P. 1
Neurochimia Si Bio Energetic a Sexualitatii Waltwer Last

Neurochimia Si Bio Energetic a Sexualitatii Waltwer Last

|Views: 43|Likes:
Published by Ehyeh Mircea

More info:

Published by: Ehyeh Mircea on Jan 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

lrq'F

"

.3

gi sexualitdlii Neurochimiabioenergetica
part€a 1din2

Dacivomintelege neurochimia 9i bloenergetica serualitalil vom aplica !l aceast?i cunoaltere vialanoastra, in relaliile noastre deveni amonioase, maipline vor mai dedragosle poate chiar spirituallzate. nal Si
.vtmdidcsrabE. ene€iaseruale qqul ro(a puremrca. c rJeste o protund asuprasaniiaii noastre, asupm relaliilor noaste intime ;i a spiitualitifii, dar dimensiunea acestuia estearareori con$ienttatd. SpIenorocul nostn, ftr prezed pulcm discememai mult din dinamicaprofundd a acestuia, datoriteunei inf€l€-qeri ce in ce din nai profimde a newochimiei creieruluiuman. pol Efecteleobservaie fi pa4ial explicarecu ajulorul biochinici ii pa4ial prin inremediul bioenergeticii. Orgasmulestein gereral privit drept scopul ultim al sexuluirecrealional. tilhem Reich a fost primul om de $tiida carea descnsnaturati a scopulorgasmului,ca mijloc de descarcare excesului debioeneryie. insotirdeo eliberare adilionaldde ene€ie emolionale9i a recunoscut de asemenea consecinlele negatil€ ale energiilorsexuale blocate. Pe]angi culnile binecunoscute, orgasmulare tendinlade a producedin pdcateqi cfecte secundare negativ€putemice,c€ doar acln au inceputs; fie mai bine inlelese.Acestease

deWalterLast @2007 http://w.health sciene spinlcom website:

datorcazn unor tendinlepredictibilein activitateahormonah, ce par a fi asemandtoare la toatemamiferele,lendinlece asigud in realizarea anL'nilor obiectiveevolutiotriste, pe specialcombinarea scar. largn a fondurilor geneticeri cre ereain deplini siguranlt a Acesreobieciive sunt atinseprin intemediul urmiroareio. schimb;n in neurochimia organismului.Principalii actori pe accastisccnd (vezi sunt dopamina hormonulrecompensei tabcld t). prolactina hornonul safietafii, satuarii (vezi rabelul2), oritocina holmonul afecliunii, comportamentului matemal, altmismului (vezi iabelul 3) si diverselemvele ale recepto.ilorandrogeni toateacestea influen€nd protund starea noastri emofionalt, noastrade intimitate, percepliape careo dorin,ta pafenerului cer ;i predispozitia avemasupra noastri la substantc actn ntli ce produc $i Ace9tihormoni por aveade dependenit. asemenea alte tunctii, inst in generalinrudlte ;i intre ele-in p1l]5, esteimplicat 5i stimul€nlul (PEA).ce este asemenea de feniletilanina - februa NsuSNewTimes decembrie2008 e2009

64

Fiontlerele prez€ntqi in cacaoSiciocolad, el ddicand Tabelul 1: amplificandgraduide aten!€ dvelul de energie, ale Nivele dopaminei: int€noara. $i inbunedlind staxea PEA esteprodusin cantifili nai mari atutrci cand$ntem indrtgosti!. ln schimb,o (fetromendesiulde intahit deficientda acesbria suferede tulbumrea in cazulcelor care duce maniaco-depresiv5) 1aap3riliarmor sian ne indrngostim,devenim denefericne.Cind Excos de ,,inrobi!i" prill intennediulnivelelor cresout€ PEA, oxitocinn si dopanind. Candsuntem trezili erctic danrritnun€i apropierifizice, in cre$te continuare, nivelul nostrude dopamtud iar in momentuloryasmuluiin creierulnostru are1ooo adeveratd ,ftrnrne" dopaminicd pofesor 1aUniversitatea Gert Holstege, croningen $i colegii lui au asociatacesi fenomencu efectulpe careil arc heroinassupra creieruluir.Dopaminaesteactivi in toat€ de fenomenele dependenli,ohiar d la oamenii Deticien!, careau uitat ce est€sexul.cea mai mareparte in activitatesepetrece sistemul din aceaste limbic, carc esleceamai vechepafie a ' incapdcltateaa expedmenta placerea; de nivelul de dopamina creierului.Dupeorgasm, pare deculoale lunea lipsitd brusc,fenomenilrsolii de simptomele scad€ ' lipsa iniliativi de rcacle are binecmoscuteale renunituii.Aceastd ' Incapacitatea dea,,iubi" tendinlade a seproduceimediat in cazul .libidoscazut bdrbalilor $i cu intarzierein cazulfemeilor' . probleme ereclia blda0 (la cu . lipsa dupi orgasmcle$te9i nivelul d€ De asemen€a, legatuE cu €muscdilorin u componamentulprop prolactini iar nivelui receptoriloran&oge .ADD/ADHD dupd Nivelul de oxiiochd soade scade. orgasmulobignuit,dar dacdcuplul menlineun contactsirans,acestluffu poateajutala acesteiscederi$i la susln€rea contracararea de oxitocine.Schimbed nivelului datonte acestuidez€chilibru comportameniale pe fost observate o perioaddde ' strredeblne or,mullumirc homonal au inte ' pEc€rc, ir1tot acesttimp, putemfi duce pan! h 2 siptamari. bucuiiadea la a!,\iod saudepresivr, mai intabili, nemulllmili, panea buraa pdneDeruh'i cea $rin locsa !edeFr .sentimente pozitive deceilalli faF nostru,putemd€veniacumconstienfiintr-un mod durerosde defectelelui / ei. ' aleged inlelepte rrndns a\eeaidrmd) pe proces | \actacela): ' a$ep6d rcalhte cdn.l la \e perrece in ca/'ulrenunlarii cocajnd. ri ' dragoste naierd/patemd perioadade prolactiru arenevoiede o anumifi Smsi: htlp://Pw,Euitng.intolscienco/sd-ard-addiction trmp pentu a ajmge la un nivel normal-

- lebrua decembde2oo8 e2009 NqUSNewTimes

inienilitate .rcsenrnarii" ti cum ar fi un fel (renun!6rii).. devenimdin ce in ce in ce mar pulm interesalide partenerulnostrudin punct de vedercsexual(poatedin cauzdcn subconinent dejos ale cu si incepem l1/oasociem nivelele sA posibilsdincercnm ciclu)$i acume acestui devenind susiinelnnivelul de dopaminA de dependenli 1'reundrog saude vreo mancare' saudevenind interesalide un nou pat€ner acesttip de sexual. maimulele$lbaticc inchisein cu$ri. .in timpul.afecteaze _ si aclionead ca o l. i$i mamifere$i reptile.rin comportamentul cu 7 zilc. sexulne lacest ne dorimti maimult 'zle la dJLe crelrei)i 'ciderirapide ser.De exenplu.La modul tundamental.iristeli" honnonale Inilial. inreioare compotuinenh c.€lecorcspunzand o lipsd aproximativ a impul$ ui sexual(libido) in comportamentu pe Prolactina. este comportament ideniic la oamem.mahmureli"poslorgasmicede durati s au oblinut din studiul iobolanilor masculiepuizati Nun. hipotalamus modificAndastfel @srosteronului $i sexual AcesteschlmbAri ..Aceb-ra deci la fluctualii niveluiui de dopamind 9i enolona1erapidein cadrulrclaliei noastrc'Ma taziu.rea \eam:r. lor $adar. nivele de scazute testostercn de inilial. 'Lanlenoastre )i de hormona1'.rul receplorilorandrogenidin sexuaL.. deoarece arc origineain parteaceamai prinidve a creierulurnostru. pnnate.nivelele de tot se misurt ceacestea resemneaza nal mult eraucele protacrinA cu soartalor Nivelele de peiodda de lJr i ln ace'Ie o nar rd'cac oupa adicarlmai-EJrelc . hngt lilptuLca $obolanilor. dePtesie .prezintnin pnna faza nivele I 5rrc\ului coni-/olLdar rle inalre horronului pe prolaclinicresc. ftand sexuah. simptome unul cea€i.1unii miere"a relaliei stranslurili datoritdnivclelor noasre.c Turre n! .rdmenem mpid aceste inaltede oxitocina depiqim $i €cand $i mai nult sex.'] astfeleficaoilaiea reducend scade. Dovezi suplinentarein privrnla acestel . prczenla nivelinaltd-" ' actul lipsei poate dureros datodb ii sexual lubriileivaginale LabArbali .ondil {ri\el oeprrlacrina :nperechcd/4. sta schimbitoare. agrcsivitaie.cunoa Frontlerele Tabelul2: cu asociate Simptome de excesul Prola6tind Lafem€i ' Iipsa libidoului ' $an schimbatoare. anxietate 'simptome chiar!i menopauzei. atunci specifice este estrogenul la nivet€normale cend . dePrcsie .e in observa rclaliilede lungd ce ceea sepoate durati ce nu prezinleacelnivel de oxitocini caredeterminao apropiercstdnse intre decenbie2008 februade NquSNewTimes .' ace.

masculii incepst lSi ignorc destulde curend partenela. ideeaSi i-a cerut fermierului strii facl cunoscut acest lucru9i pre$€dintelui. poate pontru tltoxlc celulelecrelerulul ' dlstruge mu$chll. Coolidge" spus a Efecnrl Coolidge numaicd a fostobserva! nu la loare animalele se{ tnasculin de reslate..dar imediai ce esteintrodNi o noua femela. 9ladlculalille oasele ' slSbqi€ lmunltatea ' blocheazl ater6b. pre$€dintelui Calvin dupanumel€ SUA Coolidge(htpr/wr w. a insa ibstobservat la femele.ie Cenelicn. dornlele dependenlete 9i ' receptivitatesexuaE me tA ' taciliteaza lnvilfl rea . dnitor mai a ' scade plesiunea sanguin. dlabet.. duce ap6dlla la bolllorde 9lahlpercnstuntl Inlmd . .oxltoclna Dragoste cofiuniune. obezltato. de .iebrua 2008 e2009 . dupdo viguoasd copulaliecu o noudpadeneri.efectul Coolidge".Atuncl rog spune lucru9i doamnei preiedintele.s ah experimcnr Ln iodici faprLlcA posibila poalefi cr€$erea cauza ac€stui a efect niveluluide dopaminA.Nu domnule" lucrucu aceeagi ia respuns fermierul.. ce a ascultat Dupe preiedintele relatarea.flirteazi" mai mult Siseprezintamai atrigabare aftnci candsun!obseNate masculi decat de noi in prezenla unormasculului caredejas-au cu imperecheat.4 Acestfenonena fostnumit.r' Tabelul3: Beneficllle oxitocinei 'agrcslvitate .Acest proces poate repetat nouti din noupana fi din ce Sobolanul masculestecomplel epuizat. CandSobolanii fost au invila! sd actioneze mancti penirn a lii o stimula astfelpropriul ccntru cerebnl al recompensei.reuniting. info/science/coolidge effect). serevitalizeazdcelpulin suficient ei de mult pentrua fi din nou activi s€xual. vlndece reface 9i ' vindecarca rapid. Povestea spunecd in timpul unei vizii€ la o pregedinielui arAtat coco$ fermn.Face aces. prciejeazalmpolrlva deinlmd b0lilor sutsi: hnp://M. osteoporoz. repaE..cu oritate ti mi ' djminueaz.ina?". NOruSNewlimes decembne . aceitia inceput renunle a au sd la mai mancaSia se imperechea au continuat fi doarsi sestim! ezepandin momentulin care au fostpe d€plinepuizali. Coolidge gendit s-6 peniru moment apoia intrebat: un . ti g. 9i Rozitoarele femele exemplu. te acast . stimuleazd dep6ndenla 'iniibalbldoul . infolscien @/sq_a nd_addicio n Honnonul afecllunii Sistemul dopaminic evident proiectat este peniru a produceo cat mai marediversitate impJlsionandu-ne imperechem\r .rcu nli dg..FroItierele cuno EfectulGoolidge in experiment€le gobolanis-aobserwat cu ci. soJiei i s-a un putea carese pe imperechea gniniLe parcursul cu intregiizile $i aceasta fiecare l"a placut in zi.

dar deseoriiii alegpartmerul pe bzza rcsurselor$i a potenlialului 1orparenial. $i snasigurim un mediu carmai descendenliior nostrii. suntem In genel€cat mai condilionali snne respandim nult cu putin!.Aceasti varian* ar puteaproduceo relaFe emolionalnstabila. dintre noi ar considera-o forme de .itocinicastran$ cu acest padenerulei.info/ vizitali Relallllesexuale un in prezent. esteposibil si triim sj un alt tip de orgasm oryasmuldatoratunei apropieriemolionalefbartemari Penlrua studiaii ahearticolerefedtoarela hormonaleale sexualitilii noaste.a$acum separeci face activitatea sexuali ftecventeinsoliti de orgasm desi.in aceastd .spandlm nenlioneMn in celebn Paramahansa Yogananda ln\ l\$xe Autobiagaphr ofa YogicE aceast^ esteexactceeace au frcut parinlii lui.ii cand.nd nivelul de oxitocinA.sexspiritual".Frontiorsle conoasterii cu cat mai muti parteneriposibili. Relaliile neoficializate sunt$i mai fiagile. In timp ce acestfenomen ullul recent.iar porenlia1u1 birbalii incearct st iqi dspandeasca genetic.odati cu aceasta crescA.cu lui urcusurilesi cobora$udle specifice. iar apoj. Exisid insd efectele un hormoncarecontracarcazi un montaigne cu emolionaleasemdnitoare esteoxitocina russeale dopamin€iii acesta de honlonul afecliruii. h cadul perechilor de animale.de dumtn. multcu ner. intahim pe altcin€va9i sdrepetim intregul proces.ri cnsdtorite sfrr$escpdn a divo4a. $i cn acliuneaoxitocinei garanteazA ainbii pnrtufi pentrua asigurasuFavielufuea vor coopera odraslei. nivelelor oxitocinn..insn majoritatea probabilplictisitoar€. iar apoi sdse abFnnde h sex. Ea vindecn$i menfine unite.Si oameniiar puteaface la fel: ar putea doarpentrua aslgum avearclalii sexuale conceperea unui copil.in hormoiale rolatiilor ale sd suntom termeni eyolulionistl. sti la bazalui a fost lntotdeauna trecute.Jartra albi" (. candnivelul ei de femeiaremene Folactina sementineridicat pe inteaga perioadna hranfii copilului h san.In iimpurile modemq practici a reinviat in cadrulKarezzei. deseoridupno perioaddscurd de timp.i in cadrulcuplului. Motivele proturde caredezbind relaiiile de cuplu sunl lffndecillate in homronalealerclaliilor noastre caractedsticile sexuale.In acestpunct. a maipmduce frre de (nlai alesdin punct de vedere dezechilibrantut emotional)ciclu neurochimical orgasmului. Acesi paternevolutiv esteintrerupt dupece lnsircinatn.fiind putemic atasi de orice fem€ie (fertih) cu caracterisiicigeneticedezirabile.februarie2009 NEOSNewTimes relaliilede Motlvele Drofunde dezbina care stlclle caractefi cuplu suntinriddclnatein noastre sexuale. in loc si le relaliile de cuplu s1trAns dezbine.moti\ul care parea fi mai degrabe prczent. termenievoluljontri. Femeilesunl atrasesexualde bArbalii ardtosi. condilionall genelecatmai putirli. cadrul cre$tinismuluitimpuriu. sigur pentru cregterea inseamnd suntemplogramali st ci Aceasta infilnim pe cineva.in in taoismulchinez9i aparent. marenumir de cuplr. a$a cum vom vedeamai talziu. eai9i reorienteazd decemb e2008. problemd Solulia ceamai stdvechela aceasta frd a ajungela €steaceea a facedragoste de Acest lucru aj$e nult la menlinerea orgasm.aceasta practicafiind intalniln in tantra indiann.si ne indrngostim. careesteasociata inalie a1e cortizolului $i cu stresui(tabelul 3)Oxitocina ducela apariliauneiputemice legdtu.saavem pentrua put€aconcepe un o activitatesexuald dupno perioadA fimp sd de copil.imperecherca ti odati cu ac$sia dopamidc ia star$ii si montaigne-russe-ul dupt ce fefilizarca s-aprodus.. aspectele pagim de inremer $'iywreuniting.in loc snm€nlindo legntureor.cuplurile cnsdtodte in secolele distunclionalernman€auimpreunndatonte presiunii socialesaudatoriti imposibilitdfi de a obline divo4ul.WhiteTantra")si in variate . Oxitocina contracareazi nivele cu asemenea frica.

in ac€stfel sprc reuqindsdme4inA o relalie satisficitoare. se Acesle dvelejoasede dopaminn poi ceea de in'indepe periodde pen. ed. mai frusrali. de a da mai iritabili. devenindinteresafide un nou part€ner.) prin explorarea tuturor poziliilor seroale posibile sauincepandst facn schimbde padenericu alte cupluri.probabil cel mai ftecvent. ci urada. decenbde 69 .in extremis.br* afectiv citre copil. devenindtot mai dificil st nenlinen o viala s€xuald lmplhita.snduci'ea-dopamin se diminueazi Siincepemsene .lebruae2009 NE$SNew Times. toate 2008.Cu excepfiamomentelorin caredoim sAddmnattereunor copii.eneneio mullime are de efectesecundare negativeasupracapacitilii Formarea relalli unor soxuale stabile prezlntd evldent avantaj. dependenla de a. ciocolatdsau. Din momentc€ ac€stobiectiv estein contradicliecu condilionareanoastrd neuochimicn evolutivi.tiisexuale stabileprezinti evidentur avaniaj.Eic6E. . vina urlll pe celilalt si aite emolii negative de d'emdoalodrc repreTinla faple\pre. Inifial suntemadu$iimpleuni. noasirede a ne deschide de o starede fafi intimitate.saupot hcerca sni9i nodifice gradulde iryIicer ff.tie.R.. perioadaaven tendinfade a fi in toad ac€astd mai ffitici. in funci€ de nodul in putem emoJional.atatpentrubinele copiilo! cat Sipentrustarcade echilibru enolional al ped4ilor. tmsiuli ce poateducela aparilia a numeroase intr-o rela... De-a lungul timpului. In loc sAne bucunm in ne continuarede niveleleinalte de dopamine. starearoastri de sinitate Sislareanoasfa de bine inierior.mahmueli" biologice. curse saupariuri. Vorbindin remeni hormonaLi. Experienlele dopaminicede v6rfpoi fi de menlinutedevenhd dependenii de asemenea faln de ce: poaiefl ceva nu preaconieazd vorba de drcgwi lesalesauilegale. caresuntemstructuratJ de dezvoltao dorin6 subconftientd a ne separa $i multe cuplud chiar fac acestlucru.Atii insnpot incercasniSi menlinnexpenenFle in dopamjDice \arf (experientele carenivelu se de dopaminaelberat ln cory esremaxim n. eliberarede oxitocinn. deoarcce poces sltslinutde o geDeroasa ne indragostim.la 2 r5pd. Pe langnfaptul ce FovoacAo nulfime de problemedatoriti shesuluiprelungit $i poate ducela apariliaunor problernelegatede $narare. ceeace sepetece in prezeniin cadrulsocietnliinoastreesteperfectnoimal din punct de vedereevolutiv Mareaprobtemeinse problemeemolionaieii estedatt de imens€le Alie ..iaunei ce .nem.jocuri.gisirca utrui nou partenersexual. in aceasid . sexulestenedorit din punct de vedere hormonal$i odce act sexualfinalizat pnntr-un orsasmduce1anoi instabilit4i hormonale9i Prin umarc. aceastd insealtnlaci trebuiesi maximizdm Foduclia de oritocini ti saevitim montaignerusse-uldoparninic. pentru un atai starea de binele copiilor. sipenlru cat enof al echilibru lonal parin!llor. formarea rnor rela..dez-in&dgostim". cupluile pot incepesa i9i piardalnteresulfati de sexqi sdseinchida din punct de vedereemolional. sau. tebuie sAdescoperim nodificerile hormonalece nigb cAi de a depAsi ne dezbini. r€orientandu-se alte tucruri. a Tinand cont de structuraachrald societdlii.sra$ament" situaie..ii ne bucurdmde excitantele culmi dopaminice eliberatein timpul intahirilor noastresexuale. ce suntmult amplificateil inlidte de de nnplicareain relalii armonioase lungn durali. in6lnirile noastresexuale incepemsdvedemin partenen nostu toate de lipsurile ce prealabiituseserimascate niveleleinalte de oxitocine(datorat€coniactelol fizice frecventeneinsolitede asocialii subconqtiente negative).victime" conexesunt socialece apar. tr€zim tot mai mult cd trebuiesAfacemibli joaseceurmeazd dupe nivelelor dopaminice curente.

o pliceresenzuah Tineri bErbaliau invatat auloconrrolulde la perioada nenopauza. povestit A punctul practice schimbn tundamental. s: practici Karezza:o sinAtatcmai buni. teoretice.. Raporrurile mai mafE$r unei sarcininedorite.tia Au trei 250 deopoirivd ajuns numere demembrii.r lor.accasin afirmaliilor unor autoritili din doneniul nuhe femei incl prefera de actualilate. barbali. c q i J d e " . in cel€din unni a in innnn.ec. insA.tii suri $i mai orientali cntre orgasmul stualdtii.Tantra. crau ejacularc baza Comunitatea miritA. dehorrnoni cel nai binemenlm$aprin este inlernediul trnirii utlor st.El chiaf a sugerat siareade timp sarcinile prevenind acelati in sindtatc. trebuie nenlinem$i o produclie sa putemicide hormoni Aceasaproduclie sexuali. disconfortce aparedupEsexulrnmat de lor redorite.' oe d te1rru c'fd . acea$e lucruiar in anul1848a fondatla Ne\l York sexuale1a Comuniiarea focar al actuiui amorosdc 1aorganele care Oneida.Acestcane ducin final la sexualiljpsitd dout tuh€bnri: activitatea .aici exista o culsA $i a un biologica:penfiu menline corppuiemicii sanitos.Poate st de orgasm lie implinitoare?" .\u\L'r X\X-\e". e + i l e de oro1l| crre crro.i fi realizatein inlenorul unei rela. modul prietenilor despre lui acest ejaculare.Totuti.Jesa CorNd(atea o\ei(a Ei im$Nali{e sliNua\e a\e conti\enlei mas!.le hproprer'i ddrorirr stareadc vinovilic Datodtn situallenu esteneaparat dinte ser Si apirea. de fcmeicedepA$iseri inceNt si i\i deasea$ra de No. $r grupde ai \\.{bi") este solialui craufoate incanhlide sexulljpsitde La dspunsla sexulDonorgastic. existat idei debazd evolu. oblinerca comllniiilii Oneidaau fost exaninali de catre Unul dintre ace$tipionieri a fost John cn unmedic ce a descoperit aceitii erax .tii pot plinede iubirc. (OSy'acuse Lib.\l\\nel . descoperittu din umn ca$i el ii (Si un Karezza 1afel$i . fedcili $iin completl ca nascultne conlinenlei a Noyes !enit cu ideea armonic unii cu allii'.pedcnla au ajuns ne teb\ie sar stlAd\im N doarsi' ne i$!aciL$ \a collc\rriraci serlu\\rpsi\de e\acularc\ead\ce ci cu Dumnezeu.deoarece esiedAundtor mcdical ci sexul non-orgastic i3r bi{ba.. risctm seii pierdem.inh o Noycsde la YaleDivinitv School Humphrey stareperfccii de slniiate. mrt\o(d\ l!. sprcnorocul considerentc in d\emoejro mar(crreneora bcer.Este $i glandelor pentrustimularea orgasmul necesar noastresexualeri mcnlinereaintr-o starcde Acestorintrebnri sdnitatea organelorsexuale?" nu li scpoate un rispunssaiisiictlordoardin da nostrL. Padenerele erautoateentuziaste c r r c Jf l e . a a f l dl a o r a a .Frontlerele cunoat e f i i aceste.rip']\ irri 1811-1886 lohnHumphrey Noyes. !j si rea\izamo aderhaLt stareade mai mdta energieSile imbuniteteEtc ci uniuneiilre sexe.rde ncmbrii ai orgasmului)..r 4 ca sola 1uipierduse a o consecinli faptului 70 {ebruarie2009 decembrle2008 NEXUSNewTimes . La fel ca $i in cazulactivitill astfel mu. o .ePdtul DJmne/eJ Pinl.bazanduscpe er.ior.ary) UniveBiiy copii prematuriin primi 6 ani ai nariajuLui lor. autocu Dupnce s-aluptalo perioadd un celibat Karczza cele a impus.chiloreste mai binest ii folosim. evitarca lipsilede sexuale fenei $i birbali. un mare n 11.i o apropiere ir Oneida.ri de excitatie sexuali. (Tolu$i..

Paceintre a$ternuturi Vederedinspresud i principale a cl. probleme (de!i a mai alut depiteasdaceste d$te momentemai dificile)...lii ale acesleiaborddrinon-orgasrice. prezinidmultiplele beneficii relalionale$i din punct de vedereal s. dupi meditalia comune.ca mariajului") dr. celelaltedou5lucrdri fiind indeosebi interesante punct de vedere din istoric.Pentu Siocl$a1m. in dezmierdtuice erauexpresia afectiunii. lini$tid. practicaKarczzeja intrat in declinin Statele Unite. Noyes. Parteneriicauti o starede udune 9i o deroltare sufleieascd muiuah nai degrabd decato gratificarepasionalt trecntoare. delinsite-ul Ei httpr/$$lv.Frontierele cunoasterli contactfizic. cat $i un forum de discuJii$i un newslcfter lunar Bazaacestonesteluffarea scrisade Mamia leace hetueen Sheets: the Healihg \rith SexuatRetatianships (.accentulestepus atatp€ con$tienlizarea sinldnintelor interioarecet $i asuprasenftrcntului de uniunecompleit cu NqUSNewTimes. L_lgl!!:qe o valoarepractici in privinla deialiiloriehnicii.ntl. Mamia ofere iar de as€menea insnuqiuni u$orde lmnat pentru incepdton.riYindecaleprin interm€diul rela$ilor sexuale").Karezzaa cunoscut renairerein o DezvoltareaKarezzei in 1872.Carry em dependent alcool de de mult timp !i i seprescrisesein antidepresive.a orgaDelor sexuale.l<xezza: eti. o mai mareannonieSila la anunilerealiztrispirituale. /iF inicrncr' http/mrvreuniting. willian Lloyd (1931) de $i Karezzd:Ethits of Mdfridge (. credea Ea cA fi spre energia sexualapoate direclionata imbunAtatea stirii de sdndtate lesuturilor a corponleSia imbdierii fiec&eicelule cu sdnntate vigoare.Continenla masculins"). Dr Stockhalm !i-a dezvoltatneioda in special cu scopul ai$i ajutapacjcntii a de $i promovato ca o practicace ducela o tnai bunt starede snndtate.umate de o uniunecompleti.info ce contineo mullime de infolmalii practice.de$imetode nonejaculatoriisimilareseparecn au cAstigat o mu1limede discipoli in India $i Egjpt.ahrii l: . Accentul era pusmai degrabape apropiere iublioare decAi o pe negarea pldcerii.reuniting. de (1903).info.Doud alte 1ucrtui clasicesnntTheKvezza Merrod (.Alice BunkerStockiam. Pandinmijlocul secolutuiXX..rtiintifice ii spidtuale.F!9 1r'l*_ ggtemrn. Doar carteadr. de asemen€a.i-apublicat experienlele si reotiile h btcrTeaMdle Contine ce (.Metoda Karezza") J.decemb € 2008. in nare datoritneforturilor lui Mamia Robinson$i Gary Wilson.di a Comunitaiji Statele practicda inceputsi se Unite qi aceastd (@SlracuseUf oneida cum ala adtain 1870 ivercityLibdry) qi parte Recent. Toaletreiinsapr€zintd marilebeneficii derivaie aceasti din metodr. Karezza $i era o formd de asociere/uniune spiritualr. cuplulseangaja caln in rAspandeascd in alte !dri.. momentul La ales. La scult timp dupece $i-aumodificat obiceiurile adescopedt e relaiivu$orsi ci sexuale. MeiodaKareza In Karezza.februarie2009 7L . infeclia urinardde caresuferea Mamia a dispdrut. Toate aceste lucriri suntdisponibile o. Cartea9i sit€-ul ce includeqi un numir de ndrturii. dup: mai mult de 25 de anide practicr.rPs.

n / pafen€ra. Et irlrma. mbinr'or.Jr"l4la.avand Toateacestea suni doarimplinitoare drn romantica.i in de pedect ca 9i in urna unui orgasm.m obice diqa\dun ptrlelilrzvol..d€ a brAniindrngostilii El a experimenrare€ unor stnri de: .da o tugr dupa slaredeorga\mpa"aged l orio dpSnind plenirdLne. satisEcute.ca dupA \imbelsuaatn. luLruDoale realrTal .." . ootn us.rava.ochi.Fl€cEicitatea'' sexuah Gnziiii-oiacuG.ng4gle.lu8silq9p341!!!!E9E@4@qg mcr ea. reruale.tf "iq4d.pafeneru1.fire a ulmari st fi primitun ca zile dureazA intreei. Nu estenecesar penisulsAfi€ in erecJie sAfie in interiorul partenerei sau pentru a te puteabucurade acestmod de a face &agoste:ueo.. fel a"* 6a" "arnis[. timp ce I de celalalt.r. .ea d !. vartul penisuluipoatedoaratingezonade intrat a pot vaghului sauorganelesexuale sdnu se -partenerul . si cum am Dacedonniti gener4i \{eun efect anume..Wiliam pafenerei / parteneruluisubformd de binecuvanbre. Acesr in ambele la aproape unu] i devin liniltite.".demagnetizat€.j.r.Mangaierii€gimiicArile aciuluisexual.nric saumaidegraba .ioi.r"jp.ifri{-. prel buzeiof.. outei domi impreunn sau I restul corpului sfelucestep1iIIde o minunad rmnfansat. r. demulre oace. a.inplinire menlioneaziapari. de putsFirqilqrginali cd trimiteti eqergia o'gasmuiui.. @ai! rocri. lini$tili. apropiali. bndinla de a imdia nu t vigoareqi bucurie.i-co .]e ibile.i sauchiar tot timpul. timDul din contolate.'nnndoiiD!r-un de de Dr Lloyd mentioneazn asenrenea sen Penrumulleper<o.::intr-oKarezzar€u9iti.a5aflrm €xptcn 9i -cdold /te-icilrrr br-o bJra dtpozitie.or "i-!"E maiacri\4."r.g9ting9.ti va senera .ui.prinintemediul orgareior qsqa". puritateqi o starede bine. lente. saua rapofiului sexual Karezzei. menlar care o stralucletrzca sLun larmec unifi. j=T:l ZrbrSllgillds a arlL.eftiieintriare . s. inteaga fiinln cu o dragoste ci \ flnct de vedereemoFonal. arnrfiii. adDgenr f:ni necesrlarea ur sauzona resmtitlin zonasenitala Delviand.rtoconno qqlg{!!1 :ielrnicarurralg! !!!._ orgasmull atinse nova de aremerea inrrluii .-s* dlp. 1857-1940 J. doarrelaxafi.@)$FttF. producai o 'ffise de duparesimim un sentiment \intotdeauna bgdllre i tutdrescmult rclalia de cuplu.PemisurecedobandiF qE r_. r.Eeaerer Cului). q€ner€aza tlux coostantde eDergle oenereaTt fltrxconstant enersie un de sexualS sexuala un careestern mod consn€fi conremu m de sentimente bu-iffeiiffiF pot p€mru orasau o acestea conlmua I oat€ ca chiar mai mult. decemb200S februade 2009 Tlmes e NqusNew . N€ sirnlim O kgnr[d bazaSpe iubire amplifici ln mod o masd sexual. o€anele sexuale h f momenle. lanlate.4!easta trn senlment oe aFcltune.rranit-it cu asi ce'a. Orgasmulesteevitat saucel pulin minimalizat. salisface'eciDroc. "i-tirdu'r.. de a deqaEce{ul9[q1ij]9qaq!!9qi4i $i .a il'rpreu|a.Intr-om iefi relidobandi pLre. capacitatea deLaL praclica marrmpliniroare esle I necarlica dilerirepozifi'sdu \ controlar. ii. ". Cdntnd. zonasexual. uoyd. st Puteli de asemenea stali intiDi.acea(E) iubirc.

vom produceo marecantitate forma unei calduri saua unor tumicaturi. doarin contextulbioenergieisaual for1ei hormonale.in carerelateazi expericnlele bazeaztpe exisienlaunui putemic flux de l-au dusla concluziaci e). ki.Dacdacesigenerator en€rgetic shbeqte. aceasta lange efectele lipsitde orgasnpot fi inlelese din actulsexual su"rin datoritAputemic€lorfl uctualjj vielii.exualt celmzipLemicgene e.lt* sexuali. faptul de bioenersie c.Ac€si timpul orgasmului.Frontiersle cun toateorganele lesuturileSiorice swplus este ti emanaiin exterior.Le pe careil detircm.ea esieo experienF pentu nuli indivizisensibili. pe de alti parte. regdseSte se in marccantitate energia Rudolfvon Urban. Pemng. Problemaeste urmebarea:dacdL5sem acestgenerator energetic se degadezedato. sau Ca echipamentele r'n Uniie. ftecventprin htemlediul sexuluiurmat de Eioenergia regenerarea fo4el vltale oryasm. chi. rnentinede in asenenea producFaconstanttde hormoni ii . practicilor sen Reiki saucel mai inteff in pentrua ne menlinetircri ii sindto$i. Timesdecemb e2008 februae2009 NqUSNew 73 . 1897-1957 sexuald. sauod Putemst dar o veden subforma aurei ce inconjoad obiectele stimulareaenergieisexuale.at vindecetor multetenpii natudstein agentul in timp cebioenergia incdnecunoscute este pentru$tiintaortodoxe.In 1952 si-apublicar el ult€rior Statele bioenergetic organisme suntem sistem vii.un psihiatruaustriacsi adolescenlii virgini.Perfecliunea lucrareaS"irPedecrion noastrd se dinamic. fEraa o descerca fird a creadci un blocaj eneryetic. necesitd ce aproximativo $\ . se afla h baza Ea uimitoareleefecteasupn sdnat4ii careau fost paranomale $i estede asemenea fenomen€lor de cxperimentate cite cei careau imblnti. a emigrat electr-ice elecaonice.. puten simli in interiorul corpului. Aceastdenergiecircula prin nodel ne pennite sdinlelesemmai bift de cunoscuE in sistemul neddiane metodelor taoiste a afimaliile practicanlilor Si ei acupuncturi.isti -qi o difercnti de in De bioenergie interiorul chakelor noastre.a fost la inceputasociaicu Sigmund asociatd poat€duce1aintederenlecu ei Freud.dar la fe1ca qi wilhelm Reich. sub si vi sauo La modul ideal.Solufialogica esteutilizarca sau r|JmiIE9i ptdna. atuncivom fi lipsili de vitalitate $i putemfi mai erpu$ibolilor saub&rare[i. in special cand hnsferdm energieprin intemediul de energiesexuaEsi apoi o vom canalizain interiorul sistemului chakelorii a meridianelor.itnun€i nutrilii sn proastesauprin blocareafluului de energie geneml nivelulnosfu energetic atunci Wilhelm Reich.energiasedeplaseaza meridianein maarieii-sexuaf. Senitatea noastaSienergia care sexualt'). tumizeazdun flux constantde energie in chaka noastrnde h bazd$i apoi in suspe coloan5" interiorul ffeierului. oryro.atuncipierdemo anumitdcantitatede Si rezult6nddin nou un nivcl energctic bioenergie. rezulti Sexualitateavariatele beneficii ce ti pe negative ce sdzut.undeactivitatea electricd psiholog. arol Chaba. pokntLalbfi @e rb?t i i o_f emere prin acolo. vorlexurile fonnend sistemul cet metodeiKarezzade a face dragoste. $i chakelor noastre.pentrua fonna aula ce ne inconjoari corpul. un (. Dact ilfolosim sedeterioreazd. nai perf Cea comund Leclll despre ecllunea sexuala de sexual.

tebrua NErusNewlimes decembrie2006 e2009 . s-aproduso scanteie electricevizibih ce a si. indiferentde nu dumtaactului sexual.el a facut $i umntoarele observalii.dr dJpa de dezmierdiri dula 27 de minutesaumai mult.ii ardrz pieleaestefoade incercatA bioenergie. elau in contadiclie ce cu teoriile lor. De asemenea.. Von a cd se\ual desl:rurd. Indusn anbiipanereri pureroica o dorinla z de face $i mai mult dragoste. de carepot fi observate doar la Ac€stescAntei.pe langi faptul in ca a scrisdespre Karezza. acest din cretierea tensiunii din interiorul copului. acestlucru indicandfaptul ca tensiunea din ceneceslti aproxlmatlvo de lumdtate ord rrreio-ucorpLlui a de\enir lor timaipuremica pentru s6atinge deschimb energetic a odatncu fiecareact sexualde durad scurtd. Dupd ce s-audezmierdat inf-o camelaintunecoasidmp de aproape ora fard a o aveainsi lTeuncontactsexual.'"-**-" -.-. descns el un fenomen a ca similat $i firA a fi insa luat in seriosde catreceilabi bioenergie fle descrrcattpe parc |sul unirii sa prelungite.54cm). wem sdformulim o teorie a energieisexuale. oryasm. deanierdnri.h cativacentimetride sanulei".-'-' ---- ^ pefl ce r mancuo zrrnarnle rncepurxl oaae lucruindicand nouo menstnale. pielea oamenide 9tiinld. Insd candau dat cws acesteidorinle $i au ficut din nou &agoste..Frontlerele cunoa$terii fe1de scanteie apirea inte ei.--s"ant"l""6d".Urmand sugestiilelui Urban.incd mai apereau actuls€xual desfi$uratpe scanteiintre ei. Cuplularab: Primulcazeste unui fost a pacient. ins. scanteile dina€ ei au devenit9i mai putemice. o stare echilibru. ' In concluzie.nu a prcdusdci un fel mult d€ aiaq dacA incepeau actul sexualimediat de scen&iii prin urmareparea elimina toate firi a se dezmierda prealabil. .. cauzendu-i oarecare o Gur"omlt-"i'. intreunbirbrt$i o temeieincircali sexual. inse esrenecesar aceastd de $tiin1t." -. dezrierdarea um1aade actul sexualce duralnai pulin de 27 a de minute (in carese ajugea la orgasm).acesta vizut a corpul soliei lui inconjurai de o tuminozitate vagi de culoareverd€ albdstruie.pe caretrebuiesd le luim in considerare dac. cum ar fi duleri de cap.feneia nu in te$iunile. Actul s€xualcu o duate dejumatate emiteadci un fel de ndiatie vizibili fi nici un de ori saumai mult a fost urmat de o relaxare Realizandcd colesii lui nu vor accepta cu uqurinldconcluzilesa1e. U'ban nai obse^dr dcrul pe o perioadd maipulin de 27 de ninute a de la crescutdistanJa careseproduceau Existii diforenlddepotenlialbioencEetic o descdrcarile electice(la maimult de 2.. el a ageptatl0 de ani inainie de a i$i publicadescoperiile.de profesiemedic si a tinerei salesoJii de oigine arabt.astmsau palpitalii ia nivelul inimii. precedatsaunu de o pedoadainiliala de nu mai ap&eaud€scircdri electriceinire ei. ajungend h simptoqE-$ild.it de pe sAnspremAnalui. sexuale cuplul a realizato seri€d€ experimenie.rate n'ai mici de 27 d" '"1 . plus. urmeaza estepreascurt.Cand$i-a mtcat palma.Von U$an a intemrctatacestluffu ardtendcd un act sexual cu o d. rdmane incarcati deoarece actul sexualcare ajungandla umatoarelerezultate._.ln plus.erual. Mai mengAieri. Daci in schimb.atunciindividul devine Cands-audezmierdat timp de o ord 9i au frcut tensionat$i in iimp poatqdQz:qlqllveNe drasostemai pulir de 27 de minute.erLal urmd ce imed.'''''. mult.au inceput sasufereamandoide diverseproblerne de sinitaie.< .. o Jaca periodda perioadi de o jumttate de ora sauchiar mai actul. dupd dezmierdSri un contactsexualde duntn $i scufi finalizat cu o starede orgasm. cri indi! cu o pL enicSenerrie i.. distins om luffu esiepldcut ti de dorit ca pade a un preludiului.. cu Acesr Doctorul Karl von Reichenbach.

adicnde o perioad.inature" ale Tadtafemele: Urbanmaiprezinta Von $i cazulunei tinerefemei.. aibnorgasmclitoridian. Cup1u. Peparcwsul inbegii zile s-ausimlit fbartefedciti.experienla1orerauamplificata dacdficeau un du$inaintede a staintingi unul langi ceh1a1t. Timpde l4 aniar Ecuroragoite aceir in moL . de sentimente crescute de afecliune$i fericire $i lipsa oricareidorinie de a ma1avearaportud sexuale timp de 5 zile sauchiar mai mult. Apoi ei seunesc prin lntennediul organelorsexualeii dmen neni$cali timp d€ inci celputin 30 de minute inaintede a incepcsi semi$te. confimrn ce experienlele cupluluiarab. cu condllia aceshsnnu cu ca incerce dclocsAfacdsexcu ea.lmature. stimularea etc. Cele6 reguliale unulact sexualpe{ect dupa lJrban von t. aleoccidentalllor.iar dupAun act sexualde doudore.in caievasnptnmani luni si fie ajutatesnse sau relbcalizezep€ stimularea vaginald.dupd7 ore a fost necesar sesepare. Daci actul sexuala durat hmp de o 016.dar ferd a se siruta saua se mengeia.Frontierele cunoa plncutaa integului corp. convenlional dupn aceaste 9i incercare aumaireuiit niciodatisefacn nu dragoste mai inainie. Socletatile malaezlene: Urbanmai descrie Von deasemenea practicile sexuale unor ale Si societnli malaeziene.chiar dacdpenisulerain stareflascn. Ei seamuztdcpEcticilesexuale . Dupdaproximaliv jumitatede ordde o slat imprcuna. frumoasadar .. lor Eisearnuzi practlcile de sexuale . goi dar fer6 a avealoc nici un fel de co act sexual.ilefac dragoste lnai desde o nu datdla 5 zi1e.Aceasra inseamnA toti irebuie sd nu ci procedeze fe1. dar care dupace s-ainddgostitde asistent al lui un de VonUrban.Femeilecaresunt obignuitesn Problemele parcomplet denaturi sexuale necunoscute societefi malaeziene. a durat2 snpiameni. bdrbatulneatingand niciodara clilorisulfemeii. amandoiau experimentat starede o indescriptibih phcere Siextazcarea dutat inteaga noapte. de sirutnri. und langdceh1alt.. sinleauci sesufoce sa cdci daci nu firc lm du$. trebuieca gradat.inse apoi au purut continua si steaunul ltngA a1tu1.inti$i.insn apoi au incercatsafacd dragosie la modulobiFuit. La fel ca fi in caz ca ut cupluluj arab.aceastist?rede satisfacliea durat o snptimand.von la U. iarproblemele denaturnsexualA par complet necunoscute accste in societiti. Acestlucrua fostvalabilti in situaliain carebirbatul a cjaculatmai repede insd cei doi au ramasuniti din punct de vedere sexual.bancredea acest ci . Ulterior. NgruS Timesdecemb New e2008-februade2009 75 .angelic".Actul sexualtebuie $ fie precedai de preludiu. La preludiul caracterizat de sdrurudqi mangaieridureazn pulin o cel jumdtaledc ori. E1spunecA in noptlle in carenu fac dragoster ac$tia donn imbrnli$ali. (Comentariu: von Urban credeacn simularea clitoridind cre$tetensiunile$i face ca Focesri de relaxareal intregului corp safie mai greude obtinut $i cd dacdo femcie esteobi9nuitacu stimularea clitoridiane atuncieste posibilca penFu easd fie mult mai greusd atingAo shre de orgasmvaginalFotund. clitoridiani trebuind sdfie evitatn. r€laxai Siplini de cnergie. Scopulprincipal pentruUrbannu eraacelade a ffea o starede excitalie putemicn$i a ajunge de rapidla orgasq ci mai dcgraba acelad€ a creao legdturdfoarte stransd plne de iubie inte $i parten€ri. mangaieri.nevrotici" careeraterifiatd de birbali. intr-o starede mare fericie. acceptat celedin urmasi se a in cdsdtoreasci el.Dupi 6 slptemaniau petecul pnma noapteimpreunn.iar dupAorgasm rdmanunili sexualr'nci mulr finp. ace$tia.Totu$i. PregAtrea: Ziua alease p€ntrua face dragoste trebuiesi fie plina de gestxrimuruale de afecliune. Urbana descoperit aceste von ci obsewalii au fost confirmate$i de marturiile altorcuplun..

Uneod o femeiepoak sAisi intbuie dortnla sexuab&lodta unui abuzdh trecul saua unei dezamegiri poateastfelsd opura rezistenlA $i Aceasti situaliepoatefi depn$itn subconstient. numai fizic prin alegerea dar $i nertal $i enofiona]. Daci sedoreste evitareaunei sarcini nedorite. l0 de niluLe r.iIe cfecrele de orgasmsepot datoramai degmbd nedescnrciriitensiunilot corpoGledecatunor schimbarihormonalet rtze. inca cel pulin o jumitate de ola din momentulin carea intrat. 2. Orice griji. Piciorul ei slangesteintre picioarelelui. Concentrarea: pmcusul intr€gu1ui sexual. Relararea:Este unei pozilii potrivite.ra ndicali piepl la .de-acurmezigulcu ea.Jp-a ceed fac. utilizali regulile unui act sexualsigut protejat) 3.decemb . reali.atuci b:rbahn se va retrasepulin pentru a ejacula. in ereclieqi poatepitnrnde in vagin. dumti.Frcntlerele conoa lucru dd celenai bunerezultatepe termenlung in pdvinla rela.tieide cuplu ii a stArii de sanAtaF.dr r cJ dJpaJo acr. Dupd o jumitate de ori ti un schimbcomplet pcnisul intrAin generalin de energies€xualA. ntngaierile trebuiesnincetezeti lndrngostitii pe trebuiesd se focalizeze fluxurile de eneryie dacn Nu dinte organelelor sexuale.i reircarce deoarece completbateriilebioenergetice i rcfeftoare la Comentafisuplimentare reguliale luiYonljftan celegase ObseRaliilelui von Urbanpar a aria ca in\or. seva spela.apoiva udna.). act Pe 4.astfelincai penisulsi sringnintrareain vagh.cel doi parlenerise vor focalizaunul de\en'no d c( acrpra celuilalr a. femerd pespareu genurcl'rr in tinp ce bnrba stninrins pe paftea1ui staDgi.e\ualdel0 de minure plegiiire adecvatt.iar prezervativele trebuieevirale(cu excepla sd in momentelor caresedore$te seejaculeze) de schimbui bioenergie deoarece bloch€azi ele $i au tendintade a amplifica tensiunea recomandiri se corporah. Birbatul plaseaza Acum toate samtnrile9i intarea in vagin. Potllla:Cei doi parteneriar trebui sdili aleagi o pozilie careseb pemitl snrdmana complerrelaxati in timpul unui act sexualde lungadurati. conteazn pemsu esteclect saunu. cu nultn andrele. nu esenlalsanerelaxam 5. dragoste rnbdar€dh partea $i ln 6.exuiLi eotional neLlo. Duratar Dupi ce birbahrl a invnfarsi i9i cele e-acularea. tutre o orA$i ir€i ore.Siapoi va htra din nou in inteiorul feneii.DacAejacularea penisulin stareflasci va tr€bui sdramannin intedor.rcare conroreze taginului mar'unl nu rRbuia ramdriir afdrd $ uniti mai mult timp. de septimand.. in timp ce gambaei dreapti se pe odihne$te trunchiul lui. cuplul rnmanein sau majoritateatimpului nemigcat facemi$ciri prematur. cu o pauzdde 2 snptnmaniVon sunt multunili ce Urban considera acestiDtewal estesuficient pennite coryului sni.cuplurile sunt nu\unite cu cLr de o paurir 5 zileldupi un aclserJal o durali suntmuLlunili cu o pauzade o de o ora. Ji conrtienli d€ toate senzatiilecareaparin momentulin careseating Side fluxurile de energiedintie ei. lunge duratA. Prefera6 estepostua unnntoarc: . Frecvenla: timp ce ftecvenlaraporturilof sexuaie depindein principal de dotinla part€nerilot von Urban a observatcd in general. con\ ale. aceasta in mod estedejalubrefiat situalialn careacesta deoarece Folosireauleiului estedescurajate schimburilede energie(dar acesta incetineste acest1uffu nu ar trebui sAfie o problemi ln cazulunci uniri de lung. Pn4ile pot fi vertul penisului la inversate. apare foarte lent€. Pentu a remane neoesare. deqischimbnrile 2009 e200S februaie NqUSNewTimes. siarede legatAde se iciu sau vinovaiie saupreocupare problemede familie impiedicarclaxarea$i unui schimbenergeticdeplinrealizarea incerca! snevitali astfelde probleme ocupandu-vide ele in alt moment. (Comentarii:aceste adreseazt doarcupluilor careau o relalie de pentm intahirile ocazionale.$i dupeun aot se{ua1 douAore. Acum eai$i picioareleSiplaselznpiciorul lui drepr coboard intre picioareleei.

jneuosci. Ph). cancerul. chdhsesib aucteB a. D.contSexualirr.4849-55 5. md Mjl. Ella. dar ac€stor schimbdridepindede gndul in carc au fost neutnlizate tensiunilecorpomle. olds.llhlxl -6ntinuarein Penrruinformalii referitoareh sin6tate.vizitafi numlrut viitor.lgeefe.clandlanler aatinqpomett on tucddnnoa oJ t*ual rccepttuitr in thefendle hdnste\Bel8ionl md Neual Biolosy49(3):398405 6.hnr1l. Rudol". toh. pinte care9i Heal Engd aitul.lt.wrx. aa"i|qtatio6 af stpss and ioa capture rcsbaintaf hdleAti.er. Snlena4M.t al ao. spi.leirer C. 2004) si seria dorinli sexuah scdzuti pot fi mai scwe Sise Heal yaurser $aptecd4i de dimensiunimici daloreazn degrabimdfumiri de a te afla mai ce disculndespre modalitnli de a vindecaboli intr-o starcde echilibru bioen€rgetic decat specificecum ar fi aitrita.ticdl stinulation aI the septalarea dhd ather legions of tut baia.cortdot abY10. exaclcd ) dupdrm act sexualconventrional. A. P (1954).com Notede flnali r.siologi.aceasta poatefi echilibrati de Despreautor nivelul crescul oxrlocrra de a5lfel perlotal ca nu WalterLast a lusat ca biochimisr9i cercefitor existi nici un efect emolionalnegativ. Ultedor a sexualddiminuatn.1l/1467-9450.Ffontierele cun hormonale fi l]]1rezultat al unor schimbdri pot (Cercopithe.conr?roducts 02.J. perioadele caracterizate pdntr-o Wayto Heal G{^nrytonRoads.in cazulpractici si suntin cursde publicarelucrinne me Naturul Karezza.diabetulSiproblemede greutate.an srcen aonkeys ltuercnsias NEOSNewTimes decemb e2008.capitolul 5 Mullumirea clescuta$i fericirea careapare dupEactul sexualpedect al lui voDUrban parea fi identicAcu stareacareaparedupdKarezza.Dyahi.5a Pe*. in timp ce anumitecupluri pot int€ractionasexual A scnso mullime de articolepe temede zilnic. intr-o starede protundi pacesau Yourself Heali g Foods (Penguin).sexul perfecf'. http/wx1r. & 1952.P€nhumai astmul.B aethiops\.in prezent intr-o siaremeditativn.SUA. site-ul luii htip://wwwhealth-science-spirit. dar deseoridoarstauimpleuni Llnul sindtateOimai multe c54i.Vo! t rbd. J. multe detalii legatede . Fiorino. Daci existi o reducere pr€lungitna velului de dopamine.blackwellsynerey.org/cgi/conten zbstetlz3l2119185 2. Comlmtive andPhysiologicalPsychology 47:419427 7.. natudstin Noua Zeelandi 9i Australia. F. candida.L Zoo md Wiidlif€ Medicine 35(l):20-24 4.health-science-consultalipaginade intemet: htlp://wwwtheanof-life. Nertuscieace 17(12).cunbens dapahile elJt6 dun"s the Cooli.februade 2009 77 . httpr/w.. durata.?ortrt reinforcement ptudtced b! ele. B. aceasta datorendu-se combinatieidintre o secreliecontinui de oxitocine $i o starcde relaxareprotutrdi. fel ca $i dupdsexul la conveniional. vizitati pasina intemet: de httD://\r.t in tuale rats.undelocuiette fi in A miti autori par a afiIma acestluffu. Intervalul de pauzn(cu o dumt de cinci pendh doui sep6mnni)poate insemnafaptul cn nivelul de proiacrindcrefe $i nivelJ recepto'ilor androgen scade. J. in departamentele medicalea mai multor Nu esteclar daci 9i dupnF^cticaKTezza unive|sitni genrune$i la laboratoarcle existno perioadi de 5 pendh 14 zile de dori4n Bio-Sciencedin Los Angeles.. etal. et al. L 5i Cor/ala B. (2001).R:det co.a$acum sepetece dupi lucrat ca nutrilionist $i terapeut plactica sexuluiperf€cta lui von Urban. (1997).00343 1I 3. vreunui efecthomonal nefavorabil. I tQEat.

a in obsenat ca artrita tinde s5seagraveze odati cu cregerea eecventei ejacultrii. vechi proverbspunece Un 'A facedrasoste exces). vitalitilii 9i longevitdlii.marea najoritate a relaliilor sexuale cauzeazimai mult stresii nefericiredecatfericie.con deslabiietii aflalila adolescenF. la md. Deficienlelcnunifive au legnturd principal in cu picrderea datorate ejacularii. Esteevident. ci doar sAanag atenliaasupra imporranleiinbunntiFii nurrilei.pc carei-a sfEtuitsn seabfin5de la sexpentrucatevaluni pandce se vor vindecar Dezechilibrele honnonale. Astfelde deficien!€ suntlarg rAspandite. O alta obscrvalieesteci artita aretendinlasA seinrAutaleasca odati cu crettereafrecvcnlei sexuluicu ejaculare.lrt deficienlelenutritive.cel pulin pentu mine.I gi Neurochimiabioenergetica sexualitdfii partea din2 2 Vechile tradilii spiriiuale nollemetodede 9i relallonare sex[alane poiajuta la imbundtdlhea sdndlSlii. sau de par a fi celemai responsabil€ tulburerilc de tipul de NqUSNewllnesoctomb . Acel€a$i d€ficienle regdsesc in se ri cazulschizofreniei.roniom studiilor pe \.tiilornoastrcare un inpact major asupra slnntnlii noastreernolionale biologice.stzhsticilor termen lung.ireaprostatei.Chiar fi ii gendneanedicala priveite acumstresulca standla bazaagavarii tuturor c€lorlalteboli. psihoiogice si l. credc.consumulde vin qi (in leneaFovoacn artdia-" Specialistul artiti BemardAschner MD. orgasmul$i schizofteniasunt ambele asociate un nivel inali si instabil dc cu dopamina. cd stresuldatorateiunrii rela.Subliniind aceste conexiu . specialla bnielii in adolescenli pierderi ftecventede lichid cu seminal. De a.in viali. carcsegiscscin uleiuldepeiteSiin ulciuldin scnjrle de in.semenea. nu \.reausncreezvinovaie privind masturbar*.decenbie2oog e . Lichidul seminaleste bogat zinc$i arcnevoie multi in de vitamina86 ti acizi gla$i on€ga-3pentu se refbcc. Eu acesta esteun factor contribuitorin cazul exislenlciaccstordeficienle. Sinu pot fi iniotdeauna identiflcali. timp ce depresia in cstc asociatA cu un mvel scnzutde dopamhA.health science-spirit. special in in cazulberbalilorin v6rsia.D€ficienlade zinc conducede asemenea subdezvoltarea la organelorsexuale masculirc fi mai terziu. Factorii sexualicarepot contdbui la problemele de sindtatesl. O factori pot fi regdsili in cazul odcui. qi dezechilibrele holmonale bioenergcticc ii partedinte ace$ti suferhla enolionah. boau ce dcbuteMacel mai deWatter Last Websit€r httpr//u/ww. in spccial excesul deficienta dopalnina.

receptivitatca feminiDd. $i boli. (. mumtare.in spccial asupra cancerului prostat: de sidesan: cucatmaimultii oxitoctne. 'ctrerea td.adnldinea emotional. exenplucomun Un esle oxitocinici in tumori. dmpcecesr. Aceslatrebuiese durcze Hiperienslunea skesul ti :n rlre l0 ri 20 dc minurc. nosnx imunitateclescutA vindecaremai rapidn. stmulareapielii anticiparc. la fel ca $i cu scxul Este cantitatea oxitocini. ateruii. unelefemei dezvoltd poatefi crescutn prin imbrdliitui. Oxitocina contracareazef€ctelehonnonitor 5 de stres. Acesteproblemede aneriah ala c6 von Urbanl-a rugarst i trimjti .in special femei. vindecarea ranibr.Sireduce fizice.odi. areo influenlnbenefict asupra .eade a lucra. problemea1e prostatejsauimpotenfd.e rl cardiace. rivetrJu. fiind nai pulin confienti din puncr de vedere impot€n1a. durerca. acelaji websirevef gisi o colecle Pe SoiuliadoctoruluiRudoltvon Urbanpentru la fel de impresionantd referinteca. specialasupracanceruluide in dpurddornim f:r.careproduco anumitdstimulare.i inabilita.a in nigtefitme un efectde inhibarea creirerii asupra incitante.reuniting. gnmlifice carearatAce cantitatea oxirocine mai de Nu e d€ mirare c.p/n urmarcoxitocina unefoctde au in are inhibare crette iasupra a cancerului. afbcliuni deoenJentele.llcilcJ !enJ.i prostatd de san:cu cat estemai mare fi dc acestca.decembiie2009 NEruS NewTimes. compotamentul compulsiv sijocwile denoroc) cat t de comportamentele agcsive.e aratd de alinareafemeilor singuresaufiusrate de dezavantajele sexuluiorgasmicasupra sen rlii. tensiunea sexuali $i bioenergeticd un dus este cald la ora cubnrii.ri rof in .Frontierele clnoa Recoptorll oxitoclnlci fost descopeif deasornenea tumori. ndh utccgarn si inducdorgasmul. Chiar Sicre$rerca dar tumorilor $i metastazeie stimulatede sulrt honnodi datorali stresului. masaj. indn. Prin umare oritocina arc situalia careumrtrimse3.iar cancerului. violente 9i de tulburareade deficit de atenlie. arl{ierdrea.Apa estefimizatn prjn anenajar€a sinatos. va ajurala obtinercaunui ci .roe anenala aL?.acticilor sexualear pureanomaliza presiunea sexuale nesanftoase.siruttui $i suportpsihologic. vindecatin opt so]nn mai lini$tit.Celemainulte boti fi sEptamani metodasade Senperfect.memoria. octombrie dcpendenFlor (cum ar fi abuzutde &ogun. tuncliile inchid in sine ii seablin de la sex.Aceasta plengdeprobleme ordinnervos.Oxitocina.Birbafii.dacd este la info/science/research pureli gdsircferinte acrul se\rdld rred/a fulin de l0 de mrnule. sdelibeftjnr rcnsiunea Indrs. cu atatmai pulin poare de convenlLonal. Initial coryul sepoateincdrcapdn li de atteptato crefterea tumorii. doarse de sau imbunatiteqtenivelurile de sres.Au $i de stresestep. detoxificarea.pc de alti partc. apoi dar $i La adrcsa intemet:htF://*1r'.obabil inabilirateade a desctuca fbst descoperilide asenenea receptori statica bioenergeticn. AceacB confcrinfdde neuropsfiiarriea prezenlatun caz practicdestefoarterelatantd qi nu estenenitS d. autismul. cu de o a sdnitateinclud nu numai cancere infeclii ale )j oryanelorsexuale. agresrurea. de descircarea mica.iar mai pulin stresinseamnn o Princrpal.|v.pot deaoita in schimbsimptomc tandrd.Un prin problcmede sandtarc specificeorganelor expef de retrumenu credcaci o modificarea sexuale fi legate(probabil)de pracricite pot p. probleneemotionale ginecologice se sau Si atngere.von Urbanmenfioneazici la o Lnc'rubJanrnde caucrur pesLc robinet. atatnaiputtnpoatefi agteptat crertere tu.a Ca si exempluprivind beneficiilesexului int -o cada. cum ar fi hiperrensiune.

ci vonUrban rugat aga l-a si-itdmiliicelmal dilicil!i lipsitdesperanli Lazoce caz. zile dupe pacienfulfostcomlllatdovon ce a ljlban. presiun€a arteriali eraaproape sa normal6-in contrast. octombrie e2009 57 . Totuti. a ea devenitcomplet"normala".Acest lucru imi amintettede un experimentcu mailnule.Toateaceste maimule ahmcicendau crcscutau devenitinstabilc emolional(la fel $i in comportarnent) nu au qi fost capabilede contactesexuale reu$iteia maturitate.rbatii unii devin nai pulin agresi1. Un nivel crescutde testosteron rm factor este negativpentrucancerulde prostati. hormonii sexualiincep st semene cu altii la ambelesenud. cmeducela cregterea nivelului de oxitocina.in special€ancet suntdin punct de vedereemotionalmai degrabn Sagili fi beneficiazn enormdintr o relalie apropiati. Acest lucru sugereazi imediato legituri cu sexualitatea. de Tn llpsaimbrili$rii Anorexia nervoase dezvoltein specialla se feteleadolescente. nu mi a ept €a metodasa fie discutata j umalelemedicalesauin in mass-media de cwandcat Nu weau sdinsinuezcd energiasexuali este singurulfactor ce cauzeazisauvindecd afecfiunilediscutate. zile dupi cepacientul fostconsiliat von a de U$an. fiind inslitulionalizad temporarti fatata cu $ocffi electrice. asocrat presiuneaferialA crcscuti. celmai difi€il 9i lipsitde spennl-i. B. h fel cum este$i cu esaogenulpentrumajoritatea cancerelor san. jar solia cu sa suferea hipertensiune d€ severd. Mai mult.sTmediat dupi nail€rc. Avandin vedercnumaml nare de cazuride hipertensiune. in timp ce femeileproducmai mult pentrua deveninai indrrznele Si testosteron pentu a echilibnnivelele excesive estrogen. Lz zece cn.La catevasiFamani dupdschimbarca obiceiurilor sexuale. un materiaL piutat inf4ural pest€sarme.Acest lucru estede asemenea benefic afeclinnilor cardiace$i tulburdrilor nentale/emofionale cum ar fi depresia 9i dependenlele. hngn alte pe mSsuri.i.ar trebui menlonat bd Wilheln Reich. iar cealalt.Pui au adoptat materialulplu9atca pe un substitutal mameiSiau fost strcsa! canda fost temporarindeptutat-Sticla erapentruei doaro masinddc brAnit.esteaceea a lolosi o vesii de confonabili pentrua oferi o senzalie cAlduln de $i protecfie.carea pledatpentu sexul orgasmicca mijloc de eliberarea excesuluide probabil bioenergie.inctlzit diniuntru de rm bec electric. cd von Si Urban a demonsrrai eficienlametodeisaledoar cu 60 de ani in urmt. daci sexul se iransformndintr-un factor de stresseverintr-un factor vindecdtor atunciacestlucru poatefi suficientpentrua vindecao mullime dc problemede sdnltate. fost Am int igat si citescca una dinlre celemai de succes melode recomandate.murit de atac a cardiac.decemb NDOS NewTimes.presiunea a*erlald aproape sa era normali.Udexpert renune cr€dea o modificarepracticilorsexuale de nu preBlunea ci a arputea normaliza arteiiald. majoritateacelor cu afecfiuni cronic€. Von Urbanprezinti de asemenea cazulunei fenei tinere carea fost diagnosticaticu schizofrenie. puii au fost separalide mamelelor fi cr€sculide doud"mame" loctiitoare-Una em o structurdde salmaconfuand o sticl. ddgdstoasi. pentruhmnAcu o tetird. landrii $i mai mai spirituali.Dar atuncicandsuntem de indrigostili Gau cind se creeaza sentiment un de ikagostecu creitereaoxitocinicd corespondentt). tulburari mentaleti aite tulbudri legatede stresdin societatea noastrd. Atiqerea era din punct de vedere emotionalmai importanti pentruele decat .

la fcl ca $i alte forme de afectiune.cxislamaimult contacl intrecopii.lblele ii pcrsonalul medical. Candcinevaaredurcri. Unul dintre ccle nai pentruun copil mic este nefasteaspectc seniimentulde a nu fi dorit. o incidenlidescuta rAndul Ju ddolc'cenlr lerdrr! ln lerelor lr np cebaie. in prczentsuntraportaietot mai multe cazuri ce de automaltratare.ti rea pentrucopiii Situaliae. de fetelcau iendinla a $i faceliu lor in$i1e nu unul nouii a fost Acestfenomen este trecute. il eficienti netoda problemeemolionale. de un conhct persistent nama (sauun substitutuman cu penrrua gcneraoxltocrnace corespunzntor) genereazd seniimentde apropiere9r un liniileSte. prelungitd acopiiului separarea Si mai reaeste de mdne in majoritateaspitalelor. de borderline personalitatc Putemacumintelegeacestcorrpodamentrn funciie de modclul lui von Urbanbazatpe stresuldatoratpiclii incircate bioenergetic. cauzeMd in in la bioencreetic.tnai mult d€cetorice. bioenergiaesle ernotionali. fi ar pentrx allii cu contactulprelungit a1pielii rcalizatintr-un mediu sigur. prezeni. $i estetraumaticd.nbilor pirinii. in ulmi. undc nu aveaunici mncaro mamasubslitutdin plus. astfcl incat nu mai au nevoiest sesinucidi.Frontierele pani h 20% din ce de cazuri autonalkatare.la fel cun cstc $i o atitudinc negadvedin parteacuiva prczcntl3 naiterc. chiarcumilcnii raportat in sccolele $i ti st19. ti unclefeie spunci 1emenlinein ua!i.. substanlial ct notat. spccial adolescenti. corelatacu Auto-vdtimareaestede asemenea tulburnrilealimentare estepredominandin si institutiile de deicnlie9i in minnsdrile de maici est€ La adulli. citre interne descarca tensiunile faceraubrinsile.r' pdn intemc tensiuniie de a-$idescirca agresiune cAtrccxlerior si prin a faceriu aLtora. imbr4i$erile provenitcde la oricarcdintre pnrinti. emolionalE tensiunca de la de actiuniduce o mareelibcrare st.cs.Toaleaceste gcnereazihormoni de stres.in t ccut. inpreunecu energie cliberata ii eliberarede bioenergieindusade tocmai aceastd care adolescente se cntredurereface ca aceste snrdmand normalc. incepe pubertate se la Aceastitensiune ii atenueza sprefinalld snilor de adolescenle. O nartere operatii luminiorbitoare dificilacu forceps.ti. afccteazipanala 20% dln in cu adolescenli.reiese cat pentruace$tiadolesccn. afecteazi rapo*ate maimulte tot ln prezentsunt de adolescenli tondlnla a_! au timpcebeielii randulfetelorin crescu6in adolescenti.pentrua ffe$te nivclele de contactul afcctlros.Prinumare.Dwereainsd auiovattuleazn poatcii alinataprintr-un contaotadecvata1 ugorcnccanai pielii. tn secolul multefcle obiinuiau cu infigi aceit] piele$i eraununite.candcopiii aspectc au nevoic.)Estedc aseneneabenefict acumulirilor lnari de tensiune reducerea stres nivcl la carc sc{ua1n. in trecut datoriti fanriliilormaimari.sunr a pentmstarea bineemo.decembde e . La fel seintampli si in cazulanorcxiei nult m. un astfeldc comportament de etichetatin prczeDt psihiatrii drepttulburare (BPD). oxitocinn in specisl Si de cu nonsexual o pe.soana sexopus. In ace"de cAtre estemult tnai 1anodi tiiatul cu lame de rasastfel este Motivulpentru careseprocedeazn Acestgen insuportabild.a adcsea institulii crcsculi bisericisaude diveNe de guvcmsmentale.tional de bencfice tuturor copiilor indifcronl de sex9i reduc (De nivelul dc shesal acestora. tuana.exista obicciin societatca 56 2009 NoruS TinesNelli octomb . un vestici.de asemenea. o incldenti c|l de prin fetele tendlnla a_Si au pfinagtesiune extefior$i a faceraualtora. mai alesdaci ma' dln de arcparteSide manifcstdri ostilitate patea nuia saua a.

limfr $i nervi citre ac€st€ arii. a aflat vestlcllnu ocupi pregitirca cand ci s6 de senratdcopiilor a lor. ankopologul Bronislaw Malimwskia relatat S€fu| hibatrican oxpdmat d unui ft. El asociate acesteia tinde snproduci tensiune carc fetelesi biielii selineaude lnanasau dansau s€rilede sanbdti.$i dar$i in problemele ioldului. asaj a un al picioarelor faciliteaze scbimbul cnergie de ii esterelaxant.Conformdescoperirilor lui von Urban$i a expericnleicuplurilor care practici KarezzL ceamai utoari metodS a de gen p€rsistentA reduce acesl de tensiune est€ prelungit. contactul linitiit al pielii ti posibil partener sexopus. Accastdseparare tinde si facn Statica bioenergetict blocajele cncrgctice fi dificili mai t6rziu relalionarea un partener cu enofionale suntpfobabil factori pincipali nu Chiar ii dacdsuniemrelativ bine ingrijili de numaiin czzulhipertensiunii.dmp in caresevor folosi rcprezentiti ghidatepentrulopi blocajele inaginative a emolionale corespondentc. problemelor cdtr€perinli.getulii spatelc unuicopil sauadolescent scxopus.sau imbrdf$Ari1e cadnrlunui club de sindtate din saua unuiclubsocial. evolulie producet€nsiunicnorme$i stres. Statica in carevon Urbandescriecum eraucrescu! p€ff bioen€rgetic5 istentn blocajele emolionalc si copiiiin unelesocieiali mult nai avansate.Elcrcdoa acest ci lucru multmaiimportant este decat orice prellitlre.sau.\antpentru amandoi. un masajln schimb. M^inilesuntputemice emiFtoare de bioenergie ccanaiefici€nti egalizare se $i realizeazilntrc mana dreaptia bfubatului Fi menastangd femeii.crampelor emo.Frontierele cIn Confolm luivon Urban.tensiunil€ musculare inlcnse mai sun!cauzate o viati de lntreagide ftusferi sexuale pot fi necesare ii maimulte$cdinle careceidoi vor staintingi in l rpreune. Totuii.rinte poat€foarte u$orse maseze umeriigoi. nu ci starua a darduce laotamltle $to vialituibali armonloase.Un p. Siin cazulafecliunilof cat generale pdvind echilibrarea energieisexuale. Comparalieducatia noastrnvestici cu modul incluzandaici impotenlaSiiligiditatea.De ascrncnea. Copiii privali dc afecliunedevin adulli cu tendinte antisociale asociaie. timp cc tensiunile in pot superflciale fi elimimtelntr-osinguriiedinla. Dcseori $i noastresexualcaparimediatdupi natteredacA suntem hreniticu biberonul nu lasan. ginecologiceDia altor tulburd.genunchiului a $i majo. perioadn O anumc din pentruca intr€aga saptamanipoatefi 6lcasd familiesi semascze recipfoc.Acun cuplurile tind sn aibd mai putin contactin timp ce danseazd.ar fi rela. predispunandulela inf€clii. permanent musculaln. NEXUSNewTimes-octomb e-derembie2009 59 . fiind ln contactcu in t'upul $i cu meinile. dacasuntemseparalide lnamapeitru Rcduc6rea stresululsl atenslunll mai mult timp. fi ti mai rdu. actulscxual un cu de csentialm€nte o perioade rclaxare ca dc sau meditalie. pc dc altAparte iar timiditate. nesiguranfi. in loc sAfie relaxante.donal€ de sAnitatedatoritnignoranlei $i piciorului.pentru dezvollarea altai ci sot0ali g se||itoasi numal contrlbul6la detedche indlvldulul. sexualitatea noasti in continuA psihiceti a altor afecliunicorelatecu stresul. De ulof aseheDea din unui timasajulprofesionist partea terapcutde sexopusesteo opliune.i in aria pelvicd.reducand aportulde sange. iar nuzica $i luminil€. sunt astfelcreat€incat s6 genereze nivel foane un ridicat d€ dopamina. artrita Sialte deterioriri al€ sdnAt4ii. de SiapojsAprimeasc.itat€aadulllor vor €xpe. comportament problemele autodistructiv depresie.este imporlant participe $ 9i pirinteledeacelagi pentnr nu secrea sex a astfcl o separare emolionale.imenta Fobleme po4iunii inferioarca spatelui. sau Ace$tia manifesti pc de o parteun comportament dishuctiv violentgi criminal.a uimirea deunevlorator fati timpuiu.

auromaltratare alt€ fl desc sede indigene in socjedlile nu Malinowski seindlnescdeloclulbudri stresulul sau sexualc tulburtridatorate copiilor este noasrri. prelungit pielij inhcullbdjatti o fati. abuzul. mai spunea . cand copiilorlor. sauun al copil ti un plrhte de sexopus. cotelate ncntale.mangAieri 9i indigere. i$i atenlic copiiisaacorde incurajeazn ExistAfoartemultc lor sentimentelor sexuale.femeile vArsta a$eazi itr titrige meirile pe testiculelebtieleilot iar mahile pe \rulvele baftalii in larsE t$ a5e^ze ' idtelor drlindu-le asapentrucevahmp praclrct cE a Malinowski observal asemcnea De decatmarlxrbarea. sexualitatea in societatea atai de gctit direclionafi incAtviolenta scxuali sexuale.rle lodte dirccl oo"e^a niti\i aupJru| fn iubitoare.d fi probabil o bun: metodnpentrua alina hiperacti\'ltatea.. nu sexuah sAnahase lrumai ci contribuiela starea fericire a individului. ct este masturbarea invdiatnde la o persmni mai in varsti de sexopus"." importand pentu fericireal'ntoare a fi foadc Ei copiilorlot in cadul vietii sentinentale. $i pentrua rcduce isi in teisiunea sexuah. arataci amputeainatla multe Toaieacest€a oaneni indigenilor' Cumacesti din praclicile \arr(r.Astfcl.ln uneletriburi din Africa Centrali..cunoa Frontierele p Mallnowskint€ melanezieni Bronislaw Antropologul suntsiguri cd aceicopn a scrie:. adulliSicopiiin societttile antropologul Conformlui von Urban. timiditaieatulbu nle de deficitde atcnlie. eraumai satisf:catoare olerea in ce?Pentruci maslurbarea.ntcorcct niciodatiexpcrliin nu vor deveni dezvoliate a cste sexuala considcrati Pregitirca dragostc.Melanezienii nu c&or impulsuri sexuale sr.violenla. ftustmrea..tscinaliencsrndtoasd 60 2009 e octomb . cre$te pielii cu sexul pretutindcni. conlactal pjelii intre aringeri. timp ce corporals tensiunea relnare locali.i alt€sfecJiuni hrlburtrile siresuluisunt un rezultat ftecventintahit in vialaadullilor. cd a Malinowski relatat tetul unui Bronislaw falede un uimirea lrib afrjcan exprimat ii-a a aflat ct vesticii nu exploratorrimpxriu. timp ce contactul in non-sexual contactul opuso reduce. autismul. violul $i altcformedeit]l1ibilii problenele emolionale.decembde NEruSNewTLmes .El s€xualna seocupi deprcgnriea muit mar important crcdeaci acestlucru este pentru dezvoltarea ci decat oricealti pregttire. dar duce$i la o de El fanilie Sio viatt tribatd annonioasd. sexulnua sexuale de activitati 1or exerciralasupra vreo f.

asemenea o educali€ sexuah primitivd nu conduce neapirat la sarcini timpurii.Unii incearci d sa-d satisfacn aceastinevoiep. Apoi sd seridice $i cu mainile pe Soldurisdimpingnumerii ln sus. uneledurre acesrea.Practicantul este trebujasa steaiD picioareSisd seaplececu mainile pe genunchi$i sd scoati tot aeml afard din plimani. Kelder nu a scrisdespre cum sedeclan$eazaceastA a excitafiesexuah caregenere^ze energiasexuauce va fi ddicatn Sidisrribuiti in intreg coryul. este procedurd aceea$i poatefi repetati de cele ori estenecesar. Totuii.iolen. consecinli.tionar€ perfeda a sistemuluiendocrin)dacnpurifici1n $i curntnrn ie-fq30. Ceeace le lipsestemultor peffoanesingur€$i in mod specialfemeilor mai mult decatsexul esteatingerea imbdli$area. ar ll cum rongevLHrea crescxra crcllulretaltuor rn armoni$se poatefi rezultatulnivelurilor crcscutepersistente deoxitocinS. inullumiti muncii lui Mantak Chia in colaborare Michael Winlr cu . Conform lui Malinowski.. Cum ace$tioamenl observa direct to6te varlGt. a$a $i nu a devenito obsesie.ln conseclnl:i..in masaj. sexxlnoa ercrcital asupra weofasclnatlenGddtoasi Sinu lor a d€vonit obsesie. octombrie NPruS Tlmes New decembrie2009 61 . pentrua atrageenergia sexuaEin susulcoloaneivertebrale. Revelaliei" cele. Un seide insrrucliunimai detaliatSimai subsranlial este acumla dispoziliapublicului. violulsau foime yiolsnli€raunecunoscute alte de lor. Sexul9l reintinerirea Reintinerireasi loneevitatecrescuiS suntdoar ---=-. abuzul in exercitatasupracopiilor violul saualte forme de 1.Frontierele cunoastorii llnsocietilile indlgene descdse antropologul Bronislaw de Mallnowsklnu scintahesc deloctulburirl pdmltiviau putut sexuale tulburefdalorate sau stresuhl. poateexistao solulie simph: puneJi bazeleunui . Mii saupoatechiar milioane de oameniau fdcut aceste exerciJiicx nare atenlie in fiec$e zi. Karezzabine inv4ati nu numai cd ar conduce o societate la mai s5nitoas5" de dar asemenea line in ftau Disupnpopularea. Apoi seinspi$ putemic pe nas$i se expirdimediatpo gur. Mainiie pot acumatamade o parteii de alta in timp ce se continuecu respiraliileprotundepe nassaupe gud. cum pehecutin o aga s-a societatea noastri.Setage stomaculiniuntru Siin susSi semenlineaceasti pozilie cat mai mult. Rltualul sopracticadoarin situala in carc persoana excitatasexual.clubde nnbrali$ri". Aceasta probabil din cauzdcn instrucliudle lui Kelder pentrucel de-al $aselea ritual eraudestulde vagi. Duceli vorbarnai depafe discrei Diveli fi surprinside interesulcarc existi ir aceaste directie.lllodo activitili sexuale lubitoarc.Puteli de asemenea forma un grup de llndecaresaupute! savd aldturali unuia. existi de asemenea practici vechi.irii".Totui. cum s-apetrecutin societatea noastrd.putemreusi regenenrea compleida organismului(tunc. Daci pcrsoa. {erd sil face chiar pe acelacare contacel mai nult.in pe specialbazate Tao. getjg<el@ a scrisfaimoasa lucrue. : careva_on.tn necunoscute Aciivitatea erau lor sexualderapentruei la fe1de natwaln$i deschisd cum estehrAnitul1anoi.undeimbrti$area poatefi practicatd impeuni cu alte tebnici de autovindecffe. Totuii.Cinci cu Ritualuri ale .Ochiu1 Reintine. abuzulorercitat asupra copiilor.. ar altfel ami de geu de controlatla ora actuald.carein mod deliberat folosescenergiascxuaEpentrureintinerife si cregterea longevitilii..Ec{s4!taleE_pracjrcrrol se{uale s5cre. De asemenea.na incd excitatnsexual. conform informaliilor transmise de EdgarCayce.

j!-l&t!pte \2000| l.longevitateSidezvoltarcspirituaE dreptcombustibilp.Chia in imaginalieiconducem acestexerciFu'marea tagere" pentnr numeqte birbali $i .Dragostea Awake cultivarcaenergieisexualefemin]tr].decembie2oog octomb 62 . in nume$te taoism. douadeprinderi in primul dtrd.. (1986) C.. aceasta pnctica spirituala. se dobendesc de de bazi: ace€a a evita orgasmulSi a circula Este prin orbita microcosmicn. energia dmane disponibild in felul acestz. publicatedeHeating .. parect orbitamicrocosmici fost dezvoliati acun 2000 de ad de cStre pentru practicanlitaoi$tica o practicAsexuald reintinerireacreieruluisi mai 6rziu a evoluat devenindo practicAspirituah. pentru a vindeca9i reintircri trupui.ffi)F ifrii-oryas .cultivtuii duale" cu un lehnica i\erd n \edereca panerc-de opu.rs.Secretele sexualemasculme").in loc ca energiasexuali sd fie eliberat..' e{gr ( 1984)(.prin autosatisfacere.e")..cuplr. exista$i Books..uttnrgasrn New York.tagereaorgasmici in slls" pentu CAndsunteli capabilsnFoc€daii astfet.. ( I q96) (. ser NOruSNewTines e .Frontlerele cuno pdn vitrd€cdroar€ Tao )..imar Acest sistemfoloseqte fiind apoi *finatn prin energiasexuali. luminij Healins Lisht afthe Tao(. subforma orgasmului.i Tao ict.lr-. Practictiebuie si ne opnm imediatinaintede respialiei. fte Muhi'Oryasmi( Zre Md...Separeca estepdmul maestru modem metodetaoisieinilial secrete careprcdt deschis pentru de utilizarc a energieisexuale reintinerire.Sarbahrl .a studiatcu diferili maettrii Taoiqti inainte de a semuta la New York in uma cu 30 Cenhul de Vindecare de ani $i de a-$ideschide Tao Tao. in rimp ce orice surplu esteadinat intr-o zonadin sPtele a Se ombilicului..Unele in serialor de ctrti de vindecare dhte ci. o relea globalade profesoriTao c€rrifica!.tile celenai importantesuni lao6t Seuetsof Love: Cultiwting Male Se'ual taoisteale dragostei: . cultivareaenergiei Hedline Love: Cultuating FemsleSexutll vindecAtoare: t e{9.Trezirca sexuale energiel Circularea Mantak Chia. vezi prin Tao. energja ca recomandar la inceputsi sopracticede unul Aceasti practicdse singur.orbitamiuocosmica". in plus.ea este vertehale si apoi in canalizafiin susulcoloaDei jos pdn fald in .HuntiDgton.cultivarcade unul singur".i orgasn$i pdn controlul energia sus.nascutin Tailada din pdnn! chinezi.este de preferatfolosirea.

in loculin caredoriti.i!944!r in ii. inroarcere0 prin ochitor inch\l rns { }i spre inrerior ri Lurn !-d!.ril6a earenit stdrSen cerul suriicL verful limb.telllJDtr {at. insi laun moment probabilva dat fi necesara folosireaunor Inetode adilionale pentru a8age a energia sexualiopusa care rrpsetrc.aceastienergie poatefi reactjvati prin intermediulvointei $i folositt pentruautovindecare p€ntu vindecarea sau prin dir€clionarea altora acesteia ajutorul cu mr4ii. Apoi cand inspjrali ridicalienergia pene vartulcapului. suntem matnutdli. doar incepeliprin a vd menlineminteaconcenr..ad asupra zoneidin mijloculliunlii 9i simlificum meqi!4dflgErclSirls!-9slqaneil9{eb(4b. ln mod constantenergiasexuali priDtr-o. de ti puteli obdncplicere prin multiplele . esteslmilani bioenergla hrana cu dln cludi.Candsinrili in energia clat fie prin rcspiratie abdominah fie prifl activareaenergicisexuale. DacA acest lucm suntpr€acomplicat..fiind vorba d€ fapt despre aceea$i €nergic caremacstdi pe artelor ma4iale urmiresc o cultiveSisi o foloscasca. la @!!imaginali:!4! valvi deschizandu-so nivelulcoccisth.Peurru a invaF circulafea energiei. imaginendu-vA energia inMnd pfln ronacennalldin varfulcrpulursau pnn condensarea energici r6piraliei. {ila si uitalL menlineli sA limbalipitede cemlgurii. si putetisirnlicuutunnlacncrgra cenrni Cand ti carcsegAsesc calea putelifolosio in ei..in tinp ce pe cxpir Esali cnersiasncoboare prin fali $i pdn spate1anivelul organelorsexuale. ridicali Cendestenevoie. putctipractjca orbitapin acumularea energiei in timpulmcditaliei. ei h !q! !. necesarc sunt niste cuno9tlnle baze domeniul de ln ch6krelor Existdiaptevartcjuri principalele ii numcroase al|clcminoteprin intermediul cirora scdistdbuie bioenergia corp.tragere u$oari".uirdla aLc{ ca cncuhnd de-alungul coloaneiin sus.panelabazacoloanei. imasinali-vi energia Apoi . tot acest In exercitiu. ihaginali-viSi simlili energia deplasendu-sesubsuprafala pe ln loc sdrcalizali tragere" in . mibe!bisQg!S. Cendsunteli suficieni avansat. Puteli face acestluc^r prin henlinereaunei pa4i a minlii concenirate punctului asupra drnrrc rp'incenc. cql..Nuput6n aveao onorgie seflati puternici dac.P!!!Lr!gus!E@lE!!!s .ar.orgasme de tip vale" in timput lungilor pcrioaded€ repclare rcrr! laresexualisi Drrn rragefl su\ a in energici. implci schimbul en€rgii de sexuale masculinc fbminine.marea 4propierca putelitrage susin orgasnului. iFaqinati"vi cjg!4lpreJlnncu. dtll caregenerem enerB|e $xuali. posibilsdsecontinue E practica de fi unul singur. rpre baza {:!q:nzalie cl!9!Ilr-vs!9qq!!. variantinmi scurtA penfu a vAenergiza ti ccntra rapid. tn ticand cxpiratidali-iidrumuldin noupend h baztr. Pelangi folosirea energiei sexuale activatc.lnspecial cazulunuiactsexual in prclungit cumeste Karezza.dintr-un iisfuind ccnlruin altul.d!r.D€ asemen€a poate folositd fi p€ntu activitili cenecesiti un consummarede €nergic.Tmrginati-vi c.i si!! fle.Imaginali-ve prin cnergia intrend verfulcapului rdpidinjos.l NEruSNewiimes octombie-decembde2009 63 . deDozitail-o sDatete omb iculurca pe o minge de en€rsie in fimp ce conduceti enG. o pc loc peexpir.Fo4aviell. in fnal.!I9!q!r€91! ! lig!4e(D i AEI-rfic-4r-ocuen€isrracarern-EaFnin=rertu cu fiecareinspir.insp.roana !!_peun continuati ridicarea DAnn v&tul caDului.

TL !nj!3!r_4ql9: abdomrnaL. facetiexerciiii aclioneazi ce asupra bazeipelvisului. ii Lane topac. alq]llqIe4ralg4n vindecare.upc'oarS pcl\i. inainte Dentru a t nrea6dfi"ft. ne inaginemSi simFmcum energiadin mediul inconjurtuor esteatrasd coryul noshu. f. Tnfilo7ofia enerciile.|emediul actului sexual_ e{ista ulte {!slUi.esrlcor {'r1".Frontierele cunoaSterll Conforninfolmatlllortnnsmis€de Ed€lar putemrcull rcgenerarea (funclionarea perfecti Cayce.in tinp ce conhacliile selecrive jurul anusului a din $i coccisului ajutnhndicarea pe energiei sus.c_d i1 I mpce ne.lrua pre\enipierdere" pe de energiein pleajna orsasmului.n a | {e o baterievechecareru mai rezisiamult. d. oor.' roLuL aLutruLmagner.\4enu1descul!pe in irLbi sru pesolulumed inoiul in marene sau . Dacavitalitateanoastri generali este scazuta..t.tiu comple\ purcm maj incfide och.pi-ar condu.lii .i in pot hmp cefemeile de asen€nea contracta ritnic muichii din zona vaginati-Aceste exer..resimildra are energici . majoritateadintre noi avemo tensiuneSislibiciune musculara intre partea . Folosili masajul.puirualc inrra ca-e prin verful capuluisuntmasculinesauydg. in Alte tehnici comlmesunttai cli-ui si chi qong-ul.i p.tni i! elllglgirridq.re+&a . ?fad de metodaconserr. e.ace.re €lslgreireJJalE! 1ljAt? poalefi focalLara carearene"e€-de .re incpre recticule "r- Datoritnknsiunilor sexuale acurulate de-a lungul rimpului.yibrafile. ne ioncentAm asupra punctului dintre jplanagne !i zAmbimsuccesiv catr" fi€care orqan impofantSicitrc fiecare gLcnda din O allA metoda impondrd conce rdre" c. un o lglnen!1qr Le lloare. cncrg'a porurur sau suo p4rma s$ngaesre s.folosrre .rambetul tnlerior'...ot u 4bloryasmic.-_.au vane enereici€\uale ma. prin tragerea $i ftecventna energieiin sus. completa a sistemulul endocdn) pudficim coritim cenkul daca reproductix Si dragostea ndiazi din himd.'''. atuDcinu vom aveapreamulta energie sexuah la dispoziliecare$ circule prin orbita microcosmicS. aceste In Faciici. exerciliile de relaxareSiimaginaliaghidad pentrua relaxa De asemenea.ri !rlr!!r mu din .mlad celei n sau . canari !E:l!lp++ry++$xple ztnd:ef 64 . o ene'gic e. Tragerea ujoara estede asemenea potriviii intr o stare meditativi cu saufrrn autosatisfacere ereclii sau rnatrnale in alte st. rt4ryeLaqe{9$lglgrl meroda este.In general.decembte2009 NP(US NewTimes octombrie .^-''."tfr.ad un cer unererc.1ta1e.exuaLlemirine energrer ) rdoicd.rs. Ta b5rb. ca$tmana noro rarer (are dreapr. energiilefemininesunt liniititoare $i relaxantein timp ce energiile masculinesunt stimulative9i activatoare.d un impus pcniiulur.inilial sepoat€ intamplaca energiasexuahdisponibili $ se goleascn.dar pentrua.ri mai bmndede sau intirirca energlel seruale Puterea energieinoastresexuale esteo funcic a vitalitdlii noastre generale a energiei sau \. prccu.catre saucaneui pei'aj.qpjr uior imaginali-vdcum bioenergia !e'ul in.Llui5i genuDchi. in plus faln de contractiile$i relaxirile ritmice ale bazei s€lecliv imDrnseti oelvisului. in timp ce energiilepAmantului suntyin sau feminine.un. mai mult.. ^ O aremeDed lD Qlry':a-gq]]1ailhllq-p! b' care inL:lnim.

De asemerca. se in $i uleiuldin qemrlerede in A. din A\rfelrhnni cruda un efecr are virzl. Variateie$uri qi alcaloizi au fost tradifional folosite pentroa imbunntnlifuncliile sexuale. la pentru Hrane enea€lia seruali Nu putemaveao energie sexualA putemicd dacdsuntemmalnutrili.au incoraarea ernolionaln. specialin cazulpierde. degradarea $i violul. tunDceir in Onentsefoloseqte nauE. Suprlmarea conduce lntotdeauna Drcbleme. excesele sexuale.semeneanecesar"piot'ul6alG. Corpul produceoxid nitric din aminoacidul arginne ca un semnalpentruvaselesanguine alepenisului de a serelaxa.zatrt mull mai putemic de€atceagdtitt. DacApnclicile evlavioase conduc nu la St. atunci motilul protund al acestei practici esreinleles gre$it. miicu!€lof ii crlugarilor estede a splitualiza energia sexuale prm meditalie.Acest 1ucru€st€ pentru capenisul saseumple cu sAnge necesar sAseFoduci erecfia. irnpiedicl rela. ereclra. Confonn inviinrurilor ezotence yoghhe. Prot€inelede inalti calitatefac partedin lichidul seminal$i o diet.In cultura noasrri esteDreferatd camea.Uleimile de pesre slmt. apareca o antitezna spniruaiitdtii $i in aceastilumine a fost vdzutnin tradila crestind.ntru a imbunatab performant€le sexualeTotuqi."u natuali a vaqinului. 9i suplimentele maaneziu de aiutdla relaxare. timp ce acestlucru implicd in In generalexerciJiiconitiente. dincare generam energiescxualAj estesimihrn cu bioenergia lrana crudi.hranacu ceamsi buni reputatie salbenus cruddintr-un est€ ul ou tertlzat al uneieiinr creacrte aerliber.n bogatein astfelde Foteinc estestimuladvasexual.misticii crettini r^$i lransformi eneryiile. Cu toateacestea. atuncle multmaiblne sa seg. o naturald.. NDruS Newlines octomb e-decembe2009 .. Lichidul semiDal estede asemenea bogatin zinc $i necesiti muiti vitamiDa86 f acizi gra$i omega care gesesc uleiuldepeqte in 3. De asemenea lrrulus tetestis este frecventfolositn pentu imbunftalirea tuncliei SexSi spiritualltate Sc\uali. acestca toatefac partedin Si evolulia noastrtspirituaE. si pnn aceasra.Prin aspectele negativeca sale voluptatea.pnn intermediulunui clevolamenl intens.Simai eficientidecer salbenusul crud esre camea cmoatocala.Fronlierele cun Dacipracticile evlavloase conduc transnuiirircale enerftilor |lu la al6 sexuale.ea legari spirirtralirdre e. lntr-un mod mai putn evid€nt. Ideeade celibat in cazulFeolilor.ritualuri ti altepractici evlavioase.rc de In Ina nulte moduri. Siestein special beneficpentruproblemelesexualedatorate var$ei. in acesta con$necomponente sulturicecarede asemenea prezente candtelinad in sunt in spcnni.*"Ip.{areanecesar.de reguleliri a fi conttienti de acest proces.seasce supap.-aiiLt"iF".a. Deobicei folosrrd erd rLepidium maca meycnii) pentruimbuneutireaSiechilibrareasistemutui endocrinin generalSia hormonilorsexualiin particular Separecd cstemult mai €ficientd decer Dioscorearillasa.-tfelde deficienK suntlarg rnspAndite. Fo4avielii.Dacdin cadruireligios se lupta pentrua sesuprimasexualitatea.le.eneryiiles€xuale fi canalizate pot ascendent pentrua ne dezvoltacentrii de energre sistemulchakelor $i coqrurile sau cnergetice superioare. intermediulaspectelor prin salepozitive. sexualitatea poatedeschide ne inina ti ne poaiepemite sAaven experienle similarestdrilor meditativeSifericirii mistice in timpul sauin locul orgasnului.ii in ftecventede lichid seminal.

. yogai$i au Sistemul ric Sikundalini la Suprimarca conduce intoideauna probleme. atuncie Tantra kundallnl 9i multmai birc sdsegiseasc. Energia sexuale o patc mai d€nsd fo4€i cste a yogaprintr-opracticistrict iar in kundalini noastre vitalegen€rale. intenrcdiul int€racliunii dtualice barbatfcmcic..yoghinepentrua iransformaenergia prin tantrismacestlucru s€realizeazn scxualiin kundalioi energie sau spirituala. la hindusa. ii iDtrun fel. in nrod prin spirituala dezvoltarca sistchuluichBkrelor lyaditional. origineain tradilia Ambele metode au Existi sutede tehnici d€ neditafie. al Dc Karezza in modspecial cstc felevantA. Metodclc tantrice yoghjne spre un Si iintesc drum rapid spreiluminare. Scopul ti spemlej. acesta idealul este tuturor religiilor. Centrii enereie de invadilia hindusa 66 NEruSNewTimes octombde-decembne2009 .spiritualitateaf inseanma un efofi de acceleffea evoluliei conqliinlci.Frontlerele noaSterii c Totugi. ti a corpurilor energie prin carcbArbalii putc6u stinge ^Lnctodi Ceeslcdc faptspiritualitatea? acest ln 'IEyAIS{!UI' craucoar rorosrre IC St9lI peni! mine contcxi.in afarAde atingerea unor variatc stari empomre de fericjre $i declanqarea unorcvcnimente parapsihice. tantmeravezutisi folosi$ ca o dc superioari. iantrice. asemenea numiteleorgasme a$a cerebralcsau spiritualc nar puteasi fie ir continuare legate de activitatii dopaminicece producdependenti.ln timp ce taoistii i$i doresc celedin urmi sAdczvolte coql in un energctic nemufltort s-arputea care si corcspundicu coQul de lumina al filozofiei New Age. Considcr cI urmatoare etape cvoluliaspirituah in a umaniteliva consta formarea socieldli in unei pc bazalc cooperare. expriflrat special in fubudish ii crc$tinism. afad deatingerea in urorvariate stAritemporarede fedcire unor lideclanlarea evenimente parapslhlce. supapA o naturali. pare purini pe ss ci suntcei care succes aceasti au cale. accea. transmutdri realealc energiilorsexuale.. in in taoiste. nrmltele aga orgasmo corebrale spirituale putea flein contlnuare sau s-ar $ legate actvltitll dopamlnlce de cePrcduc dependenld.ca rgcompensi. dragoste compasiune. separc pqini cA suntcercareau succes aceaste De pe cale.poaleapareorgasn'rul supr€m acelade fbciliiacrc$tcrca este a cerebralgi variatestAride fericire. caredevine apoinanifes$ln funcliilc corpurilor noash cDcrgclice fornarca e $iir corpurilor energclicc supcrioarc. Dragostea compasiunca cxpresia sunt unui 9i practicarea centru inimii dcschis. poate elibemta care f1 ca individualei arnbele metode implicaretenlia encrgie kundalini condusd ascendenl. Totu$i. ca scopconducerea energiei sexuale sus.Deasemenea.

uncon de un ci enelglesuperload.r Spiritudl Oryasn deMichacl Winn sauvizitali site-ulhttp://r\"$'whealingtaobritain.rde.Separecn in unele esrc ulil.aceasta poatein timp epuizavitalitatea generaE. scoi bud(reribelaDe.. veli credecd incercsa fiu necuviincios sauprovocatot dar aceasta una din este afimaliile careseregisescin budism. corp lumini.com Dacdvoi fbceafimutia: .corp|ll-lunin.Acest lucru pare esre se ci recunoscur cein cenai d'n mult de practicanliimodcmi de tantra ii kundalini careacun au adnugat orbita microcosmicn practicile Pentu o in lor prezentare generali interesantia lantrei moderne.lntreg$lvlrt0os.Acest lucru s-aschimbatin Facticile completegalecu btubalii. sepuneproblemamodului in care trebuiesninfelegemsausdinterpr€tdm accasti afirma1ic. capabllse locuiasciink-un blologlc sanuseata$eze 6t.i. Acest lucru tinde si condud la o dezvoltare dezechilibrateprin suFastimularea cenirilordin zonacapuluiin detrimentulcenhului ininii.Est6 de ghidat Este naldograbi deinlelepciune deemolie.csteB"ddratvdr? Astftl.e(remcr.'.. Budi$tii vestici. a acestor metodeestecurgerea energieiin sensuDicde la bazacoloaneipannh verf. Probdbil ncep. deoarece paresi rdstoame ea completintelegerea noastrA obisnuitadespre iluminare..AceeaSi viziune este€xprimarain variatetexle sacretantrice.aparent qtiu ce sninleleagi din aceste nu spuse cn tmd snle ignore. de alti pe pane. conducand preamult energiasexuah in sus.reme drn de intineri.'ffi 67 .' contlient sine de deglfi|d6g0. rapoane dar ormerodsc Indild firptul cnpot apareproblemeca ulmare a suprastimulirii continuea creierului. Acesta esto corp nx fizic.conceptuluide kundalini !i a taojsmului.. corp dar .rileprucrican!ilor ace{e.zal..ri' ca nu . $i mai mult.Fraza orisinali in sanscrit.u d.degicunoscun a$a budistvestic din Thailandacarea inleles dill aceastiafirmatie cn sexul orgasnic intoxicant estecaieaspreiluminarc.i. decat nupoate mudniciodati.bn. ni$tezeite.citiJi articolul Zle Cllesri. Mai existi insi 9i o afirmatiebudisd careafirma cn orgasnul il ucidepe Buddhadin interior.ej{lralirarea inst in modsecret.Frontierelo cunoasterii Scopul suprcm laoism formaiea in este ufluitrup nemuritor. srut imFesionat de nu + F* G abilI.. Din punctul meu de vedere.O! i" : t€ 0ftiia mhrcc{smici hadilia in taoistE NEruS Timesoctombdedecembrie New 2009 .LaoTzu un de explci astfel nemuritor: .Iluminareaestein ve&g.De asemenea. uu nicio proble. Pirerea meaestece pdma zicald serefcra la energiasexuali feminind careesienecesara unul . principala problem.

a atmsiluminareaprin iniemediul practicilor sexuale tantrice. o femeie.coD pdmenteane fenininA a cenrrilor sexualiti de 1a -+{ul.Ki dcorducand sus.f€cr echilibmte. fo.rs$!r4s!ts9t!&id.re de s potta irupeasca.cenr necoplamin. amplificarea1uiprin Majoritateapolilornqri masculini-feminhi putereamrnFi 5i in acelaSi timp conducerea sunth varfirl $i la bazacoloanei.au d. dezbrilandu-rn.. sexualecAte abdomen. Fluxul de energie urrneazi invad€sc.fqalrlr3rfllqrt n.draeo(lea riulorut viepi.*ry'.Ddcd exrsla sfrLrsere bodxrchrtta (enercie o de Reprezertare iradiljonalt pncticttorcontemptative a .Alchimia intemdsau. ci puternic.Nu arenici o legaturi cu schimbrrile de sexchirurgicalesauhormonale. cory de pmtr-o atitudinespirituale."ifiii-baz6.piriruata: ..Ea explicafapd cn femeile tebuie sd-ti controlezeenergiilesexualea$a cum bdrbalii trebuiesAti controteze ejacularea ddcevo s5culdveilminared.. abdomen. ezoterice budiste. a dceaslL insemnand fapt ci energiilesexuale de masculineti feminin€rrebuiesi devinApe. ne mai rdmane nu destuli energie In secolulopt.un mod simplu qi Acest lucru are loc inilial ln zonadin spatele irumosprocesulalchimiei inremetaoist€j ombilicului undeenergiasexualdconvertitna producerea unui sentiment pEceresexuatd.Lady YesheTsogyel.Esreca o axi senlrmentului fericie medirarivt din zona de energeticisituaii inte douavoitexuri cares€ capuluiin abdomen. Pentrua aveasucces. In acelati mod ca Siin placricile 68 NEUSNewTimes.fomat prin medirafieconstanta ii un corp de energiesuperioarn..tire secundara bnrbar apoi sentimentele. avemnevoiedoar de nu Scopulsupr€min taoismestefomarea unui un pol sexualputemic dar ii de ur pol coronal nup nemuntor Acestanu esterllt corp fizic. cum estein tanrr4 saupdn cultivareindividuali cum esrecazulpmcticilor meditativeenergetice individuale.. In en€rgia femeieintre padeadreapti 9i parca stangaa masculini Fovenit5 de la centrii din zona coryului. J$q'!!j$ A$&lllllrge4rslasteL in cr.amtinuFola nivell]labdomelrulul C sl mepundndamrnbre! pt. !X9{: Acest pasajexplicdinrr.acest]ucru serealizeaz^ prjn combinarea energieisexuale masculineii ti:t 'ra.FroItiere torii cdlugdrbi$arpenlr1l de\eriandrogin.'"ulusouseu :onsata* feminineastfelincat practicantuldevine aqaxqarinen!?lq$glliuleala androgin. un lru nd. A douazicah pur Sisimplu inseannScd prin irosireaenergieisexual€ca umrarea orgasmului.copu1a!it. odombde decemb d2009 . dqs_el!l:!l[i i i. capuluiinteraclioneazicu energiasexuaH intema acestorpoh a duce aparitia la ilului .cu o impdr.Acest 1ucru poatefi r€alizatprin cultivaredtde.Estevorba despre acelasiprocespe careil regisim $i in practicile taoiste. de fost acumulattprin practicarea orbiiei conducerea acestuisentimenr dinspreorganele miuocosmice saua unei metodeechivalente.gg]!+.

'rdhf* '^a v. de nu poate m\lri niciodati. Rep16z€ntals a. Fouldations ofAnihal Bchavior 8 cauza multimcdc probleme.Estc conFtient sinedesifiri ego.Brian (tans. conceplele pmcticile prezentate acest in $i (pb SanFmncisco.html. i7 9. 1995 ed.Julian Press. cancerul. Walker. Snow Lion Publications. accst lucruva (1996).2004) fi seia Heal hutseA . Bemard. a. F.copllulul sau laolstl dlvln".eo-tantrisnului (o Iffi$ t""t" autor: 6f-ri NqUSNewTimes octombdedecembie2009 69 . Pentru infomnlii suplimentare paginile de accesati Tntemet: httpr/*"*lv.Kcith. andZimmermann. Hua Hu Chins: Atragematenfa citilorilor ct nulte dintre Unbnwn Teachigs of Lao Tzn. Ascriso mullimed€anicolepe teme dc sintrtateii mai multe ci4i.$pte ci4i de dimensiuni mlci ce discu6dcspre modaLital avindcca de boli specificc cumar fi artrita. New NotaedltorulIl: 10. de Esteghidat mai degrabe de Notede flnall intelepciune decat emolc. MD. H. Joumal ofChild pane nicrocosmici candsepoatculilizaenergia PsychologyandPsychiatryandAllied sexuagfird a ne confruntacu dorinle Disciplines (2):101-112.Ncw Age.Ulteriora lucrat ca nutrilionist $i tcrapeutnaturistin Noua t{** qi ZeelandA Australia.Frontierele cunoaiterii n&'s1{it iA*fr fi&D'-{ )tx*{ isttil elt'aL * rltrr *. printre careQi Heal yourseAii Healihg Foodr(Pcnguin). de site-ul httpr//www.Effectsoftnatenal andpeer practicaKarezzasauorbita estenecesara sepdrutians onyoung non&?rr. Dancer: TheSec/et Life and Sanss the Lady yeshe oJ Bosyel.health-science-spiri!. ikiDedia si s ors/ ! t WalterLast a lucrat ca biocbimist ii cercetltor in departamentele medicalea mai muitor uriversiteli germane la laboratoarele $i Bio-Sci€nce LosAngclcs.. alchlmlol taolstg t€lul lntsms pagina intemet: consultali de httpi//www. Atlbctional rcspokse. e. Harlo\ H. de ti delunlni" nemurltor. Aschner.). ct al. ln prezen! in cu$ dc publicare sunt lucririle Zre Ndtunl Wuy Heal (H^tnpton to Roads. Cam sfatgeneral.corpul-lumind" Pentru informajii rcferitoare sdnAtate. la vizitali nenuritoflj. Sb. Edgar a Cayce avetizatcAdaci Crled..1957. ArthritisCahbe Totu$i. R.con noksha. o 43:376-387. NewYork. York 1996.. putea controla energia sexuah. acest lucruinseanua ca (1916).r tantrisml. Dowman.theartof-lif tProducts_o2. undelocuiegt€ in $i prezent.Harlow.Haqrercollins.secliunea 66.). tntrcg9i virtuos.corpulLil candidar diBbctul probleme gre{rtatc. din SUA.stheinlahl in pur aprinde ti simplu dorinta sexualifi va norfel.santosha. encrgiakundalini estestamitdlnainte de a se 8. a sist€melor tantncetradilionalebudiste$i hiDduse).?ti interFetaremodem5.com lui: capabil locuiascahtr-un biologicdarsA sI corp Duseata$eze e1. articol apa{in de fapt . ashnul.html htb://cn.'ro 7.cofl LaoTzu explici astfcl. xn A4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->