Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

KIMIA TINGKATAN 4

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2012

Buku Spesifikasi Kurikulum Kimia Tingkatan 4 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 4 Chemistry terbitan Curriculum Development Centre, Ministry of Education Malaysia, Putrajaya.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88889917 Laman Web: http//www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2012 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2006

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN

Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Sains Negara Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan TEMA: MEMPERKENALKAN KIMIA

ii iii iv v 1 2 3 5 12 14 19 20

Bidang Pembelajaran: 1. Pengenalan kepada Kimia TEMA: JIRIM DI SEKELILING KITA Bidang Pembelajaran: 2. Struktur Atom Bidang Pembelajaran: 3. Formula dan Persamaan Kimia Bidang Pembelajaran: 4. Jadual Berkala Unsur Bidang Pembelajaran: 5. Ikatan Kimia Bidang Pembelajaran: 6. Elektrokimia TEMA: INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA Bidang Pembelajaran: 7. Asid dan Bes Bidang Pembelajaran: 8. Garam TEMA: PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA Bidang Pembelajaran: 9. Bahan Buatan dalam Industri

20 23 23 29 37 47 51 59 59 66 72 72

iii

menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. MAKA KAMI. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. rakyat Malaysia. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v .RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. memelihara satu cara hidup demokratik.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. masyarakat dan negara. berketerampilan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. vii . berakhlak mulia.

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. dinamik. ix .

.

murid diberi peluang yang luas dalam penyiasatan saintifik melalui aktiviti amali dan pembelajaran sains dan matematik. Adalah diharapkan proses pendidikan menjadi wahana untuk mencapai matlamat menghasilkan bangsa dan masyarakat yang seimbang. Bahasa Malaysia boleh digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik bagi murid Tingkatan 4 sehingga kohort ini tamat Tingkatan 5 pada tahun berikutnya. dan membina aplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan tetapi juga menyemai nilai murni dan semangat patriotisme. Langkah ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan menyediakan peluang kepada murid memperolehi kemahiran dan pengetahuan sains. (DATO’ HAJI IBRAHIM BIN MOHAMAD) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia xi . Justeru kurikulum Kimia menekankan pendekatan inkuiri. harmoni dan berjaya. Kurikulum Kimia bertujuan menghasilkan murid yang aktif melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran yang telah dicadangkan. strategi berfikir dan pembelajaran berfikrah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Demi mencapai hasrat ini pendidikan sains yang berkualiti perlu disediakan agar negara dapat melahirkan modal insan yang berpengetahuan. Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. membina kemahiran dan strategi berfikir.PRAKATA Aspirasi bangsa untuk menjadi masyarakat perindustrian dapat direalisasikan melalui kemajuan dan pembangunan sains dan teknologi secara berterusan. eksperimen. Bermula tahun 2012. Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum terjemahan ini. Untuk mencapai hasrat ini. Kurikulum Kimia direka bentuk bukan sahaja untuk dalam dwibahasa. iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan berkemahiran serta berkeupayaan mempelopori pesaing lain di peringkat antarabangsa dalam kemajuan sains dan teknologi.

.

sains menengah rendah dan sains menengah atas. perlu mewujudkan masyarakat yang berbudaya sains. penerangan kemahiran berfikir dan strategi berfkir. sikap saintifik dan nilai murni. Kimia. Setiap kurikulum mata pelajaran sains dihuraikan dalam dua dokumen: sukatan pelajaran dan spesifikasi kurikulum. 1 . objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. cadangan aktiviti pengajaran. menyediakan murid celik sains dan murid mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. kemahiran saintifik. Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. bersifat terbuka dan berdaya saing dalam sains dan teknologi adalah diperlukan. Biologi dan Sains Tambahan. Selari dengan aspirasi ini. progresif. berilmu. pembangunan warganegara yang kritis. Mata pelajaran sains elektif ditawarkan di peringkat menengah atas dan terdiri daripada Fizik. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. berpandangan jauh. Mata pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains. berketerampilan. Mata pelajaran sains teras adalah sains sekolah rendah. kreatif dan cenderung dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan teknologi yang khusus dan profesional. inovatif serta menyumbang kepada pembangunan sains dan teknologi dimasa hadapan. Spesifikasi kurikulum mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang Malaysia yang menuju ke arah status negara maju. harmoni dan bermoral tinggi. hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. Pendidikan sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan matlamat membentuk individu seperti yang dihasrat. Golongan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam sains dan teknologi yang akan menerajui pembangunan Negara. Mata pelajaran Sains Teras menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid celik sains.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 PENDAHULUAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang. berkemampuan membawa perubahan. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. strategi pengajaran dan pembelajaran dan kandungan kurikulum.

Memperoleh pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains dan teknologi serta menghubungkaitkan kemampuan intelek dan mental untuk memahami 2 . 3. menghargai alam semula jadi dan berusaha memelihara dan memulihara persekitaran. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam Kimia dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. OBJEKTIF Kurikulum Kimia untuk sekolah menengah membolehkan pelajar: 9. Memahami perkembangan dan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi . 10. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. 8. 7. 2. 6. Menyedari kepentingan saling bergantung antara demi hidupan serta pengurusan alam semulajadi kesinambungan hidup manusia sejagat. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. 4. Mengamalkan dan menghayati sikap saintifik dan nilai murni. Menilai maklumat berkaitan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat berbudaya sains dan teknologi yang prihatin. Pelajar yang telah mengikuti kurikulum Kimia sekolah 5. perkembangan sains dan teknologi. Menyedari merupakan bahawa hasil penemuan usaha sains adalah manusia berasaskan 1. dinamik dan progresif’.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 MATLAMAT Matlamat kurikulum Kimia untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian.

Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: sentuhan. 3 . Membuat inferens Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. rasa dan penglihatan untuk mengumpulkan maklumat KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian Mengkelaskan tentang objek dan fenomena. bau. 11. kemahiran Kemahiran saintifik saintifik dan kemahiran penting berfikir untuk digunakan. menjalankan Mengukur menggunakan nombor Kemahiran saintifik merangkumi kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Mewujudkan kesedaran akan kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. adalah sebarang penyiasatan saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 fenomena alam kearah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat. dan perbezaan melalui pemerhatian. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Membuat kuantitatif nombor dan pemerhatian dengan alat secara menggunakan berunit piawai. Mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan masalah. Memerhatikan Menggunakan deria pendengaran. Kemahiran proses ini terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks. Membuat kesimpulan sesuatu awal dan menerangkan peristiwa berasaskan pengalaman lalu atau data terkumpul.

arah. Memperihalkan perubahan parameter seperti lokasi. memilih. Berkomunikasi Menerima. perkara ini atau boleh peristiwa. bergerak balas dan pembolehubah yang dimalarkan. isipadu. Pada masa yang sama pembolehubah yang lain idea dalam pelbagai bentuk seperti tulisan. konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau pembolehubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pembolehubah yang bergerak balas. graf atau model. berat dan jisim sesuatu objek dengan masa. jadual. 4 . satu Dalam sesuatu penyiasatan. Membuat Hipotesis Membuat pernyataan umum tentang hubungan antara pembolehubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu Mentafsirkan data Memberikan tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. mengumpulkan mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Mengeksperimen Mendefinisi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu data. Menggunakan perhubungan ruang dan masa dimalarkan. saiz. bentuk.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian Mengawal pembolehubah Mengenal pasti pembolehubah pembolehubah dimanipulasikan. lisan. hipotesis. diuji untuk Pernyataan membuktikan kesahihannya.

Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir adalah asas kepada pembelajaran berfikrah. bahan dan peralatan sains dengan tepat. individu menggabungjalinkan pengetahuan. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Kebolehan untuk membentuk strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada proses berfikir. Aktiviti perlu disusun untuk memberi peluang kepada murid untuk menggunakan kemahiran berfikir dalam mengkonsepsikan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: pembelajaran berfikrah. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat Kemahiran berfikir boleh dikategorikan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. 5 . Melakar spesimen. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan      Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. berupaya menjana idea yang inovatif dan asli. Strategi berfikir merupakan proses berfikir tahap tinggi yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Seseorang yang berfikir secara kreatif secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Membuat urutan Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Menganalisis Membandingkan dan membezakan Mencari perbezaan persamaan berdasarkan dan kriteria atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada Mengesan Kecondongan Mengesan pandangan atau kumpulan berdasarkan masing-masing kriteria tertentu pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. masa. Mengolah maklumat dengan kepada menghuraikannya bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. 6 . kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. berdasarkan bukti Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau dalil yang sah. seperti ciri atau sifat.sifat. bentuk atau bilangan. sifat.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Menyusun mengikut Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti keutamaan ciri. seperti ciri. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya.

keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Membuat inferens Membuat kesimpulan awal yang munasabah. Meramalkan Membuat sesuatu jangkaan peristiwa dan tentang berdasarkan pengalaman pemerhatian yang lalu atau data yang boleh Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Mengitlakkan dipercayai.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. konsep. lukisan dan artifak. 7 . Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan mencari atau peristiwa struktur untuk atau Membuat gambaran mental Membuat tanggapan sesuatu atau idea. atau pemerhatian. Menjanakan idea berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. yang mungkin benar atau tidak benar untuk Mensintesiskan Menggabungkan berasingan untuk unsur yang menghasilkan menerangkan sesuatu peristiwa satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. sesuatu membayangkan corak hubungan.

beberapa berdasarkan kriteria tertentu bagi Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Membuat hipotesis Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Strategi Berfikir pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik Membentuk kefahaman tentang sepunya yang saling berhubung kait. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Menyelesaikan masalah Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak mencapai ditetapkan. Menganalogikan Membuat pengitlakkan ke arah membina pengertian. Membuat keputusan sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang Memilih penyelesaian daripada satu yang alternatif terbaik alternatif mempunyai ciri yang serupa. 8 . matlamat yang dijangkakan.

3. 1999).SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. adil dan saksama. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. 4. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. 5.      Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan         Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta Menaakul Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1. KBSB diperkenalkan. Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 . KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan       diperkembangkan dengan bimbingan guru. Penguasaan kemahiran berfikir kritis. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. 2. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan    Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. Kemahiran Berfikir rasional.

analitis dan sistematik. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Untuk menguasai kemahiran proses sains. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. kreatif.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Proses Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut : Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Menggunakan perhubungan ruang Memerhatikan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mentafsir data Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan dan masa Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Mengukur dan menggunakan nombor Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Sains Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Kemahiran Berfikir 10 .

hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Mengawal pemboleh ubah Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya. Dalam kurikulum ini.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Proses Sains Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir Kemahiran Berfikir Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. 11 . guru perlu Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. Dalam pengajaran dan pembelajaran. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4  Contoh . Berfikir secara rasional. Bekerjasama. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut :        Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Adil dan saksama. Bersikap objektif. Rajindan tabah. 12 . Berani mencuba. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Kemahiran ini boleh dipelajari melalui aktiviti Membanding dan membeza           SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. murid perlu ada kebolehan membuat gambaran mental tentang ikatan ionik dan kovalen. Sistematik. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Tahun: Tingkatan 4 dan membeza   Kemahiran berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran tersebut. Luwes dan berfikiran terbuka. Berfikiran kritikal dan analitis. Baik hati dan penyayang. Yakin dan berdikari. Hasil Pembelajaran: Membanding pembentukan ikatan ionik dan ikatan kovalen melibatkan penggunaan model dan simulasi komputer. Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. melukis gambarajah susunan elektron dan membina peta minda untuk membuat perbandingan.

Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti yang boleh memberi ruang untuk menyemai sikap tersebut. Memberi penekanan kepada sikap dan nilai murni.4 Mempraktikkan pengetahuan saintifik untuk kehidupan berkualiti Murid dapat mengaplikasi Contoh : Berikut adalah contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan sikap saintifik dan nilai murni. Kadar Tindak Balas 1. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Aktiviti Pembelajaran yang dicadangkan: Hasil Pembelajaran: Tahun: Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran: Tingkatan 5 1. kadar 13 . Sebagai contoh.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut :    Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam aktiviti harian dan mengambil penyelesaian membuat rasional. pendekatan masalah keputusan serta yang Menjalankan aktiviti harian yang berkaitan dengan faktor yang tindak mempengaruhi balas. bekerjasama dan jujur. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.

Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan dikalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. 14 . Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. konstruktivisme. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. pembelajaran seperti inkuiri. eksperimen. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Pembelajaran Sikap saintifik dan nilai murni: Mensyukuri dan menghargai berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan sumbangan sains dan teknologi. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan kadar tindak balas dalam bidang sains dan teknologi melalui kajian dan Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan Mengumpul dan mentafsir data tentang sumbangan ahli sains dalam meningkatkan kualiti hidup. semangat cintai negara dapat dikukuhkan. Mempunyai pemikiran yang kritis dan kreatif.Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. kekayaan teknologi di negara kita.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Konstruktivisme Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Teknologi dan Masyarakat (STM). berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Namun demikian.  Murid berpeluang bekerjasama. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pengetahuan sains dan 15 . pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Sains. Inkuiri secara am murid belajar sesuatu cuma bila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Pembelajaran bermakna berlaku dalam bermaksud mencari maklumat. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Teknologi dan Masyarakat.

Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. simulasi. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. guru boleh mengubahsuaikan cadangan pengalaman pembelajaran jika perlu. Pelajaran sains yang tidak menarik akan membosankan murid dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid dalam sains. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. perbincangan. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Dalam kurikulum ini. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid terhadap sains. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. 16 . Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Walaubagaimanapun. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. projek dan lawatan. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran pembelajaran seperti eksperimen. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya.

dan membentangkan hasil eksperimen mereka.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. Menjalankan kemahiran eksperimen saintifik menggunakan kemahiran Dalam kurikulum ini. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. 17 . kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data  Menjalankan eksperimen cara eksperimen yang berkenaan. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. iaitu mereka sendiri yang merangka Secara kebiasaan. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. berfikir. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana   Membuat kesimpulan Membuat pelaporan    Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data kemahiran manipulatif. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih.

Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. video. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. pusat sains. institut penyelidikan. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Perkakasan aplikasi seperti pemprosesan perkataan (word processers) . Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam zoo. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. paya bakau dan kilang. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. radio. Hasil projek dalam bentuk laporan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Dalam main peranan. komputer dan internet. ia mesti dirancang secara rapi. pembelajaran sains. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. permainan dan penggunaan model. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. muzium. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam eksperimen 18 . Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. menyeronokkan dan bermakna. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan.

dan Walaubagaimanapun. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. OP mempunyai satu atau lebih Hasil Pembelajaran (HP). mendalami dan mengamalkan. mengaplikasi. menghargai. Setiap tema mengandungi beberapa Bidang Pembelajaran (BP). Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. menyayangi. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. mensyukuri. Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan daripada mudah kepada dalam yang proses lebih kompleks. HP dalam sesuatu OP disusun secara berurutan 19 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 dan projek dapat membantu pengajaran dan pembelajaran sains berkesan. Cadangan HP ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. memahami. HP ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. HP dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Setiap BP mempunyai beberapa Objektif Pembelajaran (OP). Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai HP yang berkaitan. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai HP secara bersepadu mengikut susunan dalam Huraian Sukatan Pelajaran. mensintesis dan menilai. mengagumi. pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. HP dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. pengajaran pembelajaran. menganalisis. Pada masa yang sama. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. menghayati. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai HP di capai mengikut keperluan dan konteks. Secara am.

Asid Asetik. menyenaraikan industri berasaskan kimia di Malaysia.chemical-based industry Membincangkan pelbagai contoh bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian seperti Natrium Klorida. (b) Industri kimia di Malaysia dan sumbangannya terhadap   pengetahuan kimia. menghuraikan sumbangan industri kimia terhadap 20 . Membincangkan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan.1 Memahami kimia dan kepentingannya Mengumpul dan mentafsirkan data tentang asal usul perkataan kimia dan maksud kimia.  menyatakan kegunaan bahan kimia yang lazim bahan kimia chemicals industri berasaskan kimia .  digunakan dalam kehidupan seharian. Murid boleh:   menerangkan maksud kimia. PENGENALAN KEPADA KIMIA Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1. menyenaraikan beberapa bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian. menyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan Menonton video atau perisian komputer tentang: (a) Kerjaya yang memerlukan ilmu kimia.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : MEMPERKENALKAN KIMIA 1. Kalsium Karbonat.

keterlarutan solubility Menjalankan aktiviti untuk: (a) Memerhatikan satu situasi. (c) Mencadangkan pernyataan masalah soalan. Cadangkan pernyataan masalah yang bersesuaian untuk penyiasatan saintifik.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 1.2 Mensintesiskan kaedah saintifik Memerhatikan satu situasi dan mengenalpasti semua pemboleh ubah.  mencatat dan mempersembahkan data dalam bentuk yang Murid mempunyai pengetahuan tentang kaedah saintifik di Tingkatan 1.  mengenalpasti perhubungan diantara dua pembolehubah untuk membentuk hipotesis. 1. (d) Membentuk hipotesis.  mereka dan menjalankan eksperimen mudah untuk menguji hipotesis. (b) Mengenalpasti semua pembolehubah. (f) Menyenaraikan langkah kerja. PENGENALAN KEPADA KIMIA Hasil Pembelajaran pembangunan Negara. Menghadiri ceramah tentang industri kimia di Malaysia dan sumbangan industri kimia terhadap pembangunan Negara. Murid boleh:  mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberikan. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembangunan Negara. (e) Memilih alat radas bersesuaian. 2 dan 3. Kemahiran saintifik sentiasa diaplikasikan 21 .

menyediakan laporan penyiasatan. PENGENALAN KEPADA KIMIA Hasil Pembelajaran bersesuaian. 22 . Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen dan :     Mengumpulkan dan menjadualkan data. Murid boleh:  mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains dalam menjalankan penyiasatan.  mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiastan saintifik. Menyediakan laporan lengkap. Mentafsirkan data dan membuat kesimpulan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 1. 1. kebolehan untuk mengenalpasti dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni harus ditekankan. Murid membincangkan dan mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh penyelidik dan ahli sains dalam video atau artikel. Mempersembahkan data dalam bentuk yang sesuai.   mentafsir data untuk membuat kesimpulan. Sepanjang aktiviti. Murid membincangkan dan mewajarkan sikap saintifik dan nilai murni yang patut diamalkan dalam penyiasatan saintifik.3 Menggabungkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik Menonton video atau membaca artikel mengenai penyiasatan saintifik.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 2. molekul dan ion. menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik perubahan keadaan – inter-conversion Mengkaji proses perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim melalui simulasi atau animasi berkomputer.  dengan perubahan haba. perlanggaran collision. cecair dan gas. mendefinisikan atom. menyatakan teori kinetik jirim. molekul dan ion. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. Menggunakan model atau menonton simulasi berkomputer untuk membincangkan perkara berikut: (a) teori kinetik jirim (b) maksud atom. Murid mempunyai pengetahuan sedia ada berkenaan unsur. sebatian dan campuran dari tingkatan 2.  zarah. simulasi simulation melting point Menjalankan aktiviti untuk mengkaji resapan zarah dalam pepejal. Menjalankan aktiviti untuk menentukan 23 .1 Menganalisis jirim Membincangkan dan menerangkan sifat khusus jirim. Murid boleh:     memerihalkan sifat zarah bagi jirim. menghubungkaitkan perubahan keadaan jirim peresapan diffusion takat lebur Ethanamida juga dikenali sebagai asetamida. menerangkan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim.

STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran takat lebur dan takat beku ethanamida atau naftalena.  Tarikh dan bagaimana model berkembang tidak diperlukan.make generalisation Guna model atau simulasi berkomputer untuk mengilustrasikan struktur atom tentang proton dan neutron dalam nukleus dan susunan elektron dalam petala. Thomson. nombor nukleon dan mendefinisikan nombor proton. Memplot dan mentafsirkan graf pemanasan dan penyejukan naftalena atau ethanamida.2 Mensintesiskan struktur atomm Membincangkan perkembangan model atom yang dikemukakan oleh ahli sains iaitu Dalton. 24 . Nombor nukleon juga dikenali sebagai nombor jisim Menjalankan aktiviti untuk menentukan nombor proton. Murid boleh:  memerihalkan perkembangan model atom.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 2. elektron dan neutron. Nombor proton juga dikenali sebagai nombor atom. Rutherford.  menyatakan zarah-zarah utama subatom. Bohr dan Chadwick. membuat kesimpulan umum .  membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton. 2.

menentukan nombor proton.  menghubungkaitkan nombor proton dengan Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran bilangan proton. menulis simbol unsurunsur. Mengkaji nombor proton dan nombor nukleon beberapa unsur yang berlainan. dan sebaliknya. Bincang: (a) perhubungan antara nombor proton dan nombor nukleon. membina struktur atom.   jenis unsur.   menentukan nombor nukleon. menentukan bilangan neutron. menghubungkaitkan nombor proton dan nombor nukleon. (b) mengitlak bahawa setiap unsur mempunyai nombor proton yang berbeza. proton dan elektron daripada nombor proton dan Menjalankan aktiviti untuk menulis: (a) simbol unsur (b) perwakilan bagi atom sebarang  nombor nucleon.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 2. 25 . elektron dan neutron dalam sesuatu atom. elektron dan neutron. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran   mendefinisikan nombor nukleon. Gunakan jadual untuk membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton.

oksigen. menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop.  Menjalankan aktiviti untuk menentukan bilangan zarah subatom daripada nombor proton dan nombor nukleon bagi beberapa isotop. menentukan bilangan zarah subatom bagi isotop. karbon. 26 . klorin dan bromin. A dimana. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran unsur.3 Memahami isotop dan menilai kepentingannya Mengumpulkan dan mentafsirkan maklumat tentang (a) maksud isotop (b) isotop-isotop hidrogen. X X = unsur A = nombor nukleon Z = nombor proton Z Membina model atau menggunakan simulasi berkomputer untuk mengambarkan struktur atom.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 2. Murid boleh:   menyatakan maksud isotop.  mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan. 2.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

:

2. STRUKTUR ATOM
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan maklumat daripada internet atau media cetak dan membincangkan kegunaan-kegunaan isotop.

2.4 Memahami susunan elektron bagi atom

Mengkaji susunan elektron bagi pelbagai atom dan mengenalpasti elektron valensnya.

Murid boleh:  menghuraikan susunan elektron dalam atom bagi unsur yang mempunyai

Bincangkan maksud elektron valens dengan menggunakan ilustrasi.  Menjalankan aktiviti untuk: (a) mengilustrasi susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. (b) menulis susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20.  

nombor proton 1 hingga 20, melukis susunan elektron atom suatu unsur, menyatakan maksud elektron valens, menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron suatu atom.

27

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

:

2. STRUKTUR ATOM
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2.5 Menghargai ketertiban dan keunikan struktur atom.

Membincangkan sumbangan ahli sains terhadap sejarah perkembangan idea struktur atom. Mengadakan pertandingan bercerita tentang sejarah perkembangan struktur atom dengan menekankan kreativiti ahli sains.

Murid boleh:  menghuraikan sumbangan ahli sains terhadap pemahaman struktur atom,  menghuraikan kreativiti dan ketelitian ahli sains dalam menghasilkan gambaran menyeluruh tentang jirim.

kesyukurangratefulness

28

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

TEMA BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

: :

JIRIM DI SEKELILING KITA 3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti

3.1 Memahami dan mengaplikasikan konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif

Mengumpul dan mentafsirkan data tentang jisim atom relatif dan jisim molekul relatif berdasarkan karbon-12.

Murid boleh:  menyatakan maksud jisim atom relatif berdasarkan karbon -12, 

Jisim formula relatif diperkenalkan sebagai jisim relatif bagi bahan ionik.

Membincangan kegunaan karbon -12 sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul relatif.

menyatakan maksud jisim molekul relaif berdasarkan karbon-12,

 Mengkaji konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif secara anologi atau animasi berkomputer.

menyatakan sebab karbon-12 digunakan sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul

Menjalankan kuiz untuk menghitung jisim molekul relatif bahan daripada formula kimia yang diberi, contohnya, HCl, CO2, Na2CO3, Al(NO3)3, CuSO4.5H2O. 

relatif, menghitung jisim molekul relatif bahan.

29

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

:

3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti

3.2 Menganalisis hubungan antara bilangan mol dengan bilangan zarah

Mengkaji konsep mol melalui analogi atau simulasi berkomputer.

Murid boleh :  mendefinisikan satu mol sebagai kuantiti jirim yang

12

C boleh

diwakilkan sebagai
12 6

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang pemalar Avogadro. Membincang hubungkait di antara bilangan zarah dalam satu mol bahan dengan pemalar Avogadro.  

mengandungi jumlah zarah sebanyak bilangan atom yang ada dalam 12g
12

C

atau C-12

C,

Pemalar Avogadro juga dikenali sebagai nombor Avogadro

menyatakan maksud pemalar Avogadro,

Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bagi bahan yang diberi dan sebaliknya.

menghubungkaitkan bilangan zarah yang terkandung dalam satu mol bahan tertentu dengan pemalar Avogadro,

menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bahan tertentu dan sebaliknya.

30

FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti 3. 3.  menghubungkaitkan jisim molar dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif. bincang untuk menghubungkait: (a) jisim molar dengan pemalar Avogadro (b) jisim molar bahan dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya.  menghubungkaitkan jisim molar dengan pemalar Avogadro.3 Menganalisis hubungan di antara bilangan mol bahan dengan jisim Membincangkan maksud jisim molar. menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. menghubungkaitkan STP . Murid boleh:  menyatakan maksud jisim molar.4 Menganalisis perhubungan di antara bilangan Mengumpulkan dan mentafsirkan data isipadu molar gas seperti gas oksigen. gas karbon dioksida dan gas helium.  Formula kimia diberikan untuk tujuan perhitungan. Menggunakan anologi atau simulasi berkomputer. Murid boleh :   menyatakan maksud isipadu molar gas.Suhu dan Tekanan Piawai STP – Standard Temperature and Pressure 31 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3.

FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran isipadu molar dengan pemalar Avogadro.  membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada suhu dan tekanan yang diberikan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran mol gas dengan isipadu : 3. Membina peta minda untuk menunjukkan perhubungan di antara bilangan zarah. menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan bilangan zarah. bilangan mol. Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan bilangan zarah. Menjalankan aktiviti untuk menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. (b) Membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada STP dan atau keadaan bilik. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. bilangan mol. 32 .  menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Menggunakan grafik atau simulasi computer. bincang: (a) Perhubungan di antara isipadu molar dengan pemalar Avogadro.  bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik.

  menyatakan maksud formula molekul. (c) membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul.5 Mensintesis formula kimia Mengumpulkan dan mentafsirkan data berkaitan formula kimia. formula empirik. 3. IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan formula empirik dan 33 . Murid boleh :   menyatakan maksud formula kimia. (b) Menentukan formula empirik bagi magnesium oksida. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. menentukan formula empirik dan formula molekul sebatian. menyatakan maksud formula empirik. formula molekul. Formula ion – Ionic formula Menjalankan aktiviti untuk: (a) Menentukan formula empirik bagi kuprum(II) oksida dengan menggunakan simulasi berkomputer.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3.  menyelesaikan masalah perhitungan yang Penggunaan simbol dan formula kimia harus digalakkan dan tidak hanya terhad kepada penulisan persamaan kimia sahaja. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti bilangan mol.  membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul.

menulis formula ion membina formula kimia bagi sebatian ion. menulis dan 34 . FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran melibatkan formula empirik dan formula molekul. menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC.  daripada persamaan kimia. Menjalankan aktiviti untuk: (a) membina formula kimia bagi sebatian dari formula ion yang diberikan. (b) menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC.6 Mentafsirkan persamaan kimia Bincang: (a) maksud persamaan kimia. Menjalankan aktiviti latihan dan kuiz dalam menulis formula ion. mengenalpasti bahan dan hasil tindak balas Hamparan komputer boleh digunakan untuk latihan mengimbangkan persamaan kimia pemendakan precipitation Membina persamaan kimia yang seimbang bagi tindakbalas berikut: (a) pemanasan kuprum(II) karbonat. Murid boleh:   menyatakan maksud persamaan kimia. (b) bahan dan hasil tindak balas dalam persamaan kimia. 3.    Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti formula molekul.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3.

7 Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyiasatan Membincangkan sumbangan ahli sains dalam penyelidikan terhadap jisim atom relatif.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran mengimbangkan persamaan kimia. PbI2.  mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif.  menyelesaikan masalah penghitungan dengan persamaan kimia. (b) pembentukan ammonium klorida. NH4Cl. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti CuCO3. (c) menyelesaikan masalah perhitungan dengan persamaan kimia(stoikiometri) 3. Murid boleh:  mengenalpasti sikap saintifik dan nilai positif yang diamalkan oleh ahli sains dalam Berbincang untuk mewajarkan penyelidikan tentang 35 . konsep mol. (b) mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. jisim molekul relatif. Menjalankan eksperimen berikut: (a) menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. formula dan persamaan kimia. (c) pemendakan plumbum(II) iodida.

formula dan persamaan kimia untuk komunikasi yang mudah dan sistematik dalam bidang kimia. formula dan persamaan kimia.  menggunakan simbol.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran tentang jirim : 3. formula kimia dan persamaan kimia. dalam menjalankan penyelidikan tentang struktur atom. formula dan persamaan kimia sebagai alat komunikasi dalam kimia. 36 . formula kimia dan persamaan kimia. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran konsep mol. Membincangkan peranan simbol kimia.  mewajarkan keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti keperluan ahli sains mengamalkan sikap saintifik dan nilai positif dalam menjalankan penyelidikan tentang struktur atom.

Mendeleev dan Moseley. mengenal pasti kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala. (c) Susunan elektron. Lavoisier. Jadual Berkala berdasarkan nombor proton.  Menjalankan aktiviti untuk meramalkan kumpulan dan kala suatu unsur menerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam 37 . JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. Dobereiner. menyatakan prinsip asas penyusunan unsur dalam Menjalankan aktiviti untuk membuat hubungkait antara susunan elektron suatu unsur dengan kumpulan dan kala.1 Menganalisis Jadual Berkala Unsur Mengumpul maklumat tentang sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala Murid boleh:  menghuraikan sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Ahli sains yang terlibat seperti. menghubungkaitkan susunan elektron unsur dengan kumpulan dan kala.  Membincangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 4.   Berkala. Meyer. Mengkaji susunan unsur dalam Jadual Berkala dari aspek berikut: (a) Kumpulan dan Kala. Newlands. (b) Nombor proton.

 dengan susunan elektronnya.  menghuraikan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan Unsur Kumpulan 18 boleh dikenali sebagai gas adi atau gas lengai. keadaan fizik.   18. menghuraikan sifat lengai unsur Kumpulan 18. (b) sifat lengai unsur Kumpulan 18. Murid boleh :   menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18.  meramalkan kumpulan dan kala unsur berdasarkan susunan elektron. menyatakan sifat fizik unsur Kumpulan 18 secara umum.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4.inert Menghuraikan sifat fizik unsur Kumpulan 18 seperti.2 Menganalisis Kumpulan 18 Menggunakan jadual untuk menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. menghubungkaitkan 38 . ketumpatan dan takat didih. lengai . JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Jadual Berkala. 4. Bincang: (a) perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran berdasarkan susunan elektronnya. menghubungkaitkan sifat lengai unsur Kumpulan 18 Membincangkan hubungan diantara susunan elektron dan sifat lengai unsurk Kumpulan 18. Murid digalakkan menggunakan bahan multimedia.

ketumpatan dan takat lebur. 4. Mengumpulkan maklumat tentang asas kegunaan unsur Kumpulan18.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. natrium dan Guru digalakkan menggunakan kaedah demonstrasi dalam aktiviti yang melibatkan Natrium dan Kalium. (c) perubahan sifat fizik litium ke kalium dari segi kekerasan. natrium dan kalium. 39 . natrium dan kalium Murid boleh:  menyenaraikan unsur Kumpulan 1  menyatakan sifat fizik umum litium.3 Menganalisis unsur Kumpulan 1 Mengumpulkan maklumat dan bincang: (a) unsur Kumpulan 1.  menghuraikan perubahan sifat fizik dari litium ke kalium. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran susunan elektron duplet Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Guna gambarajah atau simulasi berkomputer untuk mengilustrasikan susunan elektron duplet dan oktet bagi unsur Kumpulan 18 untuk menerangkan kestabilannya.  menyenaraikan sifat kimia unsur litium. (d) sifat kimia litium. natrium dan kalium. menghuraikan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan seharian. (b) sifat fizik umum unsur litium.  dan oktet unsur Kumpulan 18 dengan kestabilannya. natrium dan kalium (e) persamaan dari segi sifat kimia litium.

natrium dan kalium dengan klorin dan bromin melalui simulasi berkomputer.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. natrium dan kalium. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas unsur litium.  menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Mengkaji tindak balas litium. Kumpulan 1.  Kumpulan 1. natrium dan kalium.  Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran (f) perhubungan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektronnya. menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 1 selain litium. natrium dan kalium dengan air dan oksigen.  Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan.  menghuraikan persamaan sifat kimia litium. meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan. menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektron. 40 . JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran kalium.

Mengumpulkan maklumat dan bincangkan: (a) unsur Kumpulan 17.  menghuraikan persamaan sifat kimia klorin. (d) menghuraikan sifat kimia klorin. bromin dan iodin dari segi warna. bromin dan iodin. bromin dan iodin. Murid boleh:   menyenaraikan unsur Kumpulan 17. (e) persamaan sifat kimia klorin.  menghubungkaitkan sifat 41 . bromin dan iodin.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. (b) sifat fizik klorin.  menghuraikan perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin.4 Menganalisis unsur Kumpulan 17. (f) perhubungan di antara sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. bromin dan iodin. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam pengendalian unsur Kumpulan 1. 4. (c) perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. menyatakan sifat fizik umum klorin. bromin dan iodin.  menyenaraikan sifat kimia unsur klorin. ketumpatan dan takat didih.

5 Menganalisis Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat unsur Kala 3 seperti: Murid boleh:  menyenaraikan unsur Kala Semi logam juga dikenali sebagai 42 . (c) natrium hidroksida Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. seperti ferum. Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. bromin dan iodin. 4. bromin dan iodin dengan: (a) air.  menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 17 selain daripada klorin.  meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 17. mengendalikan unsur Kumpulan 17.  menyatakan langkah keselamatan dalam Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas klorin. (b) logam.

menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila merentasi Kala Menjalankan eksperimen untuk mengkaji oksida unsur Kala 3 dan menghubungkaitkannya dengan sifat logam. menghuraikan kegunaan semi logam. Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran (a) nombor proton.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran unsur dalam Kala : 4. meramalkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 2. Membincangkan dan meramalkan perubahan sifat unsur dalam Kala 2.  Mengadakan perbincangan dalam kumpulan kecil dan bentangkan perubahan sifat oksida unsur merentasi Kala 3. (b) susunan elektron (c) saiz atom (d) kelektronegatifan (e) keadaan fizik Membincangkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3.  3. 43 . JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran 3.  Nota metaloid.   menulis susunan elektron unsur Kala 3. menghuraikan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang sifat unsur peralihan dari segi takat lebur. Memerhatikan warna : (a) beberapa sebatian unsur peralihan.    ‘Nombor pengoksidaan’ sama dengan ‘keadaan pengoksidaan’. Murid boleh:  mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. nombor pengoksidaan dan keupayaan membentuk sebatian berwarna.6 Memahami unsur peralihan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. (b) hasil tindak balas di antara larutan akues sebatian unsur peralihan industri. memberi contoh unsur peralihan. ketumpatan. Menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. 44 . 4. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang penggunaan semi logam seperti. silikon dan germanium dalam industri mikroelektronik. menghuraikan sifat unsur peralihan. menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam Persamaan kimia tidak diperlukan.

Mengumpulkan maklumat dan membuat persembahan multimedia tentang usaha ahli sains dalam menemui ketertiban sifat unsur.  menghuraikan bagaimana kehidupan tanpa kepelbagaian unsur dan sebatian. NH3(ak). Memerhatikan warna batu permata dan mengenalpasti unsur peralihan di dalamnya.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. NaOH dan larutan ammonia. Memberi beberapa contoh tentang kegunaan unsur peralihan sebagai mangkin dalam industri. Murid boleh:  menghuraikan usaha ahli sains dalam penemuan ketertiban sifat unsur. Membincangkan dalam forum akan keadaan kehidupan tanpa pelbagai unsur dan sebatian.7 Mensyukuri kewujudan unsur dan sebatiannya. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran dengan larutan natrium hidroksida. 4. 45 .

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. 46 . JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran  mengenalpasti pelbagai warna sebatian logam peralihan dalam alam semulajadi.  mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengumpul spesimen atau gambar pelbagai jenis batu batan. Membincangkan dan mengamalkan cara untuk mengendalikan bahan kimia dengan selamat dan mengelakkan pembaziran.

contohnya.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 5. (b) syarat pembentukan ikatan kimia (c) jenis ikatan kimia 5. CO2 dan mineral untuk memperkenalkan konsep ikatan kimia. Murid boleh:    menerangkan kestabilan gas adi. menyatakan jenis ikatan kimia.2 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan ion Menggunakan simulasi komputer untuk menerangkan pembentukan ion dan susunan elektron dalam sesuatu ion. H2O. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. Mengadakan perbincangan tentang berikut: (a) kestabilan gas adi dari segi susunan elektron. karbon dioksida. contohnya.1 Memahami asas pembentukan sebatian Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pelbagai sebatian yang wujud secara semulajadi. air. menulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk. Murid boleh:   menerangkan pembentukan ion. magnesium 47 . menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia.  menerangkan Ikatan ion adalah sinonim dengan ikatan elektrovalen Menjalankan aktiviti untuk menyediakan sebatian ion.

HCl. gambarajah atau simulasi komputer. klorin.  ion.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5.3 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan kovalen Mengumpul dan mentafsir data tentang maksud ikatan kovalen. menggambarkan pembentukan ikatan ion. MgO. dan ferum (III) klorida.  melukis gambarajah susunan elektron untuk 48 . hidrogen klorida. menerangkan pembentukan ikatan kovalen. 5. H2. Menjalankan aktiviti untuk menggambarkan pembentukan ikatan ion melalui model. natrium klorida. Murid boleh:   menyatakan maksud ikatan kovalen. NaCl.  menggambarkan susunan elektron bagi suatu ikatan Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran oksida. Menggunakan simulasi komputer untuk menggambarkan kewujudan daya tarikan elektrostatik di antara ion yang berlawanan cas. FeCl3. Cl2. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran pembentukan ikatan ion. Menggunakan model dan simulasi komputer untuk menggambarkan pembentukan: (a) ikatan tunggal dalam hydrogen.

 membuat gambaran mental bagi pembentukan ikatan kovalen.  membanding dan membezakan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. O2. H2O. NH3. CO2 (c) ikatan ganda tiga dalam nitrogen. N2 Melukis gambarajah susunan elektron bagi pembentukan ikatan kovalen termasuk struktur Lewis. 5. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran menggambarkan pembentukan ikatan kovalen. karbon dioksida.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5. Membincang dan membina peta minda untuk membandingkan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen.solvent Membincang dalam kumpulan untuk menjalankan satu aktiviti untuk menyenaraikan sifat-sifat sebatian kovalen. CCl4 (b) ikatan ganda dua dalam oksigen. 49 . CH4. ammonia. metana. pelarut . Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran air. Murid boleh:   menyenaraikan sifat-sifat sebatian ion.4 Menganalisis sifat sebatian ion dan sebatian kovalen Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. tetraklorometana.

Mengumpul maklumat tentang kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut dalam kehidupan harian. menyatakan kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut.  menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran membandingkan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen: (a) takat lebur dan takat didih (b) kekonduksian elektrik (c) keterlarutan dalam air dan pelarut organik Membincang tentang: (a) perbezaan kekonduksian elektrik di antara sebatian ion dan sebatian kovalen dari segi kehadiran ion. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran  menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan sebatian kovalen . membanding dan membezakan keterlarutan sebatian ion dan sebatian kovalen. (b) perbezaan takat lebur dan takat didih di antara kedua-dua sebatian ion dan sebatian kovalen   sebatian kovalen.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5. 50 .

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 6.   Murid telah mempunyai pengetahuan bahawa arus elektrik boleh dihasilkan menggunakan larutan kimia dan dari proses elektrolisis air. mengaitkan tentang kewujudan ion-ion yang bergerak bebas dengan kekonduksian elektrik. menyatakan maksud elektrolit. (b) Binaan sel elektrolisis Murid boleh:   menyatakan maksud elektrolisis. 6. leburan – molten setengah persamaan – half equation Menggunakan simulasi komputer untuk: (a) Mengenalpasti kation dan anion dalam sebatian lebur. 51 . ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran 6.1 Memahami sifatsifat elektrolit dan bukan elektrolit Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan bahan-bahan kimia kepada elektrolit dan bukan elektrolit Murid boleh:  mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit. menghuraikan binaan sel elektrolisis. Pelajar belum pernah mendapat pendedahan tentang istilah dan kemahiran menulis persamaan setengah.  mengenalpasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur.2 Menganalisis proses elektrolisis sebatian lebur Membincangkan: (a) Proses elektrolisis. Membincangkan: (a) maksud elektrolit (b) hubungkait antara kewujudan ion yang bergerak bebas dan kekonduksian elektrik.

contohnya natrium klorida. ion-ion diikat dengan ikatan ionik yang kuat tetapi dapat bergerak bebas bila berada dalam keadaan leburan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran  menerangkan bukti tentang kewujudan ion yang diikat dengan ikatan ion yang kuat bila berada bila berada dalam keadaan pepejal tetapi bergerak Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran (b) Memberi gambaran bahawa didalam keadaan pepejal. (c) menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis plumbum (II) bromida lebur untuk: (a) mengenalpasti kation dan anion. 52 . PbO. NaCl dan plumbum(II)oksida.   bebas dalam keadaan leburan.  Mengumpul dan mentafsirkan data tentang proses elektrolisis sebatian ion yang mempunyai takat lebur yang sangat tinggi. menghuraikan proses elektrolisis sebatian lebur. (b) menghuraikan proses elektrolisis. meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur.

(c) Menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. (b) Menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. 6. meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus. Murid boleh:  mengenalpasti kation dan anion dalam larutan akueus. 53 .   menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran Meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur. menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod.3 Menganalisis elektrolisis larutan akueus Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis larutan akueus kuprum(II) sulfat dan asid sulfurik menggunakan elektrod karbon dan dapat: (a) Mengenalpasti kation dan anion yang wujud dalam larutan akues.  menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor pemilihan ion untuk dinyahcas di katod dan anod berdasarkan perkara berikut: (a) kedudukan ion dalam siri  elektrolisis larutan akueus dengan menyertakan contoh yang sesuai.

 menulis persamaan kimia elektrolisis dalam penyaduran logam. penulenan serta penyaduran logam.kaji dan bincangkan perkara berikut: 54 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran elektrokimia (b) kepekatan ion dalam larutan (c) jenis elektrod Menggunakan simulasi berkomputer untuk menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan akueus. menerangkan proses pengekstrakan. industri Dengan menggunakan simulasi komputer. 6. Meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus serta menulis setengah persamaan masing-masing.4 Menilai proses Menjalankan eksperimen untuk mengkaji proses penulenan dan Murid boleh :   menyatakan kegunaan elektrolisis dalam industri.

(b) penulenan kuprum (c) penyaduran logam. Murid boleh :   menghuraikan struktur sel ringkas dan sel Daniell. Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran (a)pengekstrakan aluminium dari aluminium oksida. 6. menerangkan masalah pencemaran yang timbul akibat dari penggunaan proses elektrolisis dalam industri. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran untuk proses elektrolisis dalam industri.   mewajarkan penggunaan elektrolisis dalam industri.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6.5 Menganalisis sel kimia Mengkaji struktur sel kimia contohnya sel ringkas dan sel Daniell. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia bagi elektrolisis dalam industri. Sel kimia juga dikenali sebagai sel galvani. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penghasilan arus elektrik daripada tindakbalas kimia dalam sel menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sel ringkas. Sel-sel terkini seperti sel litium 55 . Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan penggunaan elektrolisis dalam industri.

Membincang dan membandingkan sel elektrolisis dan sel kimia. sel merkuri.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. menghuraikan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia.  menerangkan kepentingan tindakbalas penyesaran – displacement reaction 56 .6 Mensintesiskan siri elektrokimia Menjalankan eksperimen untuk membina siri elektrokimia berdasarkan perkara berikut: (a) perbezaan voltan antara dua logam (b) kebolehan logam menyesarkan Murid boleh:  menerangkan prinsip untuk membina siri elektrokimia. 6.  sel ringkas dan sel Daniell. sel alkali dan sel nikel-kadmium. Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran ringkas. sel nikel hidrida dan sel polimerik hendaklah diajar secara ringkas. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran  menerangkan tindakbalas kimia yang berlaku dalam Nota ion. membanding dan membezakan kelebihan dan kelemahan pelbagai Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis sel kimia termasuk sel kering. Menjalankan aktiviti untuk menerangkan tindakbalas yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell.  membina siri elektrokimia.  jenis sel kimia. akumulator asid plumbum.

Menjalankan eksperimen untuk mengesahkan ramalan tindakbalas penyesaran.  meramalkan kebolehan sesuatu logam untuk Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran logam lain daripada larutan garamnya. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran siri elektrokimia.  menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. 57 . Membincangkan penggunaan siri elektrokimia dalam menentukan perkara berikut: (a) Terminal sel (b) Voltan sel (c) Kebolehan suatu logam menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6.

58 .  elektrokimia dapat meningkatkan kualiti hidup.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. mewajarkan keperluan untuk melupuskan sisasisa industri elektrokimia Mengadakan tayangan video untuk menunjukkan betapa pentingnya proses kitar semula serta pelupusan yang sistematik bateri-bateri terpakai. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran 6.7 Menerapkan kesedaran serta mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam siri elektrokimia Membincangkan kepentingan industri elektrokimia dalam kehidupan harian.  secara selamat dan teratur. Murid boleh :  mewajarkan kenyataan bahawa industri Mengumpulkan data serta membincangkan pencemaran akibat daripada proses-proses industri elektrokimia. mempraktikkan amalan melupuskan bateri terpakai secara sistematik. Mengamalkan kitar semula bateri terpakai. memerihalkan masalah pencemaran yang disebabkan oleh proses- Mengadakan forum untuk membincangkan kepentingan pelupusan sisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur.  proses dalam industri elektrokimia.

asid dwibes – Asid monobes dan dwibes diperkenalkan. + asid monobes – monoprotic acid. (b) Kegunaan asid. menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali. H3O diperkenalkan. menyatakan kegunaan asid. bes dan alkali berdasarkan tentang ion yang terdapat atau dihasilkan dalam larutan akueus. menzahirkan sifat alkali.  menerangkan peranan air dalam pembentukan ion Pembentukan ion hidroksonium.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA 7.  hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. diprotic acid Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. 59 .1 Menganalisis sifat-sifat asid dan bes Membincangkan: (a) Konsep asid. bes dan alkali dalam kehidupan harian. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran 7. Murid boleh :   menyatakan maksud asid.  menghuraikan sifat kimia bagi asid dan alkali. bes dan alkali. bes dan alkali dalam kehidupan harian.

penceraian dissociation pengionan – ionisation Penceraian juga 60 . alkali kuat dan Menjalankan aktiviti menggunakan skala pH untuk mengukur nilai pH larutan larutan yang biasa digunakan dalam kehidupan harian seperti air sabun.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. Menulis persamaan kimia untuk setiap tindakbalas di atas. asid lemah. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran Menyaksikan simulasi komputer berkaitan pembentukan ion hidroksonium dan ion hidroksida dengan kehadiran air. air berkarbonat. air paip dan jus buah-buahan. menghubungkaitkan nilai pH dengan sifat keasidan atan kealkalian sesuatu Formula pH = -log [H+] tidak perlu diperkenalkan.2 Mensintesiskan konsep asid kuat. 7. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji sifat kimia asid dan alkali untuk tindakbalas berikut: (a) asid dengan bes (b) asid dengan logam (c) asid dengan karbonat logam. Murid boleh :   menyatakan kegunaan skala pH.

ASID DAN BES Hasil pembelajaran bahan. Membincangkan perkaitan antara perkara-perkara berikut berdasarkan data yang diperoleh dari aktiviti di atas: (a) nilai pH dan keasidan atau kealkalian sesuatu bahan. larutan ammonia dan natrium hidroksida dengan menggunakan penunjuk. 61 . asid hidroklorik. meter pH atau pun antaramuka berkomputer (computer interface) .  menghubungkaitkan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH.  menerangkan secara kuantitatif konsep asid kuat dan asid lemah. Nota dikenali sebagai pengionan Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk mengukur nilai pH beberapa larutan yang mempunyai kepekatan yang berbeza. (b) kepekatan ion hidrogen dan nilai pH.  menghubungkaitkan kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH.  menerangkan secara kualitatif konsep asid kuat dan asid lemah. (d) asid kuat dan darjah  menghubungkaitkan alkali kuat atau alkali lemah dengan darjah penceraiannya. Contohnya.  menghubungkaitkan asid kuat atau asid lemah dengan darjah penceraiannya.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran alkali lemah. (c) kepekatan ion hidroksida dan nilai pH. : 7. asid etanoik.

7. (e) asid lemah dan darjah penceraiannya. asid lemah. Menggunakan simulasi komputer untuk menunjukkan darjah penceraian asid kuat dan asid lemah serta alkali kuat dan alkali lemah. menyatakan maksud Penggunaan meter pH adalah digalakkan 62 .3 Menganalisis kepekatan asid Membincangkan: (a) Maksud kepekatan (b) Maksud kemolaran (c) Hubungan antara bilangan mol Murid boleh:   menyatakan maksud kepekatan. alkali kuat dan alkali lemah.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. (g) asid lemah dan darjah penceraiannya. (f) alkali kuat dan darjah penceraiannya. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran penceraiannya. Membina peta minda berkaitan asid kuat.

2H2O dan natrium karbonat sesuai diperkenalkan sebagai larutan hanyalah anggaran.   telah disediakan. menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan Natrium hidroksida adalah tidak stabil dan akan menyerap lembapan. oleh itu ke atas larutan piawai yang kepekatannya Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. H2C2O4. ASID DAN BES Hasil pembelajaran kemolaran.  Nota Larutan garam boleh disertakan di dalam perbincangan. Asid oksalik.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran dan alkali : 7. Kemolaran = kepekatan molar  Menyediakan larutan piawai natrium hidroksida. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungkait antara nilai pH dengan kemolaran beberapa larutan 63 . Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan (d) Kaedah untuk menyediakan larutan piawai. Membuat pengiraan untuk menukarkan unit kepekatan dari g dm kepada mol dm-3 dan sebaliknya. -3 menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan piawai. NaOH atau kalium hidroksida KOH. menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali. menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali.  menyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan.

menentukan takat akhir proses peneutralan melalui kaedah pentitratan.4 Menganalisis peneutralan Mengumpul dan mentafsir data tentang peneutralan dan aplikasinya dalam kehidupan harian.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. Menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali. Tanah pertanian dineutralkan menggunakan batu kapur. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota piawai asas. Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran asid dan alkali yang telah dicairkan. Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan  menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga 64 .    menulis persamaan untuk tindakbalas peneutralan. menerangkan penggunaan peneutralan dalam kehidupan harian. menghuraikan proses titratan asid-bes. Murid boleh:   menerangkan maksud peneutralan. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan bagi tindakbalas peneutralan. 7. Penggunaan ammonia sebagai anti-asid. Menjalankan pentitratan asid-bes untuk menentukan takat akhir menggunakan penunjuk atau antararmuka berkomputer. Guru hendaklah memberi penekanan terhadap penggunaan teknik pentitratan yang betul.

65 . ASID DAN BES Hasil pembelajaran aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan.

kegunaan garam dalam bidang pertanian. menyenaraikan ciri-ciri fizik hablur.  Garam terlarut ditulenkan melalui kaedah penghabluran semula tindak balas pemendakan – precipitation reaction Gunakan hablur garam yang telah disediakan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji keterlarutan garam-garam nitrat.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA 8. perubatan.1 Mensintesiskan garam Mengumpul dan mentafsirkan data tentang: (a) kewujudan garam secara semula jadi. karbonat dan klorida. Gunakan lembaran kerja atau kuiz  Menyediakan garam terlarut melalui tindakbalas: (a) asid dengan alkali (b) asid dengan oksida logam (c) asid dengan logam  menghuraikan proses penulenan garam terlarut melalui penghabluran semula. Murid boleh:  menyatakan contohcontoh garam dan kegunaannya dalam kehidupan harian. 66 . menghuraikan proses penyediaan garam terlarut. mengenal pasti garam terlarut dan garam tak terlarut. sulfat. penyediaan dan pengawetan makanan. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8.   menerangkan maksud garam. (b) (c) maksud garam.

 Membuat pemerhatian untuk mengenal pasti ciri-ciri fizik hablur garam seperti kuprum (II) sulfat. GARAM Hasil Pembelajaran  menghuraikan proses penyediaan garam tak Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran (d) asid dengan karbonat logam Menjalankan satu aktiviti untuk menulenkan garam terlarut dengan menggunakan kaedah penghabluran semula. K2Cr2O7 Menyediakan garam tak terlarut seperti plumbum(II) iodida. natrium klorida. kalium kromat (VI).  K2CrO4 dan kalium dikromat. NaCl. BaSO4 melalui tindak balas pemendakan. 67 .   terlarut. membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. mereka bentuk suatu aktiviti untuk menyediakan garam tertentu. PbI2.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. menyelesaikan masalah pengiraan kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri. plumbum(II) kromat(VI). CuSO4. PbCrO4 dan barium sulfat. Bincangkan keperluan penulenan garam. menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi tindak balas penyediaan garam.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. Manjalankan eksperimen untuk membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. 68 . Mengira kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri. Merancang dan melaksanakan aktiviti bagi penyediaan suatu garam tertentu. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti-aktiviti untuk menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi penyediaan garam terlarut dan garam tak terlarut.

karbon dioksida. H2.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. menghuraikan ujian bagi anion. NH3. CO2. hidrogen. sulfur dioksida. Memerhati dan menjalankan ujian kimia untuk mengenal pasti gas-gas oksigen.  menghuraikan ujian pengesahan bagi kation 69 . SO2 dan nitrogen dioksida. Tindakan haba ke atas garam sulfida dan klorida boleh juga dinyatakan. NO2. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8. hidrogen klorida. klorin. NH3 dan HCl adalah merupakan ujian pengesahan. O2. H2.    memerihalkan ujian untuk mengenal pasti gas. Mengkaji warna dan keterlarutan dalam air bagi beberapa garam dan seterusnya membuat inferens tentang garam tersebut.2 Mensintesiskan analisis kualitatif garam Membincangkan maksud analisis kualitatif. Ujian kimia untuk O2. CO2. Murid boleh :   menyatakan maksud analisis kualitatif.  Menonton persembahan multimedia untuk memerhati kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengenal pasti kehadiran gas. menghuraikan tindakan haba ke atas garam. menyatakan pemerhatian bagi tindak balas di antara kation dengan larutan natrium hidroksida dan larutan ammonia. Cl2. ammonia. membuat inferens tentang garam berdasarkan warna dan keterlarutan dalam air. HCl.

Fe3+.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. Mg2+. NH4+. Pb2+ dan NH4+. Perhatikan perubahan warna dan pembebasan gas apabila garam-garam tersebut dipanaskan. Zn2+. NH3 (ak). klorida dan nitrat dalam larutan akueus Menjalankan ujian untuk mengenal pasti kehadiran ion-ion Cu2+. Al3+. Fe2+. sulfat. GARAM Hasil Pembelajaran Fe2+. Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran ion-ion karbonat. dan Ca2+ dalam larutan akueus dengan menggunakan larutan natrium hidroksida. NaOH dan larutan ammonia. Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan ujian untuk mengkaji tindakan haba ke atas garam karbonat dan garam nitrat. Pb2+. Fe3+. 70 .  merancang analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam.

Pb2+. Murid boleh:  menjalankan aktivitiaktiviti yang melibatkan penggunaan teknik-teknik yang betul semasa menyediakan garam dan Aktiviti-aktiviti dihubungkaitkan dengan topik-topik yang berkaitan. penyediaan garam dan hablur. Fe3+. 8. dan NH4+ dalam larutan akueus. Merancang dan menjalankan ujian untuk mengenal pasti anion dan kation di dalam garam yang tidak diketahui. membuat pemerhatian. menjalankan aktiviti Merancang eksperimen.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8.3 Mengamalkan sikap sistematik Menjalankan aktiviti dengan menggunakan teknik yang betul untuk eksperimen seperti pentitratan. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran Fe2+. merekod dan menganalisis data secara sistematik dan teliti. Membina carta alir bagi analisis kualitatif garam. 71 . juga hablur. dan teliti semasa penyediaan larutan piawai.

detergen. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9. Murid boleh:   menyenaraikan kegunaan asid sulfurik. menerangkan bahawa sulfur dioksida Membina carta alir untuk menunjukkan peringkat-peringkat dalam pembuatan asid sulfurik dalam Proses Sentuh. 72 . Mengumpulkan maklumat dan menulis suatu esei tentang bagaimana sulfur dioksida. menerangkan proses pembuatan asid sulfurik Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pembuatan asid sulfurik. pembuatan cat. SO2. menyebabkan pencemaran alam sekitar.1 Memahami pembuatan asid sulfurik Membincangkan penggunaan asid sulfurik dalam kehidupan harian.  secara industri. menyebabkan pencemaran alam sekitar. contohnya.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA 9. baja dan akumulator.

Mengumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber dan membina carta alir untuk menunjukkan peringkat-peringkat yang terlibat dalam pembuatan ammonia dalam Proses Haber. (NH4)2SO4.3 Memahami aloi Memerhati contoh-contoh logam tulen dan bahan-bahan diperbuat daripada aloi Murid boleh:  menghubungkaitkan Sifat-sifat termasuk mulur – ductile 73 . contohnya.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9.2 Mensintesiskan pembuatan ammonia dan garamnya Membincangkan kegunaan ammonia dalam kehidupan harian. menyatakan sifat-sifat ammonia.  menerangkan proses pembuatan ammonia Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifatsifat ammonia. penghasilan baja dan asid nitrik. Murid boleh:   menyenaraikan kegunaan ammonia. Merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan suatu baja ammonium. merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan baja ammonium. ammonium sulfat.  secara industri. 9. contohnya. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9.

menyenaraikan contohcontoh aloi. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kadar kakisan besi. seperti duralumin. loyang. (b) tujuan menghasilkan aloi. menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi dengan sifat kekuatan dan kekerasannya.   menyenaraikan komposisi dan sifat aloi. (c) komposisi.    Nota kebolehaliran haba.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. Senaraikan sifat-sifat dan bincangkannya. menyatakan tujuan pengaloian.  menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran susunan atom dalam logam dengan sifat kemuluran dan kebolehtempaan logam. gangsa dan piuter. sifat dan kegunaan aloi. keluli dan keluli nirkarat. keluli. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan kekuatan dan kekerasan aloi dengan logam tulen menyatakan maksud aloi. keluli nirkarat. Berbincang dalam kumpulan mengenai: (a) maksud aloi. kilau / relap lustre Mengkaji susunan atom dalam logam dan aloi melalui simulasi komputer. 74 . kemuluran dan kekilauan Perbendaharaan Kata boleh ditempa / dibentuk – malleable Cadangan Aktiviti Pembelajaran dalam kehidupan harian. Bincangkan pembuatan aloialoi seperti keluli dan piuter sebagai suatu aktiviti pengukuhan.

nilon dan terilin. selulosa dan kanji.   mengenal pasti monomer dalam polimer sintetik. mewajarkan kegunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian. Polimer semulajadi yang harus dibincangkan ialah getah asli. Memerhati bahan-bahan yang diperbuat daripada polimer dan mengelaskan bahan-bahan tersebut kepada polimer semulajadi dan polimer buatan. menyenaraikan polimer sintetik dan kegunaannya. Polimer sintetik yang harus dibincangkan ialah PVC. Membincangkan tentang kesan pencemaran alam sekitar akibat daripada Kitar semula 75 . Mengenal pasti monomer-monomer bagi polimer sintetik dengan menggunakan model atau simulasi komputer. menyenaraikan polimer semulajadi.4 Menilai kegunaan polimer sintetik Membincangkan maksud polimer. polipropena. perspeks.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengkaji pelbagai barangan tempatan yang diperbuat daripada aloi. politena. Murid boleh :    menyatakan maksud polimer. Mengumpulkan maklumat mengenai kuantiti dan jenis polimer sintetik di rumah yang dibuang untuk satu tempoh masa tertentu. 9.

76 . Membahaskan tentang kegunaan polimer sintetik dan kesan kepada alam sekitar akibat daripada penggunaan polimer sintetik yang tidak terbiodegradasi dalam kehidupan harian. menyenaraikan kegunaan seramik. kaca plumbum (kaca kristal) Menyediakan folio berserta dengan gambar dan klip video tentang kegunaan kaca dan seramik yang telah ditingkatkan mutunya untuk tujuan spesifik.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. komposisi. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran boleh dibincangkan Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembuangan bahan polimer sintetik.5 Mengaplikasikan kegunaan kaca dan seramik Mengumpul dan mentafsirkan data tentang jenis. kaca borosilikat. kaca fotokromik dan kaca konduksi. kaca terlakur. sifat dan kegunaan kaca dan seramik.   menyenaraikan jenis kaca dan sifatnya. menyatakan sifat seramik. Jenis-jenis kaca termasuklah kaca soda kapur. Murid boleh:   menyenaraikan kegunaan kaca. sebagai satu kaedah pembuangan. Kegunaan polimer yang boleh dibiodegradasi boleh dibincang 9. contohnya.

mewajarkan kegunaan bahan komposit. Murid boleh:  menghurai keperluan penghasilan bahan baru untuk tujuan tertentu. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9. gentian kaca dan kaca fotokromik.  komponen asalnya. (c) komponen-komponen bahan komposit. menyenaraikan contoh bahan komposit dan komponennya.6 Menilai kegunaan bahan bahan komposit Menonton persembahan multimedia dan menyediakan folio yang mengandungi perkara berikut: (a) maksud bahan komposit. menjana idea tentang penghasilan bahan termaju untuk memenuhi keperluan tertentu.  Membincang dan mewajarkan kegunaan bahan komposit. Melihat cara penghasilan bahan komposit 77 . (d) kegunaan bahan komposit. (b) senarai bahan komposit termasuk konkrit yang diperkukuhkan.   menyatakan maksud bahan komposit.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. superkonduktor spesifik.  membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan Membandingkan sifat unggul bahan komposit dengan komponen asalnya melalui simulasi komputer. gentian optik.

memerihalkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan harian. mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa pengendalian bahan sintetik dan sisanya.7 Menghargai pelbagai bahan buatan dalam industri Membincangkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan harian. Murid boleh:  mewajarkan kepentingan melakukan penyelidikan Mengadakan forum untuk membincangkan kepentingan penyelidikan dan pembangunan berterusan untuk kesejahteraan hidup sejagat   dan pembangunan secara berterusan. Menonton persembahan multimedia atau simulasi komputer berkenaan dengan pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan bahan sintetik. 78 . BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran di kilang-kilang.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. 9.