပ့သညး၈ စိတးရြညးလကးရြညးပငး သူသိသေလာကး ေ်ပာ်ပခဲံ
သညးကို ေစာေနလငး့ အခုထိ မြတးမိေနဆဲ်ဖစးသညး၈ ေစာေနလငး့ တို႓အိမးမြာ ရနးကုနး်မိဳ႔တျငးရြိေသားလညး့ ဆိပး်ငိမးရပးကျကး၇ လဵု့ခ္ငး့အိမးယာ
မ္ာ့ ်ဖစး်ပီ့ ကုနး့်မငးံကေလ့တျငးတညးရြိသညး၈

ႏြစးထပးတိုကး၌

အေပ၍ဆဵု့ထပးေနရာမြာ

လမး့ေလြ္ာကးလို ႓ရေအာငး

ေနရာလုပးထာ့်ပီ့

ဒနး့ကေလ့ တစးခုႏြငးံ ပနး့အို့မ္ာ့ကုိ လြပေအာငး ေနရာခ္ထာ့သညး၈ အဲသညး ေနရာမြာ ေစာေနလငး့ ကေလ့ဘွတုနး့က ညဘကးမ္ာ့တျငး
ၾကယးမ္ာ့ကို ၾကညံးေလံရြိသညးံေနရာ်ဖစးေလသညး၈ စၾကွဠာအေၾကာငး့၇ ်ဂိဳဟးသာ့ေတျ၇ ပနး့ကနး်ပာ့ပ္ဵေတျ အေၾကာငး့ စာအုပးေတျဖတး၇
ညည ဆို ၾကယးေတျၾကညးံ်ပီ့ စိတးကူ့ေတျယဥးရသညးမြာလညး့ အေမာ …၈ ငယးငယး တုနး့က အေၾကာငး့ေတျ ်ပနးေတျ့မိရငး့ ေစာေနလငး့ ်ပဵဳ့
မိသညး၈
မြနးေ်ပာငး့ကို ေဒါကးမ္ာ့ေထာကး၊ ေနသာ့တက္ ထာ့လိုကး်ပီ့ေနာကး နာရီကို ၾကညံးလိုကးေတာံ (၄)နာရီ ထို့ခါနီ့လုသာ
ရြိေသ့သညး၈ ေလမြာ အနညး့ငယး ေအ့်မေနသ်ဖငးံ ေစာေနလငး့ မြာ ဂ္ာကငးအကၤ္ီအိတးထဲ လကးမ္ာ့ထညးံထာ့ရသညး၈ ေဆာငး့ရာသီ ်ဖစး၊
ေမာငးရငးဆိုငး့ထမး့ ၾကယးစုမြာ အေရြ႔ဘကးယျနး့ယျနး့တျငး ေစာစီ့စျာပငး ထျကးေပ၍ေနေလသညး၈ ခုနစးစဥးၾကယးစုမြာေတာံ ညနကးပိုငး့
ေလာကးမြ ထျကးေပ၍လာလိမးံမညး၈ အခ္ိနးကလညး့ အနညး့ငယး ေစာေနေသ့သညးမို႓

ေစာေနလငး့ မြာ ခ္စးသူ „ယျနး့ေဟမာနး‟ ဆီသို႓

ဖုနး့ဆကးရနး ဆဵု့်ဖတးလိုကးသညး၈ လကးကိုငးဖုနး့ကို ထုတးလိုကး်ပီ့ ဖုနး့နဵပါတးမ္ာ့ကို ႏြိပးကာ ေခ၍လိုကးသညး၈
―ဟယးလို … ယျနး့ လာ့..”
―.. … မစာ့ရေသ့ဘူ့ … ်ပီ့မြစာ့မြာ .. ေလာေလာဆယး ၾကယးၾကညးံဖို႓ ေတာငးကုနး့ေလ့ေပ၍ တစးေယာကးတညး့ ေရာကးေနတာ
ေလ…”
―… ေအ့ပါ ေနေကာငး့ပါတယး… … … … … …”
မာေၾကာငး့သာေၾကာငး့၇ ဒီေန႓မနကးပိုငး့က သျာ့ခဲံသညးံ

ေရတဵချနးမ္ာ့၇ ေတာေတာငးမ္ာ့ အေၾကာငး့၇ သူငယးခ္ငး့မ္ာ့ အေၾကာငး့

က္နး့မာေရ့ ဂရုစိုကးဖ႓ိုအေၾကာငး့ စသညး်ဖငးံ ေရာကးတတးရာရာမ္ာ့ေ်ပာေနခဲံသညး၈ စကာ့ေ်ပာေနရငး့မြ ေကာငး့ကငးထဲတျငး အလငး့စကး
တစးခု ေရျ႔လ္ာ့ေနသညးကို သတိ်ပဳမိလိုကးေလသညး၈ … … …

အဲဒီေနာကးပိုငး့မြာ ေစာေနလငး့ မ္ကးႏြာတျငး ပူ်ပငး့သညးံ ခဵစာ့မႈတစးခုႏြငးံအတူ မ္ကးစိမ္ာ့ က္ိနး့စပးေန်ပီ့ ႏို့ထလာခဲံသညး၈
―အာ့ပါ့… ပူလိုကးတာ … ဘာလို႓ ဒါေလာကးေတာငး ပူေနလဲ မသိဘူ့…”
ေစာေနလငး့

ဒယီ့ဒယိုငးနဲ႓

ထရပးလိုကးသညး၈

လာ့လာ့

သူ

လျငးတီ့ေခါငးလို

ေနရာတစးခုထဲ

ေရာကးလို႓ေနသညးပ၈ဲ

ခပးလြမး့လြမး့မြာေတာံ အပူပိုငး့ေဒသ ေပါကးသညးံ အပငးနိမးံေလ့မ္ာ့၇ အရျကးေသ့ေသ့ ႏြငးံ ဆူ့ပငးမ္ာ့ကို က္ိဳ့တို့က္ဲတဲေတျ ႔ရသညး၈ ေနက
ေခါငး့ေပ၍တညးံတညးံနီ့ပါ့ေတာငး ေရာကးလို႓ေနသညး၈
―ေန်မငးံေန်ပီပ၈ဲ ဘယးႏြနာရီ ရြိေနပါလိမးံ..”
နာရီကိုၾကညံးရနး အကၤ္ ီလကးကို ပငးံလိုကးသညး၈ နာရီမရြိေတာံပါ၈ နာရီမညးသညးံေနရာသို႓ ေရာကးသျာ့သနညး့၈

အာေခါငးမ္ာ့

ေ်ခာကးေန်ပီ့ ေရက အရမး့ငတးေနသညး၈ „ေွါ‟ ခနဲ ကာ့်ဖတးသနး့သျာ့သဵကို ခပးသဲံသဲံ ၾကာ့လိုကးရသညး၈ ကာ့သဵ ၾကာ့သညးံ ဘကးသို႓
ေစာေနလငး့ တစးေယာကး ယိုငးထို့ယိုငးထို့်ဖငးံ ်ဖညး့်ဖညး့ခ္ငး့ ေလြ္ာကးလာခဲံသညး၈ အေတားေလ့ၾကာေအာငး ေလြ္ာကးလာရငး့ ႏျာ့ခေလာကး
သဵ ဂေလာငး…ဂေလာငး ႏြငးံအတူ ႏျာ့ေအားသဵအခ္ိဳ႔ကို ၾကာ့လိုကးရသညး၈ ဆူ့ခ္ဵဳအနညး့ငယးကို ေက္ား်ဖတးလိုကးေသာ အခါ ႏျာ့တစးအုပးႏြငးံ
အတူ အသကးခပးၾကီ့ၾကီ့ အသာ့မညး့မညး့ လူၾကီ့တစးေယာကးကိုေတျ႔လိုကးသညး၈ ွါ့်ခမး့်ပာ့တစးခုကို ကိုငးထာ့်ပီ့ ခပးစုပးစုပး ခေမာကးကို
ေဆာငး့ထာ့ ေလသညး၈ ထိုလူၾကီ့ လျယးအိတးထဲတျငး ေရသနး႓ဘူ့ေဟာငး့ တစးခုကို ေတျ႔လိုကးရေသာအခါ ေစာေနလငး့ မြာ ေရႊေၾကာေတျ႔
သလိုပငး ွမး့သာသျာ့သညး၈
―ဦ့ေလ့ … ကၽျနးေတား ေရငတးလို႓ ေရနညး့နညး့ေလာကး ေသာကးလို႓ ရမလာ့ဗ္ာ…”
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ထိုႏာျ ့ေက္ာငး့သာ့ၾကီ့ မြ ေရဘူ့ကို ကမး့ေပ့လိုကးသညး၈ ေစာေနလငး့ မြာ ေရဘူ့ကိုဖင
ျ းံကာ ႏျာ့ငတးေရက္သညးံအလာ့
တဂျတးဂတ
ျ း ေသာကးခ္လိုကးသညး၈ ထို႓ေနာကး ေရဘူ့ကို ်ပနးေပ့လိုကးရငး့
―ေက့္ဇူ့တငးလိုကးတာဗ္ာ … ဦ့ေလ့ …ဒါထကး… ဒါဘယးေနရာလဲဟငး …”
―.. ဒါ ေပ္ားဘျယးနဲ႓ ရမညး့သငး့ ၾကာ့က အ်မနးလမး့နာ့ေလကျာ ..”
―ဒီေန႓ ဘယးႏြရကးလဲ ဦ့ေလ့ ..”
―ဒီေန႓ (၆)ရကးေန႓ ေလကျာ.. (ှဿ) လပိုငး့ေလ… ”
―… ဗ္ာ …!!! (၀) ရကးေန႓ မဟုတးဘူ့လာ့…”
―ဟာကျာ… (၆)ရကးေန႓ပါဆိုေန မငး့ကလညး့ .... ဒါနဲ႓ ေမာငးရငးေလ့က ဘယးကေန ဘယးလို ေရာကးလာတာတုနး့”
ဘာေတျ်ဖစးကုနးပါလိမးံ၈ ေစာေနလငး့ ေခါငး့ေ်ခာကးလာသညး၈ သူတို႓အဖဲ႓ျ ေတာငးေပ၍မြာ ေလညငး့ခဵထျကးတာ (၀) ရကးေန႓
ညေနပိုငး့်ဖစးသညး၈ အခု သူႏို့လာေတာံ (၆) ရကးေန႓ ်ဖစးသညးတဲံ၈ ၾကာ့ထဲက (၃) ရကးေလာကး သူဘယးေရာကး ဘယးေပါကးလို႓၇ ဘာေတျ
်ဖစးကုနးလဲ မသိ၈ ဗိုကးကလညး့ ဆာေလာငးေနသညး၈
―ကၽျနးေတားလညး့ အဲဒါကို မသိလို႓ ဦ့ေလ့ရာ … ကၽျနးေတားလညး့ သိခ္ငးေနတာ .. သိရငး ကၽျနးေတာံးကို ေ်ပာအဵု့ဗ္ာ… ေနား ..
ေနားလို႓…”
―အာ… ဟေကာငး … ဘာလဲဟ မငး့က…”
ႏျာ့ေက္ာငး့သာ့လူၾကီ့မြာ ေစာေနလငး့ အာ့ ဒီေကာငး ရူ့မ္ာ့ရူ့ေန်ပီလာ့ ဟူေသာပဵုစဵ်ဖငးံ သကၤာမကငး့သလို ၾကညးံ်ပီ့ ေနာကးသို ႓
တစးလြမး့ဆုတး သျာ့သညး၈ သညးံေနာကးတျငးကာ့ ေစာေနလငး့မြာ ရနးကုနး-မႏၱေလ့ အ်မနးလမး့ေပ၍ေရာကးလာခဲံ်ပီ့

ေတျ႔ေတျ႔သမြ္

ကာ့အာ့လဵု့ကို လကး်ပကာ ကာ့ၾကဵဳလိုကးရနး တာ့ေလသညး၈ သူတစးဖကးသာ့အေပ၍ လျနးစာျ ေစတနာေကာငး့်ပီ့ ကူညီတတး ေသာ ်မနးမာ
လူမ္ဳိ့မ္ာ့ ်ဖစးသညးံအာ့ေလ္ားစျာ (၁၀)စီ့ေ်မာကး တာ့လိုကးေသာ လိုကးထရပးကာ့အစုတး တစးစငး့တျငးမြ ေစာေနလငး့ တစးေယာကး
ကဵေကာငး့ေထာကးမ်ပီ့

အလကာ့ လမး့ၾကဵဳစီ့ချငးံ ရခဲံေလသညး၈ ေစာေနလငး့ ၌ သနာ့ကမာ့ရုပးရညးေလ့အာ့ ၾကညးံ်ပီ့ ကာ့ပိုငးရြငးမြာ

လမး့တျငး ထမငး့ပငး ေကၽျ့လိုကးေခ္ေသ့သညး၈ ထို႓ေနာကးတျငးကာ့ ေစာေနလငး့ တစးေယာကး အေမံအိမးဆီသို႔ ဆိုကးဆိုကး်မိဳကး်မိဳကး ်ပနး
လညးေရာကးရြိခံေ
ဲ လသတညး့၈
—————————————–—————————-—————————————————————————————————————
―အနာ့စျနး့

နယးနိမိတးမရြိတဲံ

စၾကွဠာၾကီ့ရဲံ

တစးေနရာရာမြာ

ေနအဖျဲ႔အစညး့တစးခုခုဟာ

ပ္ကးစီ့ေနတယး၈

တစးခ္ိနးတညး့

မြာပဲ ေနအဖျဲ႔အစညး့ တစးခုခုဟာ စတငးေမျ့ဖျာ့ရငး ေမျ့ဖျာ့ေနလိမးံမယး…၈ ေမျ့ဖျာ့်ခငး့၇ ်ဖစးတညး်ခငး့၇ ပ္ကး်ပဳနး့်ခငး့၇ ရြငးသနး်ခငး့၇
ေသဆဵု့်ခငး့ …. ….ဥပါဒး၇ဌီ၇ဘငး… ်ဖစး၇တညး၇ပ္ကး…. စၾကွဠာ နိယာမပါပဲ …”
ေစာေနလငး့ ၌ Cosmology ဆရာ တစးဦ့
————————————————————————————————————————————————————————————
(၂)
စိတး ဟာ ်ဒပးတစးခုေလလာ့၇ ်ဒပးမံဲ သေဘာတရာ့တစးခုေလလာ့ မကျ်ဲ ပာ့ေသ့ပါ၈
ေစာေနလငး့ ၌ စိတးတျငး့အ်မငးအာရဵုတျငး သူေနထိုငးရာ ကမ ၻာေ်မ်ပငးမြာ အ်ပာေရာငး စကးလဵု့တစးခုအ်ဖစး ရိပးခနဲ ေနာကးမြာ
က္နးရစးခံသ
ဲ ညး၈ အရြိနး်ပငး့စျာေရျ႔လ္ာ့ေနၾကေသာ ေ်မသာ့ကဲံသို႔ေသာ အစိုငးအခဲမ္ာ့၇ အမႈနးမ္ာ့မြာ သူ၌ ခႏၶာကိုယးပဵုသ႑ာနး အရိပးကို
ထျငး့ေဖာကး်ဖတးသနး့သျာ့ၾက၈ သို႔ေသားလညး့ ခဵစာ့မႈမြာ ဗလာဟငး့လငး့သာ၈ ဤကဲံသို႔ လျတးလပးစာျ လျငးံေမ္ာ်ခငး့ အရသာကို
ေစာေနလငး့ ေတားေတားေလ့ႏြစး်ခိဳကးသညး၈ တလကးလကး်ဖငးံ ေတာကးပေနၾကေသာ ၾကယးစုမ္ာ့မြာ အနကးေရာငး အာကာသဟငး့လငး့်ပငး
တျငး တငး့ၾကမး့်ပညးံေနေလသညး၈ ထိုအခ္ိနးမြာပငး
သျာ့်ပီ့

ေရျ႔လ္ာ့ေနေသာ ခႏၶာကိုယးမြာ

ဘရိတးေဆာငးံ်ပီ့ အုပးလိုကးသလို တဵု႔ခနဲရပးတနး႔

ဟို့ … အသူတရာ နကးရိြုငး့သညးံ ေခ္ာကးနကးၾကီ့ထဲသို႓ တရြိနးထို့ ်ပဳတးက္သျာ့သညး၈ ရငးထဲမြာ ေအ့ခနဲ လိႈကးခနဲ်ဖစးသျာ့်ပီ့

ဖ္တးခနဲ မ္ကးလဵု့ႏြစးလဵု့ကို ဖျငးံၾကညးံလိုကးေတာံမြ ဒါဟာ အိပးမကးတစးခုပါပဲလာ့ ဆိုတာကို ေစာေနလငး့ သိလိုကးရသညး၈ ဘာေၾကာငးံရယး

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

မြနး့မသိ အခုရကးပိုငး့ေတျမြာ ဂေယာငးေခ္ာကး်ခာ့ အိပးမကးေတျ၇ ကစဥးံကလ္ာ့ အိပးမကးေတျ မကးလျနး့လြသညး၈ မကးလိုကးလြ္ငးလညး့
ေလထဲမြာ လျငးံေမ္ာေနသလိုလို၇ အာကာသ ဟငး့လငး့်ပငးထဲမြာပဲ ေလြ္ာကးသျာ့ေနရသလိုလို်ဖငးံ ဂေယာကး ဂယကးဆနးလျနး့လြသညး၈
အိပးမကးမ္ာ့မကးေနခဲံသ်ဖငးံ အိပးေရ့ကမွခ္ငးဘဲ ႏဵု့ခ္ိခ္ိ်ဖငးံ ခဵစာ့ ေနရသညး၈ စိတးကလညး့ မၾကညးမလငး ်ဖစးေန်ပနးသညး၈
―အခု ရကးပိုငး့ ငါ ဘာေတျ ်ဖစးေနလဲကို မသိေတာံပါဘူ့ကျာ .. ချီ့တဲံမြ ..”
စိတးထဲမြာ

ေရရျတးရငး့

မ္ကးႏြာသစး

သျာ့တိုကးရနး

ေရခ္ိဳ့ခနး့သို႓

ွငးသျာ့သညး၈

ကိုယးလကးသနး႓စငး၇

အွတးအစာ့

လဲ်ပီ့

မနကးစာစာ့ရနး ထမငး့စာ့ခနး့သို႓ လာသညး၈ ေစာေနလငး့ ၌ အခ္စးေတား ေချ့ကေလ့ „စကူဘီ‟ မြာ သူ လာသညးကို ်မငးလြ္ငး ေ်ပ့်ပီ့ ေခ္ာငးထဲ
သို႓သျာ့်ပီ့ ပုနး့ေနသညး၈
―စကူဘီ ေရ … လာ လာ … အိ႓ု အိ႔ု …”
စကူဘီ ေလ့မြာ ေစာေနလငး့ ကိုၾကညးံ်ပီ့ ဂရာ့..ဂရာ့ ဟု မာနးဖီေနသညး၈ အခု တေလာ ဒီေချ့ကေလ့ ဘာ်ဖစးတယး မသိပါ၈
ေစာေနလငး့ ေခ၍လြ္ငးမလာဘဲ ပတးေ်ပ့ေနေလသညး၈ အရငးကဆိုလြ္ငး ေစာေနလငး့ မႏို့ေသ့လြ္ငး တဵခါ့ကို တဂ္စးဂ္စး ကုတး်ခစး်ပီ့
အူလိုကး၇ ေဟာငးလိုကး လုပးသညး၈ အခုေတာံ စကူဘီ ကိုၾကညးံရသညးမြာ စိမး့စိမး့ကာ့ကာ့ ႏိုငးလြသညး၈
―ေမေမ ေရ … စကူဘီ ဘာ်ဖစးေနတာလဲ … ေနမေကာငး့ဘူ့လာ့မသိဘူ့ … သာ့ေခ၍တာ မလာဘူ့်ဖစးေနတယး…”
―ေကာငး့ပါတယး သာ့ရဲံ ေမေမ ေခ၍ရငးေတာံ ေမေမံဆီ ကပးပါတယး… အဲဒါထာ့အဵု့ နဵနကးစာ စာ့လိုကးအဵု့ ေက္ာငး့ေနာကးက္
ေနမယး..”
ေစာေနလငး့ နဵနကးစာ စာ့်ပီ့ေနာကး တက၎သိုလးသို႓ ကာ့ေမာငး့်ပီ့ ထျကးလာခဲံေတာံသညး၈
____________________________________________________________________________________________________
(၃)
ေက္ာငး့ Library တျငး ဖတးရနးလိုအပးေသာ စာအုပးအခ္ိဳ႔ကို လိုကးရြာသညး၈ သနးဘကးခါတျငး Presentation တစးခု တငး်ပ
ရမညး

်ဖစးသညးံအတျကး

ဆရာမ္ာ့၇
ပါက

်ပငးဆငးရေပအဵု့မညး၈

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၇

ေကာငး့ေကာငး့ၾကီ့

ွါသနာပါ်ပီ့
အရြကးေတားကျဲ

ေကာငး့စျာ်ပငးဆငးထာ့ခဲံ်ခငး့

ေလံလာထာ့သူမ္ာ့က
သျာ့ေခ္မညး၈

ေမ့ချနး့မ္ာ့

အထူ့သ်ဖငးံ

မရြိပါက

ေအာကးမြာ

ထုတးသညးံအခါ

ပို၊ေၾကာကးရသညးမြာ

လာေရာကးနာ့ေထာငးၾကမညးံ

လိပးပတးလညးေအာငး

မေ်ဖရြငး့ႏိုငး

ကိုယးံေဘားဒါအရငး့မ္ာ့ပငး်ဖစးသညး၈

သူတို႓ကေတာံ မညြာစတမး့ ေမ့ချနး့မ္ာ့ထုတးၾကသညး၈ ေစာေနလငး့ တို႓ကေတာံ သူတို႓လိုေဘားဒါေတျကို “ေမ့ချနး့ စကးေသနတး သမာ့ေတျ”
ဟု အမညးေပ့ထာ့ၾကေလသညး၈ ကိုယးံအလြညးံၾကဵဳေတာံလညး့ ်ပနးေဆားရေပသညး၈
စာတမး့အတျကး လိုအပးသညးံ အဓိကက္သညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို Library ထဲတျငးပငး ထိုငး၊ ကျနးပ္ဴတာတျငး ထညးံ်ပီ့ စီ ထာ့
လိုကးသညး၈ တ်ခာ့လိုအပးသညးံ ပဵုမ္ာ့၇ ကို့ကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကိုေတာံ ညက္မြ အငးတာနကးမြတဆငးံ ရြာေတာံမညး၈ လိုအပးပါက ႏိုငးငဵရပး်ခာ့
နညး့ပညာတက၎သိုလးမ္ာ့ရြိ

အျနးလိုငး့

ေဘားဒါမ္ာ့ထဵမြ

ေမ့်မနး့အကူအညီေတာငး့ေတာံမညး၈

ကိစၥ ွိစၥမ္ာ့

်ပီ့သျာ့ေတာံ

သုေတသန

ဓာတးခဲျခနး့ သို႓ ေ်ခဦ့လြညးံလိုကးသညး၈ ေက္ားလျငးမို့ ကေတာံ Lab ခနး့တျငး ေရာကးႏြငံးေနေခ္်ပီ၈ ခရီ့ေရာကးမဆိုကး ဆိုသလိုပဲ ေစာေနလငး့
တို႓ႏြငးံ အလုပးတလ
ျဲ ုပးသညးံ ဆရာ ေတဇေအာငး က ႏႈတးဆကးစကာ့ဆိုရငး့ ေမ့်မနး့သညး၈
―ေစာေနလငး့ မငး့ အေၾကာငး့ ဟိုေကာငး ေက္ားၾကီ့ တို႓ေတျ ေ်ပာ်ပတယးကျ … အဲဒါ တကယးလာ့ ဘယးလို်ဖစးတာလဲ..”
―ဟုတးတယး..ဆရာ ကၽျနးေတားလညး့ ေခါငး့ေ်ခာကးေနတာ …အခုရကးပိုငး့ေတျလညး့ ေနရတာ တမ္ိဳ့်ဖစးေနတယး၈ ညည ဆိုလညး့
အိပးရမြာေတာငး ေၾကာကးေနမိတယး…၈”
ဆရာေတဇေအာငး မြ ၁ငး့်ဖစးစဥးမြာ စိတးွငးစာ့ဖျယးေကာငး့ေၾကာငး့၇ ေစာေနလငး့ ၌ ေပ္ာကးကျယးေနေသာ (၃)ရကးတာမြ
မြတးဥာဏးမ္ာ့ကို ်ပနးလညးေဖားထုတးႏိုငးပါက စိတးွငးစာ့စရာေကာငး့ေသာ လြ္ိဳ႔ွြကးခ္ကးမ္ာ့စျာ ေပ၍ထျကးလာလိမးံမညးဟု ယူဆေၾကာငး့၇ သူ႓
သူငယးခ္ငး့တစးဦ့မြာ စိတးပညာရြငး တစးဦ့်ဖစး်ပီ့ စိတးညိႈ႔အိပးေမျ႔ခ္ပညာတျငး ကၽျမး့က္ငးေၾကာငး့၇ အခု်ဖစးခံသ
ဲ ညးံ ်ပႆနာတျငး ေကာငး့စျာ
ကိုငးတျယးႏိုငးလိမးံမညးဟု ထငးမိေၾကာငး့ေ်ပာ်ပီ့ လိပးစာကဒး်ပာ့ေလ့ တစးခုကို သူ႓စာအုပးထဲမြ ရြာေဖျကာ ေစာေနလငး့ ထဵေပ့လိုကးေလသညး၈
____________________________________________________________________________________________________

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

(၄)
ေဒါကးတာ လငး့ထကးေွ ၌ အလုပးခနး့မြာ ေတားေတားေလ့ စိတးခ္မး့ေ်မံဖျယး ဖနးတီ့ထာ့သညး၈ ်ပာမႈိငး့မိႈငး့ေတာငးတနး့ႏြငးံ
ပနး့ခငး့မ္ာ့ ပါွငးေသာ သဵု့ဖကး်မငးရုပးလဵု့ၾကျ ပနး့ခ္ီကာ့ၾကီ့ ေနာကးခဵထာ့်ပီ့ ထိုငးခ္ငးံစဖျယး ခဵုမ္ာ့ကို သပးသပးရပးရပး ်ပငးဆငးထာ့သညး၈
စမး့ေခ္ာငး့မြ ေရစီ့သဵႏြငးံ ငြကး်မညးသဵေလ့မ္ာ့က ခပးတို့တို့ေလ့ ထျကးေပ၍ေနသညး၈ ခဏေနေတာံ ရညးမန
ျ းေအ့ခ္မး့ေသာ ဥပဓိရုပး ရြိသညးံ
လူလတးပိုငး့ တစးေယာကးအခနး့ထဲမြ ထျကးလာ်ပီ့ ေစာေနလငး့ တို႓အာ့ ်ပဳဵ့၊ႏႈတးဆကးသညး၈
―ကၽျနးေတား ေဒါကးတာ လငး့ထကးေွ ပါ ဘာကူညီေပ့ရမလဲ မသိဘူ့ ဗ္ာ… ”
―ကၽျနးေတား ေစာေနလငး့ ပါဗ္ာ … ဆရာ ေတဇေအာငး က ေဒါကးတာံဆီကို လမး့ညႊနးလိုကးတာပါ..”
―ေအား … သိ်ပီ .. သိ်ပီ .. မေန႔ညကပဲ အစးကို႔ဆီကို သူဖုနး့ဆကး်ပီ့ ေ်ပာ်ပထာ့တယး… ကဲ …ညီေလ့တို႓ ထုိငးပါအဵု့…
ညီေလ့ ်ဖစးခဲံတာေလ့ကို အစးကို႓ကို ေ်ပာ်ပပါအဵု့…”
ေစာေနလငး့ မြ ေဒါကးတာ လငး့ထကးေွ အာ့ သူ်ဖစးခံသ
ဲ မြ္ကို မြတးမိသေလာကး အေသ့စိတး ေ်ပာ်ပလိုကးသညး၈ ေဒါကးတာ
လငး့ထကးေွ မြ ေသခ္ာလိုကးနာ့ေထာငးေနသညး၈ တခ္ိဳ႔ အေၾကာငး့အခ္ကးမ္ာ့ကို မြတးစုစာအုပးေလ့ထဲတျငး လကးေရ့ခပးေသာံေသာံ်ဖငးံ
ေရ့်ခစးထာ့ သညး၈ ်ပီ့ေနာကး ေစာေနလငး့ ၌ လတးတေလာ က္နး့မာေရ့အေ်ခအေနမ္ာ့ကို အေသ့စိတး ေမ့်မနး့ေလသညး၈ သိခ္ငးသညးံ
အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ေမ့်မနး့်ပီ့သညးံေနာကးတျငး ေစာေနလငး့ တို႓အာ့ အတျငး့ခနး့ထဲသို႓ေခ၍လိုကးသညး၈ ေစာေနလငး့ အာ့ ခုတငးေပ၍တျငး
သကးေတာငးံသကးသာ အေနအထာ့်ဖငးံ လဲေလ္ာငး့ေနေစသညး၈ ယျနး့ေဟမာနး ႏြငးံ ေက္ားလျငးမို့ မြာ ခပးလြမး့လြမး့မြ ထုိငးခဵုမ္ာ့တျငး
ထိုငး်ပီ့ ေဒါကးတာလငး့ထကးေွ လုပးကိုငးေနသညးမ္ာ့ကို စိတးွငးတစာ့ ၾကညံးေနၾကသညး၈ ေဒါကးတာလငး့ထကးေွ မြ ေစာေနလငး့ အာ့
စိတးႏြငးံ ခႏၶာကိုယးကို ေ်ဖေလ္ာံလိုကးရနး ညႊနးၾကာ့သညး၈ ထုိ႓ေနာကး ေစာေနလငး့ အာ့ အိပးတွကး ႏို့တွကး အေနအထာ့သို႓ ေရာကးေအာငး
သဵလိုကးဓာတးပါေသာ အသဵ်ဖငးံ အမိနး႓မ္ာ့ကို တစးဆငးံ်ခငး့စီ ညႊနးၾကာ့လိုကးသညး၈ (ှွ) မိနစးခနး႓ အၾကာတျငး ေစာေနလငး့ မြာ အသကးရႉသဵ
မြနးမြနးႏြငးံေလ့ေလ့ ထျကးေပ၍လာသညး၈ ေစာေနလငး့ ၌ မြတးဥာဏးအာ့ လျနးခံသ
ဲ ညးံ ရကးသတၱပတး အခ္ိနးဆီသို ႓ ်ဖညး့်ဖညး့ခ္ငး့ ေနာကးသို႓
ေရႊ႔ကာ ေခ၍ေဆာငးသျာ့သညး၈ ေစာေနလငး့ မြာ မ္ကးစိမ္ာ့ မြိတးကာ အိပးေပ္ားသလို ်ဖစးေန ေသားလညး့ စကာ့သဵက ်ဖညး့်ဖညး့ႏြငးံ ေလ့ေလ့
ထျကးေပ၍ေနသညး၈
―… … ကၽျနးေတား ေတာငးထိပးေပ၍ တကးသျာ့တယး၈ ၾကယးေတျကို ၾကညံးေနတယး၈ ၾကယးေတျကို ၾကညံးေနတယး၈ … ယျနး့ ဆီကို
ဖုနး့ဆကးတယး၈ ဖုနး့ဆကးေနတုနး့ ၾကယးတစးလဵု့က ေရျ႔ေနတာ ်မငးလိုကးတယး……. …. ..”
―…အဲဒီတုနး့က ေစာေနလငး့ တစးေယာကးတညး့ပဲလာ့ ဘယးသူ ပါလာေသ့လဲ…”
―… ဘယးသူမြ မရြိဘူ့၈ ကၽျနးေတား တစးေယာကးတညး့ပဲ၈”
―..ဟုတး်ပီ ၾကယးတစးလဵု့ ေရျ႔ေနတယး… ်ပီ့ေတာံ ဘာဆကး်ဖစးလဲ ေ်ပာပါ…”
―… ၾကယးက အေရြ႔ဘကးကေန ေခါငး့ေပ၍ကို ေရျ႔ေနတယး၈ ေခါငး့ေပ၍နာ့ကို မေရာကးခငးမြာ ရုတးတရကး ေ်မာကးဘကးကို ေရျ႔သျာ့
တယး…၈ ကၽျနးေတား မြနးေ်ပာငး့နဲ႓ လိုကးၾကညးံတယး…၈ အဲဒီၾကယးက ေတားေတားၾကီ့တယး၈ ဘဲဥပဵုစဵမီ့လဵု့ၾကီ့ပဲ …၈ ၾကညးံေနရငး့ အဲဒီ မီ့လဵု့က
ကၽျနးေတာံးဘကးကို ေရျ႔လာတယး … ... … … … …”
ယျနး့ေဟမာနး မြာ ေစာေနလငး့ ေ်ပာသညးမ္ာ့ကို ဖုနး့်ဖငးံ အသဵသျငး့ထာ့လိုကးသညး၈ ေက္ားလျငးမို့ မြာ ခၽျငး့ဂမး့ကို ပါ့စပး တလႈပးလႈပး
်ဖငးံ ွါ့ေနရငး့မြ စိတးွငးတစာ့ နာ့ေထာငးေနေလသညး၈
____________________________________________________________________________________________________
ေနာကးေၾကာငး့်ပနး်ခငး့ (ှ)
ခ္စးသူ ယျနး့ေဟမာနး ႏြငးံစကာ့ေ်ပာေနရငး့မြ ေကာငး့ကငးထဲတျငး အလငး့စကးတစးခု ေရျ႔လ္ာ့ေနသညးကို သတိ်ပဳမိလိုကး ေလသညး၈
၁ငး့ အလငး့စကးမြာ ေတျ႔ေနက္ ်ဂိဳဟးတုမ္ာ့၌ အရျယးအစာ့ထကး ပိုၾကီ့သညး၈ ေလယာဥးမ္ာ့လာ့ဟု ေသခ္ာၾကညံးေတာံ လညး့ ေလယာဥး
တျငး တပးဆငးေသာ မြိတးတုတးမြိတးတုတး မီ့မ္ာ့မဟုတးေပ၈

―… ယျနး့ေလ့ ... ကိုယး ေနာကးမြ ်ပနးေခ၍မယးေနား … ဒီမြာ တစးခုေတျ႔ေနလို႔ … ဘာလဲေတာံ မသိဘူ့ … … ေနား … ”
ဖုနး့ကို အ်မနးပိတးလိုကး်ပီ့ နက၏တးတာရာၾကညးံမြနးေ်ပာငး့အာ့ ေစာေစာက အလငး့စကး ေရျ႔လ္ာ့ရာသို႓ လိုကးခ္ိနးသညး၈ အလငး့စကး
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

မြာ မို့ကုပးစကးွိုငး့ အေရြ႔ဘကးမြအေနာကးဘကးသို႓ ေရျ႔လ္ာ့ေနသညး၈ ၁ငး့ေရျ႔လ္ာ့ႏႈနး့မြာ ေလယာဥးႏြငးံ ်ဂိဳဟးတုမ္ာ့ထကး ပို၊ ်မနးေနသညး
်ဖစးရာ မြနးေ်ပာငး့ကို မနညး့လိုကးခ္ိနးယူရသညး၈ ေတျ႓လိုကးပါ်ပီ၈ မြနးေ်ပာငး့ထဲတျငး ၁ငး့အလငး့စကးမြာ ပိုမိုၾကီ့မာ့ေန်ပီ့ အွိုငး့ပဵုစဵရြိသညး၈
အလငး့စကးမြာ အေနာကးဘကးသို႓ ပ္ဵသနး့ေနရာမြ ရုတးခ္ညး့ဆိုသလိုပငး (၆ွဵ) ေထာငးံခ္ိဳ့်ပီ့ ေ်မာကးဘကးသို႓ ဦ့တညးေရျ႔လ္ာ့သျာ့သညး၈
―ေသခ္ာေန်ပီ ဒါ ပနး့ကနး်ပာ့ပ္ဵဆုိတာပဲ ်ဖစးရမယး…”
ထိုစဥး အလငး့စကး မြာ ဖ္တးခနဲ လမး့ေၾကာငး့ေ်ပာငး့်ပီ့ ေထာငးံခ္ိဳ့ေကျ႔ကာ ေစာေနလငး့ တို႓ရြိေနေသာ ေတာငးတနး့မ္ာ့ရြိရာ သို႓
ဦ့တညးလာသညး၈ ေစာေနလငး့ မြာ စိတးထဲမြာ ထိတးခနဲ ်ဖစးသျာ့သညး၈
―… ဟ … ဘာလဲဟ … ငါတိ႓ဘ
ု ကးကို လာေနတာမ္ာ့လာ့ …”
ၾကညံးေနရငး့မြာပငး ၁ငး့အလငး့စကးကေလ့မြာ နီ့သညးထကးနီ့၇ၾကီ့သညးထကးၾကီ့လာ်ပီ့ ဘဲဥပဵုစဵ အလငး့ေရာငးမ္ာ့ထျကး ေနသညးံ
အရာွတၱဳတစးခု ပဵုစဵေပ၍လာသညး၈ ေစာေနလငး့ ရြိေနသညးံ ေတာငးကုနး့ထိပးႏြငးံ အေရြ႔ဘကးမြ ေတာငးေၾကာတစးခုအတျငး့သို႓ လ္ငး်မနးစျာ
တို့ွငးေပ္ာကးကျယးသျာ့သညး၈ ေစာေနလငး့ မြာ ဖုနး့ကုိထုတးလိုကး်ပီ့ ဆိုငးထဲမြာ က္နးခဲံသညးံ ေဘားဒါမ္ာ့ဆီ ဖုနး့ေခ၍သညး၈ ဖုနး့နဵပါတးမ္ာ့မြာ
တစးခုမြ ေခ၍၊မရခဲံေပ၈
―မထူ့ပါဘူ့ကျာ ဒါမ္ိဳ့ကို ေတျ႔ရဖိ႔ု က မလျယးဘူ့၈ အချငးံအေရ့ရတုနး့ မြတးတမး့ တငးထာ့မြ်ဖစးမယး…၈”
ေစာေနလငး့ ဆကး်ပီ့ ေစာငးံၾကညံးဖို႔ရာ ဆဵု့်ဖတးလိုကး်ပီ့ ဂ္ာကငးထဲမြ ကငးမရာေလ့ ကို ထုတးကာ Video mode ေ်ပာငး့၊
အသငးံလျယး

ထာ့လိုကးသညး၈

ဂ္ာကငးအတျငး့

အိတးထဲမြ

သူခို့ဓာတးမီ့ဟု

အလျယးေခ၍ေသာ

လကးႏြိပးဓာတးမီ့

အေသ့ေလ့ကို

ထုတးလိုကးသညး၈ အတျငး့အိတးထဲမြာ အ်မဲေဆာငးေနက္်ဖစးေသာ တိုလီမုတးစ Tools မ္ာ့ပါသညးံ ဓာ့ေ်မြာငးကိုပါ လိုရမယးရ ထုတး်ပီ့ ခါ့ၾကာ့
ထဲတျငး ထို့ထာ့လိုကးသညး၈ ထုိ႓ေနာကး ဓာတးမီ့အလငး့ေရာငးကို အာ့ကို့ကာ ေတာငးေၾကာတေလြ္ာကး သျယးတနး့ေနေသာ လူသျာ့လမး့
ေလ့အတိုငး့ ေလြ္ာကးလာခဲံေလသညး၈ ေ်ခလြမး့လိုကးတိုငး့ သစးရက
ျ းေ်ခာကးမ္ာ့ကို နငး့ေ်ခမိေသာ အသဵ၇ တက္ီက္ီ တက္ာက္ာ်မညးေသာ
ပို့ေကာငးသဵ မ္ာ့ႏြငးံ ေလတိုကး၊ သစးရက
ျ းတို႓ခတးသဵမ္ာ့ မြတပါ့ အ်ခာ့အသဵမ္ာ့ မၾကာ့ရဘဲ တိတးဆိတးေနေလသညး၈ (ှ၂) မိနစး
နီ့ပါ့ ေလြ္ာကးလာခဲံသညး၈ ငြကးေအားသဵမ္ာ့၇ ငြကးမ္ာ့ ရုတးတရကး ွရုနးသုနး့ကာ့ ထပ္ဵသဵမ္ာ့ကုိ ခပးသဲံသဲံ ၾကာ့ေနရသညး၈ ေတာငးေၾကာ
ေအာကး ခ္ိဳငးံွြမး့ထဲမြ အလငး့ေရာငး အခ္ိဳ႔်ဖာထျကးေနကို ေတျ႓လိုကးရသညး၈ သို႓ရာတျငး ေနာကးထပး ေတာငးကမူေၾကာေလ့ တစးခု
ကာဆီ့ထာ့သ်ဖငးံ ေတာငးခ္ိဳငးံွြမး့ထဲမြာ ဘာရြိေနသညးကိုမူ မေတျ႔ရေသ့ေပ၈ ေစာေနလငး့မြာ သိခ္ငးစိတးက အာ့ၾကီ့ေန၊ ေၾကာကးလနး႓ရနး
ပငး သတိမရဘဲ ေရြ႔ကိုသာ ဆကးသျာ့လိုကးသညး၈ ေတာငးေစာငး့တစးခုထဲကို ဆငး့သျာ့်ပီ့ ေတာငးကမူေၾကာေပ၍ ဆကး်ပီ့ တကးလာသညး၈
သစးပငးပုေလ့မ္ာ့ကို လကး်ဖငးံဆက
ျဲ ာ အာ့်ပဳ်ပီ့ တကးလာရသညး၈ အလငး့ေရာငးမြာ ပို၊်မငးသာလာသညး၈ ေနာကးဆဵု့ ေတာငးကမူေၾကာေပ၍
သို႓ ေရာကးလာ်ပီ့ ေတာငးေအာကးထဲသို႓ ငဵ႔ု ၾကညးံလိုကးသညး၈
―ဟာ……”
ေစာေနလငး့ ေယာငးယမး့၊ ေအားလိုကးမိသညး၈
်မငးလိုကးရသညးမြာ စကးွိုငး့ပဵု ပနး့ကနး်ပာ့ကို ေမြာကးခဵုထာ့သညးံ ပဵုသ႑ာနး အရာွတၱဳၾကီ့မြာ အ်ပာလဲံလဲံ အလငး့ေရာငး မ္ာ့
ထိနးလငး့လ္ကး ေတာငးခ္ိဳငးံွြမး့ထဲမြ သစးပငးမ္ာ့၌ထိပးဖ္ာ့ခနး႔အ်မငံးတျငး တညး်ငိမးစာျ ရပးတနး႔ေနေလသညး၈ အလျနးတို့်ငငး့လျနး့ေသာ “ွီ့”
ဆိုသညးံ စကးသဵလုိလို ်မညးသဵမြတပါ့ ဘာအသဵဗလဵမြ ၾကာ့ရ်ခငး့မရြိေပ၈
ေစာေနလငး့

မြာ

စိတးကို်ပနး၊ထိနး့လိုကး်ပီ့

အသငးံဖျငးံထာ့ေသာ

ရုတးတရကးမို ႓ ထိတးလနး႓တၾကာ့
ကငးမရာ်ဖငးံ

်ဖစးသျာ့ေသားလညး့

ဗျီဒီယိုရိုကးကူ့ေနလိုကးသညး၈

ထို

ယာဥးပ္ဵၾကီ့မြာ

မီ့ခို့ေဖ္ာံေရာငးႏြငးံ အ်ပာႏုေရာငးတို႓ ေရာယြကးထာ့သညးံ သတၱဳေရာငးလကးေနသညး၈ ယာဥးကုိယးထညး တစးခုလဵု့မြာ အ်ပာေရာငးေ်ဖာံေ်ဖာံ
အလငး့ေရာငး်ဖငးံ ရစးသိုငး့လ္ကး ်ဖာထျကးေနေလသညး၈ ယာဥးၾကီ့မြာ ေလထဲတျငး ရပးတနး႓ေနရာမြ ရုတးတရကး အေပ၍တညးံတညးံသို႓
ပ္ဵတကးလာသညး၈ ေစာေနလငး့ မြာ မ္ကးေတာငးပငး မခတးႏိုငးေအာငး်ဖစးလြ္ကး သစးပငးမ္ာ့ၾကာ့တျငး ပုနး့ကျယးေနရသညး၈ ယာဥးပ္ဵၾကီ့မြာ
တ်ဖညး့်ဖညး့ ်မငးံတကးလာသညး၈ ေစာေနလငး့ မြာ ေခါငး့ေမာံၾကညးံေနရသညး၈ သို႓ေသား ဗျီဒီယို ကငးမရာကိုေတာံ်ဖငးံ မလျတးတမး့ ရိုကးကူ့
ေနသညး၈ ထိုစဥး ယာဥး၌ ေအာကးဘကးတစးေနရာမြ အွိုငး့ေပါကးတစးခု ပျငံးလာ်ပီ့ စူ့ရြေသာ အ်ဖဴေရာငး အလငး့တနး့တစးခု ်ဖာက္လာ
သညး၈ ၁ငး့အလငး့တနး့မြာ ဟိုဟိုဒီဒီ ေရျ႔လ္ာ့ေန်ပီ့မြ ရုတးတရကး ေစာေနလငး့ ပုနး့ေအာငး့ေနေသာ ဘကးသို႓ ထို့က္ရပး တန႓းသျာ့သညး၈
ေစာေနလငး့ မြာ မ္ကးလဵု့မ္ာ့ ်ပာေွသျာ့်ပီ့ ဘာမြမ်မငးႏုိငးေအာငးပငး ်ဖစးသျာ့သညး၈ ခဏေနေတာံ ေ်ခသဵမ္ာ့ ၾကာ့လိုကးရ်ပီ့ အလငး့တနး့
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ေအာကးတျငး ပိနးရြညးရြညး လူသာ့ပဵုစဵ သတၱွါႏြစဥ
း ့ီ မြာ ေစာေနလငး့ အနီ့သို႓ ေရာကးေန်ပီ်ဖစးေၾကာငး့ သိလိုကးရသညး၈
ေစာေနလငး့ မြာ ကငးမရာကို လႊတးကာ ခါ့ၾကာ့ထဲမြ ဓာ့ကို ဆတးခနဲဆထ
ျဲ ုတးလိုကးသညး၈ ဓာ့ေ်မြာငး ခလုပးကိုႏြိပးရနး ၾကဵလိုကးစဥးမြာ
ပငး သူ႔အေန်ဖငးံ မညးသညးံလႈပးရြာ့မႈမြ မ်ပဳလုပးႏိုငးေလာကးသညးံ အငးအာ့တစးရပး၌ လႊမး့မို့်ခငး့ကို ခဵလိုကးရေတာံသညး၈ စိတးညိြဳ ႔ခဵရသူ
ပမာ ေစာေနလငး့ မြာ ်ဂိဳဟးသာ့ႏြစးဦ့၌ ေခ၍ေဆာငးရာသို႓

လိုကးပါသျာ့သညး၈ ယာဥးပ္ဵၾကီ့ထဲမြ ရြညးေမ္ာေမ္ာ တဵတာ့လိုလို ေလြခါ့လိုလို

အရာက ေ်မ်ပငးေပ၍အထိ ထို့က္လာသညး၈ ်ဂိဳဟးသာ့ ႏြစးဦ့မြာ ေစာေနလငး့ ကို ေဘ့ႏြစးဘကးမြ ်ခဵရဵ်ပီ့ ၁ငး့ တဵတာ့ေပ၍မြတဆငးံ ယာဥးထဲသို႓
ေခ၍ေဆာငးသျာ့ေလသညး၈ အိပးမကးမကးသူပမာ ွို့တွါ့မြတးမိေနသညးမြာ သူ႓တစးကိုယးလဵု့မြ အွတးအစာ့မ္ာ့ကို ခၽျတးရနးေစခိုငး့သညး၈
ထို႓ေနာကး သူ႔တစးကိုယးလဵု့မြ အရုိ့အဆစးမ္ာ့ကို စမး့သပးၾကညံးၾကသညး၈ ထို႓ေနာကး သူ ေမြ့ခနဲ်ဖစးသျာ့်ပီ့ ်ပနးသတိရခ္ိနးမြာ သူ႓ခႏၶာကိုယးမြာ
ပကးလကးလြနးလြဲေလ္ာငး့လ္ကး အေနအထာ့်ဖငးံ ရြိေနသညး၈ ခါ့ဆစးရို့ တစးေနရာ၇ လညးပငး့ဘယးဘကး တစးေနရာ၇ ဘယးဘကးရငးအဵု
တစးေနရာႏြငးံ ခ္ကးေနရာ တို႓တျငး စူ့ခနဲ တစးခ္ကးခဵစာ့လိုကးရသညး၈ ေနာကးထပး ်ပနးလညး၊ အသိစိတး ွို့တွါ့ ွငးလာခ္ိနးတျငး သူ႓နဵေဘ့တျငး
အရပးရြညးရြညး

ပိနးပိနး

ရြညးေမ္ာေမ္ာလူတစးဦ့

ရပးလ္ကးၾကညးံေနသညးကို

ညာဖကးမ္ကးစိေဒါငးံစန
ျ း့မြ

လြမး့်မငးေနသညး၈

ေစာေနလငး့

အသကးကို ရႉသျငး့လိုကး်ပီ့ စိတးအာရဵုကို ်ငိမးသကးေအာငး ်ပနးလညးအာ့တငး့်ပီ့ စုစညး့ေနလိုကးသညး၈ သူၾကဵဳေတျ ႓ေနသမြ္ အရာအာ့လဵု့ကို
တတးႏိုငးသမြ္

မြတးသာ့မိေနေအာငး

ၾကိဳ့စာ့ရမညးဟု

ႏြလဵု့သျငး့ထာ့လိုကးသညး၈

အာ့တငး့ထာ့သညးံၾကာ့မြပငး

သူ၌အသိအာရဵုမြာ

မႈနွ
း ါ့ွါ့ ်ဖစးေနေလသညး၈

————————————————————————————————————————————————————————————
(၅)
ေစာေနလငး့ မြာ စိတးလႈပးရြာ့စရာ၇ အိပးမကးဆို့တစးခုကို ေနာကးေၾကာငး့်ပနးေ်ပာ်ပေနသညးံအလာ့ သူ၌ စကာ့သဵမြာ စိတးလႈပးရြာ့မႈ
ႏြငးံအတူ တကးလိုကးက္လိုကး ်ဖစးေနသညး၈ ေ်ပာရငး့ေ်ပာရငး့ တစးခါတစးရဵ ေမာဟိုကးသဵပငး စျကးလာသညး၈ ေခၽျ့မ္ာ့မြာလညး့ မ္ကးႏြာတျငး
တျလ
ဲ ျခ
ဲ ိုေနသညး၈ ယျနး့ေဟမာနး မြာ စို့ရိမးေသာ အၾကညးံ်ဖငးံ ေဒါကးတာလငး့ထကးေွ အာ့ ၾကညံးေနမိသညး၈ သို႓ေသားလညး့ ေဒါကးတာ
လငး့ထကးေွ ၌ မ္ကးႏြာမြာ ေအ့ေဆ့တညး်ငိမးေနသ်ဖငးံ စို့ရိမးစိတးေတာံ နညး့နညး့ေ်ပေလ္ာံ သျာ့ရသညး၈

ေစာေနလငး့ ၌ သူငယးခ္ငး့

ေက္ားလျငးမို့ ကေတာံ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ပဲ ပါ့စပးတလႈပးလႈပး်ဖငးံ ခၽျငး့ဂမး့ အွါ့အပ္ကး ထိုငးၾကညံးေနသညး၈
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

ေဒါကးတာလငး့ထကးေွ ၌ အခနး့နဵရဵမြ ကငးမရာတစးလဵု့မြာ အာ့လဵု့ကို မြတးတမး့တငးေနသညး၈ ယျနး့ေဟမာနး မြာလညး့
ေစာေနလငး့ အာ့ ကုသေနစဥး တစးေလြ္ာကးလဵု့ကို ဖုနး့်ဖငးံ အသဵသျငး့ထာ့သညး၈ ေဒါကးတာ လငး့ထကးေွ နာရီကို တစးခ္ကးၾကညးံ
လိုကးသညး၈ ထို႓ေနာကး ေစာေနလငး့ အာ့ ညႊနးၾကာ့ခ္ကး စကာ့မ္ာ့ ဆကး၊ေ်ပာလိုကးသညး၈
―ဟုတး်ပီ… ေစာေနလငး့… မငး့ စိတးေတျ ်ငိမးသကး လာ်ပီ … စိတးေတျ ်ငိမးသကးလာ်ပီ … … …
မငး့ စိတးေတျ ၾကညးလငးေနတယး… စိတးေတျ ၾကညးလငးေနတယး…. …. …. …. …. ….
မငး့ ႏို့လာရငး အာ့လဵု့ကို မြတးမိေနရမယး… အာ့လဵု့ကို မြတးမိ ေနရမယး… … …
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..‖
ေစာေနလငး့ အာ့ ေခတၱမြ္ ႏြစးႏြစး်ခိဳကး်ခိဳကး အိပးခိုငး့ထာ့လိုကးသညး၈ သူတို႓ ေဆ့ကုခနး့ အ်ပငးဘကးကို ထျကးလာၾကသညး၈
―...အေ်ခအေန ဘယးလိုလဲ ဆရာ…”
―… စို့ရိမးစရာေတာံ မရြိပါဘူ့… ဒါမ္ိဳ့ ်ဖစးခဲံဘူ့တာေတျရြိပါတယး၈ သို႓ေသားလညး့ ဒီအေတျ႓အၾကဵဳမ္ိဳ့ ၾကဵဳေတျ႔ဖိ႓က
ု ေတာံ တစးသိနး့မြာ
တစးေယာကး၇ တစးသနး့မြာ တစးေယာကး ်ဖစးခပ
ဲ ါတယး၈ အရငးတုနး့က တ်ခာ့ႏိုငးငဵေတျမြာ ဒီလို်ဖစးရပးမ္ိဳ့ေတျရြိခဲံတယး ဆိုတဲံ မြတးတမး့ေတျေတာံ
ကိုယး ဖတးဘူ့တယးကျ… ဒါေၾကာငးံမ႓လ
ို ို႓ သိပး စိတးပူစရာ မရြိဘူ့ေ်ပာတာပါ …”
ခဏေနေတာံ ေစာေနလငး့ ကို်ပနးႏိႈ့လိုကးသညး၈ ေစာေနလငး့ အိပးမႈဵစဵုမႊာ့်ဖငးံ ထလာသညး၈
―ကို.. အိပးေရ့ ွသျာ့်ပီလာ့ …” ယျနး့ေဟမာနး က ရယးလ္ကး ေမ့လိုကးသညး၈
―ေတားေတား အိပးလို႓ေကာငး့သျာ့တယး… ဟဲဟဲ”
―မငး့ … မြတးမိလာ်ပီလာ့ …” ေက္ားလျငးမို့ မြ ေမ့လိုကးသညး၈
―ေအ့… သိပးေတာံမဆို့ဘူ့၈ အိပးမကးလိုလို ဘာလိုလိုေတာံ ်ဖစးေနတယး..၈”
―ကဲကဲ … နာ့လိုကးပါအဵု့ သဵပုရာရညးေလ့ ေသာကးလိုကးအဵု့… ဒီေန႓ေတာံ ဒါေလာကးနဲ႓ရပးထာ့လိုကးအဵု့မယး၈ ေနာကးေန႓ေတျ
မြ

်ပနးဆကးၾကတာေပါံ၈

အရမး့ၾကာသျာ့ရငးလဲ

မေကာငး့ဘူ့...ပငးပနး့တယး၈

အခ္ိနးတနးရငးေတာံ

မငး့ရဲံ

ေပ္ာကးကျယးေနတဲံ

အခ္ိနးေတျ ်ဖညး့်ဖညး့ခ္ငး့ ်ပနးေပ၍ လာမြာေပါံကျာ …”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --————-------------(၆)
ဒီေန႓ စေနေန႓မို႓ ေက္ာငး့ပိတးသညး၈ ေစာေနလငး့ ၇ ယျနး့ေဟမာနး ႏြငးံသူငယးခ္ငး့မ္ာ့မြာ ကနးေတားၾကီ့တျငး စုေွ့ၾကသညး၈
ေစာေနလငး့ ႏြငးံပတးသကး၊ အာ့လဵု့က စိတးွငးတစာ့်ဖစးေနၾကသညး၈ ေစာေနလငး့ မြာ ေမံေလ္ာံေနခဲံေသာ အခ္ိနးမ္ာ့ထဲမြ တခ္ိဳ႔တေလကို
်ပနးလညး မြတးမိလာ်ပီ်ဖစးသညး၈ အသဵသျငး့ထာ့သညးံ မြတးတမး့ကိုလညး့ ွိုငး့နာ့ေထာငးၾကသညး၈ သူငယးခ္ငး့မ္ာ့က တစးေယာကးတစးေပါကး
်ဖငးံ ွိုငး့ေမ့သညးကို ဒိုငးခဵ်ပီ့ အာေပါကးမတတး ေ်ဖေနရသညး၈
―ကဲ … ေတား်ပီကျာ … ငါေမာလာ်ပီ … ဗိုကးလဲဆာ်ပီ … တစးခုခုသျာ့စာ့ၾကမယး … ်ပီ့ရငး ငါနဲ႓ယျနး့ နဲ႓ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့
ႏြစးကိုယးၾကာ့ေလ့ေတျ ေ်ပာစရာေလ့ေတျ ရြိေသ့တယးေလကျာ … ေနာ .. ယျနး့ …ဟုတးတယးမို႓လာ့ …”
ယျနး့ေဟမာနး မြ မ္ကးေစာငး့တစးခ္ကး ပစးလိုကးသညး၈
―ဒီနာ့မြာ ေ်ပာလဲ ရပါတယးဟ … နငးကလညး့ ….” ႏြငး့သဥၥာ မြ ွငးေနာကးေနသညး၈
―အာ… မိသဥၥာ နငးဟာေလ … အလိုကးကနး့ဆို့ကို မသိဘူ့ … ႏြစးကုိယးၾကာ့ပါဆိုေန … ေတားၾကာ ငါတို႓ မၾကာ့ွဵံမနာသာ ေတျ
ပါလာရငး ဘယးံႏြယးလုပးမလဲ … ရြကးခ္ာၾကီ့ …. သာ့သာ့ကေတာံ နာ့ပိတးထာ့မြာပဲ .. အဟီ့ အဟီ့ ..”

ေက္ားလျငးမို့ ေခ၍ ေက္ားၾကီ့ မြ

လကးွါ့ကို နာ့တျငးကပးထာ့ကာ တစးခုခုကို ေခ္ာငး့နာ့ေထာငးသညးံပဵုစဵ လုပး်ပေနသညး၈
―မသာေကာငး…” ေစာေနလငး့ မြ ရယးရငး့နဲ႓ ဆဲလိုကးသညး၈
ဒီေန႓အဖိ႓က
ု ေတာံ သကးေတာငးံသကးသာရြိလြသညး၈ မနကး်ဖနး ေဒါကးတာလငး့ထကးေွ အိမးသို႓ သျာ့ရနးရြိေသ့သညး၈ ေက္ာငး့လညး့
ပိတးသညးမို႓ အဲသညးမြာတငး တစးေနကုနးအခ္ိနးေပ့လိုကးမညး၈
Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

(ှွ)
ဒီေန႓ေတာံ ယျနး့ေဟမာနး၇ ေက္ားၾကီ့ အ်ပငး သီဟလငး့ ႏြငးံ ဆရာ ေတဇာေအာငး တို႓ပါ လိုကးလာသညး၈ ဒါေတာငး တစးအုပး တစးမၾကီ့
လာၾကညံးခ္ငးသညးကို လူတရဵု့ရုဵ့်ဖငးံ ကသိကေအာကး်ဖစးမြာစို့ေသာေၾကာငးံ မလာဖို႓ မနညး့တာ့ထာ့ရသညး၈
ေဒါကးတာလငး့ထကးေွ မြာ ေစာေနလငး့ အာ့ အိပးေမျ႓ခ္လိုကး်ပီ့ မသိစိတးအတျငး့ ်မဳပးကျယးေနေသာ ်ဖစးရပးတို႓ကို ဆကးလကး
ေဖားထုတးရနး အတိတးသို႓ လညး်ပနးၾကညးံခိုငး့လိုကးေလသညး၈ ေစာေနလငး့ ၌ အသဵမြာ ်ဖညး့်ဖညး့မြနးမြနး ထျကးေပ၍လာေနသညး၈ မရြငး့သညး
မ္ာ့ကို ေဒါကးတာလငး့ထကးေွ မြ ေမ့်မနး့သညး၈ ယျနး့ေဟမာနး မြာ ေစာေနလငး့ ေ်ပာသမြ္ကို ဖုနး့်ဖငးံ အသဵသျငး့ထာ့ေလသညး၈
ဤသို႓်ဖငးံ ေစာေနလငး့ ၾကဵဳေတျ႓ခံဲရေသာ ်ဖစးရပးတို႓မြာ တ်ဖညး့်ဖညး့ ေကာကးေၾကာငး့ေပ၍ထျကးလာခဲံသညး၈
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ————----------------------------------ေနာကးေၾကာငး့်ပနး်ခငး့ (ဿ)
ေစာေနလငး့ မြာ သူၾကဵဳေတျ႓ေနသမြ္ အရာအာ့လဵု့ကို တတးႏိုငးသမြ္ မြတးသာ့မိေနေအာငး ၾကိဳ့စာ့ရမညးဟု ႏြလဵု့သျငး့ထာ့
လိုကးသညး၈ အာ့တငး့ထာ့သညးံ ၾကာ့မြ အသိအာရဵုမြာ မႈနးွါ့ွါ့ ်ဖစးေနသညး၈ သူ၌ ညာဘကးေဘ့နာ့တျငး အရပးရြညးေမ္ာေမ္ာ လူတစးဦ့
ရပးေနသညးကို ွို့တွါ့သိေနသညး၈ သူ၌ စိတးအာရဵုထဲတျငး ်ဖညး့်ဖညး့ႏြငးံေလ့ေလ့ ေ်ပာေနေသာ စကာ့သဵတစးခုကို ၾကာ့ေနသလို
ခဵစာ့ေနရသညး၈ ေစာေနလငး့ အာ့ အဘယးံေၾကာငးံ သူတို႓ ေခ၍ေဆာငးရ်ခငး့ကို ရြငး့လငး့်ပေနသညးဟု စိတးထဲမြာ သေဘာေပါကးေနသညး၈
―…မငး့ဟာ ငါတို႔နဲ႔ဆကးစပးမႈရြိခံတ
ဲ ယး၈ မငး့ဟာ ငါတို႓မ္ိဳ့ရို့ကေန

ဒီကမ ၻာမြာ လူသာ့်ဖစးလာတာ်ဖစးတယး၈ မငး့ နာ့လညးတဲံ

စကာ့နဲ႓ေ်ပာရရငးေတာံ မငး့ဟာ ငါံရဲံသာ့ ွငးစာ့တာပဲ၈ မငး့နာ့လညးမြာ မဟုတးဘူ့၈ ေ်ပာရရငး နဲနရ
ဲ ြညးတယး၈ တစးခ္ိနးက … မငး့တို႔
ကမၻာေ်မဟာ ေနကို အပတးေပါငး့ ၂ွွွွ ေလာကး မလြညးံပတးခငးအခ္ိနးက ကမၻာမြာ အသိပညာေတျ အရမး့ တို့တကးခံတ
ဲ ယး၈ မငး့တို႓
အခု ေလထဲပ္ဵေနတဲံ ယာဥးေတျထကး နညး့ပညာ အဆေပါငး့မ္ာ့စျာ ပိုမို်မငးံမာ့တဲံ ယာဥးေတျကိုေတာငး အသဵု့်ပဳႏိုငးခံတ
ဲ ယး၈ အဲဒီထဲက
ပညာရြငးလူသာ့

တစးခ္ိဳ႔ဟာ

အနာဂတးကို

ၾကိဳတငးသိ်မငးခံတ
ဲ ယး၈

သူတို႓ေနထိုငးတဲံ

ကမၻာေ်မဟာ

ေနာငးသိပးမၾကာခငးမြာ

ၾကီ့မာ့တဲံ ေဘ့အႏၱရာယးတစးခုေၾကာငးံ လူသာ့မ္ိဳ့ႏျယးေတျ ပ္ကးစီ့ၾကမယး၇… ကမၻာေ်မအေနအထာ့ေတျ ေ်ပာငး့လဲကုနးမယး .. အရာအာ့လဵု့
ဟာ ဟို့အစကေန ်ပနးလညး စတငးထူေထာငးရေတာံမယး … ဆိုတာေတျကို ၾကိဳတငးသိလာခဲံတယး၈ ...”
―အလကာ့ ေလြ္ာကးေ်ပာေနတာေတျ … ဘာတဲံ … ငါက ်ဂိဳဟးသာ့ွငးစာ့တာ … ဟာ့ … မ်ဖစးႏိုငးတာ … ွငးစာ့တယးတို႓၇ ေနာကး
ဘွ တိ႓ဆ
ု ိုတာေတျက အလကာ့ အဓိပၸါယးမရြိတာေတျပဲ၈ ငါ ဒီေနရာကေန ထျကးမြ်ဖစးမယး၈ …”
ေစာေနလငး့ မြာ ေၾကာငးေတာငးေတာငး်ဖစးသျာ့သညး၈ မိမိသညး ်ဂိဳလးသာ့ွငးစာ့သညးဟု ထို လူပဵုစဵ ်ဂိဳဟးသာ့က ဆိုေနေခ္
သညး၈ ေစာေနလငး့ စိတးကူ့ထဲမြာေရရျတးရငး့ ခႏၶာကိုယးမြ အာ့မ္ာ့ကိုစုစညး့်ပီ့ ရုနး့ထရနးဟနး်ပငးလိုကးသညး၈ ခႏၶာကိုယးမြာ ဆတးခနဲ
တစးခ္ကး တုနးခါသျာ့သညးမြအပ လႈပးရြာ့၊မရေခ္၈ သို႔ရာတျငး ဦ့ေခါငး့ကိုေတာံ ဘယးညာ ဟိုလြညးံဒီလြညးံ နဲနလ
ဲ ုပး၊ ရသ်ဖငးံ ပတးွနး့က္ငးကို
တစးခ္ကးေစာငး့ငဲံၾကညံးလိုကးသညး၈
သူ၌ ခႏၶာကိုယးမြာ ခုတငးကဲံသို႔ေသာ စငး တစးခုေပ၍တျငး ရြိေန်ပီ့ ခႏၶာကိုယးမြာ ၁ငး့ခုတငးႏြငးံ မထိဘဲ ေလထဲတျငး တစးေတာငးခနး႔
အ်မငးံမြာ ရြိေနသညး၈ သူ႔ဦ့ေခါငး့ လညးပငး့ႏြငးံ ခႏၶာကိုယးေနရာမ္ာ့တျငး ွါယာၾကိဳ့ လိုလို ပိုကးေခ္ာငး့ ခပးေသ့ေသ့ အၾကညးမ္ာ့်ဖငးံ တျဆ
ဲ ကး
ထာ့သညး၈ အခနး့မြာ ေငျသာ့အေရာငးလိုလို ခဲေရာငးလိုလို အေရာငးသတၱဳ မ္ိဳ့်ဖစး်ပီ့ လငး့ေနသညး၈ လူႏြငးံပဵုသ ႑ာနးဆငးတူေသာ ်ဂိဳဟးသာ့
တစးဦ့မြာ သူ၌ေဘ့တျငး ရပးလ္ကးသာ့ ရြိေနသညး၈ ၁ငး့၌ ပဵုပနး့သ႑ာနးကို ေစာေနလငး့ ေသခ္ာမြတးမိသညး၈ ဦ့ေခါငး့မြာ ပဵုမြနးလူခနး႔သာ
ရြိေသားလညး့

ဦ့ေခါငး့အေပ၍ပိုငး့မြာ

ပဵုမြနးလူသာ့တစးဦ့ထကး

ရြညးေမ္ာေမ္ာ်ဖစးေနသညး၈

ဦ့ေခါငး့တျငး

ဆဵပငးကဲံသို ႔

အေမျ့မ္ာ့ကို

ဦ့ထုပးေအာကးမြာ တစျနး့တစ ေတျ႓ရသညး၈ မ္ကးႏြာေပါကးမြာ လူႏြငးံ ေတားေတားေလ့ဆငးတူ ေသားလညး့ မ္ကးလဵု့မ္ာ့မြာ အနညး့ငယးပိုၾကီ့မာ့
်ပီ့ မ္ကးစိသူငယးအိမးမြာ လူကဲံသို႓ အညိဳေရာငး်ဖစး သညး၈ ႏႈတးခမး့မြာ လူႏႈတးခမး့ပဵုစဵ ခပးပါ့ပါ့ရြိ်ပီ့ ႏြာတဵ်ပာ့သညး၈ အသာ့အေရမြာ ်ဖဴဖတး
်ဖဴေရားပဵုစဵမ္ိဳ့ရြိေလသညး၈

ခႏၶာကိုယး

အဆစးအေပါကးမြာ

လူတစးဦ့ကဲံသို႔ပငး်ဖစး်ပီ့

ေ်ခေခ္ာငး့မ္ာ့မြာ

ပိုမိုပိနးသျယးေလသညး၈

အာကာသယာဥးမြဴ့မ္ာ့ွတးသညးံ ွတးစဵုႏြငးံ အလာ့သ႑ာနးတူေသာ မီ့ခို့ေရာငးွတးစဵု အၾကပးကို တစးကိုယးလဵု့ အ်ပညးံ ွတးဆငးထာ့ေလ
သညး၈ ၁ငး့သတၱွါ (်ဂိဳဟးသာ့ဟူ၊ပဲ ဆိုၾကပါစို႓) မြာ ေစာေနလငး့ ေဘ့တျငးရပးေန်ပီ့ ေစာေနလငး့ အာ့ ၾကညးံေနသညး၈

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

(ှှ)
―မငး့နဲ႓သူတို႓န႓ဲ စကာ့ ဘယးလိုေ်ပာ်ပီ့ ဆကးသျယးၾကတာလဲ…”
―ကၽျနးေတား စကာ့ေ်ပာဖို႓ စိတးကူ့လိုကးတာနဲ႓ သူတို႓က နာ့လညးတယး၈ သူတို႓သိေနတယး၈ သူတို႓ ေ်ပာတာေတျကိုလဲ ကၽျနးေတား
သိေနတယး၈”
―ပါ့စပးန႓ဲ စကာ့ေ်ပာတာလာ့..”
―… စိတးထဲကေန တဆငးံ ေ်ပာတာပါ…”
―ဟုတး်ပီ… ဆကးေ်ပာပါ ေစာေနလငး့ … အဲဒါ်ပီ့ေတာံ မငး့ကို သူတို႔ ဘာလုပးသလဲ … ေ်ပာပါ …
ေဒါကးတာ လငး့ထကးေွ မြ တညး်ငိမးေသာအသဵ်ဖငးံ အမိနး႔ေပ့သညး၈ ေစာေနလငး့ မ္ကးႏြာမြာ ေခၽျ့သီ့ေလ့မ္ာ့ စို႓ေနသညး၈
―… လူႏြစးေယာကး ထပးေရာကးလာတယး၈ ကၽျနးေတာံးကို ဖဵု့ထာ့တဲံ မြနးတဵခါ့ ပျငးံသျာ့တယး၈ ကၽျနးေတားံ ကိုယးေပ၍က ပိုကးေတျကို ်ဖဳတး
ၾကတယး၈ ကၽျနးေတား ခုတငးေပ၍ကို တ်ဖညး့်ဖညး့က္လာတယး၈ ကၽျနးေတား လႈပးလို႔ရလာတယး၈ ထဵုထိုငး့ထိုငး့်ဖစးေနတယး၈ အဲဒီ လူထဲက
တစးေယာကးက ကၽျနးေတာံးလကးေမာငး့ေတျကို ကိုငး်ပီ့ ဆျထ
ဲ ူမေပ့တယး၈ ကၽျနးေတား မတးတတးထရပးလိုကးတယး၈ ပထမဆဵု့လူက ေရြ ႔ကေန
လမး့ေလြ္ာကးသျာ့တယး၈ ကၽျနးေတားံကို လူႏြစးေယာကးက ေဘ့ကေန ညြပး်ပီ့ေခ၍လာတယး၈ ညာဘကးကို ခ္ိဳ့ေကျ ႔ွငး သျာ့တယး၈ အခနး့တစးခု
ထဲကို ေရာကးတယး၈ အဲဒီမြာ …”

—————————————————————————————————————————————————————————-ေနာကးေၾကာငး့်ပနး်ခငး့ (၀)
ေစာေနလငး့ ကိုယးေပ၍မြ ဖနးသာ့မ္ကးႏြာ်ပငး အဵဖဵု့တဵခါ့မြာ ေလြ္ာ်ပီ့ပျငးံသျာ့သညး၈ ်ဂိဳဟးသာ့ ေနာကးထပးႏြစးေယာကး ထပးေရာကး
လာ်ပီ့ ေစာေနလငး့ ကိုယးေပ၍တျငး တျဆ
ဲ ကးထာ့ေသာ ၾကိဳ့မ္ာ့ ပိုကးမ္ာ့ကို ်ဖဳတးေပ့ၾကသညး၈ ေစာေနလငး့ ၌ ခႏၶာကိုယး မြာ ခုတငးေပ၍သို ႔
တ်ဖညး့်ဖညး့ ေအာကး်ပနးက္လာသညး၈ တျနး႔ခနဲ တစးခ္ကး်ဖစးသျာ့်ပီ့ ေစာေနလငး့ လႈပးရြာ့၊ရလာသညး၈ သို႓ေသားလညး့ အိပးမဵႈစဵုမႊာ့်ဖစးသလို
မ္ဳိ့ ထဵုထိုငး့ေနသညး၈ ေဘ့မြ ်ဂိဳဟးသာ့တစးေယာကးက ေစာေနလငး့ ၌ လကးေမာငး့မ္ာ့ကို ကိုငး်ပီ့ ထူမေပ့ လိုကးသညး၈ ေစာေနလငး့
မတးတတးရပးႏိုငးလာသညး၈
ပထမ်ဂိဳဟးသာ့မြာ သူတို႔ေရြ႔မြ ေလြ္ာကးသျာ့သညး၈ ေစာေနလငး့ အာ့ က္နးႏြစးေယာကးမြ လကးေမာငး့ကို ဆျဲ်ပီ့ ေဘ့တစးဖကး
တစးခ္ကးမြ

်ခဵရဵ်ပီ့ေခ၍ေဆာငးလာသညး၈

ညာဘကးကို

ခ္ိဳ့ေကျ႔ွငးလိုကးေသာအခါ

အခနး့တစးခုထဲသို႔

ေရာကးသျာ့သညး၈

၁ငး့အခနး့မြာ ေထာငးံခ္ိဳ့မ္ာ့မရြိဘဲ လဵု့ွနး့ွနး့ ပဵုသ႑ာနး်ဖစးသညး၈ အခနး့အလယးတျငး ေနာကးမြီကုလာ့ထိုငးပဵုစဵမ္ိဳ့ ခဵုမ္ာ့ရြိသညး၈ ခဵုမ္ာ့မြာ
အနကးေရာငးဖနးသာ့်ပငးလိုအရာဘကးသို႔ မ္ကးႏြာမူထာ့သညး၈ ေစာေနလငး့ အာ့ ်ဂိဳဟးသာ့ႏြစးဦ့မြ လကးကိုဆက
ျဲ ာ ၁ငး့ ထုိငးခဵုေပ၍တျငး
ထိုငးေစလိုကးသညး၈ သူႏြငးံစကာ့ေ်ပာေနခဲံေသာ ်ဂိဳဟးသာ့မြာ က္နးႏြစးေယာကးထကး အရျယးပိုမိုအိုမငး့သညးံ မ္ကးႏြာပဵုစဵ ရြိသညးကို မြတးမိေန
သညး၈
―မငး့ကို ငါတို႓ရံဲ အေၾကာငး့ကို ေ်ပာ်ပမယး၈ ပို်ပီ့ ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့ ်မငးသိသျာ့ရေအာငး မငး့ကိုယးတုိငးၾကညးံလိုကး …”
၁ငး့်ဂိဳဟးသာ့အိုၾကီ့မြ အသဵမထျကးဘဲ ေ်ပာရငး့ ခဵုေပ၍တျငး ထိုငးေနေသာ ေစာေနလငး့ ၌ မ္ကးလဵု့မ္ာ့ကို စူ့စိုကးၾကညးံ လိုကးသညး၈
ေစာေနလငး့ မြာ မိုကးခနဲတစးခ္ကး်ဖစးသျာ့်ပီ့ အိပးေပ္ားသလို ်ဖစးသျာ့သညး၈ တစးခ္ကး ်ပနးသတိရလာေသာအခါ ေစာေနလငး့ ၌ ်မငးကျငး့ထဲ
တျငး

ၾကီ့က္ယးခမး့နာ့သညးံ

်မိဳ႔ၾကီ့ကို

ေလယာဥးေပ၍မြ

စီ့မို့ၾကညးံသလို

်မငးေနရသညး၈

၁ငး့်မိဳ႔ၾကီ့မြ

အေဆာကးအဦမ္ာ့မြာ

အထပး်မငးံမာ့ေသာ အေဆာကးအဦမ္ာ့၇ ထုထညးၾကီ့မာ့်ပီ့ ခမး့နာ့ေသာ အေဆာကးအဦမ္ာ့၇ သစးပငးပနး့ဥယ္ာဥးမ္ာ့်ဖငးံ ဖျဲ႓စညး့တညးေဆာကး
ထာ့ေလသညး၈ ်မိဳ႔ကျကးပဵုစဵမြာ စကးွိုငး့ပဵုသ႑ာနးရြိ်ပီ့ အလယးဗဟိုတျငး စကးွိုငး့ပဵုစဵ အေဆာကးအဦၾကီ့ တစးခုကို လြမး့်မငးေနရသညး၈
၁ငး့အေဆာကးအဦမြ ေကာငး့ကငးသို႓ အ်ပာေရာငး အလငး့တနး့ၾကီ့မ္ာ့ ထို့ထျကးလ္ကးရြိသညး၈ ပိုကးလိုငး့ပဵုစဵ အေဆာကးအဦမ္ာ့က ၁ငး့
စကးွိုငး့ပဵုစဵအေဆာကးအဦကို ဗဟုိ်ပဳ်ပီ့ ်ဖာထျကးေနသညး၈ ၁ငး့ အေဆာကးအဦကို ဗဟိုထာ့၊ အဓိကလမး့မၾကီ့ ရြစးသျယးမြာ ေ်ဖာငးံတနး့စျာ
တညးရြိေနသညး၈ ်မိဳ႔ၾကီ့မြာ မီ့ေရာငးမ္ာ့်ဖငးံ လငး့လကးေနသညး၈ အသဵအလျနး တိတးဆိတးေသာ ယာဥးမ္ာ့မြာ ဥဒဟုိသျာ့လာေနၾကသညး၈
လမး့မ္ာ့ေပ၍တျငး ေတျ႔ရေသာ လူမ္ာ့မြာ အရပးအေမာငး့ေကာငး့ၾက်ပီ့ သူတို႓ွတးဆငးေသာ အွတးအစာ့ ဒီဇိုငး့မ္ာ့မြာ ေစာေနလငး့ ်မငးဘူ့
ေနက္ အွတးအဆငးမ္ာ့ႏြငးံ ေတားေတားေလ့ကျ်ဲ ပာ့ေလသညး၈ ်မိဳ႔ၾကီ့မြာ မ္ကးစိ်မငးကျငး့တစးဆဵု့၇ မို့ကုပးစကးွိုငး့အဆဵု့ထိ က္ယး်ပနး႓လြသညး၈

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

်မိဳ႔ၾကီ့၌ ခပးေွ့ေွ့တျငး ၾတိဂဵပဵုသ႑ာနးရြိေသာ အလျနးၾကီ့မာ့ခနး႔ထညးသညးံ အေဆာကးအဦၾကီ့တစးခုႏြငးံ ၁ငး့ႏြငးံ ခပးဆငး
ဆငးတူေသာ ၾတိဂဵပဵု အေဆာကးအဦခၽျနးမ္ာ့ အစုေွ့ကို ေတျ႓်မငးေနရသညး၈
―အခု မငး့်မငးေတျ႓ေနတာဟာ မငး့တို႓ ကမၻာေ်မရဲံ လျနးခံတ
ဲ ဲံအခ္ိနးမ္ာ့စျာက တညးရြိခံတ
ဲ ဲံ ်မိဳ႔ေတားၾကီ့ပဲ၈ အလယးက အွိုငး့ပဵုစဵနဲ႓
အလငး့ေရာငး်ဖာထျကးေနတဲံ အေဆာကးအဦက ်မိဳ႔ၾကီ့ကို စျမး့အငးေတျ ်ဖနး႔်ဖဴ့ေပ့ေနတဲံ

အဓိကေနရာပဲ၈ ဟို့က အခၽျနးပဵုစဵေတျက

ေန

နတးဘုရာ့ေက္ာငး့ေတားေတျ … ”
်ဂိဳဟးသာ့ၾကီ့မြ ရြငး့်ပသညးကို အာရဵုထဲမြာ သိလိုကးရသညး၈

ထို႓ေနာကး ရုပးရြငးမ္ာ့တျငး အခနး့တစးခနး့ ကူ့ေ်ပာငး့သျာ့သလိုမ္ိဳ့ ်ဖတးခနဲ ေမြာငးသျာ့်ပီ့ ေနာကးထပး ်မငးကျငး့တစးခု ထပးမဵ
ေပ၍ထျကးလာသညး၈ အရပးရြညးရြညး ေထာငးေထာငးေမာငး့ေမာငး့ လူၾကီ့တစးဦ့ ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့်ဖစးဟနးရြိသညးံ ပုဂၐိဳလးမ္ာ့
ဦ့ေဆာငးကာ ဧရာမ ယာဥးၾကီ့ထဲသို႓ လူမ္ာ့ တိရစၧာနးမ္ာ့ သစးပငးမ္ာ့ သယးေဆာငးထညးံသျငး့ေနၾကသညး၈ ၁ငး့ယာဥးၾကီ့မြာ အွိုငး့ပဵုသ႑ာနး
ရြိ်ပီ့၇ အာ့ကစာ့ကျငး့ၾကီ့ ေလ့ကျငး့စာ ပမာဏၾကီ့မာ့သညး၈

်မငးံမာ့ေသာ ေတာငးၾကီ့၌ ထိပးတညးံတညးံ လျငး်ပငးတျငး တညးရြိေနသညး၈

၁ငး့ေတာငးၾကီ့၌ ေအာကးဖကးအေွ့တျငး မီ့ေရာငးမ္ာ့်ဖငးံ တလကးတကးလငး့ေနေသာ ်မိဳ႔ၾကီ့ကို မႈနးမႈိုငး့စျာ ေတျ႔်မငးေနရသညး၈
်မငးကျငး့မြာ ်ဖတးခနဲ မြိနးေဖ္ာံသျာ့်ပီ့ေနာကး ေနာကးထပး ်မငးကျငး့တစးခုက အာရဵုတျငး ထပး်ပီ့ေပ၍လာသညး၈ အွိုငး့ပဵုစဵယာဥးၾကီ့ မြာ
အလငး့ေရာငးမ္ာ့ ်ဖာထျကးလ္ကး ေကာငး့ကငးေပ၍သို႓ တအိအိ်ဖငးံ စတငးပ္ဵတကးေနသညး၈ ထို႓ေနာကး တ်ဖညး့်ဖညး့ႏြငးံ အရြိနး်မနးလာ်ပီ့
ေကာငး့ကငးယဵအထကး တိမးတိုကးမ္ာ့ၾကာ့သို႓ တို့ွငးေပ္ာကးကျယးသျာ့သညး၈

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

―… ကမၻာက လူတစးစုဟာ မငး့တို႓ကမၻာေ်မမြာ ၾကီ့မာ့တဲံ ေ်ပာငး့လဲမႈေတျ ေပ၍ေပါကးလာမြာကို ၾကိဳတငးသိ်မငးလို႓

လိုကးခ္ငးတဲံ

ယဵုၾကညးတဲံလူေတျ၇ တိရစၧာနးေတျ၇ အပငးေတျကို စုစညး့်ပီ့ေတာံ ေဘ့လျတးရာ်ဖစးတဲံ စၾကွဠာထဲကို ထျကးသျာ့ၾကတယး၈ အဲဒီေနာကး
အေတားၾကာတဲံအခါ ကမၻာၾကီ့မြာ ပ္ကးစီ့မႈေတျ်ဖစးေတာံတာပဲ၈ အဲဒီတုနး့က ကမၻာသာ့ေတျ အသဵု့်ပဳတဲံ စျမး့အငးပဵုစဵဟာ အခု မငး့တို ႓
သဵု့ေနတဲံ စျမး့အငးပဵုစဵမ္ိဳ့နဲ႓မတူဘူ့၈ အဲဒီ စျမး့အာ့ေတျကို မထိနး့ခ္ဳပးႏိုငးေတာံတဲံေနာကးမြာ ကမၻာေ်မဟာ ပ္ကးစီ့ေတာံတာပဲ၈ မငး့ ဆကးၾကညံး
လိုကးပါ၈…”
်မငးကျငး့တစးခု

ထပးေပ၍လာသညး၈

စကးွိုငး့ပဵုသ႑ာနးရြိေသာ

၁ငး့်မိဳ႔ေတားၾကီ့၌

အလယးေခါငးတညးံတညးံ

အေဆာကးအဦ

အွိုငး့ၾကီ့မြ အ်ပာေရာငး အလငး့လဵု့ၾကီ့တစးခု ွငး့ခနဲလကးခနဲ်ဖာထျကးသာ့သညးကို ေတျ႓လိုကးရသညး၈ စူ့ရြေတာကးပေသာ မီ့ေတာကး
မီ့လြ္ဵအခ္ိဳ႔မြာ ၁ငး့အေဆာကးအဦ၌ နဵရဵမ္ာ့မြ ပနး့ထျကးလာသညး၈ ပိုကးလိုငး့သ႑ာနးအေဆာကးအဦ ရြညးေမ္ာေမ္ာမ္ာ့မြာ ေတာကးပေသာ
အ်ပာေရာငး အလငး့မ္ာ့အ်ဖစး ပျငးံထျကးေပါကးကလ
ျဲ ္ကး အမႈနးမ္ာ့ အ်ဖစးလျငးံစဥး သျာ့ၾကသညး၈ ်မိဳ႔တျငး့သို႔ စျမး့အာ့မ္ာ့ ပို႔လႊတးေသာ
ပငးမဌာနတျငး ကေမာကးကမ်ဖစးမႈေၾကာငးံ ်မိဳ႔တျငး့ အေဆာကးအဦမ္ာ့မြာ မီ့မ္ာ့ ရုတးတရကး စတငးေလာငးကၽျမး့လာသညး၈ ေ်မ်ပငးတစးခုလဵု့
မြာလညး့ တုနးခါလာ်ပီ့ ငလ္ငးမ္ာ့လႈပးခတးလာသညး၈ လူမ္ာ့မြာ အေဆာကးအဦမ္ာ့ေပ၍မြ အလုအယကး ေ်ပ့ဆငး့လာၾကသညး၈ ်မိဳ ႔
အလယးတညးံတညးံမြ ေက္ာကးသာ့လမး့မၾကီ့မ္ာ့တျငး ၾကီ့မာ့ေသာ အကးေၾကာငး့ၾကီ့မ္ာ့စျာ ရုတးတရကးထျကးေပ၍လာၾကသညး၈

အကးကျဲ

ေၾကာငး့ၾကီ့မ္ာ့မြာ တ်ဖညး့်ဖညး့ ၾကီ့မာ့လာ်ပီ့ ေ်မသာ့်ပတးေရျ႔ၾကီ့မ္ာ့်ဖစးလာကာ အေငျ႔တေထာငး့ေထာငး့ထေနေသာ ေခ္ားရညးမ္ာ့
ပူမ္ာ့၇ ဓာတးေငျ႓မ္ာ့ ပနး့ထျကးလာၾကသညး၈ အခ္ိဳ႔ေသာ အကးေၾကာငး့မ္ာ့ထဲမြ ေရမ္ာ့ အရြိနး်ဖငးံပနး့ထျကးလာသညး၈
မီ့သငးံေလာငး်ခငး့ခဵရသူမ္ာ့မြာ ေသျ့ပ္ကးဖယ
ျ းရာေအားဟစး်ပီ့ ေသျ့ရူ့ေသျ့တနး့ ေလြ္ာကးေ်ပ့ေနသညး၈ ထိနး့ခ္ဳပးမရေတာံေသာ
စျမး့အငးလိႈငး့မ္ာ့ႏြငးံ ေ်မၾကီ့ထဲမြ ထျကးလာေသာ ဓာတးေငျ႔မ္ာ့ ေၾကာငးံ လူမ္ာ့စျာမြာ လမး့မ္ာ့ေပ၍တျငး အတဵု့အရဵု့ လဲက္ေသဆဵု့ ေနၾက
သညး၈ ေ်မ်ပငးတျငးသျာ့ေသာယာဥးမ္ာ့၇ သေဘၤာမ္ာ့၇ ေလထဲပ္ဵေသာယာဥးမ္ာ့်ဖငးံ လူမ္ာ့စျာမြာ ေဘ့လျတးရာသို ႓ ေ်ခဦ့တညးံရာ ထျကးေ်ပ့
တိမး့ေရြာငးေနၾကသညး၈ ေကာငး့ကငးမြာ ေသျ့ေရာငး နီရ်ဲ ပီ့၇ မီ့ခို့မိႈငး့တို႔်ဖငးံ ေရာယြကးေနသညး၈ ်မိဳ႔၌ ေ်မာကးဖကးခပးယျနး့ယျနး့တျငး
တညးရြိေသာ မီ့ေတာငးေဟာငး့တစးခုမြာလညး့ ေခ္ားရညးမ္ာ့၇ နီရဲေတာကးပေနေသာ မီ့မ္ာ့်ဖငးံ ေပါကးကသ
ျဲ ညး၈

က္ယးေလာငးေသာ

ေတားလညး့သဵမ္ာ့ကလညး့ ေ်မ်ပငးတုနးဟညး့စျာ ထျကးေပ၍ေနသညး၈ တစး်မိဳ႔လဵု့မြာ ကမၻာပ္ကးသလို ေဆာကးတညးရာမရ ေ်ပ့လႊာ့လ္ကးရြိ
သညး၈ ယခငးက ခနး႔ထညးစာျ တညးရြိခံေ
ဲ သာ ေက္ာကးသာ့ အေဆာကးအဦ့အ်မငးံမ္ာ့၇ ေက္ာကးသာ့အဆငးံဆငးံ်ဖငးံ ေဆာကးလုပးထာ့ေသာ
မို့ပ္ဵပနး့ဥယ္ာဥးမ္ာ့၇ ေက္ာကးသာ့ တဵတာ့ၾကီ့မ္ာ့ ၇ ေမြ္ားစငးၾကီ့မ္ာ့၇ ေနနတးဘုရာ့ ွတးေက္ာငး့ေတားၾကီ့မ္ာ့ မြာ ်ပငး့ထနးေသာ ေ်မငလ္ငး
လႈပးခတးမႈေၾကာငးံ ေ်မအ်ပငးထကးွယး ်ပာ့်ပာ့ ွပးဆငး့သျာ့ၾကသညးကို ်မငးေတျ႔ေနရသညး၈
ပူ်ပငး့ေသာ ေလထုႏြငးံ ေအ့ေသာ ေလမ္ာ့ေၾကာငးံ ေလေပျၾကီ့မ္ာ့ ေနရာအႏြဵ႓တျငး ်ဖစးေပ၍တိုကးခတးသညး၈ ေကာငး့ကငးမြာ
မီ့ခို့်ပာမႈနးမ္ာ့ေၾကာငးံ မညး့ေမြာငးလာ်ပီ့ လြ္ပးစီ့မ္ာ့ တဖ္ပးဖ္ပးလကးကာ၇ မို့ၾကိဳ့မုနးတိုငး့မ္ာ့ ်ဖစးေပ၍လာသညး၈ ်မိဳ ႔ၾကီ့မြာ ပငးလယးလႈိငး့လဵု့

Myanmar Engineer Forum 4th Anniversary , Year 2012

www.myanmarengineer.org

မ္ာ့ေအာကးသို႓ တစးစတစးစ်ဖငးံ ွငးေနေခ္်ပီ၈ ေဘ့လျတးရာ တိမး့ေရြာငးၾကေသာ ယာဥးပ္ဵမ္ာ့စျာ်ဖငးံ ေကာငး့ကငး်ပငးတျငး ်ပညံးႏြကးေနသညး၈
အခ္ိဳ႔ယာဥးပ္ဵမ္ာ့မြာ

ေလထဲလျငးံပ္ဵေနေသာ ်ပာမႈနးမ္ာ့၇ ရုတးတရကး ်ပငး့ထနးစျာ်ဖငးံ တုိုကးခတးလာေသာ ေလမုနးတိုငး့ မ္ာ့ေၾကာငးံ

ပငးလယး်ပငးထဲသို႓ ထို့က္ကုနးသညး၈ အခ္ိဳ႔မြာေတာံ အေွ့သို႓ ေရာကးရြိလျတးေ်မာကးသျာ့ၾကသညးကို ေစာေနလငး့ ရုပးရြငးၾကညံးသလို
်မငးေတျ႔ေနရေလသညး၈
―ဒီလိုနဲ႓ မငး့တို႓ လူသာ့ေတျဟာ ကမၻာအရပးရပးကို ကစဥးံကလ္ာ့နဲ႓ ေရာကးသျာ့ၾကတယး၈ ဆငး့ရဲဒုက၏ေတျနဲ႓ ေတျ႔ၾကဵဳရ်ပီ့ ေတာံ
အရာရာကို အစကတဖနး်ပနးစတငးၾကရေတာံတယး၈ ထျကးေ်ပ့လာသူေတျထဲက အမ္ာ့စုဟာ စျမး့အာ့လိႈငး့ေတျေၾကာငးံ

ေရာဂါေတျ ွငး်ပီ့

အေစာၾကီ့ ေသဆဵု့သျာ့ကုနးၾကတယး၈ သူတို႓ရံဲ ကေလ့ေတျေလာကးပဲ က္နးေတာံတာမ္ာ့တယး၈ အဲဒီ ကေလ့ေတျ ဟာလညး့ ဘာပညာကိုမြ
မတတးေ်မာကးၾကေတာံတဲံအတျကး ခကးခစ
ဲ ာျ ရုနး့ကနးၾကီ့်ပငး့လာရတယး၈ ေက္ာကးတဵု့ေက္ာကးခေ
ဲ တျကိုပဲ အသဵု့်ပဳဖို ႔ နာ့လညးၾကေတာံ
တယး၈ ဒီလိုနဲ႓ အရာအာ့လဵု့ဟာ အစကေန ်ပနးစတငးၾကတယး၈”

― … အာကာသထဲ ထျကးသျာ့တဲံ လူေတျကေရာ ဘာေတျ်ဖစးသျာ့ၾကလဲ…” ေစာေနလငး့ မြ ေမ့ချနး့ထုတးသညး၈
―… သူတို႔ဟာ အေ်ခခ္ႏိုငးမယးံ ေနရာသစးတစးခုကို ၾကိဳတငးရြာေဖျထာ့ခဲံၾကတယး၈ အဲဒီ ကမၻာသစးဆီကို သူတို ႓ ေရာကးေအာငး
သျာ့ႏိုငးခဲံၾကတယး၈ အရမး့ကို ၾကာရြညးလျနး့တဲံ ခရီ့ရြညး၇ ခရီ့ၾကမး့တစးခုလို႓ မြတးတမး့မြာ ေဖား်ပထာ့တယး၈ အခ္ိနးရံဲ လြ္ိဳ႔ွြကးခ္ကးကို
သေဘာေပါကးနာ့လညးတဲံ ပညာရြငးေတျ်ဖစးလို႓၇ ပါလာတဲံ လူအာ့လဵု့ရဲံ အသကးေတျကို ၾကာရြညးခဵေအာငး ထိနး့ထာ့ ႏိုငးခဲံၾကတယး၈ ငါ တို