Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

KIMIA TINGKATAN 4

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2012

Buku Spesifikasi Kurikulum Kimia Tingkatan 4 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 4 Chemistry terbitan Curriculum Development Centre, Ministry of Education Malaysia, Putrajaya.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88889917 Laman Web: http//www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2012 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2006

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN

Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Sains Negara Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan TEMA: MEMPERKENALKAN KIMIA

ii iii iv v 1 2 3 5 12 14 19 20

Bidang Pembelajaran: 1. Pengenalan kepada Kimia TEMA: JIRIM DI SEKELILING KITA Bidang Pembelajaran: 2. Struktur Atom Bidang Pembelajaran: 3. Formula dan Persamaan Kimia Bidang Pembelajaran: 4. Jadual Berkala Unsur Bidang Pembelajaran: 5. Ikatan Kimia Bidang Pembelajaran: 6. Elektrokimia TEMA: INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA Bidang Pembelajaran: 7. Asid dan Bes Bidang Pembelajaran: 8. Garam TEMA: PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA Bidang Pembelajaran: 9. Bahan Buatan dalam Industri

20 23 23 29 37 47 51 59 59 66 72 72

iii

MAKA KAMI. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . memelihara satu cara hidup demokratik. rakyat Malaysia.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. berketerampilan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. vii . masyarakat dan negara.

dinamik.FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. ix . tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.

.

Langkah ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan menyediakan peluang kepada murid memperolehi kemahiran dan pengetahuan sains. Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015. Kurikulum Kimia bertujuan menghasilkan murid yang aktif melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran yang telah dicadangkan. iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan berkemahiran serta berkeupayaan mempelopori pesaing lain di peringkat antarabangsa dalam kemajuan sains dan teknologi. membina kemahiran dan strategi berfikir. Untuk mencapai hasrat ini. eksperimen. Justeru kurikulum Kimia menekankan pendekatan inkuiri. dan membina aplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan tetapi juga menyemai nilai murni dan semangat patriotisme. Bahasa Malaysia boleh digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik bagi murid Tingkatan 4 sehingga kohort ini tamat Tingkatan 5 pada tahun berikutnya. Adalah diharapkan proses pendidikan menjadi wahana untuk mencapai matlamat menghasilkan bangsa dan masyarakat yang seimbang. Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum terjemahan ini. Kurikulum Kimia direka bentuk bukan sahaja untuk dalam dwibahasa. murid diberi peluang yang luas dalam penyiasatan saintifik melalui aktiviti amali dan pembelajaran sains dan matematik. Demi mencapai hasrat ini pendidikan sains yang berkualiti perlu disediakan agar negara dapat melahirkan modal insan yang berpengetahuan. Bermula tahun 2012.PRAKATA Aspirasi bangsa untuk menjadi masyarakat perindustrian dapat direalisasikan melalui kemajuan dan pembangunan sains dan teknologi secara berterusan. harmoni dan berjaya. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. strategi berfikir dan pembelajaran berfikrah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (DATO’ HAJI IBRAHIM BIN MOHAMAD) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia xi .

.

1 . bersifat terbuka dan berdaya saing dalam sains dan teknologi adalah diperlukan. Mata pelajaran sains elektif ditawarkan di peringkat menengah atas dan terdiri daripada Fizik. Kimia. penerangan kemahiran berfikir dan strategi berfkir. progresif. strategi pengajaran dan pembelajaran dan kandungan kurikulum. harmoni dan bermoral tinggi. Mata pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains. berpandangan jauh. perlu mewujudkan masyarakat yang berbudaya sains. Biologi dan Sains Tambahan. Pendidikan sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan matlamat membentuk individu seperti yang dihasrat. Setiap kurikulum mata pelajaran sains dihuraikan dalam dua dokumen: sukatan pelajaran dan spesifikasi kurikulum. hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. berketerampilan. menyediakan murid celik sains dan murid mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. pembangunan warganegara yang kritis. berilmu. Mata pelajaran Sains Teras menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid celik sains. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang Malaysia yang menuju ke arah status negara maju. cadangan aktiviti pengajaran. kemahiran saintifik. Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. Golongan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam sains dan teknologi yang akan menerajui pembangunan Negara. sains menengah rendah dan sains menengah atas. inovatif serta menyumbang kepada pembangunan sains dan teknologi dimasa hadapan. Mata pelajaran sains teras adalah sains sekolah rendah. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. sikap saintifik dan nilai murni. Selari dengan aspirasi ini.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 PENDAHULUAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang. berkemampuan membawa perubahan. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. Spesifikasi kurikulum mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. kreatif dan cenderung dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan teknologi yang khusus dan profesional.

Menilai maklumat berkaitan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. 2. menghargai alam semula jadi dan berusaha memelihara dan memulihara persekitaran. 6. 3.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 MATLAMAT Matlamat kurikulum Kimia untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. 8. Mengamalkan dan menghayati sikap saintifik dan nilai murni. 4. 7. dinamik dan progresif’. Menyedari kepentingan saling bergantung antara demi hidupan serta pengurusan alam semulajadi kesinambungan hidup manusia sejagat. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Memahami perkembangan dan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi . 10. Menyedari merupakan bahawa hasil penemuan usaha sains adalah manusia berasaskan 1. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam Kimia dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. perkembangan sains dan teknologi. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat berbudaya sains dan teknologi yang prihatin. Memperoleh pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains dan teknologi serta menghubungkaitkan kemampuan intelek dan mental untuk memahami 2 . Pelajar yang telah mengikuti kurikulum Kimia sekolah 5. OBJEKTIF Kurikulum Kimia untuk sekolah menengah membolehkan pelajar: 9.

Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. 11. adalah sebarang penyiasatan saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. Mewujudkan kesedaran akan kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. bau. dan perbezaan melalui pemerhatian. Mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan masalah. Membuat kesimpulan sesuatu awal dan menerangkan peristiwa berasaskan pengalaman lalu atau data terkumpul. Membuat kuantitatif nombor dan pemerhatian dengan alat secara menggunakan berunit piawai. 3 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 fenomena alam kearah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat. Membuat inferens Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Memerhatikan Menggunakan deria pendengaran. kemahiran Kemahiran saintifik saintifik dan kemahiran penting berfikir untuk digunakan. Kemahiran proses ini terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks. menjalankan Mengukur menggunakan nombor Kemahiran saintifik merangkumi kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. rasa dan penglihatan untuk mengumpulkan maklumat KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian Mengkelaskan tentang objek dan fenomena. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: sentuhan.

perkara ini atau boleh peristiwa. Memperihalkan perubahan parameter seperti lokasi. dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. arah. Pada masa yang sama pembolehubah yang lain idea dalam pelbagai bentuk seperti tulisan. mengumpulkan mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. saiz. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau pembolehubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pembolehubah yang bergerak balas. berat dan jisim sesuatu objek dengan masa. satu Dalam sesuatu penyiasatan. graf atau model. memilih. hipotesis. Berkomunikasi Menerima. jadual. isipadu. lisan. Membuat Hipotesis Membuat pernyataan umum tentang hubungan antara pembolehubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu Mentafsirkan data Memberikan tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Mengeksperimen Mendefinisi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu data. bentuk. 4 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian Mengawal pembolehubah Mengenal pasti pembolehubah pembolehubah dimanipulasikan. Menggunakan perhubungan ruang dan masa dimalarkan. diuji untuk Pernyataan membuktikan kesahihannya. bergerak balas dan pembolehubah yang dimalarkan.

kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. 5 . Seseorang yang berfikir secara kreatif secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti perlu disusun untuk memberi peluang kepada murid untuk menggunakan kemahiran berfikir dalam mengkonsepsikan. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. individu menggabungjalinkan pengetahuan. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir adalah asas kepada pembelajaran berfikrah. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat Kemahiran berfikir boleh dikategorikan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. berupaya menjana idea yang inovatif dan asli. bahan dan peralatan sains dengan tepat. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Melakar spesimen. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan      Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Strategi berfikir merupakan proses berfikir tahap tinggi yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Kebolehan untuk membentuk strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada proses berfikir. KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan mempunyai daya imaginasi yang tinggi.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: pembelajaran berfikrah. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.

kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada Mengesan Kecondongan Mengesan pandangan atau kumpulan berdasarkan masing-masing kriteria tertentu pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. 6 . Mengolah maklumat dengan kepada menghuraikannya bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. bentuk atau bilangan. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. berdasarkan bukti Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau dalil yang sah. sifat.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Menyusun mengikut Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti keutamaan ciri. masa. Menganalisis Membandingkan dan membezakan Mencari perbezaan persamaan berdasarkan dan kriteria atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz.sifat. Membuat urutan Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. seperti ciri. seperti ciri atau sifat.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. yang mungkin benar atau tidak benar untuk Mensintesiskan Menggabungkan berasingan untuk unsur yang menghasilkan menerangkan sesuatu peristiwa satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Menjanakan idea berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. konsep. Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan mencari atau peristiwa struktur untuk atau Membuat gambaran mental Membuat tanggapan sesuatu atau idea. Meramalkan Membuat sesuatu jangkaan peristiwa dan tentang berdasarkan pengalaman pemerhatian yang lalu atau data yang boleh Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Mengitlakkan dipercayai. Membuat inferens Membuat kesimpulan awal yang munasabah. sesuatu membayangkan corak hubungan. 7 . Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. atau pemerhatian. lukisan dan artifak.

matlamat yang dijangkakan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Membuat hipotesis Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Strategi Berfikir pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik Membentuk kefahaman tentang sepunya yang saling berhubung kait. Menyelesaikan masalah Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak mencapai ditetapkan. Menganalogikan Membuat pengitlakkan ke arah membina pengertian. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. 8 . Membuat keputusan sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang Memilih penyelesaian daripada satu yang alternatif terbaik alternatif mempunyai ciri yang serupa. beberapa berdasarkan kriteria tertentu bagi Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang.

Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan    Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum.      Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan         Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta Menaakul Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1. Penguasaan kemahiran berfikir kritis. 5. 3. 1999). KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. 4. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. KBSB diperkenalkan. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan       diperkembangkan dengan bimbingan guru. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. adil dan saksama. 2. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Kemahiran Berfikir rasional. Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 .

Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut : Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Menggunakan perhubungan ruang Memerhatikan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mentafsir data Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan dan masa Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Mengukur dan menggunakan nombor Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Sains Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Kemahiran Berfikir 10 . analitis dan sistematik. kreatif. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Untuk menguasai kemahiran proses sains.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Proses Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem.

11 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Proses Sains Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir Kemahiran Berfikir Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Mengawal pemboleh ubah Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam kurikulum ini. guru perlu Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan.

Bersikap objektif. Berfikir secara rasional. Bekerjasama. Tahun: Tingkatan 4 dan membeza   Kemahiran berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran tersebut. murid perlu ada kebolehan membuat gambaran mental tentang ikatan ionik dan kovalen. Yakin dan berdikari. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Berfikiran kritikal dan analitis. Luwes dan berfikiran terbuka. Adil dan saksama. Kemahiran ini boleh dipelajari melalui aktiviti Membanding dan membeza           SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. melukis gambarajah susunan elektron dan membina peta minda untuk membuat perbandingan. Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Hasil Pembelajaran: Membanding pembentukan ikatan ionik dan ikatan kovalen melibatkan penggunaan model dan simulasi komputer. Sistematik. Berani mencuba. 12 . Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Baik hati dan penyayang.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4  Contoh . Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut :        Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Rajindan tabah.

Memberi penekanan kepada sikap dan nilai murni. Sebagai contoh.4 Mempraktikkan pengetahuan saintifik untuk kehidupan berkualiti Murid dapat mengaplikasi Contoh : Berikut adalah contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan sikap saintifik dan nilai murni. bekerjasama dan jujur. kadar 13 . Kadar Tindak Balas 1. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Aktiviti Pembelajaran yang dicadangkan: Hasil Pembelajaran: Tahun: Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran: Tingkatan 5 1. pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam aktiviti harian dan mengambil penyelesaian membuat rasional. pendekatan masalah keputusan serta yang Menjalankan aktiviti harian yang berkaitan dengan faktor yang tindak mempengaruhi balas. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti yang boleh memberi ruang untuk menyemai sikap tersebut.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut :    Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni.

semangat cintai negara dapat dikukuhkan. Pembelajaran Sikap saintifik dan nilai murni: Mensyukuri dan menghargai berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan sumbangan sains dan teknologi. 14 . penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. kekayaan teknologi di negara kita.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan Mengumpul dan mentafsir data tentang sumbangan ahli sains dalam meningkatkan kualiti hidup. Mempunyai pemikiran yang kritis dan kreatif. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. konstruktivisme. Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan dikalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan.Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin.Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan kadar tindak balas dalam bidang sains dan teknologi melalui kajian dan Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. eksperimen. pembelajaran seperti inkuiri.

Pengetahuan sains dan 15 . Inkuiri secara am murid belajar sesuatu cuma bila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Pembelajaran bermakna berlaku dalam bermaksud mencari maklumat. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran.  Murid berpeluang bekerjasama. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Teknologi dan Masyarakat. pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Namun demikian. Sains. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Teknologi dan Masyarakat (STM). Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Konstruktivisme Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri.

Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran pembelajaran seperti eksperimen.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Walaubagaimanapun. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid terhadap sains. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. Dalam kurikulum ini. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. 16 . simulasi. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. perbincangan. guru boleh mengubahsuaikan cadangan pengalaman pembelajaran jika perlu. projek dan lawatan. Pelajaran sains yang tidak menarik akan membosankan murid dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid dalam sains.

17 . kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data  Menjalankan eksperimen cara eksperimen yang berkenaan. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana   Membuat kesimpulan Membuat pelaporan    Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data kemahiran manipulatif.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. dan membentangkan hasil eksperimen mereka. iaitu mereka sendiri yang merangka Secara kebiasaan. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen. berfikir. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Menjalankan kemahiran eksperimen saintifik menggunakan kemahiran Dalam kurikulum ini. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri.

ia mesti dirancang secara rapi. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. Perkakasan aplikasi seperti pemprosesan perkataan (word processers) . permainan dan penggunaan model. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. radio. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam zoo. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. pembelajaran sains. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. video.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. komputer dan internet. institut penyelidikan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. pusat sains. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Dalam main peranan. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. muzium. paya bakau dan kilang. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam eksperimen 18 . Hasil projek dalam bentuk laporan. menyeronokkan dan bermakna.

mengaplikasi. Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan daripada mudah kepada dalam yang proses lebih kompleks. menghayati. menyayangi. HP ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Cadangan HP ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. pengajaran pembelajaran. mengagumi. HP dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. OP mempunyai satu atau lebih Hasil Pembelajaran (HP). Secara am. Setiap BP mempunyai beberapa Objektif Pembelajaran (OP). Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai HP di capai mengikut keperluan dan konteks. menganalisis. Pada masa yang sama. memahami. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. mensintesis dan menilai.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 dan projek dapat membantu pengajaran dan pembelajaran sains berkesan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai HP yang berkaitan. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Setiap tema mengandungi beberapa Bidang Pembelajaran (BP). mensyukuri. HP dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. dan Walaubagaimanapun. pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. HP dalam sesuatu OP disusun secara berurutan 19 . Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. mendalami dan mengamalkan. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. menghargai. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai HP secara bersepadu mengikut susunan dalam Huraian Sukatan Pelajaran. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains.

menyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan Menonton video atau perisian komputer tentang: (a) Kerjaya yang memerlukan ilmu kimia. Asid Asetik. PENGENALAN KEPADA KIMIA Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1. Kalsium Karbonat. Murid boleh:   menerangkan maksud kimia. Membincangkan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan.  digunakan dalam kehidupan seharian.chemical-based industry Membincangkan pelbagai contoh bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian seperti Natrium Klorida.  menyatakan kegunaan bahan kimia yang lazim bahan kimia chemicals industri berasaskan kimia . menyenaraikan industri berasaskan kimia di Malaysia.1 Memahami kimia dan kepentingannya Mengumpul dan mentafsirkan data tentang asal usul perkataan kimia dan maksud kimia. menyenaraikan beberapa bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian. menghuraikan sumbangan industri kimia terhadap 20 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : MEMPERKENALKAN KIMIA 1. (b) Industri kimia di Malaysia dan sumbangannya terhadap   pengetahuan kimia.

Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembangunan Negara.  mereka dan menjalankan eksperimen mudah untuk menguji hipotesis.  mencatat dan mempersembahkan data dalam bentuk yang Murid mempunyai pengetahuan tentang kaedah saintifik di Tingkatan 1. 2 dan 3. 1. (b) Mengenalpasti semua pembolehubah. (c) Mencadangkan pernyataan masalah soalan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 1. (e) Memilih alat radas bersesuaian. keterlarutan solubility Menjalankan aktiviti untuk: (a) Memerhatikan satu situasi.2 Mensintesiskan kaedah saintifik Memerhatikan satu situasi dan mengenalpasti semua pemboleh ubah. Cadangkan pernyataan masalah yang bersesuaian untuk penyiasatan saintifik. Menghadiri ceramah tentang industri kimia di Malaysia dan sumbangan industri kimia terhadap pembangunan Negara. Murid boleh:  mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberikan.  mengenalpasti perhubungan diantara dua pembolehubah untuk membentuk hipotesis. (f) Menyenaraikan langkah kerja. Kemahiran saintifik sentiasa diaplikasikan 21 . PENGENALAN KEPADA KIMIA Hasil Pembelajaran pembangunan Negara. (d) Membentuk hipotesis.

  mentafsir data untuk membuat kesimpulan. Mentafsirkan data dan membuat kesimpulan. 1. menyediakan laporan penyiasatan. Menyediakan laporan lengkap.  mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiastan saintifik. PENGENALAN KEPADA KIMIA Hasil Pembelajaran bersesuaian. Murid membincangkan dan mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh penyelidik dan ahli sains dalam video atau artikel. Mempersembahkan data dalam bentuk yang sesuai. Sepanjang aktiviti.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 1. 22 . Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen dan :     Mengumpulkan dan menjadualkan data. kebolehan untuk mengenalpasti dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni harus ditekankan. Murid membincangkan dan mewajarkan sikap saintifik dan nilai murni yang patut diamalkan dalam penyiasatan saintifik. Murid boleh:  mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains dalam menjalankan penyiasatan.3 Menggabungkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik Menonton video atau membaca artikel mengenai penyiasatan saintifik.

 zarah. menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik perubahan keadaan – inter-conversion Mengkaji proses perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim melalui simulasi atau animasi berkomputer. perlanggaran collision. menyatakan teori kinetik jirim. mendefinisikan atom. molekul dan ion. sebatian dan campuran dari tingkatan 2. Murid mempunyai pengetahuan sedia ada berkenaan unsur. molekul dan ion.1 Menganalisis jirim Membincangkan dan menerangkan sifat khusus jirim. menghubungkaitkan perubahan keadaan jirim peresapan diffusion takat lebur Ethanamida juga dikenali sebagai asetamida.  dengan perubahan haba. cecair dan gas. Murid boleh:     memerihalkan sifat zarah bagi jirim.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 2. Menjalankan aktiviti untuk menentukan 23 . simulasi simulation melting point Menjalankan aktiviti untuk mengkaji resapan zarah dalam pepejal. menerangkan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Menggunakan model atau menonton simulasi berkomputer untuk membincangkan perkara berikut: (a) teori kinetik jirim (b) maksud atom.

Nombor nukleon juga dikenali sebagai nombor jisim Menjalankan aktiviti untuk menentukan nombor proton. 24 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 2.  menyatakan zarah-zarah utama subatom. Bohr dan Chadwick. Nombor proton juga dikenali sebagai nombor atom. membuat kesimpulan umum . nombor nukleon dan mendefinisikan nombor proton.  membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton. Rutherford. 2. Thomson. Memplot dan mentafsirkan graf pemanasan dan penyejukan naftalena atau ethanamida.  Tarikh dan bagaimana model berkembang tidak diperlukan.make generalisation Guna model atau simulasi berkomputer untuk mengilustrasikan struktur atom tentang proton dan neutron dalam nukleus dan susunan elektron dalam petala. elektron dan neutron. Murid boleh:  memerihalkan perkembangan model atom. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran takat lebur dan takat beku ethanamida atau naftalena.2 Mensintesiskan struktur atomm Membincangkan perkembangan model atom yang dikemukakan oleh ahli sains iaitu Dalton.

membina struktur atom. elektron dan neutron dalam sesuatu atom. Bincang: (a) perhubungan antara nombor proton dan nombor nukleon. menentukan bilangan neutron.   jenis unsur.   menentukan nombor nukleon. menghubungkaitkan nombor proton dan nombor nukleon. dan sebaliknya. menulis simbol unsurunsur.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 2. (b) mengitlak bahawa setiap unsur mempunyai nombor proton yang berbeza. 25 . Mengkaji nombor proton dan nombor nukleon beberapa unsur yang berlainan. proton dan elektron daripada nombor proton dan Menjalankan aktiviti untuk menulis: (a) simbol unsur (b) perwakilan bagi atom sebarang  nombor nucleon. menentukan nombor proton. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran   mendefinisikan nombor nukleon. Gunakan jadual untuk membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton. elektron dan neutron.  menghubungkaitkan nombor proton dengan Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran bilangan proton.

menentukan bilangan zarah subatom bagi isotop.  Menjalankan aktiviti untuk menentukan bilangan zarah subatom daripada nombor proton dan nombor nukleon bagi beberapa isotop.  mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan. A dimana. menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran unsur. 26 . karbon. Murid boleh:   menyatakan maksud isotop. oksigen.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 2. 2. X X = unsur A = nombor nukleon Z = nombor proton Z Membina model atau menggunakan simulasi berkomputer untuk mengambarkan struktur atom. klorin dan bromin.3 Memahami isotop dan menilai kepentingannya Mengumpulkan dan mentafsirkan maklumat tentang (a) maksud isotop (b) isotop-isotop hidrogen.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

:

2. STRUKTUR ATOM
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan maklumat daripada internet atau media cetak dan membincangkan kegunaan-kegunaan isotop.

2.4 Memahami susunan elektron bagi atom

Mengkaji susunan elektron bagi pelbagai atom dan mengenalpasti elektron valensnya.

Murid boleh:  menghuraikan susunan elektron dalam atom bagi unsur yang mempunyai

Bincangkan maksud elektron valens dengan menggunakan ilustrasi.  Menjalankan aktiviti untuk: (a) mengilustrasi susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. (b) menulis susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20.  

nombor proton 1 hingga 20, melukis susunan elektron atom suatu unsur, menyatakan maksud elektron valens, menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron suatu atom.

27

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

:

2. STRUKTUR ATOM
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2.5 Menghargai ketertiban dan keunikan struktur atom.

Membincangkan sumbangan ahli sains terhadap sejarah perkembangan idea struktur atom. Mengadakan pertandingan bercerita tentang sejarah perkembangan struktur atom dengan menekankan kreativiti ahli sains.

Murid boleh:  menghuraikan sumbangan ahli sains terhadap pemahaman struktur atom,  menghuraikan kreativiti dan ketelitian ahli sains dalam menghasilkan gambaran menyeluruh tentang jirim.

kesyukurangratefulness

28

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

TEMA BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

: :

JIRIM DI SEKELILING KITA 3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti

3.1 Memahami dan mengaplikasikan konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif

Mengumpul dan mentafsirkan data tentang jisim atom relatif dan jisim molekul relatif berdasarkan karbon-12.

Murid boleh:  menyatakan maksud jisim atom relatif berdasarkan karbon -12, 

Jisim formula relatif diperkenalkan sebagai jisim relatif bagi bahan ionik.

Membincangan kegunaan karbon -12 sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul relatif.

menyatakan maksud jisim molekul relaif berdasarkan karbon-12,

 Mengkaji konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif secara anologi atau animasi berkomputer.

menyatakan sebab karbon-12 digunakan sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul

Menjalankan kuiz untuk menghitung jisim molekul relatif bahan daripada formula kimia yang diberi, contohnya, HCl, CO2, Na2CO3, Al(NO3)3, CuSO4.5H2O. 

relatif, menghitung jisim molekul relatif bahan.

29

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

:

3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti

3.2 Menganalisis hubungan antara bilangan mol dengan bilangan zarah

Mengkaji konsep mol melalui analogi atau simulasi berkomputer.

Murid boleh :  mendefinisikan satu mol sebagai kuantiti jirim yang

12

C boleh

diwakilkan sebagai
12 6

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang pemalar Avogadro. Membincang hubungkait di antara bilangan zarah dalam satu mol bahan dengan pemalar Avogadro.  

mengandungi jumlah zarah sebanyak bilangan atom yang ada dalam 12g
12

C

atau C-12

C,

Pemalar Avogadro juga dikenali sebagai nombor Avogadro

menyatakan maksud pemalar Avogadro,

Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bagi bahan yang diberi dan sebaliknya.

menghubungkaitkan bilangan zarah yang terkandung dalam satu mol bahan tertentu dengan pemalar Avogadro,

menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bahan tertentu dan sebaliknya.

30

Murid boleh:  menyatakan maksud jisim molar.  menghubungkaitkan jisim molar dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3.Suhu dan Tekanan Piawai STP – Standard Temperature and Pressure 31 .4 Menganalisis perhubungan di antara bilangan Mengumpulkan dan mentafsirkan data isipadu molar gas seperti gas oksigen. menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. 3. menghubungkaitkan STP . Murid boleh :   menyatakan maksud isipadu molar gas.3 Menganalisis hubungan di antara bilangan mol bahan dengan jisim Membincangkan maksud jisim molar. Menggunakan anologi atau simulasi berkomputer. bincang untuk menghubungkait: (a) jisim molar dengan pemalar Avogadro (b) jisim molar bahan dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya.  Formula kimia diberikan untuk tujuan perhitungan. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti 3. gas karbon dioksida dan gas helium.  menghubungkaitkan jisim molar dengan pemalar Avogadro.

32 . Membina peta minda untuk menunjukkan perhubungan di antara bilangan zarah.  membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada suhu dan tekanan yang diberikan.  menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Menggunakan grafik atau simulasi computer. (b) Membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada STP dan atau keadaan bilik. menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan bilangan zarah. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. bilangan mol.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran mol gas dengan isipadu : 3. bilangan mol.  bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. Menjalankan aktiviti untuk menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan bilangan zarah. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran isipadu molar dengan pemalar Avogadro. bincang: (a) Perhubungan di antara isipadu molar dengan pemalar Avogadro.

Murid boleh :   menyatakan maksud formula kimia. Formula ion – Ionic formula Menjalankan aktiviti untuk: (a) Menentukan formula empirik bagi kuprum(II) oksida dengan menggunakan simulasi berkomputer.   menyatakan maksud formula molekul. 3. menentukan formula empirik dan formula molekul sebatian.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3. (b) Menentukan formula empirik bagi magnesium oksida.  membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti bilangan mol. formula empirik. IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan formula empirik dan 33 . menyatakan maksud formula empirik. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik.5 Mensintesis formula kimia Mengumpulkan dan mentafsirkan data berkaitan formula kimia.  menyelesaikan masalah perhitungan yang Penggunaan simbol dan formula kimia harus digalakkan dan tidak hanya terhad kepada penulisan persamaan kimia sahaja. (c) membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. formula molekul.

menulis dan 34 . 3.  daripada persamaan kimia. Menjalankan aktiviti untuk: (a) membina formula kimia bagi sebatian dari formula ion yang diberikan. (b) bahan dan hasil tindak balas dalam persamaan kimia. menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC. Murid boleh:   menyatakan maksud persamaan kimia. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran melibatkan formula empirik dan formula molekul. mengenalpasti bahan dan hasil tindak balas Hamparan komputer boleh digunakan untuk latihan mengimbangkan persamaan kimia pemendakan precipitation Membina persamaan kimia yang seimbang bagi tindakbalas berikut: (a) pemanasan kuprum(II) karbonat. (b) menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC. menulis formula ion membina formula kimia bagi sebatian ion. Menjalankan aktiviti latihan dan kuiz dalam menulis formula ion.6 Mentafsirkan persamaan kimia Bincang: (a) maksud persamaan kimia.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3.    Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti formula molekul.

Menjalankan eksperimen berikut: (a) menulis dan mengimbangkan persamaan kimia.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3. Murid boleh:  mengenalpasti sikap saintifik dan nilai positif yang diamalkan oleh ahli sains dalam Berbincang untuk mewajarkan penyelidikan tentang 35 . FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran mengimbangkan persamaan kimia. (c) menyelesaikan masalah perhitungan dengan persamaan kimia(stoikiometri) 3. konsep mol. (b) pembentukan ammonium klorida. formula dan persamaan kimia.7 Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyiasatan Membincangkan sumbangan ahli sains dalam penyelidikan terhadap jisim atom relatif. jisim molekul relatif. PbI2. (b) mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti CuCO3. NH4Cl. (c) pemendakan plumbum(II) iodida.  menyelesaikan masalah penghitungan dengan persamaan kimia.  mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif.

FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran konsep mol. 36 . formula dan persamaan kimia. formula kimia dan persamaan kimia.  mewajarkan keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti keperluan ahli sains mengamalkan sikap saintifik dan nilai positif dalam menjalankan penyelidikan tentang struktur atom. formula kimia dan persamaan kimia. dalam menjalankan penyelidikan tentang struktur atom. formula dan persamaan kimia sebagai alat komunikasi dalam kimia. Membincangkan peranan simbol kimia.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran tentang jirim : 3.  menggunakan simbol. formula dan persamaan kimia untuk komunikasi yang mudah dan sistematik dalam bidang kimia.

JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Meyer.  Menjalankan aktiviti untuk meramalkan kumpulan dan kala suatu unsur menerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam 37 . Newlands. mengenal pasti kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala. menghubungkaitkan susunan elektron unsur dengan kumpulan dan kala. Mendeleev dan Moseley. Lavoisier.1 Menganalisis Jadual Berkala Unsur Mengumpul maklumat tentang sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala Murid boleh:  menghuraikan sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Ahli sains yang terlibat seperti.   Berkala. (c) Susunan elektron. (b) Nombor proton.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 4. Jadual Berkala berdasarkan nombor proton. Mengkaji susunan unsur dalam Jadual Berkala dari aspek berikut: (a) Kumpulan dan Kala.  Membincangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala. menyatakan prinsip asas penyusunan unsur dalam Menjalankan aktiviti untuk membuat hubungkait antara susunan elektron suatu unsur dengan kumpulan dan kala. Dobereiner.

Murid digalakkan menggunakan bahan multimedia. keadaan fizik.  menghuraikan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan Unsur Kumpulan 18 boleh dikenali sebagai gas adi atau gas lengai.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran berdasarkan susunan elektronnya. menghubungkaitkan sifat lengai unsur Kumpulan 18 Membincangkan hubungan diantara susunan elektron dan sifat lengai unsurk Kumpulan 18.2 Menganalisis Kumpulan 18 Menggunakan jadual untuk menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. 4.inert Menghuraikan sifat fizik unsur Kumpulan 18 seperti. menyatakan sifat fizik unsur Kumpulan 18 secara umum.   18.  meramalkan kumpulan dan kala unsur berdasarkan susunan elektron. menghubungkaitkan 38 . Bincang: (a) perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. lengai . (b) sifat lengai unsur Kumpulan 18. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Jadual Berkala. ketumpatan dan takat didih. Murid boleh :   menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18.  dengan susunan elektronnya. menghuraikan sifat lengai unsur Kumpulan 18.

(b) sifat fizik umum unsur litium. (c) perubahan sifat fizik litium ke kalium dari segi kekerasan.  menyenaraikan sifat kimia unsur litium. natrium dan Guru digalakkan menggunakan kaedah demonstrasi dalam aktiviti yang melibatkan Natrium dan Kalium.  menghuraikan perubahan sifat fizik dari litium ke kalium.3 Menganalisis unsur Kumpulan 1 Mengumpulkan maklumat dan bincang: (a) unsur Kumpulan 1. Mengumpulkan maklumat tentang asas kegunaan unsur Kumpulan18.  dan oktet unsur Kumpulan 18 dengan kestabilannya. natrium dan kalium.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. natrium dan kalium Murid boleh:  menyenaraikan unsur Kumpulan 1  menyatakan sifat fizik umum litium. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran susunan elektron duplet Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Guna gambarajah atau simulasi berkomputer untuk mengilustrasikan susunan elektron duplet dan oktet bagi unsur Kumpulan 18 untuk menerangkan kestabilannya. 39 . natrium dan kalium (e) persamaan dari segi sifat kimia litium. menghuraikan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan seharian. ketumpatan dan takat lebur. natrium dan kalium. 4. (d) sifat kimia litium.

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas unsur litium.  menghuraikan persamaan sifat kimia litium. natrium dan kalium dengan klorin dan bromin melalui simulasi berkomputer.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. natrium dan kalium. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran kalium.  menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Mengkaji tindak balas litium.  Kumpulan 1.  Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan. natrium dan kalium. meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan. menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektron. natrium dan kalium dengan air dan oksigen. Kumpulan 1. 40 . menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 1 selain litium.  Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran (f) perhubungan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektronnya.

bromin dan iodin. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam pengendalian unsur Kumpulan 1. Murid boleh:   menyenaraikan unsur Kumpulan 17. (e) persamaan sifat kimia klorin. bromin dan iodin. bromin dan iodin. Mengumpulkan maklumat dan bincangkan: (a) unsur Kumpulan 17. bromin dan iodin dari segi warna.4 Menganalisis unsur Kumpulan 17.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. bromin dan iodin. (d) menghuraikan sifat kimia klorin. ketumpatan dan takat didih.  menghuraikan persamaan sifat kimia klorin. 4. bromin dan iodin.  menghubungkaitkan sifat 41 .  menghuraikan perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. (c) perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin.  menyenaraikan sifat kimia unsur klorin. menyatakan sifat fizik umum klorin. (b) sifat fizik klorin. (f) perhubungan di antara sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron.

 menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron.5 Menganalisis Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat unsur Kala 3 seperti: Murid boleh:  menyenaraikan unsur Kala Semi logam juga dikenali sebagai 42 . 4. (b) logam. seperti ferum.  menyatakan langkah keselamatan dalam Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas klorin.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 17 selain daripada klorin.  meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 17. (c) natrium hidroksida Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. mengendalikan unsur Kumpulan 17. bromin dan iodin. bromin dan iodin dengan: (a) air.

43 . (b) susunan elektron (c) saiz atom (d) kelektronegatifan (e) keadaan fizik Membincangkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3.  Nota metaloid. menghuraikan kegunaan semi logam. menghuraikan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3.  3. Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran (a) nombor proton.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran unsur dalam Kala : 4.   menulis susunan elektron unsur Kala 3. Membincangkan dan meramalkan perubahan sifat unsur dalam Kala 2. meramalkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 2.  Mengadakan perbincangan dalam kumpulan kecil dan bentangkan perubahan sifat oksida unsur merentasi Kala 3. menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila merentasi Kala Menjalankan eksperimen untuk mengkaji oksida unsur Kala 3 dan menghubungkaitkannya dengan sifat logam. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran 3.

Menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala.    ‘Nombor pengoksidaan’ sama dengan ‘keadaan pengoksidaan’. 4. (b) hasil tindak balas di antara larutan akues sebatian unsur peralihan industri. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang penggunaan semi logam seperti. ketumpatan. menghuraikan sifat unsur peralihan. menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam Persamaan kimia tidak diperlukan.6 Memahami unsur peralihan. Memerhatikan warna : (a) beberapa sebatian unsur peralihan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. silikon dan germanium dalam industri mikroelektronik. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang sifat unsur peralihan dari segi takat lebur. 44 . Murid boleh:  mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. memberi contoh unsur peralihan. nombor pengoksidaan dan keupayaan membentuk sebatian berwarna.

Mengumpulkan maklumat dan membuat persembahan multimedia tentang usaha ahli sains dalam menemui ketertiban sifat unsur.  menghuraikan bagaimana kehidupan tanpa kepelbagaian unsur dan sebatian. Membincangkan dalam forum akan keadaan kehidupan tanpa pelbagai unsur dan sebatian.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. Murid boleh:  menghuraikan usaha ahli sains dalam penemuan ketertiban sifat unsur. Memerhatikan warna batu permata dan mengenalpasti unsur peralihan di dalamnya. 4. Memberi beberapa contoh tentang kegunaan unsur peralihan sebagai mangkin dalam industri. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran dengan larutan natrium hidroksida. NH3(ak). NaOH dan larutan ammonia. 45 .7 Mensyukuri kewujudan unsur dan sebatiannya.

46 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran  mengenalpasti pelbagai warna sebatian logam peralihan dalam alam semulajadi. Membincangkan dan mengamalkan cara untuk mengendalikan bahan kimia dengan selamat dan mengelakkan pembaziran.  mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengumpul spesimen atau gambar pelbagai jenis batu batan.

IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. Murid boleh:   menerangkan pembentukan ion.2 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan ion Menggunakan simulasi komputer untuk menerangkan pembentukan ion dan susunan elektron dalam sesuatu ion.1 Memahami asas pembentukan sebatian Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pelbagai sebatian yang wujud secara semulajadi. H2O. contohnya.  menerangkan Ikatan ion adalah sinonim dengan ikatan elektrovalen Menjalankan aktiviti untuk menyediakan sebatian ion. Mengadakan perbincangan tentang berikut: (a) kestabilan gas adi dari segi susunan elektron. magnesium 47 . contohnya. (b) syarat pembentukan ikatan kimia (c) jenis ikatan kimia 5.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 5. Murid boleh:    menerangkan kestabilan gas adi. air. CO2 dan mineral untuk memperkenalkan konsep ikatan kimia. menyatakan jenis ikatan kimia. menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia. karbon dioksida. menulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk.

Menjalankan aktiviti untuk menggambarkan pembentukan ikatan ion melalui model. menggambarkan pembentukan ikatan ion.  ion. Murid boleh:   menyatakan maksud ikatan kovalen. natrium klorida. Cl2. H2. 5. HCl. Menggunakan model dan simulasi komputer untuk menggambarkan pembentukan: (a) ikatan tunggal dalam hydrogen.  melukis gambarajah susunan elektron untuk 48 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran pembentukan ikatan ion. Menggunakan simulasi komputer untuk menggambarkan kewujudan daya tarikan elektrostatik di antara ion yang berlawanan cas. dan ferum (III) klorida. NaCl. hidrogen klorida. menerangkan pembentukan ikatan kovalen. FeCl3. MgO.  menggambarkan susunan elektron bagi suatu ikatan Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran oksida. gambarajah atau simulasi komputer. klorin.3 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan kovalen Mengumpul dan mentafsir data tentang maksud ikatan kovalen.

Murid boleh:   menyenaraikan sifat-sifat sebatian ion. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran menggambarkan pembentukan ikatan kovalen.4 Menganalisis sifat sebatian ion dan sebatian kovalen Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. karbon dioksida. N2 Melukis gambarajah susunan elektron bagi pembentukan ikatan kovalen termasuk struktur Lewis. Membincang dan membina peta minda untuk membandingkan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen.solvent Membincang dalam kumpulan untuk menjalankan satu aktiviti untuk menyenaraikan sifat-sifat sebatian kovalen. 49 . Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran air.  membanding dan membezakan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. H2O. CH4. O2. 5. metana. CCl4 (b) ikatan ganda dua dalam oksigen.  membuat gambaran mental bagi pembentukan ikatan kovalen. pelarut .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5. tetraklorometana. ammonia. CO2 (c) ikatan ganda tiga dalam nitrogen. NH3.

50 . Mengumpul maklumat tentang kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut dalam kehidupan harian. menyatakan kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran  menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan sebatian kovalen . (b) perbezaan takat lebur dan takat didih di antara kedua-dua sebatian ion dan sebatian kovalen   sebatian kovalen.  menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran membandingkan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen: (a) takat lebur dan takat didih (b) kekonduksian elektrik (c) keterlarutan dalam air dan pelarut organik Membincang tentang: (a) perbezaan kekonduksian elektrik di antara sebatian ion dan sebatian kovalen dari segi kehadiran ion. membanding dan membezakan keterlarutan sebatian ion dan sebatian kovalen.

Membincangkan: (a) maksud elektrolit (b) hubungkait antara kewujudan ion yang bergerak bebas dan kekonduksian elektrik. menghuraikan binaan sel elektrolisis. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran 6. (b) Binaan sel elektrolisis Murid boleh:   menyatakan maksud elektrolisis. 51 .1 Memahami sifatsifat elektrolit dan bukan elektrolit Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan bahan-bahan kimia kepada elektrolit dan bukan elektrolit Murid boleh:  mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit. mengaitkan tentang kewujudan ion-ion yang bergerak bebas dengan kekonduksian elektrik.   Murid telah mempunyai pengetahuan bahawa arus elektrik boleh dihasilkan menggunakan larutan kimia dan dari proses elektrolisis air. Pelajar belum pernah mendapat pendedahan tentang istilah dan kemahiran menulis persamaan setengah.  mengenalpasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur.2 Menganalisis proses elektrolisis sebatian lebur Membincangkan: (a) Proses elektrolisis.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 6. leburan – molten setengah persamaan – half equation Menggunakan simulasi komputer untuk: (a) Mengenalpasti kation dan anion dalam sebatian lebur. 6. menyatakan maksud elektrolit.

(b) menghuraikan proses elektrolisis. menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran  menerangkan bukti tentang kewujudan ion yang diikat dengan ikatan ion yang kuat bila berada bila berada dalam keadaan pepejal tetapi bergerak Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran (b) Memberi gambaran bahawa didalam keadaan pepejal. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis plumbum (II) bromida lebur untuk: (a) mengenalpasti kation dan anion.  Mengumpul dan mentafsirkan data tentang proses elektrolisis sebatian ion yang mempunyai takat lebur yang sangat tinggi. ion-ion diikat dengan ikatan ionik yang kuat tetapi dapat bergerak bebas bila berada dalam keadaan leburan. PbO. 52 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. (c) menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. NaCl dan plumbum(II)oksida. meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur. menghuraikan proses elektrolisis sebatian lebur. contohnya natrium klorida.   bebas dalam keadaan leburan.

 menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor pemilihan ion untuk dinyahcas di katod dan anod berdasarkan perkara berikut: (a) kedudukan ion dalam siri  elektrolisis larutan akueus dengan menyertakan contoh yang sesuai.   menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. (b) Menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran Meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur.3 Menganalisis elektrolisis larutan akueus Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis larutan akueus kuprum(II) sulfat dan asid sulfurik menggunakan elektrod karbon dan dapat: (a) Mengenalpasti kation dan anion yang wujud dalam larutan akues. 6. (c) Menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. Murid boleh:  mengenalpasti kation dan anion dalam larutan akueus. meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus. 53 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6.

industri Dengan menggunakan simulasi komputer. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran elektrokimia (b) kepekatan ion dalam larutan (c) jenis elektrod Menggunakan simulasi berkomputer untuk menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan akueus.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6.kaji dan bincangkan perkara berikut: 54 . penulenan serta penyaduran logam. 6.4 Menilai proses Menjalankan eksperimen untuk mengkaji proses penulenan dan Murid boleh :   menyatakan kegunaan elektrolisis dalam industri. Meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus serta menulis setengah persamaan masing-masing.  menulis persamaan kimia elektrolisis dalam penyaduran logam. menerangkan proses pengekstrakan.

ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran untuk proses elektrolisis dalam industri. 6.   mewajarkan penggunaan elektrolisis dalam industri. Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran (a)pengekstrakan aluminium dari aluminium oksida. Sel kimia juga dikenali sebagai sel galvani. Sel-sel terkini seperti sel litium 55 . Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penghasilan arus elektrik daripada tindakbalas kimia dalam sel menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sel ringkas. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia bagi elektrolisis dalam industri. Murid boleh :   menghuraikan struktur sel ringkas dan sel Daniell. (b) penulenan kuprum (c) penyaduran logam.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan penggunaan elektrolisis dalam industri. menerangkan masalah pencemaran yang timbul akibat dari penggunaan proses elektrolisis dalam industri.5 Menganalisis sel kimia Mengkaji struktur sel kimia contohnya sel ringkas dan sel Daniell.

 menerangkan kepentingan tindakbalas penyesaran – displacement reaction 56 . Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran ringkas. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran  menerangkan tindakbalas kimia yang berlaku dalam Nota ion. membanding dan membezakan kelebihan dan kelemahan pelbagai Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis sel kimia termasuk sel kering. Menjalankan aktiviti untuk menerangkan tindakbalas yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell.6 Mensintesiskan siri elektrokimia Menjalankan eksperimen untuk membina siri elektrokimia berdasarkan perkara berikut: (a) perbezaan voltan antara dua logam (b) kebolehan logam menyesarkan Murid boleh:  menerangkan prinsip untuk membina siri elektrokimia. akumulator asid plumbum.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. sel merkuri. Membincang dan membandingkan sel elektrolisis dan sel kimia.  membina siri elektrokimia. menghuraikan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia. 6.  sel ringkas dan sel Daniell. sel nikel hidrida dan sel polimerik hendaklah diajar secara ringkas.  jenis sel kimia. sel alkali dan sel nikel-kadmium.

 meramalkan kebolehan sesuatu logam untuk Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran logam lain daripada larutan garamnya. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran siri elektrokimia. Membincangkan penggunaan siri elektrokimia dalam menentukan perkara berikut: (a) Terminal sel (b) Voltan sel (c) Kebolehan suatu logam menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. 57 .  menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. Menjalankan eksperimen untuk mengesahkan ramalan tindakbalas penyesaran.

mempraktikkan amalan melupuskan bateri terpakai secara sistematik. 58 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. Mengamalkan kitar semula bateri terpakai. memerihalkan masalah pencemaran yang disebabkan oleh proses- Mengadakan forum untuk membincangkan kepentingan pelupusan sisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur.  elektrokimia dapat meningkatkan kualiti hidup. Murid boleh :  mewajarkan kenyataan bahawa industri Mengumpulkan data serta membincangkan pencemaran akibat daripada proses-proses industri elektrokimia.  proses dalam industri elektrokimia. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran 6.  secara selamat dan teratur. mewajarkan keperluan untuk melupuskan sisasisa industri elektrokimia Mengadakan tayangan video untuk menunjukkan betapa pentingnya proses kitar semula serta pelupusan yang sistematik bateri-bateri terpakai.7 Menerapkan kesedaran serta mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam siri elektrokimia Membincangkan kepentingan industri elektrokimia dalam kehidupan harian.

Murid boleh :   menyatakan maksud asid. diprotic acid Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid.  menghuraikan sifat kimia bagi asid dan alkali. 59 . menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali.  hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. H3O diperkenalkan. asid dwibes – Asid monobes dan dwibes diperkenalkan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA 7. bes dan alkali dalam kehidupan harian. + asid monobes – monoprotic acid. bes dan alkali berdasarkan tentang ion yang terdapat atau dihasilkan dalam larutan akueus. menzahirkan sifat alkali. bes dan alkali.1 Menganalisis sifat-sifat asid dan bes Membincangkan: (a) Konsep asid.  menerangkan peranan air dalam pembentukan ion Pembentukan ion hidroksonium. (b) Kegunaan asid. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran 7. bes dan alkali dalam kehidupan harian. menyatakan kegunaan asid.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. 7. Murid boleh :   menyatakan kegunaan skala pH. penceraian dissociation pengionan – ionisation Penceraian juga 60 . menghubungkaitkan nilai pH dengan sifat keasidan atan kealkalian sesuatu Formula pH = -log [H+] tidak perlu diperkenalkan. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran Menyaksikan simulasi komputer berkaitan pembentukan ion hidroksonium dan ion hidroksida dengan kehadiran air. asid lemah. air berkarbonat. air paip dan jus buah-buahan.2 Mensintesiskan konsep asid kuat. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji sifat kimia asid dan alkali untuk tindakbalas berikut: (a) asid dengan bes (b) asid dengan logam (c) asid dengan karbonat logam. alkali kuat dan Menjalankan aktiviti menggunakan skala pH untuk mengukur nilai pH larutan larutan yang biasa digunakan dalam kehidupan harian seperti air sabun. Menulis persamaan kimia untuk setiap tindakbalas di atas.

asid hidroklorik. larutan ammonia dan natrium hidroksida dengan menggunakan penunjuk. Nota dikenali sebagai pengionan Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk mengukur nilai pH beberapa larutan yang mempunyai kepekatan yang berbeza. : 7.  menghubungkaitkan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH.  menerangkan secara kuantitatif konsep asid kuat dan asid lemah. (b) kepekatan ion hidrogen dan nilai pH. Membincangkan perkaitan antara perkara-perkara berikut berdasarkan data yang diperoleh dari aktiviti di atas: (a) nilai pH dan keasidan atau kealkalian sesuatu bahan. asid etanoik. meter pH atau pun antaramuka berkomputer (computer interface) .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran alkali lemah. ASID DAN BES Hasil pembelajaran bahan. (d) asid kuat dan darjah  menghubungkaitkan alkali kuat atau alkali lemah dengan darjah penceraiannya. (c) kepekatan ion hidroksida dan nilai pH.  menghubungkaitkan kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH. Contohnya.  menghubungkaitkan asid kuat atau asid lemah dengan darjah penceraiannya.  menerangkan secara kualitatif konsep asid kuat dan asid lemah. 61 .

asid lemah. alkali kuat dan alkali lemah. menyatakan maksud Penggunaan meter pH adalah digalakkan 62 . Membina peta minda berkaitan asid kuat. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran penceraiannya. (e) asid lemah dan darjah penceraiannya.3 Menganalisis kepekatan asid Membincangkan: (a) Maksud kepekatan (b) Maksud kemolaran (c) Hubungan antara bilangan mol Murid boleh:   menyatakan maksud kepekatan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. (g) asid lemah dan darjah penceraiannya. 7. (f) alkali kuat dan darjah penceraiannya. Menggunakan simulasi komputer untuk menunjukkan darjah penceraian asid kuat dan asid lemah serta alkali kuat dan alkali lemah.

oleh itu ke atas larutan piawai yang kepekatannya Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. Kemolaran = kepekatan molar  Menyediakan larutan piawai natrium hidroksida. menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan Natrium hidroksida adalah tidak stabil dan akan menyerap lembapan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungkait antara nilai pH dengan kemolaran beberapa larutan 63 . ASID DAN BES Hasil pembelajaran kemolaran. -3 menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan piawai.   telah disediakan. Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan (d) Kaedah untuk menyediakan larutan piawai. NaOH atau kalium hidroksida KOH. Asid oksalik.  menyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran dan alkali : 7. menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali. Membuat pengiraan untuk menukarkan unit kepekatan dari g dm kepada mol dm-3 dan sebaliknya.  Nota Larutan garam boleh disertakan di dalam perbincangan. H2C2O4. menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali.2H2O dan natrium karbonat sesuai diperkenalkan sebagai larutan hanyalah anggaran.

Menjalankan pentitratan asid-bes untuk menentukan takat akhir menggunakan penunjuk atau antararmuka berkomputer. Penggunaan ammonia sebagai anti-asid. Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan  menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga 64 . Tanah pertanian dineutralkan menggunakan batu kapur. Guru hendaklah memberi penekanan terhadap penggunaan teknik pentitratan yang betul. menghuraikan proses titratan asid-bes. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota piawai asas. menentukan takat akhir proses peneutralan melalui kaedah pentitratan. Menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali.4 Menganalisis peneutralan Mengumpul dan mentafsir data tentang peneutralan dan aplikasinya dalam kehidupan harian. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan bagi tindakbalas peneutralan. 7.    menulis persamaan untuk tindakbalas peneutralan. Murid boleh:   menerangkan maksud peneutralan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran asid dan alkali yang telah dicairkan. menerangkan penggunaan peneutralan dalam kehidupan harian.

ASID DAN BES Hasil pembelajaran aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. 65 .

1 Mensintesiskan garam Mengumpul dan mentafsirkan data tentang: (a) kewujudan garam secara semula jadi. menghuraikan proses penyediaan garam terlarut. 66 . (b) (c) maksud garam. sulfat. mengenal pasti garam terlarut dan garam tak terlarut. Murid boleh:  menyatakan contohcontoh garam dan kegunaannya dalam kehidupan harian.  Garam terlarut ditulenkan melalui kaedah penghabluran semula tindak balas pemendakan – precipitation reaction Gunakan hablur garam yang telah disediakan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji keterlarutan garam-garam nitrat. penyediaan dan pengawetan makanan.   menerangkan maksud garam. karbonat dan klorida. menyenaraikan ciri-ciri fizik hablur.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA 8. Gunakan lembaran kerja atau kuiz  Menyediakan garam terlarut melalui tindakbalas: (a) asid dengan alkali (b) asid dengan oksida logam (c) asid dengan logam  menghuraikan proses penulenan garam terlarut melalui penghabluran semula. kegunaan garam dalam bidang pertanian. perubatan. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8.

CuSO4. kalium kromat (VI). GARAM Hasil Pembelajaran  menghuraikan proses penyediaan garam tak Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran (d) asid dengan karbonat logam Menjalankan satu aktiviti untuk menulenkan garam terlarut dengan menggunakan kaedah penghabluran semula.   terlarut.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8.  K2CrO4 dan kalium dikromat. PbCrO4 dan barium sulfat. mereka bentuk suatu aktiviti untuk menyediakan garam tertentu. membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. menyelesaikan masalah pengiraan kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri. Bincangkan keperluan penulenan garam. K2Cr2O7 Menyediakan garam tak terlarut seperti plumbum(II) iodida. plumbum(II) kromat(VI). natrium klorida. NaCl. menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi tindak balas penyediaan garam. BaSO4 melalui tindak balas pemendakan. PbI2.  Membuat pemerhatian untuk mengenal pasti ciri-ciri fizik hablur garam seperti kuprum (II) sulfat. 67 .

68 . Mengira kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri. Merancang dan melaksanakan aktiviti bagi penyediaan suatu garam tertentu.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. Manjalankan eksperimen untuk membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti-aktiviti untuk menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi penyediaan garam terlarut dan garam tak terlarut.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. menghuraikan tindakan haba ke atas garam. NO2. CO2. Murid boleh :   menyatakan maksud analisis kualitatif.2 Mensintesiskan analisis kualitatif garam Membincangkan maksud analisis kualitatif. menyatakan pemerhatian bagi tindak balas di antara kation dengan larutan natrium hidroksida dan larutan ammonia.  Menonton persembahan multimedia untuk memerhati kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengenal pasti kehadiran gas. H2. sulfur dioksida. H2. O2. Memerhati dan menjalankan ujian kimia untuk mengenal pasti gas-gas oksigen. hidrogen. hidrogen klorida. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8. membuat inferens tentang garam berdasarkan warna dan keterlarutan dalam air. SO2 dan nitrogen dioksida. karbon dioksida. ammonia. Mengkaji warna dan keterlarutan dalam air bagi beberapa garam dan seterusnya membuat inferens tentang garam tersebut. menghuraikan ujian bagi anion. Tindakan haba ke atas garam sulfida dan klorida boleh juga dinyatakan. Cl2.    memerihalkan ujian untuk mengenal pasti gas. HCl. NH3. klorin.  menghuraikan ujian pengesahan bagi kation 69 . CO2. NH3 dan HCl adalah merupakan ujian pengesahan. Ujian kimia untuk O2.

Mg2+.  merancang analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam. Perhatikan perubahan warna dan pembebasan gas apabila garam-garam tersebut dipanaskan. NH4+. Fe3+. GARAM Hasil Pembelajaran Fe2+. NaOH dan larutan ammonia. Fe3+. Fe2+. 70 . dan Ca2+ dalam larutan akueus dengan menggunakan larutan natrium hidroksida. Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran ion-ion karbonat. klorida dan nitrat dalam larutan akueus Menjalankan ujian untuk mengenal pasti kehadiran ion-ion Cu2+. Zn2+. Pb2+ dan NH4+. Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan ujian untuk mengkaji tindakan haba ke atas garam karbonat dan garam nitrat. Al3+. NH3 (ak). Pb2+. sulfat.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. dan teliti semasa penyediaan larutan piawai. Merancang dan menjalankan ujian untuk mengenal pasti anion dan kation di dalam garam yang tidak diketahui. juga hablur. membuat pemerhatian. 8. menjalankan aktiviti Merancang eksperimen. Murid boleh:  menjalankan aktivitiaktiviti yang melibatkan penggunaan teknik-teknik yang betul semasa menyediakan garam dan Aktiviti-aktiviti dihubungkaitkan dengan topik-topik yang berkaitan. Fe3+. 71 . Membina carta alir bagi analisis kualitatif garam. dan NH4+ dalam larutan akueus. Pb2+. penyediaan garam dan hablur. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran Fe2+. merekod dan menganalisis data secara sistematik dan teliti.3 Mengamalkan sikap sistematik Menjalankan aktiviti dengan menggunakan teknik yang betul untuk eksperimen seperti pentitratan.

baja dan akumulator.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA 9. detergen. SO2.  secara industri. menerangkan proses pembuatan asid sulfurik Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pembuatan asid sulfurik. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9. menyebabkan pencemaran alam sekitar. Murid boleh:   menyenaraikan kegunaan asid sulfurik. contohnya.1 Memahami pembuatan asid sulfurik Membincangkan penggunaan asid sulfurik dalam kehidupan harian. pembuatan cat. menerangkan bahawa sulfur dioksida Membina carta alir untuk menunjukkan peringkat-peringkat dalam pembuatan asid sulfurik dalam Proses Sentuh. menyebabkan pencemaran alam sekitar. 72 . Mengumpulkan maklumat dan menulis suatu esei tentang bagaimana sulfur dioksida.

2 Mensintesiskan pembuatan ammonia dan garamnya Membincangkan kegunaan ammonia dalam kehidupan harian.  menerangkan proses pembuatan ammonia Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifatsifat ammonia. merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan baja ammonium. Murid boleh:   menyenaraikan kegunaan ammonia.  secara industri.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. Mengumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber dan membina carta alir untuk menunjukkan peringkat-peringkat yang terlibat dalam pembuatan ammonia dalam Proses Haber. contohnya. Merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan suatu baja ammonium.3 Memahami aloi Memerhati contoh-contoh logam tulen dan bahan-bahan diperbuat daripada aloi Murid boleh:  menghubungkaitkan Sifat-sifat termasuk mulur – ductile 73 . penghasilan baja dan asid nitrik. (NH4)2SO4. 9. contohnya. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9. ammonium sulfat. menyatakan sifat-sifat ammonia.

menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi dengan sifat kekuatan dan kekerasannya. gangsa dan piuter. kemuluran dan kekilauan Perbendaharaan Kata boleh ditempa / dibentuk – malleable Cadangan Aktiviti Pembelajaran dalam kehidupan harian. menyatakan tujuan pengaloian. Berbincang dalam kumpulan mengenai: (a) maksud aloi.    Nota kebolehaliran haba. keluli nirkarat. kilau / relap lustre Mengkaji susunan atom dalam logam dan aloi melalui simulasi komputer.   menyenaraikan komposisi dan sifat aloi. Bincangkan pembuatan aloialoi seperti keluli dan piuter sebagai suatu aktiviti pengukuhan. keluli. 74 . seperti duralumin.  menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya. loyang. (c) komposisi. (b) tujuan menghasilkan aloi. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran susunan atom dalam logam dengan sifat kemuluran dan kebolehtempaan logam. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan kekuatan dan kekerasan aloi dengan logam tulen menyatakan maksud aloi. Senaraikan sifat-sifat dan bincangkannya. menyenaraikan contohcontoh aloi. sifat dan kegunaan aloi. keluli dan keluli nirkarat.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kadar kakisan besi.

mewajarkan kegunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengkaji pelbagai barangan tempatan yang diperbuat daripada aloi. nilon dan terilin. Murid boleh :    menyatakan maksud polimer. menyenaraikan polimer sintetik dan kegunaannya. Mengenal pasti monomer-monomer bagi polimer sintetik dengan menggunakan model atau simulasi komputer. politena. Mengumpulkan maklumat mengenai kuantiti dan jenis polimer sintetik di rumah yang dibuang untuk satu tempoh masa tertentu. selulosa dan kanji. Memerhati bahan-bahan yang diperbuat daripada polimer dan mengelaskan bahan-bahan tersebut kepada polimer semulajadi dan polimer buatan.   mengenal pasti monomer dalam polimer sintetik. Polimer semulajadi yang harus dibincangkan ialah getah asli.4 Menilai kegunaan polimer sintetik Membincangkan maksud polimer. Membincangkan tentang kesan pencemaran alam sekitar akibat daripada Kitar semula 75 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. polipropena. perspeks. menyenaraikan polimer semulajadi. Polimer sintetik yang harus dibincangkan ialah PVC. 9.

kaca fotokromik dan kaca konduksi. menyenaraikan kegunaan seramik. Membahaskan tentang kegunaan polimer sintetik dan kesan kepada alam sekitar akibat daripada penggunaan polimer sintetik yang tidak terbiodegradasi dalam kehidupan harian. Kegunaan polimer yang boleh dibiodegradasi boleh dibincang 9.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. Murid boleh:   menyenaraikan kegunaan kaca. sebagai satu kaedah pembuangan. kaca plumbum (kaca kristal) Menyediakan folio berserta dengan gambar dan klip video tentang kegunaan kaca dan seramik yang telah ditingkatkan mutunya untuk tujuan spesifik. kaca terlakur. sifat dan kegunaan kaca dan seramik. contohnya.5 Mengaplikasikan kegunaan kaca dan seramik Mengumpul dan mentafsirkan data tentang jenis. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran boleh dibincangkan Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembuangan bahan polimer sintetik. Jenis-jenis kaca termasuklah kaca soda kapur. menyatakan sifat seramik. kaca borosilikat. 76 . komposisi.   menyenaraikan jenis kaca dan sifatnya.

  menyatakan maksud bahan komposit.  komponen asalnya.  membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan Membandingkan sifat unggul bahan komposit dengan komponen asalnya melalui simulasi komputer. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9. superkonduktor spesifik. (c) komponen-komponen bahan komposit.  Membincang dan mewajarkan kegunaan bahan komposit. gentian optik.6 Menilai kegunaan bahan bahan komposit Menonton persembahan multimedia dan menyediakan folio yang mengandungi perkara berikut: (a) maksud bahan komposit. (d) kegunaan bahan komposit. Melihat cara penghasilan bahan komposit 77 . gentian kaca dan kaca fotokromik. mewajarkan kegunaan bahan komposit. (b) senarai bahan komposit termasuk konkrit yang diperkukuhkan. Murid boleh:  menghurai keperluan penghasilan bahan baru untuk tujuan tertentu.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. menjana idea tentang penghasilan bahan termaju untuk memenuhi keperluan tertentu. menyenaraikan contoh bahan komposit dan komponennya.

9. mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa pengendalian bahan sintetik dan sisanya. 78 .7 Menghargai pelbagai bahan buatan dalam industri Membincangkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan harian. memerihalkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan harian. Murid boleh:  mewajarkan kepentingan melakukan penyelidikan Mengadakan forum untuk membincangkan kepentingan penyelidikan dan pembangunan berterusan untuk kesejahteraan hidup sejagat   dan pembangunan secara berterusan. Menonton persembahan multimedia atau simulasi komputer berkenaan dengan pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan bahan sintetik.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran di kilang-kilang.