r.

) -'.'-' - +--\

"e

\

-';m#,'-:-

.;--

-qrg#
/

std"i

rs10

jrF.

nr. 40

CSnd S-at furat ultlma oari ciciula?

3 SprerruRLrrlre
Experlente ale yoghlnilor care au reallzat rugiclunea neinEeruptli de 24 d€ ore cite Dumnezeu Tatil

7 Sptatrua,lrra.re
Trtpura Bhalnvllll Puterea transformatoare a focului subdl

lO Rel.rrAnr
O vlafi mal bun6 prin yoga

12 Mlesrerr sPlRrruALr
MIra bat Krlshna este mlrele meu

15 CuNoagrERE 9l AurocuNoAgTERE
Shambala este reali Regele Shambalel cste regele planetel noacFe

19 M,resrnr t sPlRlruALl

"45r€!1,

Cele opt manlf€sGirt divlne af e lui Padma- Sa mbhava (ll

24 Te.NrnaYoca.
Cea mai grandloa3i creafe eplrltuali a Indlel

27 SHtve.tsu
AshtangaYoga Yoga cu opt ramlflcafl Kashmlr in vlzlunea shlvaslmulul dln

30 Uuon
Revllta YoSa/Vogozin, creattC coordonad d€prolclorl yogad dcrn€dld rllh|nd dn Romfnla' olerl clttorllor lnionaapderyreStomulYoga, care iezctts g arnpl$c{ln fhg c.ttxg tdcc, pdhlc€,m€ntil€ dslrlrthrllc Pteqrm vttrltatr, s.nalllbt€, l|olntl, d|! hm!" compadungdcrr6{A lntdlg€r4{ htdepdune Sl4gura rcvlstl & Aedrhlte dfn Romlnl4 Yog. M oEozin lnqlratclzl dlrlogul deschb bate c1.r pollespLfUaledlnprlSdlntHlnltrt?,
-.

3l Reveua.Trr
$apte rof ale destlnulul $apte porf ciEe Untvers AnahataChakra

34 HerHe.Yoca.
Atd ha B ad dh a Pa d ma Pa sh I m ola n n a sa n a

'.c
1 ,.

36 Pogre,neDAcTlEl 40 Coucun suL srEREocRAMEr

nr, 40

CAwDT[*A[
,,

YogaYagazin

FURAT ULTINAA

oruroK cKcuuuro?
Cunoscpe cinevacare ili amintegtefoarte viu o cilatorie cu metroul din pachefele tot felul de gi ultimazia anului trecut.Obositi, incircatd cu pachete, sacogi, femeiasa bucuratsi prindd un loc liberintr-un vagon careincetulcu incetul a rdmas aproape gol. Lumina slabd din compartiment, leginatul glasulprotectorcare ugurelgi anuntastaliilea fecuto pe femeiesdafipeascS. DeodaiSfemeias-atrezit.A aruncato privire buimacdin jur. Nu mai erau decatea gi,chiar pe banchetadin fafi, un cer$etor care,culmea!purta ciciula ei gidormeacu un aer nevinovat. Asta is-apdrut de-adreptulsfiddtor!Femeia sa gdndit:si-l trezeascd se-qi ceardcdciula?Poatedevineviolent, poate ii Si r6dein fa{59i neagi ci i-arfi furat-o,poatenici nu wea saii rdspundA... n-avea gi-a cine sd o ajute, Ia urmdtoareatrebuia si coboare,aEaci pdgubaga luat inima in dinti, ea apropiat de cergetorSicu clipainainte sdsedeschidd o ugile metroului,i-asmulscSciula pe capgipe-aciti-€drumul! de Cdnd a inhatin liftulbloculuiei, femeiaincEsuridea satisfdcutd solufia de inteligentdpe care o alesese s51i recupereze obiectul.O privire in oglinde ins5, a fost de ajuns s6-iinghefe zdmbetulpe buze. in gluga paltonului era ciciula careii alunecase timp ceatipise,iarpe cap aveaalta,identicS, in furata de la cergetorul adormit. Dumnezeuare mult umor. Iar glumelesalenu sunt niciodatagratuite.O simplS confuzie, un gest, o .ituu1i" in care ajungem fdrd vestepot spune despreviala noastr5mai mult dec6torice declarafiede intenfie.Din picate vorbim de trei ori mai mult decetascultSm, degiavem doud urechi9i doar o singuri gurd. Cerem semne qi deslugiri.De cdte ori nu strigdm insd dupd rdspuns timp ce ne astupam in mai temeinic urechile... infelept punctat Un a candva:"Oamenii seimpiedid adesea Adevdr,dar se ridici gi pleacdmai de departe". Tucandti-aifurat ultimaoa16 ciciula?

EDIT

PHIA

s.c. EKTAZS,A.t.

o.P.22,CP.t95, BUCURE$TI td1/fax: o21.233.t9.57 ema : soptria@tdills.ro
PAESEDINTE

Claudiu Trandafir
DTRECTOR DGC1JTTV

Cristian Alexandru
REDACTOR $EF

Elena Godeanu
CONSULTANT DE SPECIALITATE

prof.yogaSimona Trandafir
REDACTORI

Oltea Mutulescu Ionela Voicu VlrginiaVoicu
prol.yogaGregorian Bivolaru prof.yoga Dan Bozaru Ldcrdmioara Visterneanu Monica Dascilu
COPERTI SiTEHNOREDACTARE

Romeo Megca
CORECTURA

Lidia Butu
PUBUCITATE

0723.733.177
FOTO

DecebalGiurcd Liviu Ardeleanu
DtFUZAFE-VANzIRt

047", /lnh4",.^-

PaulaG6ngu Emil Gyulai Petrisor Casian George Buga
SECFETJARTAT

MirelaVinteler
CONTAAILITATE

Alina Negrea

entuziasm gicredinF.peprimul loc" in viata.dartrebuies6precizdmincd de lainceputfaphrlcd aceasta comunicareintimi cu Dumnezeuesteo experien[aspirihrala fundamentalicaresepoatemanifestainnenumirate forme gimodaliteg.nerelateaza .dragoste neconditionatd pentru Dumnezeu. indreptindu-se atunci cu toate fiinta lor spreTatil Ceresc. Modalitatea de rcallzare a acestelruglclunl a fost prezentatA ln extenso In numtrrul anterlor (nr.Dimpotriva. Valoarea excep.sepoate manifesta oboseala. precum gi certitudinea de nezdruncinat care insotegte acest respuns. ce16ndu-l dintotsufletuloclarificarelui Dumnezeuinsusi.preocuperile. apdr6nduneori chiarun sentimentcoplesitorde singurdtate. Abordarearugiciuniicu o starelauntricade aspiratiespirituald.nr.usc6ciune" o sufleteasc6.poateapdrea starede . pun6nduLpe Dumnezeu.in pofida relatdrilortuturcrcelorcare pe au reafizatcu succes rugeciun€a neintreruptdde 24 de ore c6treDu mnezeuTatdl. $i intr-adevir. este clarr orldne poatEreugl. dac5 fftnp umantr se va adresa f. somnolenla. s€ necredinta.40 ExpenreNTE yocH lNlLoR ALE t deMonicaDascdlu CAREAU REALIZAT nucAcruNEA NeiNrnenuprA 24DEoRE oz cXrneDuuNezEUTa. Mt lfl yoghlnl au realizat deja acest demersal rugldunll neftrheruptede 24 de orc cAhe DumnezeuTatil 9l ettperlenta lor dlrecE conflrmt afunaFa sf|vrrjallor wtpftrr.clune. problemele sale oblgnuite. DiscutAndcu mulfiyoghini careau realizatcusucces rugiciunea neinherupti d€ 24 deote cdtreDumnezeu TatEI. sintetizat am relatErile lorpentru a evidentia anumiteaspecte comune.de la cazlacaz. Toateacesle stari Eec.aceasti experientdspiritual6 fundamentali esteinaintede toateo experienteintimASipersonalA. aspiratie. vorbesc despre aceea$i slanli bucurie inefabili a primirii rispunsului divin. s-au confruntatcuperioademai dificile.entuziasmul inilial trecedupAcabva ore Si.ln sau multecazuri.daci abordeaztr corectrugtrdunea de2tl de orc.infinii nuantate. Frrln urmare. Mulfiyoghini ne-aurelatatfaptulci. degiauinceputrugaciunea cubucurie. NuexistAoreguli generali gi.mp de 24 de ote neinberupt lul Dumnezeu prln rug. maiauincdindoieli.gandurile dorinfele. precumgicredintade nezdruncinatineficienlarugEciunu neintrerupte citre Dumnezeu.. carenu poate fiinlocuitidenicioalta. totuSiindemersullordea seruga 24 deore. puritate. urmirind atunci si trAiasce neintrerupt o stare deiubire pentru Dumnezeu. sufletulti mintea lor.veritabileteste incerc6rispirituale. pot manifestaindoielile. cu cerfltudlne.Iavorizeazl foartemultsuccesul. fiintele umane care au reugit sd faci acest sacrificiu fundamental.daci deJa de oamenl au mll reullt tn aceastA dlrecfle.peorau24 de ote.maiales. 40) al revlstel nostue. Dumnezeu va r&punde f. lesugerEmsiabordezecudeschidere aceastd gicuraj modalitate. firi a avea alte motive decat dorinta sincerA de a trii realitatea relatiei lorpersonale cu Dumnezeu.simplitategicandoare.Celorcare. pentru a se gandi in schimb numai gi numai la Dumnezeu.rAl Scrlpturile hlnduse affrml ln mod opliclt faptrl cl. descurajarea.scepticismulsiindoielile conduc ne inevitabillaegec acesti cale.ionalS a rugiciunii neintrerupte de 24 de ore celre Dumnezeu Tatilvinein primul rdnd din faptul ce omul face sacrificiul fundamenlalde a renunla latoate obiceiurile..

Un aspectimportalt relatatde cei care rugiciunea de 24 au reusitserealizeze deore eslesentimentul lnefabildea fi ghidat. cei care au rostit rug5ciunea: O.I rsrf. prlninsasi formularea rugaciunil. gidSruireap€ careleau manifestat atunci.ce ne suslineca dragostea Lui.pc dn r rord rugldumr d. Asffd. a$acum am spusanterior. cu darsimultanincep€mseintuim faptulce esteposlbilmult mal mult. trebuiesi fim congienti de faptulci Dumnezeu ascultiirugiciunea noastragineva respundelamomentul oportun.rl.emotiaInefabill a ascdErii Cuvantuluilui Dumnezeu.nr rl0 prinasphatia. sentimentulinefabilcE Dumn€z€u esteaEturi de noi in efortul pe car€il facem.ci producostaredecrispare. fimin acela$itimp foart€atenti.putem manifesta candoare anumita stare cu o gi dorindu-ne de deschidere curiozitate. spiritualsauinsu$iDumnezeu. lui care n€ imbritiseazdSinesustlne iubire. vorbegte-mi! ". cu adevarat auzimceeacevrea se Dumnezeusi ne spuneginu ceeace ne€r pleceanoudsaauzim.Sigradatapare sentimentulinconfundabilal prezentei dMne. credinlade nezdruncinat. Acest presendment tainic este totodatA misterlos il coplegitor. estechiar recomandat.cum si ne rugametc. si lSsim deoparte preocuparile noastre obbnuit€.drllhrerrrrecan . pentru Dumnezeunevor dragostea aiutasAcontinuAmrugaciunea 'HrnboffitdoloFr*dtan cf.Rostirea mecanic5a rugaciuniinu estesuficienta De mulleorineintrebim. orient6ndu-ne atuncil6untriccu toatA fiinp spreaperceperaspunsuldivin.Stareade candoare. urmeazi si se produca.credinta cei careau reugit.cAn e ascu lti ru96ciuneac! aten$e. m iraculos.fi€ depropria vocelnterioara.sAbdepageasci . Rispunsul Siu este marpresusoe ceeace ifipofiimagina Foarte multe relattrri eviden$azaemotla coplesitoare$i stareade mistercare precede r6spunsul divin propriu-zis sau aparifa manifestirllor divine: sentimenful cd cEvaminuna\ a(traordinar. si nu cerem in ac€astil fa25rtrspuns la o anumltl inbebare. El apare ca un felde hiatussaudiscontinuitate.Cu foart€mult5s€nindtate deschidere si l6untricS.fie Maestrul de anumlteentlt6tiangelice.Cerandu-ilui Dumnezeusane pur vorbeasctr glsimplu. " muftiubituleTatt Cerac. calculelede oricefelnu ne aiuta deloc. dejasuntemconstientidepr€zenta atotcupdnzetoarea Dumnezeu. Intotdeauna. pe parcursul celor 24 de ore.cAci Dumnezeugtie mult mai bine dec6tnoiceavem nevoi€ cu ad€vArat noastre licare suntdllemele reale.lmportant estenu sarepet6mmecanicrugaciunea. urm5rind sd ci seo rostimdin tot sufletr. Tu care egti a6t de ticulTe implorcu umilinld. Esteemofia covarlitoar€a aproplerllde marlletalne aleDumnezeirii.nu au cerutun raspuns sau anumela o anumltAintrebare problemi cu careseconfruntau. r&punsul divin primitapoi sauaparitiaunei manilestA divinesubo anumiti formd .De aldel. ce anume trebu ie sa facem.ne relarcazecel ate a! depAgitacestprag estemult dincolode imagi n afia Io 4 mult pestepropriile a5teptari. lncrSncenarea €gotic5.

la carepoatenici nu ne gdndiseminainte. de cendsimtim cestareainefabilS comuniunecu Divinuldiminueazi.. Atentia se indrearrtA cetre El si riumai citre El foartemulti yoghini Un aspectsesizatde prezenta coplesitoarea esteaceh cA. oricedubiu. lmcdl. Arn auzli aiuncl o vocc liuntrtcS: " Am hnt forma suf. cu toate ci El o€ pire! ctr rpunesm rugiclunea ln condnuare. dar rnam tadt brurc al am rpur: 'I)oamne.Cumauzim vocea lui Dumnezeu? Nu existi o reguli voce anume. O lubhe cormlci mi lnvadasc.. comunicareacu Dumnezeuesteinsotita de o certitudinedenezdruncinat. Dupd primul rispuns. c5 Dumnezeu. in 24 penbu a cum sacontinuAmrugaciunea ne apropiacatmal multde El.|n. dubii Daci pdnE atuncimaiputemavea in sauincertitudini. lucruri sauprobleme alte carep6ndatuncine fr6mantaugila care un am fi vnrt sl ceremun raspunssau sfatdela Dumnezeuinsuginune mai par la felde importantesauchiarle uitamcu tainici. degenul:"Cum sdfacsATe iubesc mal mult?" sau"Cum si me apropii mai mult deTine?" sau"SpunemiTe rog. o voceinterioare.40 c&ml cpuni. mlc mla produ! o extraordlnari bucude gl o credtnfi de nczdrunclnat in l)umnezeu. 6O de anl) '. etu/ld llu-. Nu-ml mal rlnt"rrD trupul. Nu wd d Md aud decflt cind fit qed d a (Danlcla. 29de anl) Un aspectcomun tuturor relataribr este coplegitoarea iubtrecareinsotegte respunsul divinrne simtim pitrunsi atuncid€in€fabilaiubiredMn5.altii au altii perceputcomunicarea telepatic.de recunostinlasr iubirepentsuDumnezeu.atentia9ipreocupareanoastra seindreapti atunci in mod firer citre Dumnezeugi numaicEheEl.J!! . aceeaceauzim. O ideefoarteinspirat6estesa-Lintrebi m sd chiar pe DumnezeuTatdlce facemin continuare. ardcamin lubhe penFuTatil C€relc tl lhmcl am svut csr|ltudkrca prezentel lul Dumnezeuin mine. in Sc6ntela DMni dln mlne (Slncle Suprem Dl!. ceva Tine". cu Dumnezeu Tat6l. Nu gdu daci a duratun Dlnut slu md mult. contoplndunl cu DMnul.imbEtatide despre prezentei savoarea divine. ca un boboc ln care nlvlle$e deodati toati s€va: " Vreau de muft 6$ vorbescdoar cd At pla'd wemea calcruftindinci de c6E orl armal /o.in lui Dumnezeu. Aldel spus. putemcontinua dialogultainic.. suntem coplegilide fericire.lncrrnunarea rugictunltor mele s-a produa b aprordmadv I I orc de c6nd incepurem ci mi rog. Ne punem intrebaripe carepoatecAnu n i le-am .Nuexisti nicio relatare de genul"mi s-aparut" sau"credc6". vorbeftemlt " Am auzft atuncl forrt€ c)art' C u dne cd votbac. momenhrlrespectiv Toti acestea disparcudesdvergire. lmploram pe Dumnezau oirnl vorb€rlci am 6$ptt.cu adeveral.prezenta ln gicoplegitoare lui a misterioasa Dumnezeune inspiri alteinhebdri.lnlna mea a inllorft aub gwotul vorbelor Sale. decursulcelor de ore.ebultd rosterdrugdclunea. rea15.Euntric. Dar in faptului Iiecarecaza existatcertitudinea nea vorbit. &cl nt dornl?' De4lrtspungulSiu era lparent ccver. ' (loana. schimb.ai.nr.reluAnd rugdciunea doarmai apoi.coplegitide taine a ciror €xistenlanicinu o bAnuiam inainte. eram toattr o 6aciri cc arder in lublr€a Crertorulul. Elmtcrn ci rDi top€scin ttAta lublre. dincolo de cople5itoare."(Danlela.3l de anl) esltdmpul^ '|. Eqd preartglddin a shblfr un Inbrvalde dmp in arc Eu d vfurh llne. Atnan). lncetaccm ri mal roalelc mcntal rug{clune+ doar o Fibm. desdvirgire. uniiauauzitclaro anterioar5.$iin plus. deo stare de autenticitate care ne hraneste a atuncicredintain realitatea ceeace baim. cei cEroraDumnezeulea vorbit au relatai a cepentru ei experienta fost autenticS.a rugtrclurea prln carc|.

va fifoarte greusd reluim acestdemers dat6). Nu du a aspirafiilegidorinp de cunoagtere cumricry[caceadrebSc fiecaruia. I-ampromis luiDumnezeuca nevom unii !.devenimfascinatr Cu perronall ca 3l poatl fiiotcl.este intotdeaunadincolo.dupi purgl etoplu pe Dunnczeu.atipimin fie rp. era rE p0mbltoort.Auftrccpd tt !p!rt d divininaintede sfArgitul celor24 de orel o extraordinare sustinere af€ctve.ead deintreb6riprecum: "cum este"li rai ca f.Se manifeste de spontanstiri de extazdivin(samadhl. o da6cu Dumnezeu glsettetotceea cld transf iguratoare oamenilor. ideietc. manifesteinplus chiar daci primim foarteclarun rdspuns realltatca ac||n r clpltatua alteror Se pcntru mloe. multeori de aceaslApromisiune.E dm$tdupl accadf qcdeoF trairi. nu peDumnezeu caufl. bogatin 'tl. timpul. Nldromn nrrol cra.34 dc ttil) 'Srarea de hddlbtc care r uElt dupinrgtrdrmca& 24ileqc aproape nun allratel dormin dua rcrpccftn$ hfcl d a doua zL" (Ebn+ 29dr!nl) . Dacf icauS pc Dumnezeu.mulg yoghinl relateazica nu mai au delocnevoiedesomnin ziua urmatoarerugiciuniide 24deoresau cE gi s€simtexbaordinarde energizati revigorati.dar nimeni nu a remarcat (DrDnczeu) €rt p€rDr[catitr aparitiavreuneist6rideplicusea16 in nhe jl cI cu emtimbrtfrrt prezenlalui DumnezeulTotuleste pcrmancntdc EL" (Mlhal 31 dead) plin de sens. de degiam fdcutmari eforturi. trglseftepeDumnezeugnuDgsegtenldclnd doar igurare oviziune deautotransf Si pe Durnnezeu. becerea dincolo de timp gidespatiu. comuniirnecu Dumnezeu). sau Astfel.nr 40 precum carese manifesti un spiritual. fiind copleqiti pcotu EtnefolrtG real pcnonaL ingeneral.rlatde ld€acI ea (fedclrca) ar "oboseal6" afectivd unfelde sau putea aI dfrparl.Sentimentul eternitAtii aparede asemenea.dEruiegte-mi supremd!". penbuceicare reugesc duc5 sd dardivin de facap6tcu succes cele24 orede . Deasemenea.. implor cu Te gratiaTa umilintA. manifestd I trt-adenlr.uneori fericire coplegitoare. ristimpulcelor 24 de ore. dafulbt ncrpurdc frunoc. crm Dumnczcu ! derranlt "ceeste"Dumnezeusisentimentul este. in mod aparentparadoxal. chiarSiatunci profrnd f aproptat. ostarede pentru gi aspiraf frenetici iubire ie Dumnezeu ib ote mai pusniciodata.eventual.Drrci carepandatuncipenhu uniidintle noi erau simplecuvinte.Fiintadivindni se ctr an incepdel am o lcbdc rweleazi atunciintr-unmod fascinanr. deore. toaterehtarilecoincid:la sfdrgitu| celor pentsu 24 de ore de rugdciune(desigur ceicarele-audusla cap6tcusucces).ci Dumnezeueste multmai de inertiegiobosealS.(Gah'rlcb.' aceasti dorinlecoplegitoare relua dea rug6ciunede 24deore.dacS de multe orl o fcrlchc cslordltlrr comuniuniicu Dumnezeu.descoperim cu Bte foarteimportantsenu ne oprim din "DrpI F|narugfdrmcdc24 clhc DrmnczeuTdtrlan rlnar cu inc6ntaresemnificatiaunor textesacre realizareacelor 24 de ore de rugEciune (gi. ego.intotdeaunamai multsi a. monenteln carc'rud" ipontrn Practic.tceva trebuiesdducemp6nd la capdtcele24 decatputem noipercepe. chiar fiindconstientic6este posibilsA primim rAspuns(in cir caz nu neintrerupemde tot. ExisE 5i voccahd Drmnezsuin |rr&rrt.Un altelementcomuneste stareade bucurie .carene poateconduceapoi la trdirea extazului reavArsdriigratiei divineasuDra noastra.CtneIcau6 peDumneaeu cau6tn acelagttmpg albara { rugeciune neintrerupta citre peDumnezeqdardneicard! numalpeDumnezeq nrrL gtrsegie Dumnezeu. alteoriostarede triumf d€!d) 'Enn i:rkft t 9l mut$mltt cI am rcu+n Regrctan cf re rferybc. mlnunatde nou. Aotm gdu ct E mentala. de a detrezirea suflehrlui. Revelare Sineluiek Un altaspectcomunmultor relatiri este faptulci ac€astA comunicaretainicacu Dumnezeughideazi f iinta umanein mod firesccdtrerostirearugeciunii: " Doamne Dumnezeule. An leqft jl m.m cd ou md arn bch c!!t. ceDumnezeu lumiisiavietii.oghinicareau remarcatuneori Accadl rtarc & ccrdtudlne ful dt aparitiaoboseliiinaceast6 fazi a ruga 24 de ore. dispareorlce urmEdeobosealS somnolenti. odrcdccerdhdlnc. de Int:nrif nu nalerntd"loc generati fie deo insuticientAvitaE. atuncicandam inceput.noi uneori chiar givitalS mentalS.dincolode individualiiate.ded bcbrdc etrccuroc clau iodgl momcote cind mi gindcrn cl A6s '-pulgreu f male muft pSni h florl PIfram rtarea dc dllaiare f dmt€.qitrebuiesanetinem Deasemenea. *Lcauu p€nhuproprlultlu ct{dgsaupentsu D€ se o zileinSir.(Edrrrr4 32 mult. uneori mentine se care proprlata ferldre. perronall qrDumnczcq cII hb€rc mai mult saumaipufin profund. asemenea. a asupra poatesddfdascl. altd in ceeaceprive5te obosealagi somnul.. apare ostare cuadevdrat.

al sustinerii(in sensulcontinuitEtii) (bharana). teribilEde distrugerea ceea ce esterau gi impur.caresimbolizeazd actul mentinerii.de de asustinesito ati de a retragesaudishuge Manifestarea.4 0 (D HAIRAVI Purenea.n r. deoarece este ea ceacareii salveazipe cei careo adora cu devotiunegi sinceritatedetoate gi suferintele "presiunile" karma-icenegative.yogaDan Bozaru Acincea Mare Putere Cosmicd panteonul din hindvs.Aceastd corelareperfectda unor atributedivinefundamentale afostprecizaE. estecorelataatat cu fo4a .de5iapar ca fiind relativantagonice.colosala. caresemnificd ramana. catli cu energiafoculuisubtil universal(agD4. elenu seexcludreciproc.iar fundamentaleceexistdin Manifestare care. Impllcatiile acestoraspecte sunt numeroase.Tripu ra Bha i ravi.ea semnificS uluitoarea. Acesteaspecte refer6la se pline de frumusetea strelucireSila actiunea teribilSin Creafie.Shival. yishnu-Mentinatorul. careau suveranitatea doar asupraunuia din aceste aspectealeDivinititii (Brahmafiind Creatorul. Din punctdevedere etimologic. Shiva. . Trip uI a Bh ai rcv i r epr ezinlA (sau in ansambluputerea shaktr') extraordinarda lui DumnezeuTatdl a crea. cazulMarii PuteriCosmiceKafi. numelede Bhairaviprovinedin imbinareaa hei grupede litere. T pura Bhairavi imbinAin moddivin armonros doueaspect€ panteonului hindus (Brahma. v. Cu altecuvinte. DepildS.cu o semanticaprecisA: bha. ceserefer6la relaxareasau incetareauneianumite activiteti-Prin urmare. asemenea. Vishnu.Distrugdtorulsaucel inegalabilagiteribila Luifo4S careresoarbe Crealia).insa Tripura Bhairavi. )" TRANSFORMATOARE A FOCULUI SUBTIL deprof. caretransformd(in sensevolutiv)diferiteletipuri de manifesteriSicare totodatAreprezintaun fel de "innoirc" (precumo veritabiE "renagteredin cenu56") sublimarea 9i aspectelorinCreafie. acfiuneade purificarepe care o tealizeazd Marea PutereCosmicATripura Bhaircviimplice manifestarea aspectuluiei de Salvatoare.de sauenergie(Sha/<tr') de actiunecaredistrugeSi elimind totceeac€ €st€reu 9i impur.care $i provinedela cuvantul vamanadin limba sanscritA. mai ales(giin mod specific). va.semnlfici.ra. spredeos€bire de zeiiguvernatoriai giin .adicaactivitatea divinAcreatoare. aspectulteribilalDivinului.

Acesterealit f subtil€senumesctanmatra Si. Un alt elementinifiatic important. reprezintaputereasau energiaesentiali in Manifestare. pre. fermisi furioas5a Este flacdra Constiintei Divine ln anuirite teite tantrice. energiedivini aceastE fundamentalaesteasociata careeste unei"sebii" capabilasainlEtureorice opozilie sau manif€stare negativa.aceasta manifestare teribildestetotdeauna directionataatAtspre distrugerea impuritalilor fiintei (pediferiteleei nivele de manifestare).Degi energiateribil6a lui Tnpura Bha iravi esle poate greu de suportatpentru multi oameni. adica . mai alespentru provoacl in mod faphrlcd ea gradatsauuneori chlarin mod fulgeritor "arderea"qi distrugerea tuturor limitdrilor.dintr-un subtil(te. fiinteleuman€ resimt actiuneaacestei extraordinarefo4e Sienergll divineca pe un aspectteribil. mai specific. A. copiiiimpotrivao c6rei amenintAriexterioare.nr. care secoreleazA aspectele cu foarte subtileale Creafieilui Dumnezeu.cet gi puterea extraordinaraa "radiatiei" focului (caldura). acfiunea in prompta.intro sugestivA totodatSsubtilA Si lranspunereanalogic6Ti p urc Bha i mvi rcpr ezinta insagiflacaracongtiintei (chr:d-agn4. Si cat pentrua neghida pe calea O spiritualitAtii. a cerei natura profund6 (in conformitatecu traditia tantrici hinduse)este Astfel. Tr ipu m B h ai ra vi reprezintaPutereaSupremE a Vorbirii. esteacelace mareaz€ite(in aspectulei profund radiant.prin intermediullor. inf ricog6tor.as) anumit punctde vedere.cu toat€acestea actiuneaei specificaeste imperiosnecesarA atat pentrua neproteiade tnfluentel€nefaste. reprezentare analogic6elowentA a actiuniiteribilea Marii Pute Co srnice Tri p ura B h ai raviin Manif€star€ esteceacarese concretizeaz6 uneori in furia unei femeisauchiar.ea focul (tejas). c6t9i spre eliminareafoielor$i infl uenlelor negativecare progresul tlnd sAblocheze spiritualal aspirantului.Marea Putere Co smicl Ti pu ra B hai ravi reprezintaputerea transformatoare cAldurii a sauradiatieiteribilea focului care.5adupicum am precizat anterior. care neofera o viziunesubtilemai ampl6 asuprafuncfiilorpecare Ti pu ra Bha i ravile arein Manifestar€. Ne rrroteieaz6de inffuentdle nefaste In marealor majoritate. conceptiiloreronateSi iluziilorexistentei lor individuale. unei mamecareifiapar.de foc subtil (fejas)) esleguvernatoarea realitSlilorsubtilegiesenfiale cedefinescatetc€lecinci elenente I m ah a bh u tal din Creatie. reprezinteCuvantulsau Logosuldivinin formasa nemanifestatS.iudecdtilor.40 Aqadar.f iind atat suprema lumine divinS. dumnezeieSti cares€mnific6Adeverul Suprem.cat giperceptia senzorialdprinintermediul celor cinciorgane de simf (i nd riyal. Triou ra Bhairavi conferd Yanfa Marii Puteri Cosmice Tn'p ura Bhabavi . energie ca divinAtranscendenEgi perfectpuri. Dinb-o alia perspective.

dupd cum se5tie. aspirantulsA ducelabun sfargit diferitel€saleactiuni careimplicaunanumittipde (cumar fi poshll ascezA negru. Marea PutereCosmicd Tnpura Bhar'ravi mai estecunoscuta adicdZeitacare SicaDurga. gi emo[iilor a gdndurilor. energia divinafonematic.total Si profundainviata absorbtia spirituald. (vaurma) .suferint. forma de interesreal.ce reveleazd ilumineazd).nr.cu fervoare)putereadeplini de control asuprasimturilor.carene Si determin.fapasul reprezintA tocmaiaceast.40 puteregi energiespecificA actiunii manifestArii 9i elementelor simturilor.sa invoceplini de sinceritateSi incredereajutorul divin al MariiPuteri Cosmice Tripura Bhairavi.De aceea.seeliminim din viata noastratotceeace nu estecu adevArat necesar pentru evoluliaspirituali. iluzorii.Marea Puterc CosmicA Tripura Bhairaviconferi (afunci candesteinvocat. afirmand c. care alunci l€vadEruigrafia ei salvatoar€. ii chiarsAinvingS moartea. Am puteaspunedecici"logosul iluminator". traditia intelepciuniitantriceii pe sfAtuieste aspirantiila spiritualitateca. pierzAndastfelinteresul pentru celelalte"tentatii" ale lumii Prin analogie. !i Pede altd parte. ln aceastilormdde manifestare sa.).meditaliain izolare etc. deasemenea. este simbolal un foculuigi energiei al solare. careestenemanifestat. Avand o atitudineteribilAgi amenintAtoare. Observaf estevalabildinsi ia giin sensinvers.in timp ce Tara "logosul semnifica iluminator" (pashyantivak) (cualtecuvinte. discriminative(7nana Ca urmare fireascaa actiunii ei divineprotectoare. salveaza fiintaumani din toatesituafiile dificile. AceastAactiune specificdatapaeului determiniaparifia"cdldurii" ce estegeneratddefoda ascezei aspiratiei.tristete. celmaiinalt la nivelal sdu. Tripura a Bhairayieste mod special in adoratA deaceia care urmeazi caleacunoagterii yoga). sau T pura Bhairaviindicd logosulsuprem(paravak).setransformdin qiin luminadivindsupremd "cAldura" congtiintei infinite a luiDumnezeu Tatal.Acestaspectpoatefi infeles maibinedacd nevom amintica. ceea areca ce urmare lipsacelorlaltetipuri dedorint€.de fiecar€ datd c6nd sevor confrunta cu diferiteobstacolesaualte greut6tiinperioada tapae uluipecare gil-aupropus. ambelereprezent6nd (vak).Prin urmare. de asemenea.lapassemnifica aceaaspiratiefreneticace consumi5i"arde"toate atagamentele dorinlele Si secundare. stransaleg. cele in mai multe din reprez€ntSrile sale.in forma sasuperioari de expresie. ea manuieSt€ dexteritate cu armele eide lumini divinA pentru a distrugetoti demoniigitoate fo4ele negative careiltulburipe gi adoratoruleisincer devotat. fiintei ale umane.Durga este'infAtiQat6 cilirind un leucare. ajutand. atuncicand sunlemcu adevirat interesatide unanumit viata.turd o care existeinlde Tr ip ura Bhairavi5i Tara(caremai estenumitA$iSalvatoarea).iurdmantul tacerii (mauna). focalizam aspectin ne in mod naturalgi aproapein totalitatein aceadirectie. Putemremarca. eail ajutApeacestasa depd5easci succesorice cu boalA. primordial logosul nemanifestat(careo simbolizeazap e Tr ip ura Bhairavr') capdtdin mod gradat 'formd"prin intermediulactiunii lui ?ara Amplifici asDlratra spirituali FormateribilS energiei a divinesemanifestainfiinta umanAmaiales urmarea ca "dldur iadorflcarc tanslorm\" (tapasl . Cuvdntulsau Logosul darin aspectediferiteale sale Asdel.

in sensul in urma citirii cA.40 zl+v'F N A[ tsUNA PRTNYo Amdescoperitin mine dorulde Dumnezeu "Venireameala cursuldeyogacondusdeprof. carem. .Am devenitasdel precumgidelegiledivinecel integrAriimelein cicluluniversalal manifestArii.pentru ci am realizatci am maimultde lucru cu cetmai des minedec6tcuceilal{i.Ia+l .dacaestepermis. yogaGregorianBivolarua fostp€ntru mineca gicum agfideschis fereastriasufletului. anW 11oga. revistei Mulfumesc.jud.giagfi o inceputsArespiraerulcuratalprezenfeilui Dumnezeu. relafiilecu oameniicu careint€ractionam Am urmdrit.nr. guverneaza. simtitpe parcursulcelor24 de ore in unele Am mom€nteo dinamizare foarteintensE centruluisubtilde fo(d AnahalaChakra. inlelespe parcursulcelor24 Am de orede rugiciune neinberuptEafirmatialui lisus:"Celce M-atrimis estecu Mine.Mi-avenitin minte melodiaexemplificatoare a prin miracoldivin9iam tr5ito star€de aspiratiecetreDumn€zeu steriid€ €liberare comparabilE ceatr5iti la respectiva cu exemplificare.$iastfel. plinidehardivin.ci numaitraireaefectiva nu de fiecarein parte-prin realizarea rug6ciuniineinberuptede 24 de orepoatefi edificatoare.experienfele carele-amtrdit (p6nEacum)frecvent6nd acestcurs. cursulde precumgiincredereacA yogaimi da anumitecheicucaresadepasesc uneleblocaje. s6-miarmonizez caut'scAnteia"divinacares5Hlluiesteinfiecare. Pagcanl. Cuvintele potspune prea mult. imbunitilindu-rni asdelrelatiilecuei Mi-amreformulatsistemul devaloricaresi md ghideze maidepartesicautsEintalnesc mom€ntedeimplinire.iar revelatiile avutemiau ar6tatcat de miste os esteDumnezeu.Spreexemplu...prin carepriveamcu uimire. asemenea. pe lntr-adevir. uimeauqi ma Am v5zutcAexistA oameni remarcabili. reuSitsA mobilizezgi.nr'au ghidatin explorarea universului interiorSiexterior.." Fdldceznu $tefan Clprian. BucueSt Am realizat pentru prima oard rugdciunea neintrerupti de 24 de ore pe "MultumescpentsuminunateledezvSluiri carenile oferitiin fiecnreaparitiea "YogaMagazin".am reuSitsa-mi SisA infelegdin cein ce mai mult pErtnfil.!ac6 am urmaritsi le urmezexemplulgi cu sAfiu cat maiaten6 la lectiilepecareviatamile ofer6. a insotitdde ostaredeiubirefiri obiect." Credca aceastacomuniune DumnezeuTataleste ceeace ne cu dorim cu tofii celmai mult.am descope tin mineun imperiosdorde Dumnezeu. datade29 decembrieam realizatpentu am ma in prima oara aceasti rugaciune. sprenoroculmeu.$i.prin prezentarca cadrulrevisteia in articolului"ln 24de ore de rugAciune neinteruptd primestiintotdeauna r6spuns". mult maiconstientedeimportanta totuleposibil.de asemenea.A. Nu M-a ldsatsingur. fascinau modulin careabordaueiviata. aceshriarticol. clipdde clipS." Mihaela O. de maestruluimeu Gregorian Bivolaru.carem-aajutat.

inc6tgi-apierdut ambulanfi (chemaseri congtiinta. anXI pga. EraoatmosferA corpulastalcum exbem de plicuta gir€laxanti "resorbea"incorpulfizic. spreliniqtea lapatinoarul am€najat la persoanarespectiva poaleleTampei.de fapt. rasufl linigtit am at doitinericaresevedeaca simfind ostare bucurie de erau pr€gAtiI pentruaga pentru faphrlci am fostla ceva..specificd faptulci celedoudcorpuri de patinatera pe sfargite Sic€i reintrauin rezonanta.AdmirandaceasG corpurileastralsifizics-au priveligte observat.Din cAteam inlelesdin momentu|potrivitin locul strigdte. pe cunoscute yoghinicepot fi si coboare scArigitandrul de desprecarevorbeam giavut a accidentulpepatinoar. sicums-ar ca fi ochiului. acelagitimpam In remarcatfaptulcA.Am observat repetandin memorie prin intermediul aceea.De dataaceastastarea de Gratiea fostdeosebit. Mdaflampe banc6giobservamatmosfera del6ngi mine." ZdyM.lafeldevie de fiecare terenuluiamenajat. Si-a revenit. pututintrain Am rdmEsese nimeni.prin legea copilsidiscutaudespre accidenhrld€ magine carea in persoand karmaei. respiratieartificialS pe terasa. dupi aceea.AsHelam ' Pedatade4 ianuarie2003 hotEratsAlbinecuvantez.chiar dacderainca patinez.insSdedata aceasta gtiamexactdince nu cauz6. lucru Un rezonantA cu€ntitatea deosebit estefaptulci. daci eram maijos ln acea secundEam in[eles sauin altlocnu maivedeam faptulcAtanArulaccidentat celepetrecute nu puteamsa 9i eraposibil safipdrdsitdeia observcorpul ashal.nr 40 'Dumnezeu acdoneazatalnlc inilprinnol" utilizateinastfelde situatii. Auvenit imediat salvarea). am remarcatinstantaneu era cd vorba deGrata Divina. m-am ii lSsatoarecum luat6pe susde dorinfa prietenilorde a mergela patinoar Eram gimE destuldesup6rat6 intrebam. remarcat Am de undeDuteam savadtot s€ patinoarul.$i atunciam intelescEera necesarsE acoloin acel fiu moment intr-ostarede deschidere citre Dumnezeu. pe Revenind celepetrecute la patinoar.lucru cegi-lputeau fira urmEde indoialaca.Bin€intel€s. Bucuregd "Eram in salade agteptare a patinoarului9iurma sEintru gieuin seriaurmatoare pentruapatina. consistentA aveaculoarea Si pecare€ram nu mar rcrasa alburie.DupAceau reusitsAil ridicepentru a-lducela d€ puternic. Ddoc ln6n plttor. T6nirulcare a suferit accidentuI fosttransportat a principalSpentru in clSdirea a-lduce cdtre ambulanliginu maiputeams6ilobserv. insi aveala rAndul ei o poveste caremi-arevelat motivulp€ntrucares-a manifestatGratia Divinagia douaoari.Am remarcatfaphrlca au aSezat tanar p€ banceSi un am awtsentimentulcA fi ar p.$ocula fostat6t dat6. maivedeam nu readuce laviafS.Stareapi patinoaruluiun tandrs-a car€am simtit-oin acel impiedicatqiincSdere ea momentm-aurmerit multe lovitcucapulde marginea zile.cecauteu acolo.DupS planul fizic. . Urmdrindsdinteleg gende ce energie sedeclanga.Negtiinds.Ora .nu agfi corpuluifizic. Bucuregti CorelAnd nonentele de ttmp baneanfrant blneuuenbrca flprtntublb meagatan'f' bcmfa DMnAamremaratdde oln&eau. nevoi€d€ era DacE nua$firEmas pentru a-l potrivit. coada cu mabice. am urmarit sApovestesc ulterior pe c€lep€trecute patinoargi iubiteimele. mi-amzis:' Doamne.totinlocul in caream aflatulteriorcEs-a lovitgi ziarisfulcare decedat a inaccidentuldemagini. Laun momentdatinsd am simtitnevoiasdmEridicin picioaredintr-unimpuls interiorcagicum cinevami-ar fispus"Ridica{e!"Fiindin picioaream simtitcum un val prin deenergieserevarsa minepermanentSi radiain jurulmeupe o distanta mare.ceeaceam gi fAcut. cateva L-a nu trebuieincdsaparAseascd secunde dupaceau terminat planulfizicaiam renuntatla nici nu au apucat ideeameade a folositehnicile de povestit.9i am ramasexbem de uluitde puterea Sifo4a pe car€ o slm[eam.Ei cu conduceamcatevapersoane puternicaiclar.Afa'-darpentu anSndolh$ul ciDumnezeu prtn a dorft sesrmarrltette andndolpentualsugrcpe da&enbtprlnenagla Gmpel$le. caun Era putut facenestingheril nonSorcleoanume pentru cApe binecuvantarea. negtiind de fapt ces-apetrecutcu el (aceasta persoanaf iind cel careasuferitaccidentul) Dupaaceea. foarte respectivd o simteam Si putin timpinainte de exhem dedebusolatSaccident. prea pulin congtientA cele din petrecute. ca si cum ar ficuprins intreagazonaa patinoarului.hrtcrn$ prlnnol'. halnte dea netge h padtlpEr.insd Ia un moment datam simtit clarnevoiade a-lbinecuv6nta a douaoarA. toanal h dua aceea. generalS. un am la unificatintr-ocu totul alta momentdat.EngA minepe nefiindco-ngtientd ce se de terasaera o familiecu un petrecea. dupd careamremarcatclar sErbitorilor.careera destuldedur. Imediatdupi aceeaamsimtit clargiprecisGratia DivinA caresecobora.pot afirmace Gralia DivinAeamanifestatSia doua oar6. preferatsa am ma de urc pe o terasS apropiere.Marea fost uimirea candam auzitcAnu gtianimic despreceea petrecut. aceastd decedatunziarist. an){IIwga. am remarcatca oriunde picioar€deasupra Stdteain altundeva agfi fost." MlrelaV.maitarziu.cum in dreapta nEscuta douaoara.. loculsimomentulde simfurilorsubtile.titceva la picior. iar mAaflamin Bragov.amhcutlmveutrt mdlbfla"Dumneeudetn nol i acltonezd t'. inseamnacA aceqtioameni meritaGratiaTa" Siamlasat Gratia DivinAsAsemanifest€ prin mine. r5spunsul afostextremde impreund iubitam€a. astralal Dersoaneiincauza. putini. zona. accidentul. discutandcelep€trecuteam aflatdela iubitulmeudespre accidentSi realizatfaptu| am cAstareadeGratie DivinApe careamsimtit-os-a manifestat Dentruacea fiinl5. Uimitfiinddesituatie.Eramintr-un felingdndurati pentru ci nu intelegeam decenuam pentru a-miface rAmasacasd practicaspiritualS. DupAcestareas-a maidiminuat. Sincronicitatea fAcutca a t6nirulsi seloveascala cap exactin zonacefei. permitepentru ca erau mai datoritAGratieiDivine. corpul timpin cares-apetrecuttotul. Un putinicareaumairdmaspe lucrucaremeritesubliniat gheatds€avantaumaicu estefaptulcaam simtitclarsi vitez5. simtit am pe nevoiasAma reagez banc6 grupde 5iamobservatun tin€ri caretocmaiveneaude pe patinoarsi am avut senzatia inconiuraupe ca cineva.

regiunea Indiei.cel pe careilvezi reprezentatin aceasti statuie.Aici este El.fugea la templul lui Krishna.VizAndul. i-a alaht statuia lui Krishna gi i-a spus: "lubita mea Mira." Copila a inceput din acea clipa sa adorereprezenlatea zeului .. zeul Kfishna . dup5 ce indatoririle casei se sfargeau. unde incepeasd cdnte si sa danseze Atunci Krishna prindea viata. ado16ndu-i imagin€a. Mira a fost foarte supusaSi asculEtoare. P6rintii ei (familia Ranthor din o Merta) erau cunoscufi drept adoratori credinciogi ai z€ului Vishnu. iar aceasta. Mira Bai a fost educati sub influenfa Vaishnava. plini de dor 9i dragoste. conform cdreia Vishnu este ipostaziat in cea de-a opta incarnarea sa. Lirafllaopartem6nla atagamentul licomta.ating6ndadeseoristariextatice.tatel ei i-a stabilit cdsitoria cu regeleRanaKumbhadin Chitore.estemirele tdu. cu nectarul lublrll dvlne. SlullglpeDumnezeu. . m6n&la. mai in s€rios.- Mira esteconsiderati a fi o incarnare a iubiteizeuluiKrishna. in Rajasthan. lllzol'ua$vl in ctrlluclrea ortftoare a dragodel Sale.zeull(rishna. imbr6fgdndo.nr.. Petrecea ore in Sir vorbindu-i lui Krishna.mai in glumA. nici ned€sp64indu-se mAcarin timpd somnului de prefioasa statuete.Sa niscutin anul 1499 intr-un sdtucnumit Kurkhi. Ln varstade patru ani a asistat o cdsdtorie cerei procesiune la a sedesligurachiarin fala caseisale. Radha. vorbindu-i sau . indepirtag{e pentru totdeauna dn congdtntavoarffi.Mireleera un bdrbat foarte frumos.cu o mie de iubite". Celcare mi-afuratinima" Cand Mira a ajuns la varsta mAritigului.imbitaFtri "O.40 KnrsHNA ESTE MIRELEMEU deElena Godeanu N rRABror oanenl.Ea indeplinea fSra nici o rezerva poruncile sotului s6u. Mira a intrebat-ocu inocentape mama eir "Cine este mirele meu?".Dansa in jurul ei gi ii canta imnud tulburdtoare de iubire. lubtp-Lpe Dumnczeu. StaStn preaJrnacelor vlrtuogt. ins6 in fiecare zi.Casofe.

" lubirea a preschimbat otrava in nectar lns6 Rana Kumbha nu a fost convinsSi a conunuat sa punS la incercaredevotiuneaMirei.Mama lui Rana Kumbha. precum gi celelaltefemei ale casei nu agreau calea pe care Mira pegise. imivoiincanta lubitul. un muziciancelebru.. Singur Dumn ezeu este eterrn Mira avea un mare respectgi o mare veneratiep€nbu ascetii lndiei. Mira s-a alezat pentru rugAciune.ce apropiereade Dumnezeuare cea mai mare importantE. Mira s-a agezatpe patul de cule. Dup6 ce a rcalizal baia ritualicd.Am aruncatbijuteriile de perle 9i coral 9i m-am infiguratintr-o ghirlandi de flori silbaticeCulacrimile mele. Voi prinde la glezne clopo{ei care imi vor striga dragostea.Auzindo pe Miravorbind. .Celcaremi-afuratinima". Inb-o alta zi. A intrat in templu $i a ascultatimnurile de adorafie ale Mirei. 'Mi-am oferit deiaviata iubitului meu. Ea a rispuns: "Aici esteEl Domnulmeu . ce prin comportamenfuleiMira a aduso mare insultareputaFei familiei Rana. dar instantaneu cuiele s-au transformat in petale de trandafir. sadhu-qii. beatitudinii 9i preafericirii. Lumea poate sdvorbeasci la nesf6rgit. iivoi simg prezenta imbdtAtoare alituride mine.Voidansain fa{a Celui ce mi-a fermecat Congtiinta. Mira a oferit-o lui Krishna ca ofrand5 9i apoi a biut-o. Dar euvoi merge gi mi voi ageza in patul Preaiubitului meu. Mira. a atins de .. ea vorbea adeseori cu ei qi ii considera drept adevanF sfinti.Mira. Dar Mira lea spus. iar sufletul slu a fost profund migcat de ceea ce auzistr'.ele ili doreau sA o convingdsi o adore pe zeila Durga. inbo zi. Ele au inceputatuncisAconspireimpotrivaei. Acum floarea a crescut. mivoi dizolva in strilucirea dragostei Lui. " .or. ce au v6zut-o in templu cu acesta. am udatfloarea dragostei pe care o sidisem in inimi. Rana Kumbha a mers Ia templu.. carei-aspus: autenticite "Maegtrii in\rati ci singura lubirea lui Dumnezeu este unic6 gi nepleritoare. tohrl estetrecator. Krishna".TulsidasJi. L-au anunlat pe Rana Kumbha ci Mira are in secretun amant. Rana ia trimis o cupS cu otravd cu mesajul cl aceasta contine nectar. Penbu ea a fost un adevdrat nectar. vazando dan€nd gi centand. ilo fermec6ndo cu sunehrlmaglcal flautuluisdu. i-a bimis intr-un cog o cobri cu mesaiul c6 acolo se afl6 o ghirfandd de flori pentru Krishna. iarparfu mul ei se rispdndegte pretutindeni dind nagtere fructelor binecuv6ntirii. Din fericire. a cerut atunci sfatul Ea unui sf6nt. a intrebat-o: .dupd carea deschiscogul a gisitintr-adev6ro statueti cu Krishnagio ghirland6de flori. Altldata.Krishna. devenite cunoscute pentru frumuse{ealor.o apropiati a Mirei l-a oprlt pe Rana Kumbha sI facl ceva n€cugetat. DansSndgidansind firi oprire. cu cine vorbegttacum? AratS-mll pe amantul tdu".vorbindu-i despre credinla Si starea de d€votiune a Mirei fali de Krishna.lnainte a pleca.def6im6nd-o.cA in resttohrl estesupusschimberii. se spune c6 Rana a tsimis Mirei un pat de cuie pe care aceastasAdoarmtr. La l5sarea serii. Eu. Familia inse ii cerea sa renunle la toate acesteprietenii scandaloase. Voi purta ghirlanda care poarti amprenta Prezenfei sale. FAri sA o intereeze pdrerea lumii. A qi invocatprezentalui Krishna.Akbar a venit deghizatla Chitore pentru a auzi car ecele devotionale gi inspiratoare ale Mirei." lntr-o zi.Dupi rug5ciune.

qiintelegandmesaiulei. A inceput pelerinajulspre Brindavan.iarloculin carese afla a devenitlocde pelerinaj Chiarfamilia saavenitse ovada.. l-am acceptat. Mira s-aprosternatimediatin fatasotuluiei.Atunci Mira Bai a raspuns." Mira a dat ascultarechemarii divine. " . iubita mea. condusi de Preaiubitul meu. c05mice.Mira se afla intr-o continu.Oh! Suntimbitati de iubire! Nimeni nu-mi cunoagte suferinfa. Elti libera.a revelat. comuniunecu Dumnezeu Aveaviziuneafrumusetii pentru ea.. o credinli fermi gimult curajcautdtorilorspirituali. in corabia adevirului.A devenitrepedecunoscuta.Am gisit..trimitand vorbi cA nu permite prezentanici un€i femeiin preajma sa. Odihna mea estedincolo de moarte." picioarelesfinteale Mirei gia agezatinfatastatuiilui Krishnao ofrandd.viata ta cu acestsot s-aterminat. Zidupdzi eacreEtegi rupe orice zdgazrti.Dupd un drum lung gi greu. Maestrul meu preaiubit mi-a oferit un cadou neprefuit."Orice om esle Prakriti (energie) Doar Krishna este Purusha (Con5tiinli) Am venit azi numai pentru a Sti daca exista un PurushaaEturi de Krishna in Brindavan". am pierdut aceasti intreagi lume. s-a infuriat. conducitorul Vaishnava-ilor Brindavan. Mira a dorit sd aducd o ofrandi lui Jiva Gosain. intr-o zi. gia dar pe drum. Atunci Krishnaa aparutin fata ei ii i-a spusrIubita mea. Faimaei s-arAspanditin toata lndia.Cdnd Rana Kumbha a aflat despre aceasta. C6nteceleMirei au inspirat o mare iubire de Dumnezeu. 40 . Doamne.totulera Dumnezeu.insi acestaa din refuzatsao vadd. Mira a dat ascultare cuvintelorsotuluiei. Am aflatceciutasem de-a lungul nenumiratelor mele vieti. Devo(iuneasa falE de lubitul ei Krishna era exemplarE. Strilucirea nestematei nimeni nu poate sd o finidoarpentru el.cantand numelelui Krishna. Eiin acelmomentea a atinseliberarea spirituald. O.nr . am ales calea pelerinilor. iar RanaKumbhagi-acerutiertarepentru gregelilesale dintrecut. am gisitfericirea cuprinsiin nestemata Numelui siu. Niciodati sanu-timaiareu fatalumii. Mergi la templul lui Vajrc din Brindavan Caut6-mi acolo. R€alizandca Mira esteo femeiesfant.MergigiaruncA-teinrau. intratin extaz a inceputsEcante$isd danseze. a ajuns la destinatieSi a g6sit ceea ce c6uta Krishnais. am venitin oceanul existentei. Jiva Gosain i s-a inchinat. Cum si ajung acolo? Atinsi de durere. nimeni nu poate sd o fure. Cum a9 puteadormi? Patul nup!ial al Iubitului meu mi agteapti in mandala paradisului. Cu inima plini de dragoste. da. Egti a Mea. . Eli-a spusMireir . suferinta Mirei va fi risipiti doar cind vraciul va fi Preaiubitul inimii sale.Miai dezonoratfamilia". Ea a plecatspr€ rau. Niciun vraci nu mi poatevindeca.

(publicati giin limba romanA).acAutatsS "taina afle cat mai multe detalii despreRegele Shambalei. denumireade al Lumii" adevenit "Rege uzualS..in postumEa lui 1910. profesor universitar chimie. De altfel.nr. ap6rutedupi 1929 in StateleUnite. ap6rutin 1927 (lucrarebadusagiin limba romAni)... asociatcu gi teosofica.autor controversat giconsiderat.Lucrarealui Saint-Yvesseincadreazi nu 'int6mplStorin 16ndul misterioaselor.lucrarealui Gudnon a fostconsideratE de atunciprincipalalucrarede referinl6in acestdomeniu.autrecut practic neobservate. culese de Roe chincincianide cAHtorieprin AsiaCentral6.N. schimb un Ossendowskyera om de qbint6.teA.aiagat de militarin ExtemulO ent etc. oamenigizei" . Saint-Yvesd'Alveydre nu explicitsursele dezvEluie despre informafiilor revelate Shambala(pentucare folosegtedenumirea de in Occident.primelereferiri explicitela Regele Shambalei lui aparin scrierile Louis Jacolliot.teALEt ESTE RECEIE PleuerEr NoAsrRE contlnrlaredlnnr. $itotin mod paradoxal.datoriti revelaliilor pecarele f6cea bulversante despre€xistenta unui centru initiaticplanetar.in1924.. a fostla 16ndul ei foartecontroversatd in epoc6. Daci Saint-Yvesera un ocultistcelebru.).inciuda autoritaFiindomeniua autoruluisiu.cA4i blestemate" alecdror exemplare fostin marea au majoritate distruse. urmArindu-se desigur ocultarea anumitorrevelatii foarteimportante esoterice pentru omenire. contexfuI in spiritullitagi planetare.Putin preocupatde aspecte filosofice sau a esoterice.de5i contin multmaimulte informa[i referitoare la Regele Shambalei.lucrarea Saint-Yves d'Alveydre.LA neelX ESTE deMonlcaDascilu RecereSHnN. iar ce4iblui Nicholas Roerich. la 16ndulei.Ossendowskyeste primulautorcaresereferdla Regele Shambaleicu titulaturade. datoritAfaptuluici nu igiargumentaconsistent afirmafiile. Lui Gudnonii revine indiscutabil merituldea fi prezentat sintetic Ai argumentat. carecontinea. preluat6gide Reni Gu€non inb-un excelentsfudiu denumitchiar "Regele Lumii". multeinformafii foarteasemandtoarecu revelatiile fecutede SaintYvesdespreShambalagi Regeleei. cautatf iind de Armata Ro9ie.Ossendowslgr cdetoritin AsiaCentraE fugind din Siberiain 1920.Animale.Rege al Lumii" esteimproprie pentru pe aJdesemna Regele deoarecein Shambalei.A apirut apoi.40 SHr.in mod paradoxal.Mission I'lndeen Europe" (MisiuneaIndieiin Europa)care. guvernatorul cicluluicosmic actualtotugi.tOalrevlstd"YogaMagadn' origineainformafiilorsalese aflE probabil in anumite texte ln sacreorientale.. Toateinformafiilep'ecareel le relateazE aflatdela lea oamenisimplisaucElug5rilui odatAcuriozitatea fiind stdrniti deceeaceel numea tainelor". acceptiuneasa mai c€a riguroasA seaplic5mai ea degrabdluiManu. DegiGudnonexplic5faptuI cdtitulaturade.Regele Lumii".neserios" deopovivEdecritici$ide esoterigti.militarqipolitician(a fostinginerdemine.Aurmat dupdaceea. miscarea .. de .cartea lui FerdinandOssendowsky.dupdaparifia studiuluisiu. existenlaindubitabilaa unui misterios centruinitiatic planetarcareguverneaza destineleomenirii.

turile chipului ceaveau dreptcadruvechea profund religioasd.Suveran Pontif". Dincolode PontifToluEi. BuddhacelViu (conducdtorul Mongoliei) 9i TashiLama primitdela el au litere un mesajscriscu pe necunoscute tibli{e de aur Nimeninuputea acele citi semne.Missiond'lnde" ' ceadelaJaggrenat. vederea. douAsprezece alambicate. inimaginabildevasteale prelioase cu stofedeosebit qi ceremonial lui al Costumul acesfu cenbu religios. cusimbolurile fundamentale pecapavea mitrA(tiara) o intelepciuneii gtiintd alegtiintei sacre rauride careseafh Ia roqie careatarnau de planetara. intr-un mod am (Thailanda) India. carepoatefi explicaE fiep n interferenta cu planulsubtileteric care in existi lumeaShambalei. ie f prin manifestarea a exceptionala unui inalt prelatdin Shambalainplanul fizic. a el umilin[a absolutS sa conline numeroas€ lntr-un alt pasaj.in lor.in strelucitoare orbitoare.religiacu gtiinta. cu Cei cincisedeplasau pe maSina un drumingustgi au tecutla un momentdatpe Fnga o litierapurtatAde patru o'ameni in invegmSntafi in hainedeculoarecenuqie. maifost vizut la sf6 r5itulsecolului al XVIII-lea Erdeni-Dzu. 40 tehnice dispozitive arhetipurilor celor practiciascetice. il Ferdinand care dupi o ierarhieesoterica inconjura scanteieri cu timpulsi rb. €i tezaurizeaze intr€agaistorie. in dintre veiminte suntinsemnate cu cu un mdrdeaurpe carese careuneleseamdn6uluitor grupedeliter€ magice aflaunmiel Orblri5i de multcu ingineriagenetici. naturAsobrA. mi-a Daracestinalt sacerdot giapropiatiisaiau dezvaluit lati un fragmentdincartea apArut chiarmaimaretatunci faph. de meargd.Saint-Yvesil ap5rutinfatatuturorcelor informatiiautentice chiar !i prezenti. de budism Siam in asociazA. la un mod fascinantinviziunile vointa.toateseimbin5intrpoaterealrza oricand.meritasa mentionemii un eveniment relatatinh-un remaracabil jurnal de c6lEtorte lui al NicholasRoerich. litieraseaflaun lama cu parul lungginegru. reflect6nd luminasoarelui trasdeelefan{i albi prezentand aiat bibliotecile precum niqte focuri impodobi[icu cupretre aur. Prinhe altele..in 1929.darestefiri d€numireprin: . miracolulde aprinde a acestui esoterist.Cu a putut afla anumiteaspecte initiati.publicat subtitlul. pe costum splendid..ceeace pe Regele Shambalei' ceremoniale. c6lare un Shambalei exceptionale.Cel aceaste ascensioneazd letele suf indoiali vorbade acelagi caresuslinesufletele a fi spre travers6nd Splendorile lucru). ocazia cu careseaflimorm6ntul gi considerafiile treoriile predecesorului oferinduanumitor ceremonli sau. spontan flacdra sacride pe O altaasociere remarcabil6 precum altar. precumSianumite baza organizarii ierarhice a diamante care-i ascundeau experimente ltiintif ice poporul Agarthei Astfel. El deoarece a invins moartea elefant intreaga alb sa Saint-Yvesd'Alveydre ne Aparitii similarealeRegelui fipturi. pus intrand t€mplu.nr. inveEmantatintr-un numegtepe Regele anum iterevelatiiprofetice Prinpl Mo(ii. distinct. ntra-el PepieptulsAu recipdtau surzii lma Aparatedezbor.. far6sdfi cititinscriptiile qi enigmatice. manifestirii. consacrate tar A din mormAnt.surse pietre pretioase inf str. mortiise ridicau simbolice. i-ainteles el jndeplinitmesajul" In acestcontext. El s. excep{ionale.9i-a in p€ tablita capsiainceputsd seroage. de mirifice TrAs.torilorsolemne precisa.u nu puteau percepute fi form.cuo barbi scurt6.$i mai . la apoi a vizitatvechile manAstiri din Sakkia(inTibetulde Ves0qi NarabanchiKure (in Mongolia). dezbric6nd veqmintele dedublarea ashald.HeartofAsia" (lnimaAsiei). nimeninu a v5zut ornamentele bijuteriile. radiao luminE c€ntruinitiaticsbucturat Ossendowsky:. i care Brahatmah impodobit este de fine:purtao mantie alb. delacapgip6n5la prezinti Shambala pe un ca gi Shambalei suntrelatate de picioare. exceptia celormaiman toate semn€le toat€ .traducAnd niveluripe carecoboarisau Agartha. hieroglife sacre simbolizeazi elilnumegtepe Regele planuri celegapte ale Shambalei. Regelui Lumii 96ndurile lui au patrunsinmintea qi. cauza din Regele 9i puteaspunea chiar nurneroaselor diamante care Lumiia apdrutdecinciori El revolulionarpentru ideile iiimpodobeau liara seaflaintr-un magnilrc car epocii. exemplu de Ia i-seingerulur Mo(riin cartea.diferitele sale chipul. gapte cele Brahatmah. indepArtand poateexplicaintr-adever cum puterii. ritualuri zodiacale. AaronSi pe careo faceSaint-Yves este succesorii Tiarasa sdi(ca aceea dintresuveranitate alcdturtd 5apte din coroane funcfiedeguvernare)9i suprapuse impodobitd cu 9i conducerea religioase: asHel.ca o manifestare de gratiedivin6-EvenimentuI s-a produsin apropierede mAnastirea tibetandGhum. cursulcSl6toriei Ro€rich gipabu dintreinsotitoriisei au fostcu totii martorii unei aparitiidenaturS paranormalS. BinecuvAnta realizate Shambala.. Suveranul Pontif mistice. Datorit6 rugAciunii sale.. semne puteriparanormale.'ins5 Tashi Lama.neagri (lucrudestul de neobignuitpentruun celugertibetan).lucesc auzeau.rlcielstipAnea lui Saint-Yves il descrie care c6nd. lrmiiincepeau sA necunoscute energie. a 9i extrem de ocultate chiar giin vreodata ipulSuveran i ch ulu intratsingur criptasacriin in Orient.Segtiecd ela avut incomuniunecuSpiritullui divine legaturicu migcarea teosofica DumnezeuTatSl". personalealeautorului.

agacumi-afost povestite pictoruluide cStre un m€mbrualguvernului mongol:..convorbirii cu Dumnezeu'' purtatide RegeleLumii.Impresionat fiindde acesteaspecte. cursulunor in ceremonii religoase speciale.doar acestiadoi poarta coroana.capitalaMongolieicu bibliotecarul Bogdolui Han (conducitorul Mongolieiin perioada respectiva. La wemea respectiva. purt6nd f in mAni stindardul Shambalei erainsugi binecuv6ntatul al Rege Shambalei. Regele Shambalei este reprezentatinconjuratde flaciri. TotOssendowsky ne povesteste moment un remarcabiltrditin cursul cdlStoriei saleprin campiile Mongoliei.in plus. inilusiv in cercurile militare Sipolitice celemai inalte. Totugi.in cart€a. ceviziuneavusese acel lama.ciin TibetnumaiDalai [-amagiTashiLama sunt purtati cu litiera gi. un moment Era magic. Ferdinard Ossendowsky relateazi9i ne el. deoarece estefaraindoial6 cel mai spectaculos.Buddha Viu").prin modalitaF paranormale(dedublare qi proiectieastraE)a asistat el insugila aceste momente sacre.40 neobiqnuite erau staiele acestuilama. Descrierea chipulur giveEmintelor Regelui. chiarmargurile 9i militare alearmatei mongole canbu viitorul razboi purtat de regele Shambalei.firi si primeascAweun ordin.stralucindde curAtenie prin conbastcu aspechrl uzualal cAlugarilor tibetani..ru| anterior al revistei). facut.Roerichaoferit in darguwrnului Mongoliei o pictura realiza6 de el. aflat cd nu exista au niciun lamacorespunzator descrieriif6cutein intregul diskict.Laun moment dat. El le-azSmbitcdEtorilor europeniqile-afdcutde mai multeorisemn cu capul.pebecuti de aceasti dati in Mongolia. candtoate vietuitoarele nahrrii . aceastd in (ase mAnatoare cea cu publicatain num.ln plus. supranumitsi cel . Pe atat m itul cat ii realibtea Si profetiile Shambaleierau un subiectla ordineazileiin Mongoliainceputului secol de )Q(. poruncit Ela multimii s5-9i intoarca privirile laApuscdtre de Risirit.rugaciune" Regelui a princareel Shambalei. viziuneincareRegele Shambalei arEtaexactcain picturalui NicholasRoerich.Lamaa vizuto imens. in Mongoliaerauconsbuite fi ecventtempleSimanistiri consacrate Shambalei.incera gigantic aparutun cAlAret cblSrind armisarinfocat. careface o descriere surprinz6tor de asemAnatoare a. un pasaidevenitulteriorcelebru.printrealtele. Ristau multe festivaluridedicate Shambalei.l-auinbebat uluifi pe Roerichcum a fost posibil sdafleel despre pecareunuldintre viziunea cei mai respectati lamasi mongolitocmaio avusese.multime oameni de detoatenatiile: priveau toti catreApusApoi.. un inconjuratdelScdri. Concluziatibetanilor a fost unanimi: Roerichseint6lnise cuun inaltlamadin Shambala.Animale.lama purta pe cap o coroani. Saint-Yves de dd intelesca. u rm6re$te intrein starede sA comuniunecuVointa Divina. Iat. deacest lama. pe reprezent6nduJ Regele pichrrd Shambalei. este identic5 cu imaginea pictata de dumneavoastrS' pe Revenind descrierea Ia careSaint-Yves d'Alveydreo faceRegelui Shambalei. precum$icu sufleteletuhrror premergAtorilor$i (anterioriiRegiai Shambalei). oameni$izei".nr. Rea4iapoliticienilora fostuimitoare prompti: eiau Si hotaratimediat cEdeasci sA un templuspecialpentsuacea picturi. darnumaiin interiorul templelor. culoarerogie de Sigalbend. Cu ocazia aceasta.suspendatintre qi cer pimant. Roerichgiinsotitoriisdiau fostfoarteimpresionatide intalnire$iin cursul urmdtoarelorzilel-aucauht pestetot prin imprejurim i pe misteriosullama..caresunt de regulS foartemurdari. CaEuzasiceilalti mongoli pAmantin eau aruncatla rugAciune. discutiapecarea avut-ola Urga . scurt.cAmihcaHuz€ia ingenunchiat. redi aganumita. Faphrlcd Roericha cunoscut directlumea Shambalei este conlirmatdeo sincroniciiate remarcabila.

Dupd convorbirea cu predecesorul seu.Pentrua facilita aceast. muzica diafana Din Sferelor Celeste.prin manifestarea gigantice. undesuntplasate.iarcelilaltdin argintqiele corespund. crtpta sacrA mormanful este precedenhilui Rege.un felde lava incandescent. cautand sEafle destinulpoparelor.Acesteasunt g'ndurile predecesorului seu. RegeleLumii adund Marele Consiliu al Shambalei. Christos Iui arhanghelului ihail(celde M aur)giLuniiluiMahomed5i (celde arhanghelului Gabriel argi nl )i napropi eresunt plasate alteinstrumente qi ntualtce obiecte magice: Si baghetele sacre Regelui ale o Shambalei. el Ie face sd egueze.in tot timpul anului RegeleLumii cdlduzegte misiunile preolilor din Shambala. RegeleLumii intrd in marele templu gi se roagd in singurdtate. sereunesc care lorm6nddoui h. corpul imbdlsd aflatin sicriu mat incepes6semanifeste atunci un felde foc. cum o aga prezintE in Saint-Yvesr.in acel moment. alcAtuit din qapte lamele conductoare sau metalice. RegeleLumii li transmite hotdrArile Consiliului gi primette in schimb ordinele cerejti. in asdelde momentespeciale p€rcepute intuitivde animale 9ichiardeuniioameni. Qi gandurilesalein cripta sacri undeseaflA sicriulseu.telegi ordinele lui Dumnezeu.Curend. corespunzdnd scAriidratonice a celorgapte Ceruri Atunci. Acesta estesemnulcarearat. cu nenumarate filamente arborescente semi-fluidice. apoi devin tot mai intense. c6ndRegeLumii petunde in ea.El simteprez€ntagiaude cuvintele Sufletuluipe carel-a invocat. alcetuindcuvinte care scriufed incetare do n. Regele Lumii estein legdturd cu gindurile tuturor celor care conduc destineleomenirii: regi.Doar uneori. (vaurma) incremenisera alteptare.Cdndacestea gi inveta . Focul apare pe altar. Brahalmah plaseazd rodiade aur deasupra cornuluide pe argintqiiiinvoci simultan Arhanghelii Mihailgi Gabriel. Apoi. in celeste concentrate acestlocRazele toateamintirile manifest. cd vointei sale iata predecesoruluisdu sicriul gliseaza. RegeleLumii vorbeSte(rosteste incantatii) o vreme. gdndurile intenliile. Lumii le impulsioneazecu ajutorul lui invizibil. dacd nu. hani. apoi se apropie de sicriu. carela inceput abiasevdd. g Reproducemtrcontlnuare r€latar€a blbllote. cu capul gi chipul acoperite 9i cu meinile imprcunate Ia piept. darcb misterioasede pe pereli sesting gi rcapaL incrucigendu-se. sufletul predecesorului pe careel siu. Acest preot poate comunica cu sufletelecelor disperufi. tari.5i universitarA.prin flacdra incandescentd. acoperit deun catafalc\ai c.judeci faptele gi g4ndurile marilor oameni. Regele Lumiise roagain palatu|lui subteran. carealcAtuiesc scrierea sacrS a LogosuluiDivin Pemisuri Sacre Mistere se ceaceste incepe se si indeplinesc.. intinzend mainile deasupra lui.4 pentruinimile noastre pecebasegiWntruvietilenoastrecorupte.. esteo consolare ce faptul cd oamenii nu au in genercl accesla acest secret. in ca paralizate. mari preoti. Cel mai in verctedintre preoli merge in fala lui. careeste vorbit. PemEsur6 el rostegte ce invocatiimisterioase. a aud. literele de iar foc se modificd. el mergein pettera templuluiin careseafle corpulimbdlsdmat alpredecesorului seu. acum. iesinddin loculs5u de subcatafalc.intr-un sicriunegrudepiatrd. Brahatmahsefolosegte un de dispozitiv special.Plin de veneralie. mdsu ce Pe ri Brahatmah continui i5i ritualulmagic. sufletul precedenhJlui Pontif str. La iegirea din templu. intinzandu-setueptat gi la altarele din jur gi. ificand un indvrzibilReligia ii$tiinta Profund concentrat in sfinten rugiisale ia ISuntrice.rburi plasateinfata verticale. urci incetBrahatmah. aparc chipul lui Dumnezeu. inaltul din Cerurrlor.din Paradisulindepiratatunde seafl.peretiiei suntluminatide razeSidin dar capacul sicriului rdsar limbi de foc.nr . ii aju6 sauii doboare. anumite Si aparate Magiei ale sacre. ca.Caverna esteintunecatd. Pontil Unul Suveranului dintreacestea alcatuit este din aur. il Invoci incepesase manrfeste inaltul din cerurilor. Fldcdrile igi intensifice lucirea. .snilutInlBogdoHandln Urga dtatl deOssendoudry: recunoagteexistenlacelui mai sle gi mai putenic dintre oameni gi a RegatuluiFericirii. respectiv. Regele Lumii este incoronat cu drdlucirea divind".incatconsider esteregretabil sacre. Pontifulisi uneste mainilesi apoi.ruiciucuri indici numdrul secolelor qi trecute al Pontililor precedenti Peacestcadru mortuar. oamenideseamd.rostind gifdcand gesturile rugAciunile adecvate unuiritualspecific stravechi este El simbolulviu al culmti uneiierarhii in a c e l a S i ti m prel i gi oas. qi Soarelui.inhmba universal. a marelui Templu al gtiinlei . RegeleLumii esteinvEluit intr-o aurd alcdtuitEdin lumina aceasta. EIle cunoagte astfel Regele suntpe placullui Dumnezeu. Puterile incep sAsemanifeste Celeste in fataochilorsAispirituali. aproapemateriale.. cSruimanifestare a multfacilitat6 este de armiturametalicirealizat6 din celegaptemetale planetare. rispunsunle la i ntrebi ri l esaleinaer se manifesta semne magice. figurind semnelemisterioasealealfabetului sacru vatannan. stabileqte colocviu teurgic intre PontiIqrIngerir Suveranul careiitransmit. IatAgidescrierea acestei rugAciunispeciale. rodiedeaur5i uncorndeargint ContinuA ndu-Si rugdciunea destinatA unific5riituturor religiilor PAmantului. Credinta mongoliloreraaceeaci. 40 deasem€nea.bate prin ierarhiile pan. in se un Shambala. rezboinici. comunicare. Din sicriu incep seresardrare translucidede lumini.

indeplinind toate speranlele 9i dorinfele sublime." (Gustave-Charles Toussant.nr. Aparitia sa este astfeldescrisain fimbajul plin de simboluri gi metafore al misticii tibetane: in imensitatea cerului albastru apare un lohrsde culoare roqu aprins. sd intram in t6ramul lui secret. fie ca Padma-Sambhava si fie de-apururi binecuv6ntarea Divini care face si infloreasci in sufletele celorpregitif floare de lotus a invifdturilor sacre. ale celor opt manifestari Divine ale Marelui Guru Padma-Sambhava pentru a-lintalni astfelpe PreliosulGuruqi a primi din cunoalterea sa. 40 DIVINE ALE LUI PADMA_SAMBHAVA .. TirAmullui.Le Dict de Padma') i deLicrimioara Vistemeanu lofusal Imaculatet . ne scoatem prejud€cafilor a obignuinfelornoastre. in careelzboari ca un marevultur.estealbastrulcer al shunyata-ei. compasiunea din sa. a Orientuluiafirmac5.platoga" 9i astfelo starede totalSdeschidere spirituald.Desivirgit precum este oceanul implinirilor minunate ale viitorului.. omniscient. Pe acestlohrs se gaseqte I! . o. Pentru a-l intalni pe Marele Guru este necesar sA mergem la locul inifierii. amplhE deYahe Tsgnl) invdfitura sacr.inv6luitein universurile luminaclarda Cunoagterii Divine. din puterea sa spiritual6.. De aceea.manifesi6nd .dtnpunrlPlanal Es€rtelorsprtrlhrale Congdlnte rdsart.dinh-un anumit punct de vedere (al practicii spiritual€ efective) aiungem sA cunoagtemcu adevirat un mae'stru spiritual desavargit atunci cAndprimim o inifierede la el. lnitierea poate avea loc doar dac. care igi risp6ndegte forla spirituali citre toate colprilelumii.Dln lumlnapreamlnunatulul Dlvine.celceaatlnsdesiGElb ferldref{r5 depa6.vd propunem acum sa explorim impreun5 tainice. hr.. TqPadmEmaestruunlcalceloroptnumesplrlhde! " (tmgment dln'VIap g eJlbaara sphltuald a IUIPadn*&nzbhaua.

folosindu-sede logicd9i deargument€rationalepentru a hansforma o natura rationalA dar. DORJEDROLOinvingespi telemal€fic€. intelegem cd el se poate transforma atdt din punct de vederespiritualcat Sidin punct de vederepsihologic. ac€stdiscsolar esteo lund albd (simbolal infelepciunii care permile constientlzarea Vacuit6tii).baldachinele" de solar 5i lunar sunt asemenea unei imense scene unde va apdrea protagonistulunei piesede teabu desfigurati la nivel cosmic. regiuneadevenitaacfualul FiecEreiadinbe acestemanifestAriDivine ii este atribuita o particulara: activitate PADMA CYALPO conferi daruri spirihraleciut6torului menluos. plonjdnd in profunzimile subcongtientiluiuman pentru a canalizape un figag profund de spiritualfo(ele stihinicealeunui subcongtientplin resurse. degi sunt cazuri cAnd maesbul Padma se poate manifestainstantaneu.pentru cei pregatiti sa prlmeasca in Iiinta lor misterele Tantrei. putem spune ci aceste diferite intruchiparea manifestiri Divine fac din Padma-Sambhava spirituale cuprinse de invatatura tuturor disponibilitS{ilor spirituaE a Orientului secoleloral lXlea gi al Xlea $i chiar a celor care au urmat dup6 aceea.in tibetani) . PADMA-SAMBHAVA tndeptin€sterusamintite orsinceri. el le ofera sufra€le sacre. invAtaturaVajraya na<i. 40 Acestea suntceleoptmanifestiri alelui Padma-Sambhava. Apoi.Pentruo minte rafionald Gunrl apare. pe rdnd. dintr-un fulgerorbitor). $ar putea spune despre acestea ca reprezintl capacitatea Marelui Guru de a sehansforma(adapta)infuncfiedesituafie. pentu a puteaoferiinvatafurilorsale forma cdtmai adecvati o contextuluiistoricin care ele se manifesti. de pildi. el le reveleazd aceste taine. ca un lama sau un Buddha care propevaduieste inv6l6h. tot la fel cum sunt norii care iau diferite forme qi apoi dispar. Padma-Sambhava nu estein nici un felcondifionat de un anumit fel de a fi Side a a4iona. gidoarunuldinbe eleesteplasatin Himalaya (in Bhutan).simbol al indeskuctibilitdfii 9i al compasiunii Samsara-eii LODAN CHOGSED lSsp5n4sqteinvAtAturilesacre.. do nta V ajr a lrdorg e.Aceasta lumin6 radiantE prinde treptat formd. confera SENGE DRADOG ii rupun" pe cei aleciror acliuni principiile negative incalce eticii spirituale.pe wemea cdnd acestaera inciin India. ln concluzie. panA ce ne apare in fala ochilor Maestrul Padma-Sambhava tAiegte o stareindescriptibiH ce desAvarSit de extaz (de obicei el este asdelvizualizat de cdtre adeplii Ecolii Nyingmapa. demonsh5nd flexibilitatea unui adwdrat invEfatorspirihral. Aceste nivele de congtiinli pot fi sensibilizate Si tansformate spiritual p n intermediul puterilor magice ale unor manifestiri ieribilecaNyima OdzergiDorje Drolo. Marele Guru folosegte chiar multi put€re gi energie. cele opt manifestdriDivine ale sale care corespundcu opt episoadedin viap maestrului.Ins6 penhu nivelele profunde ale mintii acest mod de abordare nu mai este mai potrivit.Tronul reprezentate discurile de reprezentat lotusgi .Cerul de deasupradisculuilunarincepe si fie cuprins de o lumini skAlucitoare. In felul acesta maestrul exemplifici upaya sau mijloacel€ spirituale. pentru cei deschigifald de sutrae. totodatd. +F@ .nr.rile Dharma-ei. culcatun discsolar rosu (simbolal mijloacelorspiritualepline pe de compasiun€).Ele il infifigeazd pe Padma' Sambhavaca pe un autentic Guru tantric . gtiind ca nahrra lui esenliaE esteasemeneacerului perfect senin. ORCYEN DORJE CHANG face si dispari din fiinfa aspirantului cele cinci "otrivuri": orgoliul. ura. Pentru inamicii incrancenati ai doctrinei spirituale. ar Cele8 manifestdriale lui Padma-Sambhava putea principiu care s'emanifestA fi interpretateSica fiind un acelagi pe diferitenivelede congtiinta. apar.

cu CLOSAR \ ( t I de 10 e/a.isattua cltre starea de fiinte pe deplin iluminatl Cu fiecare etap5 sunt ellminate dln fiinta asDlrantului impurit5lidin ce in ce maisubtileli.sunt cele 10 nivele ale dezvoltdrii sDiritualeale unui bodh. acestea sunt: compasiunea. hr. lnconluratdefoarea dardnAuilometanate.r DlvlNA Lorus Paour Gvr.vizuali?area tuturor lucrurilor ca fiind goale asemeneavidulul Sarnadhr'-ul iluminerii conste din a Dermiteca infinita comDasiune divin6 sa se manifeste lib€r in fiinlE. incep sd se manifestein €l diferit€ calit. A careadevenit invdtaturile $olii Nyingmapa.Corpul sEuestede corDuluisiavorbirii .Timp de5ani printul ea bucuratdevialaca regealiinutulOrgyen.calea acumulSril.acultiv5riiii a a non-inv6terii.samadhFulvacuitStil.avederii.filtrele t ulurresrARE Perut. de arealiza ceea ceeslecu adev5rat real. Cea de nezdrunclnat. Dupi numeroase c6ut6ri. accentul cade pe purllicarep a mentale"generatedeernofiileperturbatoare interne). Anuli Atl urilor. perfectS. Realizata.rcuroastr.|tlCte . pur li simplu. Cea greu de cucerit. v de 3 sndhhtd lting nge dzin gsum.inaceastd manifestare numitd "vehicule' referitoare la Sutra-e princiare. Conform invltdturilor lui Padma-Sambhava.in vlziun€a spiritualS a palatulsEu regal.ela gasit-o persoanaluiBhasadhara. Cea firi de pat5. tute m. totodata.regeledin Orgyen. sectiuni sau "vehicule": trei primit numelede PadmaGyalpo.bucuria$iimpa4ialitatea.40 ta sd delohuul mfrelg muh-bogathcahfg. doctrlna reginS.Cea str. ela in tibetani) . Cea radianttr.i o dubl6tantric6 (damaru)-a cireifuncfie principalaesteaceeade apelare dahni.adescoperitcopilul Padma "simanta" sausursadincarese nastetotul Sambhavainb-unlotusivit pe nea eptatepe laculDanakosha. primi yoga tantrica exterloard a icolii din punctdevederedivin. luatcopilulla w de 4 nenE i/'rdmatdtt ltshad med bzhi.nr..al ilumln6rii li al silabei simAnl5 Samadhi'ul vacuittrlii conste din mentin€r€a in calmul inefabil al vacuitdtii existente in toate fenomenele sau pur gi simplu. descendenla.n[€g aorma Pdna @ln caree$eA€ntul Spontanal CunoalUt Desfr. in fiica I Cele 9 wldculo .vedea cu claritate sau. dorintade a-giasigura Din tibetanilor..Padma-Sambhava esteimbrAcatin vesminte poarti o diademS(simbolal regalitilii) pe careseaflaincrustataonestemati Bodhisattuayanal lrei 'vehicule' exterioare . in tibetane) .. unitate care se manifestS Iorma unei silabesacrecareeste sub Atuncicdnd Indrabodhi. de la inceputul practicii li pane la suprema eliberarespirihrali. ln conformltate nlwlul fecfruh&trplegere.ln conformitate cu regeluivecin.aceste clnci cii acoperS intregul proces al deslvargirll sphituale. tot ala cum soarele lumineazEliber ii nep5rtinitor cerulii lumea sau. lnteligentaceabuna 9i Norul Dharmaei w @e 5 dl Uam /nga.C€a care te duce departe.fArE fiafectatweodati devoalulignoranteioride Nyingmapa. Upa ti Yogal . cu alte cuvinte.trei'vehicule" interioarerc[erlloarela Tantra a e (Maha.numlndui fiulsimoStenitorulsau. Ptatyekabuddhayana i PadmaGyalpo.ps au blunl (sa bcu.SAMBHAVA: vacuitate 9i compaslune.in tibetanl) . are nou.iar in manaslanga.iarela budist. asoclerii. in estegenerarea propria fiinttr a compaslunii fati de toate fiintele care inctr nu au acces la realitateaultimd Samadhiul silabei s6manti este de fapt conltlentizareaunitElii dintre ALUI PADMA. car" e#CunoccltoralTohrlul. magicdceimplinegte oricedorinl5 benefid. REGELE curoare rosre.upo. Indrabodhia doritcafiulsiu sAsecAs6loreasca ofemeie cu iubirea.pe capel lShravakayana. . in tibetanil . El tinein manadreaptA micStoba referitoare la Tantrca lK ya.o oglindi (careexprim6aicicapacitatea spiritualedea I<riyatanbalbya ryW4 in tibelanS)-in aceaste " . df n tl€S actrmLnrftrh. urmat apoic6s6torialui Padmacu Bhasadhara.uaDMnl.lucitoare.Regele Lohrs.ti PADMAGYALPO iluminatorii Aceste etape sunt denumlte celcare conferd daruri spirituale cAuEtorului m€rituos simbolic astfel:Cea pe deplin br.

la da.l. tutemanlfe$ caShalrya Serrge. intruchipeazd'in gatradiFeVajrayana..inceeaceprivestecelalalt (adicE nume. a in nahrrailuzorie$imereuschimbatoare hrturorlucrurilorlumegti:totodat.Dumbrava minunat6". ajunssele experimentezein mod plenarin propria luifiintS. in albastra.. €ste trea a Vajradhara (sau.r Selrct.in sugindu-9Tantraele caiiMahayoga. in mtJlocnl lumlnll radlante. A rner. urma aparitieiunorviziuni divine..elevoci simbolicputereaacestor invAlaturispirituale dea trei fiinteledin ignoranF). LEULSHAKYA-9ILoR pentru perfectionarea Padma-Sambhava realizatca.en DorreChang. ceanenascutl $puli pedeanbegul. Manlfes6ndu-tesub numeledcOrg.Padma-sambhava a areun corp de culoare impodobit cu mdtdsurigi nestemategitinein manasadreapti.p n intermediulunuiritualspecific.Dorje Chang.nepotul carei-a 9idiscipoluldevotatallui BuddhaShakyamuni.C6utandsdgdseascS doctrini spiritualacaresi fie u5orde o explicatSisE aibdoeficientAimediat6. manlfegd tu noutrVelrlcule. t. careseafi lncon urat defloarea daldnlurllor dedamant. ln aceasti manifestare.alcEreicorp ested€ un albpur si care tinein manastang6un craniu plin Aiciel cu n€ctar (careestesimbolulmo(iidefinitive a ego-ului).Senge" leu).Prin urmare.a meditatasupra a celor3 samadhiurigi. A mers apoi la Sator.careesteSupremulinvif Etor Divin).{eNTFEsTARE DrvlNX ALUI PADMA-SAMBHAVAI SHAKYASENGE fllnteledln Celcareellbereazd Oceanul Samsarad Slrv.kiniuri. un vajra (simbolalmijloacelorde cunoagtere al iar simbolizeazi compasiunii).undea fostprimit in ordinul cilugdrilor ("ElefantuldeLumind")giis-adat decdtregurulPrabhahasti numelede ShakyaSenge.Atunci ela primitnumele de OrgyenDorje Chang. gi dreptulinimii. de sale [a estdeacest lohrs lnflorft+onbn.L-aintalnit maiintaipe Ananda.euldln Shal$ra.E ChrANc'DETINAToRUL Sceprn ulur V.ela cilEtorit prin miloace paranormaleintr-o lumeparadisiac6 foarteelevatS. a spiritualSialte fiinte din poshrra elsi-adatseamacd nuva puteasatrezeasca de regealtErii. Padmaa contemplatadevirurilecaredevinunulsingur. de prln a cdrulgra$eputem eaacces at lacelednd c5t9lh cele?aocr-larpe. Oncwu orN ORGYENDORIECHANG Celcarehce$ dfsparl dlnfllnpasplranhrlul celednd "oHvuri": orgoltul.Regele-Lotus relaizat. in manastang5un clopofel(care Else cu cunoagtereavacuit6lii). unde is-arevelatcd mantra€ Sica toatemanifestdrile planul din toatesunetele suntadeverate i fizicsunttrecatoaresi ifuzorii.dorlnp lnferloarf. A ooue u. . prezintatindetaliucelemai importantesisteme budiste. Padmaestereprezentat[in6ndin mana un vaspentru cerqit(simbolalrenuntSrii spiritual€). g€loda$ lgnorants Aflatpe culmileputeriilumeiti sicunoscend plin d€liciileplacerilor din simfurilor.DefinitorulSceptrului vajradin Orgyen.Vajradin m6nasadreaptaamint€qte totodatA realizArile tantrice. Padma primind numeroase initierispiritualede undea progresatinpracticayoga.aSa s-ahotdralsdrenuntela impSrdlie. purtAndcele3 robegalbeneale ordinuluibudistqiavAndo pielegalbenaurie. timp exilarea. Shalgra Sengea primitasHel18 giaavut nenumdrateviziunispirituale initieriinTantraYoga tantric€.ura.ela ca acteaparentcondamnabile careiau determinatinscurt realizatanumite aplecatincimitirul numit. careestemereutrconJurat ErollNestematelor. a invel6turiiSipracticiisalespirituale.tnrresrARE DlvlNA A LUIPADMA-SAMBHAVA: OncwN Don.(Shakyasera numel€casteicdreiaii alezeitaFlor aparlineaBuddhaShakyamuni. marenevoiedeun are invatStorspiritual.c. afldintr-ofuziuneamoroasi extaticA iubita sa.rlna.nr . 40 putereacelor [a sudvestde lohrs. c6rei sursasespunec. . in aceasti manifestare sa.inTibet.

adartntllorprofunde d€ etapain care pentru else va intrerupe ciclul caredecurg cele dln reincarnerilor pabumerlte Ptattekabudha(ftng sangsrgyaq in tibetana) ln€sfimble.forma safinalefiind o lamd cu 3 karn a)Siemotii disturbatoare.urmat. Kungamoia deruitluiPadmaf amiliei de energiidivine Yajra Sambhava numelesecretdeLodan Chogsed. Treptats-amodificat. transformare pumnal magic. Celmai inlelepciune Divine: inlelepciunea perfectei puternicimpactalfo4ei divinepurificatoare prin aceasti minunatA9i egalitali.ultima 9i cea mai inalte form. maesbAtantricA conferitin ia t Hayagriva lrta mg n. ajungand Ia incepul Ia etapacelui care pAlegtecu hotarare pe caleavederii. in tNlelectnm oEsAvlRgrrAAsupRALUM sanscrit.setraduceprinvacuitate: LODANCHOGSED [a nor&estdelotrsul deNecllnUl tu te mardfetu acum catodanOro$€4 careeste \rlpala lntelepdunltDMne. (generatS de de fo(ele psihicemalefice. in c.literar.spandeste inv6tEturile sacre. rcalizaloue de trei 6ranthiuri (.Acestaccesoriu O Shunyala..). reprezintS o zeitate teribila a initiat fo4ade a domina toateentitatilemalefice. cAREDETINE cEL (ratna. perceplie dual.infine. consideratadesea un protectoral ca Danteonuluibudist Shravakalnyan thos. de etapa in care else tu€rnanlacumlumlnr va mai reincarnadoaro singurddate li. esentd. Padmapoartdveqminte regeiti. la primele ShakyaSengea mers apoi la maestra tant cd Kungamo.n r.ea este natura ultime a existentei./oga . incarnareaintelept€idakrhiGuhya Jnana.aling6nd felulacesta in stareade lluminarespiritua. Escortat flnd deEroll in conceplia budistd.treaceasteputernici maestr6 spiritualA carepracticaritualvnlecilli Vajrayana.in sanscrita) karma Il 9i fac referire.Acesta atingerea intelepciunii). diamant (valra. interioare a icolii Nyingmapa Ati lshin tu rnal in tibetane) . Padma 9i Karma Ele r€prezintE. brdu areunpfiurba.. Adeseape acesl phurba segSseSte capullui Hayagriva. in tibetane) .se refertr la dizolvarea formelor vizualizat€in practicile Mahayoga-ei in vacuitare 9i experimentarea plenarE a acesleta. in samsara totul este sLrferint6 urmarege slinleleagdpe deplin ce li nimicin crealie nu esteseparat Ajungand si$i stepaneasci emotiil€ disturbatoare. marginiascutitS lav6rl Lama iesedincorpulunuigaruda. Ati. c€rcul vicios al mo4ilor ii al damaru.ciclul in aceastd manifestare. . manifestate fascinanti dakrniasupra a fostperceputdePadma-Sambhava nivelulcelor sa la intelepciunea deplinei discrimlnlri il intelepciunea actiunii perfec.de fap! o patru lamilii spirituale din Vajftyanat Ratia.rR uI. de practice tantric. Datoritabans{igureriiluiintense de Vajra. in sanscrita).NTFEsTARE t DlvrNX Dzogchen-ului ALUI PADMA-SAMBHAVA: O Exprimariledin text de tipul: nestemata LooaN CHocsED. un felde La perpetudliignorante lnsensfigurat.lS.o fiintd care atinge iluminarea spirttuald urmind calea A pe.careera. careiau fostatuncicomplet Dumnezeu TradiliatibetanaafirmdcAaceastA deblocate. care se referi la practica meditative asupra unot viziunidivinegiasupraunorsunetesacre.ln putereaspiritual6a luiHayagriva.calit6tlle inndscute ale esentei divine Padma-Sambhava simtitspontanputereadeaseidentificacu man tra secret6 a a din noi Lor le sunt asociatepatru forme de lui Chinnamasta. aspectul absolutal tuturor lucrurilor cognoscibil€ (vaurma) . u Samsara I khor ba. origineelera ca La starea fiinlelor conltiente inc5tuFte de unfelde"fepuqa'folositip€ntrutintuirealapamantademonilorgiprote4iafata ignoranld.ascultator sau spectator Practicanr al budismului carb celcare r.4 0 i.iarin manadreapti fine o existenlelor.intr-un mod simbolic.in stdngaare de obiceio cupd ficutd dintr-uncraniu 9icareesteumpluti rena5terilorin cele 6 tiramuri ale existenlei (simbolulmo4iide{initive ego-ului. cuambrozie a iegirea oceanuliluzeigt din catacterizale de suferinlA.noduri"subtilenergetice).exprim6 estefrecventfolositinritualuriletantrice alescoliiNyingmapa. in tibetand) .el atinge iluminarea spirituale.intelepciuneaoglindirii perfecte.o liinti care atinge in singuratatestarea de iluminaresDiriiualA Mahayoga -este prima dintre sistemele tantrice int€rioare ale qcolii Nyingmapa. I intruchipeazi puterea u nei zeitati tantrice numitd Vajrakilaya.lotus (padma.in tibetana).careconferi celui secret Padma-Sambhava lui Vajrayana. Anuyoga . conltientizeaza c.

se precizeazd in continuarein urmdton hagment din lucrarea "Inboducere in tantismul secret" a mareluiscriitorSi filosof Mircea Eliade' preiudecati acest€l care. ti cAnu ale un foartemarecontext de la celemai vechiritualuri filosoflc. De a(emplu. Termenul"tantrism" este.eiaumaifostindignati de mai binedeun secol.40 Yocro TroNrnn splRlruAlA a. rezum6ndu-se ele in "realului"giin ambiguitatea iluziadualismului. prin urmare. secretul initierii este 5ial dochineirevelate vedic.Daci aceste texte.ei nu Cred ci achralmente avem dispuneauincddeo dreptulsane impobivim precisea cunoastere J1 .nu exist6aproape nimicin tantrismcaresAnu segeseasca d€ia. brahmanismul ca o aduneturaplictisitoare gl Sibudismulsuntcunoscute de tehniciabsurde puerile.fenomendificil confundatcu vulgarele orgii pentru un de infeles carepotfiintalnite uneoriin occidentalcarenua patruns gipestetotinlumea incd suficientde binecelelalte India arhaici. Cqvantultanba . literaturatantlicAbudistA.legatede aceste dateleistorice.ritualurileconstituieo kasetura distinctiv.din ignorantS. in ce mdsurd aceastd badilie poate aiuta omul epocii modemesd atingd eliberarea sipremd.consider6m cd interpretat"ad literam"Sipe tine de insSgishuctura care..la primavedere.a.literal "urzeaE" . suntd€parte de a f i in inhegime elucidate."teorie". a cSzutsub stapenireaaceeaceputem numi "modatanbici". ale "nou-ndscut". in fata mai multoraspecte. "doctrin6". \ cu prejudeceFle unui occidental secolului XIXal al lea.mai primul16nd gocalide bineis.pe de alti parte. maimult.eiau judecatcampripitii superficialliterahrra tankica. iar sava foartedistingicred nU cEpot sAf ixezeinceputurile literahrriiiantricein secolulal ll-leae.destulde v€chi.nudispuneaude anu m ite tratate secrete tantrice.Din punctde vederealstructurii.aldelspus.nou in tantrism este. in spele Vajr ayan a. in Practic.fiind in aceast6 intArziere sau. Catevaprincipii comunes€ aflah bazafiecareiadinbe forme de tanbism. fiziologiaocultaestela baza disciplineihafhayoga. insbument€le celemai sigure pentru cucerirearealului.antierioare. Nu foartecurAnda mari sinteze. Ceeace esteschimbatsunt miloacele de rezolvarea acestei problemeclasice gandirii a indiene:elenu constau numaiin cunoasterea metafizicapromulgatade gi Upanishade de Vedanta.p€ careleau primul r6nd.de consideralca cevade prost importanta acestei mEcAri gusL spirituale.pe scurt.dificilde inleles gide asimilat. recentAmistice vishnuite. Timpde mai multe vedice. a meditatiile brahmanismului. intr-o lorma maimultsau mai pu$n in elaboraE.Eiistd douEmarii traditii:tanbismulbudist.semnifica. la studiultanbismului6te un pri ma vedereaberante. lnsi probleme.Din aceste punct devedereistoric. Occidenhrl considerat a Putemspunechiarcieste tanbismuldrepto luxuriantd ceamai grandioasA creatie sipericuloasi spiritualia lndiei. ori studiate asiduuin Occident. in sinealui.considerdndule religiavedicd.tantrismul reprezintE nobilSsi o cut"zatoare creatie a spirihrluiindian. adeseorigregitinfeles.Dupd cum sevedegi dupEcum seintAmpldmereu in India.MAIcRANotor.nr.nu exi$a nicio intreruperede la Upanishade tantrism. aceasti neglijentA a anumitepracticisexuale indianismuluioccidental? ln stranii.budist6sau brahmanisti. numaiintre dar secolele alVlll-lea 9ial IXJea India intreage.a tehnicilor$i. la Dateleproblemeiau rimas aceleagi. incepe sAse afirme la inceputulsecolului alVl-lea e. Principiileqimetodele tantriceseintalnescin cadrul catorvagcolibudisteinca inaintede secolulal MIl-lea.in religiavedica. leau tantrismului. apoi.n.pAnE lacea mai generatii.printre altele.cunoscutinEvul Mediu mai multsub numele de Shakt:smsi Shivaism. Oare de cefine procedeelor tanhice.reflectAmentalitatea pozitivistaSi excesiv moralizante europeanului a mijloclula sfdrgitul secolului alXIXlea. degenerescenlaa Primii savantioccidentali spiritua[tAtiiindi€ne.datorit6ignorantei. "sistem". iconografia gipanteonulsuntla felde bine budisteca$ihinduiste.Pede o parte. brahmanismsauinbudism. apa4in li contemplatiile panindian domeniului al sistemului !. cunoscutsub numelede Vajrayana9i tantrismul htnduist.oga.sA t Subiect contovercat.n. fapt.le inceputseseinteleage ci spiritualitdfiiindiene. Fiindvorbade un fenomenspiritualoarecum strainde traditiilenoasbe9i. mistica erotica nu este necunoscutdintextele brahmaniceetc.Pand careau abordattextele decurAnd.lxotet cREATIE Cre.s-auindignatin fataa Tantrismula fostultima ceeaceelnumesc descoperire fEcutade Stitnta "harababurS" "vorbiraie si occidental6 materiede in confuzi" aparentprezenti in spiritualitate indianS. doaravorbi tantricesecrete Si-au nu dal despretantrism era seama. tantrismul a fost gi este o enigmd pentru majorltatea occidentalilor.Chiar qicand doctfinelor. ci facsainteruinagitehnicile yoghine.laprimavedere.ceeacepare. destulde vag.ln ac6te practici secrete iantdsm seconcentreazigise tant cenusuntdelocvulgare intlepatrund toate traditiil€ pot fi " despi4ite" de spiritualeautentice Indiei.

ved€re.simbol metafizicprin excelenti.P€ntruilusbare.. adicaa omului sceptic.Expresia" nevoi qi religioase filosotice" trebuiesEfieinteleasain gi spiritindian.semnifice Lrhgarnul (organulsexual masculin).primul senseste literar.adic6'in uniuneasexua16 transfiguratoar€far6 sfarsit.candin realitate. semnalim caestegresitsAse (in interpreteze senstantricn. gividulbeatific dar metafizic.iar terminologiaf iziologic6 este bogati in valori cosmologice.deasemenea.latd.)termenulDombi.aldoileaeste totdeauna ocult. Din acestpunctde put€m spunecS.fudel. "Secretul trebuiesi fie bine pazitde "pasJru". spermarimdne fdri a fi emisa. iluminarea supremS.este interpretatinlimbaiulsecret.Caci.in acestlimbajcu dublusens. vitalegifoarte senzuale castainferioara... Vedem sAm6nta lotusuluif iresc pretuitainprop ulcorp. Adevdrata doctrinA.Maiexact. inertgi decdzut. hinduse. procedeuluniunii amoroas€ ceremoniale-in timpcein gi altegcoliinitierea pe iluminareasuntbazate Maidruna. obiectelorritualic€(yartra€.. ramane De asemenea.joacA rol un iluminatorbine definit. cum ar f i prezentapredominantaa MariiZeite (shakt. Caracteristica acestui"limbai crepuscular" este multivalenta semnificaliilor.matrice). vitalesi senzuale. careestesecreta. semnifica. 40 estevorbade un element religiosce nu apa4inein mod cert religieivedice 9i brahmanismului. din Nu neindoimcain multedin ritualuriletantricein care lubilii iSicontroleaza energia sexuald.simultangAndul gielimobil. omul lu i KaIi Yuga. "Tr5znetul"("Sdgeata de fulger"). traseu Un energetic corporaldescrie.i prin ascunsdevenind. la felde bine.tocmaidin aceasti cauz5.un versdin DohaKoca: "Imobilulconfineidealul iluminirii in pof idaprafului care-lorneazd.afirme acelaSi text. tantrismul repredntl doctrha Sttehnictle sptrthEle b-adifonale cele mal adaptate condittllor sl nevoilor ac€stetepod crepusculare. de imbelgugata literaturi tanbica nu cuprindeniciun comentariucu privirela adevErurile secrete revelate directde maestru.avandbgatur6cu procedeele secrete. este redactatd intr-un limba. ceainceputde mai mult timp Sial cer€i sfargit.r. ciror valoare a specific tantrici. anumitegcoli tanbice nu practicA decatin situatiiexceptionale. acesta: DombilTu egti toat6numai fericirel.un "organ mistic". esteo prefacere el btala a tuhrroracestor elemente.. budiste. o posturAyoghinA o stare sau speciaEdecongtiint6.prive$te Cat sintagma"epocamodernA".aspiratiade a rezolvaprcblemasuferinteiSi ignorantei cu lide aobtine.textein aparenta avandun caracterpur speculativ in realitate au o semnificatie ocultderotici Si invers. Vajra. ea poatesi fie atins5la felde binecuaiutorulun€ifemei sauchiar dircctcu ajutorul gandirii. femeilede casti inferioard. fu del.Pentruun asemenea motiv. AceastA ambiguitate cu privire la structura experientet reintalnimin o toatecelelalte d6crieri tanhice. inaintede toate.cum spuneKulachudamani Ianfra.Unii spuncEegtiteribil69i coplegitoare.in tantrismserecunosc elementearhaice.Pe c6ndin tratatulsecret DohaKoca.frumoase. o perman€nti inhepitrundere a diferitelornivelevibratile ale realului. sau Eternulfeminin."poate fi interpretat ca referindu-se o experien[6 la amoroasi realdsauca lao experientespirihraleextatica provocatdde bruscarevelare a vacuitAtii universale.initiereagi tehniciletantriceacordao maxime importanta icoanelor. anariene.sau EternulFeminin. care inseamna"spalAtorease".oparte considerabilide texte tant ce. .sau cu altecuvintede"ignoranti".O. Sepune deciproblema penbu a utilizeriicheiiexacte. mai ales dar intelepfiiterefin la pieptul lor. fiind de fapto sintezd 6cutain vederea f satistacerii nevoilor gi religioase filosoficeale hindusuluidinepoca moderne.de exemplu. in pofida faphrluicd esteatAtde hulit. conform tradiliei indiene. urmar€. ca Bhoga(uter. aproapeininteligibih fArAajutorulunui initiat. Seconsiata.Un textca "O.el reprezentdnd aportulfundamentalal spiritualitAtii aborigene.nr. prototipuluneifemei frumoase. Dinacest motiv. de neinitiati."lotusul"." epoca intunecat5". careechivaleazE cu eliberarea. nuefoarte indeDarht.special pentru folosulomului moder n. tanbismulesterevelatinmod unic.statuilor. Dombi semnficd inexistenla egetrlui sauchiar "vacuitatea".la sDirifu alitatea hindus6. Prin urmare. noioinfelegemin sensul lui Kali Yuga. se tsansmite maialesprinviu grai." Comentariulsanscrit explica acestversin felulurmdtor: dacain Maithuna. Din aceastA cauza. orice pret. indumnezeirea si beatitudinea.tant cul urmArestese hezeasca energiilebinef6cdtoare cosmiceadormitein toate obiectele flinteleuman€ Si pregatitecareil inconjoarA. Dombr'lnueste nimenimaisenzuaHsi mai fermecitoar€ca tine..delaomlaom. pdntr-o initierea disciDolului cAtremaestru.le conferi o cu totul altAdimensiune.acesi elementesteautohtongi arhaic.Cici adevirata revelare esteaceeagi.TantriciitrebuiesAfaca mereudistinctiaintre sensul "exterior"si sensul interior" " al unui text. CaoricedoctinaveritabiE. o starede constiintA este adeseori exprimati printr-un termenerotic. in ochii unui neavizat. tanbismul da imDresia unuiamestecde vechitadi$i. Un numar mare de textetanbice precizeazE ca dochina lo r a fost revelatd de cdtreZeifi (Shakt). puteadescifra precisal sensul procedeului propus.

Omanta este mentaE a divinititiiSi procesul dinamizare un "simbol" alenergiei de a subtile.O ale initiatigiinsulegte foarte imagiDetrebuie fie sa "vioaie". poatefi considerat tantrismul prin dreptdoctrina tehnica Si excelen{ifavorabili omului ln lui Kalr'-Yuga epoca noastrS. dacd acestea suntemisesi aplicate conform regulilor?" Eficacitatea nelimitat6a manflaeurilor estedatoratA deceeacein realitatesunt mantraele.maibinezis. lar in Dohakosh a Saraha se scrie:"Nu am vSzutnici un loc de pelerinajsi nici un locde beatihrdine comparabilcu r corpulmeu" Un alttext vorbestedespreyoghinul Kanna.pentru a Iepunein sepenetreaza launbicAintr-o anumestare legdhrra diferitestructuri cu de manifestare supraumanS.se focareascunsedin asimileazicu o stareyoghin. cu stareade sfintenieetc.localizarea de (mantra)careii corespunde. fundamenh.nuestenici perfectiune.formal. cu consecventa. lmaginiledevin"suporhrri" aceastA manfa. "suportul" (nunn1 .spune Hevajrc Tantra.saualtfel cuvinte.lntantrism. formateuneoridin onomatopeesaudin silabe devinun "vehicul"eficientin vederea concentrArii. concreti gi asimihtein fiinF. de " Existdoarecevacaresdnu sepoati faceprin intermediul difei.care''sebucuri permanent'incorpulsdu deo stare beatilicd de non.f iecErei sinelui. concentrarea semnifica Universul estesonor. irmAtextele.locurilesacrede gi sEri spirituale fiecAruigrad ador alie elc.f6r6 ca vreodatdsaseindepArteze de sursasavital6.de recomanddricuprMre Ia imagine. mantras-a cerorsemnificatie ascuns5 pronuntiesunt Si revelate maestru de in gradealeinitieriidiferitele dobinde5tein tantrismun rol capital.Dar aici estetotdeauna vorbade transfigurarea acestorobiectegide revelarea inefabilda veritabileilor esente. asa fizicsedilati la nesfdrgit.omul modern.adici energizatA gi rep€deesenta ontologicd sa giasdelsecontopegte intr-o diDamizata. 40 sau. joacdun rol preponderentin O conceptiesimilarE explicd €stecauza tantrism9iaceasta intaieEtii acodate fiziologiei giexperienleisenzoriale. Asdelapare evidentci fiecarefo(5 inteligentdcosmici gifiecare graddesfinteniepos€deo mantra."insufletirea" sa.se yoghinS. ne invati cum trebuiesafie urma nenumAratelor Io calizatediferilele m an Ea-e identificAri organelorqi ale "cenbii" pe care in chakra-e. subtilealefiziologieiocult€ce careseamplificA initiatsau ne permitaccegul anumite in la care. careesteo esenta cosmologica divinS. trebuiesa-gi inceapa pornind chiarde ascensiunea la aceasti materie. afirmala randul sAu. lemeie etc. permiFnd fiinteisainEe in rezonantEcu focarele pe ascunse energetice carele reprezintd.carerAmane energiasacreatoaresexuala pe careeltrebuiesao conlrolezeperfect fucetismul indian vechia redus o corpullizicla enorma piedic6. "Fdra un corp fizic armoiios si plin devitalitate". corpul etc. construieiteoimagine substantial etc.repetim.Ka uIajnana-N i n aya propo4ii halucinante. secrete: alte cu acestei imagini. parte din secretitantricd. interiorizat. organicA. practicanfu I necesare meditaliei.Inbe in experientd. text Un ca Sadhanamalanuezit6s6 exaltepuiereacu adevdrat nelimitatA acestor"sun€te a secrete consonanli".lelor mantra-e. Macrocosmos. lmaginea. Din acestpunctdevedere.darii amplifica posibilitatilespiritualelatente giilconsideri ca pe o conditi€ sine qua non a eliberdrii. prin tehnicile activitatile s€nzoriale f iziologieioculte. Macrocosmosul. importantaacordati in tantism iconografiei.Sri-K aIach ak ra-Tantr a. saucelputin pot deveniprinb-oemisie.o culoaregio literd speciala. lntre imediatA putereacosmicA iconografie Simeditatia cu yoghineexisE o relatie invocati.Conform cu gradederafinamentgi in aceasta.ca qi Macrocosmosul intreg. acelagi in spus. dualitate man daIa-e. se iaro cum esterevelatdeconceptia cosmiciz€azA.omul lui Kalr:Yuga.flori.va se.ca!e unor constdin descoperirea modaliteFrapideSieficiente ce urmaresca aboli suferinla pentru a cuc€ri Siiluzia. corpul fizic corpuluifizicuman.un "sunetsubtil"care este"samanF". cu situeaziin interiorulf iintei9i a9tri. finalea fiind in manierdinefabili." nu exista beatitudinesuprem6" "FArd un corp fizic san6tcsgiplinde vigoare.asacum operatiaprincarese estesi cromatic. af ascetismulabsolut Si contemplarea exclusiv metafizicA maisunt nu aproapedeloccapabilesi problemadificilS rezolve pusade conditiauman5.esteo vast6 substanla estetransmutatd sa de in energie$iasdelse transtesaturE fo4€ qienergii subtilemisterioase. aceste substantializ€azi.). Pronuntarea corect6a sunetelor rezonante de sacre. alefunctiilor f iziologice cu fiziologiaocultaindianaii regiunimacrocosmice. Iorc6tmaiclarS'in corpul prin rezonanti fizic.cuputericosmiceetc Dar.nr. Prin eficienta cuo Mare PutereCosmicA discip[nAtantricS.rl Repet6nd lor. . libertateaspiritual69i Impotmolitin beatitudinea.. materieSiscepticism. Condilia fo4efiind aceleagi cele cu obisnuitalimitatafizicaii care pot fi trezite ii fiziologicd omului profan a amplificateinfiinfaqiin estegradatdepigit6: ating corpuluman. Sirealitatea ci concordantS: caci. manifestd intr-unmare numar de mantra-e.cu altecuvinte. Tantrismul numai nu cAregAseste r€valorifici 9i corpul fizic. maial€s.Acesteformulede punerelaunison. Meditandasupra interiorizarea acestora ce culoriisausunefu "subtil" lui semnifica. ea timpgi"realitatea" transformareagi gi transfigurarea din simbol simbolizatS "semnul" sa simbolizant. numai Nu MantrayanaTantnc'gi imaginiledivinepotfi iconografieexist6o perfectS interiorizate.cu sunetulderezonanta (manfra)nusuntdecatun toateplanurilegimodurile "vehicul" in conc€nharea sal€de existenF. fapt. este.nici beatitudine".aceste suneteoralesaumentale. Kaulajn a nade sfintenieii corespund o Nritaya.

''tdceri a mintii(care totodat6 semnificS totalli un perfect controlasupra mentale)il func[iilor naturii constituierealizarea imuabilea lui Purusha(care individualitatea reprezintA €sential6 tiinteiumane) a pIin separareaacesfu iade natura"materialitali' lui Prakriti.nr.chiar daci sensul cuvantuluiyogaesteacelade l'*-e$t--: ? pecarele dinvechime.l€lpa) apare daiorita ce diferitelortipuri de impurititi (mala) limitdri sau care "contracta" con$tiinta universali a Sinelui Esenfd). Dupd cum se depline scopul acestei 9tie. yogaeste primul definitain rand prin "incetarea complet6a oricErorfluctuatii de nalur./oga) clasicEalui din abordarea dupicum se Patanialicare. Sensul profund al acestei combinalii pe rezida deo parte.in impulsiunilor indepdrtarea (dorintelor)latente(vasana) din minteasubcongtienta (impresiicaresereferAb p€rc€ptiadiferentiata (vi. consid€refoarte importante: NetrctantraNiziunea prin intermediul integratoare celuide-altreileaochi al lui Shiva)9i Svacchandabhai ravatan tr a (Conditiaeliberariisupr€me 9ia perfecfiuniilui Bhairava) Modeluldebazi lacare el facereferireesteyogacu opt ramificatii (asJrtanga J.iar pe de alti parte realizarea acestui scopsefaceprin unireatufuror elementelor carealcituiescexperienta individualiinlumea mani[estat6 intr-un intreg perfectti indivizibilal con$tiinleiuniversale sA cea UrmArind stabileascd mai eficientamodalitated€ a practicayoga pentru aspirantulla des6vargirea mareleint€leptgi supremS. yoga cu in opt ramificatii (ashtanga) qi viziuneaclasicA in viziunea din shivaismului Kashmir Astfel. gtie. . 40 Ashtangayoga in viziunea din shivaismului Kashmir deprof. mentalS' (citla r. yoga reprezintA combinatieintr€ o unire giseparare.cuprinde rrrmdtoar€le etape: .in conformitatecu abordareaclasici a sistemuluiyogadecetre Patanjaliin lucrareasa ' YogaSutra' fundamentalS . eliberatKshemarala referinle folosegteca principaledouAtextetantrice YocA cu oPTRAMtFtcATtt Unul dintre aspectele poat€fi importantecare abordatin ceeaceprivegte traditia shivaitise ref€rala analiza comparativEa sistemuluir4ayoga.pga DanBozaru (r) ''auni '. 'a puneimpreunS" in cazuldefafi.riftinirodha) ..

al 5.niciochiisA (mulFmireade vadA. prin in O. Marele intelept$ieliberatcorel€azA acestcitatcu aspectele profunde. totugiunele limiteri de concepfie.nicilimba sAguste..l Patanjali facea lui distinctiaclarSintre puteril€ paranormale(siddhr') caresunt obtinutedeyoghin9i realizarea spiritua16 supr€mA. deoarece chiar I . care practicate ala manierd culorilegisavorile car€existi de saupotficoncepute.nu poatefiniciodata perceputa mod obiectiv.t?ga). in ac€stcaz.samadhi)sunt perfectiunile(sauputerile paranormale. 9i grai. " retragerea" simlurllordela careseidentifici plenarcu percep$a inexprimabila realitate.salya (rostirea unor condigi(sau adevdnrlui).nr. formei (rupa).3): "Obstacolele careapar in timpulcontempErii (saual extazului divin. focalizarea fermda atenflet practicaasiduA suprema detasare poateajungela se int-un singurpunctsau. p€ inc6teles5l conduce yoghinla abordarea divina)seaflS eficien6 (transcendenla cu multdincolodeorice a pracffctt medibuel9ls+i perceputi (fizici sau senzatie confere totodattro starede subtil6) simturilorgi.caresunt sauc-ha transcendenta.culoareSi Dumnezeu): savoare. eternS acfiunecareestedeftnitA neschimbAbare. aste'za dobAndirea faze)superioare eliberare de lnowfur l.in comentariulsauh faimosul tratat tantric " Shivasulra". pe careele(aceste puteri)o oculteaza atattimp cat practicanhrl yoghin nu se detageazS completde tentatiile egoticeale influenteilor iluzorii. pieleasasimtesauminteasi piishuara pranidhana (adorarea conceapaceeace (prininsAgi neintreruptl gi naturalui)esteefern. gi 6.srddhr) care pe yoghinulle dobSndeqte (ca urmare apracticii lui intensegi perseverente)". leg6ndu-ledin cein ce maimult de planul dualitatii). stne). In abordareanuan{ati a acestor opt etape in procesul deveniriispirituale(l. sunt: care conducein modcertla ahlmsa(non+lolenla). 4. cele cinclregull ordinedc identificarea de (rujzma). cetmal alesa stsucturil NetralantraafirmE:"Vorbirea nu poatesi exprimeprin viu mentale emofionale). plenari cu 2. aceasti realitate supremA. nici nasulsi (austerttatea). prln careestenepieritioare. conboluldeplinalsuflurilor urmare.prin a slnitate perfectl. cele cincireguli ordin de daci el (sistemul clasic) moral(!rama).c1l plenardcu identificarea altecuvlnte. Asdel.l medibtiel. manifestaprin se diferiteputeri paranormale (siddhrl caresunt dobanditede yoghin)determinAaparitiagi manifestarea obiectivaa "punctuluiadimensionalde focalizare energeticd" (bi n du) careesteasimilatdiferitelor tipuri deviziunialeluminii. atuncicand eleacapareazi atentiaegoticaa yoghinului.carene metafizice gi arat6de faptinsegicauza (care nafuraacestrcr obstacole suntputerileparanormale. singur oblecta. aceiyoghini rcsplralel (pranayam . Kshemaraia aratdfaptul ci expansiunea constiintei(car€. 7. bebule inzesbatdcu toateformele.ndihlaldhyanal.Kshemaraja cunoa$te faptulcAsistemul yoga clasica." termenuldeconcentare Si PedealtSparte.Liberi de ddruirea sine de lui oriceformS. postur'lle fizlcealetupulul (asana). ale careseindividualiz€aza deh nivelulei cauzalla celal formei . Kshemaraja citeaz6 " Yoga din 5utra" lui Patanjali(suba 37. conditie (purificarea a stucturii supremi desprecare atat fltce. bhrsi€l nu conduce sau neaparatlaultimagiperfecta seruali) 9iaparigmha(no* prin poestvitatea). ei obiectelor devinnemuritori!Prin inconjurltoare (pralpharz). subti. 40 ldhannal.le ritnarea Zeili SupremE. samadhi (contemplarea sau extazul dlvin). bmhnachatya (abstinenta continenta spirihrala. asupraunu.r6faza'n czre concenFdreadevlnestab egi neinh€ruptil. Kshemaraja considerd cd sistemul clasiccarea fost propusde Patanjaliprezint. nici santosha urichilesiaud6. starede indumnezeire. cap.bpas (studlul sl€dbiyatra indMdual) miroasa. 8.ce reptezjl. totuSi dar fiind 3.in aceast6 directie. comentariuintitulat"Shiva Sutra Vimarshini' . ale sunetuluisubtil(saurezonanfei (nada)ce universale) reprezintasunetuI lumea in obiectiv6.

pan.40 obi€ctive lucrurilorSiale a gustului(rasa)caredin "savoarea" cauzala lui ajunge pana la sdsemanifeste perceptiaf izicaa gustului grosier.nr.cand se aiunge. yoghinulreproduceacest procesdeosebit complex de prin vizualizarea totalitAFi realititii careil definestegicare includediferitele lumi principiile manif€state. aspecteleeicele grosiere mai (dela nivelullumii fizice). apar ce gisemanifesti succesivca pa4i constitutive structurii ale psiho-f izicea omului. (vaurma) i I . sfargit.minteains6gisi gisi sedizolvein transceandd realitatea supremainefabilA careseafli dincolo de toate aceste manifesteri Tainicaanalogiegi coresponden[idnke Macrocosmosgi microcosmosuliinlei umane f €ste"mediatA"de congtiinta supremia lui Shiva. final.tentandu. fenomenale Asdel spus. devenind "vehicul" purgi asffelun pregdtitpentru manifestarea pe deplinconstient6a RealitEtii Supremecareeste SineleEtern(4tman). Kshemarajaidentific6 acest procesalpurificArii elementelorcu meditafia profund5. I astfelcitre lurneaaspectelor iluzorii.prin intermediulcAreia microcosmosuliintei umane f (careimplicAatatstruchrra ei f izici (trupul). la conditia manifesGrii (duale). mintea.care manifesti asdelin mod succesiv atributeleindividuale pentru sustinerea esentiale acestei veritabileomologArice implici: subiectul individual fiivafman). Aceste intinse"plaje e\ef gelice' f ept ezinta domeniuldemanifestarea diferitelorputeriparanormale specifice.Aceasta expuneredepartajata a "cirimizilor elementelorsau fundamentale"aleCreafieilui Dumnezeu Tatil alcdtuiegte practicCaleaCosmici de-a lungulcireia yoghinul plin asc€nsioneazA de aspiratie. careeldevine in unacuideeacauzalia congtiintei Shivaasupra lui viziunii comune ansamblua de Creatiei.launiunea beatifici a tuturor acestor energiiformatoarein sElagul supremal transcendentei dMne (sahashrara). careeste specific6 celei"de-apatra stiri" (tunlya).inceeaceprivefte "configuratia"9isemnificatia Ciii pe careo urmeaz6. gi metafizice diferitele enelgiiii fo4e cosmiceceror.princare (lamodul generalvorbind)yoghinul vizualizeazd dizolvarea gradatEaprincipiilor succesive Manifestare din in proprialuifiintE (microcosmos). Primuldinbe acestea referi la se "Contemplareadisoluf iei elementelor" (layabhavan al.ahamkara(egoul) 9i yoghinul buddhi(intelectul)). in cadrulcireia seinverseazi procesuldiferentierii progresive conStiintei a supremea luiShivade la (gi."precosmicd"). Unuldin procesele p!eliminaregicaretotodatA esteimperiosnecesarin practicasistemului larbayoga sereferaIaaga-numita "purificarea elementelor" (bhutashuddl.struchrracanalelor energetice subtile(nadr).catgicorpurileei subtile)esteinmod tainic "omologatS cu intregul " (Creatiadivina Macrocosmos in ansamblulei).ilesunt manfraele gi -asociate fenomenele esenflale.acestprocesse referala parcurgerea inverse actului a porninddela decreafie. apoi citre simfurilecunoaqt€rii actiuniigi.din aproapein aproapegidela un nivel energeticla altul. care cuprindemanas(mentalul inferior).suflurilevitale. carepotsd "acapareze" sEsubjuge 9i putereade discriminar€ Si deciziea yoghinului. Practicameditatieiprin carese pur realizeazd ificarea poatefi efectuaE element€lor indoue moduri. conditiaeicauzalE intr-un anumitfel. dizolvandsuccesiv elementele inferioarein cele gi superioare realizand asdel aprofundareagitotodate expansiunea conltiintei Iui unificate. trecandmai apoiprin aspectele subtile(alelumii gi panala astrale mentale). (ale aspectele celemai elevate pentruca. Asdel. toateaceste dizolvA manifestAri energ€tice sursa in lor primordiaE. simturileSitrupulfizic ln meditatiape careo efectueazS.trec6ndgradat de la congtiin{a subiectivia stdriideveghela conditia cont€mpl6riigia extazului divin (samadht). in c6tre Siale structuraaparatuluicognitiv ir|€r n Ian tah kara n a.in lumii cauzale). trecdnddelaelementele grosiere carealcahriesc trupul fiziccabe esentele energetic€ pule (tanmafra)alesenzatiilor.

Al€xandreed. canda avutgielartritd la maini.cu toateca se cunoscdejachiar foarte bine.nr. in guralui " Btlb." este Rebffi.4anl "lubir€a estecevacareseafl6 incamerAatunci cand deschizl cadourilede Criciun te li.t V "Ceestedmpul? Timpule calfrumos.poti chiar sAincepicu un priet€ncare nu-fiplacedeloc. eligispune numele intr-unfel mai special.6anl Andy. eascriecivorfi ln doui rdzboaie mondialegi fi de amandouavorcagtigate cetre romani. un care invertegte Pimantul (MtanMtnantaSant) Cc este Blblla? Biblia o carte lEsatd este de Dumnezeu. ant) I Ceesteinlma? lnimae o carne care pe sta casd sufletul oamenilor.dar l-amvazutpe tAticu'zambind9ifdcandu-mi cu mana. Nlcohu g C.8atn "Atuncicandcinevate iubegte. l. ca $tii numeletdu estein sigurant.5 anl)" dln "ExperlmcntulZaha" deD.ani) 7 Ceestecea{a? unintun€ric Ceata€ste luminos. (MthtlDwnbe).laun momentdat. ci aga amAndouisuntbune.EIelasingurulcare faceaasaceva." atuncielseimbraci cu eain fiecarezi. s-a 9ichiaraqa Si intampht.Sarn ''lubirea candiispui este unui placecamaga li bdiatca-F lui." Tomny. (11ant) Ceesrezimbetul? Azambiinseamni razi sa parcd gandultau. sdseafledespre ca viitor. "Daci wei sAinveticum sa .Sa iubir€a. 40 Ce spuN eoPrI I DESPRTE tuBlRE "Cand bunicaa avutartriE. trAiascaoameniicusuflet (Adrian MateiaSiu. (Carmen Bucea.Voldll .6anl "Suntdouitipurideiubire: iubireanoastr5giiubirea divinS. in (Slmonalonesct+8anl) Ceinseamni si fll patrlot? Pahiotic inseamna ii cand cheamd directorulpeoameni lamuncS (Jeznlnt Baral|c." Nl&a. stelelesunt foc.A.$iatuncibuniculse giilevopsea chiarsi apleca el.f.nt. opreiti dindespachetatSi asculticuatentie " BobWSDril iubeqticel mai bine.toata lumeaseuitala mineginu ziceanimic." NoellqTanl "lubireaesteca o [emeie bitrane caretuEieste un cu barbatbitran iicare sunt inci prieteni.Cdnd m-amuitatin sala. nu put€aseseaplececa sa-qi vopseascd unghiilede la picioare. CeldeSusleface Dar de fapt peamdndouS.5anl) Cc estecerul? Ceruleste zEpadd.liatunci nu mi-amaifostfric6." Jea444utl "lubireaesteatuncicandam pianSieram avutconcertde pe sceni gimi-erafricd.

. clcrldc dc lublrll fl coqrdrd rmlvecrale. 40 alpJistei"YqlMagazin" Condnutrm psaz.ntr8o c. E un principiu regenerator.f.r Cf. Purtim "sinteze" de in noi experienfe.ps. aparte. Daca ai trait o iubire profundd. Iubirea este constructiva gi creatoare..ea unegtefi inaltd. pucftl & futthfrr htrr Acerrtl cta&n mrchcol prlnllorUel cml doforfl (tcgrt d. €a ramane singurul etalon cu care tr€bui mAsurat totul.lul dG.dt|. cineva te iubegte este cu atet mai mult un aspectdemn de luat in seam5. dupa ce iubireaa trecut prin c6mpia dorinlelor tale gi a indeperbt ultimele rdmisit€ al€ egoismului..|u.. maiincApatoare. cel mai mult pentru Dumnezeu. e o substanle ce alchimizeazd tot ce e blazare.. aparent. inb-o infinitate de nuanfe gi forme. Shri h pbn rubfl lo lonr glcutd ddac. d cor.ernRoTrALE cArneUNrvens $.cl petnrlo ccntnr aftdlcoccgsflcelflafidrmaao.6 aaul (rayu ffiv).. pe 7 ianuarie. ci ai crezut intr-o anumita misiuneincredintata de destin numai fie.tpruPoRTr continuare din nr. dar iti amintegticu sigurantA ziua in care ai intalnit-o sau ziua in care li-a spus ca vrea sA fiti impreuni. degi. muzica inspiratoare in compozitia au lor n€vezud .r nddaSlnchdSrpr@ Er.o*undr trllrllor anprdco.a. scepticism sau singuralate.oflrl (rh@). dealdel.o t' Intcroleflooarc.nt ftrGd & procrrcro[Ornl f cocrgilo lpocl[crrr|rlnxof tdc. perinde prin fafa ochilor tot felul de aminunte.. undeva. d.ldd. dc comudcar.L'. enigma$cA. dlrccnofmenT AnqAHATACHAKRA Traim vieti in grab6..mai constiente..^6aef. do aputcacnp le gn{'.. DupE un bmp.'"-h plantf f2 dhc. 9i incep sA fi se . care atunci teau migcat profund. totul capata o luminA vie. Dar cAnd ne aducem aminte de dragoste. pcrfocflune.Iu. Putini$tiucAestecel mai usor si te transformi prin iubire.fl .firi indoialEci teai simlit frumos 9i plin de fo4A. M f.ci o magie tainica a inkegii noashe fiinte.. Penbu ca noi suntem pe Pemant mai al€s pentru a manifesta din plin dragoste pentru cei care meritA aceastagi. Iubirea plenar imp6rtagitd. Yoghlnul car [l (t-L>z&vtnohrtuuratrl acflveulcoryfct M dc oanlfcrterc al lublrll llMno. este menir€a fiinlei noaste. Ea nu eun concept intelecfualsieril. victo i gi 'infr6ngeri.iicc lprrrtlc$&o. fArAvreun punct de sprijin.te-ai regesit mai puternic.-'rdc & eCrS. $i Ca noi. pcotnr rubdlclc onctgll cornlco. arta.rDood. eS ldor Srdctrhd h&..& Intul$o.|.dragoste.ot lD @il. atunci cand meriEm Magiasimplitigi E posibil se nu-ti mai amintegti ce-aifacutacum bei ani. At6ta vreme c6t nu e o intdmplare nici macar cutezantaunui singur fir de iarbA. cncrgm. Iubirea este reali. Operele de poeziile.Slntezl reallza6delonelaVolcu DESTINuLuI $e. cuaoattcr. iaracumt€facsdsurazi. $i iubirea ta a devenit mai intense.faptul c.Ecocdrl ddl cc. tt cilttr. Tot h nlvclul lul Afu|a Clnbere. inainte de toate. e la lel de r€aE ca noiinline. PurtAm iubiri trecute.cfortl[r3lt.

abnegatie cate fbi unde iubirea exista inci. 9i dacA e dragoste. dezinteresatA. 9i dacd ar cunoagtespafiul. o activitate Nagterea. de la atomul nelnsulleflt pani la unlrea in cuplu a flintelor rationale de la ea pleace $ spre ea conve4t. Iubirea nu stdpan€gtegi nu vrea sA fie stdpanite. 40 este in minte este supus schimbdriigisepoateuita sau pierde... intr-adevir. iubir€a daruieste. nuanfat. dilatata in macrocosmicS. Pe cand ea.lnainte de toate. gisimplu noi o simtim prin fiinta Doar iubita. toatc devininsemnate. iubirii. cAci.locul ei ar fi in noi. tainic6a cunoagteriide sine Dacd simfi ci nu mai iubesti. coplegitor.prin clipelede bucuriei Si totuSi. in lublre tohrl se schimbe.nr . iubirea pura. chiar inainte de a iubi pe cineva sau ceva anume. chiar 9i cind nu binuim. o inefabili dilatareeuforicaa fiintei sale gi totodatd a campuluiconltiintei de la finit cdtre infinit. coplegitoare. face te invingator intotdeaunaun pur Iubirea existA. " afodsme despre lubire ale prof. idee. Iubirea adevarat. datorit. este.. o modalitate foarte simpli de depAsiresau transcenderea egoismului estecea mai mare dintre fericlrle umane. de la o fiinta umani la alta in esteintim sferasa individua16 legata de formarea gi personalitAtii. profund euforic. in Dragostea e o refleclare pe pamant a iubirii ceregti." "lubirea este inflnit inc6ntitoare 9l profund educatoare: ea di scnsul existentel in varietalea Si valoarea ei reali. adeseorl ca spre un cenbu dlvln de lrezistlbili abacge. toate gaDdurile 9l acflunile noastre. unificata li divina. dintr-un nlmic senatie prlo transflgurare un dlvin paradls misterlos. yoga Gregorlan Bivolaru aceastaA iubi este cel mai simplu mod de a trEi pentru cd est€ cel mai bun Si cel mai firesc Aproape ca nu trebuiesd faci nimic altceva Fiecare simte nevoiade a iubi. cel care iube$te poate totodati sA devinS. lubireaesteceacareii facepe manifestdmai ales aspiratia oameni sa iqi indeplineasca prin visele. prin urmare. o fiint6 intinit. iubirea nu cere.ea nu are nevoiede toate acestea. profund inseamDAcA de fapt nu ai transfiguratoare ii de iubit niciodatAsau cd nu mai patrunsi sd privelti induntrul tau.mai devreme va s au m ai t arz i u i s e . Acestei iubiri pure gi coplegitoare. care in esentasa estedivin gi acestui beatificai dezvoltarea sentimentatunci cand €l se manif€st6divers nuanfat.. este ea pretutindeni. o anumitA p€rsoana asupra cAreia resimtim spontan in imboldul si ne revArs6m mod detagatafecliuneasau o chiar o colectivitate. persistenta Si dezvoltarea acestui sentiment profund uni[icator. obi€ctul sau' o lubirea qtie ins6 ce ceea ce fiin15umanddesex opus care ne atrage. cristalizarea Yoghinii au considerat totdeaunasentimenfuliubirii ca fiind extraordinar de important 9i l-au caracterizat adeseori drept un esential criteriu valoric suigeneris al gradului de umanizare Si elevare a comportamentului naturalalomului. Ea nagte aspiratia sublima.de aceeaea nu are hotare 9i nici limite Dacd ar cunoagte timpul. suprema lege a unlversulul: o lege mlslerloasi care guverneazi gl orandulege totul. suntemo chirtesenti a tot ce iubim. o mAsuraa faptului ci in insasi fiinta sa microcosmicacea mai intim individuala. poatefi.euforic. Daca existi dragoste. dragostea ar fi o continud clipd. coplegitor9i divin care face cu putint6 pentru acefa (sau aceea) carc o trAiegteplenar si resimt.' 'Ce e3le oare dragostea daci nu ncvolairezistibili de a legl dintineinsugl?" 'Iubirea este. lubirea este intens simtitd de fiinlele umane sub forma sentiment unui unificator.penhu totdeauna Iubirea este sentimentul inefabil." 'lncrederea gl transfigurarea sunt virtutile iubirii. E o simplitate giin divin6 actiune tAire. deoarece este efortul suprem pe care omulil incearci pentru aied dinslngureta&afllntel sale liunbice. de acum ea inainte. Iubirea se rispunde.

permitand o comunicaresuperioarepsihici gi afectivi cu ceilalli ori cu o anumit6fiinta umanA(sauchiar cu o entitatesuperioari.spirituafafectiva.. energetic intreaga fiinF (gralie misterioaselor 9i inefabilelor procese de rezonanli). de negative ficat. inima mea a ajuns si ii iubeasci pe toti. coerenta interiorului 9i a exteriorului.Aceasta aparent misterioasA capacitate(latenti adeseoriin fiinta umanA)estein mod verosimillegata faptulcAinitialcopilulin cauzdnu face de decat sa fie una cu fiinta si cu corpul fizic al mamei sale.potrivirea elementelor ARMONIE . cdnd locuiescin casacongtiint€i muritoare mi gdndesc cd imi iubesc pirin$ii9i priet€nii.sentimentald. constructie Si model anticipator. animalele gi posesiunile. compon€nte ale unui intreg.O triire emotionalaputernici. impicarea conbariilor. capabila sa recreeze realul in ipostaze aprofundate. prietenilor gi tuturor creaturilor 9i lucrurilor.rezonantasubtilSinetabilacare s€ bezesteli se amplificaarmonios in practicayoga. ea constatat gi cE pot fi reglateii armonizatestarilesi hairile unei fiinte umane. Armonia este adeseaconsideratdca temei. benefica. Prin exemplul cunoagterii artistice. cind am pdtruns in t€mplul Omniscientei.unitateacontinutului Si a formei.mai a se ales pentru acesta. categorie filosofice ce exprima aderenta p64ilor. prin ridicarea lui pe diferite kepte de transfigurarede la concretul sensibilla in adecvate fiecareia abstrachrl sensibil.nr. El este Eternul nosku lubit gi sufletele noastre sunl iubitele sale. de creier Si totodatd afecteazdin mod profund f congtiinta sistemului izic "Cea mai minunata iubire pe care poate cineva si o simtd este iubirea lui Dumn€zeu.40 acord. incircata ce fl facesi trSiascd o form6 de €xtaz. $i iubesc totul-" Paramahamsa Yogananda . Dar acum. atunci incepe iubirea divind.concordanla. amoroasA EMPATIE . StudiulpsihosomaticiiconfirmA dinplintaptulciemotiile perturbaloare. sunt loial fatd de toti. TRANSFIGURARE .bansfigurareaconstifuiedovada rolului activ 9i profund creator al constiintei in gen€re. distilatede viziuneainnobilatoare. a Empatia estedeci o modalitateintuibvi de cunoagtere celorlalli. ca Transfigurareajoac5 un rol esenfial in continenla giin amorultantric far6sfarSit.i-au adus artei gi denumirea (acceptabilS metafora)de oglindd magicAa realitatii. Doamne. imi imaginez ci iubesc piserile. iar c6nd sufletul il intilnegte pe cel mai mare iubit din Univers. rol subliniat adeseoride yoga. invizibilS). Fiind loial fat6 de Tine. chiar gi ca proiect. stimuleazemint€a li "coloreazi" in mod euforic sufletul. fdc6nd posibilao identificarecu altepersoanela tenslunea lacare ele tr6iesc o anumita situatie. mlnunate. sublime. elevata. deoarece€a asiguri o form6 de comunicare afectivegi de transpunereimediata. intr-o realitate nou5. idealizate. spirituali. forme de expresie dintre beptele respective. generalvorbind. arhetipale..sublime.imaginatia Si puterea de expresie celuicaretransfigureaz6 transformE. provoaci feluritebolide inima. " Paramahamsa Yogananda "O.iniltate. lubindu-Te numai pe Tine.Specificulcunoagterii artistice. gtiu cd doar pe Tine Te iubesc. Prin anumite procedee psihologice cel mai bine prin tehniciyoga.procedeuspecificce faceposibilS punerea rapida in rezonantacu energil subtiledivine. cu elevatesublimedin macrocosmos sferede fo(E qi aspecte prin intermediul cdruia elementelerealita$i exterioare.se gtiede mult ci ln in o mami cunoagte mod inhiltiv nevoileSi sentimentele bebelugului €u cu care ea este9i se mentine spontan in comunicare empatlcE. atributsauefectal f rumosului.pozitivd incarca subtil. manifestat in formele pirinfilor.

dar{arasAfo4ati.ct pe @etelelnalnte. t ! I t Execufia pe partea stangi Pozifiade plecarepenhu Ardha BaddhaPadma Paschimottanasana este: aqezat sol.cu degetele'inainte.iar mainilepe 16ngdcorp.Concentrati-va sE percepeticircuituIenergetic prin trunchi. lndoiti piciorul drept giprindeti genunchiulcumanadreaptA. Trageglent. vitalitatemiritE.f6rAsi fo4ati. al dinamizarea Sahashrara (:f . Aplecati-va usorcehein falapAnic6nd birbia va atingepiciorul stangf i vetiputeaprindetalpa piciorului stAngcu mSnast6ng5. Iabapicioruluidreptcatmai aproapede articulafiacoxo-femuralia picioruluistangli plasafi-o coapsapicioruluistangcu talpain sus.ftni elevareacongtiintei. inconjuIandtrunchiul. deprof. centruluisupremenergetic f iintei.5ogaStmonaTrandaff r lndog ptdonrl drept9lplasag labaplclorululcAtmal aproapedeardcuh$a co:<o fernunlea ptdorulul stAng. Congtientizati ridicareaenergiei fundamentale Kun da.asdelincatsE ajungetisAprindetilabapicioruluidrept.. iar labapiciorului cu mana stanga. Congtientizare Sesizati activarea centruluisubtilenergetic Muladhara Chakra.in aspectulsiu de receptie.. MenfineI genunchiuls€nginbns posturE Interiorizati{raSi16mane!in aceastA cat maimulttimp.cu la picioareleintinsein tatA.bratul piciorul stang stanggiinchizandu-sein '. tsunddulperpendlcrlarpe sol pe lar mClnlle llnglcorp. pe Ducefiacumbrafuldreptpe la spate.& !t il4 Ducegaom bnlul drept peLspate.ald€ltncetd aJunge$ $prlndefl laba pldorulutdrept trconJurlndtsund ul .. phslndu*e palmele sol.trunchiulperpendicular pe sol.nr 40 ARDHABADDHA PADMA PASCH IMOTTANASANA Podfladeplecare: a5ezaila sol ct pldoareletntlnselnhp. plasAndu-se palmelepesol.

cu degetele inainte.inconjurand trunchiul Aplecali-vi ugorcatrein fata Podflafinall pandcandbErbia atinge va picioruldreptSivetiputea prindetalpapicioruluidrept cu manadreapta. plas6ndu-se palmelepe sol. dinamizarea centruluisupremenergetical liinlei. Ducetiacum bratul sEng p€ la spate.vitalitatem6rtte ConStientizati ridicarea energi€ifundamentale Kundalini.n r.darfArSsAfo4ati. iar labapiciorului mdna cu dreapta. labapicioruluistang catmaiaproape articulatia d€ coxo-femurala piciorului a dr€ptgiplasati€ pe coapsa picioruluidreptcu talpain sus.fArEsd fo(ati. II Prlnde$ talpa pHoniluls6ngqt amb€le mllnl. Concenhati-vd percepeti sa circuitulenerg€ticprin bunchi. acoloundepute$. trunchiul perpendicular sol.cu talpacitre in sus.iisa prindelitalpa picioruluistangcu ambelemdini Aqezaflabaplclonrlul dreptpecoapca $engl. . bratuldreptgi inchizandu-sc piciorul in drept Con$tientizare Sesizati activar€a centrului sublil energetic M uIadhara Chakra. lnteriorizati-va 16mAnetiin gi aceastaposturA catmaimult timp.4 0 Executia pe partea dreapti PoziIia deplecarepentru Ardha BaddhaPadma Paschimotta n asana eslel agezat sol. Tragetilent. elevarea congtiintei.in aspectulseu de emisie.cu picioarele la intinseinfat5. Indoiti piciorulstangqi prindeti g€nunchiulcu manastanga. Sahashrara Varianta simplificati Executia simplificat6 implica agezatidoar sA laba piciorului drept pe coapsasGngi.cu talpac{te ln srr9.iar pe pe mainile lang6 corp.astfelinc6tse prindeli laba ajungefisE picioruluistang. acolo undeputeti. Mentin€ti genunchiul dreptintins.

exceptAnd situatia priveau:nuuuu! lra bErbatul in carealegemsi avem mai Aminlemnitde multEincrederein mana a disp6rut. Md aflam pescara tenului ceurmasi mdduci la Cralova. TErdt pe subtren. Oameniifugeau careni seintinde decdtin prinvagon. . .cTrtrr "Yogam-a adusmai aproapede Dumnezeu.minute ce pentruminepAreau sanuse maisfArgeascd Triia! Cogmarulmeu sesf6rqise.mai aproap€de mineinsami. m-amaiezatpe reugit.Mlhach O. Bncur€rd c(oNlcuR$ Trlmltefl p€ adresaEdlturll Sophla (o. Am con$tientizat nimic ca nu esteintampEtor. bSlrlle dumneavoasH profund spldtuale. trenulseoprise.Avea o zg6rieturila Triia! cap 9ihainelesfSqiate. Flldccanu Clprtan.unabonamentpe6lunl la Revlsta Mlstetelor. lall 3.c. . tot ceeace mi sepetsece.M. candam cuprinsese. Peloculdin fala meas-a agezatunbSrbatcuchip de inger. . Ajunsese ugd9i la Ajutasemun omsA moarA Dup6 cetevaminute m-am continuasealerg€ incerc6ndsEseprindi de indreptatspre bara.de ce?". am trezitaruncatain kecut Cinevadin spatelemeu a intr-un sf6rgit revazand situatiiin caremi deschis uga. mA apropie de sufletulmeu. dupacar€ am intatinvagon. de asem€nea. Simteamcdin vizutun birbatalerg6ndpe mine sepribule$te ceva.rl carepncdca yoga ln rra bandormat vlap./trgadn.vlrsta.pentruaafla semniflcatiaevenimentelor mai multsau maipufin mArunte. groaztr. Apoimelalergain continuare. bunsau riu.Cel carealergase catde nec6ar estesi ne fuses€ agatatgitrassubtren o dim seamadac5 m6na oe M-amspriinitdegeamsi car€o intindemilpoate pe ajutacu adev6rat celSlalt sauil va pierdepoatepentru totdeauna. $i al lui. care sunt cele mal s€rnntffcatfue rezultate pe care lea$ putut remlrca ln urma acestel pracucl. Iareu maiinvltasem o lecfie.dar of€reailuziacEvoi fiajutata distanta dintremanalui{i si urc. Palcanl.Imedialce trenul 9a pusin migcare. Pute$ relata.Bucurcttl Fiecare dintre ace€tiavaprimi: . conslderatde mine. M.p. peron.. Ma indreptamspre durerefarEmarginima compartiment.o cotecqe a revistei YogaMag:azin.intre peron Sigine.inacel moment. Celemal fnrmoaserelatiri rlor ft premlate. oopaS4 zodla anul de curs $ oragultn careloorl$. am nu sipland. gandeste-te viata mea e la c5 felde prefioasi ca a ta. banch€tainkeb6ndu-m6: 'Doamne. bagand ceeacesimtim cAputem dispera[isemnalelede realizaprin propriile eforturi. Trecitorule prin viata mea. Bucureqdl rdattd cu prMre la modr.de la estenecesarsa sfarsim geamurilevagonuluiqidepe "zdrobiti" cAciniciodatd peron am auzittipetele trenuldin fata noastranue ingrozitealecelorcar€ ultimul. o Bdrbatulde pe peron alerga seintindea m6nesimise cu manaintinsA.m-am aplecat s5l serut p€ cel care macondusese.M-am compartiment.trenul prindeaviteza. Apoi.Bucurc.22.Am intelesatunci alarm6. . Darcare linigte? mergemaidepartecu congtiinlaaceasta? lntre timp.Am inceput intors sd-ideschid. res.Trebulesf spedffcaS numele." Camella Rotaru" anVlll yogB..o carte s wprtzd apiruti la Edltwa Sophta. ln urmicucateva sdptimanl.bebuie sAweau cu adev6ratsdleinleleg semnificatiaprofund spirituali. eram in Garade Nord. o colecfe Mlsterelor o apart$edecartea Edlhlrll complett Re\rlSa $ Soptrla C6qtigitoriiconcursului "O viati mai bune prin yoga" din nugrirul 4Oal revistei sunt: l.lud. dacSavem putereade a ducegestul pane lacaptrtsaunevom temandu-ne opri la jumAtate pentru propriaviata 9i Poti linilte. fl2.V.c-p.pentru a sf6rqila "subroti" Nu r5ndulmeu bara pe careincercasAo apucecre5tea.pentruaurca.ll 2. Practica yoga m-a ajutat sa intelegci penhu aafla ce se petrececu adevaratcu mine.lat d$gltorlt t or prlml ceieo cole4e c!'rnp/rfiYqa/i.

r9..... l3-28)lapreful &5O. &Etrr.. L...OOOlel (J uftimele 7 numere laprefulde I7. clte u! univcn tainic qiminculor...zatcu continenff.. rtnanin coDf..{ PeoEuhformafll glcomcodamaflla: o2r1233.f 9..67 -''.Edihua $$PFttA v5 linrezlnti nurraaparifie: Adedratartrolqierexualllnccpcodadcrrdcrcopcrirea continenpi rcxuale.aprlmlrel coletulul seva plid rambur. Intorml$l tl comenzl pe a&esa edlturll saula nr.3E1.. 021/233... 3lunl-51.cazlpcntru prinaoaritcititorului firI relineri. Dorescai prlmerc! nt(e) incepandc! nuriiut. 196. t xele pottdenlndcuport telnt€grul d€ Edltura Sophla.P 22.OOOl€l Q I an-2O4.. Vlnteler)....O00lel oFERTASPECIIIIA 2: cotecfla (nr.d (pcnbu Mlrel..29 -3t) la pregrt de l(x)...o(x)lel ^ (J abon Trlmlted talonul de comandi la: O. amor.. tcl.. practicile amon)alc ocultcalc accrtci tndilii ltrlvechi.Td..........J 't TALON DECOMANDA pentruYO GAMagazi n Onir|.ider"tcdc dtre ceiinifiatidreptmodalidli foartc rapide dc atingcrc a Abolunrlui divin prinAIr. .. caree!t! rnrtarirlizara-apcrftcfuniiin Lrrca antricr..67 sauO722.OOO exanplat lcll oFERTASPECUIL{ f : colecfa(nr....lO2...C.' .. {!'^r^xo^ lF -a: ........166 EdltnSOnAA I .OO0lel O 6lunt.DoannaMiracolului" erte una dinre acelccxtcm de rarc cl4i dcsF€ Atrrra aplnrtc ^ln RonAniaccinfili..P.. DoamnaMiracolului .IORUL TRANSIGITRAIIORr€ali.

.

h carc uflrl lcop rphfhal (ar 'lntdedlcate r€q|rEe mat€rbl€pcritu cor|ltulr"r! unuhpltrl ldl stc.b!.ercteaA efecte bencfrce pofwlf. arnpmcarea|arud6trtlmpul urprev€ntm€ntG(e!€m€o€.e eltnnab(le MIND BOOSTER rurdlspodttucarccombtnl este elemente de radlonlci $ orgonlcltate. c. un lantdcdnqorddtl$ fivorab c crre hc !l b€ce0ql succ'rev€oln€ntulrelp€ctrr.). produceefecte Cuplarcaacestorelemente odrem deputen ce.odhtd. I|lerlatt|€Iqtrl vldblbduplT€dle lplantele udateor apllnclrca6 o.6q cone'Udnl)€lte p€rc€putf Prob€. ale BloSyncqggt apedelS0&a@unl este baterie o bioenergetic5 ce permiteo exhaordinar5 regenet a organismului arc in umanprin cre$€rea. mcnlngfheb. 117 #oommnnuwPEK|oNAL . 793. focallzCnd flrxenergedco&ern de un putemlcasupra unulsubled(persoanl.plantlsau crlturl deplanteetc. mnfltenfiulufr9 0728. ajutandu-ne si accedem la incredibilele saleresurse. 78t. p€rfu al rrut! p€cdhl$ lau tn{bace nEt€rlrlecarc!l vi adgurellbertaEa a progresa de lpfrlrrl).organbolnav. t)bollqoarq arm ar fi ulceror nl$. lnbo perloadA tlrnp foartescur6. Ftunrlpoatefimodulatoro ldeefodl saucuorlceremedlt1 conformIntanfllorop€ratorulul.nrarcabll matr€Dede d€cetcd€ldtepllnt€. Oliu€nt€lplrlfual€tan!'r&eqr aparatds€slmtaprorpe lrutantrncrf realizate cu acest aparat admpur e deprote4e $ hc dectullrn€dbt Orezuhatele materlale mmlftlE re de!tuIder€ped€lnmlrll. mod natural.!e hcarcl cu Flndplulrcrp€ctvCsedtr tr{d dEcirclrt h $!t rtrncl cfnd €!t€ b6udlL. Synergy este un dispozitiv de stimulare cerebrali prin intermediulceruia putem experimentaSi controla intreaga gam6 a triirilor umane. lntamafll rlnl s€rrlnd€. ln cadrut experienfelor aapadbdlatl €lQugundmun te lnflwnte tlmp de30 mlnItt ldrlrnbl completgulhll. .r MIND BOGSTERcrcscr.< br. Este un instrument puternic de antrenaie a propriului nostru creier.. s-auobtinut urmitoarele: esteun aparatexhem de €ficientinrestabilireavitahteui corpului uman.O728.|h cAtet adle t)boll graw curnrunt cancenrl. @ Prtubfiorolfl r'cmodrnrfl A L\.. 117 lDtolorildcoo.Serfla aparatellon mnfilenfiulufi I Serfiaapana@llon Mtt\TDBOOSTUR g. asigurand o sisanatetii permanenticuenergiile rezonanf6 benefice vitalizante Pamentului.de a aurdincoro. concentratiei. de Apantul nupoatef uHllzatdeclttnscopurlbcnedce.

alt€ori imediatln primelefaze. Care dintre urmitoarele 3 reprezentdri geometrice (yantralui Shiva. 40 C@NCURSUL RANfi STtrRE@G E[ ModaliEti de vizualizarea stereoqramelor Tdnlap dlpnlab Aceast6 tehnicl implici faptulde a creadouhlinii devedere paralele. jud. menfinand focalizarea asupraaceluipunct. MonicaAnescu. precum gl o cartesurprlzl apiruti la Edltura Sophla. l9E. Stoian loan-Roman.P. CAgtigitorii tragerii la sorf pentru Concursul Stereogramef dinYqcMagadnnr. Pdn tragere Laso4i voi fi desemna{i lunar b€i cagtigitori.m sctlsorlle dve. ochi gi stereograma.Bucuregtl 3. mentlunea YogaMtgadn"t. focalizam Ne privirea asupra obi€ctului indepartat 9i apoi. o colecfie completi Revista Misterelor $i o carte-surprizi apiruti la €ditura Sophia.Imaginea fi neclarl la inceput. stereograma va apareaprecumun flash. Cei neatridimensionale acegtia. Oh 2. una ca gi cum am privi un obiect foarte indepArtat.dar acest va fapt estenormal.22.Adeseori ins5. Nifi Marius-Balg. Neamf Flecare dlnbe acegtlava prlrnl: o colecf e complet rYogtM agad n o colecfle compLzt5Revlsta Mlsterelor. C. ce vor primi fiecare o colecfie completi YogaMagazin.ochiinogtrise focaliza vor va singuri9i imaginea bidim€nsional5 apirea in cAmpulvizual. p planululstereogramei. vavedea in se imaginea bidimensiona16. cu Folosind una dintre cele doui tehnici prezentate. cu privind la varful acestuia. uneorimaiterziu. 35 sunt3 l. apoi ochii neobisnuiti nou5vlziune asupra realite$ise intoarce vechiul vor la cuaceastd lor mod de a vedea.erd. Atunci cand st€reograma ajungeinpozlliacorecti. Descrieti apoi imaginea tridimensionali ce apare. Atunci cand se dln "penEu Concutcul Steteogrcmel ajunge pozitiacor€ct5.P.jud. cu cit mai inulte arninunte.focalizAndu-se nou asupra planului din bidimesional. priviti cu atentie imaginea de pe coperta a heia a revlstei noastre.Mentinemprivireaasdelfocalizati incepem Si si deplastrmincet imaginea inainte li inapoi.plasem st€reograma inbe ochii nogtrili acelobieci. st€r€ogramaeste complex5 ii necesitAo indelungati studiere pentru a descoperl toaie misterelefascinanteilumi tridimensionalece se ascundein estebin€ priveasciimagisi spateleei. Bucul.nr. MaiintAiplasim degetulsau pix intre un adrcca Edlturll $phia (O. yantramaiiPuteri Cosmice Trr'pura Sundartgi yantra Marii Puteri Cosmice Trr'pura Bhairavil apare prin vizualizarea stereogramei aliturate? . pentlu ochiulstang gicealalttpentu ochiuldrept. carepoartdochelari. ne pentruo perioadd foartescurtl de timp. Telnlaprtullbw'4/@h AceastEtehnice implicA incrucilarea privirii. astfelincat liniile de vedereale celor doi ochi se intersecteaztr inaintea Vtr dodm muft succes tI attepld.

.

r t r .r'. ! ! ! r ' r li l lr l i:ttt-rgi:tet t..:.r]i!'. i .4 De'ti at lt a.r.) r) ir rrr rti :li tt ei c.:i t" t( )L\j:\!\!? c4! !. .. ' .I ir-rJiill-a t?r r)ilt! llETO\i\\ l r\- >* .tr l!'l' llt r 'r y4 (|evL)!.1 tlIt. \.. r]. .' i.-.-lr111r 1 .ae '4c 9't:3lit rtt]-ar1itt': .rv"t -iit !.) .\i li.rrle '.:llr! !.) ! !.'l-l . ' l.1' r' .\ t ().-t:tsr'!!!. {19\)i!\ P.rtf.t tLi [11..).lL.l rr \.!rr Dg aalf 9 tiJltlZtlg. rr)rr {Jli]r !!J.P t4S tIg.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful