You are on page 1of 61

GBRE FABRKALARI T.A.

31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR


(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

DPNOT 1- RKETN ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU Gbre Fabrikalar T.A.. (Gbreta) 1952 ylnda kurulmu olup, irketin faaliyet konusu kimyevi gbre retimi ve satdr. irket, faaliyetinin nemli bir blmn Trkiye Tarm Kredi Kooperatifleri Merkez Birlii ile gerekletirmektedir. irketin kanuni merkezi stanbulda olup, dier retim yerleri ve brolara ilikin bilgiler aadaki gibidir.
Birim Yarmca Tesisleri skenderun Tesisleri zmir Blge Sat Mdrl Samsun Blge Sat Mdrl Tekirda Blge Sat Mdrl Ankara Blge Sat Mdrl Diyarbakr Blge Sat Mdrl Faaliyet Durumu retim / Liman / Depolama Liman / Depolama (Kirada) Sat-Pazarlama / Sv-Toz Gbre retimi / Depolama Sat-Pazarlama / Depolama Sat-Pazarlama / Depolama Sat-Pazarlama Sat-Pazarlama

skenderun Blge Sat Mdrl Sat-Pazarlama / Depolama

31 Mart 2010 tarihi itibariyle irketin 373 (31 Aralk 2009; 398) alan bulunmaktadr. Halka ak olan irketin hisselerinin % 25lik ksm stanbul Menkul Kymetler Borsasnda (MKB) ilem grmekte olup, Sermaye Piyasas Kuruluna (SPK) kaytldr. irketin sermayesinin %10 ve daha zerinde paya sahip ortaklar aada listelenmitir.
31 Mart 2010 Ad T.Tarm Kredi Koop.Merk.Birlii Dier TOPLAM Pay Oran 76,73% 23,27% 100,00% 31 Aralk 2009 Pay Tutar 65.529.870 17.970.130 83.500.000

Pay Tutar Pay Oran 64.070.523 78,48% 19.429.477 21,52% 83.500.000 100,00%

Bal Ortaklklar / tirakler Gbreta 24.05.2008 tarihinde randa kimyevi gbre ve gbre hammaddeleri retim ve sat faaliyetinde bulunan Razi Petrochemical Co. (Razi)ye itirak etmitir. Razinin sermayesi 388.360.826 TL olup, irketteki ortaklk pay % 47,81dir Razinin 5 kiilik ynetim kurulunun 3 yesinin irkete ait olmas nedeniyle irketin Razideki kontrol gc %50nin zerine ktndan irket iin Razi bal ortaklk niteliini kazanmtr. irket 30.06.2008 tarihinde deniz tamacl faaliyetinde bulunan Negmar Denizcilik Yatrm A.. (Negmar)a itirak etmitir. Negmarn sermayesi 4.000.000 TL olup, irketteki ortaklk pay % 40dr. Ortaklk paynn %50nin altnda olmas ve ynetim kurulunu oluturan yelerin yardan aznn irkete ait olmas nedeniyle Negmar itirak niteliinde olmaktadr.

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

irket 13.04.2009 tarihinde zirai ila retimi ve sat faaliyetinde bulunan Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A. (Tarkim)e itirak etmitir. Tarkimin sermayesi 10.000.000 TL olup, irketteki ortaklk pay % 40dr. Ortaklk paynn % 50nin altnda olmas ve ynetim kurulunu oluturan yelerin yardan aznn irkete ait olmas nedeniyle Tarkim itirak niteliinde olmaktadr. DPNOT 2- FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR A. Sunuma likin Esaslar irket; yasal kaytlarn Trk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatnca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmaktadr. Ekli finansal tablolar, Seri: XI, No: 29 sayl teblie gre gerek durumu gstermek amacyla Trk Lirasnn satn alma gcndeki deiimlerle ilgili olanlar dahil olmak zere yaplan baz dzeltme ve snflamalar da iermektedir. SPK 17.03.2005 tarihinde alm olduu bir kararla Trkiyede faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlarna uygun finansal tablo hazrlayan irketler iin 01.01.2005 tarihinden itibaren geerli olmak zere enflasyon muhasebesi uygulamasnn gerekli olmadn belirtmitir. Sermaye Piyasas Kurulu (SPK), Seri: XI, No: 29 sayl Sermaye Piyasasnda Finansal Raporlamaya likin Esaslar Tebli ile iletmeler tarafndan dzenlenecek finansal raporlar ile bunlarn hazrlanmas ve ilgililere sunulmasna ilikin ilke, usul ve esaslar belirlemektedir. Bu Tebli, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra sona eren ilk ara finansal tablolardan geerli olmak zere yrrle girmitir. Bu teblie istinaden, iletmeler Uluslararas Muhasebe / Finansal Raporlama Standartlarn (UMS/UFRS) uygularlar ve finansal tablolarn UMS/UFRSlere gre hazrlad hususuna dipnotlarda yer verirler. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykr olmayan, Trkiye Muhasebe Standartlar Kurulunca (TMSK) yaymlanan Trkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlar (TMS/TFRS) esas alnr. Dolaysyla iliikteki finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayl teblie gre hazrlanm olup, finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafndan 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanmas zorunlu klnan formatlara uygun olarak sunulmutur. Bu kapsamda gemi dnem finansal tablolarnda baz snflamalar yaplmtr. Gbre sektrnde yllara gre mevsimsel kaymalar olmakla birlikte genel olarak, ubatMart- Nisan, Eyll- Ekim- Kasm aylar gbre kullanmnn youn olduu aylardr. Mevsimsel satlarn etkileri erken sevkiyatlarla satlarn tm yla yaylmasna allarak giderilmeye allmaktadr. B. Karlatrmal Bilgiler Dzeltilmesi ve nceki Dnem Tarihli Finansal Tablolarn

irketin finansal tablolar nceki dnemle karlatrmal olarak hazrlanmaktadr. irketin Bilanosu 1 Ocak 2010 - 31 Mart 2010 ve 1 Ocak 2009 - 31 Aralk 2009 tarihi Gelir Tablosu 1 Ocak 2010 - 31 Mart 2010 ve 1 Ocak 2009 - 31 Mart 2009 tarihi zsermaye Deiim Tablosu ve Nakit Akm Tablosu 1 Ocak 2010 - 31 Mart 2010 ve 1 Ocak 2009 - 31 Aralk 2009 tarihleri itibariyle karlatrmal olarak dzenlenmitir
7

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

irketin, randa bulunan bal ortakl Razinin miladi takvime gre 21 Mart / 20 Mart tarihleri arasna isabet eden mali hesap dnemi ran yetkili makamlarndan zel hesap dnemi talebiyle miladi takvim esaslarna dntrlerek Trkiyedeki mali takvimle uyumlu hale getirilmitir. C. Yabanc lkelerde Faaliyet Gsteren Bal Ortaklklarn Finansal Tablolarnn evrimi randa faaliyet gsteren Bal Ortaklk durumundaki Razinin finansal tablolar, randa geerli olan mevzuata gre hazrlanm olup irketin konsolide finansal tablolarndaki muhasebe politikalarna uygunluk asndan gerekli dzeltme ve snflandrmalar yanstlarak dzenlenmitir. Razinin varlk ve ykmllkleri bilano tarihindeki dviz kurundan, gelir ve giderler ise ortalama dviz kuru kullanlarak Trk Lirasna evrilmitir. Dnem bandaki net varlklarn yeniden Trk Lirasna evrilmesi ve ortalama kur kullanm sonucu ortaya kan kur farklar zsermaye hesap gurubundaki yabanc para evrim farklar hesabnda takip edilmektedir. randa yaplan para transferlerinde EURO kullanld iin Riyalin TLye evrilmesinde Riyal nce EUROya sonrada TLye evrilmektedir. Bu nedenle Razinin finansal tablolarnn TLye evrilmesinde EURO / Riyal ve TL / EURO kurlar kullanlmtr. D. Konsolidasyon Esaslar 1-Konsolide finansal tablolar ana ortaklk durumundaki irket ile Bal Ortaklk durumundaki Razinin aada belirtilen esaslara gre hazrlanan finansal tablolarn kapsamaktadr. Konsolidasyon kapsam iinde yer alan irketlerin finansal tablolar, konsolide finansal tablolarn tarihi itibariyle ve muhasebe ilke ve uygulamalar gzetilerek SPK Finansal Raporlama Standartlarna uygun olarak hazrlanmtr. Bal Ortaklklarn faaliyet sonular, satn alma veya elden karma ilemlerine uygun olarak sz konusu ilemlerin geerlilik tarihlerinde dahil edilmi veya hari braklmlardr. Bal Ortaklklar, (a) dorudan ve/veya dolayl olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde irketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakknn %50den fazlasn kullanma yetkisi kanalyla; veya (b) oy kullanma hakknn %50den fazlasn kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte iletme politikalar zerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle iletme politikalarn irketin menfaatleri dorultusunda kontrol etme yetkisi ve gcne sahip olduu irketleri ifade eder. Raziye ait bilanolar ve gelir tablolar, tam konsolidasyon yntemi kullanlarak konsolide edilmi olup, Gbretan sahip olduu paylarn kaytl deeri, Razinin zsermayesinden mahsup edilmektedir. irketler arasndaki ilemler ve bakiyeler konsolidasyon kapsamnda karlkl olarak silinmektedir. Gbreta, Raziye % 47,81 orannda itirak etmekle birlikte, Razinin 5 ynetim kurulu yesinin 3 Gbretaa ait olup Razinin kontrol Gbretan kontrolnde bulunmaktadr.

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

Bal Ortaklklarn net varlklarnda ve faaliyet sonularnda aznlk paylar sahip hissedarlarn paylar, konsolide bilano ve gelir tablosunda ana ortaklk d pay olarak gsterilmektedir. 2-Gbretan dorudan ve dolayl pay toplam % 20nin altnda olan, veya %20nin zerinde olmakla birlikte Gbretan nemli bir etkiye sahip olmad veya konsolide finansal tablolar asndan nemlilik tekil etmeyen; tekilatlanm piyasalarda ilem grmeyen ve makul deerleri gvenilir bir ekilde belirlenemeyen satlmaya hazr finansal varlklar, deer kayb ile ilgili karlk dldkten sonra, maliyet bedelleri ile konsolide finansal tablolara yanstlmtr irketin % 40 orannda sahip olduu Negmar ve Tarkim irketleri cari dnemde konsolide finansal tablolarda zkaynak yntemi ile deerlendirilerek gsterilmitir. E. Netletirme Mahsup Varlklar ve borlar ile gelir ve giderler, baka bir standart izin vermedii srece mahsup edilmemekte, finansal tablolarda ayr ayr gsterilmektedir. Ancak finansal tablolarda sunulu ilemin veya olayn zn yanstyorsa ilemle ilgili gelir ve giderler birbirleriyle mahsup edilerek sunulabilmektedir. F. levsel ve Raporlama Para Birimi irket'in ilevsel ve raporlama para birimi Trk Liras (TL) olarak kabul edilmitir. SPK'nn 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayl kararna istinaden Finansal Tablolardaki tutarlar yeniden ifade etme ileminin uygulanmasn gerektiren objektif koullarn gereklememi olmas ve SPK'nn varolan verilere dayanarak ileride bu koullarn gerekleme emarelerinin byk lde ortadan kalktn ngrmesi sebebiyle, Finansal Tablolar en son 31 Aralk 2004 tarihi itibariyle UMS 29 uyarnca (Yksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) yeniden ifade etme ilemine tabi tutulmutur. Dolaysyla, 31 Aralk 2006 tarihli bilanoda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil zkaynak kalemleri, 31 Aralk 2004 tarihine kadar olan girilerin 31 Aralk 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluan girilerin ise nominal deerlerden tanmasyla hesaplanmtr. G. Muhasebe Politikalarndaki Deiiklikler 1.Dzeltmeler irket muhasebe politikalarn bir nceki yl ile tutarl olarak uygulamtr. 2.Snflandrmalar Muhasebe politikalarnda deiiklik yoktur. H. Yeni ve Revize Edilmi Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Mart 2010 tarihinde geerli olan ve irket faaliyetleri ile ilgili olan mevcut standartlar ile ilgili deiiklikler bulunmamaktadr.
9

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

Mart 2010 tarihinde yrrlkte olan ancak Mart 2010 finansal tablolarna etkisi olmayan standart ve yorumlar UFRS 1 (deiiklikler) UFRSnin lk Olarak Uygulanmas Dier stisnai Durumlar UFRS 2 (Deiiklik) Hisse Bazl demeler Grubun Nakit Olarak dedii Hisse Bazl Anlamalar UFRS 3 (2008) letme Birlemeleri UFRS 5 (2008 ve 2009 ylnda yaplan yllk iyiletirmelere ilikin deiiklikler) Sat Amacyla Elde Tutulan Varlklar ve Durdurulan Faaliyetler UFRS 8 (2009 ylnda yaplan yllk iyiletirmelere ilikin deiiklikler) Faaliyet Blmleri UMS 1 (2009 ylnda yaplan yllk iyiletirmelere ilikin deiiklikler) Mali Tablolarn Sunumu UMS 7 (2009 ylnda yaplan yllk iyiletirmelere ilikin deiiklikler) Nakm Akm Tablosu UMS 17 (2009 ylnda yaplan yllk iyiletirmelere ilikin deiiklikler) Finansal Kiralamalar UMS 27 (2008) Konsolide ve Konsolide Olmayan Mali Tablolar UMS 36 (2009 ylnda yaplan yllk iyiletirmelerdeki deiiklikler) Varlklarda Deer Dkl UMS 38 (2009 ylnda yaplan yllk iyiletirmelere ilikin deiiklikler) Maddi Olmayan Duran Varlklar UMS 39 Finansal Aralar Standardndaki Deiiklikler: Muhasebeletirme ve lm Finansal Riske Kar Korunmaya Uygun Kalemler UFRYK 9 (2009 ylnda yaplan yllk iyiletirmelere ilikin deiiklikler) Sakl Trev Aralarnn Yeniden Deerlendirilmesi UFRYK 16 (2009 ylnda yaplan yllk iyiletirmelere ilikin deiiklikler) Yurtdndaki Net Bir Yatrmn Finansal Riske Kar Korunmas UFRYK 17 Nakit D Varlklarn Hissedarlara Datm

10

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

Henz yrrle girmemi ve irket tarafndan erken uygulanmas benimsenmemi standartlar ile mevcut nceki standartlara getirilen deiiklikler ve yorumlar: 1 Nisan 2010 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan finansal dnemler iin geerli olacak olan fakat irketin finansal tablolarna herhangi bir etkisi olmas beklenmeyen mevcut standartlarla ilgili yorumlar ve deiiklikler aada belirtilmitir. UFRS 1 (deiiklikler) UFRSnin lk Olarak Uygulanmas Dier stisnai Durumlar (1 Temmuz 2010 ve sonrasnda balayan mali dnemler iin geerlidir) UFRS 9 Finansal Aralar: Snflandrma ve lme (1 Ocak 2013 ve sonrasnda balayan mali dnemler iin geerlidir) UMS 24 (2009) likili Taraf Aklamalar (1 Ocak 2011 ve sonrasnda balayan mali dnemler iin geerlidir) UMS 32 (Deiiklikler) Finansal Aralar: Sunum ve UMS 1 Mali Tablolarn Sunumu (1 Ocak 2011 ve sonrasnda balayan mali dnemler iin geerlidir) UFRYK 14 (Deiiklikler) Asgari Fonlama Gerekliliinin Pein denmesi (1 Ocak 2011 ve sonrasnda balayan mali dnemler iin geerlidir) UFRYK 19 Finansal Ykmllklerin zkaynak Aralar Kullanlarak denmesi(1 Temmuz 2010 ve sonrasnda balayan mali dnemler iin geerlidir) I. Uygulanan Deerleme lkeleri / Muhasebe Politikalar Ekteki finansal tablolarn hazrlanmasnda kullanlan nemli muhasebe prensipleri aadaki gibidir: Haslat Haslat, iletme tarafndan uygulanan ticari iskontolar ve miktar indirimleri de gz nnde tutularak, sat bedelinin geree uygun deeri ile llmektedir. Bedel, nakit veya nakit benzerleri biiminde ise haslat tutar da alnan veya alnacak olan nakit ya da nakit benzerleri tutar olmaktadr. Ancak, nakit ve nakit benzerleri giriinin ertelendii durumlarda; sat bedelinin geree uygun deeri, gelecekteki tm tahsilatlarn emsal faiz oran ile iskonto edilmesi yoluyla belirlenmektedir. Emsal faiz oran olarak szlemede belirlenen oran ve/veya benzer finansal aralar iin geerli olan faiz oran alnmaktadr. Sat bedelinin nominal tutar ile geree uygun deeri arasndaki fark faiz geliri olarak muhasebeletirilmektedir. Mal Sat letmenin mallarn sahiplii ile ilgili nemli risk ve getirileri alcya devretmi olmas, haslat tutarnn gvenilir biimde llebilmesi, ileme ilikin ekonomik yararlarn
11

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

iletmece elde edilmesinin muhtemel olmas, ileme ilikin yklenilen veya yklenilecek olan maliyetlerin gvenilir biimde llebilmesi durumunda kaytlara yanstlmaktadr. Haslat, iletme tarafndan uygulanan ticari iskontolar ve miktar indirimleri de gz nnde tutularak, alnan veya alnacak olan bedelin geree uygun deeri ile llmektedir. Haslat tutarnn tahsil edilebilirlii konusunda bir belirsizliin ortaya kmas durumunda, tahsil edilemeyen veya tahsil edilebilme olasl muhtemel olmayan tutar gider olarak finansal tablolara yanstlmaktadr. Hizmet Sat Hizmet sunumuna ilikin bir ilemin gvenilir biimde tahmin edilebildii durumlarda, ilemle ilgili haslat ilemin bilano tarihi itibariyle tamamlanma dzeyi dikkate alnarak finansal tablolara yanstlmaktadr. Hizmet sunumuna ilikin ilemin sonucunun gvenilir biimde tahmin edilemedii durumlarda, haslat ancak finansal tablolara yanstlm giderlerin geri kazanlabilir tutar kadar finansal tablolara yanstlmaktadr. Faiz ve Temettler Faiz ve temettler de ilemle ilgili ekonomik yararlarn iletme tarafndan elde edilmesinin muhtemel olmas; Haslat tutarnn gvenilir biimde llebilmesi halinde; -Faiz; etkin faiz yntemine gre muhasebeletirilir, faiz tahakkuku edinim ncesi ve edinim sonras dnemlere ayrlr ve yalnzca edinim sonrasna ait ksm haslat olarak finansal tablolara yanstlr. -Temettler; hissedarlarn tahsil etme haklar ortaya ktnda finansal tablolara yanstlr. Stoklar Stoklar, maliyet ve net gerekleebilir deerin dk olan ile deerlenmektedir. Net gerekleebilir deer, tahmini sat fiyatndan sat esnasna kadar oluacak ek maliyetler dlerek tahmin edilen tutardr. Stoklarn maliyeti; tm satn alma maliyetlerini, dntrme maliyetlerini ve stoklarn mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi iin katlanlan dier maliyetleri iermektedir. Borlanma maliyetlerinden stoklara pay verilmemektedir. Maliyetlerin kullanm veya sat sonucu elde edilecek tutardan yksek olmas durumunda, stok deer dkl karl ayrlmak suretiyle stoklar net gerekleebilir deerine indirgenmektedir.

12

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

Maliyet sistemi olarak safha maliyet sistemi kullanlmaktadr. Stoklarda ilk madde mamul ve emtia iin ilk giren ilk kar, yardmc ve yedek malzemeler iin aylk hareketli ortalama maliyet yntemi uygulanmaktadr. (Dipnot:13) Yatrm Amal Gayrimenkuller Yatrm amal gayrimenkuller mal veya hizmet retiminde ya da tedarikinde veya idari amala kullanlmak veya normal i ak erevesinde satlmak zere elde tutulan gayrimenkuller hari olmak zere kira geliri veya deer art kazanc ya da her ikisini birden elde etmek amacyla elde tutulan gayrimenkullerdir. Yatrm amal gayrimenkul balangta maliyeti ile llmektedir. Standart gereince irket muhasebeletirme sonrasnda muhasebe politikas olarak geree uygun deer yntemini veya maliyet yntemini seebilmektedir, ancak anlan yntem tm yatrm amal gayrimenkullere uygulanmak zorundadr. Bu ilke erevesinde irket yatrm amal gayrimenkullerinin geree uygun deerini, 30.04.2007 tarihi itibariyle konuyla ilgili yetkisi bulunan bamsz bir deerleme uzman tarafndan yaplan deerleme ilemini esas almak suretiyle tespit ettirmi ve bu deerleri finansal tablolara yanstmtr. Sahibi tarafndan kullanlmakta olan gayrimenkuller geree uygun deer esas ile gsterilen yatrm amal bir gayrimenkule dnt tarihe kadar amortismana tabi tutulmu, bu tarihten sonra amortisman hesaplanmamtr. Yatrm amal gayrimenkuln geree uygun deerindeki deiimden kaynaklanan kazan veya kayp, olutuu dnemde kr veya zarara dahil edilmektedir. Yatrm amal gayrimenkuln geree uygun deerinin belirlenmesinde, kiraya verilmi fabrika iindeki makine tesisatnda geree uygun deerini iermektedir. Bu nedenle sz konusu varlklar ayrca yatrm amal gayrimenkul hesabnda gsterilmitir. Yatrm amal gayrimenkuller olas bir deer dklnn tespiti amacyla incelenir ve bu inceleme sonunda yatrm amal gayrimenkullerin kaytl deeri, geri kazanlabilir deerinden fazla ise, karlk ayrlmak suretiyle kaytl deeri geri kazanlabilir deerine indirilmektedir. Geri kazanlabilir deer, ilgili yatrm amal gayrimenkuln sat maliyetleri dlm geree uygun deeri ile kullanm deerinden yksek olandr. (Dipnot:17) Maddi Duran Varlklar Mal veya hizmet retimi veya arznda kullanlmak, bakalarna kiraya verilmek veya idari amalar erevesinde kullanlmak zere elde tutulan ve bir dnemden daha fazla kullanm ngrlen fiziki kalemlerdir. Maddi duran varlk kaleminin maliyeti, bu kalemle ilgili gelecekteki ekonomik yararlarn iletmeye aktarlmasnn muhtemel olmas ve ilgili kalemin maliyetinin gvenilir bir ekilde llebilmesi halinde varlk olarak finansal tablolara yanstlmaktadr, aksi halde gider yazlmaktadr.

13

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

Maddi duran varlk kalemi, ilk muhasebeletirmede maliyet bedeli ile llmektedir. Maliyet bedeline satn alma fiyatndan indirim ve iskontolar dldkten sonra, ithalat vergileri ve iade edilmeyen al vergileri, varln amalanan koullarda alabilmesini salayacak duruma getirilmesine ilikin her trl maliyet, varln sklmesi ve tanmas ile yerletirildii alann restorasyonuna ilikin tahmini maliyeti dahil edilmektedir. irket bina ve arsalar dndaki varlklar iin muhasebe politikas olarak maliyet modelini semi bulunmaktadr. Bu erevede szkonusu varlklar finansal tablolarda maliyetinden birikmi amortisman ve varsa birikmi deer dkl zararlar indirildikten sonraki deeri ile gsterilmektedir. Binalar ve arsalar iin ise yeniden deerleme modeli benimsenmitir. Bu ynteme gre yeniden deerlenmi tutar, yeniden deerleme tarihindeki geree uygun deerinden, mteakip birikmi amortisman ve mteakip birikmi deer dkl zararlarnn indirilmesi suretiyle bulunan deer olarak hesaplanmtr. Arazi ve binalarn geree uygun deeri mesleki yeterlilie sahip deerleme uzmanlar tarafndan deerlendirilmesi sonucu saptanmtr. Maddi duran varlk kalemlerinin geree uygun deeri genellikle deerleme yoluyla belirlenmi piyasa deerleridir. Maddi duran varlklarn amortismana tabi tutar, varln yararl mr boyunca sistematik olarak datlmaktadr. Genel olarak varln amortismana tabi tutar, kalnt deeri dlerek belirlenmektedir. Uygulamada, varlklarn kalnt deeri genellikle deersiz ve nemsiz olduundan amortismana tabi tutarn hesaplanmasnda dikkate alnmamtr. irket dorusal amortisman yntemini kullanmaktadr. Seilen yntem gelecekteki ekonomik yararlarn beklenen tketim biiminde bir deiiklik olmadka dnemden dneme tutarl olarak uygulanmaktadr. Beklenen faydal mr, kalnt deer ve amortisman yntemi, tahminlerde ortaya kan deiikliklerin olas etkilerini ileriye dnk olarak tespit etmek amacyla her yl gzden geirilmektedir. Amortisman, snrsz kullanm mr olan arsalar hari, sabit kymetlerin enflasyona gre dzeltilmi deerleri zerinden ve normal amortisman metoduna ve kst amortisman esasna gre hesaplanmtr. Maddi duran varlklar aada ngrlen ekonomik mrler dikkate alnarak itfa edilmektedirler. (Dipnot: 18) Binalar, yeralt ve yerst dzenleri Makine, tesis ve cihazlar Tat aralar Deme ve demirbalar zel maliyetler 5-50 Yl 3-40 Yl 4-10 Yl 3-25 Yl 5 Yl

Bir maddi duran varlk kaleminde deer dkl olup olmadnn belirlenmesinde, Varlklarda Deer Dkl Standard hkmleri uygulanmakta olup, varln defter
14

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

deerinin geri kazanlabilir tutarn amas halinde deer dkl karl ayrlmaktadr. Ancak cari dnemde bulunmamaktadr. bu yntemle hesaplanan deer dkl karl

Maddi duran varlk satlarndan elde edilen kar ve zararlar, finansal tablolarda ilgili gelir ve gider hesaplarna dahil edilmektedir. Maddi varlklarn tamir, bakm ve onarm iin harcanan tutarlar gider kaydedilmekte, performans artrc harcamalar ise aktifletirilmektedir. (Dipnot:18) Maddi Olmayan Duran Varlklar Maddi olmayan duran varlk; varlkla ilikilendirilen beklenilen gelecekteki ekonomik yararlarn iletme iin gereklemesinin muhtemel olmas ve varln maliyetinin gvenilir bir ekilde llebilmesi durumunda, muhasebeletirilmektedir. Maddi olmayan duran varlklar ilk muhasebeletirilmesi srasnda maliyet bedeliyle llmektedir. Ayr olarak elde edilen bir maddi olmayan duran varln maliyet bedeli satn alma fiyatndan indirim ve iskontolar dldkten sonra, ithalat vergileri ve iade edilmeyen al vergileri, varl amalanan kullanmna hazr hale getirmeye ynelik, dorudan varlkla ilikilendirilebilen her trl maliyet dahil edilerek tespit edilmektedir. irket iinde yaratlan (Ar-Ge gibi) maddi olmayan duran varlk bulunmamaktadr. irket muhasebe politikas olarak maliyet yntemini semi bulunmaktadr. Bu erevede maddi olmayan duran varlk, ilk muhasebeletirilmesinin ardndan, maliyetinden, tm birikmi itfa ve deer dkl zararlar dlm olarak izlenmektedir. Bir maddi olmayan duran varln muhasebeletirilmesinde yararl mr dikkate alnmaktadr. Snrl bir yararl mre sahip bir maddi olmayan duran varlk itfaya tabi tutulmakta, snrsz yararl mrl bir maddi olmayan duran varlk itfaya tabi tutulmamaktadr. Snrl yararl mre sahip bir maddi olmayan duran varln itfaya tabi tutar, varln yararl mr boyunca sistematik olarak datlr. tfa ilemi, varln kullanma hazr olduu, yani, ynetimin amalad ekilde faaliyet gsterebilmesi iin gereken konum ve durumda olduunda balatlr. Sz konusu yntemin gvenilir bir ekilde belirlenememesi durumunda, dorusal itfa yntemi kullanlmaktadr. Maddi olmayan duran varlklarn tarihi maliyetleri satn alma tarihinden itibaren en son 31.12.2004 tarihine kadar enflasyona gre dzeltilmitir. Cari dnemde maddi olmayan duran varlklar maliyet bedelleri zerinden ekonomik mrlerine gre normal amortisman yntemi ile itfa edilmektedir. Bilanoda yer alan tutar zel maliyetlerden ibaret olup, 5 ylda itfa edilmektedir. (Dipnot: 19)

15

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

erefiye erefiye, satn alnan varlklarn satnalma maliyetleriyle, szkonusu varlklarn net olarak ayrtrlabilen makul deeri arasndaki fark temsil etmektedir. (Dipnot: 20) Varlklarda Deer Dkl Bu standart uyarnca varln defter deerinin geri kazanlabilir tutarn aan ksm iin deer dkl karl ayrlmas gerekmektedir. Geri kazanlabilir tutar bir varln veya nakit yaratan birimin, sat maliyetleri dlm geree uygun deeri ile kullanm deerinden yksek olandr. Kullanm deeri ise bir varlk veya nakit yaratan birimden elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit aklarnn bugnk deeridir. Bu erevede gelecekteki nakit aklar, cari piyasa koullarndaki parann zaman deeri iskonto oran kullanlarak iskonto edilmektedir. Borlanma Maliyetleri Borlanma maliyetleri temel ynteme gre borlanmann niteliine ve yntemine baklmakszn olutuklar dnemde gider olarak finansal tablolara yanstlmaktadr. Ancak bir zellikli varln satn alnmas, inaat veya retimi ile dorudan ilikisi kurulabilen borlanma maliyetleri varsa alternatif yntem kullanlmakta ve borlanma maliyetleri ilgili zellikli varln maliyetinin bir unsuru olarak aktifletirilmektedir. Bu tr maliyetler gvenilebilir bir biimde llebilmeleri ve gelecekteki ekonomik yararlardan iletmenin faydalanabilmesinin muhtemel olmas durumunda, zellikli varln maliyetine dhil edilmektedir. Bunun dndaki borlanma maliyetleri olutuklar dnemde gider olarak muhasebeletirilmektedir. zellikli bir varln elde edilmesi amacyla bor alnan fonlara ilikin aktifletirilebilecek borlanma maliyetleri tutar; ilgili dnemde bu varlklar iin katlanlan toplam borlanma maliyetlerinden bu fonlarn geici yatrmlarndan elde edilen gelirlerin dlmesi suretiyle bulunmaktadr. irketin finansman giderlerinin aktifletirilmesini gerektirecek zellikli varlk retimi bulunmadndan, finansman giderleri cari dnemde dorudan gelir tablosuna kaydedilmitir. Finansal Aralar: Finansal aralar finansal varlk ve borlar iermektedir. Finansal varlk ve finansal borlar; Geree uygun deeri ile bilanoda gsterilen finansal varlk ve borlar; alm satm amal finansal varlklar, vadeye kadar elde tutma amal yatrmlar, kredi ve alacaklar, satlmaya hazr finansal varlklar olarak snflandrlmaktadr. Alm satm amal finansal varlklar: Esas itibariyle, yakn bir tarihte satlmak veya geri satn alnmak amacyla edinilen varlklardr.(Alm satm amal menkul kymetler, tahvil, bono, hisse senetleri gibi)

16

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

Vadeye kadar elde tutma amal yatrmlar: irketin vade sonuna kadar elinde tutma niyet ve imkannn bulunduu sabit veya belirlenebilir nitelikte demeler ieren ve sabit bir vadesi bulunan, finansal aralardr. Kredi ve alacaklar: irketin dorudan bor vermek veya para mal veya hizmet satmak suretiyle oluan ve iletme tarafndan yaratlan finansal varlklardr. Satlmaya hazr finansal varlklar: Satlmaya hazr olarak tanmlanan veya kredi ve alacak, vadeye kadar elde tutulacak yatrm veya geree uygun deer fark kr veya zarara yanstlan finansal varlk olarak snflanmayan ve trev olmayan finansal varlklardr. Finansal Aralarn Muhasebeletirme ve Deerleme lkeleri Finansal aracn kayda alnmas: irket ancak finansal araca ilikin szleme hkmlerine taraf olunduu takdirde finansal arac finansal tablolarna almaktadr. Finansal aracn ilk almda maliyeti ilemin gereklemesi aamasnda ilgili varlk ve ykmlln rayi deeri iin alnan ve verilen bedel zerinden belirlenmektedir. Bir finansal varl veya finansal borcun alnmas veya elden karlmas ile dorudan ilikili olan ilave maliyetler finansal varlk ve borcun ilk deerlemesine dahil edilmektedir. Finansal varlk veya finansal borcun etkin faiz yntemiyle hesaplanan itfa edilmi maliyeti: Finansal varlk veya finansal borcun ilk muhasebeletirme srasnda llen deerinden anapara geri demeleri dldkten, anlan ilk tutar ile vadedeki tutar arasndaki farkn etkin faiz yntemi kullanlarak hesaplanan birikmi itfa pay dldkten veya eklendikten ve deer dkl ya da tahsil edilememe durumuna ilikin her trl indirimin yaplmasndan (dorudan doruya veya bir karlk hesab kullanlarak) sonra geriye kalan tutardr. Etkin faiz yntemi: Finansal varlk veya borcun (veya bir finansal varlk veya bor grubunun) itfa edilmi maliyetlerinin hesaplanmas ve ilgili faiz gelir veya giderlerinin ilikili olduu dneme datlmas yntemidir. Etkin faiz oran; finansal aracn beklenen mr boyunca veya uygun olmas durumunda daha ksa bir zaman dilimi sresince yaplacak gelecekteki tahmini nakit deme ve tahsilatlarn tam olarak ilgili finansal varlk veya borcun net defter deerine indirgeyen orandr. Geree uygun deer fark kr veya zarara yanstlan finansal varlklar dnda snflandrlan finansal varlklar ile ilgili gelirler etkin faiz yntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadr. Finansal Varlk ve Borlarn Balangtaki ve Sonraki lmleri Finansal varlk ve borlar ilk muhasebeletirilmesi srasnda geree uygun deeri zerinden llrler. Bir finansal ara iin alnan veya verilen bedelin geree uygun deeri ilem fiyat veya dier piyasa fiyatlar dikkate alnarak belirlenir. Borsalarda ilem gren finansal varlklar iin geree uygun deer borsa rayileri veya piyasa deerleri kullanlarak bulunmaktadr. Bu erevede hisse senetleri ve dier finansal aralar SPKnn 288 -12335 sayl ve 18.05.2005 tarihli yazs gereince MKB
17

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

tarafndan yaynlanan fiyatlar esas alnarak deerlemeye tabi tutulmaktadr. Piyasa deeri bilinmeyenler iin defter deeri geree uygun deer olarak kabul edilmitir. Finansal varlklarn sonraki lmleri: lk almdan sonra geree uygun deer fark kr veya zarara yanstlan ve geree uygun deerinden kaytlara alnan finansal varlklar (alm satm amal finansal varlklar ve satlmaya hazr finansal varlklar) haricindeki finansal varlklar aadaki gibi deerlenmektedir. letme kaynakl kredi ve alacaklar: Etkin faiz yntemi kullanlmak suretiyle itfa edilmi maliyeti zerinden deerlenmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak yatrmlar: Etkin faiz yntemi kullanlmak suretiyle itfa edilmi maliyeti zerinden deerlenmektedir. Aktif bir piyasada kaytl bulunmayan yatrmlar ve geree uygun deeri gvenilir biimde llemeyen zkaynaa dayal finansal aralar ile aktif bir piyasada kaytl bulunmayan sz konusu zkaynaa dayal finansal aralara bal bulunan ve bunlarn teslim edilmesiyle denmesi gereken trev rnlere yaplan demeler maliyetlerinden llr. Finansal borlarn sonraki lmleri: lk muhasebeletirmenin ardndan geree uygun deeri ile kar zarara yanstlan finansal borlar dndaki finansal borlar etkin faiz yntemiyle hesaplanan itfa edilmi maliyetinden llrler. Kazan ve kayplarn muhasebeletirilmesi Geree uygun deer fark kr veya zarara yanstlan olarak snflandrlan bir finansal varlk veya finansal borca ilikin olarak ortaya kan kazan veya kayp, kr ya da zararda muhasebeletirilir Satlmaya hazr finansal varla ilikin olarak ortaya kan kazan veya kayp, deer dkl zararlar ve kur fark kazan ve kayplar hari olmak zere, sz konusu finansal varlk bilano d braklncaya kadar zkaynaklar deiim tablosu araclyla dorudan zkaynaklarda muhasebeletirilir. tfa edilmi maliyetinden gsterilen finansal varlk ve borlar asndan ilgili finansal varlk veya bor bilano d brakld veya deer dklne urad durumda ortaya kan kazan veya kayp ile itfa ilemi nedeniyle ortaya kan kazan veya kayp, kr ya da zararda muhasebeletirilir. irket finansal varln veya varlk grubunun deer dklne maruz kaldna dair objektif bir kantn bulunup bulunmadn her bilano tarihi itibariyle deerlendirerek deer dkl karl ayrmaktadr.

18

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

a. Nakit ve Nakit Benzerleri Nakit akm tablosunun sunumu asndan, nakit ve nakit edeerleri, kasadaki nakit varl, bankalardaki nakit para, ekler ve orijinal vadesi 3 aydan ksa vadeli mevduatlar iermektedir. Nakit ve nakit edeerleri elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmi faizlerinin toplam ile gsterilmitir. Yabanc para cinsinden olan nakit ve nakit benzerleri dnem sonu kurundan deerlenmektedir. ndirgenmi net deer bulunurken aadaki oranlar esas alnmtr.
31 Mart 2010 % USD EUR 6,72 - 7,33 ---- 0,23 - 0,44 0,44 -0,57 31 Aralk 2009 % USD EUR 4,46 - 10,44 ---- 0,17 - 0,98 0,30 - 1,23

Dibs Libor

c.Ticari ve Dier Borlar Ticari ve dier borlar, mal ve hizmet alm ile ilgili ileride doacak faturalanm ya da faturalanmam tutarn rayi deerini temsil eden, oranlar esas alnmtr.
31 Mart 2010 % Dibs Libor 6,72 - 7,33 -USD -0,23 - 0,44 EUR -0,44 -0,57 % 4,46 - 10,44 -31 Aralk 2009 USD -EUR --

0,17 - 0,98 0,30 - 1,23

d. Krediler Banka kredileri, alndklar tarihlerde, kredi tutarndan ilem masraflar karldktan sonraki deerleriyle kaydedilmektedir. Banka kredileri; sonradan etkin faiz yntemi kullanlarak iskonto edilmi maliyet deeri zerinden gsterilmektedir. lem masraflar dldkten sonra kalan tutar ile iskonto edilmi maliyet deeri arasndaki fark, gelir tablosuna kredi dnemi sresince finansman maliyeti olarak yanstlmaktadr. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, olutuunda gelir tablosuna alnmaktadr. Cari dnemde TL ve dviz kredileri kullanlmtr. (Dipnot: 8) Finansal Riskten Korunma irket finansal aralara ait fiyat, kur, faiz oran gibi deiimlerden kaynaklanan risklerden korunmak amacyla opsiyon ilemleri yapabilmektedir. a. Tahsilat Riski irketin tahsilat riski esas olarak ticari alacaklarndan doabilmektedir. Ticari alacaklar, irket ynetimince gemi tecrbeler ve cari ekonomik durum gz nne alnarak
19

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

deerlendirilmekte ve uygun oranda pheli alacak karl ayrldktan sonra bilanoda net olarak gsterilmektedir. b. Fiyat Riski irket, faaliyet konusu nedeniyle yabanc para birimlerinin Trk Liras karsndaki deerlerinin deiimlerine bal olarak kur dalgalanmalarna maruz kalmaktadr. irketin ihracatlar ve ithalatlar yabanc para cinsinden yaplmaktadr. Kullanlan kredilere ilikin faiz oranlarnn bir blm piyasada oluan faiz oranlarna paralel olarak deimektedir. Bu nedenle, irket, i ve d piyasalarda faiz dalgalanmalarna da maruz kalmaktadr. c. Likidite Riski Likidite riski bir iletmenin finansal borlardan kaynaklanan ykmllkleri yerine getirmekte zorlanmas riskidir. irket genellikle ksa vadeli finansal aralarnn nakde evirerek; rnein alacaklarn tahsil ederek, menkul kymetlerini elden kararak, kendisine fon yaratmaktadr. Bu aralardan elde edilen tutarlar geree uygun deerleri ile kaytlarda yer almaktadr. d. Dvizli lemler ve Kur Deiiminin Etkileri Dnem iinde gerekleen dvizli ilemler, ilem tarihinden geerli olan dviz kurlar zerinden evrilmitir. Dvize dayal parasal varlklar ve ykmllkler dnem sonunda geerli olan dviz al kurlar zerinden evrilmitir. Dvize dayal parasal varlk ve ykmllklerin evrimlerinden doan kur kazanc veya zararlar, gelir tablosuna yanstlmtr. Trk Liras dnda baka bir para biriminden finansal tablolarn hazrlayan bal ortaklklarn sonular ilgili dneme ait ortalama kur zerinden Trk Lirasna evrilmitir. Bu bal ortaklklarn varlk ve ykmllkleri dnem sonu kuru ile Trk Lirasna evrilmi, dnem bandaki net varlklarnn Trk Lirasna evriminden kaynaklanan kur farklar ile ortalama ve dnem sonu kurlar arasnda oluan farklar, zsermayede yabanc para evrim farklar hesabna dahil edilmitir. Finansal Kiralama ve Faaliyet Kiralamas lemleri irketin kirac olmas durumunda Kiralama szlemesinin finansal tablolarda gsterilmesi irket tarafndan bir varln mlkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan risk ve yararlarn tamamnn devredildii kiralamalar, finansal kiralama olarak, bir varln mlkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan risk ve yararlarn tamamnn devredilmedii kiralamalar ise faaliyet kiralamas olarak snflandrlmaktadr. Finansal kiralama ilemi, kiralama szlemesinin geree uygun deeri ya da asgari kira demelerinin bugnk deerinden dk olan zerinden bilanoda varlk ve bor olarak muhasebeletirilmektedir.

20

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

Ancak irketin cari dnemde finansal kiralama ilemi bulunmamaktadr. Faaliyet kiralamasnda ise yaplan kira demeleri dorusal (eit) olarak kiralama sresi boyunca gider olarak muhasebeletirilmektedir. Cari dnemde irket faaliyet kiralamas yoluyla ara kiralam bulunmaktadr. (Dipnot: 23) irketin kiraya veren olmas durumunda Kiralama szlemesinin finansal tablolarda gsterilmesi Varlklarn faaliyet kiralamas eklinde kiraya veren irket, faaliyet kiralamasna konu olan varlklar niteliine gre bilanoda gstermektedir. Faaliyet kiralamasndan kaynaklanan kira geliri, kiralama sresi boyunca dorusal yntem uygulanmak suretiyle gelir olarak muhasebeletirilir. Kira gelirinin elde edilmesinde katlanlan maliyetler, amortismanlar dahil olmak zere, gider olarak muhasebeletirilir. irketin skenderun Sarsekide bulunan tesisleri 30.04.2007 tarihinden itibaren 25 yllna kiraya verilmi, daha sonra yaplan ilave szleme ile 30 yla karlmtr. Bu tesisten elde edilen kira geliri dnemsel olarak muhasebeletirilmektedir. (Dipnot 17, 41) Hisse Bana Kazan Hisse bana kazan net dnem kar veya zararndan adi hisse senedi sahiplerine isabet eden ksmn dnem iindeki arlkl ortalama adi hisse senedi saysna blnmesiyle hesaplanmaktadr. Uygulamada bedelsiz sermaye artrm ile hissedarlardan ek bir deme talep edilmeden hisse senedi ihra edilebilmektedir. Bu durumda kaynaklarda bir art olmadan mevcut adi hisse senedi says artmaktadr. Bu tip bedelsiz hisse datmlar, hisse bana kazan hesaplamalarnda, ihra edilmi hisse gibi deerlendirilmekte ve sermaye artrm ncesinde mevcut olan adi hisse senetlerinin says, mevcut adi hisse senetlerinin saysnda meydana gelecek oransal deiime gre dzeltilerek dikkate alnmaktadr. (Dipnot:36) Bilano Tarihinden Sonraki Olaylar Bilano tarihi ile bilanonun yaym iin yetkilendirme tarihi arasnda, iletme lehine veya aleyhine ortaya kan olaylar ifade etmektedir. irket bilano tarihi itibariyle ilgili olaylarn var olduuna ilikin kantlarn olmas durumunda finansal tablolara alnan tutarlar bu yeni duruma uygun ekilde dzeltmektedir. lgili olaylarn bilano tarihinden sonra ortaya ktn gsteren koullarn bulunmas halinde ise irket sz konusu hususlar ilgili Dipnotlarda aklamakla yetinmektedir. Bilano tarihinden sonraki dzeltme gerektirmeyen olaylar iin finansal tablolarda herhangi bir dzeltme yaplmaz. (Dipnot :40)

21

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

Karlklar, Koullu Ykmllkler ve Koullu Varlklar Karlklar; gemi bir olaydan kaynaklanan mevcut bir ykmlln (hukuki veya zmni) bulunmas, ykmlln yerine getirilmesi iin ekonomik fayda ieren kaynaklarn iletmeden kmalarnn muhtemel olmas, ykmllk tutarnn gvenli bir biimde tahmin edilebiliyor olmas durumunda finansal tablolara yanstlmaktadr. Karlklar, o anda mevcut en iyi tahmini yanstmak zere, bilano tarihi itibariyle gzden geirilmekte ve dzeltilmektedir. Ykmlln yerine getirilmesi iin ekonomik fayda salayan kaynaklarn k ihtimalinin ortadan kalkmas durumunda, ayrlan karlk iptal edilmektedir. skonto etme ileminin kullanld durumlarda, zamann geiini yanstmak amacyla her bir dnem ilgili karln defter deeri artrlmaktadr. Sz konusu art, borlanma maliyeti olarak muhasebeletirilmektedir. Koullu varlklar ve koullu ykmllkler gemi olaylardan kaynaklanan ve iletmenin tam anlamyla kontrolnde bulunmayan, bir veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olayn ileride gerekleip gereklememesi ile mevcudiyeti teyit edilecek olan varlk ve ykmllkler olup, finansal tablolara yanstlmamaktadr. Koullu varlk ve ykmllklerin muhtemel hale geldii ancak ekonomik fayda ieren kaynaklarn tutar hakknda gvenilir tahminin yaplamamas durumunda ilgili varlk ve ykmllk Dipnotlarda gsterilmektedir. Koullu varlklar ve borlar ilgili gelimelerin finansal tablolarda doru olarak yanstlmalarn teminen srekli olarak deerlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik faydann iletmeye girmesinin neredeyse kesin hale gelmesi durumunda koullu varlk ve buna ilikin gelir, deiikliin olutuu dnemin finansal tablolarna yanstlr. Daha nce koullu bor olarak dikkate alnm bir kaleme ilikin olarak, gelecek ekonomik yararlarn iletmeden knn gerekecei ihtimali olumu ise, sz edilen olaslkta meydana gelen deiimin olutuu dnem finansal tablolarnda karlk ayrlr. Muhasebe Politikalar, Muhasebe Tahminlerinde Deiiklik ve Hatalar irket muhasebe politikalarn ancak bir standart tarafndan gerekli klnyorsa veya finansal durumu, performans, nakit aklar zerindeki ilemlerin ve olaylarn etkilerinin finansal tablolarda daha uygun ve gvenilir bir ekilde sunulmasn salayacak nitelikte ise deitirebilmektedir. Sz konusu deiikliin uygulanmas, gelecek dnemlere etkide bulunduunda, ilgili politika deiiklii, deiikliin yapld dnemde finansal tablolara alnr. Muhasebe politikasnda deiiklik cari dnemi ya da nceki dnemleri etkilediinde, sz konusu politika hep kullanmdaym gibi, finansal tablolarda geriye dnk olarak uygulanr. Baz finansal tablo kalemleri iletme faaliyetlerindeki mevcut belirsizlikler nedeniyle tahmini tutarlar da ierir. Tahminin yapld koullarda deiiklik olmas, yeni bir bilgi edinilmesi ya da ilave gelimenin ortaya kmas durumunda, tahminler gzden geirilir. Muhasebe tahminindeki deiikliin etkisi yalnzca bir dneme ilikin ise, yapld cari dnemde; gelecek dnemlere ilikin ise, hem deiikliin yapld dnemde hem de

22

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

gelecek dnemlerde, ileriye ynelik olarak net dnem kar belirlenmesinde dikkate alnacak ekilde Finansal Tablolara yanstlr.

veya

zararnn

Hatalar, matematiksel hatalar, muhasebe politikalarnn yanl uygulanmas, irketin Finansal Tablolarn ilgilendirecek bilgilerin yanl yorumlanmas veya dikkatten kamas olabilir. irket olas bir hatann farkna vardnda, ilgili hatann dzeltme tutar geriye dnk olarak finansal tablolarda dzeltilir. Muhasebe politikalarnda yaplan nemli deiiklikler ve tespit edilen nemli muhasebe hatalar geriye dnk olarak uygulanr ve nceki dnem Finansal Tablolar yeniden dzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki deiiklikler, yalnzca bir dneme ilikin ise, deiikliin yapld cari dnemde, gelecek dnemlere ilikin ise, hem deiikliin yapld dnemde hem de gelecek dnemde, ileriye ynelik olarak uygulanr. likili Taraflar Finansal Tablolarda, irketin hissedarlar, onlarn sahibi olduu irketler, bunlarn yneticileri ve ilikili olduklar bilinen dier gruplar ve ynetim personeli ilikili taraflar olarak tanmlanmlardr. (Dipnot: 37) Aadaki kriterlerden birinin varlnda, taraf irket ile ilikili saylr: a. Sz konusu tarafn, dorudan ya da dolayl olarak bir veya birden fazla arac yoluyla: - letmeyi kontrol etmesi, iletme tarafndan kontrol edilmesi ya da iletme ile ortak kontrol altnda bulunmas (ana ortaklklar, bal ortaklklar ve ayn i dalndaki bal ortaklklar dahil olmak zere); - irket zerinde nemli etkisinin olmasn salayacak paynn olmas veya - irket zerinde ortak kontrole sahip olmas;

b. Tarafn, irketin bir itiraki olmas; c. Tarafn, irketin ortak giriimci olduu bir i ortakl olmas; d. Tarafn, irketin veya ana ortaklnn kilit ynetici personelinin bir yesi olmas; e. Tarafn, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakn bir aile yesi olmas; f. Tarafn; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da nemli etki altnda veya (d) ya da (e)de bahsedilen herhangi bir bireyin dorudan ya da dolayl olarak nemli oy hakkna sahip olduu bir iletme olmas; veya g. Tarafn, iletmenin ya da iletme ile ilikili taraf olan bir iletmenin alanlarna iten ayrlma sonrasnda salanan fayda planlar olmas gerekir. likili taraflarla yaplan ilem, ilikili taraflar arasnda kaynaklarnn, hizmetlerin ya da ykmllklerin bir bedel karl olup olmadna baklmakszn transferidir.

23

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

Devlet Tevik ve Yardmlar irket makul deerleri ile izlenen parasal olmayan devlet tevikleri de dahil olmak zere tm devlet teviklerini, elde edilmesi iin gerekli artlarn irket tarafndan yerine getirileceine ve tevikin iletme tarafndan elde edilebileceine dair makul bir gvence olutuunda Finansal Tablolara almaktadr. Devlet tevikleri nakden veya devlete kar olan bir ykmlln azaltlmas eklinde elde edilmi olsa dahi ayn ekilde finansal tablolarda gsterilmektedir. Yatrm tevikleri tevikin alnacana ve beraberindeki tm koullara uyulacana dair makul gvence salanm ise rayi deeri zerinden deerlenir. Tevik bir gider kalemi ile ilikilendirildii zaman, telafi etmesi dnlen giderleri kapsayacak ekilde sonraki dnemlerde sistematik bir ekilde gelir olarak kaydedilir. Eer tevik bir varlk kalemi ile ilikilendirilmi ise, rayi deeri sermaye hesab altnda tutulur (ertelenmi gelir gibi) ve yatrm tevikinin ilgili olduu varln tahmin edilen ekonomik mr zerinden yllk eit taksitlere ayrlarak gelir tablosu ile ilikilendirilir. Hesaplanan Vergiler Finansal Tablolarda yer alan gelir vergileri, cari yl vergisi ile ertelenmi vergilerdeki deiimi iermektedir. irket, Gelir Vergileri Standardna uygun olarak, dnem sonular zerinden cari ve ertelenmi vergileri hesaplamaktadr. Vergi Karl; hazrlanan Finansal Tablolarda, irketin ylsonu itibariyle dnem sonularna dayanlarak tahmin edilen Kurumlar Vergisi ykmll iin karlk ayrlmaktadr. Kurumlar Vergisi ykmll dnem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler ve indirimler dikkate alnarak dzeltilmesinden sonra bulunan matrah zerinden hesaplanmaktadr. irket, Trkiyede geerli olan mevzuata gre kurumlar vergisine tabidir. irketin cari dnem faaliyet sonularna ilikin tahmini vergi ykmllkleri iin Finansal Tablolarda karlk ayrlmaktadr. Kurumlar Vergisi Hesaplamalar Hakknda Bilgi: 5520 sayl kurumlar vergisi kanununa gre kurumlar vergisi oran % 20 olarak belirlenmitir. Kurumlar vergisinin yan sra Trkiyede yerleik tam mkellef kurumlar ile Trkiyede bir iyeri veya daimi temsilci araclyla gelir elde eden dar mkellef kurumlara denen kar paylar hari olmak zere, bunlarn dnda kalan kii ve kurumlara datlan kar paylarndan % 15 orannda stopaj yaplacaktr. Karn sermayeye ilavesi kar datm saylmamaktadr. Kurumlar vergisi mkelleflerince 3er aylk dnemlerde kurumlar vergisinden mahsup edilmek zere % 20 orannda geici vergi hesaplanacak ve gelir vergisi kanunundaki dzenlemeler uyarnca izleyen ayn 14. gnne kadar beyan edilerek 17. gn akamna kadar denecektir. Yl iinde denen vergiler beyanname zerinden hesaplanan kurumlar vergisinden fazla olduu takdirde aradaki farkn iadesi veya baka vergilere mahsubu da mmkn bulunmaktadr.

24

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

Kurumlar vergisi kanununa gre mkelleflerin kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan gemi yl zararlar 5 yldan fazla nakledilmemek artyla izleyen dnemlerde kurum kazancndan indirilebilmektedir. 5520 sayl kanunda yer alan istisnalardan irkette uygulanabilecek olanlar itirak kazanlar istisnas, emisyon primi istisnas, kurumlarn iki tam yl sre ile aktiflerinde yer alan tanmaz ve itirak hisselerinin satndan doan kazan istisnas (kazancn % 75lik ksm istisnadr), Ar-Ge indirimi olarak saylabilir. Yatrm indirimi istisnasna ise 30 Mart 2006 tarih ve 5479 sayl kanun ile son verilmitir. ran Kurumlar Vergisi: Kurumlar vergisi kanunen kabul edilmeyen giderler ve istisna ve indirimler (ihracat istisnas) ile ilgili dzeltmeler yapldktan sonra hesaplanan matrahn %25i orannda denmektedir. (2008: %25) Enflasyon Uygulamas: 30 Aralk 2003 tarih ve 25332 sayl Resmi Gazetede yaymlanan 5024 sayl Kanun ile Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanununda yaplan deiiklik sonrasnda kazanlarn bilano esasna gre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mkelleflerinin 2004 ylndan balamak zere Finansal Tablolarn enflasyon dzeltmesine tabi tutmalar zorunlu hale gelmitir. Bu kanun hkm gereince enflasyon dzeltmesinin yaplabilmesi iin son 36 aylk kmlatif enflasyon orannn % 100 ve 12 aylk enflasyon orannn % 10u amas art bulunmaktadr. irket gerekli artlarn olumamas sebebiyle 31 Mart 2010 tarihli Finansal Tablolarn VUKnun enflasyon muhasebesi ile ilgili hkmleri erevesinde dzeltmemi ve cari dnem vergi matrah mevcut deerler zerinden hesaplanmtr. Ertelenmi vergi varl ve ykmll, baz gelir ve gider kalemlerinin muhasebe ve vergisel alardan farkl deerlendirilmeleri sonucunda ortaya kan zamanlama farkllklarn baz alarak, olmas gereken ykmllk hesaplanmaktadr. Ertelenmi vergi ykmll, oluan vergilendirilebilir tm zamanlama farkllklar iin hesaplanmakta olup, ertelenmi vergi varl ise sadece ortaya kacak bu aktifin itfa edilebilecei, vergilendirilebilir bir karn gelecekte olumas beklendiinde kaytlara alnmaktadr. Ertelenmi vergi, varlklarn olutuu veya ykmllklerin yerine getirildii dnemde geerli olan vergi oranlar zerinden hesaplanmakta ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilmektedir. irket, vergiye esas yasal Finansal Tablolar ile SPKnn XI/29 sayl tebliine gre hazrlanm Finansal Tablolar arasndaki farkllklardan kaynaklanan geici zamanlama farklar iin ertelenmi vergi varl ve ykmlln muhasebeletirmektedir. Sz konusu farkllklar genellikle baz gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarlar ile XI/29 sayl teblie gre hazrlanan Finansal Tablolarda farkl dnemlerde yer almasndan kaynaklanmakta olup, aada aklanmaktadr. Zamanlama farkllklar, muhasebe ve vergi amal kaydedilen gelir ve giderlerin yllar arasnda meydana gelen farklarndan kaynaklanmaktadr. Zamanlama farkllklar, maddi duran varlklar (arsa ve arazi hari), maddi olmayan duran varlklar, stoklarn ve pein denen giderlerin yeniden deerlenmesi ile alacaklarn reeskontu, kdem tazminat karl, bor reeskontu, gemi yl zararlar ve yararlanlacak yatrm indirimi tutarlar zerinden hesaplanmaktadr.

25

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

Ayn lkenin vergi mevzuatna tabi olmak artyla ve cari vergi varlklarnn cari vergi ykmllklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkn bulunmas durumunda, ertelenen vergi varlklarn ve ertelenen vergi ykmllkleri, karlkl olarak birbirinden mahsup edilmektedir. (Dipnot:35) Maddi Duran Varlklar ve Yatrm Amal Gayrimenkullerin makul deer ile deerlenmesi sonucu ortaya kan Yeniden Deerleme Fonu zerinden ertelenmi vergi ykmll hesaplanmtr. alanlara Salanan Faydalar / Kdem Tazminatlar / Tevik Primleri / zin Karlklar: Kdem tazminat karl, irket personelinin Trk Kanunu ve ran mevzuat uyarnca emekliye ayrlmasndan doacak gelecekteki olas ykmllklerinin tahmini toplam karlnn bugne indirgenmi deerini ifade etmektedir. (Dipnot: 24) 4857 Sayl Trk Kanununa gre, irket bir senesini doldurmu olan ve irketle ilikisi kesilen veya emekli olan, 25 hizmet (kadnlarda 20) yln dolduran ve emekliliini kazanan (kadnlar iin 58 yanda, erkekler iin 60 yanda), askere arlan veya vefat eden personeli iin kdem tazminat demekle mkelleftir. denecek tazminat irketin yrrlkte bulunan Trk Mevzuat ve Toplu i szlemesi hkmleri erevesinde hesaplanmaktadr. Kdem tazminat ykmll iin yasal olarak herhangi bir fon oluturma zorunluluu bulunmadndan Finansal Tablolarda herhangi bir zel fon ayrlmamaktadr. ran mevzuat uyarnca her yl iin 1 aylk maa tutarnda karlk hesaplanmaktadr. Emeklilik iin 30 yl alma sresi gerekli olup, ya snr 60dr. Bu erevede hesaplanan kdem tazminat karl iskonto edilerek finansal tablolarda gsterilmektedir. Kdem tazminat karl alanlarn emeklilii halinde denmesi gerekecek muhtemel ykmlln bugnk deerinin tahminiyle hesaplanr. Seri XI/29 no.lu tebli aklamalar nda toplam kdem tazminat ykmllnn hesaplanmas srasnda akteryal varsaymlar kullanlmtr: Temel varsaym, her yllk hizmet iin belirlenen tavan karlnn enflasyon ile orantl olarak artmasdr. Bylece uygulanan iskonto oran enflasyonun beklenen etkilerinden arndrlm gerek oran gstermektedir. Trkiyede mevcut kanunlar ve toplu i szlemeleri hkmlerine gre kdem tazminat, emeklilik veya iten karlma durumunda denmektedir. Gncellenmi olan UMS 19 alanlara Salanan Faydalar Standard (UMS 19) uyarnca bu tr demeler tanmlanm fayda planlar olarak nitelendirilir. Kdem Tevik Primi; Yrrlkteki toplu i szlemesi uyarnca szleme kapsamndaki personele belirli kdem srelerini tamamladklar yllarda kdem tevik primi denmektedir. Sz konusu tevik primi iin hesaplanan ykmllk kaytlara yanstlmaktadr. (Dipnot: 26)

26

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

zin Karlklar; irket personelinin nceki yllarda kullanmad izinler neticesinde olumu bulunan izin cretleri iin karlk ayrlmaktadr. (Dipnot: 26) Nakit Akm Tablosu Nakit akm tablosunun dzenlenmesi esnasnda dneme ilikin nakit akmlar; esas faaliyet, yatrm ve finansman faaliyetlerini ierecek ekilde raporlanmtr. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akmlar, irketin gbre sat faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akmlarn gsterir. Yatrm faaliyetleriyle ilgili nakit akmlar, irketin yatrm faaliyetlerinde (sabit yatrmlar ve finansal yatrmlar) kulland ve elde ettii nakit akmlarn gsterir. Finansman faaliyetlerine ilikin nakit akmlar, irketin finansman faaliyetlerinde kulland kaynaklar ve bu kaynaklarn geri demelerini gsterir. Hazr deerler, nakit para, vadesiz mevduat ve satn alm tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde evrilebilecek olan ve nemli tutarda deer deiiklii riskini tamayan yksek likiditeye sahip dier ksa vadeli yatrmlardr. Sermaye ve Temettler Adi hisseler, zsermaye olarak snflandrlr. Adi hisseler zerinden datlan temettler, temett datm karar alnd dnemde birikmi kardan indirilerek kaydedilir. lem ve Teslim Tarihindeki Muhasebeletirme Tm finansal varlk al ve satlar ilem tarihinde, bir baka deyile irket'in alm veya satm gerekletireceini taahht ettii tarihte muhasebeletirilir. Olaan al ve satlar, varln teslim sresinin genelde bir mevzuat veya piyasalardaki dzenlemelere gre belirlendii al ve satlardr. Finansal Varlk ve Ykmllklerin Kayda Alnmas ve Kayttan karlmas irket, finansal varlk veya ykmllkleri, finansal ara szlemelerine taraf olduu takdirde bilanosuna yanstmaktadr. irket finansal varln tamamn veya bir ksmn, sadece sz konusu varlklarn konu olduu szlemeden doan haklar zerindeki kontroln kaybettii zaman kayttan kartr. irket finansal ykmllkleri ancak szlemede tanmlanan ykmll ortadan kalkar, iptal edilir veya zaman amna urar ise kayttan kartr. DPNOT 3- LETME BRLEMELER Bilno tarihi itibariyle herhangi bir iletme birlemesi olmamtr. (31 Aralk 2009Yoktur.) DPNOT 4- ORTAKLIKLARI Yoktur. (31 Aralk 2009- Yoktur.)

27

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

DPNOT 5- BLMLERE GRE RAPORLAMA irketin Trkiyede, bal ortaklk durumundaki Razinin ise randa faaliyeti bulunmaktadr. irket Trkiye genelinde kimyevi gbre retim ve sat faaliyetleri yrtmektedir. Razi irketi ise kimyevi gbre ve gbre hammaddeleri imalat ve satn yapmaktadr. DPNOT 6- NAKT VE NAKT BENZERLER
31 Mart 2010 354.367 10.800 3.445.028 65.944.911 893.879 70.648.985 31 Aralk 2009 246.005 45.909 9.895.782 9.074.866 1.972.981 21.235.543

Kasa Alnan ekler Banka- Vadesiz mevduatlar Banka- Vadeli mevduatlar (< 3 ay) Dier Hazr Deerler Nakit ve Nakit Benzerleri

31 Mart 2010 ve 31 Aralk 2009 tarihleri itibariyle vadeli mevduatlarn vadeleri aydan ksa olup, etkin faiz yntemi ile deerlenmi deerleri aadaki gibidir. Vadeli Mevduatlar: TL
Faiz Oran (%) 7,00 6,97 3,61 Toplam Vade Ocak 10 Nisan 10 Nisan 10 31 Mart 2010 6.683.042 240.000 6.923.042 31 Aralk 2009 4.512.616 4.512.616

Vadeli Mevduatlar: Dviz


31 Mart 2010 Faiz Oran (%) Libor+0,5 9,00 0,64 - 2,85 1,06 9,00 Libor+0,5 Toplam Toplam Toplam Toplam Dviz Vade Cinsi Ekim 09 EUR Gnlk Mil.IRR Nisan 10 USD Nisan 10 EUR Gnlk Mil.IRR Gnlk EUR USD EUR Mil.IRR TL Dviz Tutar 21.377.131 470.000 10.280 11.674.443 21.377.131 12.144.443 10.280 TL Karl 32.525.305 964.581 1.572.574 23.959.409 32.525.305 24.923.990 1.572.574 59.021.869 31 Aralk 2009 Dviz Tutar TL Karl 1.864.599 4.013.250 3.660 549.000 1.864.599 4.013.250 3.660 549.000 4.562.250

irketin 31 Mart 2010 tarihleri itibariyle bloke hazr deerleri bulunmamaktadr. (31 Aralk 2009- Yoktur TL)

28

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

DPNOT 7 FNANSAL YATIRIMLAR A. Ksa Vadeli Finansal Yatrmlar Alm Satm Amal Finansal Varlklar a) Hisse Senetleri (31 Mart 2010- Yoktur TL) (irketin 31 Aralk 2009 tarihi itibariyle 166.960 TL tutarnda alm satm amal hisse senedi bulunmaktadr. Sz konusu hisse senetleri borsada aklanan en iyi al fiyat ile deerlenmi bulunmaktadr.) b) Devlet Tahvili
31 Mart 2010 Faiz Oran (%) 12,00 Toplam Vade Gnlk Dviz Cinsi Milyon IRR Dviz Tutar TL Karl 170.000 26.005.590 170.000 26.005.590 31 Aralk 2009 Dviz Tutar TL Karl -

B. Uzun Vadeli Finansal Yatrmlar Finansal Varlklar aada zetlenmitir. a.Konsolidasyon Kapsamndaki Ortaklklar
Bal Ortakln nvan Razi Petrochemical co. Toplam Faaliyet Konusu Kimyevi Gbre ve Hammaddeleri retim ve Sat Kurulduu lke ran Pay (%) 47,81 Bal Ortakln Sermayesi 414.575.438 414.575.438

irketin aktifinde yer alan Razi irketine olan itirak tutar konsolidasyon srasnda eliminasyona tabi tutulmutur.

29

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

b.Konsolidasyon Kapsam Dnda Tutulan Ortaklklar - tirakler


31 Mart 2010 Pay tirak (%) Tutar Nominal Endeks Fark Nominal Endeks Fark Nominal 2.325.016 0 17,00 15,00 300.000 1.713.888 212.500 98.628 40,00 17,00 31 Aralk 2009 Pay tirak (%) Tutar 15,00 300.000 1.713.888 212.500 98.628 4.000.000 6.325.016

tirakin nvan mece Pref Yap Tar. Mak. Tem. Gv. Hiz.San.Tic.A. mece Pref Yap Tar. Mak. Tem. Gv. Hiz.San.Tic.A.

Faaliyet Konusu elik Konstrksiyon Yap.Ev, Konty. Kule Vi par. SanYap. elik Konstrksiyon Yap.Ev, Konty. Kule Vi par. SanYap.

Tarnet Tar.Bil. Hiz. San Tic.A. nternet Servis Salayc vb. Tarnet Tar.Bil. Hiz. San Tic.A. nternet Servis Salayc vb. Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A. Toplam

- Dier Finansal Duran Varlklar irket 2009 ylnda kurulan Tarm Kredi Kooperatifi Eitim Vakfna (Tareksav) kurucu olarak 200.000 TL tutarla katlmtr. DPNOT 8- FNANSAL BORLAR
Ksa Vadeli Banka Kredileri (Gbreta) Dier Finansal Borlar (Razi) Ksa Vadeli Finansal Borlar Toplam Uzun Vadeli Banka Kredileri (Gbreta) Dier Finansal Borlar (Razi) Uzun Vadeli Finansal Borlar Toplam

31 Mart 2010 21.376.408 156.057.406 177.433.814


88.752.175 98.737.261 187.489.436

31 Aralk 2009 11.141.449 165.171.750 176.313.199


91.659.006 99.974.100 191.633.106

Ksa ve uzun vadeli finansal borlar etkin faiz yntemine gre deerlenmi olup, detay aada aklanmtr. A. Ksa Vadeli Finansal Borlar a. Banka Kredileri
Faiz Oran (%) 8,11 7,32 - 8,13 Toplam TL Toplam USD Dviz Cinsi TL TL 31 Mart 2010 Dviz TL Tutar Karl 21.376.408 21.376.408 31 Aralk 2009 Dviz TL Tutar Karl 11.141.449 11.141.449 -

Vade
Mays 10 Mays 10

30

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

b. Dier Finansal Borlar


Dviz Cinsi EUR Milyon IRR Toplam 31 Mart 2010 Dviz Tutar TL Karl 58.260.000 238.534 119.567.891 36.489.515 156.057.406 31 Aralk 2009 Dviz Tutar TL Karl 60.636.000 231.070 130.511.250 34.660.500 165.171.750

B. Uzun Vadeli Finansal Borlar a. Banka Kredileri


Faiz Oran (%) 8,16 2,39 8,16 2,39 Toplam EUR Vade Nis.14 Eki.12 Nis.14 Eki.12 Dviz Cinsi EUR EUR EUR EUR 31 Mart 2010 Dviz Tutar 41.536.270 1.708.955 43.245.225 TL Karl 85.244.887 3.507.288 88.752.175 31 Aralk 2009 Dviz Tutar 40.729.921 1.698.911 42.428.832 TL Karl 87.988.849 3.670.157 91.659.006

b. Dier Finansal Borlar


31 Mart 2010 Dviz Tutar TL Karl 31 Aralk 2009 Dviz Tutar TL Karl

Vade

Dviz Cinsi

(*)1-5 Yl EUR Toplam

48.111.000 48.111.000

98.737.261 98.737.261

46.449.000 46.449.000

99.974.100 99.974.100

(*) Ksa ve uzun vadeli finansal borlar iinde yer alan dier finansal borlar tutarlar Razi irketinin zelletirilme ncesi sahibi konumunda olan NPCye olan bor tutarn gstermektedir. DPNOT 9- DER FNANSAL YKMLLKLER Yoktur. (31 Mart 2010: Yoktur).

31

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

DPNOT 10- TCAR ALACAKLAR VE BORLAR A. Ticari Alacaklar Ksa Vadeli Ticari Alacaklar
31 Mart 2010 299.233.059 1.434.260 -1.600.542 2.720.070 298.233 -298.233 301.786.847 31 Aralk 2009 226.189.339 347.823 -1.959.016 7.001.466 305.017 -305.017 231.579.612

Ticari alacaklar Alacak senetleri Alacak reeskontu Dier ticari alacaklar pheli ticari alacaklar pheli ticari alacaklar karl Ksa Vadeli Ticari Alacaklar

Ticari alacaklarn 175.939.139 TLsi (31 Aralk 2009; 103.926.750 TL) Razi irketinin satt mallarn pazarlamasn yapan ran petrokimya ticaret irketinden olan alaca gstermektedir. Bu irketler NPC (ran milli petrol irketi) grubuna dahil olup, sz konusu alacaklarn tahsil edilememe riski bulunmamaktadr. likili taraflarla ilgili ilemlerin ayrnts Dipnot 37de verilmitir. Ticari alacaklarn kredi riski ilgili aklama ise Dipnot 38de verilmitir. 1. Vadesi gememi ve deer dklne uramam ticari alacaklarn kalitesi: irketin vadesi gememi ve deer dklne uramam ticari alacaklar toplam 295.279.643 TL olup, risk asndan 3 grupta incelemektedir. Bu gruplara gre ticari alacaklarn kalitesine ilikin bilgi aada verilmitir.
31 Mart 2010 49.084.419 74.209.501 175.939.139 299.233.059 31 Aralk 2009 61.640.002 58.069.253 108.488.250 228.197.505

Ana Ortaktan Alacaklar Bayiler ve Dier Alacaklar Razi Alacaklar Toplam

Ana ortak (Tarm Kredi Koop.): Tarm Kredi Kooperatifi Merkez Birliine satlarla ilgili tahsilat riski olmadndan alnan teminat da bulunmamaktadr. Bayiler : Bayilere, bayiinin risk durumu da gz nnde bulundurularak alnan teminatlar erevesinde sat yaplmaktadr. Vadesinde tahsil edilemeyen alacaklara szlemede belirlenen artlarla vade fark yrtlmektedir. Tahsil edilemeyen alacaklar bayinin ncelikle teminatlarndan karlanmakta, teminat yoksa yasal takibe bavurulmaktadr. Dier Kurum ve Kurulular: irketle bayilik szlemesi olmayan kurulular ve dier kurumlara satlar ihale yoluyla yaplmaktadr. Mterinin risk durumuna gre teminat alnabilmektedir.

32

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

Vadesi gememi alacaklara ilikin teminatlar:


Teminat Mektuplar Teminat ekleri/Senetleri Toplam Tutar 31 Mart 2010 106.738.257 750.329 107.488.586 31 Aralk 2009 134.803.698 750.329 135.554.027

Yukardaki tabloda yer alan Razinin bir devlet kuruluu olan NPCden olan alacaklar devlet gvencesinde olduundan NOT-38de gvence altnda olarak gsterilmitir. 2. Vadesi gemi ve deer dklne uramam varlklarn net defter deeri: 31.03.2010 ve 31.12.2009 tarihleri itibariyle vadesi gemi ancak deer dklne uramam alacaklarn yalandrlmas aadaki gibidir.
31 Mart 2010 639.309 721.498 1.082.857 110.124 2.553.788 31 Aralk 2009 667.065 828.271 1.523.124 58.966 3.077.426

0-1 ay aras 1-3 ay aras 3-12 ay aras 1-5 yl gemi Toplam

Vadesi gemi ancak karlk ayrlmayan alacaklarla ilgili bilano tarihinden sonra nemli lde tahsilat yaplm ve tamam teminata balanm olduundan karlk ayrlmasna gerek grlmemitir. 3. Vadesi gemi ve deer dklne uram alacaklarn analizi : irket tahsili pheli grnen alacaklarn teminatsz olmas ve tahsilat riskinin olumas halinde pheli alacak karl ayrmaktadr. irketin pheli alacaklar ve bu alacaklarla ilgili ayrlan karlklara ilikin bilgisi aadaki gibidir. -pheli Alacaklar
Vadeden sonra geen sre 0 - 3 ay aras 9 aydan fazla Toplam 31 Mart 2010 298.233 298.233 31 Aralk 2009 2.698 302.319 305.017

33

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

-pheli alacaklar karl


Al bakiyesi Dnem gideri Dnem ii tahsilat/dzeltme Kapan bakiyesi 31 Mart 2010 305.017 -6.784 298.233 31 Aralk 2009 305.455 2.260 -2.698 305.017

B. Ticari Borlar
31 Mart 2010 373.413.708 -197.677 6.199 2.723.500 375.945.730 31 Aralk 2009 301.220.049 -203.549 6.199 1.795.169 302.817.868

Satclar Bor Reeskontu (-) likili Taraflar Dier Ticari Borlar Ksa Vadeli Ticari Borlar

likili taraflarla ilgili ilemlerin ayrnts Dipnot 37de verilmitir.


31 Mart 2010 Satclar Uzun Vadeli Ticari Borlar 185.590.122 185.590.122 31 Aralk 2009 218.590.282 218.590.282

2008 yl iinde irketin de iinde bulunduu konsorsiyum, ran zelletirme daresinin at ihaleye katlarak Razi irketinin hisselerini satn alm olup, sat bedelinin % 20si pein denmi, kalan tutar 6ar aylk taksitler halinde denmektedir. 31.03.2010 tarihi itibariyle toplam 297.232.384 TL (31 Aralk 2009; 291.453.710 TL) tutarndaki anapara borcunun 111.642.262 TLsi ksa vadeli ticari borlarda, kalan 185.590.122 TL ksm ise uzun vadeli ticari borlarda gsterilmitir. DPNOT 11- DER ALACAKLAR VE BORLAR A. Dier Alacaklar a. Ksa Vadeli Dier Alacaklar
31 Mart 2010 Verilen Depozito ve Teminatlar NPC den Alacaklar (Razi) Alacak Senetleri Personelden Alacaklar Ortaklardan Alacaklar (Razi) Dier eitli Alacaklar Dier Ksa Vadeli Alacaklar 1.300 75.781.514 71.550 2.426.913 2.770.122 81.051.399 31 Aralk 2009 73.478.850 71.550 2.749.469 2.914.350 2.592.544 81.806.763

34

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

b. Uzun Vadeli Dier Alacaklar


Personelden Alacaklar Verilen Depozito ve Teminatlar Dier eitli Alacaklar Dier Uzun Vadeli Alacaklar 31 Mart 2010 165 17.638 7.258.925 7.276.728 31 Aralk 2009 17.638 7.261.800 7.279.438

B. Dier Borlar Ksa Vadeli Dier Borlar


Alnan Depozito ve Teminatlar NPC'ye Borlar (*) Ortaklara Borlar Personele Borlar denecek Vergi,Fonlar,Di.Kes. cret Tah. Ve Dier demeler Alnan Avanslar Mteahhide Borlar denecek Temettler Dier Bor ve Ykmllkler Dier Ksa Vadeli Borlar 31 Mart 2010 236.074 139.517.697 97.566 7.739.436 23.468.362 2.267.687 2.710.548 56.348.302 2.372.900 234.758.572 31 Aralk 2009 310.230 139.064.250 24.923 7.256.067 12.754.912 1.880.850 2.211.150 3.201.900 2.294.007 168.998.289

(*) Bu tutar Razi irketinin zelletirme ncesinde sahibi konumunda olan NPC irketine nceki dnemlerde balayan ve devam eden yatrmlarn finansman esnasnda oluan Razinin bor tutarn gstermektedir. DPNOT 12- FNANS SEKTR FAALYETLERNDEN ALACAK ve BORLAR Yoktur. (31 Aralk 2009: Yoktur) DPNOT 13- STOKLAR
31 Mart 2010 127.083.624 14.661.458 67.914.332 187.181 209.846.595 31 Aralk 2009 119.227.275 16.453.697 52.700.327 9.485.672 197.866.971

lk Madde ve Malzeme Mamller Emtia Dier Stoklar Toplam

Stoklar net gerekleebilir deer esasna gre deerlenmi ve finansal tabloda net tutar ile gsterilmitir.

35

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

DPNOT 14- CANLI VARLIKLAR Yoktur. (31 Aralk 2009- Yoktur.) DPNOT 15- DEVAM EDEN NAAT SZLEMELERNE LKN VARLIKLAR irketin devam eden inaat szlemeleri alacaklar ve hak edi bedelleri yoktur. (31 Aralk 2009: Yoktur.) DPNOT 16- ZKAYNAK YNTEMYLE DEERLENEN YATIRIMLAR 1-Negmar Denizcilik Yat. A.
31 Mart 2010 Pay tirakin (%) Sermayesi Nominal tirak Tutar denmi tirak Tutar zkaynak ynt.gre dz. zkaynak ynt.gre itirakin deeri 40,00 1.600.000 1.600.000 -1.095.733 504.267 31 Aralk 2009 Pay tirakin (%) Sermayesi 40,00 1.600.000 1.600.000 -1.544.402 55.598

tirakin nvan Negmar Denizcilik Yat.A. (Deniz Tamacl)

irket tarafndan % 40 orannda itirak edilen Negmarn zkaynak yntemi ile deerlenmi tutar 504.267 TLdir. Cari dnemde sermaye taahhd tamamen kapanmtr. Negmarn 31.03.2010 itibariyle faaliyet sonucu karla kapanm olduundan cari ylda zkaynakta art meydana gelmitir. Gelir tablosuna yansyan zkaynak deer art 448.670 TL olmutur. zkaynak yntemine gre konsolide edilen itirakin zet finansal tablo bilgisi aadaki gibidir:
31 Mart 2010 16.388.077 -15.127.409 1.260.668 504.267 31 Aralk 2009 4.936.827 -4.797.834 138.993 55.598

Toplam Aktif Toplam Ykmllk Net zkaynak zkaynak indeki Pay

36

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

2-Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.


31 Mart 2010 Pay tirakin (%) Sermayesi Nominal tirak Tutar denmi tirak Tutar zkaynak ynt.gre dz. zkaynak ynt.gre itirakin deeri 40,00 4.000.000 4.000.000 -226.148 3.773.852 0 31 Aralk 2009 Pay tirakin (%) Sermayesi

tirakin nvan Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.

irket tarafndan % 40 orannda itirak edilen Tarkim zkaynak yntemi ile deerlenmi tutar 3.773.852 TLdir. Cari dnemde sermaye taahhd tamamen kapanmtr. Tarkimin 31.03.2010 itibariyle faaliyet sonucu karla kapanm olduundan cari ylda zkaynakta azal meydana gelmitir. Gelir tablosuna yansyan zkaynak deer azal 226.148 TL olmutur. zkaynak yntemine gre konsolide edilen itirakin zet finansal tablo bilgisi aadaki gibidir:
31 Mart 2010 11.846.376 -2.411.745 9.434.631 3.773.852 31 Aralk 2009 -

Toplam Aktif Toplam Ykmllk Net zkaynak zkaynak indeki Pay

DPNOT 17- YATIRIM AMALI GAYRMENKULLER Yatrm amal gayrimenkullerine ilikin bilgiler aadaki gibidir. a) irkete ait skenderun Sarsekide bulunan tesisler Denizciler Birlii Deniz Nakliyat ve Ticaret Anonim irketi ile yaplan szleme gereince 30.04.2007 tarihinden itibaren 25 yllna kiraya verilmi bulunmaktadr. Bu nedenle kiraya verilen maddi varlklar bu ayrm dikkate alnarak yeniden snflandrlarak yatrm amal gayrimenkuller hesabnda gsterilmitir. Daha sonra yaplan ilave szleme ile kiralama sresi 30 yla karlmtr. b) Yatrm amal gayrimenkuller Sermaye Piyasas Kurulundan yetki alm bir gayrimenkul deerleme irketine yaptrlan rayi bedel tespiti dikkate alnarak makul deerle gsterilmitir. Szleme uyarnca gayrimenkulle birlikte kiraya verilen tesis, makine, cihaz ve demirbalar da bu hesapta snflandrlmtr. c) Yatrm amal gayrimenkullerin bu nitelii kazand tarihe kadar amortisman uygulamasna devam edilmi, amortisman ayrlmasna 30.04.2007 tarihinden itibaren son verilmitir.

37

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

irketin yatrm amal gayrimenkullerinin defter deeri ile rayi deerine ilikin bilgiler aadaki gibidir. (31 Aralk 2009 net deer: 44.401.769 TL)
Yeralt ve Yerst Dzenleri

Arazi ve Arsalar
Maliyet Deeri Yat.Amal G.Menk. Makul Deer Art Sabit Ky.YAG e virman 31.03. 2010 Birikmi Amortismanlar Yat.Amal G.Menk. Sabit Ky.YAG e virman 31.03. 2010 31.03.2010 Net Deer

Binalar

Tesis, Makine ve Cihazlar

Tatlar

Demirbalar

Toplam

38.637.000 38.637.000

40.333.288 40.333.288

9.768.726 9.768.726

31.544.664 4.364.163 35.908.827

23.986 23.986

439.696 439.696

120.747.360 4.364.163 125.111.523

38.637.000

(39.682.864) (39.682.864) 650.424

(9.173.559) (9.173.559) 595.167

(31.176.513) (472.785) (31.649.298) 4.259.529

(23.617) (23.617) 369

(180.416) (180.416) 259.280

(80.236.969) (472.785) (80.709.754) 44.401.769

irket, 31 Mart 2010 tarihinde sona eren dnemde yatrm amal gayrimenkullerinden KDV hari 447.230 TL kira geliri elde etmitir. (31 Aralk 2009: 1.505.693 TL) DPNOT 18- MADD DURAN VARLIKLAR irket tarafndan kullanlan maddi duran varlklardan arazi ve arsa ile bina niteliinde olanlar Sermaye Piyasas Kurulundan yetki alm bir gayrimenkul deerleme irketi tarafndan tespit edilen bedel dikkate alnarak ve alternatif yntem benimsenerek makul deer esasna gre deerlemeye tabi tutulmutur. Arazi ve arsalar ile binalar dnda kalan dier maddi varlklar iin deerleme yntemi olarak temel yntem kullanlmaya devam edilmektedir. irketin 31 Mart 2010 tarihi itibariyle hesaplad amortisman ve itfa gideri 17.071.699 TL olup, ayrnts aada verilmitir.
Gbreta 641.450 111 641.561 Razi Toplam Tutar 16.430.138 17.071.588 0 111 16.430.138 17.071.699

Amortisman Gideri tfa Gideri Toplam Tutar

17.071.699 TL amortisman ve itfa giderinin; 16.565.525 TLsi Genel retim Giderlerine, 83.592 TLsi Sat ve Pazarlama giderlerine, 351.893 TLsi Genel Ynetim giderlerine dahil edilmi, 70.689 TL ise stoklarda kalmtr

38

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

(31 Aralk 2009: 69.620.601 TL amortisman ve itfa giderinin; 67.837.074 TLsi Genel retim Giderlerine, 343.665 TLsi Sat ve Pazarlama giderlerine, 1.364.535 TLsi Genel Ynetim giderlerine dahil edilmi, 75.327 TL ise stoklarda kalmtr.) Finansal Kiralama irketin, finansal kiralama yoluyla edinmi olduu maddi duran varl bulunmamaktadr. (31 Aralk 2009- Yoktur.) Varlklar zerinde Rehin ve potekler irketin 31 Mart 2010 ve 31 Aralk 2009 tarihleri itibariyle maddi duran varlklar zerinde ipotek veya rehin bulunmamaktadr.

39

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

MADD DURAN VARLIKLAR TABLOSU

Arazi ve Arsalar Maliyet Deeri 01.01.2010 Al Bakiyesi evrim Fark Almlar Satlar / ptal Yapl.Olan Yat.dan Transfer 31.03.2010 Kapan Bakiyesi Birikmi Amortismanlar 01.03.2010 Al Bakiyesi evrim Fark Dnem gideri Satlar / ptal 31.03.2010 Kapan Bakiyesi 31.03.2010 Net Deer 67.248.091 64.368

Yeralt ve Yerst Dzenleri 9.741.169 Binalar 83.247.815 906.190

Tesis, Makine ve Cihazlar 1.127.661.497 21.302.793 Tatlar 6.214.115 105.261 Demirbalar 10.148.952 160.620

Yaplmakta Olan Yatrmlar 9.687.920 204.455 Toplam 1.313.949.558 22.743.687 1.800.131 -286.495

67.312.459

9.741.169

84.154.005

610.454 91.827 1.149.666.571

115.007 -109.946 6.324.437

329.725 -268.376 10.370.745

744.944 10.637.319

1.338.206.705

67.312.459

-8.973.492 -30.352 -9.003.843 737.325

-44.866.509 -466.478 -906.306 -46.239.293 37.914.712

-396.968.954 -7.180.672 -15.769.807 -55.096 -419.974.529 729.692.042

-4.534.356 -82.396 -100.723 89.671 -4.627.804 1.696.633

-5.288.989 -85.869 -264.511 267.175 -5.372.159 4.998.586

10.637.319

-460.632.300 -7.815.415 -17.071.699 301.750

-485.217.621 852.989.084

40

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

DPNOT 19- MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR


31 Mart 2010 zel Maliyet Bedeli 01.01.2010 Al Bakiyesi Allar 31.03.2010 Kapan Bakiyesi Birikmi Amortisman 01.01.2010 Al Bakiyesi Cari Dn. tfa Gid. 31.12.2009 Kapan Bakiyesi Net Defter Deeri 23.050 23.050 -22.716 -111 -22.827 223 31 Aralk 2009 23.050 23.050 -20.290 -2.426 -22.716 334

DPNOT 20- EREFYE irketin bal ortakl olan Razi irketi ile yaplan konsolidasyon ileminde ana ortakln bal ortaklktaki yatrm tutar ve bal ortakln zkaynaklarndan ana ortakln payna isabet eden tutar elimine edilmitir. Bu ilemden arta kalan tutar 224.501.054 TL bilanoda erefiye hesabnda gsterilmitir. (31 Aralk 2009: 224.501.054 TL) DPNOT 21- DEVLET TEVK VE YARDIMLARI Yoktur DPNOT 22- KARILIKLAR, KOULLU VARLIK VE YKMLLKLER A. Bor Karlklar a. Ksa Vadeli Bor Karl
Muhtemel Gider ve Zarar Karlklar Dava ve Tazminat Karlklar Mteaahhit ve alan.yapl.d. Dier Toplam
31 Mart 2010 1.936.957 1.844.776 14.736.603 6.934.207 25.452.543 31 Aralk 2009 2.333.053 1.391.667 19.380.300 7.679.283 30.784.303

2. Uzun Vadeli Bor Karl Uzun vadeli bor karl bulunmamaktadr. (31 Aralk 2009; Yoktur)

41

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

B. Alnan ve Verilen Teminatlar: a. Alnan Teminatlar


31 Mart 2010 23.658.412 4.695.611 115.600.813 5.116.486 31 Aralk 2009 23.188.870 4.631.208 102.862.748 5.019.690

Teminat ekleri Teminat Senetleri Teminat Mektuplar Alnan potekler Toplam

149.071.322

135.702.516

b. Verilen Teminatlar
31 Mart 2010 7.453.653 31 Aralk 2009 9.910.810

Verilen Teminat Mektuplar Verilen Teminat ekleri Toplam

0 7.453.653

1.500 9.912.310

DPNOT 23- TAAHHTLER Forward Szlemeleri irket 31 Mart 2010 tarihi itibariyle kur riskine kar finansal kurulular ile 3 adet dviz alm szlemesi yapm bulunmaktadr. Szlemelerin vadesi Mart 2010 toplam szleme tutar 6.000.000 USD dir, (irket 31 Aralk 2009 tarihi itibariyle kur riskine kar finansal kurulular ile 11 adet dviz alm szlemesi yapm bulunmaktadr. Szlemelerin vadesi Aralk 2009 toplam szleme tutar 26.750.000 USD dir.) Operasyonel Kiralama irketin toplam 228.239 TL ile 76.832 Euro tutarnda operasyonel kiralama szlemesi mevcuttur. Tamam ara kiralamasndan ibaret olan bu ilemlere ait gelecek dnemlere ilikin deme vadeleri ve tutarlar aadaki gibidir: (31 Aralk 200:342.343 TL)
Yl 2010 2011 2012 Toplam TL 182.804 108.497 35.083 326.384 Euro 89.073 52.866 17.094 159.033

42

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

DPNOT 24- KIDEM TAZMNATI KARILII


31 Mart 2010 4.291.062 86.779.431 91.070.493 31 Aralk 2009 5.138.382 80.813.850 85.952.232

Kdem Tazm.Karl (Gbreta) Kdem Tazm.Karl (Razi) Toplam

31 Mart 2010 itibariyle irkete ait kdem tazminat ykmll yllk % 4,8 enflasyon ve % 11 iskonto oran tahmin edilerek belirlenen yllk % 5,92 reel iskonto oran (31 Aralk 2009;%5,92) kullanlarak hesaplanmtr. irketin kdem tazminat karl kdem tazminat tavan her alt ayda bir ayarland iin, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geerli olan 2.427 TL (31 Aralk 2009: 2.365 TL) zerinden hesaplanmaktadr. Raziye ait kdem tazminat ykmll tutar ise % 4,28 iskonto oran ile iskonto edilmitir. Kdem tazminat karlnn yl iindeki hareketleri aadaki gibidir:
01.01.2010- 31.03.2010 1 Ocak 2010 evrim Farklar Yl iinde denen (-) Yl iindeki art (+) 31 Mart 2010 85.952.232 1.934.341 -6.922.288 10.106.208 91.070.493

DPNOT 25- EMEKLLK PLANLARI Emeklilik plan uygulamas bulunmamaktadr. (31 Aralk 2009;Yoktur) DPNOT 26- DER VARLIKLAR ve DER YKMLLKLER A. Dier Varlklar Dier Dnen Varlklar
Verilen Sipari Avanslar Gelecek Aylara Ait Giderler Devreden KDV Pein d.Vergi ve Fonlar Avanslar Personel Avanslar Dier eitli Dnen Varlklar Dier Dnen Varlklar 31 Mart 2010 15.286.672 1.313.091 1.949.216 1.690.900 9.746 4.351 3.613.553 23.867.529 31 Aralk 2009 14.059.231 182.161 1.553.960 11.077.673 295.541 4.682.401 31.850.967

43

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

Dier Duran Varlklar


Gelecek Yllara Ait Giderler Verilen Sipari Avanslar Gelecek Yllara Ait Giderler Dier eitli Dnen Varlklar Dier Duran Varlklar 31 Mart 2010 15.058.486 46.606 15.984.337 31.089.429 31 Aralk 2009 17.884.350 11.928.000 29.812.350

B. Dier Ykmllkler Dier Ksa Vadeli Ykmllkler


Alnan Avanslar Maliyet Gider Karlklar Gelecek Aylara Ait Gelirler zin ve Kdem Tevik Karlklar. Gider Tahakkuklar Dier KDV Dier Ykmllkler Dier Ksa Vadeli Ykmllk. 31 Mart 2010 2.630.565 2.390.067 96.102 3.881.796 186.634 874 261.858 9.447.896 31 Aralk 2009 4.685.296 113.171 3.573.457 498.045 7.273.805 16.143.774

Kdem Tevik kramiyesi Karl 31 Mart 2010 tarihi itibariyle hesaplanan kdem tevik ikramiyesi ykmllk tutar 502.625 TLdir. (31 Aralk 2009 504.710 TL) Kullanlmayan zin cretleri Karl
1 Ocak 2010 Al Cari Yl Art 31.03.2010 Bakiye Gbreta 310.546 141.159 451.706 Razi 2.927.465 2.927.465 Toplam 310.546 3.068.624 3.379.171

irket personelinin nceki yllarda kullanmad izinler neticesinde olumu bulunan izin cretleri iin ayrlm izin karlk art tutar 3.379.171 TLdir. (31 Aralk 2009 3.068.747 TL) DPNOT 27- ZKAYNAKLAR A. denmi Sermaye 31 Mart 2010 ve 31 Aralk 2009 tarihleri itibariyle sermaye yaps aadaki gibidir:
31 Mart 2010 Ad T.Tarm Kredi Koop.Merk.Birlii Dier TOPLAM Pay Oran 76,73% 23,27% 100,00% 31 Aralk 2009 Pay Tutar 65.529.870 17.970.130 83.500.000

Pay Tutar Pay Oran 64.070.523 78,48% 19.429.477 21,52% 83.500.000 100,00%

44

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

B. Deer Art Fonu Deer art fonu toplam 89.303.889 TL olup, bu tutarn 89.240.290 TL ksm duran varlk deer art fonuna, 63.599 TL ksm ise finansal varlk deer art fonuna aittir. (31 Aralk 2009: 89.303.889 TL) 1- Duran Varlklar Deer Art Fonu Bilanoda maddi duran varlklarn ve yatrm amal gayrimenkuller olarak grnen kalemlerin rayi bedelle deerlenmesi sonucu 89.240.290 TL Yeniden Deerleme Fonunun ayrnts aadaki gibidir. -Yeniden Deerleme Fonunun net 35.593.511 TL ksm yatrm amal gayrimenkullere, net 53.646.779 TL ksm ise maddi duran varlklara ait bulunmaktadr. Rayi bedelle deerleme neticesinde elde edilen fon tutar zerinden hesaplanan ertelenmi vergi, fon tutarndan netletirilmitir.
Yeniden De. Ertelenmi Vergi Fon Tutar Dzeltmesi Net Fon Tutar 37.466.853 1.873.342 35.593.511 56.470.294 2.823.514 53.646.779 93.937.147 4.696.856 89.240.290

Yatrm Amal Gayrimenkuller Maddi Duran Varlklar

2- Finansal Varlk Deer Art Fonu Bilanoda yer alan finansal varlklarla ilgili olarak nceki yllarda hesaplanm bulunan finansal varlk deer art fonu tutar 63.599 TLdir (31 Aralk 2009 : 63.599 TL) C. Yabanc Para evrim Farklar irketin bal ortakl konumunda olan Razi ile yaplan konsolidasyon ilemi srasnda bilano tarihinde yaplan evrim ilemleri sonucu 56.786.683 TL yabanc para evrim fark olumu bulunmaktadr. (31 Aralk 2009; 51.303.197 TL) D. Krdan Ayrlan Kstlanm Yedekler Yasal yedekler Trk Ticaret Kanununa gre ayrlan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden olumaktadr. Birinci tertip yasal yedekler tarihi denmi sermayenin %20sine eriene kadar, gemi dnem ticari krndan yllk %5 orannda ayrlmaktadr. kinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettlerden sonra, tm nakdi temett datmlar zerinden yllk %10 orannda ayrlmaktadr.

45

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

31 Mart 2010 tarihi itibariyle yeniden snflandrlm k r yedekleri aadaki kalemlerden olumutur.
Yasal Yedek Serm.Ekl.t.Hiss./Men.K.Sat.Kaz. Toplam 31 Mart 2010 5.645.297 881.151 6.526.448 31 Aralk 2009 5.645.297 5.645.297

E. Gemi Yllar Kar / Zararlar 31 Mart 2010 tarihi itibariyle gemi yl kar/zararlar hesabnn bakiyesi 44.409.464 TL olup, cari dnem hareketi aadaki gibidir:
Gemi Yl Karlar Toplam
31 Mart 2010 44.409.464 44.409.464 31 Aralk 2009 103.466.732 103.466.732

F. Aznlk Paylar irketin bal ortakl Razi ile yaplan konsolidasyon ileminde bal ortakln net varlklar ile kar-zararndan ana ortaklk dndaki paylara isabet eden ksm iin hesaplanan 297.659.594 TL tutar zkaynaklar iinde aznlk paylarnda gsterilmitir. (31 Aralk 2009; 305.794.709 TL) Konsolidasyon sonucu ortaya kan kar / zarardan aznlk paylarna isabet eden 50.981.447 TL ksm gelir tablosunda ayrca gsterilmitir. (31 Mart 2009; 925.975 TL) DPNOT 28-SATILAR ve SATILARIN MALYET A. Sat Gelirleri
Gbre Fabrikalar T.A.. Yurt i Satlar Yurt D Satlar Dier Satlar Sat adeleri(-) Sat skontolar (-) Satlardan Di. ndirimler (-) Net Satlar 01.01.2010 31.03.2010 279.467.088 131.036.292 -9.831 -1.386.658 -991.895 408.114.996 01.01.2009 31.03.2009 354.636.082 62.106.027 365.839 -209.573 -1.309.494 -5.471.435 410.117.446

46

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

CNS TSP Triple Sperfosfat NKP Kompoze Gbre RE Amonyum Nitrat DAP Amonyum Slfat CAN Potasyum Slfat Map Dier Toplam Sv Gbre Toz Gbre Razi (Gbre-Gb.ham.) Kkrt Amonyak S.Asit re Dap Toplam

Birim Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Lt Kg Birim Ton Ton Ton Ton Ton

01.01.2010 31.03.2010 Sat Miktar 24.480 134.809 77.908 127.981 14.663 44.360 91.993 1.664 67 484 518.409 381.523 2.204.954 Sat Miktar 88.438 202.243 18.950 79.045 0 388.676

01.01.2009 31.03.2009 Sat Miktar 2.353 154.874 113.012 105.958 7.240 39.119 147.380 473 23 745 571.177 740.698 591.400 Sat Miktar 93.497 147.763 14.301 96.220 0 351.781

B. Satlarn Maliyeti (-)


01.01.2010 31.03.2010 107.371.250 2.182.959 16.672.518 -14.485.956 109.554.209 54.136.895 168.878.606 -60.660.302 162.355.199 813.389 272.722.797
01.01.2009 31.03.2009 146.131.963 8.418.635 49.462.719 -41.044.084 154.550.598 104.661.358 171.538.371 -52.033.623 224.166.105 7.590.336 386.307.039

retilen Mamul Maliyeti Mamul Stoklarnda Deiim -Dnem ba maml -Dnem sonu maml Satlan Maml Maliyeti -Dnem ba ticari mal -Almlar -Dnem sonu ticari mal Satlan Ticari Mal Maliyeti Dier Satlarn Maliyeti Toplam Satlarn Maliyeti

47

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

retim Miktarlar CNS TSP Triple Sperfosfat NKP Kompoze Gbre Toplam Sv Gbre Toz Gbre Razi (Gbre Gb.hamm) Kkrt Amonyak S.Asit re Dap Toplam Birim Ton Ton Ton Lt Kg Birim Ton Ton Ton Ton Ton Ton

01.01.2010 31.03.2010 retim Miktar 37.860 98.291 136.151 187.785 210.194 retim Miktar 106.035 251.488 27.940 84.571 0 470.034

01.01.2009 31.03.2009 retim Miktar 16.675 95.673 112.348 139.615 177.900 retim Miktar 118.670 219.545 19.565 105.818 10.713 474.311

DPNOT 29- ARATIRMA GELTRME / PAZARLAMA-SATI VE DAITIM / GENEL YNETM GDERLER (-)
01.01.2010 31.03.2010 14.590.628 736.101 13.242.492 83.592 19.362 509.081 4.366.724 2.605.357 1.181.201 351.862 48.949 179.355 18.957.352 01.01.2009 31.03.2009 11.753.571 533.993 9.949.398 288.545 23.211 958.425 5.018.768 2.216.732 1.398.778 266.622 796.572 340.065 16.772.339

Pazarlama, Sat ve Da.Gid.(-) - Personel Giderleri - Dardan Sa.Fayda.-Hizm. - Amortisman - Vergi, Resim ve Harlar - eitli Giderler Genel Ynetim Giderleri (-) - Personel Giderleri - Dardan Sa.Fayda.-Hizm. - Amortisman - Vergi, Resim ve Harlar - eitli Giderler Faaliyet Giderleri Toplam

Dardan salanan fayda ve hizmetler arlkl olarak nakliye giderleri, bakm onarm giderleri, enerji, yakt, su ve haberleme giderlerinden olumaktadr

48

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

DPNOT 30- NTELKLERNE GRE GDERLER (-)


01.01.2010 31.03.2010 Personel Giderleri Amortsiman ve tfa Giderleri Dier Toplam 3.341.458 435.454 15.180.440 18.957.352 01.01.2009 31.03.2009 2.750.725 555.167 13.466.447 16.772.339

DPNOT 31- DER FAALYETLERDEN GELR / GDERLER A. Dier Faaliyetlerden Gelirler


01.01.2010 31.03.2010 391.853 530.206 80.899 264.057 54.678 832 215.825 156.364 429.410 3.997 722.274 1.057.608 3.908.003 01.01.2009 31.03.2009 56.957 153.157 230.590 28.139 5.602 11.017 2.880 424.050 217.807 567.091 7.165.803 8.863.093

Konusu Kalmayan Karlklar Despatch ve Surprim Gelirleri Ambar ve Stok Saym Fazlal Hurda Sat Gelirleri Tazminat Gelirleri Sabit Kymet Sat Kar Sevkiyat Fazlalklar Dier Olaan Gelir ve Karlar nceki Dnem Gelir ve Karlar letim Hakk Devir ve Kira Gelirleri Sigorta Hasar Bedelleri Elektrik-Buhar ve Karbon Sat Geliri Dier Olaanst Gelir ve Karlar Toplam

B. Dier Faaliyetlerden Giderler (-)


01.01.2010 31.03.2010 485.296 295 949 16.353 128.309 13.870 7.457.244 8.102.317 01.01.2009 31.03.2009 32.755 60.061 112.393 40.670 23.726 10.233.319 10.502.924

Emekli demeleri nceki Dnem Gider ve Zararlar Sabit Kymet Sat Zarar Sevkiyat Noksanlklar Stok Saym Noksanl Demoraj ve Despatch Giderleri denen Tazminatlar Dier Olaanst Gider. ve Zarar. Toplam

49

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

DPNOT 32- FNANSAL GELRLER


01.01.2010 31.03.2010 3.052.730 20.476.342 16.476 2.156.693 25.702.241 01.01.2009 31.03.2009 3.201.504 5.178.303 25.590 2.778.104 11.183.501

Faiz Gelirleri/Vade Fark Geliri Kambiyo Karlar Menkul Kymet Sat Kar Reeskont Faiz Gelirleri Finansal Gelirler

DPNOT 33- FNANSAL GDERLER (-)


01.01.2010 31.03.2010 24.420.489 5.392.415 3.555.081 1.837.334 19.028.074 5.778.593 13.249.481 2.626.069 2.652.247 1.804.091 31.502.896 01.01.2009 31.03.2009 85.515.616 27.495.116 15.859.964 11.635.152 58.020.500 49.369.949 8.650.551 4.675.496 12.655.690 4.109.776 106.956.578

Borlanma Giderleri ( - ) Ksa Vadeli - Kur Farklar - Kredi Faizi Uzun Vadeli - Kur Farklar - Kredi Faizi Allar Vade Fark Kambiyo Zararlar ( - ) Reeskont Faiz Giderleri ( - ) Finansal Giderler (-)

DPNOT 34- SATI AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR ve DURDURULAN FAALYETLER 31 Mart 2010 tarihi itibariyle sat amacyla elde tutulan duran varlk ve durdurulan faaliyet bulunmamaktadr. (31 Aralk 2009 Yoktur). DPNOT 35- VERG VARLIKLARI ve YKMLLKLER (ERTELENM VARLIK ve YKMLLKLER DAHL) A. Dnem Kar Vergi Ykmll Kurumlar vergisi oran 2009 yl iin %20dir. (2008: % 20) Bu oran, kurumlarn ticari kazancna vergi yasalar gereince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarnda yer alan istisna (itirak kazanlar istisnas gibi) ve indirimlerin (yatrm indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahna uygulanmaktadr. 5520 sayl Kurumlar Vergisi Kanununa gre kurumlar vergisi ve geici vergi oran % 20 olarak uygulanmaktadr (2008 yl: % 20). ran mevzuatna gre hesaplanan kurumlar vergisi oran ise % 25tir. 31 Mart 2010 tarihinde sona eren dneme ait bilanoda yer alan vergi karl aadaki gibidir.

50

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

Kurumlar Vergisi Karl Dnem Karnn Pein denen Verg. ve Di. Toplam

31 Mart 2010 4.094.536 17.272.548 21.367.084

31 Aralk 2009 562.186 562.186

B. Ertelenmi Vergi Varlk ve Ykmll Ertelenmi vergiye ve kurumlar vergisine baz tekil eden kalemler aada belirtilmitir:
Gelir Tablosuna Yanstlan Ertelenmi Vergi Kdem Tazminat Karl Gid.Tah.zin ve Kdm.Tev.Prim Kar. Alac.Rees.(Tah.Etm.Fin.Gid.) Stoklar De.ile XI/29 Fark Duran Var.Kay.De.ile XI/29 Fark Dier Gemi Yl Zarar Ertelenen Vergi Varlklar Bor Rees.(Tah.Etm.Fin.Gel.) Dier Ertelenen Vergi Ykmllkleri Net Ertelenen Vergi Varl Razi Co. Ertelen.Vergi Varl Toplam Ert.Vergi Varl 31 Mart 2010 31 Aralk 2009

Geici Ert.Vergi Geici Ert.Vergi Farklar Varlk ve Yk. Farklar Varlk ve Yk. 4.291.062 858.212 5.138.382 1.027.676 965.093 193.018 1.263.860 252.771 1.600.542 320.108 1.959.015 391.803 1.153.557 230.711 1.655.385 331.077 12.879.054 2.575.811 12.843.140 2.568.628 2.685.871 537.174 3.027.790 605.558 82.291.577 16.458.316 141.222.498 28.244.501 105.866.756 21.173.351 167.110.070 33.422.014 197.677 47.523 245.200 105.621.556 39.535 9.505 49.040 203.549 53.920 257.469 40.710 10.784 51.494 33.370.520 12.113.700 45.484.220

21.124.311 166.852.601 7.087.361 28.211.672

zkaynaklara Yanstlan Ertelenmi Vergi Rayi Bedel Deerleme Fark Ertelenmi Vergi Varlk (+)/ Ykm (-)

31 Mart 2010

31 Aralk 2009

Geici Farklar Ert.Vergi Yk. Geici Farklar Ert.Vergi Yk. 93.937.200 4.696.860 23.514.812 93.937.200 4.696.860 40.787.360

Bilanoda yer alan 40.787.360 TL ertelenmi vergi varl geici zamanlama farklar zerinden hesaplanan verginin net tutarn gstermektedir. Ertelenmi vergi hesabnda dikkate alnan gemi yl mali zararlarnn olutuu yllar itibariyle dalm aadaki gibidir.

51

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

2008 ylnda oluan zarar 2009 ylnda oluan zarar 2010 ylnda oluan kar

01.01.2010 31.03.2010 53.025.673 88.196.825 -58.930.921 82.291.577

01.01.2009 31.12.2009 53.025.673 88.196.825 141.222.498

Ertelenmi vergi hareket tablosuna ilikin bilgiler:


Gelir Tablosuna yanstlan Ertelenmi vergi varlk/ ykmllk hareketi 1 Ocak al bakiyesi Razi'den Devir Razi ertelenmi vergi evrim fark etkisi Ara Toplam Ertelenmi vergi (geliri) / gideri Dnem sonu bilano bakiyesi 31 Mart 2010 40.787.360 -240.179 40.547.181 -17.032.369 23.514.812 31 Mart 2009 14.418.437 32.206.634 4.097.196 50.722.267 -562.186 50.160.081

UMS 12 erevesinde vergi gideri / geliri ile muhasebe kar arasndaki mutabakat almas aada belirtilmitir.
01.01.2010 31.03.2010 106.662.401 21.332.480 5.340.321 13.560 -20.722.730 15.403.453 21.367.084

Srdrlen faaliyetler kar Yerel vergi oranlar z.hs.vergi Farkl Vergi Oranlarna Tabi Yurtd tirakler Etkisi Kanunen kabul edilm.gider vergi etkisi ndirim ve istisnalarn vergi etkisi Gemi yl zararlarnn vergi etkisi Vergi geliri / gideri

DPNOT 36- HSSE BAINA KAZAN 31 Mart 2010 ve 31 Mart 2009 tarihi itibariyle irket hisselerinin arlkl ortalamas ve birim hisse bana kar hesaplamalar aadaki gibidir.
01.01.2010 31.03.2010 34.313.871 83.500.000 0,41094 01.01.2009 31.03.2009 -92.663.001 83.500.000 -1,10974

Net Dnem Kar Arlkl Ortalama Hisse Says Hisse Bana Den Kar/Zarar (TL)

31 Mart 2010 ve 31 Mart 2009 tarihleri itibariyle hisse bana esas kazan, karlm adi hisse senetlerinin arlkl ortalama hisse adedine blnmesi ile hesaplanmtr.

52

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

SPKnn 2009 yl faaliyetlerinden elde edilen karlarn datm esaslarna ynelik olarak 27.01.2010 tarihli duyurusu ile kamuya aklanan duyurusunda; SPK dzenlemelerine gre bulunan net datlabilir kr zerinden, SPKnn asgari kr datm zorunluluuna ilikin dzenlemeleri uyarnca hesaplanan tutarn tamam, yasal kaytlarda yer alan net datlabilir krdan karlanabildii srece, Sermaye Piyasas Mevzuat uyarnca hazrlanan finansal tablolara gre bulunan net datlabilir kr zerinden yine SPK tarafndan belirlenen oranda birinci temett datlr. 2009 yl iin Kurulca paylar borsada ilem gren ortaklklar iin asgari kar datm zorunluluu getirilmemitir. DPNOT 37- LKL TARAF AIKLAMALARI A. likili Taraflarla Dnem inde Gerekletirilen lemler a. Ticari Alacak ve Borlar
Ticari Alacaklar Tarm Kredi Koop.Merkez Birlii Toplam Ticari Borlar Tarnet A. Toplam 31.03.2010 49.253.751 49.253.751 31.03.2010 6.199 6.199 31.12.2009 61.640.002 61.640.002 31.12.2009 6.199 6.199

b.Dier Alacaklar ve Borlar


Dier Alacaklar Razi'nin Ortaklardan Alacaklar Toplam 31.03.2010 31.12.2009 2.914.350 2.914.350

Konsolide finansal tabloda dier alacak ve dier borlar kaleminde yer alan yukardaki tutarlar irketin bal ortakl konumunda olan Razi irketinin ortaklarndan olan alacak ve bor rakamn gstermekte olup, dolayl iliki nedeniyle ilikili taraflarla ilemlerde gsterilmitir. c.Satlar Allar
Satlar Tarm Kredi Koop.Merkez Birlii Tarnet A. Toplam Allar Tarm Kredi Koop.Merkez Birlii Tarnet A. Toplam Cinsi Mal Hizmet 31.03.2010 171.359.842 171.359.842 31.03.2010 47.919 47.919 31.12.2009 431.409.593 431.409.593 31.12.2009 152.408 152.408

Cinsi Mal Hizmet

53

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

B. st Dzey Yneticilere Salanan Faydalar 31 Mart 2010 tarihinde sona eren ylda irketin st dzey yneticilerine salad maa, prim ve benzeri dier faydalarn toplam tutar Gbreta iin 250.947 TL ve Razi iin 283.621 TL olmak zere toplam 534.568 TLdir. (31 Aralk 2009: 2.017.925 TL). DPNOT 38- FNANSAL ARALARDAN KAYNAKLANAN RSKLERN NTEL ve DZEY A. Finansal Risk Ynetimi Hedefleri, Amalar ve Politikalar irket finansal aralarn, finansman blm ve st ynetim araclyla ynetmektedir. Piyasalardaki tm gelimeler anlk olarak izlenmekte, gnlk olaan toplantlarda, ulusal ve uluslararas piyasalar deerlendirilerek, nakit giri ve klar da dikkate alnmak suretiyle finansal aralar ynetilmektedir. irket gnlk nakit raporu hazrlamakta, sz konusu bilgiler yneticiler tarafndan dikkate alnarak nakit ynetimi stratejilerini belirlemektedir. irket ileriye dnk nakit akm raporlar araclyla nakit planlamas yapmaktadr. irketin kulland finansal aralar, nakit, nakit benzerleri, likit fonlar, hisse senedi alm satm, kredi ve forward ilemleridir. Bu aralar kullanmaktaki asl ama irketin operasyonlar iin finansman yaratmaktr. irket ayrca direkt olarak faaliyetlerden ortaya kan ticari alacaklar ve ticari borlar gibi finansal aralara da sahiptir. Kullanlan aralardan kaynaklanan riskler; kredi riski, likidite riski, piyasa ve yabanc para riski, faiz oran riskidir. irket ynetimi bu riskleri aada belirtildii gibi ynetmektedir. a.Kredi Riski irket vadeli satlardan kaynaklanan ticari alacaklar nedeniyle kredi riskine maruz kalmaktadr. Ynetim mterilerden alacaklar ile ilgili kredi riskini (ilikili taraflar hari) alnan teminatlar ( banka teminat mektubu, ipotek gibi) ile minimum dzeye indirmektedir. Bu kredi riskleri irket tarafndan srekli izlenmekte ve ticari alacaklarn kalitesi, gemi tecrbeler ve cari ekonomik durum dikkate alnarak deerlendirilmekte ve tahsil edilmeyecek olan alacaklara pheli alacak karl ayrldktan sonra bilanoda net tutar ile gsterilmektedir.(Not:10) Finansal ara trleri itibariyle maruz kalnan kredi riskleri 31 Mart 2010 ve 31 Aralk 2009 tarihleri itibariyle aadaki gibidir:

54

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

-Finansal ara trleri itibariyle maruz kalnan kredi riskleri


Alacaklar Nakit ve Nakit Benzerleri (Bankalar Hari)

31.03.2010
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalnan azami kredi riski ( A+B+C+D+E) (1) - Azami riskin teminat, vs ile gvence altna alnm ksm

Ticari Alacaklar likili Taraf Dier Taraf

Dier Alacaklar likili Taraf Dier Taraf Bankalardaki Mevduat Trev Aralar

49.084.419 -

252.702.426 185.251.537

88.328.127 88.483.500

69.733.213 -

9.195.400 -

26.921.362 -

A. Vadesi gememi ya da deer


dklne uramam varlklarn net defter deeri finansal 49.084.419 250.148.638 182.697.749 88.328.127 88.483.500 69.733.213 26.016.683 - Teminat, vs ile gvence altna alnm ksm

B. Koullar yeniden grlm


bulunan, aksi takdirde vadesi gemi veya deer dklne uram saylacak finansal varlklarn deeri (2)

C. Vadesi gemi ancak deer


dklne uramam varlklarn net defter deeri (3) - Teminat, vs ile gvence altna alnm ksm 2.553.788 2.553.788 367.405 -367.405 9.195.400 904.679 -

D. Deer dklne urayan


varlklarn net defter deerleri - Vadesi gemi (brt defter deeri) - Deer dkl (-) - Net deerin teminat, vs ile gvence altna alnm ksm - Vadesi gememi (brt defter deeri) - Deer dkl (-) - teminat, vs ile gvence altna alnm ksm

E. Bilano d kredi riski


ieren unsurlar

55

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).
Alacaklar Nakit ve Nakit Benzerleri (Bankalar Hari)

31.12.2009
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalnan azami kredi riski ( A+B+C+D+E) (1) - Azami riskin teminat, vs ile gvence altna alnm ksm A. Vadesi gememi ya da deer dklne uramam finansal varlklarn net defter deeri - Teminat, vs ile gvence altna alnm ksm B. Koullar yeniden grlm bulunan, aksi takdirde vadesi gemi veya deer dklne uram saylacak finansal varlklarn deeri C. Vadesi gemi ancak deer dklne uramam varlklarn net defter deeri - Teminat, vs ile gvence altna alnm ksm D. Deer dklne urayan varlklarn net defter deerleri - Vadesi gemi (brt defter deeri) - Deer dkl (-) - Net deerin teminat, vs ile gvence altna alnm ksm - Vadesi gememi (brt defter deeri) - Deer dkl (-) - Net deerin teminat, vs ile gvence altna alnm ksm E. Bilano d kredi riski ieren unsurlar

Ticari Alacaklar likili Taraf Dier Taraf

Dier Alacaklar likili Taraf Dier Taraf

Bankalardaki Mevduat

Trev Aralar

61.640.002 -

169.634.929 169.634.929

89.086.201 88.483.500

18.970.648 -

40.547.645 -

2.267.511 -

61.640.002 -

166.557.503 166.557.503

89.086.201 88.483.500

18.970.648 -

246.005 -

3.077.426 3.077.426

2.021.506 -

367.405 -367.405 -

40.547.645

(1)

Sz konusu tutarn belirlenmesinde alnan teminatlar gibi kredi gvenilirliinde art salayan unsurlar dikkate alnmamtr. (2) 31 Mart 2010 ve 31 Aralk 2009 tarihi itibariyle vadesi gememi veya deer dklne uramam ve koullar yeniden grlm bulunan ticari alacaklarn kredi kalitesine ilikin aklamalar Not:10'da belirtilmitir. (3) 31 Mart 2010 ve 31 Aralk 2009 tarihi itibariyle vadesi gemi ancak deer dklne uramam varlklarn yalandrlmasna ilikin aklamalar Dipnot 10'da belirtilmitir.

56

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

-Vadesi gemi ancak deer dklne uramam varlklarn yalarna ilikin tablo aadaki gibidir:
Alacaklar Cari Dnem (31.03.2010) Vadesi zerinden 1-30 gn gemi Vadesi zerinden 1-3 ay gemi Vadesi zerinden 3-12 ay gemi Vadesi zerinden 1-5 yl gemi Vadesi 5 yldan fazla gemi Toplam Teminat vs ile gvence altna alnm ksm Ticari Alacaklar 639.309 721.498 1.082.857 110.124 2.553.788 2.553.788 Alacaklar nceki Dnem (31.12.2009) Vadesi zerinden 1-30 gn gemi Vadesi zerinden 1-3 ay gemi Vadesi zerinden 3-12 ay gemi Vadesi zerinden 1-5 yl gemi Vadesi 5 yldan fazla gemi Toplam Teminat vs ile gvence altna alnm ksm Ticari Alacaklar 667.065 828.272 58.966 1.554.302 3.077.426 Dier Alacaklar Bankalardaki Mevduat Trev Aralar Dier Dier Alacaklar Bankalardaki Mevduat Trev Aralar -

Dier -

b. Likidite Riski irket ynetimi ksa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri iin, uygun bir likidite riski ynetimi oluturmutur. irket, tahmini ve fiili nakit akmlarn dzenli olarak takip ederek ve finansal varlklarn ve ykmllklerin vadelerinin eletirilmesi yoluyla yeterli fonlarn ve borlanma rezervinin devamn salayarak, likidite riskini ynetmektedir. htiyatl likidite riski ynetimi, yeterli lde nakit tutmay, yeterli miktarda kredi ilemleri ile fon kaynaklarnn kullanlabilirliini ve piyasa pozisyonlarn kapatabilme gcn ifade etmektedir. irket genellikle banka kredisi kullanmak yerine satc kredisi kullanmay tercih etmektedir. irketin trev niteliinde olan ve olmayan finansal ykmllklerinin vade dalm aadaki tabloda verilmitir. Tabloda gsterilen tutarlar 31 Mart 2010 ve 31 Aralk 2009 tarihleri itibariyle szlemeye dayal indirgenmemi nakit akm tutarlarn gstermektedir:

57

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

31.03.2010
Szleme uyarnca nakit klar toplam Defter Deeri (=I+II+III+IV)

Szleme uyarnca vadeler

3 aydan ksa (I)

3-12 ay aras (II)

1-5 yl aras (III)

5 yldan uzun (IV)

Trev Olmayan Finansal Ykmllkler 1.068.408.326 1.068.879.761 255.067.771 443.505.581 284.743.456 85.562.952 Banka Kredileri 110.128.583 110.219.670 24.656.717 - 85.562.952 Borlanma senedi ihralar Finansal Kiralama ykmllkleri Ticari Borlar 561.535.852 561.916.201 226.515.110 149.630.969 185.770.122 Dier Borlar 394.062.672 394.062.672 1.214.725 293.874.612 98.973.335 Dier Ykmllk 2.681.219 2.681.219 2.681.219 Trev Finansal Ykmllkler Trev Nakit Girileri 9.195.400 9.195.400 9.195.400 Trev Nakit klar -9.195.400 -9.195.400 -9.195.400 -

31.12.2009
Szleme uyarnca nakit klar toplam Defter Deeri (=I+II+III+IV)

Szleme uyarnca vadeler

3 aydan ksa (I)

3-12 ay aras (II)

1-5 yl aras (III)

5 yldan uzun (IV) 90.065.607 90.065.607 -

Trev Olmayan Finansal Ykmllkler 1.074.655.068 1.074.906.676 166.888.374 499.078.083 318.874.612 Banka Kredileri 102.800.455 102.848.520 12.782.913 Borlanma senedi ihralar Finansal Kiralama ykmllkleri Ticari Borlar 521.408.150 521.611.698 135.419.056 167.602.360 218.590.282 Dier Borlar 434.144.139 434.144.139 2.542.636 331.634.273 100.284.330 Dier Ykmllk 16.143.774 16.143.769 16.143.769 Trev Finansal Ykmllkler Trev Nakit Girileri 40.547.645 40.547.645 40.547.645 Trev Nakit klar -40.547.645 -40.547.645 -40.547.645 -

C. Piyasa ve Yabanc Para Riski Faaliyetleri nedeniyle irket, dviz kurundaki ve faiz oranndaki deiiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadr. Dviz kuru ve faiz oranyla ilikilendirilen riskleri kontrol altnda tutabilmek iin irket, aadakilerin de dahil olduu finansal aralar kullanmaktadr: irketin Trkiye operasyonlarndan girdilerinin nemli bir blm dviz zerinden olmakta, satlarn tamamna yakn ksm TL zerinden belirlenmi fiyatlarla yaplmaktadr.

58

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

Sat fiyatlar TL zerinden olmakla birlikte sektr byk lde ithal girdilere bal olduundan dviz kurundaki deiimler rn sat fiyatlarn dorudan etkilemektedir. Bu nedenle dviz kurundaki nemli deiiklikler sat fiyatna ezamanl yanstlmaktadr. Dier taraftan mevduatlarn bir ksm dviz tevdiat hesaplarnda tutulmaktadr. Ayrca forward ve opsiyon ilemleri gibi finansal aralar kullanlarak irketin kur riski asgariye indirilmeye allmaktadr. Razi de ise; girdiler arlkl olarak yerli para birimi olan ran Riyali cinsinden olmakta, sat gelirleri ise arlkl olarak dviz cinsinden (usd) olumaktadr. Cari ylda irketin maruz kald piyasa riskinde ya da karlalan riskleri ele al ynteminde veya bu riskleri lme yntemlerinde nceki yla gre bir deiiklik olmamtr. Gbreta finansal tablolarnda konsolide edilen Razinin eliminasyona tabi tutulmayan alacak ve borlar da dviz pozisyonu tablosunda gsterilmitir. irketin 31 Mart 2010 ve 31 Aralk 2009 tarihleri itibariyle yabanc varlk ve ykmll orjinal ve Trk Liras para birimleri cinsinden dviz pozisyon tablosu aadaki gibidir;

59

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

-Dviz Pozisyonu Tablosu


Cari Dnem (31.03.2010) 1.Ticari Alacaklar 2a. Parasal Finansal Varlklar (Kasa, Banka hesaplar dahil) 2b.Parasal Olmayan Finansal Varlklar 3.Dier 4.Dnen Varlklar (1+2+3) 5.Ticari Alacaklar 6a.Parasal Finansal Varlklar 6b.Parasal Olmayan Finansal Varlklar 7.Dier 8.Duran Varlklar (5+6+7) 9.Toplam varlklar (4+8) 10.Ticari Borlar 11.Finansal Ykmllkler 12a.Parasal Olan Dier Ykmllkler 12b.Parasal Olmayan Dier Ykmllkler 13.Ksa Vadeli Ykmllkler (10+11+12) 14.Ticari Borlar 15.Finansal Ykmllkler 16a.Parasal Olan Dier Ykmllkler 16b.Parasal Olmayan Dier Ykmllkler 17. Uzun Vadeli Ykmllkler (14+15+16) 18.Toplam Ykmllkler (13+17) 19.Bilano D Dviz Cinsinden Trev Aralarn Net varlk / (Ykmllk) Pozisyonu (19a-19b) 19a. Aktif Karakterli Bilano D Dviz Cinsinden Trev rnlerin Tutar 19b. Pasif Karakterli Bilano D Dviz Cinsinden Trev rnlerin Tutar 20.Net Yabanc Para Varlk / (Ykmllk) Pozisyonu (9-18+19) 21.Parasal Kalemler Net Yabanc Para Varlk / (Ykmllk ) Pozisyonu (UFRS 7.B23 (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 22.Dviz Hedge'i in Kullanlan Finansal Aralarn Toplam Geree Uygun Deeri 23.Dviz Varlklarn Hedge Edilen Ksmnn Tutar 24.Dviz Ykmllklerin Hedge Edilen Ksmnn Tutar 25.hracat 26.thalat 0 9.129.000 9.129.000 -725.884.690 0 6.000.000 6.000.000 -100.075.524 0 0 0 -150.653.858 0 0 0 -1.728.612 0 0 0 0 TL Karl (Fonksiyonel para birimi ) 265.875.234 89.585.451 0 0 355.460.685 7.258.925 0 0 0 7.258.925 362.719.610 325.641.860 156.057.542 233.825.340 0 715.524.742 185.590.122 187.489.436 0 0 373.079.558 1.088.604.300 ABD Dolar 4.824.945 21.379.905 0 0 26.204.851 0 0 0 0 0 26.204.851 126.067.068 0 213.307 0 126.280.375 0 0 0 0 0 126.280.375 153.034.054 3.807.160 EURO 941.586 1.438.611 0 0 2.380.196 0 0 0 0 0 2.380.196 3.392.736 63.228.017 26.077 0 66.646.830 0 86.387.225 0 0 86.387.225 Milyon IRR 1.677.419 353.677 0 0 2.031.096 47.452 0 0 0 47.452 2.078.548 829.342 0 1.526.058 0 2.527.290 1.213.213 66657,91399 0 0 1.279.871 GBP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-725.884.690 0 0 0 134.049.174 116.209.710

-100.075.524 0 0 0 88.103.302 76.378.383

-150.653.858 0 0 0 0 0

-1.728.612 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

60

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).
nceki Dnem (31.12.2009) 1.Ticari Alacaklar 2a. Parasal Finansal Varlklar (Kasa, Banka hesaplar dahil) 2b.Parasal Olmayan Finansal Varlklar 3.Dier 4.Dnen Varlklar (1+2+3) 5.Ticari Alacaklar 6a.Parasal Finansal Varlklar 6b.Parasal Olmayan Finansal Varlklar 7.Dier 8.Duran Varlklar (5+6+7) 9.Toplam varlklar (4+8) 10.Ticari Borlar 11.Finansal Ykmllkler 12a.Parasal Olan Dier Ykmllkler 12b.Parasal Olmayan Dier Ykmllkler 13.Ksa Vadeli Ykmllkler (10+11+12) 14.Ticari Borlar 15.Finansal Ykmllkler 16a.Parasal Olan Dier Ykmllkler 16b.Parasal Olmayan Dier Ykmllkler 17. Uzun Vadeli Ykmllkler (14+15+16) 18.Toplam Ykmllkler (13+17) 19.Bilano D Dviz Cinsinden Trev Aralarn Net varlk / (Ykmllk) Pozisyonu (19a-19b) 19a. Aktif Karakterli Bilano D Dviz Cinsinden Trev rnlerin Tutar 19b. Pasif Karakterli Bilano D Dviz Cinsinden Trev rnlerin Tutar 20.Net Yabanc Para Varlk / (Ykmllk) Pozisyonu (9-18+19) 21.Parasal Kalemler Net Yabanc Para Varlk / (Ykmllk )Pozisyonu (UFRS 7.B23 (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 22.Dviz Hedge'i in Kullanlan Finansal Aralarn Toplam Geree Uygun Deeri 23.Dviz Varlklarn Hedge Edilen Ksmnn Tutar 24.Dviz Ykmllklerin Hedge Edilen Ksmnn Tutar 25.hracat 26.thalat TL Karl (Fonksiyonel para birimi ) 199.915.989 14.403.718 19.494.600 0 233.814.306 0 7.261.800 29.812.350 0 37.074.150 270.888.456 190.854.265 165.653.456 207.098.141 0 563.605.862 291.453.710 192.002.780 80.813.850 0 564.270.341 1.127.876.203 ABD Dolar 4.686.182 133.645 0 0 4.819.827 0 0 0 0 0 4.819.827 118.844.265 0 7.200 0 118.851.465 0 0 0 0 0 118.851.465 EURO 22.555.611 3.334.803 0 0 25.890.414 0 0 0 0 0 25.890.414 493.823 60.636.465 0 0 61.130.288 0 88.877.832 0 0 88.877.832 150.008.120 Milyon IRR 960.873 46.655 129.964 0 1.137.493 0 48.412 198.749 0 247.161 1.384.654 72.291 231.070 1.380.582 0 1.683.943 1.943.025 0 538759 0 2.481.784 4.165.727 GBP 878 0 0 0 878 0 0 0 0 0 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 51.193.800 51.193.800 -856.987.746

0 34.000.000 34.000.000 -114.031.638

0 0 0 -124.117.706

0 0 0 -2.781.073

0 0 0 0

-906.294.696

-114.031.638

-124.117.706

-3.109.786

0 0 0 32.404.421 353.819.690

0 0 0 15.463.026 230.578.969

0 0 0 4.222.443 3.072.229

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Gbreta ve tam konsolidasyona tabi tutulan Razinin, raporlama para birimi olan TL dndaki dier para cinslerinden varlk ve ykmllkler yabanc para olarak deerlendirilmi ve tablolarda gsterilmitir.

61

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

31 Mart 2010 ve 31 Aralk 2009 sona eren yllarda irketin bilanosunda net dviz pozisyonuna gre dier deikenler sabit tutulduunda dviz kurlarnda (+) / (-) % 10 deiim olmas durumunda vergi ncesi karda meydana gelecek deiim aadaki gibidir: -Dviz Kuru Duyarllk Analizi Tablosu
Cari Dnem (31.03.2010) Cari Dnem (31.12.2009)

Kar/Zarar Kar/Zarar Yabanc Parann Yabanc Parann Yabanc Parann Yabanc Parann Deer Deer Deer Deer Kazanmas Kaybetmesi Kazanmas Kaybetmesi ABD Dolar kurunun % 10 deimesi halinde: 1- ABD Dolar net varlk/ykmll 2- ABD Dolar riskinden korunan ksm (-) 3- ABD Dolar Net Etki (1+2) Euro'nun kurunun %10 deimesi halinde: 4- Euro net varlk/ykmll 5- Euro riskinden korunan ksm (-) 6- Euro Net Etki (4+5) ran Riyali dviz kurunun ortalama %10 deimesi halinde: 7-ran Riyali net varlk/ykmll 8--ran Riyali riskinden korunan ksm (-) 9- -ran Riyali Net Etki (7+8) Dier dviz kurlarnn ortalama % 10 deimesi halinde: 10- Dier dviz net varlk/ykmll 11- Dier dviz kuru riskinden korunan ksm (-) 12- Dier Dviz Varlklar Net Etki (10+11) TOPLAM (3+6+9+12) -48.251.771 48.251.771 -41.716.092 41.716.092 -9.110.206 9.110.206 -26.813.148 26.813.148 -9.110.206 9.110.206 -26.813.148 26.813.148 -15.226.491 15.226.491 -17.169.744 17.169.744

-15.226.491

15.226.491

-17.169.744

17.169.744

-48.251.771

48.251.771

-41.716.092

41.716.092

210

-210

0 -72.588.469

0 72.588.469

210 -85.698.775

-210 85.698.775

D. Faiz Oran Riski ve Faiz Oran Duyarll irketin deiken faizli varlk ve ykmllkleri faiz oranlarndaki deimelerden etkilendiinden faiz riskine maruz kalmaktadr. Ancak irketin alm olduu banka kredilerinin byk bir ksm sabit faizli olduundan bu deiimin etkisi ok nemli tutarlara ulamamaktadr. irketin ilikili irketlerle olan dvizli alacak/ bor ilikisi de sabit faizlidir. 31 Mart 2010 ve 31 Aralk 2009 tarihleri itibariyle faiz pozisyonu tablosu aadaki gibidir.

62

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).
Faiz Pozisyonu Tablosu Sabit Faizli Finansal Aralar Finansal Varlklar Finansal Ykmllkler Deiken Faizli Finansal Aralar Finansal Varlklar Finansal Ykmllkler 88.752.175 91.659.006 Geree uygun deer fark kar/zarara yanstlan varlklar* Satlmaya hazr finansal varlklar** Cari Dnem nceki Dnem

276.171.075

276.287.299

Raporlama tarihi itibariyle deiken faizli ykmllkler faiz hadlerindeki deiikliklere duyarl olduundan sadece bu finansal aralar iin duyarllk analizi yaplmtr. Yaplan duyarllk analizinde 31.03.2010 tarihinde Euro para birimi cinsinden olan faiz 100 baz puan (%1) yksek/dk olsayd ve dier tm deikenler sabit kalsayd vergi ve ana ortaklk d paylar ncesi kar/zarar 408.985 TL (31.12.2009-201.714 TL) daha dk / yksek olacakt. E.Sermaye Ynetimi irket, sermaye ynetiminde, bir yandan faaliyetlerinin srekliliini salamaya alrken, dier yandan da bor ve zkaynak dengesini en verimli ekilde kullanarak karn artrmay hedeflemektedir. irketin sermaye yaps borlar, nakit ve nakit benzerleri ve 27 numaral Dipnotta aklanan karlm sermaye, sermaye yedekleri ve kar yedeklerini ieren zkaynak kalemlerinden olumaktadr. irketin st ynetimi sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye snfyla ilikilendirilebilen riskleri srekli deerlendirmekte ve en uygun bor/zkaynak dengesini salamaya alarak sermayeyi ynetmektedir. Bor/zkaynak oran net borcun toplam sermayeye blnmesiyle bulunmaktadr. Net bor, nakit ve nakit benzerleri deerlerin toplam bor tutarndan dlmesiyle hesaplanmaktadr. 31 Mart 2010 ve 31 Aralk 2009 tarihleri itibariyle net bor/toplam sermaye oran aadaki gibidir:
Toplam borlar Hazr deerler (-) Net Bor Toplam z sermaye Net Bor/Toplam Sermaye oran 31 Mart 2010 1.291.283.142 -70.648.985 1.220.634.157 612.499.949 199% 31 Aralk 2009 1.191.233.053 -21.238.159 1.169.994.894 579.956.555 202%

63

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

DPNOT 39- FNANSAL ARALAR (GEREE UYGUN DEER AIKLAMALARI ve FNANSAL RSKTEN KORUNMA MUHASEBES EREVESNDEK AIKLAMALAR) irket, finansal aralarn tahmini rayi deerlerini hali hazrda mevcut piyasa bilgileri ve uygun deerleme yntemlerini kullanarak belirlemitir. Fakat piyasa bilgilerini deerlendirip rayi deerleri tahmin edebilmek yorum gerektirmektedir. Sonu olarak burada sunulan tahminler, irketin cari bir piyasa ileminde elde edebilecei miktarlarn gstergesi olmayabilir. Rayi deerleri belirlenebilen finansal enstrmanlarn rayi bedel tahmini iin aadaki yntem ve varsaymlar kullanlmtr: Parasal Varlklar Yabanc para cinsinden bakiyeler dnem sonunda yrrlkteki yabanc para kurlar kullanlarak Trk Lirasna evrilmektedir. Bu bakiyelerin kaytl deere yakn olduu ngrlmektedir. Nakit ve nakit benzeri deerlerin de dahil olduu belirli finansal varlklar maliyet deerleri ile tanrlar ve ksa vadeli olmalar sebebiyle kaytl deerlerinin yaklak olarak makul deerlerine eit olduu ngrlmektedir. Ticari alacaklarn kaytl deerlerinin, ilgili pheli alacak karlklaryla beraber makul deeri yanstt ngrlmektedir. Parasal Ykmllkler Yabanc para cinsinden olan ykmllkler bilano deerlerinin rayi deerlere yakn olmas sebebiyle dnem sonu kurlar kullanlarak Trk Lirasna evrilmektedir. Ticari borlar ve dier finansal borlarn arlkl olarak ksa vadeli olmalar sebebiyle kaytl deerlerinin makul deerlerine yaklat varsaylmaktadr. NOT 40- BLANO TARHNDEN SONRAK OLAYLAR 31 Mart 2010 1. Finansal Tablolar Ynetim Kurulu tarafndan 14.05.2010 tarihinde onaylanmtr. 2. irketimizin Razi Petrochemichal Co'daki mevcut % 47,81 oranndaki hisse pay yeni satnalma ile % 48,88'e kmtr. Bu satnalma ilemi, sonucu ran zelletirme daresine olan bor ykmllmz deimemektedir. 3. irketimiz Mekatrade firmasndan 1.460.000 USD - FOB deerinde 4.000 Ton'luk TSP ihracat siparii almtr. Teslimat 2010 yl haziran aynda gerekleecektir. 4. Sermayesine % 40 orannda itirak ettiimiz Negmar Denizcilik ve Yatrm A. 31.03.2010 tarihli Olaan Genel Kurul Toplantsnda sermayesini 30.000.000 TL'ye karma karar almtr. irketimiz Ynetim Kurulu sz konusu artrmda rhan haklarn kullanma karar almtr.

64

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

Sermaye Piyasas Kurulunun Seri: XI, No: 29 sayl tebliin 3. blmnn 9. maddesi gereince sorumluluk beyan Genel Mdr Yardmcs Ferhat ENEL ve Muhasebe Mdr nder ARI tarafndan 14.05.2010 tarihinde onaylanmtr. 31 Aralk 2009 1. Finansal Tablolar Ynetim Kurulu tarafndan 19.03.2010 tarihinde onaylanmtr. 2. 01.01.2010 tarihinden itibaren kdem tazminat tavan 2.427 TLye ykselmitir. 3. irketimizin 01.01.2009 / 31.12.2010 dnemini kapsayan toplu i szlemesi grmeleri 11.08.2009 tarihinde Petrol Sendikas ile iveren sendikas Kiplas arasnda anlama ile sonulanmtr. 4. Mekatrade firmasndan ihracat amal 10.000 ton Triple Sper Fosfat (TSP) Gbre siparii alnmtr. Sipariin toplam tutar 3.150.000-USD FOB olup firma demeyi pein yapacaktr. Teslimat 2010 yl ubat aynda gerekleecektir. 5. irketimizin ran'da yerleik bal ortakl Razi irketinin 2009 yl Olaan Genel Kurul Toplants 07.03.2010 tarihinde Tahran/ran'da yaplmtr. Genel Kurul'da verilen kar datm kararna gre Razi'nin gemi yllara ilikin datlmam kar, olaanst yedek ake ve 2009 ylna ilikin gelirleri zerinden hesaplanarak datlmasna karar verilen kardan irketimize isabet eden tutar 394.853.997.886 ran Riyali (1TL = 6.524,22 IRR kur deeri zerinden 60.521.257TL) olmutur. Genel Kurul'da Razi ynetim kurulu yeliinden istifa eden Sn. Bedrettin Yldrm'n yerine hisselerimizi temsilen Sn. Oktay Malyemez seilmitir. Olaan Genel Kurul sonras yaplan Ynetim Kurulu toplantsnda irketimiz Genel Mdr Sn. Mehmet Koca Razi Ynetim Kurulu Bakanlna seilmitir. Sermaye Piyasas Kurulunun Seri: XI, No: 29 sayl tebliin 3. blmnn 9. maddesi gereince sorumluluk beyan Genel Mdr Yardmcs Ferhat ENEL ve Muhasebe Mdr nder ARI tarafndan 14.05.2010 tarihinde onaylanmtr. DPNOT 41- FNANSAL TABLOLARI NEML LDE ETKLEYEN ya da FNANSAL TABLOLARIN AIK, YORUMLANABLR ve ANLAILABLR OLMASI AISINDAN AIKLANMASI GEREKEN DER HUSUSLAR A- Finansal Tablo Aklamalar: 31 Mart 2010 31 Mart 2010 tarihi itibariyle aktif deerlerin toplam sigorta tutar 176.446.677 TLdir. 31 Aralk 2009 31 Aralk 2009 tarihi itibariyle aktif deerlerin toplam sigorta tutar 248.110.884 TLdir.

65

GBRE FABRKALARI T.A.


31 MART 2010 TARHL KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI DPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras TL olarak ifade edilmitir).

B- nceki Dnem Finansal Tablolarna Yaplan Snflamalar ve Nitelikleri Cari dnem finansal tablolarn sunumu ile uygunluk salanmas asndan karlatrmal bilgiler gerekli grldnde yeniden snflandrlmtr. Yaplan snflandrmalarn ierikleri ve tutarlarna Dipnot 2de yer verilmitir. C- nemli Muhasebe Politikalar irketin finansal aralarla ilgili nemli muhasebe politikalar Dipnot 2de aklanmaktadr. D- Dier Hususlar Gbreta ile Denizciler Birlii A.. arasnda 30.04.2007 tarihinde akdedilen szleme eki protokolde irkete verilecek depolama hizmetine ilikin maddenin farkl yorumlanmasndan kaynaklanan 538.511 USD tutarnda talebi bulunmaktadr. 31.12.2009 tarihi itibariyle sz konusu tutar her iki tarafn da kaytlarnda yer almamaktadr. irket ynetimi kendi yorumlarnn doru olduu ve Denizciler Birliinden olan alacaklarnn teminat altnda olduu gerekesiyle karlk ayrmamtr.

66