11:14 PM

Άρθρο 8 - Δικαζηήρια ποσ δικάζοσν ηα κακοσργήμαηα
1. Σα δηθαζηήξηα πνπ δηθάδνπλ ηα θαθνπξγήκαηα ζπγθξνηνύληαη σο εμήο:

ΜΙΚΣΟ ΟΡΚΩΣΟ
α) Το μικηό ορκωηό δηθαζηήξην ζπγθξνηείηαη από ηνλ πξόεδξν πξσηνδηθώλ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, δύν πξσηνδίθεο
θαη ηέζζεξηο ελόξθνπο,1+2+4
2. Σν κηθηό νξθσηό δηθαζηήξην ζπγθξνηείηαη ζηελ έδξα θάζε πξσηνδηθείνπ, θαη ην κηθηό νξθσηό εθεηείν, ζηελ έδξα
θάζε εθεηείνπ.
Άρθρο 109 - Μικηό ορκωηό δικαζηήριο
Σν κηθηό νξθσηό δηθαζηήξην δηθάδεη ζε πξώην βαζκό:
α) ηα κακοσργήμαηα,
εθηόο από εθείλα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ πεληακειώλ εθεηείσλ, θαη
β) ηα πολιηικά πλημμελήμαηα.
β) ηο μικηό ορκωηό εθεηείο ζπγθξνηείηαη από (1)πξόεδξν εθεηώλ, δύν(2) εθέηεο θαη ηέζζεξηο(4) ελόξθνπο, 1+2+4
Σν κηθηό νξθσηό εθεηείν εθδηθάδεη ηηο εθέζεις θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ κηθηνύ νξθσηνύ δηθαζηεξίνπ.

΢ηελ πεξίπησζε έθεζης καηά ηης απόθαζης ηοσ εθεηείοσ (άξζξν 489 ζηνηρ. γ') αξκόδην λα δηθάζεη είλαη ηο ίδιο
εθεηείο, ζην νπνίν όκσο δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ νη δηθαζηέο πνπ δίθαζαλ ζε πξώην βαζκό. Αλ δελ είλαη
δπλαηή ε δηαθνξεηηθή απηή ζύλζεζε, ζύκθσλα κε ηε γξαπηή βεβαίσζε ηνπ πξνέδξνπ, ν εηζαγγειέαο παξαπέκπεη
ηελ ππόζεζε ζην πιεζηέζηεξν εθεηείν. Πιεζηέζηεξν εθεηείν ησλ Δθεηείσλ Κεξθύξαο, Ησαλλίλσλ θαη Ναππιίνπ
ζεσξείηαη ην Δθεηείν Παηξώλ, ησλ Δθεηείσλ Κξήηεο, Αηγαίνπ θαη Γσδεθαλήζνπ ην Δθεηείν Αζελώλ, ησλ Δθεηείσλ
Θξάθεο θαη Λάξηζαο ην Δθεηείν Θεζ/λίθεο θαη ηνπ Δθεηείνπ Παηξώλ ην Δθεηείν Ναππιίνπ.

ΔΙΚΑ΢ΣΗΡΙΟ ΕΦΕΣΩΝ
Άρθρο 111 - Δικαστήριο ευετών (Τριμελές)
γ) ην ηξηκειέο εθεηείν, ζπληίζεηαη από ηνλ πξόεδξν εθεηώλ ή ηνλ αλαπιεξσηή θαη από δύν εθέηεο,
Σν δηθαζηήξην εθεηώλ δηθάδεη:
1. Τα κακοσργήμαηα πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Πνηληθό Κώδηθα ζρεηηθά κε ην
λόκηζκα, η
α ππνκλήκαηα,
ηελ ηδηνθηεζία,
ηα πεξηνπζηαθά δίθαηα,
ηελ ςεπδή βεβαίσζε ππαιιήινπ,
λόζεπζε, απηζηία θαη ππεμαίξεζε ζηελ ππεξεζία,
αλ ηειέζηεθαλ από πνιίηεο, άζρεηα κε ην πξόζσπν ηνπ παζόληα θαη ην πνζό ηνπ νθέινπο ή ηεο δεκίαο, ή
αλ ηειέζηεθαλ από ζηξαηησηηθνύο θαη ζηξέθνληαη νπσζδήπνηε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ δεκνζίνπ
δηθαίνπ ή θαηά άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ από εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 263α ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα θαη
εθόζνλ ην όθεινο πνπ πέηπρε ή επηδίσμε κε απηά ν δξάζηεο ή ε δεκία πνπ πξνμελήζεθε ή απεηιήζεθε ζην Γεκόζην
ή ζηα πην πάλσ λνκηθά πξόζσπα ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ "εθαηόλ πελήληα ρηιηάδσλ (150.000) ΔΤΡΩ".
2. Τα κακοσργήμαηα
θινπήο,
ππεμαίξεζεο θαη
πιαζηνγξαθίαο πνπ πξνβιέπνληαη
από ην ζηξαηησηηθό πνηληθό θώδηθα,

Σν πεληακειέο εθεηείν εθδηθάδεη ηηο εθέζεις θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ ηριμελούς εθεηείνπ. 495/1976 "πεξί όπισλ. ησλ δηθεγόξσλ. πνηληθήο θαη δηνηθεηηθήο δηθαηνζύλεο θαη εηζαγγειέσλ. ησλ λνκαξρώλ. εθξεθηηθώλ πιώλ θαη εθξεθηηθώλ κεραλεκάησλ θαη άιισλ ηηλώλ πνηληθώλ δηαηάμεσλ". δ) ην πενηαμελές εθεηείο ζπληίζεηαη από πξόεδξν εθεηώλ θαη από ηέζζεξηο εθέηεο. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξέδξσλ. ησλ κειώλ ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. (θαθνπξγήκαηα+ πιεκειήκκαηα) Τις εθέζεις καηά ηων αποθάζεων ηοσ δικαζηηρίοσ ηων εθεηών ζύμθωνα με ηο άρθρο 499. ηνπ επηηξόπνπ θαη ησλ αληεπηηξόπσλ επηθξαηείαο ζηα ηαθηηθά δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. 4. έζησ θαη αλ ηα ηειεπηαία ηηκσξνύληαη βαξύηεξα από ηα σο άλσ θύξηα θαθνπξγήκαηα. "5. 7. ησλ κειώλ ηνπ Διεγθηηθνύ ΢πλεδξίνπ. . 3. 1. ηνπ Γεληθνύ Δπηηξόπνπ θαη ησλ αληεπηηξόπσλ πνπ ππεξεηνύλ ζε απηό θαζώο θαη ηνπ Γεληθνύ Δπηηξόπνπ. ησλ παξέδξσλ θαη εηζεγεηώλ ηνπ.αλ ζηξέθνληαη νπσζδήπνηε θαηά ηνπ δεκνζίνπ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν θαη ην όθεινο πνπ πέηπρε ή επηδίσμε κε απηά ν δξάζηεο ή ε δεκία πνπ πξνμελήζεθε ή απεηιήζεθε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ πην πάλσ λνκηθώλ πξνζώπσλ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ "εθαηόλ πελήληα ρηιηάδσλ (150. 1608/1950 "πεξί απμήζεσο ησλ πνηλώλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ δηα ηνπο θαηαρξαζηάο ηνπ δεκνζίνπ". Σα πλημμελήματα ησλ αξρηεξέσλ. Σν κακούργημα ηεο αλζξσπνθηνλίαο ζε κνλνκαρία. ησλ δηθαζηώλ πνιηηηθήο. Σα κακοσργήμαηα ηεο πεηξαηείαο. 8. απμάλεηαη ζε "εθαηόλ πελήληα ρηιηάδεο (150. 790/70 "πεξί ηξνπνπνηήζεσο δηαηάμεσλ ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθνο θαη ηνπ Κώδηθνο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο" θαη ην λ. ηα θαθνπξγήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 187 θαη ζην άξζξν 187Α ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα. ησλ εηξελνδηθώλ. Σν πνζό ησλ "επηαθνζίσλ ηξηάληα (730) ΔΤΡΩ" πνπ πξνβιέπεηαη από ηα άξζξα 1 θαη 2 ηνπ λ. η α θαθνπξγήκαηα θαηά ηεο αζθάιεηαο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ή πδάηηλεο ζπγθνηλσλίαο ή ηεο αεξνπινΐαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Πνηληθό Κώδηθα ή ζε εηδηθνύο πνηληθνύο λόκνπο.000) ΔΤΡΩ". θαζώο θαη ηα ζπλαθή κε απηά πιεκκειήκαηα θαη θαθνπξγήκαηα.δ. Σα εγθιήκαηα ηεο δόιηαο ρξενθνπίαο αλώλπκσλ εηαηξεηώλ θαη ηξαπεδώλ. εηδηθώλ πηαηζκαηνδίθσλ. όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην λ. Σν όξην απηό ησλ "εθαηόλ πελήληα ρηιηάδσλ (150.000) ΔΤΡΩ" ηζρύεη είηε ν θαηεγνξνύκελνο είλαη πνιίηεο είηε είλαη ζηξαηησηηθόο." 6.000) ΔΤΡΩ". Σηο εθέζεις καηά ηων αποθάζεων ηοσ ηριμελούς πλημμελειοδικείοσ θαη θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη από ην πολσμελές πξσηνδηθείν ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 116 παξ.

266 παξ. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα νξηζηεί θαη άιινο ηόπνο ζπλεδξηάζεσλ. β) εθείλα πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ ησλ αλειίθσλ.Δικαζηήρια ηων πλημμελειοδικών 1. θαζώο θαη ηα ζπλαθή κε απηά (άξζξα 109. 145. Αλαθξηηέο δηνξίδνληαη έλαο ή πεξηζζόηεξνη πιεκκειεηνδίθεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νξγαληζκνύ ησλ δηθαζηεξίσλ. ΢ηε δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ ησλ πιεκκειεηνδηθώλ αλήθεη: α) ε αλάθξηζε. "δ) εθείλα ησλ άξζξσλ 142. 158. .Μονομελή πλημμελειοδικεία Σν κνλνκειέο πιεκκειεηνδηθείν ζπγθξνηείηαη από έλα πιεκκειεηνδίθε. 160. Ζ δηθαηνδνζία ηνπ κνλνκεινύο πιεκκειεηνδηθείνπ νξίδεηαη ζην άρθρο 114.Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σν κνλνκειέο πιεκκειεηνδηθείν δηθάδεη: "Α) Τα πλημμελήμαηα γηα ηα νπνία απεηιείηαη ζην λόκν θπιάθηζε κε ελάτιζηο όριο καηώηερο ηων ηριών μηνών ή τρημαηική ποινή ή θαη νη δύν πνηλέο εθηόο από: α) εθείλα πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ κεηθηώλ νξθσηώλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ εθεηείσλ. 1. 147. ΢ην ίδην δηθαζηήξην πιεκκειεηνδηθώλ είλαη δπλαηό λα ιεηηνπξγνύλ θαη πεξηζζόηεξα κνλνκειή. 202 παξ. Κάζε δηθαζηήξην πξσηνδηθώλ είλαη ηαπηόρξνλα θαη δηθαζηήξην πιεκκειεηνδηθώλ. 149. 156. ΢ε έλαλ από ηνπο αλαθξηηέο. 1 θαη 2. 111. Ωο ηόπνο ζπλεδξηάζεσλ ηνπ κνλνκεινύο. 251. 203. Ο πξόεδξνο ησλ πξσηνδηθώλ κπνξεί λα δηθάζεη σο κόλνο πιεκκειεηνδίθεο. 221. Άρθρο 114 . 2. γ) εθείλα πνπ ηεινύληαη δηα ηνπ ηύπνπ. αλαηίζεηαη ε αλάθξηζε θαηά αλειίθσλ (άξζξν 7)˙ β) ε άζθεζε ηεο εμνπζίαο ηνπ δηθαζηηθνύ ζπκβνπιίνπ. πνπ νξίδεηαη θάζε ηξίκελν από ηελ νινκέιεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ καδί κε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο αλαπιεξσηέο από ηνπο πιεκκειεηνδίθεο. ΜΟΝΟΜΕΛΕ΢ ΠΗΜΕΛΙΟΔΙΚΕΙΟ Άρθρο 6 . 154. 128). πνπ νξίδεηαη εηδηθά γη' απηό ην ζθνπό. αλ ππάξρνπλ ζ' απηόλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ζπλεδξίαζε δηθαζηεξίνπ θαη ζπδήηεζε ησλ ππνζέζεσλ. 1 θαη 2. 153. εθηόο έδξαο εηξελνδηθείνπ.Άρθρο 4 . 159. όηαλ ζπλεδξηάδεη εθηόο έδξαο. 247 παξ. νξίδεηαη πάληνηε θάπνηα έδξα εηξελνδηθείνπ κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο θαη κεηά γλσκνδόηεζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ αξκόδην δηθαζηεξίνπ πξσηνδηθώλ θαη ηνπ εηζαγγειέα εθεηώλ. 259.

β) ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ Α. γ) ηνπ άξζξνπ 17 παξ. παξακνλή. ηα αγξνηηθά ζε βαζκό πιεκκειήκαηνο θαη ηα αγνξαλνκηθά αδηθήκαηα. 5960/1933 "πεξί επηηαγήο". Σηο εθέζεις καηά ηων αποθάζεων ηοσ μονομελούς πιεκκειεηνδηθείνπ. εθηόο από όζα αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ κηθηώλ νξθσηώλ δηθαζηεξίσλ. 3 θαη 397 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα. ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη ινηπέο δηαηάμεηο". 8 ηνπ Ν. 1 πεξ. 300. ηνπ κνλνκεινύο πιεκκειεηνδηθείνπ θαη ηνπ δηθαζηεξίνπ αλειίθσλ. θαζώο θαη ηα εγθιήκαηα: α) ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. δ) ηνπ άξζξνπ 23Β ηνπ Ν. ηελ πξνεδξία ηελ αλαιακβάλεη ν αξραηόηεξνο από απηνύο πνπ απνκέλνπλ. 286. Άρθρο 5 . 86/1967 "πεξί επηβνιήο θπξώζεσλ θαηά ησλ θαζπζηεξνύλησλ ηελ θαηαβνιήλ θαη ηελ απόδνζηλ εηζθνξώλ εηο Οξγαληζκνύο Κνηλσληθήο Αζθαιίζεσο". ε) ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 1244/1972 "Πεξί ιεηηνπξγίαο Δξαζηηερληθώλ θαη Πεηξακαηηθώλ ΢ηαζκώλ Αζπξκάηνπ Δηδηθώλ Ραδηνδηθηύσλ θαη ηδξύζεσο Τπεξεζίαο Διέγρνπ Ραδηνεθπνκπώλ". θαζώο θαη ηνπ Γεληθνύ Δπηηξόπνπ. 3. δ) ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 50 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν. ησλ εηξελνδηθώλ. α'. ηνπ Γεληθνύ Δπηηξόπνπ θαη ησλ αληεπηηξόπσλ πνπ ππεξεηνύλ ζε απηό. ΣΡΙΜΕΛΕ΢ ΠΛΗΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ Σν ηξηκειέο δηθαζηήξην πιεκκειεηνδηθώλ δηθάδεη: 1. 314 παξ. 1 εδ. Σα πηαίζκαηα ησλ αξρηεξέσλ. 248/1914 "Πεξί νξγαλώζεσο ηεο Εσνηερληθήο θαη Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο". 1.Ν. Ζ εθδίθαζε ησλ πιεκκειεκάησλ. ηνπ δηθαζηεξίνπ ησλ εθεηώλ. δηθεγόξσλ. . 2. 1. 364 παξ. α'. 2910/2001 "Δίζνδνο. ΢ε πεξίπησζε θσιύκαηνο ηνπ πξνέδξνπ. Τα πλημμελήμαηα. ησλ πηαηζκάησλ θαη ησλ εθέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 112 αλήθεη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ ηξηκεινύο πιεκκειεηνδηθείνπ. 2696/1999 "Κώδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο". ησλ κειώλ ηνπ Διεγθηηθνύ ΢πλεδξίνπ. 2. όηαλ γη' νπνηνλδήπνηε ιόγν είλαη αδύλαηε απηή ε ζύλζεζε. 290 παξ. 288 παξ.Τριμελή πλημμελειοδικεία 1. από πηαηζκαηνδίθε ή από εηξελνδίθε. 1882/1990 "Μέηξα γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ινηπέο δηαηάμεηο". Δπηηξέπεηαη ε αλαπιήξσζε ελόο κόλν δηθαζηή από πάξεδξν ζην πξσηνδηθείν. Αλ ν πξόεδξνο πξνβιέπεη όηη θάπνηα δίθε ζα δηαξθέζεη πνιύ. ζη) [ηνπ άξζξνπ 42 θαη] ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.269 . πνηληθήο θαη δηνηθεηηθήο δηθαηνζύλεο θαη εηζαγγειέσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξέδξσλ. δηθαζηώλ πνιηηηθήο. ε) ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 10 θαη ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο". κπνξεί λα πξνζιάβεη έσο δύν ζπκπαξεδξεύνληεο δηθαζηέο γηα ηελ αλαπιήξσζε εθείλσλ ησλ δηθαζηώλ γηα ηνπο νπνίνπο ηπρόλ ζα πξνθύςεη θώιπκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο. 278." Β) Σα δαζηθά (εθηόο από ηνλ εκπξεζκό). εηδηθώλ πηαηζκαηνδηθώλ. αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπκπαξεδξεύνληεο. ησλ κειώλ ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη ησλ παξέδξσλ θαη εηζεγεηώλ ηνπ. λνκαξρώλ. ηνπ επηηξόπνπ θαη ησλ αληεπηηξόπσλ ηεο επηθξαηείαο ζηα γεληθά δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. 271. 1337/1983 γηα ηελ "επέθηαζε ησλ πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ.Γ. Γ) Σηο εθέζεηο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ πηαηζκαηνδηθείνπ. 328. Σν δηθαζηήξην ησλ πιεκκειεηνδηθώλ απνηειείηαη από ηξεηο ηαθηηθνύο δηθαζηέο. θαζώο θαη θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη από ην εηξελνδηθείν ζύκθσλα κε ην άξζξν 116 παξ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful