P. 1
Kraj čovjeka i zadaća umjetnosti.pdf

Kraj čovjeka i zadaća umjetnosti.pdf

|Views: 32|Likes:
Published by Dejan Jankovic
1.
1.

More info:

Published by: Dejan Jankovic on Jan 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

Čudovišno Kraj čovjeka i zadaća umjetnosti

@arko Paić

Neljudsko, suvi{e neljudsko:Lyotardov nesvodiv ostatak ada se besmrtnost izjedna~ava s vje~no{ću tada govorimo o tijelu izvan prostora i vremena supripadnog smrtnicima. No, govor o tijelu pretpostavlja već unaprijed uvjet mogućnosti tjelesnosti uopće. Tijelo se uspostavlja u okolnome svijetu kao njegov nesvodivi dodatak. Okolni je svijet prije svega životni svijet. U njemu obitava ~ovjek među stvarima. Neodvojivost dviju supstancija – res cogitans i res extensa – unato~ njihovu razdvajanju u po~etku novovjekovne filozofije kod Descartesa, odnosi se na neodvojivost tijela od mi{ljenja. Međutim, problem cjelokupne metafizike nije u dosezanju vje~nosti sa stajali{ta misaone supstancije i ~istoga uma. Uobi~ajeni odgovor teologije na znanstvene, kozmologijske teorije o nastanku svemira (svijeta), pri ~emu se teorija svega Stevena Hawkinga i teorije struna nastoje povezati s obzirom na dosege Einsteinove opće teorije relativnosti u spekulaciji o imploziji crnih rupa, jest da teorijska fizika može govoriti samo o materijalnosti svemira. No, o prvome uzroku kojim nastaje ne{to iz ni~ega (creatio ex nihilo) izostaje odgovor. Bog kao kreativna inteligencija jest nematerijalan uzrok stvaranja. Za Aristotela je Bog nepokretni pokreta~ bitka bića. Odatle je razvidno da u govoru o besmrtnosti i vje~nosti treba nužno razlikovati tjelesnu supstanciju u njezinoj materijalnoj protežnosti i kognitivnu supstanciju u njezinoj misaonoj protežnosti. Za razliku od dekartovskoga dualizma neotklonjiva u svakoj raspravi o odnosu spiritualne energije mi{ljenja u tehno-znanstvenim spekulacijama o virtualnim strojevima s mogućnostima i granicama tijela u njegovu tjelesnome ustrojstvu, ovdje se radi o strukturalnome jedinstvu tijela-uma u okružju vremenitosti.1
1

K

Vidi o tome: Ž. Paić, „Bijele rupe: Tijelo kao vizualna fascinacija“, u: Zaokret, Litteris, Zagreb, 2009., str. 211-381. 120

Zeničke sveske

Vrijeme u kojem se događa to strukturalno jedinstvo ostaje zagonetkom. Mra~na tajna besmrtnosti nije stoga tajna produljenja ljudskoga života u preobrazbama živoga stroja, koji nadomje{ta i nadilazi animalno-humanu „prirodu“ tijela. Zagonetka se skriva u događanju vremenitosti ~udovi{noga sklopa života s onu stranu navlastito ljudskoga u njegovoj dokinutoj kona~nosti i jednokratnosti. Prelazak granica kona~nosti kao da zadire u prelazak granica ljudskoga uopće. [to se događa s cjelokupnom povije{ću koju je Heidegger nazvao onto-teologijskim ustrojstvom metafizike?2 Povijest ne shvaćamo kao pripovijest. Narativnost je jedna od oznaka postmoderne kritike univerzalnosti modernoga uma, {to je jasno pokazao Lyotard kad je govorio o kraju „velikih pri~a“ i ulasku u pluralni svijet života bez zahtjeva za univerzalnom istinom. Ako povijest nije pripovijest (historia rerum) o događajima suspregnutim u neki sustav filozofijsko-znanstvenih pretpostavki o povezanosti među razli~itim uzrocima zbivanja ne~ega u pro{losti, {to jo{ preostaje? Zasigurno preostaje ona izvorna vremenitost povijesti kao vijesti o novome, nadolazećemu. Paradoksalno, ali jedino smisleno, jest da je primarna dimenzija povijesti ekstaza budućnosti. Pritom budućnost nije kraj povijesti kao u eshatologijskome nauku kr{ćanstva. Kona~nost je ispunjena mjera vje~nosti u povijesti. Mesijansko vrijeme sabire se u i{~ekivanju nadolazećega kao jedino podobnoga vremena. Spasonosno po~iva u budućnosti. Na taj na~in svako je mesijansko vrijeme u sebi soteriologijsko.3 Bogu i bitku ne pripadaju oznake apovijesnosti u smislu nadpovijesnoga kao takvog. I Bogu i bitku je supripadno to da Boga ima, a bitak jest samo u događanju povijesne „objave“ biću koje ima mogućnost mi{ljenja i govora o smrtnosti i besmrtnosti. Bez tog odnosa povijest se preobražava u kvazimitski svijet vje~ne dosade neprolaznosti zbivanja. Bogovi se dosađuju, a ~ovjek pati. Bez ~ovjeka nema povijesti. Ali ~ovjek nije ovdje njezin uzro~nik niti se povijesnost povijesti svodi na bilo kakvu antropologiju s njegovim postavljanjem kao subjekta i supstancije.4 ^ovjek je uvijek ne{to drugo. Njegov je na~in bitka postavljen povijesno nekom njemu bliskom i ujedno strahotnom, neljudskom, ~udovi{nom moći, bio to rad ili znanost, primjerice.
2

M. Heidegger, „Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik“, u: Identiität und Differenz, G. Neske, Pfulklingen, 1957.
3

G. Agamben, Die Zeit, die bleibt: Ein Kommentar zum Römerbrief, Edition Suhrkamp, Frankfurt/M.,

2006.
4

J. Derrida, „Les Fins de l’homme“, u: Marges de la philosophie, Les Éditions de Minuit, Pariz, 1972., str. 121-164. 121

ili pak o auri koju je Benjamin postavio u sredi{te promi{ljanja o kraju umjetnosti u doba tehni~ke reproduktivnosti. tada je već bitno napu{ten metafizi~ki poredak kategorija modaliteta (moguće. primjerice. koje božanskoga Boga oslobađa apsolutnog zahtjeva metafizike. nužno). Njemu je jedino supripadan pojam vje~nosti.Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku Na jednom mjestu spomenute rasprave Heidegger tvrdi da bi jedno „bezbožno mi{ljenje“ u otklonu od Boga filozofije u smislu causa sui bilo bliže božanskome Bogu. Moć ~udovi{noga napretka tehnike kao „mahnitosti bez utjehe“ slobodu neizbježno svodi na slobodnu uporabu mi{ljenja već unaprijed svedenog na ra~unalni karakter bitka. Kad Heidegger. Ona je i vi{e od rezignacije u nadolazeći događaj totalne prevlasti modernih tehno-znanosti u određivanju svega {to jest. Sloboda za mi{ljenje pogodnije od metafizike zahtijeva nadilaženje svakog dualizma du{e/duha i tijela. energije i informacije. Boga i ~ovjeka. Heidegger je brižnom sumnjom otklonio jednozna~nost puta u takvo mi{ljenje nadolazećega događaja. dakle. Sloboda nije „stvar“ novovjekovno shvaćenog subjekta s vladavinom predstavljanja (representatio) bitka kao postava tehnike. kaže da nitko ne može znati hoće li i kada. neovisno je li rije~ o kružnome gibanju ili linearnome razvitku spram beskona~nosti. ali nije nužno. Da bi se prispjelo u izvorniju dimenziju mi{ljenja. Vje~nost nije matemati~ki i fizikalni problem. zbiljsko. da budućnost poprimi karakter apsolutne moći moderne tehnike. Brižna je sumnja vi{e od skepticizma. U govoru o spiritualnoj energiji. te da je moguće. gdje i kako nastupiti mi{ljenje koje nadilazi horizont metafizi~ki shvaćenoga bitka. potrebno je osloboditi „prostor i vrijeme“ od apsoluta vje~nosti mi{ljene uvijek analogno metafizi~kome razumijevanju Boga kao najvi{ega bića u smislu bitka (temelja) bića. Energija pritom ima najveću ontologijsku moć pruženoga podarivanja bitka. premda istraživanja suvremene fizike pokazuju da su prostor i vrijeme omogućeni nekom izvornom silom s onu stranu fizikalnih pojmova mase. Bog je u onto-teologijskome ustrojstvu metafizike uvijek mi{ljen iz bitosti bića kao najsavr{enije biće. Vje~nosti kao i božanskome Bogu otuda pripada o~igledno ne{to vi{e negoli se to pokazuje u „lo{oj vremenitosti“ istoga. Energetski potencijal materije jest uvjet mogućnosti nastanka ne~eg bitno novoga u prostoru i vremenu. Preokret je mi{ljenja u takvom 122 . Ali ta je sloboda istodobno „ne{to“ ~udovi{no zato {to iziskuje prelazak metafizike u posve druk~iju otvorenost događaja tradicionalno uspostavljene razlike između vremenitosti (tijela) i vje~nosti (uma). nastoji se spojiti ono dokazivo fizikalno i neiskazivo i neprikazivo metafizi~ko iz kojeg izvire životnost života u svekolikome gibanju bića.

Biti ba~en u bezdan između dvojega ne zna~i biti osuđenim na tzv.. nastupiti mjesto i vrijeme za božanskoga Boga. Einführung in der Anti-Philosophie. ali i lijepoga (pulchrum) kako je srednjovjekovna teologija zami{ljala njegov ontologijski status? ^udovi{no je upravo samo to {to misliti besmrtnost i vje~nost već unaprijed zna~i biti ba~en u bezdan između dvojega: s jedne strane neizbježnoga (nužnoga) napretka i razvitka moderne tehnike u liku suvremenih tehno-znanosti kao legitimne „nove metafizike“ svijeta u doba kraja povijesti. Je li taj i takav božanski Bog onaj kojemu jo{ uopće pripadaju transcendentalije jednog. Izbor nije primjerena rije~.-F.Lyotard u zbirci rasprava naslovljenoj Neljudsko. Hanser. u: B. a s druge pak oslobađanja prostora i vremena za okret (die Kehre) u nadolazeću izvornost slobode s onu stranu sveg dosada{njeg razumijevanja vremena i vje~nosti.5 To zna~i da se kategorijom mogućnosti jedino može misliti nadolazeći događaj budućnosti.Zeničke sveske „nužnom“ slijedu metafizike vidljiv već onda kada se vladavini znanstvenotehni~ke nužnosti suprotstavlja „nužna mogućnost“ umjetnosti. The Inhuman: Reflections on Time. istinitog i bića. Groys. Tek s njime može. 73-92.-F. 2010. fundamentalni izbor između ne~eg {to je samorazumljivo dobro i jedino moguće sa stajali{ta preživljavanja ~ovje~anstva u budućnosti i onog {to je možda moguće kao prepu{tanje slu~aju apokalipti~ke sudbine svijeta s pomoću odbijanja te mahnitosti nužnosti mi{ljenjem slobode kao događaja jednokratna i neponovljiva života. To je pitanje iznova na radikalan na~in postavio glavni mislilac postmoderne J. Ne radi se uopće o mogućnosti izbora u egzistencijalisti~kome ili bilo kakvome drugome obliku danas prevladavajuće svijesti o hiperiindividualizmu osobe koja sebi sama postavlja vlastiti predmet žudnje te ga doseže ili ga odbacuje. Polity Press. 123 . 1991. str.6 Budući da se uobi~ajeno smatra kako je time Lyotard iz optimisti~ke najave nesvodivosti pluralnih kulturnih svjetova i njima pripadnih jezi~nih igara u doba razvijenih sklopova 5 Vidi o tome esej Borisa Groysa o Heideggeru i interpretaciji njegova spisa Izvor umjetničkoga djela. 6 J. München. dobrog. Lyotard. ali ne mora nužno. C. Posrijedi je odluka mi{ljenja o putu na kojem sve ima totalni karakter mobilizacije tehnike kao tehno-znanstvenoga naba~aja bitka. ili se pak sluti otvorenost novoga u pukotinama samog projekta konstrukcije umjetnoga života i inteligencije kao jedine nužne i „spasonosne“ alternative kraju ~ovjeka u njegovim evolucijskim granicama. Cambridge.

Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku tehno-znanosti u informacijskim dru{tvima kapitalisti~koga Zapada izvedenim u spisu Postmoderno stanje. Pahresia.8 [to vrijedi za umjetnost. Zagreb. 10 Ž. Lyotard nije pred kraj života postao pesimistom i nije bio rezigniran onime {to je vidio u razvitku tehno-znanstvenih istraživanja umjetne inteligencije i umjetnoga života kao posthumanoga stanja. 60-75. ~ak i uvid u neizbježan kraj svijeta ne zna~i prestanak svekolikoga djelovanja. Frankfurt/M. Sva je velika umjetnost tragi~ka. No. vrijedi i za filozofiju u nadilaženju njezinih logi~ki artikuliranih granica jezika. Sima. primjerice. 9 Takva su interpretacijska stajali{ta gotovo jednozna~na u tekstovima. Paić. Problem je u tome {to svijest o ne~em krajnje negativnome ne zna~i istodobno i zamiranje svijesti o nužnosti djelovanja u svijetu oko njegove promjene. S. shvaćaju iz ne~eg {to proizlazi iz položaja novovjekovnoga subjekta kao temelja predstavljajuće svijesti? Već je Nietzsche u fragmentima Volje za moć. 43. br. Jesenski i Turk.9 On je samo radikalizirao svoj postmoderni nominalizam10 identiteta i razlike nesvodivoga ostatka jezika mi{ljenja usuprot tehni~kome karakteru „mi{ljenja“ suvremenih tehno-znanosti.. 1985. 2005. Zagreb. 8/2009. ustvrdio da je umjetnost protugibanje bitka spram njegova ni{tenja u vrijednostima. 2001. Gesamtausgabe II: Abteilung: Vorlesungen 1923-1976.-F. koja u~i rezignaciji. ^ini se to utoliko važnijim ukoliko pođemo od pretpostavke da te neprestano opetovane psihologijskosvjetonazorne opreke optimisti~no-pesimisti~no prate poput sjene onu mra~nu tajnu besmrtnosti i vje~nosti. Pesimizam i rezignaciju valja otkloniti iz njegova 7 8 J. 17-26. Nije li ~udovi{no da se oboje... Lyotard. Dužanec) i W. ne ba{ neopravdano. Heidegger. 1979. V. u: Politika identiteta: Kultura kao nova ideologija. sv. 124 . M.-F. Klostermann. str. optimizam kao vrijednosni sud o svijetu i vremenu kao vje~nom napretku i razvitku te pesimizam kao vrijednosni sud o tehni~ki savr{enome životu kao ni{tavnome raskorjenjivanju bitka. Lyotard i neljudsko.7 napustio takvo shvaćanje i skrenuo u pesimizam i rezignaciju uvjetovane totalnom prevla{ću logike tehno-znanosti u svijetu života. smatraju se ne~im {to prije~i aktivno djelovanje. razmotrit ćemo podrobno cijelu misaonu arhitektoniku Lyotardovih postavki o kraju ~ovjeka. u suprotstavljanju pesimisti~koj umjetnosti Schopenhauera. Pariz.. „J. str. Nietzsche: Der Wille zur Macht als Kunst. Rezignacija i pesimizam. (S engleskoga preveo N. Izdanja Antibarbarus. La condition postmoderne. „Re-programming Lyotard: From The Postmodern to the Posthuman Condition“. Les Éditions de Minuit.Lyotard: nesvodivost kulturnih razlika“. Martina. povijesti i posthumanizmu.

koje sve pogađa medijska konstrukcija realnoga. La postmoderne explique qux enfants: Correspondance 1982-1985. S francuskoga prevela: K. 1990. vremenitosti i vje~nosti i za{to težnja ~ovjeka za produljenjem života nadilazi horizont povijesti i postaje uistinu postmetafizi~ko pitanje o smislu bitka ili. A. ili u njegovom konzervativnome odbijanju. smrtnika i besmrtnika.Zeničke sveske mi{ljenja. Les Éditions Galilée. o smislu života? Poku{ajmo vidjeti kako je Lyotard postavio to pitanje. povratku ideji modernoga subjekta i spa{avanju ~ovjeka u okružju nekog ipak novoga humanizma? Lyotard je filozofijski utemeljitelj postmodernoga stanja (la condition postmoderne). Izdanja Antibarbarus. Zbog nerazumijevanja razlike između epohe i stanja u kriti~ara i ~ak pozitivno naklonjenih pristalica. 12 J. 2002. jednostavno. Zagreb. 1996. Pitanje je isto kao u Borgesovu i Heideggerovu razlaganju ovog problema. Moguće 11 Vidi o tome: Ž. Edition Suhrkamp. 2005. povijesna je avangarda u prvoj polovini 20. Zagreb. Cesarec. Paić. Raskidom avangarde s reprezentacijskom slikom moderne umjesto ideje stilske jedinstvenosti sam je život pretvoren u pokret i otuda u umjetni~ko djelovanje kao performativni događaj svijeta. Postmoderna igra svijeta. 2006. osobito književnosti. ponajprije se odnosi na razmatranje statusa kulture u postindustrijskim ili informacijskim dru{tvima Zapada na ishodu 20. stoljeća radikalno raskinula s idejom moderne autonomije umjetnosti. Odakle izvire ~udovi{no mjesto razlike dvaju svjetova. a ne epoha. Lyotard je nakon objavljivanja spisa godinama morao uporno dokazivati da postmoderna pripada moderni kao svijest o raskidu i kao ponovno promi{ljanje i pisanje moderne iz druge perspektive. stoljeća. Mersch. glavno pitanje nije uopće ono o pristajanju uz biotehnologijski i tehno-znanstveni napredak. Paić. Pariz. Litteris. Je li uistinu rije~ o reviziji postmoderne. pokazuje se već u tome {to se kao u slu~aju odnosa povijesne avangarde i neoavangarde ne može povući tanka linija koja dijeli visoki modernizam i postmodernizam. Jan~in 13 D. i Politika identiteta: Kultura kao nova ideologija. i Ž. neovisno od svih mogućih nesporazuma i krajnje proma{enih interpretacija11. Pojam postmoderne.-F.. Zagreb. stanje. 125 . Frankfurt/M. Uostalom. Zagreb.13 Problem s postmodernom kao prijelaznom stilskom formacijom u suvremenoj umjetnosti. dakle. Durieux. Međutim.12 Postmoderna je. Hrvatski prijevod: Postmoderna protumačena djeci: Pisma 1982-1985. Lyotard. 1986. Ereignis und Aura: Zu einer Ästhetik des Performativen.. Ne radi se nipo{to o posve novom stilskome razdoblju u suvremenim vizualnim umjetnostima. Slika bez svijeta: Ikonoklazam suvremene umjetnosti.

Suhrkamp. zbilje i nužnosti nastanka novoga dru{tvenoga okružja kapitalisti~kih liberalnih demokracija. Vi{e je rije~ o upućivanju na pojam neprikazivosti djela izvan njegove smje{tenosti u prostor i vrijeme realnoga. jer ovdje ne vlada logika „epistemologijskoga reza“ između filozofije i znanosti. Lyotard je pojmom postmoderne opisao stanje. S engleskoga prevela M. I-II. 2009. Pojam je u tom smislu analogan onome koji je Hannah Arendt skovala da bi utemeljila svoju navlastitu antropologiju djelovanja ~ovjeka izvan tradicionalne filozofijske antropologije Schelera. onda se sva pozornost posvećuje pojmu „novoga“ u smislu obnove. Zagreb. razlika je u tome {to Lyotard već bitno smjera nadilaženju antropologijske problematike prakse kao nesvodivoga djelovanja ~ovjeka. koji pod pojmom prakse misli prije svega komunikacijsko djelovanje u svijetu života. Frankfurt/M. Gehlena i Plessnera. Za neke književne teoreti~are to su Joyce. ne postoji niti samo raspor.14 Stanje možemo primjereno razumjeti kao stanje stvari u aktualnosti vremena. Human condition ili conditio humana odnosi se na sklop života kao djelovanja u ljudskoj zajednici u povijesnom smislu promjene svijeta prakti~nim djelovanjem ~ovjeka. Paić. stoljeća. ideologijskih orijentacija.15 Ali. dakle. Do danas traje gotovo istovjetno stanje. 126 . To je sklop uvjeta mogućnosti. Vita activa.16 Postmoderno stanje određuje ne{to ~udovi{no. Zagreb.. Kad je. U tome je i njegov prijepor s Habermasom. 1991. sv. H. Litteris. zaokreta i obrata. To je ono {to previđaju gotovo svi „humanisti“ razli~itih spoznajnih i. Sve će to kulminirati s inflacijom zaokreta (turn) u humanisti~kim znanostima i umjetnostima na kraju 20. povratka. ali niti kontinuitet između umjetni~kih pokreta avangarde. Pound. Kako to tuma~i Lyotard. nemoguće dijeljenje i razdvajanje istoga poput moderne umjetnosti. Cesarec. tehno-znanosti). nipo{to nezanemarujuće. Theorie des Kommunikativen Handelns. Habermas. Znanosti koje nazivamo fundamentalnim – prirodne i tehni~ke . Zato se one moraju shvatiti samo u sklopu kao tehnologijske znanosti (skraćeno.vi{e nisu neutralne spram predmeta svojeg istraživanja. Paić-Jurinić J. 1981. koje određuje vladavina ideje ili koncepta znanosti i kulture s novim na~inom legitimacije i novim na~inom konstrukcije cjelokupne realnosti. A. Zaokret.Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku je uvijek iznova otkrivati prethodnike postmodernizma. ali sa sve većim intenzitetom i eufori~nim traganjem za spasonosno novim. Kada 14 15 16 Vidi o tome: Ž.. Arendt. Pessoa.

{to uklju~uje da samo jedan „potez“ ili iskaz suprotan pravilima ne pripada igri koja je njima definirana. 17-20. dolazi do obrata u samoj strukturi realnoga. Ono se konstituira svagda iznova u pluralnim. tako su i same tehnologije u postmodernome stanju vi{e od prijenosa znanja i informacija. (3) svaki iskaz valja gledati kao „potez“ u nekoj igri. Performativnost znanja proizlazi iz prakti~ne tehnologijske aplikacije suvremenih znanosti. radikalno se mijenja ne samo predmet istraživanja. Tehnologija nije neutralna kao {to to nije ni medij kojim se ~ovjek služi u prijenosu informacija. (J. Lyotard uzima od Wittgensteina koncept jezi~nih igara na sljedeći na~in. La condition postmoderne. nestankom obvezujuće.Lyotard. a određuje ga uporaba jezika 17 Lyotard primjenjuje univerzalnu filozofijsku gramatiku kasnoga Wittgensteina za obja{njenje ~injenica pragmati~koga znanja suvremenih tehno-znanosti.. On je instrument sporazumijevanja. subjekt istraživanja.) 127 . Sporazumijevanje ima instrumentalno zna~enje. Frankfurt/M. Instrumentalna funkcija tehnologije posve je nestala u korist teleologijske. nesvodim svjetovima kulture. (2) bez pravila nema ni igre. Wittgenstein. str. vidi: L. Suhrkamp.-F. a ne kazivajući događaj razumijevanja (smisla) bitka. Lyotard stoga jezi~ne igre shvaća na tri razine: (1) njihova pravila nemaju u sebi samima legitimnost. Polazeći u analizi jezika od nule. shvatio kontekstualno. Svaka od kategorija iskaza određena je na temelju pravila iskaza koja su posebna po svojim svojstvima i mogu imati primjenjivost samo u određenom kontekstu u kojemu se takav iskaz rabi. a svaka promjena pravila mijenja bit igre.17 Drugim rije~ima. Philosophische Grammatik. Spajanje trećeg ~lana univerzalnoga semioti~kog modela – pragmatike – s performativno{ću jezika dovodi do toga da jezik postaje tehnizirani alat spoznaje. Za Wittgensteina se sve ono metafizi~ko zbiva samo u gramatici jezika sukladno{ću između misli i zbilje.Zeničke sveske tehnologija postaje unutarnja bit znanstvenoga istraživanja. To zna~i da je logika tehno-znanosti ona koja se zasniva na performativnosti jezika i pragmatici znanja. a jezik kojim se iskazuje izvedbenost i aplikativnost znanja postao je performativnim jezikom univerzalno razumljive i prevodljive poruke za korisnika. a razumijevanje se odnosi na smisao bitka. Lyotard je realnost složenih odnosa u razvijenom globalnome kapitalizmu. Realno je postmoderno stanje. Kao {to se igra {aha određuje skupom pravila koja svakoj figuri podaruje njihovu ulogu u igri. To je metoda jezi~nih igara. cilj je pokazati u~inke raznolikih diskursa s pomoću raznih vrsta iskaza. trasncendentalne legitimacije filozofije i znanosti na ishodu modernosti. Kao {to su tehno-znanosti sklop jedinstvenoga djelovanja koje ima teorijski karakter. tako se i jezi~nom igrom određuje skup pravila unutar kojeg neki iskaz ima ili nema zna~enje i upućuje na smisao konteksta u kojem se događa igra. nego i tzv. već su predmet izri~itog ili neizri~itoga ugovora između igra~a. Primjenjujući koncept jezi~nih igara kasnoga Wittgensteina. 1978. Tehnologije su nužno informacijsko-komunikacijske stoga {to je znanje u kompjutoriziranim dru{tvima pragmati~no. gdje vlada fraktalna mreža pluralnih subjekata/aktera i moć vi{e nema centraliziranu hijerarhijsku strukturu upravljanja.

bio je moguć razvitak i uvođenje kompjutora u proizvodne sklopove i svakodnevicu postindustrijskih dru{tava dana{njice. Socijaliziranje diskursa tehno-znanosti unutar neke zajednice korisnika tog jezika nije uzrok razvitka tog i takvog posebnoga jezika. Kritika humanizma u njegovu slu~aju odnosi se prije svega na kritiku subjekta u modernim znanostima o ~ovjeku. u smislu neke izvorne samodjelatnosti ljudskoga duha neovisno o mediju komunikacije i njegovim posebnim tehni~kim odredbama. To je know-how ili francuski izraz savoir-faire. Lyotard u ra{~lambi rije~i znanje na francuskome jeziku (savoir) pokazuje da nije naglasak na pukoj spoznaji (connaisance) predmeta. ~ak i u postmodernome stanju. U semioti~koj je analizi jezika novih medija bjelodano kako pragmati~ka razina komunikacije nadvladava sintakti~ku i semanti~ku. Samo ona posjeduje kompetencije potrebne za rje{avanje prakti~nih problema i za razumijevanje govorne situacije koja je određena posebnim kulturnim poretkom zna~enja. Lyotard se nužno morao razra~unati s humanisti~kom orijentacijom u filozofiji i humanisti~kim znanostima. A kao {to je to poznato mediolozima. koje su komunikaciju shvaćale presudnom u oblikovanju dru{tvenih aktera/subjekata. koja po~iva na na~elu komputiranja informacija.Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku unutar posebne dru{tvene skupine. stoljeća. pri ~emu bi spoznaja i znanje o predmetu bio tradicionalni metafizi~ki ~in teorijskoga razmatranja predmeta bez ikakve druge svrhe. nego posljedica koja nastaje uvođenjem tehnologije u ljudski život. Stoga je performativnost jezika u pragmatici znanstvenoga znanja (epistemologija) ~udovi{no neljudski na~in komunikacije. 128 . Znanosti u svojem tehnologijskome na~inu bitka govore jezikom aplikacije i izvedbenosti. Znanje u postmodernome stanju jest prakti~na vje{tina i na~in uporabe u dru{tvenoj situaciji u cilju njezine promjene. Zahvaljujući toj teoriji komunikacije. to je omogućeno matemati~kom teorijom komunikacije Shannon/Weavera jo{ 50-ih godina 20. tada je uvijek rije~ o ideologijski određenome aktivizmu i voluntarizmu. Lyotard izrijekom navodi Shannon/Weaverov model ili teoriju komunikacije. Kad se komunikacija. Jezik znanosti koji određuje njegov na~in egzistencije već je u sebi tehno-znanstveni performativ. nastoji razumjeti ponajprije socijalno ili kulturalno. Naglasak je premje{ten s teorijske na prakti~nu razinu. Informacijsko je dru{tvo tehnologijski projekt. Uvođenjem koncepta performativnosti ili performativnoga u obja{njenje na~ina kojim se artikulira diskurs tehno-znanstvene zajednice.

Zeničke sveske Postmoderno stanje ima tro~lanu strukturu: (1) Znanosti nadilaze tradicionalno razdvojena podru~ja prirode i ~ovjeka u težnji za pozitivnim ozakonjenjem diskursa racionalnosti kao jedino obvezujućeg za maksimiranje profita dru{tva na svjetskom trži{tu. (2) Tehnologija spaja podru~ja znanosti i kulture. Umjetna inteligencija i umjetni život zahvaljujući vezi biotehnologije i ra~unalnoga stroja pojavljuju se kao konstrukcija života iz ~udovi{ne moći imaterijalnoga. ono {to je navlastito neljudsko i ono {to je navlastito ljudsko. prirode i ~ovjeka. nego je ~ovjek produžetak znanstvenih istraživanja kao {to je u radikalnoj mediologiji Flussera ~ovjek produžetak medija drugim sredstvima. Zato uvijek 129 . U znanstvenoj konstelaciji suvremenih informacijskih dru{tava ~ovjek se svodi na predmet istraživanja u svrhu pobolj{anja njegove tjelesne strukture za obavljanje složenih operacija rada za koje su nužno potrebne sve veće kognitivne i fizi~ke sposobnosti. To je stanje zaborava pro{losti i stanje bez svijesti o budućnosti kao mogućem događaju apsolutnoga prekida s poretkom vje~ne aktualizacije novoga. Sve su tehnologije u doba postindustrijskoga ili informacjskoga dru{tva nužno informacijsko-komunikacijske. U njima umjesto univerzalnosti odnosa vlada konsenzualni privremeni ugovor između subjekata/aktera neke dru{tvene situacije i kulturnoga konteksta. informaciju i komunikaciju. (3) Kultura je vizualizirani tekst koji se prevodi i prenosi korisnicima na temelju (a) heteromorfije jezi~nih igara i (b) paralogije dru{tvenih odnosa. a teleologijska je u tome {to znanosti ne služe ~ovjeku. Prostor-vrijeme njihove protežnosti i njihova događanja jest virtualni prostor i vrijeme neposredne trenuta~nosti. U suvremenim se informacijskokomunikacijskim tehnologijama digitalnoga doba nalazi skrivena zagonetka onog ~udovi{noga ili onog {to je filozofija umjetnosti i estetika od Kanta do Lyotarda nazivala uzvi{eno{ću. Vi{e i mno{tvo nadomje{taju ono Jedno. Na taj na~in instrumentalna funkcija znanja zamjenjuje moć ideologije. a umjesto njihove instrumentalne funkcije u sredi{te dolazi njihova estetska funkcija koja u potpunosti nadilazi bilo kakvu estetsku funkciju ~ovjeka u njegovu tjelesnome pojavnome bitku.

aksiom velike spekulativne pri~e: kada je primijenimo na povijest ljudskog roda. a umjetnost nadilaženje predmeta iskustva s pomoću uzvi{enosti kao vi{ka imaginarnoga. međutim. povratkom u realno događanje svijeta. kojeg određuje strukturalno polje odnosa između dviju logika. Humanizam kao metafizi~ka konstrukcija univerzalne povijesti (roda) pokazuje se. Lyotard. 130 . Obje su rezultat moderne artikulacije znanosti i umjetnosti kao jedinstvenoga događaja konstrukcije (ne)predmetnosti svijeta. Stoga kultura nužno istiskuje civilizaciju jer umjesto napretka opće povijesti ~ovje~anstva spram budućnosti postavlja u prazno sredi{te moći posebnost i razlike. programatski neizvedivim. str. može spasiti ~ast nesvodiva identiteta ~ovjeka. grosso modo.-F.Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku govorimo o znanosti i kulturi u množini. „ …humanist pretpostavlja univerzalnu historiju i upisuje u nju posebnu zajednicu kao trenutak u univerzalnom postojanju ljudskih zajednica. U takvom kontekstu kultura ima „moć“ nesvodivoga ostatka onog {to je ~ovjeku najnavlastitije zahvaljujući umjetnosti i njezinom neinstrumentalnome karakteru neprikazivosti djela. pitanje je da li postoji povijest ljudskog roda?“18 18 J. Samo se tako. a druga ~udovi{ne neprikazivosti umjetnosti. Umnožavanje diskursa o svijetu pripada postmodernome stanju kao njegovu ontologijskome statusu. Isto ovo je. Lyotard je radikalan epistemologijski relativist i nominalist. Tehno-znanosti koriste univerzalnu pragmatiku znanja za svoj jezik. [to je to jo{ uopće kultura ako vi{e nema u sebi transcendentalni horizont (univerzalne) vrijednosti poput slobode ~ovje~anstva u prosvjetiteljskome hodu spram budućnosti? Odgovor je jednostavan. Identitet je razlikovanje u samome pojmu univerzalnosti. Postmoderna protumačena djeci. Za Lyotarda je kultura nesvodiv ostatak neprikazivosti svijeta kao djela/događaja tehno-znanstvene konstrukcije realnoga. Prva je logika ona tehno-znanosti. Kultura je istodobno svijet života i ideologijska legitimacija svijeta kao performativnoga događaja univerzalne moći kapitala i kapitalizma bez alternative. 53. Međutim.

La condition postmoderne. dru{tva i kulture? Neprijeporno. Sve su one s onu stranu dualizma prirode i kulture. za Lyotarda u potpunosti 19 J. Humanisti~ki pojam kulture nestaje s horizonta svijeta kao {to nestaje i sama ideja univerzalne istine. Lyotard nabraja novonastale znanosti krajem 60-ih i u 70-im godinama 20. premda Lyotard neće jo{ tu spoznaju radikalizirati kao u spisu Neljudsko. Znanje koje eksponencijalno raste u dru{tvima zasnovanim na na~elima operabilnosti i prakti~ne primjenjivosti spoznaja tehno-znanosti ne samo {to mijenja svoju vlastitu bit. Pritom treba razlu~iti dvoje. Prvo. Lyotard je s pojmom postmodernoga stanja ocrtao aktualnost vremena totalne ekspanzije znanja kao univerzalne robe/informacije u doba kraja modernoga dru{tva. „Priroda“ ~ovjeka u postmodernome stanju ne može se.-F. koja nipo{to nije ostanak unutar humanisti~koga horizonta vrijednosti.Zeničke sveske Zahvaljujući novim tehnologijama informacija-komunikacije dolazi do radikalne promjene kulturno nesvodivoga svijeta života. Lyotard. kompjutorski jezici. komunikacijske teorije. koji proizlaze iz tehni~ke samoupostavljenosti dru{tva i kulture. ~ovjek ne može ostati nedirnut tom sveobuhvatnom promjenom stanja. tehnike i dru{tva: kibernetika. 131 . lingvisti~ke teorije poput semiotike i matemati~ke teorije komunikacije. 7-12. onda je već i sam pojam kulture ~udovi{no „neljudski“. Ljudski je svijet u postmodernome stanju već u stanju prijelaza ili otvaranja druk~ije perspektive. str. su shvaćeni u svojem napredujućem razvitku odnosa. [to se događa s „prirodom“ ~ovjeka u tom novom sklopu tehnoznanosti. dodu{e. informatika. dru{tvo i kultura u kojima se kreće ~ovjek. Na taj na~in raskriva se moderna kao dru{tvena formacija bezuvjetnoga napretka preispitivanjem njezinih pretpostavki. s druge strane. Drugo. a ne posve nove epohe. Njegova položenost u svijet otvara mu nove perspektive i istodobno zatvara ne{to dosad neupitno. Metafizi~ki horizont povijesti pretpostavljao je otvorenost budućnosti kao prostora-vremena ozbiljenja ideje slobode u svim aspektima njezina samopotvrđivanja. Oboje.19 Ako tehno-znanosti određuju ono {to Lyotard naziva postmodernim stanjem. kultura je postmoderna zato {to je nova paradigma jednog stanja. dru{tvo je postindustrijsko jer ga određuje prevlast znanja nad radom u tradicionalnome zna~enju odvojenosti intelektualnoga i manualnoga rada. mijenja transcendentalni status kulture u zna~enju vrijednosti ~ovjeka. Ono. Kulturi pripada podru~je sporazumijevanja i smisla ljudskoga djelovanja u svijetu života. stoljeća.

Jezik kao uvjet mogućnosti nesvjesnoga za Lacana je temelj teorijske psihoanalize. Poredak je dru{tva i kulture u postmodernome stanju paradoksalna mreža odnosa i kaoti~nih struktura. Deleuzea i Baudrillarda poku{ao stvoriti novi jezik za doba kraja ~ovjeka. Derridae.Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku svesti na tehno-znanstveni jezik „mi{ljenja“. neokantovski nomoteti~kih znanosti. vidjet ćemo da je poku{aj nadilaženja granica humanisti~ke perspektive ponajprije pitanje o statusu novoga subjekta. Centar za vizualne studije. te duhovnih ili humanisti~kih znanosti. gotovo istovjetnom Heideggerovom mi{ljenju događaja (Ereignis) otvorenosti bitka i vremena. već je u samoj misaonoj arhitektonici Postmodernoga stanja ne{to ~udovi{no {to vodi do Neljudskoga ili do nastanka radikalnoga posthumanizma. tehnologije i obrazovanja u pogon kapitalisti~ke proizvodnje života izvedena je u Postmodernome stanju. godine Lyotard će u visokome tonu. tada je samorazumljivo da se konstrukcija mno{tva svjetova odvija kao jezi~na igra pluralnih diskursa. Kritika funkcionalne integracije znanosti. rad u Marxa i nesvjesno u Freuda. Traganje za novom cjelovito{ću raspadnuta metafizi~koga jedinstva svijeta ~ini se uzaludnim projektom. Paić. Ni{ta nije ~udovi{nije negoli to {to poredak razvijenoga globalnoga kapitalizma u informacijskim dru{tvima funkcionira kao hibridni stroj tehno-znanstvene i kulturne entropije. 132 . Temeljna postavka Lyotarda je izvorno antihumanisti~ka: 20 Vidi o tome: Ž. Svratimo li pozornost na to da je cjelokupni strukturalizam i poststrukturalizam od Lévy-Straussa do Barthesa.. Lyotard je u tome naslutio problem nesvodivosti razli~itih jezika kao „alata“ mi{ljenja. Ali taj subjekt nije vi{e shvaćen kao konstrukcija predmeta putem transcendentalne svijesti. [to? U spisu Neljudsko iz 1988. Jezik ima odlu~nu ulogu u novome promi{ljanju kulture i ~ovjeka u stanju njegove postvarenosti. 187-192. koja ovladava nesvodivim prostorom-vremenom svijeta života. vi{e nije održiv. umjetnosti podariti mjesto posljednjeg izgleda prebolijevanja tehnoznanstvene racionalnosti suvremenoga doba. 2008. Vizualne komunikacije: uvod. Foucaulta.20 Ako u postmodernome stanju ne postoji vi{e jedan univerzalni jezik legitimacije paradigmi ili „velikih pri~a“ kao {to su bile apsolutni duh u Hegela. Ali problem je u tome {to o~igledno dualizam prirodnih i tehni~kih.str. Zagreb. Međutim. nego putem jezika koji se artikulira u odnosima konteksta i situacije. U igri jezika iskazuje se moć stvaranja novih svjetova.

^ini se da je Lyotard u opisu postmodernoga stanja otvorio taj problem. Antihumanizam nije dijalekti~ki put dokidanja ~ovjeka u njegovoj apstraktnoj univerzalnosti. Ali umjesto transcendentalne svijesti kao legitimacije univerzalne ljudske povijesti. to jo{ uvijek nije dostatan razlog da bismo morali govoriti o dva razli~ita svijeta (sustava i života). energije i informacije. Svijest zamjenjuje poredak razli~itih jezi~nih igara među kojima se u samo sredi{te odlu~ivanja postavlja tehno-znanstveni diskurs. ali tako {to odlu~uje o financiranju onih istraživanja koje služe poretku napretka kapitala. Estetska sublimacija umjetnosti pritom sama preuzima oblike performativnosti u svoje vlastito podru~je. Jesu li. međutim. umjetnost i znanost doista u nepomirljivome sukobu? Ako umjetnost podaruje životu smisao. već je u analizi preobrazbe smisla i funkcije znanja u informacijskim dru{tvima liberalnih zapadnih demokracija institucionalno mjesto diseminacije znanja i ~uvanja 133 . rada i slobode. kulture i politike kapitalisti~ke proizvodnje života postoji u aktualnome vremenu na~elna autonomnost. religija i razli~iti oblici slobodne komunikativnosti u zajednici. ili svijeta života kojeg oblikuju umjetnost. Problem je. Događaj života postaje umjetni~ko događanje otpora djelovanju razorne moći tehno-znanstvenoga funkcioniranja. u ovome.Zeničke sveske tehno-znanstveni kodovi ili modeli spoznaje realnoga prakti~no konstruiraju svijet koji sam po sebi uopće ne postoji. Kao posljednja oaza slobode u svijetu performativne u~inkovitosti kapitalisti~ke racionalnosti u visoko razvijenim informacijskim dru{tvima on pruža mogućnost utjehe i rasterećenja od monotonije radnoga procesa. Lyotard je pretpostavio da unutar poretka dru{tva. ne{to {to vrijedi. To je samo prvi korak pozitivnog samoodređenja svijeta iz logike djelovanja napretka. Postmoderno je stanje politeizam vrijednosti i kult razlika. Na~elna nesvodivost razli~itih kulturnih poredaka. postmoderno je stanje određeno legitimacijom pragmatike znanja u poretku dru{tvenog samoorganiziranja odozdo. No. Politika moći preuzima rezultate suvremenih tehno-znanosti u svoj novi legitimacijski poredak kao dru{tvo/država znanja. ali nije nadi{ao horizont dualnosti sustava i života. Svijet života ima gotovo fantazmatsku osnovu. koji je tendencijski beskrajan i stoga ne služi vi{e ni~emu drugome osim vlastitome samoodržanju kao autopoeti~ki poredak isporuke mase. Međutim. ali realno je bez moći životnoga samoodržanja. pokazuje se iluzornim. a znanost ga nastoji održati i produljiti zbog neke druge svrhe no {to je estetska sublimacija. dakle. to je ne{to ipak samo regulativno.

Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku „svetosti“ poslanstva modernoga sveu~ili{ta u ideji slobodnoga građanina svijeta za Lyotarda postalo bjelodanim da humanisti~ke znanosti nestaju s horizonta povijesti. Ali ono je uniformno i homogeno u realnosti zbog toga {to tehno-znanosti određuju smjer kulturi.-F. Lyotard je opisao stanje u suvremenim dru{tvima. a ne ona njima. Javnost u globalnome kapitalizmu prelazi u stanje „totalitarne“ jednozna~nosti korporativne države. Jo{ jednom: {to je ono ~udovi{no u samome pojmu postmodernoga stanja? Ni{ta drugo negoli to da je ono kako i na koji na~in se utemeljuje i djeluje postmoderna – neljudsko par excellence. Ono nema gotovo vi{e 21 J. godine. koje vi{e ne određuje ni spekulativni pojam duha. Informacijsko dru{tvo tehnologijski je konstruirana realnost. Postmoderno stanje je implicitna kritika teorijskoga konzervativizma tradicionalnoga pristupa humanisti~kih znanosti i obrana samih humanisti~kih znanosti od „terora“ tehnoznanstvenoga diskursa univerzalne pragmatike znanja. Može li se ono primijeniti u praksi. paradoksalno je da Lyotard pokazuje kako samo znanje i tehno-znanosti kao nova ideologija stoje u sprezi s državom i transnacionalnim korporacijama. Ono {to određuje to suvremeno dru{tvo jest logika tehno-znanosti u totalnoj vladavini cjelokupnim prostorom-vremenom svijeta (sustava i života). 60-80. Umjesto pitanja o istini. Lyotard ni u kojem slu~aju nije zagovaratelj takve instrumentalne i krajnje vulgarne dijalektike odnosa između smisla znanja kao univerzalne „vrijednosti“ zapadnja~ke civilizacije i njegova kapitalisti~koga instrumentaliziranja u robu razmjenjivu na trži{tu prema na~elima uporabljivosti i korisnosti. Lyotard. ni dijalekti~ki pojam rada. Stoga je postmoderno stanje nužno heteronomno u ideji nesvodivih kulturnih razlika (jezika). Na posljetku. Kraj ideje autonomije europskoga sveu~ili{ta odgovora kraju univerzalnosti znanja kao prosvjetiteljskoga poslanstva u stvaranju kozmopolitskoga poretka slobode. odnosno krajnje vulgarno: može li se prodati?21 Performativnost jezika u pragmatici znanstvenoga znanja samo je drugi izraz za njegovu uporabljivost u zna~enju krajnje koristi na realnome trži{tu. pitanje je ~emu služi neko znanje. To je vrijeme ulaska u doba neoliberalnoga kapitalizma kao dominantne ideologije suvremenoga svijeta u doba globalizacije. str. Sveu~ili{te je pokazatelj sloma svekolika humanizma zato {to je preobraženo u korporativni instrument logike kapitalisti~ke racionalnosti. Opis stanja koje Lyotard emfati~ki naziva postmodernim doista je zapanjujuće „subverzivan“ kada se zna da je rasprava objavljena 1979. ni psihoanaliti~ki pojam nesvjesnoga kao paradigme filozofije i humanisti~kih znanosti modernoga doba. 134 . La condition postmoderne.

zbilje i nužnosti stvaranja umjetnoga života i umjetne inteligencije? Ako je postmoderna kao stanje nova paradigma kulture. Prema tom shvaćanju ~ovjek se samoodređuje i samoutemeljuje iz spoznajne djelatnosti subjekta. politike i kulture iz temelja mijenja status ~ovjeka u postmodernome stanju. osim {to se poziva na njih u smislu ideologijske legitimacije. 135 . A predmetnost predmeta nije „stvar“ kojim same stvari 22 F.Zeničke sveske ni{ta s nesvodivo{ću kulturnih razlika. Otuda je Lyotardu filozofijski bilo stalo da ispita rezultate novih pozitivnih znanosti o sustavima upravljanja okolinom (kibernetika). Ono je u svojoj biti tehnologijski prevedivo i uporabljivo za produljenje ljudskoga života kao eksperimenta i igre kapitala-moći u dosezanju krajnjih granica životne akumulacije snaga. Ono služi tome da usavr{i mogućnosti totalnoga postvarenja ~ovjeka u biotehnologijski stroj za reprodukciju života. neo~ekivano da će jedan teorijski antihumanist na kraju života gotovo do krajnjih granica „konzervativnosti“ braniti ~ast već odavno zastarjeloga koncepta humanizma naspram ~udovi{noga rezultata tehno-znanosti u doba posthumanizma s njegovom pohvalom mogućnosti. LondonNew York. {to istodobno stoji u tijesnoj vezi s procvatom informati~kih znanosti i teorija medija i komunikacije s obzirom na pitanje o koristi i {teti takvih novih znanja u raskidu s univerzalnom povije{ću ljudskoga roda. Svođenje znanja na ra~unanje (binarni kod) i na pragmatiku jezi~nih igara u svim podru~jima tradicionalno razdvojenih sfera dru{tva i države.22 Logika je tehno-znanosti ra~unalni karakter mi{ljenja. {to je Lyotardova analiza postmodernoga stanja istodobno radikalan put spram posthumanizma i poku{aj spa{avanja nesvodivoga ostatka ~ovjeka s pomoću već iz temelja dehumanizirane umjetnosti moderne i avangarde u njezinome postmodernome preostatku uzvi{enoga. ^udovi{no je. ^ovjek nije tek sveukupnost dru{tvenih odnosa. Prora~unljivost i kvantifikacija svijeta sabiru se u na~inu funkcioniranja informacijskih dru{tava suvremenosti. onda je njezina „novost“ samo u tome {to dovodi do krajnje to~ke samoizvjesnosti spoznaju da je ~ovjek dovr{en u klasi~nome humanisti~kome razumijevanju stanja stvari. nego je dru{tvo mreža djelovanja subjekata/aktera korporativne strukture znanja. dobra i zla. {tovi{e. dakle. 1983-1998. Nije li to paradoksalno. Jameson. Verso. 2009. ^in samoodređenja i samoutemeljenja pretpostavlja konnstrukciju svega {to jest predmetom. The Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern. Znanje ne služi ~ovjeku u usavr{avanju njegovih „nekorisnih“ spoznajnih moći razlikovanja istine i laži.

2002. Posrijedi je nadodređenost koja proizlazi iz ~ina proizvođenja samoga dru{tvenoga života. Heideggerova postavka da je moderno (industrijsko) dru{tvo rezultat subjektivnosti. Golden marketing. Pod time je mislio na njegovu zgotovljenost kao bića.“24 23 M. Foucault. Moć nije. 24 M. O tome najbolje svjedo~i imenovanje dru{tva pridjevom industrijsko/postindustrijsko.). „Die Herkunft der Kunst und die Bestimmung des Denkens“. nikakva tek ljudska oznaka raspolaganja životom i smrću Drugoga (~ovjeka i prirode). Naravno. Ali moć proizlazi iz tehnologije vladanja. Ona je transparentna u svim sferama modernoga života i njegovih nadzornih institucija države. S francuskoga preveo S.Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku postoje u svijetu. Reflexionnen und Analysen zur Kunst der Gegenwart. Heidegger.Lüthe (ur. [to je ovdje nadodređujuće ~ovjeku kao individuumu nije nikakav kolektivni dru{tveni identitet. 1983. kojeg je ponajprije određivala klasi~na episteme. Industrijski i/ili postindustrijski na~in proizvođenja odlu~uje o karakteru dru{tva i odnosa unutar njega. nego ~udovi{no podru~je iskrsavanja neljudskoga u formi nadzornih dru{tava moderne. A možda i skori kraj. Rahelić 136 .23 Tehnologijska priroda suvremenih znanosti u formi nadzornih dru{tava na{ega doba nije tek skrivena moć vladanja nad ~ovjekom. To je ~in objektivacije svijesti u predmetima kao sredstvima za neku drugu svrhu. Distanz und Nähe. Würzburg. u: P.. Zagreb. U oba slu~aja rije~ je ne~em moćnijem no {to su neposredni dru{tveni odnosi između ljudi. a ne iz subjekta koji vlada ne~ime. str. 403. odnosno novovjekovna slika svijeta s njegovim postavljanjem u sredi{te. Pozitivan ~in samoodređenja i samoutemeljenja istodobno je negativan ~in dokidanja njegove moći vladanja samim sobom. pokazuje se upravo odlu~nom za postmodernu kao novu paradigmu kulture. Foucault je svoje djelo o arheologiji znanja Riječi i stvari zavr{io najavom kraja ~ovjeka. dakle. Riječi i stvari: Arheologija humanističkih znanosti. život se oslobađa toga da bude objekt znanstvenoga istraživanja subjekta i postaje sam složena struktura odnosa između jezika i mi{ljenja s onu stranu svake subjektivno-objektivne konstrukcije. to nipo{to ne umanjuje povratnu spregu djelovanja ~ovjeka na promjeni dru{tvenih odnosa. „^ovjek je otkriće za koje arheologija na{e misli lako utvrđuje recentni datum. Umjesto postavljanja predmeta djelatno{ću uma iz njegove transcendentalne konstrukcije svijeta. Zato je novovjekovna epoha posljednja epoha ~ovjeka u njegovu rođenju iz duha novovjekovnih znanosti i tehnike. Jaeger/R.

Istodobno se pokazuje neizbježnim i nužnim sve {to omogućuje napredak tehno-znanosti. 2008. Prvo 25 M. Lyotard je u analizi statusa i zna~enja znanosti u postindustrijskim dru{tvima kapitalisti~koga Zapada do{ao do spoznaje o razdvajanju interesa istraživanja iza kojeg stoji država u korporacijskome sustavu kapitalizma i interesa javnog demokratskoga razuma. Tako dolazi do ne~uvenoga paradoksa Lyotardove analize epistemologije postmoderne. nego od matrice dru{tva odvojenih skupina posjednika znanja i njihovih politi~kih predstavnika. Već je u spisu Postmoderno stanje Lyotard govorio o procesima dehumanizacije i nužnosti rehumanizacije.Zeničke sveske Koncept humaniteta i humanizma za Lyotarda je povezan s kolektivnim politi~kim subjektom liberalne demokracije u kapitalisti~kom poretku. Pariz. Privatizacija znanja u korporativnome sustavu kapitalisti~ke proizvodnje dokida temeljne ideje demokracije kao {to su pravo i jednakost sudjelovanja u razdiobi općega dobra. dok je humanizam metafizi~ka koncepcija ~ovjeka kao subjekta povijesnoga razvitka. Ako ne postoji nikakva univerzalna povijest ljudskoga roda. već je kulturno određeni prostor-vrijeme života zajednice razlikovni kriterij ljudskosti. nema trećega puta u obrani slobode javnosti pred autoritarnim pohodom korporativnoga kapitalizma osim radikalne obrane prosvjetiteljskoga koncepta slobode. Gallimard-Seuil. Ali unato~ tome {to je prosvjetiteljski koncept univerzalnosti povijesti ljudskoga roda kao „velike pri~e“ vladavine ideje Razuma uzdrman i ne može se nastaviti drugim sredstvima. Sa stajali{ta logike tehno-znanstvenoga napretka. 25 Ali u postmodernome stanju liberalnih demokracija znanost se ne razvija kao biotehnologijski kapital zajednice. Humanitet se odnosi na podru~je pripadno svim oblicima dru{tvenosti ~ovjeka u njegovom politi~kom. Legitimnost tehno-znanosti u dru{tvenom poretku postmoderne demokracije ne proizlazi iz prosvjetiteljske koncepcije humanizma kao univerzalnosti. pravnom. stvar stoji jo{ radikalnije postavljena. tada je pitanje o kraju ~ovjeka već unaprijed postavljeno iz same nemogućnosti postojanja univerzalne ljudske povijesti. kulturnome djelovanju. koje sada u napretku svojih istraživanja predvode budućnost ~ovje~anstva. 137 . Le gouvernment de Soi. Naime. nego iz posebnoga interesa dru{tvene skupine koja reprezentira opći interes zajednice. ^ovje~nost ~ovjeka nije ne{to apstraktno u svojoj univerzalnosti prema ~emu se svaka ljudska zajednica u svijetu mora ravnati u svojim obi~ajima i na~inu života. Foucault. Znanost je sredstvo/svrha prosvjetiteljskoga koncepta slobode.

a ne ljudskoga roda ili povijesti duha u spekulativno-dijalekti~kome smislu (Marx-Hegel). pretpostavlja novo određenje pojma slobode djelovanja ~ovjeka u politi~kome horizontu liberalne demokracije. budući da je otvorio mogućnost suradnje jezi~nih igara tehno-znanosti i umjetnosti u smislu njihove nesvodivosti. U postmodernome stanju postalo je ~udovi{no ono {to je isto u razlikama između modernoga (industrijskoga) i postmodernoga (informacijskoga) dru{tva. udivljenje i uzvi{enost stvar tek osobnog razo~aranja mislioca „samoispunjenim proro{tvom“. Kako otpo~inje uvodni i paradigmatski esej „Može li biti mi{ljenja bez tijela?“ iz zbirke Neljudsko? Otpo~inje za~udno . Nadomjestivost živoga tehni~kim odgovara nadomjestivosti života umjetnim životom. Ali. pripadaju eminentno metafizi~kome karakteru povijesti kao znanstvene povijesti svijeta. „Can Thought go on without Body?“. strah. Radi se o linearnome razvitku ili produljenju u beskona~nost (kao procesa i kao tendencija) stope rasta i profita kapitalizma. naprotiv.slikom uni{tenja ili propasti svijeta u budućnosti. Dehumaniziran je sustav zato {to je kapitalizam u svojoj biti vladavina apstraktnoga rada nad konkretnim. str. Drugo je normativni koncept i odnosi se na promjenu u komunikativnoj strukturi ljudske slobode podjarmljene djelovanjem države i korporacija kao subjekata/aktera i nositelja legitimnosti znanja. Rekli smo već. 138 . u analizi postmodernoga stanja kao nove paradigme kulture. živim radom.Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku se događa u sustavnome djelovanju tehno-znanosti u informatiziranju cjelokupnog života zbog u~inkovitosti djelovanja dru{tva i nadzora nad ~ovjekom i njegovom okolinom. nije bilo uopće rije~i o tome da bi Lyotard mogao pripadati nekom vidu tehno-deterministi~koga mandarina povijesti.-F. Rehumanizacija. Lyotard. iako Lyotard te pojmove koristi u razli~itim zna~enjima. u: The Inhuman. kao da je odredilo mi{ljenju neki za~udan oblik traganja za posljednjim uto~i{tem onog {to je najnavlastitije ljudskome. 8-9. upadljivost rezigniranoga i apokalipti~koga tona u poku{aju spa{avanja neke već odavno izgubljene i zastarjele ljudskosti ~ovjeka pred bezuvjetnim zahtjevom tehno-znanstvenoga napretka. Uni{tenje je 26 J. U spisu Neljudsko ~ini se kao da je rije~ o „epistemologijskome zaokretu“ samog Lyotarda. Ipak. ne može se kazati da je promjena perspektive u mi{ljenju onog nadolazećeg kao ~udovi{noga u kojem se stapaju tjeskoba. Humanitet i humanizam. Njegova je priroda ili bit u tehni~kome subjektivizmu ili naba~aju znanosti kao tehno-logike bitka.26 Ali sada svijet nije tek svijet koji nastanjujemo ovdje. kako smo vidjeli.

eurozine. Nepovratnost tog procesa u kojem toplo prelazi u hladno i kroz kojeg prolazi na{e Sunce ima snagu nužnosti i neizbježnosti. dakle. Prema tom znanstvenome predviđanju.Zeničke sveske totalno i odnosi se na na{e mjesto u svemiru. neuroznanosti. To mi{ljenje. jest pokret koji se bavi pitanjima granica ljudskoga života i utoliko je antropocentri~no usmjeren. o prevladavanju biolo{ke uvjetovanosti ~ovjeka kao smrtnika. jer smrt ovdje nije.5 milijardi godina bit će kraj života na Zemlji. Na taj na~in besmrtnost zadobiva formu tehni~ki rije{enoga problema nadilaženja tjelesne (žive) supstancije prelaskom u roboti~ki na~injen umjetni život kao umjetne inteligencije. nego o stapanju s tehnikom kao kiborgizacijom ~ovjeka. pak. primjerena rije~. koji tvrdi da zatvoreni sustavi poput svemira prirodno naginju stanju maksimalne entropije (uravnoteženosti). a ne onome iz drevnih kalendara Maya. filmova i žanrovskih knjiga o Sudnjem danu. Neprijeporno. koja nastanjuje sve na{e vizije i slikovne prikaze popularnih znanstvenih tv-emisija.com 139 . – O. Pod tim pojmom podrazumijeva se posljedica drugoga zakona termodinamike. Krüger.www. On je već dijelom ne samo filozofijskoga. Tehno-znanosti imaju odgovor na to pitanje. ~ovjek nastanjen na Zemlji poku{ava pronaći odgovor na jedino bitno pitanje: kako nastaviti sa životom ~ovje~anstva? Smrt ~ovje~anstva odnosi se na kraj života 27 Posthumanizam se ne bavi problemom smrti po sebi. No. Na prvi pogled. „Toplotna smrt“ Sunca kroz 4. život se pojedinca sada ne orijentira nikako druk~ije no {to je bila glavna misao Epikurove filozofije: dok sam ja ovdje nema smrti. Ne radi se ovdje o dokidanju ~ovjeka umjetnim formama života. nego ponajprije novog interdisciplinarnoga znanstvenoga pokreta koji se naziva posthumanizmom i transhumanizmom. Besmrtnost predstavlja formu virtualne simulacije života. Transhumanizam. nego kozmi~ki događaj kraja na{e galaksije. Nanotehnika.27 Spram neizbježne eksplozije Sunca. „Die Vervollkommnung des Menschen: Tod und Unsterblichkeit im Posthumanismus und Transhumanismus“. kao {to ispravno kaže Lyotard. Na taj se na~in toplina koju ispu{taju tijela {to se u njemu nalaze raspr{uje kroz ~itav sustav. Lyotard je ovom slikom. svjesno svoje kona~nosti u tijelu smrtnika. Pitanje preživljavanja ~ovje~anstva stoga proizlazi iz pitanja o njegovu povijesnome smislu. a to je inventar postmoderne apokalaptike i pseudomitske svijesti. To vi{e nije samo apokalipti~ki događaj kraja ~ovjeka na Zemlji. teži dosegnuti vje~nost produljenjem života. ono {to Lyotard ocrtava kao jedinu zadaću mi{ljenja uopće u na{e doba izvedeno je iz znanstveno egzaktno dokazanih fizikalnih teorija o kraju sun~eva sustava i nestanku planeta Zemlje. farmacija i kibernetika ~ine znanstvenu podlogu za pro{irenje (enhancement) svih mentalnih i fizi~kih svojstava ~ovjeka u procesu usavr{avanja njegovih sposobnosti djelovanja u novoj tehni~koj okolini. Rije~ je. pateti~no i ne ba{ posebno dojmljivo. otvorio problem budućega mi{ljenja. a dok je smrt ovdje nema mene. već problemom smrtnosti tijela ~ovjeka kojeg nastoji rije{iti produljenjem posthumane forme života kao kompjutorski omogućene virtualne forme egzistencije.

Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku u tjelesnome ustrojstvu kakvog poznajemo na kraju biolo{ke evolucije ~ovjeka. ono {to Lyotard naziva neljudskim. 140 . „Sumnja koju odaju (u oba smisla te rije~i) je jednostavna. Forma života ~ovjeka za razliku od svih drugih bića prirode koja nastanjuju Zemlju jest univerzalna forma života uma. Lyotard. dokida razlikovanje humanoga-animalnoga-tehni~koga. bogova i smrtnika. u humanisti~kome smislu. „Introduction: About the Human“. To je ono ~udovi{no. Taj metafizi~ki sklop je za Lyotarda nerazoriv. Nije li zapravo Lyotard ovime potkopao vlastitu prodornu analizu nove paradigme kulture i postao tradicionalni konzervativni humanist? Pitanje o neljudskome nije drugo negoli pitanje o zadaći umjetnosti koja jedino može o~uvati nesvodivost života u navlastitome nera~unalnome karakteru mi{ljenja upućivanjem na ono nadilazeće svakom tehno-znanstvenome projektu prevladavanja ljudskosti. str. ~ak i u stanju svih njegovih preobrazbi s kojima smo danas suo~eni u novim eksperimentima tehno-znanosti s razbijanjem {ifre genetskoga koda ~ovje~anstva. Sada se može vidjeti da je (ne)sukladnost između tehno-znanosti i umjetnosti i njihovih razli~itih jezi~nih igara. Na posljetku. prisilno nalaze. premda je dvostruka: {to ako se ljudska bića. Spram toga se odnosi radikalno kriti~ki do svojevrsnoga otpora svođenju života na programiranost tehnologijom. u procesu postajanja neljudskim (to je prvi dio)? I (drugi dio). smje{tajući ga uz ono navlastito ovozemno. [to će preživjeti od ~ovje~anstva za Lyotarda jest upravo temeljni problem mi{ljenja nadolazećega. pojam svijeta s kojim danas operiramo u doba globalne znanstveno-tehnologijske civilizacije. Tehno-znanosti rade na tome da produlje život prevladavanjem biolo{ke uvjetovanosti ~ovjeka u formi umjetne inteligencije kao posthumanoga „tijela“. {to ako neljudsko nastani sve ono {to je ‘svojstveno’ ~ovje~anstvu?“28 Neljudsko nije puka negacija ljudskoga u smislu neke ~udovi{ne okrutnosti koja pridolazi iz „neljudskoga svijeta“. ^ovjek sa svojim mi{ljenjem i tijelom pripada zemlji i ne može se jedno odvojiti od drugoga. Ono ~udovi{no pritom nije novomedijski nadomjestak za uzvi{eno. mi{ljenju pridružuje tijelo u emocionalnome i kognitivnome iskustvu. 2. dovedena do krajnje to~ke usijanja. u: The Inhuman. s obzirom na strukturu razmatranja u spisu Postmoderno stanje. No. nego se radi o prevladavanju estetske razdvojenosti 28 J. Lyotard sada posve u duhu hajdegerovskoga mi{ljenja o ~etvorstvu (Geviert) zemlje i neba.-F.

141 .Zeničke sveske ljepote i uzvi{enosti u svijetu koji je već po svojim bitnim svojstvima u{ao u posthumano stanje (posthuman condition). Naprotiv. Lyotard samo razvija svoje postavke o na~inu artikulacije moći tehno-znanstvenoga diskursa i odnosu suvremene umjetnosti spram posthumanoga stanja. Pod pojmom „kvalitete života“ misli se na posjedovanje stvari koje ~ovjeku uljep{avaju svakodnevicu (dizajn) i omogućuju mu subjektivni osjećaj materijalnoga blagostanja. isklju~uje kao „reakcionarne“ i „konzervativne“. str. koja se u postmodernome stanju dovr{ava. koje se suprotstavljaju preobrazbi ~ovjeka u stvari. ovdje se uopće ne radi o povratku nekoj izvornoj nedužnosti „prirode ~ovjeka“ u humanisti~kome konceptu prirode i ~ovjeka. Tako je razlikovanje dva oblika neljudskoga zapravo razlikovanje unutar same dvozna~ne uklopljenosti tehno-znanosti u svijet sustava i svijet života. Humanizam kao metafizi~ki usud novovjekovne povijesti. ~ovjek služi znanosti kao eksperimentu stvaranja novoga zbog fatalne vjere u novo koje je nužno uvijek bolje negoli ono {to mu je prethodilo. ^udovi{no kao bezavi~ajno (unheimliche) događa se postavljanjem ~ovjeka u subjektnocentri~ni položaj konstrukcije svijeta. Legitimnost je kapitalizma zapravo ideologijski ~udovi{na varka. „Razvitak“ se ogleda u beskrajnome napredovanju tehnologije i inovacija u svakodnevnome životu dru{tava zbog podizanja „kvalitete života“. Zato je on metafizi~ki usud novovjekovne epohe. Razvitak nadilazi ljudske granice i postaje sam sebi svrha. Na taj na~in je jedino moguć humanizam. Tako se zapravo pokazuje da znanost ne služi usavr{avanju ~ovjeka kao bića nesvodiva na materijalno i na stvari u njihovoj moćnoj objektivnosti. Napu{tanjem zemlje kao iskonskoga mjesta rođenja i ukorijenjenosti (Ur-Erde) i planetarrnim 29 J. „kvaliteta života“ je upitna stoga {to se istodobno tehno-znanstveni razvitak kapitalizma podudara s pusto{enjem izvora energije i uni{tavanjem okoline Drugi je oblik neljudskoga ono {to posthumanizam/ transhumanizam suvremenih bioznanosti smatra najvećim dostignućem ~ovje~anstva uopće – umjetna inteligencija i umjetni život. nije ni{ta drugo negoli kraj ~ovjeka i kraj povijesti stoga {to je rezultat subjektivnosti kao apsolutne konstrukcije „svijeta“.29 U ime napretka kapitalizam podjarmljuje ~ovjeka u njegovoj najdubljoj slobodi osobe na taj na~in {to sve alternative. 2-3. Lyotard.-F. No. Problem koji Lyotard nije ipak radikalno razvio u cijeloj svojoj misaonoj arhitektonici Neljudskoga jest sljedeći paradoks. Prvi je oblik sam pojam „razvitka“ kojim se kapitalizam služi da bi ideologijski opravdao svoje „ljudsko“ lice. Međutim. isto.

a uho slu{a treptaj svijeta u glazbi sfera. horizont otvorenosti. 15. Antihumanizam je samo po~etna to~ka samoprevladavanja ~ovjeka kao subjekta podjarmljivanja Drugoga. 30 J. Posve je suprotno slu~aj. Mi{ljenje pripadno tom na~inu života odgovara binarnome kodu. Prema njemu je na~injen kompjutorski sustav digitalizacije. Lyotard. Oko vidi iza granice tijela. 142 . proizlazi iz ne~eg s onu stranu pitanja razvitka ili ne-razvitka. mogućnost koju tehnoznanosti ozbiljuju u svojim istraživanjima umjetnoga života i umjetne inteligencije kao besmrtnosti kiberneti~ki proizvedenoga tijela u formi stroja poput kompjutora Halla iz Kubrickova filma Odiseja u svemiru 2001. isto.30 Model za to je refleksivno suđenje (Kant) u kojem estetsko nadilazi logi~ko time {to mi{ljenje u živome tijelu predstavlja otvorenost vizije i slu{anja. kako se Lyotard referira na Husserla. mora se napustiti svaki oblik dualizma svjetova – onog sustava i onoga života. To je podru~je koje je. nije mogao ipak presko~iti bezdan između razdvojenosti znanosti i umjetnosti kao modela za umjetni život i modela za izvorni događaj života. noema. iako je Lyotard hajdegerijanski nastavio s opisom onog {to se događa u posthumanome stanju sa Zemljom i ~ovjekom kao objektom tehno-znanosti. Ali ono {to je nesvodiv ostatak ljudskoga za Lyotarda se ne može programirati. Drugim rije~ima. ne-konceptualni monogram. naime. Mi{ljenje u vizualnome kodu nadilazi slikovnu reprezentaciju tijela kao slike. Oko i uho nisu automati. radi se o istom problemu kao i u Postmodernome stanju: može li se uspostaviti heteromorfiija jezi~nih igara i paralogijski dru{tveni konsenzus između znanosti i umjetnosti odnosno tehno-znanstvenoga diskursa posthumanizma i filozofijske nesvodivosti umjetnosti kao posljednjeg uto~i{ta mi{ljenja neprikazivosti onog {to jest? Zato taj ton rezignacije u pitanju: a {to ako neljudsko nastani ono sve preostalo {to je ~ovjeka od iskona određivalo kao smrtnika u svojoj kona~noj i jednokratnoj slobodi autenti~ne egzistencije? Mogućnost mi{ljenja bez tijela za Lyotarda je. Otpor.Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku lutanjem bez pribježi{ta posvuda i nigdje vi{e ni{ta nema svoj temelj i svoj izvor. dodu{e. str. Da bi se moglo govoriti o neljudskome kao ~udovi{nome u smislu opasnosti koja prijeti ljudskome. To je programirani tehni~ki jezik ili mi{ljenje kao matemati~kologi~ka operacija rje{avanja problema u okolnome svijetu. Radi se o pitanju o smislu života ako mi{ljenje može nastaviti postojati izvan tijela u formi umjetnoga života i umjetne inteligencije? Jednostavno. Ni u kojem slu~aju se ne smije poći od toga da u Lyotardovim refleksijama o neljudskome postoji iracionalni otpor razvitku suvremenih tehno-znanosti.-F.

Pisanje i slikanje najbolje pokazuju tu dimenziju mi{ljenja neprikazivosti stvari. tematizirala neljudsko kroz 31 J.Zeničke sveske U jednoj pjesmi upravo Borges kaže za glazbu – ta savršena simetrija svemira. Cyborgs and Woman: The Reinvention of Nature. 1991. Lyotard. Po~etak etike kao normativne vrijednosti života jest u su-patnji s Drugima. To se događa u susretu između izvanjskoga i unutarnjega svijeta. stoljeća. Ovdje je slu~aj o tragu koji dolazi iz otvorenosti mi{ljenja neprikazivosti stvari.-F. 20 Tom se argumentu suprotstavlja upravo postfeministi~ki tehnodeterminizam Donne Haraway s programatskjm stavom o kiborgu kao biću ~udovi{noga dokidanja povijesne metafizike potla~enosti žene. str. Umjetnost je od samoga po~etka novovjekovnoga humanizma. [to je Lyotard suprotstavio binarnome kodu tehno-znanstvenoga jezika virtualne realnosti kao mjesta događanja onog imaterijalnoga i otuda neljudskoga? Taj nesvodiv ostatak ljudskosti jest u tijelu. kako tvrdi fenomenologija.. Nesvodivost ljudskoga na ~istu inteligenciju stroja i binarni kod tehno-znanosti krhko je i istodobno veli~ajno popri{te događanja onog {to je ~ovjeku najbliže i istodobno najudaljenije. Patnja ili osjećaj boli života samoga tijela pripada smrtnicima i stoga je ljudsko ono {to misli i pati. Routledge. Patnja mi{ljenja proizlazi iz patnje svijeta.31 Gdje je posljednje mjesto otpora redukcionizmu života kao umjetne tvorevine ra~unalnoga stroja i bioznanstvene produkcije novoga bića? Za Lyotarda je to mi{ljenje neprikazivoga u uzvi{enome u umjetnosti. isto. Vidi: Donna J. svijet postaje indiferentnom dosadom neljudskoga. Ono nije stvar niti je objekt znanstvenotehnologijske konstrukcije posthumanoga tijela. ne u esencijalisti~kome smislu vje~ne potla~enosti Drugoga kao žene. Haraway. U tijelu kao živome tijelu ~ovjeka mi{ljenje je moguće samo kao događaj preklapanja s cijelim podru~jem doživljaja. dakako. kada jezik postaje praznom {utnjom a mi{ljenje bez tijela u formi umjetnoga života kao umjetne inteligencije stoji jedinom alternativom za budućnost. Ne radi se naprosto o procesu ozna~avanja ne~eg izvan svijesti jer je svaka svijest. Bez tjeskobe kojom ni{ta dolazi u zaprepa{ćujućem susretu s ~ovjekom. 143 . Posljednji argument Lyotarda protiv podjarmljivanja mi{ljenja pod neljudsku umjetnu inteligenciju posthumanog sklopa tehno-znanosti jest onaj da posthumana tijela nisu rodno/spolno određena. o događaju s onu stranu ra~unalnoga karaktera mi{ljenja. jer je spolnost paradigma ljudskosti i mjesto nesvodive razlike. London-New York. Lyotard u tome vidi bitnu nemogućnost razdvajanja mi{ljenja i tijela kao života u svojoj izvornoj vremenitosti. Simians. intencionalna. a osobito radikalno u pokretima povijesne avangarde prve polovine 20.

Ona se nužno razumije kao proces pro~i{ćenja forme. Lyotardova postmoderna estetika na tragu Kantova pojma uzvi{enosti ponajprije nastoji razumjeti aporije moderne umjetnosti i avangarde kao njezine radikalizacije. 2005. u: The Inhuman. Kafku u književnosti.-F. Zato je svaka estetika uzvi{enoga negativna estetika. dakle. Becketta u kazali{noj umjetnosti. neovisno o njegovu simboli~kome zna~enju. Duchamp svojom slikom Fontana ironijski pokazuje da je estetski objekt ready made u kojem svaki predmet. arhitekturu Courbisiera. u: The Inhuman. str. 78-89. Würzburg. str. Zima. postaje umjetni~ko djelo stoga {to sam svijet vi{e ne po~iva na ideji ljepote. već stanje. Schönbergovu atonalnu glazbu. pokazuju da je već taj ~in samoutemeljenja u praznom sredi{tu slike i jezika negativna sloboda bez koje se ne može dogoditi novo iskustvo vremena. 33 J. Uzvi{eno jest ono {to je u modernoj i avangardnoj umjetnosti iskustvo ~udovi{noga. konstrukcijom predmeta kao uvjeta mogućnosti stvaranja umjetnoga života i umjetne inteligencije. Budući da nije rije~ o rasporu ili rezu između onog istog u razlikama. Dovoljno je spomenuti samo Duchampa i Maljevi~a u slikarstvu. 153. dakle postmoderna nije epoha. forme i gubitka forme ozna~ava nemogućnost univerzalnosti posredujućeg mi{ljenja. str. i „The Sublime and the AvantGarde“.32 Nestankom instancije pomirenja između dvojstva intelektualnoga i osjetilnoga u modernoj je umjetnosti vidljivo u slu~aju njezine autonomije. Kada je.33 32 Peter W. sve je na tome da se prizna kako je ta nemogućnost jedina nužnost razdvajanja dva usporedna svijeta (sustava i života). Königshausen & Neumann. Lyotard.. Lyotard povratak Kantu opravdava analogijski pobjedom tehno-znanstvenoga na~ela ~istoga uma nad svijetom fenomena. 89-107.. Nemogućnost sukladnosti razuma i uma. Apstraktno slikarstvo u pro~i{ćenju slike od ikonologijski zadanoga sadržaja slike i pjesni{tvo Mallarméa kao svođenje jezika na tekst koji sam sebe omogućuje.Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku udivljenje i prepast pred tehni~kom konstrukcijom svijeta. 144 . Estetika uzvi{enoga ima zadatak o~uvati modernu/avangardnu umjetnost u posthumanome stanju kao mjesto nesvodiva ostatka mi{ljenja neprikazivoga. Rimbaud u Sezoni u paklu ljepotu posjeda na koljena da bi je izvrijeđao. filmsku umjetnost Fritza Langa i njegov paradigmatski uradak Metropolis. nemoguće vi{e pomiriti zahtjeve razuma i uma s nesvodivim podru~jem važenja estetskoga doživljaja u ~istoj osjetilnosti. problem vremenitosti pokazuje se sredi{njim u umjetnosti na{ega vremena. primjerice. das Schöne und das Erhabene von Mallarmé und Valéry und Lyotard. „Newman: The Instant“. Ästhetische Negation: Das Subjekt. već na na~elima tehno-znanstvene konstrukcije.

145 . To su heterogenost. nastaviti i bez 34 J. uzvi{eno. na posljetku.-F. U tome je neizmjerna udaljenost svijeta sustava i svijeta života. sve ono {to jest istinski novo i jednokratno u svojoj neponovljivosti. Za razliku od Derridae i njegova mi{ljenja dekonstrukcije temelja zapadnja~ke metafizike. Témoigner du différend. dokidanje jednokratne i neponovljive vremenitosti – događaja trenutka. događaj. neovisno o tome shvaća li se to iz klasi~ne mehani~ke ili paradigme kvantne fizike i opće teorije relativnosti. tada je ne{to naj~udovi{nije uopće ovdje na djelu. sve ono {to jest autenti~no i izvorno.34 Ako s onime {to jest neljudsko u samome karakteru tehnoznanstvenoga napretka dolazi do gubitka mi{ljenja razlike. Mi{ljenje uvijek upućuje na kriti~ku odgovornost subjekta/aktera u procesu kojim se odvija složena procedura događanja u javnosti. energije i informacije u prostoru. djelo. dodu{e. Pariz. razlika je i u konceptu vremenitosti. ~ak i pretjerane apokalipti~ke vjere u spasonosnu moć nove umjetnosti. Razlika je već u cilju ili svrsi između dva svijeta – ljudskoga i neljudskoga. Lyotard. Misao bez tijela kao jedinstva uma i osjećaja u svijetu može. Umjetnost u vremenu nastoji pronaći skrivenu zagonetku vlastite događajnosti i smisla. ako se istiskuje sve {to je razli~ito u ime homogenosti i uniformnosti ra~unalnoga mi{ljenja stvari. potrebno je promisliti koja je posljednja svrha tehnoznanstvene logike dosezanja besmrtnosti tijela s pomoću umjetnoga života i umjetne inteligencije. Osiris. Neljudsko je. 1989. koristi sinonimne izraze. Tehno-znanosti žele rije{iti zagonetku vremena njegovim svođenjem na matemati~ko-fizikalni problem. Lyotard misli razliku/razluku kao nepremostivi ras-por ili ras-tvorenost dvaju svjetova. S druge strane. figuralnost. nesvodivo. dakako. govoriti o uzvi{enome u umjetnosti kao estetici oslobađanja od ljepote i ~udovi{ne funkcionalnosti svijeta koji nastanjujemo ovdje i sada. Njihovo je temeljno na~elo – razlika/razluka (différence/différend). Kad se vrijeme ne misli kao apstraktna veli~ina ili kao poredak uvjeta mogućnosti gibanja mase. Lyotard za ono ljudsko. s razli~itim filozofijskim podrijetlom u kontekstu suprotstavljanja istome tehno-znanstvenoga napretka. Nadalje.Zeničke sveske Ali da bi se moglo s toliko povjerenja. tada preostaje ne{to živo i nesvodivo na tehni~ke pojmove i jezik. To je jezik umjetnosti u njegovim svjetotvornim mogućnostima razlike/razluke spram druk~ijeg svijeta sustava. Razlika izvire iz ~udovi{noga mjesta bez temelja. tehni~ki svijet ra~unala i njima pripadnoga na~ina mi{ljenja poznaje samo nove zadatke koje rje{ava s uspjehom ili ih uopće ne rje{ava.

ona mora prijeći u postmetafizi~ko okružje događaja nesvodiva ostatka „ljudskosti“. a to zna~i. i sam takav svijet može potonuti u bezdan ni{tavila.35 Problem besmrtnosti i vje~nosti otuda nije uopće pitanje mogućnosti preživljavanja ~ovje~anstva u formi virtualne umjetne inteligencije. 106-107. Da bi umjetnost o~uvala to mjesto razlike/razluke u već posve koloniziranome svijetu od zahtjeva u~inkovitosti i performativnosti tehno-znanosti. nego sama umjetnost ~uva prostor-vrijeme neizvjesnosti nadolazećega događaja. str. Predanost mi{ljenja nadolazećem događaju nikad ne može biti izvjesnost ra~unalno isporu~ene stvari zgotovljene za akciju u složenom svijetu mogućnosti. [tovi{e. Posthumanizam/transhumanizam suvremenih bioznanosti napreduje u tom smjeru. U tome je razlika između umjetnosti i tehno-znanosti. vezana uz tijelo poput njegove aure. Naime.Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku ~ovjeka. Iako se ~ini da je Lyotardov poku{aj spa{avanja ljudskosti u krajnjem proturje~ju spram postmoderne kao nove paradigme kulture s onu stranu humanisti~koga pojma vrijednosti. Ona ne živi izvan svijeta i ne nastanjuje „prazno nebo“. Misao je ovdje. Lyotard se gotovo na istovjetan na~in usmjerio onom jedino bitnome. Lyotardova je estetika uzvi{enoga ponajprije politika otpora u samome životu kao umjetni~kome događaju svijeta. Međutim. Ali tu se ne radi o apokalipti~kome događaju kraja svijeta niti o neizbježnoj vremenski fiksiranoj kozmi~koj apokalipsi na{ega dijela svemira. nego ponajprije pitanje smisla života u horizontu kraja ~ovjeka i zadaće umjetnosti. Svijet kao umjetni~ki događaj je iskustvo heterogenosti i razlike/ razluke spram svijeta kao totalne konstrukcije iz duha tehno-logike. Heidegger je modernu umjetnost sagledao iz vremenske ekstaze budućnosti protiv svake samorazumljive usidrenosti umjetnosti kao života u „svoje“ vrijeme. To je Lyotardu jasno. da bi jedino pravo filozofijsko pitanje na{ega vremena moglo opravdati takav status – pitanje o kraju ~ovjeka i zadaći 35 J. koje se ne moraju uopće ozbiljiti.-F. Robotika i nanotehnologije omogućuju stvaranje savr{enijeg. otpornijeg tijela na sve promjene okoline. „The Sublime and the Avant-Garde“. kako smo pokazali. rije~ je o paradoksalnoj nužnosti kao mogućnosti druk~ijeg mi{ljenja izvan svođenja bitka i vremena na događaj vje~ne aktualnosti tehno-znanstvenoga projekta novovjekovnoga svijeta. To je okružje otvorenosti suigre ~udovi{noga u virtualnome svijetu novih medija i života kao fantazije koju u realnost ne pretvaraju tehno-znanosti. 146 . Lyotard. misao je utjelovljena u živo „meso“ svijeta. u: The Inhuman.

^itav jedan dio svijeta umirući tone obasjan sve~anom agonijom. Svjetlost. dolazi večer Ne zaustavite se tu. 35. Marojević 147 . str.. S njema~koga preveo S. suvi{e neljudskoga.Zeničke sveske umjetnosti – ono mora u svojem pitanju umjesto pomirenja s onime neizbježnim {to nadolazi iz sada{njosti i proteže se u budućnost okrenuti tijek povijesti. 1989. Sada je pitanje o kraju ~ovjeka i zadaći umjetnosti pitanje o smislu posthumanoga stanja i zadaći mi{ljenja kao nesvodiva ostatka onog ljudskoga protiv ~udovi{no neljudskoga. mentre che l’occidente non s’annera – Sunce zalazi. već hod promatrajte sve dok i zapadno obzorje ne potamni. zeleni rub svojeg nemirnoga groba. Ali ipak ostaje tra~ak svjetlosti… Lo sol sen va e víen la sera.“36 Besmrtnost i vje~nost u sve~anoj agoniji apokalipse tijela? 36 José Ortega y Gasset. Već doti~e užarena plamena kugla hladan. Na kraju eseja O ljubavi José Ortega y Gasset pi{e: „Živimo u vrijeme univerzalnoga sumraka. Sarajevo. non v’arrestate ma studiate il passo. O ljubavi: meditacije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->