Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

KIMIA TINGKATAN 4

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2012

Buku Spesifikasi Kurikulum Kimia Tingkatan 4 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 4 Chemistry terbitan Curriculum Development Centre, Ministry of Education Malaysia, Putrajaya.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88889917 Laman Web: http//www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2012 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2006

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN

Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Sains Negara Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan TEMA: MEMPERKENALKAN KIMIA

ii iii iv v 1 2 3 5 12 14 19 20

Bidang Pembelajaran: 1. Pengenalan kepada Kimia TEMA: JIRIM DI SEKELILING KITA Bidang Pembelajaran: 2. Struktur Atom Bidang Pembelajaran: 3. Formula dan Persamaan Kimia Bidang Pembelajaran: 4. Jadual Berkala Unsur Bidang Pembelajaran: 5. Ikatan Kimia Bidang Pembelajaran: 6. Elektrokimia TEMA: INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA Bidang Pembelajaran: 7. Asid dan Bes Bidang Pembelajaran: 8. Garam TEMA: PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA Bidang Pembelajaran: 9. Bahan Buatan dalam Industri

20 23 23 29 37 47 51 59 59 66 72 72

iii

menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. rakyat Malaysia.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. MAKA KAMI. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . memelihara satu cara hidup demokratik.

berakhlak mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. berketerampilan. vii .FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. masyarakat dan negara. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. dinamik.FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. ix . pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.

.

iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan berkemahiran serta berkeupayaan mempelopori pesaing lain di peringkat antarabangsa dalam kemajuan sains dan teknologi. Bermula tahun 2012. Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015. Langkah ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan menyediakan peluang kepada murid memperolehi kemahiran dan pengetahuan sains. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Kurikulum Kimia direka bentuk bukan sahaja untuk dalam dwibahasa. membina kemahiran dan strategi berfikir. murid diberi peluang yang luas dalam penyiasatan saintifik melalui aktiviti amali dan pembelajaran sains dan matematik. Kurikulum Kimia bertujuan menghasilkan murid yang aktif melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran yang telah dicadangkan. eksperimen. strategi berfikir dan pembelajaran berfikrah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (DATO’ HAJI IBRAHIM BIN MOHAMAD) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia xi .PRAKATA Aspirasi bangsa untuk menjadi masyarakat perindustrian dapat direalisasikan melalui kemajuan dan pembangunan sains dan teknologi secara berterusan. Untuk mencapai hasrat ini. Adalah diharapkan proses pendidikan menjadi wahana untuk mencapai matlamat menghasilkan bangsa dan masyarakat yang seimbang. Justeru kurikulum Kimia menekankan pendekatan inkuiri. Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum terjemahan ini. Bahasa Malaysia boleh digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik bagi murid Tingkatan 4 sehingga kohort ini tamat Tingkatan 5 pada tahun berikutnya. dan membina aplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan tetapi juga menyemai nilai murni dan semangat patriotisme. Demi mencapai hasrat ini pendidikan sains yang berkualiti perlu disediakan agar negara dapat melahirkan modal insan yang berpengetahuan. harmoni dan berjaya.

.

pembangunan warganegara yang kritis. perlu mewujudkan masyarakat yang berbudaya sains. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Kimia. hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. sikap saintifik dan nilai murni. harmoni dan bermoral tinggi. Pendidikan sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan matlamat membentuk individu seperti yang dihasrat. penerangan kemahiran berfikir dan strategi berfkir. menyediakan murid celik sains dan murid mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. Golongan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam sains dan teknologi yang akan menerajui pembangunan Negara. Mata pelajaran sains teras adalah sains sekolah rendah. progresif. Mata pelajaran Sains Teras menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid celik sains. Biologi dan Sains Tambahan. berpandangan jauh. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang Malaysia yang menuju ke arah status negara maju. Selari dengan aspirasi ini. berketerampilan. kemahiran saintifik. Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. cadangan aktiviti pengajaran. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. sains menengah rendah dan sains menengah atas. berilmu.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 PENDAHULUAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang. Setiap kurikulum mata pelajaran sains dihuraikan dalam dua dokumen: sukatan pelajaran dan spesifikasi kurikulum. Mata pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains. strategi pengajaran dan pembelajaran dan kandungan kurikulum. kreatif dan cenderung dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan teknologi yang khusus dan profesional. bersifat terbuka dan berdaya saing dalam sains dan teknologi adalah diperlukan. Spesifikasi kurikulum mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. inovatif serta menyumbang kepada pembangunan sains dan teknologi dimasa hadapan. berkemampuan membawa perubahan. Mata pelajaran sains elektif ditawarkan di peringkat menengah atas dan terdiri daripada Fizik. 1 . Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan.

3. 7. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam Kimia dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. OBJEKTIF Kurikulum Kimia untuk sekolah menengah membolehkan pelajar: 9. 2.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 MATLAMAT Matlamat kurikulum Kimia untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. Pelajar yang telah mengikuti kurikulum Kimia sekolah 5. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Memahami perkembangan dan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi . Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Mengamalkan dan menghayati sikap saintifik dan nilai murni. Menilai maklumat berkaitan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. 4. 6. Menyedari merupakan bahawa hasil penemuan usaha sains adalah manusia berasaskan 1. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat berbudaya sains dan teknologi yang prihatin. 8. Memperoleh pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains dan teknologi serta menghubungkaitkan kemampuan intelek dan mental untuk memahami 2 . perkembangan sains dan teknologi. Menyedari kepentingan saling bergantung antara demi hidupan serta pengurusan alam semulajadi kesinambungan hidup manusia sejagat. 10. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. dinamik dan progresif’. menghargai alam semula jadi dan berusaha memelihara dan memulihara persekitaran.

kemahiran Kemahiran saintifik saintifik dan kemahiran penting berfikir untuk digunakan. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. Mewujudkan kesedaran akan kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. 11. rasa dan penglihatan untuk mengumpulkan maklumat KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian Mengkelaskan tentang objek dan fenomena. 3 . Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: sentuhan. Kemahiran proses ini terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Memerhatikan Menggunakan deria pendengaran. adalah sebarang penyiasatan saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. dan perbezaan melalui pemerhatian. Membuat kuantitatif nombor dan pemerhatian dengan alat secara menggunakan berunit piawai. Membuat inferens Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. bau. menjalankan Mengukur menggunakan nombor Kemahiran saintifik merangkumi kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Membuat kesimpulan sesuatu awal dan menerangkan peristiwa berasaskan pengalaman lalu atau data terkumpul.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 fenomena alam kearah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat. Mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan masalah.

graf atau model. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau pembolehubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pembolehubah yang bergerak balas. Memperihalkan perubahan parameter seperti lokasi. hipotesis. saiz. 4 . konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. diuji untuk Pernyataan membuktikan kesahihannya. bentuk. isipadu. Berkomunikasi Menerima. mengumpulkan mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. perkara ini atau boleh peristiwa. berat dan jisim sesuatu objek dengan masa. dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian Mengawal pembolehubah Mengenal pasti pembolehubah pembolehubah dimanipulasikan. Pada masa yang sama pembolehubah yang lain idea dalam pelbagai bentuk seperti tulisan. satu Dalam sesuatu penyiasatan. Membuat Hipotesis Membuat pernyataan umum tentang hubungan antara pembolehubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu Mentafsirkan data Memberikan tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. memilih. arah. jadual. Mengeksperimen Mendefinisi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu data. bergerak balas dan pembolehubah yang dimalarkan. Menggunakan perhubungan ruang dan masa dimalarkan. lisan.

Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan      Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Strategi berfikir merupakan proses berfikir tahap tinggi yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. 5 . Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir adalah asas kepada pembelajaran berfikrah. Melakar spesimen. KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan mempunyai daya imaginasi yang tinggi. berupaya menjana idea yang inovatif dan asli. Kebolehan untuk membentuk strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada proses berfikir. individu menggabungjalinkan pengetahuan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: pembelajaran berfikrah. Seseorang yang berfikir secara kreatif secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat Kemahiran berfikir boleh dikategorikan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Aktiviti perlu disusun untuk memberi peluang kepada murid untuk menggunakan kemahiran berfikir dalam mengkonsepsikan. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. bahan dan peralatan sains dengan tepat.

berdasarkan bukti Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau dalil yang sah. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Menganalisis Membandingkan dan membezakan Mencari perbezaan persamaan berdasarkan dan kriteria atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. seperti ciri atau sifat. masa.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Menyusun mengikut Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti keutamaan ciri. bentuk atau bilangan. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. seperti ciri.sifat. sifat. Mengolah maklumat dengan kepada menghuraikannya bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. 6 . Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada Mengesan Kecondongan Mengesan pandangan atau kumpulan berdasarkan masing-masing kriteria tertentu pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. Membuat urutan Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan.

Membuat inferens Membuat kesimpulan awal yang munasabah. Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan mencari atau peristiwa struktur untuk atau Membuat gambaran mental Membuat tanggapan sesuatu atau idea. sesuatu membayangkan corak hubungan. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. lukisan dan artifak. atau pemerhatian.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. 7 . yang mungkin benar atau tidak benar untuk Mensintesiskan Menggabungkan berasingan untuk unsur yang menghasilkan menerangkan sesuatu peristiwa satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. konsep. Menjanakan idea berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Meramalkan Membuat sesuatu jangkaan peristiwa dan tentang berdasarkan pengalaman pemerhatian yang lalu atau data yang boleh Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Mengitlakkan dipercayai. Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara.

Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik Membentuk kefahaman tentang sepunya yang saling berhubung kait. Menyelesaikan masalah Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak mencapai ditetapkan. Menganalogikan Membuat pengitlakkan ke arah membina pengertian. beberapa berdasarkan kriteria tertentu bagi Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Membuat hipotesis Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Strategi Berfikir pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. matlamat yang dijangkakan. 8 . Membuat keputusan sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang Memilih penyelesaian daripada satu yang alternatif terbaik alternatif mempunyai ciri yang serupa.

KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan       diperkembangkan dengan bimbingan guru. 3. adil dan saksama. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. KBSB diperkenalkan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. 4.      Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan         Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta Menaakul Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan    Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. 2. Penguasaan kemahiran berfikir kritis. Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 . 1999). 5. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Kemahiran Berfikir rasional.

kreatif. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut : Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Menggunakan perhubungan ruang Memerhatikan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mentafsir data Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan dan masa Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Mengukur dan menggunakan nombor Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Sains Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Kemahiran Berfikir 10 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Proses Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Untuk menguasai kemahiran proses sains. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. analitis dan sistematik.

Dalam pengajaran dan pembelajaran.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Proses Sains Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir Kemahiran Berfikir Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Mengawal pemboleh ubah Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya. 11 . di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Dalam kurikulum ini. guru perlu Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan.

Kemahiran ini boleh dipelajari melalui aktiviti Membanding dan membeza           SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. murid perlu ada kebolehan membuat gambaran mental tentang ikatan ionik dan kovalen. melukis gambarajah susunan elektron dan membina peta minda untuk membuat perbandingan. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Tahun: Tingkatan 4 dan membeza   Kemahiran berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran tersebut. Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. 12 . Bekerjasama. Rajindan tabah. Berfikir secara rasional. Baik hati dan penyayang. Berfikiran kritikal dan analitis. Berani mencuba. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut :        Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Yakin dan berdikari. Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. Luwes dan berfikiran terbuka. Adil dan saksama. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Sistematik. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Bersikap objektif. Hasil Pembelajaran: Membanding pembentukan ikatan ionik dan ikatan kovalen melibatkan penggunaan model dan simulasi komputer.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4  Contoh . Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.

Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti yang boleh memberi ruang untuk menyemai sikap tersebut. Sebagai contoh. kadar 13 . Kadar Tindak Balas 1. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. Aktiviti Pembelajaran yang dicadangkan: Hasil Pembelajaran: Tahun: Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran: Tingkatan 5 1.4 Mempraktikkan pengetahuan saintifik untuk kehidupan berkualiti Murid dapat mengaplikasi Contoh : Berikut adalah contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan sikap saintifik dan nilai murni.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut :    Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Memberi penekanan kepada sikap dan nilai murni. pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam aktiviti harian dan mengambil penyelesaian membuat rasional. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. bekerjasama dan jujur. pendekatan masalah keputusan serta yang Menjalankan aktiviti harian yang berkaitan dengan faktor yang tindak mempengaruhi balas. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.

Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. 14 . Mempunyai pemikiran yang kritis dan kreatif. pembelajaran seperti inkuiri. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. semangat cintai negara dapat dikukuhkan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan Mengumpul dan mentafsir data tentang sumbangan ahli sains dalam meningkatkan kualiti hidup. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. konstruktivisme. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. kekayaan teknologi di negara kita. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan dikalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan kadar tindak balas dalam bidang sains dan teknologi melalui kajian dan Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah.Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Pembelajaran Sikap saintifik dan nilai murni: Mensyukuri dan menghargai berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan sumbangan sains dan teknologi. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. eksperimen.

Pengetahuan sains dan 15 . Teknologi dan Masyarakat. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Inkuiri secara am murid belajar sesuatu cuma bila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Teknologi dan Masyarakat (STM). Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Konstruktivisme Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman.  Murid berpeluang bekerjasama. Sains. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran bermakna berlaku dalam bermaksud mencari maklumat. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Namun demikian. pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran.

guru boleh mengubahsuaikan cadangan pengalaman pembelajaran jika perlu. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. projek dan lawatan. 16 . Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran pembelajaran seperti eksperimen. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. simulasi. Walaubagaimanapun. Pelajaran sains yang tidak menarik akan membosankan murid dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid dalam sains. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. perbincangan. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid terhadap sains. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Dalam kurikulum ini. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan.

Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data  Menjalankan eksperimen cara eksperimen yang berkenaan. Menjalankan kemahiran eksperimen saintifik menggunakan kemahiran Dalam kurikulum ini. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana   Membuat kesimpulan Membuat pelaporan    Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data kemahiran manipulatif. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. 17 . murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. dan membentangkan hasil eksperimen mereka. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. berfikir. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. iaitu mereka sendiri yang merangka Secara kebiasaan.

Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. radio. muzium. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. komputer dan internet. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. ia mesti dirancang secara rapi. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam zoo. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. pusat sains. Perkakasan aplikasi seperti pemprosesan perkataan (word processers) . paya bakau dan kilang. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Dalam main peranan. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam eksperimen 18 . Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. pembelajaran sains. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Hasil projek dalam bentuk laporan. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. institut penyelidikan. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. permainan dan penggunaan model. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. menyeronokkan dan bermakna. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. video.

mensyukuri. menganalisis. mendalami dan mengamalkan. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. menghayati. HP ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. HP dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai HP secara bersepadu mengikut susunan dalam Huraian Sukatan Pelajaran. Secara am. mengaplikasi. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. HP dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. dan Walaubagaimanapun. Setiap BP mempunyai beberapa Objektif Pembelajaran (OP). aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai HP di capai mengikut keperluan dan konteks. Pada masa yang sama. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai HP yang berkaitan. mengagumi. mensintesis dan menilai. Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan daripada mudah kepada dalam yang proses lebih kompleks. menghargai. memahami. Setiap tema mengandungi beberapa Bidang Pembelajaran (BP). OP mempunyai satu atau lebih Hasil Pembelajaran (HP). Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. pengajaran pembelajaran. Cadangan HP ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 dan projek dapat membantu pengajaran dan pembelajaran sains berkesan. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. HP dalam sesuatu OP disusun secara berurutan 19 . menyayangi. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran.

 digunakan dalam kehidupan seharian. Asid Asetik. (b) Industri kimia di Malaysia dan sumbangannya terhadap   pengetahuan kimia. menyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan Menonton video atau perisian komputer tentang: (a) Kerjaya yang memerlukan ilmu kimia. menyenaraikan industri berasaskan kimia di Malaysia.chemical-based industry Membincangkan pelbagai contoh bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian seperti Natrium Klorida.  menyatakan kegunaan bahan kimia yang lazim bahan kimia chemicals industri berasaskan kimia . menghuraikan sumbangan industri kimia terhadap 20 .1 Memahami kimia dan kepentingannya Mengumpul dan mentafsirkan data tentang asal usul perkataan kimia dan maksud kimia.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : MEMPERKENALKAN KIMIA 1. menyenaraikan beberapa bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian. PENGENALAN KEPADA KIMIA Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1. Murid boleh:   menerangkan maksud kimia. Membincangkan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan. Kalsium Karbonat.

 mengenalpasti perhubungan diantara dua pembolehubah untuk membentuk hipotesis. Murid boleh:  mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberikan. 1. (c) Mencadangkan pernyataan masalah soalan. (f) Menyenaraikan langkah kerja.2 Mensintesiskan kaedah saintifik Memerhatikan satu situasi dan mengenalpasti semua pemboleh ubah.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 1. PENGENALAN KEPADA KIMIA Hasil Pembelajaran pembangunan Negara. Menghadiri ceramah tentang industri kimia di Malaysia dan sumbangan industri kimia terhadap pembangunan Negara.  mencatat dan mempersembahkan data dalam bentuk yang Murid mempunyai pengetahuan tentang kaedah saintifik di Tingkatan 1. (e) Memilih alat radas bersesuaian. (b) Mengenalpasti semua pembolehubah.  mereka dan menjalankan eksperimen mudah untuk menguji hipotesis. 2 dan 3. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembangunan Negara. Cadangkan pernyataan masalah yang bersesuaian untuk penyiasatan saintifik. (d) Membentuk hipotesis. keterlarutan solubility Menjalankan aktiviti untuk: (a) Memerhatikan satu situasi. Kemahiran saintifik sentiasa diaplikasikan 21 .

Mentafsirkan data dan membuat kesimpulan. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen dan :     Mengumpulkan dan menjadualkan data. kebolehan untuk mengenalpasti dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni harus ditekankan.  mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiastan saintifik. 22 . Mempersembahkan data dalam bentuk yang sesuai. Murid membincangkan dan mewajarkan sikap saintifik dan nilai murni yang patut diamalkan dalam penyiasatan saintifik.   mentafsir data untuk membuat kesimpulan. 1. menyediakan laporan penyiasatan. Sepanjang aktiviti. Murid boleh:  mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains dalam menjalankan penyiasatan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 1. PENGENALAN KEPADA KIMIA Hasil Pembelajaran bersesuaian. Menyediakan laporan lengkap. Murid membincangkan dan mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh penyelidik dan ahli sains dalam video atau artikel.3 Menggabungkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik Menonton video atau membaca artikel mengenai penyiasatan saintifik.

molekul dan ion. menerangkan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim. menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik perubahan keadaan – inter-conversion Mengkaji proses perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim melalui simulasi atau animasi berkomputer.1 Menganalisis jirim Membincangkan dan menerangkan sifat khusus jirim. molekul dan ion. simulasi simulation melting point Menjalankan aktiviti untuk mengkaji resapan zarah dalam pepejal. perlanggaran collision. Menggunakan model atau menonton simulasi berkomputer untuk membincangkan perkara berikut: (a) teori kinetik jirim (b) maksud atom. Murid mempunyai pengetahuan sedia ada berkenaan unsur.  dengan perubahan haba. mendefinisikan atom. cecair dan gas. menghubungkaitkan perubahan keadaan jirim peresapan diffusion takat lebur Ethanamida juga dikenali sebagai asetamida. Murid boleh:     memerihalkan sifat zarah bagi jirim. Menjalankan aktiviti untuk menentukan 23 . sebatian dan campuran dari tingkatan 2.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 2. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2.  zarah. menyatakan teori kinetik jirim.

membuat kesimpulan umum . Memplot dan mentafsirkan graf pemanasan dan penyejukan naftalena atau ethanamida. 2. Nombor proton juga dikenali sebagai nombor atom. Rutherford. nombor nukleon dan mendefinisikan nombor proton. 24 . Thomson.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 2.  Tarikh dan bagaimana model berkembang tidak diperlukan.make generalisation Guna model atau simulasi berkomputer untuk mengilustrasikan struktur atom tentang proton dan neutron dalam nukleus dan susunan elektron dalam petala. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran takat lebur dan takat beku ethanamida atau naftalena. Nombor nukleon juga dikenali sebagai nombor jisim Menjalankan aktiviti untuk menentukan nombor proton. Murid boleh:  memerihalkan perkembangan model atom. elektron dan neutron.  menyatakan zarah-zarah utama subatom.2 Mensintesiskan struktur atomm Membincangkan perkembangan model atom yang dikemukakan oleh ahli sains iaitu Dalton.  membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton. Bohr dan Chadwick.

  menentukan nombor nukleon. menghubungkaitkan nombor proton dan nombor nukleon. elektron dan neutron. Gunakan jadual untuk membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton. menentukan nombor proton. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran   mendefinisikan nombor nukleon.  menghubungkaitkan nombor proton dengan Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran bilangan proton. Mengkaji nombor proton dan nombor nukleon beberapa unsur yang berlainan. 25 . dan sebaliknya.   jenis unsur. membina struktur atom. elektron dan neutron dalam sesuatu atom.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 2. menentukan bilangan neutron. proton dan elektron daripada nombor proton dan Menjalankan aktiviti untuk menulis: (a) simbol unsur (b) perwakilan bagi atom sebarang  nombor nucleon. (b) mengitlak bahawa setiap unsur mempunyai nombor proton yang berbeza. Bincang: (a) perhubungan antara nombor proton dan nombor nukleon. menulis simbol unsurunsur.

 Menjalankan aktiviti untuk menentukan bilangan zarah subatom daripada nombor proton dan nombor nukleon bagi beberapa isotop. 2. X X = unsur A = nombor nukleon Z = nombor proton Z Membina model atau menggunakan simulasi berkomputer untuk mengambarkan struktur atom.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 2. menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop. menentukan bilangan zarah subatom bagi isotop.  mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan. klorin dan bromin.3 Memahami isotop dan menilai kepentingannya Mengumpulkan dan mentafsirkan maklumat tentang (a) maksud isotop (b) isotop-isotop hidrogen. 26 . oksigen. karbon. Murid boleh:   menyatakan maksud isotop. A dimana. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran unsur.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

:

2. STRUKTUR ATOM
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan maklumat daripada internet atau media cetak dan membincangkan kegunaan-kegunaan isotop.

2.4 Memahami susunan elektron bagi atom

Mengkaji susunan elektron bagi pelbagai atom dan mengenalpasti elektron valensnya.

Murid boleh:  menghuraikan susunan elektron dalam atom bagi unsur yang mempunyai

Bincangkan maksud elektron valens dengan menggunakan ilustrasi.  Menjalankan aktiviti untuk: (a) mengilustrasi susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. (b) menulis susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20.  

nombor proton 1 hingga 20, melukis susunan elektron atom suatu unsur, menyatakan maksud elektron valens, menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron suatu atom.

27

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

:

2. STRUKTUR ATOM
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2.5 Menghargai ketertiban dan keunikan struktur atom.

Membincangkan sumbangan ahli sains terhadap sejarah perkembangan idea struktur atom. Mengadakan pertandingan bercerita tentang sejarah perkembangan struktur atom dengan menekankan kreativiti ahli sains.

Murid boleh:  menghuraikan sumbangan ahli sains terhadap pemahaman struktur atom,  menghuraikan kreativiti dan ketelitian ahli sains dalam menghasilkan gambaran menyeluruh tentang jirim.

kesyukurangratefulness

28

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

TEMA BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

: :

JIRIM DI SEKELILING KITA 3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti

3.1 Memahami dan mengaplikasikan konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif

Mengumpul dan mentafsirkan data tentang jisim atom relatif dan jisim molekul relatif berdasarkan karbon-12.

Murid boleh:  menyatakan maksud jisim atom relatif berdasarkan karbon -12, 

Jisim formula relatif diperkenalkan sebagai jisim relatif bagi bahan ionik.

Membincangan kegunaan karbon -12 sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul relatif.

menyatakan maksud jisim molekul relaif berdasarkan karbon-12,

 Mengkaji konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif secara anologi atau animasi berkomputer.

menyatakan sebab karbon-12 digunakan sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul

Menjalankan kuiz untuk menghitung jisim molekul relatif bahan daripada formula kimia yang diberi, contohnya, HCl, CO2, Na2CO3, Al(NO3)3, CuSO4.5H2O. 

relatif, menghitung jisim molekul relatif bahan.

29

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

:

3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti

3.2 Menganalisis hubungan antara bilangan mol dengan bilangan zarah

Mengkaji konsep mol melalui analogi atau simulasi berkomputer.

Murid boleh :  mendefinisikan satu mol sebagai kuantiti jirim yang

12

C boleh

diwakilkan sebagai
12 6

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang pemalar Avogadro. Membincang hubungkait di antara bilangan zarah dalam satu mol bahan dengan pemalar Avogadro.  

mengandungi jumlah zarah sebanyak bilangan atom yang ada dalam 12g
12

C

atau C-12

C,

Pemalar Avogadro juga dikenali sebagai nombor Avogadro

menyatakan maksud pemalar Avogadro,

Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bagi bahan yang diberi dan sebaliknya.

menghubungkaitkan bilangan zarah yang terkandung dalam satu mol bahan tertentu dengan pemalar Avogadro,

menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bahan tertentu dan sebaliknya.

30

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3.  menghubungkaitkan jisim molar dengan pemalar Avogadro. menghubungkaitkan STP . bincang untuk menghubungkait: (a) jisim molar dengan pemalar Avogadro (b) jisim molar bahan dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya.  menghubungkaitkan jisim molar dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif. gas karbon dioksida dan gas helium. menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti 3.  Formula kimia diberikan untuk tujuan perhitungan.3 Menganalisis hubungan di antara bilangan mol bahan dengan jisim Membincangkan maksud jisim molar.Suhu dan Tekanan Piawai STP – Standard Temperature and Pressure 31 . Murid boleh:  menyatakan maksud jisim molar. 3. Menggunakan anologi atau simulasi berkomputer. Murid boleh :   menyatakan maksud isipadu molar gas.4 Menganalisis perhubungan di antara bilangan Mengumpulkan dan mentafsirkan data isipadu molar gas seperti gas oksigen.

jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik.  membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada suhu dan tekanan yang diberikan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran mol gas dengan isipadu : 3. Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan bilangan zarah. Membina peta minda untuk menunjukkan perhubungan di antara bilangan zarah. bilangan mol. (b) Membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada STP dan atau keadaan bilik.  bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. bincang: (a) Perhubungan di antara isipadu molar dengan pemalar Avogadro. 32 . Menjalankan aktiviti untuk menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. bilangan mol.  menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Menggunakan grafik atau simulasi computer. menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan bilangan zarah. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran isipadu molar dengan pemalar Avogadro.

(c) membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. menyatakan maksud formula empirik. 3. (b) Menentukan formula empirik bagi magnesium oksida.   menyatakan maksud formula molekul. Formula ion – Ionic formula Menjalankan aktiviti untuk: (a) Menentukan formula empirik bagi kuprum(II) oksida dengan menggunakan simulasi berkomputer. menentukan formula empirik dan formula molekul sebatian. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti bilangan mol.  menyelesaikan masalah perhitungan yang Penggunaan simbol dan formula kimia harus digalakkan dan tidak hanya terhad kepada penulisan persamaan kimia sahaja. formula molekul. IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan formula empirik dan 33 .  membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. Murid boleh :   menyatakan maksud formula kimia.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3. formula empirik. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik.5 Mensintesis formula kimia Mengumpulkan dan mentafsirkan data berkaitan formula kimia.

menulis formula ion membina formula kimia bagi sebatian ion.    Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti formula molekul. Murid boleh:   menyatakan maksud persamaan kimia. 3. (b) bahan dan hasil tindak balas dalam persamaan kimia. menulis dan 34 . (b) menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3.6 Mentafsirkan persamaan kimia Bincang: (a) maksud persamaan kimia.  daripada persamaan kimia. mengenalpasti bahan dan hasil tindak balas Hamparan komputer boleh digunakan untuk latihan mengimbangkan persamaan kimia pemendakan precipitation Membina persamaan kimia yang seimbang bagi tindakbalas berikut: (a) pemanasan kuprum(II) karbonat. menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC. Menjalankan aktiviti untuk: (a) membina formula kimia bagi sebatian dari formula ion yang diberikan. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran melibatkan formula empirik dan formula molekul. Menjalankan aktiviti latihan dan kuiz dalam menulis formula ion.

Menjalankan eksperimen berikut: (a) menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. NH4Cl. (c) pemendakan plumbum(II) iodida.  mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. PbI2. (b) pembentukan ammonium klorida. formula dan persamaan kimia. (c) menyelesaikan masalah perhitungan dengan persamaan kimia(stoikiometri) 3. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti CuCO3.  menyelesaikan masalah penghitungan dengan persamaan kimia.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3. (b) mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. jisim molekul relatif. konsep mol.7 Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyiasatan Membincangkan sumbangan ahli sains dalam penyelidikan terhadap jisim atom relatif. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran mengimbangkan persamaan kimia. Murid boleh:  mengenalpasti sikap saintifik dan nilai positif yang diamalkan oleh ahli sains dalam Berbincang untuk mewajarkan penyelidikan tentang 35 .

formula dan persamaan kimia sebagai alat komunikasi dalam kimia. Membincangkan peranan simbol kimia. formula kimia dan persamaan kimia.  menggunakan simbol. dalam menjalankan penyelidikan tentang struktur atom. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran konsep mol. formula dan persamaan kimia. formula dan persamaan kimia untuk komunikasi yang mudah dan sistematik dalam bidang kimia.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran tentang jirim : 3.  mewajarkan keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti keperluan ahli sains mengamalkan sikap saintifik dan nilai positif dalam menjalankan penyelidikan tentang struktur atom. formula kimia dan persamaan kimia. 36 .

Jadual Berkala berdasarkan nombor proton. Dobereiner. menghubungkaitkan susunan elektron unsur dengan kumpulan dan kala. Meyer.1 Menganalisis Jadual Berkala Unsur Mengumpul maklumat tentang sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala Murid boleh:  menghuraikan sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Ahli sains yang terlibat seperti.   Berkala. Lavoisier. Mendeleev dan Moseley.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 4. (c) Susunan elektron. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Mengkaji susunan unsur dalam Jadual Berkala dari aspek berikut: (a) Kumpulan dan Kala. (b) Nombor proton. mengenal pasti kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala. menyatakan prinsip asas penyusunan unsur dalam Menjalankan aktiviti untuk membuat hubungkait antara susunan elektron suatu unsur dengan kumpulan dan kala.  Membincangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala. Newlands.  Menjalankan aktiviti untuk meramalkan kumpulan dan kala suatu unsur menerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam 37 .

ketumpatan dan takat didih. keadaan fizik.2 Menganalisis Kumpulan 18 Menggunakan jadual untuk menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18.inert Menghuraikan sifat fizik unsur Kumpulan 18 seperti. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Jadual Berkala. menyatakan sifat fizik unsur Kumpulan 18 secara umum. Bincang: (a) perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. Murid digalakkan menggunakan bahan multimedia. menghuraikan sifat lengai unsur Kumpulan 18. menghubungkaitkan 38 .  meramalkan kumpulan dan kala unsur berdasarkan susunan elektron. lengai . (b) sifat lengai unsur Kumpulan 18. Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran berdasarkan susunan elektronnya.  menghuraikan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan Unsur Kumpulan 18 boleh dikenali sebagai gas adi atau gas lengai. 4.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. menghubungkaitkan sifat lengai unsur Kumpulan 18 Membincangkan hubungan diantara susunan elektron dan sifat lengai unsurk Kumpulan 18. Murid boleh :   menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18.  dengan susunan elektronnya.   18.

(c) perubahan sifat fizik litium ke kalium dari segi kekerasan. natrium dan kalium. menghuraikan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan seharian. Mengumpulkan maklumat tentang asas kegunaan unsur Kumpulan18. 4. (b) sifat fizik umum unsur litium.3 Menganalisis unsur Kumpulan 1 Mengumpulkan maklumat dan bincang: (a) unsur Kumpulan 1.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. natrium dan kalium (e) persamaan dari segi sifat kimia litium.  menyenaraikan sifat kimia unsur litium.  dan oktet unsur Kumpulan 18 dengan kestabilannya. ketumpatan dan takat lebur. natrium dan Guru digalakkan menggunakan kaedah demonstrasi dalam aktiviti yang melibatkan Natrium dan Kalium. 39 . JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran susunan elektron duplet Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Guna gambarajah atau simulasi berkomputer untuk mengilustrasikan susunan elektron duplet dan oktet bagi unsur Kumpulan 18 untuk menerangkan kestabilannya. natrium dan kalium Murid boleh:  menyenaraikan unsur Kumpulan 1  menyatakan sifat fizik umum litium.  menghuraikan perubahan sifat fizik dari litium ke kalium. natrium dan kalium. (d) sifat kimia litium.

menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 1 selain litium. Kumpulan 1.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. natrium dan kalium.  menghuraikan persamaan sifat kimia litium. natrium dan kalium. natrium dan kalium dengan klorin dan bromin melalui simulasi berkomputer.  Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran (f) perhubungan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektronnya. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran kalium.  Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan. meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan.  menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Mengkaji tindak balas litium. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas unsur litium.  Kumpulan 1. natrium dan kalium dengan air dan oksigen. 40 . menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektron.

 menyenaraikan sifat kimia unsur klorin. bromin dan iodin.  menghubungkaitkan sifat 41 . bromin dan iodin.  menghuraikan persamaan sifat kimia klorin. bromin dan iodin dari segi warna. (f) perhubungan di antara sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron.4 Menganalisis unsur Kumpulan 17.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam pengendalian unsur Kumpulan 1. (b) sifat fizik klorin. (d) menghuraikan sifat kimia klorin. (e) persamaan sifat kimia klorin. ketumpatan dan takat didih.  menghuraikan perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. (c) perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. Murid boleh:   menyenaraikan unsur Kumpulan 17. 4. bromin dan iodin. Mengumpulkan maklumat dan bincangkan: (a) unsur Kumpulan 17. menyatakan sifat fizik umum klorin. bromin dan iodin. bromin dan iodin.

mengendalikan unsur Kumpulan 17.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. 4.  menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 17 selain daripada klorin. (c) natrium hidroksida Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17. (b) logam.  meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 17. seperti ferum.  menyatakan langkah keselamatan dalam Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas klorin.5 Menganalisis Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat unsur Kala 3 seperti: Murid boleh:  menyenaraikan unsur Kala Semi logam juga dikenali sebagai 42 . bromin dan iodin. bromin dan iodin dengan: (a) air.

 Mengadakan perbincangan dalam kumpulan kecil dan bentangkan perubahan sifat oksida unsur merentasi Kala 3. Membincangkan dan meramalkan perubahan sifat unsur dalam Kala 2. (b) susunan elektron (c) saiz atom (d) kelektronegatifan (e) keadaan fizik Membincangkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran 3.  Nota metaloid. menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila merentasi Kala Menjalankan eksperimen untuk mengkaji oksida unsur Kala 3 dan menghubungkaitkannya dengan sifat logam. menghuraikan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran unsur dalam Kala : 4. menghuraikan kegunaan semi logam.  3.   menulis susunan elektron unsur Kala 3. meramalkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 2. 43 . Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran (a) nombor proton.

   ‘Nombor pengoksidaan’ sama dengan ‘keadaan pengoksidaan’. silikon dan germanium dalam industri mikroelektronik. Memerhatikan warna : (a) beberapa sebatian unsur peralihan. Menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. nombor pengoksidaan dan keupayaan membentuk sebatian berwarna. menghuraikan sifat unsur peralihan. ketumpatan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang penggunaan semi logam seperti. memberi contoh unsur peralihan. menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam Persamaan kimia tidak diperlukan. (b) hasil tindak balas di antara larutan akues sebatian unsur peralihan industri. Murid boleh:  mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. 44 . Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang sifat unsur peralihan dari segi takat lebur.6 Memahami unsur peralihan. 4.

JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran dengan larutan natrium hidroksida. NH3(ak). NaOH dan larutan ammonia. Murid boleh:  menghuraikan usaha ahli sains dalam penemuan ketertiban sifat unsur. Memberi beberapa contoh tentang kegunaan unsur peralihan sebagai mangkin dalam industri.  menghuraikan bagaimana kehidupan tanpa kepelbagaian unsur dan sebatian. Membincangkan dalam forum akan keadaan kehidupan tanpa pelbagai unsur dan sebatian.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4.7 Mensyukuri kewujudan unsur dan sebatiannya. 45 . 4. Memerhatikan warna batu permata dan mengenalpasti unsur peralihan di dalamnya. Mengumpulkan maklumat dan membuat persembahan multimedia tentang usaha ahli sains dalam menemui ketertiban sifat unsur.

JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran  mengenalpasti pelbagai warna sebatian logam peralihan dalam alam semulajadi.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. Membincangkan dan mengamalkan cara untuk mengendalikan bahan kimia dengan selamat dan mengelakkan pembaziran. 46 .  mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengumpul spesimen atau gambar pelbagai jenis batu batan.

CO2 dan mineral untuk memperkenalkan konsep ikatan kimia. air. menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. Murid boleh:    menerangkan kestabilan gas adi.  menerangkan Ikatan ion adalah sinonim dengan ikatan elektrovalen Menjalankan aktiviti untuk menyediakan sebatian ion. Mengadakan perbincangan tentang berikut: (a) kestabilan gas adi dari segi susunan elektron.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 5. H2O. Murid boleh:   menerangkan pembentukan ion. magnesium 47 . menyatakan jenis ikatan kimia.1 Memahami asas pembentukan sebatian Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pelbagai sebatian yang wujud secara semulajadi. karbon dioksida. contohnya.2 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan ion Menggunakan simulasi komputer untuk menerangkan pembentukan ion dan susunan elektron dalam sesuatu ion. menulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk. (b) syarat pembentukan ikatan kimia (c) jenis ikatan kimia 5. contohnya.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5. HCl. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran pembentukan ikatan ion. menggambarkan pembentukan ikatan ion. Menjalankan aktiviti untuk menggambarkan pembentukan ikatan ion melalui model. gambarajah atau simulasi komputer. FeCl3.  ion. klorin. NaCl. 5.  menggambarkan susunan elektron bagi suatu ikatan Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran oksida.  melukis gambarajah susunan elektron untuk 48 . Murid boleh:   menyatakan maksud ikatan kovalen. MgO. Menggunakan simulasi komputer untuk menggambarkan kewujudan daya tarikan elektrostatik di antara ion yang berlawanan cas. natrium klorida. hidrogen klorida. H2. Menggunakan model dan simulasi komputer untuk menggambarkan pembentukan: (a) ikatan tunggal dalam hydrogen. menerangkan pembentukan ikatan kovalen.3 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan kovalen Mengumpul dan mentafsir data tentang maksud ikatan kovalen. Cl2. dan ferum (III) klorida.

IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran menggambarkan pembentukan ikatan kovalen. Membincang dan membina peta minda untuk membandingkan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen.4 Menganalisis sifat sebatian ion dan sebatian kovalen Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. 5. N2 Melukis gambarajah susunan elektron bagi pembentukan ikatan kovalen termasuk struktur Lewis. CH4. Murid boleh:   menyenaraikan sifat-sifat sebatian ion.  membanding dan membezakan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. 49 . metana. Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran air. pelarut . karbon dioksida.  membuat gambaran mental bagi pembentukan ikatan kovalen. ammonia. tetraklorometana. NH3.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5. CCl4 (b) ikatan ganda dua dalam oksigen.solvent Membincang dalam kumpulan untuk menjalankan satu aktiviti untuk menyenaraikan sifat-sifat sebatian kovalen. O2. CO2 (c) ikatan ganda tiga dalam nitrogen. H2O.

membanding dan membezakan keterlarutan sebatian ion dan sebatian kovalen.  menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran membandingkan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen: (a) takat lebur dan takat didih (b) kekonduksian elektrik (c) keterlarutan dalam air dan pelarut organik Membincang tentang: (a) perbezaan kekonduksian elektrik di antara sebatian ion dan sebatian kovalen dari segi kehadiran ion. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran  menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan sebatian kovalen . (b) perbezaan takat lebur dan takat didih di antara kedua-dua sebatian ion dan sebatian kovalen   sebatian kovalen.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5. 50 . Mengumpul maklumat tentang kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut dalam kehidupan harian. menyatakan kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut.

menyatakan maksud elektrolit. 51 . leburan – molten setengah persamaan – half equation Menggunakan simulasi komputer untuk: (a) Mengenalpasti kation dan anion dalam sebatian lebur. 6.  mengenalpasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur. Pelajar belum pernah mendapat pendedahan tentang istilah dan kemahiran menulis persamaan setengah. menghuraikan binaan sel elektrolisis. Membincangkan: (a) maksud elektrolit (b) hubungkait antara kewujudan ion yang bergerak bebas dan kekonduksian elektrik. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran 6.1 Memahami sifatsifat elektrolit dan bukan elektrolit Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan bahan-bahan kimia kepada elektrolit dan bukan elektrolit Murid boleh:  mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit.2 Menganalisis proses elektrolisis sebatian lebur Membincangkan: (a) Proses elektrolisis. mengaitkan tentang kewujudan ion-ion yang bergerak bebas dengan kekonduksian elektrik.   Murid telah mempunyai pengetahuan bahawa arus elektrik boleh dihasilkan menggunakan larutan kimia dan dari proses elektrolisis air.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 6. (b) Binaan sel elektrolisis Murid boleh:   menyatakan maksud elektrolisis.

contohnya natrium klorida. menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. NaCl dan plumbum(II)oksida. PbO.   bebas dalam keadaan leburan. (b) menghuraikan proses elektrolisis. ion-ion diikat dengan ikatan ionik yang kuat tetapi dapat bergerak bebas bila berada dalam keadaan leburan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis plumbum (II) bromida lebur untuk: (a) mengenalpasti kation dan anion.  Mengumpul dan mentafsirkan data tentang proses elektrolisis sebatian ion yang mempunyai takat lebur yang sangat tinggi. 52 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. menghuraikan proses elektrolisis sebatian lebur. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran  menerangkan bukti tentang kewujudan ion yang diikat dengan ikatan ion yang kuat bila berada bila berada dalam keadaan pepejal tetapi bergerak Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran (b) Memberi gambaran bahawa didalam keadaan pepejal. (c) menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. (b) Menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. 6.  menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor pemilihan ion untuk dinyahcas di katod dan anod berdasarkan perkara berikut: (a) kedudukan ion dalam siri  elektrolisis larutan akueus dengan menyertakan contoh yang sesuai. (c) Menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. 53 . ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran Meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur. Murid boleh:  mengenalpasti kation dan anion dalam larutan akueus. menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod.   menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus.3 Menganalisis elektrolisis larutan akueus Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis larutan akueus kuprum(II) sulfat dan asid sulfurik menggunakan elektrod karbon dan dapat: (a) Mengenalpasti kation dan anion yang wujud dalam larutan akues.

kaji dan bincangkan perkara berikut: 54 . 6.  menulis persamaan kimia elektrolisis dalam penyaduran logam.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. menerangkan proses pengekstrakan. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran elektrokimia (b) kepekatan ion dalam larutan (c) jenis elektrod Menggunakan simulasi berkomputer untuk menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan akueus. industri Dengan menggunakan simulasi komputer. penulenan serta penyaduran logam.4 Menilai proses Menjalankan eksperimen untuk mengkaji proses penulenan dan Murid boleh :   menyatakan kegunaan elektrolisis dalam industri. Meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus serta menulis setengah persamaan masing-masing.

Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran (a)pengekstrakan aluminium dari aluminium oksida. menerangkan masalah pencemaran yang timbul akibat dari penggunaan proses elektrolisis dalam industri. (b) penulenan kuprum (c) penyaduran logam.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6.   mewajarkan penggunaan elektrolisis dalam industri. Sel kimia juga dikenali sebagai sel galvani. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penghasilan arus elektrik daripada tindakbalas kimia dalam sel menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sel ringkas. 6. Sel-sel terkini seperti sel litium 55 . Murid boleh :   menghuraikan struktur sel ringkas dan sel Daniell. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran untuk proses elektrolisis dalam industri. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan penggunaan elektrolisis dalam industri. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia bagi elektrolisis dalam industri.5 Menganalisis sel kimia Mengkaji struktur sel kimia contohnya sel ringkas dan sel Daniell.

Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran ringkas.6 Mensintesiskan siri elektrokimia Menjalankan eksperimen untuk membina siri elektrokimia berdasarkan perkara berikut: (a) perbezaan voltan antara dua logam (b) kebolehan logam menyesarkan Murid boleh:  menerangkan prinsip untuk membina siri elektrokimia.  menerangkan kepentingan tindakbalas penyesaran – displacement reaction 56 . Membincang dan membandingkan sel elektrolisis dan sel kimia.  membina siri elektrokimia. akumulator asid plumbum. 6. sel merkuri. sel nikel hidrida dan sel polimerik hendaklah diajar secara ringkas. sel alkali dan sel nikel-kadmium. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran  menerangkan tindakbalas kimia yang berlaku dalam Nota ion.  jenis sel kimia. menghuraikan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia. Menjalankan aktiviti untuk menerangkan tindakbalas yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell. membanding dan membezakan kelebihan dan kelemahan pelbagai Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis sel kimia termasuk sel kering.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6.  sel ringkas dan sel Daniell.

Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. 57 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. Membincangkan penggunaan siri elektrokimia dalam menentukan perkara berikut: (a) Terminal sel (b) Voltan sel (c) Kebolehan suatu logam menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. Menjalankan eksperimen untuk mengesahkan ramalan tindakbalas penyesaran. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran siri elektrokimia.  menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya.  meramalkan kebolehan sesuatu logam untuk Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran logam lain daripada larutan garamnya.

Mengamalkan kitar semula bateri terpakai.  secara selamat dan teratur. mempraktikkan amalan melupuskan bateri terpakai secara sistematik.7 Menerapkan kesedaran serta mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam siri elektrokimia Membincangkan kepentingan industri elektrokimia dalam kehidupan harian.  proses dalam industri elektrokimia. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran 6.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. mewajarkan keperluan untuk melupuskan sisasisa industri elektrokimia Mengadakan tayangan video untuk menunjukkan betapa pentingnya proses kitar semula serta pelupusan yang sistematik bateri-bateri terpakai.  elektrokimia dapat meningkatkan kualiti hidup. 58 . memerihalkan masalah pencemaran yang disebabkan oleh proses- Mengadakan forum untuk membincangkan kepentingan pelupusan sisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur. Murid boleh :  mewajarkan kenyataan bahawa industri Mengumpulkan data serta membincangkan pencemaran akibat daripada proses-proses industri elektrokimia.

Murid boleh :   menyatakan maksud asid. bes dan alkali dalam kehidupan harian. H3O diperkenalkan.  menghuraikan sifat kimia bagi asid dan alkali. menyatakan kegunaan asid. 59 . bes dan alkali berdasarkan tentang ion yang terdapat atau dihasilkan dalam larutan akueus.  menerangkan peranan air dalam pembentukan ion Pembentukan ion hidroksonium. bes dan alkali.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA 7. + asid monobes – monoprotic acid. diprotic acid Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali.1 Menganalisis sifat-sifat asid dan bes Membincangkan: (a) Konsep asid.  hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. menzahirkan sifat alkali. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran 7. (b) Kegunaan asid. asid dwibes – Asid monobes dan dwibes diperkenalkan. bes dan alkali dalam kehidupan harian.

Murid boleh :   menyatakan kegunaan skala pH. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji sifat kimia asid dan alkali untuk tindakbalas berikut: (a) asid dengan bes (b) asid dengan logam (c) asid dengan karbonat logam. Menulis persamaan kimia untuk setiap tindakbalas di atas. air paip dan jus buah-buahan.2 Mensintesiskan konsep asid kuat. alkali kuat dan Menjalankan aktiviti menggunakan skala pH untuk mengukur nilai pH larutan larutan yang biasa digunakan dalam kehidupan harian seperti air sabun. air berkarbonat. penceraian dissociation pengionan – ionisation Penceraian juga 60 . 7. asid lemah.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. menghubungkaitkan nilai pH dengan sifat keasidan atan kealkalian sesuatu Formula pH = -log [H+] tidak perlu diperkenalkan. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran Menyaksikan simulasi komputer berkaitan pembentukan ion hidroksonium dan ion hidroksida dengan kehadiran air.

61 . : 7. meter pH atau pun antaramuka berkomputer (computer interface) .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran alkali lemah. Contohnya.  menghubungkaitkan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH. (b) kepekatan ion hidrogen dan nilai pH. Membincangkan perkaitan antara perkara-perkara berikut berdasarkan data yang diperoleh dari aktiviti di atas: (a) nilai pH dan keasidan atau kealkalian sesuatu bahan. asid hidroklorik.  menghubungkaitkan kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH.  menerangkan secara kuantitatif konsep asid kuat dan asid lemah. ASID DAN BES Hasil pembelajaran bahan.  menghubungkaitkan asid kuat atau asid lemah dengan darjah penceraiannya. Nota dikenali sebagai pengionan Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk mengukur nilai pH beberapa larutan yang mempunyai kepekatan yang berbeza. (d) asid kuat dan darjah  menghubungkaitkan alkali kuat atau alkali lemah dengan darjah penceraiannya. larutan ammonia dan natrium hidroksida dengan menggunakan penunjuk. (c) kepekatan ion hidroksida dan nilai pH. asid etanoik.  menerangkan secara kualitatif konsep asid kuat dan asid lemah.

menyatakan maksud Penggunaan meter pH adalah digalakkan 62 . ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran penceraiannya. (f) alkali kuat dan darjah penceraiannya. Membina peta minda berkaitan asid kuat. asid lemah. (g) asid lemah dan darjah penceraiannya.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. 7. (e) asid lemah dan darjah penceraiannya. alkali kuat dan alkali lemah.3 Menganalisis kepekatan asid Membincangkan: (a) Maksud kepekatan (b) Maksud kemolaran (c) Hubungan antara bilangan mol Murid boleh:   menyatakan maksud kepekatan. Menggunakan simulasi komputer untuk menunjukkan darjah penceraian asid kuat dan asid lemah serta alkali kuat dan alkali lemah.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran dan alkali : 7. Asid oksalik. menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan Natrium hidroksida adalah tidak stabil dan akan menyerap lembapan. menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali. Kemolaran = kepekatan molar  Menyediakan larutan piawai natrium hidroksida. menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali. -3 menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan piawai. ASID DAN BES Hasil pembelajaran kemolaran. H2C2O4. Membuat pengiraan untuk menukarkan unit kepekatan dari g dm kepada mol dm-3 dan sebaliknya.2H2O dan natrium karbonat sesuai diperkenalkan sebagai larutan hanyalah anggaran.  menyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan.  Nota Larutan garam boleh disertakan di dalam perbincangan. oleh itu ke atas larutan piawai yang kepekatannya Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. NaOH atau kalium hidroksida KOH.   telah disediakan. Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan (d) Kaedah untuk menyediakan larutan piawai. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungkait antara nilai pH dengan kemolaran beberapa larutan 63 .

Murid boleh:   menerangkan maksud peneutralan. Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran asid dan alkali yang telah dicairkan. menerangkan penggunaan peneutralan dalam kehidupan harian.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. Penggunaan ammonia sebagai anti-asid. menghuraikan proses titratan asid-bes. Menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali. Tanah pertanian dineutralkan menggunakan batu kapur. menentukan takat akhir proses peneutralan melalui kaedah pentitratan. Menjalankan pentitratan asid-bes untuk menentukan takat akhir menggunakan penunjuk atau antararmuka berkomputer. Guru hendaklah memberi penekanan terhadap penggunaan teknik pentitratan yang betul.4 Menganalisis peneutralan Mengumpul dan mentafsir data tentang peneutralan dan aplikasinya dalam kehidupan harian. Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan  menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga 64 .    menulis persamaan untuk tindakbalas peneutralan. 7. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan bagi tindakbalas peneutralan. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota piawai asas.

65 . Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. ASID DAN BES Hasil pembelajaran aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan.

sulfat. 66 . Gunakan lembaran kerja atau kuiz  Menyediakan garam terlarut melalui tindakbalas: (a) asid dengan alkali (b) asid dengan oksida logam (c) asid dengan logam  menghuraikan proses penulenan garam terlarut melalui penghabluran semula. Murid boleh:  menyatakan contohcontoh garam dan kegunaannya dalam kehidupan harian. perubatan. (b) (c) maksud garam.   menerangkan maksud garam.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA 8. mengenal pasti garam terlarut dan garam tak terlarut. menyenaraikan ciri-ciri fizik hablur.1 Mensintesiskan garam Mengumpul dan mentafsirkan data tentang: (a) kewujudan garam secara semula jadi. penyediaan dan pengawetan makanan. kegunaan garam dalam bidang pertanian. karbonat dan klorida.  Garam terlarut ditulenkan melalui kaedah penghabluran semula tindak balas pemendakan – precipitation reaction Gunakan hablur garam yang telah disediakan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji keterlarutan garam-garam nitrat. menghuraikan proses penyediaan garam terlarut. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. kalium kromat (VI). PbCrO4 dan barium sulfat. NaCl. K2Cr2O7 Menyediakan garam tak terlarut seperti plumbum(II) iodida. plumbum(II) kromat(VI). GARAM Hasil Pembelajaran  menghuraikan proses penyediaan garam tak Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran (d) asid dengan karbonat logam Menjalankan satu aktiviti untuk menulenkan garam terlarut dengan menggunakan kaedah penghabluran semula.  Membuat pemerhatian untuk mengenal pasti ciri-ciri fizik hablur garam seperti kuprum (II) sulfat. mereka bentuk suatu aktiviti untuk menyediakan garam tertentu. menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi tindak balas penyediaan garam. Bincangkan keperluan penulenan garam.   terlarut. menyelesaikan masalah pengiraan kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri.  K2CrO4 dan kalium dikromat. PbI2. BaSO4 melalui tindak balas pemendakan. 67 . natrium klorida. CuSO4.

68 . Merancang dan melaksanakan aktiviti bagi penyediaan suatu garam tertentu. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti-aktiviti untuk menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi penyediaan garam terlarut dan garam tak terlarut. Manjalankan eksperimen untuk membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. Mengira kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8.

Murid boleh :   menyatakan maksud analisis kualitatif. CO2. H2. menyatakan pemerhatian bagi tindak balas di antara kation dengan larutan natrium hidroksida dan larutan ammonia.    memerihalkan ujian untuk mengenal pasti gas. hidrogen klorida.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. NH3. klorin. ammonia. H2. Mengkaji warna dan keterlarutan dalam air bagi beberapa garam dan seterusnya membuat inferens tentang garam tersebut. Tindakan haba ke atas garam sulfida dan klorida boleh juga dinyatakan. Cl2. Memerhati dan menjalankan ujian kimia untuk mengenal pasti gas-gas oksigen. menghuraikan ujian bagi anion.2 Mensintesiskan analisis kualitatif garam Membincangkan maksud analisis kualitatif. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8. SO2 dan nitrogen dioksida. CO2. membuat inferens tentang garam berdasarkan warna dan keterlarutan dalam air. Ujian kimia untuk O2. karbon dioksida. NH3 dan HCl adalah merupakan ujian pengesahan.  Menonton persembahan multimedia untuk memerhati kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengenal pasti kehadiran gas. O2. hidrogen. HCl.  menghuraikan ujian pengesahan bagi kation 69 . sulfur dioksida. menghuraikan tindakan haba ke atas garam. NO2.

klorida dan nitrat dalam larutan akueus Menjalankan ujian untuk mengenal pasti kehadiran ion-ion Cu2+. Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran ion-ion karbonat. Zn2+. NaOH dan larutan ammonia. 70 . Perhatikan perubahan warna dan pembebasan gas apabila garam-garam tersebut dipanaskan. Fe3+. Al3+. GARAM Hasil Pembelajaran Fe2+. Pb2+ dan NH4+. Fe3+. NH4+.  merancang analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam. dan Ca2+ dalam larutan akueus dengan menggunakan larutan natrium hidroksida. NH3 (ak). Mg2+.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. Fe2+. Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan ujian untuk mengkaji tindakan haba ke atas garam karbonat dan garam nitrat. Pb2+. sulfat.

8. Murid boleh:  menjalankan aktivitiaktiviti yang melibatkan penggunaan teknik-teknik yang betul semasa menyediakan garam dan Aktiviti-aktiviti dihubungkaitkan dengan topik-topik yang berkaitan. Membina carta alir bagi analisis kualitatif garam. menjalankan aktiviti Merancang eksperimen. Merancang dan menjalankan ujian untuk mengenal pasti anion dan kation di dalam garam yang tidak diketahui.3 Mengamalkan sikap sistematik Menjalankan aktiviti dengan menggunakan teknik yang betul untuk eksperimen seperti pentitratan. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran Fe2+. dan NH4+ dalam larutan akueus. Pb2+. 71 . penyediaan garam dan hablur. merekod dan menganalisis data secara sistematik dan teliti. Fe3+. membuat pemerhatian.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. dan teliti semasa penyediaan larutan piawai. juga hablur.

baja dan akumulator.  secara industri.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA 9. Mengumpulkan maklumat dan menulis suatu esei tentang bagaimana sulfur dioksida. 72 . BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9.1 Memahami pembuatan asid sulfurik Membincangkan penggunaan asid sulfurik dalam kehidupan harian. Murid boleh:   menyenaraikan kegunaan asid sulfurik. menyebabkan pencemaran alam sekitar. SO2. contohnya. menerangkan bahawa sulfur dioksida Membina carta alir untuk menunjukkan peringkat-peringkat dalam pembuatan asid sulfurik dalam Proses Sentuh. menerangkan proses pembuatan asid sulfurik Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pembuatan asid sulfurik. menyebabkan pencemaran alam sekitar. pembuatan cat. detergen.

 secara industri. Murid boleh:   menyenaraikan kegunaan ammonia. 9. menyatakan sifat-sifat ammonia.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. contohnya. contohnya. Mengumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber dan membina carta alir untuk menunjukkan peringkat-peringkat yang terlibat dalam pembuatan ammonia dalam Proses Haber.2 Mensintesiskan pembuatan ammonia dan garamnya Membincangkan kegunaan ammonia dalam kehidupan harian. (NH4)2SO4. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9.  menerangkan proses pembuatan ammonia Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifatsifat ammonia. penghasilan baja dan asid nitrik.3 Memahami aloi Memerhati contoh-contoh logam tulen dan bahan-bahan diperbuat daripada aloi Murid boleh:  menghubungkaitkan Sifat-sifat termasuk mulur – ductile 73 . Merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan suatu baja ammonium. ammonium sulfat. merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan baja ammonium.

kemuluran dan kekilauan Perbendaharaan Kata boleh ditempa / dibentuk – malleable Cadangan Aktiviti Pembelajaran dalam kehidupan harian. keluli. 74 .   menyenaraikan komposisi dan sifat aloi. Bincangkan pembuatan aloialoi seperti keluli dan piuter sebagai suatu aktiviti pengukuhan. loyang. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan kekuatan dan kekerasan aloi dengan logam tulen menyatakan maksud aloi. (c) komposisi. menyatakan tujuan pengaloian. keluli nirkarat. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kadar kakisan besi. (b) tujuan menghasilkan aloi. Senaraikan sifat-sifat dan bincangkannya. seperti duralumin.  menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya. Berbincang dalam kumpulan mengenai: (a) maksud aloi.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. sifat dan kegunaan aloi. gangsa dan piuter. keluli dan keluli nirkarat. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran susunan atom dalam logam dengan sifat kemuluran dan kebolehtempaan logam. menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi dengan sifat kekuatan dan kekerasannya. menyenaraikan contohcontoh aloi.    Nota kebolehaliran haba. kilau / relap lustre Mengkaji susunan atom dalam logam dan aloi melalui simulasi komputer.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. polipropena. menyenaraikan polimer sintetik dan kegunaannya. 9.4 Menilai kegunaan polimer sintetik Membincangkan maksud polimer. Mengumpulkan maklumat mengenai kuantiti dan jenis polimer sintetik di rumah yang dibuang untuk satu tempoh masa tertentu. menyenaraikan polimer semulajadi. politena. Polimer semulajadi yang harus dibincangkan ialah getah asli. Mengenal pasti monomer-monomer bagi polimer sintetik dengan menggunakan model atau simulasi komputer. Membincangkan tentang kesan pencemaran alam sekitar akibat daripada Kitar semula 75 . selulosa dan kanji. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengkaji pelbagai barangan tempatan yang diperbuat daripada aloi. Murid boleh :    menyatakan maksud polimer. Polimer sintetik yang harus dibincangkan ialah PVC.   mengenal pasti monomer dalam polimer sintetik. perspeks. mewajarkan kegunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian. Memerhati bahan-bahan yang diperbuat daripada polimer dan mengelaskan bahan-bahan tersebut kepada polimer semulajadi dan polimer buatan. nilon dan terilin.

kaca plumbum (kaca kristal) Menyediakan folio berserta dengan gambar dan klip video tentang kegunaan kaca dan seramik yang telah ditingkatkan mutunya untuk tujuan spesifik. komposisi. sebagai satu kaedah pembuangan. sifat dan kegunaan kaca dan seramik. kaca terlakur. 76 . kaca borosilikat.   menyenaraikan jenis kaca dan sifatnya.5 Mengaplikasikan kegunaan kaca dan seramik Mengumpul dan mentafsirkan data tentang jenis. menyenaraikan kegunaan seramik.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. Membahaskan tentang kegunaan polimer sintetik dan kesan kepada alam sekitar akibat daripada penggunaan polimer sintetik yang tidak terbiodegradasi dalam kehidupan harian. Jenis-jenis kaca termasuklah kaca soda kapur. menyatakan sifat seramik. Murid boleh:   menyenaraikan kegunaan kaca. kaca fotokromik dan kaca konduksi. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran boleh dibincangkan Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembuangan bahan polimer sintetik. contohnya. Kegunaan polimer yang boleh dibiodegradasi boleh dibincang 9.

superkonduktor spesifik. mewajarkan kegunaan bahan komposit.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. Melihat cara penghasilan bahan komposit 77 . gentian kaca dan kaca fotokromik. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9.   menyatakan maksud bahan komposit.  komponen asalnya. (c) komponen-komponen bahan komposit.  Membincang dan mewajarkan kegunaan bahan komposit. gentian optik. Murid boleh:  menghurai keperluan penghasilan bahan baru untuk tujuan tertentu. menyenaraikan contoh bahan komposit dan komponennya.6 Menilai kegunaan bahan bahan komposit Menonton persembahan multimedia dan menyediakan folio yang mengandungi perkara berikut: (a) maksud bahan komposit.  membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan Membandingkan sifat unggul bahan komposit dengan komponen asalnya melalui simulasi komputer. (d) kegunaan bahan komposit. (b) senarai bahan komposit termasuk konkrit yang diperkukuhkan. menjana idea tentang penghasilan bahan termaju untuk memenuhi keperluan tertentu.

Menonton persembahan multimedia atau simulasi komputer berkenaan dengan pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan bahan sintetik. mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa pengendalian bahan sintetik dan sisanya.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran di kilang-kilang.7 Menghargai pelbagai bahan buatan dalam industri Membincangkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan harian. memerihalkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan harian. Murid boleh:  mewajarkan kepentingan melakukan penyelidikan Mengadakan forum untuk membincangkan kepentingan penyelidikan dan pembangunan berterusan untuk kesejahteraan hidup sejagat   dan pembangunan secara berterusan. 9. 78 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful