-1

-

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาประเภทคัดเลือก (โควตา) ประจําปการศึกษา 2556
--------------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จะดําเนินการรับสมัครนักศึกษาประเภทคัดเลือก
(โควตา) เข า ศึ ก ษาต อ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี 4 ป ระดั บ ปริ ญ ญาตรี 4 ป (เที ย บโอนจาก
อนุปริญญาหรือเทียบเทา) และปริญญาตรี 5 ป ประจําปการศึกษา 2556 ดังมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ประเภทที่รับสมัคร
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการรับสมัครนักศึกษาประเภทคัดเลือก(โควตา) โดยแบง
ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1.1 ประเภทผูมีผลการเรียนดี
1.2 ประเภทผูมีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา ดนตรี นาฏศิลป และศิลปะ
1.3 ประเภทผูมีความพิการ
2. เกณฑการรับสมัคร
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครนักศึกษาประเภทคัดเลือก(โควตา) จากสถานศึกษาทุกสังกัด
ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ตามเกณฑดังตอไปนี้
2.1 ประเภทผูมีผลการเรียนดี ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
2.1.1 หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
2.1.2 หลักสูตร อื่น ๆ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
2.2 ประเภทผูมีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา ดนตรี นาฏศิลป ศิลปะ
ไดรับรางวัล ดานกีฬา ดนตรี นาฏศิลป ศิลปะ ในระดับจังหวัด หรือระดับชาติ
หรือนานาชาติ
2.2.1 หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
ยกเวนดานกีฬา คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00
2.2.2 หลักสูตร อื่น ๆ คะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต 2.00 ขึ้นไป
2.3 ประเภทผูมีความพิการ
ผูสมัครมีความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑความพิการ พ.ศ. 2552

-2-

3. หลักสูตร ระดับ และสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครนักศึกษาประเภทคัดเลือก(โควตา) ทุกประเภทตาม
หลักสูตร ระดับ และสาขาวิชา ตามตารางแนบทายประกาศนี้
4. คุณสมบัติและพื้นความรูของผูสมัคร ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
4.1 คุณสมบัติดานความรู
4.1.1 ผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี 5 ป เปนผูที่กําลัง
ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา โดยพิจารณาจากคะแนน
เฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 5 ภาคเรียน
4.1.2 ผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเทา)
เปนผูท ี่กําลังศึกษาอยูในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาปสุดทาย โดยพิจารณา
คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา รวม 3 ภาคเรียน
4.2 คุณสมบัติดานคุณลักษณะทั่วไป
4.2.1 มีสัญชาติไทย หรือสําเร็จการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทย
4.2.2 ไมเปนพระภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา หากไดรับคัดเลือกเขาศึกษา
4.2.3 มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคตอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม ติดยาเสพติด
ใหโทษอยางรายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
4.2.4 มีความประพฤติเรียบรอย และมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เปนผูมีความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี
(2) เปนผูเลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
(3) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี ไมเคยมีประวัติและความประพฤติ
เสื่อมเสียอยางรายแรง
4.2.5 คุณลักษณะทางดานจิตใจ มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
(2) มีจิตใจมุงพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม
(3) ไมเคยมีประวัติเปนโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
(4) ไมเคยมีประวัติเปนผูมีบุคลิกภาพผิดปกติอื่น อันจะเปนอุปสรรคและ
กอใหเกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพ

-35. ตารางรหัสสาขาวิชา และคุณสมบัตเิ ฉพาะสาขาวิชา
ผูสมัครสามารถตรวจสอบรหัสสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาจากตาราง
แนบทายประกาศ ผูสมัครเลือกสมัครได 2 ลําดับ และสาขาวิชาที่สมัครจะตองสังกัด
ในคณะเดียวกัน
6. ขั้นตอนการสมัครและการชําระเงิน
6.1 ผูสมัครติดตอขอรายละเอียดการสมัคร ณ สถานศึกษาที่กําลังศึกษาอยู หรือทาง
http://www.academic.cmru.ac.th และสมัครเขารับการคัดเลือกโดยผานสถานศึกษา
ที่กําลังศึกษา
6.2 ศึกษาขั้นตอนการสมัครจากคูมือการใชงานระบบรับสมัคร หรือพิมพคูมือการใชงาน
ทาง http://www.academic.cmru.ac.th
6.3 ผูสมัครดําเนินการสมัครผานระบบการสมัคร ในระหวางวันที่ 15 ตุลาคม –
15 พฤศจิกายน 2555
6.4 สถานศึกษาดําเนินการคัดเลือกผูสมัครใหเหลือสาขาวิชาละไมเกิน 5 คน ในระหวาง
วันที่ 16-23 พฤศจิกายน 2555
6.5 พิมพใบสมัคร ติดรูปถาย หนาตรง ภาพสีไมสวมหมวก และแวนตาดํา ขนาด 2 นิ้ว
และใบแจงชําระเงินคาสมัครและสรุปรายชื่อแนบทาย
6.6 สถานศึกษานําใบแจงการชําระเงินคาสมัคร ไดที่ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ทุกสาขา ชําระคาธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท ระหวางวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2555
หมายเหตุ คาธรรมเนียมการสมัครมหาวิทยาลัยจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6.7 สถานศึกษาจัดสงใบแจงชําระเงิน สรุปรายชื่อแนบทาย ใบสมัครพรอมหลักฐาน
การสมัคร ในระหวางวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2555 เอกสารหลักฐานถึง
มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2555
6.8 ในสาขาวิชาที่มีการจัดสอบปฏิบัติ และสอบภาษาอังกฤษ ผูสมัครจะตองเลือกสอบ
เพียงประเภทเดียว
6.9 ผูสมัครเลือกสมัครตามประเภทในขอ 2 ไดเพียงประเภทเดียว

-47. หลักฐานการสมัครที่ตองสง
7.1 ใบสมัครจาก ขอ 6.5 ที่ติดรูปถายบนใบสมัครเรียบรอยแลว พรอมคํารับรอง
จากหัวหนาสถานศึกษา
7.2 สําเนาใบระเบียนผลการเรียน ดังนี้
7.2.1 ผูที่สมัครคัดเลือกในระดับปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี 5 ป
ใหสงสําเนาใบระเบียนผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
รวม 5 ภาคเรียน
7.2.2 ผูที่สมัครคัดเลือกในระดับปริญญาตรี 4 ป (เทียบโอนจากอนุปริญญา
หรือเทียบเทา) ใหสงสําเนาใบระเบียนผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเทา รวม 3 ภาคเรียน นับตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ของปที่ 1 ถึง ภาคเรียนที่ 1
ของปสุดทาย
7.3 สําเนาใบแจงการชําระเงินคาสมัคร จากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
มาพรอมใบสมัครและสําเนาหลักฐานการสมัคร
7.4 ผูสมัครประเภทผูมีความสามารถพิเศษตาม ขอ 1.2 สงสําเนาหลักฐานแสดง
ความสามารถ พิเศษประกอบการพิจารณา เชน สําเนาใบประกาศเกียรติคุณ
สําเนารางวัล หนังสือรับรอง เปนตน และนําเอกสารหลักฐานฉบับจริงมาแสดง
ในวันทดสอบความสามารถพิเศษ
7.5 ผูสมัครประเภทผูมีความพิการสงสําเนาบัตรประจําตัวผูพิการ และระบุประเภท
ของความพิการ
7.6 สถานศึกษาสงสรุปรายชื่อผูสมัครพรอมยอดเงินคาสมัคร รวบรวมใบสมัครและ
สําเนาหลักฐานการสมัคร ตามขอ 7.1-7.5 แยกตามประเภทของโควตา และ
สาขาวิชาที่สมัครลําดับที่ 1 (โปรดระบุชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ พรอมหมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอไดสะดวก)
7.8 สถานศึกษาสงเอกสารหรือหลักฐานการสมัครถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
(วงเล็บมุมซองวาสมัครโควตา) ตามที่อยูดานลาง วันสุดทายของการรับเอกสาร
หลักฐานการสมัคร ภายในวันศุกรที่ 7 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยจะถือเอา
วันที่ตราไปรษณียประทับในวันสง (ทั้งนี้ตองไมเกิน 3 วันทําการ)

เรียน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300

-5หมายเหตุ
- กรณีสงใบสมัครและสําเนาหลักฐานการสมัครถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ไมตรงตามกําหนดหรือขาดหลักฐานขอใดขอหนึ่ง หรือใบสมัครที่ไมผานสถานศึกษา
มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาใบสมัครและหลักฐานการสมัคร
- กรณีมีแฟมสะสมงานใหผูสมัครสําเนาแฟมสะสมงานเพื่อประกอบการพิจารณา
มหาวิทยาลัยจะไมคืนเอกสารการสมัครใด ๆ ใหแกผูสมัคร
8. กําหนดการรับสมัคร
วัน/เดือน/ป

ขั้นตอนการดําเนินการ

ตุลาคม 2555
15 ตุลาคม – 30
พฤศจิกายน 2555

มหาวิทยาลัยจัดสงประกาศไปยังสถานศึกษา
สถานศึกษาดําเนินการรับสมัคร และคัดเลือกตามขอ 6 และปฏิบัติ ดังนี้
1. ผูสมัครบันทึกขอมูลการสมัครทางอินเทอรเน็ต ในระหวางวันที่
15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2555
2. สถานศึกษาดําเนินการคัดเลือกผูสมัคร ในระหวางวันที่ 16-23
พฤศจิกายน 2555
3. พิมพใบสมัคร ใบแจงชําระเงินคาสมัครพรอมสรุปรายชื่อแนบทาย
นําไปชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา
สงหลักฐานการสมัคร พรอมหลักฐานชําระเงินคาสมัคร และมายัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในระหวางวันที่ 24-30 พฤศจิกายน
2555
วันสุดทายของการรับเอกสารหลักฐานการสมัครจากสถานศึกษา
ถึงมหาวิทยาลัย (โดยพิจารณาหลักฐานจากตราประทับไปรษณีย
ไมเกิน 3 วันทําการ)
ประกาศรายชื่อผูสมัครที่มีการจัดสอบสาขาวิชา / ประเภทที่มีการ
จัดสอบ ทางอินเทอรเน็ต http://www.academic.cmru.ac.th ดังนี้
สอบปฏิบัติ
(สําหรับสาขาวิชาที่มีการสอบปฏิบัติ)
สอบปฏิบัติผูมีความสามารถพิเศษ (สําหรับผูสมัครดานความสามารถ

7 ธันวาคม 2555

27 ธันวาคม 2555
เปนตนไป

พิเศษ)

11 มกราคม 2556

สอบสัมภาษณ (สําหรับผูสมัครประเภทผูมีความพิการ)
สอบภาษาอังกฤษ (สําหรับหลักสูตรนานาชาติ)
สอบภาษาจีน
(สําหรับหลักสูตรนานาชาติ)
วันสอบสําหรับผูสมัครสาขาวิชา/ประเภทที่มีการจัดสอบ ดังนี้
สอบปฏิบัติ
(สําหรับสาขาวิชาที่มีการสอบปฏิบัต)ิ
สอบปฏิบัติผูมีความสามารถพิเศษ (สําหรับผูสมัครประเภท

-6วัน/เดือน/ป

ขั้นตอนการดําเนินการ

ความสามารถพิเศษ)
สอบสัมภาษณ (สําหรับผูสมัครประเภทผูมีความพิการ)
สอบภาษาอังกฤษ (สําหรับหลักสูตรนานาชาติ)
สอบภาษาจีน
(สําหรับหลักสูตรนานาชาติ)
21 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา
25 มกราคม –
ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ต

15 กุมภาพันธ 2556

7 พฤษภาคม 2556

นักศึกษายื่นเอกสารรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยพรอมชําระคาธรรมเนียม
การศึกษา

9. กําหนดการสอบสําหรับผูสมัครสาขาวิชา / ประเภทที่มีการจัดสอบ
มหาวิทยาลัยจัดใหมีการสอบประเภทตาง ๆ ในวันศุกรที่ 11 มกราคม 2556 ดังนี้
สาขาวิชา /ผูมีความสามารถพิเศษ
1. พลศึกษา
ผูมีความสามารถพิเศษดานกีฬา
2. ศิลปศึกษา
ออกแบบประยุกตศิลป
ผูมีความสามารถพิเศษดานศิลปะ
3. ดนตรีศึกษา
ดุริยางคไทย
ดุริยางคสากล
ผูมีความสามารถพิเศษดานดนตรี
4. นาฏศิลป (ค.บ.)
นาฏศิลปและการละคร (ศศ.บ.)
ผูมีความสามารถพิเศษดานนาฏศิลป
5. ผูมีความพิการ
6. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหวาง
ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษธุรกิจระหวางประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)
7. ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

กําหนดการสอบ

สถานที่
โรงยิมเนเซียม (อาคาร 8)

อาคาร 12 (อาคารศิลปะ
สอบปฏิบัติ
ขางสนามเทนนิส) เริ่มสอบเวลา
และสอบปฏิบัติผูมี 09.00 น. และสิ้นสุดเวลา
ความสามารถพิเศษ 12.00 น.
(09.00-15.00 น.) อาคาร 10 (อาคารดนตรี
หลังอาคาร 27)

อาคาร 11 อาคารนาฏศิลป
(หลังอาคารดนตรี)
สอบสัมภาษณ
(13.00-15.00 น.)
สอบภาษาอังกฤษ
(09.00-11.00 น.)

ลานรมโพธิ์ (หลังอาคารราชภัฏ
เฉลิมพระเกียรติ)
ชั้น 5 อาคารราชภัฏเฉลิม
พระเกียรติ

สอบภาษาจีน
(09.00-11.00 น.)

ชั้น 5 อาคารราชภัฏเฉลิม
พระเกียรติ

-7หมายเหตุ 1. สาขาวิชาที่มีการจัดสอบ ผูสมัครจะตองเลือกสอบเพียงประเภทเดียว
2. สามารถดาวนโหลดหลักเกณฑตาง ๆ ไดทาง http://www.academic.cmru.ac.th
3. ผูสมัครประเภทผูมีความพิการ ที่สมัครสาขาวิชาที่มีสอบปฏิบัติ ใหเขาสอบปฏิบัติพรอมสัมภาษณ
ณ สถานที่สอบปฏิบัติตามวันเวลาที่กําหนดในประกาศ
4. ผูที่ไดรับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ตแลว ไมมีสิทธิสอบคัดเลือกทั่วไป
เพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

หลักฐานที่ตองนํามาในวันสอบ มีดังนี้
1. การสอบปฏิบัติ / สอบสัมภาษณ / สอบภาษาอังกฤษ
- บัตรประจําตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจําตัวประชาชน
และบัตรประจําตัวผูพิการ
2. ผูสมัครสอบประเภทผูมีความสามารถพิเศษ
- บัตรประจําตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจําตัวประชาชน
- หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษฉบับจริง
3. ผูสมัครประเภทผูมีความพิการ
- บัตรประจําตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจําตัวประชาชน
และบัตรประจําตัวผูพิการ
10. การสอบปฏิบัติ สอบปฏิบัติสําหรับผูสมัครประเภทผูมีความสามารถพิเศษ
สาขาวิชา
พลศึกษา
ผูมีความสามารถพิเศษดานกีฬา

ศิลปศึกษา
ออกแบบประยุกตศิลป
ผูมีความสามารถพิเศษดานศิลปะ

ขอบขายเนื้อหา

อุปกรณที่ผูเขาสอบตอง
เตรียมมาในวันสอบ
- กางเกงวอรม
- กางเกงขาสั้น
- เสื้อยืดสีขาว
- รองเทากีฬาที่ใชกับชนิดกีฬา
นั้น ๆ (ผาใบ สตั๊ด)

รายการทดสอบสมรรถภาพทางกาย คือ
- ชีพจร
- ความดันโลหิต
- น้ําหนัก
- สวนสูง
- ปริมาณไขมัน
- แรงบีบมือ
- ความจุปอด
- วัดความออนตัว
- วัดแรงเหยียดขา
- สมรรถภาพการใชออกซิเจน (VO 2 MAX)
ทดสอบพื้นฐาน Drawing เวลา 09.00-10.30 น. - ดินสอดํา 6 บี หรือ อีอี
(EE) หรือ อีเค (EK)
- เขียนหุนนิ่ง (Still-life) เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
- พูกันขนาดตาง ๆ
วัดความสามารถในการใชเสนรูปทรง สัดสวน
- สีนํา้ สีน้ํามัน สีโปสเตอร
ปริมาตร แสง เงา อยางมีเอกภาพ
ทดสอบพื้นฐานออกแบบ เวลา 10.30-12.00 น. หรือสีไม

-8สาขาวิชา

ดนตรีศึกษา
ดุริยางคไทย
ดุริยางคสากล
ผูมีความสามารถพิเศษดานดนตรี

นาฏศิลป (ค.บ.)
นาฏศิลปและการละคร (ศศ.บ.)
ผูมีความสามารถพิเศษดาน
นาฏศิลป

ขอบขายเนื้อหา
- ออกแบบโปสเตอร (Poster Design)
เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที วัดความสามารถ
การใชธาตุทางทัศนศิลป องคประกอบศิลป สี
อยางมีเอกภาพ
- บรรเลงเครื่องดนตรีสากล หรือไทย
หรือพื้นเมืองอยางใดอยางหนึ่งตามความถนัด
อยางนอย 1 ชนิด (ถาสามารถบรรเลง
ไดหลายชนิดจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ)
- การขับรองตรงตามระดับเสียงดนตรี
และขับรองเพลงที่ถนัดเปนพิเศษ 1 เพลง
- การไลบันไดเสียงงาย ๆ เชน C major
F major G major
- การทดสอบโสตประสาท เพื่อพิจารณาวามี
ความเพี้ยนของเสียงหรือไมเพียงใด (สําหรับดนตรี
ศึกษา (แขนงดนตรีสากล) และดุริยางคสากล
ทดสอบโดยการพิจารณาขั้นคูเสียงหรือคอรด)
สาขาวิชานาฏศิลป (ค.บ.)
บังคับสอบ 1 ชุด
- ระบําแมบทเล็ก
เลือกสอบ 1 ชุด
- การแสดงพื้นเมืองแตละภาค
- ระบํามาตรฐาน
- ระบําโบราณคดี
(ไมหมายรวมถึงรําวงมาตรฐาน)
สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร (ศศ.บ.)
บังคับสอบ 1 ชุด
- การแสดงพื้นเมืองแตละภาค
- ระบํามาตรฐาน
- ระบําโบราณคดี
เลือกสอบ 1 ชุด
- การแสดงสมัยใหม (Contemporary Dance
หรือ Modern Dance )
- การเตนประกอบเพลง
- การแสดงบทบาทสมมติ
- ละครใบ/ละครสรางสรรค
- บัลเลต
(ไมหมายรวมถึงการเตนเชียรลีดเดอร)
ทดสอบความสามารถพิเศษดานนาฏศิลป
เลือกสอบ 1 ชุด
1

อุปกรณที่ผูเขาสอบตอง
เตรียมมาในวันสอบ
- กระดานรองเขียนขนาด
ไมต่ํากวา 2 X 3 ฟุต
- ภาชนะใสน้ําผสมสี
- ยางลบดินสอ
- เครื่องดนตรีที่ถนัดที่สุด
หรือเครื่องดนตรีที่มหาวิทยาลัย
จัดเตรียมไวใหในกรณี
ที่เปนเครื่องดนตรีที่นํามา
ไมสะดวก เชน Piano
ระนาด ฆองวง เปนตน

- ผาที่ใชนุงโจงกระเบนสําหรับ
สอบปฏิบัติ
- ใหแตงกายที่เหมาะสมกับ
การแสดง
- CD เพลง
- การแสดงควรมีความยาว
ไมต่ํากวา 3 นาที

-9สาขาวิชา

ขอบขายเนื้อหา

อุปกรณที่ผูเขาสอบตอง
เตรียมมาในวันสอบ

- การแสดงพื้นเมืองแตละภาค
- ระบํามาตรฐาน
- ระบําโบราณคดี
- การแสดงสมัยใหม (Contemporary Dance
หรือ Modern Dance )
- การเตนประกอบเพลง
- การแสดงบทบาทสมมติ
- ละครใบ/ละครสรางสรรค
- บัลเลต
(ไมหมายรวมถึงรําวงมาตรฐาน การเตนลีลาศ
และการเตนเชียรลีดเดอร)

11. การประกาศผลผูผานการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเขาศึกษา
ทาง http://www.academic.cmru.ac.th ในวันจันทรที่ 21 มกราคม 2556
ทั้งนี้ ผูผานการคัดเลือกเปนนักศึกษาโควตา ประเภทความสามารถพิเศษตองปฏิบัติ
ตามขอกําหนดที่มหาวิทยาลัยกําหนด
12. การรายงานตัวเขาเปนนักศึกษา
ผู ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กต อ งยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ข า ศึ ก ษาทาง http://www.academic.cmru.ac.th
พร อ มชํ า ระค า ธรรมเนี ย มการยื น ยั น เข า ศึ ก ษาผ า นธนาคารไทยพาณิ ช ย จํ า กั ด (มหาชน)
ทั่วประเทศ ในระหวางวันที่ 25 มกราคม – 15 กุมภาพันธ 2556 และใหนักศึกษายื่น
เอกสารรายงานตั ว ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ในวั น อั ง คารที่ 7 พฤษภาคม 2556 พร อ มชํ า ระ
คาธรรมเนียมการศึกษาในวันรายงานตัว ผูที่ไมรายงานตัวตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์
13. คาธรรมเนียมการศึกษา
13.1 ระดับปริญญาตรี เรียกเก็บในลักษณะเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยเรื่องการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2550
โดยเฉลี่ยภาคเรียนละ 5,500-7,500 บาท (ดูรายละเอียดไดที่
http://www.academic.cmru.ac.th)
13.2 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ชําระคาธรรมเนียมตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของวิทยาลัย
นานาชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

- 10 หากตองการรายละเอีย ดเพิ่มเติม ติดตอ ไดที่
สํานั ก สงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โทร. 0-5388-5966 0-5388-5970 หรือทาง
เว็บไซต http://www.academic.cmru.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ทายประกาศ
ตารางสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา สําหรับนักเรียนโควตา ประเภทเรียนดี ความสามารถพิเศษ
และผูมีความพิการ ปการศึกษา 2556
ที่

หลักสูตร
(อักษรยอ)

สาขาวิชา(ชื่อตามหลักสูตร)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ค.บ. 5 ป
ศศ.บ. 4 ป
ศศ.บ. 4 ป
ค.บ. 5 ป
ค.บ. 5 ป
ค.บ. 5 ป
ค.บ. 5 ป
ค.บ. 5 ป
ค.บ. 5 ป
ค.บ. 5 ป
ค.บ. 5 ป
ค.บ. 5 ป
ค.บ. 5 ป
ค.บ. 5 ป
ค.บ. 5 ป
ค.บ. 5 ป
ค.บ. 5 ป
ค.บ. 5 ป
ค.บ. 5 ป
ค.บ. 5 ป

การศึกษาปฐมวัย
จิตวิทยา (จิตวิทยาการแนะแนว)
จิตวิทยา (จิตวิทยาองคการ)
เกษตรศาสตร
ดนตรีศึกษา
ภาษาจีน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ศิลปศึกษา
นาฏศิลป
สังคมศึกษา
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา
คณิตศาสตร
เคมี
ชีววิทยา
ฟสิกส
วิทยาศาสตรทั่วไป
คอมพิวเตอรศึกษา
การประถมศึกษา
พลศึกษา

คณะ

พื้นความรูเฉพาะสาขาวิชา

ครุศาสตร
ครุศาสตร
ครุศาสตร
ครุศาสตร
ครุศาสตร
ครุศาสตร
ครุศาสตร
ครุศาสตร
ครุศาสตร
ครุศาสตร
ครุศาสตร
ครุศาสตร
ครุศาสตร

เรียนเนนทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ครุศาสตร

เรียนเนนทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ครุศาสตร

เรียนเนนทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ครุศาสตร

เรียนเนนทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ครุศาสตร

เรียนเนนทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ครุศาสตร

เรียนเนนทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ครุศาสตร
ครุศาสตร

หลักสูตรที่เปดรับนักศึกษาโควตาปการศึกษา 2556 หนา 1 9/10/2012

ทายประกาศ
ตารางสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา สําหรับนักเรียนโควตา ประเภทเรียนดี ความสามารถพิเศษ
และผูมีความพิการ ปการศึกษา 2556
ที่
1
2
3
4

หลักสูตร
(อักษรยอ)

สาขาวิชา(ชื่อตามหลักสูตร)

วท.บ. 4 ป เกษตรศาสตร
วท.บ. 4 ป สัตวศาสตร
วท.บ. 4 ป วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร
วท.บ. 4 ป พืชศาสตร

คณะ

พื้นความรูเฉพาะสาขาวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร

เรียนเนนทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

เทคโนโลยีการเกษตร

เรียนเนนทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

เทคโนโลยีการเกษตร

เรียนเนนทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

เทคโนโลยีการเกษตร

เรียนเนนทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

หลักสูตรที่เปดรับนักศึกษาโควตาปการศึกษา 2556 หนา 2 9/10/2012

ทายประกาศ
ตารางสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา สําหรับนักเรียนโควตา ประเภทเรียนดี ความสามารถพิเศษ
และผูมีความพิการ ปการศึกษา 2556
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

หลักสูตร
(อักษรยอ)

สาขาวิชา(ชื่อตามหลักสูตร)

คณะ

ศศ.บ. 4 ป การทองเที่ยวและการโรงแรม (การ
ทองเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง)
ศศ.บ. 4 ป การทองเที่ยวและการโรงแรม (ธุรกิจทองเที่ยว)
ศศ.บ. 4 ป การทองเที่ยวและการโรงแรม (ธุรกิจโรงแรม)
ศศ.บ. 4 ป การพัฒนาชุมชน
ศศ.บ. 4 ป ดุริยางคไทย
ศศ.บ. 4 ป ดุริยางคสากล
น.บ. 4 ป นิติศาสตร
ศศ.บ. 4 ป วัฒนธรรมศึกษา
ศศ.บ. 4 ป ภาษาเกาหลี
ศศ.บ. 4 ป ภาษาจีน
ศศ.บ. 4 ป ภาษาญี่ปุน
ศศ.บ. 4 ป ภาษาไทย
ศศ.บ. 4 ป ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
ศศ.บ. 4 ป ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. 4 ป ภาษาอังกฤษธุรกิจ
วท.บ. 4 ป ภูมิสารสนเทศ
รป.บ. 4 ป รัฐประศาสนศาสตร
ศศ.บ. 4 ป ออกแบบประยุกตศิลป
ศศ.บ. 4 ป นาฏศิลปและการละคร
ศศ.บ. 4 ป สารสนเทศศาสตร

พื้นความรูเฉพาะสาขาวิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เรียนเนนทางศิลปศาสตร-ภาษาญี่ปุน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เรียนเนนทางศิลปศาสตร-ภาษาฝรั่งเศส
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หลักสูตรที่เปดรับนักศึกษาโควตาปการศึกษา 2556 หนา 3 9/10/2012

ทายประกาศ
ตารางสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา สําหรับนักเรียนโควตา ประเภทเรียนดี ความสามารถพิเศษ
และผูมีความพิการ ปการศึกษา 2556
ที่

หลักสูตร
(อักษรยอ)

1
2
3

ศศ.บ. 4 ป ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหวางประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ
ศศ.บ. 4 ป ภาษาอังกฤษธุรกิจระหวางประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ
ศศ.บ. 4 ป ภาษาจีนธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาวิชา(ชื่อตามหลักสูตร)

คณะ

พื้นความรูเฉพาะสาขาวิชา

หลักสูตรที่เปดรับนักศึกษาโควตาปการศึกษา 2556 หนา 4 9/10/2012

ทายประกาศ
ตารางสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา สําหรับนักเรียนโควตา ประเภทเรียนดี ความสามารถพิเศษ
และผูมีความพิการ ปการศึกษา 2556
ที่
1
2
3
4
5

หลักสูตร
(อักษรยอ)
นศ.บ. 4 ป
นศ.บ. 4 ป
นศ.บ. 4 ป
นศ.บ. 4 ป
บช.บ. 4 ป

สาขาวิชา(ชื่อตามหลักสูตร)
นิเทศศาสตร
นิเทศศาสตร
นิเทศศาสตร
นิเทศศาสตร
การบัญชี

คณะ

(วารสารสนเทศ)
(การประชาสัมพันธ)
(การสื่อสารมวลชน)
(การโฆษณา)

วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ

6 บช.บ. เทียบโอน การบัญชี

วิทยาการจัดการ

บธ.บ. 4 ป การตลาด
บธ.บ. 4 ป คอมพิวเตอรธุรกิจ
บธ.บ. 4 ป การจัดการ
บธ.บ. 4 ป การบริหารทรัพยากรมนุษย
บธ.บ. เทียบโอน การตลาด
บธ.บ. เทียบโอน คอมพิวเตอรธุรกิจ
บธ.บ. เทียบโอน การจัดการ
บธ.บ. เทียบโอน การบริหารทรัพยากรมนุษย
15 ศ.บ. 4 ป เศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตร)

วิทยาการจัดการ

7
8
9
10
11
12
13
14

16
17

พื้นความรูเฉพาะสาขาวิชา

เรียนเนนทางวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
ศิลปศาสตร-คณิตศาสตร
อนุปริญญาหรือเทียบเทาทางบัญชี หรือ
ปวส.บัญชี

วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ

เรียนเนนทางศิลปศาสตร-คณิตศาสตร

วิทยาการจัดการ

อนุปริญญาหรือเทียบเทาทุกสาขา

วิทยาการจัดการ

อนุปริญญาหรือเทียบเทาทุกสาขา

วิทยาการจัดการ

อนุปริญญาหรือเทียบเทาทุกสาขา

วิทยาการจัดการ

อนุปริญญาหรือเทียบเทาทุกสาขา

วิทยาการจัดการ

เรียนเนนทางวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
ศิลปศาสตร-คณิตศาสตร
เรียนเนนทางวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
ศิลปศาสตร-คณิตศาสตร
เรียนเนนทางวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
ศิลปศาสตร-คณิตศาสตร

ศ.บ. 4 ป

เศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) วิทยาการจัดการ

ศ.บ. 4 ป

เศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตร
การเงิน)

วิทยาการจัดการ

หลักสูตรที่เปดรับนักศึกษาโควตาปการศึกษา 2556 หนา 5 9/10/2012

ทายประกาศ
ตารางสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา สําหรับนักเรียนโควตา ประเภทเรียนดี ความสามารถพิเศษ
และผูมีความพิการ ปการศึกษา 2556
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

หลักสูตร
(อักษรยอ)
วท.บ. 4 ป
วท.บ. 4 ป
วท.บ. 4 ป
วท.บ. 4 ป
วท.บ. 4 ป
วท.บ. 4 ป
วท.บ. 4 ป
วท.บ. 4 ป
วท.บ. 4 ป
วท.บ. 4 ป
วท.บ. 4 ป
วท.บ. 4 ป
วท.บ. 4 ป

สาขาวิชา(ชื่อตามหลักสูตร)

คณะ

พื้นความรูเฉพาะสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรียนเนนทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ฟสิกส
เคมี
ชีววิทยา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
สาธารณสุขศาสตร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรียนเนนทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรียนเนนทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรียนเนนทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรียนเนนทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

คหกรรมศาสตร (อาหารและโภชนาการ) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร (ผาและเครื่องแตงกาย) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร (ศิลปประดิษฐ)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรียนเนนทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
คณิตศาสตร

สถิติประยุกต
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การโปรแกรมและการรักษาความ
ปลอดภัยบนเว็บ
วท.บ. 4 ป การออกแบบผลิตภัณฑ
วท.บ. 4 ป เทคโนโลยีเซรามิก
วท.บ. 4 ป เทคโนโลยีสถาปตยกรรม
วท.บ.
เทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง
วท.บ. เทียบโอน เทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรียนเนนทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรียนเนนทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. (กอสราง
โยธา สํารวจ สถาปตยกรรม)

หลักสูตรที่เปดรับนักศึกษาโควตาปการศึกษา 2556 หนา 6 9/10/2012

ทายประกาศ
ตารางสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา สําหรับนักเรียนโควตา ประเภทเรียนดี ความสามารถพิเศษ
และผูมีความพิการ ปการศึกษา 2556
ที่

หลักสูตร
(อักษรยอ)

สาขาวิชา(ชื่อตามหลักสูตร)

คณะ
วิทยาลัยแมฮองสอน

3
4

ค.บ. 5 ป ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. 4 ป การทองเทีย่ วและการโรงแรม (การ
ทองเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง)
ค.บ. 5 ป คอมพิวเตอรศึกษา
บช.บ. 4 ป การบัญชี

5

วท.บ. 4 ป สาธารณสุขศาสตร

วิทยาลัยแมฮองสอน

1
2

พื้นความรูเฉพาะสาขาวิชา

วิทยาลัยแมฮองสอน
วิทยาลัยแมฮองสอน

เรียนเนนทางวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

วิทยาลัยแมฮองสอน

เรียนเนนทางวิทยาศาสตรคณิตศาสตร ศิลปศาสตร-คณิตศาสตร
เรียนเนนทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

หลักสูตรที่เปดรับนักศึกษาโควตาปการศึกษา 2556 หนา 7 9/10/2012