PROIECTUL ACTIVITĂ II DIDACTICE Data: 9-11-2007 Clasa: a VIII-a C Disciplina: Cultura civică Unitatea de învă are: Autoritatea Con

inutul: Autoritatea în regimurile nedemocratice Profesor: Daniel Voinea Tipul lec iei: predare- învă are Obiective cadru: 1. Utilizarea limbajului din sfera valorilor civice într-un discurs oral sau scris 2. Dezvoltarea capacită ilor de a dialoga şi de a coopera în condi iile acceptării pluralismului şi valorizării pozitive a diferen elor 3. Manifestarea unor atitudini pozitive fa ă de sine şi fa ă de ceilal i Obiective de referin ă: 1.1. să utilizeze corect şi adecvat limbajul de specialitate în diferite contexte 1.2. să definească valori, principii şi concepte democratice 1.3. să manifeste grijă fa ă de sine şi fa ă de ceilal i, interes pentru problemele publice şi disponibilitate pentru participarea la via a socială Obiective opera ionale: - să definească no iunile “dictator”, “cult al personalită ii”,, cenzură” ş.a. - să prezinte caracteristicile regimului nedemocratic prezent în România în perioada ceauşistă - să ofere exemple de drepturi şi libertă i încălcate într-un regim nedemocratic - să realizeze compara ia dintre un regim democratic şi unul nedemocratic, folosind caracteristicile acestora STRATEGIA DIDACTICĂ • Resurse procedurale: conversa ia euristică, problematizarea, exerci iul, explica ia, expunerea • Resurse materiale : calculatoare (Laboratorul de informatizare al Liceului), fişier de prezentare a lec iei editat în PowerPoint, fişe de lucru • Forme de lucru : frontal, individual • Evaluare : curentă-formativă, prin observarea sistematică a comportamentului elevilor. BIBLIOGRAFIE • “Curriculum na ional”, ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare din aria curriculară Om şi societate • Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi, 1998. • Curs de Pedagogie – A. Barna, G. Antohe, ed. Istru, Gala i , 2003 • Marian Oprea, "Au trecut 15 ani - Conspira ia Securită ii" în Lumea Magazin nr.10, 2004 [1] • Viorel Patrichi, Eu am fost sosia lui Nicolae Ceauşescu, în Lumea Magazin nr.12, 2001 [2] • Dennis Deletant, Ceauşescu şi Securitatea: Constrângere şi disiden ă in România anilor 1965-1989, Editura Humanitas 1998 Desfăşurarea lec iei Timp: 45 minute 1

Alegerile libere. prin vot.Ce raport există între puterile statului ? 5 min Distribuie şi antrenează clasa pentru realizarea aplica iilor din fişa de lucru (rezolvarea face apel la con inuturi ale clasei a VII-a. se corectează reciproc sub asisten a profesorului. dezbat. completare reciprocă. secretar general al Partidului Comunist Român. participă la dialog.Atunci când o persoană sau un partid ajunge la putere. prezintă solu iile. există vreo influen ă dată de de inerea puterii ? . se corectează reciproc. colaborează în realizarea aplica iilor din fişa de lucru. Moment organizatoric 1 min. răspunde şi colegii lor). Verifică frecven a. Verificarea structurilor anterior învă ate 5 min. comandant suprem al for elor armate etc.Care sunt puterile statului şi ce atribu ii au fiecare ? . 5 min Confruntă în echipă rezolvarea Solicită grupurilor de lucru prezentarea temei realizate de fiecare membru. precizările. pun 3 min Urmăresc Aduce eventuale precizări cu privire la întrebări suplimentare (la care pot modul de rezolvare.Cine a enun at această metodă ? În ce constă ea ? .Care este metoda prin care puterea politică devine legitimă într-un stat democratic ? . Reprezenta această situa ie separarea puterilor în stat ? Notează. puterea legislativă. Invită elevii să lucreze în grupuri mici (2-3 elevi). apreciază.).Activitatea profesorului 1. 3. În timpul regimului comunist din România. enun ată pentru prima dată de Montesquieu. solu iilor. de a deveni tiranic (a ac iona după bunul plac) . Nicolae Ceauşescu. Captarea aten iei 2 min. . cumula func iile de preşedinte al statului. Se organizează în grupe de lucru. Elevii răspund. Urmăresc expunerea. Activitatea elevilor Se pregătesc pentru lec ie. Interoghează frontal şi individual (plan sintetic): .control reciproc. evaluează.Există o metodă pentru a diminua tendin a abuzului de putere ? . colaborare. judecătorească. . şeful statului. .Separarea puterilor în stat. 2 .Tendin a de a abuza de putere. preziden ială. asigură ordinea şi disciplina 2. executivă.

dreptului la liberă exprimare . “Securitate”.a.liberei circula ii a persoanelor . Anun area subiectului şi obiectivelor lec iei 3 min. corectează. Notează tema. în echipă. 5. Intră în dialog. despre aspectele vizate de temă. cer eventuale lămuriri limba română) şi să le compare cu cele de acum. 3 . prezintă defini iile no iunilor “dictator”. lichidarea drepturilor şi libertă ilor democratice. prezentând diferen ele constatate la ora următoare. Prin conversa ie euristică. Notează subiectul lec iei. din surse diverse.liberei circula ii a mărfurilor . 6. face adăugiri. grupată în echipe de Lecturează textul fişei de lucru şi lucru. în lecturarea textului din fişa de lucru (ce colaborează. înainte de Revolu ie) şi compararea situa iei actuale cu cea surprinsă în fişa de lucru. notează defini iile date în clasă şi caracteristicile regimurilor totalitare: monopolul puterii. la rezolvarea surprinde atmosfera socială şi economică din aplica iei.dreptului fundamental la grevă . Transmiterea noilor cunoştin e 10 min. din ceea ce au auzit sau cunosc. pe problematica: . răspund. Invită elevii.libertă ii presei . caracteristici ale regimului comunist din România şi / sau ale regimului fascist. să prezinte. supravegherea şi represiunea cetă enilor. ob inerea performan ei 10 min Antrenează clasa. cenzura presei ş. lucrând în echipă. “cult al personalită ii”. Fixarea noilor cunoştin e. “cenzură”.egalită ii între persoane 7. ordonează ideatic contribu iile elevilor.4. Încheie activitatea (1 min ) solicitând elevilor să caute acasă sau în biblioteca şcolii manuale şcolare dinainte de 1989 (în special de istorie. Sintetizează. România.

Oamenii de rând îndură mizeria. întunericul. alimentele de bază (zahăr. Nomenclatura.libertă ii presei . ce mijloace au cetă enii brăileni la îndemână. pe următoarele teme: . Oraşul Braşov este închis. În 1989. Să presupunem că brăilenii au devenit nemul umi i de deciziile primarului şi consilierilor aleşi. În acest timp. Benzina devine greu de găsit. o grevă a muncitorilor din Braşov este înăbuşită violent de către regimul Ceauşescu. Produc ia este orientată spre investi ii industriale uriaşe. sau cerând "azil politic" dacă aveau ocazia să iasă în Occident cu ocazia unor concursuri sportive sau artistice. Produsele alimentare pentru export sunt înlocuite pe pia a internă cu surogate (salamul cu soia) sau subproduse fără căutare la export (picioare şi căpă âni de porc. cu rafturile pline de bunuri alimentare. Elevii. curent electric. în numele conceptului de alimenta ie ra ională. Organizatorii sunt supuşi unor presiuni psihologice imense din partea organului represiv Securitatea . se aprovizionează din magazine speciale şi case de comenzi la care oamenii obişnui i (inclusiv membrii de rând ai Partidului) nu au acces. fugind cu câte un mic avion utilitar. realiza i o compara ie cu situa ia în România de astăzi. presa. radioul şi televiziunea fiind controlate 100%. bunurile de larg consum fiind produse în cantită i insuficiente. Întreaga ară capătă aspectul unui uriaş lagăr de concentrare. în mod paşnic şi cu respectarea Constitu iei ? II. Deoarece alegerile locale sunt programate peste doi ani. Ceauşescu face referire în cuvântările sale la "înaltul nivel de trai" atins sub conducerea sa. studen ii şi militarii adună recoltele prin muncă voluntar-patriotică sau practică agricolă (nume care ascund. Mai importante decât banii devin "rela iile". activiştii de partid.liberei circula ii a mărfurilor . Se răspândesc zvonuri sumbre despre iradierea greviştilor de la Braşov. de fapt. Sunt dispersa i pe teritoriul ării şi li se stabileşte domiciliu for at în diferite oraşe. telefoanele sunt blocate. iar popula ia trece prin momente extrem de dificile. iar televiziunea na ională (care avea emisie câteva ore pe zi) arată imagini ale dictatorului vizitând magazine special aprovizionate pentru camera de luat vederi. Tăcerea este deplină.liberei circula ii a persoanelor . TEXT “În 1987. carne) sunt ra ionalizate la 1 kg/lună de persoană. din care unii curajoşi au încercat să scape trecând Dunărea înot.dreptului fundamental la grevă . munca silnică). frigul şi foamea. gaze naturale devin frecvente. petrecând nenumărate ore pe zi stând la cozi interminabile în fa a magazinelor alimentare care nu aveau mai nimic de oferit. iar blocurile de locuin e sunt doar ocazional încălzite prin sistemul public de termoficare.Fişă de lucru I. pentru a influen a deciziile celor aleşi.dreptului la liberă exprimare . cu scopul lichidării lor fizice. circula ia în şi dinspre Braşov este blocată.” Sarcină de lucru Având în vedere situa ia descrisă în textul de mai sus. mărfurile sunt vândute "pe sub mână". numite ironic de popor "adidaşi şi calculatoare"). Întreruperile în alimentarea cu apă. unde sunt supraveghea i cu aten ie.controlat de Partidul unic şi de către dictator.egalită ii între persoane 4 . ulei.

5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful