HƯ NG D N LÀM BÀI THI CU C THI NHÀ HO CH NH TÀI CHÍNH TRI N V NG

1. Hư ng d n n i dung - Các i thi ph i tính toán ư c các m c tiêu tài chính t ra (xem m u 1). K t qu tính toán ph i chi ti t rõ ràng và th c hi n trên b ng tính Excel. - Xây d ng báo cáo thu chi, m c th ng dư ti t ki m và B ng cân i tài s n c a các cá nhân (xem m u 2 và m u 3) và thêm các gi nh n u c n thi t. ưa ra các k ho ch v tài chính và các thuy t minh cho các k ho ch tài chính, phương th c th c hi n các k ho ch tài chính cùng các gi nh c n thi t. 2. Hư ng d n trình bày - Bài d thi ư c trình bày b ng ph n m m Microsoft Word, c ch 12, font ch Times New Roman. - Các b ng bi u tính toán b ng Excel ph i ư c th hi n trong file bài d thi (xem hư ng d n m c Tham kh o) H i ng ch m thi ki m tra khi c n thi t. Ban t ch c không ch p nh n các file b ng bi u và ph l c tách r i file bài d thi. - Toàn b bài d thi bao g m ph n ph l c và tài li u tham kh o (n u có) dài không quá 10 trang A4. - Các phiên b n ph n m m Microsoft Office ư c ch p nh n: Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010. 3. Bài d thi h p l Bài d thi h p l ph i bao g m: (1) Phi u ăng lý d thi có ch ký xác nh n c a t t c các thành viên trong i. Các i d thi t i Phi u ăng ký d thi trên trang web c a HSBC và các i tác c a chương trình, ký xác nh n và g i b n scanned cho Ban T Ch c. (2) Bài d thi b ng file Microsoft Word theo các hư ng d n trình bày nêu trên. 4. Tham kh o M u1 M M M M M M M M M C TIÊU TÀI CHÍNH (PERSONAL FINANCIAL GOALS) c tiêu ng n h n S ti n c n ph i có S năm c n c tiêu 1 c tiêu 2 c tiêu 3 c tiêu trung h n c tiêu 1 c tiêu 2 c tiêu 3 S ti n c n ph i có S năm c n có ti n

ti n

PUBLIC - Đư c phát hành b i

NH TNHH m t thành viên HSBC (Vi t Nam)
Tr s chính t i: 235 Đ ng Kh i, Qu n 1, Tp H Chí Minh Web: www.hsbc.com.vn

con tr v trí mu n t b ng tính Bư c 2: Cách 1: Ch n Insert Table Excel Spreadsheet Cách 2: Ch n Insert Object T i c a s Object type. ch n Microsoft Excel Worksheet Bư c 3: Thao tác như trên b ng b ng tính Excel thông thư ng. PUBLIC .M M M M c tiêu dài h n c tiêu 1 c tiêu 2 c tiêu 3 S ti n c n ph i có S năm c n có ti n M u2 THU NH P VÀ CHI TIÊU CÁ NHÂN Tri u ng Thu nh p Tri u ng Chi phí Chi phí sinh ho t Ti n ti t ki m ám cư i Ti n i l i (xăng./. gi i trí. quan h xã h i) Thu thu nh p T ng chi phí Th ng dư M u3 Tài s n Tài s n c nh Xe máy u tư Vàng H p ng b o hi m Tài s n lưu B NG CÂN Tri u Ti n lãi ngân hàng Lãi ngân hàng I K TOÁN CÁ NHÂN N Th tín d ng Tri u ng Giá tr tài s n ròng Tài kho n ti t ki m Ti n m t T ng tài s n T ng n và giá tr tài s n ròng - Hư ng d n s d ng b ng tính Excel tr c ti p trong file Microsoft Word Bư c 1: M file Microsoft Word ang thao tác. g i xe) Ti n b o hi m H ct p Chi phí khác (vui chơi.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.