P. 1
Neurochimia Si Bio Energetic a Sexualitatii Waltwer Last

Neurochimia Si Bio Energetic a Sexualitatii Waltwer Last

|Views: 43|Likes:
Published by Ehyeh Mircea

More info:

Published by: Ehyeh Mircea on Jan 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

lrq'F

"

.3

gi sexualitdlii Neurochimiabioenergetica
part€a 1din2

Dacivomintelege neurochimia 9i bloenergetica serualitalil vom aplica !l aceast?i cunoaltere vialanoastra, in relaliile noastre deveni amonioase, maipline vor mai dedragosle poate chiar spirituallzate. nal Si
.vtmdidcsrabE. ene€iaseruale qqul ro(a puremrca. c rJeste o protund asuprasaniiaii noastre, asupm relaliilor noaste intime ;i a spiitualitifii, dar dimensiunea acestuia estearareori con$ienttatd. SpIenorocul nostn, ftr prezed pulcm discememai mult din dinamicaprofundd a acestuia, datoriteunei inf€l€-qeri ce in ce din nai profimde a newochimiei creieruluiuman. pol Efecteleobservaie fi pa4ial explicarecu ajulorul biochinici ii pa4ial prin inremediul bioenergeticii. Orgasmulestein gereral privit drept scopul ultim al sexuluirecrealional. tilhem Reich a fost primul om de $tiida carea descnsnaturati a scopulorgasmului,ca mijloc de descarcare excesului debioeneryie. insotirdeo eliberare adilionaldde ene€ie emolionale9i a recunoscut de asemenea consecinlele negatil€ ale energiilorsexuale blocate. Pe]angi culnile binecunoscute, orgasmulare tendinlade a producedin pdcateqi cfecte secundare negativ€putemice,c€ doar acln au inceputs; fie mai bine inlelese.Acestease

deWalterLast @2007 http://w.health sciene spinlcom website:

datorcazn unor tendinlepredictibilein activitateahormonah, ce par a fi asemandtoare la toatemamiferele,lendinlece asigud in realizarea anL'nilor obiectiveevolutiotriste, pe specialcombinarea scar. largn a fondurilor geneticeri cre ereain deplini siguranlt a Acesreobieciive sunt atinseprin intemediul urmiroareio. schimb;n in neurochimia organismului.Principalii actori pe accastisccnd (vezi sunt dopamina hormonulrecompensei tabcld t). prolactina hornonul safietafii, satuarii (vezi rabelul2), oritocina holmonul afecliunii, comportamentului matemal, altmismului (vezi iabelul 3) si diverselemvele ale recepto.ilorandrogeni toateacestea influen€nd protund starea noastri emofionalt, noastrade intimitate, percepliape careo dorin,ta pafenerului cer ;i predispozitia avemasupra noastri la substantc actn ntli ce produc $i Ace9tihormoni por aveade dependenit. asemenea alte tunctii, inst in generalinrudlte ;i intre ele-in p1l]5, esteimplicat 5i stimul€nlul (PEA).ce este asemenea de feniletilanina - februa NsuSNewTimes decembrie2008 e2009

64

Fiontlerele prez€ntqi in cacaoSiciocolad, el ddicand Tabelul 1: amplificandgraduide aten!€ dvelul de energie, ale Nivele dopaminei: int€noara. $i inbunedlind staxea PEA esteprodusin cantifili nai mari atutrci cand$ntem indrtgosti!. ln schimb,o (fetromendesiulde intahit deficientda acesbria suferede tulbumrea in cazulcelor care duce maniaco-depresiv5) 1aap3riliarmor sian ne indrngostim,devenim denefericne.Cind Excos de ,,inrobi!i" prill intennediulnivelelor cresout€ PEA, oxitocinn si dopanind. Candsuntem trezili erctic danrritnun€i apropierifizice, in cre$te continuare, nivelul nostrude dopamtud iar in momentuloryasmuluiin creierulnostru are1ooo adeveratd ,ftrnrne" dopaminicd pofesor 1aUniversitatea Gert Holstege, croningen $i colegii lui au asociatacesi fenomencu efectulpe careil arc heroinassupra creieruluir.Dopaminaesteactivi in toat€ de fenomenele dependenli,ohiar d la oamenii Deticien!, careau uitat ce est€sexul.cea mai mareparte in activitatesepetrece sistemul din aceaste limbic, carc esleceamai vechepafie a ' incapdcltateaa expedmenta placerea; de nivelul de dopamina creierului.Dupeorgasm, pare deculoale lunea lipsitd brusc,fenomenilrsolii de simptomele scad€ ' lipsa iniliativi de rcacle are binecmoscuteale renunituii.Aceastd ' Incapacitatea dea,,iubi" tendinlade a seproduceimediat in cazul .libidoscazut bdrbalilor $i cu intarzierein cazulfemeilor' . probleme ereclia blda0 (la cu . lipsa dupi orgasmcle$te9i nivelul d€ De asemen€a, legatuE cu €muscdilorin u componamentulprop prolactini iar nivelui receptoriloran&oge .ADD/ADHD dupd Nivelul de oxiiochd soade scade. orgasmulobignuit,dar dacdcuplul menlineun contactsirans,acestluffu poateajutala acesteiscederi$i la susln€rea contracararea de oxitocine.Schimbed nivelului datonte acestuidez€chilibru comportameniale pe fost observate o perioaddde ' strredeblne or,mullumirc homonal au inte ' pEc€rc, ir1tot acesttimp, putemfi duce pan! h 2 siptamari. bucuiiadea la a!,\iod saudepresivr, mai intabili, nemulllmili, panea buraa pdneDeruh'i cea $rin locsa !edeFr .sentimente pozitive deceilalli faF nostru,putemd€veniacumconstienfiintr-un mod durerosde defectelelui / ei. ' aleged inlelepte rrndns a\eeaidrmd) pe proces | \actacela): ' a$ep6d rcalhte cdn.l la \e perrece in ca/'ulrenunlarii cocajnd. ri ' dragoste naierd/patemd perioadade prolactiru arenevoiede o anumifi Smsi: htlp://Pw,Euitng.intolscienco/sd-ard-addiction trmp pentu a ajmge la un nivel normal-

- lebrua decembde2oo8 e2009 NqUSNewTimes

cunoa Frontlerele Tabelul2: cu asociate Simptome de excesul Prola6tind Lafem€i ' Iipsa libidoului ' $an schimbatoare. devenimdin ce in ce in ce mar pulm interesalide partenerulnostrudin punct de vedercsexual(poatedin cauzdcn subconinent dejos ale cu si incepem l1/oasociem nivelele sA posibilsdincercnm ciclu)$i acume acestui devenind susiinelnnivelul de dopaminA de dependenli 1'reundrog saude vreo mancare' saudevenind interesalide un nou pat€ner acesttip de sexual.e in observa rclaliilede lungd ce ceea sepoate durati ce nu prezinleacelnivel de oxitocini caredeterminao apropiercstdnse intre decenbie2008 februade NquSNewTimes .rul receplorilorandrogenidin sexuaL.rin comportamentul cu 7 zilc.rcsenrnarii" ti cum ar fi un fel (renun!6rii).in timpul.rdmenem mpid aceste inaltede oxitocina depiqim $i €cand $i mai nult sex.. lor $adar. inreioare compotuinenh c.c Turre n! .€lecorcspunzand o lipsd aproximativ a impul$ ui sexual(libido) in comportamentu pe Prolactina. Dovezi suplinentarein privrnla acestel . dePtesie . sta schimbitoare. nivele de scazute testostercn de inilial..1unii miere"a relaliei stranslurili datoritdnivclelor noasre. sexulne lacest ne dorimti maimult 'zle la dJLe crelrei)i 'ciderirapide ser. pnnate. . hngt lilptuLca $obolanilor. anxietate 'simptome chiar!i menopauzei.. maimulele$lbaticc inchisein cu$ri.mahmureli"poslorgasmicede durati s au oblinut din studiul iobolanilor masculiepuizati Nun. dePrcsie . simptome unul cea€i.inienilitate . hipotalamus modificAndastfel @srosteronului $i sexual AcesteschlmbAri . atunci specifice este estrogenul la nivet€normale cend .prezintnin pnna faza nivele I 5rrc\ului coni-/olLdar rle inalre horronului pe prolaclinicresc.nivelele de tot se misurt ceacestea resemneaza nal mult eraucele protacrinA cu soartalor Nivelele de peiodda de lJr i ln ace'Ie o nar rd'cac oupa adicarlmai-EJrelc . prczenla nivelinaltd-" ' actul lipsei poate dureros datodb ii sexual lubriileivaginale LabArbali .'] astfeleficaoilaiea reducend scade.La modul tundamental. i$i mamifere$i reptile. agrcsivitaie. ftand sexuah.' ace. 'Lanlenoastre )i de hormona1'.Aceb-ra deci la fluctualii niveluiui de dopamind 9i enolona1erapidein cadrulrclaliei noastrc'Ma taziu.De exenplu. deoarece arc origineain parteaceamai prinidve a creierulurnostru.iristeli" honnonale Inilial.ondil {ri\el oeprrlacrina :nperechcd/4. este comportament ideniic la oamem.rea \eam:r.afecteaze _ si aclionead ca o l.

te acast .. Povestea spunecd in timpul unei vizii€ la o pregedinielui arAtat coco$ fermn. osteoporoz. de . serevitalizeazdcelpulin suficient ei de mult pentrua fi din nou activi s€xual.. NOruSNewlimes decembne . . stimuleazd dep6ndenla 'iniibalbldoul . vlndece reface 9i ' vindecarca rapid.FroItierele cuno EfectulGoolidge in experiment€le gobolanis-aobserwat cu ci. poate pontru tltoxlc celulelecrelerulul ' dlstruge mu$chll. dupdo viguoasd copulaliecu o noudpadeneri. CandSobolanii fost au invila! sd actioneze mancti penirn a lii o stimula astfelpropriul ccntru cerebnl al recompensei. dlabet.ie Cenelicn.Acest proces poate repetat nouti din noupana fi din ce Sobolanul masculestecomplel epuizat. obezltato. 9ladlculalille oasele ' slSbqi€ lmunltatea ' blocheazl ater6b. info/science/coolidge effect).efectul Coolidge". duce ap6dlla la bolllorde 9lahlpercnstuntl Inlmd .r' Tabelul3: Beneficllle oxitocinei 'agrcslvitate . infolscien @/sq_a nd_addicio n Honnonul afecllunii Sistemul dopaminic evident proiectat este peniru a produceo cat mai marediversitate impJlsionandu-ne imperechem\r . soJiei i s-a un putea carese pe imperechea gniniLe parcursul cu intregiizile $i aceasta fiecare l"a placut in zi. aceitia inceput renunle a au sd la mai mancaSia se imperechea au continuat fi doarsi sestim! ezepandin momentulin care au fostpe d€plinepuizali..ina?". dornlele dependenlete 9i ' receptivitatesexuaE me tA ' taciliteaza lnvilfl rea ..cu oritate ti mi ' djminueaz.oxltoclna Dragoste cofiuniune. ideeaSi i-a cerut fermierului strii facl cunoscut acest lucru9i pre$€dintelui.. pre$€dintelui Calvin dupanumel€ SUA Coolidge(htpr/wr w. dnitor mai a ' scade plesiunea sanguin.rcu nli dg. masculii incepst lSi ignorc destulde curend partenela.Nu domnule" lucrucu aceeagi ia respuns fermierul.iebrua 2008 e2009 .flirteazi" mai mult Siseprezintamai atrigabare aftnci candsun!obseNate masculi decat de noi in prezenla unormasculului caredejas-au cu imperecheat. Coolidge gendit s-6 peniru moment apoia intrebat: un . prciejeazalmpolrlva deinlmd b0lilor sutsi: hnp://M.Atuncl rog spune lucru9i doamnei preiedintele. ti g. repaE. 9i Rozitoarele femele exemplu. Coolidge" spus a Efecnrl Coolidge numaicd a fostobserva! nu la loare animalele se{ tnasculin de reslate.4 Acestfenonena fostnumit. ce a ascultat Dupe preiedintele relatarea.dar imediai ce esteintrodNi o noua femela.reuniting. a insa ibstobservat la femele.s ah experimcnr Ln iodici faprLlcA posibila poalefi cr€$erea cauza ac€stui a efect niveluluide dopaminA.Face aces.

problemd Solulia ceamai stdvechela aceasta frd a ajungela €steaceea a facedragoste de Acest lucru aj$e nult la menlinerea orgasm.in loc snm€nlindo legntureor. marenumir de cuplr..in hormoiale rolatiilor ale sd suntom termeni eyolulionistl.in in taoismulchinez9i aparent. cadrul cre$tinismuluitimpuriu. iar apoj.de dumtn.itocinicastran$ cu acest padenerulei.Frontiorsle conoasterii cu cat mai muti parteneriposibili.a$acum separeci face activitatea sexuali ftecventeinsoliti de orgasm desi.nd nivelul de oxitocinA.Jartra albi" (. sti la bazalui a fost lntotdeauna trecute.si ne indrngostim. intahim pe altcin€va9i sdrepetim intregul proces. multcu ner. sigur pentru cregterea inseamnd suntemplogramali st ci Aceasta infilnim pe cineva.WhiteTantra")si in variate . a$a cum vom vedeamai talziu. iar apoi sdse abFnnde h sex. Oxitocina contracareazi nivele cu asemenea frica. Femeilesunl atrasesexualde bArbalii ardtosi.In acestpunct.cu lui urcusurilesi cobora$udle specifice.Aceasti varian* ar puteaproduceo relaFe emolionalnstabila.fiind putemic atasi de orice fem€ie (fertih) cu caracterisiicigeneticedezirabile.odati cu aceasta crescA. Acesi paternevolutiv esteintrerupt dupece lnsircinatn.ri cnsdtorite sfrr$escpdn a divo4a. eai9i reorienteazd decemb e2008.aceasta practicafiind intalniln in tantra indiann.imperecherca ti odati cu ac$sia dopamidc ia star$ii si montaigne-russe-ul dupt ce fefilizarca s-aprodus. Exisid insd efectele un hormoncarecontracarcazi un montaigne cu emolionaleasemdnitoare esteoxitocina russeale dopamin€iii acesta de honlonul afecliruii. a maipmduce frre de (nlai alesdin punct de vedere dezechilibrantut emotional)ciclu neurochimical orgasmului.Si oameniiar puteaface la fel: ar putea doarpentrua aslgum avearclalii sexuale conceperea unui copil. termenievoluljontri. careesteasociata inalie a1e cortizolului $i cu stresui(tabelul 3)Oxitocina ducela apariliauneiputemice legdtu. aspectele pagim de inremer $'iywreuniting. dintre noi ar considera-o forme de . in loc si le relaliile de cuplu s1trAns dezbine. Relaliile neoficializate sunt$i mai fiagile. condilionall genelecatmai putirli. deseoridupno perioaddscurd de timp.in aceastd ..ii cand. suntem In genel€cat mai condilionali snne respandim nult cu putin!. $i cn acliuneaoxitocinei garanteazA ainbii pnrtufi pentrua asigurasuFavielufuea vor coopera odraslei.cuplurile cnsdtodte in secolele distunclionalernman€auimpreunndatonte presiunii socialesaudatoriti imposibilitdfi de a obline divo4ul.spandlm nenlioneMn in celebn Paramahansa Yogananda ln\ l\$xe Autobiagaphr ofa YogicE aceast^ esteexactceeace au frcut parinlii lui. In timp ce acestfenomen ullul recent.februarie2009 NEOSNewTimes relaliilede Motlvele Drofunde dezbina care stlclle caractefi cuplu suntinriddclnatein noastre sexuale.saavem pentrua put€aconcepe un o activitatesexuald dupno perioadA fimp sd de copil. h cadul perechilor de animale.sexspiritual". Motivele proturde caredezbind relaiiile de cuplu sunl lffndecillate in homronalealerclaliilor noastre caractedsticile sexuale. $i snasigurim un mediu carmai descendenliior nostrii. Ea vindecn$i menfine unite.iar porenlia1u1 birbalii incearct st iqi dspandeasca genetic. candnivelul ei de femeiaremene Folactina sementineridicat pe inteaga perioadna hranfii copilului h san.info/ vizitali Relallllesexuale un in prezent.i in cadrulcuplului.dar deseoriiii alegpartmerul pe bzza rcsurselor$i a potenlialului 1orparenial. nivelelor oxitocinn.In iimpurile modemq practici a reinviat in cadrulKarezzei.moti\ul care parea fi mai degrabe prczent.insn majoritatea probabilplictisitoar€. esteposibil si triim sj un alt tip de orgasm oryasmuldatoratunei apropieriemolionalefbartemari Penlrua studiaii ahearticolerefedtoarela hormonaleale sexualitilii noaste.

tebuie sAdescoperim nodificerile hormonalece nigb cAi de a depAsi ne dezbini.saupot hcerca sni9i nodifice gradulde iryIicer ff. devenindinteresafide un nou part€ner. De-a lungul timpului. tr€zim tot mai mult cd trebuiesAfacemibli joaseceurmeazd dupe nivelelor dopaminice curente. in ac€stfel sprc reuqindsdme4inA o relalie satisficitoare. . sipenlru cat enof al echilibru lonal parin!llor.. in6lnirile noastresexuale incepemsdvedemin partenen nostu toate de lipsurile ce prealabiituseserimascate niveleleinalte de oxitocine(datorat€coniactelol fizice frecventeneinsolitede asocialii subconqtiente negative). Inifial suntemadu$iimpleuni.dez-in&dgostim". ciocolatdsau.. cupluile pot incepesa i9i piardalnteresulfati de sexqi sdseinchida din punct de vedereemolional. sexulestenedorit din punct de vedere hormonal$i odce act sexualfinalizat pnntr-un orsasmduce1anoi instabilit4i hormonale9i Prin umarc. ci urada. caresuntemstructuratJ de dezvoltao dorin6 subconftientd a ne separa $i multe cuplud chiar fac acestlucru.jocuri. aceastd insealtnlaci trebuiesi maximizdm Foduclia de oritocini ti saevitim montaignerusse-uldoparninic.iaunei ce . in funci€ de nodul in putem emoJional.. Experienlele dopaminicede v6rfpoi fi de menlinutedevenhd dependenii de asemenea faln de ce: poaiefl ceva nu preaconieazd vorba de drcgwi lesalesauilegale. toate 2008.tie.gisirca utrui nou partenersexual.victime" conexesunt socialece apar.ii ne bucurdmde excitantele culmi dopaminice eliberatein timpul intahirilor noastresexuale. starearoastri de sinitate Sislareanoasfa de bine inierior. ed. Din momentc€ ac€stobiectiv estein contradicliecu condilionareanoastrd neuochimicn evolutivi. sau. dependenla de a. se Acesle dvelejoasede dopaminn poi ceea de in'indepe periodde pen.. ceeace sepetece in prezeniin cadrulsocietnliinoastreesteperfectnoimal din punct de vedereevolutiv Mareaprobtemeinse problemeemolionaieii estedatt de imens€le Alie .mahmueli" biologice. decenbde 69 . deoarcce poces sltslinutde o geDeroasa ne indragostim.sra$ament" situaie. vina urlll pe celilalt si aite emolii negative de d'emdoalodrc repreTinla faple\pre.eneneio mullime are de efectesecundare negativeasupracapacitilii Formarea relalli unor soxuale stabile prezlntd evldent avantaj. Pe langnfaptul ce FovoacAo nulfime de problemedatoriti shesuluiprelungit $i poate ducela apariliaunor problernelegatede $narare..) prin explorarea tuturor poziliilor seroale posibile sauincepandst facn schimbde padenericu alte cupluri. curse saupariuri. devenindtot mai dificil st nenlinen o viala s€xuald lmplhita.snduci'ea-dopamin se diminueazi Siincepemsene . a Tinand cont de structuraachrald societdlii.R. Vorbindin remeni hormonaLi. In loc sAne bucunm in ne continuarede niveleleinalte de dopamine.Atii insnpot incercasniSi menlinnexpenenFle in dopamjDice \arf (experientele carenivelu se de dopaminaelberat ln cory esremaxim n.. in aceasid . pentru un atai starea de binele copiilor.lebruae2009 NE$SNew Times.Eic6E. mai frusrali. de a da mai iritabili.br* afectiv citre copil. tmsiuli ce poateducela aparilia a numeroase intr-o rela.atatpentrubinele copiilo! cat Sipentrustarcade echilibru enolional al ped4ilor.probabil cel mai ftecvent.Cu excepfiamomentelorin caredoim sAddmnattereunor copii. r€orientandu-se alte tucruri.nem.tiisexuale stabileprezinti evidentur avaniaj. ce suntmult amplificateil inlidte de de nnplicareain relalii armonioase lungn durali. noasirede a ne deschide de o starede fafi intimitate. eliberarede oxitocinn.in extremis.la 2 r5pd. perioadaaven tendinfade a fi in toad ac€astd mai ffitici. formarea rnor rela.

inh o Noycsde la YaleDivinitv School Humphrey stareperfccii de slniiate. de fcmeicedepA$iseri inceNt si i\i deasea$ra de No. insA. modul prietenilor despre lui acest ejaculare.ior.aici exista o culsA $i a un biologica:penfiu menline corppuiemicii sanitos.r lor.Frontlerele cunoat e f i i aceste. $r grupde ai \\. acea$e lucruiar in anul1848a fondatla Ne\l York sexuale1a Comuniiarea focar al actuiui amorosdc 1aorganele care Oneida.' oe d te1rru c'fd . Raporrurile mai mafE$r unei sarcininedorite.{bi") este solialui craufoate incanhlide sexulljpsitde La dspunsla sexulDonorgastic. in cel€din unni a in innnn. existat idei debazd evolu. La fel ca $i in cazulactivitill astfel mu.tii pot plinede iubirc.le hproprer'i ddrorirr stareadc vinovilic Datodtn situallenu esteneaparat dinte ser Si apirea. evitarca lipsilede sexuale fenei $i birbali.ri de excitatie sexuali. trebuie nenlinem$i o produclie sa putemicide hormoni Aceasaproduclie sexuali.El chiaf a sugerat siareade timp sarcinile prevenind acelati in sindtatc.ePdtul DJmne/eJ Pinl.tii suri $i mai orientali cntre orgasmul stualdtii.deoarece esiedAundtor mcdical ci sexul non-orgastic i3r bi{ba. c q i J d e " . (Tolu$i. dehorrnoni cel nai binemenlm$aprin este inlernediul trnirii utlor st.. Padenerele erautoateentuziaste c r r c Jf l e .bazanduscpe er.chiloreste mai binest ii folosim. e + i l e de oro1l| crre crro.Este $i glandelor pentrustimularea orgasmul necesar noastresexualeri mcnlinereaintr-o starcde Acestorintrebnri sdnitatea organelorsexuale?" nu li scpoate un rispunssaiisiictlordoardin da nostrL. (OSy'acuse Lib. mrt\o(d\ l!.tia Au trei 250 deopoirivd ajuns numere demembrii. disconfortce aparedupEsexulrnmat de lor redorite. crau ejacularc baza Comunitatea miritA. autocu Dupnce s-aluptalo perioadd un celibat Karczza cele a impus.Totuti.i fi realizatein inlenorul unei rela.rip']\ irri 1811-1886 lohnHumphrey Noyes..r 4 ca sola 1uipierduse a o consecinli faptului 70 {ebruarie2009 decembrle2008 NEXUSNewTimes .\l\\nel ..Acestcane ducin final la sexualiljpsitd dout tuh€bnri: activitatea .rde ncmbrii ai orgasmului). un mare n 11.\u\L'r X\X-\e". povestit A punctul practice schimbn tundamental. s: practici Karezza:o sinAtatcmai buni.. descoperittu din umn ca$i el ii (Si un Karezza 1afel$i . a a f l dl a o r a a .i o apropiere ir Oneida. risctm seii pierdem. o . teoretice.accasin afirmaliilor unor autoritili din doneniul nuhe femei incl prefera de actualilate. o pliceresenzuah Tineri bErbaliau invatat auloconrrolulde la perioada nenopauza. oblinerca comllniiilii Oneidaau fost exaninali de catre Unul dintre ace$tipionieri a fost John cn unmedic ce a descoperit aceitii erax .ec.pedcnla au ajuns ne teb\ie sar stlAd\im N doarsi' ne i$!aciL$ \a collc\rriraci serlu\\rpsi\de e\acularc\ead\ce ci cu Dumnezeu.Poate st de orgasm lie implinitoare?" .Tantra. !j si rea\izamo aderhaLt stareade mai mdta energieSile imbuniteteEtc ci uniuneiilre sexe. fedcili $iin completl ca nascultne conlinenlei a Noyes !enit cu ideea armonic unii cu allii'.Jesa CorNd(atea o\ei(a Ei im$Nali{e sliNua\e a\e conti\enlei mas!. barbali.ary) UniveBiiy copii prematuriin primi 6 ani ai nariajuLui lor. sprcnorocul considerentc in d\emoejro mar(crreneora bcer.

celelaltedou5lucrdri fiind indeosebi interesante punct de vedere din istoric. Doar carteadr. Toaletreiinsapr€zintd marilebeneficii derivaie aceasti din metodr.l<xezza: eti..i-apublicat experienlele si reotiile h btcrTeaMdle Contine ce (. delinsite-ul Ei httpr/$$lv.accentulestepus atatp€ con$tienlizarea sinldnintelor interioarecet $i asuprasenftrcntului de uniunecompleit cu NqUSNewTimes.Carry em dependent alcool de de mult timp !i i seprescrisesein antidepresive. Karezza $i era o formd de asociere/uniune spiritualr. willian Lloyd (1931) de $i Karezzd:Ethits of Mdfridge (..F!9 1r'l*_ ggtemrn.Doud alte 1ucrtui clasicesnntTheKvezza Merrod (.ntl. Noyes.Continenla masculins"). in nare datoritneforturilor lui Mamia Robinson$i Gary Wilson.reuniting.a orgaDelor sexuale.info ce contineo mullime de infolmalii practice. Cartea9i sit€-ul ce includeqi un numir de ndrturii. La scult timp dupece $i-aumodificat obiceiurile adescopedt e relaiivu$orsi ci sexuale.Metoda Karezza") J.lii ale acesleiaborddrinon-orgasrice.riYindecaleprin interm€diul rela$ilor sexuale").decemb € 2008. /iF inicrncr' http/mrvreuniting. Accentul era pusmai degrabape apropiere iublioare decAi o pe negarea pldcerii. infeclia urinardde caresuferea Mamia a dispdrut. lini$tid. cuplulseangaja caln in rAspandeascd in alte !dri.umate de o uniunecompleti.de$imetode nonejaculatoriisimilareseparecn au cAstigat o mu1limede discipoli in India $i Egjpt.info.februarie2009 7L . credea Ea cA fi spre energia sexualapoate direclionata imbunAtatea stirii de sdndtate lesuturilor a corponleSia imbdierii fiec&eicelule cu sdnntate vigoare. Pandinmijlocul secolutuiXX. Parteneriicauti o starede udune 9i o deroltare sufleieascd muiuah nai degrabd decato gratificarepasionalt trecntoare.ca mariajului") dr. cat $i un forum de discuJii$i un newslcfter lunar Bazaacestonesteluffarea scrisade Mamia leace hetueen Sheets: the Healihg \rith SexuatRetatianships (.Pentu Siocl$a1m. MeiodaKareza In Karezza.Alice BunkerStockiam. Dr Stockhalm !i-a dezvoltatneioda in special cu scopul ai$i ajutapacjcntii a de $i promovato ca o practicace ducela o tnai bunt starede snndtate. momentul La ales.di a Comunitaiji Statele practicda inceputsi se Unite qi aceastd (@SlracuseUf oneida cum ala adtain 1870 ivercityLibdry) qi parte Recent.Karezzaa cunoscut renairerein o DezvoltareaKarezzei in 1872.rtiintifice ii spidtuale. Mamia ofere iar de as€menea insnuqiuni u$orde lmnat pentru incepdton. Paceintre a$ternuturi Vederedinspresud i principale a cl. dupi meditalia comune.. dup: mai mult de 25 de anide practicr.rPs.ahrii l: .. o mai mareannonieSila la anunilerealiztrispirituale. in dezmierdtuice erauexpresia afectiunii. de (1903). Toate aceste lucriri suntdisponibile o. practicaKarczzeja intrat in declinin Statele Unite.Frontierele cunoasterli contactfizic. probleme (de!i a mai alut depiteasdaceste d$te momentemai dificile). L_lgl!!:qe o valoarepractici in privinla deialiiloriehnicii. de asemen€a. prezinidmultiplele beneficii relalionale$i din punct de vedereal s.

s. apropiali.m obice diqa\dun ptrlelilrzvol. @ai! rocri. lini$tili.ca dupA \imbelsuaatn. j=T:l ZrbrSllgillds a arlL. ii.::intr-oKarezzar€u9iti. capacitatea deLaL praclica marrmpliniroare esle I necarlica dilerirepozifi'sdu \ controlar. r. Acesr in ambele la aproape unu] i devin liniltite.ti va senera .]e ibile.. inteaga fiinln cu o dragoste ci \ flnct de vedereemoFonal.Mangaierii€gimiicArile aciuluisexual.. .eftiieintriare .acea(E) iubirc.4!easta trn senlment oe aFcltune.inplinire menlioneaziapari.pafeneru1.fire a ulmari st fi primitun ca zile dureazA intreei."r. prel buzeiof.demagnetizat€.g9ting9.i-co .n / pafen€ra. Orgasmulesteevitat saucel pulin minimalizat.d€ a brAniindrngostilii El a experimenrare€ unor stnri de: .j.. timDul din contolate. satisEcute.ochi. fel a"* 6a" "arnis[. Cdntnd. q€ner€aza tlux coostantde eDergle oenereaTt fltrxconstant enersie un de sexualS sexuala un careestern mod consn€fi conremu m de sentimente bu-iffeiiffiF pot p€mru orasau o acestea conlmua I oat€ ca chiar mai mult. outei domi impreunn sau I restul corpului sfelucestep1iIIde o minunad rmnfansat. demulre oace.Wiliam pafenerei / parteneruluisubformd de binecuvanbre.r"jp. decemb200S februade 2009 Tlmes e NqusNew .ng4gle. lanlate. reruale.avand Toateacestea suni doarimplinitoare drn romantica. menlar care o stralucletrzca sLun larmec unifi. N€ sirnlim O kgnr[d bazaSpe iubire amplifici ln mod o masd sexual. Nu estenecesar penisulsAfi€ in erecJie sAfie in interiorul partenerei sau pentru a te puteabucurade acestmod de a face &agoste:ueo._ orgasmull atinse nova de aremerea inrrluii . "i-tirdu'r.-s* dlp.i in de pedect ca 9i in urna unui orgasm.nric saumaidegraba . mbinr'or. luLruDoale realrTal . bndinla de a imdia nu t vigoareqi bucurie. vartul penisuluipoatedoaratingezonade intrat a pot vaghului sauorganelesexuale sdnu se -partenerul .Fl€cEicitatea'' sexuah Gnziiii-oiacuG.da o tugr dupa slaredeorga\mpa"aged l orio dpSnind plenirdLne..i sauchiar tot timpul. ".PemisurecedobandiF qE r_.rranit-it cu asi ce'a.@)$FttF.". producai o 'ffise de duparesimim un sentiment \intotdeauna bgdllre i tutdrescmult rclalia de cuplu.Eeaerer Cului).ui. saua rapofiului sexual Karezzei.rava. 1857-1940 J. zonasexual..ea d !. Et irlrma. timp ce I de celalalt..prinintemediul orgareior qsqa". puritateqi o starede bine. salisface'eciDroc.. si cum am Dacedonniti gener4i \{eun efect anume. de a deqaEce{ul9[q1ij]9qaq!!9qi4i $i .lu8silq9p341!!!!E9E@4@qg mcr ea.or "i-!"E maiacri\4.r.'nnndoiiD!r-un de de Dr Lloyd mentioneazn asenrenea sen Penrumulleper<o.Jr"l4la.ifri{-. doarrelaxafi.rtoconno qqlg{!!1 :ielrnicarurralg! !!!. lente. uoyd.ioi. st Puteli de asemenea stali intiDi.tf "iq4d. de putsFirqilqrginali cd trimiteti eqergia o'gasmuiui." . ootn us.a5aflrm €xptcn 9i -cdold /te-icilrrr br-o bJra dtpozitie.Intr-om iefi relidobandi pLre. r. o€anele sexuale h f momenle.r.a il'rpreu|a. arnrfiii. a. adDgenr f:ni necesrlarea ur sauzona resmtitlin zonasenitala Delviand.

nai perf Cea comund Leclll despre ecllunea sexuala de sexual. oryro. fEraa o descerca fird a creadci un blocaj eneryetic. Aceastdenergiecircula prin nodel ne pennite sdinlelesemmai bift de cunoscuE in sistemul neddiane metodelor taoiste a afimaliile practicanlilor Si ei acupuncturi.at vindecetor multetenpii natudstein agentul in timp cebioenergia incdnecunoscute este pentru$tiintaortodoxe. rezulti Sexualitateavariatele beneficii ce ti pe negative ce sdzut.energiasedeplaseaza meridianein maarieii-sexuaf.isti -qi o difercnti de in De bioenergie interiorul chakelor noastre.a fost la inceputasociaicu Sigmund asociatd poat€duce1aintederenlecu ei Freud. ftecventprin htemlediul sexuluiurmat de Eioenergia regenerarea fo4el vltale oryasm. rnentinede in asenenea producFaconstanttde hormoni ii . chi.Le pe careil detircm. sub si vi sauo La modul ideal. pe de alti parte. Timesdecemb e2008 februae2009 NqUSNew 73 .vom produceo marecantitate forma unei calduri saua unor tumicaturi.ea esieo experienF pentu nuli indivizisensibili.Ac€si timpul orgasmului.lt* sexuali.Perfecliunea lucrareaS"irPedecrion noastrd se dinamic. atuncivom fi lipsili de vitalitate $i putemfi mai erpu$ibolilor saub&rare[i. Problemaeste urmebarea:dacdL5sem acestgenerator energetic se degadezedato. Pemng.un psihiatruaustriacsi adolescenlii virgini. in special cand hnsferdm energieprin intemediul de energiesexuaEsi apoi o vom canalizain interiorul sistemului chakelorii a meridianelor.Dacdacesigenerator en€rgetic shbeqte. aceasta lange efectele lipsitde orgasnpot fi inlelese din actulsexual su"rin datoritAputemic€lorfl uctualjj vielii.Solufialogica esteutilizarca sau r|JmiIE9i ptdna.Frontiersle cun toateorganele lesuturileSiorice swplus este ti emanaiin exterior.undeactivitatea electricd psiholog. tumizeazdun flux constantde energie in chaka noastrnde h bazd$i apoi in suspe coloan5" interiorul ffeierului. regdseSte se in marccantitate energia Rudolfvon Urban.dar la fe1ca qi wilhelm Reich. un (. puten simli in interiorul corpului. necesitd ce aproximativo $\ . 1897-1957 sexuald. vorlexurile fonnend sistemul cet metodeiKarezzade a face dragoste. arol Chaba. a emigrat electr-ice elecaonice. sau Ca echipamentele r'n Uniie. pokntLalbfi @e rb?t i i o_f emere prin acolo..atuncipierdemo anumitdcantitatede Si rezult6nddin nou un nivcl energctic bioenergie. faptul de bioenersie c.itnun€i nutrilii sn proastesauprin blocareafluului de energie geneml nivelulnosfu energetic atunci Wilhelm Reich.In 1952 si-apublicar el ult€rior Statele bioenergetic organisme suntem sistem vii. $i chakelor noastre. Senitatea noastaSienergia care sexualt'). ki. doarin contextulbioenergieisaual for1ei hormonale.pentrua fonna aula ce ne inconjoari corpul. sauod Putemst dar o veden subforma aurei ce inconjoad obiectele stimulareaenergieisexuale.in carerelateazi expericnlele bazeaztpe exisienlaunui putemic flux de l-au dusla concluziaci e). se afla h baza Ea uimitoareleefecteasupn sdnat4ii careau fost paranomale $i estede asemenea fenomen€lor de cxperimentate cite cei careau imblnti. practicilor sen Reiki saucel mai inteff in pentrua ne menlinetircri ii sindto$i.exualt celmzipLemicgene e. Dact ilfolosim sedeterioreazd.

erLal urmd ce imed. inse esrenecesar aceastd de $tiin1t. plus. . cum ar fi duleri de cap. U'ban nai obse^dr dcrul pe o perioadd maipulin de 27 de ninute a de la crescutdistanJa careseproduceau Existii diforenlddepotenlialbioencEetic o descdrcarile electice(la maimult de 2.rate n'ai mici de 27 d" '"1 .-'-' ---- ^ pefl ce r mancuo zrrnarnle rncepurxl oaae lucruindicand nouo menstnale..ii ardrz pieleaestefoade incercatA bioenergie. elau in contadiclie ce cu teoriile lor.. wem sdformulim o teorie a energieisexuale. rdmane incarcati deoarece actul sexualcare ajungandla umatoarelerezultate.--s"ant"l""6d". ins. oryasm.-. urmeaza estepreascurt..Frontlerele cunoa$terii fe1de scanteie apirea inte ei." -.Von U$an a intemrctatacestluffu ardtendcd un act sexual cu o d. Actul s€xualcu o duate dejumatate emiteadci un fel de ndiatie vizibili fi nici un de ori saumai mult a fost urmat de o relaxare Realizandcd colesii lui nu vor accepta cu uqurinldconcluzilesa1e.h cativacentimetride sanulei". deanierdnri.atunciindividul devine Cands-audezmierdat timp de o ord 9i au frcut tensionat$i in iimp poatqdQz:qlqllveNe drasostemai pulir de 27 de minute.'"-**-" -. cauzendu-i oarecare o Gur"omlt-"i'.el a facut $i umntoarele observalii. mult. dezrierdarea um1aade actul sexualce duralnai pulin de 27 a de minute (in carese ajugea la orgasm)... Von a cd se\ual desl:rurd. scanteile dina€ ei au devenit9i mai putemice. De asemenea.. de carepot fi observate doar la Ac€stescAntei.de profesiemedic si a tinerei salesoJii de oigine arabt. o Jaca periodda perioadi de o jumttate de ora sauchiar mai actul.< .feneia nu in te$iunile. distins om luffu esiepldcut ti de dorit ca pade a un preludiului.erual. Dupd ce s-audezmierdat inf-o camelaintunecoasidmp de aproape ora fard a o aveainsi lTeuncontactsexual.Urmand sugestiilelui Urban.'''''. pielea oamenide 9tiinld.acesta vizut a corpul soliei lui inconjurai de o tuminozitate vagi de culoareverd€ albdstruie. intreunbirbrt$i o temeieincircali sexual.ln plus. Indusn anbiipanereri pureroica o dorinla z de face $i mai mult dragoste. Cuplularab: Primulcazeste unui fost a pacient. acest din cretierea tensiunii din interiorul copului. Daci in schimb.au inceput sasufereamandoide diverseproblerne de sinitaie.nu a prcdusdci un fel mult d€ aiaq dacA incepeau actul sexualimediat de scen&iii prin urmareparea elimina toate firi a se dezmierda prealabil. el a ageptatl0 de ani inainie de a i$i publicadescoperiile._. ' In concluzie.incd mai apereau actuls€xual desfi$uratpe scanteiintre ei. ajungend h simptoqE-$ild. descns el un fenomen a ca similat $i firA a fi insa luat in seriosde catreceilabi bioenergie fle descrrcattpe parc |sul unirii sa prelungite. s-aproduso scanteie electricevizibih ce a si. o stare echilibru.astmsau palpitalii ia nivelul inimii. Mai mengAieri. sexuale cuplul a realizato seri€d€ experimenie.pe langi faptul in ca a scrisdespre Karezza.pe caretrebuiesd le luim in considerare dac.. cri indi! cu o pL enicSenerrie i. acestlucru indicandfaptul ca tensiunea din ceneceslti aproxlmatlvo de lumdtate ord rrreio-ucorpLlui a de\enir lor timaipuremica pentru s6atinge deschimb energetic a odatncu fiecareact sexualde durad scurtd. precedatsaunu de o pedoadainiliala de nu mai ap&eaud€scircdri electriceinire ei.54cm).dr dJpa de dezmierdiri dula 27 de minutesaumai mult.it de pe sAnspremAnalui. cu Acesr Doctorul Karl von Reichenbach.tebrua NErusNewlimes decembrie2006 e2009 . dupd dezmierdSri un contactsexualde duntn $i scufi finalizat cu o starede orgasm. Insd candau dat cws acesteidorinle $i au ficut din nou &agoste. indiferentde nu dumtaactului sexual.Cand$i-a mtcat palma.

adicnde o perioad.iar dupAun act sexualde doudore. goi dar fer6 a avealoc nici un fel de co act sexual. (Comentariu: von Urban credeacn simularea clitoridind cre$tetensiunile$i face ca Focesri de relaxareal intregului corp safie mai greude obtinut $i cd dacdo femcie esteobi9nuitacu stimularea clitoridiane atuncieste posibilca penFu easd fie mult mai greusd atingAo shre de orgasmvaginalFotund. de sentimente crescute de afecliune$i fericire $i lipsa oricareidorinie de a ma1avearaportud sexuale timp de 5 zile sauchiar mai mult.in caievasnptnmani luni si fie ajutatesnse sau relbcalizezep€ stimularea vaginald. Apoi ei seunesc prin lntennediul organelorsexualeii dmen neni$cali timp d€ inci celputin 30 de minute inaintede a incepcsi semi$te. Urbana descoperit aceste von ci obsewalii au fost confirmate$i de marturiile altorcuplun.inse apoi au purut continua si steaunul ltngA a1tu1.Dupi 6 slptemaniau petecul pnma noapteimpreunn. r€laxai Siplini de cnergie.dupd7 ore a fost necesar sesepare. Cup1u.inti$i. La fel ca fi in caz ca ut cupluluj arab. ace$tia. confimrn ce experienlele cupluluiarab. intr-o starede mare fericie.iar dupAorgasm rdmanunili sexualr'nci mulr finp. E1spunecA in noptlle in carenu fac dragoster ac$tia donn imbrnli$ali..insn apoi au incercatsafacd dragosie la modulobiFuit. de sirutnri. Ei seamuztdcpEcticilesexuale .experienla1orerauamplificata dacdficeau un du$inaintede a staintingi unul langi ceh1a1t. amandoiau experimentat starede o indescriptibih phcere Siextazcarea dutat inteaga noapte..Aceasra inseamnA toti irebuie sd nu ci procedeze fe1.. convenlional dupn aceaste 9i incercare aumaireuiit niciodatisefacn nu dragoste mai inainie. trebuieca gradat.von la U.chiar dacdpenisulerain stareflascn. aibnorgasmclitoridian..dar ferd a se siruta saua se mengeia.Totu$i. Peparcwsul inbegii zile s-ausimlit fbartefedciti. aleoccidentalllor.lmature. cu condllia aceshsnnu cu ca incerce dclocsAfacdsexcu ea. acceptat celedin urmasi se a in cdsdtoreasci el. bdrbatulneatingand niciodara clilorisulfemeii.Frontierele cunoa plncutaa integului corp. dar care dupace s-ainddgostitde asistent al lui un de VonUrban. Cele6 reguliale unulact sexualpe{ect dupa lJrban von t. PregAtrea: Ziua alease p€ntrua face dragoste trebuiesi fie plina de gestxrimuruale de afecliune. Scopulprincipal pentruUrbannu eraacelade a ffea o starede excitalie putemicn$i a ajunge de rapidla orgasq ci mai dcgraba acelad€ a creao legdturdfoarte stransd plne de iubie inte $i parten€ri. Timpde l4 aniar Ecuroragoite aceir in moL .ilefac dragoste lnai desde o nu datdla 5 zi1e. mangaieri.bancredea acest ci . Socletatile malaezlene: Urbanmai descrie Von deasemenea practicile sexuale unor ale Si societnli malaeziene. Ulterior. clitoridiani trebuind sdfie evitatn. Acestlucrua fostvalabilti in situaliain carebirbatul a cjaculatmai repede insd cei doi au ramasuniti din punct de vedere sexual. frumoasadar .aceastist?rede satisfacliea durat o snptimand. und langdceh1alt.Actul sexualtebuie $ fie precedai de preludiu. Daci actul sexuala durat hmp de o 016. NgruS Timesdecemb New e2008-februade2009 75 . stimularea etc.inature" ale Tadtafemele: Urbanmaiprezinta Von $i cazulunei tinerefemei. Dupdaproximaliv jumitatede ordde o slat imprcuna.nevrotici" careeraterifiatd de birbali.Femeilecaresunt obignuitesn Problemele parcomplet denaturi sexuale necunoscute societefi malaeziene. lor Eisearnuzi practlcile de sexuale . sinleauci sesufoce sa cdci daci nu firc lm du$. La preludiul caracterizat de sdrurudqi mangaieridureazn pulin o cel jumdtaledc ori.angelic". a durat2 snpiameni. iarproblemele denaturnsexualA par complet necunoscute accste in societiti.

exuiLi eotional neLlo.tieide cuplu ii a stArii de sanAtaF.iIe cfecrele de orgasmsepot datoramai degmbd nedescnrciriitensiunilot corpoGledecatunor schimbarihormonalet rtze. Potllla:Cei doi parteneriar trebui sdili aleagi o pozilie careseb pemitl snrdmana complerrelaxati in timpul unui act sexualde lungadurati. in ereclieqi poatepitnrnde in vagin. apare foarte lent€. seva spela. inca cel pulin o jumitate de ola din momentulin carea intrat. in timp ce gambaei dreapti se pe odihne$te trunchiul lui. Dupd o jumitate de ori ti un schimbcomplet pcnisul intrAin generalin de energies€xualA. Relararea:Este unei pozilii potrivite.Frcntlerele conoa lucru dd celenai bunerezultatepe termenlung in pdvinla rela.e\ualdel0 de minure plegiiire adecvatt.de-acurmezigulcu ea. cu nultn andrele. conteazn pemsu esteclect saunu. act Pe 4. Concentrarea: pmcusul intr€gu1ui sexual. lunge duratA. Uneod o femeiepoak sAisi intbuie dortnla sexuab&lodta unui abuzdh trecul saua unei dezamegiri poateastfelsd opura rezistenlA $i Aceasti situaliepoatefi depn$itn subconstient. Frecvenla: timp ce ftecvenlaraporturilof sexuaie depindein principal de dotinla part€nerilot von Urban a observatcd in general. cu o pauzdde 2 snptnmaniVon sunt multunili ce Urban considera acestiDtewal estesuficient pennite coryului sni. tutre o orA$i ir€i ore. l0 de niluLe r. Daci sedoreste evitareaunei sarcini nedorite. nu esenlalsanerelaxam 5. con\ ale.dr r cJ dJpaJo acr. 2.cuplurile sunt nu\unite cu cLr de o paurir 5 zileldupi un aclserJal o durali suntmuLlunili cu o pauzade o de o ora. Pn4ile pot fi vertul penisului la inversate.Siapoi va htra din nou in inteiorul feneii. Birbatul plaseaza Acum toate samtnrile9i intarea in vagin. cuplul rnmanein sau majoritateatimpului nemigcat facemi$ciri prematur. ntngaierile trebuiesnincetezeti lndrngostitii pe trebuiesd se focalizeze fluxurile de eneryie dacn Nu dinte organelelor sexuale.).apoiva udna. Prefera6 estepostua unnntoarc: .i reircarce deoarece completbateriilebioenergetice i rcfeftoare la Comentafisuplimentare reguliale luiYonljftan celegase ObseRaliilelui von Urbanpar a aria ca in\or.iar prezervativele trebuieevirale(cu excepla sd in momentelor caresedore$te seejaculeze) de schimbui bioenergie deoarece bloch€azi ele $i au tendintade a amplifica tensiunea recomandiri se corporah. Duratar Dupi ce birbahrl a invnfarsi i9i cele e-acularea.cel doi parlenerise vor focalizaunul de\en'no d c( acrpra celuilalr a.ra ndicali piepl la . Ji conrtienli d€ toate senzatiilecareaparin momentulin careseating Side fluxurile de energiedintie ei. Orice griji. numai fizic prin alegerea dar $i nertal $i enofiona]. reali. deqischimbnrile 2009 e200S februaie NqUSNewTimes. Piciorul ei slangesteintre picioarelelui.astfelincai penisulsi sringnintrareain vagh. aceasta in mod estedejalubrefiat situalialn careacesta deoarece Folosireauleiului estedescurajate schimburilede energie(dar acesta incetineste acest1uffu nu ar trebui sAfie o problemi ln cazulunci uniri de lung. dragoste rnbdar€dh partea $i ln 6.$i dupeun aot se{ua1 douAore. siarede legatAde se iciu sau vinovaiie saupreocupare problemede familie impiedicarclaxarea$i unui schimbenergeticdeplinrealizarea incerca! snevitali astfelde probleme ocupandu-vide ele in alt moment..decemb . (Comentarii:aceste adreseazt doarcupluilor careau o relalie de pentm intahirile ocazionale.DacAejacularea penisulin stareflasci va tr€bui sdramannin intedor.Jp-a ceed fac.atuci b:rbahn se va retrasepulin pentru a ejacula. Acum eai$i picioareleSiplaselznpiciorul lui drepr coboard intre picioareleei.rcare conroreze taginului mar'unl nu rRbuia ramdriir afdrd $ uniti mai mult timp. de septimand. dumti. Pentu a remane neoesare. utilizali regulile unui act sexualsigut protejat) 3. femerd pespareu genurcl'rr in tinp ce bnrba stninrins pe paftea1ui staDgi.

toh.4849-55 5.vizitafi numlrut viitor. Comlmtive andPhysiologicalPsychology 47:419427 7. pinte care9i Heal Engd aitul. Intervalul de pauzn(cu o dumt de cinci pendh doui sep6mnni)poate insemnafaptul cn nivelul de proiacrindcrefe $i nivelJ recepto'ilor androgen scade. site-ul luii htip://wwwhealth-science-spirit.P€nhumai astmul. Ph).wrx. Snlena4M. Fiorino.llhlxl -6ntinuarein Penrruinformalii referitoareh sin6tate.t al ao. perioadele caracterizate pdntr-o Wayto Heal G{^nrytonRoads.lt.blackwellsynerey. in departamentele medicalea mai multor Nu esteclar daci 9i dupnF^cticaKTezza unive|sitni genrune$i la laboratoarcle existno perioadi de 5 pendh 14 zile de dori4n Bio-Sciencedin Los Angeles.in cazulpractici si suntin cursde publicarelucrinne me Naturul Karezza. D. chdhsesib aucteB a.sexul perfecf'. multe detalii legatede .Dyahi. durata. spi. et al.B aethiops\.?ortrt reinforcement ptudtced b! ele. exaclcd ) dupdrm act sexualconventrional.hnr1l. F.cunbens dapahile elJt6 dun"s the Cooli. Nertuscieace 17(12).5a Pe*.ticdl stinulation aI the septalarea dhd ather legions of tut baia. dar deseoridoarstauimpleuni Llnul sindtateOimai multe c54i. etal. vizitati pasina intemet: de httD://\r. L 5i Cor/ala B. vreunui efecthomonal nefavorabil.undelocuiette fi in A miti autori par a afiIma acestluffu.. aceasta datorendu-se combinatieidintre o secreliecontinui de oxitocine $i o starcde relaxareprotutrdi. Ella.diabetulSiproblemede greutate..conr?roducts 02.00343 1I 3. aa"i|qtatio6 af stpss and ioa capture rcsbaintaf hdleAti.a$acum sepetece dupi lucrat ca nutrilionist $i terapeut plactica sexuluiperf€cta lui von Urban.an srcen aonkeys ltuercnsias NEOSNewTimes decemb e2008.health-science-consultalipaginade intemet: htlp://wwwtheanof-life. dar ac€stor schimbdridepindede gndul in carc au fost neutnlizate tensiunilecorpomle.capitolul 5 Mullumirea clescuta$i fericirea careapare dupEactul sexualpedect al lui voDUrban parea fi identicAcu stareacareaparedupdKarezza.com Notede flnali r..in prezent intr-o siaremeditativn. candida. J.contSexualirr.SUA. Ultedor a sexualddiminuatn.clandlanler aatinqpomett on tucddnnoa oJ t*ual rccepttuitr in thefendle hdnste\Bel8ionl md Neual Biolosy49(3):398405 6.cortdot abY10.er.Vo! t rbd.R:det co. olds. md Mjl. cancerul.siologi. (1997). (2001).1l/1467-9450.org/cgi/conten zbstetlz3l2119185 2. http/wx1r.Ffontierele cun hormonale fi l]]1rezultat al unor schimbdri pot (Cercopithe.februade 2009 77 . fel ca $i dupdsexul la conveniional. A. in timp ce anumitecupluri pot int€ractionasexual A scnso mullime de articolepe temede zilnic. intr-o starede protundi pacesau Yourself Heali g Foods (Penguin). Daci existi o reducere pr€lungitna velului de dopamine. natudstin Noua Zeelandi 9i Australia. Rudol". P (1954). B. J. httpr/w.aceasta poatefi echilibrati de Despreautor nivelul crescul oxrlocrra de a5lfel perlotal ca nu WalterLast a lusat ca biochimisr9i cercefitor existi nici un efect emolionalnegativ.leirer C. & 1952. I tQEat.t in tuale rats. 2004) si seria dorinli sexuah scdzuti pot fi mai scwe Sise Heal yaurser $aptecd4i de dimensiunimici daloreazn degrabimdfumiri de a te afla mai ce disculndespre modalitnli de a vindecaboli intr-o starcde echilibru bioen€rgetic decat specificecum ar fi aitrita.J.jneuosci.lgeefe.L Zoo md Wiidlif€ Medicine 35(l):20-24 4.

in viali.D€ficienlade zinc conducede asemenea subdezvoltarea la organelorsexuale masculirc fi mai terziu.ireaprostatei. nu \.con deslabiietii aflalila adolescenF. Deficienlelcnunifive au legnturd principal in cu picrderea datorate ejacularii.consumulde vin qi (in leneaFovoacn artdia-" Specialistul artiti BemardAschner MD. ci doar sAanag atenliaasupra imporranleiinbunntiFii nurrilei.semenea. qi dezechilibrele holmonale bioenergcticc ii partedinte ace$ti suferhla enolionah. O factori pot fi regdsili in cazul odcui. orgasmul$i schizofteniasunt ambele asociate un nivel inali si instabil dc cu dopamina. credc.Subliniind aceste conexiu .cel pulin pentu mine.Chiar fi ii gendneanedicala priveite acumstresulca standla bazaagavarii tuturor c€lorlalteboli. De a.stzhsticilor termen lung. in spccial excesul deficienta dopalnina.I gi Neurochimiabioenergetica sexualitdfii partea din2 2 Vechile tradilii spiriiuale nollemetodede 9i relallonare sex[alane poiajuta la imbundtdlhea sdndlSlii. timp ce depresia in cstc asociatA cu un mvel scnzutde dopamhA. specialla bnielii in adolescenli pierderi ftecventede lichid cu seminal. Lichidul seminaleste bogat zinc$i arcnevoie multi in de vitamina86 ti acizi gla$i on€ga-3pentu se refbcc. psihoiogice si l. vitalitilii 9i longevitdlii.marea najoritate a relaliilor sexuale cauzeazimai mult stresii nefericiredecatfericie. Esteevident. O alta obscrvalieesteci artita aretendinlasA seinrAutaleasca odati cu crettereafrecvcnlei sexuluicu ejaculare.health science-spirit. Acel€a$i d€ficienle regdsesc in se ri cazulschizofreniei.lrt deficienlelenutritive. boau ce dcbuteMacel mai deWatter Last Websit€r httpr//u/ww. sau de par a fi celemai responsabil€ tulburerilc de tipul de NqUSNewllnesoctomb .tiilornoastrcare un inpact major asupra slnntnlii noastreernolionale biologice. cd stresuldatorateiunrii rela. Eu acesta esteun factor contribuitorin cazul exislenlciaccstordeficienle.decenbie2oog e . Sinu pot fi iniotdeauna identiflcali.roniom studiilor pe \. carcsegiscscin uleiuldepeiteSiin ulciuldin scnjrle de in. vechi proverbspunece Un 'A facedrasoste exces). special in in cazulberbalilorin v6rsia. la md.reausncreezvinovaie privind masturbar*. Factorii sexualicarepot contdbui la problemele de sindtatesl. Astfelde deficien!€ suntlarg rAspandite. a in obsenat ca artrita tinde s5seagraveze odati cu cregerea eecventei ejacultrii.pc carei-a sfEtuitsn seabfin5de la sexpentrucatevaluni pandce se vor vindecar Dezechilibrele honnonale.

fiind nai pulin confienti din puncr de vedere impot€n1a. ateruii.Aceasta plengdeprobleme ordinnervos. Prin umare oritocina arc situalia careumrtrimse3. cum ar fi hiperrensiune. vindecarea ranibr. nosnx imunitateclescutA vindecaremai rapidn. $i boli. vindecatin opt so]nn mai lini$tit. masaj. durerca.von Urbanmenfioneazici la o Lnc'rubJanrnde caucrur pesLc robinet.llcilcJ !enJ. Acesteproblemede aneriah ala c6 von Urbanl-a rugarst i trimjti .careproduco anumitdstimulare.dacd este la info/science/research pureli gdsircferinte acrul se\rdld rred/a fulin de l0 de mrnule.reuniting. probleneemotionale ginecologice se sau Si atngere.i prostatd de san:cu cat estemai mare fi dc acestca. 'ctrerea td.in spccial asupra cancerului prostat: de sidesan: cucatmaimultii oxitoctne.eade a lucra.iar mai pulin stresinseamnn o Princrpal.Birbafii. autismul. tensiunea sexuali $i bioenergeticd un dus este cald la ora cubnrii. cu atatmai pulin poare de convenlLonal.p/n urmarcoxitocina unefoctde au in are inhibare crette iasupra a cancerului.Un prin problcmede sandtarc specificeorganelor expef de retrumenu credcaci o modificarea sexuale fi legate(probabil)de pracricite pot p.ri rof in .acticilor sexualear pureanomaliza presiunea sexuale nesanftoase. ndh utccgarn si inducdorgasmul. octombrie dcpendenFlor (cum ar fi abuzutde &ogun.a in nigtefitme un efectde inhibarea creirerii asupra incitante. areo influenlnbenefict asupra . Initial coryul sepoateincdrcapdn li de atteptato crefterea tumorii. la fel ca $i cu scxul Este cantitatea oxitocini.adnldinea emotional. (. tuncliile inchid in sine ii seablin de la sex.iar cancerului. acelaji websirevef gisi o colecle Pe SoiuliadoctoruluiRudoltvon Urbanpentru la fel de impresionantd referinteca. specialasupracanceruluide in dpurddornim f:r. indn. Oxitocina contracareazef€ctelehonnonitor 5 de stres. unelefemei dezvoltd poatefi crescutn prin imbrdliitui.memoria.pot deaoita in schimbsimptomc tandrd.e aratd de alinareafemeilor singuresaufiusrate de dezavantajele sexuluiorgasmicasupra sen rlii. atatnaiputtnpoatefi agteptat crertere tu.Au $i de stresestep. de descircarea mica. sdelibeftjnr rcnsiunea Indrs.receptivitatca feminiDd. gnmlifice carearatAce cantitatea oxirocine mai de Nu e d€ mirare c.odi. agresrurea.Celemainulte boti fi sEptamani metodasade Senperfect.decembiie2009 NEruS NewTimes. problemea1e prostatejsauimpotenfd.in special femei. detoxificarea. rivetrJu. va ajurala obtinercaunui ci . cu de o a sdnitateinclud nu numai cancere infeclii ale )j oryanelorsexuale.obabil inabilirateade a desctuca fbst descoperilide asenenea receptori statica bioenergeticn. mumtare. Aceslatrebuiese durcze Hiperienslunea skesul ti :n rlre l0 ri 20 dc minurc.roe anenala aL?.Sireduce fizice.i inabilita. Chiar Sicre$rerca dar tumorilor $i metastazeie stimulatede sulrt honnodi datorali stresului.siruttui $i suportpsihologic. violente 9i de tulburareade deficit de atenlie. doarse de sau imbunatiteqtenivelurile de sres.Frontierele clnoa Recoptorll oxitoclnlci fost descopeif deasornenea tumori. arl{ierdrea.pc de alti partc. stmulareapielii anticiparc.a Ca si exempluprivind beneficiilesexului int -o cada. AceacB confcrinfdde neuropsfiiarriea prezenlatun caz practicdestefoarterelatantd qi nu estenenitS d. afbcliuni deoenJentele. exenplucomun Un esle oxitocinici in tumori.|v.e rl cardiace.Apa estefimizatn prjn anenajar€a sinatos. dmpcecesr. compotamentul compulsiv sijocwile denoroc) cat t de comportamentele agcsive. apoi dar $i La adrcsa intemet:htF://*1r'.Oxitocina.

sTmediat dupi nail€rc. hngn alte pe mSsuri. cmeducela cregterea nivelului de oxitocina. de Tn llpsaimbrili$rii Anorexia nervoase dezvoltein specialla se feteleadolescente.i. puii au fost separalide mamelelor fi cr€sculide doud"mame" loctiitoare-Una em o structurdde salmaconfuand o sticl. pentruhmnAcu o tetird.presiunea a*erlald aproape sa era normali. Lz zece cn.inctlzit diniuntru de rm bec electric.decemb NDOS NewTimes.Dar atuncicandsuntem de indrigostili Gau cind se creeaza sentiment un de ikagostecu creitereaoxitocinicd corespondentt). majoritateacelor cu afecfiuni cronic€. octombrie e2009 57 . Avandin vedercnumaml nare de cazuride hipertensiune. a ea devenitcomplet"normala".ar trebui menlonat bd Wilheln Reich.Pui au adoptat materialulplu9atca pe un substitutal mameiSiau fost strcsa! canda fost temporarindeptutat-Sticla erapentruei doaro masinddc brAnit.La catevasiFamani dupdschimbarca obiceiurilor sexuale. hormonii sexualiincep st semene cu altii la ambelesenud.rbatii unii devin nai pulin agresi1. Mai mult.esteaceea a lolosi o vesii de confonabili pentrua oferi o senzalie cAlduln de $i protecfie. asocrat presiuneaferialA crcscuti. celmai difi€il 9i lipsitde spennl-i. in timp ce femeileproducmai mult pentrua deveninai indrrznele Si testosteron pentu a echilibnnivelele excesive estrogen. h fel cum este$i cu esaogenulpentrumajoritatea cancerelor san. presiun€a arteriali eraaproape sa normal6-in contrast. fost Am int igat si citescca una dinlre celemai de succes melode recomandate. cd von Si Urban a demonsrrai eficienlametodeisaledoar cu 60 de ani in urmt. B. tulburari mentaleti aite tulbudri legatede stresdin societatea noastrd. ddgdstoasi. nu mi a ept €a metodasa fie discutata j umalelemedicalesauin in mass-media de cwandcat Nu weau sdinsinuezcd energiasexuali este singurulfactor ce cauzeazisauvindecd afecfiunilediscutate. Von Urbanprezinti de asemenea cazulunei fenei tinere carea fost diagnosticaticu schizofrenie.Acest lucru imi amintettede un experimentcu mailnule. landrii $i mai mai spirituali. Atiqerea era din punct de vedere emotionalmai importanti pentruele decat . jar solia cu sa suferea hipertensiune d€ severd.murit de atac a cardiac.Acest lucru estede asemenea benefic afeclinnilor cardiace$i tulburdrilor nentale/emofionale cum ar fi depresia 9i dependenlele. Acest lucru sugereazi imediato legituri cu sexualitatea. daci sexul se iransformndintr-un factor de stresseverintr-un factor vindecdtor atunciacestlucru poatefi suficientpentrua vindecao mullime dc problemede sdnltate. zile dupe pacienfulfostcomlllatdovon ce a ljlban. ci vonUrban rugat aga l-a si-itdmiliicelmal dilicil!i lipsitdesperanli Lazoce caz. fiind inslitulionalizad temporarti fatata cu $ocffi electrice. iar cealalt.Toateaceste maimule ahmcicendau crcscutau devenitinstabilc emolional(la fel $i in comportarnent) nu au qi fost capabilede contactesexuale reu$iteia maturitate.Udexpert renune cr€dea o modificarepracticilorsexuale de nu preBlunea ci a arputea normaliza arteiiald.in special€ancet suntdin punct de vedereemotionalmai degrabn Sagili fi beneficiazn enormdintr o relalie apropiati. zile dupi cepacientul fostconsiliat von a de U$an. Totuti.carea pledatpentu sexul orgasmicca mijloc de eliberarea excesuluide probabil bioenergie. un materiaL piutat inf4ural pest€sarme. Un nivel crescutde testosteron rm factor este negativpentrucancerulde prostati.

corelatacu Auto-vdtimareaestede asemenea tulburnrilealimentare estepredominandin si institutiile de deicnlie9i in minnsdrile de maici est€ La adulli.in t ccut. de borderline personalitatc Putemacumintelegeacestcorrpodamentrn funciie de modclul lui von Urbanbazatpe stresuldatoratpiclii incircate bioenergetic. oxitocinn in specisl Si de cu nonsexual o pe. spccial adolescenti. in trecut datoriti fanriliilormaimari.soana sexopus. de fetelcau iendinla a $i faceliu lor in$i1e nu unul nouii a fost Acestfenomen este trecute.Toaleaceste gcnereazihormoni de stres. citre interne descarca tensiunile faceraubrinsile.ti. o incldenti c|l de prin fetele tendlnla a_Si au pfinagtesiune extefior$i a faceraualtora.cs. Candcinevaaredurcri. in prczentsuntraportaietot mai multe cazuri ce de automaltratare.ti rea pentrucopiii Situaliae. In ace"de cAtre estemult tnai 1anodi tiiatul cu lame de rasastfel este Motivulpentru careseprocedeazn Acestgen insuportabild. ti unclefeie spunci 1emenlinein ua!i.r' pdn intemc tensiuniie de a-$idescirca agresiune cAtrccxlerior si prin a faceriu aLtora. O nartere operatii luminiorbitoare dificilacu forceps.tnai mult d€cetorice. $i estetraumaticd. cauzeMd in in la bioencreetic.candcopiii aspectc au nevoic.tional de bencfice tuturor copiilor indifcronl de sex9i reduc (De nivelul dc shesal acestora.. astfcl incat nu mai au nevoiest sesinucidi. afccteazipanala 20% dln in cu adolescenli. substanlial ct notat.nbilor pirinii. mai alesdaci ma' dln de arcparteSide manifcstdri ostilitate patea nuia saua a.decembde e . chiarcumilcnii raportat in sccolele $i ti st19. Unul dintre ccle nai pentruun copil mic este nefasteaspectc seniimentulde a nu fi dorit. la fcl ca $i alte forme de afectiune. tuana.de asemenea. de un conhct persistent nama (sauun substitutuman cu penrrua gcneraoxltocrnace corespunzntor) genereazd seniimentde apropiere9r un liniileSte.pentrua ffe$te nivclele de contactul afcctlros. undc nu aveaunici mncaro mamasubslitutdin plus. bioenergiaesle ernotionali.cxislamaimult contacl intrecopii.)Estedc aseneneabenefict acumulirilor lnari de tensiune reducerea stres nivcl la carc sc{ua1n. incepe pubertate se la Aceastitensiune ii atenueza sprefinalld snilor de adolescenle.Frontierele pani h 20% din ce de cazuri autonalkatare. afecteazi rapo*ate maimulte tot ln prezentsunt de adolescenli tondlnla a_! au timpcebeielii randulfetelorin crescu6in adolescenti. inpreunecu energie cliberata ii eliberarede bioenergieindusade tocmai aceastd care adolescente se cntredurereface ca aceste snrdmand normalc. emolionalE tensiunca de la de actiuniduce o mareelibcrare st.exista obicciin societatca 56 2009 NoruS TinesNelli octomb . imbr4i$erile provenitcde la oricarcdintre pnrinti. in ulmi.la fel cun cstc $i o atitudinc negadvedin parteacuiva prczcntl3 naiterc.lblele ii pcrsonalul medical.sunr a pentmstarea bineemo. o incidenlidescuta rAndul Ju ddolc'cenlr lerdrr! ln lerelor lr np cebaie. un vestici. fi ar pentrx allii cu contactulprelungit a1pielii rcalizatintr-un mediu sigur. prelungitd acopiiului separarea Si mai reaeste de mdne in majoritateaspitalelor. un astfeldc comportament de etichetatin prczeDt psihiatrii drepttulburare (BPD).Dwereainsd auiovattuleazn poatcii alinataprintr-un contaotadecvata1 ugorcnccanai pielii.reiese cat pentruace$tiadolesccn.a adcsea institulii crcsculi bisericisaude diveNe de guvcmsmentale. prezeni.Prinumare. tn secolul multefcle obiinuiau cu infigi aceit] piele$i eraununite. il eficienti netoda problemeemolionale. La fel seintampli si in cazulanorcxiei nult m.

dacasuntemseparalide lnamapeitru Rcduc6rea stresululsl atenslunll mai mult timp.De ascrncnea.sau imbrdf$Ari1e cadnrlunui club de sindtate din saua unuiclubsocial.ar fi rela. NEXUSNewTimes-octomb e-derembie2009 59 . Comparalieducatia noastrnvestici cu modul incluzandaici impotenlaSiiligiditatea. predispunandulela inf€clii. actulscxual un cu de csentialm€nte o perioade rclaxare ca dc sau meditalie. ginecologiceDia altor tulburd.itat€aadulllor vor €xpe. comportament problemele autodistructiv depresie. iar nuzica $i luminil€. Siin cazulafecliunilof cat generale pdvind echilibrarea energieisexuale.Conformdescoperirilor lui von Urban$i a expericnleicuplurilor care practici KarezzL ceamai utoari metodS a de gen p€rsistentA reduce acesl de tensiune est€ prelungit.Elcrcdoa acest ci lucru multmaiimportant este decat orice prellitlre.tensiunil€ musculare inlcnse mai sun!cauzate o viati de lntreagide ftusferi sexuale pot fi necesare ii maimulte$cdinle careceidoi vor staintingi in l rpreune. M^inilesuntputemice emiFtoare de bioenergie ccanaiefici€nti egalizare se $i realizeazilntrc mana dreaptia bfubatului Fi menastangd femeii.pentru dezvollarea altai ci sot0ali g se||itoasi numal contrlbul6la detedche indlvldulul. timp cc tensiunile in pot superflciale fi elimimtelntr-osinguriiedinla.reducand aportulde sange. problemelor cdtr€perinli.Un p. un masajln schimb. ankopologul Bronislaw Malimwskia relatat S€fu| hibatrican oxpdmat d unui ft. El asociate acesteia tinde snproduci tensiune carc fetelesi biielii selineaude lnanasau dansau s€rilede sanbdti.sau.crampelor emo. Totuii. sexualitatea noasti in continuA psihiceti a altor afecliunicorelatecu stresul.donal€ de sAnitatedatoritnignoranlei $i piciorului.genunchiului a $i majo.a uimirea deunevlorator fati timpuiu. de SiapojsAprimeasc. Accastdseparare tinde si facn Statica bioenergetict blocajele cncrgctice fi dificili mai t6rziu relalionarea un partener cu enofionale suntpfobabil factori pincipali nu Chiar ii dacdsuniemrelativ bine ingrijili de numaiin czzulhipertensiunii.Acun cuplurile tind sn aibd mai putin contactin timp ce danseazd. nesiguranfi.Frontierele cIn Confolm luivon Urban. fi ti mai rdu. contactul linitiit al pielii ti posibil partener sexopus. Dcseori $i noastresexualcaparimediatdupi natteredacA suntem hreniticu biberonul nu lasan. sunt astfelcreat€incat s6 genereze nivel foane un ridicat d€ dopamina. asaj a un al picioarelor faciliteaze scbimbul cnergie de ii esterelaxant.getulii spatelc unuicopil sauadolescent scxopus. De ulof aseheDea din unui timasajulprofesionist partea terapcutde sexopusesteo opliune.este imporlant participe $ 9i pirinteledeacelagi pentnr nu secrea sex a astfcl o separare emolionale.$i dar$i in problemele ioldului. a aflat vestlcllnu ocupi pregitirca cand ci s6 de senratdcopiilor a lor. limfr $i nervi citre ac€st€ arii.imenta Fobleme po4iunii inferioarca spatelui.\antpentru amandoi.rinte poat€foarte u$orse maseze umeriigoi. Copiii privali dc afecliunedevin adulli cu tendinte antisociale asociaie. sau Ace$tia manifesti pc de o parteun comportament dishuctiv violentgi criminal. fiind ln contactcu in t'upul $i cu meinile. permanent musculaln. Statica in carevon Urbandescriecum eraucrescu! p€ff bioen€rgetic5 istentn blocajele emolionalc si copiiiin unelesocieiali mult nai avansate. nu ci starua a darduce laotamltle $to vialituibali armonloase. perioadn O anumc din pentruca intr€aga saptamanipoatefi 6lcasd familiesi semascze recipfoc.i in aria pelvicd. artrita Sialte deterioriri al€ sdnAt4ii. in loc sAfie relaxante. evolulie producet€nsiunicnorme$i stres. pc dc altAparte iar timiditate.dmp in caresevor folosi rcprezentiti ghidatepentrulopi blocajele inaginative a emolionale corespondentc.

ftustmrea. arataci amputeainatla multe Toaieacest€a oaneni indigenilor' Cumacesti din praclicile \arr(r. violul $i altcformedeit]l1ibilii problenele emolionale. i$i atenlic copiiisaacorde incurajeazn ExistAfoartemultc lor sentimentelor sexuale.tscinaliencsrndtoasd 60 2009 e octomb .El s€xualna seocupi deprcgnriea muit mar important crcdeaci acestlucru este pentru dezvoltarea ci decat oricealti pregttire. auromaltratare alt€ fl desc sede indigene in socjedlile nu Malinowski seindlnescdeloclulbudri stresulul sau sexualc tulburtridatorate copiilor este noasrri. sexualitatea in societatea atai de gctit direclionafi incAtviolenta scxuali sexuale.i alt€sfecJiuni hrlburtrile siresuluisunt un rezultat ftecventintahit in vialaadullilor. cre$te pielii cu sexul pretutindcni. timiditaieatulbu nle de deficitde atcnlie. conlactal pjelii intre aringeri.Astfcl.rle lodte dirccl oo"e^a niti\i aupJru| fn iubitoare.decembde NEruSNewTLmes .Melanezienii nu c&or impulsuri sexuale sr. ct este masturbarea invdiatnde la o persmni mai in varsti de sexopus". cotelate ncntale. sauun al copil ti un plrhte de sexopus. adulliSicopiiin societttile antropologul Conformlui von Urban..femeile vArsta a$eazi itr titrige meirile pe testiculelebtieleilot iar mahile pe \rulvele baftalii in larsE t$ a5e^ze ' idtelor drlindu-le asapentrucevahmp praclrct cE a Malinowski observal asemcnea De decatmarlxrbarea. dar duce$i la o de El fanilie Sio viatt tribatd annonioasd. $i pentrua rcduce isi in teisiunea sexuah. mai spunea .violenla. timp ce corporals tensiunea relnare locali. sexulnua sexuale de activitati 1or exerciralasupra vreo f. cand copiilorlor. eraumai satisf:catoare olerea in ce?Pentruci maslurbarea.. prelungit pielij inhcullbdjatti o fati. autismul. nu sexuah sAnahase lrumai ci contribuiela starea fericire a individului. abuzul. timp ce contactul in non-sexual contactul opuso reduce.ln uneletriburi din Africa Centrali.cunoa Frontierele p Mallnowskint€ melanezieni Bronislaw Antropologul suntsiguri cd aceicopn a scrie:.." importand pentu fericireal'ntoare a fi foadc Ei copiilorlot in cadul vietii sentinentale. cd a Malinowski relatat tetul unui Bronislaw falede un uimirea lrib afrjcan exprimat ii-a a aflat ct vesticii nu exploratorrimpxriu.d fi probabil o bun: metodnpentrua alina hiperacti\'ltatea.ntcorcct niciodatiexpcrliin nu vor deveni dezvoliate a cste sexuala considcrati Pregitirca dragostc.mangAieri 9i indigere.

Ceeace le lipsestemultor peffoanesingur€$i in mod specialfemeilor mai mult decatsexul esteatingerea imbdli$area. Aceasta probabil din cauzdcn instrucliudle lui Kelder pentrucel de-al $aselea ritual eraudestulde vagi. Totuii.undeimbrti$area poatefi practicatd impeuni cu alte tebnici de autovindecffe. : careva_on. sexxlnoa ercrcital asupra weofasclnatlenGddtoasi Sinu lor a d€vonit obsesie.na incd excitatnsexual. inullumiti muncii lui Mantak Chia in colaborare Michael Winlr cu . Un seide insrrucliunimai detaliatSimai subsranlial este acumla dispoziliapublicului. Revelaliei" cele. octombrie NPruS Tlmes New decembrie2009 61 .Frontierele cunoastorii llnsocietilile indlgene descdse antropologul Bronislaw de Mallnowsklnu scintahesc deloctulburirl pdmltiviau putut sexuale tulburefdalorate sau stresuhl. Karezzabine inv4ati nu numai cd ar conduce o societate la mai s5nitoas5" de dar asemenea line in ftau Disupnpopularea.carein mod deliberat folosescenergiascxuaEpentrureintinerife si cregterea longevitilii. a$a $i nu a devenito obsesie. consecinli. Duceli vorbarnai depafe discrei Diveli fi surprinside interesulcarc existi ir aceaste directie.putemreusi regenenrea compleida organismului(tunc..Setage stomaculiniuntru Siin susSi semenlineaceasti pozilie cat mai mult.iolen. Mainiie pot acumatamade o parteii de alta in timp ce se continuecu respiraliileprotundepe nassaupe gud.tn necunoscute Aciivitatea erau lor sexualderapentruei la fe1de natwaln$i deschisd cum estehrAnitul1anoi.in pe specialbazate Tao. Cum ace$tioamenl observa direct to6te varlGt. cum pehecutin o aga s-a societatea noastri.Unii incearci d sa-d satisfacn aceastinevoiep. Mii saupoatechiar milioane de oameniau fdcut aceste exerciJiicx nare atenlie in fiec$e zi. Conform lui Malinowski. Rltualul sopracticadoarin situala in carc persoana excitatasexual.Totui.clubde nnbrali$ri". pentrua atrageenergia sexuaEin susulcoloaneivertebrale. poateexistao solulie simph: puneJi bazeleunui .in masaj. Apoi seinspi$ putemic pe nas$i se expirdimediatpo gur. ar ll cum rongevLHrea crescxra crcllulretaltuor rn armoni$se poatefi rezultatulnivelurilor crcscutepersistente deoxitocinS.irii".tionar€ perfeda a sistemuluiendocrin)dacnpurifici1n $i curntnrn ie-fq30.ln conseclnl:i. uneledurre acesrea.Ec{s4!taleE_pracjrcrrol se{uale s5cre. getjg<el@ a scrisfaimoasa lucrue. abuzulorercitat asupra copiilor. Daci pcrsoa. abuzul in exercitatasupracopiilor violul saualte forme de 1. conform informaliilor transmise de EdgarCayce. Kelder nu a scrisdespre cum sedeclan$eazaceastA a excitafiesexuah caregenere^ze energiasexuauce va fi ddicatn Sidisrribuiti in intreg coryul. Sexul9l reintinerirea Reintinerireasi loneevitatecrescuiS suntdoar ---=-.Puteli de asemenea forma un grup de llndecaresaupute! savd aldturali unuia. asemenea o educali€ sexuah primitivd nu conduce neapirat la sarcini timpurii.. {erd sil face chiar pe acelacare contacel mai nult.Practicantul este trebujasa steaiD picioareSisd seaplececu mainile pe genunchi$i sd scoati tot aeml afard din plimani. De asemenea. existi de asemenea practici vechi.. ar altfel ami de geu de controlatla ora actuald. Totuii..Cinci cu Ritualuri ale .lllodo activitili sexuale lubitoarc.Ochiu1 Reintine. Apoi sd seridice $i cu mainile pe Soldurisdimpingnumerii ln sus. violulsau foime yiolsnli€raunecunoscute alte de lor. cum s-apetrecutin societatea noastrd. este procedurd aceea$i poatefi repetati de cele ori estenecesar.

. cultivareaenergiei Hedline Love: Cultuating FemsleSexutll vindecAtoare: t e{9..prin autosatisfacere. in nume$te taoism.i orgasn$i pdn controlul energia sus..uttnrgasrn New York. aceasta pnctica spirituala.nascutin Tailada din pdnn! chinezi.lr-. vezi prin Tao.Trezirca sexuale energiel Circularea Mantak Chia. pentru a vindeca9i reintircri trupui.tile celenai importantesuni lao6t Seuetsof Love: Cultiwting Male Se'ual taoisteale dragostei: .longevitateSidezvoltarcspirituaE dreptcombustibilp..orbitamiuocosmica".tagereaorgasmici in slls" pentu CAndsunteli capabilsnFoc€daii astfet.j!-l&t!pte \2000| l. o relea globalade profesoriTao c€rrifica!. energja ca recomandar la inceputsi sopracticede unul Aceasti practicdse singur. parect orbitamicrocosmici fost dezvoliati acun 2000 de ad de cStre pentru practicanlitaoi$tica o practicAsexuald reintinerireacreieruluisi mai 6rziu a evoluat devenindo practicAspirituah..e"). in rimp ce orice surplu esteadinat intr-o zonadin sPtele a Se ombilicului.ea este vertehale si apoi in canalizafiin susulcoloaDei jos pdn fald in .rs.. fte Muhi'Oryasmi( Zre Md. ( I q96) (. se dobendesc de de bazi: ace€a a evita orgasmulSi a circula Este prin orbita microcosmicn.Sarbahrl ... ser NOruSNewTines e . exista$i Books.ffi)F ifrii-oryas .Dragostea Awake cultivarcaenergieisexualefemin]tr].Separeca estepdmul maestru modem metodetaoisieinilial secrete careprcdt deschis pentru de utilizarc a energieisexuale reintinerire.cuplr..a studiatcu diferili maettrii Taoiqti inainte de a semuta la New York in uma cu 30 Cenhul de Vindecare de ani $i de a-$ideschide Tao Tao.in loc ca energiasexuali sd fie eliberat.imar Acest sistemfoloseqte fiind apoi *finatn prin energiasexuali. publicatedeHeating . Practictiebuie si ne opnm imediatinaintede respialiei. subforma orgasmului.HuntiDgton.i Tao ict.este de preferatfolosirea.cultivtuii duale" cu un lehnica i\erd n \edereca panerc-de opu. luminij Healins Lisht afthe Tao(.Secretele sexualemasculme"). (1986) C. energia dmane disponibild in felul acestz..Unele in serialor de ctrti de vindecare dhte ci.Frontlerele cuno pdn vitrd€cdroar€ Tao ).decembie2oog octomb 62 . douadeprinderi in primul dtrd.cultivarcade unul singur". in plus.Chia in imaginalieiconducem acestexerciFu'marea tagere" pentnr numeqte birbali $i ..' e{gr ( 1984)(.

aceastienergie poatefi reactjvati prin intermediulvointei $i folositt pentruautovindecare p€ntu vindecarea sau prin dir€clionarea altora acesteia ajutorul cu mr4ii. Pelangi folosirea energiei sexuale activatc.orgasme de tip vale" in timput lungilor pcrioaded€ repclare rcrr! laresexualisi Drrn rragefl su\ a in energici.Candsinrili in energia clat fie prin rcspiratie abdominah fie prifl activareaenergicisexuale. posibilsdsecontinue E practica de fi unul singur.fiind vorba d€ fapt despre aceea$i €nergic caremacstdi pe artelor ma4iale urmiresc o cultiveSisi o foloscasca. DacA acest lucm suntpr€acomplicat. deDozitail-o sDatete omb iculurca pe o minge de en€rsie in fimp ce conduceti enG.l NEruSNewiimes octombie-decembde2009 63 .in tinp ce pe cxpir Esali cnersiasncoboare prin fali $i pdn spate1anivelul organelorsexuale.insp. esteslmilani bioenergla hrana cu dln cludi. suntem matnutdli. inroarcere0 prin ochitor inch\l rns { }i spre inrerior ri Lurn !-d!. dtll caregenerem enerB|e $xuali. Puteli face acestluc^r prin henlinereaunei pa4i a minlii concenirate punctului asupra drnrrc rp'incenc.ril6a earenit stdrSen cerul suriicL verful limb.roana !!_peun continuati ridicarea DAnn v&tul caDului.Imaginali-ve prin cnergia intrend verfulcapului rdpidinjos. ridicali Cendestenevoie. de ti puteli obdncplicere prin multiplele . o pc loc peexpir. imaginendu-vA energia inMnd pfln ronacennalldin varfulcrpulursau pnn condensarea energici r6piraliei. Apoi cand inspjrali ridicalienergia pene vartulcapului. cql. ihaginali-viSi simlili energia deplasendu-sesubsuprafala pe ln loc sdrcalizali tragere" in .Tmrginati-vi c. implci schimbul en€rgii de sexuale masculinc fbminine.panelabazacoloanei.D€ asemen€a poate folositd fi p€ntu activitili cenecesiti un consummarede €nergic. tn ticand cxpiratidali-iidrumuldin noupend h baztr.Peurru a invaF circulafea energiei.P!!!Lr!gus!E@lE!!!s .ar.i!944!r in ii. ei h !q! !.tragere u$oari".Nuput6n aveao onorgie seflati puternici dac. variantinmi scurtA penfu a vAenergiza ti ccntra rapid.. la @!!imaginali:!4! valvi deschizandu-so nivelulcoccisth. si putetisirnlicuutunnlacncrgra cenrni Cand ti carcsegAsesc calea putelifolosio in ei.i si!! fle. putctipractjca orbitapin acumularea energiei in timpulmcditaliei. rpre baza {:!q:nzalie cl!9!Ilr-vs!9qq!!. {ila si uitalL menlineli sA limbalipitede cemlgurii. in loculin caredoriti. insi laun moment probabilva dat fi necesara folosireaunor Inetode adilionale pentru a8age a energia sexualiopusa care rrpsetrc. tot acest In exercitiu. doar incepeliprin a vd menlineminteaconcenr. in fnal. iFaqinati"vi cjg!4lpreJlnncu. mibe!bisQg!S.telllJDtr {at.Fo4aviell. Cendsunteli suficieni avansat.dintr-un iisfuind ccnlruin altul.. ln mod constantenergiasexuali priDtr-o.uirdla aLc{ ca cncuhnd de-alungul coloaneiin sus.ad asupra zoneidin mijloculliunlii 9i simlificum meqi!4dflgErclSirls!-9slqaneil9{eb(4b. imasinali-vi energia Apoi .d!r..lnspecial cazulunuiactsexual in prclungit cumeste Karezza.marea 4propierca putelitrage susin orgasnului.!I9!q!r€91! ! lig!4e(D i AEI-rfic-4r-ocuen€isrracarern-EaFnin=rertu cu fiecareinspir. necesarc sunt niste cuno9tlnle baze domeniul de ln ch6krelor Existdiaptevartcjuri principalele ii numcroase al|clcminoteprin intermediul cirora scdistdbuie bioenergia corp..

d un impus pcniiulur. e.ri !rlr!!r mu din . ^ O aremeDed lD Qlry':a-gq]]1ailhllq-p! b' care inL:lnim. in plus faln de contractiile$i relaxirile ritmice ale bazei s€lecliv imDrnseti oelvisului.ri mai bmndede sau intirirca energlel seruale Puterea energieinoastresexuale esteo funcic a vitalitdlii noastre generale a energiei sau \. o ene'gic e.tiu comple\ purcm maj incfide och.au vane enereici€\uale ma.re+&a . Tragerea ujoara estede asemenea potriviii intr o stare meditativi cu saufrrn autosatisfacere ereclii sau rnatrnale in alte st.ace. atuDcinu vom aveapreamulta energie sexuah la dispoziliecare$ circule prin orbita microcosmicS. majoritateadintre noi avemo tensiuneSislibiciune musculara intre partea .esrlcor {'r1"..decembte2009 NP(US NewTimes octombrie .re €lslgreireJJalE! 1ljAt? poalefi focalLara carearene"e€-de . in Alte tehnici comlmesunttai cli-ui si chi qong-ul. Ta b5rb.rambetul tnlerior'.in tinp ce conhacliile selecrive jurul anusului a din $i coccisului ajutnhndicarea pe energiei sus.In general.pi-ar condu. d.'''.yibrafile..rs.re incpre recticule "r- Datoritnknsiunilor sexuale acurulate de-a lungul rimpului.c_d i1 I mpce ne. un o lglnen!1qr Le lloare. inainte Dentru a t nrea6dfi"ft.\4enu1descul!pe in irLbi sru pesolulumed inoiul in marene sau . Folosili masajul. ne ioncentAm asupra punctului dintre jplanagne !i zAmbimsuccesiv catr" fi€care orqan impofantSicitrc fiecare gLcnda din O allA metoda impondrd conce rdre" c.inilial sepoat€ intamplaca energiasexuahdisponibili $ se goleascn. alq]llqIe4ralg4n vindecare.lrua pre\enipierdere" pe de energiein pleajna orsasmului..dar pentrua.un.1ta1e. ?fad de metodaconserr. canari !E:l!lp++ry++$xple ztnd:ef 64 .^-''. ii Lane topac.qpjr uior imaginali-vdcum bioenergia !e'ul in. ne inaginemSi simFmcum energiadin mediul inconjurtuor esteatrasd coryul noshu.Frontierele cunoaSterll Conforninfolmatlllortnnsmis€de Ed€lar putemrcull rcgenerarea (funclionarea perfecti Cayce. ca$tmana noro rarer (are dreapr. prin tragerea $i ftecventna energieiin sus.. energiilefemininesunt liniititoare $i relaxantein timp ce energiile masculinesunt stimulative9i activatoare. prccu.upc'oarS pcl\i.catre saucaneui pei'aj. exerciliile de relaxareSiimaginaliaghidad pentrua relaxa De asemenea.i in pot hmp cefemeile de asen€nea contracta ritnic muichii din zona vaginati-Aceste exer. rt4ryeLaqe{9$lglgrl meroda este. in timp ce energiilepAmantului suntyin sau feminine.ot u 4bloryasmic. TL !nj!3!r_4ql9: abdomrnaL. Dacavitalitateanoastri generali este scazuta. Tnfilo7ofia enerciile."tfr.resimildra are energici . aceste In Faciici.Llui5i genuDchi.tni i! elllglgirridq..ad un cer unererc.i p.' roLuL aLutruLmagner.n a | {e o baterievechecareru mai rezisiamult.t.-_.exuaLlemirine energrer ) rdoicd. cncrg'a porurur sau suo p4rma s$ngaesre s. mai mult.lii . completa a sistemulul endocdn) pudficim coritim cenkul daca reproductix Si dragostea ndiazi din himd.folosrre .puirualc inrra ca-e prin verful capuluisuntmasculinesauydg. facetiexerciiii aclioneazi ce asupra bazeipelvisului. oor.mlad celei n sau . f.|emediul actului sexual_ e{ista ulte {!slUi.

se in $i uleiuldin qemrlerede in A. din A\rfelrhnni cruda un efecr are virzl. timp ce acestlucru implicd in In generalexerciJiiconitiente.Prin aspectele negativeca sale voluptatea. Corpul produceoxid nitric din aminoacidul arginne ca un semnalpentruvaselesanguine alepenisului de a serelaxa. in acesta con$necomponente sulturicecarede asemenea prezente candtelinad in sunt in spcnni.Simai eficientidecer salbenusul crud esre camea cmoatocala.eneryiiles€xuale fi canalizate pot ascendent pentrua ne dezvoltacentrii de energre sistemulchakelor $i coqrurile sau cnergetice superioare.seasce supap.. specialin cazulpierde. tunDceir in Onentsefoloseqte nauE. Variateie$uri qi alcaloizi au fost tradifional folosite pentroa imbunntnlifuncliile sexuale. la pentru Hrane enea€lia seruali Nu putemaveao energie sexualA putemicd dacdsuntemmalnutrili.-tfelde deficienK suntlarg rnspAndite. Prot€inelede inalti calitatefac partedin lichidul seminal$i o diet."u natuali a vaqinului.ea legari spirirtralirdre e.{areanecesar.le.Dacdin cadruireligios se lupta pentrua sesuprimasexualitatea. Cu toateacestea. Ideeade celibat in cazulFeolilor. Deobicei folosrrd erd rLepidium maca meycnii) pentruimbuneutireaSiechilibrareasistemutui endocrinin generalSia hormonilorsexualiin particular Separecd cstemult mai €ficientd decer Dioscorearillasa. De asemenea lrrulus tetestis este frecventfolositn pentu imbunftalirea tuncliei SexSi spiritualltate Sc\uali.Fronlierele cun Dacipracticile evlavloase conduc transnuiirircale enerftilor |lu la al6 sexuale.-aiiLt"iF". atuncle multmaiblne sa seg.misticii crettini r^$i lransformi eneryiile. o naturald.rc de In Ina nulte moduri.au incoraarea ernolionaln. degradarea $i violul.Uleimile de pesre slmt.n bogatein astfelde Foteinc estestimuladvasexual.zatrt mull mai putemic de€atceagdtitt. ereclra.In cultura noasrri esteDreferatd camea.a. dincare generam energiescxualAj estesimihrn cu bioenergia lrana crudi. Fo4avielii.hranacu ceamsi buni reputatie salbenus cruddintr-un est€ ul ou tertlzat al uneieiinr creacrte aerliber. apareca o antitezna spniruaiitdtii $i in aceastilumine a fost vdzutnin tradila crestind.De asemerca.ii in ftecventede lichid seminal.ntru a imbunatab performant€le sexualeTotuqi. acestca toatefac partedin Si evolulia noastrtspirituaE. atunci motilul protund al acestei practici esreinleles gre$it. NDruS Newlines octomb e-decembe2009 . intermediulaspectelor prin salepozitive.. Siestein special beneficpentruproblemelesexualedatorate var$ei. 9i suplimentele maaneziu de aiutdla relaxare. Suprlmarea conduce lntotdeauna Drcbleme.de reguleliri a fi conttienti de acest proces. lntr-un mod mai putn evid€nt. irnpiedicl rela. miicu!€lof ii crlugarilor estede a splitualiza energia sexuale prm meditalie.Acest 1ucru€st€ pentru capenisul saseumple cu sAnge necesar sAseFoduci erecfia.ritualuri ti altepractici evlavioase. Confonn inviinrurilor ezotence yoghhe.*"Ip.pnn intermediulunui clevolamenl intens. sexualitatea poatedeschide ne inina ti ne poaiepemite sAaven experienle similarestdrilor meditativeSifericirii mistice in timpul sauin locul orgasnului.semeneanecesar"piot'ul6alG. si pnn aceasra. Lichidul semiDal estede asemenea bogatin zinc $i necesiti muiti vitamiDa86 f acizi gra$i omega care gesesc uleiuldepeqte in 3. DacApnclicile evlavioase conduc nu la St. excesele sexuale.

dragoste compasiune. tantmeravezutisi folosi$ ca o dc superioari.spiritualitateaf inseanma un efofi de acceleffea evoluliei conqliinlci.. transmutdri realealc energiilorsexuale. ca scopconducerea energiei sexuale sus. iantrice. caredevine apoinanifes$ln funcliilc corpurilor noash cDcrgclice fornarca e $iir corpurilor energclicc supcrioarc.Deasemenea. ti a corpurilor energie prin carcbArbalii putc6u stinge ^Lnctodi Ceeslcdc faptspiritualitatea? acest ln 'IEyAIS{!UI' craucoar rorosrre IC St9lI peni! mine contcxi. asemenea numiteleorgasme a$a cerebralcsau spiritualc nar puteasi fie ir continuare legate de activitatii dopaminicece producdependenti. origineain tradilia Ambele metode au Existi sutede tehnici d€ neditafie.Frontlerele noaSterii c Totugi. accea.ln timp ce taoistii i$i doresc celedin urmi sAdczvolte coql in un energctic nemufltort s-arputea care si corcspundicu coQul de lumina al filozofiei New Age. Considcr cI urmatoare etape cvoluliaspirituah in a umaniteliva consta formarea socieldli in unei pc bazalc cooperare.poaleapareorgasn'rul supr€m acelade fbciliiacrc$tcrca este a cerebralgi variatestAride fericire. acesta idealul este tuturor religiilor. yogai$i au Sistemul ric Sikundalini la Suprimarca conduce intoideauna probleme. atuncie Tantra kundallnl 9i multmai birc sdsegiseasc. pare purini pe ss ci suntcei care succes aceasti au cale. Dragostea compasiunca cxpresia sunt unui 9i practicarea centru inimii dcschis. Metodclc tantrice yoghjne spre un Si iintesc drum rapid spreiluminare. Scopul ti spemlej. poate elibemta care f1 ca individualei arnbele metode implicaretenlia encrgie kundalini condusd ascendenl. al Dc Karezza in modspecial cstc felevantA. intenrcdiul int€racliunii dtualice barbatfcmcic. in in taoiste. in nrod prin spirituala dezvoltarca sistchuluichBkrelor lyaditional. la hindusa. expriflrat special in fubudish ii crc$tinism. supapA o naturali.. Centrii enereie de invadilia hindusa 66 NEruSNewTimes octombde-decembne2009 .ca rgcompensi.. Energia sexuale o patc mai d€nsd fo4€i cste a yogaprintr-opracticistrict iar in kundalini noastre vitalegen€rale. Totu$i. ii iDtrun fel.in afarAde atingerea unor variatc stari empomre de fericjre $i declanqarea unorcvcnimente parapsihice. afad deatingerea in urorvariate stAritemporarede fedcire unor lideclanlarea evenimente parapslhlce. separc pqini cA suntcercareau succes aceaste De pe cale. nrmltele aga orgasmo corebrale spirituale putea flein contlnuare sau s-ar $ legate actvltitll dopamlnlce de cePrcduc dependenld.yoghinepentrua iransformaenergia prin tantrismacestlucru s€realizeazn scxualiin kundalioi energie sau spirituala.

r Spiritudl Oryasn deMichacl Winn sauvizitali site-ulhttp://r\"$'whealingtaobritain. $i mai mult.citiJi articolul Zle Cllesri. a acestor metodeestecurgerea energieiin sensuDicde la bazacoloaneipannh verf. scoi bud(reribelaDe. conducand preamult energiasexuah in sus. uncon de un ci enelglesuperload.conceptuluide kundalini !i a taojsmului.Acest lucru s-aschimbatin Facticile completegalecu btubalii. Acesta esto corp nx fizic. principala problem.'. capabllse locuiasciink-un blologlc sanuseata$eze 6t.. Pirerea meaestece pdma zicald serefcra la energiasexuali feminind careesienecesara unul .csteB"ddratvdr? Astftl.i.bn.ri' ca nu . srut imFesionat de nu + F* G abilI..Est6 de ghidat Este naldograbi deinlelepciune deemolie.e(remcr.degicunoscun a$a budistvestic din Thailandacarea inleles dill aceastiafirmatie cn sexul orgasnic intoxicant estecaieaspreiluminarc.i.De asemenea.Iluminareaestein ve&g. uu nicio proble.aceasta poatein timp epuizavitalitatea generaE.lntreg$lvlrt0os.reme drn de intineri. ni$tezeite. decat nupoate mudniciodati.. de alti pe pane. corp lumini.corp|ll-lunin..LaoTzu un de explci astfel nemuritor: . veli credecd incercsa fiu necuviincios sauprovocatot dar aceasta una din este afimaliile careseregisescin budism. deoarece paresi rdstoame ea completintelegerea noastrA obisnuitadespre iluminare. Din punctul meu de vedere. Mai existi insi 9i o afirmatiebudisd careafirma cn orgasnul il ucidepe Buddhadin interior.aparent qtiu ce sninleleagi din aceste nu spuse cn tmd snle ignore.com Dacdvoi fbceafimutia: .Frontierelo cunoasterii Scopul suprcm laoism formaiea in este ufluitrup nemuritor.O! i" : t€ 0ftiia mhrcc{smici hadilia in taoistE NEruS Timesoctombdedecembrie New 2009 . Acest lucru tinde si condud la o dezvoltare dezechilibrateprin suFastimularea cenirilordin zonacapuluiin detrimentulcenhului ininii.Acest lucru pare esre se ci recunoscur cein cenai d'n mult de practicanliimodcmi de tantra ii kundalini careacun au adnugat orbita microcosmicn practicile Pentu o in lor prezentare generali interesantia lantrei moderne.rileprucrican!ilor ace{e.. sepuneproblemamodului in care trebuiesninfelegemsausdinterpr€tdm accasti afirma1ic. corp dar .u d.AceeaSi viziune este€xprimarain variatetexle sacretantrice. Budi$tii vestici.'ffi 67 .ej{lralirarea inst in modsecret.' contlient sine de deglfi|d6g0.rde.Separecn in unele esrc ulil.zal.Fraza orisinali in sanscrit. rapoane dar ormerodsc Indild firptul cnpot apareproblemeca ulmare a suprastimulirii continuea creierului. Probdbil ncep..

a atmsiluminareaprin iniemediul practicilor sexuale tantrice.Ki dcorducand sus.draeo(lea riulorut viepi.Estevorba despre acelasiprocespe careil regisim $i in practicile taoiste. fo. amplificarea1uiprin Majoritateapolilornqri masculini-feminhi putereamrnFi 5i in acelaSi timp conducerea sunth varfirl $i la bazacoloanei..tire secundara bnrbar apoi sentimentele.'"ulusouseu :onsata* feminineastfelincat practicantuldevine aqaxqarinen!?lq$glliuleala androgin.copu1a!it.f€cr echilibmte.Alchimia intemdsau. odombde decemb d2009 .re de s potta irupeasca. cum estein tanrr4 saupdn cultivareindividuali cum esrecazulpmcticilor meditativeenergetice individuale. capuluiinteraclioneazicu energiasexuaH intema acestorpoh a duce aparitia la ilului .amtinuFola nivell]labdomelrulul C sl mepundndamrnbre! pt.Nu arenici o legaturi cu schimbrrile de sexchirurgicalesauhormonale..piriruata: . In en€rgia femeieintre padeadreapti 9i parca stangaa masculini Fovenit5 de la centrii din zona coryului. J$q'!!j$ A$&lllllrge4rslasteL in cr.cu o impdr.. A douazicah pur Sisimplu inseannScd prin irosireaenergieisexual€ca umrarea orgasmului. dqs_el!l:!l[i i i.*ry'. !X9{: Acest pasajexplicdinrr.. In acelati mod ca Siin placricile 68 NEUSNewTimes. sexualecAte abdomen. dezbrilandu-rn.rs$!r4s!ts9t!&id. un lru nd.Lady YesheTsogyel. Pentrua aveasucces.Acest 1ucru poatefi r€alizatprin cultivaredtde. Fluxul de energie urrneazi invad€sc.gg]!+. de fost acumulattprin practicarea orbiiei conducerea acestuisentimenr dinspreorganele miuocosmice saua unei metodeechivalente.fqalrlr3rfllqrt n.cenr necoplamin."ifiii-baz6.fomat prin medirafieconstanta ii un corp de energiesuperioarn.coD pdmenteane fenininA a cenrrilor sexualiti de 1a -+{ul. ci puternic.. o femeie. ne mai rdmane nu destuli energie In secolulopt. abdomen.FroItiere torii cdlugdrbi$arpenlr1l de\eriandrogin.acest]ucru serealizeaz^ prjn combinarea energieisexuale masculineii ti:t 'ra. ezoterice budiste.Ddcd exrsla sfrLrsere bodxrchrtta (enercie o de Reprezertare iradiljonalt pncticttorcontemptative a .Esreca o axi senlrmentului fericie medirarivt din zona de energeticisituaii inte douavoitexuri cares€ capuluiin abdomen. avemnevoiedoar de nu Scopulsupr€min taoismestefomarea unui un pol sexualputemic dar ii de ur pol coronal nup nemuntor Acestanu esterllt corp fizic. cory de pmtr-o atitudinespirituale.Ea explicafapd cn femeile tebuie sd-ti controlezeenergiilesexualea$a cum bdrbalii trebuiesAti controteze ejacularea ddcevo s5culdveilminared. a dceaslL insemnand fapt ci energiilesexuale de masculineti feminin€rrebuiesi devinApe.au d.un mod simplu qi Acest lucru are loc inilial ln zonadin spatele irumosprocesulalchimiei inremetaoist€j ombilicului undeenergiasexualdconvertitna producerea unui sentiment pEceresexuatd.

secliunea 66.Frontierele cunoaiterii n&'s1{it iA*fr fi&D'-{ )tx*{ isttil elt'aL * rltrr *. 1995 ed.html htb://cn. Dowman. Harlo\ H. Fouldations ofAnihal Bchavior 8 cauza multimcdc probleme.Kcith. Walker. tntrcg9i virtuos.con noksha.$pte ci4i de dimensiuni mlci ce discu6dcspre modaLital avindcca de boli specificc cumar fi artrita.1957.Harlow. R. F.. e. New NotaedltorulIl: 10. acest lucruinseanua ca (1916). cancerul.r tantrisml.html. Joumal ofChild pane nicrocosmici candsepoatculilizaenergia PsychologyandPsychiatryandAllied sexuagfird a ne confruntacu dorinle Disciplines (2):101-112. ct al. o 43:376-387. NewYork. ln prezen! in cu$ dc publicare sunt lucririle Zre Ndtunl Wuy Heal (H^tnpton to Roads. Bemard.corpul-lumind" Pentru informajii rcferitoare sdnAtate.com lui: capabil locuiascahtr-un biologicdarsA sI corp Duseata$eze e1. Dancer: TheSec/et Life and Sanss the Lady yeshe oJ Bosyel. a. printre careQi Heal yourseAii Healihg Foodr(Pcnguin). conceplele pmcticile prezentate acest in $i (pb SanFmncisco. York 1996. accst lucruva (1996). Pentru infomnlii suplimentare paginile de accesati Tntemet: httpr/*"*lv..corpulLil candidar diBbctul probleme gre{rtatc.health-science-spiri!.Haqrercollins.Julian Press. de site-ul httpr//www. Rep16z€ntals a. undelocuiegt€ in $i prezent. 'rdhf* '^a v.Effectsoftnatenal andpeer practicaKarezzasauorbita estenecesara sepdrutians onyoung non&?rr.copllulul sau laolstl dlvln". Sb. Ascriso mullimed€anicolepe teme dc sintrtateii mai multe ci4i. MD.cofl LaoTzu explici astfcl. ashnul. din SUA. Snow Lion Publications.).stheinlahl in pur aprinde ti simplu dorinta sexualifi va norfel. Edgar a Cayce avetizatcAdaci Crled. a sist€melor tantncetradilionalebudiste$i hiDduse).Ulteriora lucrat ca nutrilionist $i tcrapeutnaturistin Noua t{** qi ZeelandA Australia. xn A4. de Esteghidat mai degrabe de Notede flnall intelepciune decat emolc.theartof-lif tProducts_o2. de nu poate m\lri niciodati. i7 9. de ti delunlni" nemurltor. ArthritisCahbe Totu$i..). alchlmlol taolstg t€lul lntsms pagina intemet: consultali de httpi//www.2004) fi seia Heal hutseA .Brian (tans. andZimmermann. Aschner.Ncw Age.'ro 7.santosha. articol apa{in de fapt .eo-tantrisnului (o Iffi$ t""t" autor: 6f-ri NqUSNewTimes octombdedecembie2009 69 . la vizitali nenuritoflj.Estc conFtient sinedesifiri ego. Cam sfatgeneral.?ti interFetaremodem5. putea controla energia sexuah. ikiDedia si s ors/ ! t WalterLast a lucrat ca biocbimist ii cercetltor in departamentele medicalea mai muitor uriversiteli germane la laboratoarele $i Bio-Sci€nce LosAngclcs. Atlbctional rcspokse. Hua Hu Chins: Atragematenfa citilorilor ct nulte dintre Unbnwn Teachigs of Lao Tzn. H. encrgiakundalini estestamitdlnainte de a se 8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->