PL

Pojemność urządzenia 500-1000 g.

CZ

Kapacita pekárny 500-1000 g.

SK

Kapacita zariadenia 500-1000 g.

HU

A készülék befogadóképessége 500-1000 g.

RO

Capacitate 500-1000 g.

RU

Емкость хлебопечки 500-1000 г.

BG

Вместимост на уреда 500-1000 г.

UA

Об’єм обладнання 500-1000 г.

EN

Appliance capacity 500-1000 g.

instrukcja
użytkowania
user
manual

43Z011

43Z011

Wypiekacz do
chleba
Bread baking
machine

Wypiekacz do
chleba
Bread baking
machine

PL

Cyfrowy programator czasu (opóźnienie do 13 h).

CZ

Digitální časovač (odložení startu až 13 hod.).

SK

Digitálny časovač (odložený štart do 13 h).

HU

Digitális időprogramozó (késleltetés 13 h-ig).

RO

Programare electronicǎ a timpului (cu retard de pânǎ la 13 h).

RU

Цифровой таймер с отсрочкой старта до 13 часов.

BG

Дигитален програматор на времето (закъснение до 13 h).

UA

Цифровий програматор часу (затримка до 13 год.).

EN

Digital timer (up to 13 h delay).

PL

Wyjmowana misa i mieszadło pokryte nieprzywierającą powłoką.

Linia Produktów Product Line

CZ

Odnímatelná mísa a míchadlo s povrchem zabraňujícím připékání.

SK

Vyberateľná misa a miešačka s nepriľnavým povrchom.

HU

Kivehető tál és tapadásgátló bevonattal rendelkező keverőlapát.

RO

Vas mobil şi compartiment de amestecare acoperite cu un strat
împotriva lipirii.

RU

Cъемная емкость для выпечки и мешалка с антипригарным
покрытием.

BG

Изваждаща се купа и бъркалка с незалепващо покритие.

UA

Mиска, що виймається і змішувач з покриттям, що не
прилипає.

EN

Removable baking tin and kneading pegs with anti-stick coating.

RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

WYPIEKACZ DO CHLEBA
Typ 43Z011

APARAT PENTRU COPT PÂINEA

4–11

DOMÁCÍ PEKÁRNA

ХЛЕБОПЕЧКА

12–19

GW 43-008

SK NÁVOD NA OBSLUHU

20–27

Тип 43Z011

53–60

UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ

KENYÉRSÜTŐ

www.zelmer.pl
www.zelmer.com

44–52

ДОМАШНА ХЛЕБОПЕКАРНА

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

43Z011 Típus

Tип 43Z011

BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

DOMÁCA PEKÁREŇ
Typ 43Z011

36–43

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

Typ 43Z011

Tip 43Z011

МАШИНКА ДЛЯ ВИПЧІКИ ХЛІБА

28–35

Тип 43Z011

61–68

LT

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

DUONKEPĖ
Tipas 43Z011

69–76

Krajalnica
Slicer

Czajnik
Electric kettle

Maszynka
do mielenia
Meat mincer

Robot kuchenny
Food processor

Sokowirówka
Juice extractor

Mikser
Mixer

Blender ręczny
Hand blender

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

MAIZES CEPŠANAS MAŠĪNA
Tips 43Z011

77–84

ET KASUTUSJUHEND

LEIVAKÜPSETAJA
Mudel 43Z011

85–92

EN USER MANUAL

BREAD BAKING MACHINE
Type 43Z011

93–100

www.zelmer.pl
www.zelmer.com

A

PL

1

3
2

4

8
9

7

6

11

15
12

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

5
18 17 16 14

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
dotyczącym bezpieczeństwa, tak aby podczas użytkowania
urządzenia zapobiec wypadkom i/lub uniknąć uszkodzenia
urządzenia. Instrukcję użytkowania radzimy zachować, aby
mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania urządzenia.

13

10

B

1

2

3

4
5

6

7

89

10

11

12


13

14

15

Szanowni Klienci

16

4

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) wyposażonego
w kołek ochronny o napięciu zgodnym z podanym na
tabliczce znamionowej urządzenia.
Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej, równej
powierzchni, aby nie spadło w trakcie zagniatania
gęstego ciasta. Jest to szczególnie ważne w przypadku
stosowania zaprogramowanych funkcji oraz jeśli urządzenie pozostawione jest bez nadzoru. W przypadku
wyjątkowo gładkich powierzchni, urządzenie umieść na
cienkiej, gumowej podkładce.
Podczas pracy urządzenia, umieść je w odległości co
najmniej 10 cm od innych przedmiotów.
Nie umieszczaj urządzenia na lub w pobliżu kuchenki
gazowej, elektrycznej lub gorącego piekarnika.
Zwróć szczególną uwagę podczas przenoszenia urządzenia, zwłaszcza, jeżeli w środku znajdują się gorące
substancje.
Nie wolno wyjmować pojemnika do wypieku podczas
pracy urządzenia.
Nie stosuj większej ilości składników niż podano w przepisie. W przeciwnym wypadku, chleb nierówno się upiecze lub ciasto wyleje się na zewnątrz. Stosuj się do zaleceń niniejszej instrukcji obsługi.
Do urządzenia nie wkładaj folii aluminiowej ani innych
materiałów, gdyż mogą one spowodować pożar lub
zwarcie.
Nie przykrywaj urządzenia ręcznikiem, ani innymi materiałami w czasie pracy. Ciepło i para muszą znajdować
ujście z urządzenia. W przypadku przykrycia urządzenia łatwopalnymi materiałami, kontaktu z zasłonami itp.
zachodzi ryzyko pożaru.
Przed ustawieniem urządzenia na wypiek danego
rodzaju chleba np. przez noc, najpierw wypróbuj dany
przepis w czasie, gdy można obserwować urządzenie,
upewniając się, że składniki dobrane są w odpowiednich
proporcjach, ciasto nie jest zbyt gęste lub rzadkie, a ilość
masy nie jest zbyt duża i ciasto nie wylewa się.
Podczas wyjmowania z urządzenia pojemnika do
wypieku wraz z upieczonym chlebem używaj do tego

specjalnych rękawic lub tkanin zabezpieczających
przed poparzeniem, ponieważ pojemnik i chleb są
bardzo gorące.
● Wyłącz urządzenie od gniazdka sieci elektrycznej, gdy
nie jest używane oraz przed rozpoczęciem czyszczenia.
● Wyłącz urządzenie od gniazdka sieci elektrycznej przed
zbliżeniem do części będących w ruchu podczas użytkowania.
● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci elektrycznej pociągając za przewód.
● Przewód zasilający nie może zwisać nad brzegiem stołu
lub blatu ani dotykać gorącej powierzchni.
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest
uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny uszkodzona.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
● Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia. Stosuj
rękawice kuchenne. Po zakończonym procesie pieczenia urządzenie jest bardzo gorące.
● Pozostaw urządzenie do ochłodzenia przed demontażem i czyszczeniem. Urządzenie wyposażone jest w termoizolowaną obudowę. Metalowe części urządzenia
nagrzewają się podczas pracy.
● Nie myj pod bieżącą wodą, ani nie zanurzaj urządzenia
i przewodu zasilającego w wodzie.
● Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole
graficzne, takie jak: oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
● Nie myj metalowych części w zmywarkach. Agresywne
środki czyszczące stosowane w tych urządzeniach
powodują ciemnienie w/w części. Myj je ręcznie, z użyciem tradycyjnych płynów do naczyń.
● Stosowanie akcesoriów innych niż zalecane przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia.
● Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie
mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba
że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją
użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
● Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
sprzętem.
Należy upewnić się, że powyższe wskazówki zostały
zrozumiane.

Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Wypiekacz do chleba jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczkę ze
stykiem ochronnym.
Urządzenie spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl.

Budowa urządzenia

(Rys. A)

ELEMENTY URZĄDZENIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Zdejmowana pokrywa
Uchwyt
Okienko
Górny otwór wentylacyjny
Boczne otwory wentylacyjne
Pojemnik do wypieku
Łopatka mieszająca
Komora wypieku
Panel sterowania

AKCESORIA
10 Łyżka do mierzenia
11 Pojemnik do mierzenia
12 Haczyk do wyjmowania łopatki mieszającej

PANEL STEROWANIA
13 Wyświetlacz LED – wyświetla informacje dotyczące
wybranego programu, czasu pozostałego do końca programu oraz stopnia przyrumienienia chleba.
Na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie „1P” i rozlegnie się
sygnał dźwiękowy. Cyfra „1” określa, iż domyślnie wybrany
jest program pierwszy czyli „Basic”. „P” oznacza podstawowe ustawienie poziomu przyrumieniania, które odnosi się
do średniego przyrumienienia. Może występować również
oznaczenie „H” – mocne przyrumienienie lub „L” – słabe
przyrumienienie. Po kilku sekundach informacja na wyświetlaczu zmieni się na „3:00”, pokazując zakodowany czas
trwania programu. W czasie trwania programu na wyświetlaczu będą widoczne informacje dotyczące postępu procesu
wypieku. Czas widoczny na wyświetlaczu będzie stopniowo
malał, aż do osiągnięcia wartości „0:00”.
14 Przycisk START/STOP – rozpoczyna i kończy program.
15 Przyciski programatora czasu DELAY TIMER – ustawienie zegara.
16 Przycisk CRUST – ustawianie żądanego stopnia przyrumienienia.

17 Przycisk MENU – wybór programu.
18 Sygnalizator wybranego programu pracy.

Funkcje urządzenia
FUNKCJA BRZĘCZYKA

Brzęczyk włącza się:
●● Po naciśnięciu przycisków programujących.
●● Podczas drugiego procesu mieszenia ciasta, aby określić moment, w którym do ciasta można dodać składniki
takie jak np. ziarna, owoce, orzechy.
●● Po zakończeniu programu.
UWAGA: Po naciśnięciu przycisku START/STOP jest
możliwość wyłączenia dźwięku. W tym celu naciśnij
przycisk CRUST, na wyświetlaczu pojawi się „OFF”, co
oznacza, iż dźwięk został wyłączony. Jeżeli ponownie
naciśniesz przycisk CRUST, na wyświetlaczu pojawi
się „ON” i usłyszysz dwukrotny sygnał dźwiękowy, co
oznacza, iż dźwięk został aktywowany.

FUNKCJA PAMIĘCI

W przypadku krótkiej przerwy w dostawie prądu, wynoszącej
do 5 minut, pozycja programu jest zapamiętywana i urządzenie może kontynuować pracę po usunięciu awarii. Możliwe
jest to wyłącznie, jeżeli program został zatrzymany przed
fazą mieszania ciasta. W innym przypadku niezbędne jest
rozpoczęcie całego procesu od początku.

FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Jeśli po wcześniejszym użytkowaniu urządzenia temperatura
urządzenia jest zbyt wysoka (powyżej 40°C) dla nowego programu, po ponownym naciśnięciu przycisku START/STOP
na wyświetlaczu pojawi się komunikat H:HH i wyemitowany
zostanie sygnał dźwiękowy. W takim przypadku przytrzymaj
przycisk START/STOP do momentu, gdy komunikat H:HH
zniknie z wyświetlacza i pojawi się na nim ustawienie podstawowe. Następnie, wyjmij pojemnik do wypieku i poczekaj,
aż urządzenie się ochłodzi.
Program BAKE ONLY może zostać rozpoczęty w każdym
momencie, nawet, jeśli urządzenie jest rozgrzane.

Działanie i obsługa urządzenia

(Rys. B)

1 Włóż pojemnik do wypieku.
Pojemnik do wypieku pokryty jest powłoką zapobiegającą
przywieraniu. Umieść pojemnik dokładnie na środku podstawy, wewnątrz urządzenia. Lekkie naciśnięcie środka
pojemnika spowoduje zablokowanie sprężyn przytrzymujących pojemnik po prawej i po lewej stronie komory. Aby
wyjąć pojemnik, zdecydowanym ruchem pociągnij za uchwyt
do przenoszenia pojemnika do góry.
UWAGA: Po zakończeniu procesu pieczenia uchwyt
jest gorący. Należy użyć rękawicy kuchennej.

2 Włóż łopatkę mieszającą.
Osadź łopatkę mieszającą nakładając otwór w łopatce mieszającej na trzpień w pojemniku do wypieku.

5

8 W razie potrzeby ustaw czas rozpoczęcia programu za pomocą przycisku DELAY TIMER. pracuje tylko grzałka. 7 Wybierz żądany stopień przyrumienienia. co oznacza. 11 Pozostawianie ciasta do wzrostu. Natychmiast rozpoczęty zostaje równocześnie jednogodzinny proces podgrzewania. UWAGA: Jeśli łopatka miesząca pozostanie wewnątrz chleba. ●● Basic (podstawowy) Do przygotowania białego. Na wyświetlaczu pojawi się początkowa pozycja wybranego programu. Zdjęcia mają na celu jedynie przedstawienie fazy wzrostu ciasta. Po zakończeniu procesu pieczenia włącza się brzęczyk. możliwe jest również wprowadzenie dokładnej godziny. Po zakończeniu programu wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazda sieci elektrycznej. 5 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazda sieci elektrycznej. urządzenie nagrzewa się do temperatury optymalnej dla wzrostu ciasta. pszennego i żytniego pieczywa. Przykładowe przepisy podano w dalszej części instrukcji. Jeśli chleb jest zbyt jasny pod koniec programu. że chleb może zostać wyjęty z urządzenia. Jeżeli chcesz zastosować inny program. ●● Yeast free (pieczywo bez drożdży) Do wyrobienia i przygotowania bochenków chleba o wadze do 750 g. Przycisk CRUST służy do ustawienia żądanego stopnia przyrumienienia: P MED (ŚREDNIE). „H” lub „L”. Na wyświetlaczu LCD pojawią się odpowiednio litery „P”. można nieznacznie naciąć bochenek i wyciągnąć łopatkę na zewnątrz. UWAGA: Podczas fazy wzrostu ciasta zamknij pokrywę i nie otwieraj jej aż do zakończenia wypieku chleba. Następnie wciśnij przycisk BAKE ONLY. ●● Sweet (słodkie pieczywo) Do przygotowywania słodkiego ciasta na zakwasie. pszennego i żytniego pieczywa. Gdy żądany poziom przyrumienienia zostanie osiągnięty zatrzymaj proces. delikatnie wstrząśnij pojemnikiem. o której rozpoczęte zostanie przygotowanie produktu. ●● Bake only (przyrumienianie) Do przyrumieniania chleba i ciasta. gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy). 10 Mieszanie i zagniatanie ciasta. ●● Podczas korzystania z funkcji programatora czasu nie wolno używać łatwo psujących się składników takich jak mleko. 4 Zamknij pokrywę. 9 Naciśnij przycisk START/STOP. jajka itp. aby mocniej przyrumienić chleb. Urządzenie do wypieku chleba automatycznie miesza i zagniata ciasto do momentu. 13 Podgrzewanie. ●● Dough (ciasto) Do przygotowania ciasta. który jest automatycznie zakodowany zgodnie z wybranym programem. . 6 Przycisk START/STOP służy również do zatrzymania programu w każdej chwili. W tym celu naciśnij przycisk CRUST. ●● French (ciasto francuskie) Do przygotowania szczególnie lekkiego białego pieczywa. iż dźwięk został aktywowany. który sygnalizuje. Możesz również zastosować haczyk do wyjmowania łopatki mieszającej. aż chleb wypadnie. H DARK (CIEMNE).3 Dodaj składniki. ●● Możliwe jest opóźnienie rozpoczęcia każdego z programów. w którym osiągnie ono odpowiednią konsystencję. Podczas tej fazy można jeszcze dodawać niewielkie ilości wody. ●● Najdłuższe możliwe ustawienie czasu wynosi 13 godzin. zastosuj program BAKE ONLY. 6 Wybierz żądany program przy pomocy przycisku MENU. jogurt. L LIGHT (LEKKIE). ●● Rapid (szybki) Do szybkiego przygotowania białego. gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy). 12 Pieczenie. na wyświetlaczu pojawi się „ON” i usłyszysz dwukrotny sygnał dźwiękowy. 14 Zakończenie faz programu. ●● Whole wheat (pieczywo razowe) Do przygotowania pieczywa razowego. które zmieniają ustawiony czas o 10 minut. To najczęściej używany program. ●● Poza czasem trwania wypieku. 15 Wyjmij pojemnik do wypieku korzystając z rękawicy kuchennej i przewróć go. pieczenia i podgrzewania łopatka nie obraca się. Składniki wkładaj do pojemnika zgodnie z kolejnością określoną w odpowiednim przepisie. wybierz go przy pomocy przycisku MENU. W tym celu naciśnij przycisk START/STOP przytrzymując go przez około 3 sekundy (do momentu. UWAGA: Podczas fazy mieszania i zagniatania ciasta pokrywa urządzenia powinna być zamknięta. płynu lub innych składników. na wyświetlaczu pojawi się „OFF”. Jeżeli ponownie naciśniesz przycisk CRUST. Zdjęcia mają na celu jedynie przedstawienie fazy pieczenia. 16 Jeśli chleb nie wychodzi od razu z pojemnika kilkakrotnie. cebula. co oznacza. iż dźwięk został wyłączony. Po ostatnim cyklu mieszenia. UWAGA: Podczas fazy pieczenia ciasta zamknij pokrywę i nie otwieraj jej aż do zakończenia wypieku chleba. UWAGA: Po naciśnięciu przycisku START/STOP jest możliwość wyłączenia dźwięku. do momentu gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Podczas fazy wzrostu ciasta. W tym celu naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk START/STOP. Ustawienie to można zmieniać przy pomocy przycisków + oraz -. owoce. przytrzymując przez około 3 sekundy przycisk START/STOP (do momentu. Urządzenie do wypieku chleba automatycznie ustawia czas i  temperaturę pieczenia.

Następnie podłącz urządzenie do sieci elektrycznej i ponownie włącz. Długa przerwa w dostawie prądu podczas pracy urządzenia. jeżeli czas na wyświetlaczu wynosi więcej niż 1:30. będzie je później trudno stamtąd wyjąć. ●● Łopatkę do mieszania oraz trzpień napędzający czyść natychmiast po użyciu. Należy upewnić się. Wyjmij chleb z pojemnika do wypieku przed zakończeniem funkcji podgrzewania. Do mycia używaj łagodnego detergentu. które mogłyby ją porysować. W takim przypadku napełnij pojemnik ciepłą wodą i pozostaw na 30 minut. Pojemnika nie zanurzaj w wodzie. Wyjmij pojemnik do wypieku i odczekaj. Rotacja łopatek mieszających jest zablokowana. Nie wykorzystuj tych samych składników i rozpocznij cały proces od nowa. Przed kolejnym wypiekiem wyczyść łopatkę mieszającą i wał. Po wystygnięciu usuń tłuszcz z pojemnika przy użyciu ręcznika papierowego. Jeśli łopatki do mieszania pozostaną w pojemniku. 7 . Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i wyczyść zewnętrzną część pojemnika do wypieku lub komorę pieczenia. W razie konieczności. Naciśnij i przytrzymaj przycisk START/STOP. Urządzenie należy przechowywać z zamkniętą pokrywą.czenia piekarników lub wszelkich innych środków. ani wlewać wody do komory wypieku! ●● Aby ułatwić czyszczenie można zdjąć pokrywę ustawiając ją pionowo a następnie pociągając do góry. itp. ●● Przed schowaniem urządzenia upewnij się. Sprawdź. czy łopatki mieszące nie zostały zablokowane przez ziarna. ●● Pojemnik pokryty jest powłoką nieprzywierającą. Ogrzewanie włączane jest jedynie w przypadku. Chleb trudno jest wyjąć z pojemnika. Czynność tę można powtórzyć raz na jakiś czas. jeśli temperatura pokojowa wynosi poniżej 25°C. które mogą porysować lub zniszczyć powłokę urządzenia. Następnie wyjmij łopatki. napełnij pojemnik ciepłą wodą i pozostaw na 30 minut. Nie wolno używać metalowych przedmiotów. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie. że pokrywa została właściwie zamknięta. składniki mają już odpowiednią temperaturę i nie wymagają podgrzewania. Jest to sytuacja normalna. Sprawdź wybrane menu i inne ustawienia. Naciśnięto przycisk START/STOP podczas pracy urządzenia. ●● Odczekaj aż urządzenie wystygnie przed czyszczeniem lub schowaniem. ●● Pojemnik do wypieku należy przetrzeć z zewnątrz wilgotną szmatką. Chleb został pozostawiony zbyt długo w pojemniku po upieczeniu i podgrzaniu. Wnętrze pojemnika można myć przy użyciu płynu do zmywania naczyń. benzyny. Składniki nie zostały wymieszane lub chleb nieodpowiednio się upiekł. Pokrywę można otwierać wyłącznie. Czyszczenie i konserwacja ●● Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie umyj pojemnik do wypieku oraz łopatkę mieszającą przy użyciu delikatnego detergentu (nie wolno zanurzać pojemnika do wypieku w wodzie). Zmiana ta w żaden sposób nie zmienia właściwości powłoki. obudowy i komory wypieku za pomocą wilgotnego ręcznika. Kolor powłoki będzie się zmieniał wraz z użytkowaniem urządzenia. Nie wykorzystuj tych samych składników i rozpocznij cały proces od nowa. Spód bochenka przykleił się do łopatki mieszającej. czy elementy napędowe się obracają. aż na wyświetlaczu pojawi się normalny kod programu. zaleca się nasmarować nowy pojemnik do wypieku oraz łopatkę mieszającą tłuszczem odpornym na wysoką temperaturę. środków do czysz- PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE URZĄDZENIA Problem Przyczyna Rozwiązanie Z komory pieczenia lub z otworów wentylacyjnych wydobywa się dym. Podczas pracy urządzenia kilkakrotnie została podniesiona pokrywa. Przed kolejnym procesem zagniatania i pieczenia. Urządzenie nie wystygło po poprzednim procesie pieczenia. Dzięki temu zabiegowi chroniona będzie powłoka zapobiegająca przywieraniu ciasta. a następnie nagrzać je w piekarniku przez około 10 minut. urządzenie musi ostygnąć przez około pół godziny. ●● Usuwaj wszystkie składniki oraz okruchy z pokrywy. aż wystygnie i osiągnie temperaturę pokojową. Ogrzewanie urządzenia w celu wzrostu ciasta. ●● Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i odczekaj aż wystygnie. Nie wolno używać chemicznych środków czyszczących. Urządzenie nie włącza się. Jeśli temperatura pokojowa jest wyższa niż 25°C. Chleb opada w środku i jest wilgotny na spodzie. Pozwoli to w prosty sposób wyjąć i wyczyścić łopatki mieszające. Niewłaściwe ustawienie programu. Składniki przykleiły się do komory pieczenia lub do zewnętrznej części pojemnika do wypieku. Na wyświetlaczu pojawił się komunikat H:HH. Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej. ●● Przed pierwszym użyciem. Włącza się sygnał dźwiękowy. Wyciągnij pojemnik do wypieku i sprawdź. że urządzenie całkowicie wystygło i jest suche. W przeciwnym wypadku urządzenie należy oddać do punku naprawy.

posiekana cebula Mąka typu 550 Suche drożdże Składniki: Woda lub mleko Margaryna lub masło Jaja Sól Cukier Mąka typu 550 Pszenna mąka razowa Suche drożdże 250 ml 1 łyżka stołowa 1 łyżeczka 2 łyżki stołowe 1 szt. Zostanie przeprowadzony test Błąd programu lub błąd elektroniczny. wyświetlaczu powinien pojawić się kod normalnego programu „1P”. W przeciwnym wypadku urządzenie należy oddać do punku naprawy. Program: WHOLE WHEAT W przypadku zastosowania całych ziaren należy je wcześniej namoczyć. Na pojawia się komunikat „LLL”. przycisk menu odłącz urządzenie od sieci elektrycznej. 1 łyżeczka 2 łyżeczki 360 g 180 g 1 łyżeczka Program: WHOLE WHEAT Uwaga: Stosując program „DELAY TIMER” zamiast jajek należy dodać więcej wody. W tym celu naciskając i przytrzymując Urządzenie nie włącza się. aż na wyświetlaczu pojawi się pojawia się komunikat „000”. Prażenie nasion na patelni sprawi. komunikat „EEE”. Ponownie odłącz urządzenie od sieci elektrycznej. Program 10 sekund przycisk START/STOP. 540 g 1 łyżeczka Program: BASIC Ten chleb należy od razu upiec. Na wyświetlaczu urządzenia. Urządzenie zostało wyłączone poprzez Należy zawsze zatrzymywać urządzenie przy użyciu przycisku Po ponownym włączeniu odłączenie od sieci zasilania w trakcie START/STOP. CHLEB CEBULOWY CHLEB RAZOWY CIASTO Z CZEKOLADA I ORZECHAMI Składniki: Woda lub mleko Margaryna lub masło Sól Cukier Duża. Program: BASIC Rada: nasiona słonecznika można zastąpić nasionami dyni. Należy postępować zgodnie z powyższym opisem. CIASTO Z ORZECHAMI I RODZYNKAMI Składniki: Woda lub mleko Margaryna lub masło Sól Cukier Mąka typu 500 Suche drożdże Rodzynki Rozdrobnione orzechy 350 ml 1 ½ łyżki stołowej 1 łyżeczka 2 łyżki stołowe 540 g 1 łyżeczka 100 g 3 łyżki stołowe CHLEB NA MAŚLANCE 300 ml 1 ½ łyżki stołowej 1 łyżeczka 1 łyżka stołowa 540 g 1 łyżeczka Składniki: Maślanka Margaryna lub masło Sól Cukier Mąka typu 550 Suche drożdże 300 ml 1 ½ łyżki stołowej 1 łyżeczka 2 łyżki stołowe 540 g 1 łyżeczka Program: BASIC Program: BASIC lub FRENCH CHLEB SŁONECZNIKOWY CHLEB Z SIEDMIU ZBÓŻ Składniki: Woda Masło Mąka typu 550 Nasiona słonecznika Sól Cukier Suche drożdże Składniki: Woda lub mleko Margaryna lub masło Sól Cukier Mąka typu 550 Pszenna mąka razowa Płatki z 7 zbóż Suche drożdże 350 ml 1 łyżka stołowa 540 g 5 łyżek stołowych 1 łyżeczka 1 łyżka stołowa 1 łyżeczka 300 ml 1 ½ łyżki stołowej 1 łyżeczka 2 ½ łyżki stołowej 240 g 240 g 60 g 1 łyżeczka Program: BASIC Rodzynki i orzechy można dodawać po usłyszeniu pierwszego sygnału dźwiękowego lub po 1 cyklu mieszenia ciasta. Resetowanie urządzenia: Naciśnij i przytrzymaj przez urządzenia. na wyświetlaczu trwania fazy nagrzewania. dźwiękowy. które dostępne są w sklepach. 8 Składniki: Woda lub mleko Margaryna lub masło Sól Cukier Mąka typu 550 Suche drożdże 300 ml 1½ łyżki stołowej 1 szt. podstawowy „P1” nie został ustawiony”. iż nabiorą one intensywniejszego smaku. symbol „P” wraz z numerem programu. Zwolnij przycisk. Składniki: Woda Krem czekoladowoorzechowy Sól Cukier puder Mąka typu 500 Mąka zwykła Suche drożdże Program: FRENCH 275 ml 90 ml 1½ łyżeczki 1½ łyżeczki 300 g 150 g ½ łyżeczki . KLASYCZNE PRZEPISY BIAŁY CHLEB Urządzenie szczególnie nadaje się do stosowania gotowych mieszanek chlebowych. Na wyświetlaczu pojawia się Błąd programu lub błąd elektroniczny.Problem Przyczyna Rozwiązanie Rozpocznij test urządzenia. a następnie Urządzenie wydaje sygnał ponownie je podłącz.

lub nadmierną wilgotność.Ilość ciasta jest większa od pojemności pojemnika i chleb opada.Zbyt duża lub zbyt mała ilość płynu.Zbyt dużo mleka powoduje fermentację drożdży. e . Ukośnie ponacinaj ciasto i wstaw do piekarnika. MIGDAŁAMI I MIODEM Składniki: Woda Masło Sól Cukier Pokrojone orzechy Pokrojone migdały Miód Mąka typu 550 Suche drożdże 300 ml 1 ½ łyżki stołowej 1 łyżeczka 1 łyżeczka 1 łyżka 1 łyżka 1 łyżka 540 g 1 łyżeczka Program: BASIC FRANCUSKIE BAGIETKI CISTO NA PIZZĘ Składniki: Woda Miód Sól Cukier Mąka typu 550 Suche drożdże Składniki: Woda Sól Oliwa z oliwek Mąka typu 500 Cukier Suche drożdże 300 ml 1 łyżka stołowa 1 łyżeczka 1 łyżeczka 540 g 1 łyżeczka Program: DOUGH Po procesie wyrabiania ciasta podziel gotowe go na 2-4 części.Zbyt mało drożdży lub cukru. Chleb nie jest upieczony w środku Chropowata struktura chleba. h . b . a/b/g .Zbyt duża wilgotność.Zbyt dużo płynu.Zbyt dużo mąki lub zbyt mało płynu. drożdże mocniej fermentują.Brak lub zbyt mało drożdży.Jeśli woda jest zbyt miękka. mąki razowej lub innego składnika. c . f . b . grudkowaty. a/b . Rozsmaruj sos i nałóż dodatki.Zbyt gorący płyn. lub zbyt dużo otworów w chlebie . zbyt duża ilość mąki. h/i . a/b . . a/b . KIEDY DOKONAĆ KOREKTY W PRZEPISACH Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie (opis poniżej) Chleb rośnie zbyt szybko.Zbyt dużo płynu. e Chleb nie rośnie wcale lub w sposób niewystarczający. zbyt gorąca woda. h . np. a/b .Fermentacja jest zbyt krótka lub zbyt szybka ze względu na nadmierną temperaturę wody lub komory pieczenia. uformuj okrągły kształt i odstaw na 10 minut. c/h/i . d .Nieodpowiedni rodzaj mąki lub nieświeża mąka.Brak soli. g .Stare lub nieświeże drożdże. uformuj długie bochenki i odstaw na 30-40 minut. c . jogurtem. Nie należy traktować tych zapisów jako książki kulinarnej. e . Chleb opada w środku. Ciasto zbyt mocno rośnie i wylewa się z pojemnika. a/b/g .Zbyt dużo drożdży.Zbyt mało cukru. g . Postępuj według indywidualnych upodobań oraz zasad kulinarnych opisanych w fachowej literaturze i poradnikach. a/b/g .CHLEB Z ORZECHAMI.Brak soli lub niewystarczająca ilość cukru.Przepis z wilgotnymi składnikami. Piecz w piekarniku przez 20 minut.Nastąpił kontakt drożdży z płynem. a/b . c 9 . a/f .Duża wilgotność. niewystarczająca ilość soli.Zbyt duża lub zbyt mała ilość płynu.Zbyt duża ilość wody.Stara lub nieświeża mąka.Zbyt dużo owoców. 300 ml 3 /4 łyżeczki 1 łyżka stołowa 450 g 2 łyżeczki 1 łyżeczka Program: DOUGH Po procesie wyrabiania ciasta rozwałkuj go. W tabelach znajdują się przykładowe przepisy oraz orientacyjne ilości składników. Chleb jest ciężki.

nie dodawać więcej mąki niż podano w przepisie. jego świeżość i smak. Wypełnij miarkę płynnym zakwasem i uzupełnij innymi płynnymi składnikami w odpowiednich ilościach. h) W przypadku ciepłej pogody. Idealna mieszanka mąki składa się z  40% z mąki razowej i 60% z mąki białej.Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie (opis poniżej) .Inne słodkie składniki oprócz cukru. Uwagi dotyczące przepisów 1. Składniki należy dodawać zgodnie z kolejnością określoną w odpowiednim przepisie.Zbyt dużo cukru. Zawiera on mleko i bakterie octowe. Z  tego względu w poniższych przepisach zastosowano sproszkowany koncentrat zakwasu. Po środku nasypanej mąki zrobić dołek i wsypać do niego rozdrobnione lub suche drożdże. cukier można zastąpić miodem. jeśli ciasto musi zostać przygotowane od razu. ●● Ilość cukru można zmniejszyć o 20%.Objętość chleba jest zbyt duża względem pojemnika. które sprawiają. co nie wpłynie na wynik pieczenia.Chleb nie schłodził się wystarczająco (para nie zdążyła ujść). co kolejność ich dodawania. należy odpowiednio zmniejszyć wtedy ilość płynu. zalecane jest uży- 10 wanie chłodnych składników. b) Należy dopasować ilość składników i sprawdzić. Aby skórka była delikatniejsza i bardziej miękka. jednak jest to czasochłonne. ●● Jeśli sproszkowany zakwas ma inne stężenie (100-gramowe opakowanie na 1 kg mąki). c) Należy dodać inny płyn lub pozostawić go do schłodzenia w temperaturze pokojowej. Należy zawsze stosować odpowiednie ilości składników w odpowiednich proporcjach. Ferment nadaje się do stosowania w urządzeniu do wypieku chleba. a/b . g/i Rozwiązania dla powyższych problemów a) Należy dokładnie odmierzać składniki. chleb będzie się kruszył. że każdy składnik odgrywa określoną rolę w pomyślnym procesie wypieku chleba. szczególnie w przypadku jasnego chleba. Jest on dostępny w  15-gramowych opakowaniach (na 1 kg mąki). sól. W przypadku ustawiania programu z funkcją programatora czasu. że chleb jest lżejszy i dokładnie fermentuje. ●● Gluten pszenny to naturalny dodatek uzyskiwany z białka . mąka. e) Należy zmniejszyć całkowitą ilość składników. Zakwas można przygotować samemu. d) Należy stosować wyłącznie świeże i odpowiednio przechowywane składniki. j Na skórce chleba znajduje się mąka . Jeśli dodane zostanie mniej zakwasu niż podano w przepisie. ●● Zakwas można zastąpić fermentem do wypieku. gąbczasta powierzchnia. dodać o 1-2 łyżki stołowe mniej wody. i) Natychmiast po upieczeniu należy wyjąć chleb z pojemnika i pozostawić go do wystygnięcia przez przynajmniej 15 minut przed krojeniem. aby drożdże weszły w bezpośredni kontakt z płynem. czy wszystkie składniki zostały dodane. Należy stosować się do ilości podanych na opakowaniu. ●● Należy stosować letnie składniki.Zbyt dużo mąki. f) Należy zmniejszyć ilość dodanego płynu. Jeśli używane są składniki zawierające wodę. Różnica będzie zauważalna wyłącznie w smaku. Poprawia on podatność ciasta. pozostaw je przez noc w wodzie. Zalecamy stosowanie się do poniższych przepisów (1/2. nie stosować funkcji programatora czasu. ●● Zakwas jest niezbędny przy stosowaniu mąki żytniej. aby chleb był lżejszy i bogatszy w substancje odżywcze.Zbyt dużo drożdży lub zbyt mało soli. Składniki ●● Ze względu na fakt. a/b . ●● Do ciasta można dodawać otręby pszenne. zgodnie z przepisem. b Kromki chleba są nierówne lub w środku znajdują się grudki. jak płyn.Po mieszaniu ciasta po bokach urządzenia pozostała mąka. ●● Zakwas pszenny częściej sprzedawany jest w formie suchej. . Należy zmniejszyć ilość składników o ⅓. Zmniejsz ilość mąki i płynu (maksymalnie o 1/5 mniej). f . cukier czy drożdże (można stosować suche lub świeże drożdże) wpływają na sukces w przygotowaniu ciasta i chleba. Jest również łagodniejszy niż zakwas żytni. ich poprawne odmierzanie jest równie ważne. ●● Najważniejsze składniki takie. ●● Można stosować również zakwas w płynie. masło i mleko wpływają na smak chleba. ●● Jeżeli chcesz dodać do chleba ziarna zbóż. . 3/4 lub 1 opakowanie). j) Należy zmniejszyć ilość drożdży lub wszystkich składników o 1/4. W tym celu należy dodać jedną łyżkę stołową otrębów na 500 g mąki i zwiększyć ilość płynu o ½ łyżki stołowej. ●● Gluten wytwarzany w mące podczas mieszania ciasta zapewnia odpowiednią strukturę chleba. g) W przypadku bardzo wilgotnej pogody. ●● Do pieczenia chleba na zakwasie zastosować można program BASIC lub WHOLE WHEAT. Nie należy dopuścić. ●● Margaryna. Należy używać chłodne płyny. aby skórka była delikatniejsza i cieńsza. a/f Problem Nieupieczona. aby drożdże nie zaczęły rosnąć zbyt wcześnie. ilość mąki należy zmniejszyć o 80g na 1 kg mąki.

twaróg. ani zbyt kosztowne.zawartego w pszenicy. nie wolno dopuścić do kontaktu płynów z drożdżami. 2.pl –– części zamienne: tel. –– sklep internetowy – jak poniżej. e-mail: salon@zelmer. Dzięki niemu można uzyskać ciemniejszą skórkę chleba i ciemniejszy miąższ (np. Jeśli jest zbyt suche. Dzięki niemu chleb jest lżejszy i ma większą objętość. 3. Można wtedy zmniejszyć ilość drożdży od ¼ do ½ łyżeczki. które można odpowiednio dopasowywać do danych warunków. Salon Sprzedaży Wysyłkowej Zelmer S. że miąższ jest delikatniejszy i jaśniejszy. ale nie jest on już tak ciemny. 4. – Sprawy handlowe: tel. bez wcześniejszego powiadamiania. sprawia. Aby uniknąć zbyt szybkiego wzrostu drożdży (szczególnie podczas użycia funkcji programatora czasu). Można stosować również słód żytni. która ma podziałkę od 30 do 300 ml. konsystencji składników.. aby mieć kontrolę nad ilością składników. należy upewnić się. ●● Chcąc odmierzyć składniki w mililitrach. dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych. należy dodać trochę mąki. itp.pl 3. dodawana ilość płynu powinna zostać zmniejszona. etc. Jeśli składniki zostaną dodane zbyt wcześnie.A. ●● Należy dokładnie odmierzać składniki podane w gramach. który poprawia objętość chleba. Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili. a pieczywo utrzymuje świeżość przez dłuższy czas. Aby uzyskać zadowalający efekt. Nie jest to możliwe przy gęstych ciastach w przypadku chleba żytniego lub pełnoziarnistego. należy dodać po łyżce wody podczas procesu mieszenia. ●● Dodawanie owoców. ●● Jeśli chleb nie jest wystarczająco przyrumieniony. 11 . Dostosowanie ilości składników Jeśli wymagane jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości składników. handlowych. Jego zalety są szczególnie widoczne przy pieczeniu chleba razowego lub innego pieczywa z mąki mielonej w domu. do których dostarczana jest wyjątkowo miękka woda. Telefony: 1. będzie rosło szybciej. Zelmer S. ●● Podczas odmierzania składników należy stosować zawsze te same jednostki miary. sproszkowana lecytyna jest naturalnym emulgatorem. (017) 865-86-05. W przypadku dodawania jajek. że proporcje oryginalnego przepisu zostają zachowane. ●● Czarny słód stosowany w niektórych przepisach to słód jęczmienny ciemnoprażony. Ekologia – zadbajmy o środowisko Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. – Polska Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą. ●● Zaleca się również upieczenie próbnego bochenka przed ustawieniem funkcji programatora czasu stosowanej do wypieku przez noc. Ciasto sporządzane w miejscu znajdującym się na dużej wysokości (powyżej 750 metrów). aby proporcjonalnie zmniejszyć wzrost ciasta. To samo dotyczy miejsc.A. W tym celu: ●● Opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę. można go pozostawić w urządzeniu i zastosować program przyrumieniania.).: –– wyroby/akcesoria – sklep internetowy: www. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!! Zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów: –– w punktach serwisowych. jeśli przepisy wymagają pomiaru w łyżkach stołowych lub łyżeczkach do herbaty. zalecamy stosowanie poniższych zasad dotyczących modyfikacji ilości składników: ●● Płyny / mąka: ciasto powinno być delikatne (ale nie za bardzo) i łatwe do wyrobienia. Oba produkty dostępne są w sklepach ze zdrową żywnością. ●● Zastępowanie płynów: W przypadku stosowania składników zawierających w swoim składzie płyny (np.pl Importer ZELMER S. ●● Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik. Dodawanie i odmierzanie składników i ilości ●● Należy zawsze najpierw wlać płyn.A. Efekty pieczenia ●● Efekty pieczenia zależą od panujących warunków (twardości wody.). brązowy chleb). zostaną one zmielone podczas procesu mieszenia ciasta.zelmer. Jeśli jest zbyt wilgotne. Ciasto nie powinno być włókniste. gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Zelmer S. należy je wbić do miarki i wypełnić ją pozostałymi płynami. gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska. jogurt. a dopiero na końcu dodać drożdże.pl.A. Składniki można dodać w przypadku poszczególnych programów w momencie. e-mail: sprzedaz@zelmer. (017) 865-81-02. aby dzięki temu w razie potrzeby dokonać niezbędnych zmian. Nie należy się zniechęcać w przypadku nieudanych prób wypieku. Ciasto należy sprawdzić pięć minut po pierwszym etapie mieszenia. wilgotności powietrza. Chleb rzadziej opada i jest lżejszy do trawienia. Z ciasta powinno się łatwo dać wyrobić kulę. można do tego celu wykorzystać dołączoną miarkę. aż nabierze ono odpowiedniej konsystencji. Z tego względu przepisy powinny służyć raczej jako odniesienie. ●● Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania. ●● Czysta. wysokości. to znaczy odmierzać składniki dołączoną łyżką do mierzenia lub łyżkami używanymi w domu. norm. – Biuro reklamacji: tel. fax (017) 865-82-47 2. Nie jest to ani trudne. w celu dostosowania do przepisów prawnych. estetycznych i innych. Należy wtedy znaleźć przyczynę niepowodzeń i spróbować po raz kolejny przy zmienionych proporcjach. (017) 865-85-04 e-mail: reklamacje@zelmer. (017) 865-82-88. orzechów lub zbóż.

●● Dbejte zvláštní opatrnosti při přenášení přístroje. Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry. Tento přístroj splňuje požadavky platných norem. neponořujte přístroj a napájecí kabel ve vodě. gumové podložce. aby nedošlo k ohrožení. past apod. ●● Při vytahování z přístroje nádoby na pečení s upečeným chlebem. výstražné symboly apod. ●● Nádobu na pečení nelze vytahovat v průběhu provozu přístroje. Mohlo by dojít k odstranění informačních a grafických symbolů. ●● Nepoužívejte většími množství surovin než je uvedeno v receptu. Myjte je ručně s  použitím tradičních mycích přípravků. ●● Přístroj vždy umísťujte na rovných plochách. mléka. ●● Nepřikrývejte přístroj za provozu ručníkem ani jinými věcmi. ●● Nedotýkejte se horkých povrchů. ●● Věnujte pozornost. smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí práce s přístrojem. Neodborně provedena oprava může být pro uživatele příčinou vážného ohrožení. ●● Vypněte přístroj ze zásuvky. ●● V průběhu provozu umístěte přístroj alespoň 10 cm od jiných předmětů. ●● K mytí krytů nepoužívejte agresivní čisticí přípravky ve formě emulzí. kdy lze práci přístroje pozorovat a ujistěte se. je určen pouze pro použití v domácnostech. Agresívní čisticí přípravky používané v těchto přístrojích způsobují černání těchto dílů. že suroviny byly použity v požadovaném poměru. ●● Před nastavením přístroje na pečení daného druhu chleba např. abyste jej mohli použít i během pozdějšího používání přístroje. jiných než výrobcem doporučených. vyzkoušejte nejprve daný recept v době. aby si děti s přístrojem nehrály. protože nádoba a chléb jsou velmi horké. nepoužívají-li jej pod dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. V případě poruchy se obraťte na specializovaný servis. vybaveným napájecím kabelem s ochranným vodičem a vidlicí s ochranným kontaktem. Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic: –– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC. je-li napájecí kabel nebo kryt zjevně poškozen. přes noc. . že výše uvedeným pokynům rozumíte. V případě přikrytí přístroje snadno hořlavými materiály. ●● Ponechte přístroj vychladnout před provedením demontáže a před čištěním. Je to důležité zejména v případě používání naprogramovaných funkcí a je-li přístroj ponechán bez dozoru. Opravy přístroje může provádět pouze proškolený personál. Přístroj je vybaven tepelně izolovaným krytem. Po ukončení pečení je přístroj velmi horký. ●● Do přístroje nevkládejte alobal ani jiné materiály – mohou způsobit požár nebo zkrat. ●● Neumísťujte přístroj na nebo v blízkosti plynového nebo elektrického sporáku nebo horké trouby. ●● Používání příslušenství. V případě výjimečně hladkých ploch přístroj umístěte na tenké. Používejte kuchyňské chňapky. kontaktu se závěsy apod. vzniká riziko požáru. ●● Nemyjte kovové díly v myčce. ●● Přístroj připojujte vždy pouze do zásuvky elektrické sítě (pouze střídavého proudu) vybavené ochranným kolíkem s napětím shodným s napětím uvedeným na výrobním štítku. těsto není příliš hustí nebo řídké a množství těsta není příliš velké a těsto se z přístroj nevylévá. Výrobek je označen symbolem CE na typovém štítku. ●● Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za napájecí kabel. specializovaný servis nebo jiná kvalifikovaná osoba. použijte k tomuto úkonu speciální rukavice nebo látky chránicí proti popálení. aby během používání nedošlo k nehodám a poškození přístroje. není-li používám a před zahájením čištění. Kovové části přístroje se v průběhu provozu ohřívají. které jsou během provozu přístroje v pohybu. ●● Nemyjte přístroj pod tekoucí vodou. ●● Přístroj nezapínejte. Ujistěte se. Bezpečnostní pokyny ●● Před použitím přístroje se seznamte s obsahem celého návodu k použití. Pekárna je zařízením třídy I.CZ Vážení zákazníci Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. –– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC. Postupujte podle tohoto návodu k obsluze. V opačném případě se chléb propeče nerovnoměrně nebo se těsto z přístroje vylije. V případě použití pro podnikání v gastronomii se záruční podmínky mění. ●● Vypněte přístroj ze zásuvky než se přiblížíte k předmětům. může způsobit poškození přístroje. ●● Přístroj není určen. jako jsou označení. aby přístroj nespadl při hnětení hustého těsta. aby jej obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými. Teplo a pára musí mít možnost ze stroje unikat. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. musí jej vyměnit výrobce. ●● Přístroj 12 ●● Napájecí kabel nemůže viset nad hranou stolu nebo pracovní plochy nebo se dotýkat horkých ploch. Návod k obsluze si prosím uschovejte. Technické údaje Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku výrobku. zejména jsou-li v něm horké látky.

dokonce i tehdy je-li přístroj zahřátý. ●● Basic (základní) K přípravě bílého. Funkce přístroje FUNKCE BZUČÁKU Bzučák se zapíná: ●● Po zmáčknutí programovacích tlačítek. Po několika sekundách se informace na displeji změní na „3:00” a zobrazí dobu trvání programu. To je možné výhradně v případě. pšeničného a žitného pečiva. ●● Sweet (sladké pečivo) K přípravě sladkého těsta s kváskem. ●● Rapid (rychlý) K rychlé přípravě bílého. Suroviny do nádoby přidávejte v pořadí uvedeném v příslušném receptu. ●● Yeast free (pečivo bez droždí) K výrobě a přípravě chlebových bochánků o hmotnosti do 750 g.Konstrukce (Obr. ●● French (francouzské těsto) K přípravě zvláště lehkého bílého pečiva. 16 Tlačítko CRUST – nastavení požadovaného stupně propečení kůrky. Číslice „1” znamená. 2 Vložte míchací lopatku. zrnka. že jako výchozí je nastaven první program. UPOZORNĚNÍ: Po stisknutí tlačítka START/STOP můžete vypnout zvuk. že zvuk je zapnutý. kdy lze do těsta přidat složky – např. V opačném případě je nezbytné celý proces zahájit znovu od začátku. neboli „Basic”. 3 Přidejte suroviny. Může se vyskytovat také označení „H” – silné propečení nebo „L” – slabé propečení. 18 Signalizace výběru provozního programu. Umístěte míchací lopatku nasunutím lopatky na trn v nádobě na pečení. ●● Po skončení programu. BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE Je-li po předchozím použití přístroje teplota přístroje pro nový program příliš vysoká (přes 40°C). kdy zkratka H:HH z displeje zmizí a objeví se na něm základní nastavení. ořechy. Časový interval uváděný na displeji se bude zkracovat až na hodnotu „0:00”. Při vytahování zatáhněte energicky nádobu za držák k přenášení nádoby směrem nahoru. Použijte kuchyňské chňapky. ovoce. Lehkým zmáčknutím středu nádoby dojde k  zablokování pružin přidržujících nádobu na pravé a levé straně komory. Vzorové recepty jsou uvedeny v další části návodu. že zvuk je vypnutý. 6 Zvolte požadovaný program tlačítkem MENU. A) DÍLY PŘÍSTROJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Odnímatelný kryt Držák Průhled Horní ventilační otvor Boční ventilační otvory Nádoba na pečení Míchací lopatka Pečicí komora Ovládací panel PŘÍSLUŠENSTVÍ 10 Odměrka 11 Dávkovací kelímek 12 Háček na vytahování míchací lopatky OVLÁDACÍ PANEL 13 Displej LED – zobrazuje informace o daném programu. v době. V průběhu programu se na displeji zobrazí informace o průběhu pečení. 17 Tlačítko MENU – výběr programu. 4 Zavřete víko. FUNKCE PAMĚTI Při náhodném přerušení dodávky elektrického proudu v délce nepřekračující 5 minut. je fáze programu zaznamenána a přístroj může po obnovení dodávky pokračovat v provozu. 15 Tlačítka pro nastavení času DELAY TIMER – nastavení časovače. Program BAKE ONLY může být použit kdykoli. Nádoba na pečení je pokrytá nepřilnavou vrstvou. UPOZORNĚNÍ Po skončení pečení je držák horký. uvnitř přístroje. pšeničného a žitného pečiva. Na displeji se objeví „OFF“. Funkce a obsluha zařízení (Obr. ●● Během dlouhého míchání těsta. Jedná se o nejčastěji používaný program. době zbývající do konce programu a stupně propečení kůrky. Pro tento účel stiskněte tlačítko CRUST. Umístěte nádobu přesně ve středu základny. B) 1 Vložte nádobu na pečení do přístroje. že byl program přerušen před mícháním těsta. což znamená. V tomto případě přidržte tlačítko START/STOP do doby. po opětovném zmáčknutí tlačítka START/STOP se na displeji objeví zkratka H:HH a současně zazní zvukový signál. na displeji se objeví „ON“ a zazní dvojitý zvukový signál. Poté vyjměte nádobu na pečení a vyčkejte dokud přístroj nevychladne. Na displeji se objeví označení „1P” a zazní zvukový signál. což znamená. „P” znamená základní nastavení úrovně propečení kůrky a odpovídá střednímu propečení. 5 Vložte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky. 13 . 14 Tlačítko START/STOP – zahajuje a ukončuje program. Pokud opět stisknete tlačítko CRUST.

11 Kynutí těsta. UPOZORNĚNÍ: Po stisknutí tlačítka START/STOP můžete vypnout zvuk. Po posledním cyklu míchání se přístroj ohřívá na teplotu optimální pro kynutí těsta. Tlačítko START/STOP slouží také k zastavení programu v  kterékoliv době. Před dalším hnětením a pečením. je-li pokojová teplota nižší než 25°C. ●● Odstraňuje všechny suroviny a drobky z víka. ●● Nejdelší možné odložení startu činí 13 hodin. že zvuk je vypnutý. H DARK (TMAVÉ). UPOZORNĚNÍ: Zůstane-li míchací lopatka uvnitř chleba. kdy těsto dosáhne požadovanou konzistenci. 9 Zmáčkněte tlačítko START/STOP. ●● Přistroj umožňuje odložit zahájení každého vybraného programu. Takto bude chráněna vrstva proti připalování těsta. Ohřívání přístroj z důvodu kynutí těsta. která je nastavená automaticky ke každému zvolenému programu. Domácí pekárna chléb automaticky míchá a hněte těsto do doby. Snímky pouze ukazují fázi pečení těsta. ●● Dough (těsto) K přípravě těsta. 14 Ukončení programu. krytu a komory vlhkým ručníkem. P MED (STŘEDNÍ). dokud chléb nevypadne. ●● Před čištěním odpojte přístroj z elektrické sítě a vyčkejte dokud nevychladne. cibule. jogurt. Chcete-li použit jiný program. přípravků na čištění trub nebo všech jiných přípravků. V tomto případě zmáčkněte tlačítko START/STOP a přidržte je asi 3 sekundy (do doby. Tuto činnost lze vždy po nějaké době opakovat. Po skončení pečení se zapne bzučák. Pokud opět stisknete tlačítko CRUST. Na displeji LCD se objeví písmena „P”. Snímky pouze ukazují fázi kynutí těsta. složky mají odpovídající teplotu a ohřívání není nutné. 8 V případě potřeby nastavte dobu zapnutí programu tlačítkem DELAY TIMER. Je-li chléb příliš světlý v závěru programu. lze také zadat přesnou hodinu. kdy zazní zvukový signál. Na displeji se objeví „OFF“. zvolte jej tlačítkem MENU. Po ukončení programu vyjměte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrické sítě. což znamená. K mytí používejte mírný mytí přípravek. ●● Bake only (propečení kůrky) K propečení chleba a těsta. jako je mléko. Není dovoleno použití chemických přípravků. Neponořujte přístroj ve vodě. 15 Vyjměte nádobu na pečení pomoci kuchyňských chňapek a otočte ji. kdy bude daný program spuštěn. „H” nebo „L”. lze chléb mírně naříznout a lopatku vytáhnou ven. 7 Zvolte požadovaný stupeň propečení kůrky. benzinu. zatřeste nádobou jemně několikrát. použijte program BAKE ONLY. pro silnější propečení kůrky chleba. poté je ohřát v troubě po dobu asi 10 minut. Tlačítko CRUST slouží k nastavování požadovaného stupně propečení kůrky. ●● Při použití funkce odloženého startu nelze používat suroviny s krátkou trvanlivosti. které mohou poškrábat nebo poškodit povrch přístroje. 10 Míchání a hnětení těsta. Toto nastavení lze měnit tlačítky + a -. Během fáze kynutí těsta. vajíčka apod. Domácí pekárna nastaví automaticky délku a teplotu pečení. 14 12 Pečení. ●● Před prvním použitím se doporučuje promazat novou nádobu na pečení a míchací lopatku tukem odolným působení vysokých teplot. Po vychladnutí odstraňte papírovým ručníkem tuk z nádoby. 13 Ohřívání. Během míchání a hnětení těsta musí být víko přístroje uzavřené. 16 Nevypadne-li chléb okamžitě z nádoby. nenalévejte vodu do pečicí komory! . na displeji se objeví „ON“ a zazní dvojitý zvukový signál. Na displeji se objeví nejprve pozice zvoleného programu. pracuje pouze topné těleso. L LIGHT (LEHKÉ). Můžete také použít háček na vytahování míchací lopatky. pečení a ohřívání se lopatka neotáčí. Pro tento účel stiskněte tlačítko CRUST. Po dobu pečení těsta uzavřete víko a neotevírejte je až do ukončení pečení chleba. Po dobu kynutí víko uzavřete a neotevírejte je až do ukončení pečení chleba. ovoce. Po dosažení požadované úrovně propečení kůrky pečení zastavte přidržením po dobu 3 sekund tlačítka START/STOP (do doby zaznění zvukového signálu). který signalizuje. V průběhu této fáze lze ještě přidávat menší množství vody nebo jiných surovin. že chléb může být z pekárny vyjmut.●● Whole wheat (celozrnné pečivo) K přípravě celozrnného pečiva. které mění nastavenou dobu po 10 minutách. Čištění a údržba ●● Před prvním použitím přístroje důkladně umyj nádobu na pečení a míchací lopatku jemným mycím přípravkem (nádobu na pečení nelze ponořovat do vody). Poté zmáčkněte tlačítko BAKE ONLY. Pro zastavení zmáčkněte a přidržte po dobu asi 3 sekund tlačítko START/STOP do doby. což znamená. přístroj musí vychladnout asi během půl hodiny. kdy zazní zvukový signál). ●● Mimo vlastní dobu pečení. Ihned je současně zahájen hodinový cyklus ohřívání. Je-li pokojová teplota vyšší než 25°C. Ohřívání se zapíná pouze v případě. ●● Vyčkejte dokud přístroj zcela nevystydne a teprve poté jej čistěte a uschovejte. že zvuk je zapnutý.

Zmáčkněte a přidržte tlačítko menu. je-lina displeji zobrazena doba delší než 1:30. Na displeji se objeví zpráva „LLL“. že víko bylo řádně uzavřeno. Vyjměte pečicí nádobu a ověřte. Bude tak možné snadným způsobem vyjmout a vyčistit míchací lopatky. OTÁZKY A ODPOVĚDI K PŘÍSTROJI Problém Příčina Řešení Z pečicí komory nebo z ventilačních otvorů vychází dým. Chléb je obtížné vyjmout z nádoby. Ověřte. Otáčení míchacích lopatek je zablokováno. V opačném případě je přístroj nutno předat k opravě. Opětovně odpojte přístroj z elektrické sítě. Zůstane-li lopatka na míchání v nádobě. Odpojte přístroj z elektrické sítě a vyčistěte vnější část pečicí nádoby nebo pečicí komoru. vejte kovové předměty. Chybné nastavení programu. Nepoužívejte stejné suroviny a začněte celý postup znova. Přístroj vydává zvukový signál. Na displeji se musí objevit kód běžného programu „1P”. Vnitřek nádoby lze mýt s použitím přípravků na mytí nádobí. Nepoužívejte stejné suroviny a začněte celý postup znova. 15 . Zmáčkněte tlačítko START/STOP v průběhu provozu přístroje. Přístroj je nutno vždy zastavit pomoci tlačítka START/STOP. ●● Před uschování přístroje se ujistěte. Základní program „P1” nebyl nastaven. Přístroj po předchozím pečení nevychladl. Ingredience se přilepily k pečicí komoře nebo k vnější části pečicí nádoby. Dlouhé přerušení dodávky proudu v průběhu provozu přístroje. ●● Nádobu na pečení přetřete zevnitř vlhkou utěrkou. Na displeji se objeví zpráva „EEE“. Chléb klesá ve středu a je vespod vlhký. Tlačítko uvolněte. Po opětovném zapnutí přístroje se na displeji objeví zpráva „000”. V tomto případě naplňte nádobu teplou vodou a ponechte po dobu 30 minut. dokud se na displeji neobjeví symbol „P” s číslem programu. Ujistěte se. Postupujte dle výše uvedeného popisu. Poté lopatky vyjměte. Přístroj nutno přechovávat s uzavřeným víkem. Odpojte přístroj z elektrické sítě. zda míchací lopatky nebyly zablokovány obilkami apod. bude ji možno později odsud vyjmout. Tato změna žádným způsobem nemění vlastnosti povlaku. že přístroj zcela vychladl a je suchý. Přístroj se nezapíná. zda díly pohonu se otáčejí. Přístroj se zapíná. Barva povlaku se bude během používání přístroje postupně měnit. Zapíná se zvukový signál. Nádobu neponořujte do vody. Složky nebyly vymíchána nebo chléb se dobře neupekl. V opačném případě je přístroj nutno předat k opravě. Ověřte vybrané menu a jiná nastavení. Chyba programu nebo chyba elektronická. Poté přístroj připojte k elektrické síti a opětovně zapněte. Dolní část bochánku se přilepila k míchací lopatce. Jedná se o běžný jev. Proběhne test přístroje. Resetování přístroje: zmáčkněte a přidržte po dobu 10 sekund tlačítko START/STOP. Zmáčkněte a přidržte tlačítko START/STOP dokud se na displeji neobjeví běžný kód programu. umístěte jej svisle ●● Nádoba je pokrytá vrstvou proti připalování. Vyjměte chléb z pečicí nádoby před ukončením funkce ohřívání.●● Pro usnadnění čištění sundejte kryt. Vyjměte pečicí nádobu a vyčkejte dokud nevystydne a nedosáhne pokojové teploty. Chyba programu nebo chyba elektronická. Chléb byl ponechán příliš dlouho v nádobě po upečení a ohřátí. Na displeji se objeví zpráva H:HH. Před dalším pečením vyčistěte míchací lopatku a hřídel. přístroj vypněte ze sítě a poté opětovně připojte. v průběhu provozu přístroje bylo několikrát zvednuto víko. Nepoužía poté jej lze zatáhněte směrem nahoru. Víko lze otevírat výhradně. které by ji mohly poškodit. Přístroj byl vypnut odpojení ze sítě v průběhu fáze ohřívání. V případě nutnosti naplňte nádobu teplou vodou a ponechte po dobu 30 minut. Spusťte test přístroje. ●● Lopatku na míchání a pohánění trn čistěte ihned po použití.

Pečte v troubě 20 minut. 16 . CHLéB NA podmáslí Složení: Voda nebo mléko Margarín nebo máslo Sůl Cukr Mouka polohrubá světlá Suché droždí 300 ml 1 ½ polévkové lžíce 1 lžička 1 polévková lžíce 540 g 1 lžička Složení: Podmáslí Margarín nebo máslo Sůl Cukr Mouka polohrubá světlá Suché droždí 300 ml 1 ½ polévkové lžíce 1 lžička 2 polévkové lžíce 540 g 1 lžička Program: BASIC Program: BASIC nebo FRENCH těsto s ořechy a rozinkami slunečnicový CHLéB CHLéB Ze SEDMI obilnin Složení: Voda nebo mléko Margarín nebo máslo Sůl Cukr Mouka polohrubá světlá Suché droždí Rozinky Podrcené ořechy Složení: Voda Máslo Mouka polohrubá světlá Slunečnicová semena Sůl Cukr Suché droždí Složení: Voda nebo mléko Margarín nebo máslo Sůl Cukr Mouka polohrubá světlá Celozrnná pšeničná mouka Vločky ze 7 obilnin Suché droždí 350 ml 1 ½ polévkové lžíce 1 lžička 2 polévkové lžíce 540 g 1 lžička 100 g 3 polévkové lžíce 350 ml 1 polévková lžíce 540 g 5 polévkových lžic 1 lžička 1 polévková lžíce 1 lžička 300 ml 1 ½ polévkové lžíce 1 lžička 2 ½ polévkové lžíce 240 g 240 g 60 g 1 lžička Program: BASIC Rozinky a ořechy lze přidávat po zaznění prvního zvukového signálu nebo po 1 cyklu míchání těsta. Program: WHOLE WHEAT Před použitím celých zrn zrna namočte. mandlemi a medem FRANCouzské bagety těsto na PIZZu Složení: Voda Máslo Sůl Cukr Nakrájené ořechy Nakrájené mandle Med Mouka polohrubá světlá Suché droždí Složení: Voda Med Sůl Cukr Mouka polohrubá světlá Suché droždí Složení: Voda Sůl Olej z oliv Program: BASIC 300 ml 1 ½ polévkové lžíce 1 lžička 1 lžička 1 lžíce 1 lžíce 1 lžíce 300 ml 1 polévková lžíce 1 lžička 1 lžička 540 g 1 lžička Mouka hladká světlá Cukr Suché droždí 275 ml 90 ml 1½ łyżeczki 1½ łyżeczki 300 g 150 g ½ łyżeczki 300 ml 3 /4 lžičky 1 polévková lžíce 450 g 2 lžičky 1 lžička 540 g 1 lžička Program: DOUGH Po uhnětení rozdělte hotové těsto na 2-4 části. Pražení semen na pánvi způsobí. Nepovažujte tyto informace za kuchařskou knihu. nakrájená cibule Mouka polohrubá světlá Suché droždí Složení: Voda nebo mléko Margarín nebo máslo Vajíčka Sůl Cukr Mouka polohrubá světlá Celozrnná pšeničná mouka Suché droždí 250 ml 1 polévková lžíce 1 lžička 2 polévkové lžíce 1 ks 540 g 1 lžička 300 ml 1½ polévkové lžíce 1 ks 1 lžička 2 lžičky 360 g 180 g 1 lžička Složení: Voda Čokoládo-ořechový krém Sůl Cukr moučka Mouka hladká světlá Mouka konzumní Suché droždí Program: BASIC Tento chléb upečte okamžitě. CHLéB s ořechy. cibulový CHLéB celozrnný CHLéB těsto s čokoládou a ořechy Složení: Voda nebo mléko Margarín nebo máslo Sůl Cukr Velká. vytvarujte dlouhé bochánky a odstavte na 30-40 minut. Jednejte podle vlastního gusta a kulinárních pravidel popsaných v odborné literatuře a příručkách. Těsto šikmo nařízněte a vložte do trouby. Program: BASIC Doporučení: slunečnicová semena lze zastoupit semeny dýně. V tabulkách najdete příklady receptů a orientační množství ingrediencí. vytvrarujte na kulatý tvar a odstavte na 10 minut. Rozetřete omáčku a naložte suroviny. které lze zakoupit v obchodech.KLASICKÉ RECEPTY bílý CHLéB Přístroj je vhodný zvláště k přípravě hotových chlebových směsí. že získají intenzívnější chuť. Program: WHOLE WHEAT Upozornění: S odložením startu „DELAY TIMER” Program: FRENCH nutno místo vajec nutno přidat více vody. Program: DOUGH Po uhnětení těsto rozválejte.

Objem chleba je příliš velký oproti nádobě. a/f . . Neupečený. a/b/g . f . g .Došlo ke kontaktu droždí s roztokem. e) Snižte celkové množství složek. h . b Krajíce chleba jsou nerovné nebo jsou uprostřed hrudky. 17 . jogurtem.Příliš mnoho ovoce. h/i . nedostatečné množství soli.Recept s vlhkými surovinami. a/b . d) Používejte výhradně čerstvé a řádně přechovávané suroviny. Příliš mnoho droždí. zejména v případě světlého chleba. c/h/i .Stará nebo nečerstvá mouka.Množství těsta je větší než objem nádoby a chléb klesá. hrudkovatý. Snižte množství složek o ⅓. c . j Na chlebové kůrce je mouka.Nevhodný druh mouky nebo stará mouka. zda byly přidány všechny složky.Příliš horký roztok. např. Chléb uprostřed klesá. Uprostřed nasypané mouky udělejte důlek a nasypte do něj rozdrobené nebo suché droždí. přidejte o 1-2 polévkové lžíce vody méně.Příliš velké množství vody. a/b . a/b/g Chléb není uprostřed upečen.Vysoká vlhkost.Příliš mnoho cukru. e Chléb vůbec nekyne nebo jen málo. c) Přidejte jinou tekutinu nebo ji ponechte vychladnout při pokojové teplotě. příliš horká voda. . d . g) V případě velmi vlhkého počasí. příliš velké množství mouky.Přílišná vlhkost. f .Příliš mnoho nebo příliš málo tekutin. houbovitý povrch. Těsto kyne příliš a překypuje z nádoby. e .Fermentace je příliš krátká nebo příliš rychlá vzhledem k nadměrné teplotě vody lub komory pečení nebo nadměrné vlhkosti. f) Snižte množství přidané tekutiny. a/b . Zvrásněná struktura chleba nebo příliš mnoho otvorů ve chlebě.Absence nebo nedostatečné množství droždí. a/b . b) Přizpůsobte množství ingrediencí a ověřte. snižte adekvátně množství přidávaných tekutin. g/i Řešení výše uvedených problémů a) Odměřujte přesně složení. h .Chybí sůl nebo nedostatečné množství cukru. nepřidávejte více mouky než je uvedeno v receptu.Příliš mnoho nebo příliš málo tekutin. .Chléb se dostatečně nezchladil (pára se nestačila uvolnit).Příliš mnoho tekutin.Chybí sůl.KDY JE VHODNÉ RECEPT UPRAVIT? Problém Pravděpodobná příčina Řešení (popis níže) Chléb kyne příliš rychle. c . c .Po míchání těsta zůstala na bocích přístroje mouka. . a/b .Příliš málo cukru. g . b . Jsou-li používány suroviny obsahující vodu. a/f .Jiné sladké složky kromě cukru.Je-li voda je příliš měkká.Příliš málo droždí nebo cukru. a/b Chléb je těžký.Příliš mnoho tekutin.Příliš mnoho mouky nebo příliš málo tekutin.Příliš mnoho mléka způsobuje fermentaci droždí. Zabraňte. a/b/g . Suroviny přidávejte v pořadí uvedeném v příslušném receptu.Příliš mnoho droždí nebo příliš málo soli. droždí silněji fermentuje. aby se droždí přišlo do přímého kontaktu s tekutinou. . b . a/b .Příliš mnoho mouky. celozrnné mouky nebo jiné složky. e .Staré nebo nečerstvé droždí.

máslo a mléko ovlivňují výslednou chuť chleba. aby byl chléb lehčí 18 a bohatší na výživné látky. mouka.). který není tak tmavý. co pořadí přidávání. Vyplňte odměrku tekutým kváskem a  doplňte jinými tekutými složkami v příslušném množství dle předpisu. používejte suroviny s pokojovou teplotou.h) V případě teplého počasí nepoužívejte odložený start. Při přidávání vajec. že chléb je lehčí a lépe fermentuje. jsou-li v receptech uváděny polévkové lžíce nebo čajové lžičky. Pro tento účel přidejte jednu polévkovou lžíci na 500 g mouky a zvyšte množství vody o ½ polévkové lžíce. Obsahuje mléko a octové bakterie. je nejprve rozklepněte do odměrky a vyplňte ji ostatními tekutinami pro kontrolu množství složek. V tomto případě můžete snížit množství droždí o ¼ do ½ lžičky pro poměrné zpomalení kynutí těsta. ●● Chcete-li složky odměřovat v milimetrech. že každá surovina se určitým způsobem podílí na úspěchu pečení chleba. Díky němu je chléb lehčí a má větší objem. ●● Černým sladem používaným v některých předpisech je ječný. že chléb je jemný a světlejší a pečivo je déle čerstvé. že poměry dle originální receptu jsou zachovány. Totéž se týká lokalit s výjimečně měkkou vodou. ●● Nejdůležitějšími složkami jsou voda. ●● Složky uváděné v gramech odměřujte přesně. ●● Lepek obsažený v mouce během míchání těsta. Enzymy jsou vhodné k použití v domácích pekárnách. to znamená odměřujte složky připojenou odměrkou nebo kuchyňskými lžícemi. Ideální směs mouky se skládá ze 40% celozrnné mouky a 60% mouky bílé. Přidávání a odměřování složek a množství ●● Nalévejte vždy nejprve tekutiny a teprve potom v závěru přidávejte droždí. Oba produkty lze zakoupit v prodejnách se zdravou výživou. Kvásek lze připravit samostatně. je to však časově náročné. tyto mají největší vliv na úspěšnou přípravu těsta nebo chleba. ●● Kvásek je nezbytný při použití žitné mouky. Snižte množství mouky a vody (maximálně o 1/5). Jeho přednosti jsou zjevné zejména při pečení celozrnného chleba nebo jiného pečiva z mouky mleté v domácnosti. ●● Množství cukru lze snížit o 20%. přidejte trochu mouky. Úprava počtu složek Je-li potřeba zvýšit nebo snížit počet složek. jejich správně odměřování je stejně důležité. jeho svěžest a chuť. bez vlivu na průběh pečení. 3/4 nebo 1 balení). ●● Pšeničný lepek je přírodní doplňkem získávaným z bílkoviny obsažené v pšenici. 3. ●● Chcete-li přidat do chleba zrna obilnin. V případě nastavení odloženého startu. zabraňte kontaktu tekutin s droždím. ●● Při odměřování složek používejte vždy stejné měrné jednotky. budou v průběhu míchání těsta pomlety. ●● Přidávání ovoce. doporučujeme používání vychlazených složek. ●● Nahrazování tekutin V případě použití složek obsahujících tekutiny (např. zajišťuje požadovanou strukturu chleba. 2. doporučujeme se držet níže uvedených pokynů týkajících se upravování počtu složek: ●● Tekutiny / mouka: těsto musí být jemné (ale ne příliš) a snadno opracovatelné. Není to možné v případě hustých těst u žitného nebo celozrnného chleba. který zlepšuje objem chleba. působí. lze přidávané množství tekutin snížit. Doporučujeme dodržování uvedených receptů (1/2. Zlepšuje zpracovatelnost těsta. Jsou-li složky přidány příliš brzdy. Dodržujte množství uváděná na obalu. Je-li příliš suché. Bude-li použití méně kvásku než je uvedeno v receptu. hnědý chléb). ●● Do těsta lze přidávat pšeničné otruby. ujistěte se. Pro získání uspokojivého efektu. práškovaný lecitin je přírodním emulgátorem. ●● Má-li práškový kvásek jinou koncentraci (100 g balení na 1 kg mouky). množství mouky nutno snížit o 80 g na 1 kg mouky. tvaroh. Je také jemnější než žitný kvásek. které působí. Těsto připravované ve vyšších nadmořských výškách (nad 750 metrů). ●● Musí-li být těsto připraveno ihned. ponechte je přes noc ve vodě. ●● K pečení chleba s kváskem lze použít program BASIC nebo WHOLE WHEAT. Aby nedošlo k příliš rychlému kynutí droždí (zejména během odloženého startu). která má stupnici rozdělenou od 30 do 300 ml. ●● Můžete také použít tekutý kvásek. aby kůrka byla jemná a tenčí. Složky lze přidávat u jednotlivých programů po zaznění zvukového signálu. Těsto nesmí být vláknité. kyne rychleji. lze cukr nahradit medem. Poznámky týkající se receptů 1. Těsto je nutno ověřit pět minut po první etapě míchání. ●● Margarín. Aby kůrka byla jemná a měkčí. Díky němu lze získat tmavší kůrku chleba a tmavší chléb (např. používejte k tomuto účelu připojenou měrku. aby droždí nezačalo kynou předčasně. ●● Pšeničný kvásek je nejčastěji prodáván v suché formě. dokud nezíská požadovanou konzistenci. Z těsto musí být možno vytvarovat kouli. ●● Čistý. Používejte vychlazené tekutiny. jogurt apod. chléb se bude drobit. ořechů nebo obilovin. . celopražený slad. i) Ihned po upečení vyjměte chléb z nádoby a ponechte vychladnout po dobu alespoň 15 minut krájením. cukr a droždí (lze je používat suché nebo čerstvé). Z tohto důvodu je v uváděných receptech používán koncentrát kvásku v prášku. j) Snižte množství droždí nebo všech složek o ¼. sůl. Používejte vždy příslušné množství složek v odpovídajících poměrech. přidávejte po lžících vodu za stálého míchání. Je nabízen v 15 g balení (na 1 kg mouky). ●● Kvásek lze nahradit enzymy (ferment) pro pečení. Chléb méně často klesne a je stravitelnější. Lze používat také žitný slad. Rozdíl bude postřehnutelný pouze v chuti. Je-li příliš vlhké. Složení ●● S ohledem na skutečnost.

●● Není-li chléb řádně propečen. konzistence složek apod. vlhkost vzduchu. estetických nebo jiných důvodů. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu. Pytlík z polyetylénu (PE. Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. normám. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku. nadmořská výška. upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům. přístroj tak bude nepoužitelný. používané v pečení v  noci. PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování. Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz. Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích.s. Efekty pečení ●● Efekty pečení závisí na konkrétních podmínkách (tvrdost vody. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.o. a  zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. lze jej ponechat v přístroji a použít program pro propečení kůrky. Více na www. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN. ke kterému příslušíte.cz. Zjistěte příčinu neúspěchu a zkuste postup znova se na menším množství. Z tohoto důvodu by recepty měly sloužit spíše jako vztažný bod.). Ekologicky vhodná likvidace Obalový materiál jednoduše neodhoďte. V  případě prvních nezdarů se nenechte odradit. ZELMER CZECH s. Obal z  kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. který lze odpovídajícím způsobem přizpůsobit daným podmínkám. Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné. aby bylo možno v  případě potřeby provést nezbytné změny.4. bez předchozího oznámení. doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí. PE-HD. 19 . Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ●● Doporučujeme také upéct zkušební bochánek před použitím funkce odloženého startu.r. obchodních.elektrowin. směrnicím nebo z konstrukčních.

aby ste sa obrátili na špecializovaný servis. mliečka. ak ho nepoužívate a pred začatím čistenia. Uistite sa. že tieto prvky tmavnú. V prípade použitia na účely gastronomického biznisu sa záručné podmienky menia. triedy vybavené napájacím káblom s ochranným vodičom a zástrčkou s ochranným kontaktom. V prípade prikrytia zariadenia horľavými látkami. emulzie. aby sa deti nehrali so zariadením. . rovnom povrchu. ktoré sa v týchto zariadeniach používajú. ktoré nemajú skúsenosti s použitím zariadenia alebo vedomosti o ňom. ●● Zariadenie vždy umiestňujte na vodorovnom. je určené na domáce použitie. musí ho vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský podnik alebo vykvalifikovaná osoba. V prípade mimoriadne hladkých povrchov zariadenie umiestnite na tenkú gumovú podložku. ●● Do zariadenia nevkladajte alobal ani iné materiály. ●● Počas prevádzky zariadenia ho umiestnite vo vzdialenosti minimálne 10 cm od iných predmetov. aby nespadlo počas miesenia hustého cesta. Bezpečnostné pokyny ●● Pred začatím používania zariadenia sa zoznámte s ob- sahom celého návodu na obsluhu. ●● Kovové prvky sa nesmú umývať v umývačkách riadu. v noci. zmyslových alebo duševných funkcií a osoby. ktoré sa počas prevádzky pohybujú. Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku. pretože môžu zapríčiniť požiar alebo skrat. ●● Zariadenie vždy pripájajte do zásuvky elektrickej siete (iba striedavého prúdu) vybavenej ochranným kolíkom s napätím zodpovedajúcim uvedenému na výrobnom štítku zariadenia. existuje riziko požiaru. Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc: –– Nízkonapäťové elektrické zariadenie (LVD) – 2006/95/EC. ●● Pred demontážou a čistením nechajte zariadenie vychladnúť. že ste pochopili hore uvedené poznámky. ●● Buďte mimoriadne opatrní počas prenášania zariadenia. ●● Nádoba na pečenie sa nesmie vyberať počas prevádzky zariadenia. ●● Neumývajte pod tečúcou vodou. aby ste predišli nebezpečenstvu. keď môžete zariadenie pozorovať a môžete sa uistiť. ako napr. aby ste počas používania zariadenia predišli úrazom a/alebo ste predišli poškodeniu zariadenia. Dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu. výstražné značky a pod.: označenia. spôsobia. ibaže pod dohľadom alebo ak budú zoznámené s pokynmi týkajúcimi sa prevádzky tohto zariadenia osobami zodpovednými za ich bezpečnosť. ●● Zariadenie 20 ●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za kábel. Agresívne čistiace prostriedky. Technické údaje Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku. ●● Napájací kábel nesmie visieť cez hranu stola alebo pracovnej dosky ani sa dotýkať horúceho povrchu. ●● Dávajte si pozor. Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. –– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC. najprv vyskúšajte daný recept v  čase. ●● Neprikrývajte zariadenie uterákom ani inými látkami počas prevádzky. styku so závesmi a pod.SK Vážení zákazníci Prosíme. cesto nie je príliš husté alebo riedke. Zariadenie vyhovuje požiadavkám platných noriem. V opačnom prípade sa chlieb nerovnomerne upečie alebo cesto unikne von. ●● Odpojte zariadenie zo sieťovej zásuvky. Je to mimoriadne dôležité v prípade používania nastavených funkcií a ak je zariadenie ponechané bez dohľadu. Zariadenie môžu opravovať iba preškolení zamestnanci. Domáca pekáreň je zariadenie I. ●● Zariadenie sa nesmie zapínať. a množstvo hmoty nie je príliš veľké a cesto sa nevylieva. pasty a pod. Tieto prostriedky môžu okrem iného zotrieť informačné grafické prvky. Teplo a para sa musia dostať von zo zariadenia. Návod na obsluhu si uchovajte pre prípadné neskoršie použitie počas prevádzky zariadenia. ●● Nedotýkajte sa horúcich povrchov zariadenia. ●● Pred nastavením zariadenia na pečenie určitého druhu chleba napr. neponárajte zariadenie ani napájací kábel do vody. Používajte kuchynské rukavice. ●● Na umývanie telesa sa nesmú používať agresívne čistiace prostriedky ako napr. elektrického sporáka alebo horúcej rúry. ●● Používanie príslušenstva iného ako odporúčané výrobcom môže poškodiť zariadenie. Kovové časti zariadenia sa počas prevádzky zohrievajú. Teleso zariadenia je tepelne izolované. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom tak. používajte tradičné tekuté čistiace prostriedky na umývanie riadu. V prípade poruchy odporúčame. Po ukončení pečenia zariadenie je veľmi horúce. ●● Pri vyberaní zo zariadenia nádoby na pečenie spolu s upečeným chlebom používajte špeciálne rukavice alebo látku zabezpečujúce proti popáleniu. Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí. pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. že jednotlivé zložky sú pripravené v primeranom pomere. najmä ak sa vo vnútri nachádzajú horúce látky. ●● Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzeniami fyzických. pretože nádoba a chlieb sú veľmi horúce. ●● Odpojte zariadenie zo sieťovej zásuvky pred približovaním sa k častiam. ●● Nepoužívajte väčšie množstvo ingrediencií ako je uvedené v recepte. ak sú napájací kábel ale- bo teleso viditeľným spôsobom poškodené. Umývajte ich ručne. ●● Zariadenie sa nesmie umiestňovať na alebo v blízkosti plynového.

Potom vyberte pečiacu nádobu a počkajte. ●● Sweet (sladké pečivo) Na prípravu sladkého kysnutého cesta. a stupňa opečenia kôrky. 6 Požadovaný program zvoľte tlačidlom MENU. 21 . v ktorom je možné do cesta pridať zložky. teda stredný stupeň. orechy. pšeničného a ražného pečiva. B) 1 Vložte pečiacu nádobu. 2 Vložte hnetač. 15 Tlačidlá časovača DELAY TIMER – nastavenie hodín. Ak opätovne stlačíte tlačidlo CRUST. ●● Po ukončení programu. Je to najčastejšie používaný program. ktorý neprekračuje 5 minút. Program BAKE ONLY sa môže začať v každom momente aj keď je zariadenie rozohriate. 18 Signalizátor nastaveného programu prevádzky. Číslica „1” znamená. FUNKCIA PAMÄTE V prípade krátkeho výpadku prúdu. Funkcie zariadenia FUNKCIA BZUČIAKA Bzučiak sa zapína: ●● Po stlačení programovacích tlačidiel. ●● Basic (základný) Na prípravu bieleho.Konštrukcia zariadenia (Obr. na displeji sa zobrazí „OFF“. času. ktoré pridržiavajú nádobu na pravej a ľavej strane komory. „P” znamená základné nastavenie stupňa opečenia kôrky. Naložte hnetač: otvor v hnetači nasuňte na čap v pečiacej nádobe. A) PRVKY ZARIADENIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Odnímateľný kryt Držiak Okienko Horný vetrací otvor Bočné vetracie otvory Pečiaca nádoba Hnetač Pečiaca komora Ovládací panel PRÍSLUŠENSTVO 10 Lyžica na odmeriavanie 11 Odmerka 12 Háčik slúžiaci pre výber miešajúcej lopatky OVLÁDACÍ PANEL 13 LED displej – zobrazuje informácie týkajúce sa nastaveného programu. ako napr. Znamená to. Čas zobrazovaný na displeji sa bude postupne zmenšovať. Po niekoľkých sekundách informácia na displeji sa zmení na „3:00“. 17 Tlačidlo MENU – voľba programu. položka programu sa ukladá do pamäte a zariadenie môže pokračovať v programe po odstránení poruchy. V inom prípade je nevyhnutné začať celý proces od začiatku. Stlačte tlačidlo CRUST. V takom prípade pridržte tlačidlo ŠTART/STOP do momentu. Zložky vkladajte do nádoby v súlade s poradím uvedeným v príslušnom recepte. POZOR! Po ukončení procesu pečenia je držiak horúci. POZOR: Po stlačení tlačidla START/STOP môžete vypnúť hlas. Znamená to. že zvuk je vypnutý. 5 Vložte zástrčku napájacieho kábla do sieťovej zásuvky. Na displeji sa zobrazí symbol „1P“ a počujete zvukový signál. až kým zariadenie nevychladne. 3 Pridajte zložky. ●● Počas druhého procesu miesenia cesta. po opätovnom stlačení tlačidla ŠTART/STOP sa na displeji zobrazí správa H:HH a počujete zvukový signál. Môže byť tiež zobrazené označenie „H” – tmavá kôrka alebo „L” – svetlá kôrka. že prednastavený je prvý program. Pečiaca nádoba je povrchovo upravená nepriľnavou vrstvou. Je to možné iba v prípade. Ukážkové recepty sú uvedené v ďalšej časti návodu. ●● Rapid (rýchly) Na rýchlu prípravu bieleho. ktorý ostáva do konca programu. 16 Tlačidlo CRUST – nastavenie požadovaného stupňa opečenia kôrky. že program bol zastavený pred fázou miesenia cesta. Umiestnite nádobu presne v strede podstavca vo vnútri zariadenia. pšeničného a ražného pečiva. aby bolo možné určiť moment. teda „Basic”. Počas trvania programu na displeji budú zobrazené informácie týkajúce sa priebehu procesu pečenia. Fungovanie a obsluha zariadenia (Obr. Jemné stlačenie strednej časti nádoby zapríčiní zapadnutie pružín. na displeji sa zobrazí „ON“ a budete počuť dvojitý zvukový signál. 14 Tlačidlo ŠTART/STOP – začína a končí program. až kým správa H:HH zmizne z displeja a zobrazí sa na ňom základné nastavenie. zrná. až kým nedosiahne hodnotu „0:00“. bude ukazovať zakódovaný čas trvania programu. Treba používať kuchynskú rukavicu. ovocie. 4 Zatvor pokrievku. ●● French (francúzske cesto) Na prípravu mimoriadne ľahkého bieleho pečiva. že zvuk je zapnutý. BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE Ak po predchádzajúcom použití je teplota zariadenia príliš vysoká (viac ako 40°C) pre nový program. Pre vybratie nádoby rozhodným pohybom potiahnite smerom hore držiak na prenášanie nádoby.

za týmto účelom používajte jemný umývací prostriedok (pečiaca nádoba sa nesmie ponárať do vody). L  LIGHT (SVETLÁ). jogurt. 3 sek. ktorý signalizuje. Zohrievanie zariadenia pre vykysnutie cesta. ●● Počas používania funkcie časovača nepoužívajte ingrediencie. Stlačte tlačidlo CRUST. Môžete taktiež použiť háčik pre výber miešajúcej lopatky. môžete opatrne rozrezať bochník a vybrať hnetač von. ●● Dough (cesto) Na prípravu cesta. Ak chcete použiť iný program. ●● Môžete odložiť začatie každého z programov. ktorý je zakódovaný automaticky podľa nastaveného programu. ako napr. 12 Pečenie. Potom stlačte tlačidlo BAKE ONLY. Tento úkon môžete pravidelne opakovať. tekutín alebo iných zložiek. že zvuk je vypnutý. pečenia a ohrievania sa lopatka neobracia. Vďaka tomu bude chránený nepriľnavý povrch. Tlačidlo CRUST slúži na nastavenie požadovaného stupňa opečenia kôrky: P MED (STREDNÁ). ●● Whole wheat (celozrnné pečivo) Na prípravu celozrnného pečiva. Na displeji sa zobrazí začiatočná položka nastaveného programu. 7 Zvoľte požadovaný stupeň opečenia. Počas tejto fázy je ešte možné pridávať malé množstvá vody. ●● Pred čistením alebo uchovávaním zariadenia ho nechajte vychladnúť. na displeji sa zobrazí „ON“ a budete počuť dvojitý zvukový signál. H DARK (TMAVÁ). ●● Pred prvým použitím sa odporúča natrieť pečiacu nádobu a hnetač tukom odolným voči vysokej teplote a potom ich cca. 14 Ukončenie fáz programu. 13 Zohrievanie. až kým nepočujete zvukový signál. Za týmto účelom stlačte a pridržte cca. 8 V prípade potreby nastavte čas začatia programu pomocou tlačidla DELAY TIMER. POZOR: Po stlačení tlačidla START/STOP môžete vypnúť hlas. Cieľom fotografií je iba ukázanie fázy kysnutia cesta. tlačidlo ŠTART/STOP (až kým nepočujete zvukový signál). POZOR: Počas fázy pečenia cesta zatvorte kryt a neotvárajte ho až kým proces pečenia chleba nebude ukončený. Ak je izbová teplota vyššia ako 25°C. Po vychladnutí odstráňte tuk z nádoby pomocou papierovej utierky. 10 min. POZOR: Počas fázy kysnutia cesta zatvorte kryt a neotvárajte ho až kým proces pečenia chleba nebude ukončený.●● Yeast free (pečivo bez droždia) Na miesenie a prípravu bochníkov s hmotnosťou do 750 g. vajcia a pod. Súčasne sa zapne hodinový proces udržiavania teploty. benzín. Čistenie a údržba ●● Pred prvým použitím zariadenia dôkladne umyte pečiacu nádobu a hnetač. Znamená to. tlačidlo ŠTART/STOP. ovocie. je možné tiež nastaviť presnú hodinu. 3 sekundy stlačené tlačidlo ŠTART/STOP (až kým nepočujete zvukový signál). Tlačidlo ŠTART/STOP slúži tiež na zastavenie programu v ľubovoľnom momente. 22 Počas fáze kysnutia cesta. POZOR: Počas fázy miesenia a hnetenia cesta musí byť kryt zariadenia zatvorený. POZOR: Ak hnetač ostane vo vnútri chleba. ak izbová teplota je nižšia ako 25°C. Po ukončení procesu pečenia sa zapne bzučiak. „H“ alebo „L“. prostriedky na čistenie rúr ani akékoľvek prostriedky. Ak dosiahnete požadovanú úroveň opečenia. zastavte proces: pridržte po cca. ●● Okrem času trvania pečenia. ●● Najdlhšie možné nastavenie času je 13 hodín. Po poslednom cykle miesenia sa zariadenie zohrieva na teplotu optimálnu pre kysnutie cesta. . Za týmto účelom stlačte a pridržte cca. Domáca pekáreň automaticky nastaví čas a teplotu pečenia. 10 Miesenie a hnetenie cesta. že zvuk je zapnutý. o ktorej sa začne príprava výrobku. Ak je chlieb na konci programu pečenia príliš svetlý. zložky majú požadovanú teplotu a nevyžadujú si zohrievanie. 15 Pomocou kuchynskej rukavice vyberte pečiacu nádobu a obráťte ju. Nesmú sa používať chemické čistiace prostriedky. 3 sek. až kým nevychladne. mlieko. Domáca pekáreň chleba automaticky miesi a hnetie cesto. až kým chlieb nevypadne. použite program BAKE ONLY. ktoré sa ľahko kazia. na displeji sa zobrazí „OFF“. Pred ďalším hnetením a pečením musí zariadenie chladnúť cca. cibuľa. Na LCD displeji sa zobrazia príslušne písmená: „P“. 16 Ak chlieb nechce vypadnúť z nádoby. niekoľkokrát jemne potraste nádobou. 9 Stlačte tlačidlo ŠTART/STOP. 11 Vykysnutie cesta. Zohrievanie sa zapína iba v prípade. Toto nastavenie môžete meniť pomocou tlačidiel + a -. ●● Pred čistením odpojte zariadenie od elektrickej siete a počkajte. Po ukončení programu vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky. Ak opätovne stlačíte tlačidlo CRUST. pracuje len vyhrievacie teleso. zohrievať v rúre. Znamená to. zvoľte ho pomocou tlačidla MENU. aby ste silnejšie opiekli kôrku. že môžete vybrať chlieb zo zariadenia. až kým nedosiahne požadovanú konzistenciu. Cieľom fotografií je iba ukázanie fázy pečenia. ktoré môžu poškriabať alebo poškodiť povrchovú vrstvu zariadenia. ●● Bake only (opečenie kôrky) Opečenie kôrky chleba a cesta. Na umývanie používajte jemné čistiace prostriedky. pol hodiny. ktoré menia nastavený čas o 10 minút.

Farba vrstvy sa bude počas používania zariadenia meniť. Pohyb hnetačov je znemožnený. Zariadenie vydáva zvukový signál. 23 . Spodná strana bochníka sa prilepila k hnetaču. Zariadenie sa nezapína. Na displeji by sa mal zobraziť kód bežného programu „1P“. Vnútro nádoby môžete umývať s použitím prostriedku na umývanie riadu. Preverte zvolené menu a ostatné nastavenia. Resetovanie zariadenia Stlačte a pridržte 10 sekúnd tlačidlo ŠTART/ STOP. Kryt môžete otvárať iba v prípade. Odpojte zariadenie z elektrickej siete. Zariadenie nevychladlo po predchádzajúcom pečení. ●● Pečiacu komoru treba utrieť zvonka vlhkou handričkou. Nevhodné nastavenie programu. Chlieb klesá v strede a je zospodu vlhký. až kým sa na displeji nezobrazí symbol „P” spolu s číslom programu. Stlačte a pridržte tlačidlo ŠTART/STOP. Počas prevádzky zariadenia bol niekoľkokrát zdvihnutý kryt. Treba vždy zastavovať zariadenie s použitím tlačidla ŠTART/STOP. Zložky neboli vymiešané alebo chlieb sa dobre neupiekol. Pred ďalším pečením vyčistite hnetač a hriadeľ. Uistite sa. a pod. Zariadenie sa nezapína. Vytiahnite pečiacu nádobu a overte. ●● Hnetač a hnací čap čistite hneď po použití. V opačnom prípade zariadenie treba odovzdať do servisu. Umožní to jednoducho vybrať a vyčistiť hnetače. Odpojte zariadenie od elektrickej siete a vyčistite vonkajšiu časť pečiacej nádoby alebo pečiacu komoru. ktoré by ju mohli poškriabať. Postupujte podľa hore uvedených pokynov. Potom vyberte hnetače. Potom pripojte zariadenie do elektrickej siete a opäť zapnite. OTÁZKY A ODPOVEDE TÝKAJÚCE SA ZARIADENIA Problém Príčina Riešenie Z pečiacej komory alebo z vetracích otvorov uniká dym. Vyberte pečiacu nádobu a počkajte. Uvoľnite tlačidlo. Zariadenie sa nesmie ponárať do vody. Skontrolujte. Na displeji sa zobrazuje správa „EEE“. Opäť odpojte zariadenie z elektrickej siete. Zariadenie bolo vypnuté odpojením z napájacej siete počas trvania fázy zohrievania. Nesmú sa používať kovové predmety. Nepoužívajte rovnaké zložky a začnite celý postup od začiatku. či hnacie prvky rotujú. Nepoužívajte rovnaké zložky a začnite celý postup od začiatku. Ak hnetače necháte v nádobe. či hnetače sa nezasekli semienkami. že zariadenie úplne vychladlo a je suché. Chlieb bol príliš dlho ponechaný v nádobe po upečení a zohrievaní. Na displeji sa zobrazuje správa „LLL“. pri tom odpojte zariadenie od elektrickej siete a potom opäť ho pripojte. ●● Pred uchovávaním zariadenia sa uistite. Vyberte chlieb z pečiacej nádoby pred ukončením funkcie zohrievania. Začnite test zariadenia. Nádobu neponárajte do vody. že kryt bol dobre uzatvorený. S týmto cieľom stlačte a pridržte tlačidlo menu. Zariadenie uchovávajte so zatvoreným krytom. Bolo stlačené tlačidlo ŠTART/ STOP počas prevádzky zariadenia. neskôr bude ťažké ich stadiaľ vybrať. ●● Nádoba je povrchovo upravená nepriľnavou vrstvou. telesa a pečiacej ko- mory zariadenia pomocou vlhkej utierky. až kým sa na displeji nezobrazí obyčajný kód programu.●● Odstraňujte všetky zložky z krytu. ani sa voda nesmie vlievať do pečiacej komory! ●● Pre zjednodušenie čistenia môžete sňať kryt: umiestnite ho do zvislej polohy a potom potiahnite hore. Základný program „P1“ nebol nastavený. Začne sa test zariadenia. Táto zmena nijakým spôsobom nemení vlastnosti vrstvy. Chlieb sa ťažko vyberá z nádoby. Chyba programu alebo elektronická chyba. Dlhý výpadok prúdu počas prevádzky zariadenia. Chyba programu alebo elektronická chyba. ak čas zobrazený na displeji je dlhší ako 1:30. V opačnom prípade zariadenie odovzdajte do servisu. Na displeji sa zobrazuje správa H:HH. Po opätovnom zapnutí zariadenia sa na displeji zobrazuje správa „000”. až kým nevychladne a nedosiahne izbovú teplotu. Zapína sa zvukový signál. V takom prípade naplňte nádobu teplou vodou a nechajte 30 minút. Je to normálna situácia. V prípade potreby naplňte nádobu teplou vodou a nechajte 30 minút. Zložky sa prilepili k pečiacej komore alebo k vonkajšej časti pečiacej nádoby.

275 ml 90 ml 1½ lyžičky 1½ lyžičky 300 g 150 g ½ lyžičky 300 ml 3 /4 lyžičky 1 PL 450 g 2 lyžičky 1 lyžička Program: DOUGH Po procese hnetenia cesta ho rozvaľkajte. cykle miesenia cesta.KLASICKÉ RECEPTY BIELY CHLIEB Zariadenie je mimoriadne vhodné na používanie hotových chlebových zmesí. V tabuľkách sa nachádzajú vzorové predpisy a orientačné množstvá potrebných zložiek. Program: FRENCH CHLIEB S ORECHMI. MANDĽAMI A MEDOM FRANCÚZSKE BAGETY CESTO NA PIZZU Zloženie: Voda Med Soľ Cukor Múka typu 550 Suché droždie Zloženie: Voda Soľ Olivový olej Múka typu 500 Cukor Suché droždie Zloženie: Voda Maslo Soľ Cukor Pokrájané orechy Pokrájané mandle Med Múka typu 550 Suché droždie Program: BASIC 300 ml 1 ½ PL 1 lyžička 1 lyžička 1 lyžica 1 lyžica 1 lyžica 540 g 1 lyžička 300 ml 1 PL 1 lyžička 1 lyžička 540 g 1 lyžička Program: DOUGH Po procese hnetenia cesta ho rozdeľte na 2 – 4 časti. Program: WHOLE WHEAT V prípade používania celých zŕn ich treba predtým namočiť. 1 lyžička 2 lyžičky 360 g 180 g 1 lyžička Zloženie: Voda Čokoládovo-orechová hmota Soľ Práškový cukor Múka typu 500 Obyčajná múka Suché droždie Program: BASIC Tento chlieb treba ihneď upiecť. Natrite omáčkou a rozložte prísady. Praženie semienok a jadierok na panvici im pridá intenzívnejšiu chuť. Nepovažujte tieto zápisy za kuchársku knižku. urobte dlhé bochníky a nechajte 30 – 40 minút. 24 . ktoré sú opísané v odbornej literatúre a kuchárskych sprievodcoch. CIBUĽOVÝ CHLIEB CELOZRNNÝ CHLIEB KOLÁČ S ČOKOLÁDOU A ORECHMI Zloženie: Voda alebo mlieko Margarín alebo maslo Soľ Cukor Veľká posekaná cibuľa Múka typu 550 Suché droždie Zloženie: Voda alebo mlieko Margarín alebo maslo Vajcia Soľ Cukor Múka typu 550 Pšen. Program: WHOLE WHEAT Pozor: Pri používaní programu „DELAY TIMER” namiesto vajec použite viac vody. ktoré sú dostupné v obchodoch. urobte okrúhlu placku a nechajte 10 minút. Postupujte podľa individuálnej chute a kuchárskych zásad. CMAROVÝ CHLIEB Zloženie: Voda alebo mlieko Margarín alebo maslo Soľ Cukor Múka typu 550 Suché droždie 300 ml 1 ½ PL 1 lyžička 1 PL 540 g 1 lyžička Zloženie: Cmar Margarín alebo maslo Soľ Cukor Múka typu 550 Suché droždie 300 ml 1 ½ PL 1 lyžička 2 PL 540 g 1 lyžička Program: BASIC Program: BASIC alebo FRENCH KOLÁČ S ORECHMI A HROZIENKAMI SLNEČNICOVÝ CHLIEB CHLIEB ZO SIEDMICH ZŔN Zloženie: Voda alebo mlieko Margarín alebo maslo Soľ Cukor Múka typu 500 Suché droždie Hrozienka Rozdrobené orechy Zloženie: Voda Maslo Múka typu 550 Slnečnicové semienka Soľ Cukor Suché droždie Zloženie: Voda alebo mlieko Margarín alebo maslo Soľ Cukor Múka typu 550 Pšeničná celozrnná múka Vločky zo 7 druhov zŕn Suché droždie 350 ml 1 ½ PL 1 lyžička 2 PL 540 g 1 lyžička 100 g 3 PL 350 ml 1 PL 540 g 5 PL 1 lyžička 1 PL 1 lyžička 300 ml 1 ½ PL 1 lyžička 2 ½ PL 240 g 240 g 60 g 1 lyžička Program: BASIC Hrozienka a orechy môžete pridávať až keď počujete prvý zvukový signál alebo po 1. 540 g 1 lyžička 300 ml 1½ PL 1 ks. Narežte cesto šikmo a vložte do rúry na pečenie. celozrnná múka Suché droždie 250 ml 1 PL 1 lyžička 2 PL 1 ks. Program: BASIC Odporúčanie: semienka slnečnice môžete nahradiť tekvicovými jadierkami. Pečte v rúre na pečenie 20 minút.

e Chlieb nerastie vôbec alebo rastie nedostatočne.Chýba soľ. či boli všetky zložky pridané. e . nepridávať viac múky ako je to uvedené v recepte. treba v takom prípade primerane zmenšiť množstvo tekutiny.Nedostatok droždia alebo cukru. Ak používate zložky obsahujúce vodu. b) Treba upraviť množstvo zložiek a overiť.Ak je voda príliš mäkká. . príliš horúca voda. Zložky pridávajte v súlade s poradím uvedeným v príslušnom recepte.Príliš veľké alebo príliš malé množstvo tekutiny.Príliš málo cukru.Príliš veľa tekutín. príliš veľa múky.Príliš veľké alebo príliš malé množstvo tekutiny. c . a/f . a/b . a/b/g . h . jogurtu. Drsná štruktúra chleba alebo príliš veľa pórov v chlebe. b . h/i . Treba zmenšiť množstvo zložiek o ⅓. c/h/i . h .KEDY UPRAVIŤ RECEPTY Problém Pravdepodobná príčina Riešenie (opis uvedený nižšie) Chlieb rastie príliš rýchlo. g/i Riešenia pre hore uvedené problémy a) Treba presne odmeriavať jednotlivé zložky. c) Treba pridať inú tekutinu alebo ju nechať vychladnúť pri izbovej teplote.Po miesení cesta na bokoch zariadenia ostala múka.Veľká vlhkosť. nedostatočné množstvo soli. .Kvasenie je príliš krátke alebo príliš rýchle kvôli príliš vysokej teplote vody alebo pečiacej komory alebo kvôli príliš veľkej vlhkosti. V strede nasypanej múky urobte prehĺbenie a vsypte doňho rozdrobené alebo suché droždie. . najmä v prípade svetlého chleba.Nedostatok soli alebo nedostatočné množstvo cukru.Nedostatok alebo príliš málo droždia. 25 .Recept s použitím vlhkých zložiek.Iné sladké zložky okrem cukru.Stará alebo nekvalitná múka.Chlieb sa neschladil dostatočne (para nestihla ujsť). g .Staré alebo nekvalitné droždie. Cesto príliš silne rastie a vylieva sa z nádoby. e) Treba zmenšiť celkové množstvo zložiek. a/f . a/b Neupečený. Chlieb klesá v strede.Nevhodný druh múky alebo stará múka. b Chlieb nie je v strede upečený. pórovitý povrch.Príliš veľa ovocia. má hrudky. a/b . g) V prípade veľmi vlhkého počasia pridajte o 1-2 polievkové lyžice menej vody.Príliš veľa cukru. a/b/g . Droždie nesmie mať priamy styk s tekutinou. Chlieb je ťažký. j Na kôrke chleba sa nachádza múka. a/b . f . a/b .Príliš veľa droždia alebo príliš málo soli. . c .Príliš veľa múky.Došlo k styku droždí s tekutinou. celozrnnej múky alebo inej zložky. droždie sa silnejšie kvasí.Objem chleba je príliš veľký v porovnaní s nádobou.Príliš veľa mlieka zapríčiňuje kvasenie droždia.Príliš veľa múky alebo príliš málo tekutiny. a/b . c . f . .Množstvo cesta je väčšie od objemu nádoby a chlieb klesá. e . g . a/b/g . f) Treba zmenšiť množstvo pridávanej tekutiny.Príliš veľa droždia.Príliš veľká vlhkosť.Príliš veľké množstvo tekutiny. d .Príliš veľa tekutín. . b Krajce chleba sú nerovné alebo v strede sú hrudky. d) Treba používať iba čerstvé a náležite uchovávané zložky.Príliš horúca tekutina. a/b . napr.

●● Zákvas môžete nahradiť fermentom na pečenie. múka. Chlieb zriedkavejšie klesá a sa ľahšie trávi. ●● Ak chcete pridať do chleba aj obilninové zrná. Treba používať chladné tekutiny. treba pridať trochu múky. a až nakoniec pridať droždie. Pridávanie a odmeriavanie zložiek a množstiev ●● Vždy treba najprv vliať tekutinu. ●● Tekutiny / múka: cesto by malo byť jemné (ale nie príliš) a dať sa jednoducho miesiť. 3. Cesto nesmie byť vláknité. vďaka čomu budete mať kontrolu nad množstvom zložiek. ●● Na pečenie chleba so zákvasom používajte program BASIC alebo WHOLE WHEAT. Prispôsobenie množstva zložiek Ak je potrebné zväčšenie alebo zmenšenie množstva zložiek. ●● Ak práškový zákvas má inú koncentráciu (100-gramové balenie na 1 kg múky) množstvo múky treba zmenšiť o 80 g na 1 kg múky. Obidva výrobky sú dostupné v obchodoch so zdravou výživou. aby ste proporcionálne zmenšili rast cesta. Tento obsahuje mlieko a octové baktérie. avšak nie je on už taký tmavý. cukor môžete nahradiť medom. ●● Čistý práškový lecitín je prírodný emulgátor.). ●● Čierny slad používaný v niektorých receptoch je jačmenný tmavý pražený slad. Ak je príliš vlhké. treba zmenšiť množstvo pridávanej tekutiny. chlieb sa bude drobiť. ●● Pšeničný lepok je prírodná prísada získavaná z bielkovín obsiahnutých v pšenici. Odporúčame dodržiavanie nižšie uvedených receptov (1/2. j) Treba zmenšiť množstvo droždia alebo všetkých zložiek o ¼. podľa receptu. Ferment je možné používať v domácej pekárni. avšak je to časovo náročné. bude rásť rýchlejšie.h) V prípade teplého počasia nepoužívajte funkciu časovača. ak recepty uvádzajú množstvá v polievkových lyžiciach alebo čajových lyžičkách. Pre dosiahnutie uspokojivého výsledku odporúčame dodržiavanie nižšie uvedených zásad týkajúcich sa modifikácie množstva zložiek. V prípade pridávania vajec. ●● Pri odmeriavaní množstva zložiek vždy používajte rovnaké merné jednotky. že cesto musí byť pripravené ihneď. ●● Lepok vznikajúci v múke počas miesenia cesta zabezpečuje primeranú štruktúru chleba. S týmto cieľom treba pridať jednu polievkovú lyžicu otrúb na 500 g múky a zväčšiť množstvo tekutiny o ½ polievkovej lyžice. treba ich rozbiť do odmerky a vyplniť ju ostatnými tekutinami. vďaka ktorým je chlieb ľahší a dôkladne kvasí. Je dostupný v 15-gramových baleniach (na 1 kg múky). vďaka nemu dužina je jemnejšia a svetlejšia. ●● Nahradzovanie tekutín: V prípade používania zložiek. soľ. 2. to znamená odmeriavajte zložky pripojenou lyžicou na odmeriavanie alebo lyžicami používanými v domácnosti. nesmie dôjsť k styku tekutín s droždím. i) Hneď po upečení treba vybrať chlieb z nádoby a nechať ho vychladnúť minimálne 15 minút pred krájaním. Ideálna zmes sa skladá z 40% celozrnnej múky a z 60% bielej múky. Z cesta sa musí dať jednoducho vyrobiť guľa. Cesto pripravované v mieste nachádzajúcom sa vo veľkej nadmorskej výške (viac ako 750 metrov). ●● Zákvas je nevyhnutný pri používaní ražnej múky. aby droždie nezačalo rásť príliš skoro. ktoré obsahujú tekutiny (napr. ●● Pšeničný zákvas sa častejšie predáva v suchej forme. Poznámky týkajúce sa receptov 1. ktorý zlepšuje objem chleba. Môžete vtedy znížiť množstvo droždia od ¼ do ½ lyžičky. Cesto treba skontrolovať päť minút po prvej etape miesenia. Kvôli tomu v nižšie uvedených receptoch je použitý práškový koncentrát zákvasu. ●● Množstvo cukru môžete zmenšiť o 20%. ●● Treba používať vlažné zložky v prípade. ●● Margarín. Vďaka nemu je chlieb ľahší a má väčší objem. ktorá má mierku od 30 do 300 ml. . Zákvas môžete pripraviť sami. čerstvosť a chuť. ●● Môžete tiež používať tekutý zákvas. Je aj jemnejší ako ražný zákvas. nechajte ich na noc vo vode. aby bol chlieb ľahší a bohatší na výživné látky. Vyplňte odmerku tekutým zákvasom a doplňte inými tekutými zložkami vo vhodných množstvách. Vďaka nemu môžete získať tmavšiu kôrku chleba a  tmavšiu dužinu (napr. jogurt a pod. aby bola kôrka jemnejšia a tenšia. ●● Treba presne odmeriavať zložky uvádzané v gramoch. 26 ●● Do cesta je možné pridať pšeničné otruby. To isté platí v prípade miest. ich správne odmeriavanie je rovnako dôležité ako poradie pridávania. môžete na tento účel použiť pripojenú odmerku. Ak pridáte menej zákvasu ako je uvedené v recepte. V prípade nastavenia programu s funkciou časovača sa odporúča používanie chladných zložiek. Zlepšuje spracovateľnosť cesta. Aby ste sa vyhli príliš rýchlemu rastu droždia (najmä v prípade použitia funkcie časovača). Znížte množstvo múky a tekutiny (maximálne o 1/5 menej). tvaroh. maslo a mlieko majú vplyv na chuť chleba. cukor alebo droždie (môžete používať suché alebo čerstvé droždie) majú vplyv na úspech pri príprave cesta a chleba. Treba dodržiavať množstvá uvedené na obale. 3/4 alebo 1 balenie). ●● Najdôležitejšie zložky ako tekutina. hnedý chlieb). Môžete tiež používať ražný slad. ●● Ak chcete odmerať zložky v mililitroch. Zložky ●● Keďže každá zložka odohráva určitú úlohu v úspešnom procese pečenia chleba. až kým nezíska vhodnú konzistenciu. Rozdiel bude iba v chuti. treba sa uistiť. pečivo ostáva dlhšie čerstvé. Aby bola kôrka jemnejšia a mäkšia. do ktorých sa dodáva mimoriadne mäkká voda. treba pridať po lyžici vody počas procesu miesenia. čo neovplyvní výsledok pečenia. Nie je to možné pri hustých cestách v prípade ražného alebo celozrnného chleba. Jeho výhody sú mimoriadne viditeľné pri pečení celozrnného chleba alebo iného pečiva z múky mletej doma. že pomery pôvodného receptu budú zachované. Ak je príliš suché. Vždy treba používať primerané množstvá zložiek vo vhodnom pomere.

ak zaznie zvukový signál. Zložky v prípade jednotlivých programov môžete pridávať v momente. 27 . Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Vrecká z polyetylénu (PE.o. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky. Ak zložky pridáte príliš skoro. normám. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV. 4. dizajnových alebo iných dôvodov.r. Viac na www.sk. Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe. je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. ●● Ak kôrka chleba nie je dostatočne opečená. Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. zeleniny alebo obilia.envidom. výška. ●● Odporúča sa tiež upiecť skúšobný bochník pred nastavením funkcie časovača používanej pri pečení v noci. smerniciam alebo z konštrukčných. vlhkosť vzduchu. Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. budú zomleté počas procesu miesenia cesta. ktoré môžete primerane upraviť podľa daných podmienok. môžete ho nechať v zariadení a použiť program na opečenie kôrky. PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie. Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.). aby ste mohli v prípade potreby zaviesť nevyhnutné zmeny. obchodných. prístroj tak bude nepoužiteľný. PE-HD. V takom prípade treba nájsť príčinu neúspechu a pokúsiť sa ešte raz pri pozmenenom pomere. konzistencia zložiek a pod. Výsledky pečenia ●● Výsledky pečenia závisia od podmienok (tvrdosť vody. ZELMER SLOVAKIA s. Nevzdávajte sa v prípade neúspešných pokusov pečenia. Ekologicky vhodná likvidácia Obalový materiál nevyhadzujte.●● Pridávanie ovocia. Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom. Z tohto dôvodu recepty by mali byť iba vzťažnými bodmi. ku ktorému recyklačnému stredisku patríte. doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie). Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera.

A készülék vendéglátóiparban való használata esetén. Műszaki adatok A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza. hogy a készülék későbbi használata során is rendelkezésre álljon. először probálja ki az adott receptet olyan időben. ●● A készülék háztartásbeli használatra készült. kenőcs stb. függönnyel érintkezésbe kerül. ●● A készüléket soha ne helyezze gáz. mint emulzió. hogy nem játszanak a készülékkel. eggyező felületre helyezze. ●● Ne Ellenőrízze a fenti utasításokat betartását. A készülék az érvényes szabványoknak megfelel. Többek között leltüntethetik a tajékoztató írásjeleket. ●● Ha be akarja állítani a készüléket az adott kenyérfajta sütésére. érzékileg vagy szellemileg korlátozott személyek (gyerekek) által való használatra készült. ha a készüléket gyúlékony anyaggal takarja le vagy azzal. A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő: –– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC. A készülék működése közben felforrósodik. A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti. ●● Működés közben soha ne takarja le a készüléket törölközővel vagy egyéb anyaggal. gumis alátétre helyezze. ●● A hálózati kábel ne függjön az asztallap szélén. ●● A készüléket mindig csak az földelő csappal ellátott (váltóáramú) áramhálózati konnektorhoz csatlakoztassa. Edényfogó kesztyűt használjon. húzza ki a villás csatlakozót a vezetéknél fogva a konnektorból. ez rövidzárlatot okozhat és tűzveszélyes. Biztonsági utasítások ●● A készülék használata előtt alaposan olvassa el az ös�szes használati utasítást. a tészta nem túl sűrű vagy túl laza. ●● A gyerekek felügyelete során győződjön meg róla. Különben a kenyér nem kel jól vagy a tészta kifolyik. pl. mert a sütőforma és a kenyér forró. éjszakára. Ez különösen fontos. ha a készülék használaton kívül van. nehogy leessen a sűrűbb tészta gyúrása közben. A melegnek és gőznek szabadon kell távoznia. a készüléket csak biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják betartva a megfelelő kezelési utasításokkal. 28 ●● Áramtalanítsa a készüléket.vagy elektromos tűzhelyre. ●● A készüléket mindig sík. a sütőforma kivételekor mindig használjon edényfogó kesztyűt vagy hőálló ruhát. a hagyományos mosószerek használatával. forró sütőre vagy mellé. ●● Ez a készülék nem a fizikailag. ●● Különös figyelmet fordítson a készülék áthelyezése közben. mielőtt az alkatrészeit kivenné. . ●● A kenyérsütés befejezése után. Olyan személyek. A benne használt agresszív tisztítószerek a fémalkatrészek sötétedését okozhatják. a garancia feltételei változnak. védőérrel és biztonsági dugóval felszerelt hálózati kábellel rendelkezik. –– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC. amelyen belül a készülék felügyelet alatt maradhat.HU Tisztelt Vásárlók! Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást. a cserét a készülék gyártójának vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem kikerülése céljából. ha a hálózati kábel sérült. ●● Soha ne távolítsa el a sütőformát a készülék működése közben. amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a típuscímke adataival. ●● Soha ne érjen hozzá a készülék forró felületeihez. A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva. ●● Hagyja lehűlni a készüléket. A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet. ●● A hálózati villás csatlakozót húzza ki a konnektorból. először ellenőrizze is. soha se merítse a készüléket valamint a hálózati kábelt vízbe. különben kárt tehet a készülékben. amennyiben hozzá akar érni a használat közben mozgó alkatrészeihez. Kövesse a használati utasítás előírásait. Ha a tápkábel sérült. A  fémalkatrészeket mindig kézzel mossa. ●● A külső burkolat tisztításához ne használjon agresszív detergenseket. akik nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel. valamint a készülék tisztítása előtt is. különben. osztályba tartozik. pl. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. amikor a beállított funkciókat használja vagy amikor a készüléket felügyelet nélkül hagyja. ●● A készülék fémalkatrészek nem alkalmasak a mosógépben való tisztításra. ●● Soha ne mossa a készüléket a folyóvízben. ●● Egyéb tárgyaktól legalább 10 cm-es távolságra helyezze a készüléket. vagy az elektromotor külső borítása szemmel láthatólag sérült. a tészta mennyisége megfelelő-e és nem folyik ki a gépből. ha forró folyadék található benne. A kenyérsütő az I. A készülék fémalkatrészei működés közben felforrósodnak. a készüléket egy vékony. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez. A használati utasítást kérjük megőrizni. ●● Soha ne tegyen alufóliát vagy más fémes tárgyat a készülékbe. ●● Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon. ●● Ne lépje túl a receptben megadott mennyiséget. ●● A készüléket ne kapcsolja be. valamint a tisztítása előtt is. és ne érjen a forró felülethez. Rendkívül sima felület esetén. tisztítótej. a készülék használata alatt előfoldulható balesetek és/vagy a készülék sérülésének elkerülése érdekében. hogy az alkotóelemeket a megfelelő mennyiségekben adta-e. A készülék hőálló burkolattal van ellátva. Tűz keltkezhet.

2 Helyezze be a dagasztót. FIGYELEM A sütésfolyamat befejezése után a fogó forró. 5 percig terjedő áramkimaradás esetén vis�szakapcsoláskor ugyanezen a helyen folytathatja a sütést. 18 A kiválasztott üzemprogram jelzője. kovásszal készített tésztákhoz. Helyezze be a sütőformát a készülék belsejébe. BIZTONSÁGI FUNKCIÓK Ha a korábbi használat után a készülék hőmérséklete az új programnak túl magas (40°C fölött). ha a készülék felforrósódott. dió. Nyomja be a dagasztót a sütőformában található hajtótengelyre. E célból nyomja meg a CRUST gombot. 29 . Az alkotóelemeket mindig a megadott sorrendben adja a sütőformába. 4 Zárja le a felelet. 17 A MENU gomb – a program kiválasztása. Emellett előfordulhat a „H” betű is – sötét pirítás vagy az „L” betű – világos pirítás. Az üzemelés közben a kijelzőn a sütési folyamatra vonatkozó információk jelennek meg. A példa recepteket a használati utasítás további része tartalmazza. valamint a hangjelzés hallatszik. ábra) 1 Helyezze be a sütőformát. amikor a program leállítása a tésztadagasztás folyamata előtt történet. 15 A DELAY TIMER időbeállító gomb – az óra beállítása. A sütőforma belsejének enyhe megnyomása a rugók elzárását okozza. mutatva. A kijelzőn az „1P” jelenik meg. a kijelzőn megjelenik az „ON” jelzés és két hangjelzés lesz hallható. A sütőforma kivételének céljából erősen húzza fel a sütőforma fogóját. VIGYÁZAT: A hangjelzés a START/STOP megnyomása után kikapcsolható. MEMÓRIA FUNKCIÓ A program kb. búza. amelyek a sütőformát fogják a sütőtér jobb. valamint kenyér pirítási fokára vonatkozó adatokat kijelzése. A „P” betű a pirítási fok alapbeállítását jelenti.és baloldalán. A kijelzőn mejelennő idő fokozatosan lecsökken. Utána vegye ki a sütőformát és várja meg a készülék lehűléséig. 3 Adja az alkotóelemeket. az alapzata közepén. ●● A program befejezése után. ●● Sweet (édes péksütemény) Édes. Ha újra megnyomja a CRUST gombot. A készülék funkciói HANGJELZŐ FUNKCIÓ A hangjelző hallatszik az alábbi esetekben: ●● A programozó gombok megnyomásakor. mely a  hang kikapcsolását jelzi. a START/STOP kapcsoló ismételt megnyomása után a kijelzőn a H:HH jelenik meg és a hangjelző hallatszik. amíg a H:HH el nem tűnik a kijelzőről és az alapjelzés meg nem jelenik. amíg a „0:00” értéket nem éri el. A sütőforma tapadás gátló bevonattal van ellátva. Ebben az esetben nyomja meg a START/STOP kapcsolót. azaz a  „Basic”. A készülék működése és kezelése (B. Az edényfogó kesztyű használata ajánlatos. ábra) A KÉSZÜLÉK RÉSZEI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A levehető fedél Fogantyű Nézőablak A felső szellőzőrés Az oldalszellőzőrések Sütőforma Dagasztó Sütőtér Kezelőpult TARTOZÉKOK 10 Mérőkanál 11 Mérőpohár 12 A keverőlapát kiemelését szolgáló kampó KEZELŐPULT 13 A LED kijelző – a kiválasztott programra. Ez a leggyakrabban használt program.és rozskenyér gyors készítéséhez. gyümölcs. a még fennmaradó üzemelési időre. A BAKE ONLY programot minden pillanatban lehet indítani. 16 A CRUST gomb – az kivánt pirítasi fok beállítása. búza. Ez nem vonatkozik azonban olyan esetre. ●● Basic (normál) Fehér. hogy az automatikusan kiválasztott program az 1-es.és rozskenyér készítéséhez. ●● Rapid (gyors) A fehér. 14 A START/STOP kapcsoló – az üzemelés elindítása és befejezése. amely a közepes pirítási fokra vonatkozik. fehér péksütemények készítéséhez. ekkor a kijelzőn megjelenik az „OFF” jelzés. 5 Dugja be a csatlakozó dugóját az áramhálózati konnektorba. ami a hang aktiválását jelzi. Néhány másodperc elteltével a kijelző a „3:00”-ra beáll. Az „1” azt mutatja. ami a beállított programidőt jelent. Többi esetben a sütés folyamatát újra kell kezdeni. akkor is. ●● A tésztadagasztásnak második folyamata közben. 6 Válassza ki a kívánt programot a MENU gomb segítségével.A készülék szerkezeti felépítése (A. ●● French (francia tészta) Különösen könnyű. hogy hozzá lehet adni a tésztába olyan alkotóelemeket mint mag.

A képek kizárólag csak a tésztakelesztés szakaszának a bemutatására szolgálnak. valamint a melegítés során a lapátok nem forognak. a kenyér pirításához. E célból nyomja meg a CRUST gombot. 7 Válassza ki a kívánt pirítási fokot. A képek kizárólag csak a tészta sütési szakaszának a bemutatására szolgálnak. folyadék vagy más alkotóelemek adhatók hozzá. be lehet állítani a pontos órát. 12 Sütés. hogy a kenyeret ki lehet venni a készülékből. A következő dagasztás és sütés előtt hagyja a készüléket lehűlni kb. Ezen művelet következtében óvjuk a tapadás gátló bevonatot. a kijelzőn megjelenik az „ON” jelzés és két hangjelzés lesz hallható. Ha a program befejezésekor a kenyér túl világos. ami azt jelenti. ●● Tisztítás és tárolás előtt hagyja a készüléket lehűlni. 15 Vegye ki a sütőformát edényfogó kesztyű segítségével és fordítsa fel. Tisztítas és karbantartás ●● A készülék üzembehelyezése előtt alaposan mossa ki a sütőformát és a dagasztót. 3 másodpercig. amíg a megfelelő textúrát el nem éri. Ha egy másik programot kíván használni. Használhatja a kampót is a keverőlapát kiemeléséhez. . FIGYELEM: Ha a dagasztó bennemaradt a kenyérben. 10 Tésztadagasztás. Amikor a pirítás kívánt fokát eléri. 16 Ha a kenyér nem jön ki a sütőformából. amíg ki nem jön a kenyér a sütőformából. A készülék csak abban az esetben kapcsol a melegen tartó üzemmódba. FIGYELEM: A tészta sütési szakaszában csukja be a fedelet és azt ne nyissa fel egészen a kenyérsütés befejezéséig. amikor a termék készülése kezdődjön. ●● Whole wheat (rozskenyér) Rozskenyerek készítéséhez. válassza ki a MENU gomb megnyomásával. addig enyhén rázogassa. H DARK (SÖTÉT). hagyma. A sütőforma lehűlése után távolítsa a zsírt puha papírtörölközővel. VIGYÁZAT: A hangjelzés a START/STOP megnyomása után kikapcsolható. ●● A sütésfolyamat idején kívül. amelyek 10 percenként változtatják a beállított időt. amíg a hangjelző nem hallatszik. Ha újra megnyomja a CRUST gombot. A tészta növekedése. mely a hang kikapcsolását jelzi. tojás. 13 Melegen tartás. A kijelzőn a kiválasztott program eredeti száma jelenik meg. 30 FIGYELEM: A tészta kelési szakaszában csukja be a fedelet és azt ne nyissa fel egészen a kenyérsütés befejezéséig. az alkotóelemek hőmérséklete megfelelő és nem kell felmelegíteni ezeket. A START/STOP kapcsoló segítségével minden pillanatban leállíthatja az üzemelést. A  műveletet időnként ismételni lehet. A kenyérsütő gép automatikusan beállítja a sütés idejét és hőmérsékletét. ●● Első használat előtt kikenheti az új sütőformát és a dagasztót hőálló zsírral és 10 percen belül felmelegítheti hagyományos sütőben. FIGYELEM: A tészta keverési és gyúrási szakaszában a készülék fedelének zárva kell lennie. 9 Nyomja be a START/STOP kapcsolót. A készülék automatikusan egy óráig tartó melegen tartó üzemmódba kapcsol. joghurt. a  START/STOP kapcsoló 3 másodperces megnyomásával (a hangjelző megszólalásáig). 14 A program ciklusainak befejezése. mint tej. ●● A leghosszabb beállítható időtartam 13 óra. Ezt a beállítást változtatni lehet a + és a – gombokkal. Ha a szobahőmérséklet 25°C fölötti. L LIGHT (VILÁGOS). Ebből a célből nyomja le a START/ STOP kapcsolót és tartsa rajta az ujját kb. amely automatikusan be van állítva. 3 másodpercen belül (a hangjelző megszólalásáig). ha a szobahőmérséklet 25°C alatti. ●● Az időbeállító funkció használata közben nem szabad használni könnyen romlandó alkatóelemeket. A sütésfolyamat befejezése után a hangjelző hallatszik. A CRUST gomb segítségével a pirítás kívánt fokát lehet beállítani: P MED (KÖZEPES). „H” vagy „L” betű jelenik meg. enyhe detergens használatával (a sütőformát vízbe ne merítse). állítsa le a  folyamatot. ami a hang aktiválását jelzi. Utána nyomja be a BAKE ONLY gombot. a sütés. A kenyérsütő gép automatikusan dagasztja a tésztát. használja a BAKE ONLY programot. ●● Dough (tészta) Tészta készítéséhez. Ebből a célből nyomja meg a START/STOP kapcsolót és tartsa az ujjával kb. ●● Bake only (pirítás) Kenyér és tészta pirításához. gyümölcs. félórán belül. a kiválasztott programnak megfelelően. 8 Szükség esetén állítsa be a program indítási idejét a DELAY TIMER gomb segítségével. A program befejezése után húzza ki a csatlakozót az áramhálózati konnektorból. Felmelegítés a kelesztés céljából. a kenyérsütésnek optimális hőmérséklet eléréséig. Az  LCD kijelzőn a megfelelő „P”. ●● Valamennyi program indulását késleltetni lehet. fel lehet vágni a cipót és kivenni belőle a dagasztót. stb. csak a sütő működik.●● Yeast free (élesztőmentes péksütemény) A 750 g-on aluli súlyú kenyércipók készítéséhez. ekkor a kijelzőn megjelenik az „OFF” jelzés. Ebben a szakaszban még kis mennyiségű víz. A dagasztás utolsó szakaszának befejezése után a készülék felmelegedik. 11 Kelesztés.

A készülék ismételt bekapcsolása után a kijelzőn a „000” jelenik meg. A színváltozás a bevonat jellegének változását nem jelenti. Programhiba vagy elektronikus hiba. ugyanazokat az alkotóelemeket ne használja. Ilyen esetben töltse fel a sütőformát vízzel és hagyja 30 percre. Mindig állítsa le a készüléket a START/STOP kapcsoló segítségével. se ne öntsen bele vízet a sütőtérbe! ●● Tisztítás könnyítése érdekében le lehet venni a fedelet. ●● Távolítson el mindenféle alkotóelemeket és ételmaradékokat a fedélről. Utána vegye ki a dagasztót. benzínt. Vizsgálja meg a készüléket. túl sokáig maradt a sütő. A készülék nem hűlt le az előző Hangjelző hallatszik. Nem megfelelő programot állított be. A kenyér közepe beesik. Áramtalanítsa a készüléket a menu gomb megnyomásával és megtartásával. A sütőformát soha ne merítse vízbe. Ellenőrizze a kiválasztott menüt és a többi beállítást is. A kijelzőn az „LLL” jelenik meg. Ha nem. Utána könnyen kiveheti és megtisztíthatja a dagasztót. ●● A sütőforma külső részét nedves kendővel meg kell töröl- ni. amelyek karcolhatják vagy károsíthatják a készülék bevonatát. ragadtak. Ellenőrizze. A kijelzőn sütésfolyamat után. A készülék tisztításához enyhe detergenset használjon. A kijelzőn az alapprogramra vonatkozó „1P” szám jelenik meg. Amennyiben a hajtótengely bennemarad a sütőformában. A készülék becsukott fedelével tárolandó. sütés és felmelegedés után. Programhiba vagy elektronikus hiba. A kenyér nehezen jön ki a sütőA cipó alja a dagasztóhoz ragadt. formában. A fedelet csak akkor lehet levenni. A készülék megvizsgálja magát. 31 . hogy a magvak stb. utána felhúzni. Újra kezdje el a sütésfolyamatot. Hangjelző hallatszik. A bevonat színe a készülék használatával együtt változik. ●● Tárolás előtt ellenőrizze. hogy a hajtótengely mozdul-e. Soha ne használjon kémiai tisztítószereket. ha a kijelzőn megjelennő idő 1:30-nél magasabb. Az alkotóelemek a sütőtérhez Áramtalanítsa a készüléket és a sütőforma külső részét vagy a sütöteret vagy a sütőforma külső részéhez tisztítsa ki. a burkolatról és a sütőtérből nedves törölközővel. A következő sütés előtt tisztítsa meg a dagasztót és a hajtótengelyt. Ez a helyzet teljesen normális. sütőtisztítószereket vagy többi tisztítószert. a H:HH jelenik meg. Nyomja meg a START/STOP kapcsolót és addig tartsa. Vegye ki a sütőformát és hagyja lehűlni a szobahőmérsékletig. formából. Ne használjon fémes tárgyakat. nem okozzák-e a dagasztók gátolását. később csak nehezen lehet belőle kivenni. ●● Minden használat után azonnal tisztítsa meg a dagasztót és a hajtótengelyt. Soha ne merítse a készüléket vízbe. Utána csatlakoztassa a készüléket az áramhálózathoz és kapcsolja be újra. ●● A sütőforma tapadás gátló bevonattal van ellátva. A „P1” alapprogramra nem állított be. és az alja nedves. A készülék működése közben hosszan tartó áramkimaradás történt. A készülék törlése: Nyomja meg és 10 másodpercig tartsa a START/ STOP kapcsolót addig. A kenyér. A készülék nem kapcsolható be. először függőlegesen állítva ezt. szervizhez kell fordulni. A KÉSZÜLÉKRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Probléma Ok Megoldás Füst jön ki a sütőtérből vagy a szellőzőrésekből. Újra csatlakoztassa a készüléket az áramhálózathoz. hogy a készülék teljesen lehűlt és száraz. Kövesse a fenti előírást. A felmelegítő folyamat közben a készülék áramtalanítása történt. A készülék nem kapcsolható be.Vegye ki kenyeret a sütőformából a felmelegítő funkció befejezése előtt. Áramtalanítsa a készüléket. A dagasztók nem mozdulnak. amíg a kijelzőn az alap programszám meg nem jelenik.●● Tisztítás előtt mindig húzza ki a csatlakozót az áramhálózati konnektorból és hagyja a készüléket lehűlni. szervizhez kell fordulni. Ellenőrizze. amelyek ennek karcolását okozhatják. A kijelzőn az „EEE” jelenik meg. Engedje a gombot. amíg a kijelzőn a „P” a programszámmal együtt meg nem jelenik. hogy a fedél helyesen van-e becsukva. Újra kezdje el a sütésfolyamatot. ugyanazokat az alkotóelemeket ne használja. utána újra csatlakoztassa a készüléket az áramhálózathoz. Szükség esetén töltse fel a sütőformát meleg vízzel és hagyja 30 percre. A sütőforma belsejét ki lehet mosni mosogatószerrel. Működés közben nyéhányszor levették a fedelet. Vegye ki a sütőformát és ellenőrizze. Működés közben megnyomták a START/STOP kapcsolót. Az alkotóelemek nem eléggé keveredtek össze vagy a kenyér nem megfelelően sült ki. Ha nem.

kész kenyérkeverékek használatára. Program: BASIC Javaslat: napraforgó magvai helyett tök magvait lehet használni. Program: WHOLE WHEAT Figyelem: A „DELAY TIMER” program használata esetén. A táblázatokban mintareceptek. Ferdén rovátkolja a tésztát és tegye be a hagyományos sütőbe. HAGYMÁS KENYÉR ROZSKENYÉR DIÓS-CSOKOLÁDÉS SÜTEMÉNY Alkotóelemek: Víz vagy tej Margarin vagy vaj Só Cukor Apróra vágott hagyma 550 típusú liszt Szárított élesztő Alkotóelemek: Víz vagy tej Margarin vagy vaj Tojás Só Cukor 550 típusú liszt Korpás búzaliszt Szárított élesztő 250 ml 1 evőkanál 1 teáskanál 2 evőkanál 1 nagy darab 540 g 1 teáskanál 300 ml 1½ evőkanál 1 db 1 teáskanál 2 teáskanál 360 g 180 g 1 teáskanál Alkotóelemek: Víz Diós-csokoládés krém Só Porcukor 500 típusú liszt Alapliszt Szárított élesztő Program: BASIC Olyanfajta kenyeret azonnal ki kell sütni. Szórjon rá szószt és hozzávalókat a pizza alapjára.KLASSZIKUS RECEPTEK FEHÉR KENYÉR A készülék különösen alkalmas a  boltban kapható. 20 percig süsse hagyományos sütőben. valamint a szakácskönyvekben és más szakkönyvekben leírtaknak megfelelően. mindegyiket formázza meg hosszú cipó alakúra és 30-40 percere hagyja. ha először sütőserpenyőben pirítja őket. Program: FRENCH DIÓS-MANDULÁS-MÉZES KENYÉR FRANCIA BAGUETTE PIZZATÉSZTA Alkotóelemek: Víz Vaj Só Cukor Darabokra vágott dió Darabokra vágott mandula Méz 500 típusú liszt Szárított élesztő Alkotóelemek: Víz Méz Só Cukor 550 típusú liszt Szárított élesztő Program: BASIC 300 ml 1 ½ evőkanál 1 teáskanál 1 teáskanál 1 evőkanál 1 evőkanál 1 evőkanál 540 g 1 teáskanál 300 ml 1 evőkanál 1 teáskanál 1 teáskanál 540 g 1 teáskanál Program: DOUGH Dagasztás után ossza a tésztát 2-4 részre. Program: WHOLE WHEAT Egész magvak használata esetén először be kell nedvesíteni őket. 32 . tojás helyett több vízet kell hozzáadni. Ezeket a receptek ne tekintse szakácskönyvnek. Főzzön a saját ízlése szerint. Alkotóelemek: Víz Só Olívaolaj 500 típusú liszt Cukor Szárított élesztő 275 ml 90 ml 1½ teáskanál 1½ teáskanál 300 g 150 g ½ teáskanál 300 ml ¾ teáskanál 1 evőkanál 450 g 2 teáskanál 1 teáskanál Program: DOUGH Dagasztás után nyújtsa ki a tésztát köralakra és hagyja 10 percre. A magvak íze intenzívebb lesz. valamint az egyes hozzávalók becsült mennisége található. Alkotóelemek: Víz vagy tej Margarin vagy vaj Só Cukor 550 típusú liszt Szárított élesztő ÍRÓS KENYÉR 300 ml 1 ½ evőkanál 1 teáskanál 1 evőkanál 540 g 1 teáskanál Alkotóelemek: Író Margarin vagy vaj Só Cukor 550 típusú liszt Szárított élesztő 300 ml 1 ½ evőkanál 1 teáskanál 2 evőkanál 540 g 1 teáskanál Program: BASIC Program: BASIC vagy FRENCH DIÓS-MAZSOLÁS SÜTEMÉNY NAPRAFORGÓS KENYÉR HÉT GABONAMAG KENYÉR Alkotóelemek: Víz vagy tej Margarin vagy vaj Só Cukor 500 típusú liszt Szárított élesztő Mazsola Darabokra vágott dió Alkotóelemek: Víz Vaj 550 típusú liszt Napraforgó magvai Só Cukor Szárított élesztő Alkotóelemek: Víz vagy tej Margarin vagy vaj Só Cukor 550 típusú liszt Korpás búzaliszt 7 féle gabonapehely Szárított élesztő 350 ml 1 ½ evőkanál 1 teáskanál 2 evőkanál 540 g 1 teáskanál 100 g 3 evőkanál 350 ml 1 evőkanál 540 g 5 evőkanál 1 teáskanál 1 evőkanál 1 teáskanál 300 ml 1 ½ evőkanál 1 teáskanál 2 ½ evőkanál 240 g 240 g 60 g 1 teáskanál Program: BASIC Az első hangjelző megszólalása után vagy a dagasztás első szakaszának befejezése után hozzá lehet adni mazsolát és diót.

Nincs benne élesztő vagy nincs elég az élesztő. h .Túl sok a gyümölcs. a/b . a/b . e . b . vagy túl sok lyuk van a kenyérben. d A kenyér nem kel vagy nem kel meg eléggé. az élesztő erősebben erjed.Túl sok a víz. c .A kenyér nem hűlt le megfelelően (a gőz nem távozott el belőle). túl forró a víz. szivacsos felület. .Az élesztő erjedése túl rövid vagy túl gyors.Túl sok az élesztő. b .Nagy a nedvesség. e . a/f . a/b/g . c . h/i .A tészta mennyisége a sütőforma befogadóképességénél nagyobb és a kenyér beesik. a/b/g . b Egyenetlenek a kenyérszeletek.Túl nagy a nedvesség.Túl sok a liszt vagy nincs elég a folyadék.Az élesztő és a folyadék érintkezett egymással. pl.Túl sok a cukor.Ha túl sok a tej.Nincs benne só vagy nincs elég a cukor. a/b/g .Túl sok a folyadék.A folyadék túl forró. c/h/i A tészta túl gyorsan kel és kifolyik a a sütőformából. g . mivel a víznek vagy A kenyér közepe beesik.Nem elég a cukor.Túl sok a liszt. csomók találhatók bennük. a/b . A kenyér vastag. g . a korpás liszt vagy többi alkotóelem. joghurt használatát ajánlja. Kevésbé megsült. h . a/b . túl sok a liszt.Dagasztás után a készülék szélén megmaradt a liszt. . e . . .Ha a víz túl lágy. az élesztő erjed.Túl sok a folyadék.MIKOR LEHET A RECEPTEKEN VÁLTOZTATNI Probléma Lehetséges ok Megoldás (magyarázat lent található) A kenyér túl gyorsan kel.Túl sok az élesztő. g/i 33 .Nincs elég élesztő vagy cukor. nincs elég só. j A kenyér héján liszt található meg. különösen a világos kenyér esetén.Túl sok vagy nincs elég a folyadék.Túl sok vagy túl kevés a folyadék.A recept nedves alkotóelemeknek.Lejárt vagy nem friss élesztő. f . c .Nincs benne só. A kenyér belseje nem sült meg eléggé.Nem megfelelő típusú vagy lejárt lisztet használt.A kenyér mennyisége túl nagy a sütőformához képest. .Lejárt vagy nem friss liszt. a/b . csomós. a/f . nincs elég só. a sütőformának hőmérséklete túl magas vagy túl nagy a nedvesség.Cukron kívül más édesítöszerek. a/b . a/b . f . A kenyér textúrája lyukacsos.

Az alkotóelemeket mindig a megfelelő mennyiségben és a megfelelő arányban használja. a kenyér morzsálódni fog. A receptekre vonatkozó megjegyzések 1. hogy az élesztő és a folyadék közvetlenül érintkezzen egymással. barnakenyér). Az erjesztőpor boltban kapható. Alkotóelemek ●● Mivel mindegyik alkotóelem bizonyos szerepet játszik a kenyérsütés sikeres folyamatában. Ebből a célból adjon hozzá egy evőkanál búzakorpát 500 g lisztre és növelje a folyadékot 1/2 evőkanállal. Az időbeállítási program használata közben lehűlt alkotóelemek használat ajánlatos. mint folyadék. 3/4 vagy 1 tasakot). ez nem folyásolja a sütési folyamat eredményét. A receptben ajánlott erjesztő mennyiségét használja (1/2. hosszabbítja a kenyér frisseségét. Mind a két termék a természetes élelmiszert árusító boltokban kapható. Az ideális lisztkeverék a korpás liszt 40%-ából és a fehér liszt 60%-ából áll. ●● Amennyiben az erjesztőpor más sűrűségű (100 g-os tasak 1 kg lisztre). vaj és tej befolyásolják a kenyér ízét. ●● A fekete maláta. ●● Dagasztás közben a lisztben glutén fejlődik. a receptben ajánlott liszt mennyiségét használja. kívételesen fontos a pontos kimérésük valamint a hozzáadási sorrendjük is. A  tészta rugalmasságát. hogy a kenyér héja vékonyabb és finomabb legyen. Amennyiben az erjesztőt kissebb mennyiségben adja hozzá. Lehűlt folyadékok használata ajánlatos. Az erjesztőt házi recept szerint is lehet készíteni. ●● Az erjesztő használatával kenyérsütéshez a BASIC vagy a WHOLE WHEAT programot használja. Az erjesztő tejet valamint ecetbaktériumokat tartalmaz. ●● A legfontosabb alkotóelemek. ●● Az erjesztő helyett a sütési enzimet is lehet használni. Az előnyeit akkor lehet látni. hogy a kenyér könnyebb és a tápanyagokban gazdagabb legyen. a liszt mennyiségét le kell csökkenteni 80 g-mal 1 kg lisztre. Ne engedje. A dagasz- . Ennek köszönhetően a kenyér kön�nyebb és a mennyisége nagyobb. ●● Margarin. de ez a folyamat időfogyasztást jelent. g) Nagyon nedves idő esetén csökkentse le a víz mennyiségét 1-2 evőkanállal. ●● Felmelegített alkotóelemeket használjon. ●● A tiszta lecitinpor egy természetes emulgeálószer. A  tésztának nem kell szálasnak lennie. a sötétpirított árpamaláta. amelyek az alkotóelemek men�nyiségének módosítására vonatkoznak. Az alkotóelemeket mindig a receptben megadott sorrendben adja a sütőformába. utána öntse bele a többi folyékony alkotóelemet a megfelelő mennyiségekben. amennyiben a tésztát azonnal akarja készíteni. ellenőrizze az eredeti receptben szereplő arányok betartását. ami a kenyérnek a megfelelő textúrát biztosítja. amely a kenyér mennyiségét folyásolja. a recept szerint. hogy az élesztő ne kezdjen erjedni túl korán. h) Meleg időben ne használja az időbeállító funkciót. A rozsmalátát is lehet használni. ●● A tésztába búzakorpát is lehet hozzáadni. Az alkotóelemek mennyiségének összeállítása Amennyiben az alkotóelemek mennyiségének növelése vagy csökkentése ajánlatos. Csökkentse le a liszt és a folyadék mennyiségét (maximálisan 1/5-ével). A tésztát könnyen kell formázni golyó alakúba. hagyja őket benedvesedni éjszakára. amikor rozskenyeret vagy más péksüteményt sütünk az otthon őrölt liszt használatával. 2. rozskenyerek esetén. Öntse bele az erjesztőt a mérőpohárba. Ennek köszönhetően a kenyér héja és a belseje sötétebb (pl. A liszt közepébe csináljon egy mélyedést és oda öntse bele az apróra vágott vagy száraz élesztőt. ●● Amennyiben gabona magvait kívánja hozzáadni a kenyérbe. b) Állítsa össze az alkotóelemeket és ellenőrizze. Ezért is a lenti receptekben erjesztőpor szerepel. ●● Folyadékok / liszt: a tésztának vékonynak kell lennie (de nem túságosan) valamint olyannak. Ritkábban összeesik és emesztésnek jó. ●● A búzaerjesztőt inkább száraz formájában árusítják. Ez lehetetlen sűrű tészták. c) Másfajta folyadékot adjon hozzá vagy hagyja lehűlni a  szobahőmérsékletig. Amennyiben a vizet tartalmazó alkotóelemeket használja. A különbséget csak az ízben lehet érezni. 34 ●● A rozsliszt használata esetén erjesztő használata aján- latos. frisseségét és ízét javítja. i) Sütésfolyamat befejezése után azonnal vegye ki a kenyeret a sütőformából és hagyja lehűlni szeletelés előtt legalább 15 percre.A fenti problémák megoldásai a) Pontosan mérje ki az alkotóelemeket. hogy valamennyiüket adta-e hozzá. de ez már nem olyan sötét. Az alkotóelemek mennyiségét 1/3-ával csökkentse le. a kenyér belsejét finomabbá és világosabbá teszi. A vékonyabb és finomabb kenyérhéj elérésének céljából cukor helyett mézet használjon. ●● A glutén egy természetes alkotóelem. liszt. hogy könnyen lehessen dagasztani. f) Csökkentse le a hozzáadott folyadék mennyiségét. amelyet néhány recept javasol. A sütési enzim a kenyérsütő gépben való használatra alkalmas. cukor vagy élesztő (száraz vagy friss élesztőt lehet használni) a tészta és a kenyér sikeres készítését folyásolják be. A jó eredmény elérése céljából a lenti előírásokat kövesse. úgy. ●● Folyékony erjesztőt is lehet használni. 15 g-os tasakokban (1  kg lisztre). A rozserjesztőnél enyhébb. le kell csökkenteni a folyadék mennyiségét. j) Csökkentse le az élesztőnek vagy az összes alkotóelemeknek mennyiségét 1/4-ével. amely a búza fehérjéből fejlődik. ameleyek könnyebbé teszik a kenyeret és ennek részletes erjedését okozzák. A tasakon ajánlott mennyiségeket használja. d) Kizárólag csak friss és helyesen tárolt alkotóelemeket használjon. só. ●● Cukor mennyiségét le lehet csökkenteni 20%-kal. e) Csökkentse az alkotóelemek összes mennyiségét.

●● A folyadékok helyettesítése: Folyadékot tartalmazó alkotóelemek használata esetén (pl. Nagy magasságon készített tészta (750 m felett). vagy gabonapehely hozzáadása. Ha túl száraz. először probálja ki ezt a funkciót napközben. úgy. Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori. ha a hangjelző hallatszik. Az alkotóelemeket akkor lehet hozzáadni. ●● Ha be akarja állítani a készüléket éjszakára az időbeállító funkció segítségével. Olyan esetben le lehet csökkenteni az élesztő mennyiségét 1/4-1/2 teáskanállal. túró. az alkotóelemek konzisztenciájától. dió. dagasztás közben adjon hozzá egy-egy kanál vizet. A sütés eredményei ●● A sütés eredménye a külső feltételektől függ (a víz keménységétől. előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására. gyorsabban kel meg. úgy. joghurt. esztétikai és egyéb okokból történő módosítására. és változtatni őket az adott feltételeknek megfelelően. A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket szétszerelni. tegye a tojást mérőpohárba és öntse fel folyadékkal. Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt !!! 3. ne engedje. amely 30-300 ml-es mércével van ellátva. a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló helyen. hogy szükség esetén végrehajthasson vátoztatásokat. a levegő nedvességétől. hogy ellenőrizze az alkotóelemek mennyiségét. hagyja a készülékben és a „pirítás” programra állítsa be. dagasztás közben a dagasztó megőröli őket. Környezetvédelem – óvjuk környezetünket A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre. Ezért a recepteket inkább példaként kell használni. A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.). ●● Gyümölcs. Az ne vegye el a kedvét. adjon hozzá egy kis lisztet. Tojás használata esetén.tás első szakasza után 5 percre ellenőrizze a tésztát. Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért. Az alkotóelemek hozzáadása és kimérése ●● Mindig a folyadékot öntse bele először a sütőformába. annak az érvényes jogszabályokhoz. Ha túl nedves. Az élesztő túlságosan gyors megkelésének elkerülése céljából (főleg. 35 . a mellékelt mérőpoharat használja. az adott programok esetén. irányelvekhez való igazítására.és teáskanalakkal mérje. ha az időbeállító funkciót használja). ●● Pontosan mérje a grammban adott alkotóelemeket. a magasságtól.). amíg a megfelelő konzisztenciát el nem érje. 4. hogy az alkotóelemeket vagy a mellékelt mérőkanállal vagy az otthon használt evő. Keresse ennek az okát és probáljon újra. A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe. stb. ●● Ha a kenyér nem eléggé pirított. stb. vagy a konstrukciós. ●● Az alkotóelemek kiméréséhez mindig ugyanazokat a  mértékegységeket kövesse. ez azt jelenti. ahol a csapvíz különösen lágy. kereskedelmi. majd a végén adja hozzá az élesztőt. szabványokhoz. ●● Amennyiben mililterben akarja mérni az alkotóelemeket. Ugyanez azokra a helyekre vonatkozik. ha a sütés nem sikerül. csökkentse a folyadék mennyiségét. hogy a tésztakelés arányosan csökkenjen. a receptek előírásainak megfelelően. hogy az élesztő és a folyadék közvetlenül érintkezzen egymással. az alkotóelemek mennyiségét változtatva. Amennyiben túl korán adja hozzá az alkotóelemeket.

●● Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale aparatului. aşezaţi aparatul la o distanţă de cel puţin 10 cm de alte obiecte. cauciucat. împreună cu pâinea coaptă. condiţiile garanţiei se modifică. în timpul utilizării ulterioare a aparatului. În cazul utilizării sale în activitatea gastronomică. Acestea pot. Aparatul de copt pâinea este un aparat din clasa I. pâinea se va coace neuniform sau aluatul dă pe dinafară. ●● Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (printre care copii) cu abilităţi fizice. Asiguraţi-vă că aţi înţeles bine aceste instrucţiuni. vă puteţi asigura că ingredientele au fost adăugate în proporţiile adecvate. ●● Debranşaţi aparatul de la priza reţelei electrice atunci când nu este folosit sau înainte de a începe curăţarea sa. precum: marcajele. ●● Nu acoperiţi aparatul cu vreun prosop sau orice alte materiale în timpul funcţionării sale. ●● Conectaţi întotdeauna aparatul la priza reţelei electrice (numai de curent alternativ) prevăzută cu contact de protecţie. va trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau la un punct de servis specializat sau de către personal calificat pentru a evita situaţii periculoase. la o tensiunea corespunzătoare celei înscrise pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului. Folosiţi mănuşi de bucătărie. ●● Pentru spălarea carcasei. vă sfătuim să vă adresaţi unui punct de servis specializat. pentru că acestea pot provoca incendii sau scurtcircuite. amplasaţi sub aparat un material subţire. prevăzut cu înveliş de protecţie şi ştecăr ci contact de protecţie. Aparatul îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare. mai ales când în interiorul său se află substanţe fierbinţi. lichid. ●● Copiii trebuie supravegheaţi. Reparaţiile pot fi efectuate numai de către personalul calificat. ●● În timpul funcţionării sale. În cazul în care aparatul este acoperit cu materiale uşor inflamabile. să şteargă simbolurile grafice înscrise pe carcasă. luaţi la cunoştinţă întregul conţinut al instrucţiunilor de utilizare. ●● Nu utilizaţi o cantitate mai mare de ingrediente decât cea specificată în reţete. Componentele metalice ale aparatului se înfierbântă în timpul funcţionării aparatului. că aluatul nu este prea compact sau prea moale. de către persoanele responsabile de siguranţa lor. ●● Fiţi deosebit de atent(ă) atunci când deplasaţi aparatul. folosiţi mănuşi speciale sau o bucată de material care să vă protejeze împotriva arsurilor. După ce s-a încheiat procesul de coacere. a celui electric sau a cuptorului fierbinte. ●● Atunci când scoateţi vasul pentru copt din aparat. pentru a nu se juca la aparat. folosind detergenţi pentru vase obişnuiţi.RO Stimaţi Clienţi Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă. uniformă. . Indicaţii privind siguranţa ●● Înainte de a începe utilizarea aparatului. În caz contrar. Vă recomandăm să păstraţi aceste instrucţiuni de utilizare. nu folosiţi detergenţi agresivi sub formă de emulsie. ●● Aşezaţi întotdeauna produsul pe o suprafaţă plată. pentru ca în timpul utilizării aparatului să preveniţi accidentele şi/ sau să evitaţi pericolele de deteriorare ale aparatului. nici să atingă suprafeţele fierbinţi. Reparaţiile efectuate în mod necorespunzător pot reprezenta un serios pericol pentru utilizator. ●● Nu amplasaţi aparatul în apropierea aragazului cu gaz. ●● Cablul de alimentare nu trebuie să atârne pe marginea mesei sau a blatului. ●● Înainte de a folosi aparatul pentru coacerea unui anumit tip de pâine pe timpul nopţii. ●● Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de demontarea şi curăţarea sa. în cazul contactului cu perdelele există riscul de incendiu. Acest lucru este deosebit de important în cazul utilizării funcţiilor setate sau dacă aparatul este lăsat să funcţioneze fără supraveghere. pentru ca acesta să nu cadă în timpul frământării aluatului. Căldura şi aburul trebuie să poată fi eliminate din aparat. încercaţi mai întâi reţeta într-o perioada a zilei când puteţi observa funcţionarea aparatului. ●● Nu introduceţi în aparat folii de aluminiu şi nici alte materiale. În cazul suprafeţelor deosebit de alunecoase. semnele de avertizare. Aparatul este prevăzut cu o carcasă termoizolatoare. pastă etc. pentru a le putea folosi şi mai târziu. pentru că vasul şi pâinea sunt foarte fierbinţi. printre altele. ●● Este interzisă scoaterea vasului din aparatul de copt în timp ce acesta funcţionează. Spalaţi-le manual. ●● Nu spălaţi aparatul sub jet de apă. ●● Nu scoateţi ştecărul din priza reţelei electrice trăgând de cablul de alimentare. aparatul este foarte fierbinte. Substanţele de curăţare agresive folosite în aceste maşini provoacă înnegrirea componentelor amintite. mentale limitate sau de către persoane care nu au experienţă sau cunoştinţe în privinţa utilizării aparatului. ●● Nu puneţi în funcţiune aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat sau carcasa este în mod vizibil deteriorată. dacă nu sunt supravegheate sau nu sunt instruite în conformitate cu aceste instrucţiuni de utilizare. nu scufundaţi aparatul sau cablul de alimentare în apă. Date tehnice Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului. În cazul în care apar defecţiuni. senzoriale. ●● Aparatul este destinat numai utilizării casnice. 36 ●● Debranşaţi aparatul de la priza reţelei electrice atunci când vă apropiaţi de componentele care se află în mişcare în timpul utilizării sale. Respectaţi recomandările acestor instrucţiuni de utilizare. că nu există o cantitate prea mare de aluat sau că acesta nu dă pe dinafară. ●● Nu spălaţi componentele metalice în maşina de spălat. ●● Folosirea altor accesorii decât cele recomandate de producător pot provoca deteriorarea aparatului. Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta.

până va ajunge la valoarea „0:00”. În acest caz este necesară începerea întregului proces de la început. trageţi hotărât în sus de mânerul pentru deplasarea vasului. O apăsare uşoară pe mijlocul vasului determină blocarea arcurilor care susţin vasul pe partea dreaptă şi pe partea stângă a compartimentului. ●● Basic (de bază) Pentru prepararea pâinii albe. indicând durata codată a programului. cu durata de până la 5 minute. pe display vor fi afişate indicaţii privind evoluţia procesului de coacere. Produsul are înscris însemnul CE pe eticheta cu specificaţii tehnice. ATENŢIE: După ce apăsaţi butonul START/STOP. ●● După încheierea programului. 15 Buton pentru programarea timpului DELAY TIMER – setarea ceasului. Cifra „1” semnalează că a fost ales ca program obişnuit primul program. FUNCŢIA MEMORIE În cazul unei scurte întreruperi în alimentarea cu energie electrică. mânerul este fierbinte. pe display va apărea cuvântul „OFF”. 16 Buton CRUST – reglarea nivelului dorit de rumenire. Programul BAKE ONLY poate să înceapă în orice moment. 17 Buton MENU – alegerea programului. Pentru a scoate vasul. luaţi vasul pentru coacere şi aşteptaţi până aparatul se răceşte. Pe urmă. Este programul cel mai des utilizat. după apăsarea din nou a butonului START/STOP. pe display va apărea cuvântul „ON” şi veţi auzi de două ori un semnal acustic. în interiorul aparatului. După câteva secunde. Vasul pentru coacere este acoperit cu un strat care împiedică lipirea produsului. ATENŢIE După încheierea procesului de coacere. Aşezaţi în mod corespunzător vasul în milocul suportului. ceea ce înseamnă că sonorul a fost activat. Aşezaţi lopăţica pentru amestecare fixând orificiul din lopăţică în profilul din vasul pentru coacere. „P” indică fixarea de bază a nivelului de rumenire care merge până la nivelul mediu de rumenire. 4 Închideţi capacul. Dacă apăsaţi din nou butonul CRUST. pentru a semnala momentul în care se pot adăuga la aluat ingrediente precum semninţe. ceea ce înseamnă că sonorul a fost oprit. nuci. 3 Adăugaţi ingredientele. în care simbolul H:HH dispare de pe ecran şi apare afişat pe el setarea de bază. timpul rămas până la încheierea programului şi gradul de rumenire a pâinii. Poate să apară de asemenea şi simbolul „H” – rumenire puternică sau „L” – rumenire slabă. în urma utilizării anterioare a aparatului. 18 Semnalizator al programului de funcţionare ales. 6 Alegeţi programul dorit cu ajutorul butonului MENU. fructe. 2 Introduceţi lopăţica pentru amestecare. de grâu şi secară. aveţi posibilitatea de a opri sonorul. Exemple de reţete sunt oferite în continuare. informaţia de pe display se schimba la „3:00”. adică „Basic”. În acest caz menţineţi apăsat butonul START/STOP până în momentul în care. 14 Buton START/STOP – porneşte şi încheie programul. –– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC. Funcţionarea şi utilizarea aparatului (Desen B) 1 Introduceţi vasul pentru coacere. Cât se derulează programul. în instrucţiuni. Structura aparatului (Desen A) ELEMENTELE APARATULUI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Capac mobil Mâner Fereastră Fantă de ventilare în partea superioară Fante de ventilare laterale Vas pentru copt Lopăţică pentru amestecare Compartiment pentru coacere Tablou de comandă ACCESORII 10 Linguriţă pentru măsurare 11 Vas pentru măsurare 12 Cârligul pentru îndepărtarea malaxorului pentru aluat TABLOU DE COMANDĂ 13 Display LED – afişează informaţii privitoare la programul ales. setarea programului este reţinută şi aparatul poate continua să lucreze după rezolvarea avariei. ●● În timpul celui de-al doilea proces de amestecare a aluatului. Aşezaţi ingredientele în vas în ordinea indicată în reţeta respectivă. FUNCŢIA DE SIGURANŢĂ Dacă. 5 Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza reţelei electrice.Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor: –– Aparat electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC. Funcţiile aparatului FUNCŢIA SEMNALIZATOR ACUSTIC Semnalizatorul acustic se declanşează: ●● După apăsarea butoanelor pentru programare. pe display apare afişat simbolul H:HH şi este emis un semnal sonor. 37 . Este posibilă oprirea dacă programul a fost întrerupt înainte de faza de frământare a aluatului. Timpul afişat pe display se va micşora în mod progresiv. Pentru a face acest lucru apăsaţi butonul CRUST. Pe display apare afişajul„1P” şi se aude un semnal sonor. chiar şi atunci când aparatul este încălzit. temperatura sa este prea mare (peste 40°C) pentru noul program.

Fotografiile urmăresc doar să prezinte fazele coacerii pâinii. Aparatul de copt pâinea setează în mod automat timpul şi temperatura de coacere. lopata nu se roteşte. Aparatul de copt pâinea amestecă şi frământă în mod automat aluatul. setaţi timpul de începere a programului cu ajutorul butonului DELAY TIMER. de grâu şi secară. . coacere şi încălzire. Imediat reîncepe programul de încăzire de o oră. fructele. ATENŢIE: Dacă lopăţica pentru amestecare a rămas în interiorul pâinii. ●● Yeast free (aluat fără drojdie) Pentru prepararea şi pregătirea porţiilor de pâine cu greutatea de până la 750 g. ●● French (aluat franţuzesc) Pentru prepararea în special a pâiinii albe uşoare. 15 Luaţi vasul din aparatul de copt pâinea. închideţi capacul şi nu-l deschideţi până la încheierea coacerii pâinii. L LIGHT (UŞOR). folosiţi programul BAKE ONLY. 13 Înfierbântarea. ●● Este posibilă întârzierea începerii oricăruia dintre programe. 16 Dacă pâinea nu iese de la bun început din vas. ouăle etc. care schimbă timpul stabilit cu câte 10 minute. ●● În timpul folosirii funcţiei de programare a timpului. ceea ce înseamnă că sonorul a fost oprit. lichid sau ingrediente. puteţi tăia acolo pâinea şi să scoateţi lopăţica. ●● În afară de timpul de coacere. Butonul CRUST serveşte la setarea nivelului dorit de rumenire: P MED (MEDIU). ceea ce înseamnă că sonorul a fost activat. 38 ATENŢIE: În timpul fazei de amestecare şi de frământare a aluatului. În această fază mai puteţi încă adăuga o cantitate mică de apă. După încheierea programului. ●● Dough (aluat) Pentru prepararea aluatului. „H” sau „L”. Pe display-ul LCD vor fi afişate literele corespunzătoare „P”. ●● Whole wheat (pâine integrală) Pentru prepararea pâinii integrale. aparatul se încălzeşte până la temperatura optimă pentru creşterea aluatului. închideţi capacul şi nu-l deschideţi până nu se încheie coacerea pâinii. este posibilă de asemenea stabilirea orei exacte la care începe pregătirea produsului. folosind mănusi de bucătrărie. Puteţi folosi. 8 Dacă este necesar. precum laptele. Când este atins nivelul dorit de rumenire. pe display va apărea cuvântul „OFF”. ATENŢIE: În timpul fazei de coacere a aluatului. pe display va apărea cuvântul „ON” şi veţi auzi de două ori un semnal acustic. până în momentul în care acesta atinge consistenţa dorită. 9 Apăsaţi butonul START/STOP. scuturaţi-l uşor până cade pâinea. Dacă pâinea este prea puţin rumenită. capacul aparatului trebuie să fie închis. până în momentul în care se aude un semnal sonor. Pe display apare afişată poziţia de început a programului ales. cârligul pentru îndepărtarea malaxorului pentru aluat. După încheierea programului. de asemenea. ATENŢIE: În timpul fazei de creştere a aluatului. pentru a o rumeni mai puternic. Fotografiile urmăresc doar să prezinte fazele creşterii aluatului. Dacă temperatura ambientală este mai mare de 25°C. ATENŢIE: După ce apăsaţi butonul START/STOP. Dacă doriţi să folosiţi un alt program. Această setare poate fi schimbată cu ajutorul butoanelor + şi -. 10 Amestecarea şi frământarea aluatului. Dacă apăsaţi din nou butonul CRUST. apăsaţi butonul START/STOP şi menţineţi-l apăsat circa 3 secunde (până în momentul când se aude un semnal sonor). ingredientele au deja temperatura adecvată şi nu este necesară încălzirea. în acord cu programul ales. scoateţi ştecărul cablului de alimentare din priza electric. ●● Cel mai mare interval de timp care poate fi setat este de 13 ore. Încălzirea aparatului pentru creşterea pâinii.●● Rapid (rapid) Pentru prepararea rapidă a pâinii albe. 7 Alegeţi nivelul dorit de rumenire. Pentru aceasta. În timpul fazei de creştere al aluatului. opriţi procesul menţinând apăsat circa 3 secunde butonul START/STOP (până în momentul în care se aude un semnal sonor). ceapa. iaurtul. ●● Sweet (dulciuri) Pentru pregătirea aluatului dulce cu drojdie. Pentru aceasta. apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul START/STOP circa 3 secunde. 11 Lăsarea aluatului să crească. Pentru a face acest lucru apăsaţi butonul CRUST. 12 Coacerea. nu este permisă folosirea unor ingrediente uşor alterabile. alegeţi-l cu ajutorul programului MENU. aveţi posibilitatea de a opri sonorul. care semnalizează dacă pâinea a fost luată din aparat. Butonul START/STOP serveşte de asemenea la oprirea programului în orice moment. lucrează doar dispozitivul de încălzire. Încălzirea aparatului se porneşte numai atunci când temperatura din cameră scade sub 25°C. Pe urmă apăsaţi butonul BAKE ONLY. H DARK(BRUN). la sfârşitul programului. se activează semnalizatorul sonor. şi răsturnaţi-l. După ultimul ciclu de amestecare. ●● Bake only (rumenire) Pentru rumenirea pâinii şi a prăjiturilor. 14 Încheierea fazelor programului. care este automat codat.

trebuie să duceţi aparatul la un punct de servis. rotesc. ştergeţi grăsimea din vasul de copt cu un şerveţel de hârtie. Pentru spălare folosiţi un detergent uşor. Aparatul nu porneşte. ●● Îndepărtaţi toate resturile de ingrediente şi firimiturile din capac. Verificaţi meniul ales şi alte setări. asiguraţi-vă că s-a răcit complet şi este uscat. O pană de curent mai lungă în timpul funcţionării aparatului. Ingredientele s-au lipit de compartimentul de coacere sau de suprafaţa exterioară a vasului pentru copt. copt bine. ●● Vasul pentru copt trebuie şters cu o cârpă uşor umezită. Se aude un semnal sonor. umpleţi vasul cu apă caldă şi lăsaţi-l aşa timp de 30 de minute. curăţaţi lopăţica de amestecare şi axul. Pe display apare afişat H:HH. Nu cufundaţi vasul în apă. va fi protejat stratul ce împiedică prinderea aluatului de vas. Interiorul vasului poate fi spălat folosind un detergent pentru vase. Nu este voie să folosiţi substanţe chimice de curăţare. carcasă şi compartimentul aparatului de copt cu un prosop uşor umezit. Dacă este necesar. Înainte de următoarea coacere a pâinii. Scoateţi vasul din aparatul de copt şi aşteptaţi până se răceşte. debranşaţi-l de la reţeaua electrică şi aşteptaţi până se răceşte. Această schimbare de culoare nu modifică proprietăţile stratului protector. ajunge la temperatura mediului ambiental. A fost apăsat START/STOP în timpul funcţionării aparatului. Partea de jos a pâinii s-a prins de lopăţica de amestecare. Pâinea iese greu din vasul de copt. nici turnarea apei în compartimentul aparatului de copt! ●● Pentru a face curăţarea mai uşoară. După răcirea lor. Trebuie să vă asiguraţi că a fost bine închis capacul. Nu folosiţi din nou aceleaşi ingrediente şi reluaţi procesul de la capăt. aparatul trebuie să se răcească circa jumătate de oră. Pâinea se lasă pe mijloc şi este umedă pe suprafaţa de jos. ●● Înainte de a curăţa aparatul. împotriva lipirii produselor. Dacă nu se rotesc. ÎNTREBĂRI Şi RĂSPUNSURI PRIVITOARE LA APARAT Problemă Cauză Rezolvare Din compartimentul de coacere sau prin orificiile de ventilare iese fum. Asta permite ca. trăgându-l în sus. Nu este permisă cufundarea aparatului în apă. Aparatul trebuie depozitat cu capacul închis. ●● Vasul este acoperit cu un strat protector. foarte simplu. ridicându-l în poziţie verticală şi. 39 . Scoateţi pâinea din vasul de copt după ce s-a încheiat funcţia de încălzire. Nu folosiţi din nou aceleaşi ingrediente şi reluaţi procesul de la capăt. Aceasta e o situaţie normală. folosind un detergent uşor (nu este permisă cufundarea vasului în apă). ●● Înainte de a depozita aparatul. substanţe care pot zgâria sau deteriora stratul protector al aparatului. spălaţi bine vasul pentru copt şi lopăţica pentru amestecare. Aparatul nu s-a răcit după ultimul proces de coacere. Deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică şi curăţaţi suprafaţa exterioară a vasului de copt şi a compartimentului pentru coacere. Înainte de următorul proces de frământare şi de coacere. benzină. Rotirea lopăţelei de amestecare Scoateţi vasul din aparatul de copt şi verificaţi dacă elementele de propulsie se a fost blocată. care l-ar putea zgâria. Setarea necorespunzătoare a programului. pe urmă. să scoateţi şi să curăţaţi lopata pentru amestecare. se recomandă să ungeţi vasul nou pentru copt şi a lopăţica pentru amestecare cu o grăsime rezistentă la temperaturi înalte. Deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică. În acest caz. ●● Aşteptaţi până aparatul se răceşte înainte de a-l curăţa şi de a-l depozita. Nu este permisă folosirea unor obiecte metalice.Curăţarea şi păstrarea ●● Înainte de prima utilizare a aparatului. ●● Înainte de prima utilizare a aparatului. Dacă lopăţica rămâne în vas. pe urmă să le înfierbântaţi în aparatul de copt circa 10 minute. va fi mai greu mai apoi să fie scoasă. până când pe display apare codul normal de program. substanţe de curăţare a cuptoarelor sau orice ale mijloace. Puteţi ridica capacul numai atunci când timpul indicat pe display depăşeşte 1:30. Culoarea stratului se va schimba odată cu folosirea aparatului. Pe urmă scoateţi lopăţica. A fost deschis capacul de mai Ingredientele nu au fost bine multe ori în timpul procesului de amestecate şi pâinea nu s-a coacere. ●● Lopăţica pentru amestecare şi bătătorul trebuie curăţate imediat după utilizare. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul START/STOP. Pe urmă conectaţi aparatul la reţeaua electrică şi puneţi-l din nou în funcţiune. puteţi scoate capacul. Prin această operaţiune. umpleţi vasul cu apă caldă şi lăsaţi 30 de minute. Operaţiunea aceasta poate fi repetată la anumite intervale de timp. Verificaţi dacă lopăţica de amestecare nu a fost blocată de seminţe etc. Pâinea a stat prea mult în vas după ce a fost coaptă şi încălzită.

Programul de bază „P1” nu a fost setat. Ingrediente: Apă Cremă de ciocolată şi nuci Sare Zahăr pudră Făină de tip 500 Făină obişnuită Drojdie uscată Program: FRENCH 275 ml 90 ml 1½ linguriţă 1½ linguriţă 300 g 150 g ½ linguriţe . Program: BASIC Recomandare: seminţele de floarea-soarelui pot fi înlocuite cu seminţe de dovleac. apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul menu. Eroare în program sau eroare electronică. Se aude un semnal sonor. Pentru aceasta. Ingrediente: Apă sau lapte Margarină sau unt Sare Zahăr Făină de tip 550 Drojdie uscată PÂINE CU LAPTE BĂTUT 300 ml 1 ½ lingură mare 1 linguriţă 1 lingură mare 540 g 1 linguriţă Ingrediente: Lapte bătut Margarină sau unt Sare Zahăr Făină de tip 550 Drojdie uscată 300 ml 1 ½ lingură mare 1 linguriţă 2 linguri mari 540 g 1 linguriţă Program: BASIC Program: BASIC sau FRENCH PRĂJITURĂ CU STAFIDE ŞI NUCI PAINE CU SEMINŢE DE FLOAREASOARELUI PAINE CU ŞAPTE CEREALE Ingrediente: Apă sau lapte Margarină sau unt Sare Zahăr Făină de tip 500 Drojdie uscată Stafide Nuci pisate Ingrediente: Apă Unt Făină de tip 550 Seminţe de floareasoarelui Sare Zahăr Drojdie uscată Ingrediente: Apă sau lapte Margarină sau unt Sare Zahăr Făină de tip 550 Făină de grâu integrală Fulgi de şapte cereale Drojdie uscată 350 ml 1 ½ lingură mare 1 linguriţă 2 linguri mari 540 g 1 linguriţă 100 g 3 linguri mari 350 ml 1 lingură mare 540 g 5 linguri mari 1 linguriţă 1 lingură mare 1 linguriţă Program: BASIC Stafidele şi miezul de nucă pot fi adăugate după ce auziţi primul semnal sonor sau după primul ciclu de amestecare a aluatului. până pe display apare afişat simbolul „P” împreună cu numărul programului.” în loc de ouă trebuie să folosiţi apă rece. 40 Ingrediente: Apă sau lapte Margarină sau unt Ouă Sare Zahăr Făină de tip 550 Făină de grâu integrală Drojdie uscată 300 ml 1 ½ lingură mare 1 linguriţă 2 ½ linguri mari 240 g 240 g 60 g 1 linguriţă Program: WHOLE WHEAT În cazul în care se folosesc boabe întregi. După pornirea următoare a aparatului. Pe display va apărea codul programului normal „1P”. debranşaţi din nou aparatul de la reţeaua electrică. Pe urmă. În caz contrar. acestea trebuie umezite în prealabil. duceţi aparatul la un punct de servis. 540 g 1 linguriţă Program: BASIC Această pâine trebuie coaptă imediat. REŢETE CLASICE PÂINE ALBĂ Aparatul poate fi foarte bine folosit pentru prepararea aluaturilor pentru pâine disponibile în magazine. Resetaţi aparatul: apăsaţi şi menţineţi apăsat circa 10 secunde butonul START/STOP.Problemă Cauză Rezolvare Aparatul nu porneşte. Trebuie să procedaţi ca în indicaţia de mai înainte. pe display apare afişat „000”. Începeţi testul aparatului. Trebuie întotdeaua să opriţi aparatul apăsând butonul START/STOP. PAINE CU CEAPĂ PAINE INTEGRALĂ Ingrediente: Apă sau lapte Margarină sau unt Sare Zahăr O ceapă mare tăiată Făină de tip 550 Drojdie uscată 250 ml 1 lingură mare 1 linguriţă 2 linguri mari 1 buc. Aparatul a fost închis prin deconectarea de la reţeaua electrică în timpul fazei de încălzire. pe urmă conectaţi-l din nou. Pe display apare afişat „LLL”. Nu mai apăsaţi butonul. Va începe testul aparatului. 1 linguriţă 2 linguriţe 360 g 180 g 1 linguriţă Program: WHOLE WHEAT Atenţie: Dacă se foloseşte programul „DELAY TIMER. Eroare în program sau eroare electronică. debranşaţi apartul de la reţeaua electrică. PRĂJITURĂ CU CIOCOLATĂ ŞI NUCI 300 ml 1½ lingură mare 1 buc. Prăjirea miezului de semninţe în tigaie face ca acestea să aibă un gust mai intens. Pe display apare afişat „EEE”.

Prea multă drojdie. a/b . e .Făină veche sau nu destul de proaspătă. a/b . MIGDALE ŞI MIERE BAGHETĂ FRANŢUZEASCĂ BLAT PENTRU PIZZA Ingrediente: Apă Unt Sare Zahăr Nuci pisate Migdale pisate Miere Făină de tip 550 Drojdie uscată Ingrediente: Apă Miere Sare Zahăr Făină de tip 550 Drojdie uscată Ingrediente: Apă Sare Ulei de măsline Făină de tip 500 Zahăr Drojdie uscată 300 ml 1 ½ lingură mare 1 linguriţă 1 linguriţă 1 lingură 1 lingură 1 lingură 540 g 1 linguriţă Program: BASIC 300 ml 1 lingură mare 1 linguriţă 1 linguriţă 540 g 1 linguriţă Program: DOUGH După prepararea aluatului. a/b/g . apă prea fierbinte. .Prea multe fructe.O cantiatea prea mare sau prea mică de lichid. Crestaţi-le oblic şi introduceţi-leîn aparatul de copt pâinea. a/f . b . Pâinea nu e coaptă în mijloc. c . Pâinea se lasă pe mijloc. b . c . a/b/g .O cantitate prea mare sau prea mică de lichid. f .Lipsa sării. a/b . Pâinea e grea.Cantitatea de aluat este prea mare pentru capacitatea vasului şi dă pe dinafara marginilor acestuia. din cauza temperaturii ridicate a apei sau a temperaturii prea ridicate din compartimentul de coacere sau din umidităţii excesive. daţi-i o formă aproximativ rotundă şi lăsaţi-l să stea zece minute. prea multă făină. Aceste indicaţii nu trebuie tratate ca fiind o carte de bucate. cu prea multe găuri. a/b/g .Lipsa sării sau zahărul în cantitate insuficientă.Prea puţină drojdie sau zahăr. de pildă iaurt. c 41 .Drojdia intră în contact cu lichidul. Coaceţi în aparatul de copt timp de 20 de minute În tabele se găsesc exemple de reţete şi cantitatea orientativă a ingredientelor. h . h/i . g .O cantitate prea mare de lapte cauzează fermentarea drojdiei.Umiditate excesivă. Procedaţi în conformiate cu reţetele din cărţiile de bucate sau în funcţie de preferinţele Dumneavoastră.Dacă apa are o duritate prea mică.PAINE CU NUCI. Ungeţi cu sos şi adăugaţi ingredientele necesare. h .Făina nu e cea adecvată sau nu e veche. formaţi baghete şi lăsaţi-le 30-40 minute. o cantitate prea mare de făină integrală sau de alt ingredient. d . grunţuroasă. drojdia fermentează prea mult.Lichidul adăugat – prea fierbinte.Umiditate mare. g . Aluatul creşte prea mult.Lipseşte drojdia sau e prea puţină a/b . c/h/i . e . dă pe dinafară. insuficientă sare.Prea multă făină şi prea puţin lichid. CÂND FACEŢI MODIFICĂRI ÎN REŢETE Problemă Cauza posibilă Rzolvare (prezentarea în continuare) Aluatul creşte prea repede. a/b .Prea mult lichid.Drojdia e veche sau nu suficient de proaspătă e Pâinea nu creşte deloc sau insuficient. 300 ml 3 /4 linguriţă 1 lingură mare 450 g 2 linguriţe 1 linguriţă Program: DOUGH După prepararea aluatului întindeţi-l. Pâine crăpată.Prea puţin zahăr.O cantitate prea mare de apă.Prea mult lichid.Fementarea s-a făcut prea repede sau prea puţin. . împărţiţi-l în 2-4 părţi.Reţetă cu ingrediente ce conţin apă.

a/b . cu boţuri. j Făină pe coaja pâinii. ca un „burete”. Ingredientele trebuie adăugate în ordinea prezentată în reţeta respectivă. ●● Puteţi folosi de asemenea drojdie lichidă. i) Imediat după ce s-a copt. să nu puneţi mai multă făină decât se indică în reţetă. pâinea se va sfărâma uşor.Volumul pâinii este prea mare în raport cu capacitatea vasului. . Diferenţa se va simţi numai la gust. atunci trebuie să micşoraţi în mod adecvat cantitatea de apă. Trebuie folosite cantităţile corespunzătoare de ingrediente. Este disponibil în pacheţele de 15 g (pentru un kilogram de făină). g) În cazul în care vremea este foarte umedă. făina. ●● În timpul frământării aluatului. În mijlocul făinii faceţi o adâncitură şi presăraţi acolo drojdia mărunţită sau uscată. nu folosiţi funcţia de programare a timpului. două linguriţe). înainte de a o tăia.Alte ingrediente dulci în afară de zahăr. b) Trebuie să verificaţi cantitatea de ingrediente şi să vă asiguraţi că au fost puse toate ingredientele necesare. pentru ca coaja să fie delicată şi mai subţire. ●● Drojdia de grâu este cel mai adesea vândută în formă uscată. glutenul conţinut în făină asigură structura corespunzătoare a pâinii. Dacă preparatul praf are o altă concentraţie (pachet de 100 la 1 kg de făină). măsurarea sa corespunzătoare este la fel de importantă ca ordinea în care ingredientele sunt puse. Ingrediente ●● Îinând cont de faptul că fiecare ingredient joacă un anumit rol în procesul de coacere adecavtă a pâinii. sarea.Prea multă făină sau prea puţină sare. Dacă se adaugă o cantitate prea mică decât cea dată în reţetă. d) Trebuie să folosiţi numai ingrediente proaspete. c) Trebuie să adăugaţi un alt lichid sau să-l lăsaţi pe acesta să se răcească. la temperatura camerei. aburul nu a fost eliminat. Este de asemenea mai uşoară decât cea de secară. e) Trebuie să micşoraţi întreaga cantitate de ingrediente. Influenţează calitatea aluatului. zahărul sau drojdia (puteţi folosi drojdie proaspătă sau uscată) influenţează prepararea cu succes a aluatului sau a pâinii. Pentru a se obţine o coajă mai delicată. Observaţii privitoare la reţete 1. ●● Trebuie să folosiţi ingrediente uşor încălzite dacă pâinea va fi preparată imediat. prospeţimea sa şi gustul. în cantităţile corespunzătoare. reţetele date s-au referit la concentrat praf de drojdie naturală.Cauza posibilă Rzolvare (prezentarea în continuare) . Dacă se foloseşte programul cu 42 funcţia de programare a timpului. . . Pentru aceasta. care au fost depozitate în mod corespunzătoe. j) Trebuie să micşoraţi cantitatea de drojdie sau a tuturor ingredientelor cu ¼. ●● Margarina. pentru ca drojdia să nu înceapă să crească prea repede. a/b . trebuie să micţoraţi cantitatea de făină în mod corespunzătoe. f . ●● Drojdia naturală poate fi şnlocuită cu ferment pentru copt. pentru ca pâinea să fie mai bogată în substanţe nutritive şi mai uşoară. mai ales în cazul pâinii alebe. în proporţiile corespunzătoare. lăsaţile o noapte în apă. ¾ sau 1 pachet).Prea multă făină. cantitatea de apă adăugată trebuie să fie ceva mai mică (cu una. Trebuie să micşoraţi cantitatea de ingrediente cu o treime. Recomandăm respectarea reţetelor de mai jos (½. b Feliile de pâine sunt neuniforme. ceea ce nu influenţează calitatea procesului dfe coacere. ●● La aluat se pot adăuga tărâţe de cereale. Micşoraţi cantitatea de făină şi lichid (cu maximum o cincime mai puţin). Puteţi prepara singuri drojdia. ●● Pentru coacerea pâinii cu drojdie naturală pot fi folosite programele BASIC lub WHOLE WHEAT. ●● Dacă doriţi să adăugaţi la pâine boabe de cereale. Amestecul ideal de făină se compune din 40% făină integrală şi 60% făină albă. Nu trebuie să lăsaţi ca drojdia să intre în contact direct cu lichidul. în conformitate cu reţetele.Pâinea nu s-a răcit suficient. mai subţire. Trebuie să respectaţi cantitatea indicată pe ambalaj. Dacă se folosesc ingrediente ce conţin apă. untul şi laptele influenţează gustul pâinii. Fermentul de potriveşte utilizării în aparatul de copt pâinea. g/i Rezolvarea problemelor prezentate mai înainte a) Trebuie să măsuraţi atent ingredientele. a/f Problemă Pâine necoaptă. a rămas făină pe marginile vasului. Conţine lapte şi bacterii de oţet care fermentează corespunzător şi fac pâinea mai uşoară. ●● Cele mai importante ingrediente precum lichidul. ●● Puteţi micşora cantitatea de zahăr cu 20%. zahărul poate fi înlocuit cu miere. trebuie să adăugaţi o lingură mare de . f) Trebuie să micşoraţi cantitatea de lichid care se adaugă. ●● Drojdia naturală este absolut necesară când se foloseşte făină de secară. trebuie să scoateţi pâinea din vas şi să o lăsaţi să se răcească cel puţi 15 minute. cu 80g la 1 kg de făină.După amestecarea aluatului.Prea mult zahăr. trebuie să folosiţi ingrediente reci. Trebuie să folosiţi lichide reci. Umpleţi măsura cu drojdie lichidă şi umpleţi cu alte ingrediente lichide. De aceea. dar ia timp. h) Dacă vremea este foarte călduroasă.

contribuie la păstrarea prospeţimii pâinii cât mai mult timp. Nu este posibil acest lucru în cazul pâinii aluatului consistent pentru pâinea de secară sau integrală. consistenţa ingredientelor etc.). dar acesta nu mai este atât de închis la culoare. 2. Datorită lui. ●● Malţul negru folosit în unele reţete este malţ de orz prăjit. Pâinea mai rar se „lasă” şi este mai uşor digerabilă. Pentru a obţine rezultatul dorit. ●● Atunci când măsuraţi ingredientele. ●● Înlocuirea lichidelor: În cazul folosirii unor ingrediente care conţin lichide (brănză de vaci. Ambele produse sunt disponibile în magazinele cu produse alimentare ecologice. adică să măsuraţi ingredientele cu lingura din dotarea aparatului sau cu cele folosite în casă. dacă este nevoie. de secară. Datorită lui. Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale. ●● Adăugarea fructelor. înălţime. va creşte mai repede. reţetele trebuie folosite mai curând ca punct de plecare. Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. ●● Se recomandă de asemenea să coaceţi o pâine de probă. umiditate. praf este un emulgator natural care măreşte volumul pâinii.tărâţe la 500 g de făină şi să măriţi cantitatea de lichid cu o jumătate de lingură mare. cu jumătate de linguriţă. ●● Când doriţi să măsuraţi ingredientele în mililitri. 4. Acest lucru nu este nici dificil. Aluatul trebuie verificat după primele cinci minute din prima etapă de maestecare. trebuie să folosiţi întotdeauna aceleaşi unităţi de măsură. pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic. vă recomandăm să folosiţi următoarele reguli pentru modificarea cantităţii de ingrediente: ●● Lichide / făină: aluatul trebuie să fie delicat (dar nu prea mult). La fel se procedează atunci când se foloseşte o apă cu o duritate extrem de mică. Dacă este prea moale. face ca miezul să fie mai alb. ●● Dacă pâinea nu este destul de rumenă. pentru a scădea în mod proporţional creşterea aluatului. de vânzare. a nucilor sau a cerealelor. Trebuie să găsiţi cauza rezultatului nesatisfăcător şi să încercaţi din nou. Calităţile sale sunt mai uşor de observat atunci când se coace pâine din făină integrală sau din făină măcinată în casă. Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător. vor fi mărunţite în timpul amestecării aluatului. dacă reţetele indică măsurile în linguri mari sau linguriţe. În cazul în care se adaugă ouă. trebuie să mai adăugaţi puţină făină. Folosirea unei cantităţi adecvate de lichide Dacă este necesară micşorarea sau mărirea cantităţii de ingrediente. pentru a putea. Ingredientele pot fi adăugate în cazul anumitor programe în momentul în care se aude semnalul sonor. să faceţi modificările necesare.a. Trebuie să se poată modela uşor. în timpul procesului de amestecare. câte o liguriţă. la sfârşit. pâinea este mai uşoară şi are un volum mai mare. trebuie să vă asiguraţi că proporţiile reţetelor originale au fost păstrate. schimbând proporţiile ingredientelor. Dacă este prea uscat. să ajungă la consitenţa adecvată. de aspectul estetic ş. Puteţi atunci micţora cantitatea de drojdie cu o pătrime. la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie. Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare. Din acest motiv. Aluatul nu trebuie să fie greu de întins. iaurt etc.). nu nu lăsaţi ca drojdia să intre în contact cu lichidele. 43 . nici scump. să puneţi drojdia. Pentru a evita creşterea prea rapidă a drojdiei (mai ales atunci când se foloseşte funcţia de programare a timpului). Rezultatele coacerii ●● Rezultatele coacerii depind de condiţiile generale (duritatea apei. puteţi fo- losi măsura din dotarea aparatului. se poate obţine o coajă a pâinii şi un miez mai închise la culoare (în cazul pâinii negre). Aluatul preparat la mare înălţime (mai mult de 750 de metri). ●● Glutenul de cereale este un adaos natural obţinut din amidonul conţinut în cereale. ●● Nu trebuie să vă descurajaţi în cazul unei încercări nereuşite de a coace pâine şi alte produse. Adăugarea şi măsurarea cantităţii de ingrediente ●● Trebuie întotdeauna să turnaţi mai întâi lichidul şi abia după aceea. ●● Trebuie să măsuraţi adecvat ingredientele date în grame. Poate fi folosit şi un alt tip de malţ. ●● Lecitina pură. În acest scop: cutia de carton duceţi-o la maculatură. care are o scală de la 30 la 300 ml. puteţi să o lăsaţi în aparat şi să folosiţi programul de rumenire. se va micşora cantitatea de lichis adăugată. uşor de preparat. mai delicat. trebuie să adăugaţi puţină apă. ele trebuie bine bătute în măsură şi la ele trebuie să se adauge celelalte lichide. urmând să fie adaptate la condiţiile particulare. Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!! 3. Dacă ingredientele sunt adăugate prea devreme. pentru a putea controla cantitatea de ingrediente. folosind funcţia de programare a timpului ce se foloseşte pentru coacerea în timpul nopţii.

что ингредиенты подобраны в соответствующих пропорциях. В случае установки прибора на особенно гладких поверхностях нужно подложить под прибор тонкую резиновую подкладку. ●● Не прикасайтесь к горячим поверхностям. которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические символы. шторами. тесто не слишком 44 жидкое и не слишком крутое.RU Уважаемые Пользователи Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. что напряжение. поскольку и хлеб. на ночь. Во избежание пожара не пользуйтесь хлебопечкой рядом с легковоспламеняющимися предметами. обязательно пользуйтесь кухонными перчатками или прихватами. ●● Никогда не дотрагивайтесь до движущихся частей во время работы прибора. Это особенно важно в случае использования запрограммированных режимов работы или если прибор остается без присмотра. ●● Не следует добавлять ингредиенты в слишком большом количестве. деления. Важно тщательно отмерять количество ингредиентов и добавлять их в хлебопечку по порядку. Убедитесь в том. Указания по технике безопасности ●● Прежде чем пользоваться хлебопечкой. В этом случае всегда предварительно отсоедняйте прибор от сети. если питающий подсоединительный провод или корпус имеют видимые повреждения. ●● Не включайте прибор. чтобы питающий провод не свисал со стола или столешницы и не соприкасался с горячей поверхностью. соответствует напряжению электросети. В случае использования хлебопечки в профессиональном гастрономическом бизнесе условия гарантия изменяются. указанному в инструкции к хлебопечке. которые используются для мытья в этих бытовых устройствах. а также рядом с духовками. ●● Соблюдайте особую осторожность при перемещении хлебопечки. которые могут вызвать пожар или короткое замыкание. ●● Подключайте хлебопечку только к сети переменного тока с заземлением. . чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора. ●● Следите за тем. Во избежания ожогов. Пользуйтесь кухонными прихватами. Рекомендуем мыть их вручную с использованием традиционных жидкостей для мытья посуды. ●● Не располагайте прибор вблизи горячих газовых или электрических нагревательных приборов. ●● Хлебопечка предназначена исключительно для домашнего пользования. чтобы не нарушить процесс подъема теста. ●● Ставьте хлебопечку всегда только на стабильную.. поскольку это может привести к аккумуляции тепла внутри нее. Агрессивные моющие средства. пасты. Если будет повреждён неотделяемый кабель питания. не рекомендованные изготовителем. чтобы хлебопечка не перевернулась во время замеса крутого теста.п. особенно.п. указанное на приборе. Не допускайте до перегибов провода. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя. ●● Не вынимайте вилку из розетки. например. ●● Не мойте металлические элементы в посудомоечных машинах. эмульсии и т. Металлические элементы нагреваются во время работы. ●● Будьте осторожны. ●● Всегда отсоединяйте прибор от сети если Вы им не пользуетесь или перед очисткой. ровную и плоскую поверхность. например. предупреждающие знаки и т. Хлебопечка имеет термоизолированный корпус. Прибор сильно нагревается в процессе выпечки. то его должен заменить производитель или специализированная ремонтная мастерская либо квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности. ●● Во избежание телесных повреждений и повреждения прибора не используйте принадлежности. вынимая из хлебопечки форму для выпечки с испеченным хлебом. вызывают потемнение в/у элементов. ●● Перед очисткой и демонтажом дайте хлебопечке остыть. и форма очень горячие. ●● Не погружайте прибор в воду или другие жидкости и не мойте под струей воды. вытягивая ее за провод. а его количество соответствует объему формы для выпечки и «не выливается» из нее. Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. если внутри находятся горячие ингредиенты. сначала нужно проверить данный рецепт и устройство и убедиться. ●● Во время работы устанавливайте хлебопечку ра расстоянии как минимум 10 см от других предметов. ●● Не рекомендуется использовать для мытья нагревательного блока агрессивные детергенты в виде молочка. ●● Не помещайте внутрь прибора алюминиевую фольгу или другие материалы. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию. внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации. В случае появления неполадок рекомендуем обратиться в  специализированный сервисный пункт. ●● Никогда не накрывайте работающую хлебопечку полотенцем или другими тканями. ●● Запрещается извлекать форму для выпечки во время работы хлебопечки. ●● Прежде чем запрограммировать хлебопечку на выпечку данного вида хлеба с отсрочкой.

В этом случае нужно придержать кнопку START/STOP до момента. Хлебопечка имеет I класс изоляции. до тех пор. Через несколько секунд информация на дисплее изменится на «3:00». 15 Кнопки програматора времени DELAY TIMER – таймер отсрочки. орехи. оставшемся до конца программы времени и степени обжарки корочки. показывая закодированную продолжительность программы. в котором программа была прервана. чем началась фаза замеса теста. Отображенное на дисплее время выпечки будет постепенно уменьшаться. то при нажатии на кнопку START/STOP на дисплее появится сообщение «H:HH» и раздастся звуковой сигнал. Прибор маркирован знаком соответствия СЕ. пока хлебопечка остынет. В ходе выполнения программы на дисплее будет отображаться информация на тему процесса выпечки. ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ Если после предыдущей выпечки температура хлебопечки слишком высокая (выше 40°C) для новой выпечки. Убедитесь. Для этого нажмите на кнопку CRUST. Цифра «1» показывает. это значит. даже если хлебопечка разогрета. смесь злаков. Не позволяйте детям пользоваться и играть прибором. Техническая характеристика Технические параметры указаны на заводском щитке прибора. Прибор отвечает требованиям директив: –– Директива по низковольтному оборудованию (LVD) – 2006/95/EC –– Директива по электромагнитной совместимости (EMC) – 2004/108/EC. ●● Не оставляйте работающую хлебопечку без присмотра. В случае повторного нажатия на кнопку CRUST. 14 Кнопка START/STOP – начинает и заканчивает программу. что звук выключен. В других случаях весь процесс нужно начать сначала. как фрукты. Устройство хлебопечки (Рис. На дисплее появится символ «1P» и раздастся звуковой сигнал. Хлебопечка отвечает требованиям действующих норм. Это возможно только в том случае. мануальными и умственными возможностями. на дисплее появится «ON» и прозвучит двукратный звуковой сигнал. ●● После окончания программы. Питающий электропровод и вилка имеют заземление.е. если программа была прервана прежде. «P» oбозначает основную настройку степени обжарки корочки и обозначает среднюю степень обжарки. т. Программа BAKE ONLY может быть начата в любой момент. «Basic». чтобы определить момент. Функции хлебопечки ФУНКЦИЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА Звуковой сигнал включается: ●● При нажатии на программирующие кнопки. A) ЭЛЕМЕНТЫ ХЛЕБОПЕЧКИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Съемная крышка Ручка Смотровое окошко Верхнее вентиляционное отверстие Боковые вентиляционные отверстия Форма для выпечки Лопасть-тестомес Рабочая камера Панель управления AKСЕССУАРЫ 10 Мерная ложка 11 Мерный стаканчик 12 Крючок для вынимания мешающей лопатки ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 13 Дисплей LED – высвечивает информацию о выбранной программе. что звук включён. пока они не будут обучены и  ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора. пока не дойдет до значения «0:00». 18 Сигнализатор выбранного режима работы. пока с дисплея не исчезнет сообщение «H:HH» и появится основная настройка. ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ В случае кратковременного прекращения подачи электричества (до 5 минут) хлебопечка сохраняет в памяти установленную программу и с восстановлением электроснабжения может продолжать ее выполнение с того момента. что по умолчанию выбрана первая программа. который значит. Может также появиться символ «H» – сильное обжаривание или «L» – слабое обжаривание. 16 Кнопка CRUST – регулирование степени обжарки корочки. что Вам понятны все вышеприведенные указания. в котором в тесто можно добавить такие ингредиенты. Затем следует извлечь форму для выпечки и подождать. 17 Кнопка MENU – выбор программы. не имеющим опыта и умения. 45 .●● Не разрешайте пользоваться прибором детям и ли- цам с ограниченными физическими. ●● Во время повторного замеса теста. ВНИМАНИЕ: После нажатия на кнопку СТАРТ/СТОП можно выключить звук. на дисплее появится «OFF».

йогурта. Не используйте функцию отсроченного запуска программы. Чтобы извлечь форму. ●● Yeast free (бездрожжевое тесто) Для замеса и выпечки буханок хлеба весом 750 г. 3 Закладка ингредиентов. ●● Basic (классический хлеб) Для выпечки белого пшеничного и ржаного хлеба. 7 Выберите желаемую степень обжарки корочки. На дисплее появится исходная позиция выбранной программы. Время можно изменять при помощи кнопок «+» или «-». 5 Вложите вилку сетевого провода в розетку. 11 Подъем теста. Затем нажмите на . С помощью кнопки START/STOP можно также в любой момент остановить программу. на дисплее появится «OFF». Кнопка CRUST предназначена для выбора степени обжарки корочки: «P» . На дисплее LCD появятся соответственно буквы: «P». которая автоматически закодирована в данной программе. что звук включён. Для этого нужно нажать и приджержать кнопку START/STOP ок.п.LIGHT (СВЕТЛАЯ). 10 Перемешивание и замес теста. который значит. Закончив последний цикл замеса хлебопечка нагревается до температуры. ●● Bake only (обжарка корочки) Для поджаривания корочки хлеба и пирогов. нужно решительным движением потянуть за ручку формы вверх. лука. 9 Нажмите на кнопку START/STOP. «H» . это значит. Во время фазы роста теста. ВНИМАНИЕ: После нажатия на кнопку СТАРТ/СТОП можно выключить звук. ВНИМАНИЕ: В процессе выпечки хлеба ручка формы нагревается. Хлебопечка автоматически перемешает ингредиенты и  замесит тесто до момента. ●● French (французский батон) Для выпечки особенно пушистого белого хлеба. фруктов.DARK (ТЕМНАЯ). выбирайте ее при помощи кнопки MENU. Ни в коем случае не открывайте ее до окончания выпечки хлеба. на дисплее появится «ON» и прозвучит двукратный звуковой сигнал. Вставьте форму внутрь хлебопечки точно посередине. ●● Rapid (быстрая выпечка) Для быстрой выпечки белого пшеничного и ржаного хлеба. Для этого нажмите на кнопку START/STOP и придержите ок. 6 С помощью кнопки MENU выберите нужную программу. 2 Установка лопасти-тестомеса.MED (СРЕДНЯЯ). Предельно важно закладывать ингредиенты строго в последовательности. Необходимо пользоваться кухонными прихватами. ВНИМАНИЕ: В фазе перемешивания и замеса теста крышка хлебопечки должна быть закрыта. 4 Закройте крышку. Для этого нажмите на кнопку CRUST. ●● Whole wheat (хлеб из обойной муки) Для выпечки хлеба из обойной муки. что звук выключен. ●● Sweet (сладкая выпечка) Для выпечки сладкого теста на закваске. пока не раздастся звуковой сигнал. Установите лопасть-тестомес в форму для выпечки. Если Вы хотите использовать другую программу. B) 1 Установка формы для выпечки. до момента.Принцип действия и обслуживание (Рис. работает только грелка. указанной в рецепте. 8 В случае необходимости установите время отсрочки начала программы с помощью кнопки DELAY TIMER. чтобы сильнее поджарить корочку хлеба в конце выпечки нужно установить программу BAKE ONLY. Примерные рецепты приводятся далее в инструкции. Начало каждой программы можно отсрочить на определенное время. выпечки и разогревания лопасть не вращается. Если корочка хлеба получилась недостаточно поджаренной. в котором оно достигнет нужную консистенцию. которые изменяют время с интервалом в 10 минут. Это наиболее часто используемая программа. «L» . надевая ее на приводной стержень. 3 секунд (до момента. придерживающие форму с левой и с правой стороны рабочей камеры. 46 Наряду с продолжительностью выпечки. ВНИМАНИЕ: В фазе подъема теста крышка должна быть закрыта. когда раздастся звуковой сигнал). Форма для выпечки покрыта антипригарным покрытием. 3 секунд. «H» или «L». можно также установить точное время отсрочки в приготовлении продукта. яиц и т. ●● Dough (тесто для пирогов и тортов) Для выпечки пирогов и тортов. если рецепт предусматривает применение скоропортящихся продуктов – молока. Максимальная отсрочка в приготовлении составляет 13 часов. В случае повторного нажатия на кнопку CRUST. Хлебопечка автоматически выбирает продолжительность и температуру выпекания. муки и других ингредиентов. 12 Выпечка. Легкое нажатие по центру формы заблокирует пружины. Фотографии представлены только с целью иллюстрации фазы подъема теста. оптимальной для подъема теста. В этой фазе выпечки можно еще добавлять небольшое количество воды.

Запрещается погружать форму для выпечки в воду. могут поцарапать или повредить очищаемую поверхность. Фотографии представлены только с целью иллюстрации фазы выпечки. влажности. бензин. Ни в коем случае не открывайте ее до окончания выпечки хлеба. Запрещается использовать металлические приспособления. Храните хлебопечку с закрытой крышкой. можно аккуратно надрезать хлеб и  вынуть лопасть. ●● Перед очисткой отключите хлебопечку от сети и дайте ей полностью остыть. как поместить хлебопечку на хранение. Данную процедуру необходимо периодически повторять.кнопку BAKE ONLY. убедитесь. ●● Лопасть-тестомес и приводной стержень необходимо очищать немедленно после использования. 15 Извлеките форму для выпечки (обязательно применяя кухонные прихваты) и переверните. если антипригарное покрытие потемнело или внешне изменилось со временем. Если темпераутра воздуха в помещении выше 25°C. Не рекомендуется использовать агрессивные детергенты. а затем потянуть вверх. если температура воздуха в помещении ниже 25°C. ●● Перед первым включением рекомендуем смазать новую форму для выпечки и лопасть-тестомес жиром. кислот и смеси ингредиентов. 13 Подогрев. корпуса и рабочей камеры. Если Вы не сразу вынете хлеб из формы. которые 47 . средства для мытья духовок и другие средства. снова нажимая на кнопку START/STOP (и придержива ее ок. ●● Наружные стенки формы для выпечки протрите влажной тряпочкой. 14 Окончание программы. ВНИМАНИЕ: Если лопасть-тестомес останется внутри хлеба. протрите эти элементы бумажными кухонными полотенцами. потрясите форму несколько раз так. ●● Чтобы удалить остатки ингредиентов и крошки с  крышки. ●● Перед тем. ●● Перед очисткой или перед тем как убрать хлебопечку дайте ей полностью остыть. которые могут повредить антипригарное покрытие. ВНИМАНИЕ: В фазе выпечки крышка должна быть закрыта. когда раздастся звуковой сигнал). 16 Если хлеб сразу не выходит. чтобы хлеб выпал. ●● Форма для выпечки покрыта антипригарным покрытием. Не стоит волноваться. начнется одночасовой процесс поддержания хлеба в теплом состоянии. Очистка и консервация ●● Перед первым включением хлебопечки необходимо тщательно промыть форму для выпечки и лопастьтестомес в воде с добавлением жидкостьи для мытья посуды (запрещается погружать форму для выпечки в воду). Эти изменения не опасны и не влияют на работу устройства. пищевых продуктов. 10 минут для защиты антипригарного покрытия. что устройство полностью остыло и вытрите его насухо. Если лопасть останется в форме. Перед каждым очередным процессом замеса и выпечки хлебопечка должна остывать в течение получаса. По окончании процесса выпечки включается звуковой сигнал. Внутри промойте водой с добавлением жидкости для мытья посуды. После чего вы сможете ее вынуть. Вы можете также использовать крючок для вынимания мешающей лопатки. В таком случае необходимо наполнить форму теплой водой и оставить на 30 минут . Для мытья используйте только жидкие моющие средства. а не износом или дефектами устройства. ее трудно будет оттуда вынуть. прервите процесс. По окончании программы выньте вилку сетевого провода из розетки. Это может быть вызвано воздействием пара.дать лопасти отмокнуть. ингредиенты уже имеют соответствующую температуру и не требуют дополнительного подогрева. 3 секунд до момента. Не погружайте хлебопечку в воду и не наливайте воду в рабочую камеру! ●● Для облегчения очистки хлебопечки можно снять крышку. что хлеб можно вынуть из хлебопечки. Когда корочка хлеба достаточно подрумянится. который сигнализирует. стойким к высоким температурам и прогреть в духовке в течение ок. Предварительный подогрев для подъема теста. Подогрев включается только в том случае. Для этого нужно поставить крышку вертикально.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА ТЕМУ ЭКСПЛУАТАЦИИ ХЛЕБОПЕЧКИ
ПРОБЛЕМА

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Из рабочей камеры или из
вентиляционных отверстий
появляется дым.

В процессе закладки
ингредиенты приклеились
к стенкам рабочей камеры
или к наружной поверхности
формы для выпечки.

Нужно отсоединить хлебопечку от питающей сети и очистить
наружную поверхность формы для выпечки или рабочую камеру.

Неправильный выбор
программы.

Проверьте выбранное меню и другие настройки.

Во время работы хлебопечки
нажата кнопка START/STOP.

Выбросите ингредиенты и начните процесс выпечки сначала
с использованием свежих ингредиентов.

В процессе выпечки несколько
раз была открыта крышка.

Крышку можно открывать только в том случае, если таймер
показывает время более 1:30.
Следует убедиться, что крышка установлена правильно и плотно
закрыта.

Большой перерыв в поставке
электроэнергии во время
работы хлебопечки.

Выбросите ингредиенты и начните процесс выпечки с начала
с использованием свежих ингредиентов.

Блокада лопасти-тестомеса.

Нужно убедиться, что лопасть-тестомес не заблокирована какими-либо
инегредиентами: зернами злаков, сухофруктами и т.п. Извлеките форму
для выпечки из рабочей камеры и проверьте вращение элементов
привода. В противном случае хлебопечку нужно отдать в ремонт.

Хлеб слишком долго оставался
в форме после выпечки
и подддержки в теплом
состоянии.

Нужно вынуть хлеб из хлебопечки прежде, чем закончится фаза
поддержания хлеба в теплом состоянии.

Плохо перемешаны
ингредиенты или хлеб
испекся плохо.

Хлеб внутри опадает
и снизу остается влажным.

Хлеб плохо вынимается из Лопасть-тестомес припекается
формы.
к хлебу.
Хлебопечка не включается.
Раздается звуковой сигнал.
На диспле появляется
сообщение: «H:HH».

Перед очередной выпечкой нужно очистить лопасть и приводной
стержень. В случае необходимости налейте в форму теплую воду
и оставьте на 30 минут, чтобы лопасть отмокла. Таким простым
способом Вы можете вынуть и очистить лопасть-тестомес.

Хлебопечка не остыла после
предыдущей выпечки.

Нужно нажать и придержать кнопку START/STOP до тех пор, пока на
диспле не появится нормальный код программы. Отсоедините прибор
от питающей сети. Извлеките форму для выпечки и дайте ей остыть до
комнатной температуры. Затем подсоедините к сети и снова включите.

Хлебопечка не включается.
Раздается звуковой сигнал.
На диспле появляется
сообщение: «LLL».

Ошибка программы или
электроники.

Нужно протестировать прибор. Для этого, нажимая и придерживая
кнопку MENU, отсоедините хлебопечку от питающей сети, а затем
снова подсоедините. Отпустите кнопку. Будет произведен тест
прибора. Снова отсоедините хлебопечку от питающей сети. На
дисплее должен появиться код программы: «1P». В противном случае
хлебопечку нужно отдать в ремонт.

На диспле появляется
сообщение: «EEE».

Ошибка программы или
электроники.

Нужно протестировать прибор, как это описано выше.

При повторном включении
хлебопечки появляется
сообщение: «000».

Произошло отключение прибора
от питающей сети во время
фазы нагрева. Не выбрана
основная программа: «Р1».

Нужно всегда выключать прибор с помощью кнопки START/STOP.
Сброс настроек прибора: нажмите и придержите 10 секунд кнопку
START/STOP до тех пор, пока на дисплее не появится символ: «P»
с номером программы.

48

KЛАССИЧЕСКИЕ РЕЦЕПТЫ
БЕЛЫЙ ХЛЕБ
В хлебопечке можно выпекать хлеб
из готовых смесей для хлебопечки,
доступных в магазинах.

ХЛЕБ НА ПАХТЕ

Ингредиенты:
Вода или молоко
Mаргарин или масло
Соль
Сахар
Mука тип 550
Сухие дрожжи

300 мл
1 ½ ст. ложки
1 ч. ложка
1 ст. ложка
540 г
1 ч. ложка

Ингредиенты:
Пахта
Mаргарин или масло
Соль
Сахар
Mука тип 550
Сухие дрожжи

300 мл
1 ½ ст. ложки
1 ч. ложка
2 ст. ложки
540 г
1 ч. ложка

Программа: BASIC

Программа: BASIC или FRENCH

ПИРОГ С ИЗЮМОМ И ОРЕХАМИ

ХЛЕБ С СЕМЕНАМИ ОДСОЛНЕЧНИКА

ХЛЕБ „СЕМЬ ЗЛАКОВ»

Ингредиенты:
Вода или молоко
Mаргарин или масло
Соль
Сахар
Mука тип 500
Сухие дрожжи
Изюм
Измельченные орехи

Ингредиенты:
Вода
Maсло
Mука тип 550
Семена
подсолнечника
Соль
Сахар
Сухие дрожжи

Ингредиенты:
Вода или молоко
Mаргарин или масло
Соль
Сахар
Mука тип 550
Пшеничная мука
обойная
Смесь 7 злаков
Сухие дрожжи

350 мл
1 ½ ст. ложки
1 ч. ложка
2 cт. ложки
540 г
1 ч. ложка
100 г
3 ст. ложки

350 мл
1 ст. ложка
540 г
5 ст. ложек
1 ч. ложка
1 ст. ложка
1 ч. ложка

300 мл
1 ½ ст. ложки
1 ч. ложка
2 ½ ст. ложки
240 г
240 г
60 г
1 ч. ложка

Программа: BASIC
Изюм и орехи можно добавлять после
того, как раздастся первый звуковой
сигнал или после первого цикла замеса
теста.

Программа: BASIC
Полезный совет: семена подсолнечника
можно заменить тыквенными семечками.
Семена можно слегка поджарить для
интенсивности запаха и вкуса.

Программа: WHOLE WHEAT
В случае если будут использоваться
целые зерна, их нужно предварительно
намочить.

ХЛЕБ ЛУКОВЫЙ

ХЛЕБ ИЗ ОБОЙНОЙ МУКИ

ПИРОГ С ШОКОЛАДОМ И ОРЕХАМИ

Ингредиенты:
Вода или молоко
Mаргарин или масло
Соль
Сахар
Крупная, измельченная
луковица
Mука тип 550
Сухие дрожжи

Ингредиенты:
Вода или молоко
Mаргарин или масло
Яйца
Соль
Cахар
Mука тип 550
Пшенная мука обойная
Сухие дрожжи

Ингредиенты:
Вода
Крем шоколадноореховый
Соль
Сахарная пудра
Mука тип 500
Мука обычная
Сухие дрожжи

250 мл
1 ст. ложка
1 ч. ложка
2 ст. ложки
1 шт.
540 г
1 ч. ложка

300 мл
1½ ст. ложки
1 шт.
1 ч. ложка
2 ч. ложки
360 г
180 г
1 ч. ложка

Программа: BASIC
Этот хлеб нужно выпекать сразу – без
отсрочки

Программа: WHOLE WHEAT
Полезный совет: выпекая хлеб
с отсрочкой (DELAY TIMER), вместо яиц
нужно добавить больше воды.

Программа: FRENCH

ХЛЕБ С МЕДОМ, МИНДАЛЕМ И ОРЕХАМИ

ФРАНЦУЗСКИЙ БАТОН

ТЕСТО ДЛЯ ПИЦЦЫ

Ингредиенты:
Вода
Maсло
Соль
Сахар
Измельченные
орехи
Измельченный
миндаль
Mед
Mука тип 550
Сухие дрожжи

Ингредиенты:
Вода
Mед
Соль
Сахар
Mука тип 550
Сухие дрожжи

Ингредиенты:
Вода
Соль
Оливковое масло
Mука тип 500
Сахар
Сухие дрожжи

Программа: BASIC

300 мл
1 ½ ст. ложки
1 ч. ложка
1 ч. ложка
1 ст. ложка

300 мл
1 ст. ложка
1 ч. ложка
1 ч. ложка
540 г
1 ч. ложка

275 мл
90 мл
1½ ч. ложки
1½ ч. ложки
300 г
150 г
½ ч. ложки

300 мл
¾ ч. ложки
1 ст. ложка
450 г
2 ч. ложки
1 ч. ложка

1 ст. ложка
1 ст. ложка
540 г
1 ч. ложка
Программа: DOUGH
Приготовленное тесто разделите на 2-4
части, сформируйте длинные батоны
и отложите на 30-40 минут. Сделайте
сверху несколько диагональных надрезов
и поместите в печку.

Программа: DOUGH
Приготовленное тесто раскатайте
в круглую лепешку и отложите на
10 минут. Смажьте соусом и добавьте
ингредиенты. Время выпекания –
20 минут.

В таблицах находятся примерные рецепты, а также ориентировочные количества ингредиентов. Не следует относиться к этим записям как к кулинарной книге. Поступайте согласно индивидуальным предпочтениям и кулинарным правилам, которые описаны в специальной литературе и пособиях.

49

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
ПРОБЛЕМА

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
(описание ниже)

Тесто поднимается слишком
быстро.

- Слишком много дрожжей, слишком много муки, недостаточное
количество соли.

a/b

- В тесто добавили слишком мало дрожжей или совсем не добавили.

a/b

- В тесто добавили старые или несвежие дрожжи.

e

- Добавлена слишком горячая жидкость.

c

- Дрожжи вступили в контакт с водой до начала процесса
перемешивания ингредиентов.

d

Тесто плохо поднимается или
совсем не поднимается.

Внутри хлеба образуется
полость.

Тесто слишком поднимается
и «выливается» из формы.

Хлеб слишком тяжелый,
комковатый.

Хлеб не пропекся внутри.

Неплотная текстура,
чрезмерная пористость.

- Выбран не тот сорт муки или несвежая мука.

e

- В тесто добавили слишком большое или недостаточное количество
жидкости.

a/b/g

- В тесто добавили недостаточное количество сахара.

a/b

- Количество теста превышает объем формы для выпечки и хлеб
опадает во время выпечки.

a/f

- Дрожжи ферментируют слишком быстро в связи с сильным
разогревом рабочей камеры или слишком высокой температурой
добавляемой воды, или в связи с чрезмерной влажностью.

c/h/i

- В тесто не добавили соль или недостаточное количество сахара.

a/b

- В тесто добавили слишком много жидкости.

h

- Если вода слишком мягкая, то дрожжи начинают быстрее
ферментировать.

f

- Слишком большое количество молока иногда заставляет тесто
подниматься слишком высоко.

c

- Слишком много муки или слишком мало жидкости.

a/b/g

- Добавлено слишком мало дрожжей или сахара.

a/b

- Добавлено слишком много фруктов, обойной муки или других
ингредиентов.

b

- Выбрана старая или несвежая мука.

e

- В тесто добавили слишком много или слишком мало жидкости.

a/b/g

- Слишком высокая влажность.

h

- Рецепт содержит влажные ингредиенты, напр. йогурт.

g

- Добавлено слишком большое количество воды.

g

- В тесто не добавили соли.

b

- Высокая влажность, добавлена слишком горячая вода.

h/i

- Добавлено слишком большое количество жидкости.

c

- Количество теста превышает объем формы для выпечки.

a/f

- В тесто добавили слишком много муки, особенно в случае белого
хлеба.

f

- В тесто добавили слишком много дрожжей или слишком мало соли.

a/b

- Добавлено слишком много сахара.

a/b

- Добавлены другие сладкие ингредиенты, кроме сахара.

b

Хлеб неровно нарезается
или имеет внутри комковатую
структуру.

- Хлеб не достаточно остыл (не успела испариться влага).

j

На корочке хлеба осталась
мука.

- Во время замеса теста мука прилипла к стенкам формы.

g/i

Непропеченная, пористая
корочка.

50

рекомендуется тщательно отмерять ингредиенты. Оба продукты доступны в магазинах с экологической пищей. содержащийся в муке. делает мякиш более мягким и светлым. Следите за тем. однако это отнимает много времени. что каждый ингредиент играет определенную роль в процессе выпечки хлеба. Соблюдайте порядок добавления ингредиентов в соответствии с рецептом. ●● Если Вы хотите добавить в тесто зерна злаков. используемый в некоторых рецептах. Поэтому в приведенных рецептах используется сухой концентрат закваски. содержащийся в пшенице и придающий хлебу из пшеничной муки его особые свойства . который увеличивает объем хлеба. на 1/5 меньше). это ячменный темнообжаренный солод. и тщательно отмерять. g) При очень влажной погоде добавьте в тесто на 1-2 ст. Она мягче. Чтобы корочка была тоньше и мягче также можно вместо сахара использовать мед. замедляет очерствение хлеба. e) Необходимо уменьшить общее количество ингредиентов. f) Необходимо уменьшить количество жидкости. ●● Если сухая закваска имеет другую грамматуру (упаковка 100 г на 1 кг муки). указанное в рецепте. Не добавляйте в тесто холодную жидкость. Достоинства глютена особенно заметны при выпечке хлеба из обойной муки или другого хлеба из муки. Не добавляйте муки больше.. Если используемые ингредиенты содержат воду. ●● Можно усменьшить количество сахара на 20%. обеспечивает соответствующую стабильность теста в процессе перемешивания. соль. что добавлены все ингредиенты. ●● Для выпечки хлеба на закваске можно использовать программу BASIC или WHOLE WHEAT. ●● Если тесто будет выпекаться без отсрочки. чтобы дрожжи не начали преждевременно ферментировать. все ингредиенты должны иметь комнатную температуру. Разница будет заметна только во вкусе. c) Рекомендуется добавить в тесто другую жидкость или оставить ее для охлаждения при комнатной температуре. доступный в упаковках по 15 г (на 1 кг муки). Закваску можно приготовить самостоятельно. ●● Глютен. ложки меньше воды. h) При теплой погоде не пользуйтесь режимом отсрочки выпечки. ●● Maргарин. j) Необходимо уменьшить количество дрожжей или общее количество ингредиентов на ¼. Хлеб реже опадает и легче переваривается в организме. d) Необходимо использовать только свежие и правильно хранящиеся ингредиенты. Залейте в муку жидкую закваску и добавьте другие жидкие ингредиенты в соответствии с рецептом. В  случае выпечки с отсрочкой рекомендуется использовать холодные ингредиенты. ●● Чтобы хлеб был пушистее и содержал больше притательных веществ. Необходимо уменьшить количество ингредиентов на ⅓. ●● Темный солод. мука. Необходимо всегда закладывать соответствующее количество ингредиентов в  соответствующей пропорции. чтобы корочка хлеба была тоньше и мягче. В середине муки сделайте вмятину и засыпьте в нее сухие или измельченные дрожжи. то их следует предварительно намочить в воде (на ночь). чем ржаная закваска. чтобы дрожжи не вступили в контакт с жидкостью. i) Вынимайте тесто из формы сразу же после выпечки и дайте ему отстояться 15 минут перед нарезкой.эластичность и пышность. b) Необходимо соответственно подобрать количество ингредиентов и убедиться. ложки. масло и молоко влияют на вкус хлеба. Если в тесто будет добавлено меньше закваски. Для этого нужно отмерить одну столовую ложку отрубей на 500 г муки и увеличить количество жидкости на ½ ст. так и свежие дрожжи) влияют на удачную выпечку хлеба или пирогов. Ингредиенты ●● Ввиду того. коричневый хлеб). Рекомендуем соблюдать рецептуру (½.Решение приведенных выше проблем: a) Чтобы выпечка удалась. то в  этом случае необходимо соответственно уменьшить количество добавляемой в тесто жидкости. чем указано в рецептуре. изготовленной в домашних условиях. ●● Пшеничная закваска чаще продается в сухой форме. 51 . чем предусматривает рецепт. Благодаря нему можно получить более темную корочку и темный мякиш хлеба (напр. ●● Чистый порошковый лецитин обладает свойствами натурального эмульгатора. Рекомендации по улучшению качества выпечки 1. а хлеб становится более пышным. Пшеничная закваска улучшает вкус и продлевает свежесть хлеба. хлеб будет крошиться. сахар и дрожжи (можно использовать как сухие. предусмотренном рецептом. Это не повлияет на результат выпечки. в тесто можно добавить пшеничные отруби. которая содержит молоко и уксуснокислые бактерии. Идеальная смесь муки должна состоять в 40% из обойной муки и в 60% из белой пшеничной муки. благодаря которым дрожжи быстрее ферментируют. ●● Mожно использовать жидкую закваску в количестве. такие как жидкость. Можно также использовать ржаной солод. но он не такой темный. ●● Основные ингредиенты. очень важно закладывать ингредиенты в форму для выпечки в порядке. ●● Глютен . ●● Закваску можно заменить ферментом для выпечки. то количество муки необходимо уменьшить на 80 г на 1 кг муки. пригодным дял использования в хлебопечках. В этом случае нужно также уменьшить количество жидкости и муки (макс.особый белок. указанном на упаковках. ●● Ржаной хлеб нужно выпекать только на закваске. ¾ или 1 упаковка).

●● Замена жидкостей: Если Вы хотите добавить в тесто влажные ингредиенты (напр. пока не начнется перемешивание ингредиентов (особенно в случае использования режима отсрочки выпечки). с целью соблюдения правовых норм. 3. при выпекании на больших высотах необходимо проверить правильность рецептов. можно оставить его в форме и включить программу обжарки корочки. Если добавляете яйца – разбейте их в мерный стакан и долейте остальные жидкости. ●● Тщательно отмеряйте количество ингредиентов. чтобы в случае необходимости внести изменения в рецепт. расположенных выше 750 м над уровнем моря. чтобы из него легко можно было сформировать шар. ●● Фрукты. рекомендуем испечь пробную буханку. Это не требует особенных усилий. йогурт и т. Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления. консистенции ингредиентов и т. т. т. как раздастся звуковой сигнал. добавьте воду маленькими порциями (по чайной ложке). Если тесто сухое или слишком плотное. высоты над уровнем моря. Это невозможно в случае замеса густого теста для ржаного хлеба или хлеба из неочищенной муки. изменив пропорции. Проверьте правильность дозировки через 10 минут после начала замеса: если тесто покажется Вам клейким. Поэтому рецепты можно и нужно модифицировать в соответствии с окружающими условиями. Нужно найти причину неудачи и попробовать еще раз.п. если первая выпечка не удалась. с градуировкой от 30 до 300 мл. необходимо соответственно уменьшить количество добавляемой жидкости.1/2 ч.к. предназначенный для пластика. которыми пользуетесь дома (столовыми и чайными).2. Рекомендации по дозировке 4. ●● Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер. Чтобы выпечка удалась. до тех пор. тесто подходит быстрее. Экология – забота о окружающей среде Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей среды. постепенно досыпьте муку (по 1 столовой ложке). Если данные ингредиенты будут добавлены в тесто раньше. если это предусмотрено рецептом. которым укомплектована хлебопечка. используйте мерный стакан и мерную ложку которыми укомплектована хлебопечка. В местностях. .п. или ложками. что соблюдаются пропорции изначального рецепта. орехи или зерна злаков можно добавлять в тесто (в некоторых программах) после того. а также по коммерческим. Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!! ●● В хлебопечку ингредиенты надо закладывать обязательно в следующем порядке: сначала жидкости. ●● Для измерения ингредиентов в миллилитрах можно воспользоваться мерным стаканом. Не расстраивайтесь. Дрожжи не должны соприкасаться с жидкостью. ●● Прежде чем включить режим отсрочки выпечки. С этой целью: ●● Картонные упаковки сдавайте в макулатуру. рекомендуем соблюдать приведенные ниже правила модификации количества ингредиентов: ●● Жидкость / мука: тесто должно быть мягким (но не слишком) и легко замешиваться. Moжно уменьшить количество дрожжей на 1/4 . чтобы видно было количество добавляемых ингредиентов. То же касается использования исключительно мягкой воды. Конечный результат ●● Успех выпечки зависит от многих условий (жесткости воды. творог.). Следовательно. содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для окружающей среды. нормативных актов. ●● Если хлеб испекся недостаточно румяным. е. чтобы пропорционально избежать чрезмерного подъема теста. потом специи и в самом конце дрожжи. они будут просто измельчены в процессе перемешивания теста. причиненный в результате использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения с ним.). Количество ингредиентов При увеличении или уменьшении количества ингредиентов необходимо убедиться. ложки. ●● Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации. эстетическим и другим причинам. 52 Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб. ●● Прри отмеривании ингредиентов всегда пользуйтесь теми же самыми мерками. потом муку. Тесто не должно быть волокнистым. указанное в граммах. влажности воздуха. налитой в форму. директив или введения конструкционных изменений. чем обычно.

●● Не поставяйте уреда върху или близо до газов или електрически котлон или гореща фурна. Това е особено важно в случай на прилагане на програмираните функции и ако уредът е оставен без наблюдение. ●● Не мийте металните части в съдомиялна машина. Мийте ги ръчно. с обикновен препарат за миене на съдове. преди да се приближите към частите. сетивни или психически възможности. ●● Не мийте под течаща вода и не потапяйте уреда и захранващия кабел във вода. Уредът има термоизолационен корпус. ●● Не бива да изваждате съда за печене по време на работа на уреда. отговорни за тяхната безопасност. ●● Винаги включвайте уреда в контакт на електрическата мрежа (само с променлив ток) със заземяване и с напрежение съгласно даденото на информационната табелка на уреда. ●● За миене на корпуса не използвайте прекалено силни миещи препарати . за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда. ●● Изключвайте уреда от електрическия контакт. така че по време на използване на уреда да избегнете нещастните случаи и/ или повредата на уреда. ●● Не слагайте в уреда алуминиево фолио или други материали. ●● Захранващият кабел не бива да виси над ръба на масата или плота или да се допира до горещи повърхности. В случай че се използва в заведение за хранене. когато можете да наблюдавате уреда. в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице. Моля запазете инструкцията за употреба. ●● Преди да настроите уреда за печене на даден вид хляб напр. Уверете се. Спазвайте препоръките на тази инструкция за употреба. Те могат да отстранят нанесените информационни символи като напр. ●● Изключете уреда от електрическия контакт. ●● Уредът е предназначен само за домашно използване.BG Уважаеми клиенти Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. тестото не е прекалено гъсто или рядко. Ползвайте кухненски ръкавици. че съставките са в подходящо съотношение. ●● Не слагайте по-голямо количество съставки. Топлината и парата трябва да могат да излязат от уреда. използвани в тези уреди. той следва да е заменен при производителя.: обозначения. Препоръки за безопасност ●● Преди да започнете да използвате уреда. Неправилно извършените поправки могат да причинят сериозна опасност за потребителя. особено ако вътре има горещи вещества. Уредът може да бъде поправян само от обучени специалисти. може да доведе до повреда на уреда.емулсии. В противен случай хлябът ще се изпече неравномерно или тестото ще изтече навън. предизвикват потъмняване на металните части. при контакт с пердетата и др. през нощта. ●● Не изваждайте щепсела от електрическия контакт с дърпане за кабела. В случай на неизправност Ви съветваме да се обърнете към специализиран сервиз на ZELMER. тъй като съдът и хлябът са много горещи. 53 . когато не го използвате или преди да започнете почистването му. ●● Не включвайте уреда. Металните части на уреда се нагряват по време на работа. освен ако това не става под наблюдение или съгласно с инструкцията за използване на уреда. ако захранващият кабел е повреден или забележите повреда на корпуса. а количеството на тестото не е прекалено голямо и то не изтича. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. гаранционните условия се променят. ●● Не позволявайте на деца да си играят с уреда. ●● Използването на принадлежности. Прекалено силните почистващи препарати. ●● По време на работа на уреда той трябва да се намира на разстояние поне 10 см от другите предмети. отколкото е дадено в рецептата. като се убедите. които се движат по време на използване. ●● Бъдете особено внимателни по време на пренасяне на уреда. както и от лица без опит и познаване на уреда. има опасност от пожар. След приключване на процеса на печене уредът е много горещ. При особено гладки повърхности поставете уреда върху тънка гумена подложка. млека. предадена от лицата. запознайте се със съдържанието на цялата инструкция за употреба. тъй като те могат да предизвикат пожар или късо съединение. ●● Винаги слагайте уреда на плоска. предупредителни знаци и др. равна повърхност. ●● По време на изваждане от уреда на съда за печене заедно с изпечения хляб използвайте за тази цел специални ръкавици или кърпа за предпазва- не от изгаряне. Ако покриете уреда с лесно запалими материали. ●● Този уред не е предназначен за използване от лица (в това число деца) с ограничени физически. за да не падне по време на месене на гъсто тесто. ●● Оставете уреда да изстине преди разглобяване и почистване. Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди. първо изпробвайте дадената рецепта по време. пасти и др. ●● Не докосвайте горещите повърхности на уреда. ●● Не покривайте уреда с кърпа или други материали по време на работа. за да се избегне опасност. че сте разбрали горепосочените упътвания. различни от препоръчваните от производителя на уреда.

Програмата BAKE ONLY може да започне във всеки момент. ФУНКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Ако след предишно използване на уреда температурата му е прекалено висока (над 40°C) за новата програма. B) 1 Сложете съда за печене.Технически данни Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда. положението на програмата се запаметява и уредът може да продължи работа след отстраняване на аварията. За тази цел натиснете копчето CRUST. Това е възможно само ако програмата е прекъсната преди фазата на разбъркване на тестото. . прикрепващи съда от дясната и от лявата страна на камерата. 54 17 Бутон MENU – избор на програма. останало до края на програмата. Устройство на уреда (Рис. В противен случай целият процес трябва да започне отново. като показва кодираното времетраене на програмата. –– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC. постепенно ще намалява. зърна. върху дисплея ще се появи „ON” и ще чуете двукратен звуков сигнал. Докато трае програмата на дисплея. вътре в уреда. На дисплея ще се появи надпис „1P” и ще чуете звуков сигнал. За да извадите съда.е. 2 Сложете бъркалката. Хлебопекарната е уред от клас І. което се отнася за средно препичане. Лекото натискане в средата на съда води до блокиране на пружините. 16 Бутон CRUST – настройка на желаната степен на препичане. Функции на уреда ФУНКЦИЯ ЗВУКОВ СИГНАЛ Звуковият сигнал се включва: ●● След натискане на бутоните за програмиране. докато съобщението H:HH не изчезне от дисплея и на него не се появи основната настройка. дори когато уредът е нагорещен. със захранващ кабел с предпазно жило и щепсел с предпазен контакт. Работа и употреба на уреда (Рис. Съдът за печене е покрит с незалепващо покритие. докато не достигне стойността „0:00”. че звукът е активиран. което трае до 5 минути. което означава. върху дисплея ще се появи „OFF”. ФУНКЦИЯ ПАМЕТ В случай на кратко прекъсване на електричеството. Използвайте кухненска ръкавица. че отворът в бъркалката да попадна върху вала в съда за печене. A) ЕЛЕМЕНТИ НА УРЕДА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Свалящ се капак Дръжка Прозорче Горен вентилационен отвор Странични вентилационни отвори Съд за печене Бъркалка Камера за печене Контролен панел ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 10 Мерителна лъжица 11 Мерителен съд 12 Кука за изваждане на смесващата лопатка КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ 13 LED дисплей – изписва информация за избраната програма. дръпнете с енергично движение за дръжката за пренасяне на съда нагоре. Ако повторно натиснете копчето CRUST. времето. Може да се срещне и обозначението „H” – силно препичане или „L” – слабо препичане. Уредът е обозначен със знак CE на информационната табелка. Уредът отговаря на изискванията на директивите: –– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC. че звукът е изключен. Цифрата „1” означава. 18 Сигнализатор на избраната програма на работа. „P” означава основна настройка на нивото на препичане. ВНИМАНИЕ! След приключване на процеса на печене дръжката е гореща. ядки. След няколко секунди информацията на дисплея се променя на „3:00”. че избрана по подразбиране е първата програма. ●● По време на втория процес на бъркане на тестото за определяне на момента. 15 Бутони на програматора на времето DELAY TIMER – настройка на часовника. което се вижда на дисплея. ●● След приключване на програмата. плодове. в който към тестото могат да се добавят съставки като напр. ВНИМАНИЕ: След натискане на копчето СТАРТ/ СТОП има възможност за изключване на звука. което означава. 14 Бутон START/STOP – започва и завършва програмата. Времето. „Basic”. т. След това свалете съда за печене и изчакайте уредът да изстине. след повторно натискане на бутона START/STOP на дисплея ще се появи съобщение H:HH и ще се чуе звуков сигнал. и степента на препичане на хляба. Сложете съда точно в средата на основата. Уредът отговаря на изискванията на действащите стандарти. В такъв случай задръжте бутона START/STOP. Поставете бъркалката така. ще се вижда информация за напредването на процеса на печене.

определен в съответната рецепта. оптимална за втасване на тестото. че звукът е активиран. което е автоматично кодирано според избраната програма. че звукът е изключен. ●● Whole wheat (пълнозърнест хляб) За приготвяне на пълнозърнест хляб. ●● Basic (основна) За приготвяне на бял. Примерни рецепти са дадени в по-нататъшната част на инструкцията. Бутонът CRUST служи за настройка на желаната степен на препичане: P MED (СРЕДНО). спрете процеса. работи само грейката. което означава. Ако повторно натиснете копчето CRUST. 55 . ●● Освен времетраенето на печенето. ●● French (френско тесто) За приготвяне на особено лек. 11 Втасване на тестото. Във фазата на растеж на тестото. които променят настроеното време с 10 минути. След приключване на процеса на печене се включва звуков сигнал. H DARK (СИЛНО). което означава. ВНИМАНИЕ: По време на фазата на бъркане и месене на тестото капакът на уреда трябва да бъде затворен. Слагайте съставките в съда по реда. След последния цикъл бъркане уредът се нагрява до температура. Уредът за печене на хляб автоматично настройва времето и температурата на печене. докато то не придобие подходяща консистенция. Ако искате да ползвате друга програма. бял хляб. Снимките имат за цел само да представят фазата на печене. След приключване на програмата извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт. Ако хлябът е прекалено светъл към края на програмата. По време на тази фаза могат все още да се добавят малки количества вода. ●● Bake only (препичане) За препичане на хляб и сладкиши. докато не чуете звуков сигнал. на печене и на стопляне лопатката не се върти. 7 Изберете желаната степен на препичане. ВНИМАНИЕ: По време на фазата на бухване на тестото затворете капака и не го отваряйте до приключването на изпичането на хляба. ●● Най-дългата възможна настройка на времето е 13 часа. който сигнализира.3 Добавете съставките. ●● Има възможност за забавяне на започването на всяка от програмите. ●● Sweet (сладкиш) За приготвяне на сладко квасено тесто. използвайте програмата BAKE ONLY за по-силно препичане на хляба. 9 Натиснете бутона START/STOP. ВНИМАНИЕ: След натискане на копчето СТАРТ/ СТОП има възможност за изключване на звука. „H” или „L”. 13 Подгряване. ●● При ползване на функцията програматор на времето не бива да се слагат бързо развалящи се съставки като мляко. 6 Изберете желаната програма с помощта на бутона MENU. яйца и др. Бутонът START/STOP служи също за прекъсване на програмата във всеки момент. че хлябът може да се извади от уреда. изберете я с помощта на бутона MENU. На дисплея ще се появи началното положение на избраната програма. Същевременно започва едночасов процес на подгряване. настройте времето на започване на програмата с помощта на бутона DELAY TIMER. След това натиснете бутона BAKE ONLY. 12 Печене. лук. пшеничен и ръжен хляб. Когато желаната степен на препичане бъде достигната. 4 Затворете капака. ●● Rapid (бърза) За бързо приготвяне на бял. 15 Извадете съда за печене с помощта на кухненска ръкавица и го обърнете. върху дисплея ще се появи „OFF”. За тази цел натиснете копчето CRUST. кисело мляко. възможно е също въвеждане на точен час. Това е най-често използваната програма. 14 Приключване на фазите на програмата. Тази настройка може да се променя с помощта на бутоните + и -. върху дисплея ще се появи „ON” и ще чуете двукратен звуков сигнал. 8 Ако е необходимо. За тази цел натиснете и  задръжте за около 3 секунди бутона START/STOP. На LCD дисплея ще се появят съответно буквите „P”. Снимките имат за цел само да представят фазата на бухване на тестото. Уредът за печене на хляб автоматично бърка и меси тестото. ●● Yeast free (хляб без мая) За месене и приготвяне на хляб с тегло до 750 г. като задържите за около 3 секунди бутона START/STOP (докато не чуете звуков сигнал). 10 Бъркане и месене на тесто. ВНИМАНИЕ: По време на фазата на печене на тестото затворете капака и не го отваряйте до приключването на изпичането на хляба. течност или други съставки. пшеничен и ръжен хляб. 5 Пъхнете щепсела на захранващия кабел в електрическия контакт. в който да започне приготвянето на продукта. ●● Dough (тесто) За приготвяне на тесто. L LIGHT (ЛЕКО). За тази цел натиснете бутона START/STOP и го задръжте за около 3 секунди (докато не чуете звуков сигнал). плодове.

Благодарение на това ще се предпази покритието. Уредът трябва да се съхранява със затворен капак. можете леко да го разрежете и да извадите бъркалката навън. Недейте да ползвате същите съставки и започнете целия процес отново. Ако бъркалките останат в съда. което предотвратява залепването на тестото. за да втаса тестото. устойчива на висока температура. които могат да го надраскат. а след това да се нагреят във фурната за около 10 минути. Въртенето на бъркалките е блокирано. Не бива да потапяте уреда във вода или да наливате вода в камерата за печене! ●● За улесняване на почистването можете да свалите капака. Изключете уреда от електричеството и почистете външната част на съда за печене или камерата за печене. Moжете също така да използвате кука за изваждане на смесващата лопатка. Извадете съда за печене и проверете дали задвижващите елементи се въртят. ●● Преди първото използване се препоръчва новият съд за печене и бъркалката да се намажат с мазнина. . корпуса и камерата за печене с помощта на влажна кърпа. а след това го дръпнете нагоре. които могат да надраскат или повредят повърхността на уреда. По време на работа на уреда капакът е вдиган няколко пъти. Неподходяща настройка на програмата. Проверете избраното меню и другите настройки. Това е  нормална ситуация. ще бъде трудно да се извадят по-късно. че уредът е изцяло изстинал и е сух. Почистване и поддръжка ●● Преди първото използване на уреда измийте внимателно съда за печене и бъркалката с помощта на слаб миещ препарат (не бива да потапяте съда за печене във вода). След това извадете бъркалките. функцията подгряване.16 Ако хлябът не се извади веднага от съда. Не бива да използвате химически почистващи препарати. съставките имат вече подходяща температура и нямат нужда от подгряване. Преди поредния процес на месене и печене уредът трябва да изстине за около половин час. В противен случай уредът трябва да се занесе в сервиз. ВНИМАНИЕ: Ако бъркалката остане вътре в хляба. Не бива да се използват метални предмети. Това действие може да се повтаря от време на време. Ако е нужно. ●● Съдът за печене трябва да се изтрие отвън с влажна кърпа. Уверете се. Проверете дали бъркалките не са блокирани от зърна и др. Цветът на покритието ще се променя с течение на времето на използване на уреда. Ако стайната температура е по-висока от 25°C. Хлябът хлътва в средата и е влажен Хлябът е оставен прекалено дълго Извадете хляба от съда за печене преди приключване на отдолу. ●● Отстранявайте всички съставки и трохи от капака. внимателно тръснете няколко пъти съда. Преди следващото печене почистете бъркалката и вала. в съда след печене и подгряване. като го вдигнете вертикално. ●● Почиствайте бъркалката и задвижващия вал веднага след използване. Съставките са се залепили към камерата за печене или към външните части на съда за печене. напълнете съда с топла вода и го оставете за 30 минути. Хлябът трудно се изважда от съда. За миене използвайте слаб миещ препарат. Не потапяйте съда във вода. Продължително прекъсване в захранването с електричество по време на работа на уреда. ●● Изчакайте уредът да изстине преди почистване или прибиране. ●● Съдът е покрит с незалепващо покритие. ●● Преди прибиране на уреда се убедете. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА УРЕДА Проблем Причина Решение От камерата за печене или от вентилационните отвори излиза дим. Това дава възможност по лесен начин да се извадят и почистят бъркалките. 56 Долната част на хляба се е залепила към бъркалката. Загряване на уреда. бензин. Капакът може да се отваря само ако времето на дисплея е повече от 1:30. Вътрешността на съда може да се мие с препарат за миене на съдове. След изстиването им отстранете мазнината от съда с помощта на хартиена кърпа. средства за почистване на фурни или всички други средства. Съставките не са разбъркани или хлябът не се е изпекъл добре. ●● Преди почистване изключете уреда от електричеството и изчакайте да изстине. че капакът е правилно затворен. Загряването се включва само когато стайната температура е под 25°C. Недейте да ползвате същите съставки и започнете целия процес отново. докато хлябът не излезе. Натиснат е бутонът START/STOP по време на работата на уреда. Тази промяна по никакъв начин не променя свойствата на покритието. В такъв случай напълнете съда с топла вода и го оставете за 30 минути.

Програма: WHOLE WHEAT Ако се използват цели зърна. докато на дисплея се появи програма „P1” не е настроена. За тази цел с натискане и задържане на бутона меню изключете уреда от електрическата мрежа. Съставки: Вода или мляко Маргарин или масло Сол Захар Брашно тип 550 Суха мая Програма: BASIC Програма: BASIC или FRENCH СЛАДКИШ С ЯДКИ И СТАФИДИ ХЛЯБ СЪС СЛЪНЧОГЛЕДОВИ СЕМКИ ХЛЯБ – СЕДЕМ ЗЪРНА Съставки: Вода или мляко Маргарин или масло Съставки: Вода Масло Брашно тип 550 Слънчогледови семки Сол Захар Суха мая Съставки: Вода или мляко Маргарин или масло Сол Захар Сол Захар Брашно тип 500 Суха мая Стафиди Начукани ядки 350 мл 1½ супени лъжици 1 лъжичка 2 супени лъжици 540 г 1 лъжичка 100 г 3 супени лъжици 300 мл 1½ супени лъжици 1 лъжичка 1 супена лъжица 540 г 1 лъжичка 350 мл 1 супена лъжица 540 г 5 супени лъжици 1 лъжичка 1 супена лъжица 1 лъжичка Съставки: Мътеница Маргарин или масло Сол Захар Брашно тип 550 Суха мая Брашно тип 550 Пълнозърнесто пшенично брашно Ядки от 7 зърна Суха мая 300 мл 1½ супени лъжици 1 лъжичка 2 супени лъжици 540 г 1 лъжичка 300 мл 1½ супени лъжици 1 лъжичка 2½ супени лъжици 240 г 240 г 60 г 1 лъжичка Програма: BASIC Стафидите и орехите могат да се добавят. Грешка на програмата или електронна грешка. след като се чуе първият звуков сигнал или след 1 цикъл бъркане на тестото. ЛУЧЕН ХЛЯБ ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ СЛАДКИШ С ШОКОЛАД И ЯДКИ Съставки: Вода или мляко Маргарин или масло Сол Захар Голям. Натиснете и задръжте бутона START/STOP. Извадете съда за печене и изчакайте да изстине и да достигне стайна температура. Грешка на програмата или електронна грешка. Уредът не се включва. 1 лъжичка 2 лъжички 360 г 180 г 1 лъжичка Програма: WHOLE WHEAT Внимание: При използване на програма „DELAY TIMER” вместо яйца трябва да се добави повече вода. Постъпете съгласно описанието по-горе. Ресетване на уреда: Натиснете и задръжте за 10 фазата на нагряване. На дисплея трябва да се появи кодът на нормалната програма „1P”. Отново изключете уреда от електричеството. които се продават в магазините. символът „P” заедно с номера на програмата. Уредът не се включва. Уредът издава звуков сигнал. Ако семките се изпържат в тиган. докато на дисплея не се появи нормалният код на програмата. След това свържете уреда към електричеството и отново го включете. те трябва предварително да се накиснат. те ще придобият поинтензивен вкус. След повторно включване на уреда на дисплея се появява съобщение „000”.Проблем Причина Решение Уредът не е изстинал след предишния процес на печене. а след това отново го включете. На дисплея се появява съобщение „EEE”. 275 мл 90 мл 1½ лъжички 1½ лъжички 300 г 150 г ½ лъжичка Програма: FRENCH 57 . 300 мл 1½ супени лъжици 1 бр. В противен случай уредът трябва да се занесе в сервиз. Програма: BASIC Съвет: слънчогледовите семки могат да се заменят с тиквени. Основната секунди бутона START/STOP. Уредът е изключен от захранващата Винаги спирайте уреда с помощта на бутона START/ мрежа по време на траене на STOP. 540 г 1 лъжичка Програма: BASIC Този хляб трябва да се изпече веднага. нарязан лук Брашно тип 550 Суха мая Съставки: Вода или мляко Маргарин или масло Яйца Сол Захар Брашно тип 550 Пълнозърнесто пшенично брашно Суха мая Съставки: Вода Шоколадов крем с ядки Сол Пудра захар Брашно тип 500 Обикновено брашно Суха мая 250 мл 1 супена лъжица 1 лъжичка 2 супени лъжици 1 бр. Включва се звуков сигнал. КЛАСИЧЕСКИ РЕЦЕПТИ БЯЛ ХЛЯБ ХЛЯБ С МЪТЕНИЦА Уредът е особено подходящ за използване на готови смеси за хляб. Изключете уреда от електричеството. Пуснете бутона. На дисплея се появява съобщение „LLL”. На дисплея се появява съобщение H:HH. Ще бъде направен тест на уреда. Започнете тест на уреда.

h .Прекалено много плодове.Прекалено много мая. a/f . Тестото прекалено силно бухва и излиза от съда. h . b .Прекалено голямо или прекалено малко количество течност. описани в професионалната литература и в пособията. В таблиците се намират примерни рецепти и ориентировъчни количества на съставките. c/h/i . a/b . a/b . Леко нарежете тестото напряко и го сложете във фурната.Прекалено гореща течност. маята ферментира по-силно. a/b/g .Прекалено много брашно. Хлябът не е изпечен в средата. кисело мляко.Няма мая или маята е прекалено малко. a/b .Прекалено много брашно или прекалено малко течност. КОГА ДА КОРИГИРАМЕ РЕЦЕПТИТЕ Проблем Правдоподобна причина Решение (описание по-долу) Хлябът бухва прекалено бързо. Не се отнасяйте към тези записи като към готварската книга. Съставки: Вода Сол Зехтин Брашно тип 500 Захар Суха мая 300 мл ¾ лъжичка 1 супена лъжица 450 г 2 лъжички 1 лъжичка Програма: DOUGH След процеса на месене на тестото го разточете с точилка в кръгла форма и го оставете за 10 минути.Стигнало се е до контакт на маята с течност.Рецепта с влажни съставки. a/b . f . гъбеста повърхност. прекалено много брашно. БАДЕМИ И МЕД ФРАНЗЕЛИ Съставки: Вода Масло Сол Захар Нарязани орехи Нарязани бадеми Мед Брашно тип 550 Суха мая Съставки: Вода Мед Сол Захар Брашно тип 550 Суха мая 300 мл 1½ супени лъжици 1 лъжичка 1 лъжичка 1 лъжица 1 лъжица 1 лъжица 540 г 1 лъжичка Програма: BASIC ТЕСТО ЗА ПИЦА 300 мл 1 супена лъжица 1 лъжичка 1 лъжичка 540 г 1 лъжичка Програма: DOUGH След процеса на месене на тестото разделете готовото тесто на 2-4 части. Хлябът е тежък. Печете във фурна 20 минути. особено при светлия хляб. a/f .Прекалено много мая или прекалено малко сол.Старо или некачествено брашно.Прекалено много захар.Ако водата е прекалено мека.Прекалено малко захар. . 58 . пълнозърнесто брашно или друга съставка. a/b .Прекалено многото мляко води до ферментация на маята. f .Обемът на хляба е прекалено голям спрямо съда. a/b/g .Ферментацията е прекалено кратка или прекалено бърза поради прекалено високата температура на водата или камерата за печене. недостатъчно количество сол. e . b .Неподходящ вид брашно или старо брашно. e .Прекалено голяма влажност. g . на грудки. Намажете го със сос и сложете гарнитура. a/b/g .Прекалено малко мая или захар. Неизпечена. Хлябът хлътва в средата.ХЛЯБ С ОРЕХИ.Количеството тесто е по-голямо от вместимостта на съда и хлябът хлътва. e Хлябът не бухва изобщо или бухва недостатъчно. d . или прекалено голямата влажност. c . a/b .Прекалено голямо или прекалено малко количество течност.Други сладки съставки освен захар.Стара или некачествена мая. c . напр. направете дълги хлебчета и ги оставете за 30-40 минути. Постъпвайте според индивидуалните си предпочитания и кулинарните правила. a/b .Прекалено много течност.Липса на сол или недостатъчно количество захар.

Можете да си приготвите закваската сами. за да не започне маята да действа прекалено рано. ●● Добавяйте хладки съставки. Слагайте съставките по реда. прекалено гореща вода. Ако настройвате програма- та с функцията на програматора на времето. съдържащи вода. c Филиите хляб са неравни или вътре има грудки. дадени на опаковката. количеството брашно трябва да се намали с 80 г на 1 кг брашно. препоръчва се използването на хладни съставки. Намалете количеството брашно и течност (максимално с 1/5 по-малко). ●● Ако закваската на прах има друга концентрация (100-грамова опаковка за 1 кг брашно). ако тестото трябва да бъде приготвено веднага. Трябва да се намали количеството съставки с ⅓. d) Използвайте само пресни и подходящо съхранявани съставки. брашно. . Ако е добавена помалко закваска отколкото е дадено в рецептата. ●● Закваската може да се замести с фермент за печене.След разбъркването на тестото на страничните стени на уреда е останало брашно. . g/i Решения на горепосочените проблеми a) Съставките трябва да се измерят точно. хлябът ще бъде ронлив. h) При много топло време не ползвайте функцията на програматора на времето. ●● Ако искате да добавите към хляба зърна от житни растения. Той се продава в 15-грамови опаковки (за 1 кг брашно). e) Трябва да се намали общото количество съставки. Препоръчва се спазването на дадените рецепти (½.Правдоподобна причина Решение (описание по-долу) .Прекалено много течност. проверете дали са добавени всички съставки. g) При много влажно време добавете с 1-2 супени лъжици по-малко вода. f) Трябва да се намали количеството добавена течност. g Проблем Неравна структура на хляба или прекалено много отвори в хляба. Спазвайте количествата. Винаги добавяйте съответните количества съставки в подходящи пропорции. j На кората на хляба има брашно. Разликата ще бъде само във вкуса. Добавяйте хладни течности. c) Трябва да се добави друга течност или да се остави да изстине при стайна температура. тяхното правилно измерване е също толкова важно. че всяка съставка има определена роля в успешния процес на печене на хляба. захар или мая (може да се използва суха или прясна мая) имат влияние за успешното приготвяне на тестото и хляба. Поради тази причина в рецептите се използва концентрат на закваската на прах. ●● Закваската е необходима при използването на ръжено брашно. Тя е и с по-меко действие от ръжената закваска. j) Трябва да се намали количеството мая или всички съставки с ¼.Прекалено голямо количество вода. отколкото е дадено в рецептата. i) Веднага след изпичане хлябът трябва да се извади от съда и да се остави да изстине в продължение на поне 15 минути преди рязане. За да бъде кората по-фина и мека. ●● Количеството захар може да се намали с 20%. Не бива да се допуска маята да влезе в непосредствен контакт с течността. ●● Може да се използва и течна закваска. които правят хляба по-лек и предизвикват по-силна ферментация. Тя поправя пластичността на тестото. h/i . маслото и млякото влияят върху вкуса на хляба. определен в съответната рецепта.Хлябът не е достатъчно охладен (парата не е успяла да се отдели). Тя съдържа мляко и оцетни бактерии. Напълнете мярката с течна закваска и добавете другите течни съставки в съответните количества според рецептата. Съставки ●● Предвид факта.Голяма влажност. b) Количеството на съставките трябва да бъде подходящо. да не се добавя повече брашно. В средата на сипаното брашно направете дупка и сипете в нея раздробената или суха мая. колкото и редът на добавянето им. сол. ●● Глутенът. ●● За печене на хляб със закваска може да се използва програмата BASIC или WHOLE WHEAT. ●● Маргаринът. накиснете ги за през нощта във вода. образуващ се в брашното по време на месенето на тестото. това обаче изисква време. което няма да има влияние върху резултата от печенето. захарта може да се замести с мед. ●● Най-важните съставки като течност. Идеалната смес брашно се състои от 40% пълнозърнесто брашно и 60% бяло брашно. 59 . Ферментът е  подходящ за използване в домашната хлебопекарна. ●● Пшеничната закваска по-често се продава суха. така кората ще бъде по-фина и тънка. b . прави структурата на хляба подходяща. . ¾ или 1 опаковка). Забележки относно рецептите 1. Ако се използват съставки.Липса на сол. то е по-дълго прясно и вкусно. тогава трябва да се намали съответно количеството на течността.

без предварително уведомление. Не се отказвайте в случай на неуспешни опити за печене. използван в някои рецепти. Коригиране на количеството съставки Ако е необходимо увеличаване или намаляване на количеството на съставките. ще втаса по-бързо. или неправилната му употреба. консистенцията на съставките и др. ●● Добавяне на плодове. измервайте съставките с приложената мерителна лъжица или лъжиците. несъответстващ на неговото предназначение. за тази цел можете да използвате приложения мерителен съд. които могат да навредят на околната среда. приготвяно на място. които се снабдяват с особено мека вода.●● Към тестото могат да се добавят пшенични трици. Може да се използва и ръжен малц. препоръчва се да се спазват дадените по-долу правила. Ефекти на печенето ●● Ефектите на печенето зависят от условията (твър- достта на водата. който има скала от 30 до 300 мл. което се намира на голяма височина (над 750 метра). И двата продукта се намират в магазините за здравословна храна. Тестото не бива да бъде на влакна. Добавяне и измерване на съставките и количествата ●● Винаги първо налейте течност. ●● Ако искате да измерите съставките в милилитри. използвани вкъщи. Екология – грижа за околната среда Всеки ползвател може да допринесе за опазването на околната среда. съдържащи се в пшеницата. т. преди да настроите функцията на програматора на времето. а хлябът остава пресен по-дълго време. Тестото. че пропорциите на оригиналната рецепта ще бъдат запазени. трябва да се добави малко брашно. Това не е възможно при гъстите теста за ръжен или пълнозърнест хляб. Благодарение на него хлябът е по-лек и има по-голям обем. 2. От тестото трябва да може лесно да се направи топка. за да намалите пропорционално втасването на тестото. но той не е толкова тъмен. В такъв случай можете да намалите количеството мая от ¼ до ½ лъжичка.е. кафяв хляб). ако рецептите изискват измерване в супени лъжици или в чаени лъжички. Ако съставките се добавят прекалено рано. Тези съставки могат да се добавят за отделните програми в момента. ●● Измерете точно съставките. за да бъде хлябът по-лек и по-богат на хранителни вещества. Хлябът по-рядко се сплесква и е по-лек за храносмилане. ●● Ако хлябът не е достатъчно препечен. нито скъпо. а едва накрая добавете мая. полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса. Това се отнася и за местата. уверете се. когато се чуе звуковият сигнал. те ще се смелят по време на процеса на месене на тестото. ●● Заместване на течностите: При използване на съставки. височината. добавете по една лъжица вода по време на процеса на месене. За да го постигнете: изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци. директиви или по конструктивни. търговски. извара. не бива да допускате да се стигне до контакт на течностите с маята. орехи или зърна. отнасящи се за модифицирането на количеството на съставките: ●● Течности / брашно: тестото трябва да бъде меко (но не прекалено) и лесно за месене.). представлява тъмен изпечен ечемичен малц. Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент. влажността на въздуха. добавяното количество течност трябва да бъде намалено. Неговите предимства са особено видими при печене на пълнозърнест хляб или друг хляб от домашно смляно брашно. Поради тази причина рецептите трябва да служат по-скоро за справка и трябва съответно да се пригодят към дадените условия. Когато стане непригоден. за да може в случай на нужда да направите необходимите промени. занесете уреда в подходящ център за унищожаване. При добавяне на яйца счупете ги в мерителния съд и го допълнете с  останалите течности. дадени в грамове. Ако е прекалено сухо. ●● При измерване на съставките винаги прилагайте едни и същи мерни единици. 4.). който подобрява обема на хляба и прави средата по-мека и по-светла. получавано от белтъчините. 3. кисело мляко и др. защото съдържа опасни елементи. За тази цел трябва да се добави една супена лъжица трици на 500 г брашно и да се увеличи количеството течност с ½ супена лъжица. ●● Препоръчва се и да изпробвате печенето на хляб. Тестото трябва да се провери пет минути след първия етап на месене. използвана за печене през нощта. ●● Черният малц. . ●● Чистият лецитин на прах е натурален емулгатор. докато не придобие подходяща консистенция. за да контролирате количеството съставки. Ако е прекалено влажно. стандарти. предизвикани от използване на уреда по начин. естетически и други причини. Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!! Вносителят/производителят не отговаря за евентуални повреди. В такъв случай потърсете причината за неуспеха и опитайте отново при променени пропорции. съдържащи в своя състав течности (напр. За да избегнете прекалено бързото втасване на маята (особено по време на използване 60 на функцията на програматора на времето). с цел изпълнение на правните разпоредби. Благодарение на него може да се получи по-тъмна коричка на хляба и по-тъмна среда (напр. оставете го в уреда и ползвайте програмата за препичане. Това не е  трудно. За да получите задоволителен ефект. ●● Пшеничният глутен е естествено вещество.

тобто: позначення. ●● Вживання аксесуарів. Це особливо важливо у випадку застосування встановлених функцій та якщо обладнання залишено без нагляду. ●● Не допускайте. упевнюючись. ●● Відключіть обладнання від розетки електромережі перед наближенням до частин.UA Шановні Клієнти Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування.. не занурюйте обладнання і живильний кабель у воду. ●● Обладнання призначене виключно для домашнього ви- користання. Тепло і пара повинні мати можливість свобідного виходу з обладнання. 61 . контакту зі шторами та ін. що вони можуть привести до виникнення пожежі або короткого замикання. помістіть його на відстані не менш 10 см від інших предметів. електричної плити або гарячої духовки. гумовій підкладці. Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель живлення. зпочатку випробуйте дану рецептуру коли можете спостерігати за обладнанням. тому що ємність і хліб дуже гарячі. тому. усунути нанесені інформаційні графічні символи. Після закінчення процесу випічки обладнання дуже гаряче. ●● Не прикривайте обладнання рушником. Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку. ●● Під час виймання з обладнання ємності для випічки разом з випеченим хлібом. Особливу увагу потрібно звернути на вказівки з безпеки для попередження випадків і/або пошкодження обладнання під час користування. попереджувальні знаки та ін. то його повинен замінити виробник або спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення небезпеки. ніж як вказано у рецептурі. приводять до потемніння вищевказаних частин. умови гарантії змінюються. ●● Кабель живлення не може звисати над краєм столу або робочої поверхні. Необхідно упевнитися. що вищенаведені вказівки є зрозумілими. тісто не є надто густим або рідким. а також не може доторкатися до гарячих поверхонь. Інструкцію просимо зберегти. ●● Не запускайте обладнання. Мийте їх ручним способом. що компоненти підібрані у відповідних пропорціях. якщо вони не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо способу користування. з застосуванням традиційних засобів для миття посуду. особливо якщо усередині знаходяться гарячі речовини. ●● Завжди встановлюйте обладнання на плоскій. ●● Відключіть обладнання від розетки електромережі. з напругою. Вони можуть між ін. напр. чуттєвими або інтелектуальними здібностями. щоб діти грали з обладнанням. Обладнання оснащене термоізоляційним корпусом. Користуйтесь кухонними рукавицями. ●● Це обладнання непризначене для користування особами (у т. ●● Забороняється винімати ємність для випічки під час роботи обладнання. пасти та ін. ●● Залишіть обладнання для охолодження перед його демонтажом і очищуванням. що застосовуються для очищення цих приладів. якщо живильний провід або корпус пошкоджені. ознайомтесь з повним змістом інструкції з обслуговування. є ризик виникнення пожежі. Металеві частини обладнання нагріваються під час праці. а кількість маси не є надто велика і тісто не виходить назовні. Неправильно проведений ремонт може привести до виникнення серйозної небезпеки для користувача. Дотримуйтесь рекомендацій цієї інструкції з обслуговування. ●● Зверніть особливу увагу під час переносу обладнання. що рухаються під час користування. ●● Не мийте під проточною водою. У випадку винятково гладких поверхонь. треба звернутися до спеціалізованого сервісного центру. протягом ночі. щоб за необхідністю скористатися нею під час користування у майбутньому. тримаючи за провід. Агресивні миючі засоби. що не рекомендуються виробником може привести до пошкодження обладнання. ●● Для миття корпусу не використовувати агресивні миючі засоби у вигляді емульсії. що відповідає вказаному на щитку значенню напруги. хліб нерівно випечеться або тісто вийде назовні. оснащеної захисним штифтом. ●● Перед встановленням обладнання для випічки даного виду хліба. дітьми) з обмеженими фізичними. молочка. чи іншими матеріалами під час праці. ●● Не доторкайтесь до гарячих поверхонь обладнання. які не мають досвіду або знання. У разі його використання для цілей бізнесу загального харчування. ●● Під час праці обладнання. обладнання помістіть на тонкій.ч. ●● Не витягайте вилку з розетки електромережі. У разі виявлення дефектів. ●● Обладнання завжди підключайте до розетки електромережі (тільки перемінного струму). якщо не користуєтесь ним або перед початком очищування. ●● Не встановлюйте обладнання на або поблизу газової. ●● Не мийте металеві частини у посудомийних машинах. ●● Не застосовуйте більшу кількість компонентів. У разі прикриття обладнання легкозаймистими матеріалами. Вказівки з питань безпеки ●● Перед початком користування. ●● Не покладайте в машинку алюмінієву плівку чи інші матеріали. рівній поверхні для попередження падіння під час замішування тіста. вживайте з цією метою спеціальні рукавиці або тканину для захисту від опіків. У противному разі.

що звук вимкнений. навіть якщо обладнання розігріте. 62 ФУНКЦІЯ ЗУМЕРА Зумер включається: ●● Після натиснення встановлювальних кнопок. B) 1 Установіть ємність для випічки. Через декілька секунд інформація на дисплеї зміниться на „3:00”. на дисплеї з‘явиться «ON» та пролунає двократний звуковий сигнал. якщо програма була припинена перед фазою змішування тіста. Складові частини обладнання (Рис. зерна. коли повідомлення H:HH зникне з дисплею і з’явиться на ньому основне натстроювання. Цифра „1” позначає. . В іншому випадку необхідно запускати весь процес з самого початку. що первинно вибрана перша програма. „P” позначає основне встановлення рівня обжарення. Для виймання ємності. на дисплеї з‘явиться «OFF». –– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EС. 2 Установіть змішувальну лопатку. УВАГА: Після натискання на кнопку СТАРТ/СТОП можна вимкнути звук. У випадку повторного натискання на кнопку CRUST. що притримують ємність з правого і лівого боку камери. напр. У такому випадку притримайте кнопку START/STOP до моменту. Далі вийміть ємність для випічки i зачекайте до охолодження обладнання.Технічні дані Функції обладнання Технічні параметри вказані на щитку продукту. щоб визначити момент. Під час програми на дисплеї буде з’являтися інформація щодо етапу процесу випічки. після повторного натиснення кнопки START/ STOP на дисплеї з’явиться повідомлення H:HH i пролунає звуковий сигнал. 17 Кнопка MENU – вибір програми. це означає. Обладнання виконує вимоги діючих стандартів. Дія та обслуговування обладнання (Рис. ●● Після закінчення програми. A) ЧАСТИНИ ОБЛАДНАННЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Кришка. Машинка для випічки хліба є обладнанням класу I. Встановіть змішувальну лопатку. котрий означає. горіхи. Продукт позначен знаком CE на щитку. Потрібно скористатися кухонними рукавицями. Це можливо виключно. 16 Кнопка CRUST – встановлення потрібної ступені обжарення. накладаючи отвір у змішувальній лопатці на стрижень в ємності для випічки. 14 Кнопка START/STOP – починає і закінчує програму. Може з’являтися також позначення „H” – сильне обжарення або „L” – слабке обжарення. час. Легке натиснення середини ємності приведе до блокування пружин. На дисплеї з’явиться позначення „1P” i пролунає звуковий сигнал. що складає до 5 хвилин. фрукти. рішучим рухом потягніть уверх за ручку для переносу ємності. що звук ввімкнений. положення програми запам’ятовується й обладнання може продовжувати роботу після усування аварії. ФУНКЦІЯ ПАМ’ЯТІ У випадку короткої перерви у електропостачанні. що відноситься до середнього обжарення. Для цього натисніть на кнопку CRUST. вказуючи закодований час продовження програми. Програма BAKE ONLY може бути запущена у будь-який момент. ●● Під час другого процесу замішування тіста. оснащеним приєднувальним кабелем з захисною жилою та вилкою з захисним контактом. Час видний на дисплеї буде поступово зменшуватися до досягнення значення „0:00”. Прилад відповідає вимогам директив: –– Електрообладнання низької напруги (LVD) – 2006/95/EC. що знімається Ручка Віконце Верхній вентиляційний отвір Бічні вентиляційні отвори Ємність для випічки Змішувальна лопатка Камера випічки Панель управління АКСЕСУАРИ 10 Ложка для вимірювання 11 Ємність для вимірювання 12 Гачок для виймання перемішувальної лопатки ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ 13 LED-дисплей – висвітлює інформацію про вибрану програму. 18 Сигналізатор вибраної програми праці. що захищає від прилипання. Помістіть ємність старанно посередині основи. тобто „Basic”. який залишився до кінця програми та ступінь обжарення хліба. усередині обладнання. у якому до тіста можна додати компоненти. УВАГА Після закінчення процесу випічки ручка залишається ще гарячою. Ємність для випічки покрита покриттям. 15 Кнопки програматора часу DELAY TIMER – встановлення годинника. ФУНКЦІЇ БЕЗПЕКИ Якщо після попереднього користування обладнанням його температура надто висока (більше 40°C) для нової програми.

визначеною у відповідній рецептурі. ●● Поза часом продовження випічки. УВАГА: Під час фази змішування i вироблення тіста кришка обладнання повинна бути закритою. Компоненти вкладайте у ємність за черговістю. працює лише грілка. що змінюють встановлений час на 10 хвилин. йогурт. що звук вимкнений. Обладнання для випічки хліба автоматично змішує і виробляє тісто до моменту отримання відповідної консистенції. 13 Підігрівання. Під час цієї фази можна ще додавати невелику кількість води. установіть час запуску програми за допомогою кнопки DELAY TIMER. пшеничного та житнього хліба. Далі натисніть кнопку BAKE ONLY. можливе також впровадження докладної години. Знімки мають тільки вказувати фази випічки. ●● Під час користування функцією програматора часу не вживайте компоненти. ●● Найдовше можливе настроювання часу складає 13 годин. що звук ввімкнений. обладнання нагрівається до температури. Негайно одночасно починається одногодинний процес підігрівання. тобто молоко. що швидко псуються. ●● Yeast free (хліб без дрожжів) Для замішування і приготування буханців хліба вагою до 750 г. оптимальної для збільшення об’єму тіста. На дисплеї з’явиться початкове положення вибраної програми. Знімки мають тільки вказувати фази збільшення об’єму тіста. ●● French (шарове тісто) Для приготування особливо легкого білого хліба. рідини або інших компонентів. на дисплеї з‘явиться «ON» та пролунає двократний звуковий сигнал. Після закінчення процесу обжарення включається зумер. Кнопка CRUST служить для встановлення потрібної ступені обжарення: P MED (СЕРЕДНЄ). ●● Whole wheat (чорний хліб) Для приготування чорного хліба.3 Додайте компоненти. ●● Dough (тісто) Для приготування тіста. що хліб може бути вийнятий з обладнання. УВАГА: Під час фази збільшення об’єму тіста закрийте кришку i не відкривайте її до закінчення випічки хліба. На LCD-дисплеї з’являться відповідно літери „P”. 4 Закрити кришку. 12 Випічка. припиніть процес. 9 Натисніть кнопку START/STOP. 10 Змішування i вироблення тіста. ●● Bake only (обжарення) Для обжарення хліба і тіста. це означає. пшеничного та житнього хліба. Прикладові рецептури додані у подальшій частині інструкції. 11 Залишення тіста для збільшення ним об’єму. коли пролунає звуковий сигнал. 63 . на дисплеї з‘явиться «OFF». до моменту. ●● Можлива затримка запуску кожної з програм. Після останнього циклу змішування. L LIGHT (ЛЕГКЕ). H DARK (ТЕМНЕ). З цією метою натисніть і притримайте протягом близько 3 секунд кнопку START/STOP. Якщо хліб надто ясний в кінці програми застосуйте програму BAKE ONLY. УВАГА: Після натискання на кнопку СТАРТ/СТОП можна вимкнути звук. що автоматично закодований згідно з вибраною програмою. „H” або „L”. 14 Закінчення фаз програми. УВАГА: Під час фази випічки тіста закрийте кришку i не відкривайте її до закінчення випічки хліба. цибуля. Це настроювання можна змінювати за допомогою кнопок + та -. Кнопка START/STOP служить також для припинення програми у будь-який момент. ●● Rapid (швидкий) Для швидкого приготування білого. що сигналізує. 6 Виберіть потрібну програму за допомогою кнопки MENU. Обладнання для випічки хліба автоматично встановлює час і температуру випічки. коли пролунає звуковий сигнал). яйця та ін. Під час фази росту тіста. Якщо хочете застосувати іншу програму. 7 Виберіть потрібну ступінь обжарення. Це найчвстіше вживана програма. для сильнішого обжарення хліба. виберіть її за допомогою кнопки MENU. Для цього натисніть на кнопку CRUST. 15 Вийміть ємність для випічки користуючись кухонними рукавицями і переверніть її. ●● Sweet (солодкий хліб) Для приготування солодкого тіста на заквасці. притримуючи протягом близько 3 секунд кнопку START/STOP (до моменту. У разі досягнення бажаного рівня обжарення. Після закінчення програми вийміть вилку приєднувального кабелю з розетки електромережі. фрукти. о котрій буде почато приготування продукту. З цією метою натисніть кнопку START/STOP і притримайте її протягом близько 3 секунд (до моменту. 5 Уставте вилку приєднувального проводу до розетки електромережі. 8 За необхідністю. котрий означає. коли пролунає звуковий сигнал). У випадку повторного на- тискання на кнопку CRUST. запікання та підігрівання лопать не обертається. ●● Basic (основний) Для приготування білого.

64 . що захищає від прилипання тіста. ●● Змішувальну лопатку та стрижень приводу очищувати негайно після користування. стійким до високої температури. зачекайте до охолодження обладнан- ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ ЩОДО ОБЛАДНАННЯ Проблема Причина Рішення З камери випічки або з вентиляційних отворів виходить дим. Не використовуйте ці самі компоненти і запустіть весь процес з самого початку. Очищення і консервація ●● Перед першим користуванням старанно вимийте ємність для випічки і змішувальну лопатку із застосуванням делікатного миючого засобу (не занурюйте ємність для випічки у воду). Перевірте. можна легко нарізати буханець i  витягнути лопатку назовні. Якщо кімнатна температура складає більше 25°C.ня. Ви можете також використати гачок для виймання перемішувальної лопатки. ●● Перед покладенням обладнання у місце зберігання упевніться. а потім потягаючи уверх. встановлюючи її вертикально. Невідповідне встановлення програми. Перед наступною випічкою очистіть змішувальну лопатку і вал. Обладнання зберігати з закритою кришкою. 10 хвилин. наповніть ємність теплою водою i залишіть на 30 хвилин. Необхідно упевнитися. Перед наступним процесом вироблення і випічки. якщо кімнатна температура складає менше 25°C. що можуть привести до утворення подряпин. півгодини. якщо час на дисплеї складає більш як1:30. Цю дію можна повторяти один раз від часу до часу. Перевірте вибране меню та інші настроювання. Спід буханця приклеївся до змішувальної лопатки. засоби для чищення духовок або будь-які інші засоби. Натиснута кнопка START/STOP під час праці обладнання. корпусу і камери випічки за допомогою зволоженого рушника. Під час праці обладнання декілька раз була піднята кришка. Не занурюйте ємність у воду. Витягніть ємність для випічки i перевірте. Компоненти не були змішані належним чином або хліб невипечений. Хліб надто довго залишався у ємності після випічки і підігрівання. Компоненти приклеїлися до камери випічки або до зовнішньої частини ємності для випічки. Якщо змішувальні лопатки залишаться у ємності. чи привідні елементи обертаються. чи змішувальні лопатки не були заблоковані зернами та ін. Після охолодження усуньте жир з ємності за допомогою паперового рушника. a потім нагріти їх у духовці протягом бл. Для миття вживайте м’який миючий засіб. пізніше важко буде їх звідти витягнути. що кришка була закрита належним чином. Завдяки цій процедурі уникнете пошкодження покриття. Кришку можна відкривати виключно тоді. компоненти мають вже відповідну температуру і не вимагають підігрівання. Хліб важко вийняти з ємності. ●● Перед очищенням відключіть обладнання від електромережі і зачекайте до охолодження. бензин. Ця зміна у жоден спосіб не змінює властивості покриття. обладнання повинно охолоджуватися протягом бл. Далі вийміть лопатки. Забороняється вживати хімічні миючі засоби. За необхідністю. Забороняється вживати металеві предмети. УВАГА: Якщо змішувальна лопатка залишиться усередині хліба. Хліб опадає посередині і вологий на споді. Це нормальна ситуація. Кругообертання змішувальних лопаток заблоковане. Нагрівання обладнання з метою збільшення об’єму тіста. 16 Якщо хліб не виходить від разу з ємності декілька раз делікатно встряхніть ємністю до випадання хліба. ●● Перед першим користуванням. У такому випадку наповніть ємність теплою водою i залишіть на 30 хвилин. ●● Перед початком очищування або покладенням у місце зберігання. рекомендується змазати нову ємність для випічки та змішувальну лопатку жиром. Це дозволить простим способом вийняти й очистити змішувальні лопатки. Відключіть обладнання від електромережі i очистіть зовнішню частину ємності для випічки або камеру випічки. Колір покриття буде змінюватися в ході користування обладнанням. Нагрівання включається тільки у випадку. Не використовуйте ці самі компоненти і запустіть весь процес з самого початку. ●● Ємність для випічки потрібно протерти ззовні зволоженою ганчіркою. У противному разі обладнання потрібно здати у сервісний центр для проведення ремонту. що воно сухе і повністю охолоджене. Середину ємності можна мити при використанні засобі для миття посуду. що можуть привести до утворення подряпин або знищити покриття обладнання. Не занурюйте обладнання у воду і не вливайте воду у камеру випічки! ●● Для полегшення очищення можна зняти кришку. що не прилипає. Довга перерва у електропостачанні під час праці обладнання. ●● Усувайте всі компоненти та крихітки з кришки. Вийміть хліб з ємності для випічки перед закінченням функції підігрівання. ●● Ємність має покриття.

на дисплеї відключення від мережі живлення під з’являється повідомлення час фази нагрівання. На дисплеї тестування обладнання Повторно відключіть обладнання від помилка. Програма: WHOLE WHEAT У випадку застосування цілих зерен потрібно їх раніше замочити. з’являється повідомлення електромережі. Звільніть кнопку. Запустіть тестування обладнання З цією метою натискаючи Обладнання не і тримаючи кнопку меню відключіть обладнання від електромережі.Проблема Причина Обладнання не включається Включається Обладнання не було охолоджено звуковий сигнал. Обжарювання насіння на сковороді надає їм більш інтенсивний смак. Потрібно поступати згідно з вищевказаним описом. Буде проведено Помилка програми або електронна звуковий сигнал. включається Включається a потім повторно підключіть його. Після повторного включення Обладнання було виключено шляхом обладнання. поки на дисплеї не появиться нормальний код програми. ЦИБУЛЬНИЙ ХЛІБ ЧОРНИЙ ХЛІБ ТІСТО З ШОКОЛАДОМ І ГОРІХАМИ Компоненти: Вода або молоко Маргарин або масло Сіль Цукор Велика. порізана цибуля Мука типу 550 Сухі дріжджі Компоненти: Вода або молоко Маргарин або масло Яйця Сіль Цукор Мука типу 550 Пшенична чорна мука Сухі дріжджі 250 мл 1 столова ложка 1 ложечка 2 столові ложки 1 шт. На дисплеї після попереднього процесу з’явивилося повідомлення випічки. Компоненти: Вода Шоколадно – горіховий крем Сіль Цукрова пудра Мука типу 500 Мука звичайна Сухі дріжджі 275 мл 90 мл 1½ ложечки 1½ ложечки 300 г 150 г ½ ложечки Програма: FRENCH 65 . 1 ложечка 2 ложечки 360 г 180 г 1 ложечка Програма: WHOLE WHEAT Увага: Застосовуючи програму „DELAY TIMER”. Компоненти: Вода або молоко Маргарин або масло Сіль Цукор Мука типу 550 Сухі дріжджі ХЛІБ НА МАСЛЯНЦІ 300 мл 1 ½ столової ложки 1 ложечка 1 столова ложка 540 г 1 ложечка Компоненти: Маслянка Маргарин або масло Сіль Цукор Мука типу 550 Сухі дріжджі 300 мл 1 ½ столової ложки 1 ложечка 2 столові ложки 540 г 1 ложечка Програма: BASIC Програма: BASIC або FRENCH ТІСТО З ГОРІХАМИ ТА ІЗЮМОМ СОНЯШНИКОВИЙ ХЛІБ ХЛІБ З СЕМИ ЗЕРЕН Компоненти: Вода або молоко Маргарин або масло Компоненти: Вода Масло Мука типу 550 Насіння соняшника Сіль Цукор Сухі дріжджі Компоненти: Вода або молоко Маргарин або масло Сіль Цукор Мука типу 500 Сухі дріжджі Ізюм Роздрібнені горіхи 350 мл 1 ½ столової ложки 1 ложечка 2 столові ложки 540 г 1 ложечка 100 г 3 столові ложки 350 мл 1 столова ложка 540 г 5 столових ложек 1 ложечка 1 столова ложка 1 ложечка Сіль Цукор Мука типу 550 Пшенична чорна мука Пластівці з 7 зерен Сухі дріжджі 300 мл 1 ½ столової ложки 1 ложечка 2 ½ столової ложки 240 г 240 г 60 г 1 ложечка Програма: BASIC Ізюм і горіхи можна додавати якщо почуєте перший звуковий сигнал або після 1 циклу змішування тіста. На дисплеї повинен з’явитися код нормальної „LLL”. Основна про„000”. H:HH. Відключіть обладнання від електромережі. Вийміть ємність для випічки i зачекайте до охолодження до моменту досягнення кімнатної температури. доступних у магазинах. Перезапуск обладнання: Натисніть і притримайте протягом 10 секунд кнопку START/STOP. Припиняйте обладнання за допомогою кнопки START/STOP. У противному разі обладнання потрібно здати у сервісний центр для проведення ремонту. поки на дисплеї не появиться символ «Р» разом з номером програми. На дисплеї з’являється повідомлення „ЕЕЕ”. грама „P1” не була встановлена. програми „1P”. Далі підключіть обладнання до електромережі і включіть повторно. замість яєць потрібно додати більше води. ТРАДИЦІЙНІ РЕЦЕПТУРИ БІЛИЙ ХЛІБ Обладнання придатне особливо для застосування готових хлібних сумішей. Рішення Натисніть і притримайте кнопку START/STOP. Помилка програми або електронна помилка. 540 г 1 ложечка Програма: BASIC Цей хліб потрібно випекти відразу. Програма: BASIC Порада: насіння соняшника можна замінити насінням дині. 300 мл 1½ столової ложки 1 шт.

Старі або несвіжі дріжджі.Відсутність або надто мало дріжджів. йогуртом. котрі описані в спеціальній літературі та порадниках.Кількість тіста більша.Відсутність солі або недостатня кількість цукру.Невідповідний вид муки або несвіжа мука.Надто мало дріжджів або цукру.Ферментація надто коротка або надто швидка з погляду на надмірну температуру води або камери випічки.Надмір муки або надто мала кількість рідини.Надмір або надто мала кількість рідини. чорної муки або іншого компонента. c .Надто багато дріжджів.Висока вологість.Рецептура зі зволоженими компонентами. 66 . дріжджі швидше бродять. h . МИГДАЛЯМИ ТА МЕДОМ Компоненти: Вода Масло Сіль Цукор Порізані горіхи Порізані мигдалі Мед Мука типу 550 Сухі дріжджі 300 мл 1 ½ столової ложки 1 ложечка 1 ложечка 1 ложка 1 ложка 1 ложка 540 г 1 ложечка Програма: BASIC ФРАНЗУЗЬКІ БУЛКИ Компоненти: Вода Мед Сіль Цукор Мука типу 550 Сухі дріжджі ТІСТО НА ПІЦЦУ 300 мл 1 столова ложка 1 ложечка 1 ложечка 540 г 1 ложечка Програма: DOUGH Після процесу вироблення тіста поділіть готове на 2-4 частини.Наявний контакт дріжджів з рідиною. надто гаряча вода. a/b . Косо наріжте тісто і вставте у духовку. a/b/g . . недостатня кількість солі. c/h/i . надто багато муки. Поступайте відповідно до індивідуальних уподобань і кулінарних правил.Надто багато рідини. КОЛИ ПРОВЕСТИ КОРЕКТУВАННЯ У РЕЦЕПТУРАХ Проблема Можлива причина Рішення (опис нижче) Хліб росте надто швидко. e .ХЛІБ З ГОРІХАМИ. h . a/b/g . грудкуватий.Надто мало цукру.Надмір фруктів. ніж об’єм ємності i хліб опадає. напр. Розведіть соус i накладіть добавки Випікайте у духовці ротягом 20 хвилин.Надто гаряча рідина. a/b/g . C . f . h . a/b . c . h .Стара або несвіжа мука.Відсутність солі b . Хліб опадає посередині.Надмір або надто мала кількість рідини. У таблицях знаходяться приклади рецептів та орієнтовні кількості складників. h/i . b .Надто велика кількість води.У випадку надто м’якої води. формуйте довгі бухнці i залишіть на 30-40 хвилин. Хліб тяжкий.Надто багато рідини. Хліб невипечений усередині. a/b . e Хліб не росте зовсім або недостатьно. Не слід відноситися до цих записів як до кулінарної книжки. a/b . a/f .Надмір молока приводить до ферментації дріжджів. Шероховата структура хліба або надто багато фруктів у хлібі. Компоненти: Вода Сіль Олія з маслин Мука типу 500 Цукор Сухі дріжджі 300 мл ¾ ложечки 1 столова ложка 450 г 2 ложечки 1 ложечка Програма: DOUGH Після процесу вироблення тіста розкачайте його. e . чи надмірну вологість. формуйте круглу форму i залишіть на 10 хвилин. a/b .Надто висока вологість. Тісто інтенсивно росте і виливається з ємності. d .

цукор можна замінити медом. ●● Якщо хочете додати до хліба насіння зернових. сіль. Якщо було дадано менше закваски. ●● Закваска необхідна при застосуванні житньої муки. g/i Вирішення вищевказаних проблем a) Потрібно старанно відмірювати компоненти. ●● Можна застосовувати також рідку закваску.Після вироблення тіста по боках обладнання залишилася мука. Компоненти ●● Ураховуючи факт. Фермент підходить для застосування у машинці для випічки хліба. кількість муки потрібно зменшити на 80г на 1 кг муки. . a/f Проблема Невипечена. згідно з рецептурою. завдяки яким хліб стає легким і старанно ферментує. Потрібно зменшити кількість компонентів на ⅓. крім цукру. d) Потрібно застосовувати виключно свіжі компоненти. ●● Глютен. щоб хліб став легким i багатшим. не застосовуйте функцію програматора часу. ●● Для випічки хліба на заквасці можна застосовувати програму BASIC або WHOLE WHEAT. j) Потрібно зменшити кількість дріжджів або усіх компонентів на ¼. ніж житня закваска. що кожен компонент відіграє визначену роль в успішному процесі випічки хліба. ніж це вказано у рецептурі. тобто містив більше харчових 67 . його свіжість і смак. ●● До тіста можна додавати пшеничні висівки. Ідеальна суміш муки складається з 40% з чорної муки i 60% з білої муки. що містять воду. щоб шкірка була більш делікатною і тонкою. Вона поліпшує податливість тіста. що відповідно зберігаються. ●● Закваску можна замінити ферментом для випічки. Тому у нижчевказаних рецептурах був застосований концентрат закваски у вигляді порошку. потрібно тоді зменшити належним чином кількість рідини. e) Потрібно зменшити повну кількість компонентів. не додавати більше муки. Потрібно вживати холодні рідини. губчаста поверхня. мука. якщо тісто потрібно приготувати відразу. визначеною у відповідній рецептурі. ●● Пшенична закваска частіше продається у сухій формі. ●● Якщо суха закваска має іншу концентрацію (100-грамове упакування на 1 кг муки). Потрібно завжди застосовувати відповідну кількість компонентів у відповідних пропорціях. щоб дріжджі не почали збільшувати об’єм надто рано. як і черговість їх додання. i) Негайно після випічки потрібно вийняти хліб з ємності і залишити його до охолодження протягом не менш 15 хвилин перед порізанням. хліб буде кришитися.Надмір дріжджів або надто мала кількість солі. j На шкірці хліба наявна мука. c) Потрібно додати іншу рідину або залишити її для охолодження при кімнатній температурі. Вона містить молоко і оцтові бактерії. цукор чи дріжджі (можна застосовувати сухі або свіжі дріжджі) впливають на успіх у приготуванні тіста і хліба.Об’єм хліба надто великий у відношенні до ємності.Хліб недостатньо охолоджений (пара не встигла вийти). ніж це вказано у рецептурі. щоб дріжджі мали безпосередній контакт з рідиною. Не допускати. Закваску можна приготувати самостійно. ●● Найважливіші компоненти. Різниця буде помітна тільки за смаком. Потрібно дотримуватися вказівок щодо кількості на упакуванні. a/b . як на 1/5 менше). Рекомендуємо дотримуватися нижчевказаних рецептур (½. a/b . Він доступний у 15-грамових упакуваннях (на 1 кг муки).Надто багато цукру. . тобто рідина. чи всі компоненти були додані. Посередині висипаної муки зробити заглиблення і всипати роздрібнені або сухі дріжджі.Iнші солодкі компоненти. Вона також м’якіше. b) Потрібно підібрати кількість компонентів і перевірити. B Шматки хліба нерівні або всередині грудки. Примітки щодо рецептур 1. додати на 1-2 столові ложки менше води. f) Потрібно зменшити кількість доданої рідини. особливо у випадку білого хліба.Надмір муки. У випадку встановлення програ- ми з функцією програматора часу. але це трудомістке заняття. ●● Маргарин. Щоб шкірка була більш делікатною і м’якою. ●● Застосовуйте літні компоненти.Можлива причина Рішення (опис нижче) . . залишіть їх на всю ніч у воді. h) В умовах теплої погоди. Зменшіть кількість муки i рідини (не більш. масло i молоко впливають на смак хліба. ●● Кількість цукру можна зменшити на 20%. їх правильне відмірювання також важливе. Компоненти вкладайте у ємність за черговістю. Наповніть мірку рідкою закваскою i поповніть іншими рідкими компонентами у відповідній кількості. що вплине на результат випічки. g) В умовах дуже вологої погоди. F . Якщо вживаються продукти. рекомендується вживати холодні компоненти. що виробляється у муці під час змішування тіста забезпечує відповідну структуру хліба. ¾ або 1 упакування).

що можна відповідно підібрати до даних умов. що застосовується для випічки протягом ночі. ●● Під час відмірювання компонентів потрібно завжди застосовувати ці самі одиниці вимірюван- 68 ня. . що вживаються у домашніх умовах. але пропорційно зменшити ріст тіста. ●● Чорний солод. ●● Заміна рідини: У випадку застосування компонентів. що міститься у пшениці. Не треба знеохочуватися у разі невдалої проби випічки. ●● Потрібно старанно відмірювати компоненти. директив або у зв’язку з конструкційним. Екологія – давайте дбати про навколишнє середовище Кожна людина може зробити свій внесок у справу охорони природи. Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому. кількість рідини. змінюючи пропорції. Тоді можна зменшити кількість дріжджів від ¼ до ½ ложечки.).цінностей. 2. вони будуть змелені під час процесу змішування тіста. що знаходиться на великій висоті (вище 750 метрів). висоти. меленої в домашніх умовах. сир. Підбір кількості компонентів За необхідністю зменшити або збільшити кількість компонентів. Це саме стосується місць. тоговельним. Тісто не повинно бути волокнистим. до отримання відповідної консистенції. стандартів. ●● Додавання фруктів. 3. горіхів або зерен. вказані у грамах. йогурт та ін. Якщо воно надто вологе. Для цього слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури. Якщо воно надто сухе. якщо рецептурою передбачене вимірювання у столових ложках або у чайних ложках. Для досягнення задовільного ефекту. щоб завдяки тому за необхідністю ввести необхідні зміни. Його переваги особливо видні під час випічки чорного хліба або інших хлібобулочних виробів з муки. ●● Для відмірювання компонентів у мілілітрах. що пропорції оригінальної рецептури будуть збережені. для пристосування до правових положень. адже його конструктивні елементи можуть бути небезпечними для навколишнього середовища. що додається потрібно зменшити. Це неможливо у випадку густого тіста при приготуванні житнього або повнозернистого хліба. a хліб зберігає свіжість протягом довгого часу. якщо почуєте звуковий сигнал. потрібно додати дещо муки. потрібно їх вбити у  мірку i заповнити іншою рідиною. що стосуються модифікації кількості компонентів: ●● Рідина / мука: тісто повинно бути делікатним (але не занадто) i повинно легко вироблятися. що отримується з білка. з цією метою можна використати додану мірку зі шкалою від 30 до 300 мл. Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який момент. буде рости швидше. без попереднього повідомлення. ●● Чистий сухий лецитин є натуральним емульгатором. потрібно додати по ложці води під час процесу змішування. завдяки ньому м’якоть є більш делікатною і світлою. рекомендуємо дотримуватися нижчевказаних праивл. З цією метою потрібно додати одну столову ложку висівок на 500 г муки і збільшити кількість рідини на ½ столової ложки. тобто відмірювати компоненти доданою ложкою для відмірювання або ложками. ●● Рекомендується також випекти пробний буханець перед встановленням функції програматора часу. З тіста легко виробляється куля. що поліпшує об’єм хліба. до яких постачається винятково м’яка вода. У випадку додання яєць. не допускайте контакту рідини з дріжджами. потрібно упевнитися.). естетичним та іншими причинами. ●● Пшеничний глютен це натуральна добавка. що виробляється у місці. Тоді треба знайти причину невдачі i попробувати ще раз. a щойно в кінці додати дріжджі. Ефекти випічки ●● Ефекти випічки залежать від умов (твердості води. Це зовсім не складно і не потребує витрат. що містять у своєму складі рідину (напр. У разі надто вчасного додання компонентів. коричнений хліб). Можна застосовувати також житній солод. а поліетиленові пакети викинути у контейнер для пластмаси. Тісто потрібно перевірити через п’ять хвилин після першого етапу змішування. Обидва продукти доступні у магазинах зі здоровими харчами. Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!! Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки. Тому рецептури повинні служити як віднесення. Додавання і відмірювання компонентів та кількості ●● Потрібно зпочатку влити рідину. що виникли внаслідок використання обладнання не за його призначенням або його неналежного обслуговування. Для попередження надто швидкого росту дріжджів (особливо під час вживання функції програматора часу). Хліб рідше опадає і стає кориснішим для травлення. Компоненти можна додати у випадку окремих програм у момент. залишіть його в  машинці для випічки і застосуйте програму обжарення. консистенції компонентів та ін. ●● Якщо хліб недостатньо обжарений. Завдяки ньому хліб стає легшим i збільшує свій об’єм. що застосовується у деяких рецептурах це ячмінний солод темножарений. 4. вологості повітря. але він не є вже так темним. Тісто. щоб мати контроль над кількістю компонентів. Завдяки ньому можна отримати темнішу шкірку хліба i темнішу м’якоть (напр.

Dėl jose naudojamų agresyvių valiklių aukščiau minėtos dalys gali patamsėti. Jeigu jis yra naudojamas maisto pramonės versle. kreipkitės į specializuotą ZELMER firmos servisą. kurios liečia saugumą. tešla nėra nei per tiršta. ●● Prietaiso darbo metu neuždenkite jo rankšluosčiu arba kitokiomis medžiagomis. ●● Prietaisą visuomet statykite ant plokščio ir lygaus paviršiaus taip. Prietaiso remontą gali atlikti tik apmokytas personalas. Įrenginys atitinka galiojančių normų reikalavimus. pastų ir pan. kad gerai supratote aukščiau pateiktus nurodymus. Šiluma ir garai turi laisvai išeiti iš prietaiso.LT Gerbiamieji klientai! Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją. ●● Kitų nei gamintojo nurodyti priedų naudojimas gali sugadinti prietaisą. Mūvėkite virtuvės pirštines. Saugumo instrukcijos ●● Prieš pradėdami naudotis įrenginiu. nei per skysta. 69 . Techniniai duomenys Techniniai parametrai yra nurodyti prietaiso ženklinimo plokštelėje. liečia užuolaidas ir pan. ●● Nenaudokite didesnio ingredientų kiekio. ●● Kuomet prietaiso nenaudojate bei prieš jo valymą. nei yra nurodyta recepte. kad vaikai nežaistu su prietaisu. ●● Prieš prietaiso demontavimą ir valymą palikite jį atvėsti. ●● Prietaiso darbo metu draudžiama ištraukti kepimo formą. įspėjamuosius ženklus ir pan. kurio įtampa atitinka nurodytą prietaiso ženklinimo plokštelėje. kad visi ingredientai yra parinkti atitinkamomis proporcijomis. Jeigu neatjungiamas elektros maitinimo laidas yra sugadintas. ●● Nelieskite karštų prietaiso paviršių. kuris saugotų nuo nudegimų. ●● Neįjunkite prietaiso. perskaitykite visą jo naudojimo instrukciją. ●● Netraukite kištuko iš lizdo. specializuotas servisas arba kvalifikuotas asmuo. įrenginys yra labai karštas. kadangi kepimo forma ir duona yra labai karšti. ●● Prieš programuodami prietaisą nurodytai duonos rūšiai kepti per naktį. Įrenginys turi termoizoliacinį korpusą. ●● Prietaisas neskirtas naudoti vaikams ar asmenims su ribotais fiziniais. kuomet naudojate užprogramuotas funkcijas arba jeigu prietaisas yra paliktas be priežiūros. tempdami už laido. Metalines dalis plaukite rankomis. ženklinimus. o jos kiekis nėra per didelis ir tešla neišsilieja. kyla gaisro pavojus. pernešdami prietaisą. kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ir tolesnės gaminio eksploatacijos metu. kadangi jos gali sukelti gaisrą arba trumpą jungimą. ●● Elektros laidas negali kabėti ant stalo ar darbo paviršiaus krašto bei liesti karštą paviršių. nes duona iškeps nelygiai arba tešla išsilies į išorę. ●● Nestatykite prietaiso ant arba arti dujinės ar elektrinės viryklės arba karštos orkaitės. keičiasi garantijos sąlygos. nurodymus. ●● Korpuso valymui nenaudokite emulsijų. Ypatingą dėmesį atkreipkite į taisykles. Jeigu prietaisas yra uždengtas degiomis medžiagomis. ●● Metalinių dalių neplaukite indų plovyklėse. Metalinės detalės įkaista darbo metu. ●● Išimdami iš prietaiso kepimo formą su iškepta duona. ●● Prietaiso darbo metu laikykite jį mažiausiai 10 cm atstumu nuo kitų daiktų. naudodami tradicinius indų ploviklius. pavidalo agresyvių valiklių. Gaminys yra pažymėtas CE ženklu. saugumo sumetimais jį pakeisti gali tik gamintojas. jeigu yra pažeistas elektros laidas ar matosi. Duonkepė yra I klasės prietaisu. prieš liesdami judančias eksploatacijos metu dalis. Netinkamai atlikti remonto darbų gali kelti pavojų naudotojui. nebent juos kas nors prižiūri arba jie elgiasi pagal asmens. Labai glotnių paviršių atveju prietaisą statykite ant plono guminio padėklo. kuomet galite stebėti prietaiso darbą ir įsitikinti. Tai yra ypač svarbu. ●● Stebėkite. ●● Prietaisas yra skirtas buitiniam naudojimui. Baigus kepti. Naudojimo instrukciją išsaugokite. Tai leis išvengti nelaimingų atsitikimų prietaiso naudojimo metu bei/arba prietaiso gedimų. Jie gali panaikinti ant korpuso esančius grafinius simbolius: padalas. ypač jeigu jo viduje yra karštos medžiagos. pienelių. Atsiradus gedimams. pirmiausiai išbandykite receptą tuo laiku.. ●● Į prietaisą nedėkite aliuminio folijos arba kitokių medžiagų. turinčiu įžemintą elektros maitinimo laidą su įžemintu kištuku. Įsitikinkite. kad yra pažeistas prietaiso korpusas. Prietaisas atitinka šių direktyvų reikalavimus: –– Žemos įtampos elektros prietaisai (LVD) – 2006/95/EC. naudokite specialias pirštines arba audeklą. protiniais ar jutiminiais gebėjimais bei neturintiems pakankamų žinių ar patirties. kuris pavaizduotas prietaiso ženklinimo plokštelėje. ●● Būkite ypač atsargūs. ●● Įrenginys gali būti jungiamas tiktai į kintamosios srovės tinklo lizdą su apsauginiu žiedeliu. –– Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) – 2004/108/EC. ●● Prietaiso ir laido neplaukite po tekančiu vandeniu bei nemerkite jų vandenyje. ●● Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo. išjunkite jį iš elektros tinklo. Laikykitės šios naudojimo instrukcijos nurodymų. kad jis nenukristų tirštos tešlos minkymo metu. atsakingo už jų saugumą.

Kepimo forma yra padengta specialiu.. 15 Laikmačio TIMER mygtukas – laikrodžio nustatymas. WHOLEWHEAT. Tada išimkite kepimo formą ir palaukite. kad parodytų momentą. ●● RAPID (GREITA) Greitam baltai. Kitu atveju visą procesą reikia pradėti iš pradžių. iki 5 min nutrūksta elektros tiekimas. ●● Per antro tešlos minkymo programose NORMAL. jos angą uždėdami ant ašies kepimo formoje. kuomet informacija H:HH displėjuje išnyks ir jame pasirodys pagrindiniai nustatymai. likusį iki programos pabaigos. Jeigu pakartotinai paspausite CRUST mygtuką. pasirinkite programas. kuomet prietaisas yra įkaitęs. 6 Spausdami MENU mygtuką. Įrenginio veikimas ir aptarnavimas (B pav. “P” reiškia pasirinktą pagrindinį skrudimo laipsnį. Skaičius „1” reiškia pasirinktą programą “Basic”. Įrenginio funkcijos GARSINIO SIGNALO FUNKCIJA Garsinis signalas įsijungia: ●● Paspaudus programavimo mygtukus. 3 Įdėkite ingredientus Ingredientus įdėkite į formą atitinkamame recepte nurodyta tvarka. DĖMESIO: Paspaudus START/STOP mygtuką galima išjungti garsą. Gali būti irgi “H” . 70 ATMINTIES FUNKCIJA Jeigu trumpam. SAUGUMO FUNKCIJA Jeigu po ankstesnio prietaiso naudojimo jo temperatūra yra per aukšta (virš 40°C) naujai programai pradėti. displėjuje pasirodys informacija H:HH ir pasigirs garsinis signalas. kvietinei ir ruginei duonai kepi. 4 Uždarykite dangtelį 5 Elektros laido kištuką įjunkite į elektros tinklą. Tam reikia paspausti CRUST mygtuką. Tai yra galima tik tuomet. ekranėlyje pasirodys „ON“ ir išgirsite dvigubą garso signalą. kuris reiškia. Formą įrenginio viduje įdėkite tiksliai pagrindo viduryje. 2 Įdėkite maišymo mentelę. ●● Pasibaigus programai. ●● YEAST FREE (duona be mielių) Duonos kepaliukams iki 750 g minkyti ir kepti. laipsniškai mažės iki “0:00”. pvz. kad garsas yra įjungtas. 18 Pasirinktos darbo programos signalizatorius. Pavyzdiniai receptai pateikti toliau.) ĮRENGINIO ELEMENTAI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nuimamas dangtelis Rankena Langelis Viršutinė ventiliacijos anga Šoninės ventiliacijos angos Kepimo forma Maišymo mentelė Kepimo kamera Valdymo panelis PRIEDAI 10 Šaukštas matavimui 11 Matavimo talpa 12 Kabliukas maišymo sparneliams išimti VALDYMO PANELIS 13 LED displėjus – jame matoma informacija apie pasirinktą programą. vėl paspaudus mygtuką START/STOP. programos padėtis yra įsimenama ir po avarijos pašalinimo prietaisas gali toliau dirbti. 14 START/STOP mygtukas – pradeda ir baigia programa. .silpnai skrudintas. kvietinei ir ruginei duonai kepti ●● SWEET (SALDUS PYRAGAS) Saldiems pyragams ant raugo kepti. 17 MENU mygtukas – programos pasirinkimas. DĖMESIO: Kepimui pasibaigus. vaisiai. grūdai. tuomet ekranėlyje pasirodys „OFF“.Įrenginio sandara (A pav. Norėdami išimti kepimo formą. rankena yra karšta. bei duonos skrudimo laipsnis. Po kelias sekundės displėjuje rodoma informacija pasikeis į “3:00” – užfiksuotas programos trukmės laikas. ●● BASIC (PAGRINDINĖ) Baltai. kai į tešlą reikia pridėti tokius komponentus kaip. Įmontuokite maišymo mentelę.labai skrudintas. Silpnas formos spūstelėjimas užblokuos formą prilaikančias spyruokles kairėje ir dešinėje kepimo kameros pusėje. ●● FRENCH (PRANCŪZIŠKAS PYRAGAS) Labai lengvai baltai duonai kepti. Programos darbo metu displėjuje matysite informaciją apie kepimo proceso eigą. ProgramaBAKE gali būti pradėta kiekvienu momentu. Displėjuje pasirodo simbolis “1P” ir suskambės garso signalas. SWEET. Mūvėkite virtuvines pirštines. Dažniausiai naudojama programa. arba “L” . kol prietaisas atvės. Tokiu atveju palaikykite paspaustą mygtuką START/STOP iki tokio momento. Laikas. net ir tuomet. pridegti neleidžiančiu sluoksniu. ●● WHOLEWHEAT (RUPI DUONA) Rupiai duonai kepti.) 1 Įdėkite kepimo formą. stipriai patraukite formos rankeną i viršų. laiką. jeigu programa buvo sustabdyta prieš tešlos minkymo fazę. 16 CRUST mygtukas – skrudinimo laipsnio nustatymas. ●● DOUGH (TEŠLA) Tešlai paruošti. jog garsas yra išjungtas. kuris reiškia. kuris yra rodomas displėjuje. riešutai.

Po paskutinio maišymo ciklo prietaisas įšyla iki optimalios tešlos kilimui temperatūros. Šildymas tešlos kilimui. įsijungia garsinis signalas. 9 Paspauskite START/STOP mygtuką. 14 Programos fazių pabaiga. ●● Be kepimo laiko. Nustatymai galima pakeisti mygtukais + bei -. tokių kaip pienas. CRUST mygtukas skirtas norimam paskrudimo laipsniui nustatyti: P MED (vidutinis). 15 Mūvėdami virtuvines pirštines. korpuso bei kepimo kameros drėgnu rankšluosčiu išvalykite visus ingredientus bei trupinius. ingredientai jau turi atitinkamą temperatūrą ir jų nereikia šildyti. Tuo tikslu paspauskite START/STOP mygtuką ir palaikykite per maždaug 3 sekundes (iki garsinio signalo). Jeigu pakartotinai paspausite CRUST mygtuką. ekranėlyje pasirodys „ON“ ir išgirsite dvigubą garso signalą. DĖMESIO: Tešlos kilimo fazės metu uždarykite prietaiso dangtelį ir neatidarykite jo iki duonos kepimo pabaigos. 13 Pašildymas. veikia tik šildyklė. ištraukite kepimo formą ir ją apverskite. dangtelį galite nuimti. Tą procedūrą galima laikas nuo laiko pakartoti.●● BAKE ONLY (SKRUDINIMAS) Duonos ir pyrago skrudinimui. ●● Prieš valymą išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir palaukite. tuomet ekranėlyje pasirodys „OFF“. Tokiu būdu apsaugosite nuo pridegimo saugantį sluoksnį. Nuotraukos tik iliustruoja kepimo fazes. panaudokite BAKE ONLY programą tam. kol jis atvės. Displėjuje pasirodys pasirinktos programos pradinė padėtis. priemones orkaitėms valyti bei visas kitas priemones. Kuomet pasieksite norimą paskrudimo laipsnį. Draudžiama prietaisą merkti į vandenį ar į kepimo kamerą pilti vandenį! ●● Norėdami palengvinti valymą. “H” arba “L”. ●● Maksimalus nustatomas laikas yra 13 val. svogūnai. ●● Prieš pirmą naudojimą patartina naują kepimo formą ir maišymo mentelę patepti aukštai temperatūrai atspariais riebalais. H DARK (stiprus). skysčio ar kitų ingredientų kiekį. galima atsargiai perpjauti kepalą ir ištraukti mentelę. pastatatydami jį statmenai. kuris rodo. Jeigu norite panaudoti kitą programą. o po to patraukdami į viršų. o po to 10 minučių pakaitinti jas duonkepėje. Valymas ir priežiūra ●● Prieš pirmą prietaiso naudojimą kruopščiai išplaukite ke- pimo formą ir maišymo mentelę. Tuo tikslu START/STOP mygtuką paspauskite ir laikykite per maždaug 3 sekundes. Duonkepė automatiškai maišo ir minko tešlą. galima nustatyti vėlesnę programos pradžią. Jeigu kambario temperatūra yra didesnė nei 25°C. per maždaug 3 sekundes prilaikydami START/STOP mygtuką (iki garsinio signalo). Nuotraukos tik iliustruoja kilimo fazes. kurios gali subraižyti ar sugadinti prietaiso apsauginį sluoksnį. 10 Tešlos maišymas ir minkymas. kuris reiškia. Duonkepė automatiškai nustato kepimo laiką ir temperatūrą. DĖMESIO: Tešlos maišymo ir minkymo fazės metu prietaiso dangtelis turi būti uždarytas. kol jis atvės. benziną. START/STOP mygtukas yra taip pat skirtas programos sulaikymui bet kuriuo metu. Jeigu duona yra per šviesi programai baigiantis. galima irgi įvesti tikslią produkto paruošimo laiko pradžia. pasirinkite ją MENU mygtuku. Šildymas yra įjungiamas tik tuo atveju. Programai pasibaigus. 71 . 11 Tešlos kilimas. kurie keičia nustatytą laiką 10 min. kuris reiškia. jeigu kambario temperatūra yra žemesnė nei 25°C. Nedelsiant prasidės vienos valandos pašildymo procesas. Pasibaigus kepimo procesui. Atvėsinus popieriniu rankšluosčiu išvalyti riebalus iš kepimo formos. kad garsas yra įjungtas. ●● Naudojant programatoriaus funkciją. Tuomet pa- spauskite mygtuką BAKE ONLY. Pyrago kylimo. ●● Nuo prietaiso dangtelio. vaisiai. naudodami švelnius detergentus (kepimo formos negalima merkti vandenyje). kad duona gali būti išimta iš prietaiso. DĖMESIO: Jeigu maišymo mentelė liks duonos viduje. kuris yra automatiškai užkoduotas. sulaikykite procesą. Tam reikia paspausti CRUST mygtuką. Šios fazės metu dar galima pridėti nedidelį vandens. 8 DELAY TIMER mygtuku nustatykite programos pradžią. jog garsas yra išjungtas. kol išgirsite garsinį signalą. ●● Naudojant programatoriaus funkciją. kol duona iškris. Prieš naują minkymo ir kepimo procesą prietaisas turi vėsti apie pusę valandos. negalima naudoti lengvai gendančių ingredientų. kiaušiniai ir pan. kepimo ir kaitinimo metu mentė nesisuka. L LIGHT (silpnas) Displėjuje pasirodys atitinkamai raides “P”. DĖMESIO: Paspaudus START/STOP mygtuką galima išjungti garsą. Draudžiama naudoti cheminius valiklius. ištraukite elektros laido kištuką iš elektros tinklo. keletą kartų ją atsargiai pakratykite. DĖMESIO: Kepimo fazės metu uždarykite prietaiso dangtelį ir neatidarykite jo iki duonos kepimo pabaigos. 7 Pasirinkite norimą skrudimo laipsnį. 12 Kepimas. Plovimui naudokite švelnius valiklius. 16 Jeigu negalite duonos iškart išimti iš kepimo formos. kad duona labiau paskrustų. kol ši pasiekia atitinkamą konsistenciją. jogurtas. Galite taipogi panaudoti kabliuką maišymo sparneliams išimti. ●● Prieš valymą ir prietaiso padėjimą palaukite.

Pasigirsta garsinis signalas. išjunkite prietaisą iš elektros tinklo. Programos arba elektronikos klaida. kad dangtelis yra tinkamai uždarytas. Pradėkite prietaiso testą. Kepimo formos nemerkite į vandenį. Žiūr. Įrenginiui dirbant. Bus pravestas prietaiso testas. kurie galėtų jį subraižyti. Programa “P1” nebuvo nustatyta. Jeigu reikia. Ingredientai prilipo prie kepimo kameros arba prie kepimo formos išorinės dalis. Tokiu atveju į formą įpilkite šilto vandens ir palikite 30 minučių. Po iškepimo ir pašildymo duona buvo per ilgai palikta kepimo formoje Išimkite duoną iš kepimo formos prieš pašildymo funkcijos pabaigą. ●● Kepimo forma yra padengta ją nuo pridegimo saugančiu Formos vidų galima plauti. Duoną yra sunku išimti iš kepimo formos. Nenaudokite tų pačių ingredientų ir pradėkite visą procesą iš naujo. 72 . Sluoksnio spalva keisis prietaiso eksploatacijos metu. Įjungus pakartotinai įrenginį displėjuje pasirodo užrašas “000”. uždengę dangtelį. Vėl išjunkite prietaisą iš elektros tinklo. kelis kartus buvo atidarytas dangtelis. naudojant indų ploviklį. sluoksniu. Paspauskite ir palaikykite START/STOP mygtuką. Tai leis lengvai išimti ir išvalyti maišymo menteles. Ingredientai nesusimaišė arba duona gerai neiškepė. buvo paspaustas mygtukas START/STOP Nenaudokite tų pačių ingredientų ir pradėkite visą procesą iš naujo. Programos arba elektronikos klaida. Priešingu atveju prietaisą atiduokite į servisą. ●● Maišymo mentelę bei ją sukančiąją ašį valykite iš karto po prietaiso naudojimo. jas bus sunku iš ten ištraukti. kol displėjuje pasirodys normalus programos kodas. jeigu laikas displėjuje viršija 1:30 Įrenginiui dirbant. Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo. Prietaisą laikykite. Netinkamas programos nustatymas Patikrinkite parinktą programą ir kitus nustatymus. Įrenginiui dirbant. aukščiau. buvo ilga pertrauka elektros energijos tiekime. įsitikinkite. Įrenginio pakartotinis paleidimas: Spauskite apie 10 sek mygtuka START/ STOP kol displėjuje nepasirodys “P” simbolius su programos numeriu. Tuomet išimkite menteles. Tuomet įjunkite prietaisą į elektros tinklą ir įjunkite įrenginį. KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI DĖL ĮRENGINIO Problema Priežastis Sprendimas Iš kepimo kameros arba iš ventiliacinių angų veržiasi dūmai. Prieš kitą kepimą išvalykite maišymo mentelę ir veleną. Displėjuje pasirodo užrašas “LLL”. Išimkite kepimo formą ir palaukite. Tai yra normalu.●● Kepimo formą iš išorės reikia valyti drėgnu skudurėliu. Kepalo apačia prisiklijavo prie maišymo mentelės. Tuo tikslu paspausdami ir prilaikydami MENU mygtuką. pripilkite į formą šilto vandens ir palikite 30 minučių. Displėjuje pasirodo užrašas “EEE”. Užblokuota maišymo mentelių rotacija. Įrengimas neįsijungia. Jeigu maišymo mentelės liks kepimo formoje. ●● Prieš padėdami prietaisą. Išjunkite įrenginį iš elektros tinklo ir nuvalykite išorinę kepimo formos dalį ar kepimo kamerą Duona sukritusi viduje ir drėgna apačioje. Displėjuje turi pasirodyti normalus programos kodas “1P”. Prietaisas neatvėso po paskutinio kepimo proceso. kol atvės ji iki kambario temperatūros. Paleiskite mygtuką. Displėjuje pasirodo “H:HH” simbolis. o tada vėl jį įjunkite. Įsitikinkite. kad jis visiškai atvėso ir yra sausas. Dangtelį galima atidaryti tik. Visada išjunkite įrenginį naudojant START/STOP mygtuką. Draudžiama naudoti metalinius daiktus. Tokie pokyčiai jokiu būdu nekeičia sluoksnio savybių. Įrenginys buvo išjungtas kaitinimo metu.

BASIC programa Patarimas: Vietoj saulėgrąžų sėklų galite panaudoti moliūgų sėklas. juos pirmiausiai išmirkykite. Šia duona reikia iškart iškepti. 300 ml 1½ valgomo šaukšto 1 vnt. Jeigu naudojate nemaltus grūdus. DUONA SU PASUKOMIS Ingredientai: Vanduo arba pienas Margarinas arba sviestas Druska Cukrus 300 ml 1 ½ šaukštelio 1 šaukštelis 1 valgomas šaukštas 540 g 1 šaukštelis 550 tipo miltai Sausos mielės Ingredientai: Pasukos Margarinas arba sviestas Druska Cukrus 550 tipo miltai Sausos mielės 300 ml 1 ½ šaukštelio 1 šaukštelis 2 valgomi šaukštai 540 g 1 šaukštelis BASIC programa BASIC arba FRENCH programa PYRAGAS SU RIEŠUTAIS IR RAZINOMIS SAULEGRĄŽŲ DUONA SEPTYNIŲ GRŪDŲ DUONA Ingredientai: Vanduo arba pienas Margarinas arba sviestas Druska Cukrus 500 tipo miltai Sausos mielės Razinos Smulkinti riešutai Ingredientai: Vanduo Sviestas Ingredientai: Vanduo arba pienas Margarinas arba sviestas Druska Cukrus 350 ml 1 ½ valgomo šaukšto 1 šaukštelis 2 šaukšteliai 540 g 1 šaukštelis 100 g 3 valgomi šaukštai 550 tipo miltai Saulėgrąžų sėklos Druska Cukrus Sausos mielės 350 ml 1 valgomas šaukštas 540 g 5 valgomų šaukštų 1 šaukštelis 1 valgomas šaukštas 1 šaukštelis 550 tipo miltai Rupūs miltai 7 grūdų dribsniai Sausos mielės 300 ml 1 ½ valgomo šaukšto 1 šaukštelis 2 ½ valgomo šaukšto 240 g 240g 60 g 1 šaukštelis BASIC programa.TRADICINIAI RECEPTAI BALTA DUONA Prietaisui ypač tinka gatavi duonos mišiniai. SVOGŪNŲ DUONA RUPI DUONA PYRAGAS SU ŠOKOLADU IR RIEŠUTAIS Ingredientai: Vanduo arba pienas Margarinas arba sviestas Druska Cukrus Didelis susmulkintas svogūnas 550 tipo miltai Sausos mielės Ingredientai: Vanduo arba pienas Margarinas arba sviestas Kiaušinis Druska Cukrus 550 tipo miltai Rupūs miltai Sausos mielės 250 ml 1 valgomas šaukštas 1 šaukštelis 1 šaukštelis 1 vnt. 1 šaukštelis 2 šaukšteliai 360 g 180 g 1 šaukštelis WHOLE WHEAT programa Pastaba: naudojant “DELAY TIMER” programa vietoj kiaušinių pridėkite daugiau vandens. 73 . Ingredientai: Vanduo Šokolado-riešutų kremas Druska Cukraus pudra 500 tipo miltai Paprasti miltai Sausos mielės 275 ml 90 ml 1½ šaukštelio 1½ šaukštelio 300 g 150 g ½ šaukštelio FRENCH programa. Sėklų skrudinimas keptuvėje suteiks jam intensyvesnį aromatą WHOLE WHEAT programa. Razinas ir riešutus galima pridėti. išgirdus pirmąjį garsinį signalą arba po 1 tešlos maišymo ciklo. kurių galima įsigyti parduotuvėse. 540 g 1 šaukštelis BASIC programa.

Duona yra sunki. suformuokite ilgus kepaliukus ir palikite 30-40 minučių. a/b Per daug vaisių. rupių miltų ar kitų ingredientų. a/b/g Per didelė drėgmė. b Seni arba nešviežūs miltai. a/b Per didelis skysčio kiekis.. Per didelis mielių kiekis. 74 Per karštas skystis. Duona sukrenta viduje. h Per didelis miltų kiekis arba per mažai skysčio. KADA RECEPTUS REIKIA KOREGUOTI Problema Galima priežastis Sprendimas (aprašytas toliau) Duona kyla per greitai. grūdėta. c Tešlos kiekis yra didesnis nei kepimo forma ir duona sukrenta. jogurtas. kurias surasite profesionalioje literatūroje ir vadovuose. Patepkite padažu ir uždėkite priedus.DUONA SU RIEŠUTAIS. a/b/g Per mažai mielių arba cukraus. Darykite pagal savo pomėgius ir kulinarines taisykles. f Per didelis pieno kiekis lemia mielių fermentavimąsi. Tešla kyla per greitai ir išteka iš kepimo formos. b Per didelė drėgmė. a/b Per mažai mielių. e Per didelis arba per mažas skysčio kiekis. c Mielės lietėsi su skysčiu. a/b Vanduo yra per minkštas. Duona neiškepusi viduje. c/h/i Trūksta druskos arba per mažas cukraus kiekis. mielės stipriau fermentuojasi. Lentelėse pateikti pavyzdiniai receptai ir orientacinis ingridijentų kiekis. 500 tipo miltai Cukrus Sausos mielės 300 ml ¾ šaukštelio 1 valgomas šaukštas 450 g 2 šaukšteliai 1 šaukštelis DOUGH programa Po tešlos minkymo proceso iškočiokite ją. a/b Senos arba nešviežios mielės. per karštas vanduo. e Per didelis arba per mažas skysčio kiekis. Šių užrašų prašome nelaikyti kaip receptų knygos. a/b/g Per mažas cukraus kiekis. e Duona visai nekyla arba kyla nepakankamai. h/i Per daug skysčio. pvz. Kepkite 20 minučių. a/f Fermentacija yra per trumpa arba per greita dėl per aukštos vandens ar kepimo kameros temperatūros arba dėl per didelės drėgmės. nepakankamas druskos kiekis. Keliose vietose skersai įpjaukite tešlą ir įstatykite į krosnį. suformuokite į apvalius papločius ir palikite 10 minučių. MIGOLAIS IR MEDUMI PRANCŪZIŠKOS BAGETĖS TEŠLA PICAI Ingredientai: Vanduo Sviestas Ingredientai: Vanduo Medus Ingredientai: Vanduo Druska Alyvuogių aliejus Druska Cukrus Susmulkinti riešutai Susmulkinti migdolai Medus 550 tipo miltai Sausos mielės 300 ml 1½ valgomo šaukšto 1 šaukštelis 1 šaukštelis 1 šaukštas 1 šaukštas 1 šaukštas 540 g 1 šaukštelis BASIC programa Druska Cukrus 550 tipo miltai Sausos mielės 300 ml 1 valgomas šaukštas 1 šaukštelis 1 šaukštelis 540 g 1 šaukštelis DOUGH programa Po tešlos minkymo proceso padalinkite ją į 2-4 dalis. c . per didelis miltų kiekis. d Netinkama miltų rūšis arba nešviežūs miltai. Duona yra šiurkšti arba su dideliu skylių kiekiu. g Trūksta druskos. h Recepte yra nurodyti skysti priedai.

Sumaišius tešlą. Ingredientų kiekį reikia sumažinti ⅓ dalimi. Būtina laikytis ant pakuotės nurodyto santykio. miltų kiekį reikia sumažinti 80 g 1 kg miltų. ●● Kvietinis raugas dažniau yra parduodamas sausas. Jo dėka duona yra lengvesnė ir turi didesnę apimtį. c) Reikia įpilti kito skysčio arba palikti jį atvėsti kambario temperatūroje. Jis yra ne toks stiprus kaip ruginis raugas. prietaiso šonuose liko miltų. Jo teigiamos savybės ypač matomos. Duona rečiau sukrenta ir yra lengviau virškinama. b) Reikia pritaikyti ingredientų kiekį ir patikrinti. Jo dėka galima gauti tamsesnę duonos plutelę bei tamsesnį duonos minkštimą (pvz. Duona pakankamai neatvėso (garai nespėjo išeiti). ●● Raugas yra būtinas. Tai neturi įtakos kepimo rezultatui. kepant rupią duoną arba kitus duonos gaminius iš namuose maltų miltų. tinkamas jų atmatavimas yra taip pat svarbus. palyginus su kepimo formos apimtimis. ●● Cukraus kiekį galima sumažinti 20% tam. 75 . h) Šilto oro atveju nenaudoti laikmačio funkcijos. Jeigu naudojamuose ingredientuose yra vandens. tačiau tai užima daug laiko. ●● Glitimas. Įpilkite skystą raugą į matavimo talpą ir užpildykite ją kitais skystais ingredientais nurodytomis recepte proporcijomis. sviestas ir pienas turi įtakos duonos skoniui. ●● Tamsusis salyklas. g) Labai drėgno oro atveju pridėti 1-2 valgomus šaukštus vandens mažiau. kaip ir jų pridėjimo tvarka. ●● Svarbiausi ingredientai. ●● Taip pat galima naudoti skystą raugą. ●● Jeigu į duoną norite pridėti grūdų. Raugą galima pagaminti patiems. Jį galima nusipirkti 15 gramų pakuotėse (1 kg miltų). juodą duoną). kad mielės tiesiogiai liestų skystį. d) Reikia naudoti tik šviežius ir atitinkamai laikomus ingredientus. miltai. g/i Aukščiau aprašytų problemų sprendimas a) Reikia gerai atmatuoti ingredientus. Norint. Negalima leisti. druska. prieš ją pjaustant. b Duonos riekės yra nelygios arba viduje grūdėtos. Neiškepęs. f) Reikia sumažinti įpilto skysčio kiekį. kad duona būtų lengvesnė ir turėtų daugiau maistingųjų medžiagų. Visuomet reikia naudoti atitinkamą ingredientų kiekį atitinkamomis proporcijomis. ●● Margarinas. cukrų galima pakeisti medumi. kurios lemia tai. tačiau jis nėra toks tamsus. jos šviežumą ir skonį. Tuo tikslu reikia pridėti vieną valgomą šaukštą sėlenų 500 g miltų ir ½ valgomo šaukšto padidinti skysčio kiekį.Duonos apimtis yra per didelė. Supiltų miltų viduryje reikia padaryti duobutę ir į ją supilti susmulkintas sausas mieles. jeigu naudojate ruginius miltus. j) Reikia sumažinti mielių arba visų ingredientų kiekį ¼ dalimi. be cukraus. tuomet reikia atitinkamai sumažinti skysčio kiekį. nepridėti daugiau miltų nei nurodyta recepte. e) Reikia sumažinti visą ingredientų kiekį. kad mielės nepradėtų kilti per anksti. Jeigu pridėsite mažiau raugo nei nurodyta recepte. ●● Jeigu raugo milteliai turi kitą koncentraciją (100 gramų pakuotė 1 kg miltų). a/b Per daug cukraus. Jis pagerina tešlos tąsumą. rekomenduojama naudoti šaltus ingredientus tam. Galima taip pat naudoti ruginį salyklą. ●● Jeigu tešla turi būti paruošta nedelsiant. Idealus miltų mišinys susideda iš 40% rupių miltų ir 60% baltų miltų. tokie kaip skysčiai. kuris išsiskiria tešlos maišymo metu. ●● Duonos ant raugo kepimui galima naudoti BASIC arba WHOLE WHEAT programas. Todėl toliau pateiktuose receptuose nurodytas raugas miltelių pavidalu. palikite juos nakčiai vandenyje. Sumažinkite miltų ir vandens kiekį (maksimaliai 1/5 mažiau). liečiančios receptus 1. naudojamas kai kuriuose receptuose – tai tamsiai kepintų miežių salyklas. a/b Kiti saldūs ingredientai. užtikrina atitinkamą duonos struktūrą. į kempinę panašus paviršius. ar visi ingredientai yra sudėti. ypač baltos duonos atveju. reikia naudoti vėsius ingredientus. ¾ arba1 pakuotė). i) Duoną išimti iš kepimo formos iškart po iškepimo. Rekomenduojama laikytis toliau esančiuose receptuose nurodytų santykių (½. a/f Per daug miltų. Pastabos. cukrus ar mielės (galima naudoti sausas arba šviežias) turi įtakos tešlos bei duonos paruošimo sėkmei. duona birės.. ●● Kviečių glitimas – tai natūralus iš kviečių baltymo gaunamas priedas. Ingredientus reikia pilti pagal atitinkamame recepte nurodytą tvarką. kad plutelė būtų plonesnė ir minkštesnė. kad duona yra lengvesnė ir geriau fermentuojasi. kad plutelė būtų plonesnė ir minkštesnė. Ingredientai ●● Kadangi kiekvienas ingredientas vaidina atitinkamą vaidmenį duonos kepimo procese. ●● Į tešlą galima pridėti kvietinių sėlenų tam. Jeigu naudojate laikmačio programatoriaus funkciją. f Per daug mielių arba per mažai druskos. Abu produktus galima gauti sveiko maisto parduotuvėse. Reikia naudoti vėsius skysčius. ●● Raugą pakeisti gali kepiniams skirtas fermentas. Jame yra pieno ir acto bakterijų. j Ant duonos plutelės yra miltų. Fermentas tinka naudoti duonkepėje. palikti atvėsti mažiausiai 15 minučių. Skirtumas bus jaučiamas tik skonyje.

o duona ilgiau išlieka šviežia. Ingredientų pridėjimas ir jų kiekio matavimas ●● Visuomet reikia pirmiausiai įpilti skysčius. praėjus penkioms minutėms po pirmojo maišymo etapo. ją galima palikti prietaise ir įjungti skrudinimo programą. Tuomet galima ¼ . Jeigu ingredientus pridėsite per anksti. Geram efektui gauti rekomenduojame laikytis toliau pateiktų ingredientų modifikavimo taisyklių: ●● Skysčiai/miltai: tešla turi būti minkšta (bet ne per daug) ir nesunkiai maišoma. varškę. galėsite padaryti atitinkamas pataisas. pasirinkus atitinkamas programas tuo metu. atsiradusią dėl gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros.). kurios padalos yra nuo 30 iki 300 ml. aukščio. jogurtą ir pan. galima panaudoti tam tikslui pridėtą matavimo talpą. Tai neįmanoma tirštos tešlos (rupios ar ruginės duonos) atveju. ●● Pasibaigus eksploatacijai. Jeigu tešla yra ruošiama vietoje. tai reiškia. Tuomet reikia surasti nesėkmės priežastį ir pabandyti dar kartą. riešutų ar grūdų pridėjimas. susijusių su prietaiso konstrukcija. Šiuos ingredientus galima pridėti. kuri yra labai aukštai (virš 750 metrų). Tešlą reikia patikrinti. prietaisą atiduokite į atitinkamą surinkimo punktą. kuomet pasigirsta garsinis signalas. 2. pridedamo skysčio kiekis turi būti sumažintas. Todėl receptai yra tik rekomendacijomis. Tešla negali turėti skaidulų. Tuo tikslu: ●● Kartono pakuotę atiduokite į makulatūrą. Jeigu tešla yra per sausa. . kad atitinkamai sumažėtų tešlos kilimas. pakeitus proporcijas. ingredientų konsistencijos ir t. ●● Vaisių. kad galėtumėte kontroliuoti ingredientų kiekį. maišymo proceso metu pridėkite po šaukštą vandens. Kepimo rezultatas ●● Kepimo rezultatas priklauso nuo esamų sąlygų (vandens kietumo. kad originalaus recepto proporcijos išliko nepakitusios.●● Švarus. reikia įsitikinti.). Prietaiso neišmeskite kartu su buitinėmis šiukšlėmis!!! 3. ji kils greičiau. jie tešlos maišymo metu bus sumalti. Importuotojas/gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti gaminio modifikaciją. naudojamais namuose. nei brangu. kuriose yra labai minkštas vanduo. direktyvoms. kad mielės liestų skysčius. o tik pabaigoje dėti mieles. Norint išvengti per greito mielių augimo (ypač naudojant laikmačio programatoriaus funkciją). o taip pat dėl priežasčių. ●● Prieš laikmačio programatoriaus funkcijos nustatymą kepimui naktį rekomenduojama iškepti bandomąjį kepalą. kad reikia matuoti ingredientus pridėtu šaukštu arba šaukštais. Po nepavykusio bandymo nenusiminkite.½ šaukštelio sumažinti mielių kiekį taip.. ●● Reikia kruopščiai matuoti ingredientus. kad duonos minkštimas yra lengvesnis ir šviesesnis. juos reikia įmušti į matavimo talpą ir po to ją užpildyti likusiais skysčiais tam. 4. pridėkite truputį miltų. jeigu recepte nurodytas kiekis yra išreikštas valgomais šaukštais ar arbatiniais šaukšteliais. ●● Polietileno (PE) maišelius išmeskite į plastmasei skirtą konteinerį. ●● Norint atmatuoti ingredientus mililitrais. Ekologija – rūpinkimės aplinka Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkos apsaugos. prekybos ir kitomis sąlygomis. kurias galima pritaikyti prie esamų sąlygų. siekdamas pritaikyti gaminio charakteristikas galiojančioms teisės normoms. Jeigu ji yra per drėgna. oro drėgmės. pateiktus gramais. Tuomet reikalui esant. visuomet naudokite tuos pačius matavimo vienetus. kadangi jame esantys elementai gali būti kenksmingi aplinkai. kuris pagerina duonos apimtį. miltelių pavidalo lecitinas yra natūraliu emulgatoriumi. lemia tai. estetinėmis. Iš jos turi būti lengva suformuoti kamuolį. Tai nėra nei sunku. kol ji pasieks atitinkamą konsistenciją. Tai liečia ir vietas. ●● Skysčių pakeitimas: Jeigu naudojate ingredientus. kurių sudėtyje yra skysčio (pvz. 76 Importuotojas/gamintojas neatsako už galimą žalą. ●● Jeigu duona nėra pakankamai paskrudusi. negalima leisti. ●● Matuojant ingredientus. Jeigu pridedate kiaušinių.t. Ingredientų kiekio pritaikymas Jeigu reikia padidinti arba sumažinti ingredientų kiekį.

grafiskos simbolus kā: skalas. ●● Barošanas vads nevar nokarāties pāri galdam vai galda augšpuses malai. ●● Nepieskarieties ierīces karstām virsmām. kam ir elektrības vads ar drošības vadiņu un kontaktdakša ar drošības kontaktu. –– Elektromagnētiska saderība (EMC) – 2004/108/EC. ●● Ierīces darbošanās laikā. līdzenas virsmas. Siltumam un tvaikiem jāiziet no ierīces. arī ne pieskarties karstai virsmai. vispirms izmēģiniet attiecīgu recepti laikā. ●● Nemazgājiet zem tekoša ūdens un neiegrimsiet ierīci un barošanas vadu ūdenī. lai ierīces lietošanas laikā izvairītos no negadījumiem un/vai izvairītos no ierīces bojāšanas. Gadījumā kad ierīce ir apklāta ar uzliesmojošiem materiāliem. kas kustas. Drošības norādījumi ●● Pirms ierīces lietošanas iepazīstieties ar visu lietošanas instrukcijas saturu. Gadījumā. Īpašu uzmanību pievērsiet drošības norādījumiem. ●● Atstājiet ierīci līdz tā ir atdzisusi pirms izjukšanas un tīrīšanas. un masas daudzums nav pārāk liels un mīkla neizlejas. apzīmējumi. Lietošanas instrukciju lūdzam saglabāt. Produkts atzīmēts ar CE zīmi datu plāksnītē. ●● Šo ierīci nevar izmantot personas (arī bērni) ar fiziskiem. Pretējā gadījumā. kas jāpadod par viņu drošību atbildīgai personai. Pēc pabeigtas cepšanas ierīce ir ļoti karsta. ●● Nemazgājiet metāla daļas trauku mazgājamajās mašīnās. ●● Nenovietojiet ierīci uz vai tuvumā gāzes. ●● Pirms ierīces uzstādīšanas attiecīga maizes tipa cepšanai piem. brīdinājuma zīmogi. ●● Ierīcē neielieciet alumīnija foliju un citus materiālus. 77 . Ierīce atbilst direktīvu prasībām: –– Elektriska zemsprieguma ierīce (LVD) – 2006/95/EC. ●● Neizņemiet kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas velkot aiz vada. Ierīces metāla daļas iesilst darbošanās laikā. pārliecinoties. novietojiet to vismaz 10 cm attālumā no citiem priekšmetiem. īpaši ja iekšā atrodas karstas vielas. Ja barošanas vads ir bojāts. servisa pārstāvim vai kvalificētiem speciālistiem. Ar to jūs varat noplēst svarīgu informāciju. ●● Ierīce plānota lietošanai mājās apstākļos. ●● Ierīci vienmēr pieslēdziet strāvas (tikai mainīgas strāvas) padevei ar strāvas drošinātāju. lai tā nenokristu mīcot biezu mīklu. ka iepriekšminēti norādījumi ir saprotami. maize nelīdzeni uzcepsies vai mīkla izliesies ārā. Ierīce ir aprīkota ar termoizolējošu apvalku. kad pieskaras aizkariem un līdzīgas. ●● Apakšdaļas tīrīšanai nelietojiet nekādus agresīvus mazgāšanas līdzekļus kā emulsija. Tas ir īpaši svarīgs ja lietojamas programmētas funkcijas un ja ierīce ir atstāta bez uzraudzības. ●● Nedrīkst izņemt cepšanas konteineru ierīces darbošanās laikā. kad to nelietojat un pirms tīrīšanas. kas ir lietojami šajās ierīcēs izraisa iepriekšminētu daļu satumšanu. Esot īpaši līdzenām virsmām. Agresīvi līdzekļi. Ierīce atbilst spēkā esošo normu prasībām. tas jānomaina ražotājam. lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk. elektriskās plīts vai karstas krāsns. Ja ierīcei ir kāds defekts kontaktējiet ar ZELMER specializēto servisa punktu. Mazgājiet tos ar rokām.LV Cienījamie Pircēji! Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju. novietojiet ierīci uz plānas. ●● Atvienojiet ierīci no elektrotīkla kontaktligzdas pirms tuvoties elementiem. gumijas paplāksnes. ●● Vienmēr novietojiet ierīci uz plakanas. Tehniskie dati Tehniskie dati ir norādīti produkta datu plāksnītē. kādas spriegums atbilst tam norādītam datu plāksnītē. ja bojāts barošanas vads. ●● Izņemot cepšanas konteineru no ierīces kopā ar uzceptu maizi lietojiet speciālus cimdus vai drošības audumus pret apdegumiem. kad ierīce ir lietojama gastronomiska uzņēmuma vajadzībām. mīkla nav pārāk bieza vai reta. pasta un līdzīgas. maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām. kad var vērot ierīci. lietošanas laikā. Nepareizs remonts var izraisīt nopietnas briesmas lietotājam. ●● Jāpievērš uzmanība. tīrīšanas pieniņš. lai bērni nerotaļātos ar ierīci. jo tie var izraisīt ugunsgrēku vai īsslēgumu. garantijas noteikumi pārmainās. ja tie ir atstāti bez uzraudzības vai nelieto ierīci pēc instrukcijas. ●● Neapklājiet ierīci ar dvieli. vai apakšda- ļai ir redzami bojājumi. un līdzīgas. Lietojiet virtuves cimdus. ●● Lietojot aksesuārus citus nekā ieteica ražotājs var izraisīt ierīces bojāšanu. lai izvairītos no bīstamām situācijām. lietojot tradicionālus trauku šķidrumus. Jāpārliecinās. ●● Nelietojiet ierīci. jo konteiners un maize ir ļoti karsti. ●● Pievērsiet īpašu uzmanību pārvietojot ierīci. iznāk ugunsgrēka risks. ●● Atvienojiet ierīci no elektrotīkla kontaktligzdas. Ierīces remontu var veikt tikai kvalificēta apkope. ●● Nelietojiet vairāk sastāvdaļu nekā norādīts receptē. Ievērojiet šīs lietošanas instrukcijas noteikumus. naktī. Maizes cepšanas mašīna ir I klases ierīce. ka sastāvdaļas ir izvēlētas atbildīgās porcijās. arī ne ar citiem materiāliem darbošanās laikā.

●● Whole wheat (pilngraudu kviešu maize) Pilngraudu kviešu maizes sagatavošanai. 15 Taimera pogas DELAY TIMER – pulksteņa uzstādīšana. sēklas. ●● Otrā mīklas maisīšanas procesa laikā. 17 Poga MENU – programmas izvēlēšana. Cepšanas konteiners ir apklāts ar piedegumdrošu slāni. Pēc tam. Programmas laikā radītājā būs redzami dati par cepšanas procesu. A) IERĪCES ELEMENTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Noņemams vāciņš Ietvars Lodziņš Augšējā ventilācijas atvere Malas ventilācijas atveres Cepšanas konteiners Maisīšanas lāpstiņa Cepšanas kamera Vadības panelis AKSESUĀRI 10 Mērīšanas karote 11 Mērīšanas konteiners 12 Āķis maisīšanas lāpstiņas izņemšanai VADĪBAS PANELIS 13 Rādītājs LCD – rāda informāciju par izvēlētu programmu. ●● French (franču mīkla) Baltās īpaši maigas maizes sagatavošanai. ja ierīce ir iesildīta. kas attiecas uz vidēju brūnināšanu. 5 Pieslēdziet elektrības vada kontaktdakšu kontaktligzdai. 2 Ielieciet maisīšanas lāpstiņu. Tas ir iespējams tikai ja programma tika apturēta pirms mīklas maisīšanas fāzes. UZMANĪBU: Pēc START/STOP pogas nospiešanas ir iespēja izslēgt skaņu. Var arī parādīties atzīme „H” – stiprā brūnināšana vai „L” – vājā brūnināšana. programmās. Laiks. norādot aizkodētu programmas laiku. ●● Sweet (saldā maize) Piem. kā piem. ●● Rapid (ātrs) Baltās. ka noklusēti ir izvēlēta pirmā programma. izņemiet cepšanas konteineru un pagaidiet līdz ierīce atdzisusi. 4 Aizveriet vāku. 16 Poga CRUST – vēlamā brūnināšanas līmeņa uzstādīšana. pat. B) 1 Ielieciet cepšanas konteineru. Skaitlis “1” rāda programmu. Ar šo mērķi nospiediet pogu CRUST. Programmu BAKE ONLY var sākt jebkādā momentā. . Uzstādiet maisīšanas lāpstiņu novietojot cepšanas konteinera vārpstu maisīšanas lāpstiņas atverē. taču simbols „3:25” rāda. Lai izņemtu konteineru. kad paziņojums H:HH pazudīs rādītājā un parādīsies pamata uzstādījums. rudzu maizes ātras sagatavošanai. augli. ●● Pēc programmas beigām. rudzu maizes sagatavošanai. ka mīklai var pievienot sastāvdaļas. „P” rāda brūnināšanas līmeņa pamata uzstādījumu. DROŠĪBAS FUNKCIJAS Ja pēc pēdējās ierīces lietošanas tās temperatūra ir pārāk augsta (virs 40°C). Jāizmanto virtuves cimds. Rādītājā parādīsies simbols „1 P” un atskanēs signāls. kad sasniegta vērtība „0:00”. tas ir „Basic”. ●● Basic (pamata) Baltās. 14 Poga START/STOP – sāk un beidz programmu.Ierīces uzbūve (Zīm. kas ir redzams rādītājā pakāpeniski samazināsies. laiku līdz programmas beigām un maizes brūnināšanas līmeni. ATMIŅAS FUNKCIJA Elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā līdz 5 minūtēm. pavelciet ar spēku aiz konteinera pārvietošanas ietvara. Sastāvdaļas ielieciet konteinerā pēc kārtības no attiecīgas receptes. 18 Izvēlēta darbošanās programmas signalizators. lai signalizētu. jaunai programmai. Piemērotas receptes ir norādītas tālākā instrukcijas daļā. Ierīces darbošanās un apkalpošana (Zīm. rādītājā parādīsies „OFF”. kas nozīmē. ierīces iekšā. kas nozīmē. Novietojiet konteineru precīzi pamata vidū. ka skaņa tika izslēgta. ●● Yeast free (maize bez ieraugiem) Maizes klaipu ar svaru 750 g izveidošanai un sagatavošanai. Pēc dažām sekundēm informācija rādītājā pārmainīsies uz „3:00”. rieksti. saldās mīklas sagatavošanai ar raugu. 78 rādītājā parādīsies „ON” un divas reizes atskanēs signāls. UZMANĪBU: Pēc cepšanas pabeigšanas ietvars ir karsts. Ja vēlreiz nospiedīsit pogu CRUST. kas tika izvēlēta. kviešu. programmas pozīcija ir saglabāta un ierīce var turpināt darbu kad atteice ir novērsta. līdz tam. ka skaņa tika aktivizēta. kviešu. 3 Pievienojiet sastāvdaļas. Svilpes funkcija SVILPES FUNKCIJA Svilpe ieslēdzas: ●● Nospiežot programmēšanas pogas. 6 Izvēliet vēlamo programmu ar pogu MENU. nospiežot pogu START/STOP rādītājā parādīsies paziņojums H:HH un atskanēs signāls. Citā gadījumā nepieciešams sākt visu procesu no sākuma. Tajā gadījumā pieturiet pogu START/STOP līdz momentam. Maigi nospiediet konteinera vidu. Visbiežāk lietojama programma. lai aizbloķētu konteinera atsperes labajā un kreisajā kameras pusē.

Tūlīt vienlaicīgi sāk vienstundas iesildīšanas process. 16 Ja maize uz reizi neiziet no konteinera. 8 Vajadzības gadījumā uzstādiet programmas sākšanas laiku ar pogu DELAY TIME. cikos sāks produkta sagatavošana. Pēc programmas beigām. 10 Mīklas maisīšana un mīcīšana. šķidruma vai citu sastāvdaļu daudzumus. rādītājā parādīsies „OFF”. ●● Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla un pagaidiet līdz tā atdzisusi. Pēc atdzīšanas atkratieties no taukiem konteinerā lietojot papīra dvieli. Maizes cepšanas mašīna automātiski uzstādīs cepšanas laiku un temperatūru. Rādītājā LCD parādīsies atbilstoši burti „P”. Ja maize ir pārāk gaiša programmas beigās. benzīnu. Mīklas pacelšanās. Iesildīšana ieslēdzas tad. Tīrīšana un konservācija ●● Pirms pirmās ierīces lietošanas rūpīgi izmazgājiet cepšanas konteineru un maisīšanas lāpstiņu lietojot maigu tīrīšanas līdzekli (nedrīkst iegrimt cepšanas konteineru ūdenī). kad maize izkritīs. kas var ieskrambāt vai sabojāt ierīces ārpusi. UZMANĪBU: Ja maisīšanas lāpstiņa paliks maizes iekšā. Ar pogu START/STOP apturēsit arī programmu jebkādā momentā. 11 Mīklas atstāšana līdz augšanas procesam. kas ir automātiski aizkodēts pēc izvēlētas programmas var arī ievadīt precīzu laiku. L LIGHT (LĒTS). kas signalizē. UZMANĪBU: Mīklas maisīšanas un mīcīšanas fāzes laikā ierīces vākam jābūt aizvērtam. Pēc cepšanas ieslēdzas svilpe. ka skaņa tika izslēgta. Šo darbību var atkārtot vienreiz uz kādu laiku. Ja vēlreiz nospiedīsit pogu CRUST. ●● Ir iespēja aizkavēt karu programmu. 12 Cepšana. ka skaņa tika aktivizēta. Pēc tam. 9 Nospiediet pogu START/STOP. kas maina uzstādītu laiku pa 10 minūšu. Ar šo mērķi nospiediet un pieturiet 3 sekundes pogu START/STOP. kad tā sasniegs attiecīgu konsistenci. 15 Izņemiet cepšanas konteineru lietojot virtuves cimdu un apvērsiet to. Ar šo mērķi nospiediet pogu CRUST. Āķi var arī izmantot maisīšanas lāpstiņas izņemšanai Ierīces iesildīšana. līdz momentam kad atskanēs signāls. Šīs fāzes laikā var vēl pievienot nelielus ūdens. Ar šo mērķi nospiediet pogu START/STOP pieturot to apmēram 3 sekundes (līdz momentam kad atska- nēs signāls). ●● Bake only (brūnināšana) Maizes un mīklas brūnināšanai. Nedrīkst iegrimt ierīci ūdenī. ●● Lietojot taimera funkciju nedrīkst lietot ātrbojīgas sastāvdaļas kā piens. sīpoli. kad istabas temperatūra ir zem 25°C. krāsns tīrīšanas līdzekļus vai citus līdzekļus. cepšanas un iesildīšanas laikā. Maizes cepšanas mašīna automātiski maisa un mīca mīklu līdz momentam. kas nozīmē. pieturot apmēram 3 sekundes pogu START/STOP (līdz momentam kad atskanēs signāls). Šo uzstādījumu var mainīt ar pogām + un -. augli. Mazgāšanai lietojiet maigu tīrīšanas līdzekli. olas un līdzīgas. Nedrīkst lietot ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus. nospiediet pogu BAKE ONLY. ●● Izņemot cepšanas laiku. apvalka un cepšanas kameras ar mitru dvieli. H DARK (TUMŠS). ●● Visilgākais iespējams uzstādījums ir 13 stundu. 79 . Ar to jūs saudzēsit piedegumdrošu slāni. 14 Programmas fāžu pabeigšana. UZMANĪBU: Mīklas augšanas fāzes laikā aizveriet vāku un neatveriet to līdz maizes cepšanas beigām. izvēliet to ar pogu MENU. ●● Pirms pirmās lietošanas. lai mīkla paceltos. atvienojiet elektrības vada kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas. maigi papuriniet konteineru līdz tam. UZMANĪBU: Pēc START/STOP pogas nospiešanas ir iespēja izslēgt skaņu. 13 Iesildīšana. sastāvdaļām ir piemērota temperatūra un tās nepieprasa iesildīšanu. Fotogrāfijas tikai prezentē cepšanas fāzes. 7 Izvēliet vēlamo brūnināšanas līmeni. arī ne ieliet ūdeni cepšanas kamerā! ●● Lai atvieglotu tīrīšanu var noņemt vāku uzstādot to vertikāli un pēc tam pavelkot uz augšu. var mazliet iegriezt klaipu un izņemt lāpstiņu ārpusē. ●● Pagaidiet līdz ierīce atdzisusi pirms tīrīšanas un saglabāšanas. Rādītājā parādīsies izvēlētas programmas izejas pozīcija. ierīce iesilst līdz mīklas augšanas optimālai temperatūrai. UZMANĪBU: Mīklas cepšanas fāzes laikā aizveriet vāku un neatveriet to līdz maizes cepšanas beigām. Ja istabas temperatūra ir augstāka nekā 25°C. lai stiprāk sabrūninātu maizi. Fotogrāfijas tikai prezentē mīklas augšanas fāzi. lāpstiņa negriežas. rādītājā parādīsies „ON” un divas reizes atskanēs signāls. jogurts. Pēc pēdējā maisīšanas cikla. „H” vai „L”. Ja gribat izmantot citu programmu. Kad sasniegsit vēlamo brūnināšanas līmeni apturiet procesu. ieteicams ietaukot cepšanas konteineru un maisīšanas lāpstiņu ar taukiem. kas izturīgi pret augstu temperatūru. ierīcei jādziest apmēram pusstundu. ●● Atkratieties no visām sastāvdaļām un drupatām no vāka.●● Dough (mīkla) Mīklas sagatavošanai. darbojās tikai sildītājs. un pēc tam iesildīt tos krāsnī apmēram 10 minūšu. dažreiz. ka maizi var izņemt no ierīces. Pirms nākamā mīcīšanas un cepšanas procesa. kas nozīmē. izmantojiet programmu BAKE ONLY. Poga CRUST vēlamā brūnināšanas līmeņa uzstādīšanai: P MED (VIDĒJS).

Nedrīkst lietot metāla priekšmetus. Maisīšanas lāpstiņu rotēšana ir aizbloķēta.3. Pretējā gadījumā. Pretējā gadījumā. Maize nolaižas vidū un ir mitra apakšā. ierīce jāatdod servisa punktā. Pārbaudiet izvēlētu menu un citus uzstādījumus. ka sēklas un līdz. Sāciet ierīces pārbaudi. vēlāk būs grūti tos izņemt. ●● Konteiners ir apklāts ar piedegumdrošu slāni. Šī maiņa nekādā veidā nepārmaina slāņa īpašības. Vienmēr jāaptur ierīce ar pogu START/STOP. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Neizmantojiet tās pašas sastāvdaļas un sāciet visu procesu no sakuma. ●● Maisīšanas lāpstiņu un dzenošo vārpstu tīriet tūlīt pēc lietošanas. Izņemiet cepšanas konteineru un pagaidiet līdz tas atdzisis un sasniegs istabas temperatūru. Slāņa krāsa mainīsies ierīces lietošanas procesā. Neiegrimsiet konteineru ūdenī. Ar šo mērķi. Darbošanās laikā vāks tika dažreiz pacelts. Atkārtota ierīces ieslēgšana: Nospiediet un pieturiet 10 sekundes pogu START/STOP. Ilgs elektroenerģijas padeves pārtraukums ierīces darbošanās laikā. Tas ļauj viegli izņemt un iztīrīt maisīšanas lāpstiņas. Programmas kļūda vai elektroniskā kļūda. izņemiet lāpstiņas. ierīce jāatdod servisa punktā. Ierīce izdod signālu. Tiks paveikta ierīces pārbaude. Pēc tam. un pēc tam vēlreiz to pieslēdziet. Maizi grūti izņemt no konteinera. vai cepšanas kameru. kas varētu to ieskrambāt. Rādītājā jāparādās normālas programmas kodam. Sastāvdaļas pielipa cepšanas kamerai Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un iztīriet cepšanas konteinera ārpusi vai cepšanas konteinera ārpusei. Rādītājā parādās paziņojums „LLL”. Vajadzības gadījumā piepildiet konteineru ar siltu ūdeni un atstājiet 30 minūšu laikam. Ierīce nav atdzisusi pēc pēdējā cepšanas procesa. Ja maisīšanas lāpstiņas paliks konteinerā. Programmas kļūda vai elektroniskā kļūda. Rādītājā parādās paziņojums “EEE”. Atlaidiet pogu.4). Nepareizs programmas uzstādījums. Neizmantojiet tās pašas sastāvdaļas un sāciet visu procesu no sakuma. rādītājā parādās paziņojums „000”. Nospiesta poga START/STOP ierīces darbošanās laikā. Pirms nākamās cepšanas iztīriet maisīšanas lāpstiņu un vārpstu. Sastāvdaļas nav izmaisītas vai maize nepareizi uzcepusies. Ierīce neieslēdzas. Maize tika atstāta pārāk ilgam laikam konteinerā pēc uzcepšanas un iesildīšanas. Ierīce jāsaglabā ar aizvērtu vāku. Tā ir normāla situācija. ●● Pirms ierīces saglabāšanas pārliecinieties. līdz rādītājā parādīsies simbols „P” kopā ar programmas skaitli. 80 .●● Cepšanas konteiners jānoslauka no ārpuses ar mitru drānu. Nospiediet un pieturiet pogu START/STOP līdz rādītājā parādīsies normāls programmas kods. Pēc atkārtotas ierīces ieslēgšanas. Pamata programma „P1” netika uzstādīta. neaizbloķēja lāpstiņas. ka vāks tika pareizi aizvērts. nospiežot un turot pogu menu atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Pēc tam. Ierīce neieslēdzas. Klaipa apakša nolipa maisīšanas lāpstiņai. Vēlreiz atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Pārbaudiet. JAUTĀJUMI UN ATBILDES PAR IERĪCI Problēma Iemesls Risinājums No cepšanas kameras vai ventilācijas atverēm iziet dūmi. ka ierīce ir pilnīgi atdzisusi un ir sausa. Izņemiet cepšanas konteineru un pārbaudiet vai dzenošie elementi griežas. Tajā gadījumā piepildiet konteineru ar siltu ūdeni un atstājiet 30 minūšu laikam. Jāveic pēc iepriekšminēta apraksta. Ierīce tika izslēgta pēc tās atvienošanas no elektrotīkla iesildīšanas fāzes laikā. Izņemiet maizi no konteinera pirms iesildīšanas funkcijas beigām. pieslēdziet ierīci elektrotīklam un vēlreiz to ieslēdziet. Atskanas signāls. Konteinera iekšpusi var mazgāt lietojot trauku mazgāšanas līdzekli.2. Jāpārliecinās. Vāku drīkst atvērt tikai ja laiks rādītājā ir vairāk nekā 1:30 (attiecas tikai uz programmām 1. Rādītājā parādās simbols H:HH.

Cepot sēklas pannā. Veiciet pēc savas gaumes un kulināriem norādījumiem no profesionālas literatūras un rokasgrāmatām. tām būs intensīvāka garša. Nevar aplūkot šos aprakstus kā kulināru grāmatu. Tabulās norādītas recepšu piemēri un aptuveni sastāvdaļu daudzumi. tie vispirms jāsamitrina. izveidojiet garus klaipus un atstājiet 30-40 minūšu laikam. kas ir pieejamas veikalos. Cepiet 20 minūšu laikā. 1 karote 2 karotes 360 g 180 g 1 karote Programma: BASIC To maizi jācep uz reizi. Sastāvdaļas: Ūdens vai piens Margarīns vai sviests Sāls Cukurs Milti tips 500 Sausie ieraugi MAIZE PANIŅĀS 300 ml 1 ½ karotes 1 karote 1 ēdamkarote 540 g 1 karote Sastāvdaļas: Paniņas Margarīns vai sviests Sāls Cukurs Milti tips 500 Sausie ieraugi 300 ml 1 ½ ēdamkarotes 1 karote 2 ēdamkarotes 540 g 1 karote Programma: BASIC Programma: BASIC vai FRENCH MĪKLA AR RIEKSTIEM UN ROZĪNĒM SAULGRIEZES MAIZE 7 GRAUDU MAIZE Sastāvdaļas: Ūdens vai piens Margarīns vai sviests Sāls Cukurs Milti tips 500 Sausie ieraugi Rozīnes Sadrupināti rieksti Sastāvdaļas: Ūdens Sviests Milti tips 500 Saulgriezes sēklas Sāls Cukurs Sausie ieraugi 350 ml 1 ½ ēdamkarotes 1 karote 2 ēdamkarotes 540 g 1 karote 100 g 3 ēdamkarotes 350 ml 1 ēdamkarotes 540 g 5 ēdamkarotes 1 karote 1 ēdamkarote 1 karote Sastāvdaļas: Ūdens vai piens Margarīns vai sviests Sāls Cukurs Milti tips 550 Pilngraudu kviešu milti 7 graudu pārslas Sausie ieraugi 300 ml 1 ½ ēdamkarotes 1 karote 2 ½ ēdamkarotes 240 g 240 g 60 g 1 karote Programma: BASIC Rozīnes un riekstus var pievienot pēc pirmā signāla vai pēc pirmā mīklas maisīšanas cikla. 81 . Sastāvdaļas: Ūdens Sāls Olīveļļa Milti tips 500 Cukurs Sausie ieraugi 275 ml 90 ml 1 ½ karotes 1 ½ karotes 300 g 150 g ½ karotes 300 ml 3/4 karotes 1 ēdamkarotes 450 g 2 karotes 1 karote Programma: DOUGH Pēc mīklas veidošanas izrullējiet to. MANDELĒM UN MEDU FRANČU BATONI PICAS MĪKLA Sastāvdaļas: Ūdens Sviests Sāls Cukurs Sagriezti rieksti Sagrieztas mandeles Medus Milti tips 500 Sausie ieraugi Programma: BASIC 300 ml 1 ½ ēdamkarotes 1 karote 1 karote 1 ēdamkarote 1 ēdamkarote 1 ēdamkarote 540 g 1 karote Sastāvdaļas: Ūdens Medus Sals Cukurs Milti tips 500 Sausie ieraugi 300 ml 1 ēdamkarote 1 karote 1 karote 540g 1 karote Programma: DOUGH Pēc mīklas veidošanas sadaliet to 2-4 daļās. izveidojiet apaļu formu un atstājiet 10 minūšu laikam. Diagonāli iegrieziet mīklu un atstājiet krāsnī. SĪPOLU MAIZE PILNGRAUDU KVIEŠU MAIZE MĪKLA AR ŠOKOLĀDI UN RIEKSTIEM Sastāvdaļas: Ūdens vai piens Margarīns vai sviests Sāls Cukurs Liels. Programma: FRENCH MAIZE AR RIEKSTIEM. Programma BASIC Ieteikums: saulgriezes sēklas var aizstāt ar ķirbja sēklām. Programma: WHOLE WHEAT Piezīme: Lietojot programmu „DELAY TIMER” olu vietā jāpievieno vairāk ūdens. Programma: WHOLE WHEAT Ja lietojami veseli sēklas. Izziediet mērci un pievienojiet piedevas. sasmalcināts sīpols Milti tips 550 Sausie ieraugi Sastāvdaļas: Maize vai piens Margarīns vai sviests Olas Sāls Cukurs Milti tips 550 Pilngraudu kviešu milti Sausie ieraugi Sastāvdaļas: Ūdens Šokolādes-riekstu krēms Sāls Pūdercukurs Milti tips 500 Parastie milti Sausie ieraugi 250 ml 1 ēdamkarote 1 karote 2 ēdamkarotes 1 gab 540 g 1 karote 300 ml 1 ½ ēdamkarotes 1 gab.KLASISKĀS RECEPTES BALTĀ MAIZE Ierīce ir īpaši paredzēta gatavu maizes maisījumu lietošanai.

lai ieraugi nonāktu tiešā saskarē ar šķidrumu. g/i Iepriekšminētu problēmu risinājumi a) Rūpīgi jāizmēra sastāvdaļas. a/b/g . a/b/g . c/h/i . pilngraudu kviešu miltu vai citas sastāvdaļas. piem. f . . h . g . a/b Mīkla pārāk stipri aug un izlejas no konteinera. b .Veci vai nesvaigi milti. ūdens vai cepšanas kameras pārmērīgas temperatūras. a/f Maize nolaižas vidū.Nav sāls.Pārāk liels vai pārāk mazs šķidruma daudzums.Pārāk daudz miltu. c) Jāpievieno cits šķidrums un jāatstāj tas līdz atdzisis istabas temperatūrā. ieraugi stiprāk raudzē. b Maize nav uzcepta iekšā. j Maizes garozā atrodas milti. Jāsamazina sastāvdaļu daudzums pa 14. h . . d) Jālieto tikai svaigas un piemēroti saglabātas sastāvdaļas. g . a/f . kunkuļaina. . a/b Maize ir smaga.Maizes tilpums ir pārāk liels konteineram.Recepte ar mitrām sastāvdaļām. vai mitruma dēļ.Pārāk daudz šķidruma. . h) Silta laika gadījumā. 82 e) Jāsamazina kopīgs sastāvdaļu daudzums. a/b . e . Ja lietojamas sastāvdaļas. g) Ļoti mitra laika gadījumā. nelietojiet taimera funkciju. a/b/g . kas satur ūdeni. e . f) Jāsamazina pievienota šķidruma daudzums. .Pārāk liels mitrums. a/b . jogurtu. Raupja maizes struktūra. a/b . d .Pārāk daudz augļu. . Miltu vidū jāizveido grāviņš un iebērt tajā sadrupinātus un sausus ieraugus. sūklviedīga virsma.Pārāk karsts šķidrums.Raudzēšana ir pārāk īsa vai pārāk ātra. Jālieto vēsi šķidrumi.Ieraugi nonāca saskarē ar šķidrumu. nepietiekams sāls daudzums.Pārāk daudz cukura.Pārāk daudz ieraugu vai pārāk mazs sāls. nepievienojiet vairāk miltu nekā norādīts receptē. a/b .Citas saldas sastāvdaļas izņemot cukuru. f . a/b .Liels mitrums. tad piemēroti jāsamazina šķidruma daudzums. c .Ja ūdens ir pārāk mīksts.Nav vai pārāk mazs ieraugu. h/i .Maize nepietiekami atdzisusi (tvaiki nepaspēja iziet).Pārāk daudz ūdens. vai visas sastāvdaļas ir pievienotas.Nepiemērots miltu tips vai nesvaigi milti. ierīces malās palika milti. pārāk karsts ūdens.Nav sāls vai nepietiekams cukura daudzums. pārāk daudz miltu. c . b Maizes šķēles nav līdzenas vai iekšā atrodas gabali.Pārāk daudz piena noved līdz ieraugu raudzēšanai.Pārāk daudz ieraugu.Mīklas daudzums ir lielāks nekā konteinera tilpums un maize nolaižas. .Pārāk mazs ieraugu vai cukura.Pārāk mazs cukura. Neuzcepta. vai pārāk daudz atveru maizē.Pārāk liels vai pārāk mazs šķidruma daudzums.Veci vai nesvaigi ieraugi. Sastāvdaļas jāpievieno pēc kārtības no attiecīgas receptes. jāpievieno 1-2 ēdamkarotes mazāk ūdens. e Maize pilnīgi neaug vai nepietiekamā veidā.KAD PIELĀGOT RECEPTI Problēma Iespējams iemesls Risinājums (apraksts zemāk) Maize aug pārāk ātri. īpaši esot gaišai maizei. .Pārāk daudz šķidruma. Nepieļaujiet.Pēc mīklas maisīšanas. . c . b) Jāpielāgo sastāvdaļu daudzums un jāpārbauda.Pārāk daudz miltu vai pārāk mazs šķidruma.

Tas ir pieejams 15-gramu pakojumos (uz 1 kg miltu). Raugu var sagatavot pats. milti. kā šķidrums. Piepildiet mērglāzi ar šķidruma raugu un pilnveidojiet ar citām sastāvdaļām piemērotos daudzumos. maize ir lētāka un pamatīgi raudzē. Piezīmes par receptēm 1. pēc receptes. Ieteicams ievērot šīs receptes (1/2. jāpievieno mazliet miltu. Samaziniet miltu un šķidruma daudzumu (maksimāli pa 1/5 mazāk). kad atskanēs signāls. ●● Šķidrumu aizstāšana: Gadījumā. pievienots šķidruma daudzums jāsamazina. jāsakuļ tās mērglāzē un jāpiepilda ar atlikušajiem šķidrumiem. ●● Raugs ir nepieciešams lietojot rudzu miltus. Ja ir pārāk mitra. Maize retāk nolaižas un ir lētāka gremošanai. ka oriģinālas receptes proporcijas ir saglabātas. Tie satur pienu un skābes baktērijas. ●● Margarīns. jogurts. ●● Var lietot arī šķidruma raugu. 2. Tas uzlabo mīklas apstrādājamību. riekstu vai graudu pievienošana. attiecīgās proporcijās. lai maize būtu lētāka un barojošu elementu bagātāka. lai šķidrumi un ieraugi nonāktu saskarē. cukuru var aizstāt ar medu. ●● Kviešu glutens ir dabiskā piedeva. 83 . ●● Augu līme. veidot rudzu vai rupja maluma miltu maizi. Mīkla jāpārbauda piecas minūtes pēc pirmā maisīšanas etapa. ●● Cukura daudzumu var samazināt pa 20%. Tādēļ šās receptēs lietojams pulvera rauga koncentrāts. Pievienojot olas. Tad var samazināt ieraugu daudzumu no 1/4 līdz 1/2 karotes. ●● Ja pulvera raugam ir cita koncentrācija (100 gramu pakojums uz 1 kg miltu) miltu daudzums jāsamazina pa 80 g uz 1 kg miltu. Jālieto piemēroti sastāvdaļu daudzumi. sviests un piens ietekmē maizes garšu. Mīklai nav jābūt šķiedrainai. ●● Kviešu raugs ir biežāk pārdots sausā formā. Var arī lietot rudzu iesalu.t. Jāievēro daudzums. ja receptes pieprasa mērīšanu ar ēdamkarotēm vai tējkarotēm. j) Jāsamazina ieraugu vai visu sastāvdaļu daudzums pa ¼. kas atrodas lielā augstumā (virs 750 metru). pulvera lecitīns ir dabiskais emulgators. ●● Jālieto vēsas sastāvdaļas. Mīkla. un t. Tādēļ maize ir lētāka un tai ir lielāks apjoms. atstājiet tos naktij ūdenī. Tas nav iespējams esot biezām mīklām. Ideāls miltu maisījums sastāv no 40% pilngraudu kviešu miltu un 60% balto miltu. augs ātrāk. ●● Rūpīgi jāizmēra sastāvdaļas. brūna maize). kam piegādāts īpaši mīkstais ūdens. Sastāvdaļas var pievienot ar attiecīgām programmām momentā. Lai garoza būtu maigāka un mīkstāka. kas ir ražots mīklas maisīšanas laikā nodrošina piemērotu maizes struktūru. Sastāvdaļu daudzuma pielāgošana Ja nepieciešams lielāks vai mazāks sastāvdaļu daudzums. Ja sastāvdaļas tiks pievienotas pārāk agri. ●● Mīklai var pievienot kviešu atsijas. ●● Tīrais. Tas ir arī maigāks nekā rudzu raugs. ar to mīkstums ir maigāks un gaišāks. ●● Sastāvdaļu mērīšanas laikā jālieto vienmēr tās pašas mērvienības. Sastāvdaļas ●● Ņemot vērā to. Ja ir pārāk sausa. ●● Augļu. tās tiks samaltas mīklas maisīšanas procesā.i) Tūlīt pēc uzcepšanas jāizņem maize no konteinera un jāatstāj tā līdz atdzisusi vismaz 15 minūšu laikam pirms griešanas.). kas ir iegūta no kviešu olbaltuma. lai garoza būtu maigāka un plānāka. ●● Raugu var aizstāt ar cepšanas fermentu. lai ieraugi nesāktu augt pārāk agri. kas lietojams kādās receptēs tas ir tumši cepts miežu iesals. ●● Mērot sastāvdaļas mililitros. kas uzlabo maizes apjomu. Ja pievienots mazāk rauga nekā norādīts receptē. bet tas nav tādi tumšs. ●● Ja gribat pievienot maizei graudu sēklas. kas lietojamas mājās. Lai iegūtu patīkamu rezultātu. cukurs vai ieraugi (var lietot sausus vai svaigus ieraugus) ietekmē panākumu mīklas un maizes sagatavošanā. to pareiza izmērīšana ir tā pat svarīga kā to pievienošanas kārtība. jāpievieno ūdens karote maisīšanas procesā. Tās priekšrocības ir īpaši redzamas pilngraudu kviešu maizes vai citas maizes no miltiem samaltiem mājās cepšanā. ●● Maizes cepšanai ar raugu var izmantot programmu BASIC vai WHOLE WHEAT. Tādēļ var iegūt tumšāku maizes garozu un tumšāku mīkstumu (piem. ●● Šķidrumi/milti: mīklai jābūt maigai (bet ne pārāk) un vieglai izveidošanai. ja mīklai jābūt sagatavotai uz reizi. kam ir skala no 30 līdz 300 ml. biezpiens. sāls. ieteicams ievērot šos ieteikumus par sastāvdaļu daudzuma modifikācijām. kas norādīts pakojumā. 3. Atšķirība būs redzama tikai garšā. Pievienojot un izmērot sastāvdaļas un daudzumu ●● Vienmēr vispirms jāielej šķidrums. Lai izvairītos no ātras ieraugu augšanas (īpaši lietojot taimera funkciju). tās svaigumu un garšu. tas ir mērīt sastāvdaļas ar pievienotu mērīšanas karoti vai karotēm. kādu dēļ. kas tiek veidota vietā. maize sadrups. un pēc tam bei- gās jāpievieno ieraugi. lai kontrolētu sastāvdaļu daudzumu. ieteicams lietot vēsas sastāvdaļas. ka katrai sastāvdaļai ir attiecīgs uzdevums sekmīgā maizes cepšanas procesā. taču tas pieprasa laiku. Jābūt iespēja no mīklas viegli izveidot kamolu. jāpārliecinās. kad ir lietojamas sastāvdaļas. kas satur šķidrumus (piem. Ar šo mērķi jāpievieno atsiju ēdamkarote uz 500 g miltu un jāpalielina šķidruma daudzums pa 1/2 ēdamkarotes. lai samērīgi samazinātu mīklas augšanu. un maize saglabā svaigumu ilgāku laiku. Tas pats attiecas uz vietām. Uzstādot programmu ar taimera funkciju. nedrīkst pieļaut. kas neietekmēs cepšanas rezultātu. Ferments ir paredzēts lietošanai maizes cepšanas mašīnā. kas norādītas gramos. ar šo mērķi var izmantot pievienotu mērglāzi. Abi produkti ir pieejami veikalos ar veselu pārtiku. ●● Melnais iesals. 3/4 vai 1 pakojums). līdz tā iegūs piemērotu konsistenci. ●● Vissvarīgākās sastāvdaļas.

●● Ja maize nav pietiekami sabrūnināta. direktīvas vai konstruktīvu izmaiņu ievešanu. kas nodarīts izmantojot ierīci ne pēc nozīmes vai arī pie nepareizas ierīces ekspluatācijas. gaisa mitrums.4. lai ar to vajadzības gadījumā paveiktu nepieciešamas maiņas. Ekoloģija – vides aizsardzība Katrs lietotājs var palīdzēt saudzēt apkārtējo vidi. 84 . kas ir lietojama cepšanai naktī. –– Polietilēna maisus (PE) metiet ārā konteinerā. kā arī pēc komerciāliem. Cepšanas rezultāti ●● Cepšanas rezultāti ir atkarīgi no esošiem apstākļiem (ūdens cietums.). ar mērķi ievērot tiesiskās normas. Tad jāatrod neveiksmju iemesls un jāpamēģina vēlreiz esot pārmainītām proporcijām. Nemetiet ārā ierīci kopā ar komunāliem atkritumiem!!! Importētājs/ražotājs nenes atbildību par iespējamo zaudējumu. bez iepriekšējā paziņojuma. kurš ir domāts priekš plastikāta. Tādēļ receptes jālieto kā norādījumus. ●● Ieteicams arī uzcept pārbaudes klaipu pirms taimera funkcijas uzstādīšanas. estētiskiem un citiem iemesliem. Importētājs/ražotājs saglabā savas tiesības ierīces modifikācijai jebkurā momentā. normatīvus aktus. kādus var piemēroti pielāgot attiecīgiem apstākļiem. jo saturošie aparātā kaitīgie komponenti var radīt draudus apkārtējai videi. drīkst to atstāt ierīcē un izmantot brūnināšanas programmu. –– Nevajadzīgu aparātu atdodiet attiecīgajā utilizācijas punktā.t. sastāvdaļu konsistence. Tas ir ne grūts un ne dārgs. augstums. Ar šo mērķi: –– Kartona iepakojumus nododiet makulatūrā. un t. Nav jāzaudē drosme nesekmīgu cepšanas mēģinājumu gadījumā.

●● Ärge peske seadet voolava vee all ega asetage seadet ja toitejuhet vette. kui toitejuhe on kahjustatud või kui korpusel on nähtavad kahjustused. muutuvad garantiitingimused. Seade on kooskõlas direktiivide nõuetega: –– Madalapingeline elektriseade (LVD) – 2006/95/EC. tuleb see ohu vältimiseks vahetada välja tootja poolt või volitatud hooldekeskuses või spetsialisti poolt. kui jätate seadme öösel leiba küpsetama. Soovitame kasutusjuhend alles hoida. kui see toimub nende ohutuse eest vastutava isiku järelvalvel või kooskõlas tema antud juhistega. Väga siledate pindade puhul asetage seade õhukesele kummist alusele. ●● Ärge pange seadmesse alumiiniumfooliumit ega muid materjale. ühtlasele pinnale. ●● Enne. eriti kui selle sisu on kuum. Soojus ja aur peavad saama seadmest väljuda. Seadme metallist osad kuumenevad töö käigus. mil võite seadet jälgida. ●● Käesolev seade ei ole mõeldud kasutamiseks füüsilise või vaimse puudega isikutele (kaasa arvatud lapsed). ●● Enne seadme lahtivõtmist ja puhastamist laske sel maha jahtuda. sest anum ja leib on väga kuumad. et lapsed ei mängiks seadmega. Toode on märgistatud CE tähisega andmesildil. Tugevatoimeliste puhastusvahendite kasutamine sellistes seadmetes põhjustab ülalmainitud osade tumenemist. ●● Ärge asetage seadet gaasipliidi. Pöörake erilist tähelepanu turvalisuse nõuannetele. ●● Ühendage seade alati vastavalt seadme andmesildil toodud pingega elektrivõrgu (ainult vahelduvvoolu) maandatud pistikupessa. välja arvatud juhul. piim. Ohutusnõuded ●● Enne seadme kasutamist tutvuge kogu kasutusjuhendiga. ●● nagu: tähendused. kasutades traditsioonilisi nõudepesuvahendeid. tainas pole liiga paks ega vedel ning kogus ei ole liiga suur ja tainas ei valgu välja. ●● Ärge peske metallist osi nõudepesumasinas. kui seadet ei kasutata ja enne puhastamist. elektripliidi või kuuma ahju peale ega lähedale. ●● Muude tarvikute. pasta jne. nagu emulsioon. ●● Eemaldage seade elektrivõrgust. või isikutele. ●● Eemaldage seade elektrivõrgust enne. proovige antud retsepti ajal. ●● Toitejuhe ei või rippuda laua või tööpinna kohal ega puudutada kuumi pindu. Seadme korpusel on kuumakindel isolatsioon. et kasutamise ajal ennetada õnnetusi ja/või vältida seadme kahjustamist. ●● Ärge tõmmake pistikut elektrivõrgu pistikupesast välja juhtmest sikutades. Vigastatud toodet võib parandada ainult kvalifitseeritud isik. Pärast küpsetamise lõpetamist on seade väga kuum. kui on antud retseptis. kui tootja poolt soovitatute. Leivaküpsetaja on I klassi seade. ●● Seadme kasutamise ajaks asetage see teistest esemetest vähemalt 10 cm kaugusele. et valitud lähteained on vastavates proportsioonides. Tehnilised andmed Tehnilised andmed on toodud andmesildil. ●● Korpuse pesemiseks ärge kasutage agressiivseid detergente. ●● Jälgige. ●● Seade on mõeldud kasutamiseks kodustes tingimustes. et saaksite seda kasutada samuti seadme hilisema kasutamise ajal. ●● Ärge katke töötavat seadet käteräti ega muude materjalidega. ●● Asetage seade alati tasasele. need võivad põhjustada tulekahju või lühise. ●● Ärge kasutage suuremaid koguseid. Kui toitejuhe on vigastatud. Seadme katmisel kergestisüttivate materjalidega. Veenduge. Vigastuste korral pöörduge spetsiaalsesse ZELMERi teeninduspunkti. mille ühendusjuhe on varustatud lisajuhtme ja pistik kaitsekontaktiga. Juhul. Kasutage käesolevas kasutusjuhendis olevaid soovitusi. et saite ülalmainitud juhistest aru. et see ei kukuks paksu taina segamise ajal maha. 85 . Vastasel juhul küpseb leib ebaühtlaselt või valgub tainas seadmest välja. ●● Ärge lülitage seadet tööle. Nad võivad kustutada pealetrükitud graafilised sümbolid. kindlustamaks. See on oluline sisseprogrammeeritud funktsioonide kasutamise ajal ning kui seade on jäetud järelevalveta. kui kasutate seadet toitlustusäris. kui lähenete seadme liikuvatele osadele seadme töötamise ajal. hoiatusmärgid jne. ●● Ärge puudutage seadme kuumi pindu. Seade vastab kohustuslike normide nõuetele. ●● Küpse leiva koos küpsetusanumaga seadmest väljavõtmisel kasutage spetsiaalseid kindaid või tulekindlat materjali. Kasutage pajakindaid.ET Austatud kliendid! Palume alljärgneva kasutusjuhendi hoolikat läbilugemist. Peske neid käsitsi. kokkupuutel kardinatega jne tekib tulekahjuoht. –– Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) – 2004/108/EC. kasutamine võib põhjustada seadme kahjustamist. ●● Olge seadme teisaldamisel ettevaatlik. Valesti teostatud parandus võib põhjustada kasutajale tõsist ohtu. kellel ei ole kogemust või teadmisi seadme kohta. ●● Seadme töötamise ajal ei tohi küpsetusanumat seadmest välja võtta.

heledate küpsetiste valmistamiseks. et heli lülitati välja. kuni 5 minutilise voolukatkestuse korral jääb programmi positsioon mällu ning seade võib pärast avarii likvideerimist tööd jätkata. kuni saavutab väärtuse “0:00”. Muudel juhtudel tuleb alustada kogu protsessi uuesti algusest. OHUTUSFUNKTSIOON Kui pärast eelmist kasutamist on seadme temperatuur liiga kõrge (üle 40°C). mis on keskmine pruunistamine. Samuti võib esineda märge “H” . Näidikule ilmub märge “1P” ning kostab helisignaal. 86 MÄLUFUNKTSIOON Lühiajalise. 4 Sulgege kaan. näidates sissekodeeritud programmi kestuse aega. See on kõige tihedamini kasutatav programm. et vaikimisi on valitud esimene ehk “Basic” programm. 2 Asetage segamislaba seadmesse. Anuma väljavõtmiseks tõmmake kindla liigutusega anuma teisaldamise käepidet üles. Küpsetusanum on kaetud nakkumisvastase kihiga. .Seadme ehitus (joonis A) SEADME OSAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Eemaldatav kaas Käepide Aken Ülemine ventilatsiooniava Külgmised ventilatsiooniavad Küpsetusanum Segamislaba Küpsetuspesa Juhtpaneel TARVIKUD 10 Mõõtelusikas 11 Mõõdunõu 12 Konks segamislaba eemaldamiseks JUHTPANEEL 13 LED näidik – näitab teavet valitud programmi. ●● Basic (põhiline) Nisu. Järgmiseks võtke küpsetusanum välja ja oodake. Programmi töötamise ajal on ekraanil näha teave küpsemisprotsessi edenemise kohta. küpsetamise lõpuni jäänud aja ja leiva küpsusastme kohta. “P” tähendab põhilist pruunistamise taseme seadet. Selleks vajutage nupule CRUST. mis tähendab. Näidisretseptid on kirjas juhendi hilisemas osas.tugev pruunistamine või “L” . 18 Valitud tööprogrammi signalisaator Seadme funktsioonid SUMISTIFUNKTSIOON Sumisti lülitub sisse: ●● Pärast programmeerimise nuppudele vajutamist. ●● French (lehttainas) Kergete. täpselt aluse keskele. Kasutage pajakindaid. Asetage anum seadme sisse. ka siis.ja rukkijahust heledate küpsetiste kiireks valmistamiseks. 14 START/STOP nupp – programmi alustamine ja lõpetamine. mis tähendab. ●● Rapid (kiire) Nisu. ●● Pärast programmi lõpetamist. ●● Sweet (magusad küpsetised) Magusa pärmitaina valmistamiseks. Programmi BAKE ONLY või alustada igal hetkel.ja rukkijahust heleda leiva valmistamiseks. See on võimalik ainult siis. et anda teada hetkest. Kerge vajutuse tagajärjel anuma keskele lukustuvad paremal ja vasakul pool anumat seda pesas hoidvad vedrud. kui seade on soe. siis uue programmi valimiseks nupule START/ STOP vajutades ilmub ekraanile teade H:HH ja kostab helisignaal.nõrk pruunistamine. puuviljad. ●● Taina teistkordsel segamisel. mil tainale võib lisada selliseid koostisaineid nagu seemned. Paari sekundi pärast muutub näidikul olev teave “3:00”-ks. Näidikul olev aeg hakkab järk-järgult vähenema. Seadme toimimine ja kasutamine (joonis B) 1 Asetage küpsetusanum seadmesse. ●● Yeast free (ilma pärmita küpsetised) 750 g pätside tegemiseks ja ettevalmistamiseks. kuni seade jahtub. Kinnitage segamislaba. kui programm katkes enne taina segamise faasi. 3 Lisage taina koostisained. TÄHELEPANU: Pärast küpsetamise lõpetamist on käepide kuum. 15 Ajamõõtja nupp DELAY TIMER – kella seadistamine. ekraanile ilmub “OFF”. mil ekraanilt kaob teade H:HH ja ilmub algne seadistus. 6 Valige soovitud programm MENU-nupu abil. pähklid. 17 Nupp MENU – programmi valimine. asetades laba avavuse küpsetusanumas olevale töövõllile. et heli on aktiveeritud. TÄHELEPANU: Heli on võimalik välja lülitada pärast START/STOP nupule vajutamist. Number “1” näitab. 16 Nupp CRUST – pruunistamise taseme seadistamine. Sellisel juhul hoidke START/STOP nuppu all hetkeni. Vajutades uuesti nupule CRUST. 5 Asetage ühendusjuhtme pistik vooluvõrgu pistikupessa. Lisage koostisained anumasse vastavalt valitud retseptis toodud järjekorrale. ilmub ekraanile “ON” ning kostub kahekordne helisignaal. ●● Whole wheat (täistera) Täisteraleiva valmistamiseks.

H DARK (TUME). 7 Valige soovitud pruunistamise tase. Seda tegevust võib aeg-ajalt korrata. Anumat võib seest pesta nõudepesuvahendiga. ●● Peale küpsetamisaja kestust. et heli lülitati välja. ●● Küpsetusanumat tuleb seest puhastada niiske lapiga. 87 . ●● Iga programmi algust on võimalk edasi lükata. hetkeni. Nupp CRUST on mõeldud pruunistamise taseme valimiseks: P MED (KESKMINE). korpuselt ning küpsetuspesast kõik koostisained ja raasukesed. valige see nupu MENU abil. 9 Vajutage nupule START/STOP. Nupu START/STOP abil saab programmi igal hetkel katkestada. Kasutage pesemiseks õrna puhastusvahendit. on võimalik sisestada ka täpne kellaaeg. Leivaküpsetaja segab ja sõtkub tainast automaatselt hetkeni. Selleks vajutage ja hoidke START/STOP nuppu all umbes 3  sekundit. Puhastamine ja hooldamine ●● Enne seadme esmakordset kasutamist peske küpsetusanum ja segamislaba korralikult puhtaks. Pärast viimast segamist soojeneb seade taina kerkimise jaoks optimaalse temperatuurini. 16 Kui leib ei tule anumast kohe välja. kasutage programmi BAKE ONLY. 11 Taina kergitamine. kasutades õrna pesemisvahendit (küpsetusanumat ei tohi vette kasta). Taina kerkimise. Tänu sellisele töötlusele säilib taina nakkumisvastane kiht. keerake anum tagurpidi. Küpsetamisprotsessi lõppedes lülitub sisse sumisti. mil kostab helisignaal). Enne järjekordset sõtkumist ja küpsetamist peab seade jahtuma umbes pool tundi. võib teha pätsi kerge sisselõike ja tõmmata laba välja. mil kostab helisignaal. ●● Eemaldage niiske käteräti abil kaanelt. raputage anumat kergelt ja mitu korda. kuni jahtub. Kui soovite kasutada teist programmi. et leiva võib seadmest välja võtta. kuni leib kukub välja. ●● Pikim võimalik seadistatav aeg on 13 tundi. TÄHELEPANU: Taina küpsetamise ajal sulgege kaas ja ärge avage seda kuni leiva küpsetamise lõpuni. Pärast mahajahtumist eemaldage rasv anumast paberrätiku abil. Selleks vajutage nupule CRUST. Järgmiseks va- jutage nupule BAKE ONLY. ●● Enne puhastamist või hoiule panemist oodake. Vajutades uuesti nupule CRUST. nagu piim. mis on valitud programmis automaatselt seadistatud.abil. et leiba rohkem pruunistada. Leivaküpsetaja seadistab automaatselt küpsetamise aja ja temperatuuri. Kui programmi lõppedes on leib liiga hele. Ei tohi kasutada keemilisi puhastusained. 12 Küpsetamine. Näidikule ilmuvad vastavalt tähed „P”. 14 Programmi lõppemine. vedelikku või muid koostisaineid. „H” või „L”. Pildid on ainult taina kergitamisfaasi demonstreerimiseks. jogurt. TÄHELEPANU: Heli on võimalik välja lülitada pärast START/STOP nupule vajutamist. sibul. puuviljad. mis tähendab. ekraanile ilmub “OFF”. kui toatemperatuur on alla 25°C. praeahjude puhastusvahendeid või muid vahendeid. Pärast programmi lõppemist tõmmake ühendusjuhtme pistik vooluvõrgu pistikupesast välja. küpsetamise ja soojendamise ajal labidas ei pöörle. mis tähendab. Seda seadistust on võimalik muuta 10 minuti kaupa nuppude + ja . on koostisained juba piisava temperatuuriga ning ei vaja soojendamist. Ärge kastke anumat vette. seades selle püsti ning tõmmates üles. ●● Enne esmakordset kasutamist soovitame määrida uus küpsetusanum ja segamislaba kõrget temperatuuri taluva rasvaga ning siis soojendada neid praeahjus umbes 10 minutit. TÄHELEPANU: Kui segamislaba jääb leiva sisse. ●● Enne puhastamist eemaldage seade elektrivõrgust ja oodake. bensiini. hetkeni. Sellel ajal võib veel lisada väikese koguse vett. Konksu võib kasutada ka segamislaba eemaldamiseks Seadme soojendamine taina kergitamise eesmärgil. mil kostab helisignaal. peatage protsess hoides START/STOP nuppu all umbes 3 sekundit (hetkeni. Näidikule ilmub valitud programmi algne seadistus. ●● Ajamõõtja funktsiooni kasutamisel ei tohi kasutada kergesti riknevaid koostisaineid. TÄHELEPANU: Taina kergitamise ajal sulgege kaas ja ärge avage seda kuni leiva küpsetamise lõpuni. Soojendamine lülitub sisse ainult juhul. L LIGHT (HELE). 8 Vajadusel seadistage programmi algusaeg kasutades nuppu DELAY TIMER. mis võivad kriimustada või rikkuda seadme kattekihti. mis signaliseerib. munad jne. 13 Soojendamine. et heli on aktiveeritud. kuni seade jahtub maha. 15 Võtke küpsetusanum välja ja kasutades pajakinnast. TÄHELEPANU: Taina segamise ja sõtkumise ajal peab seade olema suletud. töötab ainult soojenduselement. mil see saavutab vajaliku konsistentsi. Selleks vajutage ja hoidke START/STOP nuppu all umbes 3 sekundit. Kui toatemperatuur on kõrgem kui 25°C. Otsekohe alustab tööd üks tund kestev soojendusfunktsioon. Pildid on ainult taina küpsetamisfaasi demonstreerimiseks. ●● Bake only (pruunistamine) Leiva ja küpsetiste pruunistamine. millal hakatakse toodet valmistama.●● Dough (tainas) Taina valmistamiseks. Seadet ei tohi kasta vette ega valada vett küpsetuspessa! ●● Puhastamise kergendamiseks võib kaane eemaldada. 10 Taina segamine ja sõtkumine. Kui soovitud pruunistamise tase on saavutatud. ilmub ekraanile “ON” ning kostub kahekordne helisignaal.

kuni see jahtub toatemperatuurini. Näidikule ilmub teade "EEE". või ei küpsenud leib korralikult. Kontrollige valitud menüüd ja muid seadeid. Enne järgmist küpsetamist puhastage segamislabad ja võll. See võimaldab lihtsa meetodiga segamislabad eemaldada ja puhastada. ●● Anum on kaetud nakkumisvastase kihiga. teade H:HH. Pärast seadme uuesti sisselülitamist ilmub näidikule teade "000". ●● Enne seadme hoiule panemist veenduge.Kostab Seade ei jahtunud maha pärast eelmist helisignaal. Viga programmis või elektroonikas. Kihi värv muutub koos seadme kasutamisega. Võtke leib küpsetusanumast välja enne soojendusfunktsiooni lõppemist.Näidikule ilmus küpsetamist. Toimige vastavalt ülaltoodud juhisele. Põhiline programm "P1" ei ole seadistaud. Laske nupp lahti. Näidikule peaks ilmuma tavalise programmi number "1P".Vajadusel täitke anum sooja veega ning jätke 30 minutiks seisma. Vastasel juhul tuleb seade viia teeninduspunkti. KÜSIMUSED JA VASTUSED SEADME KOHTA Probleem Põhjus Lahendus Küpsetuspesast või ventilatsiooniavadest tuleb suitsu. Ebasobiv programmiseade. Pikk elektrikatkestus seadme töö ajal. Eemaldage seade elektrivõrgust ning puhastage anuma välispind või küpsetuspesa. Leib jäi pärast küpsetamist ja soojendamist anumasse liiga kauaks.●● Puhastage segamislaba ja töövõll kohe peale kasutamist. Seadme töö ajal avati mitu korda Koostisained ei ole segatud kaant.Võtke küpsetusanum välja ja kontrollige. Ei tohi kasutada metallist esemeid. Seade ei lülitu sisse. See on normaalne. Kui segamislabad jäävad anumasse. Leiba on anumast raske kätte saada. kuni näidikule ilmub normaalne programmi number. Segamislabade pöörlemine on takistatud. Vajutage ja hoidke all nuppu START/STOP. kas ajami osad käivad ringi. Ärge kasutage samu koostisained ning alustage kogu protsessi algusest. Viga programmis või elektroonikas.Eemaldage küpsetusanum ja oodake. Alustage seadme testimist. Seadet tuleb hoida suletud kaanega.Seadme lähtestamine:Vajutage START/STOP nupp alla ja hoidke 10 sekundit kuni näidikule ilmub sümbol "P" koos programmi numbriga. Seade ei anna helisignaale. Seade ei lülitu sisse. Siis eemaldage labad. mis võivad seda kriimustada.Selleks lülitage seade elektrivõrgust välja.Toimub seadme testimine. Kaant võib avada ainult juhul. 88 .Lülitage seade elektrivõrgust välja. Veenduge. vajutades ja hoides menüünuppu all ning lülitage siis uuesti sisse. Leiva põhi on segamislabade külge kleepunud.Siis ühendage seade elektrivõrku ja lülitage uuesti sisse. kui näidikul olevat aega on jäänud rohkem kui 1:30. et seade on täielikult maha jahtunud ning kuiv. Seadme töö ajal vajutati nupule START/STOP. Ärge kasutage samu koostisained ning alustage kogu protsessi algusest.Lülitage seade uuesti elektrivõrgust välja. See muudatus ei muuda mitte mingil moel kihi omadusi. Seade lülitus soojendamisfaasi ajal välja toitevõrgust väljalülitumise tagajärjel. kas segamislabade tööd ei blokeeri seemned jne. on neid hiljem sealt raske eemaldada. Koostisained kleepusid küpsetuspesa seintele või küpsetusanuma välispinnale. Kontrollige. Leib laguneb seest laiali ja on alt niiske. Vastasel juhul tuleb seade viia teeninduspunkti. Näidikule ilmub teade "LLL". START/STOP nupule vajutades tuleb seadet alati kinni hoida. Sellisel juhul täitke anum sooja veega ning jätke 30 minutiks seisma. et kaan on korralikult suletud.

MANDLITE JA MEEGA PRANTSUSE BATOONSAI PITSATAINAS Koostisained Vesi Või Sool Suhkur Hakitud pähklid Hakitud mandlid Mesi Jahu (tüüp 550) Kuivpärm Koostisained Vesi Mesi Sool Suhkur Jahu (tüüp 550) Kuivpärm Koostisained Vesi Sool Oliivõli Jahu (tüüp 500) Suhkur Kuivpärm Programm: BASIC 300 ml 1 ½ supilusikat 1 teelusikas 1 teelusikas 1 lusikas 1 lusikas 1 lusikas 540 g 1 teelusikas 300 ml 1 supilusikas 1 teelusikas 1 teelusikas 540 g 1 teelusikas Programm: DOUGH Pärast taina valmimist jagage see 2-4 osaks. kui kasutate terveid teri. Programm: BASIC Soovitus: Päevalilleseemned võib asendada kõrvitsaseemnetega. Seemnete röstimine pannil annab neile intensiivsema maitse. Määrige kastmega ja pange peale lisandid. 89 . vormige ümmarguseks ja jätke 10 minutiks seisma. Koostisained Vesi või piim Margariin või või Sool Suhkur Jahu (tüüp 550) Kuivpärm PETIPIIMALEIB 300 ml 1 ½ supilusikat 1 teelusikas 1 supilusikas 540 g 1 teelusikas Koostisained Petipiim Margariin või või Sool Suhkur Jahu (tüüp 550) Kuivpärm 300 ml 1 ½ supilusikat 1 teelusikas 2 supilusikat 540 g 1 teelusikas Programm: BASIC Programm: BASIC või FRENCH PÄHLKITE JA ROSINATEGA SAI PÄEVALILLESEEMNELEIB SEITSMEVILJALEIB Koostisained Vesi või piim Margariin või või Sool Suhkur Jahu (tüüp 500) Kuivpärm Rosinad Peenestatud pähklid Koostisained Vesi Või Jahu (tüüp 550) Päevalilleseemned Sool Suhkur Kuivpärm Koostisained Vesi või piim Margariin või või Sool Suhkur Jahu (tüüp 550) Täistera nisujahu Seitsmeviljahelbed Kuivpärm 350 ml 1 ½ supilusikat 1 teelusikas 2 supilusikat 540 g 1 teelusikas 100 g 3 supilusikat 350 ml 1 supilusikas 540 g 5 supilusikat 1 teelusikas 1 supilusikas 1 teelusikas 300 ml 1 ½ supilusikat 1 teelusikas 2 ½ supilusikat 240 g 240 g 60 g 1 teelusikas Programm: BASIC Rosinad ja pähklid võib lisada pärast esimest helisignaali või pärast taina 1-st segamistsüklit.Toimige isikliku äranägemise ning erialakirjanduses ja käsiraamatutes kirjeldatud toiduvalmistamise reeglite järgi. vormige pikad pätsid ja jätke 30-40 minutiks seisma. 275 ml 90 ml 1½ teelusikat 1½ teelusikat 300 g 150 g ½ teelusikat 300 ml 3/4 teelusikat 1 supilusikas 450 g 2 teelusikat 1 teelusikas Programm: DOUGH Pärast taina valmimist rullige see laiali. hakitud sibul Jahu (tüüp 550) Kuivpärm 250 ml 1 supilusikas 1 teelusikas 2 supilusikat 1 tükk 540 g 1 teelusikas Koostisained Vesi või piim Margariin või või Munad Sool Suhkur Jahu (tüüp 550) Täistera nisujahu Kuivpärm 300 ml 1 ½ supilusikat 1 tükk 1 teelusikas 2 teelusikat 360 g 180 g 1 teelusikas Koostisained Vesi Šokolaadipähklikreem Sool Tuhksuhkur Jahu (tüüp 500) Tavaline jahu Kuivpärm Programm: BASIC See leib tuleb kohe küpsetada. Programm: WHOLE WHEAT Tähelepanu: Programmi „DELAY TIMER” kasutamisel lisage munade asemel veidi rohkem vett. Programm: WHOLE WHEAT Juhul.KLASSIKALISED RETSEPTID HELE LEIB Seadmes võib kasutada poodides saadaolevaid valmis leivasegusid. Tehke tainale pikilõiked ja asetage praeahju. Ärge suhtuge nendesse retseptidesse kui retseptiraamatu retseptidesse. tuleb neid enne leotada. Tabelites on näidisretseptid ja ligikaudsed ainete kogused. Küpsetage praeahjus 20 minutit. SIBULALEIB TÄISTERALEIB ŠOKOLAADI JA PÄHKLITEGA SAI Koostisained Vesi või piim Margariin või või Sool Suhkur Suur. Programm: FRENCH LEIB PÄHKLITE.

c . f . g) Väga niiske ilma korral lisage 1-2 supilusikatäit vähem vett. liiga palju jahu.Taina hulk on suurem anuma mahutavusest ja leib vajub kokku. Koostisained tuleb anumasse lisada vastavalt valitud retseptis toodud järjekorrale. f) Vähendage lisatud vedeliku kogust. siis vähendage vastavalt vee kogust. d . Tehke jahukuhja süvend ja raputage sinna peenestatud või kuiv pärm.Leib ei jahtunud piisavalt (aur ei jõudnud väljuda). g . c/h/i . a/b . tükiline. Toores. a/b/g .Liiga palju või liiga vähe vedelikku. f .Retseptis on niisked koostisained. kas kõik ained said lisatud. h . a/b/g . ärge lisage jahu rohkem.Liiga palju jahu.Liiga vähe pärmi või suhkrut.Liiga palju piima põhjustab pärmi käärimist. d) Kasutage ainult värskeid ja õigesti hoitud koostisaineid. a/b . b . a/b/g . liiga kuum vesi. täisterajahu või muud koostisainet.Liiga palju jahu või liiga vähe vedelikku.Pärm puudub või on seda liiga vähe. a/f . h) Väga sooja ilma korral ärge kasutage ajamõõtja funktsiooni.Liiga kuum vedelik. Leib vajub seest kokku. c) Lisada muu vedelik või lasta sel toatemperatuuril jahtuda. e . a/b .Palju niiskust. .Vana või mitte värske jahu. h .Pärast taina segamist jäi seadme seintele jahu.Pärm puutus kokku vedelikuga. Vältige pärmi otsest kokkupuutumist vedelikuga. .Liiga palju või liiga vähe vedelikku. Kasutage jahedaid vedelikke. b Leivaviilud on ebaühtlased või on sees klombid. c . a/b . Tainas kerkib liiga hästi ja ajab üle anuma servade. g .Liiga palju vedelikku. kui on antud retseptis.Käärimine on liiga kiire vee või küpsetusanuma liiga kõrge temperatuuri tõttu või liigse niiskuse tõttu.Liiga palju pärmi. b Leib pole seest küps.Muud magusad koostisained peale suhkru. a/f . a/b . .Soola puudumine või liiga vähe suhkrut. Vähendage koostisainete hulka poole võrra.Liiga palju suhkrut. eriti heleda leiva puhul. c . nt jogurt. poorne välispind.Leiva kogus anuma suhtes on liiga suur.Soola puudumine. liiga vähe soola. a/b .Kui vesi on liiga pehme.Liiga palju vett. käärib pärm tugevamini. g/i Ülaltoodud probleemide lahendused a) Koostisained tuleb mõõta täpselt. e . b) Koostisainete hulka tuleb täpsustada ja kontrollida.Vana või mitte värske pärm. .Liiga palju pärmi või liiga vähe soola. a/b . Leib on raske.Liiga vähe suhkrut.Liiga palju puuvilju. . e Leib ei kerki üldse või kerkib liiga vähe. Leiva struktuur ebaühtlane või liiga poorne leib.Liiga palju vedelikku.MILLAL TEHA RETSEPTIDES MUUDATUSI Problem Tõenäoline põhjus Lahendus (kirjeldus tabeli lõpus) Leib kerkib liiga kiiresti. . 90 e) Vähendage koostisainete koguhulka.Liiga palju niiskust. h/i .Valet sorti või mitte värske jahu. Kui kasutate vett sisaldavaid koostisaineid. j Leiva koorikul on jahu.

Tänu sellele on leib kergem ja kohevam. Vähendage jahu ja vedeliku kogust (maksimaalselt 1/5 võrra vähem). Selleks tuleb 500 g jahu kohta lisada 1  supilusikatäis kliisid ja suurendada vedelikku ½ supilusikatäie võrra. et vältida pärmi liiga kiiret kerkimist (eriti ajamõõtja funktsiooni kasutades). Sama kehtib kohtade kohta. Kõrgel asuvas kohas (üle 750 m) tehtav tainas kerkib kiiremini. Et proportsionaalselt vähendada taina kerkimist. võib suhkru asendada meega. mis on jagatud 30 kuni 300 ml. Ideaalne jahusegu koosneb 40% täisterajahust ja 60 % nisujahust. Mõlemad tooted on saadaval tervisliku toidu poodides. värskust ja maitset. see tähendab. See on ka õrnem. Koostisainete ning koguste lisamine ja doseerimine ●● Kõigepealt tuleb alati valada vedelik ja pärm lisada alles lõpus. Alati tuleb kasutada kindlaid koostisained kindlates vahekordades. kuni tainas saavutab õige konsistentsi. See pole võimalik paksude rukkileiva või täisteraleiva tainaste puhul. et pärm ei hakkaks liiga vara kerkima. ●● Grammides antud koostisained tuleb mõõta väga täpselt. tuleb segamise ajal lisada lusikatäie haaval vedelikku. Munade lisamisel tuleb nad lüüa mõõdunõusse ja täita see ülejäänud vedelikega. hakkab leib pudenema. Tainast tuleb kontrollida viis minutit pärast esimest segamist. kuid see ei ole nii tume. Sel põhjusel on järgnevates retseptides kasutatud pulbrilist juuretise kontsentraati. ●● Puhas pulbriline letsitiin on looduslik emulgaator. et iga koostisaine mängib leivaküpse- tamise protsessis kindlat rolli. tuleb lisada veidi jahu. Märkused retseptide kohta 1. See sisaldab piima ja äädikhappebaktereid. et koostisained tuleb mõõta kaasasoleva mõõdulusikaga või kodus kasutatava lusikaga. ●● Taina segamise ajal jahus moodustuv gluteen tagab leiva õige struktuuri. mille toime tulemusel jääb leib kergem ja käärib õigesti. ●● Rukkijahu kasutamisel on juuretis asendamatu. võib tainale lisada nisukliisid. Koostisainete hulga korrigeerimine Kui koostisainete hulka on tarvis suurendada või vähendada. Erinevus on tunda ainult maitses. Tainast peab olema kerge teha kuuli. kui kostab helisignaal. jätke need terveks ööks vette. Tainas ei tohi olla kiuline. ●● Vedelike asendamine: Juhul. Kasutada võib ka rukkilinnast. Täitke mõõdunõu vedela juuretisega ning lisage vastavalt retseptile vastavates kogustes teised vedelad koostisained. ei tohi pärm puutuda kokku vedelikega. suhkur ning pärm (võib kasutada kuiva või värsket pärmi) mõjutavad leiva ja saia küpsetamise edukust. hoolitsege. 91 . ●● Juuretise võib asendada kergitusainega. ●● Kui soovite lisada leivale viljateri. Leib vajub harvemini kokku ning on kergem seedida. Kui koostisained lisada liiga vara. ●● Et koorik oleks õrnem ja õhem. ●● Nisugluteen on looduslik nisuproteiinidest saadav lisaai- ne. kuigi see on aeganõudev.i) Kohe pärast leiva valmimist võtke leib anumast välja ja jätke enne lõikamist vähemalt 15-ks minutiks jahtuma. kui retseptides nõutakse mõõtmist supilusika või teelusikaga. pähklite või terade lisamine. Kui lisate vähem juuretist kui retseptis on ette nähtud. j) Vähendage pärmi või kõikide koostisainete hulka ¼ võrra. et koostisainete kogus oleks kontrolli all. purustatakse need taina segamise käigus ära. ●● Kui juuretise pulber on teise kontsentratsiooniga (100 grammine pakk 1 kg jahu kohta). ●● Puuviljade. nagu vedelik. tuleb kasutada sooje koostisaineid. ●● Mõnedes retseptides kasutatud tume linnas on tumedaks röstitud odralinnas. võite vähendada suhkru kogust 20% võrra. kui rukkijuuretis. ●● Nisujuuretist müüakse tihti kuivalt. Koostisained ●● Arvestades fakti. kus on erakordselt pehme vesi. Kui see on liiga niiske. see ei mõjuta küpsetamise tulemust. või ja piim mõjutavad leiva maitset. Selleks. Kasutage pakendil antud koguseid. ●● Margariin. 2. ●● Juuretisega tehtavat leiba võib küpsetada programmidega BASIC või WHOLE WHEAT. teeb sisu õrnaks ja heledaks ning küpsetis säilib kauem värske. vähendage jahu kogust 80g võrra 1 kg jahu kohta. on nende täpne mõõtmine sama oluline. ●● Võite kasutada ka vedelat juuretist. jogurt jne). Selle eelised on eriti näha täisteraleiva või muu kodus jahvatatud jahust leiva küpsetamisel. et säilitate originaalretseptis antud proportsioonid. ●● Kõige olulisemad koostisained. See parandab taina kohevust. ●● Et leib oleks kergem ja toitaineterikkam. ●● Koostisainete mõõtmisel tuleb alati kasutada sama mõõduvahendit. Juuretise võib ise valmistada. jahu. Et koorik oleks õrnem ja pehmem. 3. tuleb lisatava vedeliku kogust vähendada. kui kasutatav koostisaine sisaldab oma koostises vedelikku (nt kohupiim. Kergitusaine sobib kasutamiseks leivaküpsetajas. 3/4 või 1 pakk). Tänu sellele on tulemuseks tumeda koore ja sisuga leib (nt tumepruun leib). võib pärmi hulka vähendada ¼ kuni ½ teelusikatäie võrra. sool. ●● Kui tainas peab olema kohe küpsetusvalmis. ●● Koostisainete mõõtmiseks milliliitrites võite kasutada kaasasolevat mõõdunõud. Koostisaineid võib lisada iga programmi puhul hetkel. Soovitame kasutada alljärgnevates retseptides (1/2. mis parandab leiva mahtu. Programmi seadistamisel ajamõõtjaga funktsiooniga soovitame kasutada jahedaid koostisained. Kui see on liiga kuiv. kui nende lisamise järjekord. Rahuldava tulemuse saavutamiseks soovitame koostisainete hulga muutmiseks kasutada alljärgnevaid põhimõtteid: ●● Vedelikud/jahu: tainas peab olema õrn (kuid mitte väga) ja kerge töödelda. See on saadaval 15 grammistes pakkides (1 kg jahule).

Küpsetamise tulemused ●● Küpsetamise tulemus sõltub valitsevatest tingimustest (vee karedusest. Ökoloogia – hoolitseme keskkonna eest Iga kasutaja võib osaleda keskkonnakaitses. ●● Kui leib pole piisavalt pruun. Küpsetise ebaõnnestumise korral pole vaja heituda. ega kulukas. direktiivide nõuetele või muul põhjusel (ehitus. õhuniiskusest. Siis tuleb ebaõnnestumise põhjus üles leida ja proovida uuesti muudetud proportsioonidega. 92 . normidele. et vajadusel saaks teha vajalikke muudatusi. ●● Samuti soovitame enne ajamõõtja funktsiooni seadistamist öösel küpsetamiseks küpsetada proovipäts. võib jätta ta seadmesse ning kasutada pruunistamise programmi.4. Sellest vaatenurgast lähtuvalt on retseptid pigem soovitusliku iseloomuga. ●● Kasutatud seadmed andke ära vastavasse kogumispunkti. Ärge visake olemprügi hulka!!! Importija/tootja ei võta enda peale vastutust kahjude eest. kaubandus. mida võib kohaldada vastavalt antud tingimustele. mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. ●● Kilekotid (polüetüleen) visake plastikukonteinerisse. esteetika jm). selleks et toode vastaks õiguseeskirjadele. Importija/tootja jätab endale õiguse toote muutmiseks mistahes ajal ja sellest eelnevalt informeerimata. kõrgusest. See pole ei keeruline. koostisainete konsistentsist jne). sest seadmes olevad ohtlikud ained võivad olla keskkonnale ohtlikud. Sellel eesmärgil: ●● Papist pakend viige makulatuurikonteinerisse.

●● This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical. ●● Always place the appliance on a flat. cream cleaners. The appliance was marked by a CE sign on the rating label. to clean the housing. ●● Use special pot holders or a protective cloth while removing the baking tin with the bread from the appliance. ●● Do not operate the appliance if it has a damaged cord or if the housing is visibly damaged. etc. The appliance is in conformity with the requirements of the directives: –– Low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC. or lack of experience and knowledge. 93 . ●● Allow the appliance to cool before dismantling and cleaning. ●● Do not wash under running water. ●● The use of accessories not recommended by the manufacturer may cause damage to the appliance. –– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC. ●● Metal foils or other materials must not be put inside the appliance as these may cause a fire or a short circuit! ●● Never cover the appliance with towels or other materials during use. etc. It is especially important while using the programmed functions and when the appliance is left unattended. The appliance can only be repaired by qualified service personnel. ●● Pay special attention while handling the appliance. it should be replaced by the producer or at a proper service point or by a qualified person in order to avoid any hazards. even surface so it does not fall during the kneading process of thick dough. Use pot holders. In case of extremely smooth surfaces. The baking tin and the bread are very hot. Improper servicing may cause a serious hazard to the user. ●● The appliance must be placed at a distance of at least 10 cm from other objects during operation. ●● Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. ●● Unplug the appliance when not in use and before cleaning. warning signs etc. ●● Never place the appliance near a gas or electric cooker or hot oven. Technical parameters The technical parameters are indicated on the rating label. ●● Do not unplug by pulling on cord. In case of defects please contact a qualified service center. ●● Do not use abrasive detergents such as emulsions. place the appliance on a thin rubber pad. ●● The appliance is intended for household use only. ●● Do not fill the baking tin with an amount of ingredients greater than the required by the recipe! Otherwise the bread will not bake evenly or the dough will overflow. ●● Never remove the baking tin while the appliance is working. The warranty conditions change if the appliance is used in gastronomic business. first try the recipe while keeping an eye on the appliance to make sure that the doses of ingredients are correct. The heat and steam must be free to escape. The appliance is very hot after the end of the baking process. marks. ●● Plug the appliance only to a grounded electrical outlet with the voltage corresponding to the voltage indicated on the rating plate. They may remove the graphic information symbols such as: scales. ●● Switch off the appliance before handling movable parts. ●● Before trying to bake a given type of bread overnight. especially if it is full of hot substances. Danger of fire arises if the appliance is covered with flammable materials or comes in contact with curtains. Keep this User’s Guide for future reference. The bread baking machine is a I class appliance equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. Wash them manually using traditional dishwashing liquids. ●● Do not wash metal parts in the dishwasher. Pay special attention to important safety instructions to avoid accidents and/or damage to the appliance. Do not immerse the appliance and the cord into water. If the non-detachable part of the cord is damaged. Important safety instructions ●● Read the entire instruction manual before operating the appliance. sensory or mental capabilities.EN Dear Customers Please read these instructions carefully. the dough is not too thick or thin. The metal parts become hot during use. Follow the instructions carefully. ●● The cord cannot hang over the edge of the table or counter and cannot touch hot surfaces. The appliance meets the requirements of the applicable norms. Aggressive detergents used in the dishwasher cause these parts to darken. its quantity is appropriate and the dough does not overflow. Make sure that the above instructions have been understood. polishes. ●● Do not touch hot surfaces of the appliance. The appliance has a heat-insulated cool touch housing.

To do this press CRUST. 15 DELAY TIMER – sets the clock. wheat and rye bread. Number “1” indicates the default program – “Basic”. 6 Select the desired program using the MENU button. Remove the baking tin and wait for the appliance to cool. Appliance functions BUZZER FUNCTION The buzzer goes off: ●● When pressing the program buttons. Place the baking tin exactly in the middle of the base inside the appliance. To remove the baking tin pull with medium force on its carrying handle. A) APPLIANCE ELEMENTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Removable cover Handle Viewing window Upper vent Side vents Baking tin Kneading peg Baking compartment Control panel ACCESSORIES 10 Measuring spoon 11 Measuring beaker 12 Hook for taking out the kneading paddle CONTROL PANEL 13 LED display – displays information concerning the selected program. 18 Selected program indicator. CAUTION! After pressing START/STOP it is possible to switch the sound off. Operating instructions (Fig. The letter “P” indicates the browning level setting – medium browning level. fruit. If you press CRUST again. the symbol H:HH will appear on the display after pressing the START/STOP button once again and you will heat a beep. SAFETY FUNCTIONS If the temperature of the appliance is still too high (above 40º) to start a new program. Insert the kneading peg by placing the shank of the baking tin in the opening of the kneading peg. ●● French For the preparation of particularly light white bread. Use pot holders. Press and hold the START/ STOP until the H:HH symbol disappears from the display and the basic setting will appear on the display. The symbol “1P” will show on the display and you will hear a beep. MEMORY FUNCTION If there is a brief power cut of up to approximately five minutes the program position is stored and the machine can continue from this position when power is restored. After a few seconds the information on the display will change to “3:00”. wheat and rye bread. nuts or other ingredients can be added. 16 CRUST button – is used to set the desired browning level. The symbol “H” indicates high browning level and the symbol “L” indicates the low browning level. ●● Basic For white. you will see “OFF” in the display window which indicates that the sound was switched off. ●● Rapid For a fast preparation of white. The baking tin is covered with a non-stick layer. The time shown on the display will gradually decrease until it reaches the value “0:00”. . This is possible only if the program was stopped before the kneading phase was reached. Information concerning the baking process will be shown on the display while the appliance is operating. ●● Yeast free For the kneading and baking of bread loafs up to 750 g. Examples of recipes can be found in this instruction manual. B) 1 Insert the baking tin.Appliance features (Fig. ●● During the second kneading cycle to signal that the cereals. This is the most commonly used program. 14 START/STOP button – starts and stops the program. ●● Sweet (sweet bread) For preparing sweet leavened dough. The BAKE ONLY program can be started immediately even if the appliance is still hot. 3 Put the ingredients. The ingredients must be put into the baking tin the order specified in the relevant recipe. Lightly press the middle of the baking tin to fix the device locks into place. CAUTION The handle is hot after baking. which indicates the set program time. 94 you will see „ON” in the display window and hear a  sound signal twice which indicates that the sound was switched on. ●● When the end of the program is reached. 17 MENU button – is used to select the program. Otherwise you will have to start from the beginning. the time left until the end of the program and the bread browning level. 4 Close the lid. 5 Plug in the appliance. 2 Insert the kneading peg.

The bread baking machine automatically sets the baking temperature and time. 15 Take out the baking tin using pot holders and turn the baking tin over. The heating is switched only if the room temperature is lower than 25°C. P MED (MEDIUM). Then press the BAKE ONLY button. 16 If the bread does not fall out of the baking tin. eggs. Thanks to this operation. the buzzer goes off to signal that the bread can be taken out from the appliance. Repeat this operation from time to time. 8 If necessary. 14 End of the program phases. It takes about half an hour for the appliance to cool and to be ready again for baking and kneading. remove the fat from the baking tin using a paper towel. 11 Leave the dough to rise. If you want to use a different program. During pastry rising. it is also possible to set the exact hour when the baking process is to start. The photos are only intended to present the phase of baking. Cleaning and maintenance ●● Before using the appliance for the first time. fruits. H DARK. The initial position of the selected program will show on the display. After the end of operation. You can change this setting using the + and buttons. gasoline. the paddle does not turn. which change the set time by 10 minutes. the non-stick coating will be protected. Use a mild detergent. ●● It is possible to delay the start of each program. The CRUST button is used to set the desired browning level. etc. In order to do so. clean the baking tin and the kneading peg thoroughly using a mild detergent (do not immerse the baking tin into water). 9 Press the START/STOP button. 13 Warming. the lid of the appliance should be closed. unplug the appliance. The bread baking machine mixes and kneads the dough automatically until it reaches the right consistency. The display will accordingly show the letter “P”.●● Whole wheat For whole meal bread. 95 . NOTE: During the dough growing phase close the lid and do not open it until the end of baking bread. the ingredients are already at the right temperature and there is no need for pre-heating. In order to do so. which is automatically programmed according to the selected program. ●● The maximum time delay is 13 hours. select the program using the MENU button. If the bread is too light at the end of program. ●● Remove all the ingredients and crumbs from the lid. NOTE: If the kneading peg remains inside the bread. you will see “OFF” in the display window which indicates that the sound was switched off. The photos are only intended to present the phases of the dough growth. ●● It is highly recommended to coat the new baking tin and the kneading peg with heat resistant fat before using them for the first time and let them heat in the oven for about 10 minutes. If the room temperature is above 25°C. 12 Baking. only the heater works. onions. CAUTION! After pressing START/STOP it is possible to switch the sound off. use the BAKE ONLY program to brown the bread. ●● Apart from the baking time. After cooling down. During this phase it is possible to add small amounts of water. press and hold the START/STOP button for about 3 seconds until you hear a beep. ●● When working with the timing function never use perishable ingredients such as milk. When the desired browning level is reached. If you press CRUST again. To do this press CRUST. 7 Select the desired browning level. After the last kneading cycle the bread baking machine is heated to the optimal temperature for the rising of the dough. The START/STOP button is also used to stop the program at any time. you will see „ON” in the display window and hear a  sound signal twice which indicates that the sound was switched on. stop the process by pressing and holding the START/STOP button for about 3 seconds (until you hear a beep). ●● Bake only To brown bread or cakes. NOTE: During the phase of stirring and kneading of dough. ●● Dough For the preparation of dough. “H” or “L”. Never use chemical cleaning agents. ●● Wait until the appliance completely cools down before cleaning or storing. Heating the appliance to make the dough rise. oven cleaners or any detergent that can scratch or damage the coating. ●● Unplug the appliance and wait until it cools down before cleaning. 10 Mix and knead the dough. liquid or other ingredients. The 1 hour warming time starts immediately. L LIGHT. yogurt. NOTE: During dough baking phase lose the lid and do not open it until the end of baking bread. baking and warming. You can also use the hook for taking out the kneading paddle. set the delay time using the DELAY TIMER button. Once the baking process is over. press and hold the START/STOP button for about 3 seconds (until you hear a beep). gently shake the baking tin until the bread falls out. casing and baking compartment with a moist towel. slightly cut the bread and remove the peg.

Never immerse the appliance into water or fill the baking
compartment with water!
●● For easy cleaning the lid can be removed by positioning
it vertically and pulling it out.
●● Wipe the outside of the baking tin with a damp cloth. The
inside of the tin can be washed with dishwashing liquid.
Do not immerse the tin into water.
●● Clean the kneading pegs and the drive shaft immediately
after use. If the kneading pegs remain in the tin, it will
be difficult to remove them afterwards. In such a case fill

the container with warm water and leave for 30 minutes.
Next remove the kneading pegs.
●● The baking tin has a non-stick coating. Do not use
metal objects that could scratch the coating. The color
of the coating will change during the course of use. This
is a normal situation. This change does not affect the
effectiveness of the coating in any way.
●● Make sure the appliance has completely cooled down
and is dry before storing. Store the appliance with the
lid closed.

QUESTIONS AND ANSWERS CONCERNING THE APPLIANCE
Problem

Cause

Solution

Smoke comes out of the baking
compartment or the vents.

The ingredients stuck to the
baking compartment or to the
outside of the baking tin.

Unplug the appliance and clean the outside of the baking tin or the
baking compartment.

The bread goes down in the
middle and is moist on the
bottom.

The bread was left for too long
in the baking tin after baking and
warming.

Take the bread out off the baking tin before the end of the warming
function.

Clean the kneading peg and shaft before the next time you bake bread.
It is difficult to take the bread out The bottom of the total is stuck to
If necessary, fill the container with warm water and leave for 30 minutes.
of the baking tin.
the kneading peg.
This way the kneading pegs can be easily removed and cleaned.
Incorrect program setting.

Check the selected menu and other settings.

The START/STOP button was
pressed while the machine was
working.

Do not use the ingredients and start the whole process again.

The lid opened several times
The ingredients are not mixed or
while the machine was working.
the bread is not baked properly.

The lid can only be opened if the time left on the display is more than
1:30.
Make sure the lid was closed properly.

Long blackout while the machine
was working.

Do not use the ingredients and start the whole process again.

The rotation of the kneading
pegs is blocked.

Check if the kneading pegs are not blocked by for example grains, etc.
Pull out the baking tin and check if the drivers turn. If this is not the
case, return the appliance to a service point.

The appliance does not start.
The appliance is still hot after the
The audible signal goes off. The
previous baking process.
display shows the symbol H:HH.

Press and hold the START/STOP button until the normal program code
appears on the display. Unplug the appliance. Take out the baking
tin and leave to cool at room temperature. Plug in and restart the
appliance.

The appliance does not start.
The audible signal goes off. The
display shows the symbol “LLL”.

Program or electronic error.

Start the test run. Press and hold the menu button, unplug the appliance
and then plug it in again. Release the button. The appliance will perform
a test run. Unplug the appliance again. The normal program code “1P”
should appear on the display. If this is not the case, return the appliance
to a service point.

The display shows the symbol
“EEE”.

Program or electronic error.

Please proceed according to the description above.

The display shows the symbol
“000” after restarting the
appliance.

The appliance was switched off
by pulling out the plug during
the warming phase. The basic
program “P1” was not set.

Always use the START/STOP button to stop the appliance. To restart
the appliance: Press and hold the START/STOP button for 10 seconds
until the symbol “P” together with the program number appears on the
display.

96

CLASSIC RECIPES
WHITE BREAD

Ready-made bread mixtures available
in shops can be especially used in the
appliance.

BUTTERMILK BREAD

Ingredients
Water or milk
Margarine or butter
Salt
Sugar
Flour type 550
Dry yeast

300 ml
1 ½ tablespoon
1 teaspoon
1 tablespoon
540 g
1 teaspoon

Ingredients
Buttermilk
Margarine or butter
Salt
Sugar
Flour type 550
Dry yeast

300 ml
1 ½ tablespoon
1 teaspoon
2 tablespoons
540 g
1 teaspoon

Program: BASIC

Program: BASIC or FRENCH

NUT AND RAISIN BREAD

SUNFLOWER BREAD

7 GRAIN CEREAL BREAD

Ingredients
Water or milk
Margarine or butter
Salt
Sugar
Flour type 500
Dry yeast
Raisins
Crushed nuts

Ingredients
Water
Butter
Flour type 550
Sunflower seeds
Salt
Sugar
Dry yeast

350 ml
1 ½ tablespoon
1 teaspoon
2 tablespoons
540 g
1 teaspoon
100 g
3 tablespoons

350 ml
1 tablespoon
540 g
5 tablespoons
1 teaspoon
1 tablespoon
1 teaspoon

Ingredients
Water or milk
Margarine or butter
Salt
Sugar
Flour type 550
Whole wheat flour
7-grain flakes
Dry yeast

300 ml
1 ½ tablespoon
1 teaspoon
2 ½ tablespoon
240 g
240 g
60 g
1 teaspoon

Program: BASIC
Add raisins and nuts after the first acoustic
signal or after the first kneading cycle.

Program: BASIC
Tip: Sunflower seeds can be replaced with
pumpkin seeds. Toast the seeds in a frying
pan to give them a more intense flavor.

Program: WHOLE WHEAT
When using whole grains, soak them first.

ONION BREAD

WHOLE WHEAT BREAD

CHOCOLATE AND NUT BREAD

Ingredients
Water or milk
Margarine or butter
Salt
Sugar
Large, chopped onion
Flour type 550
Dry yeast

Ingredients
Water or milk
Margarine or butter
Eggs
Salt
Sugar
Flour type 550
Whole wheat flour
Dry yeast

250 ml
1 tablespoon
1 teaspoon
2 tablespoons
1
540 g
1 teaspoon

300 ml
1½ tablespoon
1
1 teaspoon
2 teaspoons
360 g
180 g
1 teaspoon

Ingredients
Water
Chocolate-nut
spread
Salt
Caster sugar
Flour type 500
Plain flour
Dry yeast

Program: BASIC
Bake this bread immediately.

Program: WHOLE WHEAT
NOTE: While using the “DELAY TIMER”
program, add more water instead of eggs.

Program: FRENCH

NUT, ALMOND AND HONEY BREAD

FRENCH BAUGETTES

PIZZA DOUGH

Ingredients
Water
Butter
Salt
Sugar
Chopped nuts
Chopped almonds
Honey
Flour type 550
Dry yeast

Ingredients
Water
Honey
Salt
Sugar
Flour type 550
Dry yeast

Program: BASIC

300 ml
1 ½ tablespoon
1 teaspoon
1 teaspoon
1 tablespoon
1 tablespoon
1 tablespoon
540 g
1 teaspoon

300 ml
1 tablespoon
1 teaspoon
1 teaspoon
540 g
1 teaspoon

Program: DOUGH
Divide the dough when ready into 2-4 parts,
form long loaf shapes and leave them to rest
for about 30-40 minutes. Make a series of
diagonal cuts on the top surface and put the
bread to bake in the oven.

Ingredients
Water
Salt
Olive oil
Flour type 500
Sugar
Dry yeast

275 ml
90 ml
1½ teaspoons
1½ teaspoons
300 g
150 g
1½ teaspoon

300 ml
¾ teaspoon
1 tablespoon
450 g
2 teaspoons
1 teaspoon

Program: DOUGH
After the kneading process, spread the
dough, form a round shape and leave to
rest for 10 minutes. Spread the sauce and
add the desired filling. Bake in the oven for
20 minutes.

The tables include examples of recipes and approximate amounts of ingredients. These information should not be treated as a cookery book.
While baking we encourage everyone to use their own recipes or these found in specialist literature, and stick to one’s likings.

97

WHEN TO ADJUST RECIPES
Problem

Probable cause

Solution
(description below)

The bread rises too fast.

- Too much yeast, too much flour, not enough salt.

a/b

- No or too little yeast.

a/b

- Old or stale yeast.

e

The bread does not rise at all
or not enough.

The dough rises too much
and spills over the baking tin.

The bread goes down in the
middle.

- Liquid too hot.

c

- The yeast has come into contact with the liquid.

d

- Wrong flour type or stale flour.

e

- Too much or not enough liquid.

a/b/g

- Not enough sugar.

a/b

- If the water is too soft the yeast ferments more.

f

- Too much milk affects the fermentation of the yeast.

c

- The dough volume is larger than the tin and the bread goes down.

a/f

- The fermentation is too short or too fast due to the excessive temperature of the
water or the baking chamber or due to the excessive moistness.

c/h/i

- No salt or not enough sugar.

a/b

Heavy, lumpy structure of
bread.

The bread is not baked in
the center.

Coarse structure or too many
holes in bread.

Mushroom-like, unbaked
surface.

- Too much liquid.

h

- Too much flour or not enough liquid.

a/b/g

- Not enough yeast or sugar.

a/b

- Too much fruit, whole meal flour or another ingredient.

b

- Old or stale flour.

e

- Too much or not enough liquid.

a/b/g

- Too much humidity.

h

- Recipes with moist ingredients, e.g. yogurt.

g

- Too much water.

g

- No salt.

b

- Great humidity, too hot water.

h/i

- Too much liquid.

c

- Bread volume too big for the tin.

a/f

- Too much flour, especially for white bread.

f

- Too much yeast or not enough salt.

a/b

- Too much sugar.

a/b

- Other sweet ingredients apart from sugar.

b

The slices are uneven or
there lumps in the middle.

- The bread did not cool enough (the vapor has not escaped).

j

Flour deposits on the bread
crust.

- The flour was not worked well on the sides during kneading.

g/i

Solutions to the above problems

a) Measure the ingredients correctly.
b) Adjust the ingredient doses and check that all the
ingredients have been added.
c) Use another liquid or leave it to cool at room temperature.
The ingredients must added the order specified in the
relevant recipe. Make a small ditch in the middle of the
flour and put crumbled or dry yeast inside. Do not allow
the yeast to come into direct contact with the liquid.

98

d) Use only fresh and properly stored ingredients.
e) Reduce the total amount of the ingredients, do not use
more flour than specified in the recipe. Reduce all the
ingredients by ⅓.
f) Reduce the amount of liquid. Reduce the amount of
liquid, if ingredients containing water are used.
g) In case of very humid weather add 1-2 tablespoons of
water less.

●● If you wish to add cereals grains. It contains milk and acetobacteria thanks to which the bread is lighter and it ferments thoroughly. ●● Gluten which is produced in the flour during the kneading provides the structure of the bread. ●● It is necessary to use leaven with rye flour. Ingredients ●● Since each ingredient plays a specific role for the successful baking of the bread. if the recipe requires measuring the ingredients in tablespoons and teaspoons. Therefore. leave them to soak overnight. ●● Wheat leaven is more often sold in the dry form. however it is time consuming. salt. You can also use rye malt. Do not allow the yeast to come into contact with liquid to avoid fast rising of the yeast (especially when using the timing function). It improves the workability of the dough. Add yeast at the end. etc. Add one tablespoon of bran for 500 g of flour and increase the amount of liquid by ½ tablespoon. The effect can be easily appreciated when baking whole meal and other bakery products made of homemilled flour. Check the dough five minutes after the first kneading phase. ●● Use lukewarm ingredients if the dough needs to be prepared immediately. ●● Replacing liquids: When using ingredients containing liquid (e. butter and milk have an influence on the flavor of the bread. It is also milder than rye leaven. its freshness and taste. to proportionally reduce the rising of the dough. makes the soft part softer and lighter. The bread retains its freshness for longer. ●● The most important ingredients such as the liquid flour. ●● You can replace leaven with baking ferment. 99 . the correct measuring is just as important as the order in which the ingredients are added. sugar and yeast (either dry or fresh yeast can be used) influence the successful outcome of the preparation of the dough and the bread.h) In case of warm weather do not use the timing function.g. ●● Pure lecithin powder is a natural emulsifier which improves the bread volume. ●● Use the NORMAL or WHOLE WHEAT program when baking leavened bread. The same concerns places with particularly soft water. Adding and measuring the ingredients and quantities ●● Always add the liquid first. ¾ or 1 packet). Adjusting the amount of the ingredients If the doses need to be increased or reduced. ●● Margarine. It is used to obtain a darker bread crust and soft part (e. The bread falls more rarely and is easier to digest. If you wish to set the program phase timing function. brown bread). yoghurt. Use cool liquids. Remarks on recipes 1. ●● Sugar can be reduced by 20% to make the crust lighter and thinner without affecting the successful outcome of the baking. You can reduce the amount of yeast by ¼ to ½ teaspoon. add some flour until it reaches the right consistency. To obtain a perfect result. crud cheese. i) Take the bread out of the tin immediately after baking and leave to rest for at least 15 minutes before cutting. but it is not as dark. It makes the bread lighter.g. Follow the doses indicated on the package. ●● If leaven powder with a different concentration is used (100g packet for 1 kg of flour) the quantity of flour must be reduced by 80g for 1 kg of flour. 2. make sure that the proportions of the original recipe are maintained. the bread also has more volume. It should be possible to easily make a ball out of the dough. When adding eggs. beat them in the measuring beaker and fill the beaker with the other required liquids to control the amount. it is advisable to use cold ingredients to avoid the yeast to start rising too soon. that is measure the ingredients with the included measuring spoon or spoons used at home. Fill the measuring beaker with the liquid leaven and top it up with other liquid ingredients in the right doses as specified in the recipe. ●● Black malt used is some recipes is dark-roasted barley malt. You can replace sugar with honey if you want the crust to be softer and lighter. The ideal flour mixture is composed of 40% whole meal flour and 60%of white flour. Reduce the quantity of flour and liquid. If it is too moist. The dough should not be stringy. You can use the ferment in the bread baking machine. Both products can be purchased in whole food shops. The bread will crumble if you add less leaven than indicated in the recipe. ●● For the milliliter indications you can use the supplied measuring beaker which has a graduated scale from 30 to 300 ml. If the dough is too dry add a spoonful of water at a time during the kneading process. The powder is sold in 15g packets (for 1 kg of flour). Always use the right quantities in the right proportions. You can make leaven by yourself. ●● Use the same measuring units while measuring the ingredients. ●● Wheat gluten is a natural additive obtained from wheat proteins. This is not the case with heavy dough like rye whole meal or cereal bread. follow the rules on adjusting the amount of the ingredients below: ●● Liquids / flour: the dough should be soft (but not too soft) and easy to knead. concentrated leaven powder is used in the recipes below.) the amount of liquid added should be reduced. Dough prepared in a place located at a high altitude (above 750 meters) will rise faster.(up to 1/5 less). 3. ●● Measure the ingredients given in grams correctly. The only difference is in the taste. We recommend to follow the recipes below (½. ●● You can also use liquid leaven. j) Reduce the amount of yeast or all ingredients by ¼. ●● You can add wheat bran to the dough if you want the bread to be lighter and richer in roughage.

Do not get discouraged in case of unsuccessful baking attempts. norms. or due to construction.●● Adding fruits. It is neither difficult nor expensive. the consistency of the ingredients. they will be crushed during the kneading process. ●● If the bread is not brown enough after baking. If you add these ingredients too early. 4. When worn out. You can add these ingredients while using specified programs after you hear a beep. because of the dangerous elements of this appliance. Ecology – environment protection Each user can protect the natural environment. which can be modified depending on the given conditions. Try to find the cause of the failure and try once again with changed proportions. altitude. ●● It is recommended to bake a test bread before setting the timing function for baking overnight to make the necessary adjustments if needed. Therefore.). directives. The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law regulations. Do not dispose into the domestic waste disposal!!! The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or improper handling. put the polyethylene (PE) bags into container for plastic. the recipe indications should serve rather as a reference point. dispose the appliance to particular disposal centre. without notifying in advance. nuts or cereals. trade. Baking results ●● The result of the baking depends on the conditions (the hardness of the water. etc. air humidity. In order to do it: put the cardboard packing into recycling paper container. 100 . you can leave it in the appliance and use the browning program. aesthetic or other reasons. which can be hazardous for natural environment.