GÜBRE FABRĠKALARI T.A.

ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORU

GÜBRE FABRĠKALARI T.A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı'na 1 OCAK 2010- 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠNE AĠT BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

Gübre Fabrikaları T.A.ġ.'nin ("ġirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte “Grup”) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kapsamlı gelir tablosunu, konsolide özsermaye değiĢim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiĢ bulunuyoruz. Finansal Tablolarla Ġlgili Olarak ĠĢletme Yönetiminin Sorumluluğu ĠĢletme yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir Ģekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlıĢlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir Ģekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koĢulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim KuruluĢunun Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüĢ bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve konsolide dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlıĢlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak Ģekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıĢtır. Bu risk değerlendirmesinde, iĢletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuĢtur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüĢ vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koĢullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, iĢletme yönetimi tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki iliĢkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca iĢletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüĢümüzün oluĢturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluĢturduğuna inanıyoruz. GörüĢ GörüĢümüze göre; iliĢikteki konsolide finansal tablolar, Gübre Fabrikaları T.A.ġ.'nin 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. GörüĢümüzü etkilememekle birlikte aĢağıdaki hususlara dikkat çekilmesi gerekli görülmüĢtür: 20 Numaralı Dipnot'ta detaylı olarak açıklandığı üzere, Grup cari dönemde Ģerefiye hesabının muhasebeleĢtirilmesini gözden geçirmiĢ ve Ģerefiyenin 21 Numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı "Kur DeğiĢiminin Etkileri"nin 47nci paragrafı kapsamında kapanıĢ kurundan çevrilmesi gerektiğini tespit etmiĢtir. Bu kapsamda Grup, Ģerefiyenin oluĢtuğu 2008 yılından itibaren finansal tablolarını yeniden düzenlemiĢtir. Yapılan yeniden düzenleme sonucunda, 2008 yılı için toplam 25.335.908 TL çevrim farkı hesaplanmıĢtır. 2008 yılı ve 2009 yılı kapanıĢ kurları birbirine eĢit olduğundan 2009 yılında herhangi bir çevrim farkı hesaplanmamıĢtır. GeçmiĢ dönem finansal tablolarını yeniden düzenlemek için yapılan söz konusu düzeltmeleri de denetlemiĢ bulunuyoruz. Denetim çalıĢmalarımız sonucuda bu düzeltmelerin uygun olmadığı ve gerektiği gibi uygulanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıĢtır. 22 Numaralı Dipnot'ta açıklandığı üzere, Razi Petrochemical Co. (“Razi”)‟daki üretim giderleri içerisinde önemli bir yer tutan doğal gaz maliyetleri, metreküp fiyatı üzerinden Ġran Ġslam Cumhuriyeti Milli Petrol ġirketi (“NIOC”) tarafından faturalandırılmaktadır. NIOC her yılın mart ayında doğalgaz fiyatlarını belirlemektedir. NIOC, 21 Mart 2010 tarihinde doğalgaz fiyatının Razi‟nin orijinal maliyetinin yaklaĢık on beĢ katı kadar artırılmasına karar vermiĢ ve faturalandırmayı bu tutar üzerinden gerçekleĢtirmiĢtir. Razi, bu uygulamaya itiraz etmiĢ ve talep edilen fiyatın etkisi olan yaklaĢık 130 Milyon TL yükümlülüğü kayıtlarına almamıĢtır. Rapor tarihi itibariyle konuya iliĢkin anlaĢmazlık devam etmektedir. Grup yönetimi, NIOC ile söz konusu sürecin devam etmesinden ve bu yükümlülüğe iliĢkin herhangi bir nakit çıkıĢı ihtimalini öngörmediğinden dolayı, bu tutara iliĢkin konsolide finansal tablolarda karĢılık ayırmamıĢtır. 19 Aralık 2010 tarihinde doğalgaz fiyatları yeniden düzenlenmiĢ ve metreküp birim fiyatı Razi‟nin orijinal maliyetinin yaklaĢık yedi katı kadar artırılmıĢtır. 19 Aralık 2010 tarihinden itibaren gerçekleĢtirilen tüm faturalandırmalar bu tutar üzerinden yapılmaktadır. 22 Numaralı Dipnot'ta açıklandığı üzere, Razi‟nin 2006, 2007 ve 2008 yılı kurumlar vergisi beyannameleri Ġran Ġslam Cumhuriyeti vergi otoritesi tarafından incelenmiĢtir. Bu inceleme sonucunda Razi‟nin gerçekleĢtirdiği ihracatların vergi hesabında vergiden istisna gelir olarak kayıtlara alındığı tespit edilmiĢtir. Vergi otoritesi bu gelirleri de vergiye tabi kabul edip yaklaĢık 18 Milyon TL ilave vergi gideri tahakkuk ettirmiĢtir. Grup yönetimi bu ilave vergi talebine itiraz etmiĢ, hukuk müĢavirleri ve vergi uzmanlarının görüĢleri doğrultusunda, nihai hukuki sürecin henüz tamamlanmamıĢ olmasını ve bu konudaki belirsizliği dikkate alarak konsolide finansal tablolarda karĢılık ayırmamıĢtır.

diğer piyasalarda genel olarak gözlemlenmeyen bazı riskleri göz önünde bulundurmak zorundadır. Ġstanbul.ġ Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED Saim Üstündağ Sorumlu Ortak BaĢdenetçi .22 Numaralı Dipnot'ta açıklandığı üzere. Grup‟un bu ülkedeki bağlı ortaklığının gelecekte gerçekleĢtireceği operasyonları etkileyebilir. Bu geliĢmeler ülkede faaliyet gösteren Ģirketlerin kontrolünde değildir. 30 Mart 2011 DRT BAĞIMSIZ DENETĠM VE SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK A. yaptırımlar karĢısında alacağı önlemlere ve hukuki. Grup yönetiminin Ġran‟a uygulanan yaptırımların bağlı ortaklık operasyonları ve finansal durumuna etkilerini hakkındaki varsayımlarını içermektedir. Önceki bağımsız denetim kuruluĢu. bu ülkede faaliyet gösteren Ģirketler. Diğer Husus Grup'un 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimi baĢka bir bağımsız denetim kuruluĢu tarafından yapılmıĢtır. yönetsel ve politik geliĢmelerin etkilerine bağlıdır. BirleĢmiĢ Milletler‟in Ġran Ġslam Cumhuriyeti‟ne 2010 yılından beri uyguladığı yaptırımlar. yukarıda açıklanan Ģerefiyenin değerlemesine iliĢkin düzeltme öncesi. Ekli konsolide finansal tablolar. 31 Aralık 2009 tarihli konsolide finansal tablolar ile ilgili olarak. 19 Mart 2010 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüĢ bildirmiĢtir. Ġran Ġslam Cumhuriyeti‟nin gelecekteki ekonomik durumu Grup yönetiminin varsayımlarından farklı olabilir. Sonuç olarak. Ġran Ġslam Cumhuriyeti‟nin ekonomik istikrarı.

.......... 37-39 MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ...............................2 KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI .........................................................................................................................................................62 FĠN................. KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ...... 45-47 AR-GE / PAZARLAMA – SATIġ VE DAĞITIM VE GEN........................................................................................ YÖN. 31 FĠNANSAL BORÇLAR ................................................................................................................................................................................................................................................................ 49 FĠNANSAL GĠDERLER ........ 26...................................................................... 6 FĠNANSAL TABLOLARA AĠT AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR DĠPNOT 1 DĠPNOT 2 DĠPNOT 3 DĠPNOT 4 DĠPNOT 5 DĠPNOT 6 DĠPNOT 7 DĠPNOT 8 DĠPNOT 9 DĠPNOT 10 DĠPNOT 11 DĠPNOT 12 DĠPNOT 13 DĠPNOT 14 DĠPNOT 15 DĠPNOT 16 DĠPNOT 17 DĠPNOT 18 DĠPNOT 19 DĠPNOT 20 DĠPNOT 21 DĠPNOT 22 DĠPNOT 23 DĠPNOT 24 DĠPNOT 25 DĠPNOT 26 DĠPNOT 27 DĠPNOT 28 DĠPNOT 29 DĠPNOT 30 DĠPNOT 31 DĠPNOT 32 DĠPNOT 33 DĠPNOT 34 DĠPNOT 35 DĠPNOT 36 DĠPNOT 37 DĠPNOT 38 DĠPNOT 39 DĠPNOT 40 DĠPNOT 41 GRUP‟UN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU ..................... 53 FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ ........................................................ 53.................................................................................................................................... 65 FĠNANSAL TABLOLARI ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YADA FĠNANSAL TABLOLARIN AÇIK................ 64-65 BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 43................................................................................................................ GĠDERLERĠ ............................................................................................................................. .......................................................................................................42 TAAHHÜTLER ..................................................................................................................... YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DĠĞER HUSUSLAR.......... 47 NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER ....................................................................................................... 35 DEVAM EDEN ĠNġAAT SÖZLEġMELERĠNE ĠLĠġKĠN VARLIKLAR ................................................... 35 CANLI VARLIKLAR ...................................................................... 35 STOKLAR ......................44 SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ ........... 25 Ġġ ORTAKLIKLARI ................................30 NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ ........................................................................................ 36 MADDĠ DURAN VARLIKLAR ... 50 VERGĠ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ................................................ 35 FĠNANS SEKTÖRÜ FAALĠYETLERĠNDEN ALACAK VE BORÇLAR .................................... 40 ........... 50................... 44 ÖZKAYNAKLAR ... 7 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR .............. ARAÇLAR ( GERÇEĞE UYG.................................................................................................................................... 49 FĠNANSAL GELĠRLER ........................................................................................................ AÇIKLAMALARI VE FĠN............................................................................................................ 31 -32 DĠĞER FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER .......................................................... 40 DEVLET TEġVĠK VE YARDIMLARI ..................................................................................31 FĠNANSAL YATIRIMLAR ............................................ 8 – 25 ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ......... 30................... 5 NAKĠT AKIM TABLOLARI ...................................................... 50 SATIġ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAA............................................. 35 ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ ĠLE DEĞERLENEN VARLIKLAR .............................................................................................................................52 HĠSSE BAġINA KAZANÇ .................................................................................................................... 1...........................4 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOLARI ..... 65 ......................................................................... RĠSKTEN KORUNMA MUHASEBESĠ ÇERÇEVESĠNDEKĠ AÇIKLAMALAR) .................................................................................................................................................................................................................... 53 ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI ................................................................................. 36 YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER ............................. ..............................34 DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR......................... 25 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA ..... 42 ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALARA ĠLĠġKĠN KARġILIKLAR ................................................................... 3 .......... 43 EMEKLĠLĠK PLANLARI ...................................... 32 TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR .....40 KARġILIKLAR ................................43 DĠĞER VARLIKLAR VE DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ..............................................................ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR ......................................................... 33 ................................................. 48 DĠĞER FAALĠYETLERDEN GELĠR / GĠDERLER ........... DEĞ............................................................................................ 40 ġEREFĠYE............................................

İlişkili taraflardan ticari alacaklar .836.221.A.005 2.769 853.302.327.960 305.913 8.595 837.458 12.627 109.460 8.438 2.İlişkili taraflardan diğer alacaklar .042 46.200.159 166.672.598 44.769 4.003 280.962 40.760 249.720 54.349 1.211.850.432.401.640 103.238.869.595 28.498 4.432 21.498 2.431.Diğer alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Diğer Alacaklar .019.002 243.955 65.850. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE BĠLANÇO (Tutarlar.816.525.418.397 564.525.İlişkili taraflardan diğer alacaklar .702 2.971 31.640.132.113.GÜBRE FABRĠKALARI T.883.391 887.239.481. aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.190.279 12.Diğer alacaklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar ġerefiye ErtelenmiĢ Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR 6 7 10 37 10 11 37 11 13 26 11 37 11 7 16 17 18 19 20 35 26 Yeniden DüzenlenmiĢ Cari Dönem GeçmiĢ Dönem 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 974.327.Diğer ticari alacaklar Diğer Alacaklar .929 190.830 347.629.385 42.084 7.438 7.242 246.354.118 212.462 61.629.ġ.003 65.396 ĠliĢikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.317.046 1.486 1.169.295 88. 1 .361 13.717.485.560.232.850.518 60.) Not VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar .016 4.516 Yeniden DüzenlenmiĢ GeçmiĢ Dönem 1 Ocak 2009 643.279.878.299.796.873.962 46.058.360 29.847.913 197.394 76.342.878.817 132.458 2.279.055.967 1.071 8.055.812.155 24.510.640.866.176.029.606 1.211.016 5.090 236.886 231.525.811.577 349.016.762 40.836.564 11.787.853.258 334 249.665.509.811 279.202.625.

810 5.GÜBRE FABRĠKALARI T.200 4.797. aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.500.021.951.663 146.ġ.797.637 145.434.045.996 255.077 418.390 364.012.868 2.292.513.760.057.295.807.426 314.491 102.114 568.862 65.708 1.037 112.282 85.784.075.297 5.965.495 755.000 136.297 103.145 949.645.963.297 5.663.276 6.448 5.145 146.883.467 10.951 214.836 107.396 8 10 37 10 11 37 11 24 22 35 26 8 11 11 24 35 27 27 27 ĠliĢikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.690 6.526.232 605.058.996 79.702 452.397 Yeniden DüzenlenmiĢ GeçmiĢ Dönem 31 Aralık 2009 695.) Cari Dönem Not KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar .120 83.916 255.297 881.350.256.525.012 12.A.373 41.466.297 125.732 (59.018.221.655 103.865 8.021.847.582 2.Diğer ticari borçlar Diğer Borçlar .İlişkili taraflara diğer borçlar .Diğer borçlar ÇalıĢanlara Sağlanan Fay.151 40.Diğer borçlar ÇalıĢanlara Sağlanan Fay.749.941 107.364 54.530 27.893 397.303 5.543.000 89.433 176.639.794.176.392.952.144 119.106 218.038 568.205 155.199 369.292.004 155.057.105 5.512 496.175.012 139.İlişkili taraflara ticari borçlar .919 566. 2 .910.038 336.000 89.467 102.439.755 83.516 Yeniden DüzenlenmiĢ GeçmiĢ Dönem 1 Ocak 2009 561.296.835 1.590.138. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE BĠLANÇO (Tutarlar.000.500.199 369.282 218.999.162 139.551.939.551.645.348.889 76.782.642 3.ĠliĢkin KarĢılıklar Borç KarĢılıkları Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Borçlar .711.633.253.497.313.647.500.590.899.354.341.620 191.435.303.633.262 30.796.203 83.645.645.268) 305.836 92.407 231. ĠliĢkin KarĢılıklar Borç KarĢılıkları ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar ÖdenmiĢ Sermaye Değer ArtıĢ Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler Yasal Yedekler Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul Satış Kazancı GeçmiĢ Yıllar Karları / (Zararları) Net Dönem Karı / (Zararı) Kontrol gücü olmayan paylar TOPLAM KAYNAKLAR 31 Aralık 2010 1.463 299.658 240.696.730 817.689.910.138.645.106.511 46.

057.820.335) (25.ErtelenmiĢ Vergi Gideri (-) DÖNEM KARI / (ZARARI) DÖNEM KARI / (ZARARI) Dönem Karı / (Zararı)‟nın Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana Ortaklık Payları Hisse BaĢına (Kayıp) / Kazanç 36 Cari Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2010 1.938) (48.899) 280.ġ.669 (952.7073) 28 28 29 29 31 31 16 32 33 35 ĠliĢikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.490.803) (45.751.080) 46.893.841 (44.122) 38.248) 115.385.094.698.170.166) 31.268) (0.795.793) 244.307) 10.033. SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) FAALĠYET KARI Özkaynak Yöntemiyle Değ.179.487) 41.029.390 1.119.307) (48.502.364 (59.751 (1.482) 347.163.A.357 (35.062.464.526.265 (1.128) (10.473.038.716.105 (133.229 125.Dönem Vergi Gideri (-) .Yatırımların kar/zararındaki paylar Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI / (ZARARI) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri .206.849.) Not SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER SatıĢ Gelirleri (net) SatıĢların Maliyeti (-) BRÜT KAR Pazarlama.193 (16.372.029.463.839 119.GÜBRE FABRĠKALARI T.620.971.308 (19.044.305) 433.229 244.369) (6.089 (929.971.163.511.071 (112.938) (6.098) (34.541.899. 3 .059) (41.464.961 (59.698) 61.024.023. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU (Tutarlar.071. aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.4359 GeçmiĢ Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2009 1.

839 156.516.487) 125.Duran Varlıklar Değer ArtıĢ Fonundaki DeğiĢim .591.373 GeçmiĢ Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2009 (48.Diğer Kapsamlı Gel.534 10. Kalemlerine ĠliĢ.817 (26.A.095.229 49.071.973.GÜBRE FABRĠKALARI T. aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.223.893.307) (503.ġ.475) 22. Vergi Giderleri DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELĠR / (GĠDER) Toplam Kapsamlı Gelirin / (Giderin) Dağılımı: Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana Ortaklık Payları Cari Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2010 244.571.448) ĠliĢikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU (Tutarlar.144 281.) Not DÖNEM KARI / (ZARARI) .325) 36.829) (2.971.Yabancı Para Çevrim Farklarındaki DeğiĢim .163.961 (37.298 (11.295 21.204. 4 .151.465.252.

aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.292.303.760.639.893.268) 59.057.973 136.755 (3.A.463 305.961 (26.136.839 364.475) 89.794.151) (3.292.268) (59.295 76.500.297 5.) Yabancı Değer ArtıĢ para çevrim Fonları farkları 89.295.965) 125.390 119.645.203 (37.732 (59.627.083.899.223.965) (3.088) 10.057.899.256.500.645.057.000 - Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul SatıĢ Kazancı GeçmiĢ Yıllar Net Dönem Kar/Zararları Karı/ Zararı 125.000 - 125.497.702 881.000 ĠliĢikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.038 (123.207.392.341.639.077 - Ana Ortaklığa Kontrol Gücü Olmayan Ait Toplam Paylar Özkaynaklar Özkaynaklar 311.268) 103.071.708 605.204.466.465.335.434.373 817.077) .297 5.364 29.268 (881.295 418.341.392.708 605.908 336.077 (103.276 Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler 5.335.794.000 83.908 27 27 27 83.543.889 47.292.292.466.810 22.807.835 755.655 103.297 Not 1 Ocak 2009 Daha önce raporlanan ġerefiyenin bilanço kuru ile değerlenme etkisi (Not 20) 1 Ocak 2009 GeçmiĢ yıl kar / (zararına) transfer Dağıtılan temettü Toplam kapsamlı gelir / (gider) 31 Aralık 2009 1 Ocak 2010 GeçmiĢ yıl kar / (zararına) transfer Sermayeye eklenecek gayrimenkul satıĢ kazancı Dağıtılan temettü Kontrol Gücü Olmayan Paylardan hisse satın alımı Toplam kapsamlı gelir 31 Aralık 2010 ÖdenmiĢ Sermaye 83.862 25.303.755 299.ġ.645.908 54.120 25. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU (Tutarlar.571.000 83.083.151.095.500.169) 156.136.390 418.057.297 5.487) 305.902 89.582 (66.829) 65.456.889 89.500.144 119.105 76.335.(59.105 (11.497.077 103.130 25.534 452.088) (123.732 (59.963.835 729.513.GÜBRE FABRĠKALARI T.341.500.169) 40.136.655 103.341.169) 281.463 (66.807. 5 .151 881.268) 103.920.782.645.392.448) 299.151 27 83.645.297 5.364 (503.057.

992.553) 138.084 441.927 (1.080 34.325.167 (66.114) (1.122 21.488.965) (2.805) (26.094.089.624.229 GeçmiĢ Dönem 1 Ocak 31 Aralık 2009 (48.714 62.355 (44.037.775) 109.948 (52.806. duran varlık satıĢ.807 89.604) 165.751) 103.615 (20. 6 .934 21.124) 43.745) (71.159.176) 154.971.745 (108.884.375) (15.601 1.330.917.464.183.713) (14.307) ĠĢletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı Net dönem karı / (zararı) ĠĢletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net dönem karı / (zararı) ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler Amortisman ve itfa payları Özsermaye yöntemi ile değerlenen iĢtirak gelir/gideri Kıdem tazminatı.177.629 1.743.047 (29.849.762 (699.238.238.084 12.848.689) (8.869.577) (88.923) (17.960 1.473.143.767.272) (421. elde edilen nakit giriĢi Finansal Yatırımlarla Ġlgili Alımlar Finansal Yatırımlarla Ġlgili SatıĢlardan elde edilen nakit Tahsil edilen faizler Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü ĠĢtirak sermaye arttırımı Azınlık payı hisse alımı Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan net nakit Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları Finansal Borçlarla Ġlgili Nakit GiriĢleri Finansal Borçlarla Ġlgili Anapara Ödemeleri Finansal faaliyetlerde (kullanılan)/sağlanan net nakit Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalıĢ) / artıĢ Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem baĢı bakiyesi Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi Not 18-19 16 24 31 35 10 72.448.944.938 (30.510.620.654.000) (3.844.170.163.236.631) (164.590) 6.654) 7.134.666.755 166.959 19.) Cari Dönem 1 Ocak 31 Aralık 2010 244.399) (20.353.458 19.028.605) (6.250) (14.937 45.691) (51.159.168 (210.533.477.199 22.533.GÜBRE FABRĠKALARI T.946 2.197) 6.894.439) 17.600.083.136.128 (367.826) 29.891 (4.031.803 1. erken emeklilik maaĢ karĢılığı Faiz geliri/gideri Ġzin ve Kıdem TeĢvik KarĢılığı / Ġptali Kur farkı geliri/gideri Maddi duran varlık satıĢ karı Stok değer düĢüĢ karĢılığı iptali Çevrim farkı Vergi Diğer Borç ve Gider KarĢılıkları / Ġptali ErtelenmiĢ finansman geliri Diğer Konusu Kalmayan KarĢılıklar ve Ġndirimler Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artıĢı ġüpheli alacak karĢılığı / iptali ĠĢletme sermayesindeki değiĢim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımı ĠĢletme sermayesinde gerçekleĢen değiĢimler Ticari Alacaklardaki ArtıĢlar / AzalıĢlar Diğer Alacaklardaki ArtıĢlar / AzalıĢlar Stoklardaki ArtıĢ / AzalıĢ Diğer Dönen/ Duran Varlıklardaki ArtıĢlar / AzalıĢlar Ticari Borçlarda ArtıĢ / AzalıĢ Diğer Borçlarda ArtıĢ / AzalıĢ Borç KarĢılıklarında ArtıĢ / AzalıĢ Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde ArtıĢ / AzalıĢ ĠĢletme sermayesindeki değiĢim sonrası faaliyetlerde (kullanılan) / kaynaklanan nakit Ödenen faiz Ödenen vergiler Ödenen kıdem tazminatı ĠĢletme faaliyetlerinde (kullanılan) net nakit Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı Maddi ve maddi olm.159 33 35 24 18 19 18 32 33 6 6 ĠliĢikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.713 (11.009 (96.A.ġ.163.261.585 (24.910.166 6.455.550.212) 1.159 212.478.880.839.714. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOSU (Tutarlar.296.464.412) 274.923) (438) 35.359 (3.624.834.062.250) 183.303.470 99.607.249 4.853.914 374.460) 3.206.956 35.110.062) 16.432.862.169) (68.929.057.628.869.811 69.946 (72. aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.

GRUP‟UN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU Gübre Fabrikaları T. Gübre Fabrikaları T.A. Razi‟nin 5 kiĢilik yönetim kurulunun 3 üyesini GübretaĢ belirlemekte ve operasyonel yönetiminde kontrol gücü GübretaĢ‟ta bulunduğundan dolayı Razi bağlı ortaklık olarak değerlendirilmiĢtir.ġ.81). Birim Yarımca Tesisleri Ġskenderun Tesisleri Ġzmir Bölge SatıĢ Müdürlüğü Samsun Bölge SatıĢ Müdürlüğü Ġskenderun Bölge SatıĢ Müdürlüğü Tekirdağ Bölge SatıĢ Müdürlüğü Ankara Bölge SatıĢ Müdürlüğü Diyarbakır Bölge SatıĢ Müdürülüğü Konya Bölge SatıĢ Müdürlüğü Faaliyet Durumu Üretim / Liman / Depolama Liman / Depolama (Kirada) SatıĢ-Pazarlama / Sıvı-Toz Gübre Üretimi / Depolama SatıĢ-Pazarlama / Depolama SatıĢ-Pazarlama / Depolama SatıĢ-Pazarlama / Depolama SatıĢ-Pazarlama SatıĢ – Pazarlama SatıĢ-Pazarlama 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Ģirketin ve bağlı ortaklığının toplam 1.500.ġ. 1952 yılında kurulmuĢ olup. (“Razi”)‟ye iĢtirak etmiĢtir.529.A. ġirket‟in kanuni merkezi Ġstanbul‟da olup. yönetim kurulu tarafından onaylanmıĢ ve 31 Mart 2011 tarihinde yayınlanması için yetki verilmiĢtir. diğer üretim yerleri ve bürolara iliĢkin bilgiler aĢağıdaki gibidir.000 Pay Oranı 75.493) çalıĢanı bulunmaktadır.152 20. (“Tarkim”)‟ye iĢtirak etmiĢtir.870 17.A.A. Gübre Fabrikaları T.421. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir. ĠĢtirakler ġirket. Ģirketin faaliyet konusu kimyevi gübre üretimi ve satıĢıdır. Genel Kurul‟un finansal tabloları değiĢtirme yetkisi bulunmaktadır.05% 100.848 83.95% 24.130 83. ġirket 13 Nisan 2009 tarihinde Türkiye‟de zirai ilaç üretimi ve satıĢı faaliyetinde bulunan Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A. Bilanço tarihi itibariyle iĢtirak oranı %40‟tır (31 Aralık 2009: %40). 24 Mayıs 2008 tarihinde Ġran‟da kimyevi gübre ve gübre hammaddeleri üretim ve satıĢı faaliyetinde bulunan Razi Petrochemical Co. faaliyetinin önemli bir bölümünü Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile gerçekleĢtirmektedir. bağlı ortaklığı ve iki iĢtirakinden oluĢmaktadır. Finansal tabloların onaylanması: Finansal tablolar.ġ.511 (31 Aralık 2009: 1.00% Pay Tutarı 63. Bilanço tarihi itibariyle iĢtirak oranı %40‟tır (31 Aralık 2009: %40).500.970. 7 .00% Pay Tutarı 65.ġ.) 1.88‟dir (31 Aralık 2009: %47. GübretaĢ„ın Razi‟nin sermayesindeki payı bilanço tarihi itibariyle %48.GÜBRE FABRĠKALARI T.48% 21.078. (“Negmar”)‟ye iĢtirak etmiĢtir.000 GübretaĢ. Halka açık olan ġirket‟in hisselerinin % 25‟lik kısmı Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası‟nda (ĠMKB) iĢlem görmekte olup. ġirketin sermayesinin %10 ve daha üzerinde paya sahip ortaklar aĢağıda listelenmiĢtir: 31 Aralık 2010 Adı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Diğer TOPLAM Bağlı Ortaklıklar 31 Aralık 2009 Pay Oranı 78.ġ. Sermaye Piyasası Kurulu‟na (SPK) kayıtlıdır. ve bağlı ortaklığı (hep birlikte “Grup”). ġirket.ġ. 30 Haziran 2008 tarihinde Türkiye‟de deniz taĢımacılığı faaliyetinde bulunan Negmar Denizcilik Yatırım A.52% 100. (“GübretaĢ” veya “ġirket”).

No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği” (“Seri: XI.A. iĢletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları‟na (“UMS/UFRS”) göre hazırlamaları gerekmektedir. 2. ġirket‟in Ġran‟da faaliyet gösteren bağlı ortaklığının fonksiyonel para birimi Ġran Riyali‟dir (“IRR”).0001481000 0. SPK tarafından 17 Nisan 2008 ve 9 ġubat 2009 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuĢtur. usul ve esasları belirlemektedir.00015000 0. Her iĢletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları. No: 25 sayılı Tebliğ”) yürürlükten kaldırılmıĢtır. Ġran‟da faaliyet gösteren bağlı ortaklık. muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını Ġran Riyali (“IRR”) cinsinden ve Ġran mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadırlar. Ancak. ĠliĢikteki finansal tablolar ve dipnotlar. Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS‟nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından ilan edilinceye kadar. Gelir ve gider kalemleri ise dönemde gerçekleĢen ortalama kur ile Türk Lirası‟na çevrilir. maddi duran varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin yeniden değerlenmesi haricinde tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Kullanılan Para Birimi Grup‟un her iĢletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuĢtur. 31 Aralık 2010 finansal tablolarının oluĢturulmasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) 2010 yılı içerisinde Ġran Riyali kuru açıklamaya baĢladığı için TCMB kuru kullanılmıĢtır. 31 Aralık 2009 tarihli finansal tablolarında Ġran‟da yapılan para transferlerinde EURO kullanıldığı için Riyal‟in TL‟ye çevrilmesinde Riyal.0001465100 31 Aralık 2009 Dönem Dönem Sonu Ortalaması 0.ġ. yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. No: 29 sayılı Tebliğ”) ile iĢletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına iliĢkin ilke. KapanıĢ ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özsermaye içerisinde yabancı para çevrim farkları hesabında takip edilmektedir. Bu Tebliğ. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS‟nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS‟ler uygulanacaktır. No: 29 sayılı Tebliğ çerçevesinde UMS/UFRS‟ye göre hazırlanmaktadır. ġirket‟in geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiĢtir. Bu kapsamda. Bu nedenle Razi‟nin finansal tablolarının TL‟ye çevrilmesinde EURO / Riyal ve TL / EURO kurları kullanılmıĢtır. finansal tablolar SPK Seri: XI. Finansal tablolar.000154682 Döviz Cinsi IRR 8 . Kullanılan kurlar aĢağıdaki gibidir: 31 Aralık 2010 Dönem Dönem Sonu Ortalaması 0.) 2.1 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR Sunuma ĠliĢkin Esaslar Finansal Tabloların HazırlanıĢ Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları ġirket ve Türkiye‟de yerleĢik iĢtirakleri. Tarihi maliyetin belirlenmesinde. 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baĢlayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiĢtir ve bu Tebliğ ile birlikte Seri: XI. Seri: XI. TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınacaktır. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.GÜBRE FABRĠKALARI T. önce EURO‟ya sonrada TL‟ye çevrilmiĢtir. No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ” (“Seri: XI. Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”). Bu Tebliğe istinaden. OluĢan çevrim farkları faaliyetin sona erdiği döneme gelir ya da gider yazılır. benimsenen standartlara aykırı olmayan. UMS 21 “Döviz Kurlarındaki DeğiĢikliklerin Etkileri”‟ne göre konsolidasyonda Grup‟un yabancı ülkelerdeki iĢtiraklerinin aktif ve pasifleri bilanço günündeki parite ile Türk Lirası‟na çevrilir. genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır.

yükümlülüklerinin ve Ģarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinin satın alım bedelini aĢan kısmı yeniden değerlendirildikten sonra doğrudan gelir tablosuna kaydedilir.000 TL tutarındaki iĢtirakini cari dönemle karĢılaĢtırılabilir olması amacıyla duran varlıklar içerisindeki finansal varlıklar hesabından özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar hesabına sınıflamıĢtır. Satın alma bedelinin. özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleĢtirilmiĢtir. ġerefiye. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karĢılaĢtırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır.GÜBRE FABRĠKALARI T. Buna istinaden. Grup‟un konsolide finansal tabloları önceki dönemle karĢılaĢtırmalı olarak hazırlanmaktadır.1 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Sunuma ĠliĢkin Esaslar (devamı) Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi SPK‟nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca. yükümlülüklerinin ve Ģarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinin üzerindeki kısmı Ģerefiye olarak kaydedilir. Grup‟un ilgili iĢtirakteki payı oranında elimine edilir. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiĢtir.A. Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların sonuçları. Tüm grup içi iĢlemler. 9 . Konsolidasyona ĠliĢkin Esaslar Konsolide finansal tablolar. Bu sınıflamanın gelir tablosuna etkisi bulunmamaktadır. ilk iĢletme birleĢmelerinde oluĢan bu paylar ile birleĢme tarihinden itibaren özkaynakta meydana gelen değiĢikliklerdeki ana ortaklık dıĢı payların toplamından oluĢur. satın alım tarihinden sonra veya elden çıkarma tarihine kadar konsolide gelir tablosuna dahil edilir. ĠĢtirakin satın alınma tarihindeki kayıtlı tanımlanabilir varlıklarının. Kontrol. bakiyeler. Grup‟un izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı ortaklıkların finansal tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıĢtır. yatırımın defter değerine dahil edilir ve yatırımın bir parçası olarak değer düĢüklüğü açısından incelenir. Kontrol gücü olmayan paylar.000. nedeni ve tutarları aĢağıda açıklanmıĢtır: Grup. Gerekli olması halinde. Ekteki konsolide finansal tablolarda önemli derecede etkide bulunduğu iĢtiraklerin faaliyet sonuçları ile varlık ve yükümlülükleri. Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları'na (UMS/UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan Ģirketler için. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafından yayımlanmıĢ 29 No‟lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS/TMS 29”) uygulanmamıĢtır. gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiĢtir. Özkaynak yöntemine göre konsolide bilançoda iĢtirakler. 2. Grup. cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından önceki dönem finansal tablolarında bazı sınıflamalar yapmıĢtır. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir. bir iĢletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla finansal ve operasyonel politikaları üzerinde kontrol gücünün olması ile sağlanır. iĢtirakin satın alınma tarihindeki kayıtlı belirlenebilir varlıklarının. Sınıflamaların niteliği. ġirket ve ġirket‟in bağlı ortaklıkları tarafından kontrol edilen ya da müĢterek kontrol edilen iĢletmelerin finansal tablolarını kapsar. Grup Ģirketlerinden biri ile Grup‟un bir iĢtiraki arasında gerçekleĢen iĢlemler neticesinde oluĢan kar ve zararlar. maliyet bedelinin iĢtirakin net varlıklarındaki alım sonrası dönemde oluĢan değiĢimdeki Grup‟un payı kadar düzeltilmesi sonucu bulunan tutardan iĢtirakte oluĢan herhangi bir değer düĢüklüğünün düĢülmesi neticesinde elde edilen tutar üzerinden gösterilir. Konsolide bağlı ortaklıkların net varlıklarındaki ana ortaklık dıĢı paylar Grup‟un özkaynağının içinde ayrı olarak belirtilir.ġ. 2009 yılında iĢtirak ettiği Tarkim‟in 4. KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere.) 2.

birleĢme sonucu oluĢan kar/zararın muhasebeleĢtirilmesi. d) aĢamalı satın alım iĢlemlerinde. c) edinim ile ilgili maliyetlerin iĢletme birleĢmelerinden ayrı olarak muhasebeleĢtirilme gerekliliği ve bunun sonucunda bu tür maliyetlerin genellikle oluĢtukları dönemde gider olarak kaydedilmesi.A. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir. b) koĢullu bedele iliĢkin muhasebeleĢtirme ve sonraki muhasebe iĢlemlerine iliĢkin Ģartların değiĢmesi. Grup‟un cari dönemde muhasebe politikalarında önemli bir değiĢiklik olmamıĢtır. Grup cari dönemde Ģerefiye hesabının muhasebeleĢtirilmesini gözden geçirmiĢ ve Ģerefiyenin 21 Numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı “Kur DeğiĢiminin Etkileri”nin 47‟nci paragrafı kapsamında kapanıĢ kurundan çevrilmesi gerektiğini tespit etmiĢtir. (a) Grup‟un sunum ve dipnot açıklamalarını etkileyen yeni ve revize edilmiĢ standartlar UFRS 3 (2008) ĠĢletme BirleĢmeleri UFRS 3 (revize). UMS 28. e) UFRS 3 (2008) standardı uyarınca. Ģerefiyenin oluĢtuğu 2008 yılından itibaren finansal tablolarını yeniden düzenlemiĢtir. gelir tablosunda muhasebeleĢtirilmesi. önceden elde tutulan payların satın alım tarihinde gerçeğe uygun değerinden ölçülmesi ve yeniden değerleme sonrasında ortaya çıkan kazanç ya da zararın. “ĠĢtiraklerdeki Yatırımlar” ve UMS 31. 1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan mali dönemlerde herhangi bir iĢletme birleĢmesi iĢlemi gerçekleĢtirmediği için bu değiĢikliği uygulamamaktadır. 2008 yılı için toplam 25.ġ. 2. yalnızca bir döneme iliĢkin ise. ileriye dönük olarak 1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan mali dönemlerde meydana gelen iĢletme birleĢmeleri için geçerlidir. söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler. gelecek dönemlere iliĢkin ise.3 Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar Muhasebe tahminlerindeki değiĢiklikler. 2008 yılı ve 2009 yılı kapanıĢ kurları birbirine eĢit olduğundan herhangi bir çevrim farkı hesaplanmamıĢtır 2.908 TL çevrim farkı hesaplanmıĢtır. “ĠĢ Ortaklıklarındaki Paylar” standartlarındaki değiĢiklikler. gerekli kanuni hakkın bulunması.4 NetleĢtirme / Mahsup Finansal varlık ve yükümlülükler. “ĠĢletme BirleĢmeleri” ve UMS 27. Yapılan yeniden düzenleme sonucunda. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. 2.GÜBRE FABRĠKALARI T. 10 . Bu finansal tablolarda uygulanmıĢ fakat raporlanan tutarlar üzerinde etkisi olmayan diğer standart ve yorumların detayları da ayrıca bu bölümün ilerleyen kısımlarında açıklanmıĢtır. hem değiĢikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde. Grup. bu iliĢkinin iĢletme birleĢmesi sonrasında sonlandırılarak.5 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları AĢağıdaki yeni ve güncellenmiĢ standartlar ve yorumlar Grup tarafından uygulanmıĢ ve bu finansal tablolarda raporlanan tutarlara ve yapılan açıklamalara etkisi olmuĢtur. ileriye yönelik olarak uygulanır.) 2. Yeni standartlar ile mevcut standartlardaki değiĢikliklerin uygulanmasının baĢlıca etkileri aĢağıdaki gibidir: a) önceden „azınlık payları‟ olarak ifade edilen kontrol gücü olmayan payların gerçeğe uygun değer ile veya kontrol gücü olmayan payların edinilen iĢletmenin tanımlanabilir net varlıklarının gerçeğe uygun değerdeki payı ile değerlenmesinin her iĢlem bazında ölçümüne izin vermesi. 2. değiĢikliğin yapıldığı cari dönemde. Grup ile satın alınan iĢletme arasında iĢletme birleĢmesi öncesinde bir iliĢkinin olduğu durumda.2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Muhasebe Politikalarındaki DeğiĢiklikler Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiĢiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.335. Bu kapsamda Grup. Grup‟un cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değiĢiklik olmamıĢtır. “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar”.

Grup‟un faaliyetleriyle ilgili olmayan standartlar. kontrolün kaybedildiği tarihteki gerçeğe uygun değer üzerinden muhasebeleĢtirilmelidir. Grup‟un diğer kapsamlı gelir kalemleri ile ilgili gerekli analizini özkaynak hareket tablosunda veya dipnotlarda verebileceğine açıklık getirmektedir. bu Standart uyarınca tüm varlıklarını.A. yalnızca finansal durum tablosunda/bilançoda varlık olarak muhasebeleĢtirilen harcamaların yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları olarak sınıflandırılabileceğini belirtir. Ģerefiye ya da pazarlıklı satın almadan kaynaklanan kazanç ile sonuçlanacak Ģekilde muhasebeleĢtirilmekteydi. UMS 27(2008) standardı uyarınca tüm artıĢ ve azalıĢların özkaynak içinde muhasebeleĢtirilmesi ve Ģerefiye ya da kar/zarar üzerinde bir etkisinin olmaması gerekmektedir. Muhasebe politikalarındaki bu değiĢiklikler. ilgili geçiĢ hükümlerine uygun olarak 1 Ocak 2010 tarihi itibarıyla uygulanmaya baĢlanmıĢtır. DeğiĢiklik geçmiĢe yönelik olarak uygulanacaktır. mevcut bağlı ortaklıkların payındaki artıĢlar. yükümlülüklerini ve kontrol gücü olmayan paylarını defter değerleriyle bilanço dıĢı bırakmalı ve karĢılığında alınan bedeli gerçeğe uygun değeri üzerinden muhasebeleĢtirmelidir. 2. Grup‟un bağlı ortaklığındaki sermaye payında herhangi bir değiĢiklik olmadığı için bu değiĢikliği uygulamamaktadır.5 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) UMS 27 (2008) Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar UMS 27 (2008) standardının uygulanmasıyla Grup‟un bağlı ortaklıklarındaki sermaye payında oluĢan değiĢikliklere iliĢkin muhasebe politikalarında değiĢiklik olmuĢtur. Grup‟un bağlı ortaklıklarındaki sermaye payında kontrol kaybına neden olmayan değiĢiklikler ile ilgili muhasebe politikaları üzerinde etkisi olmuĢtur. UFRS standartlarında bu konuya iliĢkin kuralların olmadığı durumlarda. olay ya da bir baĢka neden sonucu kontrolünün kaybedilmesi durumunda Grup. Aradaki fark. Yeniden düzenlenen bu standardın. UMS 7 Nakit Akım Tablosu (2009 yılında yayınlanan UFRS‟lerde Yapılan ĠyileĢtirmeler‟in bir kısmı olarak) UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (2010 yılında yayınlanan UFRS‟lerde Yapılan ĠyileĢtirmeler‟in bir kısmı olarak) UMS 1‟e yapılan değiĢiklik. mevcut standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar UMS 7 standardında yapılan değiĢiklikler. kazanç ya da zarar olarak kar/zarar içinde gösterilmelidir. bağlı ortaklık satın alımında kullanılan aynı yöntemle. mevcut bağlı ortaklıklarındaki sermaye payında kontrol kaybına neden olmayan azalıĢlarda ise alınan ücret ile kontrol gücü olmayan paylarda yapılan düzeltmeler arasındaki fark kapsamlı gelir tablosu içinde muhasebeleĢtirilmekteydi. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir. Önceki dönemlerde. (b) Grup‟un finansal performansını ve/veya bilançosunu etkileyen yeni ve revize edilmiĢ standartlar Bulunmamaktadır.) 2. Ġlgili bağlı ortaklıkta kalan pay.ġ. özellikle. 11 . Bir bağlı ortaklığın bir iĢlem. (c) 2010 yılından itibaren geçerli olup.GÜBRE FABRĠKALARI T.

Grup kalan payını. UFRS 5 standardı kapsamında sınıflandırılmalıdır. Gerçeğe uygun değer ile kayıtlı değer arasındaki fark kar/zarar içinde muhasebeleĢtirilir. Bu iyileĢtirmelerin yürürlük tarihi her bir standart için ayrı olup.5 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) UMS 28 (2008) İştiraklerdeki Yatırımlar UMS 28‟e yapılan değiĢiklikler neticesinde. Grup. Grup‟un herhangi bir iĢtiraki bulunmadığı için bu değiĢikliği uygulamamaktadır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak 2009 yılında yapılan iyileĢtirmeler. UFRYK 17 “Nakit DıĢı Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı”. UFRYK 18. UMS 18 Hasılat. UMS 39 Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçüm. UFRS 5 SatıĢ Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler. Grup‟un satıĢ amaçlı elde tutulan duran varlık veya durdurulan faaliyeti bulunmadığı için. Bu değiĢikliklerin 1 Ocak 2010 tarihinde ya da bu tarihten sonra baĢlayan mali dönemler için uygulanması zorunludur.A. Temmuz 2009 tarihinde yayınlanmıĢtır. yatırımcının bir iĢtirak üzerinde önemli etkisini kaybettiği iĢlemlerle ilgili UMS 28 (2008) standardındaki değiĢikliklerin ileriye dönük olarak uygulanacağına açıklık getirilmiĢtir. UFRS 5 SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standardındaki DeğiĢiklikler (2009 yılında yayınlanan UFRS‟lerde Yapılan ĠyileĢtirmeler‟in bir kısmı olarak).GÜBRE FABRĠKALARI T. UMS 36 Varlıklarda Değer DüĢüklüğü. UFRYK 16 YurtdıĢındaki ĠĢletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması. UFRS 8 Faaliyet Bölümleri. 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra transfer edilen varlıklar için geçerlidir.) 2. Nisan 2009 tarihinde yayınlanmıĢtır. UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir. UMS 7 Nakit Akım Tablosu. Grup. 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra baĢlayan mali dönemler için geçerlidir. UFRYK 9 Saklı Türev Araçlarının Yeniden Değerlendirilmesi. 2. bu değiĢikliği uygulamamaktadır. müĢterilerinden herhangi bir varlık transfer etmediği için bu yorumu uygulamamaktadır. 1 Ocak 2010 tarihinde ya da bu tarihten sonra baĢlayan mali dönemler için geçerlidir. Bir bağlı ortaklığın satıĢ amacıyla elde tutulması durumunda bu bağlı ortaklığa ait tüm varlık ve yükümlülükler. 2010 yılında yayınlanan UFRS‟lerde Yapılan ĠyileĢtirmeler‟in bir bölümünde. Grup nakit olmayan türde herhangi bir varlık dağıtımında bulunmadığı için. “UFRS‟nin Ġlk Olarak Uygulanması – Diğer Ġstisnai Durumlar” (UFRS 1‟deki değiĢiklik). gerçeğe uygun değeriyle hesaplar. UMS 17 Finansal Kiralamalar. UFRS 2 “Hisse Bazlı Ödemeler – Grup‟un nakit olarak ödediği hisse bazlı anlaĢmalar”. UFRS 5 SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standardında yapılan değiĢiklikler. iĢletmenin satıĢ sonrasında bağlı ortaklıkta kontrol gücü olmayan hisselere sahip olması durumunda bile. Grup‟un hisse bazlı ödeme planı olmadığı için bu değiĢikliği uygulamamaktadır. UFRS‟yi ilk defa uygulamadığı için bu değiĢikliği uygulamamaktadır. “MüĢterilerden Varlık Transferi”. UMS 1 Mali Tabloların Sunumu. çoğu 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle geçerlidir. bir iĢtirak üzerindeki önemli etki kaybedildiğinde. ĠyileĢtirmeler aĢağıda açıklanan standartlar ve yorumları kapsamaktadır: UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler. bu yorumu uygulamamaktadır.ġ. bir iĢletmenin sahip olduğu bir bağlı ortaklığa ait çoğunluk hisselerini satmayı planladığı durumda yapması gereken açıklamaları belirtir. 12 . 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra baĢlayan mali dönemler için geçerlidir.

GÜBRE FABRĠKALARI T.A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.) 2. 2.5 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)

(d) Henüz yürürlüğe girmemiĢ ve Grup tarafından erken uygulaması benimsenmemiĢ standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar UFRS 1 (değiĢiklikler) UFRS’nin İlk Olarak Uygulanması – Diğer İstisnai Durumlar 1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemler için geçerli olan UFRS 1 standardındaki değiĢiklikler, UFRS 7 gerçeğe uygun değer açıklamalarının karĢılaĢtırmalı sunumu açısından UFRS‟leri ilk kullanan iĢletmelere sınırlı muafiyet getirmektedir. 20 Aralık 2010 tarihinde ise UFRS 1‟e, UFRS standartlarını ilk kez uygulayacak olan mali tablo hazırlayıcılarına UFRS‟ye geçiĢ dönemi öncesinde ortaya çıkan iĢlemlerin yeniden yapılandırılmasında kolaylık sağlanması ve ilk kez UFRS‟ye göre mali tablo hazırlayan ve sunan Ģirketlerden yüksek enflasyonist ortamdan yeni çıkanları için açıklayıcı bilgi sunulması amacıyla ilave değiĢiklikler getirilmiĢtir. Bu değiĢiklikler 1 Temmuz 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. Grup halihazırda UFRS‟ye uygun finansal tablo hazırladığından bu değiĢiklikler Grup için geçerli değildir.

UFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar” UFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar” standardı bilanço dıĢı faaliyetler ile ilgili yapılan kapsamlı inceleme çalıĢmalarının bir parçası olarak Ekim 2010 tarihinde değiĢtirilmiĢtir. Bu değiĢiklikler, mali tablo kullanıcılarının finansal varlıklara iliĢkin devir iĢlemlerini ve devri gerçekleĢtiren iĢletmede kalan risklerin yaratabileceği etkileri anlamasına yardımcı olacaktır. Ayrıca bu değiĢiklikler uyarınca, oransız devir iĢlemlerinin raporlama dönemi sonunda gerçekleĢtirilmesi halinde daha fazla açıklama yapılması gerekmektedir. Bu değiĢiklikler 1 Temmuz 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. Grup, bu standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluĢabilecek etkileri henüz değerlendirmemiĢtir. UFRS 9 „Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme‟ Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK), Kasım 2009‟da UFRS 9‟un finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili birinci kısmını yayınlamıĢtır. UFRS 9, UMS 39 Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme‟nin yerine kullanılacaktır. Bu standart, finansal varlıkların, iĢletmenin finansal varlıklarını yönetmede kullandığı model ve sözleĢmeye dayalı nakit akıĢ özellikleri baz alınarak sınıflandırılmasını ve daha sonra gerçeğe uygun değer veya itfa edilmiĢ maliyetle değerlenmesini gerektirmektedir. Bu yeni standardın, 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur. Grup, bu standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluĢabilecek etkileri henüz değerlendirmemiĢtir. UMS 12 “Gelir Vergisi” UMS 12 “Gelir Vergisi” standardı, Aralık 2010 tarihinde değiĢikliğe uğramıĢtır. UMS 12 uyarınca varlığın defter değerinin kullanımı ya da satıĢı sonucu geri kazanılıp, kazanılmamasına bağlı olarak varlıkla iliĢkilendirilen ertelenmiĢ verginin hesaplanması gerekmektedir. Varlığın UMS 40 „Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller‟ standardında belirtilen gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak kayıtlara alındığı durumlarda, defter değerinin geri kazanılması iĢlemi varlığın kullanımı ya da satıĢı ile olup olmadığının belirlenmesi zorlu ve subjektif bir karar olabilir. Standarda yapılan değiĢiklik, bu durumlarda varlığın geri kazanılmasının satıĢ yoluyla olacağı tahmininin seçilmesini söyleyerek pratik bir çözüm getirmiĢtir. Bu değiĢiklikler 1 Ocak 2012 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. Grup, bu standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluĢabilecek etkileri henüz değerlendirmemiĢtir. UMS 24 (2009) „İlişkili Taraf Açıklamaları’ Kasım 2009‟da UMS 24 “ĠliĢkili Taraf Açıklamaları” güncellenmiĢtir. Standarda yapılan güncelleme, devlet iĢletmelerine, yapılması gereken dipnot açıklamalarına iliĢkin kısmi muafiyet sağlamaktadır. Bu güncellenen standardın, 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur. Grup, revize edilen standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluĢabilecek etkileri henüz değerlendirmemiĢtir.

13

GÜBRE FABRĠKALARI T.A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.) 2. 2.5 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)

UMS 32 (DeğiĢiklikler) Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu UMS 32 ve UMS 1 standartlarındaki değiĢiklikler, 1 ġubat 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemler için geçerlidir. Bu değiĢiklikler finansal tablo hazırlayan bir iĢletmenin fonksiyonel para birimi dıĢındaki bir para birimini kullanarak ihraç ettiği hakların (haklar, opsiyonlar ya da teminatlar) muhasebeleĢtirilme iĢlemleri ile ilgilidir. Önceki dönemlerde bu tür haklar, türev yükümlülükler olarak muhasebeleĢtirilmekteydi ancak bu değiĢiklikler, belirli Ģartların karĢılanması doğrultusunda, bu tür ihraç edilen hakların opsiyon kullanım fiyatı için belirlenen para birimine bakılmaksızın, özkaynak olarak muhasebeleĢtirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Grup, değiĢikliklerin uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluĢabilecek etkileri henüz değerlendirmemiĢtir. UFRYK 14 (DeğiĢiklikler) Asgari Fonlama Gerekliliğinin PeĢin Ödenmesi UFRYK 14 yorumunda yapılan değiĢiklikler 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemler için geçerlidir. TanımlanmıĢ fayda emeklilik planına asgari fonlama katkısı yapması zorunlu olan ve bu katkıları peĢin ödemeyi tercih eden iĢletmeler bu değiĢikliklerden etkilenecektir. Bu değiĢiklikler uyarınca, isteğe bağlı peĢin ödemelerden kaynaklanan fazlalık tutarı varlık olarak muhasebeleĢtirilir. Grup, bu değiĢikliğin finansal tablolarında bir etkisi olmayacağını düĢünmektedir. UFRYK 19 „Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçları Kullanılarak Ödenmesi‟ UFRYK 19, 1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemler için geçerlidir. UFRYK 19 sadece bir yükümlülüğünün tamamını ya da bir kısmını ödemek amacıyla özkaynak araçları ihraç eden iĢletmelerin kullanacağı muhasebe uygulamalarına açıklık getirir. Grup, değiĢikliklerin uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluĢabilecek etkileri henüz değerlendirmemiĢtir. Mayıs 2010, Yıllık ĠyileĢtirmeler UMSK, yukarıdaki değiĢikliklere ve yeniden güncellenen standartlara ek olarak, Mayıs 2010 tarihinde aĢağıda belirtilen ve baĢlıca 7 standardı/yorumu kapsayan konularda açıklamalarını yayınlamıĢtır: UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Ġlk Olarak Uygulanması; UFRS 3 ĠĢletme BirleĢmeleri; UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar; UMS 1 Finansal Tablo Sunumu; UMS 27 Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar; UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama; ve UFRYK 13 MüĢteri Bağlılık Programları. 1 Temmuz 2010 tarihinde veya bu tarih sonrasında geçerli olan UFRS 3 ve UMS 27‟deki değiĢiklikler haricindeki tüm diğer değiĢiklikler, erken uygulama opsiyonu ile birlikte, 1 Ocak 2011 tarihinde veya bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemlerde geçerli olacaktır. Grup, yukarıdaki standartlar ile değiĢikliklerin uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluĢabilecek etkileri henüz değerlendirmemiĢtir.

14

GÜBRE FABRĠKALARI T.A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.) 2. 2.6 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

Ekteki finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe prensipleri aĢağıdaki gibidir: Hasılat Gelirler, tahsil edilmiĢ veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Tahmini müĢteri iadeleri, indirimler ve karĢılıklar söz konusu tutardan düĢülmektedir. Malların satıĢı Malların satıĢından elde edilen gelir, aĢağıdaki Ģartların tamamı yerine getirildiğinde muhasebeleĢtirilir:      Grup‟un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi, Grup‟un mülkiyetle iliĢkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün olmaması, Gelir tutarının güvenilir bir Ģekilde ölçülmesi, ĠĢlemle iliĢkili ekonomik faydaların iĢletmeye akıĢının olası olması, ve ĠĢlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir Ģekilde ölçülmesi.

Temettü ve faiz geliri Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit giriĢlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir. Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda alınır Kira geliri Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sözleĢmesi boyunca doğrusal yönteme göre muhasebeleĢtirilir. Stoklar Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleĢebilir değerin düĢük olanı ile değerlenmektedir. Sabit ve değiĢken genel üretim giderlerinin bir kısmını da içeren maliyetler stokların bağlı bulunduğu sınıfa uygun olan yönteme göre ve çoğunlukla ilkgiren-ilk-çıkar yöntemine göre değerlenir. Net gerçekleĢebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluĢan tahmini satıĢ fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ile satıĢı gerçekleĢtirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir. Stokların net gerçekleĢebilir değeri maliyetinin altına düĢtüğünde, stoklar net gerçekleĢebilir değerine indirgenir ve değer düĢüklüğünün oluĢtuğu yılda gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha önce stokların net gerçekleĢebilir değere indirgenmesine neden olan koĢulların geçerliliğini kaybetmesi veya değiĢen ekonomik koĢullar nedeniyle net gerçekleĢebilir değerde artıĢ olduğu kanıtlandığı durumlarda, ayrılan değer düĢüklüğü karĢılığı iptal edilir. Ġptal edilen tutar önceden ayrılan değer düĢüklüğü tutarı ile sınırlıdır. Borçlanma maliyetlerinden stoklara pay verilmemektedir. Maliyet sistemi olarak safha maliyet sistemi kullanılmaktadır. Stoklarda ilk madde mamul ve emtia için ilk giren ilk çıkar, yardımcı ve yedek malzemeler için aylık hareketli ortalama maliyet yöntemi uygulanmaktadır.

15

Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerinin belirlenmesinde. bu tarihten sonra amortisman hesaplanmamıĢtır. kalıntı değer ve amortisman yöntemi. Söz konusu arazi ve binaların yeniden değerlemesinden kaynaklanan artıĢ. özkaynaktaki yeniden değerleme fonuna kaydedilir. maliyet veya değerlenmiĢ tutarları. tahminlerde ortaya çıkan değiĢikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değiĢiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleĢtirilir.GÜBRE FABRĠKALARI T. kiraya verilmiĢ fabrika içindeki makine tesisatında gerçeğe uygun değerini içermektedir. Bahse konu arazi ve binaların yeniden değerlemesinden oluĢan defter değerindeki azalıĢ. Yeniden değerleme sonucu oluĢan değer artıĢı.A. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir. (Dipnot: 18) Binalar. kira ve/veya değer artıĢ kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkuller olup ilk olarak maliyet değerleri ve buna dahil olan iĢlem maliyetleri ile ölçülürler. Maddi Duran Varlıklar Üretim ya da mal veya hizmetin verilmesinde veya idari amaçlar için kullanımda tutulan arazi ve binalar. yeniden değerlenmiĢ tutarlarıyla ifade edilir. yeraltı ve yerüstü düzenleri Makine.ġ. Maddi duran varlıklar aĢağıda öngörülen ekonomik ömürler dikkate alınarak itfa edilmektedirler. Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dıĢında.) 2. tesis ve cihazlar TaĢıt araçları DöĢeme ve demirbaĢlar Özel maliyetler 5-50 Yıl 3-40 Yıl 4-10 Yıl 3-25 Yıl 5 Yıl 16 . 2. sınırsız kullanım ömrü olan arsalar hariç. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değiĢikliklerden kaynaklanan kazanç veya zararlar oluĢtukları dönemde gelir tablosuna dahil edilirler Sahibi tarafından kullanılmakta olan gayrimenkuller gerçeğe uygun değer esası ile gösterilen yatırım amaçlı bir gayrimenkule dönüĢtüğü tarihe kadar amortismana tabi tutulmuĢ. Makine ve ekipmanlar. Yeniden değerlenen binaların amortismanı gelir tablosunda yer alır. Bu nedenle söz konusu varlıklar ayrıca yatırım amaçlı gayrimenkul hesabında gösterilmiĢtir. Varlık bilanço dıĢı bırakılmadıkça. Yeniden değerlenmiĢ tutar. maddi duran varlıkla ilgili daha önceden gelir tablosunda gösterilen bir değer düĢüklüğünün olması durumunda öncelikle söz konusu değer düĢüklüğü nispetinde gelir tablosuna kaydedilir. maliyet değerlerinden birikmiĢ amortisman ve birikmiĢ değer düĢüklükleri düĢüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. söz konusu varlığın daha önceki yeniden değerlemesine iliĢkin yeniden değerleme fonunda bulunan bakiyesini aĢması durumunda gelir tablosuna kaydedilir. Yeniden değerlenen gayrimenkul satıldığında veya hizmetten çekildiğinde yeniden değerleme fonunda kalan bakiye doğrudan dağıtılmamıĢ karlara transfer edilir. maddi duran varlıkların. beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. BaĢlangıç muhasebeleĢtirmesi sonrasında yatırım amaçlı gayrimenkuller.6 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yatırım amaçlı gayrimenkuller. yeniden değerleme tarihinde tespit edilen gerçeğe uygun değerden sonraki dönemlerde oluĢan birikmiĢ amortisman ve birikmiĢ değer düĢüklüğü düĢülerek tespit edilir. Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluĢan kazanç veya kayıp satıĢ hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir. Beklenen faydalı ömür. bilanço tarihi itibariyle piyasa koĢullarını yansıtan gerçeğe uygun değer ile değerlenirler. Yeniden değerlemeler bilanço tarihinde belirlenecek gerçeğe uygun değerin defter değerinden önemli farklılık göstermeyecek Ģekilde düzenli aralıklarla yapılır. Amortisman. yeniden değerleme fonundan dağıtılmamıĢ karlara transfer yapılmaz. 2004 yıl sonuna kadar sabit kıymetlerin enflasyona göre düzeltilmiĢ değerleri üzerinden ve normal amortisman metoduna ve kıst amortisman esasına göre hesaplanmıĢtır.

2. Ġtfaya tabi olan varlıklar için ise defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya da olayların ortaya çıkması halinde değer düĢüklüğü testi uygulanır. muhasebeleĢtirilmektedir. Maddi olmayan duran varlıklar ilk muhasebeleĢtirilmesi sırasında maliyet bedeliyle ölçülmektedir.6 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi olmayan duran varlık. Bu varlıklar için her yıl değer düĢüklüğü testi uygulanır. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.) 2. Diğer tüm borçlanma maliyetleri. satın alınması.ġ. (Dipnot: 19) Varlıklarda Değer DüĢüklüğü ġerefiye gibi sınırsız ömrü olan varlıklar itfaya tabi tutulmazlar. doğrudan varlıkla iliĢkilendirilebilen her türlü maliyet dahil edilerek tespit edilmektedir. Cari dönemde maddi olmayan duran varlıklar maliyet bedelleri üzerinden ekonomik ömürlerine göre normal amortisman yöntemi ile itfa edilmektedir. yapımı veya üretimi ile doğrudan iliĢkilendirilen borçlanma maliyetleri. Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aĢması durumunda değer düĢüklüğü karĢılığı kaydedilir. oluĢtukları dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir. varlıkla iliĢkilendirilen beklenilen gelecekteki ekonomik yararların iĢletme için gerçekleĢmesinin muhtemel olması ve varlığın maliyetinin güvenilir bir Ģekilde ölçülebilmesi durumunda. Bilançoda yer alan tutar 5 yılda itfa edilmektedir. ilgili varlık kullanıma veya satıĢa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Borçlanma Maliyetleri Kullanıma ve satıĢa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar (özellikli varlıklar) söz konusu olduğunda. satıĢ maliyetleri düĢüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır. ġerefiye haricinde değer düĢüklüğüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her raporlama tarihinde değer düĢüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir. Geri kazanılabilir tutar. 17 .GÜBRE FABRĠKALARI T. Değer düĢüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en düĢük seviyede gruplanır (nakit üreten birimler). Maddi olmayan duran varlıkların tarihi maliyetleri satın alma tarihinden itibaren en son 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiĢtir. ithalat vergileri ve iade edilmeyen alıĢ vergileri. Ayrı olarak elde edilen bir maddi olmayan duran varlığın maliyet bedeli satın alma fiyatından indirim ve iskontolar düĢüldükten sonra. varlığı amaçlanan kullanımına hazır hale getirmeye yönelik.A.

Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır.A.GÜBRE FABRĠKALARI T. finansal varlığın elde edilme amacına ve özelliğine bağlı olarak. ilk kayda alma sırasında belirlenmektedir. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıĢında sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır. sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip.ġ. 18 . Sınıflandırma. Etkin faiz oranı. iĢlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır. “vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar”. gerçeğe uygun piyasa değeri ile alım iĢlemiyle doğrudan iliĢkilendirilebilen harcamaların toplam tutarı üzerinden muhasebeleĢtirilir. ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır. 2. Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar. vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. alım-satım amacıyla elde tutulan finansal varlıklardır. Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar Grup‟un vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu. finansal varlığın itfa edilmiĢ maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin iliĢkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır.) 2. sabit vadeli borçlanma araçları. Finansal riske karĢı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiĢ olan türev ürünleri teĢkil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiĢ maliyet bedelinden değer düĢüklüğü tutarı düĢülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır. Etkin faiz yöntemi Etkin faiz yöntemi. finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının.Yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koĢulunu taĢıyan bir kontrata bağlı olan finansal varlıkların alımı veya satıĢı sonucunda ilgili varlıklar.6 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Finansal Araçlar Finansal varlıklar Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara alınanlar haricindeki finansal varlıklar.

Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzeri kalemleri. Bir karĢılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde. değer düĢüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalıĢ değer düĢüklüğü zararının muhasebeleĢtirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla iliĢkilendirilebiliyorsa. nakit para. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ maliyeti üzerinden değer düĢüklüğü düĢülerek gösterilir. KarĢılık hesabındaki değiĢimler gelir tablosunda muhasebeleĢtirilir. Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde. değer düĢüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düĢüklüğü hiçbir zaman muhasabeleĢtirilmemiĢ olması durumunda ulaĢacağı itfa edilmiĢ maliyet tutarını aĢmayacak Ģekilde gelir tablosunda iptal edilir. 2.) 2.A. piyasada iĢlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu kategoride sınıflandırılır. Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düĢüklüğü sonrasında meydana gelen artıĢ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir. Krediler ve alacaklar Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan.GÜBRE FABRĠKALARI T. Ġtfa edilmiĢ değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düĢüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karĢılık hesabından düĢülerek silinir. her bilanço tarihinde değer düĢüklüğüne uğradıklarına iliĢkin göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. bütün finansal varlıklarda. vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan. Finansal varlıklarda değer düşüklüğü Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıĢındaki finansal varlık veya finansal varlık grupları. hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değiĢikliği riski taĢımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.ġ. Finansal varlığın ilk muhasebeleĢtirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düĢüklüğüne uğradığına iliĢkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düĢüklüğü zararı oluĢur. doğrudan özkaynaklarda muhasebeleĢtirilir. önceden muhasebeleĢtirilen değer düĢüklüğü zararı. değer düĢüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düĢülür. Grup‟un aktif bir piyasada iĢlem görmeyen ve borsaya kote olmayan fakat satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanan özkaynak araçları bulunmakta ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir olarak ölçülemediği için maliyet değerleriyle gösterilmektedir. 19 .6 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Finansal Araçlar (devamı) Finansal varlıklar (devamı) Satılmaya hazır finansal varlıklar Grup tarafından elde tutulan ve aktif bir piyasada iĢlem gören borsaya kote özkaynak araçları ile bazı borçlanma senetleri satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılır ve gerçeğe uygun değerleriyle gösterilir.

GÜBRE FABRĠKALARI T. gerçeğe uygun değeriyle kayda alınır ve her raporlama döneminde. baĢlangıçta iĢlem maliyetlerinden arındırılmıĢ gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleĢtirilir. finansal yükümlülüğün itfa edilmiĢ maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin iliĢkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Gerçeğe uygun değerlerindeki değiĢim.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir. Türev finansal araçlar Grup‟un faaliyetleri. Etkin faiz yöntemi. gelir tablosunda muhasebeleĢtirilir. Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır. 2.6 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Finansal Araçlar (devamı) Finansal yükümlülükler Grup‟un finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları. Grup. bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. Türev finansal araçlar. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aĢağıda belirtilmiĢtir. Bu tesisten elde edilen kira geliri dönemsel olarak muhasebeleĢtirilmektedir. daha sonra yapılan ilave sözleĢme ile 30 yıla çıkarılmıĢtır. Grup‟un tüm borçları düĢüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleĢme özkaynağa dayalı finansal araçtır. belirli bağlayıcı taahhütlere ve gelecekte tahmin edilen iĢlemlere bağlı döviz kuru dalgalanmaları ile iliĢkilendirilen finansal risklerden korunmak amacıyla türev finansal araçları (esas olarak döviz kuru forward sözleĢmeleri) kullanmaktadır. Faaliyet kiralamasına iliĢkin kira gelirleri. Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiĢ maliyet bedelinden muhasebeleĢtirilir. Diğer finansal yükümlülükler Diğer finansal yükümlülükler. Kiralama . Grup‟un cari dönemde finansal kiralama iĢlemi bulunmamaktadır. finansal borçlar dahil. ġirketin Ġskenderun Sarıseki‟de bulunan tesisleri 30 Nisan 2007 tarihinden itibaren 25 yıllığına kiraya verilmiĢ. söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar.A. finansal kiralama olarak sınıflandırılır. sözleĢme tarihindeki gerçeğe uygun değeri ile hesaplanır ve sonraki raporlama dönemlerinde gerçeğe uygun değer ile tekrar hesaplanır. Gelir tablosunda muhasebeleĢtirilen net kazanç ya da kayıplar.) 2. Diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflanır. (Dipnot 17) 20 . sözleĢmeye bağlı düzenlemelere. finansal bir yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır. ilgili kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile muhasebeleĢtirilir.kiralayan durumunda Grup Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama iĢlemi. Etkin faiz oranı. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler. temelde iĢletmeyi kur ve faiz oranlarındaki değiĢimlere bağlı olan finansal risklere maruz bırakmaktadır. Kiralamanın gerçekleĢmesi ve müzakere edilmesinde katlanılan doğrudan baĢlangıç maliyetleri kiralanan varlığın maliyetine dahil edilir ve doğrusal yöntem ile kira süresi boyunca itfa edilir.

iĢlemlerin gerçekleĢtiği tarihteki kurların kullanılması gereken dönem içerisindeki döviz kurlarında önemli bir dalgalanma olmadığı takdirde (önemli dalgalanma olması halinde. Kur Değişiminin Etkileri Grup‟un her iĢletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuĢtur. Her bir iĢletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında. Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler (kiralayandan kira iĢleminin gerçekleĢebilmesi için alınan veya alınacak olan teĢvikler de kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir). konsolide finansal tablolarda bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak TL cinsinden ifade edilir. aĢağıda belirtilen durumlar haricinde. Grup‟un cari dönemde finansal kiralama iĢlemi bulunmamaktadır. Söz konusu çevrim farklılıkları yabancı faaliyetin elden çıkarıldığı dönemde gelir tablosuna kaydedilir. kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir. finansal kiralama olarak sınıflandırılırken diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır. yurtdıĢındaki faaliyetin varlık ve yükümlüğü olarak ele alınır ve dönem sonu kuru kullanılarak çevrilir. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.  Yabancı para biriminden kaynaklanan risklere (risklere karĢı finansal koruma sağlamaya iliĢkin muhasebe politikaları aĢağıda açıklanmaktadır) karĢı finansal koruma sağlamak amacıyla gerçekleĢtirilen iĢlemlerden kaynaklanan kur farkları.ġ. Grup‟un yabancı faaliyetlerindeki varlık ve yükümlülükler. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiĢ olanlar. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar. ġirket‟in geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiĢtir. iĢlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir.kiracı durumunda Grup Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama iĢlemleri. gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL‟ye çevrilmektedir. iĢlem tarihindeki kurlar kullanılır). ödenme niyeti ya da ihtimali olmayan yurtdıĢı faaliyetlerden kaynaklanan parasal borç ve alacaklardan doğan kur farkları. 21 . Her iĢletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları. Kur farkları.A.  YurtdıĢı faaliyetindeki net yatırımın bir parçasını oluĢturan. çevrim yedeklerinde muhasebeleĢtirilen ve net yatırımın satıĢında kar ya da zararla iliĢkilendirilen. yabancı para cinsinden (TL dıĢındaki para birimleri) gerçekleĢen iĢlemler. Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası‟na çevrilmektedir. 2. OluĢan kur farkı özkaynak olarak sınıflandırılır ve Grup‟un çevrim fonuna transfer edilir.6 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Kiralama .GÜBRE FABRĠKALARI T. dönem içerisindeki ortalama kurlar kullanılarak çevrilir.) 2. oluĢtukları dönemdeki kar ya da zararda muhasebeleĢtirilirler:  Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inĢa edilmekte olan varlıklarla iliĢkili olan ve yabancı para birimiyle gösterilen borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele alınan ve bu tür varlıkların maliyetine dahil edilen kur farkları. YurtdıĢında faaliyet satın alımından kaynaklanan Ģerefiye ve gerçeğe uygun değer düzeltmeleri. Gelir ve gider kalemleri.

Ģerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından (iĢletme birleĢmeleri dıĢında) kaynaklanıyorsa muhasebeleĢtirilmez. ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir Ģekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleĢtirilir Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler Türk Vergi Mevzuatı.A. KarĢılığın. ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. cari vergi ve ertelenmiĢ vergi giderinin toplamından oluĢur. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir. bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda. yükümlülüğe iliĢkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak. 2. kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile. Grup‟un cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaĢmıĢ ya da önemli ölçüde yasallaĢmıĢ vergi oranı kullanılarak hesaplanmıĢtır. Grup. ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen iĢleme iliĢkin geçici fark. varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaĢmıĢ vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Bahse konu varlık ve yükümlülükler. mevcut yükümlülüğün karĢılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karĢılığın defter değeri. finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. KarĢılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca karĢılanmasının beklendiği durumlarda. yıl boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur. Cari vergi Cari yıl vergi yükümlülüğü.6 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Hisse Başına Kazanç Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç. bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanço tarihinden sonraki olaylar. söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur. indirilebilir geçici farklardan oluĢan ertelenmiĢ vergi varlıkları. gelir tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir Ģekilde tahmin edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karĢılık ayrılır. Ertelenmiş vergi ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü veya varlığı.) 2. Türkiye’de şirketler. vergi karĢılıkları her bir iĢletme bazında ayrı olarak hesaplanmıĢtır. Vergiye tabi kâr. ErtelenmiĢ vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken. ekli konsolide finansal tablolarda da yansıtıldığı üzere. 22 . tahsil edilecek tutar.GÜBRE FABRĠKALARI T.ġ. bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı. hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. KarĢılık olarak ayrılan tutar. gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması Ģartıyla hesaplanmaktadır. Gelir vergisi gideri. Koşullu Varlık ve Yükümlülükler GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması. bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın en güvenilir Ģekilde tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. Karşılıklar. Buna göre. ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eĢittir. sermayelerini. net karın. diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle. ana Ģirket ve onun yurt dıĢında kurulu bağlı ortaklığına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına izin vermediğinden. hisse başına kazanç hesaplamalarında. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları. dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır.

ErtelenmiĢ vergi varlığının kayıtlı değeri. ĠĢletme birleĢmelerinde. her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Kıdem TeĢvik Primi. bağlı ortaklık ve iĢtiraklerdeki yatırımlar ve iĢ ortaklıklarındaki paylar ile iliĢkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kıdem tazminatları Türkiye‟de mevcut kanunlar ve toplu iĢ sözleĢmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı. satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık. Buna ek olarak Razi‟nin özelleĢtirilmesi sürecinde çalıĢanlara erken emeklilik hakkı tanınmıĢ ve bu hakka iliĢkin yükümlülük Razi tarafından UMS 19 kapsamında kayıtlara alınmıĢrtır. ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleĢeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaĢmıĢ veya önemli ölçüde yasallaĢmıĢ vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır.GÜBRE FABRĠKALARI T. bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır. gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleĢtirilir. 2. yükümlülük ve Ģarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini aĢan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur. Yürürlükteki toplu iĢ sözleĢmesi uyarınca sözleĢme kapsamındaki personele belirli kıdem sürelerini tamamladıkları yıllarda kıdem teĢvik primi ödenmektedir. Bilançoda muhasebeleĢtirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü. Ģerefiye hesaplanmasında ya da satın alanın. emeklilik veya iĢten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Bu tür yatırım ve paylar ile iliĢkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiĢ vergi varlıkları. herhangi önemli bir fark bulunmamaktadır. tüm çalıĢanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmıĢ ve finansal tablolara yansıtılmıĢtır. GüncellenmiĢ olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı (“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmıĢ emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında. Ġran‟da uygulanan kıdem tazminatı uygulaması Türkiye‟deki uygulama ile benzerlikler göstermekte. Grup‟un bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılmıĢtır. yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması Ģartlarıyla hesaplanmaktadır. Dönem cari ve ertelenmiş vergisi Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleĢtirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere iliĢkin ertelenmiĢ vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleĢtirilir) ile iliĢkilendirilen ya da iĢletme birleĢmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiĢ vergi. ErtelenmiĢ vergi varlığının kayıtlı değeri.6 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı) Ertelenmiş vergi(devamı) ErtelenmiĢ vergi yükümlülükleri. Grup‟un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düĢük olduğu durumlar haricinde. Söz konusu teĢvik primi için hesaplanan yükümlülük kayıtlara yansıtılmaktadır.ġ. ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülükleri. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.A. cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle iliĢkilendirilmesi ya da Grup‟un cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleĢtirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir. (Dipnot: 24) 23 .) 2.

ġirket personelinin önceki yıllarda kullanmadığı izinler neticesinde oluĢmuĢ bulunan izin ücretleri için karĢılık ayrılmaktadır. raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek. temettü kararının alındığı dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir. yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları.ġ.) 2. Grup’un yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. Gelecek finansal döneminde. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları. Önemli Muhasebe Tahmin ve Varsayımları Konsolide finansal tabloların SPK Finansal Raporlama Standartları‟na göre hazırlanmasında Grup yönetiminin. bilanço tarihi itibari ile oluĢması muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.A. Bu tahmin ve varsayımlar Grup yönetiminin mevcut olaylar ve iĢlemlere iliĢkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen fiili sonuçlar ile farklılık gösterebilir. vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte. özsermaye olarak sınıflandırılır. nakit para. 2. döneme ilişkin nakit akımları esas.6 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar (devamı) Ġzin KarĢılıkları. Grup’un gübre ve petrokimya ürünleri satışı faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Nakit ve nakit benzeri değerler. (Dipnot: 24) Nakit Akım Tablosu Nakit akım tablosunda. gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleĢtikleri dönem gelir tablosunda yansıtılmaktadırlar. Sermaye ve Temettüler Adi hisseler. varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerinde düzeltmelere neden olma riski olan tahmin ve varsayımlar aĢağıda belirtilmiĢtir: 24 .GÜBRE FABRĠKALARI T. hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler.

ġ. Net gerçekleĢebilir değer Stoklar maliyetin veya net gerçekleĢebilir değerin düĢük olanı ile değerlenir. her bilanço tarihinde gözden geçirilir ve gerekirse düzeltme yapılır. Maddi varlıklar ve maddi olmayan varlıklar faydalı ömürleri Maddi ve maddi olmayan varlıklar elde etme maliyetinden birikmiĢ amortisman ve varsa değer düĢüklüğü düĢüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir. gelecekteki kar projeksiyonları. ertelenmiĢ vergi varlığının tamamı ve bir kısmına karĢılık ayrılır.A. Grup‟un gelecekte elde edilecek vergiye tabi kar ertelenmiĢ vergi varlıklarının tamamını karĢılamaya yetmiyorsa. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir. Değerlendirme sırasında. Bilanço tarihi itibariyle Ģerefiye Razi‟nin satın alımı sonucu oluĢmuĢtur ve Razi Ģerefiye değer düĢüklüğü testi için nakit üreten birim olarak tanımlanmıĢtır. Kullanılan iskonto oranı vergi sonrası iskonto oranı olup Ģirkete özgü riskleri de içermektedir. maddi varlıkların faydalı ömürleri baz alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. 2. kayıtlara alınmamıĢ ertelenmiĢ vergi varlığını kayıtlara almak gerekebilir. Bu kullanım değeri hesaplamaları iskonto edilmiĢ vergi sonrası nakit akım tahminlerini içermekte olup Türk Lirası bazında tespit edilen bu projeksiyonlar Grup yönetimi tarafından onaylanan yıllık bütçelere dayanmaktadır. kullanılmamıĢ zararların ve diğer vergi varlıklarının son kullanılabileceği tarihler ve gerektiğinde kullanılabilecek vergi planlama stratejileri göz önünde bulundurulmuĢtur. Amortisman. olarak kullanılmıĢtır. Ġġ ORTAKLIKLARI Bulunmamaktadır. Grup‟un Ģu andaki beklentilerini aĢarsa. Kullanım değeri hesaplamalarında iskonto oranı %14. Grup. Net gerçekleĢebilir değer. (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır) 4. cari dönemlerde oluĢan zararlar. (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır) 25 . Bilanço tarihi itibariyle herhangi bir iĢletme birleĢmesi gerçekleĢmemiĢtir. Elde edilen veriler ıĢığında.) 2. ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ 3. Eğer gelecekteki faaliyet sonuçları.6 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) ġerefiye değer düĢüklüğü ġerefiye Grup tarafından her yıl değer düĢüklüğü için gözden geçirilir. Faydalı ömürler yönetimin en iyi tahminlerine dayanır. ErtelenmiĢ vergi varlıklarının kısmen ya da tamaman geri kazanilabilir tutarı mevcut koĢullar altında tahmin edilmiĢtir. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle yukarıdaki varsayımları kullanarak yapmıĢ olduğu değer düĢüklüğü testleri sonucunda Ģerefiye tutarında herhangi bir değer düĢüklüğü tespit etmemiĢtir. ErtelenmiĢ Vergi Grup.GÜBRE FABRĠKALARI T. vergiye esas yasal finansal tabloları ile UFRS‟ye göre hazırlanmıĢ finansal tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiĢ vergi varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleĢtirmektedir. olağan ticari faaliyet içerisinde tahmini satıĢ fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve satıĢı gerçekleĢtirmek için gerekli tahmini satıĢ maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır.

A. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir. ġirket yönetimi. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Grup. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren dönemlere ait bölüm varlıklarının ve yükümlülüklerinin dağılımı aĢağıdaki gibidir: 26 . ġirketin Türkiye‟de.GÜBRE FABRĠKALARI T. UFRS 8‟i 1 Ocak 2009‟dan itibaren uygulamaya baĢlamıĢ olup. Grup‟un karar almaya yetkili mercii. bölümlere göre raporlama hazırlanırken UFRS finansal tablolar kullanılmaktadır. Razi Ģirketi ise kimyevi gübre ve gübre hammaddeleri imalatı ve satıĢını yapmaktadır. bölümlere tahsis edilecek kaynaklara iliĢkin kararların alınması ve bölümlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla sonuçları ve faaliyetleri coğrafi bölümler bazında incelemektedir. ġirket Türkiye genelinde kimyevi gübre üretim ve satıĢ faaliyetleri yürütmektedir. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren döneme iliĢkin yurtiçi/yurt dıĢı satıĢ tutarları Not 28‟de verilmiĢtir. bağlı ortaklık durumundaki Razi‟nin ise Ġran‟da faaliyeti bulunmaktadır. Grup‟un faaliyetlerine iliĢkin karar almaya yetkili mercii tarafından düzenli olarak gözden geçirilen iç raporlara dayanarak faaliyet bölümleri belirlemiĢtir. faaliyet sonuçlarını ve performansını UFRS‟ye göre hazırlanmıĢ finansal tablolar üzerinden değerlendirdiğinden dolayı.) 5.ġ.

796.318 233.ġ.695.074.356.193) (255.135.) 5.617) (190.232.129 1.992. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.135.700 817.148.789 (76.086.658 314.789 (76.971.283.374.401.318 Ġran 31 Aralık 2009 330.950 315.GÜBRE FABRĠKALARI T.617) (190.084 1.678 548.670 209.016.678 426.432 1.877) (178.070) 974.918.787.148.950 585.316 735.292.918.002) 695.193) (255.295.933.074.279 2.660.397 Ġran 31 Aralık 2010 Konsolidasyon Düzeltmeleri 31 Aralık 2010 Toplam 31 Aralık 2010 Türkiye 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar TOPLAM KAYNAKLAR 313.202.794 703.354.999 1.969.680.147.525.055.057.525.150 1.463 1.992.387.A.971.232.070) Konsolidasyon Düzeltmeleri 31 Aralık 2009 (157.054.877) (178.194.054.147.176.023.766 1.429.509.516 27 .243 292.401.200 Toplam 31 Aralık 2009 564.516 381.415.349 604.220.354.176.356.415.500 1.620 605.849.306 159.385) (190.397 503.056.283.000.299.679 644.175.100 180.796. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle bilançoların bölümlere göre dağılımı aĢağıdaki gibidir: Türkiye 31 Aralık 2010 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar TOPLAM KAYNAKLAR 695.534.058.232.433 496.070.118 1.045.229 154.037 817.433.698 838.473 1.702 2.969 838.200 (157.002) 1.385) (190.

716.971.803) (45.259 (688.617.780 (18.514.607) 2.793) Dönem karı 60.618. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren dönemlere ait gelir tablolarının bölümlere göre dağılımı aĢağıdaki gibidir: Türkiye 01 Ocak 201031 Aralık 2010 ESAS FAALĠYET GELĠRLERĠ SatıĢ gelirleri (Net) SatıĢların maliyeti (-) Brüt esas faaliyet karı Pazarlama.073 Ġran 01 Ocak 201031 Aralık 2010 587.020) - (10.626.773) (10.502.291) 21.122) 38.366 244.630.692.787) 278.477.305) 433.170.853) (62.029.023.613.672.380.139 266.335.154.976.192 Konsolidasyon düzeltmeleri 01 Ocak 201031 Aralık 2010 Toplam 01 Ocak 201031 Aralık 2010 1.615.179.181 (26.819.335) (25.446) (33. satıĢ ve dağıtım giderleri Genel yönetim giderleri Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri Faaliyet karı Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/zararlarındaki paylar Finansal gelirler Finansal giderler Sürdürülen faaliyetlerden vergi öncesi kar Vergi gideri ErtelenmiĢ vergi geliri / (gideri) 798.229 28 .062.165 (60.371) 109.520 (60.025.109.888 (48.490.071 (112.023.899) 280.029.206.541.357 73.080) 46.035.265 (1.335) (11.A.476 (10.302) (13.308 (19.669 (952.033. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.302) 244.934) 323.859.305 (1.831) 16.090.080) 94.242.695) 69.170.038.876.411.521.041.385.) 5.497 (88.119.GÜBRE FABRĠKALARI T.882.410 (263.798.673.528 (1.482) 347.357) (11.351) 14.ġ.364 (59.521.473.

166) 160.105 (133.161) (135.795.248) 115.621.688 (14.751 (1.123 (696.801.927) (11.369) (6.551.623.751.094.024.) 5.372.166) 31.749) - (41.062 (240.841 (44.377.073.297) 9.301.842.134.193 (16.134.696.469) (9.071.096 (25.094.ġ.089 (929.198) 84.698.783.185) 70.487) 41.410.577) 6.838.727.820.044.620.255. satıĢ ve dağıtım giderleri Genel yönetim giderleri Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri Faaliyet karı Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/zararlarındaki paylar Finansal gelirler Finansal giderler Sürdürülen faaliyetlerden vergi öncesi kar Vergi gideri ErtelenmiĢ vergi geliri / (gideri) 726.552 (35.006 Konsolidasyon düzeltmeleri 01 Ocak 200931 Aralık 2009 (7.GÜBRE FABRĠKALARI T.915 (135.594.461 (2.965.076 (20.097.749) - (1.129.956 - Toplam 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 1. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) Türkiye 01 Ocak 200931 Aralık 2009 ESAS FAALĠYET GELĠRLERĠ SatıĢ gelirleri (Net) SatıĢların maliyeti (-) Brüt esas faaliyet karı Pazarlama.079.956) 25.463.464.255) Ġran 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 325.134.311.171) (23.146) 30.849.482) (135.938) Dönem karı 66.977 (35.096) 7.873.511.A.304 14.696.927.527 20.720.190) 32.307) 29 .223 41.302 (98.096.698) 61.749) (48.163. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.377.059) 51.864 (8.868.098) (34.526.

953 189.868 69.752.013.332. IRR 191.074.588.311.118.432.455.125 Mil.645 14.GÜBRE FABRĠKALARI T.512.064.037 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren dönemlere ait bölüm varlıklarına iliĢkin amortisman ve itfa payları aĢağıdaki gibidir: Amortisman/Ġtfa Payları Türkiye Ġran 01 Ocak 201031 Aralık 2010 3.126 54.950 67.800 541.539 19.946 SatıĢların coğrafi dağılımı ve satılan ürünlere iliĢkin açıklamalar Not 28‟de sunulmuĢtur.969.537.218 01 Ocak 200931 Aralık 2009 4.874.512.000 41.411.996 65.9.5 .159 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle vadeli mevduatların vadeleri üç aydan kısa olup.574.000 4.876 91.709.645.616 31 Aralık 2009 Döviz Tutarı TL KarĢılığı 1. etkin faiz yöntemi ile değerlenmiĢ değerleri aĢağıdaki gibidir.250 9.278.599 4.5 6.ġ.829 30 . NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 31 Aralık 2010 Kasa Alınan Çekler Banka.660 549.064. Vadeli Mevduatlar: TL Faiz Oranı (%) 8-9.866 31 Aralık 2010 Döviz Vade Cinsi Döviz Tutarı TL KarĢılığı EUR 96.864.650.975.250 3.074.037 36.Vadeli mevduatlar (< 3 ay) Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları Diğer Hazır Değerler Nakit ve Nakit Benzerleri 106.) 5.Libor + 0.4 Toplam Vadeli Mevduatlar: Döviz Faiz Oranı (%) 0.616 4.866 1.782 9.706 97.380.068 3.811 31 Aralık 2009 291.304 28.597 21.238.122 Ocak 2011 USD 35.Vadesiz mevduatlar Banka.562. 6.347 55.829 18.313.956.615 189.311.929.60 Toplam Vade Ocak 2011 31 Aralık 2010 91. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.A.00 1 -2.295 01 Ocak 200931 Aralık 2009 2.679 13.427 72.914 9.895.876 31 Aralık 2009 4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren dönemlere ait bölüm varlıklarına iliĢkin yatırım harcamaları aĢağıdaki gibidir: Yatırım Harcamaları Türkiye Ġran 01 Ocak 201031 Aralık 2010 6.00 .373 212.107.

000 18.ġ Tareksav Toplam Faaliyet Konusu Çelik Konteynır.546 240.016 31 Aralık 2009 Pay ĠĢtirak (%) Tutarı 15.00 17.956.633.599 4.128 200.659.864. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.749.888 311.17. Grup yönetimi bu satılmaya hazır finansal varlıklar üzerinde herhangi bir değer düĢüklüğü öngörmemektedir.941 31 Aralık 2009 11.800 31 Aralık 2009 Döviz Tutarı TL KarĢılığı 1.00 Toplam ġirket‟in 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle bloke mevduatı bulunmamaktadır (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır).357.100 191.800 18. 8.A.974. Kule.ġ.013.013.00 2. 7.663.006 99.723 65.888 311.000 2. FĠNANSAL BORÇLAR 31 Aralık 2010 56.141.973.) 6.106 Kısa Vadeli Banka Kredileri (GübretaĢ) Diğer Finansal Borçlar (Razi) Kısa Vadeli Finansal Borçlar Toplamı Uzun Vadeli Banka Kredileri (GübretaĢ) Diğer Finansal Borçlar (Razi) Uzun Vadeli Finansal Borçlar Toplamı 31 .199 91. Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar Satılmaya hazır finansal varlıklar Ünvanı Ġmece Prefabrik Yapı Tarım Makineleri Temizlik ve Güvenlik Hiz.171.391. San.313. Tarım Kredi Kooperatifi Eğitim Vakfı 31 Aralık 2010 Pay ĠĢtirak (%) Tutarı 15.750 176. NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ (devamı) 31 Aralık 2010 Döviz Cinsi Döviz Tutarı TL KarĢılığı Mil.00 17.250 Devlet Tahvilleri Faiz Oranı (%) 15. A.568 184.525.960 TL) .ġ Tarnet Tarım Kredi BiliĢim ve ĠletiĢim Hiz.128 200.218 112.013.00 2.000 2.114 46.525.00 .013.956. Vinç ve Parça Yapımı Ġnternet Servis Sağlayıcı vb.016 Satılmaya hazır finansal yatırımlar aktif bir piyasası olmadığı için maliyet bedelleri ile değerlenmektedir. IRR 128. Tic.250 4. A. FĠNANSAL YATIRIMLAR Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar a) Hisse Senetleri Grup‟un bilanço tarihi itibariyle hisse senedi bulunmamaktadır (31 Aralık 2009: 166.449 165.GÜBRE FABRĠKALARI T.690.

832 42.785.524 184.218 31 Aralık 2009 Döviz Tutarı TL KarĢılığı 46. Grup.Ekim 2011 Mayıs 2011 .568 31 Aralık 2009 Döviz TL Tutarı KarĢılığı .659. 32 .) 8.500 165.449.803 146.516.660.5 16% Vade Mart 2011 Ocak 2011 Döviz Cinsi EUR Milyon IRR Toplam 31 Aralık 2010 Döviz Tutarı TL KarĢılığı 72.513.546 31 Aralık 2009 Döviz Tutarı TL KarĢılığı 60.750 Uzun Vadeli Finansal Borçlar Banka Kredileri Faiz Oranı (%) Vade 2.325. FĠNANSAL BORÇLAR (devamı) Kısa Vadeli Finansal Borçlar Banka Kredileri Faiz Oranı (%) 2.171.333 20.114.GÜBRE FABRĠKALARI T.449 .875.589-8 Nisan 2014 Toplam Diğer Finansal Borçlar (*) Döviz Cinsi EUR 31 Aralık 2010 Döviz Tutarı TL KarĢılığı 22.000 99.000 256.428.012. DĠĞER FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).070 130.295 .250 34.Ağustos 2011 Döviz Cinsi EUR TL 31 Aralık 2010 Döviz TL Tutarı KarĢılığı 10.141.428.11.723 31 Aralık 2009 Döviz Tutarı 42.006 Oran Libor+0.000 65.000 65.56.59-8 8.690.974.723 22.449 Diğer Finansal Borçlar Oran (*) Libor+0.141.006 91.032.690.000 231.ġ.659.100 (*) Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar içinde yer alan diğer finansal borçlar tutarları Razi Ģirketinin özelleĢtirilme öncesi sahibi konumundaki NPC‟ye olan finansal nitelikteki borç tutarını göstermektedir.218 32.966 46.22-9 Toplam TL Vade Nisan 2011 .449.511.966 46.100 46.832 TL KarĢılığı 91.273 .35.11. uzun vadeli kredi teminatları olarak Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği‟nden olan alacaklarını temlik ettirmiĢtir.636. 9.391.974.513.785. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.5 Vade Döviz Cinsi Mart 2014 EUR Toplam 31 Aralık 2010 Döviz Tutarı TL KarĢılığı 32.A.022 38.000 99.973.357.973.

017 33 . risk açısından 3 grupta incelenmektedir.850 (305.260 (2.197 75.101 31 Aralık 2009 2. Vadesi geçmemiĢ alacaklara iliĢkin teminatlar: Teminat Mektupları Teminat Çekleri/Senetleri Toplam Tutar 31 Aralık 2010 117.946 TL olup.101 334.640.101 31 Aralık 2009 305. Ticari alacakların kredi riski ile ilgili açıklamalara Dipnot 38‟de yer verilmiĢtir.701 31 Aralık 2009 134.478.058.779 118.823 73.631.200.803.698.385 31 Aralık 2009 169.804 61.319 305.017 29.455 2. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir. Grup‟un vadesi geçmemiĢ ve değer düĢüklüğüne uğramamıĢ ticari alacakları toplamı 101.922 1.462 Ticari alacaklar ĠliĢkili taraflardan ticari alacaklar (Not 37) Alacak senetleri National Petrochemical Company'den ("NPC") Alacaklar (Razi) ġüpheli ticari alacaklar karĢılığı Kısa Vadeli Ticari Alacaklar ĠliĢkili taraflarla ilgili iĢlemlerin ayrıntısına Dipnot 37‟de yer verilmiĢtir.017 ġüpheli alacaklar karĢılığı AçılıĢ bakiyesi Dönem gideri Dönem içi tahsilat/düzeltme KapanıĢ bakiyesi 31 Aralık 2010 305.027 Vadesi geçmiĢ ve değer düĢüklüğüne uğramıĢ alacakların analizi: Grup tahsili Ģüpheli görünen alacakların teminatsız olması ve tahsilat riskinin oluĢması halinde Ģüpheli alacak karĢılığı ayırmaktadır.896.) 10.564.867.A.554. TĠCARĠ ALACAKLAR VE BORÇLAR Ticari Alacaklar Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 31 Aralık 2010 159.329 135.017) 305.455.101) 279.090 1.640.GÜBRE FABRĠKALARI T.639 42.698 302.ġ. Grup‟un Ģüpheli alacaklar ve bu alacaklarla ilgili ayrılan karĢılıklara iliĢkin bilgisi aĢağıdaki gibidir: ġüpheli Alacaklar Vadeden sonra geçen süre 0 .3 ay arası 9 aydan fazla Toplam 31 Aralık 2010 334.084 334.002 347. Bu gruplara göre ticari alacakların kalitesine iliĢkin bilgi aĢağıda verilmiĢtir.411.698 750.698) 305.560 (334.057.

859.250 1.081 88.800 7.394 31 Aralık 2009 2.913 (*) Razi‟nin kontrol gücü olmayan pay sahipleri adına Ġran ÖzelleĢtirme Ġdaresi‟ne ödediği ve dolayısıyla alacaklı olduğu miktardır.638 7. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar Verilen Depozito ve Teminatlar Personelden Alacaklar (*) Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 31 Aralık 2010 24.850.018.327.ġ.261.422 10. DĠĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 31 Aralık 2010 Personelden Alacaklar Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahiplerinden Alacaklar (Razi) (*) Diğer ÇeĢitli Alacaklar Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 2.GÜBRE FABRĠKALARI T.869.260.038 136. 34 .279.974 568.770 22. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.064.439.199 139.469 5.904 12.200 31 Aralık 2009 217.578.458 31 Aralık 2009 17.613.234.444 8.309.438 (*) Personelden uzun vadeli alacaklar. Razi‟nin çalıĢanlarının ev sahibi olabilmesi için çalıĢanlara sağladığı finansman tutarlarından oluĢmaktadır.825.717.564 9.) 10.650 6.795.797.749.517. TĠCARĠ ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı) Ticari Borçlar 31 Aralık 2010 Satıcılar (GübretaĢ) Satıcılar (Razi) ĠliĢkili Taraflara Borçlar (Not 37) NPC'ye Borçlar (Razi) Diğer Ticari Borçlar Kısa Vadeli Ticari Borçlar 406.099 2.690 11.169 369.319 4.A.843.749 76.554 12.

910. CANLI VARLIKLAR Bulunmamaktadır (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır). FĠNANS SEKTÖRÜ FAALĠYETLERĠNDEN ALACAK VE BORÇLAR Bulunmamaktadır (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır).Diğ. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle toplam 228.453.543.467 Uzun Vadeli Diğer Borçlar 31 Aralık 2010 Ġran ÖzelleĢtirme Ġdaresi'ne Borçlar (*) Diğer Uzun Vadeli Borçlar 107.910.910.762 2.457.042 31 Aralık 2009 119.687 1.428 10.593 162.629.407.971 Ġlk madde ve malzeme Mamüller Ticari mal Diğer Stoklar Toplam Cari dönemde stoklara iliĢkin herhangi bir değer düĢüklüğü karĢılığı ayrılmamıĢtır (2009: Yoktur).948 347.301 12.551.913 TL‟si diğer kısa vadeli borçlarda.105.160 102.913 11.816. 13. Alınan Avanslar Diğer Borç ve Yükümlülükler Diğer Kısa Vadeli Borçlar 120. DEVAM EDEN ĠNġAAT SÖZLEġMELERĠNE ĠLĠġKĠN VARLIKLAR Bulunmamaktadır (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır).635.485.710 TL) tutarındaki anapara borcunun 120.967 14.836 31 Aralık 2009 218.597.282 (*) 2008 yılı içinde ġirketin de içinde bulunduğu konsorsiyum.749 TL (31 Aralık 2009.700.ġ. STOKLAR 31 Aralık 2010 142.Fonlar.836 TL kısmı ise diğer uzun vadeli borçlarda gösterilmiĢtir.866. 12.227.A.590.211.971. 15.473 3.275 16.797.590.592 2.782. kalan tutar 6‟Ģar aylık taksitler halinde ödenmektedir.450.543. kalan 107.672 197. 35 . 14.200 30.697 52.863. DĠĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR Kısa Vadeli Diğer Borçlar 31 Aralık 2010 Ġran ÖzelleĢtirme Ġdaresi'ne Borçlar (*) Personele Borçlar Ödenecek Vergi. 291. Ġran ÖzelleĢtirme Ġdaresi‟nin açtığı ihaleye katılarak Razi Ģirketinin hisselerini satın almıĢ olup. satıĢ bedelinin % 20‟si peĢin ödenmiĢ.012 31 Aralık 2009 72. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.150 2.Kes.) 11.282 218.219.836 107.454.347 139.327 9.GÜBRE FABRĠKALARI T.288.453.

VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.ġ.643. bakım.841.769 44.867 5.497.947) (356.485.151 4.GÜBRE FABRĠKALARI T. ÖZKAYNAK YÖNTEMĠYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR Özkaynak yöntemine göre muhasebeleĢtirilen iĢtiraklerin bilançoda yer alan net varlık tutarları aĢağıdaki gibidir: Negmar Denizcilik Yatırm A.401.080) 31 Aralık 2009 (1. 31 Aralık 2010 Dönem BaĢı Net Değeri Makul Değer ArtıĢı Dönem Sonu Net Değeri 44.ġ 31 Aralık 2010 15. Değerleme Ģirketi.595 31 Aralık 2009 44.000 4.401. 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren dönemde yatırım amaçlı gayrimenkullerinden 1.246 6.826 60.333 TL kira geliri elde etmiĢtir.094. Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.510.208.ġ Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.277 4.166) (1.643. YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER Grup‟un 31 Aralık 2010 tarihindeki yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri.169.604.867 - (*) Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A. yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılabilirliliği konusunda herhangi bir kısıtlama ve satın alma.387.993 Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.000.ġ 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 82.ġ.) 16.841. onarım veya iyileĢtirme sözleĢmelerinden kaynaklanan yükümlülükler bulunmamaktadır. 17.094.126 138. tarafından 2010 Haziran ayı içerisinde gerçekleĢtirilen değerlemeye göre elde edilmiĢtir.ġ. Bilanço tarihi itibarıyla.651 55.812.769 Grup.518 31 Aralık 2009 55.109.834 4.598 Toplam varlıklar Toplam yükümlülükler Net varlıklar Negmar Denizcilik Yatırım A.767.A. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiĢ bir bağımsız gayrimenkul ekspertiz Ģirketidir.577 9.827 78.401. (*) Toplam 31 Aralık 2010 1.598 4.055.170.769 15.ġ.669 31 Aralık 2009 (*) - Özsermaye yöntemiyle muhasebeleĢtirilen iĢtiraklerin dönem faaliyet sonuçlarına etkisi aĢağıdaki gibidir: 31 Aralık 2010 (813.166) Negmar Denizcilik Yatırım A.598 3.936.563.651 3.060 TL). bağımsız bir ekspertiz Ģirketi olan Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık A. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle henüz kuruluĢ aĢamasında olduğu ve özkaynaktan pay alma yönteminin önemli bir etkisi olmayacağından dolayı maliyet değeri ile değerlenmiĢtir.133) (1.ġ Toplam Net varlıklarda Grup‟un payı 1. herhangi bir bakım maliyetine katlanmamıĢtır (31 Aralık 2009: 1. inĢa etme ya da geliĢtirme. 36 . Grup ile iliĢkisi olmayan.ġ.797.

869 334 3.278.092 TL‟si SatıĢ ve Pazarlama Giderlerine.962 TL‟si Genel Üretim Giderlerine.651.426 69.GÜBRE FABRĠKALARI T. GübretaĢ 3. 2.629 Amortisman Gideri Ġtfa Gideri Toplam Tutar 72. 69. ayrıntısı aĢağıda verilmiĢtir.973 TL ise stoklarda kalmıĢtır. (31 Aralık 2009: 69.620. 343. 37 .929.206.426 Toplam Tutar 72.295 334 72.203 Razi 69. 281. 515.629 TL olup.364.327 TL ise stoklarda kalmıĢtır.602 TL‟si Genel Yönetim Giderlerine dahil edilmiĢ.) Varlıklar Üzerinde Rehin ve Ġpotekler Grup‟un 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle maddi duran varlıkları üzerinde ipotek veya rehin bulunmamaktadır. 75.837. 67.629 TL amortisman ve itfa giderinin.074 TL‟si Genel Üretim Giderlerine.929.925. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.A.278.929.665 TL‟si SatıĢ ve Pazarlama Giderlerine.) 18.ġ.535 TL‟si Genel Yönetim Giderlerine dahil edilmiĢ.929. 1.601 TL amortisman ve itfa giderinin.650. MADDĠ DURAN VARLIKLAR Grup‟un 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hesapladığı amortisman ve itfa gideri 72.

526) (459.451 (314.373) 4.758 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 9.520 (4.127.091 (41.473) 49.150.286) 489. bağımsız bir ekspertiz Ģirketi olan Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık A.973.471.801) 837.534.032.505 10.064) 14.758 (8.179.165 (20.033.288.819. tarafından 2010 Haziran ayı içerisinde gerçekleĢtirilen değerlemeye göre elde edilmiĢtir.776 (102.968.491) (122.925.977 6.213.213.450.400 (68.213.349.738 Binalar Tesis.280 1.114 (67.858.504 (396.484 (460.929. arsa ve binaların tarihi maliyet esasına göre değerlenmiĢ olması durumundaki tüm maddi duran varlıklarının net defter değeri 31 Aralık itibariyle 731.378 1. Makine ve Cihazlar 1.299.741.976) 761. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiĢ bir bağımsız gayrimenkul ekspertiz Ģirketidir.295) 1.296.779) 11.967.613) 615.509) 264.730 105.436 (548.370) 659.739) 731.934.760 TL‟dir (31 Aralık 2009: 797.382 (14.211.702.356) 47.247.857.143) (4. Grup ile iliĢkisi olmayan. 38 .964) 4.383 TL).716 (4.639 19.920 (121.676. Değerleme Ģirketi.390 (153.913.539.313.507 (3.822 (66.403.740 991.430 (373.192) 3.218 (4.095.866.296.557.949.929 Grup‟un sahip olduğu arazi.815 (578.676.214.113. Cari dönemde ortaya çıkan değerleme farkı tutarı diğer kapsamlı gelirlerde muhasebeleĢtirilmiĢtir.671.029.407 (6. Grup‟un 31 Aralık 2010 tarihindeki mevcut gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri.) 18.569 9.581.420.320.484 Toplam 83.485) (9.009.604.292 118.846 (6.381 1.762 (44.601) 587.804) 3.395.896 (5.699.371) 70.862) (13.118.516.026 7.497 (13.ġ.969.A.348 (20.991) 4.464 21.750 (558.190.245 (1.ġ.843.661.660) 266.005 14.GÜBRE FABRĠKALARI T.169 116.675.926) 33.000) 105.719) 131.143) (72.491.385.913.569) 935. MADDĠ DURAN VARLIKLAR (devamı) Arazi ve Arsalar Maliyet Değeri 01 Ocak 2010 AçılıĢ Bakiyesi Çevrim Farkı Değerleme Farkı Alımlar SatıĢlar Yapılmakta Olan Yatırımlardandan Transfer 31 Aralık 2010 KapanıĢ Bakiyesi BirikmiĢ Amortismanlar 01 Ocak 2010 AçılıĢ Bakiyesi Çevrim Farkı Değerleme Farkı Dönem gideri SatıĢlar 31 Aralık 2010 KapanıĢ Bakiyesi 31 Aralık 2010 Net Değer 67.138) 1.122) 37.148.248. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.804) 45.631.687.890 TaĢıtlar DemirbaĢlar Yapılmakta Olan Yatırımlar 9.609) 2.359 1.365 10.

866. MADDĠ DURAN VARLIKLAR (devamı) Arazi ve Arsalar Maliyet Değeri 01 Ocak 2009 AçılıĢ Bakiyesi Çevrim Farkı Alımlar SatıĢlar / Ġptal Yapıl.411.037 (10.942) 67.327 (147) 295.611.128) 47.954) 730.247.461.288.108 (495.641) (142) (62.A.059.692.848.497 TaĢıtlar 6.055.169 Binalar 79.239) 440.487.381.350) (6) (67.GÜBRE FABRĠKALARI T.741.800) 9.364 (4.714.918.492) 767.962) 9.920 (395.952 Yapılmakta Olan Yatırımlar 25.300) 853.949.557.679.043.859.989) 4.632.115 DemirbaĢlar 9.202 3 1.722 (666.963 9.675) 158.432.283.946) 2.284) 8.248.504.148.833.091 (8.637 64.027) 417.823) 355.558 67.dan Transfer 31 Aralık 2009 KapanıĢ Bakiyesi BirikmiĢ Amortismanlar 01 Ocak 2009 AçılıĢ Bakiyesi Çevrim Farkı Dönem gideri SatıĢlar / Ġptal 31 Aralık 2009 KapanıĢ Bakiyesi 31 Aralık 2009 Net Değer 67.015 173 183.677 (41.258 39 .687.360 (7.485) (133.968.277 (8.459.937) 1.028 (5.650 6.398.665.248.780.031 2 (531.590) 862.356) 1.091 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 9.419 (396.806) 825. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.012.317. Makine ve Cihazlar 1.687.214.ġ.577 364 1.084.691) (2) (394.195.534.920 Toplam 1.574.815 Tesis.543 (4.964.608 (53.858.288 83.972.568) 4.002 (460.700 10.306 (335.554.313.213.127.914 (44.907 (1.052 406 41.) 18.973.324 1.607) (10) (3.926) 148 (900.661.263 11 37.828.332 (295.Olan Yat.759 (4.509) 38.977.

636 1. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.004. Haklar 1 Ocak AçılıĢ Bakiyesi Alımlar 30 Aralık KapanıĢ Bakiyesi BirikmiĢ Amortisman 1 Ocak AçılıĢ Bakiyesi Cari Dönem Ġtfa Gideri 30 Aralık KapanıĢ Bakiyesi Net Defter Değeri MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 31 Aralık 2010 23.GÜBRE FABRĠKALARI T. 2008 yılı için toplam 25.594 46.865 31 Aralık 2009 29. 2009 yılında herhangi bir çevrim farkı hesaplanmamıĢtır (Not 2. DEVLET TEġVĠK VE YARDIMLARI Bulunmamaktadır (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır). 2008 yılı ve 2009 yılı kapanıĢ kurları birbirine eĢit olduğundan.426) (22.643.672.962 (3.784.908 249. 22.391.A.) 19.962 249.054 25. Ģerefiyenin oluĢtuğu 2008 yılından itibaren finansal tablolarını yeniden düzenlemiĢtir. ġEREFĠYE Grup cari dönemde Ģerefiye hesabının muhasebeleĢtirilmesini gözden geçirmiĢ ve Ģerefiyenin 21 Numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı “Kur DeğiĢiminin Etkileri”nin 47‟nci paragrafı kapsamında kapanıĢ kurundan çevrilmesi gerektiğini tespit etmiĢtir.303 Maliyet Giderleri KarĢılığı Dava ve Tazminat KarĢılıkları Toplam 40 .601) 246.667 30. KARġILIKLAR. Yapılan yeniden düzenleme sonucunda.242 31 Aralık 2009 23.908 TL çevrim farkı hesaplanmıĢtır.271 1.292 (22. KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Borç KarĢılıkları Kısa Vadeli Borç KarĢılığı 31 Aralık 2010 45.164.501. Bu kapsamda Grup.335.716) 334 20.6).ġ.392.050) 190.050 (20.716) (334) (23.050 23.361 21. ġerefiye 1 Ocak 2009 daha önce raporlanan Kur değerleme farkı düzeltmesi 1 Ocak 2009 yeniden düzenlenmiĢ Çevrim farkı 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle bakiye Çevrim farkı 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle bakiye 224.836.335.242 213.290) (2.050 190.647.836.

41 .830 - - - - - 79.ġ.606. C Maddesi Kapsamına Gimeyen 3.927 1. Ana Ortak lehine VermiĢ Olduğu TRĠ'lerin Toplam Tutarı ii.749.000.111.000 - EUR 1.643. Diğer Verilen TRĠ'lerin Toplam Tutarı i. KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı) Kısa Vadeli Borç KarĢılığı (devamı) Dava karĢılığı: 31 Aralık 2010 1.412.) 22. KiĢilerin Borcunu Temin Amacıyla VermiĢ Olduğu TRĠ'lerin Toplam Tutarı (*) D.743 15.290.GÜBRE FABRĠKALARI T.763 - EUR 40.488. Razi satın alımı sırasında konsorsiyum ortakları adına bankalar adına verdiği müĢterek müteselsil kefalet tutarıdır.506 - - 96.870 27. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup ġirketleri Lehine VermiĢ Olduğu TRĠ'lerin Toplam Tutarı (Teminat) iii.007 USD 17. KARġILIKLAR.000 - 86.667 251.174.594 1 Ocak 2010 itibariyle Ġlave karĢılık 31 Aralık 2010 itibariyle Teminat-Rehin-Ġpotekler (“TRĠ”) 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle Grup‟un teminat/rehin/ipotek pozisyonuna iliĢkin tabloları aĢağıdaki gibidir: 31 Aralık 2010 Döviz Tutarı TL KarĢılığı 31 Aralık 2009 Döviz Tutarı TL KarĢılığı ġirket Tarafından Verilen TRĠ'ler A.391.424.322.104 - 63.889 3. kiĢiler Lehine VermiĢ Olduğu TRĠ'lerin Toplam Tutarı Toplam Döviz Cinsi Döviz Cinsi TL 15.780.910.910. Kendi Tüzel KiĢiliği Adına VermiĢ Olduğu TRĠ'lerin Toplam Tutarı (Teminat) B.424. Grup‟un vermiĢ olduğu diğer TRĠ‟lerin Grup‟un özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle %4‟tür (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır). Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine VermiĢ Olduğu TRĠ'lerin Toplam Tutarı C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3.810 9.743 TL 9.A.810 (*) Grup‟un. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.810 - - - - - - EUR 31.

Grup yönetiminin Ġran‟a uygulanan yaptırımların bağlı ortaklık operasyonları ve finansal durumuna etkilerini hakkındaki varsayımlarını içermektedir. hukuk müĢavirleri ve vergi uzmanlarının görüĢleri doğrultusunda.871 5. (Grup 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle kur riskine karĢı finansal kuruluĢlar ile 11 adet döviz alım sözleĢmesi yapmıĢ bulunmaktadır. Grup yönetimi. yaptırımlar karĢısında alacağı önlemlere ve hukuki.GÜBRE FABRĠKALARI T. Vergi otoritesi bu gelirleri de vergiye tabi kabul edip yaklaĢık 18 Milyon TL ilave vergi gideri tahakkuk ettirmiĢtir. Rapor tarihi itibariyle konuya iliĢkin anlaĢmazlık devam etmektedir.563 5. 2007 ve 2008 yılı kurumlar vergisi beyannameleri Ġran Ġslam Cumhuriyeti vergi otoritesi tarafından incelenmiĢtir. Tamamı araç kiralamasından ibaret olan bu iĢlemlere ait gelecek dönemlere iliĢkin ödeme vadeleri ve tutarları aĢağıdaki gibidir: Yıl 2011 2012 2014 Toplam TL 38.400 11. TAAHHÜTLER Forward SözleĢmeleri Grup. 19 Aralık 2010 tarihinde doğalgaz fiyatları yeniden düzenlenmiĢ ve metreküp birim fiyatı Razi‟nin orijinal maliyetinin yaklaĢık yedi katı kadar artırılmıĢtır. Razi. KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı) ġarta Bağlı Yükümlülükler Razi‟deki üretim giderleri içerisinde önemli bir yer tutan doğal gaz maliyetleri. 21 Mart 2010 tarihinde doğalgaz fiyatının Razi‟nin orijinal maliyetinin yaklaĢık on beĢ katı kadar artırılmasına karar vermiĢ ve faturalandırmayı bu tutar üzerinden gerçekleĢtirmiĢtir. diğer piyasalarda genel olarak gözlemlenmeyen bazı riskleri göz önünde bulundurmak zorundadır.469 Euro 18.792).563 29. NIOC her yılın mart ayında doğalgaz fiyatlarını belirlemektedir. SözleĢmelerin vadesi Ocak 2010 olup toplam sözleĢme nominal tutarı USD 26. KARġILIKLAR. metreküp fiyatı üzerinden Ġran Ġslam Cumhuriyeti Milli Petrol ġirketi (“NIOC”) tarafından faturalandırılmaktadır.669 11.469 TL ile 29. NIOC ile söz konusu sürecin devam etmesinden ve bu yükümlülüğe iliĢkin herhangi bir nakit çıkıĢı ihtimalini öngörmediğinden dolayı. Grup yönetimi bu ilave vergi talebine itiraz etmiĢ. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle kur riskine karĢı finansal kuruluĢlar ile 10 adet döviz alım sözleĢmesi yapmıĢ bulunmaktadır. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.267. bu ülkede faaliyet gösteren Ģirketler. Bu geliĢmeler ülkede faaliyet gösteren Ģirketlerin kontrolünde değildir. Ekli konsolide finansal tablolar. bu tutara iliĢkin konsolide finansal tablolarda karĢılık ayırmamıĢtır.) 22. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle USD 50.343 TL). yönetsel ve politik geliĢmelerin etkilerine bağlıdır.997 Euro tutarında operasyonel kiralama sözleĢmesi mevcuttur (31 Aralık 2009:342.400 61.750.997 Satın Alım Taahhütleri Grup‟un.000„dir. Sonuç olarak. Bu inceleme sonucunda Razi‟nin gerçekleĢtirdiği ihracatların vergi hesabında vergiden istisna gelir olarak kayıtlara alındığı tespit edilmiĢtir.793 tutarında satın alım taahhüdü mevcuttur (31 Aralık 2009: USD 11. NIOC. 23. Ġran Ġslam Cumhuriyeti‟nin ekonomik istikrarı. Razi‟nin 2006.ġ.A. 42 .000„dir. Operasyonel Kiralama Grup‟un toplam 61.500. 19 Aralık 2010 tarihinden itibaren gerçekleĢtirilen tüm faturalandırmalar bu tutar üzerinden yapılmaktadır. Ġran Ġslam Cumhuriyeti‟nin gelecekteki ekonomik durumu Grup yönetiminin varsayımlarından farklı olabilir. Grup‟un bu ülkedeki bağlı ortaklığının gelecekte gerçekleĢtireceği operasyonları etkileyebilir. bu uygulamaya itiraz etmiĢ ve talep edilen fiyatın etkisi olan yaklaĢık 130 Milyon TL yükümlülüğü kayıtlarına almamıĢtır.082. SözleĢmelerin vadesi Ocak 2011 olup toplam sözleĢme nominal tutarı USD 28. nihai hukuki sürecin henüz tamamlanmamıĢ olmasını ve bu konudaki belirsizliği dikkate alarak konsolide finansal tablolarda karĢılık ayırmamıĢtır. BirleĢmiĢ Milletler‟in Ġran Ġslam Cumhuriyeti‟ne 2010 yılından beri uyguladığı yaptırımlar.

023. Uzun vadeli çalıĢanlara sağlanan fayda karĢılığının yıl içindeki hareketleri aĢağıdaki gibidir: 31 Aralık 2010 1 Ocak itibariyle Çevrim Farkları Yıl içinde ödenen Faiz maliyeti Hizmet Maliyeti Aktüeryal kazanç 31 Aralık itibariyle 85.138.342 1.232 25.KarĢılığı (GübretaĢ) Kıdem Tazm.766.28) ile iskonto edilmiĢtir.967.717.792.GÜBRE FABRĠKALARI T.419) 4.930.998 92.92) kullanılarak hesaplanmıĢtır. EMEKLĠLĠK PLANLARI Bulunmamaktadır (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır).893 31 Aralık 2009 5. ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALARA ĠLĠġKĠN KARġILIKLAR Kısa vadeli 31 Aralık 2010 Ġzin ve Kıdem TeĢvik KarĢılıkları Erken Emeklilik MaaĢ KarĢılıkları (*) Diğer Kısa Vadeli Yükümlülük 3.707 270. Razi‟ye ait kıdem tazminatı yükümlülüğü tutarı ise % 4.66 reel iskonto oranı (31 Aralık 2009: %5.) 24.600 85.12.241.944 85.282 12.573.457 7.052 92.939.273.893 31 Aralık 2009 79.412) 4. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.144.556.005.A.805 10.10 enflasyon ve % 10 iskonto oranı tahmin edilerek belirlenen yıllık % 4.382 19. (*) Razi‟nin özelleĢtirilmesi sürecinde çalıĢanlara erken emeklilik hakkı tanınmıĢ ve bu hakka iliĢkin yükümlülük Razi tarafından UMS 19 kapsamında kayıtlara alınmıĢrtır. 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olan 2.847.427 TL) üzerinden hesaplanmaktadır.2009: % 4.511 31 Aralık 2009 3.KarĢılığı (Razi) Erken Emeklilik MaaĢ KarĢılıkları (*) Toplam 31 Aralık 2010 itibariyle Grup‟a ait kıdem tazminatı yükümlülüğü yıllık % 5.952.696.869.641) (26. Grup‟un kıdem tazminatı karĢılığı kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir belirlendiği için.972.689.232 (1.262 Uzun vadeli 31 Aralık 2010 4.952.823.257.623 TL (31 Aralık 2009: 2.952.794 68.082.495 (113) (19.ġ.047 19.250 61.28 iskonto oranı (31. 43 .939.232 Kıdem Tazm.374 29.229 8.618 21.

529.426 31 Aralık 2009 4.A. Hisselerin itibari değeri 0.296 113.850.130 1.078.01 TL).553.00% Pay Tutarı 65.349 11.075 3.532 10.565.848.045 5.928.486 31 Aralık 2009 14. DĠĞER VARLIKLAR VE DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER Diğer Varlıklar 31 Aralık 2010 Verilen SipariĢ Avansları Gelecek Aylara Ait Giderler Gelir Tahakkukları Devreden KDV PeĢin Öd.000 29.00% Pay Tutarı 63.000 TL‟dir (2009: 200.077.553 235.05% 100. 44 . ġirket‟in sermayesi 8.Vergi ve Fonlar ĠĢ Avansları Türev Finansal Varlık Diğer ÇeĢitli Dönen Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar 35.95% 24.878.512 27.019.884. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.923.858 31.870 17.473 24.935.960 11.572 368.350. Bilanço tarihi itibariyle kayıtlı sermaye tavanı 200.170.420.000.GÜBRE FABRĠKALARI T.673 54.812.102 4.52% 100.059.000.723 46.005 31 Aralık 2009 17.500.290.001 96.171 498.ġ.084 4.130 83.296.848 83.000.500.639 4.323 27.350.000 adet).132.231 182.000 adet hisseden oluĢmaktadır (2009: 8.951.349 31 Aralık 2010 Alınan Avanslar Gelecek Aylara Ait Gelirler Gider Tahakkukları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülük 23.970.000 TL).066.) 26. ÖZKAYNAKLAR ÖdenmiĢ Sermaye 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle sermaye yapısı aĢağıdaki gibidir: 31 Aralık 2010 Adı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Diğer TOPLAM Pay Oranı 75.967 Diğer Duran Varlıklar Verilen SipariĢ Avansları Diğer ÇeĢitli Duran Varlıklar Diğer Duran Varlıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 31 Aralık 2010 13.000 31 Aralık 2009 Pay Oranı 78.000.152 20.01 TL‟dir (2009: 0.421.794 227.161 1.48% 21.000 ġirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir.685.

VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.105 ġirket‟in yasal kayıtlarında kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklar toplamı 39. geçmiĢ dönem ticari kârından yıllık %5 oranında ayrılmaktadır.434. bu tutarın 136.202 TL‟dir (2009: Bulunmamaktadır). Birinci tertip yasal yedekler tarihi ödenmiĢ sermayenin %20‟sine eriĢene kadar.297 5. Ġkinci tertip yasal yedekler.645.645. 45 .639.263 TL kısmı duran varlık değer artıĢ fonuna.297 Çevrim Farkları 31 Aralık 2010 Dönem baĢı bakiyesi YurtdıĢındaki iĢletmenin net varlıklarının çevriminden kaynaklanan kur farkları Dönem sonu bakiyesi 76.095.) 27.645. birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra.ġ.448 31 Aralık 2009 5.829) 65.295 76. Türk Ticaret Kanunu‟na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluĢmaktadır. tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10 oranında ayrılmaktadır.760. ÖZKAYNAKLAR (devamı) Değer ArtıĢ Fonu Değer artıĢ fonu toplamı 136.204. Kârdan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler Yasal yedekler.A.543.889 TL).303.151 6.599 TL kısmı ise finansal varlık değer artıĢ fonuna aittir (31 Aralık 2009: 89.GÜBRE FABRĠKALARI T.862 TL olup.639.276 31 Aralık 2009 54. 31 Aralık 2010 Yasal Yedek Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul SatıĢ Kazancı Toplam 5.450.297 881. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle kâr yedekleri aĢağıdaki kalemlerden oluĢmuĢtur.526. 63.105 (11.810 22.697.

TSP Triple Süperfosfat NKP Kompoze Gübre Üre Amonyum Nitrat DAP Amonyum Sülfat CAN Potasyum Sülfat Map Diğer Toplam Sıvı Gübre Toz Gübre Birim Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Lt Kg b) Razi Co.867 237.820.854) 1.151 4.2010 31.044.200 344.430 01.166 79.806 219.12.834.2009 410.567 291.074 (342.104.2009 17.287.048 a) Gübre Fabrikaları T.01.915 1. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.2009 31.315.165.2010 31.800 1.2009 823.085 386.12.518 260 926 1.01.519 8.01.700 119.394.700 01.12.900 10.12.669 01.ġ.737 537.2010 31.980) (3.2009 31.427) 1.609 279.810 97.620 210 3.025 9.871 2.12.089 SatıĢ Miktarları 01.502.942.396.2010 315.01.ġ.GÜBRE FABRĠKALARI T.01.012 685.928 182.439 218.689 1.600) (11.140 487. Ġndirimler (-) Net SatıĢlar 946.281.804 65. SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ SatıĢ Gelirleri 01.131 392. Kükürt Amonyak Sülfürik Asit Üre Dap Toplam Birim Ton Ton Ton Ton Ton 46 .656 (258.01.212) (3.) 28.485.449.A.385.2010 Yurt Ġçi SatıĢlar Yurt DıĢı SatıĢlar SatıĢ Ġadeleri(-) SatıĢ Ġskontoları (-) SatıĢlardan Diğ.974 199.2009 31.471 447.159.100 168.100 695.237) (5.225 277.745 168.219 01.12.137.281.A.2010 42.930 3.

164.003.248 1.305 01.2010 Üretilen Mamul Maliyeti Mamul Stoklarında DeğiĢim -Dönem baĢı mamül -Dönem sonu mamül Satılan Mamül Maliyeti -Dönem baĢı ticari mal -Alımlar -Dönem sonu ticari mal Satılan Ticari Mal Maliyeti Diğer SatıĢların Maliyeti Toplam SatıĢların Maliyeti 485.GÜBRE FABRĠKALARI T.675 941.345 1.2010 396.2009 31.555.142 (31.562) 16.12.029. TSP Triple Süperfosfat NKP Kompoze Gübre Toplam Sıvı Gübre Toz Gübre Birim Ton Ton Ton Lt Kg 01.967 1.125.547.801.724.642 10.359) 391.966 104.479 952.691.2009 31.A.500 277.343.929.2009 31.01.248 Üretim Miktarları a) Gübre Fabrikaları T.834 70.152 (16.ġ.128 326.626 52.421 (14.01.276 01.2010 122.A.010 501.2010 31.) 28.661.998 18.2010 31.2009 359.548.173 32.2010 31.550 b) Razi Co.789 01.2009 70.135. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.550 01.134 307.12.01.358 433.01. SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ (devamı) SatıĢların Maliyeti (-) 01. Kükürt Amonyak Sülfürik Asit Üre Dap Toplam Birim Ton Ton Ton Ton Ton Ton 47 .050 510.325 347.960 387.816.700.595 (52.227 738.01.01.ġ.414 528.12.698 132.2009 420.439.415.720) 479.739.704) 470.12.793 48.337.613.656 929.273 (96.613.795.678.859 47.453.12.604.12.327) 485.777 1.825 279.713 1.

Fayda.385.Fayda.635 8. 30.01.GÜBRE FABRĠKALARI T.421.ÇeĢitli Giderler Genel Yönetim Giderleri (-) .2010 Pazarlama. su ve haberleĢme giderlerinden oluĢmaktadır.12.Personel Giderleri .401.Amortisman .ÇeĢitli Giderler Toplam 38.Amortisman .714 3. enerji. Resim ve Harçlar .DıĢarıdan Sağ.206.209 1.-Hizm.372.2009 31. .484 104.019. bakım onarım giderleri.189 7.2009 31.DıĢarıdan Sağ.992 34.115.681.828 3.12.511.602 198.Personel Giderleri . Resim ve Harçlar .364.Amortisman .027.883.2009 22.694 445.12.964 2.487 20.2010 31.832 78.ġ.179.397.098 2. .159 45.708.656 2.027.698.099 37.403 4.707.01.Vergi.2009 44. Resim ve Harçlar .092 247. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.189 11.803.200 1.697.974.DıĢarıdan Sağ.921 4.206.ÇeĢitli Giderler Faaliyet Giderleri Toplamı 59. yakıt.721.717.-Hizm.499 46. ARAġTIRMA GELĠġTĠRME / PAZARLAMA-SATIġ VE DAĞITIM VE GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ (-) 01.(-) .502.01.209.883. .325 104.630 1.Vergi.692 515.385.Fayda.479.Gid. SatıĢ ve Dağ.12.671 43. NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER (-) 01.665 181.2010 .288 44.506.925 01.585 48 .259.2010 31.803 3.Personel Giderleri .Vergi.122 34.535 1.585 DıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ağırlıklı olarak nakliye giderleri.-Hizm.925 01.956.840 78.592 16.) 29.A.421 343.01.

801 2.2009 10.01.506 41.999 699.409 19.490.298 2.228 2.071 01.627 46.379 5.923 3.029.620.2009 31.373 7.193 Diğer Faaliyetlerden Giderler (-) 01.A.258 981.12.482 01.401.972 1.461.308 01.871 11.GÜBRE FABRĠKALARI T. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.670 38.698 Erken Emeklilik Yükümlülüğü Gideri Demoraj ve Dispatch Stok Sayım Noksanlığı Çevre vergisi Diğer zararlar Toplam 32.243 4.839.299.544.022 556.007 328.531 31.2010 31.026.364 252.660.973. DĠĞER FAALĠYETLERDEN GELĠR / GĠDERLER Diğer Faaliyetlerden Gelirler 01.120. FĠNANSAL GELĠRLER 01.463.452.849.2010 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer ArtıĢları Kira ve Depolama Gelirleri Maddi Duran Varlık SatıĢ Karı Ambar ve Stok Sayım Fazlalığı Maliyet Giderleri KarĢılık Ġptali Sigorta Hasar Bedelleri Elektrik-Buhar ve Karbon SatıĢ Gelirleri Diğer Toplam 15.01.813.119.172 8.931.358 1.) 31.200 71.895.105 49 .581 6.055.250.12.2010 9.292.ġ.2009 2.685.01.520.532.2010 31.12.12.834.01.565 26.01.2010 Faiz Gelirleri Kur Farkı Gelirleri SatıĢlar Vade Farkı Diğer Finansal Gelirler Toplam 11.2009 31.330 2.12.502 22.221.2009 31.131 16.826 4.107 144.771.2009 10.12.767.212 530.734.2010 31.716 4.01.850 1.826 8.920.

804 2.057. Ancak oluĢan zararlar geriye dönük olarak.612. 2010 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20‟dir (2009: %20).381.017. Türk Vergi Kanunu ana Ģirket ve bağlı ortaklıklarının konsolide bir vergi beyannamesi doldurmasına izin vermemektedir. Türkiye‟de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. önceki yıllarda oluĢan karlardan düĢülemez.455 2.) 33.059 34.25 Nisan tarihleri arasında (özel hesap dönemine sahip olanlarda dönem kapanıĢını izleyen dördüncü ayın 1 . VERGĠ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ Kurumlar vergisi ġirket. vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiĢ yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düĢüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. Dolayısıyla.899 31. ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar.860 14. ekteki konsolide finansal tablolarda yansıtılan vergi karĢılıkları konsolide edilen Ģirketleri ayrı tüzel kiĢilik bazında dikkate alarak hesaplanmıĢtır.023. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu‟na göre kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı % 20 olarak uygulanmaktadır (2009 yılı: % 20). gelecek yıllarda oluĢacak vergilendirilebilir kardan düĢülmek üzere.587 10.751. ġirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1 . FĠNANSAL GĠDERLER (-) 31.612 9.965. Ġran mevzuatına göre hesaplanan kurumlar vergisi oranı ise % 25‟tir (2009 yılı: % 25). Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiĢtirilebilir.541. 31 Aralık 2010 Kurumlar Vergisi KarĢılığı PeĢin Ödenen Vergi Toplam 10.530 31 Aralık 2009 - 50 .037.335 (1. Türkiye‟de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaĢma prosedürü bulunmamaktadır.GÜBRE FABRĠKALARI T.2010 Kredi Faiz ve Kur Farkı Giderleri (net) Kur Farkı Giderleri Diğer Faiz Giderleri AlıĢlar Vade Farkı Toplam 85. maksimum 5 yıl taĢınabilir.2009 97. 2008 yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aĢamasında kurum kazançları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanmıĢtır (2009: %20).624.228.328 24. Türkiye‟de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Zararlar.664 133.12.ġ.648 112.25 tarihleri arasında) vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. SATIġ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALĠYETLER Bulunmamaktadır (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır). 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren döneme ait bilançoda yer alan vergi karĢılığı aĢağıdaki gibidir.727.12. 35.805) 8. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.662. Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı.A.

116 15.710 10.517 3.223 788. VERGĠ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (devamı) Ertelenen Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri Grup.194.596 89.140 2.222.891.498 28.472 7.860 252.784 4.201.676 750.) 35.Vergi Varlık Ert. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile UFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmaktadır.425 93.Vergi Varlık Geçici Farklar ve Yük.331 13.015 391.501 106.767.730) 12.748.920 94.660 12.486 167.834.070 33.007.447.247 141.742.354 28.515 653.GÜBRE FABRĠKALARI T.833 80.937.392 16.120 8.714.A. Gelir Tablosuna Yansıtılan ErtelenmiĢ Vergi Kıdem Tazminatı KarĢılığı Gider tahakkukları Alacak reeskontları Stoklar Maddi duran varlıklar Diğer GeçmiĢ Yıl Zararı Ertelenen Vergi Varlıkları Rayiç Bedel Değerleme Farkı Borç reeskontları Yatırım Amaçlı Gayrimenkul değer artıĢı Diğer Ertelenen Vergi Yükümlülükleri Net Ertelenen Vergi Varlığı Razi Co.673.972.385 331.244.360 51 .027.113. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.263. vergiye esas yasal mali tabloları ile UFRS'ye göre hazırlanmıĢ mali tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenen vergi varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleĢtirmektedir.843.267.602 2.425 21.790 605.028 1.503 1.628 1.236 16.077 13. 4.787.186.194.140 150.574 289.311 366.014 143.200 203.110. Ertelenen Vergi Varlığı/ (Yükümlülüğü) Toplam Ertelenen Vergi Varlığı 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 Ert.696.803 3.568.771 1.700 40.669 4.409 5. Geçici Farklar ve Yük.113.911 446.860 40.138.047 994.920 12.004.549 53.027.655.967.155 (145.088.422.959.862 1.ġ.382 1.021.612 160.558 80.

671) (10.025.038.357 20% (56.360 Vergi karĢılığının mutabakatı: Vergi öncesi kar / (zarar) Hesaplanan vergi Farklı Vergi Oranlarına Tabi YurtdıĢı ĠĢtirakler Etkisi Kanunen kabul edilmeyen gider vergi etkisi Ġndirim ve istisnaların vergi etkisi Diğer vergiye konu olmayan farklar Vergi geliri / gideri 1 Ocak 2010 31 Aralık 2010 280.938) 52 .464. VERGĠ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (devamı) ErtelenmiĢ vergi hesabında dikkate alınan geçmiĢ yıl mali zararlarının oluĢtuğu yıllar itibariyle dağılımı aĢağıdaki gibidir.481) (6.497.425 40.952 (25.451) (66.128) 1 Ocak 2009 31 Aralık 2009 (41.787.197 (647.660) (35.995.369.968.196.210.) 35.ġ.408) 40.734) 12.698.A.673 26.062.967.025.543) 98.236 1 Ocak 2009 31 Aralık 2009 53.068.793) 31 Aralık 2009 46.938) (2.673 88.771.033.563 80.017.498 ErtelenmiĢ vergi hareket tablosuna iliĢkin bilgiler: Gelir Tablosuna yansıtılan ErtelenmiĢ vergi varlık/ yükümlülük hareketi 1 Ocak açılıĢ bakiyesi Razi ertelenmiĢ vergi çevrim farkı etkisi Ara Toplam ErtelenmiĢ vergi (geliri) / gideri Doğrudan özkaynakta muhasebeleĢtirilen maddi duran varlıklara iliĢkin yeniden değerlemenin ertelenmiĢ vergi gideri Dönem sonu bilanço bakiyesi 31 Aralık 2010 40.825 141.006.071 627.GÜBRE FABRĠKALARI T.021.482) 22.360 (283.787.035) (31. 1 Ocak 2010 2013 yılına kadar kullanılacak 2014 yılına kadar kullanılacak 31 Aralık 2010 53.503.494.339.675 (1.385 (4.298 (6.369) 20% 8.625.414. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.227 47.252.222.

A.268) 83.ve Tic.ġ.564 76.2010 42.12.7073) 37.406. SatıĢlar – AlıĢlar SatıĢlar (Ana ortak) Tarım Kredi Koop.ġ.12.) 36.925 TL).125 12. 53 .12.038 6.01. ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI ĠliĢkili Taraflarla Dönem Ġçinde GerçekleĢtirilen ĠĢlemler Ticari Alacak ve Borçlar Ticari Alacaklar (Ana ortak) Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Merkez Birliği Toplam Diğer Alacaklar (Kontrol gücü olmayan pay sahipleri) Kontrol gücü olmayan pay sahipleri Toplam Ticari Borçlar (ĠĢtirakler) Tarnet A.090 42. Diğer alacaklar.12.090 31.500. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.879.165 31.276 586.640.ġ.500.12.4359 01.199 Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği‟ne yapılan satıĢlarda ortalama vade yaklaĢık 15 gündür.GÜBRE FABRĠKALARI T. Toplam AlıĢlar (ĠĢtirakler) Tarkim Bitki Koruma San.ġ Toplam 76.586.2009 31.2010 585.002 4. Tarnet A.000 (0.869.12.390 83.199 6.017.ve Tic.546 TL ve Razi için 808.ġ.2010 Net Dönem Karı / (zararı) Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı Hisse BaĢına DüĢen Kar/Zarar (TL) 119.002 61.000 1.070.564 31.993.408 Cinsi Mal 31.889 31.01. Razi‟nin kontrol gücü olmayan pay sahipleri adına Ġran ÖzelleĢtirme Ġdaresine ödediği ve dolayısıyla alacaklı olduğu miktardır.409.640.2010 713.593 31.2009 61.A. HĠSSE BAġINA KAZANÇ 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle ġirket hisselerinin ağırlıklı ortalaması ve birim hisse baĢına kar hesaplamaları aĢağıdaki gibidir.038 4.869.463 TL‟dir (31 Aralık 2009: 2.2010 31.251.700 234. Negmar Denizcilik A.640.640.409.057.ġ.Merkez Birliği SatıĢlar (ĠĢtirakler) Tarkim Bitki Koruma San.12.593 Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren yılda Ģirketin üst düzey yöneticilerine sağladığı maaĢ.2009 152. Negmar Denizcilik A.ġ Cinsi Mal Hizmet Hizmet Mal Hizmet 1. Herhangi bir vade farkı veya faiz iĢletilmemektedir.12. 01.651 431.A.2009 (59.899. prim ve benzeri diğer faydaların toplam tutarı GübretaĢ için 1.2009 431.917 TL olmak üzere toplam 1.

nakit benzerleri. hisse senedi alım satımı. Bu araçları kullanmaktaki asıl amaç Grup‟un operasyonları için finansman yaratmaktır. Grup günlük nakit raporu hazırlamakta. Grup ileriye dönük nakit akım raporları aracılığıyla nakit planlaması yapmaktadır. Yönetim müĢterilerden alacakları ile ilgili kredi riskini (iliĢkili taraflar hariç) alınan teminatlar (banka teminat mektubu. geçmiĢ tecrübeler ve cari ekonomik durum dikkate alınarak değerlendirilmekte ve tahsil edilmeyecek olan alacaklara Ģüpheli alacak karĢılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net tutarı ile gösterilmektedir (Not:10). likit fonlar.A. Grup yönetimi bu riskleri aĢağıda belirtildiği gibi yönetmektedir. Bu kredi riskleri Grup tarafından sürekli izlenmekte ve ticari alacakların kalitesi. Grup ayrıca direkt olarak faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlara da sahiptir. likidite riski. nakit giriĢ ve çıkıĢlar da dikkate alınmak suretiyle finansal araçlar yönetilmektedir. söz konusu bilgiler yöneticiler tarafından dikkate alınarak nakit yönetimi stratejilerini belirlemektedir. Kullanılan araçlardan kaynaklanan riskler. faiz oranı riskidir. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ Finansal Risk Yönetimi Hedefleri.ġ. Grup satıĢlarının yaklaĢık %41‟i ana ortağı olan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği‟nedir.) 38. Grup‟un kullandığı finansal araçlar. piyasa ve yabancı para riski. ipotek gibi) ile minimum düzeye indirmektedir. nakit. Piyasalardaki tüm geliĢmeler anlık olarak izlenmekte. Amaçları ve Politikaları Grup finansal araçlarını. kredi riski. ulusal ve uluslararası piyasalar değerlendirilerek. Kredi Riski Grup vadeli satıĢlardan kaynaklanan ticari alacakları nedeniyle kredi riskine maruz kalmaktadır. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.GÜBRE FABRĠKALARI T. kredi ve forward iĢlemleridir. günlük olağan toplantılarda. finansman bölümü ve üst yönetim aracılığıyla yönetmektedir. Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle aĢağıdaki gibidir: 54 .

Değer düĢüklüğü (-) (334.661 .640.Değer düĢüklüğü (-) .612 - 701.558. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ varlıkların net defter değeri (3) 3.869. (**) Teminatlar. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri .690.701 76.Teminat. vs ile güvence altına alınmış kısmı 3.Teminat.090 - 236.) 38.661 D.612 (*) Tutarın belirlenmesinde.564 - 11. vs ile güvence altına alınmış kısmı .090 - 232.564 - 11. müĢterilerden alınan teminat senetleri.A.Azami riskin teminat.869.847.830 - 192. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri Alacaklar 31. vs ile güvence altına alınmış kısmı E.867.444 - - 647. aksi takdirde vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak finansal varlıkların değeri (2) C. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal varlıkların net defter değeri .Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri) 334.640. vs ile güvence altına alınmış kısmı 42.499 - B.Net değerin teminat.362 76. kredi güvenilirliğinde artıĢ sağlayan unsurlar dikkate alınmamıĢtır.444 - 80.830 - 192.12.Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri) .535.567 - 42.533 118.847.GÜBRE FABRĠKALARI T.teminat.ġ.295 122. alınan teminatlar gibi.774.101 .774. teminat çekleri ve ipoteklerden oluĢmaktadır. - 54.690.2010 Ticari Alacaklar ĠliĢkili Taraf Diğer Taraf Diğer Alacaklar ĠliĢkili Taraf Diğer Taraf Bankalardaki Mevduat Türev Araçlar Nakit ve Nakit Benzerleri Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski ( A+B+C+D+E) (*) .560. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar 80.101) . vs ile güvence altına alınmış kısmı (**) A.068 - 55 . KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan.

077.327.184 - 8.A.084 (*) Tutarın belirlenmesinde. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri Diğer Taraf Diğer Alacaklar ĠliĢkili Diğer Taraf Taraf Bankalardaki Mevduat Türev Araçlar Nakit ve Nakit Benzerleri 61. vs ile güvence altına alınmış kısmı D.648 54.ġ.GÜBRE FABRĠKALARI T. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir. teminat çekleri ve ipoteklerden oluĢmaktadır.862.913 18. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan.267.970. müĢterilerden alınan teminat senetleri.610 - - - - - 61.) 38. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal varlıkların net defter değeri .426 3.Net değerin teminat.084 2.405 .629 166.002 - 239.640.327.12.648 - - 246. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar 54.Teminat.002 243.2009 Ticari Alacaklar ĠliĢkili Taraf Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski ( A+B+C+D+E) (*) . aksi takdirde vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak finansal varlıkların değeri C.Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri) 367. alınan teminatlar gibi.405) .973. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ varlıkların net defter değeri . (**) Teminatlar. vs ile güvence altına alınmış kısmı E.640.Net değerin teminat. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) Alacaklar 31. vs ile güvence altına alınmış kısmı B. vs ile güvence altına alınmış kısmı . vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı (**) A.426 - - - - 2.Teminat.913 - 18.077.Değer düĢüklüğü (-) (367.021.Değer düĢüklüğü (-) .970.005 - - - - - - - - - 3.511 - 169.460 - 8.506 - - - - - - - - . kredi güvenilirliğinde artıĢ sağlayan unsurlar dikkate alınmamıĢtır.939.418.Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri) .Azami riskin teminat. 56 .

690.065 828.A.426 Diğer Alacaklar Bankalardaki Mevduat Türev Araçlar Diğer - 57 .272 58.077. Grup genellikle banka kredisi kullanmak yerine satıcı kredisi kullanmayı tercih etmektedir.2010) Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiĢ Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiĢ Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiĢ Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiĢ Toplam Teminat vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı Ticari Alacaklar 1.554. Grup‟un türev niteliğinde olan ve olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımı aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.661 3. yeterli miktarda kredi iĢlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade etmektedir.ġ.966 1.GÜBRE FABRĠKALARI T.) 38.12.295 1. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ varlıkların yaĢlarına iliĢkin tablo aĢağıdaki gibidir: Alacaklar Cari Dönem (31.790 3.690. tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eĢleĢtirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak. orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için.303 3.661 Diğer Alacaklar Bankalardaki Mevduat Türev Araçlar - Diğer - Alacaklar Önceki Dönem (31.576 720.638.12. Tabloda gösterilen tutarlar 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle sözleĢmeye dayalı indirgenmemiĢ nakit akımı tutarlarını göstermektedir: Ticari Alacaklar 667.331. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir. uygun bir likidite riski yönetimi oluĢturmuĢtur. Ġhtiyatlı likidite riski yönetimi.2009) Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiĢ Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiĢ Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiĢ Toplam Teminat vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı Likidite Riski Grup yönetimi kısa. Grup. likidite riskini yönetmektedir. yeterli ölçüde nakit tutmayı.

906.265.948 222.332.158.666.060.341 247.439.220.074.910.797 40.647.874.262 (44.552 37.769 40.645) SözleĢme uyarınca vadeler Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler 1.612 44.299 16.612 44.726.) 38.772.645) 58 .650) 435.769 40.930.547.611.645 (40.690 Diğer Borçlar 321.262 (44.645) 166.251.676 367. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.200 247.547.171.937 80.496.262 (44.381 49.251.885.078.083 318.ġ.332.782.251.222.848 40.647.547.018.341.406.031 - 5 yıldan uzun (IV) 66.750 99.512 - 40.239.994.330.197.529 353.143.555.459 353.132 - 31.650) 3 aydan kısa 3-12 ay arası (I) (II) 337.974.547.413.A.547.461.946.12.546.238 321.055 568.937 80.647.143.774 Türev Finansal Yükümlülükler Türev Nakit GiriĢleri Türev Nakit ÇıkıĢları 5 yıldan uzun (IV) 499.888.795 250.844 568.020 - 1-5 yıl arası (III) 358.065.374 12.645 (40.197.723 218.060.064 16.065.305 Ticari Borçlar 369.132 66.913 62. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) 31.764 108.074.610 27.547.749 Diğer Yükümlülük 16.612 90.848 40.247.461.2009 SözleĢme uyarınca nakit çıkıĢlar Defter toplamı 3 aydan kısa 3-12 ay arası 1-5 yıl arası Değeri (=I+II+III+IV) (I) (II) (III) 1.2010 SözleĢme uyarınca nakit çıkıĢlar toplamı (=I+II+III+IV) 1.GÜBRE FABRĠKALARI T.937 80.607 306.650) SözleĢme uyarınca vadeler Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler Finansal borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar Diğer Yükümlülük Türev Finansal Yükümlülükler Türev Nakit GiriĢleri Türev Nakit ÇıkıĢları Defter Değeri 1.442.607 165.518 Finansal Yükümlülükler 367.100 90.980 346.387.960 89.332.612 44.12.143.900.370 369.628 75.577.645 (40.

aĢağıdakilerin de dahil olduğu finansal araçları kullanmaktadır: ġirket‟in Türkiye operasyonlarından girdilerinin önemli bir bölümü döviz üzerinden olmakta. girdiler ağırlıklı olarak yerli para birimi olan Ġran Riyali cinsinden olmakta. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) Piyasa ve Yabancı Para Riski Faaliyetleri nedeniyle ġirket. satıĢların tamamına yakın kısmı TL üzerinden belirlenmiĢ fiyatlarla yapılmaktadır. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir. Döviz kuru ve faiz oranıyla iliĢkilendirilen riskleri kontrol altında tutabilmek için Ģirket. Razi de ise. Bu nedenle döviz kurundaki önemli değiĢiklikler satıĢ fiyatına eĢzamanlı yansıtılmaktadır. satıĢ gelirleri ise ağırlıklı olarak döviz cinsinden (USD) oluĢmaktadır. Cari yılda Ģirketin maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karĢılaĢılan riskleri ele alıĢ yönteminde veya bu riskleri ölçme yöntemlerinde önceki yıla göre bir değiĢiklik olmamıĢtır. ġirketin 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle yabancı varlık ve yükümlülüğü orjinal para birimi ve Türk Lirası cinsinden döviz pozisyon tablosu aĢağıdaki gibidir.) 38. GübretaĢ finansal tablolarında konsolide edilen Razi‟nin eliminasyona tabi tutulmayan alacak ve borçları da döviz pozisyonu tablosunda gösterilmiĢtir. Diğer taraftan mevduatların bir kısmı döviz tevdiat hesaplarında tutulmaktadır.GÜBRE FABRĠKALARI T. 59 . SatıĢ fiyatları TL üzerinden olmakla birlikte sektör büyük ölçüde ithal girdilere bağlı olduğundan döviz kurundaki değiĢimler ürün satıĢ fiyatlarını doğrudan etkilemektedir.ġ.A. döviz kurundaki ve faiz oranındaki değiĢiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Ayrıca forward ve opsiyon iĢlemleri gibi finansal araçlar kullanılarak Ģirketin kur riski asgariye indirilmeye çalıĢılmaktadır.

026.634 728.2010) 1.Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı 24.959.658 12.192 137.Ticari Alacaklar 6a.077 403.Ticari Alacaklar 2a.841) 778.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler 13.954 1. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 18.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar 7.Ticari Borçlar 11.Ġhracat 26.092) 28.883.700 65.750 642.421 416.000 (204.454.311.430.416 8. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) Döviz Pozisyonu Tablosu Cari Dönem (31.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler 17.204.A.Parasal Finansal Varlıklar 6b.102 86.189.275.310.537.040 49.910.904 12.657 Euro 10.310 1.390.) 38.430.Diğer 8.Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı 25.562 415.869 (204.959.B23 (=1+2a+5+6a-1011-12a-14-15-16a) 22.196.669.12.463 105.546 YEN 773.000 - 60 .GÜBRE FABRĠKALARI T.000 4.500.787.Ġthalat TL KarĢılığı (Fonksiyonel para birimi ) 268.974.825.207.677 324.061.417.521 38.617) (118.430.535.841) - 778.237 148.000 778.705 150.Toplam varlıklar (4+8) 10.537.360 32.Ticari Borçlar 15.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 16b.Duran Varlıklar (5+6+7) 9.821.ġ.068. Pasif Karakterli Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 20.121.657 253.Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük )Pozisyonu (UFRS 7.582.000 (734.912 728. Aktif Karakterli Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 19b.Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 14.421.164.552 18.654 ABD Doları 10.502) 8.811.092) 480.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 12b.192 32.809.671.940.284.Dönen Varlıklar (1+2+3) 5.603 86.617) 330.935 2.306 242.671 2.050 18.Toplam Yükümlülükler (13+17) 19.275. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.284.942.092.Diğer 4.502) (1.218 107.040 252.481 104.736 173.Finansal Yükümlülükler 16a.519 49.Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (918+19) 21.768.498 8.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar 3.196.790 300.866.730.603 2.050 894.768.000 - 44.068.192.792 485.430. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa.799 990.904 429.224 250.305.634 3.000 778.818.973.948 (1.207.000 (734.825.Finansal Yükümlülükler 12a.554 (118.572.867 253.552 IRR 1.Döviz Hedge'i Ġçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri 23.809. Banka hesapları dahil) 2b.700.Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev Araçların Net varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) 19a.

964 1.465 61.306 7.786) - 61 .200 118.686.384.780 80.Dönen Varlıklar (1+2+3) 5.456 190.989 14.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 16b.070 1.334.Duran Varlıklar (5+6+7) 9.000 (80.127.915.844.819.270.494.165.130.578.638) 15.877.819.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar 3.031.380.727 51.421 353.074.Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev Araçların Net varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) 19a.749 247. Aktif Karakterli Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 19b.412 198.854.823 60.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 12b.781.653.150 270.098.718 19.832 150.851.890.414 25.Döviz Hedge'i Ġçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri 23.265 7.636.ġ.827 4.813.Ġhracat 26.706) (2.851.814. Banka hesapları dahil) 2b.291 231.Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı 25.759 2.827 118.888.Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı 24.943.025 538.463.862 291.137.481.072.B23 (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 22.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler 13.465 118.414 493.943 1.031.229 (3.Ticari Borçlar 15.969 (124.456 207.Ticari Borçlar 11.Diğer 4.800 (805.182 133.109.946) 34.Ticari Alacaklar 2a.800 29.638) (124. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.404.Ticari Alacaklar 6a.645 4.Toplam varlıklar (4+8) 10.654 72.812. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) TL KarĢılığı (Fonksiyonel para birimi ) 199.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar 7.706) 4.803 25.Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 14.690 (114.873 46.453.443 3. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 18.203 Önceki Dönem (31.294.Toplam Yükümlülükler (13+17) 19.008.403.877.350 37.832 88. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa.493 48.341 1.288 88.710 192.850 564.000.Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük )Pozisyonu (UFRS 7.2009) 1.582 1. Pasif Karakterli Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 20.605.026 230.GÜBRE FABRĠKALARI T.819.876.793.12.683.600 233.696) 32.Ġthalat ABD Doları 4.141 563.117.161 1.117.784 4.Finansal Yükümlülükler 12a.465 EURO 22.890.A.002.193.265 165.555.120 Milyon IRR 960.Finansal Yükümlülükler 16a.Parasal Finansal Varlıklar 6b.Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19) 21.222.611 3.073) (906.655 129.261.Diğer 8.) 38.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler 17.

028.Euro net varlık/yükümlülüğü 5.A.Ġran Riyali Net Etki (7+8) 12-Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) TOPLAM (3+6+9+12) (31.028.028.255) 24.453.469.095 41.700 (19.851.700 23.008 (21.716.345.700) (23.499 19.345.255 24.008) 31.Ġran Riyali net varlık/yükümlülüğü 8.460 21.Euro riskinden korunan kısım (-) 6.ABD Doları riskinden korunan kısım (-) 3. raporlama para birimi olan TL dıĢındaki diğer para cinslerinden varlık ve yükümlülükler yabancı para olarak değerlendirilmiĢ ve tablolarda gösterilmiĢtir.12.008) (31.499) 1.460 (24. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) GübretaĢ ve tam konsolidasyona tabi tutulan Razi‟nin.254) 41. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.549.481.2010) Cari Dönem (31.2009) Kar/Zarar Kar/Zarar Yabancı Paranın Yabancı Paranın Yabancı Paranın Yabancı Paranın Değer Değer Değer Değer Kazanması Kaybetmesi Kazanması Kaybetmesi ABD Doları kurunun % 10 değiĢmesi halinde: 1.913.Ġran Riyali riskinden korunan kısım (-) 9.716.709) 19.008 31.095) (87.709 (41.053 (73.700) 23.12.913.095) (41.453.095 87.460) 21.499) (19.913.499 (1.255 (23.) 38.345.GÜBRE FABRĠKALARI T.028.ABD Doları net varlık/yükümlülüğü 2.716.469.Euro Net Etki (4+5) Ġran Riyali döviz kurunun %10 değiĢmesi halinde: 7.ABD Doları Net Etki (1+2) Euro'nun kurunun %10 değiĢmesi halinde: 4.345.ġ.254 62 .851.255) (24.851.549.549.913.549.481.053) 73.460) (21. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 sona eren yıllarda ġirketin bilançosunda net döviz pozisyonuna göre diğer değiĢkenler sabit tutulduğunda döviz kurlarında (+) / (-) % 10 değiĢim olması durumunda vergi öncesi karda meydana gelecek değiĢim aĢağıdaki gibidir: -Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu Cari Dönem (31.716.851.

508 TL (31.169.2010 tarihinde Euro para birimi cinsinden olan faiz 100 baz puan (%1) yüksek/düĢük olsaydı ve diğer tüm değiĢkenler sabit kalsaydı vergi ve ana ortaklık dıĢı paylar öncesi kar/zarar 146.2009-201.695 (212. nakit ve nakit benzerleri ve 27 numaralı Dipnotta açıklanan çıkarılmıĢ sermaye.463 193% Toplam borçlar Hazır değerler (-) Net Borç Toplam öz sermaye Net Borç/Toplam Sermaye oranı 63 .994.006 Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan varlıklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Cari Dönem Önceki Dönem 286. ġirketin sermaye yapısı borçlar.) 38. bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalıĢırken. Net borç.894 605.295. Borç/özkaynak oranı net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunmaktadır.A.292. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) Faiz Oranı Riski ve Faiz Oranı Duyarlılığı ġirketin değiĢken faizli varlık ve yükümlülükleri faiz oranlarındaki değiĢmelerden etkilendiğinden faiz riskine maruz kalmaktadır.287. sermaye yönetiminde.659. ġirketin iliĢkili Ģirketlerle olan dövizli alacak/ borç iliĢkisi de sabit faizlidir.625.059 276.ġ.884 817.221.432.053 (21.359. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle net borç/toplam sermaye oranı aĢağıdaki gibidir: 31 Aralık 2010 1.159) 1. Sermaye Yönetimi Grup.238.206.714 TL) daha düĢük / yüksek olacaktı.299 91.233.12.146. nakit ve nakit benzerleri değerlerin toplam borç tutarından düĢülmesiyle hesaplanmaktadır.702 140% 31 Aralık 2009 1. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle faiz pozisyonu tablosu aĢağıdaki gibidir.299 Raporlama tarihi itibariyle değiĢken faizli yükümlülükler faiz hadlerindeki değiĢikliklere duyarlı olduğundan sadece bu finansal araçlar için duyarlılık analizi yapılmıĢtır. Yapılan duyarlılık analizinde 31.12.191. Grup‟un üst yönetimi sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla iliĢkilendirilebilen riskleri sürekli değerlendirmekte ve en uygun borç/özkaynak dengesini sağlamaya çalıĢarak sermayeyi yönetmektedir. diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli Ģekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. Ancak Ģirketin almıĢ olduğu banka kredilerinin büyük bir kısmı sabit faizli olduğundan bu değiĢimin etkisi çok önemli tutarlara ulaĢmamaktadır. Faiz Pozisyonu Tablosu Sabit Faizli Finansal Araçlar Finansal Varlıklar Finansal Yükümlülükler DeğiĢken Faizli Finansal Araçlar Finansal Varlıklar Finansal Yükümlülükler 67.811) 1. sermaye yedekleri ve kar yedeklerini içeren özkaynak kalemlerinden oluĢmaktadır.GÜBRE FABRĠKALARI T.058.

946.016 - 166.435.717.159 - 243.946.084 - 367.055 568.002 8.038 247.749 21.525.GÜBRE FABRĠKALARI T.811 Satılmaya hazır finansal varlıklar 2.016 - 31 Aralık 2010 Finansal varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar ĠliĢkili taraflardan alacaklar Diğer alacaklar Diğer finansal varlıklar Türev finansal varlıklar Finansal yükümlülükler Finansal borçlar Ticari borçlar ĠliĢkili taraflara borçlar Diğer Borçlar 31 Aralık 2009 Finansal varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Finansal yatırımlar Ticari alacaklar ĠliĢkili taraflardan alacaklar Diğer alacaklar Diğer finansal varlıklar Türev finansal varlıklar Finansal yükümlülükler Finansal borçlar Ticari borçlar ĠliĢkili taraflara borçlar Diğer Borçlar Krediler ve alacaklar 236.612 353.960 243.690 6.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir.159 166.387.640.238.913 - 2.) 39.084 367.018.A. FĠNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE ÇERÇEVESĠNDEKĠ AÇIKLAMALAR) UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FĠNANSAL RĠSKTEN KORUNMA MUHASEBESĠ Finansal araçların kategorileri ve makul değerleri Ġtfa edilmiĢ değerinden gösterilen finansal varlıklar 212.394 2.435.016 80.811 236.432.418.525.848 Defter değeri 212.162 4.016 54.199 321.418.090 88.640.305 369.305 369.848 Not 6 10 37 11 7 26 8 10 37 11 21.413.055 568. finansal aracların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düĢünmektedir.413.690 6.913 2.295 42.525.432.394 - Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar 80.525.327.749 6 7 10 37 11 7 26 8 10 37 11 Grup yonetimi.717.560.090 88.640.002 8.461. 64 .238.560.387.461.038 247.460 61.199 321.460 61.640.327.018.960 54.162 4.612 - Ġtfa edilmiĢ değerinden gösterilen finansal yükümlülükler 353.295 42.

GÜBRE FABRĠKALARI T. birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada iĢlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiĢtir.084 54. 41 FĠNANSAL TABLOLARI ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA FĠNANSAL TABLOLARIN AÇIK. Ġkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler. 31 Aralık 2009 Raporlama tarihi itibariyle gerçeğe uygun değer seviyesi 1.612 80.960 166. Seviye 3. Seviye TL TL TL 166.044 166. 65 .A. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir. Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları aĢağıdaki gibidir Raporlama tarihi itibariyle gerçeğe uygun değer seviyesi 1.612 - 80.084 - BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR Bulunmamaktadır.960 54.612 - Finansal varlıklar Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar Alım satım amaçlı Türev araçlar Toplam 40.) 39. Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler.ġ. Seviye 2. Seviye TL TL TL    Finansal varlıklar Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar Türev araçlar Toplam 31 Aralık 2010 80. varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiĢtir. Seviye 3. Seviye 2. FĠNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FĠNANSAL RĠSKTEN KORUNMA MUHASEBESĠ ÇERÇEVESĠNDEKĠ AÇIKLAMALAR) (devamı) Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aĢağıdaki gibi belirlenir:  Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler.084 221. YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DĠĞER HUSUSLAR Bulunmamaktadır.612 80.960 54. ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından baĢka direk ya da indirek olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiĢtir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful