+UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

Tarikh Terima : No Rujukan :

Diproses oleh :

KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN

GERAN INDUSTRI KREATIF
BORANG PERMOHONAN

Pemohon perlu membaca dan memahami kandungan garis panduan permohonan sebelum mengisi borang ini.

Pemohon perlu mengemukakan permohonan yang lengkap kepada:

Urus Setia Geran Industri Kreatif Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik (Kebudayaan), Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan, Aras 24, Kompleks KPKK Lot 4G9, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 PUTRAJAYA Tel: 03-8911 5000 Fax: 03-8911 5413 E-mel: geranindustrikreatif@kpkk.gov.my www.kpkk.gov.my

SEMUA MAKLUMAT YANG DIKEMUKAKAN ADALAH SULIT

Geran Industri Kreatif

Page 1

8 No Faks: 1.7 No Telefon Bimbit: 1.16 Alamat: 1.1.1.6 Bangsa: 1.10 Alamat Surat-menyurat: Bumiputera / Bukan Bumiputera Baru: Lama: MAKLUMAT PENDIDIKAN 1.1.1.1.2 No Kad Pengenalan: 1.1 atau 1.1.11 Taraf Pendidikan : 1.18 No Faks: 1.1.1. MAKLUMAT PEMOHON( Sila isi perkara 1.1.1.1.1 Nama Pemohon: 1.1.1 INDIVIDU MAKLUMAT INDIVIDU 1.1.17 No Telefon: 1.1.1.12 Universiti/Kolej/Sekolah: 1.1.20 Tempoh bekerja: Geran Industri Kreatif Page 2 .3 Warganegara: 1.19 Jawatan: 1.1.1.5 Status : 1.15 Nama Majikan: 1.13 Bidang Pengajian: 1.9 Alamat e-mel: 1.2 yang berkaitan ) 1.14 Tahun Tamat Pengajian: MAKLUMAT PEKERJAAN (JIKA PERLU) 1.4 Agama : 1.1.1.1.

2.12 No Telefon Bimbit: 1.2 SYARIKAT MAKLUMAT SYARIKAT 1.14 Alamat E-mel: Geran Industri Kreatif Page 3 .2.1.2.1 Nama Syarikat 1.5 No Faks: 1.11 No Telefon Pejabat: 1.2.4 Telefon: 1.2.7 Alamat Syarikat: 1.2.2.2.2.2 Pendaftaran: 1.6 Alamat E-mel: 1.13 No Faks: 1.2.2.9 Nama: 1.2.8 Status pemegang saham: Bumiputera (Sila lampirkan senarai pemegang saham) % Bukan Bumiputera % MAKLUMAT PEMOHON UNTUK DIHUBUNGI 1.3 Tarikh Pendaftaran: 1.10 Jawatan: 1.2.2.

4 Jangka Masa Pelaksanaan Projek 2.1.8 Impak Projek Kepada Negara: (Sila lampirkan kertas kerja projek dan maklumat tambahan berkaitan) 2.1. MAKLUMAT PROJEK 2.2 Tempat Pelaksanaan 2.1 MAKLUMAT PERMOHONAN GERAN INDUSTRI KREATIF Kategori Projek: Industri Kreatif Multimedia Industri Kreatif Seni Budaya Industri Kreatif Warisan Budaya 2.1.2.1.3 Tarikh Pelaksanaan 2.1.5 Tarikh Mula : 2.1.7 Ringkasan Projek: 2.1.1.1.9 Jumlah Peruntukan Projek : RM 2.10 Jumlah Permohonan Geran Industri Kreatif: RINGGIT MALAYSIA : RM (Sila kemukakan butiran perbelanjaan projek) Geran Industri Kreatif Page 4 .1 Nama Projek: 2.1.6 Matlamat dan Konsep: Tarikh Tamat: 2.

b. Telah memahami dan bersetuju dengan Garis Panduan Permohonan. c. Telah mengemukakan maklumat yang benar dan tepat. KPKK berhak untuk menggugurkan permohonan sekiranya maklumat yang diberikan tidak tepat atau palsu. Tandatangan: Nama: No Kad Pengenalan: Jawatan: Tarikh: Cop syarikat/ individu: Geran Industri Kreatif Page 5 . PERAKUAN PEMOHON Adalah disahkan bahawa saya: a.3.

Borang 49. 1965) / borang permohonan yang  (Untuk kegunaan pejabat) Pendaftaran perniagaan 6.SENARAI SEMAK Sila tandakan (  ) di kotak berkenaan. Salinan jadual pelaksanaan projek 12. Surat permohonan oleh pemohon 4. Salinan kad pengenalan pemohon 5. (Akta Syarikat. 1965) 8. Salinan kertas kerja projek 11. Perkara berikut perlu dikemukakan dalam dua (2) salinan: 1. Salinan lengkap 3. Profil syarikat 9. 1965) 7. Salinan permohonan melalui e-mel 2. Borang 24 (Akta Syarikat. Senarai pemegang saham syarikat 10. Borang 9 (Akta Syarikat. Salinan butiran perbelanjaan projek NOTIS: PERMOHONAN YANG TIDAK LENGKAP TIDAK AKAN DIPROSES Geran Industri Kreatif Page 6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful