You are on page 1of 173

Adrian Husar - Istoria antica universala Orientul antic

INTRODUCERE
Toate marile civilizaţii ale lumii orientale (mesopotamiană, egipteană, indiană) au avut nevoie pentru a se naşte, a se dezvolta şi a evolua de condiţii geografice, climatice şi umane deosebit de favorabile. Astfel de condiţii favorabile au făcut posibilă depăşirea stadiului de vânătoare şi cules, pentru a intra în economia de producţie, la început în special în regiunea Semilunei Roditoare care încadra întinsele câmpii ale Orientului Apropiat. Şi, de îndată ce noile metode de producţie care uşurau subzistenţa şi progresul omului se ameliorau şi se sitematizau, asistăm la înflorirea marilor civilizaţii orientale în câmpiile şi în văile marilor fluvii (Eufrat, Tigru, Nil, Indus) ale căror ape erau exploatate prin sisteme de canalizare. Era necesar, pentru ca această organizare să reuşească, de centralizarea puterii, ceea ce a dus, în cele din urmă la agregarea unor societăţi prestaţionare (sau tributare). Primele concetrări de putere –ilustrate de cele dintâi construcţii monumentale- sunt templele şi palatele, ale căror depozite şi ateliere vădesc exercitarea unui control asupra proceselor de producţie; aceste nuclee palaţiale aveau şi o funcţie redistributivă. Aceste structuri socio-politice vor modela marile civilizaţii orientale. Urbanizarea a fost rezultatul acestei specializări progresive a activităţilor productive şi, invers, acestea erau stimulate de extinderea fenomenului urban. Această precocitate a urbanismului oriental şi rapida lui dezvoltare ulterioară vor rămâne trăsături distinctive ale Vechiului Orient faţă de Europa tribală.
5

Elementul fundamental care conferă unitate marilor civilizaţii orientale nu este de natură culturală, ci de natură structurală. Civilizaţiile orientale, cu pluralitatea lor de forme şi de arii specifice, erau pretutindeni, civilizaţii palaţiale –adică ansambluri ierarhizate în jurul unui centru dinastic care joacă rolul de element structurant, organizator, al universului social, politic şi religios. Caracteristicile civilizaţiilor care s-au dezvoltat în acest mod depindeau de condiţiile locale, de natură geografică, geologică şi climatică, ca şi de cele create de oameni, de diferite grupuri etnice şi de amestecul dintre rase. Fiecare dintre marile civilizaţii orientale – născute în Mesopotamia, în Egipt şi în valea Indusului – a avut o fizionomie distinctă, în pofida schimburilor de influenţe şi a intervenţiilor străine. Dar chiar şi istoria evoluţiei lor constituie o dovadă a dependenţei lor de factorii locali şi de mediul îmediat înconjurător. * Destinul Vechiului Orient n-a fost, din nenorocire, decât o lungă succesiune de războaie de cucerire, de regate şi imperii întemeiate şi apoi nimice prin forţă. Cât priveşte resorturile acestor conflicte sunt de avut în vedere motive de ordin economic, tendinţele imperialiste ale suveranilor, precum şi ridicarea popoarelor exploatate care încercau să se emancipeze. Progresele economice au fost consecinţa urbanizării şi a centralizării puterii. Dar dezvoltarea modurilor de producţie, favorizată de suverani şi de cler, servea, în definitiv, doar acestora. Exigenţele excesive ale palatului şi ale templului, ca şi împărţirea populaţiei în categorii sociale, au generat un sistem sever de exploatare, adesea inuman. Unicul mod de guvernare a fost despotismul, care se sprijinea pe cler şi pe puterea militară. Suveranul, ocrotit de divinitate, pretindea o supunere absolută, pe care nu a putut-o tempera nici un fel de evoluţie politică. Geneza marilor imperii a dezvoltat şi a diversificat o birocraţie care constituia maşinăria esenţială a Statului. Exploatarea
6

categoriilor nevoiaşe de către o minoritate de privilegiaţi care, în vechile oraşe-state mesopotamiene ori în Egipt, a putut favoriza apariţia şi înflorirea civilizaţiilor orientale, devenea unul din factorii principali ai paraliziei care lovea în mileniul I a. Chr. universul respectiv. Exploatarea nu mai asigura de fapt decât supravieţuirea unui sistem palaţial care începea să se sclerozeze. În aceste circumstanţe viaţa populaţiilor Vechiului Orient pare marcată de nesiguranţă şi de frică. La rândul ei, viaţa religioasă degajă un aer de obsedantă nelinişte. Dacă suveranul este atotputernic pe pământ, divinitatea este, şi ea, exigentă şi redutabilă. Panteoanele erau, fireşte, diferite, potrivit popoarelor respective, şi au suferit anumite modificări datorită conjuncturilor politice. Dar exigenţele zeilor au rămas tot timpul aceleaşi. Omul Orientului antic trebuia să aibă cea mai mare grijă ca să nu încalce regulile cultului. Marea problemă rămânea tălmăcirea semnelor pe care zeii le trimiteau pe pământ în mod constant. De aici importanţa cu totul excepţională a manticii în lumea orientală. Avem de-a face cu o disciplină de o surprinzătoare complexitate care se baza pe secole întregi de observaţie şi prescria reguli de interpretare a semnelor prevestitoare. Totuşi, în această atmosferă apăsătoare, odată cu doctrina israelită şi cu cea zoroastriană, se iveşte o etică individuală. Monoteismul evreiesc se va izola în mijlocul credinţelor adânc înrădăcinate în Vechiul Orient. Arta este multiformă şi nu poate fi redusă la simple definiţii. Religioasă, monarhică, dinastică, scopul esenţial al artei va fi preamărirea persoanei suveranului şi celebrarea atotputerniciei zeului. Arta se va fixa în canoane şi formule care nu vor varia câtuşi de puţin cu timpul. În istoria civilizaţiei rolul geniului sumerian şi a celui egiptean se vădeşte capital. În desfăşurarea unei istorii de lungă durată, structurile economice şi sociale nu suferă modificări, individul neafirmându-se niciodată
7

Greciei. avea să-i revină misiunea de a depăşi aporturile care i-au fost aduse şi.faţă de grupul social a cărui pondere era covârşitoare. moştenitoarea Orientului. procalmând primatul raţiunii şi al drepturilor individuale. să pună bazele Umanismului. 8 .

de la nordul Mării Negre. începe să se risipească. dar nu semitice. era încă departe de a se fi încheiat. această opoziţie cu caracter social-economic coincidea grosso-modo cu importante deosebiri etnice. cunoscute până atunci doar prin vestigiile lor arheologice. mai târziu vedem semiţi deja sedentarizaţi opunând o rezistenţă vie împotriva celor de un neam cu ei. către anul 3 000 a. pe de o parte. Cu timpul. În zorii istoriei. Chr. Cele două imense rezervoare din care nomazii au exercitat o presiune continuă asupra civilizaţiilor orientale erau situate. la rândul lor. 9 .. la nord şi la est deşertul syro-arabic. în vreme ce populaţiile sedentarizate deja din Mesopotamia erau de rase foarte diferite. iar pe de alta. Astfel. arameeni etc. apoi şi pe aceştia luând. Obscuritatea care învăluie trecutul vechilor populaţii din Orient. Lucrurile nu vor fi stat aşa. ameninţărilor venite din stepele siriene li s-au adăugat incursiunile devastatoare ale populaţiilor indo-europene. început în mileniile precedente. la frontierele Semilunii Roditoare. a Mării Caspice şi a Munţilor Elbruz. Conflictul acesta continuu a jucat un rol esenţial în politica statelor orientale. Procesul de sedentarizare. protoistoria cedează locul istoriei. nomazii de la marginile deşertului sirian erau semiţi.. încă nomazi. amotiţi. de vreme ce. în vastele câmpii eurasiatice.Capitolul I POPULAŢIILE ORIENTULUI ANTIC Odată cu inventarea scrierii. în regiunea de stepă care mărgineşte la vest. Primele conflicte dintre populaţiile sedentarizate şi cele nomade au luat aspectul înşelător al unor rivalităţi rasiale. armele împotriva altor nomazi. ceea ce a dus la conturarea unei imagini false care reducea istoria Vechiului Orient la un şir de conflicte etnice şi rasiale.

Doar datele lingvistice permit să întrezărim câteva din aceste elemente. linearului B al aheenilor. de altfel . celălalt pe ţărmurile Mediteranei –mediteraneenii. Aceste populaţii. din regiunile septentrionale şi i-au supus pe indigeni. La începutul mileniului al II-lea a. unul în Asia Occidentală –asianicii. cărora nu li se cunoaşte structura etnică (din punct de vedere 10 . în mod foarte aproximativ de altfel. prin sec. De obicei însă. a suferit o puternică influenţă sumeriană. a fost urmată de un îndelungat mixaj etnic. Creatori ai celei mai vechi civilizaţii urbane în sudul Mesopotamiei. semiţi orientali.. Aceste populaţii sunt împărţite.. care descind probabil din vechile culturi de tip agrar din epoca chalcolitică.foarte „minoizată”. au jucat un rol esenţial în geneza marilor civilizaţii de tip urban din epoca bronzului. sumerienii au venit. în Creta linearul A a cedat locul. suverani hurriţi din Noul Imperiu hittit etc. Chr. Cele dintâi comunităţi sedentarizate aparţineau unor rase diferite. Uneori. Primele temelii ale civilizaţiei aşa cum au apărut ele în epoca neolitică nu pot fi atribuite nici semiţilor şi nici indo-europenilor. Asianicii.Stabilirea semiţilor şi a indo-europenilor în preajma unor rase diferite.g. E. civilizaţia cuceritorilor. în mod convenţional în două grupuri care nu au decât avantajul de a putea fi localizate.care stăpânea un teritoriu a cărui populaţie şi civilizaţie au rămas aproape neschimbate. Sumerienii n-au fost însă dislocaţi. XIV a. Această substituire nu dovedeşte nimic altceva decât instalarea la Cnossos a unei dinastii aheene . Chr. dinastiile alogene adoptau limba ţării cucerite şi numai onomastica ne dezvăluie originea noilor veniţi: şefi arieni din Imperiul hurit Mitanni. nici chiar înlocuirea unei limbi prin alta nu indică nimic altceva decât supunerea unui oraş sau a unei ţări de către o dinastie alogenă. dimpotrivă. Adeseori sunt dificil de identificat structurile etnice ale uneia sau alteia dintre marile civilizaţii orientale.. limba sumeriană a fost înlocuită de cea akkadiană. probabil.

în epoca predinastică. Cert este doar faptul că creatorii civilizaţiei Indusului nu erau arieni.. probabil din nordvestul Iranului. dar şi pe litoralul siro-palestinian şi în Anatolia. VII a. Pe de altă parte. Limba elamită. Începând cu mijlocul mileniului al III-lea a. Chr. Un rol de mare importanţă în istoria civilizaţiilor orientale l-au jucat hurriţii. În valea fluviului Indus s-a dezvoltat o a treia civilizaţie de tip urban. Către finele mileniului al III-lea a. în Azerbaidjan. elamiţii au întemeiat la Susa o serie întreagă de dinastii puternice. poate. care vădeşte anumite legături cu culturile de tip agrar din Iran. Limba hurrită. drept străini. nu are afinităţi cu nici o limbă cunoscută. originari. Chr. marcată în civilizaţia mesopotamiană prin inovaţii de mare importanţă. Tentativele de a stabili o conexiune între sumeriană şi alte limbi aglutinante a căror scriere a fost descifrată (elamita. sunt şi mai puţin cunoscuţi. care au întemeiat în Elam (sudvestul Iranului) o civilizaţie urbană şi au inventat o scriere (protoelemita) încă nedescifrată. Mesopotamienii i-au considerat întotdeauna pe elamiţi. nu se poate preciza de unde au venit aceştia din urmă. Chr. habitatul lor primitiv se afla.cultural ei aparţineau civilizaţiei Obeid). nu sunt concludente. Hurriţii au jucat un rol esenţial în dezvoltarea tehnicilor 11 .. Sumerienii s-ar fi infiltrat către mijlocul mileniului al IV-lea a. hurrita şi urarteana). aceşti vecini apropiaţi. Chr. Civilizaţia protoelamită a fost considerabil influenţată de cea mesopotamiană. Din mileniul al II-lea şi până în sec. de tip aglutinant. Protoelamiţii. Belucistan şi Afganistanul meridional. onomastica atestă prezenţa hurriţilor nu numai în Mesopotamia septentrională şi în nordul Syriei. şi începutul celui următor. cu excepţia urarteenei şi a unor limbi caucaziene actuale. puţin cunoscută. dacă admitem că civilizaţia sumeriană a luat naştere dintr-un amestec de populaţii stabilite mai dinainte în sudul Mesopotamiei şi din alogeni. vădeşte anumite afinităţi cu limbile populaţiilor muntene din Zagros.

limba hatti (protohatti) corespunde unui stadiu al populării anterior penetraţiei indoeuropene. După raidul devastator al hittiţilor din 1594 a. n-a avut ca rival. Mediteraneenii. Dinastia kassită a stăpânit Babilonul timp de patru secole. Chr. În Mesopotamia kassiţii au adoptat limba akkadiană. în bazinul Haburului (Hanigalbat) s-a constituit. În munţii din nord-vestul Iranului şi în cei ai Armeniei au luat naştere diferite principate hurrite în mileniul al II-lea a. kassiţii s-au infiltrat treptat. hurriţii au jucat un rol politic important în Noul Imperiu hittit. hurriţii dispar de pe scena politică a Orientului Apropiat... huriţii constituiau elementul demografic cel mai important.. 1500 a. Chr. iar populaţia hurrită a fost. în mileniul al II-lea a. rămânând total necunoscută. E. Coborând din Munţii Zagros. când însăşi dinastia de la Hattuşaş pare a fi fost de origine hurrită. Vechile populaţii mediteraneene (preindo-europene) sunt şi mai puţin cunoscute decât cele asiatice. vreme de două secole. victima masacrelor şi a deportărilor întreprinse de asirieni. După distrugerea Imperiului mitannian (1375/1370 a. Chr. Chr. n-a lăsat nici o urmă despre limba ei. Chr. decât imperiul faraonilor. În Anatolia. kassiţii au reuşit să pună mâna pe putere în Babilon.metalurgice.g. în mai multe rânduri. în timp ce în nordul Syriei. care a fost copleşită încă din mileniul al III-lea a. în Orient.). După finele mileniului al II-lea a. Este posibil ca urarteenii şi maneenii să fie urmaşii populaţiilor hurite care au rămas în preajma habitatului lor originar. populaţia indigenă a Syriei şi a Palestinei. Între Anatolia şi lumea egeeană există 12 .. Chr. În Imperiul Mitanni. de valul semitic. în Mesopotamia centrală unde au fost destul de rapid asimilaţi de către babilonieni.) de către regele asirian Suppiluliuma I.. Totuşi. Chr. bazinul Haburului a devenit miza rivalităţii asiro-hittite. Imperiul hurrit Mitanni care. cu puţin înainte de a. până în momentul cuceririi elamite (1160 a. ai cărui suverani erau de origine ariană. Chr.

evidente afinităţi atât în epoca neolitică/chalcolitică. către a. dar de origini şi la date foarte diverse.) par a aparţine unui vechi fond comun mediteranean. Chr. Aceste asemănări s-ar explica prin înrudirea dintre populaţii. Asur şi Eber. ajungându-se astfel la sinteza sumero-akadiană. i.. populaţie indoeuropeană despre care se ştie doar că s-a stabilit în Anatolia înaintea hittiţilor. limba diplomatică a cancelariilor orientale. Studii mai recente au ajuns la concluzia că ambele ipoteze se întemeiază pe existenţa unui amalgam de formaţii lingvistice foarte diferite. Semiţii. sub Sargon I. Către începutul mileniului III a. Chr. în nth sau în and şi care. au distrus civilizaţiile urbane 13 . astfel. 2300 a. Chr. Chr. Chr. Habitatul originar al acestui compact şi totuşi eterogen grup etnic pare să se fi limitat la Peninsula Arabică şi periferia deşertului siro-arabic. Semiţii orientali (akkadienii) au cucerit Mesopotamia centrală şi septentrională. Un anumit număr de cuvinte (a căror rădăcină se termină în ss. asirienii şi evreii. Numele semiţilor îşi are originea în Biblie şi anume în capitolul X din Facerea. în Grecia. Asiriana şi babiloniana nu sunt decât variante ale akkadienei.s-au stabilit în decursul mileniului III a. înainte de a deveni.e. nu sunt în mod cert de origine elenică: de pildă Parnassos. Civilizaţia lor a suferit o puternică influenţă sumeriană. preindo-european. cât şi în prima epocă a bronzului. Alţi savanţi văd în asemenea analogii vestigiile unei invazii a luwiţilor. se conturaseră deja două grupe distincte: semiţii orientali şi semiţii occidentali. în mileniul II a. urmaşi ai lui Sem sunt: Aram. Limba akkadiană avea să înlocuiască treptat sumeriana. Către 2340 a. Amoriţii (martu în textele akkadiene) –populaţie vest-semitică.. în Syria şi în Palestina unde. Corinthos etc. akkadienii au întemeiat un vast dar efemer imperiu semitic. adică arameii. Acolo se explică gradul de rudenie al acestor populaţii făcându-le să derive din străbuni comuni. înrudită cu cananeenii. indo-europene cea mai mare parte dintre ele.

s-ar datora cananeenilor care sunt. Chr.g. Întoarcerea la civilizaţie. Chr. Chr. Chr. cuceririle asirienilor şi apoi cele ale perşilor n-au făcut decât să amplifice difuzarea acestei limbi. apoi în bazinul Haburului în sec.. Nomazii arameeni au pătruns până în sudul Mesopotamiei unde. în mileniul III a. după ce luase din Fenicia sistemul pseudoalfabetic de transcriere. în oraşele feniciene. Chr. pe Eufrat. sosiţi în valuri succesive. înainte de a fi înglobate în Noul Imperiu assirian. suverani amoriţi se instalează la conducerea majorităţii oraşelor mesopotamiene. Damasc. alte limbi semitice. neîntreruptele lor incursiuni au dus la prăbuşirea Imperiului sumerian al celei de a III-a dinastii din Ur şi. ca asiriana şi ebraica. Arameenii au întemeiat mai multe principate în Siria. Cananeenii sunt urmaşii semiţilor care. au pus bazele unei strălucite civilizaţii urbane în Syria şi în Palestina. IX-VIII a. Semiţii din Syria şi cei din Palestina. În diferite epoci sunt atestate diverse dialecte înrudite la Ugarit. Încă înainde de prăbuşirea Noului Imperiu asirian... semitizarea ariei siro-palestiniene apare ca totală şi definitivă. Chr. XI a. La începutul mileniului II a. Alţi semiţi occidentali.ale primei epoci a bronzului. La finele mileniului II a. Chr. din Babilonia până la Karkemiş. în mod cert. un principe aramean reuşise să uzurpe tronul Babilonului. Alep . fără a mai vorbi de ebraică. Limba arameeană avea să înlocuiască în mileniul I a. Chr. X a. Chr. arameenii sunt semnalaţi în ultimele secole ale mileniului II a. Chr. iar regatele neohittite din zona Mţilor Taurus şi din nordul Siriei . IX a. e. Hama. în sec. la Byblos. Til Barsib. Karkemiş. Chr. n-au constituit un grup lingvistic unitar. la începutul mileniului II a. în primele secole ale mileniului II a.Sam’al.au căzut sub stăpânirea unor dinastii arameene în sec. amoriţii sunt înghiţiţi de valul arameean. şi pe valea Tigrului în sec. strămoşii fenicienilor.. 14 . Amoriţii au jucat un rol politic important şi în Mesopotamia.

În câteva rânduri principii caldeeni uzurpă tronul Babilonului. şi care acordă o mare importanţă gramaticii comparate cu scopul de a afla limba. Egipt şi Grecia. Chr. la finele secolului al XVIII-lea. Indo-europenii. între Mesopotamia. Populaţiile semite au difuzat pe arii vaste elementele culturale ale civilizaţiilor orientale „clasice”.) – marchează ultima etapă din procesul de sedentarizare a nomazilor semitici. suveranii asirieni au început seria campaniilor împotriva caldeenilor care îi sprijineau pe regii din Babilon. patria.aramaica i se substituise akkadienei. IX a. ca limbă diplomatică a cancelariilor orientale. asirienii şi babilonienii. Către mijlocul sec. în Mesopotamia meridională unde au întemeiat mai multe principate. Problema indo-europeană a fost abordată deopotrivă de către lingvistică şi arheologie. O dinastie caldeeană –fondată de Nabopalassar (626-605 a. fenicienii şi vechii evrei. Chr. în cazul celei sumeriene. fie că au jucat un atare rol. Chr. lingviştii au urmat două căi de cercetare: 1) modelul arborelui genealogic.s-au infiltrat la începutul mileniului I a.) redă Babilonului vechiul său prestigiu prin întemeierea Imperiului Neobabilonian. poporul de origine şi ideologia acestuia. fie că au făcut-o. Caldeenii –populaţie vest-semitică înrudită cu arameenii. De la definirea problemei. Chr. Penetraţia triburilor arabe – menţionate pentru prima dată în texte în timpul domniei regelui asirian Salmanasar al III-lea (858-824 a. Arheologia n-a urmat decât prima cale de abordare. înmormântările tumulare) ar 15 . care implică o abordare evoluţionistă. 2) modelul structuralist conform căruia limbile din familia indoeuropeană au devenit indo-europene printr-un proces de convergenţă sau/şi în urma unui contact în care s-au aflat într-o perioadă foarte lungă de timp. Răspândirea unei anume fosile directoare (ceramica şnurată. limbile derivând una din alta precum speciile lui Darwin. akkadienii.

The puzzle of Indoeuropean Origins. Ammerman şi L. 6 500 a. habitatul pendulant. după care adoptarea agriculturii implică o creştere demografică ce determină migraţii pe distanţe scurte. Negre. Cercetările mai noi au acordat o mai mare atenţie modelului structuralist elaborat de Trubetskoi. Agricultura se propagă întotdeauna spre exteriorul zonei deja cultivate. 16 . London. Majoritatea savanţilor consideră că habitatul originar al indo-europenilor se afla în stepele eurasiatice din nordul M. 1987) respinge atât modelul structuralist . De două secole lingviştii şi arheologii propun ipoteze pentru localizarea unui centru de origine de unde o limbă „proto-indoeuropeană” s-a răspândit în zonele unde mai târziu sunt atestate limbile acestei familii. Balcani şi zona de la nord de Dunăre. C. O interpretare mai recentă din perspectiva arheologiei (Colin Renfrew. care a început în jurul a. a Caucazului şi a M. Urvolk sau Ursprache. Renfrew articulează o teorie proprie alegând modelul demografie/subzistenţă. dar într-o manieră radicală.J. Caspice. Acest proces. are drept rezultat răspândirea agriculturii în Europa concomitent cu difernţierea principalelor limbi indo-europene. Din Anatolia. Renfrew asociază problema indo-europeană modelului elaborat de A. prin ipoteza unei patrii de origine (Urheimat) în Anatolia şi a unei limbi „proto-indoeuropene”. C. Chr. Archaeology and Language. Renfrew consideră că primii agricultori erau indo-europeni.cât şi concluziile simpliste la care a ajuns modelul evoluţionist al arborelui genealogic.L. aceştia ar fi trecut în Grecia şi Creta de unde. în Anatolia.corespunde unor migraţii din Urheimat (Europa centralnordică sau stepele Rusiei meridionale) către zonele în care mai târziu vor fi atestate limbile indo-europene. C. CavalliSforza. potrivit căruia nu există Urheimat. Marţialitatea. patriarhatul. Această interpretare se poate circumscrie de fapt modelului arborelui genealogic. Mai exact. după un timp s-ar fi deplasat spre Italia.

În contextul acestor ample migraţii. Sedentarizarea acestor populaţii începuse mult înainte de pătrunderea lor în Orientul Apropiat. cuceritorii aparţineau uneia din cele două mari familii lingvistice. Războinicii hittiţi au reuşit să unifice o mare parte a ţării Hatti şi să creeze un imperiu în avantajul lor. huriţii. Anatolia epocii hittite ne dezvăluie. Arienii. o populaţie ea însăşi minoritară. de pildă. carul de luptă. pătrund în India în al doilea sfert al mileniului II a. luviţii şi hittiţii se stabilesc în Anatolia unde întemeiază câteva structuri politco-statale. Caspice. În Semiluna Roditoare arienii constituiau o castă de războinici a căror dominaţie se întemeia pe o nouă armă. începând din aceeaşi epocă îi întâlnim şi în Orientul Apropiat unde au reuşit să organizeze într-un stat puternic –Imperiul Mitanni – populaţiile hurite din Syria şi Mesopotamia septentrională. şi nu din ţinuturile dunărene cum s-a susţinut de atâtea ori. Chr. deşi pe plan etnic n-au constituit decât o minoritate. a fost unificată de o aristocraţie aparţinând altei rase. nu conţine mai mult de 20% cuvinte indo-europene. o structură etno-demografică complexă: unei populaţii în majoritate indigenă i se suprapunea o elită conducătoare indo-europeană. Chr. Prin urmare. În Anatolia. ca şi în Grecia. 17 .structura socială ierarhizată şi dominată de războinici sunt trăsături caracteristice ale populaţiilor indoeuropene. şi anume grupului centum. Evidentele afinităţi dintre limba hittită şi cea tokhariană din Turkestanul estic sugerează că hittiţii au pătruns în Anatolia din stepele din jurul M. probabil prin pasul Derbent.. Încă înainte de mijlocul mileniului III a. limba hittită. a cărei putere se întemeia pe forţa militară. în Anatolia ca şi în bazinul dunărean. a căror limbă făcea parte din grupul satem. populaţii indo-europene se instalează în Grecia. în Mitanni a avut loc un proces analog celui pe care îl cunoscuse Anatolia cu câteva secole mai devreme: de data aceasta. graţie onomasticii. indo-arienii.

Armenii. aparţin grupului satem. iar lydienii la extremitatea vestică a acestuia. ca iranienii. Unele. la începutul mileniului I. Palestina –. care au modificat considerabil harta etnică şi politică a Orientului Apropiat. începând din secolul VIII a. Astfel. Scyţii sunt în schimb o populaţie iraniană seminomadă care. vedem apărând noi populaţii indo-europene. în timp ce hittiţii. Anatolia. frigienii sau stabilit pe fluviul Halys în centrul platoului anatolian.. Venind din regiunea Mării Negre. armenii s-au stabilit în jurul lacului Van. Anatolia şi Levantul). Chr. în valea Hermosului. Penetraţia mezilor şi a perşilor în platoul iranian apare ca o migraţiune lentă a unor populaţii statornicite de multă vreme în nordul Iranului. Chr. dislocaţi de pe platoul central. Capitolul II MESOPOTAMIA 18 . alte populaţii indo-europene. părăsesc spaţiul balcanic şi ocupă o parte a Anatoliei. ameninţând chiar şi Egiptul.. împingându-i înaintea lor pe cimmerieni. Chr. după distrugerea regatului Urartu de către scyţi şi mezi. nu apar în Orientul Apropiat înainte de secolul VII a. aparţinând de data aceasta grupului centum. se aşezau în Syria de Nord.Presiunea populaţiilor indo-europene de la frontierele Europei a dus la declanşarea evenimentelor grave de la începutul epocii fierului. În urma aceloraşi tulburări de la finele mileniului II a. au devastat mai multe regiuni din Orientul Apropiat – nordul Iranului. populaţie indo-europeană a cărei limbă aparţine grupului satem. Chr. soldate cu distrugerea regatelor şi imperiilor din bazinul oriental al Mediteranei (Grecia. După tulburările grave din ultimele secole ale mileniului II a. Syria.

fiind legate între ele prin numeroase braţe şi canale. teritoriul Mesopotamiei coincidea.Cadrul geografic Cea dintâi mare civilizaţie a Antichităţii s-a cristalizat în zonele văilor fertile ale Mesopotamiei (nume dat de greci. pe când în akkadiană era denumită Sumer (Sinear în Geneză X. Aceste aluviuni au modelat peisajul caracteristic al Mesopotamiei de Jos. Mesopotamia a fost amenniţată într-o mult mai mare măsură de invazii. ţară care se întindea pe o lungime de aproape 1000 km şi o lăţime de vreo 400 km. mult mai mare decât valea Nilului. iar în babiloniană Akkad. Începând cu regiunea Bagdadului. Mesopotamia era mărginită la nord de munţii Armeniei. de unde coboară afluenţii Tigrului – cei doi Zab şi Diyala – Mesopotamia ia forma unui culoar larg care. i se opun primejdioasele capricii ale Tigrului şi Eufratului. abundenţa aluviunilor aduse de Tigru şi Eufrat devine catastrofală. Sumerul reprezenta partea sudică a Mesopotamiei şi se numea în sumeriană Kengi. însemnând „Ţara dintre fluvii” – Tigru şi Eufrat). cu cel al Irakului de azi. Expresia Kaldi (Chaldea) denumea sudul Mesopotamiei. întoarsă spre zona Oceanului Indian. deoarece revărsărilor periodice şi atât de benefice ale Nilului. e mai expusă şi fluctuaţiilor climatice. de la ţărmurile Mediteranei. 10). Prin însăşi poziţia ei Mesopotamia are o largă deschidere către exterior. Tigrul (în sumeriană Idigna) şi Eufratul (în sumeriană Buranunu) curg aproape paralel către mare . În epoca sumeriană limita Golfului Persic era cu vreo 200 km mai la nord faţă de ţărmul 19 . în linii mari. Partea de nord a Mesopotamiei se numea în sumeriană Uri. Între deşertul syrian şi munţii Zagros. iar la vest de stepa siromesopotamiană. apoi a ajuns să denumească şi Babilonia. porneşte spre Golful Persic în întâmpinarea unei lumi diferite. al cărei rol a fost întrutotul analog cu al său. la sud de Golful Persic. la est de lanţul munţilor din Iranul de vest. căci la pericolul de rupere a digurilor se adaugă şi riscul colmatării canalelor de irigaţii. De asemenea. În perioada de viituri.

actual. situl de la Tell es-Sawwan reprezintă unul din centrele de difuzare a chalcoliticului mesopotamian.1. meseriile) ca şi numele de fluvii şi cetăţi (Ur. Chr. Extraordinara dezvoltare socială şi tehnologică a Mesopotamiei între 3800-2000 a. Zăcămintele minerale lipsesc cu desăvârşire în această „ţară de noroi”. În stadiul actual al cunoştinţelor se pare că primii ocupanţi ai Sumerului s-au stabilit în aşezarea de la Eridu către 5300-5000 a. marile oraşe din sudul Mesopotamiei se aflau în fruntea unui important comerţ maritim şi ni le imaginăm situate în imediata apropiere a mării –astăzi ele se află la o distanţă de vreo 200 km de litoral. Evoluţia istorică II. metalurgia. căruia sumerienii au ştiut să-i dea foarte de timpuriu o întrebuinţare. politice şi religioase s-au păstrat în textele sumeriene. Chr.e. titlul unei cărţi a lui S. În a doua jumătate a mileniului VI a. în regiunile petrolifere răzbate până la suprafaţa solului). după cum se ştie.N.. a. Chr. Chr. Nippur. cu evoluate instituţii economice..) sunt de origine presumeriană. cultivatorii neolitici sunt atestaţi la Ninive. aluviunile pot de recolte bogate de îndată ce sunt fertilizate cu ajutorul irigaţiilor. Lagash. Deşi Mesopotamia de Jos (Sumerul) nu primeşte niciodată nici cea mai neînsemnată precipitaţie. Eminentul orientalist american arăta că primele informaţii despre o civilizaţie urbană. Epocile neolitică şi chalcolitică sunt ilustrate de culturile Hassuna şi Samarra specifice mileniului VI.. Cercetările mai noi au demonstrat că terminologia culturală (i. Kramer. excepţie făcând bitumul (hidrocarbură naturală care. îşi are rădăcinile în progresele realizate în perioada protosumeriană. Eridu etc. Mesopotamia preistorică „Istoria începe la Sumer. iar odată cu dezvoltarea culturii Samarra primele comunităţi se stabilesc în Mesopotamia de Jos. 20 . sociale..” este. cuvintele în legătură cu agricultura.

Perioada chalcoliticului recent este reprezentată în Mesopotamia de nord de către civilizaţia halafiană (numită după aşezarea de la Tell-Halaf), în timp ce Mesopotamiei meridionale îi este specifică civilizaţia Obeid. Dezvoltarea civilizaţiei obeidiene este determinată de un spor demografic în regiunea Eridu, conjugat cu o influenţă din Iranul de sud-est şi poate cu sosirea unor noi imigranţi. Civilizaţia Obeid se va extinde spre nordul Mesopotamiei unde va stopa devoltarea civilizaţiei halafiene. Perioadele civilizaţiei proto-sumeriene, acoperind mileniile V-IV a. Chr., sunt denumite după localităţile unde s-au făcut primele cercetări arheologice datorită cărora sunt cunoscute cele mai vechi perioade din istoria Mesopotamiei: El Obeid, Uruk şi Djemet-Nasr. Numele de Obeid s-a dat tuturor fazelor civilizaţiei din sudul mesopotamian (cca. 4500 –3500 a. Chr.) anterioare înfloririi urbane a Urukului. În arealul culturii Obeid era cunoscută tehnica topirii şi prelucrării metalelor, după cum atestă artefactele din aramă. Ceramica culturii Obeid prezintă numeroase afinităţi cu cea descoperită în nordul Mesopotamiei la Samarra şi la Tell Halaf. Aşezările culturii Obeid (Eridu, Ur, Uruk, elObeid) vădesc existenţa unei structuri sociale complexe. În perioada următoare, Uruk (3500-3100 a. Chr.) au apărut sumerienii care vor remodela întreaga cultură din sudul Mesopotamiei. Acum au apărut primele forme de arhitectură monumentală, templele (Eridu, Uruk). Urukul, cetate a eroului epic Ghilgamesh, „poate primul şi mult timp singurul mare oraş al lumii” (W. Schneider) pare să fi jucat un rol capital la începuturile civilizaţiei urbane. Tehnica ceramicii s-a perfecţionat ca urmare a invenţiei roţii olarului. Dezvoltarea glipticii este ilustrată de cilindri-sigilii care înfăţişează mai ales scene de caracter religios. Din această perioadă este documentată şi cea mai veche formă de scriere cunoscută, pictografică, din care se va dezvolta mai
21

târziu, prin stilizare şi schematizare, scrierea cuneiformă. În cea de-a treia perioadă, Djemet-Nasr (33002900 a. Chr.), ultima fază a epocii predinastice, se organizează primele oraşe-state din Sumer. Progresează olăritul şi metalurgia aramei (începe să fie cunoscută şi metalurgia bronzului) şi se dezvoltă comerţul la distanţe mari. Apariţia carului cu două roţi a marcat o veritabilă revoluţie în domeniul mijloacelor de transport. Şi edificiile civile –palatele- ajung acum acum la proporţii monumentale. Rezumând, Mesopotamia de nord şi de sud constituie, sub o unitate aparentă, două arii de cultură distincte (situaţie similară cu cea din Egipt). Asistăm la perioade de unificare –în Mesopotamia obeidianăurmate de perioade de separare; de pildă, după mijlocul mileniului IV a. Chr., în timp ce în sud constatăm o unitate de cultură, adânci deosebiri locale dovedesc că cetăţile din nord evoluează fiecare independent. Totuşi, cu cât progresăm în timp, osmoza culturală devine mai evidentă. Cu toate acestea, în Mesopotamia, după perioada de unificare Obeid, abia în primele secole ale mileniului III a. Chr. se mai reîntâlneşte o unificare culturală şi apoi, în a doua jumătate a aceluiaşi mileniu când semiţii din Akkad vor inaugura un imperiu unificat în Mesopotamia. II.2. Geneza statului în Mesopotamia Primele societăţi organizate statal au apărut în Orientul Apropiat la finele mileniului IV a. Chr., inaugurând un nou capitol în istoria Umanităţii. Spre deosebire de societăţile prestatale, noile structuri statale serveau unor elite care controlau miile de locuitori prin monopol economic, forţă militară şi constrângeri de natură religioasă. Cu privire la originea statului s-au formulat teorii contradictorii. De pildă, V.G. Childe consideră că geneza statului trebuie pusă în legătură cu revoluţia urbană. În acest context, un rol esenţial ar fi avut dezvoltarea
22

metalurgiei, ramură ce a creat o categorie de specialişti şi a modificat structurile sociale. V.G. Childe susţinea că metalurgiştii erau plătiţi doar din surplusurile alimentare rezultate în urma practicării agriculturii intensive. Roadele travaliului meşteşugarilor trebuiau distribuite, iar materiile prime trebuiau importate. Irugaţiile au sporit productivitatea agriculturii, conducând la controlul centralizat al producerii şi distribuţiei de alimente. Astfel se naşte o societate stratificată, bazată pe categorii economice. În cele din urmă, o forţă politică şi religioasă a început să domine viaţa urbană, pe măsură ce despoţii şi preoţii au ajuns să stăpânească temple şi clădiri publice ca simboluri ale autorităţii lor. Primele construcţii monumentale sunt semnul unei concenmnul unei concen În epoca predinastică avem şi atestări în legătură cu funcţia redistributivă a acestor nuclee de putere; depozitele şi atelierele vădesc exercitarea unui control asupra proceselor de producţie, fapt confirmat şi de cilindri-sigilii, semne de autoritate şi semne de proprietate deopotrivă. Se conturează astfel elementele definitorii ale unei societăţi prestaţionare (sau tributare) care va cunoaşte formele cele mai evoluate tocmai în oraşele-state mesopotamiene. Alte teorii accentuează rolul factorilor de mediu care, indiscutabil, au jucat un rol important în geneza civilizaţiei de vreme ce primele state ale lumii antice apar în zone cu un ridicat potenţial agricol, adesea situate la juxtapunerea diferitelor regiuni ecologice. În Mesopotamia satele mai dezvoltate au devenit oraşe şi , mai târziu, cetăţi-state, de-a lungul secolelor în care exploatarea ecosistemului a devenit mai organizată şi mai sistematică. Din această perspectivă, o deosebită importanţă trebuie să fi avut crearea de provizii alimentare utilizate pentru noile categorii care nu erau implicate în agricultură. Astfel a fost necesară nu doar o mai mare productivitate în agricultură, ci şi unele
23

reclama organizarea unui sistem de irigaţii din ce în ce mai complex. cheia procesul a fost centralizarea administrativă a resurselor. centrul ceremonial a devenit centrul iniţial al puterii. Cu timpul. 24 . Oricum. dar şi a populaţiei. * Noile condiţii economice şi sociale dezvoltate în cadrul civilizaţiilor de tip rural din epoca neolitică şi chalcolitică au determinat o mutaţie în regiunea numită de vechii greci „ţara dintre fluvii”. puterea şi opulenţa elitelor simboliza bunăstarea întregii comunităţi. Centrul ceremonial constituia locul sacru unde oamenilor de rând li se garanta reînnoirea ciclică a fiecărui anotimp şi. totodată.erau în măsură să facă faţă unor asemenea exigenţe. adică Eufrat şi Tigru. Rezumând. Doar anumite organisme colective – anumite clanuri sau marii proprietari. De aceea.schimbări sociale şi culturale. primele state ale Vechiului Orient au apărut în contexte socio-culturale şi ecologice în care administraţia centralizată rezolva toate probleme individului. Extinderea suprafeţelor cultivate tot mai departe de fluvii. Un atare proces a permis economiei să depăşească stadiul gospodăriei individuale. Primele state îndeplineau funcţii de manipulare a mediului ecologic. putem conchide că presiunea şi creşterea densităţii populaţiei au constituit dinamica sistemului cultural ce a determinat geneza statului. un rol esenţial în geneza statului vor fi avut centrele ceremoniale (templele) şi religia instituţionalizată. În sfârşit. prin intermediul unui sistem birocratic şi politic. Nu este de neglijat nici rolul comerţului de vreme ce încă din epocile arhaice reţele comerciale din cadrul civilizaţiilor de tip rural s-au integrat în vastele rute ale caravanelor. cum ar fi sistemele centralizate de depozitare. ulterior comerţul la distanţe mari luând amploare în statele Vechiului Orient. schimbului şi autorităţii publice. locul în care splendoarea.

Oraşul era dominat de marele ziggurat (pe una din terasele superioare se înălţa Templul Alb). şi în cele din urmă. Până la mijlocul mileniului IV 25 . Impulsul îşi are originea la Uruk (Erebul biblic. 250 ha. apoi a scrierii. adică mai ales în Babilonia. fiecare dispunând de propriul său sistem de irigaţie.. Noile condiţii economice de la finele mileniului IV a. În stadiul actual al cercetării se consideră că Uruk este primul oraş-stat din lumea antică. comunitatea din Uruk a devenit oraş. care au jucat de timpuriu un rol economic decisiv. templele au fost beneficiarele unei evoluţii în care dezvoltarea economico-socială era condiţionată de un efort colectiv indispensabil bunei funcţionări a sistemului de irigaţii.Marile domenii particulare ale unor clanuri au jucat un rol important în acele regiuni ale Mesopotamiei unde structura etnică prezenta de timpuriu o dominantă semitică. Vestigiile de la Uruk (nivele VI-III) atestă începuturile şi dezvoltarea unui urbanism monumental. În Sumer.7 km faţă de centru. deopotrivă. Aşadar. Chr. dezvoltarea comerţului va favoriza constituirea unei veritabile caste birocratice. iar satele-satelit din jur pe cel puţin 9. Uruk-ul se întindea pe cca. a unei sculpturi în piatră de mari dimensiuni. atelierele şi centrul de guvernământ. apariţia cilindrilor-sigiliu. Epoca predinastică –cuprinsă între ultimele secole ale mileniului IV a.coincide cu înflorirea civilizaţiei sumeriene. Dacă progresele economice au fost determinante în diferenţierea corpului social. locul unde se aflau. depozitele. şi cele dintâi ale mileniului III a. sanctuarul era centru vieţii din Uruk. Chr. pământurile au fost acaparate de timpuriu de clerul principalelor temple. După 4500 a. Chr. absorbind populaţia satelor din vecinătate. templul. Chr. actualul Warka) care a jucat un rol capital la începuturile civilizaţiei urbane. în sudul Mesopotamiei. şi începutul celui următor au favorizat atât dezvoltarea marilor sanctuare sumeriene cât şi cea a oraşelor.

În prima jumătate a mileniului III a. oraşul sumerian îşi va dezvolta un sistem elaborat de administraţie. Cu timpul. reprezentantul zeului. Chr. puterea monarhică ar fi devenit permanentă.a. Chr. Aceste raţiuni au determinat geneza cetăţii-stat în Vechiul Orient. tiara şi tronul. în acelaşi timp cu însemnele sale. regele ar fi fost desemnat numai în momentele de criză.sunt atestate acum pentru întâia oară. Instituţii noi –armata regulată şi birocraţia. pentru o perioadă limitată de timp. apare instituţia monarhică. pe măsură ce se accentua diferenţierea corpului social. pe măsură ce războaiele s-au înmulţit. care apare odată cu primele oraşe. Regele. Aceste echivalenţe presupuneau reguli stricte şi o autoritate capabilă să le facă respectate. Cele mai vechi texte descifrate nu trec dincolo de perioada protodinastică şi ele ne înfăţişează imaginea unei civilizaţii în care regele întruchipa deja puterea în cetate. era răspunzător de recolte şi de prosperitatea cetăţilor. devenea imperios necesară o structură politică (statul) pentru a proteja bogăţiile acumulate şi pentru a păstra coeziunea unei comunităţi tot mai diverse. Această concepţie s-a perpetuat până la dispariţia civilizaţiei asiro-babiloniene. Unii istorici presupun existenţa unei democraţii primitive. a fost mijlocul de a garanta privilegiile unui corp social pe cale de diferenţiere. Este greu de precizat în ce consta puterea în epoca predinastică. instituţia regalităţii „a descins din Cer”. Puterea economică şi cea politică erau astfel în mod inevitabil legate între ele. Despotismul. sursa 26 . Trecerea de la cetăţile-temple la cetăţile-state reprezintă un fenomen de importanţă capitală în istoria Vechiului Orient. Economia nu se putea dezvolta fără existenţa unui sistem stabil de echivalenţe între bunurile materiale şi anumite servicii. deci. Prin urmare. Proprietatea funciară. Pentru sumerieni regalitatea avea o origine divină.

În Sumer. dimpotrivă.) de a realiza unificarea Sumerului. puterea politică pare să decurgă dintr-o funcţie sacerdotală. Termenul de ensi pare să implice o anume subordonare. Această evoluţie va fi avut loc mai ales în regiunile mesopotamiene deja semitizate.3. Chr. puterea va fi asumată de ensi (patesi) care. câteva texte ne permit să depăşim sursele de informare strict arheologice. Chr. mai târziu ensi a fost subordonat suveranului. ea vine imediat după epoca predinastică şi se încheie. cu încercarea lui Lugalzaggisi (către a. adică în Babilonia. Cetăţile-state sumeriene în epoca protodinastică Epoca protodinastică (sau sumeriană arhaică) corespunde cu începutul perioadei istorice: pentru prima dată. Oricum. ale grupului dominant format din marii proprietari şi din şefii clanurilor. În momentele de criză.rea clanurilor favoriza constituirea unei autorităţi monarhice care nu avea la origine nici o componentă religioasă.) este cea mai veche pe care o menţionează listele dinastice mesopotamiene. reprezentantul acestei aristocraţii funciare. Chr. interesele comunităţii. la origine. în diferite oraşe sumeriene. monarhia din Kiş (cca. exercita adesea o autoritate politică şi mai ales militară.exclusivă a bogăţiei. era temelia pe care se sprijinea întreaga ierarhie socială.că în Babilonia. erau asumate de un lugal („marele om” –regele epocilor arhaice). Victoria lui Sargon (a. în ceea ce ne priveşte. Încă de la începutul mileniului III a. adică. în esenţă. Curând. lugal-ul unui oraş mai puternic. în epoca denumită protoimperială. II. marele preot din Uruk.) asupra oraşelor sumeriene pune capăt peioadei protodinastice. Dacă la început această autoritate regală va fi fost exercitată în numele şi sub tutela zeului. ar fi putut fi doar mari-preoţi. en-ul. perioada în discuţie urmează după potop. 27 . Chr. În listele dinastice mesopotamiene. 2 340 a. 2 350 a. 2 700 a.

Atunci şi-a extins dominaţia oraşul Kiş peste tot Sumerul şi prin urmare titlul de „rege din Kiş” rămânea sinonim cu „mare rege” sau „rege al regilor”. violentă. „după potop. care urmează la hegemonia Sumerului. „rege”. Mebaragesi şi fiul său Agga şi. Titlul de lugal. rivalul lor. dinastiei I de la Kiş. regalitatea a coborât din Cer”. în care anumite personaje se situează la izvorul eposului sumero-akkadian. patesi (principe) de la Lagash şi. în care Mebaragesi şi Agga sunt ultimii doi suverani. Aşadar. este confirmată şi printr-un text în care sunt menţionaţi pe de o parte Entemena. pe de altă parte. Enmerkar. acesta se datoreşte faptului că preoţii erau totodată şi regi –şi că trăiau chiar în incinta templului. Asistăm. Inventarele mormintelor din Ur ilustrează nivelul înalt al civilizaţiei la care ajunseseră. în Gig-Par. la o dezvoltare a urbanismului şi a arhitecturii monumentale: templul de 28 . un palat situat în interiorul temenos-ului şi care urmează tradiţia Gig-Par-ului. Chr. În epoca Djemdet-Nasr conducătorul cetăţii este numit en. epocă de fermentaţie.) care vede dezvoltarea civilizaţiei sumeriene înaintea inserţiunii semiţilor este epoca eroică din Sumer. preotul lui Ningirsu (zeul Lagashului). marcând geneza unei noi concepţii monarhice şi este legat de apariţia palatului. sângeroasă. avem în acest caz. încă de pe atunci.Perioada de aproape cinci secole (2900-2400 a. a cărei cauză rezidă şi în caracterul războinic pe care-l îmbracă monarhia sumeriană. la Kiş. Această separare a puterilor. apare în dinasticul vechi. Dacă E-Harzag de la Ur este întradevăr palatul regilor dinastiei a III-a. Ghilgamesh. Enentarzi. potrivit listelor regale. dar plină de măreţie. mai ales.g. Dacă în prima parte a dinasticului vechi nu s-au descoperit palate. titlu care îmbracă un caracter specific religios. „Stăpânul”. sumerienii. paralel. e. Enmerkar şi Ghilgamesh sunt aşezaţi în prima dinastie din Uruk. un exemplu de asemenea edificiu există la Nippur. În listele dinastice ale regilor care au domnit după potop.

Awanul (în Elam). Domnia lui Eannatum (către a.. În câteva rânduri. templul lui Inanna de la Nippur. templul lui Ishtar de la Mari. vechile oraşe sumeriene au organizat nenumărate expediţii. unele oraşe au reuşit. sau cel puţin pentru a controla căile de acces. Tot în această epocă apare ziggurat-ul (nume akkadian). întemeiată de Ur-Nanşe pe la 2 500 a. iar în cele din urmă în a ensi-lor din Lagash. ridicând pe rând Kişul. Cât priveşte cauzele acestor neîntrerupte conflicte. rivalităţilor dintre oraşe li s-au adăugat conflictele generate de pretenţiile la hegemonie ale suveranilor sumerieni. Astfel.) -a cărui victorie asupra oraşului Umma este celebrată de Stela Vulturilor. Chr. apoi a celei din Adab către a. 2 470 a. în jurul a. După consolidarea puterii monarhice. acesta îşi găseşte prefigurarea în Templul Alb de la Uruk. Akşak la primul rang între cetăţile din Sumer. Chr. care şi-au disputat hegemonia. aflată astăzi la Luvru. pentru scurt timp să-şi impună hegemonia asupra întregii Mesopotamii meridionale. potrivit listelor regale. 2 600 a. în mâna regilor din prima dinastie din Ur şi a celor din Uruk. Adab. construit pe o terasă înaltă în epoca Djemdet Nasr. bazele economice şi politice pe care se întemeiau structurile de civilizaţie ale oraşelor-state sumeriene au suferit transformări profunde. după ce aparţinuse dinastiei semite sumerizate din Kiş. Chr. paisprezece dinastii s-au succedat.marchează apogeaul dinastiei din Lagash. Istoria epocii protodinastice ne apare ca o lungă succesiune de rivalităţi între vechile oraşe sumeriene din care nu cunoaştem decât episoadele târzii. 2 400 a.la Eşnunnah. În timpul acestor secole ale dinasticului vechi. supremaţia avea să treacă. precumpănitoare au fost considerentele economice. În decursul epocii protodinastice. Mai mult decât problema apei. Mari. Experesia cea mai înaltă a 29 . Urul. nevoia de materii prime a jucat un rol decisiv: pentru a pune mâna pe sursele de aprovizionare. Chr..

Începând din această epocă. cu titlul de „Rege al Ţării Sumerului”.. La Lagash. Opera celui din urmă rege al Lagashului din epoca protodinastică –care urmărea restabilirea ordinii anterioare. Chr. Între autoritatea regală şi puterea seculară a clerului conflictul era inevitabil.). regele din Umma la care se întrezăreşte o dorinţă de unificare a lumii sumeriene. mutase capitala la Uruk şi fusese investit. mai ales cu prilejul înmormântărilor – 80 de măsuri de grâne în loc de 420. Nu lipsite de o vădită tentă anticlericală. Chr. Odată cu Lugalzaggisi (cca. în timp ce hegemonia Lagashului se năruia. 2370-2340 a. detronarea nepotului lui Eannatum.politicii de centralizare a puterii a fost instituţia monarhică. abuzurile celor privilegiaţi. reformele lui Urukagina denotă preocuparea de a asigura populaţiei o oarecare bunăstare. Oricum. Chr. aceste reforme au avut drept consecinţă imediată scăderea impozitelor şi a taxelor percepute de ensi şi de temple. atare conflict a avut drept consecinţă.. Curând. către 2 400 a. au fost micşorate redevenţele cuvenite clerului în nenumărate ocazii. majoritatea oraşelor-state sumeriene. economia şi societatea orientală au rămas concentrate în jurul palatelor (sistemul palaţial). Lugalzaggisi cucerise către a. puterea a fost uzurpată de doi mari preoţi. impulsionând pe de o parte economia şi stopând. 3 vedre de bere în loc de 7 etc. dificultăţile de ordin intern l-au adus pe tronul Lagashului pe Urukagina (cca. iar titlul de ensi a fost abolit. compromisă de încălcările celor puternici şi bogaţise vădeşte interesantă în măsura în care anticipează anumite constante ale politicii celor mai de seamă suverani mesopotamieni de mai târziu.g. pe de alta. primul reformator cunoscut în istorie. 2350 a. la Nippur. lupta pentru hegemonie capătă un aspect nou. 2370-2350 a.). Pentru întâia oară se întâmpla ca oraşul învingător să nu mai fie decât unul 30 . Epoca protodinastică s-a încheiat printr-un episod care ilustrează tensiunile interne a căror origine trebuie căutată în aceste răsturnări.: e. Chr.

Akkad. a devenit personaj legendar. Tentativa lui Lugalzaggisi de a unifica oraşele sumeriene este prima manifestare a ideii imperiale despre care avem cunoştinţă. 2340 a. încetând chiar de a mai fi capitală. ajungând până în Siria şi în Anatolia.). Regii oraşelor sumeriene se recunoşteau tributari ai cuceritorului akkadian care. Sargon (Şarrukin –„rege legitim). Sargon cucereşte Elamul. conferea templului lui Enlil –loc de raliere a tuturor sumerienilor. Chr. Imperiul akkadian Către a. Trecerea de la cetatea-stat la Imperiu este preludiul unei strălucitoare evoluţii a Mesopotamiei. îşi asumase titlul de „Rege al celor Patru Ţinuturi” (Sumer.4. 2340-2284 a. regele Akkadului. II.. cu mai mult succes. a unui vast imperiu a semitic a cărui coeziune se întemeia pe fidelitatea armatei faţă de persoana suveranului. un uzurpator semit. sub ultimul rege din epoca protodinastică pare să se fi constituit o vastă coaliţie a populaţiilor sedentare din Mesopotamia împotriva „barbarilor” care îi ameninţau şi care le invadau periodic teritoriul.funcţia de sanctuar federal. drept centru religios al statului. Akkad (Agade). a cucerit întreaga Mesopotamie meridională şi a întemeiat o nouă capitală. a fost integrat în imperiul sumerian al lui Lugalzaggisi. Antichitatea nu va cunoaşte decât două forme de organizare statală: cetatea şi imperiul. insula Tilmun (Bahrein). Nu lipsit de semnificaţie este faptul că Kişul. ca şi alţi suverani celebri.din oraşele unui stat mai întins. tentativa e reluată. Sargon cel Mare. Această evoluţie 31 . e drept cea mai civilizată. regiunile de la est de Tigru şi Asiria. În decursul îndelungatei sale domnii (cca. de către Sargon. oraşul sacru al lui Enlil. Un deceniu mai târziu. oraş semitic. l-a înlăturat pe Lugalzaggisi. după ce a pus mâna pe tronul din Kiş. Prin urmare. la Nippur. Alegerea Nippurului. Chr. De acum înainte Sumerul nu mai era decât o parte. De altfel. Ammuru şi Subartu).

tot mai evidentă în perioadele următoare. conservatorismul religios sumerian se prelungeşte în structurile akkadiene. să impună dominaţia unei caste de războinici condusă de rege. sumeriana şi-a păstrat rolul de limbă liturgică. păstrată la Luvru. Începând din epoca cuceririi akkadiene declinul sumerienilor a fost rapid. Cu timpul. asemenea hittiţilor în Anatolia sau arienilor în Mitanni. 32 . n-au mai reprezentat decât o minoritate. ci şi un mijloc al suveranilor akkadieni de a-i răsplăti pe înalţii demnitari civili şi militari. este o capodoperă a artei mesopotamiene. a fost primul suveran mesopotamian care a dispus să fie divinizat („Rege al celor Patru Ţinuturi ale Lumii şi zeu al Akkadului”). nepotul lui Sargon.trebuie pusă pe seama unui grup etnic minoritar (semiţii akkadieni) care a reuşit. Limba cuceritorilor semiţi avea să se impună în locul celei sumeriene. Stela lui Naram-Sin. sumerienii. Naram-Sin a redresat Imperiul akkadian şubrezit în urma domniilor succesive ale tatălui şi unchiului său. Naram-Sin (2260-2223 a. Chr.). templele îşi văd micşorându-li-se privilegiile în folosul domeniului regal şi al unei anumite dezvoltări a proprietăţii particulare. akkadiana a rămas singura limbă de uz curent în Mesopotamia. De altfel. Schimbări majore au loc şi în regimul proprietăţii funciare: puterea economică trecea şi ea în mâinile akkadienilor. după puţin timp. Deşi încetează de a mai fi vorbită. Aceste noi realităţi favorizează dezvoltarea proprietăţii individuale. care comemorează victoriile regelui asupra populaţiilor din Zagros. de a-i păstra în serviciul coroanei datorită unei legături personale (loturile acordate erau individuale şi netransmisibile). sub Imperiul akkadian. Sumerienii au fost absorbiţi într-un mediu alogen în care. Prin diviziunea puterii. Un alt cuceritor. Odată cu instalarea dinastiei akkadiene practica arendării cunoaşte o nouă formă: nu mai era doar o modalitate de exploatare a marilor domenii. măriseră domeniul regal în detrimentul domeniului zeului.

Peste câteva decenii. gutii –originari din Kurdistan. aceşti din urmă sunt răsturnaţi de revolte ale oraşelor-state mesopotamiene. pe de o parte. Imperiul akkadian întemeiat de Sargon s-a prăbuşit după un secol şi jumătate sub loviturile gutilor. Astfel. Mobilurile economice ale acestor expediţii militare evidenţiază o anume continuitate în raport cu trecutul: aşa se explică ocuparea insulei Tilmun care. avea rolul de intermediar între Sumer. este una din caracteristicile istoriei mesopotamiene. populaţie originară din munţii Zagros. De aici înainte. de îndată ce puterea centrală dădea semne de slăbiciune. În general. iar barbarii lulubiţi şi guti se revarsă peste Mesopotamia. istoria Mesopotamiei vădeşte o anume ciclicitate: unitatea politică a Sumerului şi Akkadului este distrusă de „barbarii” din afară. la rândul lor. Infiltrarea rapidă a populaţiilor alogene în câmpiile Mesopotamiei centrale şi meridionale. Astfel.Pe de altă parte. Cuceririle militare ale akkadienilor nu reprezintă doar simpla manifestare a unui imperialism monarhic. înainte de toate. invaziile nomazilor au fost precedate de o lentă descompunere internă a statelor mesopotamiene. către 2200 a. fiul lui Naram-Sin. La fel. Chr..au profitat de conflictele dinastice care au 33 . încă din epoca protodinastică. cucerirea văii Haburului i-a deschis lui Naram-Sin accesul spre bogăţiile miniere şi forestiere ale Anatoliei. campaniile lui Sargon îndreptate spre coastele Levantului nu aveau alt scop decât acela de a pune mâna pe sursele de aprovizionare cu lemn de cedru din Liban şi din Amanus. valea Indului şi minele de cupru din Oman pe de alta. se ajunge treptat la sinteza sumero-akkadiană. După moartea lui Şar-kali-şari. sistemul economic al oraşelor sumeriene. cuceritorii semiţi adoptă multe din structurile de civilizaţie sumeriene şi. Imperiul akkadian s-a dezagregat. precum şi controlul drumurilor comerciale care duceau către coasta mediteraneană.

a supus Urukul şi Lagashul şi s-a intitulat „Rege al Sumerului şi Akkadului.)-. în cadrul căruia întreaga Mesopotamie s-a aflat. Siria. ultimul lor rege. A procedat la o revizuire a principiilor juridice (Codul lui Ur-Nammu –cel mai vechi cod de legi cunoscut de noi) şi a asigurat expansiunea comercială a oraşelor mesopotamiene în direcţia Golfului Persic. oraşele sumeriene par să-şi fi păstrat o anume autonomie. dar şi Elamul. Ur-Nammu a încercat. În această perioadă civilizaţia sumeriană cunoaşte momentul de apogeu care coincide cu ultima manifestare a puterii politice a Sumerului. Energicii suverani ai celei de-a III-a dinastii din Ur au reîntemeiat un adevărat imperiu. Utuhengal. În cadrul acestui imperiu sumerienii reprezentau o minoritate. eliberează Mesopotamia centrală şi meridională de sub dominaţia gutilor. Lagashul a putut iniţia o politică de hegemonie locală ce aminteşte de epoca protodinastică. să concilieze interesele populaţiei akkadiene şi a celei sumeriene. sub domnia lui Gudea (2144-2124 a. regele Urukului. Apoi. sprijinindu-se în primul rând pe cler. timp de un secol.5. II. în a doua jumătate a sec. Chr. XXII a. De altfel. deşi se afla încă sub tutela gutilor. UrNammu (2111-2094 a.). În timpul dominaţiei gutilor. Acest imperiu cuprindea nu numai Sumerul şi Akkadul.tulburat ultimii ani ai Imperiului akkadian pentru a pune mâna pe putere în Babilonia.) –întemeietorul celei de-a III-a dinastii din Ur (2111-2003 a. către finele aceluiaşi secol. Imperiul sumerian al celei de-a III-a dinastii din Ur După înlăturarea definitivă a regilor guti. moştenirea „imperială” akkadiană a fost revendicată în mod direct de fiul lui Ur34 . Chr. ca şi bazinul superior al Eufratului. dând dovadă de multă abilititate. din nou unificată. Rege al celor Patru Ţinuturi”. Chr.. ultimii suverani ai celei de-a III-a dinastii din Ur purtau nume semitice. luându-l prizonier pe Tiriqan. Oricum. Chr.

Ur-Nammu. codul lui Ur-Nammu constituie cea mai veche culegere de legi despre care avem cunoştinţă. Originalitatea şi importanţa acestei epoci rezidă într-o nouă concepţie privitoare la imperiu şi în transformările pe care le-a cunoscut economia mesopotamiană. de intensificarea comerţului cu Anatolia. Şulgi (2094-2046 a. aşadar o centralizare birocratică. dar oraşele cucerite îşi păstrau autonomia administrativă. ci şi alte domenii precum economia. Acest regim de despotism pacific şi luminat nu sa putut menţine mai mult de un secol. de extinderea reţelei canalelor de irigaţii.Nammu. Dezvoltarea economică a fost favorizată de o politică de lucrări publice de mare amploare (construcţia marilor ziggurate din Ur şi Uruk). acest amplu efort reformator nu privea doar administraţia. avea să modifice profund structurile economice şi sociale ale Mesopotamiei: proprietatea particulară. fondatorul dinastiei. un tezaur de stat la Nippur. Chr. ca şi a comerţului maritim. în câteva secole. pentru prima oară. Astfel.) care s-a intitulat „Rege al celor Patru Ţinuturi” şi a dispus să fie divinizat. Renaşterea culturală sumeriană patronată de monarhia din Ur ne apare ca o tentativă de a restaura o tradiţie pe cale de a se stinge. deosebit de bunurile regelui şi de cele ale templelor. religia şi dreptul. apare pentru prima dată ca un factor economic important. spre 35 . Pe linia politicii centalizatoare a regilor din Ur. Sub domnia lui Şulgi se pare că a luat naştere. începe o evoluţie care. Însă. Chr. a procedat la o revizuire a principiilor juridice. aşa cum făcuse odinioară şi Naram-Sin. suveranii din Ur au suprimat această autonomie instituind organisme ale administraţiei civile strâns legate de guvernământul central. dacă „centralizarea” akkadiană fusese impusă manu militari. Către finele mileniului II a. în contextul căreia acei ensi nu mai erau decât nişte guvernatori numiţi de suveranul din Ur. care până atunci avusese un rol secundar.

deosebire de Imperiul akkadian sau alte imperii orientale, Imperiul sumerian al celei de-a III-a dinastii din Ur s-a prăbuşit nu atât din cauza unei dezagregări interne, cât a repetatelor lovituri ale „barbarilor” din vecinătatea Mesopotamiei. Alte seminţii semitice, numite convenţional amoriţi (Amurru), se infiltrează în Mesopotamia şi întemeiază o serie de noi dinastii. Ibbi-Sin (2027-2003 a. Chr.), ultimul suveran al dinastiei a III-a din Ur, n-a fost mai puţin energic decât predecesorii săi, iar expansiunea comerţului sumerian la acea dată ilustrează prosperitatea şi vitalitatea Imperiului. Însă presiunea amoriţilor –conjugată cu devastatoarele raiduri ale elamiţilor- devenea tot mai puternică. În ultimii ani ai mileniului II a. Chr., dinastii amorite ajung la conducerea oraşelor Mari, Isin şi Larsa. Urul, la rândul său, avea să cadă în 2003 a. Chr. sub loviturile elamiţilor. Arhivele regale descoperite la Mari (numit astăzi Tell Hariri) aruncă o nouă lumină asupra epocii dinastiilor amorite din prima perioadă a mileniului II a. Chr. Ele aduc mărturie despre numele şi întâmplările a peste treizeci de state în bună parte necunoscute mai înainte. După căderea dinastiei a III-a dinUr, Mesopotamia traversează o epocă agitată (epoca Isin-Larsa, sec. XXXVIII a. Chr.) care aminteşte într-o oarecare măsură de perioada preimperială: oraşele-state îşi redobândiseră independenţa şi se angajaseră în disputa pentru o hegemonie repusă necontenit în discuţie. Unele jucaseră un rol important cu multe secole înainte, de pildă Mari sau Eshnunnah (numit astăzi Tell Asmar); altele îşi asumau pentru prima oară un rol de prim rang, ca Isin (actualul Işan Bahriyat), Larsa ( astăzi Senqarah), Sippar (astăzi Abu-Habba), şi nu după mult Babilonul, în Mesopotamia centrală, apoi Assurul pe cursul superior al Tigrului. În afară de Larsa –unde o dinastie elamită a urmat unei prime dinastii amorite-, toate oraşele se aflau sub stăpânirea amoriţilor, fără ca ei să fi constituit
36

vreodată grosul populaţiei din Mesopotamia. Unii suverani amoriţi au reuşit să regrupeze o parte importantă a teritoriului mesopotamian şi au dat dovadă de remarcabile însuşiri -administrative, e.g., Şamşiadad I (1815-1872) din Assur, Zimri-Lin (17821759) din Mari, Rim-Sin (1822-1763) din Larsa şi, mai ales, Hammurabi (1792-1750) din Babilon care, după ce şi-a înlăturat toţi rivalii, a reuşit să reunifice Mesopotamia. II.6. Imperiul Vechiului Babilon Cel mai celebru oraş din Antichitatea orientală, Babilonul (forma elenizată a akkadianului Babilim) nu apare pe scena istoriei decât la începutul mileniului II a. Chr. La un secol după căderea celei de-a III-a dinastii din Ur, un şef amorit, Sumuabum (1894-1880) – fondatorul primei dinastii babiloniene (1894-1594 a. Chr.)- se instalează în Babilon, care rămâne o putere de rangul al doilea până către mijlocul sec. XVIII a. Chr. când Hammurabi reuşeşte să unifice toate regatele mesopotamiene. Dincolo de rivalităţile politice, în sudul Mesopotamiei mai ales, existau conflicte mult mai grave ce repuneau în discuţie înseşi bazele societăţii mesopotamiene. Starea de tensiune poate fi sesizată în mod indirect, prin prisma măsurilor pe care au fost obligaţi să le ia diferiţi suverani mesopotamieni pentru a redresa situaţia. Problema esenţială a epocii este legată de noul rol pe care a început să-l joace acum proprietatea particulară în economia şi în societatea mesopotamiană. Această evoluţie s-a afirmat mai cu seamă în detrimentul templelor care nu mai erau – excepţie făcând palatul- singurele posesoare de pământuri şi ateliere. Secularizarea statului, care s-a accentuat sub prima dinastie din Babilon, a fost precedată de o secularizare a economiei. În această epocă diferiţi suverani mesopotamieni au luat numeroase măsuri care au dus la consolidarea legală a proprietăţii particulare.
37

La începutul domniei lui Hammurabi (1792-1750 a. Chr.), Babilonul era un mic principat strivit între puternicele regate Mari, Larsa, Eshnunnah şi Assur. Timp de mulţi ani, înainte de cucerirea regatelor rivale, Hammurabi a consolidat puterea Babilonului. Apoi i-a atacat pe ceilalţi suverani mesopotamieni, pe care a reuşit să-i izoleze şi să-i învingă unul după altul. Astfel, în al 31-lea an de domnie întregul Sumer era cucerit, iar în al 33-lea an de domnie a fost anexat şi regatul Mari al fostului aliat, Zimri-Lin. Către a. 1760 a. Chr. Imperiul babilonian era deja constituit. Organizarea imperiului, opera esenţială a lui Hammurabi, era de tip patriarhal şi piramidal şi se întemeia pe laicizarea administraţiei şi a justiţiei. Existenţa unei jurisdicţii scrise consolida supremaţia statului, adică a suveranului şi a reprezentanţilor săi şi implica existenţa unei structuri deja ierarhizată a justiţiei –subordonată autorităţii monarhice. La rândul ei, administraţia era mai centralizată în epoca primei dinastii babiloniene decât sub suveranii din Ur. Toţi acei ensi dispăruseră, iar administraţia centrală avea în frunte un fel de vizir rezident în Babilon, un guvernator de provincie (umbanda) în fiecare din cele două oraşe mari, Sippar şi Larsa, prefecţi (sakkanak) în toate oraşele, şi câte un reprezentant (rabianum) al puterii centrale în fiecare localitate. Aşadar, o structură de tip piramidal, cum era şi cea judecătorească. Problema nomazilor aflaţi în curs de sedentarizare a fost temporar soluţionată prin distribuirea unor loturi de pământ aparţinând Coroanei, de care beneficiau atât ofiţerii cât şi soldaţii-colonişti. Odată cu afirmarea Babilonului ca putere hegemonă în Orientul Mijlociu, cultul lui Marduk –zeul tutelar al oraşului- se situează pe primul plan al religiei mesopotamiene, cu toate că devoţiunea lui Hammurabi se îndrepta mai curând spre Shamash, zeul solar al Sipparului.
38

al familiei ş. Faimosul cod de legi (282 articole). în consecinţă. secularizarea statului şi protecţia pe care acesta le-o acorda indivizilor asigurau un oarecare echilibru social. eternul conflict cu nomazii din vecinătatea Mesopotamiei dădea impresia că poate fi aplanat./ Le-am apărat cu înţelepciunea mea. incluzând şi elemente specific semite. de drept administrativ. desăvârşeşte opera lui Hammurabi. Codul cuprindea trei părţi: 1. 2. de norme de drept civil şi penal./ Pentru ca. dispoziţiile cu caracter civil şi penal privitoare la numeroase aspecte juridice ale vieţii economicosociale. atât agricole cât şi artizanale şi comerciale. în fine. Codul lui Hammurabi nu are nici o legătură cu cutumele legale ale epocii./ Şi eu am fost păstorul binefăcător. descoperit la Susa. După unii asirologi. reprezentând mai degrabă expresia literară tradiţională a responsabilităţii sociale a regelui./ Nu am îngăduit ca în mijlocul lui să-şi afle loc cei care nu-i dau pace. comercial. Codul este culegere de 282 de precepte. În încheiere. cel puternic să nu asuprească pe cel slab”. cu sceptrul dreptăţii. introducerea în care afirmă intenţia lui Hammurabi de a instaura o administraţie pe temeiul dreptăţii./ În sânul meu am adunat popoarele din Sumer şi Akkad. prosperitatea economică se întemeia pe baze solide./ Am făcut ca poporul să-şi găsească odihna în locuinţe liniştite. 3. încheierea în care regele îi ameninţa cu un blestem pe cei care îi vor încălca hotărârile.Ultimii ani ai domniei lui Hammurabi marchează un apogeu al istoriei mesopotamiene: problemele externe păreau rezolvate./ Marii zei m-au chemat.a./ Am favorizat bunăstarea ţării. câteva cuvinte vădesc orgoliul justificat al suveranului pentru opera dusă la bun sfârşit: „Eu am pus capăt războiului. Codul pe care suveranul babilonian îl promulgă adună şi sistematizează legile anterioare. codul „n-ar trebui luat ca nişte 39 ./ Şi ele au prosperat sub ocrotirea mea./ Umbra mea binevoitoare s-a înrins asupra oraşului meu.

veniţi din Zagros. acesta cade sub dominaţia unei dinastii kassite (1594-1160/1159 a. care va deveni ţara Karduniaş. În aceeşi perioadă. în general. se infiltrează în câmpia mesopotamiană. 40 . mai cu seamă cea a kassiţilor (kassu) care. se aflau preoţii şi nobilii de curte.) a cărei stăpânire durează până în momentul cuceririi elamite (1160/1159 a. Cea mai bună dovadă a acestei slăbiciuni ne-o oferă însăşi soarta codului lui Hammurabi..). într-o poziţie privilegiată. presiunea „barbarilor” se face din nou simţită. pe abilitatea şi pe autoritatea lui morală. Agum al II-lea se va intitula şi el „Rege al celor Patru Părţi ale Lumii”. Kassiţii. în 1594 a. la vărsarea fluviilor Eufrat şi Tigru în mare. Oricum. pe energia. imperiul său eterogen se dezagrega subminat de dispute dinastice sau cădea sub loviturile puterilor rivale. trăinicia Imperiului babilonian se întemeia înainte de toate pe personalitatea suveranului. fiul şi succesorul lui Hammurabi. se constituie un nou stat –Ţara Mării. Nici unul dintre succesorii marelui rege n-a avut suficientă autoritate pentru a-l impune. Codul lui Hammurabi are o excepţională valoare nu numai sub raport juridic. Prima dinastie babiloniană n-a făcut nici ea excepţie de la această regulă.directive normative în felul legilor post-biblice sau romane” (Leo Oppenheim). sclavi (uardu). Chr. Dispărând suveranul. Deasupra acestor categorii. Chr. După ce. Regele kassiţilor. Chr. Sub Samsuiluna (1750-1711 a. s-au făcut curând stăpâni pe Babilonia. Ca în întreaga Antichitate orientală.). Codul reflectă diviziunea societăţii mesopotamiene în trei categorii sociale: oameni bogaţi (amelu). încadraţi de indo-europeni sau amestecaţi cu aceştia. oameni liberi (muşkenum). ci în primul rând ca document asupra vieţii economico-sociale sumerobabiloniene. Chr.care-şi extinde autoritatea asupra unei părţi din Mesopotamia meridională. regele hittit Mursil I devastează Babilonul. pe malurile Golfului Persic. ale cărui dispoziţii nu par să fi fost aplicate vreodată.

regele Elamului. rivalitatea dintre cele trei puteri va domina scena politică mesopotamiană. Babilonul a fost devastat în mai multe rânduri de elamiţi. Către finele secolului VII a. Babilonul traversează o nouă şi gravă eclipsă: intervenţiile asirienilor reîncep. Căderea primei dinastii babiloniene a fost urmată de imediata dezagregare a imperiului.Singura contribuţie a kassiţilor la civilizaţia sumeroakkadiană –sintetizată începând de acum sub numele de civilizaţia babiloniană. Chr. de pe scena politică a Orientului Mijlociu. în jurul a. Către a. iar în câteva rânduri principi caldeeni uzurpă puterea în Babilon.). ascendentul Asiriei se manifestă prin numeroase intervenţii. După moartea lui Nabucodonosor I. Elamul îşi redobândeşte independenţa.). Şutruk-Nahhunte cucereşte Babilonul punând astfel capăt dominaţiei kassite. În urma a două campanii victorioase soldate cu devastarea Susei. Chr. pentru trei secole. timp de patru secole Babilonul n-a jucat decât un rol şters pe scena politică a Orientului Mijlociu.. Chr. sub a cărui domnie începe o evidentă redresare a puterii babiloniene. Nabucodonosor I elimină Elamul. Ocupaţia elamită a provocat o revoltă babiloniană condusă de un rege aparţinând celei de a II-a dinastii din Isin. Chiar dacă kassiţii devastează Elamul şi îşi extind dominaţia asupra câmpiei Susianei sub regele Kurigalzu II (1345-1324 a. Ascensiunea Asiriei la rangul de mare putere în timpul lui Assuruballit I (1365-1330) inaugurează rivalitatea asiro-babiloniană care se va prelungi timp de şapte secole.. Chr.pare a fi fost introducerea calului şi a carului de luptă. Tukulti-Ninurta I (1244-1208) a fost primul rege asirian care a cucerit Babilonul.. În fine. Chr. 1310. o dinastie caldeeană fondată de Nabopalassar redă oraşului vechiul său prestigiu. 1170/1160 a. În secolul XIII a. După ce. 41 . Nabucodonosor I/Nabukudurri-usur (1124-1103 a.

astăzi. XIXXVIII a. acesta curge adesea prin mijlocul unui pustiu de noroi uscat. Ninive şi Arbailu. piatră şi zăcăminte minerale.1. II. Regiunile colinare. identici cu hurriţii menţionaţi de izvoare. Cuvântul Asiria este o denumire grecească atestată de pe vremea lui Herodot. probabil. Chr. Cel mai important suveran al Vechiului Imperiu asirian a fost Şamşiadad I (cca. până aproape de Kirkuk. Subareenii sunt. Asiria este o regiune de coline scunde. A cucerit oraşul Mari. Asiria propriu-zisă este o regiune bine delimitată –în partea de nord a Mesopotamiei.care în decursul timpului s-au amestecat cu diferite triburi semite venite din stepa siriană. Chr. se constituie oraşele-state asiriene Assur. Vechiul Imperiu asirian (sec. nu prea fertile. bogate în material lemnos. Chr. după care urmează o lungă perioadă de supunere faţă de imperiile din Akkad şi de a III-a dinastie din Ur. dar unde precipitaţiile. unde l-a numit ca 42 . Către 1830 a. 1815-1782 a.II. Mai la sud vegetaţia devine tributară apelor fluviului şi.7. Chr. regele asirian Ilu-şuma atacă Babilonul. sunt destul de abundente pentru ca agricultura să nu reclame lucrări de irigaţie. Asiria Cadrul geografic. Chr. Asirienii îşi numeau ţara Assur şi numai după ce oraşul acesta a devenit un important centru politic –după căderea dinastiei a III-a din Urputem vorbi de Asiria ca entitate politică.7.) care a încercat să restaureze în propriul său avantaj imperiul akkadian. XIX a. Pentru epocile anterioare lui Sargon cel Mare nu cunoaştem decât listele unor regi nomazi.din punct de vedere geografic: o parte din bazinul Tigrului cuprinsă între intrarea fluviului în actualul teritoriu irakian şi confluenţa lui cu Micul Zab. de către Puzur Assur I. În a doua jumătate a mileniului III a.) Prima dinastie asiriană a fost întemeiată la începutul sec. au fost populate din cele mai vechi timpuri de subareeni –ţara se numea Subartu.

XIVXII a. Chr. Fiul şi succesorul lui Şamşiadad I. După moartea lui Hammurabi.. avea să constituie miza acestui îndelungat conflict. în jurul a. voinţa de a ameliora situaţia economică a ţării. Siria de Nord. datorându-şi succesul şi prestigiul tocmai organizării şi disciplinei armatei sale.7. preocuparea pentru bunăstarea supuşilor şi mai cu seamă a soldaţilor. Corespondenţa purtată de Şamşiadad I cu cei doi fii ai săi este o splendidă mărturie a preocupărilor unui rege de tip patriarhal din epoca babiloniană: dorinţa de a desăvârşi educaţia fiilor săi. întrerupte de perioade de stagnare. nu poate face faţă atacurilor babiloniene. imperialismul asirian din epoca Imperiului de Mijloc a fost dictat de considerente de ordin economic. Prin urmare. primul său născut. Imperiul asirian nu semăna deloc -nici în privinţa originilor şi nici în a concepţiei luicu vechile imperii din sudul Mesopotamiei care reuneau 43 . Işme-Dagan. chemaţi să-i urmeze la tron. 1375/1370 a. Imperiul asirian de Mijloc (sec. Expansiunea asiriană se desfăşoară în faze succesive. Chr. apar laolaltă cu sfaturile privitoare la conduita faţă de nomazi. împreună cu Imperiul hittit. Işme-Dagan era guvernator la Ekallatum. II.) A fost întemeiat de Assuruballit I (1365-1330 a.. în a doua jumătate a mileniului II a. Chr.2. în disputa pentru supremaţie în Orientul Mijlociu. Chr. Abia după distrugerea Imperiului Mitanni de către hittiţi. mai puţin civilizată decât Babilonia. începe să se afirme tot mai pregnant superioritatea Asiriei –putere de esenţă militară. Cucerită de Hammurabi către 1760 a. mai ales prin dezvoltarea agriculturii. placa turnantă a întregului comerţ oriental. Asiria dispare temporar ca entitate politică. Asiria se angajează. Pe de altă parte.) care a restabilit puterea Assurului.vicerege pe fiul său Iasmah-Adad. Chr. Asiria devine tributară unui regat hurrit. În timpul decadenţei babiloniene. Asiria şi-a redobândit independenţa.

. relatează faptele de arme ale regelui. Baza esenţială a dominaţiei asiriene era tributul. populat ulterior cu babilonieni deportaţi. prima din acest gen literar. Principala lor preocupare era de a exploata la maximum teritoriile cucerite. în 1269 a. ale căror populaţii aparţineau unor grupuri etnice sensibil diferite. Către mijlocul sec. După tendinţa de unificare a vechilor imperii mesopotamiene a urmat o politică de colonizare. După cucerirea Babilonului. ca urmare a unei încercări de revoltă. Chr.într-un tot omogen diferite regiuni ale căror populaţii tindeau să se asimileze. Dacă suveranii din Ur şi cei din Babilon n-au domnit numai spre folosul exclusiv a unei minuscule fracţiuni din imperiul lor.) –primul suveran asirian care şi-a asumat puterea regală în BabilonImperiul asirian de Mijloc atinge apogeul expansiunii sale teritoriale. Chr. Salmanasar I (1274-1245 a. după un îndelungat conflict provocat de ambiţiile lor rivale în Siria de Nord. Assur şi oraşele din imediata lui vecinătate au fost singurele beneficiare ale expansiunii asiriene. 28 000 de hittiţi au fost deportaţi în Asiria) aveau să fie de acum înainte baza politicii asiriene. Sub Tukulti-Ninurta I (1244-1208 a. Salmanasar I a pus un accent şi mai puternic decât predecesorii săi pe fundamentarea religioasă a războiului. a fost încheiată o alianţă egipteanohittită menită să stăvilească expansionismul asirian.. îndeosebi din punct de vedere lingvistic şi religios. În timpul domniei sale a fost întemeiat oraşul Kalakh (astăzi Nimrud). Chr. oraşul a fost în parte nimicit. Imperiul hittit şi Egiptul au reacţionat rapid. zeul Marduk a fost „deporatat” în Asiria. prin numeroasele sale expediţii în Armenia şi împotriva hurriţilor din Hanigalbat. O epopee istorică.g. XIII a.). În acest sens Tukulti-Ninurta I anticipează Noul Imperiu şi numai asasinarea regelui de 44 . a inaugurat politica de deportări şi masacre ce avea să caracterizeze de aici înainte războiul asirian. Asiria devine prima putere militară din Orientul Mijlociu. Deportări de populaţii la o scară necunoscută până atunci (e. Chr.

eroul puternic călăuzit de oracolele lui Assur şi Ninurta. În intervalul dintre Imperiul de Mijloc şi Noul Imperiu.. în apus până la Marea Mediterană. regele Asiriei. în cele din 45 .a amânat cu câteva secole constituirea unui stat complet diferit de vechile imperii asiriene. II.3. timp de două secole. regele celor patru părţi ale pământului. până la Marea cea Mare. Asasinarea lui Tukulti-Ninurta marchează sfârşitul Imperiului de Mijloc şi începutul unei epoci de decadenţă a Asiriei.către propriul său fiu –în împrejurările unei revolte de palat iscate din cauza distrugerii Babilonului. asirienii vor relua politica lor de cuceriri. cel care i-a învins pe duşmani. Desăvârşirea acesteia îşi va găsi expresia în marele imperiu asirian al sargonizilor care se întindea din Armenia şi din Taurus până la Nil şi până în deşerturile Arabiei. O cronică orgolioasă îi transmite posterităţii faptele: „Eu sunt Tiglatpilassar. care se găseşte la apus”. braţul meu şi-a întins cucerirea dincolo de fluviul Zab. După moartea lui Tiglatpilassar. marii săi zei şi stăpâni.) care în timpul campaniilor sale a ajuns la nord până la regiunea nairilor şi la Marea Neagră.7. Începând cu ultimele decenii ale sec. datorită invaziilor care marchează sfârşitul epocii bronzului. a. Chr. Asiria traversează o nouă perioadă de eclipsă. Asiria a cunoscut. La porunca stăpânului meu Assur. dar care. regele lumii. o expansiune continuă care a dus la crearea celui mai întins şi mai puternic imperiu pe care îl cunoscuse Vechiul Orient până atunci. X. iar în cele din urmă a cucerit Babilonul. Un imperiu care a fost întemeiat prin război. Chr. Baza puterii asiriene avea să o constituie oraşul extins la dimensiunile unui imperiu. Noul Imperiu asirian După o perioadă de stagnare în expansiunea lor. s-a menţinut prin război. regele legitim. puterea Assurului a fost temporar restaurată de regele Tiglatpilassar (1117-1077 a.

Chr. era o cavalerie uşoară. aşa cum procedase şi regele mezilor Cyaxare. au lăsat în istorie o amintire sinistră consemnată şi de profeţii evrei (Ieremia.). Obiceiurile lor războinice. Carul de luptă a fost arma favorită a aristocraţiei. puţin după aceea. de o neîntrecută cruzime. 23-24). în stare să se deplaseze cu mare repeziciune pe orice fel de teren. Prin devastare şi moarte asirienii au făcut să domnească pacea de la Nil la Ararat (R. În afară de genişti. armata asiriană şi-a datorat în bună parte lunga ei invincibilitate excelentei organizări a serviciilor auxiliare. Chr. Chr. Armatele caldeene şi persane n-au făcut decât să copieze modelul asirian. asirienii dispuneau de pionieri care construiau drumuri. Imperiul asirian se întinde din nou până la Mediterana. Cavaleria asiriană. aruncau poduri de vase peste râuri şi montau taberele. Grousset). În general. Pentru a-şi edifica imperiul suveranii asirieni au instaurat cei dintâi principiul războiului total. ceea ce a făcut ca ea să dobândească o primejdioasă superioritate în sânul armatei şi a statului. în armata asiriană apare cavaleria constituind. Sub Assurnasirpal II (884-858 a. care utilizau maşini de război la asediul oraşelor fortificate.urmă s-a năruit epuizat din cauza neîntreruptelor războaie. organizată după modelul nomazilor. Ultimii suverani ai Imperiului de Mijloc inauguraseră politica deportărilor în masă care viza calmarea tendinţelor centrifuge ale populaţiilor cucerite. 46 . Şi pentru a remedia în parte această situaţie periculoasă a sprijit Tiglatpilassar III dezvoltarea cavaleriei în detrimentul carelor de luptă. suveranii Noului Imperiu au reluat aceeaşi politică. elementul de şoc cel mai puternic într-o vreme când carul de luptă începuse să devină greoi. Administrarea acestui imperiu ultracentralizat ridica probleme insolubile. VI. În Siria. În secolul IX a. atunci când şi-a reorganizat trupele înainte de asaltul hotărâtor care avea să doboare puterea Assurului.. pacificarea definitivă a teritoriilor cucerite a rămas mereu un deziderat. În secolul IX a.

Pe Nabu-uşabşi. Prin urmare. Pentru a anhila tendinţele centrifuge care agitau teritoriile ce fuseseră transformate în provincii asiriene. şi tot ea a fost cea care. O serie de rebeliuni au îndoliat ultimii ani ai domniei lui Salmanasar III. Mai presant era pericolul reprezentat de regatul Urartu. guvernatorul lor fiind dublat de un comandant militar. pe fiicele sale. care ameninţa interesele comerciale ale Assurului în Siria de Nord. bunurile şi comorile palatului său le-am luat cu mine”. care s-a retras la Kalakh. Armata.). pe soţia sa.) anticipează politica pe care aveau s-o ducă succesorii săi în decursul următoarelor două secole: asirienii vor fi nevoiţi să recurgă la ofensivă pentru a asigura supravieţuirea unui imperiu a cărui coeziune internă şi securitate a frontierelor erau tot timpul ameninţate. Chr. relevă dura stăpânire a Asiriei: „Cât este de întins Bit-Şilani. unicul element stabil. l-am spânzurat în faţa porţii oraşului său. Sub domnia lui Salmanasar III la frontierele nord-estice se profila o nouă ameninţare. Marea sa capitală Sarrabanu am distrus-o. Pe oamenii lui. pe fiii săi. printr-o lovitură de stat. arătând ca după năvala apelor. Împotriva arameenilor s-a recurs la tradiţionalele deportări. Assurnasirpal II îşi stabileşte reşedinţa regală în oraşul Kalakh (actualul Nimrud) pe care-l împodobeşte cu palate şi temple. Campaniile lui Salmanasar III (858-824 a.oraşele neo-hittite. Apoi am pustiit tot. regele lor. a fost cea care a salvat imperiul de la ruină. eu l-am făcut fărâme ca pe o ulcică. Chr. Un text descoperit în palatul regal de la Kalakh istorisind una din campaniile lui Tiglapilassar III. arameene şi fenicene au devenit tributare Assurului. acestea au fost divizate în mici unităţi teritoriale. Imperiul asirian s-a aflat adeseori redus la defensivă până la urcarea pe tron a lui Tiglatpilassar III (745-727 a. l-a adus pe tron pe Tiglatpilassar. Domnia lui Tiglatpilassar III a marcat o cotitură în politica imperială asiriană. în pofida aparenţelor. după cum atestă prima menţionare a mezilor în textele epocii. 47 .

celebrul Sardanapal al legendelor.) şi. la Ninive. după mai multe campanii. Ciprul. Tiglatpilassar III a cucerit marea metropolă. A încheiat pace cu Elamul (675 a.). În sfârşit. Chr. la Dur-Şarrukin (actualul Khorsabad). Chr. Dar cum tronul Babilonului fusese uzurpat de un principe arameean. cultul lui Marduk a fost strămutat în Asiria. împreună cu toate templele sale. Până atunci. Urmând exemplul lui Tiglatpilassar. continuând expansiunea în direcţia Mediteranei. Chr. condusă de fiul regelui. Karkemişul. Aceste excese au dus la constituirea. a supus Israelul (Samaria-cucerită în 721 a. Assurbanipal (669-630 a. la 25 km nord de Ninive.a fost complet distrus în 689 a.În Babilon. împotriva principilor caldeeni care se instalaseră în Babilon. a pus capăt prin asasinat uneia dintre cele mai sinistre domnii din istoria asiriană.) s-a proclamat rege al Babilonului.a reconstruit Babilonul. Chr. de asemenea a fost inaugurată o nouă politică. Chr. regina Nakiya). asirienii cuceresc Babilonul. Chr. care –după numeroase revolte şi mai multe campanii militare. Sennacherib (705-681 a. Marduk.) -o personalitate chinuită. Chr. Sargon II a întemeiat o nouă capitală. Suveran instruit şi plin de strălucire.. a unei grupări probabiloniene. Chr. Sargon II a încercat să asigure coeziunea imperiului prin dezvoltarea birocraţiei şi prin adoptarea unui sistem unic de greutăţi şi măsuri bazat pe etalonul de la Karkemiş. Chr.). Frigia şi Urartu (Tuşpa-cucerită în 714 a. Chr. a întemeiat la Ninive o bibliotecă ce conţinea peste 5 000 48 . Assarhadon (681-669 a. Chr. prestigiul istoric şi religios al oraşului îl ferise de soarta celorlalte state cucerite de asirieni. unde s-a proclamat el însuşi rege.). Sargon II (722-705 a. obsedată de magie şi de consultarea oracolelor. Assarhadon (cu complicitatea mamei sale. Şi-a arogat apoi rolul de protector al babilonienilor şi al zeului acestora. în 710 a. care în 681 a.). regatul Iuda (Iudeea). cucereşte Egiptul în 671 a.

Prezenţa unui mare număr de deportaţi chiar în capitala imperiului avea să impregneze civilizaţia asiriană cu adânci influenţe vest-semitice. o clasă cârmuitoare încerca să-şi menţină autoritatea precară asupra unui imperiu dominat de elementul arameean. iar pe tronul Mediei şi al Babilonului să se urce doi regi energici şi abili. Deportările masive ale populaţiilor arameene s-au vădit dezastruoase pentru însăşi fiinţa Imperiului asirian. Imperiul asirian era de fapt profund minat din interior şi începea să se descompună. Flancul de sud al Imperiului asirian era asigurat. Atunci când Imperiul asirian era pe cale să se prăbuşească. Ultimul dintre mari regi asirieni s-a făcut cunoscut şi printr-o serie de oribile masacre. Psammetik I. Cucerirea Egiptului şi distrugerea Elamului –care dispare pentru totdeauna de pe scena istoriei. A fost de ajuns ca. Deşi sub domnia lui Assurbanipal se afla la apogeul puterii sale. Reliefurile din timpul domniei sale sunt printre cele mai desăvârşite pe care ni le-a lăsat arta asiriană. Frigia şi Lydia fuseseră anhilate de invaziile cimmerienilor. Cyaxare şi respectiv Nabopalassar.g. iar rivalele din nord şi est. Urartu. În ultimele secole ale istoriei asiriene. distrugerea Tebei în 663 şi a Susei în 639 a.păreau să pună capat oricăror împotriviri. În interior. e. Sargon II a fost nevoit să recunoască superioritatea comercială a oraşelor arameene adoptând un sistem unic de măsuri şi greutăţi bazat pe etalonul din Karkemiş. la curte a început să fie utilizată limba aramaică. fidel politicii de echilibru a 49 . pentru ca soarta Imperiului asirian să fie decisă în numai câţiva ani.de lucrări şi care a fost în mare parte regăsită. care a înlocuit treptat akkadiana ca limbă oficială. dislocaţi din stepele eurasiatice de presiunea scyţilor. după Assurbanipal să urmeze câţiva suverani mediocri. Încă din timpul lui Assurnasirpal II. Chr. pericolul pe care-l reprezentau arameenii pentru coeziunea imperiului creştea continuu.

supremaţia Imperiului neobabilonian ne apare mai curând ca interregnul dintre asirieni şi perşi. la frontiera Lydiei.) şi cu deportarea evreilor în Babilon.). prima putere a lumii orientale. disputându-şi cu Egiptul sait hegemonia asupra Syriei şi Palestinei.) a cărui domnie nu a fost tulburată decât de intrigile faraonilor din dinastia saită în Palestina şi revoltele succesive (598-587 a. după un mileniu. Chr.8.) în faţa Harranului –cucerit de mezi. Chr. Alianţa dintre mezi şi babilonieni. iar provinciile occidentale şi o parte din Susiana au rvenit Babilonului. satrapie care cuprindea cea mai mare parte a Mesopotamiei. Chr. nau putut salva Imperiul. Babilonul redevenea. Chr. aceste teritorii sunt incluse în Imperiul neobabilonian. a încercat zadarnic să-i vină în ajutor. Nici egiptenii. iar doi ani mai târziu Ninive. Termenul de Asiria a continuat să fie folosit ca denumire a celei de a IX-a satrapii a Imperiului persan. Chr. Chr. Chr. Palestina şi Siria trec sub protectorat egiptean. În 614 a. nici scyţii. Din perspectiva istoriei Orientului Apropiat. mezii cuceresc Assurul.Egiptului. capitala Imperiului. a pecetluit soarta Imperiului asirian. II. Sub Nabucodonosor II 50 . cădea în mâinile mezilor şi ale babilonienilor coalizaţi. Chr.). care au luat sfârşit în cele din urmă odată cu distrugerea Ierusalimului şi a Templului (587 a. în alianţă cu mezii. veniţi şi ei în ajutorul asirienilor. Astfel. Pentru o scurtă perioadă (609-605 a. Opera lui Nabopalassar a fost continuată de fiul şi succesorul său. încheiată în 614 a. au fost incluse în Imperiul med creat de Cyaxare. Imperiul neobabilonian A fost creat de regele caldeean Nabopalassar (626-605 a. a distrus Imperiul asirian (614-612 a. Eşecul lui Assuruballit II (612-609 a.. Chr. sub o dinastie caldeeană.marchează sfârşitul rezistenţei asiriene.) care. După înfrângerea egiptenilor la Karkemiş (605). Nebuchadrezzar/Nabucodonosor II (605562 a.) din Iudeea.. Asiria şi provinciile anatoliene până la Halys.

În epoca neobabiloniană. încă din sec. în timp ce toate celelalte forme ale civilizaţiei caldeene urmăreau perpetuarea trecutului. privea spre viitor.. care devine astfel veritabila metropolă a lumii orientale. în Babilon sunt atestate veritabile dinastii bancare. căci. de acum înainte aceasta capătă treptat caracterul unui capitalism ante litteram în care marile bănci jucau un rol financiar privilegiat. 51 . Supremaţia babiloniană a fost însă de scurtă durată. dincolo de faţada lui tradiţionalistă. Dacă până în epoca neobabiloniană palatul şi templul avuseseră un rol preponderent în economie. Din vremea acestor suverani caldeeni datează somptuosul Babilon descris de călătorii greci şi care a fost descoperit de arheologii germani. Nabucodonosor II a întreprins gigantice lucrări de înfrumuseţare în cele mai multe oraşe mesopotamiene. VII a. cel puţin pe plan economic. de origine evreiască. Chr. După asasinarea unui rege copil. Prin urmare. primele semne ale dezintegrării vechilor structuri orientale. îndeosebi la Babilon. o nouă putere politică se ivise la Răsărit.birocraţia a fost reorganizată şi repartizată în câteva mari „ministere”. Chr. fiul unei preotese din Harran. clerul lui Sin l-a impus pe tron pe Nabonide (556-539 a. viaţa economică a Babilonului. În cele din urmă. După moartea lui Nabucodonosor II. impulsionată de remarcabila dezvoltare a comerţului. de consevatorismul atotputernicului cler al lui Marduk.). odată cu regele persan Cyrus. precum cea a familiei Egebi. apăruseră. şi a familiei Muraşu. au izbucnit o serie de conflicte între diferite tagme sacerdotale care tindeau să exercite o influenţă dominantă în statul babilonian: preoţilor lui Marduk li se opunea clerul zeului Sin şi cel al lui Shamash. prăbuşirea Imperiului neobabilonian a fost precipitată de veleităţile politice ale atotputernicului cler al lui Marduk. În această alcătuire artificială care era Imperiul neobabilonian.

odinioară se vărsa în mare prin şapte braţe (canopic.. fie de mări-. lungă de cca. Acest pământ a fost numit de greci „Delta”././. formând astfel imens triunghi. sufletului i-a adus pacea.. tanitic şi pelusiac. Cyrus i-a adus la locuinţele lor. bolbitic. în 539 a. în timp ce fiul său. lângă Sippar. Nabonide a revenit în imperiul său doar pentru a-şi vedea armata zdrobită de Cyrus II. favorizată de trădarea clerului lui Marduk –care.. Preoţii lui Marduk îşi cântă bucuria: „Pe zeii care îşi părăsiseră templele. domnea în Babilon./ Furia a îmblânzit-o. ostil lui Nabonide. fluviul se desface şi. Printre locuitorii din Babilonia domneşte acum bucuria. net delimitate –fie de deşerturi.. după numele oraşelor mari aşezate pe fiecare braţ). un ansamblu de ţinuturi grupate în jurul unei axe vitale: valea Nilului. I se mai spune şi Egiptul de Jos. pentru că forma sa aduce cu această literă grecească. mendesian. phtanic.Ultimul rege al Babilonului a favorizat clerul lui Sin şi cel al lui Shamash în detrimentul celui al lui Marduk./ Pe aceia a căror putere fusese răsturnată i-a readus la viaţă. pentru întâia oară în lumea orientală. sebennytic.. regele perşilor. Nabonide s-a retras timp de opt ani într-o oază în Hedjaz. în timp ce valea îngustă care se întinde de la vârful 52 . având ca latură de bază însăşi coasta. Capitolul III EGIPTUL ANTIC Cadrul geografic Egiptul antic era un ansamblu unic de ţinuturi. Toţi privesc bucuroşi la noul rege!” Căderea Babilonului. Cyrus II va întemeia un imperiu nou a cărui organizare se baza. Chr. Baltazar. La aproximativ 800 km în aval de prima cataractă şi la 150 km de litoral. 240 km. pe o concepţie universalistă. vedea în Cyrus salvatorul care-i va îngădui recâştigarea privilegiilormarchează prăbuşirea Imperiului neobabilonian şi începutul unei epoci de adevărată reînnoire.

aşa cum aceasta poate fi dedusă din sursele documentare: foarte ataşat tradiţiilor locale. În fiecare an. inundaţia e numai parţială. în regiunea dinspre Mediterana. bazalt. Înconjurat din toate părţile de frontiere naturale. „cel Negru”. De pe la jumătatea lui octombrie. Egiptul părea destinat să fie izolat de restul lumii. încă din vremea lui Homer. începe semănatul în nămolul umed. deoarece apa se scurge prin canale. porfir etc. datorită aluviunilor aduse în timpul revărsărilor periodice ale fluviului. orgolios de civilizaţia pe care a creat-o. În timp ce Egiptul de Sus beneficiază de două recolte anuale. este de remarcat că în munţii aflaţi la est şi la vest de Nil existau cariere de piatră (calcar. Pământul din valea Nilului era extrem de bogat. Evreii îi spuneau Misraim. iar spre sud-est era mult mai îngustă. cultivând un sentiment de superioritate 53 . în august. una în februarie. În acest sens Herodot considera Egiptul „un dar al Nilului”. În Deltă. apele scad cu repreziciune şi. Aşa că Egiptul a fost. granit. datorită ploilor care cad în Africa Centrală. Nilul porneşte să crească. Civilizaţia Egiptului s-a putut forma şi dezvolta într-o stare de pace relativă pe care restul lumii orientale nu a cunoscut-o niciodată. un ţinut al abundenţei. Resursele sale naturale l-au încurajat să manifeste tendinţe autarhice. datorită culorii închise a solului. Vechii egipteni îşi numeau ţara Kemet. o a treia are loc în Deltă. diorit. spre sârşitul lui noiembrie. Geografia este cea care determină în mod firesc viaţa economică şi socială a Egiptului antic. fluviul începe să se reverse peste câmpii în Egiptul de Sus.).triunghiului până la prima cataractă se numeşte Egiptul de Sus. în perioada în care câmpiile Egiptului de Sus se află încă sub ape. grecii o cunoşteau deja sub numele de Aigyptos. în iunie. Cât priveşte alte resurse naturale. cealaltă la începutul verii. Suprafaţa pământului cultivabil în valea Nilului varia între 25-50 km lăţime. de când lumea. La această izolare a contribuit şi psihologia egipteanului antic.

în mare parte. Atare „fuziune” etnică a dat naştere tipului egiptean. În general se admite că Delta era în neolitic şi în predinastic. În Egipt au venit triburi din cele patru zări ademenite de bogăţia văii Nilului: africani din Nubia. dar el conţine şi cuvinte din fondul african (rădăcini comune cu acelea ale limbilor din grupul libiano-berber). Limba egipteană are o sintaxă semitică. Vocabularul este. Populaţia Egiptului antic Ca rasă. culturile neolitice egiptene par sărace şi periferice. din punct de vedere cultural. Neoliticul este reprezentat în patru staţiuni din depresiunea Fayum. tipul egiptean era un amestec de hamiţi şi semiţi. Sudan şi Libia. la El Omari pentru nord şi la Der Tasa pentru sud. nu urcă decât până la 4 440 a. cananeeană. Agricultorii acestei perioade cunoşteau 54 .1. datat cu C14. Rasa egipteană (hamito-semită) era o rasă puternică ale cărei caracteristici etnice au rezistat invaziilor succesive. ebraică şi arabă. apare ca un arbore puternic cu multiple rădăcini. mai evoluată decât Egiptul de Sus. Evoluţia istorică III. peste un substrat egiptean s-a impus un vast aport semitic. semiţi din Asia. de origine semită. Chr. În comparaţie cu strălucitele culturi mesopotamiene Halaf şi Ur. în unitatea sa. Cât priveşte limba vechilor egipteni. Prin urmare s-a crezut că din Asia a venit cultura neolitică a Egiptului. analoagă limbilor asiro-babiloniană. aramaică. rezistând la orice forme de asimilare şi dispreţuindu-i pe străini. În Egipt cel mai vechi neolitic. Egiptul preistoric şi epoca predinastică O privire rapidă asupra Egiptului preistoric ne permite să sesizăm mai bine eterogenitatea fundamentală a civilizaţiei egiptene care. Aceste populaţii s-au amestecat între ele timp de milenii înainte de istoria propriu-zisă a Egiptului. la Merimde.faţă de alte popoare.

se consideră că în cazul culturii gherzeene avem de-a face cu un val de invadatori protosemiţi veniţi din Arabia.curmalele. Prin urmare. Având în vedere importanţa aspectului semitic în limba egipteană. care marchează începutul chalcoliticului. orzul. din Egiptul de Mijloc). grâul (triticum monococum) –care apare pentru prima oară în Egipt la Merimde-. gherzean. Deşi practică agricultura şi creşterea vitelor. Chr. Urmează apoi faza numită badarian (de la situl Badari. ceea ce nu exclude un alt curent de influenţe protosemitice sesizabil în cultura amratiană. manifestând noi influenţe asiatice. Chr. amratian. înainte de a se răspândi către 55 . care urmează badarianului. amratienii rămân încă o populaţie de vânători. Badarianul s-a dezvoltat la finele mileniului V a. care nu derivă din amratian. gherzeeanul se va fi dezvoltat în Deltă cel puţin un secol. demonstrând secvenţa acestor trei culturi găsite izolate sau numai cuplate în alte staţiuni. inul. în parte rezultat al evoluţiei interne. Gherzeeanul apare către 3 700 a. Nu cunoaştem originea acestei civilizaţii. Această civilizaţie a rămas mărginită la Egiptul Mijlociu şi de Sus şi tot aşa se va întâmpla şi cu amratianul (de la staţiunea eponimă el-Amrah). perioadă în timpul căreia s-a suprapus merimdianului. şi în primele secole ale mileniului IV. care se formează tocmai în timpul acestor perioade obscure. În staţiunea nagadiană de la Hemamieh s-a putut constata suprapunerea unor nivele badarian. ca o cultură alogenă. dar care a suferit şi influenţe asiatice: prelucrarea aramei vine din Asia şi minele cele mai apropiate sunt cele din Sinai. smochina de sycomor. fără îndoială sub influenţe asiatice. Anumiţi autori clasează pentru acest motiv badarianul în predinastic (eneolitic). gherzeeanul s-a dezvoltat în Deltă independent de merimdian. această lungă perioadă de gestaţie care va da naştere Egiptului thinit. Amratianul constituie nivelul inferior al perioadei numite nagadian (după staţiunea eponimă de la Nagada).

dacă vin din Asia. Satele Egiptului predinastic. între gherzeean.dintre invadatorii veniţi din nord. ilustrează conflictul –o bătălie pe apă. Gherzeenii sunt purtătorii aspectului semitic al populaţiei egiptene. fiu al lui Osiris. Urmaşii acestor invadatori sunt aceia care. ceramică etc. care ilustrează sedentarizarea clanurilor cu obiceiurile şi totemurile lor.sud şi de a se substitui culturii amratiene. misoneiste. şi nagadeenii cu păr lung. sugerează şi o unificare politică. Egiptul de Sus este teatrul unei invazii din nord. Extinderea culturii Nagada II în întreaga vale a Nilului constituie premisa socio-culturală a viitorului stat egiptean. pe care o marchează gherzeeanul. la finele epocii predinastice. Mânerul de fildeş al cuţitului de la Jebel el-Arac. În gherzeeanul superior.). deşi fondul etnic din nagadeanul mijlociu şi superior rămâne hamitic. expus la Luvru. asimilând-o. au adoptat obiceiurile şi credinţele nagadeenilor şi au devenit 56 . chalcoloticul palestinian şi civilizaţia Uruk din Mesopotamia de Jos sunt considerabile dovedind legături între aceste trei arii de civilizaţie ale Orientului Apropiat. vase de alabastru. ca toate comunităţile primitive. constituiau comunităţi independente. în Delta orientală. în bărci. Influenţele reciproce. pe Nil. Cercetările arheologice de la Menshet Abu Omar. ar fi cucerit sudul. au asimilat cultura egipteană. Mormintele sunt mai îngrijite decât cele din perioada amratiană. tehnica mulajului apare alături de cea a ciocănitului. înarmaţi cu măciuci. În domeniul metalurgiei. Agricultura şi creşterea vitelor capătă acum o importanţă capitală. Unificarea culturală din Deltă şi până în Nubia. începute în 1977 au relevat deopotrivă unitatea culturii materiale egiptene din epoca predinastică şi legăturile cu lumea siropalestiniană (numeroase artefacte de import: palete votive. Arheologii consideră că la această epocă trebuie raportate faptele istorico-mitice după care oamenii din Deltă sub conducerea lui Horus.

Oricum.strămoşii acelor dinaşti ai Egiptului de Sus care. de la Assuan la Memfis. în a doua jumătate a mileniului IV a. care încep să graviteze în jurul a două nuclee: Nagada. regatul Egiptului de Jos la nord. Nu este limpede care dintre regii arhaici atestaţi de monumente a fost modelul legendarului Menes: poate să fi fost Horus Narmer. ameninţând cu măciuca sa un învins din Deltă. regele Narmer – grecii îi vor spune Menes – unifică cele două regate. odată cu dinastiile thinite.. Chr. apar centre de putere. în Deltă. asemenea regelui Selk („Scorpionul”) se vor înstăpâni asupra Nordului. cca. realizând –sau realizând din nouunitatea politică a Egiptului. Pe o faţă a acestui monument. Regalitatea apare deja la finele epocii predinastice (prethinite) când iau fiinţă două regate corespunzând celor două regiuni naturale ale ţării: regatul Egiptului de Sus în sud. la finele epocii predinastice. Chr. în timp ce pe cealaltă faţă îşi celebrează victoria. după Narmer se deschide perioada istorică.2. Chr. la Saqqara. încununat cu coroana roşie a Sudului. Rezumând. O ţară dublă. apoi Nekhen (Hierankopolis). al cărui mormânt e cel mai vechi monument regal cunoscut. un regat dublu.) a fost transmisă de preotul Manethon care a trăit în perioada elenistică. purtând coroana albă a Sudului. 57 . Regatul Timpuriu (epoca thinită/dinastiile I-II. în sud. necropola Memfisului. îl vedem pe Narmer. cel care şi-a aşezat pe cap dubla coroană ori Horus Aha („Luptătorul”). 3200/3100-2600) Împărţirea istoriei Egiptului în 30 de dinastii (între 3200/3100 . Opera sa. Această formulă politică exprimă tendinţa spiritului egiptean de a înţelege lumea în termeni dualişti ca o serie de contraste într-un echilibru stabil. Bedhet. III.323 a. Către 3 200/ 3 100 a.. aşa cum se vede pe această capodoperă a paletelor votive care este paleta lui Narmer. apoi Buto în Deltă.

În schimb. se instalează declinul economic şi foametea. Istoriografia modernă a completat această schemă –de origine egipteană. Aşa a luat naştere Egiptul: Kemet. Istoria Egiptului începe odată cu Narmer. despărţite de perioade numite interimare. Acest transfer de putere a consacrat regalitatea ca instituţie divină. folosind drept izvoare bibliotecile templelor şi arhivele regale. Geografia Egiptului reclama existenţa unui anume sistem politic. Biblia redă termenul egiptean per-aâ. de îndată ce pe tron urcă un suveran slab. ce semnifică un titlu dinastic). „dubla coroană”) reunind coroana albă a Egiptului de Sus cu cea roşie a Egiptului de Jos. creând un regat ce se întindea de la Assuan până la Mediterana. Egiptul e prosper. el a transmis această funcţie fiului şi succesorului său. Către 3 200/3 100 a. „cele două puternice”. nu ne-a parvenit. Termenii de imperiu vechi. prin opoziţie cu Deşret.cu o repartizare pe epoci pentru a delimita istoria colectivă a societăţii faraonice. traversate de tulburări şi de repunerea în discuţie a ordinii faraonice. Creatorul ar fi fost primul Rege. O putere centrală bine articulată va permite să se asigure o adevărată politică economică. primul faraon (prin cuvântul faraon. Chr. s-au păstrat din ea numai rezumate sau fragmente transmise de istoriografii evrei şi creştini. Narmer uneşte Egiptul de Sus şi de Jos. Regaliatea era considerată de vechii egipteni ca existând de la începutul Lumii.Aegyptiaca. „tul arid. 58 . Narmer instaurează puterea faraonică. „Marea Casă”. mijlociu şi nou se aplică perioadelor de stabilitate ale civilizaţiei egiptene (fără ca termenul de imperiu să aibă o semnificaţie politică precisă). El îşi aşează pe creştet aşanumitul pşent (din eg.. „cel Negru” (culoarea mâlului rodnic) în egipteană. Când faraonii sunt puternici. „ţie cu Deşret. pa sekhmeti. iar prosperitatea lui în acelaşi timp cu monarhia.

Narmer îşi instalează capitala la Thinis –la 100 km sud de Teba-. până la a doua cataractă a Nilului. iar panteonul foarte diversificat începe să se structureze. „balanţa Dublei Ţări”. Egiptul faraonic dispune de acum de un instrument atât de fundamental al civilizaţiei cum este arta scrisului. un corp de funcţionari dezvoltat realizează o operă de unificare socială şi politică. administrative şi religioase. dacă a conservat structurile administrative proprii celor două părţi constitutive ale regatului. din Nekhen (denumit mai târziu Hierankopolis –„oraşul şoimilor”). Instituţiile administraţiei faraonice Suveranul. Zeul-patron al capitalei de nomă capătă o importanţă deosebită. Narmer a fundat un oraş nou. aşezat chiar la hotarul dintre Egiptul de Sus şi cel de Jos. care va rămâne centrul puterii faraonice în timpul primelor două dinastii. în timp ce grămezile de pietriş egalizate. În această epocă formativă se conturează structurile organizării politico-statale. Dând dovadă de o inteligenţă politică remarcabilă. Narmer şi succesorii săi pun bazele unei economii înfloritoare. în vârful Deltei: Mennofer/Memfis. Scrierea. În epoca thinită apar primele instrumente de gestiune politică şi ele vor constitui baza durabilă a administraţiei faraonice timp de aproape trei milenii. care s-a născut la sfârşitul epocii prethinite. Faraonul concentrează în mâinile sale o guvernare atotputernică. sunt formele primitive ale mastabalelor. identificat cu zeul Horus. Dintre primele incursiuni în afara frontierelor este cunoscută cea a faraonului Djer în Nubia. posedă încă de pe acum.Originar din sud. caracterul său divin şi absolut şi. apare în întregime formată în această perioadă. Studiul mormintelor de la Abydos şi de la Saqqarah dezvăluie folosirea cărămizii şi apoi a pietrei. care sunt aşezate deasupra mormintelor. 59 .

Chr. patron al oraşului Hierankopolis –de unde era originar Narmer. 2 600 – 2 200 a. casa roşie. Aceasta a fost perioada în care au domnit faraonii-zei de la Memphis. „cel care sapă canalul”. dintre care unele sunt acordate în momentul încoronării: 1) numele Horus îl plasează pe suveran sub protecţia Şoimului sacru. grupa mai multe case regale: casa ogoarelor.3. Cu timpul a fost elaborată o ideologie a monarhiei ca instituţie divină –concepţia teocratică a puterii regale. Titulatura regală este relevantă pentru caracterul universal al monarhului divin.) Vârsta de aur a Egiptului faraonic începe odată cu dinastia a III-a şi cu domnia lui Djoser şi va continua până prin a.şi al monarhiei. care coordona diferitele observaţii nilometrice şi planifica irigaţiile. însoţită de cinci nume. orientată spre nevoile diverse ale economiei agrare. care aveau în primul rând îndatorirea de a veghea la întreţinerea canalelor şi la amenajarea lor. 2) numele nebty. „cele două stăpâne”. circumscripţii teritoriale delimitate în funcţie de necesităţile irigaţiilor şi randamentului agricol optim. ea conţine cinci titluri. 2 200 a. care se ocupa de recolte şi de depozitarea grânelor provenite de pe domeniile regale. administra averile faraonului. îl plasează pe monarh sub tutela celor două zeiţe care patronează regatele de la început: 60 . Administraţia provincială îi cuprindea pe nomarhi. cca. Normarhul răspundea şi de efectuarea recensămintelor privitoare la bunurile mobile şi imobile. sepet). casa apelor. Imperiul Vechi (dinastiile III-VI. Un număr de 38 de asemenea „provincii” au fost puse sub autoritatea unui funcţionar delegat de puterea centrală. Titlul egiptean al acestor înalţi funcţionari este relevant în ceea ce priveşte îndatoririle lor: adj-mer. se ocupa de cultul funerar regal. casa albă. Serviciul de intendenţă al armatei şi cel al arhivelor completau gama acestor organe centrale. III. Administraţia centrală. Chr.Egiptul este împărţit în nome (în eg.

E posibil ca dinastia a Va. Osiris. ai cărei suverani poartă aproape întotdeauna un nume teofor.Nekhbet. Aproape de Memfis. compus cu numele lui Ra (Rê). deoarece succeda suveranului decedat (=Osiris). vulturul alb al Egiptului de Sus şi Uadjit cobra Egiptului de Jos. să fi provenit din vreun mare preot uzurpator din Heliopolis. atât sistemul faraonic cât şi elementele artei şi arhitecturii egiptene se vor impregna rapid de această religiozitate solară dominantă. îl leagă direct pe faraon –începând cu Kefren. unde în faţa pietrei sacre benben (o mică piramidă aflată în curtea interioară a templului) era venerat Soarele. Opera sa asigură stabilitatea Cosmosului şi a statului şi. continuitatea vieţii. 5) numele de Fiu a lui Ra (Rê).de marea forţă cosmică a Universului. 3) numele Horus de Aur –care apare sub Keops. pe malul răsăritean al Nilului se afla un centru ceremonial. faraonul era fiul lui Ra (Rê). capitala politică. adică „Regele Egiptului de Sus şi de Jos”. asigură prosperitatea regatului condus de către fiul său Horus (=faraonul nou instalat). Faraonul constituie modelul exemplar pentru toţi supuşii săi. Monarhia şi religia se vor afla mereu într-o indisolubilă legătură în sistemul faraonic. Oricum. Regele asasinat (=faraonul decedat). marii preoţi de la Heliopolis par să fi fost deosebit de activi. întrega putere sacerdotală se afla în mâna faraonului. Potrivit teologiei solare. care îşi delega de obicei autoritatea marilor preoţi. Iniţial. 4) numele nesut-bit. „cel care aparţine trestiei şi albinei”. adevărata capitală religioasă: On sau Heliopolis. faraonul era de asemenea identificat cu Horus. dar.leagă persoana suveranului de cea a lui Horus solar şi ceresc. Soarele şi mormintele regilor constituiau cele două izvoare principale de sacralitate. Începând din timpul celei de a II-a dinistii thinite. Aparatul administrativ creat de regii din Thinis nu mai corespundea stadiului de dezvoltare al „Dublei 61 . prin urmare. îl asimilează pe faraon cu flora şi fauna simbolică a fiecăreia din cele două părţi constitutive ale regatului.

Autoritarul sistem faraonic a evoluat însă în aşa fel încât funcţionarea lui a devenit tot mai dificilă. supraveghea lucrările publice şi transporturile fluviale. ca remediu. cu atât mai puternică cu cât unii faraoni slabi au permis să se instaureze. deţinea comanda asupra armatei. Atare întrepătrundere a religiei cu politica va crea. a fost creat un post de „guvernator al Sudului”. casta sacerdotală 62 . zeul scrierii. dificultăţi puterii seculare. iar practicarea cultul încredinţată judecătorilor. Fiecare „casă” se împarte în două –referirea la dualitatea naturală a Egiptului e constantă-. faraonul îşi va delega o parte din prerogative unui tjati („vizir”) care era şeful justiţiei şi conducea cele mai importante oficii ale administraţiei centrale –grânarul şi visteria. măsurii şi legii. încă de la sfârşitul dinastiei a V-a. vor constitui o clasă de privilegiaţi. Zeul-ibis. De pildă. însărcinat cu supravegherea nomarhilor din Egiptul de Sus. ştiinţei. cultul zeiţei Ma’at – simbolul ordinii şi armoniei Universului. patronul oraşului Hermopolis. cu timpul. îl avea ca mare preot pe unul din înalţii funcţionari ai statului. Începând cu domnia lui Snefru. sub dinastia a V-a. „Consiliul celor zece” reprezintă organismul superior care reuneşte conducătorii acestor departamente centrale. fireşte cu excepţia „casei apelor”. Nomarhii din Sud au început să-şi exercite autoritatea într-o manieră tot mai independentă de puterea centrală. care reprezenta justiţiava fi prezidat de către tjati („vizi”). Ideologia teocratică a puterii regale se extinde până la angrenajele administraţiei. nu de puţine ori. Faraonul aşează fiecare manifestare a puterii sale sub autoritatea unui anumit zeu. sistemul ereditar al funcţiilor. Thot. Pe de altă parte. Clasa scribilor cunoaşte şi ea o prodigioasă dezvoltare. Faraonii au subordonat caracterului religios al absolutismului lor legătura care îi unea cu proprii lor funcţionari. Suveranii şi-au avut fiecare favoriţii lor care. al cărui mare preot devine şeful administraţiei respective.Ţări”.

Cum s-a arătat. Pentru faraonul Djoser. Meidum şi Dahshur. fiind consecinţa firească a unei teologii care considera ordinea cosmică drept operă divină prin excelenţă şi vedea în orice schimbare riscul unei regresiuni în haos. constituie fazele evolutive de unde s-a născut forma perfectă a acestor monumente. desprins tot mai mult de autoritatea regală. întemeietorul dinastiei IV. 2400 – 2200 a. Imhotep. cu încăperile ei subterane cu ziduri smălţuite în albastru. Piramidele pe care Snefru. Cele trei mari piramide de la Gizeh – ale faraonilor Keops/Hufu. în apropierea pădurii de palmieri de la Saqqarah. Datorită cercetărilor mai noi ştim astăzi cum. Abusir. ce permit templelor săşi sporească domeniile. întruchipată în piramida lui Keops la Gizeh. aproape nimic important nu s-a adăugat la patrimoniul cultural. arhitectul şi ministrul său. cu templul său. Fiecare nomă tinde să devină un mic stat. Aceste creaţii au fixat modele.). Khefren/Khafre şi Mykerinos/Menkaure – sunt amplasate în funcţie de 63 . a pus să-i fie ridicate la Meidum şi la Dahshur. Gizeh. Suveranii Imperiului memfit pun să li se construiască mormintele în necropolele de la Saqqarah. Cu privire la evoluţia structurilor de civilizaţie este de remarcat că cele mai importante creaţii sociopolitice şi culturale au avut loc în timpul primelor dinastii. a construit somptuoasa piramidă în trepte de la Saqqarah. prin refaceri succesive. care prezintă analogii cu zigguratele mesopotamiene. mormintele regale constituiau unul din principalele izvoare de sacralitate. Imhotep a făcut din mastabaua originară această piramidă. Procesul lent de degradare a celei dintâi instituţii faraonice va dura până către sfârşitul dinastiei a VI-a. dar care în realitate nu are nici o legătură cu ele.ameninţă şi ea puterea faraonului care acordase preoţilor privilegii de imunitate. Atare „imobilism” care caracterizează civilizaţia egipteană este de sorginte religioasă. Chr. După dinastia a V-a (cca.

) La sfârşitul dinastiei aVI-a. ci din raţiuni economice. Cât priveşte relaţiile externe ale Egiptului (expediţii militare şi comerţ) este de remarcat că faraonii din primele dinastii au dus o politică de explorare a lumii din jur şi a resurselor sale –Nubia şi Sudan în sud.4. Monument regal. cât durau riturile mumificării. necropola constituia reflectarea curţii regale din Memphis încremenită pentru vecie. slăbiciunea şi vârsta înaintată a lui Pepi II – care a avut cea mai lungă domnie cunoscută în istorie: 94 de ani – au facilitat izbucnirea unei revolte populare care. Astfel. Pe malul Nilului. Pe de altă parte. Este posibil ca hegemonia faraonilor asupra porturilor Gaza. Prima perioadă interimară (dinastiile VII-X. aici odihnea timp de 70 de zile. 2200 – 2080 a. reprezentând calea faraonului spre nemurire.poziţia a trei stele din Duat (constelaţia Orion). Askalon şi Jaffa să dateze încă din această epocă. Canaan şi Fenicia în nord-est. III. a pus capăt Imperiului Vechi. cca. Chr.nu în vederea cuceririi. În apartamentele funerare ale suveranilor din dinastia VI sunt reprezentate ritualurile care trebuiau să prezideze urcarea lor la cer. construit pe faţada estică a piramidei. piramida simbolizează scara spre cer pe care regele divin urcă până la tatăl său Ra. coroborată cu tulburările provocate de invadatorii asiatici. 64 . ele sunt o interfaţă între Pământ şi Cer. un „cancelar al asiaticilor” asigură ridicarea tributului cuvenit pentru protecţia asigurată rutelor de caravane. Ansamblul funerar regal nu se limita la piramidă. În jurul piramidei erau grupate aşa-numitele mastabale ale înalţilor funcţionari. Lybia în vest. Egiptul intervine în Canaan unde. un „templu de jos” primea trupul neînsufleţit al faraonului adus cu o corabie de la Memphis. Soarele care străbate cerul în barca sa. Apoi cortegiul funerar urca până la „templul de sus” (sau templu funerar).

În timpul dinastiei XII. Forţele care ameninţau puterea regală –ambiţiile nomarhilor. cca. a ajuns la rangul suprem în ipostaza sincretistă de Amon-Ra. a cărui capitală era la Teba. cu capitala la Henen-nesut (Herakleopolis) şi cel din sud.. Această situaţie tulbure a durat mai bine de un secol –timp în care dinastiile de la Herakleopolis. de tulburări interne şi de criză a autorităţii regale au fost redactate Textele Sarcofagelor şi prima formă a Cărţii Morţilor. punând astfel bazele Imperiului de Mijloc. III. Reşedinţa regală poate fi rasă într-o oră!”. devenind marele zeu al Imperiului. unul dintre cei opt zei adoraţi la Hermopolis.) Restaurarea puterii centrale a marcat începutul unei adevărate renaşteri. Egiptul se scindează în două regate.După moartea lui Pepi II. Imperiul de Mijloc (dinastiile XI – XIV. cel din nord. statul egiptean este zguduit de un grav război civil care a dus la prăbuşirea instituţiei faraonice. În acestă perioadă de confuzie. O nouă regalitate a luat fiinţă. oamenii se răzvrătesc împotriva Uraeusului regal care a pacificat cele Două Ţări.5. până când principii Antef de la Teba au reconstituit unitatea regatului şi au restabilit ordinea faraonică.. Amon. text ce evocă proporţiile dezastrului: ”Iată ţara este despuiată de regalitate de câţiva indivizi iresponsabili! Iată. veleităţile politice ale marii preoţimi şi o anumită ostilitate a claselor de josprovoacă o răsturnare socială al cărei ecou se regăseşte în Mustrările lui Ipu-wer. De acum înainte Amon-Ra va domina panteonul egiptean. Coptos şi Teba şi-au disputat întâietatea-. Chr. Mentuhotep II din dinastia XI tebană îl înfrânge pe ultimul reprezentant al dinastiei X Merykare Kheti din Herakleopolis. Imperiul de Mijloc fiind considerat de către egiptologi drept epoca clasică a civilizaţiei egiptene. 2080 – 1730 a. Tot în această perioadă cunoaşte o largă răspândire şi 65 . Anarhia se instalează în ţară.

zeul reînvierii. pentru a împiedica infiltrarea nomazilor asiatici. şi a întemeiat dinastia XII. Senusret/Sesostris I (cca. Tebei. drum spre cariere şi cale spre Marea Roşie. Chr. Este începutul unui proces care a fost descris drept „democratizarea lui Osiris”. Chr. Numeroase expediţii trimise în Sinai aduc în Egipt bogăţiile peninsulei. Curtea regală redevine unicul centru al puterii. Amenemhat I (Amenemmes) delimitează din nou nomele. de unde faraonii importau lemn de cedru. Egiptul îşi impune hegemonia în 66 . vizirul fiind secondat de „cele treizeci de căpetenii de la miazăzi”. Senusret/Sesostris III (cca. Byblosul având rol de avanpost egiptean. zeul devenind modelul exemplar nu numai al faraonilor. Penetraţia economică a Egiptul în spaţiul siropalestinian este considerabilă. un şir de fortificaţii dispuse de la Pelusion la Heliopolis. Unul dintre succesorii săi.) se va impune prin talentul său militar drept cel mai strălucit suveran al Imperiului de Mijloc. Chr. Amenemhat I a ridicat aşa-numitele „Ziduri ale Suveranului”. organizând un sistem de canale. fără precedent în istoria egipteană. Lângă portul Koseir se construieşte portul Wadi Gasus. îi urmează Itjtowy (El-Lisht). au creat o vastă câmpie fertilă. iar ereditatea funcţiilor este sistematic evitată. Se ameliorează ruta de caravane din Wadi Hammamat. În Asia sunt reluate relaţiile cu oraşul-stat Byblos de pe coasta levantină. Amenemhat („Amon este cel dintâi”) a uzurpat puterea către a. unde vor fi construite navele care vor porni spre Punt. Vizir al lui Mentuhotep IV. Preocupaţi de prosperitatea economică. situată la intrarea în oaza Fayum. 1962-1928 a. 1878-1842 a. ci şi al fiecărui egiptean. Comerţul cu Creta înfloreşte din nou. faraonii dinastiei XII valorifică oaza Fayum unde. Tot acum la hotarele nord-estice ale Deltei. capitală sub dinastia XI. 2 000 a. Abydos va deveni principalul său loc de cult. ultimul faraon din dinastia XI.cultul lui Osiris.) inaugurează o politică expansionistă de amploare.

Povestea naufragiatului etc. Nubia şi Sudanul constituiau o prelungire firească a Egiptului. Nu cunoaştem cauzele dezintegrării Statului. Pentru vechii egipteni. Babilonul cunoştea o remarcabilă inflorire. începând cu dinastia XIII. Pacificarea teritoriilor cucerite a fost încheiată sub Sesostris III. 1798-1789 a.Retenu (provincie feniciană). Imperiul de Mijloc marchează şi epoca de aur a literaturii egiptene ilustrată de Aventurile lui Sinuhet. temple şi fortăreţe menite să implanteze solid ordinea faraonică în ţara Wawat (între prima şi a 2-a cataractă) şi în ţara Kuş (între a 2-a şi a 4-a cataractă). Pentru a realiza egiptenizarea teritoriilor nubiene şi sudaneze.) –a cărui succesiune ridică o problemă dinasticămarchează începutul unei noi crize a instituţiei faraonice. În orfevrărie. Situaţia era cu totul diferită în Africa unde. declanşată după stingerea dinastiei XII. Sesostris I a asigurat dominaţia egipteană până la a 3-a cataractă a Nilului. Această primă perioadă a Imperiului teban se încheie în dezordine şi decadenţă. Moartea lui Amenemhat IV (cca. prin trei campanii victorioase. Pictura reia tehnica folosită în Imperiul Vechi. Arhitectura Imperiul de Mijloc. 67 . pentru a refolosi materialele şi pentru a construi monumente noi. prefigurând arta naturalistă din Impeiul Nou. cu două generaţii încă înaintea atacului hyksoşilor. Sesostris I şi succesorii săi au construit oraşe. dar natura ocupă din ce în ce mai mult loc. În schimb. în momentul în care în Mesopotamia. stăpânirea acestei zone a adus Egiptului controlul asupra rutelor comerciale spre Mediterana Orientală. Chr. meşterii egipteni ajung la cea mai desăvârşită stăpânire artei lor şi modelează o întreagă lume de statuete care continuă să trăiască în morminte după 4000 de ani. a suferit în special de urma dezvoltării arhitecturii din Imperiul Nou. în care monumentele epocii precedente au fost distruse. Oricum. s-a dezvoltat o statuarie proprie. ilustrată de şcoala din nord şi de cea tebană.

.a organizat reconquista care va duce la alungarea hyksoşilor. hyksoşii n-au reuşit să stăpânească efectiv decât Egiptul de Jos şi de Mijloc. cca. Salitis. Hyksoşii şi-au stabilit capitala în Deltă. În realitate. sub Dudumes II. asimilat lui Baal şi Teşub. lipsite de glorie încercând să stăvilească invazia hyksoşilor. către a. a XIII-a şi a XIV-a. Izvoarele menţionează numele câtorva dintre regii hyksoşi: Aauserre Apopi/Apofis.Egiptul n-ar fi putut rezista mult timp în faţa asaltului acestor războinici redutabili. 68 . 1730 – 1580) Pătrunderea hyksoşilor în Egipt era consecinţa invaziilor populaţiilor ariene care răvăşiseră Orientul Apropiat în secolele XVIII-XVII a..6. devine rege şi întemeiază dinastia a XV-a. Dinastia a XVII-a tebană –contemporană cu cele două dinastii amorite de la Avaris. cu două diviziuni teritoriale şi administrat de un vizir. carul de luptă şi arcul compus. Seuserenre Khian şi Maaibre. Chr. Până către 1580 a. mai probabil. Aceşti invadatori semiţi din Asia sunt desemnaţi în textele egiptene prin termenul heqau khasut („prinţii ţărilor străine”). A doua perioadă interimară (dinastiile XV – XVII. pentru a pune mâna pe putere. 1690 a. III. domnesc. care foloseau calul. Oricum. devenit Hyksos la greci. dar acceptă în schimbul unui tribut succesiunea faraonilor în Egiptul de Sus. se vor succeda două dinastii amorite (a XV-a şi a XVI-a). la Avaris –pe braţul pelusiac al Niluluişi l-au adoptat pe Seth. aceşti asiatici veniţi din Palestina s-au infiltrat treptat în partea orientală a Deltei şi. au ştiut să profite de declinul puterii faraonilor. drept zeitate supremă. penultimul faraon din dinastia XIV. Nu este limpede dacă dominaţia hyksoşilor este rezultatul unei invazii de mari proporţii sau. hyksoşii cuceresc întregul Egipt. Unul dintre şefii asiaticilor. Încă două dinastii egiptene. În Egiptul de Sus principii tebani au creat un mic regat după modelul faraonic. Chr. Chr.

şi întemeierea Imperiului Nou. 1580-1558 a. distrugând coaliţia formată de aceştia împreună cu monarhul ţării Kuş.Sekenenrê-Taâ – a cărui mumie ne oferă azi un spectacol oribil. În aceste circumstanţe faraonii dinastiei XVIII se vor lansa într-o politică de cuceriri menită să asigure 69 . Imperiul Nou (dinastiile XVIII – XX. Chr. trei mari puteri erau angajate în disputa pentru hegemonie în Orientul Apropiat: Noul Imperiu egiptean. cca. încercând să pună mâna pe porturile din Levant şi să-şi substituie influenţa proprie tradiţionalei hegemonii egiptene în zonă. Mesopotamia şi Egiptavea să contituie miza îndelungatului conflict. Pentru a face Egiptul invulnerabil la agresiunile externe.) – fondatorul dinastiei XVIII.. care le deschideau accesul la Mediterana.7. repurtează o nouă victorie. faraonii acestei epoci au procedat la o serie de cuceriri care au dus la crearea unui veritabil imperiu. Syria de Nord. 1580 – 1085 a. placa turnantă a întregului comerţ oriental –între Anatolia. Chr. Alungarea hyksoşilor coincide aşadar cu venirea la putere a lui Ahmes/Ahmosis I (cca. Imperiul mitannian şi Imperiul hittit. Tânărul faraon teban Nebpethyre Ahmes („cel născut din Lună”) continuă războiul cu regele Apofis. cucereşte Avaris şi îi urmăreşte pe hyksoşi până în Canaan unde. Imperiul hurrit Mitanni va închega o vastă coaliţie împotriva Egiptului. Preocuparea majoră a statelor noi –Mitanni şi Imperiul hittit. Chr. Kames/Kamosis şi de fiul său Ahmes/Ahmosis i-au izgonit în cele din urmă pe hyksoşi. datorită rănilor pe care le are la cap (faraonul a fost ucis de regele hyksos Aakenenre Apofis)-.a fost extinderea influenţei asupra unor zone de interes economic şi strategic.) Noul Imperiu a fost consecinţa crizei provocată de invazia hyksoşilor. la Şaruhen. La mijlocul mileniului II a. III. urmat de fratele său.

* Sfârşitul izolaţionismului coincide cu declinul culturii egiptene clasice. din ea. între Tigru şi Mediterana pe de altă parte: hurriţii. asirienii şi kassiţii. Imperiul.interesele economice şi politice ale Egiptului. sub unele aspecte. literatura din Imperiul de Mijloc reprezintă perioada clasică a literaturii egiptene. Acestei supremaţii politice îi corespunde o perioadă de construcţii febrile. vădit. preludiul viitoarei politici imperialiste. va constitui de acum înainte o necesitate vitală pentru Egipt. Egiptul s-a deschis treptat spre o civilizaţie cosmopolită. Imperiul Nou este acela care ne-a lăsat textele cele mai încântătoare. a ajuns la o desăvârşire luxuriantă. arta. în toate domeniile. Cu mai puţină sobrietate clasică decât sub dinastia XII. Cu toate că. întemeietori ai dinastiilor XIX şi XX. cât şi asiatic. care s-a continuat sub Ramesizi. cu o poezie de dragoste care nu are egal. Faraonii vor crea o zonă-tampon între Egipt pe de o parte şi turbulentele populaţii stabilite între Oronte şi Eufrat. Astfel se conturează în timpul primilor faraoni ai dinastiei XVIII liniile generale ale unei politici externe care la început constă în organizarea unui „spaţiu de siguranţă” ce se întindea asupra Palestinei şi Syriei. Urmările imperiului au fost ireversibile. Datorită noii orientări a politicii faraonilor. atât african. Timp de două secole faraonii dinastiei XVIII vor asigura Egiptului supremaţia asupra Orientului Apropiat. începea epoca cuceririlor. în afară de Cântarea cântărilor care s-a inspirat. Pentru Egipt perioada de izolare se încheiase. în care opulenţa se uneşte cu simţul vieţii şi cu gustul pentru măsură. care se va corupe şi se va îndrepta spre colosal sub Ramesizi. 70 . împingând frontierele Imperiului până la Eufrat şi până în Nubia. hittiţii. Suveranilor din Imperiul Nou le datorăm majoritatea acestor temple care rămân până astăzi podoaba Egiptului.

Cel dintâi faraon care a avut conştiinţa imperiului a fost Tuthmosis III (cca. Pe malul Eufratului. se va dezvălui drept cel mai energic faraon din întreaga istorie a Egiptului antic.) sunt cei dintâi faraoni ai Noului imperiu care. soţie şi soacră la un loc. dar incomparabila civilizaţie a dinastiei XVIII. soţia sa. Când Tuthmosis III accede.Sfârşitul dinastiei XVIII rămâne marcat de domnia ultimului Amenhotep. de un naturalism bizar. tot atât de efemeră. mai întâi sub pretextul regenţei în numele soţului ei minor.Chr. acest episod a lui Akhenaton precipită primul declin al Egiptului Imperiului Nou. care rupe legăturile cu un anumit trecut şi instaurează un cult solar monoteist.). în sfârşit la tron. Chr. a luat naştere imperiul egiptean. regina Maatkare Hatchepsut. Astfel. Chr. purtându-şi trupele victorioase în Nubia şi în Asia. hegemonia Egiptului în Orientul Apropiat era serios ameninţată. 1526-1512 a. După moartea lui Tuthmosis II. unde domnea o armonie pe care doar Grecia o va regăsi. Tuthmosis III. 1504-1450 a. 15246-1526 a. între a 3-a cataractă a Nilului şi Eufrat. vădesc gustul cuceririi militare. Tuthmosis I ridică o stelă altar. coaliţie iniţiată şi sprijinită 71 . marcând astfel limita septentrională a cuceririlor sale. va uzurpa puterea timp de 23 de ani. Această efemeră reformă dă naştere unei arte. între oazele libiene şi deşertul sirian. Ramesizii au redat Egiptului imperiul şi o parte din prestigiul său. probabil că frustrările tâă frustrările tân primele două decenii de domnie au exacerbat ambiţiile sale militare. Principele Qadeşului se plasase în fruntea unei coaliţii siro-palestiniene.) şi Tuthmosis I (cca. în care se poate vedea influenţa formelor de artă minoică şi miceniană asupra Egiptului lui Akhenaton şi al succesorilor săi –perioada de la Amarna. moare în excesele pacifismului atonian. * Amenhotep/Amenofis I (cca. Tuthmosis III care vegetase până la 37 de ani în umbra femeii-faraon ce izbutise să-i fie mătuşă.

„fiul regal al Kuşulu”cu reşedinţa la Buhen e delegat să administreze în numele faraonului teritoriile africane. până la Eufrat. În decursul celor 17 campanii asiatice. denumită Analele lui Tuthmosis III (în templul lui Amon-Ra de la Karnak). de aproape 20 de ani. Tuthmosis III distruge coaliţia iniţiată de Imperiul mitannian şi implantează dominaţia egipteană până la Eufrat. Un înalt funcţionar –„căpetenia ţărilor de la miazăzi”. comportând obligaţii reciproce în domeniul politic. Tuthmosis III menţine administraţia „colonială” instaurată de faraonii Sesostris. În primele campanii Tuthmosis III restaurează supremaţia egipteană asupra ţărilor Canaan şi Retenu. faraonul a stabilit un cadru administrativ general. delimitând astfel „provincii” în care erau numiţi „guvernatori” (perceptori) a căror unică îndatorire era de a percepe impozitele în natură. şi Asia. pe de o parte. până la a 4-a cataractă a Nilului. sunt relatate de cea mai lungă inscripţie din câte cunoaştem până astăzi. Astfel. frontiera septentrională ideală pentru Egipt. dintre Egipt şi Mitanni. felurite uzanţe se instituie cu timpul ître Egipt şi vasalii săi asiatici. învingătorul de la Megiddo îşi asigură baze maritime de-a lungul coastelor levantine. Posesiunile Egiptului cuprind două grupe de teritorii distincte: Nubia şi Sudanul. Lăsându-i fiecărui stat autonomia. unde se va înstăpâni asupra Naharinei. Episoadele îndelungatului conflict. economic şi militar. În următoarele campanii. acest „vicerege” deţine o autoritate asemănătoare cu cea a „vizirului” din metropolă. 72 . înainte de a cuceri „perfidul Qadeş” şi de a înainta apoi spre nord. Nedorind să compromită un echilibru fragil. În Africa.de Imperiul hurrit Mitanni. pe de altă parte. cuprinzând state siro-palestiniene ce serveau drept zonă-tampon între marile puteri. Tuthmosis III nu a modificat structurile politice ale acestor mici state. Mult diferite au fost principiile de guvernare a provinciilor asiatice.

Egiptul. Aşa s-a ajuns la violenta reacţie de la începutul domniei lui Amenhotep/Amenofis IV (cca. 1450-1425) încheie un tratat de pace cu regele mitannian Şauşatar. Imperativele politice au prevalat asupra tradiţiei: potrivit uzanţei. După urcarea pe tron a lui Tuşratta. De-acum înainte. fiica. Marii preoţi ai lui Amon-Ra au obţinut funcţii civile. apoi fiica. va domni pacea timp de aproape un secol. Amenofis III reînnoieşte alianţa egipteanomitanniană cerându-i în căsătorie suveranului de la Waşukanni mai întâi sora. Amenhotep/Amenofis II (cca. a cărui supremaţie era necontestată în Orientul Apropiat. Puterea temporală a clerului ameninţa autoritatea faraonică. 1425-1417) şi una din fiicele regelui Artatama din Mitanni. devine sub dinastia XVIII prima putere economică a Vechiului Orient. apoi sora regelui kassit Kadaşman-harb I. 1379-1362) 73 . dar şi o vastă unitate culturală structurată în jurul fiinţei divine a faraonului care se identifică cu toţi zeii importanţi ai Orientului. dorind să consolideze relaţiile cu Babilonul. Această alianţă a fost consolidată de o „căsătorie diplomatică” între Tuthmosis IV (cca. îmbogăţit de pe urma cuceririlor. până prin 1380 a. faraonul trebuia să o ia de soţie pe propria lui soră. opulent şi prosper. pentru a păstra puritatea sângelui. ia în căsătorie succesiv. devenind înalţi demnitari ai statului. regina Tiy era de origine feniciană. Prosperitatea Egiptului duce şi la îmbogăţirea clerului lui Amon-Ra care a încercat să joace un rol în succesiunile regale din vremea dinastiei XVIII. Amenofis III (1417-1379). prinţesa mitanniană Mutemuia a devenit „mare soţie regală” şi ia dat naştere lui Amenhotep/Amenofis III. „Marea soţie regală” a lui Amenofis III. confruntat cu presiunea crescândă a Imperiului hittit.Imperiul tutmosizilor nu alcătuieşte numai un ansamblu politic. în Imperiul egiptean. Această subtilă diplomaţie viza menţinerea hegemoniei egiptene în Orientul Apropiat. Chr.

1320-1200). se explică prin voinţa faraonului „eretic” Amenhotep/Amenofis IV de a elimina influenţa dominantă a marelui preot al lui Amon-Ra în viaţa statului. Egiptul a pierdut imperiul asiatic. frontiera septentrională a Imperiului egiptean fusese retrasă pe Oronte. Stingerea dinastiei a XVIII-a marchează. în timp ce situaţia externă se agrava: în Asia se produsese o ruptură a echilibrului politic în favoarea Imperiului hittit condus de Suppiluliuma I care a distrus Imperiul Mitanni. datorită exceselor pacifismului atonian. Teba. Succesorul său. Sub Akhenaton. şi a ridicat o alta pe care a numit-o Akhetaton („Orizontul lui Aton”/Tell-el-Amarna). 1361-1352) –soţul frumoasei Nefertitii-a redat lui Amon-Ra supremaţia şi a revenit la Teba. Tutankhamon (cca. i-a persecutat pe preoţii lui Amon-Ra. În cele din urmă Horemheb uzurpă puterea. adică promovarea lui Aton. 13481320) al dinastiei tutmosizilor. discul solar. Opera reformatoare a tânărului faraon mistic a fost efemeră. Horemheb îl alege pentru a-i urma la domnie pe generalul şi vizirul Paramses care va lua numele de Ramses I (cca. ca unic zeu suprem. a abandonat vechea capitală. Ceea ce s-a numit „Revoluţia de la Amarna”. de unde şi epitetul „învinsul de la el-Amarna”. Sub regii 74 . dat de posteritate.care. practic. Neavând moştenitori. acesta din urmă reuşeşte să stăvilească ofensiva hittită pe Oronte şi reprimă revoltele din Canaan. Conflictul intern a durat mai mult de un deceniu. sfârşitul creativităţii geniului egiptean. 1320-1318) şi va întemeia dinastia a XX-a (cca. Amenhotep IV („Amon este mulţumit”) şi-a schimbat numele în Akh-en-Aton („Cel care îl slujeşte pe Aton”). devenind ultimul faraon (cca. revenind la vechile tradiţii heliopolitane. Încă din ultimii ani ai domniei lui Amenofis III. În timpul domniei lui Tutankhamon statul se află sub autoritatea generalilor Ay şi Horemheb.

faraonul se apropia de imperiul său asiatic. Stabilindu-şi reşedinţa de vară la Tanis. întemeiat de Ramses II. Chr. O stelă înălţată la Qadeş comemorează victoria lui Seti I asupra suveranului hittit Muwatalli. Astfel au luat naştere trei corpuri de elită. Această pasivitate a permis Imperiului hittit al lui Suppiluliuma să-şi extindă dominaţia în Siria de nord şi în posesiunile septentrionale ale Egiptului. În noua armată egipteană carele de luptă reprezentau arma de elită. unei tentative de invazie a lybienilor (tehenu în textele egiptene). puse sub protecţia lui Amon. devine prima putere militară a Orientului Apropiat. Militar de carieră. iniţiază aşa-numita „orientare spre Nord” care va fi unul dintre principiile politicii ramesizilor. va fi patronat de Seth.) marchează renaşterea Imperiului teban. În aceeaşi perioadă. iar marina faronului juca un rol aproape la fel de important ca şi armata de uscat.militari din dinastia a XX-a. cum o denumise Tuthmosis III. în nord-estul Deltei. De-acum înainte. reformă continuată de Seti I şi Ramses II. Ra şi Ptah. 1318-1304 a. Akhenaton şi ale mediocrilor urmaşi ai acestora. Domnia lui Seti I (cca. iar apoi. la frontiera vestică. ameninţate de expansiunea Imperiului hittit. unei revolte a Nubiei. Stabilindu-se în Deltă. 75 . Assuruballit I a restaurat puterea Asiriei care. în sud. „oştirea izbânzilor”. în scurt timp. Acelaşi faraon a fost nevoit să facă faţă. conducând campanii victorioase în Palestina şi în Siria. Ramesizii inaugurează o nouă eră în istoria Egiptului. Fluviul Oronte va constitui de-acum înainte frontiera dintre cele mai puternice state ale timpului: Egiptul şi Imperiul hittit. Seti I porneşte pe vechiul drum al cuceritorilor –Calea lui Horus-. un al patrulea. Inactiv sub domniile lui Amenofis III. Egiptul a asistat fără să intervină la dispariţia Imperiului Mitanni. Dubla Ţară îşi va redobândi întâietatea şi opulenţa. Ramses I va începe reorganizarea armatei. va deveni elementul esenţial al puterii faraonice.

o adevărată capitală pentru un vast imperiu cosmopolit. ameninţat direct de expansiunea asiriană. iar rivalitatea egipteano-hittită sa prelungit până în momentul în care Asiria.) marchează momentul de apogeu al Imperiului ramesid. tânărul faraon se instalează într-o nouă capitală. această răsturnare a alianţelor era menită să stopeze expansiunea asiriană. Noua capitală a fost înalţată în Deltă. una din fiicele lui Hattuşil III. fără îndoială. a rupt echilibrul politico-militar. 76 . Această nouă şi orgolioasă concepţie a făcut ca Egiptul să devină centrul lumii.Pentru a evita orice imixtiune a clerului lui Amon în problema succesiunii. Alianţa egipteano-hittită va fi consolidată. Victoria lui Ramses II în bătălia de la Qadeş a fost. a luat iniţiativa unei apropieri de Egipt (tratatul de alinaţă din 1269 a. Ramses II a continuat politica de expansiune în Asia unde s-a confruntat cu regele hittiţilor. Seti I l-a asociat la domnie pe prinţul Ramses („Cel adus pe lume de Ra”). 13 ani mai târziu. Ramesizii şi-au conceput imperiul ca o mare unitate politică. mai puţin completă decât apare în transpunerea ei poetică –Poemul lui Pentahur. Chr. însă el devine acum una din caracteristicile epocii rameside. 13041237 a. Îndelungata domnie a lui Ramses II (cca. prin căsătoria lui Ramses II cu Maanefrure. Per-Ramses („Casa lui Ramses”). Atare sistem de coregenţă nu era o noutate în istoria egipteană. Ca prim gest politic. spirituală şi religioasă. la frontierele asiatice ale Egiptului. stabilinduşi frontiera pe Eufrat. cu un statut întrucâtva „federal” (concepţia tutmosizilor asupra imperiului). în cadrul căreia trebuiau să se integreze popoare şi credinţe diverse. Suveranul hittit Hattuşil III. afirmându-se drept a treia mare putere a Orientului Apropiat.). Chr. Muwatalli. Memfis şi Teba au fost capitalele unui Egipt care anexase teritorii africane şi asiatice. Oraşul Qadeş n-a fost cucerit.

ramesizii se consacră valorificării teritoriilor cucerite Reluarea dominaţiei asupra porturilor feniciene asigura Egiptului întâietatea în traficul mediteranean şi. 77 . Comerţul maritim al Egiptului cunoaşte o dezvoltare fără precedent ilustrată şi de giganticele lucrări de amenajare a portului Pharos. – sunt asimilaţi de panteonul egiptean. această tendinţă spre universalitate e ilustrată de numeroasele cazuri de sincretism. Egiptul era pe punctul de a deveni o teocraţie şi acest pericol se va materializa la sfârşitul dinastiei a XX-a. clerul lui Amon tinde să domine statul. asiatici şi africani. precum şi de jurisdicţii speciale. Astfel. tribunalele sacerdotale care dădeau sentinţe după oracole. Către sfârşitul îndelungatei domnii a lui Ramses II. în vestul Deltei Nilului. Odată instalată pacea. în care faraonii s-au străduit să unifice pe plan politic şi spiritual diversele lor posesiuni. pontiful suprem al cultului lui Amon. Ramses II acordase domeniilor templelor şi privilegiul imunităţii fiscale.După marile cuceriri ale lui Seti I şi Ramses II. care ducea de la Mediterana până în Imperiul babilonian. În domeniul religiei. Rom-Roy. când Herihor. Astarte. potrivit unei orientări spre universalitate care preocupă deopotrivă gândirea religioasă şi cea politică. vegheată de alianţa dintre zeii egipteni. care îi urmase la Teba lui Bakenhonsu. anumite grupuri sociale – clerul şi militarii – contribuiau la erodarea autorităţii faraonice. Hurun. reuşise să obţină de la vârstnicul faraon titlul de „sef al slujitorilor tuturor zeilor”. Imperiul ramesid cunoaşte vârsta sa de aur –o jumătate de secol de pace şi prosperitate. va întemeia în Egiptul de Sus o monarhie teocratică. totdată controlul celei mai importante artere comerciale. Pax aegyptiaca domnea din Sudan şi până la Oronte. Marele preot al lui Amon. Reşef etc. Zeii străini – Baal. Clerul lui Amon dispunea şi de propriile sale servicii de ordine. Supremaţia asupra celorlalte culte a dus la sporirea considerabilă a puterii seculare a clerului lui Amon.

Se pare că aheii au jucat un rol esenţial în toate aceste raiduri. populaţiile din Mysia. 78 . au coborât de-a lungul coastei Mediteranei. în izvoarele egiptene sunt menţionaţi Akaiwasha (aheii) şi Daniuna (danaii). Acest episod al marii aventuri indo-europene a avut consecinţe deosebit de grave în Orientul Apropiat. dislocate din Asia Mică. a marilor oraşe siro-palestiniene. a Imperiului hittit. aheii care nu s-au supus. 1237-1223 a. în Anatolia şi până în Palestina. cea a militarilor. la rândul ei. Când Merenptah (cca. demnităţile tind să devină ereditare.). Însă începând din această epocă incursiunile Popoarelor mării –instalate în Lybia şi în Canaan. autoritatea faraonului. în timp ce marile familii acaparau funcţiile importante în stat.nu aveau să se mai oprească până la zdrobirea lor de către Ramses III. Toate acestea sunt de reflectate de începutul unui lent proces de dezagregare a domeniului regal în favoarea clerului şi a militarilor. încearcă să pătrundă în Egipt. Pentru a recompensa bravura ofiţerilor săi. odată cu sosirea unor noi populaţii indo-europene în Grecia. Incursiuni catastrofale au dus la dispariţia principatelor miceniene. sub conducerea unui oarecare Meriay. al treisprezecelea fiu al lui Ramses II. Ramses II. ai căror posesori şi-au însuşit destul de repede un comportament de privilegiaţi. Merenptah respinge cel dintâi asalt al Popoarelor Mării după cum aflăm din textul de la Karnak şi columna victoriei de la Heliopolis. apăreau deja semnele prevestitoare ale tulburărilor care vor răscoli bazinul oriental al Mediteranei la finle secolului XIII a. În Lybia Popoarele Mării se organizează şi. au migrat spre Lybia. Chr. Aceste populaţii diverse. sunt numite în textele egiptene Popoarele Mării. Pe de altă parte. Chr. aflate în căutarea unei noi patrii. le dăruise pământuri inalienabile.O altă castă. Lydia. Fenicia şi Canaan. ameninţa. În Grecia. Caria şi Lycia s-au îndreptat pe mare spre Lybia. i-a urmat la tron tatălui său. în timp ce alţii pe uscat.

Chr. 1200-1085 a. însă nu poate stopa procesul de degradare a autorităţii regale şi. Basoreliefurile şi textele de la Medinet Habu înfăţişează războaiele împotriva Popoarelor Mării. Această uzurpare atestă că puterea regală devenise vulnerabilă în faţa comploturilor urzite de către demnitari şi concubinele din harem. Deşi dominase cu succes tulburările care anunţaseră în bazinul egean şi în Orientul Apropiat începutul Epocii Fierului.). fără să mai dorească a avea de-a face cu civilizaţiile noi din Grecia şi din Orientul Apropiat. Egiptul va traversa o lungă 79 . care cunoşteau fierul. pe care nimeni nu lea putut opri până la frontierele Dublei Ţări. Domnia lui Ramses III (cca. Prin Seti II (cca. implicit.Chr.La moartea lui Merenptah. evocând dubla victorie a lui Ramses III. Sub ultimul mare suveran al Imperiului Nou.) dinastia ramesidă legitimă preia din nou puterea din nou puterea. Ramses III a izbutit să stăvilească – pe uscat şi pe mare – acest val monstruos a cărui nebiruită putere s-ar fi datorat faptului că poseda arme de fier (după distrugerea Imperiului hittit noul metal ar fi devenit monopolul cuceritorilor). probabil unul dintre numeroşii descendenţi ai lui Ramses II îl suprimă pe Bay –complicele sirian al reginei Tausert-. iar refluxul l-a lăsat epuizat. resurecţia particularismelor locale.iar anarhia se instalează treptat în ţară. reprimă revolta sau invazia (?) la care face aluzie stela de la Elefantina. Egiptul a rezistat asaltului Popoarelor Mării. Succesiunile nu se petrec în mod regulat – „partida” siriană uzurpă tronul în detrimentul descendenţei legitime. Sethnakht (cca. 1216-1210 a. Egiptul a rezistat cu greu invaziei. succesiunea a fost preluată de un oarecare Amenemnes în defavoarea lui Seti-Merenptah. urmaşul legitim. 1200-1198). restabileşte ordinea monarhică şi întemeiază o nouă dinastie (a XX-a. 1198-1166) marchează ultima perioadă glorioasă a Imperiului. cca.

prea slabă şi prea lipsită de resurse. Regatul târziu (dinastiile XXI – XXVI. care complotase pentru a-şi impune pe tron fiul. care nu au putut să evite infiltrarea tot mai masivă a străinilor în Egipt. Sfârşitul domniei ultimului mare faraon a fost umbrit de numeroase dificultăţi interne. până ce Roma va reduce Egiptul la starea de provincie. de-a lungul unui întreg mileniu. Chr. ultimii Ramesizi (Ramses V – Ramses XI) au fost nişte suverani slabi –dominaţi de tot mai influentul cler al lui Amon-. marele preot Herihor. Succesorul lui Amenhotep. odată cu urcarea pe tron a marelui preot Herihor şi de uzurparea puterii în Egiptul de Jos de către un suveran local de la Tanis. într-o decadenţă întreruptă de episoade. în care asistăm la încercări de renaştere fără viitor.epocă de declin după dinastiile strălucite ale Noului Imperiu. Ramses III este confruntat cu revolta iscată de regina Ti. Asemenea sacerdoţi influenţi vor eroda autoritatea faraonică. Egiptul cunoaşte o epocă crepusculară. III. După reprimarea tentativei de lovitură de stat a vizirului Egiptului de Jos. Chiar dacă Ramses IV a reuşit să restabilească coeziunea Dublei Ţări şi s-a arătat un bun administrator. După perioada Imperiului Nou. Pentaur.8. 80 . în ansamblu uluitoare. dornic să sporească prosperitatea Egiptului (a organizat mai multe expediţii în Wadi Hammamat şi în Sinai). Imperiul. s-a dezagregat lent. 1085 – 525 a.) Sfârşitul Ramesizilor a fost urmat de instaurarea unei teocraţii în Egiptul de Sus. În viaţa religioasă apar personalităţi puternice – de pildă. nesusţinut de mâna forte a unui faraon-soldat. Marea dinastie ramesidă se stinge în pasivitate şi neputinţă. va consacra victoria clerului teban.care se substituie faraonului în ceea ce priveşte perceperea şi utilizarea unei părţi a veniturilor statului. marele preot Amenhotep („Fie ca Amon să fie mulţumit”).

fondată de Herihor stăpânea Egiptul de Sus şi cel Mijlociu. Egiptul se scindează aşadar în două regate: dinastia tebană. Pasebkhanu/Pseusennes II. în Nubia (Sudan). Faraonul nubian Taharka (689-663) intervine pe scena politică 81 . Regele nubian Piankhy invadează Egiptul în 730 a. la miazăzi. fiind ameninţaţi de multe ori de puterea în plină expansiune a Asiriei. cap. Chr.care a reunificat Egiptul şi a întreprins o expediţie în Palestina. Începând cu Şeşonk I în Egipt vor domni timp de două secole faraoni de origine lybiană (dinastiile a XXII-a şi a XXIII-a. Chr. La moartea ultimului membru al dinastiei tanite. în Egipt. Piankhy se arată ocrotitorul Tebei şi al clerului lui Amon-Ra împotriva violenţelor micilor regate din Egiptul de Jos. după ce l-a înlăturat pe faraonul Bakenrenef/Bocchoris. în Deltă.). regele nubian Şabaka supune întregul Egipt şi se proclamă el însuşi faraon la Teba. întemeind cea de a XXV-a dinastie (715-663 a. Chr. în timp ce Egiptul de Jos se afla sub autoritatea faraonilor de la Tanis. luându-şi numele de Hedjkheperre („Zeul Soare a creat Coroana Albă”) Nesubanebdjedet. care se proclamase rege la Sais. Chr.. unde era adorat zeul Amon – ca şi în marile oraşe ale Egiptului – şi unde. stabilit de mai multă vreme în oraşul Herakleopolis. Chr. Smendes a pus stăpânire pe întregul Egipt. XII). pe care Manethon îl consideră drept fondatorul dinastiei a XXI-a (1085-950 a.a pus mâna pe comorile casei veşnicului Dumnezeu şi pe comorile casei regale şi a luat tot”. de origine nubiană Regii nubieni au condus Egiptul până în 663 a. Cincisprezece ani mai târziu. – Cartea a II-a a Cronicilor. domneau regi înrudiţi cu casa regală egipteană. 950-730 a. După moartea lui Herihor. soldată cu cucerirea Ierusalimului (după cum se menţionează în Biblie: „Şişak.).). Un regat înfloritor se afla departe.. puterea a fost uzurpată de Şaşank/Şeşonk I (950-925) –şeful tribului lybian maşawaş. la Napata.Smendes. învingându-l pe uzurpatorul Tafnekht.. regele Egiptului.

fidel politicii de echilibru a Egiptului. marchează eşecul definitiv al tentativei Egiptului de a se impune ca mare putere în Orientul Apropiat. în faţa lui Nabucodonosor II. 82 . grecii din Asia îşi oferă serviciile faraonilor. şi de un grup de mercenari greci. primul rege al noii dinastii. Monarhia saită şi-a întemeiat puterea pe mercenarii greci (ionieni şi carieni) cantonaţi în Deltă. Asirienii îl instalează ca guvernator al Egiptului pe Psemthek. După înfrângerea suferită în faţa babilonienilor la Karkemiş. Sprijinit de Gyges. Nechao II (610-595 a.). cucerind Memfisul în 670 a. Pentru a consolida influenţa asiriană în Egipt. Chr. Înfrângerea suferită de Nechao II la Karkemiş (605) pe Eufrat. încearcă zadarnic să-i vină în ajutor. Chr.asiatică sprijinind rezistenţa antiasiriană a principatelor siro-palestiniene. a XXVI-a. care a încercat să sprijine ultima rezistenţă a asirienilor în jurul Harranului.). la Daphne şi Stratopeda. saită (663-525 a. Psammetichos I. Chr. l-a îndemnul grecilor faraonul Nechao II a poruncit construirea unor trireme care urmau să-i servească în Mediterana şi în Marea Roşie (Herodot. Aceeaşi politică a urmat-o fiul şi succesorul său. identice probabil cu cele care existau în vremea invaziei lui Piankhy. Assurbanipal îl învinge pe Tanutamon. Atunci când Imperiul asirian se prăbuşea sub loviturile Mediei şi Babilonului. Asarhaddon împarte ţara în mici regate. 159).). În timpul dinastiei saite Egiptul faraonic cunoaşte ultima sa perioadă de prosperitate şi înflorire culturală (renaşterea saită). Chr. Egiptul îşi va redobândi independenţa graţie abilităţii lui Uahibre Psemthek/Psammetichos I (663-610 a. II. cucereşte întregul Egipt şi distruge Teba în 663 a. fiul prinţului filoasirian Nechao din Sais. Chr. regele Lydiei. Timp de mai bine de un secol. ultimul faraon din dinastia XXV. Regele asirian Asarhaddon întreprinde mai multe expediţii împotriva Dublei Ţări.

împotriva lui Ahmose/Amasis. Privilegiul cel mai important pe care l-a acordat grecilor este cel despre care relatează Herodot (II.). persană: 525-404 a. iar Amasis a devenit rege (570-526). 11). regele Persiei. Faraonul Wahibre/Apries (589-570) a condus o armată de mercenari. După victoria de la Pelusion.) Cambyse II. celor veniţi în Egipt le-a dăruit pentru aşezare oraşul Naukratis. Chr. 161). 1. Oricum. perşii au întreprins două expediţii fără izbândă în oaza Siwah (la sanctuarul lui Zeus Ammon) şi în Nubia (Herodot. 4. solul persan a cerut capitularea de pe o corabie grecească din Lesbos. Cadrul geografic Adevărată punte de legătură între Orient şi Europa. după încoronarea lui Cambyse II ca faraon (întemeietorul dinastiei a XXVII-a. Egiptul devine o satrapie a Imperiului persan (Egiptul constituia a VI-a satrapie a Imperiului ahemenid). iar celor dintre ei care nu aveau de gând să se statornicească aici. II. Capitolul IV IMPERIUL HITTIT Anatolia. Chr. folosindu-i pentru a înfrunta un atac al regelui babilonian Nebuchadrezzar. Sub Psammetichos II (526-525) Egiptul este invadat de perşi.Mercenarii greci au participat la campania condusă de Psammetichos II (595-589) în 591 împotriva Nubiei care ameninţa iarăşi Egiptul de Jos. le-a dăruit pământuri unde puteau să ridice zeilor altare şi sanctuare”. Amasis a ajuns şi el să-i favorizeze pe greci. III. 178-179) şi se referă la portul Naukratis: „Amasis s-a arătat un mare prieten al helenilor şi pe mulţi i-a îndatorat. dar treburile lor de negoţ îi mânau totuşi pe meleagurile egiptene. În bătălia de la Pelusion (525 a. formată din 30 000 de carieni şi ionieni. au fost înfrânţi. Asia Mică (Anatolia) a jucat un rol excepţional 83 . a înfrânt armata egipteană şi. la Memphis. rolul grecilor este ilustrat de inscripţiile de la Abu-Simbel şi de sursele literare (Herodot.

Anatolia este înconjurată din trei părţi de mare (M. între Taurus şi Tyana. a cărui altitudine medie se situează între 800 şi 1200 m. Mediterană. Cea mai întinsă aşezare neolitică (cca. Porţile Ciliciei. e mai fragmentat decât cel iranian şi mai variat. aramă şi fier mai ales. Platoul Anatoliei. Clima lui e mai aspră şi ceva mai umedă. La vest. în Anatolia a înflorit o strălucitoare civilizaţie neolitică. Resursele miniere. Mellaart a dezvelit 12 nivele ceramice. iar la sud munţii Taurus. 84 . Platoul anatolian este mărginit de munţi înalţi.1.de-a lungul întregii Antichităţi. sunt relativ bogate. în sud-vestul Anatoliei. iar partea centrală este ocupată de un platou a cărui înălţime coboară de la sud spre nord şi de la est spre vest. platoul anatolian coboară treptat către Marea Egee. Neoliticul preceramic este ilustrat cu deosebire de celebra aşezare de la Hacilar. Egee şi M. Locuinţele înălţate una lîngă alta. Porţile Aman din masivul muntos Amanus. Neagră). Chr. Platoul anatolian e scăldat de câteva fluvii. după ce au străbătut lanţurile de munţi scunzi şi împăduriţi care au stăvilit adesea expansiunea civilizaţiei orientale către bazinul pontic. 16 ha) din tot Orientul Apropiat a fost descoperită în câmpia Konya. centrul însă e alcătuit tot dintr-un deşert de sare. Evoluţia istorică IV. Această regiune din sud este străbătută de trei trecători: Porţile Siriei. la Çatal-Hüyük unde J. îi asigură legături lesnicioase. cu care văile fertile ale Meandrului şi Hermosului –având deja o climă şi culturi mediteraneene-. unde 7 nivele preceramice au fost degajate de sub 9 nivele ceramice. spre est munţii Armeniei care se continuă cu munţii Caucaz. În Anatolia. care se varsă în Marea Neagră. urbanizarea caracteristică neoliticului este evidentă. Anatolia preistorică Cercetările arheologice din a doua jumătate a secolului XX au relevat că încă din mileniul VII a. printre care Kîzîl Irmak (anticul Halys) şi Sakariya. M.

în marile aşezări de la Hacilar. până ce descoperirea şi dezvoltarea producţiei bronzului încheie revoluţia începută odată cu descoperirea metalurgiei. în care domină cultul taurului şi cel al zeiţei mame. Între Konya şi Tars. Chr. pare totuşi că satele trăiau în economie închisă. primele metale: arama. Chalcoliticul apare ca o fază de tranziţie în care continuă să fie produs utilajul litic din perioada precedentă. destul de slabe între anumite regiuni. Dacă se observă unele legături. Chalcoliticul – caracterizat de o ceramică nouă. Celebrele aşezări de la Hacilar şi Çatal-Hüyük îşi continuă existenţa din mileniul VII până la finele mileniului VI a. microasiaticii trăiesc în sate încă dispersate şi în câteva oraşe.. alături de Çatal-Hüyük est. care aveau unul sau două etaje şi ziduri pictate cu motive geometrice. staţiunea cea mai cunoscută este Can Hassan unde au fost dezvelite locuinţe pe plan dreptunghiular. Zidurile sanctuarelor sunt adesea acoperite de picturi. 85 . devine o fortăreaţă şi prezintă unul din cele mai vechi exemple de arhitectură militară. în epoca bronzului vechi. Acestea se vor desăvârşi în mileniul următor. Chalcoliticul este perioada în timpul căreia încep să fie utilizate. pe o scară largă. Chr. şi dacă unele culturi mesopotamiene (Tell Halaf şi elObeid) iradiază asupra unei părţi a Anatoliei. timpuri de urbanizare reală şi de expansiune militară. Epoca neolitică se încheie în jurul a 5500 a. către 3500 a. În perioada chalcolitică. unde locuitorii oraşului neolitic s-au instalat după părăsirea acestuia din urmă. constituind clanuri independente unele de altele. Chr. dar prelucrarea metalului capătă din ce în ce mai multă importanţă. anunţă timpuri. În mjlocul acestor locuinţe se întâlneşte un număr de sanctuare. plumbul şi aurul (cunoscute încă din neolitic). Beycesultan şi Çatal-Hüyük vest. pictată cu motive geometrice – este cunoscut mai ales în părţile meridionale ale Anatoliei.constituie o incintă fără deschideri spre exterior. Cazul aşezării de la Mersin care.

la începutul mileniului II. graţie căreia utilajul litic dispare complet. În decursul acestui mileniu metalurgiştii anatolieni vor ajunge la o mare măiestrie a artei lor. pe cilindri-sigilii. Chr. adică vorbind o limbă aglutinantă care nu aparţine nici grupului semitic. numele acestuia din urmă figurează pentru prima dată în lumea mesopotamiană. unde întemeiază mici state pe care hittiţii le vor unifica în mileniul următor. Chr. Chr. Chr. în această epocă (cca.Epoca bronzului vechi ocupă întreg mileniul III a. După cum relevă onomastica. legăturile strânse dintre Anatolia şi lumea mesopotamiană sunt atestate de stabilirea unor negustori asirieni la Kaneş (actualul Kültepe). apar. 1950-1850 a. ceea ce sugerează că hittiţii – menţionaţi la Kaneş către 1900 a. populaţii indo-europene din grupul centum 86 . Alaca Hüyük –centrul cel mai important al epocii bronzului vechi. scene. către finele mileniului III a. În această epocă hattiţii (sau protohittiţii) –popor asianic. Printre staţiunile cele mai remarcabile din epoca bronzului vechi sunt de menţionat Troia II-III. în textele contemporane. Chr. La începutul mileniului II a.) karum-ul (contuar comercial) de la Kaneş era un centru de comerţ asirian care iradia peste întregul platou central anatolian. personaje şi tipuri ornamentale care vor fi caracteristice pentru arta hittită. nici celui indoeuropean. mai ales.. pentru prima dată. Chr. într-un imn al lui Şulgi care a domnit la Ur. numele hittiţilor indo-europeni care se infiltrează în Anatolia prin Caucaz.au început să se stabilească la sud de Caucaz. Imperiul hittit La începutul mileniului II a. Ceramica roşie anatoliană atinge un înalt grad de perfecţiune şi se întâlnesc.. Gediliki şi.se instalează pe platoul central al Anatoliei.. Beycesultan.. încă cu două secole mai înainte. Oraşele se fortifică şi mai multe dintre ele devin capitalele unor principate. aducând carul de luptă uşor (cu roţi prevăzute cu spiţe) şi calul.

câteva secole mai târziu. Invadatorii indo-europeni au inaugurat un fecund sincretism cultural. în ultimele decenii au fost descoperite materiale noi atât în Anatolia. prin excelenţă. Mai târziu. Imperiul hittit constituie. Creaţiile geniului hittit – în primul rând arta religioasă şi cu deosebire gliptica – nu sunt cu totul lipsite de originalitate. Aceşti indo-europeni întemeiază o serie de principate care.2. în epoca Imperiului hittiţii au asimilat esenţialul civilizaţiei hurriţilor. caracteristicile gândirii religioase hittite. cât şi la frontiera sud-orientală a Imperiului hittit. la rândul ei. hittiţii fiind poate inventatorii acestei arme. îşi impun hegemonia politică în detrimentul populaţiei locale –hatti. pe care au introdus-o. un stat războinic. care s-a prelungit mult timp după dispariţia creaţiilor lor politice. la Emar (actualul Meskéné) unde s-au găsit numeroase tablete cuneiforme şi cilindri-sigilii syro-hittite. arienii în Mitanni.– luwiţii şi hittiţii – s-au stabilit în Anatolia centrală şi occidentală. civilizaţia lor a suferit o puternică influenţă mesopotamiană. la Maşat Höyük (arhive cuneiforme hittite). Războinicii indo-europeni care au format structurile imperiului nu au adus decât puţine noutăţi în domeniul culturii şi n-au făcut decât să adapteze mentalităţii lor vechile credinţe. obiceiurile şi arta vechilor hatti. IV. pe Eufratul mijlociu syrian. Alături de numeroasele documente provenite din arhiva regală de la Hattusa (actualul Boğazköy). a cărui forţă rezidă în „cavaleria de care”. aceşti războinici străini au reuşit în cele din urmă să unifice o mare parte a ţării şi să întemeieze un imperiu în avantajul lor. Curând după instalarea hittiţilor în Anatolia. 87 . în orice caz în Asia Occidentală. La fel ca odinioară akkadienii în Mesopotamia sau. în scurt timp. Reinterpretarea câtorva mituri hattiene şi hurrite vădeşte. Vechiul Imperiu hittit Imperiul vechi acoperă sfârşitul epocii bronzului mijlociu şi începutul epocii bronzului recent în Asia Mică.

Chr. a cărui nume a devenit titlu dinastic.Din textele asiriene îl cunoaştem pe Anitta. datând de la cca. Capitala noului stat – patronat de cuplul divin Teşub-Hepat – a fost stabilită întâi la Kuşşar. aceşti doi Anitta s-ar putea să fie de fapt acelaşi personaj care a distrus karum-ul din Kaneş către 1850 a. Chr. 1680-1650). – există un hiatus de un secol. acest rege este numit Labarna şi pare să fi domnit înainte de 1650 a. Chr. Murşil I (cca. cade victimă unei conjuraţii de palat. Chr. iar cel mai vechi text hittit este redactat de un Anitta. act care inaugurează o îndelungată perioadă de tulburări dinastice. în valea Hermosului) şi spre est către Eufrat. Telepinu (cca. apoi mutată la Hattuşa. iniţiatorul unor importante reforme politice. a încercat să remedieze 88 . Chr. regele din Kuşşar. Murşil I suveranul unui imperiu care se întindea de la Mediterana la M. una dintre caracteristicile statului hittit a fost faptul că autoritatea monarhică pare să fi fost contestată fără încetare de către o nobilime turbulentă. 1650-1620) va transforma micul regat din centrul Anatoliei într-un veritabil imperiu printr-o serie de cuceriri în cursul cărora a unificat o parte a populaţiilor anatoliene şi a extins dominaţia hittită asupra regatului Arzawa (în sud-vestul Asiei Mici. Neagră. fiind purtat de toţi suveranii hittiţi. care ar putea să fie întemeietorul Vechiului Imperiu hittit. şi a cucerit Alişar şi Hattuşa. Hattuşil I (cca. fiu al lui Pithana. 1525-1500 a. 1500 a. Chr. Chr. 1620-1590 a. Alţi istorici consideră că efemerul regat a lui Anitta prefigurează formarea Vechiului Imperiu hittit. De altfel.). Această creaţie politică ar fi fost opera unui oarecare Labarna (cca. ca urmare a raidului de pradă pe care l-a condus împotriva Babilonului în 1594 a. Între acest Anitta şi primul rege hittit menţionat de textele ulterioare – un rescript a lui Telepinu.) continuă politica expansionistă şi face din statul hittit o putere importantă în Orientul Apropiat. Îndelungatul conflict cu regatul Yamkhad din nordul Siriei se soldează cu ocuparea Alepului în 1594 a.

puterea hittită traversează o îndelungată eclipsă. placa turnantă a întregului comerţ oriental.3.carenţele puterii monarhice fixând reguli de succesiune dinastică. posesiunile siriene ale Egiptului devin tributare suveranului de la Hattuşa. La Karkemiş şi Alep – avanposturi hittite în Syria de Nord – sunt instalaţi. În prima jumătate a secolului XIV a. care sub Suppiluliuma I atinge apogeul puterii sale. Astfel se limita imixtiunea aristocraţiei şi se încerca impunerea principiului ereditar în succesiunea dinastică. distruge Imperiul Mitanni care. Chr. nu avea să mai joace decât rolul unui stat-tampon între Imperiul hittit şi Asiria. către 1400 a. După efemera redresare din timpul domniei lui Telepinu.. Imperiul succesorilor lui Suppiluliuma – dinastia de origine hurrită de la Hattuşa – va fi antrenat în 89 . Noul Imperiu hittit Noul Imperiu. Curând după dispariţia lui Suppiluliuma izbucnesc revolte în ţările vasale. o dinastie nouă probabil de origine hurrită. se angajează împreună cu Egiptul şi cu Asiria în disputa pentru supremaţie în Orientul Apropiat. 1380-1346) restaurează puterea hittită şi profitând de pasivitatea Egiptului sub Amenofis IV. în timp ce o nouă putere. Chr. odată cu Arnuwanda I.. doi dintre fii lui Suppiluliuma. suveranul era subordonat din punct de vedere juridic consiliului nobilimii (pankuş). ocupă ultimele secole ale bronzului recent. redus la bazinul Haburului (Hanigalbat). în locul suveranilor locali. care vede. Pentru aproape două secole. Asiria. Suppiluliuma I (cca. Ambiţiile lor rivale s-au ciocnit în Siria de Nord. IV. suindu-se pe tron . dreptul de a-l judeca şi de a-l condamna pe rege în caz de fratricid. care avea. profitând de dispariţia Imperiului mitannian. de pildă. scena politică a Orientului Apropiat va fi dominată de Imperiul Mitanni. îşi extinde frontira până la Eufrat. În aceeaşi perioadă. În schimb. Noul Imperiu hittit. cu atribuţii de viceregi.

într-o mare măsură. 90 . explică. Hattuşil III s-a căsătorit cu fiica unui preot. Casta privilegiată a războinicilor dobândise vaste domenii care deveneau tot atâte principate distincte. fiul regelui defunct. 1300-1280). După moartea lui Muwatalli disputele dinastice – care îl opun pe Urhi-Teşub. nu numai politică şi militară. cu toate riscurile pe care le comporta o atare situaţie pentru puterea regală.nesfârşite conflicte externe care. intrând în conflict cu Egiptul faraonic care. Abilul Muwatalli va opune Imperiului ramesid un redutabil bloc asiatic supus hegemoniei sale. fratele acestuia. Noul Imperiu hittit ca căpăta un caracter cvasifeudal.). hittită şi egipteană. Pe de altă parte. Hattuşil III se aliază cu Babilonul şi pune capăt temporar expansiunii asiriene. iar Ramses II va scăpa cu greutate de un adevărat dezastru sub zidurile Qadeşului (1285 a. Hattuşil III (cca. deşi aspectul teocratic al monarhiei apare mai accentuat la Hattuşa decât în alte capitale orientale. marea regină Puduhepa. datorat în parte evoluţiei tehnicii militare. iar regalitatea hittită încerca – după modelul egiptean – să concentreze în mâinile sale întreaga putere. Chr. Imperiul hittit încearcă să-şi extindă sfera de influenţă în Syria de Nord. moştenitorul legitim al tronului. 1280-1260/1255) a preluat succesiunea după ce l-a eliminat pe Murşil III. împreună cu frecventele revolte interne şi incursiunile kaşkeenilor (gasgas – munteni din regiunile nordice ale Asiei Mici) de la frontiera nordică.slăbesc puterea monarhei hittite. dar şi pe cea religioasă şi judecătorească. 1330-1300) şi Muwatalli (cca. sub Seti I şi-a recuperat posesiunile asiatice până la Orontes. Pentru a-şi consolida puterea pe care o uzurpase şi pentru a-şi redobândi sprijinul clerului. Bătălia de la Qadeş nu modifică echilibrul politic: fluviul Orontes rămânând şi de acum înainte limita dintre cele două sfere de influenţă. lui Hattuşil. În timpul domniilor lui Murşil II (cca. declinul puterii hittite.

Chr. Chr. Alaca Hüyük.. ca şi cel hittit. îşi întind influenţa în Syria. în a doua jumătate a secolului XIII a. Schliemann. Troia VI.. Sub Tudhaliya IV (cca. era dictat de considerente de ordin economic: ambele state. Alişar şi Kaneş. ca tradiţional rival al suveranilor de la Hattuşa. deşi a fost distrusă de ahei în urma celebrului război troian. şi larga fereastră egeeană rămâne deschisă influenţelor miceniene.) se accentuează. care era probabil capitala regatului Arzawa. Către mijlocul secolului XIII a. Prestigiul Troiei ţine. care a iniţiat reorganizarea administrativă a templelor şi a 91 . Chr. Aheii. Troia VII A este un asemenea oraş. aveau aceeaşi nevoie vitală de porturile Siriei de Nord. suveranul de la Hattuşa. sub numele de Akhkhiyawa. Arwanna. Imperialismul asirian. bine cunoscut din textele hittite. tendinţele centrifuge ale micilor regate vasale hittiţilor (Arzawa. adversarul.Apoi. ameninţat de ambiţiile asiriene a luat iniţiativa unei apropieri de Egipt. îşi fac apariţia în textele hittite şi arheologia le atestă prezenţa încă din secolul XIV a. Chr. din punct de vedere economic. ei nu ajung totuşi să ocupe întreaga peninsulă anatoliană. Dacă hittiţii a căror patru centre rămân Hattuşa. este un oraş de influenţă aheeană şi. în primul rând. Chr. se cunoaşte modul în care s-au folosit hittiţii de influenţa lor în această zonă pentru a încerca să-şi sufoce. Kizzuwadna. care a fost distrusă de un cutremur către 1370 a. Chr. Azzi-Hayasa etc. În realitate. într-o măsură încă şi mai mare. iar litoralul în cele ale egiptenilor. în 1269 a. cea mai prestigioasă cetate anatoliană în mileniul II a. de legenda epică greacă şi de popularitatea cercetărilor lui H. fără ieşire directă la mare. Astfel. Fluviul Oronte rămânea limita dintre sferele de influenţă hittită şi egipteană: Qadeşul şi regatul Amurru rămâneau în mâinile hittiţilor. 1255-1230/1220). a fost Beycesultan. a fost încheiată alianţa egipteano-hittită menită să stăvilească imperialismul asirian tot mai agresiv începând din epoca Imperiului de Mijloc.

În urma tulburărilor de la sfârşitul mileniului II a. invaziile Popoarelor Mării şi cele ale kaşkeenilor. În timpul lui Arnuwanda III (1230/1220-?1200). în toate aceste raiduri aheii au jucat un rol esenţial. În cele din urmă. capitala politică şi metropola religioasă. Analele lui Tudhaliya IV menţionează prezenţa în Anatolia occidentală a populaţiei Akhkhiyawa. ţările din Orientul Apropiat au fost fărâmiţate în mci state şi regate de către triburile venite din nord. Hattuşa. a fost în întregime consacrată apărării unui imperiu ameninţat din toate părţile: revoltele principilor vasali. Chr. Suveranul de la Hattuşa n-a reacţionat în nici un fel când TukultiNinurta I a deportat în Asiria 28 000 de hittiţi de pe Eufratul superior. Domnia lui Suppiluluima II (către 1200 a. 1200 a. Pe când hittiţii au sucombat în Asia Mică invaziilor din nord. în jurul a.dispus retranscrierea a numeroase texte religioase.. tulburările care aveau să provoace prăbuşirea Imperiului hittit s-au agravat considerabil.care pun capăt culturilor epocii bronzului în Asia Mică. în timp ce kaşkeenii (gasgas) ameninţă frontiera nordică a Imperiului. fie în Siria de Nord) şi Ugaritul. ultimul suveran de la Hattuşa. Regatul Alasia (situat fie în Cipru. Noul Imperiu hittit se prăbuşeşte sub lovitirile Popoarelor Mării. În aceeaşi perioadă populaţiile din estul şi sud-estul Asiei Mici se ridică împotriva dominaţiei hittite. Chr. aflate în sfera de dominaţie hittită sunt ameninţate de invazia Popoarelor Mării. Chr. Un text hittit menţionează o bătălie navală între Suppiluliuma II şi Popoarele Mării care se îndreptau către Alasia. alte populaţii indo-europene aparţinând grupului 92 . penultimul suveran de la Hattuşa. iar statul hittit dispare de pe harta politică a Orientului. asociate cu grecii micenieni veniţi dinspre apus –Akaiwasha (aheii) şi Daniuna (danaii) din izvoarele egiptene. în fruntea unei mari coaliţii.). declinul Imperiului hittit se accentuează. probabil o aluzie la celebrul război troian. este distrusă.

şi la fel de fragmentată îi este şi istoria. orientate de la nord spre sud. în timp ce hittţii. dislocaţi de pe platoul central. îl taie în toată lungimea lui. vor cădea în mâna dinastiilor arameene în secolele IX-VIII a. nu fără a adăposti câteva bazine umede şi roditoare. ale cărei mine de aramă au fost de timpuriu exploatate. Karkemiş. LUMEA SYRO-PALESTINIANĂ Cadrul geografic Din munţii Taurus se desprinde o suucesiune de lanţuri muntoase îndreptate de la nord spre sud. în majoritatea lor. cum e cel al Damascului. sunt prea accidentate pentru a constitui un mijloc de comunicaţie lesnicios. Versantul lor occidental se bucură de un procent ridicat de umiditate.centum –frigieni şi lydienii-. Alep şi Hama) care. este străbătută. între deşertul arabic şi Mediterana. Chr. o înălţime de 3000 m. care coboară treptat peste stepă şi peste deşert. ce mărginesc ţărmul levantin şi ating. Şi transversal. pădurile de cedri din Amanus şi cele din Liban au fost exploatate foarte de timpuriu. Fâşia syro-palestiniană. De aceea. după cum am văzut de un lanţ de munţi. în Liban.. Capitolul V LEVANTUL. carierele furnizează o excelentă piatră de construcţie. vor ocupa o parte a Anatoliei. Til Barsib. Valea fluviului Orontes şi cea a Iordanului. acestea se prelungesc până la Marea Roşie prin Uadi Araba. regiunea apare în ansamblul ei fragmentată. albii de râuri şi porţiuni de câmpie separă munţii. venite din Thracia. ce se întinde între Mesopotamia şi Egipt. înainte de a fi înglobate în Noul Imperiu asirian. În timp ce în Mesopotamia 93 . Această prosperitate contrastează cu ariditatea flancului oriental. Spre sud. s-au stabilit în Syria de Nord unde au întemeiat o serie de principate neo-hittite (Sam’al. pe care albia fluviilor Orontes şi Iordan.

structuri de civilizaţie cu o rază de acţiune limitată. domneşte succesiunea oraşelor-state. înalt de 8. la sud de Betleem). Ierihon. ca şi un zid de piatră înalt de 5 m care înconjura aşezarea a cărei case rotunde. În spaţiul syro-palestinian se întâlnesc şi se interferează interesele marilor puteri orientale care. Egiptul şi Anatolia. Ca şi istoria populaţiilor siro-palestiniene.). în Palestina. meşteşugurilor şi influenţelor Mesopotamiei. în valea Iordanului. Siria şi Palestina preistorice Odată cu protoneoliticul (neoliticul preceramic). Chr. în alternarea de munţi şi ape. rămaşi 94 . Arabia. Evoluţia istorică V.1.5 m.ori în Egipt. Se consideră că tahunienii (după numele aşezării de la Uadi-Tahuneh. Prosperitatea şi puterea Ierihonului se datorau faptului că era un loc de schimb între Egipt. descoperirea agriculturii este. Acestui sat de tradiţie natufiană îi succede un adevărat oraş. aveau temelii tot de piatră. civilizaţia e fragmentată. Pe de altă parte. fapt pentru care ne găsim în faţa nu a uneia. tot atâtea câte au fost şi structurile politice şi elementele etnice care sau succedat. Extraordinara dezvoltare a acestei aglomeraţii urbane era bazată mai mult pe comerţ decât pe agricultură sau pe creşterea animalelor. pare să fie cea mai veche aşezare agricolă. Oraşul se întindea pe 4-5 ha şi avea o populaţie de peste 2000 de indivizi. S-a descoperit un mare turn circular de piatră. alternându-şi dominaţia. ci a mai multor culturi. în Syria şi Palestina. succesiv au atacat sau au ocupat acest spaţiu. un fapt împlinit. la adăpostul frontierelor naturale. Mesopotamia şi Anatolia. Ierihon. valea fertilă vede înălţându-se imperii puternice. în neoliticul A preceramic (a doua jumătate a mileniului VIII a. Coastele Syriei şi Palestinei au deschis drum bogăţiilor. Syria şi Palestina sunt situate între marile puteri ale Vechiului Orient: Mesopotamia.

decât în ultima jumătate a mileniului IV a. celebra aşezare din deşertul Iudeii) sunt cei care au distrus Ierihon A la mijlocul mileniului VII şi cu siguranţă sunt locuitorii oraşului Ierihon B. şi la Munhata. Alte două staţiuni neolitice preceramice sunt cunoscute în Palestina la Beidha. în schimb el nu este cunoscut la Byblos. şi este fără îndoială de origine străină. În aria syro-palestiniană. trebuie căutată originea metalurgiei. influenţată de cultura halafiană. în raport cu Ras-Shamra. începând încă de la începutul mileniului V a. în partea sudică a Levantului. adesea înălţate pe temelii de piatră. 6000 a. este pictată cu motive geometrice policrome. Ghassulienii – populaţie presemitică – 95 . la nord de Petra. dolmeni. cele mai multe găsindu-se în valea Iordanului. Chr. Chr. atestă că în nord. în valea Iordanului. (podoabe de aur şi arme de aramă turnată). În neoliticul mijlociu se remarcă olăria neagră lustruită şi apariţia unei olării pictată roşu şi a ceramicii cu fund plat. de cultură nordică. probabil anatoliană.seminomazi şi descinzând din natufieni (de la Uadi enNatuf. Chalcoliticul este reprezentat de cultura ghassuliană (după staţiunea de la Teleiat-Ghassul. Casele sunt construite din cărămizi uscate la soare. metalul apare în Syria de Nord sub formă de artefacte de aramă. monumente din piatră brută numite nauamis (morminte) sunt răspândite pe tot teritoriul Palestinei. Aceast decalaj în introducerea metalului la Byblos. în nordul Mării Moarte). Chr. Ceramica. Neoliticul recent reprezintă o decadenţă a vechii culturi locale. şi cu siguranţă în Anatolia. Construcţiile megalitice. cu ceramică grosolană.. menhiri. Ceramica apare în zona syro-palestiniană în jurul a. În Syria cele două mari staţiuni neolitice preceramice sunt Mureybat şi Ras Shamra. Culturile de tip neolitic vechi se caracterizează prin ceramica incizată sau decorată cu impresiuni.

Descoperirile de la Ebla (actualul Tell Mardikh). lexicografice şi epistolare care aruncă o nouă lumină asupra istoriei întregului Orient Apropiat. la Ras-Shamra (anticul Ugarit) asistăm la dezvoltarea metalurgiei datărită fără îndoială stabilirii făurarilor imigraţi din 96 . Alep. Oraşele-state syro-palestiniene Încă din mileniul IV a. Syria va intra în sfera de influenţă a imperiilor mesopotamiene. graţie fermentului sumerian. Descoperirile de la Ebla şi Mari au relevat faptul că această parte a Siriei atinsese în mileniul III a. cu fabuloasa sa arhivă regală conţinând peste 16 000 de tăbliţe de lut. economice. De altfel. este evidentă influenţa civilizaţiei sumeriene în Syria. şi Mari –. Cercetările arheologice din Syria au relevat existenţa unei strălucitoare civilizaţii urbane în prima epocă a bronzului (mileniul III) – cu celebrele oraşe Ebla. sumerienii (probabil Urukul) întemeiază pe Eufratul Mijlociu syrian oraşul Habouba Kabira. în Syria. Astfel.2. un nivel de dezvoltare identic celui din Mesopotamia. Chr. În bronzul mijlociu. V. au conturat imaginea unui înfloritor regat syrian din mileniul III a cărui prosperitate se datora poziţiei sale privilegiate ca intermediar în comerţul dintre Mediterana Orientală şi Mesopotamia. în bronzul mijlociu (20001600) – cu oraşele din epoca dinastiilor amorite: Karkemiş. Fabuloasa arhivă regală din Ebla conţine texte administrative. Chr. până în epoca bronzului târziu (1600-1200) – cu prosperul Ugarit de pe coasta levantină..par să fi fost constructorii celor mai multe dintre aceste monumente care au adesea o destinaţie funerară. după expediţiile lui Sargon şi Naram Sin care au dus la distrugerea Eblei. religioase. o implantare de tip colonial. cu o viaţă economică activă bazată pe comerţ. datorate unei misiuni arheologice italiene conduse de P. pe la 3400/3300 a. Qatna –. Matthiae. Chr.

semitizarea ariei siro-palestiniene – ţara Canaanului – apare ca totală şi definitivă. La începutul mileniului II a. şi cel de la Alep (capiatala regatului Yamkhad). uneltesc împotriva Egiptului. alături de cele două state puternice vecine. Pe Eufratul de Sus se constituie un puternic stat cu caracter indoeuropean. sub conducerea lui AbdiAshirta şi a fiului său Aziru. în timp ce dezvoltă şi comerţul cu Creta minoică. răşini/terebint şi bitum) şi Ugarit (RasShamra) care întreţineau raporturi strânse cu Egiptul faraonic. Mitanni a devenit un aliat al faraonilor în conflictul cu Imperiul hittit. către 2300 a. semiţii din Syria şi cei din Palestina n-au constituit însă niciodată un grup etno-lingvistic unitar. Syria de Nord constituie o regiunecheie ca intermediară în relaţiile dintre bazinul egeean şi Mesopotamia. 97 .s-au stabilit în zona siro-palestiniană unde. Chr. În bronzul târziu asistăm la o revenire a prosperităţii în oraşele de pe litoral. Mitanni. Chr. Imperiul mitannian va fi principalul adversar al Egiptului faraonic care îşi extinsese dominaţia în Palestina şi în Syria. În cursul mileniului III amoriţii (martu în textele akkadiene) –ale căror tabere au fost descoperite pe ruinele cetăţilor siro-palestiniene. de altfel. cel de la Mari.. Bronzul mijlociu vede dezvoltarea influenţei egiptene în Levant. intermediar între Syria şi Mesopotamia.Anatolia orientală (în urma seismelor care au zguduit Anatolia la sfârşitul bronzului vechi). au distrus înfloritoarele oraşe canaanene din epoca bronzului mijlociu. Învins. Populaţia de bază a acestui regat este constituită din hurriţi (haru) pe care îi găsim răspândiţi în tot nordul Mesopotamiei şi al Syriei.. Când. controlul egiptean slăbeşte. la finele domniei lui Amenofis III (1417-1379). Este o epocă de mare prosperitate pentru Byblos (de unde egiptenii se aprovizionau cu lemn de cedru. statele amorite din Syria. Hama este un oraş bogat. În interior. în timp ce hittiţii ocupă Syria de Nord.

istorică şi politică a regiunii explică şi faptul că statele syro-palestiniene nau putut depăşi limitele unui teritoriu restrâns. fie în Egipt. Oraşele syropalestiniene au fost un factor activ de sinteză a acestor influenţe. Textele egiptene menţionează mai multe oraşe în Palestina şi în Syria de sud . Ugaritul a deţinut întâietatea în domeniul industrial şi comercial. Qatna. Chr. În timpul acestei perioade se dezvoltă comerţul cu Cipru şi cu lumea egeeană atât de mult încât Ras-Shamra a devenit un veritabil antrepozit micenian. egeeană şi anatoliană. mai ales când.) dintre Ramses II şi Muwatalli. Numeroasele oraşe şi mici regate din Syria şi din Palestina au jucat doar rolul unor state-tampon între marile puteri ale Vechiului Orient. după conflictul egipteano-hittit. -. mesopotamiană. Alalakh – ne sunt cunoscute datorită arhivelor regale de la Mari. Askalon. a cărei origine se află fie în Mesopotamia. pe atât de considerabilă este importanţa lor în istoria civilizaţiei orientale. de unde s-a răspândit până în Anatolia hittită.. Atare importanţă decurge din faptul că aria siro-palestiniană constituia zona de interferenţă dintre marile civilizaţii ale timpului – egipteană. * Configuraţia geografică.Ca urmare a bătăliei de la Qadeş (1285 a. În principatele siriene regăsim concepţia teocratică a puterii regale. care deţineau o poziţie privilegiată în marile circuite comerciale ale epocii. iar egiptenii continuând să-şi exercite controlul asupra Palestinei. Harran. în timp ce oraşele Siriei de nord – Ugarit. Karkemiş. Chr. Alep. Ugaritul (actualul RasShamra) este o ilustrare perfectă a caracterului eclectic şi a prosperităţii oraşelor din Levant.Byblos. a dus o politică de reconciliere între 98 . Lakhiş etc. Sichem. zona syro-palestiniană a cunoscut un statu quo: hittiţii dominând Syria de Nord şi ţara Amurru. Pe cât de şters a fost rolul politic al statelor siropalestiniene din mileniul II a. Cel mai cosmopolit oraş.

Aceste relaţii ating apogeul în timpul faraonilor din dinastia a XII-a când Byblosul devine un avanpost al expansiunii egiptene în Asia. La începutul mileniului I. mai ales. hittita. economice şi religioase – reflectă prosperitatea şi caracterul cosmopolit al acestui oraşport levantin în care. ţările din Orientul Apropiat au fost fărâmiţate în mici state şi regate de către triburile venind din nord. a fost un factor activ de sinteză al acestora. relaţii privilegiate cu Egiptul. Mai mult. La sfârşitul epocii bronzului (către 1200 a. pe lângă ugarită – care e un dialect cananeean înrudit cu feniciana –. hurrita şi limba egipteană. întreţinea. arameenii (un popor semit nomad) pătrund în Syria. încă de la începutul mileniului III.cele două puteri.. trecând apoi din nou sub protecţia Imperiului hittit. Chr. se utiliza limba babiloniană. de Popoarele Mării şi nu s-a mai rederesat niciodată. aramaica se va impune treptat în întreaga 99 . Byblosul va fi eclipsat de ascensiunea oraşelor feniciene Tyr şi Sidon care monopolizează traficul din întreaga Mediterană Orientală. unde întemeiază o serie de principate (Damasc. la punctul de întâlnire dintre comerţ şi cultură.. Chr. Către finele mileniului II a. Vestigiile arheologice ilustrează şi ele prosperitatea unui oraş care. Chr. Ţoba) şi. Hamath. Ugaritul a fost distrus către anul 1200 a. Byblosul (Gebal.). Gubla) al doilea mare oraş-port de pe coasta levantină. asociate cu grecii micenieni veniţi dinspre vest. textele ugaritice ne-au pus la dispoziţie una din primele scrieri alfabetice (caracterele acesteia sunt de tip cuneiform). în contextul gravelor tulburări provocate în întregul bazin oriental al Mediteranei de invaziile Popoarelor Mării. după tulburările provocate de invazia Popoarelor Mării. se inflitrează în toate centrele urbane – cananeene. Arhivele regale de la Ugarit – cuprinzând numeroase texte diplomatice. administrative. Astfel. feniciene şi iudaice – amestecându-se cu populaţia locală.

Asiria. grecii au avut. Chr. care. similare celor aramaice din punctul de vedere al civilizaţiei. În interior înflorea Asiria. urarteană sau asiriană. la apogeul puterii sale şi tinzând către ţărmul Mediteranei.. ajunsă în prima jumătate a sec. Babilon şi Imperiul persan. În Syria de Nord. hittiţii alungaţi din Anatolia o serie de principate neo-hittite sau siro-hittite. prin fenicienii de pe coastă. Syria de Nord. din sud. Hittiţii au adaptat şi au răspândit tipul de palat cu faţada lungă. Din nord veneau cunoştinţele despre metale şi sursele lor. Caspică). atât anatoliene cât şi semitice. Poseidon şi Tell Sukas –. constituia o poartă a lumii mediteraneene către Urartu. cu coloane. spre sfârşitul sec. Ceva mai la sud se întindeau regatele neo-hittite. succesiv. VIII a. Levantul trăia în cadrul aceloraşi tradiţii. spre nord-est. acces la stocuri bogate de obiecte de metal. Oricum. până la M. VIII a. al cărei imperiu va cuprinde. Zincirli. Departe. Aşezările greceşti se aflau sub suzeranitatea micilor regate aramaice. către 800 a. unele venite de la nord. inclusiv Ciprul. a cărei invenţie revine hurriţilor de la sfârşitul epocii bronzului. la Karkemiş. bit hilani. Episoadele războinice nu au putut să stăvilească fluxul 100 . vatră a civilizaţiei neo-hittite şi aramaice.arie syro-palestiniană înlocuind diversele dialecte semitice. Chr. La începutul mileniului I. Chr. celelalte de la sud. Sam’al. neo-hittită. întreaga regiune litorală siro-palestiniană. încă de la început. Alep. prevăzută cu un portic cu etaj. Til Barsib. Diversele tradiţii de prelucrare a metalului nu sunt astăzi uşor de deosebit între ele –aramaică. au atacat-o sau au ocupat-o. au întâlnit o lume cosmopolită aflată în plină efervescenţă. când grecii (eubeenii) au început să frecventeze coastele Levantului şi să întemeieze factorii – la Al Mina.. se afla regatul Urartu (Armenia. un amalgam de experienţe artistice şi meşteşugăreşti egiptizante. ţară bogată în metale.

durează de pe la 1200 a. Fenicia Istoria feniciană. în mileniul I. Astfel. de către Alexandru cel Mare. înainte de a fi cucerită în 333 a.3. Marile cetăţi feniciene clasice. perpetuează tradiţia ilustrată în epoca bronzului de Ugarit şi Byblos. Beirut. anatoliene şi egeene – şi le-a răspândit apoi în multiple direcţii. Chr. Fenicia a fost în cele din urmă ocupată de romani în 64 a. Numele grecesc Fenicia provine din cuvântul φοίνιξ –purpură roşie.. Chr. pănâ în momentul când Fenicia este cucerită de Alexandru cel Mare (333 a.de bunuri şi nici să oprească instalarea unor puncte comerciale de lungă durată. egiptene. Locuitorii de pe litoralul siro-fenician al Levantului sunt numiţi în izvoarele egiptene feneh. moştenitoare ale marilor porturi cananeene din mileniul II a. în Imperiul ahemenid şi în Etruria. Chr. aceasta era una din industriile cele mai înfloritoare ale oraşelor feniciene –Tyr. care a distrus oraşul Tyr. cum este aceea a colorării şi a tratamentului ţesăturilor (purpura e o invenţie a fenicienilor). în sens strict. Tyr şi Sidon. V. Numele local al fenicienilor era cananeeni sau sidonieni. Cananeenii sunt străbunii fenicienilor al căror nume (phoinikes). dar rămân maeştri şi în prelucrarea 101 . în Grecia. Arvad. Sidon. se va resimţi. nu apare înainte de începutul mileniului I. Byblos-. influenţa unor formule artistice eclectice create în Syria mileniului II a. Chr. Chr. şi a devenit. * Importanţa civilizaţiei siro-palestiniene constă în acel fecund sincretism care a amalgamat elemente culturale diverse – mesopotamiene. de asirieni. Fenicienii vor şti să strălucească mereu în artele aplicate. provincie romană. Chr. sub Augustus. de babilonieni şi de perşi. de origine greacă. Fenicia a fost ocupată şi dominată rând pe rând. Miză a rivalităţii dintre Egiptul lagid şi Imperiul seleucizilor.).

aprovizionând Grecia. hittite. În această epocă oraşul Tyr avea întinse relaţii comerciale. prin Marea Roşie.. IX a. Chr. Una dintre marile glorii ale Feniciei este aceea de a fi dăruit lumii alfabetul. între care şi Sidonul. Înflorirea comercială şi maritimă a Tyrului începe la finele mileniului II a.. egeene. flota feniciană a monopolizat. egiptene. Chr. Chr. un gust orientalizant care se răspândeşte pretutindeni în lumea mediteraneană şi în hinterlandul ei. VIII a. în sec. se pare chiar cu India. Oraşul Tyr. ocupat de Nabucodonosor II în 573 a. După prăbuşirea principatelor miceniene. ştiind admirabil să sintetizeze diferitele influenţe (egiptene. oraşul Tyr îşi va impune hegemonia asupra mai multor oraşe feniciene. Chr. În timpul regelui Hiram I (969-936). III a. păstrându-şi încă independenţa în sec.fildeşului.. Vocaţia lor de navigatori şi comercianţi a influnţat considerabil istoria lumii mediteraneene.. fenicienii şi-au orientat activitatea către comerţ şi colonizare. cu cupru şi cositor. patronat de marele zeu Melkaart. mai întâi grecii. asiriene. în secolul XII a. va fi eclipsat de Sidon – oraşul zeului Eşmun – a cărui epocă de maximă înflorire se situează după distrugerea Tirului de către babilonieni. 102 . mesopotamiene. Sidonul a fost unul dintre cele mai prospere oraşe din Imperiul persan. De timpuriu. traficul din întreaga Mediterană Orientală. Chr.). în Golful Tunis. după cum rezultă din inscripţia de pe sarcofagul regelui Eşmunazar. în epoca bronzului. şi apoi alte popoare indo-europene şi semitice. Chr. În oraşele feniciene regimuri oligarhice cârmuite de „judecători” (sufeti) au luat locul monarhiilor. Asia şi Egiptul cu lemn preţios. greceşti în epoca fierului) pentru a crea o artă eclectică care traduce în termenii artizanatului aceste influenţe culturale diverse şi impune o koine culturală. Chr. şi atinge apogeul în sec. Fenicienii au fost creatorii alfabetului pe care l-au adoptat. când tyrienii au fundat colonia Cartagina (Qart Hadasht – „Oraşul Nou” – întemeiat de principesa Elissa 814 a..

Chr. Chr. După ocuparea Tyrului de către babilonieni (573 a. fie ea feniciană sau grecească. organizat pentru expedierea cositorului provenit din insulele britanice. Vechiul emporiu fenician de la Gadeş (Cadiz) –fundat potrivit tradiţiei încă în sec. Chr. din Sicilia.. XI a. cele din Africa de Nord. s-a accentuat rivalitatea dintre fenicieni şi greci pentru supremaţie în Mediterana Occidentală. navigatorii fenicieni sunt primii care stabilesc legături curente cu coastele Mediteranei Occidentale. exercitându-se la nivelul structurilor de civilizaţie. urmaţi curând de grecii ionieni. când dominaţia asiriană.constituia deopotrivă debuşeul bogatelor bazine miniere din Spania şi avanpostul cabotajului atlantic. mai ales în Cipru. din Malta şi din Spania. IX a. De altfel.. a contribuit decisiv la crearea unei unităţi organice a economiei Lumii Vechi.După prăbuşirea lumii miceniene. agenţiilor comerciale (factorii) situate pe coastele Mediteranei Orientale. la crearea „civilizaţiilor” în sensul mediteranean al cuvântului.). Pe măsură ce expansiunea comercială a oraşelor feniciene căpăta o amploare tot mai mare. din Sardinia. Fenicienii s-au orientat iniţial către întemeierea unor simple emporii (factorii). 103 . Tyrul şi Sidonul şi-au lărgit expansiunea comercială până în extremul Occident. Chr.). după bătălia navală de la Alalia (535 a. s-a stabilit o separare virtuală a sferelor de influenţă între greci şi Imperiul punic. li se adaugă începând din sec. influenţele s-au răspândit. coloniştii lor încercând abia mult mai târziu să constituie state teritoriale. Ele au sfârşit prin a duce. făcând ca resursele şi posibilităţile tuturor regiunilor să devină complementare. Dispunând de cea mai redutabilă flotă a epocii. babiloniană şi persană avea să pună capăt independenţei patriei lor de origine. în fapt. Colonizarea. De-a lungul căilor comerciale. care a dat o puternică lovitură posibilităţilor de expansiune ioniană în Occident.

Aşadar, nici dominaţia asiriană, nici cucerirea babiloniană, nici invazia persană, n-a adus sfârşitul activităţii debordante a fenicienilor. Vocaţia lor de navigatori şi comercianţi n-a slăbit nici în faţa unor concurenţilor de temut care sunt grecii, şi care după Alexandru rămân stăpâni în Levant pentru a ceda în cele din urmă supremaţia Romei. Oraşele feniciene n-au dispărut decât după invazia arabă, în sec. VII p. Chr., în timp ce celelalte state din Levant se stinseseră de mai bine de un mileniu, cu excepţia renaşterii pe care a cunoscut-o Israelul, începând din secolul III a. Chr., odată cu Asmoneii şi Idumeii. V.4. Regatul ebraic Istoria vechii lumi ebraice – creatoarea primei mari religii monoteiste – stă sub semnul Exodului şi Exilului. Studiile de istorie antică a civilizaţiilor din aria syro-palestiniană, precum şi arheologia biblică au confirmat validitatea Vechiului Testament ca principală sursă de informaţie privind istoria şi civilizaţia ebraică. Preistoria Beni-Israelilor (fiii lui Israel), epoca lui Avraam şi a Patriarhilor, urcă până în bronzul mijlociu şi triburile lor trebuie legate de acei Habiru (=„mercenar”, „aliat”) care, încă de la începutul epocii bronzului, nomadizau între Eufrat şi Iordan. Prima închegare a nucleului etnic ebraic este legată –potrivit tradiţiei biblice – de Aram care a părăsit Urul, cândva între 2000-1700 a. Chr., pentru a se stabili în Canaan. (Epoca Patriarhilor). Către 1700 a. Chr., câteva clanuri, atrase de bogăţia Egiptului, părăsesc ţara Canaanului; evreii pătrund în Egipt împreună cu hyksoşii. Şederea acestor grupuri ebraice în Egipt se încheie cu Exodul din secolul XIII a. Chr. Tradiţia concentrează acest episod în jurul figurii lui Moise (în egipteană – Maşu, în ebraică – Moshe), din tribul sacerdotal al Leviţilor, şeful carismatic care a reuşit să transforme un grup de clanuri în nucleul poporului ebraic. – poporul lui Israel, după cum cucerirea Palestinei – ţara făgăduită de Iahve
104

la plecarea evreilor din Egipt – este legată de Iosua, învingătorul de la Ierihon. În epoca lui Moise au fost fixate principiile esenţiale ale Legii şi moralei ebraice, aşa cum apar ele în Deuteronom. Originea şi formarea statului ebraic rămân încă obscure. În orice caz, către mijlocul secolului XIII a. Chr., cele 12 triburi istorice au format o confederaţie în jurul sanctuarului lui Iahve de la Silo, care adăpostea chivotul Legii sau arca Alianţei. Iahve este zeul personal al fiecărui evreu (în ebraică ivri, „de dincolo” –venit din Răsărit) şi totodată zeul naţional al Israelului. Prin urmare, în Epoca Judecătorilor (cca. 12001020 a. Chr.) nu exista decât o comunitate mai mult sau mai puţin unită de triburi, iar legătura care unea o parte dintre ele era totdeauna provizorie: se strângea în momentul în care israeliţii trebuiau să respingă vreun atac al cananeenilor sau al filistenilor, apoi se desfăcea iarăşi. La scurt timp după constituirea acestei confederaţii cu caracter religios, israeliţii aveau să intre în conflict cu oraşele din Canaan care voiau să stăvilească trecerea lor spre pământurile cultivate din valea Iordanului. Odată supuşi cananeenii, israeliţii vor intra în conflict cu filistenii, descendenţi din pilistu/peleset – Popoarele Mării, învinşi de Ramses III şi stabiliţi în oraşele de coastă ale Palestinei, de la Aşkalon la Gaza; de la numele filistenilor, în ebraica veche Peliştim, derivă denumirea Palestinei. Filistenii au încercat să-şi extindă dominaţia spre interior, dar s-au lovit de înaintarea israeliţilor, pe cale, şi ei, de a se sedentariza în Palestina. Accentuarea presiunii filistenilor către mijlocul sec. XI a. Chr. a determinat regruparea majorităţii triburilor israelite sub un guvernământ monarhic. Astfel, către 1020 a. Chr., judecătorul Samuel l-a investit pe cu puterea regală pe Saul (1020-1004) din tribul Veniamin. Regatul avea încă o organizare de tip pur patriarhal şi domnia lui Saul a fost ocupată în întregime de conflictul
105

cu filistenii, învingători în bătălia de la Gilboa, unde Saul şi-a aflat sfârşitul. Originar din tribul Iuda, David (cca. 1000-970 a. Chr.) –fondatorul monarhiei israelite – nu accede la putere decât după violentul conflict cu clanul lui Saul. Datorită capacităţii militare şi abilităţii politice a tânărului suveran, micul regat ebraic vasal filistenilor se emancipează de sub suzeranitatea acestora şi îşi extinde frontierele în detrimentul filistenilor şi al regatelor din Transiordania. Cucerirea oraşului amorit Ierusalim şi redobândirea Chivotului Sfânt dau noului stat ebraic un centru politic şi religios. Regalitatea – o instituţie străină tradiţiei ebraice – a fost considerată ca o nouă alianţă între Iahve şi dinastia lui David, prelungire a legământului de pe muntele Sinai; cultul monoteist a lui Iahve devenea astfel religie de stat. Centralizarea puterii nu va atenua decât temporar rivalitatea dintre triburi – îndeosebi dintre gruparea din sud şi cea din nord. Pe de altă parte, tradiţiile tribale se acomodează greu cu regimul monarhic: polarizate în jurul preoţimii, ele provoacă un periculos antagonism între autoritatea laică şi cea religioasă (metamorfozat în conflictul dintre regalitate şi profeţi). Domnia lui Solomon (970-933 a. Chr.), „veacul de aur” al regatului Israel, marchează o epocă de remarcabilă înflorire economică şi culturală. Solomon, adevăratul organizator al statului ebraic, a menţinut frontierele regatului creat de David, pe care l-a întărit din punct de vedere militar. A organizat statul prin crearea unei birocraţii de tip egiptean; regatul a fost împărţit în 9 subdiviziuni administrative. Sub domnia sa regatul ebraic a cunoscut o remarcabilă prosperitate economică. Solomon a înălţat palatul şi Templul de la Ierusalim, cu ajutorul meşterilor trimişi de regele Hiram al Tyrului. Amplasând Templul lângă palatul regal, Solomon asociază cultul lui Iahve monarhiei ereditare. Templul
106

care a avut loc sub Roboam (931-913 a.din Ierusalim devine sanctuarul naţional al israeliţilor şi cultul regal se identifică cu religia de stat. În Epoca Profeţilor. datorită amplificării relaţiilor politice şi comerciale ale regatului. Monarhia încurajează fuziunea credinţelor religioase ale celor două straturi ale populaţiei. Mai mult. în cursul istoriei paralele a celor două regate – Israelul şi Iudeea – se adânceşte separarea între o religie oficial intolerantă – spre deosebire de toate celelalte religii orientale – şi toleranţa care domnea în sânul populaţiei ca şi la cele două curţi regale de la Ierusalim şi Samaria. Chr. Sciziunea a fost provocată de tratamentul inegal aplicat de către Solomon celor două provincii. astfel a sporit ostilitatea nordului israelit împotriva unei politici axate aproape exclusiv pe interesele fostului regat Iuda.). Totuşi. Prin toate acţiunile sale Solomon face figură de mare monarh oriental. 107 . Israelul – mai întins şi mai puternic din punct de vedere militar – avea pretenţia că apără adevărata credinţă de care Ierusalimul se îndepărtase. O îndelungată decadenţă însoţeşte sciziunea regatului ebraic. sincretismul religios a atins proporţii necunoscute până atunci. israeliţii şi cananeenii. Solomon a acceptat cultele soţiilor sale străine. Pe de altă parte. Cele două regate ebraice sunt singure state din Vechiul Orient în care evenimentele politice au fost condiţionate în atât de mare măsură de o religie intolerantă. doar o mică parte a populaţiei mai practica cultul iahvist. în vreme ce cultele cananeene cunosc o largă răspândire atât în Israel cât şi în Iudeea. Prin această sciziune. regatul ebraic comportă un aspect original: legătura pur personală care unea cele două părţi ale regatului: Israelul şi Iudeea. Acestea au rămas totdeauna distincte până la separarea lor definitivă care a avut loc după moartea lui Solomon. Astfel. după scindarea regatului.

începând din secolul III a. în vreme ce Iudeea şi-a menţinut individualitatea politică până la distrugerea Ierusalimului de către Nabucodonosor II în 587 a. În timpul lui Artaxerxe I Longimanus (465-425) un alt grup de evrei. autoritatea supremă în stat o va deţine marele preot. Numai aspra încercare a Exilului . După întoarcerea evreilor din Exil. profeţii – cu deosebire Iezechiel – au contribuit decisiv la menţinerea sentimentului naţional şi religios al evreilor. comunitatea ebraică se reconstituie în Israel. tăiat de culmi paralele care ating o înălţime medie de 1500 m. confruntat cu imperialismul asirian a rezistat până la cucerirea Samariei de către Sargon II în 721 a. Israelul cunoaşte o efemeră renaştere. la Ierusalim.. Capitolul VI IRANUL ANTIC Cadrul geografic Înaltul platou iranian. a Imperiului roman. iar. s-au reîntors în 537 a. care până atunci fusese perpetuat prin tradiţie orală. Zagrosul. După ce perşii cuceresc Babilonul (539 a.a făcut din iahvism religia întregului popor israelit. 40 000 de evrei. Chr. este mărginit aproape de jur împrejur lanţuri muntoase abrupte: la vest şi la sud-vest. Apoi. Numai o parte din evreii Babilonului a făcut uz de permisiunea regală. Lui Esdra i se datorează probabil codificarea Vechiului Testament.. Statul ebraic intră în orbita politică a elenismului. care ajunge până la 4451 108 . Conform traţiţiei. sub conducerea lui Zerubabel.) şi Cyrus cel Mare îngăduie evreilor să se reîntoarcă din exil. se repatriază. Sub conducerea lui Esdra şi Neemia.epocă de mare exaltare religioasă şi de afirmare a caracterului absolut monoteist al iudaismului . mai târziu. Chr. odată cu Asmoneii şi Idumeii. condus de Esdra.Regatul Israel. Chr. Chr. Chr. În timpul Captivităţii babiloniene.

unor oaze unde agricultura nu necesită mari lucrări de irigaţie. mărgineşte Marea Caspică. Dar. acoperiţi timp îndelungat de zăpezi. Chr. este datorată se pare. îl separă de câmpiile Mesopotamiei şi ale Susianei. apoi de Golful Persic..1. În nordul platoului iranian. Tal-i-Iblis). În mileniile VI-IV a. în aparenţă lipsit de resurse naturale. pe de altă parte cu ţările din bazinul oriental al Mediteranei. nu fără a da naştere în drumul lor. munţii Belucistanului se prelungesc printr-o zonă de coline joase ce domină valea Indusului. iau naştere câteva cursuri de apă care se pierd în cele din urmă în inima platoului. de altfel. VI. prin începuturile metalurgiei (Tepe Sialk. Iranul preistoric În cursul mileniului VII a. Prezenţa acestor bariere naturale a fost suficientă pentru a stăvili o umiditate care nu pătrunde decât rar în centrul platoului iranian. Elburzul. Tepe Tang-eChakmak (aparţinând neoliticului preceramic).). care atinge 5670 m. Chr. iar cele aflate în vecinătatea minelor de cupru. situată între Elbruz şi deşert.m. e. topirea minereului şi turnarea aramei. Zonă de contact între Orient şi Occident. metalurgiştilor iranieni. Centrul şi sud-estul Iranului constituie un deşert de sare (Dasht-i-Kavir) sau de nisip (Dasht-eLut). iar în cele din urmă de marea Oman. În a doua jumătate a mileniului IV a. comunităţi agricole ocupau zonele fertile de piemont. în cadrul acestor comunităţi agricole se produc adevărate 109 . La est. descoperire capitală. Chr.g. din munţii Zagros şi Elburz. sunt cunoscute numeroase aşezări caracterizate prin ceramica pictată (Tepe Sialk. pe de o parte cu India şi Asia răsăriteană. Tepe Hissar. Iranul antic a receptat şi a asimilat numeroase influenţe. iar apoi stepele Turkestanului. În podişul iranian s-au încrucişat numeroase drumuri comerciale care legau Orientul Apropiat. creând el însuşi şi difuzând forme culturale şi de civilizaţie originale.

puse în legătură cu venirea indoeuropenilor („protomezilor) în Iran... Aceeaşi schimbare se produce şi la Tepe Hissar. Vestigiile arheologice atestă intensificarea relaţiilor comerciale dintre oraşele mesopotamiene şi Susiana. Încă de la începutul mileniului III a. În nord. pe piemontul meridional al Elbruzului. În orice caz. Godin Tepe V. Asia Centrală şi India. Chr. Această mutaţie rămâne dificil de explicat (deteriorarea climatului. Oricum. la apariţia unor veritabile oraşe. când ceramica pictată de tip Obeid este abandonată la începuturile urbanizării (perioada Uruk). în Iran se produce o restructurare a locuirii: multe din vechile aşezări sunt abandonate şi apar acum alte mari aşezări – Tal-i-Malyan în valea fertilă a fluviului Karun şi Tepe Yahya. Încă din această epocă timpurie Iranul deţinea rolul de intermediar între Mesopotamia. descoperite în mai multe situri: Tepe Sialk IV. în valea adiacentă. în siturile din această zonă apare ceramica cenuşie lustruită care. Tal-i-Malyan. 110 .. Tepe Yahya IV etc. similar celui petrecut în Mesopotamia. apare un nou sistem de gestiune economică avându-şi originea în regiunea Susei. mult timp. Dowlatabad. iar Elamul apare ca un stat unificat sub dinastia Awan. care a devenit mai arid ?. în Khuzistanul iranian.mutaţii care vor conduce. la Shah Tepe. câteva secole mai târziu. Astăzi se consideră însă că avem de-a face cu un fenomen local. transformările economice ?). către 3000 a. Yarim Tepe şi Tureng Tepe înlocuieşte ceramica pictată. Aceste schimbări au fost. Iranul occidental intră în istorie aproape în acelaşi timp cu Mesopotamia. asociate cu transformările locale. Chr. Începând din această perioadă apar tăbliţele cu scriere proto-elamită. Toate acestea. În ultimul sfert al mileniului IV a. marchează începutul unei forme de urbanizare în Iranul de sud-vest. câmpia Gorgan este o zonă de contact între munţii Elbruz şi stepa turkmenă. Chr.

Chr. VIII.avea să realizeze pentru prima dată. nevoit să accepte o vreme suzeranitatea regelui scit Madyas. a cucerit Assurul în 614 şi.. probabil. Imperialismul asirian. În orice caz.. între cele 4 puteri care dominau lumea orientală – Media. a distrus Imperiul asirian în 612. Cyrus cel Mare . a accelerat federalizarea mezilor.. Câţiva ani mai târziu.2. iar căderea Egiptului era iminentă. 95-102). urmaşii unei populaţii indoeuropene care. a fost facilitată de declinul regatului manneenilor în urma repetatelor incursiuni asiriene şi urarteene. Statul med constituit în jurul Ecbatanei. Egiptul sait şi Lydia – se stabilea un anume echilibru. Imperiul med Mezii erau. Astfel. Chr. Cyaxare şi-a reorganizat armata după modelul asirian. Către mijlocul sec. Media devine una din marile puteri ale lumii orientale. deosebit de agresiv în sec. Sub fiul şi succesorul său Cyaxare (Uakşatar. ?-584). poate datorită salinizării excesive a solului. coalizându-se cu regele Nabopalassar al Babilonului. părăsind apoi această regiune către 1700 a. trei dintre acestea dispăruseră de pe scena politică. a impus suzeranitatea regatului med asupra mannenilor şi perşilor. 111 .VI. în jurul centrelor de la Tureng Tepe şi Tepe Hissar. mezii (mamdai . la finele sec VIII a. Babilonul. a devenit un imperiu gigantic care se întindea până la Halys. unitatea lumii orientale. un anume Deiokes (Daiukku) – care a organizat rezistenţa împotriva lui Sargon II – ar fi jucat un rol esenţial în cursul acestui proces. Potrivit relatării lui Herodot (I. Constituirea statului med.fondatorul imperiului ahemenid .în analele asiriene) şi perşii (parsua) constituiau cele două grupări mai importante de triburi ariene (arya) care au apărut la finele mileniului II pe platoul iranian. VI a. în foarte scurtă vreme. Adevăratul fondator al regatului med pare a fi Phraortes (Kaştariti). Chr. întemeiase o civilizaţie urbană în sud-estul Turkestanului. în mileniul al III-lea. la poalele munţilor Elbruz.

extinde frontierele regatului persan. Potrivit tradiţiei consemnată. un mileniu mai târziu. în 640 a. în Avesta. Esenţialul reformei zoroastriene constă într-o imitatio dei. Zarathustra a reformat vechea religie iraniană într-un sens monoteist. Chr. 600559). profitând de dificultăţile Elamului. VI. – mazdeismul a avut o influenţă considerabilă în evoluţia gândirii religioase. Către 675 a. 3) Videvdat. pe vremuri treizeci la număr. pune bazele ascensiunii puterii persane. abandonat de aristocraţia medă în ajunul confruntării decisive cu Cyrus II. La moartea lui Teipes. iar Ariaramnes (Aryaramna) în Parsa. angajat în îndelungatul conflict cu Asiria. iar în neo-persană Avesta. doctrina învierii trupurilor etc. Zarathustra primeşte revelaţia noii religii direct de la Ahura-Mazda. Chr. reunindu-i din nou pe perşi sub o singură coroană. VI.. La începutul sec.3.texte rituale ce cuprind şi cele şaptesprezece Gathas. 2) Yaşts –cântece de jertfe. Teipes (Hişpiş) ocupă partea muntoasă a Elamului şi îşi asumă titlul de rege al Anshanului. Învăţăturile denumite Gathas constituie partea cea mai veche a culegerii de texte proto-iraniene numită Apasta („Culegere”). o culegere de legi religioase. care ar fi unul din cei douăzeci şi unu de nask menţionaţi de tradiţie.. 112 . regatul persan este împărţit între cei doi fii: Cyrus I (Kuraş) domneşte în Parsumaş. Avesta cuprinde: 1) Yasna –„jertfele”. fiul lui Cyrus I şi ginerele lui Astyage. fiul său. Omul este sortit să urmeze exemplul lui Ahura-Mazda. a marcat sfârşitul efemerului Imperiu med. 584-550). Ahaimenes / (H)achamaniş – fondatorul dinastiei ahemenide – unifică triburile perşilor şi. Cambyse I (Kamburdjiya. Prin ideile pe care le-a pus în circulaţie – mitul Mântuitorului. dar el este liber în alegerea sa.Căderea lui Astyage (Iştuvegu. Imperiul persan La începutul secolului VII a.. Chr. doctrina escatologică optimistă care proclamă triumful Binelui şi salvarea universală.

Cyrus cel Mare se lansează într-o veritabilă politică de expansiune mondială. În Est cucereşte vaste teritorii populate de iranieni . în numai 28 de ani. Tânărul suveran din Anshan repurtează în 550 o victorie decisivă asupra lui Astyage şi se instalează în Ecbatana ca rege al perşilor şi al mezilor. Cucerirea Babilonului. constituie cel mai vast imperiu cunoscut în lumea orientală. Deşi monarhia ahemenidă se va inspira din modelele asiriene şi babiloniene. Vechea lume orientală părea să se fi prăbuşit definitiv. Syria. Cyrus cel Mare a fixat şi principiile esenţiale ale viitoarei organizări a Imperiului. După constituirea marelui imperiu iranian. în vreme ce oraşele feniciene. Arachosia şi Gedrosia . Bactriana. După victoria asupra Imperiului neobabilonian (535). Pentru prima dată organizarea imperiului era axată pe o concepţie cvasiuniversală. întemeind primele strapii. care i-a adus o mare popularitate. Vechile state orientale erau legate de suveranul ahemenid prin tradiţionala formă a uniunii personale. ruptura este evidentă. Palestina şi Fenicia au intrat în orbita puterii lui Cyrus cel Mare care. În fruntea 113 . Prin urmare. Cyrus II (559-530) va transforma regatul persan într-un veritabil imperiu universal. facilitată de descompunerea internă a statului babilonian – măcinat de rivalitatea dintre diferitele tagme preoţeşti – a însemnat mult mai mult decât căderea unui imperiu.extinzând frontiera Imperiului până la Indus.Margiana. Sogdiana. Faţă de statele învinse şi înglobate în Imperiu.Succesorul lui Cambyse. începuturile Imperiului ahemenid se situează într-o perspectivă morală şi politică nouă. ocupă Sardesul şi anexează Lydia (546). asigurându-i pentru un timp soliditatea cuceririlor. Drangiana. iar în Vest îl învinge pe Cressus. ca şi cele ioniene s-a menţinut formele locale de guvernământ. Cyrus a inaugurat o politică de toleranţă cu totul nouă. ultimul rege din dinastia Mermnazilor.

însuşi Darius va fi confruntat către finele domniei cu revolta oraşelor ioniene din Asia Mică şi cu secesiunea Egiptului. conferind astfel Imperiului ahemenid adevărata sa fizionomie. Toate resursele financiare al Imperiului erau canalizate astfel către reşedinţele imperiale – Susa. Darius a creat o veritabilă reţea de spionaj. Pasargade şi Persepolis. Sistemul satrapiilor a fost fixat în mod definitiv şi. După reprimarea acestor revolte.fiecăreia dintre provinciile în care a fost împărţit Imperiul se afla câte un satrap. precum şi de Herodot). Domnia lui Cambyse II (530-522) a fost în întregime ocupată de cucerirea Egiptului sait (525). 114 . iar sfârşitul fiului lui Cyrus II este legat de revolta magilor (controversatul episod Gautama-Bardiya. Chr. tributul constituia elementul esenţial al legăturii care unea fiecare dintre provincii cu suveranul ahemenid. relatat de inscripţia lui Darius I de la Behistun. Armenia şi Arachosia. pentru ca guvernatorii provinciilor să poată fi mai îndeaproape supravegheaţi. reprezentant al Marelui Rege. Suirea pe tron a lui Darius I (522-486) – care aparţinea unei ramuri colaterale a Ahemenizilor – pare a fi rodul unei conjuraţii care l-a înlăturat pe succesorul legitim. Ecbatana. veleităţile autonomiste şi politica prea personală a multor satrapi vor constitui unul dintre factorii de dezagregare a Imperiului ahemenid. capitala întemeiată de Darius I. În orice caz. Darius a reluat şi a desăvârşit opera de organizare iniţiată de Cyrus cel Mare. Susiana. că genocidul sistematic n-a fost pus în practică de nici unul dintre suveranii ahemenizi.. Totuşi. În fine. După dispariţia lui lui Cyrus II (530-522) – ucis în luptele contra messageţilor – Imperiul persan va sfârşi prin a semăna tot mai mult cu Imperiul asirian. către finele anului 521 a. totuşi. începutul domniei lui Darius I a fost marcat de o serie de revolte izbucnite în mai multe părţi ale Imperiului – Media. cu acea diferenţă esenţială. Bbilon.

Pentru a facilita unificarea Imperiului, Darius – combinând numerotarea sexagesimală a babilonienilor şi cea zecimală a asirienilor şi arameenilor, şi utilizând ca unităţi atât siclul din Babilon cât şi mana arameeană - a impus un nou etalon, karşa: 1 mana valora 6 karşa, iar 1 karşa valora 10 sicli; ansamblul a fost corelat cu sistemul ionian: 60 de mana echivalau cu 1 talant euboic. În materie monetară, suveranul ahemenid a impus un etalon - aur (darika - 8,42 g), măsură prin care a corelat sistemul babilonian cu cel al oraşelor ioniene. Darius a iniţiat şi edificarea unei remarcabile reţele rutiere – axată pe faimoasa cale regală – care a favorizat propăşirea economică a Imperiului. Totodată, pentru a-şi asigura monopolul comerţului cu Extremul Orient, Darius I intenţiona să termine construcţia canalului început de faraonul Nechao II cu un secol în urmă; canalul, care trebuia să lege braţul pelusiac al Nilului de golful Suez, avea menirea de a uni în acelaşi sistem economic Egiptul, Mesopotamia şi India. Sub Darius I, Imperiul ahemenid atinge apogeul expansiunii sale teritoriale: între 519-512 a. Chr. nordvestul Indiei, Thracia şi Macedonia ajung sub controlul Marelui Rege, a cărui autoritate, la sfârşitul secolului VI a. Chr., se întinde de la Indus la Marea Egee şi din Armenia până la prima cataractă a Nilului. Revolta oraşelor ioniene din Asia Mică inaugurează îndelungatul conflict dintre Imperiul persan şi lumea greacă, cunoscut sub numele de războaiele medice (500-449 a. Chr.). În zadarnica lui încercare de a cuceri Grecia, Darius I a fost înfrânt la Marathon (12 septembrie 490), în Attica, de athenienii şi plateenii conduşi de Miltiades. Eşecul din primul război medic a fost urmat de un eveniment mult mai grav: secesiunea Egiptului (486). Moartea lui Darius I coincide cu începutul declinului Imperiului ahemenid, prea universal pentru a fi cu adevărat viabil. Domnia lui Xerxes (486-465 a. Chr.) marchează un moment de turnură în politica Ahemenizilor. Xerxes
115

reprimă cu brutalitate revoltele din Egipt şi Babilon – unde a distrus templul lui Marduk – punând capăt politicii de toleranţă a predecesorilor săi. A doilea război medic se încheie cu un eşec lamentabil (Salamina – 28 septembrie 480; Plateea şi Mycale - 479 a. Chr.). Aceste eşecuri au dus la accentuarea absolutismului monarhiei ahemenide. Nimic nu mai aminteşte de politica generoasă preconizată de Cyrus cel Mare sau de preocuparea pentru dreptate ordine şi prosperitate care se aflase la temelia domniei lui Darius I. Politica opresivă şi intolerantă inaugurată de Xerxes I va duce, contrar scopurilor sale, la resuscitarea sentimentelor naţionale ale diverselor populaţii înglobate în Imperiu. Anul 480 a. Chr. a marcat aşadar nu numai victoria Greciei asupra Orientului, dar şi începutul unei decadenţe care, un secol şi jumătate mai târziu, avea să expună un imperiu lipsit de apărare agresiunii lui Alexandru cel Mare. Energicul Artaxerxes I Longimanus (465-424 a. Chr.) încearcă zadarnic să stopeze declinul Imperiului care se va accelera sub mediocrii săi urmaşi. Astfel, sub Artaxerxes II (404-359 a. Chr.) monarhia ahemenidă decade la statutul despotismelor opresive de altădată din epocile cele mai sinistre. În pofida diverselor tentative de redresare, Imperiul ahemenid se descompune, diversele satrapii emancipându-se de sub autoritatea unei puteri centrale subminată de interminabile conflicte dinastice. Sinistra cronică a ultimilor ahemenizi se încheie cu nimicirea aproape totală a familiei regale de către Artaxerxes III (359-338 a. Chr.), el însuşi, în cele din urmă, victimă a intrigilor eunucilor din harem. Ultimul suveran al Imperiului ahemenid, Darius III (336-330), confruntat cu agresiunea lui Alexandru cel Mare, se arată incapabil de a face faţă situaţiei. Alexandru cel Mare – victorios la Granicos (334), în Asia Mică, la Issos (333), în Syria şi la Gaugamela (331), în Mesopotamia – a fost primit pretutindeni, precum odinioară Cyrus cel Mare, ca un eliberator.
116

Media, Babilonul şi Persia s-au predat învingătorului fără a opune rezistenţă. Ocuparea capitalelor Imperiului – Susa şi Persepolis, care a fost dat pradă soldaţilor lui Alexandru (330) – marca, deopotrivă, sfârşitul „războiului de răzbunare” şi prăbuşirea monarhiei ahemenide. Capitolul VII INDIA ANTICĂ Cadrul geografic India (in limbile indiene Bharatvarsa; denumirea actuală vine de la fluviul Sindhu, devenit în persană Hindhu, iar în greacă Indos), înconjurată din trei părţi de Oceanul Indian, este mărginită la nord de munţii Himalaya, care o despart de podişul Tibetului. Prima mare civilizaţie a subcontinentului indian sa născut în valea Indusului. Câmpia Indusului se află într-o poziţie geografică marginală. Clima zonei sale celei mai sudice o leagă mai curând de regiunile musonice decât de ţinuturile mediteraneene sau ale Orientului Apropiat; fluviul însuşi îşi are izvoarele în munţii Himalayei. Cu toate acestea, valea Indusului aparţine, la începutul istoriei sale, zonei Orientului Apropiat, ca şi mai târziu când, în ceea ce priveşte populaţia şi religia, avea să primească tot din vest elementele esenţiale ale personalităţii sale. Dintotdeauna valea Indusului a fost un culoar de comunicaţie între ansamblul indo-gangetic, Orientul Mijlociu şi Asia Centrală. Mai alungită decât câmpia mesopotamiană, cea a Indusului este strânsă între munţii Belucistanului, al cărui piemont era mai puţin arid decât astăzi, şi deşertul Thur. Valea însăşi este aproape pustie, cu excepţia regiunilor irigate.; în plus, inundaţiile, care ating uneori proporţii catastrofale, au depus enorme straturi de aluviuni, adesea nefertile. În nord, dimpotrivă, văile umede ale numeroaselor râuri care
117

e. e. Hakra. Câteva sate apar şi în valea Indusului. Sfârşitul mileniului IV a. Chr.g..curg spre Indus şi alcătuiesc actualul Pendjab puteau fi cultivate fără a recurge la prea complicate lucrări de irigaţie. apoi în Belucistan. figurinele de lut ars şi diverse alte artefacte definesc o vastă arie culturală relativ omogenă. Chr. întemeiat înainte de 3500 a. Graţie dezvoltării unei agriculturi mai diversificată şi mai bine adaptată exploatării noilor terenuri agricole. numărul aglomerărilor umane a crescut la începutul mileniului IV a. Chr. VII. Amri. o serie de noi aşezări luând naştere în Belucistan şi în zonele care mărginesc câmpia Indusului. creată în regiunea Sind de către o populaţie înrudită cu cele de limbă dravidiană. Ceramica cu decor policrom. şi a unei secvenţe chalcolitice marcată de o impresionantă organizare economică –realităţi ce au permis plasarea civilizaţiei Indusului în veritabilil ei context cultural. în Sind. şi începutul celui următor corespund unui considerabil progres demografic: numărul siturilor continuă să crească în Belucistan şi pretutindeni în valea Indusului şi de-a lungul afluenţilor săi. Civilizaţia Indusului Civilizaţia Indusului. Belucistan şi 118 . în apropierea frontierei indo-pakistaneze. epocă în care se stabilesc numeroase contacte între valea Indusului. Apariţia primelor aşezări sedentare în nord-vestul subcontinentului indian a fost multă vreme atribuită unor grupuri de origine iraniană care s-ar fi instalat în jurul anului 4000 a. Chr. Însă cercetările mai noi (începute în 1974) la Mehrgarh au relevat existenţa unui bogat orizont neolitic în valea Indusului începând din jurul anului 7000 a. în sudul Afganistanului –la Mundigak-.. se prezintă într-o lumină cu totul originală. Varietatea figurinelor antropomorfe este o altă caracteristică a perioadei cuprinsă între 3000-2500 a.g.1. Chr. Chr. India pre-ariană.

care denotă prezenţa unei administraţii eficace. După toate aparenţele. remarcabila expansiune a civilizaţiei Indusului marcată de apariţia marilor metropole Mohenjo-Daro şi Harappa. Iran (Shahr-iSokhta) şi Asia Centrală meridională (Namazga III). strict condiţionată de prosperitatea economică. Forţa elitei conducătoare pare a fi mai curând de natură economică şi socială. puterea politică dispunea de o stabilitate extrem de mare. Cât priveşte natura acestei puteri politice. începând din neolitic până la mijlocul mileniului III a. până în regiunea Delhi în est şi din Afganistanul septentional în nord. în Pendjab. pe Indus şi Harappa. cu Mesopotamia. precum şi de difuzarea unei culturi materiale extrem de standardizate pe un imens teritoriu – din Mekran în vest. scrierea harappeeană – care cuprinde peste 400 de semne pictografice – nefiind încă descifrată. nici un monument religios sau civil nu atestă – ca în Mesopotamia sau în Egipt bunăoară – existenţa unei puteri politice care să îşi afirme autoritatea prin manifestări elocvente. Strălucitoarea civilizaţie urbană din Valea Indusului comportă o organizaţie socială deosebit de complexă. Aceste legături culturale anterioare explică originalitatea civilizaţiei Indusului în comparaţie. Aceste variate contacte culturale şi schimburi economice au favorizat apariţia unor grupuri de artizani tot mai specializaţi. geneza civilizaţiei Indusului este legată de evoluţia structurilor economice şi culturale locale.în a doua jumătate a mileniului III a. precum şi emergenţa structurilor sociale care au permis dezvoltarea marilor oraşe – Mohendjo-Daro. plasat sub controlul unei structuri politice rigide. Chr. Chr. Mai mult. în Sind. ea se întemeia pe exploatarea 119 .culturile din Afganistan (Mundigak III-IV). suntem reduşi la simple ipoteze. Prin urmare. În acelaşi timp. de pildă. până în Gujarat în sud – au făcut să se presupună existenţa unui vast imperiu harappeean.

care ating dimensiuni colosale pentru acea epocă . deopotrivă. India pre-ariană întreţinea un comerţ activ cu Elamul. De asemenea. Pe de altă parte. Orientul Mijlociu şi Asia Centrală. după cum atestă numeroasele sigilii harappeene descoperite la Susa. fără îndoială de extinderea schimburilor comerciale la o scară interasiatică. existenţa unei vieţi ceremoniale şi importanţa pe care o aveau abluţiunile rituale în vechea religie indiană. preocuparea excepţională pentru sistematizare. Realizările cu totul excepţionale din domeniul urbanismului şi al igienei publice şi private par a indica existenţa unei oligarhii „burgheze” care beneficia. însă perioada cuprinsă între 2300-1950 a.de toate celelalte oraşe ale Vechiului Orient. Chr. cercetările arheologice au relevat existenţa unei voinţe foarte precise de sistematizare în structurile urbane. Din totdeauna valea Indusului a fost un culoar de comunicaţie între ansamblul indogangetic. Enorma piscină de cărămidă arsă („Baia Mare”). În orice caz.Mohenjo-Daro şi Harappa. întreaga economie era concentrată şi supravegheată cu deosebită stricteţe: în apropierea antrepozitelor în care se strângeau cerealele şi bumbacul erau amplasate instalaţiile pentru prelucrarea acestora. ilustrează.nemiloasă (sclavie sau covoardă?) a unei foarte numeroase populaţii aservite. deosebesc metropolele civilizaţiei Indusului . 120 . Ceea ce a făcut să se presupună că exista încă de pe atunci un sistem de caste analog celui din perioadele următoare. voinţă care nu avea decât scopul de a separa cât mai strict clasele sociale: cartierele rezidenţiale aristocratice sunt net delimitate de cantonamentele rezervate lucrătorilor. descoperită în citadela de la Mohenjo-Daro. marchează momentul de apogeu al relaţiilor comerciale dintre valea Indusului (Meluhha – în textele mesopotamiene) şi Mesopotamia. precum şi sistemul de igienă publică şi privată. Elevatul urbanism.

asaltul năvălitorilor arieni. 121 . în fine. o mulţime de situri mai mult sau mai puţin influenţate de acestea au fost descoperite pretutindeni în nord-vestul Indiei. marchează apogeul civilizaţiei Indusului. Către 2300 a. survin mutaţii ce vor înrâuri hotărâtor destinul civilizaţiei Indusului: sosirea arienilor în Penjab şi a populaţiilor beluce deplasate de aceştia. Chr. în Sind. Chr. Un secol mai târziu s-au produs mutaţiile geomorfologice – crearea barajului natural de la Sehwan. Fără îndoială. Mohenjo-Daro era pe atunci un mare oraş comercial care întreţinea relaţii cu coasta Mekranului. mişcările seismice şi.alături de cele două mari metropole reprezintă oraşele fazei de maturitate a civilizaţiei Indusului. cercetările arheologice au conturat etapele evoluţiei civilizaţiei Indusului. Kalibangan sau Chanhu-Daro . cele mai vechi vestigii fiind descoperite la Amri (ceramica de Indus).Dacă istoria politică şi religioasă a Indiei preariene rămâne deocamdată un mister. numeroase situri descoperite în India peninsulară (Podişul Deccan) au permis urmărirea etapelor de punere în valoare a potenţialului agricol al acestei regiuni începând din jurul anului 2000 a. Chr. după o îndelungată perioadă de declin. Chr. Pe de altă parte. civilizaţia Indusului s-a cristalizat în Sind. Lothal în Gujarat. încep emigrările din MohenjoDaro care vor duce la fundarea oraşelor din afara Sindului: Harappa şi Kalibangan în Pendjab. cauzele declinului au fost multiple: s-au invocat inundaţiile catastrofale ale Indusului (care au distrus o economie a cărei prosperitate condiţiona cu stricteţe stabilitatea politică). Dacă Lothal. Dispariţia civilizaţiei Indusului rămâne încă învăluită în mister. Către 2600 a. Acestor evenimente li se datorează probabil dispariţia bruscă a centrelor harappeene din Penjab şi sfârşitul metropolei Mohenjo-Daro. La cumpăna dintre mileniile III-II a. Perioada cuprinsă între 2300 – 2000/1900 a. probabil în urma unui cutremur – care vor expune Mohenjo-Daro pericolului înnămolirii. Chr.

India nu va mai fi decât o lume a satelor fără ştiinţa de carte. hinduismul comportă un număr considerabil de elemente străine tradiţiilor indo-ariene – cultul Marii Zeiţe (mahadevi.2. iar. Astfel. mai degrabă. Arianizarea Penjabului a declanşat fecundul sincretism care avea să ducă la geneza hinduismului. Kâli) şi al lui Şiva (în ipostaza lui Şiva Pasupati şi în cea a Mahâyogin-ului). în Saurashtra. prăbuşirea unei civilizaţii urbane nu echivalează cu extincţia unei culturi ci. cu regresiunea sa către forme rurale. În orice caz. timp de mai multe secole. aceasta se regăseşte cu deosebire în viaţa religioasă şi spirituală a Indiei istorice. că în sud. Abia în secolul IV a. pe de o parte. India vedică Arienii (arya) au început să pătrundă în India de nord-vest la începutul mileniului II a. probabil identică cu Harappa. grupuri harappeene au supravieţuit şocului arian. ascetismul şi yoga etc. Chr. „populare”. Cum s-a observat. VII. Chr. pe de alta. cultul falusului (Sisna Deva) . Cât priveşte moştenirea lăsată de civilizaţia Indusului. Cinci secole mai târziu ocupau Penjabul (bazinul Indusului superior). În orice caz. Este posibil ca invaziile arienilor să fi provocat distrugerea oraşelor harappeene. în jurul oraşului Lothal.După toate aparenţele. invaziile ariene au avut loc progresiv. textele vedice evocă luptele împotriva acelor dasa ori dasya care par a fi continuatorii sau supravieţuitorii civilizaţiei Indusului. Chr. asigurând o oarecare continuitate în cea mai mare parte a mileniului III. Timp de secole. Între „fortăreţele” cucerite de către Indra – supranumit purandra. de acum înainte. către 1750 a. civilizaţia Indusului agoniza şi indo-europenii i-au dat doar lovitura de graţie. 122 . – care ilustrează ponderea civilizaţiei harappeene în geneza hinduismului. va începe o nouă perioadă de civilizaţie urbană. „distrugătorul de cetăţi” – este menţionată şi Hariyupiya. trebuie precizat că. adeseori.

Tot aşa. războinic). în textele Brahmana şi în Upanişade. Alte divinităţi . 123 . Acest proces de simbioză rasială. cele două „câmpuri ideologice” nu sunt comune: „romanii gândesc istoric. Candra (Luna). Dumézil. Vayu (zeul Vântului) etc. Vedele.asimilat ulterior cu Brahma). sub aspectul său raţional. periculos şi imprevizibil („vraciul vracilor”) . Mitra (zeul suveran. Agni (sacralitatea focului/zeul sacrificiului. Yajur Veda şi Atharva Veda. Soma (Fiinţă primordială/planta soma/băutura „imortalizantă).În India vedică. de origine preariană. Sama Veda. binevoitor.care ocupă un loc modest în textele vedice. suveranul sub aspectul său agresiv. Vişnu ajunge să simbolizeze simultan întinderea nesfârşită a spaţiului) care face posibilă organizarea Cosmosului) energia benefică şi atotputerică şi atotputermică sprijinind lumea în vreme ce Şiva . după cum remarca G. sanscrita vedică posedă o serie de foneme pe care nu le întâlnim în nici un alt idiom indoeuropean. culturală şi religioasă se va amplifica pe măsură ce arienii vor înainta în valea Gangelui. Surya (Soarele . Anumite mituri sunt. textele sacre ale hinduismului sunt cuprinse în patru culegeri: Rig Veda. romanii gândesc naţional.care în epoca vedică simboliza tot ce este haotic. în timp ce indienii gândesc fabulos. Textele vedice reprezintă sistemul religios al unei elite sacerdotale aflată în serviciul unei aristocraţii militare. cosmic”. Brahmanii au articulat acest sistem religios pe baza „revelaţiei” vedice (sruti). Panteonul vedic este dominat de divinităţi masculine: Varuna (zeul suveran prin excelenţă. la fel ca şi la Roma se recunoaşte aceeaşi structură indo-europeană.accede la rangul de zeu suprem al hinduismului. fără îndoială. Indra (zeul învingător şi demiurg). indienii. arhetipul preotului). iar vocabularul vedic cuprinde numeroase cuvinte indigene. devin în epoca clasică Mari Zei. dar.Rudra-Şiva şi Vişnu . Astfel. sacerdotal).

aceste sinteze succesive au conturat în cele din urmă unitatea religioasă şi culturală a Indiei. din picioarele lui s-a născut Slujitorul”. organizarea societăţii în 4 clase sociale (varne) .era deja cristalizată. Arienii nu aveau oraşe şi nu cunoşteau scrierea. În India vedică. însă economia lor avea un caracter precumpănitor pastoral. din corpul său tăiat în bucăţi se nasc cerul. 90) explică crearea lumii şi a sistemului castelor ca rezultat al unui sacrificiu cosmic: o cosmogonie de tip arhaic. Creaţia prin sacrificiul unei Fiinţe divine antropomorfe (gigantul primordial. înfăptuite sub semnul creaţiilor epocii vedice. kşatriya. figurat şi ca totalitate cosmică). Cu timpul. Adeseori imnurile vedice fac aluzie la conflictele dintre diversele triburi ariene: cel mai însemnat dintre ele.Strălucitoarei civilizaţii urbane a Indusului îi succede societatea vedică rurală. Celebrul imn Puruşasukta din Rig Veda (RV. Puruşa/Omul. pământul. la hinduizarea ei. Puterea creatoare a spiritului indian se manifestă pregnant în fecundul sincretism care a dus la arianizarea Indiei şi. kşatriya şi vaisya le corespund zeii Varuna şi Mitra. vaisya şi sudra . din braţele lui s-a născut Luptătorul. Puterea acestor regi mărunţi era îngrădită de sfaturile şefilor de clanuri . După cum a demonstrat G. ulterior. zeii îl sacrifică pe Puruşa.structură fundamentală a societăţii şi a ideologiei indo-europene. lumea vedică vădeşte diviziunea tripartită a zeilor şi a societăţii . zeii. claselor sociale brahmana. Către finele epocii vedice. Dumézil. calsele sociale: „Gura sa a devenit brahman. tribul Bharata triumfase sub conducerea regelui Sudas asupra a zece prinţi coalizaţi. animalele. coapsele sale au dat naştere Meşteşugarului. Indienii vedici practicau agricultura.sabha şi samiti. Indra şi gemenii Nasatya. 124 .brahmana. X. Triburile ariene erau conduse de şefi militari – raja. această diviziunea socială s-a înăsprit într-un sistem de caste.

la vârsta de 29 de ani. agricultorii. În valea Gangelui. femeile. După şase ani de penitenţă. va rămâne timp de şase secole. Chr.Brahmanii deţineau cvasimonopolul textelor şi formulelor sacre. Viaţa lui Buddha este relatată în sutras. capitala imperiilor care s-au succedat în valea Gangelui. în care puterea politică se manifesta prin intermediul unor ansambluri reprezentative. IV-III a.. tânărul prinţ Siddharta Gautama renunţă la plăcerile vieţii lumeşti. centrul politic al Indiei ariene se fixase în valea Gangelui. cel mai important dintre acestea. revelaţia s-a produs. brahmanul Pantajali din Pendjab redactează. Apoi. apar noi doctrine religioase – budhismul şi jaïnismul – care vor cunoaşte o largă răspândire în întreaga Asie. iar riturile erau accesibile numai iniţiaţilor. pornind „în căutarea adevărului”. sub un pipal. unde apar oraşe care devin înfloritoare centre artizanale şi comerciale. o culegere de aforisme intitulată Yoga-sutra. Chr. Ca o reacţie împotriva cestor practici exclusiviste. cu precădere. Fondatorii celor două secte heterodoxe – Siddharta Gautama/Buddha (cca. Potrivit tradiţiei. 560-480) şi Mahavira (cca. Din rândul unor asemenea triburi se vor ivi reformatori ca prinţii Siddharta Gautama şi Mahavira.3. împreună cu cinci călugări. Începuturile doctrinei buddhiste sunt legate de celebrul discurs de la Benares –„Roata Legii” (dharma). Buddha a fondat prima comunitate buddhistă (sangha). VII. în sanscrită. unor categorii sociale defavorizate: bogaţii negustori. 539-467) – se adresau. Pataliputra. În vecinătatea Himalayei şi în nord-vestul Indiei. în sec. triburile ariene s-au agregat în structuri confederative (republicane-oligarhice). VI a.. Chr. izvoarele menţionează un număr de 16 regate mai importante (mahajanada) care 125 . În sec. texte care conţin învăţăturile maestrului. Structurile politice Către finele primei jumătăţi a mileniului I a.

Chr. se afla sub dominaţia Imperiului Maurya.3. cu excepţia sudului. ca putere hegemonă în valea Gangelui şi partea septentrională a subcontinentului. Imperiul Maurya În 321 a. În prima jumătate a secolului V a. După încheierea tratului de pace (304 a.) din casta kşatriya. oferă lumii elenistice prin lucrarea Indike. Chr.domină jumătatea nordică a subcontinentului indian.) dintre Ciandragupta şi Seleucos Nikator. unificarea politică a Indiei. Suveranii Maurya se dovedesc a fi o dinastie de diplomaţi. până la Mysore în sud. Domnia lui Asoka (273-232 a. Graţie geniului strategic al consilierului său. Bindusara perpetuează tradiţia bunelor raporturi cu grecii. Chr. îl răstoarnă pe ultimul suveran al dinastiei Nanda care domnea în Magadha şi fondează dinastia Maurya (321-184 a. apoi părţile nord-vestice (Pendjabul şi Sindul) până în Afganistan.noul suveran cucereşte India Centrală.. Sub Bindusara (294-273 a.) marchează perioada de apogeu a Imperiului Maurya. stabilind contacte politice şi culturale cu relegele seleucid Antiochos. Chr. Imperiul Maurya şi-a extins autoritatea asupra întregului Podiş Deccan. brahmanul Kautilya – autorul faimosului tratat Arthashastra („Ştiinţa statului”). o imagine de ansamblu asupra subcontinentului indian. Ciadragupta (321-297 a. mai întâi. care se va impune. relaţiile Imperiului Maurya cu regatul Seleucizilor vor fi paşnice în tot cursul secolului III a. Asoka îşi asigură controlul asupra tuturor căilor terestre şi maritime către India de Sud. pentru a realiza apoi. ambasadorul lui Seleucos la curtea din Pataliputra. Mégasthénes.). Cuprins de remuşcări pentru ororile din timpul campaniei din Kalinka. VII. unde se confruntă cu regatul Seleucizilor. Chr. Chr. Chr. sub dinastia Maurya.). întreaga Indie. are loc ascensiunea regatului Magadha. Chr. Cucerind regatul Kalinga (260 a. Chr. Asoka se converteşte la buddhism şi inaugurează o politică generoasă 126 .1.). La moartea lui Bindusara.

este asasinat de către generalul Pushyamitra Sunga în 184 a. Satiyaputras.2. Chr. Keralaputras. Ultimul suveran Maurya. În aceste împrejurări. eveniment ce marchează începutul declinului dinastiei Maurya. 250 a. difuzând.).întemeiată pe principiul non-violenţei. cca. misiunile buddhiste ajung în Birmania. Chr. În acelaşi timp suveranul de la Pataliputra se afla în raporturi bune cu populaţiile din sudul Indiei – Cholas. Chr. adept fervent al brahmanismului. Asoka stabileşte contacte politice şi culturale cu suveranii regatelor elenistice –Antiochos II. Al treilea conciliu buddhist (Pataliputra. Ptolemaios III şi Antigonos Gonatas. Chr. Pandyas. Această simbioză va duce la crearea artei indo-greceşti – ilustrată de şcoala de la Gandhara. Imperiul kuşan După ridicarea Marelui Zid chinezesc.3. Imperiul se împarte între fii săi.) a decis intensificarea activităţii misionare. Pe de altă parte. sub împăratul Qin Shi Huangdi (221-206 a. deopotrivă. Moga (cca. Dashrata şi Samprati. pune capăt preeminenţei buddhismului în India. Brihadratha. Către 180 a. China şi Japonia. regatul greco-bactrian condus de Demetrios îşi extinde dominaţia asupra nord-vestului Indiei. după modelul persan. Sciţii încearcă să constituie în India o structură politică imperială. Regate indo-greceşti nu pot face faţă presiunii sciţilor. Chr. misiunile politice şi religioase au favorizat dezvoltarea comerţului la mare distanţă.). Timp de un secol şi jumătate. VII. migraţiile 127 . Chr. buddhismul şi cultura indiană. Asoka a avut un rol decisiv în reorganizarea şi dezvoltarea buddhismului. primul suveran scit (saka) din India. După moartea lui Asoka (232 a. fondatorul dinastiei Sunga. îşi stabileşte reşedinţa la Gandhara. expresie a sintezei realizate între cele două civilizaţii.)... 80 a. lângă Delhi. două dinastii elenistice stăpânesc nord-vestul Indiei.

Imperiul kuşan atinge apogeul expansiunii sale politice şi comerciale. Interferenţele spirituale dintre Orientul Îndepărtat şi lumea mediteraneană au dat naştere unei arte eclectice – arta greco-buddhistă – care a înflorit în între sec. mai precis din Gansu sau Kan-Sou). convertită la buddhism. India devine sub dinastia kuşană intermediara privilegiată a comerţului sinomediteranean (roman). Chr. Dinastia kuşană. Khadphises II extinde dominaţia kuşanilor asupra nord-vestului Indiei. ruptura dintre cele două tendinţe. În acelaşi timp. Sub Kanishka (144-167 p. În fine. Pe de altă parte. epoca dinastiei kuşane reprezintă o perioadă de remarcabilă înflorire culturală.populaţiilor nomade din Asia Centrală şi-au schimbat direcţia. tibetan. îndreptându-se spre vest. şi din Benares în est. În timpul lui Kanishka a avut loc al patrulea conciliu buddhist – prezidat de Vasumithra – care impulsionat activitatea misionară.). Chr. reunite de Kujula Khadphises. cuceresc Kaşmirul şi Afganistanul. Imperiul kuşan inaugurează o nouă eră în istoria Indiei. I a. Noile legături cu Asia Centrală şi cu Imperiul chinez vor avea urmări considerabile în plan economic şi cultural. în India nordică în regiunea Gandhara. Kanishka îşi exercită autoritatea asupra unui imens imperiu care se întindea din Turkestan în nord până la Sanchi în sud. până în Gujarat în vest. a contribuit decisiv la propagarea acestei religii în Asia Centrală şi în China. una elitistă. va duce la cristalizarea celor două secte buddhiste. cele cinci triburi Yuezhi (originare din nord-vestul Chinei. persan.. populară. în Coreea şi în Japonia. buddhismul se răspândeşte în Mongolia. 128 . Din reşedinţele regale de la Purushapura şi Mathurana. – V p. cealaltă. Astfel. Chr. buddhismul este influenţat de contactele cu alte sisteme de gândire –grec.

După campaniile victorioase împotriva populaţiilor saka (scyţi). Chr. VII. apoi pe Ramagupta şi se căsătoreşte cu frumoasa văduvă. Imperiul kuşan traversează o îndelungată perioadă de eclipsă. Gupta parvin în cercul marilor familii din Magadha. Prin căsătoria lui Ciandragupta I (320-335 p. Samudragupta (335-375 p. Chr. Ciandragupta II (375-415 p. stăpâneau doar Kaşmirul şi Pendjabul. Chr. celebră şi prin toleranţa faţă de buddhism şi jaïnism. prosperitate şi înflorire culturală. Ciandragupta II îşi asumă titlul de Vikramaditya („Soare al vitejiei războinice”).t Rudrasimha III şi anexează India occidentală.) îşi impune autoritatea asupra numeroşilor suverani locali din India septentrională restaurând Imperiul condus odinioară de dinastia Maurya. din casa regală Lichchhavi. Chr. Potrivit tradiţiei. îl ucide pe suveranul saka. În urma acestor succese militare. În acelaşi timp. i-o oferă pe Duravadevi. asigurându-şi astfel controlul comerţului maritim cu Mediterana.3. domnia lui Ciandragupta II marchează o perioadă de pace. se deghizează în femeie. ilustrată cu strălucire de Kalidassa în epoca lui Ciandragupta II şi Kumara Gupta). Ultimii suverani kuşani. fratele mai tânăr. pentru a se dezagrega în cele din urmă sub loviturile perşilor sasanizi. însă Ciandragupta II. soţia sa. vasali ai Imperiului sasanid. 129 . Energicului suveran îi succede fiul mai mare Ramagupta. Fiul şi succesorul lui Ciandragupta I.) – fondatorul dinastiei – cu prinţesa Kumar Devi. IV-VI p. Imperiul Gupta Perioada Gupta (sec.) – cel mai ilustru suveran al dinastiei Gupta – îl înfrânge pe ultimul potentat saka din India de ves.3.După moartea lui Kanishka. Ramagupta învins de regele saka. Gupta erau la origine bogaţi proprietari funciari din Magadha.) constituie epoca clasică a Indiei antice (epoca clasică a artei şi literaturii indiene.

Pătrunderea hunilor în India a bulversat echilibrul politic al subcontinentului. hunii heftaliţi (huna) n-au întâmpinat o rezistenţă serioasă. Ele devin cu adevărat primejdioase sub Skandagupta (445-467 p. către mijlocul secolului V p.Fiul şi succesorul său Kumaragupta (415-445 p. Către finele secolului VI p. Chr.. Imperiul Gupta se dezagregase deja.disputele dinastice cu fraţii săi. Mihirakula (cca.care a distrus numeroase mănăstiri buddhiste . vor domina nord-vestul Indiei începând din secolul VII p. Fiul său. Chr. politica orgolioasă a suveranilor Gupta a dus la resuscitarea particularismelor locale.) este confruntat cu primele invazii ale hunilor în nord-vestul Indiei. Dinastia Gupta se refugiază în Kaşmir. cu deosebire în Pendjab. iar succesorii hunilor heftaliţi stabiliţi în această regiune. hunii heftaliţi controlau un imens teritoriu. Astfel. Pe de altă parte. hunii au dat o lovitură decisivă tentativelor de restaurare a unui imperiu unitar. 515-544 p. iar statele care iau succedat – epuizate de nesfârşitele conflicte pentru supremaţie – n-au mai reuşit să reconstituie unitatea politică a subcontinentului indian. Chr. populaţiile Rajput. Inaugurând o perioadă de insecuritate în nordul Indiei.. Triburile Rajasthan au fost dislocate.). hărţuiţi de turci şi de perşi. hunii încetează atacurile împotriva Indiei. confruntat şi cu grave probleme interne . Capitolul VIII CHINA ANTICĂ 130 . Chr. în Afganistan. Toramana a fost primul dintre suveranii huni care au domnit în India.constituie arhetipul suveranului barbar.) . reuşind să pătrundă până în valea Gangelui. puterea hunică decade în India. îndeosebi rivalitatea cu Puragupta. Chr. Chr. succesorul legitim. din Persia până în China. Din capitala lor de la Bamiyan. După moartea lui Mihirakula.

Spaţiul chinez variază mult în altitudine. formând trei paliere distincte care coboară de la vest la est. are o altitudine medie de cca. 3 000 m. Cele trei câmpii principale ale Chinei – 131 . Bazinul Qaidam. Podişul Qinghai-Tibet. şi de la Pamir la vest. Aceste regiuni formează palierul superior al topografiei chineze. Gandise. Yinshan. în regiunile vestice. Aceste spaţii imense prezintă o mare diversitate de condiţii geografice şi o structură generală a cărei cunoaştere este indispensabilă pentru înţelegerea istoriei lor. Qilian. dintre care cele mai importante se situează. Aceşti munţi constituie armătura topografiei Chinei. China este situată în Asia de Est. până la confluenţa fluviului Heliongjiang cu Wusuli (Usuri) la est. situat la nord-est de podişul QinghaiTibet.Cadrul geografic Istoria lumii chineze antice are în vedere un vast ansamblu geografic care este departe de a fi omogen şi care se întinde din Siberia până la Ecuator şi de pe ţărmurile Pacificului până în inima Eurasiei. Tianshan. cel mai înalt (înălţimea sa medie depăşeşte 4 000 m) şi mai întins de pe glob. Himalaya. Kunlun. În partea de răsărit a Chinei. La est de lanţul Marelui Hinggan şi al munţilor Xuefeng se află regiuni deluroase care au mai puţin de 1 000 m altitudine şi câmpii sub 200 m altitudine. Karakorum. China este străjuită de numeroase lanţuri muntoase. în majoritatea lor. Munţii Altai. lanţurile muntoase se îndreaptă de la nord-est spre sud-vest. iar la sud şi vest de munţii Karakorum. Ea se întinde de pe linia centrală a canalului de navigaţie al fluviului Heilongjiang (Amur) până la reciful de la Zengmu din arhipelagul Nansha la sud. pe litoralul vestic al Oceanului Pacific. Himalaya şi Hengduan. Qunling şi Nanling sunt orientaţi pe direcţia vest-est. Podişurile şi bazinele cu o altitudine medie cuprinsă între 1 000 şi 2 000 m formează cel de al doilea palier. este mărginit la nord de munţii Kunlun şi Qilian.

complexitatea reliefului şi diferenţele climatice fac din China o ţară cu resurse naturale extrem de bogate şi variate. Qinghai şi Tibetul au păşuni bogate pentru creşterea vitelor. a cailor şi a cămilelor. Spaţiul chinez se deschide spre ocean la est şi sud. Întinsele regiuni muntoase produc. iar celelalte trei mări sunt situate la marginea Oceanului Pacific. la sud de estuarul Yangtze. Pădurile. mătase. Marea Bohai este o mare interioară. Câmpiile roditoare produc cereale cum sunt orezul. un curs de apă mijlociu sau mare. vărsându-se în Oceanul Indian. se află Marea Galbenă. ceară şi materii prime pentru medicină. marea cea mai nordică este Marea Bohai. a oilor. Zhujiang („Râul Perlelor”). Câmpia Chinei de Nord şi Câmpia fluviului Changjiang (Yangtze) – aparţin toate acestui al treilea palier. La sud de ea. În limba chineză. furnizează lemn de mare valoare economică. Marea Chinei de Est. concentrate în principal în nord-est şi sud-vest. VIII.1. Heilongjiang (Amur). începe Marea Chinei de Sud. există diferenţe foarte mari de temperatură şi de precipitaţii între diferitele regiuni ale Chinei. sorgul şi soia. şi din cauza dimensiunii uriaşe a ţării şi a complexităţii reliefului. Huanghe („Fluviul Galben”). precum şi o mare diversitate a climatului. termenii jiang şi he desemnează. ceai. grâul. iar la sud de strâmtoarea Bohai. Xinjiang.Câmpia de nord-est. în afară de cereale. China preistorică 132 . Cele mai multe dintre fluvii se îndreaptă de la vest la est şi se varsă în Oceanul Pacific: fluviile Changjiang (Yangtze).Yarlung Zangbo (Brahmaputra) şi Nujiang (Salween)curg spre sud. ambele. meiul. ca şi câmpiile litorale care au o altitudine sub 50 m. plante oleaginoase. La est. Unele fluvii . Imensitatea ţării. Dat fiind climatul musonic generat de diferenţa de temperatură dintre continent şi ocean.

Cultura preistorică a Chinei a intrat în era paleantropilor în urmă cu aproximativ 100 000 de ani. Se consideră că cele mai vechi vestigii descoperite în China aparţin „omului de Yuanmou”. Fosilele umane din această perioadă sunt relativ răspândite în China. lăsându-ne vestigii ale antropogenezei şi ale societăţii primitive. dacă există o aparenţă de continuitate între lamele microlitice din mezolitic şi utilajul paleolitic. cronologia şi stratigrafia neoliticului Chinei rămân obiectul unor numeroase discuţii. care a trăit cu aproximativ 1 700 000 de ani în urmă. Chr. cele mai interesante fiind ale „omului de Maba”. În stadiul actual al cercetărilor. Agregarea treptată a comunităţii de clan matriarhale urcă în timp către 40 000 a. Totuşi.Omul a trăit în multe regiuni ale Chinei. pare că există un hiatus între acest mezolitic şi apariţia neoliticului. ale „omului de Changyang” şi ale „omului de Dingchun”. Celebrul „om de Pekin” (Pithecanthropus sinensis) – a cărui structură fizică prezenta caracteristicile umane fundamentale – a trăit în urmă cu aproximativ 4 – 500 000 de ani. este de observat că stratigrafia seriilor ceramice chineze rămâne discutabilă de vreme ce n-a fost descoperit încă un sit neolitic care să ofere o secvenţă clară a celor trei mari tipuri de ceramică: cu impresiuni (Şen Wen). China arhaică 133 . încă din cele mai îndepărtate timpuri preistorice. policromă (Yangshao) şi neagră (Longshan). iar comunitatea de clan patriarhală pare să fi apărut cu mai bine de 5 000 de ani în urmă. VIII. Originea.. Înfăţişarea lor fizică era deja diferită de cea a „omului de Pekin” şi mai apropiată de cea a omului modern.2. Cea mai veche manifestare a neoliticului chinez pare a fi orizontul cultural Şen Wen (ceramică decorată cu şnurul sau impresiuni cu şnur).

Longshan este prima cultură tipic 134 . populaţie şi tradiţii. Guangxi. De altfel. de importanţă egală. şi care ţine de diferenţa în materie de condiţii geografice. Aria marilor culturi neolitice (Yangshao şi Longshan) care au precedat epoca bronzului în China de Nord se întinde din Gansu până în Peninsula Shandong. Chr. Beiligang (Henan) şi Cishan (Hebei). până în sec. V a. „fosila sa directoare” – ceramica fină. în văile din Fujian şi Guangdong. în mod foarte general. Cultura Longshan aparţine încă neoliticului dar. În pofida caracterului fragmentar al informaţiilor disponibile astăzi. Între aceste două arii. Chr. 9360 a. Shaanxi). (Zengpiyan. Această situaţie. care evidenţiază decalajele între diferitele culturi neolitice. Este zona loessului în China de Nord-Est şi a imensului bazin. opoziţia.Cele mai vechi vestigii neolitice cunoscute în China datează din mileniul X a. Chr. teritoriu al etniilor Miao Man. lustruită. o serie de populaţii care par să fi ajuns mai târziu la agricultură. cca. coastele orientale ale Chinei erau ocupate de triburile Dong Yi. cu aspect metalic – se regăseşte în multe regiuni ale Chinei.: siturile de la Laoguantai (Huaxian. pe întreaga durată aproape a celor două prime dinastii. neagră. putem distinge de-a lungul epocii neolitice două arii arheologice. rămasă atât de netă în epocile ulterioare. Mai la sud. Cele mai vechi culturi neolitice din China de Nord datează din mileniul VI a. încărcat de aluviuni al Fluviului Galben. practicau culesul şi utilizau o ceramică decorată prin imprimare. Chr. modelată cu roata. şi Sudul cu bazinul Fluviului Albastru (Yangtze).). care au avut o înrâurire decisivă asupra civilizaţiei chineze în ansamblul ei: Nordul cu bazinul Fluviului Galben (Huanghe) ocupat de populaţiile Hua Xia. între China de Nord şi China de Sud. reproduce. iar la est cuprinde ansamblul Câmpiei Centrale. Marea fertilitate a acestor ţinuturi explică avansul lor faţă de cele din vecinătate.

încă de pe acum. Bazele economice rămân aceleaşi. Cultura Longshan îşi are originea în estul Chinei. securea pumnal (ko). care prefigurează poate inventarea scrierii. Către finele epocii neolitice. evoluţia societăţii chineze a atins un stadiu care a permis emergenţa Statului. la poalele munţilor. aceea numită Shang.chinezească care prezintă. Satele sunt de preferinţă amplasate pe înălţimi sau pe coline. adesea de jad: securea dreptunghiulară perforată. în ceramică: vasele pe picior perforat (teu). Apar mărci de olar pe ceramică. 4 500 de ideograme. Bronzul chinez nu pare să fi fost precedat de acea lungă perioadă de utilizare a metalelor ce se întâlneşte în părţile occidentale ale continentului. În acest mediu apare prima dinastie istoric atestată. În această epocă apar câteva forme caracteristice ale civilizaţiei chineze arhaice. * Limita dintre neolitic şi epoca bronzului nu poate fi sesizată cu claritate. Ne este cunoscută din textele cu caracter semiistoric din epocile ulterioare şi din textele oraculare descoperite cu prilejul săpăturilor de la Nanian. dintre care 1 700 au fost identificate şi legate de caracterele chinezeşti moderne). şi se găsesc primele oase de ghicit – viitorul era interpretat după rupturile osului care se spărgea atunci când era încălzit (scapulomanţie). jadul bi (piesă de uz ritual). şi se răspândeşte în sud în Kian. mai târzie şi faţă de Orientul Mijlociu. dar locuinţele rămân identice celor din perioada Yangshao. de asemenea. în 135 . Apariţia bronzului este. în nord până în Manciuria şi în vest până în Shensi. tripodul ting şi tripodul li (construit din trei vase ovoide). reprezentând cea mai veche scriere chineză (cca. În schimb. în creaţiile sale artistice forme originale care vor servi drept modele artiştilor chinezi din perioadele ulterioare. inelul de jad (huan). în Shandong. printre obiectele din piatră şlefuită.

scrierea. avându-l în frunte pe Yandi. case. condus de Huangdi (Împăratul Galben) şi jiang. forme tipice care se regăsesc la ceramica neagră fină de Longshan şi la vasele de bronz din epoca Shang. apoi au înaintat spre est. Unite prin legături de sânge cele două comunităţi formau o alianţă tribală. în valea fluviului Huanghe trăiau în vechime două triburi: ji. tradiţia istorică. Sursele literare antice chineze îl descriu pe Huangdi (Împăratul Galben) ca o divinitate pricepută în războaie.) Conform tradiţiei mitice. XXI – XVI a. supuse acţiunii focului. utilizarea pentru divinaţie a oaselor plate. instalându-se în regiunile care corespund actualelor provincii Shanxi. de-a lungul fluviului Huanghe. VIII. deoarece acestea au în comun anumite trăsături caracteristice: procedeul tasării pământului în straturi succesive. atribuindu-i numeroase invenţii: vehicule şi corăbii. Chr. în valea inferioară a Fluviului Galben s-a cristalizat un focar de civilizaţie cu caractere originale. un grad de perfecţiune care va rămâne necunoscut în alte părţi ale lumii antice. au trăit în bazinul fluviului Weihe. fortificarea aşezărilor urbane cu metereze groase de pământ tasat. conform căreia primele dinastii chineze şi-au deplasat capitalele de la est la vest. respectiv. În sfârşit. în a doua jumătate a mileniului II a. creşterea viermilor de mătase şi prelucrarea mătăsii. veşminte. Mituri şi legende: Triburile antice. Încă de la sfârşitul neoliticului. Civilizaţia bronzului chinez trebuie pusă în legătură cu cultura Longshan.. concordă cu situarea focarului culturii Longshan în Shandong şi. a capitalelor epocii Shang mai spre vest. 136 . Monarhia ereditară a dinastiei Xia (sec. La început.China tehnica bronzului atinge foarte repede.3. a cărui iradiere urma să se facă simţită în întreaga Asie Orientală. Chr. Henan şi Hebei.

Conform tradiţiei. ci fiul său Qi este cel care a întemeiat dinastia. conducerea alianţei trebuia să fie exercitată alternativ de către un Yi şi un Xia. tensiunile sociale s-au agravat. Istoriografia chineză admide existenţa istorică a triburilor menţionate mai sus (huangdi. Dinastia Shang (sec. a abuzat de autoritatea sa.). dinastia Xia (sec. cuprinzând 14 generaţii. ar începe cu domnia lui Yu cel Mare şi s-ar încheia cu căderea lui Jie. Cert este faptul că triburile Xia – moştenitoarele culturii Yangshao – vădesc o evoluţie socială mai avansată în comparaţie cu celelalte etnii ale Chinei. Tradiţia mitică ne-a transmis numele unora dintre conducătorii triburilor yi : Taihao. violând principiul alegerii conducătorilor şi instituind noul sistem ereditar.) Este epoca unei civilizaţii palaţiale asupra căreia în aceeaşi epocă Orientul Mijlociu furnizează exemple asemănătoare. cel mai puternic fiind tribul Xiahou. XVI –XI a. Regele. prevalându-se de puterea lor şi de prestigiul lui Yu.4. prim personaj al unei clase nobiliare ale cărei activităţi sunt în exclusivitate 137 . Spre sfârşitul dinastiei Xia. Dinastia Xia se afla în fruntea unei alianţe formată din 15 triburi. cu 17 regi. Chr.Triburile care populau la început China de Est erau numite yi şi erau faimoase pentru arta de a produce arcuri şi săgeţi. considerând că ele au exercitat o influenţă considerabilă asupra evoluţiei ulterioare a istoriei chineze. după mai bine de patru secole. nu Yu. Regalitatea arhaică (cca. VIII. Chr. triburile Xia l-au proclamat rege pe fiul acetuia. XXI – XVI a. provocând o revoltă a supuşilor săi. yandi şi yi). Potrivit altei versiuni. 1600-900 a. rivalul lui Huangdi. ultimul suveran al dinastiei Xia. Însă. Shaohao şi Chiyou. Shang Tang a răsturnat dinastia Xia. Conform tradiţiei istorice. Qi. Monarhia ereditară a dinastiei Xia. Profitând de aceste împrejurări. Chr.). la moartea lui Yu. Jie.

în acelaşi timp. este. Vestigiile ultimei capitale a dinastiei Shang-Yin – în nord-estul provinciei Henan. precum şi caractere originale. armele şi vasele de bronz sunt tipice pentru o aristocraţie ce poate fi definită prin participarea ei la sacrificii şi la războaie. apar în bazinul inferior al Fluviului Galben sub forme deja elaborate. ilustrează o civilizaţie evoluată. Comparaţia cu datele ulterioare relevă. arta bronzului. ce se afla în posesia unui întreg ansamblu de tehnici pretenţioase şi cunoştinţe ale căror antecedente sunt puţin cunoscute. ar fi numărat 31 de regi. Datele arheologice şi inscripţiile conturează imaginea tipului de societate al epocii Shang. practicile divinatorii. potrivit tradiţiei. Chr. Dezvoltarea rapidă a tehnicii bronzului coincide cu o înflorire rapidă a civilizaţiei arhaice. sudul Hebeiului şi vestul Henanului. aproape de actuala localitate Anyang –. În linii generale. Până la finele sec. după un nume folosit în cursul ultimei perioade). Oraşul fortificat. din 17 generaţii şi ar fi cunoscut 6 schimbări de capitală. Situl ultimei capitale a dinastiei Shang (sau Yin. militare şi economice. carul. XIV a.. care îşi asumă toate funcţiile politice. Toate activităţile sunt dependente de palatul regal. care. Palatul regal 138 .a. o concordanţă generală –societatea epocii Zhou pare derivată din cea a epocii Shang-. Chr. religioase. diferitele tipuri de vase de sacrificiu ş. locuită din sec.sacrificiile şi războiul. căpetenie militară şi religioasă. XI a. Ea şi-a impus supremaţia politică şi religioasă asupra altor populaţii din China de Nord rămase încă la stadiul neolitic. Populaţia Shang este moştenitoarea culturii Longshan din Henan. carul. în regiunile cuprinse între Shandongul de Vest. tehnicile arhitecturale. Da Shang sau Dayi Shang a fost locuit în timpul ultimilor 11 regi ai acestei dinastii. în acelaşi timp. scrierea.

Asemenea inscripţii au fost descoperite prima dată în 139 . dar câteodată şi de spiţe cu nume diferit. cel mai adesea în relaţii de ostilitate. considerate barbare. în acelaşi timp. aşa cum este ea cunoscută din epoci ulterioare. este de subliniat importanţa unui tip de divinaţie prin foc. Fundaţiile palatelor şi ale templelor din epoca Shang erau în general din pământ tasat. cu care sunt. sunt exercitate de membrii clanului regal. practica sacrificiilor umane. în scopuri divinatorii. al templelor şi al cartierelor meşteşugăreşti. şefii cultului familial. Unele populaţii. ce nu va mai juca decât un rol secundar în epocile următoare. Există de pe acum stăpâniri teritoriale ce par să fi fost analoage feudei. în care şefii de familii sunt. Dinastia regală se află în fruntea unei organizaţii de tip clan. De la începutul secolului al XX-lea au fost descoperite au fost descoperite mai mult de 100 000 de oase (îndeosebi omoplaţi de bou) şi carapace de broască ţestoasă purtând inscripţii (jiaguwen). Dinastia Shang a construit principalele oraşe conform unui plan care stabilea amplasamentul palatelor. coexistă în acest spaţiu cu oamenii epocii bronzului. Civilizaţia epocii Shang se deosebeşte net de aceea a epocii următoare prin practicile sale religioase şi prin rolul lor predominant. una dintre ele măsurând până la 46. corespunzând titlurilor de hu şi bo.7 m lăţime. locul privilegiat pe care îl ocupă cultul regilor defuncţi şi caracterul fastuos al sacrificiilor. Arta divinaţiei (derivată din obiceiul de a supune focului. ce tinde să dispară în timpul dinastiei Zhou.7 m lungime şi 10. În acest context. devenind unul din aspectele cele mai importante ale prerogativelor regale şi dând naştere unei adevărate ştiinţe a divinaţiei. oase de animale sacrificate) s-a dezvoltat considerabil în epoca bronzului. Asemenea etnii erau numeroase în nordul provinciei Jiangsu şi în valea râului Huai.este centrul tuturor activităţilor acestei societăţi nobiliare dominată de rege. străine de regatul Shang. Aceste stăpâniri.

caracterele ei esenţiale: strânsa legătură cu activitatea politică şi aspectul de ştiinţă a precedentelor. a căror combinare servea la formarea unui ciclu de 60 de semne duble. asocieri de idei şi asocieri de idei şi de elemente fonetice (scrierea folosită azi descinde direct din cea a inscripţiilor pe oase şi carapace din sec. aceste inscripţii divinatorii provin din situl ultimei capitale a dinastiei Shang-Yin. Aceste arhive constituie forma cea mai veche a istorigrafiei chineze. călătorii. vise etc. campanii agricole şi meteorologie. una de 10 semne şi cealaltă de 12. Inscripţiile aveau drept obiect constituirea de arhive. caracterele scrise erau deja formate în patru moduri diferite. Aceste semne erau utilzate doar pentru notarea zilelor. care au permis dezvoltarea ştiinţei divinatorii.În marea lor majoritate. căreia i-au imprimat. ideograme. construcţia oraşelor. de la 1 la 10. dintre care 1 700 au fost descifrate. Chr. Divinaţia se referă la toate activităţile care se află în raport cu funcţia regală: cultul strămoşilor şi al divinităţilor. XIV –XI a. şi cu un semn pentru cifra 100. Chr. În inscripţiile pe oase şi carapace întâlnim deja cele două forme de numerotaţie ce vor fi utilizate pe parcusul întregii istorii a lumii chineze: o numeraţie zecimală continuă notată cu zece semne simple.). adică prin pictograme. Colegiile de prezicători şi de scribi care aveau în sarcină divinaţia regală erau preocupate de chestiuni de număr şi de calendar. ciclul de 60 nefiind aplicat anilor decât începând cu sec. Cercetările au dus la descoperirea a 4 500 de caractere. politice şi sociale ale regalităţii Shang în ultima ei perioadă. II a. numiri în funcţii. încă de la origini. 140 . provincia Henan. Decada şi combinaţiile decadei se află la baza periodizării timpului în epoca Shang.satul Xiaotun. expediţii militare. Astfel au putut fi cunoscute aspectele religioase. căruia i se adaugă alt semn pentru 10 000. două serii de semne mai complexe. în nord-vestul districtului Anyang.

Două şi câteodată patru rampe de acces conduc la nivelul excavaţiei principale. sacrificiile umane sunt una dintre caracteristicile epocii Shang. Aceste două lucrări aveau să exercite o influenţă profundă şi durabilă asupra filosofiei. carul acestuia. ceramică. în sânul unei ierarhii întemeiate pe 141 . cu o groapă centrală mai adâncă. Epoca Primăverilor şi Toamnelor Un sistem de cetăţi nobiliare. ele comportă o mare fosă rectangulară orientată nord-sud.): Epoca dinastiilor Zhou de Apus şi Zhou de Răsărit. Zhou de Apus şi din epoca Primăverilor şi Toamnelor. vase de bronz şi alte obiecte de lux.5. Deocamdată se cunosc puţine inscripţii de acest gen. 900-500 a. Majoritatea ne-au parvenit prin intermediul Cărţii istoriei (Shangshu) şi al Cărţii odelor (Shijing).. Există. Chr. După cum s-a arătat. Conducătorii principatelor sunt uniţi între ei. aliate şi rivale. Având un plan cruciform. Epoca Principatelor (cca. texte istorice de pe timpul dinastiilor Shang şi Zhou scrise pe lamele de bambus sau pe mătase. Cartea odelor este o culegere de poeme din timpul dinastiei Zhou de Apus şi din epoca Primăverilor şi Toamnelor. CHINA PREIMPERIALĂ VIII. Aceste inscripţii sunt numite jinwen (scriere pe bronz) sau zhongdingwen (scriere pe clopote şi pe tripozi). ideilor politice şi literaturii perioadelor următoare. de asemenea. Cartea istoriei este o culegere de documente politice datând de pe timpul dinastiilor Shang. ia locul regalităţii arhaice.Inscripţiile gravate pe obiecte de bronz din epoca Shang constituie o importantă sursă documentară. Pe rampele de acces şi pe platforma ce înconjura cavoul regal au fost găsite rămăşiţele soldaţilor şi slujitorilor regelui. cu caii şi conducătorii lui. Imaginea cea mai caracteristică a Chinei din epoca Shang ne este oferită de marile morminte regale descoperite la Anyang între 1927 şi 1936.

În timpul înaintării victorioase a tribului Zhou. Dinastia Shang-Yin este definitiv învinsă în bătălia de la Muye. şi Chengzhou.este decapitat. lângă actualul Luoyang. tribul Zhou. militare şi economice. Oricum. a ştiut să profite de condiţiile favorabile creşterii cailor. Pentru aşi consolida stăpânirea asupra fostelor teritorii Shang142 . Clanul conducător al tribului Zhou purta numele de familie Ji. la nord de Fluviul Galben şi ultimul rege Yin –Zhouxin. condus de regele Wen. ce se sprijină direct. în apropierea actualului oraş Xi’an din Shaanxi. într-un moment când ultimul suveran din dinastia Shang-Yin era angajat într-un război împotriva barbarilor din Huai. Regatul Zhou avea două capitale: Zhouzong. Această criză a societăţii nobilare duce la dezvoltarea instituţiilor monarhice şi sfârşeşte prin crearea unui tip de stat centralizat.rudenie şi pe privilegiile culturale. graţie abolirii feudelor şi eliminării înaltei aristocraţii. Sistemul se degradează însă la sfârşitul acestei perioade când se cristalizează mari regate ce intră în conflict unele cu altele. Situat în afare teritoriului Shang. regele Wen moare în luptă şi îi urmează regele Wu. pe cursul mijlociu al râului Weishui. tribul Zhou avea obiceiuri neîndoielnic mai războinice decât ale regatului dinastiei Shang-Yin. în Henan. era venerat ca zeu al agriculturii. un regat numit Zhou. direct pe ţărănime –sursă de putere economică şi militară. Qi. care era în relaţii cu populaţiile barbare din regiunile occidentale ale Chinei. Chr. * Potrivit tradiţiei. Primul strămoş. tribul Zhou. invadează Henanul. întemeiat în provincia Shaanxi. Regii Wen şi Wu sunt cinstiţi ca eliberatori de către foştii supuşi ai dinastiei Shang-Yin şi de către populaţiile barbare care înduraseră tirania lui Zhouxin. ar fi fost cel care a pus capăt dinastiei ShangYin. Conform tradiţiei. prin legături familiale. Evenimentul datează probabil din jurul anului 1050 sau 1025 a.

epoca ce precede unificarea imperială din 221 a.).Yin. până la distrugerea regatului Zhou de către regatul Qin în 256 a. a fost o perioadă de expansiune a regatului Zhou. Colonizarea întreprinsă de dinastia Zhou atinge în acea vreme regiunea actualului Beijing. datorită războaielor neîncetate ce o caracterizează.). şi cea care se întinde de la mutarea capitalei spre est. Chr. Chr. tradiţiile culturale şi ierarhiile familiale s-au perpetuat. Există însă şi alte împărţiri tradiţionale: una dintre ele se referă la epoca Primăverilor şi Toamnelor (722-481 a. În fine. în esenţa lor. Imaginea asupra societăţii Zhou se întemeieză îndeosebi pe o cronică ce a fost adăugată. Considerând că riturile. Chr. V a. Din epoca regelui Li (887-828 a. vechii istorici chinezi opuneau perioada chunqiu (a primăverilor şi toamnelor) perioadei regatelor combatante. Analelor Lu: este vorba despre Istorisirile 143 . în timpul regelui Ping.. începutul mileniului I a. (perioadă numită a dinastiei Zhou de Răsărit). începem să dispunem de o istorie datată cu precizie: prima dată certă a istoriei Chinei corespunde anului 841 a. Istoriografia tradiţională distinge în epoca Zhou două perioade: cea în care regii acestei dinastii şi-au avut capitala principală în valea râului Wei (perioadă numită a dinastiei Zhou de Apus. Chr. de la finele secolului XI până în anul 771 a. dinastia Zhou instalează la conducerea oraşelor vlăstare din propria ei spiţă sau din familii aliate. când dinastia Zhou intră în perioada sa de declin. adică la perioada chunqiu („a primăverilor şi toamnelor”) pe care o acoperă Analele Lu din Shandong. până în a doua jumătate a sec. la Chengzhou/Luoyi. Chr. Chr. Potrivit datelor arheologice şi inscripţiilor descoperite. extremitatea nord-vestică a provinciei Shandong şi câmpiile din bazinul inferior al Fluviului Galben. Chr. Chr. ulterior ele fiind abolite. Chr.). este cunoscută sub numele de perioada regatelor combatante – zhanguo (480/403 – 221 a. cu titlu de comentariu.).

căruia singurul în drept să-i aducă sacrificii este regele. unde se află templul regilor defuncţi. unchi din partea mamei. Zhuozong. pentru această epocă a istoriei chineze avem de a face cu un sistem original. datorită strânselor legături care fac ca organizarea politică să depindă de sistemul cultelor familiale şi care unesc funcţia militară cu cea religioasă. un „ministru” de război 144 . Dinastia Zhou a instituit un sistem de clan patriarhal. Printre înalţii demnitari ai regelui. V-IV a. unchi din partea tatălui. iar pe cei cu nume diferite. Seniorii vasali din familia regelui erau consideraţi ca aparţinând liniilor secundare faţă de rege. cel mai important era taishi sau taibao („primul ministru”). În fapt. Chr.Zuo (Zuoshizhuan sau Zuozhuan) redactate în sec. care purtau acelaşi nume de familie. Capitala . considerând că sistemul politic şi social chinez s-ar apropia cel mai mult de cel din Europa Evului Mediu. Apoi urmau un „ministru” însărcinat cu administraţia civilă şi cu problemele agrare (situ). Ceilalţi copii născuţi de soţia şi de concubinele sale formau liniile secundare. fiind încă organic legat de această Sistemul chinez din epoca Zhou este întemeiat pe o ierarhie de domenii şi culte familiale. Regele l-a numit pe fiul său mai mare (născut de soţia principală) moştenitorul tronului –aceasta era linia principală. i-au atribuit calificativul de „feudal”. având în vârf domeniul regal şi cultul strămoşilor neamului Zhou. dar în propriile lor state ei au stabilit acelaşi sistem de descendenţă cu o linie principală şi cu linii secundare. Istoricii occidentali. Atare sistem este generat de regalitatea arhaică. este principalul centru de cult al întregii comunităţi Zhou. considerându-se că funcţia regală i-a fost încredinţată de shangdi („Stăpânul de Sus”). în sânul căruia se deosebeau o linie principală şi câteva linii secundare. Regele poartă titlul de tianzi („Fiul Cerului”). Regele Zhou din tânăra generaţie îi numea pe seniorii vasali.

venerat din generaţie în generaţie. în cadrul fiecărui clan. Organizarea principatelor (guo: termenul desemnează cetatea înconjurată de ziduri) o reproduce pe cea a casei regale: în jurul şefului principatului. Ceea ce asigură coeziunea acestui ansamblu este ordinea cultelor familiale. care poartă titlul de gong (senior. Majoritatea posturilor oficiale le reveneau nobililor prin drept ereditar. jaduri. care permite ca unei familii aristocratice să i se acorde o autoritate religioasă şi militară asupra unui domeniu (termenul feng. o replică a regalităţii în interiorul unei vaste ierarhii de familii şi domenii. teritoriile s-au extins printr-un soi de roire: sistemul feudei. În fiecare oraş puterea aparţine unor familii aristocratice care-şi datorează forţa numărului de care ce le deţin. descendentul în linie directă al unui strămoş întemeietor. un „ministru” al meşteşugurilor şi al construcţiilor (sikong) şi un „ministru” al justiţiei (sikou). care erau şi ele ereditare. vechimii tradiţiei şi legăturilor cu casa regală. ce desemnează feuda. de fapt. Feudele. care o delimita) constituie. decât la cultul unei ascendenţe de patru generaţii de strămoşi. clopote). Status-ul acestor familii este ilustrat de posedarea de embleme şi tezaure (vase de bronz. Cu timpul.(sima). aveau o organizare politică asemănătoare celei a Curţii regale. stăpân) –titlu ce va fi 145 . face aluzie la taluzul de pământfeng. împărţite în ramuri principale (dazong –cele ale familiei regale şi ale caselor princiare) şi ramuri secundare (xiaozong). privilegiilor religioase. De aici importanţa acordată instituţiei fiului moştenitor şi a soţiei principale. pietre sonore. în vreme ce şefii ramurilor secundare nu sunt autorizaţi. în cadrul familiilor lor. În toate familiile aristocratice regula este ca primul născut al soţiei principale să aibă dreptul la succesiune în funcţii şi în privilegiile de cult. Şeful cultului principal este.

integrat ulterior unei ierarhii nobilare cu cinci grade. simultan cu funcţia lor. Ţăranii aveau propriile lor case şi grădini. practic. ereditare. Ţăranii furnizează pedestrimea (tu) şi cultivă pământul. Regele. daifu şi quing. Clanurile ţărăneşti se grupau în comune rurale. Una dintre caracteristicile sistemului sclavagist Zhou era organizarea sclavilor pe bază familială. 146 . în funcţie de fertilitatea lor. denumite yi sau she erau înconjurate de întinse ogoare. Opt familii cultivau împreună o parcelă de pământ. exercită pe lângă seniori funcţii devenite. meşteşugurile şi comerţul erau controlate de către seniori şi înalţii demnitari. primesc în beneficiu. Sub dinastia Zhou. Aşezările. Ţăranii semănau o parte din pământurile care le erau distribuite şi le lăsau pe celelalte în pârloagă.se află daifu (baroni) şi qing (înalţi funcţionari). După câţiva ani. Sclavii. Simplii locuitori ai oraşelor erau numiţi guoren („oameni liberi”). distribuirea pământurilor arabile se făcea periodic. a căror sarcină principală este serviciul militar în unităţile de care. ale cărui recolte sunt rezervate nobilimii. În sânul comunităţii rurale. Recolta de pe ogorul comun îi revenea seniorului. Caracterul jing desemnează acest ansablu de 9 terenuri. târguri (yi sau caiyi) aflate pe teritorii exterioare zidurilor oraşului (bi). Familiile ilustre. Între terenuri existau canale de irigaţii dublate de drumuri. seniorii şi înalţii demnitari posedau sclavi cu statut şi nume diferite. Ei nu puteau intra în comune şi nici nu le puteau părăsi fără consimţământul şefului lor. pământurile erau redistribuite. Ţăranii din comunele rurale erau cunoscuţi sub numele de yeren („oameni ai câmpurilor”). care avea în centru un ogor comun. Această repartizare a terenurilor trebuie să fie imaginea sistemului agrar cunoscut sub denumirea de „câmpuri cu fântâni” (jingtian) în vremea dinastiei Zhou. ale căror şefi. Statutul lucrătorilor şi al şefilor lor era ereditar. Baronii şi înalţii funcţionari au sub autoritatea lor pe simplii gentilomi (shi).

Totuşi. însă dezvoltarea principatelor şi întărirea familiilor marilor demnitari au tins să le facă ereditare. evoluţia a fost accelerată. astfel. Se întrevede. în prima jumătate a sec. care au fost principalele aliate ale regilor Zhou în momentul transferării capitalei la est. ca şi conducătorii de principate (ei înşişi înalţi demnitari ai Curţii regale). întemeiată pe ierarhiile de culte familiale şi pe menţinerea unor privilegii ancestrale. Cao. a derivat dintro stare mai veche. în epoca Zhou sistemul mult mai complex şi instabil care s-a instaurat implică faptul că puterea regală nu mai joacă decât un rol de arbitru. Cochiliile găurite. armele şi bijuteriile se schimbau pe mărfuri. În această 147 . În afară de principatele Zheng şi Jin. Chr. ca unităţi de calcul. VIII a. de atacurile populaţiilor din Shaanxi şi de micşorarea domeniului regal. Qin. care continuau să servească drept monedă. Pe de altă parte. Funcţiile şi privilegiile conferite de rege erau în principiu revocabile. Chen. Cai etc. Organizarea armatei este deci un decalc al organizării politice şi militare. dar care şi-au pierdut curând poziţia preeminentă.caii şi boii. în care autoritatea regală pare să fi fost atotputernică. la cererea superiorului lor. erau legate sub formă de coliere. modul cum această societate. Xu. Wei. Song. Spre deosebire de ansamblul organizării politice şi sociale din timpul dinastiei Shang. datoria de a participa la războaie şi de a furniza contingente de care şi de luptători. înalţii dregători şi baroni au. Lu. În oraşe se organizau târguri sub controlul statului. alte principate puternice se constituiseră în Câmpia Centrală: Qi. preponderent era încă comerţul sub formă de troc. Metalele erau de asemenea folosite ca mijloc de schimb. În afara funcţiilor lor pe lângă conducătorii principatelor şi de şefi ai propriului lor cult familial. În Epoca Primăverilor şi Toamnelor unele state mari au anexat câte 30-40 de state mici..

ale căror spiţe principale urcau până la întemeierea dinastiei Zhou –principatele „din centru”. Sistemul spiţelor princiare se complicase de altfel după întemeierea dinastiei Zhou căci. existau doar 7 regate şi alte câteva principate mai mici care. zhongguo. termen aplicat mai târziu întregii Chine.perioadă. s-a redus la aproximativ 100. ai căror strămoşi fuseseră camarazi ai primilor. în cele din urmă. În cursul epocii chunqiu („a primăverilor şi toamnelor”) se conturează o opoziţie generală între vechile state. O asemenea societate apare ca tranzitorie şi instabilă în măsura în care sistemul ierarhiilor cultuale şi riturilor care îi asigurau coeziunea era legat de preeminenţa Casei regale. În această constelaţie de principate. doar 12 erau importante din punct de vedere politic. Conduitele rituale şi ştiinţa precedentelor sunt temeliile unei noi ordini.şi statele periferice. O nouă societate şi noi moravuri apar odată cu dezvoltarea principatelor şi cu slăbire puterii regale –o aristocraţie ataşată idealul războinicului nobil. cu toate că se obişnuieşte să se facă apel la la arbitrajul lor. Dintre acestea. o morală a onoarei şi a prestigiului. Primii ani ai dinastiei Zhou de Răsărit. 148 . în urma cuceririlor şi anexiunilor numărul de state. pe lângă familiile care purtau numele Zhou (tongxing) şi care erau legate de Casa regală. care încep să formeze unităţi politice mai întinse şi mai puternice (principatele Jin. apreciat la 1 800 sub dianstia Zhou de Apus. au fost cucerite de dinastia Qin. Qi. În Epoca Regatelor Combatante. Chu). existau şi alte spiţe. cu nume diferite (yixing). dominantă nu mai este suveranitatea religioasă şi militară a regilor. Epoca Primăverilor şi Toamnelor şi cea a Regatelor Combatante au fost marcate de tulburări necontenite. Împrejurările externe aveau să întărească autoritatea şi prestigiul acestor principate periferice. tendinţa principatelor de a se extinde şi de a forma mari unităţi politice vor modifica echilibrul instaurat între statele chineze. Declinul regalităţii.

O serie de conflicte interne şi uzurpări constituie preludiul războaielor din epoca Regatelor combatante. prestat sub ameninţare. Simptomele crizei societăţii nobiliare devin evidente în sec.Incursiunile unor populaţii alogene instalate în China de Nord încă din sec. de către principele Wen (636-628 a. Chr. VI a. Ele anunţă prefacerile ce vor urma: concentrarea puterii şi formarea statului centralizat. Chr.. natura şi sensul hegemoniilor se modifică. Chr. după victoria regelui Zhuang din statul Chu asupra principatului Jin. Începând din această epocă. Chr. sub principele Huan (685-643 a. şi îi determină pe principii din Qi şi Jin să joace rolul de şefi de confederaţii şi de protectori ai teritoriilor chineze. Chr. Factorii militari subminează atât tipurile de relaţii tradiţionale între principate. Legile şi impozitele vor fi considerate de cărturarii ritualişti ca primele atingeri aduse cutumelor tradiţionale ce constituiau temelia vechii ordini. În epoca Regatelor combatante regatele Chu şi Yue (creat pe coastele nordice ale regiunii Zhejiang) vor continua să ameninţe pace şi independenţa principatelor din Centru. VI a. Chr. când apar noi instituţii menite să potenţeze autoritatea principelui. 149 .. VIII a.).). Chr. Chr. se agravează în a doua jumătate a sec. cât şi relaţiile între marile familii. iar aceea a principatului Jin cu ocazia coaliţiei formate în 632 a. Prezenţa factorilor militari într-o societate ale cărei temelii erau de ordin religios şi ritual trebuiau să-i altereze natura. devine mijlocul de legalizare a unei situaţii de forţă. zhongguo. regatele cele mai puternice îşi impun voinţa şi jurământul. La începutul secolului VI a. Hegemonia principatului Qi se afirmă cu prilejul jurământului de alianţă (meng) din 651 a.

precum şi primele măsuri de concentrare a puterii în mâinile conducătorilor de principate sau de regate. şi regatul Chu. Ultimele trei secole ce preced unificarea imperială sunt dominate de tendinţa puterii politice de a se emancipa din cadrul restrictiv în care era prinsă – adică din acel cadru familial şi religios din care. două regate a căror putere s-a afirmat de puţină vreme: Yan. Chr. a economiei şi a gândirii. în Hebei şi Qin. în decursul acestui conflict între tradiţie şi exigenţele noii epoci. Wei şi Zhao. Acestea sunt cele „şapte puteri” între care se vor face şi se vor desface alianţele 150 . pentru sporirea resurselor şi pentru a accede la hegemonie.. rezultate din împărţirea regatului Jin (403 a. Chr. aşadar un regat „semi-barbar”.).VIII. adică statele Han. Epoca Regatelor Combatante (480221 a. populat de barbari şi Manyi. în sec. în Shaanxi.6. Protagoniştii epocii sunt cele 7 regate: „cele trei Jin”. Chr. Punctul de plecare al acestei mişcări este în mod cert criza societăţii nobiliare. puterea însăşi îşi schimbă natura. făcea parte integrantă. În epoca Regatelor Combatante dinamica războinică este cea care antrenează statele chineze de la sfârşitul Antichităţii pe cale statului centralizat. puterea politică este concepută tot mai evident ca o realitate specifică.). conflictele între familiile înaltei nobilimi. a instituţiilor şi credinţelor ei. În fapt. condus de familia Tian. Tendinţa puterii politice de a se defini ca atare şi de a-şi întări autoritatea nu poate fi separată de expansionismul militar: luptelor puterii centrale împotriva familiilor de mari demnitari le corespund războaiele între regate pentru extinderea teritoriilor. ţară a primilor Zhou. Pe măsură ce emanciparea se produce. Geneza statului centralizat Este una din acele perioade excepţionale în care schimbările succesive şi concomitente au accelerat cursul istoriei şi au provocat o mutaţie completă a societăţii. IX-VII a. în bazinul mijlociu al Fluviului Albastru. a moravurilor. vechiul regat Qi.

În acelaşi timp în care tinde să se contituie un nou tip de regalitate. Titularii acestor funcţii proveneau dintr-o clasă al cărei statut cultual şi situaţie economică erau mult inferioare celor ale familiilor de mari nobili şi înalţi demnitari. vor fi înglobate în regatele mai puternice care le înconjoară. iar acest model va fi extins asupra ansamblului regatului în momentul în care regele va fi destul de puternic pentru a doborâ vechile familii aristocratice. au fost plasate sub autoritatea directă a suveranului (eludându-se vechiul obicei al dării în posesiune de către rege unor înalţi demnitari. În regatele periferice – Qin. Încă din epoca chunqiu în cadrul principatelor se dezvoltase o categorie de mici slujbaşi. Xian-ul devine astfel modelul unui nou tip de putere teritorială (circumscripţia administrativă controlată de reprezentanţii puterii centrale). dar şi de administrarea casei princiare şi de gestiunea domeniilor ei. în timpul lui Xiaogong (361-338 a. Această categorie socială avea să joace un rol extrem de important în evoluţia care va duce la formarea statului centralizat. ei aparţineau micii nobilimi (shi). statele teritoriale se transformă radical. când regatul Qin – cei doi principali protagonişti ai epocii. ale căror sarcini erau îndeosebi legate de sacrificii şi de război. Chr. Atunci a fost pus în funcţiune 151 . micile principate din Câmpia Centală.de scurtă durată ce vor avantaja când regatul Wei. cu prilejul reformelor ministrului Shang Yang. depozitare ale celor mai vechi tradiţii. Acest lucru s-a petrecut prima dată în regatul Qin. ca feude –feng). În cursul acestor nesfârşite războaie.). aceste teritorii cucerite (xian) sunt menţinute sub controlul direct al puterii centrale. Provenind din familiile mezinilor şi copiilor născuţi de femeile de rangul doi (shuzi). Jin şi Chu – târgurile cucerite (xian) în urma procesului de expansiune. În momentul în care regii – sprijinindu-se pe mica nobilime militară – se emancipează de sub tutela marilor familii aristocratice.

un statut pe il refuzase până atunci. Statul centralizat este contemporan cu promovarea ţăranilor la rangul de cultivatori independenţi şi de luptători. în cele din urmă. retribuiţi şi revocabili. Acordând. Astfel. socială şi tehnologică. Dreptul la pământ şi la onorurile câştigate pe câmpul de luptă merg mână în mână. apariţia marilor unităţi de infanterie din secolul III a. în perioada Regatelor Combatante acesta cunoaşte o serie de mutaţii. evoluţiei politice i sau adăugat acţiunea concomitentă a altor factori de natură militară. Atare evoluţie va duce la crearea unui sistem politic caracterizat prin existenţa unui corp de funcţionari numiţi. Chr. numite „districte” (jun). avea să aibă consecinţe politice şi sociale majore. războiul era o activitate aristocratică. taishou în jun. xian-ul şi jun-ul având fiecare o reşedinţă şi un şef administrativ: xianling în xian. dacă în Antichitatea timpurie şi în epoca chunqiu. regalitatea a fost nevoită să-i acorde.) în statul Wei şi sub cea a regelui Huiwen (337325) în regatul Qin. mobilizând tot mai multe energii şi resurse. 152 . supuşi controlului puterii centrale şi prin împărţirea ansamblului teritorial în circumscripţii administrative. Xian-ele sunt grupate în ansambluri mai mari. economică. a arbaletei şi a cavaleriei. Apoi. odată cu ea. Geneza statului centralizat este intim legată de aceste transformări ale tehnicii militare. ce au contribuit şi ei emergenţa noilor structuri statale..sistemul administrativ care va fi apoi caracteristic pentru imperiile Qin şi Han: ierarhiei funcţionarilor le corespunde o ierarhie a teritoriilor. Chr. în acelaşi timp. Funcţia de „prim ministru” (xiang) şi. un rol hotărâtor vechii pedestrimi (tu). obiceiul de a separa sistematic funcţiile civile de cele militare apare sub domnia principelui Wen (445-395 a. În contextul transformărilor radicale pe care le implică geneza statului centralizat. Formele de luptă sunt influenţate deanumite inovaţii: apariţia spadei.

turnătorii de fier). producerea oţelurilor): e.. V a. procedeul turnării fierului apare în Europa abia la finele Evului Mediu. la primul avânt demografic al lumii chineze. Chr. a 153 . distincţia între diferitele tipuri de sol. Activităţile meşteşugăreşti şi comerciale în plin avânt sunt la originea unei clase de negustori. Aceste noi activităţi ies din cadrul economiei palaţiale tradiţionale. Chr. În acest context. adică puţin mai mult decât estimările făcute pentru Imperiul Roman din sec. ale căror arii de difuzare corespund unor mari unităţi economice: moneda bu. XIII (îndeosebi Hanfeizi) atestă o rapidă creştere a populaţiei.. Textele din sec. Chr. IV-III a. Chr.a. constituie în lumea chineză o perioadă de avânt rapid al economiei şi al inovaţiilor tehnice. este de subliniat că sec. în sec. Capitalele regatelor nu mai sunt doar reşedinţe ale puterii politice. fapt relevat de datele primului recensământ cunoscut în istorie: 57 671 400 de indivizi în anul 2 p. Beloch. irigaţii. Se cunosc patru tipuri monetare. Chr.. IV-III a. care le înlocuiesc în această epocă pe cele de lemn şi piatră. de către K. Ele tind să devină şi mari centre meşteşugăreşti şi comerciale. atenţia acordată datei arăturilor şi semănăturilor. Dinamica economică a fost accelerată de difuzarea artefactelor de fier.g. În această perioadă se dezvoltă o agronomie elaborată (utilizarea îngrăşămintelor. Noile tehnici agricole au dus. este de observat considerabilul „avans tehnologic” al Chinei în domeniul siderurgiei (turnarea fierului. I p. ale căror cele mai vechi specimene datează din sec. îşi sporesc numărul de lucrători şi de agenţi comerciali.Cât priveşte fundalul economico-social. Marii negustori-antreprenori formează grupul social care contribuie cel mai mult la îmbogăţirea statului Înflorirea meşteşugurilor şi comerţului determină şi răspândirea monedelor metalice. drenare ş.). Marii comercianţi îmbină negoţul cu întreprinderile meşteşugăreşti (mine. proces care continuă la începutul epocii Han. dispun de flote fluviale şi de caravane de care.

Chr. împreună cu sclavia de ordin penal. grupuri de clienţi (binke – „oaspeţi”. Astfel se formează. noile mutaţii vor facilita schimbarea statutului ţăranilor (participare la război şi dreptul la pământ). Apariţia unei clase de negustori-antreprenori şi de mari proprietari funciari accentuează inegalităţile. monedele în formă de cazma şi de cuţit. în Hubei şi în Hunan. în jurul curţilor princiare şi în anturajul miniştrilor. Expansiunea comercială a marilor regate periferice. moneda dao.cărei formă o imita pe aceea a sapei de fier şi care circula în regatele Han. Epoca este favorabilă apariţiei de secte şi şcoli ale căror preocupări sunt axate pe realităţile sociale şi politice ale epocii. în formă de cuţit – în regatele nord-estice Qin. care favorizează colonizarea chineză de forntieră (Manciuria de Sud. la rândul lor. sheren –„ oameni de casă”) care constituie o sursă de prestigiu şi de putere.. Wei şi Zhao (rezultate din împărţirea regatului Jin. pe care a cunoscut154 . Legăturile comerciale cu ţările vecine se intensifică în cursul ultimelor două secole care preced instaurarea imperiului. pregăteşte marea expansiune militară din timpul imperiilor Qin şi Han. gândirea politică şi morală. Declinul marii nobilimi şi întărirea concomitentă a puterii centrale atrage către curţile regale un mare număr de mici nobili în căutare de slujbe. Astfel creşte numărul de muncitori agricoli şi de sclavi pentru datorii –singura formă de sclavie. ştiinţa stratagemelor. În aceste medii se dezvoltă în secolele IV-III a. Transformările sociale afectează şi lumea rurală. Mongolia. Structurile sociale cunosc. în formă de cochilie –în Chu. arta discursului etc. Yan şi Zhao. mutaţii profunde. moneda „nas de furnică” (yibi). Marile familii ale căror spiţe se perpetuaseră încă din Antichitatea timpurie sunt ruinate şi îndepărtate de la putere. Ţăranii săraci fac datorii şi sfârşesc prin a fi alungaţi de pe pământurile lor. actualele provincii din sud şi sud-vest). care circulau în staul Qi.

) – corespunde în însăşi principiul ei celor două preocupări practice care domină viaţa politică din cele două secole premergătoare apariţiei imperiului: „îmbogăţirea statului” – fuguo (a asigura suvernului mijloacele materiale ale puterii) şi „întărirea armatelor” – qiangbing (a-i asigura prin forţa armelor o hegemonie sau o suveranitate universală). implicit. Ansamblul acestor schimbări determină destrămarea marii familii ţărăneşti indivize şi ruina vechilor comunităţi rurale. Chr. ministrul ultimului principe Qin. aplicate la început în mod sistematic în regatul Qin. Mai mult decât oricare alt stat chinez. pe acelea ale imperiului. În 359 a. de pildă. de vreme ce reformele. Reformatorii ce au fost mai târziu numiţi „legişti” (fajia) au avut meritul de a concepe instituţiile fundamentale ale noului Stat şi.) până la bogatul negustor Lü Buwei. Shang Yang a promulgat în 359 a. de unul dintre marii gânditori ai sec. una dintre cele mai bogate din istoria intelectuală a Chinei. Chr. Chr.Chr. Originar din Wei. Mişcarea de reforme de care sunt legaţi „legiştii” –ilustrată .. în cursul cuceririlor făcute de acest regat în anii 230-221 a.o lumea chineză. Chr. regatul Qin s-a arătat deschis reformelor ce aveau menirea de a face din acest regat din nord-vest un stat puternic şi de un tip profund deosebit de cele care lumea chineză le cunoscuse până atunci. Han Fei (?280 – 234 a. Mişcarea de reforme ce va duce la emergenţa Statului centralizat reprezintă o caracteristică esenţială a epocii. Chr.. o primă serie de reforme. întemeietorul imperiului. constând din instituirea de grupuri paramilitare de 5 sau 10 familii cu 155 . În regatul Qin s-au succedat o serie de sfetnici adepţi ai unei politici realiste şi absolutiste de la nobilul Shang Yang (? 390 –338 a. Shang Yang a întreprins în statul Qin o primă serie de reforme considerată drept evenimentul cel mai important al epocii Regatelor Combatante. III a. au fost extinse la ansamblul ţărilor chineze.

după mutarea capitalei la Xianyang. din creare de titluri nobiliare pentru răsplătirea unor fapte de bravură pe câmpul de luptă. Emergenţa statului centralizat şi. 156 . fiecărui rang corespunzându-i un anumit număr de terenuri. a consolidat considerabil regatul Qin. după merit. Astfel. o nouă împărţire teritorială şi unificarea sistemului de măsuri şi greutăţi. crearea circumscripţiilor administrative (xian). ci a familiei restrânse. Oricare membru al familiilor aristocratice care nu se distingea pe câmpul de luptă era redus la condiţia de simplu particular. care a durat mai bine de 20 de ani. de case. slujitori. formarea – în regatul Qin. între cele două fenomene există însă şi analogii: în China. transformându-l într-o putere redutabilă. – a statului centralizat ocupă în istoria Asiei Orientale un loc comparabil cu geneza oraşului-stat (polis) în Antichitatea clasică greco-romană. Chr.. concubine şi veşminte. Aceste titluri prefigurează cele 21 de ranguri de nobleţe din imperiile Qin şi Han. Chr. O altă serie de reforme a fost pusă în aplicare în 350 a. Ierarhia socială era clar definită. Deoarece a creat bazele puterii imperiale şi a continuat să inspire concepţiile politice fundamentale ale lumii chineze. dezagregarea vechii societăţi nobiliare. concomitent. ca şi în Grecia. Reforma lui Shang Yang. din considerarea ca bază a sistemului fiscal nu a familiei indivize. celor care săvârşiseră fapte de arme. marchează o adevărată revoluţie statală în lumea chineză. Promovaţi la rangul de combatanţi şi emancipaţi de sub tutela marilor familii aristocratice. la mijlocul sec.responsabilitate colectivă. Reforma pregătea astfel calea ambiţiilor imperiale ale suveranilor statului Qin. criza societăţii nobilare duce la o „democratizare” a instituţiilor aristocratice. Shang Yang a desfiinţat privilegiile tradiţionale ale nobililor şi a instituit un nou sistem cu 20 de titluri onorifice care se acordau. Noile reforme prevedeau abolirea marii familii indivize. IV a. Pe lângă profunde diferenţe.

Chr.înlocuiesc obiceiurile. Sursă a unei armonii universale. Asocierea funcţiei productive cu funcţia militară va rămâne baza sistemului politic şi social al lumii chineze până în secolul IX p. a vechilor ierarhii din sânul nobilimii. codurile penale. ce par a fi dat naştere ulterior adunărilor de cetăţeni. privilegii şi obiceiuri ce caracteriza vechea societate. Menită să creeze ordine. în noul cadru al statului centralizat. legea se aseamănă cu tuburile sonor (lü) care se află la temelia tuturor măsurilor şi al căror nume evocă ideile de model şi de regulă. care se conturează în epoca Regatelor Combatante. Han Fei. vorbeşte despre punerea la încercare a legilor şi acordă o mare importanţă necesităţii ca principele să fie informat asupra stării regatului său graţie unei critici raţionale a mărturiilor. Noţiunea de lege. în epoca imperiului. este instrumentul atotputernic care permite orientarea activităţii tuturor în sensul cel mai propice puterii Statului şi păcii publice.ţăranii au acces la ierarhie de grade care reprezintă transpunerea. riturile şi morala de odinioară. sitemul unic de măsuri şi greutăţi. Instituţiile statului –funcţionari civili şi militari. Reformele – expresia unei gândiri raţionale – urmăresc să înlocuiască cu reguli uniforme mulţimea de drepturi. sistemul de pedepse şi recompense distribuite conform unor reguli. legea nu poate fi în contradicţie cu natura lucrurilor şi fiinţelor. ranguri onorifice atribuite pentru serviciile aduse. CHINA IMPERIALĂ 157 . Dacă evoluţia este diferită în lumea chineză aceasta se datorează faptului că instituţiile epocii chunqiu n-aveau nimic comparabil cu acea instituţie proprie lumii indo-europene şi Greciei arhaice reprezentată de adunările războinicilor. termenul lü va denumi. responsabilitatea colectivă. Efectele revoluţiei statale au fost profunde şi s-au extins în toate domeniile.

care îi furnizează cadrele administrative şi politice. În consecinţă. se sprijină pe o nouă clasă de notabili. Chr.) care a domnit cu 11 împăraţi şi împărăteasă regentă. cu 14 împăraţi din 8 generaţii. – 6 p. şi Han de Răsărit (cca. Începând din 196 p. îi urmează marea expansiune militară din timpul împăratului Wudi (141 – 87 a. Criza politică din ultimele cinci decenii ale dinastiei Han de Apus fusese însoţită de transformări economice şi sociale. după moartea acestuia. dinastia Qin s-a prăbuşit în urma războiului civil din anii 210 – 202 a.) şi având la domnie doi împăraţi. Chr. Puterea imperiului se îmtemeia pe masa micii ţărănimi supusă recrutării. Aceste intrigi provoacă uzurparea puterii de către Wang Mang între anii 9-23 p. Chr. imperiul restaurat după interregnul lui Wang Mang. Tendinţele autocratice dezvoltate sub domnia lui Wudi provoacă însă. 158 . Perioadei de consolidare a puterii centrale din primele şase decenii ale sec. Aflată la putere doar 15 ani (221-207 a. puterea a fost uzurpată de Wang Mang. 202 a. precum şi de lenta asimilare a unei părţi a foştilor nomazi. Shu şi Wu – împăraţii Han nu mai deţin puterea decât cu numele. Chr. Chr. o ruptură între corpul funcţionarilor şi Curte. (conflictul dintre dinastiile Chu şi Han) care a adus la putere dinastia Han. Chr.Societatea feudală a ajuns la maturitate sub dinastiile Qin şi Han..). Chr. Dinastia Qin a unificat ţara şi a instaurat o formă de guvernare care avea să exercite o influenţă durabilă asupra feudalismului chinez. Chr. Aceste cauze diverse favorizează formarea unei clase de proprietari funciari şi declinul rapid al clasei micilor ţărani. II a. În intervalul de aproape două decenii dintre dinastiile han de Apus şi Han de Răsărit. 25 –220 p.). o dată cu apariţia Celor Trei Regate – Wei. care devine centrul intrigilor urzite de familiile împărăteselor. însoţită de un imens efort pentru valorificarea teritoriilor din nord şi nord-vest. Istoricii împart epoca dinastiei Han în dinastia Han de Apus (cca. Chr. din 10 generaţii. apoi de Liu Xuan.

.) Cel care avea să unifice prin forţa armelor statele chineze. Chr. O întreagă serie de măsuri unificatoare însoţesc împărţirea teritoriului în 36 de districte (jun). Wei (225). cu orificiu central pătrat. dar va fi cunoscut în istorie sub numele de Shihuangdi („Împăratul întemeietor”). După 190 p. primul împărat extinde asupra ansamblului lumii chineze sistemul adminsitrativ din regatul Qin. Imperiul Qin (221 – 207 a. număr curând sporit la 48: introducerea unui singur tip de monedă circulară de aramă. care îi urmează în funcţie negustorului Lü Buwei în 237 a. reprezentate de eunuci şi de familiile notabililor. Cu ajutorul ministrului său „legist” Li Si. ilustrată de mari răscoale populare de inspiraţie taoistă.După o perioadă de relativă prosperitate. Chu (223). întemeind primul imperiu din lumea chineză..7. Chr. care a rămas titlul dat în mod curent împăraţilor. este întreprins un vast efort de amenajare a teritoriilor:construirea unei reţele de drumuri imperiale (din capitala Xianyang porneau două 159 . împăraţii dinastiei Han de Răsărit nu mai deţin puterea decât cu numele. VIII. regele din Qin îşi asumă titlul de suveran august (huangdi). Zhao (228). a urcat pe tron în 246 a. precum şi a sistemului de măsuri şi greutăţi.) din regatul Qin. regele cunoscut mai târziu sub titlul de Shihuangdi („Împăratul întemeietor”) cucereşte rând pe rând regatele Han (230). Chr. Concomitent. iar anarhia ce cuprinde întreaga ţară provoacă declinul economiei urbane. Chr. Chr. apoi criza ţărănească. cucerirea tuturor teritoriilor chineze. Yan (222) şi Qi (221). În decursul unui deceniu de campanii militare victorioase. dificultăţile reapar: conflicte între cercurile Curţii. principele Yingzheng (259-210 a. ca şi a ecartamentului roţilor de la căruţe. standardizarea scrierii (introducerea unei noi norme grafice). care slăbesc puterea centrală şi deschid calea ascensiunii şefilor militari însărcinaţi cu reprimarea acestor răscoale. Desăvârşind în 221 a. Chr.

hipogeul imperial din muntele Li ş. până la ţărmul mării. La eşalonul de bază. conetabilului şi marelui cenzor de la nivel central. răspunzând respectiv justiţie şi fiscalitate. Marele Zid. înălţarea unui Mare Zid la frontierele nordice ale imperiului. până în nordul Peninsulei Liaodong.). La Curte. cuprinzând fiecare un anumit număr de districte. 300 a. Zhao şi Yan şi le prelungeşte într-un lanţ continuu. iar yushi („marele cenzor”) îi controla pe funcţionarii de orice rang. rigoarea extremă a sistemului penal par să fi făcut insuportabilă tirania primului împărat. de regatele Qin. amploarea marilor lucrări publice (construcţii de oraşe. la vest. familiile (cele în care bărbatul cultiva pământul. unul spre est. palatul imperial din Xianyang. drumuri. la est. Întregul imperiu era împărţit în 36 de prefecturi (iar mai târziu. reia traseul vechilor fortificaţii construite în jurul a. în fostele regate Qi şi Chu).„drumuri pentru carele imperiale”. celălalt către sud. menit să apere imperiul împotriva populaţiei nomade numită Xiongnu (? hunii). iar femeia ţesea) erau organizate în grupe de 10 sau de 5. chengxiang („primul ministru”) îl ajuta pe împărat la guvernarea ţării.a. traversând actualele provincii Hebei şi Shandong. Fiecare district era divizat în cantoane conduse fiecare de câte trei funcţionari. taiwei („conetabilul”) avea responsabilitatea problemelor militare. de educaţie şi de siguranţa publică. Numărul mare de operaţiuni militare. Aceste prefecturi şi districte erau conduse de funcţionari corespunzători primului ministru. Chr. Marele Zid. Shihuangdi a înfiinţat un sistem autocratic complet pentru administrarea Statului. până în provinciile Jiangsu şi Zhejiang) şi de canale de irigaţie. canale. începând de la Curtea imperială până la eşaloanele de bază. care merge din sudul provinciei Gansu. frecventele inspecţii imperiale (adevărate demonstraţii de forţă. Nemulţumirii populare i se adaugă frustrările vechii aristocraţii. în peste 40). deposedată de privilegiile ei şi deportată (120 000 de „familii puternice şi bogate” sunt deportate 160 .

Chr. Aflat mai întâi sub ordinele lui Xiang Yu care îi dăduse rangul de principe de Han. lupta pentru consolidarea noului imperiu avea să continue vreme de peste şase decenii (207 – 141 a. conduse de Ziying („Rege al statului Qin”). Liu Bang. Chr.. Liu Bang îl elimină pe Xaing Yu. În 207 a. condamnaţi şi îngropaţi de vii. cărora li se raliază vechea nobilime din Chu. până la sfârşitul domniei împăratului Jingdi. Li Si.). se proclamă împărat şi îşi stabileşte capitala la Chang’an. când fiul său mezin Hu Hai îi urmează la tron sub numele de al doilea împărat (ershi huangdi). cu excepţia tratatelor de medicină. urmată de ancheta în urma căreia peste 460 de erudiţi au fost judecaţi.8. Chr. Chr. cu excepţia scrierilor istoricilor dinastiei Qin: este vorba de faimoasa „ardere a cărţilor” din 213 a. Imperiul Han După căderea dinastiei Qin. Liu Bang asediază capitala imperială Xianyang şi invinge trupele dinastiei Qin. vede crescând autoritatea sa ca şef al bandelor de rebeli. a început lupta pentru putere între conducătorii armatelor răsculate victorioase. perioadă ce 161 . În dorinţa lui de elimina orice formă de opoziţie. împăratul dispune –la propunerea primului ministru. VIII.. se produc răscoale populare conduse de Chen Sheng (proclamat rege al noului stat Zhangchu) şi Wu Guang. de asemenea. agricultură şi divinaţie. Noul împărat distribuie titluri nobiliare şi feude vechilor săi camarazi de arme. Cu toate că Liu Bang devenise primul împărat al dinastiei Han. Chr. În 202 a. Primele revolte izbucnesc imediat după moartea lui Shihuangdi (210 a..în zona capitalei) şi nemulţumirea cercurilor de cărturari. În 209 a. în frunte cu famila Xiang. Chr. modest funcţionar al dinastiei Qin. de la intrarea lui Liu Bang în Xianyang. Liu Bang intră curând în conflict cu fostul său asociat. Shihungdi interzice toate cărţile.). care capitulează la Bashang.să fie distruse toate documentele din arhivele imperiale.

precum şi majoritatea generalilor şi demnitarilor de la începuturile dinastiei Han de Apus sunt de origine modestă. a căror influenţă va deveni. a împărătesei Lühou şi a împăratului Wendi. expediţiilor întreprinse de Shihuangdi.) către Mongolia. în pofida aparenţelor. Coreea. preponderentă sub dinastia Han. se întemeia pe o organizare administrativă şi militară care asigura controlul asupra ţărănimii. La fel de evident estă însă şi sistemul continuităţilor. continuatorii dinastiei Qin. Numai pe parcursul unei evoluţii indelungate influenţată de factori diverşi – dinamica economiei. Însă bazele puterii acestei dinastii nu sunt. La fel. Chr. aceaşi 162 . întărirea rolului Palatului în detrimentul corpului de funcţionari. Această relaţie directă între Stat şi ţărănime constituia caracteristica esenţială a noii concepţii despre putere şi societate. la origine. Aceleaşi concepţii predomină în domeniul religios şi filosofic. Primii împăraţi Han sunt. altele decât cele ale imperiului Qin.a. primul împărat al dinastiei Qin. Faptul că împăratul. marea expansiune din timpul împăratului Wudi (141-87 a. deoarece tiranul îi oprima pe cărturari. după un răstimp de un secol. Istoriografia chineză tradiţională prezintă. fireşte. – imperiul Han s-a îndepărtat tot mai mult de originile sale. imperiul Qin în culorile cele mai sumbre.cuprinde domniile împăratului Huidi. La începuturile dinastiei Han toate legile în vigoare sub Shihuangdi sunt menţinute întocmai: aceeaşi împărţirea a teritoriului în prefecturi (xian) şi districte (jun). Asia Centrală. slăbirea autorităţii Statului asupra ţărănimii. China de Sud şi Vietnam urmează. din contră. instituit în regatul Qin şi ale cărui principii fusesră extinse de Shihuangdi la ansamblul ţinuturilor chineze. a însemnat o schimbare fără precedent în viaţa politică a Chinei. ascensiunea noilor familii de notabili ş. Statul legist. Organizarea politică instaurată de Liu Bang nu se deosebeşte de aceea a imperiului Qin.

comunităţile locale întăresc dominaţia Statului asupra populaţiei. Chr. Chr.. 39 fac parte din „feudele” (fengguo) atribuite în 201 a. inspecţie şi control al administraţiei. Tendinţele regionaliste. II a. Principiul puterii acestui imperiu rezidă în controlul direct al populaţiilor şi al indivizilor de către Stat. camarazilor de arme ai lui Liu Bang. Caracteristicile statului legist se extind nu numai în teritoriile ce depind direct de puterea imperială. Sistemul legist de pedepse şi recompense permite clasificarea ansamblului populaţiei în cadrul ierarhiei celor 24 de grade de demnitate (jue). moştenite din epoca Regatelor Combatante. cele care ne-au rămas din epoca Han trec drept unele dintre cele mai exacte din istorie: fiecare supus trebuie să plătească o taxă personală în bani. administraţia imperilaă a dinastiei Han n-a putut să acţioneze la început în mod direct decât asupra unei părţi din vechile ţinuturi chineze. apoi rudelor din familia imperială. Prin coeziunea lor socială şi prin presiunea morală pe care o exercită. Chr. 163 . Astfel. ceea ce implică recurgerea la recensăminte greoaie. rămăseseră încă vii după scurta perioadă de unificare impusă de regatul şi imperiul Qin între 230210 a. Chr. afaceri militare. dintre cele 54 de districte existente la începutul sec. Puterea dinastiei Han se născuse într-un climat de anarhie şi de insurecţie generală. să execute corvezi anuale şi să presteze serviciul militar. Influenţa câştigată la Curte de sfetnicii cărturari şi îmblânzirea legislaţiei moştenite de la dinastia Qin nu repune în cauză această orientare fundamentală Legile cele mai draconice ale epocii Qin sunt abolite între 191 a. II a. Chr. Pe parcursul întregului sec.triadă de funcţii în capitală şi în provincii –afaceri civile. ci şi în „feude” (fengguo) acordate camarazilor de arme ai întemeietorului. Imperiul Han îşi moşteneşte toate instituţiile de la imperiul Qin şi are toate caracteristicile unui stat legist. slăbiciunea lui iniţială explică unele concesii. În consecinţă. tendinţa generală a fost cea de întărire a centralizării.. Totuşi.

. Chr. III a. ci şi o bogăţie şi o dinamică economică care aveau să permită Chinei să-şi afirme prestigiul faţă de toţi vecinii ei. iar până către 115 a. şi începutul celui următor. Chr. Chr. fusese menţinută la începuturile dinastiei Han. În prima jumătate a sec. Aceste împrejurări explică de ce sub dinastia Han. când din codul penal dispar pedepsele mutilante. ci va cuprinde toată Asia Centrală. Chr.) se află nu numai întărirea puterii centrale. ca şi noua dinamică a economiei au provocat dezagregarea progresivă a clasei care făurise puterea 164 . Chr.. sub înrâurirea unor sfetnici influenţi. cunoscută sub numele de heqin –„pace şi prietenie”. II a. Printre elementele care au determinat expansiunea Han în epoca împăratului Wudi (141-87 a. Aceste schimbări în raporturile imperiului Han cu vecinii săi. frontiera nordică a imperiului este consolidată. Răscoalele şi războaiele civile puseseră capăt politicii ofensive inaugurată de Shihuangdi. Întreaga politică a primilor împăraţi Han a fost dominată şi determinată de probleme generate de incursiunile călăreţilor arcaşi veniţi din stepă (xiongnu . Instaurarea dominaţiei Han în Guangdong şi în Vietnam extinde influenţa chineză în Asia de Sud-Est..? hunii). apare tendinţa de a introduce distincţii întemeiate pe poziţia socială (guijian sau zunbei) şi pe gradul de rudenie (qinshu). Marele Zid va fi lăsat fără apărare între sfârşitul sec. care se revendicau de la tradiţiile cărturăreşti.(când deţinerea cărţilor proscrise de Shihuangdi este din nou autorizată) şi 167 a. dinastia Han este constrânsă la o politică de destindere. în timp ce egalitatea tuturor în faţa legii –unul din principiile esenţiale ale legismului-. Expansiunea Han în Mongolia şi în Asia Centrală este simultană cu efortul de pătrundere către nord-est (Manciuria) şi Coreea. Primele mari ofensive victorioase împotriva triburilor xiongnu au loc între 127-119 a. Chr. Pe de altă parte. expansiunea chineză nu se va limita la Mongolia.

Chr. dinastia Han a practicat o politică de fast şi generozitate. primesc o educaţie de tip chinezesc şi sunt adesea numiţi în funcţii din garda imperială sau în administraţia Palatului imperial. care surprinde prin costul ei extrem de ridicat. cultura şi luxul Chinei.obiceiurile. care înglobează ansamblul ţărilor raliate imperiului devin practici curente în politica împăraţilor Han. Odată cu avântul economic al Chinei în sec.). Chr. stabilirea de raporturi diplomatice şi controlul marilor rute comerciale au creat o situaţie deosebit de favorabilă pentru negustori. ei devin. Artizanii restaurării dinastiei Han în 25 p. vor fi familiile de notabili a căror bogăţie şi influenţă nu au încetat să crească. Câştigaţi pentru modul de viaţă şi pentru cultura chineză. la întoarcerea în ţările lor. care sunt întreţinuţi în lux. a-i câştiga pe vecini de partea ei şi a provoca disensiuni în rândurile adversarilor. chineze sau sinizate. Chr. Practica ce consta în consolidarea alianţelor politice prin uniuni matrimoniale va urmată de numeroase imperii.. ca şi prin caracterul ei sistematic. acordarea de către împărat a unor sigilii. în semn de fidelitate. sistemul ostatecilor reprezintă 165 . II a. pe proprii lor fii. Decernarea de titluri oficiale. până în epoca manciuriană. Chr.chineză în epoca împăratului Wudi (141-87 a. diplomaţie şi război. De altfel. după interregnul uzurpatorului Wang Mang (9-23 p. expansiunea ei politico-militară avea să sporească importanţa schimburilor şi să ducă la strângerea legăturilor dintre comerţ.) – clasa soldaţilor –ţărani şi a micilor agricultori. agenţi ai răspândirii influenţelor dinastiei Han. Instalarea garnizoanelor chineze din Coreea până în Asia Centrală. O altă practică des uzitată în epoca Han constă în trimiterea de ostateci (zhi) la Curtea imperială: regii din Asia Centrală şi şefii confederaţiilor tribale trimit. Prinţesele chineze introduc în ţări străine moravurile. recunoaşterea propriului rang în cadrul unei ierarhii protocolare. Pentru a-şi extinde influenţa politică.

Celebrul „drum al mătăsii”. puterea imperială ajunge să fie miza intrigilor de palat şi conflictelor între familiile împărăteselor: o putere autocratică atotputernică cade sub influenţa favoriţilor.şi un mijloc de a interveni în problemele de succesiune ale ţărilor aliate. Căderea dinastiei Han de Apus la începutul erei noastre este rezultatul unei evoluţii începută cu mai bine de un secol în urmă. apoi în circumscripţii administrative obişnuite (junxian) s-a desfăşurat la toate frontierele imperiului Han între epoca împăratului Wudi (141-87 a. care lega valea Fluviului Galben de Mediterana. Mesopotamia şi Syria. O parte din mătăsurile care au ajuns în Imperiul roman. în Imperiul part şi în Imperiul roman. Gansu. (în sudul Mongoliei. Guangdong şi în nordul Vietnamului). India de Nord. Marele comerţ cu mătase de-a lungul continentului eurasiatic s-a intensificat sub dinastia Han de Răsărit. Roma a încurajat comerţul maritim pe rutele din sud. I-II p. Chr. Lipsită de sprijinul şi de contraponderea pe care le constituia ansamblul administratorilor şi sfetnicilor. care permiteau ocolirea Imperiului part. Coreea. femeilor şi eunucilor. Puntea de legătură pentru comerţul cu mătase dintre China şi Mediterana pare să fi fost India.) şi sec. trebuie să fi fost importate direct din valea Indusului. Transformarea regatelor shuguo în teritorii militare (bu). II p. Iran. în principiu simpli aliaţi care nu plăteau tribut. în a doua jumătate a sec. prin Pamir. Chr. desfăşurându-se simultan în China. Una dintre aceste 166 .. trecea prin oraşele din Gansu. I a. Chr. în sec. Asia Centrală. Apoi Imperiul Han s-a străduit să-şi întărească controlul asupra acestor „regate dependente” (shuguo). Transoxiana. Chr. Darurile făcute populaţiilor xiongnu şi regatelor din Asia Centrală au făcut ca traficul cu produse chineze să capete o amploare fără precedent. datorită faptului că parţii şi nabateeni – care percepeau o taxă de 25 % asupra mărfurilor – controlau comerţul între Transoxiana. Iran şi Mediterana.

fără a soluţiona criza agrară. Chr. care întemeiază efemera dinastie Xin („cea nouă”. Chr. Chr. Paralel. dinastia Han târzie (25 –220 p. 9-23 p. Conjuncţia acestor două forţe devine victorioasă în 23 p. Ineficace.) se 167 . Şeful lor spiritual este un anume „rege Jing de Chengyang” din Shandong. reforme monetare succesive ş. măsurile radicale adoptate de Wang Mang nemulţumesc pe proprietarii bogaţi.). Wang Mang încearcă să remedieze situaţia adoptând măsuri radicale: „naţionalizarea” tuturor pământurilor şi tuturor sclavilor. Răsculaţii. de control direct al statului asupra ţărănimii – reuşiseră în mai puţin de un secol să elimine pe toţi cei care se opuneau acţiunii puterii centrale. când uzurpatorul Wang Mang este înlăturat. Wang Mang în întemeiază reformele pe concepţia arhaizantă a lucrării Zhouli („Ritualul Zhou”) sau Zhouguan („Funcţionarii Zhou”). O altă cauză a căderii primei dinastii Han pare să fi fost evoluţia lumii rurale: concentrarea pământurilor în mâinile celor bogaţi (notabili locali. Mişcarea are drept scop restaurarea dinastei Han. care se pretinde înrudit cu familia Lu din dinastia Han şi care se exprimă prin mijlocirea unui medium. sunt numiţi sprâncenele roşii (chimei). rebeliunile vechii nobilimi Han şi ale marilor familii latifundiare ameninţă noua dinastie Xin. negustori.).care-şi confecţionează chipuri de demoni. domnind sub numele de Guangwudi (25-57 p. unul dintre reprezentanţii vechii spiţe Liu. mari familii). În vreme ce primii împăraţi Han – fideli politicii iniţiate de Shihuangdi din dinastia Qin. Liu Xiu.a. Chr. ai Pământului şi ai celor Patru Anotimpuri.. care face un tablou sistematic al administraţiei regatului Zhou şi împarte ansamblul funcţiilor oficiale în funcţionari ai Cerului. Insurecţiile se extind în întreaga Câmpie Centrală. preia puterea şi restaurează dinastia Han.familii de împărătese reuşeşte să impună pe tron pe unul dintre membrii ei: uzurpatorul Wang Mang.

înalţi funcţionari şi notabili provinciali. Deng şi Liang). Familiile prin căsătorie cu spiţa imperială (waiqi –rudenii exterioare) profită de faptul că împăraţii care se succed sunt cu toţii nişte copii debili pentru a-şi recâştiga ascendentul pierdut (familiile Dou. care fuseseră la originea uzurpării puterii de către Wang Mang sunt ţinuţi deoparte de exercitarea puterii. Chr. Chr.. Primele trei domnii ale dinastiei restaurate (25-88 p. Ultimii ani ai secolului II p. Paralel. Evoluţia socială avea să consolideze la finele secolului I a. imperiul Han nu-şi va mai restabili dominaţia în Asia Centrală decât în perioada 125-150 p. mai mult de cincizeci de regate din Asia Centrală trimit tributul în capitala imperială Luoyang. puterea marilor proprietari: rude şi colaterali ai familiei imperiale. latifundiar din Henan.. din Henan. se afirmă puterea eunucilor a căror influenţă creşte odată cu avuţiile acumulate. îndeosebi.). În capitală. În anul 94 p. Împotriva acestor parvenţi se produce violenta reacţie a marilor familii latifundiare şi a funcţionarilor-cărturari proveniţi din acestea. care. Chr. În Shandong şi Henan se dezvoltă o vastă mişcare mesianică de inspiraţie taoistă. Chr. Ulterior însă. Familiile împărăteselor şi eunucii. primul patriarh al sectei 168 . şi sub a doua dinastie Han. ajuns împărat la vârsta de 10 ani. Căpetenia lor este un oarecare Zhang Jiao din Julu. Chr. Mutarea capitalei de la Chang’an la Luoyang se explică şi prin existenţa acestei noi clientele. masacrează peste 2 000 de eunuci. Chr. după ce pune stăpânire pe capitala Luoyang în 189 p. climatul politic se degradează începând cu domnia lui Hedi (88 – 105 p. Chr. Chr. Eunucii sunt eliminaţi de către Yuan Shao. sunt marcaţi de o criză agrară extrem de gravă. la celebra răscoală a turbanelor galbene (huangjin).) corespund unei perioade de stabilitate internă şi de expansiune externă. care duce în 184 p.sprijină pe noua pătură socială care a adus-o la putere: cea a marilor familii latifundiare din Câmpia Centrală şi.

care trecea drept stăpân al geniilor aerului. Chr. Către 190 p. în cursul cărora bărbaţii şi femeile „îşi amestecă răsuflările” (heqi). Organizată din punct de vedere militar. În aceeaşi perioadă. în China de Vest se dezvoltă o sectă a cărei doctrină şi organizare sunt asemănătoare celor ale turbanelor galbene. Puterea supremă este asumată de trinitatea alcătuită din Zhang Jiao şi fraţii săi. de unde şi numele de wudoumi dao („doctrina celor 5 măsuri de orez”). sinteză între suveranul mitic Huangdi („Împăratul Galben”) şi un Laozi divinizat. Zhiang Jiao este un fel de papă al cultului închinat lui Huanglao. Chr. Comunităţile de sectanţi consacră o mare parte din timpul lor activităţilor religioase ce durează mai multe zile şi care poartă numele de hui („adunare”) sau zhai („post de purificare”). numărând fiecare de la 6 000 la peste 10 000 de persoane. şi cei doi fraţi ai săi –Zhang Bao şi Zhang Liang. 169 . Întemeiată de maestrul magician Zhang Daoling. Ca şi turbanele galbene. nepot al lui Zhang Daoling. adepţii sectei celor 5 măsuri de orez reuşesc să creeze un stat liber în sudul provinciei Shaanxi. Înzestrat cu talente de taumaturg. Membrii sectei erau grupaţi în 36 de fang (secţiuni).. adepţii doctrinei wudoumi dao recurg la practicile de posedare spirituală. Doctrina taipingdao („Doctrina Dreptăţii”) proclamă că bolile sunt consecinţa păcatelor comise.taoiste a Marii Păci (taiping: termen ce evocă ideea unei vârste de aur dobândite prin egalitatea tuturor şi prin proprietatea comună asupra bunurilor). Câteodată au loc orgii. pământului şi apelor. Asociind tradiţiilor taoiste şi cultului lui Huanglao teoriile cosmogonice yin-yang şi ale celor cinci elemente. pământului şi oamenilor”. această sectă cere adepţilor săi o contribuţie de 5 măsuri de orez. „generali stăpâni ai cerului. sub conducerea lui Zhang Lu. secta numără 360 000 de aderenţi aflaţi sub arme din 184 p. această religie a mântuirii are drept texte sacre cartea Daode-jing de Laozi şi un text de tradiţie mai recentă – Canonul Marii Păci (Taipingjing).

Chr.J. Lucrări generale: -***Cambridge Ancient History²: vol. vol. Puterea efectivă aparţine conducătorilor de armate care primiseră misiunea de a reprima mişcarea turbanelor galbene. Sfârşitul epocii Han – o dată cu prăbuşirea dinastiei Han de Răsărit – marchează începutul „Evului Mediu” chinez.S. şi dintre care unii participă la lovitura de stat din 189 p. Imperiul Han se află în mâinile soldaţilor. N. După 192 p. Începea epoca Celor Trei Regate (Wei.E. regatul Wu. între dinaştii militari aveau să ducă la declinul economiei urbane. Gadd. Edwards. care-i va elimina treptat pe rivalii săi din China de Nord şi va pune bazele unui nou imperiu. Hammond. Yuan Shu. Gadd. Dinastia Han de Răsărit nu mai exista decât cu numele. C. III/2 The Assyrian and Babylonian Empires and other states of the Near East from the 8th 170 . Edwards. Hammond. 1970.: Dong Zhuo. Chr.E. I/2 Early History of the Middle East edited by I.În această epocă puterea imperială nu mai exista decât cu numele. Chr. N. se afirmă puterea lui Cao Cao. Cao Cao şi Sun Ce.S.L.G. C.G.L. vol.J. Distrugerile provocate de răscoalele ţărăneşti şi ravagiile războaielor declanşate după 190 p. Chr. 1971. care va întemeia în 222 p. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ A. I/1 Prolegomena and Prehistory edited by I. Shu şi Wu). unul dintre semnele care anunţă începutul unei noi epoci. limitat însă la Câmpia Centrală şi la provinciile din nord.

Initiation à l’Orient ancien. Moscati. C. -P. London. The Sources of Social Power. Berlin. -S. -H. Dani. Cambridge. Paris. From the Third Millennium to the Seventh Century BC. Paris. Nissen. Der Alte Orient. 1976. Oxford. I. 1992. Ancient Near East Art. -H. Lucrări speciale: *Mesopotamia: 171 . Garelli. From Village to Empire: An Introduction to Near Eastern Archaeology.J. 1988. The Early History of the Ancient Near East. 1982. Bucureşti. 1995. -J. The Ancient Near East. Burney. Edwards.F. 1977. Orthmann (ed). London.. Mann. N.L. I. and J. Kuhrt. -M.S. Sollberger. 1990. The Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient Near East.G. Le Proche-Orient Asiatique. Cadd. B. Routledge. -W. Hammond. edited by A. -M. London. -A.P. 1975. 1983. 9000–2000 BC. 1995. -Dominique Collon. 1986.J. 14.E. New York & Oxford. Mohen. Prehistory and Beginnings of Civilization. P. Deshayes. 1992. Bottéro. 1992. des origines aux invasions des Peuples de la mer. -***Le Grand Atlas de l’ Archéologie a été réalisé par Encyclopædia Universalis. c. Chicago. 1969. Propyläen Kunstgeschichte. Grundzüge einer Geschichte der Frühzeit der vorderen Orients. Civilizaţiile Vechiului Orient. Nielsen. -J. -C. München.H. de Laet. I-III. Paris. II. 1994. E. 3000–330 BC. London. Roaf. Vechi imperii ale Orientului.U. -***History of Humanity. -***History of Humanity.J. 1996. edited by S.to the 6th Centuries edited by I. Routlegde. Bucureşti.

1979. -S. Kemp. London. Oppenheim.. -C. The Rise of Civilization. Bucureşti. Paris. Ancient Mesopotamia: Portrait of a Dead Civilization. Freeman. Chicago. Malek. 1987. 1993. Society and Economy at the Dawn of History. P. 1984. I-II. Early Mesopotamia. London. J. Sumer and the Sumerians. La început a fost Sumerul.L. 1993. Payot. from early farmers to Urban Society in the Ancient Near East. A History of Ancient Egypt. Bucureşti. 1954. -V. Erman. London. Cambridge Mass. L’Egypte. -Rosalie Davis. Bard (ed. 1983. Burkert. 1984. -C. -Kathryn A. Postgate. -H. -S. Baines. -E.). Iaşi. L’Egypte des Pharaons. London. San Francisco. 1962. Cambridge University Press. Oates.-R. London. Oxford.F. Discovering Ancient Egypt. Grimal. Civilizaţia sumeriană. Istoria începe la Sumer. Oxford. -C. 1992. -Harriet Crawford. London. Bucureşti. 1976. -N. Chicago-London. 1997.K. Saggs. 1975. -C. Drioton. Vandier. -A. Daniel. Kienitz.U. Adams. The Legacy of Ancient Egypt. Atlas of Ancient Egypt. Mc C.. Zamarovsky. The Might that was Assyria. *Egiptul antic:: -J. -C. -W. Lalouette. Babylon. 1989. 172 .Paris. 1953. New York. -N.N. 1992. 1964. Kramer. Civilizaţia Egiptului antic. Routledge. 1981. Civilizaţia Egiptului antic. 1964. Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. -F. Heartland of Cities: Surveys of Ancient Settlement and Land Use on the Central Floodplain of the Euphrates. Die politische Geschichte Ägyptens.L. J. The Orientalising Revolution. Bucureşti. -B. Redman. -J. Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization. Daniel. Moscati. 1980. 1999. -A. Bucureşti. 1992. Vechile civilizaţii semite. 1978.

The Hittites². de Lange. Mainz. 1995. The Unauthorised Version: Truth and Fiction in the Bible. II. A Neolithic Town in Anatolia. Hattuša. Ancient Egyptian Religion. 1967. -E. Kemp. Metzger. 1968. CNRS. 1996. Lichtheim. Keller. Riemschneider. Paris. Cambridge. Din tainele Imperiului hittit. -B. Cambridge. 1991. Catal Hüyük. D. London. 1984. Istoria Egiptului antic. Paris.-M. Nagel (Archaeologia Mundi). 1997. *Anatolia. -W. -V. Oxford. Bucureşti. Quirke. Paris. Bucureşti. Life in Ancient Egypt. -J.A. Busink. -R. Posener. Atlas of the Jewish World. 1996. Civilizaţia feniciană. Leyde. The Complete Pyramids. 1986. 1960. Early Egypt: The Rise of Civilization in the Nile Valley. 1983. Mellaart. P. Der Tempel von Jerusalem von Salomo bis Herodes. 1993. Lumea syro-palestiniană: -T. Bucureşti. -C. -M. Guerney. Neve. B. Macqueen. -J. Trigger. Anatolie. Lane Fox. I-III. -S. -A. London. Ancient Egypt: A Social History. London. *Levantul. 173 . von Zabern. Enciclopedia civilizaţiei şi artei egiptene. -H. Spencer. 1980. Berkeley. -P. Brill. London. The Hittites and their Contemporaries in Asia Minor. Iaşi. 1974. Imperiul hittit: -O. -L. Bucureşti. A. 1992. Ancient Egyptian Literature. Au pays des premières écritures. 1970. -M. London. 1990. -J. I. 1979. Zamarovsky. Lloyd. 1973-1980. -N. Daniel. Les Hiéroglyphes hittites. London. Lumea hitiţilor. Lehner. Bucureşti. Godart. Le pouvoir de l’écrit. London. -G. 1967. Stadt der Götter und Tempel. Strouhal.O’Connor. Arheologia Vechiului şi Noului Testament. Weigall. Laroche. 1990. -E. 1992.

BergischGladbach. L’Iran. -J.). The Phoenicians. I: Sources. 1968. Leiden. Boardman.R. Bucureşti. Coogan (eds. Pfohl (ed. Chicago. du C. Chapman (eds. 1975. Bucureşti. The Persian Empire. Paris. 1960. -G. 1983. Lumea fenicienilor. Naveh. Jerusalem– Leiden. 1978. 1976. Bucureşti. 174 . Le Plateau iranien et l’Asie centrale. Sancisi-Weerdenburg (ed.M. *India antică: -Jeannine Auboyer. Greece and the Western Mediterranean. P. éd.). 1987. The Old Testament World. M. Einaudi. Davies. Metzer. 1988. 1988. The Phoenicians and the West: Politics. Matthiae.L. 1982. 1989. Colonies and Trade. Archaeology and the Bible. -S. 525-479 edited by J. 1993. Cambridge. Ebla. des origines à la conquête islamique.. Olmstead. N. Civilizaţia veche a Iranului. Das Alphabet. von Redden. -J. Ugarit and seine Welt. des origines à l’Islam. Michel. un Impero ritovato. Moscati. IV: Persia. London. Moscati (ed.). Cambridge. 1977. -J. Achaemenid History. Cook. History of the Persian Empire. -H.G. -J. -B. Early History of the Alphabet. -B. -J.). Tubb. -R. Ghirshman. Milano. vol. -Maria Eugenia Aubet. Paris.T. 1993. Rogerson. Viaţa cotidiană în India antică.-P. 1990 *Iranul antic: -CAH².S. Cambridge University Press. 1992.). 1976. Deshayes (ed. A. -S. -S. 1976.N. R. Torino. Hammond. c. London. Oxford. The Oxford Companion to the Bible. Darmstadt. Brentjes. Structures and Synthesis. -A.).

1977. Lal. Han Civilization. New York. The Archaeology of Ancient China³. -Wang Zhong. 1968. India antică. 1982. 175 . Parpola. Nouvelles Découvertes en Chine. Deciphering the Indus Script. Bucureşti. 1982.B. -Wen Fong (ed. Casal. 1983. 1980. -D. Milano. L’histoire revue par l’archéologie. Press. The Great Bronze Age of China.). -J. 1994. Cambridge Univ. The rise of civilization in India and Pakistan.). 1984. -B. & R. & V. New Delhi. *China antică: -Bai Shouyi.-J. 1978. 1983. Bucureşti. S. Yale Univ. Press. Allchin. I-II. -D. Wheeler. Elisseeff. Berkeley. Gupta. Oldenberg. Keightley (ed. Silvana Editoriale.P. -B. Lumea chineză. Frontiers of the Indus Civilization. Cambridge. Cambridge University Press. -***7000 Years of Chinese Civilization. 1985. Chinese Art and Archaeology from the Neolithic Period to the Han Dinasty. Press. 1997. Bucureşti. 1995.N. The Origins of Chinese Civilization. Fribourg. Gernet. -A. Scurt tratat de istoria Chinei. The Indus Civilization³. Bucureşti.M. 1983. Civilizaţia Indusului şi enigmele ei. -H. -Chang Kwang-chih. -M. Yale Univ.

...1................)...... Imperiul akkadian........................................................... Geneza statului în Mesopotamia. Regatul Timpuriu (epoca thinită/dinastiile I-II.............20 II....20 II...19 Evoluţia istorică..................37 II...............................9 POPULAŢIILE ORIENTULUI ANTIC............................... 2 600 – 2 200 a.......................................................................................2......... cca.................. A doua perioadă interimară (dinastiile XV – XVII.... Asiria. 2200 – 2080 a..4.....65 III.....68 176 ........52 Populaţia Egiptului antic.......64 III...7....................................................................... Chr.5 Capitolul I........................... Cetăţile-state sumeriene în epoca protodinastică......... 1730 – 1580).................................................................22 II....27 II..5......).......................... Egiptul preistoric şi epoca predinastică....8.................................1................ cca........................................ Imperiul Vechi (dinastiile III-VI...........................)...5....................................................................................................................................50 Capitolul III .........57 III........................... Imperiul Vechiului Babilon.......Istoria antica universala.............................................18 MESOPOTAMIA ...................................54 III........ Chr..... 3200/3100-2600)...........4.3............................................................................................................52 Cadrul geografic. cca...42 II.........3...9 Capitolul II ..................................... Mesopotamia preistorică....... cca...................................................34 II.........54 Evoluţia istorică..............5 INTRODUCERE.....54 III......... Imperiul sumerian al celei de-a III-a dinastii din Ur...2.......................... Prima perioadă interimară (dinastiile VII-X...............6.......................31 II...................18 Cadrul geografic...............................Adrian Husar ........ Imperiul neobabilonian............................... 2080 – 1730 a..................52 EGIPTUL ANTIC................................... Imperiul de Mijloc (dinastiile XI – XIV. cca........................ Chr............................................................................................................6.................60 III...

...........................3...............101 V.....................................1.............................122 VII...1.........................108 VI..................................................................................................................3.......................2.........................................87 IV.....3.. Fenicia............69 III............. Imperiul Nou (dinastiile XVIII – XX........... 1580 – 1085 a.. Siria şi Palestina preistorice.................................................................................................7........................125 BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ...................... Chr.............1.......................................................111 VI..........83 Anatolia..........96 V..........................................III..............94 V............. India pre-ariană..112 Capitolul VII ................................................84 IV.................................. Vechiul Imperiu hittit...............).............2........117 VII..89 Capitolul V...................................................... Chr..).......................93 LEVANTUL......... Civilizaţia Indusului............................... Regatul târziu (dinastiile XXI – XXVI....... Imperiul med......................................117 Cadrul geografic...................... Oraşele-state syro-palestiniene.......................................................................................................117 INDIA ANTICĂ.83 Evoluţia istorică..........3......... Regatul ebraic.............108 IRANUL ANTIC.......................................................................... Imperiul persan... 1085 – 525 a............................. Anatolia preistorică.............................................. Noul Imperiu hittit............118 VII......4............104 Capitolul VI ................................................................................................... Iranul preistoric......................80 Capitolul IV .............................. India vedică.....................................................93 Evoluţia istorică................................2...83 IMPERIUL HITTIT.......84 IV............... LUMEA SYRO-PALESTINIANĂ.................108 Cadrul geografic ........................................170 177 ........... cca..............................................8..94 V....................................................2...............93 Cadrul geografic.......... Structurile politice........................109 VI...................1............ Cadrul geografic.................