Mediteran na pragu novoga milenija

Predrag Matvejević

lika Mediterana na po~etku novoga milenija nije idili~na. Sjeverna obala zaostaje za kontinentalnom Evropom, južna za sjevernom. Cjelina na{ega mora suo~ava se s te{koćama na sjeveru i na jugu. Može li se uopće smatrati cjelinom prostor kojeg razdiru sporovi i dijele nesporazumi: Izrael i Palestina u sukobu, Turska i Gr~ka u zavadi, dva dijela Cipra u neprijateljstvu, Balkan do ju~er u ratovima, neprilike u Libanonu, nesklad u Alžiru i na mnogim drugim mjestima. Evropska unija nije brinula o Mediteranu. Evropa je zanemarila “kolijevku Evrope”. Obja{njenja koja su nudili njezini predstavnici nisu mogla uvjeriti one kojima su upućena. U njih ne vjeruju ni oni koji ih iznose. Težnje kontinenta ne podudaraju se s o~ekivanjima obale. Primorje ~esto trpi od zaleđa. Odluke sudbonosne za na{e more donose se izvan njega, ili bez njega. Stvaraju se nove granice i produbljuju stare. To rađa nepovjerenje i poti~e nezadovoljstvo. Pred prizorima mora ushiti su sve vi{e prigodni. Sutoni su se na raznim stranama nadvili nad obzorom, “krepuskolarizmi” su ovladali pjesni{tvom. Nespokojstvo se uvuklo u povijest - u samo shvaćanje povijesti. Dijagonala Sjever-Jug postala je problemati~nom u politici. Mediteran izostaje u izvije{ćima koje bilježe pothvate epohe i svijeta. Prisutan je u kronikama terorizma i nasilja. Zaostao je na raznim stranama, na nekima i dalje - sve vi{e - zaostaje. Unato~ svemu tome misao Juga budi se povremeno u zaljevima, buni u lukama. Svjedoci smo nastojanja da se postojeće stanje promijeni, raznih prijedloga koji su upisani u povelje i uvr{teni u programe: atenska, marsejska i đenove{ka konvencija, “Plan akcije za Mediteran” (PAM) i napose “Plavi plan” (Plan bleu),
9

S

Nije uspjela kao ni prethodni projekti. Kreće s Istoka. Splitu. unosnijima financijerima. “solidarnosti” itd. Prilikom obilježavanja desetogodi{njice “barcelonskoga procesa”. Razmjena Evropske unije s mediteranskim bazenom osjetno je smanjena nakon ru{enja berlinskoga zida: trži{ta u Srednjoj i Isto~noj Evropi izgledaju. “razmjene”. O~ekivanja se. Vjerovalo se da će ti dogovori ublažiti napetost na prostoru {irem od mediteranskih obala. Neke ne prihvaćaju “mediteranstvo” koje se nudi . godine”. napose odnos Izrael-Palestina. “susjedstva”. obje spremne i odlu~ne. u Tunisu. slijedi nekada{nji “put svile”.drže da se iza njega kriju ambicije neokolonijalizma. U kakvu su stanju na{e luke da do~ekaju ne samo goleme koli~ine robe. negiranja prava Izraelu na opstanak i Palestincima na povratak. Palma de Mallorki. Zavodljive najave “kooperacije”. ni jedan ~elnik arapskoga svijeta nije se pojavio. Mediteran je stekao veću važnost na mapama koje razastiru stratezi nego u planovima razvoja. Smatrali su se izigranima. I same predrasude ponekad ne dopu{taju da se ostaci pro{losti. Povijesna se karta svijeta mijenja pred na{im o~ima. zanimljivijim ulaga~ima. nego i samu razmjenu. Postali smo ponovo – u jo{ većoj mjeri – svjedocima ratnih. godine. politi~kih i vjerskih sukoba. Nakon dogovora u Oslu (1992) izgledalo je da se stanje na bliskom Istoku bliži pozitivnom rje{enju. morskom stranom. Ne dolazi vi{e samo sa Zapada. izazove koje ona u sebi nosi? Iza te nove globalizacije stoje zemlje ~ije se stanovni{tvo broji u milijardama: Indija i posebno Kina.Antipolisu kraj Nice s naznakama razvoja do “horizonta 2025. 10 . U ovom ~asu na djelu je nova “globalizacija”. ne žele vi{e ovisiti. Predviđala je. prevladaju. uza sve ostalo. rasizma. prolazi kroz Suez. kao {to vidimo. nisu obistinila. unato~ svemu. Staro se more se mjestimice pretvorilo u bojno polje. U tjesnac kojim plove brodovi natovareni oružjem i naftom. rana cijeloga Mediterana. izbija na Mediteran. Mnogi od nas ne nalaze svoje mjesto na njoj.Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku donijet u Sofiji . Dugo su bile pot~injene. stvaranje “slobodne zone razmjene do godine 2010”. antisemitizma. poticajni sporazumi potpisani u Napulju. dugo pripremana i o~ekivana. starih i novih oblika terorizma. na Malti. Posebno je zna~enje imala Konferencija održana u Barceloni 1995. ide usporedo s njim. njezina lo{ijega dijela. Države na afri~koj obali dobivaju s vremena na vrijeme simboli~nu pomoć kao “zemlje u razvoju”. nisu dale ploda. preko Atlantika. “partnerstva”.

natje~u jedna s drugom: “Savez civilizacija” kakav predlaže {panjolski predsjednik i njegovi suradnici. Iraku – zonama rata) ne primi u Evropsku uniju za koju se kandidirala.reklo bi se. sredstava i dobre volje.za najosnovnije oblike integracije potrebno je vremena i razumijevanja. Kontinentalna Evropa. nisu time odu{evljene. susreću se i . pitanja energije i vode.Zeničke sveske Dvije ideje. “Savez” na trenutke izgleda utopijom . Neki su vidjeli u ideji francuskoga predsjednika izliku da se Turska (s otvorenim vratima prema Kurdima. suprotstavljene jedna drugoj. Prijedlog je unato~ svemu ustalasao ne samo službene krugove. stvarati jo{ jednu. Za po~etak se predlažu jednostavniji pothvati kao {to je “depolucija mora” i za{tita okoli{a. O~ito je da neće biti lako ostvariti zajedni~ke pristupe i mjerila zemalja s demokratskim tradicijama i onih koje se nisu oslobodile totalitarnih stega. nego ideologije koje nastupaju pod njihovim imenom ili u njihovu ruhu.ne mora biti . o kojem pi{u publicisti i vojni savjetnici. u mediteranskome krugu i izvan njega. 11 . “Sukob” pak nije . Uz brojna aktualna pitanja javljaju se ona koja je pro{lost ostavila za sobom. Ba{tinica historije prepu{tala se historicizmu. Drugi su u tome prijedlogu prepoznali želju da Francuska zauzme glavno mjesto u mediteranskoj politici Evrope. Armeniji. Ne sukobljavaju se u stvari istinske kulture. Kolijevka mudrosti nije imala povjerenja u vlastite mudrace. O njemu se raspravlja na razli~itim razinama. s dijelom istoga ~lanstva? Nije li bolje nastaviti “barcelonski proces” unato~ svim njegovim nedostacima? Korigiran je i sam naziv imena: “Mediteranska unija” prekr{tena je u “Uniju za Mediteran (Union pour la Méditerranée). U takvu je okružju iznijet prijedlog francuskoga predsjednika da se osnuje “Mediteranska unija”. Jo{ ne znamo hoće li {efovi arapskih zemalja pristati da sjednu za isti stol s predstavnicima Izraela. napose Njema~ka i njezina predsjednica. do~ekali su ga sa stanovitom rezervom: zar treba. Mediteran je kasnio za modernitetom. U svakom slu~aju “na~elo suradnje” nameće se prije “na~ela integracije” . produktivne utopije. Italija i [panjolska.ali postoje i djelatne. Nije prihvaćao nove uvjete. vjerojatno i Gr~ka. Siriji. i “sukob civilizacija”. koje je nerijetko odbacivala ili ponižavala. pogotovo kad je rije~ o ljudskim pravima i slobodama. uz postojeću Evropsku uniju. kontrola imigracije i emigracije i sl. zahtjeve i mjerila.neizbježan. Postojbina tragedije te{ko je odolijevala tragi~nim isku{enjima s kojima se suo~ila. Domovina mita rađala je mitologije. na koja svaki nara{taj traži ponovo odgovore. Staro sredi{te svijeta gajilo je nepovjerenje prema Novome svijetu.

pomaci i selidbe iz zaleđa na obalu. Sli~nosti duguju zajedni~kom moru i susretu na njegovim obalama naroda. Razvijale su se jedna uz drugu. Na obnove treba ~ekati – one su uvijek kadre iznevjeriti o~ekivanja. ^esto su srodne. Po nekim su osobinama sli~ne. Mediteranu je potrebna sada{njost i budućnost. Mediteran o~ekuje odgovore na pitanja koja se sam ne usuđuje postaviti.rije~i i geste na pozornici postaju najprije poznate. s obale {to dalje od zaleđa. oblika i nadahnuća. Identitet bića. ondje druge. Uo~i svake nove plovidbe nužno je provjeriti ne samo spremnost posade nego i valjanost opreme. Ne postoji samo jedna mediteranska kultura. povije{ću. divlja gradnja. zatim banalne. Ne koristi ih ni pre{ućivati: zagađeno priobalje. Obrasci retorike. 12 . ali je naj~e{će nedostatak. Mediteranska nadahnuća prati misao izgona. nastali na Mediteranu. simetrije i asimetrije poprimali su ponekad protuslovna zna~enja. naružen okoli{. te{ko se uspijeva združiti s identitetom činjenja. Po navadi kojoj nije lako odoljeti. vjerom. Odnosi sredi{ta i periferije. bliskosti i daljine. Sudionici u predstavi {apuću iza kulisa: “Postoji li Mediteran izvan naše uobrazilje?” On nije isti u stvarnosti i u uobrazilji .to može ponekad biti prednost. Razlike su im uvjetovane porijeklom. potkupljivost u prenesenom i doslovnom zna~enju. ali nisu istovjetne. Najbolje predaje one {to su nastojale združiti umjetnost stvaranja s umijećem života . U golemom amfiteatru predugo se izvodio isti repertoar . Mediteran je do~ekuje kao kaznu. dugo su služili i potro{ili se. slabost organizacije. manje ili vi{e povezane ili razdvojene. Ideje Mediterana i sam Mediteran rijetko su se uspijevali uskladiti. Biti i činiti ne daju se uskladiti jedno s drugim. Ima ih vi{e u okrilju jedinoga Mediterana. Euklidska geometrija odavno nije dovoljna. zvano “Unutarnjim”. nedostatak reda. Ni sli~nosti ni razlike nisu jednako raspoređene i podijeljene – ovdje prevladavaju jedne. dijalektike.Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku Predstavljanje stvarnosti zamjenjuje ponekad samu stvarnost ne uviđajući razliku među njima. Sizif je dobio posebno mjesto u suvremenoj mediteranskoj misli. dugotrajan i dubok na ovim prostorima.suprotstavljaju se takvoj sudbini. politike. na na{e more se gleda kao na pro{lost i svodi ga se na nju: divljenje njegovoj “slavnoj pro{losti” nije mu uvijek koristilo. po drugima razli~ite. Uzaludno je ponavljati nevolje od kojih trpi na{e more.

Rat koji plamti već desetljećima u Svetoj zemlji ne može se ugasiti sam od sebe. “Proces Barcelone . nego i stanovit otpor. socijalnim i politi~kim odnosima. vidjeti koje su od njih teže. Da će iz “pokopanoga marksizma” izbiti ponovo na povr{inu Marxova teorija o cikli~koj krizi ? Gotovo nitko nije pomi{ljao na to .i taj se prijedlog ~uo vi{e puta na sceni. U takvoj konjunkturi. Od toga bi se moglo zapo~eti. napose u Evropskoj komisiji. godine osnivanje “Mediteranske unije”. Projekt koji je u biti pozitivan i prihvatljiv doista dolazi u nezgodnu ~asu: između fijaska i krize . na tijesnu prostoru! Na Balkanskom poluotoku rođena je anti~ka tragedija. Na Bliskom Istoku nastale su zavjetne knjige triju vjera u jednoga Boga. Ni to neće ići samo od sebe.Unija za Mediteran” te napokon “Unija za Mediteran”. Stanoviti oblici “kooperacije” izgledaju mogući. Nikakav poku{aj da 13 . dok procesi “integracije” nemaju izgleda. To neće usrećiti “partnere“ s južne mediteranske obale. Mijenjao mu se i sam naslov: “Mediteranska Unija”. Trebalo se dogoditi sve {to se dogodilo na Balkanu da shvatimo težinu toga suda: tolike”diobe”. Tko je mogao predvidjeti da će “financijski kapitalizam” nanijeti tako te{ke udarce samu kapitalizmu. U prvi mah prijedlog nije do~ekan s odu{evljenjem u Evropskoj uniji.a to se dogodilo. Ni tu pouku povijesti ne bi trebalo smetnuti s uma.Zeničke sveske “Zasnovati alternativnu intermediteransku kulturu” . Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy predložio je 2008. Prividi stvarnosti ~esto su privla~niji od stvarnosti same. u kratku razmaku. I te promjene imena odaju ne samo odgovarajuće razlike u pogledima. morat će se zadovoljiti skromnijim i jeftinijim. U jednoj od svojih manje poznatih bilježnica Leonardo da Vinci je zapisao: “Od Istoka ka Zapadu u svakoj točki je dioba”. Previ{e mu se prepreka na{lo na putu. Pokazalo se jo{ jednom kako Mediteran nije u stanju. osigurati vlastito postojanje. Da će “bankarski sustav” postati tako okrutan prema samim bankama.fijaska “Bercelonske konferencije” i krize u koju je upao suvremeni svijet. Neće se to ostvariti ni lako ni brzo. “Uzeti u obzir stvarne razlike u našim gledanjima na Mediteran”. a koje lak{e savladive. a ni u kontinentalnoj Evropi uopće. “Unija za Mediteran” ne može ra~unati na veće i skuplje projekte. bez suradnje s drugima. Da će “neoliberalizam” ugroziti razne oblike “liberalnosti” u ekonomskim.

uz to se postavljaju i norme u vezi s ribarstvom i njegovim ograni~enjima. Mogla bi se također. okoli{a i ekologije. Ali stanovita odlu~nost. Dobro bi do{la i zajedni~ka mediteranska televizijska mreža ili barem emisija . Iskustva iz novije povijesti opominju da ne idemo predaleko kako ne bismo posrnuli na putu. Politika “susjedstva” (neighbourhood. ne smiju se odgađati u nedogled dogovori o imigraciji/emigraciji u sklopu suradnje između mediteranskoga sjevera i juga. potrebna je i na putu i u plovidbi o kojoj je rije~. ako ne i hrabrost. zagađivanja i “depolucije”. smatrat će se i dalje nedopustivim mije{anjem u tuđa posla. u Libiji. vicinato) ili pak “partnerijata” (partnership) morala bi postati vi{e funkcionalna i operativna nego {to je bila ili poku{avala biti. Kritika stanovitih totalitarnih režima. bez većih tro{kova.kakva je već postojala u nekim zemljama. Odavno vape za pomoći stanoviti poku{aji ili zahtjevi: pitanja ambijenta. uspostaviti stanovita kulturna razmjena (ne samo na razini univerziteta i prigodnih simpozija). da se ne upu{tamo u plovidbe kojima prijete havarije. npr.Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku se “{erijatsko pravo” podredi evropskim pravnim tradicijama neće biti dobro do~ekan. nastojanja da se neki prostori opskrbe vodom ili spase od “dezertifikacije”. Valjalo bi obaviti prije svega odgovarajuće predradnje i ustanoviti hijerarhije djelovanja i prisutnosti. 14 . vosinage. ali nije bila zajedni~ka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful