P ROCLUS

S UR L ’ ART
HIÉRATIQUE CHEZ LES

G RECS

PerÊ tĺc kaj’ VEllhnac Éeratikĺc tèqnhc

VWsper oÉ árwtikoÈ Ćpä tÀn ân aÊsjăsei kalÀn ådÄ proðìntec âp> autŸn katantÀsi tŸn mÐan tÀn kalÀn pĹntwn kaÈ nohtÀn ĆrqŸn, oÕtwc kaÈ oÉ ÉeratikoÈ Ćpä tĺc ân toØc fainomènoic Ľpasi sumpajeÐac prìc te Łllhla kaÈ präc tĂc ĆfaneØc dunĹmeic, pĹnta ân pŘsi katanoăsantec, tŸn âpistămhn tŸn ÉeratikŸn sunestăsanto, jaumĹsantec tÄ blèpein ên te toØc prÿtoic tĂ êsqata kaÈ ân toØc âsqĹtoic tĂ prÿtista, ân oÎranÄ màn tĂ qjìnia kat> aÊtÐan kaÈ oÎranÐwc, ên te gň tĂ oÎrĹnia ghònwc. _H pìjen Źliotrìpia màn ŹlÐú, selhnotrìpia dà selănù sugkineØtai, sumperipoloÜnta âc dÔnamin toØc toÜ kìsmou fwstĺrsin ; eÖqetai gĂr pĹnta katĂ tŸn oikeÐan tĹxin kaÈ ÍmneØ toÌc Źgemìnac tÀn seÐrwn ílwn ń noerÀc ń logikÀc ń fusikÀc ń aÊsjhtÀc; âpeÈ kaÈ tä Źliotrìpion Å âstin eÖluton, toÔtú kineØtai kaÈ, eÊ dă tic aÎtoÜ katĂ tŸn peristrofŸn ĆkoÔein tän Ćèra plăssontoc oÚìc te łn, Õmnon Ńn tina diĂ toÜ ćqou toÔtou sunďsjeto tÄ basileØ prosĹgontoc, çn dÔnatai futän ÍmneØn. >En màn oÞn tň gň qjonÐwc âstÈn ŹlÐouc kaÈ selănac årŘn, ân oÎranÄ dà oÎranÐwc tĂ te futĂ pĹnta kaÈ lÐjouc kaÈ zÄa, zÀnta noerÀc. Č dŸ katidìntec oÉ pĹlai sofoÐ, tĂ màn Łlloic, tĂ dà Łlloic prosĹgontec tÀn oÎranÐwn, âpăgonto jeÐac dunĹmeic eÊc tän jnhtän tìpon kaÈ diĂ tĺc åmoiìthtoc âfeilkÔsanto; ÉkanŸ gĂr Ź åmoiìthc sunĹptein tĂ înta Ćllăloic; âpeÈ kaÈ, eÒ tic jruallÐda projermănac Ípìsqoi tÄ luqnaÐú fwtÈ mŸ pìrrw toÜ purìc, Òdoi Ńn aÎtŸn âxaptomènhn mŸ yaÔousan toÜ purìc, kaÈ tŸn êxayin Łnwjen toÜ katwtèrw ginomènhn. Ćnalìgwc oÞn Ź màn projèrmansic noeÐsjw soi tň sumpajeÐø tÀn tňde präc âkeØna, Ź dà prosagwgŸ kaÈ ân kalÄ jèsic tň tĺc Éeratikĺc tèqnhc katĹ te kairän tän prèponta kaÈ trìpon tän oÊkeØon prosqrăsei tÀn ÍlÀn, Ź dà toÜ puräc diĹdosic tň parousÐø toÜ jeÐou fwtäc eÊc tä dunĹmenon metèqein, Ź dà

1

kaÈ íson ÎyoÜtai tä fÀc. śc tĂ eÊrhmèna futĹ. kaÈ å Õmnoc fusikìc. âxaploÜmenoc. dhloØ dà tÀn ŹliakÀn periìdwn sunaisjanìmenoc kaÈ Ődwn Õmnon tÄ fwstĺri prosiìnti te kaÈ âpÈ tĂ loipĂ kèntra trepomènú. metèqontec kaÈ aÎtoÈ toÜ jeÐou katĂ tŸn áautÀn tĹxin. ín fasin ŹlÐou qrĺnai kaleØn æfjalmìn. tä dà aÒtion Ćpä màn tĺc Ćisjăsewc oÎk êsti labeØn. kaÈ întec Ćmìrfwtoi. fasÐ. ĆllĂ kaÈ lÐjouc êstin ÊdeØn taØc tÀn fwstărwn ĆporroÐaic âmpnèontac. śc tän màn ŹlÐthn taØc qrusoeidèsin ĆktØsin årÀmen tĂc ŹliakĂc ĆktØnac mimoÔmenon. âpeÈ kaÈ jeÐwn ĆndrÀn eÊkìnac årÀntec polloÈ ĆnestĹlhsan Íp> aÎtaØc ti tÀn miarÀn ânergeØn. ń tän lwtän tĂ fÔlla sumptÔssonta kaÈ ĆnaploÜnta . tÐ dŸ oÞn diafèrei toÌc Ćnjrÿpouc aÒrontac ń tijèntac <tĂc> gènuc ń tĂ qeÐlh ÍmneØn tän ąlion. tĂ dà tä sqĺma mimeØtai tÀn ĆktØnwn. kaÈ aÞjic sunagìmenoc. źsper tä tĺc âxafjeÐshc jruallÐdoc fÀc. memukřc màn prä tÀn ŹliakÀn aÎgÀn. êpeita zÄwn ŹliakÀn eÊ tÔqoi plĺjoc. tän dà Źliosèlhnon tĺc sunìdou tÀn fwstărwn toÔtwn oÚon Łgalma taØc kat> oÎranän sunìdoic te kaÈ diastĹsesin Ćfomoiwjèn. faÐnontai toØc ân morfň kateqomènoic ŹmØn memorfwmènoi. tän Ćlektruìna. oÚon lèontec kaÈ Ćlektruìnec. źsper å foØnix. tĂ dà tŸn âmpÔrion oÎsÐan. diä kaÈ Łggeloi tinec ŹliakoÈ žfjhsan toiaÔtac êqontec morfĹc. tän dà Bălou prosagoreuìmenon æfjalmän kaÈ sqĺma paraplăsion êqonta kìraic æfjalmÀn kaÈ âk mèshc tĺc ân aÎtÄ kìrhc stilpnän Ćfiènta fÀc. 2 . Ípostèlletai gĂr å lèwn. tĂ gĂr ân ánÈ prä tÀn pĹntwn. gÐgnetai gĂr ĆntÈ tÀn genÔwn taÜta tÄ lwtÄ. Ćfanĺ genèsjai fasÈn Ípostellìmenon tĂ tÀn kreittìnwn sunjămata.êxayic tň jeiÿsei tÀn jnhtÀn kaÈ tň perilĹmyei tÀn ânÔlwn. Ľ dŸ kineØtai präc tä Łnw loipän katĂ tä metasqejàn Íp> aÎtÀn spèrma jeØon. ćdh dè tina tÀn ŹliakÀn daimìnwn leontoprìswpon fainìmenon. kaÈ tÐ deØ lègein perÈ futÀn oÙc ÍpĹrqei zwĺc Òqnoc ti gennhtikĺc . kaÈ tä jaumastän ípwc ân toÔtoic tĂ âlĹttona dunĹmei te kaÈ megèjei toØc kat> Łmfw kreÐttosÐn âsti foberĹ. ânergestèra goÜn âstin Ź tÀn ŹliakÀn sumbìlwn eÊc tän Ćlektruìna parousÐa. ân oÙc kaÈ yuqÀn sustĹseic Łllwn Íp> Łlloic tattomènwn jeoØc. taÜta ân pŘsin âxefĹnh. tĂ dà ân oÎranÄ tÀn Ípàr tän oÎranän. <AplÀc dà tĂ màn taØc periìdoic toÜ fwstĺroc sugkineØtai. âpÈ dÔson Êìntoc. OÕtw mestĂ pĹnta jeÀn. KaÈ å lwtäc dà parÐsthsi tŸn sumpĹjeian. diaptussìmenoc dè pwc Žrèma toÜ ŹlÐou prÀton fanèntoc. tän dà selhnÐthn tÔpú te kaÈ kinăsei sÌn tň selănù trepìmenon. kaÈ prìeisin ákĹsth plhjuomènh seirĂ mèqri tÀn esqĹtwn. Ćlektruìnoc deiqjèntoc. Ćpä dà tĺc noerŘc epiblèyewc kaÈ tĺc ân toØc aÊtÐoic diaforŘc. tĂ màn ân gň tÀn oÎranÐwn.

Ź dà jĹlatta diĂ tä metèqein âmpurÐou dunĹmewc. (Edition de J. êsti dà íte kaÈ mÐa poĹ kaÈ lÐjoc eÙc ĆrkeØ präc tä êrgon. Ćpä dŸ toÔtwn kaÈ tÀn toioÜtwn årmhjèntec. zijoic. lÐjoic. futoØc. yuqaØc. tŸn fÔsin kaÈ tĂc fusikĂc ânergeÐac kĹtw katalipìntec. tĂ dà Łllo ti. kajaÐrei gĂr tä màn jeØon diĂ tä drimÌ tĺc æsmĺc. tĂc daimonÐouc dunĹmeic êgnwsan. diĂ màn oÞn tĺc sumpajeÐac prosăgonto. kaÈ oÕtw loipìn. ûĹmnoc. Ćpä dà toÔtwn âp> aÎtĂc ćdh tĂc tÀn jeÀn Ćnèdramon poiăseic. tĂ dà kaÈ aÎtoÈ kinoÔmenoi par> áautÀn eÎstìqwc eÊc tŸn tÀn oÊkeÐwn sumbìlwn âpÐnoian. Bruxelles. ĆdĹmac kaÈ Òaspic. VI. daÐmosi. taØc prwtourgoØc kaÈ jeÐaic âqrăsanto dunĹmesi. śc proseqeØc eÊsin oÎsÐai tĺc ân tň fÔsei kaÈ toØc sÿmasin ânergeÐac. oÎ mŸn âxarkoÜn präc tŸn âkeÐnou prìklhsin. Ź dà mØxic diĂ tä blèpein tÀn ĆmÐktwn ékastìn tina êqon Êdiìthta toÜ jeoÜ. tĂ màn Ćp> aÎtÀn didaskìmenoi. kajaÐrontec eÊ tÔqoi jeÐú kaÈ ĆsfĹltú kaÈ perirraÐnontec jalĹttù. furĹsantec eÊc ãn tĂ merisjènta sunjămata kaÈ poiăsantec tèqnù åpoØon kat> oÎsÐan tä jeØon perilhptikän kaj> énwsin tÀn pleiìnwn dunĹmewn. Ćpìqrh gĂr präc màn aÎtofĹneian tä knèwron. Án å màn merismäc ŽmÔdrwsen ákĹsthn. ánÐzousi tĂc proeirhmènac ĆporroÐac. kaÈ ĆgĹlmata pollĹkic kataskeuĹzousi sÔmmikta kaÈ jumiĹmata. kaÈ âphgĹgonto di> aÎtÀn toÔtwn eÊc sunousÐan. tĂ dà oÊkeÐwc ĆnairoÔmenoi. Òdoic Ńn oÞn tĂc sunespeiramènac Êdiìthtac ân ŹlÐú merizomènac ân toØc metèqousin Ćggèloic. präc dà fulakŸn dĹfnh. diĂ dà tĺc ĆntipajeÐac Ćpălaunon.źsper Ź dĹfnh. skÔlla. VOjen oÉ tĺc Éeratikĺc Źgemìnec Ćpä tÀn ân æfjalmoØc keimènwn tŸn tÀn Ćnwtèrw dunĹmewn jerapeÐan eÍrăkasi. Bidez. kaÈ âxomoioÜsi tä âk pĹntwn ãn genìmenon präc âkeØno tä prä tÀn pĹntwn ílon. präc dà kajĹrseic tä jeØon kaÈ tä jalĹttion Õdwr. KaÈ ân taØc teletaØc dà kaÈ taØc Łllaic perÈ toÌc jeoÌc jerapeÐaic zÄĹ te prosăkonta âxelègonto kaÈ éter> Łtta. tĂ màn mÐxantec. kourĹlion. Catalogue des Manuscrits Alchimiques Grecs. diä tň mÐxei tÀn pollÀn. präc dà prìgnwsin Ź toÜ ĆspĹlakoc kardÐa. Ź dà mØxic âpanăgagen eÊc tŸn toÜ paradeÐgmatoc Êdèan. 1928) 3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful