GÜBRE FABRĠKALARI T.A.

ġ
31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).

DĠPNOT 1- ġĠRKETĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (Gübretaş) 1952 yılında kurulmuş olup, şirketin faaliyet konusu kimyevi gübre üretimi ve satışıdır. Şirket, faaliyetinin önemli bir bölümünü Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile gerçekleştirmektedir. Şirketin kanuni merkezi İstanbul‟da olup, diğer üretim yerleri ve bürolara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
Birim Yarımca Tesisleri İskenderun Tesisleri İzmir Bölge Satış Müdürlüğü Samsun Bölge Satış Müdürlüğü Tekirdağ Bölge Satış Müdürlüğü Ankara Bölge Satış Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Satış Müdürlüğü Faaliyet Durumu Üretim / Liman / Depolama Liman / Depolama (Kirada) Satış-Pazarlama / Sıvı-Toz Gübre Üretimi / Depolama Satış-Pazarlama / Depolama Satış-Pazarlama / Depolama Satış-Pazarlama Satış-Pazarlama

İskenderun Bölge Satış Müdürlüğü Satış-Pazarlama / Depolama

31 Mart 2010 tarihi itibariyle şirketin 373 (31 Aralık 2009; 398) çalışanı bulunmaktadır. Halka açık olan şirketin hisselerinin % 25‟lik kısmı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası‟nda (İMKB) işlem görmekte olup, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) kayıtlıdır. Şirketin sermayesinin %10 ve daha üzerinde paya sahip ortaklar aşağıda listelenmiştir.
31 Mart 2010 Adı T.Tarım Kredi Koop.Merk.Birliği Diğer TOPLAM Pay Oranı 76,73% 23,27% 100,00% 31 Aralık 2009 Pay Tutarı 65.529.870 17.970.130 83.500.000

Pay Tutarı Pay Oranı 64.070.523 78,48% 19.429.477 21,52% 83.500.000 100,00%

Bağlı Ortaklıklar / ĠĢtirakler Gübretaş 24.05.2008 tarihinde İran‟da kimyevi gübre ve gübre hammaddeleri üretim ve satışı faaliyetinde bulunan Razi Petrochemical Co. (Razi)‟ye iştirak etmiştir. Razi‟nin sermayesi 388.360.826 TL olup, şirketteki ortaklık payı % 47,81‟dir Razi‟nin 5 kişilik yönetim kurulunun 3 üyesinin şirkete ait olması nedeniyle şirketin Razi‟deki kontrol gücü %50‟nin üzerine çıktığından şirket için Razi bağlı ortaklık niteliğini kazanmıştır. Şirket 30.06.2008 tarihinde deniz taşımacılığı faaliyetinde bulunan Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. (Negmar)‟a iştirak etmiştir. Negmar‟ın sermayesi 4.000.000 TL olup, Şirketteki ortaklık payı % 40‟dır. Ortaklık payının %50‟nin altında olması ve yönetim kurulunu oluşturan üyelerin yarıdan azının şirkete ait olması nedeniyle Negmar iştirak niteliğinde olmaktadır.

6

GÜBRE FABRĠKALARI T.A.ġ
31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).

Şirket 13.04.2009 tarihinde zirai ilaç üretimi ve satışı faaliyetinde bulunan Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş (Tarkim)‟e iştirak etmiştir. Tarkim‟in sermayesi 10.000.000 TL olup, şirketteki ortaklık payı % 40‟dır. Ortaklık payının % 50‟nin altında olması ve yönetim kurulunu oluşturan üyelerin yarıdan azının şirkete ait olması nedeniyle Tarkim iştirak niteliğinde olmaktadır. DĠPNOT 2- FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR A. Sunuma ĠliĢkin Esaslar Şirket; yasal kayıtlarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmaktadır. Ekli finansal tablolar, Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğe göre gerçek durumu göstermek amacıyla Türk Lirası‟nın satın alma gücündeki değişimlerle ilgili olanlar dahil olmak üzere yapılan bazı düzeltme ve sınıflamaları da içermektedir. SPK 17.03.2005 tarihinde almış olduğu bir kararla Türkiye‟de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlarına uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için 01.01.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını belirtmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ” ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra sona eren ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğe istinaden, işletmeler Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları‟nı (“UMS/UFRS”) uygularlar ve finansal tabloların UMS/UFRS‟lere göre hazırladığı hususuna dipnotlarda yer verirler. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu‟nca (“TMSK”) yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınır. Dolayısıyla ilişikteki finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanmış olup, finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. Bu kapsamda geçmiş dönem finansal tablolarında bazı sınıflamalar yapılmıştır. Gübre sektöründe yıllara göre mevsimsel kaymalar olmakla birlikte genel olarak, ŞubatMart- Nisan, Eylül- Ekim- Kasım ayları gübre kullanımının yoğun olduğu aylardır. Mevsimsel satışların etkileri erken sevkiyatlarla satışların tüm yıla yayılmasına çalışılarak giderilmeye çalışılmaktadır. B. KarĢılaĢtırmalı Bilgiler Düzeltilmesi ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların

Şirketin finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Şirketin Bilançosu 1 Ocak 2010 - 31 Mart 2010 ve 1 Ocak 2009 - 31 Aralık 2009 tarihi Gelir Tablosu 1 Ocak 2010 - 31 Mart 2010 ve 1 Ocak 2009 - 31 Mart 2009 tarihi Özsermaye Değişim Tablosu ve Nakit Akım Tablosu 1 Ocak 2010 - 31 Mart 2010 ve 1 Ocak 2009 - 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle karşılaştırmalı olarak düzenlenmiştir
7

GÜBRE FABRĠKALARI T.A.ġ
31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).

Şirketin, İran‟da bulunan bağlı ortaklığı Razi‟nin miladi takvime göre 21 Mart / 20 Mart tarihleri arasına isabet eden mali hesap dönemi İran yetkili makamlarından özel hesap dönemi talebiyle miladi takvim esaslarına dönüştürülerek Türkiye‟deki mali takvimle uyumlu hale getirilmiştir. C. Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklıkların Finansal Tablolarının Çevrimi İran‟da faaliyet gösteren Bağlı Ortaklık durumundaki Razi‟nin finansal tabloları, İran‟da geçerli olan mevzuata göre hazırlanmış olup şirketin konsolide finansal tablolarındaki muhasebe politikalarına uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. Razi‟nin varlık ve yükümlülükleri bilanço tarihindeki döviz kurundan, gelir ve giderler ise ortalama döviz kuru kullanılarak Türk Lirası‟na çevrilmiştir. Dönem başındaki net varlıkların yeniden Türk Lirası‟na çevrilmesi ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özsermaye hesap gurubundaki yabancı para çevrim farkları hesabında takip edilmektedir. İran‟da yapılan para transferlerinde EURO kullanıldığı için Riyal‟in TL‟ye çevrilmesinde Riyal önce EURO‟ya sonrada TL‟ye çevrilmektedir. Bu nedenle Razi‟nin finansal tablolarının TL‟ye çevrilmesinde EURO / Riyal ve TL / EURO kurları kullanılmıştır. D. Konsolidasyon Esasları 1-Konsolide finansal tablolar ana ortaklık durumundaki şirket ile Bağlı Ortaklık durumundaki Razi‟nin aşağıda belirtilen esaslara göre hazırlanan finansal tablolarını kapsamaktadır. Konsolidasyon kapsamı içinde yer alan şirketlerin finansal tabloları, konsolide finansal tabloların tarihi itibariyle ve muhasebe ilke ve uygulamaları gözetilerek SPK Finansal Raporlama Standartları‟na uygun olarak hazırlanmıştır. Bağlı Ortaklıkların faaliyet sonuçları, satın alma veya elden çıkarma işlemlerine uygun olarak söz konusu işlemlerin geçerlilik tarihlerinde dahil edilmiş veya hariç bırakılmışlardır. Bağlı Ortaklıklar, (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50‟den fazlasını kullanma yetkisi kanalıyla; veya (b) oy kullanma hakkının %50‟den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte işletme politikaları üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle işletme politikalarını Şirketin menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder. Razi‟ye ait bilançolar ve gelir tabloları, tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş olup, Gübretaş‟ın sahip olduğu payların kayıtlı değeri, Razi‟nin özsermayesinden mahsup edilmektedir. Şirketler arasındaki işlemler ve bakiyeler konsolidasyon kapsamında karşılıklı olarak silinmektedir. Gübretaş, Razi‟ye % 47,81 oranında iştirak etmekle birlikte, Razi‟nin 5 yönetim kurulu üyesinin 3‟ü Gübretaş‟a ait olup Razi‟nin kontrolü Gübretaş‟ın kontrolünde bulunmaktadır.

8

2-Gübretaş‟ın doğrudan ve dolaylı pay toplamı % 20‟nin altında olan.A. E. 9 . 31 Aralık 2006 tarihli bilançoda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri.Sınıflandırmalar Muhasebe politikalarında değişiklik yoktur. ĠĢlevsel ve Raporlama Para Birimi Şirket'in işlevsel ve raporlama para birimi Türk Lirası (TL) olarak kabul edilmiştir. Finansal Tablolar en son 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle UMS 29 uyarınca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) yeniden ifade etme işlemine tabi tutulmuştur. 2. SPK'nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararına istinaden Finansal Tablolardaki tutarları yeniden ifade etme işleminin uygulanmasını gerektiren objektif koşulların gerçekleşmemiş olması ve SPK'nın varolan verilere dayanarak ileride bu koşulların gerçekleşme emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalktığını öngörmesi sebebiyle. maliyet bedelleri ile konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır Şirketin % 40 oranında sahip olduğu Negmar ve Tarkim şirketleri cari dönemde konsolide finansal tablolarda Özkaynak yöntemi ile değerlendirilerek gösterilmiştir. teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen ve makul değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar. bu tarihten sonra oluşan girişlerin ise nominal değerlerden taşınmasıyla hesaplanmıştır. 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girişlerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar endekslenmesi. veya %20‟nin üzerinde olmakla birlikte Gübretaş‟ın önemli bir etkiye sahip olmadığı veya konsolide finansal tablolar açısından önemlilik teşkil etmeyen. Ancak finansal tablolarda sunuluş işlemin veya olayın özünü yansıtıyorsa işlemle ilgili gelir ve giderler birbirleriyle mahsup edilerek sunulabilmektedir. Bağlı Ortaklıkların net varlıklarında ve faaliyet sonuçlarında azınlık payları sahip hissedarların payları. G.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). Dolayısıyla. H. Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Mart 2010 tarihinde geçerli olan ve Şirket faaliyetleri ile ilgili olan mevcut standartlar ile ilgili değişiklikler bulunmamaktadır. başka bir standart izin vermediği sürece mahsup edilmemekte. değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra. finansal tablolarda ayrı ayrı gösterilmektedir. F. Muhasebe Politikalarındaki DeğiĢiklikler 1.Düzeltmeler Şirket muhasebe politikalarını bir önceki yıl ile tutarlı olarak uygulamıştır. NetleĢtirme – Mahsup Varlıklar ve borçlar ile gelir ve giderler.GÜBRE FABRĠKALARI T. konsolide bilanço ve gelir tablosunda ana ortaklık dışı pay olarak gösterilmektedir.

Mart 2010 tarihinde yürürlükte olan ancak Mart 2010 finansal tablolarına etkisi olmayan standart ve yorumlar UFRS 1 (değişiklikler) UFRS‟nin İlk Olarak Uygulanması – Diğer İstisnai Durumlar UFRS 2 (Değişiklik) Hisse Bazlı Ödemeler – Grubun Nakit Olarak Ödediği Hisse Bazlı Anlaşmalar UFRS 3 (2008) İşletme Birleşmeleri UFRS 5 (2008 ve 2009 yılında yapılan yıllık iyileştirmelere ilişkin değişiklikler) Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler UFRS 8 (2009 yılında yapılan yıllık iyileştirmelere ilişkin değişiklikler) Faaliyet Bölümleri UMS 1 (2009 yılında yapılan yıllık iyileştirmelere ilişkin değişiklikler) Mali Tabloların Sunumu UMS 7 (2009 yılında yapılan yıllık iyileştirmelere ilişkin değişiklikler) Nakım Akım Tablosu UMS 17 (2009 yılında yapılan yıllık iyileştirmelere ilişkin değişiklikler) Finansal Kiralamalar UMS 27 (2008) Konsolide ve Konsolide Olmayan Mali Tablolar UMS 36 (2009 yılında yapılan yıllık iyileştirmelerdeki değişiklikler) Varlıklarda Değer Düşüklüğü UMS 38 (2009 yılında yapılan yıllık iyileştirmelere ilişkin değişiklikler) Maddi Olmayan Duran Varlıklar UMS 39 Finansal Araçlar Standardındaki Değişiklikler: Muhasebeleştirme ve Ölçüm – Finansal Riske Karşı Korunmaya Uygun Kalemler UFRYK 9 (2009 yılında yapılan yıllık iyileştirmelere ilişkin değişiklikler) Saklı Türev Araçlarının Yeniden Değerlendirilmesi UFRYK 16 (2009 yılında yapılan yıllık iyileştirmelere ilişkin değişiklikler) Yurtdışındaki Net Bir Yatırımın Finansal Riske Karşı Korunması UFRYK 17 „Nakit Dışı Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı‟ 10 .GÜBRE FABRĠKALARI T.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).A.

gelecekteki tüm tahsilatların emsal faiz oranı ile iskonto edilmesi yoluyla belirlenmektedir. nakit ve nakit benzerleri girişinin ertelendiği durumlarda. satış bedelinin gerçeğe uygun değeri.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). nakit veya nakit benzerleri biçiminde ise hasılat tutarı da alınan veya alınacak olan nakit ya da nakit benzerleri tutarı olmaktadır. Uygulanan Değerleme Ġlkeleri / Muhasebe Politikaları Ekteki finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe prensipleri aşağıdaki gibidir: Hasılat Hasılat. satış bedelinin gerçeğe uygun değeri ile ölçülmektedir. Satış bedelinin nominal tutarı ile gerçeğe uygun değeri arasındaki fark faiz geliri olarak muhasebeleştirilmektedir. hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi. işletme tarafından uygulanan ticari iskontolar ve miktar indirimleri de göz önünde tutularak.GÜBRE FABRĠKALARI T. Emsal faiz oranı olarak sözleşmede belirlenen oran ve/veya benzer finansal araçlar için geçerli olan faiz oranı alınmaktadır. Bedel. Ancak. UFRS 1 (değişiklikler) UFRS‟nin İlk Olarak Uygulanması – Diğer İstisnai Durumlar (1 Temmuz 2010 ve sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir) UFRS 9 „Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme ‟(1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir) UMS 24 (2009) „İlişkili Taraf Açıklamaları‟ (1 Ocak 2011 ve sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir) UMS 32 (Değişiklikler) Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1 Mali Tabloların Sunumu (1 Ocak 2011 ve sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir) UFRYK 14 (Değişiklikler) Asgari Fonlama Gerekliliğinin Peşin Ödenmesi (1 Ocak 2011 ve sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir) UFRYK 19 „Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçları Kullanılarak Ödenmesi‟(1 Temmuz 2010 ve sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir) I.A. Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanması benimsenmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar: 1 Nisan 2010 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan finansal dönemler için geçerli olacak olan fakat Şirket‟in finansal tablolarına herhangi bir etkisi olması beklenmeyen mevcut standartlarla ilgili yorumlar ve değişiklikler aşağıda belirtilmiştir. işleme ilişkin ekonomik yararların 11 . Mal SatıĢı İşletmenin malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya devretmiş olması.

Hasılat tutarının tahsil edilebilirliği konusunda bir belirsizliğin ortaya çıkması durumunda. işlemle ilgili hasılat işlemin bilanço tarihi itibariyle tamamlanma düzeyi dikkate alınarak finansal tablolara yansıtılmaktadır. alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülmektedir. Hasılat. -Faiz. faiz tahakkuku edinim öncesi ve edinim sonrası dönemlere ayrılır ve yalnızca edinim sonrasına ait kısım hasılat olarak finansal tablolara yansıtılır. Hizmet sunumuna ilişkin işlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilemediği durumlarda. maliyet ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içermektedir. tüm satın alma maliyetlerini. Hizmet SatıĢı Hizmet sunumuna ilişkin bir işlemin güvenilir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda. Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi halinde. tahsil edilemeyen veya tahsil edilebilme olasılığı muhtemel olmayan tutar gider olarak finansal tablolara yansıtılmaktadır.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). Borçlanma maliyetlerinden stoklara pay verilmemektedir. etkin faiz yöntemine göre muhasebeleştirilir. stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılmak suretiyle stoklar net gerçekleşebilir değerine indirgenmektedir. Net gerçekleşebilir değer. Stokların maliyeti.GÜBRE FABRĠKALARI T. hissedarların tahsil etme hakları ortaya çıktığında finansal tablolara yansıtılır. işletme tarafından uygulanan ticari iskontolar ve miktar indirimleri de göz önünde tutularak. işletmece elde edilmesinin muhtemel olması. Stoklar Stoklar. 12 . -Temettüler. Faiz ve Temettüler Faiz ve temettüler de işlemle ilgili ekonomik yararların işletme tarafından elde edilmesinin muhtemel olması. Maliyetlerin kullanım veya satış sonucu elde edilecek tutardan yüksek olması durumunda. tahmini satış fiyatından satış esnasına kadar oluşacak ek maliyetler düşülerek tahmin edilen tutardır. işleme ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi durumunda kayıtlara yansıtılmaktadır. hasılat ancak finansal tablolara yansıtılmış giderlerin geri kazanılabilir tutarı kadar finansal tablolara yansıtılmaktadır.A.

yardımcı ve yedek malzemeler için aylık hareketli ortalama maliyet yöntemi uygulanmaktadır. Maliyet sistemi olarak safha maliyet sistemi kullanılmaktadır.2007 tarihi itibariyle konuyla ilgili yetkisi bulunan bağımsız bir değerleme uzmanı tarafından yapılan değerleme işlemini esas almak suretiyle tespit ettirmiş ve bu değerleri finansal tablolara yansıtmıştır. Maddi duran varlık kaleminin maliyeti. (Dipnot:17) Maddi Duran Varlıklar Mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak. Standart gereğince Şirket muhasebeleştirme sonrasında muhasebe politikası olarak gerçeğe uygun değer yöntemini veya maliyet yöntemini seçebilmektedir. Bu nedenle söz konusu varlıklar ayrıca yatırım amaçlı gayrimenkul hesabında gösterilmiştir. ilgili yatırım amaçlı gayrimenkulün satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır. bu tarihten sonra amortisman hesaplanmamıştır. Stoklarda ilk madde mamul ve emtia için ilk giren ilk çıkar. Yatırım amaçlı gayrimenkuller olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme sonunda yatırım amaçlı gayrimenkullerin kayıtlı değeri. Geri kazanılabilir değer. bu kalemle ilgili gelecekteki ekonomik yararların işletmeye aktarılmasının muhtemel olması ve ilgili kalemin maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi halinde varlık olarak finansal tablolara yansıtılmaktadır. Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değişimden kaynaklanan kazanç veya kayıp. Bu ilke çerçevesinde Şirket yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değerini. aksi halde gider yazılmaktadır.04.A. kiraya verilmiş fabrika içindeki makine tesisatında gerçeğe uygun değerini içermektedir. ancak anılan yöntem tüm yatırım amaçlı gayrimenkullere uygulanmak zorundadır. 13 . Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerinin belirlenmesinde.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilmektedir. geri kazanılabilir değerinden fazla ise. Yatırım amaçlı gayrimenkul başlangıçta maliyeti ile ölçülmektedir. Sahibi tarafından kullanılmakta olan gayrimenkuller gerçeğe uygun değer esası ile gösterilen yatırım amaçlı bir gayrimenkule dönüştüğü tarihe kadar amortismana tabi tutulmuş. başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve bir dönemden daha fazla kullanımı öngörülen fiziki kalemlerdir. 30.GÜBRE FABRĠKALARI T. (Dipnot:13) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yatırım amaçlı gayrimenkuller mal veya hizmet üretiminde ya da tedarikinde veya idari amaçla kullanılmak veya normal iş akışı çerçevesinde satılmak üzere elde tutulan gayrimenkuller hariç olmak üzere kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkullerdir. oluştuğu dönemde kâr veya zarara dahil edilmektedir.

Maliyet bedeline satın alma fiyatından indirim ve iskontolar düşüldükten sonra. Şirket bina ve arsalar dışındaki varlıkları için muhasebe politikası olarak maliyet modelini seçmiş bulunmaktadır. tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini ileriye dönük olarak tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilmektedir. yeraltı ve yerüstü düzenleri Makine. Maddi duran varlık kalemlerinin gerçeğe uygun değeri genellikle değerleme yoluyla belirlenmiş piyasa değerleridir. sınırsız kullanım ömrü olan arsalar hariç.GÜBRE FABRĠKALARI T. Arazi ve binaların gerçeğe uygun değeri mesleki yeterliliğe sahip değerleme uzmanları tarafından değerlendirilmesi sonucu saptanmıştır. tesis ve cihazlar Taşıt araçları Döşeme ve demirbaşlar Özel maliyetler 5-50 Yıl 3-40 Yıl 4-10 Yıl 3-25 Yıl 5 Yıl Bir maddi duran varlık kaleminde değer düşüklüğü olup olmadığının belirlenmesinde. ilk muhasebeleştirmede maliyet bedeli ile ölçülmektedir. kalıntı değer ve amortisman yöntemi. Maddi duran varlıkların amortismana tabi tutarı. Maddi duran varlık kalemi. varlıkların kalıntı değeri genellikle değersiz ve önemsiz olduğundan amortismana tabi tutarın hesaplanmasında dikkate alınmamıştır. ithalat vergileri ve iade edilmeyen alış vergileri.A. Şirket doğrusal amortisman yöntemini kullanmaktadır. Uygulamada. Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı hükümleri uygulanmakta olup. (Dipnot: 18) Binalar. müteakip birikmiş amortisman ve müteakip birikmiş değer düşüklüğü zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan değer olarak hesaplanmıştır. Beklenen faydalı ömür. Maddi duran varlıklar aşağıda öngörülen ekonomik ömürler dikkate alınarak itfa edilmektedirler. yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). Amortisman. varlığın sökülmesi ve taşınması ile yerleştirildiği alanın restorasyonuna ilişkin tahmini maliyeti dahil edilmektedir. Seçilen yöntem gelecekteki ekonomik yararların beklenen tüketim biçiminde bir değişiklik olmadıkça dönemden döneme tutarlı olarak uygulanmaktadır. varlığın defter 14 . Genel olarak varlığın amortismana tabi tutarı. varlığın yararlı ömrü boyunca sistematik olarak dağıtılmaktadır. Binalar ve arsalar için ise yeniden değerleme modeli benimsenmiştir. Bu çerçevede sözkonusu varlıklar finansal tablolarda maliyetinden birikmiş amortisman ve varsa birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonraki değeri ile gösterilmektedir. Bu yönteme göre yeniden değerlenmiş tutar. kalıntı değeri düşülerek belirlenmektedir. sabit kıymetlerin enflasyona göre düzeltilmiş değerleri üzerinden ve normal amortisman metoduna ve kıst amortisman esasına göre hesaplanmıştır. varlığın amaçlanan koşullarda çalışabilmesini sağlayacak duruma getirilmesine ilişkin her türlü maliyet.

12. Cari dönemde maddi olmayan duran varlıklar maliyet bedelleri üzerinden ekonomik ömürlerine göre normal amortisman yöntemi ile itfa edilmektedir.2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiştir. muhasebeleştirilmektedir.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).A. varlığın yararlı ömrü boyunca sistematik olarak dağıtılır. performans artırıcı harcamalar ise aktifleştirilmektedir. Maddi varlıkların tamir. Söz konusu yöntemin güvenilir bir şekilde belirlenememesi durumunda. Bu çerçevede maddi olmayan duran varlık. Şirket içinde yaratılan (Ar-Ge gibi) maddi olmayan duran varlık bulunmamaktadır. varlıkla ilişkilendirilen beklenilen gelecekteki ekonomik yararların işletme için gerçekleşmesinin muhtemel olması ve varlığın maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda. (Dipnot: 19) 15 . tüm birikmiş itfa ve değer düşüklüğü zararları düşülmüş olarak izlenmektedir. Sınırlı bir yararlı ömre sahip bir maddi olmayan duran varlık itfaya tabi tutulmakta. Bilançoda yer alan tutar özel maliyetlerden ibaret olup. Sınırlı yararlı ömre sahip bir maddi olmayan duran varlığın itfaya tabi tutarı. İtfa işlemi. (Dipnot:18) Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi olmayan duran varlık. Şirket muhasebe politikası olarak maliyet yöntemini seçmiş bulunmaktadır. sınırsız yararlı ömürlü bir maddi olmayan duran varlık itfaya tabi tutulmamaktadır. Ayrı olarak elde edilen bir maddi olmayan duran varlığın maliyet bedeli satın alma fiyatından indirim ve iskontolar düşüldükten sonra. bu yöntemle hesaplanan değer düşüklüğü karşılığı Maddi duran varlık satışlarından elde edilen kar ve zararlar. ilk muhasebeleştirilmesinin ardından. değerinin geri kazanılabilir tutarını aşması halinde değer düşüklüğü karşılığı ayrılmaktadır. 5 yılda itfa edilmektedir.GÜBRE FABRĠKALARI T. doğrusal itfa yöntemi kullanılmaktadır. Maddi olmayan duran varlıkların tarihi maliyetleri satın alma tarihinden itibaren en son 31. bakım ve onarımı için harcanan tutarlar gider kaydedilmekte. Ancak cari dönemde bulunmamaktadır. varlığı amaçlanan kullanımına hazır hale getirmeye yönelik. varlığın kullanıma hazır olduğu. maliyetinden. yönetimin amaçladığı şekilde faaliyet gösterebilmesi için gereken konum ve durumda olduğunda başlatılır. ithalat vergileri ve iade edilmeyen alış vergileri. yani. Bir maddi olmayan duran varlığın muhasebeleştirilmesinde yararlı ömrü dikkate alınmaktadır. finansal tablolarda ilgili gelir ve gider hesaplarına dahil edilmektedir. doğrudan varlıkla ilişkilendirilebilen her türlü maliyet dahil edilerek tespit edilmektedir. Maddi olmayan duran varlıklar ilk muhasebeleştirilmesi sırasında maliyet bedeliyle ölçülmektedir.

ġerefiye Şerefiye. satın alınan varlıkların satınalma maliyetleriyle. tahvil. inşaatı veya üretimi ile doğrudan ilişkisi kurulabilen borçlanma maliyetleri varsa alternatif yöntem kullanılmakta ve borçlanma maliyetleri ilgili özellikli varlığın maliyetinin bir unsuru olarak aktifleştirilmektedir. bono. Gerçeğe uygun değeri ile bilançoda gösterilen finansal varlık ve borçlar. Finansal Araçlar: Finansal araçlar finansal varlık ve borçları içermektedir. vadeye kadar elde tutma amaçlı yatırımlar. (Dipnot: 20) Varlıklarda Değer DüĢüklüğü Bu standart uyarınca varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşan kısmı için değer düşüklüğü karşılığı ayrılması gerekmektedir. Bunun dışındaki borçlanma maliyetleri oluştukları dönemde gider olarak muhasebeleştirilmektedir. yakın bir tarihte satılmak veya geri satın alınmak amacıyla edinilen varlıklardır. sözkonusu varlıkların net olarak ayrıştırılabilen makul değeri arasındaki farkı temsil etmektedir. Şirketin finansman giderlerinin aktifleştirilmesini gerektirecek özellikli varlık üretimi bulunmadığından.(Alım satım amaçlı menkul kıymetler. Kullanım değeri ise bir varlık veya nakit yaratan birimden elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeridir. ilgili dönemde bu varlıklar için katlanılan toplam borçlanma maliyetlerinden bu fonların geçici yatırımlarından elde edilen gelirlerin düşülmesi suretiyle bulunmaktadır. hisse senetleri gibi) 16 . cari piyasa koşullarındaki paranın zaman değeri iskonto oranı kullanılarak iskonto edilmektedir. Ancak bir özellikli varlığın satın alınması. satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır. özellikli varlığın maliyetine dâhil edilmektedir. kredi ve alacaklar. finansman giderleri cari dönemde doğrudan gelir tablosuna kaydedilmiştir. Borçlanma Maliyetleri Borçlanma maliyetleri temel yönteme göre borçlanmanın niteliğine ve yöntemine bakılmaksızın oluştukları dönemde gider olarak finansal tablolara yansıtılmaktadır. Bu tür maliyetler güvenilebilir bir biçimde ölçülebilmeleri ve gelecekteki ekonomik yararlardan işletmenin faydalanabilmesinin muhtemel olması durumunda. Özellikli bir varlığın elde edilmesi amacıyla borç alınan fonlara ilişkin aktifleştirilebilecek borçlanma maliyetleri tutarı.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). Geri kazanılabilir tutar bir varlığın veya nakit yaratan birimin.GÜBRE FABRĠKALARI T. Alım satım amaçlı finansal varlıklar: Esas itibariyle. alım satım amaçlı finansal varlıklar. Bu çerçevede gelecekteki nakit akışları. Finansal varlık ve finansal borçlar. satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır.A.

Vadeye kadar elde tutma amaçlı yatırımlar: Şirket‟in vade sonuna kadar elinde tutma niyet ve imkanının bulunduğu sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemeler içeren ve sabit bir vadesi bulunan.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). Bir finansal araç için alınan veya verilen bedelin gerçeğe uygun değeri işlem fiyatı veya diğer piyasa fiyatları dikkate alınarak belirlenir. Etkin faiz oranı. Satılmaya hazır finansal varlıklar: Satılmaya hazır olarak tanımlanan veya kredi ve alacak. Bir finansal varlığı veya finansal borcun alınması veya elden çıkarılması ile doğrudan ilişkili olan ilave maliyetler finansal varlık ve borcun ilk değerlemesine dahil edilmektedir. Finansal aracın ilk alımda maliyeti işlemin gerçekleşmesi aşamasında ilgili varlık ve yükümlülüğün rayiç değeri için alınan ve verilen bedel üzerinden belirlenmektedir.2005 tarihli yazısı gereğince İMKB 17 .A. Kredi ve alacaklar: Şirketin doğrudan borç vermek veya para mal veya hizmet satmak suretiyle oluşan ve işletme tarafından yaratılan finansal varlıklardır.05. vadeye kadar elde tutulacak yatırım veya gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanmayan ve türev olmayan finansal varlıklardır. Finansal Araçların MuhasebeleĢtirme ve Değerleme Ġlkeleri Finansal aracın kayda alınması: Şirket ancak finansal araca ilişkin sözleşme hükümlerine taraf olunduğu takdirde finansal aracı finansal tablolarına almaktadır. Etkin faiz yöntemi: Finansal varlık veya borcun (veya bir finansal varlık veya borç grubunun) itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz gelir veya giderlerinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Bu çerçevede hisse senetleri ve diğer finansal araçlar SPK‟nın 288 -12335 sayılı ve 18. finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince yapılacak gelecekteki tahmini nakit ödeme ve tahsilatlarını tam olarak ilgili finansal varlık veya borcun net defter değerine indirgeyen orandır. Finansal varlık veya finansal borcun etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyeti: Finansal varlık veya finansal borcun ilk muhasebeleştirme sırasında ölçülen değerinden anapara geri ödemeleri düşüldükten. finansal araçlardır. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır. Borsalarda işlem gören finansal varlıklar için gerçeğe uygun değer borsa rayiçleri veya piyasa değerleri kullanılarak bulunmaktadır. Finansal Varlık ve Borçların BaĢlangıçtaki ve Sonraki Ölçümleri Finansal varlık ve borçlar ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülürler. anılan ilk tutar ile vadedeki tutar arasındaki farkın etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan birikmiş itfa payı düşüldükten veya eklendikten ve değer düşüklüğü ya da tahsil edilememe durumuna ilişkin her türlü indirimin yapılmasından (doğrudan doğruya veya bir karşılık hesabı kullanılarak) sonra geriye kalan tutardır.GÜBRE FABRĠKALARI T.

Kazanç ve kayıpların muhasebeleĢtirilmesi Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan bir finansal varlık veya finansal borca ilişkin olarak ortaya çıkan kazanç veya kayıp. İşletme kaynaklı kredi ve alacaklar: Etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle itfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenmektedir. tarafından yayınlanan fiyatlar esas alınarak değerlemeye tabi tutulmaktadır. söz konusu finansal varlık bilanço dışı bırakılıncaya kadar özkaynaklar değişim tablosu aracılığıyla doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar: Etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle itfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenmektedir. değer düşüklüğü zararları ve kur farkı kazanç ve kayıpları hariç olmak üzere. kâr ya da zararda muhasebeleştirilir. 18 . kâr ya da zararda muhasebeleştirilir Satılmaya hazır finansal varlığa ilişkin olarak ortaya çıkan kazanç veya kayıp. Finansal varlıkların sonraki ölçümleri: İlk alımdan sonra gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara alınan finansal varlıklar (alım satım amaçlı finansal varlıklar ve satılmaya hazır finansal varlıklar) haricindeki finansal varlıklar aşağıdaki gibi değerlenmektedir.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). İtfa edilmiş maliyetinden gösterilen finansal varlık ve borçlar açısından ilgili finansal varlık veya borç bilanço dışı bırakıldığı veya değer düşüklüğüne uğradığı durumda ortaya çıkan kazanç veya kayıp ile itfa işlemi nedeniyle ortaya çıkan kazanç veya kayıp.A. Finansal borçların sonraki ölçümleri: İlk muhasebeleştirmenin ardından gerçeğe uygun değeri ile kar zarara yansıtılan finansal borçlar dışındaki finansal borçlar etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden ölçülürler. Aktif bir piyasada kayıtlı bulunmayan yatırımlar ve gerçeğe uygun değeri güvenilir biçimde ölçülemeyen özkaynağa dayalı finansal araçlar ile aktif bir piyasada kayıtlı bulunmayan söz konusu özkaynağa dayalı finansal araçlara bağlı bulunan ve bunların teslim edilmesiyle ödenmesi gereken türev ürünlere yapılan ödemeler maliyetlerinden ölçülür.GÜBRE FABRĠKALARI T. Piyasa değeri bilinmeyenler için defter değeri gerçeğe uygun değer olarak kabul edilmiştir. Şirket finansal varlığın veya varlık grubunun değer düşüklüğüne maruz kaldığına dair objektif bir kanıtın bulunup bulunmadığını her bilanço tarihi itibariyle değerlendirerek değer düşüklüğü karşılığı ayırmaktadır.

Banka kredileri.30 . (Dipnot: 8) Finansal Riskten Korunma Şirket finansal araçlara ait fiyat.Ticari ve Diğer Borçlar Ticari ve diğer borçlar.44 -31 Aralık 2009 USD -EUR -- 0.GÜBRE FABRĠKALARI T. çekler ve orijinal vadesi 3 aydan kısa vadeli mevduatları içermektedir. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark. alındıkları tarihlerde. Şirket yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak 19 .23 . kur. sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değeri üzerinden gösterilmektedir.57 % 4. oluştuğunda gelir tablosuna alınmaktadır.0.0.23 d. gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılmaktadır.1. Nakit ve nakit eşdeğerleri elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmiş faizlerinin toplamı ile gösterilmiştir.57 31 Aralık 2009 % USD EUR 4.72 .33 -USD -0.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). a.46 . oranları esas alınmıştır.10.1. Nakit ve Nakit Benzerleri Nakit akım tablosunun sunumu açısından. kredi tutarından işlem masrafları çıkarıldıktan sonraki değerleriyle kaydedilmektedir.98 0.23 Dibs Libor c.7.44 -0.72 . Cari dönemde TL ve döviz kredileri kullanılmıştır.17 . 31 Mart 2010 % Dibs Libor 6. faiz oranı gibi değişimlerden kaynaklanan risklerden korunmak amacıyla opsiyon işlemleri yapabilmektedir. Ticari alacaklar.0.44 -0.44 EUR -0.A. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti.7. a. Tahsilat Riski Şirket‟in tahsilat riski esas olarak ticari alacaklarından doğabilmektedir.17 . mal ve hizmet alımı ile ilgili ileride doğacak faturalanmış ya da faturalanmamış tutarın rayiç değerini temsil eden.30 . Yabancı para cinsinden olan nakit ve nakit benzerleri dönem sonu kurundan değerlenmektedir.44 ---.44 0.0.46 . nakit ve nakit eşdeğerleri.0.23 . Krediler Banka kredileri. 31 Mart 2010 % USD EUR 6.10.33 ---.0. ĠndirgenmiĢ net değer bulunurken aĢağıdaki oranlar esas alınmıĢtır.98 0. bankalardaki nakit para. kasadaki nakit varlığı.

faaliyet konusu nedeniyle yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki değerlerinin değişimlerine bağlı olarak kur dalgalanmalarına maruz kalmaktadır. Türk Lirası dışında başka bir para biriminden finansal tablolarını hazırlayan bağlı ortaklıkların sonuçları ilgili döneme ait ortalama kur üzerinden Türk Lirası‟na çevrilmiştir. Finansal Kiralama ve Faaliyet Kiralaması ĠĢlemleri ġirketin kiracı olması durumunda Kiralama sözleĢmesinin finansal tablolarda gösterilmesi Şirket tarafından bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan risk ve yararların tamamının devredildiği kiralamalar. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan kur kazancı veya zararları. b. Likidite Riski Likidite riski bir işletmenin finansal borçlardan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmekte zorlanması riskidir. Dövize dayalı parasal varlıklar ve yükümlülükler dönem sonunda geçerli olan döviz alış kurları üzerinden çevrilmiştir.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). kendisine fon yaratmaktadır. bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan risk ve yararların tamamının devredilmediği kiralamalar ise faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılmaktadır. d. örneğin alacaklarını tahsil ederek. işlem tarihinden geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Fiyat Riski Şirket. Bu nedenle. Şirket. Finansal kiralama işlemi. Şirket genellikle kısa vadeli finansal araçlarının nakde çevirerek. gelir tablosuna yansıtılmıştır. 20 . c. Dövizli İşlemler ve Kur Değişiminin Etkileri Dönem içinde gerçekleşen dövizli işlemler.A. Kullanılan kredilere ilişkin faiz oranlarının bir bölümü piyasada oluşan faiz oranlarına paralel olarak değişmektedir. değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. Şirket‟in ihracatları ve ithalatları yabancı para cinsinden yapılmaktadır. menkul kıymetlerini elden çıkararak. özsermayede yabancı para çevrim farkları hesabına dahil edilmiştir.GÜBRE FABRĠKALARI T. kiralama sözleşmesinin gerçeğe uygun değeri ya da asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden bilançoda varlık ve borç olarak muhasebeleştirilmektedir. dönem başındaki net varlıklarının Türk Lirası‟na çevriminden kaynaklanan kur farkları ile ortalama ve dönem sonu kurları arasında oluşan farklar. Bu araçlardan elde edilen tutarlar gerçeğe uygun değerleri ile kayıtlarda yer almaktadır. Bu bağlı ortaklıkların varlık ve yükümlülükleri dönem sonu kuru ile Türk Lirası‟na çevrilmiş. iç ve dış piyasalarda faiz dalgalanmalarına da maruz kalmaktadır. finansal kiralama olarak.

Bu tip bedelsiz hisse dağıtımları. Faaliyet kiralamasında ise yapılan kira ödemeleri doğrusal (eşit) olarak kiralama süresi boyunca gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Şirketin İskenderun Sarıseki‟de bulunan tesisleri 30. Cari dönemde şirket faaliyet kiralaması yoluyla araç kiralamış bulunmaktadır. Şirket bilanço tarihi itibariyle ilgili olayların var olduğuna ilişkin kanıtların olması durumunda finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltmektedir. gider olarak muhasebeleştirilir. Bu durumda kaynaklarda bir artış olmadan mevcut adi hisse senedi sayısı artmaktadır. Bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylar için finansal tablolarda herhangi bir düzeltme yapılmaz. kiralama süresi boyunca doğrusal yöntem uygulanmak suretiyle gelir olarak muhasebeleştirilir. (Dipnot :40) 21 . (Dipnot: 23) ġirketin kiraya veren olması durumunda Kiralama sözleĢmesinin finansal tablolarda gösterilmesi Varlıklarını faaliyet kiralaması şeklinde kiraya veren Şirket. 41) Hisse BaĢına Kazanç Hisse başına kazanç net dönem karı veya zararından adi hisse senedi sahiplerine isabet eden kısmın dönem içindeki ağırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısına bölünmesiyle hesaplanmaktadır. ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilmekte ve sermaye artırımı öncesinde mevcut olan adi hisse senetlerinin sayısı. işletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade etmektedir. daha sonra yapılan ilave sözleşme ile 30 yıla çıkarılmıştır. İlgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıktığını gösteren koşulların bulunması halinde ise şirket söz konusu hususları ilgili Dipnotlarda açıklamakla yetinmektedir. Kira gelirinin elde edilmesinde katlanılan maliyetler. Uygulamada bedelsiz sermaye artırımı ile hissedarlardan ek bir ödeme talep edilmeden hisse senedi ihraç edilebilmektedir.A. Bu tesisten elde edilen kira geliri dönemsel olarak muhasebeleştirilmektedir.2007 tarihinden itibaren 25 yıllığına kiraya verilmiş. amortismanlar dahil olmak üzere. faaliyet kiralamasına konu olan varlıkları niteliğine göre bilançoda göstermektedir.GÜBRE FABRĠKALARI T. (Dipnot 17. Faaliyet kiralamasından kaynaklanan kira geliri.04. Ancak şirketin cari dönemde finansal kiralama işlemi bulunmamaktadır. mevcut adi hisse senetlerinin sayısında meydana gelecek oransal değişime göre düzeltilerek dikkate alınmaktadır.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). hisse başına kazanç hesaplamalarında. (Dipnot:36) Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında.

ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). Koşullu varlık ve yükümlülüklerin muhtemel hale geldiği ancak ekonomik fayda içeren kaynakların tutarı hakkında güvenilir tahminin yapılamaması durumunda ilgili varlık ve yükümlülük Dipnotlarda gösterilmektedir. yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmalarının muhtemel olması.GÜBRE FABRĠKALARI T. İskonto etme işleminin kullanıldığı durumlarda. Muhasebe politikasında değişiklik cari dönemi ya da önceki dönemleri etkilediğinde. Söz konusu artış. bir veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyit edilecek olan varlık ve yükümlülükler olup. söz konusu politika hep kullanımdaymış gibi. Karşılıklar. yükümlülük tutarının güvenli bir biçimde tahmin edilebiliyor olması durumunda finansal tablolara yansıtılmaktadır. yeni bir bilgi edinilmesi ya da ilave gelişmenin ortaya çıkması durumunda. Koşullu varlıklar ve borçlar ilgili gelişmelerin finansal tablolarda doğru olarak yansıtılmalarını teminen sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. zamanın geçişini yansıtmak amacıyla her bir dönem ilgili karşılığın defter değeri artırılmaktadır. gelecek ekonomik yararların işletmeden çıkışının gerekeceği ihtimali oluşmuş ise. hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de 22 . o anda mevcut en iyi tahmini yansıtmak üzere. nakit akışları üzerindeki işlemlerin ve olayların etkilerinin finansal tablolarda daha uygun ve güvenilir bir şekilde sunulmasını sağlayacak nitelikte ise değiştirebilmektedir. ilgili politika değişikliği. Söz konusu değişikliğin uygulanması. KoĢullu varlıklar ve koĢullu yükümlülükler geçmiş olaylardan kaynaklanan ve işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan. finansal tablolarda geriye dönük olarak uygulanır. performansı. Tahminin yapıldığı koşullarda değişiklik olması. Muhasebe Politikaları. Bazı finansal tablo kalemleri işletme faaliyetlerindeki mevcut belirsizlikler nedeniyle tahmini tutarları da içerir. Muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi yalnızca bir döneme ilişkin ise. KarĢılıklar. gelecek dönemlere etkide bulunduğunda. değişikliğin yapıldığı dönemde finansal tablolara alınır. ayrılan karşılık iptal edilmektedir. yapıldığı cari dönemde. tahminler gözden geçirilir. borçlanma maliyeti olarak muhasebeleştirilmektedir. Muhasebe Tahminlerinde DeğiĢiklik ve Hatalar Şirket muhasebe politikalarını ancak bir standart tarafından gerekli kılınıyorsa veya finansal durumu.A. KoĢullu Yükümlülükler ve KoĢullu Varlıklar KarĢılıklar. değişikliğin oluştuğu dönemin finansal tablolarına yansıtılır. sözü edilen olasılıkta meydana gelen değişimin oluştuğu dönem finansal tablolarında karşılık ayrılır. geçmiş bir olaydan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün (hukuki veya zımni) bulunması. finansal tablolara yansıtılmamaktadır. bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilmekte ve düzeltilmektedir. Daha önce koşullu borç olarak dikkate alınmış bir kaleme ilişkin olarak. Ekonomik faydanın işletmeye girmesinin neredeyse kesin hale gelmesi durumunda koşullu varlık ve buna ilişkin gelir. Yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışı ihtimalinin ortadan kalkması durumunda. gelecek dönemlere ilişkin ise.

Tarafın. işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol altında bulunması (ana ortaklıklar.Şirket üzerinde ortak kontrole sahip olması. şirketin Finansal Tablolarını ilgilendirecek bilgilerin yanlış yorumlanması veya dikkatten kaçması olabilir. Şirket‟in veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması. hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. Tarafın. Tarafın. işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda planları olması gerekir. Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem Finansal Tabloları yeniden düzenlenir.A. e. taraf Şirket ile ilişkili sayılır: a. gelecek dönemlere ilişkin ise.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). Şirket‟in bir iştiraki olması.GÜBRE FABRĠKALARI T. hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde. Tarafın. 23 .Şirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması veya . ileriye yönelik olarak net dönem karı belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde Finansal Tablolara yansıtılır. ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)‟de bahsedilen herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması. Söz konusu tarafın.İşletmeyi kontrol etmesi. d. gelecek dönemlerde. muhasebe politikalarının yanlış uygulanması. Şirket‟in ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması. veya zararının Hatalar. İlişkili taraflarla yapılan işlem. ĠliĢkili Taraflar Finansal Tablolarda. ileriye yönelik olarak uygulanır. . Şirket olası bir hatanın farkına vardığında. matematiksel hatalar. onların sahibi olduğu şirketler. Tarafın. yalnızca bir döneme ilişkin ise. veya g. bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere). Tarafın. c. ilişkili taraflar arasında kaynaklarının. kontrol edilen. (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler. Şirket‟in hissedarları. bunların yöneticileri ve ilişkili oldukları bilinen diğer gruplar ve yönetim personeli ilişkili taraflar olarak tanımlanmışlardır. b. doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla: . (Dipnot: 37) Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında. değişikliğin yapıldığı cari dönemde. f. ilgili hatanın düzeltme tutarı geriye dönük olarak finansal tablolarda düzeltilir.

rayiç değeri sermaye hesabı altında tutulur (ertelenmiş gelir gibi) ve yatırım teşvikinin ilgili olduğu varlığın tahmin edilen ekonomik ömrü üzerinden yıllık eşit taksitlere ayrılarak gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Kurumlar Vergisi yükümlülüğü dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler ve indirimler dikkate alınarak düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. Vergi KarĢılığı.A. telafi etmesi düşünülen giderleri kapsayacak şekilde sonraki dönemlerde sistematik bir şekilde gelir olarak kaydedilir.GÜBRE FABRĠKALARI T. Hesaplanan Vergiler Finansal Tablolarda yer alan gelir vergileri. Şirket‟in yılsonu itibariyle dönem sonuçlarına dayanılarak tahmin edilen Kurumlar Vergisi yükümlülüğü için karşılık ayrılmaktadır. Türkiye‟de geçerli olan mevzuata göre kurumlar vergisine tabidir. Kurumlar vergisinin yanı sıra Türkiye‟de yerleşik tam mükellef kurumlar ile Türkiye‟de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla gelir elde eden dar mükellef kurumlara ödenen kar payları hariç olmak üzere. Teşvik bir gider kalemi ile ilişkilendirildiği zaman. elde edilmesi için gerekli şartların Şirket tarafından yerine getirileceğine ve teşvikin işletme tarafından elde edilebileceğine dair makul bir güvence oluştuğunda Finansal Tablolara almaktadır. Kurumlar vergisi mükelleflerince 3‟er aylık dönemlerde kurumlar vergisinden mahsup edilmek üzere % 20 oranında geçici vergi hesaplanacak ve gelir vergisi kanunundaki düzenlemeler uyarınca izleyen ayın 14. bunların dışında kalan kişi ve kurumlara dağıtılan kar paylarından % 15 oranında stopaj yapılacaktır. Yatırım teşvikleri teşvikin alınacağına ve beraberindeki tüm koşullara uyulacağına dair makul güvence sağlanmış ise rayiç değeri üzerinden değerlenir.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). cari yıl vergisi ile ertelenmiş vergilerdeki değişimi içermektedir. Şirket. Karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmamaktadır. Devlet teşvikleri nakden veya devlete karşı olan bir yükümlülüğün azaltılması şeklinde elde edilmiş olsa dahi aynı şekilde finansal tablolarda gösterilmektedir. Devlet TeĢvik ve Yardımları Şirket makul değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet teşviklerini. gününe kadar beyan edilerek 17. hazırlanan Finansal Tablolarda. Eğer teşvik bir varlık kalemi ile ilişkilendirilmiş ise. Yıl içinde ödenen vergiler beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden fazla olduğu takdirde aradaki farkın iadesi veya başka vergilere mahsubu da mümkün bulunmaktadır. Şirket‟in cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için Finansal Tablolarda karşılık ayrılmaktadır. Şirket. dönem sonuçları üzerinden cari ve ertelenmiş vergileri hesaplamaktadır. günü akşamına kadar ödenecektir. 24 . “Gelir Vergileri Standardı“na uygun olarak. Kurumlar Vergisi Hesaplamaları Hakkında Bilgi: 5520 sayılı kurumlar vergisi kanununa göre kurumlar vergisi oranı % 20 olarak belirlenmiştir.

5520 sayılı kanunda yer alan istisnalardan şirkette uygulanabilecek olanlar iştirak kazançları istisnası.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). Şirket gerekli şartların oluşmaması sebebiyle 31 Mart 2010 tarihli Finansal Tablolarını VUK‟nun enflasyon muhasebesi ile ilgili hükümleri çerçevesinde düzeltmemiş ve cari dönem vergi matrahı mevcut değerler üzerinden hesaplanmıştır. olması gereken yükümlülük hesaplanmaktadır. Şirket. Ar-Ge indirimi olarak sayılabilir. Bu kanun hükmü gereğince enflasyon düzeltmesinin yapılabilmesi için son 36 aylık kümülatif enflasyon oranının % 100‟ü ve 12 aylık enflasyon oranının % 10‟u aşması şartı bulunmaktadır. maddi olmayan duran varlıklar. 25 . aşağıda açıklanmaktadır. borç reeskontu. muhasebe ve vergi amaçlı kaydedilen gelir ve giderlerin yıllar arasında meydana gelen farklarından kaynaklanmaktadır. varlıkların oluştuğu veya yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olan vergi oranları üzerinden hesaplanmakta ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilmektedir. İran Kurumlar Vergisi: Kurumlar vergisi kanunen kabul edilmeyen giderler ve istisna ve indirimler (ihracat istisnası) ile ilgili düzeltmeler yapıldıktan sonra hesaplanan matrahın %25‟i oranında ödenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü. Kurumlar vergisi kanununa göre mükelleflerin kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan geçmiş yıl zararları 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla izleyen dönemlerde kurum kazancından indirilebilmektedir. maddi duran varlıklar (arsa ve arazi hariç). (2008: %25) Enflasyon Uygulaması: 30 Aralık 2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 5024 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu. kurumların iki tam yıl süre ile aktiflerinde yer alan taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazanç istisnası (kazancın % 75‟lik kısmı istisnadır). vergilendirilebilir bir karın gelecekte oluşması beklendiğinde kayıtlara alınmaktadır. oluşan vergilendirilebilir tüm zamanlama farklılıkları için hesaplanmakta olup. geçmiş yıl zararları ve yararlanılacak yatırım indirimi tutarları üzerinden hesaplanmaktadır. Ertelenmiş vergi.A. Zamanlama farklılıkları.GÜBRE FABRĠKALARI T. kıdem tazminatı karşılığı. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunu‟nda yapılan değişiklik sonrasında kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2004 yılından başlamak üzere Finansal Tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmaları zorunlu hale gelmiştir. emisyon primi istisnası. Zamanlama farklılıkları. Yatırım indirimi istisnasına ise 30 Mart 2006 tarih ve 5479 sayılı kanun ile son verilmiştir. ertelenmiş vergi varlığı ise sadece ortaya çıkacak bu aktifin itfa edilebileceği. vergiye esas yasal Finansal Tabloları ile SPK‟nın XI/29 sayılı tebliğine göre hazırlanmış Finansal Tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğünü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile XI/29 sayılı tebliğe göre hazırlanan Finansal Tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup. ErtelenmiĢ vergi varlığı ve yükümlülüğü. bazı gelir ve gider kalemlerinin muhasebe ve vergisel açılardan farklı değerlendirilmeleri sonucunda ortaya çıkan zamanlama farklılıklarını baz alarak. stokların ve peşin ödenen giderlerin yeniden değerlenmesi ile alacakların reeskontu.

Bu çerçevede hesaplanan kıdem tazminatı karşılığı iskonto edilerek finansal tablolarda gösterilmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır.A.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). Emeklilik için 30 yıl çalışma süresi gerekli olup. (Dipnot: 24) 4857 Sayılı Türk İş Kanunu‟na göre. askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. Türkiye‟de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı (“UMS 19”) uyarınca bu tür ödemeler tanımlanmış fayda planları olarak nitelendirilir. her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır.GÜBRE FABRĠKALARI T. şirket personelinin Türk İş Kanunu ve İran mevzuatı uyarınca emekliye ayrılmasından doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının bugüne indirgenmiş değerini ifade etmektedir. Seri XI/29 no. (Dipnot: 26) 26 . 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı göstermektedir. Ödenecek tazminat Şirketin yürürlükte bulunan Türk İş Mevzuatı ve Toplu iş sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanmaktadır. karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilmektedir. İran mevzuatı uyarınca her yıl için 1 aylık maaş tutarında karşılık hesaplanmaktadır. Kıdem TeĢvik Primi. Kıdem tazminatı yükümlülüğü için yasal olarak herhangi bir fon oluşturma zorunluluğu bulunmadığından Finansal Tablolarda herhangi bir özel fon ayrılmamaktadır. emeklilik veya işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Yürürlükteki toplu iş sözleşmesi uyarınca sözleşme kapsamındaki personele belirli kıdem sürelerini tamamladıkları yıllarda kıdem teşvik primi ödenmektedir. erkekler için 60 yaşında). ertelenen vergi varlıklarını ve ertelenen vergi yükümlülükleri.lu tebliğ açıklamaları ışığında toplam kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanması sırasında aktüeryal varsayımlar kullanılmıştır: Temel varsayım. (Dipnot:35) Maddi Duran Varlıklar ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin makul değer ile değerlenmesi sonucu ortaya çıkan Yeniden Değerleme Fonu üzerinden ertelenmiş vergi yükümlülüğü hesaplanmıştır. Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirketle ilişkisi kesilen veya emekli olan. Söz konusu teşvik primi için hesaplanan yükümlülük kayıtlara yansıtılmaktadır. Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması durumunda. yaş sınırı 60‟dır. ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları / TeĢvik Primleri / Ġzin KarĢılıkları: Kıdem tazminatı karĢılığı.

Şirket finansal yükümlülükleri ancak sözleşmede tanımlanan yükümlülüğü ortadan kalkar. bir başka deyişle Şirket'in alımı veya satımı gerçekleştireceğini taahhüt ettiği tarihte muhasebeleştirilir. şirketin finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. ĠĢlem ve Teslim Tarihindeki MuhasebeleĢtirme Tüm finansal varlık alış ve satışları işlem tarihinde.Ġġ ORTAKLIKLARI Yoktur. varlığın teslim süresinin genelde bir mevzuat veya piyasalardaki düzenlemelere göre belirlendiği alış ve satışlardır. Finansal Varlık ve Yükümlülüklerin Kayda Alınması ve Kayıttan Çıkarılması Şirket. Hazır değerler. DĠPNOT 3. (31 Aralık 2009. temettü dağıtım kararı alındığı dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir. Olağan alış ve satışlar. (31 Aralık 2009Yoktur. şirketin yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. esas faaliyet.GÜBRE FABRĠKALARI T. nakit para.Yoktur. finansal varlık veya yükümlülükleri. Şirket personelinin önceki yıllarda kullanmadığı izinler neticesinde oluşmuş bulunan izin ücretleri için karşılık ayrılmaktadır.) 27 . iptal edilir veya zaman aşımına uğrar ise kayıttan çıkartır. Ġzin KarĢılıkları. özsermaye olarak sınıflandırılır. sadece söz konusu varlıkların konu olduğu sözleşmeden doğan haklar üzerindeki kontrolünü kaybettiği zaman kayıttan çıkartır. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları.ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ Bilânço tarihi itibariyle herhangi bir işletme birleşmesi olmamıştır. vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan. yatırım ve finansman faaliyetlerini içerecek şekilde raporlanmıştır. Şirket finansal varlığın tamamını veya bir kısmını. hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.A. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları. (Dipnot: 26) Nakit Akım Tablosu Nakit akım tablosunun düzenlenmesi esnasında döneme ilişkin nakit akımları. Sermaye ve Temettüler Adi hisseler.) DĠPNOT 4.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). finansal araç sözleşmelerine taraf olduğu takdirde bilançosuna yansıtmaktadır. şirketin gübre satış faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir.

Vadesiz mevduatlar Banka.00 0.574 59.683.879 70.990 1. (31 Aralık 2009.IRR Nisan 10 USD Nisan 10 EUR Günlük Mil.000 10.Vadeli mevduatlar (< 3 ay) Diğer Hazır Değerler Nakit ve Nakit Benzerleri 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle vadeli mevduatların vadeleri üç aydan kısa olup.985 31 Aralık 2009 246.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).443 21.866 1.616 Vadeli Mevduatlar: Döviz 31 Mart 2010 Faiz Oranı (%) Libor+0.005 45.543 Kasa Alınan çekler Banka.599 4.895.367 10.581 1.000 6.5 9.923.599 4.00 Libor+0.IRR TL Döviz Tutarı 21. Razi şirketi ise kimyevi gübre ve gübre hammaddeleri imalatı ve satışını yapmaktadır.512.IRR Günlük EUR USD EUR Mil.972. DĠPNOT 6.911 893.028 65.280 TL KarĢılığı 32.97 3. DĠPNOT 5.5 Toplam Toplam Toplam Toplam Döviz Vade Cinsi Ekim 09 EUR Günlük Mil.013.2.85 1.525.021.305 964.235.572. bağlı ortaklık durumundaki Razi‟nin ise İran‟da faaliyeti bulunmaktadır.674.981 21.377.06 9. Vadeli Mevduatlar: TL Faiz Oranı (%) 7.562.944.000 1.648.409 32.250 3.64 .000 4.616 4.923.144.782 9.959.GÜBRE FABRĠKALARI T.BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Şirketin Türkiye‟de.280 11.61 Toplam Vade Ocak 10 Nisan 10 Nisan 10 31 Mart 2010 6.A.013. etkin faiz yöntemi ile değerlenmiş değerleri aşağıdaki gibidir.Yoktur TL) 28 .525.250 3.042 240.443 10.869 31 Aralık 2009 Döviz Tutarı TL KarĢılığı 1.131 470.572.864.305 24.250 Şirket‟in 31 Mart 2010 tarihleri itibariyle bloke hazır değerleri bulunmamaktadır.00 6.445.574 23.NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 31 Mart 2010 354.131 12.909 9.042 31 Aralık 2009 4.800 3.660 549.512.377.864.660 549. Şirket Türkiye genelinde kimyevi gübre üretim ve satış faaliyetleri yürütmektedir.074.

Yoktur TL) (Şirketin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle 166.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar Finansal Varlıklar aşağıda özetlenmiştir. Toplam Faaliyet Konusu Kimyevi Gübre ve Hammaddeleri Üretim ve Satışı Kurulduğu Ülke İran Pay (%) 47. DĠPNOT 7 – FĠNANSAL YATIRIMLAR A. Söz konusu hisse senetleri borsada açıklanan en iyi alış fiyatı ile değerlenmiş bulunmaktadır.000 26.438 414.438 Şirketin aktifinde yer alan Razi şirketine olan iştirak tutarı konsolidasyon sırasında eliminasyona tabi tutulmuştur.590 170.000 26.005.Konsolidasyon Kapsamındaki Ortaklıklar Bağlı Ortaklığın Ünvanı Razi Petrochemical co.575.960 TL tutarında alım satım amaçlı hisse senedi bulunmaktadır. 29 .590 31 Aralık 2009 Döviz Tutarı TL KarĢılığı - B.A.GÜBRE FABRĠKALARI T.81 Bağlı Ortaklığın Sermayesi 414.) b) Devlet Tahvili 31 Mart 2010 Faiz Oranı (%) 12. Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar a) Hisse Senetleri (31 Mart 2010.00 Toplam Vade Günlük Döviz Cinsi Milyon IRR Döviz Tutarı TL KarĢılığı 170.575. a.005.

408 21.8.Ş Faaliyet Konusu Çelik Konstrüksiyon Yap. Çelik Konstrüksiyon Yap.436 31 Aralık 2009 11.Konsolidasyon Kapsamı DıĢında Tutulan Ortaklıklar .Ş İnternet Servis Sağlayıcı vb.100 191.449 - Vade Mayıs 10 Mayıs 10 30 .A.00 300.141. Tarnet Tar.974.489.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).13 Toplam TL Toplam USD Döviz Cinsi TL TL 31 Mart 2010 Döviz TL Tutarı KarĢılığı 21.659. Hiz.Ev.000 1. SanYap.006 99.628 40. A.628 4. Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A. Tem.500 98.Ş İmece Pref Yapı Tar.814 88.Bil.00 300.000 TL tutarla katılmıştır.Tic.San.Ev.325.00 17.141.141.406 177. Tarnet Tar.016 0 17.000.Tic.737.106 Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar etkin faiz yöntemine göre değerlenmiş olup.313.00 31 Aralık 2009 Pay İştirak (%) Tutarı 15. Hiz.752.433. Güv.000 1.376. Mak.325. Tem.633.376. Kule Viç parç. Konty.057. b. San Tic.449 165.11 7.00 15. Banka Kredileri Faiz Oranı (%) 8. San Tic.Ş İnternet Servis Sağlayıcı vb. Konty. SanYap.A.376. Kule Viç parç.500 98.199 91. Güv.A.A.Diğer Finansal Duran Varlıklar Şirket 2009 yılında kurulan Tarım Kredi Kooperatifi Eğitim Vakfına (Tareksav) kurucu olarak 200. Hiz.Ş Toplam .713.175 98.ĠĢtirakler 31 Mart 2010 Pay İştirak (%) Tutarı Nominal Endeks Farkı Nominal Endeks Farkı Nominal 2.000 6. DĠPNOT 8.888 212. Kısa Vadeli Finansal Borçlar a.171.32 .408 31 Aralık 2009 Döviz TL Tutarı KarĢılığı 11.449 11.San.261 187.713. detayı aşağıda açıklanmıştır. Mak.888 212.016 İştirakin Ünvanı İmece Pref Yapı Tar.750 176.A. Hiz.Bil.408 156.GÜBRE FABRĠKALARI T.FĠNANSAL BORÇLAR Kısa Vadeli Banka Kredileri (Gübretaş) Diğer Finansal Borçlar (Razi) Kısa Vadeli Finansal Borçlar Toplamı Uzun Vadeli Banka Kredileri (Gübretaş) Diğer Finansal Borçlar (Razi) Uzun Vadeli Finansal Borçlar Toplamı 31 Mart 2010 21.

111.000 231.921 1. b.171.511. Diğer Finansal Borçlar Döviz Cinsi EUR Milyon IRR Toplam 31 Mart 2010 Döviz Tutarı TL KarĢılığı 58.39 8.000 98.260.500 165.261 98.737.660.111. (31 Mart 2010: Yoktur).A.250 34.12 Nis.100 99.000 99. Uzun Vadeli Finansal Borçlar a.729.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).891 36.708.750 B.000 46.636.244.974.12 Döviz Cinsi EUR EUR EUR EUR 31 Mart 2010 Döviz Tutarı 41.752.974.849 3.428.100 (*) Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar içinde yer alan diğer finansal borçlar tutarları Razi şirketinin özelleştirilme öncesi sahibi konumunda olan NPC‟ye olan borç tutarını göstermektedir.534 119.449.288 88.14 Eki.659. 31 .449.955 43.39 Toplam EUR Vade Nis.16 2.225 TL KarĢılığı 85.988.070 130.057.DĠĞER FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER Yoktur.245.14 Eki.406 31 Aralık 2009 Döviz Tutarı TL KarĢılığı 60.515 156.000 48.006 b.737.536. DĠPNOT 9.698.670.270 1. Banka Kredileri Faiz Oranı (%) 8.507.16 2.261 46.911 42. Diğer Finansal Borçlar 31 Mart 2010 Döviz Tutarı TL KarĢılığı 31 Aralık 2009 Döviz Tutarı TL KarĢılığı Vade Döviz Cinsi (*)1-5 Yıl EUR Toplam 48.000 238.567.887 3.175 31 Aralık 2009 Döviz Tutarı 40.GÜBRE FABRĠKALARI T.157 91.832 TL KarĢılığı 87.489.

542 2. İlişkili taraflarla ilgili işlemlerin ayrıntısı Dipnot 37‟de verilmiştir.959.253 108.A.233 -298.189. 31 Mart 2010 49.339 347.209.279.600. söz konusu alacakların tahsil edilememe riski bulunmamaktadır. Bayiler : Bayilere. Ticari alacakların kredi riski ilgili açıklama ise Dipnot 38‟de verilmiştir. Bu gruplara göre ticari alacakların kalitesine ilişkin bilgi aşağıda verilmiştir.786.939. 1.926.823 -1. 103.466 305. 32 .488.750 TL) Razi Şirketinin sattığı malların pazarlamasını yapan İran petrokimya ticaret şirketinden olan alacağı göstermektedir. Bu şirketler NPC (İran milli petrol şirketi) grubuna dahil olup.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).): Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği‟ne satışlarla ilgili tahsilat riski olmadığından alınan teminat da bulunmamaktadır. DĠPNOT 10. Tahsil edilemeyen alacaklar bayinin öncelikle teminatlarından karşılanmakta.720.434.069. Vadesi geçmemiĢ ve değer düĢüklüğüne uğramamıĢ ticari alacakların kalitesi: Şirketin vadesi geçmemiş ve değer düşüklüğüne uğramamış ticari alacakları toplamı 295.084. Vadesinde tahsil edilemeyen alacaklara sözleşmede belirlenen şartlarla vade farkı yürütülmektedir.059 31 Aralık 2009 61.017 -305.250 228.TĠCARĠ ALACAKLAR VE BORÇLAR A.233.197.017 231.001.579.070 298.233.501 175.505 Ana Ortaktan Alacaklar Bayiler ve Diğer Alacaklar Razi Alacakları Toplam Ana ortak (Tarım Kredi Koop. Ticari Alacaklar Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 31 Mart 2010 299.847 31 Aralık 2009 226.059 1. bayiinin risk durumu da göz önünde bulundurularak alınan teminatlar çerçevesinde satış yapılmaktadır.139 TL‟si (31 Aralık 2009.002 58.GÜBRE FABRĠKALARI T.233 301.612 Ticari alacaklar Alacak senetleri Alacak reeskontu Diğer ticari alacaklar Şüpheli ticari alacaklar Şüpheli ticari alacaklar karşılığı Kısa Vadeli Ticari Alacaklar Ticari alacakların 175. risk açısından 3 grupta incelemektedir.260 -1. Diğer Kurum ve KuruluĢlar: Şirketle bayilik sözleşmesi olmayan kuruluşlar ve diğer kurumlara satışlar ihale yoluyla yapılmaktadır. Müşterinin risk durumuna göre teminat alınabilmektedir.643 TL olup.640.139 299.939.016 7. teminatı yoksa yasal takibe başvurulmaktadır.419 74.

498 1.329 135.2010 ve 31. Vadesi geçmiĢ ve değer düĢüklüğüne uğramıĢ alacakların analizi : Şirket tahsili şüpheli görünen alacakların teminatsız olması ve tahsilat riskinin oluşması halinde şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır.124 58.124 2. 2.271 1. Şirketin şüpheli alacaklar ve bu alacaklarla ilgili ayrılan karşılıklara ilişkin bilgisi aşağıdaki gibidir. 3.077.03.027 Yukarıdaki tabloda yer alan Razi‟nin bir devlet kuruluşu olan NPC‟den olan alacakları devlet güvencesinde olduğundan NOT-38‟de güvence altında olarak gösterilmiştir.12.803.065 828.554.319 305.857 110.523.GÜBRE FABRĠKALARI T.553. -ġüpheli Alacaklar Vadeden sonra geçen süre 0 .738.698 302.488.257 750.309 721. 31 Mart 2010 639.2009 tarihleri itibariyle vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış alacakların yaşlandırılması aşağıdaki gibidir. Vadesi geçmemiş alacaklara ilişkin teminatlar: Teminat Mektupları Teminat Çekleri/Senetleri Toplam Tutar 31 Mart 2010 106.A.426 0-1 ay arası 1-3 ay arası 3-12 ay arası 1-5 yıl geçmiş Toplam Vadesi geçmiş ancak karşılık ayrılmayan alacaklarla ilgili bilanço tarihinden sonra önemli ölçüde tahsilat yapılmış ve tamamı teminata bağlanmış olduğundan karşılık ayrılmasına gerek görülmemiştir.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).233 31 Aralık 2009 2.698 750.017 33 .788 31 Aralık 2009 667.586 31 Aralık 2009 134.329 107.966 3. Vadesi geçmiĢ ve değer düĢüklüğüne uğramamıĢ varlıkların net defter değeri: 31.233 298.082.3 ay arası 9 aydan fazla Toplam 31 Mart 2010 298.

478.122 81. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 31 Mart 2010 Verilen Depozito ve Teminatlar NPC den Alacaklar (Razi) Alacak Senetleri Personelden Alacaklar Ortaklardan Alacaklar (Razi) Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).384 TL (31 Aralık 2009.590.399 31 Aralık 2009 73.710 TL) tutarındaki anapara borcunun 111.A.914. 291.2010 tarihi itibariyle toplam 297.233 31 Aralık 2009 305.469 2.122 TL kısmı ise uzun vadeli ticari borçlarda gösterilmiştir.413.544 81.723.03.708 -197.199 1.945.592.017 -6.049 -203.730 31 Aralık 2009 301.453. kalan tutar 6‟şar aylık taksitler halinde ödenmektedir.590.806.795.550 2.051.350 2.122 31 Aralık 2009 218.590. kalan 185.781. satış bedelinin % 20‟si peşin ödenmiş.817.122 185.260 -2.549 6.169 302. 31 Mart 2010 Satıcılar Uzun Vadeli Ticari Borçlar 185.GÜBRE FABRĠKALARI T. DĠPNOT 11.590.426.300 75.455 2.868 Satıcılar Borç Reeskontu (-) İlişkili Taraflar Diğer Ticari Borçlar Kısa Vadeli Ticari Borçlar İlişkili taraflarla ilgili işlemlerin ayrıntısı Dipnot 37‟de verilmiştir.220.DĠĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR A. -Şüpheli alacaklar karşılığı Açılış bakiyesi Dönem gideri Dönem içi tahsilat/düzeltme KapanıĢ bakiyesi 31 Mart 2010 305.550 2.770.784 298.017 B.763 34 .282 2008 yılı içinde Şirketin de içinde bulunduğu konsorsiyum.199 2.677 6. Diğer Alacaklar a.590.500 375.642.232.514 71.698 305. 31.282 218. Ticari Borçlar 31 Mart 2010 373.262 TL‟si kısa vadeli ticari borçlarda. İran Özelleştirme İdaresi‟nin açtığı ihaleye katılarak Razi şirketinin hisselerini satın almış olup.913 2.850 71.749.

258.595 31 Aralık 2009 119.468.453.230 139.687 2.971 İlk Madde ve Malzeme Mamüller Emtia Diğer Stoklar Toplam Stoklar net gerçekleşebilir değer esasına göre değerlenmiş ve finansal tabloda net tutarı ile gösterilmiştir.261.332 187.914.710.697 97.181 209.566 7. Diğer Borçlar Kısa Vadeli Diğer Borçlar Alınan Depozito ve Teminatlar NPC'ye Borçlar (*) Ortaklara Borçlar Personele Borçlar Ödenecek Vergi.624 14. DĠPNOT 12.064.Diğ.250 24.276.007 168.912 1.362 2.900 2.661.074 139.728 31 Aralık 2009 17.672 197.275 16.485.067 12.372.800 7.201. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar Personelden Alacaklar Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 31 Mart 2010 165 17. 35 .294.150 3.STOKLAR 31 Mart 2010 127.758.866.327 9.302 2.A.846.754.Fonlar.548 56. b.227.267.211.GÜBRE FABRĠKALARI T. Ve Diğer Ödemeler Alınan Avanslar Müteahhide Borçlar Ödenecek Temettüler Diğer Borç ve Yükümlülükler Diğer Kısa Vadeli Borçlar 31 Mart 2010 236.289 (*) Bu tutar Razi şirketinin özelleştirme öncesinde sahibi konumunda olan NPC şirketine önceki dönemlerde başlayan ve devam eden yatırımların finansmanı esnasında oluşan Razi‟nin borç tutarını göstermektedir.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).FĠNANS SEKTÖRÜ FAALĠYETLERĠNDEN ALACAK ve BORÇLAR Yoktur.348.998.436 23.638 7.Kes.438 B.572 31 Aralık 2009 310.517.923 7.880. Ücret Tah.900 234.256.458 67.925 7.697 52.739.083.279.700. (31 Aralık 2009: Yoktur) DĠPNOT 13.638 7.850 2.

000 -1.GÜBRE FABRĠKALARI T.göre düz. A.544. Gelir tablosuna yansıyan özkaynak değer artışı 448.CANLI VARLIKLAR Yoktur. DĠPNOT 14.598 İştirakin Ünvanı Negmar Denizcilik Yat.000 -1.ÖZKAYNAK YÖNTEMĠYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR 1-Negmar Denizcilik Yat.670 TL olmuştur.2010 itibariyle faaliyet sonucu karla kapanmış olduğundan cari yılda özkaynakta artış meydana gelmiştir.göre iştirakin değeri 40.600.DEVAM EDEN ĠNġAAT SÖZLEġMELERĠNE ĠLĠġKĠN VARLIKLAR Şirketin devam eden inşaat sözleşmeleri alacakları ve hak ediş bedelleri yoktur.077 -15.402 55.095.267 31 Aralık 2009 Pay İştirakin (%) Sermayesi 40.993 55.03.A.ġ 31 Mart 2010 Pay İştirakin (%) Sermayesi Nominal İştirak Tutarı Ödenmiş İştirak Tutarı Özkaynak yönt. (31 Aralık 2009: Yoktur.127.827 -4.267 31 Aralık 2009 4.668 504.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). (31 Aralık 2009.797.00 1.936.Yoktur. Cari dönemde sermaye taahhüdü tamamen kapanmıştır.) DĠPNOT 15.Ş (Deniz Taşımacılığı) Şirket tarafından % 40 oranında iştirak edilen Negmar‟ın özkaynak yöntemi ile değerlenmiş tutarı 504.409 1. Özkaynak yöntemine göre konsolide edilen iştirakin özet finansal tablo bilgisi aşağıdaki gibidir: 31 Mart 2010 16.598 Toplam Aktif Toplam Yükümlülük Net Özkaynak Özkaynak İçindeki Pay 36 .267 TL‟dir.388. Negmar‟ın 31.600.) DĠPNOT 16.000 1.000 1.260.600.600.834 138. Özkaynak yönt.A.00 1.733 504.

YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER Yatırım amaçlı gayrimenkullerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).631 3.846.773.773. Cari dönemde sermaye taahhüdü tamamen kapanmıştır. 37 .00 4.376 -2.000.Ş Şirket tarafından % 40 oranında iştirak edilen Tarkim özkaynak yöntemi ile değerlenmiş tutarı 3.852 31 Aralık 2009 - Toplam Aktif Toplam Yükümlülük Net Özkaynak Özkaynak İçindeki Pay DĠPNOT 17. c) Yatırım amaçlı gayrimenkullerin bu niteliği kazandığı tarihe kadar amortisman uygulamasına devam edilmiş. makine. Sözleşme uyarınca gayrimenkulle birlikte kiraya verilen tesis.434.göre iştirakin değeri 40. Tarkim‟in 31.411. a) Şirkete ait İskenderun Sarıseki‟de bulunan tesisler Denizciler Birliği Deniz Nakliyatı ve Ticaret Anonim Şirketi ile yapılan sözleşme gereğince 30.745 9.2007 tarihinden itibaren 25 yıllığına kiraya verilmiş bulunmaktadır. amortisman ayrılmasına 30.148 TL olmuştur.852 0 31 Aralık 2009 Pay İştirakin (%) Sermayesi İştirakin Ünvanı Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.04.148 3.2010 itibariyle faaliyet sonucu karla kapanmış olduğundan cari yılda özkaynakta azalış meydana gelmiştir. 2-Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.000 4.000 -226.773. Bu nedenle kiraya verilen maddi varlıklar bu ayırım dikkate alınarak yeniden sınıflandırılarak yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabında gösterilmiştir. b) Yatırım amaçlı gayrimenkuller Sermaye Piyasası Kurulu‟ndan yetki almış bir gayrimenkul değerleme şirketine yaptırılan rayiç bedel tespiti dikkate alınarak makul değerle gösterilmiştir.04.ġ 31 Mart 2010 Pay İştirakin (%) Sermayesi Nominal İştirak Tutarı Ödenmiş İştirak Tutarı Özkaynak yönt.2007 tarihinden itibaren son verilmiştir. Özkaynak yöntemine göre konsolide edilen iştirakin özet finansal tablo bilgisi aşağıdaki gibidir: 31 Mart 2010 11.A. Özkaynak yönt.000.GÜBRE FABRĠKALARI T. cihaz ve demirbaşlar da bu hesapta sınıflandırılmıştır. Gelir tablosuna yansıyan özkaynak değer azalışı 226.göre düz.852 TL‟dir.03. Daha sonra yapılan ilave sözleşme ile kiralama süresi 30 yıla çıkarılmıştır.

699 Amortisman Gideri İtfa Gideri Toplam Tutar 17. (31 Aralık 2009 net değer: 44. Şirketin 31 Mart 2010 tarihi itibariyle hesapladığı amortisman ve itfa gideri 17.523 38.969) (472.699 TL olup.163 35.864) 650.592 TL‟si Satış ve Pazarlama giderlerine.637.682.071. Arazi ve arsalar ile binalar dışında kalan diğer maddi varlıklar için değerleme yöntemi olarak temel yöntem kullanılmaya devam edilmektedir.769 TL) Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Arazi ve Arsalar Maliyet Değeri Yat.747.416) (180.450 111 641.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).696 120.298) 4.565.864) (39.163 125.259. GübretaĢ 641.785) (80.230 TL kira geliri elde etmiştir.525 TL‟si Genel Üretim Giderlerine.769 Şirket.364.664 4.986 23.696 439.416) 259.430.111. Makul Değer Artışı Sabit Kıy.Menk.MADDĠ DURAN VARLIKLAR Şirket tarafından kullanılan maddi duran varlıklardan arazi ve arsa ile bina niteliğinde olanlar Sermaye Piyasası Kurulu‟ndan yetki almış bir gayrimenkul değerleme şirketi tarafından tespit edilen bedel dikkate alınarak ve alternatif yöntem benimsenerek makul değer esasına göre değerlemeye tabi tutulmuştur.071.559) 595.430. ayrıntısı aşağıda verilmiştir.561 Razi Toplam Tutar 16.173.071.401.693 TL) DĠPNOT 18. Makine ve Cihazlar TaĢıtlar DemirbaĢlar Toplam 38.176.588 0 111 16.360 4.709. Sabit Kıy. 2010 BirikmiĢ Amortismanlar Yat.699 TL amortisman ve itfa giderinin. 351.689 TL ise stoklarda kalmıştır 38 .617) (23.YAG e virman 31.288 9.333.682.785) (31.505.333.424 (9.768. 83.000 38.637.768.617) 369 (180. 16. Şirketin yatırım amaçlı gayrimenkullerinin defter değeri ile rayiç değerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.236.A.Amaçlı G.893 TL‟si Genel Yönetim giderlerine dahil edilmiş. 2010 31.2010 Net Değer Binalar Tesis.401.03.288 40.Menk.280 (80.754) 44.000 (39.513) (472.03.649.544.986 439.637.000 40.529 (23.173.03.Amaçlı G.071.726 31.YAG e virman 31.827 23.138 17.167 (31. 70. 31 Mart 2010 tarihinde sona eren dönemde yatırım amaçlı gayrimenkullerinden KDV hariç 447. (31 Aralık 2009: 1.559) (9.GÜBRE FABRĠKALARI T.364.138 17.908.726 9.

75.364. (31 Aralık 2009: 69.665 TL‟si Satış ve Pazarlama giderlerine.074 TL‟si Genel Üretim Giderlerine.) Varlıklar Üzerinde Rehin ve Ġpotekler Şirket‟in 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle maddi duran varlıkları üzerinde ipotek veya rehin bulunmamaktadır. 343.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).601 TL amortisman ve itfa giderinin.A. (31 Aralık 2009.GÜBRE FABRĠKALARI T. finansal kiralama yoluyla edinmiş olduğu maddi duran varlığı bulunmamaktadır.Yoktur. 67.620. 39 .) Finansal Kiralama Şirketin.327 TL ise stoklarda kalmıştır. 1.837.535 TL‟si Genel Yönetim giderlerine dahil edilmiş.

793 TaĢıtlar 6.312.131 -286.175 -5.319 1.091 64.03.804 1.A.376 10.920 204.637.800.815.396 -100.313.319 -460.217.288.415 -17.745 744.03.627.558 22.356 -82.750 -485.571 115.306 -46.671 -4.949.GÜBRE FABRĠKALARI T.005 610.2010 AçılıĢ Bakiyesi Çevrim Farkı Alımlar Satışlar / İptal Yapıl.973.159 4.096 -419.621 852.dan Transfer 31.Olan Yat.293 37.324.725 -268.998.370.239.154.666.2010 AçılıĢ Bakiyesi Çevrim Farkı Dönem gideri Satışlar / İptal 31.214.705 67.149.03.169 Binalar 83.843 737.01.459 -8.968.495 67.478 -906.807 -55.741.989.127.084 40 .974.866.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).827 1.497 21.261 DemirbaĢlar 10.687.954 -7.741.437 329.372.300 -7.454 91.312.492 -30.815 906.247.529 729.620 Yapılmakta Olan Yatırımlar 9.696.148.071.338.003.2010 Net Değer 67.687 1.248.2010 KapanıĢ Bakiyesi 31.169 84.743.633 -5. Makine ve Cihazlar 1.692.2010 KapanıĢ Bakiyesi BirikmiĢ Amortismanlar 01.769.459 9.914.509 -466.723 89.190 Tesis.325 -44.455 Toplam 1.952 160.637.712 -396.672 -15.989 -85.944 10.534.042 -4.586 10.661.180.699 301.007 -109.302.946 6.869 -264.632.352 -9.115 105.03.206.368 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 9.511 267. MADDĠ DURAN VARLIKLAR TABLOSU Arazi ve Arsalar Maliyet Değeri 01.

934.2010 KapanıĢ Bakiyesi BirikmiĢ Amortisman 01.A.776 14.KARġILIKLAR.03.501.603 6. Kısa Vadeli Borç KarĢılığı Muhtemel Gider ve Zarar Karşılıkları Dava ve Tazminat Karşılıkları Müteaahhit ve çalışan. İtfa Gid. Borç KarĢılıkları a.679.333.936. KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER A.303 2. (31 Aralık 2009. DĠPNOT 19.050 -22.050 23.054 TL) DĠPNOT 21.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). Diğer Toplam 31 Mart 2010 1.716 -111 -22.öd. Uzun Vadeli Borç KarĢılığı Uzun vadeli borç karşılığı bulunmamaktadır.290 -2.DEVLET TEġVĠK VE YARDIMLARI Yoktur DĠPNOT 22.300 7.844.MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 31 Mart 2010 Özel Maliyet Bedeli 01.957 1.2009 KapanıĢ Bakiyesi Net Defter Değeri 23.2010 Açılış Bakiyesi Alışlar 31.716 334 DĠPNOT 20.053 1.GÜBRE FABRĠKALARI T. Bu işlemden arta kalan tutar 224.736.12.054 TL bilançoda şerefiye hesabında gösterilmiştir.380. (31 Aralık 2009: 224.050 23.01.ġEREFĠYE Şirketin bağlı ortaklığı olan Razi şirketi ile yapılan konsolidasyon işleminde ana ortaklığın bağlı ortaklıktaki yatırım tutarı ve bağlı ortaklığın özkaynaklarından ana ortaklığın payına isabet eden tutar elimine edilmiştir.784.207 25. Yoktur) 41 .543 31 Aralık 2009 2.283 30.827 223 31 Aralık 2009 23.426 -22.391.yapıl.452.01. 31.050 -20.2010 Açılış Bakiyesi Cari Dön.501.667 19.

516 b.497 35.000.912.658.322 135.TAAHHÜTLER Forward SözleĢmeleri Şirket 31 Mart 2010 tarihi itibariyle kur riskine karşı finansal kuruluşlar ile 3 adet döviz alım sözleşmesi yapmış bulunmaktadır.) Operasyonel Kiralama Şirketin toplam 228.310 DĠPNOT 23.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).653 1.813 5.631.083 326.810 Verilen Teminat Mektupları Verilen Teminat Çekleri Toplam 0 7.486 31 Aralık 2009 23.384 Euro 89.208 102.071. Sözleşmelerin vadesi Mart 2010 toplam sözleşme tutarı 6.453.695.804 108.690 Teminat Çekleri Teminat Senetleri Teminat Mektupları Alınan İpotekler Toplam 149.453.862.000 USD „dir.094 159.343 TL) Yıl 2010 2011 2012 Toplam TL 182.750.611 115.866 17.600.748 5.412 4.188.033 42 . Verilen Teminatlar 31 Mart 2010 7.000 USD „dir.653 31 Aralık 2009 9.500 9. (Şirket 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle kur riskine karşı finansal kuruluşlar ile 11 adet döviz alım sözleşmesi yapmış bulunmaktadır. B.019.GÜBRE FABRĠKALARI T.073 52. Tamamı araç kiralamasından ibaret olan bu işlemlere ait gelecek dönemlere ilişkin ödeme vadeleri ve tutarları aşağıdaki gibidir: (31 Aralık 200:342.116. Sözleşmelerin vadesi Aralık 2009 toplam sözleşme tutarı 26. Alınan Teminatlar 31 Mart 2010 23.832 Euro tutarında operasyonel kiralama sözleşmesi mevcuttur.870 4.239 TL ile 76. Alınan ve Verilen Teminatlar: a.910.A.702.

291.DĠĞER VARLIKLAR ve DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER A.286.672 1.01.682.553.313.952.351 3.28 iskonto oranı ile iskonto edilmiştir.106.Karşılığı (Razi) Toplam 31 Mart 2010 itibariyle şirkete ait kıdem tazminatı yükümlülüğü yıllık % 4.341 -6.GÜBRE FABRĠKALARI T.A.Vergi ve Fonlar İş Avansları Personel Avansları Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar 31 Mart 2010 15.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). Kıdem tazminatı karşılığının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 01.365 TL) üzerinden hesaplanmaktadır.070. Diğer Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar Verilen Sipariş Avansları Gelecek Aylara Ait Giderler Devreden KDV Peşin Öd.232 Kıdem Tazm.934.952.949.31.232 1.813.922.2010 1 Ocak 2010 Çevrim Farkları Yıl içinde ödenen (-) Yıl içindeki artış (+) 31 Mart 2010 85.779.431 91.427 TL (31 Aralık 2009: 2.960 11.Yoktur) DĠPNOT 26.867.493 DĠPNOT 25.673 295. DĠPNOT 24.231 182.161 1.493 31 Aralık 2009 5.8 enflasyon ve % 11 iskonto oranı tahmin edilerek belirlenen yıllık % 5.062 86. Razi‟ye ait kıdem tazminatı yükümlülüğü tutarı ise % 4.208 91.059. Şirket‟in kıdem tazminatı karşılığı kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için. (31 Aralık 2009.EMEKLĠLĠK PLANLARI Emeklilik planı uygulaması bulunmamaktadır.KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI 31 Mart 2010 4.Karşılığı (Gübretaş) Kıdem Tazm.900 9.553 23.850.091 1.401 31.92) kullanılarak hesaplanmıştır.070.2010.613.967 43 .03.541 4.288 10.529 31 Aralık 2009 14.850 85.92 reel iskonto oranı (31 Aralık 2009.077.%5.690.216 1.382 80.746 4. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olan 2.138.

GÜBRE FABRĠKALARI T.A.ġ
31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).

Diğer Duran Varlıklar
Gelecek Yıllara Ait Giderler Verilen Sipariş Avansları Gelecek Yıllara Ait Giderler Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Diğer Duran Varlıklar 31 Mart 2010 15.058.486 46.606 15.984.337 31.089.429 31 Aralık 2009 17.884.350 11.928.000 29.812.350

B. Diğer Yükümlülükler Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Alınan Avanslar Maliyet Gider Karşılıkları Gelecek Aylara Ait Gelirler İzin ve Kıdem Teşvik Karşılıkları. Gider Tahakkukları Diğer KDV Diğer Yükümlülükler Diğer Kısa Vadeli Yükümlülük. 31 Mart 2010 2.630.565 2.390.067 96.102 3.881.796 186.634 874 261.858 9.447.896 31 Aralık 2009 4.685.296 113.171 3.573.457 498.045 7.273.805 16.143.774

Kıdem TeĢvik Ġkramiyesi KarĢılığı 31 Mart 2010 tarihi itibariyle hesaplanan kıdem teşvik ikramiyesi yükümlülük tutarı 502.625 TL‟dir. (31 Aralık 2009 – 504.710 TL) Kullanılmayan Ġzin Ücretleri KarĢılığı
1 Ocak 2010 Açılış Cari Yıl Artış 31.03.2010 Bakiye GübretaĢ 310.546 141.159 451.706 Razi 2.927.465 2.927.465 Toplam 310.546 3.068.624 3.379.171

Şirket personelinin önceki yıllarda kullanmadığı izinler neticesinde oluşmuş bulunan izin ücretleri için ayrılmış izin karşılık artış tutarı 3.379.171 TL‟dir. (31 Aralık 2009 – 3.068.747 TL) DĠPNOT 27- ÖZKAYNAKLAR A. ÖdenmiĢ Sermaye 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2010 Adı T.Tarım Kredi Koop.Merk.Birliği Diğer TOPLAM Pay Oranı 76,73% 23,27% 100,00% 31 Aralık 2009 Pay Tutarı 65.529.870 17.970.130 83.500.000

Pay Tutarı Pay Oranı 64.070.523 78,48% 19.429.477 21,52% 83.500.000 100,00%

44

GÜBRE FABRĠKALARI T.A.ġ
31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).

B. Değer ArtıĢ Fonu Değer artış fonu toplamı 89.303.889 TL olup, bu tutarın 89.240.290 TL kısmı duran varlık değer artış fonuna, 63.599 TL kısmı ise finansal varlık değer artış fonuna aittir. (31 Aralık 2009: 89.303.889 TL) 1- Duran Varlıklar Değer ArtıĢ Fonu Bilançoda maddi duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak görünen kalemlerin rayiç bedelle değerlenmesi sonucu 89.240.290 TL Yeniden Değerleme Fonunun ayrıntısı aşağıdaki gibidir. -Yeniden Değerleme Fonunun net 35.593.511 TL kısmı yatırım amaçlı gayrimenkullere, net 53.646.779 TL kısmı ise maddi duran varlıklara ait bulunmaktadır. Rayiç bedelle değerleme neticesinde elde edilen fon tutarı üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi, fon tutarından netleştirilmiştir.
Yeniden Değ. ErtelenmiĢ Vergi Fon Tutarı Düzeltmesi Net Fon Tutar 37.466.853 1.873.342 35.593.511 56.470.294 2.823.514 53.646.779 93.937.147 4.696.856 89.240.290

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar

2- Finansal Varlık Değer ArtıĢ Fonu Bilançoda yer alan finansal varlıklarla ilgili olarak önceki yıllarda hesaplanmış bulunan finansal varlık değer artış fonu tutarı 63.599 TL‟dir (31 Aralık 2009 : 63.599 TL) C. Yabancı Para Çevrim Farkları Şirketin bağlı ortaklığı konumunda olan Razi ile yapılan konsolidasyon işlemi sırasında bilanço tarihinde yapılan çevrim işlemleri sonucu 56.786.683 TL yabancı para çevrim farkı oluşmuş bulunmaktadır. (31 Aralık 2009; 51.303.197 TL) D. Kârdan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu‟na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedekler tarihi ödenmiş sermayenin %20‟sine erişene kadar, geçmiş dönem ticari kârından yıllık %5 oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10 oranında ayrılmaktadır.

45

GÜBRE FABRĠKALARI T.A.ġ
31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).

31 Mart 2010 tarihi itibariyle yeniden sınıflandırılmış k âr yedekleri aşağıdaki kalemlerden oluşmuştur.
Yasal Yedek Serm.Ekl.İşt.Hiss./Men.K.Sat.Kaz. Toplam 31 Mart 2010 5.645.297 881.151 6.526.448 31 Aralık 2009 5.645.297 5.645.297

E. GeçmiĢ Yıllar Kar / Zararları 31 Mart 2010 tarihi itibariyle geçmiş yıl kar/zararları hesabının bakiyesi 44.409.464 TL olup, cari dönem hareketi aşağıdaki gibidir:
Geçmiş Yıl Karları Toplam
31 Mart 2010 44.409.464 44.409.464 31 Aralık 2009 103.466.732 103.466.732

F. Azınlık Payları Şirketin bağlı ortaklığı Razi ile yapılan konsolidasyon işleminde bağlı ortaklığın net varlıkları ile kar-zararından ana ortaklık dışındaki paylara isabet eden kısmı için hesaplanan 297.659.594 TL tutar özkaynaklar içinde azınlık paylarında gösterilmiştir. (31 Aralık 2009; 305.794.709 TL) Konsolidasyon sonucu ortaya çıkan kar / zarardan azınlık paylarına isabet eden 50.981.447 TL kısım gelir tablosunda ayrıca gösterilmiştir. (31 Mart 2009; 925.975 TL) DĠPNOT 28-SATIġLAR ve SATIġLARIN MALĠYETĠ A. SatıĢ Gelirleri
Gübre Fabrikaları T.A.ġ. Yurt İçi Satışlar Yurt Dışı Satışlar Diğer Satışlar Satış İadeleri(-) Satış İskontoları (-) Satışlardan Diğ. İndirimler (-) Net SatıĢlar 01.01.2010 31.03.2010 279.467.088 131.036.292 -9.831 -1.386.658 -991.895 408.114.996 01.01.2009 31.03.2009 354.636.082 62.106.027 365.839 -209.573 -1.309.494 -5.471.435 410.117.446

46

2009 31.355.ham.2010 SatıĢ Miktarı 24.389 272.353 154.03. SatıĢların Maliyeti (-) 01.409 381.418.182.084 154.554.360 91.243 18.959 16.676 01.956 109.01.GÜBRE FABRĠKALARI T.012 105.01. CĠNSĠ TSP Triple Süperfosfat NKP Kompoze Gübre ÜRE Amonyum Nitrat DAP Amonyum Sülfat CAN Potasyum Sülfat Map Diğer Toplam Sıvı Gübre Toz Gübre Razi (Gübre-Güb.698 591.958 7.2009 146.01.045 0 388.462.371 -52.598 104.781 B.664 67 484 518.950 79.660.981 14.240 39.480 134.438 202.623 224.Asit Üre Dap Toplam Birim Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Lt Kg Birim Ton Ton Ton Ton Ton 01.250 2.2010 31.400 SatıĢ Miktarı 93.485.039 Üretilen Mamul Maliyeti Mamul Stoklarında Değişim -Dönem başı mamül -Dönem sonu mamül Satılan Mamül Maliyeti -Dönem başı ticari mal -Alımlar -Dönem sonu ticari mal Satılan Ticari Mal Maliyeti Diğer SatıĢların Maliyeti Toplam SatıĢların Maliyeti 47 .719 -41.874 113.672.590.166.2010 107.954 SatıĢ Miktarı 88.523 2.497 147.03.307.136.2010 31.358 171.) Kükürt Amonyak S.763 14.A.177 740.908 127.336 386.371.606 -60.301 96.03.661.302 162.2009 SatıĢ Miktarı 2.204.03.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).722.538.209 54.878.663 44.119 147.131.380 473 23 745 571.635 49.199 813.993 1.2009 31.797 01.895 168.518 -14.105 7.033.01.220 0 351.044.550.809 77.963 8.

993 9.425 5.492 83.339 Pazarlama.(-) .Vergi.hamm) Kükürt Amonyak S.398 288. su ve haberleşme giderlerinden oluşmaktadır 48 .571 0 470.545 19.216.-Hizm.2010 31. bakım onarım giderleri.357 1.778 266.151 187.860 98.818 10.545 23.081 4.592 19.2009 Üretim Miktarı 16.181.862 48.940 84.355 18. Resim ve Harçlar .366.572 340.Dışarıdan Sağ.615 177.A.03.590.628 736.Çeşitli Giderler Genel Yönetim Giderleri (-) .Fayda.Amortisman .732 1.311 DĠPNOT 29.242.753.352 01.01.Çeşitli Giderler Faaliyet Giderleri Toplamı Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ağırlıklı olarak nakliye giderleri. SatıĢ ve Dağ.673 112.565 105.2010 31.2009 11.034 01.2009 31.018.2009 31.Personel Giderleri .398.Vergi.Personel Giderleri . .201 351.GÜBRE FABRĠKALARI T.785 210.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).211 958.194 Üretim Miktarı 106.065 16.03.-Hizm.Amortisman . yakıt.605.03.675 95. Resim ve Harçlar .101 13.01.03.713 474.724 2.348 139.571 533.Fayda.01.2010 14.Gid.362 509.772.291 136. Üretim Miktarları CĠNSĠ TSP Triple Süperfosfat NKP Kompoze Gübre Toplam Sıvı Gübre Toz Gübre Razi (Gübre Güb.957.622 796.ARAġTIRMA GELĠġTĠRME / PAZARLAMA-SATIġ VE DAĞITIM / GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ (-) 01.670 219.Dışarıdan Sağ. . enerji.900 Üretim Miktarı 118.488 27.035 251.Asit Üre Dap Toplam Birim Ton Ton Ton Lt Kg Birim Ton Ton Ton Ton Ton Ton 01.01.2010 Üretim Miktarı 37.768 2.949 179.949.

755 60.908.274 1.061 112.180.807 567.2010 31.458 435.309 13.03. Diğer Faaliyetlerden Gelirler 01.2009 31.01.2010 485.057.457. Diğer Faaliyetlerden Giderler (-) 01.726 10.03.057 54.803 8.093 Konusu Kalmayan Karşılıklar Despatch ve Surprim Gelirleri Ambar ve Stok Sayım Fazlalığı Hurda Satış Gelirleri Tazminat Gelirleri Sabit Kıymet Satış Karı Sevkiyat Fazlalıkları Diğer Olağan Gelir ve Karlar Önceki Dönem Gelir ve Karları İşletim Hakkı Devir ve Kira Gelirleri Sigorta Hasar Bedelleri Elektrik-Buhar ve Karbon Satış Geliri Diğer Olağanüstü Gelir ve Karlar Toplam B.410 3. Toplam 49 .447 16.003 01.352 01.GÜBRE FABRĠKALARI T.233.957.01.2009 32.A.157 230.319 10.899 264.339 DĠPNOT 31.2009 2.853 530.440 18.03.772.03.590 28.863.139 5.924 Emekli Ödemeleri Önceki Dönem Gider ve Zararları Sabit Kıymet Satış Zararı Sevkiyat Noksanlıkları Stok Sayım Noksanlığı Demoraj ve Despatch Giderleri Ödenen Tazminatlar Diğer Olağanüstü Gider.678 832 215.091 7.102.602 11.2010 Personel Giderleri Amortsiman ve İtfa Giderleri Diğer Toplam 3.825 156.2010 31.206 80.296 295 949 16.750.2010 391.2009 56.997 722. DĠPNOT 30.317 01.2010 31.957 153.670 23.880 424.466.341.NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER (-) 01.01.165.353 128.870 7. ve Zarar.01.01.01.03.454 15.364 429.03.393 40.017 2.2009 31.244 8.608 3.050 217.725 555.167 13.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).2009 31.DĠĞER FAALĠYETLERDEN GELĠR / GĠDERLER A.502.

2009 31.690 4.VERGĠ VARLIKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (ERTELENMĠġ VARLIK ve YÜKÜMLÜLÜKLER DAHĠL) A.702.241 01.489 5.949 8.635.GÜBRE FABRĠKALARI T. kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi.116 15.481 2.2010 31.778.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).2010 24. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu‟na göre kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı % 20 olarak uygulanmaktadır (2008 yılı: % 20).2010 3.104 11.152 58. (2008: % 20) Bu oran.593 13.2009 3.01.652.109. İran mevzuatına göre hesaplanan kurumlar vergisi oranı ise % 25‟tir.956.) Reeskont Faiz Giderleri ( .476 2.655.081 1.693 25.515.183.675.249.859.837.020.369.Kredi Faizi Uzun Vadeli .2009 31.964 11.500 49. DĠPNOT 32.03.551 4. vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanmaktadır.03.303 25.A.052.074 5.496 12. DĠPNOT 35. Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Kurumlar vergisi oranı 2009 yılı için %20‟dir.FĠNANSAL GELĠRLER 01.FĠNANSAL GĠDERLER (-) 01. 50 .091 31.SATIġ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR ve DURDURULAN FAALĠYETLER 31 Mart 2010 tarihi itibariyle satış amacıyla elde tutulan duran varlık ve durdurulan faaliyet bulunmamaktadır.178.392.501 Faiz Gelirleri/Vade Farkı Geliri Kambiyo Karları Menkul Kıymet Satış Karı Reeskont Faiz Gelirleri Finansal Gelirler DĠPNOT 33.804.Kredi Faizi AlıĢlar Vade Farkı Kambiyo Zararları ( .01.776 106.590 2. 31 Mart 2010 tarihinde sona eren döneme ait bilançoda yer alan vergi karşılığı aşağıdaki gibidir.616 27.555.03.Kur Farkları .01.03.334 19.578 Borçlanma Giderleri ( .156.502. (31 Aralık 2009– Yoktur).247 1.495.028.896 01.069 2.626.730 20.504 5.420.476.415 3.2009 85.342 16.650.778.Kur Farkları .01.201.) Finansal Giderler (-) DĠPNOT 34.) Kısa Vadeli .2010 31.

871 537.536 17. Farklar Varlık ve Yük.018 1.Gel.Fin.Teşv.484.920 257. Alac.937.860 40.700 45.291. Geçici Farklar Ert.Vergi Farklar Varlık ve Yük.696.558 82.311 166.879.Etm.211.382 1.094.756 21.Kay.843.113.710 10. Ertelen.) Stoklar Değ.959.015 391.140 2. 4.520 12.(Tah.370.027. Ertelenmiş vergi hesabında dikkate alınan geçmiş yıl mali zararlarının oluştuğu yıllar itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir.014 197.İzin ve Kdm.811 12.Fin.575.077 12. 93.291. Kurumlar Vergisi Karşılığı Dönem Karının Peşin Ödenen Verg.124.360 TL ertelenmiş vergi varlığı geçici zamanlama farkları üzerinden hesaplanan verginin net tutarını göstermektedir.577 16.860 252.Tah.542 320.812 93.200 105.186 B.367.568.054 2.787.108 1. ve Diğ.672 Özkaynaklara Yansıtılan ErtelenmiĢ Vergi Rayiç Bedel Değerleme Farkı ErtelenmiĢ Vergi Varlık (+)/ Yüküm (-) 31 Mart 2010 31 Aralık 2009 Geçici Farklar Ert.316 141.A.621.458.087.385 331.040 203.676 965.Değ.220 21.548 21.Gid.Rees.Vergi Varlığı Toplam Ert.677 47.655.Etm. 51 .GÜBRE FABRĠKALARI T.711 1.222.(Tah.549 53.790 605.186 562.062 858.200 4.244.ile XI/29 Farkı Duran Var.501 105.084 31 Aralık 2009 562.866.ile XI/29 Farkı Diğer Geçmiş Yıl Zararı Ertelenen Vergi Varlıkları Borç Rees.153.361 28.557 230.351 167.Vergi Varlığı 31 Mart 2010 31 Aralık 2009 Geçici Ert.422.784 51.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).272.505 49.787.514.498 28.Vergi Yük.173.Prim Karş.937.601 7.360 Bilançoda yer alan 40.771 1.) Diğer Ertelenen Vergi Yükümlülükleri Net Ertelenen Vergi Varlığı Razi Co.Vergi Yük.110. Toplam 31 Mart 2010 4.600.469 40.803 1.535 9.628 2. ErtelenmiĢ Vergi Varlık ve Yükümlülüğü Ertelenmiş vergiye ve kurumlar vergisine baz teşkil eden kalemler aşağıda belirtilmiştir: Gelir Tablosuna Yansıtılan ErtelenmiĢ Vergi Kıdem Tazminatı Karşılığı Gid.200 4.174 3.070 33.696.138.852.093 193.685.860 23.556 39.494 33.523 245.263.Vergi Geçici Ert.212 5.027.

360 -240.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).01.500.401 21.722.2009 53.01.186 50.871 83.673 88.2009 31.GÜBRE FABRĠKALARI T.722.2009 31.222.547.2010 31.hs.418. çıkarılmış adi hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama hisse adedine bölünmesi ile hesaplanmıştır.930.HĠSSE BAġINA KAZANÇ 31 Mart 2010 ve 31 Mart 2009 tarihi itibariyle Şirket hisselerinin ağırlıklı ortalaması ve birim hisse başına kar hesaplamaları aşağıdaki gibidir.000 -1. 2008 yılında oluşan zarar 2009 yılında oluşan zarar 2010 yılında oluşan kar 01.gider vergi etkisi İndirim ve istisnaların vergi etkisi Geçmiş yıl zararlarının vergi etkisi Vergi geliri / gideri DĠPNOT 36.2010 53.03. 01.291.03.181 -17.577 01.2010 106.2010 31.01.787.A.634 4.369 23.662.097.663.001 83.367.196.081 UMS 12 çerçevesinde vergi gideri / geliri ile muhasebe karı arasındaki mutabakat çalışması aşağıda belirtilmiştir.01.2010 31.03.514.500.196.812 31 Mart 2009 14.332.10974 Net Dönem Karı Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı Hisse Başına Düşen Kar/Zarar (TL) 31 Mart 2010 ve 31 Mart 2009 tarihleri itibariyle hisse başına esas kazanç.41094 01.2010 34.825 -58.921 82.084 Sürdürülen faaliyetler karı Yerel vergi oranları üz.730 15.032.267 -562.313.025. 52 .673 88. 01.825 141.2009 -92.437 32.025.160.vergi Farklı Vergi Oranlarına Tabi Yurtdışı İştirakler Etkisi Kanunen kabul edilm.340.01.321 13.12.403.206.498 Ertelenmiş vergi hareket tablosuna ilişkin bilgiler: Gelir Tablosuna yansıtılan ErtelenmiĢ vergi varlık/ yükümlülük hareketi 1 Ocak açılış bakiyesi Razi'den Devir Razi ertelenmiş vergi çevrim farkı etkisi Ara Toplam Ertelenmiş vergi (geliri) / gideri Dönem sonu bilanço bakiyesi 31 Mart 2010 40.453 21.179 40.480 5.196 50.03.000 0.560 -20.

Merkez Birliği Tarnet A. DĠPNOT 37.350 Konsolide finansal tabloda diğer alacak ve diğer borçlar kaleminde yer alan yukarıdaki tutarlar şirketin bağlı ortaklığı konumunda olan Razi Şirketinin ortaklarından olan alacak ve borç rakamını göstermekte olup. yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir kârdan karşılanabildiği sürece.919 31.03.2009 6.A.199 6.253.002 61.350 2.199 6.640.199 b.12.002 31.359.03.914.03.Diğer Alacaklar ve Borçlar Diğer Alacaklar Razi'nin Ortaklardan Alacakları Toplam 31.2010 tarihli duyurusu ile kamuya açıklanan duyurusunda.409. SPK‟nın 2009 yılı faaliyetlerinden elde edilen karların dağıtım esaslarına yönelik olarak 27.2010 6.Merkez Birliği Toplam Ticari Borçlar Tarnet A.919 47.593 31. dolaylı ilişki nedeniyle ilişkili taraflarla işlemlerde gösterilmiştir.12.408 152.751 49.2009 61.593 431. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre bulunan net dağıtılabilir kâr üzerinden yine SPK tarafından belirlenen oranda birinci temettü dağıtılır.03.SatıĢlar – AlıĢlar SatıĢlar Tarım Kredi Koop.Ş Toplam 31.12.Ş Toplam AlıĢlar Tarım Kredi Koop. 2009 yılı için Kurulca payları borsada işlem gören ortaklıklar için asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemiştir.2010 49.359. ĠliĢkili Taraflarla Dönem Ġçinde GerçekleĢtirilen ĠĢlemler a.2009 2. Ticari Alacak ve Borçlar Ticari Alacaklar Tarım Kredi Koop.2010 171.842 171.ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI A.914.2010 31.01.Ş Toplam Cinsi Mal Hizmet 31.2009 152.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).2010 47.GÜBRE FABRĠKALARI T.408 Cinsi Mal Hizmet 53 .12.842 31. SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kâr üzerinden. c. SPK‟nın asgari kâr dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan tutarın tamamı.Merkez Birliği Tarnet A.640.03.253.751 31.409.199 31.2009 431.12.

B.925 TL). geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum dikkate alınarak değerlendirilmekte ve tahsil edilmeyecek olan alacaklara şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net tutarı ile gösterilmektedir. ipotek gibi) ile minimum düzeye indirmektedir. likidite riski. kredi ve forward işlemleridir.Kredi Riski Şirket vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacakları nedeniyle kredi riskine maruz kalmaktadır.(Not:10) Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir: 54 . günlük olağan toplantılarda. Kullanılan araçlardan kaynaklanan riskler. Finansal Risk Yönetimi Hedefleri.A. nakit giriş ve çıkışlar da dikkate alınmak suretiyle finansal araçlar yönetilmektedir.621 TL olmak üzere toplam 534. Şirket yönetimi bu riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir. Piyasalardaki tüm gelişmeler anlık olarak izlenmekte. faiz oranı riskidir. likit fonlar. kredi riski. a. Şirket ileriye dönük nakit akım raporları aracılığıyla nakit planlaması yapmaktadır. söz konusu bilgiler yöneticiler tarafından dikkate alınarak nakit yönetimi stratejilerini belirlemektedir. ulusal ve uluslararası piyasalar değerlendirilerek. Yönetim müşterilerden alacakları ile ilgili kredi riskini (ilişkili taraflar hariç) alınan teminatlar ( banka teminat mektubu.947 TL ve Razi için 283. nakit. Şirket‟in kullandığı finansal araçlar.GÜBRE FABRĠKALARI T.568 TL‟dir.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). Amaçları ve Politikaları Şirket finansal araçlarını. (31 Aralık 2009: 2. prim ve benzeri diğer faydaların toplam tutarı Gübretaş için 250. nakit benzerleri. finansman bölümü ve üst yönetim aracılığıyla yönetmektedir. Bu araçları kullanmaktaki asıl amaç Şirket‟in operasyonları için finansman yaratmaktır.FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ ve DÜZEYĠ A. Şirket günlük nakit raporu hazırlamakta. DĠPNOT 38. piyasa ve yabancı para riski. hisse senedi alım satımı. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar 31 Mart 2010 tarihinde sona eren yılda şirketin üst düzey yöneticilerine sağladığı maaş. Şirket ayrıca direkt olarak faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlara da sahiptir. Bu kredi riskleri Şirket tarafından sürekli izlenmekte ve ticari alacakların kalitesi.017.

638 182.405 9.Teminat.500 69.733.Net değerin teminat.400 - 26.195.697.084.483.733.03. vs ile güvence altına alınmış kısmı B.Değer düşüklüğü (-) . Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar 55 .788 2. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri finansal 49.195.683 .553.419 - 252. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan.328.Azami riskin teminat. vs ile güvence altına alınmış kısmı .702.Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) .127 88.Teminat.Değer düşüklüğü (-) . vs ile güvence altına alınmış kısmı E.328. aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların değeri (2) - - - - - - - C.553.teminat.788 367.148. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri (3) .Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) .400 904.2010 Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski ( A+B+C+D+E) (1) .419 250.405 -367.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).016.251.749 88.921.500 69.127 88.GÜBRE FABRĠKALARI T.679 - D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri . vs ile güvence altına alınmış kısmı Ticari Alacaklar ĠliĢkili Taraf Diğer Taraf Diğer Alacaklar ĠliĢkili Taraf Diğer Taraf Bankalardaki Mevduat Türev Araçlar 49. -Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri Alacaklar Nakit ve Nakit Benzerleri (Bankalar Hariç) 31.537 - 88.483.A.362 - A.213 - 9.213 26. vs ile güvence altına alınmış kısmı 2.426 185.084.

vs ile güvence altına alınmış kısmı D.547.Değer düşüklüğü (-) .426 - - - - 2. 56 . vs ile güvence altına alınmış kısmı A.483. Alacaklar Nakit ve Nakit Benzerleri (Bankalar Hariç) 31.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).929 169.426 3.Teminat.Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) .Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) .A.645 - (1) Söz konusu tutarın belirlenmesinde alınan teminatlar gibi kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.GÜBRE FABRĠKALARI T. vs ile güvence altına alınmış kısmı E.405 - - - - 40.2009 Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski ( A+B+C+D+E) (1) . Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri .634.483. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan.503 - 89.648 - 40.503 166. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri .Net değerin teminat.511 - 61.405 -367.557.506 - - 367.077. vs ile güvence altına alınmış kısmı B.970.005 - - - - - - - - - 3.648 - - 246. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar Ticari Alacaklar ĠliĢkili Taraf Diğer Taraf Diğer Alacaklar ĠliĢkili Taraf Diğer Taraf Bankalardaki Mevduat Türev Araçlar 61.086. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri .557.970.929 - 89.Net değerin teminat.Azami riskin teminat.Değer düşüklüğü (-) .021.201 88. (2) 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle vadesi geçmemiş veya değer düşüklüğüne uğramamış ve koşulları yeniden görüşülmüş bulunan ticari alacakların kredi kalitesine ilişkin açıklamalar Not:10'da belirtilmiştir.267.002 - 166.201 88.Teminat.645 - 2. aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların değeri C. (3) 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların yaşlandırılmasına ilişkin açıklamalar Dipnot 10'da belirtilmiştir.500 18. vs ile güvence altına alınmış kısmı .640.640.086.547.12.002 - 169.500 18.634.077.

GÜBRE FABRĠKALARI T. Şirket genellikle banka kredisi kullanmak yerine satıcı kredisi kullanmayı tercih etmektedir. likidite riskini yönetmektedir.272 58.857 110. uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur.498 1.077.966 1.788 Alacaklar Önceki Dönem (31.788 2.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). İhtiyatlı likidite riski yönetimi.2009) Vadesi Üzerinden 1-30 gün geçmiş Vadesi Üzerinden 1-3 ay geçmiş Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş Vadesi Üzerinden 1-5 yıl geçmiş Vadesi 5 yıldan fazla geçmiş Toplam Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı Ticari Alacaklar 667.309 721.302 3. Şirketin türev niteliğinde olan ve olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak.A.124 2. Tabloda gösterilen tutarlar 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle sözleşmeye dayalı indirgenmemiş nakit akımı tutarlarını göstermektedir: 57 .553.082.553.03. yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade etmektedir.426 Diğer Alacaklar Bankalardaki Mevduat Türev Araçlar Diğer Diğer Alacaklar Bankalardaki Mevduat Türev Araçlar - Diğer - b.065 828. Likidite Riski Şirket yönetimi kısa. -Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ varlıkların yaĢlarına iliĢkin tablo aĢağıdaki gibidir: Alacaklar Cari Dönem (31. orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için.2010) Vadesi Üzerinden 1-30 gün geçmiş Vadesi Üzerinden 1-3 ay geçmiş Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş Vadesi Üzerinden 1-5 yıl geçmiş Vadesi 5 yıldan fazla geçmiş Toplam Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı Ticari Alacaklar 639. yeterli ölçüde nakit tutmayı. Şirket.554.12.

195.602.681.547.282 Diğer Borçlar 434.335 Diğer Yükümlülük 2.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).769 Türev Finansal Yükümlülükler Türev Nakit Girişleri 40.771 443.906.GÜBRE FABRĠKALARI T.562.195.612 98.916.547.645 -40.645 -40.408.547.374 499.219 2.743.655.143.542.195. 58 .062.535.067.520 12.636 331. döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır.761 255.144.874.583 110.455 102.852 561.769 16.12.634.201 226.400 Türev Nakit Çıkışları -9.139 2.547.717 .219 Türev Finansal Yükümlülükler Türev Nakit Girişleri 9.547.074.782.110 149.2009 SözleĢme uyarınca nakit çıkıĢlar toplamı Defter Değeri (=I+II+III+IV) SözleĢme uyarınca vadeler 3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun (IV) 90.913 Borçlanma senedi ihraçları Finansal Kiralama yükümlülükleri Ticari Borçlar 521.074.03.774 16.128.139 434.219 2.062.400 -9.400 9. satışların tamamına yakın kısmı TL üzerinden belirlenmiş fiyatlarla yapılmaktadır.848.874.879.681.360 218.612 Banka Kredileri 102.645 40.645 Türev Nakit Çıkışları -40.505.670 24.195.400 -9.400 9.698 135.273 100.122 Diğer Borçlar 394. 31.630.065.083 318.195.219.645 40.547.068.330 Diğer Yükümlülük 16.681.645 - C. aşağıdakilerin de dahil olduğu finansal araçları kullanmaktadır: Şirket‟in Türkiye operasyonlarından girdilerinin önemli bir bölümü döviz üzerinden olmakta.419.2010 SözleĢme uyarınca nakit çıkıĢlar toplamı Defter Değeri (=I+II+III+IV) SözleĢme uyarınca vadeler 3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun (IV) Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler 1.672 394.770.400 - 31.144.150 521.284.078.607 - Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler 1.326 1.408.590.581 284.515.195.068 1.456 85.973.607 90.143.676 166. Döviz kuru ve faiz oranıyla ilişkilendirilen riskleri kontrol altında tutabilmek için şirket.800.656.952 Banka Kredileri 110.214.672 1. Piyasa ve Yabancı Para Riski Faaliyetleri nedeniyle Şirket.85.143.952 Borçlanma senedi ihraçları Finansal Kiralama yükümlülükleri Ticari Borçlar 561.888.611.969 185.056 167.065.562.068.725 293.A.

satış gelirleri ise ağırlıklı olarak döviz cinsinden (usd) oluşmaktadır.A.GÜBRE FABRĠKALARI T. Gübretaş finansal tablolarında konsolide edilen Razi‟nin eliminasyona tabi tutulmayan alacak ve borçları da döviz pozisyonu tablosunda gösterilmiştir. girdiler ağırlıklı olarak yerli para birimi olan İran Riyali cinsinden olmakta.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). Bu nedenle döviz kurundaki önemli değişiklikler satış fiyatına eşzamanlı yansıtılmaktadır. Ayrıca forward ve opsiyon işlemleri gibi finansal araçlar kullanılarak şirketin kur riski asgariye indirilmeye çalışılmaktadır. Satış fiyatları TL üzerinden olmakla birlikte sektör büyük ölçüde ithal girdilere bağlı olduğundan döviz kurundaki değişimler ürün satış fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Razi de ise. Cari yılda şirketin maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri ölçme yöntemlerinde önceki yıla göre bir değişiklik olmamıştır. Şirketin 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle yabancı varlık ve yükümlülüğü orjinal ve Türk Lirası para birimleri cinsinden döviz pozisyon tablosu aşağıdaki gibidir. Diğer taraftan mevduatların bir kısmı döviz tevdiat hesaplarında tutulmaktadır. 59 .

Finansal Yükümlülükler 16a.342 0 1.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 12b.Duran Varlıklar (5+6+7) 9.548 829.088.031.438.646.209.160 EURO 941.Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 14.Ticari Borçlar 11.375 153.000 -100.Parasal Finansal Varlıklar 6b.524.196 0 0 0 0 0 2.586 1.258.527.610 325.807.075.A. Aktif Karakterli Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 19b.875.Toplam Yükümlülükler (13+17) 19.387.000.078.228.742 185.000.GÜBRE FABRĠKALARI T.524 0 0 0 -150.Diğer 4.B23 (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 22.677 0 0 2.378.392.860 156.213 66657.685 7.905 0 0 26.Döviz Hedge'i Ġçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri 23.122 187.590.290 1.728. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 18.612 0 0 0 0 TL KarĢılığı (Fonksiyonel para birimi ) 265.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).690 0 0 0 134.736 63.000 6.Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük ) Pozisyonu (UFRS 7.234 89.653.451 0 0 355.225 0 0 86.489.302 76.054 3.452 2.03.103.000 9.017 26.075.Ticari Alacaklar 6a.830 0 86.925 0 0 0 7.Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev Araçların Net varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) 19a.452 0 0 0 47.858 0 0 0 -1.Toplam varlıklar (4+8) 10.Diğer 8.225 Milyon IRR 1.058 0 2.307 0 126.945 21.Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı 24.279. Banka hesapları dahil) 2b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler 13.858 0 0 0 0 0 -1.925 362.380.213.710 -100.280.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 .049.383 -150.000 -725.Finansal Yükümlülükler 12a.380.Ġhracat 26.387.068 0 213.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar 3.067.340 0 715.379.258.728.884.096 47.Ġthalat 0 9.300 ABD Doları 4.653.871 GBP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -725. Pasif Karakterli Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 20.641.585.204.Dönen Varlıklar (1+2+3) 5.436 0 0 373.174 116.460.Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19) 21.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar 7. -Döviz Pozisyonu Tablosu Cari Dönem (31.057.129.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler 17.851 0 0 0 0 0 26.677.558 1.Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı 25.851 126.91399 0 0 1.604.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 16b.526.690 0 6.825. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa.077 0 66.375 0 0 0 0 0 126.196 3.079.2010) 1.Ticari Borçlar 15.204.129.542 233.419 353.884.719.524 0 0 0 88.Ticari Alacaklar 2a.280.824.611 0 0 2.034.

Pasif Karakterli Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 20.819. 61 .341 1.655 129.117.073 0 0 0 0 -906.GÜBRE FABRĠKALARI T.Diğer 4.193.555. raporlama para birimi olan TL dışındaki diğer para cinslerinden varlık ve yükümlülükler yabancı para olarak değerlendirilmiş ve tablolarda gösterilmiştir.384.072.137.000.Toplam Yükümlülükler (13+17) 19.098.Ticari Borçlar 11.611 3.270.294.465 EURO 22.12.070 1.493 0 48.605.877.130.Toplam varlıklar (4+8) 10.203 ABD Doları 4.Ġhracat 26.025 0 538759 0 2.B23 (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 22.380.819.943 1.456 207.465 0 0 61.150 270.Finansal Yükümlülükler 16a.803 0 0 25.165.031.453.265 165.645 0 0 4.943.127.800 -856.Duran Varlıklar (5+6+7) 9.784 4.813.117.Diğer 8.026 230.109.696 -114.Dönen Varlıklar (1+2+3) 5.Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı 24.404.706 0 0 0 -2.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler 17.008.890.074.414 0 0 0 0 0 25.Ticari Alacaklar 2a.288 0 88.989 14.465 0 0 0 0 0 118.Parasal Finansal Varlıklar 6b.654 72.000 -114.141 0 563.291 231.414 493.844.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).002. Banka hesapları dahil) 2b.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 16b.600 0 233.306 0 7.000.403.814.854. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 18.780 80.421 353.653.Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük )Pozisyonu (UFRS 7.827 118.Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 14.Ticari Borçlar 15.Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı 25.832 0 0 88.456 190.120 Milyon IRR 960.890.710 192.Finansal Yükümlülükler 12a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa.494.851.Ticari Alacaklar 6a.Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev Araçların Net varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) 19a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 12b.746 0 34.265 0 7.888.443 3.638 0 0 0 -124.690 0 0 0 15.193.686.727 GBP 878 0 0 0 878 0 0 0 0 0 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.877.200 0 118.Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19) 21.334.851.582 0 1.481.969 0 0 0 4.964 0 1.819.832 150. Önceki Dönem (31.031.850 0 564.412 198.182 133.A.Döviz Hedge'i Ġçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri 23.638 -124.827 0 0 0 0 0 4.915.222.800 29.350 0 37.578.862 291.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar 3.718 19.261.823 60.463.161 1.706 -3.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gübretaş ve tam konsolidasyona tabi tutulan Razi‟nin.873 46.800 51.2009) 1.636.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler 13.781.000 34.683. Aktif Karakterli Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 19b.Ġthalat TL KarĢılığı (Fonksiyonel para birimi ) 199.812.987.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar 7.876.749 0 247.786 0 0 0 0 32.

716.771 -41.744 17.226.698.2010) Cari Dönem (31.092 0 0 210 -210 0 -72. Faiz Oranı Riski ve Faiz Oranı Duyarlılığı Şirketin değişken faizli varlık ve yükümlülükleri faiz oranlarındaki değişmelerden etkilendiğinden faiz riskine maruz kalmaktadır.744 -15. Şirketin ilişkili şirketlerle olan dövizli alacak/ borç ilişkisi de sabit faizlidir. Ancak şirketin almış olduğu banka kredilerinin büyük bir kısmı sabit faizli olduğundan bu değişimin etkisi çok önemli tutarlara ulaşmamaktadır.092 41.GÜBRE FABRĠKALARI T.092 41. 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 sona eren yıllarda Şirketin bilançosunda net döviz pozisyonuna göre diğer değişkenler sabit tutulduğunda döviz kurlarında (+) / (-) % 10 değişim olması durumunda vergi öncesi karda meydana gelecek değişim aşağıdaki gibidir: -Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu Cari Dönem (31.771 48.Euro net varlık/yükümlülüğü 5.226.251.12.-Ġran Riyali Net Etki (7+8) Diğer döviz kurlarının ortalama % 10 değiĢmesi halinde: 10.491 -17.716.813.Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü 11.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).110.698.226.206 -26.169.813.744 -48.169.110.Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) 12.148 26.588.491 -17.2009) Kar/Zarar Kar/Zarar Yabancı Paranın Yabancı Paranın Yabancı Paranın Yabancı Paranın Değer Değer Değer Değer Kazanması Kaybetmesi Kazanması Kaybetmesi ABD Doları kurunun % 10 değiĢmesi halinde: 1.03.148 -9.251.469 0 72.169.771 48.Euro riskinden korunan kısım (-) 6.A.169.491 15.775 -210 85. 62 .469 210 -85.ABD Doları net varlık/yükümlülüğü 2.775 D.226. 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle faiz pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir.110.Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (10+11) TOPLAM (3+6+9+12) -48.Euro Net Etki (4+5) Ġran Riyali döviz kurunun ortalama %10 değiĢmesi halinde: 7-İran Riyali net varlık/yükümlülüğü 8--İran Riyali riskinden korunan kısım (-) 9.744 17.148 26.491 15.251.ABD Doları Net Etki (1+2) Euro'nun kurunun %10 değiĢmesi halinde: 4.771 -41.092 -9.148 -15.716.206 -26.206 9.813.813.588.110.716.251.206 9.ABD Doları riskinden korunan kısım (-) 3.

Borç/özkaynak oranı net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunmaktadır.075 276.03.GÜBRE FABRĠKALARI T.006 Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan varlıklar* Satılmaya hazır finansal varlıklar** Cari Dönem Önceki Dönem 276. nakit ve nakit benzerleri değerlerin toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanmaktadır.956.053 -21. Şirketin sermaye yapısı borçlar.175 91.752. sermaye yönetiminde.299 Raporlama tarihi itibariyle değişken faizli yükümlülükler faiz hadlerindeki değişikliklere duyarlı olduğundan sadece bu finansal araçlar için duyarlılık analizi yapılmıştır.12.191. 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle net borç/toplam sermaye oranı aşağıdaki gibidir: Toplam borçlar Hazır değerler (-) Net Borç Toplam öz sermaye Net Borç/Toplam Sermaye oranı 31 Mart 2010 1.714 TL) daha düşük / yüksek olacaktı.159 1.659. Net borç.648. E.994.171.Sermaye Yönetimi Şirket. bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken.894 579.985 TL (31.283.142 -70. diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.157 612.238. nakit ve nakit benzerleri ve 27 numaralı Dipnotta açıklanan çıkarılmış sermaye.499.2009-201.634.220. Faiz Pozisyonu Tablosu Sabit Faizli Finansal Araçlar Finansal Varlıklar Finansal Yükümlülükler DeğiĢken Faizli Finansal Araçlar Finansal Varlıklar Finansal Yükümlülükler 88.169. Yapılan duyarlılık analizinde 31.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir).291.233.2010 tarihinde Euro para birimi cinsinden olan faiz 100 baz puan (%1) yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi kar/zarar 408. sermaye yedekleri ve kar yedeklerini içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.287. Şirketin üst yönetimi sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilebilen riskleri sürekli değerlendirmekte ve en uygun borç/özkaynak dengesini sağlamaya çalışarak sermayeyi yönetmektedir.949 199% 31 Aralık 2009 1.555 202% 63 .A.985 1.

sonucu İran Özelleştirme İdaresine olan borç yükümlülüğümüz değişmemektedir. 64 . Şirketimizin Razi Petrochemichal Co'daki mevcut % 47.A.Ş 31. Parasal Yükümlülükler Yabancı para cinsinden olan yükümlülükler bilanço değerlerinin rayiç değerlere yakın olması sebebiyle dönem sonu kurları kullanılarak Türk Lirası‟na çevrilmektedir.BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR 31 Mart 2010 1. Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin. Ticari borçlar ve diğer finansal borçların ağırlıklı olarak kısa vadeli olmaları sebebiyle kayıtlı değerlerinin makul değerlerine yaklaştığı varsayılmaktadır.000 USD .2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında sermayesini 30.FOB değerinde 4.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). DĠPNOT 39. ilgili şüpheli alacak karşılıklarıyla beraber makul değeri yansıttığı öngörülmektedir. Rayiç değerleri belirlenebilen finansal enstrümanların rayiç bedel tahmini için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır: Parasal Varlıklar Yabancı para cinsinden bakiyeler dönem sonunda yürürlükteki yabancı para kurları kullanılarak Türk Lirası‟na çevrilmektedir.88'e çıkmıştır. 4.000. Finansal Tablolar Yönetim Kurulu tarafından 14.2010 tarihinde onaylanmıştır. Fakat piyasa bilgilerini değerlendirip rayiç değerleri tahmin edebilmek yorum gerektirmektedir.000 TL'ye çıkarma kararı almıştır. Bu satınalma işlemi.000 Ton'luk TSP ihracat siparişi almıştır.GÜBRE FABRĠKALARI T.81 oranındaki hisse payı yeni satınalma ile % 48. şirketin cari bir piyasa işleminde elde edebileceği miktarların göstergesi olmayabilir. Şirketimiz Mekatrade firmasından 1. Nakit ve nakit benzeri değerlerin de dahil olduğu belirli finansal varlıklar maliyet değerleri ile taşınırlar ve kısa vadeli olmaları sebebiyle kayıtlı değerlerinin yaklaşık olarak makul değerlerine eşit olduğu öngörülmektedir.FĠNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI ve FĠNANSAL RĠSKTEN KORUNMA MUHASEBESĠ ÇERÇEVESĠNDEKĠ AÇIKLAMALAR) Şirket. 2. Teslimat 2010 yılı haziran ayında gerçekleşecektir. NOT 40. Sermayesine % 40 oranında iştirak ettiğimiz Negmar Denizcilik ve Yatırım A.460.03. Şirketimiz Yönetim Kurulu söz konusu artırımda rüçhan haklarını kullanma kararı almıştır.05. Bu bakiyelerin kayıtlı değere yakın olduğu öngörülmektedir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler. 3. finansal araçların tahmini rayiç değerlerini hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir.

2010 tarihinde onaylanmıştır. 4.12.2010 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 2.853.08. No: 29 sayılı tebliğin 3. DĠPNOT 41. Siparişin toplam tutarı 3.886 İran Riyali (1TL = 6. 01. Mehmet Koca Razi Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Şirketimizin 01. Genel Kurul'da verilen kar dağıtım kararına göre Razi'nin geçmiş yıllara ilişkin dağıtılmamış kar. Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri: XI.2010 tarihinde onaylanmıştır.427 TL‟ye yükselmiştir.03.150.110. Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri: XI. Mekatrade firmasından ihracat amaçlı 10.03.05.2010 tarihinde Tahran/İran'da yapılmıştır.524.000 ton Triple Süper Fosfat (TSP) Gübre siparişi alınmıştır.01.Finansal Tablo Açıklamaları: 31 Mart 2010 31 Mart 2010 tarihi itibariyle aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 176. 65 .997. YORUMLANABĠLĠR ve ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DĠĞER HUSUSLAR A.884 TL‟dir.01.677 TL‟dir.2009 / 31. Oktay Malyemez seçilmiştir.GÜBRE FABRĠKALARI T.FĠNANSAL TABLOLARI ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN ya da FĠNANSAL TABLOLARIN AÇIK.A. bölümünün 9. 31 Aralık 2009 1.446.05. Bedrettin Yıldırım'ın yerine hisselerimizi temsilen Sn. olağanüstü yedek akçe ve 2009 yılına ilişkin gelirleri üzerinden hesaplanarak dağıtılmasına karar verilen kardan şirketimize isabet eden tutar 394. 3.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). Finansal Tablolar Yönetim Kurulu tarafından 19.2010 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 11. 2.2009 tarihinde Petrol İş Sendikası ile işveren sendikası Kiplas arasında anlaşma ile sonuçlanmıştır.000-USD FOB olup firma ödemeyi peşin yapacaktır. 31 Aralık 2009 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 248.521. No: 29 sayılı tebliğin 3. Teslimat 2010 yılı Şubat ayında gerçekleşecektir. bölümünün 9. maddesi gereğince sorumluluk beyanı Genel Müdür Yardımcısı Ferhat ŞENEL ve Muhasebe Müdürü Önder ARI tarafından 14.257TL) olmuştur. Şirketimizin İran'da yerleşik bağlı ortaklığı Razi şirketinin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07. 5. maddesi gereğince sorumluluk beyanı Genel Müdür Yardımcısı Ferhat ŞENEL ve Muhasebe Müdürü Önder ARI tarafından 14.22 IRR kur değeri üzerinden 60.2010 tarihinde onaylanmıştır. Olağan Genel Kurul sonrası yapılan Yönetim Kurulu toplantısında şirketimiz Genel Müdürü Sn. Genel Kurul'da Razi yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn.

2009 tarihi itibariyle söz konusu tutar her iki tarafın da kayıtlarında yer almamaktadır.04. B.2007 tarihinde akdedilen sözleşme eki protokolde Şirket‟e verilecek depolama hizmetine ilişkin maddenin farklı yorumlanmasından kaynaklanan 538. 31. C.GÜBRE FABRĠKALARI T. 66 . Şirket yönetimi kendi yorumlarının doğru olduğu ve Denizciler Birliğinden olan alacaklarının teminat altında olduğu gerekçesiyle karşılık ayırmamıştır.12. arasında 30.Önceki Dönem Finansal Tablolarına Yapılan Sınıflamalar ve Nitelikleri Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılmıştır.Diğer Hususlar Gübretaş ile Denizciler Birliği A.Önemli Muhasebe Politikaları Şirketin finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikaları Dipnot 2‟de açıklanmaktadır.Ş.511 USD tutarında talebi bulunmaktadır. Yapılan sınıflandırmaların içerikleri ve tutarlarına Dipnot 2‟de yer verilmiştir.A.ġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiştir). D.