Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

KIMIA TINGKATAN 4

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2012

Buku Spesifikasi Kurikulum Kimia Tingkatan 4 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 4 Chemistry terbitan Curriculum Development Centre, Ministry of Education Malaysia, Putrajaya.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88889917 Laman Web: http//www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2012 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2006

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN

Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Sains Negara Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan TEMA: MEMPERKENALKAN KIMIA

ii iii iv v 1 2 3 5 12 14 19 20

Bidang Pembelajaran: 1. Pengenalan kepada Kimia TEMA: JIRIM DI SEKELILING KITA Bidang Pembelajaran: 2. Struktur Atom Bidang Pembelajaran: 3. Formula dan Persamaan Kimia Bidang Pembelajaran: 4. Jadual Berkala Unsur Bidang Pembelajaran: 5. Ikatan Kimia Bidang Pembelajaran: 6. Elektrokimia TEMA: INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA Bidang Pembelajaran: 7. Asid dan Bes Bidang Pembelajaran: 8. Garam TEMA: PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA Bidang Pembelajaran: 9. Bahan Buatan dalam Industri

20 23 23 29 37 47 51 59 59 66 72 72

iii

mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. rakyat Malaysia. MAKA KAMI. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. memelihara satu cara hidup demokratik. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya.

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketerampilan. rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. vii . berakhlak mulia. masyarakat dan negara.

ix . tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dinamik. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.

.

membina kemahiran dan strategi berfikir. Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015. dan membina aplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan tetapi juga menyemai nilai murni dan semangat patriotisme. iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan berkemahiran serta berkeupayaan mempelopori pesaing lain di peringkat antarabangsa dalam kemajuan sains dan teknologi. (DATO’ HAJI IBRAHIM BIN MOHAMAD) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia xi . harmoni dan berjaya. Kurikulum Kimia direka bentuk bukan sahaja untuk dalam dwibahasa. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Kurikulum Kimia bertujuan menghasilkan murid yang aktif melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran yang telah dicadangkan. eksperimen. Justeru kurikulum Kimia menekankan pendekatan inkuiri. Bermula tahun 2012. murid diberi peluang yang luas dalam penyiasatan saintifik melalui aktiviti amali dan pembelajaran sains dan matematik. Demi mencapai hasrat ini pendidikan sains yang berkualiti perlu disediakan agar negara dapat melahirkan modal insan yang berpengetahuan. Untuk mencapai hasrat ini. Adalah diharapkan proses pendidikan menjadi wahana untuk mencapai matlamat menghasilkan bangsa dan masyarakat yang seimbang. Bahasa Malaysia boleh digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik bagi murid Tingkatan 4 sehingga kohort ini tamat Tingkatan 5 pada tahun berikutnya. Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum terjemahan ini.PRAKATA Aspirasi bangsa untuk menjadi masyarakat perindustrian dapat direalisasikan melalui kemajuan dan pembangunan sains dan teknologi secara berterusan. strategi berfikir dan pembelajaran berfikrah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Langkah ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan menyediakan peluang kepada murid memperolehi kemahiran dan pengetahuan sains.

.

Pendidikan sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan matlamat membentuk individu seperti yang dihasrat. Selari dengan aspirasi ini. berpandangan jauh. perlu mewujudkan masyarakat yang berbudaya sains. berketerampilan. bersifat terbuka dan berdaya saing dalam sains dan teknologi adalah diperlukan. Kimia. harmoni dan bermoral tinggi. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. sikap saintifik dan nilai murni.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 PENDAHULUAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang. berilmu. Biologi dan Sains Tambahan. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. sains menengah rendah dan sains menengah atas. inovatif serta menyumbang kepada pembangunan sains dan teknologi dimasa hadapan. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang Malaysia yang menuju ke arah status negara maju. kreatif dan cenderung dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan teknologi yang khusus dan profesional. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. menyediakan murid celik sains dan murid mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. strategi pengajaran dan pembelajaran dan kandungan kurikulum. hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. progresif. Mata pelajaran sains elektif ditawarkan di peringkat menengah atas dan terdiri daripada Fizik. Setiap kurikulum mata pelajaran sains dihuraikan dalam dua dokumen: sukatan pelajaran dan spesifikasi kurikulum. Golongan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam sains dan teknologi yang akan menerajui pembangunan Negara. berkemampuan membawa perubahan. Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mata pelajaran sains teras adalah sains sekolah rendah. Mata pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains. 1 . penerangan kemahiran berfikir dan strategi berfkir. kemahiran saintifik. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Mata pelajaran Sains Teras menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid celik sains. Spesifikasi kurikulum mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. pembangunan warganegara yang kritis. cadangan aktiviti pengajaran.

10. Pelajar yang telah mengikuti kurikulum Kimia sekolah 5. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. 3. Memperoleh pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains dan teknologi serta menghubungkaitkan kemampuan intelek dan mental untuk memahami 2 . OBJEKTIF Kurikulum Kimia untuk sekolah menengah membolehkan pelajar: 9. Memahami perkembangan dan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi . menghargai alam semula jadi dan berusaha memelihara dan memulihara persekitaran. dinamik dan progresif’.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 MATLAMAT Matlamat kurikulum Kimia untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. Menyedari kepentingan saling bergantung antara demi hidupan serta pengurusan alam semulajadi kesinambungan hidup manusia sejagat. Menyedari merupakan bahawa hasil penemuan usaha sains adalah manusia berasaskan 1. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat berbudaya sains dan teknologi yang prihatin. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam Kimia dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. 6. Mengamalkan dan menghayati sikap saintifik dan nilai murni. perkembangan sains dan teknologi. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. 8. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. 2. 7. Menilai maklumat berkaitan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. 4.

bau. adalah sebarang penyiasatan saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Membuat kesimpulan sesuatu awal dan menerangkan peristiwa berasaskan pengalaman lalu atau data terkumpul. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: sentuhan. dan perbezaan melalui pemerhatian. menjalankan Mengukur menggunakan nombor Kemahiran saintifik merangkumi kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 fenomena alam kearah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat. Mewujudkan kesedaran akan kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. 11. Membuat kuantitatif nombor dan pemerhatian dengan alat secara menggunakan berunit piawai. 3 . rasa dan penglihatan untuk mengumpulkan maklumat KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian Mengkelaskan tentang objek dan fenomena. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan masalah. Kemahiran proses ini terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks. Membuat inferens Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. Memerhatikan Menggunakan deria pendengaran. kemahiran Kemahiran saintifik saintifik dan kemahiran penting berfikir untuk digunakan.

bentuk. saiz. jadual. Pada masa yang sama pembolehubah yang lain idea dalam pelbagai bentuk seperti tulisan. Berkomunikasi Menerima. isipadu. Menggunakan perhubungan ruang dan masa dimalarkan. konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. graf atau model. dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. satu Dalam sesuatu penyiasatan. Membuat Hipotesis Membuat pernyataan umum tentang hubungan antara pembolehubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu Mentafsirkan data Memberikan tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. lisan. perkara ini atau boleh peristiwa. Mengeksperimen Mendefinisi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu data. berat dan jisim sesuatu objek dengan masa. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau pembolehubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pembolehubah yang bergerak balas. arah. memilih.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian Mengawal pembolehubah Mengenal pasti pembolehubah pembolehubah dimanipulasikan. mengumpulkan mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. bergerak balas dan pembolehubah yang dimalarkan. diuji untuk Pernyataan membuktikan kesahihannya. hipotesis. Memperihalkan perubahan parameter seperti lokasi. 4 .

individu menggabungjalinkan pengetahuan. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan      Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. 5 . Aktiviti perlu disusun untuk memberi peluang kepada murid untuk menggunakan kemahiran berfikir dalam mengkonsepsikan. Melakar spesimen. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan mempunyai daya imaginasi yang tinggi. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: pembelajaran berfikrah. Seseorang yang berfikir secara kreatif secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Strategi berfikir merupakan proses berfikir tahap tinggi yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir adalah asas kepada pembelajaran berfikrah. Kebolehan untuk membentuk strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada proses berfikir. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat Kemahiran berfikir boleh dikategorikan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. bahan dan peralatan sains dengan tepat. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. berupaya menjana idea yang inovatif dan asli.

Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. 6 . seperti ciri. sifat.sifat. Menganalisis Membandingkan dan membezakan Mencari perbezaan persamaan berdasarkan dan kriteria atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. seperti ciri atau sifat. Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada Mengesan Kecondongan Mengesan pandangan atau kumpulan berdasarkan masing-masing kriteria tertentu pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Menyusun mengikut Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti keutamaan ciri. Mengolah maklumat dengan kepada menghuraikannya bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. berdasarkan bukti Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau dalil yang sah. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Membuat urutan Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. bentuk atau bilangan. masa.

lukisan dan artifak. atau pemerhatian. Meramalkan Membuat sesuatu jangkaan peristiwa dan tentang berdasarkan pengalaman pemerhatian yang lalu atau data yang boleh Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Mengitlakkan dipercayai. sesuatu membayangkan corak hubungan. Membuat inferens Membuat kesimpulan awal yang munasabah.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. Menjanakan idea berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. 7 . Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan mencari atau peristiwa struktur untuk atau Membuat gambaran mental Membuat tanggapan sesuatu atau idea. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. konsep. yang mungkin benar atau tidak benar untuk Mensintesiskan Menggabungkan berasingan untuk unsur yang menghasilkan menerangkan sesuatu peristiwa satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara.

Membuat keputusan sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang Memilih penyelesaian daripada satu yang alternatif terbaik alternatif mempunyai ciri yang serupa. Menyelesaikan masalah Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak mencapai ditetapkan. Menganalogikan Membuat pengitlakkan ke arah membina pengertian.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Membuat hipotesis Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Strategi Berfikir pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. matlamat yang dijangkakan. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik Membentuk kefahaman tentang sepunya yang saling berhubung kait. 8 . beberapa berdasarkan kriteria tertentu bagi Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang.

4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan       diperkembangkan dengan bimbingan guru. adil dan saksama. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. KBSB diperkenalkan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. 5. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan    Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 . KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. 2.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. Kemahiran Berfikir rasional. Penguasaan kemahiran berfikir kritis. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. 3. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. 1999).      Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan         Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta Menaakul Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif.

Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut : Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Menggunakan perhubungan ruang Memerhatikan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mentafsir data Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan dan masa Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Mengukur dan menggunakan nombor Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Sains Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Kemahiran Berfikir 10 . kreatif. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Proses Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. analitis dan sistematik. Untuk menguasai kemahiran proses sains. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.

Dalam kurikulum ini. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Mengawal pemboleh ubah Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Proses Sains Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir Kemahiran Berfikir Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran. 11 . guru perlu Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan.

Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut :        Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Bekerjasama. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Berani mencuba. Baik hati dan penyayang. Sistematik. Luwes dan berfikiran terbuka. Berfikiran kritikal dan analitis. Berfikir secara rasional. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Yakin dan berdikari. Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. Rajindan tabah. Tahun: Tingkatan 4 dan membeza   Kemahiran berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran tersebut. Bersikap objektif. Kemahiran ini boleh dipelajari melalui aktiviti Membanding dan membeza           SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. murid perlu ada kebolehan membuat gambaran mental tentang ikatan ionik dan kovalen.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4  Contoh . 12 . Hasil Pembelajaran: Membanding pembentukan ikatan ionik dan ikatan kovalen melibatkan penggunaan model dan simulasi komputer. Adil dan saksama. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. melukis gambarajah susunan elektron dan membina peta minda untuk membuat perbandingan. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.

Aktiviti Pembelajaran yang dicadangkan: Hasil Pembelajaran: Tahun: Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran: Tingkatan 5 1. pendekatan masalah keputusan serta yang Menjalankan aktiviti harian yang berkaitan dengan faktor yang tindak mempengaruhi balas. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti yang boleh memberi ruang untuk menyemai sikap tersebut. pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam aktiviti harian dan mengambil penyelesaian membuat rasional. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. kadar 13 . Memberi penekanan kepada sikap dan nilai murni. Kadar Tindak Balas 1. Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.4 Mempraktikkan pengetahuan saintifik untuk kehidupan berkualiti Murid dapat mengaplikasi Contoh : Berikut adalah contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan sikap saintifik dan nilai murni. bekerjasama dan jujur. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. Sebagai contoh.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut :    Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan.

Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan dikalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin.Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. eksperimen. kekayaan teknologi di negara kita. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan kadar tindak balas dalam bidang sains dan teknologi melalui kajian dan Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan Mengumpul dan mentafsir data tentang sumbangan ahli sains dalam meningkatkan kualiti hidup. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. semangat cintai negara dapat dikukuhkan. pembelajaran seperti inkuiri. Mempunyai pemikiran yang kritis dan kreatif. 14 . konstruktivisme. Pembelajaran Sikap saintifik dan nilai murni: Mensyukuri dan menghargai berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan sumbangan sains dan teknologi.

Teknologi dan Masyarakat (STM). Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam bermaksud mencari maklumat. Teknologi dan Masyarakat. Pengetahuan sains dan 15 . Namun demikian. Inkuiri secara am murid belajar sesuatu cuma bila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Sains. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Konstruktivisme Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling.  Murid berpeluang bekerjasama. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran.

Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. 16 . Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. simulasi. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran pembelajaran seperti eksperimen. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid terhadap sains. projek dan lawatan. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Walaubagaimanapun. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. guru boleh mengubahsuaikan cadangan pengalaman pembelajaran jika perlu. Dalam kurikulum ini. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. perbincangan. Pelajaran sains yang tidak menarik akan membosankan murid dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid dalam sains.

Perbincangan perlu dijalankan sebelum. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. Menjalankan kemahiran eksperimen saintifik menggunakan kemahiran Dalam kurikulum ini. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana   Membuat kesimpulan Membuat pelaporan    Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data kemahiran manipulatif. 17 . kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data  Menjalankan eksperimen cara eksperimen yang berkenaan. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen. dan membentangkan hasil eksperimen mereka. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. berfikir. iaitu mereka sendiri yang merangka Secara kebiasaan. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru.

institut penyelidikan. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. komputer dan internet. Perkakasan aplikasi seperti pemprosesan perkataan (word processers) . radio. video. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. pembelajaran sains.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. permainan dan penggunaan model. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. paya bakau dan kilang. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. ia mesti dirancang secara rapi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. menyeronokkan dan bermakna. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Hasil projek dalam bentuk laporan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Dalam main peranan. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam zoo. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam eksperimen 18 . Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. muzium. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. pusat sains. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan.

menghargai. HP dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. OP mempunyai satu atau lebih Hasil Pembelajaran (HP). mensintesis dan menilai. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Setiap tema mengandungi beberapa Bidang Pembelajaran (BP). HP dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. menyayangi. Pada masa yang sama. mengagumi. pengajaran pembelajaran. HP ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. menghayati. mengaplikasi.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 dan projek dapat membantu pengajaran dan pembelajaran sains berkesan. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai HP secara bersepadu mengikut susunan dalam Huraian Sukatan Pelajaran. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai HP di capai mengikut keperluan dan konteks. HP dalam sesuatu OP disusun secara berurutan 19 . dan Walaubagaimanapun. Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan daripada mudah kepada dalam yang proses lebih kompleks. Setiap BP mempunyai beberapa Objektif Pembelajaran (OP). Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai HP yang berkaitan. mensyukuri. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. memahami. Secara am. mendalami dan mengamalkan. Cadangan HP ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. menganalisis. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran.

Kalsium Karbonat.  digunakan dalam kehidupan seharian. Murid boleh:   menerangkan maksud kimia. menyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan Menonton video atau perisian komputer tentang: (a) Kerjaya yang memerlukan ilmu kimia. Asid Asetik. menghuraikan sumbangan industri kimia terhadap 20 . (b) Industri kimia di Malaysia dan sumbangannya terhadap   pengetahuan kimia.1 Memahami kimia dan kepentingannya Mengumpul dan mentafsirkan data tentang asal usul perkataan kimia dan maksud kimia. Membincangkan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : MEMPERKENALKAN KIMIA 1.  menyatakan kegunaan bahan kimia yang lazim bahan kimia chemicals industri berasaskan kimia . menyenaraikan industri berasaskan kimia di Malaysia. menyenaraikan beberapa bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian. PENGENALAN KEPADA KIMIA Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1.chemical-based industry Membincangkan pelbagai contoh bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian seperti Natrium Klorida.

keterlarutan solubility Menjalankan aktiviti untuk: (a) Memerhatikan satu situasi. Kemahiran saintifik sentiasa diaplikasikan 21 .2 Mensintesiskan kaedah saintifik Memerhatikan satu situasi dan mengenalpasti semua pemboleh ubah. 1. Murid boleh:  mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberikan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 1. (c) Mencadangkan pernyataan masalah soalan. (d) Membentuk hipotesis.  mengenalpasti perhubungan diantara dua pembolehubah untuk membentuk hipotesis. (e) Memilih alat radas bersesuaian. (b) Mengenalpasti semua pembolehubah. 2 dan 3. (f) Menyenaraikan langkah kerja. Cadangkan pernyataan masalah yang bersesuaian untuk penyiasatan saintifik.  mencatat dan mempersembahkan data dalam bentuk yang Murid mempunyai pengetahuan tentang kaedah saintifik di Tingkatan 1.  mereka dan menjalankan eksperimen mudah untuk menguji hipotesis. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembangunan Negara. Menghadiri ceramah tentang industri kimia di Malaysia dan sumbangan industri kimia terhadap pembangunan Negara. PENGENALAN KEPADA KIMIA Hasil Pembelajaran pembangunan Negara.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 1. 22 . PENGENALAN KEPADA KIMIA Hasil Pembelajaran bersesuaian. Mentafsirkan data dan membuat kesimpulan.   mentafsir data untuk membuat kesimpulan. kebolehan untuk mengenalpasti dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni harus ditekankan. Mempersembahkan data dalam bentuk yang sesuai.  mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiastan saintifik. Murid boleh:  mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains dalam menjalankan penyiasatan.3 Menggabungkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik Menonton video atau membaca artikel mengenai penyiasatan saintifik. menyediakan laporan penyiasatan. Sepanjang aktiviti. 1. Menyediakan laporan lengkap. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen dan :     Mengumpulkan dan menjadualkan data. Murid membincangkan dan mewajarkan sikap saintifik dan nilai murni yang patut diamalkan dalam penyiasatan saintifik. Murid membincangkan dan mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh penyelidik dan ahli sains dalam video atau artikel.

simulasi simulation melting point Menjalankan aktiviti untuk mengkaji resapan zarah dalam pepejal. Murid boleh:     memerihalkan sifat zarah bagi jirim. molekul dan ion. menghubungkaitkan perubahan keadaan jirim peresapan diffusion takat lebur Ethanamida juga dikenali sebagai asetamida. mendefinisikan atom. cecair dan gas. Menggunakan model atau menonton simulasi berkomputer untuk membincangkan perkara berikut: (a) teori kinetik jirim (b) maksud atom.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 2. molekul dan ion. menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik perubahan keadaan – inter-conversion Mengkaji proses perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim melalui simulasi atau animasi berkomputer. Menjalankan aktiviti untuk menentukan 23 .  zarah.  dengan perubahan haba.1 Menganalisis jirim Membincangkan dan menerangkan sifat khusus jirim. sebatian dan campuran dari tingkatan 2. menerangkan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim. Murid mempunyai pengetahuan sedia ada berkenaan unsur. menyatakan teori kinetik jirim. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. perlanggaran collision.

membuat kesimpulan umum . Nombor nukleon juga dikenali sebagai nombor jisim Menjalankan aktiviti untuk menentukan nombor proton. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran takat lebur dan takat beku ethanamida atau naftalena. nombor nukleon dan mendefinisikan nombor proton.make generalisation Guna model atau simulasi berkomputer untuk mengilustrasikan struktur atom tentang proton dan neutron dalam nukleus dan susunan elektron dalam petala.  Tarikh dan bagaimana model berkembang tidak diperlukan.  menyatakan zarah-zarah utama subatom.  membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton. Nombor proton juga dikenali sebagai nombor atom. Bohr dan Chadwick. Rutherford.2 Mensintesiskan struktur atomm Membincangkan perkembangan model atom yang dikemukakan oleh ahli sains iaitu Dalton. elektron dan neutron. 24 . 2. Memplot dan mentafsirkan graf pemanasan dan penyejukan naftalena atau ethanamida.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 2. Murid boleh:  memerihalkan perkembangan model atom. Thomson.

dan sebaliknya.   jenis unsur. menentukan bilangan neutron. proton dan elektron daripada nombor proton dan Menjalankan aktiviti untuk menulis: (a) simbol unsur (b) perwakilan bagi atom sebarang  nombor nucleon.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 2. elektron dan neutron. (b) mengitlak bahawa setiap unsur mempunyai nombor proton yang berbeza.   menentukan nombor nukleon. menentukan nombor proton. Gunakan jadual untuk membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton. menghubungkaitkan nombor proton dan nombor nukleon. menulis simbol unsurunsur. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran   mendefinisikan nombor nukleon. elektron dan neutron dalam sesuatu atom. membina struktur atom.  menghubungkaitkan nombor proton dengan Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran bilangan proton. Bincang: (a) perhubungan antara nombor proton dan nombor nukleon. 25 . Mengkaji nombor proton dan nombor nukleon beberapa unsur yang berlainan.

STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran unsur. menentukan bilangan zarah subatom bagi isotop.  Menjalankan aktiviti untuk menentukan bilangan zarah subatom daripada nombor proton dan nombor nukleon bagi beberapa isotop. karbon. 26 . X X = unsur A = nombor nukleon Z = nombor proton Z Membina model atau menggunakan simulasi berkomputer untuk mengambarkan struktur atom. menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 2.3 Memahami isotop dan menilai kepentingannya Mengumpulkan dan mentafsirkan maklumat tentang (a) maksud isotop (b) isotop-isotop hidrogen. oksigen. A dimana. Murid boleh:   menyatakan maksud isotop.  mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan. klorin dan bromin. 2.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

:

2. STRUKTUR ATOM
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan maklumat daripada internet atau media cetak dan membincangkan kegunaan-kegunaan isotop.

2.4 Memahami susunan elektron bagi atom

Mengkaji susunan elektron bagi pelbagai atom dan mengenalpasti elektron valensnya.

Murid boleh:  menghuraikan susunan elektron dalam atom bagi unsur yang mempunyai

Bincangkan maksud elektron valens dengan menggunakan ilustrasi.  Menjalankan aktiviti untuk: (a) mengilustrasi susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. (b) menulis susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20.  

nombor proton 1 hingga 20, melukis susunan elektron atom suatu unsur, menyatakan maksud elektron valens, menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron suatu atom.

27

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

:

2. STRUKTUR ATOM
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2.5 Menghargai ketertiban dan keunikan struktur atom.

Membincangkan sumbangan ahli sains terhadap sejarah perkembangan idea struktur atom. Mengadakan pertandingan bercerita tentang sejarah perkembangan struktur atom dengan menekankan kreativiti ahli sains.

Murid boleh:  menghuraikan sumbangan ahli sains terhadap pemahaman struktur atom,  menghuraikan kreativiti dan ketelitian ahli sains dalam menghasilkan gambaran menyeluruh tentang jirim.

kesyukurangratefulness

28

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

TEMA BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

: :

JIRIM DI SEKELILING KITA 3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti

3.1 Memahami dan mengaplikasikan konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif

Mengumpul dan mentafsirkan data tentang jisim atom relatif dan jisim molekul relatif berdasarkan karbon-12.

Murid boleh:  menyatakan maksud jisim atom relatif berdasarkan karbon -12, 

Jisim formula relatif diperkenalkan sebagai jisim relatif bagi bahan ionik.

Membincangan kegunaan karbon -12 sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul relatif.

menyatakan maksud jisim molekul relaif berdasarkan karbon-12,

 Mengkaji konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif secara anologi atau animasi berkomputer.

menyatakan sebab karbon-12 digunakan sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul

Menjalankan kuiz untuk menghitung jisim molekul relatif bahan daripada formula kimia yang diberi, contohnya, HCl, CO2, Na2CO3, Al(NO3)3, CuSO4.5H2O. 

relatif, menghitung jisim molekul relatif bahan.

29

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

:

3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti

3.2 Menganalisis hubungan antara bilangan mol dengan bilangan zarah

Mengkaji konsep mol melalui analogi atau simulasi berkomputer.

Murid boleh :  mendefinisikan satu mol sebagai kuantiti jirim yang

12

C boleh

diwakilkan sebagai
12 6

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang pemalar Avogadro. Membincang hubungkait di antara bilangan zarah dalam satu mol bahan dengan pemalar Avogadro.  

mengandungi jumlah zarah sebanyak bilangan atom yang ada dalam 12g
12

C

atau C-12

C,

Pemalar Avogadro juga dikenali sebagai nombor Avogadro

menyatakan maksud pemalar Avogadro,

Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bagi bahan yang diberi dan sebaliknya.

menghubungkaitkan bilangan zarah yang terkandung dalam satu mol bahan tertentu dengan pemalar Avogadro,

menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bahan tertentu dan sebaliknya.

30

Suhu dan Tekanan Piawai STP – Standard Temperature and Pressure 31 . Murid boleh :   menyatakan maksud isipadu molar gas.4 Menganalisis perhubungan di antara bilangan Mengumpulkan dan mentafsirkan data isipadu molar gas seperti gas oksigen. 3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti 3. menghubungkaitkan STP .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3. menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. gas karbon dioksida dan gas helium.  menghubungkaitkan jisim molar dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif. bincang untuk menghubungkait: (a) jisim molar dengan pemalar Avogadro (b) jisim molar bahan dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya.  menghubungkaitkan jisim molar dengan pemalar Avogadro.3 Menganalisis hubungan di antara bilangan mol bahan dengan jisim Membincangkan maksud jisim molar.  Formula kimia diberikan untuk tujuan perhitungan. Menggunakan anologi atau simulasi berkomputer. Murid boleh:  menyatakan maksud jisim molar.

(b) Membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada STP dan atau keadaan bilik. bilangan mol. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik.  bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya.  menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Menggunakan grafik atau simulasi computer. Menjalankan aktiviti untuk menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. Membina peta minda untuk menunjukkan perhubungan di antara bilangan zarah. 32 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran mol gas dengan isipadu : 3. bilangan mol.  membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada suhu dan tekanan yang diberikan. bincang: (a) Perhubungan di antara isipadu molar dengan pemalar Avogadro. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran isipadu molar dengan pemalar Avogadro. Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan bilangan zarah. menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan bilangan zarah.

formula molekul. (c) membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. menyatakan maksud formula empirik.  membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. formula empirik. IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan formula empirik dan 33 .  menyelesaikan masalah perhitungan yang Penggunaan simbol dan formula kimia harus digalakkan dan tidak hanya terhad kepada penulisan persamaan kimia sahaja. Formula ion – Ionic formula Menjalankan aktiviti untuk: (a) Menentukan formula empirik bagi kuprum(II) oksida dengan menggunakan simulasi berkomputer. (b) Menentukan formula empirik bagi magnesium oksida. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti bilangan mol. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. menentukan formula empirik dan formula molekul sebatian.5 Mensintesis formula kimia Mengumpulkan dan mentafsirkan data berkaitan formula kimia.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3. 3.   menyatakan maksud formula molekul. Murid boleh :   menyatakan maksud formula kimia.

Menjalankan aktiviti latihan dan kuiz dalam menulis formula ion. mengenalpasti bahan dan hasil tindak balas Hamparan komputer boleh digunakan untuk latihan mengimbangkan persamaan kimia pemendakan precipitation Membina persamaan kimia yang seimbang bagi tindakbalas berikut: (a) pemanasan kuprum(II) karbonat. menulis formula ion membina formula kimia bagi sebatian ion. Menjalankan aktiviti untuk: (a) membina formula kimia bagi sebatian dari formula ion yang diberikan. (b) bahan dan hasil tindak balas dalam persamaan kimia. Murid boleh:   menyatakan maksud persamaan kimia.    Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti formula molekul.  daripada persamaan kimia. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran melibatkan formula empirik dan formula molekul. menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC. 3. menulis dan 34 .6 Mentafsirkan persamaan kimia Bincang: (a) maksud persamaan kimia. (b) menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3.

(c) menyelesaikan masalah perhitungan dengan persamaan kimia(stoikiometri) 3.7 Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyiasatan Membincangkan sumbangan ahli sains dalam penyelidikan terhadap jisim atom relatif. PbI2. NH4Cl. Menjalankan eksperimen berikut: (a) menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti CuCO3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran mengimbangkan persamaan kimia. (c) pemendakan plumbum(II) iodida. konsep mol. (b) pembentukan ammonium klorida. jisim molekul relatif.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3. (b) mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif.  mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif.  menyelesaikan masalah penghitungan dengan persamaan kimia. formula dan persamaan kimia. Murid boleh:  mengenalpasti sikap saintifik dan nilai positif yang diamalkan oleh ahli sains dalam Berbincang untuk mewajarkan penyelidikan tentang 35 .

FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran konsep mol. dalam menjalankan penyelidikan tentang struktur atom.  mewajarkan keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti keperluan ahli sains mengamalkan sikap saintifik dan nilai positif dalam menjalankan penyelidikan tentang struktur atom. formula kimia dan persamaan kimia. 36 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran tentang jirim : 3. Membincangkan peranan simbol kimia.  menggunakan simbol. formula dan persamaan kimia. formula dan persamaan kimia untuk komunikasi yang mudah dan sistematik dalam bidang kimia. formula kimia dan persamaan kimia. formula dan persamaan kimia sebagai alat komunikasi dalam kimia.

Mendeleev dan Moseley. Meyer.   Berkala. Mengkaji susunan unsur dalam Jadual Berkala dari aspek berikut: (a) Kumpulan dan Kala. Lavoisier. (b) Nombor proton.  Menjalankan aktiviti untuk meramalkan kumpulan dan kala suatu unsur menerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam 37 . mengenal pasti kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala. Jadual Berkala berdasarkan nombor proton. Newlands. (c) Susunan elektron.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 4. Dobereiner.  Membincangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala.1 Menganalisis Jadual Berkala Unsur Mengumpul maklumat tentang sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala Murid boleh:  menghuraikan sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Ahli sains yang terlibat seperti. menyatakan prinsip asas penyusunan unsur dalam Menjalankan aktiviti untuk membuat hubungkait antara susunan elektron suatu unsur dengan kumpulan dan kala. menghubungkaitkan susunan elektron unsur dengan kumpulan dan kala. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4.

Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran berdasarkan susunan elektronnya.  dengan susunan elektronnya. Murid boleh :   menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. Bincang: (a) perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. ketumpatan dan takat didih. (b) sifat lengai unsur Kumpulan 18. Murid digalakkan menggunakan bahan multimedia.  meramalkan kumpulan dan kala unsur berdasarkan susunan elektron. lengai . menyatakan sifat fizik unsur Kumpulan 18 secara umum.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. menghubungkaitkan sifat lengai unsur Kumpulan 18 Membincangkan hubungan diantara susunan elektron dan sifat lengai unsurk Kumpulan 18. 4.  menghuraikan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan Unsur Kumpulan 18 boleh dikenali sebagai gas adi atau gas lengai. menghuraikan sifat lengai unsur Kumpulan 18. keadaan fizik.2 Menganalisis Kumpulan 18 Menggunakan jadual untuk menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18.inert Menghuraikan sifat fizik unsur Kumpulan 18 seperti.   18. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Jadual Berkala. menghubungkaitkan 38 .

natrium dan kalium.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. (b) sifat fizik umum unsur litium. natrium dan Guru digalakkan menggunakan kaedah demonstrasi dalam aktiviti yang melibatkan Natrium dan Kalium. natrium dan kalium (e) persamaan dari segi sifat kimia litium.3 Menganalisis unsur Kumpulan 1 Mengumpulkan maklumat dan bincang: (a) unsur Kumpulan 1. natrium dan kalium Murid boleh:  menyenaraikan unsur Kumpulan 1  menyatakan sifat fizik umum litium. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran susunan elektron duplet Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Guna gambarajah atau simulasi berkomputer untuk mengilustrasikan susunan elektron duplet dan oktet bagi unsur Kumpulan 18 untuk menerangkan kestabilannya. menghuraikan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan seharian.  menghuraikan perubahan sifat fizik dari litium ke kalium. (c) perubahan sifat fizik litium ke kalium dari segi kekerasan. ketumpatan dan takat lebur. (d) sifat kimia litium.  menyenaraikan sifat kimia unsur litium.  dan oktet unsur Kumpulan 18 dengan kestabilannya. Mengumpulkan maklumat tentang asas kegunaan unsur Kumpulan18. 4. 39 . natrium dan kalium.

natrium dan kalium dengan klorin dan bromin melalui simulasi berkomputer.  menghuraikan persamaan sifat kimia litium. natrium dan kalium. 40 .  menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Mengkaji tindak balas litium.  Kumpulan 1. meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan.  Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas unsur litium. natrium dan kalium dengan air dan oksigen. menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 1 selain litium. natrium dan kalium.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektron. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran kalium.  Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran (f) perhubungan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektronnya. Kumpulan 1.

JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam pengendalian unsur Kumpulan 1. menyatakan sifat fizik umum klorin. (b) sifat fizik klorin. bromin dan iodin.  menghuraikan persamaan sifat kimia klorin.4 Menganalisis unsur Kumpulan 17. (c) perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. bromin dan iodin. bromin dan iodin. (f) perhubungan di antara sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. (d) menghuraikan sifat kimia klorin. 4.  menyenaraikan sifat kimia unsur klorin. Murid boleh:   menyenaraikan unsur Kumpulan 17. bromin dan iodin. Mengumpulkan maklumat dan bincangkan: (a) unsur Kumpulan 17.  menghubungkaitkan sifat 41 .  menghuraikan perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. ketumpatan dan takat didih. bromin dan iodin dari segi warna. bromin dan iodin. (e) persamaan sifat kimia klorin.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4.

Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 17 selain daripada klorin. bromin dan iodin dengan: (a) air.5 Menganalisis Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat unsur Kala 3 seperti: Murid boleh:  menyenaraikan unsur Kala Semi logam juga dikenali sebagai 42 . Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17.  meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 17. seperti ferum. mengendalikan unsur Kumpulan 17. (b) logam.  menyatakan langkah keselamatan dalam Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas klorin.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. (c) natrium hidroksida Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan.  menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. bromin dan iodin. 4. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron.

(b) susunan elektron (c) saiz atom (d) kelektronegatifan (e) keadaan fizik Membincangkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3.  Mengadakan perbincangan dalam kumpulan kecil dan bentangkan perubahan sifat oksida unsur merentasi Kala 3. menghuraikan kegunaan semi logam. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran 3. Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran (a) nombor proton. meramalkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 2.  Nota metaloid. Membincangkan dan meramalkan perubahan sifat unsur dalam Kala 2. menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila merentasi Kala Menjalankan eksperimen untuk mengkaji oksida unsur Kala 3 dan menghubungkaitkannya dengan sifat logam. 43 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran unsur dalam Kala : 4.   menulis susunan elektron unsur Kala 3.  3. menghuraikan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3.

(b) hasil tindak balas di antara larutan akues sebatian unsur peralihan industri. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang penggunaan semi logam seperti. Murid boleh:  mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. silikon dan germanium dalam industri mikroelektronik. 44 . menghuraikan sifat unsur peralihan. memberi contoh unsur peralihan. Menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang sifat unsur peralihan dari segi takat lebur. menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam Persamaan kimia tidak diperlukan. 4. ketumpatan. Memerhatikan warna : (a) beberapa sebatian unsur peralihan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. nombor pengoksidaan dan keupayaan membentuk sebatian berwarna.6 Memahami unsur peralihan.    ‘Nombor pengoksidaan’ sama dengan ‘keadaan pengoksidaan’.

Membincangkan dalam forum akan keadaan kehidupan tanpa pelbagai unsur dan sebatian. 45 . JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran dengan larutan natrium hidroksida. NaOH dan larutan ammonia.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4.  menghuraikan bagaimana kehidupan tanpa kepelbagaian unsur dan sebatian. NH3(ak). 4. Memerhatikan warna batu permata dan mengenalpasti unsur peralihan di dalamnya. Memberi beberapa contoh tentang kegunaan unsur peralihan sebagai mangkin dalam industri. Murid boleh:  menghuraikan usaha ahli sains dalam penemuan ketertiban sifat unsur.7 Mensyukuri kewujudan unsur dan sebatiannya. Mengumpulkan maklumat dan membuat persembahan multimedia tentang usaha ahli sains dalam menemui ketertiban sifat unsur.

JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran  mengenalpasti pelbagai warna sebatian logam peralihan dalam alam semulajadi. 46 . Membincangkan dan mengamalkan cara untuk mengendalikan bahan kimia dengan selamat dan mengelakkan pembaziran.  mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengumpul spesimen atau gambar pelbagai jenis batu batan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4.

1 Memahami asas pembentukan sebatian Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pelbagai sebatian yang wujud secara semulajadi. menulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk. H2O. (b) syarat pembentukan ikatan kimia (c) jenis ikatan kimia 5. air. contohnya. karbon dioksida. Mengadakan perbincangan tentang berikut: (a) kestabilan gas adi dari segi susunan elektron. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5.2 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan ion Menggunakan simulasi komputer untuk menerangkan pembentukan ion dan susunan elektron dalam sesuatu ion. menyatakan jenis ikatan kimia.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 5. CO2 dan mineral untuk memperkenalkan konsep ikatan kimia. Murid boleh:    menerangkan kestabilan gas adi. contohnya.  menerangkan Ikatan ion adalah sinonim dengan ikatan elektrovalen Menjalankan aktiviti untuk menyediakan sebatian ion. Murid boleh:   menerangkan pembentukan ion. magnesium 47 . menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia.

Menggunakan simulasi komputer untuk menggambarkan kewujudan daya tarikan elektrostatik di antara ion yang berlawanan cas. HCl. Cl2. natrium klorida. klorin. Murid boleh:   menyatakan maksud ikatan kovalen. hidrogen klorida. menggambarkan pembentukan ikatan ion. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran pembentukan ikatan ion. 5. NaCl. dan ferum (III) klorida.  melukis gambarajah susunan elektron untuk 48 .3 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan kovalen Mengumpul dan mentafsir data tentang maksud ikatan kovalen.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5. gambarajah atau simulasi komputer. MgO.  ion. Menggunakan model dan simulasi komputer untuk menggambarkan pembentukan: (a) ikatan tunggal dalam hydrogen. Menjalankan aktiviti untuk menggambarkan pembentukan ikatan ion melalui model. FeCl3. menerangkan pembentukan ikatan kovalen.  menggambarkan susunan elektron bagi suatu ikatan Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran oksida. H2.

4 Menganalisis sifat sebatian ion dan sebatian kovalen Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. CO2 (c) ikatan ganda tiga dalam nitrogen. 5. 49 .solvent Membincang dalam kumpulan untuk menjalankan satu aktiviti untuk menyenaraikan sifat-sifat sebatian kovalen. Murid boleh:   menyenaraikan sifat-sifat sebatian ion. N2 Melukis gambarajah susunan elektron bagi pembentukan ikatan kovalen termasuk struktur Lewis. metana. Membincang dan membina peta minda untuk membandingkan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. CCl4 (b) ikatan ganda dua dalam oksigen. karbon dioksida. tetraklorometana. H2O. pelarut . NH3. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran menggambarkan pembentukan ikatan kovalen.  membuat gambaran mental bagi pembentukan ikatan kovalen. Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran air. O2.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5. ammonia. CH4.  membanding dan membezakan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5. 50 .  menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran membandingkan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen: (a) takat lebur dan takat didih (b) kekonduksian elektrik (c) keterlarutan dalam air dan pelarut organik Membincang tentang: (a) perbezaan kekonduksian elektrik di antara sebatian ion dan sebatian kovalen dari segi kehadiran ion. (b) perbezaan takat lebur dan takat didih di antara kedua-dua sebatian ion dan sebatian kovalen   sebatian kovalen. menyatakan kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut. Mengumpul maklumat tentang kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut dalam kehidupan harian. membanding dan membezakan keterlarutan sebatian ion dan sebatian kovalen. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran  menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan sebatian kovalen .

(b) Binaan sel elektrolisis Murid boleh:   menyatakan maksud elektrolisis.2 Menganalisis proses elektrolisis sebatian lebur Membincangkan: (a) Proses elektrolisis.1 Memahami sifatsifat elektrolit dan bukan elektrolit Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan bahan-bahan kimia kepada elektrolit dan bukan elektrolit Murid boleh:  mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit. menyatakan maksud elektrolit. menghuraikan binaan sel elektrolisis. Pelajar belum pernah mendapat pendedahan tentang istilah dan kemahiran menulis persamaan setengah. 51 . 6.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 6. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran 6. mengaitkan tentang kewujudan ion-ion yang bergerak bebas dengan kekonduksian elektrik.  mengenalpasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur. leburan – molten setengah persamaan – half equation Menggunakan simulasi komputer untuk: (a) Mengenalpasti kation dan anion dalam sebatian lebur. Membincangkan: (a) maksud elektrolit (b) hubungkait antara kewujudan ion yang bergerak bebas dan kekonduksian elektrik.   Murid telah mempunyai pengetahuan bahawa arus elektrik boleh dihasilkan menggunakan larutan kimia dan dari proses elektrolisis air.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis plumbum (II) bromida lebur untuk: (a) mengenalpasti kation dan anion.   bebas dalam keadaan leburan. meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran  menerangkan bukti tentang kewujudan ion yang diikat dengan ikatan ion yang kuat bila berada bila berada dalam keadaan pepejal tetapi bergerak Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran (b) Memberi gambaran bahawa didalam keadaan pepejal. menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. (b) menghuraikan proses elektrolisis. PbO. menghuraikan proses elektrolisis sebatian lebur. 52 . contohnya natrium klorida.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6.  Mengumpul dan mentafsirkan data tentang proses elektrolisis sebatian ion yang mempunyai takat lebur yang sangat tinggi. (c) menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. ion-ion diikat dengan ikatan ionik yang kuat tetapi dapat bergerak bebas bila berada dalam keadaan leburan. NaCl dan plumbum(II)oksida.

53 . Murid boleh:  mengenalpasti kation dan anion dalam larutan akueus.   menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. (c) Menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. 6. meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus. menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod.3 Menganalisis elektrolisis larutan akueus Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis larutan akueus kuprum(II) sulfat dan asid sulfurik menggunakan elektrod karbon dan dapat: (a) Mengenalpasti kation dan anion yang wujud dalam larutan akues. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran Meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur.  menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor pemilihan ion untuk dinyahcas di katod dan anod berdasarkan perkara berikut: (a) kedudukan ion dalam siri  elektrolisis larutan akueus dengan menyertakan contoh yang sesuai. (b) Menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus.

penulenan serta penyaduran logam.4 Menilai proses Menjalankan eksperimen untuk mengkaji proses penulenan dan Murid boleh :   menyatakan kegunaan elektrolisis dalam industri.  menulis persamaan kimia elektrolisis dalam penyaduran logam. 6.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran elektrokimia (b) kepekatan ion dalam larutan (c) jenis elektrod Menggunakan simulasi berkomputer untuk menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan akueus. Meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus serta menulis setengah persamaan masing-masing. menerangkan proses pengekstrakan. industri Dengan menggunakan simulasi komputer.kaji dan bincangkan perkara berikut: 54 .

Sel-sel terkini seperti sel litium 55 . Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan penggunaan elektrolisis dalam industri. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia bagi elektrolisis dalam industri. Murid boleh :   menghuraikan struktur sel ringkas dan sel Daniell. 6.   mewajarkan penggunaan elektrolisis dalam industri. Sel kimia juga dikenali sebagai sel galvani. Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran (a)pengekstrakan aluminium dari aluminium oksida.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran untuk proses elektrolisis dalam industri. (b) penulenan kuprum (c) penyaduran logam. menerangkan masalah pencemaran yang timbul akibat dari penggunaan proses elektrolisis dalam industri. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penghasilan arus elektrik daripada tindakbalas kimia dalam sel menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sel ringkas.5 Menganalisis sel kimia Mengkaji struktur sel kimia contohnya sel ringkas dan sel Daniell.

Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran ringkas. 6. akumulator asid plumbum. sel nikel hidrida dan sel polimerik hendaklah diajar secara ringkas. sel merkuri. menghuraikan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. Menjalankan aktiviti untuk menerangkan tindakbalas yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell.  menerangkan kepentingan tindakbalas penyesaran – displacement reaction 56 . membanding dan membezakan kelebihan dan kelemahan pelbagai Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis sel kimia termasuk sel kering. Membincang dan membandingkan sel elektrolisis dan sel kimia. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran  menerangkan tindakbalas kimia yang berlaku dalam Nota ion.  jenis sel kimia. sel alkali dan sel nikel-kadmium.  sel ringkas dan sel Daniell.  membina siri elektrokimia.6 Mensintesiskan siri elektrokimia Menjalankan eksperimen untuk membina siri elektrokimia berdasarkan perkara berikut: (a) perbezaan voltan antara dua logam (b) kebolehan logam menyesarkan Murid boleh:  menerangkan prinsip untuk membina siri elektrokimia.

Membincangkan penggunaan siri elektrokimia dalam menentukan perkara berikut: (a) Terminal sel (b) Voltan sel (c) Kebolehan suatu logam menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. Menjalankan eksperimen untuk mengesahkan ramalan tindakbalas penyesaran.  menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran siri elektrokimia.  meramalkan kebolehan sesuatu logam untuk Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran logam lain daripada larutan garamnya. menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. 57 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6.

7 Menerapkan kesedaran serta mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam siri elektrokimia Membincangkan kepentingan industri elektrokimia dalam kehidupan harian.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6.  secara selamat dan teratur. mempraktikkan amalan melupuskan bateri terpakai secara sistematik. mewajarkan keperluan untuk melupuskan sisasisa industri elektrokimia Mengadakan tayangan video untuk menunjukkan betapa pentingnya proses kitar semula serta pelupusan yang sistematik bateri-bateri terpakai.  elektrokimia dapat meningkatkan kualiti hidup. Mengamalkan kitar semula bateri terpakai. memerihalkan masalah pencemaran yang disebabkan oleh proses- Mengadakan forum untuk membincangkan kepentingan pelupusan sisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran 6. Murid boleh :  mewajarkan kenyataan bahawa industri Mengumpulkan data serta membincangkan pencemaran akibat daripada proses-proses industri elektrokimia.  proses dalam industri elektrokimia. 58 .

H3O diperkenalkan. 59 . bes dan alkali dalam kehidupan harian.1 Menganalisis sifat-sifat asid dan bes Membincangkan: (a) Konsep asid. bes dan alkali. diprotic acid Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. + asid monobes – monoprotic acid.  menghuraikan sifat kimia bagi asid dan alkali.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA 7. (b) Kegunaan asid. asid dwibes – Asid monobes dan dwibes diperkenalkan. bes dan alkali berdasarkan tentang ion yang terdapat atau dihasilkan dalam larutan akueus. menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali. bes dan alkali dalam kehidupan harian.  hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid.  menerangkan peranan air dalam pembentukan ion Pembentukan ion hidroksonium. menyatakan kegunaan asid. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran 7. menzahirkan sifat alkali. Murid boleh :   menyatakan maksud asid.

air berkarbonat. menghubungkaitkan nilai pH dengan sifat keasidan atan kealkalian sesuatu Formula pH = -log [H+] tidak perlu diperkenalkan. asid lemah.2 Mensintesiskan konsep asid kuat. penceraian dissociation pengionan – ionisation Penceraian juga 60 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. alkali kuat dan Menjalankan aktiviti menggunakan skala pH untuk mengukur nilai pH larutan larutan yang biasa digunakan dalam kehidupan harian seperti air sabun. air paip dan jus buah-buahan. Menulis persamaan kimia untuk setiap tindakbalas di atas. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran Menyaksikan simulasi komputer berkaitan pembentukan ion hidroksonium dan ion hidroksida dengan kehadiran air. 7. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji sifat kimia asid dan alkali untuk tindakbalas berikut: (a) asid dengan bes (b) asid dengan logam (c) asid dengan karbonat logam. Murid boleh :   menyatakan kegunaan skala pH.

 menghubungkaitkan kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH. Nota dikenali sebagai pengionan Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk mengukur nilai pH beberapa larutan yang mempunyai kepekatan yang berbeza.  menghubungkaitkan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH. asid hidroklorik. 61 .  menerangkan secara kuantitatif konsep asid kuat dan asid lemah. meter pH atau pun antaramuka berkomputer (computer interface) . ASID DAN BES Hasil pembelajaran bahan.  menerangkan secara kualitatif konsep asid kuat dan asid lemah. : 7. (d) asid kuat dan darjah  menghubungkaitkan alkali kuat atau alkali lemah dengan darjah penceraiannya. larutan ammonia dan natrium hidroksida dengan menggunakan penunjuk.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran alkali lemah. (c) kepekatan ion hidroksida dan nilai pH. asid etanoik.  menghubungkaitkan asid kuat atau asid lemah dengan darjah penceraiannya. Contohnya. (b) kepekatan ion hidrogen dan nilai pH. Membincangkan perkaitan antara perkara-perkara berikut berdasarkan data yang diperoleh dari aktiviti di atas: (a) nilai pH dan keasidan atau kealkalian sesuatu bahan.

(e) asid lemah dan darjah penceraiannya. (g) asid lemah dan darjah penceraiannya.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. 7. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran penceraiannya. alkali kuat dan alkali lemah. (f) alkali kuat dan darjah penceraiannya. menyatakan maksud Penggunaan meter pH adalah digalakkan 62 . asid lemah. Membina peta minda berkaitan asid kuat.3 Menganalisis kepekatan asid Membincangkan: (a) Maksud kepekatan (b) Maksud kemolaran (c) Hubungan antara bilangan mol Murid boleh:   menyatakan maksud kepekatan. Menggunakan simulasi komputer untuk menunjukkan darjah penceraian asid kuat dan asid lemah serta alkali kuat dan alkali lemah.

menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali. oleh itu ke atas larutan piawai yang kepekatannya Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungkait antara nilai pH dengan kemolaran beberapa larutan 63 . Kemolaran = kepekatan molar  Menyediakan larutan piawai natrium hidroksida. Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan (d) Kaedah untuk menyediakan larutan piawai.   telah disediakan.  Nota Larutan garam boleh disertakan di dalam perbincangan. menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan Natrium hidroksida adalah tidak stabil dan akan menyerap lembapan. menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali. H2C2O4. Asid oksalik.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran dan alkali : 7. Membuat pengiraan untuk menukarkan unit kepekatan dari g dm kepada mol dm-3 dan sebaliknya. ASID DAN BES Hasil pembelajaran kemolaran. NaOH atau kalium hidroksida KOH.2H2O dan natrium karbonat sesuai diperkenalkan sebagai larutan hanyalah anggaran.  menyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan. -3 menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan piawai.

Tanah pertanian dineutralkan menggunakan batu kapur. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan bagi tindakbalas peneutralan.4 Menganalisis peneutralan Mengumpul dan mentafsir data tentang peneutralan dan aplikasinya dalam kehidupan harian. Menjalankan pentitratan asid-bes untuk menentukan takat akhir menggunakan penunjuk atau antararmuka berkomputer. Menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali. menerangkan penggunaan peneutralan dalam kehidupan harian. menghuraikan proses titratan asid-bes. Guru hendaklah memberi penekanan terhadap penggunaan teknik pentitratan yang betul. Murid boleh:   menerangkan maksud peneutralan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota piawai asas. 7. menentukan takat akhir proses peneutralan melalui kaedah pentitratan. Penggunaan ammonia sebagai anti-asid. Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan  menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga 64 . Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran asid dan alkali yang telah dicairkan.    menulis persamaan untuk tindakbalas peneutralan.

65 . Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. ASID DAN BES Hasil pembelajaran aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan.

kegunaan garam dalam bidang pertanian. (b) (c) maksud garam. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8. mengenal pasti garam terlarut dan garam tak terlarut. karbonat dan klorida. 66 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA 8.1 Mensintesiskan garam Mengumpul dan mentafsirkan data tentang: (a) kewujudan garam secara semula jadi. Murid boleh:  menyatakan contohcontoh garam dan kegunaannya dalam kehidupan harian. sulfat.   menerangkan maksud garam. penyediaan dan pengawetan makanan. menghuraikan proses penyediaan garam terlarut. menyenaraikan ciri-ciri fizik hablur. perubatan.  Garam terlarut ditulenkan melalui kaedah penghabluran semula tindak balas pemendakan – precipitation reaction Gunakan hablur garam yang telah disediakan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji keterlarutan garam-garam nitrat. Gunakan lembaran kerja atau kuiz  Menyediakan garam terlarut melalui tindakbalas: (a) asid dengan alkali (b) asid dengan oksida logam (c) asid dengan logam  menghuraikan proses penulenan garam terlarut melalui penghabluran semula.

  terlarut. PbCrO4 dan barium sulfat. K2Cr2O7 Menyediakan garam tak terlarut seperti plumbum(II) iodida. kalium kromat (VI). menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi tindak balas penyediaan garam. menyelesaikan masalah pengiraan kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri. Bincangkan keperluan penulenan garam. NaCl.  K2CrO4 dan kalium dikromat. plumbum(II) kromat(VI).SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8.  Membuat pemerhatian untuk mengenal pasti ciri-ciri fizik hablur garam seperti kuprum (II) sulfat. GARAM Hasil Pembelajaran  menghuraikan proses penyediaan garam tak Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran (d) asid dengan karbonat logam Menjalankan satu aktiviti untuk menulenkan garam terlarut dengan menggunakan kaedah penghabluran semula. 67 . BaSO4 melalui tindak balas pemendakan. mereka bentuk suatu aktiviti untuk menyediakan garam tertentu. PbI2. membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. natrium klorida. CuSO4.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. Mengira kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri. 68 . GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti-aktiviti untuk menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi penyediaan garam terlarut dan garam tak terlarut. Manjalankan eksperimen untuk membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. Merancang dan melaksanakan aktiviti bagi penyediaan suatu garam tertentu.

 Menonton persembahan multimedia untuk memerhati kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengenal pasti kehadiran gas. SO2 dan nitrogen dioksida. Memerhati dan menjalankan ujian kimia untuk mengenal pasti gas-gas oksigen. Tindakan haba ke atas garam sulfida dan klorida boleh juga dinyatakan. klorin. karbon dioksida. Ujian kimia untuk O2. NH3 dan HCl adalah merupakan ujian pengesahan. membuat inferens tentang garam berdasarkan warna dan keterlarutan dalam air. NO2. hidrogen. ammonia. Mengkaji warna dan keterlarutan dalam air bagi beberapa garam dan seterusnya membuat inferens tentang garam tersebut. CO2. H2. menghuraikan ujian bagi anion.2 Mensintesiskan analisis kualitatif garam Membincangkan maksud analisis kualitatif. menyatakan pemerhatian bagi tindak balas di antara kation dengan larutan natrium hidroksida dan larutan ammonia. HCl. NH3. H2.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. menghuraikan tindakan haba ke atas garam. sulfur dioksida. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8. CO2. Murid boleh :   menyatakan maksud analisis kualitatif. O2. hidrogen klorida. Cl2.    memerihalkan ujian untuk mengenal pasti gas.  menghuraikan ujian pengesahan bagi kation 69 .

70 . Fe3+. Perhatikan perubahan warna dan pembebasan gas apabila garam-garam tersebut dipanaskan. Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran ion-ion karbonat. GARAM Hasil Pembelajaran Fe2+. sulfat. Mg2+. dan Ca2+ dalam larutan akueus dengan menggunakan larutan natrium hidroksida.  merancang analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam. klorida dan nitrat dalam larutan akueus Menjalankan ujian untuk mengenal pasti kehadiran ion-ion Cu2+. Pb2+. NaOH dan larutan ammonia. Zn2+. Pb2+ dan NH4+. Al3+.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. NH3 (ak). Fe2+. NH4+. Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan ujian untuk mengkaji tindakan haba ke atas garam karbonat dan garam nitrat. Fe3+.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. Murid boleh:  menjalankan aktivitiaktiviti yang melibatkan penggunaan teknik-teknik yang betul semasa menyediakan garam dan Aktiviti-aktiviti dihubungkaitkan dengan topik-topik yang berkaitan. Membina carta alir bagi analisis kualitatif garam. merekod dan menganalisis data secara sistematik dan teliti. dan NH4+ dalam larutan akueus. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran Fe2+. menjalankan aktiviti Merancang eksperimen. 71 . Pb2+. dan teliti semasa penyediaan larutan piawai. 8. membuat pemerhatian. penyediaan garam dan hablur. Fe3+. Merancang dan menjalankan ujian untuk mengenal pasti anion dan kation di dalam garam yang tidak diketahui.3 Mengamalkan sikap sistematik Menjalankan aktiviti dengan menggunakan teknik yang betul untuk eksperimen seperti pentitratan. juga hablur.

pembuatan cat.1 Memahami pembuatan asid sulfurik Membincangkan penggunaan asid sulfurik dalam kehidupan harian. baja dan akumulator. Murid boleh:   menyenaraikan kegunaan asid sulfurik. menyebabkan pencemaran alam sekitar. menerangkan proses pembuatan asid sulfurik Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pembuatan asid sulfurik. menerangkan bahawa sulfur dioksida Membina carta alir untuk menunjukkan peringkat-peringkat dalam pembuatan asid sulfurik dalam Proses Sentuh. SO2.  secara industri. Mengumpulkan maklumat dan menulis suatu esei tentang bagaimana sulfur dioksida. detergen. menyebabkan pencemaran alam sekitar. contohnya.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA 9. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9. 72 .

9. Mengumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber dan membina carta alir untuk menunjukkan peringkat-peringkat yang terlibat dalam pembuatan ammonia dalam Proses Haber. Merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan suatu baja ammonium. Murid boleh:   menyenaraikan kegunaan ammonia.3 Memahami aloi Memerhati contoh-contoh logam tulen dan bahan-bahan diperbuat daripada aloi Murid boleh:  menghubungkaitkan Sifat-sifat termasuk mulur – ductile 73 . (NH4)2SO4. contohnya.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan baja ammonium.  menerangkan proses pembuatan ammonia Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifatsifat ammonia. penghasilan baja dan asid nitrik. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9. menyatakan sifat-sifat ammonia.2 Mensintesiskan pembuatan ammonia dan garamnya Membincangkan kegunaan ammonia dalam kehidupan harian.  secara industri. ammonium sulfat. contohnya.

keluli. kemuluran dan kekilauan Perbendaharaan Kata boleh ditempa / dibentuk – malleable Cadangan Aktiviti Pembelajaran dalam kehidupan harian. menyatakan tujuan pengaloian. kilau / relap lustre Mengkaji susunan atom dalam logam dan aloi melalui simulasi komputer. Bincangkan pembuatan aloialoi seperti keluli dan piuter sebagai suatu aktiviti pengukuhan. keluli dan keluli nirkarat.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. keluli nirkarat. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan kekuatan dan kekerasan aloi dengan logam tulen menyatakan maksud aloi. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran susunan atom dalam logam dengan sifat kemuluran dan kebolehtempaan logam. menyenaraikan contohcontoh aloi. Berbincang dalam kumpulan mengenai: (a) maksud aloi. loyang. (c) komposisi. (b) tujuan menghasilkan aloi.    Nota kebolehaliran haba. seperti duralumin. gangsa dan piuter.  menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kadar kakisan besi. sifat dan kegunaan aloi. Senaraikan sifat-sifat dan bincangkannya. menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi dengan sifat kekuatan dan kekerasannya.   menyenaraikan komposisi dan sifat aloi. 74 .

  mengenal pasti monomer dalam polimer sintetik. Memerhati bahan-bahan yang diperbuat daripada polimer dan mengelaskan bahan-bahan tersebut kepada polimer semulajadi dan polimer buatan. Polimer semulajadi yang harus dibincangkan ialah getah asli. Mengumpulkan maklumat mengenai kuantiti dan jenis polimer sintetik di rumah yang dibuang untuk satu tempoh masa tertentu. Murid boleh :    menyatakan maksud polimer.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. nilon dan terilin. Polimer sintetik yang harus dibincangkan ialah PVC. 9. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengkaji pelbagai barangan tempatan yang diperbuat daripada aloi. polipropena. mewajarkan kegunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian. menyenaraikan polimer semulajadi. Membincangkan tentang kesan pencemaran alam sekitar akibat daripada Kitar semula 75 . selulosa dan kanji.4 Menilai kegunaan polimer sintetik Membincangkan maksud polimer. menyenaraikan polimer sintetik dan kegunaannya. Mengenal pasti monomer-monomer bagi polimer sintetik dengan menggunakan model atau simulasi komputer. perspeks. politena.

Kegunaan polimer yang boleh dibiodegradasi boleh dibincang 9. Membahaskan tentang kegunaan polimer sintetik dan kesan kepada alam sekitar akibat daripada penggunaan polimer sintetik yang tidak terbiodegradasi dalam kehidupan harian.   menyenaraikan jenis kaca dan sifatnya.5 Mengaplikasikan kegunaan kaca dan seramik Mengumpul dan mentafsirkan data tentang jenis. menyatakan sifat seramik. kaca fotokromik dan kaca konduksi. menyenaraikan kegunaan seramik. kaca plumbum (kaca kristal) Menyediakan folio berserta dengan gambar dan klip video tentang kegunaan kaca dan seramik yang telah ditingkatkan mutunya untuk tujuan spesifik. sebagai satu kaedah pembuangan. 76 . kaca borosilikat. Jenis-jenis kaca termasuklah kaca soda kapur. kaca terlakur. Murid boleh:   menyenaraikan kegunaan kaca.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. contohnya. sifat dan kegunaan kaca dan seramik. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran boleh dibincangkan Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembuangan bahan polimer sintetik. komposisi.

gentian kaca dan kaca fotokromik. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. menjana idea tentang penghasilan bahan termaju untuk memenuhi keperluan tertentu.  membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan Membandingkan sifat unggul bahan komposit dengan komponen asalnya melalui simulasi komputer.6 Menilai kegunaan bahan bahan komposit Menonton persembahan multimedia dan menyediakan folio yang mengandungi perkara berikut: (a) maksud bahan komposit. gentian optik. mewajarkan kegunaan bahan komposit.   menyatakan maksud bahan komposit. superkonduktor spesifik. Melihat cara penghasilan bahan komposit 77 .  Membincang dan mewajarkan kegunaan bahan komposit.  komponen asalnya. (d) kegunaan bahan komposit. Murid boleh:  menghurai keperluan penghasilan bahan baru untuk tujuan tertentu. menyenaraikan contoh bahan komposit dan komponennya. (c) komponen-komponen bahan komposit. (b) senarai bahan komposit termasuk konkrit yang diperkukuhkan.

Menonton persembahan multimedia atau simulasi komputer berkenaan dengan pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan bahan sintetik.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran di kilang-kilang. 78 . memerihalkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan harian.7 Menghargai pelbagai bahan buatan dalam industri Membincangkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan harian. Murid boleh:  mewajarkan kepentingan melakukan penyelidikan Mengadakan forum untuk membincangkan kepentingan penyelidikan dan pembangunan berterusan untuk kesejahteraan hidup sejagat   dan pembangunan secara berterusan. 9. mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa pengendalian bahan sintetik dan sisanya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful