You are on page 1of 18

KONSTRUKCYJNE

„KONSBUD” ul. Ks. WItolda 7-9 71–063 Szczecin www.konsbud.com

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

DREWNO KLEJONE
tel .:(091) 812 53 87 fax.:(091) 812 83 87 e–mail: info@konsbud.com konsbud_pz@op.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA OBIEKTU: LOKALIZACJA: ZAMAWIAJ CY: ETAP: BRAN A CZ :

Budynek Dydaktyczny PWZS Jarosław „BATIMENT” Sp. z o.o. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA KONSTRUKCJA Z DREWNA KLEJONEGO mgr in . Przemysław urowski mgr in . Andrzej Brodowski
O WIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane niniejszym o wiadczamy, e projekt Budynku Dydaktycznego w Jarosławie został sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJ CY:

ILO STRON W OPRACOWANIU: ILO RYSUNKÓW

11 7 Wrzesie 2008

DATA OPRACOWANIA:

Spis tre ci:
1. Opis techniczny 2. Obliczenia statyczno-wytrzymało ciowe (archiwum) 3. Wykaz norm 4. Dokumenty formalno – prawne 5. Rysunki techniczne: 1. Rzut konstrukcji dachu 2. Przekrój A-A 3. Przekrój B-B 4. Szczegół A 5. Szczegół B 6. Rysunek warsztatowy okucia St1, St2 7. Geometria elementów z drewna klejonego D1, P1, P2, P3, P4, P5

Projektowanie i Realizacja Konstrukcji Budowlanych tel.: (091) 812 53 87, fax.:(091) 812 83 87

KONSBUD mgr in . Przemysław urowski

2

Opis techniczny

do projektu wykonawczego:

konstrukcji z drewna klejonego warstwowo SALI DYDAKTYCZNEJ W MIEJSCOWO CI JAROSŁAW I Podstawa opracowania
1.1.

Zlecenie Zamawiaj cego – „BATIMENT” Sp. z o.o. Projekt pierwotny Wytyczne projektowe przekazane przez Zamawiaj cego

1.2. 1.3.

II Zakres opracowania
Projekt obejmuje opracowanie w bran y konstrukcyjnej, konstrukcji sali głównej w tym: • • elementy no ne konstrukcji dachu (d wigary, płatwie) rozwi zania w złów konstrukcyjnych

III Lokalizacja
Projektowany obiekt zlokalizowany jest w miejscowo ci Jarosław: • • I strefa wiatrowa III strefa niegowa

Projektowanie i Realizacja Konstrukcji Budowlanych tel.: (091) 812 53 87, fax.:(091) 812 83 87

KONSBUD mgr in . Przemysław urowski

3

IV Opis obiektu
1. Rodzaj konstrukcji: Konstrukcja dachu zło ona z d wigarów typu łukowego z górn kraw dzi trapezow z drewna klejonego warstwowo. 2. Gabaryty: Konstrukcja hali składa si z elementów z drewna klejonego. Rozpi to konstrukcyjna osiowa podpór d wigarów D1 z drewna klejonego wynosi 15,00m, a szeroko konstrukcji wynosi 15,40m natomiast długo wynosi 18,20m.

3. Pokrycie dachu: Obliczenia konstrukcji dachu przeprowadzono dla nast puj cego pokrycia: blacha łaty kontrłaty wiatroizoloacja deskowanie pełne wełna mineralna płyta G-K na ruszcie stalowym

V Opis konstrukcji
1. Konstrukcja dachu: Konstrukcj dachu stanowi d wigary łukowe z górn kraw dzi trapezow o przekroju 20x46-160x1500cm z drewna klejonego warstwowo. D wigary podparte s na wie cach elbetowych za pomoc specjalnie wyprofilowanych oku stalowych. Górna kraw d d wigara tworzy czterospadowy dach z czego z jednej strony patrz c od kalenicy wyst puje spadek 5% po czym w odległo ci 5,95 m od kalenicy przechodzi on w 100% spadek. Wypełnieniem konstrukcji dachu s płatwie o przekroju 120x240mm. Sposób poł czenia płatwi z d wigarami zgodnie z rysunkami niniejszego opracowania.

Projektowanie i Realizacja Konstrukcji Budowlanych tel.: (091) 812 53 87, fax.:(091) 812 83 87

KONSBUD mgr in . Przemysław urowski

4

2. Usztywnienie obiektu: W płaszczy nie dachu sztywno zapewniaj płatwie w technologii drewna klejonego oraz deskowanie pełne.

VI Zastosowane materiały
Elementy konstrukcyjne wykonane w technologii drewna klejonego warstwowo zaprojektowane s w klasie GL32c oraz GL24c. Elementy stalowe prefabrykowane nale y wykona ze stali St3SX.

VII Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych
Wszystkie elementy konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo nale y zabezpieczy w systemie FOBOS M2 lub FOBOS M4. Konstrukcja zaprojektowana jest w klasie odporno ci ogniowej R30.

VIII Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Wszystkie elementy stalowe konstrukcji (systemowe i prefabrykowane): stoliki, ł czniki, ruby, gwo dzie winny by ocynkowane ogniowo lub galwanicznie. Opracował:

Projektowanie i Realizacja Konstrukcji Budowlanych tel.: (091) 812 53 87, fax.:(091) 812 83 87

KONSBUD mgr in . Przemysław urowski

5

Wykaz norm:
PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-82/B-02001 Obci enia stałe PN-80/B-02010 Obci enia niegiem, PN-80/B-02010/Az1 dotyczy: Obci enia niegiem PN-77/B-03200 Obci enia wiatrem PN-82/B-02003 Podstawowe obci enia technologiczne i monta owe PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Projektowanie i Realizacja Konstrukcji Budowlanych tel.: (091) 812 53 87, fax.:(091) 812 83 87

KONSBUD mgr in . Przemysław urowski

6

Projektowanie i Realizacja Konstrukcji Budowlanych tel.: (091) 812 53 87, fax.:(091) 812 83 87

KONSBUD mgr in . Przemysław urowski

7

Projektowanie i Realizacja Konstrukcji Budowlanych tel.: (091) 812 53 87, fax.:(091) 812 83 87

KONSBUD mgr in . Przemysław urowski

8

Projektowanie i Realizacja Konstrukcji Budowlanych tel.: (091) 812 53 87, fax.:(091) 812 83 87

KONSBUD mgr in . Przemysław urowski

9

Projektowanie i Realizacja Konstrukcji Budowlanych tel.: (091) 812 53 87, fax.:(091) 812 83 87

KONSBUD mgr in . Przemysław urowski

10

Projektowanie i Realizacja Konstrukcji Budowlanych tel.: (091) 812 53 87, fax.:(091) 812 83 87

KONSBUD mgr in . Przemysław urowski

11