Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

KIMIA TINGKATAN 4

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2012

Buku Spesifikasi Kurikulum Kimia Tingkatan 4 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 4 Chemistry terbitan Curriculum Development Centre, Ministry of Education Malaysia, Putrajaya.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88889917 Laman Web: http//www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2012 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2006

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN

Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Sains Negara Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan TEMA: MEMPERKENALKAN KIMIA

ii iii iv v 1 2 3 5 12 14 19 20

Bidang Pembelajaran: 1. Pengenalan kepada Kimia TEMA: JIRIM DI SEKELILING KITA Bidang Pembelajaran: 2. Struktur Atom Bidang Pembelajaran: 3. Formula dan Persamaan Kimia Bidang Pembelajaran: 4. Jadual Berkala Unsur Bidang Pembelajaran: 5. Ikatan Kimia Bidang Pembelajaran: 6. Elektrokimia TEMA: INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA Bidang Pembelajaran: 7. Asid dan Bes Bidang Pembelajaran: 8. Garam TEMA: PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA Bidang Pembelajaran: 9. Bahan Buatan dalam Industri

20 23 23 29 37 47 51 59 59 66 72 72

iii

membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v .RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. MAKA KAMI. rakyat Malaysia. memelihara satu cara hidup demokratik.

masyarakat dan negara. berketerampilan. rohani. vii . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia.

dinamik. ix . tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

.

dan membina aplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan tetapi juga menyemai nilai murni dan semangat patriotisme. Adalah diharapkan proses pendidikan menjadi wahana untuk mencapai matlamat menghasilkan bangsa dan masyarakat yang seimbang. (DATO’ HAJI IBRAHIM BIN MOHAMAD) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia xi . eksperimen. Bahasa Malaysia boleh digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik bagi murid Tingkatan 4 sehingga kohort ini tamat Tingkatan 5 pada tahun berikutnya. Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015. iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan berkemahiran serta berkeupayaan mempelopori pesaing lain di peringkat antarabangsa dalam kemajuan sains dan teknologi. Kurikulum Kimia direka bentuk bukan sahaja untuk dalam dwibahasa. Bermula tahun 2012. Demi mencapai hasrat ini pendidikan sains yang berkualiti perlu disediakan agar negara dapat melahirkan modal insan yang berpengetahuan. harmoni dan berjaya.PRAKATA Aspirasi bangsa untuk menjadi masyarakat perindustrian dapat direalisasikan melalui kemajuan dan pembangunan sains dan teknologi secara berterusan. membina kemahiran dan strategi berfikir. murid diberi peluang yang luas dalam penyiasatan saintifik melalui aktiviti amali dan pembelajaran sains dan matematik. Langkah ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan menyediakan peluang kepada murid memperolehi kemahiran dan pengetahuan sains. strategi berfikir dan pembelajaran berfikrah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Untuk mencapai hasrat ini. Kurikulum Kimia bertujuan menghasilkan murid yang aktif melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran yang telah dicadangkan. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum terjemahan ini. Justeru kurikulum Kimia menekankan pendekatan inkuiri.

.

Pendidikan sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan matlamat membentuk individu seperti yang dihasrat. progresif. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. strategi pengajaran dan pembelajaran dan kandungan kurikulum. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. Mata pelajaran sains elektif ditawarkan di peringkat menengah atas dan terdiri daripada Fizik. berketerampilan. Selari dengan aspirasi ini. bersifat terbuka dan berdaya saing dalam sains dan teknologi adalah diperlukan. Golongan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam sains dan teknologi yang akan menerajui pembangunan Negara. Spesifikasi kurikulum mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. sikap saintifik dan nilai murni. hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. harmoni dan bermoral tinggi. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. menyediakan murid celik sains dan murid mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. pembangunan warganegara yang kritis. penerangan kemahiran berfikir dan strategi berfkir. Biologi dan Sains Tambahan. inovatif serta menyumbang kepada pembangunan sains dan teknologi dimasa hadapan. cadangan aktiviti pengajaran. perlu mewujudkan masyarakat yang berbudaya sains. berpandangan jauh. Setiap kurikulum mata pelajaran sains dihuraikan dalam dua dokumen: sukatan pelajaran dan spesifikasi kurikulum. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang Malaysia yang menuju ke arah status negara maju. sains menengah rendah dan sains menengah atas. kemahiran saintifik. Mata pelajaran sains teras adalah sains sekolah rendah. berilmu.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 PENDAHULUAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang. Kimia. 1 . berkemampuan membawa perubahan. kreatif dan cenderung dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan teknologi yang khusus dan profesional. Mata pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains. Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mata pelajaran Sains Teras menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid celik sains.

Menyedari merupakan bahawa hasil penemuan usaha sains adalah manusia berasaskan 1. menghargai alam semula jadi dan berusaha memelihara dan memulihara persekitaran. perkembangan sains dan teknologi. 8. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. 2. OBJEKTIF Kurikulum Kimia untuk sekolah menengah membolehkan pelajar: 9. dinamik dan progresif’. Memahami perkembangan dan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi . Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Pelajar yang telah mengikuti kurikulum Kimia sekolah 5. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam Kimia dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. Mengamalkan dan menghayati sikap saintifik dan nilai murni. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. 6.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 MATLAMAT Matlamat kurikulum Kimia untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. Memperoleh pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains dan teknologi serta menghubungkaitkan kemampuan intelek dan mental untuk memahami 2 . 3. Menyedari kepentingan saling bergantung antara demi hidupan serta pengurusan alam semulajadi kesinambungan hidup manusia sejagat. Menilai maklumat berkaitan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. 4. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat berbudaya sains dan teknologi yang prihatin. 7. 10.

Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: sentuhan. Mewujudkan kesedaran akan kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. Membuat kuantitatif nombor dan pemerhatian dengan alat secara menggunakan berunit piawai. bau. Memerhatikan Menggunakan deria pendengaran. Membuat kesimpulan sesuatu awal dan menerangkan peristiwa berasaskan pengalaman lalu atau data terkumpul. 11. kemahiran Kemahiran saintifik saintifik dan kemahiran penting berfikir untuk digunakan. dan perbezaan melalui pemerhatian. Membuat inferens Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 fenomena alam kearah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat. Mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan masalah. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Kemahiran proses ini terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. rasa dan penglihatan untuk mengumpulkan maklumat KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian Mengkelaskan tentang objek dan fenomena. menjalankan Mengukur menggunakan nombor Kemahiran saintifik merangkumi kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. adalah sebarang penyiasatan saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. 3 .

konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. isipadu. bentuk. diuji untuk Pernyataan membuktikan kesahihannya. hipotesis. Mengeksperimen Mendefinisi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu data. saiz. Menggunakan perhubungan ruang dan masa dimalarkan. jadual. Memperihalkan perubahan parameter seperti lokasi.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian Mengawal pembolehubah Mengenal pasti pembolehubah pembolehubah dimanipulasikan. Berkomunikasi Menerima. dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. memilih. arah. perkara ini atau boleh peristiwa. mengumpulkan mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. lisan. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau pembolehubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pembolehubah yang bergerak balas. 4 . graf atau model. satu Dalam sesuatu penyiasatan. bergerak balas dan pembolehubah yang dimalarkan. berat dan jisim sesuatu objek dengan masa. Membuat Hipotesis Membuat pernyataan umum tentang hubungan antara pembolehubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu Mentafsirkan data Memberikan tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Pada masa yang sama pembolehubah yang lain idea dalam pelbagai bentuk seperti tulisan.

Seseorang yang berfikir secara kreatif secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir adalah asas kepada pembelajaran berfikrah. Strategi berfikir merupakan proses berfikir tahap tinggi yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. bahan dan peralatan sains dengan tepat. Melakar spesimen. individu menggabungjalinkan pengetahuan. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 5 . kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat Kemahiran berfikir boleh dikategorikan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan mempunyai daya imaginasi yang tinggi. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. berupaya menjana idea yang inovatif dan asli. Kebolehan untuk membentuk strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada proses berfikir. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: pembelajaran berfikrah. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Aktiviti perlu disusun untuk memberi peluang kepada murid untuk menggunakan kemahiran berfikir dalam mengkonsepsikan. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan      Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul.

Mengolah maklumat dengan kepada menghuraikannya bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. 6 . kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. masa. Membuat urutan Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya.sifat. Menganalisis Membandingkan dan membezakan Mencari perbezaan persamaan berdasarkan dan kriteria atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. berdasarkan bukti Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau dalil yang sah. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. seperti ciri. sifat. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada Mengesan Kecondongan Mengesan pandangan atau kumpulan berdasarkan masing-masing kriteria tertentu pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. seperti ciri atau sifat. bentuk atau bilangan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Menyusun mengikut Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti keutamaan ciri.

konsep. 7 . yang mungkin benar atau tidak benar untuk Mensintesiskan Menggabungkan berasingan untuk unsur yang menghasilkan menerangkan sesuatu peristiwa satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Membuat inferens Membuat kesimpulan awal yang munasabah. Menjanakan idea berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. sesuatu membayangkan corak hubungan. Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan mencari atau peristiwa struktur untuk atau Membuat gambaran mental Membuat tanggapan sesuatu atau idea.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. lukisan dan artifak. Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Meramalkan Membuat sesuatu jangkaan peristiwa dan tentang berdasarkan pengalaman pemerhatian yang lalu atau data yang boleh Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Mengitlakkan dipercayai. atau pemerhatian.

beberapa berdasarkan kriteria tertentu bagi Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Membuat hipotesis Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Strategi Berfikir pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Menganalogikan Membuat pengitlakkan ke arah membina pengertian. Menyelesaikan masalah Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak mencapai ditetapkan. matlamat yang dijangkakan. Membuat keputusan sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang Memilih penyelesaian daripada satu yang alternatif terbaik alternatif mempunyai ciri yang serupa. 8 . konsep atau model berdasarkan ciri spesifik Membentuk kefahaman tentang sepunya yang saling berhubung kait.

     Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan         Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta Menaakul Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1. 2.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. 4. 1999). kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan    Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Penguasaan kemahiran berfikir kritis. 3. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. KBSB diperkenalkan. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 5. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan       diperkembangkan dengan bimbingan guru. Kemahiran Berfikir rasional. adil dan saksama. Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 .

Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut : Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Menggunakan perhubungan ruang Memerhatikan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mentafsir data Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan dan masa Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Mengukur dan menggunakan nombor Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Sains Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Kemahiran Berfikir 10 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Proses Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. analitis dan sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. Untuk menguasai kemahiran proses sains. kreatif. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan.

hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Mengawal pemboleh ubah Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Proses Sains Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir Kemahiran Berfikir Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. guru perlu Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. Dalam kurikulum ini. 11 . Dalam pengajaran dan pembelajaran. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya.

murid perlu ada kebolehan membuat gambaran mental tentang ikatan ionik dan kovalen. Bekerjasama. Bersikap objektif. Kemahiran ini boleh dipelajari melalui aktiviti Membanding dan membeza           SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Berfikir secara rasional. Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. 12 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4  Contoh . Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Luwes dan berfikiran terbuka. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. melukis gambarajah susunan elektron dan membina peta minda untuk membuat perbandingan. Berani mencuba. Rajindan tabah. Sistematik. Adil dan saksama. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Tahun: Tingkatan 4 dan membeza   Kemahiran berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran tersebut. Baik hati dan penyayang. Yakin dan berdikari. Berfikiran kritikal dan analitis. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut :        Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Hasil Pembelajaran: Membanding pembentukan ikatan ionik dan ikatan kovalen melibatkan penggunaan model dan simulasi komputer.

bekerjasama dan jujur. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti yang boleh memberi ruang untuk menyemai sikap tersebut. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Sebagai contoh. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. Aktiviti Pembelajaran yang dicadangkan: Hasil Pembelajaran: Tahun: Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran: Tingkatan 5 1. Kadar Tindak Balas 1. pendekatan masalah keputusan serta yang Menjalankan aktiviti harian yang berkaitan dengan faktor yang tindak mempengaruhi balas.4 Mempraktikkan pengetahuan saintifik untuk kehidupan berkualiti Murid dapat mengaplikasi Contoh : Berikut adalah contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan sikap saintifik dan nilai murni. Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Memberi penekanan kepada sikap dan nilai murni. kadar 13 . pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam aktiviti harian dan mengambil penyelesaian membuat rasional.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut :    Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni.

pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. 14 . Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik.Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Mempunyai pemikiran yang kritis dan kreatif. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan dikalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. konstruktivisme. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan kadar tindak balas dalam bidang sains dan teknologi melalui kajian dan Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. kekayaan teknologi di negara kita. semangat cintai negara dapat dikukuhkan. eksperimen. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka.Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. pembelajaran seperti inkuiri. Pembelajaran Sikap saintifik dan nilai murni: Mensyukuri dan menghargai berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan sumbangan sains dan teknologi. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan Mengumpul dan mentafsir data tentang sumbangan ahli sains dalam meningkatkan kualiti hidup.

Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Konstruktivisme Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Teknologi dan Masyarakat. Pembelajaran bermakna berlaku dalam bermaksud mencari maklumat. Teknologi dan Masyarakat (STM). Sains. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Inkuiri secara am murid belajar sesuatu cuma bila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi.  Murid berpeluang bekerjasama. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Pengetahuan sains dan 15 . Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Namun demikian.

Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. perbincangan. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. 16 . kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Dalam kurikulum ini. guru boleh mengubahsuaikan cadangan pengalaman pembelajaran jika perlu. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Pelajaran sains yang tidak menarik akan membosankan murid dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid dalam sains. Walaubagaimanapun. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. projek dan lawatan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. simulasi. dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran pembelajaran seperti eksperimen. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid terhadap sains.

Menjalankan kemahiran eksperimen saintifik menggunakan kemahiran Dalam kurikulum ini. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data  Menjalankan eksperimen cara eksperimen yang berkenaan. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana   Membuat kesimpulan Membuat pelaporan    Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data kemahiran manipulatif. 17 . iaitu mereka sendiri yang merangka Secara kebiasaan. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. berfikir. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. dan membentangkan hasil eksperimen mereka. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. semasa dan selepas menjalankan aktiviti.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran.

kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. Dalam main peranan. pembelajaran sains. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. permainan dan penggunaan model. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. institut penyelidikan. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam zoo. radio. pusat sains. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. menyeronokkan dan bermakna. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. ia mesti dirancang secara rapi. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. Perkakasan aplikasi seperti pemprosesan perkataan (word processers) . Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. Hasil projek dalam bentuk laporan. video. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. komputer dan internet. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. paya bakau dan kilang. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam eksperimen 18 . Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. muzium.

menghayati. HP dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. HP dalam sesuatu OP disusun secara berurutan 19 . ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai HP di capai mengikut keperluan dan konteks. menghargai. Setiap BP mempunyai beberapa Objektif Pembelajaran (OP). menyayangi. mensyukuri. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan daripada mudah kepada dalam yang proses lebih kompleks. HP ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. mensintesis dan menilai. HP dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. memahami. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai HP secara bersepadu mengikut susunan dalam Huraian Sukatan Pelajaran. Secara am. Pada masa yang sama. OP mempunyai satu atau lebih Hasil Pembelajaran (HP). Setiap tema mengandungi beberapa Bidang Pembelajaran (BP). dan Walaubagaimanapun. mendalami dan mengamalkan. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai HP yang berkaitan. menganalisis. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. mengaplikasi. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. Cadangan HP ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. mengagumi.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 dan projek dapat membantu pengajaran dan pembelajaran sains berkesan. pengajaran pembelajaran. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains.

menghuraikan sumbangan industri kimia terhadap 20 . (b) Industri kimia di Malaysia dan sumbangannya terhadap   pengetahuan kimia. PENGENALAN KEPADA KIMIA Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1. menyenaraikan beberapa bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian. Murid boleh:   menerangkan maksud kimia.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : MEMPERKENALKAN KIMIA 1. menyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan Menonton video atau perisian komputer tentang: (a) Kerjaya yang memerlukan ilmu kimia.  digunakan dalam kehidupan seharian. menyenaraikan industri berasaskan kimia di Malaysia.  menyatakan kegunaan bahan kimia yang lazim bahan kimia chemicals industri berasaskan kimia . Membincangkan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan.1 Memahami kimia dan kepentingannya Mengumpul dan mentafsirkan data tentang asal usul perkataan kimia dan maksud kimia.chemical-based industry Membincangkan pelbagai contoh bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian seperti Natrium Klorida. Kalsium Karbonat. Asid Asetik.

 mencatat dan mempersembahkan data dalam bentuk yang Murid mempunyai pengetahuan tentang kaedah saintifik di Tingkatan 1. (b) Mengenalpasti semua pembolehubah. (f) Menyenaraikan langkah kerja. (c) Mencadangkan pernyataan masalah soalan. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembangunan Negara.  mereka dan menjalankan eksperimen mudah untuk menguji hipotesis. 1. Menghadiri ceramah tentang industri kimia di Malaysia dan sumbangan industri kimia terhadap pembangunan Negara. (d) Membentuk hipotesis. 2 dan 3. Murid boleh:  mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberikan.2 Mensintesiskan kaedah saintifik Memerhatikan satu situasi dan mengenalpasti semua pemboleh ubah.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 1. Kemahiran saintifik sentiasa diaplikasikan 21 . (e) Memilih alat radas bersesuaian. PENGENALAN KEPADA KIMIA Hasil Pembelajaran pembangunan Negara. keterlarutan solubility Menjalankan aktiviti untuk: (a) Memerhatikan satu situasi. Cadangkan pernyataan masalah yang bersesuaian untuk penyiasatan saintifik.  mengenalpasti perhubungan diantara dua pembolehubah untuk membentuk hipotesis.

menyediakan laporan penyiasatan. 1. Murid boleh:  mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains dalam menjalankan penyiasatan.   mentafsir data untuk membuat kesimpulan. Menyediakan laporan lengkap. 22 .  mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiastan saintifik. Murid membincangkan dan mewajarkan sikap saintifik dan nilai murni yang patut diamalkan dalam penyiasatan saintifik.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 1. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen dan :     Mengumpulkan dan menjadualkan data. Mentafsirkan data dan membuat kesimpulan. PENGENALAN KEPADA KIMIA Hasil Pembelajaran bersesuaian. Mempersembahkan data dalam bentuk yang sesuai. Sepanjang aktiviti.3 Menggabungkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik Menonton video atau membaca artikel mengenai penyiasatan saintifik. kebolehan untuk mengenalpasti dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni harus ditekankan. Murid membincangkan dan mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh penyelidik dan ahli sains dalam video atau artikel.

1 Menganalisis jirim Membincangkan dan menerangkan sifat khusus jirim. molekul dan ion. molekul dan ion. sebatian dan campuran dari tingkatan 2.  dengan perubahan haba. perlanggaran collision.  zarah. simulasi simulation melting point Menjalankan aktiviti untuk mengkaji resapan zarah dalam pepejal. mendefinisikan atom. cecair dan gas. Murid mempunyai pengetahuan sedia ada berkenaan unsur.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 2. menghubungkaitkan perubahan keadaan jirim peresapan diffusion takat lebur Ethanamida juga dikenali sebagai asetamida. Murid boleh:     memerihalkan sifat zarah bagi jirim. menyatakan teori kinetik jirim. Menggunakan model atau menonton simulasi berkomputer untuk membincangkan perkara berikut: (a) teori kinetik jirim (b) maksud atom. Menjalankan aktiviti untuk menentukan 23 . menerangkan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim. menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik perubahan keadaan – inter-conversion Mengkaji proses perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim melalui simulasi atau animasi berkomputer. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2.

nombor nukleon dan mendefinisikan nombor proton. elektron dan neutron. Thomson. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran takat lebur dan takat beku ethanamida atau naftalena.make generalisation Guna model atau simulasi berkomputer untuk mengilustrasikan struktur atom tentang proton dan neutron dalam nukleus dan susunan elektron dalam petala. Nombor proton juga dikenali sebagai nombor atom. 24 . 2.  membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton.  menyatakan zarah-zarah utama subatom.2 Mensintesiskan struktur atomm Membincangkan perkembangan model atom yang dikemukakan oleh ahli sains iaitu Dalton. Bohr dan Chadwick. Rutherford.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 2. Murid boleh:  memerihalkan perkembangan model atom.  Tarikh dan bagaimana model berkembang tidak diperlukan. membuat kesimpulan umum . Memplot dan mentafsirkan graf pemanasan dan penyejukan naftalena atau ethanamida. Nombor nukleon juga dikenali sebagai nombor jisim Menjalankan aktiviti untuk menentukan nombor proton.

elektron dan neutron dalam sesuatu atom. Mengkaji nombor proton dan nombor nukleon beberapa unsur yang berlainan. Gunakan jadual untuk membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton. elektron dan neutron. menentukan nombor proton. (b) mengitlak bahawa setiap unsur mempunyai nombor proton yang berbeza. membina struktur atom. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran   mendefinisikan nombor nukleon.   menentukan nombor nukleon. proton dan elektron daripada nombor proton dan Menjalankan aktiviti untuk menulis: (a) simbol unsur (b) perwakilan bagi atom sebarang  nombor nucleon. Bincang: (a) perhubungan antara nombor proton dan nombor nukleon. 25 .   jenis unsur. menghubungkaitkan nombor proton dan nombor nukleon.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 2.  menghubungkaitkan nombor proton dengan Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran bilangan proton. dan sebaliknya. menentukan bilangan neutron. menulis simbol unsurunsur.

klorin dan bromin. karbon. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran unsur.  Menjalankan aktiviti untuk menentukan bilangan zarah subatom daripada nombor proton dan nombor nukleon bagi beberapa isotop. A dimana.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 2. oksigen.  mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan. 2. menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop. Murid boleh:   menyatakan maksud isotop. 26 .3 Memahami isotop dan menilai kepentingannya Mengumpulkan dan mentafsirkan maklumat tentang (a) maksud isotop (b) isotop-isotop hidrogen. menentukan bilangan zarah subatom bagi isotop. X X = unsur A = nombor nukleon Z = nombor proton Z Membina model atau menggunakan simulasi berkomputer untuk mengambarkan struktur atom.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

:

2. STRUKTUR ATOM
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan maklumat daripada internet atau media cetak dan membincangkan kegunaan-kegunaan isotop.

2.4 Memahami susunan elektron bagi atom

Mengkaji susunan elektron bagi pelbagai atom dan mengenalpasti elektron valensnya.

Murid boleh:  menghuraikan susunan elektron dalam atom bagi unsur yang mempunyai

Bincangkan maksud elektron valens dengan menggunakan ilustrasi.  Menjalankan aktiviti untuk: (a) mengilustrasi susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. (b) menulis susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20.  

nombor proton 1 hingga 20, melukis susunan elektron atom suatu unsur, menyatakan maksud elektron valens, menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron suatu atom.

27

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

:

2. STRUKTUR ATOM
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2.5 Menghargai ketertiban dan keunikan struktur atom.

Membincangkan sumbangan ahli sains terhadap sejarah perkembangan idea struktur atom. Mengadakan pertandingan bercerita tentang sejarah perkembangan struktur atom dengan menekankan kreativiti ahli sains.

Murid boleh:  menghuraikan sumbangan ahli sains terhadap pemahaman struktur atom,  menghuraikan kreativiti dan ketelitian ahli sains dalam menghasilkan gambaran menyeluruh tentang jirim.

kesyukurangratefulness

28

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

TEMA BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

: :

JIRIM DI SEKELILING KITA 3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti

3.1 Memahami dan mengaplikasikan konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif

Mengumpul dan mentafsirkan data tentang jisim atom relatif dan jisim molekul relatif berdasarkan karbon-12.

Murid boleh:  menyatakan maksud jisim atom relatif berdasarkan karbon -12, 

Jisim formula relatif diperkenalkan sebagai jisim relatif bagi bahan ionik.

Membincangan kegunaan karbon -12 sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul relatif.

menyatakan maksud jisim molekul relaif berdasarkan karbon-12,

 Mengkaji konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif secara anologi atau animasi berkomputer.

menyatakan sebab karbon-12 digunakan sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul

Menjalankan kuiz untuk menghitung jisim molekul relatif bahan daripada formula kimia yang diberi, contohnya, HCl, CO2, Na2CO3, Al(NO3)3, CuSO4.5H2O. 

relatif, menghitung jisim molekul relatif bahan.

29

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

:

3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti

3.2 Menganalisis hubungan antara bilangan mol dengan bilangan zarah

Mengkaji konsep mol melalui analogi atau simulasi berkomputer.

Murid boleh :  mendefinisikan satu mol sebagai kuantiti jirim yang

12

C boleh

diwakilkan sebagai
12 6

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang pemalar Avogadro. Membincang hubungkait di antara bilangan zarah dalam satu mol bahan dengan pemalar Avogadro.  

mengandungi jumlah zarah sebanyak bilangan atom yang ada dalam 12g
12

C

atau C-12

C,

Pemalar Avogadro juga dikenali sebagai nombor Avogadro

menyatakan maksud pemalar Avogadro,

Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bagi bahan yang diberi dan sebaliknya.

menghubungkaitkan bilangan zarah yang terkandung dalam satu mol bahan tertentu dengan pemalar Avogadro,

menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bahan tertentu dan sebaliknya.

30

FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti 3. gas karbon dioksida dan gas helium.  Formula kimia diberikan untuk tujuan perhitungan.  menghubungkaitkan jisim molar dengan pemalar Avogadro. 3. Menggunakan anologi atau simulasi berkomputer. Murid boleh :   menyatakan maksud isipadu molar gas.  menghubungkaitkan jisim molar dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif. menghubungkaitkan STP .Suhu dan Tekanan Piawai STP – Standard Temperature and Pressure 31 .3 Menganalisis hubungan di antara bilangan mol bahan dengan jisim Membincangkan maksud jisim molar.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3. bincang untuk menghubungkait: (a) jisim molar dengan pemalar Avogadro (b) jisim molar bahan dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya.4 Menganalisis perhubungan di antara bilangan Mengumpulkan dan mentafsirkan data isipadu molar gas seperti gas oksigen. Murid boleh:  menyatakan maksud jisim molar. menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya.

32 . Menjalankan aktiviti untuk menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya.  membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada suhu dan tekanan yang diberikan. menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan bilangan zarah. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran isipadu molar dengan pemalar Avogadro.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran mol gas dengan isipadu : 3.  menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Menggunakan grafik atau simulasi computer. bincang: (a) Perhubungan di antara isipadu molar dengan pemalar Avogadro. bilangan mol. (b) Membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada STP dan atau keadaan bilik. Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan bilangan zarah. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik.  bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. bilangan mol. Membina peta minda untuk menunjukkan perhubungan di antara bilangan zarah.

Murid boleh :   menyatakan maksud formula kimia.   menyatakan maksud formula molekul. IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan formula empirik dan 33 . 3. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. menentukan formula empirik dan formula molekul sebatian. Formula ion – Ionic formula Menjalankan aktiviti untuk: (a) Menentukan formula empirik bagi kuprum(II) oksida dengan menggunakan simulasi berkomputer.  menyelesaikan masalah perhitungan yang Penggunaan simbol dan formula kimia harus digalakkan dan tidak hanya terhad kepada penulisan persamaan kimia sahaja. formula molekul. menyatakan maksud formula empirik. formula empirik. (b) Menentukan formula empirik bagi magnesium oksida. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti bilangan mol.5 Mensintesis formula kimia Mengumpulkan dan mentafsirkan data berkaitan formula kimia.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3. (c) membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul.  membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul.

(b) bahan dan hasil tindak balas dalam persamaan kimia. menulis dan 34 . Menjalankan aktiviti untuk: (a) membina formula kimia bagi sebatian dari formula ion yang diberikan. Menjalankan aktiviti latihan dan kuiz dalam menulis formula ion. (b) menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC. Murid boleh:   menyatakan maksud persamaan kimia. menulis formula ion membina formula kimia bagi sebatian ion.6 Mentafsirkan persamaan kimia Bincang: (a) maksud persamaan kimia. 3.  daripada persamaan kimia. menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC. mengenalpasti bahan dan hasil tindak balas Hamparan komputer boleh digunakan untuk latihan mengimbangkan persamaan kimia pemendakan precipitation Membina persamaan kimia yang seimbang bagi tindakbalas berikut: (a) pemanasan kuprum(II) karbonat. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran melibatkan formula empirik dan formula molekul.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3.    Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti formula molekul.

(c) pemendakan plumbum(II) iodida. formula dan persamaan kimia. (b) mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif.  mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. PbI2.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3.7 Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyiasatan Membincangkan sumbangan ahli sains dalam penyelidikan terhadap jisim atom relatif. (c) menyelesaikan masalah perhitungan dengan persamaan kimia(stoikiometri) 3.  menyelesaikan masalah penghitungan dengan persamaan kimia. (b) pembentukan ammonium klorida. Murid boleh:  mengenalpasti sikap saintifik dan nilai positif yang diamalkan oleh ahli sains dalam Berbincang untuk mewajarkan penyelidikan tentang 35 . FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran mengimbangkan persamaan kimia. Menjalankan eksperimen berikut: (a) menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti CuCO3. NH4Cl. konsep mol. jisim molekul relatif.

formula kimia dan persamaan kimia.  menggunakan simbol.  mewajarkan keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti keperluan ahli sains mengamalkan sikap saintifik dan nilai positif dalam menjalankan penyelidikan tentang struktur atom.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran tentang jirim : 3. formula dan persamaan kimia untuk komunikasi yang mudah dan sistematik dalam bidang kimia. formula kimia dan persamaan kimia. formula dan persamaan kimia sebagai alat komunikasi dalam kimia. Membincangkan peranan simbol kimia. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran konsep mol. formula dan persamaan kimia. dalam menjalankan penyelidikan tentang struktur atom. 36 .

 Membincangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala. Dobereiner. menghubungkaitkan susunan elektron unsur dengan kumpulan dan kala. (b) Nombor proton.1 Menganalisis Jadual Berkala Unsur Mengumpul maklumat tentang sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala Murid boleh:  menghuraikan sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Ahli sains yang terlibat seperti.   Berkala. mengenal pasti kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala. menyatakan prinsip asas penyusunan unsur dalam Menjalankan aktiviti untuk membuat hubungkait antara susunan elektron suatu unsur dengan kumpulan dan kala. Meyer. Jadual Berkala berdasarkan nombor proton. (c) Susunan elektron. Mengkaji susunan unsur dalam Jadual Berkala dari aspek berikut: (a) Kumpulan dan Kala. Mendeleev dan Moseley. Lavoisier. Newlands.  Menjalankan aktiviti untuk meramalkan kumpulan dan kala suatu unsur menerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam 37 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 4. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4.

lengai . menghuraikan sifat lengai unsur Kumpulan 18. menghubungkaitkan sifat lengai unsur Kumpulan 18 Membincangkan hubungan diantara susunan elektron dan sifat lengai unsurk Kumpulan 18. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Jadual Berkala. 4. (b) sifat lengai unsur Kumpulan 18.  menghuraikan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan Unsur Kumpulan 18 boleh dikenali sebagai gas adi atau gas lengai.  meramalkan kumpulan dan kala unsur berdasarkan susunan elektron.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4.2 Menganalisis Kumpulan 18 Menggunakan jadual untuk menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. Bincang: (a) perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. Murid digalakkan menggunakan bahan multimedia. keadaan fizik. menghubungkaitkan 38 . menyatakan sifat fizik unsur Kumpulan 18 secara umum.  dengan susunan elektronnya. Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran berdasarkan susunan elektronnya.   18.inert Menghuraikan sifat fizik unsur Kumpulan 18 seperti. Murid boleh :   menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. ketumpatan dan takat didih.

ketumpatan dan takat lebur.3 Menganalisis unsur Kumpulan 1 Mengumpulkan maklumat dan bincang: (a) unsur Kumpulan 1.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. natrium dan kalium Murid boleh:  menyenaraikan unsur Kumpulan 1  menyatakan sifat fizik umum litium. (d) sifat kimia litium.  dan oktet unsur Kumpulan 18 dengan kestabilannya. 4. (c) perubahan sifat fizik litium ke kalium dari segi kekerasan. (b) sifat fizik umum unsur litium.  menyenaraikan sifat kimia unsur litium. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran susunan elektron duplet Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Guna gambarajah atau simulasi berkomputer untuk mengilustrasikan susunan elektron duplet dan oktet bagi unsur Kumpulan 18 untuk menerangkan kestabilannya. Mengumpulkan maklumat tentang asas kegunaan unsur Kumpulan18. natrium dan kalium (e) persamaan dari segi sifat kimia litium. menghuraikan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan seharian.  menghuraikan perubahan sifat fizik dari litium ke kalium. 39 . natrium dan kalium. natrium dan kalium. natrium dan Guru digalakkan menggunakan kaedah demonstrasi dalam aktiviti yang melibatkan Natrium dan Kalium.

natrium dan kalium.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan.  Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran (f) perhubungan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektronnya. 40 . natrium dan kalium dengan air dan oksigen. natrium dan kalium. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas unsur litium.  Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan.  menghuraikan persamaan sifat kimia litium. menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 1 selain litium. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran kalium. natrium dan kalium dengan klorin dan bromin melalui simulasi berkomputer.  Kumpulan 1.  menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Mengkaji tindak balas litium. menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektron. Kumpulan 1.

(b) sifat fizik klorin. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam pengendalian unsur Kumpulan 1. (e) persamaan sifat kimia klorin.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. bromin dan iodin. bromin dan iodin. bromin dan iodin. 4. bromin dan iodin dari segi warna.4 Menganalisis unsur Kumpulan 17. bromin dan iodin.  menghubungkaitkan sifat 41 .  menghuraikan perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. ketumpatan dan takat didih. Mengumpulkan maklumat dan bincangkan: (a) unsur Kumpulan 17. bromin dan iodin. menyatakan sifat fizik umum klorin. (c) perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. Murid boleh:   menyenaraikan unsur Kumpulan 17. (f) perhubungan di antara sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron.  menyenaraikan sifat kimia unsur klorin.  menghuraikan persamaan sifat kimia klorin. (d) menghuraikan sifat kimia klorin.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. seperti ferum. bromin dan iodin. 4. Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 17 selain daripada klorin. (c) natrium hidroksida Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. mengendalikan unsur Kumpulan 17.  menyatakan langkah keselamatan dalam Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas klorin. Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17.  menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan.5 Menganalisis Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat unsur Kala 3 seperti: Murid boleh:  menyenaraikan unsur Kala Semi logam juga dikenali sebagai 42 . (b) logam. bromin dan iodin dengan: (a) air.  meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 17.

menghuraikan kegunaan semi logam. Membincangkan dan meramalkan perubahan sifat unsur dalam Kala 2.  Mengadakan perbincangan dalam kumpulan kecil dan bentangkan perubahan sifat oksida unsur merentasi Kala 3. 43 .   menulis susunan elektron unsur Kala 3. meramalkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 2. (b) susunan elektron (c) saiz atom (d) kelektronegatifan (e) keadaan fizik Membincangkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3.  Nota metaloid. menghuraikan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran 3. menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila merentasi Kala Menjalankan eksperimen untuk mengkaji oksida unsur Kala 3 dan menghubungkaitkannya dengan sifat logam. Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran (a) nombor proton.  3.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran unsur dalam Kala : 4.

JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang penggunaan semi logam seperti. ketumpatan. Memerhatikan warna : (a) beberapa sebatian unsur peralihan. nombor pengoksidaan dan keupayaan membentuk sebatian berwarna. 4. Menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. 44 . Murid boleh:  mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. memberi contoh unsur peralihan. (b) hasil tindak balas di antara larutan akues sebatian unsur peralihan industri.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4.    ‘Nombor pengoksidaan’ sama dengan ‘keadaan pengoksidaan’. menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam Persamaan kimia tidak diperlukan. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang sifat unsur peralihan dari segi takat lebur. silikon dan germanium dalam industri mikroelektronik. menghuraikan sifat unsur peralihan.6 Memahami unsur peralihan.

JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran dengan larutan natrium hidroksida.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. Mengumpulkan maklumat dan membuat persembahan multimedia tentang usaha ahli sains dalam menemui ketertiban sifat unsur. Memberi beberapa contoh tentang kegunaan unsur peralihan sebagai mangkin dalam industri. Murid boleh:  menghuraikan usaha ahli sains dalam penemuan ketertiban sifat unsur.7 Mensyukuri kewujudan unsur dan sebatiannya. NaOH dan larutan ammonia. NH3(ak).  menghuraikan bagaimana kehidupan tanpa kepelbagaian unsur dan sebatian. 45 . 4. Membincangkan dalam forum akan keadaan kehidupan tanpa pelbagai unsur dan sebatian. Memerhatikan warna batu permata dan mengenalpasti unsur peralihan di dalamnya.

JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran  mengenalpasti pelbagai warna sebatian logam peralihan dalam alam semulajadi. Membincangkan dan mengamalkan cara untuk mengendalikan bahan kimia dengan selamat dan mengelakkan pembaziran.  mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengumpul spesimen atau gambar pelbagai jenis batu batan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. 46 .

IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 5. menyatakan jenis ikatan kimia. menulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk. menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia. CO2 dan mineral untuk memperkenalkan konsep ikatan kimia. magnesium 47 . Murid boleh:    menerangkan kestabilan gas adi. Murid boleh:   menerangkan pembentukan ion. contohnya. Mengadakan perbincangan tentang berikut: (a) kestabilan gas adi dari segi susunan elektron. contohnya. karbon dioksida.2 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan ion Menggunakan simulasi komputer untuk menerangkan pembentukan ion dan susunan elektron dalam sesuatu ion.  menerangkan Ikatan ion adalah sinonim dengan ikatan elektrovalen Menjalankan aktiviti untuk menyediakan sebatian ion. (b) syarat pembentukan ikatan kimia (c) jenis ikatan kimia 5. air. H2O.1 Memahami asas pembentukan sebatian Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pelbagai sebatian yang wujud secara semulajadi.

H2. Menggunakan model dan simulasi komputer untuk menggambarkan pembentukan: (a) ikatan tunggal dalam hydrogen. gambarajah atau simulasi komputer. Menjalankan aktiviti untuk menggambarkan pembentukan ikatan ion melalui model. HCl. Menggunakan simulasi komputer untuk menggambarkan kewujudan daya tarikan elektrostatik di antara ion yang berlawanan cas. Murid boleh:   menyatakan maksud ikatan kovalen. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran pembentukan ikatan ion. natrium klorida.3 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan kovalen Mengumpul dan mentafsir data tentang maksud ikatan kovalen. MgO. FeCl3. hidrogen klorida. 5. dan ferum (III) klorida. menggambarkan pembentukan ikatan ion.  ion.  melukis gambarajah susunan elektron untuk 48 . klorin. Cl2.  menggambarkan susunan elektron bagi suatu ikatan Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran oksida.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5. NaCl. menerangkan pembentukan ikatan kovalen.

metana.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5. CCl4 (b) ikatan ganda dua dalam oksigen. Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran air.  membuat gambaran mental bagi pembentukan ikatan kovalen. CH4. H2O. 5. pelarut . N2 Melukis gambarajah susunan elektron bagi pembentukan ikatan kovalen termasuk struktur Lewis. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran menggambarkan pembentukan ikatan kovalen. 49 . ammonia. tetraklorometana. Membincang dan membina peta minda untuk membandingkan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. O2.  membanding dan membezakan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. karbon dioksida. NH3. CO2 (c) ikatan ganda tiga dalam nitrogen.4 Menganalisis sifat sebatian ion dan sebatian kovalen Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. Murid boleh:   menyenaraikan sifat-sifat sebatian ion.solvent Membincang dalam kumpulan untuk menjalankan satu aktiviti untuk menyenaraikan sifat-sifat sebatian kovalen.

menyatakan kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut. Mengumpul maklumat tentang kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut dalam kehidupan harian. (b) perbezaan takat lebur dan takat didih di antara kedua-dua sebatian ion dan sebatian kovalen   sebatian kovalen.  menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran membandingkan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen: (a) takat lebur dan takat didih (b) kekonduksian elektrik (c) keterlarutan dalam air dan pelarut organik Membincang tentang: (a) perbezaan kekonduksian elektrik di antara sebatian ion dan sebatian kovalen dari segi kehadiran ion.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5. membanding dan membezakan keterlarutan sebatian ion dan sebatian kovalen. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran  menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan sebatian kovalen . 50 .

Pelajar belum pernah mendapat pendedahan tentang istilah dan kemahiran menulis persamaan setengah. mengaitkan tentang kewujudan ion-ion yang bergerak bebas dengan kekonduksian elektrik.  mengenalpasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur. 6.1 Memahami sifatsifat elektrolit dan bukan elektrolit Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan bahan-bahan kimia kepada elektrolit dan bukan elektrolit Murid boleh:  mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit. (b) Binaan sel elektrolisis Murid boleh:   menyatakan maksud elektrolisis.   Murid telah mempunyai pengetahuan bahawa arus elektrik boleh dihasilkan menggunakan larutan kimia dan dari proses elektrolisis air.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 6. Membincangkan: (a) maksud elektrolit (b) hubungkait antara kewujudan ion yang bergerak bebas dan kekonduksian elektrik. leburan – molten setengah persamaan – half equation Menggunakan simulasi komputer untuk: (a) Mengenalpasti kation dan anion dalam sebatian lebur. menyatakan maksud elektrolit. menghuraikan binaan sel elektrolisis. 51 .2 Menganalisis proses elektrolisis sebatian lebur Membincangkan: (a) Proses elektrolisis. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran 6.

menghuraikan proses elektrolisis sebatian lebur. PbO.   bebas dalam keadaan leburan. meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran  menerangkan bukti tentang kewujudan ion yang diikat dengan ikatan ion yang kuat bila berada bila berada dalam keadaan pepejal tetapi bergerak Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran (b) Memberi gambaran bahawa didalam keadaan pepejal.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis plumbum (II) bromida lebur untuk: (a) mengenalpasti kation dan anion. contohnya natrium klorida.  Mengumpul dan mentafsirkan data tentang proses elektrolisis sebatian ion yang mempunyai takat lebur yang sangat tinggi. (c) menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. (b) menghuraikan proses elektrolisis. 52 . NaCl dan plumbum(II)oksida. menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. ion-ion diikat dengan ikatan ionik yang kuat tetapi dapat bergerak bebas bila berada dalam keadaan leburan.

menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod.3 Menganalisis elektrolisis larutan akueus Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis larutan akueus kuprum(II) sulfat dan asid sulfurik menggunakan elektrod karbon dan dapat: (a) Mengenalpasti kation dan anion yang wujud dalam larutan akues.  menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor pemilihan ion untuk dinyahcas di katod dan anod berdasarkan perkara berikut: (a) kedudukan ion dalam siri  elektrolisis larutan akueus dengan menyertakan contoh yang sesuai. 6. 53 .   menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. (c) Menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. Murid boleh:  mengenalpasti kation dan anion dalam larutan akueus. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran Meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. (b) Menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus.

6.4 Menilai proses Menjalankan eksperimen untuk mengkaji proses penulenan dan Murid boleh :   menyatakan kegunaan elektrolisis dalam industri. menerangkan proses pengekstrakan. Meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus serta menulis setengah persamaan masing-masing.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6.kaji dan bincangkan perkara berikut: 54 .  menulis persamaan kimia elektrolisis dalam penyaduran logam. penulenan serta penyaduran logam. industri Dengan menggunakan simulasi komputer. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran elektrokimia (b) kepekatan ion dalam larutan (c) jenis elektrod Menggunakan simulasi berkomputer untuk menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan akueus.

Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia bagi elektrolisis dalam industri. menerangkan masalah pencemaran yang timbul akibat dari penggunaan proses elektrolisis dalam industri.5 Menganalisis sel kimia Mengkaji struktur sel kimia contohnya sel ringkas dan sel Daniell.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. Murid boleh :   menghuraikan struktur sel ringkas dan sel Daniell. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan penggunaan elektrolisis dalam industri. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran untuk proses elektrolisis dalam industri. Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran (a)pengekstrakan aluminium dari aluminium oksida. Sel-sel terkini seperti sel litium 55 . 6. Sel kimia juga dikenali sebagai sel galvani.   mewajarkan penggunaan elektrolisis dalam industri. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penghasilan arus elektrik daripada tindakbalas kimia dalam sel menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sel ringkas. (b) penulenan kuprum (c) penyaduran logam.

akumulator asid plumbum.  menerangkan kepentingan tindakbalas penyesaran – displacement reaction 56 .  membina siri elektrokimia. sel alkali dan sel nikel-kadmium.6 Mensintesiskan siri elektrokimia Menjalankan eksperimen untuk membina siri elektrokimia berdasarkan perkara berikut: (a) perbezaan voltan antara dua logam (b) kebolehan logam menyesarkan Murid boleh:  menerangkan prinsip untuk membina siri elektrokimia.  jenis sel kimia. membanding dan membezakan kelebihan dan kelemahan pelbagai Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis sel kimia termasuk sel kering. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran  menerangkan tindakbalas kimia yang berlaku dalam Nota ion. 6. sel merkuri. Menjalankan aktiviti untuk menerangkan tindakbalas yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6.  sel ringkas dan sel Daniell. Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran ringkas. sel nikel hidrida dan sel polimerik hendaklah diajar secara ringkas. Membincang dan membandingkan sel elektrolisis dan sel kimia. menghuraikan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia.

57 .  menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran siri elektrokimia.  meramalkan kebolehan sesuatu logam untuk Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran logam lain daripada larutan garamnya. Menjalankan eksperimen untuk mengesahkan ramalan tindakbalas penyesaran. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. Membincangkan penggunaan siri elektrokimia dalam menentukan perkara berikut: (a) Terminal sel (b) Voltan sel (c) Kebolehan suatu logam menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya.

 proses dalam industri elektrokimia.7 Menerapkan kesedaran serta mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam siri elektrokimia Membincangkan kepentingan industri elektrokimia dalam kehidupan harian.  elektrokimia dapat meningkatkan kualiti hidup. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran 6. memerihalkan masalah pencemaran yang disebabkan oleh proses- Mengadakan forum untuk membincangkan kepentingan pelupusan sisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur. mempraktikkan amalan melupuskan bateri terpakai secara sistematik.  secara selamat dan teratur. Murid boleh :  mewajarkan kenyataan bahawa industri Mengumpulkan data serta membincangkan pencemaran akibat daripada proses-proses industri elektrokimia. Mengamalkan kitar semula bateri terpakai.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. mewajarkan keperluan untuk melupuskan sisasisa industri elektrokimia Mengadakan tayangan video untuk menunjukkan betapa pentingnya proses kitar semula serta pelupusan yang sistematik bateri-bateri terpakai. 58 .

59 .1 Menganalisis sifat-sifat asid dan bes Membincangkan: (a) Konsep asid.  menghuraikan sifat kimia bagi asid dan alkali.  hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. diprotic acid Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. bes dan alkali dalam kehidupan harian. bes dan alkali berdasarkan tentang ion yang terdapat atau dihasilkan dalam larutan akueus. bes dan alkali dalam kehidupan harian. menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali.  menerangkan peranan air dalam pembentukan ion Pembentukan ion hidroksonium. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran 7. asid dwibes – Asid monobes dan dwibes diperkenalkan. (b) Kegunaan asid. Murid boleh :   menyatakan maksud asid. menyatakan kegunaan asid. menzahirkan sifat alkali. H3O diperkenalkan. bes dan alkali.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA 7. + asid monobes – monoprotic acid.

penceraian dissociation pengionan – ionisation Penceraian juga 60 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. alkali kuat dan Menjalankan aktiviti menggunakan skala pH untuk mengukur nilai pH larutan larutan yang biasa digunakan dalam kehidupan harian seperti air sabun. Murid boleh :   menyatakan kegunaan skala pH. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji sifat kimia asid dan alkali untuk tindakbalas berikut: (a) asid dengan bes (b) asid dengan logam (c) asid dengan karbonat logam. asid lemah. air berkarbonat.2 Mensintesiskan konsep asid kuat. menghubungkaitkan nilai pH dengan sifat keasidan atan kealkalian sesuatu Formula pH = -log [H+] tidak perlu diperkenalkan. Menulis persamaan kimia untuk setiap tindakbalas di atas. air paip dan jus buah-buahan. 7. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran Menyaksikan simulasi komputer berkaitan pembentukan ion hidroksonium dan ion hidroksida dengan kehadiran air.

ASID DAN BES Hasil pembelajaran bahan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran alkali lemah. Nota dikenali sebagai pengionan Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk mengukur nilai pH beberapa larutan yang mempunyai kepekatan yang berbeza.  menghubungkaitkan asid kuat atau asid lemah dengan darjah penceraiannya. Contohnya. (d) asid kuat dan darjah  menghubungkaitkan alkali kuat atau alkali lemah dengan darjah penceraiannya. asid etanoik. (c) kepekatan ion hidroksida dan nilai pH.  menghubungkaitkan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH. Membincangkan perkaitan antara perkara-perkara berikut berdasarkan data yang diperoleh dari aktiviti di atas: (a) nilai pH dan keasidan atau kealkalian sesuatu bahan. larutan ammonia dan natrium hidroksida dengan menggunakan penunjuk. 61 . (b) kepekatan ion hidrogen dan nilai pH. : 7. asid hidroklorik.  menerangkan secara kualitatif konsep asid kuat dan asid lemah.  menerangkan secara kuantitatif konsep asid kuat dan asid lemah.  menghubungkaitkan kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH. meter pH atau pun antaramuka berkomputer (computer interface) .

asid lemah. alkali kuat dan alkali lemah.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. (g) asid lemah dan darjah penceraiannya. menyatakan maksud Penggunaan meter pH adalah digalakkan 62 . 7.3 Menganalisis kepekatan asid Membincangkan: (a) Maksud kepekatan (b) Maksud kemolaran (c) Hubungan antara bilangan mol Murid boleh:   menyatakan maksud kepekatan. (f) alkali kuat dan darjah penceraiannya. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran penceraiannya. Membina peta minda berkaitan asid kuat. (e) asid lemah dan darjah penceraiannya. Menggunakan simulasi komputer untuk menunjukkan darjah penceraian asid kuat dan asid lemah serta alkali kuat dan alkali lemah.

Kemolaran = kepekatan molar  Menyediakan larutan piawai natrium hidroksida.  Nota Larutan garam boleh disertakan di dalam perbincangan. ASID DAN BES Hasil pembelajaran kemolaran. Membuat pengiraan untuk menukarkan unit kepekatan dari g dm kepada mol dm-3 dan sebaliknya. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungkait antara nilai pH dengan kemolaran beberapa larutan 63 . menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan Natrium hidroksida adalah tidak stabil dan akan menyerap lembapan.2H2O dan natrium karbonat sesuai diperkenalkan sebagai larutan hanyalah anggaran. menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali.  menyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan.   telah disediakan. NaOH atau kalium hidroksida KOH. Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan (d) Kaedah untuk menyediakan larutan piawai. oleh itu ke atas larutan piawai yang kepekatannya Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran dan alkali : 7. H2C2O4. Asid oksalik. -3 menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan piawai.

Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran asid dan alkali yang telah dicairkan.    menulis persamaan untuk tindakbalas peneutralan. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota piawai asas. menerangkan penggunaan peneutralan dalam kehidupan harian. Menjalankan pentitratan asid-bes untuk menentukan takat akhir menggunakan penunjuk atau antararmuka berkomputer.4 Menganalisis peneutralan Mengumpul dan mentafsir data tentang peneutralan dan aplikasinya dalam kehidupan harian. Murid boleh:   menerangkan maksud peneutralan. Penggunaan ammonia sebagai anti-asid. menentukan takat akhir proses peneutralan melalui kaedah pentitratan. Menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali. Guru hendaklah memberi penekanan terhadap penggunaan teknik pentitratan yang betul. menghuraikan proses titratan asid-bes.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. 7. Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan  menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga 64 . Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan bagi tindakbalas peneutralan. Tanah pertanian dineutralkan menggunakan batu kapur.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. 65 . Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. ASID DAN BES Hasil pembelajaran aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan.

sulfat.   menerangkan maksud garam. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8. karbonat dan klorida. menyenaraikan ciri-ciri fizik hablur.  Garam terlarut ditulenkan melalui kaedah penghabluran semula tindak balas pemendakan – precipitation reaction Gunakan hablur garam yang telah disediakan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji keterlarutan garam-garam nitrat. Murid boleh:  menyatakan contohcontoh garam dan kegunaannya dalam kehidupan harian. (b) (c) maksud garam. 66 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA 8. menghuraikan proses penyediaan garam terlarut. mengenal pasti garam terlarut dan garam tak terlarut. penyediaan dan pengawetan makanan.1 Mensintesiskan garam Mengumpul dan mentafsirkan data tentang: (a) kewujudan garam secara semula jadi. kegunaan garam dalam bidang pertanian. perubatan. Gunakan lembaran kerja atau kuiz  Menyediakan garam terlarut melalui tindakbalas: (a) asid dengan alkali (b) asid dengan oksida logam (c) asid dengan logam  menghuraikan proses penulenan garam terlarut melalui penghabluran semula.

CuSO4. GARAM Hasil Pembelajaran  menghuraikan proses penyediaan garam tak Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran (d) asid dengan karbonat logam Menjalankan satu aktiviti untuk menulenkan garam terlarut dengan menggunakan kaedah penghabluran semula. kalium kromat (VI).  Membuat pemerhatian untuk mengenal pasti ciri-ciri fizik hablur garam seperti kuprum (II) sulfat.   terlarut.  K2CrO4 dan kalium dikromat. Bincangkan keperluan penulenan garam. BaSO4 melalui tindak balas pemendakan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. PbI2. membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi tindak balas penyediaan garam. natrium klorida. NaCl. K2Cr2O7 Menyediakan garam tak terlarut seperti plumbum(II) iodida. menyelesaikan masalah pengiraan kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri. PbCrO4 dan barium sulfat. 67 . plumbum(II) kromat(VI). mereka bentuk suatu aktiviti untuk menyediakan garam tertentu.

Manjalankan eksperimen untuk membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. Mengira kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri. Merancang dan melaksanakan aktiviti bagi penyediaan suatu garam tertentu. 68 . GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti-aktiviti untuk menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi penyediaan garam terlarut dan garam tak terlarut.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8.

hidrogen. O2. HCl. menghuraikan ujian bagi anion. SO2 dan nitrogen dioksida. karbon dioksida. NH3 dan HCl adalah merupakan ujian pengesahan. ammonia. hidrogen klorida. klorin. Mengkaji warna dan keterlarutan dalam air bagi beberapa garam dan seterusnya membuat inferens tentang garam tersebut.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8.  menghuraikan ujian pengesahan bagi kation 69 . Tindakan haba ke atas garam sulfida dan klorida boleh juga dinyatakan. CO2. NO2. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8. Murid boleh :   menyatakan maksud analisis kualitatif.2 Mensintesiskan analisis kualitatif garam Membincangkan maksud analisis kualitatif.    memerihalkan ujian untuk mengenal pasti gas. H2. menghuraikan tindakan haba ke atas garam. Memerhati dan menjalankan ujian kimia untuk mengenal pasti gas-gas oksigen. membuat inferens tentang garam berdasarkan warna dan keterlarutan dalam air. CO2. H2. menyatakan pemerhatian bagi tindak balas di antara kation dengan larutan natrium hidroksida dan larutan ammonia. sulfur dioksida.  Menonton persembahan multimedia untuk memerhati kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengenal pasti kehadiran gas. NH3. Cl2. Ujian kimia untuk O2.

NH4+.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. Fe2+. Pb2+. dan Ca2+ dalam larutan akueus dengan menggunakan larutan natrium hidroksida. Zn2+. Pb2+ dan NH4+. Fe3+. NH3 (ak). 70 . NaOH dan larutan ammonia. sulfat. Fe3+. GARAM Hasil Pembelajaran Fe2+. Perhatikan perubahan warna dan pembebasan gas apabila garam-garam tersebut dipanaskan.  merancang analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam. Mg2+. klorida dan nitrat dalam larutan akueus Menjalankan ujian untuk mengenal pasti kehadiran ion-ion Cu2+. Al3+. Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran ion-ion karbonat. Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan ujian untuk mengkaji tindakan haba ke atas garam karbonat dan garam nitrat.

3 Mengamalkan sikap sistematik Menjalankan aktiviti dengan menggunakan teknik yang betul untuk eksperimen seperti pentitratan. Pb2+.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. penyediaan garam dan hablur. merekod dan menganalisis data secara sistematik dan teliti. 71 . Murid boleh:  menjalankan aktivitiaktiviti yang melibatkan penggunaan teknik-teknik yang betul semasa menyediakan garam dan Aktiviti-aktiviti dihubungkaitkan dengan topik-topik yang berkaitan. Fe3+. juga hablur. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran Fe2+. dan teliti semasa penyediaan larutan piawai. 8. Membina carta alir bagi analisis kualitatif garam. membuat pemerhatian. Merancang dan menjalankan ujian untuk mengenal pasti anion dan kation di dalam garam yang tidak diketahui. dan NH4+ dalam larutan akueus. menjalankan aktiviti Merancang eksperimen.

Murid boleh:   menyenaraikan kegunaan asid sulfurik. menyebabkan pencemaran alam sekitar. menerangkan proses pembuatan asid sulfurik Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pembuatan asid sulfurik. baja dan akumulator.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA 9. contohnya. menerangkan bahawa sulfur dioksida Membina carta alir untuk menunjukkan peringkat-peringkat dalam pembuatan asid sulfurik dalam Proses Sentuh. Mengumpulkan maklumat dan menulis suatu esei tentang bagaimana sulfur dioksida.1 Memahami pembuatan asid sulfurik Membincangkan penggunaan asid sulfurik dalam kehidupan harian. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9. detergen. 72 . pembuatan cat. menyebabkan pencemaran alam sekitar.  secara industri. SO2.

2 Mensintesiskan pembuatan ammonia dan garamnya Membincangkan kegunaan ammonia dalam kehidupan harian. merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan baja ammonium. Merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan suatu baja ammonium.  secara industri. Murid boleh:   menyenaraikan kegunaan ammonia.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. Mengumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber dan membina carta alir untuk menunjukkan peringkat-peringkat yang terlibat dalam pembuatan ammonia dalam Proses Haber. penghasilan baja dan asid nitrik. menyatakan sifat-sifat ammonia. (NH4)2SO4. contohnya.  menerangkan proses pembuatan ammonia Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifatsifat ammonia. ammonium sulfat.3 Memahami aloi Memerhati contoh-contoh logam tulen dan bahan-bahan diperbuat daripada aloi Murid boleh:  menghubungkaitkan Sifat-sifat termasuk mulur – ductile 73 . BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9. 9. contohnya.

loyang. (c) komposisi. menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi dengan sifat kekuatan dan kekerasannya. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan kekuatan dan kekerasan aloi dengan logam tulen menyatakan maksud aloi.   menyenaraikan komposisi dan sifat aloi.  menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya. menyatakan tujuan pengaloian. gangsa dan piuter. kemuluran dan kekilauan Perbendaharaan Kata boleh ditempa / dibentuk – malleable Cadangan Aktiviti Pembelajaran dalam kehidupan harian. kilau / relap lustre Mengkaji susunan atom dalam logam dan aloi melalui simulasi komputer. (b) tujuan menghasilkan aloi. Bincangkan pembuatan aloialoi seperti keluli dan piuter sebagai suatu aktiviti pengukuhan.    Nota kebolehaliran haba.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. seperti duralumin. Berbincang dalam kumpulan mengenai: (a) maksud aloi. Senaraikan sifat-sifat dan bincangkannya. keluli dan keluli nirkarat. sifat dan kegunaan aloi. keluli. keluli nirkarat. 74 . menyenaraikan contohcontoh aloi. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kadar kakisan besi. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran susunan atom dalam logam dengan sifat kemuluran dan kebolehtempaan logam.

perspeks. mewajarkan kegunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian. Mengenal pasti monomer-monomer bagi polimer sintetik dengan menggunakan model atau simulasi komputer.4 Menilai kegunaan polimer sintetik Membincangkan maksud polimer. polipropena. menyenaraikan polimer semulajadi. politena. nilon dan terilin. Membincangkan tentang kesan pencemaran alam sekitar akibat daripada Kitar semula 75 . selulosa dan kanji. Polimer sintetik yang harus dibincangkan ialah PVC. Murid boleh :    menyatakan maksud polimer. Memerhati bahan-bahan yang diperbuat daripada polimer dan mengelaskan bahan-bahan tersebut kepada polimer semulajadi dan polimer buatan. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengkaji pelbagai barangan tempatan yang diperbuat daripada aloi.   mengenal pasti monomer dalam polimer sintetik. 9.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. Polimer semulajadi yang harus dibincangkan ialah getah asli. menyenaraikan polimer sintetik dan kegunaannya. Mengumpulkan maklumat mengenai kuantiti dan jenis polimer sintetik di rumah yang dibuang untuk satu tempoh masa tertentu.

kaca plumbum (kaca kristal) Menyediakan folio berserta dengan gambar dan klip video tentang kegunaan kaca dan seramik yang telah ditingkatkan mutunya untuk tujuan spesifik. sifat dan kegunaan kaca dan seramik. kaca terlakur. Jenis-jenis kaca termasuklah kaca soda kapur. kaca borosilikat. menyenaraikan kegunaan seramik.5 Mengaplikasikan kegunaan kaca dan seramik Mengumpul dan mentafsirkan data tentang jenis. Membahaskan tentang kegunaan polimer sintetik dan kesan kepada alam sekitar akibat daripada penggunaan polimer sintetik yang tidak terbiodegradasi dalam kehidupan harian. menyatakan sifat seramik.   menyenaraikan jenis kaca dan sifatnya. kaca fotokromik dan kaca konduksi. 76 . komposisi. contohnya. Kegunaan polimer yang boleh dibiodegradasi boleh dibincang 9. sebagai satu kaedah pembuangan. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran boleh dibincangkan Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembuangan bahan polimer sintetik.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. Murid boleh:   menyenaraikan kegunaan kaca.

Murid boleh:  menghurai keperluan penghasilan bahan baru untuk tujuan tertentu.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. (b) senarai bahan komposit termasuk konkrit yang diperkukuhkan. gentian kaca dan kaca fotokromik. Melihat cara penghasilan bahan komposit 77 . menyenaraikan contoh bahan komposit dan komponennya. (c) komponen-komponen bahan komposit.6 Menilai kegunaan bahan bahan komposit Menonton persembahan multimedia dan menyediakan folio yang mengandungi perkara berikut: (a) maksud bahan komposit. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9. mewajarkan kegunaan bahan komposit. superkonduktor spesifik.  Membincang dan mewajarkan kegunaan bahan komposit. gentian optik.  komponen asalnya.   menyatakan maksud bahan komposit. (d) kegunaan bahan komposit.  membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan Membandingkan sifat unggul bahan komposit dengan komponen asalnya melalui simulasi komputer. menjana idea tentang penghasilan bahan termaju untuk memenuhi keperluan tertentu.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran di kilang-kilang.7 Menghargai pelbagai bahan buatan dalam industri Membincangkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan harian. 78 . mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa pengendalian bahan sintetik dan sisanya. memerihalkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan harian. Murid boleh:  mewajarkan kepentingan melakukan penyelidikan Mengadakan forum untuk membincangkan kepentingan penyelidikan dan pembangunan berterusan untuk kesejahteraan hidup sejagat   dan pembangunan secara berterusan. 9. Menonton persembahan multimedia atau simulasi komputer berkenaan dengan pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan bahan sintetik.