You are on page 1of 3

I N F O R M A C I J E

lanovima IZ-e Norrkping


Na redovnoj, 14-oj godinjoj Skuptini IZ-e u Norrkpingu, koja je odrana, 01.02.2008 godine, usvojen je Prijedlog o suksesivnom poveanju lanarine poev od 1.januara 2008. pa do daljnjeg.
Razmatrajui plan i program rada i djelatnosti IZ-e u tekuoj godini, zatim, sagledavajui kratkoroni, srednjoroni i dugoroni strateki plan razvoja i viziju budunosti Zajednice u ovom periodu, pouen dosadanjim iskustvom, zateen novim poskupljenjima osnovnih trokova kao to su kirija lokala, struja, osiguranje i drugo, pripremajui se za tkz., Jusufove gladne godine - u vrijeme kada se mubarek ramazan pomjera u ljetno vrijeme i s time odsustvo mnogih dematlija iz demata, Izvrni odbor IZ Norrkping na VII redovnoj sjednici odranoj dana, 20.01.2008 godine, donio je zakljuak s kojim je predloio Skuptini IZ Norrkping, prijedlog odluke o sukcesivnom poveanju lanarine poev od 1.januara 2008 godine do daljnjeg, odnosno do potpunog prijelaza na samofinansiranje. Skuptina je usvojila taj Prijedlog Izvrnog odbora te mi s njime, praktino, ulazimo u estu izvrnu i kalendarsku 2013 godinu, pa e tako izgled i iznos lanarine u 2013 godini izgledati ovako: R.br: Dosadanje kategorije lanova (pojedinano) Omladina, studenti, osobe bez boravine dozvole Penzija, socijala, A-kasa, bolovanje s manjim primanjem od 7.700 kr Zaposleni, A-kasa, bolovanje s istim ili veim primanjem od 7.700 kr Iznos godinje lanarine u 2012. 340 kr 510 kr 1020 kr Iznos godinje lanarine Procentualno - %, godinje poveanje lanarine 5,6% 5,6% 5,6%

u 2013.
+ 20 kr = 360 kr + 30 kr = 540 kr + 60 kr = 1080 kr

1. 2. 3.

O b r a z l o e n j e:
Ovim se imalo za cilj pristupiti ovom pitanju na jedan temeljan, sistemski nain, a ne parcijalan. Svakako, jedan od osnovnih ciljeva ovog Prijedloga je i samoodriva IZ. Pod samoodrivim podrazumijevamo samofinansiranje IZ, ali ne od ibadeta, ve od solidarnog imovinskog izdvajanja putem lanarine. Potreba, elja i interes lanova je neometano egzistiranje i unapredjenje rada i razvoja IZ-e, kako bi mogli ostvarivati svoje vjerske potrebe: dnevni namazi, duma namaz, teravih namaz, denaze namaz, bajram namazi, vjerska obuka i vjersko-prosvjetna djelatnost. S obzirom na to, oekuje se, upravo od lanova IZ-e najvea materijalna i druga pomo da bi se to moglo obezbjedjivati. Usvjanjem ovog prijedloga sukcesivnog (redovnog, godinjeg) poveanja lanarine, obezbjedili bi se i ostvarile mnoge prednosti medju kojima su: olakan ali i siguran put i prijelaz na puno samofinansiranje Zajednice, samostalnost i neovisnost demata, to je veoma bitno za normalan rad i razvoj u budunosti, prestala bi potreba da se u dematima bavimo svim vie (studiecirkeli, mani projekti i sl) nego onim im trebamo, odgojno-obrazovnim i vjerskim potrebama lanova; izbjeglo bi se naglo i vee poveanje lanarine ako bi ono ilo s vremena na vrijeme, postepeno bismo se pribliili onom prosjenom iznosu naplate lanarine preko poreza i s time laki i jednostavniji prelaz na taj nain naplate lanarine,

oslobodili bismo se stalnog straha za svoj opstanak kao to je to danas sluaj, posvetili bismo se sustinskim ciljevima zbog kojih egzistiramo i pribliili bismo se stepenu da osnovne mjesene trokove, (plata imama, kirija, struja, telefonski i kancelarijski trokovi i dr.) budu pokriveni prihodima od njihovih lanova, tj od lanarine, itd. Ovo je to to se odnosi na nae zajedniko dobro, koristi, potrebe i oekivanje. A to to se odnosi individulano, na lana IZ i to ta znai nae lanstvom u IZ-i, izmedju ostalog je: Kao prvo, reiemo da je to obaveza svakog imunijeg muslimana i muslimanke. Zatim, mi svojim lanstvom jesmo vrsta karika lanca koji predstavlja IZ Bonjaka. Mi pomaemo razvoju vjerske misli i biramo sebi mjesto u drutvu i svojoj Zajednici. Omoguujemo institucionalnu brigu i zatitu svoje porodice i drugih. Muhamed a.s. je rekao da je Allahova pomo i milost uz Dema'at. Nadalje, lanstvo u IZ-i Norrkping znai: pomagati islam i muslimane u vremenu i prostoru, omoguiti institucionlanu brigu i zatitu te razvoj islamske misli, imati mogunost obavljanja dnevnih zajednikih namaza, heftinog namaza - dume, godinjih namaza teravija i bajrama, imati besplatan pristup svim vjerskim, kulturnim, sportskim i edukativnim programima, imati besplatan pristup prostoru nae Zajednice za porodine programe (mevlude, tevhide), imati besplatan pristup nastavi Vjeronauke kako za sebe tako i svoju djecu, dobiti potrebnu pomo kod sunetluka, kao i prilikom islamskog naina davanja imena djetetu, imati mogunost vjenanja na islamski nain, kao i po vedskom zakonu, biti informisan o radu Zajednice potom dva-tri puta godinje, e-potom, putem Internet stranice: www.izninfo.org haber ploom, prigodnim predavanjima, hutbama, dobiti besplatnu ramazansku Vaktiju na kunu adresu s mnotvom ramazanskog materijala, godinji Takvim (ili kalendar) s takvimom vremenima za namaz itd. dobiti potrebnu pomo i besplatnu uslugu u sluaju smrti (materijal za gasul, izlazak imama na denazu i dr.), istovremeno, dobiti jeftinije i do 60% (u odnosu na trinu cijenu) baluk, limeni i drveni sanduk i sl. dakle, vjersku, obrazovnu, socijalnu i drugu traenu pomo, sve za lanove.

Pored navedene Skuptinske Odluke o lanarini, donesena je i druga odluka s kojom se poveava uplata sa (do)sadanjih 7.000 kr, na buducih 14.000 kr., prilikom obraanja ne lanova za usluge pri smrtnom sluaju, kao i one koji neispravno i neredovno plaaju lanarinu.
Allah d.., je rekao: O vjernici, brinite se o sebi, ako ste na pravom putu, nee vam nauditi onaj ko je zalutao! Allahu e te se vratiti i On e vas obavjestiti o onome to ste radili. (El-Maide, 105) Muhammed a.s., je rekao: Ko se ne pokorava svojim nadreenima i ko se odcijepi od Zajednice, te u takvom stanju umre, umro je smrcu neznaboca. (Muslim)

Molimo Allaha d.., da naa srca uini slonim i privrenim islamu i naem dematu.
Napomena: U Inae, preporuka Skuptineinformacije moete dobiti na telefone ili naa adresu: prilogu vam Sve druge a i prilaemo uplatnice koje moete Izvrnog odbora je da se iskoristiti da uplatite lanarinu i lanarina plaa poetkom 011-160 553, 070 696 09 44 i 0736 951 926 godine BIF even. druge uplate. Nemojte pri jer se na taj nain olakava rad i tome zaboraviti naznaiti svrhu planiranje aktivnosti i s time uplate i vae ime i prezime. bolji kvalitet i uspjeh u Hvala na razumjevanju! konanici. Hvala unaprijed!

Trdgrdsgatan 33 602 24 Norrkping

www.izninfo.org
Izvrni odbor BIZ Norrkping