New ENGLISH FILE Elementary slovníček

This Wordlist is organized File by File. It includes all the words in the Vocabulary Banks in the Student’s Book and the MultiROM, all the words which are highlighted in the Student’s Book, and all the words in the More Words to Learn sections of the Workbook.

FILE 1
Vocabulary Banks Numbers one /wVn/ jedna two /tu;/ dva three /Tri;/ tfii four /fO;/ ãtyfii five /faIv/ pût six /sIks/ ‰est seven /"sevn/ sedm eight /eIt/ osm nine /naIn/ devût ten /ten/ deset eleven /I"levn/ jedenáct twelve /twelv/ dvanáct thirteen /T3;"ti;n/ tfiináct fourteen /fO;"ti;n/ ãtrnáct fifteen /fIf"ti;n/ patnáct sixteen /sIks"ti;n/ ‰estnáct seventeen /sevn"ti;n/ sedmnáct eighteen /eI"ti;n/ osmnáct nineteen /naIn"ti;n/ devatenáct twenty /"twenti/ dvacet thirty /"T3;ti/ tfiicet thirty-one /T3;ti "wVn/ tfiicet jedna forty /"fO;ti/ ãtyfiicet forty-seven /fO;ti "sev@n/ ãtyfiicet sedm fifty /"fIfti/ padesát fifty-nine /fIfti "naIn/ padesát devût sixty /"sIksti/ ‰edesát sixty-three /sIksti "Tri;/ ‰edesát tfii seventy /"sevnti/ sedmdesát seventy-two /sevnti "tu;/ sedmdesát dva eighty /"eIti/ osmdesát eighty-six /eIti "siks/ osmdesát ‰est ninety /"naInti/ devadesát ninety-four /naInti "fO;/ devadesát ãtyfii a hundred /@ "hVndr@d/ sto two hundred /tu; "hVndr@d/ dvû stû a thousand /@ "TaUz@nd/ tisíc Countries and nationalities Argentina /A;dZ@n"ti;n@/ Argentina Argentinian /A;dZ@n"tIni@n/ argentinsk˘; Argentinec Brazil /br@"zIl/ Brazílie Brazilian /br@"zIli@n/ brazilsk˘; Brazilec/Brazilka Britain /"brItn/ Británie British /"brItIS/ britsk˘; Brit/ka China /"tSaIn@/ âína Chinese /tSaI"ni;z/ ãínsk˘; ãín‰tina; âíÀan/ka England /"INgl@nd/ Anglie English /"INglIS/ anglick˘; angliãtina; Angliãan/ka

France /frA:ns/ Francie French /frentS/ francouzsk˘; francouz‰tina; Francouz/ka Germany /"dZ3:m@ni/ Nûmecko German /"dZ3;m@n/ nûmeck˘; nûmãina; Nûmec/Nûmka Ireland /"aI@l@nd/ Irsko Irish /"aI@rIS/ irsk˘; Irové Italy /"It@li/ Itálie Italian /i"t&li@n/ italsk˘; ital‰tina; Ital/ka Japan /dZ@"p&n/ Japonsko Japanese /dZ&p@"ni;z/ japonsk˘; japon‰tina; Japonec/Japonka Poland /"p@Ul@nd/ Polsko Polish /"p@UlIS/ polsk˘; pol‰tina Russia /"rVS@/ Rusko Russian /"rVSn/ rusk˘; ru‰tina; Rus/ka Scotland /"skQtl@nd/ Skotsko Scottish /"skQtIS/ skotsk˘; Skot/ka Spain /speIn/ ·panûlsko Spanish /"sp&nIS/ ‰panûlsk˘; ‰panûl‰tina; ·panûlé Thailand /"taIl&nd/ Thajsko Thai /taI/ thajsk˘; thaj‰tina; Thajec/Thajka the United States /D@ ju"naItId "steIts/ Spojené státy American /@"merIk@n/ americk˘; Ameriãan/ka

umbrella /Vm"brel@/ de‰tník wallet /"wQlIt/ penûÏenka (pánská) watch /wQtS/ hodinky

Common objects address book /@"dres bUk/ adresáfi book /bUk/ kniha cigarettes /sIg@"rets/ cigarety coins /kOInz/ mince comb /k@Um/ hfieben credit card /"kredIt kA;d/ kreditní karta diary /"daI@ri/ diáfi dictionary /"dIkS@nri/ slovník file /faIl/ sloÏka glasses /"glA;sIz/ br˘le identity card /aI"dentIti kA;d/ obãask˘ prÛkaz keys /ki;z/ klíãe lighter /"laIt@/ zapalovaã lipstick /"lIpstIk/ rtûnka magazine /m&g@"zi;n/ ãasopis matches /"m&tSIz/ zápalky mobile /"m@UbaIl/ mobilní telefon newspaper /"nju;zpeIp@/ noviny pen /pen/ pero pencil /"pensl/ tuÏka photo /"f@Ut@U/ fotografie purse /p3;s/ penûÏenka (dámská) stamps /st&mps/ (dopisní) známky sunglasses /"sVnglA;sIz/ sluneãní br˘le tissues /"tISu;z/ kapesníãky

More Words to Learn about /@"baUt/ o, asi afternoon /A;ft@"nu;n/ odpoledne again /@"gen/ znovu Australia /Qs"treIlI@/ Austrálie business /"bIzn@s/ obchod Canada /"k&n@d@/ Kanada check /tSek/ (z)kontrolovat city /"sIti/ mûsto classroom /"klA;sru;m/ uãebna delicious /dI"lIS@s/ vynikající (o jídle) difference /"dIfr@ns/ rozdíl different /"dIfr@nt/ rozdíln˘, odli‰n˘, jin˘ evening /"i;vnIN/ veãer every /"evri/ kaÏd˘ eyes /aIz/ oãi famous /"feIm@s/ slavn˘ form /fO;m/ tvar good /gUd/ dobr˘ guess /ges/ hádat, odhadnout happy /"h&pi/ ‰Èastn˘ help /help/ pomoc holiday /"hQlIdeI/ dovolená important /Im"pO;t@nt/ dÛleÏit˘ instructions /In"strVkSn/ instrukce, pokyny international /Int@"n&Sn@l/ mezinárodní letter (a, b, c…) /"let@/ písmeno morning /"mO;nIN/ ráno, dopoledne music /"mju;zIk/ hudba people /"pi;p@l/ lidé please /pli;z/ prosím pocket /"pQkIt/ kapsa point /pOInt/ bod quiz /kwIz/ kvíz, test room /ru;m/ or /rUm/ pokoj see /si;/ vidût things /TiNz/ vûci think /TINk/ myslet try /traI/ zkusit word /w3;d/ slovo worry /"wVri/ dûlat si starosti More words in File 1 address /@"dres/ adresa age /eIdZ/ vûk airport /"e@pO;t/ leti‰tû answer /"A;ns@/ odpovûì ask /A;sk/ zeptat se, poÏádat be /bi;/ b˘t beef /bi;f/ hovûzí bike /baIk/ (jízdní) kolo bird /b3;d/ pták

© Oxford University Press 2004

New English File Elementary

2

/ tchán grandfather /"gr&nfa. odpoãinek sit down /sIt "daUn/ posadit se sorry /"sQri/ líto.t@/ dcera daughter-in-law /"dO./ menu. jídelní lístek modem /"m@Udem/ modem Monday /"mVndeI/ pondûlí name /neIm/ (kfiestní) jméno nice /naIs/ pûkn˘./ ‰vagrová son /sVn/ syn son-in-law /"sVnInlO. "haUsw3. pracovat write /raIt/ psát watch television /wQtS "telIvIZn/ dívat se na televizi wear glasses /we@ "gla.t@rInlO.st "fu./ synovec niece /ni. chápat video /"vIdi@U/ video water /"wO. na shledanou goodnight /gUd"naIt/ dobrou noc hi /haI/ ahoj./ hrát na kytaru read a newspaper /ri.zdeI/ ãtvrtek toilets /"tOIl@ts/ toalety tourist /"tU@rIst/ turista town /taUn/ mûsto train /treIn/ vlak travel /"tr&vl/ cestovat tree /tri.swUm@n/ policistka politician /pQlI"tISn/ politik/politiãka receptionist /rI"sepS@nIst/ recepãní secretary /"sekr@tri/ sekretáfi/ka shop assistant /"SQp @sIst@nt/ prodavaã/ka student /"stju.m@n/ mluvit nûmecky study economics /stVdi ek@"nQmIks/ studovat ekonomii Jobs actor /"&kt@/ herec actress /"&ktr@s/ hereãka builder /"bIld@/ zedník doctor /"dQkt@/ lékafi/ka engineer /endZI"nI@/ inÏen˘r.s/ kÛÀ hotel /h@U"tel/ hotel house /haUs/ dÛm Internet /"Int@net/ Internet judo /dZu./ snacha father /"fa. "dVblju.d@nt/ student/ka waiter /"weIt@/ ãí‰ník waitress /"weItr@s/ ãí‰nice The family aunt /a.k In @n "QfIs/ pracovat v kanceláfii FILE 2 Vocabulary Banks Verb phrases cook dinner /kUk "dIn@/ pfiipravovat veãefii/obûd do exercise /du. technik footballer /"fUtbO. ãlovûk menu /"menju. nabídka. znát listen /"lIsn/ poslouchat look /lUk/ dívat se man /m&n/ muÏ.d/ ãíst remember /rI"memb@/ pamatovat si repeat /rI"pi.D@/ dûdeãek grandmother /"gr&nmVD@/ babiãka husband /"hVzb@nd/ manÏel mother /"mVD@/ matka mother-in-law /"mVD@rInlO.zpeIp@/ ãíst noviny smoke a cigarette /sm@Uk @ sIg@"ret/ koufiit cigaretu speak German /spi./ zeÈ uncle /"VNkl/ str˘c wife /waIf/ manÏelka More Words to Learn a lot of /@"lQt@v/ mnoho alcohol /"&lk@hQl/ alkohol 3 New ENGLISH FILE Elementary © Oxford University Press 2004 .sIz/ nosit br˘le work in an office /w3.ts@/ pizza postcode /"p@Ustk@Ud/ po‰tovní smûrovací ãíslo read /ri.vnIN/ dobr˘ veãer goodbye /gUd"baI/ sbohem.D@rInlO.t/ opakovat royal /"rOI@l/ královsk˘ Saturday /"s&t@deI/ sobota say /seI/ fiíci school /sku.d @ "nju./ televize understand /Vnd@"st&nd/ rozumût.s/ netefi sister /"sIst@/ sestra sister-in-law /"sIst@rInlO.meIl/ e-mail family /"f&mIli/ rodina food /fu.d/ paluba boot /bu.s QfIs@/ policista/ policistka policeman /p@"li./ fiídit VW (Volkswagen) eat fast food /i.k "dZ3.t@/ poãítaã country /"kVntri/ zemû door /dO./ ‰vagr cousin /"kVzn/ bratranec.d/ jídlo. napûtí Sunday /"sVndeI/ nedûle surname /"s3.s/ zdravotní sestra pilot /"paIl@t/ pilot police officer /p@"li. "eks@saIz/ cviãit do housework /du. potraviny Friday /"fraIdeI/ pátek good evening /gUd "i.sm@n/ policista policewoman /p@"li.board /bO./ strom Tuesday /"tju.t/ bota boy /bOI/ chlapec bull /bUl/ b˘k bye /baI/ ahoj (pfii louãení).neIm/ pfiíjmení table /teIbl/ stÛl taxi /"t&ksi/ taxi text message /"tekst mesIdZ/ textová zpráva thanks /T&Nks/ díky Thursday /T3. pleI@/ pfiehrávaã CD chair /tSe@/ Ïidle child /tSaIld/ dítû close /kl@Uz/ zavfiít. na shledanou cat /k&t/ koãka CD player /si.l/ ‰kola siesta /si"est@/ siesta."vi. fieditel/ka musician /mju"zISn/ hudebník/ hudebnice nurse /n3."di.n@lIst/ novináfi/ka lawyer /"lOI@/ právník/právniãka manager /"m&nIdZ@/ (bankovní) manaÏer/ka. otevfien˘ phone /f@Un/ telefon pizza /"pi.nt/ teta brother /"brVD@/ bratr brother-in-law /"brVD@rInlO.k/ práce./ dvefie ear /I@/ ucho educate /"edZukeIt/ vzdûlávat e-mail /"i.n "Qf/ vypnout TV /ti.t fa.zdeI/ úter˘ turn off /t3. sestfienice daughter /"dO. omlouvat se spell /spel/ hláskovat stand up /st&nd "Vp/ vstát (ze Ïidle) stress /stres/ stres.d@U/ judo know /n@U/ vûdût.D@/ otec father-in-law /"fa. nazdar horse /hO.nI"keISn/ komunikace computer /k@m"pju.k/ dûlat domácí práce drink coffee /drINk "kQfi/ pít kávu drive a VW /draIv @ vi./ tchynû nephew /"nefju.t@/ voda Wednesday /"wenzdeI/ stfieda window /"wInd@U/ okno wine /waIn/ víno (nápoj) woman /"wUm@n/ Ïena work /w3. blízk˘ communication /k@mju.d/ jíst nezdravou stravu go to the cinema /g@U t@ D@ "sIn@m@/ jít/chodit do kina have children /h&v "tSIldr@n/ mít dûti have a sandwich /h&v @ "s&nwItS/ dát si sendviã like animals /laIk "&nIm@lz/ mít rád zvífiata listen to the radio /lIs@n t@ D@ "reIdi@U/ poslouchat rádio live in a flat /lIv In @ "fl&t/ Ïít/bydlet v bytû play tennis /pleI "tenis/ hrát tenis play the guitar /pleI D@ gI"ta.l@/ fotbalista hairdresser /"he@dres@/ kadefiník/ kadefinice housewife /"haUswaIf/ Ïena v domácnosti journalist /"dZ3. mil˘ number /"nVmb@/ ãíslo open /"@Upn/ otevfiít.

/ nov˘ old /@Uld/ star˘ orange /"QrindZ/ oranÏov˘ pink /pINk/ rÛÏov˘ poor /pO./ modr˘ brown /braUn/ hnûd˘ cheap /tSi.p/ levn˘ clean /kli./ (osobní) auto.n/ vydûlávat everywhere /"evriwe@/ v‰ude factory /"f&ktri/ továrna fantastic /f&n"t&stIk/ fantastick˘.n/ zelen˘ grey /greI/ ‰ed˘ high /haI/ vysok˘ long /lQN/ dlouh˘ low /l@U/ nízk˘ new /nju. kuchafi earn /3.sn/ osoba pet /pet/ domácí mazlíãek reception /rI"sepSn/ recepce singer /"sIN@/ zpûvák/zpûvaãka single /"sINgl/ jednoduch˘ snake /sneIk/ had spend (money) /spend/ utratit (peníze) stand /st&nd/ stát stressful /"stresfl/ stresov˘ thumb /TVm/ palec tie /taI/ vázanka university /ju.l/ dívka go /g@U/ jít ground floor /graUnd "flO. kabelka.tIfl/ krásn˘ big /bIg/ velk˘ black /bl&k/ ãern˘ blue /blu./ Kdo? eat /i.p f@ "sevn aUz/ spát sedm hodin start work /sta.t/ Setkejme se… magazine /m&g@"zi. huben˘ ugly /"Vgli/ o‰kliv˘ wet /wet/ mokr˘ white /waIt/ bíl˘ yellow /"jel@U/ Ïlut˘ young /jVN/ mlad˘ FILE 3 Vocabulary Banks Common adjectives bad /b&d/ zl˘.k/ zaãít pracovat take the dog out /teIk D@ "dQg aUt/ vzít psa na procházku wake up early /weIk Vp "3. hamburger bus /bVs/ autobus car /kA.m@li/ normálnû.ti/ ‰pinav˘ dry /draI/ such˘ easy /"i. bájeãn˘ friends /frendz/ pfiátelé girlfriend /"g3.s/ sklenice (vína) hands /h&ndz/ ruce hat /h&t/ klobouk How many? /haU "meni/ Kolik? incredible /In"kred@bl/ neuvûfiiteln˘. automobil chess /tSes/ ‰achy company /"kVmp@ni/ spoleãnost designer clothes /dIzaIn@ "kl@UDz/ znaãkové odûvy do /du."vi. západ) other /"VD@/ jin˘.s/ chodit na hodiny angliãtiny go to the gym /g@U t@ D@ "dZIm/ chodit do tûlocviãny go to work /g@U t@ "w3.k/ dorazit/pfiijet do práce get up late /get Vp "leIt/ vstávat pozdû go home /g@U "h@Um/ jet domÛ go to bed /g@U t@ "bed/ jít spát go to English class /g@U tu. east.nI"v3.k/ chodit do práce have a coffee /h&v @ "kQfi/ dát si kávu have a shower /h&v @ SaU@/ osprchovat have breakfast /h&v "brekf@st/ snídat have dinner /h&v "dIn@/ veãefiet have lunch /h&v "lVntS/ obûdvat make the dinner /meIk D@ "dIn@/ vafiit/pfiipravovat veãefii sleep for seven hours /sli. obvykle north (south. "INglIS kla./ také. milá glass (of wine) /glA.z/ váza weekend /wi.tn@/ partner/ka popular /"pQpj@l@/ oblíben˘. o‰kliv˘ beautiful /"bju.t/ jíst every day /evri "deI/ kaÏd˘ den flat /fl&t/ byt flower /"flaU@/ kvûtina girl /g3.zi/ snadn˘ empty /"empti/ prázdn˘ expensive /Ik"spensIv/ drah˘ fair /fe@/ svûtl˘ More words in File 2 artist /"A. skuteãnû relatives /"rel@tIvz/ pfiíbuzní relax /rI"l&ks/ odpoãívat shoes /Su./ pfiízemí have /h&v/ mít in a hurry /In @ "hVri/ ve spûchu jazz /dZ&z/ dÏez judge /dZVdZ/ soudce/soudkynû. pfiíli‰ typical /"tIpIkl/ typick˘ Which? /wItS/ Kter˘? Who? /hu. úÏasn˘.n/ mezi burger /"b3. mít rád live /lIv/ Ïít lonely /"l@Unli/ osamûl˘ love /lVv/ milovat. populární possessions /p@"zeSnz/ majetek./ dûlat dog /dQg/ pes double /"dVbl/ dvojit˘. mil˘ cap /k&p/ ãepice cook /kUk/ vafiit. "h@Umw3."peISn/ povolání parrot /"p&r@t/ papou‰ek pay /peI/ platit person /"p3.T/ /saUT/ /i.li/ probouzet se brzy watch TV /wQtS ti. spolu too /tu.@li/ opravdu./ bar between /bI"twi./ dívat se na televizi © Oxford University Press 2004 New English File Elementary 4 .k/ tmav˘ difficult /"dIfIk@lt/ obtíÏn˘ dirty /"d3.p@mA. kapela bar /bA.z/ boty supermarket /"su.l/ dlouh˘. v˘chod./ chud˘ red /red/ ãerven˘ rich /rItS/ bohat˘ safe /seIf/ bezpeãn˘ short /SO. dal‰í outside /aUt"saId/ venku partner /"pA. batoh band /b&nd/ skupina. stra‰n˘ together /t@"geD@/ spoleãnû. nápoj Daily routine do your homework /du.k/ dûlat si domácí úkol finish work /fInIS "w3. láska make /meIk/ dûlat monkey /"mVNki/ opice nose /n@Uz/ nos occupation /Qkju.n/ ãist˘ dangerous /"deIndZ@r@s/ nebezpeãn˘ dark /da.k/ (do)konãit práci get dressed /get "drest/ obléknout se get home (arrive) /get "h@Um/ dorazit/pfiijet domÛ get to work (arrive) /get t@ "w3.kIt/ supermarket terrible /"ter@bl/ hrozn˘.t/ krátk˘ slow /sl@U/ pomal˘ small /smO.g@/ karbanátek. vysok˘ thin /TIn/ tenk˘.s@ti/ univerzita vase /vA.boyfriend /"bOIfrend/ pfiítel.t "w3. soudit language /"l&NgwIdZ/ jazyk later /"leIt@/ pozdûji leg /leg/ noha like /laIk/ jako. jO."kend/ víkend witch /wItS/ ãarodûjnice yacht /jQt/ jachta zebra /"zebr@/ zebra fast /fa. skvûl˘ inside /In"saId/ uvnitfi It depends /it dI"pendz/ ZáleÏí na tom/ pfiijde na to just (= only) /dZVst/ jen late /leIt/ pozdû Let’s meet… /lets mi. úÏasn˘.tIst/ umûlec bag /b&g/ ta‰ka.l/ mal˘ tall /tO.st/ /west/ sever (jih. west) /nO.st/ rychl˘ fat /f&t/ tlust˘ full /fUl/ pln˘ good /gUd/ dobr˘ green /gri.lfrend/ pfiítelkynû. dvojnásobn˘ drink /drINk/ pít.n/ ãasopis many /"meni/ mnoho normally /"nO. kabela. osobní vûci really /ri.

ãinn˘ after /"A.n/ mûsíc more /mO.tS/ pláÏ before /bI"fO.n/ kant˘na."vi.zpeIp@/ kupovat/koupit (si) noviny call a taxi /kO.g@st/ srpen September /sep"temb@/ záfií October /Qk"t@Ub@/ fiíjen November /n@U"vemb@/ listopad December /dI"semb@/ prosinec first /f3. obãas sunset /"sVnset/ západ slunce.ti@T/ tfiicát˘ thirty-first /T3. v‰ichni also /"O. hezk˘ separate /"sep@reIt/ oddûlen˘.st/ dvacát˘ první twenty-second /twenti "seknd/ dvacát˘ druh˘ twenty-third /twenti "T3.n Qn D@ ti.TdeI/ narozeniny change /tSeIndZ/ zmûnit clothes /kl@UDz/ obleãení continue /k@n"tInju.sti/ Ïízniv˘ tired /taI@d/ unaven˘ unusual /Vn"ju. vypustit day /deI/ den diet /"daI@t/ dieta.nspO. @ "pIktS@/ nakreslit obrázek find some money /faInd s@m "mVni/ získat/najít peníze give her a present /gIv h3./ více pick up /pIk Vp/ zvednout.d/ tfietí fourth /fO.l/ v‰e. stfied the same /D@ "seIm/ stejn˘.r@ "prez@nt/ dát jí dárek hear a noise /hI@r@ "nOIz/ usly‰et hluk help someone /"help sVmwVn/ pomoci nûkomu look for your keys /lUk f@ jO. odlouãen˘.ti "f3.Times and dates spring /sprIN/ jaro summer /"sVm@/ léto autumn /"O.d/ dvacát˘ tfietí twenty-fourth /twenti "fO.t/ ovoce good-looking /gUd"lUkIN/ pûkn˘ guide /gaId/ prÛvodce/prÛvodkynû hair /he@/ vlasy ill /Il/ nemocn˘ in front of /In "frVnt @v/ pfied (místo) invite /In"vaIt/ pozvat island /"aIl@nd/ ostrov kilometre /kI"lQmIt@/ kilometr moon /mu.l @ "t&ksi/ zavolat taxi come here /kVm "hI@/ pojì sem dance the tango /da.st@/ Velikonoce Christmas /"krIsm@s/ Vánoce New Year /nju.n@U/ kapuãíno cold /k@Uld/ studen˘ comfortable /"kVmft@bl/ pohodln˘ cookie /"kUki/ su‰enka cut out /kVt "aUt/ vynechat.s@nl "treIn@/ osobní trenér/ka 5 New ENGLISH FILE Elementary © Oxford University Press 2004 .ns D@ "t&Ng@U/ tanãit tango draw a picture /drO.dli "ev@/ sotva kdy hot /hQt/ hork˘ hour /"aU@/ hodina hungry /"hVNgri/ hladov˘ jeans /dZi.Zu@l/ neobvykl˘ usually /"ju.Zu@li/ obvykle week /wi.lweIz/ vÏdy at home /@t "h@Um/ doma babysitter /"beIbisIt@/ nûkdo na hlídání dûtí beach /bi.zn/ roãní období second /"sek@nd/ druh˘ sometimes /"sVmtaImz/ nûkdy. @ "si. stmívání temperature /"tempr@tS@/ teplota then /Den/ potom.ft@/ po always /"O.kr@t/ prozraì mi tajemství travel by plane /tr&vl baI "pleIn/ cestovat letadlem turn on the TV /t3.k tu.Sn/ pfiedsevzetí sad /s&d/ smutn˘ season /"si.nz/ dÏíny jogging /dZQgIN/ (rekreaãní) bûhání. @ "fIlm/ vidût film sing a song /siN @ "sQN/ zpívat píseÀ swim every day /swim evri deI/ plavat kaÏd˘ den take photos /teIk "f@Ut@Uz/ fotografovat take your umbrella /"teIk jO.k/ t˘den FILE 4 Vocabulary Banks More verb phrases buy a newspaper /baI @ "nju.r@"weI/ daleko hardly ever /hA.z @ k@m"pju."ti.t @ "frend/ setkat se s pfiítelem/pfiítelkyní paint a picture /peInt @ "pIktS@/ namalovat obrázek play chess /pleI "tSes/ hrát ‰achy ride a bike /raId @ "baik/ jezdit na kole run a race /rVn @ "reIs/ bûÏet závod see a film /si. zamûstnan˘ canteen /k&n"ti. ten sam˘ traditional /tr@"dIS@nl/ tradiãní until /Vn"tIl/ dokud vegetables /"vedZt@blz/ zelenina want /wQnt/ chtít public holiday /pVblIk "hQlIdeI/ státní svátek public transport /pVblik "trA. @ frend/ mluvit s pfiítelem/pfiítelkyní tell me a secret /tel mi. uÏívat si enthusiastic /InTju.tS/ bfiezen April /"eIprIl/ duben May /meI/ kvûten June /dZu.T/ ãtvrt˘ fifth /fIfT/ pát˘ sixth /sIksT/ ‰est˘ seventh /"sevnT/ sedm˘ eighth /"eItT/ osm˘ ninth /naInT/ devát˘ tenth /tenT/ desát˘ eleventh /I"levnT/ jedenáct˘ twelfth /twelfT/ dvanáct˘ thirteenth /T3. jogging minute /"mInIt/ minuta month /mVnT/ mûsíc (ãas) never /"nev@/ nikdy often /"Qfn/ ãasto personal trainer /p3.nT/ tfiináct˘ fourteenth /fO.st/ první second /"seknd/ druh˘ third /T3. strava energy /"en@dZi/ energie enjoy /In"dZOI/ mít radost z.t@/ pouÏívat poãítaã More Words to Learn (un)healthy /"helTi/ (ne)zdrav˘ (un)usual /"ju.t/ hromadná/vefiejná doprava resolution /rez@"lu.ls@U/ také another /@"nVD@/ je‰tû jeden."ti./ pokraãovat cup (of coffee) /kVp/ ‰álek (kávy) cycle /"saIkl/ jezdit na kole during /"djU@rIN/ bûhem expert /"eksp3.zI"&stik/ nad‰en˘ espresso /es"pres@U/ espreso far away /fA.rVmb"rel@/ vezmi si de‰tník talk to a friend /tO.nT/ ãtrnáct˘ twentieth /"twenti@th/ dvacát˘ twenty-first /twenti "f3.z/ hledat klíãe meet a friend /mi. jídelna cappuccino /k&pU"tSi. sebrat president /"prezId@nt/ president/ka pretty /"prIti/ pûkn˘. dal‰í because /bI"kQz/ protoÏe birthday /"b3./ pfied brownie /"braUni/ koláãek nebo su‰enka s ãokoládovou pfiíchutí a ofií‰ky busy /"bIzi/ ru‰n˘./ zapnout televizi use a computer /ju. tehdy thirsty /D3.t/ odborník/odbornice favourite /"feIv@rIt/ oblíben˘ More words in File 3 active /"&ktIv/ aktivní.t@m/ podzim winter /"wInt@/ zima Easter /"i. "ki.Zu@l/ (ne)obvykl˘ a long time /@ lQN taIm/ dlouho airline /"e@laIn/ aerolinie all /O.n/ ãerven July /dZu"laI/ ãervenec August /"O.st/ tfiicát˘ první feel /fi.l/ cítit (se) fruit /fru. "jI@/ Nov˘ rok January /"dZ&nju@ri/ leden February /"febru@ri/ únor March /mA. samostatn˘ the beginning /D@ bI"gInIN/ zaãátek the middle /D@ "mIdl/ prostfiedek.T/ dvacát˘ ãtvrt˘ thirtieth /"T3.

"di.p/ skupina head /hed/ hlava hobby /"hQbi/ koníãek.d/ pohlednice sailor /"seIl@/ námofiník scientist /"saI@ntIst/ vûdec/vûdecká pracovnice T-shirt /"ti. mající ‰tûstí make up /"meIk Vp/ (na)líãit (se) millionaire /mIlj@"ne@/ milionáfi/ka murder /"m3. dorazit asleep /@"sli. lives) /laIf/ Ïivot (mn.m/ koupelna bed /bed/ postel bedroom /"bedru. dÏbánek painter /"peInt@/ malífi/ka pianist /"pI@nIst/ pianista/pianistka politician /pQlI"tISn/ politik/politiãka postcard /"p@UstkA./ DVD fall in love /fO. @ "restrQnt/ jít do restaurace go to bed late /g@U t@ "bed leIt/ chodit/ jít pozdû spát go to church /g@U t@ "tS3. znepokojen˘ More words in File 5 battery /"b&teri/ baterie check in /tSek "In/ odbavit. tfieba practical /"pr&ktIkl/ praktick˘ programme /"pr@Ugr&m/ program sell /sel/ prodat.zpeIp@/ koupit (si) noviny get a taxi /get @ "t&ksi/ vzít si taxi get an e-mail /get @n "i.neIdZ@/ dospívající hoch/dívka village /"vIlIdZ/ vesnice war /wO.veI/ prÛzkum today /t@"deI/ dnes tonight /t@"naIt/ dnes veãer toys /tOIz/ hraãky try on /traI "Qn/ vyzkou‰et (obleãení) What kind of…? /wQt kaInd @v/ Jak˘ druh…? without /WwI"TaUt/ bez More words in File 4 boil /bOIl/ vafiit.k/ odjet na t˘den go by bus /g@U baI "bVs/ jet autobusem go for a walk /g@U f@r@ "wO./ socha teenager /"ti.d@/ vraÏda nobody /"n@UbQdi/ nikdo open/closed /"@Up@n/ /kl@Uzd/ otevfieno/zavfieno pay for /peI f@/ platit za show /S@U/ ukázat.zIkl "Instr@m@nt/ hudební nástroj present /"prez@nt/ pfiítomnost. pfiihodit se journey /"dZ3.k/ jít na procházku go out on Friday /g@U aUt on "fraIdeI/ chodit v pátek ven go shopping /g@U "SQpIN/ jít nakupovat go to a restaurant /g@U tu.l In "lVv/ zamilovat se get angry /get "&Ngri/ rozzlobit se get married /get "m&rid/ oÏenit se. ã.l"redi/ uÏ arrive /@"raIv/ pfiijet./ (popová) hvûzda advertisement /@d"v3.vi. get get a newspaper /get @ "nju.t/ ko‰ile spectator sport /spek"teIt@ spO.mtSe@/ kfieslo bath /bA. záliba impossible /Im"pQsIbl/ nemoÏn˘ in the end /In Di.Tru. uvést do varu can /k&n/ or /k@n/ moci DVD /di.tS/ chodit/jít na pláÏ have a car /h&v @ "ka. snad.ri/ pfiíbûh survey /"s3.d@/ vÛdce. v˘stava so /s@U/ tak soldier /"s@UldZ@/ voják somebody /"sVmbQdi/ nûkdo statue /"st&tSu.tIsm@nt/ reklama channel /"tS&nl/ kanál (televizní) concert /"kQns@t/ koncert creative /kri"eItIv/ kreativní.t/ diváck˘ sport sport /spO.ld/ svût worried /"wVrid/ ustaran˘.k "h@Um/ jít pû‰ky domÛ More Words to Learn (pop) star /stA. prodávat shop /SQp/ obchod similar /"sImIl@/ podobn˘ slowly /"sl@Uli/ pomalu some /sVm/ nûjak˘ stay /steI/ zÛstat still /stIl/ stále story /"stO.tS/ chodit/jít do kostela go to mosque /g@U t@ "mQsk/ chodit/jít do me‰ity go to the beach /g@U t@ D@ "bi. S3. end/ nakonec interesting /"Intr@stIN/ zajímav˘ life (pl.meIl/ dostat e-mail get dressed /get "drest/ obléknout se get up /get "Vp/ vstát (z postele) go away for a week /g@U @"weI f@r@ wi. souãasn˘ shirt /S3. bunda love affair /"lVv @fe@/ milostn˘ románek musical instrument /mju.T/ koupel bathroom /"bA./ kytara hate /heIt/ nesná‰et. Ïivoty) lyrics /"lIrIks/ text písnû map /m&p/ mapa need /ni. pfiihlásit se composer /k@m"p@Uz@/ skladatel/ka film /fIlm/ film leader /"li./ mít auto have a drink /h&v @ "drINk/ dát si nûco k pití have a good time /h&v @ gUd "taIm/ dobfie se bavit have breakfast /h&v "brekf@st/ snídat More Words to Learn (on the) left (right) /left/ (vlevo) lev˘ (prav˘) against /@"genst/ proti already /O.ni/ cesta land /l&nd/ zemû library /"laIbr@ri/ knihovna literature /"lItr@tS@/ literatura lucky /"lVki/ ‰Èastn˘./ válka wine /waIn/ víno (nápoj) world /w3.p/ spící battle /"b&tl/ bitva book (a ticket) /bUk/ zamluvit/rezervovat (si) (lístek) cake /keIk/ koláã country house /"kVntri "haUs/ venkovské sídlo dead /ded/ mrtv˘ dress /dres/ ‰aty especially /I"speS@li/ zvlá‰tû. utrápen˘. vdát se go out together /g@U "aUt t@geD@/ chodit spolu guitar /gI"tA.d/ potfiebovat physical /"fIzIkl/ tûlesn˘. nenávidût intelligent /In"telIg@nt/ inteligentní jacket /"dZ=&kIt/ sako. ãelní pfiedstavitel/ka leave /li. opustit mug /mVg/ hrnek. have.v/ odjet.wait for a bus /weIt f@r@ "bVs/ ãekat na autobus walk home /wO. tvÛrãí decide /dI"saId/ rozhodnout se die /daI/ zemfiít download /%daUn"l@Ud/ stáhnout (data) everything /"evriTIN/ v‰e follow /"fQl@U/ následovat forget /f@"get/ zapomenout group /gru.d/ jídlo prodávané pfies ulici trousers /"traUz@z/ kalhoty waste of time /weIst @v "taIm/ ztráta ãasu FILE 5 Vocabulary Banks Go. obzvlá‰tû everybody /"evribQdi/ kaÏd˘ fashions /"f&S@nz/ móda flight /flaIt/ let great (= fantastic) /greIt/ skvûl˘ great (= important) /greIt/ dÛleÏit˘ happen /h&p@n/ stát se.t/ triãko wait /weIt/ ãekat writer /"raIt@/ spisovatel/ka FILE 6 Vocabulary Banks Flats and houses armchair /"A. fyzick˘ possibly /"pQs@bli/ moÏná.t/ sport sweater /"swet@/ svetr take-away food /teik@weI "fu.m/ loÏnice © Oxford University Press 2004 New English File Elementary 6 .

sl/ hrad. záchod wall /wO. stûna theatre /"TI@t@/ divadlo town hall /taUn "hO.l/ zeì. vylekan˘ ghost /g@Ust/ duch go back /g@U "b&k/ vrátit se guest /gest/ host large /la.gju. bonbony tea /ti.l/ hala.dZ/ velk˘ local (pub) /"l@Ukl/ místní (hospoda) move /mu./ skrz trip /trIp/ v˘let underground (station) /"Vnd@graUnd/ metro (stanice) view /vju.m@si/ lékárna police station /p@"li. pfied (ãím).t@Uz/ rajãata More Words to Learn (fifty-pound) note /n@Ut/ (padesátilibrová) bankovka (I’m) sure /SU@/ (jsem si) jist˘ (see the) sights /saIts/ (prohlédnout si) památky a bottle of… /@ "bQtl @v/ láhev… 7 New ENGLISH FILE Elementary © Oxford University Press 2004 .n@z/ banány biscuits /"bIskIts/ su‰enky bread /bred/ chléb butter /"bVt@/ máslo cake /keIk/ koláã carrots /"k&r@ts/ mrkev cereal /"sI@ri@l/ potraviny z obilovin cheese /tSi. cizí through /Tru. batole bark /bA./ podlaha fridge /frIdZ/ lednice garage /"g&rA.tS/ kaÏd˘ estate agent /I"steIt "eIdZ@nt/ obchodník/ obchodnice s realitami flag /fl&g/ vlajka friendly /"frendli/ pfiátelsk˘ frightened /"fraItnd/ vystra‰en˘.t/ ulice supermarket /"su.m/ jídelna fireplace /"faI@pleIs/ krb floor /flO.kIt/ supermarket More Words to Learn argue /"A. kredenc desk /desk/ stÛl dining room /"daInIN ru. u.p@mA.t "s&l@d/ ovocn˘ salát grapes /greIps/ hroznové víno ice cream /aIs "kri.m/ ob˘vací pokoj mirror /"mIr@/ zrcadlo picture /"pIktS@/ obrázek plant /plA. pfiedsíÀ kitchen /"kItSIn/ kuchyÀ lamp /l&mp/ lampa light /laIt/ svûtlo living room /"lIvIN ru.ts/ cukrovinky. topinka tomatoes /t@"mA./ pohled violin /vaI@"lIn/ housle What a pity! /wQt @ "pIti/ Jaká ‰koda! More words in File 6 available /@"veIl@bl/ dostupn˘. k dispozici behind /bI"haInd/ za cemetery /"sem@tri/ hfibitov corner /"kO.kIt/ trÏnice. pÛvodní paintings /"peIntINz/ obrazy passenger /"p&sIndZ@/ cestující plants /pla.tm@nt stO.dn/ zahrada hall /hO.pIt/ koberec central heating /sentr@l "hi. zámek chemist’s /"kemIsts/ lékárna. drogérie church /tS3.tS/ kostel cinema /"sIn@m@/ kino department store /dI"pA.nts/ rostliny./ fronta remote control /rI"m@Ut k@n"tr@Ul/ dálkové ovládání roundabout /"raUnd@baUt/ kruhov˘ objezd straight on /streIt "Qn/ stále rovnû traffic lights /"tr&fIk laIts/ semafory under /"Vnd@/ pod FILE 7 Vocabulary Banks Food apples /"&plz/ jablka bananas /b@"nA.Z/ garáÏ garden /"gA.n@/ roh daily /"deIli/ dennû horror film /"hQr@ fIlm/ hororov˘ film in advance /In @d"vA. hned za opposite /"Qp@zIt/ naproti over /"@Uv@/ pfies queue /kju.ns/ pfiedem.k/ park pharmacy /"fA.carpet /"kA.v@s/ nervózní noisy /"nOIzi/ hluãn˘ original /@"rIdZ@nl/ originální./ kreslit each /i. trh mosque /mQsk/ me‰ita museum /mju"zI@m/ museum park /pA.v/ vûfiit building /"bIldIN/ budova century /"sentS@ri/ století choose /tSu.st/ knûz quiet /"kwaI@t/ tich˘ rent /rent/ (pro)najmout (si) ship /SIp/ loì spend (the night) /spend/ strávit (noc) strange /streIndZ/ podivn˘./ hádat se baby /"beIbi/ nemluvnû.ts sent@/ sportovní centrum square /skwe@/ námûstí street /stri.l/ radnice travel agent’s /"tr&vl eIdZ@nts/ cestovní kanceláfi Town and city art gallery /"A.z/ s˘r chips /tSIps/ hranolky chocolate /"tSQkl@t/ ãokoláda coffee /"kQfi/ káva crisps /krIsps/ (smaÏené) bramborové lupínky eggs /egz/ vajíãka fish /fIS/ ryba fruit salad /fru.t/ maso milk /mIlk/ mléko mushrooms /"mVSrUmz/ houby olive oil /QlIv "OIl/ olivov˘ olej onions /"Vnj@nz/ cibule orange juice /"QrIndZ dZu.t g&l@ri/ umûlecká galerie bank /b&Nk/ banka bridge /brIdZ/ most bus station /"bVs steISn/ autobusové nádraÏí castle /"kA.tIN/ ústfiední topení clock /klQk/ hodiny cooker /"kUk@/ sporák cupboard /"kVb@d/ skfiíÀ.v/ pohybovat (se).m/ zmrzlina jam /dZ&m/ dÏem ketchup /"ketSVp/ keãup lettuce /"letIs/ hlávkov˘ salát meat /mi. h˘bat (se) neighbour /"neIb@/ soused/ka nervous /"n3.nt/ kvûtina. rostlina shelves /Selvz/ police shower /"SaUe/ sprcha sofa /"s@Uf@/ pohovka stairs /ste@z/ schody study /"stVdi/ studovna toilet /"tOIl@t/ toaleta.s/ pomeranãov˘ dÏus oranges /"QrIndZIz/ pomeranãe pasta /"p&st@/ tûstoviny peas /pi.z/ vybrat cry /kraI/ plakat draw /drO./ ãaj toast /t@Ust/ toust.l/ ‰kola shopping centre /"SQpIN sent@/ nákupní stfiedisko sports centre /"spO.k/ ‰tûkat believe /bI"li. kvûtiny price /praIs/ cena priest /pri. dfiíve next to /"nekst t@/ vedle.s steISn/ policejní stanice post office /"p@Ust QfIs/ po‰ta railway station /"reIlweI steISn/ Ïelezniãní nádraÏí river /"rIv@/ fieka road /r@Ud/ silnice school /sku./ obchodní dÛm hospital /"hQspItl/ nemocnice market /"mA.z/ hrá‰ek pineapple /"paIn&pl/ ananas potatoes /p@"teIt@Uz/ brambory rice /raIs/ r˘Ïe salad /"s&l@d/ salát sandwiches /"s&nwIdZIz/ sendviãe sugar /"SUg@/ cukr sweets /swi.

udefiit luggage /"lVgIdZ/ zavazadla rain /reIn/ dé‰È. ko‰ík boat /b&d/ loìka./ láznû sports event /"spO. oblékat se elegant /"elIg@nt/ elegantní everywhere /"evriwe@/ v‰ude experience /Ik"spI@ri@ns/ zku‰enost(i) geography /dZi"Qgr@fi/ zemûpis height /haIt/ v˘‰ka imagine /I"m&dZIn/ pfiedstavit si including /In"klu./ dávat pfiednost. volat.s@"n&l@ti/ osobnost polite /p@"laIt/ zdvofiil˘ sharks /SA. kontinent exactly /Ig"z&ktli/ pfiesnû jealous /"dZel@s/ Ïárliv˘ miles /maIlz/ míle prefer /prI"f3. líbit se litres /"li.s/ omáãka © Oxford University Press 2004 New English File Elementary 8 . módní.t@(r)/ voda FILE 8 More Words to Learn (make) jokes /dZ@Uks/ (dûlat) vtipy abroad /@"brO. doma vyroben˘ in fact /In "f&kt/ vlastnû. skok last /lA.p/ polévka starter /"stA.z/ Mars mosquitoes /m@s"ki. tábor card /kA.t@grA.d/ nadmofiská v˘‰ka bill /bIl/ úãet breathe /bri. snad missing /"mIsIN/ chybûjící.z@/ mrazák generous /"dZen@r@s/ ‰tûdr˘ hit /hIt/ hit. asi put /pUt/ poloÏit.st/ poslední. ãlun campsite /"k&mpsaIt/ kemp.f/ stfiecha sea level /"si. uzávûr uncountable /Vn"kaUnt@bl/ nepoãitateln˘ voice /vOIs/ hlas soup /su.t/ sladk˘ water /"wO.t@Uz/ komáfii oxygen /"QksIdZ@n/ kyslík personality /%p3.dIN/ vãetnû jump /dZVmp/ skoãit. pfieplnûn˘ dreams /dri.s/ samozfiejmû plan /pl&n/ plán probably /"prQb@bli/ moÏná.d/ v zahraniãí adult /"&dVlt/ dospûl˘ adventure /@d"ventS@/ dobrodruÏství air conditioning /e@ k@n"dIS@nIN/ klimatizace almost /"O. jídlo (pfiipravené urãit˘m zpÛsobem) for example /f@ Ig"zA.st@/ pohroma dish /dIS/ pokrm.Zn/ verze More words in File 9 brochure /"br@US@/ broÏura fun /fVn/ zábava.dI@nts/ pfiísady like /laIk/ mít rád. dát ring /rIN/ prsten soon /su. provûfiit.lm@Ust/ témûfi beer /bI@/ pivo boring /"bO.z/ ztratit luxury /"lVkS@ri/ pfiepych. levl/ hladina mofie serious /"sI@ri@s/ váÏn˘ sign /saIn/ znak snow /sn@U/ sníh stylish /"staIlIS/ elegantní.d/ karta countable /"kaUnt@bl/ poãitateln˘ couple /"kVpl/ pár disaster /dI"zA.mz/ sny dress /dres/ ‰aty.t/ kompletní. moderní sunny /"sVni/ sluneãn˘ useful /"ju. oblaãn˘ common /"kQm@n/ bûÏn˘ complete /k@m"pli.st/ pfiinejmen‰ím contain /k@n"teIn/ obsahovat dessert /dI"z3. opékat sauce /sO. 3.ts I"vent/ sportovní událost version /v3.t/ zákusek experiment /Ik"sperIm@nt/ pokus. zvonit somewhere /"sVmwe@/ nûkde soundtrack /"saUndtr&k/ zvukov˘ záznam s písnûni z filmu spa /spA.mpl/ napfiíklad go camping /"k&mpIN/ jet tábofiit heart /hA.t/ srdce ideal /aI"di. ve skuteãnosti main course /meIn "kO. legrace reply /"rIplaI/ odpovûdût silence /"saIl@ns/ ticho More words in File 7 at least /@t "li. úpln˘ cotton /"kQtn/ bavlna exciting /ik"saItIN/ vzru‰ující freezer /"fri.T/ Zemû tigers /"taIg@z/ tygfii weight /weIt/ váha More words in File 8 aggressive /@"gresIv/ agresivní altitude /"&ltItju.D/ d˘chat careful /"ke@fl/ peãliv˘.ks/ Ïraloci shy /SaI/ plach˘.t@/ pfiedkrm sweet /swi. která se v˘bornû prodává) continent /"kQntIn@nt/ svûtadíl.@l/ ideální ingredients /In"gri. podle (románu) bestseller /best"sel@/ bestseller (kniha. nadbytek maybe /"meIbi/ moÏná.rIN/ nudn˘ capital /"k&pItl/ hlavní mûsto chef /Sef/ ‰éfkuchafi climate /"klaIm@t/ klima crime /kraIm/ zloãin crowded /"kraUdId/ pfielidnûn˘. pr‰et reservation /rez@"veISn/ rezervace roof /ru. upfiednostÀovat ring /rIN/ telefonovat. trvat Mars /mA.t@z/ litry lose /lu.(r) @ "les/ více ãi ménû nightlife /"naItlaIf/ noãní Ïivot of course /@v "kO. experiment fresh /freS/ ãerstv˘ home-made /h@U"meId/ domácí.f/ podpis back row /b&k r@U/ zadní fiada based on /beIst Qn/ zaloÏen˘ na.l/ krást suddenly /"sVd@nli/ náhle surprisingly /s@"praIzINli/ pfiekvapivû the Earth /Ti. nepfiítomn˘ moment /"m@Um@nt/ okamÏik more or less /"mO. chod. nesmûl˘ social life /"s@USl laIf/ spoleãensk˘ Ïivot steal /sti.t@/ minerální voda myth /mIT/ m˘tus recently /"ri.s@ntli/ nedávno roast /r@Ust/ péci.skIt/ ko‰.agree /@"gri. odhlásit se cloudy /"klaUdi/ zataÏen˘. opatrn˘ check out /tSek "aUt/ zkontrolovat./ souhlasit basket /"bA.n/ brzy spaghetti /sp@"geti/ ‰pagety surprise /s@"praIz/ pfiekvapení tap /t&p/ kohoutek.s/ hlavní chod mineral water /"mIn@r@l wO.sfl/ uÏiteãn˘ windy /"wIndi/ vûtrn˘ FILE 9 More Words to Learn autograph /"O.