GÜBRE FABRĠKALARI T.A.

ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

ĠÇĠNDEKĠLER

SAYFA

BĠLANÇOLAR ....................................................................................................................... 1- 2 KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI .................................................................................... 3 - 4 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOLARI................................................................................... 5 NAKĠT AKIM TABLOLARI .................................................................................................... 6 FĠNANSAL TABLOLARA AĠT AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
DĠPNOT 1 DĠPNOT 2 DĠPNOT 3 DĠPNOT 4 DĠPNOT 5 DĠPNOT 6 DĠPNOT 7 DĠPNOT 8 DĠPNOT 9 DĠPNOT 10 DĠPNOT 11 DĠPNOT 12 DĠPNOT 13 DĠPNOT 14 DĠPNOT 15 DĠPNOT 16 DĠPNOT 17 DĠPNOT 18 DĠPNOT 19 DĠPNOT 20 DĠPNOT 21 DĠPNOT 22 DĠPNOT 23 DĠPNOT 24 DĠPNOT 25 DĠPNOT 26 DĠPNOT 27 DĠPNOT 28 DĠPNOT 29 DĠPNOT 30 DĠPNOT 31 DĠPNOT 32 DĠPNOT 33 DĠPNOT 34 DĠPNOT 35 DĠPNOT 36 DĠPNOT 37 DĠPNOT 38 DĠPNOT 39 DĠPNOT 40 DĠPNOT 41 GRUP‟UN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU .............................................................. 7 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR .............................................. 8 – 26 ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ ............................................................................................................. 26 Ġġ ORTAKLIKLARI ......................................................................................................................... 26 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA ........................................................................................ 26- 30 NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ ............................................................................................ 30- 31 FĠNANSAL YATIRIMLAR .............................................................................................................. 31 FĠNANSAL BORÇLAR .............................................................................................................. 31 -32 DĠĞER FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER ...................................................................................... 32 TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR ............................................................................................ 33 - 35 DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR .................................................................................................... 35 FĠNANS SEKTÖRÜ FAALĠYETLERĠNDEN ALACAK VE BORÇLAR ....................................... 35 STOKLAR ......................................................................................................................................... 36 CANLI VARLIKLAR ....................................................................................................................... 36 DEVAM EDEN ĠNġAAT SÖZLEġMELERĠNE ĠLĠġKĠN VARLIKLAR ...................................... 36 ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ ĠLE DEĞERLENEN VARLIKLAR ....................................................... 36 YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER .................................................................................... 37 MADDĠ DURAN VARLIKLAR ...................................................................................................... 37 MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ................................................................................. 40 ġEREFĠYE ......................................................................................................................................... 40 DEVLET TEġVĠK VE YARDIMLARI ............................................................................................. 40 KARġILIKLAR , KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ......................................... 40 - 41 TAAHHÜTLER ................................................................................................................................ 41 ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALARA ĠLĠġKĠN KARġILIKLAR .................................... 42 EMEKLĠLĠK PLANLARI .................................................................................................................. 42 DĠĞER VARLIKLAR VE DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ............................................................... 43 ÖZKAYNAKLAR ....................................................................................................................... 43- 44 SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ ................................................................................. 45-46 AR-GE / PAZARLAMA – SATIġ VE DAĞITIM VE GEN. YÖN. GĠDERLERĠ ............................ 47 NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER.............................................................................................. 47 DĠĞER FAALĠYETLERDEN GELĠR / GĠDERLER ....................................................................... 48 FĠNANSAL GELĠRLER .................................................................................................................... 48 FĠNANSAL GĠDERLER ................................................................................................................... 48 SATIġ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAA. . ...... 49 VERGĠ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ .................................................................... 49- 51 HĠSSE BAġINA KAZANÇ .............................................................................................................. 52 ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI .............................................................................................. 52 FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ ......... 53- 62 FĠN. ARAÇLAR ( GERÇEĞE UYG. DEĞ. AÇIKLAMALARI VE FĠN. RĠSKTEN KORUNMA MUHASEBESĠ ÇERÇEVESĠNDEKĠ AÇIKLAMALAR) ..................................... 63-64 BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR .......................................................................... 64 FĠNANSAL TABLOLARI ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YADA FĠNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DĠĞER HUSUSLAR..................................................................... . 64

GÜBRE FABRĠKALARI T.A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE BĠLANÇO
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)

Cari Dönem Not VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar - İlişkili taraflardan ticari alacaklar - Diğer ticari alacaklar Diğer Alacaklar - İlişkili taraflardan diğer alacaklar - Diğer alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Diğer Alacaklar - İlişkili taraflardan diğer alacaklar - Diğer alacaklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar ġerefiye ErtelenmiĢ Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR 6 7 10 37 10 11 37 11 13 26 11 37 11 7 16 17 18 19 20 35 26 753.849.915 160.121.942 223.844.280 16.778.077 207.066.203 82.813.529 82.813.529 247.465.490 39.604.674 1.151.546.643 12.204.227 12.204.227 2.525.015 7.384.559 60.169.595 814.253.931 234.846.745 9.499.747 10.662.824 1.905.396.558

Yeniden DüzenlenmiĢ GeçmiĢ Dönem

Yeniden DüzenlenmiĢ GeçmiĢ Dönem 01 Ocak 2009 643.342.627 109.873.886 231.817 124.465.399 28.853.640 95.611.759 73.411.199 73.411.199 280.481.720 54.878.606 1.239.878.769 4.629.498 4.629.498 2.190.577 349.762 40.510.391 887.431.702 2.760 249.836.962 46.625.071 8.302.046 1.883.221.396

30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 564.509.432 21.238.159 166.960 231.579.612 61.640.002 169.939.610 81.806.763 81.806.763 197.866.971 31.850.967 1.232.016.084 7.279.438 7.279.438 2.525.016 4.055.598 44.401.769 853.317.258 334 249.836.962 40.787.360 29.812.349 1.796.525.516

ĠliĢikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

358.021.358.266.262 30.633.077 418.274.668 5.633.639.507 13.056 397.883.341. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE BĠLANÇO (Tutarlar.Diğer ticari borçlar ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin KarĢılıklar ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar ÖdenmiĢ Sermaye Değer ArtıĢ Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul SatıĢ Kazancı GeçmiĢ Yıllar Karları / (Zararları) Net Dönem Karı / (Zararı) Azınlık Payları TOPLAM KAYNAKLAR Cari Dönem 30 Eylül 2010 751.500.195 10.ġ.057.983.525.175.645.959.590.711.897 161.Diğer borçlar ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin KarĢılıklar Borç KarĢılıkları Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar .645.292.996 255.GÜBRE FABRĠKALARI T.951 214.655 103.038 336.817.905.996 79.282 85.980.212.151 40.862 41.388 430.232 605.221.Diğer ticari borçlar Diğer Borçlar .396.590.512 496.037 4.392.796.075.642 3.144 121.500.500.868 1.303.297 881.961 203.433 176.313.463 299.952.868 6.208 167.392.412.038 347.289 168.794.307.303 5.708 1.203 83.558 Yeniden DüzenlenmiĢ GeçmiĢ Dönem 31 Aralık 2009 695.297 103.969.755 83.760.466 755.495 755.297 125.388 2.İlişkili taraflara ticari borçlar .091 73.889 76.244 136.590.199 302.399 325.253.497.645.807.962.935 4.000 136.521 83.963.106 218.256.396 8 10 37 10 11 37 11 24 22 35 26 8 10 37 10 24 35 27 27 27 27 ĠliĢikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.347.916 255.998.689.289 10.252.999.364 54.İlişkili taraflara diğer borçlar .784.901.811.292.904.214.105 5.919 566.000 89.958. 2 .055 161.133.İlişkili taraflara ticari borçlar .021.) Not KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar .732 (59.110 136.620 191.296.057.127.516 Yeniden DüzenlenmiĢ GeçmiĢ Dönem 01 Ocak 2009 561.176 347.004 228.000 89.055 10.835 1.466.244 91.282 218.199 302.717 73. aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.998.274.177.296 2.847.106.205 228.407 231.983.810 5.669 168.717 949.268) 305.A.373 41.543.

291.697 (21.970 (8.802.811.410 (627.667.315) (32.601.816 0.103 (159.0185 35 27 36 109.432 (1.924) 5.539.376.507) 12.GÜBRE FABRĠKALARI T.549) (1.962 68.371) (13.785.412) 74.257.726 2.729 (77.157.365 (40.990.053) (82.601.685 (225.216.543.992.088.857.328.855) 1.118.158 121.684) 27.067.404.Dönem Vergi Gideri (-) .884) 281.614.513 19.798.475) 231.603) 32.769) 17.763) 3.805) (11.988.679 (14.359 (18.138.ErtelenmiĢ Vergi Geliri DÖNEM KARI / (ZARARI) DÖNEM KARI / (ZARARI) Dönem Karı / (Zararı)’nın Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Hisse BaĢına (Kayıp) / Kazanç 28 28 29 29 31 31 16 32 33 Cari Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2010 966.337. aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.687) (1.836.543.216 (18.126) (72.726 801.799 (263.419.463.720.A.114.927) (0.725) 15.381.725.441) 64.888.084.328.855 (119.982) (34.077.366.133) 10.557 Cari Dönem 1 Temmuz– 30 Eylül 2010 321.424.5627 Yeniden DüzenlenmiĢ GeçmiĢ Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2009 712.161.573) 34.124. 3 .767 (15.465 (42.599.849.310 (29.920.) Not SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER SatıĢ Gelirleri (net) SatıĢların Maliyeti (-) BRÜT KAR Pazarlama.8663) Yeniden DüzenlenmiĢ GeçmiĢ Dönem 1 Temmuz – 30 Eylül 2009 170.847) (11.179.550) 66.180.334) 32.055.343.270. SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) FAALĠYET KARI Özkaynak Yöntemiyle Değ.399 1.460.716 (82.055.716 17.039.560 (9.212.976.404.908) (11.433) (31.Yatırımların kar/zararındaki paylar Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI / (ZARARI) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri .029. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AĠT KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU (Tutarlar.451 2.674.006) 96.053) (9.110) 37.159) 274.541.871.045) 338.481.309 0.4608 ĠliĢikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.062 (8.980.137.557 231.075) (12.346.420 (675.451 15.192 (172.343.942.566.999) (7.510.910 1.492.ġ.932 728.335) (99.204 46.513 66.390.

732) (15.424.755) (7.328.204 (34.067.476.516.Duran Varlıklar Değer ArtıĢ Fonundaki DeğiĢim .029) 27 109.378.935 19.475) 21.386.126) (51.Yabancı Para Çevrim Farklarındaki DeğiĢim .973.055.035.354. aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.973.939) ĠliĢikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.070.812 20.364.Vergi Gelir / (Giderleri) DĠĞER KAPSAMLI GELĠR / (GĠDER) (VERGĠ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELĠR / (GĠDER) Toplam Kapsamlı Gelirin / (Giderin) Dağılımı: Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Cari Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2010 231.158 134.050.Kalemlerine ĠliĢ.ġ.404.Diğer Kapsamlı Gel.504.378.836.910 (5.337 (61.716) Yeniden DüzenlenmiĢ GeçmiĢ Dönem 1 Temmuz – 30 Eylül 2009 2.513 (81.732) (81.990.437) (2.053 (503.516.449. 4 .219) Yeniden DüzenlenmiĢ GeçmiĢ Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2009 -82. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AĠT KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU (Tutarlar.755) (5.298 (35.726 (7.536 243.325) 12.A.GÜBRE FABRĠKALARI T.590) 801.423) (9.343.557 49.475.) Not DÖNEM KARI / (ZARARI) .504.092 Cari Dönem 1 Temmuz– 30 Eylül 2010 66.

GÜBRE FABRĠKALARI T.889 47.292.475 89.908 54.467.760.645.973 136.124 325.169 134.755 0 0 0 -3.527.083.920.902 89.059 755.655 103.000 881.377 76.965 0 85.500.742 -73.223 -24.807.497.807.466.169 219.057.335.553 299.000 83.) Yabancı Değer ArtıĢ para çevrim Fonları farkları 89.412.645.865.437 41.670 605.466.865.297 5.335.303.935 430.500.392.543.500.867 25.151 -3.252.980.077 125.590.169 40.388 27 27 27 83.835 729.303.500. 5 .151 27 ĠliĢikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.297 5.668 Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler 5.732 -59.000 83.708 0 0 -66.655 103.335.963.105 -35.341.292.399 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 311.456.000 - Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul SatıĢ Kazancı GeçmiĢ Yıllar Net Dönem Kar/Zararları Karı/ Zararı 125.627.223 21.879. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AĠT KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU (Tutarlar.399 121.268 -881.297 Not 1 Ocak 2009 Daha önce raporlanan ġerefiyenin bilanço kuru ile değerlenme etkisi (Not 20) 1 Ocak 2009 GeçmiĢ yıl kar / (zararına) transfer Dağıtılan temettü Toplam kapsamlı gelir / (gider) 30 Eylül 2009 1 Ocak 2010 GeçmiĢ yıl kar / (zararına) transfer Sermayeye eklenecek gayrimenkul satıĢ kazancı Dağıtılan temettü Azınlık payları hisse satın alımı Toplam kapsamlı gelir 30 Eylül 2010 ÖdenmiĢ Sermaye 83.742 -59.083.835 -147.151 881.077 103.923.645.136.341.488.A.908 755.077 -73.855.268 121.908 336.364 -503.500.645.567 83.ġ.060.732 103.794.435.177.144 103.038 -147.386.650 291.256.268 59.207.810 28.000 83.980.399.639.203 -45.295 25.505 291.889 89.467.364 29. aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.117 305.136.341.297 5.050.518.136.292.297 5.862 25.077 -103.341.463 0 0 -66.145 582.645.057.965 -3.130 418.521 Azınlık Toplam Payları Özkaynaklar 418.057.879.

006.190 (7.323) (2.571 Ġzin ve Kıdem TeĢvik KarĢılığı / Ġptali 121.844) (243.668.402 Azınlık paylarına ödenen temettü (66.209) Diğer Alacaklardaki ArtıĢlar / AzalıĢlar (1.452.847. duran varlık satıĢ.748) (1.134.883.404.197.288.510.314. Cari Dönem GeçmiĢ Dönem 1 Ocak 1 Ocak ĠĢletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı Not 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Net dönem karı / (zararı) 231.137 187.767.166.083.076.053) ĠĢletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net dönem karı / (zararı) ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler Amortisman ve itfa payları 18-19 52.108) (2.088.585) 9. elde edilen nakit giriĢi 19 5.424 6 .746.510) Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem baĢı bakiyesi 6 21.886 Ticari Borçlarda ArtıĢ / AzalıĢ (36.684.716) Diğer Borç ve Gider KarĢılıkları / Ġptali (1.429.293 103.106 Ödenen faiz 33 (11.181.811.961.420) (110.121.432 (21.783 (96.473) 1.328.439) Finansal Yatırımlarla Ġlgili SatıĢlardan elde edilen nakit 183.937) ĠĢletme sermayesinde gerçekleĢen değiĢimler Ticari Alacaklardaki ArtıĢlar / AzalıĢlar 3.965) Azınlık payı hisse alımı (3.036.981 (54.328.528) Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalıĢ) / artıĢ 138.436 Tahsil edilen faizler 32 10.557 (82. izin ve kıdem teĢvik karĢılığı 24 21.418) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları Finansal Borçlarla Ġlgili Nakit GiriĢleri 46.643.971.380) ErtelenmiĢ finanasman geliri (998.830.027.908 (17.498.862.513 79.794 14.821) 99.825 188.134.819 9.775 Kur farkı geliri/gideri (27.476) Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artıĢı (15.395.605.269 Diğer Dönen/ Duran Varlıklardaki ArtıĢlar / AzalıĢlar 11.855 Özsermaye yöntemi ile değerlenen iĢtirak gelir/gideri 16 (3.923) ĠĢletme sermayesindeki değiĢim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımı 338.934 Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 6 160.947.197 Maddi duran varlık satıĢ karı 31 (3.086.691) Çevrim farkı 5.ġ.179.544) Menkul kıymet satıĢ karları (16.975 (50.250.238.518.375.457.102.992.360.225.457 Stoklardaki ArtıĢ / AzalıĢ (58.845) Ödenen kıdem tazminatı 24 (19.819.136.211 Borç KarĢılıklarında ArtıĢ / AzalıĢ (26.114.653.279) Maddi ve maddi olm.957) ĠĢletme sermayesindeki değiĢim sonrası faaliyetlerde (kullanılan) / kaynaklanan nakit 232.459.838) ĠĢletme faaliyetlerinde (kullanılan) net nakit 201.179) Vergi 35 42.A.815.603 Kıdem tazminatı.898 Finansal Yatırımlarla Ġlgili Alımlar 18 (1.070) Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde ArtıĢ / AzalıĢ 7.097) Finansal faaliyetlerde (kullanılan)/sağlanan net nakit 2.901.392.098 Faiz geliri/gideri 36.404.494. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT NAKĠT AKIM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).118.175.545) Diğer Borçlarda ArtıĢ / AzalıĢ (6.686.097.784) (3.941.102.361.621) (48.GÜBRE FABRĠKALARI T.543.388) (34.650 (46.239.709.033.315 48.626.569 Finansal Borçlarla Ġlgili Anapara Ödemeleri 33 (44.942 12.544 (2.564 14.766) 102.564) Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı 18 (11.998.960) 1.169) Bağlı ortaklık sermaye artıĢında ana ortaklık dıĢı katkılar Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan net nakit (64.810) (40.225 Stok değer düĢüĢ karĢılığı iptali (17.826) ġüpheli alacak karĢılığı / iptali 10 (6.159 109.290.670) Ödenen vergiler (1.519.647) 3.

524.870 17. bağlı ortaklığı ve iki iĢtirakinden oluĢmaktadır.ġ.ġ.A.52% 100.477 83. faaliyetinin önemli bir bölümünü Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile gerçekleĢtirmektedir.493) çalıĢanı bulunmaktadır.Tarım Kredi Koop. 1. Bilanço tarihi itibariyle iĢtirak oranı %40‟tır (31 Aralık 2009: %40).130 83.88‟dir (31 Aralık 2009: %47.Merk. ĠĢtirakler ġirket.38% 100.500. Gübre Fabrikaları T. Bilanço tarihi itibariyle iĢtirak oranı %40‟tır (31 Aralık 2009: %40). diğer üretim yerleri ve bürolara iliĢkin bilgiler aĢağıdaki gibidir.00% Pay Tutarı 63.ġ. 30 Haziran 2008 tarihinde Türkiye‟de deniz taĢımacılığı faaliyetinde bulunan Negmar Denizcilik Yatırım A. (“Razi”)‟ye iĢtirak etmiĢtir.ġ.523 19. GübretaĢ„ın Razi‟nin sermayesindeki payı bilanço tarihi itibariyle %48.000 31 Aralık 2009 Pay Oranı 78. Birim Yarımca Tesisleri Ġskenderun Tesisleri Ġzmir Bölge SatıĢ Müdürlüğü Samsun Bölge SatıĢ Müdürlüğü Ġskenderun Bölge SatıĢ Müdürlüğü Tekirdağ Bölge SatıĢ Müdürlüğü Ankara Bölge SatıĢ Müdürlüğü Diyarbakır Bölge SatıĢ Müdürülüğü Konya Bölge SatıĢ Müdürlüğü Faaliyet Durumu Üretim / Liman / Depolama Liman / Depolama (Kirada) SatıĢ-Pazarlama / Sıvı-Toz Gübre Üretimi / Depolama SatıĢ-Pazarlama / Depolama SatıĢ-Pazarlama / Depolama SatıĢ-Pazarlama / Depolama SatıĢ-Pazarlama SatıĢ – Pazarlama SatıĢ-Pazarlama 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle Ģirketin ve bağlı ortaklığının 1. 1952 yılında kurulmuĢ olup. (“Tarkim”)‟ye iĢtirak etmiĢtir. ġirketin sermayesinin %10 ve daha üzerinde paya sahip ortaklar aĢağıda listelenmiĢtir: 30 Eylül 2010 Adı T.975. (“Negmar”)‟ye iĢtirak etmiĢtir.000 Bağlı Ortaklıklar GübretaĢ.81).Birliği Diğer TOPLAM Pay Oranı 76.970. Halka açık olan ġirket‟in hisselerinin % 25‟lik kısmı Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası‟nda (ĠMKB) iĢlem görmekte olup. Razi‟nin 5 kiĢilik yönetim kurulunun 3 üyesini GübretaĢ belirlemekte ve operasyonel yönetiminde kontrol gücü GübretaĢ‟ta bulunduğundan dolayı Razi bağlı ortaklık olarak değerlendirilmiĢtir.GÜBRE FABRĠKALARI T.A. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).A. Ģirketin faaliyet konusu kimyevi gübre üretimi ve satıĢıdır. 7 . GRUP’UN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU Gübre Fabrikaları T.00% Pay Tutarı 65. ġirket‟in kanuni merkezi Ġstanbul‟da olup. Sermaye Piyasası Kurulu‟na (SPK) kayıtlıdır. Gübre Fabrikaları T.500.62% 23.500 (31 Aralık 2009: 1.ġ.48% 21. 24 Mayıs 2008 tarihinde Ġran‟da kimyevi gübre ve gübre hammaddeleri üretim ve satıĢı faaliyetinde bulunan Razi Petrochemical Co.A.ġ.529. ve bağlı ortaklığı (hep birlikte “Grup”). ġirket. (“GübretaĢ” veya “ġirket”). ġirket 13 Nisan 2009 tarihinde Türkiye‟de zirai ilaç üretimi ve satıĢı faaliyetinde bulunan Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.

No: 29 sayılı Tebliğ çerçevesinde UMS/UFRS‟ye göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde. 31 Aralık 2009 tarihli finansal tablolarında Ġran‟da yapılan para transferlerinde EURO kullanıldığı için Riyal‟in TL‟ye çevrilmesinde Riyal. KapanıĢ ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özsermaye içerisinde yabancı para çevrim farkları hesabında takip edilmektedir.A. Gelir ve gider kalemleri ise dönemde gerçekleĢen ortalama kur ile Türk Lirası‟na çevrilir. muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını Ġran Riyali (“IRR”) cinsinden ve Ġran mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadırlar. ġirket‟in geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiĢtir. ġirket‟in Ġran‟da faaliyet gösteren bağlı ortaklığının fonksiyonel para birimi Ġran Riyali‟dir (“IRR”). yönetim kurulu tarafından onaylanmıĢ ve 10 Kasım 2010 tarihinde yayınlanması için yetki verilmiĢtir. yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.ġ. 2. Genel Kurul‟un finansal tabloları değiĢtirme yetkisi bulunmaktadır. Ancak. benimsenen standartlara aykırı olmayan. Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”). önce EURO‟ya sonrada TL‟ye çevrilmiĢtir. maddi duran varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin yeniden değerlenmesi haricinde tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. finansal tablolar SPK Seri: XI. 30 Eylül 2010 finansal tablolarının oluĢturulmasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) 2010 yılı içerisinde Ġran Riyali kuru açıklamaya baĢladığı için TCMB kuru kullanılmıĢtır. 8 . No: 29 sayılı Tebliğ”) ile iĢletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına iliĢkin ilke. No: 25 sayılı Tebliğ”) yürürlükten kaldırılmıĢtır. Bu kapsamda. iĢletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları‟na (“UMS/UFRS”) göre hazırlamaları gerekmektedir. Bu Tebliğ. ĠliĢikteki finansal tablolar ve dipnotlar. No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ” (“Seri: XI. Ġran‟da faaliyet gösteren bağlı ortaklık. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir). No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği” (“Seri: XI. TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınacaktır. Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS‟nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından ilan edilinceye kadar. Finansal tablolar.GÜBRE FABRĠKALARI T. Bu nedenle Razi‟nin finansal tablolarının TL‟ye çevrilmesinde EURO / Riyal ve TL / EURO kurları kullanılmıĢtır. Kullanılan Para Birimi Grup‟un her iĢletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuĢtur. genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır. usul ve esasları belirlemektedir.1 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR Sunuma ĠliĢkin Esaslar Finansal Tabloların HazırlanıĢ Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları ġirket ve Türkiye‟de yerleĢik iĢtirakleri. Bu Tebliğe istinaden. OluĢan çevrim farkları faaliyetin sona erdiği döneme gelir ya da gider yazılır. 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baĢlayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiĢtir ve bu Tebliğ ile birlikte Seri: XI. Her iĢletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS‟nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS‟ler uygulanacaktır. 2. UMS 21 “Döviz Kurlarındaki DeğiĢikliklerin Etkileri”‟ne göre konsolidasyonda Grup‟un yabancı ülkelerdeki iĢtiraklerinin aktif ve pasifleri bilanço günündeki parite ile Türk Lirası‟na çevrilir. Seri: XI. Finansal tabloların onaylanması: Finansal tablolar. SPK tarafından 17 Nisan 2008 ve 9 ġubat 2009 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuĢtur.

Buna istinaden. Azınlık payları. Grup‟un konsolide finansal tabloları önceki dönemle karĢılaĢtırmalı olarak hazırlanmaktadır. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafından yayımlanmıĢ 29 No‟lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS/TMS 29”) uygulanmamıĢtır.1 Dönem Sonu 0. Konsolide bağlı ortaklıkların net varlıklarındaki ana ortaklık dıĢı paylar Grup‟un özkaynağının içinde ayrı olarak belirtilir. bir iĢletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla finansal ve operasyonel politikaları üzerinde kontrol gücünün olması ile sağlanır.GÜBRE FABRĠKALARI T. Kontrol. Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları'na (UMS/UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan Ģirketler için. KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere. satın alım tarihinden sonra veya elden çıkarma tarihine kadar konsolide gelir tablosuna dahil edilir. Grup.000 TL tutarındaki iĢtirakini cari dönemle karĢılaĢtırılabilir olması amacıyla duran varlıklar içerisindeki finansal varlıklar hesabından özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar hesabına sınıflamıĢtır.00015000 Dönem Ortalaması 0. ilk iĢletme birleĢmelerinde oluĢan bu paylar ile birleĢme tarihinden itibaren özkaynakta meydana gelen değiĢikliklerdeki ana ortaklık dıĢı payların toplamından oluĢur. bakiyeler.000154682 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Sunuma ĠliĢkin Esaslar (devamı) Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi SPK‟nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca.ġ. 2009 yılında iĢtirak ettiği Tarkim‟in 4. Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların sonuçları. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karĢılaĢtırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır. Konsolidasyona ĠliĢkin Esaslar Konsolide finansal tablolar.000141000 Dönem Ortalaması 0. nedeni ve tutarları aĢağıda açıklanmıĢtır: Grup. 2. cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından önceki dönem finansal tablolarında bazı sınıflamalar yapmıĢtır. 9 . Kullanılan kurlar aĢağıdaki gibidir: 30 Eylül 2010 Döviz Cinsi IRR 2.000. ġirket ve ġirket‟in bağlı ortaklıkları tarafından kontrol edilen ya da müĢterek kontrol edilen iĢletmelerin finansal tablolarını kapsar. Grup‟un izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı ortaklıkların finansal tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıĢtır. Gerekli olması halinde. Bu sınıflamanın gelir tablosuna etkisi bulunmamaktadır.0001492330 31 Aralık 2009 Dönem Sonu 0. gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiĢtir. Sınıflamaların niteliği. Tüm grup içi iĢlemler. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir). 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiĢtir.A.

yatırımın defter değerine dahil edilir ve yatırımın bir parçası olarak değer düĢüklüğü açısından incelenir. 2. 2008 yılı ve 2009 yılı kapanıĢ kurları birbirine eĢit olduğundan herhangi bir çevrim farkı hesaplanmamıĢtır 2.A. özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleĢtirilmiĢtir. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir). gerekli kanuni hakkın bulunması. 2008 yılı için toplam 25. gelecek dönemlere iliĢkin ise. ĠĢtirakin satın alınma tarihindeki kayıtlı tanımlanabilir varlıklarının. Grup‟un cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değiĢikliği olmamıĢtır. iĢtirakin satın alınma tarihindeki kayıtlı belirlenebilir varlıklarının. Grup‟un ilgili iĢtirakteki payı oranında elimine edilir.908 TL çevrim farkı hesaplanmıĢtır.4 NetleĢtirme / Mahsup Finansal varlık ve yükümlülükler.GÜBRE FABRĠKALARI T. maliyet bedelinin iĢtirakin net varlıklarındaki alım sonrası dönemde oluĢan değiĢimdeki Grup‟un payı kadar düzeltilmesi sonucu bulunan tutardan iĢtirakte oluĢan herhangi bir değer düĢüklüğünün düĢülmesi neticesinde elde edilen tutar üzerinden gösterilir.3 Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar Muhasebe tahminlerindeki değiĢiklikler.ġ.1 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Sunuma ĠliĢkin Esaslar (devamı) Ekteki konsolide finansal tablolarda iĢtiraklerin faaliyet sonuçları ile varlık ve yükümlülükleri. Bu kapsamda Grup. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Grup cari dönemde Ģerefiye hesabının muhasebeleĢtirilmesini gözden geçirmiĢ ve Ģerefiyenin 21 Numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı “Kur DeğiĢiminin Etkileri”nin 47nci paragrafı kapsamında kapanıĢ kurundan çevrilmesi gerektiğini tespit etmiĢtir. Satın alma bedelinin.335. Grup‟un cari dönemde muhasebe politikalarında önemli bir değiĢiklik olmamıĢtır. hem değiĢikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde. yükümlülüklerinin ve Ģarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinin üzerindeki kısmı Ģerefiye olarak kaydedilir. ġerefiye. yükümlülüklerinin ve Ģarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinin satım alım bedelini aĢan kısmı yeniden değerlendirildikten sonra doğrudan gelir tablosuna kaydedilir. 2. Ģerefiyenin oluĢtuğu 2008 yılından itibaren finansal tablolarını yeniden düzenlemiĢtir. yalnızca bir döneme iliĢkin ise. Grup Ģirketlerinden biri ile Grup‟un bir iĢtiraki arasında gerçekleĢen iĢlemler neticesinde oluĢan kar ve zararlar. 10 . değiĢikliğin yapıldığı cari dönemde. Özkaynak yöntemine göre konsolide bilançoda iĢtirakler. Yapılan yeniden düzenleme sonucunda. 2. söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.2 Muhasebe Politikalarındaki DeğiĢiklikler Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiĢiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. 2. ileriye yönelik olarak uygulanır.

gelir tablosunda muhasebeleĢtirilmesi. kontrol gücü olmayan paylarla ilgili tüm iĢlemlerin etkileri. UFRS 3 (2008) ĠĢletme BirleĢmeleri UFRS 3 (revize).2 Eylül 2010 tarihinde yürürlükte olan ancak Eylül 2010 finansal tablolarına etkisi olmayan standart ve yorumlar: UFRS 8 (2009 yılında yapılan yıllık iyileĢtirmelere iliĢkin değiĢiklikler) Faaliyet Bölümleri UFRS 8 standardında yapılan değiĢiklikler. d) aĢamalı satın alım iĢlemlerinde. “ĠĢtiraklerdeki Yatırımlar” ve UMS 31. önceden elde tutulan payların satın alım tarihinde gerçeğe uygun değerinden ölçülmesi ve yeniden değerleme sonrasında ortaya çıkan kazanç ya da zararın. kontrol gücünde herhangi bir değiĢikliğin olmaması durumunda Ģerefiye veya kapsamlı gelir tablosunu etkilemeden özkaynakta muhasebeleĢtirilir. Revize edilen bu standart uyarınca Ģirketin kontrol etkisi üzerinde bir değiĢiklik yaratmayan sahiplik oranlarındaki artıĢ ya da azalıĢların özkaynakta muhasebeleĢtirilmesi gerekmektedir (Dipnot 3). Yeni standartlar ile mevcut standartlardaki değiĢikliklerin uygulanmasının baĢlıca etkileri aĢağıdaki gibi olacaktır: a) önceden „azınlık payları‟ olarak ifade edilen kontrol gücü olmayan payların gerçeğe uygun değer ile veya kontrol gücü olmayan payların edinilen iĢletmenin tanımlanabilir net varlıklarının gerçeğe uygun değerdeki payı ile değerlenmesinin her iĢlem bazında ölçümüne izin vermesi. 11 . “ĠĢletme BirleĢmeleri” ve UMS 27. UFRS 3 (revize) standardını uyguladığı için UMS 27 (revize) “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar” standardını da aynı zamanda uygulamalıdır. UMS 27 standardında yapılan düzeltmeler özellikle Grup‟un bağlı ortaklıklardaki paylarında değiĢime neden olan olaylara ya da iĢlemlere iliĢkin uygulanacak muhasebeleĢtirme iĢlemlerini etkilemektedir. kontrol gücünün kaybedildiği durumlardaki muhasebeleĢtirme iĢlemlerine de açıklık getirmektedir. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir). b) koĢullu bedele iliĢkin muhasebeleĢtirme ve sonraki muhasebe iĢlemlerine iliĢkin Ģartların değiĢmesi.ġ. c) edinim ile ilgili maliyetlerin iĢletme birleĢmelerinden ayrı olarak muhasebeleĢtirme gerekliliği ve bunun sonucunda bu tür maliyetlerin genellikle oluĢtukları dönemde gider olarak kaydedilmesi. 2.1 Raporlanan sonuçları ya da bilançoyu etkileyen Standartlar ile Yorumlar UMS 27 (2008) Konsolide ve Konsolide Olmayan Mali Tablolar UMS 27 (Revize) standardı 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemler için geçerlidir. “ĠĢ Ortaklıklarındaki Paylar” standartlarındaki değiĢiklikler.5. “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar”. ileriye dönük olarak 1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan mali dönemlerde meydana gelen iĢletme birleĢmeleri için geçerlidir. ĠĢletmede kalan pay gerçeğe uygun değer üzerinden yeniden ölçülür ve kazanç ya da zarar kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleĢtirilir.5. Grup. Grup UMS 27‟deki değiĢiklikleri 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren ileriye dönük olarak uygulamaktadır.A. UMS 28. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2. 2. UMS 27 (revize) uyarınca. bölüm varlıkları ile yükümlülüklerine iliĢkin açıklamaların yalnızca bu tür varlık ve yükümlülüklerin iĢletmeyle ilgili kararları veren kiĢiler tarafından kullanılan raporlarda dahil olması durumunda raporlanması gerektiğine değinir.5 SPK Finansal Raporlama Standartları’ndaki DeğiĢiklikler 2. Standart ayrıca.GÜBRE FABRĠKALARI T.

bu varlıkları önceden uygulanan muhasebe kurallarına göre belirlenen tutarları üzerinden ölçebilir. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir). GeliĢim veya üretim aĢamasındaki varlıklar gibi varlıkların araĢtırılma ve değerlendirilmesinde tam maliyet muhasebesini uygulayan Ģirketler.5 SPK Finansal Raporlama Standartları’ndaki DeğiĢiklikler(devamı) 2. gruba ait bir bağlı ortaklığın kendi mali tablolarında bazı hisse bazlı ödeme anlaĢmaları için uygulayacağı muhasebe iĢlemlerini belirtir. dönüĢtürülebilir araç sınıflandırmasının. 12 . iĢletmenin UFRS‟leri uygulamaya geçtiği tarihte UMS 37 “KarĢılıklar. Varlık olarak kayıtlara alınmayan tüm harcamaların diğer sınıflar altında sınıflandırılması gerekir. Ayrıca bu değiĢiklikler. UFRS‟lere geçiĢte. ana Ģirket ya da gruba bağlı bir baĢka iĢletme tarafından yapılır.2 Eylül 2010 tarihinde yürürlükte olan ancak Eylül 2010 finansal tablolarına etkisi olmayan standart ve yorumlar (devamı): UMS 7 (2009 yılında yapılan yıllık iyileĢtirmelere iliĢkin değiĢiklikler) Nakit Akım Tablosu UMS 7 standardında yapılan değiĢiklikler.GÜBRE FABRĠKALARI T. bu mal veya hizmetleri muhasebeleĢtirir. Grubun nakit olarak ödediği hisse bazlı iĢlemler için uygulanacak muhasebe uygulamalarına açıklık getirir. yalnızca finansal durum tablosunda/bilançoda varlık olarak muhasebeleĢtirilen harcamaların yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları olarak sınıflandırılabileceğini belirtir. KoĢullu Yükümlülükler ve KoĢullu Varlıklar” standardı uyarınca hesaplanır. geçmiĢ yıllar karları içinde muhasebeleĢtirilecektir. herhangi bir zaman içinde karĢı tarafın opsiyonu üzerine özkaynak araçlarının ihraç edilmesiyle karĢılanması durumunda bile. Defter değerinde yapılan değiĢiklikler. UFRS 1 (değiĢiklikler) UFRS’nin Ġlk Olarak Uygulanması – Diğer Ġstisnai Durumlar Petrol ve doğal gaz ile ilgili varlıklar ve kiralama iĢlemlerinin ölçümüne iliĢkin olarak ilk UFRS uygulamalarında ilave istisnai durumlar getirilmiĢtir. Bu anlaĢmalar kapsamında çalıĢanlardan ya da tedarikçilerden mal veya hizmet alan bağlı ortaklığa ait ödemeler. özellikle. UMS 1 (2009 yılında yapılan yıllık iyileĢtirmelere iliĢkin değiĢiklikler) Mali Tabloların Sunumu UMS 1 standardında yapılan değiĢiklikler. yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları ile finansal durum tablosunda/bilançoda muhasebeleĢtirilen varlıklar arasında yanlıĢ bir eĢleĢtirmenin yapılmasını engellemektir. yükümlülüğün vadesine göre etkilenmediği konusuna açıklık getirir. Aynı Ģekilde. Bu değiĢiklikler. UFRS 2 (DeğiĢiklik) Hisse Bazlı Ödemeler – Grubun Nakit Olarak Ödediği Hisse Bazlı AnlaĢmalar UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardında yapılan değiĢiklikler. iĢletmenin UFRS‟leri uygulamaya geçtiği tarihte bu varlıklara değer düĢüklüğü testi uygulamasını gerektirir.FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2. Ancak bu istisnai durum. DĠPNOT 2 .A. Bu değiĢikliğin amacı. Bu standart aĢağıdaki konulara açıklık getirmiĢtir: Hisse bazlı ödeme anlaĢmaları kapsamında çalıĢanlardan ya da tedarikçilerden mal veya hizmet alan bir iĢletme.ġ. ödemenin nakit ya da hisse ile ödenip ödenmediğine ve ödemenin gruba bağlı hangi iĢletme tarafından yapılıp yapılmadığını dikkate almadan.5. iĢletmenin finansal kiralamayı içeren bir anlaĢmasının belirlenmesinin yeniden değerlendirilmesine gerek olmadığını belirtir. itfa edilmiĢ maliyet istisnası kullanıldığı durumda bu varlıkların sökülmesi ve onarımı ile ilgili yükümlülükler.

ġ. özellikle de bu tür kiralama anlaĢmalarındaki arazi sınıflandırmasındaki unsurları. kiralama iĢleminin bu standardın genel kurallarına göre finansal ya da faaliyet kiralaması olarak ayrı bir Ģekilde sınıflandırılması gerekir. Ģerefiyedeki değer düĢüklüğünün hesaplandığı durumlarda iĢletmenin Ģerefiyeye tahsis edeceği en düĢük seviyede nakit üreten biriminin UFRS 8 “Faaliyet Bölümleri” standardında belirtilen kurallar kapsamındaki faaliyet bölümünden fazla olmaması gerektiğini belirtir. Bu değiĢiklikler. ĠĢletmeler vadesi dolmamıĢ kiralama anlaĢmalarının esasını. UFRS 2 standardında yapılan değiĢiklikler. arazi kiralamaları ile ilgili üç noktaya açıklık getirir. kiralama dönemi sonunda arazinin mülkiyet hakkı karĢı tarafa geçmedikçe. aradaki fark geçmiĢ yıllar karlarında muhasebeleĢtirilmelidir. bu kiralama iĢlemi geçmiĢe dönük olarak ölçülmeli ve muhasebeleĢtirilmelidir. Bir bağlı ortaklığın satıĢ amacıyla elde tutulması durumunda bu bağlı ortaklığa ait tüm varlık ve yükümlülükler. Sonradan yapılan bu sınıflandırmayla ilgili geçmiĢe dönük muhasebeleĢtirmenin yapılması için yeterli bilgilerin olmadığı durumda. ilgili varlıklar ile yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerleri kullanılmalı. UMS 36 (2009 yılında yapılan yıllık iyileĢtirmelerdeki değiĢiklikler) Varlıklarda Değer DüĢüklüğü UMS 36 standardındaki değiĢiklikler. Bu değiĢiklik kapsamında arazi kiralamaları finansal kiralama olarak sınıflandırılır. Önceki dönemlerde sınırsız kullanım ömrü olan arazi kiralamaları. yalnızca ana Ģirket ile bağlı ortaklıklardan oluĢmaktadır. iĢletmenin satıĢ sonrasında bağlı ortaklıkta kontrol gücü olmayan hisselere sahip olması durumunda bile. UFRS 5 standardı haricindeki diğer standartlarda belirtilen açıklama gerekliliklerinin genellikle satıĢ amacıyla elde tutulan cari olmayan varlıklar ile durdurulan faaliyetlere uygulanmayacağı konusuna da açıklık getirir. UFRS 5 (2008 ve 2009 yılında yapılan yıllık iyileĢtirmelere iliĢkin değiĢiklikler) SatıĢ Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler UFRS 5 standardında yapılan değiĢiklikler. grup.2 Eylül 2010 tarihinde yürürlükte olan ancak Eylül 2010 finansal tablolarına etkisi olmayan standart ve yorumlar (devamı): UFRS 2 (DeğiĢiklik) Hisse Bazlı Ödemeler – Grubun Nakit Olarak Ödediği Hisse Bazlı AnlaĢmalar(devamı) UFRS 2 standardında 'grup' ifadesi UMS 27 “Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar” standardındaki ifadeyle aynıdır. kiralama sözleĢmelerinin hem arazi hem de bina kiralamasını kapsadığı durumlarda. Bu sınıflandırmanın artık geçerli olmadığı ve kiralamanın doğası ve özü bakımından genel bir değerlendirme yapılmasının gerekli olması nedeniyle bu standartta değiĢiklik yapılmıĢtır. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).5.A.GÜBRE FABRĠKALARI T. faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılmaktaydı. UMS 17 (2009 yılında yapılan yıllık iyileĢtirmelere iliĢkin değiĢiklikler) Finansal Kiralamalar UMS 17 standardında yapılan değiĢiklikler. yeniden değerlendirmelidir. yani. 13 . Bununla birlikte.FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2. DĠPNOT 2 . bir iĢ ortaklığının ve ortak kontrol altındaki iĢletme birleĢmelerinin oluĢturulmasıyla ilgili katkıların UFRS 2 standardı kapsamına girmediğine de açıklık getirmektedir. bir iĢletmenin sahip olduğu bir bağlı ortaklığa ait çoğunluk hisselerini satmayı planladığı durumda yapması gereken açıklamaları belirtir.5 SPK Finansal Raporlama Standartları’ndaki DeğiĢiklikler(devamı) 2. UFRS 5 standardı kapsamında sınıflandırılmalıdır. Bir iĢletmenin bir kiralama iĢlemini sonradan finansal kiralama olarak sınıflandırdığı durumlarda.

14 . yalnızca bağlayıcı vadeli satıĢ sözleĢmeleri için geçerli olduğunu belirtir. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).A. DĠPNOT 2 . finansal riskten korunan esas nakit akımlarının kar/zararı etkilediği durumlarda sadece kar/zararda yeniden sınıflandırılabileceği belirtilmiĢtir. Bu değiĢiklikler sonucunda.ġ.FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2. ölçülebilecektir.2 Eylül 2010 tarihinde yürürlükte olan ancak Eylül 2010 finansal tablolarına etkisi olmayan standart ve yorumlar (devamı): UMS 39 Finansal Araçlar Standardındaki DeğiĢiklikler: MuhasebeleĢtirme ve Ölçüm – Finansal Riske KarĢı Korunmaya Uygun Kalemler 2009 yılında yapılan iyileĢtirmeler.5. bu yorumu UFRS 3 (2008) standardı kapsamındaki bir iĢletme birleĢmesinin sonucu olarak elde edilen ve sözleĢmede belirtilen saklı türev araçları için geçerli değildir. DĠPNOT 2 . halen daha fazla önlemlerin alınması gerekli olan türev sözleĢmeleri için değil. iĢletme birleĢmelerinde daha fazla maddi olmayan duran varlıkların muhasebeleĢtirilebilecek ve değerleme teknikleri kullanılarak daha fazla maddi olmayan duran varlıklar kayda alınıp. tek bir varlık olarak muhasebeleĢtirilebileceğini belirtir. Bu değiĢiklikler. kredilerin erken kapatılmasına dair ödenen cezaların standartta açıklanan bazı durumlarda ana sözleĢmeye bağlı olan yakın iliĢkili bir araç olarak sınıflandırılabileceği hususuna açıklık getirmektedir. maddi olmayan duran varlıkların değerlemesinde farklı değerleme tekniklerinin kullanılabileceğini de belirtir.5 SPK Finansal Raporlama Standartları’ndaki DeğiĢiklikler(devamı) 2.5. her bir varlığın yararlı ömürlerinin aynı olması Ģartıyla. bu değiĢiklikler aktif bir piyasanın olmadığı durumlarda. Bu değiĢiklikler. Ayrıca.GÜBRE FABRĠKALARI T. Bu değiĢiklikler saklı türev araçlarının biri iĢletme birleĢmesi ya da yeniden yapılandırma iĢlemleri sırasında yeniden değerlendirilmesinin gerekli olduğu durumlara açıklık getirir. 1 Ocak 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan dönemler veya UFRS 3 (2008) standardının uygulanmaya baĢladığı tarih sonrasındaki dönemler için geçerlidir.FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2. Ayrıca bir iĢletme birleĢmesinde satın alınacak bir iĢletmenin gelecekteki bir tarihte satılması ya da satın alınması amacıyla satın alan iĢletme ile satıcı arasında yapılan sözleĢmelere iliĢkin UMS 39 standardındaki kapsam muafiyetinin. bir iĢletme birleĢmesi sonrasında elde edilen maddi olmayan bir duran varlığın yalnızca bir baĢka maddi olmayan duran bir varlık tarafından tanımlanabilmesi durumunda maddi olmayan duran varlık grubunun. Ayrıca bu değiĢiklikler iĢletmeler ya da müĢterek kontrol altındaki iĢletmeler arasındaki iĢletme birleĢmeleriyle ilgili sözleĢmelerdeki ve bir iĢ ortaklığının bir kısmının oluĢturulması amacıyla yapılan sözleĢmelerde elde edilen saklı türev araçları için de geçerli değildir. UMS 38 (2009 yılında yapılan yıllık iyileĢtirmelere iliĢkin değiĢiklikler) Maddi Olmayan Duran Varlıklar UMS 38 standardındaki değiĢiklikler.2 Eylül 2010 tarihinde yürürlükte olan ancak Eylül 2010 finansal tablolarına etkisi olmayan standart ve yorumlar (devamı): UFRYK 16 (2009 yılında yapılan yıllık iyileĢtirmelere iliĢkin değiĢiklikler) YurtdıĢındaki Net Bir Yatırımın Finansal Riske KarĢı Korunması UFRYK 16 Yorumuna yapılan değiĢikliklerde finansal riskten korunma muhasebesi ile ilgili net yatırım ile ilgili riskten korunma iĢlemlerine iliĢkin ayrıntılı gerekliliklerin açıklamalarına yer verilir. UFRS 3 “ĠĢletme BirleĢmeleri” standardı sonrasında yapılmıĢtır. özellikle bir iĢletme birleĢmesi sonrasında elde edilen maddi olmayan duran varlıkların tanımlanması ve ölçümü ile ilgilidir. UFRYK 9 (2009 yılında yapılan yıllık iyileĢtirmelere iliĢkin değiĢiklikler) Saklı Türev Araçlarının Yeniden Değerlendirilmesi UFRYK 9 yorumundaki değiĢiklikler. bu değiĢikliklerde nakit akımlarının finansal riskten korunma muhasebesiyle ilgili olarak özkaynakta ertelenen tutarların. Buna ek olarak.5 SPK Finansal Raporlama Standartları’ndaki DeğiĢiklikler (devamı) 2.

1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra transfer edilen varlıklar için geçerlidir. iĢletmenin finansal varlıklarını yönetmede kullandığı model ve sözleĢmeye dayalı nakit akıĢ özellikleri baz alınarak sınıflandırılmasını ve daha sonra gerçeğe uygun değer veya itfa edilmiĢ maliyetle değerlenmesini gerektirmektedir. türev yükümlülükler olarak muhasebeleĢtirilmekteydi ancak bu değiĢiklikler. UFRS 7 gerçeğe uygun değer açıklamalarının karĢılaĢtırmalı sunumu açısından UFRS‟leri ilk kullanan iĢletmelere sınırlı muafiyet getirmektedir.3 Eylül 2010 itibariyle henüz yürürlüğe girmemiĢ ve erken uygulanması ġirket tarafından benimsenmemiĢ standartlar ve yorumlar (devamı): UMS 24 (2009) ‘ĠliĢkili Taraf Açıklamaları’ Kasım 2009‟da UMS 24 “ĠliĢkili Taraf Açıklamaları” güncellenmiĢtir. UFRYK 17 ‘Nakit DıĢı Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı’ UFRYK 17. 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur. müĢterilerinden herhangi bir varlık transfer etmediği için bu yorumu uygulamamaktadır. opsiyonlar ya da teminatlar) muhasebeleĢtirilme iĢlemleri ile ilgilidir. Önceki dönemlerde bu tür haklar.GÜBRE FABRĠKALARI T. UMS 39‟un yerine kullanılacaktır. Grup nakit olmayan türde herhangi bir varlık dağıtımında bulunmadığı için.FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.5. Grup. Bu Yorum. Bu yeni standardın. Kasım 2009‟da UFRS 9‟un finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili birinci kısmını yayımlamıĢtır. 2. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir). özkaynak olarak muhasebeleĢtirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu değiĢiklikler mali tablo hazırlayan bir iĢletmenin fonksiyonel para birimi dıĢındaki bir para birimini kullanarak ihraç ettiği hakların (haklar. 15 .3 Eylül 2010 itibariyle henüz yürürlüğe girmemiĢ ve erken uygulanması ġirket tarafından benimsenmemiĢ standartlar ve yorumlar UFRS 1 (değiĢiklikler) UFRS’nin Ġlk Olarak Uygulanması – Diğer Ġstisnai Durumlar 1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemler için geçerli olan UFRS 1 standardındaki değiĢiklikler. UMS 32 (DeğiĢiklikler) Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1 Mali Tabloların Sunumu UMS 32 ve UMS 1 standartlarındaki değiĢiklikler.A. 1 ġubat 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemler için geçerlidir.5. 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur.5 SPK Finansal Raporlama Standartları’ndaki DeğiĢiklikler (devamı) 2. 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemler için geçerlidir. bu tür ihraç edilen hakların opsiyon kullanım fiyatı için belirlenen para birimine bakılmaksızın. finansal varlıkların. yapılması gereken dipnot açıklamalarına iliĢkin kısmi muafiyet sağlamaktadır. belirli Ģartların karĢılanması doğrultusunda. UFRYK 18 ‘MüĢterilerden Varlık Transferi’ UFRYK 18. bir iĢletmenin hissedarlarına temettü olarak nakit yerine varlıklar vermesi durumunda uygulanacak uygun muhasebeleĢtirme iĢlemi ile ilgili bilgiler sunar. UFRS 9. UFRS 9 ‘Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme’ Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK). bu yorumu uygulamamaktadır. DĠPNOT 2 . devlet iĢletmelerine. Standarda yapılan güncelleme. Bu Standart. Bu güncellenen standardın.ġ.

tahsil edilmiĢ veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Mayıs 2010 ‘Yıllık ĠyileĢtirmeler’ UMSK. UMS 27 Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar. 1 Temmuz 2010 tarihinde veya bu tarih sonrasında geçerli olan UFRS 3 ve UMS 27‟deki değiĢiklikler haricindeki tüm diğer değiĢiklikler. yukarıdaki standartlar ile değiĢikliklerin uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluĢabilecek etkileri henüz değerlendirmemiĢtir. erken uygulama opsiyonu ile birlikte. Hizmet satıĢı Hizmet sunumuna iliĢkin bir iĢlemin güvenilir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda. 1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemler için geçerlidir. UFRYK 19 ‘Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçları Kullanılarak Ödenmesi’ UFRYK 19. indirimler ve karĢılıklar söz konusu tutardan düĢülmektedir. UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar. 1 Ocak 2011 tarihinde veya bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemlerde geçerli olacaktır. isteğe bağlı peĢin ödemelerden kaynaklanan fazlalık tutarı varlık olarak muhasebeleĢtirilir. UFRYK 19 sadece bir yükümlülüğünün tamamını ya da bir kısmını ödemek amacıyla özkaynak araçları ihraç eden iĢletmelerin kullanacağı muhasebe uygulamalarına açıklık getirir. 16 . ĠĢlemle iliĢkili ekonomik faydaların iĢletmeye akıĢının olası olması. UFRYK 14 (DeğiĢiklikler) Asgari Fonlama Gerekliliğinin PeĢin Ödenmesi UFRYK 14 yorumunda yapılan değiĢiklikler 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemler için geçerlidir. iĢlemle ilgili hasılat iĢlemin bilanço tarihi itibariyle tamamlanma düzeyi dikkate alınarak finansal tablolara yansıtılmaktadır. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir). UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama. Mayıs 2010 tarihinde aĢağıda belirtilen ve baĢlıca 7 standardı/yorumu kapsayan konularda açıklamalarını yayınlamıĢtır: UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Ġlk Olarak Uygulanması. UMS 1 Finansal Tablo Sunumu. 2.GÜBRE FABRĠKALARI T. 2. Grup‟un mülkiyetle iliĢkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün olmaması. Malların satıĢı Malların satıĢından elde edilen gelir. Gelir tutarının güvenilir bir Ģekilde ölçülmesi. ve UFRYK 13 MüĢteri Bağlılık Programları. Tahmini müĢteri iadeleri.6 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Ekteki finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe prensipleri aĢağıdaki gibidir: Hasılat Gelirler. TanımlanmıĢ fayda emeklilik planına asgari fonlama katkısı yapması zorunlu olan ve bu katkıları peĢin ödemeyi tercih eden iĢletmeler bu değiĢikliklerden etkilenecektir. yukarıdaki değiĢikliklere ve yeniden güncellenen standartlara ek olarak. ve ĠĢlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir Ģekilde ölçülmesi.Grup. Bu değiĢiklikler uyarınca. aĢağıdaki Ģartların tamamı yerine getirildiğinde muhasebeleĢtirilir: Grup‟un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi. UFRS 3 ĠĢletme BirleĢmeleri.ġ.A.

A. Net gerçekleĢebilir değer. hasılat ancak finansal tablolara yansıtılmıĢ giderlerin geri kazanılabilir tutarı kadar finansal tablolara yansıtılmaktadır. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir). Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerinin belirlenmesinde. (Dipnot:13) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yatırım amaçlı gayrimenkuller. yardımcı ve yedek malzemeler için aylık hareketli ortalama maliyet yöntemi uygulanmaktadır. kiraya verilmiĢ fabrika içindeki makine tesisatında gerçeğe uygun değerini içermektedir.ġ. Daha önce stokların net gerçekleĢebilir değere indirgenmesine neden olan koĢulların geçerliliğini kaybetmesi veya değiĢen ekonomik koĢullar nedeniyle net gerçekleĢebilir değerde artıĢ olduğu kanıtlandığı durumlarda. ayrılan değer düĢüklüğü karĢılığı iptal edilir. kira ve/veya değer artıĢ kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkuller olup ilk olarak maliyet değerleri ve buna dahil olan iĢlem maliyetleri ile ölçülürler. ilgili kiralama sözleĢmesi boyunca doğrusal yönteme göre muhasebeleĢtirilir.6 Stoklar Stoklar. Sabit ve değiĢken genel üretim giderlerinin bir kısmını da içeren maliyetler stokların bağlı bulunduğu sınıfa uygun olan yönteme göre ve çoğunlukla ilkgiren-ilk-çıkar yöntemine göre değerlenir.GÜBRE FABRĠKALARI T. BaĢlangıç muhasebeleĢtirmesi sonrasında yatırım amaçlı gayrimenkuller. maliyetin ya da net gerçekleĢebilir değerin düĢük olanı ile değerlenmektedir. Temettü ve faiz geliri Faiz geliri. Bu nedenle söz konusu varlıklar ayrıca yatırım amaçlı gayrimenkul hesabında gösterilmiĢtir. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 17 . Maliyet sistemi olarak safha maliyet sistemi kullanılmaktadır. Stokların net gerçekleĢebilir değeri maliyetinin altına düĢtüğünde. stoklar net gerçekleĢebilir değerine indirgenir ve değer düĢüklüğünün oluĢtuğu yılda gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. 2. bu tarihten sonra amortisman hesaplanmamıĢtır. hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda alınır Kira geliri Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri. olağan ticari faaliyet içerisinde oluĢan tahmini satıĢ fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ile satıĢı gerçekleĢtirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir. Borçlanma maliyetlerinden stoklara pay verilmemektedir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değiĢikliklerden kaynaklanan kazanç veya zararlar oluĢtukları dönemde gelir tablosuna dahil edilirler Sahibi tarafından kullanılmakta olan gayrimenkuller gerçeğe uygun değer esası ile gösterilen yatırım amaçlı bir gayrimenkule dönüĢtüğü tarihe kadar amortismana tabi tutulmuĢ. Hizmet sunumuna iliĢkin iĢlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilemediği durumlarda. Stoklarda ilk madde mamul ve emtia için ilk giren ilk çıkar. Ġptal edilen tutar önceden ayrılan değer düĢüklüğü tutarı ile sınırlıdır. Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri. bilanço tarihi itibariyle piyasa koĢullarını yansıtan gerçeğe uygun değer ile değerlenirler. kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit giriĢlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir. 2.

Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dıĢında. Söz konusu arazi ve binaların yeniden değerlemesinden kaynaklanan artıĢ. Maddi Duran Varlıklar Üretim ya da mal veya hizmetin verilmesinde veya idari amaçlar için kullanımda tutulan arazi ve binalar. maliyet veya değerlenmiĢ tutarları. Yeniden değerlenen binaların amortismanı gelir tablosunda yer alır. varlıkla iliĢkilendirilen beklenilen gelecekteki ekonomik yararların iĢletme için gerçekleĢmesinin muhtemel olması ve varlığın maliyetinin güvenilir bir Ģekilde ölçülebilmesi durumunda. söz konusu varlığın daha önceki yeniden değerlemesine iliĢkin yeniden değerleme fonunda bulunan bakiyesini aĢması durumunda gelir tablosuna kaydedilir. sabit kıymetlerin enflasyona göre düzeltilmiĢ değerleri üzerinden ve normal amortisman metoduna ve kıst amortisman esasına göre hesaplanmıĢtır. Varlık bilanço dıĢı bırakılmadıkça. maliyet değerlerinden birikmiĢ amortisman ve birikmiĢ değer düĢüklükleri düĢüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. Maddi duran varlıklar aĢağıda öngörülen ekonomik ömürler dikkate alınarak itfa edilmektedirler. Yeniden değerlenen gayrimenkul satıldığında veya hizmetten çekildiğinde yeniden değerleme fonunda kalan bakiye doğrudan dağıtılmamıĢ karlara transfer edilir. Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluĢan kazanç veya kayıp satıĢ hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir. Yeniden değerlenmiĢ tutar. 5-50 Yıl 3-40 Yıl 4-10 Yıl 3-25 Yıl 5 Yıl 18 .6 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Maddi Duran Varlıklar (devamı) Makine ve ekipmanlar. maddi duran varlıkların. 2. muhasebeleĢtirilmektedir.ġ. maddi duran varlıkla ilgili daha önceden gelir tablosunda gösterilen bir değer düĢüklüğünün olması durumunda öncelikle söz konusu değer düĢüklüğü nispetinde gelir tablosuna kaydedilir.A. Yeniden değerleme sonucu oluĢan değer artıĢı. yeniden değerlenmiĢ tutarlarıyla ifade edilir. beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Amortisman.GÜBRE FABRĠKALARI T. yeraltı ve yerüstü düzenleri Makine. yeniden değerleme fonundan dağıtılmamıĢ karlara transfer yapılmaz. Yeniden değerlemeler bilanço tarihinde belirlenecek gerçeğe uygun değerin defter değerinden önemli farklılık göstermeyecek Ģekilde düzenli aralıklarla yapılır. (Dipnot: 18) Binalar. tahminlerde ortaya çıkan değiĢikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değiĢiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleĢtirilir. Bahse konu arazi ve binaların yeniden değerlemesinden oluĢan defter değerindeki azalıĢ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir). kalıntı değer ve amortisman yöntemi. özkaynaktaki yeniden değerleme fonuna kaydedilir. sınırsız kullanım ömrü olan arsalar hariç. yeniden değerleme tarihinde tespit edilen gerçeğe uygun değerden sonraki dönemlerde oluĢan birikmiĢ amortisman ve birikmiĢ değer düĢüklüğü düĢülerek tespit edilir. 2. tesis ve cihazlar TaĢıt araçları DöĢeme ve demirbaĢlar Özel maliyetler Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi olmayan duran varlık. Beklenen faydalı ömür.

finansal varlığın itfa edilmiĢ maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin iliĢkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri. Maddi olmayan duran varlıkların tarihi maliyetleri satın alma tarihinden itibaren en son 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiĢtir. oluĢtukları dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir. ġerefiye haricinde değer düĢüklüğüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her raporlama tarihinde değer düĢüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir. (Dipnot: 19) Varlıklarda Değer DüĢüklüğü ġerefiye gibi sınırsız ömrü olan varlıklar itfaya tabi tutulmazlar. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir). Finansal Araçlar Finansal varlıklar Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara alınanlar haricindeki finansal varlıklar. ithalat vergileri ve iade edilmeyen alıĢ vergileri. Cari dönemde maddi olmayan duran varlıklar maliyet bedelleri üzerinden ekonomik ömürlerine göre normal amortisman yöntemi ile itfa edilmektedir. Sınıflandırma. Maddi olmayan duran varlıklar ilk muhasebeleĢtirilmesi sırasında maliyet bedeliyle ölçülmektedir. Etkin faiz yöntemi Etkin faiz yöntemi. Ayrı olarak elde edilen bir maddi olmayan duran varlığın maliyet bedeli satın alma fiyatından indirim ve iskontolar düĢüldükten sonra. Bu varlıklar için her yıl değer düĢüklüğü testi uygulanır.Yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koĢulunu taĢıyan bir kontrata bağlı olan finansal varlıkların alımı veya satıĢı sonucunda ilgili varlıklar. gerçeğe uygun piyasa değeri ile alım iĢlemiyle doğrudan iliĢkilendirilebilen harcamaların toplam tutarı üzerinden muhasebeleĢtirilir.ġ. 19 .6 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Borçlanma Maliyetleri Kullanıma ve satıĢa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar (özellikli varlıklar) söz konusu olduğunda. Değer düĢüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en düĢük seviyede gruplanır (nakit üreten birimler). Geri kazanılabilir tutar. Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”. “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır. yapımı veya üretimi ile doğrudan iliĢkilendirilen borçlanma maliyetleri. satıĢ maliyetleri düĢüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır.A. ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır. doğrudan varlıkla iliĢkilendirilebilen her türlü maliyet dahil edilerek tespit edilmektedir.GÜBRE FABRĠKALARI T. ilgili varlık kullanıma veya satıĢa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. 2. satın alınması. varlığı amaçlanan kullanımına hazır hale getirmeye yönelik. Etkin faiz oranı. ilk kayda alma sırasında belirlenmektedir. iĢlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır. Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aĢması durumunda değer düĢüklüğü karĢılığı kaydedilir. finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının. Ġtfaya tabi olan varlıklar için ise defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya da olayların ortaya çıkması halinde değer düĢüklüğü testi uygulanır. 2. Bilançoda yer alan tutar 5 yılda itfa edilmektedir. “vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar”. finansal varlığın elde edilme amacına ve özelliğine bağlı olarak.

ġ. alım-satım amacıyla elde tutulan finansal varlıklardır. Grup‟un aktif bir piyasada iĢlem görmeyen ve borsaya kote olmayan fakat satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanan özkaynak araçları bulunmakta ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir olarak ölçülemediği için maliyet değerleriyle gösterilmektedir. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıĢında sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiĢ maliyet bedelinden değer düĢüklüğü tutarı düĢülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir). Krediler ve alacaklar Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan. sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip.A. 20 . piyasada iĢlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu kategoride sınıflandırılır.GÜBRE FABRĠKALARI T. Finansal riske karĢı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiĢ olan türev ürünleri teĢkil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ maliyeti üzerinden değer düĢüklüğü düĢülerek gösterilir. Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar Grup‟un vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu. 2. sabit vadeli borçlanma araçları. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır.6 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Finansal Araçlar (devamı) Finansal varlıklar (devamı) Satılmaya hazır finansal varlıklar Grup tarafından elde tutulan ve aktif bir piyasada iĢlem gören borsaya kote özkaynak araçları ile bazı borçlanma senetleri satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılır ve gerçeğe uygun değerleriyle gösterilir. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar. 2. her bilanço tarihinde değer düĢüklüğüne uğradıklarına iliĢkin göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Ġtfa edilmiĢ değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düĢüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır. Finansal varlıklarda değer düşüklüğü Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıĢındaki finansal varlık veya finansal varlık grupları. Finansal varlığın ilk muhasebeleĢtirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düĢüklüğüne uğradığına iliĢkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düĢüklüğü zararı oluĢur.

gelir tablosunda muhasebeleĢtirilir. Gelir tablosunda muhasebeleĢtirilen net kazanç ya da kayıplar. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aĢağıda belirtilmiĢtir. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler. Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır. Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzeri kalemleri. Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düĢüklüğü sonrasında meydana gelen artıĢ. 2. önceden muhasebeleĢtirilen değer düĢüklüğü zararı. Diğer finansal yükümlülükler Diğer finansal yükümlülükler. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir). söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar. 2. baĢlangıçta iĢlem maliyetlerinden arındırılmıĢ gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleĢtirilir. değer düĢüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalıĢ değer düĢüklüğü zararının muhasebeleĢtirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla iliĢkilendirilebiliyorsa. bütün finansal varlıklarda. finansal bir yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Grup‟un tüm borçları düĢüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleĢme özkaynağa dayalı finansal araçtır. değer düĢüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düĢülür. nakit para. bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. sözleĢmeye bağlı düzenlemelere. finansal borçlar dahil. Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde.GÜBRE FABRĠKALARI T. Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiĢ maliyet bedelinden muhasebeleĢtirilir. 21 . Bir karĢılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde. vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan. KarĢılık hesabındaki değiĢimler gelir tablosunda muhasebeleĢtirilir. değer düĢüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düĢüklüğü hiçbir zaman muhasabeleĢtirilmemiĢ olması durumunda ulaĢacağı itfa edilmiĢ maliyet tutarını aĢmayacak Ģekilde gelir tablosunda iptal edilir. gerçeğe uygun değeriyle kayda alınır ve her raporlama döneminde.A. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karĢılık hesabından düĢülerek silinir. Gerçeğe uygun değerlerindeki değiĢim.ġ.6 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Finansal Araçlar (devamı) Finansal yükümlülükler Grup‟un finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları. hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değiĢikliği riski taĢımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. doğrudan özkaynaklarda muhasebeleĢtirilir.

GÜBRE FABRĠKALARI T.A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir). Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiĢ maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin iliĢkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır. Türev finansal araçlar Grup‟un faaliyetleri, temelde iĢletmeyi kur ve faiz oranlarındaki değiĢimlere bağlı olan finansal risklere maruz bırakmaktadır. Grup, belirli bağlayıcı taahhütlere ve gelecekte tahmin edilen iĢlemlere bağlı döviz kuru dalgalanmaları ile iliĢkilendirilen finansal risklerden korunmak amacıyla türev finansal araçları (esas olarak döviz kuru forward sözleĢmeleri) kullanmaktadır. Türev finansal araçlar, sözleĢme tarihindeki gerçeğe uygun değeri ile hesaplanır ve sonraki raporlama dönemlerinde gerçeğe uygun değer ile tekrar hesaplanır. 2. 2.6 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

Kiralama İşlemleri Kiralama - kiralayan durumunda Grup Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama iĢlemi, finansal kiralama olarak sınıflandırılır. Diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflanır. Grup‟un cari dönemde finansal kiralama iĢlemi bulunmamaktadır. Faaliyet kiralamasına iliĢkin kira gelirleri, ilgili kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile muhasebeleĢtirilir. Kiralamanın gerçekleĢmesi ve müzakere edilmesinde katlanılan doğrudan baĢlangıç maliyetleri kiralanan varlığın maliyetine dahil edilir ve doğrusal yöntem ile kira süresi boyunca itfa edilir. ġirketin Ġskenderun Sarıseki‟de bulunan tesisleri 30 Nisan 2007 tarihinden itibaren 25 yıllığına kiraya verilmiĢ, daha sonra yapılan ilave sözleĢme ile 30 yıla çıkarılmıĢtır. Bu tesisten elde edilen kira geliri dönemsel olarak muhasebeleĢtirilmektedir. (Dipnot 17) Kiralama - kiracı durumunda Grup Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama iĢlemleri, finansal kiralama olarak sınıflandırılırken diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır. Grup‟un cari dönemde finansal kiralama iĢlemi bulunmamaktadır. Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler (kiralayandan kira iĢleminin gerçekleĢebilmesi için alınan veya alınacak olan teĢvikler de kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir), kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir.

22

GÜBRE FABRĠKALARI T.A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir). 2. 2.6 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

Kur Değişiminin Etkileri Grup‟un her iĢletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuĢtur. Her iĢletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları, ġirket‟in geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiĢtir. Her bir iĢletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dıĢındaki para birimleri) gerçekleĢen iĢlemler, iĢlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası‟na çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiĢ olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL‟ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar. Kur farkları, aĢağıda belirtilen durumlar haricinde, oluĢtukları dönemdeki kar ya da zararda muhasebeleĢtirilirler: Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inĢa edilmekte olan varlıklarla iliĢkili olan ve yabancı para birimiyle gösterilen borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele alınan ve bu tür varlıkların maliyetine dahil edilen kur farkları, Yabancı para biriminden kaynaklanan risklere (risklere karĢı finansal koruma sağlamaya iliĢkin muhasebe politikaları aĢağıda açıklanmaktadır) karĢı finansal koruma sağlamak amacıyla gerçekleĢtirilen iĢlemlerden kaynaklanan kur farkları, YurtdıĢı faaliyetindeki net yatırımın bir parçasını oluĢturan, çevrim yedeklerinde muhasebeleĢtirilen ve net yatırımın satıĢında kar ya da zararla iliĢkilendirilen, ödenme niyeti ya da ihtimali olmayan yurtdıĢı faaliyetlerden kaynaklanan parasal borç ve alacaklardan doğan kur farkları. Grup‟un yabancı faaliyetlerindeki varlık ve yükümlülükler, konsolide finansal tablolarda bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak TL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, iĢlemlerin gerçekleĢtiği tarihteki kurların kullanılması gereken dönem içerisindeki döviz kurlarında önemli bir dalgalanma olmadığı takdirde (önemli dalgalanma olması halinde, iĢlem tarihindeki kurlar kullanılır), dönem içerisindeki ortalama kurlar kullanılarak çevrilir. OluĢan kur farkı özkaynak olarak sınıflandırılır ve Grup‟un çevrim fonuna transfer edilir. Söz konusu çevrim farklılıkları yabancı faaliyetin elden çıkarıldığı dönemde gelir tablosuna kaydedilir. YurtdıĢında faaliyet satın alımından kaynaklanan Ģerefiye ve gerçeğe uygun değer düzeltmeleri, yurtdıĢındaki faaliyetin varlık ve yükümlüğü olarak ele alınır ve dönem sonu kuru kullanılarak çevrilir. Hisse Başına Kazanç Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net karın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur. Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.

23

GÜBRE FABRĠKALARI T.A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir). FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2. 2.6

Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir Ģekilde tahmin edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karĢılık ayrılır. KarĢılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe iliĢkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın en güvenilir Ģekilde tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. KarĢılığın, mevcut yükümlülüğün karĢılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karĢılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eĢittir. KarĢılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca karĢılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir Ģekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleĢtirilir Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler Türk Vergi Mevzuatı, ana Ģirket ve onun bağlı ortaklığına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına izin vermediğinden, ekli konsolide finansal tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karĢılıkları her bir iĢletme bazında ayrı olarak hesaplanmıĢtır. Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiĢ vergi giderinin toplamından oluĢur. Cari vergi Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. Grup‟un cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaĢmıĢ ya da önemli ölçüde yasallaĢmıĢ vergi oranı kullanılarak hesaplanmıĢtır. Ertelenmiş vergi ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaĢmıĢ vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. ErtelenmiĢ vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluĢan ertelenmiĢ vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması Ģartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen iĢleme iliĢkin geçici fark, Ģerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından (iĢletme birleĢmeleri dıĢında) kaynaklanıyorsa muhasebeleĢtirilmez.

24

Ģerefiye hesaplanmasında ya da satın alanın. satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık. ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülükleri. ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleĢeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaĢmıĢ veya önemli ölçüde yasallaĢmıĢ vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır.GÜBRE FABRĠKALARI T. ErtelenmiĢ vergi varlığının kayıtlı değeri. gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleĢtirilir. 2. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir). ErtelenmiĢ vergi varlığının kayıtlı değeri. cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle iliĢkilendirilmesi ya da Grup‟un cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleĢtirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir. 25 .A. Bu tür yatırım ve paylar ile iliĢkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiĢ vergi varlıkları. Dönem cari ve ertelenmiş vergisi Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleĢtirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere iliĢkin ertelenmiĢ vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleĢtirilir) ile iliĢkilendirilen ya da iĢletme birleĢmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiĢ vergi. ĠĢletme birleĢmelerinde. her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir.ġ.6 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı) Ertelenmiş vergi(devamı) ErtelenmiĢ vergi yükümlülükleri. 2. ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında. bağlı ortaklık ve iĢtiraklerdeki yatırımlar ve iĢ ortaklıklarındaki paylar ile iliĢkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması Ģartlarıyla hesaplanmaktadır. Grup‟un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düĢük olduğu durumlar haricinde. Grup‟un bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır. bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır. yükümlülük ve Ģarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini aĢan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur.

2. Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılmıĢtır. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları. 3. (Dipnot: 24) Ġzin KarĢılıkları. Sermaye ve Temettüler Adi hisseler. ġirket personelinin önceki yıllarda kullanmadığı izinler neticesinde oluĢmuĢ bulunan izin ücretleri için karĢılık ayrılmaktadır. (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır) 4. yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları.A. özsermaye olarak sınıflandırılır.6 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kıdem tazminatları Türkiye‟de mevcut kanunlar ve toplu iĢ sözleĢmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler.GÜBRE FABRĠKALARI T. vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA ġirket. döneme ilişkin nakit akımları esas. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir). GüncellenmiĢ olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı (“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmıĢ emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ Bilanço tarihi itibariyle herhangi bir iĢletme birleĢmesi gerçekleĢmemiĢtir. Söz konusu teĢvik primi için hesaplanan yükümlülük kayıtlara yansıtılmaktadır. emeklilik veya iĢten çıkarılma durumunda ödenmektedir. nakit para. Grup’un yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. Grup’un gübre ve petrokimya ürünleri satışı faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. tüm çalıĢanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmıĢ ve finansal tablolara yansıtılmıĢtır. UFRS 8‟i 1 Ocak 2009‟dan itibaren uygulamaya baĢlamıĢ olup. 2. Yürürlükteki toplu iĢ sözleĢmesi uyarınca sözleĢme kapsamındaki personele belirli kıdem sürelerini tamamladıkları yıllarda kıdem teĢvik primi ödenmektedir. ġirket‟in faaliyetlerine iliĢkin karar almaya yetkili mercii tarafından düzenli olarak gözden geçirilen iç raporlara dayanarak faaliyet bölümleri belirlemiĢtir. (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır) 5. Ġġ ORTAKLIKLARI Bulunmamaktadır. Nakit ve nakit benzeri değerler. temettü kararının alındığı dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir. Kıdem TeĢvik Primi. hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. 26 .ġ. (Dipnot: 24) Nakit Akım Tablosu Nakit akım tablosunda. Bilançoda muhasebeleĢtirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü.

132.ġ.058) (189.546.933.401.175.164.224 942.015 642. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) 30 Eylül 2010 ve 30 Eylül 2009 tarihleri itibariyle bilançoların bölümlere göre dağılımı aĢağıdaki gibidir: Türkiye 30 Eylül 2010 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar TOPLAM KAYNAKLAR 418.617) (190.229 1.A.164.793.020.960.960.905.148.590.680.396.186 (11.849.GÜBRE FABRĠKALARI T.405 942.904.809) (201.509.200 (157.809) (201.433 496.958 698.150 1.387.792 1.061 813. faaliyet sonuçlarını ve performansını UFRS‟ye göre hazırlanmıĢ finansal tablolar üzerinden değerlendirdiğinden dolayı.151. bağlı ortaklık durumundaki Razi‟nin ise Ġran‟da faaliyeti bulunmaktadır.187 (11.206.876.905. ġirket Türkiye genelinde kimyevi gübre üretim ve satıĢ faaliyetleri yürütmektedir.410 233.461.020. ġirket‟in karar almaya yetkili mercii.325.388 1.793.695.429.689.500 1. bölümlere tahsis edilecek kaynaklara iliĢkin kararların alınması ve bölümlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla sonuçları ve faaliyetleri coğrafi bölümler bazında incelemektedir.950 315. bölümlere göre raporlama hazırlanırken UFRS finansal tablolar kullanılmaktadır.534.680.771.620 579.538.410 Ġran 31 Aralık 2009 330.148.609 381.901.982 636.790 813.232.017.349 579.365.058) (189.607 214. Razi Ģirketi ise kimyevi gübre ve gübre hammaddeleri imalatı ve satıĢını yapmaktadır.867) 753. ġirket yönetimi.700 817.208 755.074.097. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).617) (190.384) (190.812.771. ġirketin Türkiye‟de.001) 751.100 180.232.189.384) (190.432 1.555 1.753.226 309.200 Toplam 31 Aralık 2009 564.689.961 397.396.239 465.677.787.950 585.644 1. 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren dönemlere ait bölüm varlıklarının ve yükümlülüklerinin dağılımı aĢağıdaki gibidir: 5.830.915 1.189.177 1.057.001) 695.971.412 183.670 184.238 345.401.631.956.867) Konsolidasyon Düzeltmeleri 31 Aralık 2009 (157.559 Ġran 30 Eylül 2010 Konsolidasyon Düzeltmeleri 30 Eylül 2010 Toplam 30 Eylül 2010 Türkiye 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar TOPLAM KAYNAKLAR 313.558 299.074.753.461.609 27 .418.

536.889.723) (24.465 (11. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) 30 Eylül 2010 ve 30 Eylül 2009 tarihlerinde sona eren dönemlere ait gelir tablolarının bölümlere göre dağılımı aĢağıdaki gibidir: Türkiye 01 Ocak 201030 Eylül 2010 ESAS FAALĠYET GELĠRLERĠ SatıĢ Gelirleri (Net) SatıĢların Maliyeti (-) Brüt esas faaliyet karı Pazarlama.A.366.157.835.327) 240.849.397 (10.852.159) 274.992.962 68.404.962 121.417) 242.832.215.863.477.642 214.852.976.521.982) (34.104.848) 12.729 (77.353.334) 32.365 (40.216 (60.124. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir). 5.410 (627.767 (15.212.167) 61.884) 281.346.390.878) 277.943 (11.549.323.GÜBRE FABRĠKALARI T.302) 231.036.521.304.ġ.614.526.521.557 28 .385 (452.062.727.059 728.433) (31.147 (7.676.599.161.302) (60.157.539.797.053 (782.798.873 8.467) 39.475) Ġran 01 Ocak 201030 Eylül 2010 Konsolidasyon düzeltmeleri 01 Ocak 201030 Eylül 2010 Toplam 01 Ocak 201030 Eylül 2010 Dönem karı 77.433.045) 338.181) 452.599.259) (9.294) (60.433) (14.025 (175.218 (32.714 (14.832) 94.823 (16.634 (66.486) 20.302) 966.216.932 728.197. satıĢ ve dağıtım giderleri Genel yönetim giderleri Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri Faaliyet karı Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/zararlarındaki paylar Finansal gelirler Finansal giderler Sürdürülen faaliyetlerden vergi öncesi kar Vergi gideri ErtelenmiĢ vergi geliri / (gideri) 513.

836.859.540.052) 7.111 (1.687) (1.603) 161. 5.044.461 (24.130.809 12.722.651. satıĢ ve dağıtım giderleri Genel yönetim giderleri Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri Faaliyet karı Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/zararlarındaki paylar Finansal gelirler Finansal giderler Sürdürülen faaliyetlerden vergi öncesi kar Vergi gideri ErtelenmiĢ vergi geliri / (gideri) 532.603) 32.A.274.837.586 (20.134.871.344 (159.224.073.769) 17.460.817 (24.029.798) (23.ġ.068.609.829) 5.420 (675.962) Ġran 01 Ocak 2009 30 Eylül 2009 187.111) 7.749) - (99.543.722.134.437.493 (4.937.030) 6. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).270 (19.492.373) Konsolidasyon düzeltmeleri 01 Ocak 200930 Eylül 2009 (7.566.466.313) (1.GÜBRE FABRĠKALARI T.626.311) 8.499.370.940.110) 37.694) (19.697 (21.335) 59.174.052 (135.510.381.543) 27.134.517) (8.328.315) (32.917 (37.270.749) - Toplam 01 Ocak 2009 30 Eylül 2009 712.557.573) 34.805) (11.749) (82.114.128 (524.116.255 (135.488.463.855 (119.114.310 (29.053) 29 .851) 28.660.716 Dönem karı 71.574) (135.539.687 (81.437.543.626 6. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) Türkiye 01 Ocak 200930 Eylül 2009 ESAS FAALĠYET GELĠRLERĠ SatıĢ Gelirleri (Net) SatıĢların Maliyeti (-) Brüt esas faaliyet karı Pazarlama.657.

621 01 Ocak 200931 Aralık 2009 4.781.Vadesiz mevduatlar Banka.411.A.874.ġ.333 66.866 1. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir). Vadeli Mevduatlar: TL Faiz Oranı (%) 6.159 Kasa Alınan Çekler Banka.057 91.763.Vadeli mevduatlar (< 3 ay) Diğer Hazır Değerler Nakit ve Nakit Benzerleri 372.512.942 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle vadeli mevduatların vadeleri üç aydan kısa olup.672.455 82.000 41.773.292 5. etkin faiz yöntemi ile değerlenmiĢ değerleri aĢağıdaki gibidir.981 01 Ocak 200930 Eylül 2009 1.616 30 . 5.456.672.074.496.GÜBRE FABRĠKALARI T.009 1.537.597 21.329 11.693.808.975.088 160. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) 30 Eylül 2010 ve 30 Eylül 2009 tarihlerinde sona eren dönemlere ait bölüm varlıklarına iliĢkin yatırım harcamaları aĢağıdaki gibidir: Yatırım Harcamaları Türkiye Ġran 01 Ocak 201030 Eylül 2010 5.899 52.407 31 Aralık 2009 4.699.452.616 4.43 Toplam Vade Ocak'10 .407 53.512.782 9.9.895.336 46.037 30 Eylül 2010 ve 30 Eylül 2009 tarihlerinde sona eren dönemlere ait bölüm varlıklarına iliĢkin amortisman ve itfa payları aĢağıdaki gibidir: Amortisman/Ġtfa Payları Türkiye Ġran 01 Ocak 201030 Eylül 2010 2.037 36.914 0 9.225.797.126 48.238.Kasım'10 30 Eylül 2010 53.078.462 6.121. NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 291.30 .082 49.

199 91.ġ Tareksav Toplam Faaliyet Konusu Çelik Konteynır. FĠNANSAL BORÇLAR 30 Eylül 2010 64.352 203.133.888 311.960 TL) Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar Satılmaya hazır finansal varlıklar Ünvanı Ġmece Prefabrik Yapı Tarım Makineleri Temizlik ve Güvenlik Hiz.454 167.128 200.491.752. Tarım Kredi Kooperatifi Eğitim Vakfı 30 Eylül 2010 Pay ĠĢtirak (%) Tutarı 15.IRR USD Döviz Tutarı TL KarĢılığı 9.1. A.A.006 99.00 1 .013.414.25 Toplam Vade Ocak'10 -Ekim'10 Ocak'10 -Ekim'10 Ekim 2010 Döviz Cinsi EUR Mil.135.250 3.864.013.750 176. (31 Aralık 2009: 166.5 6.5-Libor+0.00 2.499.016 31 Aralık 2009 Pay ĠĢtirak (%) Tutarı 15.888 311. (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır) 7.411 38. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).449 165.562.ġ Tarnet Tarım Kredi BiliĢim ve ĠletiĢim Hiz.000 2.ġ.033 15.171. Kule.659.279 3.00 17.213 11.GÜBRE FABRĠKALARI T.106 Kısa Vadeli Banka Kredileri (GübretaĢ) Diğer Finansal Borçlar (Razi) Kısa Vadeli Finansal Borçlar Toplamı Uzun Vadeli Banka Kredileri (GübretaĢ) Diğer Finansal Borçlar (Razi) Uzun Vadeli Finansal Borçlar Toplamı 31 .177.00 -9.074 18.656 94.266.00 2. 8.110 31 Aralık 2009 11. San.633.013.313.969.824 138.000 4.525.141.176 73.100 191.602 31 Aralık 2009 Döviz Tutarı TL KarĢılığı 1.525. FĠNANSAL YATIRIMLAR Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar a) Hisse Senetleri Grup‟un bilanço tarihi itibariyle hisse senedi bulunmamaktadır.158 24. A.016 Satılmaya hazır finansal yatırımlar aktif bir piyasası olmadığı için maliyetle değerlenmektedir. Tic.088.641.250 ġirket‟in 30 Eylül 2010 tarihleri itibariyle bloke mevduatı bulunmamaktadır.128 200.599 4.00 17.000 2.974.660 549.004. 6. NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ (devamı) Vadeli Mevduatlar: Döviz 30 Eylül 2010 Faiz Oranı (%) 0. Vinç ve Parça Yapımı Ġnternet Servis Sağlayıcı vb.

006 91.Merk.Tarım Kredi Koop.171.000 94.99 Toplam TL Vade Mayıs'10 .656 37.659.100 Döviz Cinsi Oran Vade (*) Libor+0.876.352 31 Aralık 2009 Döviz Tutarı 60.088.000 94.16 Toplam Vade Ekim'12 .511.088.000 99.11-8.Birliği‟inden olan alacaklarını temlik ettirmiĢtir.000 254.765.GÜBRE FABRĠKALARI T.044.693 TL KarĢılığı 103.832 42.659.044.750 Uzun Vadeli Finansal Borçlar Banka Kredileri Faiz Oranı (%) 2. 32 .974.070 TL KarĢılığı 130. FĠNANSAL BORÇLAR (devamı) Kısa Vadeli Finansal Borçlar Banka Kredileri 30 Eylül 2010 Döviz TL Tutarı KarĢılığı 64.352 138.449.000 99.475 73.428.974.141.449 11.656 31 Aralık 2009 Döviz Tutarı 42.Ağustos'11 Döviz Cinsi TL Diğer Finansal Borçlar 30 Eylül 2010 Oran (*) Libor+0.5 Mart 2014 EUR Toplam (*) Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar içinde yer alan diğer finansal borçlar tutarları Razi Ģirketinin özelleĢtirilme öncesi sahibi konumunda olan NPC‟ye olan borç tutarını göstermektedir. 9.177.454 31 Aralık 2009 Döviz Tutarı TL KarĢılığı 46.491.832 TL KarĢılığı 91. 8.636.000 34. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).475 73.454 48.A. DĠĞER FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER Bulunmamaktadır.250 34. uzun vadeli kredi teminatları olarak T.30 .491.449 Faiz Oranı (%) 8. (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).177.ġ.660.8.111.449.100 46.5 Vade Mart 2011 16% Ekim 2010 Döviz Cinsi EUR Milyon IRR Toplam Döviz Tutarı 52.823 64.823 31 Aralık 2009 Döviz TL Tutarı KarĢılığı 11. Grup.141.000 231.006 Diğer Finansal Borçlar 30 Eylül 2010 Döviz Tutarı TL KarĢılığı 48.Nisan'14 Döviz Cinsi EUR 30 Eylül 2010 Döviz Tutarı TL KarĢılığı 37.111.500 165.428.529.641.

803.073 31 Aralık 2009 134.804 61. Grup‟un vadesi geçmemiĢ ve değer düĢüklüğüne uğramamıĢ ticari alacakları toplamı 65.145.640.GÜBRE FABRĠKALARI T. TĠCARĠ ALACAKLAR VE BORÇLAR Ticari Alacaklar Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 30 Eylül 2010 206.002 119. 10. 30 Eylül 2010 16.510 TL olup.433 65.896.329 135.367.698 750.312 (298.640.233) 223.280 31 Aralık 2009 169. Bayiler : Bayi satıĢları %100 banka teminat mektubu karĢılığı yapılmakta olup tahsilat riski bulunmamaktadır.017) 231.510 31 Aralık 2009 58.077 48.985.253 61.077 485.124 16.778. risk açısından 3 grupta incelenmektedir. Diğer Kurum ve KuruluĢlar: ġirketle bayilik sözleĢmesi olmayan kuruluĢlar ve diğer kurumlara satıĢlar ihale yoluyla yapılmaktadır.554. Vadesi geçmemiĢ alacaklara iliĢkin teminatlar: 30 Eylül 2010 103.829 103.002 347.145.579.612 Ticari alacaklar ĠliĢkili taraflardan ticari alacaklar (Not 37) Alacak senetleri ġüpheli ticari alacaklar karĢılığı Kısa Vadeli Ticari Alacaklar ĠliĢkili taraflarla ilgili iĢlemlerin ayrıntısına Dipnot 37‟de yer verilmiĢtir.244 750.): Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği‟ne satıĢlarla ilgili tahsilat riski olmadığından alınan teminat da bulunmamaktadır.069. MüĢterinin risk durumuna göre teminat alınabilmektedir.844.255 Ana ortaktan alacaklar Bayiler ve diğer alacaklar Kısa Vadeli Ticari Alacaklar Ana ortak (Tarım Kredi Koop.234.778.879.. Bu gruplara göre ticari alacakların kalitesine iliĢkin bilgi aĢağıda verilmiĢtir.709.A.027 Teminat Mektupları Teminat Çekleri/Senetleri Toplam Tutar 33 . Ticari alacakların kredi riski ile ilgili açıklamalara Dipnot 38‟de yer verilmiĢtir.823 (305. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).ġ.

GÜBRE FABRĠKALARI T.010 4.ġ.543.017 ġüpheli alacaklar karĢılığı AçılıĢ bakiyesi Dönem gideri Dönem içi tahsilat/düzeltme KapanıĢ bakiyesi Ticari Borçlar 30 Eylül 2010 305.233 30 Haziran 2009 305.558 30.306 368. TĠCARĠ ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı) Ticari Alacaklar (devamı) Vadesi geçmiĢ ve değer düĢüklüğüne uğramamıĢ varlıkların net defter değeri: 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ alacakların yaĢlandırılması aĢağıdaki gibidir.868 34 . 30 Eylül 2010 3.523.124 58. 10.698 4.233 31 Aralık 2009 2.017 (6.455 63.700 31 Aralık 2009 667.426 0-1 ay arası 1-3 ay arası 3-12 ay arası 1-5 yıl geçmiĢ Toplam Vadesi geçmiĢ ancak karĢılık ayrılmayan alacaklarla ilgili bilanço tarihinden sonra tahsilat yapılmıĢ ve tamamı teminata bağlanmıĢ olduğundan karĢılık ayrılmasına gerek görülmemiĢtir.340.001.935 31 Aralık 2009 301.962.761 30 Eylül 2010 Satıcılar ĠliĢkili Taraflara Borçlar (Not 37) Diğer Ticari Borçlar Kısa Vadeli Ticari Borçlar 340.077.817.A.698 302. ġirketin Ģüpheli alacaklar ve bu alacaklarla ilgili ayrılan karĢılıklara iliĢkin bilgisi aĢağıdaki gibidir.798 415.038 7.065 828.795.784) 298.990.199 1.016. ġüpheli Alacaklar Vadeden sonra geçen süre 0 .199 347.334 1.500 6.169 302.319 305.618.3 ay arası 9 aydan fazla Toplam 30 Eylül 2010 298. Vadesi geçmiĢ ve değer düĢüklüğüne uğramıĢ alacakların analizi : ġirket tahsili Ģüpheli görünen alacakların teminatsız olması ve tahsilat riskinin oluĢması halinde Ģüpheli alacak karĢılığı ayırmaktadır. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).271 1.233 298.966 3.

150 2.289 12.261.358.055 31 Aralık 2009 139.444 81.064.478. DĠĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 30 Eylül 2010 National Petrochemical Company' den ("NPC") Alacaklar (Razi) Personelden Alacaklar Diğer ÇeĢitli Alacaklar Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 64. kalan 136.453.038. 10.578.590. kalan tutar 6‟Ģar aylık taksitler halinde ödenmektedir.995 12.282 2008 yılı içinde ġirketin de içinde bulunduğu konsorsiyum. (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır) 35 .794 TL (31 Aralık 2009.967 14. 291.983. 11.554 2.244 31 Aralık 2009 218.886 16.806.250 10.279.082.175.282 218.268.983.089 82.244 136.762 2.998. satıĢ bedelinin % 20‟si peĢin ödenmiĢ.590.529 31 Aralık 2009 73.800 7.211. FĠNANS SEKTÖRÜ FAALĠYETLERĠNDEN ALACAK VE BORÇLAR Bulunmamaktadır.710 TL) tutarındaki anapara borcunun 114.160 168.550 TL‟si kısa vadeli ticari borçlarda.204.850 2. Alınan Avanslar Diğer Borç ve Yükümlülükler Diğer Kısa Vadeli Borçlar 117. Ġran ÖzelleĢtirme Ġdaresi‟nin açtığı ihaleye katılarak Razi Ģirketinin hisselerini satın almıĢ olup.634.Fonlar.109.076 161.839 16. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle toplam 251.763 Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 30 Eylül 2010 Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer ÇeĢitli Alacaklar Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 28.469 5. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).635.A. TĠCARĠ ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı) Ticari Borçlar (devamı) 30 Eylül 2010 Satıcılar Uzun Vadeli Ticari Borçlar 136.629.GÜBRE FABRĠKALARI T.Kes.983.343.749.ġ.069.244 TL kısmı ise uzun vadeli ticari borçlarda gösterilmiĢtir.145 15.021.227 31 Aralık 2009 17.Diğ.638 7.454 12.663.813.773 12.438 Kısa Vadeli Diğer Borçlar 30 Eylül 2010 NPC'ye Borçlar Personele Borçlar Ödenecek Vergi.457.

939.430 55.ġ Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.000 4. 13.453.915.598 Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.A.605 32.827 65.598 4.055.ġ Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.445.697 52.000.ġ.672 197.ġ Toplam Toplam varlıklar Toplam yükümlülükler Net varlıklar Net varlıklarda Grup’un payı Negmar Denizcilik Yat.454 80.327 9.017.834 8. (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır) 15.847.797.430 3.560 31 Aralık 2009 55.ġ.465.939. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle henüz kuruluĢ aĢamasında olduğu ve özkaynaktan pay alma yönteminin önemli bir etkisi olmayacağından dolayı maliyet değeri ile değerlenmiĢtir. A. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).169.840) (941.598 3.485. A.936.981. A.130 (*) Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.700.640.573 138.GÜBRE FABRĠKALARI T.130 7.431 7.861.227.445.342 9.962 31 Aralık 2009 (941.971 Ġlk madde ve malzeme Mamüller Ticari mal Diğer Stoklar Toplam 14.831 (60.ġ Toplam 36 .490 31 Aralık 2009 119.000 247.707. Özsermaye yöntemiyle muhasebeleĢtirilen iĢtiraklerin dönem faaliyet sonuçlarına etkisi aĢağıdaki gibidir: 30 Eylül 2010 789.826 Negmar Denizcilik Yat.168 2.275 16.ġ 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 (*) 12.840) Negmar Denizcilik Yat.384. (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır) 16.869) 728.613. STOKLAR 30 Eylül 2010 125. CANLI VARLIKLAR Bulunmamaktadır.923 4.866. ÖZKAYNAK YÖNTEMĠYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR Özkaynak yöntemine göre muhasebeleĢtirilen iĢtiraklerin bilançoda yer alan net varlık tutarları aĢağıdaki gibidir: 30 Eylül 2010 3.253.ġ 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 74.350 4. DEVAM EDEN ĠNġAAT SÖZLEġMELERĠNE ĠLĠġKĠN VARLIKLAR Bulunmamaktadır.993 3.

ġ.769 ġirket.083 TL ise stoklarda kalmıĢtır (31 Aralık 2009: 69.769 44. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiĢ bir bağımsız gayrimenkul ekspertiz Ģirketidir. 363.401.GÜBRE FABRĠKALARI T. 30 Eylül 2010 tarihinde sona eren dönemde yatırım amaçlı gayrimenkullerinden 1.981 Amortisman Gideri Ġtfa Gideri Toplam Tutar 52. Değerleme Ģirketi.082 2.136.300 TL‟si Genel Yönetim giderlerine dahil edilmiĢ. 343. (30 Eylül 2009: 817.977.300 TL) 18.665 TL‟si SatıĢ ve Pazarlama giderlerine.620.899 49.693. 50. ġirketin 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle hesapladığı amortisman ve itfa gideri 1. MADDĠ DURAN VARLIKLAR Arazi ve arsalar ile binalar dıĢında kalan diğer maddi varlıklar için değerleme yöntemi olarak temel yöntem kullanılmaya devam edilmektedir.797.327 TL ise stoklarda kalmıĢtır.169.594 TL‟si Genel Üretim Giderlerine.899 Toplam Tutar 52. herhangi bir bakım maliyetine katlanmamıĢtır. GübretaĢ 2. 37 .981 52.456. Bilanço tarihi itibarıyla.) Varlıklar Üzerinde Rehin ve Ġpotekler ġirket‟in 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle maddi duran varlıkları üzerinde ipotek veya rehin bulunmamaktadır.ġ. bağımsız bir ekspertiz Ģirketi olan Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık A.667 TL kira geliri elde etmiĢtir. 75.767. Grup ile iliĢkisi olmayan.826 60.670 TL olup.401. yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılabilirliliği konusunda herhangi bir kısıtlama ve satın alma.004 TL‟si SatıĢ ve Pazarlama giderlerine. tarafından 2010 Haziran ayı içerisinde gerçekleĢtirilen değerlemeye göre elde edilmiĢtir.981 TL amortisman ve itfa giderinin.364. bakım. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).693.535 TL‟si Genel Yönetim giderlerine dahil edilmiĢ.074 TL‟si Genel Üretim Giderlerine. ayrıntısı aĢağıda verilmiĢtir. YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER Grup‟un 30 Eylül 2010 tarihindeki yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri. 17.A.763.837. onarım veya iyileĢtirme sözleĢmelerinden kaynaklanan yükümlülükler bulunmamaktadır.456. 30 Eylül 2010 Dönem BaĢı Net Değeri Makul Değer ArtıĢı Dönem Sonu Net Değeri 44. 67. 1. 938.763.401. 178.082 Razi 49.456. inĢa etme ya da geliĢtirme.601 TL amortisman ve itfa giderinin.595 30 Eylül 2009 44.769 15.

795.389 (509.440.382 (68.834 (20.152.GÜBRE FABRĠKALARI T.443.212 (286.214.684) 280.760.537.804) 250.282) 33.127.000) 105.228 1.566 (5. 38 .216.741.804) 20.093 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 9.063.212) 1.662) (423.797 105.180.695 14.742.716 (4.787) 37.909) 564.011.996.931 Grup‟un sahip olduğu arazi.248.253.673 (66.280 1.420 (153.718.169 116.964) 22.158) 9.497 (64.274.639 11.408.323.478) 790.815 (2.767 Toplam 1.822.376 (380.633) 70.143.976) 740.483.568 9.776 (486.539.509) 1. 18.072) 4.645 TaĢıtlar 6.678 (20.313.949.491) (93.308 TL‟dir (31 Aralık 2009: 797.534.991.286) 6.113.213.102) 639.383 TL).247.374.865) 814.359 1.067.A.784.143) (52.000 (5.225.981) 1.991.237 1 Ocak 2010 AçılıĢ Bakiyesi Çevrim Farkı Değerleme Farkı Alımlar SatıĢlar 30 Eylül 2010 KapanıĢ Bakiyesi BirikmiĢ Amortismanlar 1 Ocak 2010 AçılıĢ Bakiyesi Çevrim Farkı Değerleme Farkı Dönem gideri SatıĢlar / Ġptal 30 Eylül 2010 KapanıĢ Bakiyesi 30 Eylül 2010 Net Değer Binalar 83.143.ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).816 Yapılmakta Olan Yatırımlar 9.866.474.213.288.982.672) 131. Makine ve Cihazlar 1.163 14.364 (47.063) 591.356) 245. arsa ve binaların tarihi maliyet esasına göre değerlenmiĢ olması durumundaki tüm maddi duran varlılarının net defter değeri 30 Eylül itibariyle 138.493.920 (576.746) 977.237 (460.846) 5.148.093 (8.661.866. MADDĠ DURAN VARLIKLAR (devamı) Arazi ve Arsalar 67.456.631.143) (3.665.114 (319.277) 46.150.600 (2.973.768) 113.091 (194.368 (396.968.987) (9.880.737 Tesis.403.714 (4.687.737.502 DemirbaĢlar 10.857.621 (3.190.967.416 (715.349.430 (373.936) 2.258 (44.788.

496.213.763.829.036. 1 Ocak 2009 AçılıĢ Bakiyesi Çevrim Farkı Alımlar SatıĢlar Yapılmakta olan yatırımlardan transferler 30 Eylül 2009 KapanıĢ Bakiyesi BirikmiĢ Amortismanlar 1 Ocak 2009 AçılıĢ Bakiyesi Çevrim Farkı Dönem gideri SatıĢlar / Ġptal 30 Eylül 2009 KapanıĢ Bakiyesi 30 Eylül 2009 Net Değer Arazi ve Arsalar 67.327 (26.816.176.563) 1.148 Tesis.769.296) 1.462) 1.113) 12.611.644.309.772 (183.448.451.478.579 (5.331 14.814.420.028.118.848.596 (841.058.332 10.419) 4.706 39 .059.716 67.350) 1.812.043.641) 1.622 (16.111.449 DemirbaĢlar 9.736.588) 3.752.GÜBRE FABRĠKALARI T.697.201.951 (437.785 (378.555.750 Yapılmakta Olan Yatırımlar 25.213 (335.712 (646.349) 43.238) 14.520.209 (43.969 Binalar 79.364.327.283.988.010) 868.088 Toplam 1.673 (41.263 (110.172 (2.371) 115.839 (44.964.886 (4.709) 799.195.828.607) 101.691) 20.926) 17.364 (4.780.341.084.485) (129.415.801 (440.816.278 (275.797.577 (5.033) 724.972. Makine ve Cihazlar 1.052 (5.001 (48.812.505.883 (8.221 (4.148) 67.015 (222.818) 7 (8.691.163) 1.088 (395.672) 1.ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).337) 6.031 (16.763.637 64.621.398.238 82.644.978.780) 472.330) 4.313) 326.214) (3.429 TaĢıtlar 6.977.632 (4.858.607 (10.883 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 9.784) 429.A. MADDĠ DURAN VARLIKLAR (devamı) 18.614.557.202 (34.370) 9.797) 740.286) 48.935) 38.

335.353 1. ġEREFĠYE Grup cari dönemde Ģerefiye hesabının muhasebeleĢtirilmesini gözden geçirmiĢ ve Ģerefiyenin 21 Numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı “Kur DeğiĢiminin Etkileri”nin 47‟nci paragrafı kapsamında kapanıĢ kurundan çevrilmesi gerektiğini tespit etmiĢtir. 2008 yılı için toplam 25.A.054 25.962 249.908 249. Yapılan yeniden düzenleme sonucunda.962 (14. KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Borç KarĢılıkları Kısa Vadeli Borç KarĢılığı 30 Eylül 2010 3.391. (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır) 22. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 30 Eylül 2010 1 Ocak AçılıĢ Bakiyesi AlıĢlar 30 Eylül KapanıĢ Bakiyesi BirikmiĢ Amortisman 1 Ocak AçılıĢ Bakiyesi Cari Dön.745 21.195 31 Aralık 2009 21.836.283 30.755 4.290) (2. 19.908 TL çevrim farkı hesaplanmıĢtır. Ģerefiyenin oluĢtuğu 2008 yılından itibaren finansal tablolarını yeniden düzenlemiĢtir.303 Maliyet giderleri karĢılığı Dava ve Tazminat KarĢılıkları Diğer Toplam 40 .GÜBRE FABRĠKALARI T.846.335. KARġILIKLAR.050 (22.836.027 222.667 7. 30 Eylül KapanıĢ Bakiyesi Net Defter Değeri 23.050 23. Bu kapsamda Grup.679. 2008 yılı ve 2009 yılı kapanıĢ kurları birbirine eĢit olduğundan herhangi bir çevrim farkı hesaplanmamıĢtır ġerefiye 1 Ocak 2009 daha önce raporlanan Kur değerleme farkı düzeltmesi 1 Ocak 2009 yeniden düzenlenmiĢ Çevrim farkı 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle bakiye Çevrim farkı 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle bakiye 224. Ġtfa Gid.233) (22.716) (334) (23.932. DEVLET TEġVĠK VE YARDIMLARI Bulunmamaktadır.501.413 237.050) 30 Eylül 2009 23.050 23.ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).713.784.990.218) 234.050 (20.523) 527 20.392.

Tamamı araç kiralamasından ibaret olan bu iĢlemlere ait gelecek dönemlere iliĢkin ödeme vadeleri ve tutarları aĢağıdaki gibidir: (31 Aralık 200:342.873 TL ile 39.000 USD „dir.A. Bilanço tarihi itibariyle Grup yönetimi. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle kur riskine karĢı finansal kuruluĢlar ile 4 adet döviz alım sözleĢmesi yapmıĢ bulunmaktadır. KARġILIKLAR.815 71.912.000. verdiği tüm teminatları kendi tüzel kiĢiliği adına vermiĢtir.750.000 USD „dir. Ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletme dıĢına çıkma ihtimalinin muhtemel olup olmadığı ile ilgili belirsizlik devam ettiği için ekli mali tablolarda bu konu ile ilgili herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır. ġarta Bağlı Yükümlülükler Razi‟nin yasal mali tablolarının 2006 yılı ve sonraki dönemleri Ġran vergi idaresi tarafından incelemeye alınmıĢtır.343 TL) Yıl 2010 2011 2012 Toplam TL 41. Razi yönetiminin Ġran vergi mevzuatına yönelik yaklaĢımının uygun olduğuna inanmaktadır.920 17.207 1.799 39.873 Euro 20.326 33.ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).555 78. Bilanço tarihi itibariyle bu incelemeler devam etmektedir.500 9.998.926 Euro tutarında operasyonel kiralama sözleĢmesi mevcuttur. SözleĢmelerin vadesi Kasım 2010 olup toplam sözleĢme nominal tutarı 7.310 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle Grup. 23. (ġirket 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle kur riskine karĢı finansal kuruluĢlar ile 11 adet döviz alım sözleĢmesi yapmıĢ bulunmaktadır. SözleĢmelerin vadesi Ocak 2010 olup toplam sözleĢme nominal tutarı 26. TAAHHÜTLER Forward SözleĢmeleri ġirket.540 31 Aralık 2009 9.910.992 3.GÜBRE FABRĠKALARI T.577. KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı) Verilen Teminatlar Verilen Teminat Mektupları Verilen Teminat Çekleri Toplam 30 Eylül 2010 5.576.725 65. 22.810 1.926 41 .) Operasyonel Kiralama ġirketin toplam 78.

034.173. ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALARA ĠLĠġKĠN KARġILIKLAR Kısa vadeli 30 Eylül 2010 Ġzin ve Kıdem TeĢvik KarĢılıkları.269.28) ile iskonto edilmiĢtir.A.556.92) kullanılarak hesaplanmıĢtır.969.731 7.306 10. (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır) 42 .GÜBRE FABRĠKALARI T.771.326 19.2009: % 4.232 30 Eylül 2010 itibariyle Ģirkete ait kıdem tazminatı yükümlülüğü yıllık % 4.384) (4.138.593) 4.893.382 19. 3.%5. ġirket‟in kıdem tazminatı karĢılığı kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir belirlendiği için.KarĢılığı (GübretaĢ) Kıdem Tazm.575) (3.789 25.57 iskonto oranı (31.847.273. 24.932 33.204.782 (113.12. Razi‟ye ait kıdem tazminatı yükümlülüğü tutarı ise % 4.349) 8.288. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olan 2.615 91.257.805 10. EMEKLĠLĠK PLANLARI Bulunmamaktadır.773 30 Eylül 2009 27.263.92 reel iskonto oranı (31 Aralık 2009.388 31 Aralık 2009 5.KarĢılığı (Razi) Erken Emeklilik MaaĢ KarĢılıkları Toplam 4.037 31 Aralık 2009 3.427 TL (31 Aralık 2009: 2.600 85. Erken Emeklilik MaaĢ KarĢılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülük. Kıdem tazminatı karĢılığının yıl içindeki hareketleri aĢağıdaki gibidir: 30 Eylül 2010 1 Ocak itibariyle Çevrim Farkları Yıl içinde ödenen Yıl içindeki artıĢ 30 Eylül itibariyle 24.447 68.068.8 enflasyon ve % 11 iskonto oranı tahmin edilerek belirlenen yıllık % 5.573.694.952.518.307.457 7.262 Uzun vadeli 30 Eylül 2010 Kıdem Tazm.482.782 (1.250 61.486.365 TL) üzerinden hesaplanmaktadır.272.ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).968 23.

772 39.500 0 5.102 1.870 17. 11.970.52% 100.ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).00% Pay Tutarı 65.38% 100.674 31 Aralık 2009 14.523 7.855 4.130 83.812.600.524.161 1.500.824 31 Aralık 2009 17.059.975.729.62% 23.685.127.48% 21.431 101.171 498.658.Merk.A.221.880 204.512 27.350 Diğer Yükümlülükler 30 Eylül 2010 Alınan Avanslar Gelecek Aylara Ait Gelirler Gider Tahakkukları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülük.272 96.500.230.372.923.718.850.296 113.604.125.673 54.884.350 11.967 Diğer Duran Varlıklar 30 Eylül 2010 Verilen SipariĢ Avansları Gelecek Yıllara Ait Giderler Diğer ÇeĢitli Dönen Varlıklar Diğer Duran Varlıklar 6.332. 26.000 31 Aralık 2009 Pay Oranı 78.928.000 29.Vergi ve Fonlar ĠĢ Avansları Türev Finansal Varlık Diğer ÇeĢitli Dönen Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar 23.077.Tarım Kredi Koop.231 182.056 31 Aralık 2009 4.477 83. ÖZKAYNAKLAR ÖdenmiĢ Sermaye 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle sermaye yapısı aĢağıdaki gibidir: 30 Eylül 2010 Adı T.924 1.084 4.682 13.Birliği Diğer TOPLAM Pay Oranı 76.000 43 . DĠĞER VARLIKLAR VE DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER Diğer Varlıklar 30 Eylül 2010 Verilen SipariĢ Avansları Gelecek Aylara Ait Giderler Gelir Tahakkukları Devreden KDV PeĢin Öd.858 31.662.00% Pay Tutarı 63.089 10.960 11.553.GÜBRE FABRĠKALARI T.045 5.529.860 1.296.523 19.664 1.

27. Birinci tertip yasal yedekler tarihi ödenmiĢ sermayenin %20‟sine eriĢene kadar.599 TL kısmı ise finansal varlık değer artıĢ fonuna aittir.A. Ġkinci tertip yasal yedekler. ÖZKAYNAKLAR (devamı) Değer ArtıĢ Fonu Değer artıĢ fonu toplamı 136. geçmiĢ dönem ticari kârından yıllık %5 oranında ayrılmaktadır.303.GÜBRE FABRĠKALARI T. 30 Eylül 2010 Yasal Yedek Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul SatıĢ Kazancı Toplam 5. birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra.697.151 6.889 TL) Kârdan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu‟na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluĢmaktadır. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle yeniden sınıflandırılmıĢ kâr yedekleri aĢağıdaki kalemlerden oluĢmuĢtur.263 TL kısmı duran varlık değer artıĢ fonuna.645.645. tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10 oranında ayrılmaktadır.ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).760.645. bu tutarın 136.448 31 Aralık 2009 5.297 881. (31 Aralık 2009: 89.862 TL olup.526.297 5.297 44 . 63.

731 9.537 01.325 01.09.503 287.366.256 2.786 15.09.090 14.09.09.301.07. TSP Triple Süperfosfat NKP Kompoze Gübre Üre Amonyum Nitrat DAP Amonyum Sülfat CAN CAN.817 92.09.ġ.261 43.880.304.292 01.2009 30.215 378.285 (95.564 (34.492.07.A.01.103 SatıĢ Miktarları 01.07.01.210) (10.087) 321.256 153 71 293.036 169 231.653) 966.2010 254.395 01.574.2009 30.07.410 01.614 5. Ġndirimler (-) Net SatıĢlar 633.2010 5.01.424 180.500) (3.2009 30.736) (949.GR Potasyum Sülfat Map Diğer Toplam Sıvı Gübre Toz Gübre Birim Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Lt Kg b) Razi Co.958 3.07.575 51.280 01.656 1.A.2009 8.017.524 (248. 28.204.304 949.09.550 43.714 7.557 3.420.2009 5.998 371.716.2010 30.736 638 866.926.105 108.2010 30.ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).2009 30.528 12.609 80.489 147.133 188 654 958.2009 122.848 7.685 01.439 3.09.785.666) 170.234 01.763.851 124.072 613.09.09.429 155.281 1.2009 538.2010 231.657 4.01.2009 30.238.931 116.754 5.133.398 189.420 01.192 39.2010 30.049 141.2010 30.515 894.858) 712.573 96.871 187.907) (2.850) (3.810 254.09.938 229.2010 30.07.2010 Yurt Ġçi SatıĢlar Yurt DıĢı SatıĢlar SatıĢ Ġadeleri(-) SatıĢ Ġskontoları (-) SatıĢlardan Diğ.754.169.01.133.831 (1.833 5.637 123.956 61.260) (534.384 a) Gübre Fabrikaları T.131.09.01.2010 35.263 611. Kükürt Amonyak Sülfürik Asit Üre Dap Toplam Birim Ton Ton Ton Ton Ton 45 .569 559. SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ SatıĢ Gelirleri 01.2010 30.047 01.452 45.179.901) (2.2009 254.2010 66.080 6.923) (2.097.286 175.GÜBRE FABRĠKALARI T.527 648 52 354 239.126 4.611 338.990 63.128 339.193 97.2009 30.075.094 116.498 122 3.201 155.2009 48.315 115.09.391 93.

051 (52.2010 30.07.563 260.840 15.455 206.462 (15.854.408 751.09.2009 314.07.713 1.958.013 806.824 01.2009 30.414 338.777 483.162.212.640 112.330.898.033 66.357.2009 80.407 (52.625 544.485.987.791 18.508 251.878 225.410 (2.09.030.09.720 214.2010 94.873.912.178.453.432) 304.09.01.160 120.912) 144.118.557) 91.239 392.598 104.578 627.09.665.283 239.098.557 12.2009 30.664 525.697 (32.718) 16.399 247.546.2010 30.01.641.01.720 96.2009 30.09.360 675.A.196 14.260.133 Üretim Miktarları a) Gübre Fabrikaları T.2010 30.981.014.2010 30.07.962 43.202 41.320 330.01. Kükürt Amonyak Sülfürik Asit Üre Dap Toplam Birim Ton Ton Ton Ton Ton Ton 46 .370 18.09.045 01.09.2009 45.376.2009 30.736 (32.309 (80.359) (0) (3.313 (5.483 281.444.07.494.069 104.436.775.758 15.09.928.07.093 66.600 283.2010 313.2010 127.2010 30.306 159.625.777 1.110 01. SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ (devamı) SatıĢların Maliyeti (-) 01.2010 30.2009 30.01.033 298.641.675.710.880 64.2010 30. TSP Triple Süperfosfat NKP Kompoze Gübre Toplam Sıvı Gübre Toz Gübre Birim Ton Ton Ton Lt Kg 01.439.ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).ġ.650 01.152 7.476 118.932) 68.697.390.928 108.684 01.09.09.820.847 10.2009 300.759 48.2009 30.2009 100. 28.815 290.096) 124.949 b) Razi Co.412 01.692 62.932) 351.006 01.316 (32.2010 102.860 01.881 01.291 1.192 153.255 01.984) 321.820) 99.436.557) 316.01.639 378.2010 Üretilen Mamul Maliyeti Mamul Stoklarında DeğiĢim -Dönem baĢı mamül -Dönem sonu mamül Satılan Mamül Maliyeti -Dönem baĢı ticari mal -Alımlar -Dönem sonu ticari mal Satılan Ticari Mal Maliyeti Diğer SatıĢların Maliyeti Toplam SatıĢların Maliyeti 337.463.357.547 (39.GÜBRE FABRĠKALARI T.585.09.107 10.535.641.045 49.175 47.07.2009 21.088.052 142.A.

690 3.073 2.DıĢarıdan Sağ.078 485.01.07.924 7.102.887 01.005 226.575.Amortisman .(-) .Personel Giderleri .569. .643 3.Gid.Personel Giderleri .151 34. SatıĢ ve Dağ.492 30.2009 30.2009 8.194 2.920.01.006 1.458.699 1.956.09.157.507 7.A.837 6.461.442.2010 30.336.353 47 .715.Vergi.2009 30.058.369 363.714 647.830.2009 25. Resim ve Harçlar .284.114.951 2.769. bakım onarım giderleri.058 5.2009 10.488.503 148.590.065.295 1.2010 .882 2.430 8.216 01.489.031 988.518 78.432 968.104 32.738.836 92.160 53.667 74.903.999 01.444 62.442 15.818 74.050 20.353 DıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ağırlıklı olarak nakliye giderleri.682 535.300 111.535.397 1. 29. ARAġTIRMA GELĠġTĠRME / PAZARLAMA-SATIġ VE DAĞITIM VE GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ (-) 01.GÜBRE FABRĠKALARI T.262.270.961 11.125.532. su ve haberleĢme giderlerinden oluĢmaktadır 30.507 9.2009 30. enerji.346.ÇeĢitli Giderler Toplam 24.428.09.216 01.01.ÇeĢitli Giderler Faaliyet Giderleri Toplamı 40.07.504.09.Fayda.09.545 547.07.824 -98.496.Amortisman .272. Resim ve Harçlar .2010 8.902 387.942.576 1.Amortisman .DıĢarıdan Sağ.663.334 21.ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).2009 29.713 1.676 628.Vergi.663. Resim ve Harçlar .09.Personel Giderleri .2010 30.138.2009 30.401. NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER (-) 01. .01.Fayda.111.566.305 337.09.-Hizm.07.074 15.957 3.058.360.676 146.843 9.075 1.752 11.-Hizm.DıĢarıdan Sağ.581 463.2010 Pazarlama.046 61.836.434 24.ÇeĢitli Giderler Genel Yönetim Giderleri (-) .923 1.714 33.720.557 42.2010 30.091.179 387.838.09.150 61.758.09.888 01.305 27.284 27.-Hizm.330 938.979 12. .836.573 23.089 20.999 01.2010 30.281 123.118. yakıt.303.301.Vergi.Fayda.2010 14.846 655.504.315 1.

930 9.2009 30.137.09.845.359 01.874 2.208.725.068 7.913 2.212 56.07.798.594 1.2009 30.461 8.805. 31.422.093.09.09.992.07.128 14.09.218.504 7.745.747 27.2010 30.2010 30.197.439 15.2009 7.052 8.226.01.2009 14.888.2009 87.2009 30.2010 1.026.2009 30.215 10.07.865.819 1.09. FĠNANSAL GĠDERLER (-) 01.539.275.616 01. DĠĞER FAALĠYETLERDEN GELĠR / GĠDERLER Diğer Faaliyetlerden Gelirler 01.697 01.09.555.764 387.GÜBRE FABRĠKALARI T.09.2010 2.855 01.429 13.960 18.09.805 01.855 56.2010 30.088.01.767 01.133 699.878 1.661 24.302 1.07.09.2010 30.343 354.09.211 1.2010 11.466.09.848 68.150 6.09.168 3.496.381.ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).161.102.09.01.07.2009 (256.262.302 9.460.542 32.441 01.2009 30.868.375.370 48 .721.952 34.2010 30.505 18.806 77. FĠNANSAL GELĠRLER 01.315.2009 30.160 01.07.813 2.456.234 2.825.674.569.2010 10.888.247.725 363 2.07.2009 324.504 2.000 693.124 1.077.2009 9.169 69.389 12.051.436.2009 1.2010 Kredi Faiz ve Kur Farkı Giderleri (net) Kur Farkı Giderleri Diğer Faiz Giderleri Toplam 58.086.035 792.560 01.197 21.185 3.047.01.01.799 22.332.2009 30.354.324) 150.2009 2.112 3.604 88.884 01.157.A.425.516.01.107 2.614.2009 30.ve Ayr.291.320 32.261 8.996 1.335 01.185.051.2010 30.833 3.432 Diğer Faaliyetlerden Giderler (-) 01.KarĢılık Stok Sayım Noksanlığı Sarta Bağlı Zarar Diğer zararlar Toplam 32.314.473 331.385.361 879.426.127 5.2010 30.566.09.382 96.510.2010 3.447 23.901 470.420 795.01.09.856 Önceki Yıllar Öd.723 119.412 01.490.165 8.767.419.2010 30.09.2010 Faiz Gelirleri Kur Farkı Gelirleri Diğer Finansal Gelirler Toplam 33.988.07.01.137.132 21.637 5.2010 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer ArtıĢları Kira ve Depolama Gelirleri Sabit Kıymet SatıĢ Karı Ambar ve Stok Sayım Fazlalığı Maliyet Giderleri KarĢılık Ġptali Sigorta Hasar Bedelleri Diğer Toplam 15.

2010 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20‟dir (2009: %20). ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar. Zararlar. 2008 yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aĢamasında kurum kazançları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanmıĢtır (2009: %20). Türkiye‟de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir.507 10. vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiĢ yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düĢüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. Ġran mevzuatına göre hesaplanan kurumlar vergisi oranı ise % 25‟tir.959. ġirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1 . Dolayısıyla. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiĢtirilebilir.ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir). Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı.507 31 Aralık 2009 - 49 . gelecek yıllarda oluĢacak vergilendirilebilir kardan düĢülmek üzere. 30 Eylül 2010 tarihinde sona eren döneme ait bilançoda yer alan vergi karĢılığı aĢağıdaki gibidir.GÜBRE FABRĠKALARI T. maksimum 5 yıl taĢınabilir. (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır) 35. Ancak oluĢan zararlar geriye dönük olarak. Toplam 10. Türkiye‟de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaĢma prosedürü bulunmamaktadır. VERGĠ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ Kurumlar vergisi ġirket. ve Diğ.25 Nisan tarihleri arasında (özel hesap dönemine sahip olanlarda dönem kapanıĢını izleyen dördüncü ayın 1 . Bulunmamaktadır.959. Türk Vergi Kanunu ana Ģirket ve bağlı ortaklıklarının konsolide bir vergi beyannamesi doldurmasına izin vermemektedir. 30 Eylül 2010 Kurumlar Vergisi KarĢılığı Dönem Karının PeĢin Ödenen Verg. Türkiye‟de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. ekteki konsolide mali tablolarda yansıtılan vergi karĢılıkları konsolide edilen Ģirketleri ayrı tüzel kiĢilik bazında dikkate alarak hesaplanmıĢtır.A. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu‟na göre kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı % 20 olarak uygulanmaktadır (2009 yılı: % 20). SATIġ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALĠYETLER 34.25 tarihleri arasında) vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. önceki yıllarda oluĢan karlardan düĢülemez.

784 4.113.281 93.788 17.382 1.994 12.976 178.628 3.110.719.077 2.200 203.696. 35.204.Vergi Varlık Geçici Farklar ve Yük.787.922 1.194.799 141.360 50 .385 331.898.283 160.555.498 28.549 53.673.676 469.Vergi Varlığı 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 Ert. VERGĠ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (devamı) Ertelenen Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri Grup.813 227.222.138.790 605.920 94.140 2.966 788.710 10.800 823.410 9. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile UFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmaktadır.ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).027.839 7.748.615 12.194.244.027.152.015 391.GÜBRE FABRĠKALARI T.558 64.767.655. Ertelenen Vergi Varlığı/ (Yükümlülüğü) Toplam Ert.014 143.865 5.055.911 134.499.457 8.860 252.700 40. Gelir Tablosuna Yansıtılan ErtelenmiĢ Vergi Kıdem Tazminatı KarĢılığı Gider tahakkukları Alacak reeskontları Stoklar Maddi duran varlıklar Diğer GeçmiĢ Yıl Zararı Ertelenen Vergi Varlıkları Rayiç Bedel Değerleme Farkı Borç reeskontları Yatırım Amaçlı Gayrimenkul değer artıĢı Diğer Ertelenen Vergi Yükümlülükleri Net Ertelenen Vergi Varlığı Razi Co.937.422.891.860 40.615 93.771 891.466) 7.493.077 13.598.596 26.660 12.354 28.747 (2.Vergi Varlık Ert.021.568.843. Geçici Farklar ve Yük.775.395 1.959.347.117.832 15.560 1.263.669 4.326 840.501 87. vergiye esas yasal mali tabloları ile UFRS'ye göre hazırlanmıĢ mali tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenen vergi varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleĢtirmektedir.070 33.157 167. 4.803 4.A.391 45.

353) (1.490 (31.994 64.811.741) 7.908 1 Ocak 2009 30 Eylül 2009 (99.498 ErtelenmiĢ vergi hareket tablosuna iliĢkin bilgiler: ErtelenmiĢ vergi varlık/ yükümlülük hareketi 1 Ocak açılıĢ bakiyesi Razi ertelenmiĢ vergi çevrim farkı etkisi Ara Toplam ErtelenmiĢ vergi (geliri) / gideri Doğrudan özkaynakta muhasebeleĢtirilen maddi duran varlıklara iliĢkin yeniden değerlemenin ertelenmiĢ vergi gideri Dönem sonu bilanço bakiyesi 30 Eylül 2010 40.716) 51 .309.974.208.673 88.385 (48.862.304) 24.625.465 20% 54.734) 7.230.130 40.453 Vergi karĢılığının mutabakatı: 1 Ocak 2010 Vergi öncesi kar / (zarar) Hesaplanan vergi Farklı Vergi Oranlarına Tabi YurtdıĢı ĠĢtirakler Etkisi Kanunen kabul edilm. VERGĠ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (devamı) ErtelenmiĢ vergi hesabında dikkate alınan geçmiĢ yıl mali zararlarının oluĢtuğu yıllar itibariyle dağılımı aĢağıdaki gibidir.025.334) 46.843.363.444.009.493.897 70. 1 Ocak 2010 2013 yılına kadar kullanılacak 2014 yılına kadar kullanılacak 30 Eylül 2010 64.637 42.585.222.152.118 (27.871.293 12.GÜBRE FABRĠKALARI T.497.281 63.787.012) 23.543.A. 35.360 75.196.774.272 (17.071 (394.543.994 1 Ocak 2009 30 Eylül 2009 53.825 141.769) 20% (19.475) 30 Eylül 2009 46.216.ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).716 (2.737 17.212.493.gider vergi etkisi Ġndirim ve istisnaların vergi etkisi GeçmiĢ yıl zararlarının vergi etkisi Vergi geliri / gideri 30 Eylül 2010 274.556.

01.199 30.038 6.ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).09.634.ġ.399 83.640. Toplam AlıĢlar Tarkim Bitki Koruma San.ġ. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre bulunan net dağıtılabilir kâr üzerinden yine SPK tarafından belirlenen oranda birinci temettü dağıtılır.ġ Toplam 4.2009 1.002 61.2010 371.01.754 1.309 83.666.A.696 11.000 0.668. 2009 yılı için Kurulca payları borsada iĢlem gören ortaklıklar için asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemiĢtir. SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kâr üzerinden. (31 Aralık 2009: 2.01. ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI ĠliĢkili Taraflarla Dönem Ġçinde GerçekleĢtirilen ĠĢlemler Ticari Alacak ve Borçlar Ticari Alacaklar Tarım Kredi Koop.295 310.820 371.09.500.020 1.500.2010 46. Negmar Denizcilik A. 37.199 6.644.2010 Net Dönem Karı / (zararı) Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı Hisse BaĢına DüĢen Kar/Zarar (TL) 121.980.219.640. prim ve benzeri diğer faydaların toplam tutarı GübretaĢ için 835.2009 310.670.2010 30.09.2009 30.705 6.889 6.Merkez Birliği Tarkim Bitki Koruma San.002 SatıĢlar – AlıĢlar SatıĢlar Tarım Kredi Koop.561 132.925 TL).0185 SPK‟nın 2009 yılı faaliyetlerinden elde edilen karların dağıtım esaslarına yönelik olarak 27.670.2010 30.000 (0.2009 (72. HĠSSE BAġINA KAZANÇ 30 Eylül 2010 ve 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle ġirket hisselerinin ağırlıklı ortalaması ve birim hisse baĢına kar hesaplamaları aĢağıdaki gibidir. 01.000 0.09.ve Tic. Negmar Denizcilik A.Merkez Birliği Toplam Ticari Borçlar Tarnet A.000 1. Tarnet A.09.09.541. yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir kârdan karĢılanabildiği sürece.2009 61.4608 01.049 30.988.2010 370.500.038 4.590 218.573 Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar 30 Eylül 2010 tarihinde sona eren yılda Ģirketin üst düzey yöneticilerine sağladığı maaĢ.927) 83.2010 tarihli duyurusu ile kamuya açıklanan duyurusunda.07.ġ.043.405 TL‟dir.A.2009 460.2009 30.488 TL ve Razi için 808.ve Tic.017.920.5627 01.8663) 01.727 30.09.ġ.816 83.917 TL olmak üzere toplam 1.07.687.337.184 30.696 31.GÜBRE FABRĠKALARI T.2010 11.12.09.A. 52 . SPK‟nın asgari kâr dağıtım zorunluluğuna iliĢkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan tutarın tamamı.887 13.ġ Toplam Cinsi Mal Hizmet Hizmet Cinsi Mal Mal Hizmet 30.500.09. 36.012 592.

günlük olağan toplantılarda. Bu araçları kullanmaktaki asıl amaç ġirket‟in operasyonları için finansman yaratmaktır. söz konusu bilgiler yöneticiler tarafından dikkate alınarak nakit yönetimi stratejilerini belirlemektedir.Kredi Riski ġirket vadeli satıĢlardan kaynaklanan ticari alacakları nedeniyle kredi riskine maruz kalmaktadır. ulusal ve uluslararası piyasalar değerlendirilerek. nakit giriĢ ve çıkıĢlar da dikkate alınmak suretiyle finansal araçlar yönetilmektedir. geçmiĢ tecrübeler ve cari ekonomik durum dikkate alınarak değerlendirilmekte ve tahsil edilmeyecek olan alacaklara Ģüpheli alacak karĢılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net tutarı ile gösterilmektedir. nakit benzerleri. finansman bölümü ve üst yönetim aracılığıyla yönetmektedir.A. likidite riski. kredi ve forward iĢlemleridir. ġirket ayrıca direkt olarak faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlara da sahiptir. piyasa ve yabancı para riski. faiz oranı riskidir. ġirket ileriye dönük nakit akım raporları aracılığıyla nakit planlaması yapmaktadır. Kullanılan araçlardan kaynaklanan riskler. a. 38. ġirket yönetimi bu riskleri aĢağıda belirtildiği gibi yönetmektedir. ġirket günlük nakit raporu hazırlamakta. Piyasalardaki tüm geliĢmeler anlık olarak izlenmekte. likit fonlar.GÜBRE FABRĠKALARI T. Amaçları ve Politikaları ġirket finansal araçlarını. kredi riski. Bu kredi riskleri ġirket tarafından sürekli izlenmekte ve ticari alacakların kalitesi. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ Finansal Risk Yönetimi Hedefleri. nakit. hisse senedi alım satımı.ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir). ġirket‟in kullandığı finansal araçlar. Yönetim müĢterilerden alacakları ile ilgili kredi riskini (iliĢkili taraflar hariç) alınan teminatlar ( banka teminat mektubu. ipotek gibi) ile minimum düzeye indirmektedir.(Not:10) Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle aĢağıdaki gibidir: 53 .

Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri . FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri Alacaklar 30. aksi takdirde vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak finansal varlıkların değeri (2) C.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.871.250. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan.819 158.842.282.233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.778.778.077 0 202.410 0 10.700 0 1.Değer düĢüklüğü (-) .701 0 298.853 94.107 207.819 158.233 -298. vs ile güvence altına alınmış kısmı D.071.990.077 0 207.071.250.701 4.021.700 1.09.406 202. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal varlıkların net defter değeri .062.863. vs ile güvence altına alınmış kısmı E.Azami riskin teminat.062.421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 . Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar 16.Değer düĢüklüğü (-) .410 0 0 0 8. vs ile güvence altına alınmış kısmı A.Net değerin teminat. vs ile güvence altına alınmış kısmı .Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri) .Teminat.A.GÜBRE FABRĠKALARI T.990.853 94.842.Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri) .406 0 0 95.021.107 0 0 95. vs ile güvence altına alınmış kısmı B.teminat. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ varlıkların net defter değeri (3) . 38.532 0 16.282.2010 Ticari Alacaklar ĠliĢkili Taraf Diğer Taraf Diğer Alacaklar ĠliĢkili Taraf Diğer Taraf Bankalardaki Mevduat Türev Araçlar Nakit ve Nakit Benzerleri Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski ( A+B+C+D+E) (1) .ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).Teminat.

002 - 166.005 0 - - - - - - 0 - 3.500 18. vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı B.483.184 166.970. vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı D.426 3.862.939.086. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) Alacaklar 31.12.547.GÜBRE FABRĠKALARI T.547.077.Değer düĢüklüğü (-) .Değer düĢüklüğü (-) . aksi takdirde vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak finansal varlıkların değeri C.Net değerin teminat. 55 .Teminat. vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı A.862.970.021.645 0 0 0 0 0 (1) Söz konusu tutarın belirlenmesinde alınan teminatlar gibi kredi güvenilirliğinde artıĢ sağlayan unsurlar dikkate alınmamıĢtır.Teminat.640.077.426 - - - - 2.511 0 61.ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).086.939. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal varlıkların net defter değeri .201 88.506 0 - 367. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan.Net değerin teminat. vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı E.Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri) .Azami riskin teminat.184 - 89.A.648 - 40. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri .405 (367.610 169.267. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ varlıkların net defter değeri .483.Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri) .500 18. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar Diğer Taraf Diğer Alacaklar ĠliĢkili Diğer Taraf Taraf Bankalardaki Mevduat Türev Araçlar Nakit ve Nakit Benzerleri 61. vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı .645 - 2.610 - 89. 38.648 - - 246.405) - - - - 40.2009 Ticari Alacaklar ĠliĢkili Taraf Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski ( A+B+C+D+E) (1) .002 - 169.640.201 88.

A. uygun bir likidite riski yönetimi oluĢturmuĢtur. Ġhtiyatlı likidite riski yönetimi.ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir). yeterli miktarda kredi iĢlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade etmektedir.272 58.990.543.701 Diğer Alacaklar Bankalardaki Mevduat Türev Araçlar - Diğer - Alacaklar Önceki Dönem (31.701 4. ġirket genellikle banka kredisi kullanmak yerine satıcı kredisi kullanmayı tercih etmektedir.303 3.2010) Vadesi Üzerinden 1-30 gün geçmiĢ Vadesi Üzerinden 1-3 ay geçmiĢ Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiĢ Vadesi Üzerinden 1-5 yıl geçmiĢ Toplam Teminat vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı Ticari Alacaklar 3.2009) Vadesi Üzerinden 1-30 gün geçmiĢ Vadesi Üzerinden 1-3 ay geçmiĢ Vadesi Üzerinden 1-5 yıl geçmiĢ Toplam Teminat vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı Likidite Riski ġirket yönetimi kısa. ġirket.12.001.554.426 Diğer Alacaklar Bankalardaki Mevduat Türev Araçlar Diğer - 56 .990.010 4. yeterli ölçüde nakit tutmayı.09. Tabloda gösterilen tutarlar 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle sözleĢmeye dayalı indirgenmemiĢ nakit akımı tutarlarını göstermektedir: Ticari Alacaklar 667. tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eĢleĢtirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak. 38.558 30. orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için. ġirketin türev niteliğinde olan ve olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımı aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ varlıkların yaĢlarına iliĢkin tablo aĢağıdaki gibidir: Alacaklar Cari Dönem (30.077.GÜBRE FABRĠKALARI T.966 1.798 415. likidite riskini yönetmektedir.065 828.334 1.

282.980 485.GÜBRE FABRĠKALARI T.729.935 164.906.700 -10. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) 30.700 -10.994.320.547.085 28.143.547.082 871.020.303.146.156.547.244 250.419.924.607 90.547.609 163.439.143.645 (40.020.806 136. 38.750 167.056 2.884.946.146.179 164.654 172.612 99.645 (40.A.078.700 73.399.973 - 1-5 yıl arası (III) 318.282 310.271.156.168.282.676 367.282.946.963.655.645) 3-12 ay arası (II) 499.230 - 5 yıldan uzun (IV) 90.146.542.512.074.065.521 0 0 0 0 0 0 31.370 521.769 40.700 338.393.049.645 (40.521 73.874 370.700 -10.468 232.065.913 135.143.150 169.590.332 28.983.393.305 521.547.324 0 10.074.698 169.09.874.944 0 175.085 28.974.570.607 - 57 .171.ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).839 16.769 40.936.083 165.774 40.636 16.839 16.700 268.408.100 218.2009 SözleĢme uyarınca nakit çıkıĢlar toplamı 3 aydan kısa (=I+II+III+IV) (I) 1.360 166.12.602.047.2010 SözleĢme uyarınca nakit 3 aydan kısa 3-12 ay arası 1-5 yıl arası çıkıĢlar (I) (II) (III) toplamı (=I+II+III+IV) 1.324 0 10.335 0 0 0 0 369.282.286 484.782.075.888.374 12.645) 166.282.645) SözleĢme uyarınca vadeler Defter Değeri Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Diğer Yükümlülük Türev Finansal Yükümlülükler Türev Nakit GiriĢleri Türev Nakit ÇıkıĢları 1.547.324 0 10.418 0 0 0 0 SözleĢme uyarınca vadeler Defter Değeri 5 yıldan uzun (IV) Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler Finansal borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar Diğer Yükümlülük Türev Finansal Yükümlülükler Türev Nakit GiriĢleri Türev Nakit ÇıkıĢları 1.325 372.611.392 66.068 367.282.

FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) Piyasa ve Yabancı Para Riski Faaliyetleri nedeniyle ġirket. 38. 58 . satıĢların tamamına yakın kısmı TL üzerinden belirlenmiĢ fiyatlarla yapılmaktadır. GübretaĢ finansal tablolarında konsolide edilen Razi‟nin eliminasyona tabi tutulmayan alacak ve borçları da döviz pozisyonu tablosunda gösterilmiĢtir. Bu nedenle döviz kurundaki önemli değiĢiklikler satıĢ fiyatına eĢzamanlı yansıtılmaktadır. Cari yılda Ģirketin maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karĢılaĢılan riskleri ele alıĢ yönteminde veya bu riskleri ölçme yöntemlerinde önceki yıla göre bir değiĢiklik olmamıĢtır.ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir). döviz kurundaki ve faiz oranındaki değiĢiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır.GÜBRE FABRĠKALARI T. Ayrıca forward ve opsiyon iĢlemleri gibi finansal araçlar kullanılarak Ģirketin kur riski asgariye indirilmeye çalıĢılmaktadır. SatıĢ fiyatları TL üzerinden olmakla birlikte sektör büyük ölçüde ithal girdilere bağlı olduğundan döviz kurundaki değiĢimler ürün satıĢ fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. aĢağıdakilerin de dahil olduğu finansal araçları kullanmaktadır: ġirket‟in Türkiye operasyonlarından girdilerinin önemli bir bölümü döviz üzerinden olmakta.A. girdiler ağırlıklı olarak yerli para birimi olan Ġran Riyali cinsinden olmakta. Döviz kuru ve faiz oranıyla iliĢkilendirilen riskleri kontrol altında tutabilmek için Ģirket. satıĢ gelirleri ise ağırlıklı olarak döviz cinsinden (usd) oluĢmaktadır. ġirketin 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle yabancı varlık ve yükümlülüğü orjinal ve Türk Lirası para birimleri cinsinden döviz pozisyon tablosu aĢağıdaki gibidir. Diğer taraftan mevduatların bir kısmı döviz tevdiat hesaplarında tutulmaktadır. Razi de ise.

780 10.382 -72.175 ABD Doları 33.910 0 0 51.077 0 0 47.077 149.Ġhracat 26.347.498.942 485.838 -128.305 10.399 251.342 18.Finansal Yükümlülükler 16a.450.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar 7.280 -2.414.773 10.479 332.258 0 622.710.029.878.175.385 0 7.09.935 12.523 2.990.Diğer 4.156.458.ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir). Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 18.000 -72.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar 3.Toplam Yükümlülükler (13+17) 19.Döviz Hedge'i Ġçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri 23.401 0 2.B23 (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 22.137 1.943.Ticari Alacaklar 6a.709 26.794 94.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler 17.627.021. Aktif Karakterli Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 19b.948 0 0 59 .776 1.560.215 Milyon IRR 1.409.251.838 0 0 0 0 0 -128.2010) 1.491.029.Duran Varlıklar (5+6+7) 9.560 0 124.655.560.409.528 0 434.282.Finansal Yükümlülükler 12a.152.786.676.280 -2.344 1.Dönen Varlıklar (1+2+3) 5.491.312 116.252 123.834 0 -7.567 0 1.873 187.975 187.278. Banka hesapları dahil) 2b.530 0 1.039.284 0 1.Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19) 21.085.Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı 24.630.138 0 47.454 89.090 0 0 0 0 0 124.564 0 TL KarĢılığı (Fonksiyonel para birimi ) 238.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 12b.803.A.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 16b.970 0 22.353.697 4.211.439.Parasal Finansal Varlıklar 6b.Ticari Borçlar 11.377 0 0 0 209.947 0 381.287.935 0 0 0 0 0 21.125.000.400 0 101.321.296 0 634.Ticari Alacaklar 2a.GÜBRE FABRĠKALARI T.Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev Araçların Net varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) 19a.484 0 86.630.Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı 25.929 8.595.007 141.866.700 -652.827 0 0 0 304.969. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) Döviz Pozisyonu Tablosu Cari Dönem (30.493.743 404.278.Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük )Pozisyonu (UFRS 7.535 217.Ġthalat -689.786. 38.090 EURO 10.057.508 247.820 0 0 0 0 0 0 8.780.252 0 0 0 0 0 51.187.204.633.920 10.194.124.Diğer 8.967 0 12.274. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa.809.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler 13.710 222.Toplam varlıklar (4+8) 10.000.088. Pasif Karakterli Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 20.446.Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 14.809 89.457.Ticari Borçlar 15.000 7.661.170 0 160.630 0 0 21.268 211.306.353 74.

493 48.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler 17.800 51.851.161 1.494.182 133.203 (devamı) Milyon IRR 960.653.Toplam varlıklar (4+8) 10.854.686.120 51.350 37.706) (2.823 60.109. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ TL KarĢılığı (Fonksiyonel para birimi ) 199.786) - 60 .453.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar 3.193.127.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler 13.683.696) 32.710 192.655 129.000 34.465 118.443 3.746) 34.638) (124.150 270.031.850 564.780 80.989 14. Banka hesapları dahil) 2b.827 118.Ticari Alacaklar 6a.832 88.117.888. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 18.759 2. Aktif Karakterli Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 19b.Duran Varlıklar (5+6+7) 9.832 150.555.600 233.800 29.141 563.481.265 7.384.306 7.Dönen Varlıklar (1+2+3) 5.690 (114.193.288 88.463.636.819.222.414 25.Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev Araçların Net varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) 19a.Ticari Alacaklar 2a.943 1.412 198.026 230.877.403.A.578.803 25.Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı 24.404.873 46.Parasal Finansal Varlıklar 6b.819.Ticari Borçlar 15.Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı 25.12.Diğer 4.000.800 (856.611 3.969 (124.421 353.008.074.456 207. 38.229 (3.987.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar 7.Toplam Yükümlülükler (13+17) 19.070 1.200 118.414 493.654 72.002.261.812. Pasif Karakterli Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 20.819.Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük )Pozisyonu (UFRS 7.718 19.465 61.270.876.784 4.862 291.890.582 1.B23 (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 22.706) 4.380.814. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa.749 247.851.638) 15.Döviz Hedge'i Ġçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri 23.000.098.964 1.605.Finansal Yükümlülükler 16a.072.165.Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19) 21.ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).915.000 (114.Ġhracat 26.844.813.465 EURO 22.265 165.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 12b.073) (906.2009) 1.GÜBRE FABRĠKALARI T.291 231.Ġthalat ABD Doları 4.137.827 4.025 538.890.Diğer 8.031.943.Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 14.727 Önceki Dönem (31.130.456 190.117.877.341 1.334.781.294.Ticari Borçlar 11.Finansal Yükümlülükler 12a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 16b.645 4.

851.851.09.095) 41.851.ABD Doları net varlık/yükümlülüğü 2.460) 21.12.Euro riskinden korunan kısım (-) 6.410.ABD Doları Net Etki (1+2) Euro'nun kurunun %10 değiĢmesi halinde: 4. 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 sona eren yıllarda ġirketin bilançosunda net döviz pozisyonuna göre diğer değiĢkenler sabit tutulduğunda döviz kurlarında (+) / (-) % 10 değiĢim olması durumunda vergi öncesi karda meydana gelecek değiĢim aĢağıdaki gibidir: -Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu Cari Dönem (30.520.ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).365.Ġran Riyali Net Etki (7+8) TOPLAM (3+6+9) (29.016 (21.913.Ġran Riyali riskinden korunan kısım (-) 9. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) GübretaĢ ve tam konsolidasyona tabi tutulan Razi‟nin.969 (23.162 (41.851.913.296.716.ABD Doları riskinden korunan kısım (-) 3.716.410. raporlama para birimi olan TL dıĢındaki diğer para cinslerinden varlık ve yükümlülükler yabancı para olarak değerlendirilmiĢ ve tablolarda gösterilmiĢtir.095 87.162) 29.296.365.716.410.Ġran Riyali net varlık/yükümlülüğü 8.095) (87.365.700 (29.460 (10.460) 21.700) 23.162) (65.716.460 (25. 38.254) 41.016) 10.481.016 (21.520.146) 29.969) 25.2009) Kar/Zarar Kar/Zarar Yabancı Paranın Yabancı Paranın Yabancı Paranın Yabancı Paranın Değer Değer Değer Değer Kazanması Kaybetmesi Kazanması Kaybetmesi ABD Doları kurunun % 10 değiĢmesi halinde: 1.2010) Cari Dönem (31.162 65.A.Euro net varlık/yükümlülüğü 5.481.969 (23.913.520.095 61 .GÜBRE FABRĠKALARI T.146 (41.365.410.254 (25.520.913.969) 25.700) 23.700 (10.Euro Net Etki (4+5) Ġran Riyali döviz kurunun %10 değiĢmesi halinde: 7.016) 10.

A. Sermaye Yönetimi ġirket.994. Ancak Ģirketin almıĢ olduğu banka kredilerinin büyük bir kısmı sabit faizli olduğundan bu değiĢimin etkisi çok önemli tutarlara ulaĢmamaktadır.053 (21.287.159) 1.044 131% 31 Aralık 2009 1.221.233. Faiz Pozisyonu Tablosu Sabit Faizli Finansal Araçlar Finansal Varlıklar Finansal Yükümlülükler DeğiĢken Faizli Finansal Araçlar Finansal Varlıklar Finansal Yükümlülükler 73. Net borç.191.659. Borç/özkaynak oranı net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunmaktadır. nakit ve nakit benzerleri değerlerin toplam borç tutarından düĢülmesiyle hesaplanmaktadır. nakit ve nakit benzerleri ve 27 numaralı Dipnotta açıklanan çıkarılmıĢ sermaye.463 193% Toplam borçlar Hazır değerler (-) Net Borç Toplam öz sermaye Net Borç/Toplam Sermaye oranı 62 . ġirketin sermaye yapısı borçlar.169 (160.399. 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle net borç/toplam sermaye oranı aĢağıdaki gibidir: 30 Eylül 2010 1.169. ġirketin iliĢkili Ģirketlerle olan dövizli alacak/ borç iliĢkisi de sabit faizlidir.2009-201.006 Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan varlıklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Cari Dönem Önceki Dönem 297.714 TL) daha düĢük / yüksek olacaktı.238. bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalıĢırken.121.630 276. sermaye yönetiminde.655 91.942) 989.12.GÜBRE FABRĠKALARI T.149.806.2010 tarihinde Euro para birimi cinsinden olan faiz 100 baz puan (%1) yüksek/düĢük olsaydı ve diğer tüm değiĢkenler sabit kalsaydı vergi ve ana ortaklık dıĢı paylar öncesi kar/zarar 20. 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle faiz pozisyonu tablosu aĢağıdaki gibidir.292. diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli Ģekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).416 TL (31. 38.299 Raporlama tarihi itibariyle değiĢken faizli yükümlülükler faiz hadlerindeki değiĢikliklere duyarlı olduğundan sadece bu finansal araçlar için duyarlılık analizi yapılmıĢtır.227 755.894 605. ġirketin üst yönetimi sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla iliĢkilendirilebilen riskleri sürekli değerlendirmekte ve en uygun borç/özkaynak dengesini sağlamaya çalıĢarak sermayeyi yönetmektedir.177. sermaye yedekleri ve kar yedeklerini içeren özkaynak kalemlerinden oluĢmaktadır.09. Yapılan duyarlılık analizinde 30.684. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) Faiz Oranı Riski ve Faiz Oranı Duyarlılığı ġirketin değiĢken faizli varlık ve yükümlülükleri faiz oranlarındaki değiĢmelerden etkilendiğinden faiz riskine maruz kalmaktadır.

939.534 6 10 37 11 7 26 8 10 37 11 367.430 ĠliĢkili taraflardan alacaklar 16.640.238.ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir).525.525.156 6. FĠNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE ÇERÇEVESĠNDEKĠ AÇIKLAMALAR) UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FĠNANSAL RĠSKTEN KORUNMA MUHASEBESĠ Finansal araçların kategorileri ve makul değerleri Ġtfa edilmiĢ değerinden gösterilen finansal varlıklar Krediler ve alacaklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Alım satım amaçlı finansal yatırımlar Ġtfa edilmiĢ değerinden gösterilen finansal yükümlülükler 370.939.525.063 12.084 367.610 61.016 107.GÜBRE FABRĠKALARI T.880.199 168.121.534 6 7 10 37 11 7 26 8 10 37 11 .368.015 Türev finansal varlıklar Finansal yükümlülükler Finansal borçlar Ticari borçlar ĠliĢkili taraflara borçlar Diğer Borçlar 31 Aralık 2009 Finansal varlıklar Nakit ve nakit benzerleri 21.201 2.289 21. 39.401.002 Diğer alacaklar 89.960 169.016 54.086.270. finansal aracların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düĢünmektedir.199 168.016 54.998.358.199 168.771. 63 67.969.951 6.578 207.529 Diğer finansal varlıklar 2.960 352.288 95.038 161.002 89.969.286 484.401.946.946.942 Ticari alacaklar .464 2.976 436.086.A.305 521.235.159 166.141 4.951 6.055 Defter değeri Not 30 Eylül 2010 Finansal varlıklar Nakit ve nakit benzerleri 160.219.960 Ticari alacaklar .201 Diğer finansal varlıklar 2.399.270.778.077 Diğer alacaklar 82.084 Türev finansal varlıklar Finansal yükümlülükler Finansal borçlar Ticari borçlar ĠliĢkili taraflara borçlar Diğer Borçlar Grup yonetimi.159 Finansal yatırımlar 166.610 ĠliĢkili taraflardan alacaklar 61.942.525.305 521.640.238.813.376.169.

960 54.084 - 40.084 221. Seviye 2.A. Ġkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler.ġ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL” olarak ifade edilmiĢtir). BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR Bulunmamaktadır. Seviye 3.960 54. birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada iĢlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiĢtir. Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları aĢağıdaki gibidir Raporlama tarihi itibariyle gerçeğe uygun değer seviyesi 1.044 166. FĠNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FĠNANSAL RĠSKTEN KORUNMA MUHASEBESĠ ÇERÇEVESĠNDEKĠ AÇIKLAMALAR) (devamı) Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aĢağıdaki gibi belirlenir: Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler.960 166. Seviye TL TL TL Finansal varlıklar Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar Türev araçlar Toplam 30 Eylül 2010 - - Finansal varlıklar Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar Alım satım amaçlı Türev araçlar Toplam 31 Aralık 2009 Raporlama tarihi itibariyle gerçeğe uygun değer seviyesi 1.084 54. Seviye TL TL TL 166. 64 . Seviye 2. 39. Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler. ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından baĢka direk ya da indirek olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiĢtir. YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DĠĞER HUSUSLAR Bulunmamaktadır. varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiĢtir. 41 FĠNANSAL TABLOLARI ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA FĠNANSAL TABLOLARIN AÇIK.GÜBRE FABRĠKALARI T. Seviye 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful