knaufinsulation.

hr

09 - 10

Izolacija podova

Jedno od najjednostavnijih i vrlo kvalitetnih rjeπenja je postava suhomontaænog pregradnog zida unutar kojeg se nalazi sloj izolacijsko-apsorpcijskog sloja od mineralne vune. Zvuk koji se πiri zrakom najuËinkovitije spreËavamo postavom pregradnih zidova. Udarni zvuk koji nastaje i πiri se preko meukatnih (podnih) konstrukcija eliminiramo izvedbom tzv.  . Upravo takav neæeljeni zvuk nazivamo bukom. poglavito onim prostorima u kojima to obiËno nije æeljeno. ©irenje zvuka moæemo kvalitetno sprijeËiti. podne i meukatne konstrukcije. plivajuÊih podova. u sklopu kojih postavljamo adekvatan izolacijski materijal od mineralne vune. a rezultat je veÊi ili manji intenzitet zvuka u susjednim prostorima.Izolacija od neæeljenog zvuka Koliko puta Vam se desilo da je susjed zapoËeo s pospremanjem ili graevnim radovima toËno u trenutku kada ste se htjeli odmoriti nakon napornog rada? Ili Vam je glasnija glazba prekinula san? Neugodan zvuk koji nastaje prilikom takvih djelovanja se πiri kroz zidove.

trebamo zaπtiti korisnika objekta od te izuzetno neæeljene pojave kako bi se omoguÊilo ugodno stanovanje. U urbanim i industrijskim podruËjima se Ëesto susreÊemo s problematikom buke. odmor. a s druge strane moæe biti izuzetno iritantan. bolan. nazivamo ga strukturnim ili udarnim zvukom. usredotoËenost pri obavljanju poslova. prije svega relativan pojam. Za zvuk moæemo slobodno reÊi da je s jedne strane jedno od najvaænijih komunikacijskih sredstava. odnosno normalno funkcioniranje. tada ga nazivamo zraËnim zvukom.Izolacija podova Kad zvuk postane buka »ovjeËje uho raspoznaje zvukove od praga Ëujnosti do praga boli u frekvencijskom rasponu od 0 do 0000 Hz. subjektivno gledano. Ukoliko se πiri zrakom. Prag boli znaËi okvirno oko 10-10 dB i moæemo ga lako poistovjetiti sa zvukom mlaznog motora na udaljenosti od 10 metara. noÊni mir. itd. Upravo takav zvuk nazivamo bukom. Iako je buka.  . pa Ëak i izuzetno πtetan. oblik zabave i opuπtanja. a u sluËaju πirenja kroz „tvrde“ materijale. Zvuk je jedna od osnovnih fizikalnih pojava i u πirem smislu podrazumijeva titranje medija kojim se on πiri.

) dok oprugu predstavlja mineralna vuna. dolazi do apsorpcije te zvuËne energije i pretvaranja iste u drugi oblik . Mala masa u ovom sluËaju predstavlja zavrπnu oblogu (gipskartonska ploËa.Prijenos zvuka zrakom i materijalom JaËinu zvuka koji se πiri zrakom i naie na prepreku (pregradni zid. ali i okolne prostorije.  . sustavom mala masa .mala masa postiæemo jednak. pa Ëak i kvalitetniji rezultat po pitanju poboljπanja zvuËne izolacijske moÊi pregrade. Nasuprot tome. plivajuÊeg poda koji bitno umanjuje prijenos nastalog udarnog zvuka u prostore ispod.toplinsku energiju. Iz tog razloga je poæeljno ugraditi elastiËni materijal s niæom vrijednoπÊu dinamiËke krutosti unutar tzv. Mineralna vuna Knauf Insulation kao zvuËna izolacija spreËava prijenos zvuka kroz graevne dijelove. ZraËni zvuk generalno gledajuÊi uËinkovito zaustavljamo masivnom konstrukcijom πto iziskuje znatna statiËka optereÊenja i kompliciraniju izvedbu. lamperija i sl. Razlog leæi u Ëinjenici πto se radi o vlaknastom materijalu.opruga . Zvuk je mehaniËko titranje (valovi) i kada ti valovi naiu na meusobno isprepletena vlakna mineralne vune. pod) moguÊe je uËinkovito smanjiti primjenom apsorpcijskih materijala. strop. Ta vlaknasta struktura takoer je izuzetno bitna prilikom spreËavanja prijenosa zvuka u masivnu konstrukciju.

ali malo ili gotovo nikakvo priguπenje udarnog zvuka. Tvrdi i neelastiËni materijali osiguravaju potrebnu tlaËnu ËvrstoÊu. Mekani i elastiËni slojevi slojevi dobri su izolatori od udarnog zvuka. Takvi materijali su dovoljno tvrdi da mogu podnositi tlaËna optereÊenja bez prevelikih slijeganja i nastajanja πteta. Ovisnost zvuËne izolativnosti ∆Lw od mase plivajuÊeg poda i dinamiËke krutosti izolacije na masivnoj meukatnoj konstrukciji prikazana je na donjem dijagramu:  .Izolacija podova ZvuËna zaπtita kod udarnog zvuka ZvuËna izolacija plivajuÊih podova mora imati u prvom redu potrebnu dinamiËku krutost. To znaËi vrijednost izmeu 1 i 0 MN/m. a ujedno su dovoljno elastiËni da djeluju kao „amortizirajuÊi“ sloj izmeu estriha i nosive konstrukcije. ali moramo imati na umu moguÊnost prevelikog slijeganja i nastajanja πteta. Kompromisno rjeπenje izmeu ta dva meusobno iskljuËiva kriterija predstavljaju podne ploËe od mineralne kamene vune Knauf Insulation s pripadnim vrijednostima dinamiËke krutosti SD.

ZvuËna zaπtita Mineralna vuna Knauf Insulation ima visoku sposobnost apsorpcije i priguπenja zvuka. s temperaturom taljenja iznad 1000°C. Zaπtita okoliπa Mineralna vuna Knauf Insulation doprinosi zaπtiti okoliπa. Protupoæarna zaπtita Mineralna vuna Knauf Insulation je optimalan izbor klase gorivosti A1.  .Svojstva Glavne karakteristike mineralne vune KNAUF INSULATION su: Uπteda Mineralna vuna Knauf Insulation πtedi energiju i novac. Toplinska zaπtita Mineralna vuna Knauf Insulation je izvrstan toplinski izolator.

60 7.40 4. SD10.20 3. Nije ih preporuËljivo primjenjivati kao izolaciju debljina veÊih od . skladiπta i sl.oznaka kvalitete proizvoda u pogledu dugotrajne vodoupojnosti. odnosno izolacije od udarnog zvuka.00 cm. IZOLACIJSKE PLO»E ZA MANJA TLA»NA OPTERE∆ENJA KNAUF INSULATION podna ploËa TP KNAUF INSULATION podne ploËe TP su izolacijske ploËe od kamene vune koje su namijenjene za toplinsku.20 6.).Izolacija podova Izolacija meukatnih konstrukcija Izolacija u sustavu plivajuÊih podova meukatnih konstrukcija ima prvenstveno ulogu zvuËne izolacije. ali moæe biti i mikroarmiran. DS(TH) . a posebno za zvuËnu zaπtitu graevnih dijelova. WL(P) . AF .80 9.00 kN m) i kod kojih ukupna debljina izolacije nije veÊa od . SDi .oznaka kvalitete proizvoda u pogledu otpora strujanju.00 TehniËki podaci Deklarirani koeficijent toplinske provodljivosti Klasa negorivosti Uzdužni otpor strujanju zraka Otpor difuziji vodene pare KljuË za obilježavanje Potvrda o sukladnosti Simbol λD r µ - Vrijednost 0. T .europska norma.00 cm. Koriste se kao zvuËna izolacija (izolacija od udarnog zvuka) u meukatnim konstrukcijama stambenih i poslovnih prostora i opÊenito objekata s manjim statiËkim i dinamiËkim optereÊenjima na podne konstrukcije (do . 1/05-ZGP-464  . Preporuka je armirati estrih armaturnim mreæama.035 W/mK Najviša A1 r > 30 kNs/m2 1 MW-EN 13162-T6-DS(TH)-WL(P)-SD??CP5-AF30 Norme i propisi HRN EN 12 667 HRN EN 13 501-1 HRN EN 29 053 HRN EN 12 086 HRN EN 13 162 IGH Obrazloæenje kljuËa za obiljeæavanje proizvoda MW .00 5. parametar ovisi o debljini ploËe.oznaka kvalitete proizvoda u pogledu kompresibilinosti (stišljivosti).oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu dinamiËke krutosti (za podove je traženo SDi < 20 MN/m3. najbolji postiže TP pri debljini 50/45.tolerancija za debljinu. Dimenzije i program isporuke za KNAUF INSULATION podnu ploËu TP Debljina (mm) 20/15 25/20 30/25 35/30 40/35 45/40 50/45 Širina (mm) 600 600 600 600 600 600 600 Duljina (mm) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 m2/paket 10.deklarirana vrijednost dimenzionalne stabilnosti kod 70°C i 90% relativne vlaænosti zraka. CP .mineralna vuna. ali i toplinske izolacije i izolacije od zraËnog zvuka. EN . te kod veÊih povrπina podova (sportske dvorane.

). Primjenom elastiËnih materijala s niskim vrijednostima dinamiËke krutosti ostvaruju se znatna poboljπanja protiv udarne buke. Ovisnost vrijednosti dinamiËke krutosti i mjere poboljπanja protiv udarnog zvuka navedene su niæe u tabeli: PlivajuÊi pod s dinamiËkom krutoπÊu SD (MN/m3) 50 40 30 20 15 10 Mjera poboljπanja protiv udarnog zvuka ∆Lw. debljina (mm) 12 12 duæina (mm) 1000 1000 πirina (mm) 80 100 komada/paket 66 66  . te je iz tog razloga neophodno izvesti plivajuÊe podove. „fert“ stropovi i sl. PloËe od kamene vune se upravo odlikuju izuzetno niskim vrijednostima dinamiËke krutosti.Izolacija meukatnih konstrukcija DinamiËka krutost SD HRN EN 29052-1 za KNAUF INSULATION podnu ploËu TP Debljina (mm) 20/15 25/20 30/25 35/30 40/35 45/40 50/45 DinamiËka krutost SD (MN/m3) 27 27 22 22 22 22 20 Poboljπanje zvuËne izolacije ovisno o dinamiËkoj krutosti NajveÊa dozvoljena razina zvuka udara najËeπÊe ne moæe biti zadovoljena izvedbom klasiËnih meukatnih konstrukcija („ab“ stropovi.R (dB) Tvrda obloga poda 22 24 26 28 29 30 ElastiËna obloga poda 23 25 27 30 33 34 KNAUF INSULATION rubne trake RS Namijenjene su za odvajanje plivajuÊeg poda od obodne konstrukcije Ëime spreËavamo prijenos udarnog zvuka na okolne prostorije i prostore ispod.

Izolacija podova Izolacija podova na tlu IZOLACIJSKE PLO»E ZA VE∆A TLA»NA OPTERE∆ENJA I VE∆U DEBLJINU IZOLACIJSKOG SLOJA KNAUF INSULATION podna ploËa TPS PloËe kamene vune u sustavu plivajuÊih podova od „mokrog“ estriha izloæenog pokretnom optereÊenju do .20 3.036 W/mK Najviša A1 r > 50 kNs/m2 1 MW-EN 13162-T6-DS(TH)-WL(P)-SD??-CP3-AF50 Norme i propisi HRN EN 12 667 HRN EN 13 501-1 HRN EN 29 053 HRN EN 12 086 HRN EN 13 162 IGH 1/05-ZGP-465 Kod podova na tlu. buduÊi da je pored zvuËne izolacije. PreporuËene MINIMALNE debljine toplinske izolacije kreÊu se od .00 cm.00 cm u kontinentalnoj Hrvatskoj. koristiti KNAUF INSULATION podne ploËe TPT.00 cm u primorskom dijelu i .60 TehniËki podaci Deklarirani koeficijent toplinske provodljivosti Klasa negorivosti Uzdužni otpor strujanju zraka Otpor difuziji vodene pare KljuË za obilježavanje Potvrda o sukladnosti DinamiËka krutost SD HRN EN 29052-1 za KNAUF INSULATION podnu ploËu TPS Debljina (mm) 25/22 30/27 35/32 40/37 45/42 50/47 Simbol λD r µ - Vrijednost 0. toplinska izolacija u ovom sluËaju bitnija komponenta. U tom sluËaju preporuka je postava veÊe debljine izolacije. kao i u podovima s debljinama izolacije do 10. Dimenzije i program isporuke za KNAUF INSULATION podnu ploËu TPS Debljina (mm) 25/22 30/27 35/32 40/37 45/42 50/47 Širina (mm) 600 600 600 600 600 600 Duljina (mm) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 m2/paket 7.40 4. Koriste se kao toplinska i zvuËna izolacija u sustavu plivajuÊih podova na tlu i podova meukatnih konstrukcija (viπestambene zgrade) s veÊim statiËkim i dinamiËkim optereÊenjima.00 kN/m.00 5. U sluËaju izvedbe veÊih debljina izolacije.20 6. toplinsku izolaciju od kamene vune postavljamo direktno na sloj hidroizolacije bez bojazni da Êe doÊi do kemijske reakcije izmeu ta dva sloja.80 4. DinamiËka krutost SD (MN/m3) 40 35 35 30 30 30  .

Vol. te podova pod stalnim utjecajem vode i vlage. terasama i u sluËaju klasiËnih i obrnutih (inverznih) krovova kada se ploËe postavljaju u viπe slojeva. U tim sluËajevima se preporuËa ugradnja Polyfoam C-0 SE kojeg takoer moæemo primjeniti kao izolaciju na balkonima. PloËe Polyfoam C-0 SE imaju glatku povrπinu. servisni prostori. KNAUF INSULATION Polyfoam C-350 LJ Osim kao toplinska izolacija. prvenstveno u sluËajevima kada postoje veÊa tlaËna optereÊenja ili moguÊnost prodora vode i vlage u konstrukciju poda (garaæe.033 30-40 50 0. dvostrukih ravnih krovova. upotrebljava se i kao mehaniËka zaπtita zidova i hidroizolacija ispod razine tla.kPa Vodoupojnost WL(T) .037 85-120 10 . a od proizvoda C-0 SE se razlikuje po tome πto ima stepenaste „L“ rubove koji omoguÊavaju lakπu i kvalitetniju izvedbu preklopa.Vol.Klasa Toplinska stabilnost . veliki trgovaËki centri i sl.).Vol. C-350 SE . te kao toplinska izolacija u sustavima obrnutih (inverznih) krovova ili tzv.7 3 2 Nominalna debljina mm 20-25 0. DLT(2)5 300 60 70-80 0.-% Negorivost Euroklasa --5 1 E 200 0.% TlaËna ËvrstoÊa CS (10/Y) .-% Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje FT . Proizvod Polyfoam C-0 LJ ima tlaËnu ËvrstoÊu 00 kPa.glatka površina TehniËki podaci Toplinska provodljivost λ D . koristimo proizvode iz skupine ekstrudiranih polistirena: KNAUF INSULATION Polyfoam C-350 SE Koristi se kao toplinska izolacija u sustavima plivajuÊih podova na tlu. DLT(1)5. ravne rubove i tlaËnu ËvrstoÊu 00 kPa.035 1 DS(TH).-% WD(V) .Izolacija podova na tlu IZOLACIJA PODOVA NA TLU S VE∆IM TLA»NIM OPTERE∆ENJIMA I IZLOÆENOSTI VODI I VLAZI U sluËaju potrebe za izoliranjem podova izloæenih snaænim tlaËnim optereÊenjima (statiËkim i dinamiËkim).W/m·K Tolerancija debljine T . skladiπta.

1/05-ZGP-465 DinamiËka krutost SD (MN/m3) 40 40 40 40 35 30 11 . SD15. T .00 5.oznaka kvalitete proizvoda u pogledu otpora strujanju. najbolji postiže TPT pri debljini 80/78.europska norma.mineralna vuna.80 4.20 6. Ël.N.60 TehniËki podaci Deklarirani koeficijent toplinske provodljivosti Klasa negorivosti Uzdužni otpor strujanju zraka Otpor difuziji vodene pare KljuË za obilježavanje Potvrda o sukladnosti DinamiËka krutost SD HRN EN 29052-1 za KNAUF INSULATION podnu ploËu TPT Debljina (mm) 20/18 25/23 30/28 35/33 40/38 50/48 Simbol λD r µ - Vrijednost 0. AF . SDi .20 3. parametar ovisi o debljini ploËe.40 4. ).oznaka kvalitete proizvoda u pogledu dugotrajne vodoupojnosti. Primjenjuju se prilikom izvedbe suhog estriha te kao izolacijski sloj ispod sloja s povrπinskim (podnim) grijanjem.036 W/mK Najviša A1 r > 60 kNs/m2 1 MW-EN 13162-T6-DS(TH)-WL(P)-SD??CP2-AF60 Norme i propisi HRN EN 12 667 HRN EN 13 501-1 HRN EN 29 053 HRN EN 12 086 HRN EN 13 162 IGH Obrazloæenje kljuËa za obiljeæavanje proizvoda MW .Izolacija podova Izolacija poda s podnim grijanjem U sluËaju primjene podnog grijanja debljina toplinske izolacije (zahtjev TehniËkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaπtiti u zgradama . CP .oznaka kvalitete proizvoda u pogledu kompresibilinosti (stišljivosti). debljina izolacije ispod sloja u kojem se nalaze cijevi grijanja mora biti veÊa od 8.00 cm.00 cm.deklarirana vrijednost dimenzionalne stabilnosti kod 70°C i 90% relativne vlaænosti zraka. WL(P) . 110/0.oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu dinamiËke krutosti (za podove je traženo SDi ≤ 20 MN/m3. Dimenzije i program isporuke za KNAUF INSULATION podnu ploËu TPT Debljina (mm) 20/18 25/23 30/28 35/33 40/38 50/48 Širina (mm) 600 600 600 600 600 600 Duljina (mm) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 m2/paket 7. KNAUF INSULATION podne ploËe TPT PloËe kamene vune u sustavu plivajuÊih podova od „mokrog“ estriha izloæenog pokretnom optereÊenju do 10. U tom sluËaju preporuka je koriπtenje proizvoda KNAUF INSULATION podnih ploËa TPT ili Polyfoam ploËa od ekstrudiranog polistirena (ukoliko se radi o podu na tlu).tolerancija za debljinu. DS(TH) .00 kN/m i/ili debljine veÊe od 10.N. EN .

kao podne ploËe koriste npr. 1 . Ukoliko se umjesto gotovih. kN/m. specijalnih elemenata za suhe estrihe. Prilikom izbora izolacije moramo poπtivati i uvjet glede debljine izolacije koja ne bi trebala biti deblja od . Njima spreËavamo prijenos udarnog zvuka i ujedno osiguravamo kvalitetnu toplinsku izolaciju sustava suhomontaænog estriha. OSB ploËe. Suhomontaæna izvedba izolacije poda („slijepi podovi“) Ukoliko æelimo izvesti suhomontaænu izvedbu izolacije poda (na tlu ili prema negrijanom tavanu). moæemo se odluËiti za izvedbu suhomontaænog estriha. Maksimalno dozvoljeno pokretno optereÊenje iznosi 1.00 cm i svakako mora biti poloæena u jednom sloju.Izvedba suhomontaænog estriha Izvedba suhomontaænog estriha Kada æelimo uπtedjeti na novcu i vremenu ili nemamo moguÊnost radi zahtjeva statike izvoditi teæe sustave poda. U tom sluËaju kao i u sluËaju primjene podnog grijanja preporuËamo proizvod KNAUF INSULATION podne ploËe TPT. U tom sluËaju moæemo kao izolaciju primjeniti ploËe od kamene vune KNAUF INSULATION DP- ili filËeve od staklene vune KNAUF INSULATION Classic 00. jednostavnu i brzu izvedbu te radi suhog postupka ugradnje brzo koriπtenje prostora (izvedbu zavrπne obloge). Pri tome voditi raËuna o poloæaju parne brane koja ide s toplije (grijane) strane toplinske izolacije)! Ukoliko se radi o meukatnoj konstrukciji izmeu dva grijana prostora tada se s obje strane toplinske izolacije moæe postaviti paropropusna folija kao zaπtita od ulaska praπine u sloj izolacije. Radi se o izuzetno kvalitetnom sustavu kod kojeg moramo voditi raËuna da se kompletno optereÊenje u tom sluËaju mora prenositi na drvenu potkonstrukciju sustava. to moæemo izvesti i s „mekπim“ proizvodima. Radi se o estrisima od gotovih elemenata koji osiguravaju laganost konstrukcije. iste moraju imati minimalnu debljinu  mm.

00 4.00 2.00/6.00/2.60 2.00/2.40 2.039 W/mK Najviša A1 r > 5 kNs/m2 1 MW-EN 13162-T5-DS(TH)-WS-AF5 Norme i propisi HRN EN 12 667 HRN EN 13 501-1 HRN EN 29 053 HRN EN 12 086 HRN EN 13 162 IGH 1/05-ZGP-467 KNAUF INSULATION viπenamjenski filc Classic 040 Dimenzije i program isporuke za KNAUF INSULATION viπenamjenski filc Classic 040 Debljina (mm) 50 60 80 100 120 140 160 180 200 Širina (mm) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 Duljina (mm) 2 x 10000 2 x 7500 12500 11000 9000 7000 6000 5500 5000 Otpor prijelazu topline R (m2K/W) 1.00/4.80 1.20 5.50 2.00/4.00 4.00/7.00 2.50 3.80 4.EX 61 292 12 Norme i propisi HRN EN 12 667 HRN EN 13 501-1 HRN EN 823 HRN EN 12 086 HRN EN 13 162 (vidi sigurnosni list) 1 .80 3.040 W/mK Najviša A1 T2 1 MW-EN 13162-T2-WS-WL(P) 1/05-ZGP-573 NIPH No.50/1.50/1.50/3.00 3.50 5.00/3.Izolacija podova Suhomontaæna izvedba izolacije poda („slijepi podovi“) KNAUF INSULATION viπenamjenske ploËe DP-3 Dimenzije i program isporuke za KNAUF INSULATION viπenamjensku ploËu DP-3 Debljina (mm) 50 60 70 80 100 120 140 150 160 180 200 Širina (mm) 500/600 500/600 500/600 500/600 500/600 500/600 500/600 500/600 500/600 500/600 500/600 Duljina (mm) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 m2/paket 6.80 1.50 4.40 1.80 TehniËki podaci Deklarirani koeficijent toplinske provodljivosti Klasa negorivosti Uzdužni otpor strujanju zraka Otpor difuziji vodene pare KljuË za obilježavanje Potvrda o sukladnosti Simbol λD r µ - Vrijednost 0.25 1.00 TehniËki podaci Deklarirani koeficijent toplinske provodljivosti Klasa negorivosti Klasa tolerancije debljine Otpor difuziji vodene pare KljuË za obilježavanje Potvrda o sukladnosti Zdravstvena sigurnost Simbol λD µ - Vrijednost 0.50/1.

Izolacijske ploËe moæemo postavljati u jednom ili viπe slojeva do ukupne najveÊe debljine  cm. Preko njih se mogu neposredno postaviti razliËite vrste prohodnih ploËa ili zaπtitni betonski estrih.Strop prema negrijanom tavanu Strop prema negrijanom tavanu Strop prema negrijanom tavanu koji nije namijenjen u stambene svrhe moæe se izvesti i KNAUF INSULATION ploËama za ravne krovove DDP. ravnih krovova koje podnose znatna tlaËna optereÊenja. 1 . Radi se o tvrdim ploËama namijenjenim za izolaciju neprohodnih klasiËnih. Ispod izolacije mora obavezno iÊi parna brana.

00 21. 1 .60 19.Izolacija podova KNAUF INSULATION viπenamjenske ploËe DDP Dimenzije i program isporuke za KNAUF INSULATION ploËu za ravne krovove DDP Debljina (mm) 40 50 60 80 100 120 140 160 Širina (mm) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 Duljina (mm) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 m2/paleta 72.00 60.ZGP .00 50. u manjoj mjeri negativnog utjecaja strujanja zraka uz gornju povrπinu izolacije. a ujedno omoguÊuju nesmetan povremeni prolazak preko njih. ukoliko se koriste „mekani“ (proizvodi od staklene vune) i „polutvrdi“ (kamena vuna) proizvodi.40 36.467 Napomena: Ukoliko se radi o tavanu koji se ne koristi. preko stropne ploËe moæe se postaviti bilo koji proizvod KNAUF INSULATION koji se koristi u podruËju zgradarstva.039 W/mK Najviša A1 1 r > 60 kNs/m2 MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)50-TR7.5-PL(5)500WL(P)-AF60 MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)70-TR10-PL(5)500WL(P)-AF60 Norme i propisi HRN EN 12 667 HRN EN 13 501-1 HRN EN 12 086 HRN EN 29 053 HRN EN 13 162 HRN EN 13 162 IGH 1/05 .80 24. U tom sluËaju treba naglasiti da ukupna debljina izolacije neÊe biti u potpunosti iskoriπtena zbog.00 28. kako ne bi doπlo do oπteÊenja proizvoda. Iz tog razloga preporuka je primjena „tvrih“ proizvoda od kamene vune (proizvodi za izolaciju podova i ravnih krovova) koji u eksploataciji imaju kvalitetnija toplinsko izolacijska svojstva.20 TehniËki podaci Deklarirani koeficijent toplinske provodljivosti Klasa negorivosti Otpor difuziji vodene pare Uzdužni otpor strujanju zraka KljuË za obilježavanje (za debljine ≤ 50 mm) KljuË za obilježavanje (za debljine > 50 mm) Potvrda o sukladnosti Simbol λD µ r - Vrijednost 0. Pri tome treba imati na umu da. preporuka je izvoditi hodne staze do instalacija.

IzdavaË i urednici ne mogu preuzeti zakonsku niti bilo kakvu drugu odgovornost za netaËne informacije i moguÊe posljedice istih. tekstova i ilustracija.hr infoHR@knaufinsulation.com besplatni info-telefon 0800 303 306 .: + (0) 01 00 Faks: + (0) 11 00 www.Sva prava zadræana. Mala margina pogreπke ipak postoji. Knauf Insulation d. Varaædinska 10 0 Novi Marof Tel. ukljuËujuÊi i fotomehaniËku reprodukciju i skladiπtenje na elektronskim medijima. Komercijalna upotreba procesa i radnih aktivnosti prikazanih u ovom materijalu nije dopuπtena.o. Puno paænje je uloæeno u sastavljanje ovog dokumenta pri sakupljanju podataka. IzdavaË i urednici su unaprijed zahvalni za prijedloge.o.knaufinsulation. sugestije i ukazane pogreπke u cilju daljeg unapreenja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful