11:14 PM

Άρθρο 8 - Δικαζηήρια ποσ δικάζοσν ηα κακοσργήμαηα
1. Σα δηθαζηήξηα πνπ δηθάδνπλ ηα θαθνπξγήκαηα ζπγθξνηνύληαη σο εμήο:

ΜΙΚΣΟ ΟΡΚΩΣΟ
α) Το μικηό ορκωηό δηθαζηήξην ζπγθξνηείηαη από ηνλ πξόεδξν πξσηνδηθώλ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, δύν πξσηνδίθεο
θαη ηέζζεξηο ελόξθνπο,1+2+4
2. Σν κηθηό νξθσηό δηθαζηήξην ζπγθξνηείηαη ζηελ έδξα θάζε πξσηνδηθείνπ, θαη ην κηθηό νξθσηό εθεηείν, ζηελ έδξα
θάζε εθεηείνπ.
Άρθρο 109 - Μικηό ορκωηό δικαζηήριο
Σν κηθηό νξθσηό δηθαζηήξην δηθάδεη ζε πξώην βαζκό:
α) ηα κακοσργήμαηα,
εθηόο από εθείλα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ πεληακειώλ εθεηείσλ, θαη
β) ηα πολιηικά πλημμελήμαηα.
β) ηο μικηό ορκωηό εθεηείο ζπγθξνηείηαη από (1)πξόεδξν εθεηώλ, δύν(2) εθέηεο θαη ηέζζεξηο(4) ελόξθνπο, 1+2+4
Σν κηθηό νξθσηό εθεηείν εθδηθάδεη ηηο εθέζεις θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ κηθηνύ νξθσηνύ δηθαζηεξίνπ.

΢ηελ πεξίπησζε έθεζης καηά ηης απόθαζης ηοσ εθεηείοσ (άξζξν 489 ζηνηρ. γ') αξκόδην λα δηθάζεη είλαη ηο ίδιο
εθεηείο, ζην νπνίν όκσο δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ νη δηθαζηέο πνπ δίθαζαλ ζε πξώην βαζκό. Αλ δελ είλαη
δπλαηή ε δηαθνξεηηθή απηή ζύλζεζε, ζύκθσλα κε ηε γξαπηή βεβαίσζε ηνπ πξνέδξνπ, ν εηζαγγειέαο παξαπέκπεη
ηελ ππόζεζε ζην πιεζηέζηεξν εθεηείν. Πιεζηέζηεξν εθεηείν ησλ Δθεηείσλ Κεξθύξαο, Ησαλλίλσλ θαη Ναππιίνπ
ζεσξείηαη ην Δθεηείν Παηξώλ, ησλ Δθεηείσλ Κξήηεο, Αηγαίνπ θαη Γσδεθαλήζνπ ην Δθεηείν Αζελώλ, ησλ Δθεηείσλ
Θξάθεο θαη Λάξηζαο ην Δθεηείν Θεζ/λίθεο θαη ηνπ Δθεηείνπ Παηξώλ ην Δθεηείν Ναππιίνπ.

ΔΙΚΑ΢ΣΗΡΙΟ ΕΦΕΣΩΝ
Άρθρο 111 - Δικαστήριο ευετών (Τριμελές)
γ) ην ηξηκειέο εθεηείν, ζπληίζεηαη από ηνλ πξόεδξν εθεηώλ ή ηνλ αλαπιεξσηή θαη από δύν εθέηεο,
Σν δηθαζηήξην εθεηώλ δηθάδεη:
1. Τα κακοσργήμαηα πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Πνηληθό Κώδηθα ζρεηηθά κε ην
λόκηζκα, η
α ππνκλήκαηα,
ηελ ηδηνθηεζία,
ηα πεξηνπζηαθά δίθαηα,
ηελ ςεπδή βεβαίσζε ππαιιήινπ,
λόζεπζε, απηζηία θαη ππεμαίξεζε ζηελ ππεξεζία,
αλ ηειέζηεθαλ από πνιίηεο, άζρεηα κε ην πξόζσπν ηνπ παζόληα θαη ην πνζό ηνπ νθέινπο ή ηεο δεκίαο, ή
αλ ηειέζηεθαλ από ζηξαηησηηθνύο θαη ζηξέθνληαη νπσζδήπνηε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ δεκνζίνπ
δηθαίνπ ή θαηά άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ από εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 263α ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα θαη
εθόζνλ ην όθεινο πνπ πέηπρε ή επηδίσμε κε απηά ν δξάζηεο ή ε δεκία πνπ πξνμελήζεθε ή απεηιήζεθε ζην Γεκόζην
ή ζηα πην πάλσ λνκηθά πξόζσπα ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ "εθαηόλ πελήληα ρηιηάδσλ (150.000) ΔΤΡΩ".
2. Τα κακοσργήμαηα
θινπήο,
ππεμαίξεζεο θαη
πιαζηνγξαθίαο πνπ πξνβιέπνληαη
από ην ζηξαηησηηθό πνηληθό θώδηθα,

έζησ θαη αλ ηα ηειεπηαία ηηκσξνύληαη βαξύηεξα από ηα σο άλσ θύξηα θαθνπξγήκαηα.αλ ζηξέθνληαη νπσζδήπνηε θαηά ηνπ δεκνζίνπ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν θαη ην όθεινο πνπ πέηπρε ή επηδίσμε κε απηά ν δξάζηεο ή ε δεκία πνπ πξνμελήζεθε ή απεηιήζεθε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ πην πάλσ λνκηθώλ πξνζώπσλ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ "εθαηόλ πελήληα ρηιηάδσλ (150. η α θαθνπξγήκαηα θαηά ηεο αζθάιεηαο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ή πδάηηλεο ζπγθνηλσλίαο ή ηεο αεξνπινΐαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Πνηληθό Κώδηθα ή ζε εηδηθνύο πνηληθνύο λόκνπο. ησλ κειώλ ηνπ Διεγθηηθνύ ΢πλεδξίνπ. θαζώο θαη ηα ζπλαθή κε απηά πιεκκειήκαηα θαη θαθνπξγήκαηα. "5.δ. δ) ην πενηαμελές εθεηείο ζπληίζεηαη από πξόεδξν εθεηώλ θαη από ηέζζεξηο εθέηεο. 7. ησλ κειώλ ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. ηα θαθνπξγήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 187 θαη ζην άξζξν 187Α ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα. όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην λ. ηνπ Γεληθνύ Δπηηξόπνπ θαη ησλ αληεπηηξόπσλ πνπ ππεξεηνύλ ζε απηό θαζώο θαη ηνπ Γεληθνύ Δπηηξόπνπ. 1. Σα κακοσργήμαηα ηεο πεηξαηείαο.000) ΔΤΡΩ". (θαθνπξγήκαηα+ πιεκειήκκαηα) Τις εθέζεις καηά ηων αποθάζεων ηοσ δικαζηηρίοσ ηων εθεηών ζύμθωνα με ηο άρθρο 499. Σα πλημμελήματα ησλ αξρηεξέσλ. ησλ εηξελνδηθώλ." 6. ησλ δηθεγόξσλ. ησλ λνκαξρώλ. 1608/1950 "πεξί απμήζεσο ησλ πνηλώλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ δηα ηνπο θαηαρξαζηάο ηνπ δεκνζίνπ". 3.000) ΔΤΡΩ" ηζρύεη είηε ν θαηεγνξνύκελνο είλαη πνιίηεο είηε είλαη ζηξαηησηηθόο. εθξεθηηθώλ πιώλ θαη εθξεθηηθώλ κεραλεκάησλ θαη άιισλ ηηλώλ πνηληθώλ δηαηάμεσλ". 790/70 "πεξί ηξνπνπνηήζεσο δηαηάμεσλ ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθνο θαη ηνπ Κώδηθνο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο" θαη ην λ. . ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξέδξσλ. εηδηθώλ πηαηζκαηνδίθσλ. Σν κακούργημα ηεο αλζξσπνθηνλίαο ζε κνλνκαρία.000) ΔΤΡΩ". 4. ησλ δηθαζηώλ πνιηηηθήο. Σν πνζό ησλ "επηαθνζίσλ ηξηάληα (730) ΔΤΡΩ" πνπ πξνβιέπεηαη από ηα άξζξα 1 θαη 2 ηνπ λ. 495/1976 "πεξί όπισλ. Σν πεληακειέο εθεηείν εθδηθάδεη ηηο εθέζεις θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ ηριμελούς εθεηείνπ. απμάλεηαη ζε "εθαηόλ πελήληα ρηιηάδεο (150. Σηο εθέζεις καηά ηων αποθάζεων ηοσ ηριμελούς πλημμελειοδικείοσ θαη θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη από ην πολσμελές πξσηνδηθείν ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 116 παξ. ηνπ επηηξόπνπ θαη ησλ αληεπηηξόπσλ επηθξαηείαο ζηα ηαθηηθά δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. Σν όξην απηό ησλ "εθαηόλ πελήληα ρηιηάδσλ (150. 8. ησλ παξέδξσλ θαη εηζεγεηώλ ηνπ. πνηληθήο θαη δηνηθεηηθήο δηθαηνζύλεο θαη εηζαγγειέσλ. Σα εγθιήκαηα ηεο δόιηαο ρξενθνπίαο αλώλπκσλ εηαηξεηώλ θαη ηξαπεδώλ.

266 παξ. θαζώο θαη ηα ζπλαθή κε απηά (άξζξα 109. 160. Ωο ηόπνο ζπλεδξηάζεσλ ηνπ κνλνκεινύο. 251. 128). Άρθρο 114 . 247 παξ. . 2. 154. 153. 111. ΜΟΝΟΜΕΛΕ΢ ΠΗΜΕΛΙΟΔΙΚΕΙΟ Άρθρο 6 . 149. 1. ΢ε έλαλ από ηνπο αλαθξηηέο. 147. 159. νξίδεηαη πάληνηε θάπνηα έδξα εηξελνδηθείνπ κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο θαη κεηά γλσκνδόηεζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ αξκόδην δηθαζηεξίνπ πξσηνδηθώλ θαη ηνπ εηζαγγειέα εθεηώλ. ΢ην ίδην δηθαζηήξην πιεκκειεηνδηθώλ είλαη δπλαηό λα ιεηηνπξγνύλ θαη πεξηζζόηεξα κνλνκειή. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα νξηζηεί θαη άιινο ηόπνο ζπλεδξηάζεσλ. γ) εθείλα πνπ ηεινύληαη δηα ηνπ ηύπνπ. 259. 156. 1 θαη 2. πνπ νξίδεηαη θάζε ηξίκελν από ηελ νινκέιεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ καδί κε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο αλαπιεξσηέο από ηνπο πιεκκειεηνδίθεο. αλαηίζεηαη ε αλάθξηζε θαηά αλειίθσλ (άξζξν 7)˙ β) ε άζθεζε ηεο εμνπζίαο ηνπ δηθαζηηθνύ ζπκβνπιίνπ.Άρθρο 4 . Ο πξόεδξνο ησλ πξσηνδηθώλ κπνξεί λα δηθάζεη σο κόλνο πιεκκειεηνδίθεο. 158. 203. β) εθείλα πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ ησλ αλειίθσλ. Κάζε δηθαζηήξην πξσηνδηθώλ είλαη ηαπηόρξνλα θαη δηθαζηήξην πιεκκειεηνδηθώλ. ΢ηε δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ ησλ πιεκκειεηνδηθώλ αλήθεη: α) ε αλάθξηζε.Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σν κνλνκειέο πιεκκειεηνδηθείν δηθάδεη: "Α) Τα πλημμελήμαηα γηα ηα νπνία απεηιείηαη ζην λόκν θπιάθηζε κε ελάτιζηο όριο καηώηερο ηων ηριών μηνών ή τρημαηική ποινή ή θαη νη δύν πνηλέο εθηόο από: α) εθείλα πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ κεηθηώλ νξθσηώλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ εθεηείσλ. 1 θαη 2. 202 παξ. 221. Ζ δηθαηνδνζία ηνπ κνλνκεινύο πιεκκειεηνδηθείνπ νξίδεηαη ζην άρθρο 114. 145. πνπ νξίδεηαη εηδηθά γη' απηό ην ζθνπό.Μονομελή πλημμελειοδικεία Σν κνλνκειέο πιεκκειεηνδηθείν ζπγθξνηείηαη από έλα πιεκκειεηνδίθε. αλ ππάξρνπλ ζ' απηόλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ζπλεδξίαζε δηθαζηεξίνπ θαη ζπδήηεζε ησλ ππνζέζεσλ. "δ) εθείλα ησλ άξζξσλ 142. Αλαθξηηέο δηνξίδνληαη έλαο ή πεξηζζόηεξνη πιεκκειεηνδίθεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νξγαληζκνύ ησλ δηθαζηεξίσλ. εθηόο έδξαο εηξελνδηθείνπ.Δικαζηήρια ηων πλημμελειοδικών 1. όηαλ ζπλεδξηάδεη εθηόο έδξαο.

1337/1983 γηα ηελ "επέθηαζε ησλ πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ. ησλ κειώλ ηνπ Διεγθηηθνύ ΢πλεδξίνπ. Γ) Σηο εθέζεηο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ πηαηζκαηνδηθείνπ. Άρθρο 5 . όηαλ γη' νπνηνλδήπνηε ιόγν είλαη αδύλαηε απηή ε ζύλζεζε. 271. δηθεγόξσλ. 1 εδ. Αλ ν πξόεδξνο πξνβιέπεη όηη θάπνηα δίθε ζα δηαξθέζεη πνιύ. από πηαηζκαηνδίθε ή από εηξελνδίθε. β) ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ Α. 1. 5960/1933 "πεξί επηηαγήο". δηθαζηώλ πνιηηηθήο. παξακνλή.Τριμελή πλημμελειοδικεία 1. 364 παξ. κπνξεί λα πξνζιάβεη έσο δύν ζπκπαξεδξεύνληεο δηθαζηέο γηα ηελ αλαπιήξσζε εθείλσλ ησλ δηθαζηώλ γηα ηνπο νπνίνπο ηπρόλ ζα πξνθύςεη θώιπκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο. 286. ΢ε πεξίπησζε θσιύκαηνο ηνπ πξνέδξνπ. ζη) [ηνπ άξζξνπ 42 θαη] ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. Σα πηαίζκαηα ησλ αξρηεξέσλ. ε) ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 8 ηνπ Ν. 278. 300. 3 θαη 397 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα. α'. 1. 328. ησλ πηαηζκάησλ θαη ησλ εθέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 112 αλήθεη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ ηξηκεινύο πιεκκειεηνδηθείνπ. γ) ηνπ άξζξνπ 17 παξ. θαζώο θαη ηνπ Γεληθνύ Δπηηξόπνπ. 2. 2910/2001 "Δίζνδνο. θαζώο θαη θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη από ην εηξελνδηθείν ζύκθσλα κε ην άξζξν 116 παξ. ησλ εηξελνδηθώλ. 1 πεξ. 248/1914 "Πεξί νξγαλώζεσο ηεο Εσνηερληθήο θαη Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο". εθηόο από όζα αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ κηθηώλ νξθσηώλ δηθαζηεξίσλ. 3. ησλ κειώλ ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη ησλ παξέδξσλ θαη εηζεγεηώλ ηνπ. 1882/1990 "Μέηξα γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ινηπέο δηαηάμεηο". Σηο εθέζεις καηά ηων αποθάζεων ηοσ μονομελούς πιεκκειεηνδηθείνπ. θαζώο θαη ηα εγθιήκαηα: α) ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 290 παξ. αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπκπαξεδξεύνληεο. ηνπ Γεληθνύ Δπηηξόπνπ θαη ησλ αληεπηηξόπσλ πνπ ππεξεηνύλ ζε απηό.269 . ηνπ κνλνκεινύο πιεκκειεηνδηθείνπ θαη ηνπ δηθαζηεξίνπ αλειίθσλ. ηα αγξνηηθά ζε βαζκό πιεκκειήκαηνο θαη ηα αγνξαλνκηθά αδηθήκαηα. νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο". Τα πλημμελήμαηα. α'." Β) Σα δαζηθά (εθηόο από ηνλ εκπξεζκό). λνκαξρώλ. 2. 1244/1972 "Πεξί ιεηηνπξγίαο Δξαζηηερληθώλ θαη Πεηξακαηηθώλ ΢ηαζκώλ Αζπξκάηνπ Δηδηθώλ Ραδηνδηθηύσλ θαη ηδξύζεσο Τπεξεζίαο Διέγρνπ Ραδηνεθπνκπώλ". εηδηθώλ πηαηζκαηνδηθώλ. 288 παξ. Σν δηθαζηήξην ησλ πιεκκειεηνδηθώλ απνηειείηαη από ηξεηο ηαθηηθνύο δηθαζηέο. Ζ εθδίθαζε ησλ πιεκκειεκάησλ. Δπηηξέπεηαη ε αλαπιήξσζε ελόο κόλν δηθαζηή από πάξεδξν ζην πξσηνδηθείν. 314 παξ. 86/1967 "πεξί επηβνιήο θπξώζεσλ θαηά ησλ θαζπζηεξνύλησλ ηελ θαηαβνιήλ θαη ηελ απόδνζηλ εηζθνξώλ εηο Οξγαληζκνύο Κνηλσληθήο Αζθαιίζεσο". δ) ηνπ άξζξνπ 23Β ηνπ Ν. ηνπ δηθαζηεξίνπ ησλ εθεηώλ. ηελ πξνεδξία ηελ αλαιακβάλεη ν αξραηόηεξνο από απηνύο πνπ απνκέλνπλ.Γ. ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη ινηπέο δηαηάμεηο". ΣΡΙΜΕΛΕ΢ ΠΛΗΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ Σν ηξηκειέο δηθαζηήξην πιεκκειεηνδηθώλ δηθάδεη: 1. 2696/1999 "Κώδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο". . ηνπ επηηξόπνπ θαη ησλ αληεπηηξόπσλ ηεο επηθξαηείαο ζηα γεληθά δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα.Ν. πνηληθήο θαη δηνηθεηηθήο δηθαηνζύλεο θαη εηζαγγειέσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξέδξσλ. ε) ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 10 θαη ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. δ) ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 50 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful