Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

KIMIA TINGKATAN 4

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2012

Buku Spesifikasi Kurikulum Kimia Tingkatan 4 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 4 Chemistry terbitan Curriculum Development Centre, Ministry of Education Malaysia, Putrajaya.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88889917 Laman Web: http//www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2012 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2006

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN

Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Sains Negara Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan TEMA: MEMPERKENALKAN KIMIA

ii iii iv v 1 2 3 5 12 14 19 20

Bidang Pembelajaran: 1. Pengenalan kepada Kimia TEMA: JIRIM DI SEKELILING KITA Bidang Pembelajaran: 2. Struktur Atom Bidang Pembelajaran: 3. Formula dan Persamaan Kimia Bidang Pembelajaran: 4. Jadual Berkala Unsur Bidang Pembelajaran: 5. Ikatan Kimia Bidang Pembelajaran: 6. Elektrokimia TEMA: INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA Bidang Pembelajaran: 7. Asid dan Bes Bidang Pembelajaran: 8. Garam TEMA: PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA Bidang Pembelajaran: 9. Bahan Buatan dalam Industri

20 23 23 29 37 47 51 59 59 66 72 72

iii

rakyat Malaysia. memelihara satu cara hidup demokratik. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v .RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. MAKA KAMI. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. vii . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. berakhlak mulia. berketerampilan. masyarakat dan negara.

tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dinamik. ix .

.

strategi berfikir dan pembelajaran berfikrah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Adalah diharapkan proses pendidikan menjadi wahana untuk mencapai matlamat menghasilkan bangsa dan masyarakat yang seimbang. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Langkah ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan menyediakan peluang kepada murid memperolehi kemahiran dan pengetahuan sains. Kurikulum Kimia bertujuan menghasilkan murid yang aktif melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran yang telah dicadangkan. Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015. murid diberi peluang yang luas dalam penyiasatan saintifik melalui aktiviti amali dan pembelajaran sains dan matematik. Demi mencapai hasrat ini pendidikan sains yang berkualiti perlu disediakan agar negara dapat melahirkan modal insan yang berpengetahuan. eksperimen. Kurikulum Kimia direka bentuk bukan sahaja untuk dalam dwibahasa. dan membina aplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan tetapi juga menyemai nilai murni dan semangat patriotisme.PRAKATA Aspirasi bangsa untuk menjadi masyarakat perindustrian dapat direalisasikan melalui kemajuan dan pembangunan sains dan teknologi secara berterusan. Justeru kurikulum Kimia menekankan pendekatan inkuiri. harmoni dan berjaya. Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum terjemahan ini. iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan berkemahiran serta berkeupayaan mempelopori pesaing lain di peringkat antarabangsa dalam kemajuan sains dan teknologi. (DATO’ HAJI IBRAHIM BIN MOHAMAD) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia xi . Bermula tahun 2012. Untuk mencapai hasrat ini. membina kemahiran dan strategi berfikir. Bahasa Malaysia boleh digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik bagi murid Tingkatan 4 sehingga kohort ini tamat Tingkatan 5 pada tahun berikutnya.

.

strategi pengajaran dan pembelajaran dan kandungan kurikulum. berilmu.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 PENDAHULUAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang. berkemampuan membawa perubahan. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. Mata pelajaran Sains Teras menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid celik sains. progresif. Mata pelajaran sains teras adalah sains sekolah rendah. bersifat terbuka dan berdaya saing dalam sains dan teknologi adalah diperlukan. Setiap kurikulum mata pelajaran sains dihuraikan dalam dua dokumen: sukatan pelajaran dan spesifikasi kurikulum. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. sikap saintifik dan nilai murni. perlu mewujudkan masyarakat yang berbudaya sains. Golongan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam sains dan teknologi yang akan menerajui pembangunan Negara. Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kemahiran saintifik. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang Malaysia yang menuju ke arah status negara maju. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. 1 . penerangan kemahiran berfikir dan strategi berfkir. Kimia. cadangan aktiviti pengajaran. Mata pelajaran sains elektif ditawarkan di peringkat menengah atas dan terdiri daripada Fizik. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. harmoni dan bermoral tinggi. Biologi dan Sains Tambahan. inovatif serta menyumbang kepada pembangunan sains dan teknologi dimasa hadapan. berpandangan jauh. Selari dengan aspirasi ini. kreatif dan cenderung dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan teknologi yang khusus dan profesional. sains menengah rendah dan sains menengah atas. berketerampilan. Mata pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains. Spesifikasi kurikulum mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. menyediakan murid celik sains dan murid mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Pendidikan sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan matlamat membentuk individu seperti yang dihasrat. pembangunan warganegara yang kritis.

perkembangan sains dan teknologi. Menyedari kepentingan saling bergantung antara demi hidupan serta pengurusan alam semulajadi kesinambungan hidup manusia sejagat. 2. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. 8. Menilai maklumat berkaitan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. 3. Memperoleh pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains dan teknologi serta menghubungkaitkan kemampuan intelek dan mental untuk memahami 2 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 MATLAMAT Matlamat kurikulum Kimia untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. OBJEKTIF Kurikulum Kimia untuk sekolah menengah membolehkan pelajar: 9. menghargai alam semula jadi dan berusaha memelihara dan memulihara persekitaran. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Pelajar yang telah mengikuti kurikulum Kimia sekolah 5. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam Kimia dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. 7. Memahami perkembangan dan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi . Mengamalkan dan menghayati sikap saintifik dan nilai murni. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. 6. dinamik dan progresif’. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat berbudaya sains dan teknologi yang prihatin. Menyedari merupakan bahawa hasil penemuan usaha sains adalah manusia berasaskan 1. 10. 4.

menjalankan Mengukur menggunakan nombor Kemahiran saintifik merangkumi kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. dan perbezaan melalui pemerhatian. Mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan masalah. rasa dan penglihatan untuk mengumpulkan maklumat KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian Mengkelaskan tentang objek dan fenomena. Memerhatikan Menggunakan deria pendengaran. 11. kemahiran Kemahiran saintifik saintifik dan kemahiran penting berfikir untuk digunakan. Mewujudkan kesedaran akan kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. adalah sebarang penyiasatan saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. bau. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 fenomena alam kearah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat. Membuat kuantitatif nombor dan pemerhatian dengan alat secara menggunakan berunit piawai. Membuat inferens Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. 3 . Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. Kemahiran proses ini terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks. Membuat kesimpulan sesuatu awal dan menerangkan peristiwa berasaskan pengalaman lalu atau data terkumpul. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: sentuhan.

menyusun dan mempersembahkan maklumat atau pembolehubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pembolehubah yang bergerak balas. jadual. perkara ini atau boleh peristiwa. Berkomunikasi Menerima. diuji untuk Pernyataan membuktikan kesahihannya. saiz. arah. Membuat Hipotesis Membuat pernyataan umum tentang hubungan antara pembolehubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu Mentafsirkan data Memberikan tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Pada masa yang sama pembolehubah yang lain idea dalam pelbagai bentuk seperti tulisan. memilih. hipotesis. 4 . satu Dalam sesuatu penyiasatan. Menggunakan perhubungan ruang dan masa dimalarkan. mengumpulkan mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. lisan. graf atau model. Memperihalkan perubahan parameter seperti lokasi. bergerak balas dan pembolehubah yang dimalarkan. dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian Mengawal pembolehubah Mengenal pasti pembolehubah pembolehubah dimanipulasikan. isipadu. berat dan jisim sesuatu objek dengan masa. Mengeksperimen Mendefinisi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu data. bentuk. konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan.

Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat Kemahiran berfikir boleh dikategorikan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Kebolehan untuk membentuk strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada proses berfikir. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Aktiviti perlu disusun untuk memberi peluang kepada murid untuk menggunakan kemahiran berfikir dalam mengkonsepsikan. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. individu menggabungjalinkan pengetahuan. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Melakar spesimen. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. berupaya menjana idea yang inovatif dan asli. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan      Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir adalah asas kepada pembelajaran berfikrah. bahan dan peralatan sains dengan tepat. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. 5 . Strategi berfikir merupakan proses berfikir tahap tinggi yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Seseorang yang berfikir secara kreatif secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: pembelajaran berfikrah. KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan mempunyai daya imaginasi yang tinggi.

masa. Mengolah maklumat dengan kepada menghuraikannya bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. Menganalisis Membandingkan dan membezakan Mencari perbezaan persamaan berdasarkan dan kriteria atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada Mengesan Kecondongan Mengesan pandangan atau kumpulan berdasarkan masing-masing kriteria tertentu pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. sifat. seperti ciri atau sifat. 6 .sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Membuat urutan Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. bentuk atau bilangan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Menyusun mengikut Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti keutamaan ciri. berdasarkan bukti Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau dalil yang sah. seperti ciri.

Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan mencari atau peristiwa struktur untuk atau Membuat gambaran mental Membuat tanggapan sesuatu atau idea. sesuatu membayangkan corak hubungan. konsep. Menjanakan idea berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. 7 . yang mungkin benar atau tidak benar untuk Mensintesiskan Menggabungkan berasingan untuk unsur yang menghasilkan menerangkan sesuatu peristiwa satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. Meramalkan Membuat sesuatu jangkaan peristiwa dan tentang berdasarkan pengalaman pemerhatian yang lalu atau data yang boleh Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Mengitlakkan dipercayai. Membuat inferens Membuat kesimpulan awal yang munasabah.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. atau pemerhatian. Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. lukisan dan artifak. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran.

beberapa berdasarkan kriteria tertentu bagi Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Membuat keputusan sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang Memilih penyelesaian daripada satu yang alternatif terbaik alternatif mempunyai ciri yang serupa. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik Membentuk kefahaman tentang sepunya yang saling berhubung kait.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Membuat hipotesis Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Strategi Berfikir pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Menyelesaikan masalah Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak mencapai ditetapkan. Menganalogikan Membuat pengitlakkan ke arah membina pengertian. 8 . Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. matlamat yang dijangkakan.

Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 .      Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan         Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta Menaakul Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1. 1999). Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan    Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. 5. KBSB diperkenalkan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. 3. Kemahiran Berfikir rasional. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. adil dan saksama. 4. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Penguasaan kemahiran berfikir kritis. 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan       diperkembangkan dengan bimbingan guru.

Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut : Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Menggunakan perhubungan ruang Memerhatikan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mentafsir data Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan dan masa Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Mengukur dan menggunakan nombor Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Sains Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Kemahiran Berfikir 10 . seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Proses Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. analitis dan sistematik. kreatif. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Untuk menguasai kemahiran proses sains.

Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Proses Sains Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir Kemahiran Berfikir Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. guru perlu Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Mengawal pemboleh ubah Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. 11 . Dalam kurikulum ini. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran.

Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Sistematik. Hasil Pembelajaran: Membanding pembentukan ikatan ionik dan ikatan kovalen melibatkan penggunaan model dan simulasi komputer. Tahun: Tingkatan 4 dan membeza   Kemahiran berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran tersebut. Bersikap objektif. Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. 12 . Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Berfikir secara rasional. melukis gambarajah susunan elektron dan membina peta minda untuk membuat perbandingan. Adil dan saksama. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Rajindan tabah. Berfikiran kritikal dan analitis. Menghargai keseimbangan alam semula jadi.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4  Contoh . murid perlu ada kebolehan membuat gambaran mental tentang ikatan ionik dan kovalen. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Berani mencuba. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. Luwes dan berfikiran terbuka. Kemahiran ini boleh dipelajari melalui aktiviti Membanding dan membeza           SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut :        Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Baik hati dan penyayang. Bekerjasama. Yakin dan berdikari.

Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti yang boleh memberi ruang untuk menyemai sikap tersebut. kadar 13 . Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut :    Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Aktiviti Pembelajaran yang dicadangkan: Hasil Pembelajaran: Tahun: Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran: Tingkatan 5 1. bekerjasama dan jujur. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Memberi penekanan kepada sikap dan nilai murni.4 Mempraktikkan pengetahuan saintifik untuk kehidupan berkualiti Murid dapat mengaplikasi Contoh : Berikut adalah contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan sikap saintifik dan nilai murni. pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam aktiviti harian dan mengambil penyelesaian membuat rasional. Kadar Tindak Balas 1. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Sebagai contoh. pendekatan masalah keputusan serta yang Menjalankan aktiviti harian yang berkaitan dengan faktor yang tindak mempengaruhi balas.

14 . Pembelajaran Sikap saintifik dan nilai murni: Mensyukuri dan menghargai berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan sumbangan sains dan teknologi. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. pembelajaran seperti inkuiri. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan kadar tindak balas dalam bidang sains dan teknologi melalui kajian dan Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. kekayaan teknologi di negara kita. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. konstruktivisme. Mempunyai pemikiran yang kritis dan kreatif. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan dikalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara.Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran.Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. semangat cintai negara dapat dikukuhkan. eksperimen. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan Mengumpul dan mentafsir data tentang sumbangan ahli sains dalam meningkatkan kualiti hidup. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi.

Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Inkuiri secara am murid belajar sesuatu cuma bila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka.  Murid berpeluang bekerjasama. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Teknologi dan Masyarakat (STM). Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Namun demikian. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Pengetahuan sains dan 15 . Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Pembelajaran bermakna berlaku dalam bermaksud mencari maklumat.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Konstruktivisme Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Sains. Teknologi dan Masyarakat. pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri.

Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid terhadap sains. Walaubagaimanapun. Pelajaran sains yang tidak menarik akan membosankan murid dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid dalam sains. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. guru boleh mengubahsuaikan cadangan pengalaman pembelajaran jika perlu. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. perbincangan. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. 16 . Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. simulasi. projek dan lawatan. Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. Dalam kurikulum ini. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran pembelajaran seperti eksperimen.

semasa dan selepas menjalankan aktiviti. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen. berfikir. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Menjalankan kemahiran eksperimen saintifik menggunakan kemahiran Dalam kurikulum ini. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. dan membentangkan hasil eksperimen mereka. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana   Membuat kesimpulan Membuat pelaporan    Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data kemahiran manipulatif. kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data  Menjalankan eksperimen cara eksperimen yang berkenaan. iaitu mereka sendiri yang merangka Secara kebiasaan. Perbincangan perlu dijalankan sebelum.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. 17 .

radio. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam zoo.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. video. Perkakasan aplikasi seperti pemprosesan perkataan (word processers) . artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. ia mesti dirancang secara rapi. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. paya bakau dan kilang. muzium. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. permainan dan penggunaan model. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam eksperimen 18 . Dalam main peranan. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. pembelajaran sains. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Hasil projek dalam bentuk laporan. institut penyelidikan. komputer dan internet. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. menyeronokkan dan bermakna. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. pusat sains. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri.

mensintesis dan menilai. mengaplikasi. memahami. menghayati. HP dalam sesuatu OP disusun secara berurutan 19 . Penerapan sikap saintifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 dan projek dapat membantu pengajaran dan pembelajaran sains berkesan. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. HP dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. menyayangi. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. mengagumi. mensyukuri. mendalami dan mengamalkan. Secara am. menganalisis. pengajaran pembelajaran. HP ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Setiap BP mempunyai beberapa Objektif Pembelajaran (OP). menghargai. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai HP di capai mengikut keperluan dan konteks. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai HP yang berkaitan. OP mempunyai satu atau lebih Hasil Pembelajaran (HP). HP dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. Pada masa yang sama. pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Setiap tema mengandungi beberapa Bidang Pembelajaran (BP). ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. dan Walaubagaimanapun. Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan daripada mudah kepada dalam yang proses lebih kompleks. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai HP secara bersepadu mengikut susunan dalam Huraian Sukatan Pelajaran. Cadangan HP ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi.

(b) Industri kimia di Malaysia dan sumbangannya terhadap   pengetahuan kimia. menyenaraikan industri berasaskan kimia di Malaysia. Murid boleh:   menerangkan maksud kimia.  menyatakan kegunaan bahan kimia yang lazim bahan kimia chemicals industri berasaskan kimia . Kalsium Karbonat. Membincangkan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan. menyenaraikan beberapa bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian. menyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan Menonton video atau perisian komputer tentang: (a) Kerjaya yang memerlukan ilmu kimia.  digunakan dalam kehidupan seharian. menghuraikan sumbangan industri kimia terhadap 20 . PENGENALAN KEPADA KIMIA Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1.1 Memahami kimia dan kepentingannya Mengumpul dan mentafsirkan data tentang asal usul perkataan kimia dan maksud kimia. Asid Asetik.chemical-based industry Membincangkan pelbagai contoh bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian seperti Natrium Klorida.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : MEMPERKENALKAN KIMIA 1.

2 Mensintesiskan kaedah saintifik Memerhatikan satu situasi dan mengenalpasti semua pemboleh ubah. keterlarutan solubility Menjalankan aktiviti untuk: (a) Memerhatikan satu situasi. (f) Menyenaraikan langkah kerja. Kemahiran saintifik sentiasa diaplikasikan 21 . (e) Memilih alat radas bersesuaian. (d) Membentuk hipotesis. (c) Mencadangkan pernyataan masalah soalan. PENGENALAN KEPADA KIMIA Hasil Pembelajaran pembangunan Negara. Menghadiri ceramah tentang industri kimia di Malaysia dan sumbangan industri kimia terhadap pembangunan Negara.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 1. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembangunan Negara. Murid boleh:  mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberikan.  mengenalpasti perhubungan diantara dua pembolehubah untuk membentuk hipotesis.  mencatat dan mempersembahkan data dalam bentuk yang Murid mempunyai pengetahuan tentang kaedah saintifik di Tingkatan 1. 1. 2 dan 3. Cadangkan pernyataan masalah yang bersesuaian untuk penyiasatan saintifik.  mereka dan menjalankan eksperimen mudah untuk menguji hipotesis. (b) Mengenalpasti semua pembolehubah.

Murid boleh:  mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains dalam menjalankan penyiasatan. 1. Murid membincangkan dan mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh penyelidik dan ahli sains dalam video atau artikel. Sepanjang aktiviti.3 Menggabungkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik Menonton video atau membaca artikel mengenai penyiasatan saintifik.   mentafsir data untuk membuat kesimpulan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 1. Mempersembahkan data dalam bentuk yang sesuai. PENGENALAN KEPADA KIMIA Hasil Pembelajaran bersesuaian. Murid membincangkan dan mewajarkan sikap saintifik dan nilai murni yang patut diamalkan dalam penyiasatan saintifik. kebolehan untuk mengenalpasti dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni harus ditekankan. 22 . Menyediakan laporan lengkap.  mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiastan saintifik. Mentafsirkan data dan membuat kesimpulan. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen dan :     Mengumpulkan dan menjadualkan data. menyediakan laporan penyiasatan.

menyatakan teori kinetik jirim.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 2.1 Menganalisis jirim Membincangkan dan menerangkan sifat khusus jirim. menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik perubahan keadaan – inter-conversion Mengkaji proses perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim melalui simulasi atau animasi berkomputer. mendefinisikan atom. sebatian dan campuran dari tingkatan 2. cecair dan gas. Murid mempunyai pengetahuan sedia ada berkenaan unsur. Menjalankan aktiviti untuk menentukan 23 . menerangkan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim.  zarah. Murid boleh:     memerihalkan sifat zarah bagi jirim. perlanggaran collision. menghubungkaitkan perubahan keadaan jirim peresapan diffusion takat lebur Ethanamida juga dikenali sebagai asetamida. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. molekul dan ion. simulasi simulation melting point Menjalankan aktiviti untuk mengkaji resapan zarah dalam pepejal. molekul dan ion. Menggunakan model atau menonton simulasi berkomputer untuk membincangkan perkara berikut: (a) teori kinetik jirim (b) maksud atom.  dengan perubahan haba.

Thomson.2 Mensintesiskan struktur atomm Membincangkan perkembangan model atom yang dikemukakan oleh ahli sains iaitu Dalton. 2. elektron dan neutron. nombor nukleon dan mendefinisikan nombor proton. 24 . Nombor nukleon juga dikenali sebagai nombor jisim Menjalankan aktiviti untuk menentukan nombor proton.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 2.  Tarikh dan bagaimana model berkembang tidak diperlukan.  membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton. Rutherford. Murid boleh:  memerihalkan perkembangan model atom. Bohr dan Chadwick. Memplot dan mentafsirkan graf pemanasan dan penyejukan naftalena atau ethanamida.  menyatakan zarah-zarah utama subatom. Nombor proton juga dikenali sebagai nombor atom. membuat kesimpulan umum .make generalisation Guna model atau simulasi berkomputer untuk mengilustrasikan struktur atom tentang proton dan neutron dalam nukleus dan susunan elektron dalam petala. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran takat lebur dan takat beku ethanamida atau naftalena.

Gunakan jadual untuk membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton.  menghubungkaitkan nombor proton dengan Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran bilangan proton. Mengkaji nombor proton dan nombor nukleon beberapa unsur yang berlainan. Bincang: (a) perhubungan antara nombor proton dan nombor nukleon. 25 . dan sebaliknya. proton dan elektron daripada nombor proton dan Menjalankan aktiviti untuk menulis: (a) simbol unsur (b) perwakilan bagi atom sebarang  nombor nucleon. menulis simbol unsurunsur. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran   mendefinisikan nombor nukleon. elektron dan neutron dalam sesuatu atom.   jenis unsur. menentukan bilangan neutron.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 2. membina struktur atom. elektron dan neutron. menghubungkaitkan nombor proton dan nombor nukleon. (b) mengitlak bahawa setiap unsur mempunyai nombor proton yang berbeza. menentukan nombor proton.   menentukan nombor nukleon.

menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop. klorin dan bromin. X X = unsur A = nombor nukleon Z = nombor proton Z Membina model atau menggunakan simulasi berkomputer untuk mengambarkan struktur atom. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran unsur. karbon. 26 .  mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan. Murid boleh:   menyatakan maksud isotop. menentukan bilangan zarah subatom bagi isotop. oksigen. A dimana.  Menjalankan aktiviti untuk menentukan bilangan zarah subatom daripada nombor proton dan nombor nukleon bagi beberapa isotop.3 Memahami isotop dan menilai kepentingannya Mengumpulkan dan mentafsirkan maklumat tentang (a) maksud isotop (b) isotop-isotop hidrogen.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 2. 2.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

:

2. STRUKTUR ATOM
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan maklumat daripada internet atau media cetak dan membincangkan kegunaan-kegunaan isotop.

2.4 Memahami susunan elektron bagi atom

Mengkaji susunan elektron bagi pelbagai atom dan mengenalpasti elektron valensnya.

Murid boleh:  menghuraikan susunan elektron dalam atom bagi unsur yang mempunyai

Bincangkan maksud elektron valens dengan menggunakan ilustrasi.  Menjalankan aktiviti untuk: (a) mengilustrasi susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. (b) menulis susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20.  

nombor proton 1 hingga 20, melukis susunan elektron atom suatu unsur, menyatakan maksud elektron valens, menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron suatu atom.

27

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

:

2. STRUKTUR ATOM
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2.5 Menghargai ketertiban dan keunikan struktur atom.

Membincangkan sumbangan ahli sains terhadap sejarah perkembangan idea struktur atom. Mengadakan pertandingan bercerita tentang sejarah perkembangan struktur atom dengan menekankan kreativiti ahli sains.

Murid boleh:  menghuraikan sumbangan ahli sains terhadap pemahaman struktur atom,  menghuraikan kreativiti dan ketelitian ahli sains dalam menghasilkan gambaran menyeluruh tentang jirim.

kesyukurangratefulness

28

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

TEMA BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

: :

JIRIM DI SEKELILING KITA 3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti

3.1 Memahami dan mengaplikasikan konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif

Mengumpul dan mentafsirkan data tentang jisim atom relatif dan jisim molekul relatif berdasarkan karbon-12.

Murid boleh:  menyatakan maksud jisim atom relatif berdasarkan karbon -12, 

Jisim formula relatif diperkenalkan sebagai jisim relatif bagi bahan ionik.

Membincangan kegunaan karbon -12 sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul relatif.

menyatakan maksud jisim molekul relaif berdasarkan karbon-12,

 Mengkaji konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif secara anologi atau animasi berkomputer.

menyatakan sebab karbon-12 digunakan sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul

Menjalankan kuiz untuk menghitung jisim molekul relatif bahan daripada formula kimia yang diberi, contohnya, HCl, CO2, Na2CO3, Al(NO3)3, CuSO4.5H2O. 

relatif, menghitung jisim molekul relatif bahan.

29

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

:

3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti

3.2 Menganalisis hubungan antara bilangan mol dengan bilangan zarah

Mengkaji konsep mol melalui analogi atau simulasi berkomputer.

Murid boleh :  mendefinisikan satu mol sebagai kuantiti jirim yang

12

C boleh

diwakilkan sebagai
12 6

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang pemalar Avogadro. Membincang hubungkait di antara bilangan zarah dalam satu mol bahan dengan pemalar Avogadro.  

mengandungi jumlah zarah sebanyak bilangan atom yang ada dalam 12g
12

C

atau C-12

C,

Pemalar Avogadro juga dikenali sebagai nombor Avogadro

menyatakan maksud pemalar Avogadro,

Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bagi bahan yang diberi dan sebaliknya.

menghubungkaitkan bilangan zarah yang terkandung dalam satu mol bahan tertentu dengan pemalar Avogadro,

menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bahan tertentu dan sebaliknya.

30

3 Menganalisis hubungan di antara bilangan mol bahan dengan jisim Membincangkan maksud jisim molar. Murid boleh :   menyatakan maksud isipadu molar gas. menghubungkaitkan STP . gas karbon dioksida dan gas helium.  menghubungkaitkan jisim molar dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif. Murid boleh:  menyatakan maksud jisim molar.Suhu dan Tekanan Piawai STP – Standard Temperature and Pressure 31 . FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti 3. Menggunakan anologi atau simulasi berkomputer.4 Menganalisis perhubungan di antara bilangan Mengumpulkan dan mentafsirkan data isipadu molar gas seperti gas oksigen. bincang untuk menghubungkait: (a) jisim molar dengan pemalar Avogadro (b) jisim molar bahan dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3.  Formula kimia diberikan untuk tujuan perhitungan. 3.  menghubungkaitkan jisim molar dengan pemalar Avogadro.

jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. (b) Membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada STP dan atau keadaan bilik. bilangan mol. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. Membina peta minda untuk menunjukkan perhubungan di antara bilangan zarah.  bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. bincang: (a) Perhubungan di antara isipadu molar dengan pemalar Avogadro. bilangan mol. 32 .  menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Menggunakan grafik atau simulasi computer. menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan bilangan zarah. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran isipadu molar dengan pemalar Avogadro. Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan bilangan zarah.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran mol gas dengan isipadu : 3. Menjalankan aktiviti untuk menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya.  membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada suhu dan tekanan yang diberikan.

menentukan formula empirik dan formula molekul sebatian. formula empirik. (b) Menentukan formula empirik bagi magnesium oksida. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik.  membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3. IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan formula empirik dan 33 . Murid boleh :   menyatakan maksud formula kimia. (c) membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul.5 Mensintesis formula kimia Mengumpulkan dan mentafsirkan data berkaitan formula kimia. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti bilangan mol. 3. menyatakan maksud formula empirik.  menyelesaikan masalah perhitungan yang Penggunaan simbol dan formula kimia harus digalakkan dan tidak hanya terhad kepada penulisan persamaan kimia sahaja.   menyatakan maksud formula molekul. formula molekul. Formula ion – Ionic formula Menjalankan aktiviti untuk: (a) Menentukan formula empirik bagi kuprum(II) oksida dengan menggunakan simulasi berkomputer.

menulis formula ion membina formula kimia bagi sebatian ion. (b) menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC. Menjalankan aktiviti latihan dan kuiz dalam menulis formula ion. Murid boleh:   menyatakan maksud persamaan kimia. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran melibatkan formula empirik dan formula molekul. menulis dan 34 .  daripada persamaan kimia. (b) bahan dan hasil tindak balas dalam persamaan kimia. 3.    Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti formula molekul. mengenalpasti bahan dan hasil tindak balas Hamparan komputer boleh digunakan untuk latihan mengimbangkan persamaan kimia pemendakan precipitation Membina persamaan kimia yang seimbang bagi tindakbalas berikut: (a) pemanasan kuprum(II) karbonat.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3.6 Mentafsirkan persamaan kimia Bincang: (a) maksud persamaan kimia. Menjalankan aktiviti untuk: (a) membina formula kimia bagi sebatian dari formula ion yang diberikan. menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC.

 menyelesaikan masalah penghitungan dengan persamaan kimia.7 Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyiasatan Membincangkan sumbangan ahli sains dalam penyelidikan terhadap jisim atom relatif. formula dan persamaan kimia. Menjalankan eksperimen berikut: (a) menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. (b) mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. jisim molekul relatif. NH4Cl.  mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. konsep mol. (c) pemendakan plumbum(II) iodida. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti CuCO3. Murid boleh:  mengenalpasti sikap saintifik dan nilai positif yang diamalkan oleh ahli sains dalam Berbincang untuk mewajarkan penyelidikan tentang 35 . (b) pembentukan ammonium klorida. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran mengimbangkan persamaan kimia. (c) menyelesaikan masalah perhitungan dengan persamaan kimia(stoikiometri) 3.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3. PbI2.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran tentang jirim : 3. formula kimia dan persamaan kimia. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran konsep mol. formula dan persamaan kimia untuk komunikasi yang mudah dan sistematik dalam bidang kimia.  menggunakan simbol. 36 . Membincangkan peranan simbol kimia. dalam menjalankan penyelidikan tentang struktur atom. formula dan persamaan kimia sebagai alat komunikasi dalam kimia. formula dan persamaan kimia. formula kimia dan persamaan kimia.  mewajarkan keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti keperluan ahli sains mengamalkan sikap saintifik dan nilai positif dalam menjalankan penyelidikan tentang struktur atom.

(b) Nombor proton. Dobereiner. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Mendeleev dan Moseley. Mengkaji susunan unsur dalam Jadual Berkala dari aspek berikut: (a) Kumpulan dan Kala.1 Menganalisis Jadual Berkala Unsur Mengumpul maklumat tentang sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala Murid boleh:  menghuraikan sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Ahli sains yang terlibat seperti. Lavoisier.   Berkala. Jadual Berkala berdasarkan nombor proton.  Menjalankan aktiviti untuk meramalkan kumpulan dan kala suatu unsur menerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam 37 . menghubungkaitkan susunan elektron unsur dengan kumpulan dan kala. (c) Susunan elektron. Newlands. menyatakan prinsip asas penyusunan unsur dalam Menjalankan aktiviti untuk membuat hubungkait antara susunan elektron suatu unsur dengan kumpulan dan kala. mengenal pasti kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 4. Meyer.  Membincangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala.

Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran berdasarkan susunan elektronnya.  menghuraikan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan Unsur Kumpulan 18 boleh dikenali sebagai gas adi atau gas lengai. keadaan fizik. Murid boleh :   menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. menghubungkaitkan sifat lengai unsur Kumpulan 18 Membincangkan hubungan diantara susunan elektron dan sifat lengai unsurk Kumpulan 18.2 Menganalisis Kumpulan 18 Menggunakan jadual untuk menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. menghubungkaitkan 38 . lengai . (b) sifat lengai unsur Kumpulan 18. Bincang: (a) perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. Murid digalakkan menggunakan bahan multimedia.  meramalkan kumpulan dan kala unsur berdasarkan susunan elektron.inert Menghuraikan sifat fizik unsur Kumpulan 18 seperti.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Jadual Berkala.  dengan susunan elektronnya. 4. ketumpatan dan takat didih.   18. menyatakan sifat fizik unsur Kumpulan 18 secara umum. menghuraikan sifat lengai unsur Kumpulan 18.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. natrium dan kalium. 39 . (d) sifat kimia litium. natrium dan Guru digalakkan menggunakan kaedah demonstrasi dalam aktiviti yang melibatkan Natrium dan Kalium. Mengumpulkan maklumat tentang asas kegunaan unsur Kumpulan18. natrium dan kalium. 4. ketumpatan dan takat lebur.  menyenaraikan sifat kimia unsur litium. (b) sifat fizik umum unsur litium.  dan oktet unsur Kumpulan 18 dengan kestabilannya. natrium dan kalium (e) persamaan dari segi sifat kimia litium. menghuraikan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan seharian. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran susunan elektron duplet Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Guna gambarajah atau simulasi berkomputer untuk mengilustrasikan susunan elektron duplet dan oktet bagi unsur Kumpulan 18 untuk menerangkan kestabilannya.  menghuraikan perubahan sifat fizik dari litium ke kalium.3 Menganalisis unsur Kumpulan 1 Mengumpulkan maklumat dan bincang: (a) unsur Kumpulan 1. (c) perubahan sifat fizik litium ke kalium dari segi kekerasan. natrium dan kalium Murid boleh:  menyenaraikan unsur Kumpulan 1  menyatakan sifat fizik umum litium.

JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran kalium. natrium dan kalium. menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektron. meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan. Kumpulan 1.  menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Mengkaji tindak balas litium.  Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan. natrium dan kalium dengan air dan oksigen. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas unsur litium.  Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran (f) perhubungan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektronnya. natrium dan kalium. natrium dan kalium dengan klorin dan bromin melalui simulasi berkomputer. 40 .  menghuraikan persamaan sifat kimia litium.  Kumpulan 1.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 1 selain litium.

Mengumpulkan maklumat dan bincangkan: (a) unsur Kumpulan 17.  menghubungkaitkan sifat 41 . ketumpatan dan takat didih. bromin dan iodin. menyatakan sifat fizik umum klorin. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam pengendalian unsur Kumpulan 1. (b) sifat fizik klorin.  menghuraikan persamaan sifat kimia klorin.4 Menganalisis unsur Kumpulan 17. 4. bromin dan iodin. (c) perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. bromin dan iodin. Murid boleh:   menyenaraikan unsur Kumpulan 17. bromin dan iodin.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. bromin dan iodin dari segi warna.  menghuraikan perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. (f) perhubungan di antara sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. bromin dan iodin. (d) menghuraikan sifat kimia klorin. (e) persamaan sifat kimia klorin.  menyenaraikan sifat kimia unsur klorin.

(b) logam. Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17. seperti ferum. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. 4.5 Menganalisis Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat unsur Kala 3 seperti: Murid boleh:  menyenaraikan unsur Kala Semi logam juga dikenali sebagai 42 .  meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 17. bromin dan iodin.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. mengendalikan unsur Kumpulan 17.  menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan.  menyatakan langkah keselamatan dalam Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas klorin. Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 17 selain daripada klorin. bromin dan iodin dengan: (a) air. (c) natrium hidroksida Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan.

menghuraikan kegunaan semi logam. (b) susunan elektron (c) saiz atom (d) kelektronegatifan (e) keadaan fizik Membincangkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran unsur dalam Kala : 4.   menulis susunan elektron unsur Kala 3.  Mengadakan perbincangan dalam kumpulan kecil dan bentangkan perubahan sifat oksida unsur merentasi Kala 3. 43 . Membincangkan dan meramalkan perubahan sifat unsur dalam Kala 2.  Nota metaloid. menghuraikan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran 3. menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila merentasi Kala Menjalankan eksperimen untuk mengkaji oksida unsur Kala 3 dan menghubungkaitkannya dengan sifat logam. Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran (a) nombor proton. meramalkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 2.  3.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. silikon dan germanium dalam industri mikroelektronik. menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam Persamaan kimia tidak diperlukan. Menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. (b) hasil tindak balas di antara larutan akues sebatian unsur peralihan industri. memberi contoh unsur peralihan. 44 . 4. Murid boleh:  mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala.    ‘Nombor pengoksidaan’ sama dengan ‘keadaan pengoksidaan’. menghuraikan sifat unsur peralihan.6 Memahami unsur peralihan. ketumpatan. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang sifat unsur peralihan dari segi takat lebur. nombor pengoksidaan dan keupayaan membentuk sebatian berwarna. Memerhatikan warna : (a) beberapa sebatian unsur peralihan. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang penggunaan semi logam seperti.

7 Mensyukuri kewujudan unsur dan sebatiannya. Murid boleh:  menghuraikan usaha ahli sains dalam penemuan ketertiban sifat unsur. Memerhatikan warna batu permata dan mengenalpasti unsur peralihan di dalamnya. Memberi beberapa contoh tentang kegunaan unsur peralihan sebagai mangkin dalam industri. NH3(ak).  menghuraikan bagaimana kehidupan tanpa kepelbagaian unsur dan sebatian. 45 . JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran dengan larutan natrium hidroksida. Mengumpulkan maklumat dan membuat persembahan multimedia tentang usaha ahli sains dalam menemui ketertiban sifat unsur. 4. Membincangkan dalam forum akan keadaan kehidupan tanpa pelbagai unsur dan sebatian. NaOH dan larutan ammonia.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. Membincangkan dan mengamalkan cara untuk mengendalikan bahan kimia dengan selamat dan mengelakkan pembaziran.  mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengumpul spesimen atau gambar pelbagai jenis batu batan. 46 . JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran  mengenalpasti pelbagai warna sebatian logam peralihan dalam alam semulajadi.

menyatakan jenis ikatan kimia. CO2 dan mineral untuk memperkenalkan konsep ikatan kimia. contohnya.1 Memahami asas pembentukan sebatian Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pelbagai sebatian yang wujud secara semulajadi.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 5. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5.  menerangkan Ikatan ion adalah sinonim dengan ikatan elektrovalen Menjalankan aktiviti untuk menyediakan sebatian ion. air. (b) syarat pembentukan ikatan kimia (c) jenis ikatan kimia 5. H2O. menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia.2 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan ion Menggunakan simulasi komputer untuk menerangkan pembentukan ion dan susunan elektron dalam sesuatu ion. Murid boleh:    menerangkan kestabilan gas adi. Murid boleh:   menerangkan pembentukan ion. magnesium 47 . Mengadakan perbincangan tentang berikut: (a) kestabilan gas adi dari segi susunan elektron. menulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk. contohnya. karbon dioksida.

3 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan kovalen Mengumpul dan mentafsir data tentang maksud ikatan kovalen. NaCl. klorin. HCl. gambarajah atau simulasi komputer. menggambarkan pembentukan ikatan ion. Murid boleh:   menyatakan maksud ikatan kovalen. menerangkan pembentukan ikatan kovalen. hidrogen klorida.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5. FeCl3. MgO. Cl2. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran pembentukan ikatan ion. Menggunakan simulasi komputer untuk menggambarkan kewujudan daya tarikan elektrostatik di antara ion yang berlawanan cas.  menggambarkan susunan elektron bagi suatu ikatan Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran oksida. Menggunakan model dan simulasi komputer untuk menggambarkan pembentukan: (a) ikatan tunggal dalam hydrogen. dan ferum (III) klorida.  ion.  melukis gambarajah susunan elektron untuk 48 . 5. H2. natrium klorida. Menjalankan aktiviti untuk menggambarkan pembentukan ikatan ion melalui model.

NH3. 5.4 Menganalisis sifat sebatian ion dan sebatian kovalen Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat sebatian ion dan sebatian kovalen.  membuat gambaran mental bagi pembentukan ikatan kovalen. CCl4 (b) ikatan ganda dua dalam oksigen. O2.  membanding dan membezakan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. tetraklorometana. Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran air. pelarut .solvent Membincang dalam kumpulan untuk menjalankan satu aktiviti untuk menyenaraikan sifat-sifat sebatian kovalen. ammonia. H2O. Murid boleh:   menyenaraikan sifat-sifat sebatian ion. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran menggambarkan pembentukan ikatan kovalen. CO2 (c) ikatan ganda tiga dalam nitrogen.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5. Membincang dan membina peta minda untuk membandingkan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. karbon dioksida. metana. N2 Melukis gambarajah susunan elektron bagi pembentukan ikatan kovalen termasuk struktur Lewis. 49 . CH4.

(b) perbezaan takat lebur dan takat didih di antara kedua-dua sebatian ion dan sebatian kovalen   sebatian kovalen.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5. Mengumpul maklumat tentang kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut dalam kehidupan harian. membanding dan membezakan keterlarutan sebatian ion dan sebatian kovalen. menyatakan kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut.  menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran membandingkan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen: (a) takat lebur dan takat didih (b) kekonduksian elektrik (c) keterlarutan dalam air dan pelarut organik Membincang tentang: (a) perbezaan kekonduksian elektrik di antara sebatian ion dan sebatian kovalen dari segi kehadiran ion. 50 . IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran  menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan sebatian kovalen .

  Murid telah mempunyai pengetahuan bahawa arus elektrik boleh dihasilkan menggunakan larutan kimia dan dari proses elektrolisis air.  mengenalpasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur. Pelajar belum pernah mendapat pendedahan tentang istilah dan kemahiran menulis persamaan setengah. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran 6.2 Menganalisis proses elektrolisis sebatian lebur Membincangkan: (a) Proses elektrolisis. Membincangkan: (a) maksud elektrolit (b) hubungkait antara kewujudan ion yang bergerak bebas dan kekonduksian elektrik.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 6. 51 . leburan – molten setengah persamaan – half equation Menggunakan simulasi komputer untuk: (a) Mengenalpasti kation dan anion dalam sebatian lebur. menghuraikan binaan sel elektrolisis. mengaitkan tentang kewujudan ion-ion yang bergerak bebas dengan kekonduksian elektrik. menyatakan maksud elektrolit. 6. (b) Binaan sel elektrolisis Murid boleh:   menyatakan maksud elektrolisis.1 Memahami sifatsifat elektrolit dan bukan elektrolit Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan bahan-bahan kimia kepada elektrolit dan bukan elektrolit Murid boleh:  mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit.

52 . meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur. PbO. (c) menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. NaCl dan plumbum(II)oksida. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis plumbum (II) bromida lebur untuk: (a) mengenalpasti kation dan anion.   bebas dalam keadaan leburan. menghuraikan proses elektrolisis sebatian lebur. contohnya natrium klorida. (b) menghuraikan proses elektrolisis. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran  menerangkan bukti tentang kewujudan ion yang diikat dengan ikatan ion yang kuat bila berada bila berada dalam keadaan pepejal tetapi bergerak Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran (b) Memberi gambaran bahawa didalam keadaan pepejal. menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod.  Mengumpul dan mentafsirkan data tentang proses elektrolisis sebatian ion yang mempunyai takat lebur yang sangat tinggi.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. ion-ion diikat dengan ikatan ionik yang kuat tetapi dapat bergerak bebas bila berada dalam keadaan leburan.

  menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran Meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur.  menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor pemilihan ion untuk dinyahcas di katod dan anod berdasarkan perkara berikut: (a) kedudukan ion dalam siri  elektrolisis larutan akueus dengan menyertakan contoh yang sesuai.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6.3 Menganalisis elektrolisis larutan akueus Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis larutan akueus kuprum(II) sulfat dan asid sulfurik menggunakan elektrod karbon dan dapat: (a) Mengenalpasti kation dan anion yang wujud dalam larutan akues. (c) Menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. Murid boleh:  mengenalpasti kation dan anion dalam larutan akueus. (b) Menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. 6. meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus. 53 .

Meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus serta menulis setengah persamaan masing-masing. menerangkan proses pengekstrakan. 6.4 Menilai proses Menjalankan eksperimen untuk mengkaji proses penulenan dan Murid boleh :   menyatakan kegunaan elektrolisis dalam industri.kaji dan bincangkan perkara berikut: 54 .  menulis persamaan kimia elektrolisis dalam penyaduran logam.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. penulenan serta penyaduran logam. industri Dengan menggunakan simulasi komputer. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran elektrokimia (b) kepekatan ion dalam larutan (c) jenis elektrod Menggunakan simulasi berkomputer untuk menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan akueus.

Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan penggunaan elektrolisis dalam industri. Murid boleh :   menghuraikan struktur sel ringkas dan sel Daniell.   mewajarkan penggunaan elektrolisis dalam industri. Sel-sel terkini seperti sel litium 55 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. Sel kimia juga dikenali sebagai sel galvani. (b) penulenan kuprum (c) penyaduran logam. Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran (a)pengekstrakan aluminium dari aluminium oksida. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penghasilan arus elektrik daripada tindakbalas kimia dalam sel menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sel ringkas. menerangkan masalah pencemaran yang timbul akibat dari penggunaan proses elektrolisis dalam industri.5 Menganalisis sel kimia Mengkaji struktur sel kimia contohnya sel ringkas dan sel Daniell. 6. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran untuk proses elektrolisis dalam industri. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia bagi elektrolisis dalam industri.

membanding dan membezakan kelebihan dan kelemahan pelbagai Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis sel kimia termasuk sel kering. sel merkuri. Membincang dan membandingkan sel elektrolisis dan sel kimia. akumulator asid plumbum. menghuraikan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia.  menerangkan kepentingan tindakbalas penyesaran – displacement reaction 56 .  sel ringkas dan sel Daniell. 6. Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran ringkas.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6.  membina siri elektrokimia.  jenis sel kimia. sel alkali dan sel nikel-kadmium. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran  menerangkan tindakbalas kimia yang berlaku dalam Nota ion.6 Mensintesiskan siri elektrokimia Menjalankan eksperimen untuk membina siri elektrokimia berdasarkan perkara berikut: (a) perbezaan voltan antara dua logam (b) kebolehan logam menyesarkan Murid boleh:  menerangkan prinsip untuk membina siri elektrokimia. Menjalankan aktiviti untuk menerangkan tindakbalas yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell. sel nikel hidrida dan sel polimerik hendaklah diajar secara ringkas.

Membincangkan penggunaan siri elektrokimia dalam menentukan perkara berikut: (a) Terminal sel (b) Voltan sel (c) Kebolehan suatu logam menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. 57 .  menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran siri elektrokimia.  meramalkan kebolehan sesuatu logam untuk Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran logam lain daripada larutan garamnya. Menjalankan eksperimen untuk mengesahkan ramalan tindakbalas penyesaran.

ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran 6.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. 58 . memerihalkan masalah pencemaran yang disebabkan oleh proses- Mengadakan forum untuk membincangkan kepentingan pelupusan sisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur. Murid boleh :  mewajarkan kenyataan bahawa industri Mengumpulkan data serta membincangkan pencemaran akibat daripada proses-proses industri elektrokimia.  secara selamat dan teratur. mewajarkan keperluan untuk melupuskan sisasisa industri elektrokimia Mengadakan tayangan video untuk menunjukkan betapa pentingnya proses kitar semula serta pelupusan yang sistematik bateri-bateri terpakai. Mengamalkan kitar semula bateri terpakai.  elektrokimia dapat meningkatkan kualiti hidup.7 Menerapkan kesedaran serta mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam siri elektrokimia Membincangkan kepentingan industri elektrokimia dalam kehidupan harian.  proses dalam industri elektrokimia. mempraktikkan amalan melupuskan bateri terpakai secara sistematik.

H3O diperkenalkan. diprotic acid Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. bes dan alkali berdasarkan tentang ion yang terdapat atau dihasilkan dalam larutan akueus.  hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid.1 Menganalisis sifat-sifat asid dan bes Membincangkan: (a) Konsep asid.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA 7. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran 7. + asid monobes – monoprotic acid. bes dan alkali dalam kehidupan harian. menyatakan kegunaan asid. Murid boleh :   menyatakan maksud asid.  menerangkan peranan air dalam pembentukan ion Pembentukan ion hidroksonium. asid dwibes – Asid monobes dan dwibes diperkenalkan. bes dan alkali dalam kehidupan harian. bes dan alkali. (b) Kegunaan asid. 59 .  menghuraikan sifat kimia bagi asid dan alkali. menzahirkan sifat alkali. menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali.

Murid boleh :   menyatakan kegunaan skala pH.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. asid lemah. menghubungkaitkan nilai pH dengan sifat keasidan atan kealkalian sesuatu Formula pH = -log [H+] tidak perlu diperkenalkan. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran Menyaksikan simulasi komputer berkaitan pembentukan ion hidroksonium dan ion hidroksida dengan kehadiran air. air paip dan jus buah-buahan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji sifat kimia asid dan alkali untuk tindakbalas berikut: (a) asid dengan bes (b) asid dengan logam (c) asid dengan karbonat logam. penceraian dissociation pengionan – ionisation Penceraian juga 60 . air berkarbonat. alkali kuat dan Menjalankan aktiviti menggunakan skala pH untuk mengukur nilai pH larutan larutan yang biasa digunakan dalam kehidupan harian seperti air sabun. 7.2 Mensintesiskan konsep asid kuat. Menulis persamaan kimia untuk setiap tindakbalas di atas.

larutan ammonia dan natrium hidroksida dengan menggunakan penunjuk. : 7. (d) asid kuat dan darjah  menghubungkaitkan alkali kuat atau alkali lemah dengan darjah penceraiannya.  menerangkan secara kualitatif konsep asid kuat dan asid lemah. (b) kepekatan ion hidrogen dan nilai pH.  menghubungkaitkan kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH.  menerangkan secara kuantitatif konsep asid kuat dan asid lemah. Contohnya. Nota dikenali sebagai pengionan Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk mengukur nilai pH beberapa larutan yang mempunyai kepekatan yang berbeza. Membincangkan perkaitan antara perkara-perkara berikut berdasarkan data yang diperoleh dari aktiviti di atas: (a) nilai pH dan keasidan atau kealkalian sesuatu bahan.  menghubungkaitkan asid kuat atau asid lemah dengan darjah penceraiannya. (c) kepekatan ion hidroksida dan nilai pH. asid etanoik. meter pH atau pun antaramuka berkomputer (computer interface) .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran alkali lemah. 61 . ASID DAN BES Hasil pembelajaran bahan. asid hidroklorik.  menghubungkaitkan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH.

3 Menganalisis kepekatan asid Membincangkan: (a) Maksud kepekatan (b) Maksud kemolaran (c) Hubungan antara bilangan mol Murid boleh:   menyatakan maksud kepekatan. Menggunakan simulasi komputer untuk menunjukkan darjah penceraian asid kuat dan asid lemah serta alkali kuat dan alkali lemah. (e) asid lemah dan darjah penceraiannya.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. 7. menyatakan maksud Penggunaan meter pH adalah digalakkan 62 . (g) asid lemah dan darjah penceraiannya. Membina peta minda berkaitan asid kuat. (f) alkali kuat dan darjah penceraiannya. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran penceraiannya. alkali kuat dan alkali lemah. asid lemah.

 Nota Larutan garam boleh disertakan di dalam perbincangan. menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali. oleh itu ke atas larutan piawai yang kepekatannya Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan (d) Kaedah untuk menyediakan larutan piawai. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungkait antara nilai pH dengan kemolaran beberapa larutan 63 . H2C2O4. ASID DAN BES Hasil pembelajaran kemolaran.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran dan alkali : 7. Membuat pengiraan untuk menukarkan unit kepekatan dari g dm kepada mol dm-3 dan sebaliknya. Asid oksalik. -3 menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan piawai. menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali.  menyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan.   telah disediakan. menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan Natrium hidroksida adalah tidak stabil dan akan menyerap lembapan.2H2O dan natrium karbonat sesuai diperkenalkan sebagai larutan hanyalah anggaran. NaOH atau kalium hidroksida KOH. Kemolaran = kepekatan molar  Menyediakan larutan piawai natrium hidroksida.

Guru hendaklah memberi penekanan terhadap penggunaan teknik pentitratan yang betul. menentukan takat akhir proses peneutralan melalui kaedah pentitratan. 7. Menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali.4 Menganalisis peneutralan Mengumpul dan mentafsir data tentang peneutralan dan aplikasinya dalam kehidupan harian.    menulis persamaan untuk tindakbalas peneutralan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. menerangkan penggunaan peneutralan dalam kehidupan harian. Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran asid dan alkali yang telah dicairkan. menghuraikan proses titratan asid-bes. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota piawai asas. Tanah pertanian dineutralkan menggunakan batu kapur. Menjalankan pentitratan asid-bes untuk menentukan takat akhir menggunakan penunjuk atau antararmuka berkomputer. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan bagi tindakbalas peneutralan. Murid boleh:   menerangkan maksud peneutralan. Penggunaan ammonia sebagai anti-asid. Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan  menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga 64 .

ASID DAN BES Hasil pembelajaran aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. 65 .

menghuraikan proses penyediaan garam terlarut.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA 8. kegunaan garam dalam bidang pertanian.1 Mensintesiskan garam Mengumpul dan mentafsirkan data tentang: (a) kewujudan garam secara semula jadi. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8. mengenal pasti garam terlarut dan garam tak terlarut. Gunakan lembaran kerja atau kuiz  Menyediakan garam terlarut melalui tindakbalas: (a) asid dengan alkali (b) asid dengan oksida logam (c) asid dengan logam  menghuraikan proses penulenan garam terlarut melalui penghabluran semula. menyenaraikan ciri-ciri fizik hablur. sulfat. (b) (c) maksud garam. perubatan. Murid boleh:  menyatakan contohcontoh garam dan kegunaannya dalam kehidupan harian.  Garam terlarut ditulenkan melalui kaedah penghabluran semula tindak balas pemendakan – precipitation reaction Gunakan hablur garam yang telah disediakan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji keterlarutan garam-garam nitrat. penyediaan dan pengawetan makanan.   menerangkan maksud garam. karbonat dan klorida. 66 .

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. plumbum(II) kromat(VI). PbCrO4 dan barium sulfat. Bincangkan keperluan penulenan garam. membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. CuSO4. 67 . kalium kromat (VI).   terlarut. GARAM Hasil Pembelajaran  menghuraikan proses penyediaan garam tak Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran (d) asid dengan karbonat logam Menjalankan satu aktiviti untuk menulenkan garam terlarut dengan menggunakan kaedah penghabluran semula. NaCl.  Membuat pemerhatian untuk mengenal pasti ciri-ciri fizik hablur garam seperti kuprum (II) sulfat. mereka bentuk suatu aktiviti untuk menyediakan garam tertentu. menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi tindak balas penyediaan garam. natrium klorida. K2Cr2O7 Menyediakan garam tak terlarut seperti plumbum(II) iodida. menyelesaikan masalah pengiraan kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri. BaSO4 melalui tindak balas pemendakan.  K2CrO4 dan kalium dikromat. PbI2.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. Manjalankan eksperimen untuk membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. Merancang dan melaksanakan aktiviti bagi penyediaan suatu garam tertentu. Mengira kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti-aktiviti untuk menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi penyediaan garam terlarut dan garam tak terlarut. 68 .

CO2. SO2 dan nitrogen dioksida. menghuraikan ujian bagi anion. H2.2 Mensintesiskan analisis kualitatif garam Membincangkan maksud analisis kualitatif. Memerhati dan menjalankan ujian kimia untuk mengenal pasti gas-gas oksigen. hidrogen klorida. menyatakan pemerhatian bagi tindak balas di antara kation dengan larutan natrium hidroksida dan larutan ammonia. Ujian kimia untuk O2.  Menonton persembahan multimedia untuk memerhati kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengenal pasti kehadiran gas. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8. karbon dioksida. NH3. hidrogen. H2. membuat inferens tentang garam berdasarkan warna dan keterlarutan dalam air. Murid boleh :   menyatakan maksud analisis kualitatif. menghuraikan tindakan haba ke atas garam. NH3 dan HCl adalah merupakan ujian pengesahan. Cl2. CO2. sulfur dioksida. klorin. ammonia. Tindakan haba ke atas garam sulfida dan klorida boleh juga dinyatakan. O2.  menghuraikan ujian pengesahan bagi kation 69 . HCl. NO2.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8.    memerihalkan ujian untuk mengenal pasti gas. Mengkaji warna dan keterlarutan dalam air bagi beberapa garam dan seterusnya membuat inferens tentang garam tersebut.

Pb2+. NH4+. Fe3+.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. Zn2+. klorida dan nitrat dalam larutan akueus Menjalankan ujian untuk mengenal pasti kehadiran ion-ion Cu2+. Mg2+. NH3 (ak). Al3+. Fe2+. Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran ion-ion karbonat. GARAM Hasil Pembelajaran Fe2+. 70 . dan Ca2+ dalam larutan akueus dengan menggunakan larutan natrium hidroksida. Pb2+ dan NH4+. sulfat. Perhatikan perubahan warna dan pembebasan gas apabila garam-garam tersebut dipanaskan. NaOH dan larutan ammonia. Fe3+. Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan ujian untuk mengkaji tindakan haba ke atas garam karbonat dan garam nitrat.  merancang analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam.

dan NH4+ dalam larutan akueus. Murid boleh:  menjalankan aktivitiaktiviti yang melibatkan penggunaan teknik-teknik yang betul semasa menyediakan garam dan Aktiviti-aktiviti dihubungkaitkan dengan topik-topik yang berkaitan. Pb2+. dan teliti semasa penyediaan larutan piawai. merekod dan menganalisis data secara sistematik dan teliti. penyediaan garam dan hablur. menjalankan aktiviti Merancang eksperimen. Merancang dan menjalankan ujian untuk mengenal pasti anion dan kation di dalam garam yang tidak diketahui. Membina carta alir bagi analisis kualitatif garam.3 Mengamalkan sikap sistematik Menjalankan aktiviti dengan menggunakan teknik yang betul untuk eksperimen seperti pentitratan. Fe3+. 8.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. membuat pemerhatian. 71 . juga hablur. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran Fe2+.

menyebabkan pencemaran alam sekitar. Murid boleh:   menyenaraikan kegunaan asid sulfurik. menyebabkan pencemaran alam sekitar. SO2. pembuatan cat.1 Memahami pembuatan asid sulfurik Membincangkan penggunaan asid sulfurik dalam kehidupan harian. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9. menerangkan proses pembuatan asid sulfurik Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pembuatan asid sulfurik.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA 9. Mengumpulkan maklumat dan menulis suatu esei tentang bagaimana sulfur dioksida. 72 .  secara industri. baja dan akumulator. detergen. menerangkan bahawa sulfur dioksida Membina carta alir untuk menunjukkan peringkat-peringkat dalam pembuatan asid sulfurik dalam Proses Sentuh. contohnya.

9. ammonium sulfat. Merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan suatu baja ammonium.2 Mensintesiskan pembuatan ammonia dan garamnya Membincangkan kegunaan ammonia dalam kehidupan harian. contohnya.  menerangkan proses pembuatan ammonia Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifatsifat ammonia. penghasilan baja dan asid nitrik.  secara industri. (NH4)2SO4. merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan baja ammonium. Mengumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber dan membina carta alir untuk menunjukkan peringkat-peringkat yang terlibat dalam pembuatan ammonia dalam Proses Haber. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. contohnya. menyatakan sifat-sifat ammonia. Murid boleh:   menyenaraikan kegunaan ammonia.3 Memahami aloi Memerhati contoh-contoh logam tulen dan bahan-bahan diperbuat daripada aloi Murid boleh:  menghubungkaitkan Sifat-sifat termasuk mulur – ductile 73 .

74 . keluli nirkarat. menyenaraikan contohcontoh aloi.    Nota kebolehaliran haba. Berbincang dalam kumpulan mengenai: (a) maksud aloi. menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi dengan sifat kekuatan dan kekerasannya. seperti duralumin. kilau / relap lustre Mengkaji susunan atom dalam logam dan aloi melalui simulasi komputer. keluli dan keluli nirkarat. Bincangkan pembuatan aloialoi seperti keluli dan piuter sebagai suatu aktiviti pengukuhan. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan kekuatan dan kekerasan aloi dengan logam tulen menyatakan maksud aloi. menyatakan tujuan pengaloian. kemuluran dan kekilauan Perbendaharaan Kata boleh ditempa / dibentuk – malleable Cadangan Aktiviti Pembelajaran dalam kehidupan harian. (b) tujuan menghasilkan aloi. sifat dan kegunaan aloi. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kadar kakisan besi. loyang. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran susunan atom dalam logam dengan sifat kemuluran dan kebolehtempaan logam. Senaraikan sifat-sifat dan bincangkannya.   menyenaraikan komposisi dan sifat aloi. gangsa dan piuter.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. (c) komposisi.  menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya. keluli.

Mengenal pasti monomer-monomer bagi polimer sintetik dengan menggunakan model atau simulasi komputer. 9.   mengenal pasti monomer dalam polimer sintetik. Mengumpulkan maklumat mengenai kuantiti dan jenis polimer sintetik di rumah yang dibuang untuk satu tempoh masa tertentu. perspeks. menyenaraikan polimer semulajadi.4 Menilai kegunaan polimer sintetik Membincangkan maksud polimer. selulosa dan kanji. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengkaji pelbagai barangan tempatan yang diperbuat daripada aloi. Murid boleh :    menyatakan maksud polimer. politena. polipropena. Memerhati bahan-bahan yang diperbuat daripada polimer dan mengelaskan bahan-bahan tersebut kepada polimer semulajadi dan polimer buatan. mewajarkan kegunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian. nilon dan terilin. Polimer sintetik yang harus dibincangkan ialah PVC. Polimer semulajadi yang harus dibincangkan ialah getah asli. Membincangkan tentang kesan pencemaran alam sekitar akibat daripada Kitar semula 75 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. menyenaraikan polimer sintetik dan kegunaannya.

BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran boleh dibincangkan Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembuangan bahan polimer sintetik. komposisi.   menyenaraikan jenis kaca dan sifatnya.5 Mengaplikasikan kegunaan kaca dan seramik Mengumpul dan mentafsirkan data tentang jenis. menyenaraikan kegunaan seramik. contohnya. kaca plumbum (kaca kristal) Menyediakan folio berserta dengan gambar dan klip video tentang kegunaan kaca dan seramik yang telah ditingkatkan mutunya untuk tujuan spesifik. 76 . Murid boleh:   menyenaraikan kegunaan kaca. sifat dan kegunaan kaca dan seramik. Jenis-jenis kaca termasuklah kaca soda kapur.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. Kegunaan polimer yang boleh dibiodegradasi boleh dibincang 9. sebagai satu kaedah pembuangan. Membahaskan tentang kegunaan polimer sintetik dan kesan kepada alam sekitar akibat daripada penggunaan polimer sintetik yang tidak terbiodegradasi dalam kehidupan harian. kaca terlakur. kaca fotokromik dan kaca konduksi. menyatakan sifat seramik. kaca borosilikat.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. gentian kaca dan kaca fotokromik. (d) kegunaan bahan komposit.   menyatakan maksud bahan komposit.  komponen asalnya. (c) komponen-komponen bahan komposit. menjana idea tentang penghasilan bahan termaju untuk memenuhi keperluan tertentu. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9. Murid boleh:  menghurai keperluan penghasilan bahan baru untuk tujuan tertentu.  membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan Membandingkan sifat unggul bahan komposit dengan komponen asalnya melalui simulasi komputer. (b) senarai bahan komposit termasuk konkrit yang diperkukuhkan.  Membincang dan mewajarkan kegunaan bahan komposit. superkonduktor spesifik. gentian optik. mewajarkan kegunaan bahan komposit.6 Menilai kegunaan bahan bahan komposit Menonton persembahan multimedia dan menyediakan folio yang mengandungi perkara berikut: (a) maksud bahan komposit. menyenaraikan contoh bahan komposit dan komponennya. Melihat cara penghasilan bahan komposit 77 .

Menonton persembahan multimedia atau simulasi komputer berkenaan dengan pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan bahan sintetik. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran di kilang-kilang. 78 . memerihalkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan harian. 9. Murid boleh:  mewajarkan kepentingan melakukan penyelidikan Mengadakan forum untuk membincangkan kepentingan penyelidikan dan pembangunan berterusan untuk kesejahteraan hidup sejagat   dan pembangunan secara berterusan.7 Menghargai pelbagai bahan buatan dalam industri Membincangkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan harian. mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa pengendalian bahan sintetik dan sisanya.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9.