GÜBRE FABRĠKALARI T.A.

ġ
31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).

DĠPNOT 1- ġĠRKETĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (Gübretaş) 1952 yılında kurulmuş olup, şirketin faaliyet konusu kimyevi gübre üretimi ve satışıdır. Şirket, faaliyetinin önemli bir bölümünü Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile gerçekleştirmektedir. Şirketin kanuni merkezi İstanbul‟da olup, diğer üretim yerleri ve bürolara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
Birim Yarımca Tesisleri İskenderun Tesisleri İzmir Bölge Satış Müdürlüğü Samsun Bölge Satış Müdürlüğü Tekirdağ Bölge Satış Müdürlüğü Ankara Bölge Satış Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Satış Müdürlüğü Faaliyet Durumu Üretim / Liman / Depolama Liman / Depolama (Kirada) Satış-Pazarlama / Sıvı-Toz Gübre Üretimi / Depolama Satış-Pazarlama / Depolama Satış-Pazarlama / Depolama Satış-Pazarlama Satış-Pazarlama

İskenderun Bölge Satış Müdürlüğü Satış-Pazarlama / Depolama

31 Mart 2010 tarihi itibariyle şirketin 373 (31 Aralık 2009; 398) çalışanı bulunmaktadır. Halka açık olan şirketin hisselerinin % 25‟lik kısmı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası‟nda (İMKB) işlem görmekte olup, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) kayıtlıdır. Şirketin sermayesinin %10 ve daha üzerinde paya sahip ortaklar aşağıda listelenmiştir.
31 Mart 2010 Adı T.Tarım Kredi Koop.Merk.Birliği Diğer TOPLAM Pay Oranı 76,73% 23,27% 100,00% 31 Aralık 2009 Pay Tutarı 65.529.870 17.970.130 83.500.000

Pay Tutarı Pay Oranı 64.070.523 78,48% 19.429.477 21,52% 83.500.000 100,00%

Bağlı Ortaklıklar / ĠĢtirakler Gübretaş 24.05.2008 tarihinde İran‟da kimyevi gübre ve gübre hammaddeleri üretim ve satışı faaliyetinde bulunan Razi Petrochemical Co. (Razi)‟ye iştirak etmiştir. Razi‟nin sermayesi 388.360.826 TL olup, şirketteki ortaklık payı % 47,81‟dir Razi‟nin 5 kişilik yönetim kurulunun 3 üyesinin şirkete ait olması nedeniyle şirketin Razi‟deki kontrol gücü %50‟nin üzerine çıktığından şirket için Razi bağlı ortaklık niteliğini kazanmıştır. Şirket 30.06.2008 tarihinde deniz taşımacılığı faaliyetinde bulunan Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. (Negmar)‟a iştirak etmiştir. Negmar‟ın sermayesi 4.000.000 TL olup, Şirketteki ortaklık payı % 40‟dır. Ortaklık payının %50‟nin altında olması ve yönetim kurulunu oluşturan üyelerin yarıdan azının şirkete ait olması nedeniyle Negmar iştirak niteliğinde olmaktadır.

6

GÜBRE FABRĠKALARI T.A.ġ
31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).

Şirket 13.04.2009 tarihinde zirai ilaç üretimi ve satışı faaliyetinde bulunan Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş (Tarkim)‟e iştirak etmiştir. Tarkim‟in sermayesi 10.000.000 TL olup, şirketteki ortaklık payı % 40‟dır. Ortaklık payının % 50‟nin altında olması ve yönetim kurulunu oluşturan üyelerin yarıdan azının şirkete ait olması nedeniyle Tarkim iştirak niteliğinde olmaktadır. DĠPNOT 2- FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR A. Sunuma ĠliĢkin Esaslar Şirket; yasal kayıtlarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmaktadır. Ekli finansal tablolar, Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğe göre gerçek durumu göstermek amacıyla Türk Lirası‟nın satın alma gücündeki değişimlerle ilgili olanlar dahil olmak üzere yapılan bazı düzeltme ve sınıflamaları da içermektedir. SPK 17.03.2005 tarihinde almış olduğu bir kararla Türkiye‟de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlarına uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için 01.01.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını belirtmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ” ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra sona eren ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğe istinaden, işletmeler Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları‟nı (“UMS/UFRS”) uygularlar ve finansal tabloların UMS/UFRS‟lere göre hazırladığı hususuna dipnotlarda yer verirler. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu‟nca (“TMSK”) yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınır. Dolayısıyla ilişikteki finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanmış olup, finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. Bu kapsamda geçmiş dönem finansal tablolarında bazı sınıflamalar yapılmıştır. Gübre sektöründe yıllara göre mevsimsel kaymalar olmakla birlikte genel olarak, ŞubatMart- Nisan, Eylül- Ekim- Kasım ayları gübre kullanımının yoğun olduğu aylardır. Mevsimsel satışların etkileri erken sevkiyatlarla satışların tüm yıla yayılmasına çalışılarak giderilmeye çalışılmaktadır. B. KarĢılaĢtırmalı Bilgiler Düzeltilmesi ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların

Şirketin finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Şirketin Bilançosu 1 Ocak 2010 - 31 Mart 2010 ve 1 Ocak 2009 - 31 Aralık 2009 tarihi Gelir Tablosu 1 Ocak 2010 - 31 Mart 2010 ve 1 Ocak 2009 - 31 Mart 2009 tarihi Özsermaye Değişim Tablosu ve Nakit Akım Tablosu 1 Ocak 2010 - 31 Mart 2010 ve 1 Ocak 2009 - 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle karşılaştırmalı olarak düzenlenmiştir
7

GÜBRE FABRĠKALARI T.A.ġ
31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).

Şirketin, İran‟da bulunan bağlı ortaklığı Razi‟nin miladi takvime göre 21 Mart / 20 Mart tarihleri arasına isabet eden mali hesap dönemi İran yetkili makamlarından özel hesap dönemi talebiyle miladi takvim esaslarına dönüştürülerek Türkiye‟deki mali takvimle uyumlu hale getirilmiştir. C. Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklıkların Finansal Tablolarının Çevrimi İran‟da faaliyet gösteren Bağlı Ortaklık durumundaki Razi‟nin finansal tabloları, İran‟da geçerli olan mevzuata göre hazırlanmış olup şirketin konsolide finansal tablolarındaki muhasebe politikalarına uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. Razi‟nin varlık ve yükümlülükleri bilanço tarihindeki döviz kurundan, gelir ve giderler ise ortalama döviz kuru kullanılarak Türk Lirası‟na çevrilmiştir. Dönem başındaki net varlıkların yeniden Türk Lirası‟na çevrilmesi ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özsermaye hesap gurubundaki yabancı para çevrim farkları hesabında takip edilmektedir. İran‟da yapılan para transferlerinde EURO kullanıldığı için Riyal‟in TL‟ye çevrilmesinde Riyal önce EURO‟ya sonrada TL‟ye çevrilmektedir. Bu nedenle Razi‟nin finansal tablolarının TL‟ye çevrilmesinde EURO / Riyal ve TL / EURO kurları kullanılmıştır. D. Konsolidasyon Esasları 1-Konsolide finansal tablolar ana ortaklık durumundaki şirket ile Bağlı Ortaklık durumundaki Razi‟nin aşağıda belirtilen esaslara göre hazırlanan finansal tablolarını kapsamaktadır. Konsolidasyon kapsamı içinde yer alan şirketlerin finansal tabloları, konsolide finansal tabloların tarihi itibariyle ve muhasebe ilke ve uygulamaları gözetilerek SPK Finansal Raporlama Standartları‟na uygun olarak hazırlanmıştır. Bağlı Ortaklıkların faaliyet sonuçları, satın alma veya elden çıkarma işlemlerine uygun olarak söz konusu işlemlerin geçerlilik tarihlerinde dahil edilmiş veya hariç bırakılmışlardır. Bağlı Ortaklıklar, (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50‟den fazlasını kullanma yetkisi kanalıyla; veya (b) oy kullanma hakkının %50‟den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte işletme politikaları üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle işletme politikalarını Şirketin menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder. Razi‟ye ait bilançolar ve gelir tabloları, tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş olup, Gübretaş‟ın sahip olduğu payların kayıtlı değeri, Razi‟nin özsermayesinden mahsup edilmektedir. Şirketler arasındaki işlemler ve bakiyeler konsolidasyon kapsamında karşılıklı olarak silinmektedir. Gübretaş, Razi‟ye % 47,81 oranında iştirak etmekle birlikte, Razi‟nin 5 yönetim kurulu üyesinin 3‟ü Gübretaş‟a ait olup Razi‟nin kontrolü Gübretaş‟ın kontrolünde bulunmaktadır.

8

veya %20‟nin üzerinde olmakla birlikte Gübretaş‟ın önemli bir etkiye sahip olmadığı veya konsolide finansal tablolar açısından önemlilik teşkil etmeyen. teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen ve makul değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar. konsolide bilanço ve gelir tablosunda ana ortaklık dışı pay olarak gösterilmektedir.Sınıflandırmalar Muhasebe politikalarında değişiklik yoktur. 31 Aralık 2006 tarihli bilançoda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri. Muhasebe Politikalarındaki DeğiĢiklikler 1. SPK'nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararına istinaden Finansal Tablolardaki tutarları yeniden ifade etme işleminin uygulanmasını gerektiren objektif koşulların gerçekleşmemiş olması ve SPK'nın varolan verilere dayanarak ileride bu koşulların gerçekleşme emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalktığını öngörmesi sebebiyle. başka bir standart izin vermediği sürece mahsup edilmemekte. Finansal Tablolar en son 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle UMS 29 uyarınca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) yeniden ifade etme işlemine tabi tutulmuştur. 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girişlerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar endekslenmesi. 2. 9 . değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra.GÜBRE FABRĠKALARI T. ĠĢlevsel ve Raporlama Para Birimi Şirket'in işlevsel ve raporlama para birimi Türk Lirası (TL) olarak kabul edilmiştir. E. 2-Gübretaş‟ın doğrudan ve dolaylı pay toplamı % 20‟nin altında olan.Düzeltmeler Şirket muhasebe politikalarını bir önceki yıl ile tutarlı olarak uygulamıştır. G. Ancak finansal tablolarda sunuluş işlemin veya olayın özünü yansıtıyorsa işlemle ilgili gelir ve giderler birbirleriyle mahsup edilerek sunulabilmektedir. H. Bağlı Ortaklıkların net varlıklarında ve faaliyet sonuçlarında azınlık payları sahip hissedarların payları.A. Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Mart 2010 tarihinde geçerli olan ve Şirket faaliyetleri ile ilgili olan mevcut standartlar ile ilgili değişiklikler bulunmamaktadır. Dolayısıyla. NetleĢtirme – Mahsup Varlıklar ve borçlar ile gelir ve giderler. finansal tablolarda ayrı ayrı gösterilmektedir. maliyet bedelleri ile konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır Şirketin % 40 oranında sahip olduğu Negmar ve Tarkim şirketleri cari dönemde konsolide finansal tablolarda Özkaynak yöntemi ile değerlendirilerek gösterilmiştir. bu tarihten sonra oluşan girişlerin ise nominal değerlerden taşınmasıyla hesaplanmıştır.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). F.

Mart 2010 tarihinde yürürlükte olan ancak Mart 2010 finansal tablolarına etkisi olmayan standart ve yorumlar UFRS 1 (değişiklikler) UFRS‟nin İlk Olarak Uygulanması – Diğer İstisnai Durumlar UFRS 2 (Değişiklik) Hisse Bazlı Ödemeler – Grubun Nakit Olarak Ödediği Hisse Bazlı Anlaşmalar UFRS 3 (2008) İşletme Birleşmeleri UFRS 5 (2008 ve 2009 yılında yapılan yıllık iyileştirmelere ilişkin değişiklikler) Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler UFRS 8 (2009 yılında yapılan yıllık iyileştirmelere ilişkin değişiklikler) Faaliyet Bölümleri UMS 1 (2009 yılında yapılan yıllık iyileştirmelere ilişkin değişiklikler) Mali Tabloların Sunumu UMS 7 (2009 yılında yapılan yıllık iyileştirmelere ilişkin değişiklikler) Nakım Akım Tablosu UMS 17 (2009 yılında yapılan yıllık iyileştirmelere ilişkin değişiklikler) Finansal Kiralamalar UMS 27 (2008) Konsolide ve Konsolide Olmayan Mali Tablolar UMS 36 (2009 yılında yapılan yıllık iyileştirmelerdeki değişiklikler) Varlıklarda Değer Düşüklüğü UMS 38 (2009 yılında yapılan yıllık iyileştirmelere ilişkin değişiklikler) Maddi Olmayan Duran Varlıklar UMS 39 Finansal Araçlar Standardındaki Değişiklikler: Muhasebeleştirme ve Ölçüm – Finansal Riske Karşı Korunmaya Uygun Kalemler UFRYK 9 (2009 yılında yapılan yıllık iyileştirmelere ilişkin değişiklikler) Saklı Türev Araçlarının Yeniden Değerlendirilmesi UFRYK 16 (2009 yılında yapılan yıllık iyileştirmelere ilişkin değişiklikler) Yurtdışındaki Net Bir Yatırımın Finansal Riske Karşı Korunması UFRYK 17 „Nakit Dışı Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı‟ 10 .A.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).GÜBRE FABRĠKALARI T.

Satış bedelinin nominal tutarı ile gerçeğe uygun değeri arasındaki fark faiz geliri olarak muhasebeleştirilmektedir. nakit ve nakit benzerleri girişinin ertelendiği durumlarda. hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi. Uygulanan Değerleme Ġlkeleri / Muhasebe Politikaları Ekteki finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe prensipleri aşağıdaki gibidir: Hasılat Hasılat. işletme tarafından uygulanan ticari iskontolar ve miktar indirimleri de göz önünde tutularak. Ancak. Emsal faiz oranı olarak sözleşmede belirlenen oran ve/veya benzer finansal araçlar için geçerli olan faiz oranı alınmaktadır.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). Bedel. nakit veya nakit benzerleri biçiminde ise hasılat tutarı da alınan veya alınacak olan nakit ya da nakit benzerleri tutarı olmaktadır.GÜBRE FABRĠKALARI T. satış bedelinin gerçeğe uygun değeri ile ölçülmektedir. işleme ilişkin ekonomik yararların 11 . satış bedelinin gerçeğe uygun değeri.A. Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanması benimsenmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar: 1 Nisan 2010 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan finansal dönemler için geçerli olacak olan fakat Şirket‟in finansal tablolarına herhangi bir etkisi olması beklenmeyen mevcut standartlarla ilgili yorumlar ve değişiklikler aşağıda belirtilmiştir. Mal SatıĢı İşletmenin malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya devretmiş olması. gelecekteki tüm tahsilatların emsal faiz oranı ile iskonto edilmesi yoluyla belirlenmektedir. UFRS 1 (değişiklikler) UFRS‟nin İlk Olarak Uygulanması – Diğer İstisnai Durumlar (1 Temmuz 2010 ve sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir) UFRS 9 „Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme ‟(1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir) UMS 24 (2009) „İlişkili Taraf Açıklamaları‟ (1 Ocak 2011 ve sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir) UMS 32 (Değişiklikler) Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1 Mali Tabloların Sunumu (1 Ocak 2011 ve sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir) UFRYK 14 (Değişiklikler) Asgari Fonlama Gerekliliğinin Peşin Ödenmesi (1 Ocak 2011 ve sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir) UFRYK 19 „Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçları Kullanılarak Ödenmesi‟(1 Temmuz 2010 ve sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir) I.

-Temettüler. Hizmet SatıĢı Hizmet sunumuna ilişkin bir işlemin güvenilir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda. işletme tarafından uygulanan ticari iskontolar ve miktar indirimleri de göz önünde tutularak. 12 . Borçlanma maliyetlerinden stoklara pay verilmemektedir. Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi halinde. tahmini satış fiyatından satış esnasına kadar oluşacak ek maliyetler düşülerek tahmin edilen tutardır. maliyet ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. hasılat ancak finansal tablolara yansıtılmış giderlerin geri kazanılabilir tutarı kadar finansal tablolara yansıtılmaktadır. Stokların maliyeti. Hizmet sunumuna ilişkin işlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilemediği durumlarda. Faiz ve Temettüler Faiz ve temettüler de işlemle ilgili ekonomik yararların işletme tarafından elde edilmesinin muhtemel olması. Maliyetlerin kullanım veya satış sonucu elde edilecek tutardan yüksek olması durumunda. işlemle ilgili hasılat işlemin bilanço tarihi itibariyle tamamlanma düzeyi dikkate alınarak finansal tablolara yansıtılmaktadır. Hasılat tutarının tahsil edilebilirliği konusunda bir belirsizliğin ortaya çıkması durumunda. -Faiz. Stoklar Stoklar.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içermektedir.GÜBRE FABRĠKALARI T. alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülmektedir. hissedarların tahsil etme hakları ortaya çıktığında finansal tablolara yansıtılır. tüm satın alma maliyetlerini.A. etkin faiz yöntemine göre muhasebeleştirilir. faiz tahakkuku edinim öncesi ve edinim sonrası dönemlere ayrılır ve yalnızca edinim sonrasına ait kısım hasılat olarak finansal tablolara yansıtılır. Net gerçekleşebilir değer. işleme ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi durumunda kayıtlara yansıtılmaktadır. stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılmak suretiyle stoklar net gerçekleşebilir değerine indirgenmektedir. Hasılat. tahsil edilemeyen veya tahsil edilebilme olasılığı muhtemel olmayan tutar gider olarak finansal tablolara yansıtılmaktadır. işletmece elde edilmesinin muhtemel olması.

ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). Maliyet sistemi olarak safha maliyet sistemi kullanılmaktadır. ancak anılan yöntem tüm yatırım amaçlı gayrimenkullere uygulanmak zorundadır.2007 tarihi itibariyle konuyla ilgili yetkisi bulunan bağımsız bir değerleme uzmanı tarafından yapılan değerleme işlemini esas almak suretiyle tespit ettirmiş ve bu değerleri finansal tablolara yansıtmıştır. bu tarihten sonra amortisman hesaplanmamıştır. Maddi duran varlık kaleminin maliyeti. Standart gereğince Şirket muhasebeleştirme sonrasında muhasebe politikası olarak gerçeğe uygun değer yöntemini veya maliyet yöntemini seçebilmektedir. 30. Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değişimden kaynaklanan kazanç veya kayıp. (Dipnot:13) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yatırım amaçlı gayrimenkuller mal veya hizmet üretiminde ya da tedarikinde veya idari amaçla kullanılmak veya normal iş akışı çerçevesinde satılmak üzere elde tutulan gayrimenkuller hariç olmak üzere kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkullerdir. 13 . başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve bir dönemden daha fazla kullanımı öngörülen fiziki kalemlerdir. Sahibi tarafından kullanılmakta olan gayrimenkuller gerçeğe uygun değer esası ile gösterilen yatırım amaçlı bir gayrimenkule dönüştüğü tarihe kadar amortismana tabi tutulmuş. Yatırım amaçlı gayrimenkul başlangıçta maliyeti ile ölçülmektedir. Yatırım amaçlı gayrimenkuller olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme sonunda yatırım amaçlı gayrimenkullerin kayıtlı değeri. ilgili yatırım amaçlı gayrimenkulün satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır. Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerinin belirlenmesinde.A. bu kalemle ilgili gelecekteki ekonomik yararların işletmeye aktarılmasının muhtemel olması ve ilgili kalemin maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi halinde varlık olarak finansal tablolara yansıtılmaktadır. karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilmektedir.GÜBRE FABRĠKALARI T. oluştuğu dönemde kâr veya zarara dahil edilmektedir. Geri kazanılabilir değer. kiraya verilmiş fabrika içindeki makine tesisatında gerçeğe uygun değerini içermektedir. yardımcı ve yedek malzemeler için aylık hareketli ortalama maliyet yöntemi uygulanmaktadır. geri kazanılabilir değerinden fazla ise.04. Bu nedenle söz konusu varlıklar ayrıca yatırım amaçlı gayrimenkul hesabında gösterilmiştir. Stoklarda ilk madde mamul ve emtia için ilk giren ilk çıkar. Bu ilke çerçevesinde Şirket yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değerini. (Dipnot:17) Maddi Duran Varlıklar Mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak. aksi halde gider yazılmaktadır.

Beklenen faydalı ömür. Seçilen yöntem gelecekteki ekonomik yararların beklenen tüketim biçiminde bir değişiklik olmadıkça dönemden döneme tutarlı olarak uygulanmaktadır. Uygulamada. Şirket bina ve arsalar dışındaki varlıkları için muhasebe politikası olarak maliyet modelini seçmiş bulunmaktadır. Maddi duran varlık kalemlerinin gerçeğe uygun değeri genellikle değerleme yoluyla belirlenmiş piyasa değerleridir. sınırsız kullanım ömrü olan arsalar hariç. tesis ve cihazlar Taşıt araçları Döşeme ve demirbaşlar Özel maliyetler 5-50 Yıl 3-40 Yıl 4-10 Yıl 3-25 Yıl 5 Yıl Bir maddi duran varlık kaleminde değer düşüklüğü olup olmadığının belirlenmesinde. müteakip birikmiş amortisman ve müteakip birikmiş değer düşüklüğü zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan değer olarak hesaplanmıştır. Maddi duran varlıkların amortismana tabi tutarı. varlıkların kalıntı değeri genellikle değersiz ve önemsiz olduğundan amortismana tabi tutarın hesaplanmasında dikkate alınmamıştır. yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden. ilk muhasebeleştirmede maliyet bedeli ile ölçülmektedir. Şirket doğrusal amortisman yöntemini kullanmaktadır. varlığın defter 14 . yeraltı ve yerüstü düzenleri Makine. Bu yönteme göre yeniden değerlenmiş tutar. Genel olarak varlığın amortismana tabi tutarı.A. varlığın yararlı ömrü boyunca sistematik olarak dağıtılmaktadır. varlığın amaçlanan koşullarda çalışabilmesini sağlayacak duruma getirilmesine ilişkin her türlü maliyet. tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini ileriye dönük olarak tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilmektedir. kalıntı değeri düşülerek belirlenmektedir. varlığın sökülmesi ve taşınması ile yerleştirildiği alanın restorasyonuna ilişkin tahmini maliyeti dahil edilmektedir. Maliyet bedeline satın alma fiyatından indirim ve iskontolar düşüldükten sonra. Maddi duran varlıklar aşağıda öngörülen ekonomik ömürler dikkate alınarak itfa edilmektedirler. Amortisman.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). kalıntı değer ve amortisman yöntemi. (Dipnot: 18) Binalar. Bu çerçevede sözkonusu varlıklar finansal tablolarda maliyetinden birikmiş amortisman ve varsa birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonraki değeri ile gösterilmektedir.GÜBRE FABRĠKALARI T. Binalar ve arsalar için ise yeniden değerleme modeli benimsenmiştir. Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı hükümleri uygulanmakta olup. Maddi duran varlık kalemi. ithalat vergileri ve iade edilmeyen alış vergileri. Arazi ve binaların gerçeğe uygun değeri mesleki yeterliliğe sahip değerleme uzmanları tarafından değerlendirilmesi sonucu saptanmıştır. sabit kıymetlerin enflasyona göre düzeltilmiş değerleri üzerinden ve normal amortisman metoduna ve kıst amortisman esasına göre hesaplanmıştır.

12. ilk muhasebeleştirilmesinin ardından. Şirket içinde yaratılan (Ar-Ge gibi) maddi olmayan duran varlık bulunmamaktadır. tüm birikmiş itfa ve değer düşüklüğü zararları düşülmüş olarak izlenmektedir. performans artırıcı harcamalar ise aktifleştirilmektedir. maliyetinden. (Dipnot:18) Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi olmayan duran varlık. Sınırlı bir yararlı ömre sahip bir maddi olmayan duran varlık itfaya tabi tutulmakta. Maddi olmayan duran varlıklar ilk muhasebeleştirilmesi sırasında maliyet bedeliyle ölçülmektedir.A. Bir maddi olmayan duran varlığın muhasebeleştirilmesinde yararlı ömrü dikkate alınmaktadır. varlıkla ilişkilendirilen beklenilen gelecekteki ekonomik yararların işletme için gerçekleşmesinin muhtemel olması ve varlığın maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda. Şirket muhasebe politikası olarak maliyet yöntemini seçmiş bulunmaktadır. değerinin geri kazanılabilir tutarını aşması halinde değer düşüklüğü karşılığı ayrılmaktadır. Maddi varlıkların tamir. Bilançoda yer alan tutar özel maliyetlerden ibaret olup. varlığın kullanıma hazır olduğu. Maddi olmayan duran varlıkların tarihi maliyetleri satın alma tarihinden itibaren en son 31. finansal tablolarda ilgili gelir ve gider hesaplarına dahil edilmektedir. yani. bakım ve onarımı için harcanan tutarlar gider kaydedilmekte.2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiştir. (Dipnot: 19) 15 . bu yöntemle hesaplanan değer düşüklüğü karşılığı Maddi duran varlık satışlarından elde edilen kar ve zararlar. Sınırlı yararlı ömre sahip bir maddi olmayan duran varlığın itfaya tabi tutarı. doğrusal itfa yöntemi kullanılmaktadır. varlığı amaçlanan kullanımına hazır hale getirmeye yönelik. Ancak cari dönemde bulunmamaktadır. Ayrı olarak elde edilen bir maddi olmayan duran varlığın maliyet bedeli satın alma fiyatından indirim ve iskontolar düşüldükten sonra. sınırsız yararlı ömürlü bir maddi olmayan duran varlık itfaya tabi tutulmamaktadır. Söz konusu yöntemin güvenilir bir şekilde belirlenememesi durumunda. İtfa işlemi. Cari dönemde maddi olmayan duran varlıklar maliyet bedelleri üzerinden ekonomik ömürlerine göre normal amortisman yöntemi ile itfa edilmektedir. varlığın yararlı ömrü boyunca sistematik olarak dağıtılır.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).GÜBRE FABRĠKALARI T. 5 yılda itfa edilmektedir. muhasebeleştirilmektedir. yönetimin amaçladığı şekilde faaliyet gösterebilmesi için gereken konum ve durumda olduğunda başlatılır. ithalat vergileri ve iade edilmeyen alış vergileri. Bu çerçevede maddi olmayan duran varlık. doğrudan varlıkla ilişkilendirilebilen her türlü maliyet dahil edilerek tespit edilmektedir.

ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). inşaatı veya üretimi ile doğrudan ilişkisi kurulabilen borçlanma maliyetleri varsa alternatif yöntem kullanılmakta ve borçlanma maliyetleri ilgili özellikli varlığın maliyetinin bir unsuru olarak aktifleştirilmektedir. Finansal varlık ve finansal borçlar. Bunun dışındaki borçlanma maliyetleri oluştukları dönemde gider olarak muhasebeleştirilmektedir. finansman giderleri cari dönemde doğrudan gelir tablosuna kaydedilmiştir. ġerefiye Şerefiye. Gerçeğe uygun değeri ile bilançoda gösterilen finansal varlık ve borçlar. kredi ve alacaklar. ilgili dönemde bu varlıklar için katlanılan toplam borçlanma maliyetlerinden bu fonların geçici yatırımlarından elde edilen gelirlerin düşülmesi suretiyle bulunmaktadır. satın alınan varlıkların satınalma maliyetleriyle. yakın bir tarihte satılmak veya geri satın alınmak amacıyla edinilen varlıklardır. sözkonusu varlıkların net olarak ayrıştırılabilen makul değeri arasındaki farkı temsil etmektedir. Borçlanma Maliyetleri Borçlanma maliyetleri temel yönteme göre borçlanmanın niteliğine ve yöntemine bakılmaksızın oluştukları dönemde gider olarak finansal tablolara yansıtılmaktadır. Özellikli bir varlığın elde edilmesi amacıyla borç alınan fonlara ilişkin aktifleştirilebilecek borçlanma maliyetleri tutarı. (Dipnot: 20) Varlıklarda Değer DüĢüklüğü Bu standart uyarınca varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşan kısmı için değer düşüklüğü karşılığı ayrılması gerekmektedir. Bu çerçevede gelecekteki nakit akışları. Alım satım amaçlı finansal varlıklar: Esas itibariyle. cari piyasa koşullarındaki paranın zaman değeri iskonto oranı kullanılarak iskonto edilmektedir.GÜBRE FABRĠKALARI T. tahvil. satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Finansal Araçlar: Finansal araçlar finansal varlık ve borçları içermektedir. Şirketin finansman giderlerinin aktifleştirilmesini gerektirecek özellikli varlık üretimi bulunmadığından. hisse senetleri gibi) 16 . Kullanım değeri ise bir varlık veya nakit yaratan birimden elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeridir.(Alım satım amaçlı menkul kıymetler. bono.A. vadeye kadar elde tutma amaçlı yatırımlar. Geri kazanılabilir tutar bir varlığın veya nakit yaratan birimin. Bu tür maliyetler güvenilebilir bir biçimde ölçülebilmeleri ve gelecekteki ekonomik yararlardan işletmenin faydalanabilmesinin muhtemel olması durumunda. alım satım amaçlı finansal varlıklar. Ancak bir özellikli varlığın satın alınması. satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır. özellikli varlığın maliyetine dâhil edilmektedir.

Bir finansal varlığı veya finansal borcun alınması veya elden çıkarılması ile doğrudan ilişkili olan ilave maliyetler finansal varlık ve borcun ilk değerlemesine dahil edilmektedir. Etkin faiz yöntemi: Finansal varlık veya borcun (veya bir finansal varlık veya borç grubunun) itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz gelir veya giderlerinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Kredi ve alacaklar: Şirketin doğrudan borç vermek veya para mal veya hizmet satmak suretiyle oluşan ve işletme tarafından yaratılan finansal varlıklardır. Finansal Varlık ve Borçların BaĢlangıçtaki ve Sonraki Ölçümleri Finansal varlık ve borçlar ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülürler.05. Borsalarda işlem gören finansal varlıklar için gerçeğe uygun değer borsa rayiçleri veya piyasa değerleri kullanılarak bulunmaktadır. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır. Vadeye kadar elde tutma amaçlı yatırımlar: Şirket‟in vade sonuna kadar elinde tutma niyet ve imkanının bulunduğu sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemeler içeren ve sabit bir vadesi bulunan.GÜBRE FABRĠKALARI T. Etkin faiz oranı.2005 tarihli yazısı gereğince İMKB 17 . finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince yapılacak gelecekteki tahmini nakit ödeme ve tahsilatlarını tam olarak ilgili finansal varlık veya borcun net defter değerine indirgeyen orandır. Finansal varlık veya finansal borcun etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyeti: Finansal varlık veya finansal borcun ilk muhasebeleştirme sırasında ölçülen değerinden anapara geri ödemeleri düşüldükten. finansal araçlardır. Bu çerçevede hisse senetleri ve diğer finansal araçlar SPK‟nın 288 -12335 sayılı ve 18. vadeye kadar elde tutulacak yatırım veya gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanmayan ve türev olmayan finansal varlıklardır.A. anılan ilk tutar ile vadedeki tutar arasındaki farkın etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan birikmiş itfa payı düşüldükten veya eklendikten ve değer düşüklüğü ya da tahsil edilememe durumuna ilişkin her türlü indirimin yapılmasından (doğrudan doğruya veya bir karşılık hesabı kullanılarak) sonra geriye kalan tutardır.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). Bir finansal araç için alınan veya verilen bedelin gerçeğe uygun değeri işlem fiyatı veya diğer piyasa fiyatları dikkate alınarak belirlenir. Finansal Araçların MuhasebeleĢtirme ve Değerleme Ġlkeleri Finansal aracın kayda alınması: Şirket ancak finansal araca ilişkin sözleşme hükümlerine taraf olunduğu takdirde finansal aracı finansal tablolarına almaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar: Satılmaya hazır olarak tanımlanan veya kredi ve alacak. Finansal aracın ilk alımda maliyeti işlemin gerçekleşmesi aşamasında ilgili varlık ve yükümlülüğün rayiç değeri için alınan ve verilen bedel üzerinden belirlenmektedir.

söz konusu finansal varlık bilanço dışı bırakılıncaya kadar özkaynaklar değişim tablosu aracılığıyla doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir. tarafından yayınlanan fiyatlar esas alınarak değerlemeye tabi tutulmaktadır.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). İtfa edilmiş maliyetinden gösterilen finansal varlık ve borçlar açısından ilgili finansal varlık veya borç bilanço dışı bırakıldığı veya değer düşüklüğüne uğradığı durumda ortaya çıkan kazanç veya kayıp ile itfa işlemi nedeniyle ortaya çıkan kazanç veya kayıp. Finansal borçların sonraki ölçümleri: İlk muhasebeleştirmenin ardından gerçeğe uygun değeri ile kar zarara yansıtılan finansal borçlar dışındaki finansal borçlar etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden ölçülürler. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar: Etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle itfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenmektedir.GÜBRE FABRĠKALARI T. kâr ya da zararda muhasebeleştirilir. Finansal varlıkların sonraki ölçümleri: İlk alımdan sonra gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara alınan finansal varlıklar (alım satım amaçlı finansal varlıklar ve satılmaya hazır finansal varlıklar) haricindeki finansal varlıklar aşağıdaki gibi değerlenmektedir. Aktif bir piyasada kayıtlı bulunmayan yatırımlar ve gerçeğe uygun değeri güvenilir biçimde ölçülemeyen özkaynağa dayalı finansal araçlar ile aktif bir piyasada kayıtlı bulunmayan söz konusu özkaynağa dayalı finansal araçlara bağlı bulunan ve bunların teslim edilmesiyle ödenmesi gereken türev ürünlere yapılan ödemeler maliyetlerinden ölçülür. Şirket finansal varlığın veya varlık grubunun değer düşüklüğüne maruz kaldığına dair objektif bir kanıtın bulunup bulunmadığını her bilanço tarihi itibariyle değerlendirerek değer düşüklüğü karşılığı ayırmaktadır.A. 18 . kâr ya da zararda muhasebeleştirilir Satılmaya hazır finansal varlığa ilişkin olarak ortaya çıkan kazanç veya kayıp. değer düşüklüğü zararları ve kur farkı kazanç ve kayıpları hariç olmak üzere. Kazanç ve kayıpların muhasebeleĢtirilmesi Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan bir finansal varlık veya finansal borca ilişkin olarak ortaya çıkan kazanç veya kayıp. Piyasa değeri bilinmeyenler için defter değeri gerçeğe uygun değer olarak kabul edilmiştir. İşletme kaynaklı kredi ve alacaklar: Etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle itfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenmektedir.

ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).1.1. sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değeri üzerinden gösterilmektedir. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark.72 .17 . 31 Mart 2010 % Dibs Libor 6.23 Dibs Libor c. oluştuğunda gelir tablosuna alınmaktadır.72 . faiz oranı gibi değişimlerden kaynaklanan risklerden korunmak amacıyla opsiyon işlemleri yapabilmektedir. gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılmaktadır. ĠndirgenmiĢ net değer bulunurken aĢağıdaki oranlar esas alınmıĢtır. bankalardaki nakit para.33 ---.30 .17 . Krediler Banka kredileri.0.98 0. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti.30 . Şirket yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak 19 .44 0. a. (Dipnot: 8) Finansal Riskten Korunma Şirket finansal araçlara ait fiyat. Tahsilat Riski Şirket‟in tahsilat riski esas olarak ticari alacaklarından doğabilmektedir.44 ---. kredi tutarından işlem masrafları çıkarıldıktan sonraki değerleriyle kaydedilmektedir.57 31 Aralık 2009 % USD EUR 4.A. kur.0.44 EUR -0.44 -0. alındıkları tarihlerde. oranları esas alınmıştır.10.0. Yabancı para cinsinden olan nakit ve nakit benzerleri dönem sonu kurundan değerlenmektedir.46 .44 -0.0. çekler ve orijinal vadesi 3 aydan kısa vadeli mevduatları içermektedir. Cari dönemde TL ve döviz kredileri kullanılmıştır. nakit ve nakit eşdeğerleri.23 . 31 Mart 2010 % USD EUR 6.33 -USD -0. Nakit ve nakit eşdeğerleri elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmiş faizlerinin toplamı ile gösterilmiştir. a.46 .7.GÜBRE FABRĠKALARI T. Banka kredileri.44 -31 Aralık 2009 USD -EUR -- 0.7.57 % 4.0.23 .98 0.10. Nakit ve Nakit Benzerleri Nakit akım tablosunun sunumu açısından.23 d.Ticari ve Diğer Borçlar Ticari ve diğer borçlar. Ticari alacaklar.0. kasadaki nakit varlığı. mal ve hizmet alımı ile ilgili ileride doğacak faturalanmış ya da faturalanmamış tutarın rayiç değerini temsil eden.

A. Bu araçlardan elde edilen tutarlar gerçeğe uygun değerleri ile kayıtlarda yer almaktadır. Bu nedenle.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).GÜBRE FABRĠKALARI T. faaliyet konusu nedeniyle yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki değerlerinin değişimlerine bağlı olarak kur dalgalanmalarına maruz kalmaktadır. kiralama sözleşmesinin gerçeğe uygun değeri ya da asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden bilançoda varlık ve borç olarak muhasebeleştirilmektedir. Şirket genellikle kısa vadeli finansal araçlarının nakde çevirerek. Türk Lirası dışında başka bir para biriminden finansal tablolarını hazırlayan bağlı ortaklıkların sonuçları ilgili döneme ait ortalama kur üzerinden Türk Lirası‟na çevrilmiştir. c. kendisine fon yaratmaktadır. finansal kiralama olarak. Likidite Riski Likidite riski bir işletmenin finansal borçlardan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmekte zorlanması riskidir. bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan risk ve yararların tamamının devredilmediği kiralamalar ise faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılmaktadır. değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. Finansal Kiralama ve Faaliyet Kiralaması ĠĢlemleri ġirketin kiracı olması durumunda Kiralama sözleĢmesinin finansal tablolarda gösterilmesi Şirket tarafından bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan risk ve yararların tamamının devredildiği kiralamalar. örneğin alacaklarını tahsil ederek. Dövize dayalı parasal varlıklar ve yükümlülükler dönem sonunda geçerli olan döviz alış kurları üzerinden çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan kur kazancı veya zararları. Fiyat Riski Şirket. Dövizli İşlemler ve Kur Değişiminin Etkileri Dönem içinde gerçekleşen dövizli işlemler. Bu bağlı ortaklıkların varlık ve yükümlülükleri dönem sonu kuru ile Türk Lirası‟na çevrilmiş. gelir tablosuna yansıtılmıştır. d. menkul kıymetlerini elden çıkararak. işlem tarihinden geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. 20 . b. özsermayede yabancı para çevrim farkları hesabına dahil edilmiştir. Şirket. Şirket‟in ihracatları ve ithalatları yabancı para cinsinden yapılmaktadır. Kullanılan kredilere ilişkin faiz oranlarının bir bölümü piyasada oluşan faiz oranlarına paralel olarak değişmektedir. iç ve dış piyasalarda faiz dalgalanmalarına da maruz kalmaktadır. Finansal kiralama işlemi. dönem başındaki net varlıklarının Türk Lirası‟na çevriminden kaynaklanan kur farkları ile ortalama ve dönem sonu kurları arasında oluşan farklar.

Şirketin İskenderun Sarıseki‟de bulunan tesisleri 30. faaliyet kiralamasına konu olan varlıkları niteliğine göre bilançoda göstermektedir. Kira gelirinin elde edilmesinde katlanılan maliyetler. İlgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıktığını gösteren koşulların bulunması halinde ise şirket söz konusu hususları ilgili Dipnotlarda açıklamakla yetinmektedir. (Dipnot:36) Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında. Bu tesisten elde edilen kira geliri dönemsel olarak muhasebeleştirilmektedir. hisse başına kazanç hesaplamalarında. (Dipnot :40) 21 . amortismanlar dahil olmak üzere. ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilmekte ve sermaye artırımı öncesinde mevcut olan adi hisse senetlerinin sayısı.2007 tarihinden itibaren 25 yıllığına kiraya verilmiş. Ancak şirketin cari dönemde finansal kiralama işlemi bulunmamaktadır. Cari dönemde şirket faaliyet kiralaması yoluyla araç kiralamış bulunmaktadır. kiralama süresi boyunca doğrusal yöntem uygulanmak suretiyle gelir olarak muhasebeleştirilir. Bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylar için finansal tablolarda herhangi bir düzeltme yapılmaz. 41) Hisse BaĢına Kazanç Hisse başına kazanç net dönem karı veya zararından adi hisse senedi sahiplerine isabet eden kısmın dönem içindeki ağırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısına bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Faaliyet kiralamasından kaynaklanan kira geliri. Bu durumda kaynaklarda bir artış olmadan mevcut adi hisse senedi sayısı artmaktadır. (Dipnot 17.04. gider olarak muhasebeleştirilir.A.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). Faaliyet kiralamasında ise yapılan kira ödemeleri doğrusal (eşit) olarak kiralama süresi boyunca gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Bu tip bedelsiz hisse dağıtımları. mevcut adi hisse senetlerinin sayısında meydana gelecek oransal değişime göre düzeltilerek dikkate alınmaktadır. Uygulamada bedelsiz sermaye artırımı ile hissedarlardan ek bir ödeme talep edilmeden hisse senedi ihraç edilebilmektedir. işletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade etmektedir.GÜBRE FABRĠKALARI T. Şirket bilanço tarihi itibariyle ilgili olayların var olduğuna ilişkin kanıtların olması durumunda finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltmektedir. daha sonra yapılan ilave sözleşme ile 30 yıla çıkarılmıştır. (Dipnot: 23) ġirketin kiraya veren olması durumunda Kiralama sözleĢmesinin finansal tablolarda gösterilmesi Varlıklarını faaliyet kiralaması şeklinde kiraya veren Şirket.

değişikliğin yapıldığı dönemde finansal tablolara alınır. gelecek dönemlere ilişkin ise. Bazı finansal tablo kalemleri işletme faaliyetlerindeki mevcut belirsizlikler nedeniyle tahmini tutarları da içerir. KoĢullu Yükümlülükler ve KoĢullu Varlıklar KarĢılıklar. yeni bir bilgi edinilmesi ya da ilave gelişmenin ortaya çıkması durumunda. o anda mevcut en iyi tahmini yansıtmak üzere.A. ilgili politika değişikliği. ayrılan karşılık iptal edilmektedir. değişikliğin oluştuğu dönemin finansal tablolarına yansıtılır. KarĢılıklar. finansal tablolarda geriye dönük olarak uygulanır.GÜBRE FABRĠKALARI T. Muhasebe Politikaları. tahminler gözden geçirilir. Karşılıklar. geçmiş bir olaydan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün (hukuki veya zımni) bulunması. söz konusu politika hep kullanımdaymış gibi. Yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışı ihtimalinin ortadan kalkması durumunda. bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilmekte ve düzeltilmektedir. Daha önce koşullu borç olarak dikkate alınmış bir kaleme ilişkin olarak. Söz konusu artış. Söz konusu değişikliğin uygulanması. hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de 22 . borçlanma maliyeti olarak muhasebeleştirilmektedir. Muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi yalnızca bir döneme ilişkin ise. Koşullu varlık ve yükümlülüklerin muhtemel hale geldiği ancak ekonomik fayda içeren kaynakların tutarı hakkında güvenilir tahminin yapılamaması durumunda ilgili varlık ve yükümlülük Dipnotlarda gösterilmektedir. Tahminin yapıldığı koşullarda değişiklik olması. KoĢullu varlıklar ve koĢullu yükümlülükler geçmiş olaylardan kaynaklanan ve işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan. Koşullu varlıklar ve borçlar ilgili gelişmelerin finansal tablolarda doğru olarak yansıtılmalarını teminen sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. gelecek ekonomik yararların işletmeden çıkışının gerekeceği ihtimali oluşmuş ise. performansı. yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmalarının muhtemel olması. Muhasebe Tahminlerinde DeğiĢiklik ve Hatalar Şirket muhasebe politikalarını ancak bir standart tarafından gerekli kılınıyorsa veya finansal durumu.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). nakit akışları üzerindeki işlemlerin ve olayların etkilerinin finansal tablolarda daha uygun ve güvenilir bir şekilde sunulmasını sağlayacak nitelikte ise değiştirebilmektedir. İskonto etme işleminin kullanıldığı durumlarda. finansal tablolara yansıtılmamaktadır. Ekonomik faydanın işletmeye girmesinin neredeyse kesin hale gelmesi durumunda koşullu varlık ve buna ilişkin gelir. Muhasebe politikasında değişiklik cari dönemi ya da önceki dönemleri etkilediğinde. bir veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyit edilecek olan varlık ve yükümlülükler olup. yükümlülük tutarının güvenli bir biçimde tahmin edilebiliyor olması durumunda finansal tablolara yansıtılmaktadır. gelecek dönemlere etkide bulunduğunda. zamanın geçişini yansıtmak amacıyla her bir dönem ilgili karşılığın defter değeri artırılmaktadır. sözü edilen olasılıkta meydana gelen değişimin oluştuğu dönem finansal tablolarında karşılık ayrılır. yapıldığı cari dönemde.

(a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması. Şirket‟in veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması. bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere).ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).GÜBRE FABRĠKALARI T. kontrol edilen. ilgili hatanın düzeltme tutarı geriye dönük olarak finansal tablolarda düzeltilir. ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)‟de bahsedilen herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması. hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde. ileriye yönelik olarak uygulanır. Şirket olası bir hatanın farkına vardığında. . bunların yöneticileri ve ilişkili oldukları bilinen diğer gruplar ve yönetim personeli ilişkili taraflar olarak tanımlanmışlardır. gelecek dönemlerde. Tarafın. 23 . Tarafın. b. Şirket‟in bir iştiraki olması.Şirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması veya . f.A. taraf Şirket ile ilişkili sayılır: a. Şirket‟in hissedarları. (Dipnot: 37) Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler. Tarafın. ĠliĢkili Taraflar Finansal Tablolarda.İşletmeyi kontrol etmesi. işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol altında bulunması (ana ortaklıklar. doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla: . işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda planları olması gerekir. ilişkili taraflar arasında kaynaklarının. ileriye yönelik olarak net dönem karı belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde Finansal Tablolara yansıtılır. matematiksel hatalar. muhasebe politikalarının yanlış uygulanması. Tarafın. Şirket‟in ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması. yalnızca bir döneme ilişkin ise. değişikliğin yapıldığı cari dönemde. d. şirketin Finansal Tablolarını ilgilendirecek bilgilerin yanlış yorumlanması veya dikkatten kaçması olabilir. Tarafın. veya zararının Hatalar. gelecek dönemlere ilişkin ise. onların sahibi olduğu şirketler. veya g. e. Söz konusu tarafın.Şirket üzerinde ortak kontrole sahip olması. İlişkili taraflarla yapılan işlem. c. Tarafın. hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem Finansal Tabloları yeniden düzenlenir.

günü akşamına kadar ödenecektir. cari yıl vergisi ile ertelenmiş vergilerdeki değişimi içermektedir. bunların dışında kalan kişi ve kurumlara dağıtılan kar paylarından % 15 oranında stopaj yapılacaktır. elde edilmesi için gerekli şartların Şirket tarafından yerine getirileceğine ve teşvikin işletme tarafından elde edilebileceğine dair makul bir güvence oluştuğunda Finansal Tablolara almaktadır. dönem sonuçları üzerinden cari ve ertelenmiş vergileri hesaplamaktadır. Eğer teşvik bir varlık kalemi ile ilişkilendirilmiş ise. Devlet teşvikleri nakden veya devlete karşı olan bir yükümlülüğün azaltılması şeklinde elde edilmiş olsa dahi aynı şekilde finansal tablolarda gösterilmektedir.GÜBRE FABRĠKALARI T. 24 . Yıl içinde ödenen vergiler beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden fazla olduğu takdirde aradaki farkın iadesi veya başka vergilere mahsubu da mümkün bulunmaktadır. gününe kadar beyan edilerek 17. hazırlanan Finansal Tablolarda. telafi etmesi düşünülen giderleri kapsayacak şekilde sonraki dönemlerde sistematik bir şekilde gelir olarak kaydedilir. “Gelir Vergileri Standardı“na uygun olarak. Kurumlar vergisi mükelleflerince 3‟er aylık dönemlerde kurumlar vergisinden mahsup edilmek üzere % 20 oranında geçici vergi hesaplanacak ve gelir vergisi kanunundaki düzenlemeler uyarınca izleyen ayın 14. Şirket‟in cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için Finansal Tablolarda karşılık ayrılmaktadır. Şirket‟in yılsonu itibariyle dönem sonuçlarına dayanılarak tahmin edilen Kurumlar Vergisi yükümlülüğü için karşılık ayrılmaktadır. Vergi KarĢılığı.A. Kurumlar vergisinin yanı sıra Türkiye‟de yerleşik tam mükellef kurumlar ile Türkiye‟de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla gelir elde eden dar mükellef kurumlara ödenen kar payları hariç olmak üzere. Devlet TeĢvik ve Yardımları Şirket makul değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet teşviklerini. Türkiye‟de geçerli olan mevzuata göre kurumlar vergisine tabidir. Şirket. Teşvik bir gider kalemi ile ilişkilendirildiği zaman. Şirket. Yatırım teşvikleri teşvikin alınacağına ve beraberindeki tüm koşullara uyulacağına dair makul güvence sağlanmış ise rayiç değeri üzerinden değerlenir.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). Kurumlar Vergisi Hesaplamaları Hakkında Bilgi: 5520 sayılı kurumlar vergisi kanununa göre kurumlar vergisi oranı % 20 olarak belirlenmiştir. Karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmamaktadır. Hesaplanan Vergiler Finansal Tablolarda yer alan gelir vergileri. rayiç değeri sermaye hesabı altında tutulur (ertelenmiş gelir gibi) ve yatırım teşvikinin ilgili olduğu varlığın tahmin edilen ekonomik ömrü üzerinden yıllık eşit taksitlere ayrılarak gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Kurumlar Vergisi yükümlülüğü dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler ve indirimler dikkate alınarak düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.

olması gereken yükümlülük hesaplanmaktadır. 25 . Şirket.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). Yatırım indirimi istisnasına ise 30 Mart 2006 tarih ve 5479 sayılı kanun ile son verilmiştir. ertelenmiş vergi varlığı ise sadece ortaya çıkacak bu aktifin itfa edilebileceği.GÜBRE FABRĠKALARI T. vergilendirilebilir bir karın gelecekte oluşması beklendiğinde kayıtlara alınmaktadır. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile XI/29 sayılı tebliğe göre hazırlanan Finansal Tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü. Şirket gerekli şartların oluşmaması sebebiyle 31 Mart 2010 tarihli Finansal Tablolarını VUK‟nun enflasyon muhasebesi ile ilgili hükümleri çerçevesinde düzeltmemiş ve cari dönem vergi matrahı mevcut değerler üzerinden hesaplanmıştır. kıdem tazminatı karşılığı. muhasebe ve vergi amaçlı kaydedilen gelir ve giderlerin yıllar arasında meydana gelen farklarından kaynaklanmaktadır. Kurumlar vergisi kanununa göre mükelleflerin kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan geçmiş yıl zararları 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla izleyen dönemlerde kurum kazancından indirilebilmektedir. ErtelenmiĢ vergi varlığı ve yükümlülüğü. emisyon primi istisnası. bazı gelir ve gider kalemlerinin muhasebe ve vergisel açılardan farklı değerlendirilmeleri sonucunda ortaya çıkan zamanlama farklılıklarını baz alarak. kurumların iki tam yıl süre ile aktiflerinde yer alan taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazanç istisnası (kazancın % 75‟lik kısmı istisnadır). borç reeskontu. (2008: %25) Enflasyon Uygulaması: 30 Aralık 2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 5024 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu. vergiye esas yasal Finansal Tabloları ile SPK‟nın XI/29 sayılı tebliğine göre hazırlanmış Finansal Tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğünü muhasebeleştirmektedir. oluşan vergilendirilebilir tüm zamanlama farklılıkları için hesaplanmakta olup.A. Ar-Ge indirimi olarak sayılabilir. aşağıda açıklanmaktadır. Zamanlama farklılıkları. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunu‟nda yapılan değişiklik sonrasında kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2004 yılından başlamak üzere Finansal Tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmaları zorunlu hale gelmiştir. maddi olmayan duran varlıklar. 5520 sayılı kanunda yer alan istisnalardan şirkette uygulanabilecek olanlar iştirak kazançları istisnası. Bu kanun hükmü gereğince enflasyon düzeltmesinin yapılabilmesi için son 36 aylık kümülatif enflasyon oranının % 100‟ü ve 12 aylık enflasyon oranının % 10‟u aşması şartı bulunmaktadır. Ertelenmiş vergi. Zamanlama farklılıkları. maddi duran varlıklar (arsa ve arazi hariç). geçmiş yıl zararları ve yararlanılacak yatırım indirimi tutarları üzerinden hesaplanmaktadır. varlıkların oluştuğu veya yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olan vergi oranları üzerinden hesaplanmakta ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilmektedir. stokların ve peşin ödenen giderlerin yeniden değerlenmesi ile alacakların reeskontu. İran Kurumlar Vergisi: Kurumlar vergisi kanunen kabul edilmeyen giderler ve istisna ve indirimler (ihracat istisnası) ile ilgili düzeltmeler yapıldıktan sonra hesaplanan matrahın %25‟i oranında ödenmektedir.

Seri XI/29 no.lu tebliğ açıklamaları ışığında toplam kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanması sırasında aktüeryal varsayımlar kullanılmıştır: Temel varsayım. Söz konusu teşvik primi için hesaplanan yükümlülük kayıtlara yansıtılmaktadır. Türkiye‟de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı.A. erkekler için 60 yaşında). karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilmektedir. Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirketle ilişkisi kesilen veya emekli olan. yaş sınırı 60‟dır. Emeklilik için 30 yıl çalışma süresi gerekli olup. her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). Kıdem TeĢvik Primi. (Dipnot: 26) 26 . Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması durumunda. Bu çerçevede hesaplanan kıdem tazminatı karşılığı iskonto edilerek finansal tablolarda gösterilmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır. ertelenen vergi varlıklarını ve ertelenen vergi yükümlülükleri. (Dipnot: 24) 4857 Sayılı Türk İş Kanunu‟na göre. Ödenecek tazminat Şirketin yürürlükte bulunan Türk İş Mevzuatı ve Toplu iş sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanmaktadır. emeklilik veya işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında. Yürürlükteki toplu iş sözleşmesi uyarınca sözleşme kapsamındaki personele belirli kıdem sürelerini tamamladıkları yıllarda kıdem teşvik primi ödenmektedir.GÜBRE FABRĠKALARI T. (Dipnot:35) Maddi Duran Varlıklar ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin makul değer ile değerlenmesi sonucu ortaya çıkan Yeniden Değerleme Fonu üzerinden ertelenmiş vergi yükümlülüğü hesaplanmıştır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı göstermektedir. şirket personelinin Türk İş Kanunu ve İran mevzuatı uyarınca emekliye ayrılmasından doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının bugüne indirgenmiş değerini ifade etmektedir. İran mevzuatı uyarınca her yıl için 1 aylık maaş tutarında karşılık hesaplanmaktadır. Kıdem tazminatı yükümlülüğü için yasal olarak herhangi bir fon oluşturma zorunluluğu bulunmadığından Finansal Tablolarda herhangi bir özel fon ayrılmamaktadır. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı (“UMS 19”) uyarınca bu tür ödemeler tanımlanmış fayda planları olarak nitelendirilir. ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları / TeĢvik Primleri / Ġzin KarĢılıkları: Kıdem tazminatı karĢılığı.

nakit para. (31 Aralık 2009. bir başka deyişle Şirket'in alımı veya satımı gerçekleştireceğini taahhüt ettiği tarihte muhasebeleştirilir. ĠĢlem ve Teslim Tarihindeki MuhasebeleĢtirme Tüm finansal varlık alış ve satışları işlem tarihinde. sadece söz konusu varlıkların konu olduğu sözleşmeden doğan haklar üzerindeki kontrolünü kaybettiği zaman kayıttan çıkartır. Ġzin KarĢılıkları. varlığın teslim süresinin genelde bir mevzuat veya piyasalardaki düzenlemelere göre belirlendiği alış ve satışlardır. şirketin finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. şirketin gübre satış faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Şirket finansal yükümlülükleri ancak sözleşmede tanımlanan yükümlülüğü ortadan kalkar. Hazır değerler. Şirket finansal varlığın tamamını veya bir kısmını. hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Şirket personelinin önceki yıllarda kullanmadığı izinler neticesinde oluşmuş bulunan izin ücretleri için karşılık ayrılmaktadır. iptal edilir veya zaman aşımına uğrar ise kayıttan çıkartır. Olağan alış ve satışlar. özsermaye olarak sınıflandırılır. DĠPNOT 3. şirketin yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. Sermaye ve Temettüler Adi hisseler.Yoktur. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları. finansal varlık veya yükümlülükleri.ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ Bilânço tarihi itibariyle herhangi bir işletme birleşmesi olmamıştır. temettü dağıtım kararı alındığı dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir.A.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). (31 Aralık 2009Yoktur.) DĠPNOT 4. esas faaliyet. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler.GÜBRE FABRĠKALARI T. (Dipnot: 26) Nakit Akım Tablosu Nakit akım tablosunun düzenlenmesi esnasında döneme ilişkin nakit akımları. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları. yatırım ve finansman faaliyetlerini içerecek şekilde raporlanmıştır. Finansal Varlık ve Yükümlülüklerin Kayda Alınması ve Kayıttan Çıkarılması Şirket. finansal araç sözleşmelerine taraf olduğu takdirde bilançosuna yansıtmaktadır.) 27 .Ġġ ORTAKLIKLARI Yoktur. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları. vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan.

235.NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 31 Mart 2010 354.443 10.562. etkin faiz yöntemi ile değerlenmiş değerleri aşağıdaki gibidir.5 Toplam Toplam Toplam Toplam Döviz Vade Cinsi Ekim 09 EUR Günlük Mil.305 964.005 45.042 31 Aralık 2009 4.131 470.959.572.250 3.042 240.377. Vadeli Mevduatlar: TL Faiz Oranı (%) 7.013.543 Kasa Alınan çekler Banka.981 21.00 0.572.869 31 Aralık 2009 Döviz Tutarı TL KarĢılığı 1.879 70.990 1.512.409 32.616 4.85 1.GÜBRE FABRĠKALARI T.648.599 4.985 31 Aralık 2009 246. Razi şirketi ise kimyevi gübre ve gübre hammaddeleri imalatı ve satışını yapmaktadır. bağlı ortaklık durumundaki Razi‟nin ise İran‟da faaliyeti bulunmaktadır.683.64 .250 Şirket‟in 31 Mart 2010 tarihleri itibariyle bloke hazır değerleri bulunmamaktadır.028 65.280 TL KarĢılığı 32.864.674.864.909 9.972.BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Şirketin Türkiye‟de.660 549.06 9.021. DĠPNOT 6.000 4.512.00 6.800 3.377.599 4.144.IRR TL Döviz Tutarı 21.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).Vadesiz mevduatlar Banka.525.074.443 21.923.367 10.581 1.445.00 Libor+0.525.250 3.944.895.Yoktur TL) 28 .A.574 23.000 6.61 Toplam Vade Ocak 10 Nisan 10 Nisan 10 31 Mart 2010 6.782 9.2.911 893.000 10. (31 Aralık 2009. Şirket Türkiye genelinde kimyevi gübre üretim ve satış faaliyetleri yürütmektedir.IRR Günlük EUR USD EUR Mil.Vadeli mevduatlar (< 3 ay) Diğer Hazır Değerler Nakit ve Nakit Benzerleri 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle vadeli mevduatların vadeleri üç aydan kısa olup.000 1. DĠPNOT 5.131 12.660 549.IRR Nisan 10 USD Nisan 10 EUR Günlük Mil.574 59.5 9.305 24.280 11.923.616 Vadeli Mevduatlar: Döviz 31 Mart 2010 Faiz Oranı (%) Libor+0.013.97 3.866 1.

005. Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar Finansal Varlıklar aşağıda özetlenmiştir.438 Şirketin aktifinde yer alan Razi şirketine olan iştirak tutarı konsolidasyon sırasında eliminasyona tabi tutulmuştur.00 Toplam Vade Günlük Döviz Cinsi Milyon IRR Döviz Tutarı TL KarĢılığı 170. Toplam Faaliyet Konusu Kimyevi Gübre ve Hammaddeleri Üretim ve Satışı Kurulduğu Ülke İran Pay (%) 47.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).000 26.81 Bağlı Ortaklığın Sermayesi 414. 29 .Konsolidasyon Kapsamındaki Ortaklıklar Bağlı Ortaklığın Ünvanı Razi Petrochemical co.005.438 414.590 170.A.590 31 Aralık 2009 Döviz Tutarı TL KarĢılığı - B. a. Söz konusu hisse senetleri borsada açıklanan en iyi alış fiyatı ile değerlenmiş bulunmaktadır.Yoktur TL) (Şirketin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle 166. DĠPNOT 7 – FĠNANSAL YATIRIMLAR A.000 26.960 TL tutarında alım satım amaçlı hisse senedi bulunmaktadır.575.GÜBRE FABRĠKALARI T.) b) Devlet Tahvili 31 Mart 2010 Faiz Oranı (%) 12.575. Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar a) Hisse Senetleri (31 Mart 2010.

408 21.32 . Mak. Konty.000 6.888 212.376.313. Hiz.San.00 300.325. Kule Viç parç. b. Tem.406 177.376.408 31 Aralık 2009 Döviz TL Tutarı KarĢılığı 11.Ş İmece Pref Yapı Tar. Mak. Hiz.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). San Tic.752. Hiz.175 98.00 17.141.GÜBRE FABRĠKALARI T.016 İştirakin Ünvanı İmece Pref Yapı Tar.8.261 187.Bil. DĠPNOT 8.433.633.500 98.00 31 Aralık 2009 Pay İştirak (%) Tutarı 15.737.Tic. Kısa Vadeli Finansal Borçlar a.000.449 11.Konsolidasyon Kapsamı DıĢında Tutulan Ortaklıklar . SanYap.376.199 91.Ş İnternet Servis Sağlayıcı vb.171.11 7.628 40. Tem. A. SanYap.Ş Faaliyet Konusu Çelik Konstrüksiyon Yap. Güv.Bil.141.713.Tic.628 4.000 1.325.888 212.500 98.106 Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar etkin faiz yöntemine göre değerlenmiş olup. Kule Viç parç.449 165.814 88.A.Ş İnternet Servis Sağlayıcı vb. Konty. Banka Kredileri Faiz Oranı (%) 8.000 TL tutarla katılmıştır.436 31 Aralık 2009 11.974.A.016 0 17.408 156. detayı aşağıda açıklanmıştır.659. Tarnet Tar.A.713.00 15. Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.141.100 191.00 300.ĠĢtirakler 31 Mart 2010 Pay İştirak (%) Tutarı Nominal Endeks Farkı Nominal Endeks Farkı Nominal 2.San.FĠNANSAL BORÇLAR Kısa Vadeli Banka Kredileri (Gübretaş) Diğer Finansal Borçlar (Razi) Kısa Vadeli Finansal Borçlar Toplamı Uzun Vadeli Banka Kredileri (Gübretaş) Diğer Finansal Borçlar (Razi) Uzun Vadeli Finansal Borçlar Toplamı 31 Mart 2010 21.A.13 Toplam TL Toplam USD Döviz Cinsi TL TL 31 Mart 2010 Döviz TL Tutarı KarĢılığı 21.057.Diğer Finansal Duran Varlıklar Şirket 2009 yılında kurulan Tarım Kredi Kooperatifi Eğitim Vakfına (Tareksav) kurucu olarak 200.006 99.000 1. Güv.489. San Tic. Hiz.750 176.Ev.Ev. Tarnet Tar.A. Çelik Konstrüksiyon Yap.449 - Vade Mayıs 10 Mayıs 10 30 .Ş Toplam .

Uzun Vadeli Finansal Borçlar a.737.698.988.449.708.12 Nis.000 231.511.449.974.14 Eki.39 Toplam EUR Vade Nis.16 2.288 88.887 3.911 42.567.GÜBRE FABRĠKALARI T.000 46. Diğer Finansal Borçlar Döviz Cinsi EUR Milyon IRR Toplam 31 Mart 2010 Döviz Tutarı TL KarĢılığı 58.659.891 36.000 98.175 31 Aralık 2009 Döviz Tutarı 40.000 99.974.225 TL KarĢılığı 85.270 1.245.006 b. Diğer Finansal Borçlar 31 Mart 2010 Döviz Tutarı TL KarĢılığı 31 Aralık 2009 Döviz Tutarı TL KarĢılığı Vade Döviz Cinsi (*)1-5 Yıl EUR Toplam 48.636.111.12 Döviz Cinsi EUR EUR EUR EUR 31 Mart 2010 Döviz Tutarı 41.428.244.534 119. Banka Kredileri Faiz Oranı (%) 8.260.DĠĞER FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER Yoktur. (31 Mart 2010: Yoktur).955 43.261 98.157 91.100 99.500 165.000 48.737.750 B.729.070 130.670.849 3. b.100 (*) Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar içinde yer alan diğer finansal borçlar tutarları Razi şirketinin özelleştirilme öncesi sahibi konumunda olan NPC‟ye olan borç tutarını göstermektedir.752.16 2.171.261 46.A. 31 .39 8. DĠPNOT 9.000 238.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).536.515 156.14 Eki.507.660.832 TL KarĢılığı 87.921 1.111.489.406 31 Aralık 2009 Döviz Tutarı TL KarĢılığı 60.057.250 34.

579.059 1. 31 Mart 2010 49. Bu gruplara göre ticari alacakların kalitesine ilişkin bilgi aşağıda verilmiştir.233 -298.233. Bu şirketler NPC (İran milli petrol şirketi) grubuna dahil olup.GÜBRE FABRĠKALARI T.750 TL) Razi Şirketinin sattığı malların pazarlamasını yapan İran petrokimya ticaret şirketinden olan alacağı göstermektedir.070 298. DĠPNOT 10. Tahsil edilemeyen alacaklar bayinin öncelikle teminatlarından karşılanmakta.279.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). Ticari alacakların kredi riski ilgili açıklama ise Dipnot 38‟de verilmiştir.017 231.059 31 Aralık 2009 61.233 301.466 305. teminatı yoksa yasal takibe başvurulmaktadır.847 31 Aralık 2009 226.643 TL olup.253 108.016 7.260 -1. Müşterinin risk durumuna göre teminat alınabilmektedir.501 175.939.434. Vadesi geçmemiĢ ve değer düĢüklüğüne uğramamıĢ ticari alacakların kalitesi: Şirketin vadesi geçmemiş ve değer düşüklüğüne uğramamış ticari alacakları toplamı 295. risk açısından 3 grupta incelemektedir.001.419 74.720.926. söz konusu alacakların tahsil edilememe riski bulunmamaktadır. 1.233. bayiinin risk durumu da göz önünde bulundurularak alınan teminatlar çerçevesinde satış yapılmaktadır.TĠCARĠ ALACAKLAR VE BORÇLAR A.959. Diğer Kurum ve KuruluĢlar: Şirketle bayilik sözleşmesi olmayan kuruluşlar ve diğer kurumlara satışlar ihale yoluyla yapılmaktadır.250 228. Vadesinde tahsil edilemeyen alacaklara sözleşmede belirlenen şartlarla vade farkı yürütülmektedir.017 -305.069.488.189. 32 . Ticari Alacaklar Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 31 Mart 2010 299.084. 103.939.786.A.209.612 Ticari alacaklar Alacak senetleri Alacak reeskontu Diğer ticari alacaklar Şüpheli ticari alacaklar Şüpheli ticari alacaklar karşılığı Kısa Vadeli Ticari Alacaklar Ticari alacakların 175.197. İlişkili taraflarla ilgili işlemlerin ayrıntısı Dipnot 37‟de verilmiştir.): Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği‟ne satışlarla ilgili tahsilat riski olmadığından alınan teminat da bulunmamaktadır.339 347.139 299.600. Bayiler : Bayilere.505 Ana Ortaktan Alacaklar Bayiler ve Diğer Alacaklar Razi Alacakları Toplam Ana ortak (Tarım Kredi Koop.823 -1.139 TL‟si (31 Aralık 2009.542 2.002 58.640.

857 110.124 2.553.586 31 Aralık 2009 134.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).027 Yukarıdaki tabloda yer alan Razi‟nin bir devlet kuruluşu olan NPC‟den olan alacakları devlet güvencesinde olduğundan NOT-38‟de güvence altında olarak gösterilmiştir.3 ay arası 9 aydan fazla Toplam 31 Mart 2010 298.329 107.426 0-1 ay arası 1-3 ay arası 3-12 ay arası 1-5 yıl geçmiş Toplam Vadesi geçmiş ancak karşılık ayrılmayan alacaklarla ilgili bilanço tarihinden sonra önemli ölçüde tahsilat yapılmış ve tamamı teminata bağlanmış olduğundan karşılık ayrılmasına gerek görülmemiştir.017 33 .523.554.319 305.257 750.A. 3. Vadesi geçmiĢ ve değer düĢüklüğüne uğramamıĢ varlıkların net defter değeri: 31.03.12. Vadesi geçmiĢ ve değer düĢüklüğüne uğramıĢ alacakların analizi : Şirket tahsili şüpheli görünen alacakların teminatsız olması ve tahsilat riskinin oluşması halinde şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır.738.077. Şirketin şüpheli alacaklar ve bu alacaklarla ilgili ayrılan karşılıklara ilişkin bilgisi aşağıdaki gibidir.233 31 Aralık 2009 2. -ġüpheli Alacaklar Vadeden sonra geçen süre 0 .2010 ve 31.309 721.803. 2.966 3.082.498 1.698 750.065 828.GÜBRE FABRĠKALARI T.788 31 Aralık 2009 667.124 58.271 1.233 298.488. 31 Mart 2010 639.698 302. Vadesi geçmemiş alacaklara ilişkin teminatlar: Teminat Mektupları Teminat Çekleri/Senetleri Toplam Tutar 31 Mart 2010 106.329 135.2009 tarihleri itibariyle vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış alacakların yaşlandırılması aşağıdaki gibidir.

Ticari Borçlar 31 Mart 2010 373.806.384 TL (31 Aralık 2009.749. DĠPNOT 11.784 298.730 31 Aralık 2009 301.051.945.550 2. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 31 Mart 2010 Verilen Depozito ve Teminatlar NPC den Alacaklar (Razi) Alacak Senetleri Personelden Alacaklar Ortaklardan Alacaklar (Razi) Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.199 1.850 71.590.DĠĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR A. 31.2010 tarihi itibariyle toplam 297.590.763 34 .592. İran Özelleştirme İdaresi‟nin açtığı ihaleye katılarak Razi şirketinin hisselerini satın almış olup. satış bedelinin % 20‟si peşin ödenmiş.233 31 Aralık 2009 305.642.413.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).781.453.590.469 2.708 -197.698 305.199 2. 291. kalan tutar 6‟şar aylık taksitler halinde ödenmektedir.710 TL) tutarındaki anapara borcunun 111.122 TL kısmı ise uzun vadeli ticari borçlarda gösterilmiştir.795.426.262 TL‟si kısa vadeli ticari borçlarda.590.677 6.500 375.122 31 Aralık 2009 218. 31 Mart 2010 Satıcılar Uzun Vadeli Ticari Borçlar 185. kalan 185.817.122 185.913 2.350 2.590.868 Satıcılar Borç Reeskontu (-) İlişkili Taraflar Diğer Ticari Borçlar Kısa Vadeli Ticari Borçlar İlişkili taraflarla ilgili işlemlerin ayrıntısı Dipnot 37‟de verilmiştir.282 218.03.478.914.282 2008 yılı içinde Şirketin de içinde bulunduğu konsorsiyum.544 81.GÜBRE FABRĠKALARI T.232. -Şüpheli alacaklar karşılığı Açılış bakiyesi Dönem gideri Dönem içi tahsilat/düzeltme KapanıĢ bakiyesi 31 Mart 2010 305.017 B.220.455 2.514 71.770.049 -203.549 6.399 31 Aralık 2009 73. Diğer Alacaklar a.169 302.260 -2.550 2.122 81.300 75.723.017 -6.A.

923 7.850 2.302 2.267.728 31 Aralık 2009 17.453.700.227.739.007 168.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).250 24.438 B.276.Fonlar.912 1.074 139.880. b.672 197.566 7.275 16.Diğ.A.FĠNANS SEKTÖRÜ FAALĠYETLERĠNDEN ALACAK ve BORÇLAR Yoktur. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar Personelden Alacaklar Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 31 Mart 2010 165 17.181 209.348.758.STOKLAR 31 Mart 2010 127.436 23.258. DĠPNOT 12.900 2.517.595 31 Aralık 2009 119.468.067 12.697 97.548 56.289 (*) Bu tutar Razi şirketinin özelleştirme öncesinde sahibi konumunda olan NPC şirketine önceki dönemlerde başlayan ve devam eden yatırımların finansmanı esnasında oluşan Razi‟nin borç tutarını göstermektedir.846.150 3.294.261. Ücret Tah.485.697 52.230 139.925 7.638 7.458 67.998.083. (31 Aralık 2009: Yoktur) DĠPNOT 13.372.064.800 7.900 234.661.971 İlk Madde ve Malzeme Mamüller Emtia Diğer Stoklar Toplam Stoklar net gerçekleşebilir değer esasına göre değerlenmiş ve finansal tabloda net tutarı ile gösterilmiştir.572 31 Aralık 2009 310.332 187. Diğer Borçlar Kısa Vadeli Diğer Borçlar Alınan Depozito ve Teminatlar NPC'ye Borçlar (*) Ortaklara Borçlar Personele Borçlar Ödenecek Vergi.710. Ve Diğer Ödemeler Alınan Avanslar Müteahhide Borçlar Ödenecek Temettüler Diğer Borç ve Yükümlülükler Diğer Kısa Vadeli Borçlar 31 Mart 2010 236.866.201.914.638 7.754.327 9.687 2.362 2.279.624 14.GÜBRE FABRĠKALARI T.Kes.256.211. 35 .

668 504.388.267 31 Aralık 2009 4.Yoktur.600. DĠPNOT 14.797. Negmar‟ın 31.000 1.544.095.598 Toplam Aktif Toplam Yükümlülük Net Özkaynak Özkaynak İçindeki Pay 36 .2010 itibariyle faaliyet sonucu karla kapanmış olduğundan cari yılda özkaynakta artış meydana gelmiştir.ÖZKAYNAK YÖNTEMĠYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR 1-Negmar Denizcilik Yat.03.600.077 -15.598 İştirakin Ünvanı Negmar Denizcilik Yat.) DĠPNOT 15. Özkaynak yönt.936.600.) DĠPNOT 16.A.000 -1. (31 Aralık 2009: Yoktur. (31 Aralık 2009.ġ 31 Mart 2010 Pay İştirakin (%) Sermayesi Nominal İştirak Tutarı Ödenmiş İştirak Tutarı Özkaynak yönt.409 1.834 138.670 TL olmuştur.00 1.993 55.267 TL‟dir.DEVAM EDEN ĠNġAAT SÖZLEġMELERĠNE ĠLĠġKĠN VARLIKLAR Şirketin devam eden inşaat sözleşmeleri alacakları ve hak ediş bedelleri yoktur. A.733 504.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).CANLI VARLIKLAR Yoktur.A.260.GÜBRE FABRĠKALARI T.göre düz.127. Özkaynak yöntemine göre konsolide edilen iştirakin özet finansal tablo bilgisi aşağıdaki gibidir: 31 Mart 2010 16.00 1. Cari dönemde sermaye taahhüdü tamamen kapanmıştır.827 -4.600.402 55.Ş (Deniz Taşımacılığı) Şirket tarafından % 40 oranında iştirak edilen Negmar‟ın özkaynak yöntemi ile değerlenmiş tutarı 504.000 1.000 -1.göre iştirakin değeri 40. Gelir tablosuna yansıyan özkaynak değer artışı 448.267 31 Aralık 2009 Pay İştirakin (%) Sermayesi 40.

göre düz.000.852 TL‟dir. a) Şirkete ait İskenderun Sarıseki‟de bulunan tesisler Denizciler Birliği Deniz Nakliyatı ve Ticaret Anonim Şirketi ile yapılan sözleşme gereğince 30. Gelir tablosuna yansıyan özkaynak değer azalışı 226.773.852 31 Aralık 2009 - Toplam Aktif Toplam Yükümlülük Net Özkaynak Özkaynak İçindeki Pay DĠPNOT 17. makine.773. amortisman ayrılmasına 30.000 4.631 3.376 -2. Daha sonra yapılan ilave sözleşme ile kiralama süresi 30 yıla çıkarılmıştır.2010 itibariyle faaliyet sonucu karla kapanmış olduğundan cari yılda özkaynakta azalış meydana gelmiştir.04.YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER Yatırım amaçlı gayrimenkullerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. Sözleşme uyarınca gayrimenkulle birlikte kiraya verilen tesis.2007 tarihinden itibaren son verilmiştir.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).ġ 31 Mart 2010 Pay İştirakin (%) Sermayesi Nominal İştirak Tutarı Ödenmiş İştirak Tutarı Özkaynak yönt.GÜBRE FABRĠKALARI T.148 3.04. Özkaynak yöntemine göre konsolide edilen iştirakin özet finansal tablo bilgisi aşağıdaki gibidir: 31 Mart 2010 11.773. Bu nedenle kiraya verilen maddi varlıklar bu ayırım dikkate alınarak yeniden sınıflandırılarak yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabında gösterilmiştir.434. b) Yatırım amaçlı gayrimenkuller Sermaye Piyasası Kurulu‟ndan yetki almış bir gayrimenkul değerleme şirketine yaptırılan rayiç bedel tespiti dikkate alınarak makul değerle gösterilmiştir. 37 .000.411.Ş Şirket tarafından % 40 oranında iştirak edilen Tarkim özkaynak yöntemi ile değerlenmiş tutarı 3. Cari dönemde sermaye taahhüdü tamamen kapanmıştır.852 0 31 Aralık 2009 Pay İştirakin (%) Sermayesi İştirakin Ünvanı Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.846.148 TL olmuştur. c) Yatırım amaçlı gayrimenkullerin bu niteliği kazandığı tarihe kadar amortisman uygulamasına devam edilmiş.göre iştirakin değeri 40.03.000 -226. 2-Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.2007 tarihinden itibaren 25 yıllığına kiraya verilmiş bulunmaktadır.00 4. Tarkim‟in 31.745 9.A. cihaz ve demirbaşlar da bu hesapta sınıflandırılmıştır. Özkaynak yönt.

Makine ve Cihazlar TaĢıtlar DemirbaĢlar Toplam 38.GÜBRE FABRĠKALARI T. ayrıntısı aşağıda verilmiştir.Menk. Şirketin 31 Mart 2010 tarihi itibariyle hesapladığı amortisman ve itfa gideri 17.747.364.071.699 Amortisman Gideri İtfa Gideri Toplam Tutar 17.544.071.785) (80.03.588 0 111 16.000 (39.696 120.565.416) 259.401.689 TL ise stoklarda kalmıştır 38 .769 TL) Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Arazi ve Arsalar Maliyet Değeri Yat.288 40. 70. (31 Aralık 2009: 1.699 TL amortisman ve itfa giderinin.163 35.138 17.YAG e virman 31.364.Amaçlı G.664 4.709.173.430.864) (39.2010 Net Değer Binalar Tesis.768. 351.A.864) 650.617) (23.513) (472.167 (31. Arazi ve arsalar ile binalar dışında kalan diğer maddi varlıklar için değerleme yöntemi olarak temel yöntem kullanılmaya devam edilmektedir.682.986 23.893 TL‟si Genel Yönetim giderlerine dahil edilmiş.03.259.637.430. 83.236.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).768.726 9.071. 2010 31.280 (80. 2010 BirikmiĢ Amortismanlar Yat.592 TL‟si Satış ve Pazarlama giderlerine.637. Şirketin yatırım amaçlı gayrimenkullerinin defter değeri ile rayiç değerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.230 TL kira geliri elde etmiştir.360 4.288 9.827 23.333.03.138 17.726 31.561 Razi Toplam Tutar 16.617) 369 (180. Sabit Kıy.163 125. 31 Mart 2010 tarihinde sona eren dönemde yatırım amaçlı gayrimenkullerinden KDV hariç 447.523 38.649.696 439.559) (9.525 TL‟si Genel Üretim Giderlerine.401.699 TL olup.298) 4.416) (180.986 439.450 111 641.693 TL) DĠPNOT 18. GübretaĢ 641.505.000 40.333. (31 Aralık 2009 net değer: 44.785) (31.Menk.Amaçlı G. 16.000 38.754) 44.173.071.529 (23.908.MADDĠ DURAN VARLIKLAR Şirket tarafından kullanılan maddi duran varlıklardan arazi ve arsa ile bina niteliğinde olanlar Sermaye Piyasası Kurulu‟ndan yetki almış bir gayrimenkul değerleme şirketi tarafından tespit edilen bedel dikkate alınarak ve alternatif yöntem benimsenerek makul değer esasına göre değerlemeye tabi tutulmuştur.637.424 (9.176.969) (472.YAG e virman 31.769 Şirket.559) 595.682.111. Makul Değer Artışı Sabit Kıy.

837.074 TL‟si Genel Üretim Giderlerine. (31 Aralık 2009.665 TL‟si Satış ve Pazarlama giderlerine.327 TL ise stoklarda kalmıştır. 75. 1.GÜBRE FABRĠKALARI T.620.364.A.601 TL amortisman ve itfa giderinin. 343. 67.535 TL‟si Genel Yönetim giderlerine dahil edilmiş.) Varlıklar Üzerinde Rehin ve Ġpotekler Şirket‟in 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle maddi duran varlıkları üzerinde ipotek veya rehin bulunmamaktadır. finansal kiralama yoluyla edinmiş olduğu maddi duran varlığı bulunmamaktadır. (31 Aralık 2009: 69. 39 .) Finansal Kiralama Şirketin.Yoktur.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).

529 729.989.973.206.131 -286.324.769.293 37.571 115.843 737.558 22.511 267.723 89.2010 AçılıĢ Bakiyesi Çevrim Farkı Dönem gideri Satışlar / İptal 31.637.692.312.338.214.Olan Yat.288.459 -8.302.712 -396.003.793 TaĢıtlar 6.127.687.312.725 -268.376 10.509 -466.005 610.952 160.815 906.180.827 1.637.313.396 -100.914.671 -4.356 -82.586 10.01.621 852.672 -15.968.869 -264.084 40 .741.415 -17.007 -109.454 91.261 DemirbaĢlar 10.632.944 10.741.920 204.071.745 744.497 21.455 Toplam 1.148.175 -5.319 -460.042 -4.661.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).478 -906.866.03.115 105.325 -44.750 -485.954 -7.03.368 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 9.705 67.dan Transfer 31.169 84.687 1.949.633 -5. MADDĠ DURAN VARLIKLAR TABLOSU Arazi ve Arsalar Maliyet Değeri 01.2010 KapanıĢ Bakiyesi 31.620 Yapılmakta Olan Yatırımlar 9.A.743.437 329.091 64.239.459 9.300 -7.946 6.03.190 Tesis.247.319 1.627.370.495 67. Makine ve Cihazlar 1.696.217.372.666.989 -85.248.2010 Net Değer 67.159 4.2010 AçılıĢ Bakiyesi Çevrim Farkı Alımlar Satışlar / İptal Yapıl.800.699 301.815.2010 KapanıĢ Bakiyesi BirikmiĢ Amortismanlar 01.169 Binalar 83.804 1.534.807 -55.492 -30.096 -419.352 -9.154.149.974.GÜBRE FABRĠKALARI T.306 -46.998.03.

öd.716 -111 -22.2010 Açılış Bakiyesi Alışlar 31.501.050 -20.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER A.936.A.050 23.426 -22.DEVLET TEġVĠK VE YARDIMLARI Yoktur DĠPNOT 22.01.2009 KapanıĢ Bakiyesi Net Defter Değeri 23.GÜBRE FABRĠKALARI T. (31 Aralık 2009.KARġILIKLAR.050 -22.679.300 7.501. DĠPNOT 19.667 19.054 TL) DĠPNOT 21. 31.736.053 1.054 TL bilançoda şerefiye hesabında gösterilmiştir.827 223 31 Aralık 2009 23.934.776 14.MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 31 Mart 2010 Özel Maliyet Bedeli 01.844. Borç KarĢılıkları a.03.290 -2.391. Bu işlemden arta kalan tutar 224.2010 Açılış Bakiyesi Cari Dön.543 31 Aralık 2009 2. Kısa Vadeli Borç KarĢılığı Muhtemel Gider ve Zarar Karşılıkları Dava ve Tazminat Karşılıkları Müteaahhit ve çalışan. Yoktur) 41 .2010 KapanıĢ Bakiyesi BirikmiĢ Amortisman 01.603 6.333.yapıl.380.716 334 DĠPNOT 20.12.452.050 23. (31 Aralık 2009: 224.01.303 2.207 25.957 1.283 30.784. Uzun Vadeli Borç KarĢılığı Uzun vadeli borç karşılığı bulunmamaktadır.ġEREFĠYE Şirketin bağlı ortaklığı olan Razi şirketi ile yapılan konsolidasyon işleminde ana ortaklığın bağlı ortaklıktaki yatırım tutarı ve bağlı ortaklığın özkaynaklarından ana ortaklığın payına isabet eden tutar elimine edilmiştir. İtfa Gid. Diğer Toplam 31 Mart 2010 1.

497 35.653 31 Aralık 2009 9. Tamamı araç kiralamasından ibaret olan bu işlemlere ait gelecek dönemlere ilişkin ödeme vadeleri ve tutarları aşağıdaki gibidir: (31 Aralık 200:342.804 108. Verilen Teminatlar 31 Mart 2010 7.000.910.516 b. Sözleşmelerin vadesi Aralık 2009 toplam sözleşme tutarı 26.862. Sözleşmelerin vadesi Mart 2010 toplam sözleşme tutarı 6.) Operasyonel Kiralama Şirketin toplam 228.094 159.631.453.690 Teminat Çekleri Teminat Senetleri Teminat Mektupları Alınan İpotekler Toplam 149.083 326.912.750. B.832 Euro tutarında operasyonel kiralama sözleşmesi mevcuttur.208 102.453. Alınan ve Verilen Teminatlar: a.000 USD „dir.486 31 Aralık 2009 23.702.813 5.188.695.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).810 Verilen Teminat Mektupları Verilen Teminat Çekleri Toplam 0 7.748 5.322 135.412 4.000 USD „dir.310 DĠPNOT 23.600.116.A.033 42 . (Şirket 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle kur riskine karşı finansal kuruluşlar ile 11 adet döviz alım sözleşmesi yapmış bulunmaktadır.384 Euro 89.500 9.071.TAAHHÜTLER Forward SözleĢmeleri Şirket 31 Mart 2010 tarihi itibariyle kur riskine karşı finansal kuruluşlar ile 3 adet döviz alım sözleşmesi yapmış bulunmaktadır.611 115.239 TL ile 76.870 4.866 17. Alınan Teminatlar 31 Mart 2010 23.653 1.658.GÜBRE FABRĠKALARI T.073 52.019.343 TL) Yıl 2010 2011 2012 Toplam TL 182.

077.%5.867.690.952.341 -6.672 1.673 295.382 80. DĠPNOT 24.231 182.779.351 3.401 31.960 11.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).059.Vergi ve Fonlar İş Avansları Personel Avansları Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar 31 Mart 2010 15.DĠĞER VARLIKLAR ve DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER A.313.493 DĠPNOT 25.850.2010 1 Ocak 2010 Çevrim Farkları Yıl içinde ödenen (-) Yıl içindeki artış (+) 31 Mart 2010 85.062 86.529 31 Aralık 2009 14.Karşılığı (Razi) Toplam 31 Mart 2010 itibariyle şirkete ait kıdem tazminatı yükümlülüğü yıllık % 4.138.01. Şirket‟in kıdem tazminatı karşılığı kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için.091 1.28 iskonto oranı ile iskonto edilmiştir. Kıdem tazminatı karşılığının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 01.291.934. (31 Aralık 2009.Yoktur) DĠPNOT 26.967 43 .232 1.949.746 4.232 Kıdem Tazm.365 TL) üzerinden hesaplanmaktadır.106.952.286.EMEKLĠLĠK PLANLARI Emeklilik planı uygulaması bulunmamaktadır. Razi‟ye ait kıdem tazminatı yükümlülüğü tutarı ise % 4.427 TL (31 Aralık 2009: 2.682.216 1.92 reel iskonto oranı (31 Aralık 2009.KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI 31 Mart 2010 4.070.161 1.431 91.553.03.493 31 Aralık 2009 5.92) kullanılarak hesaplanmıştır.288 10.900 9.Karşılığı (Gübretaş) Kıdem Tazm.813.541 4.2010.850 85.GÜBRE FABRĠKALARI T. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olan 2.613.31.208 91.553 23.922.070.8 enflasyon ve % 11 iskonto oranı tahmin edilerek belirlenen yıllık % 5. Diğer Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar Verilen Sipariş Avansları Gelecek Aylara Ait Giderler Devreden KDV Peşin Öd.A.

GÜBRE FABRĠKALARI T.A.ġ
31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).

Diğer Duran Varlıklar
Gelecek Yıllara Ait Giderler Verilen Sipariş Avansları Gelecek Yıllara Ait Giderler Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Diğer Duran Varlıklar 31 Mart 2010 15.058.486 46.606 15.984.337 31.089.429 31 Aralık 2009 17.884.350 11.928.000 29.812.350

B. Diğer Yükümlülükler Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Alınan Avanslar Maliyet Gider Karşılıkları Gelecek Aylara Ait Gelirler İzin ve Kıdem Teşvik Karşılıkları. Gider Tahakkukları Diğer KDV Diğer Yükümlülükler Diğer Kısa Vadeli Yükümlülük. 31 Mart 2010 2.630.565 2.390.067 96.102 3.881.796 186.634 874 261.858 9.447.896 31 Aralık 2009 4.685.296 113.171 3.573.457 498.045 7.273.805 16.143.774

Kıdem TeĢvik Ġkramiyesi KarĢılığı 31 Mart 2010 tarihi itibariyle hesaplanan kıdem teşvik ikramiyesi yükümlülük tutarı 502.625 TL‟dir. (31 Aralık 2009 – 504.710 TL) Kullanılmayan Ġzin Ücretleri KarĢılığı
1 Ocak 2010 Açılış Cari Yıl Artış 31.03.2010 Bakiye GübretaĢ 310.546 141.159 451.706 Razi 2.927.465 2.927.465 Toplam 310.546 3.068.624 3.379.171

Şirket personelinin önceki yıllarda kullanmadığı izinler neticesinde oluşmuş bulunan izin ücretleri için ayrılmış izin karşılık artış tutarı 3.379.171 TL‟dir. (31 Aralık 2009 – 3.068.747 TL) DĠPNOT 27- ÖZKAYNAKLAR A. ÖdenmiĢ Sermaye 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2010 Adı T.Tarım Kredi Koop.Merk.Birliği Diğer TOPLAM Pay Oranı 76,73% 23,27% 100,00% 31 Aralık 2009 Pay Tutarı 65.529.870 17.970.130 83.500.000

Pay Tutarı Pay Oranı 64.070.523 78,48% 19.429.477 21,52% 83.500.000 100,00%

44

GÜBRE FABRĠKALARI T.A.ġ
31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).

B. Değer ArtıĢ Fonu Değer artış fonu toplamı 89.303.889 TL olup, bu tutarın 89.240.290 TL kısmı duran varlık değer artış fonuna, 63.599 TL kısmı ise finansal varlık değer artış fonuna aittir. (31 Aralık 2009: 89.303.889 TL) 1- Duran Varlıklar Değer ArtıĢ Fonu Bilançoda maddi duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak görünen kalemlerin rayiç bedelle değerlenmesi sonucu 89.240.290 TL Yeniden Değerleme Fonunun ayrıntısı aşağıdaki gibidir. -Yeniden Değerleme Fonunun net 35.593.511 TL kısmı yatırım amaçlı gayrimenkullere, net 53.646.779 TL kısmı ise maddi duran varlıklara ait bulunmaktadır. Rayiç bedelle değerleme neticesinde elde edilen fon tutarı üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi, fon tutarından netleştirilmiştir.
Yeniden Değ. ErtelenmiĢ Vergi Fon Tutarı Düzeltmesi Net Fon Tutar 37.466.853 1.873.342 35.593.511 56.470.294 2.823.514 53.646.779 93.937.147 4.696.856 89.240.290

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar

2- Finansal Varlık Değer ArtıĢ Fonu Bilançoda yer alan finansal varlıklarla ilgili olarak önceki yıllarda hesaplanmış bulunan finansal varlık değer artış fonu tutarı 63.599 TL‟dir (31 Aralık 2009 : 63.599 TL) C. Yabancı Para Çevrim Farkları Şirketin bağlı ortaklığı konumunda olan Razi ile yapılan konsolidasyon işlemi sırasında bilanço tarihinde yapılan çevrim işlemleri sonucu 56.786.683 TL yabancı para çevrim farkı oluşmuş bulunmaktadır. (31 Aralık 2009; 51.303.197 TL) D. Kârdan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu‟na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedekler tarihi ödenmiş sermayenin %20‟sine erişene kadar, geçmiş dönem ticari kârından yıllık %5 oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10 oranında ayrılmaktadır.

45

GÜBRE FABRĠKALARI T.A.ġ
31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).

31 Mart 2010 tarihi itibariyle yeniden sınıflandırılmış k âr yedekleri aşağıdaki kalemlerden oluşmuştur.
Yasal Yedek Serm.Ekl.İşt.Hiss./Men.K.Sat.Kaz. Toplam 31 Mart 2010 5.645.297 881.151 6.526.448 31 Aralık 2009 5.645.297 5.645.297

E. GeçmiĢ Yıllar Kar / Zararları 31 Mart 2010 tarihi itibariyle geçmiş yıl kar/zararları hesabının bakiyesi 44.409.464 TL olup, cari dönem hareketi aşağıdaki gibidir:
Geçmiş Yıl Karları Toplam
31 Mart 2010 44.409.464 44.409.464 31 Aralık 2009 103.466.732 103.466.732

F. Azınlık Payları Şirketin bağlı ortaklığı Razi ile yapılan konsolidasyon işleminde bağlı ortaklığın net varlıkları ile kar-zararından ana ortaklık dışındaki paylara isabet eden kısmı için hesaplanan 297.659.594 TL tutar özkaynaklar içinde azınlık paylarında gösterilmiştir. (31 Aralık 2009; 305.794.709 TL) Konsolidasyon sonucu ortaya çıkan kar / zarardan azınlık paylarına isabet eden 50.981.447 TL kısım gelir tablosunda ayrıca gösterilmiştir. (31 Mart 2009; 925.975 TL) DĠPNOT 28-SATIġLAR ve SATIġLARIN MALĠYETĠ A. SatıĢ Gelirleri
Gübre Fabrikaları T.A.ġ. Yurt İçi Satışlar Yurt Dışı Satışlar Diğer Satışlar Satış İadeleri(-) Satış İskontoları (-) Satışlardan Diğ. İndirimler (-) Net SatıĢlar 01.01.2010 31.03.2010 279.467.088 131.036.292 -9.831 -1.386.658 -991.895 408.114.996 01.01.2009 31.03.2009 354.636.082 62.106.027 365.839 -209.573 -1.309.494 -5.471.435 410.117.446

46

105 7.033.2010 SatıĢ Miktarı 24.03.044.438 202.166.2009 31.302 162.01.371.993 1.371 -52.874 113.209 54.2009 146.895 168.250 2.523 2.763 14.360 91.664 67 484 518.045 0 388.480 134.954 SatıĢ Miktarı 88.01.908 127.598 104.959 16.084 154.380 473 23 745 571.2009 SatıĢ Miktarı 2.661.ham.353 154.182.2010 31.199 813.119 147.409 381.358 171.03.958 7.623 224.243 18.956 109.462.012 105.2009 31.722.03.GÜBRE FABRĠKALARI T.389 272.963 8.336 386.240 39.981 14.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).635 49.518 -14.220 0 351.01.663 44.676 01.400 SatıĢ Miktarı 93.698 591.554.590.355. SatıĢların Maliyeti (-) 01.131.2010 31.177 740.538.039 Üretilen Mamul Maliyeti Mamul Stoklarında Değişim -Dönem başı mamül -Dönem sonu mamül Satılan Mamül Maliyeti -Dönem başı ticari mal -Alımlar -Dönem sonu ticari mal Satılan Ticari Mal Maliyeti Diğer SatıĢların Maliyeti Toplam SatıĢların Maliyeti 47 .672.485.418.01.136.A.301 96.) Kükürt Amonyak S.781 B.797 01.660.550.Asit Üre Dap Toplam Birim Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Lt Kg Birim Ton Ton Ton Ton Ton 01.2010 107.606 -60.497 147.204.307. CĠNSĠ TSP Triple Süperfosfat NKP Kompoze Gübre ÜRE Amonyum Nitrat DAP Amonyum Sülfat CAN Potasyum Sülfat Map Diğer Toplam Sıvı Gübre Toz Gübre Razi (Gübre-Güb.950 79.719 -41.03.878.809 77.

Dışarıdan Sağ.291 136.201 351.-Hizm.724 2.753.065 16.949.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).772.101 13.565 105.366.732 1.670 219.035 251.Vergi.Asit Üre Dap Toplam Birim Ton Ton Ton Lt Kg Birim Ton Ton Ton Ton Ton Ton 01.492 83.785 210.Dışarıdan Sağ. su ve haberleşme giderlerinden oluşmaktadır 48 .(-) .034 01.488 27.993 9.03.545 23. . Üretim Miktarları CĠNSĠ TSP Triple Süperfosfat NKP Kompoze Gübre Toplam Sıvı Gübre Toz Gübre Razi (Gübre Güb.2009 31.675 95.-Hizm. .348 139.ARAġTIRMA GELĠġTĠRME / PAZARLAMA-SATIġ VE DAĞITIM / GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ (-) 01.hamm) Kükürt Amonyak S.571 533.592 19.425 5.628 736.Personel Giderleri .Fayda.571 0 470.940 84.352 01.768 2.605.2010 Üretim Miktarı 37.673 112. SatıĢ ve Dağ.2010 31. bakım onarım giderleri.713 474.590.Gid.2009 11.Fayda.615 177.545 19.357 1.01.GÜBRE FABRĠKALARI T.151 187.860 98.01. enerji. Resim ve Harçlar .Vergi. yakıt.018.Çeşitli Giderler Faaliyet Giderleri Toplamı Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ağırlıklı olarak nakliye giderleri.03. Resim ve Harçlar .622 796.Çeşitli Giderler Genel Yönetim Giderleri (-) .Amortisman .362 509.01.03.01.194 Üretim Miktarı 106.957.242.Personel Giderleri .572 340.398 288.03.900 Üretim Miktarı 118.181.339 Pazarlama.355 18.Amortisman .778 266.211 958.818 10.949 179.2009 Üretim Miktarı 16.2010 14.081 4.398.2010 31.311 DĠPNOT 29.2009 31.862 48.A.216.

2010 31.139 5.01.725 555.924 Emekli Ödemeleri Önceki Dönem Gider ve Zararları Sabit Kıymet Satış Zararı Sevkiyat Noksanlıkları Stok Sayım Noksanlığı Demoraj ve Despatch Giderleri Ödenen Tazminatlar Diğer Olağanüstü Gider.01.DĠĞER FAALĠYETLERDEN GELĠR / GĠDERLER A.244 8.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).339 DĠPNOT 31.180.2009 32.01.364 429.03.309 13.447 16.353 128.157 230.908. ve Zarar.2009 31.01.233.091 7.410 3.678 832 215.870 7.2010 31.2009 31.807 567.03.457. DĠPNOT 30.2010 391.017 2.352 01.165.803 8.317 01.003 01.2009 31.863.502. Toplam 49 .206 80.061 112.341.957.050 217.458 435.393 40.01.899 264.2009 56.03.274 1.853 530.772.057.GÜBRE FABRĠKALARI T.726 10.755 60.057 54.2009 2.880 424.A.03.825 156. Diğer Faaliyetlerden Giderler (-) 01.093 Konusu Kalmayan Karşılıklar Despatch ve Surprim Gelirleri Ambar ve Stok Sayım Fazlalığı Hurda Satış Gelirleri Tazminat Gelirleri Sabit Kıymet Satış Karı Sevkiyat Fazlalıkları Diğer Olağan Gelir ve Karlar Önceki Dönem Gelir ve Karları İşletim Hakkı Devir ve Kira Gelirleri Sigorta Hasar Bedelleri Elektrik-Buhar ve Karbon Satış Geliri Diğer Olağanüstü Gelir ve Karlar Toplam B.590 28.NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER (-) 01.296 295 949 16.03.167 13.454 15.608 3. Diğer Faaliyetlerden Gelirler 01.319 10.2010 485.750.440 18.957 153.102.03.602 11.466.2010 31.997 722.01.670 23.2010 Personel Giderleri Amortsiman ve İtfa Giderleri Diğer Toplam 3.

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Kurumlar vergisi oranı 2009 yılı için %20‟dir. DĠPNOT 35.778.178. 31 Mart 2010 tarihinde sona eren döneme ait bilançoda yer alan vergi karşılığı aşağıdaki gibidir.675. İran mevzuatına göre hesaplanan kurumlar vergisi oranı ise % 25‟tir.069 2.03.495.502.415 3.496 12.VERGĠ VARLIKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (ERTELENMĠġ VARLIK ve YÜKÜMLÜLÜKLER DAHĠL) A.555.964 11.FĠNANSAL GELĠRLER 01.052.152 58.091 31.369. (2008: % 20) Bu oran.) Finansal Giderler (-) DĠPNOT 34.156.249.247 1.500 49.241 01. kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi.03.2009 3.01.896 01.635.2010 31.702.652.03.334 19.392.778.303 25. vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanmaktadır.956.693 25.201.626.028.Kur Farkları .837.) Reeskont Faiz Giderleri ( . (31 Aralık 2009– Yoktur).Kredi Faizi AlıĢlar Vade Farkı Kambiyo Zararları ( .01.650.804. 50 .655.116 15.A.551 4.104 11. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu‟na göre kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı % 20 olarak uygulanmaktadır (2008 yılı: % 20).2009 31.690 4.01. DĠPNOT 32.GÜBRE FABRĠKALARI T.859.Kur Farkları .2009 31.476 2.420.776 106.2010 24.2009 85.476.FĠNANSAL GĠDERLER (-) 01.342 16.501 Faiz Gelirleri/Vade Farkı Geliri Kambiyo Karları Menkul Kıymet Satış Karı Reeskont Faiz Gelirleri Finansal Gelirler DĠPNOT 33.) Kısa Vadeli .SATIġ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR ve DURDURULAN FAALĠYETLER 31 Mart 2010 tarihi itibariyle satış amacıyla elde tutulan duran varlık ve durdurulan faaliyet bulunmamaktadır.2010 31.01.081 1.109.593 13.730 20.481 2.183.504 5.616 27.074 5.578 Borçlanma Giderleri ( .Kredi Faizi Uzun Vadeli .ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).590 2.515.020.489 5.2010 3.03.949 8.

568.370.220 21.920 257.174 3.542 320.Vergi Farklar Varlık ve Yük.015 391.360 Bilançoda yer alan 40.600.558 82.548 21.577 16.494 33.173.186 B.710 10.696.Fin. Ertelenmiş vergi hesabında dikkate alınan geçmiş yıl mali zararlarının oluştuğu yıllar itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir.186 562.Değ.361 28.062 858.) Diğer Ertelenen Vergi Yükümlülükleri Net Ertelenen Vergi Varlığı Razi Co.Tah.316 141.677 47. Ertelen.140 2.484.Teşv.351 167.385 331.Rees.811 12.771 1.700 45.655.070 33.(Tah.556 39.200 105. 4.222.879.Gel.Kay.153. Geçici Farklar Ert.040 203.311 166.498 28.Vergi Varlığı 31 Mart 2010 31 Aralık 2009 Geçici Ert.536 17.110.GÜBRE FABRĠKALARI T.676 965.077 12.Etm.Vergi Geçici Ert.(Tah.937.108 1.628 2.093 193.094.469 40.787. Alac.756 21. Kurumlar Vergisi Karşılığı Dönem Karının Peşin Ödenen Verg.018 1.367.871 537.852.A.812 93.212 5.138.087.Etm.535 9.Vergi Varlığı Toplam Ert.272.263.382 1. ErtelenmiĢ Vergi Varlık ve Yükümlülüğü Ertelenmiş vergiye ve kurumlar vergisine baz teşkil eden kalemler aşağıda belirtilmiştir: Gelir Tablosuna Yansıtılan ErtelenmiĢ Vergi Kıdem Tazminatı Karşılığı Gid.Prim Karş.860 23. ve Diğ. Farklar Varlık ve Yük.520 12.291.Vergi Yük.200 4.696.843.685. 51 .ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). 93.672 Özkaynaklara Yansıtılan ErtelenmiĢ Vergi Rayiç Bedel Değerleme Farkı ErtelenmiĢ Vergi Varlık (+)/ Yüküm (-) 31 Mart 2010 31 Aralık 2009 Geçici Farklar Ert.866.200 4.360 TL ertelenmiş vergi varlığı geçici zamanlama farkları üzerinden hesaplanan verginin net tutarını göstermektedir.803 1.Vergi Yük.549 53.505 49.860 252.084 31 Aralık 2009 562.514.860 40.ile XI/29 Farkı Duran Var.124.784 51.054 2.244.027.Fin.291.ile XI/29 Farkı Diğer Geçmiş Yıl Zararı Ertelenen Vergi Varlıkları Borç Rees.937.458.787.501 105.575.523 245. Toplam 31 Mart 2010 4.959.422.601 7.711 1.İzin ve Kdm.211.790 605.621.) Stoklar Değ.557 230.113.014 197.027.Gid.

577 01.10974 Net Dönem Karı Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı Hisse Başına Düşen Kar/Zarar (TL) 31 Mart 2010 ve 31 Mart 2009 tarihleri itibariyle hisse başına esas kazanç.367.825 141.186 50. 01.930.500.500.179 40. 52 .498 Ertelenmiş vergi hareket tablosuna ilişkin bilgiler: Gelir Tablosuna yansıtılan ErtelenmiĢ vergi varlık/ yükümlülük hareketi 1 Ocak açılış bakiyesi Razi'den Devir Razi ertelenmiş vergi çevrim farkı etkisi Ara Toplam Ertelenmiş vergi (geliri) / gideri Dönem sonu bilanço bakiyesi 31 Mart 2010 40.gider vergi etkisi İndirim ve istisnaların vergi etkisi Geçmiş yıl zararlarının vergi etkisi Vergi geliri / gideri DĠPNOT 36.03.084 Sürdürülen faaliyetler karı Yerel vergi oranları üz.547. çıkarılmış adi hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama hisse adedine bölünmesi ile hesaplanmıştır.2009 31.437 32.hs.787.560 -20.730 15.871 83.267 -562.369 23.321 13.vergi Farklı Vergi Oranlarına Tabi Yurtdışı İştirakler Etkisi Kanunen kabul edilm.480 5.160.825 -58.A.032.291.2010 31.2010 31.921 82.722.2009 53.GÜBRE FABRĠKALARI T.663.673 88.662.2010 53.2010 31. 2008 yılında oluşan zarar 2009 yılında oluşan zarar 2010 yılında oluşan kar 01.081 UMS 12 çerçevesinde vergi gideri / geliri ile muhasebe karı arasındaki mutabakat çalışması aşağıda belirtilmiştir.401 21.01.01.673 88.03.340.01.000 -1.03.332.514.403.2009 -92.206.41094 01.418. 01.2010 106.001 83.222.360 -240.12.03.HĠSSE BAġINA KAZANÇ 31 Mart 2010 ve 31 Mart 2009 tarihi itibariyle Şirket hisselerinin ağırlıklı ortalaması ve birim hisse başına kar hesaplamaları aşağıdaki gibidir.634 4.453 21.313.01.196.01.196 50.097.812 31 Mart 2009 14.196.2010 34.2009 31.722.000 0.025.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).025.181 -17.

2010 6.842 31.Merkez Birliği Tarnet A. SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kâr üzerinden.ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI A. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre bulunan net dağıtılabilir kâr üzerinden yine SPK tarafından belirlenen oranda birinci temettü dağıtılır.593 31.199 6.2009 61.2010 tarihli duyurusu ile kamuya açıklanan duyurusunda.199 31.359.03.12.GÜBRE FABRĠKALARI T. DĠPNOT 37.914.03.01. Ticari Alacak ve Borçlar Ticari Alacaklar Tarım Kredi Koop.12. SPK‟nın 2009 yılı faaliyetlerinden elde edilen karların dağıtım esaslarına yönelik olarak 27. ĠliĢkili Taraflarla Dönem Ġçinde GerçekleĢtirilen ĠĢlemler a.2009 2.Merkez Birliği Toplam Ticari Borçlar Tarnet A.2010 31.640.199 b.914.640.2009 431.2010 171.03.2009 6.350 Konsolide finansal tabloda diğer alacak ve diğer borçlar kaleminde yer alan yukarıdaki tutarlar şirketin bağlı ortaklığı konumunda olan Razi Şirketinin ortaklarından olan alacak ve borç rakamını göstermekte olup.919 31.03.Merkez Birliği Tarnet A.253. 2009 yılı için Kurulca payları borsada işlem gören ortaklıklar için asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemiştir. dolaylı ilişki nedeniyle ilişkili taraflarla işlemlerde gösterilmiştir.359.751 31.2009 152.751 49. c.842 171.409.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).SatıĢlar – AlıĢlar SatıĢlar Tarım Kredi Koop.002 61.12.Ş Toplam 31.A.Ş Toplam AlıĢlar Tarım Kredi Koop.408 Cinsi Mal Hizmet 53 . SPK‟nın asgari kâr dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan tutarın tamamı.409. yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir kârdan karşılanabildiği sürece.350 2.593 431.2010 49.12.12.2010 47.002 31.199 6.919 47.408 152.03.253.Ş Toplam Cinsi Mal Hizmet 31.Diğer Alacaklar ve Borçlar Diğer Alacaklar Razi'nin Ortaklardan Alacakları Toplam 31.

Şirket‟in kullandığı finansal araçlar.GÜBRE FABRĠKALARI T. faiz oranı riskidir. kredi riski. Şirket günlük nakit raporu hazırlamakta. nakit benzerleri.568 TL‟dir. nakit giriş ve çıkışlar da dikkate alınmak suretiyle finansal araçlar yönetilmektedir.947 TL ve Razi için 283. (31 Aralık 2009: 2. DĠPNOT 38.925 TL). günlük olağan toplantılarda. kredi ve forward işlemleridir. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar 31 Mart 2010 tarihinde sona eren yılda şirketin üst düzey yöneticilerine sağladığı maaş. Şirket yönetimi bu riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir. Finansal Risk Yönetimi Hedefleri. prim ve benzeri diğer faydaların toplam tutarı Gübretaş için 250. geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum dikkate alınarak değerlendirilmekte ve tahsil edilmeyecek olan alacaklara şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net tutarı ile gösterilmektedir. ipotek gibi) ile minimum düzeye indirmektedir. ulusal ve uluslararası piyasalar değerlendirilerek. finansman bölümü ve üst yönetim aracılığıyla yönetmektedir. hisse senedi alım satımı. Şirket ayrıca direkt olarak faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlara da sahiptir. Kullanılan araçlardan kaynaklanan riskler. Yönetim müşterilerden alacakları ile ilgili kredi riskini (ilişkili taraflar hariç) alınan teminatlar ( banka teminat mektubu. nakit. Bu araçları kullanmaktaki asıl amaç Şirket‟in operasyonları için finansman yaratmaktır. Amaçları ve Politikaları Şirket finansal araçlarını. Piyasalardaki tüm gelişmeler anlık olarak izlenmekte.017.A. likidite riski. Şirket ileriye dönük nakit akım raporları aracılığıyla nakit planlaması yapmaktadır.(Not:10) Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir: 54 . söz konusu bilgiler yöneticiler tarafından dikkate alınarak nakit yönetimi stratejilerini belirlemektedir. piyasa ve yabancı para riski. a.Kredi Riski Şirket vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacakları nedeniyle kredi riskine maruz kalmaktadır.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). Bu kredi riskleri Şirket tarafından sürekli izlenmekte ve ticari alacakların kalitesi.FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ ve DÜZEYĠ A. B. likit fonlar.621 TL olmak üzere toplam 534.

aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların değeri (2) - - - - - - - C.148. -Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri Alacaklar Nakit ve Nakit Benzerleri (Bankalar Hariç) 31.084.500 69.553.2010 Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski ( A+B+C+D+E) (1) .683 .195.Azami riskin teminat.127 88.Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) . Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri (3) .GÜBRE FABRĠKALARI T.483. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri finansal 49.127 88.426 185.A.788 2.419 - 252.419 250.702. vs ile güvence altına alınmış kısmı 2.213 - 9.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).788 367.Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) .537 - 88. vs ile güvence altına alınmış kısmı Ticari Alacaklar ĠliĢkili Taraf Diğer Taraf Diğer Alacaklar ĠliĢkili Taraf Diğer Taraf Bankalardaki Mevduat Türev Araçlar 49.500 69. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar 55 .084.733.328.405 9.213 26.Değer düşüklüğü (-) .733.03.749 88.teminat.Teminat.Değer düşüklüğü (-) . vs ile güvence altına alınmış kısmı E.553.195.016.Teminat.251.921. vs ile güvence altına alınmış kısmı B.483.328.400 904.362 - A.Net değerin teminat.697.405 -367.679 - D.638 182. vs ile güvence altına alınmış kısmı .400 - 26. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri .

2009 Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski ( A+B+C+D+E) (1) .ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). vs ile güvence altına alınmış kısmı B.GÜBRE FABRĠKALARI T.929 - 89.557.640.Değer düşüklüğü (-) .002 - 169.086.506 - - 367. Alacaklar Nakit ve Nakit Benzerleri (Bankalar Hariç) 31. 56 .511 - 61.Net değerin teminat.483.Teminat.970. vs ile güvence altına alınmış kısmı D. vs ile güvence altına alınmış kısmı .12. aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların değeri C.Değer düşüklüğü (-) .201 88.077.Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) .Net değerin teminat.929 169.Teminat. vs ile güvence altına alınmış kısmı A.405 -367. vs ile güvence altına alınmış kısmı E.547.002 - 166.005 - - - - - - - - - 3.426 - - - - 2. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan.500 18. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri .503 - 89.640.426 3.086.077. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar Ticari Alacaklar ĠliĢkili Taraf Diğer Taraf Diğer Alacaklar ĠliĢkili Taraf Diğer Taraf Bankalardaki Mevduat Türev Araçlar 61.483.201 88.503 166.A.547.267.634.Azami riskin teminat.970.500 18.021.645 - (1) Söz konusu tutarın belirlenmesinde alınan teminatlar gibi kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. (2) 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle vadesi geçmemiş veya değer düşüklüğüne uğramamış ve koşulları yeniden görüşülmüş bulunan ticari alacakların kredi kalitesine ilişkin açıklamalar Not:10'da belirtilmiştir. (3) 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların yaşlandırılmasına ilişkin açıklamalar Dipnot 10'da belirtilmiştir. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri .645 - 2.405 - - - - 40.648 - - 246.648 - 40.634.Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) .557. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri .

426 Diğer Alacaklar Bankalardaki Mevduat Türev Araçlar Diğer Diğer Alacaklar Bankalardaki Mevduat Türev Araçlar - Diğer - b.788 2. tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak. yeterli ölçüde nakit tutmayı. Şirketin türev niteliğinde olan ve olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. İhtiyatlı likidite riski yönetimi.553. likidite riskini yönetmektedir.553. orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için.554.124 2.A.03.065 828.498 1.GÜBRE FABRĠKALARI T.2009) Vadesi Üzerinden 1-30 gün geçmiş Vadesi Üzerinden 1-3 ay geçmiş Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş Vadesi Üzerinden 1-5 yıl geçmiş Vadesi 5 yıldan fazla geçmiş Toplam Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı Ticari Alacaklar 667. Tabloda gösterilen tutarlar 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle sözleşmeye dayalı indirgenmemiş nakit akımı tutarlarını göstermektedir: 57 . Şirket genellikle banka kredisi kullanmak yerine satıcı kredisi kullanmayı tercih etmektedir. Likidite Riski Şirket yönetimi kısa.788 Alacaklar Önceki Dönem (31.082.302 3.077.2010) Vadesi Üzerinden 1-30 gün geçmiş Vadesi Üzerinden 1-3 ay geçmiş Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş Vadesi Üzerinden 1-5 yıl geçmiş Vadesi 5 yıldan fazla geçmiş Toplam Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı Ticari Alacaklar 639.12. Şirket. -Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ varlıkların yaĢlarına iliĢkin tablo aĢağıdaki gibidir: Alacaklar Cari Dönem (31.309 721.857 110.966 1.272 58. yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade etmektedir. uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).

774 16.520 12.400 -9.725 293.547.535.852 561.547.195.743.360 218.062.676 166.068.952 Banka Kredileri 110.219 2.143.630.645 -40.074.612 98.143.144.562.144.2009 SözleĢme uyarınca nakit çıkıĢlar toplamı Defter Değeri (=I+II+III+IV) SözleĢme uyarınca vadeler 3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun (IV) 90.681.074.590.581 284.515.419.547.761 255.456 85.973.916.128.670 24.400 -9.078.374 499.645 Türev Nakit Çıkışları -40.547.400 9.655.195.122 Diğer Borçlar 394.408.906.874.139 434.067.219 2.408.952 Borçlanma senedi ihraçları Finansal Kiralama yükümlülükleri Ticari Borçlar 561.769 16.848.672 1.12. satışların tamamına yakın kısmı TL üzerinden belirlenmiş fiyatlarla yapılmaktadır.717 .547.645 - C.195.068 1.335 Diğer Yükümlülük 2. aşağıdakilerin de dahil olduğu finansal araçları kullanmaktadır: Şirket‟in Türkiye operasyonlarından girdilerinin önemli bir bölümü döviz üzerinden olmakta.214.681.201 226.656.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).03.400 9.800.056 167.771 443.A.068.636 331.219.913 Borçlanma senedi ihraçları Finansal Kiralama yükümlülükleri Ticari Borçlar 521.612 Banka Kredileri 102. döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır.888.GÜBRE FABRĠKALARI T.062. 31.969 185.219 Türev Finansal Yükümlülükler Türev Nakit Girişleri 9.195.065.634.874. Döviz kuru ve faiz oranıyla ilişkilendirilen riskleri kontrol altında tutabilmek için şirket.698 135.611.195.065.273 100. 58 .326 1.645 -40.110 149.542.681.284.143.583 110.195.607 90.645 40.330 Diğer Yükümlülük 16.400 - 31.455 102.782.769 Türev Finansal Yükümlülükler Türev Nakit Girişleri 40.85.547.562.139 2.2010 SözleĢme uyarınca nakit çıkıĢlar toplamı Defter Değeri (=I+II+III+IV) SözleĢme uyarınca vadeler 3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun (IV) Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler 1.602.770.150 521.083 318. Piyasa ve Yabancı Para Riski Faaliyetleri nedeniyle Şirket.505.282 Diğer Borçlar 434.400 Türev Nakit Çıkışları -9.879.672 394.645 40.607 - Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler 1.

Şirketin 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle yabancı varlık ve yükümlülüğü orjinal ve Türk Lirası para birimleri cinsinden döviz pozisyon tablosu aşağıdaki gibidir. Satış fiyatları TL üzerinden olmakla birlikte sektör büyük ölçüde ithal girdilere bağlı olduğundan döviz kurundaki değişimler ürün satış fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. satış gelirleri ise ağırlıklı olarak döviz cinsinden (usd) oluşmaktadır. Diğer taraftan mevduatların bir kısmı döviz tevdiat hesaplarında tutulmaktadır. Bu nedenle döviz kurundaki önemli değişiklikler satış fiyatına eşzamanlı yansıtılmaktadır.GÜBRE FABRĠKALARI T. Ayrıca forward ve opsiyon işlemleri gibi finansal araçlar kullanılarak şirketin kur riski asgariye indirilmeye çalışılmaktadır.A. Razi de ise. Cari yılda şirketin maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri ölçme yöntemlerinde önceki yıla göre bir değişiklik olmamıştır. girdiler ağırlıklı olarak yerli para birimi olan İran Riyali cinsinden olmakta. 59 .ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). Gübretaş finansal tablolarında konsolide edilen Razi‟nin eliminasyona tabi tutulmayan alacak ve borçları da döviz pozisyonu tablosunda gösterilmiştir.

719. Banka hesapları dahil) 2b.067.851 0 0 0 0 0 26.057.542 233.Dönen Varlıklar (1+2+3) 5.728.204.452 2.Ticari Alacaklar 2a.383 -150.209.905 0 0 26.653.017 26.489.Diğer 4.604.830 0 86.375 153.342 0 1.610 325.379.068 0 213.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler 13.000.196 0 0 0 0 0 2.851 126.075.049.280.340 0 715. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa.096 47.Ġthalat 0 9.452 0 0 0 47.884.129.234 89.000 6.460. Pasif Karakterli Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 20.419 353.031.527.524 0 0 0 -150.392.824.825.858 0 0 0 -1.Döviz Hedge'i Ġçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri 23.300 ABD Doları 4. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 18.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 12b.378.612 0 0 0 0 TL KarĢılığı (Fonksiyonel para birimi ) 265.925 362.871 GBP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -725.526.945 21.A.000 -100.054 3.000.677.213 66657.Toplam varlıklar (4+8) 10.Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19) 21.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar 3.925 0 0 0 7.174 116.690 0 6.Finansal Yükümlülükler 16a.380.302 76.258.728.077 0 66.387.Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı 25.Finansal Yükümlülükler 12a.524.213.228.380.585.307 0 126.646.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 .Ticari Borçlar 15.586 1.058 0 2.034.860 156.685 7.258.611 0 0 2.000 9.129.451 0 0 355.375 0 0 0 0 0 126.290 1.Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı 24.Duran Varlıklar (5+6+7) 9.Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev Araçların Net varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) 19a.160 EURO 941.225 0 0 86.Parasal Finansal Varlıklar 6b.Ticari Borçlar 11.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar 7.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).03.Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 14.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler 17.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 16b. Aktif Karakterli Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 19b.103.710 -100.000 -725.279.677 0 0 2.280.641.Ticari Alacaklar 6a.858 0 0 0 0 0 -1.Toplam Yükümlülükler (13+17) 19.225 Milyon IRR 1.078.387.Ġhracat 26. -Döviz Pozisyonu Tablosu Cari Dönem (31.122 187.GÜBRE FABRĠKALARI T.524 0 0 0 88.742 185.196 3.91399 0 0 1.736 63.204.807.690 0 0 0 134.436 0 0 373.075.438.Diğer 8.Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük ) Pozisyonu (UFRS 7.088.884.653.558 1.2010) 1.079.875.B23 (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 22.548 829.590.

Finansal Yükümlülükler 12a.Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19) 21.862 291.850 0 564.000 -114.654 72.832 0 0 88.Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük )Pozisyonu (UFRS 7.073 0 0 0 0 -906.645 0 0 4.380.481.989 14. raporlama para birimi olan TL dışındaki diğer para cinslerinden varlık ve yükümlülükler yabancı para olarak değerlendirilmiş ve tablolarda gösterilmiştir.746 0 34.832 150.655 129.494.2009) 1.493 0 48.404.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 16b.Parasal Finansal Varlıklar 6b.Duran Varlıklar (5+6+7) 9.350 0 37.943.A.819.072.877.150 270.025 0 538759 0 2.Diğer 8.690 0 0 0 15.109.384.781.203 ABD Doları 4.915.827 118.Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı 25.Toplam varlıklar (4+8) 10.294.000 34. Pasif Karakterli Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 20.800 29.964 0 1.943 1.414 493.749 0 247.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler 17.710 192.270.193.000.Ticari Alacaklar 6a.261.877.GÜBRE FABRĠKALARI T.070 1.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar 7.Finansal Yükümlülükler 16a.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler 13.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gübretaş ve tam konsolidasyona tabi tutulan Razi‟nin.265 0 7.823 60. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa.193.611 3.B23 (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 22.412 198.306 0 7.Döviz Hedge'i Ġçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri 23.074.031.696 -114.873 46.819.137.Toplam Yükümlülükler (13+17) 19.605.465 0 0 61.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 12b.Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 14.161 1.Ticari Alacaklar 2a.780 80.127.638 -124.844.130.786 0 0 0 0 32.Ticari Borçlar 11.653.465 0 0 0 0 0 118.026 230.800 51.Ġhracat 26.Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı 24.Ġthalat TL KarĢılığı (Fonksiyonel para birimi ) 199.876. Önceki Dönem (31.141 0 563.Diğer 4.200 0 118.Dönen Varlıklar (1+2+3) 5.002.421 353.819.165. Aktif Karakterli Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 19b.291 231.456 207.000.222.120 Milyon IRR 960.414 0 0 0 0 0 25.582 0 1.031.403. Banka hesapları dahil) 2b.718 19.969 0 0 0 4.578.827 0 0 0 0 0 4.800 -856.008. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 18.636.890.814.683.854.784 4.443 3.706 0 0 0 -2.851.812.334.813.341 1. 61 .888.890.600 0 233.463.Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev Araçların Net varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) 19a.465 EURO 22.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).638 0 0 0 -124.Ticari Borçlar 15.727 GBP 878 0 0 0 878 0 0 0 0 0 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.288 0 88.555.456 190.182 133.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar 3.265 165.987.803 0 0 25.12.686.851.117.706 -3.098.117.453.

169.251.169.110.110.ABD Doları Net Etki (1+2) Euro'nun kurunun %10 değiĢmesi halinde: 4. 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 sona eren yıllarda Şirketin bilançosunda net döviz pozisyonuna göre diğer değişkenler sabit tutulduğunda döviz kurlarında (+) / (-) % 10 değişim olması durumunda vergi öncesi karda meydana gelecek değişim aşağıdaki gibidir: -Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu Cari Dönem (31. Şirketin ilişkili şirketlerle olan dövizli alacak/ borç ilişkisi de sabit faizlidir.226.744 -48.2010) Cari Dönem (31.813.148 -9.698.813.110.588. Ancak şirketin almış olduğu banka kredilerinin büyük bir kısmı sabit faizli olduğundan bu değişimin etkisi çok önemli tutarlara ulaşmamaktadır.206 -26.ABD Doları net varlık/yükümlülüğü 2.148 -15.716.148 26.716.Euro net varlık/yükümlülüğü 5.771 48.744 -15.206 -26.-Ġran Riyali Net Etki (7+8) Diğer döviz kurlarının ortalama % 10 değiĢmesi halinde: 10.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).092 41.03.251.813.588.148 26.GÜBRE FABRĠKALARI T.092 41.491 -17.Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (10+11) TOPLAM (3+6+9+12) -48.698.169.469 0 72.226.226. 62 .169.813.491 15.Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü 11.744 17.771 48.771 -41.12.469 210 -85.775 -210 85.491 15.744 17.771 -41.491 -17.251.2009) Kar/Zarar Kar/Zarar Yabancı Paranın Yabancı Paranın Yabancı Paranın Yabancı Paranın Değer Değer Değer Değer Kazanması Kaybetmesi Kazanması Kaybetmesi ABD Doları kurunun % 10 değiĢmesi halinde: 1.ABD Doları riskinden korunan kısım (-) 3.A.226. Faiz Oranı Riski ve Faiz Oranı Duyarlılığı Şirketin değişken faizli varlık ve yükümlülükleri faiz oranlarındaki değişmelerden etkilendiğinden faiz riskine maruz kalmaktadır.206 9.Euro riskinden korunan kısım (-) 6.092 0 0 210 -210 0 -72.092 -9.206 9.251.716.Euro Net Etki (4+5) Ġran Riyali döviz kurunun ortalama %10 değiĢmesi halinde: 7-İran Riyali net varlık/yükümlülüğü 8--İran Riyali riskinden korunan kısım (-) 9.Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) 12.775 D.716.110. 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle faiz pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir.

Net borç.659.2009-201. E.648. Şirketin sermaye yapısı borçlar.053 -21.752.A.949 199% 31 Aralık 2009 1.238.299 Raporlama tarihi itibariyle değişken faizli yükümlülükler faiz hadlerindeki değişikliklere duyarlı olduğundan sadece bu finansal araçlar için duyarlılık analizi yapılmıştır.714 TL) daha düşük / yüksek olacaktı. nakit ve nakit benzerleri ve 27 numaralı Dipnotta açıklanan çıkarılmış sermaye. Borç/özkaynak oranı net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunmaktadır.142 -70.169.499.283. bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken.159 1.994.220.956.171. Şirketin üst yönetimi sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilebilen riskleri sürekli değerlendirmekte ve en uygun borç/özkaynak dengesini sağlamaya çalışarak sermayeyi yönetmektedir. Yapılan duyarlılık analizinde 31.985 TL (31.175 91. sermaye yönetiminde. Faiz Pozisyonu Tablosu Sabit Faizli Finansal Araçlar Finansal Varlıklar Finansal Yükümlülükler DeğiĢken Faizli Finansal Araçlar Finansal Varlıklar Finansal Yükümlülükler 88.2010 tarihinde Euro para birimi cinsinden olan faiz 100 baz puan (%1) yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi kar/zarar 408.157 612.GÜBRE FABRĠKALARI T. sermaye yedekleri ve kar yedeklerini içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır. nakit ve nakit benzerleri değerlerin toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanmaktadır.12.555 202% 63 .191.03. diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).Sermaye Yönetimi Şirket. 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle net borç/toplam sermaye oranı aşağıdaki gibidir: Toplam borçlar Hazır değerler (-) Net Borç Toplam öz sermaye Net Borç/Toplam Sermaye oranı 31 Mart 2010 1.634.287.291.985 1.006 Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan varlıklar* Satılmaya hazır finansal varlıklar** Cari Dönem Önceki Dönem 276.894 579.233.075 276.

Şirketimiz Yönetim Kurulu söz konusu artırımda rüçhan haklarını kullanma kararı almıştır. Nakit ve nakit benzeri değerlerin de dahil olduğu belirli finansal varlıklar maliyet değerleri ile taşınırlar ve kısa vadeli olmaları sebebiyle kayıtlı değerlerinin yaklaşık olarak makul değerlerine eşit olduğu öngörülmektedir. Ticari borçlar ve diğer finansal borçların ağırlıklı olarak kısa vadeli olmaları sebebiyle kayıtlı değerlerinin makul değerlerine yaklaştığı varsayılmaktadır. Sonuç olarak burada sunulan tahminler. Parasal Yükümlülükler Yabancı para cinsinden olan yükümlülükler bilanço değerlerinin rayiç değerlere yakın olması sebebiyle dönem sonu kurları kullanılarak Türk Lirası‟na çevrilmektedir.000. Teslimat 2010 yılı haziran ayında gerçekleşecektir.GÜBRE FABRĠKALARI T.000 USD . Şirketimizin Razi Petrochemichal Co'daki mevcut % 47. Rayiç değerleri belirlenebilen finansal enstrümanların rayiç bedel tahmini için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır: Parasal Varlıklar Yabancı para cinsinden bakiyeler dönem sonunda yürürlükteki yabancı para kurları kullanılarak Türk Lirası‟na çevrilmektedir. DĠPNOT 39. NOT 40. 2.Ş 31.FĠNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI ve FĠNANSAL RĠSKTEN KORUNMA MUHASEBESĠ ÇERÇEVESĠNDEKĠ AÇIKLAMALAR) Şirket.460. Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin. ilgili şüpheli alacak karşılıklarıyla beraber makul değeri yansıttığı öngörülmektedir. Bu satınalma işlemi.000 Ton'luk TSP ihracat siparişi almıştır. 64 . Şirketimiz Mekatrade firmasından 1.BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR 31 Mart 2010 1.A. 3.81 oranındaki hisse payı yeni satınalma ile % 48.2010 tarihinde onaylanmıştır. Fakat piyasa bilgilerini değerlendirip rayiç değerleri tahmin edebilmek yorum gerektirmektedir.FOB değerinde 4. 4.88'e çıkmıştır.2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında sermayesini 30. Sermayesine % 40 oranında iştirak ettiğimiz Negmar Denizcilik ve Yatırım A.05. sonucu İran Özelleştirme İdaresine olan borç yükümlülüğümüz değişmemektedir.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).03. Finansal Tablolar Yönetim Kurulu tarafından 14.000 TL'ye çıkarma kararı almıştır. finansal araçların tahmini rayiç değerlerini hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Bu bakiyelerin kayıtlı değere yakın olduğu öngörülmektedir. şirketin cari bir piyasa işleminde elde edebileceği miktarların göstergesi olmayabilir.

Finansal Tablo Açıklamaları: 31 Mart 2010 31 Mart 2010 tarihi itibariyle aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 176.FĠNANSAL TABLOLARI ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN ya da FĠNANSAL TABLOLARIN AÇIK.884 TL‟dir. Siparişin toplam tutarı 3.2009 / 31.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).427 TL‟ye yükselmiştir.521. 01. Genel Kurul'da verilen kar dağıtım kararına göre Razi'nin geçmiş yıllara ilişkin dağıtılmamış kar. Mehmet Koca Razi Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri: XI.2010 tarihinde onaylanmıştır. No: 29 sayılı tebliğin 3.12.GÜBRE FABRĠKALARI T. No: 29 sayılı tebliğin 3. Mekatrade firmasından ihracat amaçlı 10.110. maddesi gereğince sorumluluk beyanı Genel Müdür Yardımcısı Ferhat ŞENEL ve Muhasebe Müdürü Önder ARI tarafından 14. 31 Aralık 2009 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 248. Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri: XI.000 ton Triple Süper Fosfat (TSP) Gübre siparişi alınmıştır.2010 tarihinde onaylanmıştır. Şirketimizin İran'da yerleşik bağlı ortaklığı Razi şirketinin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07. Şirketimizin 01.2010 tarihinde Tahran/İran'da yapılmıştır. Teslimat 2010 yılı Şubat ayında gerçekleşecektir.05.886 İran Riyali (1TL = 6. DĠPNOT 41.05.000-USD FOB olup firma ödemeyi peşin yapacaktır.524.446.01.03.2010 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 2.03. Oktay Malyemez seçilmiştir. 2. Genel Kurul'da Razi yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Bedrettin Yıldırım'ın yerine hisselerimizi temsilen Sn.2010 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 11.22 IRR kur değeri üzerinden 60. maddesi gereğince sorumluluk beyanı Genel Müdür Yardımcısı Ferhat ŞENEL ve Muhasebe Müdürü Önder ARI tarafından 14.2009 tarihinde Petrol İş Sendikası ile işveren sendikası Kiplas arasında anlaşma ile sonuçlanmıştır.2010 tarihinde onaylanmıştır. YORUMLANABĠLĠR ve ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DĠĞER HUSUSLAR A.853. 4. 65 .257TL) olmuştur.150. 31 Aralık 2009 1. Finansal Tablolar Yönetim Kurulu tarafından 19. bölümünün 9.677 TL‟dir. 5.08.A. bölümünün 9.01. Olağan Genel Kurul sonrası yapılan Yönetim Kurulu toplantısında şirketimiz Genel Müdürü Sn. olağanüstü yedek akçe ve 2009 yılına ilişkin gelirleri üzerinden hesaplanarak dağıtılmasına karar verilen kardan şirketimize isabet eden tutar 394. 3.997.

2007 tarihinde akdedilen sözleşme eki protokolde Şirket‟e verilecek depolama hizmetine ilişkin maddenin farklı yorumlanmasından kaynaklanan 538.Önemli Muhasebe Politikaları Şirketin finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikaları Dipnot 2‟de açıklanmaktadır. D.04. Yapılan sınıflandırmaların içerikleri ve tutarlarına Dipnot 2‟de yer verilmiştir.12.A. B. Şirket yönetimi kendi yorumlarının doğru olduğu ve Denizciler Birliğinden olan alacaklarının teminat altında olduğu gerekçesiyle karşılık ayırmamıştır. 66 . C.2009 tarihi itibariyle söz konusu tutar her iki tarafın da kayıtlarında yer almamaktadır.Diğer Hususlar Gübretaş ile Denizciler Birliği A. 31.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).GÜBRE FABRĠKALARI T.511 USD tutarında talebi bulunmaktadır. arasında 30.Önceki Dönem Finansal Tablolarına Yapılan Sınıflamalar ve Nitelikleri Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılmıştır.Ş.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful